SPD

"Pesimismus a skepse nevadí.
Lepší je ale hýřit optimismem!"

podpis

ODVÁŽNĚ A VLASTENECKY KE ZMĚNĚ PRO PŘÍMOU DEMOKRACII, VYMAHATELNOU ODPOVĚDNOST POLITIKŮ A NÁRODNÍ ZÁJMY!

Je žádoucí ctít takové hodnoty, jako je svoboda, demokracie, solidarita, spravedlnost, rodina a zodpovědnost k příštím generacím!

Je žádoucí vždy a na prvním místě prosazovat zájmy České republiky a českých občanů!

Je žádoucí mít úctu k národním symbolům, je žádoucí si vážit své České republiky, chránit ji, řádně o ní pečovat a být hrdi na to, že jsme Češi a že jsme se tu narodili! Zároveň mějme úctu i ke všem ostatním národům!

Je žádoucí být svědomitější a odpovědnější ke své rodné zemi a tím pádem ke svým daním, které jí odvádíme a kterých opravdu není málo! Naše rodná země, jsou naše daně a naopak! Jen my sami musíme rozhodovat o tom, na co se naše peníze použijí! Proto musíme v každých volbách vybírat vždy jen odpovědné politické zástupce, kteří budou spravovat naše finance s péčí řádného hospodáře!

V rámci svého vlasteneckého politického poslání budu prosazovat:

 • Radikální změnu politického sytému s co největším posílením přímé demokracie, aby měl vždy konečné slovo pouze občan.
 • Zavedení přímé volby poslanců, hejtmanů a starostů.
 • Prosazení zákona o referendu, který by občanům v případě potřeby umožnil vymoci žádané změny.
 • Možnost odvolat jakéhokoli politika prostřednictvím referenda.
 • Zavedení adresné trestní a hmotné odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy.
 • Ústavní brzdu bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování země, cílem jsou vyrovnané veřejné rozpočty s legislativou podle švýcarského vzoru.
 • Důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné.
 • Zákon o prokázání původu majetku.
 • Přijetí zákona proti lichvě.
 • Konec zvyšování daní. Odklad na daňové změny po dobu tří let.
 • Podporu živnostníků a podnikatelů.
 • Právo a spravedlnost. Ochranu svobody, rodinných hodnot a bezpečí občanů.
 • Investice do školství, sportu, vědy a výzkumu, jelikož je to ta nejlepší investice.
 • Spravedlivý sociální a důchodový systém.
 • Funkční a transparentní zdravotnictví.
 • Investice do kultury s cílem rozvoje cestovního ruchu, ochrany národního kulturního dědictví a propagace českého umu ve světě.
 • Zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky s podporou malých a začínajících zemědělců a rodinných farem.
 • Referendum o vystoupení České republiky z EU. Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce. Evropu bez zbytečné byrokracie, nesmyslných regulací a nespravedlivého přerozdělování.
 • Přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechci zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod náboženských fanatiků.

Prosazuji zásadní ústavní, politické a legislativní změny. Považuji za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu ekonomické krize, hlubokých dluhů a vysokých daní. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v demokracii. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za své daně dostanou důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody.

Nahlas říkám, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegium. Jsem proti imigraci nepřizpůsobivých cizinců. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Je naše a nestyďme se podle toho chovat. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobří vlastenci. Važme si všech jiných národů a chtějme, aby si oni také stejně vážili nás.

Nejdůležitějším politickým tématem je pro mě přímá demokracie, která dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou a tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém. Z toho je patrné, že tou pravou demokracií, jejíž pojem pochází z řeckého (demokratía), „vláda lidu“, složeného z (demos) lid a (kratos) vládnout je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí na navrhování a přijímání zákonů, kterými se jejich společnost řídí. Důležité je, aby to bylo přímou formou a to tak, jak to již několik desetiletí senzačně funguje ve Švýcarsku. Tedy v zemi, kde neexistují vnitřní konflikty a to i přes to, že zde žijí lidé mluvící několika jazyky (němčina, italština, francouzština a další) a tím pádem vyznávající různou kulturu i náboženství (katolické a protestantské).

Švýcarský systém přímé demokracie je založen na stmelujícím principu pro občany a na vyvážené kombinaci držených, sdílených a delegovaných pravomocí na třech úrovních státní správy a to na úrovni obce, kantonu a federace. Díky těmto principům existuje Švýcarská konfederace v pohodě a bez větších problémů již více než sedm set let. Základním pilířem této demokracie je systém referend, ve kterých se občané vyjadřují k navrženým zákonům (lidové veto), které je nepovinné a je možné buď na základě iniciativy občanů, nebo na základě iniciativy kantonů. Dále je zde povinné ústavodárné referendum, jelikož žádná úprava ústavy není možná bez lidového hlasování. Povinně musí být v referendu schváleny také mezinárodní smlouvy. Dalším referendem je takzvaná lidová iniciativa, která umožňuje libovolné skupině voličů navrhnout celkovou nebo částečnou revizi ústavy. Referenda a iniciativy existují na všech třech úrovních, tedy na úrovni obce, kantonu i federace.

Takže co je základním principem demokracie? Demokracie musí být chápána jako nástroj individuálního a kolektivního sebeurčení a tím i individuální a kolektivní svobody na základě lidových referend na všech úrovních státní správy! Teprve potom můžeme mluvit o pravé demokracii!

Pokud by v evropských státech existoval systém přímé demokracie s odvolatelností, hmotnou, trestní a osobní odpovědností politiků, po které volám, nikdy by nedošlo k takovému imigračnímu šílenství, kterým si teď procházíme.

Je to proto, že by si všichni vedoucí politici velice rozmysleli páchat zlo proti drtivé většině obyvatel. Nenazývali bychom je multi-kulti, jelikož žádné multi-kulti by nebylo. Pokud by totiž nad politiky visel Damoklův meč v podobě jejich možné odvolatelnosti, Merkelová, Juncker ani Dienstbier by si nedovolili říkat to, co v současné době plácají a dělat to, co páchají. No, a pokud by si přeci jen stáli za svým, lidé by jim to ihned spočítali.

Tento skvělý politický systém by si náramně poradil i s celou Evropskou unií jako takovou, jelikož ta by v takovéto podobě nemohla ani existovat. Nikdy by totiž nemohl vzniknout orgán, který není volený občany. Ano mám na mysli Evropskou komisi, která má jako jediný orgán v celém tom evropském aparátu legislativní monopol, jelikož jako jediná instituce EU může navrhovat právní předpisy a nařízení. Do této komise nejsou evropští komisaři voleni, nýbrž jsou pouze jmenováni vládami své konkrétní země. Voleni jsou pouze poslanci Evropského parlamentu, kteří ale žádné legislativní návrhy nepředkládají. Europoslanci pouze schvalují předpisy navržené Evropskou komisí, kterou nikdo nezvolil, ale jen striktně najmenoval.

Pokud to v instituci, jakou je Evropská unie, funguje takto nedemokraticky, nedivme se, že si z nás všichni ti zrádci Evropy stále dokola dělají legraci a mají nás za ovce, které poslušně odvádějí stále se zvyšující daně, aby nás za ně mohli postupně zaprodat a následně zničit. To jim ale nesmíme v žádném případě dovolit a je jen na nás všech, abychom Evropu ještě, když to jde, změnou systému zachránili.

Jmenuji se Radek Rozvoral a narodil jsem se 28.6.1967 v Nymburce.

Žiji v rodinném domě v obci Všechlapy u Nymburka, kde jsem již od roku 2006 zastupitelem obce, od roku 2014 jejím místostarostou a od roku 2003 předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol.

Po absolvování základní školy jsem vystudoval čtyřletý učební obor s maturitou Mechanik strojů a zařízení v ČKD Praha. Maturitu jsem úspěšně složil v roce 1985.

Po dvouleté základní vojenské službě jsem pracoval jako údržbář v ČKD Praha, závod Slévárny. V roce 1991 jsem nastoupil do služebního poměru k Policii České republiky, jejíž řady jsem opustil na vlastní žádost v roce 1995 a to vzhledem k tomu, že mi nebylo umožněno pracovat v agendě na dopravním inspektorátu.

V roce 1996 jsem se dvěma společníky založil obchodní společnost PLAST spol. s r.o. v České Lípě, která dodává stavebním firmám kompletní sortiment materiálů na rozvod tlakové vody, kanalizace a plynu. V této společnosti od jejího založení pracuji jako jednatel a ekonomický ředitel.

Mým největším koníčkem je sport, který i aktivně provozuji. Hraji fotbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, rád lyžuji atd. Velice rád si poslechnu dobrou rockovou muziku (Kabát, Bon Jovi a další).

Jsem rozvedený a mám dospělého vysokoškolsky vzdělaného syna.

Od léta roku 2013 spolupracuji s Tomiem Okamurou a dne 16.6.2015 jsem se stal členem politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). 4.8.2015 jsem byl na členské konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie zvolen členem předsednictva hnutí a 2.4.2016 předsedou Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje. Na podzim roku 2017 jsem ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamantu České republiky získal od voličů poslanecký mandát, čímž jsem se 21.10.2017 stal poslancem PS PČR, čehož si nesmírně vážím a je to pro mě velká čest. Budu se snažit dělat vše pro to, aby bylo politické hnutí SPD úspěšné a abychom v Poslanecké sněmovně prosadili co nejvíce bodů z našeho vlasteneckého programu pro přímou demokracii, patriotismus, vymahatelnou odpovědnost politiků a za národní zájmy.

Jsem celoživotní optimista a vlastenec prosazující svobodu a přímou demokracii, který má odpor k násilí, smysl pro humor a pro zodpovědnost.

Na první stránku tohoto webu jsem umístil svůj citát: „Pesimismus a skepse nevadí. Lepší je ale hýřit optimismem!“

Je známo, že my Češi jsme spíše v životě skeptičtí a pesimističtí, než ostatní národy a já bych tímto sloganem chtěl na co nejvíce z Vás apelovat, abychom tím optimismem všichni anebo alespoň co nejvíce z nás hýřili a ze života se radovali. Jsme tu přeci jen pouze na návštěvě, tak si pojďme život užívat těmi největšími doušky, co to jen jde. Každý den žijme naplno a tak, jako by byl poslední, ale zároveň ve vší slušnosti, pokoře a tak, abychom se za své činy nemuseli stydět.

5.6.2020

Zásadně odmítáme cenzuru sociálních sítí podporovanou Evropskou unií!

Evropská unie chce cenzurovat sociální sítě, což je v rozporu se svobodou slova zaručenou ústavou.

Představitelé Evropské unie opět ukázali, jak chápou demokracii, a že si jí přizpůsobují ke svému prospěchu. Poslední případ se týká vyjádření místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, když se ve sporu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Twitterem postavila na stranu Twitteru.

Hnutí SPD zcela zásadně odmítá cenzuru sociálních sítí, ke které se přiklání Evropská unie. Pro naše hnutí je na prvním místě Česká republika, její národní hodnoty a kultura, včetně té politické. Plně respektujeme a vyžadujeme dodržování našeho ústavního a právního řádu, dané Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) a Listinou základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.). Listina základních práv a svobod v oddíle druhém – politická práva, v článku 17 přímo stanovuje, že svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu, cenzura je nepřípustná.

Naše hnutí ctí a dodržuje svobodu a demokracii, což musí potvrdit každý, kdo se seznámí s naším programem. Ten se ale nelíbí propagátorům bruselských mocenských elit, kteří naši zem využívají jako nástroj zajišťující pro EU levnou pracovní sílu, odbytiště pro své nekvalitní potraviny, a dalšími opatřeními ohrožují existenci naší republiky, našeho národa, svobody a demokracie. Mezi tato negativa patří i výroky místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, kterou do této instituce nominovalo hnutí ANO. V letech 2014 až 2019 byla komisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví v Junckerově Evropské komisi a od prosince 2019 je místopředsedkyní pro hodnoty a transparentnost v komisi Ursuly von der Leyenové. Jourová je známá svým negativním postojem k  hnutí SPD a za celé působení v EP neudělala nic prospěšného pro naši republiku, potažmo pro naše občany. Prioritně hájí zájmy elit EU, a to i v případě, kdy naši občané vyjadřují jiné stanovisko. V poslední době je to její podpora cenzury sociálních sítí, konkrétně Twitteru.  

Spor amerického prezidenta Donalda Trumpa se sociální sítí Twitter trvá již delší dobu. Minulou středu Trump pohrozil internetové platformě regulací v reakci na to, že Twitter označil několik jeho tvrzení za nepřesná. Šlo o výroky v souvislosti s podvody při volbách. Následně sociální síť pokročila dál, když Trumpův tweet o zákroku v Minneapolisu označila jako výrok glorifikující násilí, tím pádem nevyhovující pravidlům a označila několik jeho zpráv za nepřesné. Prezident Trump označil chování Twitteru za politický aktivismus, kdy velké internetové platformy mají nekontrolovanou moc omezovat a cenzurovat, což se musí změnit, protože prioritou je zachování svobody projevu.

