SPD

"Pesimismus a skepse nevadí.
Lepší je ale hýřit optimismem!"

podpis

ODVÁŽNĚ A VLASTENECKY KE ZMĚNĚ PRO PŘÍMOU DEMOKRACII, VYMAHATELNOU ODPOVĚDNOST POLITIKŮ A NÁRODNÍ ZÁJMY!

Je žádoucí ctít takové hodnoty, jako je svoboda, demokracie, solidarita, spravedlnost, rodina a zodpovědnost k příštím generacím!

Je žádoucí vždy a na prvním místě prosazovat zájmy České republiky a českých občanů!

Je žádoucí mít úctu k národním symbolům, je žádoucí si vážit své České republiky, chránit ji, řádně o ní pečovat a být hrdi na to, že jsme Češi a že jsme se tu narodili! Zároveň mějme úctu i ke všem ostatním národům!

Je žádoucí být svědomitější a odpovědnější ke své rodné zemi a tím pádem ke svým daním, které jí odvádíme a kterých opravdu není málo! Naše rodná země, jsou naše daně a naopak! Jen my sami musíme rozhodovat o tom, na co se naše peníze použijí! Proto musíme v každých volbách vybírat vždy jen odpovědné politické zástupce, kteří budou spravovat naše finance s péčí řádného hospodáře!

V rámci svého vlasteneckého politického poslání budu prosazovat:

 • Radikální změnu politického sytému s co největším posílením přímé demokracie, aby měl vždy konečné slovo pouze občan.
 • Zavedení přímé volby poslanců, hejtmanů a starostů.
 • Prosazení zákona o referendu, který by občanům v případě potřeby umožnil vymoci žádané změny.
 • Možnost odvolat jakéhokoli politika prostřednictvím referenda.
 • Zavedení adresné trestní a hmotné odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy.
 • Ústavní brzdu bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování země, cílem jsou vyrovnané veřejné rozpočty s legislativou podle švýcarského vzoru.
 • Důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné.
 • Zákon o prokázání původu majetku.
 • Přijetí zákona proti lichvě.
 • Konec zvyšování daní. Odklad na daňové změny po dobu tří let.
 • Podporu živnostníků a podnikatelů.
 • Právo a spravedlnost. Ochranu svobody, rodinných hodnot a bezpečí občanů.
 • Investice do školství, sportu, vědy a výzkumu, jelikož je to ta nejlepší investice.
 • Spravedlivý sociální a důchodový systém.
 • Funkční a transparentní zdravotnictví.
 • Investice do kultury s cílem rozvoje cestovního ruchu, ochrany národního kulturního dědictví a propagace českého umu ve světě.
 • Zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky s podporou malých a začínajících zemědělců a rodinných farem.
 • Referendum o vystoupení České republiky z EU. Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce. Evropu bez zbytečné byrokracie, nesmyslných regulací a nespravedlivého přerozdělování.
 • Přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechci zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod náboženských fanatiků.

Prosazuji zásadní ústavní, politické a legislativní změny. Považuji za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu ekonomické krize, hlubokých dluhů a vysokých daní. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v demokracii. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za své daně dostanou důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody.

Nahlas říkám, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegium. Jsem proti imigraci nepřizpůsobivých cizinců. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Je naše a nestyďme se podle toho chovat. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobří vlastenci. Važme si všech jiných národů a chtějme, aby si oni také stejně vážili nás.

Nejdůležitějším politickým tématem je pro mě přímá demokracie, která dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou a tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém. Z toho je patrné, že tou pravou demokracií, jejíž pojem pochází z řeckého (demokratía), „vláda lidu“, složeného z (demos) lid a (kratos) vládnout je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí na navrhování a přijímání zákonů, kterými se jejich společnost řídí. Důležité je, aby to bylo přímou formou a to tak, jak to již několik desetiletí senzačně funguje ve Švýcarsku. Tedy v zemi, kde neexistují vnitřní konflikty a to i přes to, že zde žijí lidé mluvící několika jazyky (němčina, italština, francouzština a další) a tím pádem vyznávající různou kulturu i náboženství (katolické a protestantské).

Švýcarský systém přímé demokracie je založen na stmelujícím principu pro občany a na vyvážené kombinaci držených, sdílených a delegovaných pravomocí na třech úrovních státní správy a to na úrovni obce, kantonu a federace. Díky těmto principům existuje Švýcarská konfederace v pohodě a bez větších problémů již více než sedm set let. Základním pilířem této demokracie je systém referend, ve kterých se občané vyjadřují k navrženým zákonům (lidové veto), které je nepovinné a je možné buď na základě iniciativy občanů, nebo na základě iniciativy kantonů. Dále je zde povinné ústavodárné referendum, jelikož žádná úprava ústavy není možná bez lidového hlasování. Povinně musí být v referendu schváleny také mezinárodní smlouvy. Dalším referendem je takzvaná lidová iniciativa, která umožňuje libovolné skupině voličů navrhnout celkovou nebo částečnou revizi ústavy. Referenda a iniciativy existují na všech třech úrovních, tedy na úrovni obce, kantonu i federace.

Takže co je základním principem demokracie? Demokracie musí být chápána jako nástroj individuálního a kolektivního sebeurčení a tím i individuální a kolektivní svobody na základě lidových referend na všech úrovních státní správy! Teprve potom můžeme mluvit o pravé demokracii!

Pokud by v evropských státech existoval systém přímé demokracie s odvolatelností, hmotnou, trestní a osobní odpovědností politiků, po které volám, nikdy by nedošlo k takovému imigračnímu šílenství, kterým si teď procházíme.

Je to proto, že by si všichni vedoucí politici velice rozmysleli páchat zlo proti drtivé většině obyvatel. Nenazývali bychom je multi-kulti, jelikož žádné multi-kulti by nebylo. Pokud by totiž nad politiky visel Damoklův meč v podobě jejich možné odvolatelnosti, Merkelová, Juncker ani Dienstbier by si nedovolili říkat to, co v současné době plácají a dělat to, co páchají. No, a pokud by si přeci jen stáli za svým, lidé by jim to ihned spočítali.

Tento skvělý politický systém by si náramně poradil i s celou Evropskou unií jako takovou, jelikož ta by v takovéto podobě nemohla ani existovat. Nikdy by totiž nemohl vzniknout orgán, který není volený občany. Ano mám na mysli Evropskou komisi, která má jako jediný orgán v celém tom evropském aparátu legislativní monopol, jelikož jako jediná instituce EU může navrhovat právní předpisy a nařízení. Do této komise nejsou evropští komisaři voleni, nýbrž jsou pouze jmenováni vládami své konkrétní země. Voleni jsou pouze poslanci Evropského parlamentu, kteří ale žádné legislativní návrhy nepředkládají. Europoslanci pouze schvalují předpisy navržené Evropskou komisí, kterou nikdo nezvolil, ale jen striktně najmenoval.

Pokud to v instituci, jakou je Evropská unie, funguje takto nedemokraticky, nedivme se, že si z nás všichni ti zrádci Evropy stále dokola dělají legraci a mají nás za ovce, které poslušně odvádějí stále se zvyšující daně, aby nás za ně mohli postupně zaprodat a následně zničit. To jim ale nesmíme v žádném případě dovolit a je jen na nás všech, abychom Evropu ještě, když to jde, změnou systému zachránili.

Jmenuji se Radek Rozvoral a narodil jsem se 28.6.1967 v Nymburce.

Žiji v rodinném domě v obci Všechlapy u Nymburka, kde jsem již od roku 2006 zastupitelem obce, od roku 2014 jejím místostarostou a od roku 2003 předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol.

Po absolvování základní školy jsem vystudoval čtyřletý učební obor s maturitou Mechanik strojů a zařízení v ČKD Praha. Maturitu jsem úspěšně složil v roce 1985.

Po dvouleté základní vojenské službě jsem pracoval jako údržbář v ČKD Praha, závod Slévárny. V roce 1991 jsem nastoupil do služebního poměru k Policii České republiky, jejíž řady jsem opustil na vlastní žádost v roce 1995 a to vzhledem k tomu, že mi nebylo umožněno pracovat v agendě na dopravním inspektorátu.

V roce 1996 jsem se dvěma společníky založil obchodní společnost PLAST spol. s r.o. v České Lípě, která dodává stavebním firmám kompletní sortiment materiálů na rozvod tlakové vody, kanalizace a plynu. V této společnosti od jejího založení pracuji jako jednatel a ekonomický ředitel.

Mým největším koníčkem je sport, který i aktivně provozuji. Hraji fotbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, rád lyžuji atd. Velice rád si poslechnu dobrou rockovou muziku (Kabát, Bon Jovi a další).

Jsem rozvedený a mám dospělého vysokoškolsky vzdělaného syna.

Od léta roku 2013 spolupracuji s Tomiem Okamurou a dne 16.6.2015 jsem se stal členem politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). 4.8.2015 jsem byl na členské konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie zvolen členem předsednictva hnutí a 2.4.2016 předsedou Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje. Na podzim roku 2017 jsem ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamantu České republiky získal od voličů poslanecký mandát, čímž jsem se 21.10.2017 stal poslancem PS PČR, čehož si nesmírně vážím a je to pro mě velká čest. Budu se snažit dělat vše pro to, aby bylo politické hnutí SPD úspěšné a abychom v Poslanecké sněmovně prosadili co nejvíce bodů z našeho vlasteneckého programu pro přímou demokracii, patriotismus, vymahatelnou odpovědnost politiků a za národní zájmy.

Jsem celoživotní optimista a vlastenec prosazující svobodu a přímou demokracii, který má odpor k násilí, smysl pro humor a pro zodpovědnost.

Na první stránku tohoto webu jsem umístil svůj citát: „Pesimismus a skepse nevadí. Lepší je ale hýřit optimismem!“

Je známo, že my Češi jsme spíše v životě skeptičtí a pesimističtí, než ostatní národy a já bych tímto sloganem chtěl na co nejvíce z Vás apelovat, abychom tím optimismem všichni anebo alespoň co nejvíce z nás hýřili a ze života se radovali. Jsme tu přeci jen pouze na návštěvě, tak si pojďme život užívat těmi největšími doušky, co to jen jde. Každý den žijme naplno a tak, jako by byl poslední, ale zároveň ve vší slušnosti, pokoře a tak, abychom se za své činy nemuseli stydět.

14. 10. 2021

Podporujeme Poláky a Maďary v jejich boji proti diktátu Bruselu!

Tento týden začal Soudní dvůr Evropské unie posuzovat spor o spojení „vlády práva“ a unijních peněz, který vedou instituce EU s Polskem a Maďarskem.

Důvodem je to, že Varšava i Budapešť odmítá nové unijní pravidlo „vlády práva“ s tím, že je jeho definice nejasná a Evropská komise nemá pravomoc stanovovat podmínky pro jeho naplňování. Zástupci uvedených dvou zemí se před unijním soudem obhajovali tím, že by se EU měla držet svých smluv a nesnažit se přijímat pravidla, která by mohla být namířena výhradně vůči některým státům.

Zástupce maďarského ministerstva spravedlnosti Miklós Fehér prohlásil v této souvislosti před unijním soudem, že fungování právního státu by mělo být posuzováno zcela nezávisle na unijním rozpočtu. Zástupkyně Polska Sylwia Zyreková zpochybnila před unijním soudem nejen kompetence Evropské komise, ale i samotného nejvyššího unijního soudu, který by podle ní mohl být zpolitizován, protože je složen ze zástupců navrhovaných vládami jednotlivých zemí. 

Sedmadvacítka členských států se přes odpor obou zmíněných zemí na podmíněnosti „vlády práva“ shodla v prosinci loňského roku. Polsku a Maďarsku kvůli ní hrozily vetem sedmiletého unijního rozpočtu, nakonec se spokojily se společným prohlášením summitu EU, podle něhož musí pravidlo přezkoumat soud. Na ten se obě země společně obrátily letos v březnu. Začátkem měsíce října tohoto roku do vývoje výrazně zasáhl polský ústavní soud, který zpochybnil nadřazenost práva EU nad polskou ústavou s tím, že některé články základních smluv o Evropské unii odporují polské ústavě. Svým rozhodnutím tak zpochybnil nadřazenost práva EU nad tím polským. V rozhodnutí polského ústavního soudu se uvádí, že členství země v Evropské unii neznamená, že země unijním soudům předala nejvyšší právní pravomoci, ani to, že Polsko předává EU svou suverenitu.

Německá politička Ursula von der Leyenová, kterou v červenci 2019 zvolil Evropský parlament do čela Evropské komise (EK), prohlásila, že rozhodnutí polského ústavního soudu je hluboce znepokojující a EK využije všech prostředků, aby ochránila dodržování principů práva EU. Europarlament (EP) naléhá na EK, aby začala nové pravidlo „vlády práva“ uplatňovat ještě před rozhodnutím soudu, které se čeká patrně až v první polovině příštího roku. EP se chystá ještě v říjnu podat na unijní exekutivu žalobu pro nečinnost, pokud komise mechanismus nespustí. EK proto podle několika unijních činitelů hodlá podmíněnost poprvé využít již tento měsíc. Pokud by však Maďarsko a Polsko nynější soudní spor vyhrály, bude muset Evropská komise patrně proceduru anulovat.

Hnutí SPD prosazuje suverenitu České republiky, ve které jsou občané skutečnými pány ve své zemi. Vážíme si a respektujeme jiné národy, ale zároveň vyžadujeme stejný respekt od nich. Podporujeme spolupráci svobodných evropských států na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu, svobodného obchodu, a pohybu evropských osob. Nechceme si nechat určovat od Evropské unie, co můžeme a nemůžeme dělat, a proto podporujeme Poláky a Maďary v tom, že jejich země si nechtějí nechat diktovat politiku vedenou ze strany EU.

13. 10. 2021

Požadujeme změny ve státním rozpočtu!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém děkujeme voličům a vyzýváme všechny vlastence, aby se připojili k hnutí SPD, aby nepropadávaly hlasy. Požadujeme změny ve státním rozpočtu, aby se uspořilo na sociálních dávkách nepřizpůsobivým, platbám politickým neziskovkám a solárním baronům a na předražených zakázkách. Zastavení výroby v automobilce Škoda poškodí celý stát. Požadujeme podporu českých firem a soběstačnosti našeho státu. Hnutí SPD se bude i navzdory Senátu nadále stavět proti nárůstu platů politiků. Polský Ústavní soud rozhodl, že polské právo je nadřazené právu Evropské unie. Vyzýváme vládu, aby podpořila suverenitu států proti diktátu Bruselu. Vyjadřujeme lidskou solidaritu a podporu hospitalizovanému prezidentovi Zemanovi i jeho rodině. 

1. Děkujeme voličům a vyzýváme všechny vlastence, aby se připojili k hnutí SPD, aby nepropadávaly hlasy.

Minulý týden proběhly dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny. Hnutí SPD vyslovuje poděkování všem voličům, kteří nám dali svůj hlas. Dosáhli jsme podobných volebních výsledků jako při volbách v roce 2017 a hlasovalo pro nás více než půl miliónu voličů. Hnutí SPD získalo 20 poslaneckých mandátů a budeme se maximálně snažit podporovat i nadále svůj program. Výsledek hnutí SPD ovlivnilo několik faktorů. K volbám přišlo o 300 000 více voličů oproti volbám minulým a zároveň zhruba 1 milion hlasů voličů propadlo (20 %), protože tato politická uskupení nedosáhla na pětiprocentní hranici potřebnou na vstup do Sněmovny. Z tohoto jednoho milionu hlasů propadlo 250 tisíc hlasů (5 %) pro vlastenecká hnutí s podobným programem jako SPD. Je to nejvíce propadlých hlasů od roku 1998. Tato neefektivita hlasování způsobila, že jsme v současné době jedinou vlasteneckou silou zastoupenou ve Sněmovně a chtěli bychom tedy tímto opětovně oslovit voliče těchto stran, aby se přidali k nám. Z našeho programu neuhneme! Prosazujeme a navrhujeme referendum, včetně referenda o vystoupení z EU, podporu všech slušných lidí, zachování české koruny, říkáme NE euru, chceme vyrovnané státní rozpočty, kvalitní české potraviny za přiměřené ceny, protikorupční zákony, nulovou toleranci nelegální migrace a islamizace, konec financování politických neziskovek, zrušení pandemického zákona, odmítáme povinné covid očkování a chceme uznávání protilátek jako dokladu bezinfekčnosti. Pro nás je Česká republika a slušný a pracující občan na 1. místě!

2. Požadujeme změny ve státním rozpočtu, aby se uspořilo na sociálních dávkách nepřizpůsobivým, platbám politickým neziskovkám a solárním baronům a na předražených zakázkách.

Povolební vyjednávání budou dlouhá a hnutí SPD bude požadovat v co nejkratší době ustanovení orgánů Sněmovny, tedy předsednictva Sněmovny, výborů a komisí, přičemž požadujeme poměrné zastoupení ve všech těchto orgánech. Je potřeba, aby Sněmovna začala co nejrychleji pracovat, aby mohla co nejrychleji projednat a schválit řadu zákonů, které má SPD v programu a také zákon roku, tedy zákon o státním rozpočtu na rok 2022. K tomuto návrhu zákona, který vláda ANO a ČSSD schválila se schodkem 377 miliard korun, máme řadu pozměňovacích návrhů ve formě úspor ve výdajích v jednotlivých kapitolách rozpočtu v minimální výši 100 miliard korun. Za všechny jmenujme alespoň odložení zahraničních nákupů výzbroje pro naši armádu, snížení plateb solárním baronům, platby politickým neziskovkám a zásadní omezení vyplácení neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým. Na stránce příjmů potom navrhujeme zdanění zahraničních firem podnikajících u nás, které každoročně vyvádějí z České republiky ve formě zisků a dividend minimálně 300 miliard korun. Pro nás je slušný a pracující občan na 1. místě!

3. Zastavení výroby v automobilce Škoda poškodí celý stát. Požadujeme podporu českých firem a soběstačnosti našeho státu.

Automobilka Škoda minulý týden oznámila, že zastavuje od pondělí výrobu ve všech svých třech závodech v České republice s předpokladem zatím do konce roku. Zastavuje se tím pádem celý dodavatelský řetězec a desítky tisíc pracovních míst a žádná rezoluce ani zákon z Bruselu s tím neudělá nic. Ztráty firmy, státu a lidí budou obrovské, protože automobilka Škoda tvoří 10 % hrubého domácího produktu státu (HDP), přičemž domino efekt je za dveřmi. Při velikosti firmy Škoda to bude i citelný dopad na státní rozpočet, protože bude menší odvod daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob, odvodů na sociální a zdravotní pojištění, protože zaměstnanci budou mít po dobu odstávky asi o 25 % nižší mzdy. Je to důsledek chybné privatizace a hospodářské politiky státu závislé na dodávkách dílů ze států EU a Asie. Hnutí SPD dlouhodobě zastává názor, že je potřeba se soustředit zejména na podporu domácího podnikatelského prostředí, na produkci vlastních výrobků s vysokou přidanou hodnotou a hledat nové trhy pro uplatnění našich výrobků i mimo státy EU. To je politika SPD!

4. Hnutí SPD se bude i navzdory Senátu nadále stavět proti nárůstu platů politiků.

Sněmovna minulý týden na mimořádné schůzi schválila zmrazení platů politiků. Hnutí SPD zmrazení platů politiků prosazuje dlouhodobě, protože jsou jejich platy tak vysoké, že je ostudné, aby se navyšovaly. Navíc je pro SPD nepřijatelné, aby si o svých platech rozhodovali politici sami. Platovou novelu nyní posoudí Senát, který ale má podle předběžných informací jiný názor. Pokud by tato novela nebyla Senátem přijata, odměny ústavních činitelů by od ledna vzrostly podle předběžných údajů zhruba o 6 %. To je pro SPD zcela nepřijatelné.

5. Polský Ústavní soud rozhodl, že polské právo je nadřazené právu Evropské unie. Vyzýváme vládu, aby podpořila suverenitu států proti diktátu Bruselu.

Polský Ústavní soud na žádost premiéra Mateusze Morawieckého minulý týden po několika odkladech rozhodl, že polské právo je nadřazené právu EU. Verdikt polského Ústavního soudu se týkal dvou článků Smlouvy o EU a ustanovení polské ústavy, kde ve svém rozhodnutí v podstatě uvedl, že polská suverenita stojí nad EU. Fakticky to tedy znamená zpochybnění nadřazenosti celé unijní legislativy nad polským právem. Jedná se o zcela průlomové rozhodnutí, které bude mít zřejmě pokračování i v jiných členských státech, zejména v Maďarsku. Vyzýváme vládu, aby tyto státy podpořila v jejich boji za suverenitu a v jejich sporu s Evropskou unií. Podle hnutí SPD je česká ústava a české právo nadřazené právu EU a mezinárodním smlouvám. Hnutí SPD je jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky vystoupením z EU. Proto za zásadní považujeme přijetí funkčního zákona o referendu. Podporujeme úzkou spolupráci svobodných států v Evropě.

6. Vyjadřujeme lidskou solidaritu a podporu hospitalizovanému prezidentovi Zemanovi i jeho rodině.

Hnutí SPD vyjadřuje lítost nad zdravotním stavem prezidenta České republiky Miloše Zemana. Bez ohledu na některé názorové rozdíly jsme ho vždy respektovali jako prvního přímo občany zvoleného prezidenta. Ve chvíli jeho hospitalizace vyjadřujeme lidskou solidaritu a podporu jemu i jeho rodině.

11. 10. 2021

Děkujeme všem voličům, kteří nás podpořili ve volbách do Poslanecké sněmovny! 

V pátek a sobotu proběhly velmi důležité volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ve kterých hnutí SPD prokázalo, že do Sněmovny neodmyslitelně patří. Z celkového počtu 22 politických uskupení skončilo na čtvrtém místě a všech 20 nově zvolených poslanců (řada z nich svůj poslanecký mandát obhájila) bude dál nekompromisně prosazovat náš vlastenecký program. 

Všichni naši zvolení poslanci v čele s předsedou Tomiem Okamurou si velmi váží důvěry více než půl milionu voličů (přesně 513.910 voličů), kteří nám odevzdali svůj hlas, což znamená čtvrté místo se ziskem 9,56 procent. Všem našim podporovatelům – voličům velmi děkujeme a vzkazujeme, že jejich důvěru do nás vloženou nezklameme. Ve Sněmovně jsme zůstali jedinou vlasteneckou a euroskeptickou stranou, která má možnost prosazovat vlastenecký program, v němž je pro nás Česká republika a slušný a pracující občan na 1. místě. Tyto volby také ukázaly, že vlastenecky smýšlejících občanů přibývá, což nás pro naší budoucí práci velice zavazuje. Velmi nás mrzí, že strany kandidující ve volbách s podobným vlasteneckým programem nevyslyšely předvolební výzvu našeho předsedy Tomia Okamury, aby apelovaly na své voliče k podpoře hnutí SPD. Mohli bychom tak operovat ještě s lepším výsledkem a tím mít více prostoru pro povolební vyjednávání o sestavování nové vlády.

Hnutí SPD je vlastenecké hnutí, které dnes jako jediná parlamentní strana prosazuje systémové změny, jež by v naší zemi nastolily skutečnou demokracii bez přívlastků. Vždy budeme prosazovat občanskou i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Budeme bojovat za udržení dědictví našich předků, kteří nám v minulosti vybojovali národní práva. Pánem v naší republice musejí být občané a nikoliv samozvané elity. I když bude tento boj za současného složení Sněmovny velmi těžký, my ze svých zásad neslevíme. Hnutí SPD bude vždy hájit naše slušné a pracující občany.   

Vážení občané, vlastenci, kteří jste volili hnutí SPD, ještě jednou upřímně děkujeme. Čas ukáže, že jste volili dobře a že důvěru v nás vloženou nezklameme. To Vám zaručují všichni poslanci zvolení za hnutí SPD v čele s předsedou Tomiem Okamurou.

8. 10. 2021

Podporujeme naše zemědělce a produkci kvalitních českých potravin za férové ceny!

Hnutí SPD zajistí občanům v naší zemi úrodnou, dobře obhospodařovanou a udržovanou krajinu včetně podpory našeho zemědělství, lesnictví a venkova.

Vážíme si všech obyvatel venkova a všech zemědělců a lesníků, kteří obhospodařují naši zemi a pečují o naši přírodu a krajinu. Proto chceme všem obyvatelům venkova, a zejména zemědělcům, vrátit prestiž živitelů národa a správců naší kulturní krajiny. Aktivně budeme podporovat všechny domácí pěstitele, chovatele, ovocnáře, zahrádkáře, myslivce, včelaře, rybáře a lesní hospodáře. Všichni zemědělci musejí mít příležitost uplatnit svou produkci na domácím trhu. Aktivně chceme čelit úpadku venkova, který postihuje většinu Evropy, kdy podmínkou je pracovní uplatnění obyvatel s perspektivou pro mladou generaci tak, aby dosahovali solidních výdělků a měli zajištěné potřebné služby. To vše bez nesmyslných experimentů a omezení, které prosazuje Evropská komise bez ohledu na důsledky vedoucí k podstatnému snížení produkce a příjmů zemědělců a ke zvýšení cen a dovozů produkce pochybné kvality.

Náš venkov a zemědělství jsou devastovány hrubě nerovnými podmínkami ve srovnání se západoevropskou konkurencí. Přitom čeští spotřebitelé dávají přednost českým potravinám, které jsou vytlačovány z trhu. Velká část zpracovatelského průmyslu a nejvýznamnější obchodní řetězce jsou v rukou zahraničních korporací, které dávají přednost zpracování a prodeji druhořadých vysoce dotovaných zahraničních surovin a výrobků před kvalitní domácí produkcí. Užívají cenový dumping, který je obecně pokládán za nepřijatelnou obchodní praktiku a současně hovoří o „společné zemědělské politice“ a volném trhu. Rozhodně odmítáme zastropování zemědělských dotací a další znevýhodňování oproti západoevropské konkurenci podle návrhu Evropského parlamentu, které vedou k dalšímu snižování domácí produkce, soběstačnosti a zvyšování závislosti na dovozu.

Ve Sněmovně aktivně předkládáme návrhy zákonů, abychom napravili znevýhodnění domácího zemědělství. Zahraniční obchodní řetězce poškozují spotřebitele tlakem na snižování kvality, uplatňují neúměrně vysoké obchodní přirážky, vyvážejí z ČR kapitál a tím nás dále ochuzují. Musíme podporovat podniky, které nabízejí kvalitní produkci a platí daně v ČR. Nenecháme si dál vnucovat postavení koloniální země s produkcí s nízkou přidanou hodnotou a odbytiště pro zahraniční přebytky. Chceme na našem trhu kvalitní české potraviny za dostupné ceny.

Pro všechny naše občany musí být dostupné čerstvé potraviny z krátkého potravinového řetězce. V naší zemi jsou pro zemědělství příznivé podmínky. Budeme usilovat o zajištění potravinové bezpečnosti a znovuzískání potravinové soběstačnosti ve všech komoditách, které jsou naši zemědělci schopni produkovat. Chceme postupně omezit pěstování plodin pro energetické využití a upřednostnit potravinovou produkci. Rozhodně odmítáme Evropskou unií diktované omezování drobného pěstitelství a chovů a zákaz domácí porážky.

Tato země patří našemu lidu, a proto budeme uplatňovat právo na sebeurčení, abychom znovu získali sebeúctu, uplatňovali vlastní vůli a prosazovali své vlastní potřeby v nerovné mezinárodní konkurenci pokřivené prostřednictvím evropských dotací.

Hnutí SPD ve svém volebním programu nabízí celou řadu opatření, které by chtělo v této oblasti v budoucnu prosadit, bude-li součástí vládnoucí koalice. Máte-li shodný názor, podpořte naše kandidáty v těchto důležitých volbách – hnutí SPD má číslo 4.

6. 10. 2021

Odmítáme urážení českých dětí kvůli falešnému obvinění z rasismu!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Hnutí SPD prosazuje zamrazení platů politiků. Přijďte k volbám, aby už slušný člověk nedoplácel na nepřizpůsobivé. Nenechme si ukrást naši zemi! Pekarová, Bartoš i Babiš „přebírají" názory hnutí SPD na migraci. Z hrůzy z volebního neúspěchu matou voliče. Energie zdražují kvůli zvrácené zelené politice Bruselu. Zelený úděl EU odsouhlasil premiér Babiš. Odmítáme urážení českých dětí kvůli falešnému obvinění z rasismu. Nepoklekneme před sluníčkářskou tyranií ve fotbale ani jinde.

1. Hnutí SPD prosazuje zamrazení platů politiků.

Hlasy poslanců SPD je na úterý 5. října svolána mimořádná schůze Sněmovny, jejímž jediným bodem je návrh zákona na zamrazení platů politiků. O stejném návrhu SPD se ve Sněmovně hlasovalo před dvěma lety a tehdy žádná z ostatních parlamentních stran náš návrh nepodpořila. Naopak tehdy hlasy všech poslanců kromě SPD prošel návrh hnutí ANO a Pirátů na navýšení platů politiků o přibližně 10 %. Pro SPD platí, že konzistentně prosazujeme zamrazení platů politiků, které jsou tak vysoké, že je ostudné, aby se nadále navyšovaly. Je nepřijatelné, aby si politici určovali platy sami.

2. Přijďte k volbám, aby už slušný člověk nedoplácel na nepřizpůsobivé. Nenechme si ukrást naši zemi!

Tento týden ve dnech 8. a 9. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jedná se o volby do již 9. volebního období v novodobé historii, přičemž hnutí SPD v něm kandiduje podruhé. Naším cílem je v maximální možné míře prosazovat náš vlastenecký program pro slušné občany. Proto vyzýváme všechny naše občany, příznivce a členy k maximální účasti v těchto volbách. Všichni máme možnost vidět špinavou volební kampaň plnou lží a dezinformací. Všechny kandidující subjekty slibují, upravují a přesouvají, přičemž žádný z nich nechce řešit jádro problému. Tím je skutečnost, že u nás záměrně dlouhodobě nepracuje velká skupina lidí, která se nechává živit systémem a parazituje na něm a že se nám globalisté snaží ukrást naši zemi. Nepřizpůsobiví jsou plně závislí na štědrých sociálních dávkách a nic je nenutí začít pracovat. My všichni jim pak ze svých daní tuto pohodlnou "jízdu životem" financujeme. A co víc, ještě si stěžují a Piráti je dokonce podporují, protože dlouhodobě obstruují ve Sněmovně, aby nemohla být schválena novela zákona z pera SPD, která by vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým zásadním způsobem omezila. Dokud někdo konečně nenažene ty dvě stovky tisíc lidí do práce, bude mít náš stát neustále problém s penězi, a může přesouvat, upravovat a tak dále, jak chce, ale nic nevyřeší. Hnutí SPD toto, ale i jiná řešení, nabízí ve svém volebním programu. Pokud chcete referendum, včetně referenda o vystoupení z EU, zachování české koruny, NE euru, vyrovnané státní rozpočty, kvalitní české potraviny za přiměřené ceny, podporu rodin a slušných lidí, slušné důchody pro slušné lidi, právo na sebeobranu, odmítnutí zeleného šílenství EU, levnou energii a energetickou soběstačnost, podporu českých živnostníků a českých firem, protikorupční zákony s jasným řešením, nulovou toleranci nelegální migrace a islamizace, zestátnění exekutorů a konec exekučních mafií, konec financování politických neziskovek, zrušení pandemického zákona, ochranu svobody slova, odmítání povinné covid vakcinace a uznávání protilátek jako dokladu bezinfekčnosti, tak přijďte k volbám a dejte svůj hlas hnutí SPD. Pro nás je Česká republika a slušný a pracující občan na 1. místě! Nenechme si ukrást naši zemi!

3. Pekarová, Bartoš i Babiš „přebírají" názory hnutí SPD na migraci. Z hrůzy z volebního neúspěchu matou voliče.

Jako popletený král v pohádce „Pyšná princezna" popírají politici tzv. demobloku svůj souhlas a podporu nelegální migrace. Paní Pekarová a pan Bartoš najednou přebírají názory SPD na migraci. Z hrůzy z volebního neúspěchu matou voliče. Premiér Babiš teď vystupuje s názory, kvůli kterým označoval hnutí SPD za extrémisty. Chce tím pouze zmást voliče. Jedině hnutí SPD drží slovo a nemění svá zásadní stanoviska. Jsme pevní před volbami a budeme držet slovo i po volbách.

4. Energie zdražují kvůli zvrácené zelené politice Bruselu. Zelený úděl EU odsouhlasil premiér Babiš.

Cena plynu v EU teď pokořila další metu a zdražil až na 100 eur za megawatthodinu, pětinásobek průměrné předpandemické ceny. Mnozí politici, místo aby přiznali omyl zelené politiky EU, tvrdí, že v tom máme vidět příležitost. Tento názor je zcela mylný, protože zdražují i ostatní energie, což je důsledkem zvrácené energetické politiky EU. Česká republika přijala na základě souhlasu Babišovy vlády takzvaný Zelený úděl EU (Green Deal), který je podstatou tohoto problému. Zelený úděl podporují strany demobloku. Není jiné cesty, jak zabránit chudobě a nedostatku energie, než odmítnout diktát EU. Musíme prosadit právo občanů rozhodnout v referendu o vystoupení z EU.

5. Odmítáme urážení českých dětí kvůli falešnému obvinění z rasismu. Nepoklekneme před sluníčkářskou tyranií ve fotbale ani jinde.

Na čtvrteční fotbalový zápas Sparty Praha s Glasgow Rangers nesměli kvůli trestu disciplinární komise UEFA za rasismus v srpnovém duelu s Monakem přijít na Letnou dospělí fanoušci. Díky výjimce ale dorazilo zdarma téměř jedenáct tisíc dětí od šesti do čtrnácti let s doprovodem. Britská média se ale nevěnovala tolik výsledku zápasu, ale pozastavila se nad bučením dětského publika na hráče tmavé pleti. Hnutí SPD odmítá urážení českých dětí kvůli falešnému obvinění z rasismu. Každý pokřik na fotbale nesmí být podle nás spojován s barvou pleti. Domácí publikum fandí domácím a nikoliv hostům. Tak tomu vždy bylo, je a bude bez ohledu na barvu pleti. Urážení našich dětí v online prostoru i v médiích je pro SPD zoufalé a směšné a nemá nic společného s fotbalem. Celé to je důsledkem propagace rasistického hnutí Black Lives Matter a podobných aktivit západními médii. Nepoklekneme!

5. 10. 2021

ANO slušným, NE příživníkům!  

Hnutí SPD cílí v oblasti sociální politiky na pomoc našim potřebným občanům, a i když jsme byli doposud v opozici, tak naši poslanci v čele s Lucií Šafránkovou předložili v této oblasti celou řadu návrhů.

Pro hnutí SPD je slušný občan vždy na prvním místě a proto prosazujeme, že lidé mají právo žít v zemi, která je jejich dědictvím, a jež jim garantuje za jejich daně kvalitní vzdělání, zdravotní péči a spravedlivý sociální systém. Státem nastavený sociální systém musí zajistit minimální důstojný starobní důchod a pomoc všem potřebným a slušným lidem v těžké zdravotní nebo životní situaci. Sociální politika je věcí prvořadého veřejného zájmu a její financování musí být zajišťováno a garantováno státem v plném rozsahu. Razantně odmítáme privatizaci jakýchkoliv jejích součástí. Naší prioritou je pomoc nejohroženějším skupinám občanů: rodinám s dětmi, rodičům-samoživitelům, zdravotně postiženým, seniorům a lidem ve vážných existenčních problémech.

Dotáhneme námi nastartovanou zásadní reformu systému sociálních dávek, kterou vedeme s cílem ukončit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Současný systém podporuje parazitický způsob života občanů, kteří se dlouhodobě vyhýbají práci a nejsou ochotni se přizpůsobit právnímu systému země. To už musí skončit. Též budeme prosazovat reformu systému sociálních služeb, která zajistí jejich celostátní dostupnost a udržitelné financování, výrazně zvýšíme platové ohodnocení sociálních pracovníků a zavedeme pro ně speciální benefity, například delší dovolenou na zotavenou a finanční příspěvek na lázeňskou a rehabilitační péči. Navrhujeme také významné zvýšení příspěvku na péči pro občany se zdravotním postižením. Provedeme zásadní reformu systému lékařské posudkové služby. Část její agendy musí převzít praktičtí a odborní lékaři. Vždy budeme tvrdě bojovat proti jakýmkoli formám obchodů s lidskou chudobou a proti vzniku a rozšiřování vyloučených lokalit.

Speciální pozornost budeme věnovat systému péče o osamělé a ohrožené děti. Chceme, jako nezbytný doplněk pěstounské péče, zachovat kojenecké ústavy pro nejmenší děti, které potřebují speciální přístup a specializovanou, zejména zdravotní, péči. Systém náhradní rodinné péče formou pěstounství výrazně finančně i personálně posílíme, včetně zdokonalení školení a vzdělávání pěstounů a jejich specializace pro péči o děti se zdravotním postižením. Též chceme prosadit, že nemocenské pojištění pro živnostníky musí zahrnovat i právo na vyplácení ošetřovného v případě péče o nemocné děti. V oblasti bytové politiky podpoříme výstavbu startovacích a seniorských bytů a družstevní bydlení.

Prosazujeme více peněz, bezpečí a spravedlnosti pro slušné a pracující občany a naše pomoc cílí na pomoc potřebným. Souhlasíte-li s námi, podpořte naše kandidáty koncem tohoto týdne v parlamentních volbách. SPD kandiduje pod číslem 4. Děkujeme.

4. 10. 2021

Zásadně odmítáme ekoteroristickou politiku EU!

Je potřeba škrtat výdaje politickým neziskovkám, solárním baronům, zrušit inkluzi ve školství a vyhnout se bruselské pasti energetické chudoby a postupně dosáhnout soběstačnosti ve výrobě elektřiny i tepla.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Skrtat-vydaje-Neziskovky-inkluze-solarni-baroni-Toto-SPD-nepodpori-vzkazuje-poslanec-Rozvoral-k-Babisovu-rozpoctu-678593

1. V poslední době se hovoří o dramatickém nárůstu cen energií. Ředitel státní společnosti ČEPS natvrdo hovoří o tom, že při důsledném naplnění představ zeleného údělu „energetika, jak ji známe, vymizí. Budeme muset daleko přesněji zvažovat, kdy si jaký spotřebič zapneme. Budeme se chovat daleko šetrněji, zvažovat, jestli budeme péct nebo prát v době špiček. Přijdou dynamické tarify, v nichž bude elektřina v době špiček dražší“. Co by měla za těchto okolností Česká republika dělat?

Cena energií v současné Evropě zaznamenává prudký nárůst, což je dáno její zvýšenou poptávkou a spekulacemi s emisními povolenkami. Tento prudký nárůst cen energií postihl i naši republiku, což konkrétně ve svých peněženkách negativně pocítí naši občané. Na zdražení energie má a v blízké budoucnosti bude mít čím dál větší vliv plnění opatření (kdy nám Evropská unie vnucuje tzv. Green Deal, který obsahuje celou řadu pro nás nesplnitelných a hlavně nelogických opatření), která zbytečně oslabí naše státní finance v řádu stovek miliard korun na období několika let. Současná nezodpovědná energetická politika prosazovaná Evropskou komisí v oblasti výroby energie směřuje ke katastrofě a k budoucí energetické chudobě celé Evropské unie. Tyto faktory mezinárodní politiky budou v blízké budoucnosti významně ovlivňovat naši národní energetickou bezpečnost a suverenitu. Naše budoucí vláda, která vzejde z podzimních parlamentních voleb, by se měla při nakládání se státními financemi chovat jako řádný hospodář a velmi důkladně zvažovat, které projekty týkající se energetiky finančně podpoří při zachování zdravého pragmatického přístupu. Zásadně ale odmítáme zelenou politiku EU označovanou jako „Green Deal“. Jedním z cílů strategie SPD, jak se vyhnout pastem energetické chudoby, je postupná soběstačnost České republiky ve výrobě elektrické energie a tepla.

2. V neděli proběhly parlamentní volby v Německu, což je nejvlivnější člen EU a náš velký soused, jehož rozhodnutí se nás zásadně dotýkají. Co jste říkal na výsledky voleb, zejména na silnou pozici tamních Zelených, bez nichž nepůjde sestavit vládu? Nemáte obavy, že to tendence k budování zeleného údělu ještě více posílí?

Výsledky voleb v Německu dopadly tak, jak byly předvídány na základě hodnověrných průzkumů, i když nakonec rozdíl mezi vítěznou SPD a CDU/CSU byl velmi malý. Tím, kdo bude novým německým kancléřem se ještě neví, ale jedno se dá předpokládat – Německo bude ještě více „zelené“ a zřejmě ještě více bude v EU posilovat tendence k budování "zeleného údělu". Proto hnutí SPD prosazuje referendum o vystoupení ČR z EU.    

3. Kandidujete ve středních Čechách, které mohou být zásadně postiženy případným útlumem automobilové dopravy. Co s tím jako poslanec chcete dělat?

Jak jsem již odpověděl v předchozí otázce, coby poslanec budu prosazovat, spolu se všemi kolegy zastoupenými v poslaneckém klubu hnutí SPD, přijetí takového zákona o referendu, který by umožnil našim občanům se svobodně rozhodnout, zda například chtějí v současné EU setrvat nebo z ní odejít. Za hnutí SPD ve věci setrvání v EU jednoznačně říkáme NE. Odmítáme "zelený úděl" a nulovou uhlíkovou stopu nastolenou EU, která počítá se zaváděním nesmyslných opatření, jako příklad uvedu konec výroby aut s klasickými spalovacími motory. V hnutí SPD prosazujeme postupné snižování emisí. Toho chceme dosáhnout postupným a uvážlivým uzavíráním elektráren, tepláren a podniků spalujících uhlí a dalšími promyšlenými kroky, které zajistí soběstačnost České republiky v oblasti energetiky a bude šetrná na další zvyšování cen energií pro naše občany.

4. Už teď se ale začíná hovořit o dramatickém nárůstu cen energií a ministr Havlíček začíná mluvit o kompenzacích pro nejchudší rodiny, pro které výrazně vyšší účet za elektřinu může být velký problém. Jak by měl reagovat stát podle vás?

V žádném případě nechceme strašit naše občany nějakým drastickým nárůstem cen energií. Zde zcela zásadně musí zasáhnout stát, uplatnit regulační opatření a odmítnout opatření diktované z EU. Uplatnění kompenzací pro ty nejchudší rodiny by mělo být tím posledním řešením, ale sociální systém by měl s určitou dávkou pro tyto občany počítat, Mělo by to být ale podmíněno splněním daných podmínek (například že žadatel nezneužívá výplatu sociálních dávek).   

5. Zvyšují se ceny energie, plynu, roste inflace. Premiér Babiš tvrdí, že k nám byla „dovezena“ ze zahraničí. V kterých věcech podle vás nejvíce selhala česká vláda, že jsme se dostali do současné situace?

Ano, zvyšování cen energií rostou, s nimi i inflace, a je pravda, že to zasáhlo celou Evropu. Zajisté velký dopad na to měla opatření v souvislosti s koronavirovou krizí. Konkrétně u nás byl zbytečně dlouho nařízený nouzový stav a odstaveno podnikání většiny živnostníků. To klademe za vinu naší vládě – konkrétně jsme navrhovali za hnutí SPD celou řadu možných řešení, ale vláda je neakceptovala.       

6. Opozice vládu kritizuje, že projedla a rozfofrovala budoucnost. Co si o tom myslíte vy?

Vláda se v této těžké době (období nouzového stavu) skutečně nechovala jako řádný hospodář a její prohlášení a některé kroky v rámci uvolňování státních financí působily chaoticky a byly neúčelně vynaloženy. Vím, že to byla situace zcela nová, ale tím více měla vláda spolupracovat se všemi subjekty, které navrhovaly možná řešení. Konkrétně mám na mysli politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně. Za naše hnutí SPD, pro které je slušný a pracující občan vždy na prvním místě, jsme spokojeni s tím, že jsme pomohli důchodcům k více penězům a též i zaměstnancům podporou zrušení tzv. „superhrubé“ mzdy.

7. Co v této souvislosti říkáte na dění kolem přípravy a schvalování rozpočtu na rok 2022?

Hnutí SPD takto navrhovaný státní rozpočet s navrhovaným schodkem (téměř 377 miliard korun) v žádném případě nepodpoří. S čím souhlasíme, jsou například navrhované úspory na provoz státu, navýšení peněz na investice, růst důchodů, podpora vědy a výzkumu, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců a opětovné zvýšení slevy na poplatníka o 3.000 Kč. Stát ale musí seškrtat zbytné výdaje (např. nefinancování politických neziskovek, zrušení inkluze ve školství, platby solárním baronům, předražené armádní zakázky). Česká republika musí hospodařit podle předem připraveného a na základě analýz vypracovaného státního rozpočtu. Prioritou je zajištění jeho vyrovnanosti a příjmových zdrojů jako např. zdanění vyvádění zisků nadnárodních zahraničních korporací. V případě růstu české ekonomiky alespoň o tři procenta musí být státní rozpočet sestaven jako vyrovnaný. Domníváme se, že rozpočet na rok 2022 by měla po znovu předložení schvalovat nová vláda, ve které bychom chtěli mít zastoupení. 

8. Předává Babišova vláda stát v lepším stavu, než jej převzala?

To nelze objektivně posoudit, vzhledem k mimořádné situaci v důsledku koronavirové krize, která trvala více jak třetinu celého jejího vládnutí. My v SPD hledíme do budoucnosti. Jedním z našich priorit bude v následujících letech konsolidace veřejných financí a sociální i ekonomická stabilita České republiky. Vše vedeme s cílem vybudovat z České republiky bohatý stát, kde se vyplatí poctivá práce a férové podnikání. Stát by měl zastávat prioritní roli při nakládání se svým majetkem a v popředí tohoto zájmu by měly být zájmy výhodné pro stát a naše občany.

1. 10. 2021   

Prosazujeme kvalitní zdravotní péči dostupnou všem občanům!

Koronavirová krize, která od března minulého roku plně zasáhla naše zdravotnictví, zahltila nemocnice a zásadně zhoršila lidem dostupnost zdravotní péče. Také odhalila celou řadu systémových chyb, které musí být v resortu zdravotnictví napraveny. Dovolím si představit, jak chce hnutí SPD tento stav v našem zdravotnictví zlepšit a jaké má stanovené priority k postupnému zavádění do praxe.

Zásadně odmítáme chaotický ne-systém, který se vytvořil dlouhodobým zanedbáváním koncepčního přístupu pod vlivem zájmových skupin a jejich komerčních zájmů. Zdravotnictví v České republice se stále více vyvíjí v systém sloužící prospěchu korporací, které z něj odčerpávají prostředky, a stále méně ku prospěchu pacientů a zdravotníků. Zdravotnictví je veřejná služba, jejíž kvalita a dostupnost závisí na celkovém objemu prostředků, které do ní mohou být vloženy, a které jsou účelně využity. Z omezených zdrojů financování zdravotnictví vyplývají jeho hlavní problémy. Jsou to nedostatek osob pracujících ve zdravotnictví, nerovnoměrná distribuce zdravotních služeb a jejich nestejná kvalita. Budeme trvat na změně cenové politiky ke snížení neúčelných nákladů a předražených nákupů tak, aby zůstalo více prostředků na mzdy a léčení. Budeme též usilovat o to, aby stát a orgány veřejné správy mohly ovlivňovat výši odměn pracovníků ve zdravotnictví, která je stále nedostatečná, a více dohlížet na kvalitu a distribuci zdravotních služeb. Vše je vedeno s cílem, aby stát mohl občanům garantovat jejich kvalitu a dostupnost.

Pracovníci ve zdravotnictví chybí jednak proto, že jich je v jednotlivých oborech vyškolen nedostatečný počet, ale zejména proto, že odcházejí mimo zdravotnictví a dále do zemí schopných nabídnout vyšší odměny za práci. Budeme proto usilovat o vytvoření systému koncepcí jednotlivých lékařských oborů a napravovat následky jejich nedostatečného nebo nerovnoměrného rozvoje včetně standardů personální a technické vybavenosti, rozsahu a návaznosti sítě služeb. Z mnoha oborů, které jsou zanedbány, vyžaduje zvláštní pozornost stomatologie. Podpoříme systém zdravotnického školství a postgraduálního vzdělávání lékařů a dalších zdravotníků, omezíme přesčasovou práci ve zdravotnictví a zjednodušíme její administrativu. Navrhneme koncepci dalšího vzdělávání lékařů s ohledem na návrhy lékařské komory a musíme znovu definovat požadavky v systému vzdělávání zdravotních sester. Rozšíříme kompetence praktických lékařů v oblasti řízené péče. Výsledkem bude kvalitnější péče pro naše občany.

Pro hnutí SPD je zdraví našich občanů na prvním místě. Vážíme si všech pracovníků poskytujících zdravotní péči v rámci své profese, kteří svou profesionalitu prokázali v souvislosti v boji s nemocí covid-19, čímž si zasloužili naši úctu a poděkování. Víme, jak naše zdravotnictví vést a kam ho směřovat, a proto musíme mít silný mandát v rámci zastoupených stran v budoucím složení Poslanecké sněmovny.

Máte-li shodný názor, podpořte prosím naše hnutí SPD v říjnových volbách, které kandiduje pod číslem 4. Děkujeme.

29. 9. 2021

Hnutí SPD prosazuje energetickou soběstačnost a snížení cen energií!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém připomínáme, že premiér Babiš se sice fotí s Viktorem Orbánem a mluví o ochraně hranic, přitom k nám přijal islámské afghánské imigranty. Výsledek voleb v Německu znamená další pokračování šílené politiky Angely Merkelové. Ministerstvo zdravotnictví předobjednalo vakcíny proti covidu pro děti od 5 do 11 let. Hnutí SPD odmítá povinné očkování našich dětí. Kvůli boji EU a vlády proti CO2 se extrémně zdražují energie. Hnutí SPD prosazuje energetickou soběstačnost a snížení cen energií. Naším zájmem je se s Polskem dohodnout o dolu Turów bez vměšování EU. Hnutí SPD podporuje zmrazení platů politiků. Hnutí ANO a Piráti prosadili zvýšení platů politiků.

1. Premiér Babiš se sice fotí s Viktorem Orbánem a mluví o ochraně hranic, přitom k nám přijal islámské afghánské imigranty.

Premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil protiimigrační plot v Maďarsku. S maďarským premiérem Viktorem Orbánem přitom společně kritizovali politiku EU v otázkách ochrany tzv. schengenského prostoru s tím, že ochrana EU by měla vzniknout nikoli v Maďarsku, ale na jižní hranici Evropy. Je potřeba zdůraznit, že to bylo hnutí SPD, které přišlo s tímto tématem jako první. Protože Schengen nefunguje, tak mohou nelegální imigranti pochodovat neomezeně celou Evropou. Proto žádáme nulovou toleranci jakékoliv nelegální imigrace a nulovou toleranci islámu a islámské africké imigrace do České republiky. Všechny ostatní parlamentní strany (kromě SPD), včetně premiéra Andreje Babiše například souhlasili s tím, aby k nám před měsícem přiletělo prvních 169 islámských afghánských imigrantů, a další jsou na cestě. Je potřeba zřídit specializovanou složku policie na ochranu hranic a v případě, že by došlo k masivnímu pronikání nelegálních imigrantů do České republiky, tak je na místě zřídit i plot po vzoru Maďarska. Bezpečnost našich občanů je pro SPD na 1. místě!

2. Výsledek voleb v Německu znamená další pokračování šílené politiky Angely Merkelové.

Volby v Německu skončily propadem vládnoucí koalice CDU/CSU a zároveň definitivně končí šestnáctiletá éra kancléřky Merkelové v jejím čele. Vyhráli sociální demokraté (SPD), kteří vytvoří zřejmě koalici se Zelenými a dalším subjektem. Tyto volby ale neposunou nic k lepšímu, protože většina německých stran podporuje unijní centralismus, multikulturalismus, genderismus i eko-šílenství a budou pokračovat v díle Angely Merkelové, která v roce 2015 pozvala nelegální imigranty do Evropy se slovy, že to Německo zvládne. Je potřeba také zdůraznit, že EU rozhodne o novém migračním paktu po těchto německých a francouzských volbách, a to je varující! Výsledky těchto voleb budou mít ale zásadní dopad na zelenou politiku EU, a tím pádem i na Českou republiku. Zelená politika EU, tzv. Green Deal (Zelený úděl) jsou velkou hrozbou. Pokud má do roku 2035 skončit výroba automobilů se spalovacími motory, tak jednak si naši občané nebudou moci nová vozidla kvůli násobné ceně elektromobilů dovolit, ale hlavně nebude dostatek elektřiny a vznikne potřeba postavit několik nových Temelínů. Hnutí SPD odmítá tuto ekoteroristickou politiku! Je potřeba budovat vlastní energetickou bezpečnost. Hnutí SPD požaduje přijetí funkčního zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU.

3. Ministerstvo zdravotnictví předobjednalo vakcíny proti covidu pro děti od 5 do 11 let. Hnutí SPD odmítá povinné očkování našich dětí.

Ministerstvo zdravotnictví předobjednalo vakcíny proti covidu od firmy Pfizer/BioNTech pro 700.000 dětí od 5 do 11 let. Vakcínou se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) začne očkovat až po schválení Evropskou lékovou agenturou. Hnutí SPD odmítá povinné očkování našich dětí. Je to zcela bezdůvodný experiment navíc, když mezi dětmi je nejmenší nákaza. Covid-očkování, které může mít nežádoucí účinky, musí být zcela dobrovolné a výhradně na základě doporučení pediatrů a rozhodnutí rodičů nebo zákonných zástupců. Požadujeme zrušit pandemickou pohotovost a požadujeme uznávání protilátek jako dokladu bezinfekčnosti. Již žádný lockdown! Plošné zákazy nejsou řešení!

4. Kvůli boji EU a vlády proti CO2 se extrémně zdražují energie. Hnutí SPD prosazuje energetickou soběstačnost a snížení cen energií.

ČNB hodlá opět tento týden zvýšit úrokové sazby o půl procentního bodu a do konce roku to mohou být až 2 %. Je to reakce na meziroční růst inflace. Rostou ceny surovin, plynu, ropy a energií. Rostoucí ceny pohonných hmot mají vliv na zdražení potravin, zboží a služeb v téměř všech oddílech spotřebního koše. Vyšší ceny energií jsou potom způsobeny (mimo jiné) zdražením emisních povolenek kvůli nesmyslnému boji Evropské unie proti CO2. Energetický regulační úřad (ERÚ) určuje regulovanou část ceny za distribuci elektřiny, který má zejména chránit oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů. Regulovaná složka tvoří více než polovinu konečné ceny elektřiny a asi čtvrtinu konečné ceny plynu. Jsou v ní zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci a druhou část konečných cen určují dodavatelé. Vláda ANO a ČSSD by ale měla ovlivňovat ceny stanovením energetické politiky tak, aby zajistila dostupnou a bezpečnou energii a zamezila tzv. „energetické chudobě". Tak tomu ale není. Nechceme si zvykat na neustále rostoucí ceny energií. Hnutí SPD prosazuje ve svém programu zajištění naší energetické bezpečnosti a obnovení naší potravinové soběstačnosti, což povede ke snižování cen energií a potravin pro naše občany.

5. Naším zájmem je se s Polskem dohodnout o dolu Turów bez vměšování EU.

Rozšiřování polského příhraničního hnědouhelného dolu Turów se má přiblížit až k české hranici a trvat až do roku 2044. Způsobuje to mnoho negativních vlivů, včetně ztráty spodní vody z českého území v severní části Libereckého kraje. Česká republika proto podala v září loňského roku žalobu, kde soud vydal v květnu tohoto roku předběžné opatření o zastavení těžby, které polská strana bohužel nerespektuje. Těží se dále, přičemž polská strana je plně zodpovědná za narušení hydrogeologických podmínek oblasti, a proto je na ní, aby nesla náklady na sanaci. Ze strachu z možných sankcí za ignorování soudního rozhodnutí vyzvalo Polsko ale po letech nezájmu Česko k dohodě. Vyjednávání probíhají už třetí měsíc a zatím bez dohody. Jsme přesvědčeni, že vláda ANO a ČSSD v této oblasti zcela selhala. Polsko a Česká republika musí spor řešit bez EU. Sankce jdou dnes do rozpočtu EU a nejdou jako kompenzace České republice. Kvůli současné politice EU jsou dobré vztahy s Polskem životně důležité pro existenci České republiky. Polsko trvá na zajištění své energetické bezpečnosti, neboť Turów představuje 7 % jeho energetických kapacit. Úkolem české diplomacie je najít s Polskem dohodu o kompenzacích pro Českou republiku a ne posilovat ve sporu pozici Evropské unie.

6. Hnutí SPD podporuje zmrazení platů politiků. Hnutí ANO a Piráti prosadili zvýšení platů politiků.

Hnutí SPD podpořilo svolání mimořádné schůze Sněmovny kvůli zmrazení platů politiků. Tato schůze je plánována na 5. října. O stejném návrhu SPD se ve Sněmovně hlasovalo před dvěma lety a tehdy žádná z ostatních parlamentních stran náš návrh nepodpořila. Naopak tehdy hlasy všech poslanců kromě SPD prošel návrh hnutí ANO a Pirátů na navýšení platů politiků o přibližně 10 %. Pro SPD platí, že konzistentně prosazujeme zamrazení platů politiků, které jsou tak vysoké, že je ostudné, aby se nadále navyšovaly. Je nepřijatelné, aby si politici určovali platy sami.

27. 9. 2021

Hnutí SPD prosazuje skutečnou demokracii bez přívlastků!

V rámci blížících se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky apelují různé politické subjekty v předvolební kampani na občany – voliče, že pokud jim dají svůj hlas, tak budou prosazovat zásady demokracie.

To je velmi široké téma, které lze uchopit z mnoha úhlů pohledu – například prosluníčkářské strany prosazují demokracii určovanou Evropskou unií, jež upozaďuje zájmy naší republiky. Proto si dovolím představit stanoviska hnutí SPD pro oblast práva a spravedlnosti, které definujeme v našem volebním programu.     

Hnutí SPD, které staví veškerou činnost zásadně na svém vlasteneckém programu a na základě prioritního prosazování prvků přímé demokracie, je v současné době jedinou parlamentní stranou, prosazující a hájící prvky přímé demokracie, a jako jediná žádá vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie. Jsme přesvědčeni, že naši občané mají právo se prostřednictvím referenda vyjádřit ke všem zásadním otázkám budoucnosti České republiky, včetně našeho členství v Evropské unii a v NATO. Dlouhodobě požadujeme přímou volbu politiků, jejich odvolatelnost, a trestní a hmotnou odpovědnost pro všechny veřejné činitele, kteří hospodaří s veřejným majetkem a penězi.

Dále uvedu jen v kostce, co prosazujeme:

 • Zestátnění exekutorů a další principy, které povedou ke snížení nákladů na exekuce, čímž zvýší jejich vymahatelnost a zrychlí celé řízení. Naším cílem je ochrana dlužníků, vyšší vymahatelnost práva pro věřitele a eliminace dluhových pastí;
 • Legislativní a právní kroky k obraně svobody projevu v České republice, např. na sociálních sítích;
 • Budeme usilovat o zvýšení odpovědnosti soudců a státních zástupců, o zavedení časově omezených mandátů, které budou muset soudci pravidelně obhajovat;
 • Podpoříme posílení pravomocí úřadu veřejného ochránce práv (tzv. ombudsmana) a zavedení vymahatelnosti jeho rozhodnutí, včetně sankcí udělovaných ve správním řízení, v rámci ochrany občanů před protiprávním jednáním či nečinností úřadů a státních institucí;
 • Navrhneme novelu trestního zákoníku, kde chceme prosadit automatické uložení výjimečného trestu u vražd spáchaných zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo u vražd dětí mladších patnácti let a těhotných žen. Zároveň navrhneme zpřísnění trestních sazeb v trestním zákoníku recidivistům způsobem „3x a dost“;
 • Česká televize a Český rozhlas dlouhodobě neplní funkci veřejnoprávních médií a to se musí změnit, např. musí být pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. 

Hnutí SPD prosazuje takové systémové změny, které by v naší zemi nastolily skutečnou demokracii bez přívlastků. Naše priority pro oblast práva a spravedlnosti jsou uveřejněny na našich webových stránkách www.spd.cz pod záložkou "volby 2021".

Tyto parlamentní volby budou velmi důležité pro další směřování České republiky. Ve své podstatě hájíme odkaz prezidenta osvoboditele Tomáše G. Masaryka a hodnoty, které prosazoval – občanskou i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Vždy budeme bojovat za dědictví našich předků, kteří udrželi a vybojovali národní práva a nikdy nepřipustíme jejich zcizení. Pánem v naší republice musí být občané a nikoliv samozvané elity.

Máte-li v sobě zakotven pocit vlastenectví a hrdost na svou zem, její historii, tradice a kulturu – prosím podpořte naše hnutí SPD, které vede transparentní politiku a má za sebou prokazatelné výsledky. Děkujeme – my nemluvíme do větru, my své sliby plníme. Pro nás je Česká republika a její občané na prvním místě. Hnutí SPD kandiduje pod číslem 4.

24. 9. 2021

Podpora dostupnosti sportu pro všechny občany je naší prioritou!

Stát musí sportovní aktivity podporovat a zajistit jejich rozvoj na všech úrovních, neboť se jedná o důležitou součást zdravého životního stylu lidí všech věkových kategorií. 

V rámci státního rozpočtu prosadíme jasné a spravedlivé rozdělení finančních prostředků na sport, kdy chceme zavést přímý vztah oblasti sportu k rozpočtu příslušného ministerstva bez zprostředkovatelských mezičlánků, různých agentur a neziskových organizací. Například chceme zrušit Národní sportovní agenturu (NSA), kterou považujeme za naprosto zbytečný a nákladný státní úřad, který je navíc zcela netransparentní, a jeho agendu začlenit do příslušného ministerstva, které se touto problematikou bude systémově zabývat. Tímto krokem se dostane agenda sportu zpět pod kontrolu Sněmovny a omezí se tak netransparentnost při rozdělování peněz z NSA v oblasti sportu.

Za klíčové priority přitom považujeme financování sportu pro děti a mládež a amatérského sportu, kdy například formou státních finančních dotací přispějeme malým obcím na výstavbu a provoz sportovišť. Organizované sportovní aktivity pro děti a mládež musí být dostupné všem bez rozdílu a podporované státem, kde vidíme zásadní problém v dlouhodobě nedostatečném financování tělovýchovných jednot, sportovních klubů, oddílů, spolků a organizací, které se podílejí na zajištění výkonu sportu. V programu nezapomínáme na zdravotně postižené občany, kterým chceme zajistit co největší přístup ke sportovním aktivitám, a též na sportovní veterány, kteří proslavili naši vlast v oblasti sportu, za což si zaslouží naši čest a ocenění. Proto podpoříme pro tuto skupinu zřízení zvláštního příplatku ke starobnímu anebo invalidnímu důchodu.

V rámci profesionálního sportu požadujeme, aby jeho financování bylo samostatné, čili odděleno od amatérského sportu, sportování dětí a mládeže. Sportovní svazy jako řídící orgány jednotlivých sportovních odvětví musejí mít primárně za úkol organizovat, řídit a starat se o veškerou sportovní reprezentaci České republiky na mezinárodním poli, kdy budeme podporovat pořádání významných mezinárodních sportovních soutěží a závodů v rámci zvýšení prestiže České republiky.

Velice doporučuji všem lidem, voličům, aby si našli čas a blíže se seznámili s volebním programem hnutí SPD vedeným pod názvem: „Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov“, který je dostupný na našich webových stránkách www.spd.cz. Je-li vám náš program blízký, podpořte naše kandidáty v podzimních volbách, ať můžeme náš program realizovat v praxi, jež je cílen na slušné a pracující občany, kteří jsou pro nás na prvním místě. Hnutí SPD kandiduje pod číslem 4.

22. 9. 2021

Hnutí SPD požaduje referendum o vystoupení z EU!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že požadujeme po vládě, aby uznávala protilátky proti covidu-19 jako možnost prokazování bezinfekčnosti. Donutit lidi s protilátkami k očkování může ohrožovat jejich zdraví a život. Předseda KDU-ČSL Jurečka opustil křesťanské hodnoty. Kvůli účasti ve vládě s neomarxisty je ochoten tolerovat manželství pro homosexuály. Europoslanci chtějí vlastní armádu EU, jednotnou zahraniční politiku a přijetí afghánských "uprchlíků". Hnutí SPD požaduje referendum o vystoupení z EU! Odmítáme faktickou legalizaci nelegální imigrace, kterou plánuje EU vytvořením „legálních cest" pro imigraci. Hnutí SPD je znepokojeno délkou a závěry vyšetřování ekologické havárie na řece Bečvě. Viníci musí být potrestáni! Nový pakt USA, Británie a Austrálie (AUKUS) a vyšachování Francie dokládá rozklad NATO. Spojené státy rozjíždí závody ve zbrojení. Evropská unie v čele s eurokomisařkou Jourovou (hnutí ANO) se arogantně vměšuje do českých voleb. Odmítáme porušování naší suverenity ze strany EU.

1. Požadujeme po vládě, aby uznávala protilátky proti covidu-19 jako možnost prokazování bezinfekčnosti. Donutit lidi s protilátkami k očkování může ohrožovat jejich zdraví a život.

Hnutí SPD dlouhodobě požaduje po vládě ANO a ČSSD, aby uznávala protilátky proti covidu-19 jako možnost prokazování bezinfekčnosti. Debatu sněmovna minulý týden po vymezené hodině přerušila na neurčito. Přitom donutit lidi s protilátkami k očkování může ohrožovat jejich zdraví a život. Ministerstvo zdravotnictví řízené ministrem Adamem Vojtěchem (za ANO) se stále není schopno jednoznačně vyjádřit k možnostem, jak prokázat bezinfekčnost kromě testu, nemoci v posledním půlroce či očkování. Přitom testy na protilátky uznávají například v Rakousku. Odmítáme povinné covid očkování a požadujeme docházku dětí do škol bez podmínek, včetně jejich volnočasových aktivit, kdy na kroužcích je test stále nutný a rodiče musí zajišťovat testy sami. Sněmovna nám zároveň na poslední řádné schůzi v tomto volebním období opakovaně odmítla schválit zrušení pandemické pohotovosti.

2. Předseda KDU-ČSL Jurečka opustil křesťanské hodnoty. Kvůli účasti ve vládě s neomarxisty je ochoten tolerovat manželství pro homosexuály.

Předseda lidovců Marian Jurečka v pátečním rozhovoru pro Deník N nejprve řekl, že pokud budou partneři v koalici SPOLU (ODS a TOP 09) pro manželství gayů a leseb, pochybuje o případné společné vládě. Následně ale hned v sobotu toto své vyjádření na sociálních sítích dementoval. Ustoupil tak od požadavku, aby koaliční partneři SPOLU (KDU-ČSL, ODS a TOP 09) nedovolili v případné budoucí vládě schválení manželství pro stejnopohlavní páry. Jinými slovy tak Jurečka definitivně opustil křesťanské hodnoty lidovců výměnou za vládní korýtka. Potvrzuje se tak historie, kdy se KDU-ČSL spojila s kýmkoliv, jenom aby se dostala k moci. Kam vítr, tam plášť. Hnutí SPD je tím pádem jediným parlamentním subjektem, který hájí hodnoty tradiční rodiny, tedy že manželství je výhradně svazek mezi mužem a ženou. Rodina je pro SPD na 1. místě!

3. Europoslanci chtějí vlastní armádu EU, jednotnou zahraniční politiku a přijetí afghánských "uprchlíků". Hnutí SPD požaduje referendum o vystoupení z EU!

Europoslanci chtějí vlastní armádu EU a přijetí afghánských „uprchlíků“. Evropská unie chce po neúspěchu spojenecké mise v Afghánistánu vybudovat vlastní obranné síly a přestat být vojensky závislá na Spojených státech. Shodli se na tom minulý týden poslanci Evropského parlamentu v usnesení, v němž označili odchod ze země za „kolektivní selhání" Západu. Státy Evropské unie zároveň oživily v reakci na vývoj v Afghánistánu letitou myšlenku na vybudování vlastních sil rychlé reakce a hovoří o posilování obranné spolupráce. Europoslanci minulý týden zároveň vyzvali k tomu, aby členské země upustily v zahraniční a bezpečnostní politice od jednomyslného rozhodování a přešly k většinovému. To hnutí SPD jednoznačně odmítá, jelikož Česká republika ztratí vliv na rozhodování o naší republice! Odmítáme jak myšlenku výstavby společné evropské armády, tak předávání dalších pravomocí do Bruselu. Požadujeme prosazení zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU.

4. Odmítáme faktickou legalizaci nelegální imigrace, kterou plánuje EU vytvořením „legálních cest" pro imigraci.

Minulou středu pronesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová 70 minutový projev o stavu EU. V projevu mj. oznámila podporu tzv. Green Dealu EU (Zelený úděl) a změnu přístupu k reformě azylového systému, kterou by měla po několika letech spustit Evropská komise. Von der Leyenová zároveň doufá, že se podaří získat podporu všech členských států pro zajištění propojení mezi azylem a návraty. „Budeme bojovat s pašeráky, posílíme vnější hranice, prohloubíme naše zahraniční partnerství a vytvoříme legální cesty," řekla. Von der Leyenová jenom slibuje, ale ve skutečnosti zůstává pouze u těch slibů. Schengen nefunguje a meziroční nárůst zadržených nelegálních imigrantů na našem území je podle zpráv Policie ČR o 236 procent. Požadujeme nulovou toleranci nelegální imigrace a odmítáme islamizaci České republiky. Chceme ochranu našich hranic a zajištění bezpečnosti našich občanů. Odmítáme faktickou legalizaci nelegální imigrace, kterou plánuje EU vytvořením „legálních cest" pro imigraci.

5. Hnutí SPD je znepokojeno délkou a závěry vyšetřování ekologické havárie na řece Bečvě. Viníci musí být potrestáni!

Hnutí SPD je znepokojeno délkou a závěry vyšetřování ekologické havárie na řece Bečvě, ke které došlo v září loňského roku. Při této ekologické katastrofě došlo k úniku velkého množství neznámých látek (pravděpodobně kyanidů) do řeky Bečvy a následné otravě a úhynu všech živých organismů na 40 kilometrech řeky. Vyšetřování příčin však vzbuzuje stále spoustu otazníků. Je evidentní, že v prvních okamžicích jednaly odpovědné organizace nekoordinovaně. Policie ČR, která za vyšetření případu zodpovídá, nakonec obvinila jednu firmu a jednu fyzickou osobu. Proto jsme podpořili vznik sněmovní vyšetřovací komise, aby se seznámila s materiály šetření a posoudila, zde během vyšetřování nedošlo k pochybením. Pro SPD je zásadní, aby se již podobná havárie do budoucna neopakovala a aby byli viníci potrestáni.

6. Nový pakt USA, Británie a Austrálie (AUKUS) a vyšachování Francie dokládá rozklad NATO. Agresivní Spojené státy rozjíždí závody ve zbrojení.

Minulý týden byl oznámen vznik nového paktu USA, Británie a Austrálie (AUKUS), jenž zaručuje Austrálii možnost vlastnit ponorky na jaderný pohon. Austrálie zároveň oznámila, že odstoupí od smlouvy na výrobu ponorek v hodnotě 866 miliard korun, kterou uzavřela s francouzskou firmou Naval Group v roce 2016. Místo toho Austrálie hodlá postavit nejméně osm ponorek na jaderný pohon, což má umožnit právě nový bezpečnostní pakt AUKUS. Pakt od té doby čelí silné kritice zejména ze strany Číny a Francie. Ozval se i Nový Zéland s tím, že ponorky ve vlastních vodách nestrpí. Tento nový pakt tvoří anglosaské země se stejnými tradicemi a moderními ozbrojenými silami. Podle SPD se jedná o zásadní krizi mezi státy NATO, tedy Francií a USA. Pakt AUKUS současně ukazuje na klesající význam NATO. Jedná se o další akt ze strany USA, který vypovídá o jejich zahraniční politice, který vede k závodům ve zbrojení. Takže americké jaderné ponorky pro formálně "nejadernou" Austrálii, a doslova "nadiktované" vrtulníky pro ČR, to vše na úkor evropských zbrojařských firem včetně těch našich. Z toho pro nás jasně vyplývá, že pro Spojené státy existují pouze vlastní zájmy a žádní skuteční spojenci. Je potřeba budovat vlastní obranné schopnosti, protože na USA a NATO nelze spoléhat a situace se bude i s ohledem na chování Turecka dále zhoršovat. To je názor SPD!

7. Evropská unie v čele s eurokomisařkou Jourovou (ANO) se arogantně vměšuje do českých voleb. Odmítáme porušování naší suverenity ze strany EU.

Evropská unie prostřednictvím místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové z hnutí ANO předvádí neskutečnou aroganci a vměšuje se do vnitřních záležitostí suverénních států. Jourová řekla, že případná vláda ANO a SPD je „naprosto nepřijatelná". EU i Jourová nám nemají co mluvit do toho, koho si v naší zemi občané zvolí a jakou budeme mít vládu. To bude záležet na rozhodnutí občanů a následné dohodě politických stran po volbách ve Sněmovně. Vyjádření vedoucího představitele EU dokazuje to, že EU pohrdá demokracií a vůlí občanů. Hnutí SPD jasně odmítá vměšování Evropské unie do suverenity České republiky a je to pro nás jen další důkaz, že by Česká republika měla z EU vystoupit. Odmítáme omezenou suverenitu ve stylu Brežněva, kterou nám ordinuje EU a Jourová. O složení budoucí vlády rozhodnou výhradně občané České republiky, kteří rozdají nové politické karty. Hnutí SPD udělá maximum v rámci povolebních vyjednávání, aby prosazovala náš program. Česká republika na 1. místě.

21. 9. 2021

Rozhodně jsme proti školnému na veřejných vysokých školách!

Žáci základních škol a studenti středních odborných škol a gymnázií se už plně zapojili do výukových aktivit v rámci školního roku 2021/22 a v těchto dnech se zahajuje výuka i studentům vysokých škol v rámci akademického roku 2021/22. 

Hnutí SPD už nechce dopustit výuku na vysokých školách distanční formou, neboť dle názorů kompetentních akademických pracovníků vysokých škol se tato situace odrazila negativně v kvalitě samotné výuky, kdy studentům nejvíce chyběla praktická výuka, např. u budoucích lékařů.

Rozhodně jsme proti školnému na veřejných vysokých školách. Financovat by je měl stát a nabízet takové studijní obory a kapacity na VŠ, které potřebuje Česká republika a které vycházejí z analýz vzdělávacích potřeb. Jedná se především o medicínské, technické a přírodovědné obory. Není možné, aby stát financoval obory postavené na ideologickém, nikoliv vědeckém základě. Samotné přijímací řízení na tyto školy musí být nastaveno tak, aby na studium byli přijati studenti, u kterých je předpoklad, že studium řádně ukončí, a kteří nabyté vědomosti budou následně uplatňovat v rámci své profese.

Chceme též systémově vytvářet podmínky pro navýšení podpory vědy, kdy toto navýšení je nutné získat především z nových zdrojů, neboť současný systém je neefektivní. Náš občan ze svých daní platí základní výzkum, který pak v řadě případů slouží k ziskům nadnárodních korporací. Příkladem může být např. výzkum v oblasti vakcinologie, kde výsledky výzkumů našich vědeckých pracovišť končí v rukou zahraničních firem. Vývoj naší vlastní vakcíny byl přitom zastaven a opět tak nevyrábíme vlastní koncový výrobek. Novým zdrojem potom jsou zisky zahraničních firem, které jsou dosud vyváděny mimo naši republiku. Stát musí důsledně chránit výsledky výzkumu, který byl financován z veřejných zdrojů. Financování z veřejných prostředků musí probíhat na základě plánování, účelnosti a dosahovaných výsledků. Je nutné odbyrokratizování a soustředění vědy na strategické cíle České republiky.

Vše o našem programu, ve kterém je řešena i kapitola školství, je obsaženo ve volebním programu hnutí SPD pro nadcházející parlamentní volby. Program pod názvem: „Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný život“ je vystaven na našich webových stránkách www.spd.cz.

V hnutí SPD jsme si plně vědomi, že vzdělaní lidé jsou zárukou budoucí úspěšnosti naší země, a proto kvalitní vzdělávací systém a efektivní podpora vědy patří mezi hlavní strategické cíle v oblasti školství. Absolventům vysokých škol musíme následně vytvářet předpoklady pro úspěšné pracovní a osobní uplatnění v rámci profese. Souhlasíte-li s námi, podpořte naše kandidáty v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Hnutí SPD kandiduje pod číslem 4.

17. 9. 2021

Zásadně odmítáme šíleně zelenou politiku EU v rámci tzv. Green Deal!

V rámci ochrany životního prostředí nám Evropská unie vnucuje „Green Deal“, který obsahuje celou řadu pro nás nesplnitelných a hlavně nelogických opatření, která zbytečně oslabí naše státní finance v řádu stovek miliard korun na období několika let. 

Naše budoucí vláda, která vzejde z podzimních parlamentních voleb, by se měla při nakládání se státními financemi chovat jako řádný hospodář a velmi důkladně zvažovat, které projekty finančně podpoří. To se týká i životního prostředí, kdy současná vláda schválila toto pondělí Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, který nás bude do roku 2025 stát odhadem 139 miliard korun. Vláda také odsouhlasila Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR do roku 2030.

Ochranu našeho životního prostředí považujeme za velmi důležitou, při zachování zdravého a pragmatického přístupu. Zásadně ale odmítáme zelenou politiku EU v rámci „Green Deal“ (zelený úděl) a nulovou uhlíkovou stopu, která počítá se zaváděním nesmyslných opatření, kdy jako příklad uvedu konec výroby aut s klasickými spalovacími motory.

V hnutí SPD prosazujeme postupné snižování emisí. Toho chceme dosáhnout postupným a uvážlivým uzavíráním elektráren, tepláren a podniků spalujících uhlí. Další snížení emisí vidíme například v omezení zbytečného převážení potravin a dalšího zboží po Evropě z místa na místo – je potřeba budovat naší potravinovou soběstačnost a bezpečnost v základních potravinách, které lze produkovat na území ČR.

Prioritu si zaslouží voda, která je nejdůležitější pro zachování života. Voda není zboží a přístup ke kvalitní vodě za dostupnou cenu je základní lidské právo. Deprivatizace vodních zdrojů ČR je proto naší dlouhodobou prioritou stejně jako nakládání s vodou, její zadržování v krajině a průběžná kontrola její kvality. Proto požadujeme, aby hospodaření a nakládání s vodou bylo opět plně v rukou státu. Jsme si i vědomi toho, že značná část obcí České republiky stále nemá kanalizaci napojenou na čističky odpadních vod. Proto podpoříme investice do této oblasti, neboť stát musí všestranně podporovat kvalitu vody.

Velkou pozornost si též zaslouží nakládání s biologickými hnojivy, které musí být takové, aby se do půdy vracela humusová složka, ale přitom nedocházelo k únikům do povrchových vodních toků. Také nakládání s pesticidy, herbicidy a umělými hnojivy musí být velmi šetrné, zbavené dotací, aby byla zachována motivace použití přírodních hnojiv.

Odmítáme další výstavby nadnárodních logistických center, a proto budeme prosazovat úplný zákaz dalších záborů zemědělské půdy pro účely těchto druhů průmyslových a liniových staveb. Ty budou nadále povolovány pouze v místech, kde již tato zástavba byla provedena. U polí budeme prosazovat výsadbu remízků a větrolamů, aby bylo zabráněno větrné erozi a odnosu úrodné orné půdy.

Podnik Lesy ČR musí ve státních lesích zajistit změnu skladby výsadby nových dřevin s větším důrazem na smíšené lesy, jako reakci na důsledek následků kůrovcové kalamity. Vytěžené dřevo musí primárně sloužit k dalšímu zpracování pro naše firmy, a nikoliv být vyváženo jako polotovar mimo území ČR. Majitelům soukromých lesů nastavíme takové podmínky, aby k péči o svůj majetek byli pozitivně motivováni. Jedná se o včasnou péči, zejména kácení a likvidaci porostů napadených kůrovcem, omlazení lesů a následné vysazování smíšených porostů na vykácených místech. Chceme také zachovat rekreační potenciál lesů.

Velkou pozornost budeme věnovat zkvalitnění likvidace komunálních odpadů s cílem zajištění větší separace odpadů. Podporujeme vznik dostatečných kapacit pro zpracování odpadů za podpory energetického využívání odpadů před skládkováním.

Hnutí SPD ve svém volebním programu prosazuje celou řadu opatření, které by chtělo v oblasti zlepšení našeho životního prostředí v budoucnu prosadit, bude-li součástí vládnoucí koalice. Máte-li shodný názor, podpořte naše kandidáty v podzimních parlamentních volbách – hnutí SPD má číslo 4.

15.9.2021

Podporu pracujících rodin s dětmi vnímáme jako záruku své budoucnosti!

Ve volebním programu prosazujeme prorodinnou politiku. Dovolím si proto představit priority hnutí SPD pro oblast rodinné politiky.

Hnutí SPD považuje dobře fungující rodinu, kde rodiče pracují a vychovávají děti, za základ prosperity naší republiky. Proto podporu pracujících rodin s dětmi vnímáme jako záruku své budoucnosti. Požadujeme zakotvit do Ústavy ČR definici institutu manželství a rodičovství jako vztahu muže a ženy a institutu rodiny jako společenství, které tvoří rodiče (muž a žena) a děti, a které si zaslouží speciální ochranu a podporu ze strany státu. Od nové vlády budeme požadovat změnu rodinné politiky s cílem její větší podpory, což by vedlo ke zvýšení porodnosti, která by v budoucnu přivedla do ekonomiky více vydělávajících. Pro pracující rodiny bychom rádi zavedli výrazné daňové úlevy, včetně daňových odpočtů za každé narozené dítě, neboť pracující rodiče, kteří řádně vychovávají svoje děti, zaslouží naši úctu a respekt. Dokladujeme to naším projektem: „Rodina na prvním místě“ (více na našich webových stránkách www.rodinanaprvnimmiste.cz).

Mezi naše priority patří zvýšení porodnosti a speciální podpora mladých pracujících rodin, pracujících rodin s dětmi a pracujících rodin s nižšími příjmy. V oblasti bydlení chceme prosadit podporu družstevní výstavby a nájemní bydlení v obecních bytech. Podporujeme zrychlení stavebního řízení, které zvýší dostupnost bydlení, ale požadujeme ukončit zvýhodňování nepřizpůsobivých v otázkách bydlení. Zajistíme výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dítěte a poskytneme příspěvek na splácení hypotéky rodinám v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě v rámci rodičovské dovolené. Navrhujeme výrazně zvýšit daňová zvýhodnění na děti, konkrétně na dvojnásobek u prvního a druhého dítěte v rodině a na čtyřnásobek u třetího a každého dalšího dítěte. Pracujícím rodičům též zvýšíme porodné na první a druhé dítě a poskytneme jim porodné i u třetího a každého dalšího narozeného dítěte. Prosazujeme pravidelné zvyšování rodičovského příspěvku a přídavků na děti pro pracující a zdravotně postižené rodiče.

