SPD

"Pesimismus a skepse nevadí.
Lepší je ale hýřit optimismem!"

podpis

ODVÁŽNĚ A VLASTENECKY KE ZMĚNĚ PRO PŘÍMOU DEMOKRACII, VYMAHATELNOU ODPOVĚDNOST POLITIKŮ A NÁRODNÍ ZÁJMY!

Je žádoucí ctít takové hodnoty, jako je svoboda, demokracie, solidarita, spravedlnost, rodina a zodpovědnost k příštím generacím!

Je žádoucí vždy a na prvním místě prosazovat zájmy České republiky a českých občanů!

Je žádoucí mít úctu k národním symbolům, je žádoucí si vážit své České republiky, chránit ji, řádně o ní pečovat a být hrdi na to, že jsme Češi a že jsme se tu narodili! Zároveň mějme úctu i ke všem ostatním národům!

Je žádoucí být svědomitější a odpovědnější ke své rodné zemi a tím pádem ke svým daním, které jí odvádíme a kterých opravdu není málo! Naše rodná země, jsou naše daně a naopak! Jen my sami musíme rozhodovat o tom, na co se naše peníze použijí! Proto musíme v každých volbách vybírat vždy jen odpovědné politické zástupce, kteří budou spravovat naše finance s péčí řádného hospodáře!

V rámci svého vlasteneckého politického poslání budu prosazovat:

 • Radikální změnu politického sytému s co největším posílením přímé demokracie, aby měl vždy konečné slovo pouze občan.
 • Zavedení přímé volby poslanců, hejtmanů a starostů.
 • Prosazení zákona o referendu, který by občanům v případě potřeby umožnil vymoci žádané změny.
 • Možnost odvolat jakéhokoli politika prostřednictvím referenda.
 • Zavedení adresné trestní a hmotné odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy.
 • Ústavní brzdu bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování země, cílem jsou vyrovnané veřejné rozpočty s legislativou podle švýcarského vzoru.
 • Důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné.
 • Zákon o prokázání původu majetku.
 • Přijetí zákona proti lichvě.
 • Konec zvyšování daní. Odklad na daňové změny po dobu tří let.
 • Podporu živnostníků a podnikatelů.
 • Právo a spravedlnost. Ochranu svobody, rodinných hodnot a bezpečí občanů.
 • Investice do školství, sportu, vědy a výzkumu, jelikož je to ta nejlepší investice.
 • Spravedlivý sociální a důchodový systém.
 • Funkční a transparentní zdravotnictví.
 • Investice do kultury s cílem rozvoje cestovního ruchu, ochrany národního kulturního dědictví a propagace českého umu ve světě.
 • Zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky s podporou malých a začínajících zemědělců a rodinných farem.
 • Referendum o vystoupení České republiky z EU. Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce. Evropu bez zbytečné byrokracie, nesmyslných regulací a nespravedlivého přerozdělování.
 • Přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechci zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod náboženských fanatiků.

Prosazuji zásadní ústavní, politické a legislativní změny. Považuji za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu ekonomické krize, hlubokých dluhů a vysokých daní. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v demokracii. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za své daně dostanou důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody.

Nahlas říkám, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegium. Jsem proti imigraci nepřizpůsobivých cizinců. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Je naše a nestyďme se podle toho chovat. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobří vlastenci. Važme si všech jiných národů a chtějme, aby si oni také stejně vážili nás.

Nejdůležitějším politickým tématem je pro mě přímá demokracie, která dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou a tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém. Z toho je patrné, že tou pravou demokracií, jejíž pojem pochází z řeckého (demokratía), „vláda lidu“, složeného z (demos) lid a (kratos) vládnout je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí na navrhování a přijímání zákonů, kterými se jejich společnost řídí. Důležité je, aby to bylo přímou formou a to tak, jak to již několik desetiletí senzačně funguje ve Švýcarsku. Tedy v zemi, kde neexistují vnitřní konflikty a to i přes to, že zde žijí lidé mluvící několika jazyky (němčina, italština, francouzština a další) a tím pádem vyznávající různou kulturu i náboženství (katolické a protestantské).

Švýcarský systém přímé demokracie je založen na stmelujícím principu pro občany a na vyvážené kombinaci držených, sdílených a delegovaných pravomocí na třech úrovních státní správy a to na úrovni obce, kantonu a federace. Díky těmto principům existuje Švýcarská konfederace v pohodě a bez větších problémů již více než sedm set let. Základním pilířem této demokracie je systém referend, ve kterých se občané vyjadřují k navrženým zákonům (lidové veto), které je nepovinné a je možné buď na základě iniciativy občanů, nebo na základě iniciativy kantonů. Dále je zde povinné ústavodárné referendum, jelikož žádná úprava ústavy není možná bez lidového hlasování. Povinně musí být v referendu schváleny také mezinárodní smlouvy. Dalším referendem je takzvaná lidová iniciativa, která umožňuje libovolné skupině voličů navrhnout celkovou nebo částečnou revizi ústavy. Referenda a iniciativy existují na všech třech úrovních, tedy na úrovni obce, kantonu i federace.