Evropská komise dlouhodobě cílí na velké sociální sítě, aby odstraňovaly příspěvky, které dle bruselských úředníků porušují zákon, případně označovaly ty příspěvky, které členové EK spadající pod portfolio Jourové označí jako zavádějící. Velké firmy včetně Twitteru se ke spolupráci zavázaly v dobrovolném kodexu před čtyřmi lety. Komise jejich počínání pravidelně vyhodnocuje. Podle Jourové se přístup společností postupně zlepšuje, stále má však rezervy. To se projevilo například během nástupu pandemie Covidu-19, kdy po internetu dle Jourové kolovala řada zavádějících informací.

Hnutí SPD snahy cenzury sociálních sítí, podporované EU v čele s Jourovou, zásadně odmítá, neboť potlačuje jednu ze základních svobod zaručenou ústavou, a to svobodu slova. Zde bych rád připomněl nedávný příklad z naší politické scény, kdy právě probruselští politici si vytvořili pojem neexistující předsudečné nenávisti obsahující protiprávní jednání a naší poslankyni Karlu Maříkovou chtěli kvůli jejímu výroku, kdy vloni v lednu na svůj profil na Facebooku umístila protiimigrační názor, trestně stíhat. Hnutí SPD takovéto praktiky Evropské unie odsuzuje a prosazuje vypsání referenda o vystoupení České republiky z EU.

4.6.2020

Odmítáme pronikání a šíření islámské ideologie v naší republice!

MF Dnes zveřejnila minulý týden informaci, že v České republice existují tajné muslimské modlitebny, které navštěvují i lidé napojení na džihádistu Sámera Shehadeha odsouzeného za podporu terorismu. V této souvislosti odborníci varují před extremismem a ztrátou kontroly nad muslimskou komunitou, jelikož nikdo neví, co se v modlitebně, která je mimo dohled úřadů i policistů, káže.

Hnutí SPD zastává dlouhodobý názor, že celá Evropská unie bude ještě dlouho nést následky své vstřícné politiky, spočívající v přijímání imigrantů z islámských zemí, kteří s sebou přinášejí svou ideologii, zákony a praktiky neslučitelné s evropskou kulturou. Hnutí SPD bojuje všemi dostupnými prostředky za to, aby se do České republiky nedostal žádný radikální vyznavač islámské ideologie. Ti k nám mohou přicházet nelegální imigrací stejně, jako se dostali do řady jiných zemí v Evropě. Když už se tito zastánci islámské ideologie do některé země dostanou, aktivně zde zřizují své buňky (základny) a hledají různé cesty, jak do „nové země“ dostat další své příznivce. Tím, jak rostou početně, v těchto zemích zakládají imigrantská ghetta, začínají ovládat dané teritorium a uplatňovat svoji kulturu a náboženství. Jako jediný příjem využívají štědré sociální dávky, které jim zabezpečují pohodlný život bez nutnosti zajímat se o práci. Jde hlavně o mladé muslimy, kteří si s sebou přivezli i ženy, jež mají za hlavní povinnost rodit děti, což se jim evidentně daří. Jako příklad tohoto jednání uvedu případ z Německa, kdy v posledních třech letech figuruje mezi nejčastěji uváděnými jmény u nově narozených dětí jméno Mohamed. 

Zveřejněné informace o neoficiální islámské modlitebně v obci Tuchoměřice nedaleko Prahy, kam se muslimové pravidelně sjíždějí, jenom potvrzují, že islám, multikulturalismus a imigrace jsou pro nás hrozbou. Vedení českých muslimů je napojeno na saudskoarabské wahhábisty, kteří propagují pravověrnou, tedy nenávistnou interpretaci islámu. V této souvislosti bychom chtěli požádat Policii České republiky a příslušníky BIS, aby zaměřili svou pozornost právě na ty lidi, kteří se těchto tajných kázání zúčastňují. Zvýšená preventivní opatření by mohla přispět k většímu bezpečí pro naše občany. 

Vedle Ústředí muslimských obcí tvoří podle Deníku Referendum významnější kompaktní skupinu turečtí podnikatelé a další pracovníci, kteří mají v Praze – Libni mešitu s vlastním hodžou (turecké označení pro imáma). Ústředí muslimských obcí má české území rozděleno na tři obce, Prahu, Brno a Teplice. Počet mešit (budov či místností) na různých místech postupně i přes odpor řady našich občanů roste. Bývalý předseda pražské muslimské obce Leonid Kušnarenko, který působí jako advokát a zastupuje a obhajuje muslimy v různých kauzách, prohlašuje, že islámské obce jsou zbytečně uzavřené. Média se zmiňují, že Kušnarenko obhajoval Sámera Shehadeha, který je spojován s terorismem a ekonomickou kriminalitou. Po jeho uvěznění měl Kušnarenko převzít jeho podíl ve firmě.

Zde jenom doplním, že bývalý pražský imám Samer Shehadeh si za pomoc příbuzným k účasti na teroristické skupině a financování terorismu odpyká deset let ve vězení. Trest mu potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze letos v květnu. Jeho bratru Omarovi uložil jedenáctileté vězení, Samerova švagrová Fátima Hudková dostala šest let. Před soudem stanul pouze Samer Shehadeh, ostatní dva obžalované soud stíhal jako uprchlé. Rozsudek je pravomocný.

Hnutí SPD bojuje proti pronikání a šíření islámské ideologie v naší republice, o čemž svědčí i naše zpracované návrhy zákonů o zákazu islámského zahalování a zákazu nenávistné islámské ideologie předložené ve Sněmovně.

3.6.2020

Hnutí SPD slaví 5 let své existence!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém připomínáme, že hnutí SPD slaví 5 let své existence, kdy se stalo stabilní součástí české politiky. Vyzýváme vlastence, aby se sjednotili pod křídly SPD. Kandidát SPD do Senátu Bohumil Ježek prosazuje ukončení zneužívání sociálních dávek, boj proti drogám, podporu rodinám či zamezení výstavby arabských vesnic v okolí Teplic. Vyzýváme naše členy i voliče k jeho podpoře. Odmítáme, aby čeští občané museli platit dluhy za zadlužené státy eurozóny, jak navrhuje Evropská unie. Musíme se postavit proti snaze ministerstva vnitra vedeného Janem Hamáčkem z ČSSD kriminalizovat hnutí SPD. Novela zákona o potravinách podpořená poslanci SPD pomůže českému zemědělství a českým spotřebitelům. Hnutí SPD podpořilo nově zvolené členy Rady ČT – fungování ČT je třeba radikálně změnit.

1. Hnutí SPD slaví 5 let své existence, kdy se stalo stabilní součástí české politiky. Vyzýváme vlastence, aby se sjednotili pod křídly SPD.

Dne 2. června 2015 bylo založeno hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Slavíme tedy 5. výročí založení, kdy poslanci Tomio Okamura a Radim Fiala založili naše vlastenecké hnutí a byly registrovány první stanovy hnutí u ministerstva vnitra. Od té doby naše hnutí přijalo do svých řad tisíce členů a zřídilo ve všech krajích regionální, oblastní a místní kluby. Absolvovali jsme úspěšně postupně za 5 let všechny volby, tedy krajské, sněmovní, komunální, evropské a senátní. K dnešnímu dni máme 18 krajských zastupitelů, 19 poslanců, 155 zastupitelů ve městech a obcích a 2 europoslance. Stali jsme se postupně čtvrtým nejsilnějším politickým subjektem zastoupeným ve Sněmovně a zároveň pevnou součástí politického spektra. Dnes jsme jediným politickým subjektem zastoupeným ve Sněmovně, který důsledně hájí národní zájmy, tradiční hodnoty a prosazuje přímou demokracii. Děkujeme tímto všem našim členům, příznivcům a hlavně voličům za trvale velkou přízeň. Zároveň tímto vyzýváme ostatní vlastenecké politické subjekty s podobným programem ke spolupráci a sjednocení, protože SPD prokázala, že má na rozdíl od ostatních malých stran a hnutí možnosti svůj program prosadit. V nastoupené cestě budeme pokračovat i nadále prosazováním našeho programu. Česká republika na 1. místě!

2. Kandidát SPD do Senátu Bohumil Ježek prosazuje ukončení zneužívání sociálních dávek, boj proti drogám, podporu rodinám či zamezení výstavby arabských vesnic v okolí Teplic.

Ve dnech 5. až 6. června se budou konat doplňovací volby do Senátu ve volebním obvodu 32 (Teplice). Kandidátem hnutí SPD je náš člen Ing. Bohumil Ježek, pedagog a krajský zastupitel. Ve svém programu prosazuje mj. ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými občany, výraznou podporu pracujícím rodinám s dětmi, tlak na zamezení výstavby arabských vesnic v okolí Teplic, utlumení drogové scény na Teplicku, pomoc lidem v dluhových pastech a konec dalšího předávání moci do EU. Ing. Ježek má plnou podporu předsednictva hnutí SPD a žádáme všechny naše organizace a členy o jeho maximální podporu a místně příslušné členy a voliče o maximální volební účast. SPĎáci volí SPĎáky! 

3. Odmítáme, aby čeští občané museli platit dluhy za zadlužené státy eurozóny, jak navrhuje Evropská unie.

Země EU čeká tvrdé vyjednávání o podobě záchranného balíčku, jenž nemá v unijní historii obdobu. Plán Evropské komise, která si chce na obnovu po koronavirové krizi půjčit 750 miliard eur (20,2 bilionu korun), naráží na odpor většiny členských zemí EU. Za půjčku totiž mají ručit členské státy EU, včetně ČR. Česká republika by následně měla z balíku peněz dostat 19,2 miliardy eur (téměř 550 miliard korun). Hnutí SPD odmítá dluhovou EU, která by měla negativní dopad na země, které se vypořádaly s koronavirovou krizí odpovědně a výrazně se nezadlužují. Zároveň odmítáme zadlužit naši zemi a občany nesmyslně na další dekády. Nechceme být spoluručiteli za všechny a všechno, co se v rámci Covid-19 rozhází nesystémově po členských zemích EU. Státy EU, které si potřebují kvůli dluhům půjčit peníze a nemohou, se to tímto způsobem nyní snaží prosadit v rámci půjček evropského rozpočtu a zatáhnout do toho i ostatní země. To je potřeba zásadně odmítnout. Řešením pro EU je prodej štrasburského a bruselského sídla a její rozpuštění a pro zadlužené země je potom řešením vystoupení z eurozóny. Následně mohou obnovit svou původní měnu, kterou mají možnost devalvovat a společně s dalšími vlastními ekonomickými nástroji se vrátit do černých čísel. Toto je pro SPD pouze dalším potvrzením o správnosti našeho programu, tedy v tomto případě referenda o vystoupení z EU.

4. Musíme se postavit proti snaze ministerstva vnitra vedeného Janem Hamáčkem z ČSSD kriminalizovat hnutí SPD.

Poslanecká sněmovna minulý týden projednávala žádost Policie ČR k vyslovení souhlasu k vydání naší poslankyně Karly Maříkové k trestnímu stíhání za její výroky na Facebooku, kterými vyjádřila veřejný nesouhlas s nelegální migrací a islamizací Evropy. V rámci projednávání vystoupila v diskusi celá řada našich poslanců a závěr byl ten, že vydána nebude. Pro její vydání hlasovali pouze čtyři poslanci – Tomáš Martínek (Piráti), Alena Gajdůšková (ČSSD), Ondřej Veselý (ČSSD) a Jan Čižinský (KDU-ČSL). Mnoho poslanců se však pouze zdrželo. Celý poslanecký klub SPD stál pevně za naší kolegyní. Podle nás Karla Maříková pouze vyjádřila svobodně svůj legitimní názor na imigraci a islám. Zatímco téměř stejné texty byly publikovány různými novináři v minulosti,  a jim se nic nestalo, tak v případě poslankyně SPD je to důvod k trestnímu stíhání. Ministerstvo vnitra vedené Janem Hamáčkem (ČSSD) se permanentně snaží hnutí SPD kriminalizovat – vzpomeňme například na jeho nesmyslný konstrukt takzvané „předsudečné nenávisti". Odmítáme tyto způsoby politické kriminalizace a Sněmovna svým hlasováním rozhodla jasně – Karla Maříková vydána nebude!

5. Novela zákona o potravinách podpořená poslanci SPD pomůže českému zemědělství a českým spotřebitelům.

Do třetího čtení byla Sněmovnou minulý týden poslána novela zákona o potravinách. Deset poslanců SPD připodepsalo pozměňovací návrh našeho poslance Zdeňka Podala, podle kterého (pokud bude schválen), budou muset obchodníci od příštího roku povinně navyšovat podíl českých potravin ve své nabídce o 5 procentních bodů. V roce 2021 by v obchodech muselo být nejméně 55% českých potravin. Už od příštího roku by tak musely zejména nadnárodní potravinové řetězce výrazně proměnit svou nabídku tak, aby vyhověly požadavkům této novely zákona na vyšší podíl českých potravin. Zákon je nyní před závěrečným schvalováním a jeho cílem je podpora domácí potravinové produkce našich pěstitelů vedoucí k naší postupné opětovné potravinové soběstačnosti, o kterou jsme většinově po našem vstupu do EU přišli. Jedná se zejména o čerstvou zeleninu a ovoce, víno, vepřové a drůbeží maso, brambory atd. Tímto zároveň i podpoříme malé družstevní prodejny s lokálními dodavateli. Chceme mít možnost nakupovat kvalitní české potraviny za dobré ceny, nikoliv jen často drahý odpad z EU. To je program SPD!