Chceme též prosadit, aby veřejná zařízení předškolní péče byla financována z veřejných zdrojů a byla dostupná v celé republice. Pro pracující matky dětí předškolního věku chceme zavést zkrácený pracovní týden v délce 30 hodin za plnou mzdu, kdy rozdíl v mzdových nákladech bude doplácet zaměstnavateli stát. Pro rodiče zavedeme příspěvek na školní pomůcky ve výši 2.500 Kč při zahájení školní docházky dítěte.

Hnutí SPD si je plně vědomo, že bez fungujících a silných rodin jako společnost a stát dlouhodobě nepřežijeme, a proto ve svém programu představujeme konkrétní návrhy, jak zlepšit situaci pracujících rodin vychovávajících děti. Souhlasíte-li s námi – volte v podzimních volbách hnutí SPD, číslo 4.

14.9.2021

Hnutí SPD prosazuje podporu českého průmyslu a potravinovou bezpečnost!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že Piráti  a spol. blokují přijetí zákona proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými, referendum, zestátnění exekutorů či zákaz nenávistné islámské ideologie. Zákony, které nám zablokují, budeme prosazovat i po volbách. Přichází extrémní zdražování, za které nese odpovědnost vláda i Evropská unie. Hnutí SPD prosazuje podporu českého průmyslu a potravinovou bezpečnost. Kardinál Duka varoval před barbarským pokusem o převrat maoistů a anarchistů. Tuto hrozbu představují Piráti. ČR má nejpřísnější protiepidemická opatření ve srovnání s okolními státy, přestože počet hospitalizovaných s covid-19 je pouze několik desítek. Hnutí SPD požaduje návrat k normálnímu životu a zrušení pandemické pohotovosti.

1. Piráti  a spol. blokují přijetí zákona proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými, referendum, zestátnění exekutorů či zákaz nenávistné islámské ideologie. Zákony, které nám zablokují, budeme prosazovat i po volbách.

Tento týden začíná poslední 118. schůze sněmovny v tomto 8. volebním období. V pořadu schůze zbývá projednat více než 350 zákonů, které již projednány nebudou, a část z nich jsou i zákony předkládané SPD. Hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM je však prostřednictvím svých poslanců neumožnilo po celé čtyřleté období projednat a schválit. Jenom namátkou např. zákon o referendu, ústavní zákon o zavedení přímé volby a odvolatelnosti politiků, zestátnění exekutorů, novela trestního zákoníku na zákaz a trestní postih veřejného šíření islámské ideologie atd. Před závěrečným čtením je hlasování o zákonu SPD na zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Piráti však opakovaně ve sněmovně obstruují a svým vystupováním neumožňují tento zákon schválit. Pokud se nám to nepodaří na této schůzi, budeme tento zákon opakovaně předkládat v následujícím volebním období. Slušný a pracující občan na 1. místě!

2. Přichází extrémní zdražování, za které nese odpovědnost vláda i Evropská unie. Hnutí SPD prosazuje podporu českého průmyslu a potravinovou bezpečnost.

Meziroční míra inflace stoupla dle údajů Českého statistického úřadu v září na 4,1 procenta. Je to největší meziroční nárůst od roku 2008. Vidíme zdražení téměř ve všech oblastech. Vliv na to má zdražení potravin, zboží a služeb v téměř všech oddílech spotřebního koše.  A to se do oficiální inflace ani nezapočítávají rostoucí ceny nemovitostí! Za zdražování můžeme poděkovat vládě, která v obecné rovině nese odpovědnost za ekonomiku státu a především zemi zatěžuje obrovskými dluhy a vyhazuje peníze za nepřizpůsobivé, solární barony, podporuje zelený fanatismus EU a podobně. To samé platí i o Evropské unii, která též vede inflační politiku například kvůli projektu Green Deal (Zelený úděl), který extrémně zdražuje elektřinu a automobily. To se pak promítá ve zdražování všech produktů. Hnutí SPD podporuje naši potravinovou bezpečnost a soběstačnost. V oblasti průmyslu nesmíme být závislí pouze na trhu EU v rámci výroby polotovarů pro zahraniční koncerny. Musíme vyrábět vlastní výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Masivní podporou domácích investic a citlivým zvyšováním mezd vzniknou nová pracovní místa s výrobky i na mimoevropské trhy. Na rozdíl od PirStánu, SPOLU, ČSSD i ANO naprosto jasně a definitivně odmítáme přijetí eura a odmítáme platit dluhy za krachující státy eurozóny. Toto jsou zároveň i naše protiinflační nástroje, které prosazuje hnutí SPD!

3. Kardinál Duka varoval před barbarským pokusem o převrat maoistů a anarchistů. Tuto hrozbu představují Piráti.

„Naše civilizace čelí barbarskému pokusu o převrat, který je veden skrytě, ale bezohledně. Podstatou je nahrazení našich hodnot vycházejících z křesťanství a judaismu hodnotami marxismu, maoismu a anarchismu". To jsou slova arcibiskupa pražského a primase českého, kardinála Dominika Duky na konferenci v Budapešti. Podle hnutí SPD je to správné hodnocení současné situace. Koalice Pirátů a STAN a povolební deklarovaná koalice se slepencem SPOLU je politickým reprezentantem této hrozby. Především koalice SPOLU se maskuje jako pravicové politické uskupení, ale opak je pravdou. Kdo jde s Piráty, jde bořit hodnoty naší civilizace a jde zavádět hodnoty marxismu, maoismu a anarchismu. Kdo volí SPOLU, volí Piráty, jelikož lídr koalice SPOLU Petr Fiala řekl, že jediným koaličním partnerem jsou Piráti. Hnutí SPD je hrází proti této pirátské maoistické hrozbě.

4. ČR má nejpřísnější protiepidemická opatření ve srovnání s okolními státy, přestože počet hospitalizovaných s covid-19 je pouze několik desítek. Hnutí SPD požaduje návrat k normálnímu životu a zrušení pandemické pohotovosti.

Švédsko po vzoru Dánska uvolní od 29. září naprostou většinu omezení kvůli koronaviru, oznámila minulý týden jejich vláda. Přitom Švédsko uplatňovalo během pandemie mírnější opatření než většina dalších zemí. Dánsko oznámilo na konci srpna, že od 10. září ruší všechna opatření proti koronaviru s tím, že je epidemie pod kontrolou. Zůstávají jen kontroly na hranicích. Česká republika má přitom dlouhodobě nejpřísnější protiepidemická opatření ve srovnání s okolními státy, přestože aktuální počet hospitalizovaných v nemocnicích s nemocí covid-19 je pouze několik desítek. Testování školáků počátkem školního roku minulý týden přitom zjistilo, že z jednoho miliónu školáků bylo pouhých 111 pozitivních. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale prohlásil, že u nás se budou nosit roušky a respirátory do té doby, než bude plně naočkováno 75 procent obyvatel (v současné době je to 54 procent). Denně se přitom očkuje již pouhých pět tisíc občanů. Hnutí SPD požaduje návrat k normálnímu životu, zrušení pandemické pohotovosti a docházku dětí do škol bez podmínek. Odmítáme diskriminaci neočkovaných. Očkování musí být každého svobodná volba. Požadujeme také uznávání protilátek jako důkazu bezinfekčnosti. Plošné zákazy nejsou řešením. Už žádný lockdown!

10.9.2021

Jasně a nekompromisně odmítáme přijímání nelegálních imigrantů do ČR!

Minulý pátek došlo v supermarketu na Novém Zélandu k brutálnímu útoku přívržence Islámského státu, který skončil tragicky pro nevinné místní občany. Opět se potvrdilo, že vyznavači islámské ideologie jsou ve svých činech nevyzpytatelní a představují velké bezpečnostní riziko.

Hnutí SPD odsuzuje tento útok, který je důsledkem nelegální imigrace, stejně jako celá řada dalších teroristických útoků páchaných stoupenci Islámského státu za poslední roky v evropských zemích. Tito nelegální imigranti vyznávající netolerantní, nenávistnou, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii se stále pokoušejí nelegálně dostat do Evropy. Jejich úsilí je vedeno převážně touhou po životě ve vyspělých zemích, bez povinnosti pracovat, ale co nejlépe využívat sociální systém, posilovat zde své komunity a prosazovat svou ideologii a zvyky. To je velká hrozba, neboť mnozí z nich se hlásí k radikálnímu islámu. Pro naše hnutí je bezpečnost našich občanů na prvním místě, a proto u nás žádného nelegálního imigranta nechceme. V okolním světě došlo k mnoha případům, které nám dávají za pravdu. Poslední případ byl zaznamenán minulý týden na Novém Zélandu.

Útočník, který minulý pátek v supermarketu v jednom z obchodních center v Aucklandu na Novém Zélandu, pobodal šest lidí, byl inspirovaný ideologií teroristické organizace Islámský stát. Takto útok okomentovala premiérka Jacinda Ardernová, podle které šlo jednoznačně o teroristický čin a jeho pachatel – vyznavač islámské ideologie, původem ze Srí Lanky, byl novozélandským bezpečnostním úřadům znám a byl pod policejním dohledem. Místní policie k tomu uvedla, že žádné další nebezpečí už nehrozí, neboť útočník byl sám. Policisté, kteří zájmovou osobu sledovali, se domnívali, že si jde do supermarketu pouze nakoupit, on ale v obchodě vytáhl velký nůž a začal bodat lidi kolem sebe. Andrew Coster z novozélandské policie se k tomuto tragickému útoku vyjádřil takto: „Dělali jsme naprosto všechno, abychom o něm měli přehled, a skutečnost, že jsme byli schopni zasáhnout tak rychle, přibližně za 60 vteřin, dokládá, jak pečlivě jsme ho sledovali." Agentura Reuters k tomu uvedla, že záchranáři odvezli do nemocnice jednoho zraněného v kritickém stavu a tři lidi ve vážném stavu. Útočník zemřel na místě, když byl zastřelen policisty do minuty od začátku útoku. Po pátečním útoku v supermarketu na Novém Zélandu opět vzrostly obavy a místní obyvatelé se oprávněně obávají o svou bezpečnost. 

My v hnutí SPD máme v otázce nelegální imigrace zcela jasno. Nesouhlasíme s migrační politikou vedenou EU a jasně a nekompromisně odmítáme přijímání nelegálních imigrantů na území České republiky. Říkáme NE islamizaci. Migrační politika EU je proti zájmům České republiky, a proto je jedním z našich hlavních programových cílů kategorické odmítnutí existující úpravy uprchlických kvót ze strany EU. Požadujeme zajištění bezpečnosti našich vlastních hranic. Není-li Vám bezpečnost našich občanů lhostejná, podpořte naše kandidáty v nadcházejících podzimních volbách. Hnutí SPD má přidělené číslo 4. Děkujeme – my své sliby plníme.

8.9.2021

Hnutí SPD podalo správní žalobu na nová vládní koronavirová opatření ve školách!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že hnutí SPD podalo správní žalobu na nová vládní koronavirová opatření ve školách. Z jednoho milionu testovaných žáků bylo pouze 111 pozitivních na covid. Ústavní soud podpořil nepřizpůsobivé a byznys s chudobou. Hnutí SPD chrání slušné lidi a odmítá zvýhodňování nepřizpůsobivých. Romský předák vyzýval k napadení a likvidaci Tomia Okamury, protože SPD chce odebírat sociální dávky nepřizpůsobivým. Romský předák zároveň vyzval k volbě Pirátů. Jenom za letošní srpen překročilo hranice mezi Běloruskem a Polskem 3.200 nelegálních imigrantů a z Afghánistánu chce emigrovat půl milionu lidí. Hnutí SPD vyzývá vládu, aby chránila hranice před imigranty.

1. Hnutí SPD podalo správní žalobu na nová vládní koronavirová opatření ve školách. Z jednoho milionu testovaných žáků bylo pouze 111 pozitivních na covid.

Hnutí SPD podalo minulý týden správní žalobu na nová vládní koronavirová opatření ve školách. Vadí nám jejich opakovaná nedostatečná zdůvodnění, navíc jsou diskriminační, a tím i protizákonná. Proto podáváme správní žalobu s podrobným odůvodněním a navrhujeme opatření s okamžitou platností zrušit. Opatření vlády ve školách jsou podle nás zcela nesmyslná a zbytečná. Při začátku školního roku se žáci museli preventivně otestovat a po prvním testování zaslalo výsledky 86% škol, přičemž z jednoho milionu žáků bylo pouze 111 žáků (!!!) s pozitivním výsledkem na koronavirus a ostatní byli bez jakýchkoliv příznaků. Odmítáme také tvrzení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), že testy jsou zdarma. Je to lež! Nic není zdarma a testy jsou placeny zdravotními pojišťovnami. Jenom toto testování stálo dalších 50 milionů korun z kapes daňových poplatníků. Tyto peníze se vyhodily jenom za to, aby se zjistilo, že mezi dětmi po prázdninách a dovolených žádný koronavirus nekoluje. Hnutí SPD požaduje návrat dětí do škol bez podmínek!

2. Ústavní soud podpořil nepřizpůsobivé a byznys s chudobou. Hnutí SPD chrání slušné lidi a odmítá zvýhodňování nepřizpůsobivých.

Ústavní soud (ÚS) minulý týden vyhověl návrhu skupiny 17 senátorů (z ČSSD, KDU-ČSL, Pirátů) a zrušil část zákona o hmotné nouzi, která umožňovala zřizovat v obcích tzv. bezdoplatkové zóny. Nález vstoupí v platnost dnem vyhlášení ve sbírce zákonů. Podle ÚS jsou bezdoplatkové zóny, kterých je v České republice více než sto, nesystémovou reakcí na problém sociálního vyloučení. Nerozlišovaly prý mezi původci a „oběťmi" negativních jevů. Desítky měst v Česku přitom vidí v bezdoplatkových zónách jednu z mála možností, jak se bránit přílivu lidí, kteří žijí ze sociálních dávek a často bydlí v nájemním bydlení, kde výše nájemného neodpovídá kvalitě bytu a peníze z doplatku končí u majitelů bytů či ubytoven. Jedná se tak o další podporu byznysu s chudobou tentokrát v režii ÚS. Slušní lidé měli doposud naději, že se situace v jejich okolí časem zlepší. Tato naděje tak tímto zhasla. Poctiví a pracující občané tak budou muset i nadále denně snášet chování nepřizpůsobivých a města a obce budou v této věci zcela bezbranná. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje novelu zákona, která by ukončila zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými. Tato novela byla několikrát na programu jednání Sněmovny, ale Piráti a STAN její projednání opakovaně obstruují, a tím pádem podporují nepřizpůsobivé. Pro hnutí SPD je slušný a pracující občan na 1. místě!

3. Romský předák vyzýval k napadení a likvidaci Tomia Okamury, protože SPD chce odebírat sociální dávky nepřizpůsobivým. Romský předák vyzval k volbě Pirátů.

Policie České republiky minulý týden informovala předsedu hnutí SPD a místopředsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tomia Okamuru, že začala vyšetřovat případ podezření ze spáchání trestného činu, přičemž se jedná o výzvy k napadení a likvidaci jeho osoby. Jedná se o video, na kterém se vyzývá k zapíchnutí Tomia Okamury. Videonahrávka ukazuje monolog romského předáka Libereckého kraje na téma - Okamura chce Romům sebrat sociální dávky. „Takže budeme bojovat proti Okamurovi," pronesl předák, načež se kolem stolu začaly ozývat výkřiky „do boje". A předsedající pokračuje: „Akce, do boje, nože, a budeme ho bodat." Vzal si nůž od příboru a za potlesku ostatních výmluvně předvedl, jak má takové bodání vypadat. „Jedna strana je k nám nakloněná, a to jsou Piráti," oznámil dále. Protože díky Pirátům se pozastavilo projednávání návrhu SPD na změny v dávkách hmotné nouze a příspěvcích na bydlení. Jedná se o návrh SPD, kdy poslanci Pirátské strany opakovaně znemožnili projednání tohoto zákona. Hnutí SPD plně stojí za naším předsedou Tomiem Okamurou a na základě výše uvedené skutečnosti máme oprávněné obavy o jeho zdraví a život. Je zcela nepřijatelné, aby romští předáci pobízeli k násilí ze strany romských spoluobčanů. Toto musí skončit. Výzvy k napadání a fyzické likvidaci kohokoliv do naší společnosti nepatří. Slušný a pracující občan je pro SPD na 1. místě!

4. Jenom za letošní srpen překročilo hranice mezi Běloruskem a Polskem 3.200 nelegálních imigrantů a z Afghánistánu chce emigrovat půl milionu lidí. Hnutí SPD vyzývá vládu, aby chránila hranice před imigranty.

Polsko vyhlásilo minulý týden na 1 měsíc nouzový stav ve 183 obcích sousedících s hranicemi Běloruska. Je to reakce na důsledky migrace, kde se jedná o meziměsíční nárůst ve stovkách procent. Jenom za letošní srpen překročilo hranice mezi Běloruskem a Polskem 3.200 nelegálních imigrantů, zpravidla z Afghánistánu. Litva a Lotyšsko v této souvislosti již uzavřela svoje hranice s Běloruskem ostnatým drátem. Je to důsledek skutečnosti, že EU nemá v této věci společný postoj a ochrana vnějších hranic Schengenu ze strany států EU dlouhodobě nefunguje. Po politickém debaklu a zběsilém úprku vojsk USA a NATO z Afghánistánu, kde moc ve státě přebírá hnutí Tálibán, je tak předpoklad další hrozící imigrační vlny do států Evropy, a tedy i do České republiky. Organizace spojených národů (OSN) odhaduje, že Afghánistán chce do konce roku opustit půl miliónu lidí. Hnutí SPD proto vyzývá Vládu ČR, aby ochranou našich vlastních hranic zajistila bezpečnost našich občanů. Tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že do České republiky nepustí ani jednoho imigranta, se ukázalo jako lživé, protože již dovezl z Afghánistánu 170 „tlumočníků a dalších spolupracovníků" a na cestě jsou další. Andrej Babiš něco jiného říká občanům České republiky a něco jiného říká v Bruselu. Europoslankyně za ANO dokonce hlasovaly pro „zajištění bezpečných a legálních cest pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU" (Dita Charanzová a Martina Dlabajová). Hnutí SPD dlouhodobě odmítá imigrační kvóty a říkáme jasně: Nulová tolerance ilegální imigrace! Česká republika na 1. místě!

7.9.2021

Cílem hnutí SPD je ekonomická stabilita zajišťující prosperitu země! 

Na základě výsledků podzimních parlamentních voleb vzejde nová vláda, která bude zodpovědná za hospodaření České republiky.

Končící vláda se jako řádný hospodář rozhodně nechová a začala již projednávat návrh státního rozpočtu opět s astronomickým schodkem – 376,6 miliard korun. S tím rozhodně naše hnutí SPD nesouhlasí, neboť našim cílem je zastavit zadlužování země. Víme, jak toho dosáhnout, což máme popsáno ve svém volebním programu. Dovolím si některé body představit.

Ekonomika České republiky musí vytvářet dostatek finančních zdrojů pro zajištění sociální stability. Našim cílem je zajistit podmínky pro úspěšný život občanů s garancí kvalitního vzdělání, zdravotnictví a sociálního systému. Stát se musí chovat stejně jako odpovědná rodina či firma. Není možné mít dlouhodobě vyšší výdaje než příjmy – už žádné zadlužování. Česká republika musí hospodařit podle předem připraveného a na základě důkladných analýz vypracovaného státního rozpočtu. Prioritou je zajištění jeho vyrovnanosti a příjmových zdrojů. V případě růstu české ekonomiky alespoň o 3% musí být státní rozpočet sestavený jako vyrovnaný. Nutné je definovat národní ekonomický zájem, kam řadíme energetickou bezpečnost, potravinovou bezpečnost, kontrolu nad přírodními zdroji a kontrolu telekomunikací a sítí, včetně sítí 5G.

V oblasti investic se zaměříme zejména na rozvoj cestovního ruchu a zlepšení kvality života občanů venkova. Zásadní musí být proexportní politika podporující export hotových výrobků. Naše ekonomika se nesmí podřizovat zájmům globálních elit. Jsme proti přijetí eura, tedy vstupu do eurozóny, a považujeme za naprosto nepřijatelné, aby podobná rozhodnutí byla učiněna bez referenda. Naši měnu považujeme za základní ekonomický nástroj pro zachování naší ekonomické suverenity. Podporujeme snížení daňového zatížení zaměstnanců, živnostníků, drobných podnikatelů a firem, které patří k jedněm z nejvyšších v rámci členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jsme pro zrušení EET – prosazujeme paušální daň pro živnostníky podle výše obratu, čímž se ušetří obrovský kontrolní aparát finančních úřadů, a sjednocení odvodů živnostníků a firem do jedné platby. Výpočet plateb DPH navrhujeme ze skutečně zaplacených faktur. Úspory je nutné hledat uvnitř veřejných financí a nezatěžovat občany.

Odmítáme platby solárním baronům a systém dotací, včetně biopaliv. Nedovolíme další vysávání naší země nadnárodními korporacemi bez toho, že by tyto korporace nepřispívaly svými reinvesticemi a daněmi výrazně k budování naší země. Další úspory ve zbytných výdajích vidíme v omezení plošných výplat sociálních dávek nepřizpůsobivým (zákon SPD), v ukončení plateb neziskovkám s politickým programem, navrhneme přehodnocení předražených armádních nákupů, podpoříme slučování agend jednotlivých ministerstev a také přehodnocení výše výdajů určených pro zahraniční a rozvojovou pomoc. Prosazujeme razantní snížení výdajů na státní a veřejnou správu a byrokracii, stop stav na zvyšování úředníků a odstranění nadbytečné agendy a duplicity. Veřejnou správu chceme financovat podle zemského uspořádání s ohledem na specifika jednotlivých oblastí s důrazem na digitalizaci a automatizaci.

Hnutí SPD si klade za cíl vybudovat z ČR bohatý stát, kde se vyplatí poctivá práce a férové podnikání. Všichni zaměstnanci včetně živnostníků si zaslouží za svou práci adekvátní finanční ohodnocení. Stát by měl zastávat prioritní roli při nakládání se svým majetkem a v popředí tohoto zájmu by měly být zájmy pro něj výhodné. České ceny jídla, bydlení a energií patří v rámci Evropské unie k nejvyšším ve srovnání k průměrným platům, které jsou oproti takovým státům, jako je třeba Německo, třetinové. Navíc dvě třetiny našich pracujících občanů na průměrnou mzdu ani nedosáhne – to se musí změnit. Souhlasíte-li s námi, volte v podzimních volbách číslo 4. My své sliby plníme.

3.9.2021

Základní povinností státu je garance bezpečí všech jeho občanů!     

Drtivou většinu našich občanů zajímá, jak je Česká republika připravena zajistit jejich bezpečí, neboť hrozby a výzvy, kterým čelíme, jsou složitější, provázanější, bezprostřednější, a mají větší důsledky na naši bezpečnost. Nová vláda, která vzejde po podzimních parlamentních volbách, bude za ochranu našich občanů včetně jejich majetku plně zodpovědná, a proto si dovolím představit některé priority z programu hnutí SPD pro oblast bezpečnosti a obrany. 

V hnutí SPD jsme si plně vědomi, že globální bezpečnost se za poslední roky v mnoha ohledech zásadním způsobem zhoršila. Přispěla k tomu i koronavirová krize, která ve svém důsledku zviditelnila některé naše zranitelnosti, urychlila a prohloubila již existující trendy oslabování stávajících mezinárodních formátů bezpečnosti a obrany, nestability v sousedství Evropy a regionálních krizí ve světě.

Naše bezpečnostní sbory, zpravodajské služby a Armáda ČR musí mít zajištěný přístup k adekvátním informacím o možném vojenském ohrožení a o činnostech namířených proti obraně České republiky. Po následném vyhodnocení těchto informací je nutné přijímat taková opatření, aby náš stát zajistil pro naše občany bezpečné žití. Z tohoto důvodu musíme budovat takovou armádu, která by v součinnosti s bezpečnostními složkami dokázala čelit vnějším útokům na naši zemi. Zvláštní důraz přitom klademe na ochranu kritické infrastruktury, kybernetickou bezpečnost a obranu proti kybernetickým útokům.

Kategoricky odmítáme existující úpravy uprchlických kvót ze strany EU. Budeme navrhovat jiný systém řešení založený na bázi zajištění bezpečnosti našich vlastních hranic. Propustnost vnější hranice EU musí být zabezpečena tak, aby zajistila maximální kontrolu nelegální imigrace a zamezila vstupu nelegálních imigrantů na území EU. Do naší legislativy ukotvíme opatření k zamezení nelegální imigrace a k repatriaci nelegálních imigrantů. Prosadíme účinnou a rychlou návratovou politiku. Nelegálním imigrantům nebudeme v žádném případě udělovat azyl a zřizovat pro ně záchytná zařízení, to vše v souladu s mezinárodními konvencemi.

Navrhneme a uvedeme do praxe komplexní aktualizaci krizové a obranné legislativy počínaje Ústavním zákonem o bezpečnosti a novelizujeme zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s cílem zvýšení jejich platového ohodnocení. Zároveň prosadíme zavedení kariérního řádu, aby byla zabezpečena profesionalizace, stabilizace a zabezpečení obsazenosti potřebných služebních míst. Policii ČR chceme směřovat na snižování kriminality, na boj s organizovaným zločinem, nelegální obchod s drogami, kybernetickou a informační bezpečnost. Státní policie musí pomáhat a chránit, úředníky zavalené administrativou v policejních uniformách nepotřebujeme. Prosadíme i navýšení počtů příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR určených pro přímý výkon služby a zároveň zabezpečíme jejich lepší vybavení.

Podpoříme modernizaci technického vybavení Armády ČR tak, aby byla zajištěna účinná obrana České republiky, s prioritou maximálního využití domácího potenciálu obranného průmyslu. Armáda ČR musí být primárně určena k obraně území našeho státu a proto je potřeba posilovat vlastní obranné schopnosti a zároveň adekvátně snížit a optimalizovat úkoly a ambice armády směrem k NATO a EU. Odmítáme projekt společné armády EU. Navrhujeme též legislativní změny s cílem získat a vycvičit dobrovolníky pro případ jejich nasazení na obranu státu. 

Hnutí SPD v případě účasti ve vládnoucí koalici bude klást důraz na efektivní součinnost všech složek státu při plnění úkolů zajišťujících vnější i vnitřní bezpečnost. Je to naše povinnost vůči státu a všem našim občanům. Souhlasíte-li s námi, volte v podzimních volbách hnutí SPD – číslo 4. Děkujeme.

1.9.2021

Požadujeme konec plošných proti-covidových opatření!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že požadujeme konec plošných proti-covidových opatření. NE povinnému covid očkování, NE diskriminaci, NE povinným rouškám, NE vakcinačním pasům. Babišova vláda neúměrně zadlužuje zemi. Přitom uspořit lze na platbách nepřizpůsobivým, solárním baronům, politickým neziskovkám... Vláda uzavřením škol poškodila vzdělání dětí. Odmítáme plošné testování dětí a požadujeme návrat dětí do škol bez podmínek! Pokud máme mít přátelské vztahy s Německem, musí se tato země distancovat od snahy prolomit Benešovy dekrety a musí zaplatit reparace, které nám dluží.

1. Požadujeme konec plošných proti-covidových opatření. NE povinnému covid očkování, NE diskriminaci, NE povinným rouškám, NE vakcinačním pasům.

Ministerstvo zdravotnictví řízené Adamem Vojtěchem (za ANO) neví, kdy bude konec covidových omezení. Chaos a vládní zmatky tak pokračují i nadále. Téměř nikdo z laické veřejnosti například dnes s určitostí neví, kolik osob může sedět u jednoho stolu v restauraci (je to šest). Široká veřejnost by měla dostat jasnou odpověď, jaká situace musí nastat, respektive při dosažení jakých kritérií zruší ministerstvo zdravotnictví veškerá omezující protiepidemická opatření v souvislosti se šířením onemocnění covid-19. Přitom Dánsko ruší všechna opatření, a to od 10. září, protože má vše pod kontrolou. U nás je přitom situace podobná, ale k žádnému rozvolnění vláda přistoupit neplánuje. Spíše naopak. Přitom kdo se chtěl nechat naočkovat, tak se naočkoval. Zbytek národa je již promořený a má dostatek protilátek. Ve Velké Británii také v létě zrušili všechna protiepidemická opatření, přitom tam bylo oběma dávkami naočkováno 62% občanů a u nás je to již 65,5%. U nás se nyní plánuje třetí očkování u osob, které mají za sebou očkování delší dobu než 8 měsíců a vládní imunologové odhadují, že roušky a respirátory odložíme až na jaře příštího roku. To je pro SPD zcela nepřijatelné. Za SPD říkáme jasně - NE povinnému covid očkování, NE diskriminaci. Žádné roušky, žádné vakcinační pasy. Požadujeme uznávání protilátek jako dokladu bezinfekčnosti. Zároveň požadujeme zrušení pandemického zákona. Plošné zákazy nejsou řešení!

2. Vláda neúměrně zadlužuje zemi. Přitom uspořit lze na platbách nepřizpůsobivým, solárním baronům, politickým neziskovkám...

Vláda ANO a ČSSD začala projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok s navrhovaným schodkem 390 miliard korun. Z této částky je zhruba 190 miliard korun určeno na investice a 200 miliard korun je určeno na provoz. Tento návrh rozpočtu bude projednávat a schvalovat až Sněmovna, která vzejde z podzimních voleb. Hnutí SPD takto koncipovaný návrh státního rozpočtu nepodpoří. V tomto souhlasíme s názorem prezidenta republiky Miloše Zemana, který hodnotí tento návrh za neúsporný, a dokonce pohrozil jeho vetem. Hnutí SPD usiluje o zastavení zadlužování země. Stát musí šetřit a musí se chovat jako řádný hospodář. Není možné mít dlouhodobě vyšší výdaje než příjmy a státní rozpočty musí být vyrovnané anebo přebytkové. Růst tempa zadlužování našeho státu je pro SPD také zcela nepřijatelný. Úspory ve zbytných výdajích vidíme zejména v platbách solárním baronům, neziskovkám s politickým programem, předražených armádních nákupech, ve slučování agend jednotlivých ministerstev a také ve výši výdajů určených pro zahraniční a rozvojovou pomoc. Další z možností významných úspor je schválení zákona SPD o hmotné nouzi, který by omezil plošné výplaty sociálních dávek nepřizpůsobivým. Tento zákon ale ve Sněmovně trvale blokují zejména Piráti, kteří tímto podporují nepřizpůsobivé. SPD kategoricky odmítá zvyšování daní, ale na straně příjmů bychom byli pro zdanění zahraničních korporací podnikajících u nás, které od nás každoročně vyvádějí zisk a dividendy do svých mateřských zemí v roční výši minimálně 300 miliard korun. Česká republika na 1. místě!

3. Vláda Andreje Babiše uzavřením škol poškodila vzdělání dětí. Odmítáme plošné testování dětí a požadujeme návrat dětí do škol bez podmínek!

Tento týden je začátek nového školního roku. Česká republika si zasloužila z celé Evropy nelichotivé prvenství tím, že kvůli chybným vládním opatřením držela nejdéle zavřené školy v porovnání s ostatními státy. Výsledkem dlouhého uzavření škol bylo na jaře i deset tisíc žáků základních škol, kteří se ocitli zcela mimo vzdělávací systém. V květnu o tom informovala Česká školní inspekce. Zatímco většina ostatních zemí školy vloni na podzim otevřela a zůstalo to tak až do konce roku, Česká republika přešla na distanční výuku v podstatné části celého školního roku. Celá řada států se také na rozdíl od Česka řídila podle epidemické situace v jednotlivých regionech. Distanční vzdělávání a jeho pojetí prohloubilo rozdíly v úrovni znalostí mezi žáky podle způsobů jejich rodinného zázemí a také v rozdílném přístupu jejich rodičů. Znalosti žáků nejsou v žádném případě na stejné úrovni jako v době, kdy probíhala klasická prezenční výuka a škody na vzdělávání dětí se podle renomovaných pedagogů budou dohánět nejméně rok. Kvalitní vzdělávací systém a efektivní podpora vědy jsou zásadním strategickým cílem SPD. Systém vzdělání musí vytvářet předpoklady pro úspěšné pracovní a osobní uplatnění občana země. Školy musí respektovat práva dětí, zájem rodičů, ale také vytvářet řád a systém, který umožní dosáhnout dobrých výsledků. A i v době pandemie je nutné ve výuce pokračovat tím nejlepším způsobem. Proto odmítáme plošné testování dětí, které má probíhat v termínech 1., 6. a 9. září. Požadujeme také návrat všech dětí do škol, a to bez podmínek!

4. Pokud máme mít přátelské vztahy s Německem, musí se tato země distancovat od snahy prolomit Benešovy dekrety a musí zaplatit reparace, které nám dluží.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier byl minulý týden na oficiální návštěvě České republiky. Sešel se s prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem (ANO), a navštívil mj. muzeum v Ústí nad Labem, kde si prohlédl připravovanou expozici s názvem „Naši Němci" o minulosti a současnosti německy mluvícího obyvatelstva. V hnutí SPD jsme přesvědčeni, že pokud máme mít přátelské vztahy s Německem, je potřeba jednou provždy uzavřít kapitolu minulosti, abychom mohli mít dobré vztahy i do budoucna - hnutí SPD odmítá jakékoliv zpochybňování, snahy o revizi a prolamování tzv. Benešových dekretů, stále také není uzavřena otázka plnění válečných reparací Německem vůči České republice podle Pařížské dohody. Připomínáme, že z celkové částky československých reparačních nároků ve výši 306 miliardy Kčs (vyjádřeno v tehdejší měně), bylo ze strany Německa vyplaceno pouhých 230,1 milionu korun. Na to nesmíme zapomenout, a to se musí změnit! To je program SPD.

31.8.2021

Hnutí SPD považuje zahraniční politiku za výlučné právo České republiky!

Všichni vnímáme, jaká bezpečnostní rizika mohou zcela zásadně ovlivnit život v naší zemi, a proto bych rád podal informaci o tom, jaké priority v zahraniční politice má hnutí SPD, které vycházejí z našeho volebního programu.

Česká zahraniční politika musí být opět sebevědomá a mít za hlavní cíl ochranu bezpečí a zájmů ČR a jejích občanů. Zahraniční politiku považujeme za výlučné právo ČR a z tohoto důvodu požadujeme, aby naše zahraniční politika vycházela z rovnocenného, přátelského a vzájemně výhodného vztahu ke všem zemím, se kterými budeme obchodovat a jednat podle vlastního rozhodnutí. Nenecháme si od nikoho diktovat, s kým se smíme stýkat a s kým nikoliv. Našimi politickými partnery v Evropě jsou politické strany sdružené ve europarlamentní frakci Identita a demokracie (ID). V rámci vymezení naší zahraniční strategie podporujeme vzájemnou kooperaci se svými sousedními státy, kde upřednostňujeme spolupráci formátu V4+, a to prioritně v oblasti bezpečnosti naší republiky a její obrany proti vnějšímu nepříteli.

Za zcela zásadní považujeme přijetí funkčního zákona o referendu, který by umožnil našim občanům hlasovat o členství v mezinárodních organizacích (EU a NATO). Naše hnutí SPD v referendu i ve sněmovně bude hlasovat pro co nejrychlejší opuštění EU a v případě Czexitu chceme prosadit smluvní partnerství s evropskými zeměmi, které umožní volný pohyb občanů, zboží, peněz a služeb na základě vzájemných smluv a podle zákonů a zájmů ČR, které budou pro nás prospěšné. Podporujeme spolupráci suverénních zemí. Nedovolíme další vysávání naší země nadnárodními korporacemi bez toho, že by tyto korporace nepřispívaly svými reinvesticemi a daněmi významně k budování naší země.

Benešovy dekrety jsou pro nás neprolomitelné a nároky sudetských Němců považujeme za bezpředmětné. Odmítáme snahy o posílení vlivu Sudetoněmeckého landsmanšaftu na českou politiku. Na mezinárodním poli otevřeme otázku dosud nesplacených válečných reparací, které nám dluží Německo.

Migrační politika EU je proti zájmům ČR. Proto je jedním z našich hlavních programových cílů kategorické odmítnutí existující úpravy uprchlických kvót ze strany EU. Budeme navrhovat jiný systém řešení založený na bázi zajištění bezpečnosti našich vlastních hranic. Propustnost vnější hranice EU musí být zabezpečena tak, aby zajistila maximální kontrolu nelegální imigrace a zamezila vstup nelegálních imigrantů na území EU, to vše v souladu s mezinárodními konvencemi. Chceme prosadit, aby nelegální překročení hranic ČR, stejně jako nelegálního pobytu, bylo kvalifikováno jako trestný čin, a nikoliv pouze jako přestupek.

Jsme zásadně pro rovnoprávné postavení ČR vůči všem zahraničním partnerům, státům i firmám. Jsme pro respektování práva národů na sebeurčení v jejich historických hranicích. Na mezinárodní scéně žádáme vyšetřování všech válečných zločinů, včetně tureckých a amerických.

Hnutí SPD má takto stanovené priority naší zahraniční politiky. Souhlasíte-li s námi, podpořte naše voliče v podzimních parlamentních volbách – jedině jako součást vládnoucí koalice budeme moci naše body programu uvádět do praxe. Děkujeme.

27.8.2021                 

Ze školství je třeba odstranit vliv neziskových organizací s politickým programem!

Více jak 960 tisíc žáků se už příští týden opět vrátí do lavic základních škol a s nimi i více jak 450 tisíc studentů studujících na středních školách. Skončí jim tak dvouměsíční letní prázdniny a začne pro ně školní rok 2021/2022.

Hnutí SPD si je plně vědomo, jak omezující opatření vlády v souvislosti s koronavirovou krizí poznamenalo výuku dětí na základních i středních školách v minulém školním roce, kdy probíhala výuka distanční formou, což se psychicky negativně projevilo u řady z nich a nemalé starosti to přineslo i rodičům těchto dětí. Proto požadujeme, aby v tomto novém školním roce nedošlo k žádnému omezení dětí a k jejich diskriminaci z důvodu, že nebudou očkovány, nebo nebudou mít platný test na covid.

Pro hnutí SPD je kvalitní vzdělávací systém a efektivní podpora vědy zásadním strategickým cílem pro úspěšnou budoucnost země, což máme zohledněno v našem volebním programu pro nadcházející parlamentní volby. Systém vzdělání musí vytvářet předpoklady pro úspěšné pracovní a osobní uplatnění každého občana a zároveň musí respektovat práva dětí a zájem rodičů. Školy musí pracovat na základě vzdělávacích dokumentů, kde MŠMT stanoví jasné obsahové požadavky z hlediska průběhu vzdělávání. Jsme pro zachování devítileté povinné školní docházky. Systém středního školství musí nabídnout dostupnou síť škol s kvalitní odbornou i všeobecnou přípravou. Víceletá gymnázia musí být zásadním nástrojem přípravy talentovaných dětí s výraznými studijními předpoklady. Je zde nutné trvat na náročném přijímacím řízení. Podporujeme intenzivně rozvíjet technickou a řemeslnou přípravu na odborných školách a učilištích tak, aby odpovídala požadavkům praxe, s čím souvisí zapojení technologicky dobře vybavených firem do praktické výuky žáků.

Zároveň odmítáme současný systém společného vzdělávání, tzv. inkluzi. Falešná ideologie rovnosti nesmí vést ke snížení kvality vzdělávání a poškozovat zájem dětí. V tomto případě i u dětí, pro které je speciální škola nejlepší variantou vzdělávání. Podpoříme všechny aktivity, které přilákají do školství kvalitní pedagogické pracovníky, neboť dobrý kantor je základ úspěchu. Školy musí mít podporu a ochranu v případě násilí a agrese proti pracovníkům školy a zároveň je třeba ze školství odstranit vliv neziskových organizací s politickým programem, které zde provádí jednostrannou ideologizaci vzdělávacích programů. Prosazujeme navýšení peněz do školství, s cílem vyšší kvality vzdělávání, které chceme dosáhnout např. menšími skupinami žáků ve výuce, kvalitním vybavením škol, rozvojem karierového poradenství a zájmových činnosti dětí.

Hnutí SPD prioritně zastává názor, že ze školství musíme odstranit formy genderismu a novodobého neomarxismu. Školy obecně musí vychovávat k vlastenectví a tradičním rodinným hodnotám. Máte-li na otázku základního a středního školství stejný názor, podpořte naše hnutí SPD v podzimních parlamentních volbách, abychom mohli naše priority realizovat. Děkujeme.

26.8.2021

Vlastenci volí srdcem, vlastenci volí 4, vlastenci volí SPD!

Státní volební komise nám pro letošní parlamentní volby vylosovala k označení volebního lístku číslo čtyři.

Z volně dostupných zdrojů jsem se dozvěděl, že je čtyřka číslo vesmírného řádu, čtyř světových stran či po staru čtyř větrů, čtyř ročních období, čtyř měsíčních fází a čtyř významných bodů v ročním oběhu slunce, bodu jarního a podzimního a dvou slunovratů. Proto se čtyřka vyskytuje především tam, kde jde o celý svět nebo celý vesmír.

Číslo čtyři vyjadřuje zručnost, asertivitu, touhu po dokonalosti, organizační schopnosti a pracovitost. Je také číslem vyjadřující řád, rovnováhu, organizační schopnosti, spravedlnost, stálost, houževnatost, sílu a stabilitu. Lidé, kteří mají životní číslo čtyři, jsou pracovití, konzervativní, mají smysl pro povinnost a nemají rádi změny.

Z toho všeho je patrné, že se k nám ta čtyřka náramně hodí.

Vážení voliči, přijďte ve dnech 8. a 9. října k volbám, volte srdcem, volte číslo 4, volte kandidátku hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Děkuji Vám.

25.8.2021

Nechceme a nebudeme platit účty za americké invaze a agrese!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že ministerstvo zdravotnictví fakticky ohrožuje zdraví občanů. Požadujeme přiznat lidem s protilátkami proti covidu-19 bezinfekčnost. Vláda ANO a ČSSD dále šikanuje a ponižuje neočkované a netestované děti. Požadujeme návrat všech dětí do škol, a to bez podmínek! Proto SPD podá správní žalobu proti těmto opatřením. Vláda neproplácením testů porušuje zákon. Hnutí SPD je proto i v tomto případě připraveno podat žalobu. Evropská unie prosazuje přesídlení afghánských imigrantů do Evropy a zemím, které je přijmou, dá peníze. Hnutí SPD přijímání imigrantů odmítá! Je třeba prošetřit, zda BIS neodposlouchává prezidenta Zemana a jeho okolí. Požadujeme důslednou kontrolu zpravodajských služeb.

1. Ministerstvo zdravotnictví fakticky ohrožuje zdraví občanů. Požadujeme přiznat lidem s protilátkami proti covidu-19 bezinfekčnost.

Navzdory názoru velké části imunologů ministerstvo zdravotnictví řízené Adamem Vojtěchem (za ANO) dál trvá na tom, že pozitivní test na protilátky jako doklad o bezinfekčnosti uznávat nebude. Ministerstvo zdravotnictví navíc oznámilo, že nedoporučuje vyšetřování protilátek před vakcinací. V podstatě tím říká, že kdo nebyl doposud očkován, měl by se bez měření protilátek nechat naočkovat. Přitom víme, že pokud měl někdo protilátky a byl současně naočkován, měl po očkování zdravotní problémy. Ministerstvo zdravotnictví tak fakticky ohrožuje zdraví občanů. Jedná se jednoznačně o diskriminaci neočkovaných občanů a rozdělování společnosti na očkované a neočkované. Přitom podle imunologů je hladina protilátek jedním z kritérií, podle kterých se následně určuje počet dávek očkování. Tedy těch protilátek, které nyní nechce ministerstvo zdravotnictví neočkovaným uznat. Ministerstvo zdravotnictví přitom zcela vážně uvažuje o očkování 3. dávkou vakcín právě z důvodu nízké hodnoty protilátek. To je pro SPD zcela nepřijatelné. Říkáme jasné NE povinnému covid očkování. Kdo se chce očkovat, ať se očkuje, kdo nechce, ať není diskriminován. Očkování musí být výhradně na základě dobrovolnosti. Zároveň požadujeme přiznat lidem s protilátkami proti covidu-19 bezinfekčnost.

2. Vláda ANO a ČSSD dále šikanuje a ponižuje neočkované a netestované děti. Požadujeme návrat všech dětí do škol, a to bez podmínek!

Vláda ANO a ČSSD dále šikanuje a ponižuje neočkované a netestované děti. Minulý týden vyšlo dlouho očekávané nové mimořádné nařízení ministerstva zdravotnictví. Od 1. září budou do škol vpuštěny i děti bez testu na covid, musejí ale mít po celou dobu nasazeny roušky. Děti bez testu nesmějí ale při hudební výchově zpívat (mají povolenou jen teoretickou část výuky) a při tělesné výchově mohou žáci bez testu cvičit jen venku a nesmějí po hodině používat sprchy. Ve školních jídelnách budou muset netestované děti sedět odděleně od očkovaných/testovaných. Testování ve školách je povinné, pokud zákonný zástupce odmítne své dítě otestovat a nedovolí mu nosit roušku, dítě nebude vpuštěno do školy, musí nastoupit na výuku doma, kdy mu škola zadá, co se má za 14 dní naučit, aby nezaostával. Chaos a zmatky tak pokračují i nadále. Vláda se tímto mimořádným opatřením rozhodla diskriminovat děti, které jsou testované či očkované anebo prodělaly onemocnění covid-19 od těch, které jsou zdravé, ale nejsou testované. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné a proto SPD podá správní žalobu proti těmto vládním opatřením. Požadujeme návrat všech dětí do škol, a to bez podmínek! Zároveň odmítáme testování a povinné očkování dětí.

3. Vláda neproplácením testů porušuje zákon. Hnutí SPD je připraveno podat žalobu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za hnutí ANO) rozhodl, že od 1. září nebudou preventivní testy hrazeny ze zdravotního pojištění. Testování bude nadále hrazeno pouze pro osoby mladší 18 let a pro ty, kteří nemohou být očkováni ze zdravotních důvodů. Kromě zmíněných výjimek si tak lidé starší 18 let budou od září muset sami platit koronavirové testy například před návštěvou restaurací, kulturních nebo sportovních akcí. Podle hnutí SPD se jedná o další z řad porušování zákonů ze strany ministerstva zdravotnictví a jsme připraveni v této věci podat i příslušnou žalobu. Pokud vláda něco nařídí, tak to také musí všem osobám poskytnout bezúplatně anebo plně hradit.

4. Evropská unie prosazuje kvóty a přesídlení afghánských imigrantů do Evropy a zemím, které je přijmou, dá peníze. Hnutí SPD přijímání imigrantů odmítá!

EU má v plánu dát peníze členským zemím, které přijmou afghánské imigranty. V sobotu to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zároveň vyzvala mezinárodní komunitu, aby se podílela na přesídlení imigrantů do Evropy. „Apeluji na všechny státy, které se účastnily misí v Afghánistánu, na Evropany i všechny ostatní, aby stanovily dostatečné přijímací kvóty (...), abychom společně mohli pomoci těm, kteří potřebují ochranu," uvedla Ursula von der Leyenová. „Komise je připravena uvolnit nezbytné rozpočtové prostředky na podporu členských států, které nabídnou uprchlíkům pomoc v podobě možnosti usazení se na jejich území," dodala  Leyenová.  Hnutí SPD tyto požadavky EU odmítá, a naopak vítáme prohlášení rakouského kancléře Sebastiana Kurze, který odmítá ve své zemi poskytnout pobyt afghánským imigrantům. Angažmá NATO a USA v Afghánistánu stálo 300 miliónů dolarů denně a celkem 2,26 biliónu dolarů (2,26 miliónů miliónů). Mezi lety 2004 až 2020 zaplatila Česká republika za účast v Afghánistánu celkem 16,4 miliardy korun. A výsledkem je třísettisícová vyzbrojená a vycvičená afghánská armáda, která se bez boje vzdala během jedenácti dnů padesátitisícovému Talibánu. Americký prezident Joe Biden dnes hovoří o dvacetileté misi jako o omylu minulosti. Nechceme a nebudeme platit účty za americké invaze a agrese. Naši občané jsou pro SPD na 1. místě! NE nepřizpůsobivým, NE imigrantům a NE islámu v ČR!

5. Je třeba prošetřit, zda BIS neodposlouchává prezidenta Zemana a jeho okolí. Požadujeme důslednou kontrolu zpravodajských služeb.

Prezident republiky Miloš Zeman v neděli obvinil Bezpečnostní informační službu (BIS) z odposlouchávání jeho a lidí z jeho okolí. Hnutí SPD považuje toto oznámení za velmi závažné a je jej potřeba prošetřit. BIS je podřízena vládě a premiérovi a povolování odposlechů může být prováděno pouze se souhlasem příslušného soudu. Hnutí SPD má dlouhodobě výhrady k práci BIS a jsme přesvědčeni, že kontrola zpravodajských služeb stávajícími orgány Sněmovny je dlouhodobě nedostatečná. Proto byla před dvěma roky provedena změna příslušného zákona, aby zpravodajské služby byly pod nezávislou kontrolou desetičlenné komise, která by mohla vstupovat i do živých spisů. Měli by to být bezpečnostní experti, nezávislí odborníci, a nikoliv nominanti politických stran. Tzv. demoblok, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti a Starostové, však schválení vládních nominantů do této komise ve Sněmovně blokují, a proto tato komise nemůže již dva roky plnit svou nezávislou kontrolu. Proto chceme, aby byly v co nejkratší možné době svolány příslušné sněmovní kontrolní orgány a vyslechly premiéra Andreje Babiše a pověřeného ředitele BIS plukovníka Michala Koudelku v této věci. Pokud došlo ze strany premiéra, vlády anebo BIS k pochybením, musí z toho být vyvozeny odpovídající závěry.

24.8.2021

Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov!

Rozhodně doporučuji občanům přečíst si program hnutí SPD pro sněmovní volby 2021.

Předsednictvo hnutí SPD, jeho poslanci a celá řada odborníků z praxe se s velkou intenzitou a úsilím podíleli na tvorbě programu pro volby do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října tohoto roku. Už z úvodního motta programu: „Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov“, je zcela zřejmé, na koho tento program cílí a pro koho je určen. Doporučuji proto všem slušným lidem, aby si našli čas a program si podrobně prostudovali, neboť autoři při jeho zpracování mysleli právě na ně. Dovolím si Vám některé z programových priorit představit.

V hnutí SPD jsme si vědomi, že většina našich občanů žije v těžkých materiálních podmínkách, které se dále prohloubily v souvislosti s nemocí covid-19. Současná vláda navíc prosadila astronomický vládní deficit státního rozpočtu, a proto bude jednou z našich priorit v následujících letech konsolidace veřejných financí a sociální i ekonomická stabilita České republiky. Ekonomickou stabilitu budeme chtít zajistit cílenou podporou českých firem, investicemi do projektů, které státu přinesou další přímé zdroje mimo daňový systém (např. do energetiky a zemědělství) a také se zaměříme na ochranu ekonomických zájmů země, včetně zajištění energetické a potravinové bezpečnosti.     

Česká republika musí být bezpečným domovem pro své občany. Svoboda musí být nástrojem prosazování spravedlnosti pro každého občana a nesmí být zneužívána k rozkrádání země a jejímu ničení. Koronavirová krize ukázala na rozklad správy státu, na pokračující korupci a rozkrádání naší země. K zabránění výše uvedeného má hnutí SPD jasný protikorupční program, jehož základem je zavedení povinnosti prokázat původ majetku od hranice 20 milionů korun, a to zpětně. Zásadně odmítáme další zvyšovaní daňového zatížení našich občanů, a naopak podporujeme snižování byrokracie a zbytných výdajů státu. Ochrana zdraví občanů nesmí být záminkou pro likvidaci svobody, porušování ústavy a zavádění pandemické tyranie.

Hnutí SPD by rádo priority uvedené ve svém volebním programu dotáhlo do zdárného konce, ale k tomu musí být splněna zásadní podmínka, kterou je to, že naše hnutí bude součástí příští vlády. Proto apeluji na občany – voliče, aby si prostudovali náš volební program a pokud s ním souhlasí, ať podpoří svými hlasy hnutí SPD v podzimních volbách.

20.8.2021

Nechceme v naší republice žádné imigranty a propagátory islámské ideologie!

Počty zadržených imigrantů nelegálně přecházejících přes naši republiku stále rostou. Policejní statistiky uvádějí, že výrazně stoupají zjištěné případy zadržených imigrantů našimi celníky a policisty v tomto roce. K poslednímu většímu záchytu došlo minulý čtvrtek v Praze, kdy policie zadržela tři desítky imigrantů ze Sýrie převážené v dodávce po D1 směrem na Prahu.

Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na vládu, potažmo na ministra vnitra, k rychlému přijetí systémového řešení k ochraně a střežení našich státních hranic s tím, aby byl co nejvíce znemožněn vstup nelegálním imigrantům na území České republiky. Vycházíme přitom ze zveřejněných statistik cizinecké police, které uvádějí počty zadržených imigrantů v rámci nelegální tranzitní migrace v ČR. V roce 2018 jich bylo 191, v roce 2019 stoupl počet na 266. V roce 2020 už zaznamenán téměř dvojnásobný nárůst, když bylo zadrženo 486 imigrantů a za první půl rok tohoto roku se jednalo už o 515 zadržených imigrantů, kteří bez povolení neoprávněně vstoupili na území naší republiky. Jednalo se převážně o Afgánce, Maročany a Syřany. Toto jejich nezákonné jednání jim usnadňuje i to, že naše hraniční přechody jsou ze strany Policie České republiky kontrolovány jen namátkově formou bezpečnostních akcí. Počty imigrantů využívající nelegální tranzit přes Českou republiku budou stále stoupat, dokud Policie České republiky nepřijme razantnější opatření spočívající v ochraně našich státních hranic, potažmo hraničních přechodů. Toto naše tvrzení potvrzuje záchyt z minulého týdne.

Policisté chtěli bílou dodávku s německou značkou zastavit k běžné kontrole ve 4 hodiny ráno na čtvrtém kilometru D1 ve směru na Prahu, řidič ale nezastavil a naopak začal ujíždět. Do jeho pronásledování se zapojilo několik policejních hlídek včetně pohotovostní motorizované jednotky. Dodávka projela ze středních Čech po D1 přes ulici 5. května a Nuselský most dál do Argentinské ulice v Holešovicích, kde havarovala. Řidič z vozu utekl společně se skupinou imigrantů. Policistům se pak i za pomoci nasazení policejního vrtulníku podařilo zadržet 29 lidí převážně ze Sýrie, včetně řidiče dodávky, se kterým policisté zahájili trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Zadržené imigranty si převzali k dalším úkonům policisté z cizinecké policie.

Hnutí SPD vyzývá vládu, aby se začala touto situací vážně zabývat. Dá se předpokládat, že se budou počty imigrantů mířících nelegálně do Evropy zvyšovat, a to i v důsledku aktuální situace v Afganistánu. Nechceme v naší republice žádné imigranty a propagátory islámské ideologie.

18.8.2021

Hnutí SPD plní svůj program a drží slovo!

Volební program hnutí SPD cílí na zajištění dlouhodobé prosperity pro naše slušné a pracující občany.

Už za necelé dva měsíce proběhnou velmi důležité volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Občané tak zvolí 200 poslanců, kteří budou schvalovat novou vládu a po dobu dalších čtyř let předkládat a schvalovat důležité zákony naší republiky. Celkem bude usilovat o hlasy voličů v České republice 22 politických uskupení, které budou chtít prosazovat priority, které vycházejí z jejich programů.  

Hnutí SPD chce v nadcházejících podzimních parlamentních volbách dosáhnout ještě lepších výsledků než při volbách před čtyřmi lety, kdy jsme díky voličům získali celkem 22 poslaneckých křesel z celkových 200, ale protože jsme nebyli součástí vládní koalice, tak se nám hůře dařilo prosazovat priority vycházející z našeho programu. Naši poslanci zpracovali za toto končící volební období 52 návrhů zákonů či jejich novel a 130 pozměňovacích návrhů k zákonům. Řadu návrhů se nám podařilo i prosadit, takže byla naše práce ve Sněmovně rozhodně vidět. Vše bylo v souladu s naším programem a v zájmu našich slušných občanů, mezi které patří pracující, děti, senioři, zdravotně postižení občané a všichni, kteří si z důvodu své indispozice zasluhují pomoc státu.

Program hnutí SPD pro volby do Poslanecké sněmovny 2021 „Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov“ rozpracovává 13 kapitol důležitých pro zajištění chodu naší republiky. Jsme vlastenecké hnutí, které dnes jako jediná politická parlamentní strana prosazuje systémové změny, které by v naší zemi nastolily skutečnou demokracii bez přívlastků. Hájíme odkaz prezidenta Tomáše G. Masaryka a hodnoty, které prosazoval, tedy občanskou i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Vždy budeme bojovat za udržení dědictví našich předků, kteří v minulosti vybojovali naše národní práva. Pánem v naší republice musí být občané a nikoliv samozvané elity.      

Jsme jediná politická parlamentní strana, která hájí základní svobody občanů. Žádáme ústavní právo na nepromlčitelnou spravedlnost nebo právo na skutečnou svobodu projevu a bráníme vlastenecké a národní tradice. Podporujeme přirozené společenské hodnoty, jako je rodina a úcta ke starším spoluobčanům.  Pro nás jsou slušní občané na 1. místě! Souhlasíte-li, prosím podpořte naše kandidáty v podzimních volbách. Děkujeme.

17.8.2021

Požadujeme návrat dětí do škol bez podmínek!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Požadujeme návrat dětí do škol bez podmínek a odmítáme povinné očkování a testování. Vláda nemá řešení a přináší chaos. Dále upozorňujeme, že americké invaze končí jen rozvrácenými zeměmi, statisíci a až miliony mrtvých a vzestupem nenávistného islámu: Irák, Libye, Sýrie a nyní Afghánistán. Odmítáme přijímání afghánských imigrantů. Nechceme platit účty za americké invaze a agrese. Migrace ohrožuje bezpečnost občanů. Vyzýváme vládu, aby zabezpečila naše hranice proti přílivu imigrantů z Afghánistánu!

1. Požadujeme návrat dětí do škol bez podmínek a odmítáme povinné očkování a testování. Vláda nemá řešení a přináší chaos.

14 dnů před zahájením školního roku ředitelé škol stále nevědí, jaká protiepidemická opatření ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (oba za ANO) vyhlásí s účinností od 1. září. Ředitelé škol tak řeší již podruhé dilema, jaké rozvrhy hodin pro jednotlivé třídy a učitele mají připravit a rodiče a žáci jsou opět v nejistotě. Hnutí SPD požaduje návrat všech dětí do škol, a to bez podmínek! Zároveň odmítáme testování a povinné očkování dětí i ostatních občanů. Požadujeme také uznávání protilátek jako dokladu bezinfekčnosti. Plošné zákazy nejsou řešení!

2. Americké invaze končí jen rozvrácenými zeměmi, statisíci a až miliony mrtvých a vzestupem nenávistného islámu: Irák, Libye, Sýrie a nyní Afghánistán...

Chybná strategie Západu v přístupu k řešení situace v Afghánistánu vedla k následnému vojenskému debaklu a rychlému stažení vojsk USA a NATO v polovině letošního roku. Afghánská města a provincie se v podstatě vzdávají bez boje a odporu vůči Tálibánu, přitom byla vojsky USA a NATO vyškolena a vyzbrojena třísettisícová afghánská armáda (od roku 2001 Spojené státy vynaložily na vyzbrojení a výcvik afghánské armády 83 miliard dolarů). Místní vláda nyní s padesátitisícovým Tálibánem vyjednává o předání moci přechodné vládě. Je jasné, že to byla pouze zkorumpovaná, loutková a kolaborantská vláda a že dvacetileté operace vojsk USA a NATO v Afghánistánu byly pouze velmi drahým vojenským dobrodružstvím v celkové výši dva biliony amerických dolarů. Účast Armády ČR byla jen bojem za cizí zájmy. Jen co cizí vojáci odešli, celý režim popadal jako domeček z karet. Místní Tálibán vítají, vládní zástupci se vzdávají nebo utíkají. Vlády ČR od roku 2002, tedy ČSSD, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí ANO, nám lhaly, že se jedná o misi, která se těší podpoře místních vlád a obyvatel. Kdokoliv chtěl v historii ovládnout Afghánistán, tak narazil na tvrdý odpor a Česká republika se vůbec do téhle hry na vyvážení demokracie neměla nechat zatáhnout. Nebojovalo se zde za naše zájmy, ale za zájmy cizích mocností. V hnutí SPD jsme přesvědčeni, že Afghánistán je potřeba přenechat Afgháncům a nevnucovat jim naše anebo jiné způsoby chápání demokracie. V této zemi vládne nenávistné náboženství, tedy islám, korán a právo šaría. Řešení situace v Afghánistánu musí být pouze politické a nikoliv vojenské. Americké invaze končí jen rozvrácenými zeměmi, statisíci a až miliony mrtvých a vzestupem nenávistného islámu: Irák, Libye, Sýrie, Afghánistán...

3. Odmítáme přijímání afghánských imigrantů. Nechceme platit účty za americké invaze a agrese.

Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) se zastává afghánských tlumočníků, kteří pracovali pro naše ministerstvo obrany po dobu našeho působení v Afghánistánu. Tlumočníci, se kterými byly uzavřeny pracovní smlouvy, byli na místní poměry královsky placeni. Takže jsme my pomáhali jim a ne oni nám. Hnutí SPD je toho názoru, že bychom neměli přijmout ani jednoho. Jsou z kulturně totálně odlišného prostředí, které nemá respekt k našim hodnotám, ženám, občanským svobodám atd., a proto by měli zůstat doma. Navíc Afghánistán se v okamžiku rychlého opuštění vojsk USA a NATO nepředal Tálibánu, ale místní vládě. Proti Tálibánu proto mohou bojovat v řadách afghánské armády. Nebudeme platit účty za americké invaze a agrese. Naši občané jsou pro SPD na 1. místě!

4. Migrace ohrožuje bezpečnost občanů. Vyzýváme vládu, aby zabezpečila naše hranice proti přílivu imigrantů z Afghánistánu!

Minulý týden policie v Praze pochytala 29 nelegálních imigrantů, kteří se rozutekli z dodávky, která havarovala po honičce s policií. Podle prvotních zjištění se jedná o Syřany. Je to pouze dalším z důkazů, že Schengen nefunguje a je děravý jako cedník. Těmito způsoby opakovaně dochází k ohrožení bezpečnosti našich občanů a občanů evropských zemí. V souvislosti s aktuálními událostmi v Afghánistánu bude potřeba zároveň také čelit další migrační vlně a zajistit bezpečnost našich občanů. Hnutí SPD je přesvědčeno, že je potřeba obnovit kontrolu našich hranic již při vjezdu do ČR. To policie pod vedením dosavadních prounijních ministrů vnitra od našeho vstupu do Schengenu v roce 2004 neprovádí a zaměřuje se pouze na měření rychlosti vozidel a provádění plateb za použití dálnic. Tímto způsobem se ale pašeráci a ilegální imigranti ničeho bát nemusí. Pokud nepochopí, že tudy cesta nevede, tak to budou zkoušet znovu a znovu. V hnutí SPD říkáme dlouhodobě – nulová tolerance nelegální imigrace! Vyzýváme vládu, aby zabezpečila hranice proti přílivu imigrantů z Afghánistánu!

11.8.2021

Odmítáme dělení společnosti na očkované a neočkované!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že prosazujeme, aby se uznávaly protilátky, a chceme, aby se v září vrátily děti do školy bez podmínek, bez omezení, bez nutnosti očkování, bez povinného testování a bez roušek při výuce. Odmítáme povinné očkování a nátlak vlády na občany. Odmítáme dělení společnosti na očkované a neočkované. Piráti, KDU-ČSL a část ČSSD blokují zákon SPD proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Podporují tak nepřizpůsobivé. Hnutí SPD se podařilo prosadit zvýšení důchodů. Prosazujeme spravedlivý důchod pro pracující občany a zdravotně postižené. Vláda vyhazuje peníze občanů za byrokracii, nepřizpůsobivé, solární barony či politické neziskovky. Přitom v těchto oblastech lze jasně ušetřit. I z opozice se nám v tomto volebním období podařilo podat 52 návrhů zákonů či jejich novel a 130 pozměňovacích návrhů k zákonům. Řadu zákonů se nám podařilo i prosadit. Demoblok politizuje situaci okolo ředitele BIS Michala Koudelky. Ať vláda v souladu se svými pravomocemi navrhne nového ředitele BIS.

1. Prosazujeme, aby se uznávaly protilátky, a chceme, aby se v září vrátily děti do školy bez podmínek, bez omezení, bez nutnosti očkování, bez povinného testování a bez roušek při výuce. Odmítáme dělení společnosti na očkované a neočkované.

Prosazujeme, aby se uznávaly protilátky, a chceme, aby se v září vrátily děti do školy bez podmínek, bez omezení, bez nutnosti očkování, bez povinného testování a bez roušek při výuce. Odmítáme dělení společnosti na očkované a neočkované, jelikož řada občanů se nechce očkovat například ze zdravotních důvodů, nebo z důvodů, že mají protilátky. Ministerstvo zdravotnictví by mělo legislativně upravit opatření v rámci uznávání protilátek proti covidu, jako dokladu bezinfekčnosti i případné třetí dávce očkování, o které se čím dále více spekuluje. Pro širokou veřejnost hladina protilátek v současné době definována není a současná právní úprava tyto skupiny občanů trvale diskriminuje. Přitom se jedná o statisíce občanů, kteří mají dostatek protilátek, protože již covid buďto prodělali, anebo jsou již očkovaní. Navíc podle odborníků těmto osobám by další vakcinace mohla ublížit. Stát by zároveň měl tyto testy na protilátky nejen plně hradit, ale také uznávat. Prosazujeme normální život pro naše děti. Chceme svobodně mluvit, myslet a dýchat.

2. Odmítáme povinné očkování a nátlak vlády na občany.

Hnutí SPD prosazuje konzistentní postoj - kdo se chce očkovat, ať se očkuje, kdo nechce, ať není diskriminován. Pakliže vláda vyžaduje na lidech testy, tak je také musí lidem proplácet. Hnutí SPD zásadně odmítá tlak na povinnou vakcinaci proti covidu, přičemž ministerstvo zdravotnictví řízené ministrem Adamem Vojtěchem (za ANO) nutí občany k vakcinaci různými dárky (například teniskami). Přitom povinné očkování není možné i podle výkladu renomovaných právníků nařídit, kromě určitých vybraných profesí. Zdravotníci například musí být očkovaní proti hepatitidě B, jinak by nemohli povolání lékaře vůbec vykonávat. Hnutí SPD se jasně vymezuje proti povinnému očkování navíc stále ještě tzv. „experimentální vakcínou", tedy vakcínou, u které neproběhl standardní vývoj a standardní schvalovací proces v obvyklé délce 18 měsíců. Hnutí SPD prosazuje dobrovolné očkování bez diskriminace neočkovaných.  

3. Piráti, KDU-ČSL a část ČSSD blokují zákon SPD proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Podporují tak nepřizpůsobivé.

Minulý týden byl opakovaně na pořadu jednání Sněmovny v rámci mimořádné schůze bod k návrhu SPD, kterým je schválení novely zákona o pomoci v hmotné nouzi (ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými). Zákon blokují hlavně Piráti, kteří podporují nepřizpůsobivé, ale s nimi i KDU-ČSL a část ČSSD. Přitom jde o novelu zákona, která umožní úřadům efektivnější kontrolu v oblasti možného zneužívání těchto dávek nepřizpůsobivými a současně povede k významné úspoře veřejných prostředků. Tyto dávky je potřeba omezit výhradně na osoby, které se dočasně ocitly bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat, a těm, kteří objektivně pracovat nemohou. Hnutí SPD bude nadále tento zákon prosazovat. V případě neschválení totiž dojde k situaci, kdy stávající Sněmovna již nestihne tuto pro SPD klíčovou novelu projednat a schválit. Pro SPD je zásadní konec zvýhodňování nepřizpůsobivých občanů a diktátu menšin. Na této mimořádné schůzi ale i díky hlasům poslanců SPD prošlo zvýšení finanční odměny pěstounům, kteří se starají například o zdravotně postižené děti.

4. Hnutí SPD se podařilo prosadit zvýšení důchodů. Prosazujeme spravedlivý důchod pro pracující občany a zdravotně postižené.

Předminulý týden se i díky hlasům SPD podařilo ve Sněmovně zvýšit důchody na rok 2022 a schválit novelu zákona o důchodovém pojištění, která kromě zákonné valorizace zvyšuje důchody navíc o 300 korun (cekem tedy o 750 Kč) plus o 500 korun za každé vychované dítě. Poslanci SPD navíc podpořili návrh, aby po odpracování 20 let nepřetržitě ve složkách Integrovaného záchranného systému (záchranáři, hasiči) měly tyto profese možnost odejít do důchodu až o 5 let dříve. Proti zvýšení důchodů hlasovali poslanci Pirátů, ODS, STAN a TOPO09. Přičemž ODS a STAN chtějí nyní v Senátu, kde mají nejpočetnější kluby, tuto novelu zákona změnit. Pokud se tak stane, potom se vrátí tento zákon v září zpět do Sněmovny a poslanci SPD budou opět hlasovat pro verzi schválenou Sněmovnou. V programu hnutí SPD je jedním z hlavních programových bodů zabezpečení jistoty spravedlivého důchodu pro pracující občany a zdravotně postižené a prosazení dlouhodobě odkládané důchodové reformy.

5. Vláda vyhazuje peníze občanů za byrokracii, nepřizpůsobivé, solární barony, předražené armádní nákupy či politické neziskovky. Přitom v těchto oblastech lze jasně ušetřit.

V červnu tohoto roku dosáhla Vláda ANO a ČSSD doposud nejhoršího schodku státního rozpočtu v novodobé historii, a to ve výši 296 miliard korun. Jenom oproti loňskému roku je to propad o dalších 34 miliard korun. Vláda ANO a ČSSD nepostupuje v rámci výdajů státního rozpočtu s péčí řádného hospodáře a neprovádí potřebné škrty ve zbytných mandatorních a provozních výdajích státu, na které hnutí SPD trvale upozorňuje, přičemž kategoricky odmítáme zvyšování daní. Jsme názoru, že je v první řadě potřeba snížit provozní výdaje ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy, kde neskutečně vzrostla byrokracie. Státní rozpočet je potřeba podrobit rekonstrukci např. v oblastech plateb solárním baronům, předražených armádních nákupů, platbám politickým neziskovkám a zásadně omezit výplaty dávek v hmotné nouzi nepřizpůsobivým. Za necelé dva měsíce jsou volby. Pokud bude hnutí SPD po těchto volbách součástí vládní koalice, prosadíme v tomto duchu i zásadní změny ve struktuře a výdajích státního rozpočtu. Česká republika a slušný a pracující občan na 1. místě!

6. I z opozice se nám v tomto volebním období podařilo podat 52 návrhů zákonů či jejich novel a 130 pozměňovacích návrhů k zákonům. Řadu zákonů se nám podařilo i prosadit.

Sněmovna má ve svém 8. volebním období před svou závěrečnou zářijovou schůzí k projednání více než 550 bodů. Je jasné, že z nich bude projednáno a schváleno pouze minimum. Je to zejména v důsledku skutečnosti, že ve Sněmovně je v současné době devět poslaneckých klubů, přičemž každý z nich si může podle jednacího řádu vzít každý den jednání přestávku ve výši dvou hodin a zároveň vzrostl počet osob s přednostním právem na 36, kteří mohou v podstatě kdykoliv vystupovat a řečnit bez omezení doby na vystoupení, a tím pádem mohou obstruovat. Z tohoto pohledu je možné toto volební období považovat podle počtu schválených zákonů a neprojednaných návrhů zákonů, za nejhorší v novodobých dějinách. SPD chce projednávat a schvalovat zákony, aby se našim poctivým a pracujícím občanům žilo lépe. Přestože poslanecký klub SPD je v opozici, podařilo se nám v tomto volebním období podat 52 návrhů zákonů či jejich novel a 130 pozměňovacích návrhů k zákonům a řadu z nich se nám podařilo také zařadit na pořady schůzí. Za všechny jmenujme např. zákon o referendu, zákonná úprava na ochranu svých blízkých a svého majetku s názvem „můj dům, můj hrad", zestátnění exekutorů a pomoc lidem v dluhových pastech, přímá volba a odvolatelnost politiků a jejich hmotná odpovědnost, minimální důstojný důchod na úrovni minimální mzdy (cca 15 tisíc korun), zrušení poplatků OSA pro všechny provozovny, pro které není pouštění hudby primárním výdělkem, ukončení lichvy (zastropování RPSN u půjček) atd. Některé další zákony se nám podařilo schválit a již platí, např. paušální daň pro živnostníky, která zlevnila a zjednodušila živnostenské podnikání, zrušení daně z nabytí nemovitostí, zvýšení přídavků na děti o 5 tisíc ročně pro pracující rodiče, zpřísnění finančních sankcí za týrání zvířat atd. Všechny zákony budou poslanci SPD nadále prosazovat i v následujícím 9. volebním období.

7. Demoblok politizuje situaci okolo ředitele BIS Michala Koudelky. Ať vláda navrhne nového ředitele BIS.

Na politické a mediální scéně v posledních dnech probíhá finále „dramatu" o post ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS). Mandát současného ředitele BIS Michala Koudelky totiž 15. srpna skončí. Současná Vláda ANO a ČSSD se chová alibisticky, otálela s výběrem dalšího nominanta a nyní svádí odpovědnost na bezpečnostní výbor sněmovny. Jedná se o politizaci celé věci ze strany tzv. demobloku, tedy poslanců ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, kteří iniciovali v této věci na pátek 13. srpna svolání mimořádné schůze Sněmovny, kde by se tato problematika měla projednávat. Přitom se jedná výhradně o situaci, kdy ředitel jednoho úřadu státní správy buďto zůstane ve funkci, nebo bude nahrazen někým jiným. Hnutí SPD je přesvědčeno, že premiér a vláda ANO a ČSSD by v této věci měla urychleně jednat a neprodleně navrhnout nového ředitele BIS, kterého by měla následně projednat v bezpečnostním výboru sněmovny a následně jej jmenovat. Potom je mimořádná schůze k tomuto bodu plánovaná na 13. srpna zcela zbytečná. Je potřeba schvalovat zákony pro lidi, a nikoliv aby se Sněmovna zabývala věcí, která je v gesci Vlády ČR.

10.8.2021        

Boj za ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými nevzdáme!

Piráti, KDU-ČSL a ČSSD brání ve Sněmovně projednání novely zákona zamezující zneužívání výplat dávek v hmotné nouzi nepřizpůsobivými.

V pátek proběhla další mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, v rámci níž bylo dokončeno projednání novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Projednání novely zákona z dílny hnutí SPD o pomoci v hmotné nouzi, ve třetím čtení, opět kvůli obstrukcím pirátských poslanců nebylo z časových důvodů dokončeno.

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, kterou předložilo hnutí SPD ve Sněmovně už v listopadu roku 2019, stále neprošla závěrečným třetím čtením, neboť stejně jako na předchozí mimořádné schůzi se nedokončilo projednání ve třetím čtení. Piráti opět zabránili poslednímu závěrečnému hlasování, čímž dali jasně najevo, že podporují nepřizpůsobivé osoby a všechny ty, kteří systém sociálních dávek neoprávněně zneužívají, a to hlavně na úkor slušných lidí. Tento návrh z dílny SPD by měl vést k ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, a díky tomuto návrhu by stát získal další finance na podporu lidí, kteří jsou v nouzi a nedostali se tam vlastní vinou. Patří sem i ti, kteří se podílí na řádné výchově dětí, ohrožené skupiny seniorů, i zdravotně postižení lidé. Tyto všechny skupiny občanů si zaslouží pomoc státu, aby mohli vést plnohodnotný život.

Hnutí SPD svůj boj o spravedlivé rozdělování sociálních dávek nevzdává a ještě v srpnu se pokusíme svolat k projednání novely zákona o pomoci v hmotné nouzi mimořádnou schůzi, potřebný počet podpisů poslanců již máme. Bude to ale těžké, protože cílem Pirátů je zablokování projednání novely do říjnových voleb. Všichni naši slušní a pracující lidé tak budou doplácet na ty, kteří vědomě v důsledku svého podvodného jednání zneužívají výplatu sociálních dávek pomoci v hmotné nouzi.

Poslanci hnutí SPD také podpořili novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, neboť chceme zajistit standardní fungování pěstounské péče, spočívající v celodenní péči o osamělé, ohrožené a v některých případech i zdravotně postižené děti. Podařilo se nám prosadit navýšení měsíčních finančních odměn pro pěstouny spolu se zajištěnou valorizací. Výše odměn pěstounů bude nově záviset vedle minimální mzdy na počtu dětí, o něž pečují, a na jejich zdravotním stavu. V případě postižených dětí budou odměny vyšší. Zvýší se také státní příspěvky na dítě pro klokánky a podobné azylové domy.

Prosazujeme politiku ku prospěchu slušných, pracujících a všech dalších osob, kteří si pomoc státu skutečně zaslouží, jako např. děti, senioři a zdravotně postižení. Pro nás jsou tito občané vždy na prvním místě. To vše dokladujeme ve svém programu pro nadcházející říjnové volby do Poslanecké sněmovny (program dostupný na webových stránkách www.spd.cz). Pokud s námi souhlasíte, volte hnutí SPD!

6.8.2021

Nekompromisně odmítáme přijímání nelegálních imigrantů na území ČR!

Vlna příchozích imigrantů, kteří se různými cestami za pomoci převaděčských gangů chtějí dostat do Evropy, nepolevuje a jejich počty jsou například v porovnání s loňským rokem vyšší.

Nic na tomto faktu nemění ani různá zpřísněná opatření ze strany evropských států, zaměřená na potlačení nelegální imigrace. Hnutí SPD odmítá imigrační politiku a cíle EU, což deklaruje ve svém programu. Zcela jasně a nekompromisně odmítáme přijímání nelegálních imigrantů na území České republiky, čímž jasně dáváme najevo, že říkáme NE islamizaci. Nechceme dopustit v naší zemi takový stav, jaký je v důsledku pokračující nelegální imigrace v mnoha evropských zemích.

Do Británie se přes kanál La Manche už letos pokusilo dostat nelegálně více imigrantů než za celý loňský rok. Vyplývá to z údajů agentury PA. Britská ministryně vnitra Priti Patelová uvedla, že britský parlament už začal projednávat rozsáhlé reformy azylového systému, které mají nelegální imigraci ztížit. Dle Patelové jsou imigranti odkázáni jako jinde na světě na pašeráky, kterým navíc do karet hraje příznivé počasí, a navíc letos změnili svou taktiku. Dříve se mnohem více zaměřovali na Calais, nyní ale dochází k rozptýlení skupin imigrantů po celém francouzském pobřeží, kam se imigranti dostávají ze sousedních států. Francie se pro ně stává rychlou tranzitní zemí, ze které je to k anglickým břehům nejblíže. Více jak 60 procent jich přichází do Francie z Belgie.

Stále pokračuje i vlna imigrantů z Maroka do Španělska, která nově zesílila v polovině května tohoto roku, kdy do Ceuty (druhé španělské enklávy na severu Afriky), dorazilo více než 10 tisíc imigrantů, nejčastěji mladých nebo nezletilých Maročanů. Tehdejší přistěhovaleckou vlnu umožnilo omezení kontrol marockých pohraničníků. O silném náporu imigrantů hovoří i italské úřady, podle nichž letos do země doplulo už skoro 25 tisíc lidí, loni to ve stejném období bylo něco přes 10 tisíc. Jen na italský ostrov Lampedusa dorazily od začátku července dle agentury APA skoro tři tisíce osob a středisko pro imigranty na ostrově s kapacitou pro 250 osob je prakticky neustále několikanásobně přeplněné.

Hnutí SPD dlouhodobě říká stop imigrantům, což deklaruje i v programu pro volby do Poslanecké sněmovny 2021. Program s názvem: „Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov“ je všem dostupný na webových stránkách hnutí SPD - www.spd.cz.

5.8.2021

Podpořte petici za zachování české koruny!

Hnutí SPD odmítá přijetí eura v České republice, a proto zpracovalo petici za zachování české koruny jako měnové jednotky České republiky.

V případě, že ve volbách uspějí koalice Piráti – STAN, SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), ČSSD a Přísaha Roberta Šlachty, tak zcela reálně hrozí přijetí eura v ČR, jelikož tyto strany plně programově podporují politiku Evropské unie.

Vlastní text petice:

„My, níže podepsaní občané nesouhlasíme se zavedením EURA v České republice a žádáme zachování české koruny jako měnové jednotky České republiky. Žádáme Vládu ČR, aby vyhlásila celostátní referendum o zachování české koruny jako měnové jednotky České republiky. Na důkaz své vůle přikládáme svůj vlastnoruční podpis.“

Tato petice je k dispozici na webových stránkách www.spd.cz a na petičních stáncích hnutí SPD po celé České republice.

4.8.2021

I díky hlasům poslanců SPD se budou v roce 2022 zvyšovat důchody!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že i díky hlasům poslanců SPD se budou zvyšovat důchody. Sněmovna odsouhlasila návrh SPD na zvýšení podpory zdravotně postiženým lidem. Piráti blokují ve Sněmovně návrh SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Vláda ANO a ČSSD udělením placeného volna pouze pro očkované státní úředníky jedná diskriminačně. Příliš mnoho vakcín z EU a náklady na polní nemocnici v Letňanech byly plýtváním peněz daňových poplatníků. Hnutí SPD podpořilo odškodnění občanům a dotčeným obcím za škody způsobené výbuchy ve Vrběticích, za které nese vinu stát. Gratulujeme našim sportovcům na olympijských hrách v Tokiu a odsuzujeme politizaci sportu ze strany Mezinárodního olympijského výboru.  

1. I díky hlasům poslanců SPD se budou v roce 2022 zvyšovat důchody.

Minulý týden se i díky hlasům SPD podařilo zvýšit od roku 2022 důchody celkem v průměru o 750 korun (tzn. kromě zákonně valorizace 450 korun ještě navíc o částku 300 korun) plus za každé vychované dítě bude náležet rodiči částka 500 korun (tzv. výchovné). Podpořili jsme také návrh, aby po odpracování 20 let nepřetržitě ve složkách Integrovaného záchranného systému (záchranáři, hasiči) měly tyto profese možnost odejít do důchodu až o 5 let dříve. Zvýšení důchodů ve Sněmovně nepodpořili poslanci ODS, Pirátů, TOP 09 a STAN. V programu hnutí SPD pro blížící se podzimní volby je jedním z hlavních bodů zabezpečení jistoty spravedlivého důchodu pro pracující občany a zdravotně postižené a prosazení dlouhodobě odkládané důchodové reformy.

2. Sněmovna odsouhlasila návrh SPD na zvýšení finanční podpory zdravotně postiženým lidem.

Sněmovna minulý týden schválila návrh zákona skupiny poslanců včetně SPD, který se týká zvýšení příspěvků na péči pro lidi se zdravotním postižením, kteří využívají pobytové sociální služby. Částky nyní budou mít stejné, jaké mají zdravotně postižení lidé žijící doma. Hnutí SPD dlouhodobě bojuje za zlepšení podmínek pro zdravotně postižené občany.