Takže co je základním principem demokracie? Demokracie musí být chápána jako nástroj individuálního a kolektivního sebeurčení a tím i individuální a kolektivní svobody na základě lidových referend na všech úrovních státní správy! Teprve potom můžeme mluvit o pravé demokracii!

Pokud by v evropských státech existoval systém přímé demokracie s odvolatelností, hmotnou, trestní a osobní odpovědností politiků, po které volám, nikdy by nedošlo k takovému imigračnímu šílenství, kterým si teď procházíme.

Je to proto, že by si všichni vedoucí politici velice rozmysleli páchat zlo proti drtivé většině obyvatel. Nenazývali bychom je multi-kulti, jelikož žádné multi-kulti by nebylo. Pokud by totiž nad politiky visel Damoklův meč v podobě jejich možné odvolatelnosti, Merkelová, Juncker ani Dienstbier by si nedovolili říkat to, co v současné době plácají a dělat to, co páchají. No, a pokud by si přeci jen stáli za svým, lidé by jim to ihned spočítali.

Tento skvělý politický systém by si náramně poradil i s celou Evropskou unií jako takovou, jelikož ta by v takovéto podobě nemohla ani existovat. Nikdy by totiž nemohl vzniknout orgán, který není volený občany. Ano mám na mysli Evropskou komisi, která má jako jediný orgán v celém tom evropském aparátu legislativní monopol, jelikož jako jediná instituce EU může navrhovat právní předpisy a nařízení. Do této komise nejsou evropští komisaři voleni, nýbrž jsou pouze jmenováni vládami své konkrétní země. Voleni jsou pouze poslanci Evropského parlamentu, kteří ale žádné legislativní návrhy nepředkládají. Europoslanci pouze schvalují předpisy navržené Evropskou komisí, kterou nikdo nezvolil, ale jen striktně najmenoval.

Pokud to v instituci, jakou je Evropská unie, funguje takto nedemokraticky, nedivme se, že si z nás všichni ti zrádci Evropy stále dokola dělají legraci a mají nás za ovce, které poslušně odvádějí stále se zvyšující daně, aby nás za ně mohli postupně zaprodat a následně zničit. To jim ale nesmíme v žádném případě dovolit a je jen na nás všech, abychom Evropu ještě, když to jde, změnou systému zachránili.

Jmenuji se Radek Rozvoral a narodil jsem se 28.6.1967 v Nymburce.

Žiji v rodinném domě v obci Všechlapy u Nymburka, kde jsem již od roku 2006 zastupitelem obce, od roku 2014 jejím místostarostou a od roku 2003 předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol.

Po absolvování základní školy jsem vystudoval čtyřletý učební obor s maturitou Mechanik strojů a zařízení v ČKD Praha. Maturitu jsem úspěšně složil v roce 1985.

Po dvouleté základní vojenské službě jsem pracoval jako údržbář v ČKD Praha, závod Slévárny. V roce 1991 jsem nastoupil do služebního poměru k Policii České republiky, jejíž řady jsem opustil na vlastní žádost v roce 1995 a to vzhledem k tomu, že mi nebylo umožněno pracovat v agendě na dopravním inspektorátu.

V roce 1996 jsem se dvěma společníky založil obchodní společnost PLAST spol. s r.o. v České Lípě, která dodává stavebním firmám kompletní sortiment materiálů na rozvod tlakové vody, kanalizace a plynu. V této společnosti od jejího založení pracuji jako jednatel a ekonomický ředitel.

Mým největším koníčkem je sport, který i aktivně provozuji. Hraji fotbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, rád lyžuji atd. Velice rád si poslechnu dobrou rockovou muziku (Kabát, Bon Jovi a další).

Jsem rozvedený a mám dospělého vysokoškolsky vzdělaného syna.

Od léta roku 2013 spolupracuji s Tomiem Okamurou a dne 16.6.2015 jsem se stal členem politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). 4.8.2015 jsem byl na členské konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie zvolen členem předsednictva hnutí a 2.4.2016 předsedou Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje. Na podzim roku 2017 jsem ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamantu České republiky získal od voličů poslanecký mandát, čímž jsem se 21.10.2017 stal poslancem PS PČR, čehož si nesmírně vážím a je to pro mě velká čest. Budu se snažit dělat vše pro to, aby bylo politické hnutí SPD úspěšné a abychom v Poslanecké sněmovně prosadili co nejvíce bodů z našeho vlasteneckého programu pro přímou demokracii, patriotismus, vymahatelnou odpovědnost politiků a za národní zájmy.

Jsem celoživotní optimista a vlastenec prosazující svobodu a přímou demokracii, který má odpor k násilí, smysl pro humor a pro zodpovědnost.

