SPD

"Pesimismus a skepse nevadí.
Lepší je ale hýřit optimismem!"

podpis

ODVÁŽNĚ A VLASTENECKY KE ZMĚNĚ PRO PŘÍMOU DEMOKRACII, VYMAHATELNOU ODPOVĚDNOST POLITIKŮ A NÁRODNÍ ZÁJMY!

Je žádoucí ctít takové hodnoty, jako je svoboda, demokracie, solidarita, spravedlnost, rodina a zodpovědnost k příštím generacím!

Je žádoucí vždy a na prvním místě prosazovat zájmy České republiky a českých občanů!

Je žádoucí mít úctu k národním symbolům, je žádoucí si vážit své České republiky, chránit ji, řádně o ní pečovat a být hrdi na to, že jsme Češi a že jsme se tu narodili! Zároveň mějme úctu i ke všem ostatním národům!

Je žádoucí být svědomitější a odpovědnější ke své rodné zemi a tím pádem ke svým daním, které jí odvádíme a kterých opravdu není málo! Naše rodná země, jsou naše daně a naopak! Jen my sami musíme rozhodovat o tom, na co se naše peníze použijí! Proto musíme v každých volbách vybírat vždy jen odpovědné politické zástupce, kteří budou spravovat naše finance s péčí řádného hospodáře!

V rámci svého vlasteneckého politického poslání budu prosazovat:

 • Radikální změnu politického sytému s co největším posílením přímé demokracie, aby měl vždy konečné slovo pouze občan.
 • Zavedení přímé volby poslanců, hejtmanů a starostů.
 • Prosazení zákona o referendu, který by občanům v případě potřeby umožnil vymoci žádané změny.
 • Možnost odvolat jakéhokoli politika prostřednictvím referenda.
 • Zavedení adresné trestní a hmotné odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy.
 • Ústavní brzdu bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování země, cílem jsou vyrovnané veřejné rozpočty s legislativou podle švýcarského vzoru.
 • Důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné.
 • Zákon o prokázání původu majetku.
 • Přijetí zákona proti lichvě.
 • Konec zvyšování daní. Odklad na daňové změny po dobu tří let.
 • Podporu živnostníků a podnikatelů.
 • Právo a spravedlnost. Ochranu svobody, rodinných hodnot a bezpečí občanů.
 • Investice do školství, sportu, vědy a výzkumu, jelikož je to ta nejlepší investice.
 • Spravedlivý sociální a důchodový systém.
 • Funkční a transparentní zdravotnictví.
 • Investice do kultury s cílem rozvoje cestovního ruchu, ochrany národního kulturního dědictví a propagace českého umu ve světě.
 • Zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky s podporou malých a začínajících zemědělců a rodinných farem.
 • Referendum o vystoupení České republiky z EU. Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce. Evropu bez zbytečné byrokracie, nesmyslných regulací a nespravedlivého přerozdělování.
 • Přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechci zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod náboženských fanatiků.

Prosazuji zásadní ústavní, politické a legislativní změny. Považuji za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu ekonomické krize, hlubokých dluhů a vysokých daní. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v demokracii. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za své daně dostanou důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody.

Nahlas říkám, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegium. Jsem proti imigraci nepřizpůsobivých cizinců. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Je naše a nestyďme se podle toho chovat. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobří vlastenci. Važme si všech jiných národů a chtějme, aby si oni také stejně vážili nás.

Nejdůležitějším politickým tématem je pro mě přímá demokracie, která dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou a tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém. Z toho je patrné, že tou pravou demokracií, jejíž pojem pochází z řeckého (demokratía), „vláda lidu“, složeného z (demos) lid a (kratos) vládnout je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí na navrhování a přijímání zákonů, kterými se jejich společnost řídí. Důležité je, aby to bylo přímou formou a to tak, jak to již několik desetiletí senzačně funguje ve Švýcarsku. Tedy v zemi, kde neexistují vnitřní konflikty a to i přes to, že zde žijí lidé mluvící několika jazyky (němčina, italština, francouzština a další) a tím pádem vyznávající různou kulturu i náboženství (katolické a protestantské).

Švýcarský systém přímé demokracie je založen na stmelujícím principu pro občany a na vyvážené kombinaci držených, sdílených a delegovaných pravomocí na třech úrovních státní správy a to na úrovni obce, kantonu a federace. Díky těmto principům existuje Švýcarská konfederace v pohodě a bez větších problémů již více než sedm set let. Základním pilířem této demokracie je systém referend, ve kterých se občané vyjadřují k navrženým zákonům (lidové veto), které je nepovinné a je možné buď na základě iniciativy občanů, nebo na základě iniciativy kantonů. Dále je zde povinné ústavodárné referendum, jelikož žádná úprava ústavy není možná bez lidového hlasování. Povinně musí být v referendu schváleny také mezinárodní smlouvy. Dalším referendem je takzvaná lidová iniciativa, která umožňuje libovolné skupině voličů navrhnout celkovou nebo částečnou revizi ústavy. Referenda a iniciativy existují na všech třech úrovních, tedy na úrovni obce, kantonu i federace.

Takže co je základním principem demokracie? Demokracie musí být chápána jako nástroj individuálního a kolektivního sebeurčení a tím i individuální a kolektivní svobody na základě lidových referend na všech úrovních státní správy! Teprve potom můžeme mluvit o pravé demokracii!

Pokud by v evropských státech existoval systém přímé demokracie s odvolatelností, hmotnou, trestní a osobní odpovědností politiků, po které volám, nikdy by nedošlo k takovému imigračnímu šílenství, kterým si teď procházíme.

Je to proto, že by si všichni vedoucí politici velice rozmysleli páchat zlo proti drtivé většině obyvatel. Nenazývali bychom je multi-kulti, jelikož žádné multi-kulti by nebylo. Pokud by totiž nad politiky visel Damoklův meč v podobě jejich možné odvolatelnosti, Merkelová, Juncker ani Dienstbier by si nedovolili říkat to, co v současné době plácají a dělat to, co páchají. No, a pokud by si přeci jen stáli za svým, lidé by jim to ihned spočítali.

Tento skvělý politický systém by si náramně poradil i s celou Evropskou unií jako takovou, jelikož ta by v takovéto podobě nemohla ani existovat. Nikdy by totiž nemohl vzniknout orgán, který není volený občany. Ano mám na mysli Evropskou komisi, která má jako jediný orgán v celém tom evropském aparátu legislativní monopol, jelikož jako jediná instituce EU může navrhovat právní předpisy a nařízení. Do této komise nejsou evropští komisaři voleni, nýbrž jsou pouze jmenováni vládami své konkrétní země. Voleni jsou pouze poslanci Evropského parlamentu, kteří ale žádné legislativní návrhy nepředkládají. Europoslanci pouze schvalují předpisy navržené Evropskou komisí, kterou nikdo nezvolil, ale jen striktně najmenoval.

Pokud to v instituci, jakou je Evropská unie, funguje takto nedemokraticky, nedivme se, že si z nás všichni ti zrádci Evropy stále dokola dělají legraci a mají nás za ovce, které poslušně odvádějí stále se zvyšující daně, aby nás za ně mohli postupně zaprodat a následně zničit. To jim ale nesmíme v žádném případě dovolit a je jen na nás všech, abychom Evropu ještě, když to jde, změnou systému zachránili.

Jmenuji se Radek Rozvoral a narodil jsem se 28.6.1967 v Nymburce.

Žiji v rodinném domě v obci Všechlapy u Nymburka, kde jsem již od roku 2006 zastupitelem obce, od roku 2014 jejím místostarostou a od roku 2003 předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol.

Po absolvování základní školy jsem vystudoval čtyřletý učební obor s maturitou Mechanik strojů a zařízení v ČKD Praha. Maturitu jsem úspěšně složil v roce 1985.

Po dvouleté základní vojenské službě jsem pracoval jako údržbář v ČKD Praha, závod Slévárny. V roce 1991 jsem nastoupil do služebního poměru k Policii České republiky, jejíž řady jsem opustil na vlastní žádost v roce 1995 a to vzhledem k tomu, že mi nebylo umožněno pracovat v agendě na dopravním inspektorátu.

V roce 1996 jsem se dvěma společníky založil obchodní společnost PLAST spol. s r.o. v České Lípě, která dodává stavebním firmám kompletní sortiment materiálů na rozvod tlakové vody, kanalizace a plynu. V této společnosti od jejího založení pracuji jako jednatel a ekonomický ředitel.

Mým největším koníčkem je sport, který i aktivně provozuji. Hraji fotbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, rád lyžuji atd. Velice rád si poslechnu dobrou rockovou muziku (Kabát, Bon Jovi a další).

Jsem rozvedený a mám dospělého vysokoškolsky vzdělaného syna.

Od léta roku 2013 spolupracuji s Tomiem Okamurou a dne 16.6.2015 jsem se stal členem politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). 4.8.2015 jsem byl na členské konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie zvolen členem předsednictva hnutí a 2.4.2016 předsedou Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje. Na podzim roku 2017 jsem ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamantu České republiky získal od voličů poslanecký mandát, čímž jsem se 21.10.2017 stal poslancem PS PČR, čehož si nesmírně vážím a je to pro mě velká čest. Budu se snažit dělat vše pro to, aby bylo politické hnutí SPD úspěšné a abychom v Poslanecké sněmovně prosadili co nejvíce bodů z našeho vlasteneckého programu pro přímou demokracii, patriotismus, vymahatelnou odpovědnost politiků a za národní zájmy.

Jsem celoživotní optimista a vlastenec prosazující svobodu a přímou demokracii, který má odpor k násilí, smysl pro humor a pro zodpovědnost.

Na první stránku tohoto webu jsem umístil svůj citát: „Pesimismus a skepse nevadí. Lepší je ale hýřit optimismem!“

Je známo, že my Češi jsme spíše v životě skeptičtí a pesimističtí, než ostatní národy a já bych tímto sloganem chtěl na co nejvíce z Vás apelovat, abychom tím optimismem všichni anebo alespoň co nejvíce z nás hýřili a ze života se radovali. Jsme tu přeci jen pouze na návštěvě, tak si pojďme život užívat těmi největšími doušky, co to jen jde. Každý den žijme naplno a tak, jako by byl poslední, ale zároveň ve vší slušnosti, pokoře a tak, abychom se za své činy nemuseli stydět.

27.11.2020

Odmítáme začleňovat nelegální imigranty do naší společnosti!      

Evropská komise chce finančními dotacemi přinutit unijní státy k výraznějšímu začleňování imigrantů do evropské společnosti.

Evropská unie vyvíjí tlak na unijní země, aby zintenzivnily úsilí v začleňování imigrantů v rámci svých zemí. Tento návrh Evropské komise (EK) nabízí unijním zemím finanční podporu z unijních fondů, aby se více snažily poskytovat imigrantům s mimoevropskými kořeny rovný přístup ke vzdělání, zaměstnání, bydlení a lékařské péči. Naopak těm zemím, které se na tom nebudou chtít aktivně podílet, budou unijní dotace kráceny.

Hnutí SPD odmítá politiku uplatňovanou Evropskou unií, vedenou k prioritnímu posilování moci Francie a Německa, kdy vrcholní lídři těchto zemí chtějí rozhodovat o všem dění v rámci všech unijních zemí. Tento trend z jejich strany neustále sílí a prostřednictvím Evropské komise představují nové nástroje, pomocí kterých chtějí neposlušné národní státy připravit o jejich národní suverenitu a tradiční hodnoty. Tyto nástroje má EU připravené na unijní státy, které například odmítají imigraci, gender a multikulturalismus. Jedním z takových nástrojů je, že členský stát EU, který nerespektuje unijní hodnoty „právního státu“, bude potrestán nemožností čerpání eurodotací. Evropská unie nám chce tímto způsobem vnucovat sluníčkářský neomarxismus jako státní ideologii, což v hnutí SPD zásadně odmítáme. Další z těchto totalitních opatření představila EK tento týden, kdy čerpání a výše přidělování peněz z fondů Evropské unie bude podmíněno tím, jak budou jednotlivé unijní země aktivní v začleňování imigrantů do společnosti.

Státy Evropské unie by měly v příštích letech usilovat o lepší začlenění imigrantů z mimounijních zemí do společnosti. Počítá s tím zveřejněný plán EK, podle kterého je větší integrace jak v zájmu imigrantů, tak v zájmu unijních států. EK nabízí unijním zemím finanční podporu z unijních fondů, aby se více snažily poskytovat imigrantům s mimoevropskými kořeny rovný přístup ke vzdělání, zaměstnání, bydlení a lékařské péči. Tento plán EK na roky 2021 až 2027 je zaměřen na imigranty, kteří již v zemích EU žijí. Podle komise se to týká 34 milionů imigrantů.

„Imigranti tu žijí s námi, patří mezi nás," řekla eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová. Větší integrace bude podle ní výhodná pro obě strany, neboť umožní imigrantům „plně rozvinout jejich potenciál a naše společnost bude profitovat z jejich síly a schopností." EU chce umožnit imigrantům dosáhnout lepšího vzdělání včetně zvládnutí jazyka, aby tak měly jednodušší cestu k uplatnění v práci. Docílit chce také dialogu se zaměstnavateli, aby nabízeli imigrantům pracovní místa odpovídající jejich vzdělání a schopnostem a též chce zabránit diskriminaci imigrantů při hledání bydlení. Podle dat Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) letos zatím dorazilo do Evropy přes 86 tisíc imigrantů. Z toho je jasně vidět, že nelegální imigrace stále pokračuje a i v budoucnu dále pokračovat bude.

Hnutí SPD odmítá začleňovat nelegální imigranty do naší společnosti. Odmítáme každý nátlak Evropské unie, která chce tyto imigranty mít ve všech unijních zemích. Jsme pro naše vystoupení z EU, a to na základě vyhlášeného referenda.

26.11.2020

Jsme pro úplný odchod našich vojáků ze zahraničních misí!

Hnutí SPD nesouhlasí s účastí našich vojáků v Afghánistánu, kde opět došlo k teroristickému útoku příznivci Islámského státu.

V sobotu došlo k dalšímu teroristickému útoku v afghánské metropoli Kábulu, který si vyžádal osm mrtvých a přes třicet zraněných. K útoku se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. V Afghánistánu působí i naši vojáci, kteří dle plánu schváleného Sněmovnou zde budou vykonávat službu další dva roky. Poslanci za hnutí SPD byli proti a požadují stažení našich vojáků z této nebezpečné oblasti, kde jich padlo už čtrnáct.

Hnutí SPD nesouhlasí s vysíláním našich vojáků do zahraničí a vyzývá k jejich stažení ze všech zahraničních misí, neboť se domníváme, že jejich uplatnění vidíme v současné době v první řadě doma k zajištění úkolů obrany republiky a ochrany našich obyvatel. Česká armáda v zahraničních operacích od roku 1990 ztratila 30 vojáků, nejvíce z nich, čtrnáct, jich padlo v Afghánistánu. Zde se k teroristickým útokům hlásí přívrženci Islámského státu (IS). Poslední z útoků zde byl proveden raketovými střelami na obytné čtvrti v Kábulu.

Podle agentury AP o tom informovalo afghánské ministerstvo vnitra, které uvedlo, že teroristé vypálili na město Kábul 23 raket. Následkem bylo osm lidí mrtvých a přes třicet zraněných. Řada střel dopadla do blízkosti přísně střežené Zelené zóny, v níž se nachází řada velvyslanectví a sídel zahraničních firem. Na nich se rozezvučely varovné sirény. Íránská ambasáda uvedla, že její hlavní budova byla poškozena střepinami, ale zaměstnanci vyvázli bez újmy. Podle ministerstva vnitra ještě předtím vybuchly dvě menší nálože nastražené proti policejnímu autu, které usmrtily policistu a zranily tři osoby. Agentura DPA také připomněla, že terčem raketového útoku byl Kábul i v srpnu. Útok si tehdy vyžádal několik obětí a zraněných a přihlásil se k nim Islámský stát. Pentagon minulý týden oznámil, že brzy z Afghánistánu stáhne další zhruba 2.000 ze současných 4.500 vojáků. To by znamenalo urychlení procesu stahování vojsk daného únorovou dohodou Tálibánu a Washingtonu, která předpokládá úplný odchod Američanů do poloviny příštího roku. I to je jeden z mnoha důvodů, proč hnutí SPD požaduje vyhodnocení cílů a perspektivy působení našich vojáků v jednotlivých operacích a na základě této skutečnosti definitivní ukončení naší účasti především v Afghánistánu, tak jak učinila např. Francie, Kanada a další.

Velmi nás mrzí, že Česká armáda bude moci vyslat do zahraničních misí příští rok až 851 vojáků a o rok později ještě o sto vojáků více. Předpokládá to vládní plán vojenských misí v cizině pro příští dva roky, což odsouhlasila Poslanecká sněmovna 131 hlasy ze 158 přítomných poslanců. Poslanci hnutí SPD hlasovali proti tomuto návrhu. Nyní může mít armáda v zahraničí až 1.096 vojáků. Do Afghánistánu, kam dosud směřovala největší pozornost, nyní může armáda poslat až 390 vojáků. Nový mandát počítá s nasazením 205 příslušníků českého vojska. V Kábulu by zároveň měla působit v počtu do 20 osob i nadále jednotka Vojenské policie, která má na starosti ochranu českého velvyslanectví. Sněmovna v usnesení podpořila zachování zastupitelského úřadu, pokud to umožní bezpečnostní podmínky.

Hnutí SPD je pro úplný odchod našich vojáků ze zahraničních misí. Naši vojáci mají působit v České republice.

25.11.2020   

Odsuzujeme jakoukoli formu násilí páchanou na ženách!

Dnes si připomínáme Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách, který vznikl roku 1981, ale až roku 1999 byl tento den uznán oficiálně OSN.

Jeho cílem je zvýšit povědomí o tom, že ženy jsou často oběťmi fyzického, sexuálního i psychického násilí, jehož rozsah zůstává veřejnosti skryt. Tento den má po celém světě vzbudit pozornost kvůli násilí páchaného na ženách, neboť mnoho žen se za svůj život setká s určitou tyranií, násilím jak fyzickým, tak psychickým.

Hnutí SPD nedopustí žádnou formu násilí páchanou na ženách a diskriminaci žen ve všech oblastech naší společnosti. Zároveň budeme podporovat všechny zákony, které přispějí k jejich větší bezpečnosti a řešící potrestání pachatelů všech protiprávních deliktů vedených vůči ženám. V České republice si žen vážíme a zasluhují si náš obdiv ve všech svých rolích, ve kterých během svého života vystupují. Pro nás muže z tohoto tvrzení vyplývá povinnost vytvářet v naší zemi takové prostředí, aby se zde všechny ženy cítily co nejlépe, bezpečně a s láskou vychovávaly naše děti. Hnutí SPD podporuje rodinu, kterou tvoří muž a žena, mající stejná práva a povinnosti a vnímá tradiční rodinu za základ státu.

Nejvíce k ponižování žen a nerespektování jejich základních lidských práv dochází v islámských zemích. Postavení žen je zde chápáno jako druhořadé a mnohá práva jsou ženám upírána. Dle tohoto pohledu je žena podřízena muži a není mu rovnoprávná jako v jiných společenských systémech. Toto podřadné postavení žen v rámci sociální hierarchie je kromě islámu ovlivněno i tradicemi v jednotlivých zemích, kde tvoří muslimové většinu. V těchto zemích musí ženy čelit mnoha omezením ve svých občanských svobodách, neboť je na státní úrovni uplatňováno právo šaría. Toto právo například vybízí k násilí na ženách, pokud má manžel podezření na neposlušnost a za nevěru mohou být ženy ukamenovány. Ženy také v některých islámských zemích nemohou kvůli právu šaría vyjít samy na ulici nebo řídit automobily.

Hnutí SPD i z tohoto důvodu nepřestane usilovat o to, aby se k nám nedostali žádní imigranti, hlásící se k islámské ideologii, které naopak Evropská unie chce různými formami infiltrovat do unijních zemí, včetně naší republiky. V naší republice nechceme imigranty vyznávající netolerantní, nenávistnou, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii, která ženy ponižuje a upírá jim základní lidská práva.  

V hnutí SPD chováme k ženám úctu a respekt. V případě zjištění protiprávního jednání vůči ženám, musí být tito násilníci spravedlivě potrestáni. V rámci plnění našeho programu prosazujeme a podporujeme v Poslanecké sněmovně takové zákony, které jsou našim ženám ku prospěchu.

24.11.2020

Hlasovali jsme proti prodloužení nouzového stavu!

Vážené dámy a pánové, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že poslanecký klub SPD byl jediný, který hlasoval proti prodloužení nouzového stavu. Hnutí SPD podporuje snižování daní občanům a českým firmám. Je třeba šetřit na nepřizpůsobivých, solárních baronech, předražených zakázkách či politických neziskovkách. Česká televize otevřeně podporuje politiku globalistů a elit EU. Odmítáme štvanici proti radním, kteří odvolali dozorčí komisi Rady ČT. SPD se po dvou letech konečně podařilo zmrazit platy politiků. Schengen naprosto selhává a přes naše území proudí čím dál tím více nelegálních imigrantů zejména z islámských zemí. Řešením je ochrana našich hranic a referendum o vystoupení z EU. Šíření islámu a ovládnutí "nevěřících" je podstatou islámu a islám není slučitelný s naším pojetím svobody a demokracie.

1. Poslanecký klub SPD byl jediný, který hlasoval proti prodloužení nouzového stavu.

Poslanecká sněmovna minulý týden projednávala žádost Vlády ČR o opakované prodloužení nouzového stavu z důvodu pandemie covid-19 o 30 dnů. Poslanecký klub SPD byl jediný, který hlasoval proti prodloužení nouzového stavu, který byl nakonec díky hlasům poslanců ostatních stran prodloužen do 12. prosince 2020. Již v počátku pandemie jsme navrhovali novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, aby o jednotlivých opatřeních mohli rozhodovat hygienici a epidemiologové, a to bez potřeby vyhlášení nouzového stavu. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM však naše návrhy odmítá.

2. Hnutí SPD podporuje snižování daní občanům a českým firmám. Je třeba šetřit na nepřizpůsobivých, solárních baronech, předražených zakázkách či politických neziskovkách.

Podpora snížení daní (zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka) byla naprosto správným a programově důsledným rozhodnutím poslaneckého klubu SPD, když Sněmovna minulý týden hlasovala o tzv. "daňovém balíčku". Lidé dnes potřebují naději, že se jejich situace zlepší. Je nutné zdůraznit, že součástí daní jsou i zákonné odvody a v celkovém součtu je daňové zatížení našich občanů vysoké. Hnutí SPD dlouhodobě podporuje snížení daňového zatížení zaměstnanců, živnostníků, drobných podnikatelů a firem, které patří k jedněm z nejvyšších v rámci členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Není tedy pravda, že země je v dluzích proto, že občané dávají státu málo peněz. Je to lež. Lidé platí dost. Naše země je zadlužená z jiných důvodů. Zaprvé, vlády špatně hospodaří a ve státním rozpočtu jsou zbytečné výdaje. Je nutné vzít peníze těm, co se vyhýbají práci anebo solárním baronům. Je nutné snížit výdaje na státní správu, zbytečné předražené zahraniční nákupy zbraní pro expedice armády a vzít peníze politickým neziskovkám. Zadruhé, vláda dovoluje vyvádění stamiliard z této země v podobě zisků zahraničních korporací. V tom je problém deficitu a dluhu České republiky, a nikoliv v tom, že lidé platí malé daně.

3. Česká televize otevřeně podporuje politiku globalistů a elit EU. Odmítáme štvanici proti radním, kteří odvolali dozorčí komisi Rady ČT.

Nově zvolené složení Rady ČT dělá svoji práci, z které je odpovědné našim občanům. Rada ČT odvolala dozorčí komisi, která dlouhodobě špatně konala svoje povinnosti při ochraně majetku a kontrole hospodaření České televize. K takovému postupu má Rada ČT plné právo. Jde o zákonný postup v zájmu ČR a nejde o žádné ohrožení nezávislosti ČT, která se dávno nechová jako nezávislá, ale naopak otevřeně podporuje politiku v zájmu globalistů a elit EU. Na obranu zájmů těchto elit nyní probíhá štvanice proti členům Rady ČT. Rada ČT má naši plnou podporu při konání v zájmu dobrého hospodaření a objektivity ČT. Jde o jednání v zájmu zákona.

4. SPD se po dvou letech konečně podařilo zmrazit platy politiků.

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila zmrazení platů vrcholných politiků a dalších činitelů včetně soudců. Tento návrh předkládalo SPD již před dvěma roky a tehdy byl zamítnut. Předlohu ještě musejí posoudit senátoři a podepsat prezident. Od roku 2022 pak schválená změna zákona upraví výpočet platů ústavních činitelů. Odvíjet se budou od průměrné mzdy v celé ekonomice místo od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, jako je tomu nyní. Je dobře, že se podaří tyto platy navázat na platy pracujících obyčejných lidí. Pokud by předloha neplatila, vrcholným politikům a dalším činitelům by příští rok vzrostly hrubé platy asi o 9 procent, což je pro SPD nepřijatelné.

5. Schengen naprosto selhává a přes naše území proudí čím dál tím více nelegálních imigrantů zejména z islámských zemí. Řešením je ochrana našich hranic a referendum o vystoupení z EU.

Policie ČR zadržela na Vysočině minulý týden další dvě skupiny nelegálních imigrantů. Celkem 21 cizinců, kteří vstoupili na území České republiky nelegálně, ke kontrole předložili služební pasy vydané Tureckem. Jednalo se o občany Libye a Maroka. U dvou testy prokázaly nákazu covid-19. Imigranti vstoupili na naše území v době platnosti nařízení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví proti zavlečení onemocnění covid-19, kterým se nařizuje zákaz vstupu na území republiky pro všechny občany třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu covid-19. Tito cizinci nebyli oprávněni vstoupit a pobývat na území České republiky a byli zajištěni a eskortováni do policejních cel, kde bude o ně postaráno z peněz našich daňových poplatníků. Schengen naprosto selhává a přes naše území proudí čím dál tím více nelegálních imigrantů zejména z islámských zemí, kde není válečný konflikt. Za tuto situaci nese plnou odpovědnost ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Řešením je ochrana našich hranic a referendum o vystoupení z EU. To je program SPD!

6. Šíření islámu a ovládnutí "nevěřících" je podstatou islámu a islám není slučitelný s naším pojetím svobody a demokracie.

Po sérii teroristických útoků islamistů se francouzský prezident Macron obrátil na islámské představitele s cílem deklarovat pravidla regulující pojetí islámu ve Francii. Jde o naivní pokus. Šíření islámu a ovládnutí "nevěřících" je podstatou islámu a islám není slučitelný s naším pojetím svobody a demokracie. Buď bude svoboda a demokracie nebo islám.

23.11.2020

Díky hnutí SPD zůstane pracujícím občanům více peněz v peněženkách!

SPD podpořilo zrušení superhrubé mzdy, navýšení daňových odpočtů a zmrazení platů ústavních činitelů. Dále všichni naši přítomní poslanci hlasovali proti prodloužení nouzového stavu.

Poslanci za hnutí SPD svými hlasy ve sněmovně přispěli k tomu, že byla zrušena superhrubá mzda a navýšeny daňové odpočty, což pozitivně pocítí několik milionů pracujících občanů, neboť se jim navýší čistá mzda a tím jim zůstane více peněz v peněženkách. Sněmovna též jednala o prodloužení nouzového stavu a zmrazení platů představitelů státní moci.

To, že poslanci za hnutí SPD nepodpoří žádné prodloužení nouzového stavu, avizoval předseda hnutí Tomio Okamura ještě před zahájením čtvrteční schůze Poslanecké sněmovny, kde se o tom hlasovalo. Již v počátku pandemie naše hnutí SPD navrhovalo novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, aby o jednotlivých opatřeních mohly rozhodovat odborné orgány Ministerstva zdravotnictví, tedy hygienici a epidemiologové. Novelizací zákona o ochraně veřejného zdraví by se neřešilo prodlužování nouzového stavu. V rámci rozpravy jsme apelovali na vládu, že nepředkládá údaje o vyhodnocení účinnosti přijatých opatření a celkově postupuje chaoticky a že další prodloužení nouzového stavu je zásadní opatření, které omezuje svobody občanů. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura též zmínil, že vláda chce prodloužit nouzový stav jen proto, aby mohla zadávat zakázky bez výběrových řízení, a ovládat životy občanů. Poukazoval na to, že už nyní mohou krajské hygienické stanice přijímat opatření i bez nouzového stavu. Též kritizoval i vládní restrikce, které nemají logiku (např. zákaz nedělního prodeje, zákaz večerního vycházení a uzavření menších obchodů) a nejvíce tak poškozují malé živnostníky. Hnutí SPD za živnostníky postižené dopady epidemie koronaviru bojuje dlouhodobě, o čemž svědčí i to, že jsme podali v této věci od jara desítky zákonů, z nichž byly některé přijaty, některé ne. My v tomto našem úsilí budeme i nadále pokračovat, protože nechceme mlčky přehlížet šikanu a poškozování živnostníků a malých středních českých firem, které odvádějí daně v České republice a jsou důležité pro naši ekonomiku.

Výsledek více než devítihodinového jednání dopadl tak, že vládní koalice podporovaná komunisty nakonec schválila prodloužení nouzového stavu do půlnoci dne 12. prosince 2020. Všichni přítomní poslanci hnutí SPD hlasovali proti prodloužení nouzového stavu. Jednání ve Sněmovně dále pokračovalo až do páteční druhé hodiny ranní a následně od devíti hodin proběhly další čtyři schůze.

Hnutí SPD je velmi rádo, že i za jejich podpory se podařilo odhlasovat zrušení superhrubé mzdy a výrazné zvýšení slevy na poplatníka. Díky zrušení superhrubé mzdy, zavedení sazeb daně z příjmu 15 a 23 procent a zvýšení slevy na poplatníka si polepší víc než čtyři miliony zaměstnanců. Poslanci našeho hnutí též hlasovali pro, aby se zmrazily platy vrcholných politiků a dalších činitelů včetně soudců. Od roku 2022 pak schválená změna zákona upraví výpočet platů ústavních činitelů. Odvíjet se budou od průměrné mzdy v celé ekonomice místo od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, jako je tomu nyní. Hnutí SPD již před dvěma lety podalo ve Sněmovně návrh na zmrazení platů politiků do roku 2021, který ale žádný poslanecký klub v té době nepodpořil. Obě výše uvedené předlohy ještě musejí posoudit senátoři a podepsat prezident.

Hnutí SPD předkládá a hlasuje v Poslanecké sněmovně pro zákony, které jsou ku prospěchu všech našich občanů.

19.11.2020   

Polsko a Maďarsko tvrdě vystoupily proti diktátu Evropské unie!

Polsko a Maďarsko zablokovaly jednání zástupců zemí Evropské unie při přijetí unijního rozpočtu na období let 2021 až 2027, neboť nesouhlasí s tím, aby bylo přerozdělování peněz z unijní pokladny spojováno s politickými podmínkami.

Hnutí SPD je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice, kdy za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení našich občanů do řízení země. Jako vlastenecké a demokratické hnutí vedeme na té nejvyšší úrovni v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu, neboť se domníváme, že současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu, který cílí na likvidaci národních států a národů Evropy. V rámci oslabování suverenit jednotlivých členských států předkládá EU různé nástroje, jak toho dosáhnout. Jedním z nástrojů je zavedení údajného principu právního státu.

Vrcholné instituce EU už několik let vedou s Maďarskem a Polskem řízení, neboť se domnívají, že zde dochází k porušování evropských hodnot. Vytýkají jim, že podkopávají nezávislost soudnictví a médií a omezují nevládní organizace. EU se proto chystá proti těmto zemím uplatnit svou moc, a to formou různých sankcí, viz například krácením přidělených finančních prostředků z unijní pokladny, do které povinně přispívají všechny státy EU. To ale nechce Polsko ani Maďarsko připustit, a jako důkaz, že to myslí vážně, zablokovaly tyto země při jednání zástupců zemí EU dne 16. listopadu 2020 v Bruselu přijetí rozpočtu na období 2021 až 2027. Lídři Maďarska i Polska tak dali jasně najevo, že jim spojení peněz s politickými podmínkami dělá problémy.

Budapešť i Varšava tvrdí, že žádné další mechanismy k ochraně právního státu nejsou potřeba. Veto dvojice členských zemí se vztahuje jak na plánovaný fond koronavirové pomoci ve výši 750 miliard eur (19,8 bilionu korun), tak i sedmiletý unijní rozpočet ve výši téměř 1,1 bilionu eur (29 bilionů korun). Pokud by se rozpočet nepovedlo schválit do konce roku, od ledna by začalo platit provizorium vycházející z letošního rozpočtu. V případě neschválení fondu by unijní země, z nichž se většina potýká s druhou vlnou pandemie, musely zapomenout na výrazné stimuly v době ekonomické krize.

Hnutí SPD prosazuje suverenitu naší republiky, ve které jsou naši občané dobrými vlastenci a skutečnými pány ve své zemi. Vážíme si a respektujeme jiné národy, ale zároveň vyžadujeme stejný respekt od nich. Podporujeme spolupráci suverénních evropských států na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu a svobodného obchodu a pohybu. Nechceme si nechat určovat od Evropské unie, co můžeme a nemůžeme dělat. Poláci a Maďaři už vyslali jasný signál, že jejich země si nechtějí nechat diktovat politiku vedenou ze strany EU a hnutí SPD je v tomto kroku podporuje.

18.11.2020

Návrh vlády na prodloužení nouzového stavu o 30 dnů je nepřijatelný!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že návrh vlády na prodloužení nouzového stavu o 30 dnů je nepřijatelný a že vládní opatření na omezení počtu lidí v obchodech na základě výměry 15 m2 na osobu je nesmyslné a způsobí zmatky. Podpoříme ve sněmovně zrušení superhrubé mzdy a snížení daní. Navrhujeme i zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Hnutí SPD vyzývá vládu Andreje Babiše, aby podpořila Polsko a Maďarsko v jejich odporu proti diktátu Bruselu. Prezidentské volby v USA zásadním způsobem otřásly vírou v právní legalitu volebního procesu a demokracii v této zemi, neboť existují vážná obvinění z rozsáhlých podvodů. Podle hnutí SPD by evropské státy, včetně České republiky, měly přijmout embargo na vývoz zbraní do Turecka a ukončit s Tureckem vojenskou spolupráci.

1. Návrh vlády na prodloužení nouzového stavu o 30 dnů je nepřijatelný.

Návrh vlády na prodloužení nouzového stavu o 30 dnů je nepřijatelný. Česká republika nemůže být v opakovaně prodlužovaném nouzovém stavu. Již v počátku pandemie jsme navrhovali novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, aby o jednotlivých opatřeních mohly rozhodovat odborné orgány Ministerstva zdravotnictví, tedy hygienici a epidemiologové, a to bez potřeby vyhlášení nouzového stavu.

2. Vládní opatření na omezení počtu lidí v obchodech na základě výměry 15 m2 na osobu je nesmyslné a způsobí zmatky.

Nová opatření a pravidla boje s nákazou covid-19 jsou nesrozumitelná a fakticky nemohou fungovat. Omezení počtu lidí v obchodech na základě výměry 15 m2 na osobu způsobí zmatky. Již nyní dochází k faktickému ohrožení existence malého a středního podnikání a živností v řadě oborů. Další propad v obchodní a ekonomické stabilitě může vážně ohrozit ekonomiku, včetně zdrojů na zdravotní péči a sociální služby.

3. Podpoříme zrušení superhrubé mzdy a snížení daní. Navrhujeme i zvýšení základní daňové slevy na poplatníka.

Poslanecká sněmovna bude mít tento týden na programu sedm schůzí, na kterých bude mj. projednávat zrušení superhrubé mzdy. SPD je dlouhodobě programově pro snižování daní, a proto tento návrh podporujeme včetně návrhů na snížení sazeb daně z hrubé mzdy z 20 na 15 %. Současně navrhujeme zvýšení základní daňové slevy na poplatníka ve výši 28.200,- Kč, tedy 2.350,- Kč měsíčně. Tímto opatřením se sníží daňové zatížení zaměstnanců, živnostníků, drobných podnikatelů a firem, které patří k jedněm z nejvyšších v rámci členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tyto skupiny osob a subjektů tak budou mít díky SPD měsíčně ve svých peněženkách o několik tisíc korun více. Vládní ČSSD to ale odmítá.

4. Hnutí SPD vyzývá vládu Andreje Babiše, aby podpořila Polsko a Maďarsko v jejich odporu proti diktátu Bruselu.

Vlády Polska a Maďarska tvrdě vystoupily na obranu své suverenity proti vměšování EU do svých vnitřních věcí. Vetovaly rozpočet EU, a tvrdě tak odmítly spojovat přerozdělování prostředků v EU s politickými podmínkami, které podle maďarské vlády údajně diktuje prostřednictvím EU Sorosova globalistická agentura. Jde o zásadní a naprosto správný postoj v obraně suverenity země před faktickou ekonomickou agresí. Hnutí SPD jednoznačně podporuje Polsko a Maďarsko a vyzývá premiéra Andreje Babiše a jeho vládu, aby naše spojence z V4 veřejně podpořili. Ukázalo by se pak, zda Andrej Babiš stojí na straně obhajoby národních zájmů, nebo společně s eurokomisařkou Věrou Jourovou z ANO stojí na straně diktátu Bruselu a globalistů.

5. Prezidentské volby v USA zásadním způsobem otřásly vírou v právní legalitu volebního procesu a demokracii v této zemi, neboť existují vážná obvinění z rozsáhlých podvodů.

Volby v USA zásadním způsobem otřásly vírou v právní legalitu volebního procesu. Existují vážná obvinění z rozsáhlých podvodů spojených se sčítáním hlasů v neprospěch prezidenta Trumpa. Je již rozhodnuto o přepočítávání hlasů v některých státech USA. Podvody se údajně měly odehrát s pomocí korespondenčního hlasování a softwaru na sčítání hlasů. Tam, kde není víra ve spravedlivé volby, tam není demokracie.

6. Podle hnutí SPD by evropské státy, včetně České republiky, měly přijmout embargo na vývoz zbraní do Turecka a ukončit s Tureckem vojenskou spolupráci.

Podle hnutí SPD by evropské státy, včetně České republiky, měly přijmout embargo na vývoz zbraní do Turecka a ukončit s Tureckem vojenskou spolupráci. Turecko nyní provádí agresivní politiku směřující k obnovení islámské Osmanské říše. Česká diplomacie musí ukončit svoji absolutní pasivitu a postavit se na podporu Řecka, Kypru, Sýrie a především Arménie. Tyto země jsou nyní fakticky ohrožené tureckou politikou.

17.11.2020

Odkazem 17. listopadu musí být boj za svobodu, demokracii a národní suverenitu!    

Dnešního dne si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva, výročí perzekuce českého studentstva v roce 1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989.

Hnutí SPD vnímá 17. listopad jako vzpomínku na oběti z řad studentů z roku 1939 a na listopadové události roku 1989. Obě tyto historicky významné události se staly neoddělitelnou součástí našich novodobých dějin a národní kultury České republiky. Naši občané, vlastenci, při nich byli pronásledováni a silně omezováni na své svobodě.

V prvním případě si připomínáme události 17. listopadu 1939 v tehdejším protektorátu Čechy a Morava. Listopadové dění v roce 1939 navazovalo na 21. výročí vzniku Československa dne 28. října. Při této příležitosti probíhala protinacistická demonstrace několika tisíců lidí, která byla rozehnána střelbou, při níž bylo těžce zraněno několik účastníků. Byl mezi nimi i student lékařské fakulty UK Jan Opletal, který dne 11. listopadu podlehl střelnému zranění. Dne 15. listopadu se konal pohřeb Jana Opletala, v rámci kterého studentské organizace uspořádaly smuteční průvod Prahou. Vše přerostlo v další protiokupační demonstrace a opět došlo k tvrdým střetům s pořádkovými silami. Z Hitlerova rozkazu následovalo 17. listopadu uzavření všech českých vysokých škol a konfiskace jejich majetku na celou dobu okupace. Následovalo zatýkání mezi studenty a 9 studentů, kteří podle Němců stáli v čele studentských organizací, bylo popraveno. Zatčeno bylo přes 1.000 studentů, mnoho jich bylo popraveno a další vězněni v koncentračních táborech. 17. listopad je také známý jako Mezinárodní den studentstva.

Ve druhém případě si připomínáme události, které většina z nás pamatuje, váží se k roku 1989. Dne 17. listopadu 1989 se plánovaný vzpomínkový průvod na studentskou perzekuci za okupace změnil v protikomunistickou demonstraci, která se přes zákaz vydala do centra města. Zde byla zásahem pořádkových sil tvrdě potlačena, při čemž bylo zraněno téměř 600 osob. To bylo signálem ke stávce studentů, poté divadelní stávce a celé řadě manifestací a demonstrací občanů, k nimž se přes obavy z odvety komunistické moci přidaly i organizace a závody v Praze a postupně i v dalších městech napříč celou republikou. Následné události vedly k tomu, že po dlouhých letech tuhé totality se dostalo občanům svobodně a odpovědně žít v demokracii. Na Národní třídě 16 v podloubí u místa nejtvrdšího policejního zásahu byla na památku tragické události umístěna pamětní deska bronzové dlaně s prsty zvednutými do písmene „V“ s datem 17.11.1989. V době výročí sem lidé přinášejí květiny a zapalují svíčky.

Naši občané v obou případech prokázali své vlastenectví a touhu po svobodném žití v České republice. V paměti celé řady z nás je období, kdy jsme byli součástí Varšavské smlouvy, v jejímž rámci všem členským státům diktoval politiku Sovětský svaz. Nyní vidíme, že se situace začíná opakovat, kdy v roli uzurpátora vystupuje Evropská unie. Naše hnutí SPD dlouhodobě poukazuje na to, že současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu, který je spojen s faktickým oslabením a likvidací národních států a národů Evropy, který přímo ohrožuje svobodu a demokracii v Evropě. Součástí tohoto procesu je řízená islamizace Evropy, která je neslučitelná s našimi tradicemi, kulturou a křesťanským náboženstvím. Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. To nesmíme připustit a o naši svobodu, demokracii a suverenitu republiky musíme i v dnešní době bojovat, a právě proto žádáme právo občanů rozhodnout v referendu o vystoupení z EU.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je vlastenecké a demokratické hnutí, které vždy povede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Vědomo si odkazu obou výše zmíněných listopadových událostí, které vnímáme s úctou a respektem, je pro nás povinností udržet svobodu, demokracii a suverenitu České republiky pro budoucí generace.

16.11.2020        

Podepište petici: Řekněte NE migrační vlně!

Vyzýváme občany k podpisu petice vedené napříč Evropou, která je proti Migračnímu paktu Evropské unie.

Vlastenecká frakce Identita a Demokracie, zastoupená v europarlamentu, mezi jejíž členy patří i dva europoslanci za SPD, šéf protiimigrační Ligy Matteo Salvini nebo šéfka francouzské strany Národní sdružení Marine Le Penová, zahajují petici proti Migračnímu paktu Evropské unie. Podpisy k podpoře petice budou sbírány napříč Evropou, cílem je získat milion podpisů.   

Hnutí SPD vyzývá všechny občany České republiky, kteří nechtějí podporovat masovou imigraci do Evropy, aby připojili svůj podpis k podpoře petice proti Migračnímu paktu Evropské unie. Vše o petici na www.saveurope.cz.

Navrhovaný „evropský Pakt o přistěhovalectví a azylu“ představený EK dne 24. září tohoto roku vytvoří pod záminkou „zlepšení bezpečnosti imigrantů“ právní, logistické a politické podmínky umožňující masové přesídlování obyvatel, zejména z rozvojového světa, na evropský kontinent. Na základě modelu obsaženého v paktu z Marrákeše – Globálním paktu OSN o migraci, se Evropská komise (EK) snaží usnadnit masovou imigraci. V příštích letech by se dle prognóz mohlo usadit v členských státech EU nejméně 68 milionů imigrantů ze zemí ležících mimo Evropu, přičemž většina z nich by pocházela z rozvojových zemí. V jejím důsledku bude Evropa zaplavena kolonizační vlnou a následná destabilizace přispěje k případnému zániku evropských národů a kultur.

Migrační pakt vytvořený úředníky sídlícími v Bruselu představuje tři pilíře, pomocí kterých chce tento pakt naplňovat (viz některé body z jednotlivých pilířů).

1 – Podpora imigrace, kdy stírá rozdíl mezi skutečnými uprchlíky a ekonomickými imigranty, a tedy mezi legální a nelegální imigrací. Rozšiřuje rozsah „slučování rodin“, což vede k tomu, že přijetí jednoho imigranta ve skutečnosti znamená přijetí celé rodiny. Dále nabízí logistickou podporu, jako je pronájem lodí a letadel, a poskytuje podporu podél celé migrační trasy za účelem zorganizovat masivní přesun obyvatelstva mezi kontinenty. Též dekriminalizuje nelegální aktivity nevládních organizací, které vědomě spolupracují s převaděči a obchodníky s lidmi a samy se staly součástí řetězce obchodu s lidmi.

2 – Snaha nepodporovat deportace nelegálních imigrantů, kdy omezuje dobu, po kterou jsou v Evropě povoleny deportace. Dále uplatňuje automatickou legalizaci nelegálních imigrantů při překročení lhůty pro vyhoštění, což umožní pobyt nelegálních imigrantů v EU. Též zavádí povinné přijímání imigrantů shromážděných na moři a zakazuje evropským národům vyvíjet tlak na země původu, aby své občany přijaly zpět.

3 – Organizace imigrace, což znamená povinné přesídlení imigrantů v rámci členských států (na základě velikosti populace a HDP daného členského státu) a umožnění okamžitého vstupu do EU pro nemocné, pro rodiny a pro nezletilé osoby do 12 let.

Hnutí SPD zastává názor, že představený Migrační pakt EU navždy změní směřování Evropy i životy všech občanů evropských národů. Pokud bude pakt přijat, bude to znamenat konec Evropy. Abychom mohli Migrační pakt EU zastavit, musíme se všichni zmobilizovat a udělat vše, aby nebyl přijat. Proto Vás prosíme o podporu a sdílení petice proti Migračnímu paktu Evropské unie. Podpisem petice řeknete jasně NE migrační vlně. Vše o petici na www.saveurope.cz. Děkujeme.

13.11.2020

Prosazujeme zájmy vedoucí k ochraně nerostného bohatství České republiky!

V rámci druhého čtení tzv. horního zákona jsme odůvodnili náš pozměňující návrh, zpracovaný s cílem zajistit účinnou kontrolu nakládání s nerostným bohatstvím České republiky.

Poslanci hnutí SPD také v rámci jednání schůze Sněmovny nepodpořili v prvním čtení návrh státního rozpočtu na příští rok, neboť se domníváme, že vláda nechce šetřit, což vyplývá i z toho, že nechce akceptovat návrhy našeho hnutí vedoucí ke značným úsporám.

Hnutí SPD prosazujeme zájmy vedoucí k ochraně nerostného bohatství České republiky, což dokladuje i to, že v rámci druhého čtení tzv. horního zákona (sněmovní tisk 531) byl prezentován pozměňující návrh našeho poslance Radima Fialy na změnu vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Současné znění horního zákona, který byl přijat v roce 1988, tedy v době zcela odlišných společenských a ekonomických potřeb, neeliminuje rizika, která mohou vzniknout při kapitálových změnách ve firmách těžících nerostné bohatství. Právě těžba nerostných surovin může významně ovlivnit strategické zájmy České republiky, pokud ji budou provádět firmy, které nebyly dostatečně prověřeny a hrozí tak riziko, že své podnikatelské zájmy nadřadí nad zájmy České republiky a jejích obyvatel. To by se tímto návrhem mělo změnit a stát bude mít možnost kontroly. Vzpomeňme jen obstrukce v souvislosti s těžbou lithia.   

Hnutí SPD tento týden také v prvním čtení nepodpořilo návrh státního rozpočtu pro příští rok, a to z několika důvodů. Domníváme se, že standardem by mělo být vyrovnané hospodaření nebo přebytkové hospodaření. Cílem by mělo být zdravé hospodaření a zdravý stát minimálně s vyrovnaným rozpočtem. Zajisté, že v této době, kterou velmi ovlivnila opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií a nouzovým stavem, se musejí brát v úvahu mimořádné neplánované výdaje potřebné na zajištění fungování státu a jeho ekonomiky. Zároveň se musejí neustále vyhledávat nepotřebné výdaje a ty seškrtat, s cílem úspor státních financí. Naše hnutí předložilo vládě celou řadu návrhů úspor, které ale vláda nechce akceptovat. Zmíním jen některé z nich, jako například zrušit financování politických neziskových organizací, přestat vyplácet sociální dávky nepřizpůsobivým občanům, kteří ačkoli mohou, tak nechtějí pracovat, přestat s vysokými dotacemi pro solární barony a zrušit škodlivou inkluzi ve školství. Velké úspory spatřujeme také v kapitole Ministerstva obrany ČR, spočívající například ve zrušení zahraničních misí a alespoň odkladu předražené armádní techniky (50 miliard za německá bojová vozidla, 6 miliard za francouzská děla, americké vrtulníky za 15 miliard). Zároveň ale musím zdůraznit, že my v SPD si velmi vážíme české armády a našich vojáků, které podporujeme, stejně jako bezpečnostní a záchranné složky a jejich příslušníky a zaměstnance.

Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2021 počítá se schodkem v astronomické výši 320 mld. korun. V tomto návrhu však není započítán výpadek z příjmů státu po zrušení superhrubé mzdy, který má být dalších cca 90 mld. korun. Vláda počítá pro příští rok s výdaji 1.806,8 mld. korun a investicemi ve výši 178 mld. korun, ale nepředstavila nám své strategické vize, kam a proč bychom měli masivně investovat. To je i jedním z důvodů, proč naši poslanci vládní návrh rozpočtu v prvním čtení nepodpořili. Též ale zmíním, že poslanci za hnutí SPD prosazují zrušení superhrubé mzdy a podporují také snížení sazeb daně z hrubé mzdy z 20 na 15 %, neboť je nutné nechat lidem více peněz v peněženkách. Hnutí SPD již podalo návrhy dalších zákonů na finanční podporu pracujících lidí. Systémově prosazujeme navýšení základní slevy na poplatníka a také zvýšení podpory pracujících rodičů s dětmi, vždy podpoříme valorizaci a zvyšování důchodů. Požadujeme též zavedení zdanění nadnárodních korporací.

Hnutí SPD bude i nadále ve Sněmovně podporovat a schvalovat takové zákony, které jsou prospěšné pro naše občany.

12.11.2020

Požadujeme důslednější ochranu našich státních hranic!

S nelegálními imigranty se na našem území v poslední době roztrhl pytel, a proto žádáme důslednější ochranu státních hranic.

Zjištěné případy zadržených imigrantů našimi celníky a policisty z posledních čtrnácti dnů nás vedou oprávněně k požadavku důslednější ochrany našich státních hranic. Musíme učinit taková opatření, aby se přes hranice České republiky nedostal žádný nelegální imigrant.

Hnutí SPD stále apeluje na vládu, potažmo ministra vnitra ČR, aby bylo využíváno více sil a prostředků k zajištění ochrany našich státních hranic, a to s cílem, aby se k nám nedostal žádný nelegální imigrant. Zadržení imigranti byli vypátráni z nahlášených oznámení policii a namátkových kontrol, prováděné příslušníky bezpečnostních sborů. Za minulých čtrnáct dní se jednalo o čtyři záchyty imigrantů na území České republiky:

 • Oznámení o mužích nacházejících se na ložné ploše návěsu kamionu přijali policisté na lince 158 v pátek 30. října. Na parkoviště výrobní společnosti v Otrokovicích okamžitě vyjely policejní hlídky, které místo zajistily a z útrob kamionu vyvedly čtyři muže. Jednalo se o imigranty z Afghánistánu, dva z nich nebyli plnoletí. Prokazovali se pobytovými průkazy pro azylanty, které jim byly vydány v Rumunsku. Řidiče vozu policie podezírá z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.
 • Policie dopadla dne 4. listopadu na Karvinsku čtyři imigranty, kteří nelegálně vstoupili na území České republiky. Policii na muže tmavé pleti upozornil řidič kamionu, ze kterého vyskočili. Stalo se to v okamžiku, kdy kamion zastavil nedaleko hraničního přechodu Chotěbuz. Policisté po nich začali pátrat a zadrželi je v okrajové části Českého Těšína na Karvinsku. Policisté také zjistili, že muži by měli být ve věku 18 až 28 let a pocházejí ze středoasijské země. O mezinárodní ochranu zažádali v jiném státě a k nám vstoupili neoprávněně, Nyní jsou umístěni v zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku.
 • Jihomoravští celníci dne 5. listopadu odpoledne na D2 zadrželi na Břeclavsku kamion s návěsem, ve kterém bylo 48 imigrantů, které rozpoznal velkokapacitní rentgen. Policie následně provádí šetření k jejich totožnosti. Podle předběžných informací, které policisté od imigrantů zatím zjistili, jich 31 pochází ze Sýrie a 17 z Turecka a měli namířeno do Německa.
 • Policie zadržela o půlnoci dne 8. listopadu 24 imigrantů. Vezla je dodávka po dálnici D1, jela směrem na Prahu. Policisté je zadrželi na 104. kilometru dálnice na Jihlavsku. Zřejmě jsou to Syřané nebo Turci. Imigranti neměli žádné doklady a nebyli schopni prokázat svou totožnost. Případ šetří Policie ČR.

Jsme přesvědčeni, že tito zadržení imigranti jsou pouze "špička ledovce" a přes naši zemi jich proudí daleko větší množství. Hnutí SPD požaduje z důvodu zajištění větší bezpečnosti našich občanů, aby Ministerstvo vnitra ČR v rámci svých strategických cílů vyčlenilo dostatek potřebných zdrojů, včetně těch lidských, které použije na zajištění ochrany našich státních hranic. Nechceme, aby se v naší republice zdržovali nelegální imigranti.

11.11.2020

Nikdy nesmíme zapomenout na hrdinství válečných veteránů!

Dnešní den je věnován památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice.

Hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které vždy povede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Naše společnost má národní tradice a kulturu, které nám byly s úctou a respektem předávány našimi rodiči a prarodiči, což nás zavazuje k tomu, abychom je následně předali našim dětem a vnoučatům. Je naší povinností tyto hodnoty chránit, prosazovat a podporovat vlastenectví našich občanů a prohlubovat u nich pocit národní hrdosti. Své vlastenectví prokázali v minulosti naši předci v krizových situacích, mezi které prioritně patřila první i druhá světová válka.   

Na symbolickou jedenáctku, v jedenáct hodin jedenáctého dne jedenáctého měsíce roku 1918 vstoupilo v platnost příměří podepsané válčícími stranami ve francouzském Compiègne, kterým byly ukončeny boje první světové války. Tradice oslav konce první světové války se začala rodit již při prvním výročí dne příměří, 11. listopadu 1919, kdy byl tento den uctěn v Londýně, Paříži i dalších městech dohodových států. Tím se zrodila tradice Dne vzpomínek (Remembrance Day), při kterém jsou připomínány válečné oběti. Tehdejší americký prezident Woodrow Wilson téhož roku oficiálně vyhlásil 11. listopad Dnem příměří. Oficiálním svátkem se stal v roce 1926. Roku 1954 přejmenoval Kongres Den příměří na Den veteránů. Tento významný den má v různých zemích svou specifickou podobu, název a tradice. Základní cíl je však podobný, uctění památky všech veteránů a obětí válečných konfliktů, bez ohledu na válčící strany.

Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. To má svůj původ v básni Na flanderských polích, kterou v roce 1915 napsal kanadský chirurg John McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko belgického města Ypres. Inspirací mu byly květy vlčích máků, ale i dalších květin, které rostly na hrobech pohřebených vojáků. Vlčí mák jako symbol pro padlé vojáky první světové války poprvé použila americká profesorka a humanistka Moina Michaelová. V roce 1921 zvolil bývalý velitel britských expedičních sil polní maršál sir Douglas Haig jako předseda Nadace veteránů vlčí mák za symbol pro sbírku na pomoc válečným veteránům a invalidům.

Mezi veterány řadíme i policisty a další členy ozbrojených či bezpečnostních složek našeho státu. Celá řada policistů i hasičů se účastnila bojů první světové války v zahraničních oddílech legionářů a teprve poté, po návratu do své vlasti, budovali moderní policejní a hasičský sbor. Policisté i hasiči se účastnili i bojů druhé světové války a mnoho jich také padlo, např. při osvobozování Prahy. V moderní historii se i policisté účastní zahraničních spojeneckých misí. Ti všichni byli pravými vlastenci, neboť bojovali v zájmu republiky a mnozí z nich položili v boji za naši svobodu a demokracii svůj život.

Mezinárodní den válečných veteránů je vzpomínkou na ty, kteří nasazovali a stále nasazují životy za uchování míru. Váleční veteráni si proto zasluhují náš respekt a úctu. Připnutím symbolického květu jako krev rudého vlčího máku si lidé po celém světě připomínají hrdinství vojáků a vzdávají jim hold. Hnutí SPD na válečné veterány nikdy nezapomene. Čest jejich památce.

10.11.2020

Požadujeme okamžité vyhoštění nelegálních imigrantů!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že průběh voleb amerického prezidenta naprosto demaskoval zhroucení demokratického systému v USA – zavedení korespondenční volby zničilo důvěru ve spravedlivé volby. Je skandální, že Babišova vláda financuje neziskovky, které pomáhají nelegálním imigrantům. Požadujeme okamžité vyhoštění nelegálních imigrantů. Hnutí SPD návrh státního rozpočtu jako celek nepodpoří. Prosazujeme a podporujeme zrušení superhrubé mzdy, snížení daní občanům, valorizaci důchodů a zavedení zdanění nadnárodních korporací. Česká republika nemůže fungovat v opakovaných režimech nouzového stavu. Požadujeme jasný scénář vlády na řešení situace.

1. Průběh voleb amerického prezidenta naprosto demaskoval zhroucení demokratického systému v USA – zavedení korespondenční volby zničilo důvěru ve spravedlivé volby.

Průběh voleb amerického prezidenta naprosto demaskoval zhroucení demokratického systému v USA. Zavedení korespondenční volby zničilo důvěru ve spravedlivé volby a v důsledku toho vyvolalo značné pochybnosti o platnosti voleb prezidenta USA, o nichž se bude zřejmě rozhodovat u soudu. Dnes je zřejmé, že náskok kandidáta Joe Bidena tvoří právě započtení korespondenčních hlasů v době, kdy řádné volby již skončily. Je nutné odmítnout návrhy TOP 09 a tzv. demobloku na zavedení korespondenční volby v České republice, jinak hrozí možné manipulace s volebními výsledky i u nás.

2. Je skandální, že Babišova vláda financuje neziskovky, které pomáhají nelegálním imigrantům. Požadujeme okamžité vyhoštění nelegálních imigrantů.

Na území České republiky trvale pronikají nelegální imigranti, a to často z muslimských zemí. Dostává se jim podpory takzvaných neziskových organizací, jako například Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), které brání jejich vyhošťování. Je naprosto nepřijatelné, že tyto organizace dostávají finanční podporu od Vlády ČR. Sám premiér Babiš přímo OPU vyjádřil svou podporu. Je to důsledek politiky dvojí tváře, kterou dělá premiér Babiš. Tvrdí, že bojuje proti nelegální imigraci, přitom via facti provádí opak. Podle hnutí SPD by měli být nelegální imigranti ihned vypovězeni z našeho území! Jsme proti udělování azylu nelegálním imigrantům!

3. Hnutí SPD návrh státního rozpočtu jako celek nepodpoří. Prosazujeme a podporujeme zrušení superhrubé mzdy, snížení daní občanům, valorizaci důchodů a zavedení zdanění nadnárodních korporací.

Poslanecká sněmovna bude tento týden projednávat mj. v prvním čtení vládní návrh státního rozpočtu na rok 2021 s navrhovaným schodkem v astronomické výši 320 miliard korun. V tomto návrhu však není započítán výpadek z příjmů státu po zrušení superhrubé mzdy, který má být dalších cca 90 miliard korun. Poslanecký klub SPD vítá zrušení superhrubé mzdy a podporujeme také snížení sazeb daně z hrubé mzdy z 20 na 15 procent. Systémově prosazujeme navýšení základní slevy na poplatníka a spolupracujícího manžela či manželku z 24.840 na 30.000 korun. Pokusíme se prosadit maximum, protože zvýšení základní slevy na poplatníka nejvíce pomůže právě nízkopříjmovým pracujícím. Opakovaně navrhujeme zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací, které mají výjimku, kterou prosadila Špidlova vláda. V případě, že si zahraniční vlastník vyplatí podíl na zisku, nemusí nyní platit 15 procentní srážkovou daň, na rozdíl od českých vlastníků firem. Ročně je tak vyvedeno cca 300 miliard korun, to znamená 40 – 50 miliard korun na daních, které by posílily státní rozpočet, v případě, že bude tato výjimka zrušena. Zároveň také podporujeme valorizaci důchodů, které příští rok porostou v průměru o 839 korun na téměř 15.400 korun, protože si to naši důchodci zaslouží. SPD návrh rozpočtu jako celek svým hlasováním nepodpoří, jelikož vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM by měla přestat financovat nepřizpůsobivé a politické neziskové organizace, přestat financovat zahraniční předražené zbojní zakázky pro armádu, škrtnout škodlivou inkluzi ve školství, přestat dotovat solární barony a přestat vysílat vojáky na zahraniční mise do bojové operace islámských kmenů v Mali, Nigeru a Čadu.

4. Česká republika nemůže fungovat v opakovaných režimech nouzového stavu. Požadujeme jasný scénář vlády na řešení situace.

Česká republika nemůže fungovat v opakovaných režimech nouzového stavu. Požadujeme jasný scénář vlády na řešení situace. Nemůžeme čekat v rouškách doma a dívat se, jak umírá ekonomika, bankrotuje stát a hroutí se vzdělávání dětí. Musíme přísně chránit ohrožené skupiny občanů, navýšit zdravotní kapacity a co nejrychleji uvolňovat podnikání a pracovní aktivity lidí.

9.11.2020

Podali jsme návrh zákona na zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti!

Poslanci hnutí SPD podali ve Sněmovně v souladu s naším projektem „Rodina na prvním místě“ další návrh zákona daňového zvýhodnění pro slušné a pracující občany, kteří jsou pro nás na prvním místě.

I v této době koronavirové pandemie a pokračujícím nouzovém stavu myslí hnutí SPD na to, jak ušetřit peníze našim slušným a pracujícím občanům, o čemž svědčí to, že jsme dne 27.10.2020 pod záštitou místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Lucie Šafránkové předložili k projednání v Poslanecké sněmovně novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument je vedený jako sněmovní tisk č. 1065.

Cílem našeho návrhu je významné snížení přímé daňové zátěže a zvýšení disponibilního čistého příjmu pro daňové poplatníky. Nejvíce by to bylo přínosné pro pracující rodiče, jejich rodiny, rodinné příslušníky a děti. Pro mladé lidi to bude i velmi motivující při rozhodování pro zakládání rodin a počtu dětí, což by mělo přispět ke zvýšení porodnosti, a též coby žádoucí trend jednak z obecného společenského hlediska, ale také z pohledu (makro)ekonomického, například v souvislosti s udržením (či zkvalitněním a posílením) našeho sociálního systému, zejména pak jeho důchodové složky.

Vlastní novela zákona spočívá v tom, že navrhuje zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti žijící s poplatníkem daně ve společně hospodařící domácnosti – v případě jednoho vyživovaného dítěte na 30.408 Kč ročně, v případě druhého vyživovaného dítěte na 38.808 Kč ročně a v případě třetího (a každého dalšího) vyživovaného dítěte na 96.816 Kč ročně. Ustanovení tohoto zákona o tom, že jedná-li se o dítě (děti), kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se na něj částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek, zůstává nedotčeno. Dále se navrhuje úprava maximální roční výše fakticky uplatnitelného daňového bonusu na 120.600 Kč ročně. Důvodem je umožnit reálné zvýšení čistého příjmu zejména nízkopříjmovým občanům, zaměstnancům či OSVČ, s příjmy zhruba odpovídajícími průměrné měsíční mzdě tak, aby zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti opravdu reálně pocítili.

Pro nárok na uplatnění tzv. daňového bonusu dle tohoto zákona se navrhuje zrušení podmínky minimální výše příjmu v rozhodném zdaňovacím období. Tato navrhovaná úprava směřuje k odstranění resp. zmírnění diskriminace v přístupu některých daňových poplatníků k tzv. daňovému bonusu souvisejícímu s daňovým zvýhodněním na vyživované děti, a to v tom smyslu, že ruší podmínku minimální výše zdanitelného příjmu v rozhodném zdaňovacím období, čímž umožňuje dosáhnout na daňový bonus i těm rodičům a daňovým poplatníkům, jejichž roční zdanitelný příjem nepřesáhne 87.600 Kč (tzn., že v měsíčním průměru činí max. 7.300 Kč). Součástí novely zákona je i též zvýšení maximálního měsíčního daňového bonusu (návazně na zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti) na 10.050 Kč.

Hnutí SPD předloženou novelou zákona o daních z příjmů plní sliby, které dalo občanům a které vychází z programu hnutí. Též je součástí našeho projektu „Rodina na prvním místě“, který jsme představili občanům ke konci loňského roku.

6.11.2020

Korespondenční hlasování zpochybňuje výsledek voleb v USA!     

V letošních prezidentských volbách ve Spojených státech amerických se v plné nahotě naplnila hrozba z korespondenčního hlasování, které rozkládá demokracii.

V prezidentských volbách v USA, ať už dopadnou jakkoli, se náramně ukazuje hrozba korespondenčního hlasování, které může vést k podvodům a manipulacím. Do té doby než se začaly sčítat korespondenční hlasy, vedl v některých státech s přehledem Donald Trump, takže je velkou záhadou, proč má při sčítání korespondenčních hlasů takovou převahu Joe Biden. Je proto nasnadě, že jakýkoli výsledek takového hlasování je lehce zpochybnitelný.

Ve hře o prezidentský post, který má značný vliv na celosvětovou politiku, byli největšími favority dva kandidáti. Za republikány to byl současný prezident USA Donald Trump a druhým kandidátem za demokraty Joe Biden. Nezakrýváme, že je pro hnutí SPD lepší alternativou Donald Trump, a i když jsme k jeho některým politickým rozhodnutím měli výhrady, ve většině případů jsme souhlasili s jeho politickými rozhodnutími. Plně podporujeme jeho kritický postoj k nelegální migraci a kladně hodnotíme prosazování konzervativních a vlasteneckých hodnot. Hnutí SPD naopak nesouhlasí s proglobalistickou politikou prezentovanou demokratem Joem Bidenem, která vede k zásadnímu ohrožení svobody, demokracie i míru ve světě. Globalisté usilují o nastavení globálního světového řádu, do kterého mimo jiné spadá podpora migrace a diktatura menšin.

Oficiální volební den byl stanoven na 3. listopadu, ale svůj hlas už předčasně odevzdalo nebo zaslalo poštou rekordních více než 100 milionů Američanů, což svědčí o tom, že o letošní volbu hlavy státu byl velký zájem. V USA je platný jiný volební systém, než na který jsme zvyklí. Volit mohou američtí občané starší 18 let, až na některé výjimky. Ačkoliv dříve platila věková hranice 21 let, roku 1971 bylo pravidlo zrušeno. Aby mohli američtí voliči hlasovat u volební komise, musí nejprve vyplnit registrační formulář na příslušném místě, po internetu nebo na úřadě, výjimku tvoří pouze Severní Dakota. Občané rovněž musí splňovat podmínky bydliště ve státě, ve kterém hlasují. Ty se však mohou v různých částech USA lišit. Volič může o platnou registraci přijít v případě uvěznění nebo přestěhování a znovu se musí zaregistrovat, pokud se dvakrát po sobě neúčastní federálních voleb.

Prezident USA není volen přímo občany, ale kolegiem volitelů. To tvoří zástupci jednotlivých federálních států USA, kteří jsou do svých pozic voleni občany většinovým systémem. Americká hlava státu je tak volena nepřímo a dvoustupňově. Sbor volitelů je ústavně vytvořený orgán, který po odhlasování voličů následně oficiálně zvolí prezidenta. Tvoří ho celkem 538 členů, a pokud chce kandidát uspět, musí získat hlasy 270 z nich. Sbor volitelů stanovuje také zastoupení poslanců v americké Sněmovně reprezentantů a Senátu. Sbor volitelů se má sejít 14. prosince tohoto roku, kdy zvolí budoucí hlavu Spojených států, což ještě následně oficiálně stvrdí Kongres. K tomu by podle plánu mělo dojít 5. ledna 2021. Inaugurace nového prezidenta se uskuteční 20. ledna 2021.

Hnutí SPD na celém průběhu voleb kritizuje korespondenční hlasování, které může vést k podvodům a manipulacím, což rozhodně odmítáme. Tyto volby amerického prezidenta nám dávají za pravdu. Prezident Donald Trump před volbami varoval na možné zneužití korespondenčního hlasování globalisty, které ho využijí jako nástroj, pomocí kterého ovládnou volby. Hnutí SPD má v nedávné paměti, že i v rakouských prezidentských volbách došlo při korespondenčním hlasování poštou k manipulacím a volby se musely opakovat. Pro nás je to dosti silný argument, že korespondenční hlasování nebudeme nikdy podporovat.

5.11.2020

Ne islámu, ne teroristům!

Teroristický útok ve Vídni příznivcem Islámského státu si vyžádal čtyři mrtvé a mnoho zraněných.

V pondělí večer v centru Vídně zastřelil dvacetiletý mladík s albánskými kořeny čtyři lidi a dalších dvacet dva osob zranil, z toho sedm vážně. Útočníka po tomto hrůzném činu policie na místě zastřelila. Podle rakouských úřadů byl pachatel příznivcem teroristické organizace Islámský stát (IS). Loni byl odsouzen kvůli teroristickému spolčení a v prosinci byl podmínečně propuštěn.

Hnutí SPD vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám obětí i rakouskému národu v souvislosti s následky teroristického útoku ve Vídni. Útoky příznivců IS ve Francii a Rakousku zaznamenávají trend rostoucího násilí a nenávisti po celé Evropě, což potvrzuje zrůdnost masové imigrace a islamizace. Proto hnutí SPD požaduje nemilosrdnou deportaci nelegálních imigrantů a nulovou toleranci nelegální imigrace.