3. Piráti nadále blokují ve Sněmovně návrh SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými.

Tento týden je na pořadu jednání Sněmovny další mimořádná schůze. Pro hnutí SPD je zásadní věcí schválení novely zákona SPD o pomoci v hmotné nouzi (ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými). Proti schválení však trvale obstruují zejména Piráti, kteří navíc šíří o SPD lži, jako např. že tento zákon se bude týkat seniorů, dlouhodobě nemocných a osob s duševním onemocněním. Není to pravda! Jde o novelu zákona, která umožní úřadům efektivnější kontrolu v oblasti možného zneužívání těchto dávek nepřizpůsobivými a současně povede k významné úspoře veřejných prostředků. Tyto dávky je potřeba omezit výhradně na osoby, které se dočasně ocitly bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat a těm, kteří objektivně pracovat nemohou. Slušný a pracující občan je pro SPD na 1. místě!

4. Vláda udělením placeného volna pouze pro očkované státní zaměstnance jedná diskriminačně.

Chaotická vládní opatření pokračují. Vláda ANO a ČSSD minulý týden oznámila, že pouze státní úředníci, kteří jsou očkovaní proti covidu-19 od 1. ledna letošního roku, dostanou dva dny placeného volna navíc. Zároveň vláda vyzvala kraje a samosprávy, aby i oni motivovali lidi k očkování. Pakliže vláda nabízí dva dny placené dovolené navíc, měli by tuto nabídku dostat všichni zaměstnanci jak ve státní, tak i v soukromé sféře, nikoli pouze státní úředníci. Pokud by ale vyslyšely premiérovu výzvu také firmy a podniky soukromé sféry, přijde česká ekonomika o zhruba 21 miliard korun, samozřejmě z peněz daňových poplatníků. Hnutí SPD považuje tento krok ze strany vlády za jednoznačně diskriminační a odmítá tyto způsoby, které nutí naše občany k vakcinaci. Vše musí být na základě dobrovolnosti a bez dalších zbytečných výdajů státu, které by bylo možné dát potřebným, tedy důchodcům a slušným a pracujícím lidem.

5. Příliš mnoho vakcín z EU a náklady na polní nemocnici v pražských Letňanech byly plýtváním peněz daňových poplatníků.

Ministerstvo zdravotnictví řízené Adamem Vojtěchem (za ANO) minulý týden zaplatilo 88 miliónů korun soukromé firmě za pronájem objektů určených k aktivaci polní nemocnice v pražských Letňanech, ve které v průběhu pandemie nikdo neležel. Přitom bylo možné využít zdarma nabídku objektů pražské O2 arény. To ale vláda tehdy odmítla. Vláda ANO a ČSSD navíc nyní rozdává státům vakcíny schválené EU, které má Česká republika navíc a které u nás nikdo nechce. Na plánované proočkovaní 70% populace bylo potřeba 14 miliónů dávek, ale přitom jich vláda objednala 24 miliónů v průměru za 390,-/ks v celkové hodnotě 9,4 miliardy korun. Vláda ANO a ČSSD nepostupovala v průběhu pandemie hospodárně, což potvrdil svými nálezy opakovaně i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). V průběhu nouzového stavu a pandemické pohotovosti navíc vláda přijímala a dále přijímá chaotická protiprávní opatření, která Nejvyšší správní soud již ve 25 případech zrušil jako protizákonná. Hrozí tak miliardové žaloby na stát. Hnutí SPD požaduje důsledné prošetření všech nákupů zdravotnického materiálu, který byl v této souvislosti nakoupen, a zároveň požadujeme zrušení pandemické pohotovosti. Plošné nošení respirátorů postrádá jakýkoliv význam, zvláště v létě. Vláda nijak toto nařízení nezdůvodnila a nadále se odborně ztrapňuje. Lidi udržuje ve strachu a nadále poškozuje svými nařízeními jejich zdraví. To SPD odmítá!

6. Hnutí SPD podpořilo odškodnění za výbuchy ve Vrběticích, za které nese vinu stát.

Hnutí SPD podpořilo minulý týden ve Sněmovně ve zrychleném režimu návrh na odškodnění zhruba 660 milionů korun za škody po výbuchu dvou muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Peníze by se měly rozdělit mezi Zlínský kraj a obce Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele. Učinili jsme tak proto, že jsme přesvědčeni, že vinu za výbuchy nese v první řadě stát, který dostatečně nezabezpečil kontrolu nad skladováním a manipulací s výbušným materiálem v areálu tohoto muničního skladu bez ohledu na skutečnost, že vyšetřování příčin obou výbuchů stále pokračuje a dílčí závěry vyšetřování jsou zatím pouze ve fázi důvodných podezření a nikoliv přímých důkazů, kdo výbuchy zapříčinil.

7. Gratulujeme našim sportovcům na olympijských hrách v Tokiu a odsuzujeme politizaci sportu ze strany Mezinárodního olympijského výboru.

Hnutí SPD gratuluje k dosaženým fenomenálním výsledkům našich sportovců na probíhajících olympijských hrách (OH) v Tokiu. Oproti nedávnému fotbalovému Euru ale ani OH tlaku na politizaci v progresívním stylu nakonec neodolaly. Do Tokia platilo, že politické protesty byly na sportovištích i stupních vítězů zakázány, protože se mělo za to, že politika v žádném případě do sportu nepatří. Letos ale Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ustoupil módě ve stylu kampaně Black Lives Matter, podle níž sportovci před utkáními na znamení odporu k rasismu kolektivně pokleknou. To by podle dosud platných pravidel nebylo možné, ale MOV v červenci oznámil, že podobná gesta budou nakonec povolená, i když jen před začátkem utkání, po cestě ze šatny nebo při představování sportovců. Hnutí SPD s těmito projevy a politizací sportu nesouhlasí. Sportovci suverénního a hrdého státu nemají žádný důvod před někým poklekávat! Za SPD říkáme, že my před nikým NEPOKLEKNEM!

3.8.2021

Podpořili jsme navýšení důchodů, odškodnění za Vrbětice i příspěvek na péči!

Minulý pátek proběhla mimořádná schůze Sněmovny, v rámci které byly projednány tři body programu. Novela zákona o důchodovém pojištění, o sociálních službách a o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí ve Vrběticích.

Hnutí SPD v zastoupení svých poslanců podpořilo dodatečné zvýšení důchodů o 300 korun od ledna příštího roku nad zákonnou valorizaci a příspěvek 500 korun za každé vychované dítě, který bude vyplácen od roku 2023. Novelu nepodpořili poslanci ODS, Pirátů, TOP 09 a STAN. Naše hnutí dlouhodobě prosazuje výrazné, spravedlivé a sociálně citlivé zvyšování důchodů, a to důchodů všech typů, jak starobních, tak invalidních a pozůstalostních. Domníváme se, že zákonná podoba valorizace je v této oblasti nastavena zcela diskriminačním způsobem a trvale znevýhodňuje občany s nejnižšími důchody. Skutečně systémovým a efektivním řešením obtížné situace nízkopříjmových důchodů je zavedení minimálního důchodu, což naše hnutí dlouhodobě prosazuje, a příslušný návrh zákona jsme podali již před dvěma roky. Tento minimální důchod by se měl pohybovat zhruba právě na úrovni 15.000, měl by být pravidelně zvyšován dle vývoje inflace a průměrných mezd a měli by na něj nárok všichni občané, kteří splnili zákonné podmínky pro vznik nároku na důchod. Od této částky by byla celková výše důchodů vypočítána individuálně a přihlíženo na zásluhovost.

Naši poslanci též podpořili, že obce v okolí Vrbětic na Zlínsku, jejich obyvatelé i Zlínský kraj by si mohli za výbuchy munice z roku 2014 rozdělit celkové odškodnění téměř 700 milionů korun. Schválený zákon počítá kvůli omezením po výbuchu dvou muničních skladů s odškodněním, které by bylo rozděleno mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipovou, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele. Mezi obyvatele by stát mohl rozdělit podle odhadů kolem 291 milionů korun. Podmínkou by bylo trvalé bydliště v některé z obcí, lidé by o peníze žádali Ministerstvo vnitra. Odškodnění by podle předlohy nepodléhalo zdanění. Zároveň by lidé ztratili nárok na případné další náhrady škody podle jiných právních předpisů.

Všichni poslanci za hnutí SPD podpořili též zvýšení některých příspěvků na péči pro postižené osoby, které využívají pobytové sociální služby. Částky by měly být podle poslanecké novely o sociálních službách stejné, jaké dostávají postižení lidé, kteří žijí doma. Navrhovaná změna se týká postižených osob ve dvou nejvyšších stupních závislosti na pomoci druhých. U nich závisí výše příspěvku, na rozdíl od obyvatel s lehčími postiženími, na tom, zda žijí v zařízeních sociálních služeb nebo doma. Příspěvky na péči pobírá v současnosti podle důvodové zprávy kolem 360.000 lidí. V sociálních zařízeních pobývá kolem 40.000 lidí ve dvou nejvyšších stupních závislosti na pomoci druhých. Cílem návrhu novely zákona, kterého bylo SPD spolupředkladatelem, je odstranění prvků diskriminace.

Hnutí SPD aktivně prosazuje politiku pro slušné a pracující občany, kteří jsou pro nás vždy na prvním místě.

30.7.2021

Potvrdilo se, že Piráti podporují zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými!

Novela zákona z dílny SPD o pomoci v hmotné nouzi nebyla ve středu ve Sněmovně při mimořádné schůzi opět dokončena. V závěrečném třetím čtení se mělo hlasovat o pozměňujících návrzích.

Velmi nás mrzí, že se námi předložený zákon nepodařilo dotáhnout do zdárného konce. Už úvodní hlasování o schvalování programu schůze se muselo opakovat, neboť většina poslanců ze sluníčkářských stran nechtěla tuto naši novelu zákona vůbec projednávat. Následně se čekalo na účast alespoň jednoho ministra ze současné vlády; např. ministři za ČSSD necítili potřebu se projednávání zákona zúčastnit. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek si dokonce vynutil hlasování o přerušení této mimořádné schůzi PS do 30. srpna tohoto roku (k čemuž nedošlo).

Začalo vlastní projednávání, kde v rámci všeobecné rozpravy vystoupilo několik poslanců, převážně z České pirátské strany (Piráti), a ve vystoupení útočili proti projednávanému návrhu novely zákona o pomoci v hmotné nouzi. Několikrát také navrhli přerušení projednávání uvedeného zákona. Nakonec vše dopadlo tak, že se zákon nepodařilo projednat. Zástupci Pirátů, STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 nakonec prosadili zablokování projednávání tohoto zákona a trvali na ukončení jednání této mimořádné schůze, když zavetovali návrh, aby mohlo proběhnout třetí čtení i po 14. hodině, čímž dali jasně najevo, že jim zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými nevadí. 

Hnutí SPD zpracováním této novely zákona o pomoci v hmotné nouzi chce zabránit zneužívání sociálních dávek osobami, které by neměly  za standardního posuzování na tyto sociální dávky nárok, což se bohužel u nás běžně děje. V hnutí SPD prosazujeme více peněz pro slušné a pracující občany a ne těm, kteří úmyslně parazitují na nelegálně vyplácených sociálních dávkách.

Souhlasíte-li s námi, podpořte naše kandidáty v říjnových parlamentních volbách. Čím více budeme mít poslanců, tím snáze se nám bude prosazovat náš program a novely zákonů v Poslanecké sněmovně.

28.7.2021

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje právo na sebeobranu a legální držení zbraně.

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že vystupování škol jako propagátorů očkování malých dětí je nepřijatelné. Vláda chce darovat do zahraničí statisíce přebytečných vakcín. Podle plánu EU nebudou od roku 2035 spalovací motory v autech. Hnutí SPD bude iniciovat svolání mimořádné schůze Sněmovny, jelikož ministerstvo zdravotnictví nehodlá respektovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ohledně uznávání protilátek po prodělání onemocnění covid-19. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje právo na sebeobranu a legální držení zbraně. Vyjadřujeme podporu Polsku a Maďarsku, které čelí účelovému obvinění ze strany EU z porušování práv sexuálních menšin. Dohoda USA a Německa, že USA ukončí sankce na plynovod Nord Stream2 ukazuje trapnost české zahraniční politiky a politiky představitelů takzvaného demobloku. Tento týden jsou na pořadu jednání Sněmovny tři mimořádně schůze, kde jsou poslanci SPD předkladateli či spolupředkladateli důležitých zákonů – o ukončení zneužívání dávek tzv. nepřizpůsobivými, o zvýšení důchodů a o zlepšení čerpání příspěvku na péči.

1. Vystupování škol jako propagátorů očkování malých dětí je nepřijatelné.

Některé školy se rozhodly školákům a rodičům poslat dopis s tím, že jim nabízejí, že jejich děti naočkují hromadně před začátkem školního roku. Hnutí SPD považuje otázku očkování dětí za věc rodičů a lékařů. Školy by se měly věnovat hlavně dohnání zameškaného učiva z minulého školního roku. Vystupování škol jako propagátorů očkování malých dětí je nepřijatelné.

2. Vláda chce darovat do zahraničí statisíce přebytečných vakcín.

Vláda chce darovat do zahraničí statisíce přebytečných vakcín. Je to řešení z nouze a bohužel se opakují pochybení – nejprve je vakcín nedostatek kvůli zanedbání objednávek a teď je jich zase kvůli chybné analýze vlády přebytek a stojí to státní rozpočet peníze navíc. Podle názoru SPD musí zůstat očkování dobrovolné – kdo se chce očkovat, ať se očkuje, kdo nechce, ať není diskriminován.

3. Podle plánu EU nebudou od roku 2035 spalovací motory v autech.

Podle plánu EU nebudou od roku 2035 spalovací motory v autech. Je to šílený nápad EU a oznámení lidem, že tzv. elektroauta budou drahá a nebudou pro každého. Tzv. Green Deal, neboli Zelený úděl EU, je marnivý bláznivý nápad EU, který bude stát miliardy korun, a může poškodit český průmysl a hospodářství a bude mít negativní vliv na každého občana. 

4. Hnutí SPD bude iniciovat svolání mimořádné schůze Sněmovny, jelikož ministerstvo zdravotnictví nehodlá respektovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ohledně uznávání protilátek po prodělání onemocnění covid-19.

Hnutí SPD bude iniciovat svolání mimořádné schůze Sněmovny. Považujeme za skandální prohlášení ministerstva zdravotnictví v čele s Adamem Vojtěchem (za ANO), podle kterého nehodlá respektovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ohledně uznávání protilátek získaných po prodělání onemocnění covid-19. Jedná se ze strany ministra zdravotnictví o jednání, které je v přímém rozporu s principy právního státu. Z tohoto důvodu bude hnutí SPD iniciovat svolání mimořádné schůze Sněmovny a již jsme oslovili některé jiné poslanecké kluby s žádostí o připodepsání našeho podpisového archu, jelikož je zapotřebí 40 podpisů poslanců. Poslanecký klub SPD disponuje 19 poslanci.

5. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje právo na sebeobranu a na legální držení zbraně.

Senát minulý týden konečně schválil novelu Ústavy, kterou již předtím schválila Sněmovna, která zakotvuje právo na sebeobranu a právo na držení zbraně. SPD dlouhodobě prosazovalo toto ústavní zakotvení práva bránit se legálně drženou zbraní a také se tomu dlouhodobě ve Sněmovně věnujeme. Přijatá novela Ústavy zvyšuje právo legálních držitelů zbraní při ochraně života svého a svých blízkých, jejich zdraví a majetku. EU se dlouhodobě snaží omezovat práva legálních držitelů zbraní a různým způsobem se snaží ztěžovat podmínky. Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby úředníci v Bruselu vytvářeli další byrokratická omezení pro slušné lidi. Slušný člověk má právo se bránit a musí být na prvním místě – gauner a kriminálník nesmí být ve výhodě.

6. Hnutí SPD vyjadřuje podporu Polsku a Maďarsku, které čelí účelovému obvinění ze strany EU z porušování práv sexuálních menšin.

Evropská komise předminulý týden zahájila řízení s Maďarskem a Polskem kvůli obavám z porušování práv sexuálních menšin (LGBT) v obou zemích. Zatímco v maďarském případě je důvodem zejména nový zákon zakazující ve školách propagaci homosexualismu, u Polska jsou podle komise problémem zóny bez LGBT ideologie, které vyhlásily desítky polských měst. Je neslýchané, do čeho všeho nevolení elitáři z EU zasahují svými rozhodnutími a vyjádřeními. Brusel se nemá co vměšovat do záležitostí, které spadají do kompetence členských států. Hnutí SPD v tomto vyjadřuje jednoznačnou podporu našich polských a maďarských přátel v souboji s neslýchaným bruselským útlakem! Podporujeme spolupráci v rámci států V4 a zároveň prosazujeme referendum o vystoupení z EU.

7. Dohoda USA a Německa, že USA ukončí sankce na plynovod Nord Stream2 ukazuje trapnost české zahraniční politiky a politiky představitelů takzvaného demobloku.

Evropa a Česká republika bude pokračovat v závislosti na ruském plynu. Rozdíl bude v tom, že nyní bude jeho distributorem Německo. Jako naprosto směšné se ukazují obavy z energetické závislosti na Rusku. Je to prostě realita, se kterou Německo pracuje a úspěšně těží z naší hlouposti a zničení vztahů s Ruskem a Čínou. Německo je dnes klíčový spojenec Ruska v Evropě a Česká republika se propadla mezi země, které Rusko již nevnímá jako partnera. Radovat se mohou jen rusofobní hlupáci. USA ustoupily od sankcí a uzavřely s Ruskem dohodu na dodávky ruských raketových motorů pro svůj vesmírný program. Ani soupeření nebrání pragmatické dohodě, když jde o zájem USA. Je nutné tvořit nezávislou českou zahraniční politiku a nedělat užitečné idioty.

8. Tento týden jsou na pořadu jednání Sněmovny tři mimořádné schůze, kde jsou poslanci SPD předkladateli či spolupředkladateli důležitých zákonů – o ukončení zneužívání dávek tzv. nepřizpůsobivými, o zvýšení důchodů a o zlepšení čerpání příspěvku na péči.

Tento týden jsou na pořadu jednání Sněmovny tři mimořádné schůze. Pro hnutí SPD jsou zásadní body, které se týkají zákona o pomoci v hmotné nouzi (ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými), zákona o důchodovém pojištění (zvýšení důchodů) a zákona o sociálních službách (zlepšení příspěvku na péči). Ve všech těchto případech jsou poslanci SPD buďto přímo předkladateli anebo spolupředkladateli.

Zákon o hmotné nouzi: K novele zákona o hmotné nouzi, z pera našich poslanců, vláda ANO a ČSSD zaujala neutrální stanovisko. Přitom současné legislativní nastavení v oblasti neadresných dávek pomoci v hmotné nouzi (dávky sociální pomoci) umožňuje jejich zneužívání, jednak v důsledku podvodného jednání žadatelů o ně, a též i z důvodů mnoha mezer a nejasností v předmětném zákoně. Proto hnutí SPD navrhuje v této novele několik změn, které by umožnily úřadům efektivnější kontrolu v oblasti možného zneužívání těchto dávek a současně by vedly k významné úspoře veřejných prostředků. Tyto dávky je potřeba omezit pouze na osoby, které se dočasně ocitly bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat.

Zákon o důchodovém pojištění: K novele zákona o důchodovém pojištění hnutí SPD navrhuje, aby při zvýšení důchodů v pravidelném termínu v roce 2022 se k částce zvýšení procentní výměry (cca 750 Kč) přičetla ještě navíc částka 300 Kč. Navíc navrhujeme, aby příjemcům důchodů, jejichž měsíční součet bude po tomto navýšení nižší než 15 000 Kč měsíčně, se přičetla ještě částka 500 Kč. I nadále však zastáváme názor, že výše důchodů by měla být všem důchodcům zvyšována o stejnou částku a nikoliv pouze na základě procentní výměry. Vláda ANO a ČSSD také nebyla za celé své čtyřleté období schopna připravit a schválit dlouhodobě odkládanou, a hlavně potřebnou, důchodovou reformu. V programu hnutí SPD pro blížící se podzimní volby je jedním z hlavních bodů zabezpečení jistoty spravedlivého důchodu pro pracující občany a zdravotně postižené.

Zákon o sociálních službách: K novele zákona o sociálních službách, kde je SPD připodepsáno a ke kterému vláda zaujala neutrální stanovisko. V podstatě se jedná o změnu výše příspěvku na péči, kde se navrhuje zrušení diferenciace částek příspěvku na péči u skupin osob ve stupni závislosti III a IV. Sjednocení částek příspěvku na péči osob ve stupni závislosti III a IV odstraní prvky diskriminace, které ji svým zavedením de facto umožnilo. Navrhuje se tedy zrušení této diferenciace částek příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti III a IV a v důsledku navrhované změny na výši příspěvku zároveň již nebude mít vliv, zda osoba využívá nebo nevyužívá pobytové sociální služby.

Co se týká některých dalších bodů těchto mimořádných schůzí, tedy zákona o dětských skupinách, zákona o nemocenském pojištění, anebo novely zákona o sociálně právní ochraně dětí (tzv. OSPOD), tak všechny tyto tři novely zákonů podpoříme.

27.7.2021

V rámci volební kampaně jsme prezentovali program SPD v Mníšku pod Brdy!

V sobotu 24. července jsme s Tomiem Okamurou a kolegy prezentovali volební program hnutí SPD pro podzimní sněmovní volby v rámci kulturní akce Skalecká pouť 2021 v Mníšku pod Brdy.

Hnutí SPD svou volební kampaň do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky oficiálně představilo za účasti médií 15. července 2021 v Praze na Letenské pláni a v této kampani bude až do voleb aktivně pokračovat. Pro naše občany máme připravenu i celou řadu novinek – viz např. naší vlasteneckou hymnu SPD. Součástí celostátní kampaně je Český jarmark SPD 2021, který se bude průběžně konat ve všech krajských městech a jehož součástí bude prodej potravin za férové ceny od českých zemědělců. Novinkou je také KAMION „SPĎÁK“, který projede všemi kraji napříč celou republikou a zastávky bude mít ve vybraných městech. Občané zde budou mít možnost seznámit se a posedět s našimi kandidáty a diskutovat s nimi o volebním programu SPD. Občerstvení je zajištěno a konkrétní termíny zastávek kamionu budou upřesněny na našich webových stránkách www.spd.cz.

Jako lídr středočeské kandidátky pro nadcházející parlamentní volby a zároveň předseda Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje jsem velmi rád prezentoval, spolu s Tomiem Okamurou a se svým týmem tvořeným dalšími členy našeho regionálního klubu, kteří kandidují v nadcházejících volbách, náš program při setkání s účastníky Skalecké pouti. Na této kulturní akci pořádané městem Mníšek pod Brdy a Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy jsme strávili společně s návštěvníky této akce příjemné sobotní odpoledne.

Především jsme je seznamovali s prioritami, které nabízíme pro naše občany v rámci volebního programu; taktéž jsme předávali občanům propagační předměty našeho hnutí. V programu s názvem „Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov“ myslíme na zajištění potřeb všech našich slušných a pracujících občanů, včetně osob zdravotně hendikepovaných, dětí a seniorů. Ti všichni jsou pro nás na prvním místě. Lidé zde měli i možnost podepsat petici za zachování české koruny jako měnové jednotky České republiky. Zájem občanů zvýšila přítomnost předsedy hnutí SPD a celostátního lídra pro podzimní volby za hnutí SPD Tomia Okamury.

Náš tým hnutí SPD se těší na další setkávání s občany. Pevně doufáme, že všichni lidé, které oslovil náš volební program, přijdou ve dnech 8. a 9. října 2021 k podzimním volbám a odevzdají své hlasy kandidátům hnutí SPD. Děkujeme.

21.7.2021

Chráníme svůj národ a svůj stát!      

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že ve Sněmovně byl definitivně schválen zákon z pera SPD, kterým se zvyšuje přídavek na děti pro pracující rodiče o šest tisíc. Díky hnutí SPD se též podařilo výrazně omezit zisky solárním baronům. Hnutí SPD odmítá, aby občané museli platit předraženou elektřinu! Náš návrh zákona, který by ukončil zneužívání dávek nepřizpůsobivými, blokují především Piráti, KDU-ČSL z koalice SPOLU a ČSSD. Na zahájení volební kampaně, kde byl představen program hnutí, zazpíval Petr Kolář hymnu SPD. Chráníme svůj národ a svůj stát. Hon médií na zpěváka Petra Koláře, který zazpíval hymnu SPD, připomíná praktiky totalitních médií. Vláda vydává nezákonná protiepidemická opatření. Odmítáme diskriminaci neočkovaných a covidovou tyranii! Dostupnost bydlení v ČR je skoro nejhorší v Evropě. Hnutí SPD podporuje levné bydlení. Evropská unie chce zakázat auta na benzin a naftu. Opatření Bruselu zničí naši ekonomiku.

1. Ve Sněmovně byl definitivně schválen zákon z pera SPD, kterým se zvyšuje přídavek na děti pro pracující rodiče o šest tisíc.

Podařilo se, aby byl zvýšen přídavek na dítě pro pracující rodiče, živnostníky, rodiče, kteří pečují o zdravotně postižené děti, anebo pro rodiče, kteří se rekvalifikují a aktivně si hledají práci, na pět set korun měsíčně. Takže pracující rodiče dostanou od teď nově díky SPD o šest tisíc korun ročně navíc. Podařilo se nám reálně splnit další důležitý bod našeho politického programu, a to, že slušní a pracující lidé jsou na prvním místě. V této souvislosti je šokující, jak hlasovala Trikolóra – jejich poslanec Václav Klaus ml. hlasoval proti našemu návrhu. Trikolóra nepodporuje pracující občany.

2. Díky hnutí SPD se podařilo výrazně omezit zisky solárním baronům. Hnutí SPD odmítá, aby občané museli platit předraženou elektřinu!

Solárním elektrárnám uvedeným do provozu v letech 2009 a 2010, to je to nejproblematičtější období, se zvýší solární daň o deset procent a současně se sníží jejich podpora. Mělo by to státu i občanům ušetřit miliardy korun ročně. Hnutí SPD bojuje proti vyplácení nehorázných částek solárním baronům z kapes nás všech. Tento dle našeho názoru obrovský veřejný „tunel" v minulosti prosadily a podpořily ve Sněmovně ČSSD, KDU-ČSL a KSČM. Když vládla ODS, Strana zelených a lidovci, nic s tím neudělali, i když mohli. Kvůli těmto stranám se vytáhly z kapes občanů miliardy. Proslýchalo se, že různí politici měli ze solárních elektráren šílené zisky. Náklady platí občané ve svých složenkách a část dotuje i stát. Hnutí SPD odmítá, aby občané museli platit předraženou elektřinu, a nechceme, aby ji solárním baronům dotoval stát!

3. Náš návrh zákona, který by ukončil zneužívání dávek nepřizpůsobivými, blokují především Piráti, KDU-ČSL z koalice SPOLU a ČSSD.

Ve Sněmovně stále neproběhlo závěrečné hlasování ve 3. čtení o zákonu SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými. Náš návrh zákona blokují především Piráti, KDU-ČSL z koalice SPOLU a ČSSD. Tyto strany fakticky podporují nepřizpůsobivé proti slušným občanům. Podobně jako neomarxisté na Západě v nich vidí nejspíš své voliče. Neoliberální elity na Západě si zase dováží voliče ve formě muslimských a afrických imigrantů. Když tento náš zákon neprojde, pokusíme se ho prosadit v dalším volebním období. Pro SPD je slušný a pracující občan na 1. místě!

4. Na zahájení volební kampaně zazpíval Petr Kolář hymnu SPD. Chráníme svůj národ a svůj stát.

Ve čtvrtek hnutí SPD zahájilo v Praze na Letné svou kampaň pro podzimní klíčové sněmovní volby. V úvodu zazpíval známý zpěvák Petr Kolář novou hymnu SPD a byl představen volební program a lídři jednotlivých krajů. Hlavními body programu s názvem „Naše vlast, naše rodina, náš bezpečný domov" jsou podpora rodiny a tradičních hodnot a národní suverenity. Chráníme svůj národ a svůj stát. Chceme kvalitní české potraviny za přiměřené ceny, potravinovou bezpečnost a zvyšovaní soběstačnosti. Prosazujeme také zestátnění exekutorů a chceme konec zvýhodňování nepřizpůsobivých občanů a diktátu menšin. Podporujeme živnostníky, české firmy a zaměstnance. V programu říkáme jasně, že slušný a pracující občan a Česká republika musí být na 1. místě. Chceme také zajištění dostupného bydlení pro mladé pracující rodiny a jistotu spravedlivého důchodu pro pracující občany a zdravotně postižené. Kompletní program je dostupný na www.spd.cz.

5. Hon médií na zpěváka Petra Koláře, který zazpíval hymnu SPD, připomíná praktiky totalitních normalizačních médií.

Ihned po zahájení kampaně SPD pro podzimní volby a zazpívání hymny SPD zpěvákem Petrem Kolářem, se objevily dehonestující články na jeho osobu. Je nutné tyto mediální útoky jednoznačně odsoudit. Zpěvák Petr Kolář, který pro hnutí SPD nazpíval vlasteneckou píseň, se zachoval jako profesionál. Nazpíval píseň, jejíž text a melodie se mu líbí. Nic více a nic méně. Postup některých médií však v tomto ohledu připomíná hon totalitních normalizačních médií na tehdejší signatáře Charty 77.

6. Vláda vydává nezákonná protiepidemická opatření. Odmítáme diskriminaci neočkovaných a covidovou tyranii!

Ministerstvo zdravotnictví má nyní jen omezené možnosti toho, jaká protiepidemická opatření může vydávat. Řadu z nich totiž označil Nejvyšší správní soud za nezákonná, protože se neshodují s pravomocemi udělenými pandemickým zákonem. Hnutí SPD požaduje dlouhodobě zrušení pandemického zákona a pandemické pohotovosti. Odmítáme vládou ANO a ČSSD vyhlašovaná plošná restriktivní opatření proti všem občanům. Zároveň také odmítáme vyhlášení nouzového stavu. Jsme přesvědčeni, že v případě nejvyšší nutnosti je možné využívat stávající legislativy jako např. zákona o ochraně veřejného zdraví, která umožňuje orgánům Ministerstva zdravotnictví vyhlašovat jednotlivá opatření jako například při běžné epidemii chřipky. Zároveň odmítáme návrhy ministra Vojtěcha, který minulý týden uvedl, že stát přestane od září proplácet testování. To je zcela absurdní! Pokud stát něco nařídí, musí to přeci zároveň také plně hradit! Očkování by mělo zůstat dobrovolné, bez nátlaku - kdo chce, ať se očkuje, a kdo ne, tak nesmí být diskriminován. Chceme návrat k normálnímu životu. A my opakovaně říkáme, že plošné zákazy nejsou řešením. Bojujme s virem, a nikoliv s lidmi!

7. Dostupnost bydlení v ČR je skoro nejhorší v Evropě. Hnutí SPD podporuje levné bydlení.

Dostupnost nového bydlení v Česku byla loni ve srovnání 22 evropských zemí druhá nejhorší. Pořízení nového bytu vyjde v České republice na více než 12 hrubých ročních platů. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte. Nejsnadněji na bydlení dosáhnou Irové, kteří na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vynaloží 3 roční platy. Stát, potažmo vláda ANO a ČSSD, tak trvale selhává v zajištění základních životních potřeb pro své občany, jako jsou bydlení, ceny základních potravin, výše důchodů, ale i v oblasti odpovídacích příjmů pracujících občanů. Přitom daňové zatížení je u nás jedno z nejvyšších v rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která sdružuje 37 ekonomicky nejvíce rozvinutých států světa. V SPD říkáme jasně, v oblasti bydlení je nutné podpořit družstevní výstavbu, výhodné manželské půjčky rodinám a nájemní bydlení v obecních bytech. To je způsob, jak zastavit růst cen bydlení. Zavedeme také výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dítěte. Slušná a pracující rodina musí být vždy na 1. místě! To jsou systémová řešení, která prosazuje SPD.

8. Evropská unie chce zakázat auta na benzin a naftu. Opatření Bruselu zničí naši ekonomiku.

Evropská komise minulý týden navrhla, aby emise osobních a lehkých užitkových vozidel byly o 65 % nižší od roku 2030 a nulové od roku 2035. Jinými slovy, od roku 2035 má být v EU možné prodávat nová auta pouze elektrická a spalovací motory mají definitivně skončit. Celý tento návrh je součástí velkého plánu (tzv. Green Deal) do roku 2030 snížit kompletní evropské emise CO2 o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Hnutí SPD tuto politiku EU jednoznačně odmítá. Prosazujeme rozumnou ochranu životního prostředí. Jasně se ukazuje, že energetická koncepce EU a s tím související uhlíková ideologie, přímo ohrožuje budoucnost evropských zemí včetně České republiky. Musíme včas říct NE. V případě přijetí bude toto mít obrovský likvidační dopad na naši ekonomiku a hospodářství, kdy státní rozpočty budou muset „napumpovat" obrovské finanční prostředky do nesmyslných energetických projektů. Jedná se zároveň o kompletní likvidaci stávajícího autoprůmyslu. Koncept EU se zcela zvrhl a měl skončit u původního volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz. Vše ostatní je zbytečné a je to potřeba zrušit. Hnutí SPD, jako jediný relevantní politický subjekt zastoupený ve Sněmovně, prosazuje referendum o vystoupení z EU.

16.7.2021

Hnutí SPD včera v Praze na Letné oficiálně zahájilo volební kampaň! 

Za účasti médií představilo hnutí SPD v čele se svým předsedou Tomiem Okamurou program a krajské lídry pro nadcházející říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tato akce se konala včera na Letenské pláni v Praze.  

Hnutí SPD včerejším dnem zahájilo volební kampaň do dolní komory Parlamentu České republiky, která je vedena s cílem dosažení úspěchu. Určitě chceme dosáhnout ještě lepších výsledků než při volbách před čtyřmi lety, kdy jsme díky voličům získali celkem 22 poslaneckých křesel z celkových 200. To nás zavázalo k tvrdé práci ve Sněmovně, kde hájíme práva slušných a pracujících občanů, o čemž svědčí i to, že jsme v tomto volebním období navrhli již více než 100 zákonů a pozměňovacích návrhů. Přestože jsme opoziční stranou, tak bylo do dnešního dne přijato 6 našich zákonů a několik desítek pozměňovacích návrhů.

Své priority prosazujeme od svého vzniku před více než šesti lety a důsledně dbáme na plnění svého programu, čímž získáváme na svou stranu velké množství příznivců a podporovatelů. V současné Poslanecké sněmovně jsme jedinou parlamentní stranou, která prosazuje a hájí prvky přímé demokracie a má za cíl rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku. Bojujeme za zachování české koruny a požadujeme referendum o vystoupení z Evropské unie. Chceme Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz. Odmítáme nelegální imigranty a islámskou ideologii.

V rámci oficiálního zahájení kampaně byl představen volební program a lídři krajských kandidátek pro říjnové volby. Hnutí SPD jde do těchto velmi důležitých voleb jako samostatný subjekt, který prosazuje politiku pro slušné a pracující lidi. Máme jasně formulované okruhy v programu s názvem: „Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov“.

Hnutí SPD zde představilo i novou hymnu SPD, která, doufám, osloví všechny vlastence, kteří jsou hrdi na svou zemi, kde žijí, pracují a vychovávají děti. Součástí kampaně je například Český jarmark SPD 2021, který se bude průběžně konat ve všech krajských městech a jehož součástí bude prodej potravin za férové ceny od českých zemědělců. Další velkou akcí bude KAMION „SPĎÁK“, který projede napříč celou republikou a zastávky bude mít ve vybraných okresních městech. Zde budete mít možnost se seznámit s našimi kandidáty a volebním programem. Občerstvení je zajištěno a konkrétní termíny, kdy bude jarmark a kamion ve Vašem městě, bude upřesněno na našich webových stránkách. Více se o programu SPD a připravovaných akcích dozvíte na našich webových stránkách www.spd.cz.

Vážení občané, pokud Vás oslovil náš volební program, podpořte naše kandidáty v podzimních sněmovních volbách, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021. Zachraňme suverénní Českou republiku pro naše děti.

15.7.2021

Francie chce omezit islámský separatismus a radikální islám zákonem!

Vrcholní představitelé Francie pod tlakem stále většího počtu Francouzů, kteří se už necítí ve své zemi bezpečně z důvodu stále většího vlivu islámské ideologie, začali konat konkrétní opatření k potlačení všech forem radikálního islámu v zemi.  

Hnutí SPD dlouhodobě varuje před probíhající islamizací evropských zemí, kterou v masivním počtu umožnili vrcholní lídři EU v roce 2015, když povolili vstup do unijních zemí více než milionu nelegálních imigrantů (většinou vyznavačů islámské ideologie). Vše probíhalo pod hlavičkou projektu evropské integrace, čímž byla a stále je přímo ohrožena svoboda a demokracie v Evropě, neboť součástí tohoto procesu je řízená islamizace Evropy. Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečné fázi ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci všech unijních zemí.

Současná situace, například ve Francii, to plně potvrzuje a tamní politici dlouho nad problematickým soužitím Francouzů a muslimů přivírali oči, a začali problém řešit až po nátlaku samotných Francouzů; viz např. otevřený dopis adresovaný prezidentovi Emmanuelovi Macronovi podepsaný 20 generály ve výslužbě a podporovaný více než stovkou vysokých důstojníků a tisícem vojáků francouzské armády, ve kterém varovali před radikálním islamismem posilujícím na francouzských předměstích.

Válku radikálnímu islámu vyhlásila Francie koncem minulého roku, kdy prezident Emmanuel Macron představil zákon, který má muslimy ve Francii chránit před škodlivými vlivy ze zahraničí a zabránit „islámskému separatismu“. Smyslem zákona má být regulace muslimských prostorů, boj s islámským radikalismem a ochrana sekularismu. Zákon má celkem asi 50 paragrafů, kde například činí předškolní docházku povinnou od 3 let s možností v konkrétních případech požádat o domácí výuku. Cílem je ukončit činnost nelegálních škol, které vedou zastánci tvrdé linie. Zákon usiluje též o to, aby se mešity registrovaly jako náboženská místa, protože řada současných mešit ve Francii funguje na bázi spolku. Zahraniční financování není zakázáno, ale musí být deklarováno v případě, že přesahuje 10 tisíc eur.

V souvislosti s rostoucím islámským radikalismem Francie též rozběhla několik osvětových kampaní. Například francouzská tajná služba DGSI hledá nové kolegy a pod heslem: „Bojujte s námi proti islámskému radikalismu“ vyrazila na veřejnost. Spustila nový web, kde se zájemci mohou přihlásit. Celou sekci přitom webové stránky věnují boji proti terorismu, kde Francouzům vysvětlují, jak poznat islámského radikála, a apelují na lidi, aby vše podezřelé oznámili.

Hnutí SPD vítá aktivity probíhající ve Francii v důsledku omezení islámského separatismu a radikálního islámu v zemi. Bude to ale velmi obtížný boj, neboť islámská ideologie už má ve Francii zapuštěné silné kořeny. Nechceme tento stav připustit i v České republice, a proto žádáme naše ukončení členství v Evropské unii na základě referenda. Situace v současné Francii je pro nás dosti silné varování – islámskou ideologii v naší zemi nechceme!

14.7.2021

Grémium hnutí SPD schválilo volební program a předsednictvem navržené lídry!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že i díky hlasům SPD byla ve Sněmovně schválena novela zákona o hmotné nouzi, která odebírá část sociálních dávek nepřizpůsobivým. Hnutí SPD se připojuje k Deklaraci o budoucnosti Evropy Orbána, Salviniho, Kaczynského či Le Penové. Společně odmítáme diktát Bruselu. Znovu podpoříme novelu stavebního zákona, kterou odmítl Senát, protože chceme zjednodušit a zrychlit stavební řízení, a umožnit tak lidem, aby si snáze pořídili vlastní bydlení. Grémium hnutí SPD schválilo volební program „Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov".

1. I díky hlasům SPD byla ve Sněmovně schválena novela zákona o hmotné nouzi, která odebírá část sociálních dávek nepřizpůsobivým.

Minulý týden byla i díky hlasům SPD ve Sněmovně schválena novela zákona o hmotné nouzi. Cílem této novely je, aby nepřizpůsobiví občané, kteří neplatí pokuty za vybrané přestupky a zároveň pobírají sociální dávky, přišli o část doplatku na bydlení i o příspěvek na živobytí. Úřady jim z těchto dávek nyní neuhrazené pokuty mají strhávat. Stejně by postupovaly v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka. Úřady práce by po oznámení musely dávky snížit. Částky, které by lidem nevyplatily, by putovaly do rozpočtů příslušných obcí. Proti této novele hlasovali poslanci ČSSD, Pirátů a STAN. Za SPD říkáme, že pracovat se musí vyplatit více než nepracovat, přestože pracovat můžete. Nesmí se vyplácet být na sociálních dávkách a k tomu ještě porušovat zákony. SPD předkládá ještě svůj vlastní mnohem komplexnější návrh. Náš návrh ale neustále blokují Piráti, KDU-ČSL a ČSSD, čímž tyto strany fakticky podporují nepřizpůsobivé. Pro SPD je slušný a pracující občan na 1. místě!

2. Hnutí SPD se připojuje k Deklaraci o budoucnosti Evropy Orbána, Salviniho, Kaczynského či Le Penové. Společně odmítáme diktát Bruselu.

Hnutí SPD se připojuje k Deklaraci o budoucnosti Evropy, kterou minulý týden podepsalo 16 hlavních evropských vlasteneckých politických stran ze 14 zemí (Orbán, Salvini, Le Penová, Kaczynski atd.), které vyjádřily nespokojenost se směřováním Evropské unie. Je potvrzeno, že předseda hnutí SPD Tomio Okamura podepíše tuto společnou deklaraci na společném jednání v září. Společně požadujeme návrat kompetencí národním státům. Hnutí SPD je členem evropské vlastenecké frakce Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu společně s italskou Ligou Mattea Salviniho, Národním sdružením Marine Le Penové a dalšími hlavními vlasteneckými stranami Evropy.

3. Znovu podpoříme novelu stavebního zákona, kterou odmítl Senát, protože chceme zjednodušit a zrychlit stavební řízení, a umožnit tak lidem, aby si snáze pořídili vlastní bydlení.

Na stávající schůzi Sněmovny jsou i zákony vrácené Senátem. Jedním z nich je i novela stavebního zákona. Cílem novely zákona je zefektivnění právní úpravy procesu povolovacího řízení ke stavbám. Je zcela jasné, že krom toho, že špatné zákony stavby zbytečně prodlužují, tak je také prodražují. Poslanci za SPD proto podpoří novelu stavebního zákona, kterou Senát zamítl, protože jsme pro zrychlení a zlevnění stavebního řízení, kde je Česká republika na ostudném celkovém 167. místě ve světě, a patří tak mezi nejhorší státy světa v délce stavebního řízení. Nejde však pouze o to zjednodušit stavební řízení u strategických projektů, ale je potřeba zjednodušit stavební předpisy pro obyčejné občany, kteří staví rodinný dům.

4. Grémium hnutí SPD schválilo volební program „Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov".

Dne 11. července 2021 se konalo v Praze politické grémium hnutí SPD, které přijalo hlasy více než 200 zástupců členů ze všech regionů České republiky deklaratorní usnesení, ve kterém vyslovilo souhlas s předsednictvem představeným návrhem programu pro sněmovní volby 2021 s názvem „Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov" a s předsednictvem navrženými a představenými krajskými lídry. Zároveň byla tímto usnesením vyzvána členská základna a orgány hnutí k maximálnímu nasazení ve všech fázích kampaně, která povede k maximálnímu úspěchu hnutí SPD v nadcházejících sněmovních volbách 2021.

13.7.2021

Podpořili jsme schválit novelu, která omezuje zneužívání dávek nepřizpůsobivými!

Minulý týden byla ve Sněmovně i díky poslancům hnutí SPD schválena ve třetím čtení novela zákona o hmotné nouzi. Díky této novele bude mít stát nástroj k tomu, aby neplatičům pokut za vybrané závažné přestupky mohl odebrat část sociálních dávek.

Hnutí SPD podpořilo tuto novelu zákona o hmotné nouzi, neboť dlouhodobě prosazujeme, že příjemci sociálních dávek musí dodržovat nastavená pravidla. Solidarita a pomoc potřebným je trvalým a samozřejmým projevem každé vyspělé demokratické společnosti, ale pokud se většinová společnost skládá na pomoc ohroženým skupinám spoluobčanů, tak oprávněně očekává, že tato pomoc bude využívána k účelu, pro který je určena, a že se její příjemci budou chovat v souladu s právním řádem a v obecné rovině i v souladu s pravidly slušného a ve společnosti obvyklého chování.

Na základě schválené novely přijdou někteří lidé o část doplatku na bydlení i příspěvku na živobytí, pokud opakovaně neplatí pokuty za vybrané závažné přestupky. Úřady by jim z těchto dávek neuhrazené pokuty strhávaly. Úřady by podle novely snížily dávky na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Stejně by postupovaly v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka. O část dávek by přišli také lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí. U tolerování a podpory záškoláctví by podle předlohy platil pro strhávání pokut z dávek princip "jednou a dost". U ostatních přestupků by byly postihy strhávány z dávek při třetím a dalším prohřešku. Obce by ale mohly požádat o srážku již při prvním nebo druhém přestupku, pokud by vyvstala obava, že postih jiným způsobem nevymohou a zároveň jde o pachatele s minimální snahou se napravit. Úřady práce by po oznámení musely dávky snížit. Částky, které na nich lidem nevyplatily, by putovaly do rozpočtů příslušných obcí. Proti této novele hlasovali poslanci ČSSD, Pirátů a STAN.

K tomu ještě dodám to podstatné z pohledu hnutí SPD. Ano, podpořili jsme tento návrh změny zákona o pomoci v hmotné nouzi, který dílčím způsobem řeší problém s nepřizpůsobivými. Hnutí SPD ale ve Sněmovně předložilo vlastní mnohem obsáhlejší a komplexnější zákon o pomoci v hmotné nouzi, veden jako sněmovní tisk 652, který je již ve třetím čtení.

Tuto novelu jsme zpracovali z důvodu, že současné legislativní nastavení v oblasti vyplácení dávek sociální pomoci umožňuje v mnoha ohledech netransparentní a účelové chování, a jednání některých příjemců dávek hmotné nouze je vedeno s cílem jejich zneužívání. Od námi zpracované novely očekáváme zvýšení adresnosti vyplácení příslušných dávek a snížení objemu státem vyplácených prostředků na dávky pomoci v hmotné nouzi. Dále očekáváme snížení počtu příjemců těchto dávek a jejich omezení pouze na osoby, které se dočasně ocitly bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat. Chceme tak zamezit např. zneužívání doplatku na bydlení, nepřiznávání a zatajování finančních příjmů, nelegální práci načerno, fiktivním změnám bydliště, fiktivním pronájmům mezi nejbližšími příbuznými, vyhýbání se práci a z toho vyplývající rezignaci na aktivní hledání zaměstnání.

Hnutí SPD prosazuje politiku pro slušné a pracující občany, kteří jsou pro nás na prvním místě.

12.7.2021       

Podpořili jsme novelu občanského soudního řádu zjemňující exekuce!

Minulou středu byla ve Sněmovně v rámci 111. schůze projednávána novela tzv. exekučního řádu, sněmovní tisk 545 vrácený Senátem.

Hnutí SPD není lhostejný osud lidí, kteří se dostali do exekucí, o čemž svědčí i zanesení tohoto velmi ožehavého tématu do našeho programu, neboť nedovolíme další okrádání občanů lichvářskou a exekutorskou mafií. Zastáváme názor, že nikdo nemůže být takto připraven o bydlení a důstojnost. Exekuce musí respektovat základní občanská práva a nesmí ponižovat občany, kteří se ocitli v dluhových pastech.

Poslanecký klub SPD v této věci předložil celou řadu podnětů, jak lidem v exekucích pomoci. Navrhli jsme zastropování úroků u půjček, zestátnění exekutorů a prosazujeme princip jeden exekutor – jeden dlužník, tzv. princip teritoriality spočívající v tom, že by si exekutora nemohl vybírat věřitel, ale byl by mu přidělován nezávislým exekučním soudem v rámci kraje, kde má dlužník bydliště, čímž by došlo k výraznému snížení nákladů na vymáhání exekucí jak povinným dlužníkům, tak i věřitelům. Mrzí nás, že schválená novela exekučního řádu princip teritoriality neobsahuje, ale vítáme navrhované změny, které Senát do novely exekučního řádu zapracoval, a proto poslanci hnutí SPD hlasovali pro přijetí senátní verze.

Schválená novela exekučního řádu, kterou ještě musí podepsat prezident republiky, předpokládá šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor bezvýslednou exekuci při splnění určitých podmínek zastavil. Bezvýsledná exekuce by se mohla ještě dvakrát prodloužit a mohla by trvat nejdéle 12 let. Senát prosadil částečnou zpětnou platnost lhůt. Nynější šestileté a delší exekuce by se tak mohly zastavovat v roce 2023, tedy rok po účinnosti novely (sněmovní verze počítala se zastavováním o pět let později). Dále v některých případech budou moci být lhůty prodlouženy, například když je exekuce odložena. Vůbec se nebudou týkat vymáhání pohledávek například na výživném na děti a povinná záloha věřitele na náklady exekuce bude podmínkou až pro prodloužení exekuce, byť s některými výjimkami, a její částka bude činit nejvýše 500 korun.

Z vymožených peněz se bude splácet vedle nákladů soudu na výkon rozhodnutí a nákladů exekuce nejprve jistina dluhu, teprve potom úrok, následně úrok z prodlení a nakonec náklady věřitele, čímž by se mělo zamezit tomu, že úrok roste rychleji, než je dlužník schopen splácet. Částečně se též omezí zabavování movitých věcí. Novela též přinese omezení mobiliárních exekucí důchodců a tělesně postižených lidí a u dluhů z dětství. Dlužník (fyzická osoba) bude moci odvrátit prodej movitých věcí také v případě, že bude nad rámec zákonných srážek z příjmů dobrovolně hradit aspoň 1.500 korun z nezabavitelných peněz.

Hnutí SPD podporuje všechny aktivity zjemňující dopady exekucí pro naše občany v této nelehké době.

9.7.2021

Nabízíme program pro všechny slušné a pracující občany!

Za tři měsíce se uskuteční, opět po čtyřech letech, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v jejichž rámci budou občané vybírat celkem 200 nových poslanců.

Hnutí SPD své priority prosazuje od svého vzniku před více jak šesti lety a důsledně dbá na plnění svého programu, čímž získává na svou stranu velké množství příznivců a podporovatelů. V současné Poslanecké sněmovně jsme jedinou parlamentní stranou, která prosazuje a hájí prvky přímé demokracie. Našim cílem je rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku a ne být provincií EU. Proto požadujeme referendum o vystoupení ČR z EU, neboť chceme Evropu s volným pohybem osob, zboží, služeb a peněz, Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států.

Současný model a fungování EU není funkční a navíc prosazuje věci, se kterými zásadně nesouhlasíme. Jako příklad uvedu přístup k řešení imigrační politiky, kdy EU podporuje nelegální imigraci, která přispívá k islamizaci unijních států. V současné době jsme též jedinou vlasteneckou stranou v České republice, která prosazuje politický program také na evropské úrovni, kde spolu s nejsilnějšími evropskými vlasteneckými stranami a tvoříme společnou frakci Identita a demokracie v Evropském parlamentu.

SPD dělá politiku pro lidi, kteří musí znovu vědět, že za svou práci dostanou důstojnou mzdu a za své daně důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody. Prosazujeme systém sociální solidarity společnosti k potřebným, především k seniorům, dětem a invalidům a podporujeme tradiční hodnoty naší společnosti, kdy fungující rodinu považujeme za její podstatu, která zasluhuje ochranu a podporu. Za základ rodiny považujeme tradiční svazek muže a ženy.

Do voleb budou kandidovat další politické subjekty, které ale nemají moc šancí uspět. Mezi nimi budou zastoupené i ty, které se označují jako vlastenecké či euroskeptické strany. Moje výzva je směrována právě k nim, aby netříštily síly, a podpořily největší vlasteneckou stranu, kterou je hnutí SPD. Každý propadlý hlas pro stranu, která nepřekročí pětiprocentní hranici volitelnosti, ve svém důsledku bude znamenat posílení hlasů probruselských stran.

Hnutí SPD za dobu svého trvání jasně deklaruje, že vždy bude hájit práva slušných a pracujících občanů, o čemž svědčí i to, že jsme v tomto volebním období navrhli již více než 100 zákonů a pozměňovacích návrhů. K většímu prosazení zákonů ale potřebujeme silnější mandát v Poslanecké sněmovně a proto apeluji na všechny naše občany, kteří souhlasí s naším programem, aby podpořili naše kandidáty v říjnových volbách do dolní komory Parlamentu České republiky.

8.7.2021

SPD opakovaně požaduje zrušení pandemické pohotovosti!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že finanční a dárcovská pomoc postiženým nedávným tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku, kteří jsou v exekuci, jim nesmí způsobit další újmu. Odmítáme diskriminační snahy ministra zdravotnictví Vojtěcha v oblasti vakcinací. Informujeme o tom, že premiér Babiš zahájil volební kampaň tím, že něco jiného říká našim občanům a něco jiného v Bruselu. Konec dvacetileté okupace Afghánistánu vojsky USA a NATO končí debaklem. Požadujeme opakovaně zrušení pandemického stavu a podpoříme zákon, který umožní maximální účast v podzimních volbách.

1. Pomoc vlády a samospráv lidem v exekucích, a navíc postiženými tornádem, musí být účinná.

Až 450 osob z 300 rodin v obcích postižených předminulý týden ničivými bouřkami a tornádem je v exekucích. Informaci o tom přinesl minulý týden server Rozhlas.cz. Hnutí SPD je zásadně proti tomu, aby celostátní veřejné sbírky a finanční pomoc po tornádu podléhaly exekuci. Takto obdržené dary neslouží k vylepšení situace poškozených, ale k návratu jejich nemovitostí a majetku do původního stavu. Jelikož se jedná o lokální přírodní katastrofu, hnutí SPD vyzývá Vládu ČR, aby ve spolupráci s Asociací krajů a Svazem měst a obcí ČR zabezpečili s místními samosprávami takový způsob materiální a finanční pomoci, aby lidem v exekucích postižených ničivým tornádem nebyla způsobena ještě větší újma, než pokud by v exekucích nebyli.

2. SPD opakovaně požaduje zrušení pandemické pohotovosti.

Tento týden začíná poslední předprázdninová schůze Sněmovny. Proto budeme opětovně navrhovat zařadit na pořad této schůze zrušení pandemické pohotovosti. Dlouhodobě odmítáme plošná vládní opatření, která by měla platit navíc i v době prázdnin a dovolených. Jenom připomínáme, že jsme jako jediný poslanecký klub hlasovali PROTI přijetí tzv. pandemického zákona. Navíc za období od 14. dubna ke konci letošního června Nejvyšší správní soud využil své pravomoci a konstatoval nezákonnost mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví celkem 24krát. Jenom namátkou – jednalo se například o: nezákonnost uzavření restaurací, nezákonnost uzavření mateřských, základních a středních škol, nezákonnost zavření provozoven služeb, neodůvodněný zákaz vleků a lanovek anebo neodůvodněné testování OSVČ. Proto i z těchto důvodů odmítáme mít v České republice nadále zavedenou pandemickou pohotovost, kterou je potřeba zrušit. Příkladem nám může být Velká Británie, která i přes rostoucí čísla v důsledku mutace delta ruší od 19. července veškerá opatření a dává pandemii na stejnou úroveň jako běžnou chřipku. Od tohoto data má být nošení roušek a respirátorů ve Velké Británii již pouze na dobrovolném rozhodnutí jednotlivců. Jsme přesvědčeni, že tudy vede cesta. Bojujme s virem, a ne s lidmi!

3. Odmítáme snahy ministra zdravotnictví Vojtěcha nutit občany k vakcinaci.

Probíhají snahy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) diskriminovat nevakcinované občany a vynutit si nátlakem vakcinaci. Naprosto odmítáme tento postup. Musí jít o dobrovolné rozhodnutí každého občana a nátlak je zcela nepřijatelný. Zavádění povinností kontrol bezinfekčnosti hostů personálem restaurací je také zcela mimo rámec zákona. Fakticky tak pokračuje praxe obcházení zákonů a zavádění covidové totality.

4. Prosazujeme maximální účast při podzimních klíčových volbách.

Na stávajícím pořadu schůze by měla Sněmovna rozhodnout mj. o zákonu o zvláštních způsobech hlasování. Jedná se o zákon, který by měl platit pouze pro letošní sněmovní volby za předpokladu, že bude k 15. září tohoto roku vládou vyhlášený nouzový stav, anebo bude i nadále platit tzv. pandemická pohotovost. Současná legislativa umožňuje v případě vládou vyhlášeného nouzového stavu posunout termín voleb až o šest měsíců, a to je pro SPD zcela nepřijatelné. Zároveň požadujeme zrušit pandemickou pohotovost, čemuž se ale vláda ANO a ČSSD s podporou tzv. demobloku brání. Proto hnutí SPD tento zákon podpoří, jelikož je žádoucí, aby letošní sněmovní volby proběhly v řádném termínu, voliči rozdali nové karty a zároveň je potřeba občanům umožnit v maximální míře hlasovat. Zároveň ale odmítáme možnost korespondenční volby, která byla například důvodem, kdy v Rakousku se musely výsledky posledních prezidentských voleb dokonce anulovat a následně znovu opakovat.

5. Probíhající volební kampaň politických subjektů je plná lží.

První týdny volební kampaně charakterizuje snaha premiéra Babiše ukázat se jako důsledný obhájce zájmů České republiky proti EU. Skutečnost je jiná. Babiš není český Orbán. Jinak mluví doma a jinak v Bruselu. Europoslanci hnutí ANO dlouhodobě hlasují v Evropském parlamentu za zájmy EU, nikoli pro ČR. Stejně naivní je politická představa hnutí Přísaha, že nelze odejít z EU, ale lze v rámci EU posilovat pozici České republiky. Ne, pokračující členství v EU bude nutně znamenat další postupné oslabování státní suverenity České republiky, přijetí eura a migrační politiky EU. Součástí dezinformační předvolební kampaně proti vlastencům jsou i probruselská média, například Seznamzprávy, Respekt, Deník N, některé pořady ČT či Reflex, který byl již dokonce letos i pravomocně soudně usvědčen ze lží vůči předsedovi SPD Tomio Okamurovi. Hnutí SPD, jako jediný parlamentní politický subjekt, tvrdě hájí zájmy České republiky a prosazuje referendum o vystoupení z EU, aby sami naši občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi.    

6. Výsledek okupace Afghánistánu vojsky USA a NATO je vojenský debakl.

V Afghánistánu pokračuje ústup vojsk NATO ze země a vládní afghánská armáda utrpěla řadu porážek od Tálibánu a pokračuje její demoralizace. Vinu za současnou situaci, která skončí vítězstvím Tálibánu, nese chybná agresivní politika USA a zemí NATO. Více než 20 let okupace posílilo pozici Tálibánu u Afghánců. Afghánci jsou velmi citliví na zahraniční okupaci. Nechme Afghánistán Afgháncům, ať žijí tak, jak sami chtějí. Přestaňme tam posílat dotace a obchodujme s nimi, pokud nám mají co prodat a pokud od nás chtějí něco koupit.

2.7.2021

Vítáme rozhodnutí Ústavního soudu o platnosti daňového balíčku!

Ústavní soud (ÚS) rozhodl, že daňový balíček, který nepodepsal prezident Miloš Zeman, zůstává v platnosti, čímž zamítl návrh skupiny senátorů na jeho zrušení. Podle soudu Zeman nepostupoval v souladu s ústavou, ale platnost zákona to neovlivnilo.

Hnutí SPD přivítalo rozhodnutí ÚS potvrzující platnost daňového balíčku, který Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 22. prosince 2020 i za pomoci hlasů našich poslanců. Tento balíček kromě jiného zahrnuje zrušení superhrubé mzdy a její nahrazení dvěma sazbami ve výši 15 a 23 procent daně z příjmů fyzických osob. Dále pak také zvýšení slevy na poplatníka z 24.840 korun ročně na 27.840 Kč v tomto roce a na 30.840 Kč v roce 2022. Díky tomu si téměř pět milionů pracujících občanů (zaměstnanců a živnostníků) přilepšilo, což pocítilo už v únoru tohoto roku při výplatě za měsíc leden. Pro hnutí SPD jsou slušní a pracující lidé na prvním místě a rozhodně si toto navýšení svých příjmů zcela zaslouží. Navíc v porovnání s ostatními členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), patří daňové zatížení zaměstnanců, živnostníků, drobných podnikatelů a firem v naší republice k jedněm z nejvyšších v Evropě a příjmy zaměstnanců v porovnání s vyspělými evropskými zeměmi jsou neporovnatelně nižší.

Ústavní soud zdůraznil, že prezident je povinen zákon buď podepsat, anebo jej zřetelně vetovat. U daňového balíčku, kdy podpis nepřipojil a postoupil zákon k vyhlášení, neudělal ani jedno z toho. Podobné situace už v minulosti nastaly za prezidentství Václava Havla i Václava Klause, což ÚS respektuje, a jeho verdikt potvrdil i platnost daňového balíčku. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů loni na Silvestra a v účinnost vstoupil následující den. Návrh na zrušení podala v lednu skupina senátorů, za kterou jednali David Smoljak s advokátem a europoslancem Stanislavem Polčákem (oba STAN). Proti přijetí daňového balíčku se vyslovili např. poslanci z vládnoucí ČSSD a opozičních Pirátů, prý z důvodu velkého zatížení státní kasy a zvýšení státního deficitu o téměř 100 miliard korun. Díky našim poslancům zákon ve Sněmovně nakonec prošel a lidé si díky němu přilepšili větší částkou v této pro ně nelehké době. Naše hnutí SPD zároveň vládě předložilo celou řadu návrhů vedoucí k úspoře státních financí, na což vláda nereagovala.

Hnutí SPD podpořilo daňový balíček, protože chceme nechat co nejvíce peněz v peněženkách pracujícím nízkopříjmovým a středněpříjmovým občanům, kteří si to bezesporu zaslouží. Tím dokladujeme to, že naše politika vycházející z našeho programu cílí na slušné a pracující občany, kteří jsou u nás vždy na prvním místě.

1.7.2021

Jasně říkáme STOP imigrantům a islamizaci České republiky!

Další následek proimigrační politiky Německa za poslední roky – tři zabité ženy a další vážně zranění, tak lze označit páteční útok mladého Somálce v bavorském Würzburgu.

Hnutí SPD nikdy nepřipustí situaci, jaká nastala v Německu nebo například ve Francii, kde se místní obyvatelé už necítí ve své zemi bezpečně a v koloběhu současných událostí jsou jejich obavy zcela oprávněné. Zapříčinila to proimigrační politika Evropské unie v čele s Německem a Francií, kdy hlavně v roce 2015 jejich vrcholní představitelé podporovali a následně umožnili vstup velkého počtu nelegálních imigrantů do jejich zemí. Tento proces stále pokračuje a nelegální imigranti tak postupně obsazují další unijní země, kam mimo jiné přinášejí svou islámskou ideologii, která je neslučitelná s evropskou kulturou a náboženstvím. Uděláme vše proto, aby se k nám nedostal žádný imigrant.

Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. My nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře, nebo náboženství, ale ctíme, že máme své tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme chránit, neboť jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami neslučitelná, což potvrzuje velké množství teroristických útoků v unijních zemích (Německo, Rakousko, Francie), kdy pachatelé byli stoupenci Islámského státu – radikální odnože islámské ideologie.

Poslední případ je evidován minulý pátek, kdy došlo k násilnému činu v centru německého Würzburgu. Podle údajů zveřejněných bavorskou policií 24letý muž ze Somálska zabil nejméně tři lidi a pět dalších vážně zranil, když na ně provedl útok nožem. U nejvážněji zraněných není jisté, zda přežijí. Videa, která se následně objevila na sociálních sítích, zachycují mladého bosého muže, který zjevně ohrožuje okolí dlouhým nožem. Z jednoho videa je patrné, že před příjezdem policie ho naháněla skupina více než dvaceti náhodných svědků, kteří vzali do rukou mimo jiné židle z předzahrádek restaurací.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann, který se vydal na místo, řekl, že podle jednoho ze svědků události útočník křičel „Alláhu akbar“ (Alláh je veliký). Policie útočníka při zásahu postřelila. Podle deníku Bild má útočník střelné zranění na noze. Na základě dosavadních zjištění policie se pachatel a oběti neznali. Podezřelý údajně žil v ubytovně pro bezdomovce ve Würzburgu. Okolí Würzburgu, který má přibližně 130 tisíc obyvatel, bylo dějištěm podobného útoku v červenci 2016, kdy v regionálním vlaku nedaleko města 17letý afghánský uprchlík ozbrojený sekerou a nožem těžce zranil čtyři lidi. Mladík se pak dal na útěk, zaútočil na kolemjdoucí, a nakonec ho zastřelila policie.

Hnutí SPD cítí s Němci a odsuzuje teroristické útoky radikálních muslimů, při kterých umírají nevinní lidé. Proto musíme bránit naši republiku, abychom na tom nebyli stejně jako zmiňované unijní země, na které nyní dopadají následky vstřícné proimigrační politiky. Jasně říkáme STOP imigrantům a islamizaci České republiky.

30.6.2021

Prosazujeme dostatečné odškodnění občanům, kteří byli postiženi tornádem!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že prosazujeme dostatečné odškodnění občanům, kteří byli postiženi tornádem. Pomoc nesmí být jen symbolická. Odmítáme diktát EU. Maďarsko má právo vydat zákon zakazující propagaci homosexualismu mezi dětmi. Zákrok policie vůči zfetovanému agresivnímu Romovi byl oprávněný. Odmítáme vměšování zahraničních orgánů a neziskovek. Prosazujeme kvalitní české potraviny za přijatelné ceny a odmítáme předražený odpad z EU. Přijďte si levně a férově nakoupit na Český jarmark SPD 2021.

1. Prosazujeme dostatečné odškodnění občanům, kteří byli postiženi tornádem. Pomoc nesmí být jen symbolická.

Minulý týden postihla obce na Břeclavsku a Hodonínsku bouře a tornádo. To si kromě obrovských materiálních škod bohužel vyžádalo bezprostředně i pět lidských životů. Hnutí SPD vyjadřuje soustrast pozůstalým a přeje brzké uzdravení všem zraněným. Poslanci SPD mezi sebou ihned vybrali částku téměř 200 000 korun, kterou předseda hnutí Tomio Okamura osobně předal viceprezidentovi Komory velitelů dobrovolných hasičů Jánu Chlebovi, kteří pomáhají odstraňovat škody v postižených obcích, aby mohli co nejlépe a hlavně včas pomoci. Navíc poslanci SPD za Jihomoravský kraj Lubomír Španěl, Lucie Šafránková a Jan Hrnčíř ihned vyrazili přímo na místo a nakoupili za své peníze potřebný materiál. Jelikož jsme zaznamenali od našich členů obrovský zájem o pomoc a solidaritu ve formě zasílání peněžitých prostředků postiženým osobám a obcím, doporučili jsme jim jako politické hnutí, aby tak učinili na stávající oficiální veřejné sbírky. Zároveň jsme připraveni svolat třeba i mimořádnou schůzi Sněmovny, abychom projednali způsoby jednorázového odškodnění v případě, že vláda nenajde potřebné miliardy korun ve svých rezervách, aby tak bylo učiněno přesunem z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu. Jsme přesvědčeni, že pomoc postiženým musí být dostatečná a nikoliv jen symbolická. Zároveň odmítáme dezinformační článek webu Expres.cz, který o SPD v této věci lže. Silný národ drží při sobě!

2. Odmítáme diktát EU. Maďarsko má právo vydat zákon zakazující propagaci homosexualismu mezi dětmi.

„Respektujte práva LGBT, nebo jděte!" vzkázali lídři sedmnácti států na summitu EU maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. Maďarská legislativa totiž nově zakazuje na školách propagandu LGBT ideologie. Nizozemský premiér Mark Rutte dokonce vyzval Maďarsko k odchodu z EU, pokud nebude respektovat práva LGBT. Rutte zejména poukazoval na to, že maďarský zákon, jenž zakazuje šířit mezi mladými lidmi do osmnácti let jakékoli materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví, je v rozporu s evropskými hodnotami. Viktor Orbán se naopak hájil tím, že se v žádném případě netýká homosexuálů, ale sexuální výchovy dětí. Evropská komise to má prošetřit. Hnutí SPD stojí za maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Náš stát nediskriminuje LGBT komunitu, jejíž práva jsou dostatečná. To, co odmítáme, je, aby neziskové organizace prováděly homosexualistickou propagandu u nezletilých dětí. Navíc se jedná o vnitřní záležitost Maďarska, do které nemá EU co vstupovat. Je to jeden z příkladů, co se postupně stalo z EU, která se původně prezentovala jako spolek států se společným trhem a vzájemnou hospodářskou soutěží. Hnutí SPD odmítá pozitivní diskriminaci a jako jediný politický subjekt ve Sněmovně podporuje referendum o vystoupení z EU. EU nepomáhá, ale škodí.

3. Zákrok policie vůči zfetovanému agresivnímu Romovi byl oprávněný. Odmítáme vměšování zahraničních orgánů a neziskovek.

Rada Evropy minulý týden vyzvala k bezodkladnému, důkladnému a nezávislému vyšetření smrti Roma v Teplicích po policejním zákroku, jenž podle ní vyvolává řadu otázek. Podobně se vyjádřily i politické neziskovky, které zákrok policie napadly. Naše orgány ale celou věc prošetřily a označily postup policie za oprávněný. Šlo o nebezpečnou situaci a policisté postupovali naprosto správně. Prohlášení Rady Evropy znamená, že nevěří dosavadním závěrům vyšetření, že zadržený muž zemřel v sanitce v důsledku předávkování drogami. Zároveň odmítáme, aby Rada Evropy po zhlédnutí několikavteřinového záběru z mobilu už dopředu naznačovala, jakým směrem se vyšetřování má ubírat. Prošetřením celé věci našimi orgány musí věc skončit a nelze připustit vměšování ze zahraničí. Zároveň odmítáme politizaci tohoto případu, protože to nemůže vést k ničemu jinému než k radikalizaci. 

4. Prosazujeme kvalitní české potraviny za přijatelné ceny a odmítáme předražený odpad z EU. Přijďte si levně a férově nakoupit na Český jarmark SPD 2021.

Hnutí SPD podporuje české zemědělce a farmáře. Chceme pro naše občany kvalitní české potraviny za přijatelné ceny a odmítáme předražený odpad z EU. Podle slov nového předsedy Agrární komory Jana Doležala zemědělcům vadí, že řetězce prodávají zboží s větší marží, zatímco zemědělcům platí stále stejné peníze. Podle květnového průzkumu mezi 191 členy komory se setkala s nekalými praktikami většina zemědělců, přičemž třetina členů uvedla, že jsou vůči nim uplatňované nespravedlivé postupy pravidelně. „Typickým příkladem letošního roku byly brambory, kde farmářská cena činila za první čtyři měsíce letošního roku (podle dat Českého statistického úřadu) průměrně 3,85 Kč/kg, zatímco v obchodech stály konzumní brambory ve stejném období 12,93 Kč/kg," uvedl Jan Doležal. Přijďte si proto levně a férově nakoupit na Český jarmark SPD 2021, který bude ve všech krajských městech, kde jsme nabídli našim zemědělcům a farmářům možnost prodávat jejich produkty za přiměřené ceny. Všeho zboží bude dostatek. Česká republika na 1. místě! Zároveň odmítáme dezinformační článek webu Seznamzprávy, který o SPD v této věci lže.

29.6.2021

Pro hnutí SPD je prioritou racionální přístup k ochraně životního prostředí!

Evropský parlament schválil takzvaný klimatický zákon, který zavádí přísnější emisní cíle. Norma, kterou ještě musejí formálně schválit členské země, se tak převádí do právně závazné podoby, na které se státy a europoslanci shodli minulý rok.

Hnutí SPD je pro racionální ochranu životního prostředí, ve kterém všichni společně prožíváme své životy, ale přehnaný boj proti emisím oxidu uhličitého je naprosto nesmyslný. Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo, dochází, a docházet bude. Dle vědců totiž hlavní odpovědnost nenese člověk a CO2. Též je nutné připomenout, že emise CO2 Evropské unie tvoří zhruba 10 procent emisí celosvětových. Přijetí tzv. klimatického zákona nám EU opět dokázala, že si neumí vytýčit své priority v této těžké pokoronavirové době a místo investic do rozvoje jednotlivých národních ekonomik přichází s podporou „Zeleného údělu“. Naši ekonomiku to má stát stovky miliard ročně po desítky let a v celé EU biliony eur, což může jednotlivé ekonomiky unijních zemí silně zasáhnout.

Minulý čtvrtek v Bruselu schválili europoslanci zastoupení v Evropském parlamentu takzvaný klimatický zákon, který stanovuje závazná pravidla pro dosažení společných emisních cílů Evropské unie. Vrcholní představitelé EU považují tuto normu ekologické strategie celé unie za klíčovou, protože prý určuje postup, pomocí kterého by měla unie v polovině století dosáhnout klimatické neutrality. Tedy neprodukovat žádné emise skleníkových plynů, případně je vyvážit například výsadbou nových stromů. Normu podpořilo 441 poslanců, proti hlasovalo 203 a 51 se hlasování zdrželo. Kromě cíle pro rok 2030 se vyjednavači dohodli i na dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Znamená to, že EU chce do poloviny století vypouštět jen takové množství emisí, které je schopná pohltit. I tento cíl se nyní stane zákonem.

Klimatická pravidla obecně definují opatření, která by unie měla přijímat na cestě k nulovým emisím. Rozpracování podrobných návrhů bude v příštích měsících a letech na Evropské komisi. Ta chce už v polovině července představit ambicióznější závazky v podílu obnovitelných zdrojů energie či emisí z automobilové dopravy. V této souvislosti se ale očekává, že nový návrh vyvolá mezi členskými zeměmi i například u automobilové lobby nesouhlasná stanoviska.

Hnutí SPD podporuje aktivity přispívající k čistému životnímu prostředí, na kterém nám záleží, ale zároveň tvrdíme, že všechna opatření se musejí dělat rozumně, aby to nezničilo naši ekonomiku. Proto odmítáme přijetí klimatického zákona EU.

28.6.2021     

EU zničila naše zemědělství, nejsme potravinově soběstační!

Chceme všem obyvatelům venkova a zejména zemědělcům, vrátit prestiž živitelů národa, a proto budeme podporovat všechny domácí pěstitele, chovatele, ovocnáře, zahrádkáře, myslivce, včelaře, rybáře i lesní hospodáře. Všichni zemědělci musejí mít příležitost uplatnit svoji produkci na domácím trhu.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/EU-znicila-nase-zemedelstvi-nejsme-potravinove-sobestacni-Poslanec-Rozvoral-z-SPD-ma-reseni-Drobni-zemedelci-ctete-668427

1. Premiér Andrej Babiš mluvil o tom, že Piráti zde po případném volebním vítězství chtějí vybudovat „multikulturní Pirátostán“, Piráti mu odpověděli, že nejvíce migrantů sem vozí „jeho“ Agrofert do svých továren. Co říkáte na toto překřikování, kdo je více pro migranty? A jak se díváte na postoj Pirátů a postoj Andreje Babiše k migraci?

Jediný politický subjekt ze současných stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně, který od začátku nesouhlasí s imigrační politikou prosazovanou z EU, je naše hnutí SPD. Zcela jasně odmítáme imigranty v naší republice. EU tento problém, jako celou řadu dalších, nezvládá, což si uvědomili občané i z jiných unijních zemí a snaží se to dát politikům ve svých zemích najevo. Na to zareagovaly ostatní politické subjekty a snaží se před veřejností ukázat, jak tento problém řešit, aby získaly občany (voliče) na svou stranu. Hnutí Ano zastoupené premiérem Andrejem Babišem si s Piráty nemají co vyčítat, neboť oni nikdy nebyli proti přijímání imigrantů do České republiky a spíše tento proces různými formami a na různých úrovních podporovali. Piráti imigraci podporují, což dokladuje i to, že jejich lídr Ivan Bartoš se zúčastňuje veřejných akcí na podporu vstupu imigrantů do ČR (viz jeho fotografie před transparentem „Uprchlíci vítejte"), nebo jeho veřejné prohlášení, ve kterém řekl: „Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém.“ Hnutí ANO je též pro přijímání imigrantů, jelikož jeho europoslanci hlasují v Evropském parlamentu aktivně pro přijímání imigrantů z Afriky. Premiér Andrej Babiš a jeho vláda financuje neziskovky podporující imigraci. Například Organizace pro pomoc uprchlíkům v ČR, kterou vede Martin Rozumek, dostává ročně téměř 32 milionů korun (z toho spotřebovala více než 25 milionů na mzdové náklady). V České republice působí desítky proimigračních neziskovek, které dostávají celkem stamiliony ze státní kasy, kam směřují i daně našich občanů. Hnutí SPD požaduje na vládě, aby přestala tyto neziskovky financovat.

2. Mimochodem, téma „hostujících pracovníků“ v montovnách, jak se šetrně nazývají zahraniční dělníci, se ukázalo jako celkem akutní zejména během pandemie, kdy bylo v jejich ubytovnách složité vymáhat epidemická opatření a při uzavření fabrik dělali nepořádek (třeba v Mladé Boleslavi). Jak velké bezpečnostní riziko představují tyto skupiny?

Hnutí SPD má v tomto jednoznačný názor, spočívající v tom, že nechce ze státní kasy podporovat laciné montovny, což dělá současná vláda, ale chce podporovat investice do záměrů s vyšší přidanou hodnotou za vyšší mzdy, kde by našel kvalitní práci občan ČR. Prioritně jsme pro zaměstnávání našich občanů a zajisté je z čeho čerpat, neboť je u nás více jak 230 tisíc občanů bez práce. Vláda ale spíše podporuje zaměstnávání cizinců, a to na úkor našich občanů. Nadnárodní korporace vnímají Českou republiku jako laciné montovny zaměřené na dovoz levné pracovní síly z ciziny, čímž se automaticky snižuje i výše mezd českých občanů. Naše země dosahuje 85 procent úrovně HDP západních států EU, ale úroveň mezd v porovnání se západními zeměmi EU je u nás pouze 40procentní. My jsme pro zaměstnávání našich občanů, kteří jsou pro nás na prvním místě a za svoji práci si zaslouží odpovídající finanční odměnu. Naše hnutí zároveň apeluje na vládu, aby se podstatně snížily počty příchozích pracovníků z Bulharska, Rumunska a Ukrajiny, kteří kvůli benevolentním zákonům a zločineckému chování pracovních agentur často zůstávají bez prostředků v ulicích našich měst, kde rozšiřují řady bezdomovců, a místní občané se pak zákonitě obávají o svou bezpečnost, jako se to děje například v Mladé Boleslavi. Zároveň se zvyšuje kriminalita cizinců v lokalitách jejich ubytoven, což potvrzují policejní statistiky.

3. V pátek Poslanecká sněmovna schválila novelu Listiny, garantující právo na sebeobranu i se zbraní. Proč podle vás bylo nezbytné tuto novelu přijímat, když někteří právníci zastávali názor, že toto právo již je garantováno?

Naše hnutí SPD velmi přivítalo, že byla v Poslanecké sněmovně schválena ve třetím čtení novela ústavního zákona, zaručující občanům v případě ohrožení života právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní, což je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon. Návrh ústavního zákona symbolicky do ústavního pořádku převádí morální zásadu, že zlu, což je i útok na život a zdraví člověka, se nemá ustupovat, ale naopak se vůči němu aktivně bránit. Tím bude v ústavním zákoně ukotveno posílení práva občanů na sebeobranu, čímž budou splněny podmínky pro přijetí námi navrhovaného zákona (novela trestního zákoníku – sněmovní tisk 591) posilujícího obranu práva obětí násilných činů, vycházející z principu „můj dům, můj hrad“. Novelou trestního zákoníku chceme posílit institut tzv. nutné obrany, jelikož dnes je stav takový, že napadený člověk je ještě odsouzen za to, že se bránil. Je skandální, že jsou často trestně stíháni lidé, kteří bránili svůj život, svoji rodinu či svůj majetek, a závadové osoby se jim často vysmívají. Tím plníme jeden z bodů našeho programu, kdy chceme chránit naše občany, rodiny, děti, jejich domovy a majetek. 

4. SPD se rozhodla udělat hlavní téma předvolební kampaně z předražených zahraničních potravin v supermarketech a alternativy v podobě levnějšího zboží od českých sedláků. Je to podle vás skutečně to, co občany pálí nejvíce?

V hnutí SPD jsme velmi rádi, že se nám podařilo prosadit zákon o českých potravinách, který zamezuje dvojí kvalitě potravin pod pokutou až 50 milionů korun, podle závažnosti provinění. Přijde-li inspekce na to, že obchodní řetězec podvádí a nabízí českým spotřebitelům u stejné značky horší kvalitu potravin než v zahraničí (třeba v Německu), může udělit vysoké pokuty. Musím ale konstatovat, že nás velmi mrzí, že se nepodařilo prosadit nástroj na zahraniční hypermarkety, aby preferovaly také produkty českých zemědělců a dodržovaly navrhované kvóty prodávaných českých potravin. Sami si všichni dobře vzpomínáme, jak proti tomu bojovali např. senátoři a jaká běžela kampaň v České televizi proti námi navrhovaným kvótám poměru zastoupených českých potravin ve velkých prodejnách. My chceme všem obyvatelům venkova a zejména zemědělcům, vrátit prestiž živitelů národa, a proto budeme podporovat všechny domácí pěstitele, chovatele, ovocnáře, zahrádkáře, myslivce, včelaře, rybáře i lesní hospodáře. Všichni zemědělci musejí mít příležitost uplatnit svoji produkci na domácím trhu. Náš venkov a zemědělství jsou devastovány hrubě nerovnými podmínkami ve srovnání se západoevropskou konkurencí. Čeští spotřebitelé dávají přednost českým potravinám, které jsou vytlačovány z trhu. S tím my nesouhlasíme a uděláme vše pro to, abychom tento stav změnili a v budoucnu byli potravinově soběstační.

5. Co říkáte na vývoj ceny potravin v posledních měsících?

Navážu zde na předchozí odpověď. Velká část zpracovatelského průmyslu a nejvýznamnější obchodní řetězce jsou v rukou zahraničních korporací, které dávají přednost zpracování a prodeji druhořadých, vysoce dotovaných zahraničních surovin a výrobků před kvalitní domácí produkcí. Užívají cenový dumping, který je obecně pokládán za nepřijatelnou obchodní praktiku, ale zároveň tyto potraviny stále zdražují. To pociťuje náš občan (zákazník), a to především u ovoce, zeleniny a masa. Na tomto stavu se negativně podepsala EU, která zničila naše zemědělství (naši zemědělci dostávají o hodně menší dotace než zemědělci ve „starých“ zemích EU a nejsou schopni konkurovat) a kvůli níž již nejsme potravinově soběstační. Proto prosazujeme obnovení potravinové soběstačnosti naší země, abychom nebyli závislí na drahém dovozu z ciziny. Ceny potravin neustále stoupají, příjmy občanů nikoliv. Velký vliv na tomto negativním trendu mají převážně vlastníci velkých supermarketů, kteří tak činí s vidinou vyšších zisků. S tím zásadně nesouhlasíme a prosazujeme, aby např. drobní zemědělci prodávali své zboží v rámci farmářských trhů, čímž by se odstranil mezičlánek, který ceny potravin navyšuje.