6. Hnutí SPD podpořilo nově zvolené členy Rady ČT – fungování ČT je třeba radikálně změnit.

Rada ČT má nové složení. Tajnou volbou poslanců do ní byli minulý týden zvoleni novinář a moderátor Luboš Xaver Veselý, ekonomka Hana Lipovská a publicista Pavel Matocha. Hnutí SPD, které dlouhodobě kritizuje hospodaření veřejnoprávní televize, její nevyváženost a neobjektivitu zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky, tuto demokratickou volbu vítá. Tzv. demoblok je ale z této volby zděšen a hovoří o hlasovací mašině „komunisticko-populisticko-fašistické koalice" a možném ovlivňování této veřejnoprávní instituce. Opak je pravdou. Veřejnoprávní televize je dlouhodobě ovlivňována bývalou Radou ČT, v jejímž složení byli v převážné míře nominanti ODS, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL atp. To je potřeba změnit a volba těchto nových členů je velkou nadějí provést tyto nutné a tolik potřebné změny v řízení ČT, aby byla ČT znovu televizí pro všechny občany. Demoblok se fakticky staví proti demokracii.

2.6.2020

Hnutí SPD už pět let hájí a prosazuje přímou demokracii a tvrdě odmítá diktát EU!

Dnes oslavujeme 5. výročí založení hnutí SPD. Jsme čtvrtým nejsilnějším politickým uskupením v zemi a za svou dobu působení na naší politické scéně jsme si našli své příznivce a podporovatele, kterých si velmi vážíme.

Dne 2.6.2015 byly naše stanovy zaregistrovány Ministerstvem vnitra České republiky, čímž oficiálně vzniklo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Hnutí SPD hned od svého založení v roce 2015 začalo prosazovat svůj program, který oslovil řadu našich občanů, o čemž svědčí i to, že se dva roky po založení stalo jednou z devíti uskupení, které se dostaly do Poslanecké sněmovny. Tento úspěch vzešel z výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily 20. a 21. října 2017. Naše hnutí v nich skončilo na čtvrtém místě se ziskem 10,64 procent, což nárokovalo zisk 22 poslaneckých mandátů. Od té doby se dle zveřejňovaných průzkumů SPD stále drží mezi nejsilnějšími politickými uskupeními v zemi, za což děkujeme našim voličům.

Hnutí SPD je jedinou parlamentní stranou, která prosazuje národní zájmy a tradiční hodnoty, hájí prvky přímé demokracie a prosazuje vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie. V Parlamentu ČR stále prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků a soudců a také jejich osobní, hmotnou a trestní odpovědnost. Též nevzdáváme naší prioritu – široký zákon o referendu. V Poslanecké sněmovně všichni naši poslanci podporují zákony, které pocházejí z autorské dílny SPD a jsou plně v souladu s naším programem. Podporujeme i zákony předložené ostatními parlamentními stranami, které jsou ve shodě s naším programem a jsou přínosné pro naše občany. Podpořili jsme navýšení důchodů i zvýšení rodičovského příspěvku (v obou případech jsme předložili vlastní návrhy, které by byly pro cílové skupiny výhodnější).

Za velký úspěch považujeme, že Poslanecká sněmovna v listopadu 2019 přijala naši novelu zákona o majetku státu, která zvyšuje a upřesňuje přímou hmotnou odpovědnost subjektů a osob při hospodaření s veřejným majetkem a penězi. Podařilo se tak prosadit zákon, který považujeme za zásadní v rámci programových bodů hnutí SPD. Další z našich prioritních zákonů, zákon o referendu, byl přijat poslanci ve velmi vykastrované verzi, neboť ostatní strany zastoupené v Parlamentu chtějí, aby občané neměli právo projevit svou vůli referendem k nejdůležitějším záležitostem, a aby bylo kvůli téměř nesplnitelným podmínkám prakticky nemožné, aby mohli tímto způsobem hlasovat. Původní návrh SPD počítal s tím, že k vyvolání referenda by stačilo 100 tisíc podpisů voličů bez povinného kvóra účasti a bylo by možné hlasovat také o všech důležitých otázkách včetně členství ČR v EU či v NATO.

V souladu s naším bodem proti islamizaci naší země jsme zpracovali návrhy zákonů o zákazu propagace islámské ideologie, o zákazu islámského zahalování a další. Hnutí SPD též zpracovalo Ústavní stížnost proti cenám elektřiny, ve které požadovalo, aby se ceny vrátily na úroveň roku 2018. Byli jsme také spolupředkladateli zákona na zrušení EET do obratu 1 mil. Kč ročně, kde jsme navrhovali paušální daň dle oboru činnosti. Předložili jsme novelu autorského zákona, ve které navrhujeme zbavit povinnosti platit autorské poplatky (OSA atp.) provozovny, jako jsou restaurace, kadeřnictví, hotely, zdravotní zařízení atd. Řada námi předložených návrhů zákonů bohužel vládní koalice ve Sněmovně nepodpořila, ale my to nevzdáváme. Zde jako příklady uvedu návrh zákona ohledně pomoci lidem v dluhových pastech, ve kterém navrhujeme, aby mohl dlužník platit přednostně jistinu dluhu, a nikoliv nejprve náklady a úroky, jako je tomu v současnosti. Prosazujeme také zestátnění exekutorů.

Vláda též odmítá komplexní novelu námi předloženého zákona, která má ukončit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými osobami. Též jsme předložili zákon o minimálním důstojném důchodu tak, aby se nikdo nedostal pod hranici chudoby a až od této částky vyplácet důchod dle zásluh. Do Sněmovny jsme předložili také zákon, který má zprůhlednit transparentnost financování politických neziskovek financovaných ze zahraničí. Plně podporujeme neziskové organizace pomáhající našim lidem, například seniorům, invalidům či dětem. Odmítáme však, aby humanita byla zástěrkou pro prosazování politických zájmů nadnárodních globalistů. Poslanecký klub SPD též navrhl a podal do Sněmovny novelu trestního zákoníku s cílem posílení institutu tzv. nutné obrany. Nová úprava prosazuje zásadu „můj dům, můj hrad". Není nám lhostejné ani zacházení se zvířaty, a proto jsme byli spolupředkladateli zákona, který zpřísnil tresty za týrání zvířat. Hnutí SPD bude také vždy podporovat právo občanů legálně držet zbraň a nikdy nepodpoříme žádné omezení držení zbraní ani rušení spolků, které občané vytvořili ke své obraně.

Dále bych zde chtěl vyzdvihnout, že hnutí SPD si je plně vědomo toho, že úspěšnost naší země zcela závisí na lidech, kteří zde ve společném souladu žijí, pracují a vychovávají děti. V tomto procesu má nezastupitelné místo rodina, která je pro nás prioritou a z tohoto důvodu jsme vypracovali projekt „Rodina na 1. místě“, který byl veřejnosti představen na sklonku minulého roku. I v době nouzového stavu z důvodu koronavirové pandemie bylo naše hnutí velmi aktivní a předložilo řadu návrhů zákonných změn, které byly vedeny snahou pomoci našim občanům, firmám a živnostníkům k překonání jejich tíživé ekonomické situace.

Naše hnutí SPD v čele se svým předsedou Tomiem Okamurou bude vždy dělat politiku pro naše slušné a pracující lidi, jejichž důvěry si velmi vážíme. Jsme jedinou vlasteneckou konzervativní stranou, která prosazuje národní zájmy, tradiční hodnoty, přímou demokracii a tvrdě odmítá diktát EU.

1.6.2020

Děti jsou zárukou budoucnosti České republiky!

Našim dětem přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší, zdraví, mnoho radostných chvil a bezstarostný život v bezpečné zemi.

Velkou roli při výchově dětí sehrává jejich výchova k vlastenectví, národní hrdosti a respektu k národním zvykům a tradicím. V této jejich bezstarostné fázi života jim poskytujeme pocit bezpečí, ochrany, dohlížíme na jejich vzdělání a společenský rozvoj.

Hnutí SPD přisuzuje významnou roli dobře fungující rodině, kterou vnímá jako základ našeho státu. Pracující rodina vychovávající děti je budoucím předpokladem rostoucí ekonomiky a také pilířem pro dostatečné zajištění výplat sociálních dávek pro potřebné, včetně starobních důchodů. Čím budou mít tradiční přirozené rodiny, čili svazek muže a ženy, více dětí, tím lépe. Pro spokojenost rodin s dětmi je velmi důležité, aby měly dobré bydlení, rodiče zajištěnou práci a ekonomickou stabilitu. Pak budou mít zajisté více psychické pohody, která se projeví i při výchově a času stráveného se svými dětmi. Hnutí SPD proto připravilo projekt s názvem "Rodina na 1. místě", v rámci kterého prosazujeme výrazné finanční benefity pro pracující rodiny vychovávající děti. Čím více dětí budou rodiny mít, tím větší budou mít daňové odpočty a slevy. Je též naší povinností zajistit, aby děti žily v bezpečné zemi a prožívaly bezstarostný život se svými nejbližšími a kamarády.

Vyhlášení dne dětí, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno 1. června 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí v Ženevě. Den dětí však nebyl vyhlášen. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný den, určily datum oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později. V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí, kdy důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen. Některé státy toto datum převzaly a postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem Mezinárodní den dětí. Československo, později Česká republika, také převzala toto datum a Mezinárodní den dětí se slaví první červnový den, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí.

U nás má tento svátek dětí svou tradici a i po roce 1989 se připravují velké oslavy, jako např. maškarní průvody, karnevaly, večerní táborové ohně a lampionové průvody. U dětí si velkou oblibu získaly dětské soutěže a sportovní hry, ve kterých jsou oceňovány medailemi, diplomy a pamlsky. Tyto akce jsou organizovány různými organizacemi a spolky, např. Policií ČR, Sborem dobrovolných hasičů, Sokolem. Předností těchto akcí je také to, že se zde spolu s dětmi scházejí jejich rodiče a příbuzní, což přispívá i k udržování a rozvíjení dobrých vztahů mezi lidmi.

Já sám se již několik let podílím na přípravách a průběhu oslav tohoto svátku dětí ve své rodné obci, kde též finančně podporuji sportující děti, konkrétně mladé fotbalisty a mladé hasiče. I letos jsme s partou kamarádů pod záštitou Obecního úřadu ve Všechlapech a Tělovýchovné jednoty Sokola Všechlapy naplánovali na nadcházející víkend pořádání dětského dne, ze kterého budou mít zajisté radost všichni zúčastněné děti i jejich rodiče.

Hnutí SPD je si vědomo, že děti potřebují hlavně naši lásku, kterou jim musíme dávat každodenně najevo, neboť investice do našich dětí je tou nejlepší možností. Vážení rodiče, nezapomínejme na to a dnes věnujme dětem u příležitosti jejich svátku vhodný dárek, který je potěší.

29.5.2020

Nelegální imigraci do České republiky nepřipustíme!

Z obavy uzavírání do imigračních táborů ve vnitrozemí se více jak dva tisíce imigrantů, kteří se usadili v severofrancouzském Calais a Dunkerku, snaží všemi způsoby dostat do Velké Británie. Hlavně nezletilí imigranti volí čím dál častěji cestu přes Lamanšský průliv.

Hnutí SPD pozitivně vnímá to, že už téměř čtyři měsíce není Spojené království součástí Evropské unie, ale to, že se budou ještě dlouho potýkat s nelegálními imigranty, je bohužel tvrdá realita. Pevně ale věříme, že vláda Borise Johnsona se do konce tohoto roku dobře vypořádá se závazky, které jí vyplynuly z členství v EU, a též provede taková opatření, aby se na její území dostalo co nejméně imigrantů, kteří by zde chtěli profitovat ze sociálních dávek. Britská vláda má už pro tento případ připravené zákony, jejichž účinnost je nastavená od roku 2021. 

Agentura AFP uvedla koncem minulého týdne zprávu, že rostou počty imigrantů, kteří se snaží dostat do Británie. Jde hlavně o imigranty sídlící v severofrancouzském Calais a Dunkerku, kterých zde žije více než dva tisíce. Ti se snaží na poslední chvíli dostat přes kanál La Manche do Británie a vyhnout se tak přesunu do některého z uprchlických táborů ve francouzském vnitrozemí. Důvodem jsou podmínky v imigračních táborech v Calais a Dunkerku, které se v posledních dnech citelně zhoršily, a zde umístnění imigranti si stěžují na chybějící potraviny, nedostatek vody a špatné hygienické zázemí. Plánované převozy mají být dobrovolné, ale mnozí imigranti nedůvěřují francouzské policii a obávají se, že budou k přesunu nuceni, a proto raději utečou na Britské ostrovy, což se jim nejčastěji daří na lodích nebo v kamionech. Dostat se do kamionu je kvůli omezením v dopravě těžší, a tak se stále více nezletilých imigrantů bez doprovodu pokouší dostat z Francie do Británie přes moře.