Oběťmi útoku, když pachatel v pondělí střílel v centru Vídně poblíž synagogy, se stali dva muži a dvě ženy a podle vídeňského starosty Michaela Ludwiga jsou další lidé v nemocnicích v kritickém stavu. Rakouský ministr vnitra Karl Nehammer následně sdělil, že zastřeleným atentátníkem byl Kujtim Fejzulai, který měl pas Rakouska a Severní Makedonie. K hnutí Islámský stát se chtěl připojit v Sýrii, kam se v roce 2018 pokusil vycestovat. Loni v dubnu byl odsouzen k 22 měsícům za teroristické spolčení, ale v prosinci byl podmínečně propuštěn s tím, že vzhledem k nízkému věku spadal pod jurisdikci pro mladistvé. Po razii v pachatelově vídeňském bytě bylo v metropoli a ve spolkové zemi Dolní Rakousy provedeno dalších 18 domovních prohlídek a předběžně zadrženo 14 osob. Podle vyšetřovatelů měl útočník automatickou zbraň, pistoli i mačetu. Munici pro kalašnikov si podle portálu rakouského listu Heute v polovině července obstaral na Slovensku. Slovenská policie v reakci uvedla, že na případu spolupracuje s rakouskými kolegy.

Na úterním mimořádném zasedání rakouská vláda schválila třídenní státní smutek. Památku obětí Rakousko v úterý odpoledne uctilo minutou ticha a přes internet bude přenášena mše z chrámu svatého Štěpána ve Vídni. Solidaritu Rakousku kvůli útoku ve Vídni vyjádřila řada lídrů zemí z celého světa, včetně našeho prezidenta Miloše Zemana. Americký prezident Donald Trump zdůraznil, že je nutné se spojit v boji proti islamistickému terorismu. Rakouský kancléř Sebastian Kurz ve svém úterním projevu k národu označil útok za beze vší pochybnosti islamistický čin, motivovaný nenávistí vůči rakouskému způsobu života. Slíbil ochranu demokracie a vypátrání strůjců tohoto teroristického činu. Rakouský prezident Alexander Van der Bellen tento teroristický útok označil za nejhorší v novodobé historii Rakouska. Kvůli útoku posílily kontrolu hranic Rakousko, Německo, Česko, Slovensko a Itálie.

Hnutí SPD neustále a již několik let upozorňuje na hrozbu, kterou s sebou přinášejí nelegální imigranti, kteří nepolevují ve svém zájmu dostat se do Evropy. Proti tomuto jejich úsilí nijak radikálně nepostupuje Evropská unie, čímž přispívá k islamizaci Evropy. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Naše hnutí nechce v České republice žádnou islámskou ideologii, což dokladujeme tím, že jsme ve Sněmovně již před několika měsíci podali návrhy zákonů na zákaz propagace islámské ideologie a zákaz islámského zahalování na veřejnosti. V hnutí SPD nám jde o zajištění bezpečnosti našich občanů.

4.11.2020

Podpořili jsme finanční příspěvek důchodcům v částce pět tisíc korun!

Sněmovna minulý týden i díky hlasům poslanců SPD schválila jednorázový příspěvek pět tisíc korun důchodcům a pevný termín valorizace důchodů.

Za podpory všech poslanců hnutí SPD Sněmovna ve třetím čtení schválila jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 5.000,-Kč, a to včetně pozměňujícího návrhu týkající se spravedlivějšího termínu pravidelné valorizace důchodů, která bude nově nastavena pro všechny důchodce od 1. ledna příslušného kalendářního roku.

V rámci jednání 62. schůze Poslanecké sněmovny, na kterou se sešli poslanci vzhledem k pokračující epidemii koronaviru opět v polovičním počtu, byl minulý pátek schválen příspěvek ve výši pět tisíc korun všem důchodcům. Za hnutí SPD jsme všichni hlasovali pro, neboť jsme přesvědčeni, že si to naši důchodci zaslouží. Tím více nás mrzí, že současná vláda (ANO a ČSSD) nechce podpořit náš návrh zákona, na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby (necelých 13.000,-Kč), jež platí ve značné části Evropy.

Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 nyní zamíří k posouzení do horní komory Parlamentu České republiky. Tento jednorázový příspěvek poskytne stát poživatelům důchodů jako finanční výpomoc. Kabinet počítá s vyplacením částky ještě letos a dostanou jej starobní důchodci a lidé s invalidní nebo s pozůstalostní penzí.

Velmi nás mrzí, že byl Sněmovnou k předloženému výše uvedenému zákonu schválen pouze jediný z desítky opozičních pozměňovacích návrhů. I díky poslancům za hnutí SPD bylo navzdory nesouhlasu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) schváleno, aby pravidelná valorizace důchodů byla vždy od 1. ledna, nikoli ode dne výplaty lednové splátky penze. Podporou tohoto pozměňovacího návrhu jsme napravili nespravedlnost při stanovení termínu valorizace důchodů, jelikož doposavad byl termín různý a to na základě data výplaty důchodu. Teď už to bude pro všechny stejný termín.

V hnutí SPD zastáváme názor, že je naší povinností pro seniory zabezpečit, aby měli možnost žít v takovém prostředí, které je pro ně bezpečné a přizpůsobené jejich potřebám. Zabezpečit jim bezplatnou standardní zdravotní péči a poskytnout jim dostupnou sociální a právní pomoc, která jim pomůže zajistit jejich autonomii a fungování ve společnosti. Na vládu apelujeme, že v otázkách týkajících se budoucnosti našich seniorů postupuje nesystémově a stále nevytvořila důchodovou reformu. Za hnutí SPD jsme ve Sněmovně předložili několik návrhů zákonů a jejich změn, které by měly ve finále pomoci našim seniorům, zatím ale bez odezvy. Senioři jsou součástí naší společnosti a mají právo na důstojný život.

3.11.2020       

Nepodpořili jsme jako jediní prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém hnutí SPD upozorňuje, že jsme jako jediní nepodpořili prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu. Vítězství Joe Bidena v amerických prezidentských volbách by znamenalo vítězství globalistů usilujících o globální světový řád, proto je lepší alternativou Donald Trump. Teroristické útoky ve Francii a v Rakousku potvrdily zrůdnost masové imigrace a islamizace. Požadujeme nemilosrdnou deportaci nelegálních imigrantů. Hlasovali jsme pro finanční příspěvek důchodcům pět tisíc korun. 

1. Nepodpořili jsme jako jediní v parlamentu prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM požádala minulý týden Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů. Důvodem žádosti byla situace ohledně zvládnutí pandemie koronaviru COVID-19. Nouzový stav umožňuje vládě přijímat v této věci celou řadu opatření a také ve stavu legislativní nouze může Sněmovna projednávat pouze zákony předkládané vládou anebo vrácené Senátem. Protože se jedná o situaci zcela mimořádnou, nechtěli jsme dávat Vládě ČR další tzv. „bianco šek" na další celý měsíc, a proto poslanci SPD navrhovali prodloužení maximálně o 10 dnů s možností dalšího projednání před uplynutím této doby. Tento náš návrh ale Sněmovna odmítla, a proto jsme nepodpořili ani vládou navrhované prodloužení o 30 dnů, ani termín do 20. listopadu 2020. Poslanci SPD jsou připraveni se sejít v podstatě kdykoliv a nad požadavkem Vlády ČR na další prodloužení diskutovat, když vláda předloží relevantní důvody pro prodloužení.

2. Vítězství Joe Bidena v amerických prezidentských volbách by znamenalo vítězství globalistů usilujících o globální světový řád, proto je lepší alternativou Donald Trump.

Prezidentské volby v USA budou zásadní pro celosvětovou politiku. Přes jasné výhrady k současné politice USA je nutné doufat, že republikánský prezident Trump obhájí svůj mandát. Vítězství protikandidáta Bidena by znamenalo zásadní ohrožení svobody, demokracie i míru ve světě. Šlo by o vítězství globalistů usilujících o globální světový řád. Je zde reálná hrozba, že globalisté použijí veškeré metody zpochybnění regulérnosti voleb a zpochybní i jejich výsledek v případě své porážky. Biden znamená podporu migrace, diktatury menšin včetně využití totalitního řízení pod záminkou boje s nákazou. Takové obavy sdílí svobodomyslní občané USA.

3. Teroristické útoky ve Francii a v Rakousku potvrdily zrůdnost masové imigrace a islamizace. Požadujeme nemilosrdnou deportaci nelegálních imigrantů.

Teroristické útoky z minulého týdne ve Francii a včera v Rakousku ve Vídni odhalily v celé zrůdnosti pravdu o tzv. nové migrační politice EU, která neřeší ani ty nejzásadnější problémy migrace a jenom zatvrzele prosazuje nekončící přísun dalších a dalších statisíců nepřizpůsobivých nelegálních imigrantů do EU. SPD je jednoznačně proti jakékoliv podpoře nelegální imigrace, voláme po ukončení jakékoliv její podpory, po ochraně našich hranic a po nemilosrdné deportaci všech nelegálních imigrantů zpět na kontinent, kam patří. Současně namísto nesmyslných dávek vyplácených imigrantům jednotlivými státy EU požadujeme těmito penězi motivovat jejich domovské státy, aby je přijímaly zpět. Hnutí SPD je jediným politickým subjektem zastoupeným v Parlamentu, který prosazuje nulovou toleranci nelegální imigrace a již jsme ve Sněmovně podali zákony na zákaz propagace islámské ideologie a zákaz islámského zahalování na veřejnosti.

4. Podpořili jsme finanční příspěvek důchodcům pět tisíc korun.

Poslanecká sněmovna minulý týden opět jednala v polovičním počtu ve stavu legislativní nouze. Poslanci SPD svými hlasy přispěli k tomu, že všichni lidé, co pobírají důchody, dostanou jednorázový příspěvek ve výši 5.000 korun. Tedy starobní důchodci i lidé s invalidní či pozůstalostní penzí. Příspěvek by tak mělo dostat 2,89 milionu lidí. Termín vyplácení by měl být ještě letos, pracovní varianta počítá s výplatou v prosinci. Toto řešení ale není systémové. SPD proto podalo do Sněmovny zákon, kde navrhujeme minimální důchod ve výši hranice chudoby stanovenou pro Českou republiku EUROSTATem, což je Evropský statistický úřad. Na základě našeho návrhu by měli mít všichni starobní a invalidní důchodci – a týkalo by se to i vdovských důchodů – minimální důchod necelých třináct tisíc čistého a až od této částky výše zásluhově. Podmínkou zůstávají odpracované roky či prokazatelná invalidita.

2.11.2020

Soucítíme s Francouzi a odsuzujeme praktiky náboženských fanatiků!

Stoupenec netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie má na svědomí další teroristický útok, který si ve francouzské Nice vyžádal tři oběti.

Francie po čtvrtečním islamistickém útoku v Nice nasadí další vojáky kvůli posílení ochrany osob, památek, škol a svatostánků na celkový počet sedm tisíc. Francouzský prezident Emmanuel Macron to okomentoval slovy, že nyní útoku čelí celá země, a to kvůli ochraně svých hodnot, jakými jsou svoboda a odhodlání nepoddat se teroru.

Hnutí SPD soucítí s Francouzi a odsuzuje praktiky nábožensky fanatických radikálních vyznavačů islámské ideologie, spočívající v teroristických útocích, při kterých umírají nevinní lidé. Francie je s výjimkou západní části země vystavena postupujícímu radikálnímu islámu, což bylo obsaženo ve zprávě zvláštní komise francouzského Senátu, kterou v červenci tohoto roku prezentoval deník Le Figaro.

Samotní Francouzi se už necítí ve své zemi bezpečně a v koloběhu současných událostí jsou jejich obavy zcela oprávněné. Statistiky náboženského vyznání se ve Francii nevedou. Podle neoficiálních zdrojů však zhruba 85 procent věřících tvoří římští katolíci, deset procent muslimové, dvě procenta protestanti a jedno procento židé. Množství přistěhovalců z bývalých francouzských kolonií a příliv nelegálních imigrantů zapříčinilo, že se Francie stala evropským státem s nejvyšším počtem vyznavačů islámské ideologie. Žije jich zde více než šest miliónů a v zemi stojí přes 1.500 mešit. Mezi nimi pracují i skupiny muslimů hlásící se k hnutí Islámský stát, které mají na svědomí celou řadu teroristických útoků, při nichž přišli o život nevinní lidé.

Poslední příklad je z minulého týdne, kdy ve francouzském městě Nice vyznavač islámské ideologie nožem usmrtil 3 osoby a další zranil. Pachatelem, kterého policie po útoku postřelila, byl Tunisan narozený v roce 1999, který se dostal do Evropy teprve před několika týdny. Podle deníku Il Messaggero přistál muž koncem září na ostrově Lampedusa a po dvoutýdenní karanténě byl převezen do apulijského přístavu v Bari. Poté nelegálně překročil hranice do Francie. V době zadržení měl u sebe dokumenty vydané italským Červeným křížem, vystavené na jméno Bráhím Avísáví, korán a dva telefony. Nůž, kterým útočil, měl čepel o délce 17 centimetrů. Další dva nepoužité nože měl v batohu. Útočník při činu i po zadržení policií provolával arabsky Alláhu akbar (Alláh je velký).

Protiteroristický prokurátor Jean-François Ricard vyšetřující případ uvedl, že se první oběť útoku našla u vstupu do kostela v centru Nice. Byla jí 60letá žena, která měla v krku hluboké zářezy hraničící s "uříznutím hlavy". Druhou obětí byl 55letý muž, který pracoval jako kostelník. Také on podlehl vážnému zranění na krku. Třetí mrtvou je 44letá žena, která bodným zraněním podlehla v blízké restauraci, kam stihla utéct. Podle informací agentury AFP se případ vyšetřuje s podezřením na vraždu s teroristickým motivem a pokus o vraždu. K pachateli přišla informace z Tuniska, které v této souvislosti zahájila také šetření, že zde byl tento útočník již v roce 2016 v souvislosti s útokem nožem zatčen. 

Hnutí SPD dlouhodobě varuje před islamizací Evropy. Musíme bránit naši zemi, abychom na tom nebyli stejně jako islamizovaná západní Evropa, na kterou nyní dopadají následky vstřícné proimigrační politiky z roku 2015, kdy se do Evropy dostalo i mnoho vyznavačů radikálního islámu.

30.10.2020

Vyhrožování tureckého prezidenta Erdogana musí Evropa rázně odmítnout!

Nevyzpytatelný turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval muslimy, aby bojkotovali francouzské zboží. Tak reagoval na výroky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který hájil právo na otištění karikatur proroka Mohameda a hovořil o nezbytnosti reformy islámu ve Francii.

Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na aktivity Turecka, které si určuje svou zahraniční politiku bez ohledu na to, že je členským státem NATO a usiluje být členskou unijní zemí. Za vším stojí turecký prezident Erdogan, který je po zrušení funkce premiéra zcela oprávněn sestavovat vládu podle svých zájmů, vydávat dekrety a stanovovat rozpočet. Recep Tayyip Erdogan je šéfem islamistické Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) a u moci je už 17 let. V současné době Turecko tvrdě vystupuje proti Řecku, angažuje se v Libyi, kde podporuje místní džihádisty. Cílem politiky Turecka je obnova Osmanské říše a islámského chalífátu a dobytí ztracených území v Asii, Africe a Evropě. Evropskou unii drží Turecko v šachu tím, že umožní nelegálním imigrantům přechod přes svoje hranice do Evropy, což již částečně naplňuje. Aktuálně cílí svou kampaň proti Francii. Je to reakce Erdogana na výroky francouzského prezidenta Macrona, který hovořil o nezbytnosti reformy islámu ve Francii.

Erdoganovu kritiku si Macron vysloužil začátkem října návrhem zákona proti radikálnímu islámu. Tento zákon má být zveřejněn v prosinci a má ve Francii posílit republikánské principy a sekularismus. Jeho součástí má být i návrh větší kontroly financí mešit a zákaz profesionální přípravy imámů. Velmi negativní reakce v řadě islámských zemí vyvolal Macronův projev, v němž po smrti francouzského učitele dějepisu obhajoval právo na zveřejnění karikatur. Tohoto učitele zavraždil čečenský islamistický extremista kvůli tomu, že dějepisář na hodině při výkladu o svobodě vyjadřování žákům ukázal právě karikaturní vyobrazení islámského proroka. Macron v reakci na vraždu pohrozil zásahem proti části islámské komunity ve Francii a hodlá zakročit i proti tomu, co nazval islámským separatismem.

Na toto zareagoval turecký parlament, který, podle agentury Reuters, v neobvykle jednotném kroku vydal společné prohlášení, podle něhož je Macron při prosazování svobody vyjadřování lehkomyslný a jeho postoje mohou vést k rozsáhlému konfliktu. Sám Erdogan vyzval ve svém projevu, který se uskutečnil v hlavním městě Ankaře, aby muslimové bojkotovali francouzské výrobky. Následně už minulý víkend francouzské zboží začalo mizet z regálů v Jordánsku, Kuvajtu či Kataru. Výzvy k bojkotu se objevily také na sociálních sítích v Saúdské Arábii, Alžírsku či Sýrii. Proti Francii a jejímu prezidentovi byly protesty také v Tunisku či palestinském Pásmu Gazy, v pondělí v iráckém Bagdádu.

Naše hnutí SPD udělá vše pro bezpečnost našich občanů. Jedním z hlavních bodů uvedených v našem programu je, že nechceme v České republice nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod islámských náboženských fanatiků.

29.10.2020

Nepřipustíme přerozdělování imigrantů prosazované Angelou Merkelovou!

Německá kancléřka Angela Merkelová chce i nadále přerozdělovat imigranty v rámci všech zemí Evropské unie.

Merkelová minulé úterý v Berlíně se zástupci více jak 200 německých měst konstatovala, že spolková vláda nepřijme všechny imigranty uvízlé na řeckých ostrovech či zachráněné ve Středozemním moři, neboť se o ně musí rozdělit i další země Evropské unie. Ty v současné době musejí řešit boj s koronavirovou pandemií a udělat vše pro to, aby zabránily šíření nemoci Covid-19 mezi obyvateli svých států. Současně musí podnikat všechny dostupné kroky k tomu, aby udržely chod svých ekonomik. Takže se nelze divit, že na oficiální výzvu Berlína podělit se o imigranty žádná země EU nekývla. Tradiční spojenec Německa v prosazování migrační politiky Francie na výzvu kancléřky Merkelové neodpověděla a Švédsko jí rovnou odmítlo. 

Hnutí SPD odmítá všechny způsoby řešení navrhované vrcholovými představiteli EU, které jsou vedeny s cílem, aby se všechny členské země určitou formou podělily o imigranty, kteří stále nelegálně míří do unijních zemí. Návrhy EU v otázkách řešení nezvládnutelné migrační expanze naše hnutí zásadně odmítá a jako jediná z parlamentních stran prosazuje referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.

Evropa se chystá na další možnou migrační krizi, a proto od začátku tohoto roku připravuje nová pravidla pro přijímání a distribuci imigrantů. V rámci této nové strategie byla i cesta do unijních zemí, kterou podnikla eurokomisařka pro vnitřní věci a pro migraci Ylva Johanssonová. Ta v únoru navštívila Českou republiku, kde v rámci diskusí v médiích zmiňovala termín „povinná solidaritaˮ. Po všech získaných informacích Evropská komise dne 23. září představila návrh nového azylového a migračního systému, do kterého by se podle ní měly solidárně zapojit všechny státy Evropské unie.

Balíček, kterým komise hodlá nahradit stávající a v migrační krizi minulých let nepříliš funkční pravidla, má urychlit a zefektivnit návraty imigrantů do místa jejich původu. Počítá se s tím, že solidarita s ostatními státy unie může mít různou podobu. Členské státy bloku budou za běžných okolností moci imigranty buď přebírat, nebo na vlastní náklady zařídit návrat neúspěšných žadatelů o azyl, případně jinak pomáhat. Je zde také striktně stanoveno, že v krizových situacích má dojít i k tomu, že Brusel členským zemím přijetí části imigrantů či navrácení některých imigrantů do země jejich původu nařídí. Návrh se pokouší nahradit neúspěšný systém povinných kvót, proti nimž vystupovaly hlavně země Visegrádu (ČR, Slovensko, Maďarsko a Polsko) za podpory Rakouska. Ani nový balíček tyto země nepodporují, neboť jim vadí jeho část o povinné solidaritě, kterou by EK uplatňovala v krizových situacích. Brusel by nařídil členské zemi s ohledem na výkon ekonomiky a velikost populace přijmout část imigrantů či zařídit jejich návrat domů. Sama německá kancléřka Merklová se vyjádřila, že je vděčná, že EU prostřednictvím předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenové předložila tento balíček, který představuje začátek nové unijní migrační politiky.

Hnutí SPD dělá vše proto, aby v naší zemi nezapustila kořeny islámská ideologie a nebyl zde zahájen proces islamizace. Z tohoto důvodu zde nechceme žádné imigranty, kteří se dostávají do unijních zemí nelegálně, a jejichž převážná většina z nich uctívá islámskou ideologii. To v hnutí SPD nepřipustíme a prosazujeme, aby sami občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. SPD je pro CZEXIT.

28.10.2020

Všechno nejlepší republiko – zůstaň suverénní a nezávislá!

Dnes si připomínáme 102. výročí založení Československé republiky. Dne 28. října 1918 byl vyhlášen nezávislý samostatný československý stát, který zažil mnoho významných událostí. Je naší vlasteneckou povinností zachovat jeho význam a hodnoty následujícím generacím.

Hnutí SPD s úctou vzpomíná na všechny, kteří se podíleli na vzniku samostatného československého státu a ve výsledku přispěli k tomu, že dne 28. října 1918 byla oficiálně uznána Československá republika, když zástupci Národního výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu. Klademe velký důraz na prohlubování naší národní suverenity a u občanů podporujeme vlastenectví a úctu k naší republice. Do dalších let republice přejeme, aby byla ostatními státy světa a hlavně státy Evropy vnímána jako vyspělý národní suverénní stát, který ostatní země plně respektují a všem občanům, aby se zde dobře a svobodně žilo. To vyplývá i z našeho programu, ve kterém prosazujeme zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země. V hnutí SPD prosazujeme takový program, aby se v naší zemi občané cítili bezpečně a dobře se jim zde žilo, pracovalo a měli dostatek času na výchovu svých dětí v duchu toho, jak je vychovávali jejich rodiče a prarodiče.

Nezávislost Československa byla prohlášena 28. října 1918 pětičlenným Národním výborem v Praze. Jeho členy byli Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup, označovaní též jako „muži 28. října“. Národní výbor předal své pravomoci na prvním zasedání Národního shromáždění 14. listopadu 1918, kdy byl prezidentem zvolen Tomáš Garrigue Masaryk, předsedou vlády Karel Kramář, ministrem zahraničí Edvard Beneš a ministrem vojenství Milan Rastislav Štefánik. Hranice Československa byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému. Jednalo se o jeden z nástupnických států rozpadlého Rakousko-Uherska. Tehdejší Československo zahrnovalo území Čech, Moravy, Slezska (České Slezsko), Slovensko a Podkarpatskou Rus (ta byla 29. června 1945 postoupena Sovětskému svazu). V rámci republiky došlo k několika přejmenování – na Českou socialistickou republiku, Československou federativní republiku, Českou a Slovenskou Federativní Republiku. Československo zaniklo k 31. prosinci 1992. Od 1. ledna 1993 existují Česká republika a Slovenská republika jako dva samostatné a na sobě zcela nezávislé státy.

Hnutí SPD si váží všech lidí, kteří pro naši republiku mnohé udělali, ale už naneštěstí nejsou mezi námi. Mezi tyto osobnosti lze zařadit nejen významné politiky, ale též významné válečné hrdiny z období druhé světové války, významné podnikatele, kteří proslavili naší republiku ve světě, sportovce a umělce. Jejich odkaz je součástí národní historie, hodnot a kultury. Je naší povinností rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku.

27.10.2020

Odmítáme přítomnost jakékoliv cizí armády na území České republiky!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém hnutí SPD vyzývá Vládu ČR, aby neprodleně použila všechny možné motivační nástroje k tomu, aby se čeští zdravotníci pracující v zahraničí vrátili do ČR pomoci v boji s koronavirem. Hnutí SPD odmítá papalášské manýry ministra zdravotnictví Prymuly a jediná možná reakce je jeho okamžitá rezignace. Nesouhlasíme s pobytem cizích vojsk na našem území. Hnutí SPD se podařilo ve sněmovně prosadit paušální daň pro živnostníky a podpořit příspěvek pro důchodce, pomoc pro podnikatele, ošetřovné a odložení EET.

1. Hnutí SPD vyzývá Vládu ČR, aby neprodleně použila všechny možné motivační nástroje k tomu, aby se čeští zdravotníci pracující v zahraničí vrátili do ČR pomoci v boji s koronavirem.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM schválila na svém pondělním jednání další zpřísněná opatření proti pandemii onemocnění COVID-19. Dosavadní vládní opatření se míjejí účinkem a dále dochází ke komunitnímu šíření a nárůstu počtu pozitivně testovaných a hospitalizovaných. Nemocniční zařízení trpí nedostatkem odborného zdravotnického personálu, který je nakažený anebo v karanténě, a také v některých regionálních nemocničních zařízeních začínají docházet lůžkové kapacity. Proto se vytvářejí záložní nemocnice v Praze a v Brně, které mají být v pohotovosti v případě nejvyšší potřeby. Hnutí SPD vyzývá Vládu ČR, aby neprodleně použila všechny možné motivační nástroje k tomu, aby se čeští zdravotníci pracující v zahraničí vrátili do ČR pomoci v boji s koronavirem.

2. Hnutí SPD odmítá papalášské manýry ministra zdravotnictví Prymuly. Jediná možná reakce je jeho okamžitá rezignace.

Ministra zdravotnictví Prymulu (za ANO) zachytil deník Blesk, jak minulý týden ve středu krátce před půlnocí vychází bez roušky z restaurace Rio's v Praze na Vyšehradě, která měla být podle vládních restrikcí uzavřena. Hnutí SPD odmítá tyto papalášské manýry ministra zdravotnictví Prymuly, který občanům nařizuje a schvaluje společně s vládou drakonická opatření vůči občanům, která ale sám nedodržuje. Ministr zdravotnictví Prymula tímto krokem zásadně otřásl důvěrou veřejnosti a občané si právem mohou myslet, že vládní restriktivní opatření kvůli pandemii není potřeba dodržovat. Jediná možná reakce je okamžitá rezignace ministra zdravotnictví Prymuly na funkci ministra.

3. Nesouhlasíme s pobytem cizích vojsk na našem území.

Tento týden je plánována mimořádná schůze sněmovny k návrhu Vlády ČR na vyslovení souhlasu s pobytem cizích vojsk členských států NATO a EU za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19 s pomocí vojenských zdravotníků. Není nám jasné, proč vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM toto takto hodlá prosadit. Nemáme informace, proč to neřeší standardní cestou pomoci civilních specialistů – odborníků. Každá ruka je dobrá a je potřeba za všechny nabídky pomoci poděkovat. Nebudeme ale souhlasit s návrhem tohoto projednání tak, jak je předkládáno touto vládou, protože je to ve Sněmovně navrhováno k hlasování jako „souhlas s pobytem cizích vojsk NATO či EU na našem území“, což znamená až 300 cizích vojáků, přičemž kromě 28 amerických zdravotníků nejsou známy ani bližší informace, o jaké vojáky a s jakými úkoly by se mělo jednat. Je to stejné, jako by u nás měla být americká základna, která ale podléhá americkému velení. To je pro SPD naprosto nepřijatelné. SPD dlouhodobě odmítá přítomnost jakékoliv cizí armády na území ČR.

4. Hnutí SPD se podařilo ve sněmovně prosadit paušální daň pro živnostníky a podpořit příspěvek pro důchodce, pomoc pro podnikatele, ošetřovné a odložení EET.

Poslanecká sněmovna minulý týden jednala v polovičním počtu ve stavu legislativní nouze. Hnutí SPD považuje za velký úspěch, že živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné budou moci od příštího roku platit takzvanou paušální daň, která zlevní a zjednoduší podnikání. Využití této formy bude pro živnostníky dobrovolné. Zahrne odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů. Využít ji budou moci podnikatelé s ročními příjmy do jednoho milionu korun, což naše hnutí již delší dobu prosazovalo. Poslanci SPD svými hlasy přispěli také k tomu, že do závěrečného schvalování postoupil návrh na poskytnutí příspěvku 5.000 korun všem důchodcům. Vláda nechce podpořit náš návrh zákona na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby (cca 13 tis. Kč měsíčně) za podmínky odpracovaných let a od této částky zásluhově, který mimochodem platí ve značné části Evropy. Sněmovna za podpory hlasů poslanců SPD též schválila 500 korun denně podnikatelům s uzavřenými provozy z důvodu vládních opatření. Příspěvek je určen osobám samostatně výdělečně činným, tedy hlavně živnostníkům. Sněmovna za podpory poslanců SPD schválila také změnu ošetřovného. Nárok na něj budou mít lidé při péči o děti do deseti let po celou dobu uzavření škol nebo při nařízené karanténě dítěte. Ošetřovné tak nyní bude činit 70 procent denního vyměřovacího základu. Hnutí SPD v této věci navrhovalo, aby výše ošetřovného byla ještě o deset procent vyšší, tedy 80 procent. Velmi vítáme, že byl přijat návrh zákona o odložení elektronické evidence tržeb (EET) až na rok 2022, který též podpořili všichni naši poslanci. Do budoucna budeme prosazovat, aby byl zákon o EET úplně zrušen.

26.10.2020

Občané musí mít právo na celostátní referendum!

V rámci jednání 62. schůze Sněmovny nepodpořila minulý týden většina poslanců předřadit návrhy zákonů o celostátním referendu.

Minulé úterý po zahájení 62. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly navrženy předřadit na program jednání návrhy zákonů o celostátním referendu, které čekají na projednání ve druhém čtení. Nakonec i za pomoci hlasů poslanců z politických stran, které občanům slibovali prosazení zákona o referendu, se jeho projednání na program schůze nedostalo. 

V hnutí SPD prosazujeme politiku, která vychází prioritně z našeho vlasteneckého programu. Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země. Už v prvním bodu toho programu máme stanoveno, že nechceme být provincií EU a že chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku. Z tohoto důvodu budeme požadovat referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU a referendum o vystoupení ČR z EU. Chceme Evropu jako volný trh zboží, služeb, práce a kapitálu, a Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států.

Poslanci hnutí SPD v čele s  předsedou Tomiem Okamurou předložili již necelé dva měsíce po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 ústavní zákon o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky. Rozeslán poslancům byl dne 18.12.2017 jako tisk 35/0. Od té doby se o něm několikrát jednalo, ale nakonec zůstává tzv. zaparkovaný ve druhém čtení a to i přes náš odpor.

Minulý týden se ve Sněmovně opět jasně ukázalo, které strany blokují přijetí zákona o celostátním referendu. Dne 20. října se ve Sněmovně hlasovalo o jeho předřazení na program 62. schůze Sněmovny, a to z důvodu, aby se celá procedura jeho přijetí stihla ještě do konce toho volebního období. Návrh na předřazení do programu jednání schůze ale odmítli poslanci hnutí ANO, kdy jeden poslanec se vyjádřil zamítavě a 38 poslanců se zdrželo hlasování (z celkového počtu 39 poslanců ANO). Ruku pro něj nezvedli také všichni poslanci za ODS stejně jako poslanci za Piráty, KDU-ČL, TOP 09 a STAN. Nepodpořila ho ani většina poslanců za ČSSD a odmítl ho i lídr Trikolóry Václav Klaus ml. Tím dal za hnutí Trikolóra jasně občanům najevo, že jejich hnutí je vlastně programově spjato s ODS a nikdy nedají možnost občanům, aby se mohli v referendu rozhodnout např. o vystoupení z Evropské unie.

Zde jenom občanům připomenu, že to bylo hnutí ANO, ČSSD a Piráti, kteří ihned po parlamentních volbách v roce 2017 měli plná ústa slov o tom, že prosazují zákon o celostátním referendu, ale když se o něm na plénu hlasuje, tak ho nepodpoří, což dává občanům jasný signál, že vlastně zákon o referendu přijmout nechtějí.

V hnutí SPD ctíme název našeho hnutí „Svoboda a přímá demokracie“ a prosazujeme ho v zájmu našich občanů. Občané mají právo se prostřednictvím referenda vyjádřit ke všem zásadním otázkám budoucnosti českého státu, včetně našeho členství v Evropské unii a v NATO. Cesta ke schválení zákona o referendu bude dlouhá, ale naši poslanci v úsilí jeho prosazení nepoleví.

23.10.2020

Sněmovna schválila jednoduchou paušální daň pro živnostníky a další zákony!

Poslanci hnutí SPD podpořili tento týden ve Sněmovně důležité zákony ku prospěchu našich občanů.

Sněmovna se tento týden sešla opět v polovičním počtu a potvrdila stav legislativní nouze. Všemi hlasy poslanců jsme vyjádřili poděkování všem zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách, hasičům, policistům, vojákům, hygienikům a dalším, kteří se starají o pacienty s nemocí covid-19 či jinak přispívají ke zvládání epidemie.

Hnutí SPD považuje za velký úspěch, že živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné budou moci od příštího roku platit takzvanou paušální daň, která bude dobrovolná. Zahrne odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů. Využít ji budou moci podnikatelé s ročními příjmy do jednoho milionu korun, což naše hnutí již delší dobu prosazovalo. Vláda původně navrhovala limit 800.000 korun, předložený ČSSD. Paušální daň bude složena z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění o 15 procent a daně 100 korun. Pro příští rok by měla podle posledních informací činit paušální měsíční daň 5.469 korun. Živnostníkům má ušetřit papírování, administrativu a podle ministerstva financí také odpadne důvod k většině kontrol. Předloha nyní zamíří do Senátu.

Poslanci SPD svými hlasy přispěli také k tomu, že do závěrečného schvalování postoupil návrh na poskytnutí příspěvku 5.000 korun všem důchodcům. Příspěvek by mohlo dostat 2,89 milionu lidí. Velmi nás ale mrzí, že vláda nechce podpořit náš návrh zákona, na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby, který mimochodem platí ve značné části Evropy. Na ten by měli nárok všichni za splnění podmínky odpracovaných let, nebo kteří z důvodu prokazatelné invalidity nemohli pracovat. Podle tohoto návrhu zákona by takzvaní nepřizpůsobiví samozřejmě neměli na tento základní důstojný důchod nárok.

Sněmovna za podpory hlasů poslanců SPD též schválila 500 Kč denně podnikatelům s uzavřenými provozy z důvodu vládních opatření. Příspěvek je určen osobám samostatně výdělečně činným, tedy hlavně živnostníkům. Určen je i společníkům malých společností s ručením omezeným, které mají společníky nejvýše dva, případně půjde o členy jedné rodiny. Mohou ho získat podnikatelé nebo osoby s dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, jejichž činnost je výrazně navázána na podnikatele v zasažených oborech. Původní vládní návrh kladl jako jednu z podmínek pro výplatu bonusu společníkům s.r.o., aby obrat firmy v letošním roce překročil 180.000 korun. Nakonec byl přijat návrh předložený naší poslankyní Lucií Šafránkovou, který snižuje nutný obrat na 120.000 korun.

Sněmovna za podpory poslanců SPD schválila také změnu ošetřovného. Nárok na něj budou mít lidé při péči o děti do deseti let po celou dobu uzavření škol nebo při nařízené karanténě dítěte. Ošetřovné tak nyní bude činit 70 procent denního vyměřovacího základu. Hnutí SPD v této věci navrhovalo, aby výše ošetřovného byla ještě o deset procent vyšší, tedy 80 procent.

K dalším opatřením, schváleným Sněmovnou za podpory hlasů SPD, patří umožnění pořadatelům zrušených kulturních akcí odložit vrácení uhrazeného vstupného až na podzim roku 2022 a místo peněz dávat lidem poukazy. Mezi přijatými opatřeními prošlo také zjednodušení pravidel pro vyplácení některých sociálních dávek po dobu druhé vlny epidemie koronaviru. Příspěvek na bydlení nebo přídavky na dítě budou lidem automaticky vypláceny v dosavadní výši i v letošním posledním čtvrtletí, případně v prvním čtvrtletí příštího roku.

Velmi vítáme, že byl přijat návrh zákona o odložení elektronické evidence tržeb (EET) až na rok 2022, který též podpořili všichni naši poslanci. Do budoucna budeme prosazovat, aby zákon o EET byl úplně zrušen. Jako poslední tisk přijatý v legislativní nouzi byl zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s., vyplývající z ručení za dluhy z úvěrů.

Hnutí SPD bude i v budoucnu ve Sněmovně podporovat a schvalovat takové zákony, které jsou prospěšné pro naše občany. Naši poslanci jsou připraveni se v této těžké době sejít kdykoli, když to bude potřeba.

22.10.2020

Řecko zamezuje vstupu nelegálním imigrantům z Turecka stavbou zdi!

Řecká vláda po svém pondělním zasedání oznámila, že výrazně rozšíří zábrany podél hranic s Tureckem.

Podle agentury AP, která informaci zveřejnila, chce Řecko tuto hraniční zábranu vybudovat, jelikož se obává dalšího masivního přílivu imigrantů přes tuto společnou pozemní hranici, kterou Turci přestávají střežit. Odhaduje se, že v Turecku je okolo čtyř milionů imigrantů, převážně muslimů z afrických států, kteří se chtějí nelegálně dostat do zemí Evropské unie.     

Hnutí SPD zásadně odmítá probíhající islamizaci evropských zemí, která neustále probíhá i proto, že lídři Evropské unie nečiní razantní kroky, aby tuto nelegální činnost silně omezili. Nyní na to nejvíce doplácí Řecko, a to již od února letošního roku, kdy Ankara oznámila rozhodnutí tureckého prezidenta Erdogana, že už dál nehodlá dodržovat migrační dohodu s Evropskou unií a že lidem přestane aktivně bránit v překročení hranic. Řecko musí současně řešit dva velmi důležité problémy. Za prvé musí střežit svou hranici s Tureckem, aby zabránilo nelegálním imigrantům ve vstupu na řecké území, a dále musí učinit taková opatření, aby se ve velkém nerozšířila nemoc covid-19 mezi imigranty, kteří pobývají v přeplněných řeckých uprchlických táborech. 

Nová řecká vláda boj s nelegálními imigranty nevzdává a přijímá různá opatření, jak tento nežádoucí stav alespoň omezit. Jedním z nich je i vybudování hraniční zdi na nejvíce překračovaném území imigranty mířícími z Turecka do Řecka. Zeď ze železa a betonu o délce 26 kilometrů nahradí dosavadní zábranu, kterou je plot s ostnatým drátem, a naváže na už vybudovaný desetikilometrový úsek hraniční zábrany. Dle vyjádření, které sdělil vládní mluvčí Stelios Petsas, přijde projekt státní pokladnu na 63 milionů eur (1,72 miliardy korun) a dokončen by měl být do dubna příštího roku. Řecká vláda si od tohoto záměru slibuje zasadit rozhodující úder pašerákům, kteří kupčí s lidmi, jež se chtějí dostat do evropských zemí a zde pak žít ze štědrých sociálních dávek.

Ještě větší problém přináší tito ekonomičtí imigranti v šíření své islámské ideologie, která je neslučitelná s křesťanstvím. Náboženství v Evropě má a v minulosti mělo významný vliv na evropské umění, kulturu, filosofii a právo. Evropané se hlásí hlavně ke křesťanským církvím. Řecko střežení 206 kilometrů dlouhé hranice s Tureckem velmi vysiluje, protože pro cestu přes tuto hranici se rozhodne většina imigrantů z Afriky a Asie, kteří v jejím překonání spatřují vstupní bránu do Evropské unie. Nová hraniční zábrana má vzniknout podle vzoru zábran, které za stejným účelem vybudovaly Spojené státy na hranici s Mexikem. Bariéra v USA je dlouhá 1.050 km a rozprostírá se na území Arizony, Kalifornie, Texasu a Nového Mexika.

Hnutí SPD vnímá těžkou situaci Řeků v boji proti nelegální imigraci a přeje jim, ať v úsilí ochrany svých hranic před nelegálními vstupy imigrantů nepolevují. Stavba hraniční zdi na pozemní hranici s Tureckem je zajisté dobrá investice pro dnešní dobu i pro budoucnost. Příliv nelegálních imigrantů do Evropy představuje velké bezpečnostní riziko pro všechny unijní občany. V SPD nás velmi znepokojuje laxní přístup unijních lídrů řešit tuto problematiku, což je i jedním z důvodů, proč prosazujeme referendum o vystoupení České republiky z EU.

21.10.2020

Podporujeme právo občanů vyjádřit svůj názor, ale poklidnou formou a respektováním zákonů!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém v souvislosti s nedělní demonstrací říkáme, že hnutí SPD podporuje právo občanů vyjádřit svůj názor, ale poklidnou formou a respektováním zákonů. Ministr Hamáček straší lidi tisíci mrtvými. Vládní statistiky jsou ale nedůvěryhodné. Odsuzujeme, že fotbalisté české reprezentace skandálně podpořili hnutí prosazující rasismus naruby a násilí. Arméni mají právo na ochranu a nesmí pokračovat agrese proti nim.

1. Hnutí SPD podporuje právo občanů vyjádřit svůj názor, ale poklidnou formou a respektováním zákonů.

Uplynulou neděli se konala v Praze ohlášená demonstrace jako protest proti vládním opatřením v souvislosti s koronavirem. Hnutí SPD podporuje právo občanů vyjádřit svůj názor, ale poklidnou formou a respektováním zákonů. Násilí, vandalství a vulgaritu je nutné odmítnout. Za nespokojenost značné části veřejnosti má ale odpovědnost vláda svoji zmatenou komunikací a svým selháním v přístupu k informování občanů a ohledně ekonomických opatření v době koronavirové krize, která trvá již dlouhých sedm měsíců. Lidé nemohou být považováni za loutky, které je možné manipulovat falešnými sliby, lhát jim o situaci a svádět na ně vinu za selhání vlády. Taková situace zvyšuje nespokojenost občanů a vede je k protestům.

2. Ministr Hamáček straší lidi tisíci mrtvými. Vládní statistiky jsou nedůvěryhodné.

Důrazně odmítáme strašení ministra Hamáčka z ČSSD o tisících mrtvých v důsledku nákazy koronavirem. Ministr účelově děsí lidi. Odmítáme bagatelizaci nebezpečí, ale zároveň odmítáme děsit lidi jen proto, aby bez přemýšlení mlčky a nekriticky akceptovali vládní řešení. Lidé potřebují znát reálná data a potřebují koncepční a odborné řešení připravené odborníky na epidemie, statistiku a ekonomii. Navíc, jak se ukázalo, jsou statistiky manipulované a jejich metodika skandální. Lidé uvádění ve statistikách umírají s covid-19, a nikoliv na covid-19. „Celkový počet úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí a zda k jejich úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni. S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování,” uvádí se na webu ministerstva zdravotnictví. Očividně jsou tak mezi zemřelé na covid-19 započítáváni i ti lidé, kteří na něj nezemřeli, a čísla nejsou tak vysoká, jak jsou prezentována.

3. Odsuzujeme, že čeští fotbalisté z reprezentace skandálně podpořili hnutí prosazující rasismus naruby a násilí.

Česká fotbalová reprezentace minulou středu společně s rozhodčími a skotskými hráči v přímém přenosu ČT poklekla v průběhu zápasu na podporu hnutí Black Lives Matter (BLM – Na černých životech záleží). Jsme přesvědčeni, že na každém životě záleží bez ohledu na barvu pleti a že toto hnutí hlásá rasismus naruby. Předsednictvo SPD odmítá, aby hnutí BLM, které se v USA účastní násilných protestů, podporovala pokleknutím jako výraz odpuštění za smrt násilníka a recidivisty George Floyda česká fotbalová reprezentace. Fotbalisté a ostatní sportovci by se měli věnovat sportu a nikoliv prosit bezdůvodně o odpuštění ze strany rasistů, násilníků a vrahů. Takováto gesta na úrovni reprezentace do sportu nepatří.

4. Arméni mají právo na ochranu a nesmí pokračovat agrese proti nim.

Požadujeme okamžité příměří v konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Je nutné najít řešení, které bude respektovat bezpečí Arménů v Náhorním Karabachu. Arméni se stali ve 20. století obětí genocidy ze strany Turecka. Hranice mezi Arménií a Ázerbájdžánem není historická, ale vznikla jako výsledek války v roce 1918 a také diktátem bolševických komisařů. Arméni mají právo na ochranu a nesmí pokračovat agrese proti nim.

20.10.2020

Nechceme zde islámské náboženské fanatiky!

Francie opět zažila teroristický útok, který měl za následek brutální uříznutí hlavy místnímu učiteli za to, že při vyučovací hodině, ve které vykládal o svobodě slova, ukázal žákům karikaturu proroka Mohameda. Pachatelem, který byl při následném pronásledování policií zastřelen, byl 18 letý islámský imigrant z Čečenska.

Hnutí SPD jako jediné politické hnutí zastoupené v současném Parlamentu České republiky prosazuje nutnost bránit suverenitu České republiky, v rámci níž chce nastavit přísné podmínky imigrační politiky. Nechceme zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod islámských náboženských fanatiků. Nechceme dopadnout například jako Francie, která stále více doplácí na svou proimigrační politiku, jež dosáhla svého vrcholu v roce 2015 a pokračuje v menším množství stále. To s sebou zákonitě pro Francouze nese plno hrozeb, mezi kterými dominují teroristické útoky. Francouzi se obávají rostoucí islámské ideologie, kterou zde šíří a propagují právě nelegální imigranti. Část z nich jsou zastánci Islámského státu, kteří mají na svědomí řadu teroristických útoků, které si vyžádaly životy nevinných lidí.

Poslední takový útok se odehrál v podvečer minulý pátek na předměstí Conflans-Sainte-Honorine severozápadně od centra Paříže. Obětí se stal pařížský učitel dějepisu místní školy, jeho vrahem byl podle francouzských úřadů osmnáctiletý mladík čečenského původu narozený v Moskvě. Po svém brutálním činu se dal na útěk a policie ho krátce poté zastřelila. Policisté u něj našli občanský průkaz a totožnost ověřili. Agentura Reuters uvádí, že jeden ze svědků slyšel útočníka křičet Alláhu akbar (Alláh je veliký). V souvislosti s teroristickým činem policisté zadrželi nejprve čtyři osoby, z nichž jedna je nezletilá. V noci na sobotu pak zatkli dalších pět lidí. Jsou mezi nimi příbuzní údajného pachatele i lidé z jeho okolí. Podle prokuratury je mezi zatčenými i členka teroristické organizace Islámský stát. Informace přinesla agentura AFP s odvoláním na soudní zdroj.

Podle protiteroristického prokurátora Jeana-Françoise Ricarda útoku předcházely výhružky na adresu školy i samotného učitele. Podezřelý měl podle něj ve Francii povolení k desetiletému pobytu coby uprchlík. Bezpečnostním složkám znám nebyl. Bezprostředně před útokem se údajný pachatel ptal přítomných školáků, aby mu učitele ukázali. Po činu stačil tento muslim na twitteru zveřejnit snímek setnutého učitele s textem, v němž se k vraždě přihlásil: „Popravil jsem jednoho z vašich pekelných psů, protože se opovážil znevažovat Mohameda.“

Ve Francii se o víkendu tisíce lidí účastnilo shromáždění na památku středoškolského učitele Samuela Patyho, který se stal obětí teroristického činu. Pietní shromáždění proběhly v Paříži, Lyonu, Marseille a dalších velkých francouzských městech. V této souvislosti francouzský ministr financí Bruno Le Maire v televizi France 3 řekl, že chce zpřísnit kontrolu financování některých islámských sdružení, jež působí ve Francii. Financováním mešit a vzděláváním imámů by se měl zabývat nový zákon.

Hnutí SPD odsuzuje teroristické útoky páchané vyznavači nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie. Nadále budeme usilovat o to, aby se k nám žádný imigrant nedostal, neboť události z okolních zemí nám dávají plně za pravdu, že nelegální imigranti představují velké bezpečnostní riziko. Uděláme vše proto, aby se občané cítili v České republice bezpečně.

19.10.2020

Vzdát hold rasistickému hnutí BLM je hanebnost!

Česká fotbalová reprezentace minulý týden ve Skotsku propadla u našich fanoušků nejen po stránce sportovní.

Před úvodním hvizdem fotbalového utkání čtvrtého kola Ligy národů mezi Skotskem a Českou republikou, které se odehrálo minulou středu ve večerních hodinách, naši fotbalisté jako poslušné ovce na pokyn rozhodčího vzdali hold rasistickému hnutí Black Lives Matter. Od reprezentanta České republiky bychom očekávali nejenom maximální sportovní výkon, ale také příkladné chování a vystupování, jenže ve Skotsku jsme se toho druhého nedočkali.

Hnutí SPD počin fotbalistů z české reprezentace, kteří symbolicky poklekli před rasisty z Black Lives Matter před zahájením mezinárodního fotbalového zápasu, odsuzuje. Chci věřit tomu, že si řada z nich ani neuvědomila, že svým projeveným gestem vzdali hold a podporu rasismu vůči bělochům a je patrné (viz vyjádření mluvčího FAČR níže), že se to stalo na popud vedení Fotbalové asociace České republiky (FAČR). Tedy té asociace, která má v poslední době také stále více problémů se zákonem. Nejdříve to byla kauza ohledně rozdělování dotací z MŠMT a koncem minulého týdne také zadržení několika osob pro podezření z korupce a ovlivňování výsledků zápasů. Obě tyto kauzy se týkají mimo jiné i osob z nejvyššího vedení fotbalové asociace.

Mluvčí FAČR Michal Jurman okomentoval pokleknutí reprezentantů slovy: „FAČR obecně s podobnými gesty nesouhlasí a věří, že sport by od nich měl zůstat oproštěn. Ve fotbale samozřejmě podporujeme UEFA Respect program. Podobné projevy sympatií jsou ale ve spojitosti s podporou hnutí Black Lives Matter na britských ostrovech v posledních týdnech a měsících běžné, podporuje je i UEFA a němečtí rozhodčí spolu s českou fotbalovou reprezentací se tak v tomto konkrétním případě zachovali v souladu s požadavkem hostitelské strany.“

FAČR je členský svaz organizací FIFA a UEFA a orgán, který organizuje fotbal v Česku. Organizuje nižší fotbalové soutěže a do jeho kompetence spadá i česká fotbalová reprezentace. V asociaci je zaregistrováno 3.500 klubů a přes 330.000 hráčů. Já sám jsem z pozice předsedy TJ a registrovaného hráče v mé rodné obci FAČR členem, ale za to, co se v současné době ve fotbalové asociaci děje, se stydím.

V SPD jasně říkáme, že je hnutí Black Lives Matter, hlásající slogan „na černých životech záleží“, rasistické. Je propagováno tzv. sluníčkáři a finančně ho podporuje i miliardář George Soros pod záminkou, že BLM bojuje proti rasismu, nerovnému zastoupení černochů ve funkcích, diskriminaci, policejnímu násilí apod. Pravý záměr BLM je však podpora rasismu vůči bělochům spočívající ve vytváření nepokojů, které přináší rabování, žhářství, násilí, a dokonce i vraždy.

Hnutí SPD odmítá jakékoli projevy rasismu a nahlas říkáme, že musí záležet na všech životech a to bez rozdílu. Našim fotbalovým reprezentantům chceme doporučit, aby se příště zaměřili hlavně na své sportovní výkony a pamatovali na to, že reprezentují nejen Českou republiku, ale také sami sebe. Naši fotbaloví fanoušci by je po podobných nepatřičných gestech, které předvedli ve Skotsku, považovali za hlupáky.

16.10.2020

Podporujeme tradiční hodnoty a odmítáme různé formy genderového šílenství!

Studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy zvolili velmi nevhodný způsob, jak na sebe upozornit. Namísto toho, aby představili něco opravdu přínosného pro společnost, např. vyvinutí nové webové aplikace, mají výhrady k nově spuštěnému školskému informačnímu systému. Požadují, aby z něj byla kolonka určující pohlaví studentů buď odstraněna, nebo aby byla neveřejná.

Hnutí SPD dlouhodobě zásadně odmítá přijímat aktivity k dosažení genderové rovnosti, které v poslední době doporučuje OSN nebo EU. Zároveň ale jasně říkáme, že jsme pro celosvětové skoncování různých forem diskriminace žen a dívek, spočívající například v eliminaci všech forem násilí vůči nim ve veřejné i soukromé sféře, včetně obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování. Odmítáme ale v této problematice uplatňovat nové přístupy, ke kterým nás nabádá OSN a Evropská unie, které doporučují v zájmu dosažení celosvětové genderové rovnosti v rámci komunikace užívat genderově neutrální jazyk, který by zcela odstranil užívání mužských a ženských rodů, např. pro označení povolání. V rámci tohoto genderového šílenství představila Evropská unie v nedávné minulosti několik svých projektů, pomocí nichž chce odstranit přirozené role mužů a žen. Svým působením cílí hlavně na mladé lidi, kteří ještě nemají zcela vyhraněný názor a jsou lehce zmanipulovatelní. Jako příklad uvádím petici, kterou sepsali studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Studenti sepsali petici, ve které po univerzitě požadují, aby z nového informačního systému SIS4 odebrala kolonku s pohlavím a věkem a dala studentům možnost vybrat si jméno, jakým ho budou profesoři oslovovat. Ve zkratce požadují, aby byl systém bezpohlavní. Toho žádají dosáhnout zrušením kolonky pohlaví a požadují, aby jim bylo umožněno vybírat si jména dle svého uvážení a informovat vyučující, jakými zájmeny a jakým gramatickým rodem je mají oslovovat. To jsou tři hlavní body petice sepsané studenty Univerzity Karlovy. Jejím cílem je změnit elektronický index a s ním spojené databáze pro celou univerzitu. Tuto genderovou iniciativu propagují po vzoru svých kolegů na amerických a britských univerzitách. Pod internetovou petici připojilo svůj podpis okolo pěti set studentů s odůvodněním, aby se všichni cítili o něco více vítáni.

Možnost volby pohlaví i upřednostňovaných zájmen se v anglosaském světě prosazuje stále více. Začátkem roku například Newyorská univerzita umožnila studentům informovat vyučující, jak je oslovovat a jaká zájmena mají používat, podobně jako čtyřicítka dalších. Australská Western Sydney University zase studentům doporučila používat inkluzivní slovník, vyhnout se slovům jako manžel či manželka a používat místo toho výraz partner.

Hnutí SPD odmítá stále sílící kampaň genderové ideologie, která je cílena na ovlivňování názorů našich občanů a vytváření si „toho správného pohledu“ na problematiku genderu. SPD podporuje tradiční hodnoty, které nám předali naši rodiče a prarodiče a odmítá zvrácenou teorii genderu, pozitivní diskriminaci či propagaci ideologie homosexualismu.

15.10.2020

Suverenitu národních států si nesmíme nechat od Evropské unie pošlapat!

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová potlačuje svými aktivitami svobodu, demokracii a suverenitu národních států, což si v žádném případě nesmíme nechat líbit.

Česká eurokomisařka Věra Jourová získala před rokem post místopředsedkyně Evropské komise (EK) a v týmu Ursuly von der Leyenové má ve své kompetenci dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost. Za rok svého působení se velmi silně ohrazuje proti Polsku a Maďarsku, kterým chce omezit jejich svobodu a suverenitu.

Hnutí SPD zastává názor, že místopředsedkyně EK Věra Jourová ve své nové pozici činní všechna možná opatření, aby co nejvíce poškodila národní suverenitu jednotlivých členských států, a to vše s cílem, aby měla EU všechny unijní státy pod kontrolou a vštěpovala jim svou unijní neomarxistickou politiku. Ta je v současné době vedena hlavně proti Polsku a Maďarsku, neboť právě tyto státy se odmítají EU ve všem podrobovat. Chtějí si samostatně určovat svou politiku, ze které budou nejvíce profitovat jejich občané. V této souvislosti podporujeme a souhlasíme s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který žádá odstoupení Věry Jourové ze zastávaného postu v EK. Podle Orbána se totiž Jourová dopustila „hanlivých veřejných prohlášení“ o jeho zemi. Jourová navíc dle maďarského premiéra urazila občany EU maďarské národnosti tvrzením, že nejsou v postavení, aby si mohli vytvořit vlastní názor.

Věra Jourová se má podle šéfky EK Ursuly von der Leyenové zasazovat o posilování demokracie v členských zemích a společně s komisařem pro spravedlnost Didierem Reyndersem z Belgie dohlížet na dodržování vlády práva a kvalitu právního státu. Jourová též od Ursuly von der Leyenové dostala za úkol dohlížet na transparentnost legislativních procesů v EU a dbát o nezávislost žurnalistiky a svobodu a pluralitu médií. Poslední zářijový den byla Evropskou komisí zveřejněna zpráva hodnotící jednotlivé členské státy v souvislosti s dodržováním demokratických principů. Součástí této zprávy byly výsledky analýzy čtyř oblastí, justice, média, boj proti korupci a mocenská vyváženost mezi různými institucemi. Z analýzy vyplývá, že nejhůř na tom jsou Polsko a Maďarsko. Polsku se vyčítá klesající míra nezávislosti soudního systému, zatímco v Maďarsku údajně probíhá potlačování nezávislých médií a toleruje se korupce spojená s vyššími politickými činiteli. Proti těmto zemím byla ze strany EU vznesena obvinění z tolerování korupce, porušování svobody projevu a absence nezávislých soudů. Varšava i Budapešť byly na takový scénář připraveny a o několik dní dříve před zveřejněním zprávy ministři zahraničních věcí obou států oznámili vytvoření instituce, která bude dělat přesně to samé, čemu je věnována zpráva – monitorování stavu nadvlády práva v Evropské unii.

Unie bude brzy muset rozdělovat prostředky z fondu pomoci na oživení národních ekonomik zasažených pandemií. V červenci se konal mimořádný summit o rozpočtu EU, na němž bylo mimo jiné dosaženo dohody o propojení plateb s dodržováním standardů právního státu a základních evropských hodnot. A právě Německo, které nyní předsedá Radě EU, připravilo návrh vyhlášky o ekonomických sankcích vůči členským státům EU za porušení zásad právního státu. Důležitým detailem je to, že skutečnost porušování musí být potvrzena „dostatečně přímým způsobem“. Zveřejněná zpráva Evropské komise bude pravděpodobně považována za dostatečně přímé potvrzení této skutečnosti, což může pro Polsko a Maďarsko znamenat ztrátu významného podílu dotací, které dostávají z EU.

Hnutí SPD jednoznačně tvrdí, že aktivity eurokomisařky Věry Jourové v čele evropské komise, týkající se hodnot a transparentnosti a dodržování zásad právního státu, jdou proti unijním státům hájících vlastní suverenitu, a neprospívají ani českým zájmům. V hnutí SPD nechceme žádný diktát od nadstandardně placených bruselských úředníků, neboť si dokážeme svoji zemi spravovat sami. Proto prosazujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.

14.10.2020                                        

Odmítáme tzv. lockdown a povinné testování celé populace i povinnou vakcinaci!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM v ochraně proti nákaze covid-19 koncepčně selhala. Odmítáme tzv. lockdown a povinné testování celé populace i povinnou vakcinaci. Přinášíme několik koncepčních návrhů. Vláda přivedla zemi na pokraj ekonomické katastrofy – je nutné škrtat zbytečné výdaje. Slovensko přijetím eura ekonomicky utrpělo. Hnutí SPD udělá vše pro to, aby euro nepřijala Česká republika, i když přijetí eura podporují premiér Babiš z ANO a předseda ČSSD Jan Hamáček.

1. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM v ochraně proti nákaze covid-19 koncepčně selhala. Odmítáme tzv. lockdown, povinné testování celé populace a povinnou vakcinaci. Přinášíme několik koncepčních návrhů.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM v ochraně proti nákaze covid-19 koncepčně selhala. Před půl rokem chyběly roušky a respirátory. Občané je vyráběli doma a iniciativně nahrazovali nedostatky v přípravě země na krizi. Jejich práci si přivlastnili politici, kteří se chválili, že Česká republika je nejlepší. Dnes stejní politici zmatkují a nekoncepčně vydávají jedno prohlášení za druhým. Opatření se překrývají a není jasné, zda vůbec existuje jasná koncepce. Opět chybí přesná čísla a několik měsíců se ztratilo v přípravě na podzimní tradiční období virových onemocnění. Dnes jsme fakticky ve věci rizika nákazy nejhorší zemí na světě a vláda spekuluje o úplné karanténě. Nesouhlasíme s úplnou karanténou (tzv. lockdown). Naprosto odmítáme plošné a povinné vyšetřování na covid-19 a odmítáme plánovanou povinnou nařízenou vakcinaci.

My přinášíme tyto návrhy:

1) Je třeba koncepčních opatření ve spolupráci epidemiologů a ekonomů. Opatření musí být rozumná a srozumitelná.

2) Je třeba připravit vhodné léky a kapacitu lůžek i dostatek ventilátorů.

3) Informace musí být přesné a média nesmí strašit lidi na základě neúplných informací.

4) Je nezbytné, aby se respirátory, které mají chránit před nákazou, dostaly k nejvíce ohroženým skupinám a aby byly chráněny právě nejvíce ohrožené skupiny obyvatel.

2. Vláda přivedla zemi na pokraj ekonomické katastrofy. Je nutné škrtat zbytečné výdaje ve státním rozpočtu.

Vláda přivedla zemi na pokraj ekonomické katastrofy, která se dotkne především českého středního a malého podnikání a v důsledku toho i pracovních míst zaměstnanců. Důvodem je vládní nehospodárná rozpočtová politika a neúspěch vlády v řešení pandemické krize. Je nutné okamžitě škrtat zbytečné výdaje na zbraně, státní správu, podporu politických neziskovek, solárních baronů a nepřizpůsobivých. Je nutné zdanit nadnárodní korporace vyvádějící peníze z České republiky. Takto získané prostředky musí jít na podporu živnostníků, podnikatelů a pracovních míst ohrožených současnou krizí.

3. Slovensko přijetím eura ekonomicky utrpělo. Hnutí SPD udělá vše pro to, aby euro nepřijala Česká republika, i když přijetí podporují premiér Babiš z ANO a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Čisté bohatství průměrného Čecha vzrostlo statisticky mezi lety 2014 a 2020 průměrně z 9.487 eur na 17.497 eur, tedy o 84,4% v nominálním vyjádření (bez zahrnutí inflačního vývoje). Za stejnou dobu vzrostlo čisté bohatství průměrného Slováka v nominálním vyjádření pouze o 37,5%, a to z 4.930 na 6.778 eur. Čisté bohatství průměrného Čecha tedy v letech 2014 až 2020 stoupalo 2,25krát rychleji než čisté bohatství průměrného Slováka. Vyplývá to ze srovnání zpráv Allianz Wealth Report za příslušné roky. Ukazuje se, že je správné, že nemáme euro, i když premiér Babiš jeho přijetí ve „vhodné" chvíli podporuje a podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka by přijetí eura měla připravit příští vláda. Hnutí SPD nechce přijmout euro nikdy, protože tím by Česká republika přišla o poslední zbytky suverenity, musela by ručit ještě více za krachující státy eurozóny a za banky eurozóny. Český stát by ztratil kontrolu nad emisí peněz, kurzem a úrokovými sazbami a byla by oslabena kontrolní role naší centrální banky nad bankami. Euro nepomáhá, ale škodí – jako celá Evropská unie.

13.10.2020

Odmítáme probíhající islamizaci evropských zemí!

Nechceme dopustit situaci stejnou jako ve Francii, kde se starousedlíci bojí o svou bezpečnost.

Francie nyní sklízí plody své vstřícné proimigrační politiky, v jejímž rámci se v době vrcholu dostaly do země statisíce imigrantů. Převážná většina z nich zastává islámskou ideologii a jsou mezi nimi i vyznavači radikálního Islámského státu. To s sebou zákonitě pro Francouze nese plno hrozeb, mezi kterými dominují teroristické útoky. Starousedlíci už se ve Francii necítí jako ve své bezpečné zemi a požadují od představitelů státu zjednání nápravy.

Hnutí SPD si je plně vědomo, jakou hrozbu představují nelegální imigranti, kteří se různými nelegálními cestami pokoušejí dostat do evropských zemí. Jejich úsilí je vedeno převážně touhou po životě ve vyspělých zemích, bez povinnosti pracovat, ale co nejlépe využívat sociální systém, posilovat zde své komunity a prosazovat své zvyky. Proto se v žádném případě nechceme z pozice členského státu Evropské unie podílet na projektu stávající evropské integrace, který ve svém důsledku přímo ohrožuje svobodu a demokracii v Evropě a jehož součástí je řízená islamizace Evropy.

Několik let probíhající nelegální imigrace do unijních zemí se stala počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci všech unijních států, včetně České republiky a našeho národa. V hnutí SPD nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře nebo náboženství, ale prioritně respektujeme, hájíme a ctíme naše národní tradice, které vycházejí z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme vždy chránit, neboť jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami neslučitelná. Současná situace v některých unijních zemích nám dává plně za pravdu.

Mezi země, kde je podle statistik nehorší situace, se řadí Francie, která stále podporuje příliv nelegálních imigrantů do Evropy, čemuž byl silně nakloněn i francouzský prezident Emmanuel Macron. Následky na sebe nenechaly dlouho čekat a Francii se nedaří řešit problémy spojené s imigranty, kteří stojí za teroristickými útoky.

Naposledy to byl útok mladého Pákistánce kvůli karikaturám proroka Mohameda, které opět uveřejnil satirický týdeník Charlie Hebdo. Tento muslim zranil mačetou do hlavy před bývalým sídlem redakce dva Francouze, muže a ženu. Nevěděl, že redakce už dávno sídlí na jiné, tajné adrese, a že tito dva lidé s ní nemají vůbec nic společného. Nedlouho předtím tři muži ve Štrasburku, v centru města za bílého dne, zbili dívku kvůli tomu, že na sobě měla podle jejich názoru krátkou sukni. Vedle teroristických útoků a násilných napadení jsou to ale i další každodenní situace, kvůli kterým mají Francouzi ve své zemi obavy o svou bezpečnost. Francie se v posledních letech potýká s teroristickými útoky islamistů, při nichž zemřelo dohromady již 250 lidí, což uvedla agentura DPA.

Francouzský prezident Emmanuel Macron druhý říjnový den tohoto roku představil strategii boje proti islámskému radikalismu. Její podstatou je potírání paralelní společnosti s odlišnými hodnotami i cizích vlivů na muslimy v převážně sekulární Francii. Příslušný zákon má vláda projednat v prosinci. Podle Macrona musejí být francouzské úřady schopny snáze kontrolovat a rozpouštět náboženské spolky, mezi jejichž členy se objeví známky radikalismu. Vyzval rovněž ke skončení praxe, kdy jsou věřící ovlivňováni imámy, kteří jsou do Francie vysíláni ze zahraničí. Takových působí ve Francii podle AFP na 300.

Hnutí SPD odsuzuje všechny teroristické útoky, které probíhají i v zemích Evropské unie a jejichž pachateli jsou převážně vyznavači islámské ideologie hlásící se k tzv. Islámskému státu. Proto budeme všemi dostupnými prostředky usilovat o to, aby se k nám žádný imigrant nedostal. Naši občané se musí cítit ve své zemi bezpečně.

12.10.2020

Zaměstnanci pracující v první linii v boji proti koronaviru si zasluhují podporu!

Po první vlně koronavirové pandemie, která u nás propukla v březnu letošního roku, nás zasáhla ještě intenzivněji druhá vlna, u které zatím nevíme, jak se bude dále vyvíjet a jak dlouho potrvá. V této souvislosti jsou ve zvýšené pracovní, fyzické ale i psychické zátěži hlavně ti, co přímo pečují o zdraví a životy lidí, kteří bojují v nemocničních zařízeních s nemocí covid-19. Povinností státu je zabezpečit všem těmto zaměstnancům co nejlepší podmínky k výkonu jejich práce.

Hnutí SPD ohledně koronavirové pandemie, která se u nás začala šířit od letošního března, od začátku prosazuje, že odborné věci mají dělat odborníci. V posledních dnech dochází k rapidnímu nárůstu pozitivně testovaných osob na covid-19. Klíčový údaj pro další navrhovaná opatření by měl být přesný stav o počtu hospitalizovaných a počtu úmrtí. V případě epidemie Covid-19 bylo klíčové zajistit respirátory a ochranné pomůcky pro nejvíce ohrožené skupiny. Nyní je důležité zajistit pro těžké případy zdravotní péči na odpovídající úrovni. Je nutné se soustředit na rizikové skupiny, zejména seniory a občany s chronickými onemocněními, dále na pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Je potřeba, aby přednostně tyto skupiny osob byly vybaveny kvalitními respirátory a dalšími ochrannými pomůckami a nemocným byla zajištěna odpovídající zdravotní péče. Stát musí zajistit, aby pracovníci, kteří jsou v přímém kontaktu s nemocnými a od jarních měsíců bojují o zdraví a životy lidí, kteří se nakazili onemocněním covid-19, měli zabezpečen co nejlepší servis nutný k zajištění jejich činností. Jedná se o všechny pracovníky z první linie a prioritně nejvíce zatížení jsou konkrétní lékaři, zdravotní sestry a personály covidových oddělení a jednotek intenzivní péče.

A právě tito lékaři a zdravotní sestry sepsali otevřený dopis, v němž prosí veřejnost o pomoc: „Nadále budeme bojovat o zdraví i životy každého z vás. Bez vás to ale nedokážeme,“ píšou. Výzvu směřují i k vládě, která by se podle nich neměla rozhodovat podle marketingových poradců. V dopise apelují na společnost, že nechtějí šířit paniku ani zděšení, ale pokud chceme válku proti této zákeřné nemoci vyhrát, potřebujeme pomoc každého z vás. V dopise žádají odborníky z různých oblastí medicíny, ale kteří jsou v oblasti infekčních nemocí laiky, aby nešířili mezi lidmi neověřené informace nebo svoje nepodložené domněnky.

Dochází tak na naše slova, kdy jsme v SPD již z počátku pandemie koronaviru navrhovali upravit zákon o ochraně veřejného zdraví tak, aby o jednotlivých opatřeních rozhodovaly v první řadě orgány a odborníci z ministerstva zdravotnictví. V SPD prosazujeme, že musíme všemi dostupnými způsoby ochránit zdraví a životy našich občanů a též zajistit pomoc všem skupinám podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, na které současné vládní restrikce dopadají. Zároveň je také potřeba, abychom koronaviru přestali dělat tak masivní reklamu, jakou mu v současné době zejména média dělají. Je to přeci jen vir a ten si žádnou reklamu nezaslouží.