6. Pokud byste se v příštím volebním období dostali do vlády a měli možnost své vize prosazovat, s největší pravděpodobností by to bylo ve spolupráci s hnutím ANO pod vedením Andreje Babiše. Jak podle vás jeho podnikání poznamenalo české potravinářství? Na letácích vašeho jarmarku se pracuje například s negativním vymezením vůči drahému „chlebu od oligarchy“, tak jak se na to tedy díváte?

Hnutí SPD prosazuje politiku vycházející z programu, který cílí na slušné lidi. Každý občan se může s naším programem blíže seznámit na webových stránkách www.spd.cz. My své sliby dané našim voličům plníme, o čemž svědčí i to, že jsme v Poslanecké sněmovně předložili v tomto volebním období více jak sto novel zákonů a pozměňovacích návrhů, které byly vedeny s cílem zlepšit životní podmínky našim slušným občanům (rodinám, seniorům, zdravotně postiženým a dětem). Nejsme ale ve vládě, takže prosazování našich priorit je obtížné. V příštím volebním období budeme jednat a spolupracovat s těmi politickými subjekty, které by nám umožnily prosazovat náš program a rozhodně máme ambice být v budoucí vládě. Ohledně českého potravinářství jsem se vyjádřil v předchozích otázkách.      

7. Evropa se chce v následující dekádě vehementně vrhnout na „green deal“, zelený úděl. Ten má „dekarbonizovat“ ekonomiku, zbavit jí uhlíkových emisí, do roku 2030 o 55%. Hodně se mluví o dopadu tohoto plánu na průmysl, ale jak poznamená zemědělství?

Hnutí SPD zásadně odmítá „zelený úděl“ EU, prosazující uhlíkovou ideologii a nesmyslný boj proti CO2, který silně likviduje naši ekonomiku. Evropská komise chce na tzv. Plán obnovy hospodářství EU v rámci víceletého rozpočtového rámce pro léta 2021 až 2027 zdvojnásobit množství peněz v rozpočtu EU, což znamená, že by členské státy měly platit do Bruselu dvojnásobné odvody ze státních rozpočtů. Kromě toho však chce Evropská komise v rámci Zelené dohody pro Evropu na občany a firmy uvalit další daně, jejichž výnos by byl placen rovnou do pokladny EU. Z těchto nových daní, které by měly např. zdražit motorová paliva, elektřinu a teplo by EK chtěla financovat tzv. „klimatická opatření“. Jenže jen výnos nových daní, které chce EK zavést, by na provedení předraženého Zeleného údělu nestačily. Komise si to dobře uvědomuje, a proto v novém návrhu Víceletého fiskálního rámce pro léta 2021 až 2027 navrhuje snížit dotace zemědělcům o 34 miliard eur. My v hnutí SPD nesouhlasíme se Zeleným údělem a nechceme, aby byl financován z nových daní, protože by to poškodilo naše zemědělce zdražením potřeb pro pěstování rostlin a chovu zvířat a tím i potravin pro spotřebitele.

8. Co očekáváte od návrhu rozpočtu na příští rok?

Současná vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dále extrémně zadlužuje naše občany. V rámci uvolňování peněz ze státní kasy v době nouzového stavu se chovala zcela nehospodárně, což potvrzují i výsledky auditů provedených Nejvyšším kontrolním úřadem. Státní dluh by měl letos překonat hranici 2,5 bilionu korun a v roce 2023 by měl být ještě o půl bilionu vyšší. Během let 2021 až 2023 by tak měl narůst zhruba o jeden bilion korun. V poměru k HDP by tak měl dluh stoupnout z loňských 36,5 procenta na 47,5 procenta v roce 2023. Ministryně financí Alena Schillerová se nedávno vyjádřila, že příští rok bude schodek státního rozpočtu nad 300 miliardami korun. To je pro naše hnutí zásadně nepřijatelné. Poslanecký klub SPD při projednávání státního rozpočtu vždy navrhl desítky pozměňovacích návrhů pro přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu v celkové výši několika desítek miliard korun s cílem přesunout peníze k slušným a potřebným lidem. Také podporujeme valorizaci důchodů. Odmítáme zadlužování dalších generací. Musíme hledat všechny možné úspory, kdy například navrhujeme snížení zbytných výdajů státu a byrokracie na všech úrovních, zdanění dividend nadnárodních koncernů, zrušení plateb politickým neziskovkám, zrušení inkluze ve školství, ukončení předražených zahraničních armádních nákupů a ukončení systému výplat neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým.

9. Ministryně Jana Maláčová přichází před volbami s dalšími návrhy na podporu sociálně nejslabších skupin. Mimo jiné navrhuje zvýšení minimální mzdy a zvýšení důchodů o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Jak se na tyto návrhy díváte z pohledu rozpočtu?

Působnost ČSSD ve vládě zadělalo mnoho problémů tím, že dlouhodobě zanedbalo systematickou práci na poli ministerstva práce a sociálních věcí řízenou Janou Maláčovou, vedenou s cílem zabezpečit našim občanům plnohodnotný život. Zcela selhala snaha o nastavení a zavedení tolik potřebné důchodové reformy. Ministryně Maláčová se též dostatečně nevěnovala zajištění ochrany ohrožených skupin občanů a vůbec nestanovila účinné nástroje, pomocí kterých by zrušila výplatu neadresných sociálních dávek těm, kteří systém výplaty sociálních dávek záměrně zneužívají. Vámi uvedené návrhy jsou jen předvolebním tahem ČSSD, pomocí nichž si chtějí udělat pozitivní obrázek u občanů. Naši občané ale nejsou hloupí a budou hodnotit politiky za jejich práci za celé funkční období. V něm ČSSD na poli sociální práce zcela propadlo, neboť pracuje nesystematicky, a navíc některé jeho aktivity a procesy prověřuje Policie České republiky z důvodu protiprávního jednání, viz například IT zakázky na ministerstvu práce a sociálních věcí. Hnutí SPD ve Sněmovně podpoří zvýšení minimální mzdy, jelikož pracovat se musí vyplatit. Senioři, kteří vybudovali tuto zemi, si zvýšení důchodů také zcela jistě zaslouží, takže i návrh na zvýšení důchodů o 300 korun nad zákonnou valorizaci podpoříme. Jen nás mrzí, že nebyl projednán náš návrh zákona na zaručený minimální důchod v částce 15.000 korun, který by našim nízkopříjmovým seniorům velice pomohl.

25.6.2021

Podpořili jsme mimořádné navýšení důchodů o 300 korun nad stanovenou valorizaci!

Na středeční mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny byl projednáván jediný bod programu a to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění.

Bylo navrženo, aby s ním Sněmovna vyslovila souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Sněmovny, což bylo ale vetováno poslaneckými kluby ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Tím bude tento návrh zákona projednáván klasickým způsobem. Návrh obsahuje opatření, které spočívá v mimořádném zvýšení důchodu o 300 korun nad rámec pravidelného zvyšování důchodů v roce 2022.

Hnutí SPD vždy podpořilo každé navýšení peněz pro naše seniory, které pobírají starobní důchod, kdy jim je tato peněžní dávka pravidelně vyplácena na základě důchodového pojištění. Návrh mimořádného navýšení o 300 korun nad rámec stanovené valorizace podpoříme i nyní, i když pro naše hnutí to není žádné systémové řešení, ale pouze populistický tah vládních stran ANO a ČSSD před nadcházejícími podzimními volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Za systémový krok považujeme přijetí námi zpracované novely zákona o důchodovém pojištění, kterou jsme předložili před dvěma roky. Ta stále čeká na projednání v prvním čtení po negativním stanovisku vlády. Tento náš návrh novely zákona zavádí institut garantovaného minimálního důchodu nad hranicí příjmové chudoby kolem 15 tisíc korun měsíčně, neboť se domníváme, že současné nastavení českého penzijního systému je nespravedlivé, systémově chybné a nezaručuje jeho příjemcům možnost důstojného prožití důchodového věku. Většině lidí jsou i přes jejich desítky odpracovaných let ekonomických a společensky prospěšných aktivit přiznávány velmi nízké starobní důchody. Naše novelizace zákona by hodně pomohla velkému množství seniorů pobírajících důchod kolem deseti tisíc korun, kteří, pokud chtějí přežít, musejí žádat o dávky hmotné nouze, což považujeme za nedůstojné. Chceme tak dlouhodobě garantovat spravedlivý důchod pro lidi, kteří celý život pracovali, a nyní mají nárok na důstojný život ve vyšším věku. V této souvislosti také zmíním, že nechceme žádné další zvyšování věku odchodu do penze.

Hnutí SPD nechce jít cestou posílání jednorázových žebračenek seniorům před volbami. My chceme pevně vázat růst starobních a invalidních důchodů na růst průměrné mzdy a garantovat tak nejnižší důchod ve výši minimální mzdy, což je dnes něco přes 15 tisíc korun, a až od této částky ho navyšovat zásluhově. Samozřejmě za podmínky odpracovaných let, takže se to nebude týkat žádných nepřizpůsobivých, ale jen těch, kteří si to skutečně zaslouží, což jsou například osoby pobírající invalidní důchod.  Hnutí SPD prosazuje zákony ku prospěchu slušných občanů. Vážení občané, pokud souhlasíte s programem hnutí SPD, tak podpořte naše kandidáty v blížících se parlamentních volbách. My vaši důvěru nezklameme.

24.6.2021

Podporujeme Viktora Orbána v omezení pravomocí Evropského parlamentu!

Maďarský konzervativní premiér Viktor Orbán navrhl omezit pravomoci Evropského parlamentu (EP), čímž by alespoň trochu zmírnil direktivní moc unijního evropského superstátu, a naopak chce posílit národní suverenitu jednotlivých unijních zemí.

Hnutí SPD vítá aktivity maďarského premiéra, který je znám tím, že dlouhodobě kritizuje Evropskou unii. V posledních měsících jsou to jeho výtky na adresu Evropské komise, kterou vnímá jako byrokratického molocha nepracujícího v zájmu unijních občanů. EU nectí národní suverenitu jednotlivých členských zemí, kterou spíše podkopává a zeslabuje. Proto podporujeme Orbánův návrh na omezení pravomoci EP, kdy by národní zákonodárné sbory jednotlivých členských států měly právo zablokovat legislativní procesy EP, pokud by je shledaly v rozporu se svými kompetencemi. 

Předseda maďarské vlády to uvedl při projevu v Budapešti u příležitosti "Dne nezávislosti", který je v Maďarsku slaven v souvislosti s odchodem posledního sovětského vojáka ze svého území 19. června 1991. Jak informovala agentura DPA, Orbán zde mimo jiné řekl: „Ukázalo se, že Evropský parlament se ve vztahu ke kritériím evropské demokracie ocitl ve slepé uličce." Po vzoru Parlamentního shromáždění Rady Evropy by podle něj do EP měly napříště vysílat zástupce národní parlamenty. Dnes jsou europoslanci voleni v přímých volbách.

Evropský soudní dvůr z podnětu Evropské komise už řadu let vede s Maďarskem řízení ve věci porušování tzv. evropských hodnot. Unijní justice v minulosti řešila několik žalob spojených s maďarským přístupem k imigrantům a vždy rozhodla tak, že Maďarsko porušilo právo EU. Europoslanci, Evropská komise i některé členské státy (Francie, Německo) dávají dlouhodobě najevo obavy, že Orbánova vláda v Maďarsku omezuje nezávislost justice, médií či akademické svobody a omezuje nevládní organizace. Proto se Evropská unie chystá proti Maďarsku formou různých sankcí uplatnit svou moc, viz například krácením přidělených finančních prostředků z unijní pokladny, do které povinně přispívají všechny státy EU, což SPD zásadně odmítá.

Maďarský premiér Viktor Orbán v rámci vrcholných institucí EU tvrdě brání národní suverenitu Maďarska, což je velmi příkladné i pro ostatní unijní země. Obdobně sílí tlak proti různým směrnicím a nařízením EU v Itálii, Polsku, Řecku a Dánsku. Hnutí SPD jde ještě dál a požaduje naše vystoupení z Evropské unie na základě referenda. Nepřipustíme, aby o nás rozhodovali lobbisté v Bruselu. Pro nás jsou slušní a pracující lidé na prvním místě a ty by měli mít možnost se vyjádřit, zda chtějí být součástí EU. Za nás říkáme rozhodně NE.

23.6.2021

Požadujeme návrat k normálnímu životu!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vládní opatření okolo covidu jsou nezákonná. Požadujeme návrat k normálnímu životu. Ve Sněmovně neprošel návrh na zrušení pandemické pohotovosti. Hnutí SPD podpořilo ústavní zakotvení práva na sebeobranu a práva na držení zbraně. Slušný člověk musí být na prvním místě - gauner a kriminálník nesmí být ve výhodě. Vítáme uvolnění napětí mezi Ruskem a USA. Odmítáme zahraniční agrese a vměšování velmocí. Stejně jako maďarský premiér Orbán podporujeme odebrání pravomocí Evropské unii. I díky SPD se podařilo omezit kumulaci funkcí politiků.

1. Vládní opatření okolo covidu jsou nezákonná. Požadujeme návrat k normálnímu životu.

Pandemická pohotovost by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) měla platit minimálně do konce září. Sdělil, že o prázdninách se budou muset nosit v prostředcích MHD opět zdravotnické roušky, aniž by však toto opatření řádně zdůvodnil. Hnutí SPD s postoji ministra nesouhlasí. Návštěvy bazénu anebo restaurace v těchto horkých dnech mají byt odpočinkem, a nikoliv aby občané měli neustále žít ve strachu, zda u sebe mají papír s tím správným razítkem. Navíc Nejvyšší správní soud označil hned několik protiepidemických opatření ministerstva zdravotnictví za nezákonná, což otevírá cestu k tomu, aby provozovatelé restaurací či obchodů mohli stát žalovat a domáhat se odškodnění. Státu tak nyní hrozí, že podnikatelům bude muset dohromady platit i stovky milionů korun. Za to ponese plnou odpovědnost vláda ANO a ČSSD. Celou dobu tvrdíme, že je potřeba provádět pouze cílená a nikoliv plošná opatření, a to výhradně na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Požadujeme návrat k normálnímu životu.

2. Ve Sněmovně neprošel návrh na zrušení pandemické pohotovosti.

Minulý týden jsme se připojili k návrhu zařadit ve Sněmovně k projednání bod o zrušení pandemické pohotovosti. Návrh na zařazení ale vetovaly kluby ANO, ČSSD a KSČM, projednat se tak měl až ve čtvrtek. Jako jeden z hlavních důvodů jsme uvedli, že pandemický zákon jsme při schvalování jako jediný poslanecký klub nepodpořili, protože je to legislativní paskvil. Navíc vládní opatření vyhlašovaná vládou jsou plošná, špatně odůvodněná a chaotická. Tato naše tvrzení opakovaně potvrdil i Nejvyšší správní soud, který ve svých rozhodnutích opakovaně konstatoval, že vláda ANO a ČSSD ve stavu pandemické pohotovosti opakovaně postupuje protiprávně. K tomuto zjištění se přidal i Nejvyšší kontrolní úřad. Ve čtvrtek však kvůli nezařazeným poslancům Volnému a Bojkovi, kteří střídavě ve Sněmovně řečnili u pultíku, nebyl tento bod dokončen, a tím pádem všechny vládní plošné restrikce platí dál. Na projednání bodu bylo totiž velmi málo času a stačily i relativně krátké obstrukce. Tím pádem se nedostalo na návrh usnesení SPD, ve kterém jsme chtěli navrhnout okamžité zrušení pandemické pohotovosti. Plnou odpovědnost za pokračování pandemické pohotovosti tak nesou poslanci Bojko a Volný. Chovají se jako slon v porcelánu.

3. Hnutí SPD podpořilo ústavní zakotvení práva na sebeobranu a práva na držení zbraně. Slušný člověk musí být na prvním místě - gauner a kriminálník nesmí být ve výhodě.

Minulý týden Sněmovna ve třetím čtení schválila změnu ústavního zákona, která zvyšuje právo legálních držitelů zbraní při ochraně života svého a svých blízkých, jejich zdraví a majetku. Hnutí SPD plně podporuje tuto změnu Ústavy a dlouhodobě navrhujeme posílení práv občanů, kteří mají legálně držené zbraně. EU se dlouhodobě snaží omezovat práva legálních držitelů zbraní a různým způsobem se snaží ztěžovat podmínky. To je pro SPD zcela nepřijatelné, protože místo toho, aby se EU soustředila na nelegální držitele zbraní, což jsou právě ti původci různých teroristických útoků a kriminální činnosti, tak úředníci v Bruselu vytváří další byrokratická omezení pro slušné lidi. V návrhu tohoto ústavního zákona se také hovoří, že podmínky budou stanoveny na základě toho, co stanoví doprovodný zákon. SPD má dlouhodobě připraven návrh zákona „můj dům, můj hrad", ve kterém mj. navrhujeme, aby byla posílena práva slušných občanů v rámci tzv. institutu nutné obrany. Slušný člověk má právo se bránit a musí být na prvním místě - gauner a kriminálník nesmí být ve výhodě.

4. Vítáme uvolnění napětí mezi Ruskem a USA. Odmítáme zahraniční agrese a vměšování velmocí.

V Ženevě se minulý týden konala dlouho očekávaná schůzka amerického prezidenta Joea Bidena s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Oba prezidenti se dohodli na návratu odvolaných velvyslanců do sídel jejich diplomatických misí a do několika týdnů by se měla také rozběhnout práce odborných komisí pro další postup kontroly strategických jaderných arsenálů, protože USA a Ruská federace disponují více než 90 procenty všech zásob jaderných zbraní na světě. Hnutí SPD vítá výsledky tohoto setkání, čímž dochází k uvolňování napjatých vztahů mezi USA a Ruskou federací. Vztahy mezi USA a Ruskou federací jsou dlouhodobě poškozovány zejména ze strany USA, které svou expanzivní zahraniční politikou přispívají k eskalaci napětí na celém světě, ale i v zemích, které jsou v přímém sousedství s Ruskou federací (Ukrajina a Afghánistán). SPD programově podporuje vzájemná jednání formou dialogu a nikoliv stupňováním napětí a akty agrese.

5. Stejně jako Orbán podporujeme odebrání pravomocí Evropské unii.

Maďarský premiér Viktor Orbán minulý týden navrhl omezit pravomoci Evropského parlamentu (EP). Národním zákonodárným sborům by tak přisoudil právo zablokovat legislativní procesy EP, pokud by je shledaly v rozporu s kompetencemi členských států. Hnutí SPD tento krok ze strany maďarského premiéra Orbána vítá. Viktor Orbán je jedním z mála politiků, kteří chtějí zachovat svrchovanost svojí země. Zastáváme názor, že by takto měl postupovat i premiér Andrej Babiš a premiéři států V4, tedy Polska a Slovenska. EU měla původně sloužit jako společenství volného pohybu osob, zboží služeb a peněz. Stala se z ní ale postupně politická garnitura novodobých neomarxistů a globalistů ztělesněná v podobě nikým nevolených eurokomisařů a přeplacených byrokratů. EU postupně odebírá suverenitu jednotlivých států svými směrnicemi a nařízeními. Hnutí SPD jako jediná relevantní politická síla zastoupená ve Sněmovně navrhuje přijetí zákona o referendu, který by umožnil našim občanům rozhodnout o vystoupení z EU. Vláda ANO a ČSSD nám však projednání tohoto zákona ve Sněmovně dlouhodobě blokuje.

6. I díky nám se podařilo omezit kumulaci funkcí politiků.

Sněmovna minulý týden i díky hlasům SPD změnila Ústavu, ve které podpořila zavedení tzv. klouzavého mandátu. Hnutí SPD bylo spolupředkladatelem. Člen vlády, který je zároveň také poslanec, tím pádem bude moci dočasně přepustit své místo ve Sněmovně náhradníkovi. Nyní musí změnu ještě potvrdit Senát. Hnutí SPD je proti kumulaci funkcí, a právě díky klouzavému mandátu se tak budou moci ministři naplno věnovat své funkci. Zavedení klouzavého mandátu naopak nepodpořili poslanci ODS, ČSSD a KSČM, kteří se při hlasování zdrželi, čímž dali jasně najevo, že jsou sběratelé funkcí a všech možných výhod z toho plynoucích. To je pro SPD nepřijatelné!

22.6.2021

Díky hlasům poslanců hnutí SPD byl schválen zákon o klouzavém mandátu!

Minulý pátek se ve Sněmovně v rámci 104. schůze schvalovala novela ústavního zákona, řešící neslučitelnost funkcí poslance a člena vlády. K přijetí novely bylo potřeba 120 hlasů, což se nakonec i díky hlasům poslanců za hnutí SPD podařilo.

Hnutí SPD velmi vítá, že bude v ústavním zákoně ukotvena neslučitelnost funkcí poslance s funkcí ve vládě pomocí tzv. klouzavého mandátu. Naše hnutí je spolupředkladatelem této novely ústavního zákona, kterou bude zajištěna důsledná realizace principu dělby moci. Zároveň s ohledem na značnou časovou náročnost výkonu těchto funkcí může jejich kumulace vést k absencím při zasedání komor Parlamentu a vyčerpání času ministrů účastí na jednáních Sněmovny nesouvisejících s jejich resortem. Tento čas by mohli ministři věnovat výkonu své funkce při řízení svého resortu a zastupování zájmů naší republiky v zahraničí. Ministři vlády budou prioritně řídit své ministerstvo, které disponuje přidělenými financemi ze státní kasy, za které jsou plně odpovědní. Proto též požadujeme osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků a jsme pro odvolatelnost politiků občany.

Projednávaná novela ústavního zákona ve třetím čtení mění Listinu základních práv a svobod a ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústavu České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Novela zřizuje institut tzv. klouzavého mandátu. Poslanec, který nastoupí do ministerského kabinetu, by se svého postu ve Sněmovně mohl podle předlohy vzdát buď oznámením na schůzi dolní komory, nebo doručením notářského zápisu o tomto prohlášení do rukou jejího předsedy. Stejné formy už platí pro vzdání se poslaneckého mandátu.

Dolní komora přijala také související změnu jednacího řádu a volebního zákona, která má stanovit pravidla pro nastupování náhradníků za poslance, kteří by se mandátu vzdali na dobu členství ve vládě. Náhradník za člena vlády (poslance) by se stal zastupujícím poslancem se všemi právy a povinnostmi běžného člena dolní komory. Byl by členem sněmovních výborů a komisí, což člen vlády být jako poslanec nemůže, a měl by mít právo vystupovat a hlasovat. V roli zastupujícího poslance by podle novel neztratil postavení náhradníka pro případ nabytí plnohodnotného mandátu. Náhradník, na kterého sklouzne mandát poslance, bude určen z kandidátů dle určeného pořadí, jenž kandidoval na kandidátní listině téže politické strany nebo politického hnutí ve stejném volebním kraji.

Klouzavý mandát mají zaveden v Belgii, Nizozemsku, Rakousku, Estonsku, Švédsku či na Slovensku. Zavedení tohoto klouzavého mandátu obsahuje novela ústavy, kterou Sněmovna minulý pátek schválila nejmenším potřebným počtem 120 hlasů ze 157 přítomných poslanců, a to za pomoci všech 17 hlasů poslanců za hnutí SPD.

Hnutí SPD bylo spolupředkladatelem této novely ústavního zákona, čímž plní své sliby, které dalo voličům, jelikož jsme proti kumulaci funkcí. Díky této změně budou mít ministři z řad poslanců více času na prioritní řízení svého resortu, což je hlavně v této těžké době, kterou poznamenal dlouhodobý nouzový stav, velmi žádané.

21.6.2021

Včera jsme popřáli našim otcům k jejich svátku!         

Den otců se slaví třetí neděli v červnu, což je tradiční datum a slaví se v tomto dni v severoamerických a jihoamerických zemích, v Asii, v Evropě i Africe. Letos toto datum připadlo na 20 června.

Hnutí SPD se rádo přidalo ke gratulantům, přejícím otcům k jejich svátku vše nejlepší, neboť si to zajisté zaslouží stejně tak, jak naše matky, které svůj svátek slaví druhou květnovou neděli. Jsou to právě otcové a matky, kteří společně vychovávají děti a tvoří tak základní důležitý prvek naší společnosti – rodinu.

Jsme vlastenecké hnutí hájící zájmy České republiky podporující tradiční hodnoty naší společnosti a považující fungující rodinu za její podstatu. Rodina zasluhuje ochranu a podporu. Za základ rodiny považujeme tradiční svazek muže a ženy a odmítáme každou propagaci, podporu názorů a chování, které ohrožují fungování rodin a výchovu dětí v rodině. V našem programu cílíme na pracující rodiče vychovávající děti a připravili jsme pro ně řadu pobídek, abychom jim umožnili prožívat plnohodnotný život. Jednou takovou stimulační pobídkou je projekt Rodina na prvním místě, v jehož rámci mohou rodiče ušetřit značné finanční prostředky. Jedná se například o poskytnutí manželské půjčky, kterou bude možno získat po uzavření manželství jako výhodnou finanční neúčelovou půjčku. Půjčka bude podmíněna tím, že alespoň jeden z manželů je plátcem daně z příjmu ze zaměstnání nebo z podnikání. Šlo by o úvěr ve výši 800 tisíc korun. Využití manželské půjčky může mladým lidem usnadnit i získání hypotéčního úvěru na bydlení.

Připravíme také návrh zákona o podpoře družstevního bydlení pro mladé rodiny, kdy bytová družstva budou podporována bezúplatným poskytnutím pozemků a výhodnými úvěry s možností využití manželských půjček. Chceme prosadit významné zvýšení daňových slev na děti. Ve Sněmovně jsme podpořili zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti. Více se o projektu dozvíte na webových stránkách www.rodinanaprvnimmiste.cz.   

Hnutí SPD prosazuje, že podmínky pro spokojený život rodin musí nastavit a garantovat jednoznačně stát prostřednictvím svých příslušných orgánů. Musí nastavit takové legislativní a ekonomické podmínky, aby založení rodiny nebylo spíše trestem než radostí, aby neznamenalo masivní sociální a ekonomický propad, jak je tomu v mnoha případech právě dnes. Pracovat, mít rodinu a děti se musí vyplatit. Otcové a matky, kteří tvoří se svými dětmi rodinu, si zaslouží náš respekt, úctu a hlavně státní podporu, aby mohli prožívat plnohodnotný život.

18.6.2021

Budeme hlasovat pro větší pravomoc použití zbraně v případě ohrožení života!

Dnes by se měla ve Sněmovně schvalovat novela ústavního zákona, zaručující občanům v případě ohrožení života právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní, což bude zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.

Hnutí SPD velmi vítá, že bude v ústavním zákoně ukotveno posílení práva občanů na sebeobranu, čímž budou alespoň částečně splněny podmínky pro přijetí námi navrženého zákona (novela trestního zákoníku) posilující obranu práva obětí násilných činů, vychází z principu „můj dům, můj hrad“. Projednávaná novela ústavního zákona mění Listinu základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona. Konkrétně v čl. 6 Listiny základních práv a svobod, se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“

Tato novela ústavního zákona zavádí ústavní zakotvení práva na obranu i se zbraní. Jak se uvádí v důvodové části navrhované novely, právo na obranu náš právní řád obsahuje jen na zákonné úrovni. Vzhledem k významu práva na život, které je právo nejzákladnější, protože bez života ostatní práva člověka nemohou být naplněna, návrh považuje za správné symbolicky povýšit toto právo na úroveň ústavní, což má i význam v tom, že lidé se mohou ochrany základních práv dovolávat v rámci ústavní stížnosti u Ústavního soudu. Jde i o reakci na současné obavy o oblast bezpečnosti. Návrh dává ústavní rozměr právu každého bojovat o svůj život i za užití zbraně proti útoku.

Území Čech, Moravy a Slezska lze z dlouhodobého hlediska považovat za relativně bezpečné, přesto však dochází k individuálnímu násilí. Návrh ústavního zákona symbolicky do ústavního pořádku převádí morální zásadu, že zlu, což je i útok na život a zdraví člověka, se nemá ustupovat, ale naopak se vůči němu aktivně bránit. Předkládaná novela zmiňuje použití zbraně jen jako možnou alternativu v rámci práva na obranu a odkazuje na podmínky stanovené zákonem. Zbraní může být vše, čím lze učinit zásah vůči lidskému tělu důraznější. Může to být chladná zbraň (nůž, sekera), jejichž držení zpravidla zákon neomezuje, anebo střelná zbraň, které jsou přísně regulovány.

Hnutí SPD pomocí všech svých poslanců ve Sněmovně podpoří schválení novely ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod.

17.6.2021

Jsme pro spolupráci svobodných a suverénních národních států bez diktátu Bruselu!

Celní správa ČR minulý pátek informovala prostřednictvím ČTK, že Evropská komise požaduje po České republice doplacení cla za podhodnocené ceny zboží dovezeného z Číny.

Hnutí SPD dlouhodobě odmítá direktivní postup ze strany EU proti České republice, a to ve všech ohledech. Jako jediný politický subjekt zastoupený v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky požaduje referendum o každém předání státní suverenity na orgány Evropské unie a referendum o vystoupení ČR z EU. Budoucnost naší republiky v rámci Evropy spatřujeme ve volném pohybu osob, zboží, služeb a peněz na bázi spolupracujících svobodných a suverénních národních států; žádný diktát ze strany EU. Nehodláme přispívat na nadstandardní platy velkého množství úředníků, kteří z Bruselu rozhodují o tom, jak má Česká republika nakládat s penězi ze státní pokladny. To je totiž institut, který dohlíží na centralizaci příjmů, řízení výdajů, řízení státních aktiv, řízení likvidity, řízení státního dluhu, finanční plánování, platební styk, kontrolu, účetnictví a výkaznictví.

Evropská komise (EK) požaduje po České republice zhruba 2,1 miliardy korun (82,5 milionu eur) za špatné vyměření cla při dovozu textilu a obuvi z Číny v letech 2012 až 2019. Dle EK tím došlo ke ztrátě příjmů, které jsou odváděny do rozpočtu EU za cla vybraná členskými státy, a proto po členských státech požaduje poměrnou částku jako náhradu ztráty. Podle Zprávy o činnosti Celní správy za rok 2019 poslalo Česko do EU z výběru cla 7,4 miliardy korun.

Celní poplatky tvoří přibližně 15% příjmů společného rozpočtu EU. Mluvčí EK sdělila, že unijní exekutiva chce žádostí, která následuje po obsáhlém vyšetřování a analýze, zajistit, aby všechny státy hradily svůj spravedlivý podíl do rozpočtu. Clo patří mezi tzv. tradiční zdroje rozpočtu EU. Ty podle účetní závěrky EU za rok 2019 činily 21,2 miliardy eur (zhruba 515 miliard korun).

Podobný případ řeší EK od roku 2018 s Velkou Británií. V září 2018 dala EK Velké Británii dva měsíce na doplacení 2,7 miliardy eur celních poplatků do unijního rozpočtu. Úřad pro boj proti podvodům (OLAF) to zdůvodnil tím, že Británie dlouhodobě ignorovala rozsáhlé celní podvody se zbožím dováženým především z Číny. Tím Evropské unii způsobila značné ztráty, které by měla nahradit. Případ nakonec skončil u Evropského soudního dvora, který by měl ve věci rozhodnout příští rok.

Hnutí SPD si nepřeje, aby Evropská unie prostřednictvím Evropské komise měla v gesci kontrolu nad našimi státními financemi, neboť to vede k další ztrátě naší suverenity. Hnutí SPD požaduje referendum o našem dalším setrvání v EU a je zásadně pro odchod České republiky z EU.

16.6.2021

Budeme nadále odmítat přijetí CovidPassu Evropské unie!     

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že budeme nadále odmítat přijetí CovidPassu EU, který omezuje práva a svobody občanů. Babišova vláda enormně zadlužuje naši zemi. Přitom lze šetřit na nepřizpůsobivých, solárních baronech, politických neziskovkách či předražených zakázkách. Členství v EU je pro Českou republiku a její občany nevýhodné, a proto požadujeme referendum o vystoupení z EU. O případném střetu zájmů Andreje Babiše či kohokoli jiného mají rozhodovat české orgány, nikoli Brusel.

1. Budeme nadále odmítat přijetí CovidPassu EU, který omezuje práva a svobody občanů.

Vláda hnutí ANO a ČSSD se minulý týden pokusila již potřetí předložit v režimu takzvané legislativní nouze do Sněmovny novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která má zavést v České republice takzvaný CovidPass EU. To SPD jednoznačně a konzistentně odmítá. Opakovaně říkáme, že v případě jeho schválení se jednak zásadně omezují práva a svobody občanů, ale také dochází k diskriminaci lidí, kteří se nechtějí z různých důvodů nechat očkovat a testovat. Očkování a testování musí být dobrovolné a vláda se má soustředit na ochranu ohrožených skupin občanů. Opětovně jsme minulý týden pohrozili blokací projednání tohoto návrhu a na základě věcné argumentace SPD Sněmovna následně hlasováním nepodpořila projednávání této schůze. Tím pádem projednávání tohoto zákona na této schůzi definitivně skončilo. SPD požaduje, aby CovidPass EU nerozděloval občany na kategorie podle toho, jestli jsou testovaní nebo očkovaní, navíc v době, když existuje i česká verze takzvaného CovidPassu. Chceme, aby naši občané mohli svobodně cestovat jako před covidem, ale výhradně podle opatření státu, kam se cestuje, a nikoliv podle diktátu EU. Vláda ANO a ČSSD ale současně vymýšlí další kličku, jak začlenit CovidPass EU do naší legislativy. Oznámil to minulý týden jak staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, tak i místopředseda vlády a ministr hospodářství a dopravy Karel Havlíček (oba za ANO). To SPD odmítá a v případě opětovného předložení tohoto návrhu do Sněmovny v řádném legislativním procesu opět uděláme vše pro to, aby se tak nestalo. Bojujme s virem, ne s lidmi!

2. Babišova vláda enormně zadlužuje naši zemi. Přitom lze šetřit na nepřizpůsobivých, solárních baronech, politických neziskovkách či předražených zakázkách.

Vláda ANO a ČSSD schválila Ministerstvem financí předložený materiál k přípravě státního rozpočtu na rok 2022. Návrh počítá s předpokládaným deficitem ve výši 390 miliard korun, který ale bude schvalovat až Sněmovna, která vzejde z podzimních voleb. Hnutí SPD považuje takto koncipovaný návrh rozpočtu s tímto deficitem za zcela nepřijatelný. Tato vláda nás dovedla svou nekompetencí a chaotickým rozhodováním do situace, kdy již máme obří letošní a loňský státní dluh, byrokratickou a nefunkční státní strukturu a také nemá jakoukoliv vizi budoucnosti rozvoje a směřování země. Tato vláda stále neprovádí škrty ve zbytných výdajích států, na které hnutí SPD upozorňuje dlouhodobě. Jedná se zejména o snížení byrokracie na ministerstvech a krajích, zrušení předražených armádních zakázek, omezení plateb solárním baronům a politickým neziskovkám. Je potřeba zdanit zisky a dividendy nadnárodních koncernů, které jsou vyváděny do zahraničí. Je potřeba také zrušit výplatu neadresných sociálních dávek těm, kteří nikdy nepracovali, přestože pracovat mohou. Na druhou stranu vláda ANO a ČSSD neprovádí žádnou prorodinnou politiku a masivní podporu výstavby bytů pro mladé rodiny. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné.

3. Členství v EU je pro Českou republiku a její občany nevýhodné, a proto požadujeme referendum o vystoupení z EU.

„Evropská unie je neskutečně silná a životem pulzující organizace", řekl americký prezident Joe Biden na summitu sdružení sedmi údajně ekonomicky nejvyspělejších států světa (G7). Doba, kdy G7 (členy jsou Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Velká Británie a USA.)   bylo setkání ekonomických lídrů světa, je však pryč. Podle celkového HDP k paritě kupní síly je sedm nejsilnějších ekonomik světa aktuálně ve složení Čína, USA, Indie, Japonsko, Německo, Rusko a Brazílie. Doba, kdy G7 udávala tón světu, je tak minulost. Hnutí SPD považuje navíc Bidenovo tvrzení za lživé, a to z několika důvodů. Tím prvním je, že za neustálým rozšiřováním a přijímáním nových členských států stála potřeba vytvoření nárazníkového pásma mezi zakládajícími státy EU a Ruskem. EU také zásadně oslabil brexit. Dalším z důvodů je skutečnost, že je zcela rozdílná úroveň členských států, jak ve výši rozpočtů, tak míře zadlužení, stavu a výkonnosti průmyslu a hospodářství. Z tohoto pohledu jsou dnes členskými státy EU země, které na členství z mnoha důvodu nemají. Jedná se zejména o státy tzv. jižního křídla, na které ostatní státy včetně nás doplácejí. Další důvod je ten, že velké a ekonomicky silné státy potřebovaly expandovat svůj průmysl do výstaveb montoven v nových členských státech, kde se stále pracuje za mzdy, za které by obyčejní pracující v Německu ani nevstávali. Jedním z dalších důvodů je skutečnost, aby tyto státy měly odbytiště pro potraviny nižší kvality. Minimálně z těchto důvodů považujeme prohlášení amerického prezidenta Bidena za pouhou politickou proklamaci, která však není založena na pravdě. V hnutí SPD jsme přesvědčeni, že členství v EU je pro Českou republiku a její občany nevýhodné, a proto požadujeme referendum o vystoupení z EU.

4. O případném střetu zájmů Andreje Babiše či kohokoli jiného mají rozhodovat české orgány, nikoli Brusel.

Evropský parlament minulý týden většinou hlasů odsoudil střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Jedná se o právně nezávaznou rezoluci, která vyzývá orgány EU i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert. Rezoluce však není právně vymahatelná. V SPD tvrdíme dlouhodobě, že je žádoucí, aby činy občanů, které se stanou v České republice, vyšetřovaly výhradně naše orgány činné v trestním řízení a následně soudily výhradně naše soudy, a nikoliv nějaké orgány v Bruselu. Pokud by však naše soudy rozhodly o protiprávním jednání Andreje Babiše, potom tzv. „padni komu padni" a míru zavinění a výši škody by měl stanovit náš nezávislý soud. Tak se však zatím nestalo.

15.6.2021

Pro seniory chceme důstojné životní podmínky a zvýšenou ochranu proti násilí!

Dnes si připomínáme Světový den proti násilí na seniorech, který vyhlásila roku 2006 mezinárodní organizace INPEA. Násilí nemusí být zdaleka jen fyzický atak nebo psychické týrání, ale též diskriminační postoj společnosti a veřejného mínění.

Hnutí SPD chová úctu a respekt k našim seniorům, kteří celý svůj život pracovali a vychovávali děti; nyní je povinnost na nás, abychom jim zabezpečili důstojné stáří. V rámci našeho programu prosazujeme, že slušní a pracující lidé dostanou za svou práci odpovídající mzdu a za své daně důstojnou penzi, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody. V našem programu prosazujeme systém sociální solidarity společnosti k potřebným, zejména k seniorům, dětem a invalidům. Prosazujeme reformu sociálního systému ve prospěch těch, kteří mají nárok na spravedlivý důchod a zabezpečení pomoci lidem, jež se ocitnou v těžké zdravotní nebo životní situaci.  

Prosazujeme zavedení minimálního důstojného důchodu nad úrovní příjmové chudoby, což je nyní zhruba 15.000 Kč měsíčně. Poslanci hnutí SPD předložili již před dvěma lety ve Sněmovně novelu zákona o důchodovém pojištění, která stále čeká na projednání v prvním čtení. Tuto novelu jsme předložili z důvodu finanční pomoci celé řadě seniorů, kteří pobírají velmi nízké důchody. Ve většině zemí je uzákoněna státem garantovaná minimální výše starobního, resp. invalidního důchodu. V České republice takový institut chybí, namísto něj důchodci k nedostačujícímu důchodu žádají a případně pobírají další dávky ze sociálního systému. Tento stav poškozuje nejen ty, kdo desetiletí poctivě pracovali a mají tu nevýhodu, že měli nízké vyměřovací základy, ale je nevhodný i pro celkový systém životního zabezpečení občanů – seniorů.

Současně platný systém též zvyšuje náklady na byrokracii spojenou s přerozdělováním peněz. Zavedení minimálního starobního důchodu sníží radikálně počet důchodců, kteří pobírají sociální dávky. Jedná se tedy o formu pro tuto skupinu seniorů podstatně příznivější a důstojnější. Novelu zákona o důchodovém pojištění jsme zpracovali s cílem umožnit starším osobám žití v přiměřených důstojných podmínkách a ocenit a též podnítit jejich zájem o ekonomické a společenské aktivity. Pro stanovení výše minimálního důchodu bereme hranici pro míru chudoby stanovenou Evropským statistickým úřadem pro Českou republiku, protože by měla panovat obecná společenská shoda, že ten, kdo celý život pracoval a splňuje podmínky pro přiznání řádného důchodu, by neměl ve 21. století v České republice žít v pod hranicí chudoby.

Hnutí SPD ve Sněmovně hlasy svých poslanců každoročně podpořilo zvýšení starobních a invalidních důchodů. Koncem minulého roku jsme též hlasovali pro vyplacení jednorázového příspěvku důchodcům ve výši 5.000,-Kč. Každý z nás si zaslouží žít v bezpečí, s důstojností, respektem a úctou, což ještě ve větší míře platí pro naše seniory.

14.6.2021

Odmítáme pokračující diktát, drzost a aroganci Bruselu!       

Neuvěřitelná drzost a arogance Evropské unie cíleně pokračuje, neboť žaluje Českou republiku a Polsko u soudního dvora Evropské unie kvůli tomu, že nedovolují cizincům z EU vstupovat do politických stran.

Odmítáme rozhodnutí Evropské komise zveřejněné dne 9. června 2021 na svých webových stránkách ve věci omezení volebního práva pro cizince v České republice. Podle hnutí SPD by cizinci neměli mít právo volit a kandidovat ve volbách v naší zemi. O naší zemi mají rozhodovat čeští občané, nikoli cizinci a Evropská unie. Pro naše občany platí české zákony, v konkrétním případě sdružování v politických stranách a v politických hnutích upravuje zákon číslo 424/1991 Sb. Naše hnutí SPD ve svých stanovách v souladu s tímto zákonem definuje, že členem hnutí může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.

Podle rozhodnutí Evropské komise (EK) jsou Česká republika společně s Polskem jedinými z unijních zemí, jejichž právní předpisy zakazují členství v politických stranách občanům jiných států Evropské unie. EK zahájila v této věci řízení o nesplnění povinnosti proti České republice v roce 2012 a v dubnu 2014 nám zaslala odůvodněné stanovisko, na což následovala z České republiky odpověď, že naše právní předpisy jsou v souladu s právem EU. V prosinci 2020 zaslala EK České republice politický dopis s žádostí, aby do dvou měsíců poskytla aktuální informace o případných legislativních změnách. V návaznosti na ně nebyl oznámen žádný legislativní vývoj, který by tuto otázku řešil.

Unijní soud v Lucemburku nyní žalobu posoudí a bude mít možnost vyslechnout argumenty obou stran. Vzhledem k obvyklým lhůtám se dá očekávat vydání verdiktu nejdříve příští rok. Pokud žalobu shledá oprávněnou, může České republice a Polsku nařídit, aby své právní předpisy upravily. Jestliže to země odmítnou, má komise možnost soud požádat, aby jim udělil vysoké pokuty. Předsedkyně EU von der Leyenová k tomu sdělila, že občané, kteří žijí v unijních zemích a přejí si uplatňovat svá politická práva v jiných členských státech EU, by měli mít možnost tak činit bez omezení. Zejména by měli mít možnost kandidovat v místních a evropských volbách v členském státě bydliště, a to za stejných podmínek jako státní příslušníci daného členského státu.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje a koná kroky vedoucí k tomu, aby si Česká republika v rámci Evropy vydobyla postavení svobodného a politicky nezávislého suverénního státu, který ctí naše zákony. Jakékoliv příkazy z Bruselu zásadně odmítáme, a proto požadujeme referendum o vystoupení ČR z EU.

11.6.2021

Plníme své sliby a velmi si vážíme důvěry občanů, kteří s námi sympatizují!

V úterní podvečer jsem se zúčastnil v Českém rozhlasu Region v živém vysílání rozhovoru v pořadu K věci, který moderoval Tomáš Pancíř. V příjemné atmosféře jsem moderátorovi odpovídal na požadované otázky.

Český rozhlas Region vysílající pro Prahu a Středočeský kraj mě pozval jako středočeského poslance Poslanecké sněmovny k živému rozhovoru do pořadu K věci. Moderátoru Tomáši Pancířovi jsem odpovídal na otázky týkající se toho, co jsem jako poslanec udělal pro Středočeský kraj a jaké priority vidím za hnutí SPD pro Středočeský kraj projednávané ve Sněmovně. Zde jsem uvedl schválení dvou důležitých zákonů a to zákona o liniových stavbách a zákona na dostavbu dálnice D4, které poslanci hnutí SPD podpořili. Dále to byla aktivita při jednáních, které jsem vedl ohledně oprav silnic druhých a třetích tříd, jež jsou vlastněné krajem.

Též jsem zmínil, že za problém považuji zákon o rozpočtovém určení daní, který je pro Středočeský kraj nevýhodný a nahrává spíše Praze. Právě hnutí SPD navrhuje spravedlivější systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje. Dále jsme probírali aktuální politickou situaci a proběhlá jednání v Poslanecké sněmovně. Představil jsem ambice SPD v letošních sněmovních volbách a podal jsem informaci o přípravě návrhu středočeské kandidátky pro podzimní parlamentní volby.

V závěru jsem se vyjádřil k vládním ambicím našeho hnutí s tím, že bychom chtěli být vládní stranou, abychom mohli co nejvíce prosazovat náš vlastenecký program. Považujeme se za silné politické hnutí, které je nakloněno spolupráci se všemi politickými subjekty, které se dostanou do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, budou-li respektovat a pomáhat nám prosazovat náš program.

Hnutí SPD dělá politiku pro slušné a pracovité občany, kteří jsou pro nás na prvním místě. Občané se sami přesvědčili, že naši poslanci ve Sněmovně intenzivně pracují a předkládají zákony a jejich novely, které jsou pro občany prospěšné. My své sliby plníme a velmi si vážíme důvěry občanů, kteří s námi sympatizují.

10.6.2021

S úctou a respektem si připomínáme vyhlazení Lidic nacistickými okupanty!

Dnes je tomu už 79 let od doby, kdy byla srovnána se zemí obec Lidice, ležící ve Středočeském kraji poblíž města Kladna. Za druhé světové války, dne 10. června 1942, byla obec vyhlazena německými nacisty v rámci heydrichiády.

Hnutí SPD je vlastenecké hnutí hájící národní zájmy, které respektuje naši historii, kulturu a tradice. U občanů, a to hlavně u mládeže, chceme prohlubovat národní hrdost, neboť jsme přesvědčeni, že je to naše povinnost vůči všem, kteří za naši vlast mnohdy položili i své životy. Všichni tito praví vlastenci si zaslouží vzpomínku, velký respekt a úctu. Mezi ně bezesporu patří i oběti z Lidic.

Vyhlazení Lidic byla násilná historická událost, při níž došlo ke zničení středočeské vsi Lidice a vyvraždění značné části jejích obyvatel německými nacistickými okupanty. Po úspěšném atentátu československých parašutistů na Reinharda Heydricha v roce 1942 byla obec Lidice v důsledku heydrichiády vypálena, srovnána se zemí a veškeré místní obyvatelstvo popraveno nebo odsunuto do koncentračních táborů. I když obec neměla s atentátem na zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha nic společného, gestapo vykonalo právě na obyvatelích Lidic brutální akt pomsty. Zastřeleno bylo 173 mužů, ženy byly odvlečeny do koncentračního tábora Ravensbrück. Děti byly též zabity, některé z nich předány k poněmčení nebo byly odvezeny do polského Chelmna. Celkový počet obětí dosáhl počtu 340, z toho bylo 192 mužů, 60 žen a 88 dětí.

Stejný osud postihl i obec Ležáky na Chrudimsku, kde místní osada sloužila za druhé světové války jako úkryt parašutistů skupiny Silver A s radiostanicí Libuše vyslané z Londýna. Osud osady se naplnil 24. června 1942, kdy do Ležáků vtrhli němečtí nacisté. Osada byla vypálena a srovnána se zemí. Zastřeleno bylo 33 dospělých, jedenáct dětí bylo odesláno do plynových komor a jen dvě dány na převýchovu do Německa, odkud se po válce vrátily. Obě tyto tragické události z období II. světové války dnes připomíná Památník Lidice s muzeem a Památník Ležáky.

Hnutí SPD nikdy nezapomene na oběti těchto tragických událostí. Nesmíme nikdy připustit, aby se něco tak strašného ještě někdy uskutečnilo. Za druhé světové války nás okupovalo nacistické Německo, v současné době spatřujeme největší nebezpečí v probíhající islamizaci Evropy. Hnutí SPD zásadně odmítá netolerantní, nenávistnou, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii v České republice.

9.6.2021

Prosazujeme nulovou toleranci nelegální imigrace a odmítáme islám v ČR!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že bojujeme proti korupci a prosazujeme uzákonění přímé osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy. Tzv. pandemická krize ukázala v plné nahotě rozklad správy státu. Korupce a rozkrádání země pokračuje. Požadujeme konec povinných roušek pro děti ve školách! Vláda hází klacky pod nohy živnostníkům a podnikatelům. Babišova vláda podporuje migraci téměř miliardou korun z veřejných peněz. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil řadu nedostatků. SPD odmítá covid pas a diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat. Prosazujeme zrušení pandemického zákona, který pošlapává práva občanů. Snaha senátorů odvolat prezidenta Zemana z funkce je útokem na demokracii a na výsledek demokratických voleb.

1. Bojujeme proti korupci. Prosazujeme uzákonění přímé osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy.

Hnutí SPD má jasný protikorupční program. Jeho základem je zásadní věc, od které nebudeme ustupovat a budeme ji neúnavně prosazovat. Jde o návrh zákona zavádějící povinnost prokázat původ majetku od hranice 20 milionů korun, a to i zpětně. Majetek, jehož původ by vlastník nedoložil a neprokázal, že pochází z legálních příjmů, by byl zdaněn sto procenty nebo by propadl státu. Jde o návrh, který nezatíží administrativně běžného občana vzhledem ke stanovenému limitu a zároveň vytvoří zásadní předpoklad, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Prosazujeme uzákonění přímé osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy. Jsme pro přímou volbu a odvolatelnost politiků občany.

2. Tzv. pandemická krize ukázala v plné nahotě rozklad správy státu. Korupce a rozkrádání země pokračuje.

Tzv. pandemická krize kolem epidemie covid-19 ukázala v plné nahotě rozklad správy státu, přičemž korupce a rozkrádání země pokračuje. Podle nálezů a kontrolních zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) dlouhodobě docházelo a dochází k pochybením v jím kontrolovaných oblastech. NKÚ konstatoval, že od začátku ledna do konce srpna roku 2020 vynaložila vláda, konkrétně ministerstvo vnitra a ministerstvo zdravotnictví, asi 8,5 miliardy korun na nákupy ochranných pomůcek, aniž by je koordinovala anebo centralizovala. Státní byrokracie přitom stále roste, ale stát zároveň ztrácí svoji funkčnost ve všech oblastech. SPD zároveň odmítá stávající dotační systém EU, který je podhoubím pro korupci na všech úrovních státní správy, ale i samospráv.

3. Požadujeme konec povinných roušek pro děti ve školách!

Žáci ve třídách budou muset i nadále nosit roušky, prohlásil minulý týden ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Hnutí SPD odmítá, aby děti musely (navíc v těchto horkých dnech) plošně nosit roušky ve třídách, když se ve školách navíc provádí týdenní testování. Ministerstvo školství v minulosti dalo přednost miliardám na zavedení škodlivé inkluze místo toho, aby do všech školských zařízení byla zakoupena a instalována klimatizace. Většina školských zařízení ji tak stále ve třídách nemá. Navíc ministr Vojtěch prohlásil, že v letních měsících budou všichni muset nosit ochranu nosu a úst i v dalších prostorech, kde se setkává větší množství lidí. Vyzýváme ministra zdravotnictví Vojtěcha a ministra školství Plagu (oba za ANO), aby tyto podmínky v rámci mimořádných vládních opatření zrušili. Plošné zákazy nejsou řešení. Bojujme s virem, ne s lidmi.

4. Vláda hází klacky pod nohy živnostníkům a podnikatelům.

Vládní mimořádná opatření kvůli koronaviru dále poškozují živnostníky a podnikatele. Stále platí omezení počtu lidí na zahrádkách a v restauracích, ale na druhou stranu přestávají platit vládní kompenzační programy. Každému je jasné, že všechny druhy provozoven a služeb mají na jednu stranu fixní náklady, ale na druhou stranu nemají tržby takové, jako kdyby byly v plném provozu, pokud mají pouze poloviční obsazenost. SPD dlouhodobě tvrdí, že tato vláda není vládou odborníků, nepodporuje živnostníky a podnikatele, a proto jsme jí ani minulý týden ve Sněmovně nevyslovili důvěru. Nechceme politickou destabilizaci, pokud jsou volby již za čtyři měsíce, ale voláme po obměně vlády, ze které by měli odejít ministři za ČSSD, zejména Hamáček a Maláčová. Slušný a pracující občan na 1. místě!

5. Babišova vláda podporuje imigraci téměř miliardou korun z veřejných peněz. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil řadu nedostatků.

Vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM investovala ze státního rozpočtu i z evropských fondů v letech 2017 až 2019 téměř miliardu korun na podporu imigrační politiky. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil ve svém nejnovějším šetření řadu nedostatků. NKÚ prověřil peníze, které vláda vynaložila v letech 2017 až 2019 na čtyři vybrané programy imigrační politiky. Ministerstvo vnitra vyplatilo v daném období na tyto programy 900 milionů korun ze státního rozpočtu i z fondů EU. Kontrola se zaměřila na projekty za téměř 557 milionů korun, které cílily například na podporu azylového systému nebo začleňování cizinců do společnosti. Peníze na projekty získaly jak státní instituce, tak i neziskové organizace. U kontrolovaných projektů ministerstvo podle NKÚ nepožadovalo, aby příjemci hodnotili jejich výsledky a přínosy. Hnutí SPD považuje podporu imigrace a tento způsob nakládání s veřejnými prostředky za zcela nepřijatelné. Požadujeme vyvození politické odpovědnosti a demisi ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Hnutí SPD jako jediná parlamentní strana prosazuje nulovou toleranci nelegální imigrace a odmítáme islám v ČR.   

6. SPD odmítá covid pas EU a diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat.

Vláda ANO a ČSSD stáhla minulý týden z pořadu stávající schůze Sněmovny novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Stalo se tak až poté, když jsme opakovaně pohrozili blokací jednání. V tomto návrhu se v případě schválení zásadně omezují práva a svobody občanů a skrytě se v České republice zavádí tzv. covid pas EU. Tento týden na středu ale byla svolána mimořádná schůze k tomuto bodu, na kterém se bude tato problematika projednávat znovu. Vláda ANO a ČSSD spěchá a je pod tlakem, protože tzv. covid pas EU má začít platit již od 1. července. Uvedený návrh, který s SPD nikdo nekonzultoval, je problém bezpečnosti a ochrany soukromí našich občanů, a proto jej jednoznačně odmítáme. Naopak požadujeme, aby covid pas EU nerozděloval občany na kategorie podle toho, jestli jsou testovaní anebo očkovaní, navíc v době, kdy již existuje náš covid pas. Poslanecký klub SPD udělá opět všechno pro to, aby tento zákon neprošel tak, jak se nám ho dokázalo shodit ve Sněmovně již dvakrát, naposledy minulý týden. Hnutí SPD odmítá diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat. Jasně říkáme po celou dobu konzistentně, že očkování a testování má být dobrovolné, abychom nevzbuzovali plošnou covid paniku. Zároveň říkáme, že má vláda zacílit na ochranu ohrožených skupin občanů, které jsou v současnosti již jasně definované. SPD udělá maximum pro to, aby se zase všechno v naší zemi vrátilo do normálního stavu, jaký tady byl před touto pandemií. Chceme, aby lidé mohli svobodně jít ven, svobodně se navštěvovat, svobodně cestovat, svobodně jít do práce, svobodně jít do restaurace. A aby je nikdo neomezoval, zvláště když víme, že covid drtivou většinu občanů neohrožuje na životě. Hnutí SPD, jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně, podporuje referendum o vystoupení z EU.

7. Prosazujeme zrušení pandemického zákona, který pošlapává práva občanů.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje tzv. „pandemický zákon", který považujeme za paskvil. Nejvyšší správní soud (NSS) nám dal předminulý týden za pravdu, když konstatoval, že nezákonné bylo jarní uzavření restaurací, barů a kasin a v podobném duchu minulý týden soud zhodnotil i uzavření škol a školek. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) následně prohlásil, že bude třeba pandemický zákon změnit. SPD dlouhodobě tvrdí, že pandemický zákon měl být již dávno zrušen včetně tzv. pandemické pohotovosti, což je pouze jiný název pro nouzový stav. Jde o další ze série verdiktů, jimiž NSS odmítl plošná opatření přijímaná vládou v rámci boje proti epidemii koronaviru. Vláda ANO a ČSSD tedy opět rozhodovala nezákonně. SPD tvrdí dlouhodobě, že tato vláda není vládou odborníků a měla by podat demisi.

8. Snaha senátorů odvolat prezidenta Zemana z funkce je útokem na demokracii a na výsledek demokratických voleb.

Senát se má tento týden zabývat návrhem Výboru pro zahraničí, bezpečnost a obranu, jehož předsedou je senátor Pavel Fischer, zbavit prvního přímo zvoleného prezidenta ČR Miloše Zemana funkce. Prezident Miloš Zeman není podle tohoto senátního výboru schopen vykonávat úřad prezidenta republiky. O návrhu zbavit Zemana funkce rozhodne Senát, případný verdikt o nezpůsobilosti zastávat prezidentský úřad by pak musela podle ústavy potvrdit Sněmovna. Hnutí SPD považuje tento akt za útok na prezidenta, ústavnost, svobodu a demokracii a pošlapání výsledků prezidentských demokratických voleb. Senát tímto krokem pouze dokazuje, že je zbytečný, když se nezabývá skutečnými problémy naší země a jejich občanů, ale pouze osobní mstou. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zrušení Senátu a finanční prostředky určené pro jeho činnost raději přesunout potřebným, invalidům a nezaopatřeným dětem.

8.6.2021

Odmítáme novelu zákona o ochraně veřejného zdraví!

Hnutí SPD odmítá předloženou novelu návrhu vládního zákona o ochraně veřejného zdraví, neboť jsme přesvědčeni, že je protiústavní.     

Nejenže zákon omezuje svobody a práva našich občanů, ale skrytě zavádí tzv. covid pas. Vládní koalice se již v minulých čtrnácti dnech dvakrát snažila zařadit tuto novelu na pořad jednání Poslanecké sněmovny, což se jí i díky našim poslancům nepodařilo prosadit, a zítra též uděláme vše pro to, aby novela zákona o ochraně veřejného zdraví nebyla schválena. Hnutí SPD nevidí žádný důvod, proč by měla být projednávána ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze. My tuto novelu zákona o veřejném zdraví odmítáme jako takovou, i kdyby se projednávala standardně.

Důvodů k odmítnutí máme více, ale zásadně nepřipustíme diskriminaci lidí, kteří se z jakýchkoliv příčin nechtějí nechat očkovat nebo testovat v souvislosti s nemocí covid-19, neboť jsme přesvědčeni, že očkování i testování má být na základě dobrovolnosti.  Ten, kdo se rozhodne pro očkování, by měl mít možnost výběru vakcíny. V žádném případě nesmí být podmiňován normální život zaváděním dalších omezujících podmínek.     

Je zcela zjevné, že novela zákona o ochraně veřejného zdraví byla narychlo zpracována k navrhovanému použitelnému předpisu Evropské unie, jehož obsahem bude úprava certifikátů osvědčujících skutečnost, že fyzické osoby prodělaly infekční onemocnění covid-19, byly proti němu očkovány nebo byly na toto onemocnění vyšetřeny. My ale nechceme zamezit našim občanům volné cestování. Připravovaná směrnice EU počítá s tím, že kdo nebude mít certifikát – tzv. covid pas, který bude dle požadavků Evropské unie nutný pro volné cestování, tak nebude do dané země moci vstoupit. 

Naše hnutí SPD požaduje právo a spravedlnost pro všechny občany. Chceme funkční, úsporný a demokratický stát, kde se lidé dovolají svých práv, a který od nich žádá přiměřené povinnosti. Současná novela zákona o ochraně veřejného zdraví se nám jeví jako diskriminační a nezajišťuje rovné zacházení vůči všem lidem. V žádném případě nepřipustíme kastování našich občanů jen proto, že se například nenechali z důvodu svého zdravotního stavu očkovat proti nemoci covid-19. Pro nás jsou slušní a pracující občané na prvním místě. Zítra ve Sněmovně uděláme maximum pro to, aby novela zákona o veřejném zdraví nebyla přijata.

7.6.2021

Dánsko ukázalo Evropské unii, jak postupovat proti imigrantům ze Sýrie!     

Agentura Reuters minulý týden zveřejnila zprávu, že dánský parlament dne 3. června tohoto roku schválil návrh zákona, který Dánsku umožní posílat žadatele o azyl do třetích zemí, a to i mimo evropský kontinent.

Hnutí SPD velmi vítá přístup Dánska, které se samo rozhodlo, že už déle nebude čekat na doporučení Evropské komise, jež už několik let marně hledá řešení, jak zabránit nelegálním imigrantům vstoupit do unijních zemí. Už v minulosti byl v této záležitosti velmi aktivní Matteo Salvini v Itálii, když zastával pozici ministra vnitra, a nyní velkou aktivitu v této problematice začalo samo vyvíjet i Řecko. Nás velmi těší, že tyto kroky proti islámským imigrantům podporuje čím dál více občanů v uvedených zemích, neboť nechtějí, aby se u nich rozšiřovala islámská ideologie.

Tvrdší přístup k řešení imigrace v Dánsku zavedla nová vláda vzešlá po parlamentních volbách v roce 2019. Dánská premiérka Mette Frederiksenová se k omezování imigrace zavázala ve své předvolební kampani, což jí pomohlo k vítězství a k získání postu předsedkyně vlády a od té doby imigrační politiku stále zpřísňuje. V dubnu Dánsko jako první evropská země neprodloužilo povolení k pobytu syrským imigrantům s vysvětlením, že část syrského území je již dostatečně bezpečná na to, aby se mohli vrátit do vlasti. Podle návrhu zákona schváleného minulý týden budou imigranti po příjezdu do Dánska zaevidováni a následně mohou být odesláni letadlem či jiným dopravním prostředkem mířícím například do Afriky, kde se dalšími procesy vyřizování žádosti bude zabývat partnerská země.

V zákoně se také uvádí, že imigrant může být ponechán v této třetí zemi i v případě, že bude jeho žádost o azyl vyřízena kladně. Podle AFP by mohla tento servis Dánsku zajišťovat Rwanda; hovoří se také o Etiopii či Eritreji. Dánská vláda tento návrh zákona schválila i přes to, že Dánsko celý proces deportace imigranta zaplatí. Je ale vidět, že zpřísněná imigrační politika se Dánsku vyplácí. Dánsko v roce 2020 registrovalo historicky nejméně žadatelů o azyl od roku 1998 (kdy se začal jejich počet evidovat ve statistikách), konkrétně jich bylo 1.547, což je téměř čtrnáctkrát méně než na vrcholu imigrační krize v roce 2015. Naopak některé země na jihu Evropy zaznamenaly v roce 2020 oproti předešlým rokům nárůst počtu imigrantů.

Hnutí SPD nechce dopustit, aby náš stát musel řešit problém s nelegálními imigranty, a proto prosazujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Zásadně odmítáme přijímání nelegálních imigrantů na území České republiky. Jasně tak říkáme NE islámu v ČR. Hnutí SPD prosazuje politiku pro slušné a pracující občany, kteří jsou pro nás na prvním místě.

4.6.2021

Uděláme vše pro to, abychom zabránili vstupu imigrantům do naší republiky!

Španělsko čelí náporu imigrantů z Maroka a proces vedoucí k jejich návratu zpět blokují marocké úřady.

V průběhu měsíce května se podařilo dostat rekordnímu počtu nelegálních imigrantů z Maroka do Španělska. Největší nápor byl zaznamenán v pondělí 17. května tohoto roku, kdy podle španělského deníku El País dorazilo do španělské enklávy Ceuta, která má asi 84.000 obyvatel, okolo 6.000 imigrantů z Maroka. Šlo o denní rekord počtu imigrantů. Překonali tak například počet 2.000 imigrantů, kteří loni ze 7. na 8. listopadu dopluli z Afriky na Kanárské ostrovy.

Pro hnutí SPD tyto skutečnosti potvrzují, že proces islamizace Evropy, realizovaný prostřednictvím nárůstu počtu nelegálních imigrantů z Afriky do evropských zemí, stále pokračuje. Unijní země tak postupně budou ztrácet svou národní identitu a v jejich zemích budou nadále přibývat vyznavači islámské ideologie. Vrcholní představitelé Evropské unie, potažmo Evropská komise, se s problémem imigrace neumí razantně vypořádat a jen evidují další počty nově příchozích imigrantů. My v naší zemi nechceme žádné imigranty z afrických zemí a i z tohoto důvodu požadujeme referendum o vystoupení České republiky z EU. Pro naše budoucí generace chceme zachovat Českou republiku jako prosperující, nezávislou a suverénní zemi, kterou okolní země respektují a spolupracují s ní na základě schválených dohod.

Do španělské enklávy Ceuty se obvykle imigranti z Maroka dostávají přes vysoké hraniční ploty, které přelézají, a to hromadně, aby bezpečnostní složky nestihly všechny zadržet. V takových případech jich ale bývají maximálně stovky. Jedna z takových největších masových akcí se odehrála na hranici Ceuty v červenci 2018, kdy se plot pokusilo naráz překonat na 850 imigrantů. Právě sem nyní směřuje sílící vlna afrických imigrantů. Od poloviny měsíce května se jednalo o rekordních osm až devět tisíc lidí. Španělská vláda se obává, že hromadné příchody imigrantů do Ceuty jen tak neskončí. Marocké bezpečnostní složky totiž lidem přestaly bránit v přechodu hranice. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dorazilo letos do Španělska různými trasami na 9.200 imigrantů, tento údaj je ale k 9. květnu 2021 a nezahrnuje tak příchozí imigranty do Ceuty od poloviny května tohoto roku. Téměř na 5.000 imigrantů připlulo k uvedenému datu dle statistik UNHCR také na Kanárské ostrovy. (zdroj: seznamzpravy.cz)

Hnutí SPD odmítá šíření islámské ideologie a udělá vše pro to, aby zabránilo vstupu nelegálním imigrantům do naší republiky. Máte-li na otázku imigrace stejný názor, podpořte naše kandidáty za hnutí SPD v říjnových parlamentních volbách.

3.6.2021

Včera jsme oslavili 6. výročí založení hnutí SPD!

Hnutí SPD dokázalo za šest let svého fungování prosadit řadu zákonů prospěšných občanům.

Včera jsme spolu s našimi příznivci oslavili 6. výročí od dne, kdy byly stanovy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) zaregistrovány Ministerstvem vnitra České republiky. Od svého založení si hnutí SPD důsledným plněním svého programu získalo velké množství příznivců a podporovatelů.

Jsme jedinou parlamentní stranou, která prosazuje a hájí prvky přímé demokracie. Našim cílem je rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku a ne být provincií EU. Proto požadujeme referendum o vystoupení ČR z EU, protože chceme Evropu jako volný pohyb osob, zboží, služeb a peněz, Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států. Současný model a fungování EU není funkční a navíc prosazuje věci, se kterými zásadně nesouhlasíme. Jako příklad uvedu přístup k řešení imigrační politiky, kdy EU podporuje nelegální imigraci, která přispívá k islamizaci unijních států. 

Velmi nás těší, jak naši občané vnímají, že děláme politiku pro slušné a pracující občany, což dokazuje to, že hnutí SPD už si vydobylo své místo na naší politické scéně a v žebříčku volebních preferencí jednotlivých politických stran se pohybuje od roku 2017 neustále na čtvrtém místě. To naše poslance zavazuje k tvrdé a soustavné práci na tvorbě návrhů a novel zákonů, kterých jsme předložili v tomto volebním období více než sto. Chcete-li se blíže seznámit s konkrétními zákony z dílny hnutí SPD, jsou přehledně zpracovány a k dispozici na našich webových stránkách www.spd.cz, pod záložkou „Naše zákony“. V poslanecké sněmovně podporujeme i zákony předložené ostatními parlamentními stranami, které jsou ve shodě s naším programem a jsou přínosné pro občany. Podpořili jsme například navýšení důchodů, zvýšení rodičovského příspěvku nebo zrušení superhrubé mzdy. Ve většině podpořených zákonů jsme předložili vlastní návrhy, které by byly pro cílové skupiny výhodnější.  

Naše hnutí SPD v čele se svým předsedou Tomiem Okamurou bude vždy dělat politiku pro naše slušné a pracující občany, jejichž důvěry si velmi vážíme. Pokud s našimi návrhy souhlasíte, tak přijďte prosím k nadcházejícím parlamentním volbám a podpořte naše kandidáty. Volby proběhnou ve dnech 8. a 9. října tohoto roku. K většímu prosazení zákonů potřebujeme silnější mandát v Poslanecké sněmovně. Pro hnutí SPD jsou slušní a pracující občané na prvním místě a vždy se mohou spolehnout, že své sliby plníme.

2.6.2021

Normální život pro naše děti!       

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že ministři Vojtěch a Hamáček nesou odpovědnost za předražené nákupy, a měli by proto rezignovat. Vláda jednala protizákonně. Absurdní chaotická protipandemická opatření vlády pokračují. Odmítáme covidpas i diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat. Proti zjednodušení stavebního řízení hlasovali poslanci demobloku a KSČM. Demoblok nerespektuje výsledky demokracie a voleb. Blokuje volbu Rady ČT. V souvislosti s kauzou Dominika Feriho se v plné nahotě projevuje morální pokrytectví samozvaných liberálních elit.  

1. Ministři Vojtěch a Hamáček nesou odpovědnost za předražené nákupy. Měli by rezignovat.

Minulou středu jmenoval prezident republiky Miloš Zeman v pořadí již čtvrtého ministra zdravotnictví za poslední rok. Stalo se tak na základě rezignace Petra Arenbergera (za ANO), který neuměl dostatečně vysvětlit své majetkové poměry k vlastnictví rozsáhlých pozemků a řady nemovitostí. Na uvolněné místo se na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) vrátil ministr Adam Vojtěch (za ANO), který rezignoval na tuto funkci loni v září. Na místo ministra zdravotnictví se vrátil člověk, jehož jméno je společně se jménem ministra vnitra Jana Hamáčka uvedeno ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který ve svém nálezu potvrdil spekulace médií, že vládní nákupy zdravotního materiálu, respirátorů, roušek či dezinfekčních prostředků byly loni na jaře chaotické, nepřehledné a část z nich evidentně korupční. NKÚ mj. konstatoval, že předražení některých položek bylo násobné, výběr výrobců a zprostředkovatelů nepřehledný a podezřelý. Za tyto nákupy nesou politickou odpovědnost zejména ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a právě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který je nyní paradoxně opět ministrem zdravotnictví. To je pro SPD zcela nepřijatelné a požadujeme vyvození politické odpovědnosti těchto ministrů, kteří by měli okamžitě rezignovat na své funkce. Celá situace svědčí o tom, že tato vláda ANO a ČSSD není vládou odborníků a celou situaci v rámci koronaviru nezvládla.

2. Vláda jednala protizákonně. Absurdní chaotická protipandemická opatření vlády pokračují.

Další vlna vládního rozvolnění přichází od 31. května po výnosu Nejvyššího správního soudu (NSS), který konstatoval, že dubnové plošné opatření ministerstva zdravotnictví bylo nezákonné. Vládní opatření byla v rozporu jak s pandemickým zákonem, tak se zákonem na ochranu veřejného zdraví. Opatření platilo od 12. dubna do 3. května 2021 a zakazovalo lidem starším dvou let pohyb a pobyt mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, tedy bez respirátoru nebo roušky. Další chaotická opatření vlády ANO a ČSSD ale dále pokračují. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová minulý týden například uvedla, že otevření restaurací neznamená, že kina budou moci prodávat občerstvení. Multiplexy, které odmítly otevřít, pokud nebudou moci prodávat i občerstvení, si tedy musí na další rozvolnění ještě počkat. Bita ale není jenom kultura, ale také třeba provozovatelé diskoték a tanečních klubů. Ti mohou sice otevřít, ale prakticky jen jako bar, protože se na diskotékách podle pátečního rozhodnutí vlády nesmí tancovat. To je absurdní! Opakovaně tvrdíme, že plošné zákazy nejsou řešení. Bojujme s virem, ne s lidmi!

3. Odmítáme covidpas i diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat.

Vláda ANO a ČSSD chce opakovaně zařadit na pořad stávající schůze Sněmovny novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. V tomto návrhu se v případě schválení zásadně omezují svobody a práva občanů a skrytě se v České republice zavádí tzv. covidpas. Vládní koalice se jej bude opět snažit zařadit na program Sněmovny tento týden. Poslanecký klub SPD udělá opět všechno proto, aby tento zákon neprošel tak, jak se nám ho podařilo shodit ve Sněmovně minulý týden. Dlouhodobě odmítáme povinné testování a očkování a uděláme maximum pro to, aby se zase všechno v naší zemi vrátilo do stavu, jaký tady byl před touto pandemií. Současně odmítáme podmínění vycestování do sedmi zemí, včetně Slovenska, očkováním. Plošné zákazy nejsou řešení.

4. Proti zjednodušení stavebního řízení hlasovali poslanci demobloku a KSČM.

Minulý týden jsme ve Sněmovně podpořili schválení novely stavebního zákona. Jde o princip „jedno stavební povolení-jedno razítko". Tím se zásadně zjednodušuje a zrychluje stavební řízení a možnost pořízení vlastního bydlení pro naše občany. Zlevní se i nová bytová výstavba, což je i podpora mladých rodin. Rodina je pro SPD na 1. místě! Proti zjednodušení stavebního řízení hlasovali poslanci z tzv. demobloku, tedy ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, ale i KSČM. Jedná se o největší změnu ve stavební legislativě za poslední dekády. Česká republika je v počtu dnů, po které trvá vyřízení stavebního povolení, stále na ostudném 156. místě na světě, přičemž není výjimkou, že někde trvá vyřízení stavebního povolení 5 let, ale i více. Základním benefitem předkládaného návrhu nového stavebního zákona je z hlediska procesních změn jedno řízení, kterým se stavba zároveň umístí i povolí, vedené jedním úřadem, přičemž výsledkem bude jedno povolení.

5. Demoblok nerespektuje výsledky demokracie a voleb. Blokuje volbu Rady ČT.

Obstrukce tzv. demobloku, tedy ODS, Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL a STAN, provázejí opakovanou volbu členů Rady ČT, jejímž čtyřem členům skončil mandát k 31. květnu. Sněmovně se tak ani na potřetí nepodařilo zvolit čtyři nové členy Rady ČT. Patnáctičlenné Radě ČT tedy aktuálně chybí čtyři členové z dvanácti nominantů, které vybral sněmovní Volební výbor do užšího výběru na základě nominací navržených sdruženími, spolky a organizacemi tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. To ale tzv. demobloku v současné době vadí, a dokonce se v médiích a na sociálních sítích objevily spekulace, že obstrukce z jejich strany budou pokračovat tak dlouho, aby volba nových členů Rady ČT proběhla až po plánovaných říjnových sněmovních volbách. Demoblok nerespektuje výsledky demokracie a voleb. To je pro SPD zcela nepřijatelné a budeme požadovat, a třeba i opakovaně, zařazení tohoto volebního bodu na nejbližší možný termín jednání Sněmovny tak, aby tato volba mohla proběhnout co nejdříve, a Rada ČT tak byla doplněna o nové členy, a tím jí byla umožněno plnohodnotné fungování. Svoboda projevu a nezávislost veřejnoprávní televize musí být zachována.  

6. V souvislosti s kauzou Dominika Feriho se v plné nahotě projevuje morální pokrytectví samozvaných liberálních elit.

V případě skandálu poslance koalice SPOLU Dominika Feriho (TOP 09), který je obviněn z několikanásobného znásilnění a sexuálního obtěžování, se objevují další svědectví. Skandální na tom všem je, že poslanec a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg jednání svého kolegy Dominika Feriho veřejně schvaluje. Ponižování, sexuální násilí a obtěžování je podle Schwarzenberga asi v pořádku a za chování poslance Dominika Feriho vůči ženám se omlouvat nehodlá. Chování bývalého poslance Dominika Feriho je pro SPD zcela nepřijatelné a zcela amorální. V hnutí SPD jsme obecně pro zpřísnění trestu za znásilnění, viz nedávná kauza znásilnění nezletilé české dívky u Terezína nelegálním africkým islámským migrantem, za který dostal tento odporný násilník směšný trest. Na druhou stranu je vždy důležité posouzení každého případu individuálně soudem. Zároveň je nutné odmítnout pokusy aktivistů fakticky využít kauzu k dalšímu prohloubení kontroly nad soukromým životem lidí a zavádět systém kontrolovatelných souhlasů se sexuálním kontaktem. V souvislosti s kauzou poslance Feriho se však odkrývají v médiích další znepokojivé informace o praktikách připomínající sexuální nátlak při akcích pořádaných v rámci aktivit Právnické fakulty UK. Je nutné žádat odpovědi i na tyto otázky. Začíná se v plné nahotě projevovat morální pokrytectví samozvaných liberálních elit.

1.6.2021

Je naší povinností zajistit dětem vzdělání a společenský rozvoj v bezpečné zemi!

Dnes společně s našimi dětmi oslavujeme jejich svátek a přejeme jim vše nejlepší a bezstarostný život v kruhu svých nejbližších. Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června, kdy u příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí.

Hnutí SPD si je plně vědomo, že naše děti jsou zárukou prosperující budoucnosti České republiky. Velkou roli přitom sehrává jejich výchova v tradičních přirozených rodinách, jež tvoří táta a máma, ale také nezapomínáme na prarodiče, tedy na babičky a dědečky. Ti všichni se podílejí na výchově dětí a budují u nich smysl pro vlastenectví a národní hrdost a učí je respektu k národním zvykům a tradicím. Prosazujeme systém sociální solidarity společnosti k potřebným, mezi které bezesporu patří děti, senioři a lidé, kteří se o sebe nemohou bez pomoci druhých postarat. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody. Zároveň ale odmítáme propagaci a podporu názorů a chování, které ohrožují fungování rodin a výchovu dětí v rodině.

Proto musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v budoucnost, a pomocí prorodinné politiky státu je přesvědčit, že mít a vychovávat děti se rozhodně vyplatí. Naše hnutí ve svém politickém programu cílí různými formami na pracující rodiče a nabízí jim celou řadu benefitů, pomocí kterých se bude rodinám s dětmi lépe žít. Více o těchto finančních pobídkách se dozvíte na webových stránkách www.rodinanaprvnimmiste.cz.    

V České republice má tento svátek dětí svou tradici, o čemž svědčí to, že v celé řadě měst a obcí se připravují velké oslavy pro děti, jako např. různé maškarní karnevaly, večerní táborové ohně a lampionové průvody. Děti se těchto aktivit velmi rády aktivně účastní, neboť si velmi cení získaných medailí a diplomů z různých dětských soutěží a sportovních her, které pro ně připravili rodiče v součinnosti s různými organizacemi a spolky. Já sám se již tradičně několik let z pozice místostarosty obce a předsedy TJ Sokol Všechlapy podílím spolu s kolegy na přípravách a průběhu oslav tohoto svátku dětí ve své rodné obci Všechlapy v okrese Nymburk.

Komu záleží na budoucnosti našich dětí, tak by měl v nadcházejících říjnových volbách volit hnutí SPD. My své sliby plníme. Pro nás jsou slušní a pracující občané na prvním místě a hlavně mladé, pracující rodiny vychovávající děti si zaslouží, aby jim stát zajistil podmínky pro plnohodnotný život.

31.5.2021

Podpořili jsme novelu stavebního zákona, která zkrátí stavební řízení!

Hnutí SPD prostřednictvím svých poslanců zastoupených v Poslanecké sněmovně svými hlasy přispělo ke schválení novely stavebního zákona.

Uvedenou novelu jsme podpořili, neboť jsme přesvědčeni, že přinese pro naše občany celou řadu pozitiv. Nyní uvedu hlavní argumenty, které spatřuje hnutí SPD v navrhované novele stavebního zákona. 

Základním benefitem předkládaného návrhu nového stavebního zákona je z hlediska procesních změn jedno řízení, kterým se stavba zároveň umístí i povolí, vedené jedním úřadem, přičemž výsledkem bude jedno povolení. Dále je to zrychlení povolovacích řízení, ke kterému přispěje stanovení závazných lhůt pro vydání povolení. Stavební úřad též bude muset rozhodnout do 30 dnů od podání „bezvadné“ žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů, u záměrů vyžadujících posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) maximálně do 120 dnů a ve zvláště složitých případech bude možné tyto lhůty prodloužit, a to o 30 nebo o 60 dnů. V případě nedodržení zákonné lhůty dochází ze zákona ke změně příslušnosti, kdy namísto nečinného obecního stavebního úřadu rozhodne nadřízený krajský stavební úřad v zákonem stanovených lhůtách, které nejsou odlišné od lhůt stanovených pro prvoinstanční obecní stavební úřad.

Prioritním cílem navrhovaných změn je možnost realizace stavby v co nejkratší době, v zásadě do jednoho roku od podání „bezvadné“ žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby, a to včetně případného odvolání proti tomuto rozhodnutí. Bude pouze jedno řízení, tj. pouze jedno odvolání a případně jedna správní žaloba. Úsporu času bude také představovat integrace dotčených orgánů do nové struktury stavebních úřadů. Mezi pozitiva též řadíme to, že hodnocení dotčených veřejných zájmů pak bude probíhat přímo stavebním úřadem a investor si nebude muset před podáním žádosti u stavebního úřadu obstarávat vyjádření dotčených orgánů. Velmi důležitým principem je tlak na dodržování lhůt nejen na stavební úřady, ale i na dotčené orgány. Proto pro všechny neintegrované dotčené orgány bude platit tzv. fikce souhlasu, ke které dojde po uplynutí lhůty pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska. Pokud dotčený orgán nevydá vyjádření do 30/60 dnů, tak bude platit, že souhlasí a nemá žádné připomínky, což znamená, že stavebník již nebude čekat dlouhé měsíce.