V rozhovoru pro AFP uvedl Roger Gough, který zastává pozici v čele rady hrabství Kent na jihozápadě Anglie: „Pozorujeme rostoucí počet mladých lidí, kteří se plaví přes Lamanšský průliv, aby požádali o azyl v Británii. Zatímco v loňském roce se hrabství staralo o 230 až 250 mladých imigrantů, nyní se tento počet téměř zdvojnásobil a blíží se 470, a noví stále připlouvají." V hrabství Kent se nachází i Dover, který je hlavním vstupním přístavem pro lodní dopravu z kontinentu. Od konce roku 2018 se počet pokusů o překonání Lamanšského průlivu mezi Francií a Británií znásobil hned několikrát, a to navzdory nebezpečí, která z tohoto způsobu cesty vyplývají. V úžině je hustá doprava, silné mořské proudy i nízká teplota vody. V roce 2019 francouzské a britské úřady podle francouzské námořní prefektury zajistily v této oblasti 2.758 imigrantů, tedy čtyřikrát více než v roce 2018. Pandemie tento trend jen posílila. Kvůli ní totiž ubylo nákladní dopravy a imigranti se tak pokoušejí překonat průliv na malých loďkách.

Od okamžiku, kdy Británie 23. března zavedla celostátní karanténu, dorazilo podle britské agentury PA do země na malých loďkách nejméně tisíc imigrantů. Jen 8. května jich připlulo nejméně 145. Od počátku tohoto roku francouzské bezpečnostní složky překazily 230 pokusů o překonání průlivu, z toho jen v dubnu to bylo 79. Podle Brita Gougha se nyní jedná převážně o chlapce mezi 16 a 17 lety, většinou Íránci, nebo Afghánci. Goughovo hrabství má nyní nelehký úkol imigranty přijímat, což mimo jiné přináší i značný finanční tlak. Hrabství Kent, které mělo jen jedno azylové středisko, má nyní tři. Kromě 469 nezletilých imigrantů, o které pečuje, je zodpovědné i za 932 mladých dospělých mezi 18 a 25 lety. Z důvodu odrazení imigrantů od přeplouvání Lamanšského průlivu spolupracuje Británie s Francií a posílá zpět více imigrantů, kteří se o nebezpečnou cestu pokusí, což považujeme za jediné dobré řešení.

V hnutí SPD činíme vše, aby se do České republiky žádný nelegální imigrant nedostal. V této souvislosti považujeme prevenci spočívající v ostraze našich hranic za velmi účinný nástroj proti nelegální imigraci.

28.5.2020

Poslankyni Karlu Maříkovou Sněmovna k trestnímu stíhání nevydala!

Včera jednala Poslanecká sněmovna o žádosti Policie ČR o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání za protiimigrační vyjádření na sociální síti.

Po čtyřhodinové debatě rozhodla Sněmovna o nevydání naší poslankyně k trestnímu stíhání, k čemuž přispěli svými vystoupeními poslanci SPD, kteří argumentovali hlavně o svobodě slova, která je jednou z nejdůležitějších prvků demokracie. Pro vydání k trestnímu stíhání hlasovali pouze tito čtyři poslanci: Ondřej Veselý, Alena Gajdůšková (oba ČSSD), Tomáš Martínek (Piráti) a Jan Čižinský (KDU-ČSL).

Zde je můj projev, kterým jsem se poslankyně Karly Maříkové a svobody slova zastal:

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Dovolte mi, abych se vyjádřil k projednávanému bodu, kterým je žádost Policie České republiky o vydání poslankyně Karly Maříkové k trestnímu stíhání kvůli jejímu výroku o imigrantech na Facebooku.

V žádosti se uvádí, že Policie České republiky zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, proti poslankyni SPD Karle Maříkové pro její výrok, který doslovně zněl: „Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU.“

V hnutí SPD nahlížíme na tuto policejní žádost jako na faktický pokus o kriminalizaci veřejně vyřčených protiimigračních postojů a pevně stojíme za následným vyjádřením naší poslankyně Maříkové, která celou žádost o vydání k trestnímu stíhání okomentovala slovy, že v příspěvku, za který ji chce Policie ČR trestně stíhat, se ničeho špatného nedopustila, nikoho k ničemu nevyzývala a ani nikoho nenabádala k žádným útokům. Jednalo se tedy o svobodné vyjádření jejího protiimigračního názoru a její výroky v této souvislosti jsou v souladu s Listinou základních práv a svobod.

Snahu stíhat Karlu Maříkovou za protiimigrační výroky chápeme jako pokus o politickou kriminalizaci celého hnutí SPD a za snahu potírat svobodu slova. Kriminalizace naší poslankyně za její výrok o nekompatibilitě životního stylu většiny imigrantů z Afriky a Středního Východu s hodnotami a společenskými normami domácích evropských společností je krajně nespravedlivá a naznačuje mnohé o vlivu mocenských probruselských elit. Stíhání chápeme i jako pokus o zastrašení našich slušných lidí s vlasteneckými názory.

Celá věc je pouze politickou kauzou, která je namířena proti našemu hnutí a mám k tomu celou řadu argumentů, proč to tak je. Tím prvním je to, že oznámení na prošetření uvedeného výroku naší poslankyně, podal komunální politik. Dále bez ohledu na to, aniž byla poslankyni Maříkové prokázána nějaká trestná činnost, byla v souvislosti s jejím výrokem vláčena ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu, což je nepřijatelné, jelikož se jedná o živý spis. Z tohoto důvodu bylo také podáno trestní oznámení a to jak na Policii České republiky, tak také na samotné ministerstvo vnitra.

Dalšími argumenty, které potvrzují zpolitizování celé věci, jsou některá stejná, podobná nebo opravdu neakceptovatelná vyjádření ve veřejném prostoru, o které se policie ani ministerstvo vnitra nezajímají a nikoho za ně netrestají. Jako příklad stejných nebo podobných uvedu čtyři.

Novinář, publicista a spisovatel Jiří X Doležal dne 26.9.2016 na webu Reflex napsal článek s názvem „Invazní druhy hubíme, invazní národy vítáme“.

V článku se mimo jiné uvádí: „Moderní ekologie, věda o fungování složitých biologických systémů, se velmi nekompromisně staví k zavlečeným, nejlépe pak horečně se množícím invazním druhům. Lidé vystupující proti invazním lidským populacím jsou však nazýváni fašisty. Když však máme posuzovat ne šíření medvídka mývala, ale nepůvodních, a silně sociokulturně odlišných populací našeho vlastního druhu, rozuměj lidí ze zásadně odlišných kultur, zapomínáme na ekologii a jako výraz naší dobroty zavádíme vítací politiku. Přestože s ní většina Evropanů nesouhlasí, přestože jsou muslimští imigranti z kmenové společnosti schopni rozvrátit náš společenský ekosystém, přestože věda prokázala, že stěhování velkých populací mimo původní výskyt vždy nové místo výskytu poškodí, my vítáme. Sice už méně srdečně než loni, ale paní Merkelová je pořád přesvědčena, že to zvládne.“

Jaroslav Šesták – vysokoškolský pedagog v oblasti fyziky a čestný občan Prahy 5, napsal článek s názvem „Migrace: Invazivní druhy“, který byl dne 11.8.2017 uveřejněn na webu Neviditelný pes, ve kterém mimo jiné uvádí:

„Evropu možná zahubí právě její blahobytná tolerance, svobodomyslnost a přemíra demokracie vůči invazní politice jiných kultur vítaných jako demografická podpora. To všechno může znamenat zrod skutečné příčiny rozkladu našeho starobylého řádu, zdroj úpadku a degenerace dlouholetých vztahů. Bude to jako živná půda pro rozšiřování invazních druhů, které v budoucnu bude nejen obtížné, ale i nadmíru nákladné vykořenit či alespoň zneutralizovat. Připomeňme si případ bolševníku!“

O starostce Prahy 8 za ODS Vladimíře Ludkové se dne 30.7.2014 na webu Blesk psalo v článku s názvem „Starostka zakázala muslimský hřbitov“, kde přirovnala muslimy k Jezinkám z pohádky O Smolíčkovi Pacholíčkovi s tím, že se obává rozmachu muslimské kultury a společnosti v Praze.

No a nakonec jsem si nechal místostarostu městské části Brno – Bohunice za ČSSD Milana Hrdličku, který napsal v říjnu 2017 do obecních novin s názvem „Naše Bohunice“ sloupek, kdy muslimské imigranty přirovnal ke slimákům s tímto zněním: „Slimák se nezastaví před ničím. Není pro něj překážkou žádná hranice, žádná vzdálenost, ani lokalita, ze které se k nám přesouvá. Je schopen přilézt po svých, autem, lodí, vlakem, je prostě schopen se k nám dostat veškerými možnými cestami. Musí se dostat do té země zaslíbené, kde je dostatek potravy a kde se bude přiživovat na práci ostatních. Možná má v sobě zakódováno, že jednoho dne se vše otočí a oni se stanou těmi pány světa.“

Obrázek, zda je celá kauza poslankyně Maříkové zpolitizovaná, o čemž já jsem přesvědčen, si po těchto všech příkladech udělejte sami.

Z politického pohledu je na celé věci ještě také zarážející to, jak bylo promyšlené zavedení pojmu „předsudečná nenávist“. Tento pojem, jak ho chápe ministerstvo vnitra, je vysvětlen ve Zprávě o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území ČR v roce 2018. Ministerstvo vnitra svým definováním tohoto pojmu chtělo dát orgánům činným v trestním řízení nástroj k tomu, aby mohlo řešit i případy, ve kterých by se možná dal spatřit projev extremismu. Zde spatřuji velké riziko možného zneužití tak, jak se to stalo právě v tomto případě poslankyně Maříkové.

Závěrem mi dovolte sdělit stanovisko poslaneckého klubu hnutí SPD k žádosti Policie České republiky k vydání poslankyně Karly Maříkové k trestnímu stíhání. Na základě výše popsaných skutečností a toho, že se jednalo o svobodný projev poslance na sociální síti, na což mimo jiné poukazovala drtivá většina kolegů napříč politickým spektrem na jednání mandátového a imunitního výboru, doporučil jsem poslaneckému klubu SPD hlasovat proti vydání poslankyně Maříkové k trestnímu stíhání a stejně jsem hlasoval i na mandátovém a imunitním výboru.

Děkuji za pozornost.

27.5.2020

Navrhujeme, aby občanům zůstalo více peněz v peněženkách!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD navrhuje, aby občanům zůstalo více peněz v peněženkách, Babišova vláda je ale proti. Odmítáme, aby Česká republika na základě plánu Merkelové a Macrona dotovala bohaté státy EU. Kompenzační bonus pro OSVČ nesmí být vyplácen na úkor rozpočtu samospráv, jak prosazuje vláda, ale musí být zaplacen ze státního rozpočtu. Návrh Pirátů a ODS na mimořádnou schůzi Sněmovny je pouhá politická show. Kvůli krokům USA reálně hrozí nebezpečí, že v Evropě výrazně vzroste množství zbraní schopných zasazovat jaderné údery.

1. Hnutí SPD navrhuje, aby občanům zůstalo více peněz v peněženkách, Babišova vláda je ale proti.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM na svém včerejším jednání nepodpořila návrhy SPD na zvýšení daňových slev pro pracující občany a na snížení daně z příjmů malých firem. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že řada daňových slev se neprováděla již 12 let. SPD navrhla zvýšit základní daňovou slevu z nynějších 24.840 korun ročně na jedenapůlnásobek této částky, tedy na 37.260 korun. Stejně tak jsme navrhovali zvýšit daňovou slevu na manžela nebo manželku bez vlastních příjmů. Zvýšit by se měla také na 37.260 korun a měla by se posunout hranice příjmů, do níž může druhý z manželů tuto slevu uplatnit. Slevu na manžela může druhý z manželů uplatnit tehdy, pokud manžel či manželka nemá vlastní příjmy převyšující 68 tisíc korun ročně. SPD chce tento limit posunout rovněž o polovinu na 102 tisíc korun. Navrhovali jsme zvýšit také slevy pro pracující invalidní a starobní důchodce a pro studenty. Tyto naše návrhy by v průměru přinesly pracujícím lidem o 1 tisíc korun měsíčně více. Navrhujeme také snížit daň z příjmů firmám s obratem do tří milionů korun na 15% ze současných 19%. Vláda na jednu stranu hledá příjmy do státní pokladny, ale na druhou stranu provádí nesystémové výdaje. Za všechny jmenujme alespoň nákupy předražené výzbroje a techniky pro armádu, neadresné sociální dávky, inkluzi ve školství a financování politických neziskovek. To je pro SPD nepřijatelné. Těmito návrhy jsme chtěli zajistit občanům v jejich peněženkách více peněz. Vláda nám však naše návrhy zamítla. 

2. Odmítáme, aby Česká republika na základě plánu Merkelové a Macrona dotovala bohaté státy EU.

Německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden představili plán, jak pomoci evropským ekonomikám zasaženým koronavirem. Server německého listu Die Welt upozorňuje, že bude-li tento plán uveden v život, Itálie a Francie se stanou čistými příjemci pomoci. Ty země EU, které byly dlouho považovány za jedny z nejbohatších, tak budou dostávat pomoc od těch nejchudších, i od České republiky. Tento návrh hnutí SPD odmítá, protože absolutně postrádá logiku. Je zcela nepřijatelné, aby ty země, které v boji s pandemií koronaviru přijaly důsledná opatření a jejichž občané přistupovali k zamezení šíření nákazy odpovědně, měly platit těm zemím, které situaci naopak nezvládly a navíc dlouhodobě hospodařily rozpočtově neodpovědně. V této souvislosti zastáváme názor, že je to jeden z řady dalších důvodů pro vypsání celostátního referenda o vystoupení z EU. Z EU se stává dluhová unie a čeští občané na to nesmí doplácet.