9.10.2020

Sokol existuje od roku 1862, přestože ho zakázala monarchie, nacisté i komunisté!

Včera jsme si připomněli Památný den sokolstva, poctu všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let existence tohoto spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku 2019 je zařazen do kalendáře významných dnů České republiky a to i zásluhou poslanců hnutí SPD.

Hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které od svého vzniku vede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu a v tom bude pokračovat i v budoucnu. Naše společnost má své národní tradice a hodnoty, které jsme povinni chránit a předávat dalším generacím. Mezi tyto hodnoty patří prioritně i vlastenectví. Už od svého vzniku v roce 1862, kdy byl Sokol u nás založen, byli jeho členové vlastenci, a např. to byli i první členové Hradní stráže za prezidenta Masaryka. Sokol od svého založení usiluje o celkový rozvoj osobnosti člověka a vede své členy ke spravedlivému a čestnému jednání, k aktivitě, samostatnosti a schopnosti pomáhat. Přitom vychází z odkazu svých zakladatelů Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí roku 1941, kdy v noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci “Akce Sokol” zatklo na 1.500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů. Většina z nich do konce války zahynula. Ještě během této noci podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí. Podle odhadů bylo za druhé světové války zavražděno nebo zemřelo v boji asi 5.000 sokolů. Jako symbol Památného dne sokolstva byl vybrán František Pecháček, sportovec, československý olympionik, sokolský činovník, autor legendární sletové skladby mužů z roku 1938 nazvané "Přísaha republice". Jako jeden z čelných představitelů domácího odboje byl v roce 1944 umučen nacisty. Poslední slova Františka Pecháčka pronesená ke spoluvězňům zněla: „Sbohem, bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře jednou, jen zbabělci umírají stokrát. Umřu s klidem, protože vím, že naše oběti nebyly marné.“

Sokolská organizace měla velké zásluhy na proniknutí tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel. Za obou světových válek bylo hnutí rozpuštěno a Sokol vadil i komunistickému režimu, který v roce 1952 organizaci zrušil. Jeho činnost byla obnovena až po roce 1989.

Sokol v současné době patří mezi nejpočetnější spolky v Česku, má zhruba 160.000 členů a přes tisícovku jednot po celé republice. Jeho program je vzájemně provázaný soubor sportovních, pohybových, kulturních a společenských aktivit, které se uskutečňují v tělocvičných jednotách. Činovníci, cvičitelé a trenéři sokolských tělocvičných jednot jsou nejen nositeli a organizátory sokolského tělovýchovného a sportovního programu, ale společně s ostatními členy vytvářejí společenské prostředí pro utváření mravního postoje sokolství, prostředí pro uchovávání sokolských idejí. Sokol je otevřený všem, kdo věří v sokolské hodnoty: sport, občanství, komunita, osobnost a laskavost. Já sám osobně od roku 2004 působím ve funkci předsedy Tělovýchovné jednoty Sokol Všechlapy, kde řadu let sponzoruji mladé sportovce.

Hnutí SPD plně podporuje činnost Sokola, který přináší sport pro každého, bez rozdílu věku a příjmu. Tím rozvíjí tělesnou zdatnost svých členů i ostatních; pohyb považuje za součást zdravého životního stylu. Sokol je vlastenecký v nejlepším slova smyslu. Své členy vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Sokolové jsou aktivní silou ve své obci, hybatelem sportovních a kulturních aktivit. S úctou jsme si připomněli památku těch, kteří za naši vlast položili své životy.

8.10.2020

Slušný a pracující občan na 1. místě!

Každý pracující má právo na spravedlivou odměnu. Bojujeme za naše české, moravské a slezské zaměstnance a podnikatele.

Mezi hlavní priority programu hnutí SPD patří mimo jiné přímá demokracie na základě širokého referenda, bezpečnost občanů a ochrana jejich majetku, spravedlnost pro každého, suverenita České republiky, podpora tradiční pracující rodiny s dětmi a boj proti nelegální imigraci.

Podporujeme zvýšení starobních i invalidních důchodů a snížení daní. Naše rodiny a naše vlast jsou pro nás na 1. místě!

7.10.2020

Vyzýváme vlastence, aby se sjednotili pod křídly SPD!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že hnutí SPD potvrdilo v krajských volbách, že se jako jediný vlastenecký subjekt pevně etablovalo na české politické scéně, a současně vyzýváme vlastence, aby se sjednotili pod křídly SPD, aby zbytečně nepropadávaly ve volbách hlasy vlastenců. Zároveň děkujeme všem našim voličům za podporu. Návrh státního rozpočtu předložený Babišovou vládou pro rok 2021 přivede Českou republiku do obrovského dluhu a ohrozí stabilitu důchodového systému. Hnutí SPD podporuje zahájení stavby vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe. Arméni jsou napadeni Ázerbájdžánem za podpory Turecka. Česká republika by podle hnutí SPD měla podpořit Arménii.

1. Hnutí SPD potvrdilo v krajských volbách, že se jako jediný vlastenecký subjekt pevně etablovalo na české politické scéně. Vyzýváme vlastence, aby se sjednotili pod křídly SPD, aby zbytečně nepropadávaly ve volbách hlasy vlastenců.

Minulý týden proběhly krajské volby a 1. kolo senátních voleb, ve kterých hnutí SPD získalo díky hlasům 169.978 voličů 35 mandátů krajských zastupitelů. Jedná se tak o nárůst mandátů oproti minulým krajským volbám o téměř 100% a celostátně jsme skončili jako čtvrtý nejúspěšnější politický subjekt. Předsednictvo hnutí SPD vyslovuje poděkování všem našim voličům, členům, kandidátům a zástupcům v jednotlivých okrskových volebních komisích. Dosažené výsledky a zisk krajských mandátů potvrzují, že jsme se díky jasnému programu trvale etablovali na české politické scéně, které se těší velké přízni voličů. Debaklem skončily volby pro ČSSD a KSČM. Hnutí SPD jako jediný vlastenecký politický subjekt zastoupený ve Sněmovně potvrdilo svou silnou pozici a přízeň našich voličů, a to přesto, že tyto volby provázela řada bezpečnostně-hygienických opatření z důvodu pandemie koronaviru. Tímto výsledkem jsme zároveň potvrdili předpoklad dosažení velmi dobrých výsledků v následujících sněmovních volbách plánovaných na říjen 2021. Stále ale existuje mnoho toho, co je potřeba zlepšovat. Vyzýváme vlastence, aby se sjednotili pod křídly SPD, aby zbytečně nepropadávaly ve volbách hlasy vlastenců.

2. Návrh státního rozpočtu předložený Babišovou vládou pro rok 2021 přivede Českou republiku do obrovského dluhu a ohrozí stabilitu důchodového systému.

Návrh státního rozpočtu předložený Babišovou vládou pro rok 2021 přivede Českou republiku do obrovského dluhu a ohrozí stabilitu důchodového systému. Dluh 360 miliard korun je zničující. Nezahrnul všechny položky a především nepočítá s dopadem změn při zrušení superhrubé mzdy. Skutečný deficit bude přes 400 miliard korun a reálně hrozí, že se dluhy dostanou úplně mimo kontrolu. SPD je pro snížení daní a zvyšování důchodů. Na druhé straně se musí ale zároveň snížit zbytečné výdaje. Je nutné zdanit zahraniční korporace, které vyvádí z naší republiky dividendy, nedávat peníze nepřizpůsobivým, politickým neziskovkám, solárním baronům a zrušit škodlivou inkluzi ve školství anebo zbytečné nákupy zbraní. Je nutné zastavit zvyšování výdajů na státní správu. To vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM nedělá a jedná podle hesla „Po nás potopa".

3. Hnutí SPD podporuje zahájení stavby vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Hnutí SPD podporuje zahájení stavby vodního kanálu na Odře (Dunaj-Odra-Labe). Jde o příklad správné investice do infrastruktury a investice, která dlouhodobě podpoří naše hospodářství. Tento vodní kanál umožní další rozvoj podnikatelských aktivit mezi Polskem a Českou republikou. Odmítáme laciné výhrady takzvaných ekologických odborníků. Toto vodní dílo znamená pracovní místa, výdělek a příležitost pro naše firmy a zaměstnance.

4. Arméni jsou napadeni Ázerbájdžánem za podpory Turecka. Česká republika by podle hnutí SPD měla podpořit Arménii.

Už druhý týden za malého zájmu médií v České republice pokračuje válka mezi Arménií a Ázerbájdžánem, kterou stále více podporuje Turecko. Turecko přesunuje na frontu i islámské bojovníky ze Sýrie. Obě strany už nasadily raketové systémy a denně přibývají stovky obětí. Válka se vede o Náhorní Karabach, který byl v sovětských dobách uměle předán Ázerbájdžánu přesto, že na něm žijí od nepaměti Arménové. Turecko v této válce pokračuje v záměru obnovit islámskou Osmanskou říši. Křesťanští Arménové stojí na Kavkaze Turecku v cestě. To je hlavní důvod dnešní války. Hnutí SPD je přesvědčeno, že Česká republika by měla Arménii plně podpořit.

6.10.2020

Hnutí SPD podporuje návrhy zákonů k ochraně zvířat!

V neděli jsme si připomněli Mezinárodní den zvířat, který je stanoven na 4. října, tedy den, kdy zemřel františkánský mnich Sv. František z Assisi, jenž pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata a je uctíván jako patron všech zvířat.

Hnutí SPD plně prosazuje, abychom chránili zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu. Vše je vedeno s cílem zvýšení úrovně ochrany zvířat v České republice. Ve Sněmovně od začátku svého působení aktivně vítáme a nadále budeme podporovat návrhy zákonů, které více chrání zvířata, což i dlouhodobě programově prosazujeme.

Mezinárodní den zvířat datuje počátek své tradice do roku 1931, kdy byl založen ve Florencii jako úmluva ekologů, kteří chtěli upozornit na situaci ohrožených druhů. Od té doby jeho význam narostl, obsáhl všechny druhy zvířat a slaví se v mnoha koutech světa. Datum 4. říjen byl vybrán, protože právě v tento den zemřel františkánský mnich Sv. František z Assisi, který se staral o opuštěná zvířata. Odkazem tohoto mezinárodního svátku je to, aby se každý majitel zvířete zamyslel, jak o své zvíře pečuje a ti, co si chtějí pořídit nové zvíře, by měl vést k zamyšlení, zda si zvíře vůbec májí pořídit a můžou mu věnovat dostatek času a péče.

To, že hnutí SPD není lhostejný osud zvířat, lze dokladovat pozměňovacími návrhy, které jsme ve Sněmovně předložili a které byly schváleny. Jako příklad uvedu pozměňovací návrhy naší poslankyně Moniky Jarošové, které rozšířily a zakazují metody týrání a usmrcování zvířat. Jedná se o zmrazení zvířat zaživa bez předchozího omráčení, kdy tato brutální metoda nebyla dosud v zákoně na ochranu zvířat zakázána. Dále se jedná o povinnost chovatelů zaregistrovat identifikační číslo psa (tzv. ČIP) do jednoho ze stávajících soukromých registrů, což přispěje k potírání množíren a zároveň se lépe ztracený pes dohledá. Další náš návrh se týkal zvýšení správních sankcí za týrání zvířat, které nebyly od roku 2008 zvyšovány i přes vysokou brutalitu pachatelů prováděnou na zvířatech.

Všichni naši poslanci hlasovali také pro výrazné zpřísnění trestů za týrání zvířat. Za týrání hrozí pachatelům nově místo pěti až šest let vězení a za chov zvířat v nevhodných podmínkách ohrožujících jejich život můžou soudy ukládat v krajním případě až desetileté vězení. Zvýšení trestních sazeb mimo jiné umožní soudcům v nejbrutálnějších případech bez omezení zvážit, že pachateli uloží i nepodmíněný trest odnětí svobody. Nebude možné podmíněné zastavení stíhání. V případě nejzávažnějších organizovaných trestných činů bude policie moci v rámci trestního řízení nasazovat odposlechy a usnadní se nařizování domovních prohlídek. Zákaz chovu zvířat míří na provozovatele množíren. Dodržování zákazu má kontrolovat veterinární správa. Naši poslanci také podpořili zákaz klecového chovu slepic, který by měly platit od roku 2027.

Hnutí SPD prosazuje zpřísnění trestů za týrání zvířat, neboť zastáváme názor prezentovaný veřejnosti naší poslankyní Lucií Šafránkovou, že úroveň a vyspělost společnosti se do velké míry pozná podle toho, jak přistupuje na obecné i konkrétní úrovni ke svým slabším a bezbranným členům, k dětem, seniorům, nemocným, handicapovaným – a v neposlední řadě i ke zvířatům. Také zvířata si zaslouží právní ochranu.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

5.10.2020

Děkujeme všem voličům za podporu hnutí SPD v krajských a senátních volbách!

První říjnový pátek a sobotu proběhly volby do krajských zastupitelstev a jedné třetiny Senátu. Hnutí SPD skončilo na čtvrtém místě, stejně jako v parlamentních volbách v roce 2017, čímž zcela potvrdilo, že už si vydobylo své místo na naší politické scéně.

Vedení hnutí SPD děkuje všem voličům, kteří v této době, ovlivněné koronavirovou pandemií, se aktivně zúčastnili říjnových voleb a jakoukoli formou odevzdali svůj hlas ve prospěch našich kandidátů. Poděkování patří také všem našim sympatizantům a členům za poctivou práci ve volební kampani. Hnutí SPD se ziskem 6,13 procent skončilo na čtvrtém místě. Své zastupitele budeme mít v devíti krajích, ve čtyřech jsme skončili těsně pod hranicí pěti procent. Nejlépe dopadl Ústecký kraj s téměř devíti procenty a Jaroslav Foldyna zde získal 3.753 preferenčních hlasů.   

Volby do zastupitelstev proběhly celkem ve 13 krajích a v rámci senátních voleb se na dobu šesti let volila třetina nových senátorů. Letošní volby se konaly nestandardním způsobem proti volbám minulým, a to z důvodu nemoci covid-19. Všechny nastavené odlišné způsoby volby proběhly dle volebních zákonů, které stačili zákonodárci schválit. Voliči v izolaci či karanténě měli možnost už ve středu využít zvláštního hlasování, a to na drive-in stanovištích. Ti, kteří neměli auto nebo neměli možnost přijet na speciální volební místo, mohli ještě telefonicky požádat do čtvrtka do 20:00 hod. o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Speciální týmy je v pátek autem objížděly a voliči měli možnost jim své volební lístky odevzdat.

Účast voličů při letošních volbách byla téměř 38 procent. Hnutí SPD ve volbách podpořilo téměř 170 tisíc voličů, a tím mu zajistili čtvrté místo v celorepublikovém měřítku. Hnutí SPD tak oproti minulým volbám do krajských zastupitelstev získalo 35 mandátů, což je téměř dvojnásobek.

Nejvíce zastupitelských mandátů ztratily v letošních krajských volbách ČSSD a KSČM a v celkovém součtu se nedostali přes hranici pěti procent. Hamáčkova ČSSD v těchto volbách přišla o 88 mandátů a Filipova KSČM bude mít v nadcházejícím období jen 13 mandátů, když jich ztratila 73. Občané tak ČSSD i KSČM vyslali jasný vzkaz, že i když jsou na celostátní úrovni součástí vládní koalice nebo jí podporují, nemají jejich důvěru.

Vedení hnutí SPD velice děkuje všem voličům, kteří podpořili naše kandidáty v krajských a senátních volbách. Této důvěry si velice vážíme a všech 35 krajských zastupitelů bude v rámci svých možností prosazovat a hájit priority hnutí SPD, které jsme si vytýčili ve volebních programech. Nadále budeme prosazovat náš program a hájit naše slušné a pracující občany, kteří jsou pro nás na 1. místě. Pevně doufáme, že v nadcházejících parlamentních volbách, které proběhnou na podzim příštího roku, nás podpoří ještě více voličů.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

2.10.2020

Vážíme si seniorů a je naší povinností jim zajistit důstojný život!

Včera jsme si připomněli Mezinárodní den seniorů. Starší lidé patří do širší rodiny, která tvoří základ naší společnosti. Je naší povinností starším lidem zajistit důstojný život, a to zejména v situaci jejich nesoběstačnosti způsobené chorobou či zdravotním postižením.

Hnutí SPD prosazuje politiku prospěšnou všem našim občanům, včetně našich seniorů. Prioritně ve svém programu nabízíme podporu tradičních pracujících rodin vychovávajících děti, neboť narozené děti jsou zárukou stability průběžného důchodového systému. Proto navrhujeme, aby se při výpočtu výše důchodu zohledňoval počet řádně vychovaných dětí, což by se mělo promítnout i ve snížení věku odchodu do důchodu. Poslanci našeho hnutí nikdy nepodpoří žádné návrhy dalšího prodlužování věku odchodu do důchodu. Naopak v rámci sociální politiky budeme podporovat státem garantované individuální důchodové připojištění a každé navýšení starobních důchodů. Budeme podporovat a předkládat zákony a jejich novely upravující zvýšení nejnižších důchodů.

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů, který 14. prosince 1990 odhlasovalo usnesením č. 45/106 Valné shromáždění OSN. Svátek se poprvé konal 1. října 1991. Cílem tohoto svátku je zvyšování povědomí o problémech, které mají vliv na seniory, jako je stárnutí nebo například zneužívání seniorů. Podle zákona o sociálních službách se jako senior označuje člověk starší 65 let a ještě se zpřesňuje na kategorie mladšího a staršího seniora. Starší senior je potom starší 80 let. Ze statistik vyplývá, že se zvyšuje průměrná délka života. Během následujících dvaceti let bude přibližně jedna třetina obyvatelstva vyspělého světa starší než 60 let. Stárne však i starší obyvatelstvo, generace seniorů. Typickým obrázkem české rodiny je dnes jedno dítě, dva rodiče, čtyři prarodiče a jeden i více praprarodičů.

V hnutí SPD zastáváme názor, že senioři by si měli svobodně a nezávisle rozhodovat o tom, kde a jak budou žít, zda budou dále pracovat, nebo kdy odejdou ze zaměstnání a budou se věnovat jiným činnostem. Naší povinností je jim zabezpečit, aby měli možnost žít v takovém prostředí, které je pro ně bezpečné a přizpůsobené jejich potřebám. Zvláště znevýhodnění starší lidé by měli mít možnost využívat státem garantovanou péči a ochranu. Musíme našim seniorům zabezpečit standardní zdravotní péči, která jim umožní zachovat či navrátit optimální možnou úroveň fyzické a duševní pohody, poskytnout jim dostupnou sociální a právní pomoc, která jim pomůže zajistit jejich autonomii a fungování ve společnosti.

Hnutí SPD vzhlíží s úctou a respektem ke všem našim občanům, kteří jsou již v důchodovém věku. Senioři si zaslouží naše poděkování za své celoživotní zásluhy pro rodinu a blízké a vnímáme je jako důležitou součást našich rodin, neboť nám předávají své životní zkušenosti a moudrost. Vážení senioři, děkujeme Vám za vše, co jste pro společnost udělali a přejeme Vám hlavně hodně zdraví. Hnutí SPD je na Vaší straně.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

1.10.2020

V roce 1938 v Mnichově nás Západ zradil a klidně to udělá znovu!

Suverenitu naší země budeme hájit do všech důsledků a nedopustíme, aby se opakovala Mnichovská dohoda, kdy jsme o svou suverenitu přišli.

Tento týden jsme si připomněli již 82. výročí kapitulace Československé republiky před diktátem Anglie, Francie, Itálie a Německa, známé jako Mnichovská dohoda. Podpis a přijetí této dohody znamenal začátek plné podřízenosti Československa nadnárodnímu řízení a rezignaci na hájení vlastní suverenity.

Hnutí SPD si připomnělo okolnosti, které provázely podepsání Mnichovské dohody v září roku 1938, kterou naši občané vnímali jako zradu a ztrátu naší suverenity. Československá republika (ČSR) v září 1938 mobilizovala na svoji obranu přes milion mužů odhodlaných bránit svoji zem a naše armáda v té době patřila k nejlépe vybaveným armádám Evropy. Plusem pro ně byl i dobře vybudovaný systém opevnění, který se stále zdokonaloval. Muži, kteří byli zmobilizovaní k posílení naší armády, chtěli bojovat za svou republiku. Někteří z nich velmi těžce nesli, že museli kapitulovat bez boje. Byla ale místa, kde se v září 1938 na českých hranicích střílelo. Probíhal zde boj se sudetoněmeckými teroristy podporovanými jednotkami německých ozbrojených sil. Při obraně hranic padlo v těchto bojích téměř sto příslušníků armády a stráže obrany státu. Především jim patří v těchto dnech naše pietní vzpomínka a uznání za statečnost. Byli to praví vlastenci, kteří položili za obranu našeho státu svůj život.

Dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou menšinou Německu byla podepsána 29. září 1938 na konferenci v Mnichově představiteli Německa (A. Hitler), Itálie (B. Mussolini), Velké Británie (N. Chamberlain) a Francie (E. Daladier). Zástupci československé vlády na konferenci pozváni nebyli. Tato dohoda byla pro ČSR ultimátem, které pod nátlakem přijala. V říjnu 1938 pak vyhověla ČSR i územním požadavkům Polska (Těšínsko) a v listopadu i Maďarska (jižní a východní Slovensko, značná část Podkarpatské Rusi). Naši tehdejší spojenci, Francie a SSSR, se nás nezastali, neboť neměli zájem o nový válečný konflikt s Německem. Československo-sovětská smlouva z roku 1935 vymezovala vzájemnou vojenskou pomoc v případě útoku Německa. Sovětský svaz byl sice vázán bránit ČSR, ale jen pokud se do konfliktu zapojí Francie. Francie nás ale zaprodala, neboť se zúčastnila podpisu Mnichovské dohody. Ta obsahovala osm bodů a tři dodatky podmínek určujících její naplnění. Například to, že vyklízení území začne 1. října 1938 a území bude následně obsazeno německými jednotkami do 10. října 1938. Československo tak přišlo o pohraniční území sousedící s Německem, Polskem a Maďarskem, o celkové rozloze téměř třetiny svého území.  

Hnutí SPD na základě současné mezinárodní situace musí konstatovat, že naše republika je vystavena nátlaku ze strany EU, kdy je na nás cíleně působeno, abychom rezignovali na svoji suverenitu a stali se součástí multikulturního projektu islamizované Evropské unie. V roce 1938 v Mnichově nás Západ zradil a klidně to udělá znovu. Hnutí SPD bude suverenitu naší země hájit do všech důsledků. Jsme vlastenecké hnutí, které se staví za naše občany, kteří mají svou čest, národní hrdost a vlastenecké cítění. Vyznáváte-li stejné hodnoty, přijďte již tento pátek a sobotu podpořit kandidáty našeho hnutí v krajských a senátních volbách.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

30.9.2020

Krajské a senátní volby proběhnou tento týden – přijďte k volbám!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém vyzýváme k maximální účasti v krajských a senátních volbách, které proběhnou v závěru tohoto týdne – nemusíte se bát přijít k volbám. Hnutí SPD prosazuje zrušení superhrubé mzdy, aby naši slušní a pracující občané měli víc peněz v peněženkách. Naše vojáky potřebujeme v současné době v první řadě doma k zajištění úkolů obrany teritoria a ochrany našich obyvatel, a ne na zahraničních misích – vysílání našich vojáků do zahraničí poslanci SPD nepodpoří. Turecko se podílí na agresi proti Arménii, a proto by ČR měla iniciovat sankce proti Turecku.

1. Krajské a senátní volby proběhnou tento týden – přijďte k volbám!

Tento týden proběhnou ve 13 krajích dlouho očekávané krajské volby a ve 27 senátních obvodech první kolo voleb do Senátu. Předsednictvo hnutí SPD vyzývá všechny krajské, oblastní a místní kluby, členskou základnu, naše sympatizanty a širokou veřejnost k maximální účasti. Chtěli bychom Vás ubezpečit, že dohlédneme na dodržování hygienických norem ve volebních místnostech. Nemusíte se tedy bát přijít k volbám. Přijďte podpořit naše kandidáty v krajích. Právě ten Váš hlas může rozhodnout! Vy i vaše rodina jste u nás na 1. místě.

2. Zrušení superhrubé mzdy je třeba spojit s úsporami na nepřizpůsobivých a škrty zbytečných výdajů.

Hnutí SPD prosazuje zrušení superhrubé mzdy, aby naši slušní a pracující občané měli víc peněz v peněženkách. Zrušení superhrubé mzdy povede ke snížení daní a zvýšení čistých příjmů občanů. Dojde samozřejmě k výpadku příjmů do státního rozpočtu. Ty lze nahradit škrty zbytečných výdajů v oblasti výdajů na zbrojení, financování politických neziskovek nebo reformou sociálních výdajů, které pobírají nepřizpůsobivé osoby vyhýbající se práci. Koncepčně lze věc řešit zdaněním dividend, které zahraniční korporace vyvádí z České republiky. Dalším zdrojem může být omezení podpory solárním baronům. Tak lze dosáhnout finančně neutrální pozice, nezvýšit zadlužení země a přitom nechat více peněz našim občanům.

3. Naše vojáky potřebujeme v současné době v první řadě doma k zajištění úkolů obrany teritoria a ochrany našich obyvatel, a ne na zahraničních misích – vysílání našich vojáků do zahraničí poslanci SPD nepodpoří.

Sněmovna bude v tomto týdnu schvalovat vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023. Tisk už projednal Senát, který s ním vyslovil souhlas. Poslanecký klub SPD takto koncipovaný návrh nepodpoří z několika důvodů. Jednak proto, že některé z těchto operací nemají mandát Rady bezpečnosti OSN (Irák a Afghánistán), dále že působení našich vojáků v těchto operacích není v zájmu České republiky a také, že míst působení našich vojáků je příliš mnoho (Mali, Pobaltské země a další). Požadujeme vyhodnocení cílů a perspektivy působení našich vojáků v jednotlivých operacích a na základě této skutečnosti definitivní ukončení naší účasti především v Afghánistánu, tak jak učinila např. Francie, Kanada a další. Naše vojáky potřebujeme v současné době v první řadě doma k zajištění úkolů obrany teritoria a ochrany našich obyvatel.

4. Turecko se podílí na agresi Ázerbájdžánu proti Arménii, a proto by ČR měla iniciovat sankce proti Turecku.

Islámský Ázerbájdžán s podporou Turecka zahájil válku proti křesťanské Arménii. Řeší tím letitý spor o Náhorní Karabach, který vznikl uměle a nesmyslně stanovenou hranicí v době existence Sovětského svazu. Útok na Arménii přímo podporuje Turecko, které tak fakticky pokračuje v politice obnovy Osmanské říše. Arménie vyhlásila mobilizaci a s velkým ohlasem nastupují Arméni ke svým vojenským útvarům, aby bránili svou zem. V historické paměti existuje pokus Osmanské říše vyhladit arménský národ. Podle některých informací se na útoku podílí i oddíly islamistů stažené ze Sýrie. V případě porážky nemohou křesťanští Arméni očekávat slitování. V Arménii je základna ruské armády a hrozí výrazné rozšíření konfliktu. Není pochyb, že skutečným viníkem je politika Turecka a naše země by měla iniciovat sankce proti Turecku.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

29.9.2020

Zásadně odmítáme připravovaný diktát Bruselu ohledně přijímání imigrantů!

Odchodem z Evropské unie a ostrahou hranic nejlépe vyřešíme zamezení vstupu nelegálních imigrantů do České republiky.

Hrozbu nové migrační vlny, podobné té z roku 2015, chtějí vrcholoví představitelé EU řešit direktivou pro všechny unijní státy, spočívající v povinném přijímání stanovených počtů imigrantů nebo uhrazením všech nákladů spojených s jejich deportací z EU do zemí, odkud přišli.

Hnutí SPD má nejlepší řešení, jak zamezit nelegálním imigrantům vstup a následný pobyt na území naší republiky. Tím je naše vystoupení z EU a znovuzavedení střežení státních hranic. Jsme hnutím, které propaguje přímou demokracii, a proto prosazujeme, aby si naši občané sami rozhodli na základě celostátního referenda, zda chtějí zůstat v EU nebo naopak z ní odejít, jak to udělala Velká Británie. V případě našeho dalšího setrvání v EU musíme ale počítat s tím, že EU nám bude stanovovat počty imigrantů, o které budeme povinni se postarat. K tomu nám nabízí dvě varianty řešení; buď si vzít imigranty do naší republiky a zde o ně pečovat, nebo platit všechny náklady spojené s jejich deportací zpět do zemí jejich původu. Každý rozumně uvažující člověk dojde k závěru, že obě varianty jsou při tak velkém počtu imigrantů neproveditelná a značně by finančně zatížila náš státní rozpočet. Z tohoto důvodu se domníváme, že naše řešení je nejenom finančně nejvýhodnější, ale také přispěje k zajištění bezpečnosti našich občanů. Nechceme, aby se v naší zemi šířila nenávistná, netolerantní, velice násilná a ženami opovrhující islámská ideologie a byl zahájen proces islamizace. Naši občané ctí a uznávají kulturu, tradice a hodnoty, které převzali od svých rodičů a prarodičů a dále je budou prostřednictvím svých dětí zachovávat budoucím generacím.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v projevu o stavu Unie, který se konal 16. září 2020 a trval déle než hodinu, představila svou budoucí vizi Evropy v rámci obnovy EU prostřednictvím nástroje Next Generation EU. V projevu zmínila, že má nyní Evropa jedinečnou šanci provést změny s jasným záměrem, v zájmu ekologičtější, digitálnější a odolnější Evropy. Mezi hlavními cíli, které si Evropská komise vytýčila, zmínila posílení základních prvků Zelené dohody pro Evropu a přijetí nového přístupu k migraci, spočívající v návrhu nové azylové a migrační politiky. Ten počítá s výrazným urychlením azylových procedur a návratů neúspěšných žadatelů. Všechny členské země se podle něj budou muset solidárně podílet na zvládání migrace s tím, že dostanou na výběr, jestli u sebe přijmou žadatele o azyl nebo se postarají o deportace odmítnutých imigrantů. V krizových situacích se počítá s tím, že Brusel členským zemím přijetí části imigrantů nařídí.

V této souvislosti zmíním, že krizová situace ohledně nelegálního vstupu imigrantů do unijních zemí stále trvá, a ještě od roku 2015 neskončila. Nyní jí nejvíce pociťují Italové a Řekové. Evropská komise počítá s tím, že systém umožní v řádu několika měsíců vracet mnohem větší procento imigrantů bez nároku na azyl než v současnosti, kdy je jich zpět z EU odeslána přibližně třetina. Návrh počítá se zavedením předběžných pětidenních prověrek a nejvýše dvanáctitýdenní procedury na hranicích, během níž by mělo být o dalším osudu žadatelů rozhodnuto. Zde si opět dovolím vyjádřit názor, že v praxi za současných podmínek nelze toto zrealizovat, a podle prognóz počty imigrantů z Afriky do zemí EU budou narůstat. EU má pro tento stav plánovanou tzv. „povinnou solidaritu“, kdy v jejím rámci by EK přidělovala jednotlivým členským státům počty imigrantů na základě výkonu ekonomiky a velikosti populace.

Hnutí SPD tento návrh EU zásadně odmítá a jako jediná z parlamentních stran prosazuje v Parlamentu referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, aby sami občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. SPD je pro CZEXIT. Máte-li stejný názor, přijďte podpořit naše kandidáty ve volbách, které se uskuteční již tento pátek a sobotu.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

24.9.2020     

Italové v celorepublikovém referendu odhlasovali snížení počtu zákonodárců!

V Itálii se uskutečnilo celorepublikové referendum, v němž se téměř 70 procent voličů jednoznačně vyslovilo pro zeštíhlení obou parlamentních komor. Zároveň proběhly v sedmi italských regionech regionální volby. Ve čtyřech z nich zvítězily středopravicové koalice s Ligou Mattea Salviniho.

Hnutí SPD vítá rozhodnutí Italů, docíleného v celorepublikovém referendu, že od příštích parlamentních voleb budou volit méně zastupitelů, konkrétně o 230 poslanců a 115 senátorů. Italský deník Corriere della Sera uvedl, že stát uspoří ročně asi 81 milionů eur, tedy přes dvě miliardy korun. Pro budoucí italské zákonodárce to znamená, že každý z nich bude zastupovat více obyvatel, než tomu bylo dosud. K referendu přišlo přes 53 procent občanů Itálie.

Je to velký příklad i pro naši republiku. Naše hnutí jako jediné ze současných politických stran zastoupených v Parlamentu ČR prosazuje zrušení horní komory Parlamentu ČR (Senátu), neboť se domnívá, že by to naší republice prospělo, a to nejen z důvodu ušetřených financí. Také nás v hnutí SPD těší, že v regionálních volbách dávají voliči své hlasy stranám a hnutím zastupujících středopravici, včetně Ligy.  

Minulou neděli a pondělí též proběhly volby v regionech Toskánsko, Valle d’Aosta, Benátsko, Ligurie, Marche, Kampánie a Apulie. Svůj hlas zde mohlo odevzdat více jak 18,6 milionu voličů, celkem jich nakonec k volbám přišlo přes 63 procent, což v době koronavirové pandemie potvrzuje, že většina Italů uvěřila, že hlasování je i za této situace bezpečné. Pravicové strany zvítězily ve čtyřech regionech, konkrétně v regionech Valle d’Aosta, Benátsko, Ligurie a Marche. O osm procent jim uteklo vítězství v Toskánsku. Předseda Ligy Matteo Salvini výsledky voleb okomentoval a zdůraznil, že i přes neúspěch v Toskánsku nyní pravice ovládá většinu italských regionů a středopravicové koalice s Ligou mají v Itálii většinu a nyní vládnou v 15 z 20 regionů.

Italové tak stále ve větší míře dávají najevo, že se právem obávají o svou bezpečnost, kterou mohou narušit především islámští imigranti, jenž se snaží všemi dostupnými způsoby dostat do evropských zemí. Protože Italové vidí, že lídři EU tento problém moc neřeší, tak vkládají svou naději do stran a hnutí bojujících proti nelegální imigraci. Konkrétně šéf Ligy Matteo Salvini v době, kdy byl ve vládě a zastával post ministra vnitra, prosadil od svého nástupu do úřadu na jaře roku 2018 přísnou protiimigrační politiku. V jejím rámci byly uzavírány přístavy lodím nevládních organizací s imigranty.

V současné době je velký problém s imigranty na nejjižnějším italském ostrově Lampedusa, kde už začátkem září muselo toto migrační středisko kvůli přeplněnosti dočasně přestat přijímat běžence. Na 1.200 imigrantů bylo tehdy jednorázově přemístěno na Sicílii, pod níž ostrůvek administrativně spadá. Od začátku letošního roku připlulo do Itálie přes Středozemní moře 21.417 imigrantů, přičemž za stejné období loňského roku to bylo 6.543 osob. Středisko pro imigranty na Lampeduse, která je vzdálena asi 100 kilometrů od tuniského pobřeží, má kapacitu jen 192 osob. V posledních týdnech na Lampedusu připlouvají stovky imigrantů týdně. Jen za minulou neděli přistálo na tomto italském ostrově rekordních 26 člunů s imigranty. V tamním uprchlickém táboře se nyní dle agentury APA nachází již opět přes 1.000 imigrantů, což je pětkrát více, než je jeho kapacita. Jedná se převážně o Tunisany. 

Hnutí SPD patří i v rámci mezievropské spolupráce k hnutím, které se staví negativně k nelegální imigraci, a naši současní dva europoslanci jsou aktivně zapojeni ve frakci Identita a demokracie, která je pátou nejsilnější politickou skupinou v Evropském parlamentu a která odmítá proimigrační politiku Evropské unie.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

23.9.2020

Odmítáme vládou navržené budování migračních center a iniciovali jsme petici! 

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že odborné věci mají dělat odborníci – Adam Vojtěch (ANO) ale odborníkem na zdravotnictví nebyl. V případě epidemie covid-19 je klíčové zajistit respirátory a ochranné pomůcky pro nejvíce ohrožené skupiny. Není třeba znovu vyhlásit nouzový stav. Odmítáme vládou navržené budování migračních center v ČR a iniciovali jsme petici, aby se věcí musel zabývat Parlament ČR. Hnutí SPD podporuje snižování daňového zatížení našich občanů a firem, ale zároveň nesouhlasíme s deficitním rozpočtem. Z projevu šéfky Evropské komise vyplývá, že EU prosazuje přerozdělování imigrantů. Když nevystoupíme z EU, bude to konec České republiky a EU nás zničí.

1. Odborné věci mají dělat odborníci – Adam Vojtěch ale odborníkem na zdravotnictví nebyl.

Odborné věci mají dělat odborníci – to je jednoduchý závěr komentující rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Vojtěch neměl být nikdy ministrem. Stal se jím pouze proto, že byl poslušnou loutkou premiéra Babiše a politickým marketingovým produktem kampaně ANO. Nyní ho premiér hodil přes palubu, aby zakryl svou vlastní odpovědnost.

2. V případě epidemie covid-19 je klíčové zajistit respirátory a ochranné pomůcky pro nejvíce ohrožené skupiny. Není třeba znovu vyhlásit nouzový stav.

Poslední dny dochází k rapidnímu nárůstu pozitivně testovaných osob na covid-19. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vyzývá k opětovné aktivaci Ústředního krizového štábu a navrhuje dokonce opět vyhlásit nouzový stav. Situace není jednoduchá, ale stále není tak vážná, jak se udává, jelikož nakažený neznamená nemocný. Klíčový je počet hospitalizovaných a počet úmrtí. Podle hnutí SPD není třeba znovu vyhlásit nouzový stav. Pokud chybí koordinace mezi ministerstvem zdravotnictví a kraji, tak právě proto byla nedávno zřízena Rada vlády pro zdravotní rizika. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM řeší situaci za cenu půlbilionového schodku rozpočtu a bezprecedentního poklesu ekonomiky. Nyní je bohužel vidět nekoncepčnost, která vyústila rezignací ministra Vojtěcha. Trasování a testování probíhalo nedostatečně a krajské hygienické stanice stále nemají dostatek odběrných míst a kapacit na odběry “kovidových” vzorků a jejich analýzy. Je nutné se soustředit na rizikové skupiny, zejména seniory a občany s chronickými onemocněními a na pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Je potřeba, aby přednostně tyto skupiny osob byly vybaveny kvalitními respirátory a dalšími ochrannými pomůckami. Dochází tak na naše slova, kdy jsme v SPD již z počátku pandemie koronaviru navrhovali upravit zákon o ochraně veřejného zdraví tak, aby o jednotlivých opatřeních rozhodovaly v první řadě orgány a odborníci z ministerstva zdravotnictví. SPD podporuje pomoc všem skupinám podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, na které současné vládní restrikce dopadají. Zatím tomu tak není. Tato vláda není vládou odborníků.

3. Odmítáme vládou navržené budování migračních center a iniciovali jsme petici, aby se věcí musel zabývat Parlament ČR.

Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM vyhlásila dotační program na zřízení a provoz čtyř migračních center v České republice na roky 2021-2022. Předsednictvo hnutí SPD jednoznačně tento šílený plán odmítá, a proto schválilo text petice „PROTI ZŘÍZENÍ MIGRAČNÍCH CENTER V ČR”. Obsahem této petice je vyslovení nesouhlasu petentů s výzvou Ministerstva vnitra ČR, na jejímž základě toto Ministerstvo vyplatí nevládním organizacím částku 95 milionů korun, a to za účelem podpory zřizování a provozu migračních center v Ústeckém, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji a v hlavním městě Praze. Naším cílem je shromáždit dostatek podpisů pod její text, aby se Parlament České republiky musel touto záležitostí zabývat, a následně aby neprodleně učinil takové kroky, které by realizaci výše zmíněného programu, jakož i dalších obdobných programů na území celé České republiky, zabránily. Vyzýváme proto naše členy, příznivce a další občany, aby připojili své podpisy a podpořili hnutí SPD v krajských a senátních volbách. Pro SPD jsou naši občané na prvním místě!

4. Hnutí SPD podporuje snižování daňového zatížení našich občanů a firem, ale zároveň nesouhlasíme s deficitním rozpočtem.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM projednala první návrh státního rozpočtu na rok 2021, kde počítá s deficitem ve výši minimálně 116 miliard korun. V současné době však s ohledem na pokles průmyslové výroby u nás a v ostatních státech s ohledem na vyvíjející se celkovou situací ohledně pandemie koronaviru vše nasvědčuje tomu, že tento deficit bude minimálně dvojnásobný. Tento návrh navíc zatím ani nepočítá se zrušením superhrubé mzdy, který má tato vláda ve svém Programovém prohlášení a který by znamenal trvalý výpadek v příjmech státu dalších minimálně 74 miliard korun ročně. Hnutí SPD podporuje zrušení superhrubé mzdy a snižování daňového zatížení našich občanů a firem, ale zároveň nesouhlasíme s deficitním rozpočtem. V době ekonomické krize je potřeba zvýšit investice na rozvoj infrastruktury, snížit počty razítek a byrokracie, zrušit inkluzi ve školství, omezit výplaty sociálních dávek nepřizpůsobivým, odstoupit od předražených smluv na nákupy výzbroje a techniky pro armádu, kde tyto finanční prostředky putují do zahraničí, a nikoliv na podporu domácího zbrojního průmyslu. A uspořené prostředky ve státní kase je potřeba následně přesunout směrem k podpoře slušných občanů.

5. Z projevu šéfky Evropské komise vyplývá, že EU prosazuje přerozdělování imigrantů. Když nevystoupíme z EU, bude to konec České republiky a EU nás zničí.

Minulý týden předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila ve svém projevu „O stavu Unie” v Evropském parlamentu strategii dalšího postupu ohledně migrace do zemí EU. Jde o připravovanou “reformu” migrační a azylové politiky a nový tzv. migrační pakt EU. Kompletní návrh pak představí vedení EU 23. září, den před zahájením mimořádné Evropské rady. V projevu Leyenová řekla, že „migrace obohacovala naše kultury”, že se „země, které jsou migraci vystaveny, musí být schopny spolehnout na solidaritu států celé EU”. Dále také uvedla, že vedení EU „podnikne kroky k vytvoření legálních způsobů migrace” a že „každý z členských států EU musí přiložit ruku k dílu a převzít odpovědnost” – a právě to prý „Evropská komise ve své strategii udělá”. A na závěr tohoto dodala, že očekává, že se přidají také všechny členské státy a že migrace je celoevropskou výzvou, a proto musí svým dílem přispět celá EU”. To je pro SPD zcela nepřijatelné! Pokud setrváme v EU, tak to bude jasný konec takové České republiky, kterou budovali naši předci, ve které jsme vyrůstali a kterou celý náš život známe, tedy konec země, kde si vzájemně jazykově rozumíme a ctíme stejné kulturní, historické a sociální hodnoty. SPD prosazuje jako jediná strana v Parlamentu referendum o vystoupení ČR z EU, aby sami občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. Proto říkáme jasně – CZEXIT, dokud je čas, jelikož poslední bude platit účet. Když nevystoupíme z EU, Unie nás zničí.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

21.9.2020

Prosazovat nyní opatření k posílení „Zelené Evropy“ je podle nás mimo realitu!

Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová opět prokázala, že současné velmi aktuální unijní problémy si nepřipouští a urputně prosazuje projekt tzv. zelené Evropy, což většinu unijních zemí ještě více ekonomicky poškodí. 

Hnutí SPD odmítá návrh šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že Evropská unie by měla do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent proti stavu z roku 1990. Dosavadní plán počítal s omezením emisí o 40 procent. Zastáváme názor, že představitelé EU by měli v současné době prioritně řešit problémy související s koronavirovou pandemií a z ní vyplývající ekonomické propady unijních zemí, sílící imigrační krizi koncentrovanou nyní na řeckých ostrovech a stupňující se agresi Turecka v ovládnutí těžby ropy a zemního plynu v Egejském moři. Prosazovat nyní opatření k posílení „Zelené Evropy“ je ale podle nás úplně mimo realitu a ani by to neměl být, vzhledem k celkové situaci, jeden z hlavních strategických cílů EU.

Vytýčené cíle by mimo jiných kritérií měly být akceptovatelné všemi, od kterých se vyžaduje jejich plnění a též reálně splnitelné, a ne postavené na pouhých přáních. Plnění kritérií vyplývajících z projektu Zelené dohody pro Evropu by náš stát ještě hlouběji uvalilo do ekonomické krize. Kvůli šílenému boji Evropské unie proti emisím CO2 se České republice může velmi výrazně prodražit výstavba nových jaderných bloků. Evropský parlament totiž schválil nařízení, podle něhož energie z jádra patří mezi špinavé zdroje, a to by mohlo výrazně zdražit zvažovaný jaderný reaktor v Dukovanech o jednotky až desítky miliard korun. Tato šílená vize EU, spočívající v tom, že chce pokračovat v „Zeleném údělu“, který má eliminovat emise CO2, má stát naši ekonomiku ve svém důsledku desítky let stovky miliard ročně, celkově pak biliony korun, v celé EU to bude částka v bilionech eur. Za současné situace přicházející ekonomické krize to může jednotlivé ekonomiky zcela položit a způsobit obrovskou nezaměstnanost, zchudnutí a chudobu desítek, ne-li stovek milionů lidí v Evropě. Proto se na tomto unijním projektu nechceme podílet a nechceme ani být součástí EU.

Z našeho pohledu je nezbytné, aby stát zajistil bezpečnost a fungování ve strategických oblastech existence státu a společnosti. Důležitá odvětví jako energetika, voda, plyn a podobně musí být znovu pod kontrolou státu. Proto nesmíme připustit, aby nám EU diktovala, jakou máme mít energetiku, a aby ve jménu boje proti změnám klimatu zničila naše hospodářství. Je třeba se mnohem více věnovat otázce státních hmotných rezerv s cílem, aby náš stát byl v klíčových výrobcích a komoditách soběstačný, či jich měl aspoň dostatečné zásoby. Klíčové produkty a odvětví v zemědělství i průmyslu by měl stát chránit a podporovat.

Při prezentaci své vize ohledně snížení emise skleníkových plynů o 55 procent oproti stavu v roce 1990 Ursula von der Leyenová představila plány na dalších 12 měsíců a též dodala, že koronavirová krize by podle ní měla sloužit jako příležitost nastartovat velkou vlnu ekologických projektů. Tím vyzvala unijní státy, aby více než třetinu chystaného fondu obnovy EU po koronavirové krizi směřovaly do nových ekologických projektů. Fond obnovy o objemu 750 miliard eur je určen na obnovu ekonomik, které byly zasaženy restriktivními opatřeními v době koronavirové krize. Podle Leyenové bude velká část fondu pokryta prostřednictvím takzvaných zelených dluhopisů, které mají zabezpečit financování ekologických projektů. Ovšem ale nedodala, že tyto dluhopisy budou všichni, včetně naší republiky, několik let splácet.

Hnutí SPD si uvědomuje, že jsou klimatické změny vážným problémem, ale odmítáme z tohoto dělat moderní náboženství. Podporujeme racionální ochranu životního prostředí pro člověka, ale boj proti emisím oxidu uhličitého v podání EU je naprosto nesmyslný. Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo, dochází a i v budoucnu docházet bude. Priority našeho státu si chceme určovat sami a ne poslušně plnit příkazy a nařízení z Bruselu. Souhlasíte-li s námi, přijďte podpořit naše kandidáty v říjnových senátních a krajských volbách.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

18.9.2020

Nechceme být pouze bezplatným servisem a noclehárnou pro Prahu!

Otevřeme otázku změny rozpočtového určení daní s výsledkem navýšení financování Středočeského kraje a budeme prosazovat naše programové priority tak, aby se žilo všem občanům našeho kraje lépe.

Více v mém předvolebním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Stredni-Cechy-nejsou-jen-nocleharna-pro-Prazaky-Hejtmansky-kandidat-SPD-Rozvoral-chce-zastavit-drancovani-kraje-637082

„Nechceme být pouze bezplatným servisem, pojišťovnou a noclehárnou pro Prahu,“ napsal jste ve svém předvolebním poselství voličům ve Středočeském kraji. Myslíte si, že dnes kraj v této pozici je?

Ano, kraj se v této pozici opravdu nachází, což lze dokladovat na mnoha příkladech, a nejvíce nás trápí, že nás tento pražský servis stojí nemalé peníze, které bychom uměli lépe využít ku prospěchu Středočechů. Na Středočeský kraj negativně dopadá státem posilovaný tzv. pragocentrismus, čili politická a ekonomická dominance hlavního města Prahy v rámci českého politického systému, což se nejvíce negativně odráží na výši přidělovaných financí státu na účet kraje. Z tohoto důvodu chceme otevřít otázku změny rozpočtového určení daní s výsledkem navýšení financování kraje. Současný stav je takový, že statisíce faktických obyvatel Středočeského kraje, kteří zde trvale bydlí a žijí po celý rok, mají své úředně evidované trvalé bydliště v Praze, a tak podíl jejich daní z příjmu směřuje do rozpočtu hlavního města Prahy, přestože oni a jejich rodiny plně využívají veškeré veřejné služby financované Středočeským krajem, jako například veřejnou dopravu, krajské komunikace, krajské střední školy, krajská zdravotnická zařízení, sociální služby apod. Vyčíslíme-li tyto náklady finančně, vyjde nám, že se jedná o stamiliony až miliardy korun ročně z rozpočtu Středočeského kraje, který tímto nespravedlivě a bez logického odůvodnění dlouhodobě dotuje a sponzoruje rozpočet hlavního města Prahy.

Jaká je tedy vaše vize Středočeského kraje? Turistické centrum lákající na památky a přírodní úkazy? Nebo je to průmyslové centrum plné velkých podniků? Nebo všechno dohromady?

Případně zvolení zastupitelé za hnutí SPD budou v krajském zastupitelstvu ze všech sil bojovat za významné navýšení finančních prostředků pro regionální rozvoj, zejména pro naše venkovská sídla, včetně těch nejmenších obcí. Tyto malé vesnice budou naší jasnou prioritou. Budeme pracovat především na zachování a rozšíření jejich veřejné infrastruktury a tzv. občanské vybavenosti. To se týká školek, škol, knihoven, pošt, ale i veřejné krajské podpory místních obchodů a služeb či kulturních, sportovních a volnočasových zařízení a aktivit. Chceme, aby život na vesnicích začal opět fungovat a začali se sem stěhovat mladí lidé, kteří zde budou vychovávat své děti. Pro tyto děti musíme vytvořit zázemí, a to již od mateřských školek, přes základní školy, podporovat jejich sportovní a kulturní vyžití. Naše podpora bude směřovat nejen do obcí, ale i do měst a městysů v rámci všech 12 okresů kraje. Celkově se jedná o téměř 1.150 sídel (obcí, městysů a měst) ve kterých žijí občané kraje. Chceme mít v rámci kraje vyváženým způsobem zastoupená průmyslová centra včetně velkých podniků, ale i pro turisty lákající památky, na jejichž opravy, údržbu a provoz vynaložíme potřebné finance z krajského rozpočtu.

Hlavní prioritou vašeho krajského programu je bezpečnost. Co jsou podle vás v současnosti největší bezpečností výzvy ve Středočeském kraji?

Zajištění zvýšené bezpečnosti občanů a ochranu jejich majetku ve Středočeském kraji, a to prioritně Policií České republiky aktivně spolupracující s městskou a obecní policií dle konkrétní místní příslušnosti. Budeme podporovat programy prevence kriminality a to zejména v oblastech bezdoplatkových zón a tam, kde se obchoduje s bídou. Vzpomeňme jenom situaci, kdy od loňského září došlo k sérii 185 vloupání do domů, především na území Prahy-venkov jih, která zahrnuje část okresů Praha-východ a Praha-západ. Stalo se to proto, že v regionu chybí stovky policistů a to hlavně v přímém výkonu služby, což chceme napravit. Je potřeba např. motivovat policisty, aby neodcházeli za lepšími podmínkami do Prahy.

Všude tam, kde to bude potřebné a technicky proveditelné, budeme podporovat zřizování kamerových systémů napojených na pulty centrální ochrany spolupracujících s Policií ČR. Tím by se podařilo zabránit trestným činům krádeží a vloupání, kterých bylo dle policejních statistik za loňský rok nejvíce ze všech evidovaných skutků ve Středočeském kraji. Celkem jich zde bylo evidováno více než 20 tisíc trestných činů, z toho byl objasněn každý druhý a celková škoda se blíží k částce čtyř miliard korun. Pro případy vládou vyhlášených mimořádných a krizových situací bude vedení kraje vyžadovat spolupráci a profesionalitu všech složek spadajících do Integrovaného záchranného systému. Všechny subjekty tohoto záchranného systému musejí být dostatečně vybaveny odpovídající technikou a zařízeními pro jejich činnost, včetně profesně kompetentních lidských zdrojů.

Do Středočeského kraje patří i Mladá Boleslav- město, kde je množství zahraničních pracovníků v ubytovnách a občas jsou s nimi velké problémy. Jakým způsobem by do toho měl vstupovat kraj?

Zde je prioritní dobrá součinnost městského úřadu zodpovědného za bezpečnost spolu s Policií České republiky a Městskou policií Statutárního města Mladá Boleslav. V místech ubytoven a v jejich nejbližším okolí by mělo být dostatek kamer napojených na centrální pult, který je po dobu 24 hodin denně monitorován. Na jejich financování by se měl mimo města Mladá Boleslav podílet i kraj a v nemalé míře i soukromý subjekt Škoda auto a.s.

Škoda Mladá Boleslav je klíčovým zaměstnavatelem ve Středočeském kraji a největší zaměstnavatel v celé zemi. V poslední době se ale kolem jejího dalšího působení objevuje řada otazníků - ať už kvůli změně ve vedení iniciované z centrály Volkswagenu, nebo kvůli změnám v celém sektoru automobilismu, který se vzhlédl v elektrickém pohonu. Navíc se stále hovoří o možnosti nahrazování zaměstnanců roboty. Na co by měl ve vztahu ke Škodovce nejvíc dbát kraj, co by si měl nejvíce hlídat?

Škoda Auto a.s. je soukromý subjekt, který je od roku 1991 součástí německého koncernu Volkswagen Group. Mladoboleslavská automobilka patří k největším zaměstnavatelům v Česku, kdy v Mladé Boleslavi pracuje okolo 33 tisíc zaměstnanců, kteří v loňském roce pobírali průměrný měsíční výdělek ve výši 46.357 korun. Prioritně by se měl o tyto zaměstnance nějakým způsobem postarat zaměstnavatel, a to po dohodě se zaměstnanci, které zastupuje odborová organizace. Působení kraje v této oblasti spatřuji jako sekundární, spočívající převážně v dohledu, zda všichni zahraniční dělníci zde pracující mají všechny potřebné doklady a úřední povolení, včetně přihlášeného ubytování, v pořádku. To ale neznamená, že kraj, v případě negativního scénáře pro zaměstnance tohoto největšího výrobce osobních aut v České republice, by se aktivně nezapojil v hledání řešení, jak těmto zaměstnancům pomoci. 

Když už jsme mluvili o osobách ze zahraničí, velkým tématem SPD je zastavení imigrace. Jak se toto téma konkrétně dotýká Středočeského kraje?

Z našeho programu jasně vyplývá žádná podpora imigrace a islamizace. To budeme striktně vyžadovat i v rámci Středočeského kraje. V této souvislosti je nutná spolupráce hlavně s Policií České republiky a Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky. Nebudeme podporovat budování ubytovacích zařízení sloužící pro imigranty ve Středočeském kraji.  

Zdůrazňujete potřebu dostupné zdravotní péče. Nemá v tomto směru Středočeský kraj naopak výhodu, že je napojen na Prahu a může využívat její zdravotnickou infrastrukturu?

České zdravotnictví obecně je rozsáhlý, složitý a nesmírně nákladný systém, do velké míry málo transparentní, což platí i v případě krajských nemocnic. Prosazujeme, že zdravotnictví všech odvětví musí být dostupné na stejné kvalitní úrovni všem občanům našeho státu, a proto absolutně odmítáme privatizaci jakýchkoli krajských zdravotnických zařízení. Ve stávajících šesti nemocnicích v kraji chceme zvýšit kapacitu, zejména ordinací praktických a stomatologických lékařů pro dospělé i děti, pohotovostí pro dospělé i děti včetně zubních pohotovostí. Střednědobým cílem by mělo být zřízení těchto pohotovostí ve všech okresech, tedy i tam, kde nejsou krajské nemocnice, a to formou spolupráce s místními soukromými zdravotnickými zařízeními.

Za klíčový nástroj k řízení krajského zdravotnictví počínaje od hejtmana, přes Radu, její zdravotní komisi, přes příslušného radního a jím řízené odbory, výbor zastupitelstva pro zdravotnictví, považujeme přinutit k odpovědnosti managementy nemocnic ve Středočeském kraji, které by měly být odměňovány v závislosti na ekonomických výsledcích nemocnic. Kraj by dotoval pouze ty ordinace a zdravotnické služby, které by byly zřízeny ve veřejném zájmu z politického rozhodnutí vedení kraje. Kraj musí nabízet takové stimuly, které by motivovaly lékaře, aby přicházeli pracovat či zřizovat si své ordinace právě do našeho kraje. Kromě mzdových nástrojů či zajištění pronájmu bytu zejména tím, že jim poskytne za výhodných podmínek pronájem ordinace v některé z krajských nemovitostí, klidně i např. několikaměsíční odpuštění nájmu v případech, kdy příslušný lékař bude sloužit určitý rozsah hodin pohotovosti. Problémem středočeského zdravotnictví, resp. jeho dostupnosti pro občany kraje, je jeho značná nevyrovnanost. Skutečnost, že v okresech, kde jsou nemocnice (Benešov, Příbram, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav) je rozsah poskytované lékařské péče včetně pohotovostí a komplexu praktických i odborných ambulancí mnohem větší než v okresech, kde tato zdravotnická zařízení nejsou. Navíc jde o okresy s horší dostupností do Prahy jako alternativy v oblasti zdravotnictví. Specifická je pozice okresů Praha-východ a Praha-západ, jejichž občané jsou naopak mnohdy odkázáni na služby zdravotnických zařízení, včetně pohotovostí, v Praze.

Jednou z hrozeb pro Středočeský kraj je stárnoucí populace lékařů, a to především v oborech primární péče. Věkové složení populace všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a praktických zubních lékařů je nejen ve Středočeském kraji, ale i v populaci celé České republiky, alarmující. Kraj bude muset aktivně sledovat složení a vývoj sítě primární péče a maximálně podporovat vzdělávání lékařů v kraji a příchod nových lékařů na území kraje.

Pro nás bude prioritní zajistit a případně rozšířit pohotovostní službu ve Středočeském kraji, která je nyní poskytována ve 13 lokalitách v kraji, a to buďto nemocnicemi, případně Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje. To se týká i zubní pohotovosti a lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost. Též rozšíříme nabídku krajských sociálních služeb, konkrétně pečovatelské, terénní a asistenční služby pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. Budeme hledat cesty a následně realizovat, jak rozšiřovat kapacity v domovech pro seniory.

SPD se věnuje také tématu kvality potravin a hovoří o ukončení všech záborů zemědělské půdy. To je ve Středočeském kraji celkem aktuální, zde bylo a stále je množství zemědělské půdy zastavováno. Nemáte obavy, že se tím zrovna v tomto konkrétním případě může zastavit rozvoj kraje?

Z našeho volebního programu vyplývá, že budeme podporovat a chránit zemědělství a zemědělce v našem kraji, které mělo v minulosti svou tradici.  Zemědělci v kraji dosahovali nejlepší výsledky v porovnání s celou republikou. Pro středočeské firmy, živnostníky a podnikatele podnikající v zemědělství budeme nabízet různé formy výhodných a krajem garantovaných půjček. Jsme jednoznačně proti rozšiřování komerční zástavby na úkor záborů zemědělské půdy.    

Na co by se tedy případně měl orientovat Středočeský kraj v oblasti zemědělství, pokud se rozhodneme usilovat o potravinovou soběstačnost?

Velkou pozornost budeme věnovat regionálním výrobcům potravin, což souvisí s naší celostátní kampaní podporující větší podíl kvalitních českých potravin na našem trhu, čímž fakticky zajistíme potravinovou soběstačnost České republiky.

Jak jsem již zmínil, zemědělství v kraji má svou historii a tradici a sami zemědělci nejlépe vědí, co a jak pěstovat. Rozhodně zde nechceme mít samé žluté lány řepky jen proto, že její pěstování je výhodně dotováno Evropskou unií. Zemědělská půda zejména v Polabí je velmi kvalitní černozem, která je vhodná pro pěstování např. brambor, pšenice a cibule.  

S rozvojem venkova dnes nedílně souvisí také turistika. V této oblasti má váš kraj nepochybně co nabídnout. Jak by měl kraj podporovat turistický ruch?

Jak už jsem zmínil, chceme v rámci kraje podporovat aktivity, které přispějí ke zvýšenému zájmu turistů o návštěvu kulturních památek, u kterých se kraj bude podílet na jejich provozu, zvelebování a propagací. Krajskými financemi budeme též přispívat na péči o šest chráněných krajinných oblastí a devatenáct rozsáhlých přírodních parků nacházejících se na území Středočeského kraje, čímž také zachováme tyto krásné přírodní lokality pro budoucí generace.

Chcete také podporovat regionální podnikání. Co konkrétně by měl kraj drobným podnikatelům nabídnout?

Zde navážu na předchozí otázku, kdy naše podpora bude směřovat i k těm, kteří budou zajišťovat související služby, jako např. ubytování v penzionech, půjčovny kol a občerstvení. Též budeme podporovat všechny aktivity, které budou směřovat k našim občanům a přispějí ke zkvalitnění jejich života, a to po všech stránkách (společenské, sportovní, kulturní a další). Nabídneme speciální programy podpory pohostinství a cestovního ruchu ve Středočeském kraji.   

Témata, která SPD v krajských volbách zdůrazňuje, vyžadují celorepublikovou součinnost. Máte představu, co pro ně udělat z kanceláře hejtmana?

Prioritně je to otázka financování kraje. Chceme otevřít otázku změny rozpočtového a daňového financování Středočeského kraje. Kraje se musí posunout ke skutečné regionální samosprávě v pravém smyslu slova. Nyní jsou spíše, z finančního a rozpočtového hlediska, voleným regionálním úřadem pro alokaci a distribuci státních dotací – kdy obsazování jejich orgánů na základě voleb fakticky ztrácí smysl. Většina finančních prostředků, které kraje spravují, jsou státní dotace na zabezpečování konkrétních činností, nikoli vlastní příjmy kraje. Prostor pro samosprávné rozhodování kraje je výrazně omezen požadavky právních předpisů a ekonomickými možnostmi krajů. Prakticky nezbývá prostor na zásadní koncepční záležitosti typu územního plánování, nastavení podoby integrované dopravy nebo plánování sítě škol. Závislost krajů na dotačních zdrojích od státu je abnormální a svazující, a proto tento stávající systém financování se budeme snažit změnit.

Co říkáte na působení současného vedení kraje pod vedením hejtmanky Jermanové?

Respektujeme demokratické výsledky minulých voleb do krajského zastupitelstva, ve kterých si voliči zvolili své kandidáty. Z minulých voleb nejlépe vzešla současná hejtmanka Jermanová, které je odpovědna voličům za to, co kraj udělal či neudělal pro své občany. Nechme proto hodnocení na nich.

A co může nabídnout kraji SPD unikátního a odlišného od jiných stran?

Všichni občané se můžou seznámit s naším programem do krajských voleb, který je též dostupný na webových stránkách Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje a tak si sami udělat obrázek o tom, v čem se náš program liší od ostatních politických subjektů kandidujících v krajských volbách do zastupitelstva Středočeského kraje. Já jako lídr kandidátky a kandidát na post hejtmana Vám mohu slíbit a současně se zaručit za všechny navržené kandidáty, že umíme držet slovo a budeme náš volební program v případě našeho zvolení prosazovat do reálného života kraje.  Nám na našem kraji a občanech zde žijících záleží. 

Ve středočeské krajské politice působí docela dost celostátních politiků, zejména z „Demokratického bloku“- Vít Rakušan, Martin Kupka. Ti na celostátní úrovni nejeví příliš ochoty spolupracovat s SPD. Věříte, že na úrovni kraje by to bylo jinak? A s kým je vůbec připraveno spolupracovat SPD?

Krajská politika je specifická od té celostátní. Naše hnutí SPD se v případě našeho zvolení bude snažit jednat se všemi politickými subjekty, které dostaly důvěru od voličů ve Středočeském kraji. Pro případnou účast ve vládnoucí koalici kraje pro nás bude prioritní, jak bude umožněno plnění našeho programu. Ten, kdo nám ho bude chtít pomoci prosadit, s tím budeme spolupracovat bez ohledu na to, jaký bude nosit politický dres.

Na závěr mi, milí občané, dovolte, abych vás co nejupřímněji požádal, souhlasíte-li s naším volebním programem, přijďte podpořit kandidáty za hnutí SPD a volte v krajských volbách číslo 16.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

17.9.2020

Prosazujeme uzákonění širokého referenda jako nejvyššího projevu vůle občanů!

V úterý jsme si připomněli Mezinárodní den demokracie, který byl vyhlášen Organizací spojených národů v roce 2007 a poprvé se slavil v roce 2008. Parlamenty ve většině zemí světa si v tento den připomínají důležitost parlamentní demokracie a zároveň také i problémy, kterým svět čelí v nedemokratických státech po celé Zemi.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Hodnoty jako svobodu a demokracii považujeme za prioritní, které striktně dodržujeme, je na nich postaven náš program a byly použity i v názvu našeho hnutí, které bylo založené v první polovině roku 2015 poslanci Tomiem Okamurou a Radimem Fialou. Po parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v říjnu roku 2017, kdy naše hnutí získalo téměř 11 procent hlasů, jsme se stali čtvrtým nejsilnějším politickým subjektem na naší politické scéně.

V současné Poslanecké sněmovně jsme jedinou parlamentní stranou, která prosazuje a hájí svobodu a přímou demokracii švýcarského typu, vycházejíce ze zásady, že lidé mají dostat prostor se k mnoha otázkám svobodně vyjadřovat a rozhodnutí většiny pak ostatní respektují. Pokud ale cítí občané potřebu vyjádřit se ke specifickým otázkám a není jim to umožněno, je to jasný důkaz, že občané nemají přímou moc podílet se na rozhodování ve věcech, které se jich přímo dotýkají a zároveň ovlivňují jejich život v naší republice. U nás je většinou politických subjektů prosazována tzv. „zastupitelská demokracie“, která ale zachovává moc pro politické subjekty jako privilegium a je to taková neurčitá forma polodemokracie.

Mezinárodní den demokracie byl stanoven na den 15. září jako připomínka dne, kdy v roce 1997 Meziparlamentní unie, organizace sdružující parlamenty z různých koutů světa, přijala Všeobecnou deklaraci o demokracii. Demokracie je univerzální hodnota založená na svobodné vůli vyjádřit se a určit si vlastní politický, hospodářský, sociální a kulturní systém, jehož chceme být součástí. Mezinárodní den demokracie každoročně slouží jako připomínka, že potřeba podporovat a chránit demokracii je stále aktuální a neměli bychom ji považovat za samozřejmost. Demokracie vzkvétá díky účasti lidí, a je ohrožena apatií, strachem a netolerancí ve stejné míře, jako může být ohrožena ekonomickými problémy.

Hnutí SPD bude i nadále na té nejvyšší úrovni prosazovat a činit kroky vedoucí ke změně našeho politického systému směrem k přímé demokracii, tedy k přímé a vymahatelné odpovědnosti politiků. Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků a soudců a také jejich osobní, hmotnou a trestní odpovědnost. Děláme maximum pro prosazení uzákonění širokého referenda jako nejvyššího projevu vůle občanů. V hnutí SPD budeme nadále dělat politiku vycházející z našeho programu, a ze které budou profitovat naší občané. To se týká i programu hnutí SPD pro nadcházející volby do krajských zastupitelstev. Pokud s námi souhlasíte, podpořte naše kandidáty v krajských a senátních volbách. Hnutí SPD má přidělené číslo 16. Děkujeme.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

16.9.2020

Pokrytecké Evropské unii nevadí, že Macron nechá mlátit lidi!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že rozhodnutí vlády znovu zavést plošně roušky a další omezení je důkazem, že plán vlády na takzvanou chytrou karanténu selhal. Naprosto nekoncepčně byl vládou opuštěn koncept koronavirové mapy. Pokrytecké Evropské unii nevadí, že Macron nechá mlátit lidi. Prosazujeme placení DPH až ze skutečně zaplacených faktur a státní podporu jen českým firmám, které neodvádí zisky do zahraničí. Řecko a Turecko dokončují přípravy k válce. Odmítáme porušování mezinárodního práva ze strany USA a jejich spojenců.

1. Rozhodnutí vlády znovu zavést plošně roušky a další omezení je důkazem, že plán vlády na takzvanou chytrou karanténu selhal. Naprosto nekoncepčně byl vládou opuštěn koncept koronavirové mapy.

Rozhodnutí vlády znovu zavést plošně roušky a další omezení je důkazem, že plán vlády na takzvanou chytrou karanténu selhal. Naprosto nekoncepčně byl vládou opuštěn koncept koronavirové mapy, která měla umožnit cílená opatření v místě nákazy. Pokračuje tak zmatek a informační chaos. Způsobuje to paniku a strach u řady občanů. K panice přispívá i koronavirová hysterie v médiích a především ve vysílání ČT. Dnes je nejdůležitější, aby občané nepodlehli strachu a panice. Je nutné sledovat počty vážně nemocných hospitalizovaných lidí a dodržet základní hygienická opatření. Není především žádný důvod k obavě z nákazy při účasti a hlasování ve volbách do krajských zastupitelstev. Vlastenci by měli přijít k volbám a prosíme o podporu vlasteneckého hnutí SPD, abychom měli co největší sílu prosazovat náš politický program.