Hnutí SPD podpořilo novelu stavebního zákona též proto, že současný stav v rámci přípravy realizace stavby je pro občany neúnosný z důvodu velké byrokracie a řada občanů, kteří se např. rozhodnou postavit si vlastní rodinný domek, tak stráví vyřizováním všech nutných povolení někdy i tři roky. Pro povolení stavby se bude zpracovávat podstatně jednodušší dokumentace, než je dnes dokumentace pro stavební povolení. Přínosem to bude i pro stavebníky, kteří budou nově se stavebním úřadem a neintegrovanými dotčenými orgány komunikovat prostřednictvím portálu stavebníka. Dokumentace bude podávána elektronicky, celý povolovací proces bude digitalizován a průběh řízení bude transparentní. Hnutí SPD prosazuje politiku pro naše slušné a pracující občany, kteří jsou pro nás na prvním místě.

27.5.2021

Zkrácenou verzi projednávání zákona o covid pasech jsme odmítli!

I díky hlasům poslanců za hnutí SPD odmítla Sněmovna zkrácené projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví a zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19.

Na úterním jednání Poslanecké sněmovny chtěli poslanci vládních stran ANO a ČSSD odhlasovat trvání stavu legislativní nouze, v němž měli poslanci zrychleně projednat vládní novelu o vydávání certifikátů o očkování proti covidu-19, negativním testu nebo o prodělané nákaze. Novela též stanovovala osobám vyplnit požadované údaje pro potřeby certifikátů, aby byla zajištěna provázanost s digitálním zeleným certifikátem v rámci zavedení covidových pasů, jak požaduje Evropská komise.

Hnutí SPD zastává jednoznačný názor na zpracovaný vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19, a považuje ho za protiústavní a diskriminační vůči těm, kteří se nechtějí očkovat. Vládní návrh zákona vyžadoval, aby se občané na veřejných i soukromých akcích nebo při vstupu do různých provozoven prokazovali organizátorům, provozovatelům či pověřeným osobám certifikátem o očkování proti covidu-19, negativním testem nebo dokladem o prodělané nákaze. Přijetím této novely bychom umožnili nahlížet na osoby, které se z různých, např. ze zdravotních nebo osobních důvodů, nemohou nebo nechtějí nechat očkovat proti onemocnění covid-19, jako na osoby druhé kategorie. Takovouto diskriminaci a dělení našich občanů na dvě kategorie razantně odmítáme.

Máme velké výhrady k výše uvedenému vládnímu návrhu zákona a jsme přesvědčeni, že byl „ušit horkou jehlou“ a to pouze k zajištění opatření, které chce uplatňovat Evropská unie. Jedná se o návrh Evropské komise „Nařízení o certifikátech o očkování, testování a uzdravení“. To Evropská komise podmiňuje pro zajištění svobody volně se pohybovat a pobývat na území členských států a pro vytvoření společného rámce pro vydávání, ověřování a přijímání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a prodělání covid-19, nazvaného "Digitální zelený certifikát" (Digital Green Certificate). Evropská unie bude covid pas EU požadovat jako vstupenku k využívání různých služeb v unijních zemích a k cestování.  

Hnutí SPD odmítá požadovanou podobu unijního covidového pasu. Jedná se o další omezování našich občanů ze strany EU. Zastáváme názor, že opatření a vstupy do jednotlivých zemí musí být kompetentně řešeny výhradně na národních úrovních. I z tohoto důvodu podporujeme referendum o vystoupení z EU, neboť nechceme, aby v důležitých otázkách za nás rozhodoval někdo jiný. Hnutí SPD prosazuje nezávislost a suverenitu českého státu.

26.5.2021

Vláda postupuje protizákonně. Plošné zákazy nejsou řešením.

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že chaotická vládní opatření stále pokračují, a někteří žáci tak musí i nadále zůstat doma. Požadujeme návrat všech dětí do škol bez podmínek! Vláda postupuje protizákonně – plošné zákazy nejsou řešením. Odmítáme covid pas Evropské unie a odmítáme diskriminaci občanů, kteří se nechtějí očkovat nebo testovat. Ministr zdravotnictví Arenberger by měl okamžitě skončit ve funkci. V kauze Vrbětice nebyly předloženy žádné přímé důkazy. Ministr vnitra Hamáček by měl podat demisi. Vítáme omluvu prezidenta Zemana srbskému národu za vražedné bombardování vojsky NATO.

1. Chaotická vládní opatření stále pokračují, a někteří žáci tak musí i nadále zůstat doma. Požadujeme návrat všech dětí do škol bez podmínek a bez omezení!

Premiér Babiš dlouhodobě prohlašuje, že je pro něj prioritou obnovení školní výuky, ale skutečnost je taková, že v České republice jsou stále nejdéle zavřené školy v Evropě. Chaotická vládní vyjádření a opatření stále pokračují, a někteří žáci tak musí i nadále zůstat doma, protože na ně nebude kapacita. Resort školství minulý týden sepsal kritéria, jež školy budou muset brát v úvahu při stanovení, kdo se vrátí do lavic a kdo ne při zahlcení nad rámec patnáctičlenných skupin. Manuál těch „správných" ale nedodalo. Jedním z argumentů návratu nejmenších dětí do škol přitom bylo, že to značně odlehčí pracujícím rodičům. Nyní ale nastává hra o to, jak se žáci rozdělí maximálně do patnáctičlenných skupin a kdo – pokud bude kapacita zahlcena – případně zůstane doma. Školská zařízení tak mají po testování dětí další velké dilema. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá povinné testování ve školách a požadujeme návrat všech dětí do škol bez podmínek a bez omezení!

2. Vláda postupuje protizákonně. Plošné zákazy nejsou řešením.

Nejvyšší správní soud (NSS) minulý týden svým rozhodnutím zrušil regulaci provozu restaurací, heren a kasin v aktuálním opatření ministerstva zdravotnictví. Sporné opatření se týkalo provozu vnitřních prostorů restaurací, které mají zůstat zavřené stejně jako herny a kasina. Rozhodnutí sice vstoupí v platnost až po vypracování odůvodnění a doručení, ale je již teď jasné, že vláda ANO a ČSSD podle „pandemického zákona" může omezit obchod a služby, ale nikoliv fakticky a plošně zakázat provoz restaurací prostřednictvím zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovně. Na základě tohoto rozhodnutí NSS je evidentní, že ministerstvo zdravotnictví postupuje v této věci nezákonně. Potvrzují se tímto také zamítavá stanoviska SPD ke spornému „pandemickému zákonu", který měl být podle nás již dávno zrušen. Poslanecký klub SPD jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně hlasoval proti přijetí „pandemického zákona". Plošné zákazy nejsou řešení. Bojujme s virem a ne s lidmi!

3. Odmítáme covid pas Evropské unie. Odmítáme diskriminaci občanů, kteří se nechtějí očkovat nebo testovat.

Zástupci členských zemí a Evropského parlamentu se minulý týden dohodli na podobě covidového pasu EU, který má být v papírové či digitální podobě. Cesty přes hranice mají být umožněny pouze lidem očkovaným, s negativním testem či s protilátkami po prodělání nemoci. Hnutí SPD odmítá takovouto podobu covidového pasu. Jedná se o další omezování našich občanů ze strany EU, která navíc ani nemá zdravotnictví v gesci, protože je to jedna z mála věcí, které ještě zůstaly v kompetencích členských států. Opatření a vstupy do jednotlivých zemí musí být výhradně na národních úrovních. Tato opatření by podle našeho názoru neměla být diskriminační vůči občanům, kteří se z různých důvodů nenechali testovat a očkovat. Chceme co nejdříve návrat do doby, která byla před covidem při cestování zcela normální, tedy svobodu cestování. Vše ostatní je ze strany EU diskriminační. Hnutí SPD, jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně, podporuje referendum o vystoupení z EU.

4. Ministr zdravotnictví Arenberger by měl okamžitě skončit ve funkci.

Tento čtvrtek by se ve Sněmovně měl projednávat střet zájmů ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) a jeho politických náměstků. Kauza kolem ministra Arenbergera vypukla poté, co média upozornila na jeho možný střet zájmů. Ministr Arenberger například ke konci roku 2020 v majetkovém přiznání přiznal mnohonásobně vyšší majetek a příjmy, než udával v předchozích letech. V dokumentech se objevilo více než 65 nemovitostí a několik desítek milionů korun. Média také spekulují o jeho podvodném jednání při privatizaci bytu do soukromého vlastnictví v Praze 1. Hnutí SPD považuje tuto situaci za jasný střet zájmů a ministr zdravotnictví Arenberger by měl okamžitě skončit ve funkci.

5. V kauze Vrbětice nebyly předloženy žádné přímé důkazy. Ministr vnitra Hamáček by měl podat demisi.

Prezident Miloš Zeman dne 16. května uvedl, že jednou z dalších možných vyšetřovacích verzí kauzy Vrbětice je zakrytí manka. Toto vyjádření pronesl na základě závěrů z jednání s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO). Otázky okolo výbuchů v areálu muničních skladů ve Vrběticích stále zůstávají nezodpovězeny a stále nebyly ze strany Policie ČR, řízené ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), předloženy žádné přímé důkazy případného zapojení všech zmiňovaných aktérů, které by umožnily zahájení trestního a následně i soudního řízení. Pro hnutí SPD je vše stále pouze v úrovni důvodných podezření a Jan Hamáček jenom svými nepravdivými a zavádějícími výroky dále potvrzuje, že je nedůvěryhodný a měl by jako člen vlády podat demisi. Pokud nejsou přímé důkazy, není důvod mít nepřátelské vztahy s Ruskou federací.

6. Vítáme omluvu prezidenta Zemana srbskému národu za vražedné bombardování vojsky NATO.

Prezident republiky Miloš Zeman se minulý týden, v přítomnosti srbského prezidenta Aleksandara Vučiće, osobně veřejně omluvil za bombardování tehdejší Jugoslávie v roce 1999. Již před několika lety se veřejně v této věci omluvil Srbsku také předseda SPD Tomio Okamura. Miloš Zeman byl tehdy premiérem a vláda ČR zásah NATO coby členský stát podpořila. Stalo se tak krátce po přijetí ČR do Severoatlantické aliance v březnu 1999, a to bez platné Rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Hnutí SPD vítá toto vyjádření, ve kterém prezident Zeman mj. poprosil srbský národ o odpuštění. Nálety tehdy trvaly 78 dnů a podle dostupných informací si bombardování vyžádalo kolem 500 civilních obětí. Škody na infrastruktuře, která se stala hlavním terčem útoků, se odhadují nejméně na 30 miliard dolarů. Ze strany prezidenta republiky se jedná o správné gesto. Hlava státu ČR se omluvila národu, který vždy v historii zastával bratrský postoj a vztah nejen k národům bývalého Československa, ale i celé slovanské Evropě.

25.5.2021              

Požadujeme systematické řešení ochrany našich hranic před imigranty!

Musíme být velmi ostražití před imigranty, kteří jsou už v Evropě a snaží se dostat nelegálním způsobem převážně do Německa. Jedna z jejích současných cest vede z Rumunska a dále přes Českou republiku a je zajišťována dobře organizovanými skupinami řidičů kamionů.

Hnutí SPD stále apeluje na vládu, že je nutné zabezpečit stálou kontrolu našich hranic z důvodu zamezení vstupu nelegálním imigrantům na naše území. Počty odhalených případů nelegálních převozů imigrantů hlavně z Rumunska přes Českou republiku dále do Německa stále stoupají. Kontrolní akce ze strany příslušníků Policie ČR a Celní správy ČR jsou převážně namátkové, a to nestačí. Proto požadujeme stálé kontroly na hraničních přechodech.   

V současné době se trasami vedoucími přes naši republiku pokouší dostat stále více imigrantů z Rumunska, kteří míří do Německa. Od počátku letošního roku zaznamenalo Rumunsko rekordní počet imigrantů překračujících jeho hranice. Za první tři měsíce tohoto roku zde požádalo o azyl více než 3.000 imigrantů. Z toho je více než 80 procent Afghánců, vyznávajících islámskou ideologii. Skutečné číslo je ale pravděpodobně ještě vyšší a převážná část imigrantů se chce dostat dál do západní Evropy.

Podle seznamzpravy.cz je azylové centrum v Temešváru, které provozuje rumunský Generální inspektorát pro přistěhovalectví, přeplněné. Se stoupajícím počtem žadatelů o azyl starosta Temešváru požaduje od státu okamžitou akci. Ve městě došlo i k zabití jednoho z imigrantů, když se mezi sebou střetly dvě skupiny Afghánců. „Tento migrační problém, kterému čelíme v Rumunsku a v Temešváru, je národním problémem a vyžaduje vládní řešení,“ prohlásil starosta Dominic Fritz. Místní lidé se obávají o svou bezpečnost, a to z důvodu, že počty afghánských imigrantů jsou den ode dne vyšší a navíc se tito imigranti vyhýbají žít v rumunském azylovém centru ve městě Temešvár a bydlí v místních opuštěných domech na předměstí města. Odtud se snaží zajistit si za pomoci nelegálních skupin řidičů kamionů převoz dále do Německa. Za přepravu jednoho imigranta si tito řidiči účtují 1.500 eur. Jejich trasy přepravy prochází Českou republikou a počty odhalených případů za poslední tři měsíce potvrzují jejich nárůst.

Hnutí SPD trvale bojuje proti všem formám nelegální imigrace do naší republiky. Velmi nás znepokojují zvýšené počty imigrantů v Rumunsku, protože většina z nich využije naší republiku jako tranzitní zemi k jejich cestě do Německa a někteří ukončí své cestování i u nás. Bezpečnostní sbory musí co nejdříve zavést systematické řešení zajišťující neustálou kontrolu našich hraničních přechodů tak, aby se k nám žádný imigrant nedostal.

24.5.2021

Jedním z klíčových bodů našeho programu je zákon o celostátním referendu!

Proto bychom velmi přivítali projednání návrhu našich poslanců na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky, který jsme Sněmovně předložili již 15. prosince 2017.

Jedním z klíčových bodů programu hnutí SPD je zajistit našim občanům rozhodování o veřejných věcech v referendu, a proto jsme zpracovali tento zákon s přesvědčením, že přijetí referenda jako běžně užívaného institutu povede ke kvalitnější demokracii v České republice. Podmínkou je, aby otázka v referendu byla co nejméně omezena a možnosti přímého rozhodování občanů byly co nejširší. Proto se snažíme klást co nejmenší překážky jak při samotném vyhlašování referenda, kdy navrhujeme shromáždit podpisy nejméně 100 tisíc občanů nejpozději do dvou let od zahájení sběru podpisů, aby mohl být podán návrh na konání referenda. Při určování platnosti referenda nepožadujeme zajištění žádného minimálního kvóra při jeho účasti. Rozhodnutí v referendu je přijato, jestliže se pro ně v hlasování vysloví nadpoloviční většina hlasujících.

Žádná z politických stran zastoupená v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se zatím nevyjádřila, že by podpořila návrh hnutí SPD o celostátním referendu, a některé z nich předložily své vlastní návrhy, které mají ale takové podmínky, že by nikdy k žádnému referendu nedošlo. Hnutí ANO, ČSSD, Piráti a KSČM tvrdí, že referendum také chtějí, ale po celou dobu volebního období nemají vůli uvedený zákon alespoň v nějaké podobě schválit. V současné době je návrh tzv. zaparkován ve druhém čtení. Senát Parlamentu České republiky se zcela odmítá návrhem zákona o referendu zabývat, čímž dává jasně najevo svou aroganci vůči občanům, voličům.  

Hnutí SPD zastává názor, že naši občané mají právo se prostřednictvím referenda vyjádřit ke všem zásadním otázkám budoucnosti České republiky, včetně našeho členství v Evropské unii a v NATO. Pokud zastáváte stejný názor, podpořte naše kandidáty za hnutí SPD letos v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

21.5.2021

Francouzští vojáci žádají vládu k tvrdému postupu proti islámské ideologii!

Francouzi se už necítí ve své zemi bezpečně, neboť musí žít s neustálým strachem, který plodí islámská ideologie. Roli vlastenců hájící národní zájmy Francouzů na sebe převzala francouzská armáda, která varuje vládu před nebezpečím občanské války. 

Hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které se zasazuje za nezávislost a suverenitu českého státu. Současnou Evropskou unii vnímáme jako chybný projekt, jenž je spojen s faktickým oslabením a likvidací národních států a národů Evropy, a naopak podporuje její řízenou islamizaci. Proto pozitivně vnímáme aktivitu jak bývalých, tak i současných příslušníků francouzské armády, kteří žádají francouzskou vládu k radikálním krokům vedoucích k zamezení islámské ideologie. 

Agentura Reuters zveřejnila 11. května 2021, že se na internetových stránkách francouzského ultrakonzervativního týdeníku Valeurs Actuelles objevil druhý otevřený dopis příslušníků francouzských ozbrojených sil adresovaný prezidentovi Macronovi, vládě i členům parlamentu, který je viní z ústupků islamistům. Autoři otevřeného dopisu sami sebe označují za vojáky, kteří do armády vstoupili teprve nedávno, jsou různých hodností i z odlišných útvarů. „Přestože se nemůžeme, při respektování pravidel, otevřeně vyjádřit, nemůžeme ale ani zůstat mlčet, neboť jde o přežití naší země,“ píše se v otevřeném dopise, který sepsali vojáci v aktivní službě. Dopis varující francouzskou vládu před ústupky islamistům a nebezpečím občanské války podepsalo více než 130.000 Francouzů. Je to už druhý takový dokument za poslední měsíc.

Koncem dubna na stránkách téhož magazínu vyšla výzva podepsaná dvaceti důstojníky ve výslužbě. Vládu varovali, že pokud se neodhodlá k důraznému zákroku proti islamistům usilujícím o „dezintegraci“ země, mohla by moc v zemi převzít armáda. Generálové ve výslužbě tak v prvním otevřeném dopise varovali před chaosem a islamismem na francouzských předměstích s tím, že situace ve Francii je vážná a že zemi hrozí několik smrtelných nebezpečí. Dopis adresovaný prezidentovi Emmanuelovi Macronovi podepsalo na 20 generálů, zhruba stovka vysokých důstojníků a přes tisíc vojáků.

Autorům první výzvy hrozí vláda zbavením vojenských výsad a anonymním autorům druhé výzvy v případě odhalení hrozí ještě horší tresty. Vojáci v aktivní službě mohou za provinění proti předpisům stanout před armádním tribunálem, který je může poslat až na pět let do vězení.

Hnutí SPD pozitivně vnímá obě výzvy a velmi vítá, že se na stranu signatářů postavila šéfka Národního sdružení Marine Le Penová, která k věci uvedla: „Jako občanka a politička sdílím vaše utrpení a nabízím vám, abyste se připojili k našemu úsilí v nastávajícím zápasu o budoucnost Francie.“ Marine Le Penová je naše kolegyně z evropské vlastenecké frakce Identita a demokracie v Evropském parlamentu a v příštím roce bude kandidovat na post prezidentky Francie.

20.5.2021

Jediné hnutí SPD se od svého počátku tvrdě vymezuje proti nelegálním imigrantům!

Hnutí SPD vede na té nejvyšší politické úrovni nekompromisní zápas za nezávislost a suverenitu České republiky a odmítá podřízenost Evropské unii.

Z tohoto důvodu prosazujeme právo občanů rozhodnout v referendu o vystoupení z EU, neboť projekt stávající evropské integrace přímo ohrožuje svobodu a demokracii v Evropě řízenou islamizací Evropy. Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. V našem politickém programu nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře nebo náboženství, ale důsledně ctíme naše národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme vždy chránit, protože jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami neslučitelná.

O tom, že stále rostou počty nelegálních imigrantů, kteří se snaží jakýmkoli způsobem dostat do Evropy, snad nikdo nepochybuje. Evropská unie tento problém ale dlouhodobě razantně neřeší. To už si uvědomují občané v jednotlivých členských zemích, například Francouzi, Dánové a Řekové a svou nespokojenost dávají svým vládám jasně najevo. Většina imigrantů pochází z afrických zemí a jsou vyznavači islámské ideologie, ze které se infiltrují stoupenci Islámského státu, mající na svědomí celou řadu teroristických útoků po celém světě, evropské země nevyjímaje. 

V současném Evropském parlamentu jsou naši dva poslanci ve vlastenecké frakci Identita a demokracie, jejímž členem je například italská protiimigrační Liga Mattea Salviniho nebo francouzská strana Národní sdružení Marine Le Penové. Tato frakce od listopadu loňského roku vyzývá občany k podpisu petice, která je vedena napříč Evropou a je zaměřena proti Migračnímu paktu Evropské unie. Tato petice „Řekněte NE migrační vlně!“ je dostupná k seznámení a k vyplnění na saveurope.cz. Evropskou unií navrhovaný „Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu“ vytváří pod záminkou „zlepšení bezpečnosti imigrantů“ právní, logistické a politické podmínky umožňující masové přesídlování obyvatel, zejména z rozvojového světa, na evropský kontinent, což zásadně odmítáme.

Hnutí SPD apeluje na všechny občany České republiky, kteří nechtějí islámské imigranty v naší republice, aby připojili svůj podpis k petici proti Migračnímu paktu Evropské unie a hlavně podpořili kandidáty za hnutí SPD v nadcházejících říjnových parlamentních volbách. SPD své sliby plní – děkujeme.

19.5.2021

Hnutí SPD žádá rekonstrukci vlády!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že ministr zdravotnictví Petr Arenberger by měl kvůli svému střetu zájmů okamžitě rezignovat. Hnutí SPD odmítá povinné testování žáků a studentů a požaduje okamžitý návrat všech dětí do škol bez podmínek a bez omezení. Snaha vyslovit nedůvěru vládě ze strany demobloku pět měsíců před volbami je jen předvolební divadlo. Hnutí SPD žádá rekonstrukci vlády. Odsuzujeme raketové útoky islámského teroristického hnutí Hamás a Islámský džihád na izraelské území a izraelské civilní obyvatelstvo. Vítáme rezignaci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Zcela nepřijatelná je délka jednotlivých přípravných soudních řízení či to, že nesouhlasil s odtajněním spisu k Vrběticím veřejnosti. Počet nelegálních imigrantů na našem území devítinásobně vzrostl. Hnutí SPD proto dlouhodobě požaduje ostrahu našich vlastních hranic a referendum o vystoupení z EU.

1. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger by měl kvůli svému střetu zájmů okamžitě rezignovat.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) neuvedl ve svém majetkovém přiznání 65 svých nemovitostí. Navíc v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kterou nemocnici pronajal v roce 2013, kdy v nemocnici pracoval na pozici náměstka a později ji i řídil. Z dostupných údajů o pronájmu tak vyplývá, že jenom za posledních pět let Arenberger od nemocnice na nájemném vyinkasoval několik milionů korun. Podle SPD se jedná se z jeho strany o střet zájmů a zásadní pochybení. Tyto skutečnosti jsou jednoznačným důvodem k ministrově okamžité rezignaci. Takovéto způsoby chování do politiky nepatří a hnutí SPD to odmítá!

2. Hnutí SPD odmítá povinné testování žáků a studentů a požaduje okamžitý návrat všech dětí do škol bez podmínek a bez omezení.

Vláda ANO a ČSSD dále pokračuje v chaotickém rozvolňování. Vláda nyní dala paradoxně možnost mladým lidem jít si sednout na zahrádky restaurace a zároveň jim nedovolí nástup do školy. Drakonická vládní opatření, zanedbaná preventivní péče a zavřené školy si nutně vyberou svou daň v budoucnu. Úroveň vzdělání letošního ročníku škol bude velmi nízká a distanční a rotační výuka to již nezachrání. Plošná restriktivní vládní opatření zapříčinila chybějící vzdělání, tloustnutí populace a s tím spojené budoucí zdravotní problémy, psychické a existenční problémy živnostníků a podnikatelů a obrovský státní dluh. To jsou výsledky práce vlády hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM. Vakcíny pro praktické lékaře stále nejsou a aktuálně 261 tisíc lidí, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, nyní čeká na očkování u svých praktických lékařů. Hnutí SPD odmítá povinné testování žáků a studentů a požaduje návrat všech dětí do škol bez podmínek a bez omezení. Zároveň odmítáme i evropský covidpas.

3. Snaha vyslovit nedůvěru vládě ze strany demobloku pět měsíců před volbami je jen předvolební divadlo. Hnutí SPD žádá rekonstrukci vlády.

Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN sbírá potřebný počet podpisů poslanců ke svolání mimořádné schůze Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Tato mimořádná schůze se má konat počátkem měsíce června. Hnutí SPD považuje tento tah za součást předvolebního boje, který necelých pět měsíců před volbami postrádá smysl. Navíc hnutí SPD shromažďovalo tyto podpisy poslanců na naše podpisové archy již před dvěma měsíci, kdy to ještě mělo smysl, a tehdy se k nám nikdo nepřipojil. Hnutí SPD nikdy tuto vládu ANO a ČSSD nepodporovalo a nepodporuje ji ani v současné době. Máme zásadní výhrady k ministrům zejména za ČSSD, tedy Janu Hamáčkovi, Janě Maláčové, Jakubu Kulhánkovi, ale i ministru za ANO Petru Arenbergerovi. Proto považujeme za optimální rekonstrukci vlády, protože ve Sněmovně je více než 200 zákonů, které je potřeba projednat a schválit do konce volebního období této Sněmovny. Namísto toho se ale budou u řečnického pultu střídat před televizními kamerami poslanci z tzv. demobloku v rámci předvolební kampaně. SPD dává místo toho přednost projednávání zákonů pro lidi. Pokud ale dojde na hlasování o nedůvěře vládě, potom poslanci SPD budou hlasovat pro její nedůvěru tak jako vždy v minulosti.

4. Odsuzujeme raketové útoky islámského teroristického hnutí Hamás a Islámský džihád na izraelské území a izraelské civilní obyvatelstvo.

Hnutí SPD odsuzuje raketové útoky islámského teroristického hnutí Hamás a Islámský džihád na izraelské území a izraelské civilní obyvatelstvo. Tyto teroristické činy vedou k nevinným obětem, škodám na majetku a neomluvitelné eskalaci napětí mezi Palestinci a Izraelci. Izrael je zásadním nárazníkem proti šíření islámského terorismu na Blízkém východě. Jeho existence pomáhá chránit Evropu před islámským radikalismem. Ideovým základem Hamásu je islám. Organizace za svého člena přijímá každého muslima, který uznává její nenávistnou ideologii. K hlavním cílům hnutí patří vytvoření islámského palestinského státu na celém území Palestiny tak, aby etické základy tohoto územního celku vycházely z islámských principů a práva šáría. To hnutí SPD odmítá. Hnutí SPD vyslovuje plnou podporu Státu Izrael v jeho snaze o obranu proti těmto útokům ze strany islámských radikálů a považuje tuto obranu za zcela legitimní. Zároveň vyzýváme Vládu ČR k prosazení rezoluce Rady bezpečnosti OSN odsuzující hnutí Hamás za raketové útoky na Izrael a vyzýváme k zastavení násilí.

5. Vítáme rezignaci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Zcela nepřijatelná je délka jednotlivých přípravných soudních řízení či to, že nesouhlasil s odtajněním spisu k Vrběticím veřejnosti.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se rozhodl po deseti letech rezignovat na svou funkci k 30. červnu. Hnutí SPD mělo k jeho práci v pozici Nejvyššího státního zástupce dlouhodobě výhrady. Zcela nepřijatelná je délka jednotlivých přípravných soudních řízení, která je stále v České republice neúměrně dlouhá. Pavel Zeman také nesouhlasil s odtajněním spisu k Vrběticím, aby se široká veřejnost nedozvěděla informace o celé kauze, přestože zde žádné utajované informace podle našich zjištění nejsou uvedeny. Vláda by měla na návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) v co nejkratším možném termínu, tedy ještě před podzimními volbami, vybrat jeho nástupce a zajistit tak stabilitu výkonu Nejvyššího státního zastupitelství.

6. Počet nelegálních imigrantů na našem území devítinásobně vzrostl. Hnutí SPD proto dlouhodobě požaduje ostrahu našich vlastních hranic a referendum o vystoupení z EU.

Cizinecká policie zadržela na našem území k 13. květnu 421 nelegálních imigrantů. Jedná se o devítinásobek počtu, který byl zadržen na našem území za stejné období loňského roku (vloni jich bylo 48). Převážně se jednalo o osoby z Afghánistánu. Uvedla to minulý týden TV Nova. Je zřejmé, že jde jen o špičku ledovce. Je to jasným důkazem, že Schengen nefunguje. Premiér Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že zastavil nelegální imigraci a přerozdělovací kvóty ze strany EU. Je evidentní, že to není pravda a imigrace pokračuje. Hnutí SPD proto dlouhodobě požaduje ostrahu našich vlastních hranic a referendum o vystoupení z EU. Tato vláda ANO a ČSSD to však odmítá.

18.5.2021

Soud rozhodl o nevině Mattea Salviniho ve věci zablokování lodě s imigranty!

Agentura Reuters zveřejnila minulý pátek informaci, že bývalý italský ministr vnitra a vůdce strany Liga Matteo Salvini nepůjde před soud kvůli zablokování lodě italské pobřežní hlídky s imigranty na palubě v červenci roku 2019. Rozhodnutí v této věci padlo u předběžného soudu v Katánii.

Hnutí SPD tuto zprávu přivítalo velmi pozitivně a pevně věří, že v brzké době bude opět hrát Matteo Salvini klíčovou roli v italské vládě. Je jedním z mála italských politiků, který se nebojí radikálně hájit zájmy obyčejných Italů, kteří za ním stojí a podporují ho. Nic na tom nezmění ani to, že představitelé Evropské unie se snaží Salvinimu návrat do vrcholové politiky překazit. Matteo Salvini od svého nástupu do funkce italského ministra vnitra (od 1. června 2018 do 5. září 2019) konal razantní opatření vedoucí k zamezení nelegálnímu vstupu imigrantů z Afriky na evropské území. Jedním z nich bylo umožnění ukládat posádkám lodí přísné tresty za to, když vstoupí do italských vod bez povolení kotvit v tamních přístavech. Toto opatření bylo namířeno na lodě různých politických neziskovek, které se aktivně podílejí na transferu nelegálních imigrantů do Evropy, a to pod záštitou humanitární pomoci.

Matteo Salvini čelil obvinění z omezování osobní svobody, protože několik dní bránil přistání lodě Gregoretti italské pobřežní hlídky, jež měla na palubě 130 imigrantů naložených na volném moři. Loď čekala na přidělení přístavu od 27. do 31. července 2019 a přistát mohla až poté, co italská vláda vyjednala přerozdělení imigrantů mezi jiné evropské země. Sám Salvini rozhodnutí soudu přivítal a byl rád, že soudce nepodlehl tlakům na zahájení procesu. Při závěrečné řeči státní zástupce Andrea Bonomo uvedl, že Salvini svým rozhodnutím neporušil italské zákony ani mezinárodní úmluvy. Salviniho advokátka Giulia Bongiornová řekla, že Salvini neměl být vůbec vyšetřován. Pokračování procesu podporovali jen zástupci několika imigrantů a sdružení na ochranu lidských práv.

Přísná imigrační politika, uzavírání přístavů a boj s pracovníky humanitárních organizací, které operují ve Středomoří. Tak vypadal italský přístup k imigraci za ministra vnitra Mattea Salviniho, kterému se podařilo prosadit zákon, na jehož základě bylo možné pokutovat kapitány lodí s imigranty až do výše jednoho milionu eur. Zpřísněná imigrační politika, uplatňovaná v době, kdy byl Matteo Salvini v pozici ministra vnitra, se projevila výrazným snížením počtu nových imigrantů, a to až o 80 procent.

Hnutí SPD stojí za politikou uplatňovanou Matteem Salvinim v Itálii. Italská Liga Mattea Salviniho, stejně jako naše hnutí SPD, je ve společné vlastenecké frakci Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu.

17.5.2021

V sobotu jsme si připomněli Mezinárodní den rodiny!

V roce 1993 Valné shromáždění OSN rozhodlo, že počínaje rokem 1994 bude každoročně 15. květen vyhrazen Mezinárodnímu dni rodin. V Česku se 15. květen slaví jako významný den od roku 2006.

Hnutí SPD považuje podporu pracující tradiční rodiny, ve které táta s mámou vychovávají děti, za jednu ze svých priorit. Podporu pracujících rodin s dětmi vnímáme v  České republice jako záruku své budoucnosti, a proto si tradiční rodina od státu zasluhuje všestrannou podporu a ochranu, neboť není jiná záruka vedoucí k budoucí prosperitě naší země. Naše děti budou těmi, kteří po ukončení svého vzdělání vedoucí k přípravě na jejich zastávanou profesi převezmou otěže řízení naší republiky.

Tradiční rodina tak zůstává nenahraditelným prostředím, kde se nejsnáze a nejspolehlivěji stává z dítěte společenský a tvořivý člověk. V rámci tohoto období by měli rodiče svou výchovou u dětí rozvíjet jejich zdravý úsudek, vést je k národní hrdosti, ke kladnému vztahu ke vzdělání a práci a k úctě ke starším osobám. Nechceme, aby rodiče vychovávali naše děti podle doporučení a příruček Evropské unie, podporující sluníčkářskou gender homosexualistickou ideologii, a tím u nich potlačovali jejich mužské a ženské role.

Rodiny musí mít jistotu, že mít děti a řádně pracovat je to, co od nich stát očekává a na oplátku jim zabezpečí prožít plnohodnotný život. Mladé rodiny, které se rozhodnou mít děti, se tak v mnoha případech musí vyrovnat s ekonomickým a sociálním propadem. Podmínky pro spokojený život rodin tedy musí výrazně podporovat stát, aby založení rodiny nebylo spíše trestem než radostí.

Hnutí SPD je si plně vědomo, že soudržná a fungující vícegenerační rodina je nenahraditelnou základní konstituční jednotkou společnosti a naše děti jsou její budoucností. Bez fungujících a silných rodin jako společnost a stát dlouhodobě nepřežijeme, a proto jsme přišli s konkrétními návrhy, jak pomoci našim pracujícím rodinám vychovávajících děti. Konkrétně se jedná o celou řadu benefitů: manželské půjčky, řada daňových úlev včetně slev na dani na děti, podpora bydlení rodin a další. Více informací najdete na našich webových stránkách (www.rodinanaprvnimmiste.cz).

14.5.2021

Dnes si připomínáme 705. výročí narození českého krále Karla IV.

Karel IV. se narodil v Praze 14. května roku 1316 jako Václav Elišce Přemyslovně a jejímu muži, českému králi Janu Lucemburskému. Celý český národ ho miloval a uctíval a dodnes je nazýván Otcem vlasti.

Hnutí SPD s úctou vzpomíná na krále a císaře Karla IV., který se významně zasloužil o blaho Čechů a upevňoval jejich hrdost ke své zemi. Pokud by byl Karel IV. vládcem v současné době, tak by z jeho vlády měli strach současní vrcholní politici, protože by nikdy nedovolil rozkrást naši zemi a nikdy by nezaprodal republiku cizákům. Určitě by nebyl v područí EU a nikdy by do naší země nepustil žádného vyznavače islámské ideologie. Karel IV. napsal v roce 1350 v návrhu zákoníku „Majestas Carolina“ mimo jiné toto: „Pohanům či Saracénům naprosto zapovídáme a zakazujeme zřizovat si v našem nejkřesťanštějším Českém království obydlí nebo zakládat si dům.“ Saracén je středověký evropský název pro vyznavače islámské ideologie.

Karel IV. se narodil. 14. května 1316 v Praze a zde také 29. listopadu 1378 zemřel. Byl jedenáctým českým králem vládnoucím od srpna 1346 až do své smrti v listopadu 1378. Karel IV. byl římsko-německý král od července 1346 a od roku 1355 císař římský. Byl také italský (lombardský) král od roku 1355, burgundský (arelatský) král od roku 1365, moravský markrabě v letech 1333 až 1349 a lucemburský hrabě v období let 1346 až 1353. Pocházel po otci z dynastie Lucemburků a po matce z rodu Přemyslovců. Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské, a byl posledním korunovaným burgundským králem. Stal se tak osobním vládcem všech království Svaté říše římské.

Jako český král proslul především založením univerzity v Praze roku 1348, která nese jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného (později Karlova) mostu přes řeku Vltavu v Praze, zbudováním hradu Karlštejna a mnoha dalšími počiny. Spolu s otcem započali se stavbou Svatovítského chrámu. Karel IV. také dosáhl významné územní expanze českého státu. V roce 1348 inicioval společný generální sněm říšské a české šlechty. Smyslem prvního generálního sněmu bylo státoprávní zakotvení českého státu v jeho vztahu k říši. Ze sněmu vyšlo celkem čtrnáct privilegií a listin, které mimo jiné potvrzovaly starší privilegia římských králů a císařů českému království a kladly důraz na mimořádné postavení českých zemí v rámci Svaté říše římské. Ve dvou listinách, přijatých 7. dubna 1348, se také poprvé vyskytuje pojem Corona regni Bohemiae neboli země Koruny české, a téhož roku Karel IV. zřídil Moravský zemský soud a založil Moravské zemské desky.

Hnutí SPD oceňuje pozitivní vliv Karla IV. na celé další generace, o čemž svědčí i to, že byl občany v rámci celorepublikové ankety Největší Čech v roce 2005 zvolen největší osobností českých dějin. Byl to moudrý vládce a pravý vlastenec hlásící se k Evropě spolupracujících suverénních národů, které mají společnou křesťanskou tradici.

13.5.2021

Novela zákona SPD proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými jde do finále!

Včera bylo díky SPD zařazeno na program jednání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny projednávání druhého čtení novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, které bylo zdárně ukončeno a teď už bude následovat jen finální třetí čtení.

Hnutí SPD se konečně na třetí pokus podařilo posunout novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, kterou jsme předložili Sněmovně v listopadu roku 2019, do třetího čtení. V rámci projednávání dali Piráti návrh na zamítnutí, čímž dali jasně najevo, že podporují zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. O tomto jejich návrhu, jako i o dalších pozměňujících návrzích se bude hlasovat ve třetím čtení. 

Zpracováním této novely zákona o pomoci v hmotné nouzi plníme jednu z priorit svého programu, spočívající v zabránění zneužívání sociálních dávek osobami, které by neměly za standardního posuzování na tyto sociální dávky nárok. Předloženou novelou sledujeme tři hlavní cíle. Za prvé je to zvýšení adresnosti vyplácení příslušných dávek, za druhé snížení objemu státem vyplácených prostředků na dávky pomoci v hmotné nouzi a za třetí snížení počtu příjemců těchto dávek a jejich omezení pouze na osoby, které se dočasně ocitly bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat.

Dále by se přijatou novelou zákona mělo zabránit mnoha podobám zneužívání sociálních dávek, jako např. nepřiznávání a zatajování finančních příjmů, nelegální práci načerno, fiktivní změny bydliště, fiktivní pronájmy mezi nejbližšími příbuznými a zneužívání režimu pracovní neschopnosti. Novelou zákona též chceme podpořit aktivitu dotčených osob při hledání zaměstnání a nástup do něj, což bude pro tyto osoby znamenat zajištění si příjmu vlastními silami, prací či podnikáním a zamezení jejich sociálnímu vyloučení.

Hnutí SPD plní své sliby, které dalo svým voličům. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi je toho příkladem. Prosazujeme více peněz pro slušné a pracující občany a ne těm, kteří úmyslně parazitují na nelegálně vyplácených sociálních dávkách. Souhlasíte-li s námi, podpořte naše kandidáty v říjnových parlamentních volbách.

12.5.2021

Odmítáme diskriminaci občanů, kteří se nechtějí nechat naočkovat!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že chaotická opatření vlády pokračují. Plošné zákazy nejsou řešením a je potřeba všechny děti a studenty vrátit do škol bez výjimek! Odmítáme diskriminaci občanů, kteří se nechtějí nechat naočkovat! Evropská unie řeší covid-19 s křížkem po funuse. Ve Sněmovně pokračuje projednávání zákona SPD proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ušetřené peníze je třeba použít na péči o skutečné potřebné. Hnutí SPD podporuje zjednodušení stavebního řízení, a proto podpoří novelu stavebního zákona. Hamáčkova kauza je nejspíš součástí předvolebního boje. K Vrběticím stále chybí přímé důkazy. Česká televize porušila zákon nevyváženým vysíláním. Neplní svou veřejnoprávní úlohu. Úloha sovětské armády při porážce nacismu je cíleně diskreditována a v řadě zemí Evropy jsou oslavováni váleční zločinci, včetně kolaborantů a jednotek SS. Armáda USA opouští Afghánistán. Je nutné zahájit okamžité přípravy ke stažení českých vojáků.

1. Chaotická opatření vlády pokračují. Plošné zákazy nejsou řešením a je potřeba všechny děti a studenty vrátit do škol bez výjimek!

Chaotická covidová vládní komunikace pokračuje i za nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO). Premiér Babiš prohlašuje, že je pro něj prioritou obnovení školní výuky, přičemž v České republice jsou stále nejdéle zavřené školy v Evropě. Hnutí SPD právem kritizovalo vládu ANO a ČSSD, že je pro ni vzdělávání na chvostu zájmu. A opět se to potvrzuje. Babišův kabinet nyní rozhodl o tom, že se k 10. květnu vrátí do škol všichni žáci 2. stupně základních škol, i když prozatím k rotační výuce. Středoškoláci však přesto nadále zůstávají doma. Premiér Babiš přitom při posledních interpelacích ve Sněmovně uvedl, že si přeje, aby 17. května šli všichni studenti a školáci do škol bezrotačně. Druhý den ale ministr zdravotnictví Arenberger uvedl, že pokud by se povedlo zvládnout testování ve školách přesnějšími PCR testy, mohli by se všichni žáci a studenti učit bez rotačního režimu ještě před prázdninami, a uvedl dokonce, že „termín 20. června je docela dobré datum". Následně ještě dodal, že bezpečný návrat do škol se bez testování nejspíš neobejde ani v září. Hnutí SPD tyto názory odmítá a opakovaně tvrdíme, že plošné zákazy nejsou řešením a je potřeba všechny děti a studenty vrátit do škol bez výjimek!

2. Odmítáme diskriminaci občanů, kteří se nechtějí nechat naočkovat! Evropská unie řeší covid-19 s křížkem po funuse.

Evropská komise minulý týden schválila smlouvu, která má zajistit nákup až 1,8 miliardy dávek vakcíny pro občany EU proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech. Přichází s tím až po roce pandemie, když již před rokem podpořila vývoj a následné dodávky vakcíny miliony eur a se třemi firmami (AstraZeneca, Sanofi-GSK a Janssen Pharmaceutica NV) dokonce uzavřela smlouvy na nákup stovek milionů dávek vakcín. Nová smlouva má umožnit v příštích 2 letech přeočkovat a posílit imunitu u všech 450 milionů obyvatel zemí Evropské unie do konce roku 2023. Hnutí SPD je přesvědčeno, že Evropská komise opět přichází s „křížkem po funuse" a jedná se o plýtvání peněz daňových poplatníků. Jednak pro všechny občany je to zbytečné, někteří jsou již naočkovaní, a navíc jedna třetina občanů se nechce očkovat vůbec. Občané se nechávají očkovat, nikoliv aby nebyli nemocní, ale aby mohli normálně žít jako před pandemií, včetně cestování. Otázkou také zůstává, jaká bude účinnost těchto vakcín na jednotlivé nové mutace koronaviru, které se stále objevují. Hnutí SPD odmítá vynucené očkování a diskriminaci neočkovaných. Očkování musí být výhradně na základě svobodného rozhodnutí každého občana. Chystaný covidpas ze strany EU je také diskriminační nástroj, který zavádí dělení na občany 1. a 2. kategorie. To hnutí SPD odmítá. Vše musí být výhradně na základě opatření jednotlivých států, a nikoliv podle diktátu EU! Vakcinace musí probíhat na dobrovolném základě. Občan České republiky nesmí být vládou jakkoli diskriminován, včetně zavádění covidpasu.

3. Ve Sněmovně pokračuje projednávání zákona SPD proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ušetřené peníze je třeba použít na péči o skutečné potřebné.

Tento týden ve středu by mělo být na pořadu schůze Sněmovny druhé čtení zákona o hmotné nouzi. Společným jmenovatelem návrhů SPD je snaha o omezení zneužívání příslušných sociálních dávek a současně významně ušetřit veřejné výdaje státu. Náš návrh předpokládá odebrání dávek lidem, kteří páchají přestupky, vyhýbají se práci nebo obchází zákon za účelem získat sociální dávku. Hnutí SPD důsledně plní svůj program. Zlaté časy lidí parazitujících na sociálním systému musí skončit. Tato pomoc se musí stát pouze zcela mimořádným prostředkem pro situace, kdy si její příjemce z objektivních důvodů nemůže obstarat příjem vlastní prací, anebo když mu nízký pracovní příjem nestačí na pokrytí základních životních potřeb. Ušetřené peníze je třeba použít na péči o skutečně potřebné, nemocné a zdravotně postižené občany nebo na zvýšení nízkých důchodů lidí, kteří celý život pracovali. Slušný a pracující občan je pro SPD na 1. místě!

4. Hnutí SPD podporuje zjednodušení stavebního řízení, a proto podpoří novelu stavebního zákona.

Tento týden ve středu je na pořadu schůze Sněmovny schvalování novely stavebního zákona. Tento zákon byl přijat už v roce 2009, a to za účelem zjednodušení povolovacích procesů a urychlení výstavby liniových staveb. Od té doby byl sedmkrát novelizován. Česká republika patří v délce stavebního řízení mezi nejhorší státy. Cílem novely zákona je zefektivnění právní úpravy procesu povolovacího řízení ke stavbám. Povolování staveb je v České republice extrémně dlouhé, náročné a přebyrokratizované, jako ostatně spousta dalších rovin občanského i firemního života. Nejde jen o to zjednodušit stavební řízení u strategických projektů, ale je potřeba zjednodušit stavební předpisy pro obyčejné občany, kteří staví rodinný dům. Je zcela jasné, že krom toho, že stavby špatné zákony zbytečně prodlužují, tak je také prodražují. Hnutí SPD podporuje zjednodušení stavebního řízení, a proto novelu tohoto zákona podpoříme.

5. Hamáčkova kauza je nejspíš součástí předvolebního boje. K Vrběticím stále chybí přímé důkazy.

Hnutí SPD považuje kauzu okolo ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), která vznikla na základě článku novináře Janka Kroupy, za součást předvolebního boje a vnitropolitického soupeření stran a hnutí, které nemají jiný program. Otázky okolo výbuchů v areálu muničních skladů ve Vrběticích stále zůstávají nezodpovězeny a chybí přímé důkazy případného zapojení všech zmiňovaných aktérů. Vše je v úrovni důvodných podezření a pro obyčejného občana je obtížné se v tom vyznat. Navíc všechny strany v různé míře a z různých důvodů některé informace zamlčují. Je potřeba také prověřit únik utajovaných informací z jednání vládního Výboru pro zpravodajskou činnost ze dne 7. dubna 2021 novinářské komunitě a přijmout k tomu z úrovně vlády odpovídající nápravná opatření. Ministr Hamáček je dlouhodobě nedůvěryhodný člen vlády. Občané jsou unaveni vnitrostranickým bojem v ČSSD a dalšími verzemi historií kolem pana ministra Hamáčka. Nic nezvládl a měl dávno podat demisi.

6. Česká televize porušila zákon nevyváženým vysíláním. Neplní svou veřejnoprávní úlohu.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) upozornila Českou televizi (ČT), že se počátkem dubna v pořadu Newsroom ČT24 dopustila porušení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. V příspěvku se v žebříčcích osob šířících fake news o covid-19 objevila jména představitelů SPD. Tento příspěvek se však výhradně opíral pouze o analýzy samozvaného Bezpečnostního centra „Evropské hodnoty" pornoherce Jakuba Jandy. RRTV dne 5. května konstatovala, že „provozovatel tím divákům neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů" a ČT dostala sedm dní na nápravu. Pro hnutí SPD je to pouze jedním z dalších důkazů, že ČT je neobjektivní a stala se součástí politického boje. Jsme přesvědčeni, že ČT dlouhodobě neplní funkci veřejnoprávních médií ve smyslu objektivního a vyváženého vysílání. Proto prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků a navrhujeme přeměnu ČT ve státní příspěvkovou organizaci, jejíž chod i hospodaření bude podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Následně navrhneme také přímou volbu a odvolatelnost ředitele ČT, který musí být ze své funkce odpovědný občanům České republiky.

7. Úloha sovětské armády při porážce nacismu je cíleně diskreditována. V řadě zemí Evropy jsou oslavováni váleční zločinci, včetně kolaborantů a jednotek SS.

Při dni vítězství 8. května si svět připomněl 76. výročí porážky Německa. Jde především o výročí porážky nacistické totality, která programově usilovala o likvidaci celých národů, včetně českého národa. Je proto varující, že existují snahy a stále otevřenější pokusy, jak diskreditovat a umenšit oběti boje s nacismem, a že se rehabilitují zrádci a kolaboranti s nacismem v Evropě. Je cíleně diskreditována úloha sovětské armády při porážce nacismu. V řadě zemí Evropy jsou oslavováni zločinci, včetně jednotek SS. Pokud nedokáže Česká republika oficiálně odsoudit oslavování Bandery, pochody oslavující divizi SS na Ukrajině, potom se podílí na nebezpečném plánu přepsat dějiny a znovu ospravedlnit totalitu nacismu.

8. Armáda USA opouští Afghánistán. Je nutné zahájit okamžité přípravy ke stažení českých vojáků.

K 11. září 2021 odchází armáda USA z Afghánistánu. Je nezbytně nutné zahájit okamžité přípravy ke stažení českých vojáků, které bude náročné jak finančně, tak logisticky. Válka v Afghánistánu je prohraná a Tálibán je vítěz. Tálibán zvítězil díky špatné strategii. USA a spojenci z NATO postupně vytvořili z Tálibánu svojí arogancí a nepochopením podmínek země národně osvobozenecké hnutí. Afghánistán je třeba nechat Afgháncům, ať si žijí ve své zemi, jak chtějí a za své peníze.

11.5.2021

Více jak polovina Čechů nemá důvěru v Evropskou unii!

Zastoupení Evropské komise v České republice informovalo, že byla nedávno zveřejněna národní zpráva z unijního průzkumu Eurobarometr, který proběhl letos od 17. do 22. února a zúčastnilo se ho 1.100 obyvatel České republiky starších 15 let.

Hnutí SPD dlouhodobě zastává názor, že stávající EU je nereálným projektem, jehož nechceme být součástí. Pokud vystoupíme z EU a zůstane nám koruna, čímž nebude potřeba být ve fiskální unii, sami si budeme určovat priority našeho suverénního státu. Námi nabízená reálná alternativa pro Českou republiku je zcela jasná a pochopitelná, podmíněná vystoupením z EU na základě referenda, a je vedena s jasným cílem spočívajícím ve vybudování bezpečné, spravedlivé, prosperující a suverénní země. Výsledky zveřejněného unijního průzkumu potvrdily, že podobnou nedůvěru k EU, jakou zastává naše hnutí SPD, má každý druhý oslovený respondent. 

Výstupy z uvedeného průzkumu Eurobarometr uvádějí, že průměrná důvěra v unii za všechny země EU činí pouze 49 procent a je tak podobná jako míra důvěry Čechů v unii. Česká republika však nadále patří k zemím s nejmenší důvěrou v EU. Nejvyšší důvěra v EU je v Portugalsku se 78 procenty a nejnižší ve Finsku s 37 procenty. Výsledky tak potvrzují skutečnost, že ve většině unijních zemí posilují politické strany, které ve svém programu požadují důkladnou reformu EU nebo úplné vystoupení z EU po vzoru Británie.

Seznámili jsme se s výstupy celoevropského průzkumu zveřejněnými v národní zprávě Eurobarometru, který od roku 1973 pravidelně analyzuje názorové klima v členských a kandidátských zemích EU. Výstupy z posledního průzkumu provedeného začátkem tohoto roku jasně ukazují, že počet zastánců projektu Evropské unie je téměř shodný s počtem těch, kteří v EU důvěru nemají. Naše hnutí SPD rozhodně důvěru v Evropskou unii nemá.

10.5.2021

Včera jsme popřáli všem maminkám a tak vyjádřili naši lásku a úctu k nim!

V neděli jsme u příležitosti Dne matek popřáli našim maminkám hlavně zdraví, lásku a spokojenost, neboť si to bezesporu zaslouží.              

Hnutí SPD se připojilo ke gratulacím všem maminkám u příležitosti jejich svátku, který tradičně připadá na druhou květnovou neděli. Na Den matek se vzdává pocta matkám a mateřství, protože maminky jsou v našem životě pro každého z nás jedinečné.

V našem politickém programu prosazujeme a podporujeme tradiční hodnoty naší společnosti a považujeme fungující rodinu za její podstatu, která si zasluhuje ochranu a podporu. Za základ rodiny považujeme tradiční svazek muže a ženy, společně vychovávající děti. V tomto rodinném svazku mají nezastupitelnou roli ženy, matky, neboť oni mají dar rodit děti. V naší křesťanské kultuře ženy ctíme a tak to chceme zachovat i pro příští generace. Všechny maminky, mladší i dříve narozené, si zaslouží ke Dni matek nějakou pozornost. Vyjadřujeme tím své poděkování, protože si to plně zaslouží a to nejen v tento den. Hnutí SPD též nedopustí žádnou diskriminaci žen ve všech oblastech naší společnosti.

V naší republice měl Den matek pohnuté osudy. Začal se slavit v roce 1923 na popud Alice Masarykové, která svátek v prvorepublikovém Československu společně s charitativními organizacemi prosadila, ale s příchodem komunismu ho vytlačil Mezinárodní den žen. Svobodně jsme se k oslavování Dne matek vrátili opět po roce 1989.

V hnutí SPD si plně vážíme nejdůležitějších žen v našem životě – maminek, a proto jsme jim včera předali drobné dárky nebo kytičku, čímž jsme jim vyjádřili poděkování za vše, co pro nás udělaly.

7.5.2021

Zítra si připomeneme Den vítězství znamenající ukončení druhé světové války!

V sobotu to bude již 76 let, kdy byla ukončena druhá světová válka a naše republika byla osvobozena od nacismu. Občané se tak po šesti dlouhých letech dočkali vytoužené svobody a života v míru ve své milované vlasti.

SPD je vlastenecké hnutí, které bude vždy prosazovat a podporovat vlastenectví našich občanů a vést naše děti k utváření národní hrdosti, jež je součástí národní kultury. Tu musíme prohlubovat také u nejmladší generace, neboť ona ji bude v budoucnu zase předávat dalším generacím. Je to naše povinnost v úctě k našim rodičům a prarodičům, kteří své vlastenectví prokázali v minulosti v krizových situacích, mezi něž prioritně patřila druhá světová válka.

Za konec druhé světové války v Evropě se považuje kapitulace vojsk nacistického Německa, která byla podepsána 7. května 1945 v hlavním stanu spojeneckých vojsk v Remeši. Kapitulace vstoupila v platnost dne 8. května hodinu před půlnocí středoevropského času. Západní velmoci vyhlásily za Den vítězství v Evropě (Victory in Europe Day) 8. květen 1945, protože tento den byl formálně posledním dnem druhé světové války na evropském kontinentě. Na území Československa se však ještě bojovalo. Ráno 9. května 1945 vjely do Prahy sovětské tanky, které Prahu nakonec osvobodily.

Češi se hned od počátku nesmířili s nacistickou okupací, desetitisíce lidí se zapojili do domácího odboje, řada našich spoluobčanů bojovala prakticky na všech frontách druhé světové války, což potvrzují ztráty, které Češi přinesli. Jednalo se o ztráty na životech přímo v boji proti nacistům, popravy aktivních odbojářů, nebo perzekuci jejich rodin. Celá řada pro veřejnost často bezejmenných, obyčejných a přitom tak neobyčejných lidí prokázala své hrdinství v rámci pomoci těm, kteří aktivně se zbraní bojovali proti nacistickému Německu, čímž ve zlomových okamžicích prokázali Češi velkou míru vlastenectví.

V období druhé světové války mnoho českých občanů zaplatilo za obranu naší vlasti tu nejkrutější daň ztrátou svých životů, což nás zavazuje k tomu, že se už nic takového nesmí nikdy opakovat. S úctou a respektem si budeme připomínat všechny padlé, kteří v těchto těžkých dobách prokázali své vlastenectví.

Hnutí SPD považuje za důležité připomínat si toto výročí se svými blízkými a dětem vyprávět, co se tehdy dělo a čím si prošli naši předkové. Připomínáme si památku tisíců lidí, kteří položili své životy pro tuto zemi a jejichž oběti by neměly zůstat nikdy zapomenuty.

6.5.2021

Odmítáme, aby se lodě neziskovek podílely na přepravě imigrantů do Evropy!

Navzdory koronavirové krizi nepolevují snahy imigrantů pocházejících z afrických zemí dostat se po moři nelegálně do Evropy. V tom jim pomáhají lodě neziskových organizací, které jsou financovány z unijní pokladny. 

Hnutí SPD razantně odmítá cílené aktivity Evropské unie, spočívající v pomoci imigrantům dostat se nelegálním způsobem do některé evropské země. V posledních pěti letech k tomu využívají lodě neziskových organizací, které pod záminkou humanitární pomoci stále pomáhají přepravovat imigranty ze ztroskotaných lodí na pobřeží Evropy. Kdyby EU měla zájem problém s těmito imigranty vyřešit, tak by přijala opatření, aby tyto lodě vracely ztroskotané imigranty zachráněné na moři zpět do zemí, odkud se vydali na tuto cestu. Nedomníváme se, že by v blízké budoucnosti EU problém s nelegální imigrací vyřešila. Je to i jeden z mnoha důvodů, proč si stojíme za tím, že by měla Česká republika z EU vystoupit, tak jak to například udělalo Spojené království, které ukončilo své členství v EU 31.1.2020. Nechceme, aby se v naší zemi usadili imigranti podporující islámskou ideologii.

Italské úřady povolily tuto neděli lodi německé humanitární organizace Sea-Watch zakotvit v přístavu na Sicílii. Na palubě bylo přes 450 imigrantů, které plavidlo nalodilo minulý týden na moři mezi Maltou, Itálií a Libyí. Počet imigrantů, kteří se snaží dostat do Itálie z tuniských a libyjských břehů, se v posledních týdnech zvyšuje. Libyjská pobřežní hlídka agentuře EFE sdělila, že v posledním týdnu zablokovala cestu zhruba 650 imigrantům. Podle libyjských úřadů jsou mezi imigranty především občané ze zemí subsaharské Afriky. Agentura ANSA zveřejnila údaje italského ministerstva vnitra, že do země přicestovalo bez povolení od začátku roku přes deset tisíc imigrantů, což je třikrát více než ve stejném období v roce 2019. Nejčastěji se snažili dostat do Evropy přes Itálii imigranti z Tuniska, Pobřeží slonoviny a Bangladéše.

Zemím EU se nedaří vracet neoprávněné imigranty zpět do zemí původu a domnívat se, že to zlepší nová strategie, která se zaměřuje na dobrovolné návraty, což prosazuje eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová, je mylná. Svoji snahu posílit dobrovolnou složku návratové politiky EU obhajuje Johanssonová z důvodu, že nucené repatriace jsou administrativně a finančně náročnější. Podle výzkumné služby Evropského parlamentu stojí průměrný nucený návrat 3.414 euro na osobu, dobrovolný návrat však stojí pouhých 560 euro. K tomu se musíme opět ohradit, neboť počet imigrantů, kteří se chtějí dobrovolně vrátit do země svého původu, je minimální a naopak je stále velké množství imigrantů, kteří se snaží nelegálně do Evropy dostat.

Hnutí SPD nevěří, že nastavený přístup EU k imigrační a azylové politice povede k rychlému řešení této problematiky, ale naopak se domníváme, že bude vyžadovat dlouhé roky vyjednávání bez zaručeného výsledku. Podle nás je potřeba se zaměřit na boj s pašeráky, uplatňovat efektivní azylové řízení a důkladně zajistit střežení nelegálních migračních tras. Rozhodně ale prosazujeme CZECHXIT na základě referenda.

5.5.2021

Hnutí SPD se daří prosazovat podporu slušných a pracujících rodin!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Daří se nám prosazovat podporu slušných a pracujících rodin. V souvislosti s květnovým výročím ukončení druhé světové války připomínáme, že drtivou většinu našeho území osvobodila sovětská armáda, která přinesla i největší oběti na životech. Sověti český národ zachránili před vyhlazením Němci. Chceme vidět důkazy k Vrběticím! Pokud důkazy neexistují, není důvod vyvolávat nepřátelství k Ruské federaci. V souvislosti s volbou členů Rady ČT se ukazuje, že strany tzv. demobloku fakticky pošlapávají demokracii. Odmítáme hlasovat jako loutky pro to, co nám přikáží v Bruselu. Odmítáme zkrácení letních prázdnin dětem. Předsednictvo SPD připravilo politický program pro podzimní sněmovní volby 2021.

1. Hnutí SPD se daří prosazovat podporu slušných a pracujících rodin.

Hnutí SPD se minulý týden podařilo v Senátu prosadit schválení zákona z pera SPD, který umožní pracujícím rodičům dětí do 10 let v době uzavření škol a školek vystřídaní se v péči o dítě s nejbližšími pracujícími příbuznými, i když spolu nežijí ve společné domácnosti. Nyní zákon dostane k podpisu prezident. Jedná se o to, aby ošetřovné při péči o děti do deseti let věku v době uzavření škol a školek mohli čerpat i jejich nejbližší příbuzní, i když s nimi trvale nežijí v jedné společné domácnosti. Nový zákon tedy umožní rodičům volbu a možnost vystřídat se při této péči o děti v rámci rodiny s nejbližšími příbuznými, jestliže jde též o zaměstnance v pracovním poměru. Tento zákon, který připravila naše poslankyně Lucie Šafránková, směřuje především k ochraně sociálních a ekonomických zájmů rodičů samoživitelů a nízkopříjmových rodičů, k ochraně udržení pracovních míst a zaměstnanosti rodičů nejmladších dětí a k umožnění návratu do zaměstnání těm rodičů, kteří nyní pracují ve zvlášť společensky potřebných oborech, odvětvích a profesích. Hnutí SPD považuje podporu slušných a pracujících rodin za jednu ze svých priorit. Rodina na 1. místě!

2. Drtivou většinu našeho území osvobodila sovětská armáda, která přinesla i největší oběti na životech. Sověti český národ zachránili před vyhlazením Němci.

Hnutí SPD si v těchto dnech připomíná výročí květnových událostí v roce 1945 a 76. výročí konce druhé světové války. Květnové povstání českého lidu a osvobození Československa armádami Spojenců znamenalo konečnou porážku nacistického Německa. Je třeba připomenout opomíjené oběti 132 000 vojáků tehdejší sovětské armády a 33 000 vojáků rumunské armády, kteří padli v letech 1944 a 1945 na území Československé republiky. Drtivou většinu našeho území osvobodila sovětská armáda, která přinesla i největší oběti na životech. Zachránila nás před konečným řešením české otázky, kdy Německo plánovalo likvidaci našeho národa. Německo dosud zaplatilo jen mizivý díl válečných reparací. Hnutí SPD jako jediný politický subjekt nepovažuje tuto otázku za uzavřenou a žádá zaplacení zbytku reparací, které nám po právu náleží.

3. Chceme vidět důkazy k Vrběticím! Pokud důkazy neexistují, není důvod vyvolávat nepřátelství k Ruské federaci.

Aktuálně jsme velmi znepokojeni zmražením diplomatických vztahů České republiky s Ruskou federací, kdy dochází k vyhošťování diplomatů již v době, kdy není dostatečně prokázaná informace českých tajných služeb o přímé souvislosti ruských agentů s výbuchy v areálu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Liší se i verze předkládané exekutivou. Premiér Babiš a ministr vnitra Hamáček tvrdí, že vyšetřovací verze je jedna. Prezident Zeman uvedl, že verze jsou dvě, a ministryně spravedlnosti Benešová, že jich je více. Hnutí SPD prosazuje korektní a vzájemně vyvážené vztahy se všemi mocnostmi – Ruskou federaci nevyjímaje. Chceme vidět důkazy k Vrběticím! Pokud důkazy neexistují, není důvod vyvolávat nepřátelství k Ruské federaci.

4. V souvislosti s volbou členů Rady ČT se ukazuje, že strany demobloku fakticky pošlapávají demokracii.

Tento týden v úterý by se na stávající schůzi Sněmovny měli konečně volit čtyři noví členové Rady ČT za ty, kterým ke konci května končí mandát. Poslanci z tzv. demobloku však tyto volby zpochybňují, obstruují, a dokonce požadují jejich odklad. Tím pošlapávají demokracii, neboť když se jim to hodí a mají převahu, „své" členy Rady zvolí, ale když voliči rozhodli o konstelaci, která jim nevyhovuje, demokratickou volbu odmítají a obstruují. Poslanci SPD podpoří ty nominanty, kteří budou v Radě ČT prosazovat pluralitu názorů a vyváženost vysílání zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Zároveň máme značné výhrady k hospodaření České televize, která slovy generálního ředitele Petra Dvořáka požaduje zvýšení koncesionářských poplatků, ale na druhou stranu začerňuje smlouvy a odmítá zveřejnit platy svých vedoucích pracovníků a redaktorů. To se musí změnit!

5. Odmítáme hlasovat jako loutky pro to, co nám přikáží v Bruselu.

Tento týden ve středu je na pořadu Sněmovny mimořádná schůze. Hlavním důvodem pro její svolání jsou vládní návrhy změn zákonů v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementacemi předpisů Evropské unie do českého právního řádu. Jedná se např. o zavedení DPH i na malé zásilky do ceny 22 euro nebo o regulace v oblasti bankovnictví a kapitálových trhů. SPD zastává názor, že ve všech navrhovaných oblastech je současná národní legislativa dostatečná a tyto úpravy nepřináší nic pozitivního pro ČR a její občany. Proto SPD nepodpoří schválení pořadu této schůze a v případě jejího schválení zbytkem Sněmovny budeme hlasovat proti těmto návrhům. Odmítáme hlasovat jako loutky pro to, co nám přikáží v Bruselu.

6. Odmítáme zkrácení letních prázdnin dětem.

Hnutí SPD odmítá návrhy prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy, který minulý týden prohlásil, že „je potřeba uvažovat o tom, zda dětem nezkrátit prázdniny na měsíc". Považujeme tyto úvahy za zcela zcestné. Jsme země, kde jsou školy zavřené na jednu z nejdelších lhůt v celé Evropě. Velká část dětí do školy stále nemůže. Dětem, které za covid nemohou, je potřeba umožnit plnohodnotné prázdniny s pobytem na čerstvém vzduchu, bez úkolů a strachu z testování, roušek a respirátorů. Prázdniny jsou jediné, kdy si děti, rodiče a učitelé mohou odpočinout od počítače a výuky. Je potřeba všechny děti vrátit do škol bez podmínek a otevřít maloobchod a služby včetně gastronomických jen při základních opatřeních. Lockdown není řešení!

7. Předsednictvo hnutí SPD připravilo politický program pro podzimní sněmovní volby 2021.

Předsednictvo hnutí SPD připravilo politický program pro podzimní sněmovní volby 2021 a zároveň vyslovuje poděkování programové komisi a všem, kteří se podíleli na jeho tvorbě ve všech programových okruzích. Předsednictvo hnutí SPD zveřejní tento program v průběhu letních měsíců. Zároveň, podle platných stanov hnutí, budou představeni jednotliví krajští lídři, tedy až poté, kdy protiepidemická vládní opatření umožní konání dlouhodobě odkládaných regionálních konferencí, které doporučí předsednictvu hnutí kandidátní listiny ke schválení.

4.5.2021

Vážíme si práce všech hasičů a přejeme jim vše nejlepší k jejich dnešnímu svátku!

4. května se slaví Mezinárodní den hasičů. Každoročně si tento den hasiči připomínají jako svátek svého patrona, svatého Floriána. 

Hnutí SPD plně podporuje všechny příslušníky a občanské pracovníky, kteří vykonávají svou profesi v bezpečnostních sborech, mezi které patří i Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen HZS). Tito příslušníci své profesní dovednosti opět potvrdili při zvládání úkolů souvisejících s koronavirovou krizí.

Představme si v krátkosti historii, kterou HZS prošel od počátku minulého století. V první Československé republice existovaly veřejné, tzv. komunální požární jednotky z povolání jen v některých větších městech. V ostatních městech a obcích využívali starostové předpisy prakticky převzaté z Rakouska-Uherska, které umožňovaly přenášet zodpovědnost starostů za hašení požárů na dobrovolné hasičské sbory. Po II. světové válce byla požární ochrana zařazena do oboru působnosti ministerstva vnitra, jemuž příslušel nejvyšší dohled a řízení. Plnění úkolů na úseku požární ochrany pak zajišťovaly národní výbory, jejichž výkonným orgánem pro tuto oblast bylo hasičstvo, které bylo dobrovolné, z povolání nebo závodní. Příslušníci hasičstva ve službě pak požívali ochrany veřejného činitele.

Profesionální jednotky požární ochrany svou akceschopností postupně nahrazovaly některé druhy technických služeb a přebíraly stále větší kompetence v oblasti přípravy státu a jeho orgánů na mimořádné události. Proces změn v úkolech a charakteru činnosti HZS, který svůj současný název získal v roce 1995, vyvrcholil na přelomu tisíciletí, kdy byla rozšířena působnost Ministerstva vnitra ČR o problematiku krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. V souvislosti s tím byly Parlamentem ČR projednány a schváleny nové zákony. Právní úprava, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2001, znamenala zásadní změnu v postavení, působnosti a organizaci HZS.

V současné době HZS hraje stěžejní roli v přípravách státu na mimořádné události, ať se již jedná o hrozby terorismu, průmyslových havárií nebo živelních katastrof a je hlavním koordinátorem integrovaného záchranného systému.

V této souvislosti nesmíme zapomenout na dobrovolné hasiče, kteří hrají velkou roli hlavně v obcích, a to po celé České republice. Jako zastupitel a místostarosta obce ve Středočeském kraji jsem velmi rád, že u nás působí dobrovolní hasiči, kteří se společně s Tělovýchovnou jednotou Sokol významně celoročně podílejí také na životě v naší obci. V nejbližší době to bude uspořádání oslav Mezinárodního dne dětí, ke kterému připravíme, pokud to koronavirová situace dovolí, pestré společenské a sportovní akce. 

V hnutí SPD si vážíme náročné práce všech hasičů, neboť je na ně vždy spolehnutí, hlavně v mimořádných situacích. Za jejich odváděnou práci jim moc děkujeme.

3.5.2021

Podporujeme kroky Maďarska k upevnění jeho suverenity!

Všechna politická rozhodnutí vrcholných představitelů jednotlivých unijních zemí musí být v souladu se striktně nastavenou politikou EU. V případě nerespektování takto nastavených pravidel, které posilují pravomoci a postavení EU, hrozí jednotlivým členským státům finanční sankce.

Hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které na nejvyšší státní úrovni vede politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu, neboť uplatňovaná politika vrcholných lídrů EU je vedená s cílem vytvoření evropského superstátu a systematicky cílí na likvidaci národních států a národů Evropy.

V rámci oslabování suverenit jednotlivých unijních států uplatňuje EU různé sankce, které si dlouho připravovala a následně nechala odsouhlasit svými vrcholnými orgány. Zde chtějí proti rebelujícím zemím uplatnit přisvojenou kompetenci, spočívající v krácení přidělovaných financí ze společné unijní pokladny, což by ale postižené země nezbavovalo povinnosti dále posílat tam peníze na základě určených pravidel. V současné době je pozornost EU zaměřena na Polsko a Maďarsko, protože EU je přesvědčena na základě vlastního výkladu, že v těchto dvou unijních zemích dochází k tzv. porušování evropských hodnot. Vytýkají těmto zemím, že podkopávají nezávislost soudnictví a médií a omezují nevládní organizace. EU se proto chystá proti těmto zemím uplatnit svou moc, a to formou různých sankcí, viz například krácením přidělených finančních prostředků z unijní pokladny, do které povinně přispívají všechny státy EU.

Maďarsko v roce 2017 zpřísnilo dohled nad organizacemi financovanými ze zahraničí. Ty, jejichž roční příspěvek překročí 7,2 milionu forintů (více jak půl milionu korun), se musejí povinně registrovat a také zveřejňovat podrobnosti o svých dárcích. Dotčené spolky musejí rovněž na webových stránkách výslovně uvádět, že jsou „organizacemi podporovanými ze zahraničí“. Evropská komise v této věci podala na Maďarsko žalobu k unijnímu soudu. Ten v červnu 2020 konstatoval, že jde o „diskriminační a neodůvodněné omezení“, které je v rozporu se základními právy včetně ochrany osobních údajů či svobody sdružování. Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku též uvedl, že opatření, která tento zákon upravuje, mimoto mohou vůči těmto sdružením a nadacím vytvořit atmosféru nedůvěry. Následně dal Brusel 18. února 2021 Maďarsku dva měsíce na to, aby zákon upravilo. V opačném případě čekal zemi finanční postih. Dle agentury DPA místopředseda maďarské vlády Zsolt Semjén předložil 20. dubna tohoto roku v parlamentu upravený zákon, který kritizovanou normu nahradí. Komise v uplynulých letech podala na Maďarsko několik žalob, kterým unijní soud vyhověl. Týkaly se zejména azylové a migrační politiky. Budapešť obviňuje Brusel, že se snaží Maďarsko přimět k přijímání imigrantů a disciplinární řízení označuje za protimaďarskou kampaň vedenou ve spolupráci se Sorosem.

Hnutí SPD podporuje kroky Maďarska k upevnění jeho suverenity. Vážíme si a respektujeme jiné národy, ale zároveň vyžadujeme stejný respekt od nich. Nechceme být v područí Evropské unie a chceme Českou republiku jako silnou, prosperující zemi spolupracující s ostatními zeměmi na základě společných zájmů, otevřeného trhu a svobodného obchodu na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz.

30.4.2021

Zítra oslavíme Svátek práce – Slušný a pracující občan na 1. místě!

Každoročně je první květnový den připomínán jako Svátek práce, který je uznáván po celém světě. Také letos bude ovlivněn vládními opatřeními.

Tento rok to bude už podruhé, co celá řada našich pracujících občanů, převážně z řad živnostníků a podnikatelů, nemůže v této době z důvodu vládních opatření vykonávat práci, která je baví a naplňuje, ale hlavně je zdrojem jejich příjmů.

Hnutí SPD si velmi váží slušných lidí pracujících v různých profesích, neboť oni se spolupodílejí pomocí povinných odvodů a daní na financování našeho státu a přispívají tak například na to, že stát má finance na vyplácení důchodů, jimiž zajišťuje důstojné životní podmínky našim seniorům a zdravotně postiženým občanům. V současné době naopak pracující občané potřebují finanční pomoc od státu, neboť na základě vládních opatření celá řada z nich přišla o své zajištěné příjmy z důvodu nemožnosti pracovat. Pro hnutí SPD jsou tito slušní a pracující občané na prvním místě, a proto požadujeme, aby se mohli co nejdříve vrátit k výkonu své profese. 

Minulý pátek byl na program jednání 98. schůze Poslanecké sněmovny pevně zařazen bod s názvem „Konec likvidace českého maloobchodu“, ke kterému jsem z pozice místopředsedy poslaneckého klubu SPD přednesl naše stanovisko. Vývoj pandemie a nesmyslné plošné zákazy po dobu nouzového stavu měly za důsledek postupný úpadek a krach spousty živnostníků a firem. Vládní programy typu Antivirus zdaleka nepokrývaly a stále nepokrývají ztráty a kompenzace pro všechny živnostníky a podnikatele a přitom na našem pracovním trhu stále chybí aktuálně více než 300.000 pracovních sil. Jsme přesvědčeni, že udržení stávajících pracovních míst je nejen lepší, ale hlavně levnější variantou pro stát, než nechat zkrachovat firmy a následně pak vytvářet nová pracovní místa či vyplácet podporu z úřadů práce. Vláda ale na druhou stranu měla již dávno schválit takzvaný kurzarbeit a zavádět rekvalifikační programy s těmi, u kterých je již dnes jasné, že se jejich původní pracovní místa neobnoví. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje podporu zaměstnanců a firem postižených vládními opatřeními s cílem maximálního udržení pracovních míst, aby se nepropouštělo. Zároveň jsme ale připraveni při projednávání takzvaného kurzarbeitu ve Sněmovně jednat o konkrétních parametrech tohoto zákona s cílem maximální podpory pracujících.

V závěru svého vystoupení jsem navrhl usnesení za hnutí SPD v tomto znění: „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Vládu České republiky, aby neprodleně zajistila otevření maloobchodů a služeb, včetně gastronomických jen při základních opatřeních.“ Z časových důvodů se nestihlo o tomto usnesení hlasovat a bude se o něm rozhodovat příště.

Hnutí SPD přeje všem našim občanům příjemné prožití těchto dní, a hlavně brzký návrat do práce všem, kterým byl výkon práce v důsledku vládních opatření znemožněn.

29.4.2021

Prosadili jsme zvýšení přídavku na dítě pro pracující rodiče!

Minulý pátek bylo na program 98. schůze Poslanecké sněmovny zařazeno projednání vládního návrhu zákona o státní sociální podpoře.

Pro hnutí SPD je dobře fungující rodina základem našeho státu a zasluhuje si nejvyšší prioritu. Fungující rodinu pro nás představuje muž a žena, kteří spolu žijí ve společném svazku, pracují a společně se podílí na výchově svých dětí. Takováto rodina si zaslouží naši plnou úctu a respekt, ale též vytváření podmínek pro plnohodnotný život. Kroky vedoucí k tomuto naplnění jsme představili v rámci projektu „Rodina na prvním místě“, který jsme oficiálně odstartovali na konci roku 2019, a od této doby ho prosazujeme různými formami v rámci celé naší republiky. Od spuštění tohoto projektu se nám již některé návrhy podařilo zrealizovat.  

Všichni naši poslanci v rámci projednávání zákona o státní sociální podpoře podpořili navrhované změny úprav přídavků na dítě s cílem podpořit příjmovou situaci rodin pečujících o nezaopatřené děti, u kterých se multiplikují důsledky koronavirové krize a omezení s ní souvisejících. Jedná se například o omezování pracovních aktivit, zvýšení výdajů v souvislosti se zavřením či omezením fungování škol, zvyšováním cen potravin apod.

Zvýšení hranice rozhodného příjmu limitujícího nárok na přídavek na dítě na 3,40 násobek částky životního minima rodiny znamená, že bude podpořeno 20% nezaopatřených dětí, a pozitivně se dotkne prakticky výlučně rodin, které mají pracovní příjmy. Podpoří se tak zejména rodiny s nízkými a nižšími středními příjmy, kde rodiče pracují, které dosud na takovou podporu nedosáhnou. Velmi nás těší, že byl přijat také náš pozměňující návrh předložený Lucií Šafránkovou na zvýšení příspěvku pro pracující rodiče o 200 Kč měsíčně. Jedná se o rodiče, kteří pracují jako zaměstnanci nebo živnostensky podnikají, rodiče, kteří si aktivně hledají práci a rekvalifikují se v rámci hledání nového zaměstnání a rodiče pečující o zdravotně postižené děti závislé na péči jiných osob, nebo se starají o děti do čtyř let věku v rámci rodičovské péče.

Hnutí SPD podporu pracujících rodin s dětmi vnímá jako záruku budoucnosti a plní tím jeden bod ze svého dlouhodobého programu pod heslem „Slušný a pracující občan na prvním místě“ a projekt „Rodina na prvním místě“.

28.4.2021

Řešením je dialog, nikoli konfrontace!     

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD je znepokojeno zmražením diplomatických vztahů s Ruskem v situaci, kdy nebyly předloženy přímé důkazy. Řešením je dialog, nikoli konfrontace. Souhlasíme s prezidentem republiky Zemanem, že bez dostatku důkazů nelze Rusko odsoudit. O oprávněnosti či neoprávněnosti čerpání dotací z EU by měly podle SPD rozhodovat české orgány, nikoli EU. Lockdown není řešení a je potřeba všechny děti vrátit do škol, a to bez podmínek! Podařilo se nám ve sněmovně prosadit zvýšení podpory pro rodiny a pracující rodiče.

1. Hnutí SPD je znepokojeno zmražením diplomatických vztahů s Ruskem v situaci, kdy nebyly předloženy přímé důkazy. Řešením je dialog, nikoli konfrontace.

Hnutí SPD je znepokojeno zmražením diplomatických vztahů s Ruskem v situaci, která je stále informačně nejasná. Za situace, kdy není dostatečně prokázaná informace českých tajných služeb o přímé souvislosti ruských agentů s výbuchy v areálu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014, však již došlo k rychlému vyhošťování ruských diplomatů a ke stejným krokům přistupuje i ruská strana na základě parity. Přitom vše je pouze v rovině nepřímých důkazů, na základě kterých podle vyjádření šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) nelze ani zahájit trestní stíhání ani soudní řízení vůči údajným pachatelům. Principem demokracie a právního státu je presumpce neviny. Každý může být potrestán až po důkazním řízení na základě prokázání viny. Za současnou diplomatickou krizi však může také únik informací z průběhu vyšetřování směrem do novinářské komunity. To je potřeba vyšetřit a přijmout z úrovně vlády taková opatření, aby se to již neopakovalo. Česká diplomacie eskaluje problém vydáváním ultimát směrem k Ruské federaci, která ale nejsou řešením. Řešením je oboustranný dialog. SPD usiluje o dobré ekonomické vztahy se všemi státy a Ruskou federaci nevyjímaje. Pokud bude takto naše diplomacie postupovat dále, tak nakonec bude naše vláda žádat, aby naší zemi v Ruské federaci zastupovala třeba německá ambasáda. To je pro SPD zcela nepřijatelné. Tato vláda není vládou odborníků a měla by skončit.

2. Souhlasíme s prezidentem republiky Zemanem, že bez dostatku důkazů nelze Rusko odsoudit.

V neděli pronesl prezident Miloš Zeman mimořádný projev k situaci okolo prošetřování výbuchů v areálu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 a k současné diplomatické krizi mezi Českou republikou a Ruskou federací. Prezident zdůraznil, že jsou dvě verze podezření, přičemž jedna je postavena na tom, že k výbuchu došlo na základě neodborné manipulace s výbušným materiálem, a druhá verze je, že se jednalo o zpravodajskou hru ruské rozvědky na našem území, která tento teroristický čin provedla a existuje u ní i tzv. bulharská stopa. Prezident se vyjádřil, že až budou přímé důkazy, které zatím nebyly předloženy, bude ukončeno vyšetřování a proběhne soudní řízení, tak se k celé věci postaví stylem „padni komu padni". Potvrdil tak stanoviska SPD, kdy jasně říkáme, že důvodné podezření nemůže být povýšeno na pravdu, pokud orgány činné v trestním řízení nemají dostatek přímých důkazů, na základě kterých by bylo možné zahájit trestní stíhání a dostat tento případ k soudu.  