Na první stránku tohoto webu jsem umístil svůj citát: „Pesimismus a skepse nevadí. Lepší je ale hýřit optimismem!“

Je známo, že my Češi jsme spíše v životě skeptičtí a pesimističtí, než ostatní národy a já bych tímto sloganem chtěl na co nejvíce z Vás apelovat, abychom tím optimismem všichni anebo alespoň co nejvíce z nás hýřili a ze života se radovali. Jsme tu přeci jen pouze na návštěvě, tak si pojďme život užívat těmi největšími doušky, co to jen jde. Každý den žijme naplno a tak, jako by byl poslední, ale zároveň ve vší slušnosti, pokoře a tak, abychom se za své činy nemuseli stydět.

17.12.2018

Nehorázné rozhodnutí soudu – Za pouhou kritiku proroka Mohameda trest!

Evropský soud pro lidská práva povýšil nežádoucí názor na islámské právo nad svobodu projevu.

Toto tvrzení, jak uplatňuje soudní pravomoc Evropský soud pro lidská práva (ESLP), zveřejnil ve svém článku Soeren Kern pro Gatestone Institute na příkladu Elisabeth Sabaditsch-Wolff, která byla v roce 2011 v Rakousku odsouzena za výroky o Mohamedovi a ESLP toto rozhodnutí následně potvrdil.

Výše zmiňovaný Soeren Kern ve svém článku: „European Human Rights Court Backs Sharia Blasphemy Law“ upozorňuje na to, jak Evropská unie prostřednictvím svých institucí skrytě podporuje zakořenění islámského náboženství v zemích EU. Konkrétně poukazuje na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Ten sídlí ve Štrasburku a jeho rozhodnutí jsou právně závazná pro všechny členské země EU. Svým bezprecedentním rozhodnutím v kauze Elisabeth Sabaditsch-Wolff legitimizoval v Evropě islámské právo o rouhání a to dle svého zdůvodnění v zájmu „zachování náboženského smíru“. V krátkosti seznámím s podstatou kauzy Elisabeth Sabaditsch-Wolff.

Rakušanka Elisabeth Sabaditsch-Wolff na sklonku roku pořádala seminář o islámu pro Institut svobodného vzdělávání, který je politicky napojen na (FPÖ) Svobodnou stranu Rakouska. Tuto přednášku skrytě nahrál novinář z levicového týdeníku News a následně právníci z tohoto týdeníku předali záznam vídeňskému státnímu zastupitelství. Upozorňovali na to, že paní Elisabeth Sabaditsch-Wolff v rámci diskuze položila otázku, zda nemohl být Mohamed pedofil, když si vzal za manželku Ajšu, které ještě nebylo sedm let. Obvinění bylo podáno v září 2010 a soudní proces byl dovršen v únoru 2011 (pouze jeden soudce bez poroty) výrokem odsouzení Elisabeth Sabaditsch-Wolff podle § 188 rakouského trestního zákoníku za "pomlouvání náboženské víry právně uznaného náboženství". Uložený trest – zaplatit pokutu ve výši 480 eur nebo alternativní trest 60 dnů vězení. Navíc byla povinna uhradit náklady soudního řízení. Paní Elisabeth Sabaditsch-Wolff následně neuspěla u Odvolacího soudu ve Vídni a též jí byla zamítnuta žádost podaná koncem roku 2013 Nejvyššímu soudu o nový proces.

Poslední distancí, na kterou se Elisabeth Sabaditsch-Wolff obrátila s odvoláním na článek 10 Úmluvy, byl ESLP. Ten následně rozhodl, že státy mohou omezit práva svobodného projevu zakotvená v článku 10 Úmluvy, pokud by taková řeč "mohla vyvolat náboženskou nesnášenlivost" a "mohla by narušit náboženský smír v zemi". Závěr: „Soudní dvůr dospěl k závěru, že v tomto případě rakouské soudy pečlivě vyvážily právo žadatele na svobodu projevu s právy druhých na ochranu svých náboženských pocitů a na zachování náboženského smíru v rakouské společnosti.“ Soudní dvůr dále rozhodl: „Že ani v živé diskusi není slučitelné s článkem 10 Úmluvy, balit inkriminované výroky do pláštíku jinak přijatelného vyjádření názoru a prohlašuje, že prokázaná platnost těchto výroků překračuje přípustné hranice svobody projevu. Za těchto okolností a s ohledem na skutečnost, že paní S. učinila několik inkriminujících výroků, soudní dvůr usoudil, že rakouské soudy v tomto případě rozhodly správně.“

Co dodat závěrem. Naše hnutí SPD nesouhlasí s pronikáním islámské ideologie do Evropy a činíme všechny možné kroky, aby Evropská unie změnila svůj přístup k přijímání imigrantů a k netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologii. Z tohoto důvodu je dobré mít v orgánech Evropské unie takové reprezentanty, kteří budou naše myšlenky v EU tvrdě prosazovat. Každý občan, který má na tyto problémy shodný názor, může změně napomoci, a to tím že bude volit naše kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat v květnu 2019.

