SPD

"Pesimismus a skepse nevadí.
Lepší je ale hýřit optimismem!"

podpis

ODVÁŽNĚ A VLASTENECKY KE ZMĚNĚ PRO PŘÍMOU DEMOKRACII, VYMAHATELNOU ODPOVĚDNOST POLITIKŮ A NÁRODNÍ ZÁJMY!

Je žádoucí ctít takové hodnoty, jako je svoboda, demokracie, solidarita, spravedlnost, rodina a zodpovědnost k příštím generacím!

Je žádoucí vždy a na prvním místě prosazovat zájmy České republiky a českých občanů!

Je žádoucí mít úctu k národním symbolům, je žádoucí si vážit své České republiky, chránit ji, řádně o ní pečovat a být hrdi na to, že jsme Češi a že jsme se tu narodili! Zároveň mějme úctu i ke všem ostatním národům!

Je žádoucí být svědomitější a odpovědnější ke své rodné zemi a tím pádem ke svým daním, které jí odvádíme a kterých opravdu není málo! Naše rodná země, jsou naše daně a naopak! Jen my sami musíme rozhodovat o tom, na co se naše peníze použijí! Proto musíme v každých volbách vybírat vždy jen odpovědné politické zástupce, kteří budou spravovat naše finance s péčí řádného hospodáře!

V rámci svého vlasteneckého politického poslání budu prosazovat:

 • Radikální změnu politického sytému s co největším posílením přímé demokracie, aby měl vždy konečné slovo pouze občan.
 • Zavedení přímé volby poslanců, hejtmanů a starostů.
 • Prosazení zákona o referendu, který by občanům v případě potřeby umožnil vymoci žádané změny.
 • Možnost odvolat jakéhokoli politika prostřednictvím referenda.
 • Zavedení adresné trestní a hmotné odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy.
 • Ústavní brzdu bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování země, cílem jsou vyrovnané veřejné rozpočty s legislativou podle švýcarského vzoru.
 • Důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné.
 • Zákon o prokázání původu majetku.
 • Přijetí zákona proti lichvě.
 • Konec zvyšování daní. Odklad na daňové změny po dobu tří let.
 • Podporu živnostníků a podnikatelů.
 • Právo a spravedlnost. Ochranu svobody, rodinných hodnot a bezpečí občanů.
 • Investice do školství, sportu, vědy a výzkumu, jelikož je to ta nejlepší investice.
 • Spravedlivý sociální a důchodový systém.
 • Funkční a transparentní zdravotnictví.
 • Investice do kultury s cílem rozvoje cestovního ruchu, ochrany národního kulturního dědictví a propagace českého umu ve světě.
 • Zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky s podporou malých a začínajících zemědělců a rodinných farem.
 • Referendum o vystoupení České republiky z EU. Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce. Evropu bez zbytečné byrokracie, nesmyslných regulací a nespravedlivého přerozdělování.
 • Přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechci zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod náboženských fanatiků.

Prosazuji zásadní ústavní, politické a legislativní změny. Považuji za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu ekonomické krize, hlubokých dluhů a vysokých daní. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v demokracii. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za své daně dostanou důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody.

Nahlas říkám, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegium. Jsem proti imigraci nepřizpůsobivých cizinců. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Je naše a nestyďme se podle toho chovat. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobří vlastenci. Važme si všech jiných národů a chtějme, aby si oni také stejně vážili nás.

Nejdůležitějším politickým tématem je pro mě přímá demokracie, která dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou a tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém. Z toho je patrné, že tou pravou demokracií, jejíž pojem pochází z řeckého (demokratía), „vláda lidu“, složeného z (demos) lid a (kratos) vládnout je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí na navrhování a přijímání zákonů, kterými se jejich společnost řídí. Důležité je, aby to bylo přímou formou a to tak, jak to již několik desetiletí senzačně funguje ve Švýcarsku. Tedy v zemi, kde neexistují vnitřní konflikty a to i přes to, že zde žijí lidé mluvící několika jazyky (němčina, italština, francouzština a další) a tím pádem vyznávající různou kulturu i náboženství (katolické a protestantské).

Švýcarský systém přímé demokracie je založen na stmelujícím principu pro občany a na vyvážené kombinaci držených, sdílených a delegovaných pravomocí na třech úrovních státní správy a to na úrovni obce, kantonu a federace. Díky těmto principům existuje Švýcarská konfederace v pohodě a bez větších problémů již více než sedm set let. Základním pilířem této demokracie je systém referend, ve kterých se občané vyjadřují k navrženým zákonům (lidové veto), které je nepovinné a je možné buď na základě iniciativy občanů, nebo na základě iniciativy kantonů. Dále je zde povinné ústavodárné referendum, jelikož žádná úprava ústavy není možná bez lidového hlasování. Povinně musí být v referendu schváleny také mezinárodní smlouvy. Dalším referendem je takzvaná lidová iniciativa, která umožňuje libovolné skupině voličů navrhnout celkovou nebo částečnou revizi ústavy. Referenda a iniciativy existují na všech třech úrovních, tedy na úrovni obce, kantonu i federace.

Takže co je základním principem demokracie? Demokracie musí být chápána jako nástroj individuálního a kolektivního sebeurčení a tím i individuální a kolektivní svobody na základě lidových referend na všech úrovních státní správy! Teprve potom můžeme mluvit o pravé demokracii!

Pokud by v evropských státech existoval systém přímé demokracie s odvolatelností, hmotnou, trestní a osobní odpovědností politiků, po které volám, nikdy by nedošlo k takovému imigračnímu šílenství, kterým si teď procházíme.

Je to proto, že by si všichni vedoucí politici velice rozmysleli páchat zlo proti drtivé většině obyvatel. Nenazývali bychom je multi-kulti, jelikož žádné multi-kulti by nebylo. Pokud by totiž nad politiky visel Damoklův meč v podobě jejich možné odvolatelnosti, Merkelová, Juncker ani Dienstbier by si nedovolili říkat to, co v současné době plácají a dělat to, co páchají. No, a pokud by si přeci jen stáli za svým, lidé by jim to ihned spočítali.

Tento skvělý politický systém by si náramně poradil i s celou Evropskou unií jako takovou, jelikož ta by v takovéto podobě nemohla ani existovat. Nikdy by totiž nemohl vzniknout orgán, který není volený občany. Ano mám na mysli Evropskou komisi, která má jako jediný orgán v celém tom evropském aparátu legislativní monopol, jelikož jako jediná instituce EU může navrhovat právní předpisy a nařízení. Do této komise nejsou evropští komisaři voleni, nýbrž jsou pouze jmenováni vládami své konkrétní země. Voleni jsou pouze poslanci Evropského parlamentu, kteří ale žádné legislativní návrhy nepředkládají. Europoslanci pouze schvalují předpisy navržené Evropskou komisí, kterou nikdo nezvolil, ale jen striktně najmenoval.

Pokud to v instituci, jakou je Evropská unie, funguje takto nedemokraticky, nedivme se, že si z nás všichni ti zrádci Evropy stále dokola dělají legraci a mají nás za ovce, které poslušně odvádějí stále se zvyšující daně, aby nás za ně mohli postupně zaprodat a následně zničit. To jim ale nesmíme v žádném případě dovolit a je jen na nás všech, abychom Evropu ještě, když to jde, změnou systému zachránili.

Jmenuji se Radek Rozvoral a narodil jsem se 28.6.1967 v Nymburce.

Žiji v rodinném domě v obci Všechlapy u Nymburka, kde jsem již od roku 2006 zastupitelem obce, od roku 2014 jejím místostarostou a od roku 2003 předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol.

Po absolvování základní školy jsem vystudoval čtyřletý učební obor s maturitou Mechanik strojů a zařízení v ČKD Praha. Maturitu jsem úspěšně složil v roce 1985.

Po dvouleté základní vojenské službě jsem pracoval jako údržbář v ČKD Praha, závod Slévárny. V roce 1991 jsem nastoupil do služebního poměru k Policii České republiky, jejíž řady jsem opustil na vlastní žádost v roce 1995 a to vzhledem k tomu, že mi nebylo umožněno pracovat v agendě na dopravním inspektorátu.

V roce 1996 jsem se dvěma společníky založil obchodní společnost PLAST spol. s r.o. v České Lípě, která dodává stavebním firmám kompletní sortiment materiálů na rozvod tlakové vody, kanalizace a plynu. V této společnosti od jejího založení pracuji jako jednatel a ekonomický ředitel.

Mým největším koníčkem je sport, který i aktivně provozuji. Hraji fotbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, rád lyžuji atd. Velice rád si poslechnu dobrou rockovou muziku (Kabát, Bon Jovi a další).

Jsem rozvedený a mám dospělého vysokoškolsky vzdělaného syna.

Od léta roku 2013 spolupracuji s Tomiem Okamurou a dne 16.6.2015 jsem se stal členem politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). 4.8.2015 jsem byl na členské konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie zvolen členem předsednictva hnutí a 2.4.2016 předsedou Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje. Na podzim roku 2017 jsem ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamantu České republiky získal od voličů poslanecký mandát, čímž jsem se 21.10.2017 stal poslancem PS PČR, čehož si nesmírně vážím a je to pro mě velká čest. Budu se snažit dělat vše pro to, aby bylo politické hnutí SPD úspěšné a abychom v Poslanecké sněmovně prosadili co nejvíce bodů z našeho vlasteneckého programu pro přímou demokracii, patriotismus, vymahatelnou odpovědnost politiků a za národní zájmy.

Jsem celoživotní optimista a vlastenec prosazující svobodu a přímou demokracii, který má odpor k násilí, smysl pro humor a pro zodpovědnost.

Na první stránku tohoto webu jsem umístil svůj citát: „Pesimismus a skepse nevadí. Lepší je ale hýřit optimismem!“

Je známo, že my Češi jsme spíše v životě skeptičtí a pesimističtí, než ostatní národy a já bych tímto sloganem chtěl na co nejvíce z Vás apelovat, abychom tím optimismem všichni anebo alespoň co nejvíce z nás hýřili a ze života se radovali. Jsme tu přeci jen pouze na návštěvě, tak si pojďme život užívat těmi největšími doušky, co to jen jde. Každý den žijme naplno a tak, jako by byl poslední, ale zároveň ve vší slušnosti, pokoře a tak, abychom se za své činy nemuseli stydět.

30. 9. 2022

Italové dali ve volbách jasně najevo nespokojenost s politikou Evropské unie!

Minulou neděli proběhly v Itálii předčasné parlamentní volby, ve kterých dali Italové velký políček uplatňované politice EU vedené z Bruselu. Jsou tak další unijní zemí po Švédsku, kde zvítězily národně konzervativní strany hájící národní priority a vyhrazující se proti EU. Nejvíce jim vadí vstřícná unijní migrační politika podporující příliv nelegálních imigrantů, převážně z Afriky, do zemí EU. 

Hnutí SPD velmi vítá výsledky voleb v Itálii, neboť lidé v této zemi dali svým postojem zřetelně najevo, že nesouhlasí s prosazovanou politikou vrcholných představitelů EU, kteří se snaží potlačit suverenitu národních států. Pevně doufáme, že tento trend nesouhlasu s unijní politikou bude sílit i v ostatních zemích EU a povede ke konečnému cíli – rozpadu EU.

Blahopřejeme tak italským vlastencům k velmi výraznému vítězství v předčasných parlamentních volbách, kde zvítězil blok národně konzervativních politických subjektů. Patří mezi ně i naše partnerská strana v Evropském parlamentu z uskupení Identita a demokracie, Liga Mattea Salviniho. Byl to právě Matteo Salvini, který ještě v době svého působení ve vládě Giuseppa Conteho, coby jako vícepremiér a ministr vnitra od června 2018 do září 2019, odmítl v několika případech povolit vylodění imigrantů z humanitárních lodí v italských přístavech. V současné době zastává Salvini post senátora v italském Senátu. Liga Mattea Salviniho se pod jeho vedením postupně stala z regionální celostátní stranou. Jejími hlavními tématy jsou odpor vůči nelegální imigraci či kritický až odmítavý postoj vůči evropské měně. V Evropské unii patří k nejbližším spojencům Ligy francouzské Národní sdružení Marine Le Penové.

Podle výsledků zveřejněných italskými médii tak pravicový blok obsadí 235 ze 400 křesel v dolní komoře parlamentu a bude mít 112 z 200 senátorů. Středolevicová koalice kolem Demokratické strany (PD) bude mít 80 poslaneckých mandátů a 39 senátorů. Hnutí pěti hvězd obsadí 28 senátorských křesel a bude mít 51 poslaneckých mandátů. Bratři Itálie jsou nejsilnějším uskupením v bloku pravicových stran, kam patří též pravicově orientovaná strana Liga bývalého ministra vnitra Mattea Salviniho a také uskupení Vzhůru Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho. Celková účast voličů v italských parlamentních volbách byla 64 procent.

SPD velmi vítá toto volební vítězství koalice pravicových stran a upřímně blahopřeje k tomuto přesvědčivému výsledku stejně, jako celá řada vlasteneckých hnutí po celé Evropě. Francouzské pravicové Národní sdružení (RN), vedené Marine Le Penovou, výsledky označilo za „lekci pokory“ Evropské unii. „Italský lid se rozhodl vzít do svých rukou vlastní osud zvolením vlády vlastenců a zastánců národní svrchovanosti,“ uvedla Le Penová. Zásadně jsme v hnutí SPD odmítli snahy předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové, která se svými výroky snažila ovlivnit hlasování Italů, a tak poškodit vlastenecky smýšlející pravicové strany, vyhrazující se proti politice EU. V hnutí SPD pevně doufáme, že kroky k rozpadu současné podoby EU budou dále pokračovat. V rámci Evropy podporujeme spolupráci svobodných evropských států na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu, svobodného obchodu a pohybu.

28. 9. 2022

Vítězem komunálních voleb je hnutí SPD – děkujeme všem voličům!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

hnutí SPD se stalo vítězem komunálních voleb, získali jsme celkem 492 zastupitelských mandátů, což je více než trojnásobný nárůst oproti minulým komunálním volbám. Děkujeme všem voličům! Všechny strany vládní pětikoalice Petra Fialy zaznamenaly pokles počtu zastupitelů. Fialova vláda ztratila důvěru občanů a měla by co nejdříve podat demisi. Přijďte 28. září ve 14 hodin na demonstraci v Ostravě na Masarykovou náměstí říci NE zdražování, válce a škodlivé vládě Petra Fialy! Arogantní vláda Petra Fialy opět podvedla občany. Zastropování cen elektřiny a plynu se nebude vztahovat na celou spotřebu těchto energií. V České republice stále roste počet ilegálních imigrantů z muslimských zemí. Jde o jasné selhání EU a ministra vnitra Rakušana (STAN). Odmítáme zvyšování zadlužování, které prosazuje vláda Petra Fialy. Pětikoalice podvedla voliče. Blahopřejeme italským vlastencům k vítězství v parlamentních volbách. Výsledek italských voleb může být i důležitým mezníkem na cestě k rozpadu EU.

1. Vítězem komunálních voleb je SPD. Hnutí SPD získalo celkem 492 zastupitelských mandátů, což je více než trojnásobný nárůst oproti minulým komunálním volbám. Děkujeme všem voličům! Škodlivá vláda Petra Fialy ztratila důvěru občanů a měla by co nejdříve podat demisi!

Uplynulý víkend proběhly v České republice komunální a senátní volby, které byly zároveň referendem o vládě Petra Fialy (ODS). Vítězem komunálních voleb je jednoznačně hnutí SPD, což zmínil ve svém vystoupení i prezident republiky Miloš Zeman v pořadu Partie v TV Prima. Hnutí SPD vyslovuje poděkování všem voličům, kteří odevzdali své hlasy našim kandidátům. V těchto komunálních volbách hnutí SPD získalo celkem 492 zastupitelských mandátů (oproti 155 v předchozích volbách roku 2018), což je více než trojnásobný nárůst oproti minulým komunálním volbám, a máme tak v konečném součtu jako jediná parlamentní strana dokonce násobný nárůst počtu mandátů. Všechny strany vládní pětikoalice Petra Fialy (ODS, STAN, TOP09, KDU-ČSL a Piráti) zaznamenaly pokles počtu mandátů.

Výsledky dosažené SPD lze považovat za jednoznačný úspěch. Hnutí SPD je přítomno v zastupitelstvech všech krajských měst, v drtivé většině okresních měst, kde jsme postavili kandidátní listiny, a městských částí Prahy, Brna či Ostravy. V řadě těchto měst a obcí v současné době probíhají politická jednání o případných koalicích a dalších možnostech spolupráce. Je evidentní, že SPD je hnutím s úspěchem napříč celou Českou republikou. Výsledky těchto komunálních a senátních voleb jasně demonstrovaly pokles podpory stran Fialovy vládní koalice mezi občany. Je to jasné poselství, že nekompetentní a asociální vláda Petra Fialy (ODS) ztratila důvěru občanů a měla by co nejdříve podat demisi.

Kandidátka SPD ing. Eva Chromcová ve volebním obvodu Karlovy Vary je historicky první kandidátkou hnutí SPD, která postoupila do druhého kola senátních voleb. Hnutí SPD žádá naše členy, příznivce a voliče, aby ve druhém kole senátních voleb tento týden přišli v maximálním počtu a hlasovali na Karlovarsku pro naši kandidátku a v ostatních senátních volebních obvodech, aby volili ty kandidáty, kteří nejsou žádným způsobem spojeni s vládními stranami ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů. Děkujeme!

2. Přijďte na demonstraci v Ostravě říci NE zdražování, válce a škodlivé vládě Petra Fialy!

Hnutí SPD pořádá ve středu 28. září od 14 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě demonstraci s tradičním heslem SPD „Česká republika na 1. místě". Na této akci vystoupí s projevy předseda hnutí SPD Tomio Okamura, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu Radim Fiala, člen předsednictva hnutí a poslanec Evropského parlamentu Ivan David, kandidát hnutí SPD na prezidenta republiky Jaroslav Bašta a další řečníci. Přijďte, proto prosím v co největším množství vyjádřit zásadní nesouhlas se zdražováním, válkou a zejména s naprosto nekompetentní a škodlivou Fialovou vládou! Těšíme se na osobní setkání s vámi!

3. Arogantní vláda Petra Fialy hned den po volbách opět podvedla občany. Zastropování cen elektřiny a plynu se nebude vztahovat na celou spotřebu těchto energií.

V neděli v České televizi ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) prohlásil, že plánované zastropování cen elektřiny a plynu pro domácnosti a malé a střední firmy se nebude vztahovat na celou spotřebu těchto energií. Dle Síkely by při jednání na úrovni EU měla být stanovena horní hranice spotřeby, do které budou ceny elektřiny a plynu zastropovány. Důvodem tak má být tlak na občany, aby s energiemi šetřili. Jde o neuvěřitelnou aroganci a drzost současné vlády, která ve Sněmovně při projednávání zákona, který umožňuje vládě zastropovat ceny elektřiny a plynu, ani slovem nezmínila, že toto zastropování se bude týkat jen části spotřeby. Poslanci i občané byli podvedeni a zjevně šlo o předvolební manipulaci, protože skutečný stav věcí sdělil ministr Síkela až den po volbách. Šlo tedy i o ovlivnění voleb ve prospěch stran vládní koalice. Tím, že vláda podmiňuje pomoc našim občanům a firmám rozhodnutím a podmínkám EU, potvrzuje její vazalství a podřízenost cizím zájmům. Totéž vláda předvedla již dříve, když odmítla zastropovat ceny energií pro velké průmyslové firmy s odůvodněním, že to neumožňuje legislativa EU. Naši občané a podnikatelé tak budou i nadále po vládním nedostatečném zastropování platit dál za energie jedny z nejvyšších cen v EU. Dle nedávného materiálu statistického úřadu Eurostat platí čeští spotřebitelé za elektřinu v přepočtu na paritu kupní síly dokonce vůbec nejvyšší cenu v celé Evropě. To hnutí SPD jednoznačně odmítá!

4. V České republice stále roste počet ilegálních imigrantů z muslimských zemí. Jde o jasné selhání EU a ministra vnitra Rakušana (STAN).

V České republice stále roste počet ilegálních imigrantů, zejména Syřanů, přicházejících převážně z Turecka a též z Afghánistánu. Pro většinu z nich jsme tranzitní zemí na cestě do Německa, mnoho z nich však na našem území na přechodnou dobu zůstává. Jedná se o příchod několika stovek ilegálních imigrantů denně, mezi kterými převažují jednoznačně muži ve věku mezi 18 a 30 lety. Například obyvatelé města Holešova na Moravě, kde nedávno vzniklo imigrační centrum, mají dle serveru Novinky.cz v této souvislosti obavy o svou bezpečnost. Je tak zcela jasně vidět, že jednak schengenský systém volného pohybu EU nefunguje a dále to svědčí o naprostém selhání ministra vnitra Rakušana (STAN), který tuto situaci neřeší. V současné době chybí po celé České republice celkem asi 6 tisíc policistů a ministr vnitra Rakušan tuto situaci řeší pouhým slučováním policejních služeben namísto toho, aby systémově řešil nárůst počtu policistů zvyšováním jejich platů a stabilizací policejního sboru. SPD dlouhodobě odmítá masovou nelegální imigraci a požadujeme důslednou kontrolu našich státních hranic. Chráníme naši vlast, české občany, jejich bezpečnost, majetek a životy!

5. Odmítáme zvyšování zadlužování, které prosazuje vláda Petra Fialy. Pětikoalice podvedla voliče.

Na pokračující schůzi Poslanecké sněmovny se v tomto týdnu bude ve druhém čtení projednávat novela zákona o státním rozpočtu, ve které vláda Petra Fialy (ODS) požaduje zvýšení rozpočtového deficitu o dalších 50 miliard korun. To je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné! Vládní koalice plánuje během svého čtyřletého funkčního období zadlužit Českou republiku o více než jeden bilion korun, přestože před volbami slibovala vyrovnané hospodaření státu, snižování státního dluhu a odpovědné spravování veřejných financí. Byla to jednoznačná lež a podvod na voliče. Hnutí SPD rovněž podá k vládní novele státního rozpočtu své vlastní pozměňovací návrhy, které by přesměrovaly veřejné peníze z nepotřebných a zbytných výdajů k podpoře našich občanů a firem a na pomoc sociálně ohroženým skupinám obyvatel.

6. Blahopřejeme italským vlastencům k vítězství v parlamentních volbách. Výsledek italských voleb může být i důležitým mezníkem na cestě k rozpadu EU.

V Itálii v neděli proběhly předčasné parlamentní volby, ve kterých zvítězil blok národně konzervativních politických subjektů, jehož součástí je i partnerská strana hnutí SPD v rámci mezinárodního uskupení Identita a demokracie, Liga Mattea Salviniho. S celkovým ziskem téměř 45 % hlasů bude mít tato koalice dostatek křesel na ovládnutí obou komor italského parlamentu, a na půdorysu těchto stran tudíž bude ustavena nová italská vláda. Blahopřejeme našim italským politickým přátelům ze strany Liga k dosaženým volebním výsledkům, protože prosazují stejně jako my obhajobu svých národních zájmů, jasnou a důslednou protiimigrační politiku, výraznou podporu rodin a porodnosti či snížení daňové zátěže pracujících lidí. Jde tedy o programové hodnoty, které jsou prakticky totožné s politickými prioritami hnutí SPD. Věříme, že naši partneři ze strany Liga budou mít na program a směřování nové italské vlády ve všech důležitých oblastech typu zahraniční či migrační politiky významný vliv. Výsledek těchto italských voleb může být i důležitým mezníkem na cestě k rozpadu EU, minimálně v její současné podobě. Obavy o výsledek voleb vyjádřila v poslední den italské volební kampaně šéfka EU Ursula von der Leyenová, která se snažila ovlivnit hlasování Italů svými výroky, ve kterých mj. uvedla, že pokud by se vládní politika Říma vyvíjela podobně jako v Maďarsku anebo v Polsku, tak Brusel má prostředky, jak zasáhnout. To hnutí SPD jednoznačně odmítá!

27. 9. 2022

Navýšili jsme počet zastupitelů v komunálních volbách na více než trojnásobek!

Minulý pátek a sobotu proběhly tolik očekávané komunální a senátní volby v celé republice, v jejichž rámci byli zvoleni noví zastupitelé měst, městských částí a obcí. Také se volilo 27 nových senátorů v rámci prvního kola.

Hnutí SPD děkuje všem voličům, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali svůj hlas kandidátům za hnutí SPD nebo podpořili celé kandidátní listiny našeho hnutí. Velice si této důvěry vážíme a naši zvolení zastupitelé budou usilovat o prosazení volebního programu, se kterým jsme šli do těchto voleb. I když většinou skončíme v opozici, vždy budeme ve všech městech a obcích, kde budeme mít své zástupce, hájit zájmy slušných a pracujících občanů. Naši zvolení zastupitelé si váží důvěry občanů, kteří je volili, a k výkonu svého mandátu budou přistupovat se vší úctou a respektem a co nejlépe poskytovat službu občanům.

Velice také děkujeme všem našim kandidátům, členům a sympatizantům za veškerou práci ve volební kampani. Další poděkování patří všem našim podporovatelům, kteří za hnutí SPD pracovali ve volebních komisích po celé České republice. 

Letošní výsledky komunálních voleb v porovnání s výsledkem v roce 2018 zaznamenaly výrazný propad počtu zastupitelských křesel ČSSD a KSČM. O počty zastupitelů přišly též všechny strany z vládnoucí pětikoalice. Naše hnutí SPD zaznamenalo v těchto volbách největší procentuální nárůst hlasů ze všech parlamentních stran, za což našim voličům velmi děkujeme. V roce 2018 jsme získali celkem 155 zastupitelských křesel, v letošních volbách jsme získali 492 mandátů, což je třikrát více než před čtyřmi lety. Naši zástupci uspěli ve volbách v Praze, ve všech krajských městech a ve většině měst, kde jsme postavili naše kandidáty. Ve Středočeském kraji budeme mít zastupitele například v Kladně, Mladé Boleslavi, Neratovicích, Příbrami, Berouně, Vlašimi, Pečkách a ve Slaném. Dále budeme mít své zástupce v obcích. Já osobně si velmi cením toho, že mě voliči v mé rodné obci Všechlapy na Nymbursku dali opětovně důvěru a zvolili mě do zastupitelstva obce.

Úspěch zaznamenala i naše kandidátka za SPD Ing. Eva Chromcová, ve volebním obvodu Karlovy Vary a to tím, že je historicky první kandidátkou hnutí SPD, která postoupila do druhého kola senátních voleb. Dosavadní senátor a místopředseda horní komory Jan Horník (STAN) neuspěl a mandát neobhájí.

Hnutí SPD bude nadále dělat politiku pro slušné a pracující občany České republiky, a to jak na té nejvyšší úrovni v rámci svého postavení opoziční strany v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, tak na té komunální úrovni. Nově zvolení zastupitelé za hnutí SPD budou ve svých městech a obcích prosazovat náš program s cílem, aby se občanům žilo lépe. Všem občanům, kteří nás podpořili v komunálních a senátních volbách, velice děkujeme.

23. 9. 2022

Podpořte prosím kandidáty hnutí SPD v komunálních a senátních volbách!

Dnes a v sobotu, tedy 23. a 24. září 2022, proběhnou volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky.

Hnutí SPD vyzývá všechny občany, aby se voleb zúčastnili a vyjádřili tak svou spokojenost či nespokojenost s vládou Petra Fialy. Komunální volby budou referendem o vládě Petra Fialy a občané tak budou mít možnost říci stop této vládě. Volby v obcích a městech jsou pro nás důležité, neboť jsme si vědomi, že politika, kterou poslanci za hnutí SPD prosazují na té nejvyšší úrovni v Poslanecké sněmovně, vychází z našeho programu. Tento program plně respektuje názory a podněty přicházející právě z měst a obcí, kde žijí a pracují naši členové i voliči, kteří souhlasí s naším programem. Tím se nám daří rozšiřovat politickou a občanskou základnu.      

Jsme jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky a to na základě funkčního referenda o vystoupení ČR z Evropské unie. Podporujeme spolupráci svobodných a suverénních států Evropy bez diktátu Bruselu. Hájíme základní svobody občanů. Žádáme ústavní právo na nepromlčitelnou spravedlnost nebo právo na skutečnou svobodu projevu a bráníme vlastenecké a národní tradice. Podporujeme přirozené konzervativní společenské hodnoty, jako je rodina nebo úcta ke starším a tělesně postiženým spoluobčanům.

S přípravou k těmto nadcházejícím volbám jsme začali začátkem roku, kdy jsme se snažili vytipovat vhodné kandidáty ve městech a obcích po celé České republice. Poslední „horká fáze“ volební kampaně byla představena v rámci celostátního grémia konaného dne 10. září 2022 v Praze. Kontaktní kampaň zaměřujeme na prezentaci mezi občany ve městech, kde kandidujeme, a to formou petičních stánků, kde mají občané možnost se seznámit s naším volebním programem a našimi kandidáty, a též podepsat petici proti zdražování. V rámci krajských měst proběhla „Tradiční pouť SPD“, kde na pódiu vystupoval předseda hnutí SPD Tomio Okamura a další členové hnutí včetně našich kandidátů. Pro zářijové komunální volby jsme podali kandidátní listiny celkem v 337 městech a obcích, z toho kolem 50 v koalicích s programově blízkými stranami nebo s místními sdruženími. Spojujeme vlastence a konzervativně smýšlející občany. Též jsme postavili 19 senátních kandidátů.

Vážení voliči, pokud cítíte, že současná vláda neřeší dostatečně zdražování všech důležitých komodit a vysokou inflaci, tak prosím podpořte kandidáty za hnutí SPD v těchto důležitých volbách do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu. Seznamte se s naším programem, a pokud s ním souhlasíte, odevzdejte nám svůj hlas. Našim cílem je zlepšit životy našich občanů.

21. 9. 2022

Komunální a senátní volby budou referendem o škodlivé vládě Petra Fialy!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

předseda vlády Fiala zbaběle odmítl televizní debatu s předsedy obou opozičních stran a zneužil mimořádný projev. Občané platí kvůli vládě za energie několikanásobně více, než by museli. Čeští spotřebitelé budou i po vládním zastropování stále platit za energie prakticky nejvyšší ceny v Evropě a několikanásobně vyšší než v zemích okolo nás! Vláda škodí naší zemi. Kvůli tomu, že Fialova vláda nezastropovala ceny energií větším firmám, hrozí krachy a propouštění. Vláda Petra Fialy dále pokračuje ve svém asociálním jednání. Hnutí SPD již předložilo třicet návrhů zákonů, které mají pomoci občanům. Evropská unie perzekvuje Maďarsko. Braňme se společně s Orbánem proti diktátu Bruselu! Komunální a senátní volby tento týden jsou referendem o škodlivé vládě Petra Fialy. Netříštěme hlasy a volme vlastence sjednocené nejsilnějším národním hnutím SPD.

1. Předseda vlády Fiala zbaběle odmítl televizní debatu s opozičními lídry a zneužil mimořádný projev. Občané platí kvůli vládě za energie několikanásobně více, než by museli. 

V neděli 18. září, tedy pět dnů před volbami, pronesl premiér Petr Fiala (ODS) v hlavním sledovacím čase mimořádný projev, který byl současně přenášený na všech hlavních televizních kanálech a také v Českém rozhlase. V té době se měl přitom účastnit dlouhodobě plánované předvolební superdebaty na TV Prima s předsedy obou opozičních stran, mj. s předsedou hnutí SPD Tomiem Okamurou, což ale zbaběle odmítl. Jeho mimořádný projev, který se týkal kroků vlády v energetické krizi, považuje hnutí SPD za zneužití funkce premiéra se snahou o ovlivnění výsledků blížících se komunálních a senátních voleb. V jeho projevu nezaznělo nic mimořádného, kromě toho, že vláda energetickou krizi a zdražování mimořádně nezvládá. Za úspěch vlády nelze považovat zastropování ceny energií na 6 Kč za 1 kWh silové elektřiny, kdy včetně dalších poplatků za ni budou koncoví odběratelé platit za 1 kWh celkově v rozmezí mezi 9 až 11 Kč (podle distributora a dodavatele), když ji přitom vyrábíme za 50 haléřů. Podobně je to s plynem. Cena 3 Kč za kWh je ve skutečnosti 32 Kč za m3 plynu, přičemž například Maďarsko má plyn na úrovni 6 Kč za m3, tedy více než 5x levněji, než ho tzv. zastropovala současná vláda, která nehájí zájmy našich spotřebitelů, naši republiku dále zadlužuje, a měla by proto podat demisi.

2. Čeští spotřebitelé budou i po vládním zastropování stále platit za energie prakticky nejvyšší ceny v Evropě a několikanásobně vyšší než v zemích okolo nás! Vláda Petra Fialy škodí naší zemi.

Vláda Petra Fialy (ODS) po půl roce nicnedělání minulý týden prosadila ve Sněmovně paskvil v podobě novely energetického zákona, který dále prohloubí deficit veřejných financí o 130 miliard korun místo toho, aby přenesla zastropování cen energií na výrobce. Strop, který nebyl v energetickém zákoně konkrétně stanoven, dává vládě bianko šek v podobě možnosti vydání příslušné vyhlášky, kterou hodlá vláda ceny energií regulovat. Přesto budou ceny energií příliš vysoko a energie budeme mít několikrát dražší než v loňském roce, dokonce čtyřikrát dražší než v předloňském roce a mnohonásobně dražší než v zemích okolo nás. Hnutí SPD přitom navrhovalo sedm variant zastropování cen energií, vždy na nižší úrovni, než avizovala vláda, a to od 1,50 Kč za 1 kWh silové elektřiny a 1 Kč za 1 kWh plynu, a zároveň jsme navrhovali přenést náklady zastropování na výrobce, a nikoliv na lidi a na stát, ale pětikoalice nás přehlasovala. Naopak vládní poslanci schválili návrh ministra financí Stanjury (ODS), který kritéria pro zastropování cen elektřiny a plynu změnil k horšímu. Tento návrh zrušil povinnost vlády zastropovat v rámci cen elektřiny a plynu také stálý měsíční poplatek za odběrné místo, což umožní obchodníkům ceny energií i nadále zvyšovat a zákazníky to poškodí. Jedině hnutí SPD hlasovalo proti této změně! Naši spotřebitelé tak budou stále platit za energie prakticky nejvyšší ceny v Evropě! Vládní řešení je špatné pro občany České republiky, pro celou Českou republiku i pro státní rozpočet.

3. Kvůli tomu, že Fialova vláda nezastropovala ceny energií větším firmám, hrozí krachy a propouštění.

Vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN v rámci změny energetického zákona odmítla nastavit cenové stropy na elektřinu a plyn pro větší firmy v sektorech průmyslu a zemědělství, které jsou přitom vysokými cenami energií velmi silně ohroženy z hlediska jejich konkurenceschopnosti i jejich samotného přežití. Ve skutečnosti to znamená riziko hromadného propouštění zaměstnanců a ztrátu až desítek tisíc pracovních míst. Hnutí SPD proto navrhovalo, aby se vládou stanovený cenový strop na elektřinu a plyn týkal vždy všech spotřebitelů, tedy i těchto velkoodběratelů. To nám však vládní koalice zamítla. Opatření by mělo platit od 1. listopadu i pro samosprávy či veřejný sektor prostřednictvím státního obchodníka s energiemi. Neplatí naopak pro velkoodběratele energií. Pro ty vláda vyčlenila kompenzace ve výši 30 miliard korun. Představený vládní návrh na pomoc velkým firmám s vysokými cenami energií je nekonkrétní a má se týkat jen malé části vybraných podniků. Jeho kritéria jsou navíc manipulovatelná a zneužitelná a povedou k dalšímu růstu státního dluhu. Dle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) nastavení cenových stropů pro velké podniky prý neumožňuje evropská legislativa. Na tomto příkladu je dobře vidět, jak nám členství v EU škodí a jak nulový je význam českého předsednictví, když si slabá Fialova vláda nedokáže ani vyjednat příslušnou výjimku. V době závažné energetické, ekonomické a sociální krize musí mít před evropskou legislativou jednoznačně přednost zájem našich občanů a firem. Je potřeba přijmout zákon SPD na referendum o vystoupení z EU. To je názor SPD!

4. Vláda Petra Fialy dále pokračuje ve svém asociálním jednání. Hnutí SPD již předložilo třicet návrhů zákonů, které mají pomoci občanům.

Vládní koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), STAN a Piráti odmítla minulý týden ve Sněmovně schválit program dvou svolaných schůzí z iniciativy SPD se sociální tématikou. Poslanci se tak nemohli zabývat ani sociálními dopady energetické, inflační a potravinové krize na občany ČR, ani projednat návrhy na pomoc důchodům, rodinám s dětmi, pracujícím lidem a zdravotně postiženým. Vláda Petra Fialy (ODS) tak dále pokračuje ve svém asociálním jednání. Počet domácnosti žijících v příjmové chudobě se tak od jejího nástupu před devíti měsíci zdvojnásobil. Je to tragická vizitka a jasná odpovědnost vlády Petra Fialy! Naopak hnutí SPD v oblasti sociální politiky pracuje neustále naplno. Od sněmovních voleb jsme předložili již na tři desítky konkrétních návrhů zákonů. Jde mimo jiné o zvýšení daňových slev pro pracující občany a daňových zvýhodnění na děti, o zvýšení příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené. Dále se jedná o pomoc seniorům a invalidům v podobě navázání minimálního důchodu na úroveň výše minimální mzdy, o zvýšení základní složky důchodu o 1 800 korun měsíčně pro všechny jejich příjemce a o spravedlivé nastavení valorizací důchodů, to znamená zvyšování všech důchodů vždy o stejnou finanční částku všem. Navrhujeme také zvýšení rodičovského příspěvku o 60 tisíc korun a jeho pravidelnou zákonnou valorizaci a zvýšení přídavků na děti a porodného pro pracující rodiče. Projednání těchto návrhů nám ale vládní koalice ve Sněmovně dlouhodobě blokuje, a přitom sama žádná řešení nemá.

5. Evropská unie perzekvuje Maďarsko. Braňme se společně s Orbánem proti diktátu Bruselu!

Maďarsko již nelze kvůli trvalému porušování evropských hodnot ze strany vlády premiéra Viktora Orbána považovat za plnohodnotnou demokracii, konstatovali minulý čtvrtek poslanci Evropského parlamentu. V usnesení přijatém výraznou většinou hlasů kritizovali podle nich neúčinný postup orgánů EU vůči Maďarsku. Europoslanci následně vyzvali Evropskou komisi, aby začala důsledně uplatňovat pravidla umožňující odebrat Budapešti část unijních peněz a Komise EU následně navrhla odebrat Maďarsku 7,5 miliardy eur (184 miliard korun) z fondů EU. Hnutí SPD s tímto postojem ostře nesouhlasí. Evropský parlament a Evropská komise by se měly v první řadě zamyslet nad odstraňováním příčin zdražování, inflace a energetické a potravinové krize členských států, a nikoliv odvádět pozornost od těchto zásadních témat kritikou Maďarska, anebo pomocí Ukrajině, která ani není unijním členským státem. Podle nás maďarský premiér Viktor Orbán pouze důsledně hájí zájmy Maďarska, odmítá na své území vpouštět nelegální imigranty, odmítá propagandu LGBT+ ve školách a legitimně kritizuje sankce uvalené ze strany EU na Ruskou federaci, které v k důsledku zásadně poškozují naše občany a naše firmy. Orbánova strana Fidesz vládne v Maďarsku nepřetržitě od roku 2010 a v posledních volbách letos v dubnu byl její výsledek dokonce téměř na úrovni 54 procent oprávněných voličů. Fidesz má tedy v maďarském parlamentu dvoutřetinovou ústavní většinu a Viktor Orbán je zároveň počtvrté za sebou premiérem. Hnutí SPD nedávno se stranou Fidesz navázalo dlouhodobé strategické partnerství, jehož cílem jsou konzultace a koordinace politických kroků a obrana národních zájmů zemí V4. Hnutí SPD vyjadřuje Maďarsku a premiéru Orbánovi v jejich sporu s EU plnou podporu!

6. Tyto volby jsou referendem o škodlivé vládě Petra Fialy. Netříštěme hlasy a volme vlastence sjednocené nejsilnějším národním hnutím SPD.

Ke konci tohoto týdne, v pátek 23. a sobotu 24. září, proběhnou volby do zastupitelstev obcí a měst a první kolo voleb do Senátu. Tyto volby budou zároveň referendem o vládě Petra Fialy (ODS), a občané tak budou mít na dlouhou dobu poslední příležitost vyjádřit svůj názor na devítiměsíční působení této vlády, které vedlo k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi, k drakonickému růstu cen všech základních životních potřeb (zejména potravin a energií) a k propadu životní úrovně milionů občanů. Voliči tak budou moci vystavit vládní koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN politický účet. V těchto volbách bude zásadně důležité netříštit hlasy a nevolit účelově vzniklé a mimoparlamentní strany, které nemají zastoupení ve Sněmovně. Jedinou reálnou významnou opoziční vlasteneckou silou, která je kompetentní podílet se na správě země, je hnutí SPD. Podle aktuálního volebního modelu agentury STEM pro televizi Prima z minulého týdne je hnutí SPD pět dnů před volbami druhým nejsilnějším politickým subjektem s podporou 14,3 % občanů, a je tak druhým nejsilnějším politickým subjektem zastoupeným ve Sněmovně, což svědčí o správnosti našeho programu. Hnutí SPD podalo kandidátní listiny do komunálních voleb celkem ve 337 městech a obcích, z toho kolem 50 v koalicích s programově blízkými stranami nebo s místními sdruženími. Spojujeme vlastence a konzervativně smýšlející občany. Nabídli jsme spolupráci i dalším politickým subjektům. Kdo chtěl, tak toho využil, kdo nechtěl, odmítl a záměrně snižuje volební potenciál pronárodních sil. Žádáme tímto všechny naše členy, příznivce a hlavně občany nespokojené s Fialovou vládou, aby se těchto voleb určitě zúčastnili v maximálním počtu a aby svými hlasy vyjádřili podporu kandidátům hnutí SPD, a dali tak současné vládě jasně najevo, že nastal čas na její demisi.

16. 9. 2022

Usilujeme o urychlené zastavení extrémního zadlužování České republiky!

Fialova vláda se může pochlubit tím, že v rámci unijních zemí patří České republice prvenství v rychlosti nárůstu veřejného dluhu. Celkem hodlá tato vláda, tvořená slepencem pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů, zadlužit naší republiku do konce volebního období o více než bilion korun. 

Hnutí SPD vidí v tomto neblahém prvenství hlavně neschopnost současné vlády pod vedením premiéra Petra Fialy řešit krizový stav se zdražováním, které je zapříčiněno stále se zvyšujícími cenami energií. Ten vede Českou republiku k ekonomickému bankrotu, což zhoršuje kvalitu sociálního systému či zdravotnictví. Ve finále se to odráží v tom, že se občanům snižuje jejich životní standard. To je pro nás nepřijatelné. 

Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou (ODS) navrhuje na příští rok schodek státního rozpočtu ve výši 270 miliard korun a dle výhledu na další dva roky plánuje další deficity každoročně okolo 250 miliard korun, což by znamenalo zadlužit Českou republiku po dobu čtyřletého mandátu celkově více než o jeden bilion korun. To ale vládě zřejmě nevadí a jen kvituje, že bude mít vyšší příjmy z DPH, spotřební daně a daní z příjmu fyzických a právnických osob. Pro příští rok se počítá s částkou o 120 miliard vyšší než letos. Minulý týden byla v Poslanecké sněmovně schválena novela zákona o státním rozpočtu na rok 2022, zvyšující jeho schodek o 50 miliard korun na celkových 330 miliard. Poslanci za hnutí SPD hlasovali proti navýšení.  

Jsme přesvědčeni, že k ekonomické stabilitě České republiky přispěje důsledná podpora českých firem, investice do projektů, které státu přinesou další příjmy a také ochrana ekonomických zájmů země. Odmítáme platby solárním baronům a systém neúčelných dotací EU, včetně biopaliv. Navrhujeme zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací a zdanění nadnárodních internetových gigantů typu Facebook a Google, které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v naší republice. V rámci úspor navrhujeme razantní snížení zbytných výdajů státu v oblasti veřejné byrokracie, omezení plateb do rozpočtu EU, snížení výdajů na předražené armádní zakázky ze zahraničí a omezení vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým.

Hnutí SPD usiluje o zastavení zadlužování země. Již opakovaně jsme předložili své programové návrhy v oblasti struktury parametrů státního rozpočtu a jednou z našich priorit je zajištění konsolidace veřejných financí. Není možné mít dlouhodobě vyšší výdaje než příjmy. ČR musí hospodařit podle předem připraveného a na základě důkladných analýz vypracovaného státního rozpočtu. Prioritou je zajištění jeho vyrovnanosti a příjmových zdrojů. Pro hnutí SPD je Česká republika a její občané na prvním místě.

14. 9. 2022

Opožděné řešení energetické krize, představené vládou, je výsměchem občanům!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

vláda Petra Fialy zastropovala ceny energií na extrémně vysoké úrovni. Je to naprosto nedostatečné řešení a výsměch občanům. Jednání vedení Evropské unie o energetice skončilo fiaskem a nepřineslo žádné skutečné řešení zdražování. Premiér Fiala (ODS) a ministr průmyslu Síkela (STAN) jen obelhávají lidi. Vládní návrhy v oblasti energetiky pouze nedostatečně řeší důsledky zdražování, nikoli jeho příčiny. Policie na našem území zadržela více nelegálních imigrantů než v době uprchlické krize. Vyzýváme vládu, aby chránila naše hranice! Vláda Petra Fialy pokračuje v rapidním zadlužování naší země. Kandidátem hnutí SPD na prezidenta republiky je Jaroslav Bašta. Má všechny předpoklady být vynikajícím prezidentem chránícím národní zájmy.

1. Vláda Petra Fialy zastropovala ceny energií na extrémně vysoké úrovni. Je to naprosto nedostatečné řešení a výsměch občanům.

Vláda koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), STAN, Piráti neudělala v oblasti energetické krize od svého nástupu před devíti měsíci vůbec nic! Ignorovala návrhy SPD, odborníků i řešení, která přijaly všechny okolní evropské státy. Pouze vyčkávala, až za ni něco vymyslí orgány EU v Bruselu a zaklínala se celoevropským řešením. Opožděné řešení, představené vládou v pondělí, je absolutně nedostatečné a je i v rozporu s vládními sliby, že nenechá občany a firmy padnout. Je to výsměch občanům. Fialovou vládou navržený cenový strop na úrovni 6 Kč za kilowatthodinu silové elektřiny je nepřijatelně vysoký, když donedávna se kilowatthodina silové elektřiny včetně DPH prodávala za 2 Kč! Přitom má naše republika u nás vyráběné levné elektřiny přebytek! Trojnásobná cena je neúnosná, s poplatky za odběrné místo, přenos, distribuci, příkon a jistič je to 9 Kč za kilowatthodinu! To samé platí pro zemní plyn. Vládou navržený strop 3 Kč za kilowatthodinu je více než čtyřnásobné zvýšení oproti loňsku, kdy stála kilowatthodina okolo 70 haléřů. Pro ty, kteří plynem topí, je to likvidační. Pro průmyslové firmy vláda nepředstavila pomoc zatím vůbec žádnou, a nechává je tak i nadále v nejistotě! Řešením dle SPD je okamžité zastropování cen elektřiny a plynu pro všechny české odběratele na maximálně poloviční úrovni oproti vládnímu návrhu a snížení DPH na nulovou sazbu. Odmítáme nesmyslné tvrzení Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), že vysoká cena elektřiny pro české zákazníky způsobená jejím vývozem a obchodováním na lipské komoditní burze je projevem solidarity za to, že dovážíme plyn a ropu. Je to lež! Pokud bychom uzavřeli smlouvy na dodávky plynu a ropy napřímo s jejich producenty, a nikoli s německými překupníky, byla by i cena těchto surovin pro české zákazníky přijatelně nízká, jako je tomu mj. na Slovensku a v Maďarsku. A my bychom měli levnou elektřinu a do zahraničí by se prodávaly pouze přebytky.

2. Jednání vedení Evropské unie o energetice skončilo fiaskem a nepřineslo žádné skutečné řešení zdražování. Premiér Fiala (ODS) a ministr průmyslu Síkela (STAN) jen obelhávají lidi.

Jednání Rady ministrů pro energetiku zemí EU skončilo minulý pátek dle očekávání fiaskem. Potvrzuje se dlouhodobý názor hnutí SPD, že žádné evropské řešení drasticky vysokých cen elektřiny a plynu nemůže fungovat. Jeho hledání je jenom prodlužováním současné krize, která je pro mnohé naše domácnosti a firmy likvidační. Prohlášení premiéra Petra Fialy (ODS) a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) o úspěšných výsledcích tohoto jednání jsou jen dalším obelháváním české veřejnosti. Toto jednání žádné výsledky nepřineslo, pouze dalo doporučení rozpracovat několik návrhů, kdy jeden je horší než druhý. Evropská komise preferuje komplikovaný mechanismus, kdy by výrobci elektřiny odváděli část svých příjmů do fondu EU, odkud by byly tyto prostředky přerozdělovány jako kompenzace ke spotřebitelům elektřiny v členských zemích. Vláda Petra Fialy (ODS) dlouhodobě odmítala přijmout národní řešení, nyní se na tomto mimořádném summitu potvrdilo, že drtivá většina členských zemí EU přijala svá vlastní opatření již dávno. Návrhy na řešení zdražování a pomoci našim občanům a firmám představilo hnutí SPD v deseti bodech již před několika měsíci, vláda však tyto naše návrhy dlouhodobě ignoruje.

3. Vládní návrhy v oblasti energetiky pouze nedostatečně řeší důsledky zdražování, nikoli jeho příčiny.

Vláda Petra Fialy (ODS) zvažuje v rámci řešení energetické krize a drahoty zavedení speciální daně z mimořádných zisků pro energetické a petrochemické firmy a bankovní sektor (tzv. sektorová daň, windfall tax), ale s tím, že hodlá podřízeně a alibisticky vyčkávat až na rozhodnutí a povolení z EU. Konkrétní parametry a představy ale vláda zatím nepředstavila a nejsou známy možné dopady a rizika. Jde například o riziko tzv. daňové optimalizace, kdy příslušné firmy v reakci na zavedení nové speciální daně mohou nejrůznějšími způsoby a investicemi do značné míry uměle snižovat své zisky a daňové základy. Tudíž ani výnos z této daně nemusí zdaleka naplnit vládní očekávání. V bankovním sektoru v tomto případě zase hrozí zvyšování poplatků a úroků z úvěrů. Vládní návrhy v oblasti energetiky pouze nedostatečně řeší důsledky kritické situace, nikoli její příčiny. Dle hnutí SPD je dlouhodobým systémovým řešením jednoznačně ukončení obchodování s elektřinou vyrobenou v ČR přes lipskou komoditní burzu a zajištění nízkých zastropovaných cen energií pro české občany, opuštění systému spekulativního obchodování s emisními povolenkami, kontrakt na levný plyn přímo od producenta a odstoupení od šíleného projektu EU Green Deal.

4. Policie na našem území zadržela více nelegálních imigrantů než v době uprchlické krize. Vyzýváme vládu, aby chránila naše hranice!

Česká policie na počátku září zaznamenala opět značný nárůst pohybu nelegálních imigrantů na území České republiky. Průměrně je to až 170 osob denně a jedná se hlavně o Syřany. Od začátku roku bylo na našem území zadrženo už přes deset tisíc osob, nejvíce v Jihomoravském a Zlínském kraji. Tyto počty jsou vyšší než v krizovém roce 2015! A to jde jen o vrchol ledovce, velké množství imigrantů zůstává nezachyceno. Hnutí SPD považuje nárůst objemu nelegální imigrace do Evropy za velmi varovný signál. Jeho příčinou je v prvé řadě vstřícná migrační politika EU a Fialovy vlády a také chování Turecka, které porušuje dohodu s EU o zadržování nelegálních imigrantů na svém území výměnou za masivní finanční kompenzace. Tato situace souvisí i s blížícími se parlamentními a prezidentskými volbami v Turecku, kdy prezident Erdogan zneužívá migrační kartu a vydírá státy EU pomyslným „zvednutím závory". Vyzýváme proto nečinného a nekompetentního ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), aby urychleně přijal opatření k důsledné ochraně naší státní hranice, aby si nelegální imigranti nemohli z naší země dělat volný koridor k cestě na Západ. Masovou migraci považujeme dlouhodobě za bezpečnostní riziko, zdroj kriminality, násilí a terorismu. Hnutí SPD jako jediný parlamentní politický subjekt říká jasné ne imigraci z muslimských a afrických zemí a jasné ne jakýmkoliv snahám o islamizaci naší země prostřednictví nekontrolované imigrace!

5. Vláda Petra Fialy pokračuje v rapidním zadlužování naší země.

Vláda Petra Fialy (ODS) pokračuje v rapidním zadlužování naší země. Minulou středu prosadila ve Sněmovně v prvním čtení novelu zákona o státním rozpočtu, která zvyšuje letošní rozpočtový deficit ve výši 280 miliard korun na 330 miliard. A to navíc vláda v novele vůbec nezohledňuje náklady na úsporný energetický tarif a na zvýšení platů státních zaměstnanců. Česká republika je v současné době státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU. A to přesto, že meziročně stouply jen za první pololetí veřejné příjmy o 90 miliard korun vzhledem k inflaci a enormně vysokým cenám energií, pohonných hmot a potravin a výběru nepřímých daní z těchto komodit. Vláda vůbec nešetří na zbytných výdajích. Místo, aby vláda pomohla českým občanům a firmám, tak zvyšuje platby do zahraničí, na předražené zbrojní zakázky a na podporu Ukrajiny. S takovou rozpočtovou politikou nemůže hnutí SPD souhlasit!

6. Kandidátem hnutí SPD na prezidenta republiky je Jaroslav Bašta. Má všechny předpoklady být vynikajícím prezidentem chránícím národní zájmy.

V sobotu proběhlo v Praze mimořádné celostátní Grémium hnutí SPD. Byla zde diskutována podoba závěrečné fáze volební kampaně, která je založena zejména na kontaktech s občany v ulicích obcí a měst a na krajských mítincích s prezentací našich kandidátů a volebních programů pro komunální a senátní volby, jejichž hlavním cílem je zlepšení životů obyvatel naší země. Na tomto celostátním Grémiu byli rovněž prezentování lídři hnutí SPD pro volby do zastupitelstev krajských měst a hlavního města Prahy a také naši kandidáti do Senátu. Celostátní Grémium jednomyslně doporučilo poslaneckému klubu hnutí SPD nominovat jako kandidáta pro volbu prezidenta České republiky poslance Jaroslava Baštu. Jde o člověka s obrovskou životní zkušeností v oblasti boje za svobodu, demokracii a lidská práva, disidenta, politického vězně v době tzv. normalizace (vězněn 2,5 roku) a jednoho z prvních signatářů Charty 77. Jaroslav Bašta byl v letech 1998 až 2002 ministrem vlády České republiky a poté velvyslancem ČR v Rusku a na Ukrajině. Jaroslav Bašta nikdy nebyl členem KSČ, hovoří anglicky, německy a rusky. Vzhledem ke svému charakteru, životním, profesním a politickým zkušenostem a mezinárodnímu rozhledu má všechny předpoklady k tomu být vynikajícím prezidentem České republiky chránícím naše národní zájmy.

7. 9. 2022

Škodlivá vláda Petra Fialy nemá důvěru občanů, a proto by měla podat demisi!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda sice přežila hlasování o nedůvěře v parlamentu, důvěru občanů ale nemá. Škodlivá vláda by měla podat demisi. Premiér Fiala lživě a arogantně obvinil a urazil občany. Lidem už došla trpělivost s premiérem Fialou a s jeho neschopnými ministry. Vláda Petra Fialy hodlá zadlužit naši republiku o více než bilion korun. Česká republika je státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU. Německo prosazuje definitivní konec suverenity států v EU. Fialova vláda nehájí české zájmy, ale je vazalem Bruselu a Berlína. Hnutí SPD prosazuje, aby česká vláda podobně jako polská požadovala na Německu reparace za nacistickou okupaci.

1. Fialova vláda sice přežila hlasování o nedůvěře v parlamentu, důvěru občanů ale nemá. Škodlivá vláda by měla podat demisi.

Minulý týden proběhla schůze Poslanecké sněmovny ohledně návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS), která byla svolána i na základě podpisů poslanců hnutí SPD. V rámci této schůze jsme požadovali demisi vlády z důvodu jí zaviněné a absolutně nezvládnuté energetické a potravinové krize a závažných skandálů hnutí STAN, včetně aktuální kriminální kauzy Dozimetr a prorůstání organizovaného zločinu a mafie do vládních struktur. Koaliční vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN si sice udržela po 23 hodinách nepřetržitého jednání důvěru Sněmovny, ale důvěru naprosté většiny občanů již dávno nemá. Vládou nejsou zajištěny dodávky plynu pro firmy na nadcházející zimu, na dodávky uhlí se čeká až dva měsíce, ceny elektřiny, pohonných hmot a potravin dále strmě stoupají, inflace atakuje 20 % a občané mají oprávněný strach, aby kvůli nečinnosti této vlády zimu vůbec přežili. Vláda nemá žádná řešení a vyjádření jejich členů jsou zmatečná. Vláda nemyslí na naše občany, firmy krachují, kraje a obce nemají smluvně zajištěny dodávky energií pro školy, nemocnice a domovy pro seniory na příští rok a vláda až nyní volá po celoevropském řešení. Taková vláda by měla okamžitě podat demisi! To je názor SPD!

2. Premiér Fiala (ODS) lživě a arogantně obvinil a urazil občany. Lidem už došla trpělivost s premiérem Fialou a s jeho neschopnými ministry.

Logickým pokračováním jednání o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS) byla v sobotu 3. září demonstrace na Václavském náměstí v Praze, které se zúčastnilo cca 100 tisíc občanů. Tato demonstrace, na které byli přítomni také členové SPD a naši příznivci, byla vyjádřením oprávněných obav občanů o jejich budoucnost z důvodů naprosté neschopnosti vlády, neřešení závažných ekonomických a sociálních problémů a padaly zde oprávněné požadavky na demisi této vlády. Ještě nikdy v novodobé historii necítili naši občané takovou beznaděj! A je zřejmé, že lidem už došla trpělivost s premiérem Fialou (ODS) a s jeho neschopnými ministry. Současná vláda na ně kašle a nechala je na holičkách. Také následná mediální vyjádření premiéra Fialy ohledně této demonstrace byla arogantní a hloupá. Demonstrovali zde naštvaní občané a jednalo se o oprávněný a zcela legitimní protest! Premiér Fiala svými výroky veřejně a bez důkazů obvinil účastníky demonstrace ze spolupráce s cizí mocí proti zájmům naší země. Je to lež! Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelná situace, kdy někdo z občanů je označován nálepkou jen proto, že nesouhlasí s politikou vlády. Nekompetentní premiér se tím snaží zamaskovat svoji vlastní neschopnost, jak řešit zdražování, organizovaný zločin a korupci ve vládních stranách, což jsou pravé důvody vysoké účasti občanů na této demonstraci. Stav, kdy předseda vlády takovýmto způsobem osočuje občany České republiky, nelze vnímat jinak než jako útok na občanská práva a základní demokratické principy. Požadujeme, aby premiér svá tvrzení vůči zúčastněným občanům buď doložil jasnými důkazy, anebo se účastníkům demonstrace veřejně omluvil a následně odstoupil ze své funkce.

3. Vláda Petra Fialy hodlá zadlužit naši republiku o více než bilion korun. Česká republika je státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU.

Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou (ODS) navrhuje na příští rok schodek státního rozpočtu ve výši 270 miliard korun. A to přesto, že odhaduje pro rok 2023 celkově o 120 miliard vyšší příjmy z DPH, spotřební daně a daní z příjmu fyzických a právnických osob než letos! Pro letošní rok chce vláda zvýšit rozpočtový deficit na 330 miliard korun a dle výhledu na další dva roky plánuje další deficity každoročně okolo 250 miliard korun. Vše tedy nasvědčuje tomu, že vláda Petra Fialy (ODS) hodlá Českou republiku zadlužit za dobu svého plánovaného čtyřletého mandátu celkově více než o jeden bilion korun! Přitom před volbami lživě slibovala snížení deficitu veřejných financí a vyrovnané státní rozpočty. Takto koncipovaný státní rozpočet je neufinancovatelný, protože plánované výdaje státu jsou tak vysoké, že si na ně stát není schopen zajistit dostatečné příjmy. Jde tedy o další z řady vládních cynických a vědomých lží. Česká republika je nyní státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU. Hnutí SPD již opakovaně předložilo své programové návrhy v oblasti struktury parametrů státního rozpočtu. Patří mezi ně razantní snížení zbytných výdajů státu v oblasti veřejné byrokracie, omezení plateb do rozpočtu EU, snížení výdajů na předražené armádní zakázky ze zahraničí anebo razantní omezení vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým. Na straně příjmů potom SPD navrhuje například zdanění nadnárodních internetových gigantů typu Facebook a Google, které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, či zdanění dividend vyváděných zahraničími korporacemi z České republiky. 

4. Německo prosazuje definitivní konec suverenity států v EU. Fialova vláda nehájí české zájmy, ale je vazalem Bruselu a Berlína.

Německý spolkový kancléř Olaf Scholz při své návštěvě Prahy minulý týden již poněkolikáté veřejně navrhl, aby při hlasováních v Evropské radě přestal platit princip jednomyslnosti a právo veta členských států, a to včetně oblastí daňové, obranné a zahraniční politiky. Pokud by se tento dlouhodobý německý plán realizoval, šlo by o definitivní konec státní suverenity České republiky, jejíž občané by se ocitli zcela v područí cizích zájmů, zejména Berlína a Bruselu. Je naprosto šokující, že se premiér Petr Fiala (ODS) ani ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) proti tomuto mocensky arogantnímu postoji německého kancléře okamžitě tvrdě nevyhranili a v minulosti ho označili jako vhodný. Je tak zcela evidentní, že vláda Petra Fialy ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN nehájí národní zájmy a suverenitu České republiky, ale je vazalem zejména Německa. Postoj německého kancléře činí naléhavým přijetí návrhu SPD na zákon o referendu, včetně možnosti hlasování o vystoupení České republiky z EU, ve kterém by se všichni naši občané mohli k této zásadní otázce vyjádřit. Současná vláda ale jeho projednání ve Sněmovně dlouhodobě odkládá.

5. Hnutí SPD prosazuje, aby česká vláda podobně jako polská požadovala na Německu reparace za okupaci.

Polsko se rozhodlo oficiálně žádat po Německu vyplacení válečných reparací za období nacistické okupace. Oznámil to minulý týden u příležitosti připomínky 83. výročí vypuknutí druhé světové války klíčový polský politik Jarosław Kaczyński, předseda vládnoucí strany Právo a spravedlnost. Náhrada za škody, kterou má Německo Polsku zaplatit, činí 6,2 bilionu zlotých (zhruba 32 bilionů korun). Tento polský požadavek zároveň ukazuje na zbabělost a lhaní mnoha českých vládních politiků, kteří opakovaně tvrdili, že žádat Německo o úhradu válečných reparací není již právně ani politicky možné. Hnutí SPD, jako jediná politická síla, se dlouhodobě veřejně hlásí k myšlence, že i Česká republika musí po Německu požadovat urychlené vyplacení reparací, které nám Německo jako následnický stát nacistické Třetí říše za brutální okupaci českých zemí v letech 1939-1945, smrt více než 360.000 našich občanů a způsobení ohromných hospodářských a majetkových škod dodnes dluží. Máme na to evidentní právní nárok a jsme tím povinni našim předkům a všem obětem nacistické okupace. Právo na vyplacení těchto válečných reparací nám přiznala Postupimská konference i reparační konference v Paříži. Z celkové částky přiznané nám Pařížskou reparační smlouvou, což bylo 306 miliard korun v tehdejší měně, nám Německo dosud zaplatilo pouze 0,07 procenta, tedy necelou tisícinu. Podle hodnověrných odhadů a propočtů na základě vývoje hodnoty měny a cen nám tedy Německo dluží ještě minimálně 4 biliony korun, přičemž některé odhady hovoří až o 15 bilionech. Již v minulém období SPD písemně požádalo vládu tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO), aby reparace vymáhala, ale Babišova vláda to odmítla s poukazem na možné narušení česko-německých vztahů. Hnutí SPD podporuje tento požadavek Polska vůči Německu jako oprávněný a jsme přesvědčeni, že stejným způsobem musí postupovat i Česká republika. V tomto smyslu vyzveme také premiéra Petra Fialu (ODS).

6. 9. 2022

Všech dvacet poslanců hnutí SPD hlasovalo pro vyslovení nedůvěry vládě!

Dne 1. září 2022 proběhla 36. schůze Poslanecké sněmovny s jediným bodem jednání: „Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky.“

Schůze se konala i na základě podpisů poslanců hnutí SPD. Důvodem ke svolání byla energetická krize, zdražování, ale také závažné skandály kolem vládního hnutí STAN, včetně aktuální kriminální kauzy Dozimetr a prorůstání organizovaného zločinu a mafie do vládních struktur, a neodstoupení ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).

Hnutí SPD konstatuje, že když se na základě předvolebního spolčení dostala k moci vládní koalice pěti stran, ODS, Pirátů, STAN, KDU-ČSL a TOP 09, tak necítila potřebu řešit velmi aktuální problémy, které negativně začali pociťovat naši občané. Největší problémem pro mnoho z nich je, jak vyjít se svými financemi. Nehorázné zdražování energií mělo za následek, že se sekundárně zdražilo vše ostatní: potraviny, služby, voda, teplo atd. Na základě nečinnosti vlády se tak stále více lidí propadá do existenční chudoby a do dluhových a exekučních pastí. Občanům se velmi rychle snižuje jejich životní úroveň a situace se stále zhoršuje.

SPD na tento stav upozorňuje na každém jednání Poslanecké sněmovny, kdy neustále navrhujeme zařadit na program schůzí body, týkající se pomoci českým občanům v souvislosti s astronomicky rostoucími cenami základních životních potřeb, ale poslanci vládní pětikoalice s arogancí odmítají tyto problémy řešit. Vládu ale problémy českých občanů tak netrápí a prioritně vynakládá prostředky a čas na zajištění předsednictví České republiky v Evropské unii, které jsme oficiálně převzali na půl roku prvního července. Vláda se tak plně zaměřila na Evropskou unii a na Ukrajinu, a vůbec neřeší krizovou situaci v souladu s rostoucím zdražováním a inflací v České republice. Problémy s rostoucími cenami energií a plynu pro naše občany, firmy a instituce jakoby pro vládu neexistovaly. 

To byly pro nás dosti silné argumenty, abychom svolali schůzi Poslanecké sněmovny, na které jsme hlasovali pro vyslovení nedůvěry vládě. Po téměř dvacet tří hodinovém jednání hlasovalo pro navržené usnesení 84 poslanců včetně všech dvaceti poslanců hnutí SPD, proti bylo 100 poslanců z vládní koalice. Usnesení tak přijato nebylo, jelikož pro by muselo být minimálně 101 poslanců.   

Hnutí SPD závěrem konstatuje, že naší důvěru tato vládu nemá, kdy stejný názor zastává většina našich občanů. Díky tomu, že se nepodařilo vyjádřit nedůvěru vládě Petra Fialy, se budou dál dostávat miliony českých občanů do neřešitelných finančních a sociálních problémů a české firmy budou krachovat, neboť současná Fialova vláda nemá řešení pro energetickou krizi v České republice a stále se zvyšující inflaci.

1. 9. 2022                 

Kvalitní vzdělávací systém a efektivní podpora vědy je pro hnutí SPD prioritou!

Dnes se opět žáci základních škol a studenti středních odborných škol a gymnázií plně zapojili do výukových aktivit v rámci školního roku 2022/23. Studentům vysokých škol začne výuka v zimním semestru akademického roku 2022/23 o měsíc později. 

Hnutí SPD přeje více než milionu žákům základních škol a téměř půl milionu studentům středních škol a gymnázií, aby jejich návrat do školních lavic proběhl bez komplikací a opět se zapojili do vzdělávacího procesu s nadšením. Novým prvňáčkům základních škol přejeme, aby našli ve výuce zalíbení.    

Pro hnutí SPD je kvalitní vzdělávací systém a efektivní podpora vědy zásadním strategickým cílem pro úspěšnou budoucnost země, což vyplývá i z našeho programu. Systém vzdělání má vytvářet předpoklady pro úspěšné pracovní a osobní uplatnění každého občana a zároveň by měl respektovat práva dětí a zájem rodičů. Školy musí pracovat na základě vzdělávacích dokumentů, kde MŠMT stanoví jasné obsahové požadavky z hlediska průběhu vzdělávání. Systém středního školství by měl nabízet dostupnou síť škol s kvalitní odbornou i všeobecnou přípravou. Víceletá gymnázia musí být zásadním nástrojem přípravy talentovaných dětí s výraznými studijními předpoklady. Podporujeme intenzivní rozvíjení technické a řemeslné přípravy na odborných školách a učilištích tak, aby odpovídala požadavkům praxe, s čímž souvisí zapojení technologicky dobře vybavených firem do praktické výuky žáků. Zároveň odmítáme současný systém společného vzdělávání, tzv. inkluzi, která nesmí vést ke snížení kvality vzdělávání a poškozování zájmu dětí.

S drastickým nárůstem cen energií a inflace budou mít největší potíže právě rodiče dětí. Z průzkumu Providentu odvysílaném v hlavních večerních zprávách na zpravodajském kanále CNN Prima News vyplývá, že se řada rodičů bojí, aby jim nechyběly peníze na školní pomůcky. Odhadují, že letos by za ně v průměru měli zaplatit kolem tří až pěti tisíc korun. Jak uvedla jedna respondentka průzkumu, dále jsou to výdaje na oblečení, bačkory, sálové boty. Významnou finanční položku též tvoří obědy, družina, kroužky. Právě kroužky bude muset 14 % rodičů podle průzkumu omezit. Až 11 % z dotazovaných rodičů si bude muset vzít ke své práci brigádu nebo směny navíc. Rodinu o pomoc musí požádat 6 % a stejné procento rodičů přiznává, že jejich dítě bude chodit na oběd jen někdy. Průzkum si nechala vypracovat organizace Neviditelní.

Pro hnutí SPD je nepřijatelné, jak současná vláda Petra Fialy neřeší pomoc našim občanům, včetně našich dětí. Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5.000 korun je spíše výsměchem, a ještě na něj celá řada rodičů nemá nárok, např. z důvodu výše jejich příjmu, nebo pokud je studující dítě starší 18 let. Naše děti si zaslouží bezplatné kvalitní vzdělání a možnost vyžití v různých zájmových, kulturních a sportovních kroužcích.

30. 8. 2022

Hnutí SPD dlouhodobě volá po znovuzavedení ochrany našich státních hranic!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

cena elektřiny v ČR je nyní 17x vyšší než před dvěma lety a plynu dokonce 37x vyšší! Vláda Petra Fialy způsobuje chudobu občanů a krachování firem. Fialova vláda rozvrací hospodářství a ožebračuje lidi. Pojďme společně dotlačit vládu k tomu, aby odstoupila. Vláda Petra Fialy odebráním peněz ze zdravotnictví ohrožuje zdraví českých občanů a zhoršuje zdravotní péči i platové a pracovní podmínky zdravotníků. Příliv nelegálních imigrantů do České republiky se opět výrazně zvyšuje. Policie již zadržela více imigrantů než v době migrační krize v roce 2015!

1. Cena elektřiny v ČR je nyní 17x vyšší než před dvěma lety a plynu dokonce 37x vyšší! Vláda Petra Fialy způsobuje chudobu občanů a krachování firem.

Trh s energiemi kolabuje a cena elektřiny v České republice je v současné době 17x vyšší než před dvěma lety a plynu dokonce 37x vyšší! Červencový index HEPI (Household Energy Price Index), který porovnává cenu energií pro domácnosti v jednotlivých evropských metropolích, uvádí, že např. v Praze platí lidé po přepočtu dle parity kupní síly měny za elektřinu nejvyšší cenu v celé Evropě. Česko je přitom zároveň jeden z největších vývozců elektřiny na světě. Aktuální cena elektřiny na pražské pobočce lipské burzy byla v závěru minulého týdne v přepočtu 24,24 Kč za kWh silové elektřiny. S distribucí, přenosem a DPH (21 %) je tak aktuální koncová cena 35 Kč za kWh silové elektřiny pro koncové uživatele. Cena na burze tak atakuje magickou částku 1 tisíc eur (!!) za MWh (přesně 984 eur). Situace je kritická a vláda Petra Fialy (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) jedná pozdě a navíc až na základě tlaku opozice. Přitom hnutí SPD již před několika měsíci navrhlo deset bodů, jak bojovat proti energetické krizi a zdražování. A vláda až nyní, kdy jsou ceny energií v astronomické výši, volá po zastropování cen, a navíc se dovolává řešení na úrovni EU. Spoléhat na společné řešení na úrovni EU je naivita a nemůže existovat, protože každý stát má jiný energetický mix a jinou cenovou hladinu. A navíc kdo ze států EU opatření chtěl přijmout, tak je již dávno přijal. Slovensko a Polsko již ceny energií zastropovalo. Podobně i například Španělsko a Portugalsko. Za současnou situaci nese plnou odpovědnost vláda Petra Fialy, která svou nečinností způsobila energetickou chudobu občanů a firem, recesi průmyslu, hospodářství a ohrožení sociálního smíru. Podniky krachují a řada z nich nepřežije zimu, chystají se stávky a je ohrožen chod nemocnic. Vláda přichází s opatřeními pozdě a řeší důsledky, a nikoliv příčiny. Možnosti, jak zastavit růst cen energií, je zastropování jejich cen, odchod z komoditní burzy v Lipsku a začít prodávat levnou českou elektřinu napřímo našim občanům. Dále odstoupení od Green Dealu EU a systému spekulací s emisními povolenkami EU. Vláda Fialovy pětikoalice je jednou z nejhorších, které jsme kdy měli, nechá se vléci sledem událostí a neumí řídit stát v dobách krizí, které se momentálně šíří naší zemí, a proto voláme po jejím odvolání a demisi. To je názor SPD!

2. Vláda Petra Fialy rozvrací hospodářství a ožebračuje lidi. Pojďme společně dotlačit vládu k tomu, aby odstoupila.

Dne 1. září proběhne hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS). Hnutí SPD připojilo podpisy svých poslanců pro svolání této schůze. Cílem hnutí SPD je vytvořit takový tlak na vládu ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN, aby uznala, že nemůže pokračovat a odstoupila. Důvody jsou jasné – vládou nezvládnutá energetická a potravinová krize a kauzy hnutí STAN spojené s organizovaným zločinem včetně té zatím poslední, a sice jmenování Petra Mlejnka ředitelem rozvědky (Úřadu pro zahraniční styky a informace). Mlejnek byl dlouhodobě v kontaktu s Michalem Redlem, který je hlavním obviněným v kauze Dozimetr, o čemž ministr vnitra Rakušan již před jmenováním Mlejnka do funkce věděl, a přesto jej do funkce se souhlasem vlády jmenoval, navíc bez potřebné prověrky na nejvyšší stupeň. Podle aktuálního průzkumu společností Morning Consulting si jen 2 z 10 našich občanů myslí, že naše země se ubírá správným směrem. Premiérovi Petru Fialovi pak nedůvěřuje 78 procent lidí, a má tak mezi evropskými premiéry nejnižší podporu mezi svými občany ze všech evropských států. Vládní diletantismus, který nyní vyvrcholil, rozvrací naše hospodářství. Pomoc občanům a firmám ze strany vlády je nulová. Dle názoru hnutí SPD nezbývá jiné řešení než okamžitý odchod neschopné, nečinné a protinárodní vlády, dokud je čas! Vláda nemá řešení, má skandály a není vládou odborníků. Proto budeme samozřejmě hlasovat pro její konec. Nejlepším způsobem, jak vládě vystavit účet ze strany veřejnosti, pak budou senátní a komunální volby 23. a 24. září 2022. Vyzýváme voliče, kterým není situace v naší zemi lhostejná, aby hlasovali pro kandidáty jediné skutečné parlamentní silné, kompetentní a vlastenecké opozice, kterou je hnutí SPD!

3. Vláda Petra Fialy odebráním peněz ze zdravotnictví ohrožuje zdraví českých občanů a zhoršuje zdravotní péči i platové a pracovní podmínky zdravotníků.

Poslanci stran vládní koalice – ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti – minulou sobotu v ranních hodinách s definitivní platností odhlasovali odebrání 14 miliard korun ze systému zdravotního pojištění. Přehlasováním prezidentského veta tak bezprecedentním způsobem ohrožují dostupnost, rozsah a kvalitu již tak často dlouhodobě odkládané zdravotní péče poskytované v České republice. V důsledku odebrání finančních prostředků značného objemu dojde nevyhnutelně ke zhoršení zdravotní péče. Stejně tak se zhorší pracovní a platové podmínky našich zdravotníků, což povede k dalšímu prohloubení jejich nedostatku v resortu. Odpovědnost za to nese jednoznačně vláda Petra Fialy (ODS), jejíž asociální kroky nemají v moderní historii domácí politiky obdoby. Všichni zdravotničtí experti a všechny důležité subjekty působící ve zdravotnictví – zdravotnické pojišťovny, Česká lékařská komora, lékařské odbory, nemocnice a další – se shodují na tom, že tento vládní návrh je nesmyslný, neodůvodněný, nebezpečný a škodlivý. Ale Fialova vláda hlasům odborníků ani veřejnosti nenaslouchala a arogantně si prosadila svou, doslova za každou cenu. Hnutí SPD proti tomuto návrhu tvrdě vystupovalo a bojovalo od prvního dne jeho předložení, což bylo 7. března. Lze považovat alespoň za dílčí úspěch, že se nám jeho schválení podařilo zdržet o půl roku a že po celou tuto dobu ke snížení plateb do zdravotnictví, a tudíž ani ke zhoršení zdravotní péče, nemohlo dojít. To, že vláda svůj návrh nakonec silou většiny koaličních poslanců ve Sněmovně prosadila, je zcela ostudné a veškerá odpovědnost za snížení zdravotní péče je vina pětikoalice.

4. Příliv nelegálních imigrantů do České republiky se opět výrazně zvyšuje. Policie již zadržela více imigrantů než v době migrační krize v roce 2015!

Příliv nelegálních imigrantů do České republiky se v posledních dnech opět výrazně zvyšuje. Denně jich policisté na českých hranicích zadrží minimálně kolem stovky, ale to je pouze pomyslný vrchol ledovce. Další nelegální imigranti jsou zachyceni ve vnitrozemí, většina z nich ale není zadržena vůbec. Jen letos do konce července zadržela naše policie při nelegálním pohybu po našem území 1.960 osob, což je dokonce více než bylo v době migrační krize v roce 2015. Zejména počet syrských imigrantů z Turecka letos výrazně stoupl. Přitom Turecku platí EU každoročně vysoké kompenzační částky právě za to, aby další postup imigrantů ze svého území do Evropy neumožnilo. Tato dohoda ale evidentně není ze strany Turecka dodržována. Schengen nefunguje, a nelegální imigrace do České republiky tak má jednoznačně vliv na nárůst kriminality a na zhoršení bezpečnostní situace. Hnutí SPD dlouhodobě volá po znovuzavedení ochrany našich státních hranic a posílení bezpečnostních sborů v souvislosti s nutností permanentně a důsledně kontrolovat naše státní hranice a praktikovat nulovou toleranci nelegální imigrace po vzoru Maďarska. To však vláda Petra Fialy vytrvale odmítá!

25. 8. 2022       

Vyzýváme vládu Petra Fialy k řešení energetické krize a zdražování!          

Poslanci hnutí SPD svými podpisy přispěli ke svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Požadujeme na vládě, aby konečně představila konkrétní kroky vedoucí k řešení energetické krize a zdražování.

Hnutí SPD stále apeluje na vládu Petra Fialy, aby už konečně začala řešit problémy, které trápí naše občany a značně negativně ovlivňují jejich kvalitu života. Občané tak musí vynakládat více finančních prostředků na nákup základních potravin, pohonných hmot, a oprávněně se obávají, že už nebudou mít peníze na platbu stále se zvyšujících cen elektřiny i zemního plynu. Vláda proti zdražování všech důležitých komodit dlouhodobě nic nedělá a občanům nepomáhá. V rámci členských států EU máme například nejvyšší daň z přidané hodnoty (DPH) na potraviny, kdy se do jejich vysokých cen promítají i naše vysoké ceny energií, opět jedny z nejvyšších v celé Evropě. Co se týká cen energií, tak ty v České republice dál raketově rostou a prognóza jejich dalšího vývoje není optimistická.

To je pro naše hnutí SPD naprosto nepřijatelné, a navrhli jsme konkrétní plán řešení této situace, který jsme již dávno představili. Již několik měsíců navrhujeme 10 bodů řešení „Fialovy drahoty". Jsou mezi nimi např. odstoupení od Green Dealu, odstoupení od systému emisních povolenek EU, vystoupení z evropské energetické burzy a prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám, nákup levného plynu přímo od producentů atd. Vláda o naše návrhy nemá zájem a proti všeobecnému zdražování nic nedělá. Podle hnutí SPD se měly již dávno snížit sazby DPH u potravin a energií a to až na nulovou sazbu. Pro DPH a spotřební daň u pohonných hmot rovněž existují nástroje vlády v podobě regulací. Požadujeme také, aby se nechalo občanům více peněz z jejich pracovních příjmů. To umožní naše již podané návrhy zákonů na zvýšení daňových slev pro všechny pracující fyzické osoby a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti pro jejich pracující rodiče.

Apelujeme na vládu, aby představila lidem, jak bude v následujících měsících řešit ceny energií a zdražování. Chceme konkrétní řešení s jasným výsledkem. Vláda doposud jen mlží a jenom slibuje občanům, že jim pomůže, což občané pocítí prý hlavně v příštím roce. Vláda se zatím vše snaží lepit formou různých zvláštních sociálních dávek. Výplata těchto dávek je vázána na přílišnou byrokracii, a navíc není zabezpečeno, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Nejnověji vláda lidem připravuje takzvaný úsporný tarif na energie, ale ten přichází velice pozdě a je nedostačující.

Hnutí SPD požaduje okamžitou výraznou plošnou pomoc všem občanům, a proto jsme podpořili svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny s návrhem pořadu: „Strategie vlády pro řešení energetické krize, zdražování a hrozby rostoucí nezaměstnanosti.“ Může ale dojít k tomu, k čemu došlo ve všech našich předešlých pokusech o projednávání důležitých bodů v rámci mimořádné schůze, že návrh programu poslanci vládní pětikoalice koaliční většinou zamítnou. Tím opět dají občanům jasně najevo, že je problémy našich slušných lidí netrápí. Tato vláda nehájí zájmy našich občanů, a proto by měla odstoupit.

23. 8. 2022

Již několik měsíců navrhujeme 10 bodů řešení „Fialovy drahoty“!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy (ODS) stále odmítá řešit extrémní zdražování. Jediné „řešení", které lidem nabízí, je, aby nosili svetry. Skandál okolo jmenování Petra Mlejnka ředitelem civilní rozvědky se dále prohlubuje. Premiér Fiala zavírá oči před možným kriminálním jednáním. SPD prosazuje vyslovení nedůvěry vládě. Premiér Petr Fiala buď záměrně, nebo kvůli své ignoranci oklamal občany. Hnutí SPD na rozdíl od vlády nabízí slušným občanům řešení ve formě skutečné pomoci. Vláda Petra Fialy svým zákonem zhorší zdravotní péči. Hnutí SPD bude hlasovat proti.