3. O oprávněnosti či neoprávněnosti čerpání dotací z EU by měly podle SPD rozhodovat české orgány, nikoli EU.

Evropská komise minulý týden zveřejnila závěrečnou zprávu auditu, podle kterého je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů, protože dál ovládá holding Agrofert přes svěřenecké fondy a zároveň jako vládní činitel přijímá rozhodnutí, které mají na jeho firmu vliv. Podle závěrů auditu by proto společnost Agrofert měla vrátit dotace, které dostala z Evropského fondu pro rozvoj venkova a Evropského sociálního fondu po datu platnosti novely českého zákona o střetu zájmů. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje dotační systém ze strany EU, který poškozuje klasické tržní podnikatelské prostředí v nerovné mezinárodní konkurenci. Do EU posíláme peníze všichni, ale čerpat je mohou pouze někteří – vyvolení. Odmítáme, aby hodnocení auditorů EU bylo nadřazené našim zákonům. Ve věci střetu zájmů Andreje Babiše dosud neexistuje pravomocné soudní rozhodnutí a pouze soudy mohou v rámci ČR závazně vykládat právní předpisy. Takovým výkladem zatím české orgány nedisponují. Pokud ale naše orgány činné v trestním řízení jednoznačně prokážou, že byly nějaké dotace vyplaceny neoprávněně, tak by je měl Agrofert vrátit, aby nehrozilo riziko, že to zaplatí český daňový poplatník.

4. Lockdown není řešení a je potřeba všechny děti vrátit do škol, a to bez podmínek!

Vláda hnutí ANO a ČSSD minulý týden schválila novou verzi opatření o omezení obchodu a služeb kvůli pandemii. V oblasti maloobchodu a služeb se ale v nové verzi opatření dosavadní pravidla měnit nebudou. SPD dlouhodobě kritizuje plošná vládní opatření, kterými se omezují maloobchod a služby tím, že v nich zakazují přítomnost veřejnosti. Maloobchod a služby by neměly být zakázány, ale pouze omezeny například počtem osob na metr čtvereční. Bez předchozího souhlasu vlády může ministerstvo zdravotnictví (podle pandemického zákona) vydávat opatření jen tehdy, když hrozí nebezpečí z prodlení, což v tom případě nedoložilo. A my dlouhodobě tvrdíme, že lockdown není řešení a je potřeba všechny děti vrátit do škol, a to bez podmínek!

5. Podařilo se nám ve sněmovně prosadit zvýšení podpory pro rodiny a pracující rodiče.

Sněmovna minulý týden schválila návrh naší poslankyně Lucie Šafránkové na zvýšení přídavků pro pracující rodiny s dětmi téměř o jednu čtvrtinu od července a daňové zvýhodnění na druhé a další dítě o 15 procent. Přídavek na dítě se tak zvyšuje o dalších 200 korun měsíčně těm rodičům, kteří pracují jako zaměstnanci nebo živnostensky podnikají. Dále rodičům, kteří si aktivně hledají práci a rekvalifikují se v rámci hledání nového zaměstnání a také rodičům, kteří pečují o zdravotně postižené děti závislé na péči jiných osob anebo o malé děti do 4 let věku v rámci rodičovské péče. Náš návrh, pokud ho schválí Senát, podpoří slušné a pracující rodiče a jejich děti a rodiny. A i díky našim hlasům se podařil přídavek na dítě navýšit o 26 procent a rozšířit okruh jeho příjemců na 3,4násobek životního minima. Díky tomu pomůžeme více pracujícím rodinám s nízkými příjmy. Hnutí SPD dlouhodobě podporuje pracující rodiče. Rodina na 1. místě!

27.4.2021

Vyzýváme vládu k co nejrychlejšímu návratu všech dětí do škol a na sportoviště!

Minulý pátek byl na program jednání 98. schůze Poslanecké sněmovny pevně zařazen bod „Informace vlády o podmínkách vstupu dětí do škol“. 

Hnutí SPD bylo na tento bod jednání připraveno a já jsem z pozice místopředsedy poslaneckého klubu přednesl návrh usnesení, požadující okamžitý návrat dětí do škol a na sportoviště. Připravená ale nebyla vláda, neboť se na projednání tohoto bodu nedostavil žádný zástupce vlády, který by byl schopen pronést stanovisko, a z časových důvodů se o uvedeném usnesení zatím nehlasovalo.

V rámci mého projevu k projednávanému bodu „Informace vlády o podmínkách vstupu dětí do škol“, zastává hnutí SPD jasné stanovisko, které má tuto podobu: „Všichni žáci a studenti se musí vrátit do škol bez jakýchkoli dalších podmínek.“ Apelujeme tak na všechny přítomné poslance, na naši vládu a na premiéra této republiky Andreje Babiše, aby otevřeli našim dětem znovu školy. Je ostudné, pokud se rozvolňují opatření, otvírají obchody, ale většina škol zůstává zavřených. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi, které také musely čelit a ještě se stále vypořádávají s následky koronavirové krize, má Česká republika nejdéle zavřené školy. Za poslední rok byly školy plně otevřené pouze 10 týdnů a například vysoké školy se neotevřely vůbec.

Výuka dětí tak byla realizována pouze on-line formou, což pro většinu žáků nebylo samozřejmě tak přínosné jako prezenční výuka. Pro žáky všech typů středních škol a učilišť nebyla v této době zajištěna adekvátní praktická výuka, která je pro výkon jejich budoucí profese velmi důležitá. Distanční výuka na většině vysokých škol neobsahovala potřebnou kvalitu a studenti tak absolvovali celé dva semestry, tedy celý akademický rok 2020 až 2021, on-line výukou, a to včetně zkoušek a zápočtů. Absence sociálních kontaktů se také negativně projevuje na psychice dětí, které jsou zavřené doma u počítačů v kruhu svých nejbližších a se svými kamarády udržují komunikaci pouze elektronickou formou – přes počítače a mobilní telefony. Velkou psychickou zátěž tato situace znamenala i pro rodiče, kteří museli zůstat se svými dětmi doma.

Jako hnutí SPD požadujeme spolu s otevřením všech škol také otevření všech sportovišť pro děti. Jedná se o sportoviště vnitřní i venkovní, kde by bylo umožněno sportování dětem i ve větších skupinách, za dodržování potřebné hygieny. Děti si to po tak dlouhé době zaslouží.

K projednávanému bodu jsem za hnutí SPD načetl usnesení ve znění: „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Vládu České republiky, aby zabezpečila co nejrychlejší návrat všech žáků a studentů do škol a na sportoviště bez jakýchkoliv dalších podmínek." Z časových důvodů se nestihlo o tomto bodu hlasovat a bude se o něm rozhodovat příště.

26.4.2021          

V sobotu jsme si připomněli genocidu Arménů Turky!

24. duben roku 1915 je datum označovaný jako začátek první genocidy v moderních dějinách světa. Během ní islámsky smýšlející Turci mezi lety 1915 až 1918 zavraždili nebo vyhladověli k smrti více než 1,5 milionu Arménů.

Hnutí SPD s úctou zavzpomínalo na všechny oběti arménské genocidy. Historici uvádějí, že už od připojení území Arménie k Osmanské říši bylo hlavním problémem společného soužití rozdílného náboženství, neboť v říši dominoval islám a arménský národ se hlásil k východnímu křesťanství. Spory mezi Osmanskou říší a dvoumilionovou arménskou menšinou se od počátku zhoršovaly na úkor Arménů. To se prvně projevilo ve větší míře mezi lety 1894 a 1896, kdy bylo na rozkaz tehdejšího sultána Abdilhamida II. zavražděno na 300 tisíc Arménců. Po revoluci v Osmanské říši a nástupu reformní vlády takzvaných Mladých Turků v roce 1908 pokračoval útlak této menšiny. Cílem bylo vytvořit homogenní společnost bez národnostních minorit.

Jako genocida Arménů je označováno období první světové války, kdy vládl v Osmanské říši triumvirát tří pašů. Do armády Osmanské říše narukovali i Arménci, kde většina z nich byla poslána bojovat na Kavkaz proti kulturně bližším Rusům. Po prohrané bitvě u Sarikamiše byli za viníky označeni právě Arméni, a to posloužilo jako hlavní záminka k masakru. Sloužící vojáci byli odzbrojeni a odvoláni z míst bojů nebo rovnou stříleni za dezerci. Ti, kteří přežili, byli násilně odsunuti do sběrného koncentračního tábora v Aleppu, což bylo následně historiky označeno jako první pochod smrti v moderních dějinách. Ti, kteří přežili přesun do Aleppa, byli v další etapě posláni přes Syrskou poušť do tábora Dajr az-Zaur v Mezopotámii a pokud i to přežili, vyhnali je Turci dále do pouště, kde zemřeli.

Za genocidu považuje arménskou tragédii okolo třiceti států na světě, včetně USA, které jí uznaly letos. Česká republika se k nim připojila v roce 2017 na základě přijetí usnesení v Poslanecké sněmovně, které podpořili také všichni poslanci hnutí SPD. Turecko tuto genocidu stále popírá a nehlásí se k ní. Oběti arménské genocidy zasluhují naši vzpomínku. Zároveň mějme na paměti, že musíme být vůči Turkům stále ostražití, neboť Turecko stále podporuje nelegální islámskou imigraci do Evropy. 

Hnutí SPD nehlásá nenávist k žádnému národu, rase, kultuře nebo náboženství, ale ctí naše národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury. Tyto hodnoty budeme vždy chránit, neboť jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Zásadně odmítáme probíhající islamizaci evropských zemí, která je s těmito hodnotami neslučitelná. Arménská genocida nám připomíná, že musíme bránit naši republiku proti středověké, nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologii, kterou Turci pomocí nelegálních imigrantů implementují do Evropy.

23.4.2021

Prosadili jsme zákon, který zakazuje prodej potravin dvojí kvality!

V tomto týdnu podepsal prezident Miloš Zeman novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která by měla zajistit, že se u nás v tuzemských obchodech nebudou prodávat potraviny v nižší kvalitě.  

Hnutí SPD vítá, že je konečně zákonem stanoven zákaz prodeje potravin a výrobků zaměnitelných za jiné výrobky v ostatních zemích EU, ale s podstatně odlišným složením. Výjimky budou muset být odůvodněny a spotřebitel o nich bude muset být informován. Za prodej potravin dvojí kvality v tuzemských obchodech bude hrozit pokuta až 50 milionů korun, na což budou dohlížet zaměstnanci SZPI, kteří budou moci podle novely zastírat při kontrolních nákupech svou totožnost. Provozovatel potravinářského závodu bude muset vyřadit z prodeje i takové potraviny, jejichž obal nechrání potravinu před poškozením.

Naše hnutí bylo jednou z prvních politických uskupeních zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR bojující za jednotnou kvalitu potravin v rámci všech unijních zemí. V minulosti bylo zcela běžné, že se k nám dovážely z EU potraviny v mnohem horší kvalitě, než byl požadovaný standard. Jako první jsme mezi občany sepisovali petice proti dvojí kvalitě potravin a toto jsme prezentovali i v rámci celé republiky. Jsme proto rádi, že tento náš podnět spustil veřejnou diskuzi o dvojí kvalitě potravin, na jejímž konci je právě zmiňovaná novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích.

Velmi nás ale mrzí, že z uzákoněné novely zákona o potravinách byl na podnět Senátu vyřazen návrh pocházející z dílny hnutí SPD upravující povinné kvóty na prodej vybraných tuzemských potravin v obchodech, který by postupně zabezpečil potravinovou soběstačnost České republiky. Původní schválená novela zákona postoupená do Senátu obsahovala i schválený pozměňovací návrh o navýšení povinného podílu základních potravin vyprodukovaných v České republice. Probruselští senátoři tak podlehli tlaku Evropské komise a náš pozměňovací návrh ze zákona vyškrtli. Též jsme zaznamenali masivní kampaň, která běžela nejen v České televizi, uvádějící tvrzení, že by schválení povinných kvót zastoupených českých potravinových výrobků mělo za následek nedostatek kvalitních potravin v obchodech a též by to vedlo ke zvýšení cen těchto potravin. Je to nesmysl a nic takového by se nestalo. Při následném projednávání ve Sněmovně byl schválen zákon ve verzi bez kvót, které vyškrtl Senát. Občané si tak mohou udělat obrázek o tom, kdo prosazuje a hájí zájmy České republiky, našich zemědělců, živnostníků a našich občanů. 

Hnutí SPD bude i nadále prosazovat, aby na našem trhu a v obchodech byl dostatek kvalitních českých potravin za levné ceny. Prosazujeme a vždy budeme hájit zájmy prospěšné naší republice a našim občanům.

22.4.2021

V České republice nechceme žádné propagátory islámské ideologie!

Tento týden potvrdil pražský městský soud trest pro bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, který si za pomoc k teroristickému útoku a financování terorismu odpyká 14,5 roku ve vězení.

Hnutí SPD zastává dlouhodobě názor, že propagace nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie nepatří do naší společnosti. Každé zjištění, které nasvědčuje, že zde dochází k šíření a propagaci této nebezpečné ideologie, musí být vyšetřeno a viníci transparentně potrestáni těmi nejvyššími tresty.  

Sedmatřicetiletý Shehadeh se k činům přiznal. Uvedl, že jich ale nelituje, protože je považuje za správné, a při vynášení rozsudku odmítl povstat. Odůvodnil to tím, že nerespektuje českou legislativu. Muž již dříve u soudu prohlásil, že pro něj rozhodnutí soudů není podstatné, protože soudy nerozhodují podle islámského práva šaría. Shehadeh podle obžaloby v roce 2015 odletěl do Turecka, kde se setkal s představiteli teroristické organizace An-Nusra, později známé jako Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Předal jim peníze, které vybral v muslimské komunitě v Česku a na Slovensku na léčbu zraněných bojovníků. Zároveň se snažil získávat nové bojovníky Islámského státu. O někdejšího imáma se zajímaly tajné služby již před lety, když vyzval muslimy, aby se neúčastnili bohoslužby proti terorismu spolu s křesťany.

Hnutí SPD odmítá politiku Evropské unie podporující řízenou islamizaci Evropy, která se uskutečňuje formou nelegální imigrace a tím velmi silně může ohrozit svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. To v žádném případě nesmíme dopustit. Česká tajná služba (BIS) v minulosti potvrdila aktivity islámských radikálů na našem území a policie také zasahovala v pražských mešitách kvůli šíření knihy vydané Ústředím muslimských obcí, v níž se hlásá nenávist vůči nevěřícím a povinnost muslimů svrhnout naše vlády. Uvedu příklad z loňského května, kdy byla objevena neoficiální islámská modlitebna v malé obci Tuchoměřice severozápadně od Prahy.

Uděláme vše proto, aby se v naší vlasti neusadili radikální vyznavači islámské ideologie a nezačali ohrožovat naši společnost. Budiž pro nás varováním současná situace ve vztahu k muslimské komunitě ve Francii. Zásadním problémem je, že je islámská ideologie zvrácená, politická a válečná. Muslimové po celém světě se až na výjimky nedistancují od zločinců, co vraždí, mučí či ničí ve jménu islámu. Naopak se hlásí k šíření práva šaría po celém světě, což znamená popření a konec všech demokratických pravidel platných pro západní civilizaci a konec základních lidských práv.

V Poslanecké sněmovně leží dva návrhy zákonů z dílny SPD k této problematice. Je to návrh zákona zakazující islámské zahalování a návrh zákona zakazující nenávistnou islámskou ideologii.

21.4.2021      

Je třeba odhalit viníky ekologické katastrofy na řece Bečvě!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vývoj pandemie a nesmyslné vládní plošné zákazy po dobu nouzového stavu měly za důsledek postupný úpadek a krach spousty živnostníků a firem. Hnutí SPD proto dlouhodobě prosazuje podporu zaměstnanců a firem postižených vládními opatřeními. Bojujeme proti exekutorským mafiím. Ostatní strany nám v parlamentu bohužel některé pozitivní věci zablokovaly. Hnutí SPD podporuje vznik vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Je třeba odhalit viníky! Co se týče aktuální situace ohledně kauzy Vrbětice, předseda hnutí se průběžně vyjadřuje v médiích, prosím sledujte facebookový a youtubový profil Tomia Okamury.

1. Vývoj pandemie a nesmyslné vládní plošné zákazy po dobu nouzového stavu měly za důsledek postupný úpadek a krach spousty živnostníků a firem. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje podporu zaměstnanců a firem postižených vládními opatřeními.

Vývoj pandemie a nesmyslné plošné zákazy po dobu nouzového stavu měly za důsledek postupný úpadek a krach spousty živnostníků a firem. Vládní programy typu Antivirus zdaleka nepokrývaly a stále nepokrývají ztráty a kompenzace pro všechny živnostníky a podnikatele, a přitom na našem pracovním trhu stále chybí aktuálně více než 300 tisíc pracovních sil. Jsme přesvědčeni, že udržení stávajících pracovních míst je nejen lepší, ale hlavně levnější variantou pro stát, než nechat zkrachovat firmy a následně pak vytvářet nová pracovní místa či vyplácet podporu z Úřadů práce. Vláda ale na druhou stranu měla již dávno schválit tzv. kurzarbeit a zavádět rekvalifikační programy s těmi, u kterých je již dnes jasné, že se jejich původní pracovní místa neobnoví. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje podporu zaměstnanců a firem postižených vládními opatřeními s cílem maximálního udržení pracovních míst, aby se nepropouštělo. Zároveň jsme ale připraveni při projednávání tzv. kurzarbeitu ve Sněmovně jednat o konkrétních parametrech tohoto zákona s cílem maximální podpory pracujících.

2. Bojujeme proti exekutorským mafiím. Ostatní strany nám v parlamentu bohužel některé pozitivní věci zablokovaly.

Minulý týden proběhlo závěrečné hlasování o změnách v exekucích. Řadou pozměňovacích návrhů jsme chtěli ukončit byznys exekutorských mafií a naopak podpořit občany, kteří se mnohdy - ne vlastní vinou - dostali do dluhových pastí a složitých životních a často neřešitelných situací. Hlasováním jsme podpořili omezení mobiliárních exekucí důchodců, tělesně postižených lidí a u dluhů z dětství a podpořili jsme též, aby se z vymožených peněz splácela nejprve jistina dluhu a teprve potom úrok. Dále jsme podpořili snížení penále u zdravotního a sociálního pojištění. Bohužel se nám však nepodařilo v konečné verzi zákona prosadit princip zavedení teritoriality exekutorů, protože nás ostatní strany ve Sněmovně s tímto návrhem nepodpořily. Budeme proto doufat, že naše návrhy bude obsahovat senátní verze, pro kterou bychom v takovém případě následně hlasovali. Hnutí SPD dále prosazuje zákony na zestátnění exekutorů, zrušení úroků z úroků a zastropování RPSN u půjček, abychom zabránili lichvářským půjčkám. 

3. Hnutí SPD podporuje vznik vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Je třeba odhalit viníky!

Tuto středu by Sněmovna měla hlasovat o zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Hnutí SPD zřízení této vyšetřovací komise podporuje, protože tato ekologická havárie ze dne 20. září 2020 způsobená únikem nezjištěného množství kyanidu, které v řece Bečvě způsobilo otravu a úhyn všech živých organismů na úseku 38 kilometrů řeky, doposud nebyla uspokojivě vysvětlena. Navíc dne 27. října 2020 došlo k dalšímu úniku neznámé chemikálie a ani tato událost není doposud vysvětlena. Chceme znát závěry vyšetřování, příčinu a odpovědné osoby, které úhyn 40 tun ryb způsobily. Tato situace se již nesmí opakovat!

20.4.2021

Vyzýváme všechny vlastence ke sjednocení pod hlavičkou SPD!

Říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se blíží, což přináší i různé formy útoků ze strany podporovatelů politiky vedené z Bruselu s cílem poškodit suverenitu České republiky.

Hnutí SPD prosazuje od svého založení vlastenecký politický program, od kterého se odvíjí politika našeho hnutí, a naši poslanci v Poslanecké sněmovně předkládají a podporují takové zákony a jejich novely, které jsou s tímto programem v souladu. Jedním z hlavních bodů je prosazování toho, že nechceme být provincií EU, která pošlapává národní suverenitu jednotlivých unijních států. Naším cílem je rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku.

Jsme vlastenecké hnutí uznávající a prosazující národní suverenitu, vlastenectví, kulturní tradice a vše významné, co je součástí naší historie. K tomu se veřejně hlásíme a uděláme vše proto, abychom vše dobré, co nám odkázali naši rodiče a prarodiče, následně předali našim dětem. Mnozí z našich občanů položili v rámci svých zastávaných vlasteneckých hodnot svůj život za republiku (nejvíce v období naší okupace nacisty ve II. světové válce), což v nás vyvolává úctu a respekt.

Požadujeme referendum o vystoupení z EU, neboť chceme Evropu pro volný pohyb osob, zboží, služeb, peněz a práce, Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států. Nechceme být součástí EU, která bude řídit náš stát a určovat naši zahraniční politiku, rozhodovat o našem průmyslu, zemědělství, školství atd. Nechceme Evropu nesystémových dotací, dávek a úředníků. Nechceme, aby nám byla vnucována unijní imigrační politika, neboť v České republice nechceme žádné nepřizpůsobivé imigranty vyznávající islámskou ideologii. Též se nehodláme bezhlavě účastnit nesmyslného boje EU proti CO2, což náš stát navíc ročně připraví o stovky miliard korun.

Proto apelujeme na všechny naše vlastence podporující suverenitu České republiky ke spolupráci s hnutím SPD, neboť jestliže budeme chtít určovat politiku státu po říjnových volbách, musíme být součástí vlády. Hnutí SPD je jediná vlastenecká síla schopná se postavit na obranu zájmů naší země a našich lidí, a z tohoto důvodu vyzýváme ke sjednocování vlastenecké fronty při následujících parlamentních volbách. Hnutí SPD vychází ze svého vlasteneckého programu a má i podle posledních volebních průzkumů potenciál výrazné síly sjednocující vlastence. Česká republika a její občané jsou pro nás na prvním místě.

19.4.2021

Poslanci hnutí SPD hlasovali pro místní příslušnost exekutorů!    

Minulý pátek byla ve Sněmovně projednávána novela tzv. exekučního řádu. Tato novela by měla ve výsledku pomoci lidem, kteří se ocitli v exekuci. Dle podoby odhlasované verze lze však konstatovat, že lidem v exekucích nic moc nepomůže.

Hnutí SPD není lhostejný osud lidí, kteří se dostali do exekučních problémů. Ve svém programu prosazujeme, že nedovolíme další okrádání občanů lichvářskou a exekutorskou mafií a nikdo nemůže být takto připraven o bydlení a důstojnost. Dluhy se platit musí, ale exekuce by měly respektovat základní občanská práva. Prosazujeme zestátnění exekutorů, dále také chceme, aby se nejprve platila jistina a až poté poplatky a aby se zrušily úroky z úroků.

V rámci pátečního projednávání novely zákona, měnící občanský soudní řád, tzv. exekuční řád, byla nakonec ve třetím čtení odhlasována verze, která je podle nás velmi „vykastrovaná“. Poslanci za hnutí SPD jsou velmi zklamáni z toho, jak jednotlivá hlasování dopadla. Zde uvedu, že novela daného zákona měla cca 50 písemných pozměňovacích návrhů, kde většina z nich nebyla ostatními poslanci (zvláště hnutí ANO a ODS) podpořena. Jednalo se tak například o určení místní příslušnosti exekutorů, kterou dlouhodobě hnutí SPD prosazuje, a všichni naši poslanci pro tzv. teritorialitu exekutorů hlasovali. 

Pozměňovací návrhy novely exekučního řádu se tak pro mnoho poslanců staly nepřehlednými, což nakonec vyústilo v to, že byla schválena verze, která moc nepřispěje ke zlepšení života lidem, kteří se dostali do exekučních, insolvenčních a jiných pastí a očekávali od státu pomoc v těžké situaci, navíc umocněnou důsledky covidové ekonomické krize. Podle zveřejněných údajů probíhá v České republice 4,5 milionu exekucí, kterým čelí 720 tisíc lidí, vymáhá se jistina ve výši až 300 miliard korun a s penále a úroky to dělá bilion korun.

Pozitivně lze hodnotit to, že dlouholeté bezvýsledné exekuce se zřejmě budou zastavovat a částečně se omezí zabavování movitých věcí, což naši poslanci za hnutí SPD podpořili. Nyní si počkáme, jak se vyjádří senátoři. Navrhne-li Senát do novely zařadit zpět některé změny, se kterými souhlasíme a které lidem v exekucích pomohou, tak budeme hlasovat pro senátní verzi novely exekučního řádu.

16.4.2021

Sněmovna schválila novelu zákona hnutí SPD o poskytnutí ošetřovného!    

Tuto středu byla v rámci 98. schůze Poslanecké sněmovny přijata ve zrychleném řízení novela zákona o poskytnutí ošetřovného, která reaguje na současný stav rozšířením osob s nárokem na výplatu tohoto příspěvku.

Hnutí SPD se významně podílelo na novele zákona o poskytnutí ošetřovného, kterou za skupinu poslanců, kde většina z nich byla z SPD, předložila dne 26. března tohoto roku navrhovatelka Lucie Šafránková. Hlavním záměrem novely je dostat zpět do svých zaměstnání důležité osoby podílející se na boji s nemocí covid-19, které v důsledku nutnosti péče o své malé děti nevykonávají své profese, jež stát nyní akutně velmi potřebuje. Jedná se o lékaře, zdravotní sestry, záchranáře, příslušníky bezpečnostních sborů, zdravotnické laboranty, hygieniky, lékárníky atd.

Konkrétní úprava spočívá v tom, že se do současného platného zákona doplňuje odstavec, který zní: „Podmínkou nároku na ošetřovné je, že nezaopatřené dítě nebo osoba podle odstavce 1 nebo dítě mladší 10 let, jde-li o ošetřovné podle § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 a 2 zákona o nemocenském pojištění, žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě péče o toto dítě nebo o tuto osobu jejím příbuzným v linii přímé nebo v linii vedlejší podle § 772 občanského zákoníku.“ Dále se doplňuje také odstavec, který zní: „Zaměstnanec prokazuje splnění podmínky podle § 3 odst. 6 čestným prohlášením.“

Velmi nás těší souhlas Sněmovny s tím, že byl zákon přijat ve zrychleném řízení již v prvním čtení a to vzhledem k akutní potřebě urychleně řešit otázky zvýšení finančního zabezpečení zejména nízkopříjmových rodičů, rodičů-samoživitelů. Ti jsou nuceni dlouhodobě pobírat nízké ošetřovné při péči o děti, v návaznosti na vyhlášená mimořádná opatření, bez možnosti vystřídat se v této péči s jiným členem rodiny (příbuzným) a navrátit se (alespoň na čas) s výrazně vyšším příjmem do zaměstnání. Návrh novely též zohledňuje současnou společenskou potřebu, spočívající v posílení personálního stavu v našem zdravotnictví, který je nyní nedostatečný i v důsledku toho, že mnoho rodičů-zdravotníků je nuceno dlouhodobě doma pečovat o své malé děti bez možnosti vystřídání či alternace a návratu do práce.

Hnutí SPD zpracovanou novelou o poskytnutí ošetřovného dalo všem našim občanům zpětnou vazbu o tom, že mu není současná situace, ve které se naše republika nachází, lhostejná. SPD se snaží různými návrhy tento nepříznivý stav zlepšit.

15.4.2021

Nesouhlasíme s imigrační politikou Evropské unie!

V roce 2020 požádalo dle aktuálních údajů Eurostatu v evropských zemích oficiálně o azyl celkem 416 tisíc imigrantů. Převážná většina z nich zastává islámskou ideologii, která je neslučitelná s evropskými hodnotami a demokracií. 

Hnutí SPD dlouhodobě zastává názor, že současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu, který je veden s cílem oslabení a likvidace národních států a národů Evropy, neboť projekt stávající evropské integrace prosazuje řízenou islamizaci Evropy. Probíhající nelegální imigrace v konečném důsledku ohrozí svobodu a demokracii jednotlivých suverénních států, a to včetně jejich hodnot, kultury a tradic. V hnutí SPD nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře nebo náboženství, ale zcela respektujeme, že naše společnost má národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Je naší povinností tyto hodnoty chránit a uchovat pro budoucí generace, neboť jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami neslučitelná.

Z uvedených údajů je zcela zřejmé, že i když se všechny státy na světě potýkají již déle než rok s koronavirovou krizí, imigrace do Evropy nepolevuje. Imigranti si za svůj cíl vybírají převážně členské země Evropské unie, neboť jsou si velmi dobře vědomi, že pokud se do některého z unijních států dostanou, bude jim vyplácen sociální příspěvek, pomocí kterého budou moci pro ně v „nové“ zemi bezstarostně žít a prosazovat zde svou kulturu. Většina imigrantů zastává nenávistnou, netolerantní, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii a řada z nich se hlásí k Islámskému státu, který má na svědomí mnoho teroristických útoků.

Největšímu náporu imigrantů čelila Evropa v roce 2015, kdy v některé z evropských zemí požádalo oficiálně o azyl celkem 1,22 milionu lidí. V následujícím roce 2016 přibylo dalších více než milion imigrantů, kteří se v Evropě chtěli usadit. Současné počty imigrantů jsou stále velmi vysoké a vrcholní představitelé EU svou nastavenou imigrační politikou tuto imigraci podporují.

Uvedené statistiky uvádějí, že nejatraktivnější zemí pro imigranty se v loňském roce stalo Německo. Zde o azyl požádal každý čtvrtý imigrant. Celkem Německo evidovalo přes 100 tisíc takových žádostí (25%). Druhé skončilo Španělsko (21%), třetí Francie (20%), dále pak Řecko (9%) a Itálie (5%). Těchto pět zemí pak dohromady vyhledalo 80% všech žadatelů o azyl, kteří vloni do Evropy přišli. Nejvíce imigrantů pochází z afrických zemí. Studie uvádí, že islámská populace v Evropě se stále zvyšuje a do roku 2050 se může až ztrojnásobit. Důvodem růstu je vyšší porodnost islámských žen a nízký věk přicházejících vyznavačů islámské ideologie.

Hnutí SPD jako jediné z parlamentních stran zastoupených v Poslanecké sněmovně prosazuje vystoupení České republiky z EU na základě výsledků provedeného referenda, neboť chceme, aby naši občané žili v bezpečné zemi. Jedním z mnoha důvodů je i to, že nesouhlasíme s imigrační politikou prosazovanou vrcholnými představiteli EU.

14.4.2021

SPD chce kvalitní české potraviny za levné ceny!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že požadujeme konec plošných zákazů. Všichni žáci a studenti se musí vrátit do škol bez jakýchkoliv dalších podmínek: roušek, testování anebo očkování. Prosazujeme vyváženost vysílání České televize a její transparentnost. Budeme nadále bojovat za podporu českých potravin a českých zemědělců. Prosazujeme peníze našim slušným lidem, ne nepřizpůsobivým. Potvrdilo se, že největší podporovatelé zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými jsou Piráti. Hnutí SPD je jediná vlastenecká síla schopná se postavit na obranu zájmů naší země a našich lidí. Koalice SPOLU je účelové uskupení, jehož zásadním cílem je pomoci k moci Pirátům jako představitelům globalismu a multikulturalismu. Požadavek ministra Hamáčka na povinné testování drahými PCR testy pro vstup do restaurací je skandální.

1. Požadujeme konec plošných zákazů. Všichni žáci a studenti se musí vrátit do škol bez jakýchkoliv dalších podmínek: roušek, testování anebo očkování.

Chaotická komunikace vlády a zmatky pokračují i s nástupem nového ministra zdravotnictví, který je čtvrtým za období jednoho roku. Dne 12. dubna sice skončil nouzový stav, který platil od 5. října, ale jím daná omezení zůstanou v platnosti, jak vyplývá z kroků nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO). Ten totiž navrhl vládě zachovat omezení kontaktů v nejvýše dvou lidech. Přitom ještě uprostřed minulého týdne oznámil, že po 12. dubnu se zvýší limit pro shromažďování lidí, kdy venku se bude moci setkat až dvacet lidí a uvnitř deset. Takže opět žádný posun, jen další ministr mimo realitu. Takže děti dvakrát týdně otestované ve škole spolu mohou sedět v počtu 30 ve třídě, ale nemůžou spolu v počtu 15 běhat na tréninku venku po hřišti. Venkovní aktivity a malé obchody a služby žádné riziko nepředstavují, pouze je potřeba dodržovat protiepidemická opatření. Podle hnutí SPD se všichni žáci a studenti musí vrátit do škol bez jakýchkoliv dalších podmínek: roušek, testování anebo očkování. Je potřeba také otevřít malé obchody, služby a restaurace, a nikoliv zavádět plošné zákazy. Požadujeme vládu složenou z odborníků, která by přivedla zemi k podzimním volbám. Bojujme s virem, ne s lidmi!    

2. Prosazujeme vyváženost vysílání České televize a její transparentnost.

Na stávající dubnové schůzi Sněmovny se budou volit 4 noví členové Rady ČT za ty, kterým ke konci května končí mandát. Poslanci SPD podpoří ty nominanty, kteří budou v Radě ČT prosazovat pluralitu názorů a vyváženost vysílání zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Považujeme za skandální, aby hnutí SPD, které je čtvrtým nejsilnějším subjektem zastoupeným ve Sněmovně, mělo poloviční účast v diskusních pořadech ČT ve srovnání například s TOP 09 anebo STAN, kteří ale mají oproti SPD třetinu poslanců (7 a 6). Předseda hnutí Tomio Okamura například nebyl 6 let pozván do diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. Zároveň máme značné výhrady k hospodaření České televize, která slovy generálního ředitele Petra Dvořáka požaduje zvýšení koncesionářských poplatků, ale na druhou stranu začerňuje smlouvy a odmítá zveřejnit platy svých vedoucích pracovníků a redaktorů. To se musí změnit!

3. Budeme nadále bojovat za podporu českých potravin a českých zemědělců. SPD chce kvalitní české potraviny za levné ceny.

V tomto týdnu proběhne ve Sněmovně mj. projednávání zákona vráceného Senátem, který podle očekávání odmítl zavádění povinného podílu základních českých potravin, které lze v dostatečném množství u nás produkovat, v obchodech nad 400 m2. Tuto podporu českým potravinám a zemědělcům měla zavést novela zákona o potravinách na základě pozměňovacího návrhu poslanců SPD. Uvedený zákon také bojuje proti dvojí kvalitě potravin a stanovuje podmínky a sankce pro výrobce, kteří výrobky s rozdílným obsahem, ale ve stejném obalu, dodávají na náš trh. Návrh zákona schváleného Sněmovnou kritizovala zejména Evropská komise. Pro vyjmutí podpory českých potravin ze zákona hlasovali všichni přítomní senátoři a návrh tedy znovu projedná Sněmovna. V případě schválení senátní verze to bude velké zklamání zejména pro české zemědělce, české spotřebitele, českou krajinu i rána pro českou potravinovou bezpečnost. Poslanci za SPD prosazují, aby měli čeští spotřebitelé kvalitní české základní potraviny za levné ceny, a podporujeme naše české zemědělce, a proto v žádném případě senátní verzi nepodpoříme a budeme podporovat pouze verzi schválenou Sněmovnou. Budeme nadále bojovat za podporu českých potravin a českých zemědělců. EU a probruselští politici naopak podporují zisky nadnárodních obchodních řetězců.

4. Prosazujeme peníze našim slušným lidem, ne nepřizpůsobivým. Potvrdilo se, že největší podporovatelé zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými jsou Piráti.

Na pořad stávající schůze Sněmovny bude SPD mj. také požadovat opětovné zařazení návrhu zákona SPD o ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Potvrdilo se, že největší podporovatelé zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými jsou Piráti, kteří neustále ve Sněmovně tento náš návrh zákona kritizují. Nejaktivnější je v tomto ohledu místopředsedkyně Pirátů Richterová, která se otevřeně staví na stranu nepřizpůsobivých a zneužívání dávek. Tuto novelu zákona podalo hnutí SPD s cílem zabránění zneužívání některých z mnoha forem dávek. Současná zákonná úprava totiž umožňuje v mnoha ohledech netransparentní a účelové chování a jednání příjemců dávek a žadatelů o ně. V hnutí SPD prosazujeme zásadu, že státem vyplácené peníze musí směřovat slušným a pracujícím občanům a v žádném případě k těm, kteří například parazitují na nelegálně vyplácených sociálních dávkách.

5. Hnutí SPD je jediná vlastenecká síla schopná se postavit na obranu zájmů naší země a našich lidí. Koalice SPOLU je účelové uskupení, jehož zásadním cílem je pomoci k moci Pirátům jako představitelům globalismu a multikulturalismu.

Výsledky volebních průzkumů (přes jejich možné zmanipulování) ukazují, že hnutí SPD je jediná vlastenecká síla schopná se postavit na obranu zájmů naší země a našich lidí. Jako jediné má jasný vlastenecký program a vytvoří výraznou sílu, která sjednocuje vlastence. Prohlášení zástupců koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP09), že odmítají jakoukoli povolební spolupráci s SPD, ukazuje dvě věci. Za prvé je dobré znamení, že SPD má správný program, a za druhé to ukazuje, že koalice SPOLU je pouze účelové uskupení, jehož zásadním cílem je pomoci k moci Pirátům jako představitelům globalistické multikulturní fronty.

6. Požadavek ministra Hamáčka na povinné testování drahými PCR testy pro vstup do restaurací je skandální.

Za zcela skandální hnutí SPD považuje prohlášení ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) z minulého týdne, že podmínkou okamžitého otevření hospod má být absolvování PCR testů občany jednou týdně. PCR test stojí od 1.490,- korun a zdravotní pojišťovny je neproplácí. Jinými slovy, kdo chce jít na točené pivo, tak ho to bude stát navíc 1.490,- korun. Čtyřčlennou rodinu, která bude chtít jít na oběd do restaurace, to bude stát šest tisíc korun, a to si ještě nic neobjednala. Takže do fabriky stačí antigenní test za 100,- korun, ale pokud chcete jít do hospody, tak jediná cesta má být nejdříve na přetížená odběrná místa na PCR test, kde výsledky budou druhý den a za tisíce korun. PCR testy na západ od nás poskytují vlády zdarma. Požadujeme rezignaci ministra vnitra Hamáčka.

13.4.2021

Výroční zpráva NKÚ za rok 2020 uvádí řadu pochybení státu!

Minulý týden zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) výroční zprávu za loňský rok, ve které shrnuje svá zjištění z třiceti kontrol, které kriticky okomentoval prezident NKÚ Ing. Miloslav Kala v úvodu této 140 stránkové zprávy.

Hnutí SPD plně respektuje všechny závěry zhodnocené ve zprávách NKÚ, výroční zprávy nevyjímaje. Existence Nejvyššího kontrolního úřadu vychází přímo z Ústavy České republiky, která zaručuje jeho nezávislost na moci zákonodárné, výkonné i soudní. NKÚ ve svých výstupech opakovaně poukazuje na řadu pochybení státu ve vybraných politikách i hospodaření ve snaze přispět ke zlepšení hospodaření státu a v poskytování jeho služeb občanům.

Prezident NKÚ Ing. Miloslav Kala se k závěrům výroční zprávy vyjádřil, že tvrdá data jsou neradostná a odhalují nízkou výkonnost veřejného sektoru. Též uvedl, že prožíváme krizi, vyvolanou nečekaným vypuknutím světové pandemie, krizi se zdravotními, sociálními a psychologickými dopady. Tato krize ale zároveň odhaluje, jak nefunkční systém správy věcí veřejných jsme budovali a financovali. Jak zoufale komplikovaný je náš právní řád, jak těžkopádné a byrokratické je řízení státu, jak poddimenzované jsou jeho zásoby a kapacity, prostě jak špatně na tom jsme v oblastech, na které spoléháme v těžkých časech. Tyto skutečnosti jsme léta přehlíželi a vlastně si na ně zvykli, a proto není divu, že roste nedůvěra občanů ve státní instituce a že se vyčerpává jejich ochota podřizovat se státním opatřením.

NKÚ v roce 2020 provedl 30 kontrolních akcí, při kterých bylo prověřeno 152 osob. Auditem prošel majetek a peněžní prostředky státu ve výši 108 mld. Kč a na jeho základě bylo zpracováno 30 systémových doporučení. Z toho bylo 24 kontrolních zpráv projednáno vládou, 22 kontrolním výborem PS PČR. Vláda na základě doporučení přijala celkem 117 opatření, ale s více jak čtvrtinou nebylo NKÚ spokojeno. V oznámeních o porušení rozpočtové kázně se jedná o 229 mil. Kč, byla podána čtyři trestní oznámení.

Ve zprávě se například konstatuje, že stát nedostatečně řeší dlouhodobé problémy v sociální oblasti, jakými jsou důchodová reforma, zaměstnanost starších osob a sociální vyloučení. Jedná se o zásadní oblasti důležité pro budoucí rozvoj společnosti, sociální soudržnost a udržitelnost. Nevyřešení těchto otázek může prohlubovat sociální nerovnosti. Stát též nedokázal zareagovat na snížení výkonu ekonomiky adekvátními úspornými opatřeními na straně výdajů státního rozpočtu. Zpráva mimo jiné poukazuje například na to, že počet státních zaměstnanců pravidelně od roku 2016 narůstá, avšak bez významnějšího promítnutí do zlepšení výkonu státní správy.

Hnutí SPD vycházeje ze závěrů výroční zprávy NKÚ za rok 2020, plně souhlasí s tvrzením, že stát nehospodaří dobře a je nevýkonný. Není též schopen reagovat na dlouhodobé úkoly a ani na rychlé změny a potřeby, čímž tak v řadě oblastí neplní řádně svou funkci.

12.4.2021

Včera jsme si připomněli výročí osvobození koncentračního tábora Buchenwald!

Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů a bojovníků proti fašismu, tak se dá asi slovy shrnout význam tohoto dne. Toto datum, 11. dubna, je ustanoveno od roku 1997.

Tento den vznikl jako oslava osvobození koncentračního tábora Buchenwald na konci války v roce 1945. Zároveň slouží pro uctění památky všech, kteří koncentrační tábory nepřežili, a jedná se o 6 milionu lidí. Právě v tento den bychom se měli zamyslet, jak jeden člověk může obrátit naruby život celých rodin i národů.

Hnutí SPD je vlastenecké hnutí uznávající a prosazující národní suverenitu, vlastenectví, kulturní tradice a vše významné, co je součástí naší historie. Patří sem i období druhé světové války, kdy si nacistické Německo snažilo podmanit naši republiku. Právě v této těžké době prokázala své vlastenectví a hrdost na svou vlast celá řada našich občanů. Mnozí z nich položili za obranu a hodnoty republiky to nejcennější, své životy. Všichni tito naši občané – vojáci i lidé deportovaní do koncentračních táborů, a to včetně žen a dětí a všichni jejich příbuzní, si zaslouží naší úctu a respekt. Jsou pro nás opravdovými hrdiny a jejich odkaz budeme předávat prostřednictvím našich dětí dalším generacím.

V roce 1937 byl v blízkosti německého města Výmaru, ležícího ve spolkové zemi Durynsko, zřízen koncentrační tábor Buchenwald. Přestože byl svým charakterem Inspekcí koncentračních táborů řazen mezi tábory střední intenzity perzekuce, podmínky věznění a zacházení s vězni byly velmi kruté. Na četných případech úmrtí se výrazným způsobem podepsalo také nasazování vězňů na fyzicky namáhavou práci. Buchenwaldem a jeho pobočkami prošlo na 280 tisíc lidí různých národností. Na 56 tisíc z nich zde také zemřelo na následky mučení, lékařských experimentů a vyčerpáním. Navíc zde bylo popraveno 8 tisíc sovětských zajatců. První čeští vězni z území Protektorátu Čechy a Morava se v tomto táboře ocitli již v průběhu roku 1939 v důsledku hromadných zatýkacích akcí. Do konce června 1943 bylo do Buchenwaldu transportováno celkem 1.747 Čechů, z nichž 138 zde zemřelo, 500 bylo propuštěno a další přeloženi do jiných věznic či koncentračních táborů. Další velké vlny nově příchozích českých vězňů proběhly v letech 1943 a 1944. Do září 1944 vystoupal jejich počet na 4.611 vězňů. Koncentrační tábor Buchenwald byl na konci války dne 11. dubna 1945 osvobozen americkou armádou. Dle dostupných údajů prošlo Buchenwaldem a jeho pobočkami na 7.800 českých vězňů a na 800 z nich zde také zahynulo. (Zdroj: pamatnik-terezin.cz)

Poválečné oficiální statistiky uvádí, že počet obětí nacismu z celé Československé republiky za léta 1939–1945 se pohybuje okolo 350.000 lidí. Do tohoto počtu však nejsou zahrnuti lidé, kteří zemřeli po druhé světové válce na následky týrání, perzekucí, věznění v koncentračních táborech a věznicích, totálního nasazení, atd.         

Hnutí SPD si s úctou připomnělo všechny oběti druhé světové války z řad našich občanů, kteří byli opravdovými vlastenci. Jsme na ně po právu hrdi.

9.4.2021

Piráti svými obstrukcemi podporují zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými!   

Ve středu se v Poslanecké sněmovně projednávala novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která vzešla z dílny hnutí SPD. Díky obstrukcím pirátské poslankyně Richterové se opět druhé čtení nepodařilo dokončit.

Hnutí SPD novelu zákona, kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi, předložilo do Sněmovny již v listopadu roku 2019. Od té doby čeká na své projednání a v současné době se nachází ve druhém čtení. To nebylo dokončeno v rámci projednávání na 79. schůzi PS, a ani tento týden na 91. schůzi PS. V rámci středečního projednávání si téměř celý čas (téměř dvě hodiny) záměrně usurpovala Olga Richterová, poslankyně za Piráty. To vše s cílem, aby se nedokončilo druhé čtení, čímž dala jasně všem najevo, že Piráti podporují nepřizpůsobivé občany, kteří zneužívají sociální dávky.

Tuto novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi jsme podali s cílem zabránění zneužívání některých z mnoha forem dávek pomoci v hmotné nouzi. Současná zákonná úprava umožňuje v mnoha ohledech netransparentní a účelové chování a jednání příjemců dávek hmotné nouze a žadatelů o ně. A právě podvodným jednáním chce navrhovaná novela zabránit, protože se tohoto nezákonného jednání dopouští převážně osoby, které by neměly za standardního posuzování na tyto sociální dávky nárok. Vše se tak děje na úkor slušných občanů, kteří si výplatu sociálních dávek zaslouží.

V rámci projednávání novely zákona o pomoci v hmotné nouzi tak jasně ostatní politické subjekty zastoupené v dolní komoře PČR vysílají občanům signál, jak na tuto oblast nahlížejí. Nám jde především o to, aby se zamezilo podvodnému a spekulativnímu jednání v souvislosti s čerpáním dávek hmotné nouze nebo v rámci žádostí o tyto dávky. Též by mělo dojít k velké úspoře veřejných prostředků a k posílení příslušných kontrolních a sankčních mechanismů.

V hnutí SPD prosazujeme zásadu, že státem vyplácené peníze musí směřovat slušným a pracujícím občanům a v žádném případě k těm, kteří například parazitují na nelegálně vyplácených sociálních dávkách. Máte-li shodný názor, podpořte naše kandidáty v nadcházejících parlamentních volbách, které proběhnou v říjnu tohoto roku.

8.4.2021

Maďarský premiér Viktor Orbán hledá spojence k realizaci reformy Evropy!

Maďarský předseda vlády Viktor Orbán se 1. dubna setkal v Budapešti se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckim a šéfem italské strany Liga Matteem Salvinim, aby se pokusili najít společné řešení pro reformu Evropy.

Hnutí SPD je politické hnutí, které za základní princip obrany demokracie považuje zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení naší republiky. Naší prioritou, coby vlasteneckého hnutí, je nezávislost a suverenita českého státu. Odmítáme, abychom byli v područí Evropské unie a aby důležitá rozhodnutí za nás činili úředníci z Bruselu. Naše stanovisko k EU je jednoznačné, žádáme naše ukončení členství v této nefunkční byrokratické instituci. Vadí nám nejen to, že zde pracuje velké množství zbytečných úředníků, kteří na své platy a luxusní vybavení kanceláří čerpají peníze ze společné unijní pokladny, ale hlavně to, že podporují islamizaci Evropy, což zásadně odmítáme. Aktivity maďarského premiéra Viktora Orbána, který hledá spojence k provedení reformy Evropy pod názvem „Chceme evropskou renezanci“ proto hodnotíme kladně.

Už před avizovanou schůzkou v Budapešti Orbán prohlásil: „Chystáme se zahájit novou platformu, organizaci, proces, který dá občanům, kteří věří v tradiční Evropu, zastoupení, které si zaslouží.“ Morawiecki před cestou uvedl: „Dnes je nutné diskutovat o vybudování silné skupiny, která bude bránit tradiční hodnoty, na nichž se evropská civilizace vyvinula.“ V rámci společného jednání se dohodli, že Evropa potřebuje renesanci, aby se dostala ze současné zdravotní a ekonomické krize. Společně chtějí navrhnout program stojící za tradiční rodinou, bránící se proti komunismu, antisemitismu a nelegální imigraci.

Po schůzce Salvini hovořil o cestě, která začíná dnes a která bude pokračovat v několika fázích v různých hlavních městech Evropy, s cílem rozšířit tuto skupinu. Salvini též uvedl, že v Evropě nyní probíhá nejtmavší období po druhé světové válce, vůči čemuž je třeba bojovat. „Bruselská elita toho není schopna," zdůraznil a poznamenal, že evropská politika už nebude stejná, jako byla před koronavirovou krizí. Sám hostitel Viktor Orbán po schůzce řekl: „Chceme evropskou renezanci a budeme na ní v budoucnu spolupracovat. Také říkáme ne cenzuře, Evropské říši v Bruselu, komunismu, nelegální imigraci a antisemitismu.“  Všichni účastníci se shodli na tom, že budou v práci na společném programu pokračovat a příští měsíc se setkají v Římě nebo ve Varšavě.

Hnutí SPD vítá aktivity těchto tří politických představitelů a doufá, že se k jejich programu reformy Evropy připojí i další političtí představitelé evropských států. Náš názor je stále stejný – Evropská unie v současné podobě musí skončit a je potřeba jí nahradit spoluprací suverénních evropských států na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz bez diktátu EU. Obrana před nelegální imigrací a podpora tradiční rodiny a slušných a pracujících občanů musí být samozřejmostí.

7.4.2021

Je potřeba vrátit všechny děti do škol, otevřít malé obchody a také služby!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda zajistila očkování jen polovině občanů, kteří projevili zájem, oproti tomu, co slibovala. Kvůli své neschopnosti prodlužuje omezení svobod občanů. Státy, které se ve věci očkování nespoléhaly na EU, jsou na tom nejlépe. Sputnikem V se v současné době očkuje již v 59 státech světa. Pro tuto vládu je ale ideologie přednější. NATO a USA provokují Rusko a riskují válečný konflikt. Jediné hnutí SPD chtělo projednat předražené nákupy zdravotnického materiálu. Mohlo dojít k protiprávnímu jednání ministra vnitra a zdravotnictví. Státní dluh by měl letos překonat hranici 2,5 bilionu korun a v roce 2023 dokonce tří bilionů korun, jelikož vláda odmítá snížení zbytných výdajů státu a byrokracie.

1. Vláda zajistila očkování jen polovině občanů, kteří projevili zájem, oproti tomu, co slibovala. Kvůli své neschopnosti prodlužuje omezení svobod občanů.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) sliboval od počátku dubna 100 tisíc očkovaných denně. Ve skutečnosti se ale tento počet horko těžko plní ani ne z poloviny. Takže plošná omezování občanů se opět dále nesmyslně prodlužují a budeme čekat na vakcíny pro ty, kteří se očkovat chtějí. Hnutí SPD podporuje dobrovolné očkování. Kompletně naočkovaných je po roce pandemie pouhých pět procent populace, zatímco Maďarsko má již dokončené očkování u dvou milionů občanů. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM tak má jeden z dalších důvodů, proč po nouzovém stavu zavádět pandemickou pohotovost, což je v podstatě pouze jiný název pro nouzový stav. Tímto chce vláda dále omezovat svobodu občanů, živnostníků a drobných podnikatelů a dále kupit astronomický dluh státního rozpočtu. To je pro SPD nepřijatelné! Je potřeba vrátit všechny děti do škol, otevřít malé obchody a také služby. Tato vláda dávno ztratila důvěru a měla by skončit. Požadujeme vládu složenou z odborníků, která by přivedla zemi k podzimním volbám. Bojujme s virem, ne s lidmi!

2. Státy, které se ve věci očkování nespoléhaly na EU, jsou na tom nejlépe. Sputnikem V se v současné době očkuje již v 59 státech světa. Pro tuto vládu je ale ideologie přednější.

Výsledek jednání velvyslanců EU z minulého týdne o rozdělení dodatečných deseti milionů vakcín proti covidu-19 skončilo pro Českou republiku neúspěchem. Babišova vláda vloni v rámci EU objednala totiž o pětinu méně vakcín, než kolik si objednat mohla, a slepě spoléhala, že z „balíku solidarity EU" dostane navíc 140 tisíc mimořádných dávek. Nedostala je a přišli jsme zcela zbytečně o dalších 70 tisíc vakcín v době, kdy je vakcín pro občany z rizikových skupin, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, akutní nedostatek. Je to pouze potvrzení, že žádná solidarita mezi všemi členskými státy EU nefunguje, každý si hájí své vlastní zájmy a pro každého je bližší košile než kabát. Dochází tak na slova SPD, že jsme se neměli v oblasti vakcín naivně spoléhat na EU, ale již dávno jsme se měli vydat v jejich nákupu samostatnou cestou jako např. Maďarsko a Velká Británie. Maďaři v současné době ruskou vakcínou Sputnik V úspěšně očkují, Rakousko je tento týden objedná a v Německu se dokonce bude Sputnik V vyrábět. Naši občané, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, by si také měli mít možnost vybrat bezpečnou vakcínu. Sputnikem V se v současné době očkuje již v 59 státech světa. Pro tuto vládu je ale ideologie přednější.

3. NATO a USA provokují Rusko a riskují válečný konflikt.

Hnutí SPD s velkým znepokojením sleduje stoupající napětí na jihovýchodě Ukrajiny. Ukrajina nikdy neprojevila snahu splnit body tzv. Minských mírových dohod, které garantovaly autonomii Donbasu, a do demilitarizované zóny znovu přemístila těžké zbraně. Pod hlavičkou NATO jsou v blízkosti ruských hranic naplánovaná vojenská cvičení na několika místech zároveň. Rusko recipročně ohlásilo vojenské cvičení na svém území a přesouvá zde své jednotky. Americké velitelství svých vojsk v Evropě kvůli těmto přesunům zvýšilo stupeň rizika ohrožení na ten nejvyšší. A Rusko vzápětí oznámilo, že hodlá učinit dodatečné kroky k zajištění své bezpečnosti v případě posilování vojsk NATO kolem Ukrajiny. Další eskalace může vést až k vleklému válečnému konfliktu. To SPD odmítá! Je potřeba obnovit mírová jednání pod hlavičkou OBSE, a nikoliv stupňovat napětí ze strany Ukrajiny, které vyjádřil podporu i americký prezident Joe Biden. Je také potřeba posilovat naše vlastní obranné schopnosti.

4. Jediné hnutí SPD chtělo projednat předražené vládní nákupy zdravotnického materiálu. Mohlo dojít k protiprávnímu jednání ministra vnitra a zdravotnictví.

Dne 22. března Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zveřejnil alarmující zprávu z provedené rozsáhlé kontroly k vládním nákupům zdravotnického materiálu v době pandemie. Zpráva měla být ve Sněmovně projednána ve čtvrtek 25. března po ústních interpelacích, ale poslanci ostatních stran byli proti, když souhlasili s ukončením schůze a vyřazením všech zbývajících neprojednaných bodů. Hnutí SPD bylo jediné, které chtělo kontrolní závěr NKÚ projednat. SPD považuje kontrolní zprávu NKÚ ve věci nákupů ochranných pomůcek v době nouzového stavu za alarmující. Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že mohlo dojít k nezákonnému jednání, za které nesou odpovědnost ministři zdravotnictví a vnitra, kteří v této době tato ministerstva vedli. Předražené a netransparentní nákupy navíc probíhaly s obrovskými cenovými rozdíly mezi resorty. Z obsáhlé zprávy vyplývá, že stát podcenil přípravu na pandemii a plně se ukázalo, že naše podezření ohledně pochybných nákupů byla oprávněná. Kontroloři ve zprávě mj. konstatují, že se v letadlech vozilo na státní útraty i zboží pro soukromé firmy. Odmítáme tvrzení ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), že ministerstvo vnitra muselo rychle nakoupit, protože to ministerstvo zdravotnictví nezvládalo. Jan Hamáček by měl podat demisi a odstoupit. Pokud by byl přijat zákon z pera SPD o trestní a hmotné odpovědnosti politiků, byl by postup orgánů činných v trestním řízení jednoznačný. Hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM nám však projednání tohoto zákona ve Sněmovně dlouhodobě blokuje.

5. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dále extrémně zadlužuje naše občany. Státní dluh by měl letos překonat hranici 2,5 bilionu korun a v roce 2023 dokonce tří bilionů korun.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dále extrémně zadlužuje naše občany. Státní dluh by měl letos překonat hranici 2,5 bilionu korun a v roce 2023 dokonce tří bilionů korun! Během let 2021 až 2023 by tak měl stoupnout zhruba o jeden bilion korun. V poměru k HDP by tak měl dluh stoupnout z loňských 36,5 procenta na 47,5 procenta v roce 2023. Příští rok nebude podle vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) schodek státního rozpočtu pod 300 miliardami korun. Vláda, která vzejde z podzimních sněmovních voleb, se tak prý v žádném případě neobejde bez zvyšování daní. To je pro SPD zcela nepřijatelné! Daně se platit musí, ale jsme jednou ze zemí, kde je daňové zatížení pracujících občanů jedním z nejvyšších v rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), ale platy oproti západu máme naopak třetinové. Je potřeba hledat příjmy státního rozpočtu nikoliv zadlužováním dalších generací, ale ve snížení zbytných výdajů státu a byrokracie na všech úrovních, zdaněním dividend nadnárodních koncernů, zrušením plateb politickým neziskovkám, ukončením předražených zahraničních armádních nákupů a ukončit systém výplat neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým.

6.4.2021                                 

Rozkrádání veřejných peněz, které naznačil NKÚ, nesmí zůstat nepotrestáno!

Rozkrádání veřejných peněz, které probíhalo pod rouškou nouzového stavu a které velmi jasně naznačila kontrola NKÚ, nesmí zůstat nepotrestáno.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Rozkradani-se-musi-potrestat-A-SPD-byla-jedina-kdo-to-chtel-ve-Snemovne-resit-zduraznuje-poslanec-Rozvoral-659467  

1. Poslanecká sněmovna v minulém týdnu odmítla schválit návrh, aby vláda byla povinna zveřejnit smlouvy na nákupy zdravotnických pomůcek v čase pandemie. Měla by podle vás vláda tyto smlouvy zveřejnit?

Ano, je pravda, že bylo při jednání v Poslanecké sněmovně předloženo usnesení, ve kterém se ukládá vládě zveřejnit veškeré smlouvy uzavřené k nákupům v období nouzového stavu. I když se vláda ohání transparentností a v té době odpovědní ministři Jan Hamáček a Adam Vojtěch nepřipouštějí porušení zákona, návrh usnesení neprošel o jeden hlas. Vládu ANO a ČSSD podrželi komunisté a nezařazený poslanec Václav Klaus mladší z Trikolóry. Poslanci hnutí SPD hlasovali pro zveřejnění smluv. Vycházíme ze svého programu, ve kterém prosazujeme, aby státní peníze byly pod veřejnou kontrolou a informace o tom, jak stát s těmito financemi nakládá, by měly být veřejně dostupné. Stát musí především sloužit našim občanům a v rámci vynakládání státních financí se chovat jako řádný hospodář. Proto také prosazujeme, že za korupci a rozkrádání veřejných prostředků musí následovat trest a viníci musí být odhaleni, souzeni a přísně trestáni. Zde musí fungovat nezávislá policie, státní zastupitelství a soudy. Nadále budeme prosazovat uzákonění osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy a též jsme pro odvolatelnost politiků občany.

2. Zvyšuje vaše pochybnosti i zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, která hovoří o řadě problematických nákupů?

Rozhodně ano. Vnímám zveřejněná pochybení resortů vnitra a zdravotnictví při nákupu ochranných pomůcek za závažná. Podezřelé obchody a selhání kontroly kvality dovážených čínských výrobků se odehrávaly ve skrytu nouzového stavu mimo rámec zákona o veřejných zakázkách, což je nepřípustné. Nejvyšší kontrolní úřad je instituce, která na základě zákona hlídá hospodaření státu, efektivnost a účelnost použití veřejných peněz a je jediným nezávislým auditním orgánem státu. Například na rozdíl od interních kontrol z ministerstev zaručuje objektivní a politicky nestranné informace o hospodaření s veřejnými prostředky. Stát by se měl vždy chovat jako řádný hospodář, neboť nakládá s penězi nás všech, situaci v nouzovém stavu nevyjímaje. Hnutí SPD bylo jediné, které chtělo tento kontrolní závěr NKÚ projednat ve čtvrtek 25. března po ústních interpelacích, ale poslanci ostatních stran byli proti, když souhlasili s ukončením schůze a vyřazením všech zbývajících neprojednaných bodů.

3. Co říkáte na argumenty vlády, že se muselo rychle nakoupit co nejvíce roušek a respirátorů a tomu se muselo podřídit vše?

Ano, ministři uvedených ministerstev to takto zdůvodňují. Je pravda, že situace byla mimořádná a zcela nová, ale to je v žádném případě neomlouvá z pochybných rozhodnutí. Každý vládní ministr by měl být zkušený odborník, který se vždy a za každé situace chová profesionálně a jako řádný hospodář. Proto prosazujeme vládu odborníků.  

4. Vláda opět prosadila prodloužení nouzového stavu, víceméně se všemi dosavadními omezeními, ale ujišťuje, že už je to naposledy a v dubnu se začne s rozvolňováním. Občané ale byli těmito sliby již v minulosti několikrát zklamáni. Máme podle vás (a víte toho asi více než běžný občan) v současnosti důvod vládě věřit?

Zde navážu na předchozí odpověď. Vláda svým chaotickým rozhodováním za celou dobu trvání koronavirové krize ztratila respekt a důvěru našich občanů. Vzpomeňte v této souvislosti na různá rozhodnutí a komentáře ve sdělovacích prostředcích premiéra Babiše, ministrů Vojtěcha, Blatného, Havlíčka, Plagy nebo ministryně Maláčové. Pevně věřím, že si na to občané vzpomenou, až budou odevzdávat svůj hlas při říjnových volbách.   

5. I premiér Babiš v poslední době kritizuje ministra zdravotnictví Jana Blatného. Co říkáte na jeho výkon v čele ministerstva vy?

V poslední době to vypadá tak, že on vlastní rozhodnutí nejprve tlumočí premiéru Babišovi a až pak ho vydává jako ministr a v případě nesouhlasu premiéra, své původní rozhodnutí změní. Rozhodně ministr Blatný, který je odborně vzdělaný, nezvládá manažersky řídit ministerstvo zdravotnictví, což je v této době velmi špatné. Ministr by měl včele ministerstva profesionálně vést spolupracující tým a svou práci prezentovat v médiích tak, aby tomu rozuměli všichni občané.   

6. Co by měla vláda udělat, aby podpořila ty sektory průmyslu, které jsou již několik měsíců uzavřené?

Určitě je toho hodně. Nám není lhostejný osud občanů, živnostníků, podnikatelů a všech, kteří z důvodu vládních nařízení museli nedobrovolně ukončit své pracovní aktivity, které jim zabezpečovaly příjem do svých rozpočtů. V Poslanecké sněmovně jsme předložili celou řadu novel zákonů a pozměňovacích návrhů, které byly sepsány s cílem pomoci právě těmto občanům, ale většinu z nich vláda neakceptovala. Občané se s nimi mohou seznámit prostřednictvím politických usnesení hnutí SPD, které jsou dostupné na webových stránkách našeho hnutí www.spd.cz.  

7. Jste členem podvýboru pro sport. Již dlouho se mluví o tom, že by se měla otevřít sportoviště a umožnit rekreační sportování. Je podle vás reálné, že se to v dohledné budoucnosti podaří?

Já za sebe, stejně jako naše hnutí SPD toto od začátku podporujeme. Umožnit lidem a hlavně dětem a mládeži rekreační sportování, by mělo být naprostou samozřejmostí. Pevně doufám, že to po velikonočních svátcích už bude realita. Všichni sportovci na to už dlouho čekají a zcela právem si to zaslouží. K tomuto musím ještě podotknout, že jakýmkoli pohybem se zlepšuje imunita organismu každého člověka, což je v této době velice důležité.   

8. Nedávno se Senát rozhodl odmítnout zákon o potravinách, na kterém se výrazně podílelo i vaše hnutí. Předcházela tomu značná mediální masáž včetně reportáže v Událostech ČT, která již několik dní dopředu avizovala výsledek. To vypadá, že někdo měl z tohoto návrhu velký strach…

Rozhodně ano. Jsou za tím schovány různé lobbistické skupiny hájící zájmy Bruselu. Evropská unie dělá vše proto, aby se jí to povedlo a to ku škodě našich farmářů, zemědělců i občanů, coby konzumentů. Tzv. kvóty na zastoupení kvalitních českých potravin na našem trhu, které Senát ze zákona o potravinách vyjmul, jsme do tohoto zákona implementovali z důvodu budoucí potravinové soběstačnosti České republiky, čemuž se Brusel samozřejmě brání. 

9. Objevovaly se pochybnosti, zda by čeští zemědělci byli schopni naplňovat požadované kvóty v náležitém množství a kvalitě. Co říkáte na tyto námitky?

To není argument, vycházející z reality. Pevně věřím, že by to naši zemědělci zvládli. Stát by jim ale musel poskytnout a zaručit takové podmínky, pomocí kterých by naplňovali požadované kvóty (např. dotační programy). Dnes je to tak, že čeští zemědělci dostávají o hodně nižší dotace než zemědělci některých ostatních států Evropské unie např. Francie a další. 

10. Na závěr ještě z jiné oblasti. SPD přišla s nápadem na změnu územního rozdělení státu z krajského na „zemské“- republika by se měla dělit na Čechy, Moravu společně se Slezskem a Prahu jako třetí celek. Nemáte strach, že to zbytečně rozdělí Čechy a Moravu proti sobě?

Zde opět zmíním, že je to v souladu s naším programem. Hnutí Svoboda a přímá demokracie je vlastenecké a demokratické hnutí, které vždy povede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Současná úprava nezohledňuje historickou tradici existence moravského a slezského zemského uspořádání a omezuje se pouze na obecné deklarování o jejich existenci v preambuli Ústavy České republiky, čímž se snižuje pocit sounáležitosti každého občana s daným regionem, jak byl budován dlouhá léta. Předložený zákon zavádí zemské uspořádání, jako tomu bylo v minulosti, kdy Českou republiku znovu rozlišuje na historické země – Čechy, Moravu a Slezsko s tím, že umožňuje, aby v daném historickém regionu vznikl zemský sněm, který bude rozhodovat o záležitostech, které se bezprostředně týkají daného regionu (země). Historické celky Moravy a Slezska jsou spojeny s ohledem na administrativní a veřejnoprávní zjednodušení celku. Název země Moravskoslezská je ostatně identický, jako byl používán od roku 1928, kdy tato země vznikla jako jeden samosprávný celek spojením dosavadní země Moravské a země Slezské. Zákon umožňuje stejné možnosti i pro historické území Čech (tj. zřízení sněmu a vlády). Výhodou tohoto uspořádání je také velká úspora finančních prostředků.

2.4.2021

Přeji všem našim občanům příjemné a klidné prožití velikonočních svátků!

Čekají nás s ohledem na nouzový stav a s ním spojenými opatřeními opět netradiční Velikonoce, kdy si v rámci tohoto nejvýznamnějšího křesťanského svátku společně připomínáme tradice a symboly vážící se k tomuto svátku jara.

Hnutí SPD je vlastenecké hnutí, prosazující národní zájmy, které ctí naše národní kulturní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme chránit a s respektem a úctou předávat našim dětem, aby byly zachovány pro další generace.

V rámci velikonočních svátků si připomínáme různé symboly a tradice Velikonoc, které slaví křesťané po celém světě. Tyto svátky připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy v období mezi 22. březnem až 25. dubnem. Celý velikonoční pašijový týden vychází z biblických vyprávění o utrpení Krista, sepsaných v tzv. pašijích. První den předvelikonočního týdne je pojmenován Modré pondělí, po něm následuje Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Hod boží velikonoční (neděle), po které následuje Velikonoční pondělí, které letos připadá na 5. dubna. Velký pátek a Velikonoční pondělí jsou státními svátky, tedy dny pracovního klidu, a mají připomínat občanům tradice, přenášené generacemi. Ke každému dni v rámci celých velikonočních svátků se pojí celá řada zvyků a obyčejů, které se u nás dodržují a přispívají tak k upevňování lidových tradic a jsou neoddělitelnou součástí hmotného i nehmotného dědictví, které nám naši prarodiče zanechali a naší vlasteneckou povinností je uchránit odkazy předků a předat je budoucím generacím.

Velikonoce jsou oprávněně historicky spojovány s jarem a bývají nazývány jako svátky jara. U nás mají Velikonoce význam též z pohledu upevňování soudržnosti lidí, a to především na našich vesnicích, kde se dodržuje většina z velikonočních zvyků, jako např. pletení pomlázek z vrbových proutků, které následně slouží k vyšlehání žen a dívek. Odměnou za vyšlehání dostávají chlapci a muži vajíčka (barvená, malovaná a rozličně zdobená). Zdobení mnohdy vychází z regionálních tradic. Někde dostanou koledníci čokoládové figurky, peníze, a muži trochu alkoholu. K symbolům Velikonoc též neodmyslitelně patří řehtačky. S řehtáním se začíná na Zelený čtvrtek, kdy přestávají zvonit zvony, protože "odletěly" do Říma, a rozeznívají se opět až na Bílou sobotu. Velikonoční svátky mají svou symboliku zastoupenou v domácnostech formou pokrmů, které se tradičně objevují na sváteční tabuli, a je jich celá řada. Velikonoční menu se liší region od regionu. Ve většině krajů se připravují mazance, jidáše, peče se beránek a velikonoční nádivka a dělají se různé pokrmy z vajec. Důležitou součástí svátků jara je výzdoba našich domovů proutky vrby, mašlemi, kraslicemi nebo jarním kvítím.

Na závěr mi dovolte popřát vám všem příjemné prožití velikonočních svátků plných radosti a spokojenosti v kruhu svých nejbližších.

1.4.2021

Odmítáme jakoukoli formu povinné solidarity ve věci přerozdělování imigrantů!

Evropská unie před sebou dlouhodobě tlačí problém imigrantů, kteří nepolevují v úsilí dostat se do některé z evropských zemí. Dá se spíše očekávat, že vzhledem k teplejším měsícům se budou jejich počty zvyšovat. Imigranti zde chtějí žít ze štědrých sociálních dávek a šířit islámskou ideologii.  

Hnutí SPD rezolutně odmítá přijímat a následně pomocí finančních pobídek začleňovat nelegální imigranty do naší společnosti. Odmítáme každý nátlak Evropské unie, která chce tyto imigranty mít ve všech unijních zemích. Zásadně také odmítáme, aby u nás byla šířena nenávistná, netolerantní, velice násilná a ženami opovrhující islámská ideologie, která má ve svých vyznavačích i stoupence tzv. Islámského státu, za kterými stojí velké množství teroristických útoků a mnoho nevinných obětí.

Jak postupovat proti nelegálním imigrantům, připlouvajícím do jihoevropských zemí Evropské unie, jednali minulý týden v Aténách ministři vnitra pětice středomořských zemí EU. Požadují, že všechny státy unie by se měly podílet na následném přerozdělení imigrantů do všech unijních zemí. Tento jejich požadavek podpořila evropská komisařka pro migraci Ylva Johanssonová, která v této době navštívila ostrov Lesbos, na kterém se budují i proti vůli místních obyvatel nové uprchlické tábory, na což EU vyčlenila víc než čtvrt miliardy eur. Eurokomisařka Ylva Johanssonová při návštěvě uvedla, že je důležité, aby se evropské země co nejdříve shodly na nových migračních pravidlech.

Evropská komise loni navrhla, aby v krizových situacích mohl Brusel členským zemím nařídit převzetí určitého počtu imigrantů nebo zařídit jejich návrat do zemí původu. Návrh počítá s tím, že pokud stát imigranta z přetížených zemí EU či zachráněného na moři přijme, dostane každá země na každého imigranta příspěvek 10.000 eur (okolo čtvrt milionu korun). Takže si umí každý spočítat, kam půjde značná část unijních peněz. Když to naopak některá země odmítne, bude muset zařídit návrat těchto imigrantů do jejich země na vlastní náklady.

Hnutí SPD zásadně odmítá jakoukoli formu povinné solidarity a začleňování nelegálních imigrantů do naší společnosti, a také proto jsme pro vystoupení České republiky z Evropské unie a to na základě vyhlášeného referenda.

31.3.2021

Čeští fotbalisté si zachovali hrdost a nepoklekli!

Odsuzuji rasismus, jakékoli jiné formy nesnášenlivosti i pozitivní diskriminaci. Všichni musí mít stejná práva, ale i stejné povinnosti.

Jsem rád, že čeští fotbalisté včera před zápasem s Walesem nepoklekli a svůj postoj proti rasismu vyjádřili v Cardiffu tak, že ukázali na nápis na rukávu dresu, odkazující na kampaň s názvem UEFA Respect. Klečení je podle mě symbolem protibělošského rasismu a ponižování ze strany hnutí Black Lives Matter.

31.3.2021

Lockdown není řešení a plošná omezující opatření nefungují!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že jsme nadále proti prodlužování nouzového stavu. Lockdown není řešení a plošná omezující opatření nefungují. Vláda nese odpovědnost za nefunkční systém sčítání lidu. Cílem globalistů a Pirátů je konec evropských národů i našeho státu. Občané mají mít nezpochybnitelné právo bránit své životy a majetek. Prosazujeme princip „můj dům, můj hrad". Zoologické zahrady jsou kvůli vládním pandemickým restrikcím na pokraji bankrotu a chtějí utrácet zvířata. Lockdown není řešení. Selhání Evropské unie v očkování a boji proti covid-19 ukazuje, že EU nepomáhá, ale škodí.

1. Jsme nadále proti prodlužování nouzového stavu. Neschopná a nekompetentní vláda nemá důvěru veřejnosti a měla by skončit.

Sněmovna v pátek 26. března schválila díky poslancům ANO, ČSSD a KSČM další ze série žádostí vlády o prodloužení nouzového stavu. Zároveň tito poslanci odmítli zveřejnění smluv uzavřených vládou v průběhu nouzového stavu. Poslanci SPD hlasovali opět proti nouzovému stavu, protože jsme přesvědčeni, že lockdown není řešení a plošná omezující opatření nefungují. Přepočteno na 100.000 obyvatel máme v EU nejvíce nakažených, nejvíce mrtvých, největší denní přírůstky, nejdéle zavřené školy, nejdéle zavřené malé obchody, služby a provozovny a také astronomické schodky státních rozpočtů. Zdravotnická zařízení kolabují. To jsou výsledky chaotických vládních opatření. Vláda si zvykla na omezování svobody občanů a nákupy testů, vakcín a zdravotnického materiálu bez výběrových řízení. Taková neschopná a nekompetentní vláda nemá důvěru veřejnosti a měla by skončit. Nesouhlasíme s nesmyslnými uzávěrami mezi okresy. Občané mají právo navštívit své příbuzné v průběhu Velikonoc a jet se podívat na své zahrady a chalupy.

2. Vláda nese odpovědnost za nefunkční systém sčítání lidu.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM je plně odpovědna za nefunkční on-line systém sčítání lidu, který byl zahájen a spuštěn v sobotu 27. března a který po několika hodinách zkolaboval. Je to důsledek špatného řízení. Vláda a Český statistický úřad měli dostatek času na přípravu veřejné správy na tuto akci, a proto je na místě vyvození konkrétní personální odpovědnosti za nefunkční systém, který stál spoustu peněz.

3. Cílem globalistů a Pirátů je konec evropských národů i našeho státu. Nástrojem je i masová imigrace, kterou tito lidé podporují.

Odmítáme hloupou výzvu europoslance za Piráty Mikuláše Peksy, který prostřednictvím sociálních sítí vyzval občany, aby při sčítání lidu do kolonky národnost uváděli – EVROPSKÁ! To je zcela zcestný názor prosazovaný novodobými neomarxisty a globalisty. Je vidět, že cílem globalistů a Pirátů je konec evropských národů i našeho státu, čehož nástrojem je i masová imigrace. Předseda Pirátů Ivan Bartoš se zúčastnil demonstrace „Uprchlíci vítejte". Adéla Šípová, která je nyní senátorkou Pirátů, zase uvedla, že je pro kvóty na imigranty a že se na imigranty těší.  

4. Občané mají mít nezpochybnitelné právo bránit své životy a majetek. Prosazujeme princip „můj dům, můj hrad".

Se značným znepokojením sledujeme vyšetřování případu, kdy minulou středu v noci zastřelil ve svém domě na Plzeňsku majitel legálně drženou zbraní muže, který přišel loupit. Jak se ukázalo, zloděj byl recidivista už dříve odsouzený za brutální vraždu. Majiteli domu nyní hrozí trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti. Jsme přesvědčeni, že obrana sebe a svého majetku je v pořádku. Ve Sněmovně již dva roky leží návrh zákona z pera SPD s pracovním názvem „můj dům, můj hrad". Vládní koalice ANO, ČSSD s podporou KSČM nám ho však neumožňuje projednat a schválit.

5. Zoologické zahrady jsou kvůli vládním pandemickým restrikcím na pokraji bankrotu a chtějí utrácet zvířata. Lockdown není řešení.

Hnutí SPD pozorně sleduje tristní stav v zoologických zahradách České republiky, které z důvodu vládních pandemických restrikcí chtějí utrácet zvířata. Uzavírání areálů zoologických zahrad považujeme za nesmyslné. Zoologické zahrady jsou z velké části závislé na financování ze vstupného a dnes je většina z nich na pokraji bankrotu. Čtyřicetimilionová injekce, kterou dalo ministerstvo životního prostředí pro 29 zoologických zahrad, není systémová a je zcela nedostatečná. Vyzýváme vládu, aby zabránila situaci, aby se zahrady musely zbavovat cenných zvířat. Lockdown není řešení. Nebojujme s lidmi a zvířaty, ale bojujme s virem!

6. Selhání Unie v očkování a boji proti covid-19 ukazuje, že EU nepomáhá, ale škodí.

Summit EU pořádaný minulý týden za účasti premiérů skončil závěrem, že ke změně distribuce vakcín mezi členskými státy EU nedojde, „protože to Berlín nechtěl". To hovoří jasně! Co nechce Berlín, tak to není. Babišova vláda nezajistila včas dostatek vakcín pro ty, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, a pouze se chlubí, kolik vakcín má na kdy objednáno. Přitom ale lékaři nemají čím očkovat. Po třech měsících očkování nejstarších věkových skupin je u nás naočkováno pouhých 62% z nich. Přitom EU uvolnila miliardové částky na výzkum a výrobu vakcín, ale pro 446 miliónů jejich občanů jich bylo zatím dodáno pouhých 88 milionů. Hnutí SPD prosazuje dobrovolné očkování a odmítáme diskriminaci těch, kteří se nechtějí nechat očkovat. EU nám neprospívá, ale škodí, a proto požadujeme vypsání referenda o vystoupení z EU, abychom si o svých věcech, jako je například nákup vakcín, mohli rozhodovat sami tak jako Velká Británie anebo Izrael.

30.3.2021

SPD, stejně jako většina našich občanů, odmítá zavedení eura!

Hnutí SPD, stejně jako téměř tři naši občané ze čtyř, odmítá zavedení eura v České republice. Chraňme si naší měnu, českou korunu, která je měnovou jednotkou České republiky se zkratkou Kč a mezinárodně používanou zkratkou CZK.

Ve svém politickém programu jasně deklarujeme, že požadujeme referendum o každém předání státní suverenity na orgány Evropské unie, a referendum o vystoupení ČR z EU. Naopak prosazujeme Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce na bázi spolupracujících svobodných a suverénních národních států. V této souvislosti vyjadřujeme zásadně odmítavé stanovisko k přijetí eura. Vlastní měna je jedním z pilířů ekonomické suverenity země a umožňuje České republice určitou reakci v oblasti makroekonomických změn ve světové ekonomice. K přijetí eura, zvláště v této těžké ekonomické situaci, kdy současná vláda navyšuje schodek státního rozpočtu (už bylo odsouhlaseno původní zvýšení schodku letošního státního rozpočtu z 320 na 500 miliard korun a je předpoklad, že vláda do konce roku ještě požádá o jeho další navýšení), není žádný ekonomický důvod – kromě tlaku zahraničních korporací, které v České republice mají své montovny.

Pro případ, že by vláda přišla s návrhem na přijetí eura, chtěli bychom uskutečnění referenda, ve kterém by se občané vyjádřili pro jeho přijetí nebo pro zachování české koruny. Dle provedených průzkumů je většina Čechů proti euru. Zmíním výzkum, který uskutečnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR v rámci projektu Naše společnost. Šetření proběhlo formou osobního rozhovoru v období od 18.7. – 29.7.2020, kdy bylo osloveno 972 respondentů starších 15 let. Výzkum potvrdil, že v české společnosti stále v drtivé míře přetrvává odmítavý postoj k přijetí eura. Téměř tři čtvrtiny českých občanů s přijetím eura za měnu ČR nesouhlasí, což je průběžně potvrzováno s malými výkyvy od roku 2011.

Hnutí SPD si stojí za tvrzením, že ztrátou vlastní měny by se ČR zbavila obrovské části suverenity a významného ekonomického nástroje jak v podobě kurzu měny, tak při určování úrokových sazeb. Český stát by přestal kontrolovat, kolik oběživa se pohybuje v naší ekonomice a Evropská centrální banka by tak mohla převzít kontrolu nad našimi státními financemi, což by zajisté vedlo k další ztrátě naší suverenity. Hnutí SPD přijetí eura zásadně odmítá.

29.3.2021

Včera jsme si připomněli Den učitelů, ke kterým chováme úctu!

V České republice slavíme Den učitelů 28. března, jako úctu a vzpomínku na Jana Amose Komenského, který se v tento den roku 1592 narodil. Den učitelů byl vyhlášen československou vládou v roce 1955 jako morální ocenění práce pedagogů.

Hnutí SPD si včera připomnělo Den učitelů, v rámci kterého bychom se měli zamyslet nad prací všech pedagogických pracovníků škol, kteří se podílejí na vzdělávání žáků a studentů ve všech typech a stupních vzdělávacích institucí. Považujeme zajištění kvalitního a dostupného vzdělávání v naší zemi za klíčový úkol pro budoucnost České republiky. České školství je systematicky rozvráceno nepromyšlenými reformami a ideologickými zásahy prostřednictvím politických neziskových organizací, kdy došlo k významnému ztížení práce každého pedagogického pracovníka, a školy jsou stále zahlceny zbytečnou administrativou a byrokracií. Snad žádný resort nebyl týrán planými politickými sliby tak, jako oblast školství. Proto je nutné zastavit snižování kvality vzdělání v České republice, neustále zlepšovat podmínky pro práci učitelů a škol a především ukončit neomarxistickou ideologizaci českého školství. Musíme ukončit nesystémové školství a přistoupit k centralizovanému školnímu vzdělávacímu plánu s jasně stanoveným obsahem učiva. Do učebních osnov základních škol musíme zavést předměty, které povedou k výchově a vzdělávání každého žáka, s cílem získání důležitých znalostí pro jeho další život, jako je osvojení si společenských pravidel, respekt a úcta k rodině, republice a poctivé práci všech profesí. Též musíme posílit studium v učňovských oborech a jejich propojení s profesní praxí.   