14.12.2018

Ve věci majetkových náhrad církvím nám jde o spravedlnost a transparentnost!

Poslanci SPD podpořili svými podpisy svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k možnému zdanění církevních restitucí. Naším záměrem je, aby se podařilo zjistit, zda náhrady při církevních restitucích nebyly nadhodnocené.

Zdůvodnění výše náhrad ze strany tehdejší vlády bylo totiž naprosto neprůkazné a nebylo zřejmé, na základě čeho se ke konečným cifrám došlo. Byla to hra s čísly a šlo o netransparentní proces. Pokud se prokáže, že náhrady byly nadhodnocené, podpoříme zdanění církevních restitucí, protože to je jediná cesta, jak napravit možnou chybu a získat peníze, které případně náleží státu, zpět. Pokud se naopak prokáže, že náhrady nadhodnocené nebyly, zdanění těchto náhrad nepodpoříme.

Svým postojem se tedy nestavíme proti církvím, jichž se zákon o majetkovém vyrovnání týká, ale jde nám o principy obecné spravedlnosti a také o transparentnost. Občané mají právo znát pravdu, a pokud chce někdo něco proplácet ze státního rozpočtu, musí prokázat svůj nárok.

13.12.2018

Nekontrolovanému vstupu lidí praktikujících islám na území ČR je třeba zabránit!

Imigranti se dostávají do Evropy za pomoci již existujících buněk, vyplývá to z výroční zprávy Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky (NCOZ SKPV PČR). 

Výroční zpráva NCOZ SKPV PČR za rok 2018 mimo jiné upozorňuje na formy, které používají imigranti k tomu, aby se dále usazovali a tak sílil jejich vliv ve vyspělých evropských zemích.

Ředitel NCOZ SKPV PČR plk. JUDr. Jiří Mazánek zveřejnil zprávu o činnosti tohoto speciálního celorepublikového útvaru za rok 2018. Ve zprávě předkládá přehled činností útvaru a uvádí i některé realizované kauzy, které nepodléhají režimu utajení. NCOZ SKPV PČR v rámci své působnosti plní mimo jiné i úkoly národního kontaktního bodu proti terorismu a pro kybernetickou kriminalitu a je určené pro boj proti daňovým únikům a daňové kriminalitě. Statistiky jsou hodnoceny za období jednoho roku (termínově vždy od 1. srpna do 31. července následujícího roku). Za rok 2016 – 2017 bylo útvarem zpracováno 788 trestních spisů (z toho 59 věcí odloženo z důvodu, že nešlo o podezření z trestného činu), za rok 2017 – 2018 to bylo 809 spisů (odloženo 77 spisů). Personálně činnost útvaru zabezpečuje skoro tisíc zaměstnanců, převážně policistů a jednu desetinu tvoří občanští zaměstnanci. Jejich činnost je ošetřena platnými zákony.      

Problematiku nelegální migrace vyšetřuje Odbor obchodu s lidmi a nelegální migrace. Způsoby a formy po linii nelegální migrace jsou v podstatě neměnné a mezi nejčastější formy patří migrace osob na základě vystavených falešných dokladů, vystavování falešných potvrzení o znalosti českého jazyka, nezbytné pro udělení trvalého pobytu a slučování rodin. V poslední době se zvýšil nárůst falešných dokladů o studiu na českých školách či falešné doklady zemí EU, sloužící k získání zaměstnání v České republice.

Zpráva také konstatuje, že Česká republika není zatím pro nelegální imigranty primárně cílovou zemí a z evropského hlediska zůstává nadále zemí tranzitní. Mezi nejčastěji zajištěné imigranty na našem území dlouhodobě patří státní příslušníci Iráku, Afganistánu, Pákistánu a Sýrie, kteří směřují především z balkánských zemí a z jejich utečeneckých táborů v Srbsku a Maďarsku. Zde také působí hlavní organizátoři, kteří jsou dále napojeny na třetí osoby, které už mají na našem území trvalý pobyt a dostatečnou znalost českých zákonů.

A jak výroční zpráva uvádí, právě na základě znalosti našich zákonů dokáží tito dobře zaplacení lidé využívat veškerých slabin a nedokonalosti norem a zákonů. Jako příklad zmíním případ, který tento odbor NCOZ SKPV PČR šetřil pod krycím názvem „Torax“, kdy policisté letos v březnu obvinili tři osoby turecké národnosti z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, kdy za úplatu zorganizovali nejméně šest převozů do SRN pro zhruba 100 imigrantů. Za jednu převezenou osobu inkasovali částku v rozmezí od 2 do 8 tisíc Euro. V rámci odhalování nelegální migrace a obchodování s lidmi spolupracuje NCOZ SKPV PČR s ostatními evropskými státy a je zapojen v různých mezinárodních projektech. Pro činnost útvaru je prioritní mít informace i z okolních zemí a s těmi následně účinně pracovat.