1. Vláda Petra Fialy stále odmítá řešit extrémní zdražování. Jediné „řešení", které lidem nabízí, je, aby nosili svetry.

Vláda Petra Fialy (ODS) nadále odmítá řešit neustálý růst cen energií a jeho sociální důsledky. Poslanci hnutí SPD svými podpisy přispěli ke svolání mimořádné schůze Sněmovny. Budeme opět důrazně požadovat, aby vláda konečně představila strategii a konkrétní kroky řešení a pomoci občanům a firmám. Je stále zřejmější, že Fialova vláda není schopna řešit inflaci, energetickou krizi, růst cen, ekonomické ohrožení podniků a následnou nezaměstnanost. Současná vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN na rozdíl od drtivé většiny vlád ostatních evropských států neudělala dosud pro zlepšení situace absolutně nic. Zatímco v Německu, kde je průměrná mzda 110 tisíc korun, vláda snížila DPH na energie na 7 procent, vláda pětikoalice pracujícím v České republice, kde je průměrná mzda 38 tisíc korun (na níž většina občanů stejně ani nedosáhne), doporučuje „řešit" energetickou krizi omezením topení a „nošením svetrů". Vláda krizi jen prohlubuje. To vše v době, kdy jen za poslední dva měsíce se cena elektřiny na evropské energetické burze zdvojnásobila a jedna megawatthodina tzv. silové elektřiny stojí v přepočtu již více než 17 500 korun (!!), když ještě před dvěma měsíci to bylo 5 675 korun. Nadále roste i velkoobchodní cena zemního plynu, která aktuálně na burze atakuje v přepočtu hranici 6 000 korun za megawatthodinu. Vláda Petra Fialy za tři čtvrtě roku své existence dosud nedokázala představit ani konkrétní podmínky úsporného tarifu pro domácnosti a firmám a živnostníkům nechce pomoci vůbec. Hnutí SPD naproti tomu již několik měsíců navrhuje 10 bodů řešení „Fialovy drahoty". Jsou mezi nimi např. odstoupení od Green Dealu EU, odstoupení od systému emisních povolenek EU, vystoupení z evropské energetické burzy a prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám, nákup levného plynu přímo od producentů a okamžité snížení DPH u energií a základních potravin atd. Pro nás jsou občané České republiky na 1. místě!

2. Skandál okolo jmenování Petra Mlejnka ředitelem civilní rozvědky se prohlubuje. Premiér Fiala zavírá oči před možným kriminálním jednáním. SPD prosazuje vyslovení nedůvěry vládě.

Skandál okolo jmenování Petra Mlejnka ředitelem civilní rozvědky se dále prohlubuje. Mlejnek je dlouhodobě napojen na hlavu mafiánské skupiny Michala Redla a navzdory tomu ho do funkce prosadil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Premiér Petr Fiala (ODS) nedokáže situaci naléhavě řešit, čímž podle našeho názoru v podstatě zavírá oči před možným kriminálním jednáním. Řešením by bylo, pokud by prezidentu republiky podal návrh na odvolání ministra vnitra Rakušana. Premiér ale navíc dokonce řekl, že prý Petr Mlejnek sehrál pozitivní roli ve vyšetřování případu rozsáhlé korupce a organizovaného zločinu (Dozimetr), v němž politici hnutí STAN ve spolupráci s mafiány manipulovali v Praze mnohamilionové veřejné zakázky dopravního podniku. Vedoucí pražského vrchního státního zastupitelství Lenka Bradáčová, které vyšetřování dozoruje, však prohlásila, že o této údajné Mlejnkově pozitivní roli nic neví. Premiérovy podle všeho nepravdivé výroky tak dále prohlubují už tak otřesenou důvěru veřejnosti ve vládu, spravedlnost a tajné služby a ohrožují bezpečnost státu. Navíc se ukazuje, že Petr Mlejnek dokonce ani nesplňuje kvalifikační požadavky na pozici ředitele civilní rozvědky, protože nemá bezpečnostní prověrku na stupeň „přísně tajné". A i udělení prověrky na stupeň „tajné" tomuto člověku Národním bezpečnostním úřadem v minulosti budí vážné pochybnosti, protože zpravodajské služby komplexní bezpečnostní šetření k Mlejnkovým kontaktům z prostředí byznysu, kde působil posledních dvanáct let, anebo styků s kriminálním prostředím, neprovedly. Teď se navíc v médiích objevily informace, že se šéf rozvědky Mlejnek osobně zná s bývalým detektivem Luďkem Vokálem, který byl odsouzený za korupci a vynášení informací od policie. Současně Mlejnkova manželka, která je učitelka, je spolumajitelkou firmy na ochranu proti odposlechům, jejímž jednatelem je odsouzený korupčník Vokál. Šéf rozvědky Mlejnek odmítá říct, zda sám v byznysu také figuroval. Tyto skutečnosti jsou další důvody pro okamžitou demisi vlády Petra Fialy. Proto poslanecký klub hnutí SPD jednoznačně podporuje svolání schůze Sněmovny k vyslovení nedůvěry Fialově vládě a bude pro tuto nedůvěru aktivně hlasovat!

3. Premiér Petr Fiala buď záměrně, nebo kvůli své ignoranci oklamal občany. Hnutí SPD na rozdíl od vlády nabízí slušným občanům řešení ve formě skutečné pomoci.

Premiér Petr Fiala (ODS) se dopustil dalšího zásadního selhání. Minulý týden občanům veřejně slíbil, že stát je připraven domácnostem platit veškeré náklady na bydlení nad 30 procent jejich příjmů. Zamlčel ovšem, že tato podpora, která není zásluhou jeho vlády, ale vyplácí se dle zákona již téměř dvacet let, má zásadní finanční omezení v podobě tzv. normativů, kdy stát hradí rozdíl mezi příjmy občanů a jejich náklady na bydlení jen do určité velmi omezené výše. Ze strany premiéra tak šlo buď o totální neznalost, nebo o vědomou lež. Jedno je horší než druhé, v každém případě došlo k oklamání občanů. Diletantismus a nekompetentnost této vlády nemá v naší moderní historii obdoby! Tato vláda rovněž občanům s rostoucími cenami bydlení nikterak nepomáhá, pouze je alibisticky posílá do fronty na sociální dávky! Podle SPD je potřeba razantně zvýšit ony normativní náklady u příspěvku na bydlení, protože už dávno neodpovídají reálné situaci v oblasti cen nájemného, energií, tepla či vody. Jejich současné nastavení totiž poškozuje hlavně malé domácnosti, rodiče samoživitele a seniory. Ale hlavně, jak hnutí SPD říká již dlouho, stát musí zavést a garantovat zásadní podporu dostupného bydlení pro naše občany, zavést výhodné manželské půjčky s nízkým úrokem pro pracující rodiny, musí bezúplatně převést pozemky městům a obcím, pokud budou ve své režii stavět byty s nízkým nájemným, musí citelně zvýšit podporu družstevního bydlení a zastropovat úroky u hypotečních úvěrů. Kvalitní bydlení musí být dostupným životním standardem pro všechny slušné a pracující občany! To je názor SPD!

4. Vláda Petra Fialy svým zákonem zhorší zdravotní péči. Hnutí SPD bude hlasovat proti.

Tento pátek bude Poslanecká sněmovna znovu jednat o návrhu Fialovy vlády odebrat ze systému českého zdravotnictví 14 miliard korun. Hnutí SPD zásadně nesouhlasí se zhoršováním dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a pracovních podmínek zdravotníků. Tento vládní zákon vetoval prezident Zeman a hnutí SPD proti tomuto vládnímu návrhu aktivně a tvrdě vystupuje od samého počátku jeho projednávání. Stejně tak tomu bude i nyní. K přehlasování veta prezidenta je ve Sněmovně třeba hlasů 101 poslanců. Vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů prohlašuje, že chce tento naprosto asociální návrh prosadit za každou cenu, a dává tím tak jasně najevo, že jí je zcela lhostejné omezení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro české občany, které odebrání 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám neodvratně přinese, stejně jako bude znamenat zhoršení podmínek pro práci našich zdravotníků a jejich nižší mzdy.

17. 8. 2022

Hnutí SPD hlasuje proti snížení plateb do zdravotnictví!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že za vlády Petra Fialy prorostl organizovaný zločin až do nejvyšších pater vlády. Požadujeme odchod ministra vnitra Rakušana i šéfa civilní rozvědky Mlejnka. Prosazujeme vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Tato neschopná a škodlivá vláda musí skončit! Premiéru Fialovi nedůvěřuje 70 procent občanů. Zářijové volby budou referendem o Fialově vládě. Vláda Petra Fialy zhoršuje úroveň zdravotní péče. Hnutí SPD hlasuje proti snížení plateb do zdravotnictví.

1. Za vlády Petra Fialy prorostl organizovaný zločin až do nejvyšších pater vlády. Požadujeme odchod ministra vnitra Rakušana i šéfa civilní rozvědky Mlejnka kvůli vazbám na obviněného Redla.

Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelné, že ministr vnitra, místopředseda vlády a předseda vládního hnutí STAN Vít Rakušan dosadil minulý měsíc do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), což je tajná civilní rozvědka, Petra Mlejnka, který již od roku 2012 udržoval přátelské styky s Michalem Redlem, který je podle policie hlavou skupiny organizovaného zločinu kolem hnutí STAN v kauze Dozimetr a který je zároveň blízkým spolupracovníkem mafiána a zločince Radovana Krejčíře. O pravidelných stycích mezi Redlem a nedávno jmenovaným šéfem ÚZSI Mlejnkem se veřejnost dozvěděla minulý týden. Mlejnek v této věci dokonce prohlásil, že přes Redla poptával zakázky. Do celého tohoto skandálu je nově zapojena i vládní KDU-ČSL, protože Mlejnka doporučil Vítu Rakušanovi její první místopředseda a místopředseda Sněmovny Jan Bartošek. Vít Rakušan navíc prohlásil, že o stycích Mlejnka s Redlem věděl již před jeho jmenováním a nevadí mu. Rakušan Mlejnka odvolat z funkce ředitele ÚZSI odmítá a ani sám nechce odstoupit z funkce ministra vnitra. Podle SPD musí jednoznačně odejít oba dva, protože jejich setrvání ve funkcích je ohrožením bezpečnosti České republiky. Potvrzuje se tak opět, že za vlády Petra Fialy (ODS) prorostl organizovaný zločin až do nejvyšších pater vlády a státní správy. Premiér Fiala navíc o tomto všem ví a po celou dobu to kryje. Je nepřijatelné, aby Vít Rakušan, předseda uskupení s takovými kauzami vedl rezort vnitra a policii, která zločiny představitelů STAN vyšetřuje. Jedná se o střet zájmů takového charakteru, který už vážně ohrožuje zbytky důvěry veřejnosti v trestní řízení a ve spravedlnost jako takovou. Tato vláda nemá důvěru veřejnosti a měla by okamžitě podat demisi. To je názor SPD!

2. Prosazujeme vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Tato neschopná a škodlivá vláda musí skončit!

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš minulý týden připustil možnost vyvolání hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy (ODS) ve Sněmovně. Hnutí SPD tento názor prosazuje od samého začátku jmenování této vlády prezidentem republiky v prosinci loňského roku a nyní hnutí ANO konečně tento náš požadavek sdílí také. Pro svolání schůze Sněmovny pro hlasování o nedůvěře vládě je potřeba podpisy minimálně 50 poslanců a hnutí SPD má poslanců 20, což ke svolání této schůze nestačí. Hnutí SPD tento návrh na svolání schůze o hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy samozřejmě podpoří. Tato vláda není vládou odborníků, dávno ztratila důvěru veřejnosti a nemá schopnosti řídit zemi v době ekonomické a potravinové krize. Vzhledem k otřesnému stavu veřejných financi, rostoucí inflaci, poklesu životní úrovně i osobních úspor občanů, vzhledem k nejistotě týkající se zásobování plynem jak firem, tak domácností, vysokým cenám pohonných hmot, energií, bydlení a potravin, je potřeba říct Fialově vládě jasné NE a bylo toho dost, protože široká veřejnost kromě plamenných projevů členů vlády, jak to zvládneme, nezaznamenala jediný hmatatelný krok tohoto kabinetu kromě korupčních skandálů předních koaličních politiků.

3. Premiéru Fialovi nedůvěřuje 70 procent občanů. Zářijové volby budou referendem o Fialově vládě.

Premiérovi Petru Fialovi (ODS) důvěřují jeho vlastní spoluobčané nejméně z premiérů či prezidentů světových demokratických států. Petr Fiala jako předseda vlády dopadl dokonce nejhůře ze všech sledovaných světových státníků. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu společnosti Morning Consult, který zveřejnila minulý týden TV Nova. Fialovi nedůvěřuje 70 procent našich občanů a má důvěru pouhých 23 procent. Společnost Morning Consult zároveň sleduje, jak lidé vnímají směřování své země. I v tomto ohledu je na tom Česká republika špatně. Na správné cestě je jen podle 20 procent občanů. Tím se pouze potvrzují názory SPD, že premiér této země není muž na svém místě a veřejnost je o tom přesvědčena. Přijďte, proto prosím ve dnech 23. – 24. září k volebním urnám, které budou zároveň referendem a vysvědčením stávající vládě, a dejte svůj hlas kandidátům hnutí SPD. Jsme jediné vlastenecké hnutí zastoupené ve Sněmovně, a pokud chceme, aby nás bylo více slyšet, potřebujeme právě Vaše hlasy. Děkujeme!

4. Vláda Petra Fialy zhoršuje úroveň zdravotní péče. Hnutí SPD hlasuje proti snížení plateb do zdravotnictví.

Prezident Miloš Zeman minulý týden oprávněně vetoval zákon, kterým chce vláda Petra Fialy (ODS) letos snížit o 14 miliard korun platby zdravotním pojišťovnám za tzv. státní pojištěnce. Tímto krokem Fialovy vlády dochází ke snižování úrovně a dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a zhoršování pracovních podmínek zdravotníků. Hnutí SPD tento krok prezidenta Zemana vítá, jelikož poslanci SPD vždy ve Sněmovně vystupovali a hlasovali proti přijetí tohoto špatného a nebezpečného vládního návrhu. Zákon tedy nyní bude znovu projednávat Sněmovna a poslanci SPD budou opět důrazně vystupovat a hlasovat proti němu. Fialova vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN ale již dopředu avizovala, že veto prezidenta přehlasuje.

16. 8. 2022

Zásadně odmítáme zavedení eura v České republice!

Hnutí SPD, stejně jako většina našich občanů, nepodporuje zavedení eura v České republice. Naopak některé strany ze současné vládní pětikoalice (TOP 09 a STAN) požadují, aby bylo euro u nás co nejdříve zavedeno jako měnová jednotka.

Máme na zavedení eura zcela jednoznačný názor, který je definován v programu hnutí. Jsme proti přijetí eura, tedy vstupu do eurozóny, a považujeme za naprosto nepřijatelné, aby podobná rozhodnutí byla učiněna bez referenda. Jsme jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky vystoupením z Evropské unie. Proto chráníme naši měnu, která je jedním ze symbolů státu, a kterou považujeme za základní ekonomický nástroj pro zachování naší ekonomické suverenity.                 

Zavedení společné měny je především politické rozhodnutí, ke kterému se Česká republika zavázala při svém vstupu do Evropské unie. Naštěstí není časově určeno, a proto nehrozí ani žádné sankce za odklad. Přijetím eura bychom se zavázali vstoupit do fondu Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), a přijat nastavená pravidla pro financování krachujících států eurozóny. Česká republika by tak doplatila na astronomické dluhy zemí jako je Řecko, Itálie, Portugalsko nebo Španělsko tím, že by se podílela na jejich financování skrze záchrannou síť ESM (jednotlivé země dluží za druhé).

Zde je dobré připomenout, že celá vládní pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti i STAN), přijetí eura v předvolební kampani v souvislosti s parlamentními volbami na podzim minulého roku podporovala. Pro podporu eura se v minulosti vyslovoval i Andrej Babiš (ANO). Před měsícem se k podpoře přijetí eura opět vyjádřili představitelé TOP 09, podle kterých by se Česká republika měla opět začít upínat k přijetí eura, což by podle této strany oživilo ekonomiku. Na tiskové konferenci ve Sněmovně to řekli místopředseda rozpočtového výboru Miloš Nový a místopředseda evropského výboru Ondřej Kolář. K diskuzi o zavedení eura v rámci vládní koalice vyzval v červenci staronový předseda hnutí STAN Vít Rakušan.  

V hnutí SPD od svého počátku zásadně odmítáme přijetí eura, neboť jsme přesvědčeni, že má celou řadu negativ. Se zánikem české koruny by zanikla i pravomoc České národní banky provádět měnovou politiku. Ta by byla určována Evropskou centrální bankou nikoli podle aktuálních potřeb české ekonomiky, nýbrž z pohledu eurozóny jako celku. Většina našich občanů se domnívá, že přijetím eura by došlo k zdražování všech komodit a ještě k většímu nárůstu inflace, a proto jsou proti zavedení eura. Tento názor zastává 56 procent našich občanů, což prokázal dubnový průzkum Eurobarometru (zde), který byl realizován ve vybraných unijních státech, jež nejsou členy eurozóny.

11. 8. 2022

Hnutí SPD je podle průzkumů třetí nejsilnější politickou stranou v zemi!

Podle posledně zveřejněného aktuálního průzkumu agentury Median by hnutí SPD ve sněmovních volbách získalo 12,5 procenta, což ho řadí na třetí pozici mezi politickými stranami.

Celkové třetí místo je vizitkou toho, že program (dostupný na www.spd.cz) našeho vlasteneckého hnutí je správný a že oslovuje čím dál více slušných a pracujících občanů. Výzkum též uvádí, že strany KDU-ČSL a STAN by se aktuálně do Sněmovny vůbec nedostaly, což je určitě pro většinu voličů dobrá zpráva, neboť naši občané, a to nejen ti chudší, ale i lidé ze středních vrstev, se dostávají do svízelné finanční situace kvůli navýšení cen všeho možného. Za tento stav je plně odpovědná vláda Petra Fialy, neboť není schopná adekvátně řešit stále rostoucí inflaci, která už přesáhla 17 procent a očekává se, že poroste až k 20 procentům.

Současná vláda by měla pomoci v této globální krizi rychle a plošně všem občanům České republiky, tak jak to dělají vlády okolních zemí pro své obyvatele. To ale vláda vzešlá ze slepence pětikoalice vůbec neřeší, protože její prioritou je ukázat navenek v rámci půlročního předsednictví EU, jak jí jsou zájmy EU nadřazené zájmům České republiky, a prioritou pro ni zůstává pomoc Ukrajině. V rámci finanční pomoci na obnovu Ukrajiny dokonce odsouhlasila bez projednání v Poslanecké sněmovně celounijní půjčku na obnovu Ukrajiny ve výši devíti miliard eur, na kterou si ale musí státy EU včetně ČR půjčit formou vydání dluhopisů zaručených členskými státy EU splatnými za 25 let.

Hnutí SPD je zásadně proti tomu, aby si Česká republika musela půjčovat finanční prostředky na obnovu Ukrajiny. Naše vláda by měla v této době aktivně pomáhat českým občanům se zdražováním energií, potravin, bydlení a pohonných hmot a pomocí účinných opatření zastavit stále se zvyšující inflaci. Aktuálně stále přibývá občanů České republiky, kteří jsou ohroženi, že se ocitnou na hranici sociální chudoby, a budou se muset spoléhat na podporu státu, která ale nefunguje tak, jak by měla. Pod příjmovou hranicí chudoby se nachází okolo milionu českých domácností. Zdražováním všech důležitých komodit včetně základních potravin se počty lidí odkázaných na různé sociální dávky budou dále zvyšovat. Dle údajů Českého statistického úřadu jsou nejohroženější skupinou z pohledu materiálního nedostatku domácnosti samoživitelů s jedním či více dětmi, za nimi pak senioři ve věku 65 let a starší. Nyní už začínají být ohroženi materiálním a sociálním nedostatkem i domácnosti úplných rodin s dětmi.

Komunální volby se pomalu blíží a naši kandidáti budou i na komunální úrovni prosazovat program hnutí SPD. Souhlasíte-li s našim programem, dejte v zářijových senátních a komunálních volbách hlas kandidátům za hnutí SPD.

9. 8. 2022

V otázce energetiky nesmíme být rukojmím burzovních spekulantů a zahraničních překupníků!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme na alarmující situaci ohledně zdražování potravin v České republice v mezievropském srovnání a na dlouhodobou nečinnost vlády Petra Fialy v boji proti němu. Informujeme i o návrzích hnutí SPD v této oblasti. Z aktuálního průzkumu veřejného mínění vyplývá, že výrazná většina českých občanů považuje za nejdůležitější úkol českého předsednictví Rady Evropské unie řešení sociálních dopadů energetické krize, nikoli podporu Ukrajiny jako česká vláda. Blíží se komunální a senátní volby, které mohou být celospolečenským referendem o neschopné a škodlivé vládě pětikoalice. Bude velice důležité netříštit v nich voličské hlasy a podpořit nejsilnější opoziční vlastenecký subjekt, hnutí SPD. Přinášíme informace o pesimistických prognózách ohledně dalšího růstu cen elektřiny a zemního plynu, proti kterému vláda Petra Fialy nedokáže účinně bojovat, ačkoli má k dispozici řadu nástrojů. V této souvislosti připomínáme recepty hnutí SPD na řešení energetické drahoty. Na problematice zásobníků plynu ukazujeme, že je klíčovou otázkou národního zájmu, aby měl náš stát pod kontrolou svou energetickou politiku a energetickou bezpečnost. Upozorňujeme na nebezpečně rostoucí napětí mezi USA a Čínou a na zhoršování mezinárodní bezpečnostní situace. Preferujeme budování mírových vztahů mezi státy a velmocemi na základě jednání a dialogu.

1. Růst cen potravin v České republice je nejvyšší ve střední Evropě. Máme i nejvyšší zdanění potravin. Vláda Petra Fialy nedokáže tuto situaci řešit, zatímco hnutí SPD své návrhy již představilo.

Vláda Petra Fialy (ODS) proti zdražování potravin dlouhodobě nic nedělá a občanům nepomáhá. Dalším důkazem je skutečnost, že v zemích EU v červnu meziměsíčně stouply ceny potravin v průměru o 12 %, ale v České republice o 18 %. Pokud jde o sousední státy, v Rakousku vzrostly ceny potravin o 11 %, v Německu o 12 % a v Polsku o 13 %. V rámci členských států EU máme rovněž nejvyšší daň z přidané hodnoty (DPH) na potraviny - a do jejich vysokých cen se promítají i naše vysoké ceny energií, opět jedny z nejvyšších v celé Evropě. Podle ekonomických i zemědělských expertů však zdražování potravin není zdaleka u konce. V meziročním srovnání jde aktuálně o růst cen na úrovni 43 %. Mluvčí Potravinářské komory ČR Helena Kavanová pro odborný ekonomický server FinTag.cz za hlavní důvod tohoto stavu označila skutečnost, že kroky naší vlády jsou vysoce proinflační, zejména co se týče vysoké daně z přidané hodnoty u potravin na úrovni 15 %. V Německu to je 7 %, v Rakousku a na Slovensku 10 %, v Polsku je to 5 %, ovšem u tří set základních potravin je tam nyní dokonce nulová sazba. Při srovnávacím nákupu jsou ceny českých potravin dokonce vyšší než ty německé, avšak kupní síla a platy jsou u nás třikrát nižší. To je naprosto nepřijatelné! Zatímco my v SPD jsme konkrétní plán řešení této situace již dávno představili, vláda Petra Fialy (ODS) proti všeobecnému zdražování nic nedělá. Podle SPD se měly již dávno snížit sazby DPH u potravin (a energií), a to až na nulovou sazbu. Pro DPH a spotřební daň u pohonných hmot také existují nástroje vlády v podobě regulací. Musí se nechat občanům více peněz z jejich pracovních příjmů. To umožní naše již podané návrhy zákonů na zvýšení daňových slev pro všechny pracující fyzické osoby a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti pro jejich pracující rodiče. 

2. Vláda se chlubí údajnými úspěchy v rámci svého předsednictví Rady Evropské unie. Jde o pochybné záležitosti, které nepomáhají českým občanům. Dle aktuálního průzkumu veřejného mínění se naopak shodují priority české veřejnosti a hnutí SPD.

Česká republika má za sebou měsíc předsednictví Rady EU a dokonce vyjmenovala své „úspěchy" – dohoda dobrovolně šetřit plynem, odměna solidárním regionům, větší bezpečnost nakupovaného zboží, snížení zátěže pro tuzemské úřady, dovoz ovoce a zeleniny z Moldavska a schválení dalších sankcí proti Ruské federaci a další pomoc pro Ukrajinu, která ani není členem EU. Z těchto dojednaných údajných "úspěchů" ale naši občané nepocítí nic konkrétního. Aktuální průzkum agentury STEM dokonce ukázal, a potvrdil tak naše slova, že většina českých občanů požaduje, aby naše vláda využila pozici předsednictví Rady EU hlavně k řešení energetické krize. Názor české vlády, že prioritou jejího předsednictví má být pomoc Ukrajině, naopak většina českých občanů nesdílí. Za naprosto nejdůležitější úkol českého předsednictví považuje 79 % dotázaných řešení sociálních dopadů energetické krize. To je i dlouhodobá priorita hnutí SPD. Dle tohoto průzkumu pro většinu české veřejnosti, pro více než dvě třetiny občanů, není vůbec podstatnou otázkou poválečná obnova Ukrajiny a podpora jejího vstupu do EU. Je tak zcela evidentní, že představy české vlády a české veřejnosti na současné hlavní politické priority se diametrálně rozcházejí – a že zatímco pro Fialovu vládu jsou podstatné spíše zájmy cizích států, čeští občané logicky preferují, ve shodě s politickým programem a politickou strategií hnutí SPD, urychlené řešení vnitropolitických ekonomických a sociálních problémů. Jde o vládu, která preferuje cizí zájmy před zájmy národními, a měla by proto co nejdříve odejít!

3. Působení vlády ODS, TOP 09, KDU-ČSL, hnutí STAN a Pirátů vede k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi. Občané budou mít možnost v zářijových komunálních a senátních volbách vystavit této vládě účet.

Komunální a senátní volby, které proběhnou 23. a 24. září budou referendem o Fialově vládě! Voliči tak budou mít jedinečnou příležitost vyjádřit svůj názor na její již téměř roční působení, které objektivně vedlo k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi, k drakonickému růstu cen všech základních životních potřeb a k propadu životní úrovně milionů občanů. V těchto volbách bude velmi důležité netříštit hlasy a nevolit nejrůznější opozičně se tvářící mimoparlamentní strany, které nemají reálnou společenskou podporu. Jedinou reálnou a významnou opoziční vlasteneckou silou, která je schopná a kompetentní podílet se na správě země, je hnutí SPD. V minulém týdnu uplynula lhůta pro registraci kandidátních listin politických subjektů do těchto voleb. Hnutí SPD podalo kandidátní listiny celkem v 337 městech a obcích, z toho kolem 50 společně s Trikolorou, Svobodnými či s různými lokálními subjekty. Spojujeme tak vlastence a konzervativně smýšlející občany. Nabídli jsme tak ruku ke spolupráci i dalším politickým subjektům. Kdo chtěl, tak se k nám přidal, kdo nechtěl, tak odmítl a záměrně tříští síly a oslabuje výsledek hnutí SPD. Do Senátu kandidujeme v 21 senátních obvodech, z toho ve dvou ve spolupráci s Trikolorou. Žádáme občany nespokojené s Fialovou vládou, aby v těchto volbách svým hlasem vyjádřili podporu kandidátům SPD, a dali tak současné vládě jasně najevo, že nastal čas na její demisi.

4. Fialova vláda zcela selhává v boji proti dramatickému růstu cen energií. Již několik měsíců není schopna občanům poskytnout efektivní pomoc. Hnutí SPD má plán na systémové řešení energetické drahoty a na zajištění naší energetické bezpečnosti.

Ceny energií v České republice dál raketově rostou a prognóza jejich dalšího vývoje není optimistická. Dodavatelé letos už poněkolikáté zvyšují ceny elektřiny i zemního plynu. Nejvíce to pocítí rodiny žijící v domech, kde se pomocí plynu vaří, topí i ohřívá voda. Čtyřčlenná domácnost zde zaplatí ročně o zhruba 56 tisíc korun více než dříve. Ředitel Pražské plynárenské Martin Pacovský varoval, že zákazníci, kterým končí fixace cen, mohou na zálohách za zemní plyn platit až sedmkrát výše než dosud! Takové zvyšování cen není vůbec nezbytné a vláda Petra Fialy (ODS) by mu mohla snadno a rychle zabránit, pokud by nakupovala plyn napřímo, a nikoliv přes zahraniční prostředníky. Je však v této věci naprosto nečinná a vážné problémy našich občanů jí dlouhodobě nezajímají. Fialova vláda, která ani téměř po roce u moci našim občanům nepomohla na rozdíl od vlád ostatních evropských států, navíc již několik týdnů není schopna veřejnosti vysvětlit, v čem bude spočívat slibovaná pomoc v boji s drahými energiemi formou tzv. úsporného tarifu. Vláda mlží a protiřečí si. Jednou tvrdí, že půjde o plošnou pomoc ve stejné výši pro všechny, jindy prohlašuje, že to má záviset na tarifech domácností. Nejsou vůbec známy konkrétní finanční parametry ani termíny této pomoci, ani to, kdo bude mít na tuto pomoc nárok. Ze strany vlády je to jen opět naprostý zmar a bezradnost! Hnutí SPD naproti tomu navrhlo již před několika měsíci konkrétní řešení neudržitelné energetické drahoty. Jde mimo jiné o odstoupení od šíleného Green Dealu EU, o odstoupení od zničujícího spekulativního systému EU o obchodování s emisními povolenkami, o přednostní prodej u nás vyrobené levné elektřiny přímo českým odběratelům, nikoli přes unijní lipskou energetickou burzu, kam by bylo možné vyvážet pouze případné přebytky domácí produkce či o obnovu národního importéra zemního plynu, který by jej nakupoval za nízké ceny přímo od jeho producentů. To je skutečný recept, který systémově a dlouhodobě řeší příčiny současné energetické drahoty, která je zároveň i jednou z hlavních příčin vysoké inflace a astronomicky rostoucích cen dalšího zboží a služeb. 

5. Premiér Fiala a vláda mlží ohledně naplnění zásobníků plynu. Vláda nemá reálný plán pro krizové situace. V otázce energetiky nesmíme být rukojmím soukromých zahraničních firem!

Premiér Petr Fiala (ODS) tvrdí, že Česká republika má naplněny zásobníky plynu na 80 procent. Odborníci ale upozorňují, že se nejedná o plyn ve vlastnictví českého státu, ale v zásobnících zahraničních firem. Podle vyjádření společnosti RWE stát letos do svých hmotných rezerv nakoupil jen 240 miliónů kubíků plynu, což je množství, které by v případě vysokých mrazů vystačilo odhadem maximálně na jeden týden! Vláda proto předpokládá, že kdyby došlo k zastavení dodávek plynu z Ruska, uskladněný plyn zabaví soukromým vlastníkům a nastolí krizové scénáře, ve kterých by občané a domácnosti dostali pouze vládou určený objem plynu a nic více. To je zcela nepředstavitelné! Opět se tak zcela jasně ukazuje, že vláda Petra Fialy (ODS) nemá dostatečný a reálný plán, jak se postarat o dostatek cenově dostupného plynu pro své vlastní občany. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje rozprodej klíčové státní infrastruktury, kam zásobníky plynu patří, do rukou zahraničního kapitálu. Je otázkou našeho národního zájmu, aby náš stát měl energetickou politiku a energetickou bezpečnost zcela pod svou kontrolou. Nemůžeme být v otázce energetiky rukojmím burzovních spekulantů a zahraničních překupníků! 

6. Se znepokojením sledujeme růst napětí v čínsko-amerických vztazích. Hnutí SPD preferuje mírová řešení mezinárodních otázek a sporů.

Napětí ve vztazích mezi Čínou a USA značně a nebezpečně zesílilo po návštěvě předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové na ostrově Tchaj-wan, který je dle mezinárodního práva součástí Číny, což oficiálně uznává drtivá většina demokratických států světa včetně České republiky. Zhoršila se i bezpečnostní situace v oblasti. Uznávaný americký analytik David Goldman, někdejší pracovník administrativy prezidenta Reagana a nyní zástupce šéfredaktora revue Asia Times, ve své studii k této návštěvě uvádí, že znamená počátek nové závažné strategické krize ve vztazích USA s Čínou. Bidenova administrativa dle něho přímo pochoduje do války s Čínou. A dodává, že Čína směřovala v posledních letech finanční a vojenské zdroje na rakety země-moře, moderní letectvo, ponorky a elektronická válečná zařízení na svém pobřeží. Když budou USA bojovat s Čínou v jejich teritoriu, pravděpodobně prohrají. Strategický zájem Číny ohledně Tchaj-wanu je pro Čínu zásadní. V souvislosti s návštěvou Pelosiové na Tchaj-wanu Čína rovněž oznámila pozastavení spolupráce největšího světového výrobce baterií, čínské společnosti CATL a americké automobilky Ford při dodávkách baterií do elektromobilů v Číně, USA a Evropě a přerušení všech aktivit společnosti v USA. Čínské ministerstvo zahraničí také uvedlo, že pozastaví vzájemná jednání s USA o klimatu, dialog mezi vojenskými představiteli obou zemí, jednání o námořní bezpečnosti a vztahy v oblasti imigrační a protidrogové politiky. Čína rovněž krátce po návštěvě Pelosiové zahájila v okolí Tchaj-wanu dosud nejrozsáhlejší vojenské cvičení v regionu s ostrou střelbou a provádí manévry simulující útok na ostrov. Hnutí SPD prosazuje dlouhodobě budování mírových vztahů mezi státy a velmocemi na základě oboustranného dialogu, a nikoliv eskalaci napětí.

4. 8. 2022

Nepřipustíme likvidaci národní suverenity České republiky!

Německo prostřednictvím svého kancléře Olafa Scholze opět apeluje na ukončení systému, který umožňuje jednotlivým unijním zemím vetovat rozhodnutí přijímaná na Evropské radě. Dle kancléře Scholze se tím má posílit vliv EU.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je vlastenecké a demokratické hnutí, které vždy povede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Současnou podobu Evropské unie a její evropské integrace vnímáme jako špatný projekt, od kterého si vrcholoví představitelé EU, v čele s Německem a Francií, představují vytvoření evropského superstátu. Součástí tohoto nefunkčního projektu je cílené oslabování a likvidace národních států a národů Evropy. V SPD jsme zásadně pro rovnoprávné postavení ČR vůči všem zahraničním partnerům, státům i firmám a pro plné respektování práva národů na sebeurčení v jejich historických hranicích. Zrušení práva veta v EU by bylo dalším krokem k federalizaci Evropy, kde by se jen zvýšil vliv Německa a Francie na politiku EU. Nicméně, byl by to jen další krok na cestě k „unifikaci“ EU.

„Pokud si chce Evropská unie udržet vedoucí úlohu ve světové politice, nemůže si dovolit ponechat jednotlivým členským státům právo veta při rozhodování o společné zahraniční a bezpečnostní politice.“ Podle agentury Reuters to minulý týden uvedl německý kancléř Olaf Scholz v článku zveřejněném v deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung a potom ještě dodal: „Ruská invaze na Ukrajinu činí jednotu Evropy stále naléhavější a zvyšuje tlak na ukončení sobeckých blokád jednotlivých členských států při rozhodování v EU.“

Vrcholovým představitelům EU v Bruselu by se tak případným zrušením práva veta zjednodušil boj s nepohodlnými vládami jednotlivých členských zemí. V současné době nesouhlasí s některými stanovisky EU zejména Maďarsko, které se staví proti řadě sankcí vůči Rusku. Premiér Viktor Orbán hájí v EU zájmy Maďarska a tvrdě odmítá věci, které by se negativně dotkly Maďarů. Dále se jedná o Polsko, od kterého EU vyžaduje dodržovat vládu práva podle unijních požadavků. Zatím je Brusel v sankcích proti Polsku a Maďarsku téměř bezradný, a proto velmi tlačí na to, aby EU dostala do ruky nástroj, s jehož pomocí by si vše vymohla dle svých představ.

Německý kancléř Olaf Scholz i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Layenová zastávají názor, že je nutné některé procesy uvnitř EU zjednodušit a omezit oblasti, ve kterých je nutno získat hlas všech států, a to především v otázkách zahraniční politiky. K podobným krokům se odhodlal i Evropský parlament, který využil své pravomoci vyvolat jednání o změně fungování EU. Na začátku května tohoto roku odsouhlasil rezoluci vyzývající Radu ke změnám smluv. Podle této rezoluce by se měl rozšířit počet oblastí, ve kterých by stačil souhlas kvalifikované většiny zemí namísto současné jednomyslnosti. Podle návrhu poslanců by měla stačit většina hlasů ke změnám v oblasti zahraniční politiky či například sankcí. Také navrhuje rozšíření pravomocí EU v oblasti bezpečnosti či klimatické změny.

Hnutí SPD chce nadále rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku a nepřipustí, abychom byli provincií EU, bez možnosti rozhodovat o zásadních věcech, které přímo ovlivňují strategické činnosti našeho státu. Proto požadujeme referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU a referendum o vystoupení ČR z EU. V SPD chceme Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států, kde funguje volný trh zboží, služeb, financí a práce.

2. 8. 2022

Vláda Petra Fialy extrémně zadlužuje zemi, i když slibovala opak!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém vyzýváme vládu Petra Fily (ODS), aby bojovala proti zdražování potravin a aby pomohla českým zemědělcům a potravinářům. Dále informujeme, že hnutí SPD vyjadřuje velké poděkování hasičům a všem, kteří pomáhají v Hřensku s následky požáru. Soucítíme s těmi, kteří přišli o obydlí. Vláda hasičům včas nezajistila vhodné prostředky proti požáru. Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby byli naši vojáci vysíláni do zahraničí do bojových operací bez schválení Sněmovny, a to samé platí i pro pobyt cizích vojsk na našem území. Vláda Petra Fialy extrémně zadlužuje zemi, i když slibovala opak. Podvedla voliče.

1. Vyzýváme Fialovu vládu, aby bojovala proti zdražování potravin a aby pomohla českým zemědělcům a potravinářům.

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová varuje, že pokud vláda Petra Fialy (ODS) aktivně nezasáhne, hrozí další zdražování potravin. Výroba základních potravin je energeticky náročná, proto naši producenti potravin požadují po vládě zejména kompenzace drahých energií. Hnutí SPD považuje tyto jejich požadavky za oprávněné. Bez vládních regulačních a kompenzačních opatření hrozí nejen zánik řady potravinářských firem a pracovních míst jejich českých zaměstnanců, ale právě i další drakonický růst cen potravin, zejména mouky, mléka, masa a pečiva. Například chléb v červenci zdražil meziročně o 41 procent, cukr o 40 procent, máslo a vejce o třetinu. „Signály, že by se ceny potravin měly snižovat, necítíme," prohlásila k tomu prezidentka Potravinářské komory Večeřová. Česká vláda podle ní svou nečinností k pomoci našim potravinářům a zemědělcům, oproti systému dotací ze strany EU a podpory ostatních evropských vlád jejich zemědělcům, dostává naše zemědělce do existenčních problémů. To je i názor hnutí SPD. Naši potravináři nemohou cenově konkurovat výrobcům ze států, kterým jejich vlády přispěly na úhradu energií, což učinilo 24 vlád z 27 států EU. Hnutí SPD předkládá dlouhodobě návrhy proti zdražování potravin a na efektivní pomoc našim potravinářům a zemědělcům i návrhy na zlepšení naší potravinové soběstačnosti v komoditách, které lze u nás vyprodukovat a na zajištění potravinové bezpečnosti v případě krize. Je třeba zejména urychleně schválit náš návrh zákona na podporu a ochranu produkce českých potravin a zákon o mimořádné tržní síle proti zneužívání dominance nadnárodních řetězců na trhu. Aktuálně se pak musí neprodleně snížit DPH u základních potravin na nulovou sazbu a zastropovat jejich ceny.

2. Hnutí SPD vyjadřuje velké poděkování hasičům a všem, kteří pomáhají v Hřensku s následky požáru. Soucítíme s těmi, kteří přišli o obydlí. Vláda hasičům včas nezajistila vhodné prostředky proti požáru.

S ohromným znepokojením a smutkem zároveň sledujeme obrovský požár v Hřensku v Národním parku České Švýcarsko, se kterým hasiči bojují již déle než týden. Hnutí SPD vyjadřuje velké poděkování stovkám hasičů a všem těm, kteří zde stále neúnavně bojují za ochranu životů, zdraví, majetku a přírody. Zároveň soucítíme se všemi, kteří kvůli řádění živlu přišli o bydlení. Je smutnou skutečností, že premiér vlády Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se dostavili na místo tohoto neštěstí až třetí den od začátku požáru, tedy minulé úterý. Ať už jsou příčiny vzniku tohoto požáru jakékoliv, jedno je jisté již dnes: po všech vládou schválených koncepcích a zpracovaných krizových plánech stát nemá dostatečné kapacity a schopnosti likvidovat požár v těžko dostupném terénu v krátkém časovém intervalu. Pokud by byla přijata okamžitá opatření k likvidaci požáru již v jeho zárodku, tedy v neděli 24. července, a složky integrovaného záchranného systému (IZS), zejména hasiči, vojáci a záchranáři, by v tom okamžiku disponovaly vhodnými věcnými prostředky v dostatečném množství, nemohlo by dojít k rozšíření požáru až na současných 1060 hektarů (přičemž celková zóna zásahu činí 2860 hektarů) a následně k tak rozsáhlým škodám. Je neoddiskutovatelnou povinností vlády a jejích příslušných orgánů zajistit, aby hasiči měli možnost a všechno potřebné vybavení k tomu zasáhnout proti požárům i za velmi ztížených povětrnostních podmínek a v jakoukoli denní i noční dobu. Je také potřeba mnohem více investovat do vybavení složek IZS na úkor zbytných výdajů státu, jako je například financování neziskových organizací s politickým programem anebo plošné vyplácení neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým. To je názor SPD!

3. Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby byli naši vojáci vysíláni do zahraničí do bojových operací bez schválení Sněmovny, a to samé platí i pro pobyt cizích vojsk na našem území.

Vláda Petra Fialy (ODS) 27. července schválila návrh na působení vojáků v zahraničních operacích na následující dva roky (2023 až 2024). Předkládaný návrh již nepočítá s působením českých vojáků v Iráku a ve výcvikové misi EU v Mali. Konkrétně ministryně obrany Černochová navrhla působení v celkovém počtu do 1 362 osob, přičemž náklady každý rok vyjdou přibližně na 1,4 miliardy korun. Součástí předkládaného návrhu je také pobyt ozbrojených sil států NATO na území České republiky v případě potřeby. Tuto případnou krátkodobou spojeneckou přítomnost na území ČR navrhla ministryně zastropovat na počet 800 lidí. Ministryně obrany Černochová (ODS) chce, aby vláda mohla rozhodovat o krátkodobém vysílání našich ozbrojených sil do zahraničí a o pobytu cizích vojsk (NATO, EU) na našem území, a to bez omezení. Za tímto účelem předložila ODS návrh změny Ústavy ČR koaličním partnerům a vláda by jej měla projednat v nejbližší době. Z ústavy mají zmizet omezující podmínky. Nyní platí, že pokud se jedná o mírové, záchranné a humanitární operace s účastí vojáků do 60 dnů, tak o vyslání rozhoduje Vláda ČR. Ve všech ostatních případech však je potřeba souhlas Parlamentu ČR – a právě to chce vláda zrušit. Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby byli naši vojáci vysíláni do zahraničí do bojových operací bez projednání Sněmovnou, a to samé platí i pro pobyt cizích vojsk na našem území. Nemůžeme dopustit, aby vláda zatáhla naši republiku do válečného konfliktu, a to bez projednání Sněmovnou, kde se může později ukázat, že se jednalo například o provokaci. To samé platí i pro pobyt jakýchkoliv cizích vojsk na našem území.

4. Vláda Petra Fialy extrémně zadlužuje zemi, i když slibovala opak. Podvedla voliče.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden schválila nezodpovědný návrh ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) na zvýšení letošního schodku státního rozpočtu oproti jeho schválené podobě o 50 miliard – tedy z už tak hrozivých a nepřijatelných 280 na 330 miliard korun. Do tohoto navýšení schodku přitom ministr financí zahrnul i výdaje na údajný boj vlády s vysokými cenami energií. A to přesto, že vláda za tři čtvrtě roku ještě žádné konkrétní a účinné kroky proti předraženým cenám energií a na pomoc domácnostem a firmám nepodnikla a není dosud známa ani přesná finanční výše pomoci občanům formou tzv. úsporného tarifu. To hodlá vláda upřesnit až později formou příslušné vyhlášky. Do schodku je promítnut i předražený vládní nákup plynu do Správy státních hmotných rezerv v objemu 8,5 miliardy korun, který byl ministrem průmyslu a obchodu Síkelou (za hnutí STAN) realizován za mnohem vyšší cenu, než byla tehdejší tržní cena na komoditní burze. K navýšení schodku navíc není vůbec žádný ekonomický důvod, protože v důsledku astronomického růstu cen elektřiny, plynu a pohonných hmot rostou, oproti plánu, i příjmy státu z DPH a spotřebních daní. Vláda rovněž schválila zvýšení objemu prostředků v systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce o 5,2 miliardy korun, když týden předtím z tohoto systému novelou jiného zákona odebrala 14 miliard korun. To je diletantismus, který nemá obdoby! Dalších 120 milionů korun dává vláda na peněžní dary mezinárodním organizacím na stabilizaci situace na Ukrajině. Českým občanům ale vláda nedává nic. Návrh obsahuje též navýšení dotace na obnovitelné zdroje energie o 6,6 miliardy korun. To už je v současné situaci vyložená drzost! Hnutí SPD toto navýšení rozpočtového schodku v žádném případě nepodpoří! Fialova vláda bezdůvodným zvyšováním státního dluhu navíc podvedla občany, kterým slibovala před volbami šetření zbytných státních výdajů a rozpočtovou odpovědnost!

28. 7. 2022

Chceme moderní armádu, ale odmítáme nákup předražených stíhaček z USA!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy hanebně zhoršuje dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro naše občany i pracovní a platové podmínky pro naše zdravotníky. Hnutí SPD chce moderní armádu, ale odmítáme nákup předražených stíhaček z USA za 100 miliard. Nepotřebujeme je a zakázka je navíc bez soutěže. Odmítáme také nákup švédských pásových bojových vozidel pěchoty za 52 miliard korun, jelikož jde o netransparentní hazardování s penězi daňových poplatníků v situaci, kdy lze modernizovat stávající techniku. Vládní koalice projevuje neuvěřitelnou aroganci moci. Ceny energií se stávají pro české domácnosti a firmy nezaplatitelnými, občané se propadají do dluhových pastí, podnikatelé jsou nuceni zavírat své živnosti a firmy a rušit pracovní místa. Německo chce společně s EU zlikvidovat demokracii a suverenitu národních států. Odmítáme, abychom se stali bezprávnými nevolníky Bruselu a Berlína! Maďarsko prosazuje návrat pravomocí z EU národním státům. Je nutné zbavit se velkopanského diktátu arogantního Bruselu!

1. Vláda Petra Fialy hanebně zhoršuje dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro naše občany i pracovní a platové podmínky pro naše zdravotníky.

Hnutí SPD se po několik měsíců snažilo ze všech sil zabránit tomu, aby vláda sebrala zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun z jejich letošních rozpočtů. Vládní koaliční většina tento návrh minulý týden protlačila v závěrečném třetím čtení Sněmovnou a nyní směřuje do Senátu. Tyto rozpočtové škrty ve svém důsledku zhorší dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro naše občany i pracovní a platové podmínky pro naše zdravotníky. To vše v kritické situaci dlouhodobě odkládaných zdravotních výkonů, obtížně dostupné a drahé stomatologické péče, rostoucí inflace, cen energií a dalších výdajů spojených s migrační vlnou z Ukrajiny. Hnutí SPD považuje za nepřijatelné, aby vláda řešila rostoucí zadlužování země šetřením na již tak dlouhodobě odkládané zdravotní péči o české občany a jejím dalším omezováním. Je to hanebnost. My v SPD naopak navrhujeme uspořit veřejné peníze odstoupením od likvidační dohody EU Green Deal, vystoupením ze spekulativního unijního systému obchodování s emisními povolenkami, ukončením vývozu české elektřiny na zahraniční energetické burzy (vyvážet lze přebytky), přímým nákupem zemního plynu od jeho producentů, ukončením vyplácení veřejných dotací tzv. solárním baronům či snížením plateb do rozpočtu EU. Odmítáme šetřit na českých občanech! Pro SPD náš občan vždy je a bude na 1. místě!

2. Hnutí SPD chce moderní armádu, ale odmítáme nákup předražených stíhaček z USA za 100 miliard. Nepotřebujeme je a zakázka je navíc bez soutěže.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden rozhodla o zahájení jednání s USA o největší strategické zakázce pro armádu v celkové výši 100 miliard korun. Jedná se o přímý nákup 24 kusů supermoderních letounů F-35 jako náhrada po skončení pronájmu stíhacích letounů JAS-39 Gripen. Tento pronájem přitom končí až v roce 2027, ale vláda spěchá. Zřejmě je to v důsledku závěrů z návštěvy ministryně obrany Černochové v USA v dubnu tohoto roku. Naše armáda používá od roku 2004 pro potřeby ochrany vlastního vzdušného prostoru 14 švédských letounů JAS-39 Gripen. Švédská strana deklarovala, že nám po skončení pronájmu tyto letouny přenechá a nabídla i jejich modernizaci. Navíc pořizovací cena jednoho letounu JAS-39 Gripen je zhruba 1 miliarda korun, ale cena jednoho letounu F-35 je cca 3,5 miliardy korun. Mnohem více vypovídající je však srovnání nákladů na provoz po celou dobu životního cyklu, kde jedna letová hodina je u americké F-35 sedmkrát vyšší (35 tisíc dolarů!!!) ve srovnání s JAS-39 Gripen (5 tisíc dolarů). Tato zakázka je tedy odhadována na celkovou výši astronomických 100 miliard korun! Ministryně obrany Černochová ke všemu žádá o dalších 15,5 miliardy korun navíc do letošního armádního rozpočtu, zřejmě jako náhradu na výzbroj, techniku a materiál, který vláda rozhodla uvolnit pro Ukrajinu. Hnutí SPD tento přímý nákup stíhaček z USA odmítá. V situaci, kdy občané nemají na energie, meziroční inflace atakuje 20 %, o 50 % šly nahoru ceny potravin, je stále odkládaná zdravotní péče, státní rozpočty jsou v schodcích řádu 300 miliard korun ročně, není stále přijata důchodová reforma a státní dluh je 250 tisíc korun na občana včetně novorozenců, je tento nákup nepřijatelný. Navíc potenciál těchto stíhacích letounů nebude pro obranu země velikosti České republiky nikdy využitý. I my v SPD chceme moderní armádu, ale nikoliv vysokonákladovou. Chceme armádu se schopnostmi obrany našeho státu s maximální podporou zapojení domácího průmyslu. Nakoupit drahé stíhačky z USA, které ani nepotřebujeme, navíc bez soutěže, je politické rozhodnutí, které bude mít obrovský dopad na státní rozpočty v následujících letech, a takový hazard si nemůžeme dovolit!

3. Odmítáme nákup švédských pásových bojových vozidel pěchoty za 52 miliard korun. Jde o netransparentní hazardování s penězi daňových poplatníků.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden projednala návrh ministryně obrany Černochové a zároveň ji pověřila zahájením jednání o přímém nákupu 210 kusů pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) pro naši armádu za cenu 52 miliard korun se Švédským královstvím. Hnutí SPD tento postup odmítá. Jedná se o politické rozhodnutí, které si v současné době nemůžeme s ohledem na stav veřejných financí dovolit. Dlouhodobě jsme navrhovali modernizaci stávajících BVP po vzoru Maďarska, Slovenska a Polska, což by jednak přineslo značné finanční úspory, ale zároveň by dalo práci našim firmám a lidem zaměstnaným v domácím obranném průmyslu. Tento námi navrhovaný způsob byl však vládní koalicí odmítnut a byla přijata varianta přímého nákupu (vláda-vláda), a to bez výběrového řízení. Právě výběrové řízení ale zaručuje transparentnost a možnost zapojení vyšší konkurence při tomto způsobu podávání závazných nabídek uchazečů, a obecně tak umožňuje zvyšovat tlak na nižší cenu, což by v případě zakázky za více než 52 miliard korun přineslo výrazné úspory se zachováním vysoké kvality dodávek. Takto rozhodně nedochází k transparentnosti, ale naopak k hazardování s penězi daňových poplatníků. Hnutí SPD chce také moderní armádu, ale tento způsob přímého nákupu odmítáme!

4. Vládní koalice projevuje neuvěřitelnou aroganci moci. Ceny energií se stávají pro české domácnosti a firmy nezaplatitelnými, občané se propadají do dluhových pastí, podnikatelé jsou nuceni zavírat své živnosti a firmy a rušit pracovní místa.

Na poslední červencové schůzi Poslanecké sněmovny odmítli poslanci Fialovy vládní koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), STAN a Pirátů zařadit na program dva důležité body navrhované poslaneckým klubem hnutí SPD. Zaprvé mělo jít o projednání neudržitelné situace, kdy vláda dlouhodobě neřeší drakonický růst cen energií a zadruhé o založení politické policie ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN). Jde o projev neuvěřitelné arogance moci ze strany vládní koalice. Ceny energií se stávají pro české domácnosti a firmy již fakticky nezaplatitelnými, nízkopříjmové skupiny občanů se kvůli tomu propadají do dluhových pastí, podnikatelé jsou nuceni zavírat své živnosti a firmy a rušit pracovní místa. Vláda místo toho, aby dle návrhu hnutí SPD i po vzoru sousedních evropských zemí zrušila DPH na elektřinu a zemní plyn a zastropovala jejich ceny, poskytuje společnosti ČEZ půjčku ve výši 74 miliard korun, aby mohla i nadále obchodovat na unijní burze v Lipsku a prodávat českým odběratelům elektřinu za předražené německé ceny. Ministr vnitra Rakušan se zase snaží zakrýt kriminální skandály svého hnutí STAN založením nového policejního útvaru, který má stíhat údajný extremismus a bojovat proti dezinformacím. Podle nás nejde o nic jiného, než o pokus o kriminalizaci vládě nepohodlných politických názorů a jejich nositelů a o zkomplikování a zpomalení vyšetřování zločinů představitelů hnutí STAN. Neschopná vláda, která nedokáže řešit energetickou krizi, kterou naopak svým jednáním ještě prohlubuje, a která zneužívá policii pro politické účely a pošlapává demokratická práva občanů, musí odejít!

5. Německo chce společně s EU zlikvidovat demokracii a suverenitu národních států. Odmítáme, abychom se stali bezprávnými nevolníky Bruselu a Berlína!

Hrozí konec zbytků suverenity národních států a konec demokracie. Poté, co minulý týden německý kancléř Olaf Scholz v komentáři pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung doslova řekl, že „EU si již nemůže dovolit ponechat jednotlivým členským státům právo veta při rozhodování o společné zahraniční a bezpečnostní politice", tak Německo odhalilo svůj skutečný záměr, tedy likvidaci suverénních států. Potvrzují se tak naše názory na trvale sílící trend nátlaku Německa a Evropské komise na změnu rozhodovacího procesu ve všech orgánech EU z jednomyslného na většinové hlasování. To by menší členské země, jako je Česká republika, enormně znevýhodnilo a odsoudilo by je pouze do role bezprávných nevolníků, kteří jen musí plnit vůli Německa, Francie a dalších mocností, i když je to v rozporu s jejich národními zájmy. Byl by to definitivní konec naší státní suverenity. Hnutí SPD tyto snahy rezolutně odmítá. Ve všech politických otázkách, včetně zahraničí a bezpečnostní politiky, musí být podle nás v EU zachováno právo veta členských států. A jednoznačně platí, že jakákoli změna základních smluv EU, kam patří i otázky způsobu hlasování v orgánech EU, musí podléhat souhlasu všech členských států, nejlépe formou všeobecného závazného referenda. Hnutí SPD navíc dlouhodobě prosazuje návrh zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU. Současná koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN nám však dlouhodobě odmítá tento návrh zařadit na program jednání Sněmovny.

6. Maďarsko prosazuje návrat pravomocí z EU národním státům. Je nutné zbavit se velkopanského diktátu arogantního Bruselu!

Maďarští poslanci přijali v minulém týdnu usnesení, dle kterého by parlamenty jednotlivých členských států měly mít právo veta na přijímání veškerých nových právních předpisů EU, a rovněž tak i právo delegovat zástupce svých zemí do Evropského parlamentu namísto toho, aby byli voleni dle nových jednotných pravidel EU. Nově navrhovaná pravidla EU totiž zásadně poškozují menší členské státy, umožňují hlasování cizincům a zavádějí korespondenční hlasování. Maďarský parlament, ve kterém má většinu národně konzervativní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána, se kterou se nedávno hnutí SPD dohodlo na dlouhodobé politické spolupráci, dále požaduje oslabení pravomocí a kompetencí unijních institucí a navrhuje zakázat EU, aby si jako celek půjčovala peníze, za které ručí jednotlivé členské státy. Kroky maďarské vlády jsou kroky správným směrem a odpovídají i politickému programu hnutí SPD. Za nejvhodnější řešení otázky vztahu České republiky k EU i nadále považujeme uspořádání referenda (všelidového hlasování) o vystoupení naší země z této organizace nikým nevolených elitářů, kterým navíc není ani hanba zvýšit si razantně platy o 8,5 % a to nejpozději ke konci letošního roku. Je nutné zbavit se velkopanského diktátu arogantního Bruselu!

26. 7. 2022

Hnutí SPD stojí vždy na straně občanů a jejich oprávněných zájmů!

Poslanecká sněmovna schválila v rámci 29. schůze ve středu 20. července ve 3. čtení novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ta snižuje od 1. srpna 2022 měsíční platbu ze státního rozpočtu za tzv. státní pojištěnce. 

Hnutí SPD se od prvního okamžiku, kdy byl tento vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, snažilo všemi dostupnými prostředky zabránit jeho schválení. I přes veškeré obstrukce poslaneckého klubu SPD si nakonec vládní pětikoalice jeho prosazení prosadila. Vláda Petra Fialy přijetím této novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění velice napomohla k tomu, že bude docházet ke zhoršování dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a budou omezovány podmínky zdravotníků. Tato vláda nehájí zájmy občanů České republiky. Na jednu stranu posílá peníze na Ukrajinu a plánuje zajištění její obnovy, a na druhou stranu škrtá finance určené pro naše zdravotnictví. 

Tento krok vlády spočívající ve snížení výdajů na zdravotní péči pro letošní rok o 14 miliard korun považujeme za přímý útok na veřejný zájem, neboť se jedná o nesystémový návrh, který může výrazně postihnout nejen zdravotní personál, ale hlavně pacienty. Odmítáme šetřit na zdravotní péči hlavně pro ty nejzranitelnější, mezi které řadíme důchodce, invalidy, matky na mateřské nebo nezaopatřené děti. Nesouhlasíme s tím, aby byly dále odkládány zdravotní výkony a kráceny finanční prostředky např. na inovativní léčbu biologickou chemoterapií, nebo se omezovala léčba vzácných nemocí, nebo se prohlubovala nedostupnost stomatologické péče.

Schválenou novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou ještě budou schvalovat senátoři, rozhodně nepovažujeme za dobrý krok k zachování vyrovnaného financování našeho zdravotnictví. Brát peníze ve zdravotnictví v situaci, kdy neustále narůstá tlak na tento resort ohledně jeho nákladů financování je nesystémovým krokem. Zvýšené náklady lze očekávat v důsledku další vlny covidové epidemie, ale též i s příchodem několika set tisíc nových státních pojištěnců uprchlíků z Ukrajiny, za které provádí platby stát. Dalším důležitým faktorem, který navyšuje i veškeré náklady na poskytování zdravotní péče, je enormní inflace a zdražování energií.

Hnutí SPD prosazuje zachování silné role státu v oblasti zdravotní péče pro občany, a to bude požadovat i v budoucnu. Je to ale velmi těžké, neboť současná vláda tvořena pětikoalicí ODS, Pirátů, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 nevnímá zajištění a garanci dostupné a kvalitní péče pro všechny naše občany, hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, za svou prioritu. Hnutí SPD stojí vždy na straně občanů a jejich oprávněných zájmů. Vláda Petra Fialy naopak našim slušným občanům peníze bere. Navíc se jedná o finance, na které přispívají naši občané formou daní. Fialova vláda nehájí zájmy českých občanů.

22. 7. 2022

Ochrana státních hranic České republiky před nelegálními imigranty musí být prioritou!

Poslední dobou je zaznamenáván stále větší nárůst záchytu imigrantů, převážně ze zemí Blízkého východu a Afriky, kteří bez povolení neoprávněně vstupují na území naší republiky.

Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na Ministerstvo vnitra ČR, aby přijalo systémové opatření v Policii České republiky (dále jen policie) ve věci zajištění větší ochrany a střežení státních hranic, s cílem zabránění vstupu nelegálním imigrantům na území České republiky. Naše hraniční přechody jsou ze strany policie kontrolovány jen namátkově formou bezpečnostních akcí, což je zcela nedostačující. Převážná část nelegálních imigrantů byla zadržena na základě prvotního oznámení občanů. Odhalení imigranti tak tvoří jen zlomek z celkového počtu imigrantů, kteří zde pobývají a provádějí nelegální tranzit přes Českou republiku.

Jak uvádějí policejní statistiky v roce 2021, řešili policisté odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina celkem 37 záchytů tranzitujících nelegálních imigrantů přes území České republiky. V celkovém součtu se jednalo o 88 imigrantů, což v rámci celostátního srovnání dle krajů znamenalo druhé místo za Jihomoravským krajem. V naprosté většině šlo o záchyty na dálnici D1. K přepravě imigrantů byla využívána dodávková a nákladní motorová vozidla, případně osobní motorová vozidla. Imigranti cestovali zejména ukryti na ložné ploše návěsů kamionů, případně k přepravě využívali osobní automobily. Cestovali bez cestovního dokladu a patřičného povolení k pobytu na území členských států EU. Na území České republiky byli dopraveni z území sousedních států Rakouska nebo Slovenska. Především šlo o imigranty pocházející z Afghánistánu, Maroka, Sýrie, Alžírska a Turecka.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje prostřednictvím svého mluvčího uvedla minulý pátek na svých stránkách, že za v období od pondělního rána 11. 7. do pátečního večera 15. 7., tedy za necelý týden, cizinečtí policisté na území jižní Moravy zajistili 147 imigrantů. V drtivé většině se jednalo o syrské uprchlíky, kteří k nám téměř vždy přicestovali ze Slovenska. Při vyhledávání imigrantů hlídky často používají i nejmodernější techniku, kterou jsou například drony, nebo speciální přístroj, jenž dokáže odhalit ukryté imigranty pomocí zachycení tlukotu srdce. Nezřídka ale tzv. zelenou hranici imigranti překonávají i po svých. Oproti předcházejícím měsícům policisté nyní zaznamenávají enormní nárůst této nelegální imigrace, v červnu například zajistili 165 imigrantů. Cílová destinace i nadále zůstává pro imigranty stejná, jedná se o státy západní Evropy.

Z výše uvedených případů záchytu nelegálních imigrantů na našem území plyne nutnost posílení ochrany vlastních hranic České republiky, abychom nelegální imigranty zachytili ihned na hranici a mohli je vrátit do zemí, odkud přišli.

Hnutí SPD navrhuje v této oblasti systémové řešení, spočívající v tom, že ochrana našich státních hranic by měla být součástí každodenního výkonu služby příslušníků policie. Plány představitelů EU na přerozdělování nelegálních imigrantů proti vůli našich občanů rázně odmítáme!

20. 7. 2022

Budeme nadále bojovat proti snaze Fialovy vlády zhoršit zdravotní péči občanům!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy odsouhlasila půjčku společnosti ČEZ ve výši 74 miliard korun na to, aby občanům mohla i nadále prodávat předraženou elektřinu, jejíž koncová cena činí už téměř 4000 % výrobní ceny. Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby po vzoru Orbánova Maďarska zabezpečila energetickou soběstačnost naší země. Hnutí SPD bude nadále bojovat proti snaze vlády Petra Fialy zhoršit zdravotní péči občanům. Ministr vnitra Rakušan zakládá politickou policii, která má stíhat občany za jejich názory. Současně tím může způsobit zastavení nebo zpomalení vyšetřování kriminální kauzy STAN. Vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování. Hnutí SPD má jasné řešení. V minulém týdnu dopadli policisté na jihu Moravy téměř 150 nelegálních imigrantů hlavně z islámských zemí. Požadujeme důslednou ochranu státních hranic ČR a odmítáme nelegální imigraci. České televizi nedůvěřuje 58 % obyvatel. Je to důsledek zřetelně tendenčního a nevyváženého zpravodajství a publicistiky ČT.

1. Vláda Petra Fialy odsouhlasila půjčku společnosti ČEZ 74 miliard korun na to, aby občanům mohla i nadále prodávat předraženou elektřinu, jejíž koncová cena činí už téměř 4000 % výrobní ceny.

Vláda Petra Fialy (ODS), která má majoritní podíl v energetické skupině ČEZ, odsouhlasila žádost tohoto energetického giganta o mimořádnou půjčku ze státního rozpočtu ve výši 74 miliard korun. Přitom ČEZ generuje zisky z výroby energie ve výši desítek miliard korun ročně. Nepřijatelná je i skutečnost, že vláda tuto obrovskou půjčku schválila bez předchozího projednání ve Sněmovně! Nejhorší je ale důvod této půjčky – zaplacení zvýšených záloh, které má společnost ČEZ platit za možnost obchodovat s elektřinou na lipské energetické burze! Vláda tak půjčuje společnosti ČEZ peníze našich občanů na to, aby jim mohla i nadále prodávat předraženou elektřinu, jejíž koncová cena činí už bezmála 4000 % výrobní ceny! Hnutí SPD vyzývá vládu, aby společnost ČEZ přiměla k zastropování cen elektřiny pro naše spotřebitele a k tomu, aby na lipské burze prodávala pouze případné přebytky její produkce.

2. Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby po vzoru Orbánova Maďarska zabezpečila energetickou soběstačnost naší země.

Vyzýváme vládu k aktivním opatřením pro zabezpečení energetické soběstačnosti naší země i po vzoru sousedních zemí. Například Maďarsko od srpna zastavuje vývoz zdrojů energie do zahraničí. Zároveň tamní Orbánova vláda přijala sérii opatření podporujících energetickou soběstačnost, jako je zvýšení domácí produkce uhlí a plynu, prodloužení životnosti stávajících jaderných elektráren a urychlení výstavby nové jaderné elektrárny. Pokud naše vláda nemá vlastní nápady, nechť se inspiruje návrhy hnutí SPD anebo maďarským příkladem!

3. Hnutí SPD bude nadále bojovat proti snaze vlády Petra Fialy zhoršit zdravotní péči občanům.

Na pokračující schůzi Poslanecké sněmovny nás čeká další důležitý souboj o kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro české občany. Fialova vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů se totiž znovu pokusí silou protlačit snížení výdajů na zdravotní péči pro letošní rok o 14 miliard korun. V situaci dlouhodobě odkládaných zdravotních výkonů, obtížně dostupné stomatologické péče, rostoucí inflace, cen energií a dalších výdajů v tomto resortu je to nesystémový a nesmyslný návrh, který výrazně postihne pacienty i zdravotníky a nepomůže vůbec nikomu. Je to ze strany vlády útok na veřejný zájem, přičemž vláda zároveň vydává obrovské částky na výdaje, které nejsou nijak užitečné pro české občany. Poslanci hnutí SPD se již několik měsíců snaží schválení tohoto návrhu ve Sněmovně zabránit a budeme v tom pokračovat. SPD stojí vždy na straně občanů a jejich oprávněných zájmů!

4. Ministr vnitra Rakušan zakládá politickou policii, která má stíhat občany za jejich názory. Současně tím může způsobit zastavení nebo zpomalení vyšetřování kriminální kauzy STAN.

Ministr vnitra a předseda vládního hnutí STAN Vít Rakušan se snaží komplikovat práci policie a ovlivňovat vyšetřování organizovaného zločinu a korupce v rámci jím řízeného hnutí. Rozhodl o rozdělení Národní centrály proti organizovanému zločinu na dvě části.  Odliv lidí z této elitní složky policie tak může způsobit zastavení nebo zpomalení vyšetřování mnoha závažných kriminálních kauz. Ministr vnitra Rakušan je předsedou hnutí, jehož významní představitelé, podle existujících důkazů, čelí aktuálně vyšetřování ohledně dlouholeté korupce a organizovaného zločinu v případu „Dozimetr“. Politická účelovost ministrova kroku je očividná. Název jedné z nově vzniklých jednotek má být „Útvar proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě“. Pod vedením ministra Rakušana za hnutí STAN se má policie věnovat i boji proti tzv. dezinformacím a pátrat po vládě nepohodlných názorech a jejich nositelích a stíhat je. To je v demokratickém státě něco naprosto nepřípustného! Navíc dle vyjádření exministra kultury za hnutí STAN Jiřího Bessera pro Seznam hlava aktuálně vyšetřované zločinecké skupiny Michal Redl hnutí STAN od samého počátku jeho existence v roce 2009 fakticky řídil. Všichni ministři za hnutí STAN by proto měli okamžitě opustit současnou vládu. A pokud to premiér Petr Fiala (ODS) není schopen či ochoten zajistit, musí odejít i on. To je názor SPD!

5. Vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování. Hnutí SPD má jasné řešení.

Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu činí meziroční růst inflace už 17,2 procenta! Ceny potravin v červnu meziročně vzrostly v průměru dokonce o 18 procent, z toho ceny mouky o 70 procent, ceny mléka o 42,3 procenta a ceny másla dokonce o 55,8 procenta. Zároveň se lidem dramatickým způsobem zvyšují náklady na bydlení. Zemní plyn zdražil meziročně o 58 procent, tuhá paliva a elektřina zhruba o třetinu, teplo a teplá voda o 18,1 procenta. Pohonné hmoty meziročně zdražily o 47,5 procenta. Vláda Petra Fialy (ODS) ale nekoná a doposud nepředložila žádný plán, jak drakonickou inflaci způsobenou převážně spekulativním navyšováním cen, zvládat – a ani to nevypadá, že by si její ministři byli schopni uvědomit, jak závažně zdražování dopadá na každodenní život našich občanů. Premiér Fiala (ODS) namísto práce pro občany své země jezdí po zahraničních konferencích a ceremoniálech. My v SPD jsme konkrétní plán řešení představili. Okamžitě se musí snížit DPH u potravin a energií, a to až na nulovou sazbu. Totéž platí pro DPH a spotřební daň z pohonných hmot. Musí se zastropovat ceny základních potravin, energií a pohonných hmot i úroky z hypotečních úvěrů. A zároveň musíme nechat občanům více peněz v peněženkách z jejich pracovních příjmů, aby nebyla snížena kvalita jejich života. To zajistí naše již podané návrhy na zvýšení daňových slev pro všechny pracující fyzické osoby a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti pro jejich pracující rodiče. SPD je jediné politické hnutí, které myslí na naše lidi, nikoliv na cizí státy a bruselské papaláše!

6. V minulém týdnu dopadli policisté na jihu Moravy téměř 150 nelegálních imigrantů hlavně z islámských zemí. Požadujeme důslednou ochranu státních hranic ČR a odmítáme nelegální imigraci.

V uplynulém týdnu dopadli policisté na jihu Moravy téměř 150 nelegálních imigrantů. Šlo zejména o Syřany, Turky a migranty z dalších islámských zemí.  Policisté rovněž upozorňují, že oproti předchozím měsícům se počty nelegálních imigrantů zachycených po celém území naší republiky v poslední době zvedají. V poslední době výrazně roste i počet nelegálních vstupů migrantů do Evropské unie, meziročně stoupl o 82 procent. Konkrétně jde o 86 tisíc osob, dle prohlášení Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex. Přičemž do těchto statistik nejsou započteni migranti z Ukrajiny. Této nesmírně závažné problematice ovšem není věnovaná náležitá veřejná, politická ani mediální pozornost. Hnutí SPD říká jasné NE nelegální imigraci. Požadujeme důslednou ochranu státních hranic České republiky, tak, jak to praktikuje Maďarsko, a tvrdě odmítáme jakékoli plány orgánů EU na jakékoliv přerozdělování nelegálních imigrantů proti vůli našich občanů!

7. České televizi nedůvěřuje 58 % obyvatel. Je to důsledek zřetelně tendenčního a nevyváženého zpravodajství a publicistiky ČT.

Podle průzkumu agentury STEM z minulého týdne České televizi nedůvěřuje 58 % obyvatel. Taková nedůvěra ve veřejnoprávní instituci je jednoznačným důsledkem zřetelně tendenčního a nevyváženého zpravodajství a publicistiky České televize. Nespokojenost budí i klesající kvalita původní tvorby, dokonce i nových pohádek, ve kterých namísto obvyklého výchovného aspektu převládá ideologické hledisko poplatné době. Současně čelíme soustředěnému pokusu Fialovy pětikoaliční vlády o plné podřízení a politické ovládnutí České televize. Na prosazení novely zákona o České televizi s cílem ovládnout volbu a složení Rady České televize a volbu jejího generálního ředitele tím, že by třetinu Rady ČT volil Senát, vládní koalice dokonce naplánovala mimořádnou schůzi Sněmovny. Hnutí SPD považuje tento návrh za nehorázný zásah do občanských práv neslučitelný s demokracií. Čas na meziresortní připomínky vláda dokonce zkrátila na jeden týden. Je rovněž nepřijatelné, že si při stále se zhoršující úrovni práce ČT a v době enormní drahoty generální ředitel České televize Petr Dvořák ještě dovolí žádat o zvýšení koncesionářských poplatků! To hnutí SPD odmítá! Navrhujeme zrušení koncesionářských poplatků a rozpočet veřejnoprávní televize podrobit veřejné kontrole v rámci samostatné kapitoly státního rozpočtu.

19. 7. 2022

Je žádoucí podporovat naše mladé pracující rodiny v získání vlastního bydlení!

Hnutí SPD konstatuje, že vláda Petra Fialy (ODS) za celou dobu svého vládnutí neudělala pro naše občany vůbec nic v otázkách bydlení a to přes to, že pomoc s bydlením slibuje ve svém programovém prohlášení.

Mladí slušní a pracující občané nemají téměř šanci bez značné pomoci rodičů získat vlastní bydlení, z důvodu stále se zvyšujících hypoték řada z nich nebude schopna tyto hypotéky splácet, a upadne tak do dluhových pastí a exekucí. Tito lidé budou neustále ve stresových situacích, což negativně ovlivní jejich rodinný život. Ceny nemovitostí stále rostou, oproti tomu růst platů a mezd je pro většinu zaměstnanců pozastaven. K tomu si ještě přidejme stále se zvyšující ceny potravin, energií a pohonných hmot a inflaci přesahující už 17 procent.

Rostou nejen ceny nemovitostí, ale i hypotéky, kdy jejich sazby již překonaly šestiprocentní hranici a budou dál růst. Průměrná nabídková sazba vzrostla začátkem července např. u České spořitelny na 6.24 %. Loni touto dobou přitom banky nabízely hypotéky v průměru se sazbou 2,06 %. Představa mladých lidí, že si vezmou hypotéku kolem tří milionů a budou měsíčně splácet do 10 tisíc korun, je nereálná. Splátka 10 tisíc dnes vystačí na hypotéku do výše dvou milionů korun. Na nejžádanější hypotéku ve výši tři miliony korun je potřeba splácet minimálně 16 tisíc korun.

Uvedu příklad: Podle Eurostatu je průměrná velikost českého bytu 78 metrů čtverečních a za průměrné ceny za metr čtvereční podlažní plochy 87.700 korun by se pořizovací cena za byt vyšplhala na 6.840.600 korun. Pokud je žadateli do 36 let, má nárok na hypoteční úvěr na 90 procent z celkové ceny nemovitosti. V takovém případě by si potřeboval od banky vypůjčit 6.156.540 korun, což by při nynější úrokové sazbě přes šest procent představovalo splácení po dobu třiceti let, a při fixaci na pět let by se jeho měsíční splátka pohybovala kolem 37.867 korun (zdroj: Hypoteční kalkulačka, Česká spořitelna). K tomu ještě dodám, že ceny nových bytů v Praze v prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostly na téměř 145 tisíc korun za metr čtvereční.

Hnutí SPD ve věci bytové politiky přináší řadu návrhů, jak pomoci našim občanům k řešení jejich bytové situace. Všichni občané se mohou na našich webových stránkách (www.rodinanaprvnimmiste.cz) blíže seznámit s naším projektem: "Rodina na prvním místě", ve kterém nabízíme možná řešení vedoucí k získání vlastního bydlení, a to nejenom pro mladé rodiny. V oblasti bydlení je nutné podpořit výstavbu družstevních, městských a obecních bytů, poskytnout výhodné manželské půjčky rodinám a nájemní bydlení v obecních bytech. To je způsob, který navrhuje hnutí SPD, vedoucí k zastavení růstu cen bydlení. Podporujeme bydlení lidí, nikoliv spekulace developerů a překupníků. Zodpovědnost za aktuální stav v oblasti bytové politiky nese svou nečinností Fialova vláda.

13. 7. 2022

Hnutí SPD bojuje proti zhoršení zdravotní péče, které prosazuje vláda Petra Fialy!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vládní energetický balíček je nedostatečný a neodstraňuje skutečné příčiny zdražování energií. Hnutí SPD nabízí skutečnou pomoc občanům. Fialova vláda se změnou zákona pokouší dokončit politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Poslanci SPD budou přijetí tohoto návrhu blokovat všemi zákonnými prostředky. Nesouhlasíme s tím, aby vláda Petra Fialy zvyšovala daně českým občanům. Je to podvod na voliče. Hnutí SPD bojuje proti zhoršení zdravotní péče, které prosazuje vláda Petra Fialy. Podle 84 % občanů vláda Petra Fialy (ODS) zcela nedostatečně brání nárůstu chudoby. Navíc 65 % občanů se obává propadu své životní úrovně a chudoby. Vlastní bydlení se pro miliony poctivě pracujících českých občanů stává naprosto nedostupným snem. Hrozí, že mnoho lidí kvůli neschopnosti splácet hypotéky upadne do dluhových pastí a exekucí. Hnutí SPD vyjadřuje podporu veřejnému ochránci práv Stanislavu Křečkovi, který je pravidelně terčem útoků progresivistických politických aktivistů.

1. Vládní energetický balíček je nedostatečný a neodstraňuje skutečné příčiny zdražování energií. Hnutí SPD nabízí skutečnou pomoc občanům.

Na čtvrteční schůzi Poslanecké sněmovny se má projednávat tzv. vládní energetický balíček. Poslanci SPD jej podpoří, protože jakákoli pomoc občanům v době sociální a ekonomické krize a astronomického zdražování všech základních životních nákladů je potřebná a dobrá. Ale vládní řešení v podobě pouhého zavádění nové jednorázové sociální dávky je zcela nedostatečné a neodpovídající vážnosti situace – a hlavně neodstraňuje skutečné příčiny vysokých cen energií. Navíc tzv. příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn, což je hlavní bod vládního návrhu, není nikterak finančně konkretizován a má být upraven až následným nařízením vlády. Jde v podstatě jen o nekvalitně opsaný návrh hnutí SPD na zavedení tzv. sociálního tarifu, který jsme představili před několika týdny. A máme, na rozdíl od nekompetentní Fialovy vlády, i komplexní plán na systémové snížení cen energií: Odstoupení od katastrofální Zelené dohody EU (Green Deal), vystoupení České republiky ze spekulativního systému obchodování s emisními povolenkami Evropské unie a dále aby čeští producenti nejprve prodávali u nás levně vyrobenou elektřinu českým spotřebitelům za přijatelné ceny a na komoditní burzu v německém Lipsku ať se dodávají pouze její přebytky. Nakupujme zemní plyn přímo od producentů, nikoli od zahraničních překupníků, obnovme národního importéra plynu a národního zpracovatele ropy. Zrušme solární daň a veškeré dotace, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele, a snižme DPH u energií po vzoru jiných států. To je názor SPD!

2. Fialova vláda se změnou zákona pokouší dokončit politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Poslanci hnutí SPD budou přijetí tohoto návrhu blokovat všemi zákonnými prostředky.

Vládní koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN se na mimořádné schůzi Sněmovny v tomto týdnu bude snažit schválit svůj návrh na změnu zákonů o České televizi a o Českém rozhlase. Jedná se o zásadní změnu způsobu volby kontrolních rad těchto veřejnoprávních médií, kdy strany vládní koalice chtějí uzákonit, aby v budoucnu volil třetinu členů těchto rad Senát, zatímco nyní je všechny volí pouze Sněmovna. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. Tímto způsobem totiž dojde k účelové politizaci těchto kontrolních rad, protože Senát nemá žádnou legitimitu ani důvěru občanů, jednotliví senátoři jsou voleni přibližně deseti procenty voličů ve svých volebních obvodech a zastupují tak naprostou menšinu veřejnosti. Jediným orgánem, který reprezentuje rozložení politických sil veřejnosti, je Sněmovna. Proto má členy Rad České televize a Českého rozhlasu volit pouze ona, jelikož má jít o zástupce všech občanů při kontrole veřejnoprávních médií. Fialova vláda se tak tímto svým návrhem pokouší dokončit politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Poslanci hnutí SPD budou přijetí tohoto návrhu blokovat všemi zákonnými prostředky. Požadujeme zároveň i zrušení koncesionářských poplatků, protože chceme, aby byly Česká televize a Český rozhlas financovány přímo z kapitoly státního rozpočtu pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu – tak, jak je tomu i u jiných institucí, které hospodaří s penězi občanů!

3. Nesouhlasíme s tím, aby vláda Petra Fialy zvyšovala daně. Je to podvod na voliče.

Vláda Petra Fialy (ODS) se chystá zvýšit daně z příjmu pracujícím občanům. Minulou sobotu to v rozhovoru pro deník Právo sdělil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Přitom před volbami všechny strany vládní pětikoalice slíbily občanům před volbami pravý opak – nezvyšovat daně. Hnutí SPD absolutně nesouhlasí se zvyšováním daní českým občanům a českým firmám. My jsme naopak již předložili návrhy zákonů, které by zvýšily pracujícím občanům daňové slevy a daňová zvýhodnění na nezaopatřené děti, čímž by se významně zvýšily jejich čisté příjmy. To je cesta z krize! Zároveň navrhujeme konkrétní řešení nedostatku peněz ve státním rozpočtu. Již před několika měsíci jsme podali návrh zákona na zdanění dosud nezdaněných dividend vyváděných nadnárodními korporacemi z České republiky, což by přineslo do státního rozpočtu až 75 miliard korun daňových příjmů ročně navíc. Předložili jsme rovněž návrh na snížení odvodů do Evropské unie o 30 miliard korun ročně. A tyto peníze navrhujeme dát na pomoc lidem v boji proti zdražování energií, potravin, bydlení a pohonných hmot. Naopak bezradná Fialova vláda chce v situaci všeobecného zdražování ještě více sebrat pracujícím lidem jejich poctivě vydělané peníze dalším zvyšováním daní, přestože míra zdanění je v České republice jedna z nejvyšších v rámci zemí OECD. To je pro SPD nepřijatelné!

4. Hnutí SPD bojuje proti zhoršení zdravotní péče, které prosazuje vláda Petra Fialy.

Minulý pátek se na schůzi Sněmovny poslancům hnutí SPD podařilo zablokovat závěrečné hlasování o návrhu vlády Petra Fialy (ODS) na razantní snížení peněz zdravotním pojišťovnám. Hnutí SPD zásadně nesouhlasí se zhoršováním dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a pracovních podmínek zdravotníků. Fialova vláda se ovšem pokusí toto škodlivé opatření znovu prosadit na schůzi Sněmovny tuto středu. Poslanci SPD se již několik měsíců, jak slíbili, snaží přijetí tohoto vládního návrhu zákona zabránit, přestože je nás pouze 20 poslanců z celkových 200. Schválení tohoto návrhu by znamenalo odebrání 14 miliard korun z letošních rozpočtů zdravotních pojišťoven a citelné zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro české občany i zhoršení pracovních a platových podmínek našich zdravotníků. S tím hnutí SPD zásadně nesouhlasí. Je naprosto nepochopitelné a nesmyslné, že vláda trvá na odebrání těchto velmi potřebných peněz z resortu zdravotnictví. Vláda přitom peníze spotřebovává na vlastní provoz, když si zbytečně zvýšila počet ministrů o tři nové ministry s jejich obrovskými sekretariáty. Fialova vládní koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN zcela zjevně škodí našim občanům a měla by podat demisi!