2. Pokrytecké Evropské unii nevadí, že Macron nechá mlátit lidi.

Ve Francii se obnovily masové protesty hnutí žlutých vest. Proti protestujícím tvrdě zasáhla policie. Tvrdé zásahy policie se staly již tradicí a prezident Francie Emmanuel Macron odmítá jednat s protestujícími o jejich požadavcích. Ukazuje se licoměrnost a dvojí metr Evropské unie a USA při hodnocení událostí ve Francii a Bělorusku. Prosazujeme právo na nenásilný protest jak v Bělorusku, tak ve Francii. Zároveň odmítáme, aby se při zasahování jiných států organizovaly takzvané majdany, které svrhávají vlády v zájmu USA. Právě geopolitické zájmy USA jsou největším rizikem pro mír v dnešním světě. V případě Běloruska jde o vytvoření koridoru oddělujícího Evropu od energetických, surovin z Ruska. Tyto suroviny by měla nahradit dodávka plynu společnostmi USA. Požadavky občanů je nutné řešit uplatňováním přímé demokracie a především práva na obecné referendum.

3. Prosazujeme placení DPH až ze skutečně zaplacených faktur a státní podporu jen českým firmám, které neodvádí zisky do zahraničí.

Opakovaně prosazujeme placení DPH až ze skutečně zaplacených faktur. Jde o koncepční opatření, které by dnes výrazně zvýšilo finanční stabilitu našeho malého a středního podnikání i živnostníků, plátců DPH. Jednoznačně také žádáme, aby investice z veřejných prostředků podpořily pouze firmy, které nevyvádějí dividendy z ČR a jsou českými firmami. To je skutečná podpora české ekonomiky a českých ekonomických zájmů. To je i ochrana a vytváření pracovních příležitostí pro naše občany. Vláda však bohužel dělá opak a podporuje zahraniční nadnárodní korporace na úkor českých firem a českých zaměstnanců.

4. Řecko a Turecko dokončují přípravy k válce. Odmítáme porušování mezinárodního práva ze strany USA a jejich spojenců.

Koronavirová hysterie zakrývá významné světové události a procesy. V Kataru proběhlo jednání USA, afgánské vlády a Tálibánu. Na jednání se fakticky domlouvá postupné předání moci Tálibánu v Afghánistánu. Nesmyslná politika USA vytvořila z Tálibánu osvobozenecké hnutí v zemi, která je velice citlivá k zahraničním intervencím. Dnes je jasné, že Tálibán nelze porazit. K mimořádně nebezpečné situaci dochází na Ukrajině a v prostoru Černého moře. Bombardéry B52 zde fakticky nacvičovaly útoky na ruské cíle. Výsledkem byly tvrdé ataky ruských stíhačů a incidenty ve vzdušném prostoru. Na východě Ukrajiny hrozí nebezpečí zhroucení příměří mezi donbaskými povstalci a armádou. Stále se prohlubuje krize mezi Řeckem a Tureckem, ke které EU i NATO mlčí. Obě země fakticky zahájily rozvinování armádních sil a dokončují přípravy k válce. Všechny tyto události jsou důsledkem porušování mezinárodního práva a dohod. Nelze ho uplatnit jednostranně a především nelze neustále podřizovat národní zájmy zemí globální nadvládě korporací, které využívají USA jako svého četníka.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

14.9.2020

Řecko silně pociťuje neschopnost EU účinně řešit nelegální imigraci!

Na řeckých ostrovech propukly nepokoje v imigračních táborech, které Řekové zatím zvládají z posledních sil a za plného nasazení řecké policie. Tyto tábory jsou přeplněné a byly v nich zaznamenány skupinky imigrantů nakažených nemocí covid-19.

Hnutí SPD zásadně odmítá probíhající islamizaci evropských zemí, která bohužel nepolevuje, což je zapříčiněno i tím, že EU tuto problematiku razantně neřeší. Nyní na to nejvíce doplácí Řecko.

Kapacitně více jak čyřikrát přeplněný uprchlický tábor Moria na řeckém ostrově Lesbos v noci z 8. na 9. září lehl téměř celý popelem. Místní server Lesvospost uvedl, že v Morii shořelo 3.000 stanů, tisíce obytných kontejnerů, administrativní budovy i místní klinika. Úřady zatím nehlásí žádné oběti na životech, několik lidí však utrpělo lehčí zranění, když se nadýchali kouře. Příčina požáru dosud nebyla objasněna, ale vláda v Aténách tvrdí, a to na základě vlastního šetření, že požár je výsledkem protestů zde ubytovaných imigrantů proti nařízené izolaci. Tábor Moria byl od 2. září uzavřen, protože se u jednoho z imigrantů prokázala nákaza koronavirem a od té doby tam bylo zjištěno 35 nakažených. Největší uprchlický tábor na území Evropské unie nehořel poprvé, ale poprvé z něj odešli všichni zde ubytovaní imigranti. Celkově se jejich počet pohyboval okolo 12 tisíc, i když kapacitně byl tábor vybudován pro 4 tisíce. Ti se z hořícího tábora vydali směrem k přístavu v Mytilini. Mytilini je největším městem řeckého ostrova Lesbos a také hlavním městem stejnojmenné obce a regionální jednotky. Nachází se na jihovýchodním pobřeží ostrova. V obci žije téměř 40 tisíc a ve vlastním městě skoro 30 tisíc obyvatel. Několik kilometrů od města se nachází mezinárodní letiště.

Po vypuknutí požáru na ostrov dorazily policejní posily, aby pomohly zabránit imigrantům dostat se do města Mytilini. Řečtí policisté vytvořili dva kordony, jeden ve vzdálenosti asi 400 metrů od tábora. V této oblasti uvízlo asi 4.000 imigrantů. Další blokáda byla provedena kolem tábora Kara Tepe, který se nachází blíž k Mytilini. Mytilinský starosta se v této věci vyjádřil, že policie na silnici střeží přes 12.000 imigrantů, ale je to velmi obtížné. Je mezi nimi i 30 nakažených koronavirem, které se ještě nepodařilo vypátrat. Řecké úřady všem mimo jiné musí narychlo zajistit nouzové bydlení. Současná řecká vláda viní z destrukcí uprchlických táborů imigranty a označuje tento stav jako výsledek špatné evropské politiky striktně prosazované Evropskou unií. Řecká vláda uvedla, že v přeplněné Morii opětovně docházelo ke střetu s policií a často i mezi imigranty samotnými. Z nedávné minulosti jako příklad nepokojů mezi imigranty zmíním ten, kdy v noci na 19. dubna tohoto roku došlo v jednom z největších řeckých táborů pro imigranty Vial na ostrově Chios ke střetu mezi zde ubytovanými imigranty a místní policií. Ti zde zapalovali ohně, při kterých shořela kantýna, několik aut, obytných buněk a stanů. Zničeno bylo i zařízení využívané azylovou službou, kde byla shromažďována administrativa.

Řecká vláda následně vyhlásila na ostrově Lesbos mimořádný stav, který zůstane v platnosti čtyři měsíce. Předseda řecké vlády Kyriakos Mitsotakis též k incidentu v Morii uvedl, že 400 dětí a mladistvých nechá převézt na řeckou pevninu. Zároveň ale dodal, že žádný jiný imigrant nebude moci odcestovat a platit budou i další omezení pohybu, neboť toto nouzové opatření je naprosto nezbytné. Kyriakos Mitsotakis též uvedl, že vše mohlo dopadnout ještě hůře, nebýt účinné ochrany hranic, odkud imigranty deportují zpět ­- viz příklad z osmého září tohoto roku, kdy řecká nákladní loď vzala v noci v Egejském moři na palubu 151 nelegálních imigrantů z jachty, která se dostala do potíží u ostrova Amorgos. Kromě pobřežní stráže se akce zúčastnilo také řecké námořnictvo a nákladní loď podle agentury AP celou zachráněnou skupinu dopraví do Turecka. Podle Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) dorazilo letos do Řecka z Turecka již více jak 11 tisíc imigrantů, z toho téměř 9 tisíc přes moře.

Hnutí SPD odmítá imigrační politiku prosazovanou z Bruselu, a je to i jedním z důvodů, proč prosazujeme vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

10.9.2020

Vítáme aktivitu Rady ČT na zlepšení kontroly hospodaření České televize!

Lidé by měli mít k dispozici informace o financování České televize i o výši platů a odměn vrcholných manažerů, neboť se podílejí na financování ČT formou placení koncesionářských poplatků.

Naše hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje, že za působení generálního ředitele Dvořáka porušuje ČT definované úkoly, které jí jsou stanoveny v zákoně o České televizi. Jedná se především o neobjektivnost a nevyváženost zpravodajských pořadů, v nichž převládá preference informací, které podporují zájmy sluníčkářské Evropské unie. Jsme velmi rádi, že se tyto závažné okolnosti začaly projednávat i na jednání Rady České televize, konkrétně 26. srpna tohoto roku. Právě toto jednání Rady ČT bylo jedno z nejdelších v historii, neboť trvalo přes šest hodin a v rámci zpracovaného usnesení byl generální ředitel ČT Petr Dvořák vyzván, aby neprodleně vrátil do sekretariátu Rady originály manažerských smluv a všechny další smluvní dokumenty, které byly ze sekretariátu odneseny 12. června 2020. Nejednalo se pouze o aktuální dohodu o pracovních podmínkách mezi Petrem Dvořákem a ČT, ale i 15 starších smluv a jejich dodatků. Přitom Dvořákovu pracovní smlouvu spolupodepisoval i předseda Rady ČT, protože ta ze zákona určuje jeho odměnu, a je v ní uvedeno, že je podepisována ve třech vyhotoveních, z nichž jedno náleží Radě.

Rada ČT projednala i materiály z dozorčí komise a navrhla odvolat všechny její členy pro dlouhodobé ignorování pokynů členů Rady ČT, pro špatnou a nekvalitní práci a pro ztrátu důvěry. Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ČT s právem nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů České televize. Na jednání někteří členové Rady vytýkali této komisi alibistické předstírání kontroly hospodaření ČT a též poukázali, že pětičlenná dozorčí komise pravidelně hlasuje pouze per rollam, nikoliv prezenčně při společném jednání, a že v uplynulých letech nenašla jediné pochybení u kontrolovaného subjektu.

Česká televize zastoupená generálním ředitelem Dvořákem již také začala s kampaní, spočívající ve zvýšení koncesionářských poplatků, a to ze současných 135 na 150 korun. Dvořák to zdůvodňuje tím, že ČT chybí finance na provoz, což je ale v přímém rozporu s milionovými odměnami, které za jeho působení směřovaly do kapes vrcholných manažerů, včetně generálního ředitele.

Hnutí SPD se zvýšením koncesionářských poplatků nesouhlasí a naopak prosazuje jejich zrušení, a proto prostřednictvím svých poslanců zpracovalo již v minulém roce novelu zákona, která by osvobodila skupinu lidí od koncesionářských poplatků za služby vysílání České televize a Českého rozhlasu. Konkrétně by se toto zrušení poplatku mělo týkat důchodců, samoživitelů a lidí s příjmy pod čtyřnásobkem životního minima. Dle našeho názoru v mnoha demokratických zemích na světě to funguje tak, že existuje státní televize, která je financována ze státního rozpočtu bez koncesionářských poplatků, což je zcela demokratické a v pořádku. Obdobný návrh změny zákona platí od začátku tohoto roku na Slovensku, kde nemusí koncesionářské poplatky platit senioři a příjemci dávek v hmotné nouzi.

Hnutí SPD výše popsané aktivity Rady ČT vítá a stále si stojí zatím, aby Česká televize i Český rozhlas byly státní příspěvkovou organizací s pevným rozpočtem pod kontrolou nezávislého Nejvyššího kontrolního úřadu, čímž by skončilo placení koncesionářských poplatků pro všechny občany.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

9.9.2020

Roušky by měly být povinné pouze v ohniscích nákazy, jinde dobrovolně!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že roušky by měly být povinné pouze v ohniscích nákazy, jinde dobrovolně. Poslanci SPD podpoří ve sněmovně všechny návrhy zákonů, které zmírní dopady vládních opatření v souvislosti s pandemií covid-19. Podporujeme snížení daní, ale současně je podle nás nutné ušetřit na dávkách pro nepřizpůsobivé, na solárních baronech, politických neziskovkách a podobně, aby byly peníze na slušné a pracující lidi. Americký prezident Trump odmítl bez jednoznačných důkazů v kauze Navalného odsoudit Rusko – to je rozumný postoj. Kvůli zviditelnění jedinců jako Miloš Vystrčil nelze poškozovat zájmy České republiky a jejích občanů a podnikatelů.

1. Roušky by měly být povinné pouze v ohniscích nákazy, jinde dobrovolně.

Nákaza koronavirem covid-19 opět stoupá. Minulý týden se objevila i na ministerstvech a Úřadu vlády a čtyři ministři jsou v karanténě. Hygienici nestíhají trasování a projekt Chytrá karanténa nefunguje. Hnutí SPD ale odmítá paniku a v tuto chvíli zavádění plošných opatření. Souhlasíme s názorem prezidenta republiky Miloše Zemana, že roušky by měly být povinné pouze v ohniscích nákazy, jinde dobrovolně. Také zastáváme názor, že stát by je měl občanům konečně zabezpečit.

2. Poslanci SPD ve sněmovně podpoří všechny návrhy zákonů, které zmírní dopady vládních opatření v souvislosti s pandemií covid-19.

Na čtvrtek 10. září je svolána 59. schůze Poslanecké sněmovny. Poslanecký klub SPD podpoří všechny návrhy zákonů, které zmírní dopady vládních opatření v souvislosti s pandemií koronaviru covid-19 na jednotlivé skupiny obyvatel, tedy zejména zaměstnavatele a zaměstnance a další plátce pojistného na sociální zabezpečení a důchodového a nemocenského pojištění včetně osob se zdravotním postižením. Vítáme zařazení návrhu zákona ohledně zavedení paušální daně, který SPD navrhuje dlouhodobě. Podpoříme také zavedení kompenzačního bonusu krajským samosprávám, který jim vznikl jako důsledek vypnutí ekonomiky a následných výpadků příjmů z daní a neplánovaných krajských výdajů na opatření související s opatřeními souvisejícími s koronavirem v zařízeních, jejichž jsou zřizovateli.

3. Podporujeme snížení daní, ale současně je podle nás nutné ušetřit na dávkách pro nepřizpůsobivé, na solárních baronech, politických neziskovkách a podobně, aby byly peníze na slušné a pracující lidi.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM navrhuje zrušení superhrubé mzdy. Hnutí SPD dlouhodobě zrušení superhrubé mzdy prosazuje. Podle Programového prohlášení vlády má však být daň 19 %. A nyní se uvažuje o snížení na 15 %, což SPD podporuje. Hnutí SPD dlouhodobě podporuje snižování daňového zatížení našich občanů. Podali jsme také návrh zákona, ve kterém navrhujeme významné zvýšení daňových slev na poplatníka, které se neměnily již neuvěřitelných 12 let. Všichni pracující lidé by si díky návrhu SPD přilepšili v průměru o 1035 korun měsíčně včetně zaměstnanců, živnostníků, pracujících studentů a invalidních a starobních důchodců. Návrh zákona SPD je systémovým řešením. Vláda ale neřeší, jak nahradit výpadek daňových příjmů vyplývající ze zrušení superhrubé mzdy, který bude ve výši minimálně 74 miliard korun ročně. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) ale není plán, jak tento výpadek z příjmů státního rozpočtu kompenzovat. Hnutí SPD podporuje snížení daní, ale současně je nutné ušetřit na dávkách pro nepřizpůsobivé, na solárních baronech, politických neziskovkách, inkluzi, předražených veřejných zakázkách a podobně, aby byly peníze na slušné a pracující lidi.

4. Americký prezident Trump odmítl bez jednoznačných důkazů v kauze Navalného odsoudit Rusko – to je rozumný postoj.

V kauze Alexeje Navalného, který měl být údajně otráven ruským novičokem, americký prezident Donald Trump odmítl bez patřičných důkazů odsoudit Rusko. My můžeme být rádi, že se americkým prezidentem stal Donald Trump, a ne někdo jiný. Nemusíme s ním ve všem souhlasit, ale je lepší alternativou. Svět je tak daleko bezpečnější a pravděpodobnost světového konfliktu menší, než by byl s Hillary Clintonovou. Doufejme tedy, že si Trump udělá pořádek zejména ve své vlastní zemi, kde se na mnoha místech protesty aktivistů z BLM a extrémistů z ANTIFA podobají již občanské válce. Rudozelené šílenství se totiž šíří nezadržitelně již po celém světě a to u nás nechceme.

5. Kvůli zviditelnění jedinců jako Miloš Vystrčil nelze poškozovat zájmy České republiky a jejích občanů a podnikatelů.

Delegace předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) se vrátila z návštěvy Tchaj-wanu. Vystrčil učinil tuto cestu přes nesouhlas českého prezidenta a české vlády a prohlásil se dokonce v průběhu návštěvy za Tchajwance. Nejednalo se tedy o oficiální návštěvu, ale o „truc“ provokaci, která měla za cíl jednak zviditelnění Miloše Vystrčila a skupiny senátorů před krajskými a senátními volbami, ale zároveň i poškození dobrých vztahů mezi Českou republikou a Čínou. Hnutí SPD podporuje oficiální postoj České republiky, což je politika jedné Číny. Stejnou pozici zaujímají všechny vyspělé demokratické země světa. Tento postoj je důležitým politickým nástrojem na udržování a rozvoj diplomatických vztahů mezi Čínou a Českou republikou. Vítáme také vyjádření prezidenta republiky Miloše Zemana, který prohlásil, že v souvislosti s tím, že Vystrčil nerespektuje fakt, že zahraniční politiku má ze zákona v gesci vláda a prezident, tak si jej nebude zvát na setkání ústavních činitelů k zahraniční politice. Čína je druhý největší světový obchodník a stát s nejrychleji rostoucí ekonomikou a to je potřeba respektovat. Nicméně člověk zvolen za senátora pouhými osmi tisíci hlasů si myslí něco jiného. Reakce Číny jsou velmi ostré a znepokojivé. Některým našim obchodníkům již byly jako prvotní reakce čínských obchodníků odmítnuty plánované obchody v řádu milionů korun a další budou nepochybně teprve následovat. Kvůli zviditelnění jedinců nelze poškozovat zájmy České republiky a jejích občanů, našich firem a jejich zaměstnanců.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

7.9.2020

Nechceme žádné vyznavače islámské ideologie v České republice!

Spojené státy při jednání Rady bezpečnosti OSN, které proběhlo v New Yorku poslední srpnový den tohoto roku, vetovaly rezoluci o zahraničních islámských radikálech, neboť se jim nelíbilo, že text nezahrnuje požadavek repatriace islamistů.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, protože nejsme zastánci nefunkčního projektu evropského superstátu, který fakticky cílí na likvidaci národních států a řízeně podporuje islamizaci Evropy. Nechceme v naší republice žádné vyznavače islámské ideologie, neboť se z nich mohou rekrutovat příznivci radikálního islámu, což představuje pro naše občany velké bezpečnostní riziko, a odmítáme postupné začleňování bývalých bojovníků IS do společnosti. 

Spojené státy jako jediné v Radě bezpečnosti OSN odmítly schválit rezoluci o zahraničních islámských radikálech, která byla projednávána 31. srpna 2020. Své nesouhlasné stanovisko odůvodnila velvyslankyně USA při OSN Kelly Craftová tím, že návrh rezoluce o zahraničních islámských radikálech neobsahuje odkaz na první a zásadní krok, na repatriaci do zemí původu nebo podle národnosti dotyčných. USA dlouhodobě požadují, aby si země, odkud radikálové pocházejí, vzaly tyto lidi zpět a postavily je před soud. Navrhovatelem této rezoluce byla Indonésie, která je nestálým členem rady a nyní jí předsedá. Rezoluce vyzývá státy, na jejichž území bývalí bojovníci organizací jako Islámský stát (IS) jsou, aby je postupně začleňovaly do společnosti. Mnoho těchto lidí je z ciziny a jsou nyní ve věznicích hlavně v Iráku a Sýrii, jejichž severní oblasti IS obsazoval od roku 2014, než byl poražen.

Islámský stát byl na vrcholu moci v roce 2014, kdy 29. června vyhlásil na dobytém území na severozápadě Iráku a na východě a severu Sýrie takzvaný chalífát. Rada bezpečnosti OSN už v listopadu 2015 odsouhlasila rezoluci vyzývající všechny státy, aby se zapojily do války proti terorismu proti takzvanému Islámskému státu v Sýrii a Iráku a zničily jeho bezpečná útočiště. V rezoluci bylo uvedeno, že IS představuje globální a bezprecedentní hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost, s připomínkou útoků islamistů z poslední doby v Tunisku, Turecku, Bejrútu, Paříži a např. zničení ruského letounu v Egyptě. Státy podle zmíněné rezoluce přijaté v roce 2015 měly zintenzivnit své úsilí s cílem zastavit příliv zahraničních teroristických bojovníků do těchto oblastí a zabránit financování terorismu. Rezoluce se též zmiňovala o ničení a rabování kulturních památek ze strany islamistů, které označila za barbarské činy. V Iráku byl Islámský stát definitivně poražen v prosinci 2017, zahynulo nejméně 80.000 lidí. V Sýrii byl Islámský stát v říjnu 2017 vytlačen arabsko-kurdskou milicí z města Rakka, které dříve sloužilo jako jeho hlavní bašta v Sýrii. Na posledním zbytku území, obci Baghúz na východě Sýrie, byl poražen v březnu loňského roku, a přestože teroristická organizace už nekontroluje v Iráku a Sýrii žádné území, nadále páchá krvavé útoky a jejich zločiny po sobě zanechaly hluboké jizvy. Radikálové zotročili tisíce žen z irácké menšiny jezídů, zatímco muže zabili. Brutální vraždy Američanů a dalších cizinců, které teroristická organizace zajala, šokovaly celý svět.

Hnutí SPD prosazuje politiku vycházející z programu hnutí. V něm máme pevně zakotveno, že nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře nebo náboženství. Naše společnost má národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace a my budeme tyto hodnoty chránit, neboť jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Trvající islamizace evropských zemí, spočívající v neustávající nelegální imigraci muslimů převážně z Afriky, je s těmito hodnotami neslučitelná. Pokud s námi souhlasíte, přijďte k nadcházejícím krajským a senátním volbám, které proběhnou již za necelý měsíc, a podpořte naše kandidáty. Děkujeme.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

3.9.2020

Nedůvěra Čechů v Evropskou unii se zvyšuje!

To, že Evropská unie je přežitý projekt řízený byrokratickými úředníky z Bruselu, se stále potvrzuje v její neschopnosti řešit velké unijní problémy, viz koronavirová pandemie nebo pokračující nelegální imigrace. To si dnes uvědomuje mnoho občanů žijících v EU a tím ztrácí důvěru v tuto nefunkční instituci. Stejně tak přibývá i Čechů, kteří EU nemusí.    

Hnutí SPD upozorňuje, že je právě ten pravý čas na vypsání referenda o vystoupení ČR z Evropské unie, čímž by si občané sami rozhodli o své budoucnosti v zemi, ve které žijí, pracují a mají své blízké. V celostátním referendu by se jednoduchou odpovědí ano nebo ne vyjádřili, zda chtějí setrvat či vystoupit z Evropské unie. Je velice smutné, že ani jedna z parlamentních stran zastoupená v současné Poslanecké sněmovně mimo naše hnutí SPD nectí základní občansko-demokratická práva občanů a principy demokracie. Jedním z důvodů nezájmu ostatních politických subjektů zastoupených v Parlamentu ČR o vypsání referenda může být i to, že jsou si vědomy, že by většina našich občanů podpořila ukončení našeho členství v EU. 

Zajímavé výsledky zjištění vnímání Čechů na Evropskou unii nám poskytl provedený červencový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který byl zaměřen na to, jak naši občané důvěřují unijním institucím. Průzkum se uskutečnil od 18. do 29. července tohoto roku a v rámci něj byly získány data od 972 respondentů ve věku od 15 let. Z téměř tisíce dotázaných skoro polovina uvedla, že nemá důvěru k Evropské unii (49 procent). Stejný počet osob uvedl, že nedůvěřuje Evropskému parlamentu (EP), 14 procent se nevyjádřilo a jen 37 procent uvedlo, že důvěřuje EP. V rámci hodnocení důvěry k Evropské komisi uvedla téměř polovina respondentů (46 procent), že EK nemá jejich důvěru, 18 procent se nevyjádřilo pro ani proti, a jen o něco více než třetina z dotazovaných (36 procent) uvedla, že EK důvěřuje. Provedený průzkum tak potvrdil to, co je všeobecně známo, že u institucí, které pod unii spadají, významněji převládá nedůvěra nad důvěrou. Jen více než třetina dotázaných důvěřuje Evropskému parlamentu a Evropské komisi a téměř polovina oslovených jim naopak nedůvěřuje.

Skutečnost, že EU ztrácí svou důvěru i v ostatních unijních zemích, potvrzují i výzkumy v nich provedené. Např. v Itálii stále více stoupá podpora Matteu Salvinimu, který se tvrdě ohrazuje proti nařízením Evropské unie, a to převážně ve věci přijímání nelegálních imigrantů. K imigrantům také tvrdě dlouhodobě přistupuje maďarský premiér Viktor Orbán, jehož popularita v Maďarsku je konstantně na vysoké úrovni.  Důvěra v EU též velmi opadla např. u Španělů, Francouzů a Řeků, a to v důsledku přístupu EU řešení (nebo spíše neřešení) koronavirové pandemie ve svých počátcích.

Hnutí SPD vnímá Českou republiku jako národní suverénní stát, který má své státní hranice. Nechceme už být nadále vazaly EU a dodržovat pod hrozbou sankcí její různé nesmyslné směrnice a nařízení. V SPD věříme v dovednosti našich slušných, poctivých a pracovitých občanů, kteří dokáží ve všech směrech spravovat naši republiku, aby prosperovala. Dejme možnost našim občanům rozhodnout v referendu o vystoupení ČR z Evropské unie!

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

2.9.2020

Hnutí SPD podpoří zrušení superhrubé mzdy a snížení daní z toho vyplývající!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD podpoří zrušení superhrubé mzdy a snížení daní; požadujeme ale také úsporu zbytečných výdajů na nepřizpůsobivé, solární barony či politické neziskovky. Okolnosti cesty předsedy Senátu Vystrčila na Tchaj-wan jsou skandální. Tomio Okamura požádal prezidenta republiky Zemana, aby při návštěvě Itálie zmínil otázku politického procesu proti Matteovi Salvinimu a prezident přislíbil, že této žádosti vyhoví. V otázce covid-19 je třeba především chránit nejvíce ohrožené skupiny, ale nelze omezovat ústavní svobody občanů a podléhat farmaceutické lobby. Podporujeme italské občany a Ligu Mattea Salviniho v odporu proti masové imigraci. Bráníme Evropu a naši vlast proti islamizaci a afrikanizaci.

1. Hnutí SPD podpoří zrušení superhrubé mzdy a snížení daní; požadujeme ale také úsporu zbytečných výdajů na nepřizpůsobivé, solární barony či politické neziskovky!

Hnutí SPD podpoří zrušení superhrubé mzdy a snížení daní z toho vyplývající. Považujeme ale za nutné, aby to bylo doprovázeno možnou a nutnou úsporou ve zbytečných výdajích státu. Jde například o nákupy zbraní, dávky pro nepřizpůsobivé, dotace pro solární barony nebo financování neziskových organizací s politickým programem. Vláda nehledá úspory a vše řeší zadlužováním země.

2. Okolnosti cesty předsedy Senátu Vystrčila na Tchaj-wan jsou skandální!

Za naprosto skandální je třeba považovat okolnosti a průběh cesty předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Součástí delegace nejsou podle informací Parlamentních Listů.cz zástupci firem, jak bylo avizováno, ale pouze politici a jejich úředníci. Jde však o osoby v řadě případů napojené na finanční projekty Tchaj-wanu v České republice. Vypadá to, jako by za peníze našich občanů skupina Tchaj-wanem zlobbovaných lidí uskutečnila cestu naprosto zásadně poškozující vztahy České republiky a Číny. Slova šéfa čínské diplomacie na adresu předsedy Senátu Miloše Vystrčila jsou patrně příliš ostrá. Na druhou stranu Česká republika oficiálně uznává politiku jedné Číny, tedy že Tchaj-wan i Tibet jsou součástí Číny, a žádný stát nemůže nechat bez reakce, pokud někdo via facti zpochybňuje suverenitu nad jeho vlastním územím.

3. Tomio Okamura požádal prezidenta republiky Zemana, aby při návštěvě Itálie zmínil otázku politického procesu proti Matteovi Salvinimu a prezident přislíbil, že této žádosti vyhoví!

Hnutí SPD považuje trestní stíhání italského exministra vnitra Mattea Salviniho za to, že bránil vylodění nelegálních migrantů v Itálii, za politicky motivovaný proces. Předseda hnutí Tomio Okamura v této souvislosti požádal prezidenta republiky Miloše Zemana, aby u příležitosti oficiální návštěvy Itálie zmínil tyto obavy českých vlastenců o osud Mattea Salviniho. Je důležité, že prezident Miloš Zeman přislíbil, že této žádosti vyhoví.

4. V otázce covid-19 je třeba především chránit nejvíce ohrožené skupiny, ale nelze omezovat ústavní svobody občanů a podléhat farmaceutické lobby!

V Berlíně proběhly o víkendu masové protesty proti využívání nákazy covid-19 k omezování svobody lidí a výhradám k politice vlády kancléřky Merkelové. Šlo o protesty vyvolané stále sílícím pocitem, že v této věci stále více rozhodují politici a zájmy farmaceutických korporací místo odborníků. Podle našeho názoru je třeba především chránit nejvíce ohrožené skupiny, ale nelze omezovat ústavní svobody občanů a podléhat farmaceutické lobby.

5. Podporujeme italské občany a Ligu Mattea Salviniho v odporu proti masové imigraci. Bráníme Evropu a naši vlast proti islamizaci a afrikanizaci!

Masové protiimigrační protesty probíhají také na ostrově Lampedusa v Itálii. Ostrov je doslova zaplaven migranty, kteří jej začínají devastovat. Místním lidem již dochází trpělivost a připravují generální stávku. Protesty organizuje a podporuje strana Liga Mattea Salviniho, se kterou je hnutí SPD ve společné frakci Evropského parlamentu - Identita a demokracie (ID). Podporujeme italské občany a Ligu v odporu proti masové imigraci. Bráníme Evropu a naši vlast proti islamizaci a afrikanizaci!

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

31.8.2020

Spory mezi Tureckem a Řeckem o naleziště plynu představují velkou hrozbu!             

Nejnovější konflikt mezi Řeckem a Tureckem se odehrává na moři, kde si obě země nárokují vody v Egejském moři zaručující obrovské zisky z podmořských nalezišť zemního plynu. Konflikt mezi těmito dvěma členskými státy NATO může zhoršit už tak velmi napjatou situaci ve východním Středomoří.

Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na situaci v Řecku, kde jeho státní hranice jsou zároveň hranicemi Evropské unie a vzhledem k jeho poloze patří řecké pobřeží mezi jednu z hlavních vstupních bran imigrantů z Blízkého východu, Asie a hlavně z Afriky do Evropy. Tito imigranti nejčastěji volí trasu přes Turecko a odtud do Řecka. V únoru 2020 se situace mezi těmito státy zkomplikovala tím, že turecký prezident Erdogan přestal střežit své hranice, čímž umožnil, aby se tisíce imigrantů všech národností pobývající v Turecku začaly přemísťovat na hranice mezi Tureckem a Řeckem. Naštěstí nová řecká vláda Kyriakose Mitsotakise na to rychle zareagovala, posílila ostrahu svých hranic a zamezila tak masivnímu přílivu imigrantů do EU. V této situaci paradoxně představitelé EU moc Řecku nepomohli, neboť se obávali případných protiopatření tureckého prezidenta Erdogana. Tento nevyzpytatelný turecký prezident zvyšuje své kroky s cílem, aby si nátlakem upevnil svůj respekt představitelů EU a získal politické body v samotném Turecku. Svou politikou cílí Erdogan i na samotné Turky, kdy svými projevy propaguje islámský nacionalismus a vzývá „Nové Turecko“, které by mělo navázat na bývalou Osmanskou říši, a na to viditelně většina Turků slyší. Od konce minulého roku si začalo Turecko nárokovat území vod ve Středozemním moři připadající Řecku a Kypru z důvodu jejich surovinových zdrojů.    

Před třemi týdny vyslalo Turecko do vod k řeckým ostrovům výzkumnou loď, což odůvodnilo tím, že v oblasti mezi Krétou a Kyprem provádí v moři průzkum nalezišť ropy a zemního plynu. Tento počin ale Řecko oprávněně považuje za narušení své suverenity, naopak Ankara porušení mezinárodního práva popírá a nedávno jako doprovod průzkumné lodi vyslala vojenská plavidla. Řecko jako reakci uspořádalo minulý týden v oblasti námořní manévry, k nimž se připojily Francie, Itálie a Kypr. Reakce Turecka na sebe nedala dlouho čekat a v sobotu zahájilo severozápadně od Kypru dvoutýdenní vojenské cvičení.

Před dvěma týdny se v oblasti srazila řecká fregata Limnos s jedním z tureckých válečných plavidel, které doprovázejí tureckou průzkumnou loď Oruç Reis, a podle řeckých médií ho vážně poškodila. Mezi Krétou a Kyprem navíc zintenzívnily lety stíhaček Řecka, mající základnu na ostrově Limnos. Zvýšila se i frekvence letů tureckých stíhaček nad Středozemním mořem. Turci si stěžují, že rozdělení vod v Egejském moři je vůči nim nespravedlivé, protože 45 procent rozlohy moře spadá na řecké výsostné vody a na turecké jen osm procent. To se vláda prezidenta Recepa Erdogana, který razí asertivní zahraniční politiku, rozhodla změnit. Tajemník prezidenta Erdogana Fuat Oktay v červnu tohoto roku napsal: „Roztrháme na kusy a zahodíme každou mapu východního Středomoří, která nás vězní na pevnině." Sám turecký prezident prohlásil, že je při obraně tureckých nároků odhodlán použít i vojenskou sílu.

Hnutí SPD upozorňuje, jak na tuto situaci (ne)reaguje NATO a EU. Ohledně tamního tureckého průzkumu těžby telefonicky hovořil s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Erdogan mu podle agentury Anadolu sdělil, že Turecko bude pokračovat v ochraně svých práv a zájmů kdekoli a nenechá se odradit. Svůj neurčitý postoj k nastalé situaci zaujala tradičně EU, která by o případných sankcích proti Turecku měla jednat na summitu EU, který je plánován na 24. a 25. září. I z těchto důvodů naše hnutí prosazuje referendum o vystoupení České republiky z EU.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

27.8.2020

Prosazujeme výši minimálního důchodu na úrovni 14 až 15 tisíc korun!

Průměrný současný starobní důchod v červnu 2020 činil 14.427 korun, ale téměř milion seniorů dostává méně, což znamená, že více jak čtyři z deseti z nich si musí vystačit s daleko menší částkou.

Hnutí SPD chce tento stav napravit, protože nám situace našich seniorů není lhostejná a proto již delší dobu prosazuje, aby byla výše starobního i invalidního důchodu minimálně 14.000 až 15.000 korun a to za podmínky odpracovaných let nebo nemožnosti pracovat z důvodu invalidity a další navyšování od této částky by mělo být podle zásluh. Výši důchodů je třeba vázat na růst průměrné mzdy a pevně vázat výši nejnižších důchodů na výšku minimální mzdy, což je v současnosti necelých 15 tisíc korun měsíčně. Na rozdíl od vlády také dlouhodobě prosazujeme, aby se důchody zvyšovaly všem o stejnou částku, což považujeme vůči všem seniorům za spravedlivé, jelikož veškeré zdražování některých potravin a služeb se také navyšuje pro všechny stejně.

Poslanci našeho hnutí ve Sněmovně podpoří každý návrh, který přinese do peněženek našich seniorů více korun. Odmítáme ale populistické předvolební kroky, kterými si politické strany zastoupené ve vládní koalici chtějí zajistit hlasy voličů spadajících do kategorie příjemců starobních důchodů. Ministryně Maláčová za ČSSD, která vede Ministerstvo práce a sociálních (MPSV), má ve své gesci sociální pojištění, kam spadá i zajištění důchodů. Nyní pro své zviditelnění všude vystupuje s tím, že chce jednorázově přidat všem, kteří pobírají starobní důchod, šest tisíc korun ještě do konce letošního roku nebo případně formou každoměsíčního příspěvku 500 korun vypláceného po dobu 12 měsíců. Zde bych pouze připomenul, že za doby kdy toto ministerstvo řídí ČSSD, žádné systémové řešení spravedlivého rozdělování sociálních dávek nepředložila.

MPSV disponuje s nejvyšší finanční částkou státního rozpočtu a jeho hlavními prioritami by mělo být zajištění růstu důchodů, rodičovského příspěvku, financování sociálních služeb a zajištění modernizace informačních systémů. V praxi ale tyto úkoly MPSV neplní tak, jak by správně mělo. Zřízená Komise pro spravedlivé důchody, která vznikla v únoru loňského roku v souladu s Programovým prohlášením vlády pod záštitou MPSV v čele s ministryní Janou Maláčovou a která se měla stát základnou pro návrhy na zajištění budoucích příjmů seniorů, zatím nic podstatného nepřinesla. Návrhy předložené ministryní Maláčovou jsou jen kosmetickými úpravami a vůbec neřeší, z čeho by se reforma a penze v budoucnu měly zaplatit. V rámci řízení MPSV ještě vzpomenu pochybnosti v IT zakázkách, které prověřují orgány činné v trestním řízení. 

Výdaje na důchody jsou jedním z nejvyšších výdajů státního rozpočtu a například v minulém roce bylo vyplaceno na důchodech 472 miliard korun. V letošním roce starobní důchod pobírá podle údajů České správy sociálního zabezpečení přes 2,4 milionu seniorek a seniorů a jeho průměrná částka činí 14.427 korun. Muži měli v průměru 15.800 korun a ženy 13.200 korun.

Naše hnutí vnímá ty, kteří jsou již v důchodovém věku, zcela rovnoprávně jako všechny naše občany, a navíc k nim vzhlíží s úctou a respektem, neboť jsou to právě ti, kteří nás vychovali a prohlubovali u nás vztah k našemu národu, kultuře a k práci. Proto je naší povinností se o tyto osoby náležitě postarat tak, aby nestrádali a spokojeně prožívali žití ve stáří.

Hnutí SPD ve svém programu myslí na seniory a v rámci svých možností v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předkládá návrhy zákonů k jejich prospěchu, a proto nás velmi mrzí, že vláda na svém zasedání v červenci loňského roku nepodpořila zavedení námi navrhovaného minimálního důchodu, který by se měl odvíjet od hranice příjmové chudoby. Tyto naše kroky jasně dokladují, že neděláme populistická gesta, ale chceme pro naše seniory konkrétní věci, vedoucí k zpříjemnění kvality jejich života.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

26.8.2020

Změny, kompromisy, nejasnosti a zmatky, to je realita české vlády!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že jednorázové nouzové dávky neřeší situaci našich důchodců, ale je nutné systémově a trvale zajistit stabilitu důchodového systému. Vláda ČR ztratila důvěru v řešení preventivních opatření proti koronaviru a požadujeme rezignaci odpovědných osob. Vládou podporované bojové expedice v republice Mali se ukazují jako šílený podnik zbytečně hazardující s životy vojáků. V USA pokračují nepokoje a rasová válka. Běloruské problémy si musí řešit Bělorusové.

1) Jednorázové nouzové dávky neřeší situaci našich důchodců, ale je nutné systémově a trvale zajistit stabilitu důchodového systému.

Strany vládní koalice ANO a ČSSD se navzájem předhánějí v předvolebních slibech zvyšování důchodů, přitom zajištění stability penzijního systému a sociálního bezpečí našich důchodců vyžaduje systémové kroky. Hnutí SPD podporuje zvyšování důchodů, ale potřebujeme hlavně podpořit počty dětí v pracujících rodinách, neboť v rámci našeho průběžně financovaného důchodového systému platí na důchody penzistům jejich děti a vnoučata. Stabilita důchodového systému bez podpory pracujících rodin s dětmi není tedy možná. Výši důchodů je třeba vázat na růst průměrné mzdy a pevně vázat výši nejnižších důchodů na výšku minimální mzdy, což je v současnosti necelých 15 tisíc korun měsíčně. Vláda ČR tyto věci neřeší a důchodcům dává pouze jednorázové dávky. Jedná pod heslem „dnes vám dáme, zítra nás volte a co s vámi bude pozítří, se nestarejte".  To je pro SPD nepřijatelné.

2) Vláda ČR ztratila důvěru v řešení preventivních opatření proti koronaviru a požadujeme rezignaci odpovědných osob.

Zmatky kolem prevence proti koronaviru definitivně pohřbily důvěru v odborné hledisko při rozhodování o nutných opatřeních při jednání vlády. Změny, kompromisy, nejasnosti a zmatky, to je realita. Výsledkem nemůže být nic jiného než zdravotní komplikace a ekonomická pohroma. Premiér Babiš má jediný zájem, a to svádět odpovědnost na druhé. Těmito kroky potvrzuje, že tato vláda není vládou odborníků. Hnutí SPD požaduje rezignaci odpovědných osob za zmatečná opatření omezující naše občany, přičemž vše šlo upravit již dávno příslušnou změnou zákona o ochraně veřejného zdraví, jak navrhovalo SPD již v počátku pandemie.

3) Vládou podporované bojové expedice v republice Mali se ukazují jako šílený podnik zbytečně hazardující s životy vojáků.

V republice Mali, kam vláda poslala naše vojáky, došlo k vojenskému převratu. Převrat má podporu veřejnosti a organizovali ho příslušníci malijské armády, kteří se vrátili z výcviku v USA a Rusku. V Mali vládla zkorumpovaná vláda, která čelila řadě povstání, včetně povstání vedených islamisty. Mali je saharská země  s kmenovou společností, kde je stále ještě uplatňováno otroctví. V zemi mají zásadní zájmy francouzské a nadnárodní firmy. Plně se ukazuje nesmyslnost a lokajství zahraniční politiky naší vlády, a proto žádáme okamžité stažení našich vojáků.

4) Hnutí SPD podporuje žádost prezidenta Trumpa o nasazení Národní gardy USA tam, kde pokračují nepokoje a rasová válka.

V Portlandu a na dalších místech USA zuří střety policie s demonstranty a také střety různých skupin občanů. Zfašizovaní aktivisté vyvolávají rabování a faktický rozklad společnosti. Je zřejmé, že tato fakticky občanská válka je směřována k ovlivnění výsledku blížících se prezidentských voleb. Prezident Trump žádá místní úřady o souhlas s nasazením Národní gardy k obnovení pořádku a zákonnosti a v tomto má i podporu hnutí SPD.

5) Běloruské problémy si musí řešit Bělorusové.

V Bělorusku probíhají akce proti stávajícímu prezidentovi Alexandru Lukašenkovi i na jeho podporu. Je třeba respektovat právo demonstrovat za svůj názor a řešit věci v rámci běloruské ústavy, která byla přijata referendem, jehož platnost nikdo nezpochybňuje. Politickou situaci v Bělorusku si musí vyřešit sami Bělorusové a nikoliv EU a NATO.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

24.8.2020

Podpořili jsme přijetí důležitých zákonů ve stavu legislativní nouze! 

Poslanci za hnutí SPD podpořili minulý týden oba návrhy zákonů, které navrhla vláda v souvislosti s vývojem pandemie koronaviru.

Minulou středu proběhla mimořádná 57. schůze Poslanecké sněmovny, na níž byl za stavu legislativní nouze z důvodu pokračujícího šíření nemoci Covid-19 projednáván zákon o zvláštních způsobech hlasování v říjnových volbách a dále změny ve školském zákoně.

V prvním případě se jednalo o vládním návrhu zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Jsme velmi rádi, že bude v říjnových volbách umožněno volit i lidem v karanténě, neboť po prvních protiústavních nápadech a úvahách ministra vnitra Hamáčka z ČSSD to vypadalo, že tomu tak nebude. Na základě kritiky a věcných návrhů i našich poslanců se nakonec vláda vzpamatovala a všichni občané se budou moci voleb zúčastnit. SPD od začátku prosazovalo, aby se volební právo občanům neomezovalo, naopak, aby stát a ministerstvo vymyslely ve spolupráci s odborníky takové varianty, aby se maximum lidí, kteří se chtějí voleb zúčastnit, účastnit mohli, i kdyby byli v karanténě. Nakonec byl schválen zákon, který v podstatě přináší změnu v tom, že v krajích budou zřízeny speciální karanténní volební komise, které vyberou hlasovací lístky na nákazou ohrožených místech a od lidí v karanténě. Hlavní změna spočívá v možnosti volit z motorového vozidla. Poslanci SPD takto předložený návrh zákona podpořili a to včetně návrhu pro zvýšení odměn členům okrskových volebních komisí o 500 korun. Naopak jsme jako hnutí SPD během diskuse k zákonu jednoznačně odmítli návrh hlasovat prostřednictvím zmocněnce, protože volební právo je přímé a nepřenosné, a též jsme odmítli možnost korespondenčního hlasování, protože zastáváme názor, že by v této souvislosti mohlo docházet k manipulaci s volebními lístky, jako například při posledních prezidentských volbách v Rakousku.

Ve druhém případě se projednávala změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Hnutí SPD vítá tuto novelu školského zákona, která zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Pro její zavedení nemusí být důvodem jen nemoc Covid-19, ale prostá logika, protože tu máme také děti, které mohou mít jiné závažné nemoci, jež jim zabraňují účastnit se klasické školní výuky. Zároveň ale říkáme, že pokud někomu nařídíme, aby se doma učil prostřednictvím počítače, musí stát všem, kteří této možnosti využijí, zajistit nejen počítač, ale také připojení k internetu. Hnutí SPD prosazuje, aby internet zdarma byl v každé domácnosti. Novelu školského zákona jsme podpořili.

Hnutí SPD bude i v budoucnu ve Sněmovně podporovat a schvalovat takové zákony, které jsou prospěšné pro naše občany. Oba schválené návrhy zákonů zamířily do Senátu, který je schválil a následně je podepsal i prezident ČR, čímž byl celý legislativní proces jejich přijetí ukončen.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

19.8.2020

Je nutné zabránit zneužití pandemie k politickým cílům!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD podpoří návrh zákona, který umožňuje hlasovat v podzimních krajských a senátních volbách maximálnímu počtu voličů i v případě karantény. Hnutí SPD zcela odmítá pokusy USA vtáhnout Českou republiku do nepřátelské pozice a konfrontace k Rusku a Číně. V současné situaci je třeba v Bělorusku ukončit násilí, a to z obou stran. Hnutí SPD podpoří návrh na zmrazení platů ústavních činitelů, který jsme již před dvěma lety sami navrhovali. Je nutné zabránit zneužití pandemie k politickým cílům. Výsledek cesty předsedy Senátu zásadně poškodí naše vztahy s Čínou a jde o kroky čistě v zájmu USA.

1. Hnutí SPD podpoří návrh zákona, který umožňuje hlasovat v podzimních krajských a senátních volbách maximálnímu počtu voličů i v případě karantény.

Tento týden zasedne mimořádně sněmovna, aby ve stavu legislativní nouze projednala návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování v podzimních krajských a senátních volbách. Cílem tohoto zákona je umožnit hlasovat maximálnímu počtu voličů i v případě karantény a zároveň ochrana členů okrskových volebních komisí před voliči, kteří jsou v karanténě. SPD navrhlo v rámci tohoto zákona celou řadu úprav. Jednoznačně jsme odmítli návrh hlasovat prostřednictvím zmocněnce, protože volební právo je přímé a nepřenosné. Také jsme odmítli možnost korespondenčního hlasování, protože zde může docházet k manipulaci s volebními lístky, viz například poslední prezidentské volby v Rakousku, které dokonce musely být anulovány a opakovány. Poslanci SPD návrh tohoto zákona podpoří, včetně návrhu pro zvýšení odměn členům okrskových volebních komisí o 500,- Kč.

2. Hnutí SPD zcela odmítá pokusy USA vtáhnout Českou republiku do nepřátelské pozice a konfrontace k Rusku a Číně.

USA nemají žádné morální ani jiné právo poučovat jiné státy, co je svoboda a demokracie. Současné USA jsou morálně rozvrácenou zemí s obrovským zadlužením. Jejich ekonomická stabilita je bohužel stále více závislá na udržení světové nadvlády a dolarizaci světové ekonomiky. Česká republika se nesmí stát pěšákem v boji USA za udržení světové nadvlády. Naprosto odmítáme zbytečné nákupy zbraní z USA, odmítáme plány na základnu USA na území České republiky a jsme proti účasti českých vojáků ve vojenských intervencích v zájmu USA bez podpory mezinárodního práva. Česká republika musí mít dobré obchodní vztahy a politickou komunikaci se všemi velmocemi. Cílem naší zahraniční politiky nesmí být konfrontace za každou cenu a zvyšování napětí.

3. V současné situaci je třeba v Bělorusku ukončit násilí, a to z obou stran.

Pokud má opozice námitky proti výsledku voleb, měl by nastoupit především požadavek na přepočítání volebních hlasů. Požadavky na předání moci nebo opakování voleb musí být podloženy fakty a nikoliv pouze odporem k vládě autoritáře prezidenta Lukašenka. V této souvislosti jsou výzvy premiéra Babiše k sametové revoluci v Bělorusku neuvážené. Proti jeho vládě protestovaly na Letné statisíce lidí, a přesto se hnutí SPD jasně postavilo za výsledek voleb v České republice. Žádného vděku za současné výzvy k majdanu v Bělorusku se premiér Babiš nedočká, naopak se dočká majdanu sám.

4. Hnutí SPD podpoří návrh na zmrazení platů, který SPD již před dvěma lety sama navrhovala.

Do parlamentu přichází návrh na zmrazení platů. Média mlčí o tom, že jde o dva roky starý návrh hnutí SPD, který tehdy nezískal podporu sněmovních stran. Návrh je pro nás stále správným řešením v současné situaci a poslanci klubu SPD ho podpoří.

5. Je nutné zabránit zneužití pandemie k politickým cílům.

Vláda chce opět zavést plošná opatření proti nákaze covid-19. V této souvislosti je nutné si položit následující otázky: 1. Jaké je skutečné a reálné zdravotní riziko u nemoci, která u drtivé většiny pozitivně testovaných probíhá nyní bez příznaků nebo s lehkým průběhem? 2. Nemůže dojít k nárůstu rizik u ostatních diagnóz, kde dojde k prodloužení času léčení nebo péče vlivem omezení provozu, nebo vlivem karantény? 3. Proč se nedaří chránit ohrožené skupiny seniorů v domovech seniorů? 4. Jaká je skutečná realita efektivity takzvané chytré karantény? 5. Prověřují se informace o efektivním účinku některých dostupných a relativně levných léků, které byly podány starším lidem s příznaky nemoci? Je nutné zabránit zneužití pandemie k politickým cílům. Připomínáme úvahy ministra vnitra Hamáčka z ČSSD o odkladu voleb a o hlasování na dálku. A upozorňujeme na neukončené šetření ohledně netransparentních veřejných zakázek.

6. Cesta předsedy Senátu na Tchaj-wan poškodí zájmy České republiky.

Předseda Senátu Vystrčil z ODS překračuje svůj ústavní rámec činnosti. Za zahraniční politiku odpovídá vláda a prezident republiky. Jde o stejnou věc, jako by předseda parlamentu Číny navštívil sjezd Sudetských Němců a jednal s nimi jako s oficiálními představiteli českého státu. Výsledek cesty předsedy Senátu zásadně poškodí naše vztahy s Čínou a jde o kroky čistě v zájmu USA.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

17.8.2020

Důrazně prosazujeme nulovou toleranci nezákonné imigraci do Evropy!

Imigranti nepolevují ve snaze dostat se do Evropy, kde pak využívají všechny možnosti, aby tam zůstali.

I když v poslední době je v popředí zájmu vše, co se týká koronavirové pandemie, nějak se opomíjí přijímat a realizovat řešení vedoucí k zamezení nelegálnímu vstupu imigrantů do Evropy. Imigranti, kteří se už do Evropy dostali, hledají způsoby, jak si zde pobyt zlegalizovat.

Hnutí SPD je v současném zastoupení parlamentních stran v Poslanecké sněmovně jediné, které prosazuje nulovou toleranci nezákonné imigraci a veřejně se hlásí k nesouhlasu s pozitivní diskriminací imigrantů, islamizací a afrikanizací Evropy. Současní lídři Evropské unie však k nezákonné imigraci přistupují velmi laxně a svými nařízeními a opatřeními, které prezentuje předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, nás utvrzují v tom, že EU nelegální imigraci do zemí EU naopak podporuje. Naštěstí roste stále větší vliv obyvatel v unijních zemích, kteří si nepřejí další příchody nových imigrantů do svých zemí, kteří se tam dostávají nelegálně za pomoci dobře organizovaných pašeráckých gangů. V posledních letech sílí příliv imigrantů pocházejících z afrických zemí, kteří jsou vyznavači islámské ideologie a kultury, jež je neslučitelná s křesťanskými hodnotami a s evropským pojetím svobody a demokracie. Tito imigranti si v evropských zemích chtějí zajistit bezstarostný život financovaný ze štědrých sociálních dávek. Velké nebezpečí spočívá také v tom, že někteří z nich jsou vyznavači Islámského státu a v nových teritoriích zakládají svou komunitu. To se jim již povedlo v některých předměstských čtvrtích velkých evropských měst a pro místní obyvatele tak představují velké bezpečnostní riziko. Nechceme, aby tato situace nastala i v naší republice, a proto veřejně prosazujeme vystoupení z EU, a to na základě referenda.

Jednou ze zájmových zemí, kam míří imigranti z Afriky, je Španělsko. Španělské úřady v minulém roce zaznamenaly téměř 40.000 žádostí o azyl od imigrantů z Afriky. Díky vstřícné imigrační politice vlády Španělsko v roce 2018 vystřídalo Itálii jako zemi, kam míří nejvíce imigrantů. Migrační zákony ve Španělsku platí rovně pro všechny a běžně proces žádosti o azyl trvá 18 měsíců. Španělská právnička specializující se na imigrační případy Judith Tabaresová uvedla, že imigranti využívají všechny možné způsoby, jak azyl získat. Africký imigrant například může mít ve Španělsku příbuzného, díky čemuž získá v zemi pobyt. Tento nezákonný postup realizují zločinecké gangy, které z toho mají nemalé zisky.

Minulý týden ČTK zveřejnila zprávu, že španělská policie rozbila zločineckou skupinu, která za úplatu organizovala fingované sňatky imigrantů z mimoevropských zemí. Španělští policisté ve spolupráci se svými kolegy z evropské policejní agentury Europol při zátahu po celé zemi pozatýkali členy gangu, kteří si na ilegální činnosti vydělali asi milion eur. Skupina působící v Barceloně a dalších městech východního pobřeží Španělska nabízela imigrantům zvláště z Indie a Pákistánu legalizaci jejich pobytu prostřednictvím předstíraných sňatků s rumunskými ženami. V některých případech přímo organizovala i cesty imigrantů do Španělska. Za jednu svatbu si gang účtoval 20.000 eur a podle policie se mu jich podařilo uskutečnit přibližně 50. Rumunky, které za předstíraný úřední akt dostaly zaplaceno, se podle policistů většinou ihned poté vrátily do své země. Přistěhovalci, kteří si sňatkem legalizovali pobyt na území Evropské unie, buď zůstali ve Španělsku, nebo se přesunuli na území dalších unijních států.

Hnutí SPD nechce dopustit, aby se v naší zemi pohybovali imigranti, kteří se k nám dostali nelegálně, neboť se oprávněně domníváme, že představují bezpečnostní riziko pro naše občany. Pro SPD je Česká republika a její občané na prvním místě.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

13.8.2020

Projekt na zavádění čipů do lidského mozku zásadně odmítáme!      

Lidé by si měli vystačit se svým zdravým rozumem a ne být řízeni elektronickými čipy v hlavě.

Společnost Neuralink Elona Muska chce lidem zavádět čipy do hlavy pro ovládání elektroniky, s cílem rychlého a spolehlivého propojení lidského mozku s počítačem a umělou inteligencí, což ve svém výsledku nepochybně bude mít dalekosáhlé důsledky na chování, uvažování a rozhodování lidí.

Hnutí SPD zastává na Muskův projekt realizovaný společností Neuralink ve věci implementací mozkových implantátů, čili zavádění mikroelektrod přímo do mozkové kůry lidí, názor, že jde o velmi citlivou věc, která hazarduje se samou podstatou lidské bytosti, a proto tento projekt zásadně odmítá. Nechceme z lidí udělat bezchybně uvažující roboty.

Neuralink Corporation je americká neurotechnologická společnost založená v červenci 2016 Elonem Muskem, která vyvíjí implantovatelná rozhraní mezi mozkem a strojem (brain-machine interface, BMI). Společnost sídlí v kalifornském San Francisku. Ve společnosti pracují neurologové, neurochirurgové a celá řada různých dalších expertů. K červenci 2019 obdržela tato společnost pro svůj vlastní provoz částku ve výši 158 milionů dolarů, z čehož Elon Musk věnoval 100 milionů, a pracovalo v ní 90 zaměstnanců. V této době měl již Neuralink veřejnou prezentaci, ve které představil své řešení na duplexní přístup k mozkovým synapsím. Řešení sestává z čipu (nazvaného N1; o velikosti 4×6×1 mm), který je spojený s cca 1.000 implantovatelnými elektrodami, určenými pro implantaci do mozku. Elektrody s čipem spojují vodiče o šířce 4 až 6 μm. Pro aplikaci senzorů vyvinul Neurolink robota, jež tyto elektrody zavádí. Další součástí je přijímač bezdrátového signálu z čipu N1, který je podobný naslouchátkům umístěným za ušním boltcem a aplikaci na mobilním telefonu. Výsledkem má být speciální mozkový implantát, který se prostřednictvím laseru vloží pod lidskou lebku. Tento přístroj, který je zatím známý pouze pod kódovým označením N1, pak dovede snímat vysílané neurony a proměnit je v počítačový algoritmus. V praxi díky tomu bude elektronika schopna reagovat na naše myšlenky. Ve chvíli, kdy budete chtít zapnout mobil, bude na to stačit jen pomyslet. A to samé platí také v případě spouštění jednotlivých aplikací na počítači či jakýchkoli dalších činností.

Neuralink jako typická společnost vyvíjí svůj cílový produkt postupným zlepšováním a přidáváním funkcí. Za dva a půl roku již firma vyrobila mnoho různých prototypů, z nichž poslední dva už testuje na laboratorních zvířatech. První prototyp určený pro lidské pacienty se nazývá N1 a v současné době probíhá schvalovací proces s americkým úřadem FDA (U. S. Food and Drug Administration), což je agentura, která ve Spojených státech kontroluje vývoj léčiv a léčebných postupů. V případě úspěšného schválení N1 plánuje Neuralink už v roce 2020 začít s testováním na lidech. Pacientům budou implantovány čtyři senzory N1 do různých částí mozku – tři do motorické oblasti a jeden do oblasti somatosensorické. Systém bude tedy používat 4.096 aktivních elektrod, z nichž každá je schopna registrovat informace až ze čtyř různých neuronů ve své bezprostřední blízkosti. Elektrody jsou implantovány do mozku pomocí poloautomatického robota.

Hnutí SPD upozorňuje, že problematika mozkovo-počítačového rozhraní obecně přináší velká rizika, která mohou tyto technologie přinést v budoucnu. Zdravý rozum pomáhá lidstvu od nepaměti. Umožňuje nám alespoň trochu pochopit věci, kterým nerozumíme, i když třeba zrovna nemáme žádné vzdělání v oboru, kterého se daná věc týká. Jde o praktický úsudek postavený na našich zkušenostech, který často bývá k nezaplacení. Nepodporujeme žádné experimenty na lidech, které jsou vedeny cílem jejich bezchybného fungování za pomoci výkonných miniaturních superpočítačů.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

12.8.2020

Dlouhodobě prosazujeme, aby se důchody zvyšovaly všem o stejnou částku!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém hnutí SPD vyjadřuje hlubokou soustrast všem pozůstalým z požáru v Bohumíně. Hnutí SPD na rozdíl od vlády dlouhodobě prosazuje, aby se důchody zvyšovaly všem o stejnou částku. ČSSD nese odpovědnost za stav armády. Ministr Hamáček by měl odstoupit za svůj výrok, že armáda spravuje „letecké muzeum“. Odmítáme, aby naše země byla Spojenými státy americkými vmanévrována do nepřátelského vztahu s Ruskem a Čínou. Hnutí SPD naprosto jasně odmítá návrhy na zřízení armády EU.

1. Hnutí SPD vyjadřuje hlubokou soustrast všem pozůstalým z požáru v Bohumíně.

V Bohumíně v důsledku žhářského útoku zemřelo v panelovém domě o víkendu 11 osob, včetně 3 dětí. Jedná se o největší počet obětí důsledku požáru v historii České republiky vůbec. Hnutí SPD vyjadřuje hlubokou soustrast všem pozůstalým. Předpokládáme, že pachatel tohoto hrůzného činu bude spravedlivě odsouzen nezávislým soudem a že míra zavinění a trestu za tento čin bude posuzována stejně přísně jako v případě žhářského útoku ve Vítkově v roce 2009.

2. Hnutí SPD na rozdíl od vlády dlouhodobě prosazuje, aby se důchody zvyšovaly všem o stejnou částku.

Přes velké sliby nedokázal menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD za dosavadní dvouleté vládnutí realizovat dostatek svých programových priorit a nepřišel ani se žádnými zásadními reformami. Za vše jmenujme alespoň důchodovou reformu. V současné době se vládnoucí strany navzájem předhánějí, kdo přidá důchodcům příští volební rok více peněz. ČSSD chce jednorázově přidat 5.000 korun nebo až 400 korun měsíčně nad rámec zákonné valorizace, aniž by přitom řekla, kde na to chce tyto prostředky v zadluženém státním rozpočtu vzít. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, aby se důchody zvyšovaly všem o stejnou částku, protože elektřina, potraviny a služby se také zvyšují pro všechny stejně. Bohužel tak, jak to prosazuje vláda, dostanou nejvíce přidáno ti, kteří pobírají nejvyšší důchod, ale ti, kdo mají nejmenší důchody, dostanou přidáno paradoxně nejméně. To je podle SPD špatné řešení.

3. ČSSD nese odpovědnost za stav armády. Ministr Hamáček by měl odstoupit za svůj výrok, že armáda spravuje „letecké muzeum“.

Bejrút postihl minulý týden devastující výbuch, v jehož důsledku přišlo o život minimálně 150 osob a další desítky jsou stále pohřešovány v rozvalinách. Hmotné škody se odhadují na 15 miliard dolarů, množí se protivládní demonstrace a řada občanů chce z Libanonu odejít. Jestli bude situace eskalovat do občanské války a kolapsu ekonomiky, tak migrace do EU bude opět stoupat. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v této souvislosti zorganizoval Bejrútu pomoc ve formě vyslání 36 záchranářů a kynologů a zároveň se vyjádřil, že využil pro přepravu záchranářů soukromou leteckou společnost údajně proto, že armáda spravuje spíše „letecké muzeum“. Tento výraz považujeme za nemístný! Za současný stav armády totiž nese ČSSD velký díl odpovědnosti. Právě ČSSD více než dvě dekády jako vládní strana systematicky omezuje potřebné výdaje na modernizaci armády a výdaje státního rozpočtu směřuje raději do financování politických neziskovek, inkluze ve školství, neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým, pastelkovného a podobných nesmyslů. Ministr vnitra Jan Hamáček by se za tyto výroky měl omluvit a odstoupit ze své funkce.

4. Odmítáme, aby naše země byla Spojenými státy americkými vmanévrována do nepřátelského vztahu s Ruskem a Čínou.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo tento týden navštíví Polsko, Českou republiku, Slovensko a Rakousko. Během své návštěvy ve Varšavě podepíše dohodu o rozšířené vojenské spolupráci s Polskem. Součástí dohody má být vyslání dalších nejméně 1.000 amerických vojáků do Polska. Spojené státy koncem července oznámily, že stáhnou z Německa zhruba 12.000 svých vojáků, přičemž 5.600 z nich by mělo být přesunuto do jiných členských zemí NATO včetně Polska. Amerického ministra v České republice kromě vystoupení v Senátu čeká i jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a s prezidentem Milošem Zemanem. Podle americké diplomacie chce Pompeo v Praze jednat o spolupráci v jaderné energetice a o „snahách o obranu před neblahým vlivem Ruska a Číny“. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje nákup předražených amerických vrtulníků pro naši armádu a také odmítáme jejich snahy postavit na našem území vojenskou základnu. V dostavbě jaderné elektrárny Dukovany by měl mít stát zájem na tom, aby byli do stavby zapojeni čeští dodavatelé, byla zajištěna energetická soběstačnost státu, bylo zajištěno zapojení českých dodavatelů a v neposlední řadě byla podpořena zaměstnanost v ČR. Odmítáme, aby naše země byla Spojenými státy americkými vmanévrována do nepřátelského vztahu s Ruskem a Čínou.

5. Hnutí SPD naprosto jasně odmítá návrhy na zřízení armády EU.

Hnutí SPD naprosto jasně odmítá návrhy na zřízení armády EU. EU není stát a nepotřebuje vlastní armádu. Je  zřejmé, že by mohlo jít  o snahu vytvořit  žoldnéřský sbor sestavený k nátlaku na neposlušné země EU. Agrese proti těmto zemím by byla maskovaná předstíráním celoevropského zájmu. EU se již nyní snaží vyhrožovat Maďarsku nebo Polsku sankcemi za jejich suverénní politiku. Možnost, že by elity EU disponovaly vojenskou silou, je naprosto nepřijatelná. Hnutí SPD programově prosazuje referendum o vystoupení z EU.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

10.8.2020

Odmítáme propagaci a podporu názorů a chování ohrožující fungování rodin!

Pražský magistrát velkoryse poskytl dotaci milion korun na podporu propagace LGBT komunity.

Minulý týden proběhl již desátý ročník festivalu Prague Pride, zaměřený na propagaci lesbické, gay, bisexuální a transgender (LGBT) komunity, který je financovaný Evropskou unií v rámci projektu We Are Fair z programu Práva, rovnost a občanství. Jedním milionem korun ho podpořilo také vedení pražského magistrátu. 

Hnutí SPD odmítá veškerou propagaci homosexualismu, neboť se domníváme, že sexuální orientace je soukromou záležitostí každého občana. V souvislosti s homosexualistickým festivalem Prague Pride odmítáme propagaci genderové ideologie homosexualismu i to, že festival podporuje vedení hlavního města Prahy (koalice Pirátů, TOP 09, STAN a hnutí Praha sobě poslance KDU-ČSL Jana Čižinského) finančně i vyvěšením duhové vlajky. Podpora magistrátu směrem k LGBT komunitě je dlouhodobá a hlavní město Praha je tradičně jedním z největších partnerů festivalu Prague Pride. Za současného vedení magistrátu podpora ještě zesílila. Je to vidět i na stále se zvětšujícím balíku peněz, který město spolku dává. Zatímco v roce 2017 jim město dalo 242 tisíc a o rok později 388 tisíc korun, loni to už bylo 968 tisíc korun. V době koronavirové a na ní navázané ekonomické krize vedení Prahy rozhodlo, že festival Prague Pride podpoří letos částkou milionem korun. Tyto peníze by se rozhodně daly využít účelněji.

Na pražském Střeleckém ostrově dne 3. srpna večer oficiálně začal desátý ročník festivalu Prague Pride, který přibližuje život leseb, gayů, bisexuálů či translidí (LGBT). Během týdne nabídl více než stovku akcí a místo tradičního průvodu Prahou v sobotu vyvrcholil plavbou lodí po Vltavě. Část akcí se také kvůli koronavirové epidemii uskutečnilo on-line. Sluníčkáři zastoupení na pražském magistrátu vyvěsili na jeho budovu duhovou vlajku a provedli duhové nasvícení Nové scény Národního divadla. Organizátoři letos počítali s účastí okolo 30 tisíc lidí.

Spolek Prague Pride je dobrovolnou, neziskovou organizací. Jejím záměrem je přispívat k prosazování tolerantní občanské společnosti, boji proti homofobii a zvýšení povědomí veřejnosti o lesbické, gay, bisexuální a transgender (LGBT) komunitě v ČR. Spolek byl založen v roce 2010 za účelem organizování lidskoprávního festivalu Prague Pride. Postupně se činnost spolku rozrostla na celoroční aktivity a jeho financování je převážně z projektu Evropské unie.

Hnutí SPD nesouhlasí s veřejnou podporou a propagací festivalu Prague Pride, zároveň ale odmítáme perzekuci LGBT komunity, jelikož sexuální orientace je věcí každého z nás. Největším nebezpečím pro komunitu těchto osob je ale v současnosti nenávistná, netolerantní, velice násilná a ženami opovrhující islámská ideologie, která prosazuje např. trest smrti za homosexualitu.

Hnutí SPD zastává názor, že základem státu je tradiční přirozená rodina, ve které táta s mámou vychovávají děti. Odmítáme propagaci a podporu názorů a chování, které ohrožují fungování rodin a výchovu dětí v rodině. Tradiční přirozená pracující rodina si od státu zasluhuje všestrannou podporu a ochranu a naše hnutí cílí ve svém programu právě na tyto rodiny. Více o našem projektu na našich webových stránkách (www.rodinanaprvnimmiste.cz).

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

6.8.2020

Připomínáme si 75. výročí prvního použití atomové zbraně proti lidem! 

Dnes si připomínáme 75. výročí prvního svržení jaderné pumy na Hirošimu, ke kterému došlo 6. srpna 1945. Od roku 2000 připadá na toto datum Světový den boje za zákaz jaderných zbraní.

Hnutí SPD odsuzuje případné použití atomových zbraní. Nukleární puma svržená na Hirošimu 6. srpna 1945 srovnala místo se zemí a bezprostředně připravila o život na 70 tisíc lidí, stejný počet osob podlehlo do konce roku svým zraněním nebo nemocem z ozáření. O tři dny později shodili Američané druhou bombu na Nagasaki, kde ztráty na lidských životech byly podobné jako v Hirošimě. Důvodem bylo dosažení kapitulace Japonska a definitivního ukončení druhé světové války. Následky jaderného bombardování na dvě japonská města na ostrově Honšú trpěly ještě další generace Japonců. Statisíce civilních obětí tak možná vykoupily životy lidí na celém světě ušetřené tím, že atomové zbraně již nikdy nebyly užity, a postavily Japonsko do čela úsilí za odstranění jaderných zbraní.

Jaderný konflikt je pro každého člověka na planetě pravděpodobně ta nejhorší možná představa. Jaderné velmoci se navzájem takzvaně drží v šachu a této globální katastrofě již léta brání silný faktor, kterým je strach z odplaty. I přes celosvětovou snahu o omezení jaderných zbrojních programů zůstává ve výzbroji mnoha států stále tolik jaderného arzenálu, že by stačil ke zničení celé planety Země.