Naše hnutí SPD trvale bojuje proti nelegální migraci a i v budoucnu bude v Poslanecké sněmovně navrhovat a schvalovat takové zákony, které budou přispívat k zamezení vstupu nelegálním imigrantům na území České republiky.

12.12.2018

Programově odmítáme další zvyšování daní!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Hnutí SPD programově odmítá další zvyšování daní, o kterém v médiích mluví ministryně Maláčová. Česká republika patří k zemím s nejvyššími daněmi v Evropě a jejich další zvyšování není možné. Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů se chystá schválit rozpočet, který zvýší dluh země o 40 miliard. Rozpočet obsahuje desítky miliard korun, které stát vynaloží na nárůst státní byrokracie, zahraniční vojenské operace, dotace pro neziskové organizace s politickým programem a podporu pozitivně diskriminovaných menšin. Paní ministryně chce zavádět další plošné dávky a plošně zvyšovat stávající. To vše za situace faktické plné zaměstnanosti. Hnutí SPD nabízí jiné řešení. Navrhujeme a v Poslanecké sněmovně prosazujeme snížit výše uvedené zbytečné výdaje státu a výrazně snížit daně pro pracující rodiny s dětmi. Snížíme tím administrativu a výrazně vylepšíme rozpočty pracujících rodin s dětmi. Rodiny, které mají děti a vyhýbají se práci, tímto krokem zjistí, že práce je pro slušné lidi základní způsob jak získat peníze.

2. Situace ve Francii se o víkendu opět více přiostřila. Celkem 136 tisíc demonstrantů v ulicích, z toho jenom v Paříži 10 tisíc. Zapálená auta, slzný plyn, obrněné vozy, vodní děla, 135 zraněných a stovky zadržených osob. Francie, jako jeden z hlavních lídrů té „rychlejší“ Evropy, má státní dluh 97 procent HDP a třetí nejvyšší deficit veřejných financí v EU. Daňové zatížení ve Francii je přes 43 procent HDP a je jedním z nejvyšších z členských zemí Evropské unie. Francouzům se prostě nežije dobře a hlasitě vyjadřují svou nespokojenost. Doufali ve změnu volbou prezidenta Macrona a dnes zjistili, že byli podvedeni. Prezident Macron nedělá politiku, kterou sliboval. Francouzi proto dnes formulují politické požadavky a protest dostal formu skutečné revoluce. Požadují novou ústavu, využívání referenda, plnou suverenitu země včetně opuštění Evropské unie a NATO, méně imigrantů a mají řadu sociálních požadavků. Demonstrace přerostly i do dalších zemí a měst Beneluxu. V Nizozemí při demonstracích mimo jiné zaznívaly požadavky na demisi vlády lidoveckého premiéra Marka Rutteho. Hnutí SPD v této souvislosti považuje situaci ve Francii za velmi vážnou a požadavky demonstrantů za oprávněné. Naše hnutí vyjadřuje plné pochopení a solidaritu pro francouzské občany nespokojené s vládou.

3. Poslanci SPD podpořili svými podpisy svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k možnému zdanění církevních restitucí. Naším záměrem je, aby se podařilo zjistit, zda náhrady při církevních restitucích nebyly nadhodnocené. Zdůvodnění výše náhrad ze strany tehdejší vlády bylo totiž naprosto neprůkazné a nebylo zřejmé, na základě čeho se ke konečným cifrám došlo. Byla to hra s čísly a šlo o netransparentní proces. Pokud se prokáže, že náhrady byly nadhodnocené, podpoříme zdanění církevních restitucí, protože to je jediná cesta, jak napravit možnou chybu a získat peníze, které případně náleží státu, zpět. Pokud se naopak prokáže, že náhrady nadhodnocené nebyly, zdanění těchto náhrad nepodpoříme. Svým postojem se tedy nestavíme proti církvím, jichž se zákon o majetkovém vyrovnání týká, ale jde nám o principy obecné spravedlnosti a také o transparentnost. Občané mají právo znát pravdu, a pokud chce někdo něco proplácet ze státního rozpočtu, musí prokázat svůj nárok.