5. Podle 84 % občanů vláda Petra Fialy zcela nedostatečně brání nárůstu chudoby. Navíc 65 % občanů se obává propadu své životní úrovně a chudoby.

Celkem 65 % občanů se v souvislosti s enormním růstem cen obávají propadu své životní úrovně a chudoby. Osm z deseti lidí již musí kvůli vysokým cenám energií a paliv omezovat své potřeby. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti STEM. Podle 84 % respondentů tohoto průzkumu vláda Petra Fialy (ODS) zcela nedostatečně brání nárůstu chudoby. Snahy kabinetu zabránit nárůstu chudoby označuje za dostatečné pouhých 16 % lidí. Hrozba chudoby a nutnost omezovat své základní životní potřeby nejcitelněji dopadá na seniory a na občany nad šedesát let, z nichž 89 % říká, že se již musí značně uskromňovat. V květnovém průzkumu stejné agentury polovina dotazovaných občanů uvedla, že nevychází se současnými příjmy a že pociťuje zhoršení domácích rozpočtů. Je to ostudná vizitka katastrofálního působení Fialovy vlády, která absolutně neřeší tíživou sociální a ekonomickou situaci českých občanů a rodin a za svou prioritu v rámci předsednictví EU označuje finanční pomoc Ukrajině a Ukrajincům. Vážnost situace má jediné efektivní řešení - odstoupení této neschopné a škodlivé vlády, která je navíc výrazně zatížena kriminálními korupčními skandály hnutí STAN, které prorůstají i do ostatních stran vládní koalice. 

6. Vlastní bydlení se pro miliony poctivě pracujících našich občanů stává naprosto nedostupným snem. Hrozí, že mnoho lidí kvůli neschopnosti splácet hypotéky upadne do dluhových pastí a exekucí.

V prvním čtvrtletí letošního roku stouply ceny bytů v České republice meziročně o čtvrtinu, což je nejvíce ze všech členských států EU. Navíc rapidně rostou úrokové sazby u hypotečních úvěrů a na jaře se výrazně zpřísnily i podmínky pro jejich poskytování. Kvůli vysokým úrokovým sazbám tak například žadatelé o hypotéku ve výši 4 milionů korun potřebují minimální čistý příjem ve výši 80 tisíc korun čistého měsíčně! S úhradami svých hypoték tak bude mít velké potíže minimálně 12 % jejich plátců. Vyplývá to z aktuálních dat finančního portálu Frankee. Stejně tak jako údaj o tom, že poptávka po hypotečních úvěrech se v České republice meziročně propadla o 55 %. Je smutnou skutečností, že vlastní bydlení se pro miliony poctivě pracujících našich občanů stává naprosto nedostupným snem. Neschopnost části z nich splácet hypoteční úvěry je alarmujícím signálem hrozícím pádem velkého množství občanů do dalších dluhových pastí a exekucí. Zodpovědnost za tento stav nese jednoznačně vláda Petra Fialy (ODS) svou neschopností a nečinností. Například tím, že nijak nebojuje proti inflaci. Navíc Fialova vláda odložila platnost novely stavebního zákona, která by urychlila stavební řízení a rozšířila nabídku nových bytů a zastavila program půjček na bydlení mladým rodinám. Vláda také nezastropovala úroky z hypoték. Hnutí SPD nabízí řešení v podobě zavedení výhodných půjček pro pracující rodiče, a rovněž tak i formou masivní státní a legislativní podpory výstavby dostupných družstevních, městských a obecních bytů!

7. Hnutí SPD vyjadřuje podporu veřejnému ochránci práv Stanislavu Křečkovi, který je pravidelně terčem útoků progresivistických politických aktivistů.

Hnutí SPD vyjadřuje podporu veřejnému ochránci práv Stanislavu Křečkovi. Pravidelně se stává terčem útoků progresivistických politických aktivistů, protože chce být veřejným ochráncem práv všech našich občanů, a nikoliv pouze vybraných menšin. Důvodem těchto útoků na Stanislava Křečka je i to, že k počátku července provedl organizační změnu v jím řízeném úřadě, když převedl agendu, kterou dříve svěřil své zástupkyni, opět do své gesce. Pokud má Stanislav Křeček jako vysoký státní úředník pochybnosti o kvalitě práce a loajalitě svých podřízených, je jeho plným právem přijmout potřebná opatření ve svěřené působnosti. Navíc je jeho rozhodnutí zcela v souladu se zákonem o veřejném ochránci práv. Hnutí SPD odsuzuje aktivistické vměšování do činnosti nezávislého Úřadu veřejného ochránce práv - ombudsmana.

12. 7. 2022

Vláda Petra Fialy by měla především hájit zájmy České republiky a českých občanů!

V pátek 1. července 2022 začalo české předsednictví v Radě Evropské unie a v rámci formálního zahájení přijelo do Litomyšle kolegium Evropské komise, aby jednalo s vládou České republiky a představiteli obou komor českého Parlamentu.

Hnutí SPD si rádo počká, jakých konkrétních opatření Fialova vláda v rámci půlročního předsednictví v Radě ministrů Evropské unie dosáhne a jak se to projeví v pomoci českým občanům, firmám, živnostníkům a pracujícím rodinám s dětmi. Samotné předsednictví hned před jeho začátkem poznamenaly korupční kauzy politiků z vládnoucích stran, čímž byla silně poškozena image České republiky a všech našich slušných občanů, což za tak krátkou dobu ještě žádná dosavadní vláda neudělala.   

Předseda vlády Petr Fiala vystoupil 6. července 2022 na jednání pléna Evropského parlamentu, kde představil témata a priority předsednictví České republiky v Radě EU. Ve svém projevu uvedl, že první prioritou je zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny. Česká republika, jak uvedl Fiala, je přesvědčena, že politická i vojenská podpora Ukrajiny ze strany EU je bytostným zájmem celé Unie se zásadním dopadem na další budoucnost kontinentu. České předsednictví bude proto důsledně hájit a podporovat suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny za využití všech nástrojů, kterými Evropská unie disponuje. Důraz budeme klást na silný a jednotný postoj vůči Rusku, jakož i na maximální asistenci členským státům při poskytování vojenské podpory Ukrajině nebo při vyrovnání se s následky migrační vlny. Fiala v rámci této priority řekl, že dalším důležitým úkolem českého předsednictví bude i příprava poválečné obnovy Ukrajiny. Fiala zde uvedl, že se musíme zaměřit zejména na obnovu infrastruktury, zajištění základních služeb a hospodářskou obnovu a stabilitu. V tom prý musí hrát Evropská unie zásadní roli.

Hnutí SPD zastává názor, že zvolené priority českého předsednictví, viz výše uvedená první priorita, neukazují na snahu české vlády využít své předsednické pozice k prosazení a ochraně českých národních zájmů. Podle názoru hnutí SPD by současná vláda měla mít jako hlavní prioritu zasazení se o udržitelnost cen energií, a to otevřením jednání o přehodnocení tzv. Green Dealu, nebo odstoupením od systému emisních povolenek. Ve vztahu k situaci na Ukrajině by mělo být prioritou prosazování mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, s cílem ukončení válečného konfliktu.

Hnutí SPD vyzývá vládu, aby v průběhu českého předsednictví Radě ministrů Evropské unie hájila především zájmy České republiky a českých občanů, nikoliv zájmy bruselské!

7. 7. 2022

Navrhujeme měsíční zvýšení všech důchodů o stejnou částku!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že do kriminálního korupčního skandálu hnutí STAN jsou zapojeny i TOP 09, ODS a Piráti. ODS, KDU-ČSL, Piráti a TOP 09 otevřeně kryjí organizovaný zločin a korupci v hnutí STAN. I díky podpisům poslanců hnutí SPD byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny s cílem projednat „Organizovaný zločin hnutí STAN". Žádáme demisi celé vlády. Hnutí SPD podpoří pracovníky Integrovaného záchranného systému a pěstouny. Navrhujeme měsíční zvýšení všech důchodů o stejnou částku. Vláda Petra Fialy podpořila zákaz automobilů se spalovacími motory a rozšíření platby emisních povolenek. Vláda kašle na občany a škodí České republice. Evropská unie a její tzv. „společná zemědělská politika EU" postupně devastují české zemědělství a ceny potravin dále raketově rostou. Hnutí SPD prosazuje potravinovou soběstačnost ČR. Cyril a Metoděj i Jan Hus posilovali naši samostatnost i národní kulturu. Hnutí SPD nesouhlasí s jakýmkoliv vyznamenáváním bratrů Mašínů a jejich skupiny. Vraždy, kterých se dopustili, nejsou nijak ospravedlnitelné.

1. Do kriminálního korupčního skandálu hnutí STAN jsou zapojeny i TOP 09, ODS a Piráti. ODS, KDU-ČSL, Piráti a TOP 09 otevřeně kryjí organizovaný zločin a korupci v hnutí STAN.

Kriminální korupční skandál hnutí STAN, tzv. kauza Dozimetr, dále pokračuje. Postupně se ukazuje, že do organizovaného gangu, který vyváděl peníze z pražských městských firem, byli údajně zapojeni i čelní politici z TOP 09. Odhalilo se propojení na europoslance Jiřího Pospíšila. Z peněz rodiny hlavy mafiánské skupiny, obviněného podnikatele Michala Redla, byla v minulosti financována i ODS. Piráti navíc chtěli ještě letos nominovat do dozorčí rady státní Národní rozvojové banky manažera Martina Sankota, který se scházel v tajném konspiračním bytě s vazebně stíhaným lobbistou Michalem Redlem. Odhalilo se rovněž, že tato zločinecká skupina měla krytí i v České televizi, kterou si platí všichni občané. Podle výpovědí jejích redaktorů byly v České televizi k dispozici informace o zločinecká skupině okolo pražského radního Hlubučka (STAN) již od roku 2019, ale šéfredaktor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner měl odvysílání těchto reportáží zabránit. Tyto informace zveřejnila tehdejší reportérka ČT Markéta Dobiášová. Jsme tedy svědky rozsáhlého systematického korupčního jednání. Morálně naprosto nepřijatelný je v této souvislosti přístup premiéra Petra Fialy (ODS), který po poradě předsedů všech pěti vládních koaličních stran uvedl, že nevidí důvod k rekonstrukci vlády. ODS, KDU-ČSL, Piráti a TOP 09 otevřeně kryjí organizovaný zločin a korupci v hnutí STAN. Nepokládají kriminální jednání za překážku účasti ve vládě. Hnutí SPD považuje za jediné čestné řešení této neudržitelné situace demisi vlády!

2. I díky podpisům poslanců hnutí SPD byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny s cílem projednat „Organizovaný zločin hnutí STAN". Žádáme demisi celé vlády.

Na tento čtvrtek byla i díky podpisům členů poslaneckého klubu hnutí SPD svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny s cílem projednat „Organizovaný zločin hnutí STAN". Jsme přesvědčeni, že situace okolo kriminální činnosti hnutí STAN na Magistrátu hlavního města Prahy je natolik závažná, že musí být podrobně projednána na parlamentní úrovni. Dlouholeté mafiánské praktiky hnutí STAN a kriminální jednání zasahující i do struktur dalších vládních stran je neslučitelné s dalším fungováním vlády a také poškozují kredit České republiky v zahraniční. Proto se poslanci hnutí SPD chystají vystoupit na této schůzi a budou trvat na zodpovězení otázek, kterým se premiér Fiala i předseda hnutí STAN a ministr vnitra Rakušan v kauze Dozimetr trvale vyhýbají. Je nanejvýš nepřijatelné, aby předseda strany, jejíž členové byli usvědčeni z kriminálního jednání, zastával funkci ministra vnitra, tedy rezortu, který zastřešuje orgány činné v trestním řízení. Vít Rakušan proto musí okamžitě rezignovat na funkci ministra vnitra. Žádáme však demisi celé vlády!

3. Hnutí SPD podpoří pracovníky Integrovaného záchranného systému a pěstouny.

Na páteční schůzi Poslanecké sněmovny by se mělo v závěrečném třetím čtení jednat o změně zákona o důchodovém pojištění. Poslanci hnutí SPD podpoří návrh, který přiznává plné a nekrácené předčasné starobní důchody pro zaměstnance, kteří odpracovali minimálně 20 let ve složkách Integrovaného záchranného systému, jde např. o zdravotníky a záchranáře, operátory či pracovníky horské služby. Podpoříme i pomoc pěstounům tím, že jejich nesmírně záslužná práce, péče o opuštěné a ohrožené děti, bude zahrnuta do tzv. náhradní doby důchodového pojištění a její délka jim bude započítávána do odpracované doby pro nárok na vznik starobního důchodu. Ale zároveň podáváme svůj pozměňovací návrh, který by odstranil nespravedlnost vládní předlohy tak, aby se zahrnutí do náhradní doby důchodového pojištění týkalo skutečně všech nezprostředkovaných pěstounů, nikoli pouze těch, kteří převzali děti do péče před 1. lednem 2022, jak navrhuje vláda. To považujeme za diskriminační. Práce pěstounů si v SPD velmi vážíme, v loňském roce se díky hlasům našich poslanců zaslouženě zvýšily jejich odměny. Nechť mají všichni pěstouni stejná a rovná práva! Zároveň SPD předložilo návrh zákona o důchodovém pojištění, kde navrhujeme zvýšit základní výměru všech důchodů z 10% průměrné mzdy na 13%. V praxi by to znamenalo zvýšení všech důchodů o stejnou částku ve výši zhruba 1 800 Kč měsíčně.

4. Vláda Petra Fialy podpořila zákaz automobilů se spalovacími motory a rozšíření platby emisních povolenek. Vláda kašle na občany a škodí České republice.

Rada ministrů životního prostředí členských států Evropské unie v minulém týdnu schválila tzv. klimatický balíček obsahující i opatření zakazující výrobu a prodej nových automobilů se spalovacími motory po roce 2035 či rozšíření systému emisních povolenek, které jsou předmětem spekulativního obchodu enormně zdražujícího energie, i na oblasti topení a bydlení. Česká ministryně životního prostředí Hubáčková (KDU-ČSL) ani premiér Fiala (ODS) neudělali nic pro to, aby odvrátili či zablokovali toto rozhodnutí zásadně poškozující Českou republiku, její budoucí prosperitu a naše občany. Například bylo možné aktivovat tzv. princip Ioannina (tzv. blokační menšina), což je mechanismus, kterým může členský stát v případě ohrožení svých národních zájmů požádat alespoň o odklad hlasování. Ani toho nebyli k Bruselu servilní a zbabělí členové Fialovy vlády schopni a svým hlasováním do budoucna vážně ohrozili dostupnost individuální dopravy občanů s nižšími příjmy a existenci automobilového průmyslu v ČR, a tím statisíce pracovních míst a životní úroveň českých občanů.

5. Evropská unie a její tzv. „společná zemědělská politika EU" postupně devastují české zemědělství a ceny potravin dále raketově rostou. Hnutí SPD prosazuje potravinovou soběstačnost ČR.

Evropská unie a její tzv. „společná zemědělská politika EU" postupně devastují české zemědělství a ceny potravin dále raketově rostou. Dle aktuálních oficiálních údajů Českého statistického úřadu se potravinová soběstačnost České republiky od vstupu do Evropské unie například ve výrobě vepřového masa snížila z 94,5% na 43,2%, u drůbežího masa z 92,0% na 59,8%, u másla ze 126,6% na 71,6% a u jablek ze 100,2% na 79,9%. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje legislativní kroky, které by opět zajistily naši potravinovou soběstačnost v základních komoditách, které lze u nás vyprodukovat, a také potravinovou bezpečnost v krizových situacích. Proto je třeba urychleně znovu projednat a schválit zákon na podporu a ochranu produkce českých potravin, který jsme navrhli už v předchozím volebním období a zákon o mimořádné tržní síle proti zneužívání dominance na trhu, jaký má naprostá většina států EU. Navíc dlouhodobě voláme i po dočasném snížení DPH u základních potravin až na nulu anebo po zastropování jejich cen. Pro SPD jsou naši občané na 1. místě!

6. Cyril a Metoděj i Jan Hus posilovali naši samostatnost i národní kulturu.

V tomto týdnu slavíme dva významné státní svátky. 5. červenec je Dnem slovanských věrozvěstů, svatého Cyrila a svatého Metoděje, dnem výročí jejich příchodu na naše území, na tehdejší Velkou Moravu. Jejich posláním nebylo pouze šíření křesťanské víry, ale rovněž vytvoření vlastní domácí církevní organizace a šíření písemné kultury. Připomínejme si tuto jejich historicky významnou misi, která byla i misí politickou, protože zásadně posilovala naši národní a státní svrchovanost a nezávislost na západní francké německé říši dlouhodobě usilující o podmanění českých zemí. Svatý Metoděj byl dokonce Franky zajat a několik let vězněn. Ale nepodlehl a názory nezměnil. Zůstaňme věrni odkazu těchto věrozvěstů! 6. července si pak připomeneme smutné výročí upálení mistra Jan Husa v německé Kostnici. Šlo o politickou vraždu odvážného člověka, významného učence a kněze, který tvrdě kritizoval excesy tehdejší církevní a světské moci. Jan Hus byl rovněž velký český vlastenec. Podílel se na přerodu Karlovy univerzity z německé na v prvé řadě českou vysokou školu, kázal i psal v češtině a kodifikoval český pravopis. Vzpomeňme s úctou a pokorou tyto velké postavy českých národních dějin!

7. Hnutí SPD nesouhlasí s jakýmkoliv vyznamenáváním bratrů Mašínů a jejich skupiny. Vraždy, kterých se dopustili, nejsou nijak ospravedlnitelné.

Ministerstvo obrany vydalo skupině bratří Mašínů osvědčení pro účastníky odboje a odporu proti komunismu. Poslanci demobloku též prohlasovali navržení této skupiny na státní vyznamenání. Poslanci SPD hlasovali proti. Hnutí SPD nesouhlasí s jakýmkoliv vyznamenáváním bratrů Mašínů a jejich skupiny. Vraždy, kterých se dopustili, nejsou nijak ospravedlnitelné, a jejich jednání nelze spojovat s působením jejich otce. Velebení skupiny bratří Mašínů připomíná oslavu Stepana Bandery. Snaha o glorifikaci takových osob působí velmi negativně na morální klima ve společnosti a zpochybňuje obecně přijaté etické normy. Zákony musí platit pro všechny a při posuzování kriminálního jednání nesmí být používán dvojí metr.

1. 7. 2022

Ministr vnitra Vít Rakušan má nulovou důvěryhodnost!

Není to jen Hlubuček a Praha. Poslanec Rozvoral připomíná i další skandály.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro Parlamentní listy:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ministr-Rakusan-ma-nulovou-duveryhodnost-Neni-to-jen-Hlubucek-a-Praha-Poslanec-Rozvoral-pripomina-i-dalsi-skandaly-706955  

1. Pohybujete se i v regionální politice ve středních Čechách, kde má velmi silnou pozici hnutí STAN. Překvapily vás informace, jak si politici tohoto hnutí kolem náměstku Hlubučka počínali v Praze?

Už od svého počátku, kdy se zástupci hnutí STAN stali součástí vládní pětikoalice, se začaly objevovat různé skandály a prohřešky, ve kterých figurovali politici hnutí STAN. Je to zcela neúnosné, a to ještě nejsou všechny kauzy rozkryty. Korupční kauza pražského náměstka Petra Hlubučka je pro hnutí STAN dalším z celé řady závažných problémů, které odhalují pravou tvář této vládní strany. Ohledně kauzy na pražském magistrátu, na jejímž základě byl zatčen a poté umístěn do vyšetřovací vazby náměstek pražského primátora a místopředseda hnutí STAN Petr Hlubuček, informuje Policie ČR veřejnost na svých stránkách, že se jedná o organizovaný zločin. Policie uvádí, že jde o závažnou trestnou činnost založenou na dlouholetém ovlivňování zakázek pražského dopravního podniku jím dosazenou skupinou lidí do jeho vedení.

2. Zaznamenal jste nějaké problematické praktiky STAN i ve Středočeském kraji?

Pověst hnutí nezatíženého aférami, jak propagovalo hnutí STAN v kampani před volbami do Poslanecké sněmovny, které proběhly vloni, naboural už krátce po těchto volbách případ nejasného financování podnikatelských aktivit místopředsedy a kandidáta na ministra průmyslu Věslava Michalika, který byl do té doby i politik na komunální úrovni. Od roku 2012 byl zastupitelem Středočeského kraje, od roku 2004 starostou obce Dolní Břežany. Zde bylo poukazováno na jeho podnikání v solárním byznysu a na půjčku ve výši desítek milionů korun od společnosti Lowfield Investments z daňového ráje na Kypru. Michalikovy solární firmy též sponzorovaly třemi miliony korun hnutí STAN. Záležitosti financování hnutí a sponzorských příspěvků od firem ze zahraničí od nevyjasněných majitelů prověřují policejní orgány. Od té doby potíže hnutí STAN přibývají a na povrh začínají vyplouvat nové kauzy, takže si počkejme. Věřím, že orgány činné v trestním řízení si budou v těchto věcech počínat profesionálně.

3. Měl by podle vás odstoupit ministr vnitra Vít Rakušan?

Po skandálech a rezignacích na funkce ve vedení hnutí STAN za tak krátký čas, (Farský, Polčák, Michalik, Hlubuček), se jasně ukazuje, že toto hnutí funguje jako podnikatelsko-mafiánský projekt, který nesmí být součástí naší vlády. Předseda hnutí STAN a současný místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan nepovažuje tyto kauzy za tak důležité, aby jako předseda hnutí přijal jasnou odpovědnost a odstoupil z funkce ministra vnitra a všichni ministři nominovaní za hnutí STAN se vzdali svých ministerských postů. K předsedovi hnutí STAN jenom zmíním jeho neobjasněnou komunikaci s policejním prezidentem Janem Švejnarem, která proběhla ještě před tím, než byl Vít Rakušan oficiálně jmenován ministrem vnitra, a následné prohlášení policejního prezidenta Švejnara, že si podal žádost o uvolnění ze služebního poměru. Odstoupení ministra vnitra Víta Rakušana požadujeme za jediné správné řešení. Kauzy hnutí STAN prověřují příslušníci Policie České republiky, které přímo podléhají ministru vnitra, čímž v žádném případě nelze zaručit jejich nestrannost při vyšetřování těchto závažných kauz.

4. Jednou z hlavních tváří Hlubučkovy skupiny byl podnikatel Michal Redl, spojený v minulosti s Radovanem Krejčířem. Myslíte, že je česká politika, nebo některé strany, stále ovládány mafiánskými strukturami z devadesátých let?

Jak ukazuje průběh vyšetřování a dostupné informace, situace kolem Hlubučka a jeho aktivitách v hnutí STAN a na pražském magistrátu, se vyšetřovací orgány přiklání k tomu, že zde po delší dobu působil mafiánský klan, který uplatňoval praktiky známé z minulosti podobné Radovanu Krejčířovi. Hlavou této skupiny měl být Michal Redl, někdejší pravá ruka mafiánského bosse Radovana Krejčíře. Je zadokumentováno, že Michal Redl těsně spolupracoval s vedoucími politiky a místopředsedy hnutí STAN dlouhodobě, zejména s europoslancem Stanislavem Polčákem a s ministrem školství Petrem Gazdíkem. Proto nechme policejní vyšetřovatele pracovat a nezasahujme do jejich práce, kterou zajisté provedou profesionálně. Už i z toho důvodu, aby bylo vše vyšetřeno a nedocházelo k politickému zasahování a případnému ovlivňování probíhajícího policejního vyšetřování, musí odejít z vlády zejména předseda STAN a ministr vnitra Rakušan, který o podezřeních na organizovaný zločin již dříve věděl a nic proti tomu neudělal.

5. Co říkáte na to, jak se ke skandálu své vládní strany staví premiér Fiala?

Premiér Petr Fiala se k tomuto velmi závažnému problému vyjádřil tak, jak se dohodli zástupci pětikoalice, plně si vědomi toho, že v případě odvolání zástupců hnutí STAN ze všech ministerských pozic by byl konec jejich společného vládnutí. V reakci na kauzu na pražském magistrátu prohlásil premiér Petr Fiala v České televizi: „Dohodli jsme se na tom, že nevidíme žádné důvody pro rekonstrukci vlády a podobné kroky. Ministr vnitra Rakušan má absolutní důvěru lídrů vládní koalice, pokud jde o nestrannost vyšetřování kauzy a jeho spravedlivý výsledek.  Následně na to vystoupil Vít Rakušan a prohlásil, že byl potěšen, když mu předsedové koaličních stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů vyjádřili důvěru. Ubezpečil je o tom, že korupční kauza musí být vyřešena důsledně a podle principu „padni komu padni“. Zde musím upozornit na jeho následující výrok o tom, že do kauzy jsou zapleteni i zástupci STAN, neměl žádné informace. Vždyť ho o těchto praktikách již v minulosti informovala pražská radní Hana Kordová Marvanová, která byla do zastupitelstva v Praze zvolená za STAN. Ta své výhrady k fungování hnutí STAN ohledně Hlubučka shrnula začátkem roku v dopise předsedovi Vítu Rakušanovi. V rozhovoru pro Seznam Zprávy to uvedla Marvanová, ale Rakušan to neřešil. Zde je zcela jasné, že ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan má nulovou důvěryhodnost.

6. Premiér Petr Fiala místo toho v týdnu oslovil národ a sdělil mu, že faktury za energie asi budou pro někoho šokem, ale vláda prý lidi padnout nenechá. Věříte mu, že skutečně nenechá?

Vystoupení Petra Fialy, který chtěl svým projevem ke všem občanům uklidnit jejich současnou stále se zhoršující situaci z důvodu rostoucí inflace a zdražování, naše občany vůbec neujistilo, že to s nimi myslí vláda dobře. Reakce na toto premiérovo vystoupení, které mi zasílají občané, jsou téměř ve všech případech negativní a lidé nevěří, že současná vláda přinese řešení této nelehké situace. Občané se musí stále více spolehnout na sebe a své rodiny, a to hlavně na úkor snižování životní úrovně. Současná vláda se vidí v tom, jak řeší problémy Evropská unie a na naše lidi úplně zapomněla. Vláda by si měla uvědomit, že jí platí naši občané ze svých daní a už by měla pro ně začít pracovat.         

7. Někteří kritizují Fialův kabinet, že doposud pro lidi neudělal skoro nic. Sdílíte tento názor?

Současná Fialova vláda, kterou poskládala pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti), vůbec neřeší prioritní problémy trápící české občany. Na základě této nečinnosti vlády se stále více lidí propadá do existenční chudoby a do dluhových a exekučních pastí. Občanům se velmi rychle snižuje jejich životní úroveň a situace se stále zhoršuje. Vláda neřeší astronomické zdražování potravin a všech důležitých komodit, jako je plyn, elektřina, pohonné hmoty atd. Naše hnutí SPD na tento stav upozorňuje na každém jednání Poslanecké sněmovny, kdy neustále navrhujeme zařadit na program schůze bod, týkající se pomoci českým občanům v souvislosti s astronomicky rostoucími cenami základních životních potřeb, ale poslanci vládní pětikoalice s arogancí odmítají tyto problémy řešit. Z tohoto důvodu jsme sepsali petici občanů proti zdražování. Dle zákona o právu petičním má každý právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány s žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (formou petice). Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Za hnutí SPD jednoznačně říkáme, že vláda už musí konečně začít řešit zdražování. Pro všechny občany, kteří zastávají stejný názor, jsme připravili možnost podepsat tuto petici, která je dostupná ke stažení na webových stránkách hnutí SPD (www.spd.cz).

8. Co říkáte na prezentovaný „Síkelův tarif“, který má domácnosti uchránit od drahé elektřiny?

Vládou projednaný úsporný tarif by měl prý pomoci domácnostem zvládnout vysoké ceny elektřiny a plynu, kdy část spotřeby by zaplatil stát. Dle vlády má úsporný tarif motivovat lidi k tomu, aby energiemi více šetřili. To ale v hnutí SPD považujeme za nedostatečnou podporu, neboť ceny elektřiny by na konci tohoto roku mohly meziročně zdražit o víc než 80 procent, plyn skoro o 60 procent. Následně představím opatření, které předkládáme jako nástroj vedoucí ke snížení Fialovy drahoty formu deseti bodů a našim občanům a firmám zásadně pomohou. Jsou to tyto návrhy:  

1. Odstoupení od Green Dealu Evropské unie.

2. Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny.

3. Prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes Evropskou energetickou burzu pouze prodej přebytků.

4. Obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky, jak je tomu v současnosti.

5. Obnovení národního zpracovatele ropy.

6. Zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele.

7. Zajištění potravinové bezpečnosti. Podpora českých zemědělců a potravinářů.

8. Přechodné snížení DPH u energií (sociální tarif), pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit.

9. Snížení neúčelných výdajů státu.

10. Srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v ČR – zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty (Google, Facebook atd.), které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, a zdanění vyvádění nezdaněných dividend z ČR nadnárodními korporacemi.

9. Ceny pohonných hmot i po vládní intervenci stále rostou a atakují padesát korun za litr. Co by se s nimi podle vás mělo dělat nyní?

Náš návrh řešení je již obsažen ve výše uvedených deseti bodech. Naše občany, pracující rodiny a podnikatele stále drtí neustále rostoucí ceny pohonných hmot, ale naši vládu tento stav evidentně netrápí a nechává naše občany a firmy na holičkách. Zatímco vlády v sousedních zemích po celé Evropě přijímají různá systémová plošná opatření, která vedou ke zmírnění vysokých cen benzínu a nafty na jejich občany, vláda pouze zavedla směšné krátkodobé snížení spotřební daně u pohonných hmot s účinností od 1. června do 30. září, ale jen o pouhých 1,50 Kč na litr. Toto marginální opatření neřeší vůbec nic, jelikož ceny těchto komodit dále rostou a v budoucnu porostou. To si opravdu naši občané nezaslouží.

29. 6. 2022

Podařilo se nám prosadit pomoc nízkopříjmovým slušným a pracujícím občanům!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD se podařilo prosadit pomoc nízkopříjmovým slušným a pracujícím občanům. Asociální vládní koalice ale zamítla náš návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 60 tisíc korun. Organizovaný zločin a mafiánské praktiky prostřednictvím hnutí STAN prorostly do struktur téměř všech vládních stran. Premiér Fiala to odmítá řešit. Jediným řešením je okamžitá demise vlády! Premiér Fiala svým „projevem k národu“ pouze podtrhl zoufalou neschopnost a nečinnost současné vlády a pomlčel o prorůstání mafiánských struktur do vlády. Vyzýváme vládu, aby během předsednictví v EU hájila české zájmy, nikoliv ty bruselské, a aby usilovala o zlevnění energií a konec Green Dealu a emisních povolenek. Vinou všech vlád po roce 1989 nemá Česká republika zajištěnou energetickou bezpečnost a důsledkem jsou extrémní ceny energií. Vláda Petra Fialy nemá řešení, hnutí SPD řešení již připravilo. V současnosti je pro většinu lidí nemožné pořídit si vlastní bydlení. Vláda Petra Fialy v tom lidem nepomáhá, zatímco hnutí SPD má plán na dostupnost bydlení.

1. Hnutí SPD se podařilo prosadit pomoc nízkopříjmovým slušným a pracujícím občanům. Asociální vládní koalice ale zamítla náš návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 60 tisíc korun.

Minulý pátek se v Poslanecké sněmovně projednávala v závěrečném třetím čtení novela zákona o státní sociální podpoře. Poslanecký klub hnutí SPD podpořil zjednodušení přístupu nízkopříjmových slušných a pracujících občanů k příspěvku na bydlení i zvýšení měsíčního limitu čerpání rodičovského příspěvku. Sněmovna rovněž schválila usnesení SPD předložené naší poslankyní Lucií Šafránkovou, které ukládá ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), aby provedl okamžitou revizi všech formulářů žádostí o sociální dávky a zaktualizoval je tak, aby byly pro občany, kteří potřebují pomoc státu, co nejjednodušší a snadno srozumitelné. Poslanci vládní koalice ovšem opět prokázali svoji výraznou asociálnost, když odmítli podpořit návrh poslanců SPD na zvýšení rodičovského příspěvku o 60 tisíc korun, což by rodinám s dětmi do 4 let kompenzovalo růst inflace, která je aktuálně 16,2 %, od jeho posledního zvýšení v roce 2020. Hnutí SPD své úsilí nevzdává a jsme vždy na straně rodin s dětmi!

2. Organizovaný zločin a mafiánské praktiky prostřednictvím hnutí STAN prorostly do struktur téměř všech vládních stran. Premiér Fiala to odmítá řešit. Jediným řešením je okamžitá demise vlády!

V korupčním skandálu na pražském magistrátu vyplouvají na povrch nové skutečnosti. Kvůli kontaktům s vazebně stíhaným Michalem Redlem minulý týden rezignoval na svou funkci Jiří Fremr, poradce europoslance TOP 09 Jiřího Pospíšila. Ze stejného důvodu musel rezignovat na svůj post ministr školství Petr Gazdík (STAN) i člen dozorčí rady pražského dopravního podniku, místostarosta Prahy 9 Marek Doležal (TOP 09). Z vyjádření někdejšího elitního policejního vyšetřovatele Karla Tichého vyplývá, že vedení hnutí STAN bylo před Redlem, který byl pravou rukou mafiána Radovana Krejčíře, varováno už před mnoha lety. Detektiv Tichý k tomu pro Novinky.cz doslova řekl: „Před pěti let jsem šel za tehdejším předsedou STAN Petrem Gazdíkem a ptal se ho, jestli se nezbláznil, že s Redlem jako hnutí komunikují“. Premiér Petr Fiala (ODS) však před tímto obrovským skandálem, který se týká už více stran vládní koalice, strká hlavu do písku. Přičemž sama ODS je ve skandálu také namočena, protože se ukázalo, že od rodiny Michala Redla kdysi přijala půlmilionový sponzorský dar. Navíc, pražský primátor Hřib (Piráti) selhal v řízení města, jelikož se organizovaný zločin děje za jeho vedení. Podle názoru hnutí SPD jsme svědky mafiánských praktik, které prostřednictvím hnutí STAN prorostly do struktur téměř všech vládních stran. Jediné čestné východisko je tudíž okamžitá demise vlády!

3. Premiér Fiala svým „projevem k národu“ pouze podtrhl zoufalou neschopnost a nečinnost současné vlády a pomlčel o prorůstání mafiánských struktur do vlády.

Premiér Petr Fiala (ODS) si minulý týden vymohl na českých médiích prostor v hlavním vysílacím čase s odůvodněním, že „musí národu něco sdělit“. Jak se ukázalo, jednalo se pouze o pokus o překrytí korupčních skandálů, které nyní vládou otřásají. Premiér ve svém projevu nesdělil nic konkrétního a tento čas využil pouze ke svalování odpovědnosti za současnou kritickou situaci na předchozí vlády. Občané se opět nedozvěděli nic o tom, jak si premiér a vláda Petra Fialy (ODS) představují řešení enormní drahoty, rostoucí inflace a cen základních životních potřeb (energií, bydlení, pohonných hmot a potravin) a jak chce vláda ochránit ohrožené skupiny obyvatel před pádem do existenční chudoby. Premiér naprosto pomlčel o současných finančních a kriminálních skandálech hnutí STAN a o prorůstání mafiánských struktur do dalších stran vládní koalice. Podle našeho názoru svým bezobsažným projevem zneužil svého práva na mimořádné vystoupení v televizi. Obsahem svého projevu pak premiér Fiala pouze podtrhl nečinnost a zoufalou neschopnost současné vlády cokoliv konstruktivně řešit, a proto by měl on i celá vláda podat demisi!

4. Vyzýváme vládu, aby během předsednictví v EU hájila české zájmy, nikoliv ty bruselské, a aby usilovala o zlevnění energií a konec Green Dealu a emisních povolenek.

Od pátku převezme česká vláda na šest měsíců předsednictví v Radě ministrů Evropské unie. Bude to v situaci, kdy vládou otřásá skandál s napojením hnutí STAN na korupčníky a na organizovaný zločin. Bude to také v době, kdy současná Fialova probruselská vláda je jednou z nejhorších v Evropě, co se týče pomoci občanům, firmám, živnostníkům a pracujícím rodinám s dětmi zvládnout růsty cen a zajištění naší energetické bezpečnosti. Rovněž zvolené priority českého předsednictví – zejména zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny – neukazují na snahu české vlády využít své předsednické pozice k prosazení a ochraně českých národních zájmů. Podle názoru hnutí SPD by současná vláda měla mít jako jednu ze svých priorit zasadit se o udržitelnost cen energií otevřením jednání o přehodnocení tzv. Green Dealu nebo odstoupením od systému emisních povolenek. Vláda by se měla zaměřit na prosazení mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Naprosto odmítáme, že vláda považuje za další z priorit předsednictví posilování tzv. kybernetické bezpečnosti, za čímž se pouze skrývají snahy o plíživou cenzuru opozičních médií a příspěvků na sociálních sítích. Vyzýváme vládu, aby v průběhu českého předsednictví Radě ministrů Evropské unie hájila české zájmy, nikoliv ty bruselské!

5. Vinou všech vlád po roce 1989 nemá Česká republika zajištěnou energetickou bezpečnost a důsledkem jsou extrémní ceny energií. Vláda Petra Fialy nemá řešení. Hnutí SPD řešení již připravilo.

Vinou všech vlád po roce 1989, kde byly nejčastěji ODS, ČSSD a KDU-ČSL, nemá Česká republika zajištěnou energetickou bezpečnost. Strategickou energetickou infrastrukturu (distribuci energií, nákup a uskladnění plynu, rafinérie na zpracování ropy atd.) vlastní soukromé subjekty, zejména zahraniční. Důsledkem této situace jsou dramaticky rostoucí ceny energetických komodit. Vláda Petra Fialy (ODS) nenabízí řešení, jí představený návrh tzv. úsporného energetického tarifu, což je původně nápad hnutí SPD, které jej předložilo už i formou návrhu zákona, je velmi nekvalitně připraven, je nekonkrétní a neobsahuje ani přesné finanční vyčíslení. To má upravit až budoucí vládní nařízení. Vláda v návrhu navíc zcela zapomněla na čtyři miliony lidí především na sídlištích, kteří mají svá bydliště připojena k centrálnímu vytápění, které se rovněž zdražuje a vystavuje je tak neodůvodněné diskriminaci, protože úsporný tarif se má týkat pouze domácností, které topí elektřinou nebo plynem. Hnutí SPD naproti tomu před několika týdny předložilo jasný, konkrétní a uskutečnitelný plán na snížení cen energií a na obnovu české energetické bezpečnosti. Řešme opravdové příčiny problémů: Nechť společnost ČEZ dodává na globální komoditní burzu jen přebytky vyrobené elektřiny a veškerou ostatní produkci ať nejprve přímo nabídne domácím českým spotřebitelům za přijatelné ceny! Kupujme zemní plyn přímo od producenta, nikoli od zahraničních překupníků! Ukončeme českou účast ve spekulativním systému emisních povolenek Evropské unie! Odstupme od Green Dealu Evropské unie! To je podle SPD řešení!

6. V současnosti je pro většinu lidí nemožné pořídit si vlastní bydlení. Vláda Petra Fialy v tom lidem nepomáhá, zatímco hnutí SPD má plán na dostupnost bydlení.

V současné době je pro většinu lidí nemožné pořídit si vlastní bydlení. Například Pražan s průměrnou mzdou by na byt vydělával minimálně 20 let, pokud by každý měsíc ušetřil celou částku mzdy. Ani mimo Prahu není situace výrazně lepší. Tyto údaje vyplývají z aktuálního indexu dostupnosti bydlení společnost Central Group. Podle analýzy České národní banky jsou byty pro domácnosti nadhodnoceny již zhruba o 40 %. Česká národní banka navíc v minulém týdnu opět zvýšila základní úrokovou sazbu, a to už na 7 %. Občané toto opatření pocítí hlavně v podobě výrazného zvýšení splátek hypotečních úvěrů po ukončení fixačního období. Nové hypotéky se tak dále stanou více nedostupnými, zejména pro mladé rodiny. Vláda Petra Fialy tuto kritickou situaci ještě dále prohlubuje. Prosadila odklad novely stavebního zákona, která by urychlila stavební řízení, a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) ukončil pro program výhodných půjček na pořízení bydlení mladým českým pracujícím rodinám. Současně však jeho ministerstvo poskytlo miliardovou dotaci na opravy bytů pro ukrajinské migranty. Hnutí SPD naopak ve svém programovém dokumentu „Rodina na 1. místě“ navrhuje zavedení výhodných manželských půjček a systémové státní podpory výstavbě družstevních, městských a obecních bytů za dostupné ceny.

28. 6. 2022

Hnutí SPD odmítá rozprodej státního majetku, jak navrhuje vládní TOP 09!

Vláda v čele s premiérem Petrem Fialou nezvládá řešit ekonomickou krizi, která se projevuje stále narůstajícím zadlužováním naší země. Většinu našich občanů už dosti znatelně omezila v rámci jejich životní úrovně stále rostoucí inflace a zdražování téměř všeho. Vláda ale tento problém nechce řešit ku prospěchu našich občanů a hledá spíše taková řešení, která by ve svém důsledku v budoucnu ještě více ohrozila soběstačnost všech důležitých komodit.

Hnutí SPD žádá vládu, aby už konečně racionálními kroky začala řešit stále rostoucí inflaci, která se brzy přiblíží ke dvaceti procentům, a též přijala opatření k zamezení zdražování potravin, energií a pohonných hmot. Pro hnutí SPD je jednou z našich priorit konsolidace veřejných financí a sociální i ekonomická stabilita České republiky. Ekonomickou stabilitu zajistí důsledná podpora českých firem, investice do projektů, které státu přinesou další přímé zdroje mimo daňový systém (např. do energetiky a zemědělství), a také ochrana ekonomických zájmů země, včetně zajištění energetické a potravinové bezpečnosti.

Razantně odmítáme návrh vládní TOP 09, spočívající ve výprodeji zbývajícího národního majetku. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová navrhla dle e15.cz prodat státní pivovar Budějovický Budvar, což následně schválilo předsednictvo TOP 09 ve svém usnesení, v němž, prý v zájmu konsolidace veřejných financí, vyzývá k prodeji i dalšího státního majetku, který označují jako nepotřebný majetek a zbavení se vlastnických podílů v některých firmách.

Podle Pekarové Adamové stát nemá provozovat hotel, ani vařit pivo. „Není k tomu jediný racionální důvod,“ uvedla pro deník Právo. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová už dříve navrhovala privatizaci České pošty. Český stát drží majoritní podíly či zcela ovládá už jen desítky podniků. Budvar patří vedle ČEZ, Českých drah, České pošty či Lesů ČR mezi nejvýznamnější. Z nemovitostí patří státu například hotel Thermal v Karlových Varech. O jeho prodeji, stejně jako o prodeji Budvaru, se v minulosti opakovaně uvažovalo. Za hnutí SPD říkáme jasné NE jakýmkoliv snahám o řešení deficitních rozpočtů prostřednictvím rozprodeje státního majetku! Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová svými návrhy dala jasně najevo, jaké zájmy v Poslanecké sněmovně hájí, a že jí vůbec nejde o ekonomickou prosperitu České republiky.  

Hnutí SPD odmítá rozprodej prosperujících státních podniků a firem. Všechny strategické podniky a veškeré nerostné bohatství naší republiky by mělo být ve vlastnictví státu. Připomeňme, jak naši občané nyní doplácí na to, že v minulosti stát prodal 30 procent elektrárenské společnosti ČEZ, kde akcionářům rostou zisky, a vláda neumí zajistit zastropování cen elektřiny pro běžné uživatele.

24. 6. 2022

Politiku Marine Le Penové podporuje stále více Francouzů!

Popularita Národního sdružení, v jehož čele stojí Marine Le Penová, neustále u občanů Francie roste. To potvrdily jednak výsledky nedávných prezidentských voleb, v nichž skončila těsně druhá za Emmanuelem Macronem, ale i výsledky druhého kola francouzských parlamentních voleb, které proběhly minulou neděli.

Hnutí SPD velmi těší, že naše kolegyně z evropské vlastenecké frakce Identita a demokracie (ID) Marine Le Penová posiluje svou politickou pozici ve Francii. Jako předsedkyně Národního sdružení získala třetí místo ve francouzských parlamentních volbách, čímž si velmi výrazně polepšila od minulých parlamentních voleb. V nově zvolené 577 členné dolní komoře francouzského parlamentu bude mít Národní sdružení 89 poslanců, což je o 81 poslanců více, než které mělo v minulém volebním období.

Zajisté se za tímto úspěchem skrývá plno práce, kterou Marine Le Penová spolu se svými kolegy z Národního sdružení odvedla ku prospěchu Francouzů, a ti to při těchto volbách ocenili. Francouzi jsou stále více nespokojeni se stále zhoršující se ekonomickou situací země, což výrazně negativně ovlivňuje jejich vlastní životní úroveň. Současnému prezidentovi Macronovi vyčítají, že se spíše vidí jako lídr Evropské unie, chtěl by dohlížet nad děním všech unijních zemí a problémy Francouzů odsouvá na vedlejší kolej. Proto Macron ztratil parlamentní většinu. 

Národní sdružení Marine Le Penové skončilo na třetím místě s rekordními 89 křesly, což mu zakládá nárok na sestavení poslaneckého klubu či k podání návrhu na vyjádření nedůvěry vládě. Národní sdružení dostalo 3,6 milionu hlasů. Svůj historický úspěch v parlamentních volbách Marine Le Penová oslavila ve své tradiční baště ve městě Hénin-Beaumont, nacházející se na severu Francie. Ve svém povolebním projevu slíbila svým voličům, že její strana Národní sdružení bude tvrdou opozicí.

Podle agentury Reuters by výsledek voleb mohl paralyzovat francouzskou politiku, pokud se Macronovi nepodaří dohodnout na spolupráci s jinými stranami. Prvotní zprávy se přiklání k tomu, že se k Macronovi nikdo nepřidá.  

Hnutí SPD společně s Národním sdružením a dalšími patriotickými stranami zastoupenými v Evropském parlamentu brání Evropu proti diktátu Bruselu, proti islamizaci, neomarxismu a masové imigraci. Hnutí ID prosazuje v EU suverenitu jednotlivých států a lidí, opírající se o spolupráci mezi národy. Proto odmítá jakoukoliv politiku, jejímž cílem je vytvořit jakýsi „super stát“, nebo jakýkoliv nadnárodní model. Jedním ze zásadních principů, které spojují členy hnutí ID, je zamítnutí přenesení státní suverenity na nadnárodní instance, nebo na evropské instituce. Strany a evropští poslanci za hnutí ID plně respektují specifičnost každého národa.

22. 6. 2022

Hnutí SPD a Orbánův Fidesz se dohodly na strategickém partnerství!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že hnutí STAN funguje jako podnikatelsko-mafiánský projekt, a proto nesmí být součástí Vlády České republiky! Jsme proti válce a odmítáme zavlečení ČR do války na Ukrajině. Vstup Ukrajiny do EU by byl proti přístupovým pravidlům. Budeme bojovat proti zhoršení zdravotní péče pro občany, které prosazuje vláda Petra Fialy. Podpoříme zjednodušení přístupu nízkopříjmových občanů k příspěvku na bydlení a navrhneme zvýšení rodičovského příspěvku o 60 000 korun a jeho pravidelné zvyšování o inflaci. Současná vláda pod vedením Petra Fialy (ODS) pokračuje v rekordním tempu zadlužování naší země. Odmítáme rozprodej státního majetku. Hnutí SPD podá pro letošní komunální volby své kandidátní listiny téměř ve 400 obcích a městech a kandidovat za něj bude téměř 10 tisíc občanů. Zářijové volby budou referendem o škodlivé vládě Petra Fialy. Hnutí SPD a Orbánův Fidesz se dohodly na partnerství chránící střední Evropu národních států založených na křesťanských hodnotách. Gratulujeme vlasteneckému Národnímu sdružení Marine Le Penové k rekordnímu úspěchu v parlamentních volbách. Fialova vládní koalice použila při volbě radních České televize totalitní metody.

1. Hnutí STAN funguje jako podnikatelsko-mafiánský projekt, a proto nesmí být součástí Vlády České republiky! Policie mluví o organizovaném zločinu.

V minulém týdnu proběhla policejní razie na pražském magistrátu, na jejímž základě byl zatčen a poté umístěn do vyšetřovací vazby náměstek pražského primátora a místopředseda hnutí STAN Petr Hlubuček. Dle dostupných informací jde o závažnou trestnou činnost založenou na dlouholetém ovlivňování zakázek pražského dopravního podniku jím dosazenou skupinou lidí do jeho vedení, ale jedná se i o další trestnou činnost. Celkem bylo policí zadrženo 13 osob. Hlavou této skupiny měl být Michal Redl, někdejší pravá ruka mafiánského bosse Radovana Krejčíře, který těsně spolupracuje s vedoucími politiky a místopředsedy hnutí STAN dlouhodobě, zejména s europoslancem Stanislavem Polčákem a s ministrem školství Petrem Gazdíkem. Po skandálech a rezignacích na funkce ve vedení hnutí STAN jenom za posledního půl roku (Farský, Polčák, Michalik), se jasně ukazuje, že toto hnutí funguje jako podnikatelsko-mafiánský projekt, který nesmí být součástí vlády České republiky! Rezignace ministra školství Gazdíka je z našeho pohledu pouhým „vrcholem ledovce" a není zdaleka dostatečným řešením celé rozsáhlé trestné činnosti. Proto musí odejít z vlády zejména předseda STAN a ministr vnitra Rakušan, který o podezřeních na organizovaný zločin již dříve věděl a nic proti tomu neudělal, aby nedocházelo k politickému zasahování a případnému ovlivňování probíhajícího policejního vyšetřování. Proto hnutí SPD iniciovalo svolání mimořádné schůze Sněmovny, kde budeme požadovat, aby všichni zástupci hnutí STAN odešli z vlády, ve které nikdy neměli být!

2. Jsme proti válce a odmítáme zavlečení ČR do války na Ukrajině. Vstup Ukrajiny do EU by byl proti přístupovým pravidlům.

Minulou středu promluvil prostřednictvím videopřenosu k oběma komorám českého Parlamentu ukrajinský prezident Zelenskyj. Ve svém projevu mj. vyzval evropské země k dalšímu dodávání zbraní a požádal o to, aby byl Ukrajině udělen status kandidátské země EU. Hnutí SPD solidarizuje s civilními oběťmi na obou stranách konfliktu, dlouhodobě podporujeme humanitární pomoc a zajištění základní péče o válečné uprchlíky po dobu trvání konfliktu. Dlouhodobě nesouhlasíme se snahami o zavlečení České republiky do války ze strany vlády Petra Fialy (ODS) a prostřednictvím NATO do případného širšího válečného konfliktu. Proto odmítáme i dodávky zbraní na Ukrajinu, které provádí současná vláda. Žádost o udělení statusu kandidátské země na vstup do EU Ukrajině pak vnímáme jako porušení přístupových pravidel, protože kandidátskou zemí do EU nemůže být stát, na jehož území probíhá válečný konflikt a který zároveň dlouhodobě porušuje práva národnostních menšin žijících na území Ukrajiny. Za řešení konfliktu považujeme ukončení bojů a zahájení jednání, jehož výsledkem bude mírová dohoda. Proto hnutí SPD nepodpořilo ve Sněmovně již v pořadí třetí usnesení na podporu Ukrajiny. Jsme proti válce!

3. Hnutí SPD nepodpoří zhoršení zdravotní péče pro občany, které prosazuje vláda Petra Fialy.

Tento týden budou na programu jednání Poslanecké sněmovny dvě mimořádné schůze. Ve čtvrtek se bude projednávat ve druhém čtení vládní návrh na snížení plateb veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce (děti, studenti, senioři, zdravotně postižení), jehož schválení by znamenalo pro systém českého zdravotnictví ve druhé polovině letošního roku výpadek minimálně 14 miliard korun. Tento krok představuje vážné ohrožení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro české občany. Hnutí SPD tento návrh nikdy nepodpoří a jsme proti zhoršování zdravotní péče pro naše občany.

4. Podpoříme zjednodušení přístupu nízkopříjmových občanů k příspěvku na bydlení a navrhneme zvýšení rodičovského příspěvku o 60 000 korun a jeho pravidelné zvyšování o inflaci.

V pátek se bude v závěrečném třetím čtení hlasovat o novele zákona o státní sociální podpoře, která má zejména zjednodušit přístup nízkopříjmových občanů k příspěvku na bydlení, což poslanci SPD podpoří. Zároveň k zákonu podáváme svůj pozměňovací návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 60 000 korun, což by rodinám s dětmi do 4 let kompenzovalo růst inflace od posledního zvýšení tohoto příspěvku v roce 2020. Zároveň navrhujeme, aby se rodičovský příspěvek do budoucna pravidelně zvyšoval ze zákona, právě na základě meziročního růstu inflace.

5. Současná vláda pod vedením Petra Fialy (ODS) pokračuje v rekordním tempu zadlužování naší země. Odmítáme rozprodej státního majetku.

Současná vláda pod vedením Petra Fialy (ODS) pokračuje v rekordním tempu zadlužování naší země. Zdražují se ceny energií, pohonných hmot a potravin a inflace dále roste ke dvaceti procentům. Vládní TOP 09 navrhuje výprodej zbývajícího národního majetku. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která už dříve nevyloučila privatizaci České pošty, prohlásila, že by měl být urychleně prodán ziskový státní podnik, jihočeský pivovar Budějovický Budvar. Za hnutí SPD říkáme jasné ne jakýmkoliv snahám o řešení deficitních rozpočtů prostřednictvím rozprodeje státního majetku! Kam podobná politika vede, se můžeme aktuálně přesvědčit v současné situaci, kdy v naší zemi zažíváme rekordní růst cen v podstatě všeho, což je v rozhodující míře důsledkem divoké privatizace 90. let a zběsilého výprodeje základních pilířů našeho národního hospodářství, včetně strategických odvětví, zahraničním vlastníkům, kteří mají zájem pouze o maximalizaci svého zisku a likvidaci konkurence. Dopady této chybné koncepce minulých vlád dnes nesou naši občané v podobě bezprecedentní drahoty a propadu životní úrovně. Pokud vláda není schopna zajistit řádné a vyrovnané hospodaření se státními prostředky, pak ať rezignuje!

6. Hnutí SPD podá pro letošní komunální volby své kandidátní listiny téměř ve 400 obcích a městech a kandidovat za něj bude téměř 10 tisíc občanů. Zářijové volby budou referendem o vládě Petra Fialy.

Uplynulou sobotu se konalo celostátní grémium hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Jeho hlavním bodem bylo zahájení volební kampaně do zastupitelstev obcí a měst a do Senátu, včetně představení ústředních volebních témat. Hnutí SPD podá své samostatné kandidátní listiny téměř ve 400 obcích a městech, z toho se bude jednat o několik desítek kandidátních listin se stranou Svobodní, Trikolora či lokálními subjekty jako například Moravané. Pod značkou SPD tak bude v celé zemi kandidovat téměř 10 000 občanů, převážně našich členů. Budeme usilovat rovněž o to, abychom měli své kandidáty i ve všech 27 senátních volebních obvodech. Hlavními volebními hesly na celorepublikové úrovni budou slogany „Zastavíme zdražování" a „Jsme proti válce", na obecní úrovni pak budou jednotlivé volební programy reflektovat místní problémy, které místní občany trápí. Jsme silný tým! Vyzýváme tímto všechny naše členy k zapojení se do volební kampaně a všechny naše příznivce a občany pak žádáme, aby v těchto volbách odevzdali svůj hlas kandidátům hnutí SPD, a dali tím jasný signál stranám tvořícím současnou vládu, která svou nečinností a nekompetenci přímo zavinila eskalující sociální a ekonomickou krizi, že je na čase, aby podala demisi! Zářijové volby budou zároveň referendem o škodlivé vládě Petra Fialy (ODS).

7. Hnutí SPD a Orbánův Fidesz se dohodly na strategickém partnerství chránící střední Evropu národních států založených na křesťanských hodnotách.

Předseda a místopředseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura a Radim Fiala jednali uplynulý pátek v Budapešti se zástupci maďarské vládnoucí strany Fidesz premiéra Viktora Orbána o vzájemné spolupráci těchto dvou politických subjektů. Delegaci strany Fidesz na jednání vedl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Výsledkem tohoto jednání bylo navázání těsné spolupráce a partnerství mezi hnutím SPD a stranou Fidesz, která bude založena na vzájemné výměně zkušeností a na koordinaci postojů. Klíčovou součástí této spolupráce by měly být politické debaty a jednání o budoucnosti střední Evropy na půdorysu států V4+, která by měla být prostorem založeným na existenci a spolupráci silných, suverénních a ekonomicky prosperujících národních států, na křesťanských a konzervativních hodnotách, na podpoře tradiční rodiny a na ochraně občanských, politických a sociálních práv jejich občanů a národních zájmů středoevropských zemí zejména v boji s negativními dopady globalizace.

8. Gratulujeme vlasteneckému Národnímu sdružení Marine Le Penové k rekordnímu úspěchu v parlamentních volbách.

Gratulujeme vlasteneckému Národnímu sdružení Marine Le Penové, které ve francouzských parlamentních volbách skončilo na třetím místě s rekordními 89 křesly a 3,6 miliony hlasů voličů. Pro stranu se jedná o historický úspěch a poprvé bude mít sílu na sestavení poslaneckého klubu či k podání návrhu na vyjádření nedůvěry vládě. Jsme rádi, že Marine Le Pen je přítelkyní hnutí SPD. Společně s jejím Národním sdružením a dalšími patriotickými stranami bráníme Evropu proti diktátu Bruselu, proti islamizaci, neomarxismu a masové imigraci.

9. Fialova vládní koalice použila při volbě radních České televize totalitní metody.

Pokrytectví a protidemokratické praktiky současné vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) se opět prokázaly v plné míře. Poté, co si opakovaně v tajné volbě nedokázala navolit své kandidáty a spřátelené osoby do Rady České televize, rozhodla se na hlasování svých poslanců dohlédnout prostřednictvím veřejné volby, tzv. aklamací. Tedy způsobem, který je v personálních volbách charakteristický pro totalitní a autoritářské režimy. Hnutí SPD se rozhodlo této nechutné frašky svými poslanci neúčastnit. Trváme na tom, že rozhodování o personálních otázkách musí probíhat vždy výhradně tajným hlasováním, aby bylo zajištěno svobodné rozhodování každého jednoho volitele. Nelze akceptovat praktiky, kdy si stranické sekretariáty na poslancích vynucují poslušnost při hlasování. Navolení spřátelených radních, které minulý týden proběhlo, umožní stranám vládní koalice České televizi a jejímu vedení a redakcím zpravodajství a publicistiky pokračovat v praxi, kdy se soustavně porušuje zákon a kdy jsou na televizních obrazovkách preferovány jen určité názorové proudy – a ty ostatní jsou potlačovány. To SPD odmítá. Hnutí SPD prosazuje svobodu a demokracii.

21. 6. 2022

Občané mají právo formou petice vyzvat vládu k řešení zdražování! 

Současná Fialova vláda, kterou poskládala pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti), vůbec neřeší prioritní problémy trápící české občany. Na základě této nečinnosti vlády se stále více lidí propadá do existenční chudoby a do dluhových a exekučních pastí. Občanům se velmi rychle snižuje jejich životní úroveň a situace se stále zhoršuje. Vláda neřeší astronomické zdražování potravin a všech důležitých komodit, jako je plyn, elektřina, pohonné hmoty atd.

Hnutí SPD na tento stav upozorňuje na každém jednání Poslanecké sněmovny, kdy neustále navrhujeme zařadit na program schůze bod, týkající se pomoci českým občanům v souvislosti s astronomicky rostoucími cenami základních životních potřeb, ale poslanci vládní pětikoalice s arogancí odmítají tyto problémy řešit. Z tohoto důvodu jsme sepsali petici občanů proti zdražování. Dle zákona o právu petičním má každý právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány s žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (formou petice). Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno.    

Za hnutí SPD jednoznačně říkáme, že vláda už musí konečně začít řešit zdražování. Pro všechny občany, kteří zastávají stejný názor, jsme připravili možnost podepsat tuto petici, která je dostupná ke stažení na webových stránkách hnutí SPD (www.spd.cz). Uvádím text petice: „My níže podepsaní vyzýváme vládu Petra Fialy (ODS), aby vyřešila zdražování a pomohla lidem“. Hnutí SPD navrhuje konkrétní řešení v podobě deseti bodů, které povedou ke snížení Fialovy drahoty a našim občanům a firmám zásadně pomohou. Jsou to tyto návrhy:

 1. Odstoupení od Green Dealu Evropské unie.
 2. Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny.
 3. Prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes Evropskou energetickou burzu pouze prodej přebytků.
 4. Obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky, jako je tomu v současnosti.
 5. Obnovení národního zpracovatele ropy.
 6. Zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele.
 7. Zajištění potravinové bezpečnosti. Podpora českých zemědělců a potravinářů.
 8. Přechodné snížení DPH u energií (sociální tarif), pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit.
 9. Snížení neúčelných výdajů státu.
 10. Srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v ČR – zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty (Google, Facebook atd.), které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, a zdanění vyvádění nezdaněných dividend z ČR nadnárodními korporacemi.

Vážení občané, pokud se s těmito body ztotožňujete, prosím připojte svůj podpis pod tuto petici. Možnost jejího podepsání budete mít též u petičních stánků hnutí SPD v rámci celé republiky. Hnutí SPD není lhostejný osud našich občanů, kteří jsou pro nás na prvním místě.

17. 6. 2022       

Vztah otce k dítěti a role otců v úplné rodině je nezastupitelná!

Třetí červnová neděle paří všem otcům, čímž společnost dává najevo, že i otcové mají plné právo oslavit svůj svátek, který letos připadá na 19. června. Den otců se slaví nejenom u nás a v Evropě, ale i v severoamerických a jihoamerických zemích, v Asii i Africe. Jeho první oslava proběhla třetí červnovou neděli v americkém městě Spokane ve státě Washington v USA už v roce 1910.

Hnutí SPD zastává názor, že vztah otce k dítěti a role otců v úplné rodině je nezastupitelná. Považujeme úplnou rodinu tvořenou mužem a ženou, kteří společně vychovávají děti, za základ naší společnosti směřující k prosperitě. Každé dítě má právo přijímat lásku svých nejbližších, tedy matky a otce, kteří svým odlišným způsobem přispívají k růstu dětí a jejich celistvému a harmonickému zrání.

Prosazujeme, aby podpora všech slušných a pracujících lidí ze strany státu byla výrazná a velmi motivující. Je povinností státu napomáhat lidem k zajištění dostupného bydlení, k získání slušně placené práce, a jejich dětem zajistit kvalitní vzdělání. Odmítáme další zvyšovaní daňového zatížení našich občanů, speciálně podporujeme mladé pracující rodiny, pracující rodiny s dětmi a pracující rodiny s nižšími příjmy. Jednou z forem pomoci je náš projekt Rodina na prvním místě, v jehož rámci by mohli rodiče ušetřit značné finanční částky. Více se o projektu dozvíte na webových stránkách rodinanaprvnimmiste.cz.

Chceme zavést výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dítěte a poskytneme příspěvek na splácení hypotéky rodinám v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě v rámci rodičovské dovolené. Navrhujeme též výrazně zvýšit daňová zvýhodnění na děti; na dvojnásobek u prvního a druhého dítěte v rodině a na čtyřnásobek u třetího a každého dalšího dítěte. Pracujícím rodičům chceme navrhnout zvýšení porodného na první a druhé dítě a poskytneme jim porodné i u třetího a každého dalšího narozeného dítěte.    

Naši otcové si zaslouží plnohodnotnou oslavu jejich svátku, stejně jako naše ženy, slavící den matek druhou květnovou neděli. Děti mají pevně stanovený svůj svátek na 1. června. V hnutí SPD se domníváme, že všichni občané České republiky si zaslouží žít v zemi, ve které jim stát utváří takové podmínky, aby mohli se svými rodinami prožívat plnohodnotný život. Vážení otcové, příjemně si prožijte svůj nedělní svátek.

15. 6. 2022

Hnutí SPD brání demokracii a svobodu slova!     

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že diletantství vlády Petra Fialy vede i k tomu, že platíme nejvyšší ceny za elektřinu a plyn v celé Evropě. Vláda kašle na české občany. Občany i firmy kvůli nečinnosti Fialovy vlády drtí drahota. Vyzvěte společně s námi vládu, ať už začne něco dělat! Vládní návrh na jednorázový pětitisícový příspěvek je nekvalitní a nedostatečný, hnutí SPD ale podpoří jakoukoli pomoc ohroženým rodinám s dětmi. Naše pozměňující návrhy zlepšují pomoc občanům. Chceme zabránit, aby vedení vládní koalice manipulovalo volbu členů Rady České televize. Odmítáme zvyšování poplatků pro ČT a její netransparentní hospodaření. Zákaz aut na benzín a naftu drtivě poškodí hospodářství ČR a naše občany. Kvůli Evropské unii se pro mnoho občanů stane automobil nedostupným zbožím. Vláda Petra Fialy podvedla voliče. Navzdory slibu rozpočtové odpovědnosti zvyšuje schodek státního rozpočtu. Vláda Petra Fialy chce zákonem protiústavně zavést cenzuru. Hnutí SPD bude bránit demokracii a svobodu slova! Odmítáme, aby vláda Petra Fialy napomáhala eskalaci konfliktu na Ukrajině. Podporujeme mírové řešení prostřednictvím diplomatických jednání. Jsme proti válce!

1. Diletantství vlády Petra Fialy vede i k tomu, že platíme nejvyšší ceny za elektřinu a plyn v celé Evropě. Vláda kašle na české občany.

Vláda Petra Fialy (ODS) má za sebou šest měsíců u moci. Výsledky jejího působení jsou ale velmi neuspokojivé. Vláda selhala v boji s rostoucí inflací, která je jednou z nejvyšších v Evropě a v červnu vystoupila na rekordních 16 %. Diletantská vládní politika v kombinaci s nečinností a posluhováním zahraničním zájmům vede i k tomu, že platíme nejvyšší ceny za elektřinu a plyn v celé Evropě. Vláda nezvládla příchod uprchlíků z Ukrajiny. Ukazuje se, že ani vláda, ale ani hejtmani doposud nemají ani po několika měsících přehled o jejich počtu a pohybu po našem území. Mnozí z nich si z českého státu udělali bankomat na sociální dávky. Fialova vláda rovněž usazuje bez vědomí místních samospráv a občanů do různých lokalit skupiny nepřizpůsobivých romských migrantů s maďarskými pasy, kteří přitom nemají nárok na ochranu a pomoc českého státu. Vláda nepředložila do Sněmovny ani jediný návrh zákona, který by pomohl českým občanům a firmám ze současné inflační spirály a všeobecné drahoty. Namísto práce pro české občany vláda věnuje většinu energie na pomoc Ukrajincům. Současně se snaží prosadit za každou cenu korespondenční volby, které by bylo snadno možné zfalšovat. Výsledky průzkumu agentury STEM potvrzují přesvědčení veřejnosti o neschopnosti vlády. 73 % občanů je přesvědčeno, že se drahotu a růst cen nedaří vládě zvládat. Občané budou mít možnost vystavit stranám vládní pětikoalice vysvědčení už letos na podzim při komunálních a senátních volbách!

2. Občany i firmy kvůli nečinnosti Fialovy vlády drtí drahota. Vyzvěte společně s námi vládu, ať už začne něco dělat!

Hnutí SPD začíná sbírat podpisy na petici občanů proti zdražování. Podpisem této petice mohou občané přímo vyzvat vládu Petra Fialy (ODS), aby konečně začala řešit astronomické zdražování základních životních potřeb a aby pomohla lidem, jejichž situace je den ode dne horší. Čím dál více občanů se propadá do existenční chudoby a do dluhových a exekučních pastí. Dle posledních údajů o míře inflace jsou ceny zemního plynu meziročně vyšší o 49,2 %, pohonných hmot o 44,3 %, ceny tuhých paliv o 30,1 %, ceny elektřiny o 30,8 % a ceny tepla o 17,8 %. Na stále vyšší počet rodin a domácností dopadá všeobecná drahota, snižují se jim úspory, anebo o ně již přišly. Více než polovina pracujících Čechů má dle průzkumu společnosti Fair Credit problém vyjít s výplatou. Každý desátý občan si musí před výplatou půjčit a 43 % pracujících lidí žije od výplaty k výplatě. Před začátkem nouzového stavu to bylo 28 %. V důsledku raketově rostoucích cen energií a pohonných hmot zanikají živnosti a firmy. Zodpovědnost za tento hrozivý stav nese jednoznačně vláda Petra Fialy ve složení ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti. Neschopná vláda, která nemá důvěru občanů a nedokáže řešit závažné problémy naší země, musí odstoupit!

3. Vládní návrh na jednorázový pětitisícový příspěvek je nekvalitní a nedostatečný, hnutí SPD ale podpoří jakoukoli pomoc ohroženým rodinám s dětmi. Naše pozměňující návrhy zlepšují pomoc občanům.

Vláda po dvou měsících slibů konečně předkládá do Sněmovny návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě ve výši 5 000 korun. Hnutí SPD pokládá návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) za velmi nekvalitně připravený, nedostatečný a nesystémový, ale podpoří jakoukoli pomoc našim rodinám s dětmi, které jsou v době současné „Fialovy" drahoty jednou z nejohroženějších sociálních skupin. Podávání mnohastránkových žádostí o příspěvek je navíc pro občany velmi náročné a zahltí již tak přetížené úřady práce. Načasování výplaty příspěvku na srpen považujeme za pokus o líbivé politické gesto před podzimními volbami. Hnutí SPD k zákonu podá své pozměňovací návrhy, které by odstranily jeho nejzávažnější vady. Zaprvé chceme, aby nárok na tento příspěvek měly i zdravotně postižené děti a také nezaopatřené děti do 26 let věku, tedy i rodiče studentů vysokých škol, nikoli pouze děti do 18 let, jak navrhuje vláda. Dále navrhujeme, aby nárok na tento příspěvek nebyl podmíněn výší příjmů rodičů v roce 2021, když má být vyplacen až v srpnu roku 2022, kdy může být příjmová situace mnoha rodin diametrálně odlišná a horší. Obě tyto změny přinášejí do zákona spravedlnost a administraci příspěvku usnadní a zlevní. Pro hnutí SPD je rodina vždy na 1. místě!

4. Chceme zbránit, aby vedení vládní koalice manipulovalo volbu členů Rady České televize. Odmítáme zvyšování poplatků pro ČT a její netransparentní hospodaření.

Na následující schůzi Sněmovny by mělo proběhnout další kolo volby nových členů Rady České televize. V předchozích kolech se vedení stran vládní koalice pokoušela tuto volbu manipulovat a narušit její tajnost prostřednictvím vzájemné kontroly hlasovacích lístků vládních poslanců. Takový postup odporuje základním principům tajné volby a projevení svobodné vůle poslanců! Hnutí SPD navrhne kroky, které by garantovaly tajnost této volby a tu skutečnost, že chceme, aby každý poslanec hlasoval výhradně podle svého vědomí a svědomí. Zejména je to nutné v situaci, kdy ředitel České televize Petr Dvořák tlačí Sněmovnu ke zvyšování televizních koncesionářských poplatků. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na netransparentní hospodaření České televize a na plýtvání s penězi koncesionářů a odmítáme zvyšování televizních poplatků! Dlouhodobě také požadujeme, aby bylo hospodaření České televize podřízeno kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, tak jako je tomu u všech ostatních institucí, které hospodaří s penězi občanů a její rozpočet se stal součástí samostatné kapitoly státního rozpočtu. Není důvod, aby Česká televize měla v tomto ohledu privilegované postavení!

5. Zákaz aut na benzín a naftu drtivě poškodí hospodářství ČR. Kvůli Evropské unii se pro většinu občanů stane automobil nedostupným zbožím.

Evropský parlament za souhlasu vládních europoslanců schválil jeden z hlavních bodů tzv. Zelené dohody (Green Deal), zákaz prodeje osobních aut a lehkých užitkových vozů se spalovacími motory od roku 2035. Znamená to faktickou povinnost výrobců aut se spalovacími motory po tomto datu vyrábět pouze elektromobily. Velmi drahá, nepraktická a ve srovnání se současnými auty i nebezpečná elektroauta si ovšem budou moci dovolit pouze ti nejbohatší. Navíc k tomu absolutně není připravena infrastruktura třeba na sídlištích anebo dálnicích. Pro mnoho občanů se stane automobil nedostupným zbožím se všemi myslitelnými negativními důsledky, protože elektromobily budou 2-3 krát dražší než stávající automobily se spalovacími motory. Toto opatření bude mít drtivě negativní dopad na hospodářství České republiky, které je založeno na automobilovém průmyslu, a tudíž i na míru nezaměstnanosti a životní úroveň českých občanů. Pro toto vůči České republice likvidační opatření v Evropském parlamentu hlasovali i poslanci českých vládních stran, Pirátů a TOP 09. Poslední možností, jak toto opatření zvrátit, bude hlasování v Radě ministrů životního prostředí Evropské unie, což je nedostatečné, protože opatření životnímu prostředí nepomůže, ale ohrozí hospodářství a sociální stabilitu. Proto by o něm měli jednat i ministři těchto rezortů. Hnutí SPD vyzývá českou vládu, aby její zástupce hlasoval proti tomuto návrhu a aby se v rámci českého předsednictví Rady Evropské unie pokusila přijetí tohoto návrhu zcela zablokovat. Na tomto příkladu je naprosto jasně vidět, že závazky vyplývající z členství v Evropské unii České republice a našich občanům evidentně škodí. 

6. Vláda Petra Fialy podvedla voliče. Navzdory slibu rozpočtové odpovědnosti zvyšuje schodek státního rozpočtu.

Vláda Petra Fialy (ODS) porušila svůj další předvolební slib. Přestože se voličům zavázala ke snižování schodku státního rozpočtu, ministerstvo financí v návrhu státního rozpočtu na rok 2023 počítá se schodkem 295 miliard korun, tedy o 15 miliard vyšším než v letošním roce, ačkoli roste výběr DPH! Současně stanovilo v rámci tzv. střednědobého výhledu schodek státního rozpočtu v roce 2024 na 297 miliard korun a v roce 2025 na 298 miliard korun. Oprávněně lze tedy hovořit o podvodu. Vláda tedy okamžitě po svém nástupu rezignovala na jakoukoli snahu o rozpočtovou zodpovědnost. Hnutí SPD naopak disponuje souborem opatření, které je třeba v rámci rozpočtové politiky učinit. Na straně výdajů požadujeme mj. okamžité zastavení vyplácení dotací soukromým podnikatelským subjektům typu solárních baronů, ukončení financování politických neziskových organizací a chceme změnu koncepce v oblasti tzv. strategických nákupů na ministerstvu obrany či sociálních dávek pro nepřizpůsobivé. Na straně příjmů by se pak mělo jednat o zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové společnosti, které zde generují obrovské zisky bez jakéhokoli zdanění a o zdanění dividend vyváděných z České republiky zahraničními korporacemi. Celkový přínos těchto opatření se pohybuje v řádu stovek miliard korun a znamenal by poměrně rychlý návrat k vyrovnaným či dokonce přebytkovým státním rozpočtům.

7. Vláda Petra Fialy chce zákonem protiústavně zavést cenzuru. Hnutí SPD bude bránit demokracii a svobodu slova!

Ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana (STAN) připravilo návrh zákona, jehož záměrem je umožnit v rámci vládního boje proti tzv. dezinformacím a manipulacím zablokování některých informačních zdrojů. Podmínkou takového kroku by prý muselo být jasné doložení faktů, že se jedná o strategicky nebezpečnou informaci, což by musely potvrdit orgány, které se zabývají bezpečností České republiky. Trváme na tom, že případné odůvodněné žádosti o omezení působení jakýchkoli médií musejí rozhodovat soudy se svými procesními postupy a po doložení porušení stávajících zákonů. Ministr Rakušan sice zdůrazňuje, že nemá jít o cenzuru, což je ovšem protimluv, protože omezení svobody projevu a svobody slova cenzurou je a je i v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Vláda a ministerstvo vnitra tímto svým krokem zároveň nepřímo přiznávají, že zablokování několika informačních webů na konci února, které na pokyn vlády provedla společnost CZ.NIC, bylo nezákonné. Tato společnost i proto v minulých týdnech tyto weby odblokovala, jelikož původně pouze podlehla nezákonnému nátlaku vlády a neobdržela žádný písemný příkaz k blokaci médií od soudu či policie. Vláda Petra Fialy se tedy pohybuje za hranou zákona i Ústavy, když omezuje politicky nepohodlné a opoziční názory, zatímco hnutí SPD vždy stojí na straně svobody slova a svobody projevu! Proto by tato vláda porušující zákony měla okamžitě podat demisi!

8. Odmítáme, aby vláda Petra Fialy napomáhala eskalaci konfliktu na Ukrajině. Podporujeme mírové řešení prostřednictvím diplomatických jednání.

Válečný konflikt na Ukrajině se nachází ve fázi tzv. opotřebovávací války. Přímá mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem se nevedou. Podle Kyjeva nemá smysl s Ruskem vyjednávat, dokud se ruské vojenské síly nestáhnou z ukrajinského území. Naopak německý kancléř Scholz, italský premiér Draghi a francouzský prezident Macron vyvíjejí diplomatickou snahu o obnovení těchto jednání a o nalezení mírového řešení situace. Situace na Ukrajině byla i jedním z hlavních témat jednání předsedy české vlády Petra Fialy (ODS) s francouzským prezidentem Macronem v Paříži. Francouzský prezident při nich hovořil i o důležitosti kontaktů a jednání s ruským prezidentem Putinem, abychom znali ruskou pozici a věděli, jak ruský prezident smýšlí a kam až je ochoten v konfliktu zajít – aniž bychom současně jeho názory a představy sdíleli a podporovali.  Naopak český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) tento postoj prezidenta Macrona v nedělní Partii televize Prima jednoznačně odmítl, když doslova prohlásil, že „Macron problematice asi moc nerozumí". Lipavský jménem vlády rovněž podpořil dodávky zbraní na Ukrajinu. Hnutí SPD takový přístup a další eskalaci konfliktu odmítá a preferuje jeho mírové řešení prostřednictvím diplomatických jednání, a nikoliv dalšími a dalšími dodávkami výzbroje a munice na Ukrajinu. Jsme proti válce!

14. 6. 2022

Senioři si zasluhují naši péči, ochranu, respekt a úctu! 

Zítra si připomeneme Světový den proti násilí na seniorech, který vyhlásila roku 2006 mezinárodní organizace INPEA. Násilí na našich starších spoluobčanech je dlouhodobě závažným a velmi smutným celospolečenským problémem i v České republice.

Hnutí SPD zastává názor, že každý obyvatel naší republiky si zaslouží žít v bezpečí, s respektem a úctou, což jim musí garantovat stát. Zvláštní pozornost je nutné věnovat právě těm nejzranitelnějším, mezi které mimo dětí a zdravotně postižených občanů patří právě naši senioři. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení pobíralo v České republice ke konci roku 2020 (za rok 2021 oficiálně nezveřejněno) některý z důchodů 2,881 milionů osob, což odpovídá 26,9 % populace.

Ve skupině seniorů starších 65 let byl podíl osob s příjmem pod hranicí chudoby 14,7 %. Domácností ohrožených příjmovou chudobou bylo v roce 2020 mezi jednotlivci nad 65 let necelých 38 %, přitom v roce 2015, to bylo jen 17,8 %. Přírůstky osob ohrožených příjmovou chudobou v předchozích několika letech tvořily téměř výhradně domácnosti jednotlivců starších 65 let, jinými slovy nepracující důchodci, kteří žijí sami. Statistky též uvádí, že pro tyto seniory byly v roce 2020 nejvýraznější položkou rodinného rozpočtu náklady spojené s bydlením, např. voda, energie a paliva (30,7 %) a náklady na nákup potravin (23,4 %) ze všech spotřebních výdajů.

Velmi zajímavé budou zpracované údaje za rok 2021 a první polovinu tohoto roku, kdy se dle prognóz očekává, že situace pro naše seniory bude ještě horší, a to v souvislosti s dramaticky rostoucími cenami energií a potravin, které jsou zejména pro nízkopříjmové a osaměle žijící seniory naprosto neúnosné. Velmi se tak navýší počty seniorů, kteří spadnou pod hranici chudoby, a většina z nich bude chudobou bezprostředně ohrožena. Současnou vládu, která vzešla z vládnoucí pětikoalice, nechává tento vývoj lhostejný, a žádnou skutečnou pomoc seniorům nepřipravuje. Seniory utěšuje jen tím, že jim byly valorizovány důchody. Valorizace je ale z důvodu vysoké inflace povinná ze zákona.

Hnutí SPD vidí jako velmi účinnou a systémovou pomoc všem důchodcům navrženou novelu zákona o důchodovém pojištění z dílny našeho hnutí, kterou by byl garantován minimální důchod na úrovni minimální mzdy (tedy letos by to bylo 16.200 Kč měsíčně) všem občanům, kteří splnili podmínky pro vznik nároku na starobní důchod. Rovněž požadujeme změnit současný nespravedlivý způsob valorizace důchodů, který silně znevýhodňuje nízkopříjmové seniory tak, aby zvyšování důchodů probíhalo vždy o stejnou finanční částku všem, nikoli o určité procento z různě vysokých důchodů. Naši senioři si po celoživotní poctivé práci zaslouží prožívat důstojné stáří bez existenčních problémů a strachu z toho, že nevyjdou se svými financemi.

V souvislosti s násilím na seniorech uvedu, že násilí nemusí být zdaleka jen fyzický atak nebo psychické týrání, ale též diskriminační postoj společnosti, a např. zhoršující se veřejné mínění k seniorům. U seniorů se více projevuje nejasná úzkost, strach, plačtivost a deprese. Nedostatek financí patří dle analýz Policie České republiky mezi stimulující spouštěče k násilí v rodinách, a právě senioři jsou tím nejvíce ohroženi.  Hnutí SPD si váží našich seniorů, ke kterým chováme úctu a respekt. Je povinností státu jim zajistit důstojné podmínky pro jejich život.

10. 6. 2022

Připomínáme si 80 let od vyhlazení obce Lidice německými nacisty!

Dnes je tomu 80 let, kdy byla německými nacisty srovnána se zemí obec Lidice. Nacisté se tak pomstili za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Hnutí SPD si s pietou připomíná události, které se odehrály během červnových dnů roku 1942 v Lidicích. V hluboké úctě chováme vzpomínku na všechny oběti tohoto hrůzného činu a vnímáme, že je naší povinností předávat tato svědectví našim dětem, a nedopustit, aby se v budoucnu něco takového opakovalo. 

Po atentátu na Reinharda Heydricha dne 27. května 1942 se vystupňoval teror nacistických okupantů proti českému národu. I přes popravy stovek lidí a rozsáhlé razie se nedařilo pachatele atentátu dopadnout. Když 4. června 1942 Heydrich na následky zranění zemřel, rozhodli se nacisté v Čechách a na Moravě na popud státního tajemníka úřadu říšského protektora SS-Obergruppenführera Karla Hermanna Franka k vyhlazení Lidic. Tato obec ležící nedaleko města Kladna ve Středočeském kraji byla vybrána nicotnou souhrou okolností. Stejný osud postihl dne 24. června 1942 i obec Ležáky na Chrudimsku.

Přímo v Lidicích bylo zastřeleno 173 mužů, ženy byly internovány v koncentračním táboře v Ravensbrücku a děti, kromě několika, zavraždili nacisté plynem ve vyhlazovacím táboře. Veškeré budovy nacisté srovnali se zemí, aby středočeskou vesnici navždy vymazali z mapy. Lidice se staly symbolem nacistického teroru, na který nesmíme nikdy zapomenout.

Ženy a děti byly ze svých domovů v brzkých ranních hodinách přemístěny do místní školy, kde příslušníci kladenského gestapa provedli jejich soupis a odebrali jim veškeré cennosti. Následně byly ženy s dětmi naloženy do nákladních aut a odvezeny do tělocvičny kladenského reálného gymnázia, kde zůstaly do večerních hodin dne 12. června 1942. Pak následovalo odlučování matek od dětí. Většina lidických žen v tento okamžik viděla své děti naposledy. Ženy byly odeslány na doživotí do koncentračních táborů. Žádná z nich se podle zvrácených plánů už neměla vrátit. Na avizovanou převýchovu byl z dětí vybrán jen zlomek. Ze 105 jich válku přežilo jen 17.