3. Kompenzační bonus pro OSVČ nesmí být vyplácen na úkor rozpočtu samospráv, jak prosazuje vláda.

Na pořadu stávající schůze Poslanecké sněmovny se bude mj. diskutovat druhá novela dopadů zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který má pomoci OSVČ. Problém je ale v tom, že dle stávající verze by šel tento bonus na úkor rozpočtu obcí a krajů (cca. 24% daně je určeno pro obce a 9% kraje). Při naplnění této prognózy by obce přišly o více než 11 miliard korun, kraje pak o více než 4 miliardy korun, protože kompenzační bonus je tzv. "vratkou" daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Nesouhlasíme, aby vláda v tichosti schválila „Pětadvacítku" pro živnostníky, ale přitom z jedné třetiny ji měla platit z peněz určených pro samosprávy. Poslanci za SPD podpoří změnu stávajícího znění zákona tak, aby v § 6, odst. 2, byl text upraven na znění: „Kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu." V této souvislosti SPD zastává názor, že pomoc státu živnostníkům nemůže být na úkor samospráv. Vláda ČR nesmí krátit peníze městům a obcím na investice a rozvoj. To může prohloubit krizi. Hnutí SPD považuje investice měst a obcí za důležitý nástroj pro zlepšování kvality života občanů a podpory regionálních i místních firem, a tedy i zaměstnanosti.

4. Návrh Pirátů a ODS na mimořádnou schůzi Sněmovny je pouhá politická show.

Poslanci ODS a Pirátů iniciovali svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny na tento čtvrtek 28. května. Návrh programu schůze má čtyři body: Vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny; Skupiny občanů, kterým se nedostalo pomoci; Informace vlády o nákupech zdravotnického materiálu a podílů v soukromých firmách či jiných zvažovaných intervencích a Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k nákupům a distribuci ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu organizačními složkami České republiky. Hnutí SPD zastává názor, že na vyhodnocení první vlny včetně skupin občanů, kterým se nedostalo pomoci, není potřeba svolávat mimořádnou schůzi a lze tuto problematiku projednat v rámci plánovaných schůzí Poslanecké sněmovny. Navíc tzv. reprodukční číslo nákazy se za poslední dny opět zvyšuje. Co se týká zřízení Vyšetřovací komise, tak SPD již v minulosti navrhlo, aby způsob nákupu ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků v době vyhlášeného nouzového stavu prověřil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který má k těmto způsobům kontroly vhodné nástroje a mechanizmy a je oprávněn provádět tato kontrolní zjištění. Na základě výsledků z těchto kontrolních zjištění, která budou probíhat cca 6 měsíců, lze potom vyvodit závěry a případnou míru zavinění konkrétními osobami. Návrh Pirátů a ODS je tedy pouhá politická show.

5. Kvůli krokům USA reálně hrozí nebezpečí, že v Evropě výrazně vzroste množství zbraní schopných zasazovat jaderné údery.

USA minulý týden oznámily svůj záměr odstoupit od smlouvy Open Skies, která umožňuje 35 zemím neozbrojené pozorovací lety nad signatářskými zeměmi (sebou navzájem). Ve smlouvě jde o opatření zvyšující důvěru mezi signatářskými zeměmi a dodržování platných smluv o odzbrojení. Američtí vládní představitelé uvedli, že Rusko opakovaně porušovalo podmínky dohody a dodali, že k odstoupení dojde oficiálně za šest měsíců. Toto plánované rozhodnutí prohlubuje pochybnosti i o tom, zda se Washington bude snažit prodloužit dohodu New START 2010, která ukládá poslední limity pro nasazení strategických jaderných zbraní USA a Ruska. Její platnost končí v únoru. Reálně tak hrozí nebezpečí, že v Evropě výrazně vzroste množství zbraní schopných zasazovat jaderné údery. Jde o zbraně o dosahu mezi 500 až 5.000 kilometrů. Ve světě zároveň probíhá masívní šíření raketových technologií a technologií bezpilotních dronů dalekého dosahu. Evropa a Česká republika se o to intenzivněji musejí připravit na zhoršování bezpečnostní situace ve světě. Bohužel současné vedení ministerstva zahraničí v čele s Tomášem Petříčkem (ČSSD) je zcela nekompetentní a pouze "papouškuje" cizí zájmy. Zajistit mír a bezpečí pro Českou republiku a naše občany je jedním z pilířů programu SPD.

26.5.2020

Nenechme si diktovat Evropskou unií, na co máme použít naše peníze!

Evropská unie si chce pojistit jednotlivé členské státy dotacemi, za které budou ručit, ale ne rozhodovat o jejich využití.

Není pochyb o tom, že celá slavná Evropská unie zcela selhala hlavně v počátcích koronavirové pandemie, a dokonce to veřejně přiznali i někteří její představitelé. Nyní naopak bruselští úředníci přišli aktivně s plánem koronavirové ekonomické pomoci, na kterou doplatí hlavně ty členské země, které si v počátcích s nemocí covid-19 poradily samy, jako například naše republika, Slovensko a Maďarsko.  

Hnutí SPD si nepřeje být v područí nadnárodní organizace, kterou představuje Evropská unie. Je to zkostnatělý byrokratický aparát, ve kterém rozhoduje armáda nekompetentních úředníků, jejichž cílem je udržet si dobře placená místa, která jim předurčují několikanásobně větší důchody, než mají běžní občané. Minulý týden všechna probruselská média s velkou pompou zveřejnila částku 500 miliard eur, kterou nabídne EU členským státům na oživení ekonomiky. Dohodli se na tom lídři Francie a Německa, kteří vlastně řídí a ovlivňují celou EU dle svých představ. Zde bych jenom připomněl, že EU žádné svoje peníze nemá, ale její příjem je tvořen odvody jednotlivých členských států. Nyní chce dokonce tyto odvody pro jednotlivé unijní státy navýšit, a to téměř o jednu třetinu. V této souvislosti jenom zmíním, proč EU tak dlouho všemožnými způsoby prodlužovala termín odchodu Spojeného království z EU, neboť Britové každoročně přispívali do unijní pokladny nemalými financemi. V případě těch navrhovaných 500 miliard eur by mělo jít o financování krytých dluhopisů, za které mají ručit členské země, čili EU bude rozdělovat naše peníze na dluh a Česká republika bude za tyto dluhy ručit.

Minulý týden zveřejnil server německého listu Die Welt návrh plánu, který předložil francouzský prezident Emmanuel Macron spolu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, jehož cílem má být zajištěna koronavirová ekonomická pomoc pro unijní státy. Z uvedeného návrhu vyplývá, že peníze nepůjdou od bohatších zemí západní Evropy k těm chudším z východní. Peníze dostanou země jako Itálie či Francie, které koronavirus zasáhl opravdu masivně a dostanou je od zemí, které nemoci covid-19 čelily úspěšněji, tedy od České republiky, Polska, Rakouska, Maďarska či Slovenska.

Paradoxní na tomto návrhu je ještě to, že členské státy nebudou moci naložit s penězi podle vlastního uvážení, ale podle toho, jak budou vypsány dotační tituly. Jak navrhuje Macron s Merkelovou, peníze by měly směřovat hlavně do budování digitálních 5G sítí a do boje s globálním oteplováním. Za tyto peníze by se tak mohly stavět např. dobíjecí stanice pro elektromobily. Plán počítá s tím, že si peníze na boj s koronavirovou krizí půjčí EU jako celek a každá země bude odpovídat za tu část dluhu, která odpovídá výši příspěvku státu do rozpočtu EU. Dluh by měla EU splácet jako celek z rozpočtů poskládaných po roce 2028. Peníze EU však nejsou ničím jiným než penězi, které poskytují daňoví poplatníci členských zemí. 

Hnutí SPD tento Macronův a Merkelové návrh striktně odmítá a má proto celou řadu argumentů. Jedním z nich je, že země, které se samy a bez pomoci EU dokázaly ubránit koronaviru, což je mimochodem stálo nemalé finanční prostředky, by podle tohoto návrhu za to byly ještě potrestány tím, že by sanovaly laxní přístup jiných států ke koronaviru. Též je zcela nepřípustné, aby o použití těchto dotací rozhodovala diktátem EU a samotné členské státy by ani samy nemohly určit, na co je upotřebí. Upřednostnění dotací na projekty ekologického šílenství by pro naši republiku znamenalo značný zásah do ekonomiky. O svých penězích si umíme rozhodnout sami a nenecháme si diktovat Evropskou unií, na co a jak máme peníze investovat. V neposlední řadě v tomto návrhu francouzského prezidenta a neněmecké kancléřky spatřujeme nástroj, pomocí kterého by si EU více ekonomicky zavázala jednotlivé členské země a tím jim mohla bránit v jejich odchodu z Evropské unie.

25.5.2020

Musíme podniknout vše, abychom zabezpečili potravinovou soběstačnost!

Členství v Evropské unii nás připravuje o soběstačnost v mnoha komoditách. Nejvíce to naši občané pociťují při každodenních nákupech, kdy se stále zvyšuje cena základních potravin, které jsou k nám dovážené z unijních zemí, často v podřadné kvalitě. Zato naše firmy působící v tomto odvětví musejí striktně dodržovat nesmyslná nařízení Evropské komise. Naši občané by měli kupovat hlavně poctivé české potraviny místo nekvalitního zboží ze zahraničí.

Hnutí SPD tento diktát vedený ze strany EU odmítá a vyzývá naši vládu ke zvýšené podpoře infrastruktury našeho venkova a českých zemědělců a k ochraně klíčových komodit. Zemědělská politika musí být znovu pod kontrolou našeho státu, který bude mnohem více podporovat naši potravinovou soběstačnost v nejzákladnějších produktech, abychom byli připraveni na výživu obyvatelstva ČR pro případy mimořádných situací, viz jako např. současná koronavirová pandemie. Hnutí SPD apeluje na vládu, aby nastolila změnu zemědělské politiky, která povede k naší potravinové soběstačnosti bez dotací a diktátu EU s tím, že čeští zemědělci musí mít „protekci“. Toto zvýhodnění bude spočívat v podpoře našich zemědělců, živnostníků a českých firem, působících v tomto odvětví, různými formami. Jako příklad uvedu návrh hnutí SPD, že veřejné zakázky v rámci investic a dotačních programů dostanou české firmy a naši podnikatelé. Podpoříme tak zaměstnanost a zisky se nebudou vyvádět z České republiky. Též musíme snížit daně malým firmám a podnikatelům do obratu 3 milionů korun a prosadit náš návrh zákona na platbu DPH až ze skutečně zaplacených faktur. V neposlední řadě musíme formou vhodných nástrojů rozvíjet náš venkov, aby se na něj zase vrátili mladí lidé, kteří zde budou žít, pracovat a vychovávat děti.

V této souvislosti mi dovolte ohlédnout se do nedávné minulosti, kdy zde hospodařili naši rodiče. V roce 1990 jsme byli soběstační ve všech základních surovinách, přičemž navíc docházelo ještě k vývozu u některých rostlinných a živočišných komodit. Před třiceti lety jsme například pěstovali brambory na ploše více jak čtyřikrát větší než dnes a vyprodukovali jsme 1,5 milionu tun jatečných zvířat (skot, prasata, drůbež, bráno v živé hmotnosti). Dnes je naše potravinová soběstačnost minulostí, vzato v celkovém finančním vyjádření jsme soběstační asi z 65 procent, jestli vůbec. Brambor a ovoce dovážíme ročně kolem jedné čtvrtiny spotřeby a zeleniny dokonce kolem dvou třetin. Soběstačnost naší republiky ve výrobě vepřového masa se pohybuje mezi 36 až 38 procenty, u drůbežího je to 55 procent, u vajíček 60 procent a u mléka kolem 85 procent. Zde ještě musíme počítat se zdražováním základních potravin, které má stále vzestupnou tendenci. 

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje zemědělskou politiku vedenou ze strany Evropské unie, která dotačně preferuje vybrané státy, viz např. Francii, a to na úkor našich zemědělců. Vše je vedeno snahou naší závislosti na dovážených komoditách z EU, mající nižší kvalitu. Záměrem EU je postupná likvidace našeho zemědělství, což se jí doposud dařilo. To ale musí skončit. Naše zemědělství a potravinářství lze znovu obnovit a navázat tak na hospodaření, které aplikovali naši zemědělci v dobách, kdy ještě nebyli v područí EU. To je podmíněno ukončením našeho členství v současné EU a státními pobídkami pro naše zemědělce a naše firmy, které se podílejí na pěstování, výrobě, zpracování a distribuci těchto potravinových komodit.

22.5.2020

Matteo Salvini odmítá zlegalizovat pobyt více než půl milionu nelegálních imigrantů!

Italský senátor Matteo Salvini a předseda vlastenecké Ligy se tvrdě ohradil proti záměru současné italské vlády, která chce vydávat obnovitelná povolení k pobytu a práci pro 500 až 600 tisíc nelegálních imigrantů, čímž by vlastně úředně povolila jejich pobyt v Itálii.