Předpokládá se, že se jaderné zbraně nacházejí v arzenálu celkem devíti zemí: USA, Ruska, Francie, Velké Británie, Číny, Indie, Pákistánu, Izraele a Severní Koreje. Oficiálně však mezi jaderné velmoci patří jen prvních pět zmíněných států, které v roce 1968 podepsaly Smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Například Severní Korea byla jedním ze signatářů této smlouvy, v roce 2003 od ní ale odstoupila a začala provádět jaderné testy. Izrael vlastnictví nukleárních zbraní nikdy nepřiznal, experti si jsou však jistí, že je má. Jaderná velmoc je země, která disponuje jadernými zbraněmi, a je schopná je vyrábět. Země patřící do tohoto tzv. jaderného klubu tím typicky získávají vyšší prestiž a význam v mezinárodní politice.

Podle smlouvy o nešíření jaderných zbraní (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) je v současné době uznáváno výše zmíněných pět jaderných velmocí. Dva další státy, Indie a Pákistán, které nebyly signatáři Dohody o nešíření jaderných zbraní, provedly jaderné testy – Indie v roce 1974 a Pákistán v devadesátých letech. Severní Korea odstoupila od dohody o jaderném odzbrojení v roce 2003, následně provedla vlastní jaderné testy. Z vlastnictví jaderných zbraní je podezříván také Izrael, který se k tomu však nikdy oficiálně nevyjádřil a k dohodě o jaderném odzbrojení se nepřipojil. Jadernou zbraň v minulosti vyvinula také Jihoafrická republika, ale vlastnictví jaderných zbraní se vzdala a veškeré zásoby zničila. Ze snahy vyrobit jaderné zbraně jsou podezříváni také Írán a Sýrie. USA a Rusko společně vlastní 80% světového jaderného arzenálu. Experti se ale domnívají, že na světě existuje obrovské množství jaderných zbraní, které nejsou registrovány. Je to velká hrozba pro všechny obyvatele naší Země. 

Hnutí SPD odsuzuje, aby byla kdekoli použita jaderná bomba proti lidem a stejně jako celý svět si dnes připomíná události srpna 1945, které se už nesmí nikdy opakovat.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

5.8.2020

Odmítáme Hamáčkovo strašení druhou vlnou pandemie koronaviru!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že ministr vnitra Hamáček z ČSSD straší druhou vlnou pandemie, přitom stát není připraven na ekonomickou krizi a vysokou nezaměstnanost. Hnutí SPD nepodpoří zadlužování státního rozpočtu na příští rok. Je nutné škrtat výdaje na politické neziskovky, nepřizpůsobivé, inkluzi a podobně. Je šílené, že šéf vlastenecké italské Ligy Matteo Salvini bude trestně stíhán pouze za to, že bránil svou vlast ve funkci italského ministra vnitra před invazí ilegálních imigrantů z afrického kontinentu. Hnutí SPD navrhne ocenění českých vojáků, kteří bojovali za osvobození Kuvajtu od okupace.

1. Ministr vnitra Hamáček z ČSSD straší druhou vlnou pandemie, přitom stát není připraven na ekonomickou krizi a vysokou nezaměstnanost.

Hnutí SPD nevidí důvod lidi strašit druhou podzimní vlnou pandemie koronaviru tak, jak to dlouhodobě činí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pandemie koronaviru se u nás nešíří plošně, ale pouze lokálně, a to zejména v důsledku několika neodpovědných jedinců. Pokud přijde druhá vlna, tak bude hlavně ekonomická a je potřeba na to stát připravit. Pro SPD je největším rizikem pro naši zemi nejistota, kterou šíří právě ministr Hamáček. Ekonomické subjekty musí naší republice věřit, a pokud tato důvěra chybí, tak potom nikdo u nás nebude chtít ani investovat, ale ani utrácet. Po prázdninách nám všem hrozí vysoká míra nezaměstnanosti a kupní síla našich občanů je nízká. Nízkopříjmové skupiny nemají v podstatě žádné finanční rezervy. Není dostatečně připravena infrastruktura a sociální síť na vysokou míru nezaměstnanosti, která logicky na podzim přijde. S tím souvisí i nedostatky ve státní politice zaměstnanosti, za což nese odpovědnost ministryně Jana Maláčová (ČSSD). S tím souvisí i další nárůst počtu lidí v exekucích. Na trhu zoufale chybí zedníci, údržbáři, instalatéři, truhláři atp. a o to se ministryně Maláčová prostřednictvím potřebných rekvalifikací dlouhodobě nestará. Na tyto skutečnosti ale hnutí SPD upozorňuje dlouhodobě, prosazujeme zestátnění výkonu exekuce a především ukončení pseudosociální politiky zvýhodňující lidi odmítající práci. Na prvním místě musí být zájmy slušných pracujících lidí.

2. Hnutí SPD nepodpoří zadlužování státního rozpočtu na příští rok. Je nutné škrtat výdaje na politické neziskovky, nepřizpůsobivé, inkluzi a podobně.

Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že 11. srpna navrhne při jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok zrušení superhrubé mzdy. V minulosti přitom takový návrh odmítal. Hnutí SPD podporuje snižování daní dlouhodobě. Podporujeme tedy i zrušení superhrubé mzdy. Zároveň je potřeba připravit podnikatelské prostředí na tuto změnu včas. Zjednodušení daňové legislativy je správný krok, protože u nás máme příliš velké zdanění pracovní síly a také dlouhodobě zastaralý zákon o daních z příjmu. Na druhou stranu ale chceme slyšet, jak chce Vláda ČR řešit výpadek z příjmů rozpočtu, který podle našeho odhadu bude činit minimálně 90 miliard korun ročně. Pro hnutí SPD je nepřijatelné, aby tato částka zvýšila deficit státního rozpočtu pro rok 2021, a zároveň se neřešilo zdanění dividend a zisků nadnárodním korporacím, zrušení financování politických neziskovek, předražených armádních akvizic a inkluze ve školství. Takovýto rozpočet SPD hlasováním ve sněmovně nepodpoří, protože bez škrtnutí zbytečných výdajů dojde pouze k dalšímu zvýšení astronomického státního dluhu.

3. Je šílené, že Matteo Salvini bude trestně stíhán pouze za to, že bránil svou vlast ve funkci italského ministra vnitra před invazí ilegálních imigrantů z afrického kontinentu.

Italští senátoři minulý týden zbavili šéfa protiimigrační strany Liga, senátora Mattea Salviniho, imunity, a to poměrem hlasů 149 ku 141. Letos 12. února italští senátoři rozhodli stejně v obdobné kauze, která se týká případu z loňského července. Salvini tehdy jako ministr vnitra nedovolil okamžité vylodění 130 migrantů. Ten nyní bude trestně stíhán pouze za to, že bránil svou vlast ve funkci ministra vnitra před invazí ilegálních imigrantů z afrického kontinentu. Hrozí mu až 15 let odnětí svobody a pobytu v žaláři. Tak to je skutečně neuvěřitelné. Probruselští sluníčkáři chtějí stíhat Mattea za to, že plnil svou vlasteneckou povinnost. Pokud novodobí neomarxisté nemohou Salviniho porazit v regulérních volbách, tak ho vsadí do vězení. To jsou představy současné italské probruselské „demokracie“. Nad nepřizpůsobivými imigranty z naprosto odlišných kultur drží úřady ochrannou ruku a ti mohou znásilňovat, krást, rabovat nebo i dokonce vraždit. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó k tomu napsal, že italský senátor a bývalý ministr vnitra Matteo Salvini si zaslouží „vděk a ocenění“ za to, jak bránil Evropu a svou zemi před nelegální migrací. Toho se u nás od ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) či ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) ale nedočkáme, protože Petříček podporuje přijímání „sirotků“ a Hamáček bojuje proti takzvané „předsudečné nenávisti“, což je pojem, který má kriminalizovat odpůrce imigrace. Pro SPD je nepřijatelné, aby důsledná ochrana státních hranic a nedostatečně rychlé přijetí ilegálních imigrantů bez jakýchkoliv dokladů totožnosti bylo kvalifikováno jako trestný čin. Vítejte v Absurdistánu – globalizované a neomarxistické EU. Hnutí SPD jako jediná politická síla v naší zemi zastoupená ve sněmovně požaduje vypsání referenda o vystoupení z EU, protože je čím dál více jasné, že vystoupení z EU není dětinské, ale nutné!

4. Hnutí SPD navrhne ocenění českých vojáků, kteří bojovali za osvobození Kuvajtu od okupace.

Připomínáme si třicet let od okupace Kuvajtu Irákem. Českoslovenští vojáci se v naprostém souladu s mezinárodním právem zúčastnili vojenské operace k osvobození Kuvajtu. Hnutí SPD s hrdostí připomíná nasazení našich vojáků v této vojenské akci. Naprosto nezaslouženě se jim dnes nedostává patřičné pozornosti. Budeme prosazovat ocenění účastníků této války  a budeme navrhovat, aby některý z útvarů české armády nesl čestný název připomínající skvělé výsledky nasazení našich specialistů radiačního průzkumu a chemické ochrany. Tato operace pro osvobození Kuvajtu byla na rozdíl od okupace Iráku a Afghánistánu v souladu s mezinárodním právem a šlo o boj za osvobození suverénního státu od okupantů.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

4.8.2020

Slušný a pracující občan na 1. místě!

V případě zvolení kandidátů SPD do zastupitelstva Středočeského kraje budeme prosazovat naše programové priority tak, aby se žilo všem občanům našeho kraje lépe. Zajistíme více bezpečí, více pracovních příležitostí, lepší kvalitu silnic a dostupnost lékařů a zdravotní péče pro naše slušné a pracující občany, kteří jsou pro nás na 1. místě.

NAŠE PROGRAMOVÉ PRIORITY:

1. Bezpečný kraj

Zajistíme v součinnosti s Policií ČR vyšší bezpečnost občanů našeho kraje a spolehlivost všech složek Integrovaného záchranného systému. Žádná podpora imigrace a islamizace.

2. Dostupná a kvalitní zdravotní péče

Rozšíříme počet lékařů a kapacitu sítě zdravotních zařízení, zejména praktických, odborných a zubních ordinací a zdravotnického personálu nutné péče a všech typů pohotovostí. Odmítneme privatizaci krajských nemocnic a dle možností prosadíme jejich modernizaci.

3. Kvalitní české potraviny, ne drahý odpad z EU

Velkou pozornost budeme věnovat regionálním výrobcům potravin, což souvisí s naší celostátní kampaní podporující větší podíl kvalitních českých potravin na našem trhu, čímž fakticky zajistíme potravinovou soběstačnost České republiky. Jsme jednoznačně proti rozšiřování komerční zástavby na úkor záborů zemědělské půdy.

4. Podpora seniorům a zdravotně postiženým spoluobčanům

V sociální oblasti musí být prioritou kvalita života seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů. Zefektivníme pečovatelskou, terénní i asistenční službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením a budeme pracovat na rozšíření kapacit pobytových zařízení pro tyto skupiny osob.

5. Navýšení financování kraje

Otevřeme otázku změny rozpočtového určení daní s výsledkem navýšení financování kraje, protože již nechceme být pouze bezplatným servisem, pojišťovnou a noclehárnou pro Prahu.

6. Podpora regionálního podnikání

Posílíme investice do lidských zdrojů s cílem maximální zaměstnanosti v kraji a zároveň podpoříme živnostníky a malé firmy našeho kraje v rozvoji jejich činností. Poskytneme podporu i těm nejmenším obcím a osadám pro jejich důstojné fungování.

7. Doprava

Zrychlíme systém oprav krajských komunikací se zaměřením i na silnice „na konci světa“. Posílíme dopravní obslužnost malých měst a obcí s prioritou na svoz školáků a seniorů. Nepřipustíme zdražení jízdného v prostředcích krajské veřejné hromadné dopravy. Případné zdražení pražské hromadné dopravy budeme občanům Středočeského kraje kompenzovat.

8. Kvalitní školy, kultura, sport a volnočasové aktivity

Zajistíme maximální propojení středních odborných a technických škol a učilišť s firmami v okolí podle jejich zaměření, což usnadní budoucí zaměstnanost jejich studentů. Zvýšíme podporu kulturních, sportovních a zájmových spolků, s cílem naplnění volnočasových aktivit dětí a mládeže.

9. Konec podpory nepřizpůsobivých

Odmítáme zvýhodňování nepřizpůsobivých spoluobčanů, kteří se vyhýbají práci. Musí skončit jejich podpora a vyplácení neadresných sociálních dávek.

Pokud s námi souhlasíte, přijďte ve dnech 2. a 3. října k volbám a volte kandidátku hnutí SPD.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

3.8.2020

Matteo Salvini si za boj proti nelegální imigraci zaslouží ocenění a ne vězení!

Italský Senát už podruhé zbavil bývalého italského ministra vnitra Mattea Salviniho imunity pro trestní stíhání v kauze údajného nelegálního zadržování imigrantů. Tentokrát kvůli tomu, že vloni v srpnu ve funkci ministra vnitra odmítl povolit vylodění imigrantů z humanitární lodi Open Arms v italském přístavu.

Hnutí SPD velmi oceňuje vlastenectví našeho partnera v rámci frakce Identita a demokracie v Evropském parlamentu a lídra italské vlastenecké Ligy, současného senátora italského Senátu Mattea Salviniho, spočívající v jeho neustálém boji proti zabránění vstupu nelegálních imigrantů do Evropy. Matteo Salvini v době, kdy byl italským ministrem vnitra, prosadil řadu protiimigračních zákonů, pomocí nichž značně omezil příliv nelegálních imigrantů do Itálie.

Italské právo definuje, že bývalí ministři nesmějí být souzeni za činy, kterých se dopustili ve funkci, souzeni mohou být pouze v případě, pokud s tím souhlasí Parlament. V italském systému dvou rovnocenných parlamentních komor rozhoduje o imunitě zákonodárců Senát. A právě minulý čtvrtek zbavili italští senátoři Salviniho jen těsně imunity, a to poměrem hlasů 149 ku 141. Sicilská prokuratura tak bude pokračovat v trestním stíhání Mattea Salviniho ve věci údajného nelegálního zadržování osob, za což mu hrozí až 15 let vězení. Salvini vloni v srpnu povolil vylodění stovek imigrantů z lodě španělské nevládní organizace Open Arms až po téměř třech týdnech, když to nařídila sicilská prokuratura. „Jsem hrdý na to, že jsem bránil Itálii. Udělal bych to znovu a udělám to znovu, protože migrační vlna tento měsíc je šestkrát větší, než byla před rokem, když (strana) Liga byla ve vládě,“ řekl k hlasování Senátu Salvini. Informovala o tom ČTK.

Mattea Salviniho vydali italští senátoři už podruhé. Letos 12. února rozhodli stejně v obdobné kauze, která se týká případu z loňského července. Salvini tehdy jako ministr vnitra nechal na moři blokovat loď Gregoretti s imigranty na palubě a nedovolil okamžité vylodění 130 imigrantů pokoušejících se dostat přes Středozemní moře do Itálie. Salvinimu tak hrozí až 15 let vězení a až osmiletý zákaz politické činnosti. To je hlavní zájem probruselských politiků zastoupených v současné italské vládě, a proto se snaží Mattea Salviniho všemi dostupnými prostředky odstranit z politiky, neboť on svou důslednou a protiimigrační politikou, kterou uplatňoval za svého působení v italské vládě z pozice ministra vnitra, si na svou stranu získával stále více Italů. Italská vláda v době, kdy v ní působil ministr vnitra Matteo Salvini, opakovaně odmítala udělit soukromým záchranářským lodím povolení k zakotvení, a to převážně lodím neziskových organizací. Navzdory vyšetřování zůstává Matteo Salvini jedním z nejpopulárnějších politiků v zemi.

V současné době je velmi kritická situace na italském ostrově Lampedusa, kde chtějí kvůli nebývale vysokému počtu připlouvajících imigrantů vyhlásit stav nouze. Za poslední týden se k jeho břehům dostala více jak tisícovka imigrantů. Podle údajů ministerstva vnitra, které zveřejnila minulý týden ČTK, od začátku letošního roku připlulo do Itálie 11.334 lidí, přičemž loni za stejné období to bylo jen 3.508 osob.

V SPD plně souhlasíme s výrokem, který v souvislosti s rozhodnutím italského Senátu vůči Salvinimu, napsal maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Podle maďarského ministra se Salvini rozhodl ochránit Itálii i Evropu a dokázat, že to, co Maďarsko dělá na souši, lze dělat i na moři, a že je možné chránit pozemní evropskou hranici stejně jako námořní. Salvini ukázal svou činností, že Brusel lže, když tvrdí, že chránit námořní evropskou hranici je nemožné. Pro překročení hranic platí jasná pravidla a dodržovat je musí všichni.

Hnutí SPD pevně věří, že je jenom otázka času, kdy Matteo Salvini bude opět hrát klíčovou roli v italské vládě, neboť se nebojí radikálně hájit zájmy obyčejných Italů, kteří za ním stojí. Nic na tom nezmění ani to, že představitelé Evropské unie se snaží Salvinimu návrat do vrcholové politiky překazit. V hnutí SPD prosazujeme stejné vlastenecké názory a hájíme především naše národní zájmy.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

29.7.2020

Jsme proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, která zavádí genderovou totalitu!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém sdělujeme, že hnutí SPD nevidí důvod pro obnovení nouzového stavu a opětovné zahájení řízení země krizovým štábem, protože data ze statistik byla nepravdivá a v realitě je nakažených mnohem méně. Odmítáme, aby byly krajské a senátní volby odloženy a aby ministr vnitra Hamáček lidem zabránil volit. Ale i korespondenční hlasování lze zmanipulovat, proto ho nepodporujeme. YouTube profil Tomia Okamury byl smazán neomarxistickými cenzory za to, že upozorňoval na násilí imigrantů. SPD bojuje s exekutorskými mafiemi, pomáhá lidem v dluhových pastech a prosazuje zestátnění exekutorů. Babišova vláda je bohužel proti. Hnutí SPD je proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, která zavádí genderovou totalitu.

1. Hnutí SPD nevidí důvod pro obnovení nouzového stavu a opětovné zahájení řízení země krizovým štábem, protože data ze statistik byla nepravdivá a v realitě je nakažených mnohem méně.

Hnutí SPD nevidí důvod pro obnovení nouzového stavu a opětovné zahájení řízení země krizovým štábem. Odmítáme tyto návrhy ministra Hamáčka. Covid-19 je třeba řešit na úrovni místních a regionálních opatření a není zatím důvod k plošným opatřením v celé České republice. Je skandální, že se zbytečně strašili lidé na základě špatných statistik. Nejasnosti ve vykazovaném počtu nemocných jsou selháním a je třeba říct, kdo je odpovědný za stav, kdy po čtyřech měsících nevíme, kdo z nakažených je nemocný a kdo není. Ministerstvo zdravotnictví totiž výrazně revidovalo koronavirové statistiky. Aktuálně nakažených bylo v pondělí dopoledne 3 479, tedy o 1 775 méně než ráno. Naopak počet vyléčených vzrostl z 9 590 na 11 423. Za skokovým nárůstem je revize dat, jež hygienici v poslední době nestíhali aktualizovat, uvedl šéf zdravotnických statistiků.

2. Odmítáme, aby byly krajské a senátní volby odloženy a aby bylo lidem zabráněno volit. Ale i korespondenční hlasování lze zmanipulovat, a proto ho nepodporujeme.

Blíží se podzimní krajské a senátní volby a vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nevyloučil, že by se mohly kvůli epidemiologické situaci posunout. Pro hnutí SPD je tento výrok naprosto skandální a vypovídá o jeho nekompetentnosti. Ministr vnitra Hamáček je tady od toho, aby volby podle platné legislativy zabezpečil a nikoliv, aby svými výroky buďto krajské a senátní volby navrhoval odložit, anebo aby lidem, kteří mají kvůli nákaze Covid-19 nařízenou karanténu, zakazoval se voleb zúčastnit. Každému, kdo je v karanténě a má volební právo, stát musí umožnit a zajistit výkon tohoto práva včetně lidí v karanténě, a nikoliv ho v tomto právu omezovat. To, že chytrá karanténa nefunguje, je také odpovědnost této vlády. Zároveň ale odmítáme korespondenční hlasování, při kterém není zajištěna garance objektivity a může docházet k manipulacím volebních výsledků, viz poslední prezidentské volby v Rakousku, které musely být zrušeny. Hnutí SPD v této souvislosti navrhovalo v průběhu koronavirové první vlny změnu zákona o ochraně veřejného zdraví. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM nám tento návrh tehdy odmítla. Zabezpečení zdárného průběhu podzimních krajských a senátních voleb ale v této souvislosti není problém legislativní, ale je to pouze záležitostí organizace technického a hygienicko-epidemiologického zabezpečení. A ministr vnitra Hamáček je tu od toho, aby vymyslel způsob, jak lidem v karanténě umožnit výkon volebního práva.

3. YouTube profil Tomia Okamury byl smazán neomarxistickými cenzory za to, že upozorňoval na násilí imigrantů.

Původní kanál předsedy hnutí SPD Tomia Okamury už na YouTube nenajdete. V pátek minulý týden byl totiž neomarxistickými cenzory smazán. Zablokováním profilu mu ale nedávno pohrozil i Facebook. YouTube tak ale učinil bez jakéhokoli předešlého upozornění. Důvodem zrušení je podle všeho to, že zde byla opakovaně zveřejňována videa, na kterých byly vyobrazeny násilné a kriminální činy migrantů v západní Evropě a „bojovníků proti rasismu“ v rámci hnutí Black Lives Matter (BLM) v USA. Hnutí SPD zastává názor, že ukazovat násilné a pravdivé chování migrantů je legitimní a není to nenávistný slovní projev. Jestli se někdo projevuje nenávistně, tak jsou to zrovna ilegální imigranti, násilníci a kriminální živly podporované hnutím BLM v USA. Svoboda slova musí platit pro všechny, ale podle pirátských cenzorů sociálních sítí je prostě zakázáno ukazovat realitu.

4. SPD bojuje s exekutorskými mafiemi, pomáhá lidem v dluhových pastech a prosazuje zestátnění exekutorů. Babišova vláda je bohužel proti.

SPD bojuje s exekutorskými mafiemi, pomáhá lidem v dluhových pastech a prosazuje zestátnění exekutorů. V České republice je momentálně více než 700 tisíc občanů postižených exekucemi. Kvůli koronaviru budou mnozí dlužníci v ještě složitější situaci. Vláda ČR v pondělí vyslovila nesouhlasné stanovisko s návrhem poslanců SPD na vydání zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením soudních exekutorů. Přijetím návrhu zákona mělo dojít k navrácení stavu právní úpravy do roku 2001, tedy do období, kdy výkon rozhodnutí zajišťoval výhradně stát bez existence soukromých exekutorů. SPD je jediný politický subjekt zastoupený ve sněmovně, který systematicky prosazuje pomoc lidem v exekucích a dluhových pastech. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM ale naše návrhy odmítá.

5. Hnutí SPD je proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, která zavádí genderovou totalitu.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM v pondělí odložila projednání návrhu na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí – tzv. Istanbulskou úmluvu. Urgentní projednání Istanbulské úmluvy doporučila v pátek 24. července 2020 Rada vlády pro rovnost mužů a žen, které předsedá premiér Andrej Babiš. Premiér Babiš Istanbulské úmluvě vyslovil v minulosti svou podporu. Tato úmluva je mezinárodní smlouvou Rady Evropy, která byla přijata už v roce 2011, ale v platnost vešla až o tři roky později. Česká republika jako jeden z posledních unijních států dokument podepsala až v květnu roku 2016, dosud však nedošlo k její ratifikaci Parlamentem ČR. Hnutí SPD s ratifikací této kontroverzní smlouvy nesouhlasí. Pod rouškou ochrany práv žen nám má být totiž v reálu podsunuta gender agenda směřující proti rodině, konzervativním hodnotám, mužům apod. A je to jenom další pokus, jak předat další kus moci nikým nevolenému neziskovému sektoru, včetně mezinárodního. V připomínkovém řízení odborný nesouhlas z hlediska práva však vyjádřily i Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství. Upozorňují, že všechna nežádoucí jednání popsaná ve Smlouvě jsou už nyní v ČR trestná a jsou součástí trestního zákona. Po ratifikaci úmluvy by však mělo dojít i ke změně některých současných zákonů v České republice tak, aby vyhovovaly znění úmluvy. Hnutí SPD vítá v této souvislosti prohlášení polského ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra, který o víkendu uvedl, že Polsko od Istanbulské úmluvy odstoupí. V polské vládě na toto téma probíhá debata. Maďarsko a Slovensko v parlamentu již úmluvu odmítly. Česká republika by měla podle hnutí SPD postupovat stejně.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

24.7.2020

Nechceme být vazaly Evropské unie, ze které se stala Dluhová unie!

Lídři EU se shodli na fondu obnovy, v rámci kterého připadne 360 miliard euro na půjčky, které budou garantovat členské země. Tím i naší republice připadne povinnost placení nových daní a vzniknou nové závazky, které finančně zatíží na několik let dopředu naše občany a posílí naši závislost na EU.

Hnutí SPD nesouhlasí s plánem obnovy, kterou lídři EU pokládají za velký úspěch, včetně našeho premiéra Andreje Babiše, který byl jednání v Bruselu přítomen. Všichni zúčastnění premiéři a prezidenti unijních zemí tak odsouhlasili, že se naši občané budou podílet na placení dluhů Evropské unie v rámci povinných celoevropských daní. Česká republika bude platit do unijní pokladny. Unie bude ručit za půjčky státům, které na tom nejsou ekonomicky dobře, jako například Itálie, Španělsko a Řecko, kterým už nikdo půjčit nechce. Paradoxně tak budeme těmto státům finančně pomáhat, aby udrželi násobně vyšší důchody a platy, než mají naši občané. S tím rozhodně nesouhlasíme. V hnutí SPD prosazujeme politiku, v rámci které je náš slušný a pracující občan na prvním místě, ke kterému by měly směřovat státní finanční pobídky, a ne, aby se podílel na splácení unijního dluhu.

Lídři Evropské unie se na svém summitu, který začal minulý čtvrtek a skončil až pátý den jednání, dohodli parametry budoucího rozpočtu Evropské unie na období 2021–2027, a zároveň odsouhlasili vznik obřího fondu obnovy, kterým EU reaguje na současné ekonomické problémy způsobené covidovou pandemií. Výsledek schválených financí je astronomický a ne zcela reálný. To si ale zúčastnění lídři EU nepřipouštějí a spíše se považují za ty, co zachrání EU. Jednání ukončili s výsledkem, který ale přinese ještě mnoho problémů, než bude zahájen proces jeho implementace.  Celkový rozpočet EU pro zmíněné sedmileté období bude činit 1,07 bilionu eur a dalších 750 miliard eur bude možno čerpat ve formě dotací a půjček z fondu obnovy, přičemž 390 miliard eur z této částky budou tvořit granty a zbytek půjčky.

Finance jsou vázané na spoustu různých reforem a určené převážně na podporu zelené ekonomiky a digitalizace na základě plánů, které bude schvalovat Evropská komise a všechny země EU. Tam také vidíme velké problémy, neboť nám EU bude určovat prostřednictvím Evropské komise, kam peníze směřovat. My v hnutí SPD s tím nesouhlasíme, jelikož velká část vypůjčených financí bude muset jít na nařízené projekty v rámci tzv. „Zelené dohody pro Evropu“. Tato dohoda představuje balíček opatření Evropské komise, který byl představen 11. prosince 2019, a který vyžaduje od občanů a společností v Evropské unii tvrdý přechod na ekologičtější hospodářství, které bude mít velmi negativní vliv na naší ekonomiku. Je to též priorita Evropské komise na budoucí léta. To potvrdila i šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová, která po ukončeném summitu na tiskové konferenci uvedla: „Obnova Evropy bude zelená“.  

Hnutí SPD zastává názor, že o takto důležité záležitosti, jakou je plán obnovy EU, by měli rozhodovat a následně ji schvalovat poslanci Parlamentu České republiky a ne premiér sám. Též požadujeme, aby se k tak závažným věcem měli možnost vyjádřit všichni občané, a to v rámci referenda.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

22.7.2020

Islamizace je hrozbou pro Evropu i pro naši zemi!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém připomínáme, že premiér Andrej Babiš v Bruselu odsouhlasil, že čeští občané budou platit dluhy Evropské unie. Hnutí SPD odmítá, aby čeští občané platili astronomické dluhy unie, a pokud bude mít SPD vládní odpovědnost, ČR je odmítne platit. Vláda nese odpovědnost za nárůst případů Covid 19. Karel Havlíček (ANO) by měl odstoupit z funkce ministra dopravy kvůli neutěšenému stavu v železniční dopravě. Francouzský Senát se zabývá postupující islamizací francouzské společnosti – islamizace je hrozbou pro Evropu i pro naši zemi. Vítáme, že vládní zmocněnec zahájí konzultace s Ruskou federací, které by měly vyřešit vzájemné spory.

1. Odmítáme, aby čeští občané platili astronomické dluhy Evropské unie.

Premiér Andrej Babiš v Bruselu odsouhlasil, že čeští občané budou platit dluhy Evropské unie a že EU bude vybírat celoevropské daně. Pokud bude mít SPD vládní odpovědnost, ČR je odmítne platit. O minulém víkendu a na začátku týdne proběhl summit EU k rozdělení astronomické částky 750 miliard eur (18,7 bilionu korun) v rámci tzv. fondu obnovy určeného na pomoc zemím postiženým koronavirem a dalšímu sedmiletému finančnímu rámci EU. Peníze si EU půjčí. Na summitu byl vyvíjen tlak na všechny členské státy, aby se společně se státy tzv. eurozóny podílely na zadlužení a půjčkách EU. Je evidentní, že takovouto částku nelze rozdělit spravedlivě, protože každý stát přistupoval se svými opatřeními vůči pandemii koronaviru rozdílně. Navíc EU žádné vlastní prostředky nemá – peníze má od členských států a jejich občanů. Hnutí SPD v této souvislosti odmítá zadlužení EU, potažmo našich občanů, na dlouhé dekády. Tyto investice jsou ke všemu určeny zejména pro jižní křídlo EU (Itálie, Španělsko), které mají hospodářské a ekonomické problémy dlouhodobě. Tato částka je také přednostně určena na tzv. Green Deal, tedy projekty, které nejsou v zájmu občanů našeho státu. Pro hnutí SPD je naprosto nepřijatelné, aby takováto důležitá rozhodnutí, která budou mít velký a dlouhodobý dopad na všechny občany České republiky, neschvaloval Parlament ČR, ale pouze premiér a jeho vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM. Kdyby v naší zemi byla funkční demokracie, schvalovala by se podobně závažná záležitost v referendu. Nechceme být vazaly EU, a proto hnutí SPD jako jediná politická síla zastoupená ve sněmovně požaduje vypsání referenda o vystoupení z EU.

2. Vláda nese odpovědnost za nárůst případů Covid 19.

V České republice je aktuálně minimálně 5.046 potvrzených osob nakažených koronavirem, to je zatím maximum od začátku pandemie v dubnu letošního roku. V současné době jsou to ohniska nákazy zejména v Moravskoslezském kraji, Praze a Středočeském kraji. Covid 19 se šíří stejnou rychlostí jako na jaře, ale vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM současnou situaci bagatelizuje. Stalo se tak přesto, že byla zavedena vládní plošná opatření (např. tzv. chytrá karanténa) a byla vypnuta ekonomika a schválen 500 miliardový státní dluh, který budou naši občané splácet dalších minimálně sedm let. V současné situaci vláda přenáší odpovědnost na hejtmany, přičemž drastická opatření krajské hygieny v Moravskoslezském kraji (která je ale v gesci Ministerstva zdravotnictví) byla vydána téměř s okamžitou platností, bez ohledu na probíhající kulturní a společenské akce. Hnutí SPD zastává názor, že Vláda ČR nese veškerou odpovědnost za současný stav, a také by měla kompenzovat škody vzniklé pořadatelům v souvislosti s těmito opatřeními, jako např. zrušení probíhajícího NeFestivalu v Ostravě.

3. Karel Havlíček by měl odstoupit z funkce ministra dopravy kvůli neutěšenému stavu v železniční dopravě.

Minulý týden se nesl ve znamení sedmi po sobě jdoucích sérií mimořádných událostí na železnici. Je to pouhý vrcholek ledovce, který jasně vypovídá o současné situaci na Ministerstvu dopravy a systémových chybách a špatné koncepci zejména v železniční dopravě a Českých drahách (ČD). Naše železnice je zastaralá, chybí potřebné investice, strojvedoucí navíc ke své práci prodávají jízdenky a přehazují výhybky. Jsou přetěžováni a s ohledem za svěřenou hmotnou odpovědnost nejsou dostatečně ohodnoceni. Chybou bylo i oddělení ČD na osobní a nákladní dopravu vznikem ČD Cargo a.s. v roce 2007. Hnutí SPD proto zastává názor, že ministr Karel Havlíček (za ANO), který řídí dvě ministerstva a je ještě navíc vicepremiérem vlády, by měl z funkce ministra dopravy odstoupit, protože evidentně situaci nezvládá. Také se potvrzuje to, co říká SPD od samého začátku, že nelze řídit improvizací a suplováním ministerstvo dopravy.

4. Francouzský Senát se zabývá postupující islamizací francouzské společnosti – islamizace je hrozbou pro Evropu i pro naši zemi.

Francouzský Senát projednává analýzu o pronikání islámu do francouzské společnosti. Analýza konstatuje, že probíhá postupná islamizace francouzské společnosti a zdůrazňuje, že jde o radikální islám, který je netolerantní k principům občanské společnosti. Radikální islamisté plně využívají zvýhodňování menšin politikou multikulturalismu pro růst svého vlivu. Rozsáhle využívají právo na domácí vzdělávání dětí, takže mladá generace je plně pod vlivem radikálních imámů. Analýza navrhuje 44 zásadních opatření, které je třeba udělat k záchraně francouzské společnosti. Upozorňuje, že jinak čeká Francii nárůst násilí a ohrožení demokracie. Je to plné potvrzení názorů hnutí SPD, které varuje před islamizací západní Evropy. Islamizace je nebezpečím i pro Českou republiku.

5. Vítáme, že vládní zmocněnec zahájí konzultace s Ruskou federací, které by měly vyřešit vzájemné spory.

Vláda ČR projednala a schválila mandát zmocněnce pro konzultace s Ruskou federací – ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolfa Jindráka. Uvedlo to ministerstvo zahraničí, podle kterého mají konzultace pokrýt celou šíři česko-ruských vztahů a nevěnovat se pouze dílčím sporným záležitostem. Návrh byl konzultován s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Česko-ruské vztahy se v posledních letech výrazně zhoršily zejména v souvislostmi s rozhodnutími pražských politiků (TOP 09, ODS) a odstraněním sochy maršála Koněva v Praze a výstavbě pomníku Ruské osvobozenecké armády (tzv. vlasovců). Ministerstvo zahraničí v květnu navrhlo Moskvě na základě vzájemné smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993 konzultace k vyřešení vzájemných sporů. Ta ale doposud neproběhla, což je také důsledkem špatné práce ministerstva zahraničních věcí vedeného Tomášem Petříčkem (ČSSD). Hnutí SPD proto jmenování Rudolfa Jindráka jako zmocněnce vítá. Rudolf Jindrák je zkušený diplomat a má řadu zkušeností s obtížnými vyjednáváními, jako byla například příprava česko-německé deklarace v 90. letech.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

21.7.2020

Středočeský kraj na 1. místě!

V případě zvolení kandidátů SPD do zastupitelstva Středočeského kraje budeme prosazovat naše programové priority tak, aby se žilo všem občanům našeho kraje lépe.

Zajistíme více bezpečí, více pracovních příležitostí, lepší kvalitu silnic a dostupnost lékařů a zdravotní péče pro naše slušné a pracující občany, kteří jsou pro nás na 1. místě.

Zajistíme v součinnosti s Policií ČR vyšší bezpečnost občanů našeho kraje a spolehlivost všech složek Integrovaného záchranného systému. Zvýšíme podporu programů prevence kriminality v oblastech bezdoplatkových zón a tam, kde se obchoduje s bídou. Žádná podpora imigrace a islamizace. Odmítáme zvýhodňování nepřizpůsobivých spoluobčanů, kteří se vyhýbají práci.

Velkou pozornost budeme věnovat regionálním výrobcům potravin, což souvisí s naší celostátní kampaní podporující větší podíl kvalitních českých potravin na našem trhu, čímž fakticky zajistíme potravinovou soběstačnost České republiky. Budeme chránit a podporovat zemědělství a zemědělce v našem kraji formou výhodných a krajem garantovaných půjček. Jsme jednoznačně proti rozšiřování komerční zástavby na úkor záborů zemědělské půdy.

Rozšíříme počet lékařů a kapacitu sítě zdravotních zařízení, zejména praktických, odborných a zubních ordinací a zdravotnického personálu nutné péče a všech typů pohotovostí. V sociální oblasti musí být prioritou kvalita života seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů. Zefektivníme pečovatelskou, terénní i asistenční službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením a budeme pracovat na rozšíření kapacit zařízení pro tyto skupiny osob.

Otevřeme otázku změny rozpočtového určení daní s výsledkem navýšení financování kraje, protože již nechceme být pouze bezplatným servisem, pojišťovnou a noclehárnou pro Prahu.

Zrealizujeme klíčové dopravní projekty ve spolupráci se státem a Prahou, a zrychlíme systém oprav krajských komunikací se zaměřením na silnice druhých a třetích tříd. Posílíme dopravní obslužnost malých měst a obcí s prioritou na svoz školáků a seniorů. Budeme jasně proti jakémukoli zdražování veřejné dopravy v kraji.  

Zvýšíme podporu kulturních, sportovních a zájmových spolků, s cílem naplnění volnočasových aktivit dětí a mládeže. Poskytneme maximální propojení středních odborných a technických škol a učilišť s firmami v okolí podle jejich zaměření, což usnadní budoucí zaměstnanost jejich studentů.

Posílíme investice do lidských zdrojů ve formě maximální zaměstnanosti v kraji a zároveň podpoříme živnostníky a malé firmy našeho kraje v rozvoji jejich činností. Poskytneme podporu i těm nejmenším obcím a osadám pro jejich důstojné fungování.

Sucho a klimatické změny jsou vážným problémem, ale odmítáme z tohoto dělat moderní náboženství – prosazujeme racionální ochranu životního prostředí, vody a krajiny.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

20.7.2020

Vlastenectví je čest, hrdost a odvaha!

Jako vlastenecké hnutí hájíme národní suverenitu a plně ctíme a respektujeme naši kulturu a tradice a jsme na to náležitě hrdí.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) jako jediná ze současných politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky prosazuje zavedení přímé demokracie spočívající v širokém zapojení občanů do řízení země.

Jsme vlastenecké a demokratické hnutí, které nepřestává bojovat za nezávislost a suverenitu českého státu. Nynější podoba evropské integrace je projektem vedeným s cílem vytvoření evropského superstátu pod názvem Evropská unie. Tento projekt, do kterého dne 1. května 2004 vstoupila i Česká republika, však našim občanům nepřinesl nic podstatného, co by jim zkvalitnilo jejich život, ba spíše naopak. Největší obavy mají naši občané z přílivu nelegálních imigrantů, kteří by s sebou přinesli a chtěli zde propagovat svoji kulturu, která je neslučitelná s tou naší. A že jsou jejich obavy oprávněné, můžeme sledovat v unijních státech, které se staví vstřícně k přijímání imigrantů, jenž probíhá formou řízené islamizace Evropy. Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa.

My nesdílíme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře nebo náboženství, ale vždy budeme mít na paměti, že naše společnost má národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme chránit, neboť tak činili po celé generace naši předkové a mnozí z nich za jejich uchování položili i své životy. Tím nám předali svůj odkaz, abychom byli skutečnými pány ve své zemi a dobrými vlastenci. Tento odkaz my máme za povinnost předat našim dětem. Tak v hnutí SPD vnímáme vlastenectví, úctu k národu a jeho tradicím, kultuře a hodnotám. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami neslučitelná. Vážíme si a respektujeme jiné národy, ale razantně vyžadujeme stejný respekt od nich.

Pro hnutí SPD je tradiční rodina tvořena mužem a ženou společně vychovávající děti a spokojený pracující občan, vždy na prvním místě. Vládě jsme předložili řadu legislativních návrhů zákonů a opatření, jak našim slušným a pracujícím občanům pomoci, zlepšit jim kvalitu života a vrátit jim důvěru v budoucnost našeho státu. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody. V žádném případě jsme nezapomněli na naše seniory, děti a invalidy, pro které máme připravené různé formy sociální solidarity společnosti. Abychom tyto body mohli prosazovat, musíme být vládní stranou, neboť současná vláda naše návrhy a doporučení, například jak ušetřit státní finance, neakceptuje.

Naši občané by měli mít právo rozhodnout v referendu o vystoupení z EU. Současná politika příkazně vedená ze strany mocných zemí EU (Německo a Francie) cílí k oslabení a likvidaci národních států a národů Evropy. Žádáme proto právo občanů rozhodnout v referendu o vystoupení ČR z EU.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

17.7.2020

Slušní a pracující občané jsou pro nás na 1. místě!

Minulou sobotu proběhlo v příjemném prostředí pražského hotelu Duo jednání celostátního politického Grémia hnutí SPD, v rámci něhož jsme oficiálně zahájili předvolební kampaň k podzimním krajským a senátním volbám. 

Jsme si plně vědomi, že úspěšnost naší země zcela závisí na lidech, kteří zde ve společném souladu žijí, pracují a vychovávají děti. Proto i hlavní motto volební kampaně hnutí SPD je, že slušný a pracující občan musí být na 1. místě a musí dostat více peněz, bezpečí a spravedlnosti. Zásadně ale odmítáme zvýhodňování nepřizpůsobivých spoluobčanů, kteří se vyhýbají práci.

Hnutí SPD udělalo od doby svého založení (2. června 2015) veliký kus politické práce, a to na všech úrovních. Nejvíce je naše práce viditelná v Poslanecké sněmovně. Ve všech krajích České republiky máme zřízené a fungující regionální kluby a v okresech nám pracují naši členové a čekatelé v oblastních a místních organizacích. V letošních říjnových krajských volbách chceme získat alespoň pět desítek krajských zastupitelů a mít zastoupení ve všech 13 zastupitelstvech krajů České republiky. Mezi prioritní body programu SPD pro krajské volby, které vytýčilo předsednictvo hnutí spolu s programovou komisí, patří zejména více bezpečí, zlepšení dopravní infrastruktury, zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny občany, zajištění fungujících sociálních služeb, zlepšení úrovně školství s prioritou zrušení inkluze a podpora regionálního podnikání, a tím i podpora zaměstnanosti.

Mezi tématy hnutí SPD pro práci v krajských zastupitelstvech budou prioritně řešeny otázky bezpečného života občanů v krajích, představeny nástroje na podporu regionálního podnikání s cílem zachovat současná pracovní místa, a podpora nových živnostníků. Svou účastí v krajských zastupitelstvech se chceme podílet na prosazování efektivního integrovaného dopravního systému, zlepšení kvality silnic, zajistit dostupnost lékařů i zdravotní péče a v neposlední řadě podporovat podnikání v oblasti regionálního turistického ruchu. Velkou pozornost chceme věnovat regionálním výrobcům potravin, což je součástí naší celostátní kampaně podporující zvýšení podílu kvalitních českých potravin na našem trhu a zajištění faktické potravinové soběstačnosti České republiky. V sociálních službách musí být prioritou kvalita života seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů.

Úkolů jsme si stanovili opravdu dost, ale všechny jsou splnitelné v takovém rozsahu, aby naši občané byli spokojeni. Rádi bychom Vás o tom chtěli přesvědčit, což ale závisí na počtu hlasů, které od vás při podzimních volbách získáme. Naše hnutí SPD své závazky a svůj program plní. Naši kandidáti na hejtmany jsou zárukou, že v případě účasti v krajských zastupitelstvech, budeme nekompromisně představené priority prosazovat a realizovat. Ve všech krajích bude hnutí SPD kandidovat samostatně a budeme mít své kandidáty také ve všech senátních obvodech. Naše volební kampaň pro krajské a senátní volby proběhne též tradičně formou kontaktní kampaně spojené s osobním setkáváním kandidátů s voliči.

Hnutí SPD si je plně vědomo toho, že úspěšnost naší země zcela závisí na lidech, kteří zde ve společném souladu žijí, pracují a vychovávají děti. Právě na tyto naše občany jsme pamatovali při zpracování volebního programu a jeho plněním jim chceme zpříjemnit život v naší krásné zemi, a to bez příkazů a naplánovaných scénářů určovaných Evropskou unií. Slušní a pracující občané jsou pro nás na 1. místě.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

16.7.2020

V polských prezidentských volbách vyhrálo vlastenectví a odpor k Evropské unii!

Poláci ve volbách rozhodli, že jejich prezidentem na dalších pět let bude Andrzej Duda.

Současný polský prezident Andrzej Duda v nedělních volbách svůj post obhájil. Poláci mu tak prodloužili prezidentský mandát na dalších pět let. Voliči tak opět dali důvěru prezidentovi, který hájí vlastenecké zájmy Polska, prosazuje konzervativní hodnoty, tradiční přirozenou rodinu a je skeptický k Evropské unii.

Hnutí SPD blahopřeje Andreji Dudovi ke znovuzvolení polským prezidentem. S prezidentem Dudou nás spojuje řada shodných názorů, a proto jsme rádi, že v Polsku dalších pět let bude prezident, pro kterého jsou hodnoty vlastenectví, národní suverenity a hrdosti, uznávání tradiční rodiny tvořené mužem, ženou a dětmi, prioritami. Andrzej Duda má s naším hnutím společné to, že moc nevěří projektu Evropské unie, a proto můžeme očekávat, kam bude Polsko v příštích pěti letech směřovat. Zajisté se posílí spolupráce zemí V4, protože vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) má plnou podporu prezidenta Dudy v Polsku.

Strana PiS má v Sejmu 235 ze 460 poslaneckých křesel, což znamená, že ještě tři roky bude v Polsku samostatně vládnout. Vláda PiS během uplynulých čtyř let, kdy se ekonomice dařilo, zavedla štědré sociální programy, jako jsou třinácté důchody pro seniory nebo přídavky 500 zlotých na dítě, zvýšila minimální mzdu nebo snížila věk odchodu do důchodu. Kvůli některým svým krokům, třeba kvůli reformě justice nebo rozsáhlému kácení v chráněném Bělověžském pralese, se dostala do konfliktu s Evropskou unií. EU chce mít plně podmaněné i Polsko, kterému vytýká, že ohrožuje principy právního státu a demokracie a že ovládá klíčové instituce v zemi, včetně veřejnoprávních médií. Za vlády PiS se zhoršily vztahy Polska s Německem, po němž Varšava žádá odškodnění za škody napáchané nacisty za druhé světové války. Polsko má naopak dobré vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který vloni zrušil vízovou povinnost pro Poláky. Spojené státy se také chystají posílit svoji vojenskou přítomnost v největší středoevropské zemi. S Českou republikou spojuje polskou vládu v posledních letech zejména odpor proti přijímání nelegálních imigrantů podle určení EU a například jsme proti zpřísňování závazků v boji s klimatickými změnami.

Ve druhém kole prezidentských voleb, které proběhly v Polsku minulou neděli, současný polský prezident Andrzej Duda svůj post obhájil. Duda získal 51,21 procent hlasů. Dudova protikandidáta, varšavského primátora Rafala Trzaskowského z opoziční proevropské Občanské platformy (PO), podpořilo 48,79 procenta lidí. Duda, který se řadí mezi obránce konzervativních hodnot, jako je rodina v jejím tradičním pojetí, v předvolební kampani odsuzoval stoupence hnutí za posílení práv sexuálních menšin. V minulosti byl členem PiS, ale krátce po svém prvním zvolení prezidentem v roce 2015 se členství ve straně vzdal. Dále s touto stranou sympatizuje, takže bude pravděpodobně vstřícný k mnoha zákonům, které mu budou předloženy k podpisu. Hlasovat přišlo v Polsku přes 68 procent voličů. Polské prezidentské volby, jejichž první kolo se konalo před dvěma týdny, byly prvními, kdy voliči mohli hlasovat korespondenčně. Tato změna souvisela se současnou pandemií nemoci covid-19.

Hnutí SPD vítá Dudovo opětovné zvolení polským prezidentem přímou volbou, tedy stejným způsobem, který podporuje jako jediné z politických subjektů u nás naše vlastenecké hnutí.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

15.7.2020

Odmítáme zvýhodňování nepřizpůsobivých menšin!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že hnutí SPD představilo svůj program do krajských voleb: Slušný a pracující člověk musí být na 1. místě. Odmítáme zvýhodňování nepřizpůsobivých menšin. Pokud bude mít SPD vládní odpovědnost, Česká republika odmítne platit dluhy Evropské unie a Brusel v naší zemi daně vybírat nebude! Koalice ANO, ČSSD s podporou KSČM zamítla bod odsuzující bruselské kvóty na imigranty – tato koalice je probruselská a proimigrační. Hnutí SPD vítá, že v prezidentských volbách v Polsku zvítězil stávající vlastenecký a tradiční hodnoty hájící prezident Andrzej Duda. Europoslanci ANO, KDU-ČSL, ODS, TOP 09, Pirátů a KSČM podpořili protesty Black Lives Matter, které se zvrhly v ničení soch, rabování a vlnu násilí – SPD je jediné jasně proti. Vítáme schválení paušální daně, které je důležitým bodem našeho programu.

1. Hnutí SPD představilo svůj program do krajských voleb: Slušný a pracující člověk musí být na 1. místě. Odmítáme zvýhodňování nepřizpůsobivých menšin.  

V sobotu 11. července proběhlo v Praze jednání celostátního politického grémia hnutí SPD. Na tomto grémiu byla předsedou Tomiem Okamurou vyhodnocena dosavadní politická práce hnutí na všech úrovních, tedy ve sněmovně, v krajských, oblastních a místních organizacích. Byla oficiálně zahájena předvolební kampaň, představen program a zároveň proběhlo představení našich kandidátů na hejtmany a senátory. Hnutí SPD chce získat v podzimních krajských volbách aspoň pět desítek krajských zastupitelů a chce získat zastoupení  ve všech 13 zastupitelstvech krajů České republiky. Hlavními body programu SPD pro krajské volby jsou zejména zlepšení dopravní infrastruktury, zdravotní péče, sociálních služeb, úrovně školství a podpora regionálního podnikání, a tím i podpora zaměstnanosti. Hlavní motto naší kampaně je, že slušný a pracující člověk musí být na 1. místě a musí dostat více peněz, bezpečí a spravedlnosti. Odmítáme zvýhodňování nepřizpůsobivých menšin.

2. Pokud bude mít SPD vládní odpovědnost, Česká republika odmítne platit dluhy Evropské unie a Brusel v naší zemi daně vybírat nebude!

Na jednání sněmovny minulý týden poslanci ANO, ČSSD s podporou KSČM a tzv. demobloku dali premiérovi Andreji Babišovi mandát, aby při jednání špiček EU podpořil Plán na podporu oživení Evropy počítající se zadlužením 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun). Poslanci SPD byli proti. Co je podstatou tohoto plánu? Elity EU si budou půjčovat peníze, které budou rozdělovat a členské země za ně budou ručit. Evropská unie zavede několik celoevropských daní. Je to o tom, že budeme muset dotovat krachující státy eurozóny. Brusel chce za naše peníze zachránit eurozónu, ze které by Řecko, Itálie, Španělsko či dokonce i Francie jinak mohly vystoupit. Budeme ručit za výdaje, které budou řídit jiní. Odmítáme dluhovou unii. Odmítáme platit globalistickým lichvářům za dluhy krachujících států eurozóny. Hnutí SPD avizuje, že pokud bude mít SPD vládní odpovědnost, Česká republika odmítne tyto dluhy platit a Brusel v naší zemi daně vybírat nebude! Ani korunu globalistickým lichvářům! Ani korunu Bruselu! Hnutí SPD také podnikne veškeré kroky k našemu vystoupení z EU.

3. Koalice ANO, ČSSD s podporou KSČM zamítla bod odsuzující bruselské kvóty na imigranty – tato koalice je probruselská a promigrační.

Poslaneckou sněmovnou nám bylo minulý týden zamítnuto zařazení mimořádného bodu k odmítnutí výroků spolkového ministra zahraničí Heiko Maase z 2. července 2020, který navrhl přinucení České republiky k přijímání migrantů. Hnutí SPD zastává názor, že Česká republika má plné právo odmítnout povinné kvóty na přijímání migrantů a považujeme výroky o tom, že nám tyto kvóty budou vnuceny stávající předsednickou zemí EU – Německem – za hrubý útok na naše právo rozhodovat o své migrační politice. Je evidentní, že koalice ANO, ČSSD s podporou KSČM je probruselská a proimigrační, protože nám projednání tohoto bodu společně s poslanci tzv. demobloku zamítla, a odmítla se tak postavit proti diktátu Bruselu a Berlína. SPD je jedinou stávající parlamentní silou, která hájí zájmy našich občanů a bojuje proti ilegální imigraci.

4. Hnutí SPD vítá, že v prezidentských volbách v Polsku zvítězil stávající vlastenecký a tradiční hodnoty hájící prezident Andrzej Duda.

Hnutí SPD vítá výsledky prezidentských voleb v Polsku, které proběhly o víkendu a ve kterých zvítězil stávající vlastenecký a tradiční hodnoty hájící prezident Andrzej Duda. Výsledky těchto voleb jasně vypovídají o tom, kam bude Polsko následující funkční období mandátu prezidenta Dudy směřovat. Prezident Duda je člověk, který má podporu strany PiS, která hájí konzervativní a národní zájmy, prorodinnou politiku a je kritická k politice EU. V jeho zvolení je záruka posílení spolupráce formátu V4, protože vládnoucí strana PiS má zároveň v Sejmu pohodlnou většinu 235 mandátů, a opozice nemůže tudíž z pozice prezidenta vládní návrhy vetovat. Hnutí SPD je jediným naším vlasteneckým politickým subjektem, který podporuje přímou volbu prezidenta, tedy stejný způsob, jako je v současnosti zavedený v Polsku.

5. Europoslanci ANO, KDU-ČSL, ODS, TOP 09, Pirátů a KSČM podpořili protesty Black Lives Matter, které se zvrhly v ničení soch, rabování a vlnu násilí – SPD je jediné jasně proti.

16 českých europoslanců zvedlo ruku na podporu protestů v USA a proti prezidentu Trumpovi a 3 se alibisticky zdrželi. Proti usnesení hlasovali pouze europoslanci za SPD Ivan David a Hynek Blaško. Evropský parlament (EP) tímto stanoviskem vyjádřil jasnou podporu k protestům v USA a hnutí Black Lives Matter. Jmenovitě: Kateřina Konečná (KSČM), Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), Evžen Tošenovský (ODS), Jiří Pospíšil (TOP 09), Mikuláš Peksa (Piráti), Stanislav Polčák (STAN), Radka Maxová (ANO), Dita Charanzová (ANO), Martina Dlabajová (ANO), Luděk Niedermayer (TOP 09). Markéta Gregorová (Piráti), Ondřej Kovařík (ANO), Marcel Kolaja (Piráti), Martin Hlaváček (ANO) a Ondřej Knotek (Piráti). Alexandr Vondra, Jan Zahradil a Veronika Vrecionová z ODS se zdrželi. Tyto protesty se v řadě měst zejména v USA zvrhly v ničení soch, rabování a vlnu násilí. Podle hnutí SPD záleží na všech životech, a to bez ohledu na barvu pleti, náboženství nebo politické přesvědčení.

6. Vítáme schválení paušální daně, které je důležitým bodem našeho programu.

Minulý týden bylo ve sněmovně mj. schváleno zavedení paušální daně pro drobné podnikatele a živnostníky s ročním obratem do 800 tisíc korun na základě dobrovolnosti. Jedná se o jeden z hlavních programových bodů hnutí SPD, kterým chceme zásadně snížit byrokracii OSVČ a finančních úřadů.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

14.7.2020

Odmítáme platit globalistickým lichvářům za dluhy krachujících států eurozóny!

Návrh Evropské komise na obnovu evropských ekonomik, který představila předsedkyně EK a šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová s plnou podporou německé kancléřky Angely Merklové, je pro naše občany dle SPD nepřijatelný.

Hnutí SPD odmítá návrh EK na obnovu ekonomik členských států, neboť zastáváme názor, že Evropská unie není schopna představit, natož pak zrealizovat fungující model, který by uměl pomoci unijním státům k překonání ekonomické krize. Byrokratičtí úředníci v Bruselu umějí pouze vybrat peníze od členských zemí, nebo si je půjčit za jejich záruky. V SPD jsme názoru, že Česká republika by neměla dávat záruky za dluhy, které si půjčí EU a kterými bude krýt své výdaje, neboť ve svém důsledku nás i budoucí generace zadluží a posílí též naší závislost na EU. Potřebujeme posílit národní programy, ne dotační politiku EU. Nechceme ručit za peníze, které se budou utrácet v jiných zemích, proto nepodporujeme společné evropské daně. Půjčit si může každý, ale hlavní problém je v tom, že za dluh mají ručit všechny jednotlivé členské státy.

Evropská komise chce v rámci pokrizové obnovy evropských ekonomik poskytnout členským zemím Evropské unie 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun). Půl bilionu eur z částky, kterou si plánuje bezprecedentně vypůjčit na finančních trzích, budou přímé platby, zbylých 250 miliard úvěry. Tak to představila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová při prezentaci návrhu EK v Evropském parlamentu. Komise chce za dluh ručit příštím sedmiletým rozpočtem, v němž by mělo být celkem 1,1 bilionu eur. Komise záchranným fondem reaguje na největší ekonomický výpadek v historii EU, který způsobila koronavirová omezení. Kvůli historicky největšímu společnému záchrannému plánu chce EK zvýšit strop pro takzvané vlastní zdroje rozpočtu, mezi něž patří především přímé odvody členských států. Místo dosavadních 1,2 procenta unijního hrubého národního důchodu to podle představ Bruselu budou procenta dvě.

V Hnutí SPD razantně odmítáme návrh poslanců Pirátů, lidovců, TOP 09 a STAN, kteří vyzvali premiéra Andreje Babiše, aby tento pátek na summitu Evropské rady podpořil plán na ekonomické oživení EU po epidemii koronaviru. To zdůvodňují tím, že nelze hledět jen na okamžitý finanční prospěch České republiky, ale je třeba vzít v potaz i kondici dalších evropských ekonomik, které jsou pro ČR důležitými exportními trhy. To v SPD odmítáme, protože takto zpracovaný plán je pro Českou republiku nevýhodný a má pomoci především zadluženým státům jižní Evropy.

Naše republika se dokáže bez Fondu obnovy EU ekonomicky zotavit sama, ale nutným předpokladem je přijetí úsporných opatření, které jsme vládě navrhli k realizaci, pomocí kterých by se dalo uspořit až 200 miliard korun. Proto se domníváme, že žádný fond obnovy nepotřebujeme. Fond se zakládá zejména kvůli záchraně Itálie. Itálie není Řecko. Na její záchranu už se musí spojit peníze celé EU, i ty české. Zároveň by pád Itálie mohl celou EU rozbít. Brusel nedopustí nějakou velkou volnost v nakládání penězi z fondu, neboť kromě záchrany Itálie sleduje jeho zřízením další své cíle, hlavně podporu zelené ekonomiky, digitalizace a znevýhodněných sociálních skupin. To v rámci prvního jednání ministrů financí v pátek 10. července řekl německý ministr financí Olaf Scholz. Seznámil tak ostatní zástupce z unijních zemí s německými prioritami v působnosti Rady ECOFIN pro nadcházející půlrok od 1. července do 31. prosince 2020. Priority německého předsednictví se mají řídit mottem „Společně pro obnovu Evropy“ a razantně se ho snaží prosazovat kromě předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové i německá kancléřka Angela Merkelová.

Hnutí SPD vidí tento projekt Evropské unie za nerealizovatelný. Česká republika by se do něj neměla zapojit, protože tím zadluží i naší budoucí generaci. I z tohoto důvodu prosazujeme referendum o vystoupení ČR z EU a ve Sněmovně jsme byli minulý týden proti přijetí usnesení, kterým dala Sněmovna mandát premiérovi Babišovi, aby při jednání špiček EU podpořil Plán na podporu oživení Evropy počítající se zadlužením 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun).

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

13.7.2020

Hnutí SPD pracuje pro slušné a pracující občany a plní svůj program!

V sobotu 11.7.2020 proběhlo v Praze celostátní Grémium hnutí SPD, na kterém jsme představili lídry do krajských voleb a kandidáty pro volby do třetiny Senátu, které proběhnou začátkem října tohoto roku.

Podrobně jsme se také věnovali rekapitulaci práce poslanců našeho poslaneckého klubu a vyhodnotili jsme si plnění programu s výčtem návrhů předložených zákonů do Sněmovny, kterých bylo do současné doby velké množství a všechny tyto předložené zákony jsou ku prospěchu našich slušných a pracujících občanů, čímž plníme svůj vlastenecký program.

Toto je můj projev z pozice člena předsednictva hnutí a místopředsedy poslaneckého klubu SPD s celým uceleným výčtem všeho, co jsme ve Sněmovně prozatím udělali:

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé a kolegové!

Nejprve mi dovolte, abych Vám všem přítomným poděkoval za to, že jste se na dnešní celostátní Grémium dostavili. Velmi si toho Vážím a ještě jednou děkuji.

Já bych vás ze své funkce člena předsednictva hnutí a místopředsedy poslaneckého klubu SPD ve svém příspěvku hlavně rád informoval o tom, jak náš poslanecký klub pracuje ve Sněmovně.

Naše hnutí SPD staví svou činnost zásadně na svém vlasteneckém programu a na základě prioritního prosazování prvků přímé demokracie. V současné době jsme jedinou parlamentní stranou, která prosazuje a hájí prvky přímé demokracie a která jako jediná žádá vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR stále prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků a soudců a také jejich osobní, hmotnou a trestní odpovědnost. Též nevzdáváme naší prioritu a to zákon o obecném referendu.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je politické hnutí, které v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zastává místo v opozici, a tak má ztíženo prosazovat prioritní body vyplývající ze svého programu. V něm prosazujeme zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně  svobody a demokracie v České republice, kdy za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení naší země. V Poslanecké sněmovně všech našich 20 poslanců předkládá k projednání zákony, které pocházejí z autorské dílny SPD a jsou plně v souladu s naším vlasteneckým programem. Též podporujeme i některé zákony předložené ostatními parlamentními stranami, které jsou ve shodě s naším programem a které jsou přínosné pro naše občany. Podpořili jsme například navýšení důchodů i zvýšení rodičovského příspěvku a v obou případech jsme předložili vlastní návrhy, které by byly pro cílové skupiny výhodnější. Také jsme podpořili návrh změny zákona, který rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, kde stojí nejvíce za zmínku rozšíření o kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu a v prvním čtení také paušální daň pro živnostníky.

Dovolte mi nyní v krátkosti zmínit rekapitulaci toho, jaké zákony poslanci SPD předložili do Sněmovny a jak se je podařilo prosadit. Za velký úspěch považujeme, že Sněmovna na své 39. schůzi dne 27.11.2019 přijala naši novelu zákona o majetku státu, která zvyšuje a upřesňuje přímou hmotnou odpovědnost subjektů a osob při hospodaření s veřejným majetkem a penězi. Podařilo se tak prosadit zákon, který považujeme za zásadní v rámci programových bodů hnutí SPD a to i přes to, že náš původní návrh byl přísnější. Rozdíl oproti dosavadnímu stavu je v tom, že dříve byla odpovědnost za škodu na majetku uplatňována vůči státu. Nyní bude odpovědný příslušný subjekt (organizace) a ten následně bude povinen řešit způsobenou škodu s odpovědným pracovníkem, včetně zaangažovaného politika. Senát tuto naší novelu sice zamítl, ale Sněmovna ho následně nadpoloviční většinou všech poslanců přehlasovala a vzhledem k tomu, že proti ní nemá nic prezident republiky, začne tento zákon platit dle schválené doby účinnosti.

V pátek 5.6.2020, což je nedávno, jsme v Poslanecké sněmovně hlavně zásluhou naší poslankyně Lucie Šafránkové protlačili do druhého čtení návrh zákona hnutí SPD o pomoci v hmotné nouzi. Tento návrh by zarazil zneužívání sociálních dávek fyzicky zdravými jedinci schopnými práce. Prosazujeme, aby se stát choval jako řádný hospodář, a proto jsme předložili tento návrh novely zákona o hmotné nouzi. Ušetřené finance by šlo využít ku prospěchu těch, kteří pomoc státu opravdu potřebují a zaslouží si ji. Protlačení tohoto návrhu zákona do druhého čtení je obrovský úspěch našeho hnutí, čímž dáváme najevo plnění našeho politického programu, který jsme slíbili občanům a budeme pracovat na tom, aby byl tento potřebný návrh zákona ve Sněmovně po projednání ve výborech a ve druhém čtení, schválen i ve čtení třetím.

Další z našich prioritních zákonů, o kterém se stále ve sněmovně jedná, je zákon o obecném referendu. Z jednání je patrné, že bude s největší pravděpodobností přijat jen ve velmi vykastrované verzi, neboť ostatní strany zastoupené v parlamentu chtějí, aby občané neměli právo projevit svou vůli referendem k nejdůležitějším záležitostem. Původní návrh SPD počítal s tím, že k vyvolání referenda by stačilo 100 tisíc podpisů voličů s neomezeným kvórem účasti na hlasování a bylo by možné hlasovat také o změnách ústavy a o členství ČR v EU či v NATO. V našem návrhu byla také uvedena závaznost výsledku referenda pro vládu i parlament. V současné době je tento návrh zákona tzv. zaparkován ve druhém čtení a neustále se jeho projednávání oddaluje, z čehož je patrné, že ostatní politické strany referendum nechtějí a to i přesto, že mají plná ústa toho, že zákon o referendu prosazují. Jedná se o hnutí ANO, ČSSD, KSČM a Piráty. Ostatní strany z tzv. demobloku obecné referendum vůbec nechtějí.

Vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM též stále blokuje naše návrhy zákonů o zákazu propagace islámské ideologie a o zákazu islámského zahalování, které již dlouhou dobu čekají na projednávání ve Sněmovně. Hnutí SPD také zpracovalo Ústavní stížnost proti cenám elektřiny, ve které jsme požadovali, aby se ceny vrátily na úroveň roku 2018. Byli jsme také spolupředkladateli zákona o právu na digitální služby a novely trestního řádu, podle něhož se za zvlášť závazný zločin již nebudou automaticky přerušovat výkony trestu těhotným ženám. Oba tyto zákony byly Sněmovnou přijaty. Dále jsme byli spolupředkladateli zákona na zrušení EET do obratu 1 milionu korun ročně, kde jsme navrhovali paušální daň dle oboru činnosti. Předložili jsme také novelu autorského zákona, ve které navrhujeme zbavit povinnosti platit autorské poplatky (pro OSA atp.) provozovny, jako jsou restaurace, kadeřnictví, hotely, zdravotní zařízení atd.

Poslanci vládní koalice také ve Sněmovně nepodpořili náš návrh zákona ohledně pomoci lidem v dluhových pastech, ve kterém navrhujeme, aby mohl dlužník platit přednostně jistinu dluhu, a nikoliv nejprve náklady, úroky a úroky z úroků, jako je tomu v současnosti. Prosazujeme také zestátnění exekutorů a zastropování roční procentní sazby nákladů tzv. RPSN u půjček, což je ukončení lichvy. Naše hnutí prosazuje ve Sněmovně zákony přínosné pro občany této země, což dokládá i to, že jsme předložili zákon o minimálním důstojném důchodu tak, aby se nikdo nedostal pod hranici chudoby a až od této částky vyplácet důchod dle zásluh. SPD je také spolupředkladatelem návrhu na změnu stavebního zákona, který byl zpracován s cílem zjednodušení a urychlení režimu územního souhlasu. Do Sněmovny jsme předložili také zákon, který má zprůhlednit transparentnost financování politických neziskovek financovaných ze zahraničí. Plně podporujeme neziskové organizace pomáhající našim lidem, například seniorům, invalidům či dětem nebo sportovním spolkům. Odmítáme však, aby humanita byla zástěrkou pro prosazování politických zájmů nadnárodních globalistů.

Poslanecký klub SPD též navrhl a podal do Sněmovny novelu trestního zákoníku s cílem posílení institutu tzv. nutné obrany. Nová úprava prosazuje zásadu „můj dům, můj hrad". Podali jsme také k projednání zákon ke zrušení koncesionářských televizních poplatků. Navrhujeme změnit status České televize a Českého rozhlasu na příspěvkovou organizaci hospodařící s transparentním rozpočtem a jejich činnost podřídit kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Není nám ani lhostejné zacházení se zvířaty a proto jsme byli spolupředkladateli zákona, který zpřísnil tresty za týrání zvířat a tento zákon byl přijat. Nedávno jsme také podali návrh změny školského zákona na zrušení škodlivé inkluze, novelu zákona o sociálních službách, která zvyšuje příspěvek na péči pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby a novelu zákona o daních z příjmů, která navyšuje daňové úlevy pracujícím rodinám s dětmi slevami na poplatníka, manžela nebo manželku, invaliditu a slevu na studenta. Dalším návrhem změny zákona o dani z příjmů snižujeme sazbu daně na 15% pro právnickou osobu, která za zdaňovací období dosáhla příjmů nepřevyšujících 3 miliony korun a dále změnou tohoto zákona zabraňujeme odlivu zisků z divident z České republiky do zahraničí. Dále jsme také podali změnu zákona o státních svátcích, kterým navrhujeme, aby se 15. březen stal Dnem památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem a 18. červen Dnem hrdinů odboje proti okupaci českých zemí nacistickým Německem. Hnutí SPD bude vždy také podporovat právo občanů legálně držet zbraň a nikdy nepodpoříme žádné omezení držení zbraní, ani rušení spolků, které občané vytvořili ke své obraně.

Poctivě jsme také pracovali v době koronavirové krize, kdy se Sněmovna scházela v omezeném počtu poloviny poslanců a při schvalování zákonů v legislativní nouzi jsme vždy připravili a podali celou řadu pozměňovacích návrhů, které mířili na zvýšení ekonomické pomoci našim občanům, živnostníkům a firmám.