Kromě okamžité či pomalé fyzické likvidace v koncentračních táborech přistoupili nacisté i k likvidaci obce jako takové. Domy byly nejprve vypáleny a posléze ničeny – veškeré terénní úpravy byly dokončeny v roce 1943 a po živé obci zbyla jen holá mlčící pláň. Nové Lidice se začaly stavět krátce po skončení druhé světové války. Vznikly na zelené louce, kousek od původní vsi. Obnovení obce bylo možné hlavně díky pomoci dobrovolníků, ale také zásluhou štědrých darů ze zahraničí. Miliony korun například vynesla sbírka „Lidice shall live“. Zorganizovali ji obyvatelé hornického města Stoke on Trent v severní Anglii. Lidický masakr vyvolal tehdy po celém světě nebývalou vlnu pobouření, ale i solidarity. Mnohá města a vesnice spontánně změnila svoje názvy na Lidice a stejně tak se tímto jménem křtily novorozené dívky. Největší obliby se jméno dočkalo v Latinské Americe. K. H. Frank, který naplánoval likvidaci obce Lidice a následně dohlížel na likvidaci obce, byl v roce 1946 za válečné zločiny popraven.

Hnutí SPD je založeno na národních vlasteneckých hodnotách, které jsou nedílnou součástí naší národní kultury. Nikdy nezapomeneme na 340 lidických obyvatel, kteří zemřeli v červnu roku 1942 jenom proto, že v Lidicích žili a pracovali. Čest jejich památce.

8. 6. 2022

Hnutí SPD navrhuje deset bodů proti Fialově drahotě!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že reálné mzdy klesají nejvíc za celou existenci České republiky. Hnutí SPD navrhuje deset bodů proti Fialově drahotě. Hnutí SPD se podařilo prosadit zpřísnění podmínek vyplácení dávek pro ukrajinské uprchlíky. Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby zajistila deportaci nepřizpůsobivých romských migrantů z Ukrajiny s maďarskými pasy, kteří neoprávněně vysávají náš sociální systém na úkor českých občanů. Hnutí SPD navrhuje, aby v Ústavě ČR bylo zakotveno, že měnou České republiky je česká koruna. Odmítáme snahy Fialovy vlády zavést euro. Je naprosto neobhajitelné, aby si z našich peněz vrcholoví manažeři společnosti ČEZ, kterou řídí vláda Petra Fialy, vypláceli stamilionové odměny, když ČEZ zdražuje občanům energie. Potvrzují se obavy hnutí SPD z eskalace konfliktu na Ukrajině. Vyzýváme k ukončení bojů mírovými jednáními. Hnutí SPD prosazuje mír a jsme proti válce.

1. Za vlády Petra Fialy (ODS) klesají reálné mzdy nejvíc za celou existenci České republiky. Hnutí SPD navrhuje deset bodů proti Fialově drahotě.

Inflace v České republice dosahuje již 15 %. V důsledku toho klesla v letošním prvním čtvrtletí reálná průměrná mzda (po odečtení inflace) v průměru o 3,7 %. Jedná se o nejvýraznější pokles průměrné reálné mzdy za celou dobu existence České republiky. Na stále více domácností navíc dopadá drahota, zmenšují se jim úspory a rostou jejich základní životní výdaje. Zodpovědnost za tento nepřijatelný stav nese vláda Petra Fialy (ODS) svou nečinností. Podle průzkumu agentury STEM/MARK je většina našich občanů (73 %) přesvědčena, že se drahotu a růst cen nedaří vládě zvládat. Hnutí SPD navrhuje konkrétní řešení v podobě deseti bodů, které povedou ke snížení Fialovy drahoty a našim občanům a firmám zásadně pomohou.

Jsou to tyto návrhy:

1) Odstoupení od Green Dealu Evropské unie.

2) Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny.

3) Prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes Evropskou Energetickou burzu pouze prodej přebytků.

4) Obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky jako je tomu v současnosti.

5) Obnovení národního zpracovatele ropy.

6) Zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele.

7) Zajištění potravinové bezpečnosti. Podpora českých zemědělců a potravinářů.

8) Přechodné snížení DPH u energií (sociální tarif), pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit.

9) Snížení neúčelných výdajů státu.

10) Srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v ČR – Zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty (Google, Facebook atd.), které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, a zdanění vyvádění nezdaněných dividend z ČR nadnárodními korporacemi.

Tyto naše návrhy ale vláda „SPOLU" (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN odmítá přijmout, a dostává tak čím dál tím více našich občanů do existenčních problémů. Taková vláda nemá důvěru občanů a měla by podat demisi!

2. Hnutí SPD se podařilo prosadit zpřísnění podmínek vyplácení dávek pro ukrajinské uprchlíky.

Minulý týden byla ve Sněmovně schválena novela tzv. Lex Ukrajina, tedy zákona, který by měl zpřísňovat některé podmínky pro udělení dočasné ochrany cizincům v České republice. Po dlouhotrvajícím nátlaku ze strany hnutí SPD tento zákon obsahuje i zpřísnění vyplácení speciálních uprchlických sociálních dávek, až po možnost jejích úplného odebrání. Otázkou je, zdali vláda Petra Fialy (ODS) bude možnosti tohoto zákona dostatečně využívat, jelikož vláda hovoří o neomezeném přijímání ukrajinských migrantů a o jejich integraci. S tím SPD nesouhlasí.

3. Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby zajistila deportaci nepřizpůsobivých romských migrantů z Ukrajiny s maďarskými pasy, kteří neoprávněně vysávají náš sociální systém na úkor českých občanů.

Současná vláda selhává v přístupu k nepřizpůsobivým romským migrantům s maďarskými pasy, kteří vůbec nemají na dočasnou ochranu v České republice žádný právní nárok a nemají rovněž ani nárok na žádnou sociální a finanční pomoc z kapes českých daňových poplatníků. Vláda tento problém neřeší. Namísto toho, aby rychle zajistila vycestování těchto osob z naší země, staví jim ubytovací zařízení s veškerým servisem placeným z veřejných prostředků. Často se tak děje bez vědomí a souhlasu místních samospráv. Nejedná se totiž o nic jiného než o ekonomickou migraci a dávkovou turistiku. Důsledkem je nejen ohrožení bezpečnosti našich občanů, ale také masové porušování veřejného pořádku hlavně v centrech Prahy a Brna, kde se nepřizpůsobiví migranti ve velkém shromažďují na nádražích. To je pro SPD naprosto nepřijatelné!

4. Hnutí SPD navrhuje, aby v Ústavě ČR bylo zakotveno, že měnou České republiky je česká koruna. Odmítáme snahy demobloku zavést euro.

Ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09) v rozhovoru pro Seznam Zprávy jménem vlády prohlásila, že „je jasně řečeno, že na přijetí eura se připravíme". Hnutí SPD ostře odmítá přechod České republiky na společnou evropskou měnu, požadujeme zachování české koruny, jelikož vlastní národní měna je klíčovým atributem i symbolem národní a státní suverenity a přijetí eura není pro Českou republiku přínosem. Podle našeho názoru by bylo vhodné zakotvit přímo do Ústavy ČR, že měnovou jednotkou České republiky je česká koruna. Národní měna je naprosto základním nástrojem vlastní měnové a hospodářské politiky a předpokladem ekonomické prosperity. Odmítáme se vzdát české koruny, a rovněž tak odmítáme platit dluhy za krachující státy tzv. eurozóny, což by bylo s přijetím eura neoddělitelně spojeno. Přijetí eura by kromě ztráty suverenity vedlo i ke zhoršení naší ekonomické situace. O této věci nesmí rozhodovat nikdo jiný než občané České republiky v celostátním závazném referendu!

5. Je naprosto neobhajitelné, aby si manažeři společnosti ČEZ, řízené vládou Petra Fialy (ODS), vypláceli odměny ve výši 135 milionů korun, když ČEZ zdražuje občanům energie.

V době, kdy domácnosti drtí rostoucí náklady na energie, si 8 členů představenstva společnosti ČEZ, kterou řídí vláda Petra Fialy (ODS), rozdělí navíc k platu na odměnách téměř 135 milionů korun. Podle hnutí SPD jsou takto vysoké odměny v dnešní době zcela neobhajitelné, zvláště pak v kontextu avizovaného zdražení elektrické energie ze strany státem vlastněné skupiny ČEZ až o 60 %. Podle odhadů společnosti Centropol tak zaplatí domácnosti a firmy za elektřinu v příštím roce o 300 miliard korun více než vloni. Je naprosto nepřijatelné, aby Fialova vláda nechávala z našich peněz vyplácet stamilionové odměny, zatímco běžní občané nemají na zaplacení rostoucích účtů za elektrickou energii, ceny potravin a pohonných hmot.

6. Obáváme se eskalace konfliktu na Ukrajině. Vyzýváme k ukončení bojů mírovými jednáními. Hnutí SPD prosazuje mír a jsme proti válce.

Válečný konflikt na Ukrajině už trvá více než 100 dní. Podle aktuálních informací nyní Spojené státy americké, Velká Británie a další státy v Evropě (Itálie a Francie) již několik týdnů jednají s Ruskou federací o ukončení konfliktu separátně, bez vědomí Ukrajiny. Informovala o tom minulý týden americká stanice CNN. Mezi západními představiteli zároveň podle informací této stanice narůstají obavy, že pokud se Ukrajina a Rusko nevrátí k jednáním, válka se protáhne na dlouhou dobu, možná i na roky. Hnutí SPD na tyto obavy z eskalace tohoto konfliktu upozorňuje dlouhodobě. Moskva i Kyjev v polovině května potvrdily, že v diplomatických rozhovorech o ukončení konfliktu nepokračují. Hnutí SPD dlouhodobě tvrdí, že tento konflikt je potřeba ukončit mírovými jednáními, a nikoliv dalšími a dalšími dodávkami zbraní a munice na Ukrajinu. V zasílání zbraní na Ukrajinu hraje v Evropě prim současná vláda Petra Fialy (ODS), a to hnutí SPD odmítá. Hnutí SPD prosazuje mír a jsme proti válce.

7. 6. 2022

Hnutí SPD je podle z průzkumů třetí nejsilnější politický subjekt v České republice!

Minulý čtvrtek tomu bylo již sedm let, kdy byly Ministerstvem vnitra České republiky zaregistrovány stanovy hnutí SPD, a tím se stalo dalším politickým subjektem na té nejvyšší úrovni.

Od svého vzniku hájíme suverenitu České republiky a zájmy slušných a pracujících občanů, což prioritně vyplývá z našeho programu. Od svého založení je předsedou Tomio Okamura a místopředsedou Radim Fiala. Současné předsednictvo hnutí tvoří ještě poslanci Radek Rozvoral, Radovan Vích a europoslanec Ivan David.   

Vycházeje z našeho programu vyplývá, že jsme jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky vystoupením z Evropské unie. Proto za zásadní považujeme přijetí funkčního zákona o referendu (náš návrh zákona leží ve Sněmovně a čeká na projednání). Odmítáme direktivní nekompetentní řízení z Bruselu, ale podporujeme spolupráci svobodných států v Evropě. Jako parlamentní strana prioritně hájíme základní svobody občanů, kdy žádáme ústavní právo na nepromlčitelnou spravedlnost nebo právo na skutečnou svobodu projevu. Bráníme vlastenecké a národní tradice a podporujeme přirozené společenské hodnoty, jako je rodina nebo úcta ke starším spoluobčanům. Naši občané mají právo žít v zemi, která je jejich dědictvím, a která jim garantuje za jejich daně kvalitní vzdělání, zdravotní péči a spravedlivý sociální systém.

Důsledným plněním svého programu získáváme stále větší podporu slušných lidí, což dokládá i poslední zveřejněný průzkum veřejného mínění, provedený společností SANEP, podle kterého jsme třetím nejsilnějším politickým subjektem v České republice. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by koncem května tohoto roku vyhrálo hnutí Ano (30,1 %), druhá by skončila ODS (19,6 %), třetí hnutí SPD (14,3 %) a poslední politickou stranou zastoupenou ve Sněmovně by bylo hnutí STAN (7,8 %). Žádný jiný politický subjekt by se v současné době do Sněmovny PČR nedostal. Velmi nás těší, že nám stále rostou preference (oproti minulému měsíci nárůst o 1,4 %), a že nám v nynějších hypotetických volbách patří třetí místo. Výsledky tohoto průzkumu nám potvrdily, že vládní koalice nezvládá svou roli řízení země ku prospěchu českých občanů.

Pro hnutí SPD jsou a vždy budou na prvním místě naši slušní a pracující občané. V současné době, kdy Fialova vláda nedělá téměř nic pro zlepšení životních podmínek českých občanů, musí právě tito lidé vědět, že je tu někdo, kdo vždy bude hájit jejich zájmy. V hnutí SPD si vážíme našich občanů, kteří se mohou spolehnout na to, že jejich důvěru nikdy nezklameme.

3. 6. 2022

Stát je povinen garantovat bezpečí všem svým občanům a ochranu jejich majetku!

Bezpečnost našich občanů a ochrana jejich majetku musí být stoprocentně zajištěna státem. Za tuto zásadní povinnost plně zodpovídá vláda, která musí neustále reagovat na různé hrozby a výzvy, přicházející jak z vnitřního, tak často i z vnějšího prostředí. Cílem je, aby se naši občané cítili ve své zemi bezpečně. Vláda má k realizaci tohoto úkolu k dispozici lidské, finanční, materiální a informační zdroje, a záleží pouze na ní, jaké strategické nástroje zvolí a využije. 

V současné době, vzhledem ke všem okolnostem, sílí tlaky na stoprocentní zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky, kterou vykonávají bezpečnostní sbory. Jejich „služební vztahy“, tedy právní poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu, jejich odměňování, řízení ve věcech služebního poměru a organizační věci služby upravuje zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. S jeho novelizací vláda počítá od roku 2024. Prioritní zastoupení a nejvíce úkolů zajišťuje v rámci bezpečnostních sborů Policie České republiky. Ta v rámci personální strategie, aby byla schopna v plném rozsahu plnit stanovené úkoly, počítala s 45.665 příslušníky k 31. 12. 2022. Zde jenom zmíním, že k 1. květnu 2022 byla tato obsazenost služebních míst pouze 87,8 %, kdy k 1. květnu bylo ve služebním poměru 40.111 příslušníků Policie ČR. K doplnění plánovaných stavů tedy chybí více jak pět a půl tisíce policistů a není předpoklad, že se to do konce roku změní.

O tom, že se početní stavy příslušníků Policie ČR nedaří naplňovat, svědčí i statistické údaje, které uvádějí, že od začátku tohoto roku ke dni 1. 5. 2022 odešlo od Policie ČR 665 policistů a bylo přijato pouze 632 nových policistů. Z těch, co odešli, bylo 42 % ve věku 40 až 49 let, kdy se jednalo o policisty plně adaptované pro výkon služby. Pokud vláda rychle nepřijme opatření, spočívající například v okamžitém navýšení platů těmto příslušníkům, bude trend odchodů pokračovat, čímž nebude v silách Policie ČR plnit naplno všechny úkoly v zájmu zajištění bezpečnosti našich občanů a ochraně jejich majetku. Připomenu, že příslušníci bezpečnostních sborů od nového roku dostali přidáno pouze 700 Kč, namísto odsouhlasených 1.400 Kč minulou vládou, civilní zaměstnanci pracující v bezpečnostních sborech nedostali přidáno vůbec.

Hnutí SPD zastává názor, že Česká republika jako suverénní stát je povinná prostřednictvím svých výkonných orgánů garantovat bezpečí všem svým občanům. Hrozby a výzvy, kterým čelíme, jsou složitější, provázanější, bezprostřednější a mají větší důsledky na naši bezpečnost. Z tohoto důvodu musíme mít zajištěnou obsazenost potřebných služebních a civilních míst v bezpečnostních sborech. Zároveň je potřebná novelizace zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s cílem zvýšení jejich platového ohodnocení a zavedení kariérního řádu, aby byla zabezpečena profesionalizace a stabilizace příslušníků bezpečnostních sborů.

1. 6. 2022

Naše děti si zasluhují prioritní péči s maximálně možnou podporou státu!

Dnes společně s našimi dětmi oslavíme jejich svátek, který se každoročně první červnový den připomíná ve více než 145 zemích světa jako Mezinárodní den dětí.

Hnutí SPD je si vědomo, že naše děti jsou zárukou naší budoucnosti. V zájmu zachování naší suverenity a posilování postavení České republiky v rámci ostatních zemí musíme naše děti prioritně vést výchovou k vlastenectví, k podpoře přirozených společenských hodnot jako je rodina nebo úcta ke starším občanům, k respektu k národním zvykům a tradicím s cílem posilovat u nich národní hrdost. Lidé mají právo žít v zemi, která je jejich dědictvím, a která jim garantuje za jejich daně kvalitní vzdělání, zdravotní péči a spravedlivý sociální systém.

Podporujeme všechny slušné a pracující lidi, rodiny s dětmi, a jejich podpora ze strany státu musí být skutečně výrazná a motivující. Stát pro ně musí zajistit dostupné bydlení, dobře finančně ohodnocenou práci a spravedlivý sociální systém. Zde musí zajistit stát, aby ekonomika České republiky vytvářela dostatek finančních zdrojů pro zajištění sociální stability. Současná vláda Petra Fialy toto neplní, v průběhu svého vládnutí neřeší zásadní problémy občanů v souvislosti s vysokou inflací a z ní vyplývající rostoucí ceny všech důležitých komodit, např. plynu, elektřiny, ale i pohonných hmot a základních potravin.

V rámci programu hnutí SPD v kapitole rodinná politika požadujeme zakotvit do Ústavy ČR definici institutu manželství a rodičovství jako vztahu muže a ženy, a institutu rodiny jako společenství, které tvoří rodiče (muž a žena) a děti, jež si zaslouží speciální ochranu a podporu ze strany státu. Navrhujeme zavést ucelený systém dostupné podpory rodin ze strany státu – od založení rodiny až po důstojné stáří. Naší prioritou je zvýšení porodnosti. Speciálně podpoříme mladé pracující rodiny, pracující rodiny s dětmi a pracující rodiny s nižšími příjmy. V kapitole sport pak v našem programu podporujeme organizované sportovní aktivity pro děti a mládež, které musí být dostupné všem bez rozdílu a garantované státem.

V rámci svátku dětí se připravují různé formy zábavy, sportovní, kulturní i společenské akce. Ty jsou organizovány jak vzdělávacími institucemi, tak i různými organizacemi a spolky, a mají už svou tradici. To mohu potvrdit ze své zkušenosti, kdy každoročně pořádá naše Tělovýchovná jednota Sokol Všechlapy pro děti sportovní vyžití, které má odezvu nejen u samotných dětí. Oceňují to rodiče a příbuzní dětí, kteří se programu společně s dětmi účastní, což přispívá k rozvíjení dobrých vztahů mezi nimi. 

Hnutí SPD bude v Poslanecké sněmovně nadále navrhovat takové zákony a jejich novely, které přispějí ke zkvalitnění životních podmínek pro rodiny s dětmi. Děti musí mít možnost absolvovat kvalitní vzdělání a nárok na bezplatnou požadovanou zdravotní péči. To považujeme za zcela zásadní, neboť pracující rodina vychovávající děti je předpokladem budoucí rostoucí ekonomiky. Vážení rodiče, užijte si společně se svými dětmi jejich svátek. Obdarujte je nejenom různými pamlsky, ale hlavně svou láskou a časem, který jim věnujete – oni si to bezesporu zaslouží.

31. 5. 2022

Prosazujeme minimální důstojný důchod ve výši minimální mzdy (nyní 16.200 korun)!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy je lhostejná k chudnutí občanů. Je potřeba pomáhat našim občanům a zároveň ukončit dávkovou turistiku pro ukrajinské migranty. Kvůli neschopnosti vlády Petra Fialy platí občané extrémně předraženou elektřinu a plyn, přitom ceny by mohla vláda zajistit mnohem nižší. Vláda neřeší prohlubující se energetickou krizi v České republice. Ostatní vlády v Evropě svým občanům pomáhají. Vláda nezvládá migraci z Ukrajiny - nepřizpůsobiví migranti jsou rozmisťování do obcí proti vůli místních obyvatel. Vláda Petra Fialy nepomáhá ani důchodcům, počet českých seniorů v exekucích roste. Hnutí SPD prosazuje minimální důstojný důchod ve výši minimální mzdy (nyní 16.200 korun).

1. Vláda Petra Fialy je lhostejná k chudnutí občanů. Je potřeba pomáhat našim občanům a zároveň ukončit plošnou dávkovou turistiku pro ukrajinské migranty.

Vláda Petra Fialy (ODS) má podle aktuálního průzkumu agentury CVVM důvěru pouhých 35 % občanů. Podle průzkumu agentury STEM/MARK si také 73 % našich občanů myslí, že jim vláda dostatečně nepomáhá v boji s drahotou. Mnoho našich domácností se proto propadá do chudoby. Vláda ovšem namísto toho, aby našim občanům pomáhala, opět předvádí pouze neuvěřitelný diletantismus. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) už déle než měsíc není schopen předložit avizovaný návrh na mimořádný finanční příspěvek ve výši 5.000 korun rodinám na děti do 18 let, který stejně chudobu neřeší. Vláda minulý týden tuto pomoc opět odložila, protože návrh zákona obsahoval hrubé právní nedostatky, byl v rozporu s Ústavou i s evropským právem. Navíc příspěvek tak, jak je koncipován, by penalizoval mnohé rodiny se studujícími dětmi, které by dávku nedostaly, bez ohledu na to, jak jsou chudé. Na druhou stranu by příspěvek zvýhodnil rodiny, které pronajímají byty, protože příjmy z nájmů se do limitu nezapočítávají. Jde o tragickou ukázku naprosté neschopnosti ministra Jurečky i celé vlády! Vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN byla jmenována před více než pěti měsíci a zatím žádná užitečná plošná systémová opatření, která by pomohla občanům zvládnout prudké zdražování všech základních životních nákladů a která by zastavila zdražování, nezavedla. Je potřeba pomáhat našim občanům a zároveň ukončit plošnou dávkovou turistiku pro ukrajinské migranty. Česká republika nesmí nahrazovat sociální systém Ukrajiny, který nefunguje, či spíše neexistuje. Je nutné v první řadě a okamžitě pomáhat ne vlastní vinou sociálně ohroženým českým občanům, zaměstnancům, živnostníkům, rodinám s dětmi a seniorům. Současná vláda není schopna koncepčního řešení, zatím pouze doporučuje méně jezdit auty, méně topit, nosit dva svetry a vyměnit okna, a dostává tak naše občany, podnikatele a firmy do vážných existenčních potíží a navíc veškeré problémy svaluje na předchozí vládu a překážející pravidla Evropské unie. Tato vláda je tou nejneschopnější vládou v naší novodobé historii  a měla by okamžitě podat demisi. Pokud pravidla Evropské unie neumožňují řešit rozvíjející se hlubokou krizi, nelze v ní podle hnutí SPD setrvávat. 

2. Kvůli neschopnosti vlády Petra Fialy platí občané extrémně předraženou elektřinu a plyn, přitom ceny by mohla vláda zajistit mnohem nižší.

Ceny energií dále závratně rostou. Energetická společnost ČEZ, většinově vlastněná státem, oznámila od 1. července další razantní zvýšení ceny silové elektřiny (minimálně o 60 %) a zemního plynu  (v průměru o 80 %) oproti loňsku. Pro naše domácnosti to znamená zaplatit za tyto komodity meziročně o desítky tisíc korun více. Přitom ČEZ vyrábí 1 kWh elektřiny z jádra za 25 haléřů, abychom si ji následně kvůli EU kupovali na energetické burze v Lipsku zpět za cca 11 Kč! ČEZ také aktuálně vykazuje zisk ve výši 60 miliard korun, který by mohl stát formou dividend vyplatit jako kompenzace našim občanům. V České republice máme v současné době absolutně nejvyšší ceny energií ze všech okolních států. Zatímco Slovensko, Rakousko, Německo a Maďarsko nakupují zemní plyn v rámci přímo uzavřených dvoustranných kontraktů s Ruskem v přepočtu za 5 až 7 Kč za jeden metr krychlový, tak ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) nakoupil prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv 228 milionů metrů krychlových plynu do našich poloprázdných zásobníků, navíc vlastněných německými firmami, za neuvěřitelných 37 Kč za jeden metr krychlový, celkem tedy za 8,5 miliardy korun. Přitom v případě existence přímého kontraktu s dodavatelem plynu (tak, jak to činí Maďarsko) se toto množství dalo nakoupit maximálně za cca 1,6 miliardy korun. Navíc tento vládní nákup proběhl v rámci tzv. jednacího řízení bez uveřejnění v režimu nouzového stavu, který toto vládě umožňuje. Česká republika nemá žádnou přímou smlouvu na odběr zemního plynu od producenta, a jsme proto odkázáni na nákupy této komodity od zprostředkovatelů (německých obchodních firem). Ty přitom plyn pořizují levně od Ruské federace, aby nám ho obratem prodali s minimálně trojnásobným navýšením, až za 25 Kč za jeden metr krychlový (dle aktuálního měnového kurzu). Podle nového ceníku ČEZ, domácnost v bytě, která plynem vaří, topí a ohřívá vodu a ročně spotřebuje 1800 metrů krychlových, bude za kubík platit 49,55 koruny! Za tento stav nese plnou odpovědnost současná Fialova vláda. Hnutí SPD odmítá, aby z čistě ideologických a obchodně spekulativních důvodů měli předražené ceny za plyn platit naši občané, firmy a domácnosti, kteří se tak dostávají do velkých existenčních problémů.

3. Fialova vláda neřeší prohlubující se energetickou krizi v České republice. Ostatní vlády v Evropě svým občanům pomáhají.

Naše občany, pracující rodiny a podnikatele drtí neustále rostoucí ceny pohonných hmot. Zatímco vlády v sousedních státech i po celé Evropě přijímají systémová plošná opatření, která zmírňují dopady vysokých cen benzínu a nafty na jejich občany, vládu Petra Fialy (ODS) tento stav evidentně netrápí a nechává i nadále naše občany a firmy na holičkách. Vláda pouze zavádí směšné krátkodobé snížení spotřební daně u pohonných hmot s účinností od 1. června do 30. září, ale jen o pouhých 1,50 Kč na litr. Toto marginální opatření jednak přichází příliš pozdě a navíc, jelikož ceny těchto komodit dále rostou, občané tuto slevu, která teprve přijde, v podstatě nijak nepocítí. Zatímco například v Německu zavádí vláda přes léto zlevněné jízdné v městské a regionální dopravě s jednotným tarifem 9 euro na měsíc, a to i pro cizince, současná česká vláda s řešením nepřichází. Vedle toho Německo již před časem snížilo energetickou daň u benzínu v přepočtu o 7 Kč na litr a u nafty o 3,5 Kč za litr. Polsko již na jaře snížilo daň z přidané hodnoty u motorových paliv z 23 na 8 %. Maďarsko již v listopadu loňského roku zastropovalo ceny pohonných hmot v přepočtu na maximálně 32 Kč za litr. Belgie od března zrušila platby daně z přidané hodnoty u pohonných hmot a zvažuje zavedení krizového příspěvku nízkopříjmovým občanům. Itálie od března snížila daň z přidané hodnoty u pohonných hmot v přepočtu o 6 Kč na litr  a vydává i poukazy potřebným občanům. Francie od dubna na čtyři měsíce snížila daň z přidané hodnoty u pohonných hmot v přepočtu o 4 Kč na litr – a takto by se dalo ještě pokračovat. Protože současná Fialova vláda odmítá zavést plošná opatření ve formě snížení anebo odpuštění daně z přidané hodnoty u pohonných hmot, získává tak navíc do státního rozpočtu díky inflaci a zvýšeným cenám (a tím i vyššímu výběru daní) odhadem minimálně dalších 100 miliard korun ročních příjmů oproti plánu a měla by je proto vrátit určitou formou občanům jako potřebnou kompenzaci. To však vláda Petra Fialy (ODS) i nadále odmítá a místo toho chce vydávat mnohem více peněz na zbrojení v době, kdy naši občané čelí tvrdým dopadům potravinové a energetické krize. Navíc, ministryně obrany Jana Černochová v neděli uvedla, že chce vláda teď nakoupit další zbraně určené pro Ukrajinu za 700 milionů korun, přičemž dosud vláda již Ukrajině poslala zbraně a munici za 3,5 miliardy korun.

4. Vláda nezvládá migraci z Ukrajiny. Nepřizpůsobiví migranti jsou rozmisťování do obcí proti vůli místních obyvatel.

Vláda chce tento týden na schůzi Sněmovny velmi opožděně a až na základě tlaku opozice projednat a schválit v tzv. stavu legislativní nouze novelu zákona o pobytu uprchlíků z Ukrajiny na našem území, tzv. „Lex Ukrajina". Hnutí SPD v rámci této novely podpoří např. myšlenku úplného odmítnutí dočasné ochrany na našem území občanům Evropské unie (Romové s maďarskými pasy), zkrácení doby na nahlášení změny pobytu uprchlíka či ukončení vyplácení humanitárních dávek uprchlíkům, kteří mají státem hrazené ubytování a stravování. Tato novela přichází ze strany vlády jednak velmi pozdě a zároveň ani neřeší hlavní problémy dopadů uprchlické vlny na naše občany, způsobené v rozhodující míře právě dosavadním postupem vlády. Ministerstvo vnitra v čele s Vítem Rakušanem (STAN) a vedení hlavního města Prahy například i nadále rozmisťují nepřizpůsobivé ukrajinské migranty, z nichž mnozí vůbec nemají nárok na dočasnou ochranu v naší zemi, do různých lokalit v České republice, a to bez souhlasu místních samospráv a proti vůli občanů. Jedná se například o případy v Praze – Malešicích, kde má vzniknout na pozemku České pošty stanové městečko pro 150 migrantů, jak o tom rozhodl pražský primátor Hřib (Piráti) bez vědomí městské části Praha 10. Podobně takto primátor Hřib rozhodl o umístění 120 ukrajinských Romů do domu ve Vrchlického ulici, opět bez konzultace s místní radnicí Praha 5 a místními občany. Jde o typické ukázky mocenské arogance ministra vnitra a pražského primátora a o projev naprostého nezvládnutí uprchlické vlny ze strany vlády. Hnutí SPD jasně říká, že máme poskytnout přiměřenou dočasnou ochranu a přístřeší pouze skutečným válečným uprchlíkům a to pouze na nezbytně nutnou dobu, na druhé straně nevidíme žádný důvod k vynakládání veřejných prostředků na péči o migranty, kteří válečnými uprchlíky nejsou, a to na úkor občanů České republiky.

5. Vláda Petra Fialy nepomáhá ani důchodcům, počet českých seniorů v exekucích roste. Hnutí SPD prosazuje minimální základní důstojný důchod ve výši minimální mzdy (nyní 16.200 Kč).

Podle informace serveru Novinky.cz opět za vlády Petra Fialy vzrostl počet českých seniorů v exekucích, jelikož vláda neřeší zdražování. Podle posledních údajů jich bylo v březnu 43.558, což je o 1.207 více než v únoru. A odborníci se obávají ještě mnohem horšího a dramatičtějšího vývoje v této oblasti, a to v souvislosti s dramaticky rostoucími cenami energií a potravin, které jsou zejména pro nízkopříjmové a osaměle žijící seniory naprosto neúnosné. Vládu Petra Fialy nechává tento vývoj lhostejnou a žádnou skutečnou pomoc seniorům nepřipravuje. Valorizaci důchodů, která je z důvodu vysoké inflace povinná ze zákona, za vládní pomoc vydávat tedy rozhodně nelze, byť se o to vláda nepravdivě pokouší. Efektivní pomocí seniorům není ani jednorázový a nedostatečný příspěvek ve výši 6.000 Kč, což navrhuje hnutí ANO. Skutečnou systémovou a účinnou pomoc všem důchodcům by přinesl návrh zákona z pera SPD na zavedení minimálního důstojného důchodu. Jde o náš návrh zákona předložený do Sněmovny v říjnu loňského roku, který by garantoval minimální důchod na úrovni minimální mzdy (tedy letos by to bylo 16.200 Kč měsíčně) všem občanům, kteří splnili podmínky pro vznik nároku na starobní důchod, tedy např. odpracované roky či invaliditu. Další složka důchodu by již byla individuální a zásluhová a odvíjela by se od výše předchozích pracovních příjmů. Tento minimální důchod by pak byl každoročně zvyšován v závislosti na vývoji průměrné mzdy a na zvyšování cen. Dle názoru SPD je rovněž nutné změnit současný nespravedlivý způsob valorizace důchodů, který silně znevýhodňuje nízkopříjmové seniory tak, aby zvyšování důchodů probíhalo vždy o stejnou finanční částku všem, nikoli o určité procento z různě vysokých důchodů. Naši senioři si po celoživotní poctivé práci zaslouží prožívat důstojné stáří bez existenčních problémů a strachu z exekuce!

27. 5. 2022

Atentát na Heydricha byl hrdinský čin zasluhující naši úctu, respekt a vzpomínku!

Dnes si připomínáme 80. výročí od spáchání atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Atentát je považován za nejvýznamnější odbojový čin patřící mezi významné události v průběhu druhé světové války.

Hnutí SPD projevuje velkou úctu všem členům diverzní akce výsadkářů v rámci operace Anthropoid, a též všem desítkám českých rodin, které jim poskytly pomoc při realizaci této nebezpečné akce. Všichni byli opravdovými vlastenci, na které nesmíme zapomenout, a informace o jejich hrdinství je třeba předávat dalším generacím. Považujeme to za vlasteneckou povinnost a zároveň vyjádření úcty k sedmi parašutistům – Adolfu Opálkovi, Jozefu Gabčíkovi, Janu Kubišovi, Josefu Valčíkovi, Josefu Bublíkovi, Janu Hrubému a Jaroslavu Švarcovi, kteří byli na tento vojenský úkol speciálně vycvičeni, zdárně ho dokončili, a nakonec za něj všichni zaplatili svými životy. Ten samý respekt si zaslouží všech 294 zavražděných z řad pomocníků a příbuzných československých parašutistů.  

Atentát vykonali dne 27. května 1942 v Praze-Libni Jozef Gabčík a Jan Kubiš, členové skupiny Anthropoid. V rámci realizace atentátu je pronásledovala smůla, když se zasekla zbraň, granát vybuchl na hraně auta, ale přesto byl Heydrich smrtelně raněn a po několika dnech umírá. Na zajištění atentátu se podíleli i další členové výsadku z Velké Británie i domácí odbojáři. Poslední z atentátníků přišli o život 18. června 1942 po marném boji s přesilou v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, kterou využili výsadkáři z operace Anthropoid ke svému úkrytu.

Odvetné represivní akce ze strany nacistů na sebe nenechaly dlouho čekat a atentát na třetího muže nacistické říše měl pro český národ dalekosáhlé následky, neboť nacistický teror ještě zesílil. Již den poté, 28. května, zahájili nacisté popravy pro schvalování atentátu na Heydricha a 29. září bylo zaznamenáno, že stanný soud odsoudil za tyto údajné zločiny 252 lidí. Jedním z nejznámějších míst poprav se stala kobyliská střelnice. Vojenští historikové odhadují, že v reakci na atentát nacisté zabili na 2 tisíce českých občanů, včetně seniorů, žen a dětí. Srovnali se zemí obce Lidice (10. června 1942) a Ležáky (24. června 1942).

Toto období průběhu druhé světové války se souhrnně nazývá heydrichiáda. Předcházel jí ojedinělý atentát na představitele bezpečnostních složek nacistického Německa v průběhu druhé světové války, který měl vliv na vnímání Československa spojenci za války i při obnově státu. Úspěšný atentát vzbudil ve světě pozitivní ohlas a na jeho základě byla Brity odvolána Mnichovská dohoda. Ta byla dne 5. srpna 1942 prohlášena za neplatnou od samého počátku a byla přislíbena poválečná obnova Československa v jeho „předmnichovských“ hranicích, což bylo jedním z hlavních politických cílů atentátu.

V hnutí SPD nikdy nezapomeneme na všechny hrdiny, kteří prokázali své vlastenectví k našemu státu v souvislosti s atentátem na Reinharda Heydricha, navzdory tomu, že je to stálo život. Čest jejich památce.

25. 5. 2022

Podle většiny občanů se vládě nedaří zvládat zdražování!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda nezvládáním migrační vlny ohrožuje bezpečnost občanů a jejich sociální i zdravotní jistoty. Žádné další nepřizpůsobivé lidi v naší republice nechceme. Podle většiny občanů se vládě nedaří zvládat zdražování. V České republice probíhá historicky rekordní pád životní úrovně. Vláda prodlužováním nouzového stavu zakrývá svou neschopnost řešit uprchlickou krizi. Piráti chtějí občanům de facto vyvlastnit byty, které nejsou trvale užívané. Vláda nepomáhá českým občanům s bydlením, ale na bydlení imigrantů a nepřizpůsobivých přispívá.

1. Vláda nezvládáním migrační vlny ohrožuje bezpečnost občanů a jejich sociální i zdravotní jistoty. Žádné další nepřizpůsobivé lidi v naší republice nechceme.

Vládní přístup k řešení uprchlické vlny z Ukrajiny je nesystematický, chaotický a netransparentní a způsobuje mnohá rizika pro občany České republiky. V prvé řadě jde o rizika bezpečnostní, sociální, zdravotní a ekonomická. Vláda ani po třech měsících naprosto nezvládá proces prověřování a registrace uprchlíků a přijímá na naše území i osoby, které na status válečných uprchlíků a finanční sociální pomoc od českého státu nemají nárok, což je například případ ukrajinských Romů s maďarským občanstvím.  V této věci vláda Petra Fialy (ODS) a ministerstvo vnitra naprosto selhávají. Navíc vláda tyto migranty s maďarským občanstvím, kteří by měli být z naší země již dávno vyhoštěni, v utajení a proti vůli obecních samospráv umísťuje do lokalit, kde by svými návyky a způsobem života ohrožovali bezpečnost místních obyvatel. Jde o případ obce Kramolín na Vysočině se 120 obyvateli, do které, přes nesouhlas místních občanů, ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ubytoval skupinu 24 nepřizpůsobivých ukrajinských romských migrantů. SPD v této věci stojí zcela jasně na straně občanů a samospráv a bude bojovat za jejich oprávněné zájmy! Žádné další nepřizpůsobivé lidi v naší republice nechceme. Migranti z bezpečných oblastí Ukrajiny by se měli vrátit zpět. Chceme, aby naši slušní a pracující občané mohli i nadále žít klidným a spokojeným životem! Nekontrolované přijímání vysokého počtu ukrajinských migrantů také snižuje již tak odkládanou dostupnost zdravotní péče pro české občany, komplikuje situaci ve školství a je rovněž velkou zátěží pro státní rozpočet a samosprávy. Vládní sociální dávky pro tyto migranty jsou vyšší než v okolních státech a systém jejich vyplácení postrádá účinné kontrolní mechanismy. V mnoha případech se ze stávajícího způsobu jejich vyplácení stala pro mnohé sociální turistika. Největší osobní zodpovědnost za tento stav nesou premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

2. Podle většiny občanů se vládě nedaří zvládat zdražování. V České republice probíhá historicky rekordní pád životní úrovně.

Vládě Petra Fialy (ODS) se nedaří zvládat inflaci, která je aktuálně na výši 14,2 procenta a je třetí nejvyšší v Evropě. Myslí si to 73 procent našich občanů podle aktuálního průzkumu agentury STEM. Vládě se tak stále nedaří vyvracet obavy občanů, že stávající situaci ohledně inflace, potravinové, energetické a migrační krize zvládá. Mnozí renomovaní ekonomové se zároveň shodují na tom, že v České republice probíhá historicky rekordní pád životní úrovně. Jde o největší pokles životní úrovně, jaký naše země a její občané zažili od roku 1993, kdy Česká republika vznikla. Základní příčinou tohoto stavu je souběh rapidní inflace a výrazného poklesu reálných mezd. Vláda Petra Fialy proti těmto jevům nijak nebojuje, naopak kombinací své nečinnosti a amatérismu situaci ještě nadále zhoršuje. I naše minimální mzda je v absolutní výši i v kupní síle jedna z nejnižších v Evropské unii. Naprostou nutností je snížení daňové zátěže českých zaměstnavatelů, zaměstnanců a živnostníků formou zvýšení daňových slev a daňových zvýhodnění na děti, což jsou návrhy zákonů, které hnutí SPD již v tomto volebním období předložilo. Je třeba rovněž zvyšovat minimální mzdu a nezabavitelné částky z mezd pro lidi v exekucích a insolvencích. Též je nezbytné, aby stát zajistil nízké ceny elektřiny a ostatních energií a rozumné ceny základních potravin například snížením DPH, případně zastropováním cen, po vzoru ostatních evropských států.

3. Vláda prodlužováním nouzového stavu zakrývá svou neschopnost řešit uprchlickou krizi.

Poslanci vládních stran SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN prosadili ve Sněmovně prodloužení nouzového stavu o další měsíc, až do konce letošního června. Pro prodloužení nouzového stavu o 14 dnů hlasovali i poslanci hnutí ANO. Všichni poslanci hnutí SPD opakovaně hlasovali proti. Vláda svůj požadavek na prodloužení nouzového stavu zdůvodňovala náporem uprchlíků z Ukrajiny a potřebou řešit problémy s jejich ubytováním. To považujeme za naprosto nedostatečný důvod pro nastolení režimu nouzového stavu pro celou zemi. Ubytování uprchlíků lze řešit za pomoci standardní legislativy, dohodou mezi vládou a vlastníky nemovitostí či prostřednictvím opatření, kterými disponují hejtmani a krajské samosprávy. Vláda navíc měla již více než tři měsíce na to, aby normy potřebné pro řešení jevů spojených s uprchlickou krizí, za což nese veškerou odpovědnost, vypracovala a předložila Sněmovně k projednání. Hnutí SPD pokládá nouzový stav za naprosto mimořádný prostředek zvýšení pravomocí vlády a omezování lidských práv a svobod a nevidí nyní žádný důvod pro jeho další existenci a prodlužování. Vláda si prosazováním neustálého prodlužování nouzového stavu pouze vynucuje mimořádné pravomoci na úkor transparentnosti vůči vlastním občanům, a vyhýbá se tak možnostem kontroly svých opatření ze strany opozičních poslanců. Zároveň jde z její strany o způsob, jak zakrýt svou vlastní neschopnost řešit uprchlickou krizi. S takovým postupem nemůže hnutí SPD nikdy souhlasit!

4. Piráti chtějí občanům de facto vyvlastnit byty, které nejsou trvale užívané. Vláda nepomáhá českým občanům s bydlením, ale na bydlení imigrantů a nepřizpůsobivých přispívá.

Předseda Pirátské strany a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš chce, aby občané, kteří trvale neužívají byty, které mají ve svém vlastnictví, je svěřili obcím a ty by je pak dále pronajímaly. Ministr Bartoš v tomto smyslu připravuje návrh zákona. Důvodem je prý nedostatek volných nájemních bytů na trhu v situaci, kdy si u nás uprchlíci z Ukrajiny začnou hledat stabilní bydlení. Pro hnutí SPD jde o absolutně nepřípustné plány. Soukromé vlastnictví je nedotknutelné a chráněné Ústavou ČR. Jen občané sami se mají rozhodovat, jak naloží se svými nemovitostmi. Stát je nesmí nutit k tomu, aby se jich pod nátlakem zbavovali formou prodeje či pronájmu. Jde v podstatě o obdobu komunistické kolektivizace v zemědělství z padesátých let minulého století. Dle Bartošova návrhu by veškerou agendu spojenou s těmito byty občanů převzaly obce. Tyto byty by se dokonce staly součástí jejich bytového fondu! To nelze absolutně připustit. Navíc ze stížností občanů víme, že Piráti obecní byty často obsazují nepřizpůsobivými. Bartošovo ministerstvo rovněž schválilo masivní dotace na opravy obecních bytů ve špatném stavu. Jedná se o příspěvek na opravy či výstavbu bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny a je na to vyčleněna téměř jedna miliarda korun. Je alarmující a pro současnou vládu naprosto typické, že zatímco českým občanům v oblasti bydlení jakoukoli pomoc odmítá a ruší programy na podporu výhodných státních půjček pro pracující rodiny kvůli údajnému nedostatku peněz, na byty pro migranty rozdává z veřejných peněz stovky milionů korun. Pro hnutí SPD je to nepřijatelné, pro nás je jednoznačně na prvním místě český občan!

24. 5. 2022

Poslanci hnutí SPD hlasovali minulý týden proti prodloužení nouzového stavu!

Vládní pětikoalice si opět odhlasovala vládní návrh prodloužení doby nouzového stavu, a to konkrétně do konce měsíce června tohoto roku. Stalo se tak minulý čtvrtek na mimořádné schůzi Sněmovny. Premiér Fiala to zdůvodňoval tím, aby se vláda mohla lépe vyrovnat s důsledky přílivu ukrajinských uprchlíků do České republiky.

Poslanci hnutí SPD pro nouzový stav v minulosti nehlasovali, a i tentokrát byli proti jeho prodloužení, protože odmítají možné zneužívání institutu nouzového stavu. Dle hnutí SPD je nutné už dále nezatěžovat naše občany opatřeními vycházející z nouzového stavu, které jim mohou bránit k plnému využívání jejich práv a svobod vyplývající z Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod.

Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan sice prohlašují, že se nouzový stav našich občanů týkat nebude, ale my dobře víme, že v případě vyhlášeného nouzového stavu lze např. nařizovat hoteliérům a osobám poskytujícím ubytovací služby, aby poskytli svoje ubytovací kapacity ve prospěch uprchlíků, a tak jim nařídit, aby ve svých ubytovacích zařízeních poskytli ubytování např. sociálně nepřizpůsobivým, převážně romským osobám, které mají maďarské i ukrajinské občanství. Ty se hromadně se svými početnými rodinami přemísťují do České republiky, neboť velmi rychle našly cestu, jak náš štědrý sociální systém zneužít ve svůj prospěch.

Na vládu chceme v této souvislosti apelovat, aby těmto praktikám zamezila a přijala důsledná a rychlá opatření, aby k takovýmto situacím zneužívání sociálních dávek nedocházelo. Je to výsměch hlavně našim slušným a pracujícím občanům, pro které toho naše vláda do současné doby moc neudělala.

V době vyhlášeného nouzového stavu mohou být také prováděny nákupy bez výběrových řízení. A právě, pro případy, aby se takovým praktikám zabránilo, neboť mohou být zneužívány, hnutí SPD nouzový stav odmítá. S hoteliéry, majiteli penzionů či rekreačních středisek pak může vláda a hejtmani o ubytování v jejich ubytovacích zařízeních jednat, a nikoliv jim to nařizovat. Vláda navíc měla již více než tři měsíce na to, aby normy potřebné pro řešení jevů spojených s uprchlickou krizí, za což nese veškerou odpovědnost, vypracovala a předložila Sněmovně k projednání.

Vládní představitelé během svých vystoupení prohlašovali, že se jedná v této souvislosti o poslední prodloužení nouzového stavu. Těmto slibům ale hnutí SPD nevěří. Nouzový stav se stal běžným stavem v České republice, neboť s různými přestávkami zde trvá déle jak dva roky, což nemá obdobu v žádné jiné evropské zemi. Vládě zřejmě tento stav vyhovuje, protože jim umožňuje snadnější způsob řízení naší republiky. V hnutí SPD se domníváme, že ze strany vlády je to spíše „neřízení“, protože tato vláda neřeší problémy, které silně negativně zasahují do života našich občanů.

20. 5. 2022

Odmítáme úsilí Evropské unie šmírovat soukromou komunikaci občanů na internetu!

Evropská komise připravila pravidla, v rámci kterých chce nařídit všem internetovým poskytovatelům procházet soukromé zprávy uživatelů. Toto zásadní porušení svobody slova, garantované všem českým občanům Ústavou a Listinou základních práv a svobod, zastírá Evropská komise bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí.

Hnutí SPD spatřuje v tomto návrhu Evropské komise (EK), oficiálně zveřejněného dne 11. května tohoto roku a spočívajícího ve šmírování občanů a jejich soukromí, nástroj možného následného pronásledování a stíhání politicky nepohodlných osob za jejich názory. Potvrzuje se tak to, co tvrdí naše hnutí od svého počátku – EU chce posilovat postavení bruselských úředníků a svých institucí, a to na úkor jednotlivých členských států a jejich národních suverenit. To vše je vedeno s cílem vybudování evropského superstátu, který bude řízen centrálně z Bruselu loajálními úředníky.

Podle představeného návrhu EK, o kterém psal Deník, by došlo k prolomení šifrované komunikace včetně e-mailů a všech chatovacích služeb, a týkat by se mělo i veškerých cloudových úložišť, kde mají uživatelé např. soukromé fotografie. Počítá se též s tím, že by do budoucna všechny komunikační služby ověřovaly věk svých uživatelů, a to včetně poskytovatelů cloudových úložišť, což by ve finále vedlo ke konci anonymity na internetu. Tento návrh totalitního charakteru zdůvodňuje EK tím, že ho využije v boji proti osobám dopouštějících se sexuálního zneužívání dětí, ke kterému tito pachatelé využívají internetové služby. To je pouze záminka, která není podpořena žádnými statistickými údaji, a proti návrhu EK se staví i některé organizace, které nabízejí ochranu dětem. Jednou z nich je německá Asociace na ochranu dětí, podle které je tento návrh neefektivní a nepřiměřený. Vychází přitom ze svých doložených dat, že dětská pornografie se šíří především na uzavřených fórech či platformách, nikoli přes osobní komunikaci.

Hnutí SPD podporuje rozvoj digitálních technologií ve všech odvětvích, ale zásadně odmítáme přijetí návrhu EK ve věci nařízené kontroly veškeré osobní komunikace všech uživatelů na internetu. V žádném případě nechceme stavět doporučení a opatření Evropské unie nad ústavní zákony České republiky. Občané ČR mají svá práva zaručena platnými ústavními zákony a stát by měl dohlížet na to, aby byla tato práva garantována v rámci svobod a demokracie.

18. 5. 2022

Rodiny s dětmi se kvůli vládě Petra Fialy propadají do existenční chudoby!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že rekordní zdražování tvrdě poškozuje české občany a znehodnocuje jejich úspory. Odpovědnost nese vláda Petra Fialy (ODS), která proti inflaci nic nedělá. Rodiny s dětmi se kvůli vládě Petra Fialy propadají do existenční chudoby. Často nemohou svým dětem poskytnout ani základní životní standard. Vláda nevyvrátila oprávněné obavy českých občanů z dopadů uprchlické vlny na sociální jistoty, zdravotnictví a školství. Vláda Petra Fialy chce neustálým prodlužováním nouzového stavu omezovat demokracii a vyhýbat se povinnosti vypisovat výběrová řízení na miliardové státní zakázky. Evropská unie chce šmírovat soukromou komunikaci občanů. Odmítáme totalitu z Bruselu!

1. Rekordní zdražování tvrdě poškozuje české občany a znehodnocuje jejich úspory. Odpovědnost nese vláda Petra Fialy (ODS), která proti inflaci nic nedělá.

Raketový meziroční dubnový růst inflace o 14,2 % je nejvyšší za posledních třicet let. Takto vysoká inflace tvrdě poškozuje české občany a znehodnocuje jejich úspory. Nízkopříjmovým občanům už i znemožňuje nákup některých potravin, přístup k veřejné dopravě i k dalšímu zboží a službám, které jsou pro ně kvůli vysokým cenám prakticky nedostupné. Je to tragická vizitka vlády Petra Fialy (ODS), která tuto situaci nechce či neumí řešit a svými kroky růst cen spíše ještě podporuje. Meziročně nejvíce zdražuje elektřina (o 30 %), plyn (o 44 %), tuhá paliva (o 24 %), teplo a teplá voda (o 18 %). Dramaticky rostou i ceny určitých základních potravin, jako je mouka, cukr či mléko. Podle hnutí SPD je nutným krátkodobým řešením této neudržitelné situace snížení daně z přidané hodnoty zejména u energií, pohonných hmot a základních potravin, kde by měla být tato daň dočasně úplně zrušena. Ruku v ruce s tím by mělo jít i zastropování cen u těchto komodit. Tato opatření již před časem přijaly vlády mnoha evropských zemí. Dlouhodobým řešením extrémního zdražování je pak odstoupení České republiky od šíleného plánu EU „Green Deal" a odstoupení ze spekulativního systému obchodování s emisními povolenkami a ukončení vývozu u nás vyrobené levné elektřiny na mezinárodní burzy. Zároveň je třeba do budoucna zajistit energetickou a potravinovou soběstačnost České republiky.

2. Rodiny s dětmi se kvůli vládě Petra Fialy propadají do existenční chudoby. Často nemohou svým dětem poskytnout ani základní životní standard.

Dle veškerých dostupných sociologických dat jsou dnes sociálně nejohroženější skupinou rodiče samoživitelé. Dalšími velmi ohroženými skupinami jsou například také senioři, zdravotně postižení spoluobčané a mnoho rodin s dětmi. Podle serveru Seznamzprávy vzhledem ke zvyšujícím se zálohám na energie, rostoucím nájmům a cenám potravin stoupá počet rodičů samoživitelů, kteří aktuálně nemají peníze ani na zaplacení povinných nákladů na své bydlení. Současná drahota tak nejvíce zasahuje rodiny s dětmi. Dle průzkumu Klubu svobodných matek z počátku května více než 14 % dotázaných matek samoživitelek uvedlo, že po zaplacení nákladů na bydlení bylo minulý měsíc v minusu. A navíc většinou nemají nárok na žádné sociální dávky, protože u českých občanů se zkoumá jejich příjmová situace za poslední tři kalendářní měsíce. Tato situace vede k riziku propadu těchto rodin do existenční chudoby a do dluhových a exekučních pastí. A také k tomu, že tito rodiče již často nemohou svým dětem poskytnout ani základní životní standard. To je pro SPD zcela nepřijatelné. Vláda Petra Fialy (ODS) předvádí pouze neschopnost a amatérismus, a měla by proto podat demisi.

3. Vláda nevyvrátila oprávněné obavy českých občanů z dopadů uprchlické vlny na sociální jistoty, zdravotnictví a školství.

V minulém týdnu vládní koalice v Poslanecké sněmovně fakticky znemožnila projednání strategie zvládání uprchlické krize související s válečným konfliktem na Ukrajině. Nejprve tak, že všichni ministři vlády Petra Fialy (ODS) při projednávání tohoto bodu v úterý odešli ze Sněmovny, a tím pádem nemohla schůze podle jednacího řádu pokračovat. V pátek poté na toto téma vyčlenila vládní většina pouze dvě hodiny, což bylo naprosto nedostatečné. Během této doby jsme byli pouze svědky několika sebepropagačních vystoupení jednotlivých ministrů, kteří absolutně neodpověděli na otázky hnutí SPD k této problematice a už vůbec nevyvrátili oprávněné obavy českých občanů z dopadů uprchlické vlny na kvalitu a dostupnost našeho zdravotnictví a školství, na zhoršení situace na trhu práce, bezpečnost či na strmý růst ceny nájmů a nákladů na bydlení. Vládní přístup k řešení uprchlické vlny z Ukrajiny je tak i nadále nesystematický a nahodilý a způsobuje mnohá rizika pro občany České republiky.

4. Vláda Petra Fialy chce neustálým prodlužováním nouzového stavu omezovat demokracii a vyhýbat se povinnosti vypisovat výběrová řízení na miliardové státní zakázky.

Vláda Petra Fialy (ODS) chce opět prodloužit nouzový stav o další měsíc, tedy až do konce června. Tento týden ve čtvrtek o tom mají rozhodovat poslanci na vládou svolané mimořádné schůzi Sněmovny. Vláda svoji žádost zdůvodňuje nutností vytvořit další prostor pro řešení situace kolem migrantů z Ukrajiny v oblastech nařizování ubytování majitelům ubytovacích zařízení a možnostech vládní finanční kompenzace nákladů na migranty krajům. Na to však vláda nouzový stav nepotřebuje. Zastáváme názor, že současnou situaci lze řešit nástroji standardní legislativy. Ubytování lze řešit s poskytovali třeba dohodou a zvýšené náklady krajům lze provádět například změnami parametrů zákona v rámci rozpočtového určení daní (tzv. RUD). Současná vláda navíc již měla rovněž tři měsíce na to, aby problematiku s ubytovacími kapacitami pro migranty řešila a přijala k tomu příslušnou legislativu. Navíc nouzový stav trvá v České republice již téměř nonstop více než dva roky, což nemá nikde v Evropě obdobu – ani v zemích, které se podobně jak my potýkají s migrační vlnou z Ukrajiny. Vláda Petra Fialy chce neustálým prodlužováním nouzového stavu posilovat svou moc na úkor zákonodárné i soudní moci a vyhýbat se povinnosti vypisovat výběrová řízení na miliardové státní zakázky. Hnutí SPD odmítá toto zneužívání institutu nouzového stavu a budeme hlasovat proti jeho prodloužení!

5. Evropská unie chce šmírovat soukromou komunikaci občanů. Odmítáme totalitu z Bruselu!

Evropská komise chce kontrolovat veškerou osobní komunikaci všech uživatelů internetu v členských státech EU. Hnutí SPD to jednoznačně odmítá. Evropská komise připravila návrh, jehož schválení by umožňovalo nařizovat všem internetovým poskytovatelům na území členských států EU vstupovat do soukromé komunikace uživatelů. Podle tohoto návrhu by tak byla prolomena i šifrovaná komunikace včetně e-mailů a všech chatovacích služeb. Evropská komise tento návrh totalitního charakteru zdůvodňuje údajným bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí, což je pouze zástupná výmluva a alibismus. Cílem návrhu Evropské komise je jen další šmírování občanů členských států a jejich soukromí a následné pronásledování a stíhání politicky nepohodlných osob za jejich názory. Jde o další brutální útok Evropské komise na práva a svobody občanů zaručené a chráněné i českou Ústavou a Listinou základních práv a svobod, která je její součástí. I na tomto příkladu je evidentní, že činnost Evropské komise i dalších orgánů EU dlouhodobě směřuje proti zájmům členských států a jejich občanů a působí proti svobodě a demokracii. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné! Prosazujeme referendum o vystoupení ČR z EU, aby sami naši občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. Vládní koalice Petra Fialy (ODS) i hnutí ANO ale referendum odmítají.

17. 5. 2022

Evropská unie činí cílené kroky vedoucí ke ztrátě suverenit členských států!

Přesně k tomuto cíli směřuje návrh reformy voleb do Evropského parlamentu (EP), který dne 3. května tohoto roku odhlasovali většinou europoslanci zastoupeni v EP a posunuli tak jeho projednávání do Rady EU. 

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je vlastenecké a demokratické hnutí, které vždy povede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu, neboť je pro nás Česká republika a její občané na prvním místě. Dlouhodobě odmítáme nefunkční a byrokratický model Evropské unie, kdy jsme přesvědčeni, že současná podoba evropské integrace je chybným projektem, jejímž cílem je vytvoření evropského superstátu. Navíc je tento projekt pomocí různých nástrojů veden cílem faktického oslabování a likvidací národních států a národů Evropy.

Tak jak si odhlasoval Evropský parlament, kdy pro návrh hlasovalo 331 z 640 přítomných europoslanců, pomocí tohoto nástroje by mělo dojít k reformě voleb do EP. Mělo by tak dojít ke sjednocení způsobu výběru europoslanců v jednotlivých členských státech, a to při zavedení jednoho celoevropského volebního obvodu. Tím by se ale posílily celoevropské strany a upozadily strany na národních úrovních.

Unijní země mají, pokud jde o výběr europoslanců, svá národní pravidla, které chce EU odbourat. Vrcholoví představitelé EU údajně chtějí tato pravidla sjednotit a také určit jednotné datum konání evropských voleb. Podle návrhu EP by celá unie volila společně na Den Evropy, tedy 9. května, a unijní občané by mohli volit v kterémkoliv členském státě, a to i korespondenčně. Europoslanci tak odhlasovali návrh, že každý volič ve volbách do EU bude disponovat dvěma hlasy: prvním jako dosud v národním, a druhým v celoevropském volebním obvodu, v němž by kandidátky sestavovaly a nabízely jednotlivé evropské politické strany. Tímto způsobem by se volilo 28 dodatečných poslanců, přičemž lídr stranické celoevropské kandidátní listiny by byl zároveň kandidátem této politické skupiny na předsedu Evropské komise.

Navíc na kandidátních listinách musí být na základě nesmyslné genderové ideologie rovným způsobem zastoupeni muži a ženy. V návrhu se tak uvádí kvóty nebo takzvané střídavé kandidátní listiny, na nichž se mužští a ženští uchazeči o parlamentní křesla střídají. Na tento nový volební proces a dodržování předpisů by měl podle představ europoslanců dohlížet nově vytvořený Evropský volební úřad, čímž opět dojde k vytvoření zbytečných dobře placených úřednických míst pro další byrokracii. S tím hnutí SPD zásadně nesouhlasí. Určitě nikoho ale nepřekvapí, že místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová tento návrh plně podporuje, čímž opět potvrdila, jaké zájmy v EU hájí.  

Hnutí SPD odmítá návrhy EU pod zástěrkou evropské integrace, které přímo ohrožují svobodu a demokracii v Evropě. Proto žádáme právo občanů rozhodnout v referendu o vystoupení České republiky z EU. Příslušná novela ústavního zákona o celostátním referendu z dílny SPD čeká na své projednávání ve Sněmovně.

13. 5. 2022

Tradiční rodina je pro hnutí SPD na prvním místě a zasluhuje podporu!

Na neděli 15. května připadá Mezinárodní den rodin, který přijala Organizace spojených národů svou rezolucí v roce 1994. V České republice si ho připomínáme od roku 2006 jako významný den.

Tradiční rodinu tvořenou mužem, ženou a dětmi považujeme za základní prvek naší společnosti. Hnutí SPD ve svém programu podporuje všechny slušné a pracující občany, kdy prioritní pomoc státu zasluhují rodiny s dětmi. Pomoc rodinám musí být skutečně výrazná a motivující. Stát musí cílit na to, aby hlavně pro mladé rodiny zajistil dostupné bydlení, práci, a pro jejich děti dostatek vzdělávacích institucí, včetně jeslí a mateřských školek. Je to pro nás prioritní téma, a svědčí o tom, že požadujeme zakotvit do Ústavy České republiky definici institutu manželství a rodičovství jako vztahu muže a ženy a institutu rodiny jako společenství, které tvoří rodiče (muž a žena) a děti, a které si zaslouží speciální ochranu a podporu ze strany státu.

My v SPD chceme, aby se rodilo co nejvíce dětí řádným rodinám, neboť jsou přínosem naší společnosti a představují regulérní investice do budoucího prospěchu, který děti z takových rodin naší republice přinesou. Proto ve svém programu cílíme konkrétními návrhy na podporu mladých pracujících rodin s dětmi a pracujících rodin s nižšími příjmy. Navrhujeme výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dítěte a chceme poskytnout příspěvek na splácení hypotéky rodinám v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě v rámci rodičovské dovolené. Též máme připravený návrh na výrazné zvýšení daňového zvýhodnění na děti; na dvojnásobek u prvního a druhého dítěte v rodině a na čtyřnásobek u třetího a každého dalšího dítěte. Pracujícím rodičům chceme zvýšit porodné na první a druhé dítě a poskytnout jim porodné i u třetího a každého dalšího narozeného dítěte. Jako samozřejmost bereme pravidelné zvyšování přídavků na děti. Prioritně podporujeme zvyšování sociálních dávek pro zdravotně postižené děti i rodiče, kdy jsme ve Sněmovně předložili příslušné novely zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

V posledních dvou letech v době koronavirové pandemie byly právě na rodiny kladeny velké nároky. Členové rodin chránili a zabezpečovali své zranitelné členy, rodiče se větší mírou starali o děti, které nechodily do školy, učili se s nimi a zároveň si museli plnit své vlastní pracovní povinnosti, aby rodinu zabezpečili finančně. Nyní se pro změnu musí vyrovnávat s drahotou všech základních komodit potřebných pro chod domácnosti, zdražováním potravin, a čelit stále se zvyšující inflaci. Současná vláda Petra Fialy pro rodiny s dětmi nic nečiní.

V rámci tohoto významného dne bychom si měli připomínat roli rodiny, a to jak ve společnosti, tak i v osobním životě. Důležité je mít na paměti posilování vztahů uvnitř rodiny a myslet na vzájemnou podporu rodinných příslušníků, a to i mezigenerační. V hnutí SPD budeme vždy podporovat tradiční fungující rodiny, neboť jsou základem budoucí prosperity naší republiky.

11. 5. 2022

Předkládáme zákon, který zaručí českým občanům a firmám levnější elektřinu!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy odmítá řešit předražené energie a pro české občany nedělá absolutně nic. Přístup vládního demobloku je zcela asociální a ostudný. Hnutí SPD předkládá zákon, který zaručí českým občanům a firmám levnější elektřinu. Víme, jak ukončit předražování energií. Současná vláda neřeší drakonicky rostoucí ceny potravin. Hnutí SPD proto požaduje snížení daní či zastropování jejich cen po vzoru Polska a Maďarska. Hnutí SPD také opakovaně požaduje po vládě předložení strategie zvládání uprchlické krize z Ukrajiny. Podpořili jsme konec pandemické pohotovosti a prosazujeme zrušení totalitního protiústavního pandemického zákona. Brusel připravil další krok k vytvoření unijního superstátu a konci naší suverenity. Prosazujeme referendum o vystoupení z EU. V těchto dnech si připomínáme 77. výročí konce druhé světové války, kdy Němci chtěli zlikvidovat český národ. Požadujeme, aby Německo zaplatilo naší zemi reparace za druhou světovou válku.

1. Vláda Petra Fialy odmítá řešit předražené energie a pro české občany nedělá absolutně nic. Přístup demobloku je zcela asociální a ostudný.

Poslanci vládní koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN odmítli minulý týden na mimořádné schůzi Sněmovny opět projednat návrhy opozice na snížení cen energií a pohonných hmot pro občany. Dokonce k těmto tématům ani nepřipustili vést otevřenou parlamentní rozpravu, ve které by zazněly konkrétní návrhy a argumenty hnutí SPD k této věci. Na této schůzi se mělo jednat mj. o snížení daně z přidané hodnoty u elektřiny, plynu, benzínu a nafty, o omezení podpory tzv. solárních baronů z veřejných peněz a o využití části výnosu z prodeje emisních povolenek na pomoc domácnostem. Kvůli postoji poslanců Fialovy vládní pětikoalice tak bude mít Česká republika i nadále jedny z nejvyšších cen energií a pohonných hmot v celé Evropě. Přitom většina evropských vlád svým občanům v těchto oblastech pomáhá třeba tím, že daně z přidané hodnoty u energií a pohonných hmot snížily, anebo ceny těchto komodit tzv. „zastropovalo". Jedná se např. o Francii, Německo, Chorvatsko, Belgii, Španělsko, Dánsko, Polsko, Maďarsko, Itálii, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Portugalsko, Kypr, Estonsko či Irsko. Vláda Petra Fialy (ODS) pro české občany nedělá absolutně nic. Její přístup je i ve srovnání se zbytkem Evropy zcela asociální a ostudný. Tímto svým jednáním současná vláda dále ztrácí podporu veřejnosti a měla by podat demisi. 

2. Hnutí SPD předkládá zákon, který zaručí český občanům a firmám levnější elektřinu. Víme, jak ukončit předražování energií.

Hnutí SPD reaguje na drakonicky rostoucí ceny elektřiny a nečinnost vlády tím, že vypracovalo návrh zákona, který v nejbližších dnech předloží do legislativního procesu. Cílem tohoto zákona je, aby dodavatelé elektřiny měli povinnost dodávat elektřinu spotřebitelům (fyzickým i právnickým osobám) výhradně za cenu odpovídající jejím výrobním nákladům v rámci tzv. „sociálního tarifu", případně za cenu stanovenou nařízením vlády. Návrh zákona pevně definuje povinnosti osob zastupujících stát v orgánech energetických společností se státní majetkovou účastí hájit zájmy státu, včetně hlavních cílů energetické politiky státu a v souladu s péčí řádného hospodáře. Zákon dále stanoví nástroje státní energetické politiky, kterými jsou v první řadě povinnost dodavatelů elektřiny s majetkovou účastí státu dodávat elektřinu přednostně a přímo jejím distributorům na území České republiky alespoň v množství předpokládaném pro spotřebitele, a to za cenu, která neobsahuje nepřiměřený zisk korporace. Tímto způsobem se vynechá její přeprodej na zahraniční trh a zpětný prodej do České republiky za vyšší cenu či tvorba ceny podle komoditní burzy v zahraničí. Podle našeho názoru by se měly do zahraničí vyvážet pouze přebytky energie. Hnutí SPD má, na rozdíl od současné nekompetentní a nečinné vlády, konkrétní řešení na pomoc občanům ohroženým vysokými cenami energií.

3. Současná vláda neřeší drakonicky rostoucí ceny potravin. Hnutí SPD požaduje snížení daní či zastropování jejich cen po vzoru Polska a Maďarska.

Sněmovna by se měla tento týden na své mimořádné schůzi svolané opozicí i díky podpisům poslanců hnutí SPD zabývat řešením růstu cen potravin, jelikož vláda Petra Fialy tuto situaci odmítá řešit. Přitom raketový růst cen potravin a jeho souběh s růstem cen energií, nákladů na bydlení a cen pohonných hmot tvoří ve svém celku extrémní riziko pro snížení životní úrovně a kvalitu života milionů českých občanů, z nichž mnoha z nich kvůli tomu reálně hrozí pád do dluhové či existenční pasti. Tento stav je zejména důsledkem ztráty potravinové soběstačnosti České republiky a rovněž tak i důsledkem katastrofální – a pro Českou republiku nevýhodné – společné zemědělské politiky EU. Vláda Petra Fialy opět tuto kritickou situaci ignoruje a neřeší. Na rozdíl od mnoha okolních evropských států, které již před časem snížily daň z přidané hodnoty u potravin na nulu, resp. zastropovaly ceny některých základních potravin. Je to třeba případ Polska a Maďarska. SPD na tato rizika upozorňuje již dlouhé roky, např. jsme podali návrh zákona na povinný podíl potravin z domácí produkce v obchodních řetězcích. Vyzýváme proto současnou vládu, aby přijímala po vzoru Polska a Maďarska systémová řešení ke snížení cen potravin pro naše občany.

4. Hnutí SPD opakovaně požaduje po vládě předložení strategie zvládání uprchlické krize z Ukrajiny.

Sněmovna by měla na stávající schůzi na základě tlaku opozice mj. projednat vládní informaci o zvládání uprchlické vlny z Ukrajiny. Již před více než měsícem jsme ji po vládě Petra Fialy (ODS) požadovali předložit, a do dnešní doby se tak nestalo. Vše je tak řešeno nahodile, bez konkrétních čísel, dat a termínů. Hnutí SPD jasně říká, že pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům musí být přiměřená, pouze na nezbytně nutnou dobu a nesmí probíhat na úkor občanů České republiky. Podoba pomoci nesmí ohrozit sociální smír v naší zemi, nesmí vyvolat sociální pnutí a nesmí ohrozit a omezit přístup českých občanů k veřejným službám typu zdravotnictví či školství a snížení poskytování již tak dlouho odkládaných zdravotních výkonů. Ukrajinští migranti by se podle našeho názoru měli po uklidnění situace následně vrátit zpět do své vlasti budovat svoji zemi, jelikož na drtivé většině území Ukrajiny válka neprobíhá. Pro SPD jsou naši občané na 1. místě!

5. Podpořili jsme konec pandemické pohotovosti a prosazujeme zrušení totalitního protiústavního pandemického zákona.

Sněmovna na své mimořádné schůzi minulý týden, i díky hlasům poslanců hnutí SPD, zrušila tzv. pandemickou pohotovost. Hnutí SPD jako jediný parlamentní politický subjekt opakovaně navrhovalo zrušit tuto pandemickou pohotovost již dříve a současně jsme, opět jako jediní, nikdy nepodpořili pandemický zákon. Zrušení pandemické pohotovosti je v situaci, kdy veškerá data ukazují pokles incidence onemocnění covid-19, logickým krokem, byť přichází velmi pozdě. Zároveň by měla být podle hnutí SPD urychleně ukončena i účinnost pandemického zákona, což je fakticky pouze jinak pojmenovaná náhražka nouzového stavu, která vládě umožňuje svévolně a bezdůvodně omezovat základní lidská a občanská práva a svobody. Pandemický zákon je navíc norma, která byla schválena z hlediska Ústavy ČR velmi pochybným způsobem ve stavu legislativní nouze, ačkoli k tomu nebyly zákonné důvody. Tato norma rovněž bezdůvodně posiluje postavení vládní moci vůči moci zákonodárné i soudní a vede k nesmyslné a škodlivé šikaně občanů a omezování podnikání. To hnutí SPD rozhodně odmítá! 

6. Brusel připravil další krok k vytvoření unijního superstátu a konci naší suverenity. Prosazujeme referendum o vystoupení z EU.

Evropský parlament minulý týden schválil návrh reformy voleb do Evropského parlamentu, jejímž cílem je sjednotit způsob výběru europoslanců v jednotlivých členských státech a zavést jeden celoevropský volební obvod. Posílily by se tak celoevropské strany a upozadily strany na národních úrovních. Smyslem této iniciativy je nastolit jednotná volební pravidla ve členských státech a určit jednotné datum konání evropských voleb. Občané unijních států by pak mohli volit v kterémkoliv členském státě, a to i korespondenčně. Na kandidátních listinách by také, dle rezoluce Evropského parlamentu, museli být na základě genderové ideologie rovným způsobem zastoupeni muži a ženy. Návrh nyní bude posuzovat Rada EU, což je orgán reprezentující vlády členských zemí. Pro hnutí SPD jde o naprosto nepřijatelnou iniciativu a o další snahu připravit postupně členské státy EU, zejména ty menší, o vlastní národní reprezentaci v Evropském parlamentu a o právo rozhodovat o záležitostech svých státních zájmů. Je to další krok k federalizaci Evropské unie, což by ve svých důsledcích fakticky znamenalo konec zbytků suverenity a samostatnosti České republiky. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zákon o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU, což nám ale současná pětikoalice odmítá zařadit na program schůze, abychom ho mohli projednat a schválit.

7. Němci chtěli zlikvidovat český národ. Požadujeme, aby Německo zaplatilo naší zemi reparace za druhou světovou válku.

Hnutí SPD si v těchto dnech připomíná 77. výročí konce druhé světové války. Květnové povstání českého lidu a osvobození Československa armádami Spojenců znamenalo definitivní porážku nacistického Německa a konec okupace českých zemí Německem. Okupace, která měla jednoznačně genocidní charakter a jejímž cílem byla úplná likvidace českého národa. Je třeba, bez ohledu na současnou mezinárodní politickou situaci, připomínat si oběti našich osvoboditelů, především vojáků tehdejší sovětské Rudé armády, kteří se na našem osvobození podíleli zcela rozhodujícím způsobem, ale i vojáků rumunské armády, amerických, polských, belgických a dalších vojáků, kteří v letech 1944 a 1945 padli na území Československé republiky. Čest jejich památce! V této souvislosti je také nutno vzpomenout, že Německo nám dosud zaplatilo jen velmi malou část válečných reparací a současná vláda ČR se je nebude snažit vymáhat. Hnutí SPD jako jediný český politický subjekt nepovažuje tuto otázku za uzavřenou a požaduje zaplacení zbytku reparací, které nám po právu náleží. Odmítáme přepisování dějin i výsledků druhé světové války i jakoukoli relativizaci a rehabilitaci nacismu a jeho zločinů!

9. 5. 2022

S úctou všem padlým nikdy nezapomeneme na hrůzy druhé světové války!

Je tomu už 77 let, kdy byla ukončena druhá světová válka v Evropě, což ve svém důsledku znamenalo konečnou porážku nacistického Německa. Občané naší republiky se tak po téměř šesti letech dočkali tolik vytoužené svobody.

Hnutí SPD je si plně vědomo, že ukončení druhé světové války v květnu 1945 v evropských zemích, znamenalo pro naši republiku nový impuls jejího rozvoje v mírových podmínkách. Český národ si tak s pomocí zahraničních mocností, za velkého sjednocení a semknutí celého národa, vydobyl svobodu, a naši občané v celém průběhu této války, i na úkor svých životů, prokázali své vlastenectví. Proto je naší povinností si tyto události s velkým respektem připomínat.

Druhou světovou válku lze definovat jako doposud největší válečný konflikt v dějinách, který vypukl 1. září 1939, kdy Německo zaútočilo na Polsko, a trval do 2. září 1945, kdy kapitulovalo Japonsko. Válka tedy trvala šest let a postupně do ní bylo vtaženo 70 států s více než 80 procenty obyvatelstva světa. Válčilo se na území 40 států Evropy, Asie, Afriky a Oceánie. V Evropě byla oficiálně tato válka ukončena na základě právního dokumentu bezpodmínečné kapitulace ozbrojených sil nacistického Německa spojeneckým mocnostem, který byl podepsán v Remeši 7. května 1945 s platností od druhého dne 23 hodin. Podpis v Berlíně, na kterém trval Josef Stalin, se uskutečnil 16 minut po půlnoci 9. května, nicméně platil zpětně od 23 hodin předchozího dne. Po americkém svržení atomových bomb na města Hirošima a Nagasaki kapitulovalo dne 2. září 1945 Japonsko. Tato válka si vyžádala celkem více než 62 milionů obětí na životech, z čehož jedna třetina byli vojáci a dvě třetiny civilisti, čímž se tato válka stala největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Provázely jí v dosud nevídané míře válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a nehumánní zacházení s válečnými zajatci.

Po skončení druhé světové války byly hrůzné činy potrestány v hlavním norimberském procesu, v němž byli odsouzeni čelní představitelé nacistického režimu. Během války bylo citelně zasaženo i civilní obyvatelstvo, jež utrpělo obrovské ztráty. Za nejhorší příklad genocidy se stal holokaust, kterému na základě nacistické rasové ideologie padlo za oběť šest milionů Židů v koncentračních táborech a na jiných místech v mnoha zemích Evropy. Lidstvo v průběhu této války prožilo něco, co skutečně nemělo v jeho historii obdoby, kdy dodnes se potýkáme a vyrovnáváme i s utrpením a smrtí v koncentračních táborech, s vyvražděním milionů obyvatel židovského původu v plynových komorách.

V hnutí SPD cítíme povinnost předávat pravdivé informace našim dětem o tom, co byla druhá světová válka a jaké hrozné následky pro naše občany přinesla. Jsou nedílnou součástí naší historie a posilují u lidí vlastenecké cítění už i z toho důvodu, že tato válka silně ovlivnila životy našich rodičů a prarodičů. K úctě ke všem těmto občanům naší republiky nikdy nezapomeneme na hrůzy druhé světové války a nesmíme dopustit, aby se v budoucnu něco podobného opakovalo.

5. 5. 2022

Připomínáme si výročí Pražského povstání proti německým okupantům z roku 1945!

Dnes si připomínáme 77. výročí, kdy v Praze vypuklo povstání, které bylo hlavním impulsem vedoucím k ukončení druhé světové války. Tím byla naše republika osvobozena od nacismu a naši občané se tak po šesti dlouhých letech dočkali vytoužené svobody a života v míru ve své milované vlasti.

Přípravou povstání se od února 1945 zabývali odbojoví důstojníci v Praze. Ti se orientovali na podchycení vlasteneckých příslušníků policie, četnictva, vládního vojska, hasičů, Sokolů či bývalé finanční stráže. Těžištěm povstání byly boje v Praze, které začaly v sobotu 5. května 1945 bojem o budovu Rozhlasu a pokračovaly v následujících dnech obranou 1.600 barikád v pražských ulicích, již se zúčastnily desetitisíce Pražanů. Největší boje proběhly na Trojském mostě, v Krči, na Pankráci a na Smíchově. Boj s přesilou německých nacistických vojsk byl ztěžován nedostatkem zbraní. Dne 7. května podnikli nacisté útok na Prahu a na několika místech pronikli až do středu města, přičemž se dopustili zločinů na civilním obyvatelstvu. Pražského povstání se účastnilo přes třicet pět tisíc povstalců a nakonec úspěšně skončilo 9. května 1945.

Ve věci zpracovaných pravdivých historických faktů mě velmi zaujal materiál autorů Tomáše Jakla a Jindřicha Marka z Vojenského historického ústavu Praha, vydaný v roce 2020 pod názvem Květnové povstání 1945, kde jsou velmi odborně a podrobně popsány květnové dny z roku 1945, které byly završeny ukončením II. světové války v Evropě. Autoři zde mimo jiné uvádějí: „Morální základy československé armády, postavené na legionářských tradicích, nezlomil v září 1938 potupný mnichovský diktát, ani v březnu 1939 německá okupace zbytku českých zemí. Stejně tak se nedala zlomit a zastrašit většina českého národa. Víra v porážku dlouho vítězících nacistů v Evropě i v závěrečném povstání proti okupantům doma však musela za značných ztrát domácího odboje i tisíců nevinných lidí projít dusivou šedí 2.241 protektorátních dnů.“ Tento výrok hovoří za vše. 

V hnutí SPD bojujeme za dědictví našich předků, kteří udrželi a vybojovali naše národní práva, a nikdy nepřipustíme jejich zcizení. Pány v naší republice musí být občané, nikoli samozvané elity. Naši občané, kteří se aktivně zúčastnili bojů proti německým okupantům a jakoukoliv formou pomoci přispěli k jejich porážce, si zaslouží velký respekt a naši úctu. Tito lidé prokázali silné vlastenecké cítění k naší vlasti a celá řada z nich v rámci obrany naší republiky obětovala i to nejcennější, svůj život. I z tohoto důvodu nesmí být jejich hrdinství zapomenuto. V hnutí SPD cítíme povinnost pravdivě všechny události z naší historie předávat našim dětem, neboť jsou neodmyslitelnou součástí národní kultury a neměly by být zapomenuty.

4. 5. 2022

Neschopnost Fialovy vlády přichází občany velmi draho!

Místo konkrétní pomoci jim nabízí spíše výsměch. „Solidarita a pomoc potřebným je trvalým a samozřejmým projevem každé vyspělé demokratické společnosti,“ zdůrazňuje poslanec Radek Rozvoral.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro Parlamentní listy:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Tato-vlada-prijde-obcany-jeste-hodne-draho-Opozicnik-Rozvoral-pripomina-i-veci-o-kterych-se-nemluvi-700891

1. Souhlasíte s přístupem vlády k cenám pohonných hmot, kdy se snaží i přes rekordní výši do nich moc nezasahovat?

Rozhodně ne. Vláda Petra Fialy neplní povinnost připravit energetickou koncepci ČR a zajistit dostatečné strategické zásoby surovin a potravin pro krizové stavy. Neschopnost Fialovy vlády řešit zdražování tak přichází naše občany dosti draho. Naši občané musí platit za předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin, zatímco vlády ostatních evropských zemí svým občanům účinně pomáhají a zlevňují. Celkem 24 unijních zemí prosazuje opatření, která mají občanům pomoci zvládat důsledky velké inflace a z ní vyplývajícího zdražování všech důležitých komodit. Např. Polsko snížilo DPH u pohonných hmot z 23 na 8 procent, Maďarsko zase zastropovalo cenu pro pohonné hmoty. Ceny pohonných hmot v České republice se pohybují okolo 45 korun za litr nafty a 43 korun za litr benzinu. Vláda Petra Fialy pouze odhlasovala naprosto nedostatečné snížení spotřební daně na benzín a naftu o 1,50 Kč na litr. Navíc platnost má být až od června a jen do konce září tohoto roku a návrh musí ještě schválit Parlament. My to vnímáme spíše jako výsměch našim občanům než konkrétní pomoc. Opakovaně vyzýváme současnou vládu Petra Fialy (ODS), aby konala. Čeští občané tak i nadále platí kvůli nečinnosti vlády předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin. Koaliční vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN tak nechává občany v čím dál tím větších existenčních problémech, neboť se vše zdražuje. 

2. Na jednu stranu vláda odmítá využívat k moci lidem v nouzi nástroje sociálních dávek (s argumentem, že chce pomáhat adresně, ne plošně), na druhou stranu se odmítla zabývat návrhem SPD, který měl řešit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Není to trochu rozpor s její deklarovanou snahou šetřit každou korunu veřejných prostředků?