Hnutí SPD podporuje kroky našeho partnera v rámci frakce Identita a demokracie v Evropském parlamentu a lídra italské vlastenecké Ligy, současného senátora Mattea Salviniho. Ten výše zmíněný návrh italské vlády tvrdě odsoudil, na což slyší i velká část Italů, což potvrdily poslední průzkumy volebních preferencí v Itálii. Salviniho Liga stejně jako naše hnutí SPD nechce ve své zemi žádného nelegálního imigranta a bojuje proti tomu ze všech sil. Matteo Salvini v době, kdy byl italským ministrem vnitra, prosadil řadu protiimigračních zákonů, pomocí kterých značně omezil příliv nelegálních imigrantů do Itálie. Nyní proti nelegální imigraci bojuje coby opoziční senátor.

S dlouholetou tradicí v Itálii velmi prodávaný novinový deník Il Giornale zveřejnil dne 7. května tohoto roku zprávu, že italská vláda schválila zákon, který vládě předložila ministryně zemědělství Teresa Bellanová, jenž prý má pomoci italským zemědělcům se zajištěním pracovníků. Obsahem tohoto zákona je plán opatření italské vlády, spočívající v udělování šestiměsíčních obnovitelných povolení k pobytu a práci pro téměř 600 tisíc imigrantů, kteří se do Itálie dostali nelegálně.

Reakce na tento vládní plán italské ministryně zemědělství na sebe nedaly dlouho čekat. Mezi prvními byl právě Matteo Salvini, který ihned po jeho zveřejnění na Twitteru napsal: „Vláda oznámila amnestii pro ilegální imigranty v době, kdy počet příchozích vzrostl o 350 procent. Například dnes večer se vylodilo 136 imigrantů na Lampeduse. Chcete udělat z Itálie migrační tábor? Díky, to ne.“ Salvini k zákonu ministryně zemědělství Bellanové, udělující povolení k pobytu nelegálním imigrantům pracujícím v zemědělství a domácím sektoru též sdělil: „Na místo zajištění pracovních míst pro miliony nezaměstnaných Italů a mnoho řádných a slušných přistěhovalců přítomných v Itálii vláda uvažuje o amnestii pro tisíce nelegálních přistěhovalců."

Salviniho spolustraník z Ligy a současný senátor Stefano Candiani se zavázal, že bude bojovat proti tomuto vládnímu zákonu ve všech možných ohledech a dle serveru Voice of Europe sdělil: „Uděláme všechno, co lze udělat, abychom zastavili tento špatný plán, a v případě potřeby shromáždíme podpisy, abychom podpořili referendum a donutili je k volbám, kde je Italové přísně potrestají." To, že Candiniho slova musí brát italská vláda vážně, potvrzují i poslední zveřejněné výsledky nedávné analýzy, kterou provedl Swg pro zpravodajský program La7. Ten ve skutečnosti zaznamenává, jaké jsou volební úmysly volební populace. Zpráva hovoří o velké převaze Ligy Mattea Salviniho, jejíž preference se pohybují okolo 27% a suverénně vede mezi všemi stranami, které se v Itálii ucházejí o přízeň voličů.

Hnutí SPD pevně doufá, že v následujících volbách, které proběhnou v Itálii, si Italové vzpomenou, že Salviniho Liga bojuje a hájí zájmy slušných lidí a že se Matteo Salvini stane premiérem. Nejen za své vynakládané úsilí proti nelegální imigraci si to zajisté zaslouží.

21.5.2020

Odmítáme islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu!

To, že imigranty z afrických států nic neodradí od toho, aby se dostali do Evropy a zde profitovali ze sociálních dávek, dokládají i zveřejněná data Mezinárodní organizace pro migraci k polovině dubna tohoto roku. Nově imigranti opět začali volit cestu do Evropy přes Atlantik, konkrétně z Afriky na Kanárské ostrovy. 

Hnutí SPD ctí svůj program, ve kterém jasně definuje, že nebude přijímat nelegálně vnucené imigranty, a odmítá islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu. Nedovolíme, aby se v České republice usídlili radikální islamisté, neboť právo šaría a islámský džihád jsou ohrožením naší svobody a bezpečnosti. Naneštěstí islámští imigranti ve své snaze dostat se do Evropy nepolevují, ba naopak. Proto v hnutí SPD musíme ve svém úsilí k zabránění jejich vstupu do naší republiky pokračovat.    

Zdálo by se, že zvýšená ostraha hranic Řecka a epidemie Covid-19 v posledních týdnech poněkud snížila počty imigrantů, kteří se přes moře pokoušejí dostat do Evropy, ale opak je pravdou. Do zemí EU letos dorazilo více běženců než ve stejném období loni. Na odpor Řeků a též Maďarů, kteří se všemi silami a prostředky snaží zabránit vstupu imigrantů na své území, si imigranti nově volí cestu přes moře na Kanárské ostrovy, o čemž informovala Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Vycházela přitom ze svých zpracovaných dat, která uvádějí, že letos od začátku roku do konce dubna připlulo k břehům Evropy téměř 17.000 imigrantů, zatímco loni to bylo zhruba 14.000. Z toho do Španělska doplulo zhruba 5.000 lidí, což je o něco méně než loni. Cesta přes Kanárské ostrovy se ale nyní stává čím dál populárnější. Zatímco letos do 15. dubna se tam dostalo z Afriky 1.781 imigrantů, loni to bylo jen asi desetina (181).

Poslední dva případy zveřejnila agentura DPA. V pátek 14. května 2020 španělská pobřežní stráž vzala na své plavidlo 38 imigrantů u ostrova Fuerteventura a dne 17. května 2020 pobřežní stráž nalodila poblíž ostrova Gran Canaria 50 afrických imigrantů, kteří se pokoušeli na dřevěné lodi dostat přes Atlantik do Evropy. Afričtí imigranti byli převezeni do přístavu Arguineguínu, což je jedno z nejlidnatějších měst podél jižního pobřeží Gran Canaria ve Španělsku a budou muset kvůli opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií strávit dva týdny v karanténě. Podle agentury DPA se počet imigrantů, kteří volí tuto nebezpečnou migrační trasu, v posledních měsících výrazně zvýšil. Kanárské ostrovy leží v Atlantiku asi 100 kilometrů od severozápadního pobřeží Afriky a dostat se na ně ve vratkých lodích je mnohem obtížnější, než přeplout Středozemní moře do Španělska či do Itálie. Imigranti ovšem nemusejí absolvovat nebezpečný přechod Sahary.

Podíváme-li se do minulosti, zjistíme, že s nelegální imigrací se Kanárské ostrovy potýkají od doby, kdy v roce 1994 první "patera" (loďka) se dvěma mladými lidmi ze Západní Sahary přistála na ostrově Fuerteventura. To byla ale jen malá předehra toho, co následně přišlo. Zpočátku připlouvalo několik imigrantů ročně, pak jich byly desítky, stovky a brzy tisíce. První patery otevřely cestu na Kanárské ostrovy, kterou v následujících 11 letech využilo více než 40.000 imigrantů, většinou ze severozápadní Afriky. Přepluli severní část Atlantského oceánu a dostali se na ostrovy Lanzarote, Fuerteventura a Gran Canaria. Na konci roku 2005 byl zadržen první "cayuco" se 100 osobami na palubě, což je rybářský člun používaný v Senegalu a Mauretánii pro delší plavby. A vše se změnilo. O rok později ke Kanárským ostrovům dorazilo 31.678 lidí v 515 lodích (v paterách a cayucos). To jsou čísla, která toto souostroví se dvěma milióny obyvatel nikdy nezažilo. Následné roky se tato čísla zmenšovala, protože imigranti využívali pro ně dostupnější trasy, jak se dostat do Evropy. Vzhledem k přísné ostraze řeckých hranic začali imigranti opět více využívat cestu do Evropy přes Kanárské ostrovy. 

Hnutí SPD stále upozorňuje na hrozbu, kterou představují pro celou Evropu nelegální imigranti mířící do evropských zemí a to je i jeden z důvodů, proč chceme ukončit naše členství v EU.

20.5.2020

Odmítáme výzvy EU k otevírání všech hranic členských zemí najednou!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda vydává v souvislosti s rozvolňováním opatření okolo koronaviru zmatené pokyny, a vzniká tak informační zmatek. Odmítáme výzvy EU k otevírání všech hranic členských zemí najednou. ČSSD zmrazení platů politiků vždy odmítala, nyní ho populisticky navrhuje. SPD podpoří zastavení růstu platů nebo snížení platů politiků. Máme pochybnosti o miliardových nákupech zdravotnického materiálu ve stavu nouze a vítáme, že věc prošetří Nejvyšší kontrolní úřad. Hrůzný teroristický útok v Kábulu ukazuje, že islám je založen na kultuře násilí a že by se naši vojáci měli z Afghánistánu stáhnout.

1. Vláda vydává v souvislosti s rozvolňováním opatření okolo koronaviru zmatené pokyny, a vzniká tak informační zmatek.

Hnutí SPD souhlasí s ukončením nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru a postupným rozvolňováním restriktivních opatření. Jsou zde však pokyny a opatření, kterým občané na základě výroků jednotlivých členů vlády nerozumí. Veřejnost je zmatena a neví, která opatření v této souvislosti ještě platí a s jakými omezeními, a která již naopak pozbyla platnosti. Takže například nejdříve se oznámí otevření restaurací k 25. květnu, aby se za týden tento výrok upřesnil, že otvírací doba může být pouze do 23 hodin. Takovýchto příkladů je samozřejmě více. Metodiky provozování některých zařízení nebo vycestování za hranice se stále mění a vzniká informační zmatek. 

2. Odmítáme výzvy EU k otevírání všech hranic členských zemí najednou.

Odmítáme výzvy EU k otevírání všech hranic členských zemí najednou. Situace se zvládnutím pandemie koronaviru je v jednotlivých státech rozdílná. Dobrá situace je například v Polsku anebo na Slovensku, naopak nejhorší je aktuálně zejména ve Španělsku a Itálii. Pro hnutí SPD je ochrana našich občanů, seniorů a nemocných absolutní prioritou. Chybí nám konkrétní opatření k systémové ochraně rizikových skupin. Nedůvěru občanů prohlubuje personální nestabilita na ministerstvu zdravotnictví, kde náměstek Prymula ohlásil svůj odchod.

3. ČSSD zmrazení platů politiků vždy odmítala, nyní ho populisticky navrhuje. SPD podpoří zastavení růstu platů nebo snížení platů politiků.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) mediálně prezentuje záměry na snižování platů politiků. ČSSD v této věci nikdy nepodpořila návrhy hnutí SPD, které jsme podávali. Z hlediska ministryně Maláčové a ČSSD se jedná o čistý populismus se snahou vzbudit zájem voličů a zachránit ČSSD před již tak zásadním propadem volebních preferencí. Hnutí SPD navrhovalo v tomto volebním období zmrazení platů ústavních činitelů do konce roku 2021 a všechny parlamentní strany, tedy ANO, ODS, Piráti, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 nám tento návrh hlasováním zamítly a byly proti. Ve sněmovně podpoříme kroky, které povedou k zastavení růstu platů nebo snížení platů politiků. 

4. Máme pochybnosti o miliardových nákupech zdravotnického materiálu ve stavu nouze a vítáme, že věc prošetří Nejvyšší kontrolní úřad.

Hnutí SPD má pochybnosti o miliardových nákupech zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek v nouzovém stavu, na které jsme upozorňovali opakovaně při jednáních sněmovny ve stavu legislativní nouze. Zároveň jsme navrhovali nechat tyto nákupy prověřit Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ). V této souvislosti vítáme oznámení prezidenta NKÚ Miloslava Kaly, který předložil 18. května širšímu kolegiu NKÚ návrh na zařazení nové kontrolní akce týkající se nákupů zdravotnických pomůcek. Jedná se o velký objem peněz a výrazné rozdíly v cenách, certifikaci a dalších potřebných dokladech. Zásadní pochybnosti máme například, když respirátor typu FFP2 nakoupí jedno ministerstvo za 34 korun a jiné za 636 korun. Díky nouzovému stavu mohlo ministerstvo vnitra centrálně nakupovat ochranné pomůcky, jako jsou roušky nebo respirátory, bez výběrových řízení. Ochranné prostředky pro fakultní nemocnice a další státní zařízení dodávalo ministerstvo zdravotnictví. V případě zásadních kontrolních zjištění ze strany NKÚ bude hnutí SPD požadovat vyvození jasné hmotné a trestní odpovědnosti.

5. Hrůzný teroristický útok v Kábulu ukazuje, že islám je založen na kultuře násilí a že by se naši vojáci měli z Afghánistánu stáhnout.

Minulý týden byl v afghánské nemocnici v Kábulu spáchán hrůzný teroristický útok na porodnici a pohřební obřad. Napadení zorganizovala teroristická organizace Islámský stát. Při útocích zemřelo nejméně 48 obětí, mezi nimi jsou i novorozenci. Na konci února podepsali představitelé Tálibánu a USA v katarské metropoli Dauhá mírovou dohodu. Spojené státy se v ní zavázaly, že do 14 měsíců z Afghánistánu stáhnou všechny své vojáky a že odejdou i vojáci ostatních zemí NATO, včetně našich vojáků. Afghánistán je třeba nechat Afgháncům. V této souvislosti SPD dlouhodobě odmítá účast našich vojáků v operaci NATO na území Afghánistánu. Zároveň odmítáme vyjádření německé kancléřky Angely Merkelové, že islám patří do Evropy. Islám do Evropy nepatří. My jsme tady doma a platí tady naše zákony! Nechceme zde kulturu násilí a nerovných práv mezi lidmi. Zákon z pera SPD zakazující propagaci nenávistné islámské ideologie nám bohužel blokuje Babišova vláda.