4. Právo změnit si úředně pohlaví by měly mít už i děti od 12 let, do 15 let by však potřebovaly souhlas rodičů. To je návrh zákona, který předložil tehdejší ministr za Babišovo ANO, Robert Pelikán. Hnutí SPD s tímto návrhem zásadně nesouhlasí. Někteří mladí lidé nemají mnohdy svou sexuální identitu ujasněnou. Jsou známé případy, kdy se někteří jedinci nechali přeoperovat na jiné pohlaví, ale pak své rozhodnutí změnili, a chtěli se nechat přeoperovat zase zpět. S těmito lidmi bychom měli mít soucit. Stát by ale neměl prosazovat šílenou genderovou ideologii, která tvrdí, že pohlaví je sociální konstrukt, nikoli biologická danost. Sociální inženýři pak chtějí, aby si chlapci hráli s panenkami, nosili šatičky a v dospělém věku aby kojili či rodili děti. To je proti přírodě i proti zdravému rozumu. Ministerstvo spravedlnosti prý novelu připravilo v návaznosti na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z loňského dubna. Podle SPD by tyto záležitosti měly být čistě v kompetenci národních států a neměly bychom se podřizovat diktátu nikým nevolených soudců, navíc nadnárodních. Tyto záležitosti mají být předmětem demokratického rozhodování lidu v národním státu.

5. Hnutí SPD svými hlasy navrhne a podpoří svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k novele zákona o platech ústavních činitelů v momentě, pokud ji Senát neschválí a novelu zákona vrátí v závěru roku Poslanecké sněmovně k opětovnému projednání. Neschválení Senátem a následně neprojednání Sněmovnou ještě před koncem tohoto roku by totiž znamenalo hrozbu skokového nárůstu platů politiků. Hnutí SPD je jediné, které navrhuje ve Sněmovně úplné zmrazení platů ústavních činitelů do konce VIII. volebního období, tedy do konce roku 2021. Také zastáváme názor, že je nepřijatelné, aby si poslanci a senátoři o svých platech rozhodovali sami. Plat ústavních činitelů by měl být vázán s ohledem na růst platů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře a na pevně stanovené ekonomické ukazatele.

6. Hnutí SPD má zásadní výhrady k obsahu veřejné části zprávy Bezpečnostní informační služby. Zpráva podsouvá veřejnosti obraz Číny a Ruska jako nepřátel České republiky a snaží se vstupovat do oblasti vzdělávání nebo kulturní výměny s těmito zeměmi. V této zprávě naopak jsou jen velmi zkratkovitě komentovány některé zásadní hrozby a výsledky práce BIS. Například hrozby plynoucí z islamizace nebo popření široce dosud prezentovaného tvrzení o dezinformačních webech. Tato zpráva vyvolala zbytečnou politickou a mediální hysterii. Hnutí SPD nechce a nebude očerňovat práci příslušníků BIS, kteří často riskují život ve službě pro Českou republiku. Tato zpráva však není podle našeho názoru výsledkem jejich práce, ale naopak jejím účelovým zkreslením.

11.12.2018

Podpořili jsme zvýšení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením!

I díky hlasům poslanců SPD došlo v pátek ve Sněmovně ke schválení návrhu zákona o sociálních službách, kterým se zvýšil příspěvek na péči pro osoby s nejtěžším zdravotním postižením.

SPD dlouhodobě, všestranně a konzistentně podporuje významné zlepšení přístupu státu a veřejné správy k našim zdravotně postiženým spoluobčanům a jejich rodinám.

Všichni přítomní poslanci SPD proto jednoznačně podpořili navýšení příspěvku na péči o osoby ve III. stupni závislosti o 4.000,- korun a příspěvek na péči ve IV. stupni závislosti o 6.000,- korun. Jelikož se jedná o osoby, které vyžadují péči 24 hodin denně, jde o navýšení naprosto nezbytné, byť ještě zdaleka ne dostatečné a to jak v případech, kdy rodiny využívají asistenčních služeb či nikoli a kdy pečují o své příbuzné vlastními silami.

V každém případě, nechceme-li postavit tisíce rodin do pozice Sophiiny volby mezi existenční tísní a svěřením svého postiženého rodinného příslušníka (často dítěte) do zařízení ústavního typu, bylo třeba učinit alespoň tento první krok a zároveň neodkladně pracovat na systému pravidelné valorizace příspěvku ve všech čtyřech stupních postižení.

10.12.2018

Činíme všechny možné kroky, aby se k nám nedostal žádný nelegální imigrant!

Imigranti, a to převážně z Afrických zemí, kterých se do Evropy dostalo za poslední desetiletí okolo 5 milionů, představují pro evropské země velké bezpečnostní riziko.

Tyto země si to začaly konečně uvědomovat, ale opatření k jejich návratu zpět se nedaří účinně realizovat. Imigranti chtějí v zemích EU zůstat za každou cenu a proces jejich návratu je nákladný a málo účinný. 

V této souvislosti znovu připomenu kauzu, kdy německá policie v dubnu letošního roku zahájila trestní stíhání pro podezření z úplatkářství v souvislosti s udělováním azylu imigrantům. Německý vysoký úředník pro migraci německého Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) vykonávající funkci ředitele na regionální pobočce tohoto úřadu v Brémách, udělil azyl za úplatu 1.200 až 2.000 imigrantům bez řádného prošetření. Následkem těchto skutečností byla přijata opatření k vyšší kontrole udělování azylu.