Naše hnutí SPD oprávněně vyzývá vládu, aby už konečně začala činit konkrétní kroky ku pomoci našim slušným a pracujícím občanům v této pro ně těžké době, a to plošně, neboť si to všichni slušní ˗ děti, senioři, zdravotně postižení a pracující občané ˗ zaslouží. K přerozdělování sociálních dávek mohu uvést, že hnutí SPD se touto problematikou dlouhodobě zabývá, a už v minulém volebním období před třemi roky předložilo k projednání novelu zákona o hmotné nouzi, neboť prosazuje, že příjemci sociálních dávek musí dodržovat nastavená pravidla. Solidarita a pomoc potřebným je trvalým a samozřejmým projevem každé vyspělé demokratické společnosti, ale pokud se většinová společnost skládá na pomoc ohroženým skupinám spoluobčanů, tak oprávněně očekává, že tato pomoc bude využívána k účelu, pro který je určena, a že se její příjemci budou chovat v souladu s právním řádem a v obecné rovině i v souladu s pravidly slušného a ve společnosti obvyklého chování. Našim poslancům v čele s Lucií Šafránkovu se podařilo do návrhu změny zákona o hmotné nouzi zapojit i poslance z jiných poslaneckých klubů, kteří přispěli s celou řadu pozměňovacích návrhů. Nakonec vše skončilo tak, že těsně před posledním hlasováním vloni v létě ho zablokovali poslanci z Pirátské strany, čímž dali jasně najevo, že oni všechny ty, kteří zneužívají sociální dávky, podporují. Doplatili na to nejvíce, a stále doplácejí, všichni slušní a pracující čeští občané. Návrh novely zákona o hmotné nouzi byl v rámci jeho projednávání v prvním čtení v Poslanecké sněmovně dne 24. března 2022 vrácen k dopracování. Mohu všechny občany ujistit, že tato naše novela zákona v žádném případě nepoškodí občany, kteří z objektivních důvodů nemohou pracovat, tedy naše seniory či zdravotně postižené. Postihne pouze ty, kteří sociální dávky vědomě zneužívají, práci si nehledají, ač jsou práceschopní, a podvádí naše úřady a naše občany, daňové poplatníky. Dále přinese úsporu do státní kasy ve výši půl miliardy korun. Tyto ušetřené finance budou moci být směřovány těm, kteří pomoc státu formou sociální dávky opravdu potřebují a mají na ní prokazatelný nárok. Řešením zdražování není další přiznávání příspěvků na bydlení nepřizpůsobivým občanům, které prosazuje ministr Jurečka (KDU-ČSL), ale je potřeba přijímat celoplošná opatření pro pomoc všem našim slušným a pracujícím občanům tak, jak to dělají vlády v okolních státech. Vláda Petra Fialy neřeší zdražování a další problémy českých občanů.

3. Když už jsme u tohoto tématu, v tomto týdnu se začalo mluvit o uvolnění částky 4,6 milionu na „adaptaci a ubytování uprchlíků“, které vláda provedla v utajeném režimu. Bude se o to opozice oficiální cestou nějak zajímat?

Podle dostupných informací k nám přišlo v souvislostí s konfliktem na Ukrajině více jak 340 tisíc uprchlíků a bylo jim uděleno více než 300 tisíc víz. Podle informací se do pracovního procesu prozatím přihlásilo necelých deset procent z nich. Dochází tak na naše slova, že k nám přišli i Ukrajinci, kteří převážně čerpají solidární a humanitární příspěvky z našeho rozpočtu. Navíc registrační systém není zcela spolehlivý a není zajištěna jeho stoprocentní kontrola. Též koordinace mezi kraji zcela nefunguje, a tím dochází k tomu, že spousta Ukrajinců zde pobývá mimo registrační systém. Jsou kraje, které jsou přetížené (Praha, Středočeský kraj), dále někde vázne komunikace mezi úřady. Proto požadujeme opakovaně po vládě předložení zpracované strategie pro zvládání uprchlické krize, jelikož hrozí problémy s udržitelností našeho sociálního, zdravotního a školského systému, a narůstá sociální pnutí ve společnosti. My rozumíme obavám našich občanů a považujeme je za oprávněné. V hnutí SPD jsme přesvědčeni, že pomoc ukrajinským uprchlíkům by měla být přiměřená a časově omezená. Vláda Petra Fialy více pomáhá Ukrajincům než občanům České republiky. Jako příklad uvedu situaci v oblasti bydlení. V hnutí SPD velmi negativně vnímáme, že se v současné době ještě více zhoršil nedostatek bytů a zároveň se rapidně zvyšují nájmy pro české občany, kde se dle renomovaných ekonomů očekává, že ceny nájemného bydlení vzrostou ještě o 10 až 15 procent. Fialova vláda ukončila už po třech měsících program zvýhodněných půjček pro mladé rodiny na vlastní bydlení, kdy jako důvod uvedla vyčerpané peníze ze státního fondu podpory investic. K tomuto zmíním, že hnutí SPD v této věci podalo již v únoru pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022. Navrhovali jsme právě do tohoto fondu navýšit částku financí o jednu miliardu, kterou jsme chtěli přesunout z kapitoly zahraničních nevládních organizací. Alokováno bylo pouze 700 milionů korun, což bylo absolutně nedostatečné, zvláště při současném navyšování cen energií a materiálu, a důsledkem bude, že tisíce rodin zůstanou bez možnosti pořídit si vlastní bydlení. Smutné je, že ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, pod kterého celá agenda bydlení spadá, hlasoval proti. Hlasování proběhlo dne 10. března a proti návrhu byla i celá vládní koalice. Vláda tak opět potvrdila, že je proti pomoci s bydlením našim mladým občanům. Naproti tomu pro ukrajinské uprchlíky je tu pomoc k zajištění jejich bydlení za miliardu korun, a to ještě ministr Bartoš žádá v Bruselu, aby se uvolnila další miliarda eur z unijních peněz na pomoc s bydlením Ukrajincům, což budou ve finále splácet i naši občané, kteří ale žádnou pomoc nedostanou.

4. Obecně: Máte pochybnosti o tom, k čemu vláda využívá nouzový stav, který si nechala schválit na 58 dní?

Vláda Petra Fialy s účinností od pátku 4. března 2022 vyhlásila na dobu třiceti dnů nouzový stav, kdy jako důvod uvedla souvislosti se zvládáním náporu uprchlíků v důsledku konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Zároveň vláda doplnila, že nám v současné době žádné vojenské nebezpečí nehrozí. Následně tento nouzový stav vláda prodloužila až do 31. května, když jeho prodloužení o dalších 58 dní odhlasovali poslanci vládní pětikoalice v Poslanecké sněmovně. Poslanci hnutí SPD hlasovali proti prodloužení nouzového stavu, jelikož jsme přesvědčeni, že současnou situaci lze řešit jinými nástroji za využití platné krizové legislativy, a proto považujeme vyhlášení nouzového stavu v této situaci za zcela účelové a neadekvátní. Nouzový stav totiž umožňuje vládě mj. též provádět nákupy bez výběrových řízení. Přitom by šlo využít např. krizový zákon, který umožňuje vládě a hejtmanům mj. též vyhlašovat na území krajů stav nebezpečí. Navíc se domníváme, že prodloužení o více než 30 dnů najednou je nejen podle našeho názoru, ale i podle většiny ústavních právníků nelegální. Vyhlášení nouzového stavu je mimořádný krizový stav, který v případě jeho vyhlášení anebo jeho prodloužení dává vládě a hejtmanům zcela mimořádné pravomoci, např. nařizovat hoteliérům a osobám poskytujícím ubytovací služby, aby nuceně poskytovali své ubytovací kapacity ve prospěch uprchlíků. Proto celý Poslanecký klub SPD hlasoval proti prodloužení nouzového stavu. Hnutí SPD je tak jedinou stranou ve Sněmovně, které nesouhlasí s nouzovým stavem.

5. Váš předseda Tomio Okamura hovořil o tom, že opozice bude pozorně sledovat každý návrh hnutí STAN, protože po zkušenosti se střetem zájmů jeho místopředsedy Polčáka je na místě se zajímat, jaké šméčko do něho začlenili. Jsou podle vás tyto obavy na místě?

Zde odpovím, že ano, neboť se ukazuje, že hnutí STAN je podnikatelsko-politický projekt úzké skupiny lidí. Sněmovna se mimořádně sešla z našeho podnětu kvůli provizi europoslance Stanislava Polčáka (STAN) ve výši osm milionů korun v kauze Vrbětice. Polčák žádal osmimilionovou odměnu z veřejných peněz za pomoc, vynaloženou při schválení zákona za odškodné za následky výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku, v roce 2014. Proto jsme prosazovali, aby Polčák rezignoval na mandát poslance Evropského parlamentu. Projednávání případu Polčák v Poslanecké sněmovně ale nebylo vůbec zahájeno, neboť Sněmovna neschválila návrh programu mimořádné schůze. Poslanci koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN jednání o případu Polčák zablokovali, čímž potvrdili, že schvalují jeho nemorální jednání. Ukazuje se, že hnutí STAN provází nejeden problém, za kterým se skrývají politici jeho hnutí. Za všechny stačí zmínit podnikání v daňovém ráji na Kypru a v solárním byznysu jeho místopředsedy a stále náměstka hejtmanky Středočeského kraje Věslava Michalika, či stáž v USA teď už bývalého poslance Jana Farského. Hnutí STAN se tváří, že hájí zájmy malých obcí, přičemž ale obchoduje se zákony. Polčák sice rezignoval na funkci místopředsedy hnutí STAN, nicméně stále odmítá rezignovat na štědře placenou funkci europoslance. Též jsme požadovali, aby ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan tuto záležitost před Sněmovnou objasnil a vysvětlil, k čemuž ale nedošlo. Za naše hnutí SPD mohu konstatovat, že budeme na zjištěné nekalé praktiky těchto politiků neustále poukazovat a žádat je, ať jednotlivé kauzy veřejně objasní, nebo ať čestně odstoupí ze svých dobře placených funkcí, na které přispívají odvodem daní všichni pracující občané.

6. Jste komunální politik a hnutí STAN se prezentovalo jako zástupce zdravého rozumu a praktického řešení problémů, které přenáší z komunální i na celostátní úroveň. Poté, co během několika týdnů čelilo skandálu hned šest lidí z vedení STAN (Michalik, Farský, Hlaváček, Rakušan, Gazdík, Polčák) se hovoří o tom, že do sněmovny přinesli spíše „špínu komunálu“. Co si o tom myslíte vy, který ze středních Čech máte zkušenost s řadou elit STAN?

S tvrzením, že se hnutí STAN v komunálu prezentuje jako zástupce zdravého rozumu a praktického řešení problémů, nesouhlasím. Pro mě je jednání zmíněných politiků z vedení hnutí STAN jasným signálem, že takoví lidé by neměli zastávat veřejné funkce, neboť jsou nedůvěryhodní. Zde jenom připomenu jeden z hlavních bodů našeho programu, kdy dlouhodobě navrhujeme zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků a jejich hmotné odpovědnosti, který by takovéto kauzy a podobné situace umožnil řešit. Stávající vládní koalice Petra Fialy (ODS) nám jej však opakovaně odmítá i jen zařadit na pořad schůze, natož projednat a schválit.

7. Od českých europoslanců zaznívají informace, že EU v důsledku událostí na Ukrajině a ambice zcela se odstřihnout od ruského plynu plánuje ještě posílit Green Deal a urychlit přechod na „obnovitelné zdroje“. Jak perspektivně vnímáte tento nápad?

Pokud by Rusko okamžitě zastavilo dodávky plynu, situace v České republice by byla velmi složitá. Česká republika je závislá na plynu z Ruska z více než 90 procent. Minulý týden jsem v rámci interpelace na premiéra Petra Fialu požadoval odpověď na otázku, jak je vláda na tuto možnou situaci připravena a jak chce vláda zabezpečit energetickou soběstačnost České republiky v dodávkách plynu a ropy pro nejbližší období. Jeho odpověď mě ale moc nepřesvědčila o tom, že by problém vzniklý v důsledku zastavení dodávek plynu z Ruska vláda rychle a ku prospěchu našich občanů zvládla. V hnutí SPD odmítáme nerealistický plán Green Deal (Zelený úděl) prosazovaný EU. Stamiliardové prostředky je podle nás nutné věnovat na posílení naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti. Zcela odmítáme systém obchodování s emisními povolenkami prosazený v EU, který tlačí ceny energií nahoru. Česká republika musí odstoupit od obchodování s energiemi na burze v Lipsku. Fialova vláda by měla odstoupit od šíleného Green Dealu EU, protože jeho přijetím nám hrozí nedostatek energií a tím pádem ještě vyšší cena, než je nyní. 

8. Ministr zahraničí Jan Lipavský by chtěl už za českého předsednictví letos na podzim zcela uzavřít kohouty s ruskou ropou. Je to podle vás reálné?

S blížícím se předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie v druhé polovině letošního roku se společně s chystaným nereálným projektem Green Deal EU začíná hovořit i o změně pravidel hospodářské soutěže. Pravidla pro hospodářskou soutěž jsou celounijní, takže pokud dá Komise EU impulz k jejich přenastavení, bude o nich ve výsledku rozhodovat Evropská rada, tudíž politici. EU chce do roku 2040 zakázat vytápění budov plynem a fosilními palivy. Kvůli tomu dojde k dalšímu zvýšení ceny a nákladů. V České republice se asi čtyři miliony bytů vytápí dálkovým vytápěním nebo lokálně plynem, elektřinou a tuhými palivy, které mají skončit, a jen jeden milion bytů využívá vytápění obnovitelnými zdroji. Náklady na vytápění se tak značně zvýší, a to zapříčiní, že miliony našich občanů padnou do energetické chudoby. My v hnutí SPD zastáváme názor, že oprávněné potřeby občanů nesmějí ustoupit politickým nebo ideologickým plánům nevolených elitářů z EU. V kontextu současných událostí na Ukrajině je již dnes jasné, že musí dojít k přehodnocení nejen naší bezpečnostní a obranné strategie, ale i energetické koncepce. Pokud by došlo ze strany Ruska skutečně k přerušení dodávek plynu, potom by nastala pro Českou republiku kritická situace. Přednostně by byly dodávky plynu pouze do subjektů kritické infrastruktury (nemocnice, zdravotnická zařízení) a do 2,6 milionu domácností. V podstatě by se tím zastavily dodávky do průmyslových podniků a došlo by i ke ztrátě pracovních míst. Podle hnutí SPD je potřeba zajistit energetickou a potravinovou soběstačnost České republiky a dostavět nové bloky jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně a zajistit strategické zásoby plynu.

4. 5. 2022

Vládní koalice odmítla návrh hnutí SPD na pomoc zdravotně postiženým občanům!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že cena zemního plynu pro české občany je minimálně třikrát vyšší, než by mohla reálně být. Za předražené energie nese odpovědnost vláda Petra Fialy (ODS). Vláda chce zhoršit zdravotní péči pro občany. Hnutí SPD bude její návrh obstruovat. Nekompetentní asociální vláda Petra Fialy prohlubuje krizi v oblasti bydlení. Připravila mladé rodiny o dostupné bydlení. Fialova vládní koalice odmítla návrh hnutí SPD na pomoc zdravotně postiženým občanům. Vláda prosazuje změnu Ústavy ČR, která vládě umožní vysílat české vojáky na cizí území a umožnit pobyt cizích vojsk na českém území bez souhlasu Parlamentu. Hnutí SPD to odmítá. Vláda svou snahou prosadit korespondenční volby ohrožuje demokracii v ČR. Musíme se postavit proti volebním podvodům a manipulacím.

1. Cena zemního plynu pro české občany je minimálně třikrát vyšší, než by mohla reálně být. Za předražené energie nese odpovědnost Fialova vláda. 

Ruská federace požaduje od minulého týdne platby za dodávky zemního plynu v rublech a z tohoto důvodu přerušila dodávky zemního plynu do Polska a Bulharska. Na úrovni EU probíhají v současné době diskuse o odstoupení všech členských států od dodávek ruského zemního plynu z důvodu konfliktu na Ukrajině. Z pohledu zájmů České republiky a jejích občanů jde o nezodpovědný hazard s naší budoucností, jelikož podle energetických expertů nelze dodávky ruského zemního plynu v dohledné době adekvátně nahradit, bez toho, aniž by došlo k dramatickému zvýšení cen, čímž dojde k dalšímu enormnímu nárůstu životních nákladů našich občanů a provozních nákladů našeho průmyslu a k výraznému snížení životní úrovně a kvality života našich obyvatel. Současná vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN by se namísto těchto nebezpečných představ měla věnovat zajištění dostatku plynu a zároveň svými regulačními nástroji také snížení jeho ceny pro naše domácnosti a firmy. Zásadní problém je v tomto ohledu v tom, že jednak jsou naše zásoby plynu na nízké úrovni a také, že Česká republika nakupuje silně předražený plyn na burze, navíc prostřednictvím překupníků, namísto toho, aby měla zajištěné přímé dvoustranné dlouhodobé kontrakty s přímým producentem a dodavatelem. Touto cestou jde například Slovensko, Maďarsko či Rakousko. Náklady českých občanů za dodávky zemního plynu jsou tak minimálně třikrát vyšší (dle některých propočtů až pětinásobně vyšší), než by mohly reálně být! I to je vina a zodpovědnost Fialovy vlády, která příčiny vysokých cen plynu a energií a jejich dopady vůbec neřeší! Tato vláda nemá důvěru občanů, a měla by proto podat demisi, protože přivádí svými kroky naše občany a firmy do energetické chudoby a do existenčních problémů.

2. Vláda chce zhoršit dostupnost zdravotní péče pro občany. Hnutí SPD bude její návrh obstruovat.

Na programu mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, která začíná tento týden v úterý, je i vládní návrh na snížení plateb veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce (děti, studenti, senioři, zdravotně postižení) od 1. července letošního roku. A to navzdory tomu, že v současné době jsou počty těchto státních pojištěnců navýšeny o statisíce uprchlíků z Ukrajiny, jejichž zdravotní péče je rovněž financována z tohoto veřejného pojištění, tedy z peněz našich daňových poplatníků. Toto vládou navrhované opatření by v krátké době způsobilo vážný propad příjmů zdravotních pojišťoven a v důsledku toho následně dojde velmi rychle k dalšímu zhoršení dostupnosti a kvality už tak dlouhodobě odkládaných zdravotních výkonů (kvůli omezení v souvislosti s covidem) a zdravotní péče pro české občany. To je pro hnutí SPD nepřijatelné a budeme proti tomu bojovat ze všech sil, a to i prostřednictvím obstrukcí při tomto projednávání ve Sněmovně.

Na mimořádné schůzi tento týden se také bude projednávat zrušení EET. Hnutí SPD prosazuje dobrovolnost vstupu do EET. Zároveň platí, že se daně platit mají, proto jsme v minulém volebním období prosadili náš návrh na zavedení paušální daně pro živnostníky, kterým se podařilo zjednodušit živnostenské podnikání. Stát má své jisté a živnostníci ani úředníci nejsou zbytečně zatěžovaní byrokracií. Prosazujeme zvýšení hranice pro možnost využití paušální daně z 1 mil. Kč na 2 mil Kč ročního obratu a zjednodušení podmínek pro využití této možnosti.

3. Nekompetentní asociální vláda Petra Fialy prohlubuje krizi v oblasti bydlení. Připravila mladé rodiny o dostupné bydlení.

Nekompetentní vláda Petra Fialy (ODS) dále prohlubuje krizi v oblasti bydlení. Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše (Piráti) předčasně (po třech měsících účinnosti), zastavilo program „Vlastní bydlení" určený na pomoc mladým rodinám při pořízení bydlení. Zdůvodnilo to tím, že ve Státním fondu na podporu investic (SFPI), ze kterého jsou tyto půjčky na bydlení financovány, došly peníze. Je to další ukázka diletantství a asociálnosti současné vlády. Vláda Petra Fialy (ODS) totiž do tohoto programu uvolnila pouhých 700 milionů korun. Poslankyně SPD Marie Pošarová v rámci projednávání státního rozpočtu navrhla navýšení objemu těchto prostředků na jednu miliardu korun z položky určené na finanční dary do zahraničí, vládní poslanci to však svým hlasováním odmítli. Tímto způsobem připravili tisíce našich mladých rodin o možnost pořídit si vlastní bydlení. Dlouhodobý nedostatek bytů a jejich rostoucí cenová nedostupnost je způsobena i tím, že Fialova vládní koalice prosadila odklad o jeden rok účinnosti nového stavebního zákona, který byl prosazen vloni i hlasy SPD a který by mj. urychlil stavební řízení a zvýšil nabídku bytů na trhu. Pro SPD je rodina na 1. místě!

4. Vládní koalice demobloku odmítla návrh hnutí SPD na pomoc zdravotně postiženým občanům.

Poslanci vládní koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN odmítli minulý týden ve Sněmovně projednat návrh SPD na zvýšení příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené občany. Je tedy zcela evidentní, že Fialova vláda vážné problémy zdravotně postižených lidí ignoruje a nepomáhá jim. Poslanecký klub hnutí SPD navrhuje zvýšit příspěvek na mobilitu ze současných 550 korun na 825 korun měsíčně. Tento příspěvek se nezvyšoval již téměř pět let a je dokonce nižší než před rokem 2012, kdy se měnila jeho zákonná podoba.  Pro mnohé zdravotně postižené občany se tak doprava, která je pro ně životní nutností, při současných vysokých cenách pohonných hmot a jízdného stává prakticky nedostupnou službou. To se musí urychleně změnit. Zatímco Fialova vláda zdravotně postiženým občanům v rozpočtu peníze ubírá a škrtá, hnutí SPD za jejich oprávněné zájmy dlouhodobě důsledně bojuje!

5. Vláda Petra Fialy prosazuje změnu Ústavy ČR, která vládě umožní vysílat české vojáky na cizí území a umožnit pobyt cizích vojsk na českém území bez souhlasu Parlamentu. Hnutí SPD to odmítá.

Vládní koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a hnutí STAN připravuje změnu článku 43 Ústavy České republiky. Chce posílit své vládní pravomoci a vysílat napříště české vojáky bez souhlasu Parlamentu České republiky na cizí území a umožnit pobyt cizích vojsk v České republice. Hnutí SPD toto vnímá jako další nepřijatelný pokus současné vlády o koncentraci moci, která jí nemá příslušet. Ani válka v evropském regionu nesmí být záminkou k tomu, aby vláda dále posilovala své pravomoci na úkor Parlamentu. Tyto zdánlivě formální změny článku 43 Ústavy České republiky, které vláda Petra Fialy (ODS) poslala do připomínkového řízení, vedou k okleštění parlamentní kontroly vlády. Tímto způsobem by došlo k posílení moci výkonné a omezení moci zákonodárné, kterou tvoří volení zástupci občanů České republiky. Pro hnutí SPD je nepřijatelné, aby do zahraničí byli bez kontroly volených zástupců lidu vysílání naši vojáci, anebo aby na našem území byli umísťování vojáci cizích armád, bez toho, aby to bylo projednáno v Poslanecké sněmovně. Rozhodnutí o vysílání armády do zahraničí či o pobytu cizích vojsk na našem území musí být učiněno výhradně na základě souhlasu Parlamentu České republiky. To je názor SPD.

6. Vláda svou snahou prosadit korespondenční volby ohrožuje demokracii v ČR. Musíme se postavit proti volebním podvodům a manipulacím.

Vládní koalice chce tento týden na mimořádné schůzi Sněmovny projednávat mj. zavedení korespondenčního hlasování (pro občany pobývající v zahraničí) pro volby do Poslanecké sněmovny a prezidenta republiky. Již v současné době přitom mohou naši občané při pobytu v zahraničí hlasovat na našich zastupitelských úřadech. Vláda Petra Fialy chce tuto změnu volebního systému prosadit především z důvodu její klesající podpory ve veřejnosti a strachu z neúspěchu v příštích volbách. Jde o mimořádné nebezpečí pro náš demokratický systém, jelikož v případě korespondenčního hlasování nelze žádným způsobem zajistit tajnost a rovnost volby, což jsou základní principy volebního práva definované i Ústavou České republiky. Rovněž zde existuje velmi vážná pochybnost (a nemožnost kontroly), zda voliči skutečně hlasovali sami, a pokud ano, zda svobodně a nezávisle, bez vnějšího nátlaku. Současně existuje riziko, že určité osoby budou hlasovat vícekrát. Korespondenční volba s sebou nese možnost rozsáhlých manipulací a volebních podvodů. Z důvodu nesrovnalostí při korespondenční volbě se muselo opakovat 2. kolo posledních prezidentských voleb v Rakousku. Francie z důvodu obav před manipulacemi korespondenční volby zrušila. V USA dodnes panují pochybnosti o regulérnosti poslední prezidentské volby. Hnutí SPD je připraveno bránit princip svobodných a spravedlivých, tedy všeobecných přímých a rovných voleb, všemi svými silami a demokratickými prostředky!

2. 5. 2022

Ctíme Svátek práce, jelikož si vážíme všech slušných a pracujících občanů!                

Na první květnový den připadá Svátek práce, který letos vyšel na včerejší neděli. Jako mezinárodní dělnický svátek byl slaven poprvé v roce 1890 na paměť celodenní stávky amerických dělníků v Chicagu, kteří dne 1. května 1886 v počtu téměř 300 tisíc dělníků stávkovali za osmihodinovou pracovní dobu. Následně, v pokračujících demonstracích o dva dny později, přišlo při střetu demonstrantů s pořádkovými silami několik stávkujících o život. V českých zemích byl poprvé slaven v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.

V hnutí SPD ctíme Svátek práce, neboť jsme přesvědčeni, že všichni Ti, co mohou pracovat a pracují, si plně zaslouží naši podporu. Čeští občané mají právo žít v zemi, která je jejich dědictvím a umožňuje jim vykonávat zaměstnání. Stát všem legálně zaměstnaným občanům musí garantovat, že jim za jejich povinně odvedené daně zajistí kvalitní vzdělání, zdravotní péči a spravedlivý sociální systém. Sociální systém musí hlavně zajistit všem pracujícím občanům minimální důstojný důchod a pomoc všem potřebným a slušným lidem v těžké zdravotní nebo životní situaci. My v hnutí SPD podporujeme všechny slušné a pracující občany, rodiny s dětmi, a jejich podpora ze strany státu musí být skutečně výrazná a motivující. Stát musí zajistit těmto osobám dostupné bydlení, práci a možnost čerpat finanční podporu formou sociální dávky, když se dostanou do tíživé situace. Naopak ale sociální systém nesmí být zneužíván lidmi, kteří odmítají práci nebo porušují zákony.

Ve svém programu prosazujeme názor, že všichni naši zaměstnanci včetně živnostníků si zaslouží za svou práci adekvátní finanční ohodnocení. Naším cílem je vybudovat z ČR bohatý stát, kde se vyplatí poctivá práce a férové podnikání. Stát by měl zastávat prioritní roli při nakládání se svým majetkem a v popředí tohoto zájmu by měly být zájmy výhodné pro stát. České ceny potravin, bydlení a energií patří v rámci Evropské unie k nejvyšším ve srovnání k průměrným platům, které jsou oproti takovým státům, jako je třeba Německo, velmi nízké. Navíc dvě třetiny našich pracujících občanů na průměrnou mzdu ani nedosáhne.

Pro hnutí SPD je slušný a pracující občan na prvním místě. Současná vláda ale právě pro tyto lidi nedělá vůbec nic, přestože si právě oni pomoc státu v dnešní době stoprocentně zaslouží. Komu více by měla česká vláda pomáhat než našim občanům, kteří se musí vyrovnávat ze stále rostoucí inflací a z ní plynoucí drahotou. Hnutí SPD bude vždy stát za našimi občany a ve Sněmovně bude dále navrhovat a podporovat zákony, které jim budou ku prospěchu.

29. 4. 2022

Vyzýváme vládu, aby již konečně začala řešit bytovou politiku pro naše občany!

V programovém prohlášení vlády, které s velkou pompou představila Fialova vláda dne 6. ledna tohoto roku, je také zmínka týkající se bytové politiky.

V kapitole bydlení se uvádí: „Nezavíráme oči před problémy, které lidé v naší zemi mají. A bydlení je v poslední době jedním z nich. Přineseme řešení, která pomohou jak vlastnickému, tak nájemnímu bydlení včetně sociálního bydlení.“ Jaká je situace po déle než čtyřměsíčním vládnutí Fialovy vlády, si každý soudný člověk umí vyhodnotit sám.  

Hnutí SPD oprávněně vyzývá vládu, aby už konečně začala činit konkrétní kroky ku pomoci našim slušným a pracujícím občanům v této pro ně těžké době. To se týká i oblasti bydlení. Velmi negativně vnímáme, že se v současné době ještě více zhoršil nedostatek bytů a zároveň se rapidně zvyšují nájmy pro české občany, kde se dle renomovaných ekonomů očekává, že ceny nájemného bydlení vzrostou ještě o 10 až 15 procent. Nejhorší situace s dostupností nájemních bytů je tradičně v Praze, ale problémy už se projevují i v menších městech. O jeden nájemní byt se dnes hlásí stovky zájemců (a dokonce v jednom zdokumentovaném případě to bylo 830 zájemců). Realitní portál Reality.iDNES.cz oznámil, že v průběhu března a posléze dubna vzrostl zájem o nájemní bydlení až o 60 procent. Téměř trojnásobnou poptávku proti loňsku nyní zaznamenal i portál Bezrealitky.cz.

Podle všeho je důvodem příliv ukrajinských uprchlíků, kdy dochází k tomu, na co my jsme vládu upozorňovali předem. Ptali jsme se vlády, jaké kroky bude v této věci činit, a jestli má připravená řešení. My samozřejmě od začátku říkáme, že by se válečným uprchlíkům mělo na nezbytnou dobu přiměřeně pomáhat, a po ukončení konfliktu by se měli vrátit zpět budovat svou zem.

Vláda problém bydlení ale neřeší a spíš činí opatření, která situaci pro naše občany v oblasti bytové politiky ještě zhoršuje. Fialova vláda ukončila už po třech měsících program zvýhodněných půjček pro mladé rodiny na vlastní bydlení, kdy jako důvod uvedla vyčerpané peníze ze státního fondu podpory investic. K tomuto zmíním, že hnutí SPD v této věci podalo již v únoru pozměňovací návrh předkladatelkou Marií Pošarovou k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022. Navrhovali jsme právě do tohoto fondu navýšit částku financí o jednu miliardu, kterou jsme chtěli přesunout z kapitoly zahraničních nevládních organizací. Smutné je, že ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, pod kterého celá agenda bydlení spadá, hlasoval proti. Hlasování proběhlo dne 10. března a proti návrhu byla i celá vládní koalice.

Vláda tak opět potvrdila, že je proti tomu pomáhat s bydlením našim mladým občanům. Naproti tomu pro ukrajinské uprchlíky je tu pomoc k zajištění jejich bydlení za miliardu korun, a to ještě ministr Bartoš žádá v Bruselu, aby se uvolnila další miliarda eur z unijních peněz na pomoc s bydlením Ukrajincům, což budou ve finále splácet i naši občané, kteří ale žádnou pomoc nedostanou.

Hnutí SPD bude vždy hájit zájmy našich občanů, i když je to velmi těžké, neboť současná vládnoucí pětikoalice pro ně téměř nic nedělá a své priority vidí v uspokojování zájmů Evropské unie.

27. 4. 2022

Vláda Petra Fialy postupuje diletantsky a zdražování neřeší!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že 70 procent obyvatel má za to, že příchod uprchlíků z Ukrajiny povede k oslabení sociálních jistot českých občanů. Jejich obavy sdílíme. Odmítáme, aby čeští občané dle návrhu EU financovali ze svých daní obnovu Ukrajiny, kterou řídí a rozkrádají oligarchové. Vláda Petra Fialy postupuje diletantsky a zdražování neřeší. Gratulujeme Marine Le Pen ke skvělému výkonu - oproti předešlým francouzským prezidentským volbám získala o čtvrtinu více hlasů. Generální tajemník OSN se sešel s prezidentem Putinem. Hnutí SPD podporuje veškerá jednání na nejvyšších úrovních, která najdou cestu k mírovému řešení konfliktu mezi Ruskou federací a Ukrajinou.

1. 70 procent obyvatel má za to, že příchod uprchlíků z Ukrajiny povede k oslabení sociálních jistot českých občanů. Jejich obavy sdílíme.

Válka na Ukrajině trvá již dva měsíce a vláda Petra Fialy (ODS) doposud přijala více než 340 tisíc uprchlíků, přičemž vládní politici prosazují neomezené přijímání a předpokládají, že zde Ukrajinci zůstanou natrvalo i po skončení konfliktu. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden uvedl, že je Ukrajincům připraveno k výplatě celkem 317 894 dávek v nouzi (každá za 5000,- Kč). Zároveň představitelé vládní koalice uvedli, že pracovat začalo pouhých 24 tisíc Ukrajinců. To je velmi málo. Náklady na ubytování, zdravotní péči a na začlenění Ukrajinců do škol jsou vládou v tento moment odhadovány na 54 miliard korun. Agentura STEM minulý týden uvedla, že „70 procent obyvatel má za to, že příchod uprchlic a uprchlíků povede k oslabení sociálních jistot českých občanů". Jejich obavy sdílíme a opakovaně na to vládu upozorňujeme. Premiér Fiala ale dělá, že neslyší. Hnutí SPD je přesvědčeno, že vláda musí pomáhat našim občanům a jestli to neumí, měla by vláda podat demisi. Podpora uprchlíků z Ukrajiny by měla být podle názoru SPD přiměřená, pouze na nezbytně nutnou dobu a uprchlíci by se měli vrátit zpět, jakmile to situace umožní, a pracovat na obnově jejich země. Významná část uprchlíků pochází z oblastí, kde neprobíhají boje. Občané České republiky nenesou odpovědnost za ekonomický rozvrat a korupcí prolezlou situaci na Ukrajině, ke kterému došlo již před válkou. Postup Fialovy vlády v této věci pokládáme za nepřiměřený a nesouhlasíme s ním. Vláda Petra Fialy má plnou odpovědnost za veškeré problémy našich občanů způsobené tímto přístupem vlády.

2. Odmítáme, aby čeští občané dle návrhu EU financovali ze svých daní obnovu Ukrajiny, kterou řídí a rozkrádají oligarchové.

Evropská komise se chystá založit fond solidarity, za kterého hodlá financovat poválečnou obnovu Ukrajiny. Členským státům podle agentury Bloomberg už dala najevo, že většinu dlouhodobých nákladů ponesou členské státy EU. Evropská komise nyní pracuje na mechanismu, který by měl pokrývat dlouhodobé potřeby Ukrajiny. Instrument by se prý údajně měl podobat fondu na podporu ekonomiky zasažené pandemií, na kterou si evropská sedmadvacítka celkem půjčila stovky miliard eur u komerčních bank, čímž dále zadlužila členské státy včetně České republiky. Tento nový „Ukrajinský fond" by měl sloužit k financování investic a reforem schválených vládou v Kyjevě. Bude to zřejmě i jednou z priorit pro české předsednictví EU v druhé polovině letošního roku. Dosavadní reformy však nevedly k rozvoji Ukrajiny a zlepšení situace jejích obyvatel, ale prospěly oligarchům, zahraničním koncernům a všeobecné korupci. Hnutí SPD tyto návrhy a úvahy ze strany Evropské komise jednoznačně odmítá. Již s předválečnou Ukrajinou byla spojena chronická všudypřítomná korupce a velmi slabá úroveň právního státu, který by rozkrádání mohl zabránit. Nevidíme tedy žádný důvod, proč by si EU měla vzít další úvěry a financovat miliardy eur do obnovy země, kterou řídí a rozkrádají oligarchové. Potřebujeme investovat především v naší republice a na poválečné obnově Ukrajiny by se měla podílet v první řadě Ruská federace. To je názor SPD.

3. Vláda Petra Fialy postupuje diletantsky a zdražování neřeší.

Současná vláda Petra Fialy (ODS) stále neřeší drakonicky vysoké ceny potravin, plynu a elektřiny a dalších životně důležitých zboží a služeb. Premiér Fiala minulý týden dokonce prohlásil, že „zastropování cen je nesmysl" a že jeho vláda napumpovala za prvních 100 dnů vládnutí k pomoci občanům 74 miliard korun. Jedná se o demagogii, protože šlo především o mandatorní, tedy ze zákona povinné výdaje, které neřeší tíživou situaci našich občanů. Uvedená výše výdajů je totiž daná legislativou, protože se jedná o výdaje spojené se slevou na poplatníka (schválené minulou Sněmovnou) a zákonné valorizace důchodů včetně té plánované červnové, právě kvůli rekordní inflaci, kterou nechala Fialova vláda vyšroubovat na třetí nejvyšší v rámci EU (12,7%). Zvýšené výdaje všech obyvatel za uvedenou dobu 100 dnů vládnutí současné vlády byly zejména za předražené energie, pohonné hmoty, potraviny a hypotéky. Hlavní odpovědnost padá na vládu Petra Fialy (ODS), která postupuje diletantským způsobem a inflaci a zdražování neřeší. Předražené energie, jež roztáčí spirálu inflace, řeší ve většině států Evropy snížením daní či zastropováním cen, což vláda Petra Fialy (ODS) odmítá, aniž nabízí jiné řešení. Premiér Fiala se zřejmě naivně domnívá, že se problém vyřeší sám a všechno nakonec zaplatí naši slušní a pracující občané. To hnutí SPD odmítá.

4. Gratulujeme Marine Le Pen ke skvělému výkonu – oproti předešlým prezidentským volbám získala o čtvrtinu více hlasů.

V neděli skončilo ve Francii druhé kolo prezidentských voleb, ve kterých voliči rozhodli o tom, kdo bude prezidentem Francie na příští pětileté období. Hnutí SPD gratuluje kandidátce Marine Le Pen, která v nerovném klání, kdy proti ní stála většina médií, korporací a mainstreamu, získala celkově 42 % hlasů, což je přibližně o 3 miliony hlasů více než před pěti lety. Prezidentem se tak stal Emmanuel Macron, který dostal o 2 miliony hlasů méně než v minulých prezidentských volbách. Macron je zastáncem politiky EU včetně migrace, Zeleného údělu (Green Deal) a dalších pro Evropu zhoubných programů globalizace. Marine Le Pen patří mezi nejvýznamnější politiky světa. Razantně a stále úspěšněji prosazuje náš společný ideál - Evropu založenou na spolupracujících svobodných suverénních národních státech, které žijí v souladu s tradicemi a národními hodnotami. Hnutí SPD je společně s Národním sdružením Marine Le Pen a dalšími devíti stranami a jejich 65 europoslanci sdruženo ve společné vlastenecké a euroskeptické frakci Evropského parlamentu s názvem Identita a demokracie (ID).

5. Generální tajemník OSN se sešel s prezidentem Putinem. Hnutí SPD podporuje veškerá jednání na nejvyšších úrovních, která najdou cestu k mírovému řešení konfliktu mezi Ruskou federací a Ukrajinou.

V úterý 26. dubna byla plánovaná návštěva generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese v Moskvě, kde se sešel s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem. Tématem rozhovorů byly zejména podmínky ukončení krvavého konfliktu na Ukrajině. Hnutí SPD podporuje veškerá jednání na nejvyšších úrovních, která najdou cestu k mírovému řešení konfliktu mezi Ruskou federací a Ukrajinou.

26. 4. 2022

Je to Fialova drahota nebo spíše Fialova bída?

Současná vláda Petra Fialy (ODS) stále neřeší drakonicky vysoké ceny potravin, plynu, elektřiny a dalších vysokých cen zboží a služeb.

Premiér Fiala minulý týden dokonce prohlásil, že „zastropování cen je nesmysl" a že jeho vláda napumpovala za prvních 100 dnů vládnutí k pomoci občanům 74 miliard korun. Jedná se o demagogii, protože šlo pouze o mandatorní výdaje, které neřeší tíživou situaci občanů s nízkými příjmy. Uvedená výše výdajů je totiž daná legislativou, protože se jedná o výdaje spojené slevou na poplatníka (schválené minulou Sněmovnou) a valorizace důchodů včetně té plánované červnové, právě kvůli rekordní inflaci, kterou nechala Fialova vláda vyšroubovat na třetí nejvyšší v rámci EU (12,7 %). Občané tak dále chudnou, jejich životní úroveň se snižuje a v důsledku zásadně chybných rozhodnutí vlády se bude dále zhoršovat.

Zvýšené výdaje všech obyvatel za uvedenou dobu 100 dnů vládnutí současné vlády byly zejména za předražené energie, pohonné hmoty, potraviny a hypotéky. Hlavní odpovědnost padá na vládu Petra Fialy (ODS), která postupuje diletantským způsobem a inflaci a zdražování neřeší. Předražené energie, jež roztáčí spirálu inflace, řeší ve většině států Evropy politici způsobem, který vláda Petra Fialy (ODS) odmítá a zřejmě se domnívá, že se problém vyřeší sám a všechno nakonec zaplatí naši slušní a pracující občané.

Vláda nechce řešit žádnou plošnou pomoc všem našim občanům, zatím pouze navrhla naprosto nedostatečné snížení spotřební daně na benzín a naftu o 1,50,-Kč na litr, což má navíc platit až od června a jen do konce září. Dále zrušila přimíchávání biosložek do nafty a zrušila silniční daň. To jsou všechno opatření, která občanům pomohou jen minimálně. Vláda Petra Fialy (ODS) v praxi prokazuje, že se nehodlá „starat o lidi”, jak prohlásila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Taková arogance nemá obdoby, a proto musíme společně se všemi slušnými a pracujícími občany dotlačit vládu k demisi.

Za hnutí SPD požadujeme snížení DPH, zastropování cen u energií a pohonných hmot, vystoupení ze systému emisních povolenek, zrušení Green Dealu EU (Zelený úděl) a skoncovat s vyvážením námi vyrobené elektřiny na nadnárodní burzy. Dále je potřeba zajistit energetickou a potravinovou soběstačnost České republiky, dostavět nové bloky jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně a zajistit strategické zásoby plynu.

22. 4. 2022

Hnutí SPD přeje Marine Le Penové úspěch ve druhém kole prezidentských voleb!    

Tuto neděli proběhne ve Francii druhé kolo prezidentských voleb, které nejenže určí příštího francouzského prezidenta na dalších pět let, ale výrazným způsobem ovlivní fungování celé Evropské unie.

Rozhodovat se bude mezi Emmanuelem Macronem, který prezidentský post obhajuje, a kandidátkou Národního sdružení Marine Le Penovou. Na základě výsledků prvního kola a dle odhadů expertů lze očekávat velmi vyrovnaný souboj o to, kdo bude až do roku 2027 vládnout v Elysejském paláci. Ten se nachází v centru Paříže nedaleko Avenue des Champs-Élysées a od roku 1873 je sídlem francouzských prezidentů.

Hnutí SPD přeje v rámci francouzských prezidentských voleb úspěch kandidátce Národního sdružení Marine Le Penové. SPD je společně s Národním sdružením a dalšími stranami zastoupeno ve společné vlastenecké a euroskeptické frakci Evropského parlamentu s názvem Identita a demokracie (ID). Skupina Identita a demokracie tedy sdružuje vlastenecky smýšlející poslance Evropského parlamentu, přičemž většina pochází z italské strany Liga, Národního shromáždění ve Francii a německé AfD.

V případě vítězství Marine Le Penové ve druhém kole prezidentských voleb by evropská frakce ID velmi posílila a snadněji by prosazovala svůj program v rámci EU. Po brexitu a výsledku nedávných voleb v Maďarsku a Srbsku by to byla další rána pro nikým nevolené elitáře z Evropské unie. Právě Emmanuel Macron je tím, kdo se pasoval do role nejvyššího představitele současné EU (vlastně řídí celou EU) a vydává zásadní rozhodnutí v rámci celé EU. S politikou, kterou vede současná EU, zásadně nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že v případě zvolení Marine Le Penové francouzskou prezidentkou by se razantním způsobem změnila i celá EU. Sylvie Kaufmannová z francouzského listu Le Monde uvádí, že Marine Le Penová se k EU vyjadřuje tak, že chce EU přeměnit zevnitř, s cílem vytvořit Evropu suverénních národů.    

Emmanuel Macron a Marine Le Penová v rámci svých předvolebních kampaní navrhují Francii dvě velmi odlišné budoucnosti, a to jak z pohledu domácího, tak i zahraničního. Krátce zmíním některé z těch, prosazované Marine Le Penovou. Jejím velkým plánem je učinit sociální bydlení, pracovní místa a sociální zabezpečení „národní prioritou“ pro francouzské občany a bojovat proti islamismu. Dále slíbila řadu opatření ke snížení životních nákladů. V rámci veřejnoprávního televizního vysílání navrhuje zrušit televizní koncesionářský poplatek ve výši 138 EUR/rok. Marine Le Penová chce udržet důchodový věk na 62 letech, a umožnit každému, kdo začal pracovat ve 20 letech, odchod do důchodu už v 60 letech. Minimální státní důchod chce navýšit na 1.000 eur. Též chce referendum o imigraci s plány na přísná pravidla pro vstup do Francie a získání francouzského občanství. Jako velká obdivovatelka brexitu mluví o osvobození Francie z „bruselské svěrací kazajky“.

Hnutí SPD společně se všemi svými příznivci přeje Marine Le Penové vítězství v těchto tak důležitých francouzských prezidentských volbách. Francouzi tak svými hlasy v neděli 24. dubna rozhodnou, kdo se stane prezidentem Francie, a zároveň určí, kdo bude řídit kormidlo EU v následujících letech.

20. 4. 2022

Vláda Petra Fialy se musí starat v první řadě o naše slušné a pracující občany!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy se chová, jako by to spíše byla exilová vláda Ukrajiny, a nikoliv vláda našich občanů. Stará se o Ukrajince, ale ne o české občany. Díky nouzovému stavu vláda užívá veřejných prostředků takřka bez kontroly, ale zároveň tím zastírá svou absolutní neschopnost řešit naléhavé problémy českých občanů. Celkové náklady na integraci Ukrajinců jsou odhadovány vládou na 54 miliard korun. Odmítáme přítomnost cizích vojáků a vojenských základen na našem území. Dovážené množství vakcín do ČR vysoce přesahuje skutečnou potřebu. Náš stát za ně vyplýtvá v letošním a příštím roce 5,5 – 9 miliard korun. Vláda Petra Fialy usiluje v rozporu s Ústavou ČR o prosazení cenzury pod záminkou boje proti „dezinformacím". Demoblok zavádí diktaturu.

1. Vláda Petra Fialy se chová, jako by to spíše byla exilová vláda Ukrajiny, a nikoliv vláda našich občanů. Stará se o Ukrajince, ale ne o české občany.

Vláda Petra Fialy (ODS) se chová, jako by to spíše byla exilová vláda Ukrajiny, a nikoliv vláda našich občanů. Všude po republice visí převážně ukrajinské vlajky, jako by naše vlajky ani neexistovaly. Veřejnoprávní televize se vytrvale věnuje hlavně konfliktu na Ukrajině a situaci imigrantů, jako by žádné jiné problémy v naší společnosti v současné době neexistovaly. Přitom například matky samoživitelky anebo lidé, kteří jsou zdravotně postižení, dlouhodobě bezvýsledně čekají na byty, ale přednost dostávají imigranti, jejichž příchod je současně stále podporován také nabídkou bezplatné dopravy lůžkovými vlaky ze Lvova. Pomoc státu civilním osobám ohroženým válkou pokládáme za správnou, ale měla by být přiměřená a časově omezená, a ne na úkor českých občanů. Fialova vláda se neustále ohání tím, že je proti plošným opatřením a proti plošné finanční pomoci, ale to platí pouze pro české občany, avšak na Ukrajince se to evidentně nevztahuje, protože pomoc Ukrajincům je plošná bez ohledu na to, z jakých společenských vrstev anebo ze kterých částí Ukrajiny přicházejí. Vláda „SPOLU" (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Pirátů a STAN se musí starat v první řadě o naše slušné a pracující občany a osoby, které si svoji nouzi nezpůsobili sami. To je názor SPD! 

2. Díky nouzovému stavu vláda užívá veřejných prostředků takřka bez kontroly, ale zároveň tím zastírá svou absolutní neschopnost řešit naléhavé problémy českých občanů. Celkové náklady na integraci Ukrajinců jsou odhadovány vládou na 54 miliard korun.

Současná vláda schválila zvýšení rozpočtu ministerstva školství o 5,2 miliardy korun na začlenění nových ukrajinských žáků a studentů od mateřských škol až po střední školy. Dále vláda dne 6. dubna v utajeném režimu rozhodla o uvolnění dalších 4,6 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy pro účely zvládnutí uprchlické krize z Ukrajiny. Například 1,4 miliardy má ministerstvo školství využít na adaptační aktivity. Vnitro zase může použít až 350 milionů na podporu integrace a adaptace cizinců na lokální úrovni. Úřad vlády má dalších 100 milionů korun na vytvoření a realizaci komunikační strategie pro řešení pomoci občanům Ukrajiny. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) také minulý týden uvedl, že celkové náklady na integraci Ukrajinců jsou v současné době odhadovány na 54 miliard korun. Díky nouzovému stavu nejenom že může vláda užívat veřejných prostředků takřka bez kontroly, ale zároveň tímto způsobem zastírá svou absolutní neschopnost řešit současné krize (energetickou, ekonomickou, potravinovou, inflační), které mají obrovské dopady na naše občany, rodiny a živnostníky. To hnutí SPD odmítá a požaduje opakovaně okamžité zrušení nouzového stavu a zároveň vyzývá současnou vládu k plošným řešením, která by zásadně pomohla našim občanům zvládnout současnou tíživou situaci a extrémní zdražování všeho okolo nás.

3. Odmítáme přítomnost cizích vojáků a vojenských základen na našem území.

Premiér Petr Fiala mírnil minulý týden výroky ministryně obrany Jany Černochové (oba ODS) ohledně záměru trvale umístit základny USA/NATO na našem území. Její umístění neodmítl, ale řekl, že „není na pořadu dne". Černochová předtím ale jasně prohlásila, že základnu na našem území chce a bude o tom jednat po Velikonocích při své návštěvě USA se svým protějškem Lloydem Austinem. Nyní Černochová zmiňuje v rámci této návštěvy alespoň možnosti projednání trvalé přítomnosti vojáků USA na našem území. To hnutí SPD odmítá. Nejsme ani proruští, ani proameričtí a je pro nás naprosto nepřijatelná trvalá přítomnost jakýchkoliv cizích vojsk na našem území. Kdo s námi souhlasí, může také podepsat petici na webu zde. Tu mohou naši občané podepsat také v našich regionálních poslaneckých kancelářích a kontaktních místech, aby jí mohl Parlament následně projednat.

4. Dovážené množství vakcín do ČR vysoce přesahuje skutečnou potřebu. Náš stát za ně vyplýtvá v letošním a příštím roce 5,5 – 9 miliard korun.

Vláda SPOLU objednala desítky milionů vakcín proti koronaviru, které míří do České republiky. V letošním roce to je 17,1 milionů a v příštím roce dalších 10,8 milionů dávek. To vše v době, kdy onemocnění koronavirem trvale klesá a již v podstatě neplatí žádná omezující protiepidemická vládní opatření. Dovážené množství vakcín vysoce přesahuje skutečnou potřebu. Vakcíny poskytují slabou a krátkodobou ochranu a mají příliš mnoho nežádoucích účinků. Proto o očkování proti koronaviru mezi našimi občany není dlouhodobě odpovídající zájem. Protože ale nákupy jsou smluvní, bude je muset Česká republika odebrat a také zaplatit, přičemž cena jedné dávky vakcíny se pohybuje v rozmezí 200–350 korun (podle druhu a výrobce). Celkově tedy zaplatí náš stát za vakcíny v letošním a příštím roce celkově cenu v rozpětí 5,5 – 9 miliard korun! Dodáváme, že zcela zbytečně. I kdyby se nechali všichni občané České republiky naočkovat třetí dávkou, tak je evidentní, že vakcín je dovážen velký nadbytek a časem se znehodnocují. Ministerstvo zdravotnictví proto zvažuje, že by je darovalo dalším zemím. Pro hnutí SPD je tento krok plýtváním peněz daňových poplatníků a požadujeme vyvození jasné odpovědnosti za tento nákup ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Hnutí SPD také dlouhodobě prosazuje zákon o přímé volbě, odvolatelnosti a trestné a hmotné odpovědnosti politiků, který nám ale současná vládní koalice dlouhodobě odmítá zařadit a projednat ve Sněmovně.

5. Vláda Petra Fialy usiluje v rozporu s Ústavou ČR o prosazení cenzury pod záminkou boje proti „dezinformacím". Demoblok zavádí diktaturu.

Vláda Petra Fialy usiluje v rozporu s Ústavou ČR o prosazení cenzury pod záminkou boje proti „dezinformacím". Cenzuru mají dokonce provádět neziskové organizace a poskytovatelé služeb na internetu. Ministři Blažek a Rakušan proto připravují návrh zákona, který by měl obejít článek 17 Listiny základních práv a svobod, podle níž je cenzura nepřípustná. Omezení svobody slova jsou možná při porušení zákona v jasně stanovených případech, ale nesmí jít o zákon zmocňující nestátní činitele k cenzuře informací a názorů jen proto, že jsou nepohodlné právě vládnoucí moci. Návrh zákona by měl být hotov během několika měsíců. Jakou bude mít zákon podobu, však zatím není jasné. Jeden z připravovaných návrhů se také zabývá možnostmi blokování tzv. „dezinformačních webů". Přístup k některým webovým stránkám momentálně blokují kromě poskytovatele české domény CZ.NIC také čeští operátoři. Ti se odvolávají na skutečnost, že k vypnutí webů přistoupili na základě žádostí ze strany vlády, resp. ministra vnitra, a to v souvislosti s mimořádnou situací na Ukrajině. Podobný zákon se navrhl v prosinci i na Slovensku, kde se do trestního zákona doplňuje nový skutek, na jehož základě by bylo trestné vytvářet i šířit nepravdivé informace, které by mohly „znepokojit obyvatelstvo nebo ovlivnit jeho rozhodování o závažných společenských otázkách". Ale smyslem informace je vždy „ovlivnění" dalších osob. Víme ze zkušenosti, že nepravdivost se neprokazuje, ale libovolně „konstatuje". Viníkům by na Slovensku v takovém případě hrozil jeden rok až pět let vězení. Návrh zatím tamní resort vyhodnocuje s policií a prokuraturou. Podle hnutí SPD je návrh takového zákona omezováním svobody a demokratických principů právního státu zajištěných Ústavou ČR. Trváme na zachování svobody slova a učení lidí kriticky myslet, vyhledávat a ověřovat si informace z více zdrojů, nikoli slepě věřit předkládaným tvrzením. V kombinaci s pokusem vládní koalice ovládnout ČT se začínáme vracet do totality 50. let minulého století. Tohle je další hřebíček do rakve demokratické svobodné diskuse. Pokud si někdo uzurpuje právo určovat, co se smí a co se nesmí říci, tak to není svoboda slova, ale diktatura. A to hnutí SPD odmítá.

19. 4. 2022

Nesouhlasíme s trvalou přítomností jakýkoliv cizích vojsk na území ČR!

Hnutí SPD vyjadřuje odmítavé stanovisko k záměru zřídit na území České republiky vojenskou základnu USA a žádáme Vládu ČR, aby svévolně v této věci nerozhodovala a aby v této věci vypsala celostátní referendum.

Z vyjádření některých zástupců pětikoalice je patrné, že chtějí zřídit na území České republiky vojenskou základnu USA. Má o tom ve Spojených státech podle svých slov jednat ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která se pasovala na tu, jež ví nejlépe, jak řídit naši Armádu ČR, a co je pro naši zemi v otázkách bezpečnosti nejlepší. Dalším z aktivních politiků v této oblasti je ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který v pořadu Partie CNN Prima New uvedl, že pro případ přítomnosti Spojených států v České republice by mohly přicházet v úvahu základny v Přerově či Mošnově. Nijak už ale neřeší, jak pomoci všem našim slušným a pracujícím občanům, aby se vypořádali se stále zvyšujícími cenami energií, pohonných hmot a všech potravin, pouze stále tvrdí, že jeho ministerstvo zajistí výplatu sociálních dávek sociálně slabým občanům, kteří na ně budou mít nárok, tedy včetně všech nepřizpůsobivých, kteří systém vyplácení sociálních dávek dlouhodobě zneužívají. To je ta naše vláda kompetentních odborníků.

Vybudování americké základny na území naší republiky velmi také propagoval na kongresu ODS, který proběhl ve dnech 8. a 9. dubna 2022, europoslanec Alexandr Vondra. Za hnutí SPD jednoznačně říkáme, že nechceme žádnou vojenskou základu USA na území naší republiky a zároveň jsme pro všechny občany, kteří zastávají stejný názor, připravili možnost podepsat petici, která je dostupná ke stažení na webových stránkách hnutí SPD zde. Uvádím text petice: „My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme odmítavé stanovisko k záměru zřídit na území České republiky vojenskou základnu USA. Zřízení cizí vojenské základny na našem území je zásadním zásahem do samostatnosti jakékoli země. Nesouhlasíme s trvalou přítomností jakýkoliv cizích vojsk na území ČR a žádáme Vládu ČR, aby svévolně v této věci nerozhodovala a v této věci vypsala celostátní referendum.

Hnutí SPD vychází ze svého dlouhodobého politického programu a prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země. Jedním z nástrojů, kterým lze toto realizovat za dodržení všech zákonných opatření, je právě referendum. Hnutí SPD opět v tomto volebním období předložilo do Sněmovny novelu ústavního zákona o celostátním referendu. Jsme přesvědčeni, že vzhledem k tomu, co v politice prosazuje vládnoucí pětikoalice, je přijetí zákona o celostátním referendu velmi aktuální a potřebné.

Pevně si stojíme za stanoviskem, že občané musí mít právo v referendu rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se budoucnosti země.

15. 4. 2022

Milí přátelé, přeji vám všem příjemné a klidné Velikonoce!

Opět nadešel čas velikonočních svátků a my máme možnost po dvouleté pauze, zapříčiněné koronavirovými opatřeními, oslavit Velikonoce tak, jak jsme zvyklí, se svými rodinami, blízkými a přáteli a uctít tradice, které tento křesťanský svátek doprovází.

Hnutí SPD na základě našeho programu hájí a prosazuje občanskou i národní svobodu, přímou demokracii na základě širokého referenda, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Bojujeme za dědictví našich předků, kteří udrželi a vybojovali naše národní práva, a nikdy nepřipustíme jejich zcizení. Naši občané mají právo žít v zemi, která je jejich dědictvím, a udržovat její kulturu a tradice, mezi které oslava velikonočních svátků bezesporu patří.   

Termín Velikonoc je pohyblivý, datum se rok od roku mění a připadá na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, tedy na měsíc březen či duben. Letos vycházejí dva dny pracovního volna v souvislosti s velikonočními svátky na dnešní den a následující pondělí 18. dubna. Velikonoce jsou největším svátkem křesťanů, kdy během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a Velikonoční neděle si věřící připomínají umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tyto dny jsou součástí naší křesťanské kultury a tradic.

Velikonoce kromě svého křesťanského obsahu zahrnují také lidové zvyky spojené s jarním novoročím, obnovou přírodních sil a zahájením zemědělských prací. Objevují se tak různé obyčeje a magické praktiky, které mají zajistit ochranu a plodnost. V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Velikonoční pondělní ráno je typické tím, že muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí a pronášejí koledy. Za odměnu dostanou od vyšupaných dívek a žen barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky studené vody.

Hnutí SPD přeje všem pohodové a klidné prožití velikonočních svátků. Zachovejme tradice, které se k tomuto svátku jara váží, a předávejme je budoucím generacím.

13. 4. 2022

Vládní koalice demobloku zrušením interpelací porušuje Ústavu!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy pomáhá více Ukrajincům než občanům České republiky. Česká republika zažívá největší zdražování od roku 1998. Občané dále chudnou, ale vláda Petra Fialy v praxi prokazuje, že se nehodlá „starat o lidi". Jediné hnutí SPD odmítá vznik americké vojenské základny na území ČR, který prosazuje vláda Petra Fialy. Požadujeme, aby občané rozhodli v referendu. Pokud by se Marine Le Pen stala prezidentkou Francie, byla by to tvrdá rána pro nikým nevolené elitáře z Evropské unie. Ukazuje se, že hnutí STAN je podnikatelsko-politický projekt úzké skupiny lidí. Vládní koalice demobloku zrušením interpelací porušuje Ústavu. Premiér se bojí podívat veřejnosti do očí, protože neřeší chudnutí českých občanů.

1. Vláda Petra Fialy pomáhá více Ukrajincům než občanům České republiky.

Podle dostupných informací k nám přišlo v souvislostí s konfliktem na Ukrajině více než 340 tisíc uprchlíků a bylo jim uděleno více než 275 tisíc víz. Podle sdělení ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky v nedělní Partii na TV Prima se z nich pouhých 10 tisíc hlásí o práci. To jsou pouhá 3 % z celkového počtu. Dochází tak na naše slova, že k nám přišli Ukrajinci, kteří převážně čerpají solidární a humanitární příspěvky z našeho rozpočtu. Navíc, koordinace mezi kraji stále nefunguje a spousta Ukrajinců zde také pobývá mimo registrační systém. Jsou kraje, které jsou přetíženy (Praha, Středočeský kraj) a dále vázne komunikace mezi úřady. Požadujeme opakovaně po vládě předložení strategie pro zvládání této uprchlické krize, jelikož hrozí problémy s udržitelností našeho sociálního, zdravotního a školského systému a sociální pnutí v naší společnosti. Rozumíme obavám našich občanů a považujeme tyto obavy za oprávněné. Hnutí SPD je přesvědčeno, že pomoc ukrajinským uprchlíkům by měla být přiměřená a časově omezená. Vláda Petra Fialy pomáhá více Ukrajincům než občanům České republiky. Řešením zdražování není další přiznávání příspěvků na bydlení našim tzv. nepřizpůsobivým občanům, které navrhuje ministr Jurečka (KDU-ČSL), ale je potřeba přijímat celoplošná opatření pro pomoc všem našim slušným a pracujícím občanům, tak jak to dělají vlády v okolních státech. Vláda Petra Fialy neřeší zdražování a další problémy českých občanů.

2. Česká republika zažívá největší zdražování od roku 1998. Občané dále chudnou, ale vláda Petra Fialy v praxi prokazuje, že se nehodlá „starat o lidi".

Česká republika má aktuálně třetí nejvyšší inflaci v Evropě ve výši 12,7 %. Občané tak dále chudnou a jejich životní úroveň se snižuje a v důsledku zásadně chybných rozhodnutí vlády se bude dále zhoršovat. Ceny ve spotřebním koši v ČR meziročně vzrostly u pohonných hmot o 31 %, plynu a másla o 30 %, mouky o 25 %, cukru o 24 %, elektřiny o 22 % a mléka o 18 %. Oprávněná nespokojenost veřejnosti roste, téměř polovina obyvatel se musí v současné době výrazně anebo zásadně omezovat ve svých potřebách. Rapidně vzrostl počet nových exekucí a mnoho občanů se ocitá v nouzi. Současná Fialova vláda ale stále odmítá přijmout plošná opatření ve smyslu zastropování cen anebo snížení daní. Vláda navrhla pouze naprosto nedostatečné snížení spotřební daně na benzín a naftu o 1,50 Kč na litr, navíc to má platit až od června do konce září. Návrh musí ještě schválit Parlament. Vláda Petra Fialy (ODS) v praxi prokazuje, že se nehodlá „starat o lidi", jak prohlásila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Musíme společně dotlačit vládu k demisi.

3. Jediné hnutí SPD odmítá vznik americké vojenské základny na území ČR, který prosazuje vláda Petra Fialy. Požadujeme, aby občané rozhodli v referendu.

Vláda Petra Fialy (ODS) chce zřídit v ČR americkou vojenskou základnu s americkými vojáky. Po Velikonocích o tom bude iniciativně v USA jednat ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Hnutí ANO tento návrh vlády podporuje. V nedělní Partii v TV Prima to řekl poslanec, místopředseda hnutí ANO a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). Ministr Jurečka v této souvislosti již zmiňuje letiště v Ostravě-Mošnově anebo v Přerově. Zřízení cizí vojenské základny na našem území je zásadním zásahem do samostatnosti naší země. Tento úmysl před volbami současné vládní strany tajily před veřejností. SPD je tedy JEDINOU stranou v Parlamentu, která je proti americké vojenské základně v ČR. Nesouhlasíme s trvalou přítomností jakýkoliv cizích vojsk na území ČR. Říkáme jasné NE CIZÍM ZÁKLADNÁM na našem území a vytvořili jsme i petici proti jejímu zřízení v ČR, kterou lze nalézt na webu zde a kterou mohou naši občané podepsat, aby jí mohl Parlament projednat. Prosazujeme modernizaci a změnu koncepce výstavby naší armády na obranu území našeho státu a našich občanů místo dosavadního pouhého expedičního sboru pro zahraniční mise. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje přijetí funkčního zákona o referendu, ve kterém by občané měli možnost rozhodnout o zásadních společensko-politických a bezpečnostních otázkách směřování naší země, jako je například členství v EU anebo právě zřízení základny cizích vojsk na našem území. Současná vládní koalice ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů a také hnutí ANO zákon o referendu odmítají. Z toho je naprosto jasné, že si nepřejí, aby občané o čemkoli důležitém rozhodovali, zatímco vláda koná zásadní kroky, které před volbami tajila.

4. Pokud by se Marine Le Pen stala prezidentkou Francie, byla by to tvrdá rána pro nikým nevolené elitáře z Evropské unie.

V neděli proběhlo ve Francii první kolo prezidentských voleb, ve kterém do druhého kola postoupila kandidátka Národního sdružení Marine Le Pen. Hnutí SPD je společně s Národním sdružením a dalšími osmi stranami a jejich 65 europoslanci sdruženo ve společné vlastenecké a euroskeptické frakci Evropského parlamentu s názvem Identita a demokracie (ID). Blahopřejeme proto Marine Le Pen k tomuto skvělému výsledku a držíme jí palce i do kola druhého, které proběhne 24. dubna a ve kterém se utká se současným probruselským liberálním prezidentem Emmanuelem Macronem. Pokud Marine Le Pen, která mj. tvrdě kritizuje Macronovu proimigrační politiku, vyhraje druhé kolo prezidentských voleb, bude to po brexitu a výsledku voleb v Maďarsku a Srbsku další rána pro nikým nevolené elitáře z Evropské unie.

5. Ukazuje se, že hnutí STAN je podnikatelsko-politický projekt úzké skupiny lidí.

Sněmovna se minulý týden mimořádně sešla z podnětu hnutí SPD kvůli provizi europoslance Stanislava Polčáka (STAN) osm milionů v kauze Vrbětice. Polčák žádal osmimilionovou odměnu z veřejných peněz za pomoc při schválení zákona na odškodné za následky výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Trváme na tom, aby Polčák rezignoval na mandát poslance Evropského parlamentu. Projednávání případu Polčák v Poslanecké sněmovně ale nebylo vůbec zahájeno. Sněmovna totiž neschválila návrh programu mimořádné schůze, protože poslanci koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN jednání o případu Polčák zablokovali. Tím dokázali, že schvalují jeho nemorální jednání. Ukazuje se, že hnutí STAN je podnikatelsko-politický projekt úzké skupiny lidí. Za všechny stačí zmínit podnikání v daňovém ráji na Kypru a v solárním byznysu místopředsedy a stále náměstka hejtmanky Středočeského kraje Věslava Michalika či stáž v USA teď už bývalého poslance Jana Farského. Hnutí STAN se tváří, že hájí zájmy malých obcí, přičemž ale obchoduje se zákony. Hnutí SPD již dlouhodobě navrhuje zavedení přímé volby politiků, což by zároveň umožnilo i jejich odvolávání.

6. Vládní koalice demobloku zrušením interpelací porušuje Ústavu. Premiér Petra Fiala se bojí podívat veřejnosti do očí, protože neřeší chudnutí českých občanů.

Poslanci vládní koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN zrušili minulý týden ústní interpelace na premiéra a ministry vlády, takže opoziční poslanci je nemohou donutit k vysvětlení jejich činnosti. Přestože je vláda Petra Fialy (ODS) u moci již více než 100 dnů, tak ústní interpelace proběhly za celou dobu pouze třikrát. Každý poslanec přitom složil slib, že bude dodržovat Ústavu ČR. V ní je jasně uzákoněno, že vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně. Zrušení interpelací z minulého týdne je tedy podle hnutí SPD porušením Ústavy ČR. Premiér Fiala se vyhýbá interpelacím, aby nemusel odpovídat v přímém přenosu na otázky opozičních poslanců, jak a kdy chce vláda řešit zejména migrační krizi, rostoucí ceny energií, pohonných hmot, potravin, hypoték a krotit inflaci. Poslanci vládní pětikoalice tímto krokem dokázali, že se nemohou podívat veřejnosti do očí. Pro poslanecký klub SPD je takový postup zcela nepřijatelný.

12. 4. 2022

Gratulujeme Marine Le Penové k postupu do druhého kola prezidentských voleb!

Kandidátka Národního sdružení Marine Le Penová naplnila očekávání svých příznivců a postoupila do druhého kola francouzských prezidentských voleb. 

K tomu, aby pět let úřadovala v Elysejském paláci jako francouzská prezidentka, musí vyhrát závěrečný souboj se současným prezidentem Emmanuelem Macronem. Ten se uskuteční v rámci druhého kola prezidentských voleb v neděli 24. dubna. Bude se tak opakovat situace z minulých prezidentských voleb, ve kterých voliči rozhodovali ze stejných kandidátů. Nakonec uspěl Emmanuel Macron. Letos by se mohla situace obrátit, a zvítězit by mohla Marine Le Penová, které bychom to velmi přáli. Poslední zveřejněný průzkum ze dne 30. března, který si nechala u agentury Elabe vypracovat televize BFM spolu s týdeníkem Express, dává v případě vzájemného střetu Macronovi už jen o pět procentních bodů více než Le Penové. Macron tak ztratil oproti průzkumu z 16. března sedm procent, naopak preference Marine Le Penové o sedm procent stouply.

Výsledky nedělních prezidentských voleb potvrdily, že žádný z kandidátů nezískal v prvním kole dne 10. dubna nadpoloviční většinu hlasů, a tak se bude 24. dubna konat kolo druhé, do kterého postoupili první dva kandidáti z prvního kola. Jedná se o Emmanuela Macrona, který dosáhl zisku 27,84 % voličských hlasů a Marine Le Penovou, která se ziskem 23,15 % voličských hlasů skončila druhá. Oficiální výsledky zveřejnilo francouzské ministerstvo vnitra. Volební účast byla více než 73 procent. Opět se tak očekává velmi vyrovnaný duel mezi Marine Le Penovou a Emmanuelem Macronem.

Hnutí SPD bude přát vítězství šéfce Národního sdružení a naší kolegyni z evropské vlastenecké frakce Identita a demokracie (ID) Marine Le Penové. V současné době tvoří jádro frakce ID právě poslanci francouzského Národního sdružení, italské Ligy a německé Alternativy pro Německo. Jsou zde zastoupeni i dva naši europoslanci za hnutí SPD.

8. 4. 2022

S vlasteneckou a konzervativní politikou Viktora Orbána souhlasí většina Maďarů! 

V neděli dne 3. dubna se konaly v Maďarsku volby, v jejichž rámci rozhodovali oprávnění maďarští voliči o složení nového parlamentu. Výsledek těchto voleb byl jednoznačný. Maďarský premiér Viktor Orbán v nich s jasnou převahou zvítězil a bude vládnout zemi již páté volební období a čtvrté volební období v řadě.

Hnutí SPD uvítalo vítězství premiéra Viktora Orbána v parlamentních volbách, ve kterých jeho strana FIDESZ získala s podporou Křesťanských demokratů téměř 54 procent. Naše hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, že nechce být provincií Evropské unie, ale prioritně chce rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku, která úzce spolupracuje se všemi státy na bázi vzájemného respektu a dohod, podporuje spolupráci Visegrádu a zemí střední Evropy. Pro nás je Česká republika na prvním místě a naši občané jsou ti, kteří by měli profitovat z uplatňované vládní politiky. Stejný názor vůči svým občanům zastává též maďarský premiér Viktor Orbán, a to i na úkor silné kritiky EU, a proto má naší podporu.

Strana FIDESZ maďarského premiéra Viktora Orbána s hlavním volebním heslem „MÍR A BEZPEČNOST“ získala v nedělních volbách ústavní většinu 135 mandátů z celkového počtu 199 křesel. Společná kandidátka opozice šesti stran dostala zhruba 35 procent hlasů, což jí zajistilo pouze 56 křesel. Do parlamentu se poprvé dostala také krajně pravicová strana Naše vlast, která získala šest procent hlasů a sedm mandátů. Jedno poslanecké křeslo obsadí i zástupce německé menšiny.

Premiér Orbán se v předvolební kampani prezentoval jako pragmatik, který zajistí, že Maďarsko zůstane mimo válku na Ukrajině a neoctne se bez dodávek energetických surovin. Šestičlennou opoziční alianci naopak obviňoval z toho, že zemi zavleče do konfliktu. Poté, co byl oficiálně prohlášen za vítěze parlamentních voleb, ve svém projevu prohlásil: „Bylo to obrovské vítězství. Dosáhli jsme vítězství tak velkého, že ho lze vidět z Měsíce a určitě je vidět z Bruselu.“ Od začátku války na Ukrajině přešlo hranici do Maďarska přes půl milionu uprchlíků, kterým Orbánova vláda poskytla vstřícný přístup a postarala se o ně. Důsledně ale odmítá dodávat Ukrajině zbraně a povolit jejich transport přes své území.

Hnutí SPD velmi přeje Viktoru Orbánovi toto vítězství. I když se proti němu spojila celá opozice šesti stran, on v tak důležitých parlamentních volbách zvítězil, a ještě si svou pozici upevnil. Maďarští občané tak ocenili, navzdory probruselským přitakávačům, že pro Orbána jsou Maďaři na prvním místě. Stejné stanovisko zastává hnutí SPD, pro které jsou naši slušní a pracující občané na prvním místě.

6. 4. 2022

Hnutí SPD podporuje mírová jednání a ukončení válečného konfliktu na Ukrajině!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda chce přijmout 600 tisíc ukrajinských uprchlíků, aniž představila plán na zvládnutí této situace. Zdravotní systém je již před kolapsem a stát nemá další kapacity. Vláda Petra Fialy nese plnou odpovědnost za to, že zásobníky plynu jsou naplněny na pouhých 10 % a nemáme dostatečné zásoby plynu. Více než milion českých domácností míří do energetické chudoby, ale vláda Petra Fialy (ODS) na ně kašle. Na rozdíl od poslankyně Pekarové Adamové si myslíme, že by se vláda měla starat o lidi. Gratulujeme vlastenci Viktoru Orbánovi k vítězství v maďarských volbách. Podporujeme projekt V4 a odpor proti diktátu Bruselu. Vláda neřeší drakonický nárůst cen pohonných hmot. Poslancům SPD se podařilo sehnat podpisy ke svolání schůze Sněmovny ohledně provize osm milionů korun z veřejných peněz pro europoslance STAN Polčáka. Ať předseda STAN Rakušan celou věc vysvětlí. Hnutí SPD podporuje mírová jednání a ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. Proběhlo pracovní setkání zástupců vedení regionálních organizací SPD, které řešilo přípravu na komunální a senátní volby a podpořilo přijímání vlasteneckých občanů do SPD.

1. Vláda Petra Fialy chce přijmout do ČR 600 tisíc ukrajinských uprchlíků. Zdravotní systém je již před kolapsem a stát nemá další kapacity.

Ukrajinských uprchlíků je u nás již více než 320 tisíc a další stále přicházejí. Podle krizových plánů je náš stát schopen přechodně zvládat uprchlickou krizi do dvou procent populace, což je 200 tisíc uprchlíků. Tento počet je ale již dávno překonán, přičemž představitelé vládní koalice hovoří o neomezeném přijímání uprchlíků a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) již hovoří o možném příchodu 500 až 600 tisíc Ukrajinců a jejich integraci a začlenění do společnosti. Vláda Petra Fialy (ODS) nemá ani po více než měsíci připravený žádný plán, chybí koordinace mezi kraji, ve školách chybí kapacity, což vzbuzuje nespokojenost českých rodičů a oprávněné obavy o vzdělání jejich dětí, a náš zdravotní systém je již před kolapsem, konkrétně v oblastech dětského lékařství a léčení vzácných nemocí. Dále také klesá úroveň poskytování dlouhodobě odkládané zdravotní péče pro naše občany způsobená situací kolem covidu. Občané si také stěžují na to, že jsou u lékaře přednostně ošetřováni Ukrajinci na úkor našich potřebných občanů. Fialova vláda lhala, když našim občanům veřejně tvrdila, že se jich nouzový stav nebude týkat. Opak je pravdou. Celkové náklady českého státu na zvládání migrační vlny se již po jednom měsíci vyšplhaly na desítky miliard korun. Současná vláda dává svými kroky přednost Ukrajincům před českými občany, například pravidly pro ubytování uprchlíků. Hnutí SPD je pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, avšak pouze na nezbytně nutnou dobu a po skončení konfliktu by se měli vrátit zpět budovat svoji zemi. Hrozí kolaps našeho sociálního a zdravotního systému a velké sociální pnutí v naší společnosti. Rozumíme obavám našich občanů a považujeme tyto obavy za oprávněné. Požadujeme po Fialově vládě, aby konečně předložila strategii pro zvládání této uprchlické vlny. Ptáme se, kde chce vláda Petra Fialy (ODS) vzít v současném deficitním rozpočtu, který má jen za letošní rok schodek 280 miliard korun, peníze na dlouhodobou integraci 600 tisíc ukrajinských uprchlíků? Hnutí SPD odmítá pod pláštíkem nouzového stavu další zadlužování státu na úkor našich občanů, kteří to ale nakonec všechno zaplatí v rostoucích cenách všeho. Nouzový a válečný stav je na Ukrajině, a nikoliv u nás. To je názor SPD.

2. Vláda Petra Fialy nese plnou odpovědnost za to, že zásobníky plynu jsou naplněny na pouhých 10 % a nemáme dostatečné zásoby plynu.

„Pokud by Rusko okamžitě zastavilo dodávky plynu, situace v České republice by prakticky neměla řešení", řekl minulý čtvrtek poslancům ve Sněmovně náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. Ceny plynu mohou vzrůst v průběhu krátké doby na násobky dnešních cen. Premiér Fiala (ODS) přitom před týdnem tvrdil, že když Rusko zastaví dodávky plynu, tak to pro nás žádný problém není. Premiér Fiala je tedy podle všeho nekompetentní a zřejmě lže. Česká republika je totiž závislá na plynu z Ruska z více než 90 %. Současná vláda nese plnou odpovědnost za to, že naše zásobníky plynu jsou naplněny na pouhých 10 % a celkově máme plyn na 26 dnů (podle počasí). Pokud by došlo ze strany Ruska skutečně k přerušení dodávek plynu, potom by nastala pro Českou republiku kritická situace. Přednostně by byly dodávky plynu pouze do subjektů kritické infrastruktury (nemocnice, zdravotnická zařízení) a do 2,6 milionu domácností. V podstatě by se tím zastavily dodávky do průmyslových podniků a došlo by i ke ztrátě pracovních míst. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN), který má energetiku v gesci, s novináři ale nekomunikuje a pokud dělá tiskové konference, tak bez dotazů novinářů. To je v této situaci, kdy mají lidé oprávněné obavy a žádají informace, doslova skandální. Podle hnutí SPD je potřeba zajistit energetickou a potravinovou soběstačnost České republiky a dostavět nové bloky jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně a zajistit strategické zásoby plynu. Vláda Petra Fialy (ODS) není vládou odborníků, a proto by měla podat demisi!

3. Více než milion českých domácností míří do energetické chudoby, ale vláda na ně kašle. Na rozdíl od předsedkyně vládní TOP 09 Pekarové Adamové si myslíme, že by se vláda měla starat o lidi.

Více než milion českých domácností míří do energetické chudoby, ale vláda Petra Fialy (ODS) na ně kašle. Domácnosti se podle zjištění Českého statistického úřadu také obávají, že pokračující bezprecedentní růst cen a důsledky válečného konfliktu na Ukrajině povedou ke zhoršení celkové ekonomické situace i jejich vlastní finanční situace v období následujících dvanácti měsíců. Koaliční vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN dosud nepřijala, na rozdíl od okolních států, žádná plošná řešení na pomoc našim občanům se zdražováním energií, potravin a bydlení. Hnutí SPD navrhuje po vzoru okolních států snížit daně či zastropovat ceny na energie, vybrané základní potraviny, pohonné hmoty a na hypotéky.  Nespokojenost občanů s nečinností vlády stoupá. Tím, že se vláda od dubna rozhodla navýšit životní a existenční minimum o 10 % částečně pomůže pouze přibližně 5% občanů. Hnutí SPD podporuje zvýšení životního a existenčního minima, ale zvýšení by mělo být o 15 % tak, aby se zohlednil i růst inflace za minulý rok, kdy se životní minimum nezvyšovalo. Pomohli bychom tak více slušným a pracujícím rodinám a domácnostem. Podle ekonomů se může inflace koncem roku vyšplhat i na 14 %. Zároveň odmítáme arogantní výrok předsedkyně Poslanecké sněmovny a vládní TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která v televizi Prima prohlásila, že „vlády se nemají starat o lidi...".

4. Vláda neřeší drakonický nárůst cen pohonných hmot. Podporujeme požadavky dopravců na snížení daně z pohonných hmot, protože zdražení dopravy citelně zdražuje úplně vše.

V pondělí proběhl protest dopravců, ve kterém hrozili blokádou vybraných hlavních tepen velkých měst a dálnic a také hraničních přechodů. Byla to reakce na skutečnost, že vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN dlouhodobě neřeší situaci v souvislosti s drakonickými cenami pohonných hmot, přičemž drtivá většina sousedních zemí pomoc svým dopravcům i občanům již schválila. Mezi hlavní požadavky dopravců patří zejména zastropování cen nafty a snížení sazby spotřební daně z nafty o 5 Kč/l do 30. června letošního roku. Hnutí SPD souhlasí s požadavky dopravců, které jsou podle nás legitimní. Vláda Petra Fialy (ODS) by si měla uvědomit jasné propojení mezi dopravou a cenovou hladinou, protože doprava je páteří české ekonomiky. Zdražování pohonných hmot není ale jediným problémem české autodopravy. Jedná se pouze o špičku pomyslného ledovce. Česká doprava už nadále není schopna za stejných cenových podmínek při daných odvodech státu (spotřební daň, silniční daň, mýto, odvody za zaměstnance) a při míře zdražení veškerých vstupů (údržba vozidel, citelné zdražení nákladní techniky a zaměstnanců, energie) vykonávat své služby. Zdražení poskytování služeb nákladních dopravců zároveň znamená citelné zdražení veškerého zboží pro konečného spotřebitele. To hnutí SPD odmítá a vyzývá vládu Petra Fialy (ODS), aby svými regulačními nástroji situaci našich dopravců i občanů urychleně řešila.

5. Gratulujeme vlastenci Viktoru Orbánovi k vítězství ve volbách. Podporujeme projekt V4 a odpor proti diktátu Bruselu.

V neděli proběhly v Maďarsku parlamentní volby, ve kterých opět drtivě a podle očekávání vyhrála nejsilnější parlamentní strana FIDESZ premiéra Viktora Orbána, který tak bude již po čtvrté za sebou premiérem. Hnutí SPD blahopřeje vlasteneckému a pronárodnímu Viktoru Orbánovi k vítězství, které je výsledkem vlasteneckého programu strany FIDESZ. Hnutí SPD podporuje spolupráci Visegrádu (V4) a zemí střední Evropy. Maďaři poznali, že pod vedením Viktora Orbána se na poli EU nebojí prosadit svůj vlastní názor a nebojí se říct Bruselu NE!

6. Poslancům SPD se podařilo sehnat podpisy ke svolání mimořádné schůze Sněmovny ohledně Polčákovy provize osm milionů. Ať předseda STAN Rakušan celou věc vysvětlí.