19.5.2020

Navrhli jsme výrazné zvýšení daňových slev na poplatníka!

Další z celé řady navrhovaných novel a změn zákonů předkládaných v krátkém časovém horizontu ve Sněmovně poslanci hnutí SPD je cílen ku prospěchu našich občanů a spočívá ve výrazném zvýšení daňových slev na poplatníka.

Hnutí SPD v průběhu měsíce dubna prostřednictvím svých poslanců odeslalo do Poslanecké sněmovny pod záštitou místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Lucie Šafránkové návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument je vedený jako sněmovní tisk č. 836 a poslancům byl zaslán dne 27. dubna 2020 k prostudování.

Konkrétně námi navrhovaná změna spočívá v novele § 35 výše uvedeného zákona o daních z příjmů. Základní roční slevu na poplatníka navrhujeme zvýšit z dosavadních 24.860 Kč na částku 37.260 Kč a stejnou částku základní roční slevy navrhujeme na manžela nebo manželku žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Navíc, je-li některému z nich přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek, čili na 74.520 Kč. Současně navrhujeme zvýšení hranice vlastního ročního příjmu manžela (manželky), do které může být uplatněna sleva na tohoto manžela (manželku) na částku 102.000 Kč ročně.

Další navrhované změny zvýšení základní roční slevy jsou cíleny na poplatníky, kterým je přiznán invalidní důchod pro invaliditu a to pro její všechny stupně na dvojnásobek současného stavu. To znamená pro první a druhý stupeň invalidity zvýšení z 2.520 Kč na 5.040 Kč a pro třetí stupeň invalidity z 5.040 Kč na 10.080 Kč. Další návrh zvýšení roční slevy navrhujeme pro držitele průkazu ZTP/P, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P a to z 16.140 Kč na 24.210 Kč. V návrhu novely zákona jsme nezapomněli ani na naše studující děti. Zde se navrhuje zvýšení roční slevy na studenta u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let, a to ze 4.020 Kč na 8.040 Kč.

Hnutí SPD chce těmito navrhovanými opatřeními zmírnit neúnosný stav, kdy již 12 let nebyly některé daňové slevy zvyšovány. V návrhu jsme pamatovali na i naše zdravotně handicapované spoluobčany, jejichž příjmy z invalidních důchodů jsou i přes nejrůznější valorizace vesměs velmi nízké a tyto osoby musí k zajištění slušné životní úrovně pracovat či živnostensky podnikat. Naší pozornosti neunikly ani studující děti, kdy navrhujeme zvýšení roční daňové slevy na studenta, čímž chceme částečně pomoci jejich sociálně a ekonomicky slabším rodičům a rodinám.

Hnutí SPD si váží všech našich spoluobčanů, a proto při návrzích novel zákonů vždy pamatuje na to, aby byly uspokojeny všechny věkové skupiny. Zároveň se vždy snažíme chovat jako řádný hospodář a pro případy výdajů ze státního rozpočtu navrhujeme, jak pokrýt tyto nové výdaje. Návrhů, kde by mohla vláda ušetřit, máme zpracováno několik, bohužel současná vláda je neakceptuje. Hnutí SPD dělá politiku pro slušné lidi.

18.5.2020

Referendum o vystoupení ČR z EU je občansko-demokratickým právem!

Ani jedna z parlamentních stran zastoupená v současné Poslanecké sněmovně mimo našeho hnutí SPD nectí základní občansko-demokratická práva občanů. To by si měli voliči uvědomit, až se budou rozhodovat, koho volit letos v krajských a senátních volbách a potažmo příští rok ve volbách do dolní komory Parlamentu České republiky.

Hnutí SPD zastává názor, že pokud ctíme principy demokracie, tak by občané měli mít možnost sami si rozhodnout o své budoucnosti ve své vlasti, tedy tam, kde žijí, pracují a mají své blízké. Hnutí SPD je demokratické hnutí, a proto chceme umožnit našim občanům rozhodnout se, zda dále chtějí setrvat či vystoupit z Evropské unie. Máme informace, že značná část z nich je zklamaná nejen z přístupu, jaký představitelé Bruselu a lídři Evropské komise prosazovali v době, kdy se v zemích Evropské unie vyskytly první příznaky nákazy nemoci Covid-19, které v důsledku nečinnosti dobře placených bruselských úředníků dosáhly koronavirové pandemie s velkými ztrátami na lidských životech, ale i např. z přístupu k imigraci, dvojí kvalitě potravin a rozdělování nespravedlivých dotací. Stále větší počet českých občanů chce hlasovat o našem dalším působení v evropském unijním svazku, a proto apelujeme na ostatní parlamentní strany, abychom všem umožnili vyjádřit se, zda v Evropskou unii mají důvěru a chtějí v ní i nadále setrvat.

Prosazujeme národní suverénní stát, který má své státní hranice. Smysluplnost těchto hranic se prokázala v době koronavirové pandemie, kdy jsme jejich uzavřením zabránili většímu rozšíření nákazy nemoci Covid-19 ze zemí, kde počty nakažených byly mnohonásobě vyšší než u nás. Ale není to jen současná pandemie nebezpečné nákazy, proč máme výhrady k západním státům Evropy, které řídí celou Evropskou unii. Tyto západní státy prodělávají dlouhodobou odbytovou krizi, a tak si potřebovaly zajistit území států východní Evropy a použít je jako vazalské kolonie. Do těchto států pak západní země EU expandují druhořadé produkty, neboť ony vazalské kolonie jsou pro ně dobrým odbytištěm a slouží též jako levné montovny. Navíc si jejich závislost pojistila různými směrnicemi a nařízeními, které v případě nutnosti ráda využije. Mezi státy, vůči kterým EU uplatňuje tuto politiku, naneštěstí patří i naše republika.

Hnutí SPD prosazuje pro Českou republiku svobodný obchod, jaký mají například Spojené státy, Japonsko a další země, které jsou úspěšnější než EU. Mezi tyto země se brzo dostane i Spojené království, které k poslednímu lednovému dni tohoto roku EU opustilo. I po našem vystoupení z EU by západní firmy zajisté chtěly získat spolupráci s českými firmami v importu i exportu, protože půjde také o jejich peníze a byznys. Navíc na nás EU prostřednictvím Evropské komise připravila další nařízení, pomocí kterého si chce pro své úředníky udržet nadstandardně vysoké platy a další bonusy. Toto nařízení spočívá v tom, že chce zvýšit povinný odvod členských států do pokladny EU, který dnes činí každý rok jedno procento hrubého domácího produktu. Nyní navrhli jeho navýšení na 1,24 až 1,3 procenta, tedy téměř o třetinu. V hnutí SPD zastáváme názor, že potřebujeme finance pro naše pracující, mladé rodiny, seniory a např. pro zajištění péče pro zdravotně postižené občany, a ne platit nekompetentní úředníky v Bruselu a podporovat multikulturní ideologii.

Hnutí SPD nepoleví ve svém úsilí a opět navrhne ve Sněmovně k projednání návrh na referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, v jehož rámci by se občané vyjádřili jednoduchou odpovědí ano nebo ne. Za naše hnutí říkáme, že čím dříve opustíme EU, tím lépe.

15.5.2020

Podali jsme návrh zákona na zrušení škodlivé inkluze ve školství!

První úterý v květnu tohoto roku podali naši poslanci za hnutí SPD ve Sněmovně novelu školského zákona, která by měla zrušit inkluzi ve školství.

Další důkaz o tom, že hnutí SPD prostřednictvím svých poslanců aktivně pracuje ve Sněmovně ku prospěchu našich občanů i v této mimořádné době, ovlivněné koronavirovou pandemií, dokládá i náš návrh novely školského zákona. Tento dokument je vedený jako sněmovní tisk č. 856 a byl 5. května 2020 prostřednictvím naší kolegyně Terezy Hyťhové, která je zároveň místopředsedkyní Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, předán k projednávání.

Jsme přesvědčeni, že navrhované změny v praxi prokáží svůj přínos, jak pro základní školy doposud zajišťující inkluzi pro ostatní žáky ve společné třídě s dětmi s mentálním postižením, tak hlavně pro samotné žáky mající těžké nebo středně těžké mentální postižení, případně více takových postižení, či autismus.

Našim cílem tohoto návrhu zákona je zajištění práva na vzdělání tak, aby byl maximálně využit potenciál všech žáků. Změna zákona odstraňuje omezení práv v tomto směru u žáků v hlavním vzdělávacím proudu a také u žáků, kteří potřebují například trvalé vzdělávání se speciálním pedagogem, případně s podporou a v podmínkách, kterou není běžná základní škola schopna zajistit. Návrh zákona tedy nepodporuje potlačování speciálního školství nadměrnou inkluzí v běžných základních školách. Velkým přínosem návrhu zákona je také to, že navrhovaná úprava umožní systémově lepší využití kvalifikace učitelů, zefektivní jejich práci a zvýší kvalitu vzdělávání ve škole pro všechny žáky.

Hnutí SPD předkládá tuto novelu školského zákona po důkladné analýze vynaložených nákladů na asistenty a speciální pedagogy, kteří byli nápomocni žákům s mentálním postižením, po odezvách rodičů žáků, kterým byla asistence zajišťována, i po konzultacích se samotnými pedagogickými pracovníky působícími na těchto vzdělávacích institucích. Náš závěr po této analýze zní, že by se mělo každoročně ušetřit až šest miliard korun, které by zajisté šly v resortu školství využít lépe.

14.5.2020

Nelegální imigranti vyznávající islámskou ideologii jsou záhubou Evropy!

Ani v této době, kdy jsou země Evropy zasaženy koronavirovou pandemií, nepolevují imigranti ve svém úsilí, spočívajícím dostat se za každou cenu a všemi možnými způsoby do unijních zemí a zde šířit islámskou ideologii.

Hnutí SPD je jediná parlamentní strana ve Sněmovně, která se hrdě hlásí k tomu, aby naše republika vystoupila z Evropské unie, a to na základě výsledků referenda. K opuštění tohoto nefunkčního a byrokratického molochu máme mnoho důvodů. Jedním z nich je i to, že chceme pro naše příští generace uchovat naší zemi v té podobě, v jaké nám jí předali naši rodiče, kteří za národní zájmy a naší suverenitu v minulosti položili i své životy. Spatřujeme velké nebezpečí v nenávistné, netolerantní, velmi násilné a ženami opovrhující islámské ideologii, kterou se snaží infiltrovat do zemí EU nově příchozí imigranti, pocházející převážně ze zemí Afriky. Imigranti, kteří se nelegálně do Evropy již v minulosti dostali, zde cíleně budují podhoubí pro to, aby význam jejich ideologie sílil. Největší zázemí nacházejí na předměstí velkých měst a postupně tak vytlačují komunitu lidí, která zde v minulosti žila. V těchto imigranty ovládaných lokalitách mají své zázemí i příznivci a vyznavači teroristického hnutí Islámský stát, kteří už mají na svědomí řadu teroristických útoků po celé Evropě. Tito islámští fanatici, mající na svědomí řadu nevinných obětí, ve svém jednání nepolevují.

Poslední plánovaný teroristický útok v rámci zemí EU zaznamenala španělská policie, která dne 8. května tohoto roku zatkla islámského radikála, který podle policie plánoval teroristický útok v Barceloně. Jednalo se o Maročana, který měl napojení na radikální hnutí Islámský stát (IS) a plánoval teroristický útok. Informovala o tom agentura Reuters, která též uvedla, že se tento muž zradikalizoval v posledních měsících, a na vyšetřování se podílelo i Maroko a Spojené státy. Podle policie měl kontakty s Islámským státem nejméně čtyři roky, ale známky radikalizace začal jevit zejména poté, co začala ve Španělsku v polovině března platit karanténa z důvodu koronavirové pandemie. Maročan na sociálních sítích začal veřejně vyjadřovat své sympatie k Islámskému státu a nenávist k Západu. Během několika pochůzek po městě zřejmě hledal místo, kde by mohl zaútočit. Naštěstí španělská policie zasáhla dříve, než stačil Maročan teroristický útok provést.

To, že ani koronavirová pandemie nezastaví imigranty v jejich úsilí dostat se nelegálně do Evropy, dokladují zveřejněné informace ČTK. Navzdory uzavřeným přístavům imigranti stále pokračují v pokusech dostat ze z afrických břehů do Evropy. Jen za prvních deset květnových dnů u italské Lampedusy přistálo kolem 150 imigrantů v několika lodích z Libye, zhruba stejné množství uprchlíků připlulo na tento ostrov už o víkendu. Starosta ostrova Salvatore Martello požádal italské úřady, aby poskytly loď, na níž by mohli imigranti strávit dvoutýdenní karanténu. V tomto období německá obchodní loď MV Marina vzala na palubu ve Středozemním moři 79 imigrantů a dostala povolení zakotvit na Sicílii. Informoval o tom podle agentury DPA vlastník firmy, která loď provozuje.