Jedním z nich bylo i zavedení nového softwaru IntuVien, který vyvinuli izraelští IT specialisté. Obsahuje program založený na umělé intuici, který napomáhá vytipovat falešnou identitu osob tím způsobem, že umí prozkoumat arabská jména a následně se zaměřuje na odhalení skutečných válečných uprchlíků od těch, kteří vycestovali do Evropy z ekonomických důvodů a zde používají smyšlenou identitu. Zarážející byly první výsledky vyhodnocení tohoto programu, které nedávno prezentoval ředitel IntuView. Z celkového počtu žadatelů o azyl, jejichž žádosti byly vyhodnoceny podle této nové technologie, uvedlo 70 % nepravdivé údaje. Je to finta imigrantů, že nemají žádné osobní doklady a tím chtějí zvýšit své šance v azylovém řízení. Další převzaté údaje z provedené analýzy: z Afgánců žádalo o azyl bez dokladů 88 %, 89 % bylo Eritrejců, 95 % Alžířanů. Téměř ve všech případech neměli žádný identifikační dokument Nigerijci, Somálci, Guinejci a Gambijci. Žádné doklady nepředložila ani pětina Syřanů a Turků. Statistické výstupy této analýzy jasně poukázaly na další problém v souvislosti s imigranty, kteří už jsou v Evropě a v žádném úmyslu neuvažují o návratu.

Celá Evropa se bude z následků „vítací politiky“ nastartované Angelou Merkelovou vůči imigrantům ještě dlouho vypořádávat a není ani jistý přijatelný výsledek. Hlavní dva představitelé zastánců přijímání imigrantů do Evropy jsou německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron. Oba zároveň patří mezi ty, kteří zatím řídí celou Evropskou unii a působí na ostatní země EU v prosazování proimigrační politiky.

Ostatním zemím v rámci EU se ale tento přístup k imigrantům nelíbí a mají k němu čím dál více výhrad. Své rozdílné názory se snaží propagovat v zájmu posílení suverenit vlastních zemí a v zájmu svých občanů. Mezi tyto země patří Maďarsko a hlavně státy V4. Svůj přístup k otázkám imigrace přehodnotila také Itálie a Rakousko a sílí tlaky i v dalších zemích. I v samotné Francii jsou její obyvatelé znepokojeni vládní politikou, což dávají už měsíc najevo plánovanými demonstracemi, ke kterým se přidávají další občané. Co se týče Německa, tam je situace snad nejhorší, a to s ohledem, že se v Německu usídlilo nejvíce nelegálních imigrantů, kteří o sobě dávají v negativním světle neustále vědět. To se ale slušným Němcům nelíbí a dávají to znát i Angele Merkelové. Ta chce pod tlakem těchto událostí z politiky v horizontu do tří let zcela odejít. To by bylo nejsnadnější řešení, ale politička by měla sloužit zájmům lidu a vyřešit návrat těchto imigrantů zpět.

Problematika imigrace přináší a do budoucna ještě přinese mnoho problémů, které se budou muset řešit. Naše hnutí SPD činí všechny možné kroky, aby se k nám nedostal žádný nelegální imigrant, což vyplývá z našeho programu, který jsme slíbili voličům.

8.12.2018

Sněmovnu vzorně navštěvují poslanci z SPD a hlasují nejvíce jednotně!

Téměř stoprocentní účast na hlasování Poslanecké sněmovny mají dva poslanci hnutí Svoboda a přímá demokracie Radek Rozvoral a Miloslav Rozner.

Po roce od ustavující schůze Sněmovny MF DNES mapovala, jak v dolní komoře pracují poslanci (https://zpravy.idnes.cz/hlasovani-ucast-poslanecka-snemovna-dvo-/domaci.aspx?c=A181204_155519_domaci_kafi).

Když se mě na mou účast ve Sněmovně ptala autorka článku Eva Pospíšilová, zda mě těší, že jsem nejaktivnější v účasti na hlasování, tak jsem jí odpověděl následující: „Mě spíše těší to, že mohu poslanecký mandát vykonávat a je pro mě obrovská čest, že jsem byl voliči SPD do Sněmovny zvolen a mohu tak plnit náš vlastenecký program. Je to zaměstnání jako každé jiné, takže účast beru jako povinnost.“ Nevím proč, ale v článku se objevila pouze jen ta druhá věta a to zřejmě proto, že novinářům hlavního proudu „nejde moc pod nos“, že se hnutí SPD snaží o plnění vlasteneckého programu. My to ale tak chápeme a na prosazování našeho programu nám velice záleží, a proto naše poslanecké mandáty bereme velmi odpovědně po všech stránkách.

S tím souvisí i další analýza, o které informovala Česká televize. Z ní je patrné, že poslanci poslaneckého klubu hnutí SPD hlasují ve Sněmovně nejvíce jednotně, čímž jsou naše hlasování velice soudržné a držíme tím velice při sobě (https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/218411000371206/video/661888).