Poslaneckému klubu SPD se podařilo shromáždit dostatečný počet podpisů na svolání mimořádné schůze Sněmovny na tento čtvrtek 7. dubna za účelem projednání politického podnikání místopředsedy hnutí STAN, europoslance a advokáta Stanislava Polčáka. Polčák totiž za téměř osmimilionovou provizi z veřejných peněz prosazoval v minulém volebním období zákon o odškodnění pro obce za výbuch ve Vrběticích. Také si účtoval z veřejných peněz za setkání s poslanci ve Sněmovně 47 tisíc korun za hodinu. To, že má za prosazení zákona Polčák slíbenou mnohamilionovou provizi, ale nikomu ve Sněmovně předem před hlasováním o zákonu neřekl. Polčák sice rezignoval na funkci místopředsedy hnutí STAN, nicméně stále odmítá rezignovat na štědře placenou funkci europoslance. Budeme požadovat, aby ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan tuto záležitost před Sněmovnou objasnil a vysvětlil. Pro SPD je tento Polčákův postup zcela nemorální a nepřijatelný! Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků a jejich hmotné odpovědnosti, který by tuto a podobné situace umožnil řešit. Stávající vládní koalice Petra Fialy (ODS) nám jej však opakovaně odmítá zařadit na pořad schůze, projednat a schválit.

7. Hnutí SPD podporuje mírová jednání a ukončení válečného konfliktu na Ukrajině.

Minulý týden proběhlo další kolo rusko-ukrajinských mírových rozhovorů, které podle vyjádření jednotlivých aktérů zaznamenaly jistý pokrok. Prohlásil to šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Kyjev podle něj dal najevo „podstatně větší pochopení" situace na Krymu a v Donbasu. Podle dostupných informací panuje shoda nad neutrálním a nejaderným statusem Ukrajiny, zákazem cizích vojenských základen a odmítnutí umístění cizích vojsk a jakýchkoli útočných raketových zbraní na území Ukrajiny. Pořádání cvičení za účasti cizích vojsk má být pouze se souhlasem garantujících států včetně Ruska a má vzniknout systém mezinárodních bezpečnostních záruk pro neutrální Ukrajinu. Všech těchto dohod bylo dosaženo při minulých jednáních v Istanbulu. Zbývá tedy najít shodu v otázkách postavení Krymu a Donbasu a tyto body je potřeba dořešit. Hnutí SPD podporuje mírová jednání a ukončení válečného konfliktu. Válka ale neskončí dříve, pokud se budou i nadále dovážet zbraně a munice na Ukrajinu, jak činí i vláda Petra Fialy (ODS).

8. Proběhlo pracovní setkání zástupců vedení regionálních organizací SPD, které řešilo přípravu na komunální a senátní volby a podpořilo přijímání vlasteneckých občanů do SPD.

V sobotu 2. dubna proběhlo v Praze další pracovní setkání zástupců vedení regionálních organizací našeho vlasteneckého hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Hlavním tématem byly podzimní komunální a senátní volby. Cílem byla výměna zkušeností v rámci přípravy na maximální úspěšný výsledek hnutí. Zároveň jsme konstatovali, že je nutné otevřít hnutí SPD pro vlastenecky smýšlející občany v regionech a získávat je pro program našeho hnutí, dále zkvalitňovat členskou základnu a zřizovat další oblastní a místní kluby v místech, kde je naše velká voličská podpora. To jsou závěry z tohoto grémia, kterého se zúčastnilo více než 200 delegátů ze všech Regionálních klubů SPD napříč republikou.

5. 4. 2022

Vláda nechce řešit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými!

Na 16. schůzi Poslanecké sněmovny byla dne 24. března 2022 v rámci opozičního okénka zařazena na náš návrh k projednání novela zákona z dílny hnutí SPD, kterou se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi.

K tomu jenom dodám, že každý čtvrtek v týdnu, kdy je plánované jednání PS, a to v čase od 18 do 21 hodin jsou navrhovány na projednání novely zákonů opozičních stran. Naše hnutí už podalo více než dvacet novel zákonů k projednávání, a tak si každý umí dobře spočítat, jak těžké pro nás bude některé naše zákony protlačit do zdárného konce. A to je tu ještě se svými zákony hnutí ANO.

Hnutí SPD se problematice spravedlivého přerozdělování sociálních dávek dlouhodobě zabývá a už v minulém volebním období před třemi roky předložilo k projednání novelu zákona o hmotné nouzi, neboť prosazuje, že příjemci sociálních dávek musí dodržovat nastavená pravidla. Solidarita a pomoc potřebným je trvalým a samozřejmým projevem každé vyspělé demokratické společnosti, ale pokud se většinová společnost skládá na pomoc ohroženým skupinám spoluobčanů, tak oprávněně očekává, že tato pomoc bude využívána k účelu, pro který je určena, a že se její příjemci budou chovat v souladu s právním řádem a v obecné rovině i v souladu s pravidly slušného a ve společnosti obvyklého chování.

Našim poslancům v čele s Lucií Šafránkovu se podařilo do návrhu změny zákona o hmotné nouzi zapojit i poslance z jiných poslaneckých klubů, kteří přispěli s celou řadou pozměňovacích návrhů. Nakonec to skončilo tak, že těsně před posledním hlasováním vloni v létě ho zablokovali poslanci z Pirátské strany, čímž dali jasně najevo, že oni všechny ty, kteří zneužívají sociální dávky, podporují. Doplatili na to nejvíce, a stále doplácejí, všichni slušní a pracující občané. Návrh zákona v žádném případě nepoškodí občany, kteří z objektivních důvodů nemohou pracovat, tedy naše seniory či zdravotně postižené. Postihne pouze ty, kteří sociální dávky vědomě zneužívají, práci si nehledají, ač jsou práceschopní, a podvádí naše úřady a naše občany, daňové poplatníky.

Nakonec byla tato novela na základě návrhů poslanců Jana Bureše a Jana Bauera z koalice SPOLU vrácena zpátky předkladatelům k dopracování, čímž vlastně byla odsunuta na neurčitou dobu. Z celkového počtu 148 přihlášených poslanců hlasovalo pro vrácení 82, proti bylo 66 poslanců. Poslanci vládní pětikoalice opět prokázali, že jim nezáleží na našich slušných a pracujících občanech. 

Naše hnutí SPD jasně říká, že tento náš návrh novely zákona o hmotné nouzi v žádném případě neohrozí ani jednoho slušného a poctivého člověka, který prokazatelně potřebuje od státu finanční pomoc, a naopak přinese úsporu do státní kasy ve výši půl miliardy korun. Tyto ušetřené finance budou moci být směřovány těm, kteří pomoc státu formou sociální dávky opravdu potřebují a mají na ní prokazatelný nárok. V hnutí SPD slibujeme, že budeme dál ze všech sil bojovat za to, abychom ukončili zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými.

1. 4. 2022

Poslanci hnutí SPD hlasovali proti prodloužení nouzového stavu!

V úterý proběhla 17. schůze Poslanecké sněmovny, která byla svolána kvůli žádosti vlády o souhlas s prodloužením doby nouzového stavu do 31. května 2022.

V hnutí SPD se domníváme, že vláda nouzový stav ke zvládání migrační krize nepotřebuje, neboť veškerá opatření lze řešit prostřednictvím stávající krizové legislativy mnohem mírnějšími opatřeními, než je nouzový stav (např. vyhlášením stavu nebezpečí). Ten je nejnižším z krizových stavů, který mohou orgány České republiky vyhlásit v reakci na mimořádnou událost, jako je například současná migrační krize, kdy není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury. Toho ale vláda nevyužila a dokonce navrhla prodloužení současného nouzového stavu o téměř dva měsíce, konkrétně až do 31. května 2022.

Nic na tom nezměnilo ani stanovisko senátní komise pro ústavu, kde má vládní koalice většinu a podle níž není žádost o téměř dvouměsíční prodloužení nouzového stavu v souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti. Poslanci vládní koalice tak opět vyslali občanům jasný signál, jak oni nahlížejí na dodržování práva a demokracie v naší republice. 

V rámci projednávání tohoto jediného bodu o prodloužení nouzového stavu jsme oponovali argumenty, proč není nutné vyhlašovat další nouzový stav, když lze situaci řešit jinak a nebudou tak omezována práva našich občanů. Dále jsme na vládě požadovali, aby už konečně začala řešit problémy našich občanů, které jim vznikly a dále budou pokračovat z důvodu rostoucích cen pohonných hmot, energií, zdražování potravin a stále rostoucí inflace. Také jsme konstatovali, že vláda v těchto otázkách zcela selhala, a opětovně jsme vyzvali vládní poslance, aby už konečně začali něco pro občany České republiky dělat, aby se z nich postupně nestávali občané závislí na sociálních dávkách.

Po více než devítihodinovém jednání došlo k hlasování. Pro souhlas s prodloužením nouzového stavu do konce května zvedlo ruku 82 ze 148 přítomných poslanců. Pro byli poslanci vládních ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Všichni přítomní zákonodárci SPD hlasovali proti. K tomu ještě dodám, že hnutí ANO navrhlo prodloužení nouzového stavu o 30 dní. V rámci projednávání poslanci za hnutí SPD podpořili mimo jiné doprovodné usnesení ve znění: „Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky o předkládání seznamů všech veřejných zakázek, kde vláda využije nouzový stav k možnosti nákupu bez výběrového řízení."

Hnutí SPD bude ve Sněmovně nadále hájit zájmy všech našich slušných a pracujících občanů, kteří jsou pro nás na prvním místě.

30. 3. 2022

Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém žádáme vládu Petra Fialy, aby konečně oznámila, kde je strop pro přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Sám premiér uznal, že je ČR již na samé hraně svých kapacit. Čeští občané i nadále platí kvůli nečinnosti vlády předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin. Chléb může stát až 60 korun. Shromáždili jsme podpisy pro mimořádnou schůzi Sněmovny kvůli provizi osm milionů korun z veřejných peněz, kterou požadoval europoslanec STAN Stanislav Polčák. Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků. Hlasovali jsme proti vládou navrhovanému nelegálnímu prodloužení nouzového stavu. Hnutí SPD i nadále odmítá vyvážení zbraní a munice na Ukrajinu. Prosazujeme mírová jednání u kulatého stolu, a nikoliv válku.

1. Žádáme vládu Petra Fialy, aby konečně oznámila, kde je strop pro přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Sám premiér uznal, že je ČR již na samé hraně svých kapacit.

V současné době evidujeme na našem území již více než 320 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a další stále přicházejí. Vládní představitelé říkají, že se mají přijímat uprchlíci ze 45 milionové Ukrajiny neomezeně a že jich u nás většina zůstane natrvalo. Přitom si zároveň premiér Petr Fiala (ODS) protiřečí, když tvrdí, že Česká republika je již na samé hraně svých kapacit, který je podle něj ve výši dvou procent domácí populace pro republiku zvladatelný. Tato hranice je již však dávno překonána. Hnutí SPD žádá vládu, aby konečně oznámila plán, a kde je strop pro přijímání uprchlíků. Pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny je podle nás správné, ale pouze přiměřeně, na nezbytně nutnou dobu a po ukončení konfliktu na Ukrajině by se měli vrátit zpět budovat svoji rodnou zemi. V tomto se postoj SPD zásadně liší od postoje Fialovy vlády a hnutí ANO. Vláda stále nepřichází se zásadními opatřeními ve způsobech přijímání uprchlíků a naše republika tuto situaci nebude schopna ekonomicky a sociálně zvládnout. Naši občané mají oprávněné obavy o udržitelnost našeho zdravotního a sociálního systému, situaci na pracovním trhu, ve školství a trápí je zdražování. Fialova vláda odmítá řešit problémy českých občanů, a to je špatně.

2. Čeští občané i nadále platí kvůli nečinnosti vlády předražené ceny energií, pohonných hmot, potravin a bydlení. Chléb může stát až 60 korun.

Válečný konflikt na Ukrajině má vliv i na rostoucí ceny pšenice v České republice. Ukrajina je známá jako „obilnice" Evropy, ale kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu bude ohroženo její pěstování. Česká republika by proto měla podle Svazu pekařů a cukrářů zásadně omezit vývoz pšenice, jejíž cena se právě kvůli bojům na Ukrajině meziročně zdvojnásobila. Běžný chléb by tak mohl stát letos i 60 korun. Prudké zdražení pšenice dále prohlubuje problémy pekařů, kteří se potýkají s rostoucími cenami energií nebo pohonných hmot, a čelí tak existenčním problémům. Pšenice se v současné době obchoduje v průměru 11 tisíc korun za tunu, přičemž loni v březnu stála tuna 5 500 korun. Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelné, abychom pšenici vyváželi a doma přitom byli naši pekaři nuceni pečivo pro občany zdražovat. Opakovaně vyzýváme současnou vládu Petra Fialy (ODS), aby konala. Čeští občané i nadále platí kvůli nečinnosti vlády předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin, přestože velkoobchodní cena plynu za čtrnáct dnů klesla zhruba o 70 %. Koaliční vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN tak nechává české občany v čím dál větších existenčních problémech, přičemž i nadále se všechno pro naše občany zdražuje a naši občané dále chudnou. To je pro SPD nepřijatelné a tato vláda by měla podat demisi.

3. Shromáždili jsme podpisy pro mimořádnou schůzi Sněmovny kvůli Polčákově provizi osm milionů. Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků.

Europoslanec a advokát v jedné osobě Stanislav Polčák (STAN), u kterého se provalilo, že za 8 milionovou provizi z veřejných peněz prosazoval zákon o odškodnění pro obce za výbuch ve Vrběticích, stále odmítá rezignovat na funkci europoslance. Podle serveru Seznam Zprávy měl Polčák od čtyř dotčených obcí požadovat provizi v celkové výši celkem 7,75 miliónu korun. Navíc se ukázalo, že si účtoval i za setkání s poslanci SPD ve Sněmovně 47 tisíc korun za hodinu. To, že má za prosazení zákona Polčák slíbenou milionovou provizi, ale nikomu ve Sněmovně předem před hlasováním neřekl. Poslanecký klub SPD požadoval minulý týden na řádné schůzi Sněmovny, aby se Sněmovna tímto zabývala a aby ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan tuto záležitost vysvětlil. Sněmovna ale hlasy koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN tento požadavek odmítla. Pro SPD je tento Polčákův postup zcela nemorální a nepřijatelný! Proto poslanecký klub hnutí SPD shromáždil potřebné podpisy na mimořádnou schůzi Sněmovny, aby byla tato věc ve Sněmovně řádně projednána a vysvětlena. Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků a jejich hmotné odpovědnosti, který by tuto a podobné situace umožnil řešit. Stávající vládní koalice Petra Fialy nám jej opakovaně odmítá zařadit na pořad schůze, projednat a schválit.

4. Hlasovali jsme proti vládou navrhovanému nelegálnímu prodloužení nouzového stavu.

Odmítáme vládou navržené prodloužení nouzového stavu, který vláda Petra Fialy vyhlásila od 4. března 2022 na dobu 30 dnů. V současné době jej vláda „SPOLU" (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Pirátů a STAN požadovala prodloužit nikoliv o dalších 30, ale rovnou o dalších 58 dnů. Prodloužení o více než 30 dnů najednou je ale nejen podle našeho názoru, ale i podle většiny ústavních právníků nelegální. Vyhlášení nouzového stavu je zcela mimořádný krizový stav, který v případě vyhlášení anebo jeho prodloužení dává vládě a hejtmanům zcela mimořádné pravomoci. Hnutí SPD odmítá nejen nouzový stav, ale zároveň dávat této vládě a hejtmanům bianko šek na další dva měsíce, aby tak mohli mj. nařizovat hoteliérům a osobám poskytujícím ubytovací služby, aby nuceně poskytovali i nadále svoje ubytovací kapacity ve prospěch uprchlíků a mohly být také vládou prováděny nákupy bez výběrových řízení. Veškerá opatření lze řešit prostřednictvím mnohem mírnějších opatření stávající krizové legislativy, než je nouzový stav (např. vyhlášením stavu nebezpečí). Proto poslanecký klub hnutí SPD hlasoval proti prodloužení nouzového stavu, kterým i předchozí Babišova vláda v průběhu posledních dvou let plýtvala a zneužívala jej. V této souvislosti připomínáme, že také hnutí ANO souhlasí s prodloužením stávajícího nouzového stavu. Hnutí SPD je tak jedinou stranou ve Sněmovně, která nesouhlasí s nouzovým stavem.

5. Hnutí SPD i nadále odmítá vyvážení zbraní a munice na Ukrajinu. Prosazujeme mírová jednání u kulatého stolu, a nikoliv válku.

Minulý týden proběhl mimořádný summit NATO kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Summit odsoudil ruskou agresi a mj. rozhodl o posílení svého východního křídla na Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a v Bulharsku. Dále se představitelé zúčastněných států dohodli na tom, že státy NATO Ukrajině poskytnou další vojenskou podporu. Následně na tento summit navázal summit Evropské unie, který navštívil americký prezident Joe Biden, který tak chtěl dokázat jednotu Západu vůči Moskvě. Hnutí SPD i nadále odmítá vyvážení zbraní a munice na Ukrajinu. Prosazujeme mírová jednání u kulatého stolu, a nikoliv válku. Hnutí SPD proto vítá vyjádření Maďarska, které prostřednictvím svého ministra zahraničí Pétera Szijjártó prohlásilo, že bude vetovat rozhodnutí EU, pokud se rozhodne zakázat dovoz energie z Ruské federace, zavést bezletovou zónu na Ukrajinou, či vyslat na Ukrajinu vojenské jednotky. V SPD zastáváme názor, že v rámci Visegrádu je třeba budovat silné, suverénní a národní státy a armády, které budou schopny bránit naše území.

28. 3. 2022

Dnešek patří všem našim učitelům, kteří si zaslouží úctu a respekt!

Tento den je věnován učitelům i proto, že je to velmi důležité povolání. Vždyť právě učitelé se velkou měrou podílí na výchově a vzdělání našich nových generací.

Dnes se slaví Den učitelů. Tento termín byl vyhlášen československou vládou v roce 1955 jako pocta Janu Ámosu Komenskému, který se 28. března roku 1592 narodil. J. A. Komenský, jemuž se přezdívá učitel národů, byl pedagogickým vizionářem, který prosazoval povinnou školní docházku a vzdělání pro všechny. Byl jednoznačným zastáncem svobodného, rovného a demokratického přístupu ke vzdělání.

Hnutí SPD má pro oblast školství jasně definováno, kam by mělo v budoucnu směřovat a jaké poslání a cíle se očekávají od státních institucí, zabezpečujících výuku naší nejmladší generace. V současné době je nutné zastavit snižování kvality vzdělání v České republice, ke které v posledních dvou letech výrazně přispěla forma on-line výuky, která nahradila standardní formu výuky ve všech vzdělávacích institucích. Jednalo se o základní, střední i vysoké školy, včetně odborných učilišť, gymnázií i všech speciálních škol. Tím více úkolů je nyní před všemi, kteří proces vzdělávání v praxi zabezpečují. Musíme ukončit nesystémové školství a přistoupit k centralizovanému školnímu vzdělávacímu plánu s jasně stanoveným obsahem učiva. V našem školství musí skončit ideologizace a ukvapené reformy a též být omezena nadbytečná administrativa, spojená s provozem škol.

Do učebních osnov základních škol musíme zavést předměty, které povedou k výchově a vzdělávání každého žáka, s cílem získání důležitých znalostí pro jeho další život. Požadujeme zavést do učebních plánů základních škol opět takové předměty, jako je občanská nauka a branná výchova, v nichž bude posilováno vlastenectví a připomínány významné události a osobnosti, které se nesmazatelně zasloužily o rozvoj naší krásné republiky, a staly se nedílnou složkou naší historie, kultury a tradic. V rámci studia v učňovských oborech musíme lépe zajistit jejich propojení s profesní praxí. Naopak ze školství musíme odstranit formy genderismu a novodobého neomarxismu. Naše hnutí též dlouhodobě činí kroky vedoucí ke zrušení inkluze v českých školách, neboť se domníváme, že poškozuje kvalitu vzdělání jak dětí v běžné výuce, tak i dětí vyžadující speciální přístup. V naší republice jsme měli vždy špičkovou úroveň speciálního školství přizpůsobenou konkrétním zdravotně postiženým dětem, kterou budeme podporovat.

Hnutí SPD prioritně zastává názor, že učitelé, a to včetně nepedagogických pracovníků ve školství, musí být dostatečně finančně ohodnoceni a též musí cítit podporu státu pro výkon svého povolání, s následným respektem svých žáků a jejich rodičů. Naše hnutí SPD ve Sněmovně vždy podpořilo navýšení platů pro učitele. Školy obecně musí vychovávat k vlastenectví a tradičním rodinným hodnotám. Cílem všech vzdělávacích institucí je co nejlépe připravit naši mladou generaci pro výkon svých budoucích povolání, čímž bude zabezpečen rozvoj České republiky. Za to patří všem, kteří vzdělávací proces zabezpečují, velké poděkování.

25. 3. 2022

Hnutí STAN si plete politiku s podnikáním a jeho důvěryhodnost je na bodu nula!

Hnutí Starostové a nezávislí, které je součástí vládnoucího politického slepence, ztrácí po další nepřijatelné kauze týkající se nakládání s veřejnými financemi důvěru občanů.

V nejnovější kauze figuruje europoslanec a do čtvrtka také místopředseda hnutí STAN Stanislav Polčák. Ten nectil žádné etické zásady, když se nestyděl žádat milionové provize za to, že pomáhal obcím okolo Vrbětic získat odškodnění za výbuchy v muničním skladu. Odškodnění obce dostaly na základě zákona, který vloni schválila Sněmovna, a stát jim vyplatil téměř 310 milionů korun. Sám Polčák měl z této částky získat 2,5 procenta, tedy téměř osm milionů korun. V médiích se objevila smlouva, podle které je hodina jeho práce vyčíslena na téměř 47 tisíc korun. Tak je uplatňována politická kultura ze strany vládní strany v praxi. Požadujeme, aby pan Polčák okamžitě složil mandát europoslance. V rámci prošetřování této kauzy vyplouvají nové skutečnosti, kdy z těchto peněz měli mít provize dle médií i další politici STAN. Konkrétně je to starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák, který měl vyinkasovat 1,16 milionu korun. Tuto odměnu mu navrhli radní Vlachovic, za podpory místostarosty Ladislava Obadala, opět z hnutí STAN.

Připomeňme si také případ, který se týká nevyjasněných otázek kolem podnikání původně nominovaného kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika (místopředseda STAN). Zde bylo poukazováno na jeho podnikání v solárním byznysu a půjčku ve výši desítek milionů korun od společnosti Lowfield Investments z daňového ráje na Kypru. Michalikovy solární firmy též sponzorovaly třemi miliony korun hnutí STAN. Záležitosti financování hnutí a sponzorských příspěvků od firem ze zahraničí od nevyjasněných majitelů prověřují policejní orgány. Věslav Michalik se na základě důkazů zveřejněných v médiích nakonec kandidatury na ministra vzdal.

Jako poslední uvedu případ podvodu na voličích ze strany hnutí STAN, kterého se vědomě dopustil jeho místopředseda Jan Farský. Tento člen nejvyššího vedení hnutí STAN obelhal voliče tím, že přestože v předvolební smlouvě slibovalo hnutí STAN, že se nově zvolení poslanci budou naplno věnovat mandátu poslance, on se nechal nominovat na volební kandidátku, i když už před volbami věděl o tom, že pojede na osm měsíců studovat do USA a nebude se moci věnovat práci poslance. Nakonec až po obrovském tlaku médií a veřejnosti se mandátu poslance vzdal.

Předseda hnutí STAN a současný 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan nepovažuje tyto kauzy za tak důležité, aby je okamžitě řešil a vyvodil jasné závěry – on jenom mlží. Zde jenom zmíním jeho neobjasněnou komunikaci s policejním prezidentem Janem Švejnarem, která proběhla ještě před tím, než byl Vít Rakušan oficiálně jmenován ministrem vnitra, a následné prohlášení policejního prezidenta Švejnara, že si podal žádost o uvolnění ze služebního poměru.

Za naše hnutí SPD mohu konstatovat, že budeme na zjištěné nekalé praktiky těchto politiků neustále poukazovat a žádat je, ať jednotlivé kauzy veřejně objasní, nebo ať čestně odstoupí ze svých dobře placených funkcí, na které přispívají odvodem daní všichni pracující občané.

23. 3. 2022

Budeme hlasovat proti prodloužení nouzového stavu!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že čeští občané stále platí kvůli nečinnosti vlády Petra Fialy předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin, přestože velkoobchodní cena plynu od začátku minulého týdne klesla zhruba o 70 %. Odmítáme nastupující totalitu, protiústavní potlačování občanských práv a cenzuru. Nechceme politické procesy a politické vězně v České republice. Prosazujeme pomoc uprchlíkům z Ukrajiny na nezbytně nutnou dobu a nesmí docházet ke snížení úrovně kvality života našich občanů a také ke snížení úrovně poskytování zdravotní péče. Budeme hlasovat proti prodloužení nouzového stavu. Odmítáme, aby mohla vláda lidem nařídit ubytování uprchlíků. Vláda schválila pobyt vojáků NATO na našem území. Hnutí SPD odmítá cizí vojenské základny i pobyt zahraničních vojáků na našem území. Podpoříme vyslání českých vojáků na Slovensko, pokud nedojde k jejich zneužití pro eskalaci konfliktu na Ukrajině.

1. Čeští občané stále platí kvůli nečinnosti vlády Petra Fialy předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin, přestože velkoobchodní cena plynu od začátku minulého týdne klesla zhruba o 70 %.

Čeští občané stále platí předražené ceny energií, přestože velkoobchodní cena plynu pro evropský trh od začátku minulého týdne klesla zhruba o 70 %. Z maxima, kdy v jednu chvíli jedna megawatthodina stála kolem 345 eur (8.550 korun), cena do poloviny minulého týdne klesla na 102 eur/MWh (2.600 korun). Lidé v ČR ale i tak kvůli nečinnosti současné vlády Petra Fialy musí nadále platit spekulativně předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin, zatímco vlády ostatních evropských zemí občanům účinně pomáhají a zlevňují. Ceny pohonných hmot (PHM) v České republice jsou také stále vysoké. Přestože cena ropy na světových trzích poklesla v mezitýdenním srovnání ze 128 US dolarů na 102 US dolarů za barel, ceny PHM na našich čerpacích stanicích poklesly pouze minimálně. V celostátním průměru tak stále stojí litr nafty 48 korun a litr benzínu 46 korun a tyto ceny jsou stále o čtvrtinu vyšší než před měsícem. Vláda Petra Fialy (ODS) na rozdíl od jiných evropských vlád nenavrhla žádné funkční řešení, jelikož vládou navržené skončení povinného přimíchávání biopaliv do PHM a zrušení silniční daně ve skutečnosti žádný vliv na snižování ceny PHM pro naše občany nepřináší. Koaliční vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN tak nechává české občany v čím dál větších existenčních problémech, přičemž i nadále se všechno pro naše občany zdražuje a naši občané dále chudnou. Přitom Fialova vláda má k dispozici regulační nástroje podobné jako Polsko anebo Maďarsko, anebo další evropské státy. Vláda ale dokazuje, že je neschopná a není občanům prospěšná a dostatečně nereaguje na zdražování a na energetickou krizi. Taková vláda právem ztratí důvěru občanů, protože nehájí jejich zájmy, a měla by proto podat demisi.

2. Odmítáme nastupující totalitu, protiústavní potlačování občanských práv a cenzuru. Nechceme politické procesy a politické vězně v České republice.

Zásadně odmítáme protiústavní potlačování občanských práv tak, jak je provádí současná vláda pětikoalice Petra Fialy, aby tak znemožnila kritiku vlastní neschopnosti řešit skutečné problémy českých občanů a udržela monopolní postavení svých lží. Odmítáme cenzuru pod falešnou záminkou, že „Česká republika je ve válce". Je to lež, válečný stav u nás vyhlášen nebyl a argumentace o hybridní válce se dá zneužít kdykoliv. Pojem dezinformace není nikde definován a umožňuje snadné zneužití na umlčení kritiky. Předmětem vládních sankcí nejsou prokazatelné lži, ale jiné názory a publikování faktů, která jsou potlačována. Současná vláda navíc vyhrožuje sankcemi za slovní projevy pod falešnými záminkami, zatímco vládní lživá propaganda pokračuje. Nechceme politické procesy a politické vězně v České republice. Nesmíříme se s potlačováním demokracie a plíživým nástupem totality v České republice. Hnutí SPD bude nadále bojovat za svobodu a demokracii v ČR.

3. Prosazujeme pomoc uprchlíkům z Ukrajiny na nezbytně nutnou dobu a nesmí docházet ke snížení úrovně kvality života našich občanů a také ke snížení úrovně poskytování zdravotní péče.

Česká republika zažívá největší migrační vlnu ve své historii. V současné době evidujeme na našem území téměř 300 tisíc utečenců z Ukrajiny a další stále přicházejí. Osmkrát větší Německo jich přitom hlásí 200 tisíc. Situace je velmi vážná a bude jenom horší. Pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny je podle nás správné, ale pouze přiměřeně a na nezbytně nutnou dobu a po ukončení konfliktu na Ukrajině by se měli vrátit zpět budovat svoji rodnou zemi. Pokud nebudou v nejbližších dnech z úrovně vlády přijatá zásadní opatření ve způsobech přijímání, bude naše republika ekonomicky a sociálně v obrovských problémech. Opakovaně vyzýváme vládu, aby představila, jaký má plán. Vláda Petra Fialy ale žádný plán nemá. Naši občané mají oprávněné obavy o udržitelnost našeho zdravotního systému, sociálního systému, situaci na pracovním trhu, ve školství a trápí je zdražování, které Fialova vláda odmítá řešit. Je správné pomáhat, ale nesmí docházet ke snížení úrovně kvality života našich občanů a také ke snížení úrovně poskytování zdravotní péče a dlouhodobě odkládaných výkonů.

4. Budeme hlasovat proti prodloužení nouzového stavu. Odmítáme, aby mohla vláda lidem nařídit ubytování uprchlíků.

Odmítáme vládou navržené prodloužení nouzového stavu, který vláda Petra Fialy vyhlásila od 4. března 2022 na dobu 30 dnů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zároveň tímto oznámením lhal, že se to našich občanů nebude týkat. Opak je pravdou. Pokud je totiž vyhlášen nouzový stav, tak lze např. nařizovat hoteliérům a osobám poskytujícím ubytovací služby, aby poskytli svoje ubytovací kapacity ve prospěch uprchlíků. Také mohou být prováděny nákupy bez výběrových řízení. Hnutí SPD odmítá nouzový stav. Veškerá opatření lze řešit prostřednictvím stávající krizové legislativy mnohem mírnějšími opatřeními, než je nouzový stav (např. vyhlášením stavu nebezpečí). S hoteliéry může vláda a hejtmani o ubytování v jejich ubytovacích zařízeních jednat, a nikoliv jim to nařizovat. Takto je to ovšem pro vládu pohodlnější, a to SPD odmítá.

5. Vláda schválila pobyt vojáků NATO na našem území. Hnutí SPD odmítá cizí vojenské základny i pobyt zahraničních vojáků na našem území.

Fialova vláda koalic SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN na konci února v tajném režimu schválila, že na českém území mohou až po dobu 60 dnů působit až dvě stovky cizích vojáků. Upozornil na to server Aktuálně.cz, podle kterého to mohou využívat síly rychlé reakce NATO. Usnesení vláda odtajnila až na začátku března. V současné době probíhají s ohledem na ozbrojený konflikt na Ukrajině také úvahy o trvalém umístění vojsk NATO na našem území. Předsednictvo vládního hnutí STAN se dokonce usneslo na tom, že schvaluje záměr změny české Ústavy tak, aby bylo v Ústavě nově napsáno trvalé zakotvení naší země v NATO včetně možnosti trvalého pobytu cizích vojsk NATO na našem území. Hnutí SPD tyto úvahy odmítá. Říkáme jasné NE jakýmkoli cizím základnám na našem území. Říkáme také jasné NE pobytu zahraničních vojáků na našem území, byť na dobu dvou měsíců. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje přijetí funkčního zákona o referendu, ve kterém by občané měli možnost hlasovat o všech důležitých politických otázkách. Současná vláda nám ale dlouhodobě odmítá zařadit náš návrh zákona o obecném referendu na jednání Sněmovny.

6. Podpoříme vyslání českých vojáků na Slovensko, pokud nedojde k jejich zneužití pro eskalaci konfliktu na Ukrajině.

Sněmovna bude tento týden schvalovat vyslání až 650 českých vojáků na Slovensko. Vyslání je se souhlasem Slovenska, které nám v této souvislosti nabídlo roli vedoucího státu v rámci tohoto bojového uskupení, ve kterém mají být také vojáci z Německa, Polska, Nizozemí, Slovinska a USA. Protože se jedná historicky o území našeho společného státu, nám nejbližší národ, Slovensko souhlasí a jedná se také o stát Visegrádské čtyřky, které jsou našimi nejbližšími partnery, tak toto vyslání podpoříme, avšak žádáme vládu, aby vyjasnila, jaké úkoly budou naši vojáci plnit. Ministerstvo obrany na Ukrajinu již poslalo výzbroj za cca 750 milionů korun a chystá se darování dalšího materiálu až za 1 miliardu korun. S tím SPD nesouhlasí, jelikož takové akce vedou pouze k další eskalaci bojů a tím k dalším lidským ztrátám i na straně ukrajinských vojáků. Chceme mír a diplomatické řešení vedoucí k zastavení bojů, a nikoliv další lidské oběti na Ukrajině.

22. 3. 2022

Nesouhlasíme s odebráním čtrnácti miliard korun zdravotním pojišťovnám!      

Platby státu zdravotním pojišťovnám na veřejné zdravotní pojištění za děti, důchodce, nezaměstnané a další státní pojištěnce mají od 1. července 2022 klesnout o 400 korun měsíčně.

Podle platného nařízení stát od ledna letošního roku odvádí do systému veřejného zdravotního pojištění 1.967 korun za osobu měsíčně. Ze zveřejněného vládního návrhu zákona vyplývá, že od 1. července se odváděná částka sníží na 1.567 korun tak, aby průměr za celý rok dosahoval loňské úrovně. Ministerstvo financí, které návrh připravilo, očekává, že tím uspoří 14 miliard korun ve státním rozpočtu. O stejnou částku se sníží příjmy systému veřejného zdravotního pojištění. Platby státu zdravotním pojišťovnám za děti, důchodce, nezaměstnané a další státní pojištěnce mají tedy od 1. července klesnout o 400 korun měsíčně, což by pro státní kasu dle předkladatele novely tohoto vládního návrhu zákona mělo znamenat čtrnáctimiliardovou úsporu, kterou chce vláda použít na sanování rozpočtového deficitu. Vláda ve svých prohlášení ubezpečuje, že škrty ve zdravotnictví neomezí kvalitu a dostupnost zdravotní péče, s čím ale v hnutí SPD nesouhlasíme.

Poslanci hnutí SPD budou tento zákon obstruovat, protože zásadně nesouhlasíme se zhoršováním dostupnosti zdravotní péče pro naše občany. Podle nás je nutné ve státním rozpočtu škrtat na platbách solárním baronům, nepřizpůsobivým, neziskovkám s politickým programem nebo na předražených zakázkách. Nikoliv na zdravotní péči pro lidi.

Vždy budeme prosazovat, aby byla pro naše občany zachována dostupná a kvalitní zdravotní péče a byl zajišťován rozvoj českého zdravotnictví. Proto budeme též pro navyšování peněz ze státní pokladny pro všechny instituce podílející se na zajišťování potřebné zdravotní a sociální péče pro naše občany. Jedná se o navýšení finančních prostředků pro poskytovatele domácí i sociální péče, lékaře, zdravotní sestry, pečovatele a další zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách. Prosazujeme takovou zdravotní a sociální politiku, která zajišťuje běžnou zdravotní péči v požadované kvalitě, včetně té nemocniční, co nejblíže k pacientovi. Vše je vedeno s cílem, aby mohl být zachován kontakt pacienta s rodinou. Více financí musíme investovat též do rozšíření preventivní péče o seniory a zdravotně postižené osoby, aby jim byla zachována důstojná kvalita života. Samozřejmě by měli být oceněny i ti, kteří těmto osobám pomáhají.

Hnutí SPD dlouhodobě podporuje zachování silné role státu v oblasti zdravotní péče pro občany a bude to požadovat i v budoucnu. Stát nesmí chtít po našich občanech, aby si za standardní kvalitní péči museli připlácet ze svých peněženek. Požadujeme zachování garance státu za dostupnou a kvalitní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Naši poslanci nepodpoří vládní novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

18. 3. 2022

Hnutí SPD nezapomíná na občany se zdravotním postižením!      

Na sobotu 19. března připadá Mezinárodní den invalidů, který celosvětově vyhlásila Mezinárodní federace práce neschopných a civilních invalidů s cílem, abychom nezapomínali na tuto skupinu osob a zajišťovali jim průběžně důstojné podmínky života.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zlepšení podmínek pro zdravotně postižené občany, a to nejen podporou návrhů zákonů s touto problematikou projednávaných v Poslanecké sněmovně, ale i celou řadou novel zákonů z dílny hnutí SPD v této oblasti. V minulém volebním období všichni poslanci za hnutí SPD vždy podpořili zákony projednávané ve Sněmovně ku prospěchu zdravotně postižených osob, jejich rodinných příslušníků, kteří jim poskytují pomoc a péči, a také všem, kteří tuto pomoc v reálu zabezpečují (sociální pracovnice, zdravotní personál atd.). Tato pomoc přímo vychází z našeho programu, neboť chceme umožnit všem osobám v rámci jejich možností aktivní začlenění do chodu naší společnosti, protože jsou její nedílnou součástí.

Zastáváme názor, že všichni naši slušní občané si zaslouží toleranci a respekt, a pro invalidní osoby to platí ještě více. Právě proto je připomínán 19. březen jako Mezinárodní den invalidů, který nás má upozornit, že se hendikepovaní lidé dnes a denně potýkají s obrovskými překážkami, které pro každého zdravého jedince nepředstavují žádný problém.

Hnutí SPD v rámci zlepšení životních podmínek i v tomto volebním období podalo novely zákonů ku prospěchu osob se zdravotním postižením. Jedná se například o změnu zákona o sociálních službách, kde navrhujeme zvýšit příspěvek na péči, která se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve všech stupních závislosti, o 50 procent. Dále jsme předložili novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v jejímž rámci navrhujeme zvýšení tzv. příspěvku na mobilitu z dosavadních 550 Kč měsíčně na 825 Kč měsíčně, protože tento příspěvek byl zvyšován naposledy k 1. 1. 2018 (tedy před více než čtyřmi lety).

V rámci projednávání vládního návrhu Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, sněmovní tisk 144, jsme předložili sedm pozměňovacích návrhů, ve kterých jsme navrhovali převést 5 miliard korun z rozpočtové kapitoly (398) Všeobecná pokladní správa do rozpočtové kapitoly (313) Ministerstvo práce a sociálních věcí. Konkrétně se jednalo o návrh na snížení objemu výdajového ukazatele odvody do rozpočtu Evropské unie z navrhovaných 60 miliard korun na 55 miliard korun. Z těchto peněz jsme např. navrhovali navýšit dávky osobám se zdravotním postižením o jednu miliardu korun. Ve finále naše pozměňovací návrhy nebyly schváleny. Nová vláda tak vyslala našim zdravotně postiženým lidem smutný signál, že oni pro ně nejsou prioritou.

Poslanci hnutí SPD ve Sněmovně navrhují a podporují návrhy zákonů, které slouží ku prospěchu všech našich slušných občanů. Prioritu si zaslouží děti, senioři i osoby se zdravotním postižením.

16. 3. 2022

Hnutí SPD podporuje mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou!     

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy neřeší extrémní zdražování a české občany nechala na holičkách, zatímco vlády ostatních zemí Evropy lidem pomáhají. V ČR je nyní v přepočtu na počet obyvatel dvakrát více uprchlíků, než mělo Německo v době vrcholící imigrační krize. Hnutí SPD podporuje mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Chceme mír, a nikoliv válku. Konflikt na Ukrajině ukazuje všechny slabiny ČR, jako jsou naprosto nedostatečná energetická, surovinová a potravinová soběstačnost a nezávislost. Vláda Petra Fialy se snaží protlačit korespondenční volbu, která je ohrožením demokracie a napomáhá manipulacím.

1. Vláda Petra Fialy neřeší extrémní zdražování a české občany nechala na holičkách, zatímco vlády ostatních zemí Evropy lidem pomáhají.

Neschopnost Fialovy vlády řešit zdražování přichází naše občany doslova pěkně draho. Lidé v ČR musí platit předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin, zatímco vlády ostatních evropských zemí občanům účinně pomáhají a zlevňují. Polsko snížilo DPH na pohonné hmoty z 23 na 8 %, DPH na základní potraviny a plyn na 0 % a elektřinu na 5 %. Maďarsko reguluje ceny potravin a zastropovalo cenu pro pohonné hmoty. Francie limituje zvyšování cen elektřiny a vrací 100 eur šesti milionům domácností. Belgie snížila DPH na elektřinu z 21 % na 6 % od 1. března do 1. července letošního roku. Nizozemí snížilo daně za energie pro 8 milionů domácností. Španělsko také snižuje daně. Bulharsko zmrazilo ceny elektřiny a dalších položek. Rakousko pozastavuje ekologickou daň a vynakládá 1,7 miliardy eur na zmírnění dopadů stoupajících cen elektřiny. Ceny pohonných hmot (PHM) v České republice stouply za poslední týden v průměru již na 50 korun za litr nafty a 47 korun za litr benzínu. Vláda Petra Fialy (ODS) jako „řešení" navrhla skončení povinného přimíchávání biopaliv do pohonných hmot a zrušení silniční daně, což ale ve skutečnosti žádné řešení zdražování není. Ukončení povinnosti přimíchávání biopaliv není povinné a nepochybně bude pokračovat, a navíc by zlevnilo jeden litr pohonných hmot pouze zhruba o jednu korunu. Zrušení silniční daně se dokonce týká pouze vozidel podnikatelů. Tato daň se vypočítává podle objemu motoru a je v rozmezí 1 200 až 4 200 korun za rok. Zrušení silniční daně se netýká všech občanů. Koaliční vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN nechává české občany na holičkách. Nadále se všechno pro naše občany zdražuje. Inflace v únoru byla nejvyšší za posledních 25 let a dosáhla 11,1 %. V poměru k lednovým cenám byl zaznamenán skok o dalších 1,3 %. Předpokládá se, že růst cen bude v nejbližších měsících ještě zrychlovat. Česká národní banka patrně koncem března dále zvýší své úrokové sazby a renomovaní ekonomové již dnes hovoří o inflaci na hranici 13 % a více. Přitom Vláda ČR má k dispozici regulační nástroje podobné jako Polsko anebo Maďarsko, ale dokazuje, že je neschopná a není občanům prospěšná. Kdyby jednala čestně, musela by podat demisi. 

2. V ČR je již nyní v přepočtu na počet obyvatel dvakrát více uprchlíků, než mělo Německo v době vrcholící imigrační krize.

V České republice je nyní více než 200 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a další stále přicházejí. Již v současné době máme v přepočtu na počet obyvatel dvakrát více uprchlíků, než mělo Německo v době vrcholící imigrační krize. Podporujeme pomoc ukrajinským uprchlíkům po nezbytně nutnou dobu. Zaznamenáváme však také velké množství zpráv od našich občanů, kteří mají v této souvislosti a vzhledem k velmi zadluženému státnímu rozpočtu obavy o udržitelnost našeho zdravotního systému, situaci na pracovním trhu, ve školství, bezpečnost a trápí je zdražování. Ze strany vlády Petra Fialy stále chybí, přes opakované výzvy, informace o plánu, jakým konkrétním způsobem chce vláda tyto klíčové oblasti řešit a nebyl narušen sociální smír v naší republice. Vládou Petra Fialy (ODS) jsou uprchlíkům přiznávány větší dávky na osobu (5 tisíc korun), než je pro české občany částka životního minima (3 860 korun jednotlivec a 6 250 korun dva dospělí). Zásadně také postrádáme v této věci aktivitu OSN a OBSE. Navíc, vláda odsouhlasila škrtnutí 14 miliard korun pro zdravotní pojišťovny, což zhorší dostupnost zdravotní péče. S tím hnutí SPD nesouhlasí.  

3. Hnutí SPD podporuje mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Chceme mír, a nikoliv válku.

Mezi Ruskem a Ukrajinou proběhlo v turecké Antalyi minulý týden další jednání, tentokrát mezi ministry zahraničí Lavrovem a Kulebou, o podmínkách ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. Podle dostupných informací tato schůzka nepřinesla zásadní posun. Očekáváme nalezení východiska, které umožní zajištění bezpečí, stability v celém regionu a ukončení tohoto ozbrojeného konfliktu. Přesto však na obou stranách k jistým posunům dochází, protože prezident Ruské federace Vladimir Putin připustil společné jednání k nalezení východiska k ukončení bojů s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenskym a aktivně v této věci vystupuje v roli prostředníka zejména stát Izrael. Hnutí SPD toto vítá. Chceme mír, a nikoliv válku, a proto i nadále odmítáme vývoz zbraní a munice na Ukrajinu, který podporuje pouze další eskalaci konfliktu.

4. Konflikt na Ukrajině ukazuje všechny slabiny ČR, jako jsou naprosto nedostatečná energetická, surovinová a potravinová soběstačnost a nezávislost.

Konflikt na Ukrajině ukazuje všechny slabiny ČR, jako je naprosto nedostatečná energetická, surovinová a potravinová bezpečnost. Již v roce 2016 jsme v programu SPD popsali tyto zásadní nedostatky společně s nepřipraveností ČR v oblasti bezpečnostní a obranné politiky a navrhovali jsme konkrétní změny v legislativě a koncepci výstavby české armády, protože naše armáda musí být připravena na obranu území našeho státu. Česká armáda nesmí sloužit jako expediční sbor sloužící cizím zájmům. Dnes dochází na naše slova a je zcela evidentní, že k těmto změnám dojít musí. Hnutí SPD bude nadále prosazovat nutné změny v obranné a bezpečnostní politice ČR. Vláda Petra Fialy také neplní povinnost připravit energetickou koncepci ČR a dostatečné strategické zásoby surovin a potravin pro krizové stavy. Hnutí SPD také dlouhodobě prosazuje přímou účast občanů na rozhodování o zásadních otázkách, jejíž nutnou podmínkou je přijetí funkčního zákona o referendu.

5. Vláda Petra Fialy se snaží protlačit korespondenční volbu, která je ohrožením demokracie a napomáhá manipulacím.

Vláda Petra Fialy (ODS) evidentně považuje za svou prioritu zavedení „korespondenčních voleb" a chce ji projednat již na následující schůzi Sněmovny, která začíná 22. března. Přijetí této novely volebního zákona je ohrožením demokracie a ohrožuje regulérnost voleb. Svědčí o tom zkušenosti ze zahraničí (viz poslední prezidentské volby v USA a Rakousku). Jelikož v případě korespondenčních voleb nelze zajistit tajnou volbu, tak neexistuje jistota, že odesílatelé volebních lístků skutečně volili sami a nezávisle. Proto hnutí SPD sbírá podpisy pod „Petici proti ohrožení demokracie prostřednictvím korespondenční volby", kterou lze najít na tomto odkazu https://www.spd.cz/wp-content/uploads/2022/02/Petice-proti-ohro%C5%BEen%C3%AD-demokracie-prost%C5%99ednictv%C3%ADm-koresponden%C4%8Dn%C3%AD-volby-final.pdf a vyzýváme naše členy, příznivce a širokou veřejnost o připojení podpisů pod tuto petici a také o její maximální šíření, aby mohla být včas projednána Petičním výborem Sněmovny.

15. 3. 2022

Je třeba si neustále připomínat začátek německé okupace Československa!               

Dnes je tomu 83 let (15. března 1939), kdy naši republiku násilně obsadila německá nacistická vojska a vyhlásila Protektorát Čechy a Morava, což znamenalo ztrátu naší suverenity a počátek válečných bojů II. světové války. 

Hnutí SPD si připomíná černé březnové dny roku 1939, které byly počátkem největší války v novodobých dějinách. V této válce mnoho našich mužů (otců a dědů) položilo na obranu republiky své životy, celá řada dalších jich byla vážně zraněna. Nejhorší na válce bylo, že v ní přišlo o život i mnoho žen a dětí (nejvíce v nacisty zřízených koncentračních táborech, kam byly násilně deportovány). Na všechny tyto občany nahlížíme jako na pravé vlastence, kteří si zcela právem zaslouží velký respekt a úctu. Zavazuje nás to k tomu, abychom již nikdy nedopustili, aby se něco podobného v budoucnu opakovalo.

Německou okupací Čech, Moravy a Slezska byla dovršena vojenská okupace zbylého území české části Československa, tj. území Čech, Moravy a Slezska, které Německo a Polsko do té doby neobsadilo a neanektovalo, vojsky nacistického Německa. Dne 15. března 1939 skončily šťastné dny Československa (ČSR) a začala smutná a oběťmi naplněná šestiletá německá okupace, která trvala nekonečných 2.248 černých dnů. Během této okupace jsme byli objektem plošného a cíleného nacistického teroru a vyvražďování občanů České republiky, které mělo i jednoznačně genocidní rysy a genocidní charakter.

Podle nedávno zveřejněných výstupů a výsledků bádání historiků Vojenského ústředního archívu v Praze (VHÚ) činí počet obětí německého nacismu více jak tři sta čtyřicet tisíc osob v rámci celého někdejšího československého státu. Dle VHÚ však do tohoto počtu nejsou zahrnuti lidé, kteří zemřeli po druhé světové válce na následky týrání, perzekucí, na následky věznění v koncentračních táborech a ve věznicích, na následky tzv. totálního nasazení apod. Též se uvádí, že za dobu existence nacistického protektorátu bylo v naší zemi popraveno více než osm tisíc dvě stě lidí, na sedmdesát tisíc českých Židů zemřelo v koncentračních a vyhlazovacích táborech, další tisíce osob zemřelo při nuceném nasazení na práce v tehdejším Německu, v domácím odboji zahynulo sto tisíc Čechů. Obětmi nacistického teroru se staly i celé vesnice, z těch nejznámějších Lidice a Ležáky.

Z důvodu, aby se na tyto tragické události nezapomnělo, navrhlo naše hnutí v Poslanecké sněmovně zavést jako významný den 15. březen – Den památky obětí okupace. Novelou tohoto zákona chceme také zamezit stále postupující a nepřípustné snaze o přepisování dějin, zejména pak snaha o relativizaci viny za druhou světovou válku, snaha o relativizace škod napáchaných německými nacisty na české zemi a českých lidech.

Hnutí SPD vzhledem k úctě k historické pravdě, a hlavně s ohledem na úctu k obětem německé nacistické okupace, si bude každoročně pietou připomínat tyto osudové březnové dny.

11. 3. 2022

Hnutí SPD odsuzuje všechny formy násilí páchané na lidech! 

Dnes si připomínáme již po osmnácté Evropský den památky obětem terorismu, jako každoroční vzpomínku na bombové útoky v Madridu ze dne 11. března 2004, při kterých přišlo o život 191 bezbranných občanů a téměř dva tisíce jich bylo zraněno.

Hnutí SPD odsuzuje všechny formy násilí páchané na lidech, které jsou stále častěji realizovány teroristickými útoky. Jsme si plně vědomi, že riziko teroristických útoků v Evropě je dlouhodobě vysoké, neboť radikální islamismus za poslední roky nikam nezmizel, což dokladují teroristické činy uskutečněné po madridských bombových útocích ve Francii, Rakousku nebo v Německu.

Teroristický útok ve španělském Madridu se odehrál 11. března 2004. Tehdy teroristé odpálili deset bomb ve čtyřech vlacích a madridských nádražích Atocha, El Pozo a Santa Eugenia. Tyto útoky si vyžádaly 191 životů a kolem 1.800 zraněných. To, že teroristické útoky v Evropě nepolevují, svědčí zveřejněná data Europolu o situaci a trendech v oblasti terorismu v Evropě, k období konce roku 2020 (TE-SAT 2021). Za rok 2021 nebyla data ještě zveřejněna. Celkový počet teroristických útoků (včetně zmařených a nepovedených) se oproti roku 2019 nezměnil (119 útoků – z toho 62 ve Velké Británii). Útoky byly provedeny v celkem 7 státech. V roce 2020 bylo v rámci EU a Velké Británie spácháno celkem 14 džihádistických teroristických útoků (včetně zmařených). Oproti předchozím rokům však byla většina útoků dokončených, a to celkem 10. Zmařit se podařilo 4 útoky, nepovedený nebyl žádný. V minulých letech se naopak dařilo většinu útoků zmařit již ve fázi přípravy a dokončeno tak bylo malé množství z celkového počtu útoků.

Dále ještě připomenu, že byl dne 16. října 2020 brutálně zabit na pařížském předměstí Conflans-Sainte-Honorine sedmačtyřicetiletý učitel historie a zeměpisu Samuel Paty a to mladým útočníkem čečenského původu. Samuel Paty byl zavražděn, protože studentům při výkladu o svobodě projevu ukázal karikatury Mohameda otištěné v časopise Charlie Hebdo. O dva týdny později, 29. října 2020, byly ubodány další tři oběti při útoku na baziliku Notre Dame v Nice. Oba incidenty byly klasifikované úřady jako případy islamistického terorismu.

Ve zprávě Europolu se dále uvádí, že v souvislosti s trestnými činy spojenými s terorismem bylo v roce 2020 zadrženo celkem 634 osob (449 v EU, 185 ve Velké Británii). Nejnebezpečnější jsou džihádistické teroristické útoky, jejichž počet se v Evropě s porovnáním s rokem 2019 více než zdvojnásobil. Džihádisté ​​v Evropě jsou spojeni hlavně prostřednictvím volných struktur a je pozorována jejich radikalizace na internetu. Diskuzi vyvolala satirická zobrazení proroka Mohameda, které zneužili džihádističtí propagandisté k výzvám ke spáchání teroristických útoků ve Francii a dalších evropských a západních zemích.

Hnutí SPD v důsledku zajištění bezpečnosti našich občanů prosazuje nulovou toleranci nelegální imigrace, zákaz propagace nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie v naší republice a např. také zavedení trestného činu nezákonného překročení státních hranic pod tvrdými nepodmíněnými tresty. Bezpečnost našich občanů je pro nás na prvním místě.

9. 3. 2022

Chováme vzpomínku na naše občany vyvražděné v koncentračním táboře Osvětim–Březinka!

Už tomu je 78 let, kdy došlo k největší hromadné vraždě československých občanů v našich novodobých dějinách. Německé nacistické velení koncentračního tábora Osvětim–Březinka poslalo v noci z 8. na 9. března 1944 na smrt do plynových komor více jak tři a půl tisíce nevinných lidí, včetně žen a dětí. 

Hnutí SPD se hrdě hlásí k tomu, že plně ctí vlastenecké hodnoty a demokracii, za které bude vždy vést nekompromisní politický zápas, a to i např. na půdě Poslanecké sněmovny. Prioritou je pro nás nezávislost a suverenita českého státu, kterou chceme zajistit i pro naše budoucí generace. Ctíme naše hodnoty a tradice, předané nám našimi rodiči a prarodiči, za které někteří z nich obětovali i svůj život. Oni se hrdě hlásili k tomu, že je naše republika jejich rodnou vlastí a proto si zaslouží hlubokou úctu, respekt a vzpomínku.

Nejtragičtější období pro naše občany nastalo v období druhé světové války, kdy si nás jako národ chtělo podmanit nacistické Německo. Naši občané se tak přímo ocitli ve válečném konfliktu, řada z nich se aktivně zúčastnila bojů za osvobození republiky, ostatní svou podporu vyjadřovali jiným způsobem. Odborníci z Historického vojenského ústavu (VHÚ) odhadují, že v létě 1939 sdružovala nejsilnější odbojová organizace Obrana národa, jež zle zatápěla nacistům, 100.000 Čechů a Moravanů. Nesmíme též zapomenout na tisíce žen, které skrývaly, ošetřovaly a zajišťovaly jídlo zraněným bojovníkům. Nejeden partyzán dodnes vzpomíná, že jeho skupina přežila jen díky obětavosti žen, které přitom riskovaly vyvraždění svých rodin. VHÚ uvádí následující počty Čechoslováků padlých v letech 1939 až 1945 – přímo v boji na frontě 45 tisíc, v rámci domácího odboje 100 tisíc (partyzáni a členové odboje). Celkem padlo, bylo popraveno nebo zavražděno kolem 350 tisíc našich lidí. Všichni tito občané si zaslouží naší úctu a velký respekt. K největšímu vyvraždění bezbranných československých občanů došlo v nočních hodinách z 8. na 9. března 1944, kdy němečtí nacisté v koncentračním táboře Osvětim–Březinka poslali na smrt do plynových komor 3.792 vězňů. Jednalo se převážně o československé Židy, včetně žen a dětí. 

Hnutí SPD si společně se všemi našimi občany tento den připomíná jako velmi temnou stránku našich dějin. Od roku 2018 je 9. březen významným dnem – Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi–Březince. S respektem uctíváme památku obětí holocaustu a jejich nepopsatelné utrpení. Apelujeme hlavně na mladé lidi, aby se z historie poučili a nikdy nedopustili, že by se něco podobného v budoucnu mohlo stát.

8. 3. 2022

Podali jsme ústavní stížnost kvůli pandemickému zákonu!     

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že podporujeme nalezení východiska, které umožní zajištění bezpečí, stability v celém regionu východní Evropy včetně ukončení ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. V České republice je od počátku rusko-ukrajinského válečného konfliktu k dnešnímu dni odhadem okolo 100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a počet nadále stoupá. Považujeme vyhlášení nouzového stavu v této situaci za účelové a neadekvátní. Situaci s ukrajinskými uprchlíky lze zvládat v rámci krizového zákona. Vláda Petra Fialy (ODS) není schopna řešit extrémní zdražování energií. Odmítáme Green Deal EU a emisní povolenky. Vláda neřeší zdražování pohonných hmot. Vyzýváme vládu, aby zajistila jejich zlevnění. Podali jsme ústavní stížnost kvůli pandemickému zákonu. Vládní blokování vybraných webů je protiústavní i protizákonné. Akce této vlády svědčí o jejím směřování k totalitě.

1. Podporujeme nalezení východiska, které umožní zajištění bezpečí, stability v celém regionu východní Evropy včetně ukončení ozbrojeného konfliktu.

Rusko a Ukrajina se minulý týden dohodly na dočasném příměří v některých místech a otevření několika humanitárních koridorů. Vyplynulo to ze závěrů jednání mezi vysokými představiteli Ruska a Ukrajiny, které proběhlo minulý týden, přičemž dalším prostředníkem ve vyjednávání bude Izrael. Podporujeme nalezení východiska, které umožní zajištění bezpečí a stability v celém regionu a ukončení ozbrojeného konfliktu. Hnutí SPD odmítá všechny formy invaze a agrese bez výjimky a odmítá rovněž akce, které vedou k narušení bezpečnostní rovnováhy. Ohledně vývozu zbraní, hnutí SPD považuje za rozumný přístup Polska, které sdělilo, že nebude na Ukrajinu posílat ani zbraně ani vojáky, protože musí počítat s tím, že je budou potřebovat sami. Chceme mír, a nikoliv válku. Je potřeba připravit investiční projekty související s obnovou válkou zničené ukrajinské infrastruktury, které budeme schopni po ukončení konfliktu na Ukrajině nabídnout prostřednictvím ekonomické diplomacie.

2. V České republice je od počátku rusko-ukrajinského válečného konfliktu k dnešnímu dni odhadem okolo 100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a počet nadále stoupá.

V České republice je od počátku rusko-ukrajinského válečného konfliktu k dnešnímu dni odhadem okolo 100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a počet nadále stoupá. Hnutí SPD podporuje materiální a humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům na nezbytnou dobu. Podle vyjádření jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) z minulého týdne je ale řada uprchlíků bez cestovních pasů a také negramotných. Zároveň zaznamenáváme velké množství zpráv od našich občanů, kteří mají v souvislosti s touto velmi početnou uprchlickou vlnou obavy o udržitelnost našeho zdravotního systému, situaci na pracovním trhu, bezpečnost a zdražování. Ze strany vlády Petra Fialy (ODS) i ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) stále chybí, přes opakované výzvy, informace o plánu, jakým konkrétním způsobem chce vláda tyto klíčové oblasti řešit a nebyl narušen sociální smír v naší republice. Navíc, vláda minulý měsíc odsouhlasila škrtnutí 14 miliard korun pro zdravotní pojišťovny, což zhorší dostupnost zdravotní péče. S tím hnutí SPD nesouhlasí.

3. Považujeme vyhlášení nouzového stavu za účelové a neadekvátní. Situaci s ukrajinskými uprchlíky lze zvládat v rámci krizového zákona.

Vláda minulou středu oznámila, že s účinností od pátku 4. března 2022 vyhlásí na dobu třiceti dnů nouzový stav. Jako důvod uvedla souvislosti se zvládáním náporu uprchlíků v důsledku konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Zároveň ale vláda doplnila, že nám v současné době žádné vojenské nebezpečí nehrozí. Jsme v SPD přesvědčeni, že současnou situaci lze řešit jinými nástroji platné krizové legislativy a považujeme vyhlášení nouzového stavu v této situaci za účelové a neadekvátní. Nouzový stav umožňuje vládě mj. provádět nákupy bez výběrových řízení. Přitom existují klasické a mnohem mírnější nástroje krizové legislativy, např. krizový zákon, který umožňuje vládě a hejtmanům mj. vyhlašovat na území krajů stav nebezpečí. I podle tohoto zákona mohou hejtmani nařizovat pracovní povinnost a v rámci integrovaného záchranného systému mohou být vyžádány na pomoc i síly a prostředky armády.

4. Vláda Petra Fialy (ODS) není schopna řešit extrémní zdražování energií. Odmítáme Green Deal EU a emisní povolenky.

Znovu se potvrzuje, že vláda není schopna řešit rostoucí inflaci a drakonicky rostoucí ceny energií, pohonných hmot i zdražování potravin a bydlení pro naše občany a firmy. Cena plynu na burze překonala minulý týden 200 euro za megawatthodinu (MWh), přitom před rokem stála 1 MWh celkem 17 euro. Současná koaliční vláda „SPOLU" (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN opožděně až nyní hovoří o potřebě změn v energetické koncepci a potřebě navyšování kapacity a naplnění zásobníků plynu pro doby výpadků při očekávané energetické krizi. Česká Fialova vláda jako jediná země v rámci V4 dosud nepředstavila, ani nerealizovala žádný plán zlevnění cen energií, potravin či pohonných hmot pro občany. Odmítáme nerealistický plán Green Deal (Zelený úděl) prosazovaný EU. Stamiliardové prostředky je nyní nutné věnovat na posílení naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti. Je velkým štěstím, že je pouze mírná zima a občané v rodinných domech a na vesnicích mají stále možnost přitápět si kamny na tuhá paliva. Jasně odmítáme systém obchodování s emisními povolenkami prosazený v EU, který tlačí ceny energií nahoru. Česká republika musí odstoupit od obchodování s energiemi na energetické burze v Lipsku. Mimochodem, premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden v průběhu interpelací ve Sněmovně řekl, že v případě jaderného výbuchu máme na našem území k dispozici pouhých cca 6 tisíc bunkrů pro 250 tisíc obyvatel. Již ale neřekl, že z nich je plně funkčních pouze 1300. Je evidentní, že stát není na krize všeobecně připraven, a dochází tak na naše slova.

5. Vláda neřeší zdražování pohonných hmot. Vyzýváme vládu, aby zajistila jejich zlevnění.

Ceny pohonných hmot stouply zatím v důsledku obchodních spekulací jenom za poslední týden na některých místech na 50 korun na litr z předcházejících 35 korun a budou se dále zvyšovat i v důsledku realizace Green Dealu EU (Zelený úděl). Zatímco se vláda Petra Fialy nevzchopila k žádné užitečné akci, Polsko snížilo od začátku února DPH z pohonných hmot z 23 na 8 procent a Maďarsko stanovilo maximální možnou cenu zhruba na 33 korun za litr. Stejně tak česká vláda neřeší, na rozdíl od vlád ostatních zemí v rámci V4, drahé ceny energií, potravin a bydlení. Na nečinnost vlády doslova doplácí ze svých peněženek všichni naši občané. Před volbami tvrdily opakovaně strany koalice „SPOLU" (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN, že jsou na vládnutí připraveny. Potvrzuje se, že to byly pouze lživé sliby voličům. Vyzýváme současnou vládu, aby začala tyto věci, které pálí naše občany, konečně řešit. Je to její povinnost vůči občanům. Vláda ČR má k dispozici regulační nástroje podobně jako Polsko anebo Maďarsko, ale nekoná. Vláda Petra Fialy (ODS) není schopna řídit stát a nechá se pouze vléci sledem událostí, na které reaguje pozdě, špatně anebo vůbec, a proto by měla podat demisi. To je názor SPD.

6. Podali jsme ústavní stížnost kvůli pandemickému zákonu.

Poslanecký klub SPD minulý týden shromáždil s poslanci hnutí ANO dohromady 41 potřebných podpisů na podání ústavní stížnosti na zrušení pandemického zákona k Ústavnímu soudu. Jsme přesvědčeni, že zákon neměl být projednáván ve stavu legislativní nouze, dále že tímto zákonem dochází k porušování základních práv a svobod občanů zaručených Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod a také že došlo ze strany místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Skopečka (ODS) k porušení jednacího řádu Sněmovny při řízení schůze.

7. Vládní blokování vybraných webů je protiústavní i protizákonné. Akce této vlády svědčí o jejím směřování k totalitě.

Na základě nátlaku vlády zablokovalo v pátek 25. února 2022 internetové sdružení CZ.NIC, které je provozovatelem registru domén s českou národní koncovkou .cz, několik domén. Jde například o web Protiproud blízkého spolupracovníka exprezidenta Václava Klause Petra Hájka, web Prvnízprávy, kde pravidelně publikoval názory signatář Charty 77, disident, politický vězeň, exministr a poslanec SPD Jaroslav Bašta a web Nová republika, který provozuje europoslanec SPD, bývalý ministr zdravotnictví a ředitel psychiatrické léčebny v Bohnicích MUDr. Ivan David. Toto protiústavní jednání vlády byly „odůvodněno" tím, že jsou tyto weby „dezinformační“ a nepravdivou záminkou, že „Česká republika" je ve válce. Ve válečném stavu nejsme a ani aktuální situace na Ukrajině nedává současnému kabinetu právo podnikat opatření mimo právní a ústavní rámec. Pro takové jednání nemá vláda zákonné zmocnění. Akce této vlády svědčí o jejím směřování k totalitě. Lehkost, s níž zmizelo z českého webu několik médií, je z principiálního pohledu strašidelná a hnutí SPD se kategoricky ohrazuje proti tomuto postupu. Žádný zákon nedefinuje „dezinformaci" a není ani pravdou, že jsou zmiňované weby financované z Ruska, jak lživě, a dokonce v televizním vysílání tvrdil premiér Fiala. Lidé, nechť si sami rozhodnou, co chtějí či nechtějí číst, poslouchat nebo sledovat. V minulosti se pálily knihy, teď vláda v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR, vypíná weby. Zásadně odmítáme cenzuru. V zemi, v níž je povolen jediný „správný názor", nelze oficiálním zprávám věřit.

8. 3. 2022

Kytičku, mou úctu a lásku všem ženám k dnešnímu MDŽ!      

Mezinárodní den žen, který je u nás používán pod zkratkou MDŽ, připadající na 8. březen, by nám měl každoročně připomínat mnohaletý mezinárodní boj za ženská práva a za rovnoprávnost mužů a žen.

V hnutí SPD si práce žen vážíme. Naše úsilí je vedeno cílem, utvářet v naší zemi takové prostředí, aby se zde všechny ženy cítily co nejlépe, podílely se na fungování vícegeneračních rodin a bezpečně a s láskou vychovávaly děti. Vnímáme rodinu, kterou tvoří muž a žena, mající stejná práva a povinnosti, za základ prosperujícího státu. Na ženy pak připadá nejdůležitější a nejtěžší úkol, kterým je rození a výchova dětí, neboť to je základní předpoklad fungování našeho státu v budoucnu. Naše děti jsou zárukou, že bude dostatek financí na důchody pro naše seniory i v příštích desetiletích.

V této souvislosti zmíním, že hnutí SPD podalo v Poslanecké sněmovně několik návrhů změn upravující výši důchodů, viz např. zabezpečení důstojného garantovaného minimálního důchodu. Jsou to právě seniorky, které pobírají nejnižší důchody v České republice, a to chceme změnit. V rámci našeho programu nabízíme také různé formy podpory pro mladé rodiny. Též si dovolím zmínit, že v hnutí SPD si vážíme všech profesí, které ženy vykonávají, ať už se jedná o zdravotní sestry, lékařky, učitelky, sociální pracovnice. Ženy dnes vykonávají i takové profese, které byly dříve doménou mužů. Velké zastoupení žen dnes najdeme i v bezpečnostních sborech (např. v Policii ČR). V Armádě České republiky působí přes tři tisíce žen, od vojínek až po generálku. Tyto všechny ženy také prokázaly velké nasazení během zajišťování úkolů v rámci koronavirové krize, a proto jim patří velké poděkování a uznání.

Mezinárodní boj za ženská práva má svůj původ v době sociálních krizí a příprav států na nadcházející první světovou válku. V této době se začaly ženy zasazovat o svá práva a pronikat tak do veřejného života. Počátek můžeme spatřovat v roce 1907, kdy se konal první mezinárodní sjezd socialistických žen ve Stuttgartu. Právě zde padl návrh, aby se ženy určitý den v roce scházely a požadovaly volební právo. Této konference se účastnilo téměř 60 delegátek z 15 zemí. Důvodem, proč se měly ženy v boji za svá práva scházet v jeden určitý den, byla snaha upozornit na tuto problematiku širokou veřejnost, jak ženy, tak také muže. V roce 1908 se pak sešlo několik tisíc žen a pochodovalo ulicemi v New Yorku. Demonstrovaly za zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd, volební právo a za politická a hospodářská práva pro ženy. Od tohoto roku se pak ve Spojených státech začal slavit poslední únorovou neděli „Národní den žen“. V Evropě byl Den žen zaveden o dva roky později, v roce 1910, na druhé mezinárodní konferenci socialistických žen v Kodani, na návrh Clary Zetkinové, německé socialistky a zakladatelky dělnického ženského hnutí. Datum 8. března se ustálilo až po první světové válce, zejména pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě roku 1917. OSN byl oficiálně uznán MDŽ v roce 1975.

Hnutí SPD podporuje klasickou rodinu, kde slečna, žena, matka, babička či prababička má nezastupitelné místo a zaslouží si veškerou pozornost. K jejich svátku přeji všem zdraví, štěstí a lásku. Milé ženy, chováme k Vám velkou úctu a respekt.

3. 3. 2022

Hnutí SPD plně respektuje svobodu projevu a zásadně odmítá její cenzuru!

Český správce domén CZ.NIC po konzultaci s bezpečnostními složkami a na základě doporučení vlády zablokoval od minulého pátku přístup na internetové stránky několika webů s odůvodněním, že šířily dezinformace a ohrožovaly českou národní bezpečnost.

Hnutí SPD je vlastenecké hnutí, které programově prosazuje přímou demokracii na základě širokého obecného referenda, které by umožnilo občanům rozhodovat o zásadních politických a veřejných otázkách, včetně členství v mezinárodních organizacích, a to za dodržování všech práv a svobod občanů. Zásadně odmítáme cenzuru svobody projevu a vzhledem k tomu, že bylo vypnuto několik tzv. „dezinformačních“ webů, důrazně upozorňujeme, že svoboda projevu je zaručena ústavou a že pokud se někdo cítí poškozen, je třeba to řešit trestněprávní nebo občanskoprávní cestou. Budeme požadovat po vládě, aby zdůvodnila, proč nechala tyto weby zablokovat.  

Zastáváme názor, že společnost, v níž se uplatňuje cenzura, nelze pokládat za plně demokratickou. Cenzura se projevuje zejména omezováním až znemožněním šíření informací a názorů na sociálních sítích, nevyvážeností obsahu a nedostatečnou veřejnou kontrolou veřejnoprávních médií. Zasahování do svobody projevu jinak než podle platných zákonů a řádným soudním rozhodnutím je nepřijatelné. Je také nepřípustné, aby např. sociální sítě svévolně cenzurovaly a porušovaly základní lidská práva daná Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.

Základní práva a svobody dosažené v ústavě, konkrétně její pasáže z Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky, v zásadě vyjadřují vztah mezi státem a občanem. Tyto pasáže mimo jiné zní: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná. Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“

Hnutí SPD plně respektuje svobodu projevu a zásadně odmítá její cenzuru. Tvrzení některých představitelů vládních stran, že jsme propagátory a šiřiteli dezinformací protizápadních a proruských narativů jsou lži a nezakládají se na pravdě. Naše hnutí není probruselské ani proruské, ale hájíme zájmy České republiky a našich slušných občanů, včetně jejich práv a svobod. Svoboda projevu je podmínkou fungování demokracie.

2. 3. 2022

Hnutí SPD nepodpoří státní rozpočet. Vláda Petra Fialy neřeší zdražování.

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém odsuzujeme invazi a agresi Ruské federace proti Ukrajině. Vyzýváme představitele Ruské federace i Ukrajiny k okamžitému zastavení bojových operací a zahájení mírových rozhovorů. Odmítáme, aby ČR dodávala zbraně a munici na Ukrajinu. Nenechme se vládou Petra Fialy (ODS) vtáhnout do válečného konfliktu. Odmítáme protiústavní omezování svobody slova a cenzuru, kterou zavádí vláda Petra Fialy. Hnutí SPD nepodpoří státní rozpočet. Vláda neřeší zdražování. Peníze se mají škrtat nepřizpůsobivým, a ne slušným a pracujícím občanům. Je potřeba zrušit pandemický zákon a veškerá opatření řešit nikoliv plošně, ale výhradně cíleně prostřednictvím zákona na ochranu veřejného zdraví a krizového zákona. Hnutí SPD podalo k Ústavnímu soudu stížnosti kvůli projednávání pandemického zákona. Vláda Petra Fialy by měla odstoupit od šíleného Green Dealu EU, protože jeho přijetím nám hrozí nedostatek energií, a tím pádem jejich ještě vyšší cena, než je nyní.

1. Odsuzujeme invazi a agresi Ruské federace proti Ukrajině. Vyzýváme představitele Ruské federace i Ukrajiny k okamžitému zastavení bojových operací a zahájení mírových rozhovorů. Odmítáme, aby ČR dodávala zbraně a munici na Ukrajinu. Nenechme se vládou Petra Fialy (ODS) vtáhnout do válečného konfliktu.

SPD vnímá konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem jako nesmírně bolestný a zároveň nesmírně nebezpečný, a to nejen pro obyvatelstvo obou uvedených zemí, ale pro všechny evropské národy. Z tohoto důvodu vyzýváme představitele Ruska i Ukrajiny k okamžitému zastavení bojových operací a zahájení mírových rozhovorů. Jsme přesvědčeni, že dva tak historicky spjaté národy, jakými jsou Rusové a Ukrajinci, dokáží najít východisko, které umožní zajištění bezpečí, stability a prosperity na území Ruska, Ukrajiny a celé Evropy mírovou cestou lépe než cestou ozbrojeného konfliktu. Evropa je naším společným domovem – domovem, který sdílíme po tisíciletí a za nějž pro nás není alternativy. Evropa je ovšem také světadílem, který byl v historii lidstva válečnými útrapami sužován zdaleka nejčastěji a nejintenzivněji. Obnovení a zachování míru je proto nejen naším nejvroucnějším přáním, ale také společným zájmem. Oběma stranami jak Ukrajinou, tak Ruskou federací, docházelo dlouhodobě k nedodržování tzv. minských dohod a vyústěním byla invaze a agrese vojsk Ruské federace na území Ukrajiny. Hnutí SPD odmítá všechny formy invaze, kterou tato akce ze strany Ruské federace bezpochyby je. Chceme mír a nikoliv válku. Vyzýváme současnou vládu, aby přispěla k řešení tohoto konfliktu a učinila nezbytné kroky k jeho zastavení. V tomto duchu se vyjádřil minulý týden i maďarský premiér Viktor Orbán. Odmítáme nepravdivé tvrzení Petra Fialy (ODS), že SPD souhlasí s vývozem blíže neurčené těžké výzbroje, techniky a munice na Ukrajinu. Toto podle nás není akt humanitární pomoci, ale jasná podpora války.

2. Odmítáme protiústavní omezování svobody slova a cenzuru, kterou zavádí vláda Petra Fialy.

Na základě doporučení vlády zablokovalo v pátek internetové sdružení CZ.NIC, které je provozovatelem registru domén s českou národní koncovkou .cz, web Protiproud blízkého spolupracovníka exprezidenta Václava Klause Petra Hájka, web Prvnízprávy, kde pravidelně publikoval názory signatář Charty 77, disident, politický vězeň, exministr a poslanec SPD Jaroslav Bašta a web Nová republika, který provozuje europoslanec SPD, bývalý ministr zdravotnictví a ředitel psychiatrické léčebny v Bohnicích MUDr. Ivan David. Odůvodněno to bylo tím, že jsou tyto weby dezinformační a že „stránky v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu ohrožovaly českou národní bezpečnost", aniž by to bylo čímkoli doloženo a aniž by to bylo na základě zákona. Žádný zákon nedefinuje „dezinformaci". Premiér Petra Fiala (ODS) lže o tom, že jsou tyto weby financované z Ruska. Hnutí SPD nesouhlasí s tímto postupem, který je protiústavní, protože odporuje článku 17 Listiny základních práv a svobod. Každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný, a toto právo nemůže být omezováno pouhým prostřednictvím zájmového sdružení právnických osob. Není možné, aby „zájmové sdružení", které je správcem internetových domén, provádělo svévolně tyto kroky, které může provádět ve zcela výjimečných a odůvodněných případech stát, a to pouze na nezbytnou dobu a na základě příslušného zákona. Takto se jedná o protizákonnou zvůli, nelegální postup a jasnou cenzuru všeho, co se nelíbí vládě. Vláda smí činit pouze to, co jí zákony ukládají, jinak zneužívá svého postavení a hrozí další pronásledování občanů za jejich názory. To je pro SPD zcela nepřijatelné.

3. Hnutí SPD nepodpoří státní rozpočet. Vláda Petra Fialy neřeší zdražování. Peníze se mají škrtat nepřizpůsobivým, a ne slušným a pracujícím občanům.

Tento týden je na pořadu jednání Sněmovny druhé čtení vládního zákona o státním rozpočtu. Hnutí SPD tento návrh s deficitem 280 miliard korun nepodpoří, protože vláda přináší zásadní snížení úrovně zdravotní péče, nízké ohodnocení nepedagogických pracovníků, policistů, hasičů, vojáků atd. Tento vládní zákon je zároveň proinflační a protirůstový, protože omezuje investice. Zároveň vláda Petra Fialy (ODS) stále nepřichází s opatřeními na pomoc lidem zasaženým rostoucími cenami energií a podporu podnikatelským subjektům v souvislosti s výskytem koronaviru, například po vzoru Polska, Maďarska a Slovenska v dočasném snížení daní na základní potraviny na nulu, stanovení maximální ceny pohonných hmot, dočasné zmrazení úrokových sazeb u hypoték atp. Poslanci SPD proto připravili desítky pozměňovacích návrhů v přesunech jednotlivých kapitol o celkovém objemu téměř šedesáti miliard korun. Rozhodně nechceme ubírat peníze našim slušným a pracujícím občanům, kteří jsou pro nás na prvním místě. Škrtat je nutné na platbách nepřizpůsobivým, solárním baronům, politickým neziskovkám či na předražených zakázkách.

4. Je potřeba zrušit pandemický zákon a veškerá opatření řešit nikoliv plošně, ale výhradně cíleně prostřednictvím zákona na ochranu veřejného zdraví a krizového zákona. Hnutí SPD podalo k Ústavnímu soudu stížnosti kvůli projednávání pandemického zákona.

Nadále pokračují nejasná vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), přitom čísla nových pozitivních případů na covid-19 trvale klesají. Ministr ve středu po jednání vlády oznámil, že respirátory od 13. března zůstanou povinné v MHD a ve zdravotních a sociálních zařízeních, ale možná také jinde, pokud se na tom vláda shodne s odborníky. Podle Válka tak bude na dalších místech zřejmě povinnost zrušena. Kromě toho kabinet také rozhodl, že se od 1. března zruší omezení, které stanoví počet lidí na hromadných akcích, a ty tak budou moci navštěvovat lidé bez omezení. V nemocnicích již leží s onemocněním covid-19 převážně očkovaní občané. Je potřeba zrušit pandemický zákon a veškerá opatření řešit nikoliv plošně, ale výhradně cíleně prostřednictvím zákona na ochranu veřejného zdraví a krizového zákona. Hnutí SPD podalo k Ústavnímu soudu stížnosti kvůli projednávání pandemického zákona dne 16. února 2022 ve Sněmovně, jednak kvůli nedůvodnému stavu legislativní nouze a také kvůli porušení jednacího řádu místopředsedou Sněmovny Janem Skopečkem (ODS).

5. Vláda Petra Fialy by měla odstoupit od šíleného Green Dealu EU, protože jeho přijetím nám hrozí nedostatek energií, a tím pádem jejich ještě vyšší cena, než je nyní.

S blížícím se předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie v druhé polovině letošního roku se společně s chystaným zhoubným projektem Green Deal EU začíná hovořit i o změně pravidel hospodářské soutěže. Pravidla pro hospodářskou soutěž jsou celounijní, takže pokud dá Komise EU impulz k jejich přenastavení, bude o nich ve výsledku rozhodovat Evropská rada, tudíž politici. EU chce do roku 2040 zakázat vytápění budov plynem a fosilními palivy. Kvůli tomu dojde k dalšímu zvýšení ceny a nákladů. V České republice se asi čtyři miliony bytů vytápí dálkovým vytápěním nebo lokálně plynem, elektřinou a tuhými palivy, které mají být opuštěny, a jen jeden milion bytů využívá vytápění obnovitelnými zdroji. Náklady na vytápění se značně zvýší, proto miliony našich občanů padnou do energetické chudoby. Hnutí SPD zastává názor, že oprávněné potřeby občanů nesmějí ustoupit politickým nebo ideologickým plánům nevolených elitářů z EU. V kontextu současných událostí na Ukrajině je již dnes jasné, že musí dojít k přehodnocení nejen naší bezpečnostní a obranné strategie, ale i energetické koncepce. Vláda hnutí „SPOLU" (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN by dle hnutí SPD měla odstoupit od šíleného Green Dealu (Zeleného údělu), protože nám hrozí nedostatek energií, a tím pádem jejich ještě vyšší cena, než je nyní. Vláda ale odstoupit od Green Dealu nechce a nenabízí přitom občanům žádnou alternativu levnějších energií. Je také potřeba urychleně dostavět nové bloky jaderných elektráren v Temelíně a Dukovanech.

28. 2. 2022

Vyzýváme vládu o rychlou pomoc občanům v souvislosti s nárůstem cen energií!

Politické subjekty představující vládní pětikoalici již v průběhu volební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na podzim minulého roku hlásaly, jak jsou připravené převzít vedení naší země s cílem zlepšit život občanů. Do současné doby ale žádná skutečná pomoc pro naše slušné občany ze strany vlády nepřichází.

Hnutí SPD na každém jednání Poslanecké sněmovny vyzývá vládu, ať představí konkrétní kroky pomoci všem našim slušným a pracujícím občanům z důvodu stále se zvyšujících cen energií a vysoké inflace, která se už blíží v procentním vyjádření ke dvojmístnému číslu (10 %). Vláda pouze zvýšila některé sociální dávky, z čehož nejvíce profitují sociálně nepřizpůsobiví, kteří i nadále budou dostávat neadresné sociální dávky téměř na všechno. To, že slušní a pracující občané musí pracovat, platit čím dále vyšší zálohy za energie a ze svého rodinného rozpočtu vynakládat více peněz za základní potraviny, bere vláda jako samozřejmost a spíše vidí svou prioritu v co nejrychlejším prosazení zákonů, které vidí jako zásadní.