Dále bych zde vyzdvihl, že hnutí SPD si je plně vědomo toho, že úspěšnost naší země zcela závisí na lidech, kteří zde ve společném souladu žijí, pracují a vychovávají děti. V tomto procesu má nezastupitelné místo rodina, která je pro nás prioritou a z tohoto důvodu jsme vypracovali projekt „Rodina na 1. místě“, který byl veřejnosti představen na začátku prosince minulého roku. Celý projekt je veden s cílem, aby se rodinám v naší republice dařilo po všech stránkách dobře, měly důstojné bydlení, dostatečné finanční prostředky zajištující podmínky pro spokojený život a výchovu dětí. Zastáváme názor, že jedna z prioritních investic musí směřovat na podporu pracujících rodin s dětmi, neboť není jiná záruka budoucnosti naší vlasti než děti z tradičních českých rodin, které vedou rodiče svou výchovou k národní hrdosti, ke kladnému vztahu ke vzdělání a práci a k úctě ke starším osobám. Nechceme, aby rodiče vychovávali děti podle příruček EU a potlačovali u nich jejich mužské a ženské role, ale rozvíjeli jejich zdravý úsudek. Rodiny musí mít jistotu, že mít děti a řádně pracovat je to, co od nich stát očekává a na oplátku jim poskytuje různé formy garantovaných benefitů, aby se v naší zemi cítily dobře. I z tohoto důvodu jsou k realizaci našeho projektu „Rodina na prvním místě“ stanoveny konkrétní nástroje, kterými jsou:

Manželské půjčky – zde doporučujeme vrátit se k osvědčenému a mladými lidmi velmi pozitivně hodnocenému poskytování manželské půjčky, kterou navrhujeme až do výše 800 tisíc korun a která nebude limitována věkem žadatelů a ještě si bude moci rodina odečíst výrazné odpisy za výchovu dětí.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti – čehož jsme tento týden dosáhli a to proto, že po našem tlaku a předložení návrhu zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se ministryně financí rozhodla předložit svůj vlastní návrh toho zákona, který Sněmovna ve středu 8. července 2020 schválila, což je další úspěch našeho hnutí.

Slevy na dani – zde navrhneme formou novely zákona o dani z příjmu významné zvýšení daňových slev na děti, manžela či manželku a to až do nulové sazby daně z příjmu. Pracující rodiče s jedním dítětem si polepší ročně o více jak 15 tisíc korun, rodina s dvěma dětmi o více jak 30 tisíc korun a se třemi dětmi získají více než 100 tisíc korun. Pracující rodiny tím budou mít naší plnou podporu.

Podpora bydlení rodin – spočívající v tom, že připravíme návrh zákona o podpoře družstevního bydlení pro mladé rodiny. Nově založená bytová družstva budou podporována bezúplatným poskytnutím pozemků a výhodnými úvěry s možností využití manželských půjček, které nebudou věkově omezené.

Z tohoto výčtu je zcela zřejmé, že prosazujeme v Poslanecké sněmovně zákony potřebné pro naše občany, kterých bylo opravdu hodně. V této práci budeme pokračovat i nadále. Hnutí SPD pracuje pro občany a plní svůj program – viz například již zmíněný projekt „Rodina na prvním místě“, schválení zákona o majetku České republiky, do druhého čtení protlačení návrhu zákona o hmotné nouzi a schválení zákona o zrušení daně z nabytí nemovitosti.

Dámy a pánové dnešním hlavním bodem tohoto Grémia je zajištění úkolů, které nás čekají v nejbližší době. Konkrétně se jedná o krajské a senátní volby. Našim hlavním úkolem je udělat vše pro to, aby hnutí SPD a námi navržení kandidáti co nejlépe uspěli v senátních a krajských volbách, které proběhnou na podzim tohoto roku. Jenom pro informaci – v minulých krajských volbách jsme ve společné koalici se stranou SPO získali celorepublikově přibližně 120 tisíc hlasů, což nám nárokovalo 30 krajských zastupitelů. Letošní rok již budeme kandidovat sami, jako silné hnutí SPD, a budeme chtít v rámci celé republiky dosáhnout co nejlepší výsledek. Máme k tomu všechny předpoklady, ale musíme maximálně využít potenciál všech našich členů a příznivců, aby se co nejvíce angažovali v rámci tohoto procesu voleb do krajských zastupitelstev a hlavně abychom vystupovali jako celek jednotně. Velmi mě mrzí, že se v některých regionech vedou tzv. žabomyší války, což nás jako hnutí velice oslabuje a je potřeba s tímto nešvarem přestat a věnovat se pouze volební kampani s cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku. Máme velice dobře našlápnuto a jediné co nám může výsledek ve volbách zhatit, jsme pouze my sami.

Závěrem této zprávy mi ještě dovolte, abych poděkoval našemu předsedovi Tomio Okamurovi, který je alfou i omegou veškerého úspěchu našeho hnutí a jeho úsilí a nasazení si zaslouží obdiv. Stejně je tomu i v případě místopředsedy Radima Fialy, ostatních členů předsednictva a celého sekretariátu v čele s tajemnicí hnutí Marcely Zýchové. Dále děkuji i vám všem za práci, kterou jste pro hnutí doposud odvedli, a vím, že někteří z Vás pracují opravdu velice poctivě. Též přeji všem pevné zdraví a hodně osobních, pracovních a politických úspěchů.

Děkuji za pozornost.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

10.7.2020

Podporujeme Viktora Orbána v kritice Evropské unie!

V poslední době sílí v řadě unijních zemí kritika Evropské unie převážně proto, jak přistoupila k řešení koronavirové pandemie, když tento problém z počátku vůbec neřešila, ba naopak kritizovala některé země za uzavření svých hranic.

Země jako např. Maďarsko a Česká republika jednaly správně a včasné uzavření státních hranic tak velmi snížilo počty nakažených lidí nemocí covid-19. Další svoji neschopnost EU dlouhodobě prokazuje svým přístupem k řešení zamezení vstupu nelegálním imigrantům do Evropy. Jednou z osobností, která unijní politiku kritizuje a své názory se nebojí veřejně prezentovat, je maďarský premiér Viktor Orbán.

Hnutí SPD ve svém volebním programu prosazuje, že nechce být provincií Evropské unie, ale prioritně chce rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku. Pro naše hnutí SPD je Česká republika na prvním místě a naši občané jsou ti, kteří by měli profitovat z uplatňované vládní politiky. Stejný názor vůči svým občanům zastává též maďarský premiér Viktor Orbán, a to i na úkor silné kritiky EU, a proto má naší podporu.

Viktor Orbán je maďarský politik, předseda nejsilnější parlamentní strany Fidesz-MPS a od roku 2010 premiér Maďarska, kterým byl také v letech 1998 až 2002. Níže zmíním některé jeho výroky a opatření, jež jsou vedeny ku prospěchu Maďarů, ale které EU kritizuje. Velmi zásadní opatření, na rozdíl od EU, podniká Viktor Orbán k zabránění nelegální migrace. Tato opatření jsou vedena s cílem, aby se do Maďarska nedoslaly závadové osoby (převážně nelegální islámští imigranti z afrických zemí), které by byly pro tuto zemi bezpečnostním rizikem. Orbán přitom vychází z maďarských statistik sledujících počty nelegálních imigrantů. Ty uvádějí, že v polovině prosince minulého roku se pokusilo nelegálně překročit maďarskou hranici pětinásobné množství imigrantů v porovnání se stejným obdobím roku 2018. Dále statistiky uvádějí, že v prvních devíti měsících loňského roku byl zaznamenán téměř desetiprocentní nárůst žádostí o azyl ve srovnání s předloňským rokem. Kdyby Maďarsko nestřežilo své hranice, tak by se počet imigrantů, kteří se už nelegálně dostali do evropských zemí přes území Maďarska, zvýšil několikanásobně.

Proto Orbán prosazuje tvrdou protiimigrační politiku, která se ale nelíbí EU. V poslední době to byl Evropskou komisí velmi kritizovaný balíček protiimigračních zákonů, které zavedly sankce za podporu nelegální imigrace. Tato právní úprava, známá pod názvem „Stop Sorosovi“, označuje všechny aktivity pomáhající imigrantům za nezákonné. Řeší mimo jiné i trestní odpovědnost pro organizace, které jakoukoli formou pomáhají imigrantům. Dále pro tyto organizace zavádí zvláštní 25% daň na jejich přijaté zahraniční dary a tamní ministerstvo vnitra má pravomoc z důvodu národního bezpečnostního rizika zakázat činnost těchto organizací. Orbán tak reagoval na to, že do Turecka vloni přišlo 450 tisíc nelegálních imigrantů, což znamenalo meziroční nárůst o 70 procent. Počet imigrantů stoupl i na trase vedoucí přes Bosnu a Hercegovinu směrem do Chorvatska a Orbán se k tomu vyjádřil: „Pokud Turecko pošle další statisíce lidí, budeme muset použít sílu, abychom ochránili maďarské hranice. Nikomu nepřeji, abychom se k tomu museli uchýlit. Maďarsko nevěří v řešení svých demografických problémů pomocí migrace, a jak zkušenosti ukazují, imigranty nelze integrovat do společnosti. Evropský lid by měl vnímat a chápat, že Evropa bez své křesťanské kultury nebude mít už žádný svobodný život.“

Hnutí SPD vnímá maďarského premiéra Viktora Orbána velmi pozitivně. Souhlasíme s jeho aktivitami k udržení národní suverenity Maďarska, kterou se snaží EU stále oslabovat, což činí i v jiných členských unijních zemích, včetně naší republiky. Naše hnutí SPD prosazuje razantní krok, a to odchod z EU na základě referenda. Pevně věříme, že k němu v budoucnu dojde a zrealizují ho i další státy, včetně Maďarska.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

9.7.2020

Euroskeptické Vlastenecké hnutí skončilo v chorvatských volbách na třetím místě!

První červencovou neděli proběhly v Chorvatsku předčasné parlamentní volby. Ze 151 nově zvolených poslanců obsadí 16 poslaneckých křesel poslanci Vlasteneckého hnutí (DP). Toto euroskeptické hnutí v předčasných parlamentních volbách skončilo na třetím místě, což potvrzuje, že stoupá počet Chorvatů, kteří nesouhlasí s politikou prezentovanou EU.  

Hnutí SPD blahopřeje Miroslavu Škoremu, který svou vlasteneckou a euroskeptickou stranu Domovinski pokret (Vlastenecké hnutí), založenou až koncem února tohoto roku, dovedl k zisku 16 poslaneckých křesel ve 151 členném chorvatském parlamentu. Lídrovi DP Škoremu přejeme, aby si premiér Andrej Plenković, který reprezentuje vítěze těchto voleb, vládní Chorvatské demokratické společenství (HDZ), vybral Vlastenecké hnutí do vládní koalice.

Předčasné volby v Chorvatsku vyvolal premiér Plenković, když v květnu tohoto roku navrhl parlamentu jeho rozpuštění. Argumentoval nutností čerstvého vládního mandátu pro oživení ekonomiky postižené důsledky koronaviru. Volební systém do chorvatského jednokomorového parlamentu (Saboru) se v uplynulých dvou desetiletích několikrát změnil, neboť Chorvatská ústava předepisuje způsob sestavení dolní komory chorvatského parlamentu (Hrvatski Sabor) velmi volně. Stanovuje pouze čtyřleté volební období a rozpětí mandátů od 100 do 160. Podrobnosti pak stanoví volební zákon.

Tyto poslední chorvatské parlamentní volby konané 5. července tohoto roku vyhrálo konzervativní vládní Chorvatské demokratické společenství se ziskem 66 křesel v parlamentu o 151 poslancích. Polepšila si tak o 5 křesel. Hlavní opoziční síla, Sociálnědemokratická strana (SDP) vedená lídrem Davorem Bernardičem naopak ztratila 13 mandátů a bude mít pouze 41 křesel. Jako třetí se umístila nová strana na chorvatské politické mapě, euroskeptické Vlastenecké hnutí Miroslava Škore se ziskem 16 mandátů. Po osmi mandátech získaly konzervativní Most a levicová koalice Mozemo. Dalších 5 křesel zbude na menší strany. Podle chorvatské ústavy je zbylých 8 mandátů do celkového počtu 151 vyhrazeno pro zástupce národnostních menšin (včetně české/slovenské), kteří hlasují zvlášť.

HDZ si v těchto předčasných parlamentních volbách polepšilo, ale přesto nezískalo nadpoloviční většinu křesel, a tak bude muset uvažovat při vytváření vlády o koaličních partnerech. K dosažení kýžených 76 křesel by se mohlo spojit s euroskeptickým Vlasteneckým hnutím Miroslava Škore.

Pozornost těchto předčasných chorvatských voleb si v negativním světle vysloužila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Spolu s dalšími politiky ze středopravých stran se objevila v propagačním videu, které strana HDZ zveřejnila před nedělním hlasováním. Porušila tak zásadu politické neutrality, která je definována v kodexu Evropské komise, jež by měli členové EK dodržovat.  Za jeho porušení by měla Ursula von der Leyenová rezignovat na post předsedkyně EK.

Hnutí SPD vnímá velmi pozitivně posilování euroskeptických stran a hnutí v zemích EU, kam lze po výsledku předčasných parlamentních voleb zařadit i Chorvatsko, kde se voleb zúčastnilo 46,62 % oprávněných voličů.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

8.7.2020

Hamáčkovo ministerstvo vnitra lživě osočuje hnutí SPD ze šíření nenávisti!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že hnutí SPD je jedinou parlamentní stranou hájící národní suverenitu a vystoupení z EU. Vyzýváme ke sjednocení všechny vlastence a vítáme, že se k nám připojí vlastenci z hnutí „Změna pro lidi“. Hamáčkovo ministerstvo vnitra lživě osočuje hnutí SPD ze šíření nenávisti. Hnutí SPD pouze brání naši vlast a civilizaci proti islamizaci, nelegální migraci a diktatuře sluníčkářů. Hnutí SPD odmítá zvyšování daní i zadlužení našeho státu na několik generací dopředu. V Poslanecké sněmovně se má projednat návrh SPD, aby koncesionářské poplatky veřejnoprávních médií (ČT a ČRo) nemuseli platit starobní důchodci, invalidní důchodci a rodiče-samoživitelé. Vítáme, že vláda podpoří návrh SPD na zavedení paušální daně. Hrozí konflikt mezi Francií a Tureckem. Za agresivitu Turecka nese odpovědnost NATO a EU.

1. Hnutí SPD je jedinou parlamentní stranou hájící národní suverenitu a vystoupení z EU. Vyzýváme ke sjednocení všechny vlastence a vítáme, že se k nám připojí vlastenci z hnutí „Změna pro lidi“.

Hnutí SPD je dnes jediným parlamentním politickým subjektem, který hájí národní zájmy, bojuje za národní suverenitu a prosazuje přímou volbu prezidenta a referendum o vystoupení z EU. Dlouhodobě vyzýváme ke sjednocení vlasteneckých sil pod křídly hnutí SPD. Proto jsme uvítali žádost vlasteneckého hnutí „Změna pro lidi“ o jejich integraci a začlenění do hnutí SPD. Hnutí „Změna pro lidi“ má celkově 11 zastupitelů v Ostravě, Mošnově a Orlové, a je tedy úspěšným regionálním hnutím. Proto vítáme tuto iniciativu, která je příkladem pro ostatní vlastenecké politické subjekty. Toto je správná cesta. Česká republika na 1. místě!

2. Hamáčkovo ministerstvo vnitra lživě osočuje hnutí SPD ze šíření nenávisti. Hnutí SPD pouze brání naši vlast a civilizaci proti islamizaci, nelegální migraci a diktatuře sluníčkářů.

Šíření nenávisti v loňském roce prý přestalo být doménou tradičních extremistů, doplnily je populistické xenofobní skupiny a dezinformační média. Ve zprávě o projevech extremismu za rok 2019 to uvedlo ministerstvo vnitra řízené Janem Hamáčkem (ČSSD). Podle dokumentu byla tradiční pravicová scéna xenofobními uskupeními zcela zastíněna a dominovalo jim naše vlastenecké hnutí SPD. Je to jednoznačně lež a dezinformace! Nařknutí z tzv. šíření nenávisti je evidentně zneužíváno globalisty a liberálními demokraty jako nástroj jejich „třídního boje“ proti svým ideovým odpůrcům. Ve společnosti frustrované pohledem na zánik evropské civilizace pod podrážkami muslimských bot, tzv. „bojovníků proti rasismu“ a sluníčkářů se pouze mnozí kloní k programu SPD, které se jako jediné z parlamentních politických subjektů v ČR otevřeně staví za záchranu naší civilizace a hájení národních zájmů. Tato nesmyslná zpráva je pouze pokračováním zneužívání ministerstva vnitra ministrem Janem Hamáčkem (který je obhájcem islámu) k politickému boji proti politickým oponentům. SPD pouze říká to, co si myslí většina našich poctivě pracujících a slušných občanů, tedy že chceme, aby na našich občanech neparazitovali nepřizpůsobiví lidé prostřednictvím neadresných sociálních dávek.

3. Hnutí SPD odmítá zvyšování daní i zadlužení našeho státu na několik generací dopředu.

Tento týden v rámci programu 54. schůze sněmovny bude projednáván v závěrečném třetím čtení návrh změn státního rozpočtu na rok 2020 – schodek má být v astronomické výši 500 miliard korun. Schodek státního rozpočtu ke konci června stoupl na 195,2 miliardy korun, což je nejhorší výsledek v historii samostatné České republiky vůbec. Navíc, vývoj státního dluhu je odhadován ke konci roku dokonce na astronomických 2,121 bilionu korun. Hnutí SPD odmítá náš stát zadlužit na několik generací dopředu. Stejně tak odmítáme další případné zvyšování daní. Chceme po vládě omezení nepotřebných výdajů – v rámci snížení provozních výdajů ministerstev, ve zbytných výdajích politickým neziskovkám, v armádních zakázkách, v platbách sociálních dávek nepřizpůsobivým, v odvodech do EU, ukončení inkluze ve školství, stažení vojáků z Afghánistánu atd. Jak jsme již avizovali, poslanci SPD tento vládní návrh na astronomické zvýšení deficitu rozpočtu svým hlasováním nepodpoří, jelikož vláda odmítá provést škrty nepotřebných výdajů. Česká republika na 1. místě!

4. V Poslanecké sněmovně se má projednat návrh SPD, aby koncesionářské poplatky veřejnoprávních médií (ČT a ČRo) nemuseli platit starobní důchodci, invalidní důchodci a rodiče-samoživitelé.

Na program této schůze sněmovny je zařazen návrh SPD, aby koncesionářské poplatky veřejnoprávních médií (ČT a ČRo) nemuseli platit starobní důchodci, invalidní důchodci, rodiče-samoživitelé a lidé s podprůměrnými příjmy. Máme za to, že právě v této době by těmto skupinám obyvatel měl stát zlevňovat život, nikoli jim ukládat poplatky, a to s tím, že i tyto skupiny obyvatel mají právo na službu veřejnoprávních médií, a to zdarma. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje úroveň hospodaření a objektivity vysílání veřejnoprávních médií a v této souvislosti zastáváme názor, že by se měly zrušit koncesionářské poplatky, ČT a ČRo by se měly transformovat na státní příspěvkovou organizaci a jejich kontrola by měla podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Koalice ANO, ČSSD s podporou KSČM nám však projednání tohoto bodu dlouhodobě blokuje.

5. Vítáme, že vláda podpoří návrh SPD na zavedení paušální daně.

Na tento pátek 10. července je svolána mimořádná 55. schůze sněmovny, na které má být jedním z bodů zavedení paušální daně pro OSVČ s roční výší obratu do 800 tisíc korun pro ty, kteří se pro tuto variantu dobrovolně rozhodnou. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM tak konečně použila náš návrh zákona, který dlouhodobě SPD prosazuje. Dochází tak na naše slova, že daně se platit musí, ale na základě odstupňování podle výše obratu, a nikoliv zaváděním průběžných daňových hlášení, EET atp. Tímto opatřením (v případě schválení) dojde k zásadnímu zjednodušení byrokracie jak pro živnostníky, tak pro finanční úřady. Hnutí SPD dlouhodobě podporuje snížení byrokracie u živnostníků a podnikatelů a toto opatření je jedním z nich. Dalším bodem mimořádné schůze je kompenzační bonus pro osoby, které pracují na dohody o provedení práce a činnosti. Také zde vláda přijala návrhy, které SPD již od jara vládě předkládá.

6. Hrozí konflikt mezi Francií a Tureckem. Za agresivitu Turecka nese odpovědnost NATO a EU.

Francie minulý týden přerušila svou účast v námořní misi NATO Sea Guardian (Mořský strážce) u libyjského pobřeží po dřívějším střetu s tureckými plavidly. Francouzské rozhodnutí přichází v době rostoucího napětí ohledně Libye v rámci NATO. Paříž Turecko opakovaně obvinila z porušování zbrojního embarga OSN vůči válkou zmítané Libyi a také z toho, že maří šance na zajištění příměří v tomto severoafrickém státě. Za „velmi vážný“ označila incident i německá kancléřka Angela Merkelová. V Libyi panuje chaos od roku 2011, kdy byl s pomocí USA a NATO zlikvidován tehdejší diktátor Muammar Kaddáfí, a to bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Jedná se o konflikt, který má všechny předpoklady eskalace mezi členskými státy NATO, tedy Francií a Tureckem, kde v pozadí stojí zájmy Egypta, Ruské federace, USA a Spojených arabských emirátů. V případě eskalace tohoto konfliktu hrozí mj. další vlna migrace do Evropy. Podle hnutí SPD ze strany Turecka dochází k bezprecedentnímu porušování mezinárodního práva. Zodpovědnost nesou kvůli své dlouhodobé nečinnosti jednoznačně NATO a EU. Nemůžeme být ve stejné alianci se státem, který napadá jiný členský stát a který chce navíc regulovat a blokovat sociální sítě. Buďto můžeme být v NATO my anebo Turecko.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

7.7.2020

Zásadním způsobem odmítáme přijetí eura Českou republikou!   

Hnutí SPD je od svého založení zásadně proti přijetí eura v České republice, neboť jsme přesvědčeni, že euro nelze udržet v tak rozdílných ekonomikách, jako je Německo, Itálie, Rumunsko nebo Řecko.

Navíc důsledky propadů ekonomik v souvislosti s nemocí covid-19 silně zasáhly rozpočty všech zemí Evropské unie a způsob dalšího přerozdělování společných peněz ještě není stanoven. Každá země povinně odvádí do unijní pokladny stanovené finance, a tudíž chce následně získat od EU co nejvyšší částku. Členské země si také samy chtějí určovat, na co přidělené unijní finance použijí a jaké projekty chtějí realizovat, ne direktivně plnit příkazy bruselských úředníků. V hnutí SPD tvrdíme, že stávající EU je katastrofou a zcela utopistickým nereálným projektem, jehož nechceme být součástí. Pokud vystoupíme z EU a zůstane nám koruna, nepotřebujeme být v žádné fiskální unii, protože peněžní politiku si budeme určovat my podle našich zájmů a kdykoli ji můžeme s partnerskými státy po vzájemné dohodě koordinovat. V České republice chceme mít českou korunu. Naše nabízená reálná alternativa pro Českou republiku je zcela jasná a pochopitelná, spočívá ve vystoupení z EU na základě referenda a je vedena s cílem vybudování bezpečné, spravedlivé, prosperující a suverénní země.

Jsme rádi, že i Česká národní banka vstup do eurozóny dlouhodobě nepodporuje a české vládě jí nedoporučuje. Tato instituce každoročně posuzuje připravenost země na vstup do eurozóny a opakovaně české vládě zasílá stanovisko, aby na přijetí eura nespěchala. V minulých letech uváděla jako hlavní překážku nedostatečnou konvergenci, tedy přibližování ČR k ekonomické úrovni EU. Česká republika se tak řadí k osmi členským státům EU, které zatím společnou evropskou měnu nepřijaly. Zatímco Dánsko si vyjednalo výjimku a euro zavádět nemusí, dalších sedm států se k tomuto kroku zavázalo. Kromě České republiky je na seznamu také Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Švédsko, Chorvatsko a Bulharsko. Nás velmi těší, že i naši občané zastávají odmítavý postoj k přijetí eura. Poslední větší průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) proběhl v minulém roce a potvrdil, že proti je 75 procent Čechů. Tento názor zaujímají naši občané dle průzkumů delší dobu a dokonce se jejich počet každým rokem o několik jednotek procent zvyšuje.

Euro není čistě ekonomický, ale je hlavně politický projekt, neboť členství v eurozóně je nutnou vstupenkou do pevnějšího jádra EU. My hájíme zájmy našich občanů, pro které by přijetí eura nebylo přínosem. Způsobilo by ještě větší destabilizaci ekonomiky a také ztrátu další části naší suverenity a samozřejmě také okamžité zdražování. K tomu si připočtěme pokračování krize eurozóny, která může vést až k jejímu případnému rozpadu. Problémem je i to, že přistoupením k navrhovaným ekonomickým podmínkám eurozóny se zužuje prostor pro ekonomické stimuly v určitých odvětvích a znesnadňuje tak proaktivní zaměstnaneckou politiku. V eurozóně je navíc běžné, že se nedodržují Maastrichtská kritéria a nastává tak chaos. Nedodržovaly je dokonce ani Francie a Německo. Z měnové unie se stala dluhová unie, kdy jedny státy musí ručit za jiné a občané těchto států musí ručit i za krachující banky. Díky tomu, že nemáme euro, nemusíme vydávat stamiliardy na záchranné mechanismy a občané se nemusí bát o své úspory.

Vstup do eurozóny a přijetí eura zásadním způsobem odmítáme a budeme proti tomu v Poslanecké sněmovně neustále bojovat. Evropská unie by naší republiku přijetím eura připravila o finanční suverenitu.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

3.7.2020

Vyhošťování nelegálních imigrantů Řeckem je třeba podporovat!

Evropská komise a OSN chce vyšetřovat Řecko kvůli vyhošťování nelegálních imigrantů.

Česká televize odvysílala minulý pátek reportáž, ve které zaznělo, že EK spolu s OSN chce prošetřit přístup Řecka ve věci vracení člunů s nelegálními imigranty zpět, odkud připluly, jakmile překročí hranice řeckých vod. Řecko tím prý porušuje Úmluvu o lidských právech a právo na azyl.

Hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které vede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Současná podoba evropské integrace je podle nás chybným projektem vytvoření evropského superstátu, který je spojen s faktickým oslabením a likvidací národních států a národů Evropy. Projekt stávající evropské integrace také přímo ohrožuje svobodu a demokracii v Evropě, kdy jeho součástí je řízená islamizace Evropy. Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. Probíhající islamizace evropských zemí nepolevuje, což dokládají i počty nově příchozích imigrantů, kteří se chtějí do unijních zemí dostat za každou cenu.

Nejvíce postiženou zemí, kam míří nelegální imigranti, je v současné době Řecko, které dlouhodobě žádá Evropskou unii o pomoc při zvládání migrace. Místo pomoci od EU si ale vysloužilo obvinění, že v přístupu k imigrantům porušuje Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. Řecko prý dle EU přitvrdilo postoj vůči imigrantům připlouvajícím na jeho ostrovy, a proto chce prostřednictvím Evropské komise prošetřit svědectví, podle kterých řecká pobřežní stráž vytlačuje lodě s imigranty k tureckým vodám, a že těchto případů je v posledních měsících stále víc. Nelegálních imigrantů začalo do Řecka přicházet víc, protože Turci nehlídali hranice a nechávali čluny proplouvat dál, čímž umožnili tisícům imigrantům dostat se na řecké ostrovy. Evropská unie nedokázala dohodnout řešení této situace a přispěla tak k tomu, že v Řecku nastala katastrofální humanitární situace. Právě podmínky v uprchlických táborech, které vznikly na řeckých ostrovech, jsou častým terčem kritiky mezinárodních organizací pro pomoc imigrantům. Na řeckých ostrovech se v současnosti nachází téměř 40 tisíc imigrantů, tábory jsou proto přeplněné a životní podmínky tamních obyvatel alarmující.

Podle OSN se zprávy o nezákonných deportacích množí od března tohoto roku, kdy Turecko umožnilo imigrantům vstoupit do Evropy. Kritika míří na Ankaru i na Athény. Mluvčí Evropské komise Adalbert Jahnz se k situaci, že zadržené čluny s imigranty Řekové obrací zpět na moře, vyjádřil následovně: „Od řeckých úřadů očekáváme, že tuto záležitost vysvětlí, vše vyšetří a provedou nezbytná opatření.“

Hnutí SPD vnímá těžkou situaci Řeků v boji proti nelegální imigraci a přejeme jim, ať v úsilí ochrany svých hranic před nelegálními vstupy imigrantů nepolevují. Připomenu též nedávné aktivity bývalého italského ministra vnitra Mattea Salviniho ve věci zákazu vplutí lodí s imigranty k italským břehům, a jak to dopadlo. V tomto kontextu ještě zmíním nedávný projev maďarského premiéra Viktora Orbána v Evropském parlamentu, ve kterém se postavil proti diktátu Bruselu a vnucování imigrantů. V projevu mimo jiné řekl: „Každý národ, každý členský stát má právo podle sebe uspořádat život ve své zemi. My budeme chránit svoje hranice a určíme, s kým budeme žít pospolu.“

Zastáváme názor, že vrcholní lídři EU podporují příliv imigrantů do zemí EU, a proto nemají zájem problém s nelegální imigrací řešit. Našim řešením je vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

2.7.2020

Prosazujeme prorodinnou politiku a zvýšení porodnosti pracujících rodičů!

Hnutí SPD považuje dobře fungující rodinu, kde rodiče pracují a vychovávají děti, za základ prosperity naší republiky.

Proto podporu pracujících rodin s dětmi vnímáme jako záruku své budoucnosti. Nechceme jít ale cestou zvyšování různých sociálních dávek, o které musí celá řada mladých rodin žádat z důvodu jejich malého finančního příjmu, ale naopak máme v úmyslu ponechat v rodinách peníze, které si vydělají. V současné době, kdy prognózy pro letošní rok odhadují propad domácí ekonomiky o téměř deset procent HDP, je zapotřebí zavést taková opatření, aby to co nejméně pocítili naši občané.  

Apelujeme na vládu, aby změnila svou hospodářskou politiku, v rámci které spatřujeme nutnost zavést prorodinnou politiku a zvýšit porodnost, která by do ekonomiky přivedla více vydělávajících a pro pracující rodiny zavést výrazné daňové úlevy, včetně daňových odpočtů za každé narozené dítě. Podporu si zaslouží pouze ti, kteří vedou slušný život, pracují a řádně vychovávají děti, což je i jedním z prioritních bodů našeho programu SPD. To, že si rodiny tvořené ženou, mužem a dětmi, žijící ve společné domácnosti, zaslouží naši úctu a respekt, dokladujeme naším projektem pro ně určeným: „Rodina na prvním místě“. Od začátku jeho spuštění je pro všechny volně dostupný na našich webových stránkách (www.rodinanaprvnimmiste.cz).

V rámci tohoto projektu by rodiče mohli získat 2,7 milionu korun pro své děti. Pokud bude mít rodina tři děti, tak pomocí našich návrhů zákonů by jim přineslo navýšení daňových odpočtů na děti hned čtyřikrát. Fakticky to bude pro většinu z rodin znamenat nulovou daň z příjmu fyzické osoby u jednoho z rodičů. Limit navýšeného odpočtu u průměrného platu je cca 107 tisíc korun ročně. Pokud se rodiče starají o děti ve věku 18 – 26 let, podle délky jejich studia, jde též celkově o zajímavou sumu, která jim zůstane v peněžence, a stát jim ji na dani nevezme. Pokud mají rodiny méně než tři děti, i pro ně platí získání manželské půjčky a daňové odpočty, které chceme zvýšit na dvojnásobek.

Zastáváme názor, že podmínky pro spokojený život rodin musí výrazně podpořit stát, aby založení rodiny nebylo spíše trestem než radostí, aby též neznamenalo masivní sociální a ekonomický propad, jak je tomu v mnoha případech právě dnes. Proto navrhujeme návrat k osvědčenému způsobu podpory pracujících mladých rodin poskytováním „manželských půjček“ až do výše 800 tisíc korun, které nebudou limitovány věkem žadatelů. Stanoveny jsou i výrazné odpisy za výchovu dětí. To jsem zmínil jen některé z finančních pobídek, pomocí kterých chceme našim rodinám zabezpečit jejich finanční stabilitu, neboť jsme si vědomi, že vytvářet stabilní rodinu a rodinné vztahy nelze budovat v prostředí, kde panuje existenční nejistota, chudoba a sociální tíseň.

Hnutí SPD si je vědomo, že soudržná a fungující vícegenerační rodina je nenahraditelnou základní konstituční jednotkou společnosti a naše děti jsou její budoucností. Bez fungujících a silných rodin jako společnost a stát dlouhodobě nepřežijeme. Prosazujeme konkrétní návrhy, jak zlepšit situaci pracujících rodin vychovávajících děti.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

1.7.2020

„Protirasistické protesty“ v USA jsou založeny na rasismu proti bělochům!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD nepodpoří vládou navrhované extrémní zadlužení státu o 500 miliard korun a navrhuje úspory v oblastech plateb solárním baronům, plateb (odvodů) Evropské unii a inkluze ve školství. Hnutí SPD spolupředkládá další zákon, který má pomoci lidem v exekucích. Prosazujeme prorodinnou politiku a zvýšení porodnosti pracujících rodičů. „Protirasistické protesty“ v USA jsou založeny na rasismu proti bělochům a jejich cílem je občanská válka a nastolení neomarxistické globalistické diktatury. Odměna 1,6 milionu korun generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi je skandální.

1. Hnutí SPD nepodpoří vládou navrhované extrémní zadlužení 500 miliard – navrhujeme úspory v oblastech plateb solárním baronům, plateb Evropské unii a inkluze ve školství.

Tento týden v úterý je na programu schůze Poslanecké sněmovny druhé čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. Poslanci za SPD astronomický rozpočtový deficit ve výši 500 miliard korun svým hlasováním nepodpoří. V této souvislosti jsme připravili řadu pozměňovacích návrhů, kterými navrhujeme škrty zbytečných státních výdajů. Jedná se zejména o škrty v oblastech plateb solárním baronům, plateb (odvodů) Evropské unii a inkluze ve školství. Požadujeme také přehodnocení přístupu vlády k nákupu bojových vozidel pěchoty (BVP) pro naši armádu, které mají v následujících letech zatížit státní rozpočet v celkové částce 52 miliard korun. Tyto námi navrhované škrty navrhujeme převést na snížení historicky nejvyššího státního dluhu, který má dosáhnout částky 2,1 biliónu korun.

2. Hnutí SPD spolupředkládá zákon, který má pomoci lidem v exekucích.

Exekuce trápí více než 700 tisíc občanů naší vlasti, navíc dopady koronavirové krize paralyzovaly u spousty z nich možnosti splácení. Když k tomu připočteme nárůst cen potravin a energií, je současná situace mnoha z nich zoufalá. Hnutí SPD dlouhodobě řeší problematiku exekucí. Je to náš zákon, který zavádí princip teritoriality (místní příslušnosti exekutorů), který již předkládal Tomio Okamura v minulém volebním období, a bohužel neprošel. Nyní tento zákon SPD spolupředkládá znovu. V nejbližších dnech podáme zákon na zestátnění exekutorů. Hnutí SPD hájí zájmy občanů postižených exekucemi. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM nám však tyto naše návrhy trvale blokuje.

3. Hnutí SPD prosazuje prorodinnou politiku a zvýšení porodnosti pracujících rodičů.

Národní rozpočtová rada (NRR) ve své Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí minulý týden varovala, že míra zadlužení České republiky může v dohlednu dosáhnout 55% hrubého domácího produktu (HDP). To je hranice, při které se mají spustit restriktivní opatření na snižování dluhu. Prolomení takzvané dluhové brzdy navíc nepříjemně přiblížila krize související s Covid-19. NRR ale varuje před neudržitelností veřejných financí již potřetí. To je špatná vizitka vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM. OECD navíc nově odhaduje letošní propad domácí ekonomiky ve výši mínus 9,6% HDP. Podle hnutí SPD je potřeba změnit hospodářskou politiku vlády, zavést prorodinnou politiku a zvýšit porodnost, která by do ekonomiky přivedla více vydělávajících. Je také potřeba konečně vyřešit dlouhodobě odkládanou důchodovou reformu. Chybí i konkrétní návrhy na snížení státní byrokracie a počtů razítek. Je potřeba také zrušit dávky parazitům a namísto nich zavést masivní daňové úlevy pro pracující rodiče za každé dítě. To je program SPD.

4. „Protirasistické protesty“ v USA jsou založeny na rasismu proti bělochům. Jejich cílem je občanská válka a nastolení neomarxistické globalistické diktatury.

Heslo Black lives matter (na černošských životech záleží) charakteristické pro americké protesty proti policejnímu násilí proti recidivistovi a kriminálníkovi Georgi Floydovi je rasistické, protože implikuje, že záleží pouze na životech černochů, nikoli na životech bělochů či Asiatů. Rasistický motiv nepřiměřeného policejního zásahu proti Floydovi prokázán nebyl. Aktivisté tímto způsobem ženou USA do občanské války. Tito aktivisté se snaží zničit tradiční společnost a vlastenectví tím, že zničí historii a tradice. Je evidentní přímá spojitost s tím, co jsou schopní demokraté rozpoutat, aby republikán Donald Trump neobhájil na podzim svůj druhý prezidentský mandát. Současnost přináší řadu alarmujících skutečností. Část aktivistů hnutí za práva černochů například chce nahradit hymnu Spojených států. Považují ji za rasistickou. Akademička  z prestižní britské univerzity v Cambridgi Priyamvada Gopalová napsala na Twitter, že na životech bílých nezáleží a univerzita v Cambridgi se za ni ještě postavila. Kosmetické giganty odstraňují ze svých výrobků upozornění na bělící účinky ze všech svých výrobků. Zakazují se kultovní filmy a k tomu se odstraňují sochy státníků. Tyto protesty se přelévají do dalších států světa včetně České republiky, kde byla mj. posprejována socha Winstona Churchilla na Praze 3. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že cílem těchto akcí v USA a řadě dalších zemí Evropy je vznik politické nestability. Probíhá zde pokus zlikvidovat současnou demokratickou společnost a nastolit neomarxistickou globalistickou diktaturu. Je to podněcování k rasové diskriminaci a navádění k páchání trestných činů na běloších. To je rasismus naruby a je potřeba tyto skutečnosti jednoznačně odmítnout. Heslo Black lives matter je silně rasistické a v této souvislosti zastáváme názor, že je potřeba spíše razit heslo „All lives matter“ – tedy že na všech životech záleží. Demokracie je národní hodnota a tam, kde se podaří rozložit národ, tam je demokracie i svoboda ohrožena. Vlastenci musí svobodu a demokracii bránit a to je i program hnutí SPD.

5. Odměna 1,6 milionu korun generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi je skandální.

Minulý týden odsouhlasila Rada ČT roční odměnu generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi ve výši 1,6 miliónu korun. Proti hlasovala pouze radní Hana Lipovská, Luboš Xaver Veselý a dva další radní. Hnutí SPD považuje udělení této odměny za zcela skandální, protože hospodaření, objektivita vysílání a programová skladba ČT je dlouhodobě terčem oprávněné kritiky našich občanů. Hnutí SPD požaduje dlouhodobě přeměnu ČT na státní příspěvkovou organizaci s pevným rozpočtem a v kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Dlouhodobě také zastáváme názor, že televizní poplatky je nutné zrušit a zajistit hospodárné, programově vyvážené a objektivní vysílání, včetně tvorby nových pořadů, a nikoliv vysílání probruselských elit s jejich domácími nohsledy.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

30.6.2020

Představili jsme opatření vedoucí k překonání následků krize!

V současné době je pro vládu hlavní prioritou projednání vládního návrhu navýšení státního rozpočtu na letošní rok. Babišova vláda chce ve Sněmovně odsouhlasit jeho navýšení o dalších 200 miliard korun, tedy celkem na půl bilionu korun. Přitom ale nepředstavila žádné návrhy vedoucí k úsporám. Tento přístup vlády odsuzujeme, neboť si z toho můžeme odvodit, že jí na budoucnosti naší země tolik nezáleží.

Hnutí SPD není budoucnost naší republiky a občanů v ní žijících lhostejný, což lze dokladovat i tím, že za současného stavu zapříčiněného koronavirovou pandemií jsme již dvakrát ve Sněmovně podpořili navýšení deficitu státního rozpočtu z původních 40 miliard na 300 miliard korun. Pro nový vládní návrh a jeho navýšení o dalších 200 miliard ale poslanci hnutí SPD hlasovat nebudou, neboť jsou přesvědčeni, že se vláda při jeho sestavení nechovala zdaleka jako řádný hospodář. Uvádí v něm jen další výdaje a na stránku úsporných opatření spočívajících v omezení nebo seškrtání finančních nákladů nějak opomněla. To by ve svém důsledku znamenalo velkou finanční zátěž v budoucnu, na což by doplatili hlavně naši občané. Nám ale budoucí osud našich občanů není lhostejný a jako konkrétní plán pomoci jsme zpracovali sedm programových bodů hnutí SPD k překonání následků krize, které v krátkosti představím.

Za prvé je to podpora a protekce pro české firmy a podnikatele, což navrhujeme zajistit tím, že veřejné zakázky v rámci investic a dotačních programů dostanou české firmy a naši podnikatelé. Podpoříme tak zaměstnanost a zisky se nebudou vyvádět z České republiky. Navrhujeme snížit daně malým firmám a podnikatelům do obratu 3 milionů korun a chceme prosadit náš návrh zákona na platbu DPH až ze skutečně zaplacených faktur. Naše návrhy jsou jediná účinná a koncepční cesta ke zvýšení mezd a zabránění nezaměstnanosti. Proto podporujeme investice do dopravní a energetické infrastruktury a investiční podporu pro kraje města a obce.

Zároveň je nutné škrtnout zbytečné výdaje státního rozpočtu. Stát musí pečlivě hospodařit a chránit stabilitu veřejných financí. Nesmíme ohrozit vyplácení důchodů a stabilitu zdravotního systému. Dále musíme zcela změnit sociální politiku, v rámci které prosazujeme ukončení podpory a pozitivní diskriminace nepřizpůsobivých občanů. Novou koncepcí sociální politiky musí být podpora pracujících rodin s dětmi. Pouze tak se vytvoří perspektiva pro udržení stability penzijního systému a podpory seniorů. Sociální podpora musí směřovat k potřebným, těm, kteří jsou zdravotně postiženi, nebo se ocitli bez vlastní viny v tíživé situaci. V sociální oblasti musí skončit teror exekutorů a prosazujeme jejich zestátnění.

Dalším naším navrhovaným bodem k překonání následků krize je zabezpečení strategické soběstačnosti a bezpečnosti, spočívající v obnově potravinové soběstačnosti, zajištění stoprocentní energetické a lékové soběstačnosti a zachování koncepce veřejného a dostupného zdravotnictví. Musíme mít zabezpečenou plnou kontrolu státu a obcí nad hromadnými zdroji pitné vody, nerostným bohatstvím a strategickými energetickými sítěmi. Velmi citlivě, ale potřebně vnímáme změnu bezpečnostní koncepce České republiky, vedenou s cílem změny strategických dokumentů k rozvoji armády.

V rámci ochrany svobody a demokracie prosazujeme systémové prvky přímé demokracie a širší zapojení občanů do správy země. Nesmíme připustit okleštění práv lidí a omezování svobody projevu pod záminkou takzvaně korektní politiky. Odmítáme Istanbulskou úmluvu a odmítáme posilování vlivu politických neziskových organizací. Posledním z námi navrhovaných opatření je prosazení referenda o odchodu z EU. Náš odchod chceme koordinovat s vlasteneckými stranami v ostatních státech. Musí k němu dojít, pokud má být zachována naše státnost a náš národ. Současnou EU musíme nahradit novou formou spolupráce s ostatními suverénními státy Evropy, a to na základě společně dohodnutých smluv.

Hnutí SPD tento návrh veřejně proklamuje, ale naneštěstí současná vláda na něj nereaguje. Vy, co s naší navrhovanou koncepcí k překonání následků krize souhlasíte, nás prosím přijďte podpořit v podzimních krajských volbách, a to tím, že odevzdáte hlasy našemu hnutí SPD a našim kandidátům, včetně kandidátů pro senátorské volby.

29.6.2020

Armádní zakázky je potřeba za současné mimořádné situace přehodnotit!

V nynější době je pro nás největší nepřítel, se kterým se musí náš stát vypořádat, koronavirová pandemie. Její dopady výrazně zasáhly naši ekonomiku, a to ještě nemáme zdaleka vyhráno, neboť nás mohou zasáhnout následně další vlny epidemie nemoci covid-19. Už nyní je na obzoru schválení schodku půl bilionu korun, což je pro nás alarmující signál, že stát musí začít šetřit. Jedním z resortů, kde se dají ušetřit desítky miliard, je právě ministerstvo obrany. 

Hnutí SPD prosazuje názor, který je také jedním z hlavních bodů našeho programu. Chceme budoucnost bez dluhů, což je podmíněno tím, že se stát bude chovat jako řádný hospodář. V rámci zmírnění následků dopadu nouzového stavu vyvolaného v souvislosti s nemocí covid-19 jsme již podpořili navýšení státního dluhu pro tento rok na 300 miliard korun. Lze ale očekávat, že tento dluh bude ještě navýšen. Vláda ANO a ČSSD si už zajistila podporu KSČM, aby bylo ve Sněmovně schváleno další navýšení schodku státního rozpočtu o 200 miliard. Vláda přitom nepředstavila návrh žádných úspor, a naneštěstí se negativně staví i k úsporným opatřením, která navrhuje hnutí SPD a která by měla zabezpečit příjem do státní pokladny okolo 200 miliard korun.

Jedním z námi navrhovaných opatření je úspora na ministerstvu obrany. Konkrétně úsporný balíček SPD škrtá drahé armádní zakázky v celkové výši okolo 70 miliard korun. Z toho činí 52 miliard korun na nákup bojových vozidel pěchoty a 17 miliard korun na nákup starých amerických vrtulníků. Když už vláda nechce tyto investice pro Armádu České republiky (AČR) seškrtat, tak by je měla minimálně odložit. Nepodporujeme aktivní účast naší AČR v Evropské unii a ani v NATO, neboť se domníváme, že v současné době tyto organizace České republice nijak neprospívají. Naše republika by si toho měla být vědoma a začít budovat skutečně bojeschopnou armádu a bezpečnostní systém, který bude schopen v případě krize chránit a bránit naši zemi a v ní žijící obyvatele. Určitě lze vybudovat armádu, která ubrání naší malou zemi, např. po vzoru Švýcarska. Nemusíme přitom být členskou zemí NATO, abychom udržovali dobré vztahy s USA, EU, potažmo i s Ruskem nebo Čínou a v případě nutnosti se dokázali bránit i muslimské invazi.

Jsme si plně vědomi, že je naší povinností zabezpečit pro občany bezpečné prostředí pro jejich spokojený život, což je podmíněno i zajištěním nezbytné obranné schopnosti České republiky. Resort ministerstva obrany má stanovené priority svého rozvoje, a to ve strategických dokumentech: „Dlouhodobý výhled pro obranu 2035“ a „Koncepce výstavby AČR 2030“, které vláda schválila v loňském roce. My si vážíme všech našich profesionálních vojáků, a to na všech služebních postech, které zastávají. Jsme přesvědčeni, že máme ve vrcholovém vedení AČR nejen vysoce odborné specialisty na vojenství, ale i dobré manažery, umějící splnit úkoly na ně kladené, s omezenými finančními prostředky. Musíme budovat primárně naši armádu, která bude dobře logisticky zabezpečena pro obranu naší republiky a ne jen pro vybrané druhy vojska z příkazu NATO.

Hnutí SPD chce budovat takovou armádu, která bude zcela funkční a v případě potřeby schopná ubránit naší republiku.

26.6.2020

Milada Horáková byla perzekuována dvěma totalitními režimy – čest její památce!

Zítra si s pokorou připomeneme 70 let od popravy české právničky, političky a bojovnice za práva žen Milady Horákové, která byla během svého života perzekuována dvěma totalitními režimy, jež ji oba chtěly popravit. Naneštěstí tomu komunistickému se to povedlo. Ve zmanipulovaném komunistickém monstrprocesu ji poslal před 70 lety na šibenici za něco, co nespáchala.

Je třeba uctít vzpomínkou památku na Miladu Horákovou, která se stala symbolem odporu proti totalitě vládnoucí komunistické strany. Paní Milada Horáková byla vlastenka, která bojovala za náš národ a za svůj názor obětovala to nejcennější, svůj život.

Milada Horáková se narodila 25.12.1902 jako Milada Králová v rodině českého vlastence Čeňka Krále v Praze na Královských Vinohradech a následně v Praze prožila nejen své mládí, ale celý život. Už za dob studií na gymnáziu za první světové války žila ideou svobodného českého státu. V roce 1918 byla za účast na protirakouské demonstraci vyloučena z gymnázia. Nebyla však vyloučena ze všech školských ústavů a tak se jí nakonec podařilo odmaturovat, což už bylo v době samostatného Československa v roce 1921. Následně zvažovala studium medicíny, ale na doporučení otce padlo její rozhodnutí pro Právnickou fakultu na Univerzitě Karlově, kde promovala v roce 1926. Politicky se Milada Horáková začala angažovat od roku 1929, a to především na poli sociální spravedlnosti, sociální péče a zabezpečení.

Po roce 1939 se aktivně zapojila do protinacistické odbojové organizace Petiční výbor „Věrni zůstaneme“. Neunikla tak pozornosti gestapa a 2. srpna 1940 byla zatčena a tvrdě vyslýchána. Soud s Horákovou se konal v Drážďanech v říjnu 1944, kde se sama hájila v němčině. Nacistický prokurátor jí navrhl trest smrti, který soud nakonec změnil na 8 roků káznice. Ten si odpykávala do dubna 1945 v ženské věznici v Aichachu u Mnichova v blízkosti Dachau, kde ji osvobodila americká armáda.

Po skončení druhé světové války v roce 1946 byla zvolena do Národního shromáždění, kde byla členkou zahraničního a ústavněprávního výboru. V této době byla kritická vůči činnosti poválečných lidových soudů, práci v oblasti sociálních otázek, hospodářství a zahraniční politiky a brzy rozpoznala servilní poslušnost československých komunistů vůči Moskvě. Kvůli tomu byla monitorována StB, která již od konce války byla ovládána právě komunisty.

Následně byla Milada Horáková vyloučena ze všech svých veřejných funkcí a po neúspěšném boji s finálním nástupem komunismu se Horáková demonstrativně vzdala svého poslaneckého mandátu. Přestože měla možnost opustit Československo, svůj odchod z vlasti nikdy neuskutečnila a byla stále politicky aktivní. Podporovala lidi usilující o emigraci a nadále se zasazovala proti komunistům. Pomalu tak vznikal třetí protikomunistický odboj, ač svou činností se nikdy nedostal na hranu nebo dokonce za hranu tehdejších zákonů. Přesto ale byla příslušníky StB s několika spolupracovníky zatčena a v rámci vyšetřování s nimi byl zahájen nechvalně známý politicky zosnovaný proces. V něm se komunistickému režimu podařilo rozpoutat a zorganizovat obrovskou, hysterickou kampaň proti Miladě Horákové. Dále měl tento zmanipulovaný monstrproces posloužit komunistické garnituře jako důkaz zostřování třídního boje. Současně měla být zastrašena veřejnost před jakoukoliv činností, která by se komunistům nelíbila. Osmý den procesu, 8. června 1950, po závěrečné řeči státních zástupců Juraje Viesky, Josefa Urválka a Ludmily Brožové-Polednové proběhly poslední řeči všech odsouzených, která byla médiím cenzurována. Milada Horáková se statečně postavila za své ideály, za ideje Beneše a Masaryka. Následně byly vyneseny rozsudky: čtyři tresty smrti oběšením včetně Horákové, čtyři tresty doživotního vězení a pět trestů od dvaceti do dvaceti osmi let.

Miladu Horákovou je třeba vnímat jako výjimečnou osobnost moderních českých dějin a jako oběť komunistického režimu si zaslouží za své názory a postoje naší hlubokou úctu. Z velké škály předností paní Horákové je třeba vyzdvihnout život zasvěcený službě slušným lidem, mimořádnou statečnost, což prokázala mimo jiné i tím, že stála za svým názorem i v nejtěžších chvílích, kdy jí šlo o život. Čest její památce.

25.6.2020

Důsledně odmítáme multikulturní ideologii EU, která je nástrojem islamizace!             

Nelegální imigrace do Evropy nepolevuje, spíše naopak. Uvádí to agentura Frontex s tím, že imigranti, kteří se nelegálně snaží dostat do unijních zemí, nejvíce využívají východní migrační cestu z Turecka do Řecka. Velmi varující je i zpráva OSN ze začátku června letošního roku, která uvádí, že v Libyi je připraveno okolo 650.000 imigrantů, kteří mají namířeno do Evropy.

Hnutí SPD se tvrdě vyhrazuje proti diktátu EU, a to na úkor svobodných a suverénních národních států. To platí i ve vztahu k migrační politice, kterou nám EU vnucuje. Důsledně odmítáme multikulturní ideologii, která je nástrojem islamizace. Prosazujeme názor, že není naší povinností přijmout každého cizince, který se rozhodne, že zde bude žít, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegiem. Nechceme zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod islámských náboženských fanatiků. Situace na vnějších hranicích Evropské unie nám dává plně za pravdu, že nelegální imigrace do Evropy neskončí, ale bude stále a ve větší míře pokračovat. To nesmíme dopustit. Naše země patří našim občanům, a proto požadujeme přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Zveřejněná zpráva agentury Frontex z polovina června tohoto roku uvádí, že po krátké pauze v nelegální imigraci do Evropy, která byla zaznamenána v březnu a dubnu v důsledku koronavirové pandemie, se počet imigrantů nelegálně vstupujících do Evropy opět dramaticky zvýšil.

Za měsíc květen úřady zaznamenaly přibližně 4.300 nezákonných překročení hranic na hlavních evropských migračních trasách, což je téměř trojnásobek počtu zaznamenaného v předchozím měsíci. Nejvíce využívaná byla v květnu východní migrační cesta z Turecka do Řecka, přičemž agentura Frontex zaznamenala 1.250 nezákonných překročení hranic, což je osmkrát více, než jich bylo zaznamenáno v dubnu. Na migrační trase vedoucí z Libye a Tuniska do Itálie a na Maltu byl v květnu zaznamenán také značný nárůst s více než 1.000 nezákonnými překročeními, což je o 40 procent více než v dubnu. Většinou se jednalo o imigranty pocházející z Bangladéše, Súdánu a Pobřeží slonoviny.

Zpráva rovněž zaznamenala velký nárůst imigrace na trase západního Středomoří z Maroka do Španělska, s více než 650 nelegálními přechody, což je téměř čtyřikrát více než v dubnu. Většina imigrantů, kteří proudili touto cestou, byli alžírští státní příslušníci. Agentura Frontex ve zprávě uvádí, že zaznamenala v květnu přes 900 nelegálních hraničních přechodů po trase západního Balkánu, což je desetkrát více, než bylo zaznamenáno v předchozím měsíci. Celkem tak agentura Frontex letos od ledna do května eviduje 31.600 nezákonných překročení hranic. K tomu si ještě připočtěme, kolik nelegálních imigrantů se dostalo do Evropy, aniž by byli nějakým způsobem evidováni.  

Další alarmující zprava přišla začátkem června 2020 z Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). Ve zprávě se uvádí, že globální krize způsobená pandemií je bezprecedentní a je obtížné předvídat její dopad na obchodování s lidmi a pašování imigrantů. Budoucí poklesy ekonomiky budou mít pravděpodobně dopad na přesun lidí do bohatších zemí. Zpráva OSN též uvádí, že imigranti nemají na výběr a musí využívat služeb pašeráků lidí. V Libyi v současné době čeká na migraci do Evropy přes Středozemní moře okolo 650.000 imigrantů. To je zajisté velká hrozba pro celou Evropu. I z tohoto důvodu se snaží EU znovu zavést pro členské země povinné kvóty pro přerozdělování imigrantů, co že je potřeba zásadně odmítnout.

Hnutí SPD varuje před touto situací, a jako jediné řešení spatřuje ve vystoupení České republiky z EU, a to na základě referenda. Naši občané by měli dostat možnost se svobodně rozhodnout, zda chtějí z EU odejít.

24.6.2020

Podporujeme ochranu vody, půdy a krajiny, ale bez klimatické hysterie EU!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že hnutí SPD nedá vládě bianco šek na extrémní zadlužení České republiky – je nutné provádět i úspory (nepřizpůsobiví, inkluze, dotace solárním baronům, politické neziskovky atd.). O tom, zda je Andrej Babiš ve střetu zájmů, mají rozhodnout orgány našeho suverénního státu, nikoli Evropská unie. Hnutí SPD podporuje ochranu vody, půdy a krajiny, ale bez klimatické hysterie EU. Luxusní platy, porušování zákona, začerňování smluv, nevyváženost a manipulativnost pořadů, plná podřízenost zájmům globalistů, to je dnes veřejnoprávní ČT. Požadavek zvýšení koncesionářských poplatků je nehoráznost. Srbsko je suverénní stát a Kosovo je součástí Srbska. Odmítáme vydírání Srbska ze strany EU.

1. Hnutí SPD nedá vládě bianco šek na extrémní zadlužení České republiky. Je nutné provádět i úspory (nepřizpůsobiví, inkluze, dotace solárním baronům, politické neziskovky atd.). 

V úterý 23. června je plánována mimořádná schůze Sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. Předložený návrh zákona má být projednáván ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze. Sněmovní Rozpočtový výbor však tento návrh nepodpořil. Hnutí SPD s usnesením Rozpočtového výboru souhlasí a zastáváme názor, že tento astronomický a historicky zcela nejvyšší návrh deficitu státního rozpočtu ve výši 500 miliard korun by měl být projednán v řádném legislativním procesu, tedy v příslušných výborech. Nikdo totiž v této chvíli nedokáže hodnověrně určit, jak se budou vyvíjet příjmy a výdaje státního rozpočtu po zbytek roku. Nikdo neví, jak se probere cestovní ruch, automobilový průmysl a kolik bude v závěru tohoto roku nezaměstnaných. Propad výběru příjmů do konce roku je v tuto chvíli odhadován na 213 miliard korun, pokles HDP o 8%, automobilový průmysl v květnu zaznamenal propad 50% a pracující rodiny a firmy mají existenční problémy. Odhad míry nezaměstnanosti v závěru roku je až 10% ze současných 3,76%. Chceme tedy oprávněně po vládě rozklad jednotlivých kapitol státního rozpočtu ministerstev s vyčíslením plánovaných výpadků v příjmech a plánovaných škrtech v jednotlivých programových výdajích. Hnutí SPD odmítá dát v této souvislosti vládě ANO, ČSSD s podporou KSČM bianco šek na to, jak se bude nakládat s veřejnými protikrizovými prostředky. Schodek státního rozpočtu SPD nemůže podpořit, pokud vláda zároveň neprovede úspory či omezení zbytných výdajů (nepřizpůsobiví, inkluze, dotace solárním baronům, politické neziskovky atd.).

2. O tom, zda je Andrej Babiš ve střetu zájmů, mají rozhodnout orgány našeho suverénního státu, nikoli Evropská unie.

Poslanci Evropského parlamentu (EP) minulý týden schválili rezoluci, která kritizuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Usnesení je nezávazná politická deklarace, která vyzývá české úřady, aby začaly řešit konflikt zájmů vrcholných politiků. Po Evropské komisi pak žádá nulovou toleranci vůči zneužívání peněz z rozpočtu EU. Rezoluci podpořila i většina z 21 českých europoslanců. Usnesení odmítli naši dva europoslanci Ivan David a Hynek Blaško, a učinili tak v souladu s postojem hnutí SPD. Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelné, aby o vině či nevině občana České republiky rozhodovala EU (a nezáleží, zda jde o premiéra anebo řadového občana). Pro nás je klíčové rozhodnutí českých justičních orgánů, zda nedochází k porušování našich zákonů. Toto zatím nepadlo. Hnutí SPD zaujme postoj na základě rozhodnutí českých orgánů, které rozhodují v souladu s českými zákony. Ze strany EU se jedná o jasnou politizaci této problematiky za aktivní podpory některých europoslanců tzv. demobloku zvolených do EP za Českou republiku. Hnutí SPD se nezastává v této věci premiéra Babiše. Bráníme suverenitu České republiky.

3. Hnutí SPD podporuje ochranu vody, půdy a krajiny, ale bez klimatické hysterie EU.

Sněmovna minulý týden projednávala na mimořádné schůzi balíček tzv. vodních zákonů. Jedná se o zákony související se suchem, vztahy k pozemkům a zadržováním vody v krajině. Hnutí SPD zastává názor, že sucho a nedostatek vody je a bude nadále palčivým tématem. Hnutí SPD dlouhodobě tlačí vládu, abychom situaci řešili. Vláda je ale laxní a měla by vyslyšet odborníky, připravit analýzu stavu, návrhy řešení a ty pak realizovat. Je třeba na maximum zalesňovat, a tím stabilizovat klima a zvýšit zádržnost vody. Musíme podpořit projekty na zvýšení výšky ornice. Je třeba zvážit nejrůznější přehrady, protože tady sice vodu zadržíme, ale vypařování vody je tu obrovské a marnotratné. Zároveň ale odmítáme v souvislosti se suchem a klimatickými změnami novodobé klima-náboženství podporované EU v rámci tzv. „Green Deal“ a dalšími aktivisty. Také zastáváme názor, že veškeré přírodní zdroje (včetně vody) musí být v majetku státu, který je dává do užívání za podmínek určených zákonem. Voda je strategická surovina a její význam jen poroste. Není udržitelný stav, kdy si ji velká část měst a obcí nechala v minulosti různými politickými subjekty v rámci divoké privatizace devadesátých let ukrást a přeprodat do rukou zahraničních vlastníků, přičemž velmi často za skandálních podmínek. To musí skončit!

4. Luxusní platy, porušování zákona, začerňování smluv, nevyváženost a manipulativnost pořadů, plná podřízenost zájmům globalistů, to je dnes veřejnoprávní ČT. Požadavek zvýšení koncesionářských poplatků je nehoráznost.

Veřejnoprávní Česká televize (ČT) minulý týden prezentovala prostřednictvím generálního ředitele Petra Dvořáka „mediální show“ s výsledky průzkumu agentur Median a STEM/MARK, který si zaplatila z peněz vybraných z koncesionářských poplatků. Výzkum měl ukázat, že Češi považují veřejnoprávní televizi za nejdůvěryhodnější médium v zemi a důvěřují jí až tři čtvrtiny obyvatel. Co se týká výše současného koncesionářského poplatku, údajně dvě třetiny obyvatel by byly pro jeho zvýšení. Hnutí SPD s těmito názory a postupem veřejnoprávní ČT nesouhlasí a zpochybňuje objektivitu tohoto „zaplaceného“ výzkumu. Hnutí SPD také odmítá zvyšování koncesionářských poplatků. ČT nám nepřipadá jako důvěryhodné médium zejména pro svou jednostrannost, neobjektivitu, závislost a neschopnost dávat možnost vyjádření i oponentům. Luxusní platy, porušování zákona, začerňování smluv, nevyváženost a manipulativnost pořadů, plná podřízenost zájmům globalistů, to je dnes veřejnoprávní ČT. A to vše má platit občan zvýšenými poplatky? Požadujeme změnit ČT na státní příspěvkovou organizaci s pevným rozpočtem a v kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Televizní poplatky je nutné zrušit. ČT dnes přežívá díky bohatému televiznímu archívu a z podstaty. Nyní chce v době krize ČT tahat z lidí peníze, aby je mohla dál manipulovat v zájmu elit.

5. Srbsko je suverénní stát a Kosovo je součástí Srbska. Odmítáme vydírání Srbska ze strany EU.

Srbsko odmítne členství v EU, pokud by bylo nuceno uznat Kosovo. Po jednání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem to prohlásil minulý týden srbský prezident Aleksandar Vučić, který řekl novinářům doslova: „Pokud si myslíte, že uznáme Kosovo nebo že Kosovo vstoupí do OSN, že nedostaneme nic kromě členství v EU, naše odpověď bude ne.“ Doplnil, že Srbsko čekají těžké časy, v nichž bude země čelit velkým mezinárodním tlakům. Lavrov na tiskové konferenci po jednání uvedl, že Kreml podpoří jen takové řešení kosovské otázky, které bude přijatelné pro Bělehrad a které schválí Rada bezpečnosti OSN, kde má Moskva právo veta. Hnutí SPD s tímto postojem souhlasí. Je nepřijatelné vyhrožovat ze strany EU suverénnímu státu o jeho zahraničně-politických i vnitrostátních otázkách a případném omezování dotačních programů vyčleněných pro Srbsko v případě jeho členství v EU. Srbsko je suverénní stát a Kosovo je součástí Srbska! Hnutí SPD žádá odvolání uznání Kosova českou vládou.

23.6.2020

Pro naše občany chceme kvalitní české potraviny a ne drahý odpad z EU!

Čechům kvalitní české potraviny. To chceme zabezpečit pro naše občany v rámci naplnění potravinové soběstačnosti, abychom zamezili dovozu nekvalitních potravin ze zemí Evropské unie. 

Hnutí SPD ve věci potravinové soběstačnosti naší republiky neustále upozorňuje na chybnou zemědělskou politiku našeho státu, která je zcela podřízena zemědělské politice EU vedené z Bruselu. Bohužel na to doplácejí naši zemědělci, a to nejcitelněji drobní zemědělci a rodinné farmy, které, i když dobře hospodaří a produkují kvalitní potraviny, nejsou schopny konkurovat těm dotovaným z dovozu. Navíc je u nás z důvodu nízkých výdělků v zemědělství nedostatek pracovníků. Práce na polích zastávají převážně ženy v důchodovém věku a brigádníci z Ukrajiny. Stát musí investovat do zemědělství a pro naše zemědělce vytvářet pobídky, aby se dosáhlo takového stavu zemědělské produkce, která by alespoň naplnila běžnou denní spotřebu obyvatelstva.

Zemědělství by mělo zabezpečit, aby se v naší republice v rámci rostlinné a živočišné výroby vypěstovalo tolik plodin a chovalo tolik domácích zvířat, abychom se byli schopni v případě nutnosti uživit. Soběstačnost v produkci potravin však neznamená jen vypěstovat a zpracovat, ale též mít dostatek kvalitní půdy a dostatek vody. Na to by měla myslet současná vláda a při navýšení státního rozpočtu investovat tímto směrem. Nechceme spoléhat na dotace EU, které jsou z Bruselu vůči českým zemědělcům přerozdělovány nespravedlivě. Naši zemědělci dostávají zhruba čtyřikrát menší dotace než zemědělci ve vybraných zemích EU. Nejvíce z evropských dotací profituje Holandsko a Francie.

Nám je ze strany EU doporučeno, co se má u nás pěstovat a co naopak máme dovážet. Tím jsme dospěli do stavu, že naše soběstačnost například v produkci vajec je na 82 procentech, brambor na 70 procentech, vepřového masa na 50 procentech a u ovoce a zeleniny je to méně než 40 procent. Když se podíváme, jak si vedeme v porovnání s okolními zeměmi, tak musíme konstatovat, že jsme na tom špatně. Když porovnáme živočišnou produkci, tak u nás se pohybuje mírně nad 530 eur/ha, zatímco průměr EU je téměř dvojnásobný. V porovnání s Německem jsme na třetině (1.427 eur/ha). Stejné je to, když porovnáme finální zemědělskou produkci včetně rostlinné výroby. Česko je na úrovni 60 procent průměru EU. Třeba Rakousko je zhruba na 100 procentech a Německo na 140 procentech průměru EU (iDNES.cz). Když se poohlédneme do doby, kdy jsme ještě nebyli v Evropské unii, tak můžeme konstatovat, že například v roce 1990 jsme byli soběstační ve všech základních rostlinných a živočišných komoditách, přičemž navíc ještě docházelo k vývozu některých z nich.

Hnutí SPD veřejně zastává názor, že naše členství v EU nám škodí, neboť je vedeno s cílem likvidace našeho špičkového zemědělství představované českými zemědělci a závislostí na dotovaných přebytcích z Francie, Dánska a dalších zemí západního bloku, většinou pochybné kvality. Chceme, aby se na našich polích pracovalo, pěstovalo a zúrodňovala se půda a ne aby se zemědělská pole převáděla na stavební pozemky, na kterých následně vyrostou sklady nadnárodních potravinových řetězců, kam se právě bude navážet drahý potravinový odpad z EU, který ve finále skončí v nákupních taškách našich občanů.

Hnutí SPD apeluje na vládu, aby v této pro naše zemědělce nedobré době, cílila finance na podporu infrastruktury našeho venkova s cílem, aby tam lidé mohli klidně žít a pracovat. Státní podpora by měla směřovat k našim zemědělcům a k ochraně klíčových komodit. Zemědělská politika musí být znovu pod kontrolou našeho státu a ne pod direktivou řízenou EU.

22.6.2020

Nepřipustíme zvyšování koncesionářských poplatků plánované Českou televizí!

Česká televize prostřednictvím svého generálního ředitele Dvořáka začala s cílenou kampaní, spočívající ve zvýšení koncesionářských poplatků, a to ze současných 135 na 150 korun. České televizi dle Dvořáka chybí finance na provoz, což je ale v přímém rozporu s milionovými odměnami, které za jeho působení směřovaly do kapes vrcholových manažerů, včetně generálního ředitele.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje činnost České televize, neboť za působení generálního ředitele Dvořáka porušuje definované úkoly, které jí jsou stanoveny v zákoně o České televizi. Jedná se především o neobjektivnost a nevyváženost zpravodajských pořadů, ve kterých převládá preference informací, které podporují probruselské strany a zájmy, viz například zprávy týkající se nelegálních imigrantů, kteří se stále dostávají do zemí EU. Redaktoři České televize nás také chtějí namísto pokorného informování poučovat o tom, jak máme žít a co si máme myslet. Velké výhrady máme také k financování České televize, která je poplatníkům televizních poplatků zavázána nakládat s poukázanými prostředky a ostatním majetkem s péčí řádného hospodáře. Tuto povinnost jí stanoví Kodex České televize, který je závazný pro Českou televizi a její pracovníky. Ke zjednání nápravy tohoto nežádoucího stavu přichází hnutí SPD s konstruktivním řešením. Podali jsme návrh zákona na zrušení koncesionářských poplatků. Navrhujeme, aby Česká televize byla státní příspěvkovou organizací s pevným rozpočtem pod kontrolou nezávislého Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Generální ředitel České televize Petr Dvořák v rozhovoru pro Hospodářské noviny koncem března tohoto roku upozornil na nutnost vyřešit financování a úkoly veřejnoprávní televize v následujících letech. Konkrétně mimo jiné uvedl: „Kdybych si mohl říct, co bychom potřebovali, tak bych zvýšil koncesionářský poplatek o patnáct korun, na 150 korun. To dělá pět korun za den a za to poskytujeme službu, která je skvělá. Pokud bychom měli řešit úspory, bude publicistika jeden z posledních pořadů, který bychom měli rušit, protože rozhodně nestojí takové peníze jako třeba dramatika, sport nebo některé typy zábavy. Nás zajímá, jestli publicisté dělají, co mají, a dodávají kvalitu v takové míře, jakou očekáváme, a správně komunikují se svou cílovou skupinou. A že právě publicistické pořady, jako například Reportéři ČT a 168 hodin, mají dle ředitele Dvořáka prioritu, není pochyb.