Máme jasný program v oblasti školství a jsme připraveni se v rámci svého programu podílet na krocích, které by pozdvihly úroveň českého školství a zlepšily podmínky pro práci pracovníků ve školství, včetně podmínek platových. V rámci plnění programu se nebráníme spolupráci s ostatními politickými subjekty zastoupenými v Poslanecké sněmovně a zároveň podpoříme všechny návrhy, které povedou ke zvýšené kvalitě našeho školství. Příkladem je to, že všichni naši poslanci podpořili ve Sněmovně v lednu tohoto roku vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pedagogických pracovnících. V rámci schválené novely učitelského zákona by se platy učitelů měly zvyšovat minimálně na 130 procent průměrné mzdy do roku 2023. Tím by se naplnilo i to, že na konci roku 2021 bude průměrný plat učitele přes 45.000 korun. Novela zákona vychází také vstříc praktickým potřebám ředitelů škol. Zajišťuje jejich větší pravomoci v uznávání předpokladu odborné kvalifikace učitelů, a tím zlepší podmínky pro zapojení odborníků z praxe ve středním odborném vzdělávání.

Hnutí SPD podalo ve Sněmovně v květnu loňského roku novelu školského zákona, která by měla zrušit inkluzi ve školství. Konkrétně námi navrhovaná změna zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), čeká na projednání v prvním čtení. Cílem návrhu zákona je zajištění práva na vzdělání tak, aby byl maximálně využit potenciál všech žáků. Odstraňuje se omezení práv v tomto směru u žáků v hlavním vzdělávacím proudu a také u žáků, kteří potřebují například trvalé vzdělávání se speciálním pedagogem, případně s podporou a v podmínkách, kterou není běžná základní škola schopna zajistit. Návrh zákona tedy nepodporuje potlačování speciálního školství nadměrnou inkluzí v běžných základních školách. Přínosem návrhu zákona je také to, že navrhovaná úprava umožní systémově lepší využití kvalifikace učitelů, zefektivní jejich práci a zvýší kvalitu vzdělávání ve škole. Zároveň by tím mělo dojít k výrazné úspoře financí (okolo šesti miliard Kč), které dosud bylo nutné používat na často neefektivní podpůrná opatření. Tyto prostředky bude možné využít ve školství přínosnějším způsobem.

Hnutí SPD si váží našich učitelů, a proto prosazuje a podporuje takové zákony, které by měly vést ke zkvalitnění vzdělávání žáků a studentů a k vyšší prestiži profese učitele.

26.3.2021

Turecký prezident Erdogan přizpůsobuje nové školní osnovy islámské ideologii!

Turecký prezident nepolevuje ve své snaze porazit sekularismus (státní moc, státní instituce a stát sám mají být nezávislé na náboženství a náboženském uvažování), na jehož principu turecký stát postavil jeho zakladatel Mustafa Kemal Atatürk.

Islamizaci země totiž lze pozorovat už od roku 2003, kdy se Erdogan stal poprvé premiérem. V minulosti například navrhoval, aby se přestalo používat současné latinské písmo a do škol se vrátil zpět osmanský jazyk. Nyní podporuje zavádění nových školních osnov, od kterých si slibuje, že povzbudí nacionalistické a náboženské myšlení s důrazem na „tureckost“ a sunnitský islám.  

Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na nevyzpytatelnost Turecka, ve kterém si čím dál více upevňuje moc současný prezident Recep Tayyip Erdogan a mění Turecko v náboženskou diktaturu. Pomohl mu k tomu i turecký parlament, který schválil změnu ústavy a v zemi zavádí prezidentský systém. Erdoganovi tak dávají změny šanci zůstat v úřadu do roku 2029 a agentura DPA navíc tvrdí, že jeden z článků ústavy by Erdoganovi umožnil zůstat u moci teoreticky až do roku 2034. Svou pozici upevňuje Erdogan v mnoha oblastech, jednou z nich je i školství a výchova dětí. V rámci nových školních osnov se ze vzdělávání postupně vytlačuje sekularismus a nahrazuje jej islámská ideologie. Žáci se například učí, že člověka nestvořila evoluce, ale Bůh. V rámci Erdoganovy kulturní revoluce např. ministerstvo školství oznámilo, že z učebnic vyškrtne jméno britského vědce Charlese Darwina a jeho evoluční teorii.

Britská nevládní organizace The Henry Jackson Society a izraelská nevládní organizace IMPACT-se v březnu zveřejnily zprávu, která analyzovala 28 tureckých učebnic, a došly k závěru, že za poslední čtyři roky učebnice doznaly výrazných změn, které odrážejí snahu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana islamizovat společnost a oživit koncept „osmanského ideálu“. Podle šéfa Institutu pro monitorování míru a kulturní tolerance (IMPACT-se) Marcuse Sheffa studie, kterou zveřejnil izraelský zpravodajský server The Times of Israel, ukázala i na bizarní paradox – turecké učebnice uznávají hebrejštinu i židovský národ a nepopírají holokaust, ale židy označují za „nevěřící“ a v izraelsko-palestinském konfliktu považují Izrael za agresora. Turecký opoziční server Ahval okomentoval studii s tím, že z tureckých učebnic zmizel sekulární model, který učil evoluční teorii, kulturní otevřenost a toleranci k menšinám, včetně Kurdů, kteří přitom tvoří 15 až 20 procent turecké populace a naopak se do učebnic dostal místo toho etno-náboženský model panturkismu (sjednocení všech turkických národů do jednoho politického celku) a ideál osmanské velikosti.

Předchozí analýzu tureckých učebnic zveřejnil institut IMPACT-se v roce 2016, několik měsíců před pokusem části turecké armády o puč. Marcus Sheff připomněl čistky ve státní správě, během nichž Erdoganova vláda vyhodila z práce i 21.000 učitelů. Za mřížemi skončily desítky tisíc lidí: vojáci, policisté, soudci či prokurátoři. Zavřeny byly desítky novin a zpravodajských televizních a rozhlasových kanálů. Ze škol a knihoven zmizelo po pokusu o puč také přes 300.000 knih, které byly podle vlády spojeny s hnutím duchovního Fethullaha Gülena, kterého Erdogan dlouhodobě viní ze snahy svrhnout jeho vládu.

Hnutí SPD varuje před politikou tureckého prezidenta Erdogana, který si uzurpuje veškerou moc ve státě a mění Turecko v náboženskou diktaturu. Naše hnutí se hlásí ke křesťanství, které je součástí naší národní kultury a tradic a odmítá islámskou ideologii.

25.3.2021

Kontrolní závěr NKÚ – Vládní nepřipravenost, chaos a předražené nákupy!                

Nejvyšší kontrolní úřad toto pondělí zveřejnil výsledky kontrolního nálezu, jehož cílem bylo zjistit, zda státní peněžní prostředky v souvislosti s nákazou covid-19 v ČR byly vynaloženy efektivně a hospodárně, což závěry kontroly jednoznačně odmítají. 

Hnutí SPD již na jaře minulého roku několikrát vyzvalo NKÚ k prověření vládních nákupů zdravotnického materiálu v souvislosti s bojem proti koronaviru. NKÚ ve věci nákupů ochranných pomůcek už v době počátků nouzového stavu obdržel také mnoho dotazů a informací od občanů, ze kterých vyplývaly výrazné rozdíly v cenách, za které jednotlivá ministerstva nakupovala ochranné pomůcky. To vše vedlo šéfa NKÚ Miloslava Kalu k tomu, aby přepracoval změnu plánu kontrolních činností, kterou v květnu loňského roku schválilo Kolegiu NKÚ. Prezident Kala to odůvodnil tím, že chce kontrolu zaměřit na ceny, za které stát prostřednictvím jednotlivých ministerstev nakupoval ochranné pomůcky, porovnat tyto ceny v mezinárodním kontextu a též se zaměřit na krizové plány v souvislosti s pandemickou situací a vyhlášením stavu nouze a prověřit, jak byly uplatňovány výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento návrh změn plánovaných kontrol prezident NKÚ Kala obhajoval tvrzením, že ani krizová situace neopravňuje nikoho, aby se choval neúčelně, neefektivně a nehospodárně. Výsledky z této kontrolní akce jeho obavy zcela potvrdily.

NKÚ prověřil nákupy pomůcek a materiálu ministerstev zdravotnictví a vnitra v období od 1. ledna do 31. srpna 2020 v celkovém úhrnu ve výši 8,5 miliardy korun. Výsledky kontroly okomentoval prezident NKÚ Kala slovy: „Ukázalo se, že stát podcenil přípravy na krizi a na problémy při jejich zvládání. Nebudu známkovat postup ministerstev jako ve škole, ale budu hodnotit slovně. Dám příklad. Tak třeba když víme, že respirátory FFP3 šly nakupovat od 60 korun do 424 korun za kus, ale ministerstva nakupovala o řád nižší, tedy FFP2, i za 777 korun za kus, tak z toho plyne, že stát rozhodně nepostupoval v souladu s finančními pravidly. Cena je ale jen jedna z věcí, na kterou kontrola poukázala.“

Podle NKÚ měla ministerstva zdravotnictví a vnitra vlastní nákupní týmy, které nespolupracovaly. Kontroloři NKÚ kritizovali i to, že od roku 2011 až do začátku epidemie ministerstvo zdravotnictví neaktualizovalo Pandemický plán ČR a že za stejnou dobu se také neměnily státní pohotovostní zásoby pomůcek a materiálu. V téměř stostránkové kontrolní zprávě se uvádí, že nejprve stát zaspal a následně selhal na mnoha úrovních. V nákupech byl chaos a byly netransparentní. Několik z nich už vyšetřují orgány činné v trestním řízení. V podezření je například i chování ministra vnitra Jana Hamáčka týkající se daru ochranných pomůcek, které věnoval podnikatelský subjekt českému státu. Na přímý pokyn ministra vnitra Hamáčka byl ale tento dar předán soukromé společnosti, která ochranné pomůcky distribuovala. Podle zprávy NKÚ není jasné, kolik a komu to bylo.

Hnutí SPD bere kontrolní zprávu ve věci nákupů ochranných pomůcek v době nouzového stavu za alarmující. Nejvyšší kontrolní úřad je instituce, která na základě zákona hlídá hospodaření státu, efektivnost a účelnost použití veřejných peněz a je jediným nezávislým auditním orgánem státu. Například na rozdíl od interních kontrol z ministerstev zaručuje objektivní a politicky nestranné informace o hospodaření s veřejnými prostředky. Stát by se měl vždy chovat jako řádný hospodář, neboť nakládá s penězi nás všech, situaci v nouzovém stavu nevyjímaje. Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že došlo k nezákonnému jednání, za které nesou odpovědnost ministři zdravotnictví a vnitra, kteří v této době tato ministerstva vedli.

24.3.2021

Odmítáme CovidPass Evropské unie, který diskriminuje neočkované občany!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD stojí na straně slušných občanů, kteří chtějí pracovat. Sněmovna by měla konečně projednat zákon SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými a zákony, které mají pomoci sociálně potřebným. Poslanci hnutí SPD, stejně tak jako doposud, budou hlasovat proti prodloužení nouzového stavu, protože se plně potvrzuje, že plošná opatření nejsou cesta a lockdown není řešení. Za nepřiměřené zákroky policie nese odpovědnost ministr vnitra Jan Hamáček. Musí skončit politika represí vyvolaná vládou Andreje Babiše a ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Odmítáme CovidPass Evropské unie, který diskriminuje neočkované občany.  

1. Hnutí SPD stojí na straně slušných občanů, kteří chtějí pracovat. Sněmovna by měla konečně projednat zákon SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými a zákony, které mají pomoci sociálně potřebným.

V úterý 23. března bude na programu jednání Sněmovny mimořádná schůze, která bude projednávat řadu zásadních zákonů z oblasti sociální politiky. Na prvním místě jde o návrh hnutí SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými, který je již ve druhém čtení. Ale jedná se i o další důležité zákony, u kterých je SPD předkladatelem, a budeme uplatňovat své návrhy na pomoc slušným a pracujícím občanům. Mimo jiné jde o zvýšení přídavku na dítě o 200 korun měsíčně těm rodičům, kteří pracují, podnikají, nebo se rekvalifikuji v rámci hledání nového zaměstnání, o významné zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany, kteří potřebují k důstojnému životu pomoc jiných osob, o zajištění dostatečných kapacit v jeslích pro naše nejmladší děti na celém území státu, včetně nejmenších obcí, z veřejných peněz, bez toho, aby rodiče na tuto službu museli doplácet ze svého, a také o zvýšení odměn pěstounů, kteří se starají o ohrožené a opuštěné děti, což je nesmírně záslužná práce, které si vážíme. Hnutí SPD stojí na straně slušných občanů, kteří chtějí pracovat, a citlivě vnímá jejich nejrůznější sociální ohrožení, na která nabízí konkrétní řešení. 

2. Poslanci hnutí SPD, stejně tak jako doposud, budou hlasovat proti prodloužení nouzového stavu, protože se plně potvrzuje, že plošná opatření nejsou cesta a lockdown není řešení.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM bude tento týden žádat Sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu. Takže pouze další prodloužení lockdownu. Poslanci hnutí SPD, stejně tak jako doposud, budou hlasovat proti prodloužení nouzového stavu, protože se plně potvrzuje, že plošná opatření nejsou cesta a lockdown není řešení. Je evidentní, že přes veškerá plošná vládní opatření je Česká republika statisticky jednou z nejhorších zemí na světě. Je pro nás nepřijatelné, aby občané nemohli cestovat mezi okresy za svými příbuznými, navíc v době blížících se velikonočních svátků. Je třeba chránit pouze rizikové skupiny, kterým by stát měl zajistit volně dostupné léky, vitamíny, dezinfekce, roušky a respirátory. Je třeba otevřít maloobchody a služby a žáci se musí vrátit do škol. Je potřeba umožnit občanům žít a nikoliv je nechat živořit. Česká republika má stále největší nárůst covidu v Evropě za 14 dnů, zatímco například Německo jich má desetkrát méně. Čím dál více se potvrzují naše slova, že lockdown není řešení. Zatímco pacientům v přetížených nemocnicích chybí kyslík, protože je nedostatek kyslíkových láhví, tak ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vypisuje výběrová řízení na nákup vodních děl pro policisty. Tato vláda nemá strategii, ztratila důvěru veřejnosti a nese za stávající situaci plnou odpovědnost. Je potřeba urychleně umožnit vznik vlády odborníků.

3. Za nepřiměřené zákroky policie nese odpovědnost ministr vnitra Jan Hamáček. Musí skončit politika represí vyvolaná vládou Andreje Babiše a ministrem vnitra Janem Hamáčkem.

Poslední dobou se množí nepřiměřené zákroky policie proti našim občanům. SPD si váží práce policistů, kteří pouze plní úkoly. Za konečný výsledek nepřiměřených zákroků nese plnou odpovědnost ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Vše trvá příliš dlouho a vláda nepřišla ani po roce s návrhy, jak situaci řešit mimo nouzový stav. To vyvíjí nesmírné nároky na psychiku právem nespokojené veřejnosti a také policistů, jak postupovat v rámci dodržování chaotických a drakonických vládních opatření. Roušky se třeba musí zcela nelogicky nosit na veřejnosti, přestože je osoba sama. To přeci postrádá logiku a tady je důsledek. Musí skončit politika represí vyvolaná vládou Andreje Babiše a ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Nesouhlasíme s tím, aby policie na základě vládních nařízení proti viditelně neozbrojeným občanům používala hmaty a chvaty a povalovala je na zem kvůli nenošení roušek. Nepřiměřené zákroky a postupy proti našim občanům, jako například v Berouně, Ostravě anebo v Uherském Hradišti, je potřeba prověřit a vyvodit z nich konkrétní politickou odpovědnost. Ministra vnitra Hamáčka vyzýváme k demisi.

4. Odmítáme CovidPass Evropské unie, který diskriminuje a segreguje neočkované občany. 

17. března představila EU zavedení tzv. CovidPassu, který má za úkol udělat z neočkovaných občany druhé kategorie. Pro SPD je nepřijatelné, aby obsah tohoto CovidPassu určovala EU a podmiňovala jeho platnost mj. druhem použitých vakcín. Obsahem CovidPassu mají být velmi citlivé informace o jeho držiteli a zároveň bude umožňovat u držitelů smartphonů jejich sledování pohybu ve stylu „Velkého bratra". CovidPass zároveň neřeší skutečnost, že jeho držitel může být přenašečem koronaviru, a to bez ohledu, jestli byl anebo nebyl testován anebo očkován. CovidPass také nesmí být pro neočkované diskriminační a segregační, a proto SPD jeho zavedení v této podobě odmítá. Očkování musí být dobrovolné a neočkovaným občanům nesmí být omezovány jejich občanské svobody.

23.3.2021

Marine Le Penová by mohla být od dubna 2022 prezidentkou Francie!

Ve Francii se konají na jaře příštího roku prezidentské volby. Podle průzkumů, zveřejněných na serveru The Times, se k jejich vítězství přibližuje Marine Le Penová, což potvrzuje nárůst jejích preferencí.

Hnutí SPD velmi vítá, že v rámci francouzských prezidentských voleb v roce 2022 získává stále větší podporu Marine Le Penová. Jejím programem je, stejně jako SPD, spolupráce svobodných a suverénních evropských států, zásadní postoj proti imigraci a radikálnímu islámu a podpora slušných a pracujících občanů. Hnutí SPD je jedinou vlasteneckou stranou v České republice, která prosazuje politický program také na evropské úrovni spolu s nejsilnějšími evropskými vlasteneckými stranami, se kterými jsme ve společné frakci Identita a demokracie v Evropském parlamentu. Vznik politické skupiny Identita a demokracie (ID) dne 12. června roku 2019 oznámila právě předsedkyně francouzské strany Národní shromáždění Marine Le Penová. Skupina sdružuje celkem deset stran podobného zaměření. Kromě naší SPD a Národního shromáždění Marine Le Penové jí tvoří italská Liga Mattea Salviniho, holandská Strana pro svobodu Geerta Wilderse, Svobodná strana Rakouska, Alternativa pro Německo, Dánská lidová strana, Strana Finů, za Belgii Vlámský zájem, a Konzervativní lidová strana Estonska. Předsedou politické skupiny Identita a demokracie, kterou tvoří 76 europoslanců, byl zvolen Marco Zanni z italské strany Liga. Hnutí SPD ve frakci ID zastupují europoslanci Ivan David a Hynek Blaško.

Volby prezidenta Francie se budou konat v dubnu 2022 a vzejde z nich nový prezident Francie na funkční období 2022–2027. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, bude se o dva týdny později konat kolo druhé, do kterého postoupí první dva kandidáti z prvního kola. Zatím se spekuluje o celé řadě kandidátů na francouzského prezidenta, z nichž někteří už svou kandidaturu potvrdili.

Podle výsledků internetového průzkumu zveřejněného letos v březnu společností Harris Interactive vše nasvědčuje tomu, že by se ve druhém kole prezidentských voleb rozhodovalo mezi Macronem (52 procent) a Le Penovou (48 procent). Jde tak o nejmenší procentuální rozdíl, který kdy byl mezi těmito kandidáty zaznamenán. Březnové výsledky internetového průzkumu potvrdily, že stále více Francouzů by si přálo Le Penovou v Elysejském paláci v roli francouzské prezidentky. Podle expertů by se měla opakovat situace z roku 2017, kdy do druhého kola prezidentských voleb postoupil Macron a Le Penová, kdy Macron nakonec získal 66% a Le Penová 34%. Nyní je ale situace jiná, a kandidátka Národního shromáždění už nyní posílila o čtrnáct procentních bodů a její popularita v zemi mezi Francouzi stále stoupá.

Hnutí SPD by si velmi přálo, aby naše kolegyně z evropské vlastenecké frakce ID Marine Le Penová uspěla v prezidentských volbách v roce 2022. Mezi Francouzi její podpora stále roste, a pevně doufáme, že vše bude završeno tím, že Marine Le Penová bude v letech 2022 až 2027 prezidentkou Francie.

22.3.2021

V neděli jsme si připomněli Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace!

Dne 21. března si každoročně celý svět připomíná Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace, který byl vyhlášen v roce 1966 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN na výročí masakru, který se odehrál 21. března 1960 v černošské čtvrti Sharpeville nedaleko jihoafrického Kapského Města.

Včera jsme si připomněli Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace, jehož podnětem byly události odehrávající se v Jihoafrické republice. Před policejní stanicí se tehdy shromáždilo 5 až 7 tisíc lidí za účelem protestu proti nerovnoprávnosti černošského obyvatelstva a apartheidu (rozdělení na bílé a barevné obyvatelstvo s odlišnými právy uplatňovanými v dopravních prostředcích, školách, nemocnicích apod.). Policie proti demonstrantům, kteří poklidnou formou protestovali proti bělošské nadvládě, tvrdě zasáhla a výsledkem bylo 69 mrtvých a více než 180 zraněných. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace by měl všem připomenout, že všichni lidé jsou si rovni, a proto mají mít stejná práva i povinnosti. 

Naše hnutí SPD zcela zásadně odmítá rasovou diskriminaci, neboť nepatří do vyspělé civilizace. Odmítáme rasismus proti černochům, ale i rasismus černochů proti bělochům, který se nyní nazývá politickou korektností. Jako příklad uvedu propagaci hnutí Black Lives Matter, za kterým stojí rabování, žhářství, pronásledování a ponižování bělochů jen proto, že jsou běloši. 

Dále zmíním myšlenky islámské ideologie. Vyznavači těchto myšlenek jsou přesvědčeni o své nadřazenosti vůči křesťanům, židům a nevěřícím. Probíhající řízená islamizace Evropy je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. V hnutí SPD nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře, nebo náboženství. Naše společnost má národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme chránit. Jsou základem demokracie, svobody a lidských práv.

Stejná práva musí být zabezpečena všem, což se vztahuje i na povinnosti. Odmítáme ale i pozitivní diskriminaci, neboť pozitivní diskriminace je pořád diskriminací – ke všem máme přistupovat stejně. Zde jako příklad uvedu lidi, kteří se štítí práce, a proto nechtějí pracovat a již jiný důvod nemají (např. nepříznivý zdravotní stav). Na druhou stranu ale zneužívají sociální systém a neoprávněně čerpají sociální dávky, a to na úkor potřebných. Tato forma pozitivní diskriminace musí skončit. V Poslanecké sněmovně jsme v této souvislosti podali již v listopadu roku 2019 návrh novely zákona, kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi. Projednávání návrhu zákona ve druhém čtení bylo dne 10. února 2021 v rámci 79. schůze přerušeno. Tuto naši novelu zákona odůvodňujeme tím, že současné legislativní nastavení v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi (dávky sociální pomoci) umožňuje v mnoha ohledech netransparentní a účelové chování a jednání příjemců dávek hmotné nouze a žadatelů o ně. Tyto dávky jsou v mnoha případech zneužívány, a to jednak v důsledku podvodného jednání žadatelů o ně, a též i z důvodů mnoha mezer a nejasností v předmětném zákoně. Vlastní zneužívání dávek hmotné nouze má mnoho podob, nejvíce se týká tzv. doplatku na bydlení, nepřiznávání a zatajování finančních příjmů, nelegální práci načerno, fiktivní změny bydliště, fiktivní pronájmy mezi nejbližšími příbuznými, vyhýbání se práci, rezignace na aktivní hledání zaměstnání, zneužívání režimu pracovní neschopnosti. Tomu všemu chceme zamezit.

Hnutí SPD bude stále prosazovat, aby všichni naši občané měli zajištěna stejná práva, a na druhou stranu by všichni měli dodržovat zákonné povinnosti. Děláme politiku pro slušné pracující občany, naše seniory, rodiny, a též nezapomínáme na osoby, které si zasluhují zvýšenou péči, neboť už se nemohou o sebe sami postarat.

19.3.2021

Na dnešek připadá Mezinárodní den invalidů – jejich osud nám není lhostejný!  

Mezinárodní den invalidů, který celosvětově připadá na 19. března, vyhlásila Mezinárodní federace práce neschopných a civilních invalidů. Má nám připomenout, s jakými překážkami se invalidé každý den musí vyrovnat a překonávat je, ať už se jedná o lidi na vozíčku nebo s jiným mentálním či fyzickým postižením.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zlepšení podmínek pro zdravotně postižené občany, aby se co nejlépe v rámci svých zdravotních možností začlenili do naší společnosti. Prosazujeme, že stát musí zabezpečit důstojné podmínky pro osoby, které se o sebe již zcela postarat nemohou a též ocenit i ty, kteří jsou ochotni těmto zdravotně hendikepovaným osobám pomoci.

Invalidita je složitá životní situace. Z pohledu zákona je definována jako pokles pracovní schopnosti, který nastal kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, a to alespoň o 35%. Podle míry poklesu pracovní schopnosti je rozlišována invalidita prvního, druhého a třetího stupně. U I. stupně invalidity jde o pokles pracovní schopnosti minimálně o 35 procent, u II. stupně nejméně o 50 procent a u III. stupně invalidity minimálně o 70 procent. Duševní nemoci jsou druhou nejčastější příčinnou invalidity. V České republice bylo ke konci minulého roku dle statistik České správy sociálního zabezpečení vedeno celkem 417.639 osob pobírajících invalidní důchod. Z tohoto počtu spadá do I. stupně 173.034 osob, které mají nárok na invalidní důchod v průměrné výši 7.366 Kč, do II. stupně je zařazeno 76.626 osob s invalidním důchodem v průměrné výši 8.532 Kč. Ve III. nejtěžším stupni je evidováno 167.979 osob s přiznaným invalidním důchodem v průměrné výši 12.726 Kč.

Hnutí SPD není další osud těchto nejzranitelnějších osob v naší společnosti lhostejný, o čemž svědčí to, že naši poslanci předložili nebo podpořili v Poslanecké sněmovně celou řadu novel zákonů, které zajišťují pro tyto osoby důstojnější podmínky pro jejich žití, a též nezapomíná na osoby, které se o zdravotně postižené starají.  

Ve Sněmovně jsme minulý týden podpořili schválení změny zákona o poskytování dávek. Tato novela byla připravena na podnět Národní rady osob se zdravotním postižením na jaře loňského roku a v podstatě reagovala na problémy zdravotně postižených v době covidové pandemie. Zjednodušuje postup pravidelné výměny průkazu osob se zdravotním postižením s cílem zamezení nutnosti chodit v této době na úřad a též rozšiřuje okruh osob s nárokem na příspěvek na zvláštní pomůcku o osoby s poruchou autistického spektra a o osoby s demencí. Umožní tak rozšířit přístup osob, včetně těch nízkopříjmových, k příspěvku na zvláštní pomůcku, jako například na pořízení invalidního vozíku, automobilu nebo na úpravu bytu z důvodu zabudování plošiny atd.

Na projednávání v Poslanecké sněmovně čeká návrh novely zákona o sociálních službách, který hnutí SPD předložilo v dubnu 2020. V této novele zákona navrhujeme zvýšit příspěvek na péči, která se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb osob a náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

Na půdě Sněmovny naši poslanci spolupracují na tvorbě návrhů zákonů i s poslanci s ostatních poslaneckých klubů. Příkladem je poslankyně Lucie Šafránková, která je v Poslanecké sněmovně místopředsedkyní výboru pro sociální politiku a společně se svými kolegy z výboru se podílela na zpracování dalších novel k zákonu o sociálních službách. Jedná se o návrh, který předkládá právní úpravy optimalizace, stabilizace, zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb, snížení administrativní zátěže, což by mělo přispět k výraznému zefektivnění, srozumitelnosti a transparentnosti v systému sociálních služeb. Dále se jedná o sněmovní tisk, který navrhuje opatření v oblasti příspěvku na péči, obsahující sjednocení částek příspěvku na péči osob ve stupni závislosti III. a IV. a to jak u osob starších 18 let, tak i u kategorie osob do 18 let věku. Též navrhuje zrušení diferenciace částek příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti III. a IV. Na výši příspěvku by již nemělo mít vliv, zda osoba využívá nebo nevyužívá pobytové sociální služby.

Hnutí SPD ve Sněmovně navrhuje a podporuje návrhy zákonů sloužící ku prospěchu všech našich občanů. Prioritu si zaslouží děti, senioři a osoby se zdravotním postižením.

18.3.2021

V zemských volbách v Německu propadla CDU kancléřky Merkelové!

Výsledky nedělních zemských voleb, které proběhly v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci, německá média okomentovala slovy, že byly černým dnem pro Křesťanskodemokratickou unii (CDU) dosluhující kancléřky Angely Merkelové.

Hnutí SPD hodnotí výsledky proběhlých zemských voleb v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci jako očekávané vyústění toho, že Němci nejsou spokojeni se současnou politikou určovanou německou kancléřkou Angelou Merkelovou, která vrcholně prezentuje Křesťanskodemokratickou unii (CDU), kde zastávala do 7. prosince loňského roku funkci předsedkyně. Německo společně s Francií určují strategii Evropské unie na další léta a v minulosti právě tyto dvě země umožnily nelegální vstup milionům imigrantů do unijních zemí. Celá řada občanů z daných regionů, kde proběhly minulou neděli zemské volby, také vyjádřila svůj nesouhlas s postupem současné spolkové vlády v rámci řešení koronavirové krize.

CDU německé kancléřky Angely Merkelové v nedělních zemských volbách v Bádensku-Württembersku a v Porýní-Falci skončila v obou případech druhá, ale zřejmě bez šance dostat se do regionálních vlád. Tyto výsledky navíc naznačují možný vývoj po zářijových německých parlamentních volbách, po kterých by CDU mohla skončit v opozici. Do zemského sněmu v Bádensku-Württembersku i v Porýní-Falci se dostala protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), která nejvíce kritizovala umožněnou korespondenční volbu. 

V Porýní-Falci vyhráli sociální demokraté s 35,7 procenta hlasů, což je o půl procentního bodu horší výsledek než při volbách před pěti lety. Druhá CDU v Porýní-Falci dostala 27,7 procenta hlasů, což je oproti roku 2016 propad o 4,1 procentního bodu. Tak špatný výsledek zde konzervativci dosud nikdy nezaznamenali. Alternativa pro Německo (AfD) skončila na čtvrtém místě s 8,3 procenta. V Bádensku-Württembersku podle průběžných výsledků skončila CDU s 24 procenty hlasů druhá za Zelenými s odstupem zhruba devíti procentních bodů. Pro konzervativce je tento výsledek nejhorší v poválečných dějinách této spolkové země. Po CDU následují sociální demokraté s 11 procenty hlasů, liberálové (FDP) s 10,5 procentem hlasů a Alternativa pro Německo (AfD) s 9,7 procentem hlasů.

Hnutí SPD v souvislosti s proběhlými zemskými volbami upozorňuje, že korespondenční hlasování, a to po zkušenostech z proběhlých prezidentských voleb v Rakousku a USA, může u voličů zpochybnit regulérnost takového hlasování a jeho výsledky.

17.3.2021

Musíme se postavit proti diktátu Bruselu a odejít z EU!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že drastické plošné zákazy nefungují, vláda selhala a měla by skončit. Česká republika je statisticky nejhorší v Evropě i na světě. Je potřeba stabilizovat situaci v republice tím, že bude jmenována vláda odborníků, která přivede zemi k říjnovým volbám. Pánové Blatný, Hamáček i Petříček by měli skončit jako ministři. Podpořili jsme ve Sněmovně větší podporu zdravotně postiženým lidem i jejich rodinám. Evropská unie zavádí nové daně, které nám všechno zdraží. Musíme se postavit proti diktátu Bruselu a odejít z EU. Připomínáme si smutné 82. výročí německé okupace Čech, Moravy a Slezska.

1. Drastické plošné zákazy nefungují. Vláda selhala a měla by skončit. Česká republika je statisticky nejhorší v Evropě i na světě.

Po více než 14 dnech dramatických omezení se ukazuje, že zásadní obrat v boji s covidem stále nepřichází. Odpovědní politici již dopředu hovoří o dalších uzávěrách v průběhu Velikonoc. V SPD stále opakujeme, že plošné zákazy nejsou správná cesta. Lidé jsou nesmyslně nuceni nosit roušku na ulici anebo v městském parku, i když jste zcela sám. Vláda nemá strategii, nefunguje trasování, a navíc její ministři neustále již rok dokola opakují, že to musíme ještě chvíli vydržet. Přitom podnikatelé a živnostníci živoří nebo již zkrachovali, lidé přicházejí o práci a kompenzace ze strany státu nepřicházejí, děti nebyly rok ve škole a nemocnice kolabují. Realita je taková, že vláda kromě plošných omezení a nekonečného prodlužování nouzového stavu nemá řešení. Taková vláda nemá důvěru veřejnosti a měla by skončit! Česká republika je statisticky nejhorší v Evropě i na světě. Je potřeba stabilizovat situaci v republice tím, že bude jmenována vláda odborníků, která přivede zemi k říjnovým volbám.

2. Blatný, Hamáček i Petříček by měli skončit jako ministři.

Prezident republiky Miloš Zeman minulý týden oznámil, že bude chtít po premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby z funkce odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irenu Storovou a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Řekl to v rozhovoru serveru Parlamentní listy. Vadí mu jejich postoj k ruské vakcíně Sputnik V. Jejím odmítáním podle něj nesou odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na covid-19. Hnutí SPD s těmito výroky prezidenta souhlasí, navíc prezident pouze potvrdil to, co tvrdíme dlouhodobě. K těmto jménům bychom však ještě přidali ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Je nutné vyvození osobní odpovědnosti těchto osob za situaci, ve které se Česká republika ocitla. Je nutná rekonstrukce vlády a nahrazení ministrů, kteří na své úkoly nestačí.

3. Podpořili jsme ve Sněmovně větší podporu zdravotně postiženým lidem a jejich rodinám.

Hnutí SPD minulý týden podpořilo ve Sněmovně schválení změny zákona o poskytování dávek lidem se zdravotním postižením. Stalo se tak na podnět Národní rady osob se zdravotním postižením. Tato novela umožní, aby o příspěvek na pořízení auta mohly žádat i ty rodiny lidí s poruchou autistického spektra, kteří nemají vážné mentální postižení. Lidem s demencí by stát mohl přispívat na invalidní vozík a také zjednodušuje postup pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením tak, aby byla automatická bez nutnosti chodit v covidové době na úřad. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zlepšení podmínek pro zdravotně postižené občany.

4. Evropská unie zavádí nové daně, které nám všechno zdraží. Musíme se postavit proti diktátu Bruselu a odejít z EU.

Evropský parlament minulý týden schválil dokument „O uhlíkovém vyrovnání na hranicích", který předpokládá platbu za zboží přecházející přes hranice podle energetické náročnosti a množství uhlíku, které se při výrobě vyprodukuje. Platba má být celá odevzdána „Bruselu" jako „vlastní příjem" EU. Jedná se o další oklešťování našich pravomocí ze strany EU a zavádění nových daní. Realizací tohoto kroku ze strany EU nám hrozí vážné ekonomické a sociální důsledky, protože se to projeví zdražením prakticky všeho. Hnutí SPD jako jediný politický subjekt ve Sněmovně dlouhodobě prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM však projednání funkčního zákona o referendu ve Sněmovně stále odkládá.

5. Připomínáme si smutné 82. výročí německé okupace Čech, Moravy a Slezska.

15. březen je dnem smutného 82. výročí německé okupace Čech, Moravy a Slezska. Jednalo se o okupaci zbylého území české části Československa, tj. území Čech, Moravy a Slezska, které Německo a Polsko do té doby neobsadilo a neanektovalo, vojsky nacistického Německa. Proběhla 14. až 16. března 1939. V jejím důsledku bylo území obsazené Německem anektováno a byl zřízen autonomní Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939 výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Bylo to pokračování "Dnů zrady", které Německo, Itálie, Francie a Velká Británie započaly Mnichovskou dohodou, kterou Německo samo 30. září 1938 spolupodepsalo a tímto navíc porušilo. Území Československa bylo již předtím zredukováno připojením takzvaných Sudet k nacistickému Německu 2. října 1938, východní části českého Těšínska a částí severního Slovenska k Polsku a části Podkarpatské Rusi a východního a jižního Slovenska k Maďarsku. Výsledkem těchto ztrát území byla vnitřní krize a vyhlášení druhé republiky. Následovala nejstrašnější válka v dějinách, která přinesla smrt více než 50 miliónu lidí, z toho 365 tisíc Čechoslováků. Je to velké ponaučení pro dnešní dny. Nespoléhat se výhradně na cizí pomoc, ale v první řadě klást důraz v bezpečnostních a obranných otázkách sami na sebe. Mocnosti nás zradily v roce 1938, 1968, a pokud by došlo k mezinárodní krizi, tak by nás dnes zradily pro své zájmy znovu.

16.3.2021

Podpořili jsme zavést do ústavního zákona právo bránit život i se zbraní!                      

Minulý týden byl v Poslanecké sněmovně zařazen na program jednání senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod na právo bránit život i se zbraní.

Hnutí SPD dlouhodobě bojuje za posílení práv našich občanů v legální držení zbraní a ochrany svého majetku, a proto všichni poslanci za hnutí SPD v rámci prvního čtení podpořili navrženou senátní změnu ústavního zákona České republiky spočívající v tom, že v článku 6 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., jako součást ústavního pořádku České republiky, se na konci odstavce 4 doplňuje věta: „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“

Navrhovaná změna zavádí ústavní zakotvení práva na obranu i se zbraní a vzhledem k významu práva na život, které je právo nejzákladnější, protože bez života ostatní práva člověka nemohou být naplněna, považujeme za správné symbolicky povýšit toto právo na úroveň ústavní, což má i význam v tom, že lidé se mohou ochrany základních práv dovolávat v rámci ústavní stížnosti u Ústavního soudu. Návrh dává ústavní rozměr právu každému bojovat o svůj život i za užití zbraně proti útoku, čímž symbolicky do ústavního pořádku převádí morální zásadu, že zlu, což je i útok na život a zdraví člověka, se nemá ustupovat, ale naopak se vůči němu aktivně bránit.

Hnutí SPD podporuje tuto novelu ústavního zákona, neboť stále sílí tlak Evropské unie na odzbrojování a omezování legálních držitelů zbraní, což je pro nás nepřijatelná věc. Právo legální držení zbraně a větší možnosti obrany své i svého majetku definované v ústavním zákoně tak přispěje i k většímu posílení pocitu bezpečí našich občanů.

Zde je na místě připomenout, že jsme v této souvislosti podali v září 2019 do Poslanecké sněmovny zásadní návrh zákona, který dobře vystihuje název hesla „můj dům, můj hrad", k němuž ale vláda vydala zamítavé stanovisko. Tento návrh zákona posiluje institut takzvané nutné obrany. Návrhem tohoto zákona chceme předcházet situacím, ke kterým stále dochází. Když se někdo brání napadení nebo si chrání svůj majetek proti pachateli, který vnikne neoprávněně na jeho pozemek, a ještě překoná úmyslně překážku bránící ke vstupu, tak se ještě posuzuje, zdali se bránil přiměřeně. V těchto případech by měl být poškozený vždy v právu.

Tento náš návrh novely trestního zákoníku je veden s cílem posílení institutu nutné obrany, spočívající v poskytnutí občanům vyšší míru jistoty a bezpečnosti, aby se nemuseli obávat použít adekvátní nástroje a prostředky, když někdo poruší jejich domovní svobodu, bude se snažit vniknout do jejich obydlí a vyvolá v nich pocit, že může ohrozit jejich zdraví nebo dokonce život.

Hnutí SPD prosazuje politiku pro slušné a řádné občany, kteří si zaslouží, aby se v naší zemi cítili bezpečně, a aby byla právně zajištěna jejich ochrana zdraví a majetku.

15.3.2021

Dnes si připomínáme začátek německé okupace Československa v roce 1939!

Je naší vlasteneckou povinností, abychom již nikdy nepřipustili okupaci naší republiky, jak tomu bylo v roce 1939, kdy nás obsadila německá vojska a vyhlásila Protektorát Čechy a Morava. Byl to začátek ztráty naší suverenity a předzvěst válečných bojů II. světové války, během které přišlo o život mnoho našich občanů. Ti všichni byli pravými hrdiny, vlastenci, a my na ně nesmíme nikdy zapomenout.

Hnutí SPD si s úctou a respektem připomíná tyto osudové březnové dny roku 1939. Vždyť to byli naši otcové a dědové, kteří bojovali za udržení naší republiky, kdy celá řada z nich v těchto bojích položila i svůj život. Pro nás jako vlasteneckou stranu jsou všichni tito občané hrdiny, na které nikdy nezapomeneme. 

Dne 15. března 1939 v šest hodin ráno začalo německé obsazování Čech, Moravy a Slezska. Z příkazu Adolfa Hitlera začala operace německých vojenských jednotek pod názvem Březnový vír, neboť Československo se podle Hitlera „nacházelo v rozkladu a panoval zde nesnesitelný teror proti německým soukmenovcům“. Okupaci provedlo současně několik německých armádních sborů, čítající celkem 22 divizí o síle 350 tisíc mužů, včetně ovládnutí vzdušného prostoru Čech, Moravy a Slezska letadly německé Luftwaffe. Touto okupací a anexí okupovaného území Německo porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo dne 30. září 1938 uzavřelo spolu se zástupci tří evropských zemí. Za Německo jí tenkrát podepsal Adolf Hitler, za Itálii Benito Mussolini, za Velkou Británii Neville Chamberlain a Édouard Daladier za Francii. Na území českých zemí byl vytvořen výnosem Adolfa Hitlera ze dne 16. března Protektorát Čechy a Morava. Následně byla zrušena Československá armáda a bezpečnostní aparát (policie a četnictvo) se dostal do područí německé moci (gestapa). Za dobu existence nacistického protektorátu bylo v naší zemi popraveno minimálně 8.200 lidí, na 70 tisíc českých Židů zemřelo v koncentračních a vyhlazovacích táborech, dalších 3.400 osob zemřelo při nuceném nasazení na práce v tehdejším Německu. Obětmi nacistického teroru se staly i celé vesnice, z těch nejznámějších Lidice a Ležáky. Též je nutné připomenout, že jen v domácím odboji zahynulo sto tisíc Čechů.

Hnutí SPD pohlíží na 15. březen roku 1939 jako na počátek nejtragičtější etapy moderních českých dějin. Náš stát toho dne přišel o zbytky jakékoli státní suverenity, přičemž následovala jeho přímá německá vojenská okupace a zejména šestileté období plošného a cíleného nacistického teroru a vyvražďování československých občanů, které mělo i jednoznačně genocidní rysy a genocidní charakter. Podle zveřejněných výstupů a výsledků bádání historiků Vojenského ústředního archivu v Praze činí počet obětí německého nacismu zhruba 343 tisíc osob v rámci celého někdejšího československého státu. V této souvislosti nutno zmínit, že v těchto číslech obětí nejsou zahrnuti lidé, kteří zemřeli po druhé světové válce na následky týrání, perzekucí, na následky věznění v koncentračních táborech a ve věznicích, na následky tzv. totálního nasazení apod. Počet obětí nacistické perzekuce v českých zemích pak činí minimálně zhruba 122 tisíc obyvatel.

S úctou a respektem ke všem těmto padlým jsme navrhli, že má být 15. březen jednoznačně připomínán nejen jako památka těchto obětí, ale nově významným dnem. Poslanecký klub hnutí SPD předložil v Poslanecké sněmovně v lednu minulého roku novelu zákona o státních svátcích, kdy se navrhuje zavést jako významný den „15. březen – Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem“. Paradoxní je, že vláda k tomuto našemu návrhu zaslala už v únoru minulého roku nesouhlasné stanovisko.

Hnutí SPD vzhledem k úctě k historické pravdě, a hlavně s ohledem na úctu k obětem německé nacistické okupace a pozůstalým po nich, má za to, že 15. březen by měl být vyhlášen významným dnem. Též nás znepokojuje postupující a nepřípustná snaha o přepisování dějin, zejména pak snaha o relativizaci viny za druhou světovou válku, snaha o relativizaci škod napáchaných německými nacisty na české zemi a českých lidech. Hlavně mladá generace by měla znát tuto nedávnou historii našeho státu a všichni společně bychom neměli dopustit, aby se něco podobného opakovalo v budoucnu.

12.3.2021

Dánsko začalo vracet imigranty ze Sýrie do jejich země! 

Dánsko začalo vracet zpět do Sýrie imigranty, neboť vláda premiérky Mette Frederiksenové rozhodla, že je Sýrie bezpečnou zemí. Rozhodně dobrý příklad pro ostatní unijní země, i když se už ozvalo několik neziskovek s nesouhlasem.

Hnutí SPD velmi vítá iniciativu Dánska, které začalo s novým přístupem v boji proti nelegální imigraci, což považujeme za velký impuls i pro ostatní unijní země. Německo, Francie, Itálie či Británie, ale také řada severských zemí, se stále stávají vytouženým evropským cílem imigrantů z Blízkého východu či severu Afriky. Imigrační historie Dánska se nápadně podobá imigrační historii mnoha dalších evropských zemí a největší příliv imigrantů byl zaznamenán v roce 2015 z Balkánu, Blízkého východu, Pákistánu a severní Afriky. V následujících letech počet imigrantů přijíždějících do Dánska nadále přibýval. Jednalo se zejména o rodinné příslušníky již usazených ekonomických imigrantů a dále o mladé imigranty původem z Vietnamu, Srí Lanky, Somálska, Íránu a Iráku. Imigrace se tak postupně stala v 5,5 milionové zemi, ve které 10 procent obyvatelstva tvoří cizinci, horkým tématem.

Podle dánských výzkumníků (Olwiga a Paerregaarda) jsou imigranti a uprchlíci považováni dánskou společností za problematickou skupinu. Nejvíce Dánům vadí, že imigranti praktikují dohodnuté sňatky, žijí v etnických ghettech a neúměrně zatěžují dánský sociální systém. Obdobný problém řeší i v sousedním Švédsku, kde gangy mladistvých imigrantů ovládly předměstí velkých měst, kde páchají trestnou činnost, a místní obyvatelé se zde již necítí bezpečně. V Dánsku žilo v roce 2020 více jak milion imigrantů. Pokud bude současný demografický trend v Dánsku dále pokračovat, tak se etničtí Dánové, jejichž porodnost je mnohem nižší než u imigrantů s neevropskými kořeny, stanou někdy kolem roku 2065 ve své vlastní zemi menšinou. Tento scénář je skutečně reálný, neboť imigranti definovaní jako „uprchlíci“ do země nadále přicházejí a mnoho lidí využívá svého práva na slučování rodin.

Nová dánská vláda v čele s premiérkou Mette Frederiksenovou začala od svého nástupu po parlamentních volbách v roce 2019 prosazovat nové zákony, pomocí kterých chce snížit počty nelegálních imigrantů. Už v minulosti dánská premiérka prohlásila, že masivní imigrace ohrožuje sociální soudružnost v zemi. Jedná se například o dokument nazvaný „Dánsko bez paralelních společností: konec ghett do roku 2030“. Podle dokumentu budou ve vybraných lokalitách zavedeny dvojnásobné tresty za krádeže či vandalismus. Majitelé domů budou mít právo odsouzeným imigrantům snáze vypovědět smlouvu o pronájmu. Imigranti coby příjemci sociálních dávek přijdou po přestěhování do ghetta o část peněz. Též se počítá s tím, že místní úředníci budou mít snadnější přístup k osobním údajům imigrantů.

Koncem minulého roku sáhlo Dánsko k přelomovému řešení ve věci imigrace, kdy začalo přestávat poskytování azylu syrským uprchlíkům. Podle dánského ministra pro imigraci Mattiase Tesfaye se podmínky syrských uprchlíků v jejich domovské zemi výrazně zlepšily, takže další jejich pobyt v Dánsku už není nutný. Imigrační úřady proto navzdory nesouhlasu ochránců lidských práv a zástupců nevládních organizací, začaly zákon o bezpečné Sýrii uplatňovat v praxi. Vloni bylo 170 Syřanům odňato nebo odmítnuto prodloužení jejich povolení k pobytu v Dánsku. Stejný proces bude pokračovat i v letošním roce. Imigranti, kterým bylo odebráno povolení k pobytu, budou moci využít repatriační režim, spočívající v tom, že pokud požádají o návrat ještě před vypršením lhůty pro odjezd, dostanou od dánského státu zhruba 20 tisíc dánských korun (kolem 70 tisíc českých korun) na cestu domů a k opětovnému usazení se ve své zemi. Dánská premiérka Mette Frederiksenová se v této souvislosti vyjádřila, že cílem její vlády je, aby byl počet žadatelů o azyl sražen na nulu.

Hnutí SPD zásadně odmítá nelegální imigraci v rámci celé Evropy, a proto vítáme aktivitu Dánska ve věci vracení imigrantů zpět do zemí jejich původu. Hnutí SPD prosazuje takovou politiku, která nepočítá s tím, že by v naší republice žili nelegální imigranti.

11.3.2021

Dnes si připomínáme Evropský den památky obětí teroristických útoků!

V tento den si připomínáme oběti teroristických útoků, i jejich příbuzné a přátele. Datum vzpomínky odkazuje na 11. březen 2004, kdy došlo k teroristickým útokům ve vlacích v Madridu.

Hnutí SPD odsuzuje všechny formy násilí páchaného na bezbranných lidech. Počátkem třetího tisíciletí začala sílit nová hrozba lidstva, spočívající v teroristických útocích. Tyto útoky mají na svědomí v drtivé míře příznivci radikálního islámu, kteří disponují mnoha svými buňkami po celém světě, a to včetně Evropy, do které se infiltrovali pomocí nelegální imigrace. Vrcholní představitelé EU stále spíše podporují nelegální imigranty, než aby proti nim radikálně zasáhli. Jelikož se jedná hlavně o muslimy z afrických zemí, lze se oprávněně domnívat, že islamizace evropských zemí bude i v budoucnu pokračovat, což bude mít za důsledek, že bude docházet ke stále většímu oslabení a likvidaci národních států a národů v Evropě.

Nabízíme řešení, které ale ostatní politické subjekty zastoupené v Poslanecké sněmovně nechtějí akceptovat. Prosazujeme nulovou toleranci nezákonné imigrace, zákaz propagace islámské ideologie v naší republice, zavedení trestného činu nezákonného překročení státních hranic pod tvrdými nepodmíněnými tresty a samozřejmě referendum o vystoupení ČR z EU, protože pak si budeme sami určovat bezpečnostní politiku.

Útoky z 11. září 2001 byly nejenom sérií koordinovaných teroristických útoků, které se uskutečnily ve Spojených státech amerických a vyžádaly si téměř tři tisíce obětí, ale i počátkem teroristických útoků v následujících letech provedených v Evropě. Ten první velký teroristický útok se odehrál 11. března 2004 ve Španělsku, tedy 30 měsíců po útocích na USA z 11. září 2001. Teroristé tak v Madridu udeřili po 911 dnech od útoků na New York a Washington. Útoky v Madridu se odehrály tři dny před španělskými parlamentními volbami, takže zřejmě i proto vláda označila okamžitě jako viníka baskickou teroristickou organizaci ETA. Vybuchlo deset bomb, další tři policie zneškodnila. Asi deset kilogramů dynamitu značky Goma-2 Eco v každém z deseti batohů teroristé odpálili mobilními telefony. Bomby explodovaly ve čtyřech vlacích na madridském nádraží Atocha a v madridských stanicích El Pozo a Santa Eugenia. Zahynulo 191 osob a 1.824 dalších bylo zraněno.

Riziko teroristických útoků v Evropě je podle bezpečnostních expertů dlouhodobě vysoké. Radikální islamismus za poslední roky nikam nezmizel, většina útoků se ale kvůli nízkému počtu obětí nedostala do širšího veřejného povědomí. Spíše než velké atentáty jsou současným problémem teroristické činy jednotlivců, které lze jen obtížně předvídat. Příklady z Francie, Německa a Rakouska z nedávné doby to jen potvrzují.

Hnutí SPD chce zajistit, aby suverénní Česká republika byla pro naše občany bezpečnou zemí. Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. Proto žádáme o uplatnění práva občanů rozhodnout v referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie.

10.3.2021

Babišovo zpochybňování maturit je nebezpečná hloupost!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že požadujeme rekonstrukci vlády a nahrazení neschopných ministrů. Požadujeme, aby česká vláda podnikla kroky k rezignaci předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, která nezvládla situaci okolo šíření nemoci covid-19. Je nutné nabídnout lidem výběr i z vakcín ruských nebo čínských, pokud jsou ověřené. Vakcinace musí být dobrovolná. Vláda musí umožnit lékařům a případně přímo občanům snadný přístup k lékům, které pomáhají zvládnout těžký průběh nákazy covid-19. Plošné zákazy nejsou správná cesta. Lidé jsou nesmyslně nuceni nosit venku respirátory a roušky. Babišovo zpochybňování maturit je nebezpečná hloupost.

1. Požadujeme rekonstrukci vlády a nahrazení neschopných ministrů.

Budeme tento týden žádat na půdě Poslanecké sněmovny vyvození osobní odpovědnosti za situaci, ve které se Česká republika ocitla. Je nutná rekonstrukce vlády a nahrazení ministrů, kteří na své úkoly nestačí. Jde především o ministry vnitra, zdravotnictví a zahraničí.

2. Požadujeme, aby česká vláda podnikla kroky k rezignaci předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, která nezvládla situaci okolo šíření nemoci covid-19.

Požadujeme, aby česká vláda oficiálně podnikla kroky k rezignaci předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen. Elity EU si přivlastnily právo rozhodovat o léčbě a prevenci lidí v členských státech. Tuto situaci nezvládly a musí nést odpovědnost. Jasně se ukazuje, že naše země už nemůže pokračovat v politickém kurzu, který z nás dělá fakticky pouhý protektorát bruselských elit. Tady leží odpovědnost na ministru zahraničí. Stejně jako Maďarsko musíme ignorovat nařízení EU a po vzoru Británie musíme připravovat ČR na odchod z této unie.

3. Je nutné nabídnout lidem výběr i z vakcín ruských nebo čínských, pokud jsou ověřené. Vakcinace musí být dobrovolná.

Vakcinace musí být dobrovolná. Lidé, kteří se chtějí nechat očkovat, by měli mít možnost výběru vakcíny ve spolupráci se svým lékařem. Vakcíny nemají ideologii. Je nutné nabídnout lidem výběr i z vakcín ruských nebo čínských, pokud jsou ověřené a používané v ostatních vyspělých zemích. Nečekejme a jednejme. Vítáme iniciativu prezidenta republiky v této věci.

4. Vláda musí umožnit lékařům a případně přímo občanům snadný přístup k lékům, které pomáhají zvládnout těžký průběh nákazy covid-19.

Vláda musí umožnit lékařům a případně přímo občanům snadný přístup k lékům, které pomáhají zvládnout těžký průběh nákazy covid-19. Pokud se tak nestane, hrozí, že obavy občanů mohou využít podvodníci, nebo může dojít k ohrožení zdraví lidí nesprávnou aplikací laické léčby. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a ministerstvo zdravotnictví musí v rámci své odpovědnosti jednat co nejrychleji.

5. Plošné zákazy nejsou správná cesta. Lidé jsou nesmyslně nuceni nosit venku respirátory a roušky.

Po více než sedmi dnech dramatických omezení se ukazuje, že zásadní výsledek nepřichází. Odpovědní politici si dopředu dělají alibi a mluví o dalších uzávěrách. Stále opakujeme, že plošné zákazy nejsou správná cesta. Lidé jsou nesmyslně nuceni nosit respirátor nebo zdravotní roušku na slunci v parku. Jsou nuceni kupovat a používat výrobky, o jejichž kvalitě a funkčnosti je možné pochybovat a jejichž nošení venku v odstupu je naprosto zbytečné a může být i škodlivé. Vláda postupně likviduje ochotu lidí spolupracovat a jejich osobní motivaci. Potřebujeme novou strategii a zapojení odpovědnosti lidí za své zdraví. Je nutné zrušit nesmyslná plošná opatření a důsledněji chránit rizikové skupiny. Testování občanů by mělo probíhat na základě dialogu, vysvětlení situace a musí být uživatelsky spolehlivé a vlídné. Nesmí být vynucováno pod hrozbou represe.

6. Babišovo zpochybňování maturit je nebezpečná hloupost.

Výrok premiéra Babiše zpochybňující maturitu jako nutný stupeň vzdělání pro mladé lidi zdůvodněný tím, že to zaměstnavatelé nepožadují, je nebezpečná hloupost. Budoucnost naší země vyžaduje vzdělané mladé lidi. Odmítáme představu premiéra Babiše, že mladí lidé bez maturity budou nádeníky v montovnách. Úplné střední vzdělání především na technických oborech bylo svou kvalitou vždy základem konkurenceschopnosti České republiky.

9.3.2021

Dnes si připomínáme vyvraždění našich občanů v Osvětimi-Březince!      

V noci z 8. na 9. března roku 1944 došlo k největší hromadné vraždě českoslovanských občanů v našich novodobých dějinách. Nacistické velení koncentračního tábora Osvětim-Birkenau poslalo tehdy na smrt do plynových komor 3.792 židovských vězňů, kteří byli půl roku předtím deportováni do tzv. terezínského rodinného tábora Osvětim-Březinka.

Hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které vede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu, kterou chce zajistit pro naše budoucí generace. Zároveň také ctíme naše hodnoty a tradice, které nám předali naši rodiče a prarodiče, i když někteří z nich obětovali i to nejcennější, svůj život, jenom proto, že žili a hrdě se hlásili k tomu, že je pro ně naše republika rodnou vlastí. Největší zkouškou prošli právě v období druhé světové války, kdy si nás jako národ chtělo podmanit nacistické Německo. Naši otcové a dědové se přímo zúčastnili bojů za osvobození republiky, při kterých jich mnoho padlo. V tomto období přišla o svůj život i celá řada dalších našich občanů, a to z řad seniorů, žen i dětí. Všichni tito občané si zaslouží naší úctu a velký respekt. Proto jsme velmi rádi, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijala v roce 2017 změnu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, a od roku 2018 je 9. březen významným dnem – Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince.

Terezínský rodinný tábor byla zvláštní sekce vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březince, do níž bylo z terezínského ghetta postupně v letech 1943 a 1944 deportováno zhruba 17.500 vězňů. Jak už název napovídá, původně měl mít, pokud to lze takto nazvat, určité výhody, jako například rodiny mohly zůstat pohromadě a nebyly rozděleny do různých sekcí tábora a např. vězni nemuseli být potupně ostříháni dohola, jak bylo obvykle zvykem, a mohli si ponechat civilní oblečení.

V noci z 8. na 9. března 1944 zde došlo k hromadnému vyvraždění více než tři a půl tisíce vězňů včetně žen a dětí. Vražedný nacistický personál obyvatele rodinného tábora naložil do nákladních aut a odvezl do plynových komor. Archivy uvádějí, že v osudovou březnovou noc bylo nacisty usmrceno 3.792 vězňů rodinného tábora včetně žen a dětí, převážně československých Židů. Tento den se tak stal jedním z nejsmutnějších dnů v naší historii dokladující obrovskou lidskou tragédii.

Hnutí SPD si společně se všemi našimi občany tento den připomíná jako velmi temnou stránku našich dějin. S respektem uctíváme památku obětí holocaustu a jejich nepopsatelné utrpení. Apelujeme hlavně na mladé lidi, aby se z historie poučili a nikdy nedopustili, že by se něco podobného v budoucnu mohlo stát. V současné době vnímáme největší nebezpečí ze strany Islámského státu. Jeho příznivci se radikalizují z vyznavačů islámské ideologie a v rámci nelegální imigrace se infiltrují do evropských zemí. V EU mají na svědomí celou řadu teroristických útoků.

8.3.2021

Kytičku, mou úctu a lásku všem ženám k dnešnímu MDŽ!

Dnes si připomínáme Mezinárodního dne žen, který známe pod zkratkou MDŽ. Tento mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů vznikl k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908.

Hnutí SPD si při této příležitosti dovoluje popřát všem našim ženám k jejich dnešnímu svátku, jehož vznik byl iniciován stávkou švadlen v New Yorku za zlepšení životních podmínek. Jejich cílem bylo získání volebního práva pro ženy. V následujících letech byl tento den spojen s propagací za zlepšení životních podmínek žen, za rovnoprávnost, spravedlnost a samozřejmě mír. To jsou hodnoty, které jsou již trvalé a které naše hnutí SPD trvale prosazuje v rámci svého politického programu. Ženy jsou pro nás nepostradatelnou součástí rodiny, v rámci které společně s muži vychovávají děti. Tato tradiční pracující rodina je pro nás na prvním místě a zaslouží si naši plnou podporu pro plnohodnotný život.

Velmi si vážíme našich žen, což dokládají naše aktivity v podobě návrhů zákonů a projektů, které v souladu s naším programem prosazujeme. Jejich cílem je utvářet v naší zemi takové prostředí, aby se zde všechny ženy cítily co nejlépe, podílely se na fungování vícegeneračních rodin a bezpečně a s láskou vychovávaly děti. Rodinu, kterou tvoří muž a žena mající stejná práva a povinnosti, vnímáme za základ prosperujícího státu. Dobře fungující rodina je tou nejdůležitější hodnotou pro náš stát. Ženy mají v rámci rodin nejdůležitější a nejtěžší úkol, kterým je rození a výchova dětí, neboť to je základní předpoklad fungování našeho státu v budoucnu. Naše děti se svou prací budou podílet, aby bylo i dostatek financí na důchody pro naše seniory. V této souvislosti zmíním, že jsme jako hnutí SPD podali v Poslanecké sněmovně změnu zákona zabezpečující důstojný minimální důchod a to v částce cca 14.000 korun. Jsou to právě seniorky, které pobírají nejnižší důchody v České republice. Poslanci zastoupení v Poslaneckém klubu SPD též podpořili a podali návrhy změn zákonů ku prospěchu matek samoživitelek.

Pro naše ženy budeme nadále zabezpečovat takové podmínky a prostředí, aby byly důstojné životu ve 21. století, kde budou společně s manžely vychovávat děti. S tím souvisí to, že budeme předkládat a podporovat zákony, které podporují pracující rodiny s dětmi, jako např. zvýšení rodičovského příspěvku, různé formy odpočtu daní na děti, zohlednění výše důchodové dávky ženám s ohledem na počet vychovaných dětí atd., což jsme již představili v našem projektu: „Rodina na prvním místě“. (www.rodinanaprvnimmiste.cz)

Naše hnutí SPD podporuje tradiční rodinu, kde slečna, žena, matka, babička či prababička má nezastupitelné místo a zaslouží si naší pozornost, a proto si dnes spolu s našimi ženami připomínáme jejich svátek. Kytičku nebo jinou formu poděkování si zaslouží všechny ženy, kterým chceme alespoň touto formou vyjádřit naši úctu a lásku, a zároveň poděkovat za všechny role, které v průběhu svého života prožily.

5.3.2021

Podpořili jsme jednorázový rodičovský příspěvek pro samoživitele v prvním čtení!

V rámci projednávaných bodů středečního programu jednání Poslanecké sněmovny všichni poslanci za hnutí SPD podpořili výplatu jednorázového rodičovského příspěvku ve výši 6.000 korun pro samoživitele v prvním čtení.

Návrh zákona o jednorázovém mimořádném příspěvku, upravuje podmínky pro jeho poskytnutí oprávněným osobám ke zmírnění dopadů souvisejících s šířením nemoci covid-19. Takto navrhovaný mimořádný příspěvek ve výši šest tisíc korun je sociální dávka, kterou poskytuje a náklady na ni hradí stát osamělým rodičům, za splnění podmínek podle zákona o státní sociální podpoře.

Hnutí SPD tento návrh jednohlasně podpořilo, protože podpora pracujících rodin a rodičů řádně vychovávajících své děti je jednou z hlavních programových priorit hnutí SPD. Samozřejmě se to týká i rodičů samoživitelů, kterým je mimořádný jednorázový rodičovský příspěvek určen. Jsme si vědomi toho, že vyhlášením nouzového stavu byla realizována řada omezujících opatření, která měla negativní dopad na ekonomickou situaci obyvatel, a řada mimořádných opatření navíc zůstala v platnosti i po skončení nouzového stavu. Vedle přímých ekonomických dopadů to mělo i významný dopad na duševní zdraví obyvatel. Celá řada domácností byla postižena vysokým propadem příjmů, kde mezi nejvíce zasaženou skupinu patří rodiče – samoživitelé, tj. osamělí rodiče, kteří pečují o nezaopatřené dítě nebo děti a kteří navíc v důsledku krize přišli o práci.

Český statistický úřad vycházející z údajů za rok 2018 uvádí, že v České republice je okolo 200 tisíc rodin, kde žije dítě pouze s jedním rodičem. Navíc matky samoživitelky tvoří vedle seniorek druhou nejohroženější skupinu pohybující se na hraně chudoby (jejich měsíční příjem je nižší než deset tisíc korun). Z toho jednoznačně vyplývá, že tyto skupiny osob patří mezi sociálně a ekonomicky nejohroženější a zaslouží si speciální pozornost a pomoc ze strany státu. Nám v hnutí SPD není osud těchto lidí lhostejný, o čemž svědčí námi předložené legislativní návrhy v oblasti daňových slev. Celý soubor nástrojů určených pro rodiče, pomocí kterých jim chceme zabezpečit důstojné podmínky pro plnohodnotný život, jsme představili v našem projektu "Rodina na prvním místě" (dostupné na www.rodinanaprvnimmiste.cz).  

Dále se ve středu jednalo o dokumentu, který představuje víceúčelový finanční rámec EU, dávající jí možnosti, jak nakládat s vlastními zdroji pro období do roku 2027. Jde o krok, kterým si unie půjčuje okolo 750 miliard eur. Vrcholní unijní představitelé v dokumentu prezentují, že peníze půjdou na řešení pandemické situace v souvislosti s nemocí covid-19, ale ve skutečnosti převážná většina z nich půjde na digitalizaci a zelenou dohodu. Jednotlivé členské země se pak budou až do roku 2058 podílet na splácení tohoto dluhu. Tím si EU posílí svou pravomoc nad jednotlivými unijními státy (včetně České republiky). S tím naše hnutí SPD rozhodně nesouhlasí a naši poslanci hlasovali proti schválení tohoto dokumentu.

Hnutí SPD v Poslanecké sněmovně hájí zájmy našich občanů a prosazuje takovou politiku, ze které bude profitovat Česká republika, o čemž se může přesvědčit každý občan.

4.3.2021

Pro SPD je nezávislost a suverenita českého státu prioritou!

Minulý týden proběhla v ČTK zpráva z Bruselu, že Maďarsko porušilo právo Evropské unie, když zavedlo tresty pro lidi a organizace pomáhající imigrantům požádat v zemi o azyl nebo o povolení k pobytu. Lze to vnímat jako další nátlak uplatňování právních hodnot EU nad zájmem národní suverenity unijního státu. 

Hnutí SPD jako jediné ze současných politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice, kdy za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení našich občanů do řízení země. Jako pro vlastenecké a demokratické hnutí je pro nás nezávislost a suverenita českého státu prioritou. Nechceme, aby náš stát a všechna jeho politická rozhodnutí byl řízen úředníky z Bruselu, v zájmu EU a na úkor suverenit jednotlivých členských zemí. V poslední době direktivní ovlivňování národní politiky sledujeme hlavně v Maďarsku.

Vrcholné instituce EU už řadu let vedou s Maďarskem řízení z důvodu, že zde dle nich dochází k porušování evropských hodnot. Vytýkají mu, že podkopává nezávislost soudnictví a médií a omezuje nevládní organizace. Proto se EU chystá proti Maďarsku formou různých sankcí uplatnit svou moc, viz například krácením přidělených finančních prostředků z unijní pokladny, do které povinně přispívají všechny státy EU.

Unijní justice v posledních letech již o několika žalobách spojených s maďarským přístupem k imigrantům rozhodovala a vždy tak, že Maďarsko porušilo právo EU – např. v loni v prosinci soudci rozhodli, že Budapešť porušila právo EU tím, že zadržovala žadatele o azyl v tranzitních zónách u hranic se Srbskem. Maďarský parlament totiž v roce 2018 schválil sadu protiimigračních zákonů, které mimo jiné zaváděly tresty za podporu nelegální imigrace. Právní úprava tak umožnila úřadům například postihovat nevládní organizace, které různým způsobem pomáhají imigrantům neoprávněně žádat v zemi o azyl nebo o povolení k pobytu. Byl to velký úspěch maďarského premiéra Viktora Orbána, který tvrdě prosazuje protiimigrační politiku a nechce dopustit, aby se do jeho země dostali imigranti, což naopak různými formami a hlavně financemi podporuje americký miliardář maďarského původu George Soros.

Evropská komise, která vede s Budapeští řízení kvůli obavám z porušování evropských hodnot, zmíněné protiimigrační zákony kritizovala a obrátila se na Evropský soudní dvůr v Lucemburku. Její žalobu nejprve posoudil Athanasios Rantos, který byl rozhodnutím zástupců členských států dne 2. září 2020 jmenován generálním advokátem Soudního dvora EU na období od 7. září 2020 do 6. října 2021. Podle zveřejněných závěrů Athanasiose Rantose ze dne 25. února tohoto roku Maďarsko porušilo dvě směrnice týkající se mezinárodní ochrany žadatelů o azyl. Rantos k tomu mimo jiné uvedl: „Kriminalizace činnosti lidí a organizací pomáhajících imigrantům je neodůvodněnou překážkou výkonu práv zaručených unijními právními předpisy." Prý vycházel z předpokladu, že nevládní organizace pomáhající imigrantům jsou schopny už dopředu závazně posoudit, zda mají jejich klienti v Maďarsku nárok na azyl. K tomu pouze doplním, že toto mají za úkol vyhodnocovat dle protiimigračních maďarských zákonů pouze příslušné úřady. Stanovisko generálního advokáta Rantose sice není pro unijní soud závazné, ale ve většině případů se k němu přihlíží. Soudci obvykle vynesou svůj verdikt do několika měsíců, takže si počkejme.

Hnutí SPD nechce, aby se naše republika řídila unijními zákony, které hájí bruselskou politiku, a například nám striktně nařizovala povinné přijímání nelegálních imigrantů v rámci unijního přerozdělování. Proto se rozhodně stavíme za referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.

3.3.2021

Plošné zákazy nejsou cesta!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda kvůli své manažerské a komunikační neschopnosti ztratila důvěru veřejnosti a po roce boje s nemocí covid-19 je ČR nejhorší zemí na světě v počtu nakažených a zemřelých v poměru na počet obyvatel. Pohár trpělivosti občanů s opatřeními vlády, která je zavřela v okresech, přetéká. Je nutné umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků po dohodě s prezidentem republiky, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru veřejnosti. Podle SPD nesmí být testování ve firmách povinné, ale pouze na základě dobrovolnosti. Vítáme, že prezident Zeman požádal ruského prezidenta Putina o dodávku vakcíny Sputnik V pro dobrovolné očkování. EU selhala a nemůžeme na ni spoléhat. Vláda nemá dostatek hlasů ve Sněmovně pro své návrhy. Nebyla schopna prosadit ani tzv. izolačku, tedy finanční kompenzace pro občany v karanténě. Novely zákonů o bezpečnosti a o krizovém řízení požadované ministrem vnitra Hamáčkem jsou paskvily. Vláda by je měla dopracovat. Prosazujeme srozumitelný a systémový volební zákon, který zajistí rovnost hlasů občanů.

1. Vláda kvůli své manažerské a komunikační neschopnosti ztratila důvěru veřejnosti a po roce boje s nemocí covid-19 je ČR nejhorší zemí na světě v počtu nakažených a zemřelých v poměru na počet obyvatel.

Po roce boje s nemocí covid-19 je Česká republika nejhorší zemí na světě v počtu nakažených a zemřelých v poměru na počet obyvatel. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM je oprávněně kvůli své manažerské a komunikační neschopnosti na dně s důvěrou veřejnosti, která má oprávněně pocit beznaděje. Vláda minulý pátek 26. února „na sílu" a proti vůli Sněmovny vyhlásila další nouzový stav. Stalo se tak poté, kdy Sněmovna schválila tzv. „pandemický zákon" a navíc v době, kdy ještě platil protiústavní nouzový stav, jehož platnost končila 27. února před půlnocí. Poslanecký klub SPD ve Sněmovně jako jediný nepodpořil a nadále odmítá tzv. „pandemický zákon", který je pouze pokračováním nouzového stavu po dobu jednoho roku, a stejně tak odmítá i tento vládou vyhlášený nouzový stav, který je podle názoru SPD dalším ohýbáním Ústavy ČR. Nouzový stav je pro vládu pohodlný. Je potřeba prošetřit mediální podezření, že stav pandemie byl zneužit k prosazování obchodních zájmů a rozkrádání veřejných prostředků.

2. Pohár trpělivosti občanů s opatřeními vlády, která je zavřela v okresech, přetéká.

Od soboty 27. února na území České republiky platí nový nouzový stav po dobu 30 dnů, tedy do 28. března. Důvodem pro vyhlášení nového nouzového stavu je podle vlády velmi špatná epidemická situace. K razantnímu zpřísnění vláda přikročila zejména v otázce volného pohybu osob. Opatřeními ohlášenými vládou s účinností od 1. března pohár trpělivosti našich občanů dosáhl pomyslného vrcholu. Rok tato vláda nebyla schopna řídit strategii v boji s pandemií, aby poté přišla s nekonečným nouzovým stavem, pandemickým zákonem, tedy jinak pojmenovaným nouzovým stavem na další rok, a s dalšími plošnými restrikcemi. Občané se nemohou nechat ostříhat, koupit si boty anebo například jet z okresu do okresu navštívit své rodiče anebo si jít nakoupit do konzumu v sousední obci. Lidem mimo Prahu hrozí pokuta 10 tisíc korun na místě a ve správním řízení až 20 tisíc korun. V Praze je možný pohyb více než milionu lidí napříč 10 městskými a 22 správními obvody neboli okresy. Vláda také omezila závodní stravování. Školy se zavírají a není výjimkou, že některé děti byly ve škole od začátku školního roku pouhých deset dnů. To je zcela nepřijatelné!

3. Je nutné umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků po dohodě s prezidentem republiky, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru veřejnosti.

Současná vláda nemá strategii, nerespektuje názory odborníků, hrozí represemi ze strany policie za porušování vládních opatření a nekoncepčním přístupem vytváří pouze další chaos, a tím nese za stávající situaci plnou odpovědnost. Je nutné žádat především vyvození osobní odpovědnosti jednotlivých členů vlády a umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků po dohodě s prezidentem republiky, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru veřejnosti. Letos v první polovině října jsou naplánované volby do Poslanecké sněmovny a občané rozdají nové politické karty.

4. Podle SPD nesmí být testování ve firmách povinné, ale pouze na základě dobrovolnosti.

Vláda zavedla od 3. března povinné testování pro velké firmy s více než 250 zaměstnanci, kde v případě porušení hrozí jejich uzavření anebo sankce až půl milionu korun. Podle SPD nesmí být testování ve firmách povinné, ale pouze na základě dobrovolnosti.

5. Vítáme, že prezident Zeman požádal ruského prezidenta Putina o dodávku vakcíny Sputnik V pro dobrovolné očkování. EU selhala a nemůžeme na ni spoléhat.

Hnutí SPD vítá krok prezidenta republiky Miloše Zemana, který požádal prezidenta Ruské federace Vladimira Putina o pomoc České republice s dodávkou vakcíny Sputnik V. Prezident republiky tak tímto krokem učinil pro vakcinaci našich obyvatel, kteří se dobrovolně chtějí nechat očkovat, více než byla současná vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM schopna udělat za poslední rok. Stalo se tak v době, kdy vakcín je všude nedostatek a ve státech EU se občané odmítají nechat očkovat vakcínou AstraZeneca pro její vedlejší účinky. Ministerstvo zdravotnictví sice spustilo registrace pro očkování, ale tím se ti, kdo se chtějí naočkovat, nenaočkují, protože vakcíny nejsou v takovém objemu, jak by bylo potřeba. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) by měl skončit, pokud obhajuje pouze certifikaci EU. Jsme stále ještě suverénní Česká republika a pro naše podmínky máme k těmto a podobným zdravotnickým certifikacím Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ministerstvo zdravotnictví může SÚKL udělit výjimku k nouzovému použití neregistrovaného léčivého přípravku, když tak udělalo k únoru 2021 dvacet jedna zemí včetně Maďarska. Hnutí SPD dlouhodobě tvrdí, že vakcína nemá ideologii. Měli jsme jít maďarskou cestou již dávno a nečekat na evropskou certifikaci. Také Rakousko jedná o využití ruské a čínské vakcíny.

6. Vláda nemá dostatek hlasů ve Sněmovně pro své návrhy. Nebyla schopna prosadit ani tzv. izolačku, tedy finanční kompenzace pro občany v karanténě.

Sněmovna minulý týden neschválila příspěvek až 370 korun lidem v karanténě, tzv. „izolačku". Lidem v nařízené karanténě měl přinést příspěvek k šedesátiprocentní náhradě mzdy po dobu deseti dnů. Pracující občané tímto nebudou mít motivaci hlásit kontakty s nakaženými koronavirem, aby následně nemuseli být doma v izolaci. Pro jeho prosazení chyběl vládní koalici jeden hlas. Sněmovna nejprve neschválila senátní verzi s pozměňovacím návrhem a měla hlasovat o tom, že setrvává na svojí verzi. K tomu bylo zapotřebí nejméně 101 poslanců, pro jich ale hlasovala jen rovná stovka, a to včetně poslanců SPD. Zdrželi se tři poslanci ANO, i když jinak pro sněmovní verzi hlasovali s vládní koalicí i poslanci z dalších stran. Vládní návrh tak definitivně končí a je evidentní, že současná vládní koalice ANO, ČSSD s podporou KSČM nemá již ve Sněmovně potřebnou většinu a měla by skončit.

7. Novely zákonů o bezpečnosti a o krizovém řízení požadované ministrem vnitra Hamáčkem jsou paskvily. Vláda by je měla dopracovat.

Sněmovna by měla na stávající 87. schůzi mj. projednávat v prvním čtení novelu ústavního zákona o bezpečnosti a zákona o krizovém řízení. Návrh těchto krizových zákonů vláda schválila na základě požadavků ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), a to přesto, že nebyly vypořádány desítky připomínek a dokonce i rozporů v rámci meziresortního připomínkového řízení a nebyl vysloven ani souhlas s návrhem zákonů Legislativní radou vlády. Vláda měla na potřebné změny krizové legislativy deset měsíců a nyní spěchá. Uvedený návrh považuje hnutí SPD v tomto znění za paskvil a nedodělek. Odmítáme např. ukotvení složení Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) v ústavním zákoně o bezpečnosti, protože jeho složení se mění s ohledem na jednotlivé krize. Jiné je složení ÚKŠ v případě pandemie a jiné bude např. v případě jaderné havárie. Současné znění ústavního zákona o bezpečnosti jednak dává vládě možnost v případě vyhlášení nouzového stavu provádět nákupy zdravotnického a vakcinačního materiálu bez výběrových řízení, ale zároveň také dává vládě možnost, aby mohla oddálit termín vyhlášených voleb třeba až o šest měsíců. Z těchto důvodů budeme požadovat tyto zákony vrátit zpět vládě k dopracování.

8. Prosazujeme srozumitelný a systémový volební zákon, který zajistí rovnost hlasů občanů.

Tento týden ve čtvrtek 4. března, by měla proběhnout 89. schůze Sněmovny s jediným bodem pořadu, a to 1. čtení návrhu zákona o volbách do Parlamentu České republiky. Jedná se o reakci na nález Ústavního soudu z 3. února ve věci změny volebního zákona osm měsíců před volbami, kterým zrušil část volebního zákona. Ústavní soud tímto krokem pomohl stranám a hnutím, které by se již do Sněmovny nedostaly a také stávajícím koalicím, kterým bylo zrušeno potřebné kvórum. Ústavní soud tímto svým rozhodnutím a v této době zapříčinil možnou ústavní krizi, přestože měl čas na projednání více než tři roky. Podle názoru SPD by bylo v rámci jednání při přípravě řešení změny volebního zákona dobré prosazovat, aby byl způsob volby občanům srozumitelný, systémový a zajistil stabilitu vlády. Jsme dlouhodobě zastánci rovnosti hlasů, protože občany malých a středních krajů tento zákon dlouhodobě poškozuje. Jsme také dlouhodobě zastánci přímé volby, která ale v současné době kvůli odporu vlády i stran tzv. demobloku (Piráti, ODS, STAN, TOP09, KDU-ČSL a TOP09) není na pořadu dne. Nadále však odmítáme variantu korespondenčních voleb.

2.3.2021

Česká televize nedodržuje vyváženost a objektivitu a cíleně propaguje EU!

Jsou redaktoři ČT hodnoceni za chválení EU? Z Kavčích hor se chvála Evropské unie šíří nadstandardně. Naopak jiné zprávy, třeba o tom, jak členské státy podporují migraci, se na obrazovku nedostanou.

Více v mém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Jsou-redaktori-CT-hodnoceni-za-chvaleni-EU-Poslanec-se-dostal-k-cislum-655421

1. Nedávno jste na sociální síti položil řečnickou otázku, zda jsou odměny redaktorů České televize odvislé od toho, jak propagují Evropskou unii. Co vás k této otázce přivedlo?

Ano, byla to řečnická otázka, na kterou by měl možnost dostat odpověď každý občan, který platí koncesionářský poplatek ČT. Na otázku mě navedl francouzský deník Le Monde, který informoval, že ve francouzských veřejnoprávních sítích stanic France Télévisions nově závisí odměny šéfredaktorů na tom, jak hodně propagují Evropskou unii. V této souvislosti jsem se snažil získat data, jaký prostor věnuje Česká televize evropskému dění v porovnání s dalšími komerčními televizemi, konkrétně TV Nova a FTV Prima. Zjištěná data jasně vypovídala, že v rámci hlavních večerních zpráv je vysíláno na ČT v průměru třikrát více pozitivních informací o EU oproti výše zmíněným komerčním televizím, což zajisté není standardní. Bylo by zajímavé tuto otázku položit generálnímu řediteli ČT. 

2. Máte celkově pocit, že zpravodajství České televize má i jiné ambice, než pouze informovat?

Tento dotaz by měl být také směřován na generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Dobře víte, jakou sílu mají v dnešní době média, a i z výše uvedené odpovědi na Vaši předchozí otázku mohu konstatovat, že Česká televize, hlavně v rámci zpravodajských pořadů vysílaných na ČT1 a ČT24, nedodržuje vyváženost a objektivitu a cíleně propaguje EU. Občané by měli dostávat vyvážené a objektivní zpravodajství, neboť oni na chod České televize přispívají. ČT je veřejnoprávní televize, která má povinnost ze zákona poskytovat prostřednictvím svého vysílání validní pořady.   

3. Téma televizního zpravodajství a jeho motivací je součástí širšího problému svobody slova a svobody informací. SPD nedávno vydalo poměrně obsáhlé stanovisko, odmítající cenzuru.