Vláda se snaží protlačit zákon o korespondenční volbě ze zahraničí a už se jí podařilo na sílu přijmout pandemický zákon, který je protiústavní a zavádí covidovou diktaturu. Naproti tomu poslanci vládní pětikoalice odmítli schválení programu svolané mimořádné schůze dne 17. února, na kterou byly navrženy dva body k projednávání a to Vládní pomoc lidem zasaženým rostoucími cenami energií a Podpora podnikatelským subjektům v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Tato vláda zatím nenabídla žádná konkrétní řešení, jak kompenzovat občanům drakonické zdražování cen energií, rostoucí ceny potravin či jak podpořit výstavbu bydlení (zatím pouze vidíme rostoucí úrokové sazby u hypoték).

Požadujeme na vládě přijímat dočasná opatření, kterými by pomohla našim slušným a pracujícím občanům řešit inflaci, rostoucí ceny energií a potravin, například po vzoru Maďarska, Polska a Slovenska. Polský premiér Mateusz Morawiecki a jeho vláda od února tohoto roku na šest měsíců snížila DPH u pohonných hmot z 23 na osm procent. Na čtyři měsíce sazba DPH z elektřiny a vytápění domácností klesne na pět procent. Polská vláda od 1. února na půl roku rozhodla o přechodném odpuštění pětiprocentní daně z přidané hodnoty u základních potravin. Maďarský premiér Viktor Orbán se stoupající mírou inflace bojuje zavedením stropu na energie, paliva a hypotéky. Posledním krokem maďarské vlády je snížení ceny šesti základních potravin, a to od února. Cena všech těchto potravin se musí vrátit na úroveň z 15. října loňského roku. Jejich zlevnění je povinné ve všech obchodech od 1. února.

Slovenská vláda v rámci pomoci svým občanům zmrazila ceny elektřiny pro domácnosti. Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík a ministr financí Igor Matovič 16. února tohoto roku oznámili, že elektřina pro tamní domácnosti bude stát po tři roky stejně jako nyní, kdy regulovaná cena za jednu megawatthodinu činí 61,21 eur (zhruba 1.490 korun). Slovenské rodiny by měly na účtech za elektřinu až do roku 2024 ušetřit celkově asi miliardu eur (24,4 miliardy korun) včetně daně z přidané hodnoty. Průměrná úspora na domácnost podle ministra hospodářství Richarda Sulíka dosáhne 500 eur (12.200 korun). Energie, které v zemi zdražily už na začátku letošního roku, mají spolu s potravinami hlavní podíl na výdajích slovenských domácností.

Hnutí SPD apeluje na vládu, aby konkrétními kroky pomohla všem našim slušným a pracujícím občanům překonat tuto nelehkou dobu. Naši poslanci všechny tyto návrhy podpoří.

25. 2. 2022

Odmítáme omezování národní suverenity Polska a Maďarska ze strany EU!

Soudní dvůr Evropské unie zamítl minulý týden žalobu Maďarska a Polska na spojení právního státu a evropských fondů. Podle soudců v Lucemburku je podmíněnost čerpání peněz dodržováním principů právního státu v souladu s unijním právem. Evropská komise (EK) by po soudním verdiktu mohla Polsku a Maďarsku zablokovat miliardy eur ze strukturálních fondů EU, k čemuž už vyzvaly největší kluby v Evropském parlamentu s tím, aby EK začala toto pravidlo vymáhat bez odkladu. 

Hnutí SPD nesouhlasí s rozhodnutím Soudního dvora EU ve věci žaloby Maďarska a Polska, neboť zastáváme názor, že ústavní soudy jednotlivých suverénních členských zemí dohlížejí na dodržování zákonů nejvyšší právní síly, tedy národních ústav. Zabývají se proto i tématem národní suverenity a posuzují, zda je v ohrožení, či nikoli. Stejně je tomu i v České republice, kde neexistuje žádná vyšší instance než Ústavní soud, která by o případném porušení českého ústavního pořádku mohla rozhodnout. Podle čl. 83 Ústavy České republiky je Ústavní soud (ÚS) soudním orgánem ochrany ústavnosti, proto jsou nálezy ústavních soudů tak důležité a je třeba je respektovat a následovat.

Ve vztahu vymahatelnosti zákonů z EU zmíním dva zcela zásadní nálezy ve věci Lisabonské smlouvy (Pl. ÚS 19/08 ze dne 26. 11. 2008 a Pl. ÚS 29/09 ze dne 3. 11. 2009). Na základě těchto nálezů došel ÚS postupně k závěru, že i po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost Česká republika pořád zůstává suverénním a právně svrchovaným státem. Z pohledu českého ústavního práva totiž ústavní pořádek – tedy Ústava, Listina základních práv a svobod a další ústavní zákony – zůstávají základním a nejvyšším zákonem. Ústavní soud se tak pasuje do role vrcholného ochránce české ústavnosti, a to i proti eventuálním excesům unijních orgánů a evropského práva. V nálezu Lisabonské smlouvy se také dočteme, že český Ústavní soud hodlá přezkoumávat jako ultima ratio i to, zda se právní akty evropských orgánů drží v mezích pravomocí, které jim byly poskytnuty. Tím Ústavní soud fakticky řekl, že české ústavní právo je výše než právo EU a přisvojil si pravomoc přezkoumávat, zda nějaký právní akt EU nepřekročil hranice kompetencí propůjčených EU. Dokud bude český Ústavní soud poslední instancí pro interpretaci a ochranu ústavních předpisů, nemůže být narušena ani ohrožena suverenita České republiky.

ÚS na základě svých nálezů stanovil, že ústavní principy a elementární zájmy členských zemí stojí nad evropskou integrací a evropským právem. Vyhradil si tak pravomoc posoudit otázku, zda některý komunitární akt překročil hranice své působnosti. V případě, že se tak stane, má právo jej prohlásit na daném území za neaplikovatelný. Podobně se ve svých nálezech vyjádřily i ústavní soudy v Polsku a Maďarsku.

Hnutí SPD zásadně odmítá tzv. „evropské hodnoty“ vnucované nám EU, kdy pomocí různých nástrojů chce přimět k poslušnosti národní státy, které například odmítají imigraci, gender a multikulturalismus. Jedním z těchto nástrojů je pojem tzv. „právní stát“, kdy členský stát EU, který nerespektuje tyto hodnoty EU, bude potrestán ztrátou svých práv a nebudou mu poskytovány eurodotace. Plně se stavíme za práva Polska a Maďarska. Suverenita unijních států nesmí být potlačována. Prosazujeme referendum o vystoupení ČR z EU, ale současná pětikoalice nechce náš návrh ústavního zákona o celostátním referendu zařadit na program jednání.

24. 2. 2022

Hnutí SPD odsuzuje válečné řešení konfliktu na Ukrajině. Válka není řešení. Vláda ČR musí při svých jednáních zajistit v první řadě bezpečnost našich občanů a obranu České republiky. I nadále podporujeme mírová a diplomatická řešení. Žádáme vládu, aby přispěla k jednáním vedoucím k ukončení bojů.

23. 2. 2022

Je potřeba rozvolnit protiepidemická opatření a pandemický zákon zrušit!     

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že vládní pětikoalice Petra Fialy neřeší extrémní zdražování. Požadujeme, aby vláda pomohla lidem nebo podala demisi. Vláda prohlasovala totalitní pandemický zákon protiústavně a hnutí SPD proti tomu podá ústavní stížnost. Je potřeba rozvolnit protiepidemická opatření a pandemický zákon zrušit. Vládní návrh státního rozpočtu bere peníze slušným lidem a nechává je nepřizpůsobivým. Hnutí SPD proto k němu předkládá řadu pozměňovacích návrhů. Hnutí SPD se domnívá, že narušení suverenity a integrity státních hranic je aktem porušení mezinárodního práva. Vláda Petra Fialy dojednala s polskou vládou odškodnění za důl Turów v naprosto nedostatečné výši jedné miliardy korun. Studie totiž vyčíslují škody na dvě až čtyři miliardy. Evropská unie prosazuje vytvoření společné armády a jednotné zahraniční politiky EU. Hnutí SPD to jednoznačně odmítá.

1. Vláda Petra Fialy neřeší extrémní zdražování. Požadujeme, aby vláda pomohla lidem nebo podala demisi.

Přestože od sněmovních voleb uběhlo již více než čtvrt roku a vláda koalice „SPOLU" (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) Pirátů a STAN byla prezidentem jmenována již před více než dvěma měsíci (17. prosince 2021), tak stále nepřichází s konkrétním řešením příčin ani důsledků rostoucích cen energií, potravin a bydlení a s podporou podnikatelským subjektům v souvislosti s důsledky opatření proti epidemii. Například vlády Polska, Maďarska a nově i Slovenska již přišly mj. s dočasným snížením daní na energie a základní potraviny na nulu, stanovením maximální ceny pohonných hmot, dočasným zmrazením úrokových sazeb u hypoték, atd. Vláda Petra Fialy jako jediná v rámci zemí V4 žádné plošné řešení občanům nenabídla. Přitom jsou občané z rostoucích cen energií a všeho okolo nás zoufalí a právem očekávají pomoc od vlády, která však stále nepřichází. Tato vláda není vládou odborníků a má velkou nedůvěru u velké části veřejnosti, která je oprávněná. Hnutí SPD požaduje po současné vládě Petra Fialy (ODS), aby přišla s konkrétními opatřeními, které pomohou plošně všem občanům překlenout současnou nelehkou situaci a zároveň aby zveřejnila konkrétní termíny, od kdy budou tato opatření platit. V opačném případě by měla vláda podat demisi.

2. Vládní pětikoalice Petra Fialy prohlasovala totalitní pandemický zákon protiústavně. Hnutí SPD proti tomu podá ústavní stížnost.

Poslanecká sněmovna silou 104 poslanců koalice „SPOLU" (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN a také navzdory nesouhlasu vládní většiny senátorů přehlasovala minulý týden po dalších 30 hodinách jednání senátní veto k vadnému pandemickému zákonu, kterým má vláda možnost omezovat další práva a svobody občanů. Poslanecký klub SPD udělal v této věci opět maximum, aby tento legislativní paskvil, projednávaný navíc neodůvodněně ve stavu legislativní nouze, nebyl schválen. Máme k průběhu jednání řadu zásadních výhrad. V rozporu s Jednacím řádem Sněmovny odebral místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) slovo předsedovi hnutí Tomio Okamurovi. Následně byl bezprostředně odhlasován procedurální návrh o prodloužení denní jednací doby, a to uprostřed projevu řečníka s přednostním právem. Tento procedurální návrh navíc nebyl přednesen navrhovatelem na mikrofon, jak stanoví zákon, tedy Jednací řád Sněmovny, ale pouze přednesen předsedajícím. Takový návrh o prodloužení schůze může být předložen pouze do 19. hodiny, což také dodrženo nebylo. Považujeme tyto kroky za jednoznačné porušení Zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a podáme v této věci ústavní stížnost. Pandemickým zákonem jsou omezována lidská práva, např. právo na podnikání nebo shromažďování. 

3. Je potřeba rozvolnit protiepidemická opatření a pandemický zákon zrušit.

Je potřeba rozvolnit protiepidemická opatření a pandemický zákon zrušit. Testování na covid-19 podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) stálo veřejné zdravotní pojištění jenom v loňském roce zhruba 55 miliard korun a navíc jeho argumenty k nutnosti pandemického zákona po 1. březnu 2022 ohledně možnosti cestování našich občanů do zahraničí jsou lživé. Covid pasy pro cestování do zahraničí se totiž neřídí pandemickým zákonem, ale nařízením Evropské rady č. 2021/0068/COD a Evropského parlamentu. Pro SPD je navíc zcela nepřijatelné, aby omezující opatření byla i po 1. březnu 2022 vyhlašována vládou, a to bez projednávání Sněmovnou. Jsme přesvědčeni, že případná jednotlivá cílená opatření, nikoliv plošná, lze řešit prostřednictvím zákona na ochranu veřejného zdraví a krizového zákona.

4. Vládní návrh státního rozpočtu bere peníze slušným lidem a nechává je nepřizpůsobivým. Hnutí SPD proto k němu předkládá řadu pozměňovacích návrhů.

Vláda Petra Fialy (ODS) předložila do Sněmovny návrh státního rozpočtu na rok 2022. Hnutí SPD se k předloženému rozpočtu staví velmi kriticky, jelikož pokud tento návrh nedozná zásadních změn, bude mít závažný dopad na život běžných občanů, protože dojde mj. ke snížení úrovně zdravotní péče, zhoršení podmínek zdravotně postižených občanů a nízkému ohodnocení hasičů, policistů, nepedagogických pracovníků a vojáků. Prezident republiky Miloš Zeman návrh rozpočtu označil za protirůstový a proinflační. Kritika z jeho strany se týkala jak příjmů, tak i výdajů. Prezident zároveň označil za největší „blbost" v Programovém prohlášení současné vlády soutěž o národního ptáka, přičemž zmínil, že již 160 let je naším národním ptákem sokol. Poslanci SPD podají v rámci změn státního rozpočtu řadu pozměňovacích návrhů v celkovém objemu desítek až stovky miliard korun na straně příjmů i výdajů a přesunech v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu. Rozhodně nechceme ubírat peníze našim slušným a pracujícím občanům, kteří jsou pro nás na prvním místě. Škrtat je nutné na platbách nepřizpůsobivým, solárním baronům, politickým neziskovkám či na předražených zakázkách.

5. Hnutí SPD se domnívá, že narušení suverenity a integrity státních hranic je aktem porušení mezinárodního práva.

Hnutí SPD se domnívá, že jakékoliv narušení suverenity a integrity státních hranic ozbrojenými silami jiného státu je aktem porušení mezinárodního práva. Princip je princip a státní hranice a územní celistvost by se narušovat neměly, naše vlast s tím má tragické historické zkušenosti z let 1938, 1939 a 1968. Důležité z hlediska naší a evropské budoucnosti však je, aby situace nevyústila ve válku, ale naopak se otevřel prostor pro diplomatická jednání třeba v normandském formátu za účasti Francie a Německa. Důsledkem současné situace snad bude zamrzlý konflikt, což je lepší řešení než dříve očekávaná válka mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Ta by mohla přinést tragické nenahraditelné ztráty na lidských životech a značné hospodářské škody. Jejím důsledkem pro Českou republiku by nejspíše byla masová emigrace občanů Ukrajiny na naše území, která by zhoršila bezpečnost v naší republice a posléze způsobila snížení mezd našich občanů. Proto hnutí SPD varuje před takovými následky jiného než mírového řešení jedné z nejvážnějších krizí od doby skončení studené války.

6. Vláda Petra Fialy dojednala s polskou vládou odškodnění za důl Turów v naprosto nedostatečné výši jedné miliardy korun. Studie totiž vyčíslují škody na dvě až čtyři miliardy.

Tento týden je na pořadu jednání Sněmovny mimořádná schůze k problematice uzavřené mezivládní smlouvy mezi současnou vládou Petra Fialy (ODS) a polskou vládou ohledně vyrovnání za škody způsobené prohloubením těžebních limitů v příhraničním hnědouhelném dole Turów – Bogatyně. Dlouhodobě považujeme tuto situaci ve Frýdlantském výběžku v Libereckém kraji za krajně znepokojující. Náš tehdejší krajský zastupitel a dnes poslanec za Liberecký kraj Radovan Vích upozorňuje na hrozící úbytek podzemních vod ve studních občanů ve Frýdlantském výběžku a ohrožení flóry a fauny v celém jizerskohorském pásu již od roku 2018, protože veškerá tehdejší jednání kraje s vládou ČR, ministerstvem životního prostředí a polskou stranou v rámci kompenzačních sanačních řešení žádné konkrétní pozitivní výsledky nepřinášela. Jsme přesvědčeni o tom, že smluvní odškodnění ve výši pouhých 45 milionů eur (1 miliarda korun), je zcela nevýhodné, přičemž 10 milionů eur obdrží vláda a zbytek dotčené obce. Před několika lety byly k této problematice zpracovány dvě projektové sanační studie, přičemž jedna hovoří o nákladech ve výši 2,1 miliardy a druhá dokonce o škodách přes 4 miliardy korun. To, že současná vláda „prodala" řešení vznikající škody Polsku za pouhou 1 miliardu korun, je podle nás zcela skandální. Jsme proto zásadně proti takto pojaté smlouvě a trváme na tom, že by ji vláda měla vypovědět a vyjednat lepší podmínky. Podle nás vláda dostatečně nejednala a prodala naši vodu v podstatě za hubičku. Důsledky budou hrozivé pro občany v části Libereckého kraje, kteří přijdou o vodu ve svých studních, a my všichni přijdeme o chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory v řádu několika málo dekád. Zastáváme názor, že bychom měli ze strany Polska požadovat mnohem více peněz a provedení dalších sanačních a kompenzačních opatření a také garanci záruk na smluvní plnění ze strany Polska.

7. Evropská unie prosazuje vytvoření společné armády a jednotné zahraniční politiky EU. Hnutí SPD to jednoznačně odmítá.

SPD odmítá přechod na většinové hlasování v Evropské unii o mezinárodních a bezpečnostních a lidskoprávních otázkách a uplatňování sankcí. Zrušení jednohlasnosti znamená, že jakékoli menší členské státy mohou být přehlasovány a nebude respektován jejich zájem v mezinárodních vztazích. Odmítáme vytvoření evropské bezpečnostní a obranné unie, ke kterému vyzval Evropský parlament. Současně by měly mít podle europarlamentu státy povinnost účasti na vojenských akcích připravovaných „Sil rychlého nasazení" v počtu 5000 vojáků doplněných vzdušnými silami. Česká republika tak může být snadno zatažena do konfliktů v zahraničí, které nejsou v zájmu občanů České republiky. Bývalé koloniální velmoci v EU a Německo chtějí uplatňovat neokoloniální politiku pod záminkou ochrany lidských práv a demokracie. Tyto návrhy v EU pod čísly A9-0354/2021 a A9-0358/2021 podpořili v Evropském parlamentu poslanci za KDU-ČSL, STAN, TOP 09, Piráty a ČSSD.

21. 2. 2022

Buďme hrdi na svůj mateřský český jazyk a podporujme jeho zachování!

Na dnešek připadá Mezinárodní den mateřského jazyka, který zavedlo UNESCO v roce 1999 jako připomínku, že na světě existuje kolem sedmi tisíc jazyků, z nichž je více než polovina ohrožena zánikem. Tyto jazyky mají v rámci jednotlivých zemí a národů své kořeny a jsou součástí jejich tradic, a proto si zasluhují, aby na ně nebylo zapomenuto.

Hnutí SPD je ze své podstaty silně vlastenecké a demokratické hnutí, prosazující na politické scéně všechny kladné aktivity vedoucí k nezávislosti a suverenitě českého státu. Mezi ně patří i podpora národních, kulturních a tradičních hodnot naší společnosti, mezi které jednoznačně patří i úcta, podpora a zachování českého jazyka pro budoucí generace. Je to i naše povinnost vůči našim předkům, pravým vlastencům, kteří se zasloužili o to, že český jazyk můžeme dále používat jako svůj mateřský a být na něj právem hrdi. Za jeho bohatost a rozmanitost se zasloužilo v historii mnoho vlastenecky smýšlejících Čechů, a proto v krátkém výčtu vzpomeňme některé z nich.   

V českých zemích byl v průběhu středověku i v počátku novověku užíván český jazyk stejně jako němčina, přičemž nebyl znám pojem národního státu. V roce 1615 byly českými stavy na generálním sněmu přijaty artikuly O zachování starožitného jazyka českého a vzdělání jeho, které se někdy označují pojmem jazykový zákon, stanovující mj. to, že každý nový osídlenec do zemí Koruny české musel dát své děti učit česky. Další vliv na rozvoji českého jazyka je zaznamenán od 2. poloviny 18. století, když začalo docházet k procesu, při němž se z etnických skupin v různých státech Evropy staly postupně národy. Svoji národní identitu si postupně uvědomovali také Češi, kteří v době, kdy docházelo k pozitivním, ale i negativním změnám, zahájili proces formování novodobého českého národa a propagovali český jazyk v rámci rakouské monarchie.

Vůdčí silou národního hnutí byla česká inteligence, tvořená vědci, umělci, kněžími, učiteli apod., kterým se později dostalo obrazného pojmenování národní buditelé. Motivaci pro svoji práci hledali nejčastěji v české minulosti, např. v pracích historika Františka Palackého. Národní buditelé byli správnými vlastenci zasluhující si naši úctu, neboť se snažili pozvednout český jazyk opět na úroveň jazyka vzdělanců a motivovat obyvatele českých zemí k národní uvědomělosti. Národní obrození probíhalo současně s procesem transformace stavovského státu v občanskou společnost. V češtině vycházely knížky lidového čtení, kramářské písně, náboženské výchovné knihy a školní učebnice. České školství tak vychází z národní tradice, kdy součástí naší národní kultury byla snaha o zajištění vzdělání pro další generace české mládeže. Budování českých škol, kde se vyučovalo v českém jazyce, byl jedním ze zásadních výsledků národního obrození. Tradice a kvality české pedagogiky se výrazně projevily i v době budování samostatné československé státnosti.

Hnutí SPD zastává názor, že základní vzdělávací instituce v České republice musí připravovat mládež nejenom na uplatnění pracovní, ale také na uplatnění občanské a lidské. Nechceme další ideologizaci školy směrem k multikulturalismu, které vidíme hlavně ze strany EU. Jako odstrašující příklad uvedu navržený dokument ohledně „inkluzivní komunikace“, který chtěla zavést eurokomisařka pro rovnost Helena Dalliová a měli se dle něj řídit zaměstnanci EK v externí a interní komunikaci. Bylo tak například navrženo zakázat používat slova jako „Vánoce, vánoční svátky”, anebo např. z důvodu rovnosti neexistujícího „třetího pohlaví“ oslovení „dámy a pánové”. Tento dokument měl být součástí plánu prosazovaného předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou na zavedení „Unie rovnosti”. Po kritice byl dokument naštěstí stažen a má se ještě dopracovat. V EU vládne parta ideologických šílenců, od kterých můžeme očekávat, že příště klidně navrhnou nepoužívat další slova, které jsou v českém jazyce běžně používány. Nikým nevolení eurokomisaři zavádějí pravidla, která ruší tisícileté konvence, výrazy a slova, která jsou a byla používána po staletí našimi předky.

V SPD ctíme mateřský český jazyk, na který jsme právem hrdí a uděláme vše, aby byl zachován pro další generace.

17. 2. 2022

Vlastenecký odkaz a hodnoty Sokola musíme předávat dalším generacím!

Ve středu 16. února tomu bylo už 160 let, kdy byla Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem založena v Praze první česká tělocvičná organizace Sokol. Zakladatelům se tak podařilo spojit tělovýchovu s antickým ideálem kalokagathie (krásy a dobra) i s bojem českého národa za svobodu a společenský vývoj.

Hnutí SPD plně podporuje činnost Sokola, neboť přináší velké množství prospěšných aktivit pro každého, bez rozdílu pohlaví, věku a sociálního začlenění. Sokol usiluje o celkový rozvoj osobnosti člověka. Vycházeje z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera vede své členy ke spravedlivému a čestnému jednání, k aktivitě, samostatnosti a schopnosti pomáhat. Proto plně podporujeme hlavní projekty České obce sokolské (ČOS) reprezentující sokolské aktivity v celé jejich šíři, ať jde o výkonnostní sport, sportovní všestrannost, kulturu, historii či přispívání ke společenskému životu jak ve městech, tak v malých obcích. Všemi těmito aktivitami rozvíjí nejen tělesnou zdatnost, neboť pohyb považuje za součást zdravého životního stylu, ale i celkovou všestrannost svých členů. 

Sokol je vlastenecký v nejlepším slova smyslu, neboť vede příkladně své členy k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Velmi vítáme, že Sokol působí ve více než 1.000 obcích po celé republice, od velkých měst až po nejmenší vesnice. Nabízí tak pro své členy prostřednictvím sokolských oddílů možnost věnovat se výkonnostnímu sportování v osmdesáti druzích sportu. Sokol umožňuje i další aktivity pro zájemce, které vedou k všestrannému rozvoji jejich těla i ducha, např. hrát divadlo, zpívat nebo se třeba zabývat historií místního Sokola a regionu.

Sokolství vzniká za podmínek, kdy se členové, cvičitelé, trenéři a činovníci přihlásí k jeho morálním hodnotám a prosazují je podle svých možností ve své každodenní činnosti pro tělocvičnou jednotu, župu či obec. Je založeno na obětavosti v činnosti pro tuto organizaci a na připravenost veřejně se angažovat na straně demokracie, práva a morálky. Já sám osobně jsem byl 17 let od roku 2004 do roku 2021 předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol Všechlapy. V současné době jsem členem výkonného výboru TJ kde mimo toho, že sponzoruji mladé sportovce, se podílím na zajišťování sportovních aktivit v mé rodné obci.

Sokol je otevřený všem, kdo věří v sokolské hodnoty: sport, vlastenectví, komunita, osobnost a laskavost! Sokolství cvičenců, sportovců a činovníků je založeno na národních tradicích, na odkazu ušlechtilých činů členů Sokola v období válek a nesvobody, i na všelidských hodnotách formulovaných v kodexu fair-play. Činovníci, cvičitelé a trenéři sokolských tělocvičných jednot jsou nejen nositeli a organizátory sokolského tělovýchovného a sportovního programu, ale společně s ostatními členy vytvářejí společenské prostředí pro utváření mravního postoje sokolství, prostředí pro uchovávání sokolských idejí a jejich následné předávání prostřednictvím našich dětí budoucím generacím. Od vypuknutí koronavirové krize v souvislosti s nemocí covid-19 došlo z důvodu nesystémových vládních opatření k omezení (někdy i k zákazu) všech aktivit pořádaných Sokolem, což nejvíce poškodilo nejmladší generaci (jejich sportovní aktivity a omezení sociálních kontaktů). Takovou situaci už nechceme dopustit.   

Hnutí SPD uznává a ctí hodnoty nastavené zakladateli Sokola, které tvoří úvodní část Stanov ČOS: „Posláním ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.“

16. 2. 2022

Vládní pětikoalice vyhrožuje nouzovým stavem, přitom ho sama před volbami odmítala!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že totalitní pandemický zákon, kterým chce vláda omezit další práva a svobody občanů, se po vetu Senátu vrací do Sněmovny a hnutí SPD udělá opět maximum pro to, aby tento zmetek nebyl schválen. Vládní pětikoalice vyhrožuje nouzovým stavem, přitom ho sama před volbami odmítala. Odmítáme, že vláda chce ušetřit 34 miliard korun na nepedagogických pracovnících, policistech, hasičích, vojácích apod. Ať radši přestane platit nepřizpůsobivé, solární barony a předražené zakázky! Požadujeme, aby vláda lidem zlevnila elektřinu, energie, pohonné hmoty a potraviny po vzoru Polska a Maďarska. Ministr zdravotnictví Válek je nekompetentní. Měl by proto podat demisi nebo být odvolán z funkce. Vláda svým nastavením dotací v zemědělství ještě více likviduje potravinovou soběstačnost České republiky.

1. Totalitní vládní pandemický zákon se po vetu Senátu vrací do Sněmovny. Hnutí SPD udělá opět maximum pro to, aby tento zmetek nebyl schválen.

Senát 10. února vetoval vadný vládní pandemický zákon. Ten se tak nyní vrací do Sněmovny, která o něm bude znovu jednat. Poslanecký klub SPD udělá opět maximum, aby tento legislativní paskvil, kterým chce vláda Petra Fialy omezit další práva občanů, projednávaný navíc protiprávně ve stavu legislativní nouze, nebyl schválen. Plně se potvrdilo tvrzení SPD, že tento totalitní zákon je legislativní zmetek a omezuje základní svobody občanů, včetně např. práva na svobodu podnikání. Maskovaný nouzový stav vydávaný za pandemický zákon je potřeba jednoznačně odmítnout, neboť neumožňuje kontrolu Sněmovnou. Podnikáme v této věci též právní úkony vedoucí ke zrušení zákona. Hlasování vládních senátorů, kteří mají v Senátu většinu, navíc ukazuje, že i někteří politici v koalici si uvědomují, že jde o legislativní zmetek. Premiér Petr Fiala (ODS) neměl dostatečnou podporu pro svůj vadný návrh ani u senátorů za ODS. Současná vláda Petra Fialy chce i nadále stále utahovat šrouby prosazováním tohoto zákona, přestože se ruší karanténa, čísla nakažených dlouhodobě klesají a nemocnice nejsou přetíženy covidovými pacienty. Jsme přesvědčeni, že je potřeba epidemie řešit podle zákona na ochranu veřejného zdraví a krizového zákona.

2. Vládní pětikoalice vyhrožuje nouzovým stavem, přitom ho sama před volbami odmítala.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) oznámil, že pokud nebude pandemický zákon schválen, bude po vládě požadovat vyhlášení nouzového stavu od 1. března, tedy den poté, kdy skončí platnost stávajícího pandemického zákona. Přitom koalice „SPOLU" (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN před volbami tvrdila, že již žádný nouzový stav v souvislosti s onemocněním covid-19 vyhlašovat nehodlají a budou vše řešit jinak a jejich opatření budou předvídatelná, jasná a srozumitelná. Opak je pravdou. Tato vláda není vládou odborníků a měla by podat demisi. Hnutí SPD odmítá pandemický zákon i nouzový stav. Čísla nakažených dlouhodobě klesají a nemocnice nejsou přetíženy covidovými pacienty.

3. Odmítáme, že vláda chce ušetřit 34 miliard korun na nepedagogických pracovnících, policistech, hasičích, vojácích apod. Ať radši přestane platit nepřizpůsobivé, solární barony a předražené zakázky!

Vláda Petra Fialy (ODS) předložila do Sněmovny dlouhodobě odkládaný návrh státního rozpočtu na letošní rok. Sněmovna ho začne projednávat tento týden. Česká republika se kvůli současné vládě nachází stále v tzv. rozpočtovém provizoriu, což znamená, že většina resortů nemůže provádět platby na případné investice a nákupy, protože mohou čerpat pouze 1/12 z loňského rozpočtu každý měsíc. Hnutí SPD nechce, aby země i nadále hospodařila v rozpočtovém provizoriu. K vládou navrženému státnímu rozpočtu máme řadu závažných výhrad, a proto podáme celou řadu pozměňovacích návrhů. Zastáváme také názor, že státní rozpočty by měly být (pokud možno) vyrovnané anebo přebytkové. Nechápeme, proč se ve Sněmovně neprojednával návrh státního rozpočtu zpracovaný předchozí vládou standardně již v závěru loňského roku, když rozdíl ve výdajích oproti minulému rozpočtu činí pouhých 1,79 % (34,5 miliardy korun). Odmítáme návrh, podle něhož většinu z těch 34 miliard chce vláda ušetřit na nepedagogických pracovnících, policistech, hasičích, vojácích, dále faktickým snížením plateb za zdravotní pojištění státních pojištěnců, snížením slev na jízdném pro studenty a seniory a seškrtáním investic. Současná vláda si přitom vytvořila tři nové ministerské posty a zřídila pro ně dalších 74 pracovních míst na Úřadu vlády, aby „zaměstnala" svoje „zasloužilé" členy, ale přitom třeba vnitro bude muset opět odsunout nákup nových hasičských vozů, na které hasiči čekají roky. Rozhodně nechceme ubírat peníze našim slušným a pracujícím občanům, kteří jsou pro nás na prvním místě, a proto navrhneme řadu přesunů v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu, které by je v této nelehké době podpořily. Škrtat je nutné na platbách nepřizpůsobivým, solárním baronům, politickým neziskovkám či na předražených zakázkách.

4. Požadujeme, aby vláda lidem zlevnila elektřinu, energie, pohonné hmoty a potraviny po vzoru Polska a Maďarska.

Na tento týden byla svolána mimořádná schůze Sněmovny, aby se projednala pomoc lidem zasaženým rostoucími cenami energií a podporu podnikatelským subjektům v souvislosti s výskytem koronaviru. Fialova vláda koalice „SPOLU" (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN se k řešení těchto problému dlouhodobě staví zády a nepředstavila žádný plán opatření proti inflaci, rostoucím cenám energií a potravin. Vlády Maďarska a Polska přitom byly schopné nalézt včas účinnou pomoc. Polská vláda od 1. února na půl roku zavedla nulovou daňovou sazbu (DPH) pro základní potraviny. Nulovou daňovou sazbu mají navíc od února do července i umělá hnojiva, jejichž cena má také přímý vliv na ceny potravin. V Maďarsku byly dočasně zmrazeny úrokové sazby u hypoték a byly stanoveny stropy cen pohonných hmot a ceny některých základních potravin. Toto je podle SPD cesta, jak pomáhat občanům, aby nemuseli nakupovat v Polsku. Slušní a pracující občané musí kvůli vládě platit čím dále vyšší daně, ale nepřizpůsobiví i nadále dostávají neadresné sociální dávky téměř na všechno. To SPD odmítá!

5. Ministr zdravotnictví Válek je nekompetentní. Měl by proto podat demisi nebo být odvolán z funkce.

Vše se rozvolňuje, ale ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) stále vyhrožuje nouzovým stavem. Navíc minulý týden oznámil, že je na 1. čtvrtletí objednáno 370 tisíc a na 2. čtvrtletí 450 tisíc očkovacích dávek Novavax, přičemž o očkování již není u veřejnosti dlouhodobě zájem. Očkování se v podstatě zastavilo, když např. v sobotu bylo podáno pouhých 2744 vakcín! Navíc se ve skladech aktuálně nachází dalších 1,5 milionu dávek vakcín, kterým se blíží datum expirace a které na nové případné mutace koronaviru nejsou vhodné. Podle jeho vyjádření Ministerstvo zdravotnictví zvažuje, že se někomu darují. Hnutí SPD považuje tento způsob uvažování za zcela nelogický a nehospodárný. Tímto způsobem dochází k plýtvání finančních prostředků a Ministerstvo zdravotnictví řízené Vlastimilem Válkem (TOP 09) v tomto případě nekoná „s péčí řádného hospodáře", jak vyžaduje zákon, a ministr Válek by tedy měl podat demisi anebo být odvolán z funkce. Dále vláda na jednu stranu slibuje úplné rozvolnění od 1. března, ale na druhou stranu podle vládních opatření by měly zůstat povinné nasazené respirátory v uzavřených prostorách a nadále může být pouze 6 osob u jednoho stolu v restauraci, pokud se nejedná o rodinné příslušníky. Konec povinnosti prokazovat se v restauracích potvrzením o očkování proti covid-19 nebo prodělaným onemocněním měl být původně od 9. února, ale nakonec vláda na poslední chvíli rozhodla, že to bude až od 10. února. Opět zmatek nad zmatek.

6. Vláda svým nastavením dotací v zemědělství ještě více likviduje potravinovou soběstačnost České republiky.

SPD zásadně nesouhlasí s postupem ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL), který nerespektoval věcné odborné připomínky Agrární komory a Zemědělského svazu a odeslal Evropské komisi nevyhovující Návrh strategického plánu Společné zemědělské politiky na léta 2023-2027. Návrh nastavuje podmínky pro zemědělské podnikání v ČR tak, že dále podstatně zhoršuje vyhlídky na udržení domácí zemědělské produkce masivním přesunutím dotací na podniky, které se na produkci podílejí jen malou měrou. Snížení dotací pro produkční podniky povede k dalšímu snížení produkce zejména v živočišné výrobě a dalšímu snížení potravinové soběstačnosti a potravinové bezpečnosti České republiky v situaci, kdy o cenách rozhodují obchodní řetězce a dovozy potravin probíhají v podmínkách nekalé soutěže. Tento postup hnutí SPD odmítá.

14. 2. 2022

SPD prosazuje důstojný minimální důchod a stejnou částku valorizace!

Není nám lhostejný život příjemců důchodů v této nelehké době, a proto vítáme mimořádnou červnovou valorizaci důchodů, která by ale měla být podle nás pro všechny ve stejné výši. Ve Sněmovně jsme opět předložili novelu zákona zajišťující zaručenou minimální výši starobního důchodu pro naše seniory ve výši minimální mzdy. 

V České republice podléhá valorizace důchodů zákonu o důchodovém pojištění, podle kterého je pravidelně k 1. lednu důchod zvyšován. Důchod se zvyšuje o inflaci, tedy o procentuální růst cen zboží a služeb v daném období a k tomu se navyšuje o polovinu růstu reálných mezd. Při vyšší inflaci během roku může dojít i k další, mimořádné valorizaci mimo lednový termín, a k tomu právě z důvodu inflace dojde v červnu. Zastáváme názor, že valorizace starobního důchodu by měla být poskytnuta všem, kteří na něj mají nárok ve stejné výši. Valorizace se týká i vdovského, sirotčího i invalidního důchodu. Zvýšení se bude týkat téměř 3,5 milionu vyplácených důchodů.

Hnutí SPD zastává názor, že invalidní a starobní důchodci potřebují mít jistotu důstojného života a proto požadujeme systémové změny ohledně výše důchodů. Důchod není nějaký bonus, ale pro drtivou většinu jejich příjemců je to jediný zaručený příjem. Lidem, co mají odpracovaná minimální léta, musíme zaručit minimální důchod ve výši, který jim bude stačit k důstojnému životu. Jako řešení vidíme náš návrh zákona na zaručený minimální důstojný důchod, který mimochodem platí ve značné části Evropy. Pro jeho přiznání by musela být splněna podmínka odpracovaných let, která by se nevztahovala pro ty, jež z důvodu prokazatelné invalidity nemohli pracovat. Dle našeho návrhu zákona by takzvaní nepřizpůsobiví, kteří nemají odpracovaná léta i přes to, že pracovat mohou, samozřejmě na tento základní důstojný důchod nárok neměli.

Prostřednictvím svých poslanců jsme podali v nové Sněmovně návrh zákona na uzákonění zaručeného minimálního důchodu ve výši minimální mzdy. Navrhovanou novelou se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vedeno jako sněmovní tisk č. 24. 

V hnutí SPD chceme zajistit našim seniorům život v přiměřených důstojných podmínkách. Považujeme za zcela nemorální, neetické, a hlavně za nespravedlivé stavět starobní důchodce, kteří celý život pracovali a jejich věk přesahuje 65 roků, do situace ostatních žadatelů o dávky hmotné nouze, kdy někteří z nich neodpracovali vůbec nic. My za našimi seniory stojíme a dále budeme ve Sněmovně prosazovat zákony, které jim budou ku prospěchu.

10. 2. 2022

Korespondenční hlasování je útokem na demokracii a nahrává machinacím!

Proto poslanec SPD Radek Rozvoral dopředu avizuje, že jeho hnutí bude po pandemickém zákoně všemi prostředky bránit i schválení korespondenční volby, umožňující kupčení s hlasy a manipulaci s vůlí veřejnosti.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Tady-je-Rakusanovo-a-Michalikovo-Svedectvi-stredoceskeho-komunalnika-jak-to-chodi-pod-vladou-STAN-691749

1. Hnutí STAN chtělo do politiky přinést zdravý rozum komunální politiky a starostenskou praktičnost, ale zatím se zdá, že do politiky v kauzách pánů Michalika a Farského přinesli něco zcela jiného. Nemáte pocit, že STAN byl trochu bublinou, která teď po volbách praskla?

Vystihl jste to velmi dobře a souhlasím s Vámi. To, co předvádí vrcholní představitelé hnutí STAN na půdě Poslanecké sněmovny, to potvrzuje a pevně doufám, že občané, voliči a hlavně ti, kteří v podzimních parlamentních volbách v minulém roce dali svůj hlas koalici (PirSTAN), to sledují. Tito voliči ať si zváží, komu dají hlas v příštích volbách. Financování hnutí STAN je realizováno prostřednictvím podivných kyperských fondů napojených na pana Michalika. Po zveřejnění těchto informací médii nakonec kandidát na ministra průmyslu a obchodu Věslav Michalik svou nominaci stáhl, ale ve funkci náměstka středočeské hejtmanky stále zůstává. Vyzýváme ho k rezignaci i na tuto funkci do té doby, než bude financování hnutí STAN řádně dokladováno. Z důvodu, aby v budoucnu nedocházelo k podobným případům, dlouhodobě naše hnutí SPD navrhuje přijetí zákona o trestní a hmotné odpovědnosti politiků. Jednání poslance Farského je zcela v rozporu s etickými a morálními zásadami, které by měl každý poslanec dodržovat. Např. článek 26 Ústavy České republiky říká: „Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.“ Dalšího podrazu vůči „svým“ voličům se dopustil Jan Fárský porušením koaliční smlouvy, uzavřenou mezi Piráty a Starosty, ve které je definováno: „Kandidát koalice se zavazuje, že v případě zvolení bude brát práci poslance jako prioritu a zařídí si své ostatní aktivity tak, aby výkonu funkce mohl věnovat dostatek času.“ Odjet si na osm měsíců na stáž do USA a dále pobírat poslanecký plat včetně všech náhrad je výsměchem všem voličům, kteří mu odevzdali svůj hlas. Kdyby naše hnutí na tuto skutečnost neupozornilo, nikomu by to nevadilo, a to včetně premiéra Fialy. Více to snad nemusím komentovat.   

2. Vy znáte středočeský kraj a elita STAN kolem Víta Rakušana a Věslava Michalika pochází právě z tohoto kraje. STAN má navíc ve středních Čechách i hejtmanku. Je nějaký rozdíl, jak toto hnutí působí na celostátní a na krajské úrovni?

Já říkám, že není. Předseda Vít Rakušan o všem dobře věděl a dělal, že se nic neděje. Pan Farský i pan Michalik patří mezi jeho nejbližší spolupracovníky ve vedení hnutí STAN. Kdyby média o těchto kauzách kolem neprůhledného financování hnutí STAN firmami napojenými na pana Michalíka a kauzy kolem studijního pobytu pana Farského, o kterém věděl pan Farský už před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, neinformovala, tak by dělali, jako by se nic nedělo. Poukazuje to pouze na skutečnost, jak oni vnímají „své“ voliče. Zároveň to dává i vzkaz do budoucnosti, že jim jsou voliči lhostejní, o čemž svědčí i to, že do současné doby nepředložila vládní koalice žádný zákon, který by byl ku prospěchu slušných občanů České republiky.  

Na otázku, jaký je rozdíl působení hnutí STAN na celostátní a krajské úrovni odpovím, že žádný nespatřuji a jako příklad uvedu, že jak na krajské, tak i nyní na celostátní úrovni hnutí STAN podpořilo zrušení, respektive snížení slev ve veřejné dopravě pro studenty a seniory. Je to plně v intencích spíše asociálního zaměření tohoto hnutí, které na středočeské krajské úrovni podpořilo i masivní rušení železničních tratí, což výrazně omezuje servis pro občany a rozsah veřejných služeb. Toto rozhodnutí krajské koalice ve Středočeském kraji je zcela v rozporu s předvolebními sliby hnutí STAN, které obsahovaly závazek podpory a rozšiřování kapacit veřejné dopravy, zejména té ekologicky zaměřené, což je právě železniční doprava. Středočeská krajská koalice, kde má hnutí STAN radního pro školství, také zrušila učňovská stipendia, s čímž hnutí SPD zásadně nesouhlasí.      

3. Jak podle vás Vít Rakušan zvládá ministerstvo vnitra? Začal podivnou kauzou odchodu policejního prezidenta a teď chce vnitro bojovat s hlasateli proruských narativů, mezi které řadí i SPD.

Zde opět navážu na předchozí odpověď. Hnutí SPD zastává názor, že ministr vnitra zatím nepůsobí důvěryhodně z důvodu, že je zároveň předsedou hnutí STAN. Toto hnutí prozatím dostatečně neobjasnilo financování své strany z pochybných peněžitých darů pro STAN, pocházející ze zahraničí od firem, které prověřuje policie z možného nezákonného jednání. Vyzvali jsme ministra vnitra, aby na půdě Poslanecké sněmovny financování hnutí STAN vysvětlil, čímž by vyvrátil všechny pochybnosti, a bylo by vše v pořádku. K tomu ale nedošlo, ani nebyl poslanci pětikoalice přijat náš návrh na zřízení vyšetřovací komise k této kauze. Pochybnosti o netransparentním financování hnutí STAN tak vyvráceny nebyly a zůstávají. Proto nadále požadujeme, aby Vít Rakušan odstoupil z funkce ministra vnitra, jelikož ze své pozice má v gesci policii, která vyšetřuje podezřelé financování jeho strany, čímž se v tomto případě jedná o střet zájmu. Ještě připomenu neprofesionální zákulisní jednání s policejním prezidentem Švejdarem v době, kdy ještě nebyl Vít Rakušan premiérem. Obsah schůzky též Vít Rakušan neobjasnil, ale pravdou zůstává to, že následně policejní prezident oznámil, že ve funkci skončí.

Hnutí SPD zcela zásadně odmítá, že jsme šiřiteli dezinformací protizápadních a proruských narativů. Naše hnutí není ani proruské, ani probruselské, ale hájíme naše slušné a pracující občany a chceme blaho České republiky.

4. Prvním zásadním dokumentem nové vlády bude rozpočet, který přepracovává, Co očekáváte od „ořezaného“ rozpočtu ministra Stanjury?

V hnutí SPD si rádi počkáme na návrh nového státního rozpočtu od nové vlády. Ta stále říká, že dluh státního rozpočtu nepřekročí 300 miliard, a že to nepocítí naši občané. Realita je ale jinde. Nová vláda hájí především zájmy Bruselu a přijímá nesmyslná nařízení z EU, než hájí naše občany. Příkladem je například to, že se pětikoalice zavázala v koaliční smlouvě podporovat šílený eko projekt EU „Gren Deal“ (Zelený úděl) ničící peněženky našich občanů a našich firem, čímž uvrhne naše občany do energetické chudoby (doplatí na to téměř čtyři miliony občanů). Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje, že systém obchodování s emisními povolenkami zásadně zdražuje ceny energií všem našim občanům, a proto je nutné co nejrychleji vystoupit ze systému obchodování s emisními povolenkami, jako se chystá učinit Polsko. Hnutí SPD též odmítá, že nová vláda demobloku ve velmi omezeném rozsahu uskutečnila zvýšení tarifních platů zdravotníkům, hasičům, policistům, vojákům, pracovníkům v sociálních službách a učitelům; ostatním státním zaměstnancům nepřidala nic. Všem zaměstnancům by se platy dle nás měly úměrně zvyšovat s ohledem na rostoucí inflaci, ceny energií, potravin a bydlení. Všichni pracující si to jednoznačně zaslouží. Stát musí šetřit jinde. My za hnutí SPD navrhujeme škrty ve zbytných výdajích státu, jako jsou například platby solárním baronům, předražené nákupy zahraniční výzbroje pro armádu, neadresné sociální dávky nepřizpůsobivým nebo platby politickým neziskovkám. Takže si počkáme, a pak k tomu povedeme ve Sněmovně věcnou diskuzi. 

5. Druhou zásadní změnou, kterou nová vláda dělá za pochodu, je pozastavení platnosti stavebního zákona. S tím souhlasíte?

Hnutí SPD prostřednictvím svých poslanců zastoupených v Poslanecké sněmovně svými hlasy už v loňském roce za působení tehdejší vlády Andreje Babiše přispělo ke schválení novely stavebního zákona. Domníváme se, že přinese pro naše občany celou řadu pozitiv. Základním benefitem nového stavebního zákona je z hlediska procesních změn jedno řízení, kterým se stavba zároveň umístí i povolí, vedené jedním úřadem, přičemž výsledkem bude jedno povolení. Dále je to zrychlení povolovacích řízení, ke kterému přispěje stanovení závazných lhůt pro vydání povolení. Stavební úřad též bude muset rozhodnout do 30 dnů od podání „bezvadné“ žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů, u záměrů vyžadujících posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) maximálně do 120 dnů a ve zvláště složitých případech bude možné tyto lhůty prodloužit, a to o 30 nebo o 60 dnů. V případě nedodržení zákonné lhůty dochází ze zákona ke změně příslušnosti, kdy namísto nečinného obecního stavebního úřadu rozhodne nadřízený krajský stavební úřad v zákonem stanovených lhůtách, které nejsou odlišné od lhůt stanovených pro prvoinstanční obecní stavební úřad. Prioritním cílem je možnost realizace stavby v co nejkratší době, v zásadě do jednoho roku od podání „bezvadné“ žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby, a to včetně případného odvolání proti tomu rozhodnutí. Bude pouze jedno řízení, tj. pouze jedno odvolání a případně jedna správní žaloba. Úsporu času bude také představovat integrace dotčených orgánů do nové struktury stavebních úřadů. Mezi pozitiva též řadíme to, že hodnocení dotčených veřejných zájmů pak bude probíhat přímo stavebním úřadem a investor si nebude muset před podáním žádosti u stavebního úřadu obstarávat vyjádření dotčených orgánů. Velmi důležitým principem je tlak na dodržování lhůt nejen na stavební úřady, ale i na dotčené orgány. Proto pro všechny neintegrované dotčené orgány bude platit tzv. fikce souhlasu, ke které dojde po uplynutí lhůty pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska. Pokud dotčený orgán nevydá vyjádření do 30/60 dnů, tak bude platit, že souhlasí a nemá žádné připomínky, což znamená, že stavebník již nebude čekat dlouhé měsíce. Hnutí SPD podporuje současně platnou podobu stavebního zákona též proto, že pro povolení stavby se požaduje podstatně jednodušší dokumentace, je nastaven lepší proces prostřednictvím portálu stavebníka, dokumentace lze podávat elektronicky a celý povolovací proces je digitalizován a zaručuje transparentnost řízení.

6. Vláda si dala ambici postavit 200 km dálnic, Andrej Babiš se jí směje, že jeho vláda připravila stavbu 300 kilometrů. Dočkáme se tedy konečně intenzivnější liniové výstavby?

Na tuto otázku vám odpovím, že si rád počkám, jak to dopadne. Osobně bych byl rád, kdyby se to povedlo zrealizovat, ale dočkejme času. Současná vláda má v této problematice velmi zlehčenou práci v realizaci vytyčeného cíle. Za velmi důležité též považujeme věnovat se opravám všech komunikací určených pro silniční dopravu čili dálnicím a silnícím I., II., i III. tříd. Nový ministr dopravy Martin Kupka by měl mít zkušenosti z krajské politiky, když působil jako náměstek pro dopravu ve Středočeském kraji a věnoval se také opravám komunikací. Takže jak jsem zmínil v úvodu, počkejme si, jak vše dopadne.   

7. Regionální politika byla vždy úzce spojena s agendou EU. Co říkáte na evropskou politiku nové vlády, zejména ministra Beka?

Postoj hnutí SPD s realizovanou politikou Evropské unie je všeobecně znám. Celý subjekt instituce EU považujeme za velký nefunkční byrokratický moloch, který řídí nikým nevolení a dobře placení (někdy nekompetentní a s myšlením mimo realitu) úředníci. Proto nemáme důvěru k této instituci, která navíc svými nesmyslnými nařízeními a opatřeními spíše škodí našim občanům a ve finále potlačuje naší národní suverenitu. Zde bych mohl vyjmenovat celou řadu věcí, které EU má řešit, ale neřeší a naopak celou řadu, kterou řeší a kterou se zabývá, jež je pro naše občany vcelku nepodstatná. Proto požadujeme, aby bylo umožněno našim občanům se na základě vypsaného celostátního referenda vyjádřit, zda chtějí, aby Česká republika byla nadále členskou zemí Evropské unie. My v SPD zastáváme dlouhodobě názor, že NE. To, že vláda Petra Fialy je silně probruselská, svědčí i její stanoviska k EU, které jsou sepsány v programovém prohlášení vlády. Nesouhlasíme se zřízením vládní pozice pro ministra Beka.    

8. Co by podle vás mělo Česko nasadit jako hlavní agendu svého předsednictví EU? A co v tomto směru očekáváte od Fialovy vlády?

Odpověděl jsem v minulé otázce. Nová vláda se vidí v předsednictví EU, aby se ukázala. My se v hnutí SPD domníváme, že stejně si v rámci našeho předsednictví EU nic zásadního, co by pomohlo ke zkvalitnění života našich občanů, nevyjednáme, pouze bude utraceno zbytečně mnoho státních prostředků, které by šly využít na potřebnější věci. Na předsednictví vůbec nezáleží, je to jen taková iluze, která má těm menším zemím lakovat, že mají nějaký vliv v Evropské unii. Nová vláda pouze poklonkuje EU a nedělá to, co se od ní očekává – hájit zájmy našich občanů.   

9. Co říkáte návrhu na zavedení korespondenční volby, který k tomuto tématu vládní pětikoalice předkládá?

Hnutí SPD v Poslanecké sněmovně udělá vše proto, aby bylo zablokováno projednání návrhu zákona o zavedení korespondenčních voleb v České republice pro občany žijící v zahraničí. Tento zákon prioritně prosazuje vládní pětikoalice a dokonce si jeho přijetí stanovila ve svém programovém prohlášení vlády, namísto toho, aby prosazovala zákony, které budou ku prospěchu našich slušných občanů, kteří musí čelit výrazným navýšením plateb za energie, teplo a v podstatě všech základních potravin. Všichni víme, že v důsledku vysoké inflace, skokovému zdražování energií, se celá řada našich domácností dostává na hranici sociální chudoby. Vláda má tudíž povinnost tuto problematiku prioritně řešit, ale ona na místo toho tvrdošíjně prosazuje přijetí zákona o korespondenčním hlasování. My jsme v hnutí SPD přesvědčeni, že korespondenční hlasování je útokem na demokracii a zároveň představuje otevřené dveře k případným machinacím s volebními lístky a podvodům při jejich sčítání. Při klasickém hlasování za plentou ve volební místnosti probíhá samotná volba v soukromí a pod dozorem volební komise. Při korespondenčním hlasování formou zaslání lístku poštou hrozí mnohem větší riziko nátlaku třetí osoby, neboť nelze zabezpečit, že volič nevolí pod nátlakem, či jestli neprobíhá tzv. kupčení s hlasy. Zkušenosti ze zahraničí, například z posledních prezidentských voleb v USA a Rakousku, kde se muselo opakovat druhé kolo prezidentské volby, také hovoří zcela jasně. Jelikož by i u nás hrozila podobná manipulace s volebními výsledky, tak hnutí SPD se zavedením tohoto způsobu voleb zásadně nesouhlasí. Naši občané pobývající v zahraničí mají zajištěné hlasování na jednotlivých zastupitelských úřadech.

9. 2. 2022

Je šokující, že vláda místo prosazování zlevnění potravin, pohonných hmot a energií protlačuje manipulativní korespondenční hlasování ve volbách!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že jsme udělali maximum pro to, aby totalitní pandemický zákon nebyl přijat. Nyní proti němu podáme ústavní stížnost. Vláda Petra Fialy nadále naše občany omezuje na občanských svobodách. Je potřeba ukončit sérii chaotických protizákonných vládních „protiepidemických" opatření a nechat lidi normálně žít. Je šokující, že vláda místo prosazování zlevnění potravin, pohonných hmot a energií protlačuje manipulativní korespondenční hlasování ve volbách. Odmítáme zvýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, které prosazuje vláda. ČT není nestranná, podporuje vládní pětikoalici a upozaďuje SPD.

1. Udělali jsme maximum pro to, aby totalitní pandemický zákon nebyl přijat. Nyní proti němu podáme ústavní stížnost.

Sněmovna minulý týden po 36 hodinách nepřetržitého jednání nakonec schválila novelu totalitního pandemického zákona. Stalo se tak společným úsilím poslanců ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN a také kvůli značné absenci poslanců za ANO. Hnutí SPD opět hlasovalo proti. Poslanecký klub SPD využil všechny možné mechanismy, které mu umožňuje současný jednací řád Sněmovny, aby blokoval a zabránil přijetí pandemického zákona. Zákon, který vládní pětikoalice prosadila v legislativní nouzi, tak nyní bude projednávat Senát. Pandemický zákon je paskvil a omezuje základní ústavní práva a svobody občanů, včetně např. práva na svobodu podnikání. Proto podáváme v této věci ústavní stížnost včetně nedůvodnosti legislativní nouze.

2. Vláda Petra Fialy nadále naše občany omezuje na občanských svobodách. Je potřeba ukončit sérii chaotických protizákonných vládních „protiepidemických" opatření a nechat lidi normálně žít.

Hnutí SPD je pro okamžité zrušení plošných protiepidemických opatření souvisejících s onemocněním covid-19, protože k nim není při současné situaci důvod. Minulý týden vyhlásil Nejvyšší správní soud (NSS) další rozsudek, kterým zrušil další protizákonné opatření Ministerstva zdravotnictví. NSS zrušil diskriminaci neočkovaných při vstupu do provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních klubů atp. Na rozsudek musela reagovat vláda Petra Fialy (ODS) a zrušila velkou část opatření. Do té doby vláda odmítala tato opatření zrušit. Potvrzuje se, že veškeré argumenty vlády pro projednávání pandemického zákona ve stavu legislativní nouze nejsou pravdivé. Je potřeba ukončit sérii chaotických protizákonných vládních „protiepidemických" opatření a nechat lidi normálně žít. Veškerá případná opatření lze podle potřeby provádět výhradně cíleně na rizikové skupiny prostřednictvím zákona na ochranu veřejného zdraví a krizového zákona, a nikoliv plošně. Tato vláda nadále naše občany omezuje na občanských svobodách.

3. Je šokující, že vláda místo prosazování zlevnění potravin, pohonných hmot a energií protlačuje manipulativní korespondenční hlasování ve volbách.

Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN opakovaně ve Sněmovně prosazuje zákon o zavedení korespondenčních voleb. Vláda na to neskutečně spěchá, a dokonce si to dala jako jednu z priorit do Programového prohlášení vlády. Důvodem je podle našeho názoru fakt, že se vládní koalice obává svého špatného výsledku v budoucích volbách, proto protlačují tuto úpravu volebního systému. Nakonec díky poslaneckému klubu SPD na projednání zatím nedošlo. Korespondenční volba je zásadním ohrožením demokracie v České republice, jelikož umožňuje podvody a manipulace. Vzpomeňme na poslední prezidentské volby v USA anebo v sousedním Rakousku, které se dokonce musely anulovat kvůli podezřením na manipulaci s volebními hlasy. Francie korespondenční volby pro neprůhlednost zrušila. Současná vládní koalice předstírá obrovskou „péči" o voliče v zahraničí, kteří přitom již dnes mohou volit na zastupitelských úřadech. Volby musí zůstat svátkem demokracie. Korespondenční volba jasně nabourává důvěru v celý volební systém. Ve Sněmovně se mají dle nás přednostně projednávat úplně jiné věci. Takové, které občany skutečně pálí a které by vyřešily drakonicky rostoucí ceny energií, potravin, bydlení a následně všeho ostatního. To ale vládu Petra Fialy (ODS) nezajímá. V okolních státech vlády zavádějí tzv. energetickou pomoc tak, že např. Polsko a Maďarsko odpustily po přechodnou dobu všem DPH na potraviny, pohonné hmoty a energie. Ale i to je jen krátkodobé řešení následků. Je nutné řešit příčiny, které jsou ve zcela chybné energetické politice a v nesmyslných projektech prosazovaných Evropskou unií. Tak ale vláda Petra Fialy (ODS) neuvažuje a není schopna občanům předložit systémové řešení zdražování. Vládní návrh na využití možnosti příspěvku na bydlení drtivá většina domácností kvůli přílišné složitosti formulářů nevyužila. Navíc se tato možnost týká pouze cca 5 % domácností. Česká republika musí mít vlastní energetickou politiku v zájmu našich občanů s cílem zajištění naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti, nikoliv přijímání direktiv z Bruselu a Berlína.

4. Odmítáme zvýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, které prosazuje vláda. ČT není nestranná, podporuje vládní pětikoalici a upozaďuje SPD.

Vláda prosazuje zvýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, které nenaplňují povinnosti veřejnoprávních médií, a slouží tak k jednostranné propagaci současné vlády. Sněmovní volební výbor, který má ve své působnosti sdělovací prostředky, zároveň minulý týden doporučil Sněmovně, aby neschválila výroční zprávu Rady ČT o činnosti ČT za rok 2020. Dvojí neschválení povede k odstranění Rady ČT, která na základě objektivních analýz konstatovala, že účast hnutí SPD v debatních i zpravodajských pořadech byla nepřiměřeně nízká ve srovnání s ostatními stranami, a to vzhledem k zastoupení SPD v Poslanecké sněmovně. Jsme přesvědčeni, že veřejnoprávní média by se neměla platit prostřednictvím koncesionářských poplatků, ale prostřednictvím samostatné kapitoly státního rozpočtu, jehož čerpání by tak bylo pod veřejnou kontrolou a dohledem Nejvyššího kontrolního úřadu.

7. 2. 2022

Bojujeme dál, na pandemický zákon a způsob jeho přijetí podáme ústavní stížnost!

Minulý týden proběhla mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, na které poslanci z vládní koalice SPOLU a PirSTAN, i na úkor věcných argumentů poslanců hnutí SPD, povýšeným a arogantním přístupem nakonec schválili pandemický zákon.  

Hnutí SPD se snažilo prostřednictvím všech svých poslanců o to, aby navržený pandemický zákon nebyl projednán a v rámci svých vystoupení nejprve protestovali proti jeho přijetí ve stavu legislativní nouze. Poté navrhovali zařadit na program jednání schůze body, které z našeho pohledu svou prioritou bylo důležité přednostně projednat. Navrhli jsme kolem 40 bodů, které nám nakonec poslanci vládní pětikoalice odmítli bez zdůvodnění zařadit na program jednání. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura hned v úvodu schůze využil své přednostní právo a ve své prvním tříhodinovém a následném druhém hodinovém vystoupení přednesl řadu věcných argumentů, aby se novela pandemického zákona neprojednávala, neboť je protiústavní, protože nebude přijata ústavně předepsaným způsobem kvůli údajnému zneužití stavu legislativní nouze a „zavádí covidovou diktaturu". Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala ve zhruba dvouhodinovém projevu mimo jiné ohlásil, že pokud bude předloha schválena, SPD ji napadne u Ústavního soudu.

Po schválení programu vystoupil předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný a prosadil, že Sněmovna omezila vystoupení poslanců k novele zákona na dvakrát pět minut. Omezení se nevztahovalo jen na řečníky s přednostním právem. Mezi ně patří šéfové stran a poslaneckých klubů, členové vedení Sněmovny a ministři. I já jsem z pozice prvního místopředsedy poslaneckého klubu SPD vystoupil se svým rozsáhlým projevem. Dále v rámci projednávání pandemického zákona vystoupili všichni naši poslanci s věcnými připomínkami. Podařilo se nám prosadit alespoň dílčí ústupky, např. snížení výše pokut, ministerstvo vnitra a obrany nebudou mít pravomoc k vydávání protiepidemických opatření pro své resorty a byla také zrušena neomezená doba platnosti tohoto zákona. Zde ale jednoznačně zmíním, že jsme pro zrušení celého pandemického zákona, což jsme navrhli v našem pozměňujícím návrhu, který ale nebyl přijat. 

Po téměř dvoudenním jednání (35 hodinách) nakonec došlo k hlasování. Pro předlohu hlasovalo 70 ze 122 přítomných poslanců, proti jich bylo 52. Novelu podpořili zákonodárci vládních ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Poslanci SPD a opozičního ANO hlasovali proti. Hlavní části pandemického zákona o možnosti vydávání mimořádných opatření mají platit do konce listopadu. Původní pandemický zákon měl skončit s únorem a vláda navrhovala prodloužení účinnosti zákona bez časového omezení. Nyní se bude projednávat v Senátu.

V blízkosti Poslanecké sněmovny po celý průběh jednání poslanců protestovali odpůrci novely pandemického zákona (cca 1.500 lidí). Další nesouhlas s přijetím pandemického zákona vyjádřili občané, kteří zasílali našim poslancům v průběhu jednání ve Sněmovně podpůrné e-maily. Z časového důvodu nebylo možné všem občanům za podporu poděkovat, a tak mi dovolte alespoň tímto způsobem všem, kteří nám napsali poděkovat a vzkázat jim, že si jejich podpory velmi vážíme a je nám obrovskou ctí je ve Sněmovně zastupovat.   

Hnutí SPD udělá vše, aby tento pandemický zákon, který považujeme za „legislativní paskvil“ nevstoupil v platnost a proto na něj a na způsob jakým byl přijat, tedy, že byl nehorázně přijat ve stavu legislativní nouze, podáme ústavní stížnost. Nadále budeme hájit zájmy našich občanů.

4. 2. 2022

Vláda by měla rozhodování ohledně situace na Ukrajině pečlivě vážit! 

Aktivity a některé výroky ze strany ministryně obrany Černochové a ministra zahraničí Lipavského k současné situaci na Ukrajině ve vztahu k Rusku jsou neuvážené a nezohledňují možné následky pro bezpečnost našich občanů a ekonomiku České republiky. 

Hnutí SPD jednoznačně vzkazuje nové vládě, že nechce, aby byla Česká republika vtažena do konfliktu NATO a Ukrajiny s Ruskem. Snahou Ukrajiny je vyprovokovat válečný konflikt, jehož pomocí by chtěl ukrajinský establishment odvést pozornost od známých faktů. Ukrajina je v současnosti zbídačenou, rozkradenou zemí vysávanou oligarchy a korupčníky a převážně z těchto důvodů ukrajinské politické a vojenské složky mají zájem válku s Ruskem vyprovokovat.

Na tuto snahu Ukrajiny zareagovalo NATO, které začalo v posilování svého severovýchodního křídla. Naše vláda projevila zvýšenou aktivitu, když rozhodla, že Česká republika daruje Ukrajině 4.000 dělostřeleckých granátů za téměř za čtyřicet milionů korun. K tomu se přímo vyjádřila na webu ministerstva obrany ministryně Jana Černochová (ODS), která návrh kabinetu předložila: „Dlouhodobě s Ukrajinou rozvíjíme spolupráci a podporujeme její cestu k demokracii. K dispozici máme poměrně širokou škálu možností od politické a diplomatické podpory až po konkrétní projevy, jako je právě dar munice, který považuji za důležité gesto solidarity.“

Další kontraverzní tvrzení zaznělo od ministra zahraničí Jana Lipavského po jeho prvním jednání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem, které proběhlo minulý čtvrtek v Bruselu. Jednalo se o současné pozici Česka v Alianci a jeho dalším směřování. Následně ministr Lipavský novinářům sdělil: „Pana Stoltenberga jsem ujistil o připravenosti naší země dostát spojeneckým závazkům, a to včetně alokace 2% HDP na obranné výdaje do roku 2025.“ Lipavský též zdůraznil význam jednotného postoje Aliance v kontextu hrozící ruské invaze na Ukrajinu a informoval o českém rozhodnutí pomoci Ukrajině darem vojenské munice, a také o záměru zvýšit český příspěvek k alianční obraně na východním křídle. NATO začalo posilovat vojenskou přítomnost na svém východním křídle a zvažuje i nasazení jednotek na Slovensku. K tomu se ministr zahraničí Lipavský vyjádřil: „Vytvoření takovýchto vojenských útvarů, a hlavně dodání reálných vojenských kapacit, by bylo ve prospěch bezpečnosti České republiky, řekl po jednání se Stoltenbergem. „Věřím, že Česká republika najde dostatečně silný příspěvek do posilování již existujících struktur,“ doplnil Lipavský s tím, že o konkrétní podobě tohoto zapojení se teprve bude v Česku diskutovat.

S těmito výroky v SPD v žádném případě nesouhlasíme, neboť jsme přesvědčeni, že by se dále nemělo stupňovat napětí v oblasti. Není zájmem České republiky, aby v naší blízkosti začala válka, která způsobí další vlnu imigrace a bezpečnostních rizik pro naše občany.

Vláda tak začala naplňovat to, co si stanovila ve svém programovém prohlášení: „Orientace na EU a NATO. Česká republika musí být aktivním členem Evropské unie a NATO hájícím zájmy svých občanů. Zahraniční politika bude mít nezpochybnitelnou euroatlantickou orientaci, důraz na stabilní partnerství s demokratickými zeměmi po celém světě a na ochranu lidských práv a demokracie. Do poloviny roku 2022 předložíme návrh mandátu pro vyslání ozbrojených sil do zahraničních misí a operací na období let 2023 a 2024. Nasazování naší armády mimo území ČR bude v souladu s našimi definovanými zahraničně-politickými zájmy. Prioritou je zajišťování kolektivní obrany a stability na východní a jižní hranici Severoatlantické aliance, boj s terorismem a řešení migrace v místech, kde vzniká (například subsaharská Afrika). Budeme navyšovat výdaje na obranu země v souladu s našimi aliančními závazky tak, aby dosáhly úrovně 2% HDP už v rozpočtu na rok 2025. Budeme prosazovat legislativní zakotvení této úrovně obranných výdajů jako minimální hranice.“

Hnutí SPD zastává jednoznačný názor, že je potřeba vést dialog s Ruskem a spolupracovat na zmírnění napětí, a to i s ohledem na zajištění dodávky energií a nerostných surovin pro ČR. Občané Ukrajiny by si o své budoucnosti měli rozhodnout sami bez vnějších vlivů. Nesouhlasíme se zvyšováním výdajů na obranu a odmítáme vysílání vojáků pro potřeby NATO ve sporu Ukrajiny s Ruskem; také jsme proti vyvážení munice na Ukrajinu.

31. 1. 2022

Zákon o celostátním referendu je jedním z klíčových bodů našeho programu!

Nová vláda v čele s premiérem Petrem Fialou nechce přijmout zákon o celostátním referendu z dílny hnutí SPD. Ani poslanci vládnoucí koalice nechtějí jeho projednávání zařadit na program jednání Poslanecké sněmovny.

Hnutí SPD požaduje prosazení zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení ČR z EU. Zákon o celostátním referendu je jedním z klíčových bodů našeho programu, neboť se domníváme, že občanům České republiky musí být umožněno skutečně rozhodovat o všech zásadních otázkách týkajících se jejich vlasti. Zastáváme názor, že česká ústava a české právo je nadřazené právu EU a mezinárodním smlouvám. Jsme jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky vystoupením ČR z EU. Domníváme se, že EU je zkostnatělá byrokratická organizace, která razantně neřeší podstatné problémy občanů. Naproti tomu se věnuje různým projektům (viz např. Green Deal), které jsou v současné době úplně mimo realitu a občany spíše po všech stránkách zatěžují.

Za působení vlády premiéra Babiše v minulé Sněmovně jsme předložili návrh ústavního zákona týkající se celostátního referenda, ale k jeho přijetí nedošlo. Proto jsme hned po ustavení nového složení Poslanecké sněmovny předložili nový návrh ústavního zákona o celostátním referendu, který je veden jako sněmovní tisk č. 8. Ten byl 16. listopadu 2021 rozeslán všem poslancům k seznámení a nová vláda na své schůzi dne 13. prosince 2021 zaujala nesouhlasné stanovisko s tím, že ho považuje za problematický, neboť prý přináší značná rizika populistických řešení. Řada společenských otázek vyžaduje nepopulární opatření, na nichž je velice těžké dosáhnout koncensu napříč politickým spektrem. To je „demokratický“ názor probruselské vlády.

Též nové vedení Sněmovny nechce náš návrh ústavního zákona o celostátním referendu zařadit na program jednání Sněmovny a každé návrhy na zařazení jeho projednání na program schůze je zástupci pětikoalice arogantně zamítnuto. Pro ně je v současné době důležité prosadit pandemický zákon a korespondenční volbu ze zahraničí. My oba dva tyto prosazované zákony odmítáme projednat, neboť je považujeme za účelové, hájící zájmy vybraných skupin, ne všech občanů.

Nová vláda za dobu svého působení nepředložila k projednání ve Sněmovně doposud žádný zákon, který by byl ku prospěchu našich slušných občanů a pomohl jim lépe zvládat a vyrovnávat se s vysokou inflací a zdražováním všech důležitých komodit – energie, což následně zdražuje potraviny a služby. Naši občané nejsou pro vládní koalici ve středu zájmu. Vláda se spíše zaměřuje, abychom se zalíbili EU. Už se vidí, jak se zviditelní od druhé poloviny roku 2022, kdy bude Česká republika předsedat radě EU. Proto se vládní koalici nehodí, aby občané dostali šanci pomocí celostátního referenda vyjádřit se k našemu dalšímu setrvání v Evropské unii.   

Hnutí SPD předložilo tento ústavní zákon o celostátním referendu, aby sami občané České republiky rozhodli o věci obecného zájmu zásadní povahy týkající se vnitřní nebo zahraniční politiky státu. Návrh ústavního zákona má na zřeteli uplatnění vůle většiny, ale zároveň zajišťuje ochranu ústavně zaručených práv a svobod jedince a skupin obyvatelstva, zaručených ústavním pořádkem.

28. 1. 2022       

Ochrana státních hranic proti nelegálním imigrantům musí být prioritou! 

Cizinecká policie zveřejnila statistické údaje o počtu zadržených nelegálních imigrantů v České republice za loňský rok, ze kterých jednoznačně vyplývá, že nelegální imigrace prudce zesílila, neboť policie zadržela o polovinu víc lidí než v roce 2020.

Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na vládu, aby prioritně řešila ochranu našich státních hranic a připravila systémová opatření, jak zamezit vstupu nelegálním imigrantům na území České republiky. Minulá vláda v této oblasti nic moc nekonala a ta nová ani žádná opatření spočívající v zabezpečení naší státní hranice proti vstupu nelegálních imigrantů nemá v plánu. V programovém prohlášení vlády není žádná zmínka o tom, jak bude posílena ochrana našich stáních hranic, ale součinnost s EU a NATO je tam rozpracována podrobně.

Po prostudování vládního prohlášení lze dovodit, že imigranti budou v naší zemi vítáni, ale jak bude nastaven proces legalizace jejich přijetí, je otázkou. Viz z vládního prohlášení: „Realizací cílených migračních programů budeme pružně reagovat na aktuální situaci na trhu práce či potřeby a zájmy ČR, kdy objem a struktura legální migrace bude stanovena s ohledem na integrační možnosti státu. Prosadíme nové a přehlednější právní úpravy pobytu cizinců na území ČR…. a zjednodušíme pobytové řízení.“

Cizinecká policie loni odhalila v České republice při nelegální imigraci 11.170 cizinců, o 4.077 více než v roce 2020. Meziroční nárůst je tak více než o polovinu, což svědčí o tom, že je to problém, který si zasluhuje systémové řešení, a ne jenom namátkové bezpečnostní akce. Imigranti se nelegálně dostávají do České republiky, kterou převážně využívají k další cestě do Německa. Tento trend byl ve větší míře zaznamenán od roku 2015, kdy v Evropě kulminovala imigrační krize. Tehdy policie zadržela 8.563 nelegálních imigrantů. V loňském roce naprostou většinu imigrantů, více jak deset tisíc, policie odhalila ve vnitrozemí, tedy při nelegálním pobytu či nelegálním zaměstnávání. Více jak tisíc imigrantů zajistila policie přímo při nelegálním tranzitu přes Českou republiku do Německa, kdy šlo převážně o Afghánce a Syřany. 

Statistiky policie nám dávají plně za pravdu, že musí být posílena ochrana našich státních hranic. Ve skutečnosti jsou uváděné počty mnohem větší, neboť kontroly ze strany policie zaměřené na nelegální imigraci jsou jen namátkové. Požadujeme na vládě systémové řešení. Nechceme v České republice žádné nelegální imigranty.

26. 1. 2022

Vítáme, že vláda po tlaku veřejnosti, SPD i ombudsmana zrušila povinné covid očkování!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém vítáme, že vláda po tlaku veřejnosti, SPD i ombudsmana zrušila povinné covid očkování. Vláda Petra Fialy prosazuje rozšířený pandemický zákon s neomezenou platností. Hnutí SPD naopak vyzývá vládu k rozvolnění protiepidemiologických opatření a zrušení pandemického zákona. Poslanecký klub SPD udělá vše pro to, aby nebyla uzákoněna korespondenční volba. Je útokem na demokracii a nahrává machinacím. Vláda Petra Fialy se snaží vtáhnout Českou republiku do války Ukrajiny a NATO proti Rusku. Hnutí SPD odmítá stupňování napětí a účast ČR na tomto konfliktu. Odmítáme zvyšování daní, které prosazuje vláda. Prosazujeme nulovou sazbu DPH na potraviny a zastropování cen pohonných hmot a základních potravin.

1. Vítáme, že vláda po tlaku veřejnosti, SPD i ombudsmana zrušila povinné covid očkování.

Hnutí SPD vítá, že vláda minulý týden po tlaku SPD a veřejnosti nakonec rozhodla, že očkování profesních skupin a věkové skupiny nad 60 let proti onemocnění covid-19 nebude v příslušné novele vyhlášky povinné, ačkoli ministr zdravotnictví Válek z TOP 09 původně povinné očkování pro vybrané profese podporoval. Jsme přesvědčeni, že se tak stalo i po tlaku profesních skupin, které měly být k očkování nuceny. Je třeba ocenit i přístup veřejnosti na základě iniciativy SPD, kdy občané posílali dopisy ke zrušení novely této vyhlášky ombudsmanovi a ten se následně rozhodl podat stížnost proti povinnému očkování u Ústavního soudu. Vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN měla také zřejmě obavy, že by jimi nařízené povinné očkování Ústavní soud stejně zrušil, a proto nakonec povinné očkování nezavedla.

2. Vláda Petra Fialy prosazuje pandemický zákon s neomezenou platností. Hnutí SPD naopak vyzývá vládu k rozvolnění protiepidemiologických opatření a zrušení pandemického zákona.

Hnutí SPD vyzývá vládu premiéra Petra Fialy (ODS) k rozvolnění protiepidemiologických opatření a zrušení pandemického zákona. Vláda navrhuje zařadit pandemický zákon na projednávání Sněmovnou tento týden. Vláda navíc chce, aby jeho platnost byla neomezená, protože jeho platnost má ke konci února skončit. To hnutí SPD odmítá. Požadujeme, aby pro vstup do restaurací a dalších zařízení stačilo prokázat se testem a aby byly uznávány i protilátky. Diskriminace neočkovaných nadále pokračuje a vyzýváme vládu, aby s ní přestala. Třeba Irsko od soboty zrušilo téměř všechna omezení vyhlášená v souvislosti s onemocněním covid-19. Výrazný nárůst počtu nemocných se totiž neprojevil zvýšením počtu pacientů vyžadujících nemocniční péči. Velká Británie také připravuje ukončení většiny proticovidových opatření a Španělsko bude považovat covid-19 za druh běžné chřipky. Je potřeba nechat lidi už normálně žít a veškerá opatření lze podle potřeby provádět cíleně výhradně na rizikové skupiny prostřednictvím zákona na ochranu veřejného zdraví a krizového zákona, a nikoliv plošně.

3. Poslanecký klub SPD udělá vše pro to, aby korespondenční volba uzákoněna nebyla. Je útokem na demokracii a nahrává machinacím.

Hnutí SPD před dvěma týdny ve Sněmovně zablokovalo projednávání návrhu zákona o zavedení korespondenčních voleb v ČR, což prosazuje vláda Petra Fialy. Bude se tak zřejmě znovu projednávat ve Sněmovně tento týden. Poslanecký klub SPD udělá maximum pro to, aby korespondenční volba uzákoněna nebyla. Jsme přesvědčeni, že korespondenční hlasování je útokem na demokracii a zároveň to jsou otevřené dveře k případným machinacím s volebními lístky a podvodům při jejich sčítání. Při klasickém hlasování za plentou ve volební místnosti probíhá samotná volba v soukromí a pod dozorem komise. Při korespondenčním hlasování formou zaslání lístku poštou ale hrozí mnohem větší riziko nátlaku třetí osoby, neboť nelze zabezpečit, že volič nevolí pod nátlakem či jestli neprobíhá tzv. kupčení s hlasy. Zkušenosti ze zahraničí, například z posledních prezidentských voleb v USA a Rakousku, kde se muselo opakovat druhé kolo prezidentské volby, také hovoří zcela jasně. Jelikož by i u nás hrozila podobná manipulace s volebními výsledky, SPD se zavedením tohoto způsobu voleb zásadně nesouhlasí. Naši občané v zahraničí, pokud chtějí, tak mohou již dnes hlasovat na jednotlivých zastupitelských úřadech.  

4. Vláda Petra Fialy se snaží vtáhnout Českou republiku do války Ukrajiny a NATO proti Rusku. Hnutí SPD odmítá stupňování napětí a účast ČR na tomto konfliktu.

Vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN má na programu svého středečního jednání mj. dar Ukrajině ve formě až 5 tisíc kusů dělostřelecké munice ráže 152 mm. Oznámila to minulý pátek ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Jedná se o jasnou podporu a eskalaci hrozby válečného konfliktu v Evropě, do kterého nás hodlají tito dva ministři a vláda Petra Fialy (ODS) zatáhnout. Ruská federace prostřednictvím svého ministra zahraničí Lavrova opakovaně tvrdí, že nemá zájem mít ozbrojený konflikt a vstoupit na Ukrajinu, ale vládní váleční štváči Černochová a Lipavský ve své ideologické zaujatosti jako odpověď oznámí plán vývozu dělostřelecké munice na nestabilní a zkorumpovanou Ukrajinu a sdělí podporu uvalení dalších sankcí proti Rusku. Zahraničně-bezpečnostní politika ČR by měla být v této otázce velmi zdrženlivá a prozřetelná, podobně jako Francie nebo Německo, které na Ukrajinu žádný vojenský materiál dovážet v této době (kromě maximálně polní nemocnice) nehodlají, a chtějí si tak zachovat mezi Ukrajinou a Ruskou federací neutrální stanovisko a nepoškodit si vzájemně dobré vztahy. Tento vývoz munice na Ukrajinu není v zájmu občanů České republiky. Nemáme žádné právo zasahovat do záležitostí dvou suverénních států. Černochová s Lipavským by zároveň měli našim občanům oznámit, jaké diplomatické a ekonomické důsledky budou po dodání dělostřelecké munice na Ukrajinu následovat. Zastáváme pozici vzájemného dialogu a odmítáme tento způsob stupňování napětí v této oblasti a zatahování České republiky do případného cizího ozbrojeného konfliktu.

5. Odmítáme zvyšování daní, které prosazuje vláda. Prosazujeme nulovou sazbu DPH na potraviny a zastropování cen pohonných hmot a základních potravin.

Vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN před volbami tvrdila, že nebude zvyšovat daně a že bude hledat úspory v provozních výdajích ve státním rozpočtu. Minulý týden ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ale oznámil, že vláda hodlá letos spotřební daně valorizovat, tedy zvyšovat. Chce tím prý bojovat proti inflaci, která má být letos podle odhadu ministerstva financí rekordních 8,5 %. Zvyšování daní hnutí SPD dlouhodobě programově odmítá. Tato vláda by měla proti inflaci, rostoucím cenám energií a potravin přijímat dočasná opatření na pomoc občanům například po vzoru Maďarska a Polska. Polská vláda například od 1. února na půl roku plánuje zavést nulovou daňovou sazbu (DPH) pro základní potraviny, kam patří chléb, maso, výrobky z mléka anebo nealkoholické nápoje, a to z dosavadních 5 % na nulu. Nulovou daňovou sazbu budou mít navíc od února do července i umělá hnojiva pro zemědělce, jejichž cena má přímý vliv na ceny potravin. V Maďarsku byly zase dočasně zmrazeny úrokové sazby u hypoték a byly stanoveny maximální ceny pohonných hmot a ceny některých základních potravin. Toto je podle SPD cesta, jak pomáhat občanům. U nás tato vláda k tomu přistupuje zcela opačně. Zatímco slušní a pracující občané musí pracovat a platit čím dále vyšší daně, nepřizpůsobiví i nadále dostávají neadresné sociální dávky téměř na všechno. To SPD odmítá!

24. 1. 2022

Odmítáme posilovat vliv Evropské unie na úkor prosperity a zájmů České republiky!

Vláda Petra Fialy (ODS) získala oficiální mandát pro řízení státu, v rámci kterého chce plnit stanovené body obsažené v programovém prohlášení, vycházeje z koaliční smlouvy koalic SPOLU a PirSTAN.

Hnutí SPD, konkrétně všichni jeho poslanci, hlasovali proti vyslovení důvěry této vládě, neboť po prostudování jejího programového prohlášení musíme konstatovat, že se jedná o dokument, který velmi silně posiluje vliv Evropské unie a jejich institucí na úkor prosperity a zájmů České republiky a našich občanů. Celkově dokument neobsahuje upřesněné reálné cíle, jejichž splnění by prospělo nejen naší ekonomice, ale hlavně všem našim slušným občanům.