Zajímavé bylo též jeho vyjádření, když okomentoval náš návrh ke zrušení koncesionářských poplatků: Například poslanecký návrh SPD, který k mému zděšení nedávno s neutrálním stanoviskem projednala vláda, by znamenal likvidaci České televize, rušení stanic a téměř úplné zastavení výroby pořadů. Česká televize, která by po schválení tohoto návrhu každý rok přišla o 2,1 miliardy korun, by ani nemohla naplňovat všechny povinnosti, které ze zákona má. K jeho výroku pouze doplním, že patnáct vrcholných manažerů České televize si v roce 2019 na mzdách a odměnách přišlo celkem na 46,5 milionů korun. V průměru tak na jednoho manažera veřejnoprávní televize vychází částka přesahující 3,1 milionu korun. Ještě výrazněji je ohodnocen generální ředitel České televize Petr Dvořák. Jeho standardní měsíční hrubá mzda dosahuje téměř čtvrt milionu korun a za rok 2018 mu Rada ČT schválila odměnu ve výši 2,42 milionu korun, což představuje nekrácenou odměnu v maximálně možné míře. Ta byla vyplacena Dvořákovi i v předchozích letech. O jeho odměně za rok 2019 by měla Rada ČT ještě rozhodnout.

Hnutí SPD zastává názor, že platy manažerů v České televizi by měly být veřejné. K tomu generální ředitel Dvořák jednou uvedl, že na zveřejnění platů manažerů ČT nejsou občané ČR v současné době připraveni. K tomu pouze dodám tvrzení ředitele Dvořáka, že občané souhlasí s financováním ČT formou koncesionářských poplatků a vnímají jejich nynější výši jako přiměřenou nebo nízkou. Své tvrzení opírá o výsledky z červnového průzkumu agentur Median a STEM/MARK, které si ČT sama objednala.

Hnutí SPD nepodporuje žádné zvyšování koncesionářských poplatků České televizi. Naopak jsme pro jejich úplné zrušení. Naši občané, kteří jsou pro nás na prvním místě, by určitě byli pro, což by zajisté potvrdil i objektivně provedený validní výzkum. Chceme, aby byla Česká televize státní příspěvkovou organizací s pevným rozpočtem pod kontrolou nezávislého Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

19.6.2020

Požadujeme, aby se vláda při stanovení rozpočtu chovala jako řádný hospodář!

V úterý 23. června bude Poslanecká sněmovna na své mimořádné schůzi projednávat vládní návrh zákona na navýšení schodku státního rozpočtu pro letošní rok z 300 na 500 miliard korun.

Hnutí SPD už dvakrát v tomto roce podpořilo navýšení schodku státního rozpočtu kvůli koronavirové epidemii, který zatím narostl ze 40 miliard na 300 miliard korun. Při schvalování jsme se chovali jako vždy zodpovědně, neboť navrhované zvýšení bylo podloženo konkrétními výdaji a ku prospěchu našich občanů. Nový návrh předložený ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), spočívající ve zvýšení současného schodku státního rozpočtu z 300 na 500 miliard korun, za současného stavu ale nepodpoříme. Stát by se měl chovat jako řádný hospodář a každá vynaložená koruna by měla být prokazatelně dohledatelná, že byla efektivně využita. Zde se ale bavíme o miliardách korun, které nejsou zdůvodněny, kam a jak je chce stát použít, a právě poslanci zastoupení v Poslanecké sněmovně mají jednu z důležitých rolí, spočívající v kontrole peněz na příjmové i výdajové straně státního rozpočtu. Vždyť se jedná o peníze nás všech, na které přispívají občané – daňoví poplatníci. 

K návrhu ministryně financí ve věci již třetího navýšení schodku státního rozpočtu jsme připraveni vést ve Sněmovně debatu o návrzích úspor ve výdajích a sami navrhujeme konkrétní úspory a omezení zbytných výdajů, v jejichž rámci by bylo ušetřeno několik desítek miliard korun. Jedná se například o ukončení vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým občanům, omezení nákupů předražené armádní techniky, ukončení dotací solárním baronům a politickým neziskovkám nebo zrušení inkluze ve školství. Návrhů, kde by mohla vláda ušetřit, máme zpracováno několik, naneštěstí je současná vláda neakceptuje.

Rozhodně jsme proto, aby se peníze dostaly například na odměny pro všechny, kteří byli v první linii v boji s nemocí covid-19 a všem, jenž v době koronavirové pandemie zajišťovali chod státu. Podpoříme navýšení financí na podporu našich firem, podnikatelů a živnostníků, kteří ne svou vinou přišli o příjmy v důsledku vládou vyhlášeného nouzového stavu a kdy jim v rámci přijatých vládních opatření bylo zatím vyplaceno pouhých 50 miliard korun.

Hnutí SPD si váží všech našich slušných, pracujících občanů, včetně seniorů, invalidů a dětí. Ti všichni si zaslouží, aby v naší republice prožívali spokojený život. To chceme zajistit i našim dětem, a proto nesmíme dopustit nepodložené zadlužování našeho státu. Všechny peníze, se kterými stát hospodaří, musí být vynakládány prioritně ku prospěchu našich občanů. Při rozpravě ke státnímu rozpočtu budeme mít naše občany vždy na prvním místě.

18.6.2020

Na všech životech záleží – pro každého stejná práva i stejné povinnosti!

Nám v hnutí SPD záleží na životech všech lidí, a to bez rozdílu jejich barvy pleti. Jsme proti jakékoli formě diskriminace osob a odsuzujeme rasismus. Vždy musí být dodržena podmínka, že pro každého platí stejná práva i stejné povinnosti.

Hnutí SPD v souvislosti se smrtí 46 letého Afroameričana George Floyda, který zemřel 25. května 2020 v americkém Minneapolisu pravděpodobně v důsledku nepřiměřeného zásahu policisty při jeho zatýkání, zastává názor, že celý průběh tohoto incidentu musí být nestranně a rychle vyšetřen. V případě prokázání viny zasahujícího policisty by mu měl být uložen spravedlivý trest. Tak my v našem hnutí SPD vnímáme demokracii a zdůrazňuji, že odsuzujeme rasismus a jsme proti každé diskriminaci osob na základě barvy pleti. V případě zjištění jednání naplňující znaky rasismu a diskriminace se musí všechny okolnosti daného případu spravedlivě prošetřit kompetentními subjekty s tím, že všichni dotčení mají zajištěna stejná práva i povinnosti.

V případě smrti Georga Floyda však určitá média za přispění politických stran a hnutí využila tuto tragickou událost pro své zviditelnění a začala ji prezentovat jako rasistické utýrání mučedníka policií, a to nejen napříč Spojenými státy, ale i dalšími zeměmi, včetně zemí Evropské unie. V souvislosti s touto konkrétní událostí musíme ale v zájmu objektivity posoudit všechny okolnosti, které naneštěstí měly tragické zakončení. George Floyd už měl za sebou bohatou trestní minulost, celkem pětkrát byl odsouzen a vězněn několik měsíců za ozbrojené loupeže a držení kokainu. V okamžiku, když byl zadržován americkou policií, byl pod vlivem amfetaminu, a právě se chystal řídit auto. Toto všechno ale nesmí být důvodem pro nepřiměřený zákrok policistů. Všechny tyto okolnosti se musí prošetřit a v případě zjištění protiprávního jednání či provinění konkrétní osoby zajistit její spravedlivé potrestání.

Zcela ale nesouhlasíme, jak některé politické subjekty tento konkrétní případ chtějí co nejvíce využít proti údajnému systémovému rasismu a policejnímu násilí vůči Afroameričanům a aktivně vytváří pozitivní diskriminaci ve prospěch lidí s černou barvou pleti, což dokládá např. to, že aktivistické hnutí Black Lives Matter (Na černých životech záleží), se teď objevuje všude v souvislosti s tragickou smrtí Floyda. Paradoxně, pokud by jakýkoliv běloch řekl, že na bílých životech záleží, ihned by byl označen za rasistu a byl by vyvíjen tlak na to, aby byl trestně stíhán.

Události, které nastaly jako reakce na Floydovu smrt, přinesly jasný důkaz o tom, že multikulturní systém v USA založený na pozitivní diskriminaci zcela selhal a je nefunkční. Výjimečný stav, zákazy vycházení, rabování obchodů a povolání armády jsou toho jasným signálem. Nechceme v naší republice žádné rabování a vandalismus, kterého jsme svědky v USA, a proto prosazujeme nulovou toleranci ilegální imigraci či nepřizpůsobivým menšinám.

Hnutí SPD prosazuje přímou demokracii, ke které neodmyslitelně paří rovný přístup ke všem občanům, kteří mají zajištěná stejná práva i povinnosti.

17.6.2020

Členství v EU způsobuje zdražování potravin a škodí nám!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že ekonomická krize spojená s koronavirem dopadá na české občany, kteří musí platit za drahé potraviny – členství v EU způsobuje zdražování potravin a škodí nám. Nepodpoříme nárůst schodku státního rozpočtu z 300 na 500 miliard korun, protože vláda nechce šetřit na nepřizpůsobivých atd. Hnutí SPD bojuje proti týrání zvířat a v tomto směru předkládá legislativní návrhy. Cesta předsedy Senátu Vystrčila na Tchaj-wan bude destruovat vztahy ČR s Čínou. Hnutí SPD děkuje všem našim voličům a členům za podporu našeho kandidáta v doplňovacích senátních volbách na Teplicku. Vědomé poškozování vodních zdrojů musí být podle hnutí SPD posuzováno jako trestný čin a voda se nesmí stát obchodním artiklem pro tvorbu zisku.

1. Ekonomická krize spojená s koronavirem dopadá na české občany, kteří musí platit za drahé potraviny – členství v EU způsobuje zdražování potravin a škodí nám.

Ekonomické dopady koronaviru se začínají čím dál hlasitěji ozývat, inflace dál zvyšuje ceny základních potravin, a to u nás daleko výrazněji než ve zbytku EU. Situace tak pro řadu českých domácností začíná být tristní a lidé přicházejí o práci a klesají jim příjmy.

Na druhou stranu ceny nezbytných výdajů, jako jsou potraviny a bydlení, rostou. Míra bezprostředního ohrožení je však výraznější u nízkopříjmových skupin obyvatel. Týká se to v podstatě každého ze strádající třídy a 70% z ohrožené třídy, ve které je také poměrně velký podíl rodin s malými dětmi, jak ukazují aktuální čísla výzkumné agentury STEM.

Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že na vině je chybná zemědělská politika státu pod taktovkou EU, která neposkytuje podporu takové zemědělské produkci, která by alespoň naplnila běžnou denní spotřebu obyvatelstva. Dnes nejsme potravinově soběstační a jsme závislí na dovozu a rodinné farmy, z nichž mnohé hospodaří dobře a produkují kvalitní potraviny, nejsou schopny konkurovat dotovaným potravinám z dovozu. Chybí pracovní síly už i proto, že mzdy v zemědělství jsou jedny z nejnižších.

Naše členství v EU nám škodí, protože účelem našeho vstupu bylo zlikvidovat špičkové zemědělství představované českými zemědělci. Nyní jsme závislí na dotovaných přebytcích z Francie, Dánska a dalších zemí západního bloku, většinou pochybné kvality. Řešením je vypsání referenda o vystoupení z EU a změna naší hospodářské a zemědělské politiky. To je program SPD!

2. Nepodpoříme nárůst schodku státního rozpočtu z 300 na 500 miliard korun, protože vláda nechce šetřit na nepřizpůsobivých atd.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhla vládě zvýšit současný schodek státního rozpočtu z 300 na 500 miliard korun. Tento schodek státního rozpočtu SPD nemůže podpořit, protože vláda zároveň nenavrhuje žádné úspory či omezení zbytných výdajů (nepřizpůsobiví, inkluze, dotace solárním baronům, politické neziskovky atd.).

V případě schválení tohoto schodku stoupne státní dluh ČR na astronomických 2,13 bilionu korun. Chceme ve Sněmovně vést debatu o návrzích úspor ve výdajích státního rozpočtu, protože z dostupných informací zatím doputovalo v rámci přijatých vládních opatření (Antivirus, Covid I-III a dalších podpůrných programů), k firmám a živnostníkům postiženým vypnutím ekonomiky v důsledku pandemie koronaviru, pouhých 50 miliard korun. To je pro SPD nepřijatelné.

3. Hnutí SPD bojuje proti týrání zvířat a v tomto směru předkládá legislativní návrhy.

Na programu stávající 49. schůze Sněmovny je plánovaný návrh zákona na ochranu zvířat proti týrání. Poslankyně SPD Monika Jarošová v této souvislosti podala několik pozměňovacích návrhů, které rozšiřují a zakazují metody týrání a usmrcování zvířat.

4. Cesta předsedy Senátu Vystrčila na Tchaj-wan bude destruovat vztahy ČR s Čínou.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) oznámil minulý týden záměr navštívit služebně Tchaj-wan. Tímto krokem předseda Senátu postupuje v hrubém rozporu s oficiální zahraniční politikou, která je v gesci Vlády ČR a prezidenta České republiky Miloše Zemana, a která dlouhodobě uznává politiku tzv. „jedné Číny", tedy včetně Tchaj-wanu a Tibetu.

Tuto politiku uznávají také všechny demokratické státy světa včetně USA, Německa anebo Francie, které s Čínou vedou normální politický a obchodní dialog. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že v případě uskutečnění této služební zahraniční cesty na Tchaj-wan budou zásadním způsobem narušeny dlouhodobě dobré bilaterální vztahy České republiky s Čínou. Tato skutečnost bude mít dopady zejména na vzájemný obchod a turistiku mezi oběma státy. I v zahraniční politice platí politická odpovědnost a jsme přesvědčeni, že si předseda Senátu Vystrčil uvědomuje, že je zodpovědný za destrukci vztahů s jednou ze světových velmocí, aniž by ovšem vytvořil cokoli nového.

Hnutí SPD vítá v této souvislosti prohlášení představitelů Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy, kteří si tuto cestu na Tchaj-wan nepřejí a také se jí nezúčastní.

5. Hnutí SPD děkuje všem našim voličům a členům za podporu našeho kandidáta ing. Bohumila Ježka v doplňovacích senátních volbách na Teplicku.

Podpora našich kandidátů je úkolem každého člena a příznivce SPD.

6. Vědomé poškozování vodních zdrojů musí být posuzováno jako trestný čin a voda se nesmí stát obchodním artiklem pro tvorbu zisku.

Voda je základní podmínka života na planetě Země. Pokud vodní zdroje zničíme, život na Zemi zanikne. Vědomé poškozování vodních zdrojů musí být posuzováno jako trestný čin. Voda se nesmí stát obchodním artiklem pro tvorbu zisku. Veškeré peníze, získané z prodeje musí být vráceny do ochrany a čistoty vodních zdrojů, ne aby skončily na účtech překupníků.

16.6.2020

Prosazujeme spravedlnost a stejný přístup ke všem občanům naší republiky!

Všichni naši občané si zaslouží respekt, úctu a spravedlivé a rovné zacházení, což je hlavním předpokladem pro dobře fungující stát, ve kterém žijí, pracují a vychovávají děti. Pro hnutí SPD, které se už pět let snaží o dodržování těchto hlavních zásad, je to prioritní záležitostí. V rámci našeho programu prosazujeme spravedlivý přístup pro každého, což mimo jiné znamená, že i občané s nejnižšími příjmy musí mít právo na spravedlnost, která nesmí být výsadou mocných a bohatých.

Hnutí SPD je od roku 2017 zastoupeno v dolní komoře Parlamentu České republiky, kam se dostalo díky našim podporovatelům, příznivcům a hlavně voličům, kteří nám dali důvěru. My si všech těchto občanů vážíme a snažíme se prosazovat politiku, která je hlavně v zájmu slušných a pracovitých lidí, což potvrzují i naše prioritní body volebního programu, který se snažíme naplňovat. I když nejsme ve vládní koalici, za dobu, co naši poslanci zasedají ve Sněmovně, se nám podařilo prosadit řadu zákonů a legislativních zákonných úprav, které jsou ku prospěchu právě našich občanů. Prioritně hájíme a prosazujeme přímou demokracii a jako jediný politický subjekt zastoupený v Poslanecké sněmovně tvrdě odmítáme jednostranný diktát Evropské unie a požadujeme, aby se mohli sami naší občané v rámci referenda rozhodnout, zda chtějí zůstat nebo naopak opustit EU. Plnění bodů našeho programu si mohou občané sami kontrolovat a posoudit, zda se nám to daří. Veškeré informace najdou na našich webových stránkách www.spd.cz.  

Jedním z bodů programu hnutí SPD je zajištění spravedlnosti pro každého, aby všichni lidi v naší zemi nabyli pocit, že se měří všem stejným metrem. Bohužel různé kauzy z minulosti jsou nám důkazem, že ještě mnoho tunelářů a korupčníků nebylo za své protiprávní jednání potrestáno, což slušní lidé vnímají oprávněně negativně. Tito poctiví občané někdy pracují i za minimální mzdu nebo pobírají nízké důchody, naproti tomu jsou zde nepřizpůsobiví občané, kteří parazitují na štědrém a bezpracném sociálním systému. Zlodějiny korupčníků a tunelářů nesmí být promlčeny a proto prosazujeme zákon o zpětném prokázání majetku. V žádném případě nechceme tímto zákonem obtěžovat byrokracií běžného občana, který vlastní rodinný dům nebo získal dědictví po rodičích legální cestou a bylo provedeno řádné zdanění. Požadujeme nastavit hranici 20 milionů korun, nad kterou by tento zákon stanovil povinnost prokázat legální nabytí tohoto majetku. V případě, že by vlastník neprokázal legálnost nabytí svého majetku, stát by takový majetek zdanil ve sto procentech jeho hodnoty.

V hnutí SPD též odmítáme tolerovat situaci, aby měli občané odmítající práci vyšší sociální dávky, než je příjem rodin s nejnižší mzdou. Chceme prosadit pravidelnou valorizaci minimální mzdy v závislosti na růstu mzdy průměrné. Podnikatelé, živnostníci i ostatní pracující lidé v soukromém, státním i veřejném sektoru, kteří poctivě vykonávají svou práci, musí znovu vědět, že za svou práci dostanou důstojnou mzdu a za své daně důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody. Zároveň prosazujeme systém sociální solidarity společnosti k potřebným, především k seniorům, dětem a invalidům.

Dále prosazujeme účinné nástroje kontroly všude tam, kde se hospodaří s veřejnými prostředky. Jednou z možných cest tohoto zajištění je rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Zde jako příklad uvedu, že by NKÚ kontroloval veřejnoprávní Českou televizi a Český rozhlas. Dalším z námi navrhovaných opatření je přijetí povinnosti zveřejňování smluv o nakládání s prostředky veřejných rozpočtů a transparentnost výběrových řízení, uzákonění definice lichvy a příprava zákona, který by zpětně zbavil občany části dluhu tvořenou lichvářským úrokem. Též chceme prosadit zákon o místní příslušnosti exekutorů a jejich zestátnění.

V programu hnutí SPD je také prosazování funkčních reforem a změn státní správy, což je vedeno s cílem vybudování funkčního, úsporného a efektivního státu, kde se občané dovolají svých práv, a který bude od občanů požadovat přiměřené povinnosti. Všichni naši slušní a pracovití občané, a to bez rozdílu, jsou pro nás na prvním místě.

15.6.2020

Tvrdě odmítáme systém povinných kvót pro přerozdělování imigrantů!

Evropská unie volí strategii, pomocí které chce prosadit povinné kvóty pro přerozdělování imigrantů, kterou je potřeba tvrdě odmítnou.

Evropská unie chce dle ČTK v nejbližších dnech prostřednictvím Evropské komise představit nový mechanismus k povinnému přerozdělování nelegálních imigrantů mezi všechny své členské země. Pro unijní státy, které se chystají tento mechanismus přerozdělování bojkotovat, jsou připraveny mimo jiné i velké finanční sankce.

Hnutí SPD je jediným politickým subjektem zastoupeným v současném parlamentu, který pozorně sleduje všechny aktivity přicházející z EU, jenž jsou vedeny snahou povinného přerozdělování nelegálních imigrantů. Díky našim aktivitám jsme dokázali pohlídat, že k nám zatím nebyl převezen žádný imigrant z unijních zemí na základě povinných kvót. 

Evropská unie si ale nedokáže s nelegální imigrací poradit a spíše se jeví, že ji dokonce podporuje, o čemž svědčí i aktivity různých politicky zaměřených agentur a neziskových organizací. Jako příklad uvedu evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), jejímž úkolem je ochrana vnějších hranic EU a Schengenského prostoru, v součinnosti se strážci hranic členských zemí. V praxi se převážně podílí na přepravě imigrantů, kteří uvíznou na moři ve člunech pašeráckých gangů. Tím pomohou imigrantům dokončit jejich snahu dostat se nelegálně do Evropy.  

Povinné kvóty jsou již v pracovní verzi zpracovány a budou předmětem strategie EU tak, aby byly závazné pro všechny unijní země. Zavedení nového mechanismu povinného přerozdělování imigrantů podporuje Itálie, Španělsko, Řecko, Kypr, Malta a samozřejmě i Německo, které bude od července tohoto roku EU předsedat. Schválení mechanismu povinných kvót přerozdělování imigrantů bude patřit k hlavním úkolům v době předsednictví Německa. S povinným přerozdělováním mimo naší republiku nesouhlasí také Slovensko, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Lotyšsko a Slovinsko. Tyto unijní státy doporučují jihoevropským zemím ulevit a to pomocí rozšířené finanční, technické, operační a expertní podpory. Tyto státy také navrhují stanovení jednotných pravidel pro efektivnější ochranu vnějších hranic. Proti povinným kvótám se ve vlastním návrhu postavilo i Rakousko s Dánskem.

Takže si počkejme, jakou strategii v Bruselu schválí, aby se jim podařilo zavést povinné kvóty pro přerozdělování imigrantů. Zajisté budou mít pro země, které nebudou poslušné a nebudou se stanovenými kvótami souhlasit, připravené nástroje pro sankciování, a to převážně sankce finanční. Už počátkem tohoto roku eurokomisařka pro vnitřní věci a pro migraci Švédka Ylva Johanssonová uskutečnila turné po unijních zemích, včetně únorové návštěvy České republiky. Zde v rozhovoru pro Českou televizi v programu Události, komentáře, který moderoval Lukáš Dolanský, sdělila, že myšlenka povinných kvót není zdaleka mrtvá, a zmínila termín „povinná solidarita“. Ten ale asi neměl takovou odezvu, jakou EU očekávala, takže začala připravovat jiné řešení.

Hnutí SPD striktně odmítá, aby do naší republiky byli posíláni imigranti, kteří se nelegálně dostali do zemí Evropské unie, což je jedním z prioritních bodů našeho programu. Jako nejjednodušší řešení k zamezení tomu, aby k nám z nařízení EU byli deportováni nelegální imigranti, je vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie.

12.6.2020

Odmítáme odzbrojovat naše občany podle diktátu Evropské unie!

Hnutí SPD se tvrdě ohrazuje proti přijetí směrnice vydané Evropskou unií, pomocí které by EU pro naše občany zpřísnila podmínky držení zbraní.

Nesouhlasíme s přijetím Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. EU chce přijetím této směrnice omezit naše myslivce, střelce a další legální držitelé zbraní, čímž nás evidentně a cíleně připravuje o naše práva. Minulý týden při jednání Poslanecké sněmovny při projednávání tohoto bodu navrhl náš poslanec Radek Koten, který je předsedou Výboru pro bezpečnost, zamítnout vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 92 – první čtení), který by výše uvedenou směrnici EU implementoval do našeho právního řádu. K hlasování bylo přihlášeno 166 poslanců, pro zamítnutí bylo 51, proti 27, ostatní se zdrželi. Návrh na zamítnutí byl zamítnut a tím tento vládní návrh i přes náš odpor prošel do druhého čtení.

Směrnice EU 2017/853 zásadním způsobem zasahuje do stávajícího systému nakládání se zbraněmi v České republice. Dosud platný zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, není kompatibilní s novými požadavky práva EU v některých ústředních ohledech. Z tohoto důvodu byla zpracována novela zákona č. 119/2002 Sb., která provizorně zajistí implementaci Směrnice 2017/853.

Novelizovány musely být definice kategorií zbraní, pravidla nabývání a držení zbraní těchto nově definovaných kategorií, ale též některých zásobníků, nebo pravidla výměny informací. Novelizace zákona o zbraních je z hlediska jeho struktury, standardních povolovacích postupů a terminologie pro implementaci revidující směrnice dosti komplikovaná a nepříliš vhodná. Argumentem pro toto tvrzení je to, že český zákon o zbraních je v řadě ohledů sám o sobě velice přísný a je zcela funkční. 

V obecném slova smyslu se návrh zákona dotýká všech subjektů, které na území České republiky nakládají se zbraněmi a střelivem. Přitom může jít jak o fyzické a právnické osoby, které jsou adresáty práv a povinností podle zákona o zbraních, ale v jisté míře též o entity, které se zbraněmi nakládají mimo působnost dosavadního zákona o zbraních. To vše sebou ponese nárůst agendy PČR a MV a s tím spojených nákladů. EU uvedené zpřísnění vyplývající ze zbraňové směrnice vysvětluje tím, že to napomůže zabránění teroristickým útokům. S tímto tvrzením a obhajobou směrnice ze strany EU v hnutí SPD nesouhlasíme, neboť dle statistik se teroristické útoky provádějí z drtivé většiny nelegálními zbraněmi a jejich strůjci patří převážně mezi nelegální imigranty. 

Hnutí SPD chápe tuto zbraňovou směrnici EU jako další nástroj k perzekuci našich legálních držitelů zbraní. Pro naše občany vyplyne nová povinnost registrovat zbraně, které doposud nemusely být zaregistrovány. Jedná o historické, plynové či znehodnocené zbraně určené převážně pro sběratele. Navrhovaná unijní zbraňová směrnice též vyžaduje zkrácení doby platnosti zbrojních průkazů z deseti na pět let a omezování držení zásobníků na více než 10 nábojů pro dlouhé zbraně a více než 20 nábojů pro krátké zbraně. S tím zásadně v SPD nesouhlasíme a byli jsme mezi prvními, kteří vyzvali naší vládu, aby se Česká republika soudila, což nakonec udělala. Výsledek ale potvrdil totální diktát Evropské unie, čímž se potvrdilo to, že nejsme suverénní a svéprávnou zemí a Evropský soud naši žalobu zamítl pod hrozbou sankcí až 4 mil. korun denně, když nebudeme implementovat zmiňovanou unijní směrnici, která výrazně omezuje legální držitele zbraní.

Všem našim 300 tisícům držitelům zbrojního průkazu vzkazujeme, že za nimi stojíme. Poslanci hnutí SPD předloží ve Sněmovně příslušné pozměňující návrhy, které by nesmyslné omezování zrušily.

11.6.2020

Globalisté chtějí zneužít tragický policejní zásah k pozitivní diskriminaci!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že hnutí SPD prosadilo v parlamentu projednávání svého zásadního návrhu zákona omezujícího zneužívání sociálních dávek. Za skandální považujeme dvojí metr při omezování shromažďování lidí v rámci prevence nákazy Covid 19 – tímto dvojím přístupem je vstřícnost ministra Hamáčka k protestním akcím hnutí „Milion chvilek". Naprostou blamáží skončila takzvaná ricinová aféra kolem „ruského agenta". Vláda by měla přestat plýtvat na nepřizpůsobivé apod., jinak nabyde deficit obřích rozměrů. Hnutí SPD důrazně upozorňuje na pokusy využít tragédie policejního zákroku v USA k politickým cílům globalistů, včetně prosazovaní naprosto přehnané rasové pozitivní diskriminace.

1. Hnutí SPD se podařilo posunout ve sněmovně do další fáze zákon proti zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými.

Hnutí SPD se podařilo minulý týden ve sněmovně prosadit jeden ze svých stěžejních programových priorit, což je naše novela Zákona o hmotné nouzi. Ten bude nyní projednáván v jednotlivých příslušných sněmovních výborech a je předpoklad, že na podzim se bude definitivně schvalovat ve sněmovně včetně jednotlivých pozměňovacích návrhů SPD. Jedná se o jedno z nejdůležitějších politických témat, které naše občany trápí a oprávněně si na něj stěžují. Pro SPD je nepřijatelné, aby nepřizpůsobiví požívači a parazité (kteří nikdy nepracovali, přestože pracovat mohou, a vstávají v poledne a utrácejí sociální dávky ve výherních automatech, za alkohol, drogy a tetování) byli i nadále štědře dotováni ze současně platného státního sociálního systému. Zneužívání neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivými spoluobčany, což současný nedokonalý systém umožňuje, je zejména důsledkem vlády premiéra Sobotky a ministryně Maláčové (oba ČSSD) a tomu je třeba udělat rázný konec. Sociální systém musí na nezbytnou dobu pomáhat výhradně lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace a přitom se opětovně snaží uplatnit na pracovním trhu. 

2. Ministr vnitra Hamáček z ČSSD skandálně dává privilegia Milionu chvilek.

Hnutí SPD považuje za zcela skandální vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který minulý týden účelově prohlásil, že omezení maximálního počtu 500 lidí se na demonstrace nevztahuje. Úterního plánovaného protestu spolku Milion chvilek se tak může zúčastnit libovolné množství lidí, pokud dodrží jiná nařízení. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že v souvislosti s koronavirovou krizí byla různými opatřeními ze strany Vlády ČR a jednotlivých ministerstev omezena práva a svobody našich občanů na všech úrovních společnosti a neměly by se dělat žádné účelové politicky zabarvené výjimky. Zrušily se letní hudební festivaly a koncerty a je zde právo na shromažďování, ale nařízená opatření, ať si o nich myslíme cokoli, by se měla dodržovat všemi, a to bez výjimek!

3. Ricinová kauza ukazuje totální selhání zahraniční politiky ministra Petříčka z ČSSD a na blamáž Bezpečnostní a informační služby (BIS) – je nutné vyvodit personální odpovědnost.

Premiér Babiš minulý týden potvrdil, že kauza s ricinem byla smyšlená a že žádný ruský ricinový agent nikdy nebyl. Ve skutečnosti tedy BISka naletěla na provokaci některých lidí z ruské ambasády, špatně to vyhodnotila jako bezpečnostní riziko a vypustila zprávu do Bakalova Respektu. Na základě těchto skutečností jsou následně hlídáni policejní ochrankou tři pražští komunální politici ODS, TOP 09 a Pirátů. Podle hnutí SPD má vyhoštění dvou pracovníků ruského velvyslanectví zakrýt fakt, že je kauza totálním selháním zahraniční politiky ČR v podání ministra zahraničí Petříčka z ČSSD. Dále se jedná o zcela chybnou zpravodajskou analýzu ze strany BIS spojenou s únikem informací a zneužití výročí porážky nacistického Německa k cílené provokaci fatálně poškozující česko-ruské vztahy. Za tuto situaci by měl premiér Babiš vyvodit jasné závěry a příslušné viníky této zpravodajské hry odvolat z funkcí.

4. Vláda by měla přestat plýtvat na nepřizpůsobivé apod., jinak nabyde deficit obřích rozměrů.

Schodek státního rozpočtu ke konci května stoupl na 157,4 miliardy korun z dubnových 93,8 miliardy korun. Letošní květnový výsledek je nejhorší od vzniku ČR. Sněmovna 22. dubna kvůli dopadům šíření koronaviru zvýšila letošní schodek rozpočtu na 300 miliard korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun. Letošní květnový hluboký schodek je v době, kdy se koronakrize ještě zdaleka neprojevila v kompletní podobě a míra nezaměstnanosti je stále nízko. Hnutí SPD proto upozorňuje, že na základě těchto dat může být nakonec letošní deficit 500 až 600 miliard korun. Míra nezaměstnanosti by mohla ke konci roku dosáhnout až k astronomickým 10% oproti stávajícím 3,76%. Proto vyzýváme Vládu ČR, aby omezila nepotřebné výdaje ve státním rozpočtu a tyto uspořené finance využila pro naše občany, živnostníky a pracující postižené koronavirem a ekonomickou krizí. Možnosti úspor jsou např. v předražených armádních zakázkách, provozních výdajích ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy, v platbách politickým neziskovkám, v sociálních dávkách pro nepřizpůsobivé a inkluzi ve školství.

5. Globalisté chtějí zneužít tragický policejní zásah k pozitivní diskriminaci černochů a občanské válce v USA.

George Floyd byl 46letý Afroameričan, který zemřel 25. května 2020 v americkém Minneapolisu pravděpodobně v důsledku dušení způsobeného zásahem policisty, který mu při jeho zatýkání klečel více než osm minut na krku. Video zachycující tento incident vyvolalo silnou vlnu protestů proti údajnému systémovému rasismu a policejnímu násilí vůči Afroameričanům napříč USA i dalšími zeměmi. George Floyd však nebyl žádný beránek. Byl celkem pětkrát odsouzen vězením na dlouhé měsíce a léta za ozbrojené loupeže a držení kokainu. Když byl zadržován americkou policií, byl pod vlivem amfetaminu a právě se chystal řídit auto. Je otázkou, zda způsob policejního zákroku byl přiměřený, ale důsledek byl nešťastný. Smrt Floyda je však médii a sluníčkáři prezentována jako rasistické utýrání mučedníka policií. Tento incident je jasným důkazem, že multikulturní systém v USA založený na pozitivní diskriminaci v zrcadle současných událostí zcela selhal a je nefunkční. To, co se děje v tzv. „kolébce demokracie" v těchto dnech, je ukázkou stavu na pokraji občanské války. Výjimečný stav, zákazy vycházení a povolání armády jsou toho jasným signálem. Pro hnutí SPD je řádění a vandalismus spojený s protesty jasným důkazem správnosti nulové tolerance ilegální imigrace či nepřizpůsobivým menšinám.

10.6.2020

Ctíme památku všech obětí při vyhlazování obce Lidice německými nacisty!

Nikdy nesmíme zapomenout na oběti a násilnosti v souvislosti s vyhlazením Lidic nacisty v roce 1942.

Dnes je tomu už 78 let, co byla německými nacistickými okupanty vyhlazena obec Lidice. Tato obec ve středních Čechách byla v roce 1942 v důsledku heydrichiády vypálena a dokonale srovnána se zemí, veškeré místní obyvatelstvo vyvražděno nebo odsunuto do koncentračních táborů.

Hnutí SPD je založeno na národních vlasteneckých hodnotách, a proto budeme vždy prosazovat a podporovat vlastenectví našich občanů a tím u nich prohlubovat pocit národní hrdosti, neboť to je součástí národní kultury, kterou musíme předávat našim dalším generacím. S úctou vzpomínáme na všechny naše občany, kteří během druhé světové války položili své životy. Mezi tyto oběti patří i 340 lidických obyvatel.

Vyhlazení obce Lidice předcházelo několik událostí. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha dne 27. května 1942 se ještě vystupňoval teror nacistických okupantů proti českému národu. I přes popravy stovek lidí a rozsáhlé razie se nedařilo pachatele atentátu dopadnout. Když 4. června 1942 Heydrich na následky zranění zemřel, rozhodli se nacisté v Čechách a na Moravě k dosud neslýchané zastrašovací akci v obci Lidice, kterou naplánoval státní tajemník úřadu říšského protektora SS-Obergruppenführer Karl Hermann Frank. Ten 9. června osobně při Heydrichově pohřbu v Berlíně předložil svůj záměr Hitlerovi a obratem k němu obdržel souhlas. Lidice měly být vypáleny a srovnány se zemí, dospělí muži zastřeleni, ženy uvězněny v koncentračních táborech a děti dány k převychování do německých rodin. Samotné vybrání obce Lidice proběhlo na základě předání dopisu majitele továrny na baterie ve Slaném četnictvu, ve kterém jedna ze zaměstnankyň zmínila od svého neznámého přítele předat pozdrav v Lidicích rodině Horákových a Stříbrných od jejích synů sloužících v československém vojsku v Anglii. Pro Franka to byla dobrá záminka pro zrealizování jeho násilného plánu. Gestapo záhy zjistilo, že obyvatelé Lidic nemají se zabitím Heydricha nic společného. Přesto se rozhodlo přidržet příběhu, že se v Lidicích našly protistátní tiskoviny, skladiště zbraní s municí a ilegální vysílačky.

Navečer dne 9. června 1942 byly Lidice obklíčeny jednotkami SS a německé policie a nikdo nesměl obec opustit. Starosta byl přinucen vydat veškeré obecní cennosti a obyvatelé začali být po půlnoci vyváděni ze svých domovů. Muži starší 15 let byli shromažďováni ve sklepě a chlévě Horákova statku. Všechny cennější věci, koně, dobytek, zemědělské stroje atd. byly shromažďovány a odváženy do sousedního Buštěhradu.

Ráno 10. června 1942 se na místo osobně dostavil K. H. Frank, aby dohlížel na likvidaci obce. Ženy s dětmi byly nejprve nahnány do místní školy, za úsvitu pak autobusy převezeny do tělocvičny kladenského gymnázia. Mezitím byly zdi stodoly v sousedství Horákova statku obloženy slamníky a matracemi a přichystána popravčí četa. Lidičtí muži byli posléze vyváděni ve skupinách na přilehlou zahradu a tam stříleni. Celkem jich na tomto místě bylo povražděno 173, včetně lidického faráře Josefa Štemberky. Všechny domy včetně školy, kostela a fary byly polity benzínem a podpáleny. V následujících týdnech a měsících byly zbytky vypálených budov vyhozeny do povětří, zničen hřbitov včetně exhumace zemřelých, vykáceny stromy. Prostor, kde stávaly Lidice, měl být učiněn holým polem a jméno obce vymazáno z map.

Celkem přišlo o život 340 lidických obyvatel, z toho bylo 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Podobný osud stihl dne 24. června 1942 i vesnici Ležáky ve východních Čechách a ještě několik dalších vesnic. Hnutí SPD s pietou uctívá tyto tragické historické události, které dnes připomíná Památník Lidice s muzeem.

9.6.2020

Genderové šílenství propagované OSN a EU odmítáme!

Organizace spojených národů (OSN) v zájmu dosažení celosvětové genderové rovnosti doporučuje v rámci komunikace užívat genderově neutrální jazyk, který by zcela odstranil užívání mužských a ženských rodů, např. pro označení povolání. Toto genderové šílenství si zcela vážně osvojila i Evropská unie, která též v nedávné minulosti představila několik svých projektů, pomocí nichž chce odstranit přirozené role mužů a žen. 

Hnutí SPD zásadně odmítá přijímat některé aktivity k dosažení genderové rovnosti tak, jak doporučuje OSN nebo EU. Rozhodně jsme pro celosvětové skoncování různých forem diskriminace žen a dívek, spočívající například v eliminaci všech forem násilí vůči nim ve veřejné i soukromé sféře, včetně obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování. Zároveň ale odmítáme v této problematice uplatňovat takové přístupy (dva jako příklad uvedu), ke kterým nás nabádá OSN a Evropská unie.

Organizace spojených národů je mezinárodní organizace, sdružující okolo dvou set států, v rámci které působí stovky komisí, které zaměstnávají dobře placené úředníky. Ti se dle jejich tvrzení zabývají nápravou nežádoucího stavu, v tomto konkrétním případě se jedná o potlačení prehistorické mužské dominance. Na svém twitterovém účtu OSN zveřejnila příspěvek, kterým propaguje užívání genderově neutrálních označení v angličtině oproti těm genderově zabarvených, jakou jsou třeba přítel/přítelkyně nebo manžel/manželka. OSN se také nelíbí názvy povolání obsahující slovo „man“; například hasič, policista, podnikatel nebo předseda (fireman, policeman, businessman, chairman), které by měly být podle OSN, přejmenováni.

Evropská unie je v tomto směru také aktivní (na rozdíl od řešení důležitých problémů), jako příklad uvedu podporovaný a financovaný projekt z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost, kdy bylo v rámci výchovy dětí v mikrojeslích doporučováno, jaké hračky mají děti používat a např. jaké pohádky jsou pro ně vhodné. To vše je vedeno snahou k odbourání vnímání rolí mezi muži a ženami u těchto nejmladších dětí.

Hnutí SPD nedopustí žádnou diskriminaci žen, a to ve všech oblastech naší společnosti. K tomu použijeme všechny zákonné prostředky, které přispějí např. k jejich větší bezpečnosti. Zásadně ale odmítáme šílená doporučení k odstranění nerovností mezi ženami a muži, která v poslední době stále více přicházejí z Evropské unie, a jak je z uvedeného příkladu zjevné, pozadu nezůstává ani OSN. Zatím se jedná o doporučení, ale v budoucnu by se mohlo jednat o sankcionovanou normu požadované světové a evropské kultury.

To my v SPD ale nechceme, neboť by to byla neúcta k našim společenským a kulturním tradicím, upevňujících naši národní hrdost a úctu k našim rodičům a prarodičům, kteří nás v tomto duchu vychovávali. V hnutí SPD budeme v tomto trendu vést naše děti a nedopustíme v tomto ohledu žádné nařizování, ať už se jedná o OSN nebo EU. Jsme hrdí vlastenci, kteří ctí tradiční přirozenou rodinu, tvořenou mužem a ženou, společně vychovávající děti. V tomto rodinném svazku mají nezastupitelnou roli ženy, matky, neboť ony mají dar rodit děti. Proto si našich žen vážíme, což jim nedokazujeme jenom v rámci Mezinárodního dne žen a při Dni matek, ale celoročně, a žádná nesmyslná doporučení, jak vnímat ženy, nepotřebujeme.

8.6.2020

Systémové zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými brzy skončí!

V pátek jsme v Poslanecké sněmovně protlačili do druhého čtení návrh zákona hnutí SPD o pomoci v hmotné nouzi. Tento návrh by zarazil zneužívání sociálních dávek fyzicky zdravými jedinci schopnými práce.

Je to obrovský úspěch našeho hnutí, čímž dáváme najevo plnění našeho politického programu, který jsme slíbili občanům a budeme pracovat na tom, aby byl tento potřebný návrh zákona ve Sněmovně po projednání ve výborech a ve druhém čtení, schválen i ve čtení třetím.

Zde je můj projev, který jsem ve Sněmovně k uvedenému tématu přednesl:

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo.

Hnutí SPD předkládá do Poslanecké sněmovny návrhy zákonů, které jsou přínosné pro naše občany, což potvrzuje i novela upravující zákon o hmotné nouzi. Zároveň tím umožníme, aby se stát v rámci vyplácení sociálních dávek choval jako řádný hospodář, neboť konkrétní sociální dávka by měla mít i konkrétního příjemce, který splňuje stanovená kritéria pro její přiznání.

Tato novela zákona o pomoci v hmotné nouzi je jednou z důležitých změn zákonů připravovaných hnutím SPD nebo už předložených do Sněmovny.

Cílem je nastavit znovu systém sociálních dávek tak, aby podporoval jen ty, kteří pomoc opravdu potřebují a zarazilo se zneužívání sociálních dávek fyzicky zdravými jedinci, schopnými práce.

Rozjelo se totiž, speciálně v některých regionech, v podstatě systémové zneužívání sociálních dávek. Štědrá podpora státu vede k tomu, že lidé, kterým se pracovat nechce, jsou napřed na nemocenské, krátkodobé nebo dlouhodobé. To jim umožňuje vyhýbat se zaměstnání nabízenému úřadem práce. Přitom třeba děti do školy ani neposílají, nedávají jim peníze na obědy, ale sami si cigarety a alkohol rádi koupí.

Na druhé straně opravdu potřebným osobám to stát ztěžuje. Například někteří důchodci mají často děsivě nízké důchody, pod 10 tisíc měsíčně, a ti už nemají možnost si přivydělat, protože je trápí třeba složité a vleklé zdravotní problémy. To se SPD snaží napravit návrhem zákona o důchodovém pojištění, kterým by byl zaveden minimální důchod.

Dovolte mi ještě jednou zdůraznit, že je třeba vyplácet sociální dávky jen těm, kteří je opravdu potřebují. Těm, kteří z objektivních důvodů pracovat nemohou. A sociální systém by měl motivovat ty ostatní k hledání a udržení práce. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi by tedy měla být jen začátek toho, jak navrátíme sociálním dávkám jejich správnou roli pro celou společnost i jednotlivce.

Vážené dámy a pánové, poslankyně hnutí SPD Lucie Šafránková zpracovala a prostřednictvím poslaneckého klubu předložila návrh novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších změn a doplňků. Jedná se o sněmovní tisk 652, ke kterému vláda vyslovila neutrální stanovisko. Námi navrhované změny by měly přispět ke zvýšení adresnosti vyplácení příslušných dávek, snížení objemu státem vyplácených prostředků na dávky pomoci v hmotné nouzi, snížení počtu příjemců těchto dávek a jejich omezení pouze na osoby, které se dočasně ocitly bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat.

O navrhovaných změnách, které by měly zamezit možnému zneužívání dávek, hovořila detailně poslankyně Lucie Šafránková. Všechna tato námi navrhovaná opatření by jejich implementací do právního řádu měla výrazně přispět ke snížení veřejných výdajů v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi. Dle odhadů kompetentních pracovníků v této oblasti dochází ke zneužívání systému vyplácení dávek v hmotné nouzi mezi 20-30% příjemců těchto dávek. 

Hnutí SPD prosazuje, aby se stát choval jako řádný hospodář, a proto předložilo tento návrh novely zákona o hmotné nouzi. Ušetřené finance by šlo využít ku prospěchu těch, kteří pomoc státu opravdu potřebují a zaslouží si ji. A proto vás žádám o propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení.

Děkuji za pozornost

5.6.2020

Zásadně odmítáme cenzuru sociálních sítí podporovanou Evropskou unií!

Evropská unie chce cenzurovat sociální sítě, což je v rozporu se svobodou slova zaručenou ústavou.

Představitelé Evropské unie opět ukázali, jak chápou demokracii, a že si jí přizpůsobují ke svému prospěchu. Poslední případ se týká vyjádření místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, když se ve sporu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Twitterem postavila na stranu Twitteru.

Hnutí SPD zcela zásadně odmítá cenzuru sociálních sítí, ke které se přiklání Evropská unie. Pro naše hnutí je na prvním místě Česká republika, její národní hodnoty a kultura, včetně té politické. Plně respektujeme a vyžadujeme dodržování našeho ústavního a právního řádu, dané Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) a Listinou základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.). Listina základních práv a svobod v oddíle druhém – politická práva, v článku 17 přímo stanovuje, že svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu, cenzura je nepřípustná.

Naše hnutí ctí a dodržuje svobodu a demokracii, což musí potvrdit každý, kdo se seznámí s naším programem. Ten se ale nelíbí propagátorům bruselských mocenských elit, kteří naši zem využívají jako nástroj zajišťující pro EU levnou pracovní sílu, odbytiště pro své nekvalitní potraviny, a dalšími opatřeními ohrožují existenci naší republiky, našeho národa, svobody a demokracie. Mezi tato negativa patří i výroky místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, kterou do této instituce nominovalo hnutí ANO. V letech 2014 až 2019 byla komisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví v Junckerově Evropské komisi a od prosince 2019 je místopředsedkyní pro hodnoty a transparentnost v komisi Ursuly von der Leyenové. Jourová je známá svým negativním postojem k  hnutí SPD a za celé působení v EP neudělala nic prospěšného pro naši republiku, potažmo pro naše občany. Prioritně hájí zájmy elit EU, a to i v případě, kdy naši občané vyjadřují jiné stanovisko. V poslední době je to její podpora cenzury sociálních sítí, konkrétně Twitteru.  

Spor amerického prezidenta Donalda Trumpa se sociální sítí Twitter trvá již delší dobu. Minulou středu Trump pohrozil internetové platformě regulací v reakci na to, že Twitter označil několik jeho tvrzení za nepřesná. Šlo o výroky v souvislosti s podvody při volbách. Následně sociální síť pokročila dál, když Trumpův tweet o zákroku v Minneapolisu označila jako výrok glorifikující násilí, tím pádem nevyhovující pravidlům a označila několik jeho zpráv za nepřesné. Prezident Trump označil chování Twitteru za politický aktivismus, kdy velké internetové platformy mají nekontrolovanou moc omezovat a cenzurovat, což se musí změnit, protože prioritou je zachování svobody projevu.

Evropská komise dlouhodobě cílí na velké sociální sítě, aby odstraňovaly příspěvky, které dle bruselských úředníků porušují zákon, případně označovaly ty příspěvky, které členové EK spadající pod portfolio Jourové označí jako zavádějící. Velké firmy včetně Twitteru se ke spolupráci zavázaly v dobrovolném kodexu před čtyřmi lety. Komise jejich počínání pravidelně vyhodnocuje. Podle Jourové se přístup společností postupně zlepšuje, stále má však rezervy. To se projevilo například během nástupu pandemie Covidu-19, kdy po internetu dle Jourové kolovala řada zavádějících informací.

Hnutí SPD snahy cenzury sociálních sítí, podporované EU v čele s Jourovou, zásadně odmítá, neboť potlačuje jednu ze základních svobod zaručenou ústavou, a to svobodu slova. Zde bych rád připomněl nedávný příklad z naší politické scény, kdy právě probruselští politici si vytvořili pojem neexistující předsudečné nenávisti obsahující protiprávní jednání a naší poslankyni Karlu Maříkovou chtěli kvůli jejímu výroku, kdy vloni v lednu na svůj profil na Facebooku umístila protiimigrační názor, trestně stíhat. Hnutí SPD takovéto praktiky Evropské unie odsuzuje a prosazuje vypsání referenda o vystoupení České republiky z EU.

4.6.2020

Odmítáme pronikání a šíření islámské ideologie v naší republice!

MF Dnes zveřejnila minulý týden informaci, že v České republice existují tajné muslimské modlitebny, které navštěvují i lidé napojení na džihádistu Sámera Shehadeha odsouzeného za podporu terorismu. V této souvislosti odborníci varují před extremismem a ztrátou kontroly nad muslimskou komunitou, jelikož nikdo neví, co se v modlitebně, která je mimo dohled úřadů i policistů, káže.

Hnutí SPD zastává dlouhodobý názor, že celá Evropská unie bude ještě dlouho nést následky své vstřícné politiky, spočívající v přijímání imigrantů z islámských zemí, kteří s sebou přinášejí svou ideologii, zákony a praktiky neslučitelné s evropskou kulturou. Hnutí SPD bojuje všemi dostupnými prostředky za to, aby se do České republiky nedostal žádný radikální vyznavač islámské ideologie. Ti k nám mohou přicházet nelegální imigrací stejně, jako se dostali do řady jiných zemí v Evropě. Když už se tito zastánci islámské ideologie do některé země dostanou, aktivně zde zřizují své buňky (základny) a hledají různé cesty, jak do „nové země“ dostat další své příznivce. Tím, jak rostou početně, v těchto zemích zakládají imigrantská ghetta, začínají ovládat dané teritorium a uplatňovat svoji kulturu a náboženství. Jako jediný příjem využívají štědré sociální dávky, které jim zabezpečují pohodlný život bez nutnosti zajímat se o práci. Jde hlavně o mladé muslimy, kteří si s sebou přivezli i ženy, jež mají za hlavní povinnost rodit děti, což se jim evidentně daří. Jako příklad tohoto jednání uvedu případ z Německa, kdy v posledních třech letech figuruje mezi nejčastěji uváděnými jmény u nově narozených dětí jméno Mohamed. 

Zveřejněné informace o neoficiální islámské modlitebně v obci Tuchoměřice nedaleko Prahy, kam se muslimové pravidelně sjíždějí, jenom potvrzují, že islám, multikulturalismus a imigrace jsou pro nás hrozbou. Vedení českých muslimů je napojeno na saudskoarabské wahhábisty, kteří propagují pravověrnou, tedy nenávistnou interpretaci islámu. V této souvislosti bychom chtěli požádat Policii České republiky a příslušníky BIS, aby zaměřili svou pozornost právě na ty lidi, kteří se těchto tajných kázání zúčastňují. Zvýšená preventivní opatření by mohla přispět k většímu bezpečí pro naše občany. 

Vedle Ústředí muslimských obcí tvoří podle Deníku Referendum významnější kompaktní skupinu turečtí podnikatelé a další pracovníci, kteří mají v Praze – Libni mešitu s vlastním hodžou (turecké označení pro imáma). Ústředí muslimských obcí má české území rozděleno na tři obce, Prahu, Brno a Teplice. Počet mešit (budov či místností) na různých místech postupně i přes odpor řady našich občanů roste. Bývalý předseda pražské muslimské obce Leonid Kušnarenko, který působí jako advokát a zastupuje a obhajuje muslimy v různých kauzách, prohlašuje, že islámské obce jsou zbytečně uzavřené. Média se zmiňují, že Kušnarenko obhajoval Sámera Shehadeha, který je spojován s terorismem a ekonomickou kriminalitou. Po jeho uvěznění měl Kušnarenko převzít jeho podíl ve firmě.

Zde jenom doplním, že bývalý pražský imám Samer Shehadeh si za pomoc příbuzným k účasti na teroristické skupině a financování terorismu odpyká deset let ve vězení. Trest mu potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze letos v květnu. Jeho bratru Omarovi uložil jedenáctileté vězení, Samerova švagrová Fátima Hudková dostala šest let. Před soudem stanul pouze Samer Shehadeh, ostatní dva obžalované soud stíhal jako uprchlé. Rozsudek je pravomocný.

Hnutí SPD bojuje proti pronikání a šíření islámské ideologie v naší republice, o čemž svědčí i naše zpracované návrhy zákonů o zákazu islámského zahalování a zákazu nenávistné islámské ideologie předložené ve Sněmovně.

3.6.2020

Hnutí SPD slaví 5 let své existence!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém připomínáme, že hnutí SPD slaví 5 let své existence, kdy se stalo stabilní součástí české politiky. Vyzýváme vlastence, aby se sjednotili pod křídly SPD. Kandidát SPD do Senátu Bohumil Ježek prosazuje ukončení zneužívání sociálních dávek, boj proti drogám, podporu rodinám či zamezení výstavby arabských vesnic v okolí Teplic. Vyzýváme naše členy i voliče k jeho podpoře. Odmítáme, aby čeští občané museli platit dluhy za zadlužené státy eurozóny, jak navrhuje Evropská unie. Musíme se postavit proti snaze ministerstva vnitra vedeného Janem Hamáčkem z ČSSD kriminalizovat hnutí SPD. Novela zákona o potravinách podpořená poslanci SPD pomůže českému zemědělství a českým spotřebitelům. Hnutí SPD podpořilo nově zvolené členy Rady ČT – fungování ČT je třeba radikálně změnit.

1. Hnutí SPD slaví 5 let své existence, kdy se stalo stabilní součástí české politiky. Vyzýváme vlastence, aby se sjednotili pod křídly SPD.

Dne 2. června 2015 bylo založeno hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Slavíme tedy 5. výročí založení, kdy poslanci Tomio Okamura a Radim Fiala založili naše vlastenecké hnutí a byly registrovány první stanovy hnutí u ministerstva vnitra. Od té doby naše hnutí přijalo do svých řad tisíce členů a zřídilo ve všech krajích regionální, oblastní a místní kluby. Absolvovali jsme úspěšně postupně za 5 let všechny volby, tedy krajské, sněmovní, komunální, evropské a senátní. K dnešnímu dni máme 18 krajských zastupitelů, 19 poslanců, 155 zastupitelů ve městech a obcích a 2 europoslance. Stali jsme se postupně čtvrtým nejsilnějším politickým subjektem zastoupeným ve Sněmovně a zároveň pevnou součástí politického spektra. Dnes jsme jediným politickým subjektem zastoupeným ve Sněmovně, který důsledně hájí národní zájmy, tradiční hodnoty a prosazuje přímou demokracii. Děkujeme tímto všem našim členům, příznivcům a hlavně voličům za trvale velkou přízeň. Zároveň tímto vyzýváme ostatní vlastenecké politické subjekty s podobným programem ke spolupráci a sjednocení, protože SPD prokázala, že má na rozdíl od ostatních malých stran a hnutí možnosti svůj program prosadit. V nastoupené cestě budeme pokračovat i nadále prosazováním našeho programu. Česká republika na 1. místě!

2. Kandidát SPD do Senátu Bohumil Ježek prosazuje ukončení zneužívání sociálních dávek, boj proti drogám, podporu rodinám či zamezení výstavby arabských vesnic v okolí Teplic.

Ve dnech 5. až 6. června se budou konat doplňovací volby do Senátu ve volebním obvodu 32 (Teplice). Kandidátem hnutí SPD je náš člen Ing. Bohumil Ježek, pedagog a krajský zastupitel. Ve svém programu prosazuje mj. ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými občany, výraznou podporu pracujícím rodinám s dětmi, tlak na zamezení výstavby arabských vesnic v okolí Teplic, utlumení drogové scény na Teplicku, pomoc lidem v dluhových pastech a konec dalšího předávání moci do EU. Ing. Ježek má plnou podporu předsednictva hnutí SPD a žádáme všechny naše organizace a členy o jeho maximální podporu a místně příslušné členy a voliče o maximální volební účast. SPĎáci volí SPĎáky! 

3. Odmítáme, aby čeští občané museli platit dluhy za zadlužené státy eurozóny, jak navrhuje Evropská unie.

Země EU čeká tvrdé vyjednávání o podobě záchranného balíčku, jenž nemá v unijní historii obdobu. Plán Evropské komise, která si chce na obnovu po koronavirové krizi půjčit 750 miliard eur (20,2 bilionu korun), naráží na odpor většiny členských zemí EU. Za půjčku totiž mají ručit členské státy EU, včetně ČR. Česká republika by následně měla z balíku peněz dostat 19,2 miliardy eur (téměř 550 miliard korun). Hnutí SPD odmítá dluhovou EU, která by měla negativní dopad na země, které se vypořádaly s koronavirovou krizí odpovědně a výrazně se nezadlužují. Zároveň odmítáme zadlužit naši zemi a občany nesmyslně na další dekády. Nechceme být spoluručiteli za všechny a všechno, co se v rámci Covid-19 rozhází nesystémově po členských zemích EU. Státy EU, které si potřebují kvůli dluhům půjčit peníze a nemohou, se to tímto způsobem nyní snaží prosadit v rámci půjček evropského rozpočtu a zatáhnout do toho i ostatní země. To je potřeba zásadně odmítnout. Řešením pro EU je prodej štrasburského a bruselského sídla a její rozpuštění a pro zadlužené země je potom řešením vystoupení z eurozóny. Následně mohou obnovit svou původní měnu, kterou mají možnost devalvovat a společně s dalšími vlastními ekonomickými nástroji se vrátit do černých čísel. Toto je pro SPD pouze dalším potvrzením o správnosti našeho programu, tedy v tomto případě referenda o vystoupení z EU.

4. Musíme se postavit proti snaze ministerstva vnitra vedeného Janem Hamáčkem z ČSSD kriminalizovat hnutí SPD.

Poslanecká sněmovna minulý týden projednávala žádost Policie ČR k vyslovení souhlasu k vydání naší poslankyně Karly Maříkové k trestnímu stíhání za její výroky na Facebooku, kterými vyjádřila veřejný nesouhlas s nelegální migrací a islamizací Evropy. V rámci projednávání vystoupila v diskusi celá řada našich poslanců a závěr byl ten, že vydána nebude. Pro její vydání hlasovali pouze čtyři poslanci – Tomáš Martínek (Piráti), Alena Gajdůšková (ČSSD), Ondřej Veselý (ČSSD) a Jan Čižinský (KDU-ČSL). Mnoho poslanců se však pouze zdrželo. Celý poslanecký klub SPD stál pevně za naší kolegyní. Podle nás Karla Maříková pouze vyjádřila svobodně svůj legitimní názor na imigraci a islám. Zatímco téměř stejné texty byly publikovány různými novináři v minulosti,  a jim se nic nestalo, tak v případě poslankyně SPD je to důvod k trestnímu stíhání. Ministerstvo vnitra vedené Janem Hamáčkem (ČSSD) se permanentně snaží hnutí SPD kriminalizovat – vzpomeňme například na jeho nesmyslný konstrukt takzvané „předsudečné nenávisti". Odmítáme tyto způsoby politické kriminalizace a Sněmovna svým hlasováním rozhodla jasně – Karla Maříková vydána nebude!

5. Novela zákona o potravinách podpořená poslanci SPD pomůže českému zemědělství a českým spotřebitelům.

Do třetího čtení byla Sněmovnou minulý týden poslána novela zákona o potravinách. Deset poslanců SPD připodepsalo pozměňovací návrh našeho poslance Zdeňka Podala, podle kterého (pokud bude schválen), budou muset obchodníci od příštího roku povinně navyšovat podíl českých potravin ve své nabídce o 5 procentních bodů. V roce 2021 by v obchodech muselo být nejméně 55% českých potravin. Už od příštího roku by tak musely zejména nadnárodní potravinové řetězce výrazně proměnit svou nabídku tak, aby vyhověly požadavkům této novely zákona na vyšší podíl českých potravin. Zákon je nyní před závěrečným schvalováním a jeho cílem je podpora domácí potravinové produkce našich pěstitelů vedoucí k naší postupné opětovné potravinové soběstačnosti, o kterou jsme většinově po našem vstupu do EU přišli. Jedná se zejména o čerstvou zeleninu a ovoce, víno, vepřové a drůbeží maso, brambory atd. Tímto zároveň i podpoříme malé družstevní prodejny s lokálními dodavateli. Chceme mít možnost nakupovat kvalitní české potraviny za dobré ceny, nikoliv jen často drahý odpad z EU. To je program SPD!

6. Hnutí SPD podpořilo nově zvolené členy Rady ČT – fungování ČT je třeba radikálně změnit.

Rada ČT má nové složení. Tajnou volbou poslanců do ní byli minulý týden zvoleni novinář a moderátor Luboš Xaver Veselý, ekonomka Hana Lipovská a publicista Pavel Matocha. Hnutí SPD, které dlouhodobě kritizuje hospodaření veřejnoprávní televize, její nevyváženost a neobjektivitu zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky, tuto demokratickou volbu vítá. Tzv. demoblok je ale z této volby zděšen a hovoří o hlasovací mašině „komunisticko-populisticko-fašistické koalice" a možném ovlivňování této veřejnoprávní instituce. Opak je pravdou. Veřejnoprávní televize je dlouhodobě ovlivňována bývalou Radou ČT, v jejímž složení byli v převážné míře nominanti ODS, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL atp. To je potřeba změnit a volba těchto nových členů je velkou nadějí provést tyto nutné a tolik potřebné změny v řízení ČT, aby byla ČT znovu televizí pro všechny občany. Demoblok se fakticky staví proti demokracii.

2.6.2020

Hnutí SPD už pět let hájí a prosazuje přímou demokracii a tvrdě odmítá diktát EU!

Dnes oslavujeme 5. výročí založení hnutí SPD. Jsme čtvrtým nejsilnějším politickým uskupením v zemi a za svou dobu působení na naší politické scéně jsme si našli své příznivce a podporovatele, kterých si velmi vážíme.

Dne 2.6.2015 byly naše stanovy zaregistrovány Ministerstvem vnitra České republiky, čímž oficiálně vzniklo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Hnutí SPD hned od svého založení v roce 2015 začalo prosazovat svůj program, který oslovil řadu našich občanů, o čemž svědčí i to, že se dva roky po založení stalo jednou z devíti uskupení, které se dostaly do Poslanecké sněmovny. Tento úspěch vzešel z výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily 20. a 21. října 2017. Naše hnutí v nich skončilo na čtvrtém místě se ziskem 10,64 procent, což nárokovalo zisk 22 poslaneckých mandátů. Od té doby se dle zveřejňovaných průzkumů SPD stále drží mezi nejsilnějšími politickými uskupeními v zemi, za což děkujeme našim voličům.

Hnutí SPD je jedinou parlamentní stranou, která prosazuje národní zájmy a tradiční hodnoty, hájí prvky přímé demokracie a prosazuje vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie. V Parlamentu ČR stále prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků a soudců a také jejich osobní, hmotnou a trestní odpovědnost. Též nevzdáváme naší prioritu – široký zákon o referendu. V Poslanecké sněmovně všichni naši poslanci podporují zákony, které pocházejí z autorské dílny SPD a jsou plně v souladu s naším programem. Podporujeme i zákony předložené ostatními parlamentními stranami, které jsou ve shodě s naším programem a jsou přínosné pro naše občany. Podpořili jsme navýšení důchodů i zvýšení rodičovského příspěvku (v obou případech jsme předložili vlastní návrhy, které by byly pro cílové skupiny výhodnější).

Za velký úspěch považujeme, že Poslanecká sněmovna v listopadu 2019 přijala naši novelu zákona o majetku státu, která zvyšuje a upřesňuje přímou hmotnou odpovědnost subjektů a osob při hospodaření s veřejným majetkem a penězi. Podařilo se tak prosadit zákon, který považujeme za zásadní v rámci programových bodů hnutí SPD. Další z našich prioritních zákonů, zákon o referendu, byl přijat poslanci ve velmi vykastrované verzi, neboť ostatní strany zastoupené v Parlamentu chtějí, aby občané neměli právo projevit svou vůli referendem k nejdůležitějším záležitostem, a aby bylo kvůli téměř nesplnitelným podmínkám prakticky nemožné, aby mohli tímto způsobem hlasovat. Původní návrh SPD počítal s tím, že k vyvolání referenda by stačilo 100 tisíc podpisů voličů bez povinného kvóra účasti a bylo by možné hlasovat také o všech důležitých otázkách včetně členství ČR v EU či v NATO.

V souladu s naším bodem proti islamizaci naší země jsme zpracovali návrhy zákonů o zákazu propagace islámské ideologie, o zákazu islámského zahalování a další. Hnutí SPD též zpracovalo Ústavní stížnost proti cenám elektřiny, ve které požadovalo, aby se ceny vrátily na úroveň roku 2018. Byli jsme také spolupředkladateli zákona na zrušení EET do obratu 1 mil. Kč ročně, kde jsme navrhovali paušální daň dle oboru činnosti. Předložili jsme novelu autorského zákona, ve které navrhujeme zbavit povinnosti platit autorské poplatky (OSA atp.) provozovny, jako jsou restaurace, kadeřnictví, hotely, zdravotní zařízení atd. Řada námi předložených návrhů zákonů bohužel vládní koalice ve Sněmovně nepodpořila, ale my to nevzdáváme. Zde jako příklady uvedu návrh zákona ohledně pomoci lidem v dluhových pastech, ve kterém navrhujeme, aby mohl dlužník platit přednostně jistinu dluhu, a nikoliv nejprve náklady a úroky, jako je tomu v současnosti. Prosazujeme také zestátnění exekutorů.

Vláda též odmítá komplexní novelu námi předloženého zákona, která má ukončit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými osobami. Též jsme předložili zákon o minimálním důstojném důchodu tak, aby se nikdo nedostal pod hranici chudoby a až od této částky vyplácet důchod dle zásluh. Do Sněmovny jsme předložili také zákon, který má zprůhlednit transparentnost financování politických neziskovek financovaných ze zahraničí. Plně podporujeme neziskové organizace pomáhající našim lidem, například seniorům, invalidům či dětem. Odmítáme však, aby humanita byla zástěrkou pro prosazování politických zájmů nadnárodních globalistů. Poslanecký klub SPD též navrhl a podal do Sněmovny novelu trestního zákoníku s cílem posílení institutu tzv. nutné obrany. Nová úprava prosazuje zásadu „můj dům, můj hrad". Není nám lhostejné ani zacházení se zvířaty, a proto jsme byli spolupředkladateli zákona, který zpřísnil tresty za týrání zvířat. Hnutí SPD bude také vždy podporovat právo občanů legálně držet zbraň a nikdy nepodpoříme žádné omezení držení zbraní ani rušení spolků, které občané vytvořili ke své obraně.

Dále bych zde chtěl vyzdvihnout, že hnutí SPD si je plně vědomo toho, že úspěšnost naší země zcela závisí na lidech, kteří zde ve společném souladu žijí, pracují a vychovávají děti. V tomto procesu má nezastupitelné místo rodina, která je pro nás prioritou a z tohoto důvodu jsme vypracovali projekt „Rodina na 1. místě“, který byl veřejnosti představen na sklonku minulého roku. I v době nouzového stavu z důvodu koronavirové pandemie bylo naše hnutí velmi aktivní a předložilo řadu návrhů zákonných změn, které byly vedeny snahou pomoci našim občanům, firmám a živnostníkům k překonání jejich tíživé ekonomické situace.

Naše hnutí SPD v čele se svým předsedou Tomiem Okamurou bude vždy dělat politiku pro naše slušné a pracující lidi, jejichž důvěry si velmi vážíme. Jsme jedinou vlasteneckou konzervativní stranou, která prosazuje národní zájmy, tradiční hodnoty, přímou demokracii a tvrdě odmítá diktát EU.

1.6.2020

Děti jsou zárukou budoucnosti České republiky!

Našim dětem přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší, zdraví, mnoho radostných chvil a bezstarostný život v bezpečné zemi.

Velkou roli při výchově dětí sehrává jejich výchova k vlastenectví, národní hrdosti a respektu k národním zvykům a tradicím. V této jejich bezstarostné fázi života jim poskytujeme pocit bezpečí, ochrany, dohlížíme na jejich vzdělání a společenský rozvoj.