Řecká pobřežní stráž v Egejském moři přešla 1. dubna na novou taktiku, která měla zamezit přeplouvání imigrantů z Turecka na tamní řecké ostrovy, a tím také do Evropské unie. Řecké hlídkové lodě vytlačují čluny s imigranty systematicky zpátky do tureckých výsostných vod. Od začátku dubna tak bylo na cestě do Řecka díky novému přístupu zastaveno na 700 imigrantů, poznamenala agentura DPA. I navzdory těmto opatřením se podařilo několika desítkám z nich dostat na řecký ostrov Lesbos. Tito imigranti pocházeli ze Sýrie a různých afrických států. Je zcela zřejmé, že imigranti ve svém úsilí dostat se Evropy nepoleví. 

Hnutí SPD je si vědomo nebezpečí vyplývající z přílivu imigrantů mířících do Evropy, a proto je jeho prioritou, aby se do naší republiky žádný imigrant nedostal. Chceme, aby naši občané žili v bezpečné zemi.

13.5.2020

Bezpečnost našich občanů byla, je a bude pro SPD vždy prioritou!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že generální tajemník NATO Stoltenberg se svým vyjádřením podpory pražských komunálních politiků vměšuje do vnitřních záležitostí ČR – ať se raději stará o to, aby člen NATO Turecko neohrožovalo jiné státy NATO. Hnutí SPD vyzývá vládu ANO, ČSSD s podporou KSČM, aby urychlila slibovanou pomoc občanům, kteří byli opatřeními ze strany Vlády ČR nejvíce dotčeni. Hnutí SPD má jasnou strategii a podává konkrétní návrhy, jak obnovit ekonomický život České republiky – musíme obnovit naši soběstačnost a nezávislost. Vítáme, že rakouský premiér odmítá přijímat islámské nájezdníky přicházející ze Středního východu. Je třeba řádně prošetřit, proč se přes střežené hranice do ČR dostal Afghánec podezřelý z vraždy a je nutné zajistit bezpečnost občanů ČR. Pokus kriminalizovat pietní akci českých motorkářů k výročí osvobození naší země je součást kampaně, která má znehodnocovat oběti Rudé armády. Hnutí SPD navrhlo novelu zákona na ukončení inkluze, která ničí naše školství a znamená vyhozené miliardy.

1. Generální tajemník NATO Stoltenberg se svým vyjádřením podpory pražských komunálních politiků vměšuje do vnitřních záležitostí ČR. Ať se raději stará o to, aby člen NATO Turecko neohrožovalo jiné státy NATO.

Prohlášení generálního tajemníka NATO Stoltenberga, který vyjadřuje podporu komunálním politikům, kteří podle vyjádření prezidenta Zemana svým hloupým jednáním narušili vztahy s Ruskem, je dalším pokračováním faktické destrukce suverénní zahraniční politiky České republiky a vměšováním do vnitřních záležitostí našeho státu. Generální tajemník NATO by se měl starat o akce Turecka, které masivně porušuje mezinárodní právo a ohrožuje své sousedy včetně dalšího člena NATO Řecka. Vztahy s Ruskem jsou naše věc a v zájmu České republiky je co nejrychlejší uklidnění diplomatického konfliktu. Hnutí SPD podporuje v této věci pozici prezidenta Zemana. Pražští komunální politici by měli řešit problémy pražské dopravy, nedostatek bytů, špatnou kvalitu vedlejších silnic, nedostatek míst v mateřských školkách, drogové kšefty na Václavském náměstí a bezdomovce. Zahraniční politiku by měli nechat těm, kterým v ústavě tato kompetence náleží. V první řadě je to prezident republiky.

2. Hnutí SPD vyzývá vládu ANO, ČSSD s podporou KSČM, aby urychlila slibovanou pomoc občanům, kteří byli opatřeními ze strany Vlády ČR nejvíce dotčeni. 

Hnutí SPD považuje případné další prodloužení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru po 17. květnu za zbytečný krok. Jednak se přijatá restriktivní opatření uvolňují a také dlouhodobě zastáváme názor, že současnou pandemickou krizi je možné řešit stávající legislativou. Pro krize tohoto typu je zpracován Pandemický plán a veškerá restriktivní opatření v tomto směru lze řešit případnými drobnými úpravami Zákona o ochraně veřejného zdraví. V tomto zákoně jsou obecně definovány možnosti opatření například v případě epidemií ze strany orgánů v gesci ministerstva zdravotnictví. Hnutí SPD již zveřejnilo změny, které k vládnímu návrhu navrhujeme. Hnutí SPD zároveň vyzývá vládu ANO, ČSSD s podporou KSČM, aby urychlila slibovanou pomoc občanům, podnikatelům a drobným živnostníkům, kteří byli opatřeními ze strany Vlády ČR nejvíce dotčeni. Úřady jsou zahlceny žádostmi a kvůli byrokracii pomoc potřebným přichází opožděně. To je potřeba zásadním způsobem urychlit, aby byla pomoc státu v této věci dostatečně účinná. V opačném případě hrozí řadě podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců existenční problémy. To je pro SPD nepřijatelné!

3. Hnutí SPD má jasnou strategii a podává konkrétní návrhy, jak obnovit ekonomický život České republiky – musíme obnovit naši soběstačnost a nezávislost.

Hnutí SPD má jasnou strategii  a podává konkrétní návrhy, jak obnovit ekonomický život České republiky. Česká národní banka čeká propad české ekonomiky o 8% a je evidentní, že na předkrizovou úroveň se nedostaneme ani v příštím roce. Navíc může přijít druhá vlna koronaviru. Hnutí SPD v této souvislosti navrhuje programové celkové koncepční změny hospodářské politiky státu a větší orientaci na světové trhy i mimo státy EU, abychom diverzifikovali náš zahraniční obchod a nebyli závislí jen na jednom obchodním partnerovi. Prosazujeme protekci pro české firmy při zadávání veřejných zakázek, obnovu potravinové bezpečnosti České republiky a odmítáme klimatický diktát EU, který nás má stát stovky miliard. Bojujeme za zestátnění exekutorů a podáváme konkrétní návrhy na podporu menších českých firem, živnostníků a zaměstnanců. Naše návrhy také šetří zbytečné výdaje státu a odstraňují výhody nadnárodních korporací. 

4. Vítáme, že rakouský premiér odmítá přijímat islámské nájezdníky přicházející ze Středního východu a Řecka.

Hnutí SPD vítá prohlášení rakouského spolkového kancléře Sebastiana Kurze (ÖVP), který odmítá přijmout další imigranty do země. Podle jeho vyjádření z minulého týdne Rakousko nepřijme ani jednoho žadatele o azyl, tedy ilegálního imigranta. A to i přesto, že více jak 150 neziskových organizací vyvíjí za pomoci médií nesmírný tlak, aby Rakousko během pandemie Covid-19 přijalo islámské nájezdníky ze Středního východu a z Řecka. Podle zkušeností z Rakouska se jejich příchodem zvýšila kriminalita a nezaměstnanost. Ilegální imigranti také zásadním způsobem zneužívají a vysávají místní štědrý sociální systém. Zastáváme názor, že pouze společný odpor k ilegální imigraci uchrání státy Evropy před plánovanou islamizací. EU je globalizační projekt, jehož cílem je faktická likvidace naší státnosti – řešením je referendum o vystoupení z EU. To je náš program!

5. Je třeba řádně prošetřit, proč se přes střežené hranice do ČR dostal Afghánec podezřelý z vraždy a je nutné zajistit bezpečnost občanů ČR.

Afghánec podezřelý z pokusu o vraždu své partnerky v Německu vstoupil minulý týden na území ČR na hraničním přechodu Krásný les v Ústeckém kraji. Podezřelý muž měl podle informací své ženě zasadit dvacet bodných ran, oběť útok navzdory tomu přežila. Klademe si otázku, jak je možné, že hranice překročil, když hranice mají být v době stavu nouze uzavřeny a chráněny. Není možné, aby v této době pronikali na naše území cizinci bez kontroly a ještě navíc kriminálníci. Takovéto osoby jsou bezpečnostním a také zdravotním rizikem pro naše občany. Zřejmě se nejedná o ojedinělý případ a v tomto případě nese odpovědnost ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na jednu stranu jsou tady mimořádné restrikce na naše takzvané „pendlery" a na druhou stranu k nám vstupují takováto individua. Hnutí SPD v této souvislosti vyzývá ministra vnitra Hamáčka k důslednému vyšetření celé kauzy cestou Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a také přijmutí příslušných opatření k ostraze našich hranic. Bezpečnost našich občanů byla, je a bude pro SPD vždy prioritou!

6. Pokus kriminalizovat pietní akci českých motorkářů k výročí osvobození naší země je součást kampaně, která má znehodnocovat oběti Rudé armády.

Hnutí SPD považuje pokus kriminalizovat pietní akci českých motorkářů k výročí osvobození naší země za podlé udavačství. Akce se zúčastnil i poslanec našeho poslaneckého klubu Jaroslav Foldyna. Jde o součást kampaně, která má znehodnocovat oběti Rudé armády a zastrašovat každého, kdo odmítá koncepci přepisování dějin. Jde o pokus o zásadní revizi postoje k  průběhu a výsledkům  druhé světové války. Možným cílem je otevření cesty k restitucím majetku sudetských Němců a k definitivní ztrátě možnosti vymáhat válečné reparace po Německu. 

7. Hnutí SPD navrhlo novelu zákona na ukončení inkluze, která ničí naše školství a znamená vyhozené miliardy.

Hnutí SPD podalo návrh změny školského zákona, který připravila poslankyně hnutí Tereza Hyťhová, na faktické ukončení takzvané inkluze. Inkluze působí výrazný pokles kvality vzdělávání v našich školách. Komplikuje práci učitelů a poškozuje práva dětí na  vzdělání. Inkluze také stojí přes 6 miliard korun ročně a jde o zbytečné výdaje. Inkluze ničí naše speciální školství, které má světovou úroveň a má vynikající výsledky v práci s postiženými dětmi. Inkluzi vyvolal diktát EU a prosadila ji tehdejší ministryně školství za ČSSD Kateřina Valachová za podpory hnutí ANO a KDU-ČSL a s pomocí politických neziskovek. Kromě hnutí SPD nemá žádná politická strana odvahu tento problém řešit a vzepřít se diktátu EU.

12.5.2020

Navrhujeme výrazné zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené osoby!

Minulý měsíc podali naši poslanci za hnutí SPD ve Sněmovně novelu zákona o sociálních službách. Ta výrazně navyšuje příspěvek osobám, které jsou z důvodu svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Stát se musí postarat o osoby, které se o sebe již postarat v plné výši nemohou a též ocenit ty, kteří jsou ochotni těmto zdravotně hendikepovaným osobám pomoci.

Tvrzení, že hnutí SPD prostřednictvím svých poslanců aktivně pracuje ve Sněmovně ku prospěchu našich občanů i v této mimořádné době, ovlivněné koronavirovou pandemií, dokládá i náš návrh novely zákona o sociálních službách. Tento dokument je vedený jako sněmovní tisk č. 835 a byl dne 21. dubna 2020 prostřednictvím naší kolegyně Lucie Šafránkové, která je zároveň místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku, předán k projednávání.

Navrhujeme zvýšení příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku v 1. stupni (lehká závislost) z 3.300 korun na 4.950 korun za kalendářní měsíc a pro osoby do 18 let věku ve 2. stupni (středně těžká závislost) navrhujeme jeho zvýšení z 6.600 korun na 9.900 korun za kalendářní měsíc. Dále navrhujeme zvýšení příspěvku na péči pro osoby starší 18 let v 1. stupni (lehká závislost) z 880 korun na 1.760 korun (což představuje zvýšení o 100%) za kalendářní měsíc a pro osoby starší 18 let ve 2. stupni (středně těžká závislost) navrhujeme zvýšení současného příspěvku ve výši 4.400 korun na 6.600 korun za kalendářní měsíc. Účinnost toho zákona navrhujeme od začátku příštího roku.

Jedním z důvodů, proč chceme navýšit příspěvek na péči osobám v 1. a 2. stupni závislosti, je i to, že poslední navýšení u těchto dvou stupňů závislosti bylo v roce 2016, a to jen o 10%. Na rozdíl od třetího a čtvrtého stupně závislosti, které byly navýšeny (s podporou hnutí SPD) v roce 2019, čímž se stále výrazněji otevírá finanční propast mezi výší příspěvku na péči u osob v 1. a 2. stupni závislosti na straně jedné – a u osob ve 3. a 4. stupni závislosti na straně druhé. Přičemž současná výše příspěvku u první skupiny zdravotně postižených osob, tzn. u osob s lehkou a středně těžkou závislostí, je absolutně nedostatečná a nemůže v žádném případě zajistit pořízení odpovídající kvalifikované péče či pomůcek těmto občanům. Též si musíme uvědomit velkou psychickou zátěž, která je na tyto osoby kladena. Žijeme ve vyspělé demokratické společnosti, kde je samozřejmostí, že se dokážeme postarat o osoby, které se už bez cizí pomoci neobejdou. Díky vypláceným příspěvkům těmto osobám zajistíme překonat jejich problémy, např. s mobilitou, orientací, stravováním, tělesnou hygienou a celou řadou činností potřebných pro zdárné zvládání základních životních potřeb.  

Hnutí SPD svou prací ve Sněmovně dokazuje, že myslí na všechny naše občany, seniory i osoby, které jsou z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiných osob, kdy se většinou jedná o osoby pro ně blízké.