Výhrad k předloženému programovému prohlášení vlády máme celou řadu a týkají se všech ministerstev. Připomenu jen některé, protože jinak by to vydalo na dokument v rozsahu několika stran. Ve zdravotnictví prosazujeme pro všechny občany zaručenou tu nejlepší možnou péči v daném místě a čase – ne žádnou selekci na chudé a bohaté, nebo podle věku. Nesouhlasíme též s tím, co si vláda stanovila v oblasti zajištění tepla pro naše domácnosti, spočívající v tom, že zajistí plynulý nárůst cen za tuto komoditu pro naše občany, namísto skokových zdražení. My požadujeme od vlády najít takové řešení, aby k žádnému navýšení nákladů za teplo vůbec nedocházelo.

V kapitole digitalizace odmítáme návrhy součinnosti s EU nad dohledem sociálních sítí – v praxi by to znamenalo špehování našich občanů, což by bylo v rozporu s českým právním řádem. V České republice je svoboda projevu spolu s dalšími svobodami zaručena článkem 17 Listiny základních práv a svobod. Ten zaručuje svobodu projevu a právo na informace, nepřípustnost cenzury, právo vyjadřovat názory libovolným způsobem a svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. V zahraniční politice nesouhlasíme s upřednostňováním orientace naší země na Německo a Francii, a to na úkor spolupráce se zeměmi V4, kde vláda má spoustu výhrad k zahraniční politice Polska a Maďarska. To je jen malý zlomek z výčtu našich výhrad k vládnímu prohlášení, ve kterém si vláda, alespoň jak tvrdí, stanovila priority pro své úřadování.

Hnutí SPD bude stále prosazovat svůj program, který je cílen na prosperitu našich slušných a pracujících občanů. Naše role v opozici bude těžká, neboť už od prvních chvil působení Poslanecké sněmovny v novém složení se jasně ukazuje, jakou aroganci vůči opozici mají někteří představitelé vládní pětikoalice. My svůj boj nevzdáme – naši občané jsou pro nás na prvním místě.

21. 1. 2022

Korespondenční a elektronické volby nesmíme nikdy připustit!

Hnutí SPD minulý pátek ve Sněmovně zablokovalo projednávání senátního návrhu zákona o zavedení korespondenčních voleb v České republice.

Jsme totiž přesvědčeni, že korespondenční hlasování, nezaručuje demokratický a transparentní způsob voleb. V případě jeho zavedení hrozí narušení základního principu voleb, což je tajnost hlasování. Tento princip může být garantován pouze v případě osobní účasti, a to vhozením volebního lístku po jeho úpravě za plentou do volební urny a kontrolovatelný nezávislou volební komisí. Princip tajnosti hlasování nemůže být formou korespondenční volby v reálu zajištěn a garantován, neboť nelze vyloučit riziko, že některé osoby budou v korespondenční volbě hlasovat pod určitým nátlakem nebo pod dozorem jiných osob.

Velkým problémem je to, že volba nebude anonymní – bude možné ztotožnit volební korespondenční lístek s konkrétní osobou, a s tím souvisí svoboda – nebude tento člověk v budoucnu poškozován za to, jak volil? Při klasickém hlasování za plentou ve volební místnosti probíhá samotná volba v soukromí a pod dozorem komise. Při korespondenčním hlasování formou zaslání lístku poštou hrozí větší riziko nátlaku třetí osoby, neboť nelze zabezpečit, že volič nevolí pod nátlakem, či kupčení s hlasy. Otevřená zůstává také otázka způsobu nakládání s hlasy došlými poštou a jejich zabezpečení proti možné manipulaci. Existují také názory, že by lístky putující do uren poštou mohl někdo cestou zmanipulovat. Může také dojít například ke ztrátě hlasů na poště. Nelze tedy vyloučit ani technické problémy.

V korespondenční volbě lze také spatřovat protiústavnost v narušení klíčového principu a pilíře demokratického volebního práva, kterým je jeho rovnost, čili zásada, že jeden občan má pouze jeden volební hlas, který má stejnou váhu. Ve jménu spravedlivého procesu všech typů voleb není při korespondenčním hlasování zaručeno, aby se zcela zamezilo situaci, že určité osoby (korespondenčně) hlasují v daných volbách vícekrát. Též může nastat situace, že pod jménem a identitou určité osoby disponující aktivním volebním právem hlasuje někdo úplně jiný, kdo tímto volebním právem nedisponuje.

Tyto argumenty zcela potvrzují výsledky vyhodnocení procesu prezidentských voleb v Rakousku v roce 2016, kdy došlo při korespondenčním hlasování poštou k manipulacím, a volby se musely opakovat.   

Volební právo je základním občanským a politickým právem, které nesmí být vystaveno žádné formě zneužití a v zájmu zachování systému svobodné soutěže politických stran, skutečné politické demokracie a spravedlivého procesu voleb všech typů, nesmíme nikdy připustit korespondenční a elektronické hlasování.

19. 1. 2022

Pochybnosti o netransparentním financování hnutí STAN vyvráceny nebyly!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že pochybnosti o netransparentním financování hnutí STAN vyvráceny nebyly. Žádáme, aby Vít Rakušan odstoupil z funkce ministra vnitra. Na základě iniciativy SPD podal ombudsman Stanislav Křeček ústavní stížnost na zrušení vyhlášky o povinném covid očkování. Děkujeme občanům za spolupráci. Hnutí SPD ve Sněmovně zablokovalo projednávání senátního návrhu zákona o zavedení korespondenčních voleb v ČR. Chceme zabránit manipulaci voleb. Podle hnutí SPD by dlouhodobou nepřítomnost poslance Farského (STAN) ve Sněmovně měl projednat mandátový a imunitní výbor, protože se nejedná o plnohodnotný výkon poslaneckého mandátu. Předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová (TOP 09) svou roli jednoho z nejvyšších ústavních činitelů nezvládá. Svými nepřátelskými výroky vůči Maďarům se pouze snaží rozvrátit vztahy v rámci V4 a dostat nás do područí Bruselu a Berlína.

1. Pochybnosti o netransparentním financování hnutí STAN vyvráceny nebyly. Žádáme, aby Vít Rakušan odstoupil z funkce ministra vnitra.

Minulý týden vláda premiéra Petra Fialy (ODS) získala ve Sněmovně důvěru, a to výhradně od poslanců koaličních stran, kteří reprezentují pouze 45 procent voličů, kteří se zúčastnili loňských voleb. Poslanecký klub hnutí SPD vládu SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN při hlasování samozřejmě nepodpořil. Jednání o důvěře vládě bylo rozděleno do dvou dnů zejména proto, že poslanecký klub SPD požadoval nejdříve projednat ve Sněmovně neprůhledné financování vládního hnutí STAN, které je podle médií financováno prostřednictvím pochybných kyperských fondů a firem trestně stíhaného podnikatele v daňové kauze. Za tímto účelem jsme požadovali zřídit mj. sněmovní vyšetřovací komisi. Sněmovna však hlasy poslanců vládní většiny tyto naše návrhy zamítla a program schůze neschválila. Pochybnosti o netransparentním financování hnutí STAN tak vyvráceny nebyly a zůstávají. Nadále proto žádáme, aby Vít Rakušan odstoupil z funkce ministra vnitra, jelikož ze své pozice má v gesci policii, která vyšetřuje podezřelé financování jeho strany, čili jedná se o střet zájmu. Navíc Vít Rakušan zákulisním jednáním donutil k odstoupení policejního prezidenta Jana Švejdara, aniž k tomu byly faktické profesní důvody.

2. Na základě iniciativy SPD podal ombudsman Stanislav Křeček ústavní stížnost na zrušení vyhlášky o povinném covid očkování. Děkujeme občanům za spolupráci.

Na základě iniciativy SPD podal ombudsman Stanislav Křeček ústavní stížnost na zrušení vyhlášky o povinném covid očkování lidí 60+ a vybraných profesních skupin, která má platit od 1. března. Doufáme, že vyhlášku Ústavní soud rychle zruší právě tak, jako Nejvyšší soud USA zrušil analogické nařízení prezidenta Joe Bidena pro neústavnost. Děkujeme za spolupráci doslova tisícům lidí, kteří vyplnili a poslali vzor dopisu ombudsmanovi na webu SPD se žádostí na podání ústavní stížnosti. Minulý týden v pátek jsme navíc v této souvislosti opětovně navrhovali zařadit zrušení části vyhlášky o povinném očkování proti covidu na jednání Sněmovny. Poslanci SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), ANO, Pirátů a STAN ale tento náš návrh zamítli. Hnutí SPD nesouhlasí s povinným covid očkováním a jsme přesvědčení, že musí být výhradně na základě dobrovolnosti. 

3. Hnutí SPD ve Sněmovně zablokovalo projednávání senátního návrhu zákona o zavedení korespondenčních voleb v ČR. Chceme zabránit manipulaci voleb.

Hnutí SPD minulý pátek ve Sněmovně zablokovalo projednávání senátního návrhu zákona o zavedení korespondenčních voleb v ČR. Na základě zkušeností z voleb ze zahraničí jsme přesvědčeni, že korespondenční hlasování jsou útokem na demokracii a zároveň to jsou otevřené dveře k machinacím s volebními lístky a podvodům při jejich sčítání. Celý podvod je přitom geniálně prostý. Každé jiné než prezenční osobní hlasování znamená, že buď víte, jak kdo volil, a pak není tajné (a proto protiústavní), anebo nevíte, jak kdo volil, pak ale nevíte, kdo hlasoval, a není tudíž hlasování transparentní a hlavně překontrolovatelné. Zkušenosti z posledních prezidentských voleb v USA a Rakousku ukázaly, že ideálním nástrojem pro falšování jsou zejména tzv. politické neziskovky. Jejich aktivisté pomáhali občanům v ghettech s vyplňováním volebních lístků, které pak dublovali, případně je iniciativně vypisovali sami s pomocí údajů z databáze obyvatelstva. Jelikož i u nás velmi reálně hrozí podobná manipulace s volebními výsledky, SPD nesouhlasí se zavedením korespondenčních voleb, a to navíc v době, kdy již nyní mohou naši občané v zahraničí hlasovat na našich zastupitelských úřadech. Vládní pětikoalice, bude ale korespondenční volby nadále tvrdě protlačovat, jelikož chtějí nejen ovlivnit blížící se volbu prezidenta, ale i všechny další sněmovní volby. Obecně platí, že pokud chcete transparentní demokratické volby, pak nikdy nesmíte připustit korespondenční a elektronické hlasování. Chceme svobodné, transparentní a demokratické volby – to je heslo SPD. 

4. Podle hnutí SPD by dlouhodobou nepřítomnost poslance Farského (STAN) ve Sněmovně měl projednat mandátový a imunitní výbor, protože se nejedná o plnohodnotný výkon poslaneckého mandátu.

Minulý týden poslanec Jan Farský (STAN), lídr za Liberecký kraj koalice Pirátů - STAN, oznámil, že nastupuje na osmiměsíční studijní pobyt na univerzitě v Oregonu (USA). Svůj poslanecký mandát si ponechal. To je pro SPD zcela nepřijatelné a měl by okamžitě složit mandát. Je to jasný podraz na voliče, kterým toto neoznámil již před volbami, ačkoli o své stáži věděl již před nimi. Je jasné, že po uvedenou dobu nebude schopen plnohodnotně vykonávat mandát poslance. Poslanecký mandát totiž není pouze o klíčových hlasováních ve Sněmovně, ale je to zejména o intenzivní práci ve sněmovních výborech, komisích, při interpelacích, ale také o politické práci v regionu, kde ho voliči zvolili. Navíc, veškeré náklady na poslaneckou kancelář, asistenty a další služby se budou vyplácet dále, a to i po dobu jeho nepřítomnosti. Tématem studia Farského v USA je, jak aplikovat zkušenosti amerického federalismu na EU a vytvořit Spojené státy evropské, což znamená konec samostatnosti a suverenity ČR. Poslanecký klub SPD zastává názor, že by sněmovní mandátový a imunitní výbor měl tuto záležitost projednat, protože jsme přesvědčeni, že v případě jeho plánované dlouhodobé nepřítomnosti ve Sněmovně se nejedná o plnohodnotný výkon poslaneckého mandátu.

5. Předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová svou roli jednoho z nejvyšších ústavních činitelů nezvládá. Svými nepřátelskými výroky vůči Maďarům se pouze snaží rozvrátit vztahy v rámci V4 a dostat nás do područí Bruselu a Berlína.

Minulý týden slovně napadla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) premiéra Maďarska Viktora Orbána. „Češi svého Babiše už vyhnali. Pevně doufám, že se to povede i Maďarům. Rozložení politických sil v Maďarsku se vzdáleně podobá tomu, které bylo dosud i u nás. Tamní opozice své neshody dala stranou a spojila síly proti populistické vládě, kterou už mnoho let řídí Viktor Orbán," napsala na svůj facebook. Hnutí SPD považuje toto vyjádření Pekarové Adamové za nepřátelské, hloupé a arogantní. Měla by si v první řadě uvědomit, že se jedná o výrok nikoliv jen předsedkyně politické strany TOP 09 se čtyřmi procenty volebních preferencí, ale o vyjádření předsedkyně Poslanecké sněmovny, kam byla zvolena hlasy poslanců koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů a STAN. Pro Orbánovu koalici hlasovala téměř polovina maďarských voličů a svým vyjádřením Pekarová tyto lidi urazila. Pekarová Adamová svou roli jednoho z nejvyšších ústavních činitelů nezvládá a těmito svými výroky vůči Maďarsku se pouze snaží rozvrátit vztahy v rámci V4 a dostat nás do područí Bruselu a Berlína. Jsme v SPD přesvědčeni, že by se měla maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi a maďarským občanům omluvit.

17. 1. 2022

Vyzýváme premiéra Petra Fialu, aby odvolal ministra vnitra Víta Rakušana!

Poslanci vládní pětikoalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a PirSTAN (Piráti s hnutím STAN) zamítli projednat v Poslanecké sněmovně neprůhledné financování hnutí STAN z Kypru.

Pro SPD je nepřijatelné, aby byl ministrem vnitra, pod kterého spadá Policie České republiky, předseda hnutí STAN Vít Rakušan, neboť financování jeho hnutí není transparentně vyjasněno. Spatřujeme v tom střet zájmů, a proto jsme žádali, aby byla celá věc projednána na půdě Poslanecké Sněmovny. V této souvislosti jsme navrhli i dvě usnesení; první usnesení ve znění: „Poslanecká sněmovna vyzývá předsedu vlády České republiky Petra Fialu, aby z důvodu střetu zájmů odvolal ministra vnitra Víta Rakušana a navrhl jmenování nového ministra vnitra, který nebude spojen s hnutím STAN“; druhé usnesení ve znění: „Poslanecká sněmovna se usnáší na vytvoření sněmovní vyšetřovací komise na vyšetření financování hnutí STAN.“ 

Hnutí SPD upozorňuje, že by měli mít občané pravdivé informace o těch, které platí ze svých daní, a jaké oni zastávají morální hodnoty. Jelikož jsme se z veřejně dostupných informací dozvěděli o neprůhledném financování hnutí STAN a o praktikách prvně navrhovaného kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika, který stále zastává pozici náměstka středočeské hejtmanky, chtěli jsme celou věc projednat na mimořádné schůzi Sněmovny. Pan Michalik údajně nepodal pravdivé údaje o svých firmách podnikajících na Kypru a odmítá vysvětlit svoje vazby na daňové ráje, čímž u něj existuje reálné podezření z protiprávního jednání.

Našemu hnutí SPD se podařilo získat potřebný počet podpisů poslanců na svolání mimořádné schůze Sněmovny s projednávaným bodem: „Vysvětlení původu peněz financování hnutí STAN ze zahraničí.“ Starostům a nezávislým začaly totiž po volbách do Sněmovny chodit na jejich transparentní účet zvláštní dary. Částky od 100 do 200 tisíc korun, celkem tři miliony od dvacítky vzájemně majetkově a personálně propojených firem, jimž vládne skupina podnikatelů, která privatizovala obchodní domy Prior a dnes provozuje obchodní centra. Část plateb poslaly firmy, které ovládaly nebo založily společnosti se sídlem v daňovém ráji na Kypru a nelze prokazatelně prokázat původ těchto peněz.

Nakonec ale došlo k tomu, co si vládnoucí pětikoalice naplánovala, a sice že nebyl schválen navržený program mimořádné schůze. Pro projednání hlasovalo 85 poslanců (SPD a ANO), proti 87 poslanců z vládní pětikoalice.

Hnutí SPD ale nepolevilo v úsilí, aby občané dostali pravdivé informace. Spolu s poslanci hnutí ANO jsme sesbírali potřebný počet podpisů poslanců na vytvoření vyšetřovací komise. To jsme i v pátek ráno navrhli jako první bod pokračující schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci vládní pětikoalice však hnutí STAN podrželi a vytvoření vyšetřovací komise nepřipustili, jelikož o tom vůbec nechtěli jednat. My ale budeme za naše občany i nadále bojovat, aby dostali v této kauze pravdivé informace. Jsme připraveni podat trestní oznámení v této věci orgánům činným v trestním řízení.

12. 1. 2022

Poslanci SPD nedají důvěru vládě Petra Fialy!      

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že poslanci SPD nedají důvěru vládě Petra Fialy. Vláda nemá řešení zdražování a dalších problémů a kartel Demobloku je ohrožením demokracie. Vládní opatření v oblasti covid-19 jsou i nadále zmatek nad zmatek. Někteří covid pozitivní mají chodit do práce, zatímco zdraví lidé bez očkování nesmí do restaurací, i když mají negativní test. Zadlužení státu je neúnosné, každý občan dluží 234 tisíc korun. Je nutné zarazit platby solárním baronům, nepřizpůsobivým a předražené zakázky. Poslanci SPD iniciovali svolání mimořádné schůze Sněmovny. Požadujeme od Petra Fialy a Víta Rakušana vysvětlení neprůhledného financování STAN z Kypru. Snaha Ukrajiny vyprovokovat válečný konflikt je nebezpečná. Nenechme se zatáhnout do války NATO a Ukrajiny proti Rusku.

1. Poslanci SPD nedají důvěru vládě Petra Fialy. Vláda nemá řešení zdražování a dalších problémů a kartel Demobloku je ohrožením demokracie.

Tento týden ve středu bude vláda premiéra Petra Fialy (ODS) žádat Sněmovnu o vyslovení důvěry. Hnutí SPD vládu SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN při hlasování nepodpoří. Tato vláda zatím nenabídla žádná konkrétní řešení, jak vyřešit drakonické zdražování cen energií, rostoucí ceny potravin či jak podpořit výstavbu bydlení. Navíc není schválený státní rozpočet na letošní rok a jsme v rozpočtovém provizoriu. Předsedou vlády se stal předseda desetiprocentní ODS a předsedkyní Sněmovny se stala předsedkyně sotva pětiprocentní TOP 09. Premiér Petr Fiala (ODS) soustředil pět stran do dvou bloků, které spolu sepsaly dohodu. Před volbami tak vznikl politický kartel pěti stran, které se domluvily, že spolu zlikvidují politickou soutěž a znehodnotí volby. Pět politických stran nebylo ze strachu schopno kandidovat samostatně, protože jejich předvolební preference byly mizerné, proto si zajistily většinu manipulací za pomoci předsedy Ústavního soudu Rychetského. Je to rozvrat tradiční politické soutěže samostatných politických stran a je to také jeden z důvodů, proč u SPD tato vláda důvěru nemá.

2. Vládní opatření v oblasti covid-19 jsou i nadále zmatek nad zmatek. Někteří covid pozitivní mají chodit do práce, zatímco zdraví lidé bez očkování nesmí do restaurací, i když mají negativní test.

Vládní opatření v oblasti onemocnění covid-19 jsou i nadále zmatek nad zmatek. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) minulý týden oznámil, že jedním z opatření bude tzv. pracovní karanténa. To znamená, že místo do karantény domů má jít zaměstnanec do karantény do práce. To je zcela absurdní! Od 17. ledna tak budou chodit lidé z určitých profesních skupin do práce, i když budou pozitivní. Na druhou stranu zdraví lidé bez očkování proti covidu-19 však stále nebudou smět chodit sportovat nebo se najíst v restauraci, a to ani s negativními testy PCR. Vlastimil Válek mluvil před volbami hodně o uznávání PCR testů jako alternativě k očkování či prodělanému onemocnění covid-19 pro vstup do restaurací, kin, bazénů či fitness. Teď, jako ministr zdravotnictví, tento slib odkládá. Přitom je ale nedostatek testů pro kraje a zároveň ani nestoupají počty hospitalizovaných v rámci mutace omikron, který navíc nezpůsobuje těžký průběh onemocnění. Je potřeba všechna nejasná a rozporuplná vládní omezení ukončit. Tato vláda také zatím vůbec nemluví o tom, že by nějaká opatření zrušila nebo uvolnila, i když klesá počet hospitalizovaných, což byl hlavní argument pro jejich zavedení. Nyní je to v režimu „uvidíme, co další mutace". Ministr Válek také před volbami sliboval, že bude proti povinnému covid očkování, ale poté, co se stal ministrem, odmítá Fialova vláda vyhlášku o povinném covid očkování zrušit. Tento způsob komunikace a opatření SPD odmítá!

3. Zadlužení státu je neúnosné, každý občan dluží 234 tisíc korun. Je nutné zarazit platby solárním baronům, nepřizpůsobivým a předražené zakázky.

Státní rozpočet za rok 2021 skončil s nejhorším výsledkem v historii ČR. Výdaje převýšily příjmy o téměř 420 miliard korun. Česká republika se v minulých letech zadlužovala tempem, které nemá v její historii obdoby. Státní dluh loni stoupl na rekordních 2,5 bilionu korun, a každý občan naší republiky tedy „dluží" téměř 234 tisíc korun. Babišova vláda promeškala období solidního růstu ekonomiky a cíleně se nesnažila o snížení absolutní výše státního dluhu. Je potřeba mít dlouhodobě vyrovnané státní rozpočty. Podle SPD je potřeba provést patřičná opatření na straně výdajů státu. Je nutné zamezit platbám solárním baronům a nepřizpůsobivým, zrušit předražené armádní zakázky pro zahraniční mise (obranyschopnost našeho území a tam směřovanou modernizaci je naopak potřeba podporovat) a zamezit růstu byrokracie, a nikoliv rozšiřovat počty ministrů a s tím spojené další administrativy, jak vláda činí. Pokud současná vláda neudělá patřičná opatření na straně výdajů, budou občané České republiky zadluženi na další generace. To je pro SPD zcela nepřijatelné.

4. Poslanci SPD iniciovali svolání mimořádné schůze Sněmovny. Požadujeme od Petra Fialy a Víta Rakušana vysvětlení neprůhledného financování STAN z Kypru.

Poslanci SPD iniciovali svolání schůze Sněmovny k neprůhlednému financování hnutí STAN. Předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová ji schválně svolala na nejzazší možný termín, tedy až den po schůzi, na které bude nová vláda žádat o důvěru Sněmovny, a to na čtvrtek 13. ledna. Hnutí STAN je financováno prostřednictvím podivných kyperských fondů a veřejnoprávní média mlčí. Kdyby se jednalo o SPD, byly by toho plná televize a rozhlas od rána do večera. Proto budeme požadovat po premiérovi Petru Fialovi (ODS) a vicepremiérovi a ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN), aby celou záležitost ohledně tohoto financování ve Sněmovně vysvětlili, protože kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika (STAN), s jehož jménem je neprůhledné financování spojeno, sice po vlně kritiky stáhli z nominace na ministra, nicméně jako náměstek středočeské hejtmanky i nadále zůstává. SPD dlouhodobě navrhuje přijetí zákona o trestní a hmotné odpovědnosti politiků, který ale Sněmovna v minulém volebním období neschválila.

5. Snaha Ukrajiny vyprovokovat válečný konflikt je nebezpečná. Nenechme se zatáhnout do války NATO a Ukrajiny proti Rusku.

Hnutí SPD vítá setkání na nejvyšší úrovni v Ženevě 10. ledna 2022 mezi prezidenty USA Joe Bidenem a Ruské federace Vladimirem Putinem ohledně situace na Ukrajině, které bude zřejmě pokračovat jednáním mezi NATO a Ruskou federací. Tento případný válečný konflikt může být vleklý a Česká republika by se prostřednictvím NATO neměla do tohoto aktu nechat zatáhnout. V posledních dnech se intenzivně hovoří o hrozbě války mezi Ruskem a Ukrajinou. Zoufalou snahou ukrajinského establishmentu je v současné situaci pokus odvést pozornost od faktů, že země je zbídačená, rozkradená a vysávaná oligarchy a korupčníky. Právě proto ukrajinské politické a vojenské složky mají zájem válku s Ruskem vyprovokovat. Rusko ale nemá zájem vést s Ukrajinou ozbrojený konflikt. NATO se také čím dále více blíží k hranicím Ruska a obavy Ruska z jeho rozpínavosti jsou proto do jisté míry oprávněné, navíc řada Rusů žijících na Ukrajině by také byla raději součástí Ruska. Kroky Ruska ve formě přesunů vojsk podél hranic s Ukrajinou na vlastním území jsou proto legitimní. Snahu Ukrajiny vyprovokovat válečný konflikt proto pokládáme za nebezpečnou a vysoce neodpovědnou. Jsme v SPD přesvědčeni, že NATO nesmí působit na Ukrajině a tím dále stupňovat napětí v oblasti. Je potřeba vést dialog s Ruskem a spolupracovat na zmírnění napětí, a to i s ohledem na zajištění dodávky energií a nerostných surovin pro ČR. Občané Ukrajiny by si o své budoucnosti měli rozhodnout sami bez vnějších vlivů.

11. 1. 2022

Máme na rozdíl od vlády odlišný recept na stabilizaci veřejných financí!

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) minulý čtvrtek schválila programové prohlášení, ve kterém si stanovila úkoly na své volební období.

Vychází především z koaliční smlouvy, kterou po volbách uzavřelo celkem pět stran z dvou koalic. SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráti s hnutím STAN. Ve středu s ním chce vláda předstoupit před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o důvěru. Vzhledem k rozložení sil ve Sněmovně zřejmě důvěru získá, ale hnutí SPD pro ní hlasovat nebude. 

Předsednictvo hnutí SPD po prostudování programového prohlášení vlády doporučí všem svým poslancům, aby nehlasovali pro vyslovení důvěry této vládě. Celý dokument představuje snůšku slibů a působí spíše jako nějaký předvolební reklamní materiál. Je rozpracován v rozsahu dvaapadesáti stran a mimo úvodní preambule obsahuje 18 kapitol, v rámci kterých představila své priority jednotlivá ministerstva. Podívejme se na veřejné finance. Ve zmíněném vládním prohlášení se uvádí, že chce vláda dosáhnout stabilizace veřejných financí, že naše země potřebuje odpovědnou rozpočtovou politiku, která zabrzdí nesmyslné rozhazování peněz daňových poplatníků, nalezne úspory, stanoví dlouhodobé směřování veřejných financí a v co nejkratší možné době zajistí rozumné hospodaření státu. To jsou jenom stále se opakující tvrzení, ale žádná konkrétněji rozpracovaná opatření s určením předpokládaných úspor. Pevně jenom doufáme, že vláda dostojí svého slova a nezvýší daně.

Hospodaření státu loni skončilo s rekordním schodkem 419,7 miliardy korun. Výsledek státního rozpočtu byl ovlivněn nejenom dopady koronavirové krize a doprovodnými, někdy nekoncepčně řešenými podpůrnými opatřeními, namísto toho, aby došlo ke snížení zbytných výdajů státu. Naše hnutí SPD předkládalo minulé vládě návrhy úspor ve výši stovek miliard korun, ale ta na naše podněty nereagovala. Státní dluh loni stoupl na rekordních zhruba 2,466 bilionu korun, což představuje hypoteticky dluh blížící se ke čtvrt milionu korun na každého občana. Od letošního ledna Česká republika hospodaří v rozpočtovém provizoriu, v jehož rámci jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostanou v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Důvodem provizoria je fakt, že Poslanecká sněmovna do konce loňského roku neprojednala návrh státního rozpočtu se schodkem 377 miliard korun navržený minulou vládou. Nový kabinet chce deficit snížit pod 300 miliard korun omezením výdajů, ale zatím nepředstavil, jak toho chce dosáhnout.

Máme pro jednání ve Sněmovně připravenu řadu pozměňovacích návrhů ve formě úspor ve výdajích v jednotlivých kapitolách rozpočtu v minimální výši sto miliard korun. Jedná se například o ukončení financování z veřejných peněz takzvaných politických neziskových organizací, zrušit či alespoň odložit předražené armádní nákupy v zahraničí, ukončit systém výplat neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým. Dále požadujeme zrušit dotace solárním baronům nebo navrhujeme zdanění dividend zahraničních firem podnikajících u nás. Nyní uvidíme, jak se k našim návrhům postaví nová vláda, ta minulá je odmítla realizovat. Předložený vládní návrh programového prohlášení bez rozpracování konkrétních termínovaných opatření s předpokládanou výši úspor považujeme jako šílený a zcela neodpovědný přístup k veřejným financím.  

Hnutí SPD nepovažuje za správné, že vláda od 1. ledna 2022 nedala slíbené peníze většině státním zaměstnancům a seškrtala i původně navrhované přidání peněz např. policistům, hasičům nebo pracovníkům v sociálních službách. Vládě též vyčítáme, že zřídila tři nové ministerské posty a v rámci jejich agendy dalších několik desítek služebních a pracovních míst. Nová vláda, která je servilní vůči Bruselu počítá s vyššími financemi pro zajištění „spolupráce“ s EU a vzhlíží se v našem předsednictví Rady EU ve 2. pololetí roku 2022. Za hnutí SPD konstatujeme, že nám to žádné výhody, tak jak se domnívá vláda (např. ve zmírnění  opatření vyplývajících z Green Dealu) nepřinese. Postupy současné vlády v žádném případě nejsou v souladu s mottem zveřejněným v prohlášení vlády v oblasti veřejných financí:„ Šetřit na státu, ne na lidech“. Hnutí SPD prosazuje a vždy bude hájit zájmy našich občanů, kteří jsou pro nás na prvním místě.

7. 1. 2022

Říkáme jasné NE nelegální imigraci a islamizaci České republiky!     

Kriminální případ, který se uskutečnil po silvestrovské noci v Karlových Varech, nám opět dává za pravdu, že imigranti z islámských zemí představují pro naše občany velké bezpečnostní riziko.

Hnutí SPD definuje ve svém programu jasné stanovisko k nelegální imigraci, neboť v ní spatřujeme potenciální hrozby pro naše občany. Jasně a nekompromisně odmítáme přijímání nelegálních imigrantů na území České republiky. Říkáme jasné NE islamizaci, neboť převážná většina těchto imigrantů pochází se zemí, kde se uctívá islámská ideologie, která je neslučitelná s naší kulturou a našimi národními tradicemi, jenž vycházejí z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury. Probíhající islamizace evropských zemí, na jejíž ukončení nemá EU řešení, je s těmito hodnotami neslučitelná.

Migrační politika EU jde proti zájmům ČR, a proto kategoricky odmítáme existující úpravy uprchlických kvót ze strany EU. Chceme jiný systém řešení založený na bázi zajištění bezpečnosti našich vlastních hranic. O tom, že i v naší republice se volně pohybují nelegální imigranti, kteří zde páchají trestnou činnost a přímo ohrožují naše občany, svědčí i nedávný případ z Karlových Varů.

Násilného trestného činu se dopustil muž, který měl tři hodiny po silvestrovské půlnoci pobodat nožem v Karlových Varech ženu. Obětí se stala sedmatřicetiletá žena, kterou pachatel napadl přímo na ulici u karlovarského nádraží a způsobil jí bodné rány v oblasti hrudníku a břicha. Žena byla následně záchrannou službou převezena do nemocnice v Karlových Varech. Pachatele se na místě nepodařilo zadržet a tak se nějakou dobu toulal po ulicích, až si vyhlédl další oběť. Tou se stala devatenáctiletá dívka, kterou poblíž autobusového nádraží a finančního úřadu znásilnil. Policie ihned po prvním incidentu rozjela ve věci šetření a pachatele, kterému se dokázalo prokázat, že spáchal oba tyto závažné trestné činy, zadržela. Podle veřejně dostupných informací se jednalo o třiadvacetiletého muže původem z Afghánistánu, který do Karlových Varů přijel z Německa. Afghánec byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a zvlášť závažného zločinu znásilnění.   

Hnutí SPD odmítá přijímat nelegální imigranty do České republiky a též všechny návrhy jejich přijímání i pod různými sankcemi, jak navrhuje EU. Unijní představitelé v žádném případě problém nelegální imigrace do Evropy nevyřeší, a proto požadujeme obnovení ochrany našich státních hranic a referendum o vystoupení ČR z EU.

5. 1. 2022

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zmrazení platů politiků!    

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda fakticky neřeší zdražování energií a peníze od ní dostanou i nepřizpůsobiví. Místo škrtů zbytných výdajů v rozpočtu vláda naopak seškrtala platy zaměstnancům, kteří si přidat zaslouží. Je to výsměch občanům. Vládní opatření proti covid-19 nedávají logiku. Vláda Petra Fialy není vládou odborníků. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zmrazení platů politiků. Kvůli vládě Petra Fialy ale došlo k jejich navýšení od 1. ledna. Afghánec v Karlových Varech pobodal ženu a další dívku znásilnil. Bohužel se v poslední době nejedná o první případ znásilnění islámským imigrantem na našem území. Požadujeme ochranu hranic, nulovou toleranci nelegální imigrace a vystoupení z EU!

1. Vláda fakticky neřeší zdražování energií. Peníze dostanou i nepřizpůsobiví.

Vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů a STAN slibovala na konci roku představení plánu na vyřešení zdražování energií, ale nakonec žádný plán nepředstavila a „vyřešila" pomoc občanům a firmám pouze tím, že zvýšila některé sociální dávky… Tomu říká tato vláda koncepční řešení? Spousta slušných a pracujících lidí nejenže tak nedostane nic, ale navíc bude vedle svých platit účty za energie i nepřizpůsobivým. Podle hnutí SPD je systémovým řešením odstoupit od Green Dealu EU (Zelený úděl) a systému EU o obchodování s emisními povolenkami. Je zároveň potřeba udržet energetickou soběstačnost České republiky a dostavět nové bloky jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Tento zásadní a systémový způsob řešení ale tato vláda nechce přijmout, jelikož je servilní vůči Bruselu a cizím zájmům globalistů. Zdražování energií bude tedy za této vlády pokračovat...

2. Vláda seškrtala platy těm, kteří si přidat zaslouží. Je to výsměch občanům.

Vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů a STAN, místo aby provedla miliardové škrty zbytných výdajů ve státním rozpočtu (solární baroni, politické neziskovky, dávky nepřizpůsobivým atd.), tak seškrtala plošné zvýšení platů ve veřejné sféře na rok 2022, takže o slíbené peníze přišli hasiči, policisté, vojáci, pracovníci v sociálních službách, učitelé a další potřebné profese. Například zaměstnancům úřadů práce, hygienických stanic nebo finančních úřadů, kterým jenom přibývá práce, platy letos neporostou vůbec. Navíc toto své rozhodnutí vláda nekonzultovala ani s tripartitou. Vzhledem k rostoucí inflaci je to nejen výsměch všem, kterých se to týká, ale zároveň to fakticky znamená i pokles jejich platů. Vládní garnitura na jednu stranu hlásá, že hodlá šetřit, ale na druhou stranu si sama rozdává pašalíky, zvyšuje počty svých ministrů a nabírá pro ně 74 nových státních úředníků na Úřad vlády za 43 milionů korun. Hnutí SPD prosazuje zvyšování všech platů včetně soukromé sféry například zvýšením odečitatelné položky na děti.

3. Vládní opatření proti covid-19 nedávají logiku. Vláda Petra Fialy není vládou odborníků.

Chaotická vládní opatření pokračují. Vláda Petra Fialy (ODS) musela zareagovat na verdikt Nejvyššího správního soudu, který ve svém rozsudku z 22. prosince 2021 konstatoval další nezákonnost vládních opatření. Například, co se týče restaurací, padlo omezení na počet hostů vztažený k počtu židlí a zmizela i podmínka povinného rozestupu 1,5 metru. Další nelogičnost je ale i např. ve vládním opatření ohledně testování proti onemocnění covid-19, kdy do hospody smí jen očkovaný a test nestačí, zatímco v zaměstnání se plošně budou testovat i očkovaní 3. dávkou. Je to další důkaz, že tato vláda není vládou odborníků. Pokud vláda nějaká opatření ohledně testování nařídí, musí je vždy řádně zdůvodnit, materiálně a organizačně zabezpečit a také plně, a hlavně včas proplácet.

4. Kvůli vládě Petra Fialy se platy politiků od 1. ledna zvýšily o 6 %. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zmrazení platů politiků.

Kvůli vládě Petra Fialy se od 1. ledna zvýšily platy politiků přibližně o 6 %, jelikož vláda na konci loňského roku ve Sněmovně nepodpořila projednání návrhu SPD na zmrazení platů politiků na celé volební období. Vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů a STAN chce nyní opožděně na lednovou schůzi Sněmovny zařadit svůj návrh na zmrazení platů politiků na pouhý rok. Navíc, podle premiéra Petra Fialy (ODS) vláda teprve bude jednat se Senátem o podpoře tohoto jejich návrhu, přičemž Senát, kde mají většinu vládní politici, ale nedávno zmrazení platů politiků zamítl. Hnutí SPD opakovaně a dlouhodobě navrhuje zmrazení platů politiků. V minulém volebním období hlasovali proti návrhu SPD i poslanci hnutí ANO. Je pro nás nepřijatelné, aby si o svých platech rozhodovali politici sami. Je potřeba najít jiný model, než když se platy politiků odvíjejí od pouhého koeficientu násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře.

5. Afghánec v Karlových Varech pobodal ženu a další dívku znásilnil. Požadujeme ochranu hranic, nulovou toleranci nelegální imigrace a vystoupení z EU!

Na Nový rok došlo v Karlových Varech k násilným trestným činům, při kterých utrpěla jedna žena vážná bodná zranění, a ten samý pachatel ještě potom stihl jinou dívku znásilnit. Podezřelým je dvacetiletý Afghánec, který do Karlových Varů přicestoval z Německa. Následně byl policisty zadržen a naši kriminalisté se nyní případem zabývají. Bohužel se v poslední době nejedná o první případ znásilnění islámským imigrantem na našem území. Vzhledem ke zcela nefunkčnímu Schengenu a neschopnosti dosavadních ministrů vnitra zajistit bezpečnost našich vlastních hranic, se bohužel stáváme ve své vlastní zemi lovnou zvěří islámských imigrantů. Opakovaně požadujeme obnovit ochranu našich vlastních hranic a referendum o vystoupení z EU. Prosazujeme nulovou toleranci nelegální imigrace!

3. 1. 2022

Odmítáme přípravu reformy k přeměně Evropské unie na federální superstát!

Evropská unie poškozuje cíleně zájmy a suverenitu jednotlivých členských zemí, o čemž svědčí např. to, že prosazuje poměrné hlasování v důležitých otázkách, čímž nebudou mít unijní státy právo veta.

Hnutí SPD zásadně odmítá naše další členství v EU, neboť současné a připravované nebezpečné a škodlivé projekty, praktiky a nápady Evropské komise a Evropského parlamentu vedou k oklešťování našich práv při rozhodování v EU a silně omezují naši národní a státní suverenitu.

EU je v hlubokých ekonomických problémech, ale stále prosazuje šílený Green Deal, který primárně zapříčinil energetickou krizi. Též nechce razantním způsobem zamezit nelegální imigraci do Evropy, ale stále hledá nástroje, jak potrestat některé unijní země (Polsko a Maďarsko), které si hájí svou suverenitu a nepoklonkují Bruselu. Německo a Francie stále hledají cesty, jak posílit svou rozhodovací pravomoc v EU, a to na úkor ostatních unijních států.

Šílené aktivity nyní předkládá nová německá spolková vláda v čele s kancléřem Olafem Scholzem, který vystřídal Angelu Merkelovou. Sociální demokraté budou nyní následující 4 roky vládnout se Zelenými a Svobodnými demokraty, se kterými uzavřeli novou koaliční smlouvu. V ní se zavázali nejenom v Německu, ale v celé EU, na dosažení klimatických cílů v rámci Green Dealu nebo rozšíření a upevnění genderové ideologie do společnosti. Ještě závažnější důsledky pro naše občany může přinést bod koaliční smlouvy, v jehož rámci chtějí Němci dovršit své politické dílo, spočívající ve vytvoření evropského superstátu, který nyní němečtí sociální demokraté nazývají Evropskou federací (dříve používali název Spojené státy Evropské). Scholzův kabinet vyzval k přepsání smluv o EU tak, aby se z bloku stal federální evropský stát, a požaduje, aby Evropský parlament získal skutečné pravomoci, a aby EU na světové scéně zastupoval ministr zahraničí. Tato pozice by byla obsazována „rotačně“ mezi Němce a Francouze, kteří by se také rádi viděli v čele „sjednocené EU“.   

SPD je jediná parlamentní strana, která požaduje suverenitu ČR bez diktátu EU. Dlouhodobě prosazujeme zákon o referendu, včetně referenda o vystoupení ČR z EU. V nové Sněmovně jsme hned v říjnu minulého roku předložili k projednání zákon o celostátním referendu, který je navržen do programu šesté schůze Sněmovny, která by měla začít 11. ledna 2022. Naši občané mají mít právo rozhodovat o své zemi, proto budeme pokračovat v našem úsilí při prosazování priorit z našeho programu.

23. 12. 2021

Přeji všem klidné a veselé Vánoce, též úspěšný rok 2022. Hodně zdraví, štěstí a lásky.

22. 12. 2021

V souvislosti s odchodem policejního prezidenta odmítáme politizaci státní správy!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že nová vláda nemá reálné řešení energetické krize. Požadujeme odstoupení od emisních povolenek EU i od Green Dealu EU a dostavení Dukovan a Temelína. Jsme rádi, že také prezident Zeman požaduje odstoupení od Green Dealu stejně jako hnutí SPD. Odmítáme postoj ministra zdravotnictví Válka, který nechce zrušit vyhlášku o povinném covid očkováním osob ve věku 60+ a vybraných profesních skupin. Hnutí SPD se pokusí podat ústavní stížnost, aby byla tato vyhláška zrušena. Je nepřijatelné, že hnutí Starostové a nezávislí (STAN) dostává na svůj účet pochybné peníze z daňového ráje na Kypru. Požadujeme, aby premiér Petr Fiala celou situaci pochybného financování svého koaličního partnera vysvětlil. V souvislosti s odchodem policejního prezidenta odmítáme politizaci státní správy. Vláda Petra Fialy není vládou odborníků. Přejeme hezké Vánoce a vše dobré do nového roku.

1. Nová vláda nemá reálné řešení energetické krize a zdražování. Požadujeme odstoupení od emisních povolenek EU i od Green Dealu a dostavení Dukovan a Temelína.

Jsme vážně znepokojeni, že Sněmovna minulý týden odmítla hlasy vládních poslanců SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN jednat o návrzích řešení zdražování energií. Za SPD jsme vyzvali premiéra Petra Fialu (ODS), aby řekl občanům, kdy a jak vyřeší se svou vládou drakonicky rostoucí ceny energií. Naše výzva ale zůstala bez odpovědi. Je zcela evidentní, že jak bývalá Babišova, tak nově jmenovaná Fialova vláda, nemají kvůli servilitě k Bruselu řešení, jak zamezit, aby milióny našich občanů se nestaly obětí energetické chudoby. Řešením podle SPD je odmítnout Green Deal EU (Zelený úděl) a odstoupit od systému emisních povolenek EU, který se stal nástrojem spekulantů. Žádáme naléhavě urychlení tendru na dostavbu dalších bloků jaderných elektráren Temelín a Dukovany, což podstatně sníží růst cen energií. EU ale odmítá zařadit jadernou energii mezi čisté zdroje energie. Zdražování cen energií bude za současného stavu pokračovat. SPD jako jediné hnutí zastoupené ve Sněmovně požaduje přijetí zákona o referendu, a to včetně možnosti referenda o vystoupení z EU.

V této souvislosti jsme rádi, že prezident Zeman požaduje odstoupení od Green Dealu EU stejně jako hnutí SPD. Je nutné zastavit extrémní zdražování energií! „Řešením energetické krize je vyvázat se z Green Dealu a chovat se konečně jako suverénní země," řekl prezident Miloš Zeman. „Jestli něco vyčítám minulé vládě, tak je to to, že zpomalila tendr na výstavbu nejenom Dukovan, ale i Temelína a tím nás odsoudila k energetické chudobě," řekl. „Co nám pomůže, je politická odvaha, kterou bohužel ani stará ani nová vláda nemá. A sice vyvázat se z Green Dealu, tedy ze zeleného údělu, protože jsem přesvědčen, že energetická krize, která se projevuje zvýšením ceny elektřiny, ale i plynu o 30 až 70 procent, jak predikuje Karel Havlíček, je primárně způsobována zeleným údělem." Na tyto věci upozorňuje hnutí SPD již delší dobu. Jsme rádi, že prezident sdílí náš postoj.

2. Odmítáme postoj ministra zdravotnictví Válka, který nechce zrušit vyhlášku o povinném covid očkování, přestože před volbami tvrdil, že bude proti povinnému očkování. Hnutí SPD chce podat ústavní stížnost, aby byla vyhláška zrušena.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (SPOLU) nechce zrušit vyhlášku o povinném covid očkováním osob ve věku 60+ a vybraných profesních skupin, tedy policistů, hasičů, vojáků, mediků a dalších, kterou vydal bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), přestože před volbami Válek veřejně tvrdil, že bude proti povinnému covid očkování. Podle jeho vyjádření hodlá pouze tuto vyhlášku v oblasti pasáží týkající se covidu novelizovat, a to nejdříve v polovině února. Hnutí SPD tento postoj odmítá a pokusí se podat ve prospěch jejího zrušení ústavní stížnost. Zatím nikdo z ostatních poslanců ve Sněmovně (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti, STAN a ANO) nepřipojil pět potřebných podpisů, aby tato stížnost mohla být podána. K podání k ústavnímu soudu je potřeba 25 poslanců či 10 senátorů. Hnutí SPD disponuje 20 poslanci. Tato vyhláška v tomto znění je diskriminační vůči jednotlivým profesním skupinám osob a vyzýváme i novou vládu, aby tuto vyhlášku co nejdříve zrušila. Očkování proti covidu musí být výhradně na základě dobrovolnosti. 

3. Je nepřijatelné, že hnutí Starostové a nezávislí (STAN) dostává na svůj účet pochybné miliony z daňového ráje na Kypru. Požadujeme, aby premiér Petr Fiala celou situaci pochybného financování svého koaličního partnera vysvětlil.

Je nepřijatelné, že hnutí Starostové a nezávislí (STAN) dostává na svůj účet pochybné miliony z daňového ráje na Kypru. Předseda STAN a nový ministr vnitra Vít Rakušan na opakované výzvy odmítá financování vysvětlit. Na jejich transparentní účet přicházejí v posledních dvou měsících zvláštní platby. Jde o sumy od 100 do 200 tisíc korun, které posílají podle zjištění MF­ Dnes firmy, jež ovládají jedni a titíž lidé, případně pochybné společnosti, kterým velí firmy z Kypru, případně je v minulosti kyperské firmy založily. Za dva měsíce už straně takto „rozdrobeně" poslaly přes tři miliony korun. Navíc před měsícem hnutí STAN až pod tlakem médií odvolalo tehdejšího svého nominanta na ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika, protože nedokázal vysvětlit své neprůhledné podnikání na Kypru a v solárním byznysu. Náměstkem středočeské hejtmanky však Věslav Michalik i nadále zůstává. Je z toho zřejmé, že hnutí STAN slouží cizím zájmům. Podle SPD se jedná o další pochybení a jasné získávání vlivu na politickou stranu prostřednictvím neprůhledného financování. Požadujeme, aby premiér Petr Fiala (ODS) celou situaci pochybného financování svého koaličního partnera vysvětlil. Pokud se tak nestane, žádáme o jednoznačné vyvození politické odpovědnosti ze strany funkcionářů hnutí STAN.

4. Odmítáme politizaci státní správy.

Jan Švejdar skončí na konci března ve funkci policejního prezidenta a odchází do civilu. Rozhodnutí předcházela schůzka s budoucím ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) ještě před jeho jmenováním ministrem. Podle důvěryhodného policejního zdroje, který média zmiňují, Rakušan vyvíjel na Švejdara tlak, aby ve funkci skončil. Tento krok může vést k destabilizaci nejen celého policejního sboru, ale také k politizaci při výběru jeho nástupce anebo ostatních jemu podřízených ředitelů bezpečnostních sborů a dalších organizací. SPD upozorňuje na tato velmi vážná rizika.

5. Vláda Petra Fialy není vládou odborníků.

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval minulý pátek 17. prosince vládu v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS), včetně kontroverzních členů, zejména ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Jsme přesvědčeni, že ministr Lipavský je slabý a neměl být jmenován ministrem. Na druhou stranu chápeme, že prezident republiky nechtěl zatěžovat současnou situaci případnou ústavní žalobou a politickou krizí. Naše výhrady vůči Lipavskému ale trvají i nadále. Patří mezi ně například „distancovaný postoj" k visegrádské spolupráci či jeho návrh, aby se příští Sudetoněmecké dny konaly na českém území. To hnutí SPD ostře odmítá. Za celou vládu ponese plnou odpovědnost její premiér Petr Fiala a jsme přesvědčeni, že tato vláda, která bude mimo jiné prosazovat podřízení se diktátu Bruselu a Green Dealu, přijetí eura atd., není vládou odborníků, ale škůdců.

6. Přejeme hezké Vánoce a vše dobré do nového roku.

Hnutí SPD přeje klidné prožití vánočních svátků všem lidem, kteří považují tento křesťanský svátek za příležitost projevit dobrou vůli a lásku mezi lidmi. Přejeme i vše dobré do nového roku 2022.

20. 12. 2021

Je třeba hájit zájmy občanů České republiky před zájmy Bruselu!

Minulý týden v pátek jmenoval prezident Zeman novou vládu, čímž již nic nebrání tomu, aby pětikoalice mohla prosazovat to, co vehementně slibovala v rámci předvolební kampaně našim občanům.

Nyní, když se na základě předvolebního spolčení dostala tato pětikoalice k moci, tak necítí najednou potřebu urychleně řešit velmi aktuální problémy, které negativně pociťují občané. Ti se musí nejen vyrovnávat s různými chaoticky nastavenými omezujícími opatřeními v důsledku koronavirové krize, ale také musí řešit, jak vyjít se svými financemi. Nehorázné zdražování energií mělo za následek, že se sekundárně zdražilo vše ostatní (potraviny, služby, voda, teplo atd.)

Hnutí SPD prosazuje politiku cílenou pro naše občany. V Poslanecké sněmovně naši poslanci v minulém týdnu navrhovali zařadit na program jednání důležité body, v jejichž rámci by se hledala řešení pomoci občanům v této pro ně nelehké době. Pětikoalice mající dnes 108 hlasů ale vše zamítla a ani nechce slyšet naše návrhy řešení, např. ohledně zdražování energií.     

Zástupci nové vládní pětikoalice už rok tvrdí, že jsou připraveni programově i personálně vládnout. Nyní, když už byla nová vláda formálně jmenována, nepředstavila žádné řešení ohledně zdražování energií a situace kolem covidu. Nebyla připravena ani personálně, uvedu dva případy. Za odborně nekompetentního považujeme nyní už jmenovaného ministra zahraničí Jana Lipavského (exposlance za Piráty) a prvně nominovaného kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika (místopředseda STAN). Ten na základě informací zveřejněných v Deníku N nakonec svou kandidaturu vzdal. Bylo poukazováno na jeho podnikání v solárním byznysu a půjčku ve výši desítek milionů korun od společnosti Lowfield Investments z daňového ráje na Kypru. Michalikovy solární firmy sponzorovaly třemi miliony korun hnutí STAN. Je nepřijatelné, že hnutí Starostové a nezávislí (STAN) dostává na svůj účet peníze z daňových rájů na Kypru. Na jejich transparentní účet přicházejí v posledních dvou měsících zvláštní platby. Jde o sumy od 100 do 200 tisíc korun, které posílají podle zjištění MF ­DNES firmy, jež ovládají jedni a titíž lidé, případně pochybné společnosti, kterým velí firmy z Kypru, případně je v minulosti kyperské firmy založily. Za dva měsíce už straně takto „rozdrobeně“ poslaly přes tři miliony korun. Požadujeme, aby premiér Petr Fiala (ODS) celou situaci pochybného financování svého koaličního partnera vysvětlil.  

Všem musí být zcela jasné, že nová vláda bude více hájit zájmy Bruselu a přijímat nesmyslná nařízení z EU, než hájit naše občany. Příkladem je například to, že se pětikoalice zavázala v koaliční smlouvě podporovat šílený eko projekt EU „Gren Deal“ ničící peněženky našich občanů a našich firem, čímž uvrhne naše občany do energetické chudoby. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje, že systém obchodování s emisními povolenkami zásadně zdražuje ceny energií všem našim občanům, a proto je nutné co nejrychleji vystoupit ze systému obchodování s emisními povolenkami, jak se chystá učinit Polsko.

SPD též odmítá, že nová vláda demobloku nepočítá se zvýšením tarifních platů hasičů, policistů, vojáků, pracovníků v sociálních službách a dalších státních zaměstnanců. Tyto platy by se dle nás měly úměrně zvyšovat s ohledem na rostoucí inflaci, ceny energií, potravin a bydlení. Naši pracující si to jednoznačně zaslouží. Zde jenom zmíním, že tito politici nepočítají, že by navrhli zmrazení platů politiků. Původní návrh na zmrazení platů politiků do roku 2026 odmítli koncem října senátoři ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, ANO a ČSSD, a tak platy vrcholných politiků by měly vzrůst příští rok v průměru o šest procent. Navýšení platů dle hnutí SPD si zaslouží všichni pracující, už jen z důvodu vysoké inflace. Stát musí šetřit jinde. My za hnutí SPD navrhujeme škrty, jako jsou například platby solárním baronům, předražené nákupy zahraniční výzbroje pro armádu, platby politickým neziskovkám anebo zrušení vyvádění zisků (dividend) do zahraničí.

Hnutí SPD může slíbit svým voličům, že vždy bude stát na straně našich slušných a pracujících lidí, kteří jsou pro nás na prvním místě. Máme stále větší dojem, že nová vláda vidí své priority někde jinde.

16. 12. 2021

Hnutí SPD na rozdíl od EU odmítá přijímání imigrantů z Afghánistánu!

Minulý týden zveřejnil německý deník Die Welt, že patnáct států EU včetně Německa přijme v brzké době na své území čtyřicet tisíc imigrantů z Afghánistánu. Po zasedání ministrů vnitra EU to oznámila komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová, podle níž jde o „působivý akt solidarity“.

Hnutí SPD zastává dlouhodobě k problematice imigrace do zemí EU jednoznačné stanovisko, spočívající v nulové podpoře nelegální imigrace, neboť ta přináší celou řadu negativ, jako např. zneužívání evropského sociálního systému imigranty. Ještě větší hrozbu spatřujeme v šíření nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie v unijních zemích, neboť většina imigrantů jsou vyznavači této ideologie, jež je neslučitelná s evropskými hodnotami, které vycházejí z křesťanství.   

V nedávné době podle Evropské komise přijala EU okolo 28 tisíc Afghánců a dle komisařky Johanssonové se budou tyto počty navyšovat. V dopise adresovaném ministrům vnitra zemí EU Johanssonová uvedla, že již bylo poskytnuto více než 38 tisíc konkrétních příslibů. Celkem 25 tisíc imigrantů z Afghánistánu příjme Německo, Francie souhlasila podle rakouské stanice ORF s přijetím 2.500 Afghánců a dalších 5.000 imigrantů z jiných zemí. Nizozemsko přijme 3.100, Španělsko 2.500 a Švédsko 2.000 imigrantů.

V této souvislosti plně podporujeme aktivitu frakce Identita a demokracie (ID) zastoupenou v Evropském parlamentu, spočívající v podpoře petice proti přijímání imigrantů z Afghánistánu. Členem této frakce je i člen předsednictva hnutí SPD, europoslanec Ivan David. Vypracovaná petice frakcí (ID) s názvem: „Řekněte EU, aby zastavila příchod nových imigrantů z Afghánistánu“, je šířena po zemích EU a u nás je dostupná na webových stránkách hnutí SPD (www.spd.cz). Vyzývají se v ní občané EU k podpoře této petice – společně se stranou Identita a demokracie pozvedněte svůj hlas a řekněte přímo lídrům EU, aby odmítli masovou imigraci a do Evropy nepřijímali nové imigranty z Afghánistánu!

Předchozí imigrační vlny, zejména ze Sýrie, způsobily v mnoha zemích Evropské unie chaos. Vlna teroristických útoků, která přinesla našim národům smutek, souvisí s příchodem tisíců imigrantů na území Evropy. V petici se též uvádí, že jakékoli žádosti o azyl od imigrantů musí být zpracovány v zemích hraničících s Afghánistánem, a nikoli na území členských států Evropské unie! Odmítáme masovou imigraci! Zastáváte-li stejný názor jako hnutí SPD na přijímání imigrantů z Afghánistánu, prosím vyplňte a odešlete výše zmíněnou petici, kterou naleznete na našich webových stránkách.

15. 12. 2021

Odmítáme plošné uzavírání škol i povinné nošení roušek během výuky!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že vyzýváme vládu, aby se postavila proti zdražování energií způsobenému Evropskou unií a aby naše země podobně jako Polsko vystoupila ze systému emisních povolenek. Odmítáme plošné uzavírání škol i povinné nošení roušek během výuky. Prezident jmenuje do nové vlády všechny navržené kandidáty na ministry včetně kontroverzního kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského. Evropská unie se rozhodla přijmout dalších 40 tisíc islámských Afghánců. Je evidentní, že vedení EU se snaží zničit Evropu a evropské národy masovou imigrací a islamizací. Polsko pohrozilo zastavením plateb do rozpočtu EU a blokováním jednání Unie. Podpořme Polsko v odboji proti vydírání Bruselem.

1. Vyzýváme vládu, aby se postavila proti zdražování energií způsobenému Evropskou unií a aby naše země podobně jako Polsko vystoupila ze systému emisních povolenek.

Babišova vláda nejprve podporuje plán EU Zelený úděl (Green Deal) i systém obchodování s emisními povolenkami a bez jakýchkoliv regulačních nástrojů drakonicky nechá zdražit energie pro naše občany, domácnosti a firmy - a teprve, až když se rozhoupali Poláci, tak dělá ústní proklamace, které stejně nic neřeší a snaží se svolat na poslední chvíli před Vánoci mimořádnou schůzi sněmovny na snížení cen DPH u energií. To ale není systémové řešení. Navíc například nulovou sazbu u energií podle nových pravidel EU zavést nelze. Hnutí SPD na tuto situaci jako jediná strana dlouhodobě upozorňuje. Říkáme už delší dobu, že je potřeba vystoupit ze systému obchodování s emisními povolenkami. EU ničí peněženky našich občanů a našich firem a uvrhuje lidi do energetické chudoby. Nastupující vládní garnitura také nemá žádné řešení, v koaliční smlouvě se zavázala podporovat Green Deal, noví ministři na přímou otázku mlčí, a dokonce kandidátka na ministryni životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) via facti nadále otevřeně podporuje zdražování energií. To je pro SPD nepřijatelné! Cena emisních povolenek se vyšplhala minulý týden na více než 90 euro za tunu, přičemž před rokem stála 34 euro, tedy zhruba třetinu. Přitom v roce 2014 stála emisní povolenka pouhých 6 euro! Polská vláda chystá v této věci předložit návrh na okamžité pozastavení systému EU pro obchodování s emisemi. Pokud tak EU neučiní, požádá země o vystoupení ze systému. Systém obchodování s emisními povolenkami zásadně zdražuje ceny energií všem našim občanům.

2. Odmítáme plošné uzavírání škol i povinné nošení roušek během výuky.

Čísla pozitivně testovaných a nemocných v souvislosti s onemocněním covid-19 v posledních deseti dnech trvale klesají. Přitom ale zaznívají (zejména ze strany hejtmanů) požadavky na plošné uzavírání škol v podobě prodloužení vánočních prázdnin. Hnutí SPD tyto návrhy odmítá. Česká republika jako první uzavřela školy již v loňském roce, zatímco v zahraničí se školy zavíraly až jako poslední možnost. Výsledkem je ztráta celého školního roku a je prakticky nemožné tento výpadek eliminovat. Úroveň plnohodnotného vzdělání nebylo možné v uvedené době vládních restrikcí nahradit distančním studiem, které navíc mělo obrovské nároky na žáky a studenty, vyučující a rodiče. Místo plošných uzávěr škol ve chvíli, kdy se situace zásadně liší nejen v jednotlivých regionech, ale i samotných školách, navrhujeme posílení pravomocí jednotlivých ředitelů škol, kteří znají situaci v místě nejlépe. Pro SPD je také zcela nepřijatelné navrhované opětovné nošení roušek dětmi během výuky. Je potřeba provádět pravidelné neinvazivní testování dětí a vyučujících a následně, v případě pozitivního výsledku, provádět důsledné trasování.

3. Prezident jmenuje do nové vlády všechny navržené kandidáty na ministry včetně kontroverzního kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského.

Prezident Miloš Zeman v pondělí oznámil, že v pátek 17. prosince jmenuje do nové vlády premiéra Petra Fialy (ODS) všechny navržené kandidáty na ministry, se kterými osobně jednal o jejich programových prioritách, a to včetně nekompetentního kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Důvody jmenování vlády jako celku prezident zdůvodnil snahou o urychlené předání výkonné moci v nelehké době, aby tak zamezil politické krizi, která by vznikla v případě jeho nejmenování vlády jako celku a případným podáním kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu na jeho osobu, kterou prezidentovi nastupující premiér Petr Fiala (ODS) v tomto případě hrozil. Prezidentovy výhrady ke kandidátovi na ministra zahraničí v nové vládě Lipavskému však i nadále přetrvávají. Patří mezi ně mj. „distancovaný postoj” k visegrádské spolupráci či Izraeli. Prezidentovi se nelíbí ani Lipavského návrh, aby se příští Sudetoněmecké dny konaly na českém území. Nastupující vládní garnitura koalic SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN dlouhodobě prohlašuje, jak je připravena vládnout této zemi, a přitom není schopná navrhnout na pozice ministrů kvalitní a plně připravené kvalifikované kandidáty, kteří by měli okamžitě převzít plnou odpovědnost za vládnutí v naší zemi. Nastupující vláda v navrhovaném složení není vládou odborníků. To je názor SPD.

4. Evropská unie se rozhodla přijmout dalších 40 tisíc islámských Afghánců. Je evidentní, že vedení EU se snaží zničit Evropu a evropské národy masovou imigrací a islamizací.

Evropská unie se rozhodla přijmout dalších 40 tisíc islámských Afghánců. Po zasedání ministrů vnitra EU to nově oznámila komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová, podle níž jde o „působivý akt solidarity". Jen sousední Německo je připraveno přijmout dalších 25 tisíc lidí z Afghánistánu... Premiér Babiš i nově nastupující vládní pětikoalice k tomuto novému rozhodnutí EU servilně mlčí. Je evidentní, že vedení EU se snaží zničit Evropu a evropské národy. Stop imigraci, stop násilí, stop diktátu Bruselu! Je nutné odejít z EU, dokud je čas, nebo nás zničí masovou imigrací, islamizací a šíleným Zeleným údělem (Green Deal), kvůli kterému se našim občanům strmě zdražují energie i potraviny. Hnutí SPD tímto zároveň vyzývá současného i budoucího premiéra, aby se od politiky EU veřejné distancovali a aby chránili naše hranice proti islámským imigrantům.

5. Polsko pohrozilo zastavením plateb do rozpočtu EU a blokováním jednání Unie. Podpořme Polsko v odboji proti vydírání Bruselem.

Pokud Brusel odstřihne Polsko od výplaty unijních peněz a bude dál stupňovat spor kolem dodržování principů tzv. „právního státu", měla by Varšava přestat platit příspěvky do rozpočtu Evropské unie a blokovat klíčová jednání v rámci sedmadvacítky. Řekl to polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro. Komise už odložila schválení polského plánu ohledně čerpání 36 miliard eur z unijního fondu na obnovu ekonomik zasažených pandemií covidu-19 a Evropský parlament Komisi EU vyzývá, aby použila mechanismus umožňující odebrat unijní dotace zemím porušujícím principy právního státu. Princip „právního státu" je jen klacek na neposlušné státy EU a je to nástroj, který je má přivést k poslušnosti. Jedná se o obdobu principu omezené suverenity dle Brežněvovy doktríny. Vyzýváme vládu, aby podpořila naše partnery z visegrádské čtyřky – Polsko a Maďarsko – v jejich odporu proti diktátu Bruselu.

13. 12. 2021

Svoboda slova je jednou ze základních svobod zaručenou ústavou!

Společnost Google, která vlastní i největší světový server pro videa YouTube se rozhodla, že od pátého ledna 2022 změní podmínky pro sdílení obsahu na tomto serveru pro videa v souvislosti s tím, co se smí a nesmí říkat o covidu.

Hnutí SPD toto rozhodnutí zásadně odmítá a velmi silně se proti němu ohrazuje, protože je neslučitelné s tím, co prosazujeme a považujeme za správné – svobodu projevu. Jsme proti cenzuře videí na serveru YouTube, který umožňuje komukoliv nahrát, zveřejnit a sdílet libovolná videa na internetu, kdy internetový obsah lze kromě samotného serveru sdílet i na webových stránkách, blozích a především na různých sociálních sítích. Připravovaný seznam zakázaných tvrzení o covidu je dlouhý a obecně se v něm píše, že by lidé neměli ve videích říkat to, co se neshoduje se závěry WHO nebo místních zdravotnických úřadů a autorit.

Bude nepřípustné doporučovat na léčbu onemocnění Ivermektin nebo Hydroxychlorochin a tvrdit, že covid-19 úspěšně léčí a že jsou bezpečné. Zakázaná bude propagace domácí péče na úkor té lékařské. Zmíněna je také prevence. Obecně je zakázán obsah propagující způsoby prevence, které jsou v rozporu s doporučeními orgánů ochrany veřejného zdraví příslušné země nebo WHO. Též se nebude moci říkat, že vakcíny proti covidu můžou způsobit smrt, neplodnost, potrat, autismus nebo onemocnění jinými infekčními chorobami.

Hnutí SPD takovéto praktiky cenzury odsuzuje, neboť potlačují jednu ze základních svobod zaručenou ústavou, a to svobodu slova. Ať si o onemocnění covid-19 myslíme cokoli, cenzurou ho nezastavíme.

9. 12. 2021      

V Evropské unii vládne parta ideologických šílenců, kteří ničí tisícileté tradice!

Je neuvěřitelné, jaké šílenosti si na nás Evropská unie vymýšlí, když už se ani neštítí zakazovat slova, jako jsou Vánoce a vánoční svátky nebo oslovení “dámy a pánové”.

Tyto věci jsou pro hnutí SPD zcela nepřijatelné, zásadně je odmítáme a vždy budeme hájit křesťanské a konzervativní hodnoty, neboť je to právě křesťanství, jemuž starý kontinent a jeho národní státy vděčí za svou současnou podobu, kulturu, historii a tradice. Nyní ale dochází na naše slova, že EU nepomáhá, ale škodí, a proto je důležité bránit suverenitu České republiky. Jediným řešením je vystoupení ČR z EU, nebo nás Brusel svým centralismem, klima-hysterií, imigrací, islamizací a sluníčkářkým neomarxismem zničí.  

Italský list il Giornale zveřejnil několika stránkový interní dokument, ve kterém maltská eurokomisařka pro rovné příležitosti Helena Dalliová stanovuje řadu pravidel, která nejen ruší konvence a slova, jež byla dosud používána, ale jsou v rozporu se zdravým rozumem. V dokumentu pro vnitřní oběh jsou uvedeny pokyny Evropské komise (EK) pro inkluzivní komunikaci a kritéria, která mají být přijata pro zaměstnance EK v externí a interní komunikaci.

Dokument se zaměřuje na konkrétní oblasti, jako jsou gender, LGBT, rasová a etnická témata nebo kultura, životní styl a přesvědčení. Obsahuje tabulku, ve které se uvádí, co lze a co nelze dělat na základě požadavku a vytváří nový jazyk, který nepřipouští spontánnost, např.: „Dávejte pozor, abyste v pořadí slov neuváděli vždy na prvním místě stejné pohlaví nebo neoslovovali muže a ženy odlišně (například muže příjmením, ženy jménem).“ Nebo další: „Při výběru obrázků doprovázejících vaši komunikaci se ujistěte, že ženy a dívky nejsou zastoupeny v domácnosti nebo v pasivních rolích, zatímco muži jsou aktivní a dobrodružní.“ Dále například konferenci nelze zahájit oslovováním veřejnosti obvyklým výrazem „dámy a pánové“, ale musí se použít neutrální formule „milí kolegové“.

Bruselští úředníci jsou nabádáni, aby v oficiálních vyjádřeních a veřejné mluvě nezmiňovali slova jako Vánoce, vánoční svátky, pohlaví nebo výraz „křestní“ jména. Namísto toho se navrhuje neutrální „první jméno“ nebo „předjméno“. Takovýchto „doporučených příkazů“ obsahuje dokument, který se má stát součástí plánu prosazovaného předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou na zavedení „Unie rovnosti", celou řadu.

V hnutí SPD považujeme tento dokument za něco, co je plně v rozporu s tím, co nám předávali naši předkové jako součást našich národních dějin, spjaté s českou literaturou a českou minulostí. Česká republika je naše vlast, za kterou jsme zodpovědní a je naší povinností jí jako suverénní stát předat našim dětem. Budeme se mít dobře jen tehdy, pokud k ní budeme chovat lásku a svědomitě o ní pečovat. K tomu nás zavazuje i úcta k našim předkům, kteří pro svou vlast umírali, bojovali s nepřáteli, neboť jako vlastenci cítili odpovědnost za svůj domov. Tahle země musí patřit Čechům, a ne elitám vyznávajícím zcestné ideologie a upozaďující vše národní. Nebudeme se podrobovat diktátu EU.

8. 12. 2021

Odmítáme nátlak na občany, aby se nechali očkovat!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD podá žalobu proti povinnému očkování vybraných skupin, které zavádí vláda vyhláškou. Proti zrušení nouzového stavu, které minulý týden navrhlo hnutí SPD, hlasovali i poslanci koalice SPOLU a Pirátů a STAN. Demoblok se chová stejně jako Babišova vláda. Chaotická vládní opatření v oblasti onemocnění covid-19 pokračují. Odmítáme nátlak na občany, aby se nechali očkovat. Celostátní konference hnutí SPD zvolila předsedou SPD Tomia Okamuru a zvolila i další orgány hnutí. Je nutné otevřít hnutí SPD pro vlastenecky smýšlející občany v regionech a získávat je pro program hnutí SPD. Evropská komise chtěla zakázat používat slovo „Vánoce". V EU vládne parta ideologických šílenců, kteří ničí tisícileté tradice.

1. Hnutí SPD podá žalobu proti povinnému očkování vybraných skupin, které zavádí vláda vyhláškou.

Vyhláška o povinném očkováním osob ve věku 60+ a vybraných profesních skupin, tedy policistů, hasičů, vojáků, mediků a dalších, kterou vydal ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO), má vyjít ve Sbírce zákonů tento týden a vejít v platnost od března 2022. Hnutí SPD odmítá, aby očkování bylo povinné, a to ještě pod hrozbou pokut a sankcí ve výši 10 tisíc korun, pokud někdo z uvedených skupin zaměstnanců očkování odmítne. Pro očkování lidí nad 60 let s touto vyhláškou nesouhlasí ani Česká vakcinologická společnost. Vrcholem absurdity je potom povinné očkování dobrovolných hasičů. Minimálně 20 procent našich občanů se odmítá očkovat proti onemocnění covid-19 stále ještě experimentální vakcínou, která je stále ve stádiu klinických studií, a to je potřeba respektovat. Hnutí SPD požaduje uvedenou vyhlášku zrušit, protože ji považujeme za diskriminační. Jakmile vyjde tato vyhláška ve Sbírce zákonů, připravíme žalobu na její neplatnost.

2. Proti zrušení nouzového stavu, které minulý týden navrhlo hnutí SPD, hlasovali i poslanci koalice SPOLU a Pirátů a STAN. Demoblok se chová stejně jako Babišova vláda.

Proti zrušení nouzového stavu, které minulý týden navrhlo hnutí SPD, hlasovali i poslanci koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN. Přitom před volbami tvrdili, že chaotická vládní opatření a omezování života zruší a nechají lidi normálně žít. Je evidentní, že ani stará, ani nová vláda neumí řídit zemi v době krize jinak než vyhlášením nouzového stavu. To hnutí SPD odmítá! Nouzový stav vyhlásila od 26. listopadu na třicet dnů vláda Andreje Babiše, která je v demisi. Jsme dlouhodobě přesvědčeni, že opatření lze realizovat bez nouzového stavu na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona. Vláda v minulosti zneužila nouzový stav pro plošná opatření a lockdowny, které podle našeho názoru nevedou k cíli. Nesouhlasíme také se zákazem vánočních trhů.

3. Chaotická vládní opatření v oblasti onemocnění covid-19 pokračují. Odmítáme nátlak na občany, aby se nechali očkovat.

Chaotická vládní opatření v oblasti onemocnění covid-19 pokračují. Platnost očkovacích certifikátů se od roku 2022 zkrátí na 9 měsíců a lidem bez posilující dávky nebude certifikát platit, prohlásil minulý týden ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Po tři čtvrtě roce tak přestane být právní rozdíl mezi neočkovanými a očkovanými dvěma dávkami, protože oba budou úředně neočkovaní. Je to další nátlak na občany, aby se nechali očkovat. To hnutí SPD jednoznačně odmítá. Kdo se chce nechat naočkovat, ať se nechá očkovat, kdo ne, tak ne. Očkování má být svobodná volba.

4. Celostátní konference hnutí SPD zvolila předsedou SPD Tomia Okamuru a zvolila i další orgány hnutí. Je nutné otevřít hnutí SPD pro vlastenecky smýšlející občany v regionech a získávat je pro program hnutí SPD.

Dne 4. prosince proběhla VIII. Celostátní konference hnutí SPD, která z důvodu protiepidemických opatření proběhla formou videokonference. Delegáti zvolili na následující tři roky za předsedu hnutí opět Tomia Okamuru a za členy předsednictva Ing. Radima Fialu, Ing. Radovana Vícha, Radka Rozvorala a MUDr. Ivana Davida, CSc. Předsednictvo následně zvolilo do funkce místopředsedy Ing. Radima Fialu a jako tajemnici Mgr. Marcelu Zýchovou. Konference, jako nejvyšší orgán hnutí, následně uložila svým usnesením předsednictvu hnutí, regionálním, oblastním, místním klubům a všem členům, udělat maximum pro přípravu úspěšného výsledku hnutí v komunálních volbách a ve volbách do Senátu v roce 2022. Je nutné otevřít hnutí SPD pro vlastenecky smýšlející občany v regionech a získávat je pro program hnutí SPD, dále zkvalitňovat členskou základnu a zřizovat oblastní a místní kluby zejména v místech, kde je velká voličská podpora hnutí SPD a kde doposud nejsou zřízeny. Všem členům také konference uložila maximálně propagovat na veřejnosti program hnutí a přispět tím k získání nových příznivců hnutí a podpory programu na veřejnosti.

5. Evropská komise chtěla zakázat používat slovo „Vánoce". V EU vládne parta ideologických šílenců, kteří ničí tisícileté tradice.

Eurokomisařka pro rovnost Malťanka Helena Dalliová minulý týden představila nový interní dokument Evropské komise ohledně „inkluzivní komunikace." Tento materiál určuje, která slova a výrazy se nesmí používat. Je tak například navrženo zakázat používat slova jako „Vánoce, vánoční svátky" a oslovení „Dámy a pánové". Tento dokument má být součástí plánu prosazovaného předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou na zavedení „Unie rovnosti" a má se ještě dopracovat. Jsou v něm uvedeny pokyny Evropské komise pro "inkluzivní" komunikaci, které mají být plněny zaměstnanci Komise v externí a interní komunikaci. Tento návrh považuje SPD za naprosté šílenství. V EU vládne parta ideologických šílenců, kteří příště klidně navrhnou nepoužívat třeba slovo „Velikonoce". Nikým nevolení eurokomisaři zavádějí pravidla, která ruší tisícileté konvence, výrazy a slova, která jsou a byla používána po staletí našimi předky. Jsme přesvědčeni, že tyto a podobné zcestné ideologie (od genderismu a multikulturalismu po nadřazování evropského práva nad státním a upozadění všeho národního), které EU propaguje, znamenají destrukci suverenity a identity národních států a evropské civilizace. Chceme suverenitu ČR bez diktátu EU. Hnutí SPD prosazuje dlouhodobě zákon o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU. Většina ve Sněmovně, tedy SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti a STAN, včetně ANO, nám však tento návrh zákona odmítá zařadit na program jednání Sněmovny.

6. 12. 2021

O víkendu proběhla VIII. celostátní konference hnutí SPD!

V sobotu 4. prosince se uskutečnila VIII. celostátní konference hnutí SPD, která se v návaznosti na aktuální situaci a vládní opatření související s onemocněním Covid-19 konala on-line videokonferencí.

Konferenci zahájil a řídil místopředseda Radim Fiala, následně byla určena zapisovatelka a ověřovatelka zápisu. Poté účastníci konference schválili jednací a volební řád, členy mandátové, návrhové a volební komise a návrh programu jednání.  Pak již vystoupil předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který podal zprávu o tom, co je pro hnutí SPD prioritní, a co vychází z programu hnutí, který cílí na slušné a pracující občany naší republiky. Odsoudil politiku elit a zdůraznil nutnost prosazování prvků přímé demokracie, kdy připomněl, že hnutí SPD opětovně předložilo do Poslanecké sněmovny návrh zákona o celostátním referendu s tím, že hnutí SPD je zásadně pro vystoupení České republiky z Evropské unie.

Následovalo vystoupení místopředsedy Radima Fialy, který zhodnotil výsledky proběhlých říjnových voleb a zaměřil se na příčiny, které zabránily tomu, aby hnutí SPD dosáhlo ještě lepších výsledků. Dále se svými projevy vystoupili členové předsednictva Radek Rozvoral a Radovan Vích, v rámci nichž zhodnotili práci předsednictva a poslaneckého klubu v Poslanecké sněmovně a svou činnost pro celé hnutí. Pan Jaroslav Holík poděkoval všem za spolupráci a oznámil, že z důvodu svého věku již nebude kandidovat do předsednictva hnutí. Poté volební manažer hnutí vyhodnotil výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021 a zazněla zpráva předsedy rozhodčí komise a revizora hnutí.

Dále následovala tajná volba orgánů hnutí SPD – předsedy, čtyř členů předsednictva, tří členů rozhodčí komise a revizora hnutí SPD. Post předsedy hnutí na další tři roky obhájil Tomio Okamura, který získal 84 hlasů z 85 možných a dle jeho následného vyjádření jako nově zvoleného předsedy se on sám zdržel hlasování. Za členy předsednictva hnutí byli zvoleni poslanec Radim Fiala, poslanec Radek Rozvoral, poslanec Radovan Vích a europoslanec Ivan David. Nové předsednictvo následně dle stanov zvolilo za místopředsedu hnutí SPD Radima Fialu a tajemnici hnutí paní Marcelu Zýchovou.

Po podnětné diskuzi členů následovalo schválení návrhu usnesení. Vlastní konferenci ukončil předseda Tomio Okamura, který opětovně připomněl úkoly pro nadcházející období, spočívající v posílení členské základny hnutí SPD a zviditelnění aktivit členů a příznivců hnutí, a dále také důsledné prosazování prioritních bodů z našeho programu. V programu máme návrh řešení, aby se slušní lidé měli lépe, a vědomi si toho, že ve volbách propadlo okolo milionu hlasů, rádi bychom našim programem oslovili voliče stran, které nemají zastoupení v Poslanecké sněmovně. V nadcházejících komunálních volbách v příštím roce chceme získat ke spolupráci všechny občany a osobnosti, kteří mají sociálně citlivé a vlastenecké smýšlení a chtějí, aby slušný člověk měl více peněz, bezpečí a spravedlnosti.

V naší zemi máme z důvodu nesystematických vládních covidových restrikcí rekordní dluh, naši podnikatelé jsou v neustálé nejistotě, a z důvodu eko-šílenství EU hrozí statisícům lidí chudoba. Hnutí SPD se staví za naše slušné a pracující občany, kteří jsou pro nás vždy na prvním místě.

3. 12. 2021

Zdravotně postižení občané si zaslouží důstojné životní podmínky!

Mezinárodní den zdravotně postižených si každoročně připomínáme 3. prosince, a to již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. Jeho cílem je podporovat porozumění tematice zdravotního postižení a snaha zvýšení povědomí o přínosech, které integrace osob se zdravotním postižením přináší do všech aspektů politického, společenského, hospodářského a kulturního života.

Hnutí SPD prosazuje politiku cílící ku prospěchu našich slušných občanů, mezi které bezesporu patří i občané se zdravotním postižením. Jsme si vědomi, že jejich náklady na zajištění důstojného žití jsou v porovnání se zdravými občany vyšší a většina z nich je odkázána pouze na pomoc státu, která je jim poskytována různou formou sociálních dávek.

V Poslanecké sněmovně budeme dále předkládat novely zákonů, které přispějí k reformě systému sociálních dávek a povedou k ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Našim cílem je i provedení zásadní reformy systému lékařské posudkové služby, kdy část její agendy by měli převzít praktičtí a odborní lékaři. Též by mělo být umožněno provedení kontroly rozhodnutí o invaliditě všem občanům, kteří se cítí být poškozeni.

Konkrétně jsme již 21. října tohoto roku předložili k projednání v Poslanecké sněmovně novelu zákona o sociálních službách, vedeno jako sněmovní tisk č. 9. V novele uvádíme, že nárok na příspěvek mají osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.  Touto novelou navrhujeme zvýšit příspěvek na péči u osob do 18 let věku o 50 procent v prvním stupni závislosti z 3.300 Kč měsíčně na 4.950 Kč měsíčně a v druhém stupni závislosti z 6.600 Kč na 9.900 Kč měsíčně. Dále navrhujeme zvýšit nejnižší příspěvek na péči u osob v prvním stupni závislosti nad 18 let věku o 200 procent – ze současných 880 Kč na 2.640 Kč měsíčně. U osob starších 18 let ve druhém stupni závislosti navrhujeme zvýšení příspěvku na péči ze 4.400 Kč na 6.600 Kč měsíčně.

Prioritou SPD je pomoc nejohroženějším skupinám občanů, mezi které řadíme rodiny s dětmi, rodiče samoživitele, lidi ve vážných existenčních problémech, seniory a bezesporu i zdravotně postižené. Ti všichni si zasluhují pomoc státu, aby jim byl umožněn klidný a spokojený život v prosperující České republice.

1. 12. 2021

Vládní opatření včetně zrušení vánočních trhů nemají logiku!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že se plně potvrdilo, že prezident je schopen vykonávat své ústavní pravomoci. Je ale evidentní, že koalice SPOLU a Pirátů/STAN na převzetí vládní odpovědnosti připravena není. Koalice SPOLU a Pirátů se STAN nehlasovala pro návrh SPD na zrušení nouzového stavu. Vládní opatření včetně zrušení vánočních trhů nemají logiku. Hnutí SPD podalo správní žalobu proti nejnovějším vládním opatřením a proti diskriminaci neočkovaných. Ve Sněmovně navrhujeme rozšíření krizového ošetřovného i na příbuzné dítěte, kompenzační bonus i pro společníky více než dvoučlenných s.r.o. a mimořádný příspěvek zaměstnancům při nařízené karanténě 370 korun za den. Nová německá vláda zelených, socialistů a liberálů je snad šílenější než vláda Angely Merkelové. Již naprosto otevřeně prosazuje přeměnu EU v jeden evropský federální stát a současně podporuje ještě větší klima-hysterii a tím fakticky extrémní zdražování. Hnutí SPD si o víkendu na celostátní on-line konferenci zvolí předsednictvo a další orgány na následující tři roky.

1. Plně se potvrdilo, že prezident je schopen vykonávat své ústavní pravomoci. Je ale evidentní, že koalice SPOLU a Pirátů/STAN na převzetí vládní odpovědnosti připravena není.

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v neděli 28. listopadu Petra Fialu novým premi&e