Hnutí SPD přisuzuje významnou roli dobře fungující rodině, kterou vnímá jako základ našeho státu. Pracující rodina vychovávající děti je budoucím předpokladem rostoucí ekonomiky a také pilířem pro dostatečné zajištění výplat sociálních dávek pro potřebné, včetně starobních důchodů. Čím budou mít tradiční přirozené rodiny, čili svazek muže a ženy, více dětí, tím lépe. Pro spokojenost rodin s dětmi je velmi důležité, aby měly dobré bydlení, rodiče zajištěnou práci a ekonomickou stabilitu. Pak budou mít zajisté více psychické pohody, která se projeví i při výchově a času stráveného se svými dětmi. Hnutí SPD proto připravilo projekt s názvem "Rodina na 1. místě", v rámci kterého prosazujeme výrazné finanční benefity pro pracující rodiny vychovávající děti. Čím více dětí budou rodiny mít, tím větší budou mít daňové odpočty a slevy. Je též naší povinností zajistit, aby děti žily v bezpečné zemi a prožívaly bezstarostný život se svými nejbližšími a kamarády.

Vyhlášení dne dětí, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno 1. června 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí v Ženevě. Den dětí však nebyl vyhlášen. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný den, určily datum oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později. V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí, kdy důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen. Některé státy toto datum převzaly a postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem Mezinárodní den dětí. Československo, později Česká republika, také převzala toto datum a Mezinárodní den dětí se slaví první červnový den, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí.

U nás má tento svátek dětí svou tradici a i po roce 1989 se připravují velké oslavy, jako např. maškarní průvody, karnevaly, večerní táborové ohně a lampionové průvody. U dětí si velkou oblibu získaly dětské soutěže a sportovní hry, ve kterých jsou oceňovány medailemi, diplomy a pamlsky. Tyto akce jsou organizovány různými organizacemi a spolky, např. Policií ČR, Sborem dobrovolných hasičů, Sokolem. Předností těchto akcí je také to, že se zde spolu s dětmi scházejí jejich rodiče a příbuzní, což přispívá i k udržování a rozvíjení dobrých vztahů mezi lidmi.

Já sám se již několik let podílím na přípravách a průběhu oslav tohoto svátku dětí ve své rodné obci, kde též finančně podporuji sportující děti, konkrétně mladé fotbalisty a mladé hasiče. I letos jsme s partou kamarádů pod záštitou Obecního úřadu ve Všechlapech a Tělovýchovné jednoty Sokola Všechlapy naplánovali na nadcházející víkend pořádání dětského dne, ze kterého budou mít zajisté radost všichni zúčastněné děti i jejich rodiče.

Hnutí SPD je si vědomo, že děti potřebují hlavně naši lásku, kterou jim musíme dávat každodenně najevo, neboť investice do našich dětí je tou nejlepší možností. Vážení rodiče, nezapomínejme na to a dnes věnujme dětem u příležitosti jejich svátku vhodný dárek, který je potěší.

29.5.2020

Nelegální imigraci do České republiky nepřipustíme!

Z obavy uzavírání do imigračních táborů ve vnitrozemí se více jak dva tisíce imigrantů, kteří se usadili v severofrancouzském Calais a Dunkerku, snaží všemi způsoby dostat do Velké Británie. Hlavně nezletilí imigranti volí čím dál častěji cestu přes Lamanšský průliv.

Hnutí SPD pozitivně vnímá to, že už téměř čtyři měsíce není Spojené království součástí Evropské unie, ale to, že se budou ještě dlouho potýkat s nelegálními imigranty, je bohužel tvrdá realita. Pevně ale věříme, že vláda Borise Johnsona se do konce tohoto roku dobře vypořádá se závazky, které jí vyplynuly z členství v EU, a též provede taková opatření, aby se na její území dostalo co nejméně imigrantů, kteří by zde chtěli profitovat ze sociálních dávek. Britská vláda má už pro tento případ připravené zákony, jejichž účinnost je nastavená od roku 2021. 

Agentura AFP uvedla koncem minulého týdne zprávu, že rostou počty imigrantů, kteří se snaží dostat do Británie. Jde hlavně o imigranty sídlící v severofrancouzském Calais a Dunkerku, kterých zde žije více než dva tisíce. Ti se snaží na poslední chvíli dostat přes kanál La Manche do Británie a vyhnout se tak přesunu do některého z uprchlických táborů ve francouzském vnitrozemí. Důvodem jsou podmínky v imigračních táborech v Calais a Dunkerku, které se v posledních dnech citelně zhoršily, a zde umístnění imigranti si stěžují na chybějící potraviny, nedostatek vody a špatné hygienické zázemí. Plánované převozy mají být dobrovolné, ale mnozí imigranti nedůvěřují francouzské policii a obávají se, že budou k přesunu nuceni, a proto raději utečou na Britské ostrovy, což se jim nejčastěji daří na lodích nebo v kamionech. Dostat se do kamionu je kvůli omezením v dopravě těžší, a tak se stále více nezletilých imigrantů bez doprovodu pokouší dostat z Francie do Británie přes moře.

V rozhovoru pro AFP uvedl Roger Gough, který zastává pozici v čele rady hrabství Kent na jihozápadě Anglie: „Pozorujeme rostoucí počet mladých lidí, kteří se plaví přes Lamanšský průliv, aby požádali o azyl v Británii. Zatímco v loňském roce se hrabství staralo o 230 až 250 mladých imigrantů, nyní se tento počet téměř zdvojnásobil a blíží se 470, a noví stále připlouvají." V hrabství Kent se nachází i Dover, který je hlavním vstupním přístavem pro lodní dopravu z kontinentu. Od konce roku 2018 se počet pokusů o překonání Lamanšského průlivu mezi Francií a Británií znásobil hned několikrát, a to navzdory nebezpečí, která z tohoto způsobu cesty vyplývají. V úžině je hustá doprava, silné mořské proudy i nízká teplota vody. V roce 2019 francouzské a britské úřady podle francouzské námořní prefektury zajistily v této oblasti 2.758 imigrantů, tedy čtyřikrát více než v roce 2018. Pandemie tento trend jen posílila. Kvůli ní totiž ubylo nákladní dopravy a imigranti se tak pokoušejí překonat průliv na malých loďkách.

Od okamžiku, kdy Británie 23. března zavedla celostátní karanténu, dorazilo podle britské agentury PA do země na malých loďkách nejméně tisíc imigrantů. Jen 8. května jich připlulo nejméně 145. Od počátku tohoto roku francouzské bezpečnostní složky překazily 230 pokusů o překonání průlivu, z toho jen v dubnu to bylo 79. Podle Brita Gougha se nyní jedná převážně o chlapce mezi 16 a 17 lety, většinou Íránci, nebo Afghánci. Goughovo hrabství má nyní nelehký úkol imigranty přijímat, což mimo jiné přináší i značný finanční tlak. Hrabství Kent, které mělo jen jedno azylové středisko, má nyní tři. Kromě 469 nezletilých imigrantů, o které pečuje, je zodpovědné i za 932 mladých dospělých mezi 18 a 25 lety. Z důvodu odrazení imigrantů od přeplouvání Lamanšského průlivu spolupracuje Británie s Francií a posílá zpět více imigrantů, kteří se o nebezpečnou cestu pokusí, což považujeme za jediné dobré řešení.

V hnutí SPD činíme vše, aby se do České republiky žádný nelegální imigrant nedostal. V této souvislosti považujeme prevenci spočívající v ostraze našich hranic za velmi účinný nástroj proti nelegální imigraci.

28.5.2020

Poslankyni Karlu Maříkovou Sněmovna k trestnímu stíhání nevydala!

Včera jednala Poslanecká sněmovna o žádosti Policie ČR o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání za protiimigrační vyjádření na sociální síti.

Po čtyřhodinové debatě rozhodla Sněmovna o nevydání naší poslankyně k trestnímu stíhání, k čemuž přispěli svými vystoupeními poslanci SPD, kteří argumentovali hlavně o svobodě slova, která je jednou z nejdůležitějších prvků demokracie. Pro vydání k trestnímu stíhání hlasovali pouze tito čtyři poslanci: Ondřej Veselý, Alena Gajdůšková (oba ČSSD), Tomáš Martínek (Piráti) a Jan Čižinský (KDU-ČSL).

Zde je můj projev, kterým jsem se poslankyně Karly Maříkové a svobody slova zastal:

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Dovolte mi, abych se vyjádřil k projednávanému bodu, kterým je žádost Policie České republiky o vydání poslankyně Karly Maříkové k trestnímu stíhání kvůli jejímu výroku o imigrantech na Facebooku.

V žádosti se uvádí, že Policie České republiky zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, proti poslankyni SPD Karle Maříkové pro její výrok, který doslovně zněl: „Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU.“

V hnutí SPD nahlížíme na tuto policejní žádost jako na faktický pokus o kriminalizaci veřejně vyřčených protiimigračních postojů a pevně stojíme za následným vyjádřením naší poslankyně Maříkové, která celou žádost o vydání k trestnímu stíhání okomentovala slovy, že v příspěvku, za který ji chce Policie ČR trestně stíhat, se ničeho špatného nedopustila, nikoho k ničemu nevyzývala a ani nikoho nenabádala k žádným útokům. Jednalo se tedy o svobodné vyjádření jejího protiimigračního názoru a její výroky v této souvislosti jsou v souladu s Listinou základních práv a svobod.

Snahu stíhat Karlu Maříkovou za protiimigrační výroky chápeme jako pokus o politickou kriminalizaci celého hnutí SPD a za snahu potírat svobodu slova. Kriminalizace naší poslankyně za její výrok o nekompatibilitě životního stylu většiny imigrantů z Afriky a Středního Východu s hodnotami a společenskými normami domácích evropských společností je krajně nespravedlivá a naznačuje mnohé o vlivu mocenských probruselských elit. Stíhání chápeme i jako pokus o zastrašení našich slušných lidí s vlasteneckými názory.

Celá věc je pouze politickou kauzou, která je namířena proti našemu hnutí a mám k tomu celou řadu argumentů, proč to tak je. Tím prvním je to, že oznámení na prošetření uvedeného výroku naší poslankyně, podal komunální politik. Dále bez ohledu na to, aniž byla poslankyni Maříkové prokázána nějaká trestná činnost, byla v souvislosti s jejím výrokem vláčena ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu, což je nepřijatelné, jelikož se jedná o živý spis. Z tohoto důvodu bylo také podáno trestní oznámení a to jak na Policii České republiky, tak také na samotné ministerstvo vnitra.

Dalšími argumenty, které potvrzují zpolitizování celé věci, jsou některá stejná, podobná nebo opravdu neakceptovatelná vyjádření ve veřejném prostoru, o které se policie ani ministerstvo vnitra nezajímají a nikoho za ně netrestají. Jako příklad stejných nebo podobných uvedu čtyři.

Novinář, publicista a spisovatel Jiří X Doležal dne 26.9.2016 na webu Reflex napsal článek s názvem „Invazní druhy hubíme, invazní národy vítáme“.

V článku se mimo jiné uvádí: „Moderní ekologie, věda o fungování složitých biologických systémů, se velmi nekompromisně staví k zavlečeným, nejlépe pak horečně se množícím invazním druhům. Lidé vystupující proti invazním lidským populacím jsou však nazýváni fašisty. Když však máme posuzovat ne šíření medvídka mývala, ale nepůvodních, a silně sociokulturně odlišných populací našeho vlastního druhu, rozuměj lidí ze zásadně odlišných kultur, zapomínáme na ekologii a jako výraz naší dobroty zavádíme vítací politiku. Přestože s ní většina Evropanů nesouhlasí, přestože jsou muslimští imigranti z kmenové společnosti schopni rozvrátit náš společenský ekosystém, přestože věda prokázala, že stěhování velkých populací mimo původní výskyt vždy nové místo výskytu poškodí, my vítáme. Sice už méně srdečně než loni, ale paní Merkelová je pořád přesvědčena, že to zvládne.“

Jaroslav Šesták – vysokoškolský pedagog v oblasti fyziky a čestný občan Prahy 5, napsal článek s názvem „Migrace: Invazivní druhy“, který byl dne 11.8.2017 uveřejněn na webu Neviditelný pes, ve kterém mimo jiné uvádí:

„Evropu možná zahubí právě její blahobytná tolerance, svobodomyslnost a přemíra demokracie vůči invazní politice jiných kultur vítaných jako demografická podpora. To všechno může znamenat zrod skutečné příčiny rozkladu našeho starobylého řádu, zdroj úpadku a degenerace dlouholetých vztahů. Bude to jako živná půda pro rozšiřování invazních druhů, které v budoucnu bude nejen obtížné, ale i nadmíru nákladné vykořenit či alespoň zneutralizovat. Připomeňme si případ bolševníku!“

O starostce Prahy 8 za ODS Vladimíře Ludkové se dne 30.7.2014 na webu Blesk psalo v článku s názvem „Starostka zakázala muslimský hřbitov“, kde přirovnala muslimy k Jezinkám z pohádky O Smolíčkovi Pacholíčkovi s tím, že se obává rozmachu muslimské kultury a společnosti v Praze.

No a nakonec jsem si nechal místostarostu městské části Brno – Bohunice za ČSSD Milana Hrdličku, který napsal v říjnu 2017 do obecních novin s názvem „Naše Bohunice“ sloupek, kdy muslimské imigranty přirovnal ke slimákům s tímto zněním: „Slimák se nezastaví před ničím. Není pro něj překážkou žádná hranice, žádná vzdálenost, ani lokalita, ze které se k nám přesouvá. Je schopen přilézt po svých, autem, lodí, vlakem, je prostě schopen se k nám dostat veškerými možnými cestami. Musí se dostat do té země zaslíbené, kde je dostatek potravy a kde se bude přiživovat na práci ostatních. Možná má v sobě zakódováno, že jednoho dne se vše otočí a oni se stanou těmi pány světa.“

Obrázek, zda je celá kauza poslankyně Maříkové zpolitizovaná, o čemž já jsem přesvědčen, si po těchto všech příkladech udělejte sami.

Z politického pohledu je na celé věci ještě také zarážející to, jak bylo promyšlené zavedení pojmu „předsudečná nenávist“. Tento pojem, jak ho chápe ministerstvo vnitra, je vysvětlen ve Zprávě o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území ČR v roce 2018. Ministerstvo vnitra svým definováním tohoto pojmu chtělo dát orgánům činným v trestním řízení nástroj k tomu, aby mohlo řešit i případy, ve kterých by se možná dal spatřit projev extremismu. Zde spatřuji velké riziko možného zneužití tak, jak se to stalo právě v tomto případě poslankyně Maříkové.

Závěrem mi dovolte sdělit stanovisko poslaneckého klubu hnutí SPD k žádosti Policie České republiky k vydání poslankyně Karly Maříkové k trestnímu stíhání. Na základě výše popsaných skutečností a toho, že se jednalo o svobodný projev poslance na sociální síti, na což mimo jiné poukazovala drtivá většina kolegů napříč politickým spektrem na jednání mandátového a imunitního výboru, doporučil jsem poslaneckému klubu SPD hlasovat proti vydání poslankyně Maříkové k trestnímu stíhání a stejně jsem hlasoval i na mandátovém a imunitním výboru.

Děkuji za pozornost.

27.5.2020

Navrhujeme, aby občanům zůstalo více peněz v peněženkách!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD navrhuje, aby občanům zůstalo více peněz v peněženkách, Babišova vláda je ale proti. Odmítáme, aby Česká republika na základě plánu Merkelové a Macrona dotovala bohaté státy EU. Kompenzační bonus pro OSVČ nesmí být vyplácen na úkor rozpočtu samospráv, jak prosazuje vláda, ale musí být zaplacen ze státního rozpočtu. Návrh Pirátů a ODS na mimořádnou schůzi Sněmovny je pouhá politická show. Kvůli krokům USA reálně hrozí nebezpečí, že v Evropě výrazně vzroste množství zbraní schopných zasazovat jaderné údery.

1. Hnutí SPD navrhuje, aby občanům zůstalo více peněz v peněženkách, Babišova vláda je ale proti.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM na svém včerejším jednání nepodpořila návrhy SPD na zvýšení daňových slev pro pracující občany a na snížení daně z příjmů malých firem. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že řada daňových slev se neprováděla již 12 let. SPD navrhla zvýšit základní daňovou slevu z nynějších 24.840 korun ročně na jedenapůlnásobek této částky, tedy na 37.260 korun. Stejně tak jsme navrhovali zvýšit daňovou slevu na manžela nebo manželku bez vlastních příjmů. Zvýšit by se měla také na 37.260 korun a měla by se posunout hranice příjmů, do níž může druhý z manželů tuto slevu uplatnit. Slevu na manžela může druhý z manželů uplatnit tehdy, pokud manžel či manželka nemá vlastní příjmy převyšující 68 tisíc korun ročně. SPD chce tento limit posunout rovněž o polovinu na 102 tisíc korun. Navrhovali jsme zvýšit také slevy pro pracující invalidní a starobní důchodce a pro studenty. Tyto naše návrhy by v průměru přinesly pracujícím lidem o 1 tisíc korun měsíčně více. Navrhujeme také snížit daň z příjmů firmám s obratem do tří milionů korun na 15% ze současných 19%. Vláda na jednu stranu hledá příjmy do státní pokladny, ale na druhou stranu provádí nesystémové výdaje. Za všechny jmenujme alespoň nákupy předražené výzbroje a techniky pro armádu, neadresné sociální dávky, inkluzi ve školství a financování politických neziskovek. To je pro SPD nepřijatelné. Těmito návrhy jsme chtěli zajistit občanům v jejich peněženkách více peněz. Vláda nám však naše návrhy zamítla. 

2. Odmítáme, aby Česká republika na základě plánu Merkelové a Macrona dotovala bohaté státy EU.

Německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden představili plán, jak pomoci evropským ekonomikám zasaženým koronavirem. Server německého listu Die Welt upozorňuje, že bude-li tento plán uveden v život, Itálie a Francie se stanou čistými příjemci pomoci. Ty země EU, které byly dlouho považovány za jedny z nejbohatších, tak budou dostávat pomoc od těch nejchudších, i od České republiky. Tento návrh hnutí SPD odmítá, protože absolutně postrádá logiku. Je zcela nepřijatelné, aby ty země, které v boji s pandemií koronaviru přijaly důsledná opatření a jejichž občané přistupovali k zamezení šíření nákazy odpovědně, měly platit těm zemím, které situaci naopak nezvládly a navíc dlouhodobě hospodařily rozpočtově neodpovědně. V této souvislosti zastáváme názor, že je to jeden z řady dalších důvodů pro vypsání celostátního referenda o vystoupení z EU. Z EU se stává dluhová unie a čeští občané na to nesmí doplácet.

3. Kompenzační bonus pro OSVČ nesmí být vyplácen na úkor rozpočtu samospráv, jak prosazuje vláda.

Na pořadu stávající schůze Poslanecké sněmovny se bude mj. diskutovat druhá novela dopadů zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který má pomoci OSVČ. Problém je ale v tom, že dle stávající verze by šel tento bonus na úkor rozpočtu obcí a krajů (cca. 24% daně je určeno pro obce a 9% kraje). Při naplnění této prognózy by obce přišly o více než 11 miliard korun, kraje pak o více než 4 miliardy korun, protože kompenzační bonus je tzv. "vratkou" daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Nesouhlasíme, aby vláda v tichosti schválila „Pětadvacítku" pro živnostníky, ale přitom z jedné třetiny ji měla platit z peněz určených pro samosprávy. Poslanci za SPD podpoří změnu stávajícího znění zákona tak, aby v § 6, odst. 2, byl text upraven na znění: „Kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu." V této souvislosti SPD zastává názor, že pomoc státu živnostníkům nemůže být na úkor samospráv. Vláda ČR nesmí krátit peníze městům a obcím na investice a rozvoj. To může prohloubit krizi. Hnutí SPD považuje investice měst a obcí za důležitý nástroj pro zlepšování kvality života občanů a podpory regionálních i místních firem, a tedy i zaměstnanosti.

4. Návrh Pirátů a ODS na mimořádnou schůzi Sněmovny je pouhá politická show.

Poslanci ODS a Pirátů iniciovali svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny na tento čtvrtek 28. května. Návrh programu schůze má čtyři body: Vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny; Skupiny občanů, kterým se nedostalo pomoci; Informace vlády o nákupech zdravotnického materiálu a podílů v soukromých firmách či jiných zvažovaných intervencích a Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k nákupům a distribuci ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu organizačními složkami České republiky. Hnutí SPD zastává názor, že na vyhodnocení první vlny včetně skupin občanů, kterým se nedostalo pomoci, není potřeba svolávat mimořádnou schůzi a lze tuto problematiku projednat v rámci plánovaných schůzí Poslanecké sněmovny. Navíc tzv. reprodukční číslo nákazy se za poslední dny opět zvyšuje. Co se týká zřízení Vyšetřovací komise, tak SPD již v minulosti navrhlo, aby způsob nákupu ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků v době vyhlášeného nouzového stavu prověřil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který má k těmto způsobům kontroly vhodné nástroje a mechanizmy a je oprávněn provádět tato kontrolní zjištění. Na základě výsledků z těchto kontrolních zjištění, která budou probíhat cca 6 měsíců, lze potom vyvodit závěry a případnou míru zavinění konkrétními osobami. Návrh Pirátů a ODS je tedy pouhá politická show.

5. Kvůli krokům USA reálně hrozí nebezpečí, že v Evropě výrazně vzroste množství zbraní schopných zasazovat jaderné údery.

USA minulý týden oznámily svůj záměr odstoupit od smlouvy Open Skies, která umožňuje 35 zemím neozbrojené pozorovací lety nad signatářskými zeměmi (sebou navzájem). Ve smlouvě jde o opatření zvyšující důvěru mezi signatářskými zeměmi a dodržování platných smluv o odzbrojení. Američtí vládní představitelé uvedli, že Rusko opakovaně porušovalo podmínky dohody a dodali, že k odstoupení dojde oficiálně za šest měsíců. Toto plánované rozhodnutí prohlubuje pochybnosti i o tom, zda se Washington bude snažit prodloužit dohodu New START 2010, která ukládá poslední limity pro nasazení strategických jaderných zbraní USA a Ruska. Její platnost končí v únoru. Reálně tak hrozí nebezpečí, že v Evropě výrazně vzroste množství zbraní schopných zasazovat jaderné údery. Jde o zbraně o dosahu mezi 500 až 5.000 kilometrů. Ve světě zároveň probíhá masívní šíření raketových technologií a technologií bezpilotních dronů dalekého dosahu. Evropa a Česká republika se o to intenzivněji musejí připravit na zhoršování bezpečnostní situace ve světě. Bohužel současné vedení ministerstva zahraničí v čele s Tomášem Petříčkem (ČSSD) je zcela nekompetentní a pouze "papouškuje" cizí zájmy. Zajistit mír a bezpečí pro Českou republiku a naše občany je jedním z pilířů programu SPD.

26.5.2020

Nenechme si diktovat Evropskou unií, na co máme použít naše peníze!

Evropská unie si chce pojistit jednotlivé členské státy dotacemi, za které budou ručit, ale ne rozhodovat o jejich využití.

Není pochyb o tom, že celá slavná Evropská unie zcela selhala hlavně v počátcích koronavirové pandemie, a dokonce to veřejně přiznali i někteří její představitelé. Nyní naopak bruselští úředníci přišli aktivně s plánem koronavirové ekonomické pomoci, na kterou doplatí hlavně ty členské země, které si v počátcích s nemocí covid-19 poradily samy, jako například naše republika, Slovensko a Maďarsko.  

Hnutí SPD si nepřeje být v područí nadnárodní organizace, kterou představuje Evropská unie. Je to zkostnatělý byrokratický aparát, ve kterém rozhoduje armáda nekompetentních úředníků, jejichž cílem je udržet si dobře placená místa, která jim předurčují několikanásobně větší důchody, než mají běžní občané. Minulý týden všechna probruselská média s velkou pompou zveřejnila částku 500 miliard eur, kterou nabídne EU členským státům na oživení ekonomiky. Dohodli se na tom lídři Francie a Německa, kteří vlastně řídí a ovlivňují celou EU dle svých představ. Zde bych jenom připomněl, že EU žádné svoje peníze nemá, ale její příjem je tvořen odvody jednotlivých členských států. Nyní chce dokonce tyto odvody pro jednotlivé unijní státy navýšit, a to téměř o jednu třetinu. V této souvislosti jenom zmíním, proč EU tak dlouho všemožnými způsoby prodlužovala termín odchodu Spojeného království z EU, neboť Britové každoročně přispívali do unijní pokladny nemalými financemi. V případě těch navrhovaných 500 miliard eur by mělo jít o financování krytých dluhopisů, za které mají ručit členské země, čili EU bude rozdělovat naše peníze na dluh a Česká republika bude za tyto dluhy ručit.

Minulý týden zveřejnil server německého listu Die Welt návrh plánu, který předložil francouzský prezident Emmanuel Macron spolu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, jehož cílem má být zajištěna koronavirová ekonomická pomoc pro unijní státy. Z uvedeného návrhu vyplývá, že peníze nepůjdou od bohatších zemí západní Evropy k těm chudším z východní. Peníze dostanou země jako Itálie či Francie, které koronavirus zasáhl opravdu masivně a dostanou je od zemí, které nemoci covid-19 čelily úspěšněji, tedy od České republiky, Polska, Rakouska, Maďarska či Slovenska.

Paradoxní na tomto návrhu je ještě to, že členské státy nebudou moci naložit s penězi podle vlastního uvážení, ale podle toho, jak budou vypsány dotační tituly. Jak navrhuje Macron s Merkelovou, peníze by měly směřovat hlavně do budování digitálních 5G sítí a do boje s globálním oteplováním. Za tyto peníze by se tak mohly stavět např. dobíjecí stanice pro elektromobily. Plán počítá s tím, že si peníze na boj s koronavirovou krizí půjčí EU jako celek a každá země bude odpovídat za tu část dluhu, která odpovídá výši příspěvku státu do rozpočtu EU. Dluh by měla EU splácet jako celek z rozpočtů poskládaných po roce 2028. Peníze EU však nejsou ničím jiným než penězi, které poskytují daňoví poplatníci členských zemí. 

Hnutí SPD tento Macronův a Merkelové návrh striktně odmítá a má proto celou řadu argumentů. Jedním z nich je, že země, které se samy a bez pomoci EU dokázaly ubránit koronaviru, což je mimochodem stálo nemalé finanční prostředky, by podle tohoto návrhu za to byly ještě potrestány tím, že by sanovaly laxní přístup jiných států ke koronaviru. Též je zcela nepřípustné, aby o použití těchto dotací rozhodovala diktátem EU a samotné členské státy by ani samy nemohly určit, na co je upotřebí. Upřednostnění dotací na projekty ekologického šílenství by pro naši republiku znamenalo značný zásah do ekonomiky. O svých penězích si umíme rozhodnout sami a nenecháme si diktovat Evropskou unií, na co a jak máme peníze investovat. V neposlední řadě v tomto návrhu francouzského prezidenta a neněmecké kancléřky spatřujeme nástroj, pomocí kterého by si EU více ekonomicky zavázala jednotlivé členské země a tím jim mohla bránit v jejich odchodu z Evropské unie.

25.5.2020

Musíme podniknout vše, abychom zabezpečili potravinovou soběstačnost!

Členství v Evropské unii nás připravuje o soběstačnost v mnoha komoditách. Nejvíce to naši občané pociťují při každodenních nákupech, kdy se stále zvyšuje cena základních potravin, které jsou k nám dovážené z unijních zemí, často v podřadné kvalitě. Zato naše firmy působící v tomto odvětví musejí striktně dodržovat nesmyslná nařízení Evropské komise. Naši občané by měli kupovat hlavně poctivé české potraviny místo nekvalitního zboží ze zahraničí.

Hnutí SPD tento diktát vedený ze strany EU odmítá a vyzývá naši vládu ke zvýšené podpoře infrastruktury našeho venkova a českých zemědělců a k ochraně klíčových komodit. Zemědělská politika musí být znovu pod kontrolou našeho státu, který bude mnohem více podporovat naši potravinovou soběstačnost v nejzákladnějších produktech, abychom byli připraveni na výživu obyvatelstva ČR pro případy mimořádných situací, viz jako např. současná koronavirová pandemie. Hnutí SPD apeluje na vládu, aby nastolila změnu zemědělské politiky, která povede k naší potravinové soběstačnosti bez dotací a diktátu EU s tím, že čeští zemědělci musí mít „protekci“. Toto zvýhodnění bude spočívat v podpoře našich zemědělců, živnostníků a českých firem, působících v tomto odvětví, různými formami. Jako příklad uvedu návrh hnutí SPD, že veřejné zakázky v rámci investic a dotačních programů dostanou české firmy a naši podnikatelé. Podpoříme tak zaměstnanost a zisky se nebudou vyvádět z České republiky. Též musíme snížit daně malým firmám a podnikatelům do obratu 3 milionů korun a prosadit náš návrh zákona na platbu DPH až ze skutečně zaplacených faktur. V neposlední řadě musíme formou vhodných nástrojů rozvíjet náš venkov, aby se na něj zase vrátili mladí lidé, kteří zde budou žít, pracovat a vychovávat děti.

V této souvislosti mi dovolte ohlédnout se do nedávné minulosti, kdy zde hospodařili naši rodiče. V roce 1990 jsme byli soběstační ve všech základních surovinách, přičemž navíc docházelo ještě k vývozu u některých rostlinných a živočišných komodit. Před třiceti lety jsme například pěstovali brambory na ploše více jak čtyřikrát větší než dnes a vyprodukovali jsme 1,5 milionu tun jatečných zvířat (skot, prasata, drůbež, bráno v živé hmotnosti). Dnes je naše potravinová soběstačnost minulostí, vzato v celkovém finančním vyjádření jsme soběstační asi z 65 procent, jestli vůbec. Brambor a ovoce dovážíme ročně kolem jedné čtvrtiny spotřeby a zeleniny dokonce kolem dvou třetin. Soběstačnost naší republiky ve výrobě vepřového masa se pohybuje mezi 36 až 38 procenty, u drůbežího je to 55 procent, u vajíček 60 procent a u mléka kolem 85 procent. Zde ještě musíme počítat se zdražováním základních potravin, které má stále vzestupnou tendenci. 

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje zemědělskou politiku vedenou ze strany Evropské unie, která dotačně preferuje vybrané státy, viz např. Francii, a to na úkor našich zemědělců. Vše je vedeno snahou naší závislosti na dovážených komoditách z EU, mající nižší kvalitu. Záměrem EU je postupná likvidace našeho zemědělství, což se jí doposud dařilo. To ale musí skončit. Naše zemědělství a potravinářství lze znovu obnovit a navázat tak na hospodaření, které aplikovali naši zemědělci v dobách, kdy ještě nebyli v područí EU. To je podmíněno ukončením našeho členství v současné EU a státními pobídkami pro naše zemědělce a naše firmy, které se podílejí na pěstování, výrobě, zpracování a distribuci těchto potravinových komodit.

22.5.2020

Matteo Salvini odmítá zlegalizovat pobyt více než půl milionu nelegálních imigrantů!

Italský senátor Matteo Salvini a předseda vlastenecké Ligy se tvrdě ohradil proti záměru současné italské vlády, která chce vydávat obnovitelná povolení k pobytu a práci pro 500 až 600 tisíc nelegálních imigrantů, čímž by vlastně úředně povolila jejich pobyt v Itálii.

Hnutí SPD podporuje kroky našeho partnera v rámci frakce Identita a demokracie v Evropském parlamentu a lídra italské vlastenecké Ligy, současného senátora Mattea Salviniho. Ten výše zmíněný návrh italské vlády tvrdě odsoudil, na což slyší i velká část Italů, což potvrdily poslední průzkumy volebních preferencí v Itálii. Salviniho Liga stejně jako naše hnutí SPD nechce ve své zemi žádného nelegálního imigranta a bojuje proti tomu ze všech sil. Matteo Salvini v době, kdy byl italským ministrem vnitra, prosadil řadu protiimigračních zákonů, pomocí kterých značně omezil příliv nelegálních imigrantů do Itálie. Nyní proti nelegální imigraci bojuje coby opoziční senátor.

S dlouholetou tradicí v Itálii velmi prodávaný novinový deník Il Giornale zveřejnil dne 7. května tohoto roku zprávu, že italská vláda schválila zákon, který vládě předložila ministryně zemědělství Teresa Bellanová, jenž prý má pomoci italským zemědělcům se zajištěním pracovníků. Obsahem tohoto zákona je plán opatření italské vlády, spočívající v udělování šestiměsíčních obnovitelných povolení k pobytu a práci pro téměř 600 tisíc imigrantů, kteří se do Itálie dostali nelegálně.

Reakce na tento vládní plán italské ministryně zemědělství na sebe nedaly dlouho čekat. Mezi prvními byl právě Matteo Salvini, který ihned po jeho zveřejnění na Twitteru napsal: „Vláda oznámila amnestii pro ilegální imigranty v době, kdy počet příchozích vzrostl o 350 procent. Například dnes večer se vylodilo 136 imigrantů na Lampeduse. Chcete udělat z Itálie migrační tábor? Díky, to ne.“ Salvini k zákonu ministryně zemědělství Bellanové, udělující povolení k pobytu nelegálním imigrantům pracujícím v zemědělství a domácím sektoru též sdělil: „Na místo zajištění pracovních míst pro miliony nezaměstnaných Italů a mnoho řádných a slušných přistěhovalců přítomných v Itálii vláda uvažuje o amnestii pro tisíce nelegálních přistěhovalců."

Salviniho spolustraník z Ligy a současný senátor Stefano Candiani se zavázal, že bude bojovat proti tomuto vládnímu zákonu ve všech možných ohledech a dle serveru Voice of Europe sdělil: „Uděláme všechno, co lze udělat, abychom zastavili tento špatný plán, a v případě potřeby shromáždíme podpisy, abychom podpořili referendum a donutili je k volbám, kde je Italové přísně potrestají." To, že Candiniho slova musí brát italská vláda vážně, potvrzují i poslední zveřejněné výsledky nedávné analýzy, kterou provedl Swg pro zpravodajský program La7. Ten ve skutečnosti zaznamenává, jaké jsou volební úmysly volební populace. Zpráva hovoří o velké převaze Ligy Mattea Salviniho, jejíž preference se pohybují okolo 27% a suverénně vede mezi všemi stranami, které se v Itálii ucházejí o přízeň voličů.

Hnutí SPD pevně doufá, že v následujících volbách, které proběhnou v Itálii, si Italové vzpomenou, že Salviniho Liga bojuje a hájí zájmy slušných lidí a že se Matteo Salvini stane premiérem. Nejen za své vynakládané úsilí proti nelegální imigraci si to zajisté zaslouží.

21.5.2020

Odmítáme islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu!

To, že imigranty z afrických států nic neodradí od toho, aby se dostali do Evropy a zde profitovali ze sociálních dávek, dokládají i zveřejněná data Mezinárodní organizace pro migraci k polovině dubna tohoto roku. Nově imigranti opět začali volit cestu do Evropy přes Atlantik, konkrétně z Afriky na Kanárské ostrovy. 

Hnutí SPD ctí svůj program, ve kterém jasně definuje, že nebude přijímat nelegálně vnucené imigranty, a odmítá islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu. Nedovolíme, aby se v České republice usídlili radikální islamisté, neboť právo šaría a islámský džihád jsou ohrožením naší svobody a bezpečnosti. Naneštěstí islámští imigranti ve své snaze dostat se do Evropy nepolevují, ba naopak. Proto v hnutí SPD musíme ve svém úsilí k zabránění jejich vstupu do naší republiky pokračovat.    

Zdálo by se, že zvýšená ostraha hranic Řecka a epidemie Covid-19 v posledních týdnech poněkud snížila počty imigrantů, kteří se přes moře pokoušejí dostat do Evropy, ale opak je pravdou. Do zemí EU letos dorazilo více běženců než ve stejném období loni. Na odpor Řeků a též Maďarů, kteří se všemi silami a prostředky snaží zabránit vstupu imigrantů na své území, si imigranti nově volí cestu přes moře na Kanárské ostrovy, o čemž informovala Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Vycházela přitom ze svých zpracovaných dat, která uvádějí, že letos od začátku roku do konce dubna připlulo k břehům Evropy téměř 17.000 imigrantů, zatímco loni to bylo zhruba 14.000. Z toho do Španělska doplulo zhruba 5.000 lidí, což je o něco méně než loni. Cesta přes Kanárské ostrovy se ale nyní stává čím dál populárnější. Zatímco letos do 15. dubna se tam dostalo z Afriky 1.781 imigrantů, loni to bylo jen asi desetina (181).

Poslední dva případy zveřejnila agentura DPA. V pátek 14. května 2020 španělská pobřežní stráž vzala na své plavidlo 38 imigrantů u ostrova Fuerteventura a dne 17. května 2020 pobřežní stráž nalodila poblíž ostrova Gran Canaria 50 afrických imigrantů, kteří se pokoušeli na dřevěné lodi dostat přes Atlantik do Evropy. Afričtí imigranti byli převezeni do přístavu Arguineguínu, což je jedno z nejlidnatějších měst podél jižního pobřeží Gran Canaria ve Španělsku a budou muset kvůli opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií strávit dva týdny v karanténě. Podle agentury DPA se počet imigrantů, kteří volí tuto nebezpečnou migrační trasu, v posledních měsících výrazně zvýšil. Kanárské ostrovy leží v Atlantiku asi 100 kilometrů od severozápadního pobřeží Afriky a dostat se na ně ve vratkých lodích je mnohem obtížnější, než přeplout Středozemní moře do Španělska či do Itálie. Imigranti ovšem nemusejí absolvovat nebezpečný přechod Sahary.

Podíváme-li se do minulosti, zjistíme, že s nelegální imigrací se Kanárské ostrovy potýkají od doby, kdy v roce 1994 první "patera" (loďka) se dvěma mladými lidmi ze Západní Sahary přistála na ostrově Fuerteventura. To byla ale jen malá předehra toho, co následně přišlo. Zpočátku připlouvalo několik imigrantů ročně, pak jich byly desítky, stovky a brzy tisíce. První patery otevřely cestu na Kanárské ostrovy, kterou v následujících 11 letech využilo více než 40.000 imigrantů, většinou ze severozápadní Afriky. Přepluli severní část Atlantského oceánu a dostali se na ostrovy Lanzarote, Fuerteventura a Gran Canaria. Na konci roku 2005 byl zadržen první "cayuco" se 100 osobami na palubě, což je rybářský člun používaný v Senegalu a Mauretánii pro delší plavby. A vše se změnilo. O rok později ke Kanárským ostrovům dorazilo 31.678 lidí v 515 lodích (v paterách a cayucos). To jsou čísla, která toto souostroví se dvěma milióny obyvatel nikdy nezažilo. Následné roky se tato čísla zmenšovala, protože imigranti využívali pro ně dostupnější trasy, jak se dostat do Evropy. Vzhledem k přísné ostraze řeckých hranic začali imigranti opět více využívat cestu do Evropy přes Kanárské ostrovy. 

Hnutí SPD stále upozorňuje na hrozbu, kterou představují pro celou Evropu nelegální imigranti mířící do evropských zemí a to je i jeden z důvodů, proč chceme ukončit naše členství v EU.

20.5.2020

Odmítáme výzvy EU k otevírání všech hranic členských zemí najednou!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda vydává v souvislosti s rozvolňováním opatření okolo koronaviru zmatené pokyny, a vzniká tak informační zmatek. Odmítáme výzvy EU k otevírání všech hranic členských zemí najednou. ČSSD zmrazení platů politiků vždy odmítala, nyní ho populisticky navrhuje. SPD podpoří zastavení růstu platů nebo snížení platů politiků. Máme pochybnosti o miliardových nákupech zdravotnického materiálu ve stavu nouze a vítáme, že věc prošetří Nejvyšší kontrolní úřad. Hrůzný teroristický útok v Kábulu ukazuje, že islám je založen na kultuře násilí a že by se naši vojáci měli z Afghánistánu stáhnout.

1. Vláda vydává v souvislosti s rozvolňováním opatření okolo koronaviru zmatené pokyny, a vzniká tak informační zmatek.

Hnutí SPD souhlasí s ukončením nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru a postupným rozvolňováním restriktivních opatření. Jsou zde však pokyny a opatření, kterým občané na základě výroků jednotlivých členů vlády nerozumí. Veřejnost je zmatena a neví, která opatření v této souvislosti ještě platí a s jakými omezeními, a která již naopak pozbyla platnosti. Takže například nejdříve se oznámí otevření restaurací k 25. květnu, aby se za týden tento výrok upřesnil, že otvírací doba může být pouze do 23 hodin. Takovýchto příkladů je samozřejmě více. Metodiky provozování některých zařízení nebo vycestování za hranice se stále mění a vzniká informační zmatek. 

2. Odmítáme výzvy EU k otevírání všech hranic členských zemí najednou.

Odmítáme výzvy EU k otevírání všech hranic členských zemí najednou. Situace se zvládnutím pandemie koronaviru je v jednotlivých státech rozdílná. Dobrá situace je například v Polsku anebo na Slovensku, naopak nejhorší je aktuálně zejména ve Španělsku a Itálii. Pro hnutí SPD je ochrana našich občanů, seniorů a nemocných absolutní prioritou. Chybí nám konkrétní opatření k systémové ochraně rizikových skupin. Nedůvěru občanů prohlubuje personální nestabilita na ministerstvu zdravotnictví, kde náměstek Prymula ohlásil svůj odchod.

3. ČSSD zmrazení platů politiků vždy odmítala, nyní ho populisticky navrhuje. SPD podpoří zastavení růstu platů nebo snížení platů politiků.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) mediálně prezentuje záměry na snižování platů politiků. ČSSD v této věci nikdy nepodpořila návrhy hnutí SPD, které jsme podávali. Z hlediska ministryně Maláčové a ČSSD se jedná o čistý populismus se snahou vzbudit zájem voličů a zachránit ČSSD před již tak zásadním propadem volebních preferencí. Hnutí SPD navrhovalo v tomto volebním období zmrazení platů ústavních činitelů do konce roku 2021 a všechny parlamentní strany, tedy ANO, ODS, Piráti, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 nám tento návrh hlasováním zamítly a byly proti. Ve sněmovně podpoříme kroky, které povedou k zastavení růstu platů nebo snížení platů politiků. 

4. Máme pochybnosti o miliardových nákupech zdravotnického materiálu ve stavu nouze a vítáme, že věc prošetří Nejvyšší kontrolní úřad.

Hnutí SPD má pochybnosti o miliardových nákupech zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek v nouzovém stavu, na které jsme upozorňovali opakovaně při jednáních sněmovny ve stavu legislativní nouze. Zároveň jsme navrhovali nechat tyto nákupy prověřit Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ). V této souvislosti vítáme oznámení prezidenta NKÚ Miloslava Kaly, který předložil 18. května širšímu kolegiu NKÚ návrh na zařazení nové kontrolní akce týkající se nákupů zdravotnických pomůcek. Jedná se o velký objem peněz a výrazné rozdíly v cenách, certifikaci a dalších potřebných dokladech. Zásadní pochybnosti máme například, když respirátor typu FFP2 nakoupí jedno ministerstvo za 34 korun a jiné za 636 korun. Díky nouzovému stavu mohlo ministerstvo vnitra centrálně nakupovat ochranné pomůcky, jako jsou roušky nebo respirátory, bez výběrových řízení. Ochranné prostředky pro fakultní nemocnice a další státní zařízení dodávalo ministerstvo zdravotnictví. V případě zásadních kontrolních zjištění ze strany NKÚ bude hnutí SPD požadovat vyvození jasné hmotné a trestní odpovědnosti.

5. Hrůzný teroristický útok v Kábulu ukazuje, že islám je založen na kultuře násilí a že by se naši vojáci měli z Afghánistánu stáhnout.

Minulý týden byl v afghánské nemocnici v Kábulu spáchán hrůzný teroristický útok na porodnici a pohřební obřad. Napadení zorganizovala teroristická organizace Islámský stát. Při útocích zemřelo nejméně 48 obětí, mezi nimi jsou i novorozenci. Na konci února podepsali představitelé Tálibánu a USA v katarské metropoli Dauhá mírovou dohodu. Spojené státy se v ní zavázaly, že do 14 měsíců z Afghánistánu stáhnou všechny své vojáky a že odejdou i vojáci ostatních zemí NATO, včetně našich vojáků. Afghánistán je třeba nechat Afgháncům. V této souvislosti SPD dlouhodobě odmítá účast našich vojáků v operaci NATO na území Afghánistánu. Zároveň odmítáme vyjádření německé kancléřky Angely Merkelové, že islám patří do Evropy. Islám do Evropy nepatří. My jsme tady doma a platí tady naše zákony! Nechceme zde kulturu násilí a nerovných práv mezi lidmi. Zákon z pera SPD zakazující propagaci nenávistné islámské ideologie nám bohužel blokuje Babišova vláda.

19.5.2020

Navrhli jsme výrazné zvýšení daňových slev na poplatníka!

Další z celé řady navrhovaných novel a změn zákonů předkládaných v krátkém časovém horizontu ve Sněmovně poslanci hnutí SPD je cílen ku prospěchu našich občanů a spočívá ve výrazném zvýšení daňových slev na poplatníka.

Hnutí SPD v průběhu měsíce dubna prostřednictvím svých poslanců odeslalo do Poslanecké sněmovny pod záštitou místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Lucie Šafránkové návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument je vedený jako sněmovní tisk č. 836 a poslancům byl zaslán dne 27. dubna 2020 k prostudování.

Konkrétně námi navrhovaná změna spočívá v novele § 35 výše uvedeného zákona o daních z příjmů. Základní roční slevu na poplatníka navrhujeme zvýšit z dosavadních 24.860 Kč na částku 37.260 Kč a stejnou částku základní roční slevy navrhujeme na manžela nebo manželku žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Navíc, je-li některému z nich přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek, čili na 74.520 Kč. Současně navrhujeme zvýšení hranice vlastního ročního příjmu manžela (manželky), do které může být uplatněna sleva na tohoto manžela (manželku) na částku 102.000 Kč ročně.

Další navrhované změny zvýšení základní roční slevy jsou cíleny na poplatníky, kterým je přiznán invalidní důchod pro invaliditu a to pro její všechny stupně na dvojnásobek současného stavu. To znamená pro první a druhý stupeň invalidity zvýšení z 2.520 Kč na 5.040 Kč a pro třetí stupeň invalidity z 5.040 Kč na 10.080 Kč. Další návrh zvýšení roční slevy navrhujeme pro držitele průkazu ZTP/P, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P a to z 16.140 Kč na 24.210 Kč. V návrhu novely zákona jsme nezapomněli ani na naše studující děti. Zde se navrhuje zvýšení roční slevy na studenta u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let, a to ze 4.020 Kč na 8.040 Kč.

Hnutí SPD chce těmito navrhovanými opatřeními zmírnit neúnosný stav, kdy již 12 let nebyly některé daňové slevy zvyšovány. V návrhu jsme pamatovali na i naše zdravotně handicapované spoluobčany, jejichž příjmy z invalidních důchodů jsou i přes nejrůznější valorizace vesměs velmi nízké a tyto osoby musí k zajištění slušné životní úrovně pracovat či živnostensky podnikat. Naší pozornosti neunikly ani studující děti, kdy navrhujeme zvýšení roční daňové slevy na studenta, čímž chceme částečně pomoci jejich sociálně a ekonomicky slabším rodičům a rodinám.

Hnutí SPD si váží všech našich spoluobčanů, a proto při návrzích novel zákonů vždy pamatuje na to, aby byly uspokojeny všechny věkové skupiny. Zároveň se vždy snažíme chovat jako řádný hospodář a pro případy výdajů ze státního rozpočtu navrhujeme, jak pokrýt tyto nové výdaje. Návrhů, kde by mohla vláda ušetřit, máme zpracováno několik, bohužel současná vláda je neakceptuje. Hnutí SPD dělá politiku pro slušné lidi.

18.5.2020

Referendum o vystoupení ČR z EU je občansko-demokratickým právem!

Ani jedna z parlamentních stran zastoupená v současné Poslanecké sněmovně mimo našeho hnutí SPD nectí základní občansko-demokratická práva občanů. To by si měli voliči uvědomit, až se budou rozhodovat, koho volit letos v krajských a senátních volbách a potažmo příští rok ve volbách do dolní komory Parlamentu České republiky.

Hnutí SPD zastává názor, že pokud ctíme principy demokracie, tak by občané měli mít možnost sami si rozhodnout o své budoucnosti ve své vlasti, tedy tam, kde žijí, pracují a mají své blízké. Hnutí SPD je demokratické hnutí, a proto chceme umožnit našim občanům rozhodnout se, zda dále chtějí setrvat či vystoupit z Evropské unie. Máme informace, že značná část z nich je zklamaná nejen z přístupu, jaký představitelé Bruselu a lídři Evropské komise prosazovali v době, kdy se v zemích Evropské unie vyskytly první příznaky nákazy nemoci Covid-19, které v důsledku nečinnosti dobře placených bruselských úředníků dosáhly koronavirové pandemie s velkými ztrátami na lidských životech, ale i např. z přístupu k imigraci, dvojí kvalitě potravin a rozdělování nespravedlivých dotací. Stále větší počet českých občanů chce hlasovat o našem dalším působení v evropském unijním svazku, a proto apelujeme na ostatní parlamentní strany, abychom všem umožnili vyjádřit se, zda v Evropskou unii mají důvěru a chtějí v ní i nadále setrvat.

Prosazujeme národní suverénní stát, který má své státní hranice. Smysluplnost těchto hranic se prokázala v době koronavirové pandemie, kdy jsme jejich uzavřením zabránili většímu rozšíření nákazy nemoci Covid-19 ze zemí, kde počty nakažených byly mnohonásobě vyšší než u nás. Ale není to jen současná pandemie nebezpečné nákazy, proč máme výhrady k západním státům Evropy, které řídí celou Evropskou unii. Tyto západní státy prodělávají dlouhodobou odbytovou krizi, a tak si potřebovaly zajistit území států východní Evropy a použít je jako vazalské kolonie. Do těchto států pak západní země EU expandují druhořadé produkty, neboť ony vazalské kolonie jsou pro ně dobrým odbytištěm a slouží též jako levné montovny. Navíc si jejich závislost pojistila různými směrnicemi a nařízeními, které v případě nutnosti ráda využije. Mezi státy, vůči kterým EU uplatňuje tuto politiku, naneštěstí patří i naše republika.

Hnutí SPD prosazuje pro Českou republiku svobodný obchod, jaký mají například Spojené státy, Japonsko a další země, které jsou úspěšnější než EU. Mezi tyto země se brzo dostane i Spojené království, které k poslednímu lednovému dni tohoto roku EU opustilo. I po našem vystoupení z EU by západní firmy zajisté chtěly získat spolupráci s českými firmami v importu i exportu, protože půjde také o jejich peníze a byznys. Navíc na nás EU prostřednictvím Evropské komise připravila další nařízení, pomocí kterého si chce pro své úředníky udržet nadstandardně vysoké platy a další bonusy. Toto nařízení spočívá v tom, že chce zvýšit povinný odvod členských států do pokladny EU, který dnes činí každý rok jedno procento hrubého domácího produktu. Nyní navrhli jeho navýšení na 1,24 až 1,3 procenta, tedy téměř o třetinu. V hnutí SPD zastáváme názor, že potřebujeme finance pro naše pracující, mladé rodiny, seniory a např. pro zajištění péče pro zdravotně postižené občany, a ne platit nekompetentní úředníky v Bruselu a podporovat multikulturní ideologii.

Hnutí SPD nepoleví ve svém úsilí a opět navrhne ve Sněmovně k projednání návrh na referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, v jehož rámci by se občané vyjádřili jednoduchou odpovědí ano nebo ne. Za naše hnutí říkáme, že čím dříve opustíme EU, tím lépe.

15.5.2020

Podali jsme návrh zákona na zrušení škodlivé inkluze ve školství!

První úterý v květnu tohoto roku podali naši poslanci za hnutí SPD ve Sněmovně novelu školského zákona, která by měla zrušit inkluzi ve školství.

Další důkaz o tom, že hnutí SPD prostřednictvím svých poslanců aktivně pracuje ve Sněmovně ku prospěchu našich občanů i v této mimořádné době, ovlivněné koronavirovou pandemií, dokládá i náš návrh novely školského zákona. Tento dokument je vedený jako sněmovní tisk č. 856 a byl 5. května 2020 prostřednictvím naší kolegyně Terezy Hyťhové, která je zároveň místopředsedkyní Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, předán k projednávání.

Jsme přesvědčeni, že navrhované změny v praxi prokáží svůj přínos, jak pro základní školy doposud zajišťující inkluzi pro ostatní žáky ve společné třídě s dětmi s mentálním postižením, tak hlavně pro samotné žáky mající těžké nebo středně těžké mentální postižení, případně více takových postižení, či autismus.

Našim cílem tohoto návrhu zákona je zajištění práva na vzdělání tak, aby byl maximálně využit potenciál všech žáků. Změna zákona odstraňuje omezení práv v tomto směru u žáků v hlavním vzdělávacím proudu a také u žáků, kteří potřebují například trvalé vzdělávání se speciálním pedagogem, případně s podporou a v podmínkách, kterou není běžná základní škola schopna zajistit. Návrh zákona tedy nepodporuje potlačování speciálního školství nadměrnou inkluzí v běžných základních školách. Velkým přínosem návrhu zákona je také to, že navrhovaná úprava umožní systémově lepší využití kvalifikace učitelů, zefektivní jejich práci a zvýší kvalitu vzdělávání ve škole pro všechny žáky.

Hnutí SPD předkládá tuto novelu školského zákona po důkladné analýze vynaložených nákladů na asistenty a speciální pedagogy, kteří byli nápomocni žákům s mentálním postižením, po odezvách rodičů žáků, kterým byla asistence zajišťována, i po konzultacích se samotnými pedagogickými pracovníky působícími na těchto vzdělávacích institucích. Náš závěr po této analýze zní, že by se mělo každoročně ušetřit až šest miliard korun, které by zajisté šly v resortu školství využít lépe.

14.5.2020

Nelegální imigranti vyznávající islámskou ideologii jsou záhubou Evropy!

Ani v této době, kdy jsou země Evropy zasaženy koronavirovou pandemií, nepolevují imigranti ve svém úsilí, spočívajícím dostat se za každou cenu a všemi možnými způsoby do unijních zemí a zde šířit islámskou ideologii.

Hnutí SPD je jediná parlamentní strana ve Sněmovně, která se hrdě hlásí k tomu, aby naše republika vystoupila z Evropské unie, a to na základě výsledků referenda. K opuštění tohoto nefunkčního a byrokratického molochu máme mnoho důvodů. Jedním z nich je i to, že chceme pro naše příští generace uchovat naší zemi v té podobě, v jaké nám jí předali naši rodiče, kteří za národní zájmy a naší suverenitu v minulosti položili i své životy. Spatřujeme velké nebezpečí v nenávistné, netolerantní, velmi násilné a ženami opovrhující islámské ideologii, kterou se snaží infiltrovat do zemí EU nově příchozí imigranti, pocházející převážně ze zemí Afriky. Imigranti, kteří se nelegálně do Evropy již v minulosti dostali, zde cíleně budují podhoubí pro to, aby význam jejich ideologie sílil. Největší zázemí nacházejí na předměstí velkých měst a postupně tak vytlačují komunitu lidí, která zde v minulosti žila. V těchto imigranty ovládaných lokalitách mají své zázemí i příznivci a vyznavači teroristického hnutí Islámský stát, kteří už mají na svědomí řadu teroristických útoků po celé Evropě. Tito islámští fanatici, mající na svědomí řadu nevinných obětí, ve svém jednání nepolevují.

Poslední plánovaný teroristický útok v rámci zemí EU zaznamenala španělská policie, která dne 8. května tohoto roku zatkla islámského radikála, který podle policie plánoval teroristický útok v Barceloně. Jednalo se o Maročana, který měl napojení na radikální hnutí Islámský stát (IS) a plánoval teroristický útok. Informovala o tom agentura Reuters, která též uvedla, že se tento muž zradikalizoval v posledních měsících, a na vyšetřování se podílelo i Maroko a Spojené státy. Podle policie měl kontakty s Islámským státem nejméně čtyři roky, ale známky radikalizace začal jevit zejména poté, co začala ve Španělsku v polovině března platit karanténa z důvodu koronavirové pandemie. Maročan na sociálních sítích začal veřejně vyjadřovat své sympatie k Islámskému státu a nenávist k Západu. Během několika pochůzek po městě zřejmě hledal místo, kde by mohl zaútočit. Naštěstí španělská policie zasáhla dříve, než stačil Maročan teroristický útok provést.

To, že ani koronavirová pandemie nezastaví imigranty v jejich úsilí dostat se nelegálně do Evropy, dokladují zveřejněné informace ČTK. Navzdory uzavřeným přístavům imigranti stále pokračují v pokusech dostat ze z afrických břehů do Evropy. Jen za prvních deset květnových dnů u italské Lampedusy přistálo kolem 150 imigrantů v několika lodích z Libye, zhruba stejné množství uprchlíků připlulo na tento ostrov už o víkendu. Starosta ostrova Salvatore Martello požádal italské úřady, aby poskytly loď, na níž by mohli imigranti strávit dvoutýdenní karanténu. V tomto období německá obchodní loď MV Marina vzala na palubu ve Středozemním moři 79 imigrantů a dostala povolení zakotvit na Sicílii. Informoval o tom podle agentury DPA vlastník firmy, která loď provozuje.

Řecká pobřežní stráž v Egejském moři přešla 1. dubna na novou taktiku, která měla zamezit přeplouvání imigrantů z Turecka na tamní řecké ostrovy, a tím také do Evropské unie. Řecké hlídkové lodě vytlačují čluny s imigranty systematicky zpátky do tureckých výsostných vod. Od začátku dubna tak bylo na cestě do Řecka díky novému přístupu zastaveno na 700 imigrantů, poznamenala agentura DPA. I navzdory těmto opatřením se podařilo několika desítkám z nich dostat na řecký ostrov Lesbos. Tito imigranti pocházeli ze Sýrie a různých afrických států. Je zcela zřejmé, že imigranti ve svém úsilí dostat se Evropy nepoleví. 

Hnutí SPD je si vědomo nebezpečí vyplývající z přílivu imigrantů mířících do Evropy, a proto je jeho prioritou, aby se do naší republiky žádný imigrant nedostal. Chceme, aby naši občané žili v bezpečné zemi.

13.5.2020

Bezpečnost našich občanů byla, je a bude pro SPD vždy prioritou!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že generální tajemník NATO Stoltenberg se svým vyjádřením podpory pražských komunálních politiků vměšuje do vnitřních záležitostí ČR – ať se raději stará o to, aby člen NATO Turecko neohrožovalo jiné státy NATO. Hnutí SPD vyzývá vládu ANO, ČSSD s podporou KSČM, aby urychlila slibovanou pomoc občanům, kteří byli opatřeními ze strany Vlády ČR nejvíce dotčeni. Hnutí SPD má jasnou strategii a podává konkrétní návrhy, jak obnovit ekonomický život České republiky – musíme obnovit naši soběstačnost a nezávislost. Vítáme, že rakouský premiér odmítá přijímat islámské nájezdníky přicházející ze Středního východu. Je třeba řádně prošetřit, proč se přes střežené hranice do ČR dostal Afghánec podezřelý z vraždy a je nutné zajistit bezpečnost občanů ČR. Pokus kriminalizovat pietní akci českých motorkářů k výročí osvobození naší země je součást kampaně, která má znehodnocovat oběti Rudé armády. Hnutí SPD navrhlo novelu zákona na ukončení inkluze, která ničí naše školství a znamená vyhozené miliardy.

1. Generální tajemník NATO Stoltenberg se svým vyjádřením podpory pražských komunálních politiků vměšuje do vnitřních záležitostí ČR. Ať se raději stará o to, aby člen NATO Turecko neohrožovalo jiné státy NATO.

Prohlášení generálního tajemníka NATO Stoltenberga, který vyjadřuje podporu komunálním politikům, kteří podle vyjádření prezidenta Zemana svým hloupým jednáním narušili vztahy s Ruskem, je dalším pokračováním faktické destrukce suverénní zahraniční politiky České republiky a vměšováním do vnitřních záležitostí našeho státu. Generální tajemník NATO by se měl starat o akce Turecka, které masivně porušuje mezinárodní právo a ohrožuje své sousedy včetně dalšího člena NATO Řecka. Vztahy s Ruskem jsou naše věc a v zájmu České republiky je co nejrychlejší uklidnění diplomatického konfliktu. Hnutí SPD podporuje v této věci pozici prezidenta Zemana. Pražští komunální politici by měli řešit problémy pražské dopravy, nedostatek bytů, špatnou kvalitu vedlejších silnic, nedostatek míst v mateřských školkách, drogové kšefty na Václavském náměstí a bezdomovce. Zahraniční politiku by měli nechat těm, kterým v ústavě tato kompetence náleží. V první řadě je to prezident republiky.

2. Hnutí SPD vyzývá vládu ANO, ČSSD s podporou KSČM, aby urychlila slibovanou pomoc občanům, kteří byli opatřeními ze strany Vlády ČR nejvíce dotčeni. 

Hnutí SPD považuje případné další prodloužení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru po 17. květnu za zbytečný krok. Jednak se přijatá restriktivní opatření uvolňují a také dlouhodobě zastáváme názor, že současnou pandemickou krizi je možné řešit stávající legislativou. Pro krize tohoto typu je zpracován Pandemický plán a veškerá restriktivní opatření v tomto směru lze řešit případnými drobnými úpravami Zákona o ochraně veřejného zdraví. V tomto zákoně jsou obecně definovány možnosti opatření například v případě epidemií ze strany orgánů v gesci ministerstva zdravotnictví. Hnutí SPD již zveřejnilo změny, které k vládnímu návrhu navrhujeme. Hnutí SPD zároveň vyzývá vládu ANO, ČSSD s podporou KSČM, aby urychlila slibovanou pomoc občanům, podnikatelům a drobným živnostníkům, kteří byli opatřeními ze strany Vlády ČR nejvíce dotčeni. Úřady jsou zahlceny žádostmi a kvůli byrokracii pomoc potřebným přichází opožděně. To je potřeba zásadním způsobem urychlit, aby byla pomoc státu v této věci dostatečně účinná. V opačném případě hrozí řadě podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců existenční problémy. To je pro SPD nepřijatelné!

3. Hnutí SPD má jasnou strategii a podává konkrétní návrhy, jak obnovit ekonomický život České republiky – musíme obnovit naši soběstačnost a nezávislost.

Hnutí SPD má jasnou strategii  a podává konkrétní návrhy, jak obnovit ekonomický život České republiky. Česká národní banka čeká propad české ekonomiky o 8% a je evidentní, že na předkrizovou úroveň se nedostaneme ani v příštím roce. Navíc může přijít druhá vlna koronaviru. Hnutí SPD v této souvislosti navrhuje programové celkové koncepční změny hospodářské politiky státu a větší orientaci na světové trhy i mimo státy EU, abychom diverzifikovali náš zahraniční obchod a nebyli závislí jen na jednom obchodním partnerovi. Prosazujeme protekci pro české firmy při zadávání veřejných zakázek, obnovu potravinové bezpečnosti České republiky a odmítáme klimatický diktát EU, který nás má stát stovky miliard. Bojujeme za zestátnění exekutorů a podáváme konkrétní návrhy na podporu menších českých firem, živnostníků a zaměstnanců. Naše návrhy také šetří zbytečné výdaje státu a odstraňují výhody nadnárodních korporací. 

4. Vítáme, že rakouský premiér odmítá přijímat islámské nájezdníky přicházející ze Středního východu a Řecka.

Hnutí SPD vítá prohlášení rakouského spolkového kancléře Sebastiana Kurze (ÖVP), který odmítá přijmout další imigranty do země. Podle jeho vyjádření z minulého týdne Rakousko nepřijme ani jednoho žadatele o azyl, tedy ilegálního imigranta. A to i přesto, že více jak 150 neziskových organizací vyvíjí za pomoci médií nesmírný tlak, aby Rakousko během pandemie Covid-19 přijalo islámské nájezdníky ze Středního východu a z Řecka. Podle zkušeností z Rakouska se jejich příchodem zvýšila kriminalita a nezaměstnanost. Ilegální imigranti také zásadním způsobem zneužívají a vysávají místní štědrý sociální systém. Zastáváme názor, že pouze společný odpor k ilegální imigraci uchrání státy Evropy před plánovanou islamizací. EU je globalizační projekt, jehož cílem je faktická likvidace naší státnosti – řešením je referendum o vystoupení z EU. To je náš program!

5. Je třeba řádně prošetřit, proč se přes střežené hranice do ČR dostal Afghánec podezřelý z vraždy a je nutné zajistit bezpečnost občanů ČR.

Afghánec podezřelý z pokusu o vraždu své partnerky v Německu vstoupil minulý týden na území ČR na hraničním přechodu Krásný les v Ústeckém kraji. Podezřelý muž měl podle informací své ženě zasadit dvacet bodných ran, oběť útok navzdory tomu přežila. Klademe si otázku, jak je možné, že hranice překročil, když hranice mají být v době stavu nouze uzavřeny a chráněny. Není možné, aby v této době pronikali na naše území cizinci bez kontroly a ještě navíc kriminálníci. Takovéto osoby jsou bezpečnostním a také zdravotním rizikem pro naše občany. Zřejmě se nejedná o ojedinělý případ a v tomto případě nese odpovědnost ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na jednu stranu jsou tady mimořádné restrikce na naše takzvané „pendlery" a na druhou stranu k nám vstupují takováto individua. Hnutí SPD v této souvislosti vyzývá ministra vnitra Hamáčka k důslednému vyšetření celé kauzy cestou Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a také přijmutí příslušných opatření k ostraze našich hranic. Bezpečnost našich občanů byla, je a bude pro SPD vždy prioritou!

6. Pokus kriminalizovat pietní akci českých motorkářů k výročí osvobození naší země je součást kampaně, která má znehodnocovat oběti Rudé armády.

Hnutí SPD považuje pokus kriminalizovat pietní akci českých motorkářů k výročí osvobození naší země za podlé udavačství. Akce se zúčastnil i poslanec našeho poslaneckého klubu Jaroslav Foldyna. Jde o součást kampaně, která má znehodnocovat oběti Rudé armády a zastrašovat každého, kdo odmítá koncepci přepisování dějin. Jde o pokus o zásadní revizi postoje k  průběhu a výsledkům  druhé světové války. Možným cílem je otevření cesty k restitucím majetku sudetských Němců a k definitivní ztrátě možnosti vymáhat válečné reparace po Německu. 

7. Hnutí SPD navrhlo novelu zákona na ukončení inkluze, která ničí naše školství a znamená vyhozené miliardy.

Hnutí SPD podalo návrh změny školského zákona, který připravila poslankyně hnutí Tereza Hyťhová, na faktické ukončení takzvané inkluze. Inkluze působí výrazný pokles kvality vzdělávání v našich školách. Komplikuje práci učitelů a poškozuje práva dětí na  vzdělání. Inkluze také stojí přes 6 miliard korun ročně a jde o zbytečné výdaje. Inkluze ničí naše speciální školství, které má světovou úroveň a má vynikající výsledky v práci s postiženými dětmi. Inkluzi vyvolal diktát EU a prosadila ji tehdejší ministryně školství za ČSSD Kateřina Valachová za podpory hnutí ANO a KDU-ČSL a s pomocí politických neziskovek. Kromě hnutí SPD nemá žádná politická strana odvahu tento problém řešit a vzepřít se diktátu EU.

12.5.2020

Navrhujeme výrazné zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené osoby!

Minulý měsíc podali naši poslanci za hnutí SPD ve Sněmovně novelu zákona o sociálních službách. Ta výrazně navyšuje příspěvek osobám, které jsou z důvodu svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Stát se musí postarat o osoby, které se o sebe již postarat v plné výši nemohou a též ocenit ty, kteří jsou ochotni těmto zdravotně hendikepovaným osobám pomoci.

Tvrzení, že hnutí SPD prostřednictvím svých poslanců aktivně pracuje ve Sněmovně ku prospěchu našich občanů i v této mimořádné době, ovlivněné koronavirovou pandemií, dokládá i náš návrh novely zákona o sociálních službách. Tento dokument je vedený jako sněmovní tisk č. 835 a byl dne 21. dubna 2020 prostřednictvím naší kolegyně Lucie Šafránkové, která je zároveň místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku, předán k projednávání.

Navrhujeme zvýšení příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku v 1. stupni (lehká závislost) z 3.300 korun na 4.950 korun za kalendářní měsíc a pro osoby do 18 let věku ve 2. stupni (středně těžká závislost) navrhujeme jeho zvýšení z 6.600 korun na 9.900 korun za kalendářní měsíc. Dále navrhujeme zvýšení příspěvku na péči pro osoby starší 18 let v 1. stupni (lehká závislost) z 880 korun na 1.760 korun (což představuje zvýšení o 100%) za kalendářní měsíc a pro osoby starší 18 let ve 2. stupni (středně těžká závislost) navrhujeme zvýšení současného příspěvku ve výši 4.400 korun na 6.600 korun za kalendářní měsíc. Účinnost toho zákona navrhujeme od začátku příštího roku.

Jedním z důvodů, proč chceme navýšit příspěvek na péči osobám v 1. a 2. stupni závislosti, je i to, že poslední navýšení u těchto dvou stupňů závislosti bylo v roce 2016, a to jen o 10%. Na rozdíl od třetího a čtvrtého stupně závislosti, které byly navýšeny (s podporou hnutí SPD) v roce 2019, čímž se stále výrazněji otevírá finanční propast mezi výší příspěvku na péči u osob v 1. a 2. stupni závislosti na straně jedné – a u osob ve 3. a 4. stupni závislosti na straně druhé. Přičemž současná výše příspěvku u první skupiny zdravotně postižených osob, tzn. u osob s lehkou a středně těžkou závislostí, je absolutně nedostatečná a nemůže v žádném případě zajistit pořízení odpovídající kvalifikované péče či pomůcek těmto občanům. Též si musíme uvědomit velkou psychickou zátěž, která je na tyto osoby kladena. Žijeme ve vyspělé demokratické společnosti, kde je samozřejmostí, že se dokážeme postarat o osoby, které se už bez cizí pomoci neobejdou. Díky vypláceným příspěvkům těmto osobám zajistíme překonat jejich problémy, např. s mobilitou, orientací, stravováním, tělesnou hygienou a celou řadou činností potřebných pro zdárné zvládání základních životních potřeb.  

Hnutí SPD svou prací ve Sněmovně dokazuje, že myslí na všechny naše občany, seniory i osoby, které jsou z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiných osob, kdy se většinou jedná o osoby pro ně blízké.