Naše hnutí SPD má od svého vzniku ve svém politickém programu jasně stanoveno, že chce funkční, úsporný a demokratický stát, kde se občané dovolají svých práv, a který od občanů žádá přiměřené povinnosti. Proto podporujeme systém rovnováhy občanských svobod a povinností. Občané mají mít přirozené právo na ochranu svého soukromí, identity, osobních informací a dat před preventivním špehováním státu a musí jim být zabezpečeno právo sdílet a využívat svobodně informace na internetu, pokud tím není porušován zákon, což mohou posoudit pouze orgány činné v trestním řízení.

4. Když už jsme u té Evropské unie, zmínil jste nedávno také další vlnu migrace, které musí Evropa čelit. Konkrétně na Kanárských ostrovech slíbil španělský levicový ministr pro migraci tisíce míst pro běžence v hotelích místo turistů. To jsou ale věci, o kterých se z Evropy příliš neinformuje…

Ano, přesně tak, jak říkáte. To vše potvrzuje mé odpovědi na Vaše první dvě otázky. Většina lidí nemá možnost dostat se ke zprávám, které nabízejí renomované zahraniční zpravodajské servery, takže i o tomto by měla informovat Česká televize. V hnutí SPD pouze požadujeme, aby naši občané nebyli cíleně zahlcováni neobjektivními zpravodajskými pořady, neboť, jak dobře víme, zejména starší a velmi mladí občané jsou velmi ovlivnitelní. 

5. V Evropské unii se také v posledních týdnech objevila iniciativa na zrušení Benešových dekretů. Neodmítla to ani Evropská komise. Vy jste si stěžoval, že proti tomu nijak nebojuje ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Co na tuto iniciativu a postoj ministerstva říci?

Naši vrcholní představitelé politické moci by měli hájit zájmy naší republiky a konat politiku prospěšnou pro naše občany. To se týká i europoslanců, zvolených do Evropského parlamentu za Českou republiku. Evropská komise nyní prosazuje tzv. „právní stát“ a začíná postupně zvyšovat sankce vedoucí proti Polsku a Maďarsku. V posledním případě to byl útok na Slovensko ve věci zrušení Benešových dekretů. To vše s cílem, aby byla oslabena suverenita jednotlivých členských zemí. Počkejme si, jak se tyto kauzy budou dále vyvíjet a jakou „pozitivní roli“ v nich sehraje místopředsedkyně komise pro „Hodnoty a transparentnost“ Věra Jourová. Ministr zahraničí Tomáš Petříček je také prioritně prounijní a zájmy naší republiky jsou pro něj až na druhém místě.  

6. SPD předkládá návrh na zaručenou aktivní pomoc živnostníkům v současné pandemické uzávěře. V čem se liší od návrhů vlády?

Hnutí SPD není osud živnostníků v této těžké pandemické době lhostejný. Víme, že celá řada z nich musela své živnosti uzavřít z důvodu vládních opatření, ale adekvátní pomoci od státu se jim nedostalo. V Poslanecké sněmovně jsme prostřednictvím našich poslanců zastoupených v poslaneckém klubu hnutí SPD předložili řadu návrhů změn zákonů, které se vztahují k pomoci živnostníkům, ale celá řada z nich nebyla akceptovaná, protože pro ně nehlasovali poslanci z ostatních parlamentních stran. Z důvodu vládních opatření muselo opět od října roku 2020 mnoho OSVČ ve vybraných oborech zcela zastavit anebo naprosto omezit svou výdělečnou podnikatelskou činnost. Proto navrhujeme, aby OSVČ, které splňují podmínky § 2 a § 6 zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, jejichž činnost byla bezprostředně zakázána nebo alespoň z 80% omezena opatřeními vlády v rámci nouzového stavu, nebyly povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za všechny kalendářní měsíce v období leden až červen 2021. Pro placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za rok 2021 navrhujeme odpuštěné zálohy považovat za zaplacené, ve výši, v jaké byly vyměřeny. Hnutí SPD chce také zajistit, aby byla zákonem všem postiženým OSVČ v souvislosti s vládními opatřeními nadále započítávána povinná doba pojištění a nebyly nijak dotčeny jejich důchodové nároky. Zdravotní pojištění by měl za tyto osoby, podobně jako za osoby nedobrovolně nezaměstnané, po tuto omezenou dobu platit stát. Výše uvedený návrh zákona je nyní předložen ve Sněmovně a pevně věříme, že v nejbližší době bude jeho projednávání zařazeno na program schůze PS a získá potřebnou podporu.

7. Premiér Andrej Babiš šíří po médiích zprávy o tom, že podnikatelé mu děkují, že díky státním podporám dostávají více peněz, než by vydělali, ze stížností podnikatelů se mi ale zdá, že realita bude poněkud jiná...

V této věci si umíte sám udělat obrázek, neboť statistické údaje o tom, kolik živnostníků za období vyhlášeného nouzového stavu ukončilo své podnikání, jsou nezvratné. V údajích, které zveřejnila analytička Bisnode A Dun & Bradstreet Company Petra Štěpánová na základě ověřitelných dat, se uvádí, že podnikání loni přerušilo rekordních 99.329 živnostníků. To je o 43 procent ukončených živností více než v roce 2019 a o 65 procent víc než v roce 2018. Postiženy byly celé segmenty podnikání, firmy se dostávaly do existenčních problémů, což se také projevilo mezi OSVČ. Nejvíce přerušených živností loni bylo ve volné živnosti – výroba, obchod a služby. Následovalo stravování a také maloobchod v nespecializovaných prodejnách. Nejvíc živnostníků loni přerušilo podnikatelské aktivity v Praze (17.100), Středočeském (12.362) a Jihomoravském (11.208) kraji.

8. Ministr Karel Havlíček představil už asi třicátý program „antikovid“. Postup je vždycky takový, že na začátku je senzačně ohlašován nějaký nový program, pak se ukáže, že je mnohem skromnější a problematičtější. Máte vy nějakou zkušenost (třeba od voličů), jak čerpání z tohoto programu probíhá?

Nás v hnutí SPD velice mrzí, že vláda koná nesystémové kroky a v nastavené pomoci všem lidem, kteří z důvodu pandemie koronaviru a následných opatření byli omezeni ve svém podnikání nebo výkonu profese, nedokázala přiměřeně (alespoň v určité výši) a včas kompenzovat to, o co přišli. Konkrétně ministr Havlíček vždy něco přislíbí určité skupině podnikatelů, ale ve skutečnosti jak se říká „skutek utek“. Vláda by měla vystupovat jako sehraný tým, který má velmi důkladně zpracované strategie (např. řešení chybějícího personálu v nemocnicích, zajištění dostatku očkovacích vakcín pro lidi, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat proti nemoci covid-19, forma kompenzace pro podnikatele) a v rámci těchto strategií různé varianty řešení dalšího postupu. Vláda by měla aktivně naslouchat odborníkům, opozici a těm, kteří navrhují podněty na zlepšení. Naše hnutí navrhuje vládě různé podněty vedoucí ke zlepšení současné situace, leč bez odezvy, na což nejvíce doplácejí občané.       

9. SPD chce usilovat o zrušení nouzového stavu. Co jste říkal na všechny ty až bizarní zápletky, které se v souvislosti s jeho ukončením a následným obnovením ve Sněmovně i jinde odehrávaly?

V tom nejvíce zklamal tzv. demoblok (ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP09 a Starostové), jelikož jeho poslanci nejprve hlasovali ve Sněmovně proti prodloužení nouzového stavu, aby se následně premiér Babiš domluvil s hejtmany demobloku na vyhlášení nového nouzového stavu (podle nás neústavního). Korunu tomu všemu potom nasadil ještě předseda senátu Vystrčil (ODS), který veřejnosti sdělil, že bylo toto vyhlášení nouzového stavu protiústavní a že podá ústavní stížnost. Počínání ODS („Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil.“) bylo tedy v této věci jako v Kocourkově. Dle mého názoru to byla úplně zbytečná ztráta času pokaždé, když jsme se v Poslanecké sněmovně dohadovali o prodloužení nouzového stavu. Mohli jsme se věnovat projednávání důležitých návrhů a změn zákonů potřebných v této nelehké době. Naše hnutí podpořilo první prodloužení nouzového stavu na jaře minulého roku, jelikož v té době bylo potřeba (při všech dalších hlasování o prodloužení nouzového stavu jsme byli vždy proti), ale už v té době jsme navrhovali provést změnu zákona o ochraně veřejného zdraví, čímž by se už další plošný nouzový stav nemusel vyhlašovat, a na základě této změny by bylo možno přijímat opatření zajištující zdravotní ochranu našich obyvatel. Vláda ale na naše doporučení nedala a po roce předložila po dohodě s Demoblokem pandemický zákon, který má podle nás mnoho nedostatků a proto jsme hlasovali proti jeho přijetí.     

10. Vy jste se vyjádřil, že vláda si tímto udělala z Ústavy trhací kalendář. Co vám na jejím postupu vadí nejvíce?

K této odpovědi Vám přetlumočím stanovisko hnutí SPD, které v rámci jednání 86. schůze Poslanecké sněmovny dne 18. února 2021 uvedl náš předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Současný vládou České republiky vyhlášený nouzový stav ignoruje a obchází rozhodnutí Poslanecké sněmovny z minulého čtvrtka. Je to nouzový stav vyhlášený vládou hnutí ANO a ČSSD, který ignoruje to, že Sněmovna dne 11. února neprodloužila svým hlasováním nouzový stav. Vláda neakceptovala toto rozhodnutí Sněmovny a v neděli 14. února 2021 nouzový stav vyhlásila znovu. To znamená, vláda rozhodla pokračovat v nouzovém stavu bez přerušení proti vůli rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Vláda se fakticky rozhodla ignorovat ústavní roli Sněmovny, především její kontrolní funkci nad jednáním vlády. Argumentace vlády, že jednala na základě žádosti hejtmanů, je zcela účelová, a hejtmani se tak fakticky zbavili své odpovědnosti. Dochází k nekonečnému prodlužování nouzového stavu. Vláda selhala a nyní žádá pokračovat ve svých chybách mimo rámec Ústavy. A to je důležité, ať se jedná o jakoukoliv vážnou situaci. Je potřeba dbát na dodržování Ústavy, protože v okamžiku, že v jakékoliv situaci přestaneme dbát na dodržování Ústavy, tak končí demokracie v České republice. Ústava je základní dokument této země a je povinností Sněmovny ji chránit.

1.3.2021

Odmítli jsme prodloužit nouzový stav i přijetí pandemického zákona!

Minulý pátek proběhla v pořadí již 88. schůze Poslanecké sněmovny PČR, v rámci které současná vláda požadovala od poslanců schválení pandemického zákona vráceného Senátem a prodloužení nouzového stavu do 31. března 2021.

Hnutí SPD již před tímto jednáním Poslanecké sněmovny jasně avizovalo, že nepodpoří takzvaný pandemický zákon, neboť je to v podstatě i v principu pouze jinak pojmenovaný další nouzový stav na další rok. Už při jeho prvním projednávání jsme byli jediným poslaneckým klubem, který hlasoval proti pandemickému zákonu, naopak pro jeho přijetí kromě hnutí ANO a ČSSD hlasovali také poslanci Pirátů, ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, a poslanci poslaneckého klubu KSČM nehlasovali všichni aktivně proti.

Naši poslanci hnutí SPD již dříve avizovali své připomínky, které ale nebyly akceptovány. Naše tři připomínky spočívaly v tom, že jsme v prvém případě požadovali, aby docházelo k důsledné kontrole Poslaneckou sněmovnou, a navrhovali jsme, aby každých 14 dní o vládních opatřeních musela hlasovat Poslanecká sněmovna po jejich důkladném projednání. Za druhé jsme požadovali, že zároveň s opatřeními musí vláda navrhnout kompenzace. Poslední náš požadavek spočíval v tom, že jsme chtěli, aby opatření musela být podrobně a srozumitelně vysvětlena, nikoli jenom někde na webu Ministerstva zdravotnictví. Návrhy SPD nebyly zapracovány, takže skutečně se potvrdilo, že tento projednávaný pandemický zákon je pouze jinak pojmenovaný takzvaný nouzový stav. Už od března minulého roku také prosazujeme legislativní úpravu zákona o ochraně veřejného zdraví, což by zajišťovalo v rámci v něm vymezených mimořádných opatření dostatečnou škálu nástrojů pro jejich zvládání a nemuseli bychom neustále dokola řešit prodlužování nouzového stavu. Při konečném hlasování pandemický zákon podpořilo 132 poslanců z celkového počtu 167 přítomných poslanců. Všichni poslanci hnutí SPD hlasovali proti jeho přijetí.

Dalším projednávaným bodem byl vládní návrh na prodloužení nouzového stavu, který je kvůli způsobu vyhlášení napaden u Ústavního soudu. Vláda žádala o souhlas s prodloužením nouzového stavu o 30 dnů. V té době platný nouzový stav už dříve Sněmovna zrušila k sobotě 27. února. Proto jsme stejně jako celá řada jeho kritiků poukazovali na to, že vláda jej vyhlásila před dvěma týdny na žádost hejtmanů tak, že bezprostředně navázal na předchozí nouzový stav, který ale Sněmovna odmítla prodloužit. Poslanci hnutí SPD jako při minulých projednávání nepodpořilo prodloužení nouzového stavu, neboť vládní opatření nefungují. Česká republika musí přestat být závislá na rozhodování a jednání orgánů Evropské unie. Naše vláda musí prioritně zajistit ze všech přístupných zdrojů dostatek účinných vakcín pro rychlou vakcinaci občanů, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat vybranou vakcínou, s důrazem na rizikové skupiny. Dobrovolnou vakcinaci je třeba řešit především s využitím sítě praktických lékařů (toto jsme navrhovali už začátkem ledna tohoto roku). Pro rizikové skupiny občanů je také potřeba zdarma poskytnout respirátory FFP2. Navrhujeme okamžité využívání českých testů k uživatelsky dobrovolnému samotestování. Též prosazujeme podporu vlastní kapacity pro produkci našich ochranných a preventivních prostředků, abychom nebyli závislí na zahraničí. Při dodržení jasných preventivních opatření je potřeba umožnit fungování maloobchodu a dalších skupin živnostníků.

Jako první Sněmovna hlasovala o návrhu na okamžité zrušení nouzového stavu. Při tomto hlasování jsme hlasovali pro, ale návrh přijat nebyl a to jak ze strany vládních poslanců, tak i drtivé většiny poslanců opozičních. V následujícím hlasování vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu hlasovalo pro 68 poslanců z vládních ANO a ČSSD. K jejímu schválení bylo zapotřebí 77 poslaneckých hlasů. Poslanci hnutí SPD hlasovali proti. Tím nebyl nouzový stav Sněmovnou prodloužen, načež vláda ještě tentýž den večer vyhlásila nový nouzový stav na 30 dní a to od 27. února do 28. března 2021.

Hnutí SPD velmi mrzí, že současná vládní koalice se i v této těžké době nezabývá našimi podněty, které vládě předkládáme z důvodu lepšího zvládání koronavirové krize.

26.2.2021

Francouzi se učí žít s neustálým strachem z teroru!

Francouzi se ve své zemi necítí bezpečně, což se nejvíce dotýká obyvatel velkých francouzských měst, neboť mají oprávněný strach z možného útoku teroristů. Francii v posledních pěti letech zasáhlo několik teroristických útoků islamistů, při kterých podle agentury DPA zemřelo již více jak 250 lidí.

Hnutí SPD dlouhodobě varuje před hrozbou, spočívající v pokračující islamizaci Evropy. Důsledkem vstřícné proimigrační politiky, která dosáhla největšího vrcholu v roce 2015, ale doposud, byť v menší intenzitě, neustále pokračuje, se hlavně do Německa a Francie dostaly tisíce nelegálních imigrantů. Tyto státy byly pro imigranty zárukou, že zde budou pobírat značně vysoké sociální dávky, které jim zajistí bezstarostné žití, bez toho aniž by pracovali. Velkým bezpečnostním rizikem je, že drtivá většina imigrantů je vyznavačem netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie. Francie se řadí mezi země, kde bylo za posledních pět let spácháno nejvíce teroristických útoků a drtivou většinu z nich spáchali islámští imigranti.

Minulý týden zveřejnily policejní zdroje agentury AFP, že Francie má další nevinnou oběť brutálně zavražděnou imigrantem vyznávajícím Islámský stát. Odmítnutý žadatel o azyl původem ze Súdánu v pátek 19. února tohoto roku nožem zaútočil na 46letého ředitele záchytného centra pro imigranty na jihozápadě Francie a ubodal ho k smrti. Podle francouzského ministra vnitra Géralda Darmanina, přišel Súdánec nelegálně do Francie v roce 2015, ale jeho žádost o azyl úřady odmítly. Povolení k pobytu nicméně získal. V roce 2017 byl odsouzen a vzat do vězení za výtržnosti a ohrožování bodnou zbraní a proto byl posléze vydán příkaz k jeho vyhoštění. Podle ministra Darmanina přišel Súdánec do centra právě proto, že měl nuceně opustit Francii. Osmatřicetiletého imigranta, který už má záznamy v trestním rejstříku pro násilnou činnost, policisté zatkli a obvinili z vraždy. Pravděpodobný pachatel v centru pro běžence přímo nežil, dříve zde ale pobýval. Tajné služby jej podle zdrojů AFP ve svém hledáčku neevidovaly.

V této souvislosti připomenu obdobný případ z dubna loňského roku, kdy muž ozbrojený nožem zaútočil na místní občany ve městě Romans-sur-Isere na jihu Francie. Dva lidi zabil, dalších sedm jich zranil, Jednou z obětí byl místní majitel prodejny tabáku, další řezník. Policie následně uvedla, že pachatelem je 33letý žadatel o azyl ze Súdánu.

Francouzská policie se snaží zradikalizované muslimy odhalovat. Již bylo uzavřeno několik mešit, v nichž muslimští duchovní podporovali džihád. Ve Francii přitom žije muslimů miliony, ale do západní společnosti se jich nechce začleňovat většina z nich. Francouzský prezident Emmanuel Macron popsal koncem loňského roku islám jako „náboženství, které je dnes v krizi po celém světě“, přičemž za důvod této krize označil podle webu stanice France 24 „posilování extremistických pozic“. Macron se domnívá, že francouzské úřady musí být schopny snáze kontrolovat a rozpouštět náboženské spolky, mezi jejichž členy se objeví známky radikalismu. Vyzval rovněž ke skončení praxe, kdy jsou věřící ovlivňováni imámy, kteří jsou do Francie vysíláni ze zahraničí, například z Maroka nebo Alžírska. Takových v zemi údajně působí zhruba tři sta. Ve Francii prošel zákon, který je namířen hlavně proti radikálnímu islámu, i když oficiálně se týká všech náboženských skupin a organizací. Omezuje financování ze zahraničí, působení zahraničních imámů a zároveň ukládá muslimům určité povinnosti. Premiér Jean Castex přitom zdůraznil, že norma není namířená proti žádnému náboženství včetně islámu. Připustil však, že je to právě islamismus, proti kterému chce nyní země bojovat všemi prostředky. „Tento návrh zákona není textem proti žádnému náboženství, ani konkrétně proti muslimskému náboženství,“ uvedl Castex. Norma je podle něj namířena proti zhoubné ideologii islamismu a jejím cílem je posílit republikánské principy.

Hnutí SPD nepřipustí situaci, která panuje v současné Francii, kdy se místní obyvatelé necítí ve své zemi bezpečně. Uděláme vše proto, aby se do naší republiky nedostal žádný nelegální imigrant. Prioritou hnutí SPD je bezpečnost našich občanů.

25.2.2021

Zásadně odmítáme snahy EU ve věci potlačování národní suverenity!

Evropská unie nechce připustit, aby si jednotlivé členské země prosazovaly politiku v zájmu národních zájmů, a proto hledá nástroje, pomocí kterých se pokouší tomu pro ni nežádoucímu stavu předejít. Toto tvrzení dokládá příklad z Maďarska týkající se nevládních organizací.   

Hnutí SPD zásadně odmítá snahy EU ve věci potlačování suverenit jednotlivých členských států, včetně naší republiky. Jako vlastenecké a demokratické hnutí vedeme na té nejvyšší úrovni v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu, neboť se domníváme, že současná podoba evropské integrace záměrně cílí na likvidaci národních států a národů Evropy. V rámci oslabování suverenit jednotlivých členských států předkládá EU různé nástroje, jak toho dosáhnout. Jedním z nástrojů je zavedení tzv. principu právního státu.

Evropská komise coby vrcholná instituce EU už několik let vede s Maďarskem a Polskem řízení, neboť se domnívá, že zde dochází k porušování evropských hodnot. Vytýká jim, že podkopávají nezávislost soudnictví a médií a omezují nevládní organizace. EU se proto chystá proti těmto zemím uplatnit svou moc, a to formou různých sankcí, viz například krácením přidělených finančních prostředků z unijní pokladny, do které povinně přispívají všechny státy EU. To, že v tomto záměru EU nepoleví, je skutečnost, že Evropská komise dala dne 18. února 2021 Maďarsku dva měsíce na změnu zákona o financování nevládních organizací, který podle loňského verdiktu Soudního dvora Evropské unie porušuje unijní předpisy. Pokud se vláda premiéra Viktora Orbána soudnímu rozhodnutí nepodrobí, čeká Maďarsko finanční postih. Maďarsko v roce 2017 zpřísnilo dohled nad organizacemi financovanými ze zahraničí, a to z důvodu stále větší podpory těch, za kterými stál miliardář George Soros, prosazující odpor proti politice Viktora Orbána. Nevládní organizace, jejichž roční příspěvek překročí 7,2 milionu forintů (přibližně 550 tisíc korun), se musejí povinně registrovat, a také zveřejňovat podrobnosti o svých dárcích. Dotčené spolky musejí rovněž na webových stránkách výslovně uvádět, že jsou finančně podporované ze zahraničí. Soudní dvůr EU ve svém verdiktu konstatoval, že se jedná o „diskriminační a neodůvodněné omezení“, které je v rozporu se základními právy včetně ochrany osobních údajů a svobody sdružování.

Toto rozhodnutí s velkou radostí okomentovala šéfka evropské kanceláře Amnesty International Eve Geddieová, která mimo jiné řekla: „Ostudné otravování nevládních organizací v Maďarsku pokračuje už příliš dlouho.“ Varování ze strany Evropské komise považuje za důležitý krok k tomu, aby maďarské úřady učinily své odpovědnosti zadost. „Vláda v Budapešti musí zákon okamžitě zrušit a ukončit svoji očerňující kampaň namířenou proti nevládním organizacím.“ Agentura DPA též citovala vyjádření místopředsedkyně EK Věry Jourové: „Evropský soudní dvůr byl jednoznačný – maďarskou vládou uvalená omezení na financování organizací občanské společnosti nejsou v souladu s právem EU, nevládní organizace jsou nepostradatelnou součástí demokracie, musíme je podporovat, nikoliv je potlačovat.“ Komise, ve které zastává Eva Jourová funkci místopředsedkyně, má v EU na starosti dohled nad dodržováním evropského práva. Podle DPA je nově zahájené řízení s Budapeští znamením toho, že komise ztrácí se středoevropskou zemí trpělivost. EK v uplynulých letech podala na Maďarsko několik žalob, kterým unijní soud vyhověl. Týkaly se zejména azylové a migrační politiky. V této souvislosti zmíním spor o platnosti Benešových dekretů, a zajisté tušíte, jaké zájmy by asi hájila Eva Jourová, která v EK zastupuje Českou republiku.

Hnutí SPD prosazuje suverenitu naší republiky, ve které jsou naši občané a jejich zájmy vždy na prvním místě. Nechceme být podřízeni Evropské unii, a proto prosazujeme naše vystoupení z EU na základě výsledků referenda. Občané by si měli sami rozhodnout, zda chtějí, aby naše republika byla součástí EU, či nikoli. Za naše hnutí SPD zní jednoznačně NE.

24.2.2021

Plošná opatření nic neřeší. Život a práce je pro SPD na 1. místě!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že plošná opatření nic neřeší a život a práce je pro SPD na 1. místě. SPD hlasovalo, jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně, proti přijetí tzv. pandemického zákona, který de facto dává vládě na jeden rok pravomoci stejné jako v případě nouzového stavu. ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Piráti dali vládě bianco šek na jeden rok. Pokud vláda vydala nařízení nosit respirátory, měla by je občanům zajistit. Je jich ale nedostatek. Opatření vlády proti epidemii covid-19 nefungují. Pokud není vláda schopna řešit tuto situaci, nemůže to svádět na občany, a v takovém případě by měli odpovědní lidé podat demisi. Neotevření maloobchodů je další likvidací obchodníků. Státu navíc v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu hrozí tisíce žalob ze strany živnostníků a podnikatelů ohledně škod. Vláda enormně zvyšuje zadlužení. Přitom se dá ušetřit na platbách nepřizpůsobivým, solárním baronům, politickým neziskovkám či na předražených zakázkách.

1. Plošná opatření nic neřeší. Život a práce je pro SPD na 1. místě!

Sněmovna minulý týden odmítla návrh SPD na zrušení nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR dne 14. února a následně schválila ukončení nouzového stavu k 27. únoru, což je datum, kdy následně nabude účinnost kontroverzní pandemický zákon, který je v principu pouze jinak pojmenovaným nouzovým stavem. Podle SPD je vyhlášení nouzového stavu bezprostředně navazující na termín, kdy předcházející nouzový stav schválený Sněmovnou končí, protiústavní, protože se protiepidemická situace ve státě ze dne na den nezhoršila. Ohýbání Ústavy ČR je pro SPD zcela nepřijatelné. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá nouzový stav, protože rozsah omezení se dá regulovat pomocí vyhlášených konkrétních, nikoliv plošných, krizových opatření podle jednotlivých krizových zákonů, a je tak možné zajistit ochranu ohrožených a rizikových skupin občanů a fungování zdravotního systému bez nutnosti vyhlašování plošného nouzového stavu. Děti se musí vrátit do škol, musí se otevřít malé obchody, kadeřnictví a další služby při zachování základních protiepidemických pravidel. Vláda ČR také měla dost času na příslušnou novelizaci ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti. Pro Vládu ANO, ČSSD s podporou KSČM je však pohodlnější držet nouzový stav, aby mohla nakupovat od kontroverzních dodavatelů zdravotnický materiál s výjimkami oproti standardním výběrovým řízením. To je pro SPD nepřijatelné. Plošná opatření nic neřeší a život a práce je pro SPD na 1. místě! 

2. SPD hlasovalo, jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně, proti přijetí tzv. pandemického zákona, který de facto dává vládě na jeden rok pravomoci jako v případě nouzového stavu. ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Piráti dali vládě bianco šek na jeden rok.

SPD hlasovalo, jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně, proti přijetí tzv. pandemického zákona. Sněmovna schválila minulý týden kontroverzní pandemický zákon, tedy zákon o mimořádných opatřeních, kdy může Vláda ČR vyhlásit v souvislosti s pandemií covid-19 „pandemickou pohotovost" a přijímat opatření téměř totožná jako v případě vyhlášení „nouzového stavu", který se vyhlašuje podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. Tento zákon dává Vládě ČR zcela mimořádné pravomoci a je to v principu pouze jinak pojmenovaný nouzový stav.  V případě schválení Senátem nabude platnosti 1. března 2021 na dobu jednoho roku. Jinými slovy: Pokud nebude Vládou ČR vyhlašována po dobu platnosti zákona „pandemická pohotovost", může Vláda ČR opakovaně vyhlašovat „nouzový stav". To je pro SPD zcela nepřijatelné! V rámci projednávání byly zcela ignorovány naše požadavky na způsob parlamentní kontroly a potřeby jasného zdůvodnění restriktivních opatření, jejich finančních důsledcích a dopadech a zároveň uvedení příslušných kompenzací pro dotčené. SPD hlasovalo jako jediný poslanecký klub proti jeho přijetí, ale zákon byl přijat díky hlasům vládních poslanců ANO, ČSSD a tzv. demobloku (ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Pirátům), kteří mají potřebnou většinu pro hladké schválení v Senátu a také zastupovali své hejtmany.

3. Pokud vláda vydala nařízení nosit respirátory, měla by je občanům zajistit. Je jich ale nedostatek.

Vláda ČR prostřednictvím ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nařídila při vstupu do otevřených obchodů a prostředků MHD mít na obličeji buďto respirátory FFP2, nanoroušky anebo dvě hygienické roušky najednou. Končí tím de facto období látkových roušek, které si celý národ vloni sám spontánně ušil a vyrobil. Pokud Vláda ČR toto nařídí, měla by ale zároveň svým občanům tyto ochranné zdravotnické prostředky zdarma zabezpečit, protože je řada občanů, kteří si je nemůžou dovolit denně kupovat. Navíc respirátorů FFP2 je na trhu v současné době nedostatek.

4. Opatření vlády proti epidemii covid-19 nefungují. Pokud není vláda schopna řešit tuto situaci, nemůže to svádět na občany, a v takovém případě by měli odpovědní lidé podat demisi.

Epidemická situace v ČR v souvislosti s pandemií covid-19 není dobrá a dále se kvůli jednotlivým mutacím koronaviru zhoršuje. Patříme mezi nejhorší státy v Evropě, chybí dostatek vakcín pro potřebné, systémy e-rouška a trasování nefungují, stejně jako protiepidemický systém tzv. PES, na který se vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dlouhodobě odvolávala. Docházejí nemocniční lůžka na JIP a nemocniční personál je přetížený. Vše trvá dlouho. Vláda ČR na jednu stranu kritizuje občany za nedodržování jí vyhlášených plošných protiepidemických opatření, která nefungují, a na druhou stranu občané sledují, jak papaláši chodí na fotbalová utkání, kam oni nemohou. Nelze kázat vodu a pít víno! Za zcela katastrofální považujeme vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) z minulého týdne, kdy uvedl, že pacienty s lehčím průběhem onemocnění covid-19 by v případě vyčerpání lůžkových kapacit umísťoval do tělocvičen. Pan ministr Blatný by jako člen vlády měl vědět, že na tyto a podobné krize existují příslušné krizové plány, které s těmito situacemi počítají v rámci tzv. doléčovacích zařízení, například lázní, kde je i odborný personál. Pokud není vláda schopna řešit tuto situaci, nemůže to svádět na občany, a v takovém případě by měli odpovědní lidé podat demisi.

5. Neotevření maloobchodů je další likvidací obchodníků. Státu navíc v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu hrozí tisíce žalob ze strany živnostníků a podnikatelů ohledně škod.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM nepovolila od 22. února otevření maloobchodů, které slibovala, a naopak opět zpřísnila plošná protiepidemická opatření. Neotevření obchodů je další likvidací obchodníků omezující jejich možnosti výprodeje zimního sortimentu zboží, zejména oblečení a bot. Tímto jim zároveň budou chybět potřebné finanční prostředky na nákup jarních druhů zboží a toto by jim Vláda ČR měla patřičným způsobem také kompenzovat. Navíc Ústavní soud v pondělí 22. února 2021 zrušil část usnesení Vlády ČR z 28. ledna 2021 zakazující maloobchodní prodej a služby. Státu tak hrozí tisíce žalob ze strany živnostníků a podnikatelů ohledně škod, které jim byly způsobeny některými krizovými opatřeními, které v rámci tohoto usnesení nebyly patřičně odůvodněny. Je to pouze dalším potvrzením, že Vláda ČR se chová chaoticky, plošná omezení nefungují a občany a živnostníky nelze zamknout do klece. Nález Ústavního soudu také potvrzuje skutečnosti, že do návrhu tzv. pandemického zákona měly být zahrnuty konkrétní opatření včetně kompenzací ze strany vlády. Tyto naše připomínky ale Vláda ČR ignorovala.

6. Vláda enormně zvyšuje zadlužení. Přitom by se dalo ušetřit na platbách nepřizpůsobivým, solárním baronům, politickým neziskovkám či na předražených zakázkách.

Sněmovna schválila minulý týden ve stavu legislativní nouze novelu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021, který navýšil schodek státního rozpočtu na astronomických 500 miliard korun. Tímto schválením vzrostlo zadlužení každého občana ČR jenom na letošní rok o 50 tisíc korun. SPD tuto novelu hlasováním nepodpořilo z několika důvodů. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM neustále odmítá naše návrhy v krizi šetřit na zbytných výdajích, jako jsou například předražené zahraniční nákupy vojenské techniky, platby solárním baronům, politickým neziskovkám, nepovedená inkluze ve školství nebo dávky nepřizpůsobivým. Také neprovádí škrty ve zbytných nákladech na byrokracii ve státní a veřejné správě. V krizi je potřeba šetřit, jinak skončíme stejně jako předlužené Řecko.

23.2.2021

Poslanci hnutí SPD hlasovali proti přijetí pandemického zákona!

Minulý čtvrtek byl ve Sněmovně projednáván pandemický zákon, úprava zákona o státním rozpočtu na rok 2021 a též byl na program schůze zařazen bod s názvem zrušení nouzového stavu, který navrhl poslanecký klub hnutí SPD.

Poslanci za hnutí SPD prostřednictvím svého předsedy Tomia Okamury navrhli hned na začátku mimořádné 86. schůze Sněmovny zařadit bod s názvem zrušení nouzového stavu, neboť jsme přesvědčeni, že byl vyhlášen v rozporu s Ústavou ČR. Po velkých restrikcích byl nakonec tento bod schválen do programu jednání schůze. Místopředseda Sněmovny Tomio Okamura zařazení toho bodu odůvodňoval argumenty, že hnutí SPD v žádném případě nikdy současnou vážnou situaci nebagatelizovalo ani nezlehčovalo. Po celou dobu od loňského jara navrhujeme alternativní řešení k tomu nekonečnému nouzovému stavu, který vyhlašuje jako jediný recept vláda, ale bez odezvy.

Sněmovna ve čtvrtek 11. února neprodloužila svým hlasováním nouzový stav. Vláda ale ignorovala toto rozhodnutí Sněmovny a hned v neděli 14. února nouzový stav po domluvě s hejtmany vyhlásila znovu. Došlo tedy k naprostému rozporu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny k pokračování nouzového stavu bez přerušení. Vláda tak rozhodla pokračovat v nouzovém stavu bez přerušení proti vůli rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Vláda se fakticky rozhodla ignorovat ústavní roli Sněmovny, především její kontrolní funkci nad jednáním vlády. Argumentace vlády, že jednala na základě žádosti hejtmanů, je zcela účelová a hejtmani se fakticky zbavili své odpovědnosti. Dochází k nekonečnému prodlužování nouzového stavu. Hnutí SPD už od jara minulého roku navrhuje novelu zákona o ochraně veřejného zdraví tak, abychom mohli zacílit na ochranu ohrožených a rizikových skupin a udržení zdravotního systému bez plošného prodlužování nouzového stavu. Hlasování o návrhu hnutí SPD o zrušení nouzového stavu proběhlo až ve večerních hodinách a i přes to, že všichni poslanci hnutí SPD hlasovali pro, nebyl tento návrh přijat. 

Dalším důležitým hlasováním, kde poslanci za hnutí SPD hlasovali proti, bylo schválení návrhu pandemického zákona. Dle našeho názoru se nejedná o nic jiného než přejmenovaný nouzový stav, který zajišťuje ministerstvu zdravotnictví velkou pravomoc, a to bez jasně dané kontroly Sněmovnou. Ministerstvo zdravotnictví nebo hygienické stanice budou moci nad rámec oprávnění ze zákona o ochraně veřejného zdraví omezit celostátně nebo regionálně například veřejnou dopravu, obchody, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a podobné služby, bazény a koupaliště, soukromé a veřejné akce i vysoké školy. Též budou moci nařídit používání ochranných prostředků a vydat příkaz k testování zaměstnanců na covid-19. Za porušení opatření zákon stanoví i značné pokuty. Například za nenošení roušek nebo respirátorů bude lidem hrozit postih až třicet tisíc korun. Nejzávaznější porušení budou moci úřady trestat až třímilionovou pokutou. Mimořádná opatření budou vyžadovat pouze souhlas vlády. Ministerstvo zdravotnictví bude moci žádat v souvislosti s epidemií covidu-19 o pomoc složky integrovaného záchranného systému. Vláda bude také rozhodovat o využití armády. Návrhy na zrušení ministerského mimořádného opatření se bude zabývat Nejvyšší správní soud, opatření hygienických stanic budou moci lidé napadnout u krajských soudů. Tento proces ale bude velmi zdlouhavý. Návrh pandemického zákona byl i za pomoci drtivé většiny opozičních poslanců ostatních parlamentních stran schválen.

Ve stavu legislativní nouze bylo též schváleno navýšení schodku letošního státního rozpočtu z původně schválených 320 miliard na 500 miliard korun. Menšinové vládě ANO a ČSSD pomohli svými hlasy komunisti. Poslanci hnutí SPD i v tomto případě hlasovali proti, neboť je to obrovský deficit a vláda nepředložila žádné návrhy úspor, i když z našeho poslaneckého klubu bylo podáno mnoho podnětů k úspoře státních financí.

Hnutí SPD ve Sněmovně hájí zájmy ku prospěchu našich občanů. K současnému počtu našich poslanců ve Sněmovně nemáme takový vliv, abychom některé naše návrhy zákonů prosadili. Pokud souhlasíte s naší politikou, tak podpořte naše hnutí SPD v nadcházejících podzimních volbách, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021.

22.2.2021

Nikdy nesmíme dopustit ztrátu českého mateřského jazyka!      

Každoročně dne 21. února slavíme Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento den je připomínkou toho, že na světě existuje mnoho jazyků, které mají v rámci jednotlivých zemí a národů své kořeny a jsou součástí jejich tradic a národního dědictví.

Mezinárodní den mateřského jazyka zavedlo UNESCO v roce 1999 jako připomínku toho, že na světě existuje kolem 7 tisíc jazyků, z nichž více než polovina je ohrožena zánikem, a to pravděpodobně již do konce 21. století. Proto je nutné uchovat všechny lokální jazyky, neboť mateřský jazyk každého z nás provází celým životem a zásadně ovlivňuje naše vnímání světa. Mateřský jazyk je tak důležitou součástí identity každého člověka a rozmanitost jazyků představuje kulturní dědictví lidstva, o jehož zachování je nutno pečovat. Například EU má v současné době 24 úředních jazyků, ale celkově v unijních zemích najdeme více než 60 původních regionálních a menšinových jazyků, kterými hovoří okolo 40 milionů osob. Právní postavení těchto jazyků a podpora, kterou dostávají, závisí na rozhodnutí jednotlivých států.

Hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které vede a prosazuje na politické scéně všechny možné aktivity vedoucí k nezávislosti a suverenitě českého státu. Podporujeme tradiční hodnoty naší společnosti, mezi které bezesporu patří fungující rodina, kterou tvoří svazek muže a ženy vychovávající děti. Takováto rodina zasluhuje státem garantovanou ochranu a podporu a každé aktivity ohrožující fungování a výchovu dětí v rodině odmítáme. Rodiče jsou pak prvními komunikujícími se svými dětmi, které postupně učí mluvenému slovu. Děti se tak od narození učí vyslovovat základní slova jako je máma a táta a v průběhu prvních let se jejich slovní zásoba velmi rychle rozvíjí. Tato role rodičů v procesu výchovy dětí je nezastupitelná. Následně tuto roli přebírá stát, a to prostřednictvím povinné předškolní a školní docházky.

Prosazujeme návrat výchovy k tradičním rodinným hodnotám. Škola musí připravovat naši mládež nejenom na uplatnění pracovní, ale také na uplatnění občanské a lidské. Nechceme další ideologizaci školy směrem k multikulturalismu nebo k individualismu, které vedou k oslabení funkce rodiny. Znovu chceme vrátit do školy témata přípravy k obraně vlasti a vlastenecké a rodičovské výchovy. Podpoříme aktivity škol ve sportovních aktivitách a v obnově fyzické zdatnosti mladých lidí. Nepřipustíme zřízení a fungování náboženských škol, kde nebude respektován rovný přístup k právům lidí a bude hlásáno nadřazení náboženského práva nad světským právem.

České školství vychází z národní tradice, kdy součástí naší národní kultury byla snaha o zajištění vzdělání pro další generace české mládeže. Budování českých škol, kde se vyučovalo v českém jazyce, byl jedním ze zásadních výsledků národního obrození. Tradice a kvality české pedagogiky se výrazně projevily i v době budování samostatné československé státnosti. Vysoká úroveň přípravy učitelů a prestiž jejich práce byly základem pro rozvoj školství. Československá republika po svém vzniku přišla s rozvojem vysokého školství a s promyšlenými reformními kroky, které postavily naše školství na jedno z předních míst ve světě.

Hnutí SPD považuje oblast školství za programovou prioritu, neboť zásadním způsobem ovlivňuje u žáků oblast sociální, kulturní, ekonomickou a především u nich posiluje otázku národní a vlasteneckou. Naším zásadním cílem je vrátit na školy stav, kdy motivovaní učitelé kvalitně pedagogicky pracují, žáci se učí a škola ve spolupráci s rodinou připravuje mladého člověka na budoucí uplatnění v životě; na uplatnění pracovní, občanské a lidské. Čeština je velice krásný a především je to náš mateřský jazyk, který musíme zachovat pro naše budoucí generace.

19.2.2021

Prosazujeme zajištění sociální spravedlnosti pro všechny naše občany!

Na žádost OSN se od roku 2009 připomíná 20. únor jako Světový den sociální spravedlnosti. Jeho hlavní cíle jsou boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování.

Tento den si zítra připomene většina zemí světa. V České republice je podle Evropského statistického úřadu ohroženo chudobou a sociálním vyloučením necelých deset procent obyvatel, čímž se řadíme mezi ty méně ohrožené země. Na Slovensku se jedná o více než 12 procent obyvatel. Nejnižší podíl obyvatel ohrožených chudobou vykazuje dlouhodobě Island, pod 9 procent. Naopak je celá řada států, kde se pohybuje míra chudoby (vypočítaná jako vážený průměr národních výsledků) přes 20 procent, což znamená, že je chudobou ohrožen každý pátý občan. Jedná se např. o Rumunsko, Bulharsko, Španělsko, Lotyšsko a Turecko.

Hnutí SPD prosazuje, že solidarita a rovnost patří mezi základní hodnoty, které je nutné v naší společnosti ctít, dodržovat a uplatňovat na všechny občany republiky v rámci nastavené sociální politiky státu. V našem politickém programu prohlašujeme, že uděláme maximum proto, aby lidé měli jistotu, že za svou práci dostanou důstojnou mzdu a za své daně důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody. Proto prosazujeme systém sociální solidarity společnosti k potřebným, s prioritou k seniorům, dětem a invalidům.

Nechceme drahý a nefunkční sociální systém. V České republice patří vyplácení sociálních dávek občanům ohrožených chudobou pod Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které vede ministryni Jana Maláčová z ČSSD. Naše hnutí SPD dlouhodobě poukazuje na to, že toto ministerstvo se při rozdělování sociálních dávek nechová jako řádný hospodář, neboť současné legislativní nastavení v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi umožňuje v mnoha ohledech netransparentní a účelové chování a jednání příjemců dávek hmotné nouze a žadatelů o ně. Tyto dávky jsou v mnoha případech zneužívány, jednak v důsledku podvodného jednání žadatelů o ně, a též i z důvodů mnoha mezer a nejasností v předmětném zákoně, čímž stát přichází o značné státní finance, které by se daly využít efektivně v zájmu našich občanů.

Pro hnutí SPD je zásadně nepřijatelné dále tolerovat systém, kde vzniká vrstva lidí, kteří již nemají zájem pracovat, neznají slova jako povinnost a odpovědnost a terorizují své okolí kriminalitou. Naši poslanci už na konci roku 2019 zpracovali novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 652, který se nachází ve fázi projednávání ve druhém čtení. Přijetím této novely zákona by bylo vyplácení sociálních dávek více transparentní, kontrolovatelné a zabránilo by se jeho zneužívání.

Prosazujeme politiku, ze které by měli profitovat slušní a pracovití lidé. Rozhodně nezapomínáme na ty osoby, které již pracovat nemohou, a to buď z důvodu jejich věku, nemoci, či jiných odůvodnitelných překážek. Zde je na místě povinnost státu se o tyto osoby postarat tak, aby měly zajištěnu odpovídající kvalitu života a nespadaly do skupiny osob ohrožených chudobou. Naši občané si to zaslouží. Určitě ale nechceme podporovat zneužívání různých forem státem garantované sociální pomoci.

18.2.2021

Nelegální imigranti představují pro celou Evropu velké bezpečnostní riziko!

Řada evropských unijních zemí doplácí na svou vstřícnou proimigrační politiku, v rámci které umožnily vstup nelegálním imigrantům na svá území. Mezi těmito imigranty se do Evropy dostaly skupiny vyznavačů radikálního islámu, kteří mají na svědomí celou řadu teroristických útoků, a i v současné době od svých záměrů nechtějí upustit, viz poslední příklad zadržených osob v Dánsku a Německu.

Hnutí SPD dlouhodobě varuje, že celá Evropská unie bude ještě dlouho nést následky své vstřícné politiky, spočívající v přijímání nelegálních imigrantů z islámských zemí, kteří sebou přinášejí svou nenávistnou ideologii, zákony a praktiky neslučitelné s evropskou kulturou. Když už se tito zastánci islámské ideologie do některé země dostanou, aktivně zde zakládají svá ghetta, začínají ovládat dané teritorium a uplatňovat svoji kulturu a ideologii. Jako jediný příjem využívají štědré sociální dávky, které jim zabezpečují pohodlný život bez nutnosti zajímat se o práci. Tito imigranti představují pro občany žijící v těchto zemích bezpečnostní riziko, protože je mezi nimi i mnoho vyznavačů radikálního islámu, tzv. stoupenců Islámského státu (IS).

Americká tisková agentura The Associated Press s centrálou v New Yorku, která má své pobočky ve více než stovce zemí celého světa, zveřejnila prostřednictvím svých redaktorů působících v Dánsku, že dánští policisté minulý týden zadrželi skupinu osob, která je podezřelá z toho, že se chystala naplánovat teroristický útok. U zadržených osob policisté zajistili brokovnice, pušku a pomůcky, které lze použít k výrobě bomby, včetně chemikálií. Tyto věci byly nalezeny v rámci společného policejní zátahu v Dánsku a Německu, při kterém bylo zatčeno 14 lidí pro podezření z přípravy jednoho nebo několika útoků v těchto dvou zemích.

Všech 14 zatčení (až na jedno) se odehrálo v Dánsku. Tři z podezřelých jsou syrští státní příslušníci ve věku 33, 36 a 40 let, kteří byli podle německých úředníků zatčeni začátkem minulého týdne. Následně bylo oznámeno, že během čtvrtka a pátku policie provedla zatčení dalších osob vztahujících se k tomuto případu. Operativní šéf dánské bezpečnostní a zpravodajské služby Flemming Drejer uvedl, že zjištění jsou „znepokojivá“, neboť mezi zajištěnými věcmi byla také vlajka Islámského státu, což vede k vyšetřovací verzi, že se tu jednalo o přípravu teroristického útoku. Německé úřady již dříve oznámily první tři zatčení, dva v Dánsku a jeden v Německu. Německý prokurátor uvedl, že podezřelí nakoupili (údajně v lednu) několik kilogramů chemikálií, které by mohly být použity k výrobě výbušnin. Při prohlídce rezidence v německém městě Dessau-Rosslau mezi Naumburgem a Berlínem bylo zajištěno 10 kilogramů černého prachu a pojistek. V Dánsku bylo zadrženo větší množství chemikálií. Dánský ministr spravedlnosti Nick Haekkerup tuto událost okomentoval na Twitteru, kde uvedl: „Případ ukazuje, že teroristická hrozba vůči Dánsku je i nadále vážná.“

Skandinávská desetimilionová země se obává možného extremistického útoku od září 2005, kdy dánské noviny zveřejnily 12 karikatur zobrazujících proroka Mohameda. Karikatury vyvolaly pobouření a protesty v muslimském světě, kde je jakékoli zobrazení Mohameda obecně považováno za rouhačské. Noviny uvedly, že chtěly otestovat, zda karikaturisté použijí autocenzuru, když budou požádáni o zobrazení Mohameda. Publikací karikatur nebyly porušeny žádné dánské zákony.

Evropská unie prosazuje, že bude usilovat v příštích letech o lepší začlenění imigrantů z mimounijních zemí do společnosti. Počítá s tím zveřejněný plán Evropské komise, podle které je větší integrace jak v zájmu imigrantů, tak v zájmu unijních států. To ale naše hnutí SPD zásadně odmítá. Imigranti představují pro naši republiku velké bezpečnostní riziko a následný proces islamizace unijních zemí cíleně oslabuje národní suverenitu jednotlivých členských států. Hnutí SPD prosazuje referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.

17.2.2021

Sbíráme podpisy na vyvolání mimořádné schůze Sněmovny na zrušení nouzového stavu!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD se pokouší sesbírat podpisy na vyvolání mimořádné schůze Sněmovny na zrušení nouzového stavu. Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje legislativní změny, kdy lze situaci okolo epidemie covid-19 zvládat bez nouzového stavu a plošných drakonických opatření. Tzv. Demoblok (Piráti, ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP09) se ve věci nouzového stavu chová jako v Kocourkově. Hnutí SPD prosazuje zvýšení kompenzačního bonusu pro živnostníky, ostatní strany to ale bohužel ve Sněmovně zamítly. Hnutí SPD odmítá Zelený úděl EU, uhlíkovou ideologii a nesmyslný boj proti CO2, který likviduje naši ekonomiku. Jediným reálným současným řešením energetické bezpečnosti ČR je dostavba jaderné elektrárny Dukovany a v této souvislosti prosazujeme otevřené kompetitivní (konkurenční) výběrové řízení. Prosazujeme ochranu nízkopříjmových zaměstnanců a menších zaměstnavatelů či živnostníků. Hnutí SPD navrhuje verzi kurzarbeitu, tzn. podpory udržení pracovních míst, kdy na něj budou mít nárok všichni zaměstnanci. Trestní stíhání asistenta poslance Jaroslava Foldyny Michala Krafta za kritiku migrace a islamizace je nepřijatelným útokem na svobodu slova a kriminalizací odpůrců islamizace a imigrace.

1. Hnutí SPD se pokusí sesbírat podpisy na vyvolání mimořádné schůze Sněmovny na zrušení nouzového stavu.

SPD se pokouší sesbírat podpisy na vyvolání mimořádné schůze Sněmovny. Potřebujeme 40 podpisů poslanců, abychom vyvolali hlasování o zrušení nouzového stavu, jelikož je podle našeho názoru nedělní rozhodnutí vlády, kdy obešla čtvrteční rozhodnutí Sněmovny, v rozporu s Ústavou. Zároveň opakovaně vládě navrhujeme, aby provedla novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která umožňuje chránit ohrožené a rizikové skupiny a udržení zdravotního systému bez plošného nouzového stavu.

2. Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje legislativní změny, kdy lze situaci okolo epidemie covid-19 zvládat bez nouzového stavu a plošných drakonických opatření.

Minulý týden byla na jednání Sněmovny šestá žádost vlády ANO, ČSSD s podporou KSČM o prodloužení nouzového stavu z důvodu pandemie covid-19. Hnutí SPD je v této věci dlouhodobě konzistentní a ani tentokrát jsme pro prodloužení nouzového stavu nehlasovali. Již dlouhodobě navrhujeme takové legislativní změny, aby šlo situaci zvládat bez nutnosti nouzového stavu a plošných chaotických a drakonických opatření ze strany současné vlády. Opakovaně vládě již od loňského jara navrhujeme, aby provedla novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby bylo možné zajistit ochranu ohrožených a rizikových skupin občanů a fungování zdravotního systému bez nutnosti plošného vyhlašování nouzového stavu. Spolu s tím je třeba novelizovat další dva zákony, aby Správa státních hmotných rezerv mohla nakupovat zdravotnický materiál a vojáci mohli pomáhat i ve zdravotních a sociálních zařízeních. Prodloužení nouzového stavu nakonec Sněmovna neschválila a to de facto znamená, že tato vláda již nemá většinovou podporu a důvěru Sněmovny. Vláda za 10 měsíců trvání pandemie nenašla jiné řešení pandemie než pomocí nekonečného nouzového stavu, přičemž sám ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO) veřejně přiznal, že vládní opatření přestala fungovat.

3. Tzv. Demoblok (Piráti, ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP09) se ve věci nouzového stavu chová jako v Kocourkově.

Chování demobloku okolo nouzového stavu je podle našeho názoru zbabělé, chaotické, slabošské a proradné. Piráti, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP09 se minulý čtvrtek dohodli s premiérem Babišem, že podpoří prodloužení nouzového stavu, ale báli se hlasovat jen sami za sebe bez SPD a chtěli se za SPD schovat, takže na jednání s premiérem Babišem požadovali jednotné hlasování celé opozice pro podporu prodloužení. Protože SPD zůstala konzistentně na své pozici, že nepodpoří prodloužení nouzového stavu, tak oni se sami bez SPD báli zvednout pro prodloužení ruce, takže po našem odmítavém stanovisku následně cukli a hlasovali proti prodloužení nouzového stavu. Demoblok se chová jako v pohádce: „Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil". Následně Asociace krajů, kde vládnou a na vládě se podílí Piráti, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP09, potom požádala vládu Andreje Babiše, aby vyhlásila nouzový stav. Takže krajští představitelé těchto stran jednali v rozporu s tím, jak jednali poslanci těchto stran v Poslanecké sněmovně! Korunu tomu v tomto smyslu nasadil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, který chce podat proti vyhlášení nouzového stavu ústavní stížnost. Jedná tedy zase proti tomu, co požadují krajští politici ODS! Pokud si to celé shrneme na příkladu ODS, tak poslanci ODS hlasovali nakonec proti prodloužení nouzového stavu, hejtmani ODS nové vyhlášení nouzového stavu prosadili a předseda Senátu za ODS na nové vyhlášení nouzového stavu chce podat ústavní stížnost. To je Kocourkov!

4. Hnutí SPD prosazuje zvýšení kompenzačního bonusu pro živnostníky. Ostatní strany to ale bohužel zamítly.

Hnutí SPD svým hlasováním minulý týden chtělo podpořit novelu zákona o takzvaném kompenzačním bonusu, která navrhovala zvýšení příspěvku živnostníkům postiženým dopady opatření proti pandemii z nynějších 500 korun na 667 korun denně. Sněmovna to však zamítla, a tak jsme následně podpořili původní podobu, která kromě jiného rozšiřuje možnost výplaty tohoto příspěvku i na živnostníky v insolvenci. SPD na rozdíl od ostatních politických subjektů zastoupených ve Sněmovně dlouhodobě podporuje drobné podnikatele a živnostníky.

5. Hnutí SPD odmítá Zelený úděl EU, uhlíkovou ideologii a nesmyslný boj proti CO2, který likviduje naši ekonomiku. Jediným reálným současným řešením energetické bezpečnosti ČR je dostavba jaderné elektrárny Dukovany a v této souvislosti prosazujeme otevřené kompetitivní (konkurenční) výběrové řízení.

Tento týden je na pořadu jednání Sněmovny třetí čtení vládního návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona o podporovaných zdrojích energie. Hnutí SPD odmítá Zelený úděl EU (Green Deal), uhlíkovou ideologii a nesmyslný boj proti CO2, který likviduje naši ekonomiku a k ochraně životního prostředí nepřispívá. V rámci plánované dostavby nových jaderných bloků prosazujeme vysoký podíl českého průmyslu. Navzdory všem politickým tlakům chceme, aby se o vítězi soutěže na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany rozhodovalo nikoliv podle politických tlaků, ale podle toho, kdo nabídne nejlepší podmínky. Proto prosazujeme otevřené kompetitivní (konkurenční) výběrové řízení, neboť zmenšením konkurence by se zvýšila cena.

6. Prosazujeme ochranu nízkopříjmových zaměstnanců a menších zaměstnavatelů či živnostníků. Hnutí SPD navrhuje verzi kurzarbeitu, tzn. podpory udržení pracovních míst, kdy na něj budou mít nárok všichni zaměstnanci.

V pátek se bude ve Sněmovně jednat ve 3. čtení o takzvaném kurzarbeitu, tzn. podpoře udržení pracovních míst. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje systémovou ochranu udržení pracovních míst, ochranu zaměstnanců a podporu zaměstnavatelům, zejména v případech, kdy jsou zasaženi delšími a plošnými krizemi například na základě současných vládních opatření. Z hlediska podoby tzv. kurzarbeitu je pro nás proto nesmírně důležité a zásadní, aby nárok na tuto podporu měli všichni zaměstnanci, tedy i ti v pracovním poměru na dobu určitou. Tuto myšlenku prosazujeme od počátku projednávání této problematiky a podali jsme v tomto smyslu i příslušné pozměňovací návrhy. Je to v zájmu ochrany rodičů - samoživitelů, zaměstnanců na částečné pracovní úvazky, zaměstnanců - absolventů škol, starších zaměstnanců v předdůchodovém věku či zdravotně postižených zaměstnanců. Je pro nás velmi podstatné, aby byli dostatečně chráněni a podpořeni zejména nízkopříjmoví a středněpříjmoví zaměstnanci a menší zaměstnavatelé či živnostníci.

7. Trestní stíhání asistenta poslance Jaroslava Foldyny Michala Krafta za kritiku migrace a islamizace je nepřijatelným útokem na svobodu slova a kriminalizací odpůrců islamizace a imigrace.

Soudní jednání s Michalem Kraftem, které je plánováno na 16. února 2021, je podle hnutí SPD nepřijatelným útokem na svobodu slova. Michal Kraft je trestně stíhán za napsání eseje „Je budoucnost Evropy islámská?" a dalších dvou esejů s obdobnou tématikou. Soud s Michalem Kraftem je zásadním a svým způsobem přelomovým procesem, ve kterém jde především o soudní precedent. Pokud bude Michal Kraft odsouzen, může být odsouzen každý, kdo neprojeví dostatečné nadšení nad stávající zahraniční a imigrační politikou České republiky či Evropské unie. SPD přenášení soutěže politických názorů do soudních síní považuje za protiústavní, a proto takový postup ostře odmítá, protože svoboda projevu je podmínkou fungování demokracie.

16.2.2021

Vnímáme spolupráci skupiny V4 jako silný blok hájící společné zájmy v EU!

Minulý týden proběhl na polském poloostrově Hel dvoudenní summit Visegrádské skupiny V4, v jehož rámci si prezidenti České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska předali své názory na současnou situaci ve svých zemích a shodli se i na dalším společném postupu v rámci jednání v EU.

Hnutí SPD podporuje aktivity regionálního uskupení čtyř středoevropských států, České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska – Visegrádské čtyřky. Ta se od svého založení v roce 1991, zpečetěná podepsáním deklarace členských států V4 o úzké spolupráci v rámci evropské integrace, zaměřuje na prosazování spolupráce a stability v širším regionu střední Evropy. Země V4 svou pozici dále posiluje v rámci partnerství V4+, kde spolupracují s Rakouskem a Slovinskem a též s dalšími státy střední a východní Evropy. Toto uskupení je důležité proto, aby Evropa byla silná tím, že zachová nezávislost jednotlivých zemí, místo vytvoření evropského unijního superstátu, kde si veškerou moc přivlastňuje hlavně Německo a Francie.

Hostitel, polský prezident Andrzej Duda, při společných jednáních s maďarským prezidentem Jánosem Áderem, slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou a naším prezidentem Milošem Zemanem ocenil přátelské vztahy visegrádských zemí, spojených dějinami i společnými zájmy, včetně zajištění bezpečnosti a co nejvyšší životní úrovně pro občany. Prezidenti na Helu hovořili také o klimatické krizi a energetické bezpečnosti. János Áder zdůraznil důležitost očkování proti covidu-19 pro návrat k normálnímu životu.

Přínos spolupráce Visegrádské skupiny (V4) pro každou ze čtyř účastnických zemí zdůraznil na závěr dvoudenního summitu český prezident Miloš Zeman na tiskové konferenci, když uvedl, že V4 má společně sílu větší, než jsou individuální síly každé jednotlivé země, a uvedl dva případy, které to potvrzují. V prvním případě zmínil: „Jednotný postoj V4 zabránil plánu na rozmístění migrantů, a tím jsme prospěli celé Evropské unii," a jako druhý příklad na tiskové konferenci nabídl vyjednávání o rozpočtu EU, kdy "visegrádský postoj" podle něj vedl k výsledkům, které označil za pozitivní pro všechny země skupiny. Prezident Zeman v rámci jednání na summitu též připomněl, že se opakovaně zastal Polska a Maďarska, tedy zemí, které soustavně čelí nepodloženým útokům vedených Evropskou unií. Vlády ve Varšavě a v Budapešti jsou už několik let terčem kritiky ze strany EU kvůli obavám z údajného narušování principů nezávislosti justice, podkopávání práce nezávislých médií nebo nevládních organizací. „Visegrád" by též podle českého prezidenta mohl také například pomoci zmírnit kategorický odpor některých unijních zemí vůči jaderné energii.

Hnutí SPD velmi vítá, že státy Visegrádské skupiny hájí v EU národy střední Evropy a chtějí zachovat jejich tolerantní, křesťanský způsob života a nepřejí si, aby se v jejich komunitách, které mají křesťanské kořeny, vytvářely komunity nenávistné. V zemích V4 je potřeba podporovat jejich vlastenectví a národní hrdost. Hnutí SPD tento postoj dlouhodobě programově prosazuje.

15.2.2021     

Vláda si včerejším vyhlášením nouzového stavu na žádost hejtmanů udělala z Ústavy trhací kalendář!

SPD se pokusí sesbírat podpisy na vyvolání mimořádné schůze Sněmovny – potřebujeme 40 podpisů poslanců – abychom vyvolali hlasování o zrušení nouzového stavu, jelikož je podle našeho názoru včerejší rozhodnutí vlády, kdy obešla čtvrteční rozhodnutí Sněmovny, v rozporu s Ústavou.

Již dlouhodobě navrhujeme takové legislativní změny, aby šlo situaci zvládat bez nutnosti nouzového stavu a plošných chaotických a drakonických opatření ze strany současné vlády. Opakovaně vládě již od loňského jara navrhujeme, aby provedla novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby bylo možné zajistit ochranu ohrožených a rizikových skupin občanů a fungování zdravotního systému bez nutnosti plošného vyhlašování nouzového stavu. Spolu s tím je třeba novelizovat další dva zákony, aby Správa státních hmotných rezerv mohla nakupovat zdravotnický materiál a vojáci mohli pomáhat i ve zdravotních a sociálních zařízeních. 

Chování demobloku okolo nouzového stavu je podle našeho názoru zbabělé, chaotické, slabošské a proradné. Piráti, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP09 se minulý týden dohodli s premiérem Babišem, že podpoří prodloužení nouzového stavu, ale báli se hlasovat jen sami za sebe bez SPD a chtěli se za SPD schovat, takže na jednání s premiérem Babišem požadovali jednotné hlasování celé opozice pro podporu prodloužení. Protože SPD zůstala konzistentně na své pozici, že nepodpoří prodloužení nouzového stavu, tak oni se sami bez SPD báli zvednout pro prodloužení ruce, takže po našem odmítavém stanovisku, následně cukli a hlasovali proti prodloužení nouzového stavu. Demoblok se chová jako v pohádce: „Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil.“

Následně Asociace krajů, kde vládnou a na vládě se podílí Piráti, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09, o víkendu požádala vládu Andeje Babiše, aby vyhlásila nouzový stav. Takže krajští představitelé těchto stran jednali v rozporu s tím, jak jednali poslanci těchto stran v Poslanecké sněmovně!

Korunu tomu v tomto smyslu nasadil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, který chce podat proti vyhlášení nouzového stavu ústavní stížnost. Jedná tedy zase proti tomu, co požadují krajští politici ODS!

Pokud si to celé shrneme na příkladu ODS, tak poslanci ODS hlasovali nakonec ve čtvrtek proti prodloužení nouzového stavu, hejtmani ODS o víkendu nové vyhlášení nouzového stavu prosadili a předseda Senátu za ODS na nové vyhlášení nouzového stavu chce podat ústavní stížnost. To je Kocourkov!

15.2.2021

Peníze pro pracující občany a ne pro ty, co parazitují na sociálních dávkách!

Minulou středu byl na návrh předsedy poslaneckého klubu hnutí SPD Radima Fialy zařazen na program jednání 79. schůze Poslanecké sněmovny návrh novely zákona z dílny hnutí SPD o pomoci v hmotné nouzi, ve druhém čtení.

Hnutí SPD dělá politiku pro naše slušné a pracující občany. V současné době ale nemůže z důvodu vyhlášených vládních opatření celá řada živnostníků provozovat svou pracovní činnost. Tím přicházejí o své příjmy a mnozí už živnost ukončili. Tyto osoby pracující jako osoby samostatně výdělečně činné by rády vykonávaly svou profesi, ale není jim to umožněno. Naopak paradoxně je velké množství osob, které nepracují, i kdyby mohly, neboť k tomu mají jiné důvody – zneužívání vyplácení sociálních dávek. Hnutí SPD ve svém politickém programu prosazuje, že se má stát chovat jako řádný hospodář, a i z tohoto důvodu předložilo návrh změny zákona o pomoci v hmotné nouzi, neboť chceme zamezit zneužívání vyplácení sociálních dávek lidem, které na ně nemají nárok a naopak, abychom co nejvíce pomohli těm, kteří z nějakých důvodů o práci přišli a snaží se vlastními silami práci najít.

Poslanci za hnutí SPD prostřednictvím navrhovatelky Lucie Šafránkové předložili již 20.11.2019 v Poslanecké sněmovně návrh novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 652. Při zpracování novely zákona jsme vycházeli ze současné praxe, kdy často dochází k zneužívání vyplácení sociálních dávek, neboť to platný zákon umožňuje, a navíc účelové jednání některých osob s cílem svého obohacení je téměř nepostižitelné. Proto jsme navrhli novelou v zákoně učinit takové změny, které by tento stav ukončily nebo co nejvíce omezily, čímž by navíc sekundárně došlo ke značné úspoře veřejných prostředků. Našim cílem je zvýšení adresnosti vyplácení sociálních dávek ve smyslu omezení okruhu jejich příjemců pouze na osoby, které se dočasně ocitly ve složitých životních situacích a ve skutečné faktické hmotné nouzi, a které se snaží z těchto situací vlastními silami aktivně dostat.

Návrh počítá s tím, že zvyšuje možnosti vyřazení z okruhu příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi osoby, které neplní požadované povinnosti nastavené nově v navrhované novele zákona. Též nově stanoví pravidla pro některé subjekty působící v této sociální oblasti. V důvodové zprávě k této novele se uvádí, že odhady pracovníků Úřadu práce ČR, popř. sociálních odborů orgánů místní správy, hovoří minimálně o cca 20-30 procentech příjemců dávek v hmotné nouzi, kteří systém určitým způsobem zneužívají. Významným dílčím cílem návrhu je též i snaha nevytvářet prostřednictvím nejrůznější dávkové podpory a pomoci prakticky trvalou závislost na ní a ztrátu pracovních návyků. To ve svých důsledcích vede, nebo může vést, k prohlubování sociálního vyloučení příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi.

Hnutí SPD chce zamezit zpracovanou novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi podvodnému a spekulativnímu jednání v souvislosti s čerpáním dávek hmotné nouze. Novela posiluje též kontrolní a sankční mechanismy a jejím přijetím dojde k nemalé úspoře veřejných prostředků. V hnutí SPD prosazujeme toto: „Peníze pro pracující občany a ne pro ty, co parazitují na nelegálně vyplácených sociálních dávkách.“ V Poslanecké sněmovně se budeme snažit naši novelu návrhu zákona co nejdříve zařadit do programu následné schůze, aby bylo ukončeno jeho druhé čtení, které se z časových důvodů nedokončilo.

12.2.2021

Život a práce na 1. místě!

Každý pracující má právo na spravedlivou odměnu. Bojujeme za naše české, moravské a slezské zaměstnance a podnikatele.

Mezi hlavní priority programu hnutí SPD patří mimo jiné přímá demokracie na základě širokého referenda, bezpečnost občanů a ochrana jejich majetku, spravedlnost pro každého, suverenita České republiky, podpora tradiční pracující rodiny s dětmi a boj proti nelegální imigraci.

Podporujeme zvýšení starobních i invalidních důchodů a snížení daní. Naše rodiny a naše vlast jsou pro nás na 1. místě!

11.2.2021

Evropský parlament jedná o zrušení Benešových dekretů!

Dne 26. ledna tohoto roku europoslanci v Petičním výboru projednali několik peticí požadujících zrušení Benešových dekretů.

Petiční výbor ve věci zrušení Benešových dekretů zavázal Evropskou komisi, aby je začala vyšetřovat, protože porušují lidská práva a tím údajně brání vydávání majetku a odškodňování oprávněných osob – viz např. petice dvou maďarských občanů, kteří se domáhají zrušení rezoluce Slovenské národní rady z roku 2017 o nezrušitelnosti Benešových dekretů, aby mohli uplatňovat náhradu za pozemky poblíž Bratislavy, které jim byly odebrány právě na jejich základě. Evropská komise se ke zrušení Benešových dekretů staví též pozitivně, a navrhla projednání ve výboru pro lidská práva a prošetření na Slovensku, čímž vlastně rozeběhla proces, od kterého si slibuje dosáhnout neplatnosti Benešových dekretů.  

Hnutí SPD jednoznačně odmítá snahu  Evropské komise (EK), která na základě usnesení Petičního výboru žádá o vyšetření Benešových dekretů s cílem zrušení jejich platnosti. Snaha o prolomení Benešových dekretů ze strany EU je dlouhodobá a EK se k tomuto kroku staví velmi vstřícně. Nyní tyto snahy ze strany EK opět posílily, neboť europoslanci v Petičním výboru při projednávání několika „údajně poškozených“, kteří se formou peticí domáhají vrácení majetků na základě zrušení Benešových dekretů, postavili za odškodnění osob, které údajně Benešovy dekrety postihovaly.

Europoslanci v Petičním výboru podpořili tento návrh s tím, že ve 21. století je uplatňování kolektivní viny na etnickém principu nepřijatelné a nároky Němců a Maďarů jsou oprávněné. O tom, že rozhodnutí europoslanců bylo předem naplánováno, svědčí, že v rámci jednání vůbec nezaznělo, že představitelé Německa spáchali během druhé světové války rozsáhlé zločiny, které zahrnovaly zločiny proti míru, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti na civilním obyvatelstvu včetně holokaustu. Tyto zločiny byly po druhé světové válce souzeny Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku a řadou dalších poválečných soudů s válečnými zločinci. Německo doposud nezaplatilo válečné reparace.

Projednávání peticí proti zrušení Benešových dekretů v Petičním výboru bylo vedené převážně v režii maďarských stěžovatelů a jejich podporovatelů z Maďarska, Rumunska i Německa. Nejvíce aktivní byli Peter Jahr (CDU, Německo) a Márii Thajnay (Svaz Karpatské šlechty, Slovensko), bez jakékoli oponentury ze Slovenska, což přirozeně vyústilo do rozhodnutí, že Slovenská republika se opět bude muset podrobit důkladnému bruselskému prozkoumávání svého právního a legislativního rámce.

Je třeba se tedy ptát, jak zájmy České republiky hájí ministr zahraničí Tomáš Petříček, kterému je evidentně bližší EU než Česká republika? Hnutí SPD je vlastenecké hnutí, které nepřipustí rušení Benešových dekretů, a i proto požadujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.

10.2.2021

Hájíme princip naší ústavnosti, že cenzura je nepřípustná!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD s plošnými zákazy nesouhlasí, a naši poslanci, tak jako v minulosti, nebudou hlasovat pro další prodloužení nouzového stavu. Hnutí SPD požaduje co nejrychlejší návrat žáků do škol, neboť škody, které zanechává absence prezenční výuky na našich dětech, jsou obrovské. Jsme dlouhodobě zastánci rovnosti hlasů. Ústavní soud ale svým rozhodnutím podezřelým z účelovosti zapříčinil v této době možnou ústavní krizi. Evropská unie zpochybňuje Benešovy dekrety. To hnutí SPD odmítá a požaduje, aby Německo zaplatilo reparace z druhé světové války. Hnutí SPD podpoří zákony, které pomůžou dlužníkům v exekucích. Požadujeme zrušení netransparentní Národní sportovní agentury, a aby tato agenda znovu podléhala kontrole příslušného ministerstva a Sněmovny. Evropská unie zavádí cenzuru pod záminkou „boje proti dezinformacím" a boje proti „nenávistným projevům". Hnutí SPD hájí princip naší ústavnosti, že cenzura je nepřípustná. Důsledkem bezhlavého zavádění obnovitelných zdrojů energie je zhroucení švédské energetiky. Uhlíková ideologie přímo ohrožuje budoucnost evropských zemí včetně České republiky. Odsuzujeme hloupé výroky ministryně Maláčové, která uvedla, že epidemie covid-19 je horší než druhá světová válka.

1. Opakované prodlužování nouzového stavu je důsledkem nekoncepční práce vlády. Hnutí SPD s plošnými zákazy a opatřeními nesouhlasí a naši poslanci, tak jako v minulosti, nebudou hlasovat pro další prodloužení nouzového stavu.

Protiepidemická opatření, která byla kvůli epidemii zavedena, přestala fungovat. Řekl to 4. února ministr zdravotnictví Jan Blatný. Nedodržování stávajících opatření je podle něho jedním z hlavních důvodů, proč je třeba tato opatření stále prodlužovat. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud se bude opakovaně prodlužovat nouzový stav, lidé budou opatření porušovat čím dál tím více, protože pro obyčejné lidi platí, a pro papaláše nikoliv. Opakované prodlužování nouzového stavu je důsledkem nekoncepční práce vlády ANO, ČSSD s podporou KSČM za tři čtvrtě roku připravit a schválit potřebnou legislativu tak, aby byla zajištěna ochrana rizikových skupin a nikoliv uplatňována plošná drakonická omezení pro všechny. Hnutí SPD s plošnými zákazy a opatřeními nesouhlasí a naši poslanci, tak jako v minulosti, nebudou hlasovat pro další prodloužení nouzového stavu. Máme vlastní návrhy, jak situaci řešit prostřednictvím stávajících zákonů a případně jejich drobnými úpravami. Jde v prvé řadě o novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by umožnila realizovat ochranu ohrožených a rizikových skupin občanů bez plošného vyhlašování nouzového stavu. Tyto návrhy ale tato vláda odmítá, protože je pro ni opakované prodlužování nouzového stavu pohodlnější pro netransparentní nákupy bez výběrových řízení.

2. Hnutí SPD požaduje co nejrychlejší návrat žáků do škol, neboť škody, které zanechává absence prezenční výuky na našich dětech, jsou obrovské.

Škody, které zanechává absence prezenční výuky na našich dětech, jsou obrovské. Hnutí SPD proto požaduje co nejrychlejší návrat žáků do škol. Dlouhodobé distanční vzdělávání nemůže nahradit vztah učitel – žák – spolužáci a zároveň dochází k celkovému snížení úrovně vzdělání. Je potřeba také odlehčit rodičům, kteří jsou s dětmi již dlouhodobě doma. Pokud budou před nástupem do škol na žácích prováděny testy na covid-19, musí být dobrovolné a zároveň musí být zvolena taková neinvazivní metoda, aby dětem odběry nezpůsobovaly trauma a bolest a zároveň, aby testy byly státem plně hrazeny. Takových testů je dnes na trhu již celá řada. Je třeba, aby takové testy byly na dobrovolné bázi k dispozici i pro občany, aby nemuseli podstupovat bolestivé testy.

3. Jsme dlouhodobě zastánci rovnosti hlasů. Ústavní soud ale svým rozhodnutím podezřelým z účelovosti zapříčinil v této době možnou ústavní krizi.

Oznámení o nálezu Ústavního soudu z minulého týdne ve věci změny volebního zákona pár měsíců před volbami považuje hnutí SPD za ryze politický akt ze strany jejího předsedy Pavla Rychetského. Pomohl tímto rozhodnutím stranám a hnutím, které by se do Sněmovny nedostaly a také stávajícím koalicím, kterým bylo zrušeno kvórum, aby jejich hlasy nepropadly. Ústavní soud paradoxně tímto svým rozhodnutím a v této době zapříčinil možnou ústavní krizi, přestože měl čas na projednání více než tři roky. Čas a způsob přijetí nálezu Ústavního soudu tímto zasáhl do procesu přípravy voleb jak na úrovních politických stran a hnutí, tak na úrovni volebních orgánů a vystavil tak občany – v době nouzového stavu – bezprecedentní nejistotě, zda se podaří během krátké doby v Parlamentu přijmout novou zákonnou úpravu pravidel pro podzimní sněmovní volby. Rozhodování o změně volebního systému v době, kdy již prezident republiky vyhlásil termíny sněmovních voleb, a začala volební kampaň, může vyvolat zcela mimořádná ústavní rizika. Může nastat i situace, že Sněmovna nebude mít v říjnu po skončení tohoto volebního období žádné poslance. Podle názoru SPD by bylo v rámci složitých jednání při přípravě řešení změny volebního zákona dobré prosazovat, aby byl způsob volby občanům srozumitelný, systémový a zajistil stabilitu vlády. Jsme dlouhodobě zastánci rovnosti hlasů, protože malé kraje (jako Liberecký anebo Karlovarský) současný zákon dlouhodobě poškozuje. Jsme také dlouhodobě zastánci přímé volby a odvolatelnosti politiků, což ale v současné době není bohužel na pořadu dne. Nadále však odmítáme variantu korespondenčních voleb, jelikož hrozí manipulace a podvody.

4. Evropská unie zpochybňuje Benešovy dekrety. To hnutí SPD odmítá a požaduje, aby Německo zaplatilo reparace z druhé světové války.

Dne 26. ledna 2021 byla v Petičním výboru Evropského parlamentu projednávána petice dvou maďarských občanů, kteří se domáhají zrušení rezoluce Slovenské národní rady z roku 2017 o nezrušitelnosti Benešových dekretů. Všichni členové Petičního výboru, kteří se k věci vyjadřovali (ČR nemá v Petičním výboru zástupce) vyslovili jasnou podporu tomuto požadavku, včetně německého zástupce vládní CDU, s výjimkou polského konzervativního poslance, který požadavek odmítl. Podporu požadavku vyjádřil také zástupce právního odboru Evropské komise. Bylo rozhodnuto vyslat na Slovensko delegaci s požadavkem na zrušení jeho rezoluce. Návrh na podporu zrušení Benešových dekretů projedná Výbor pro lidská práva. Evropská komise pak zřejmě připraví směrnici nebo nařízení ke zrušení Benešových dekretů, přičemž požadavky na revizi Benešových dekretů se v EU objevují nejméně 10 let. Nová je vstřícnost k těmto požadavkům ze strany Evropské komise. Hnutí SPD zásadně odmítá revizi tzv. Benešových dekretů a připomíná, že naopak nám Německo dosud nevyplatilo válečné reparace za škody způsobené v druhé světové válce.

5. Hnutí SPD podporuje zákony, které pomůžou k oddlužení dlužníků v exekucích a omezí korupci.

Tento týden jsou na pořadu jednání Sněmovny mj. exekuční řád (novela občanského soudního řádu) a insolvenční zákon (novela zákona o úpadku a způsobech jeho řešení). Poslanci SPD jsou spolupředkladateli novely exekučního řádu, která v případě přijetí přinese změny v oblasti exekucí, kde podporujeme princip jeden dlužník – jeden místní exekutor. To znamená, že všechny exekuce proti dlužníkovi bude řešit pouze jeden exekutor. Zároveň je zde důležitý i princip teritoriality, tedy, že exekuci povede exekutor, který je přidělen rovnoměrně a nejblíže místu trvalého pobytu dlužníka. Tento princip odstraňuje korupční prostředí a zajistí nezávislost soudních exekutorů na rozdíl od dosavadního exekučního řádu, který neobsahuje žádnou protikorupční pojistku. SPD se také dlouhodobě snaží pomoci lidem v dluhových pastech, a proto vítáme, že se na pořad schůze konečně dostala novelizace insolvenčního zákona, která v případě přijetí pomůže k oddlužení našich občanů. Cílem tohoto zákona je v první řadě dostat občany z dluhových pastí a vrátit je ze šedé ekonomiky zpět do systému. Hnutí SPD také podalo zákon na zestátnění exekutorů, na zrušení úroků z úroků a na změnu pořadí splácení, aby se nejprve splácela jistina (dluh) a až poté poplatky, jelikož dnes je tomu naopak, a lidé často již násobně přeplatili jistinu, a přesto se nemohou exekuce zbavit.

6. Požadujeme zrušení netransparentní Národní sportovní agentury, a aby tato agenda znovu podléhala kontrole příslušného ministerstva a Sněmovny.

Odejmutím sportu z rezortu školství a zřízením nové Národní sportovní agentury (NSA) se sport a jeho financování zcela vymklo sněmovní kontrole. Milan Hnilička byl jmenován vládou ANO, ČSSD s podporou KSČM do funkce předsedy NSA bez výběrového řízení. Tím se stal v podstatě ministrem sportu bez kontroly. Minulý týden předseda Hnilička odvolal své dva náměstky a jmenoval dvě nové místopředsedkyně, a navíc si najmul firmu, která má miliardy pro sport rozdělovat. Celé současné vedení NSA tímto vyvolává další pochybnosti. SPD hájí zájmy sportovců a jsme zároveň pro efektivní rozdělování finančních prostředků. Požadujeme proto odvolání současného vedení NSA a zároveň tuto agenturu zrušit jako naprosto zbytečný a nákladný státní úřad, který je zcela netransparentní, a jeho agendu začlenit do příslušného ministerstva, které se touto problematikou bude systémově zabývat. Tímto krokem se dostane agenda sportu zpět pod kontrolu Sněmovny a omezí se tak netransparentnost při rozdělování peněz z NSA v oblasti sportu.

7. Evropská unie zavádí cenzuru pod záminkou „boje proti dezinformacím" a boje proti „nenávistným projevům". Hnutí SPD hájí princip naší ústavnosti, že cenzura je nepřípustná.

V posledních letech stále více narůstá snaha protidemokratických sil v orgánech EU i v České republice o zavádění různých forem cenzury pod průhlednou záminkou „boje proti dezinformacím" a „nenávistným projevům". Podobná snaha se ve společnostech objevuje vždy, když se vládnoucí moc dostává pod tlak demokratických požadavků, kterým nechce vyhovět, a proto míní odstranit občanské svobody, zejména svobodu projevu. Vždy jde o přípravu k prosazení diktatury a současně podmínku jejího vládnutí. Společnost, v níž se uplatňuje cenzura, nelze pokládat za plně demokratickou. Cenzura se projevuje zejména omezováním až znemožněním šíření informací a názorů na sociálních sítích, nevyvážeností obsahu a nedostatečnou veřejnou kontrolou veřejnoprávních médií. Pro SPD je zasahování do svobody projevu jinak než podle platných zákonů nepřijatelné, protože svoboda projevu je podmínkou fungování demokracie. Občané se mohou rozhodovat v souladu se svými zájmy pouze za předpokladu, že jsou dostatečně a nezkresleně informováni o všech zájmových skupinách a názorových proudech. SPD pevně stojí za článkem 17 Listiny základních práv a svobod, který je součástí ústavního pořádku ČR, a který v odstavci 3 jednoznačně konstatuje: „Cenzura je nepřípustná" a jasně říkáme, že jakákoliv forma cenzury je protiústavní.

8. Důsledkem bezhlavého zavádění obnovitelných zdrojů energie je zhroucení &sc