Hnutí SPD bude i nadále pokračovat v poctivé práci při prosazování našeho vlasteneckého programu (přímá demokracie, referenda, práva českých občanů a možnost odvolání politiků občany, obrana národních zájmů, obhajoba tradičních hodnot a národní suverenity, podpora tradiční pracovité rodiny), který jsme slíbili před sněmovními volbami občanům České republiky.

7.12.2018

Snížili jsme ceny jízdného ve vlacích a autobusech!

Hnutí SPD ve středu při jednání Poslanecké sněmovny spoluprosadilo snížení DPH na jízdenky ve vlacích, autobusech nebo přívozech a lanovkách.

Tímto bude jízdné spadat do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty místo nynějších 15 procent. Ve třetím čtení jsme odolali návrhu na zamítnutí, který vznesli zástupci poslaneckého klubu hnutí ANO.

Poslanci za SPD připravili také v souvislosti s vládním návrhem státního rozpočtu na rok 2019 několik pozměňovacích návrhů, ve kterých navrhují přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu v řádech miliard korun. Všechny tyto návrhy vycházejí z programu SPD, a to ohledně snížení příspěvků a plateb státu tzv. „politickým neziskovkám", zrušení podpor v rámci pozitivní diskriminace menšin, snížení výdajů za zahraniční operace naší armády a naopak posílení zajištění obrany České republiky anebo zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Hnutí SPD tímto způsobem plní slib, který jsme dali našim voličům v rámci prosazování našeho programu!

6.12.2018

Macron by chtěl řídit celou EU a přitom neumí vyřešit problémy vlastních občanů!

Už čtvrtý týden probíhají ve Francii demonstrace, které odstartovaly žluté vesty v Paříži, na protest zdražení pohonných hmot. Nepokoje narůstají na intenzitě a přidávají se k nim další občané Francie, kteří tak dávají najevo svoji nespokojenost se současnou vládní politikou.

Dva největší lídři řídící Evropskou unii, německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron, se především angažují v otázkách nelegálních imigrantů, což se jim ale viditelně nedaří a voliči jim to začali dávat silně najevo. O Angele Merkelové a jejímu propadu u voličů jsem psal v nedávné době, dnes se zmíním o francouzském prezidentovi Macronovi. Francouzská vláda se ocitá stále ve větší krizi a demonstrace proti ní a jejím reformám zesilují a k demonstrujícím se připojují další skupiny obyvatel. Vlastní nepokoje vyprovokovalo hnutí „žlutých vest“, kdy se od poloviny listopadu ve Francii demonstruje proti zvýšení spotřební daně na benzín a naftu. Hlavním centrem demonstrací je Paříž, kde už po tři víkendy proběhly demonstrace namířené proti současné politice francouzské vlády v čele s prezidentem Emmanuelem Macronem.

Třetí sobotní protesty si vyžádaly velké škody a zraněno bylo více jak 130 lidí. Hořela nejen auta zaparkovaná v ulicích, byly ničeny vitríny obchodů a byl poškozen dokonce i Vítězný oblouk. Policie dle svých hlášení uvedla, že např. v Paříži bylo ošetřeno 133 lidí, z toho 23 policistů. Celkem bylo předvedeno 412 osob, a z nich ve vazbě skončilo 378 osob. Francouzský ministr vnitra Christophe Castaner nevylučoval vyhlášení výjimečného stavu. Celkem se k sobotním demonstracím připojilo více jak 130 tisíc lidí po celé zemi. K demonstrantům se přidali např. řidiči sanitek a studenti. Ti na protest proti plánované školské reformě zablokovali po celé Francii přes 100 lyceí (forma střední školy). „Žluté vesty“ stále blokují přístupy ke skladům benzínu a nafty. Například společnost TOTAL nemá co prodávat, neboť je bez pohonných hmot. V některých regionech mimo Paříž je prodej pohonných hmot výrazně omezen. Nejhorší situace je v Bretani.

Francouzský prezident hledá řešení jak situaci vyřešit. Jedním z nich je to, že vláda předložila dne 4. prosince své rozhodnutí o tom, že odkládá o půl roku plánovanou daň z pohonných hmot. Den na to plánovanou daň z pohonných hmot úplně zrušila. Premiér též přislíbil, že nebude v zimě zvyšovat cenové tarify u elektřiny a plynu. Dle prvních vyjádření zástupců demonstrantů už vzešlo prohlášení, že tyto návrhy přišly pozdě a o nadcházejícím víkendu jsou plánovány ještě intenzivnější demonstrace. Od začátku demonstrací jsou už čtyři mrtví a evidováno přes 900 zraněných. Uvidíme, jak na to vláda Édouarda Philippa zareaguje. Premiér Philipp situaci už konzultoval se všemi představiteli politických stran. Opoziční strany v čele s Marine Le Penovou požadují předčasné volby. Předsedkyně Národního sdružení Le Penová ve francouzské televizi prohlásila: „Naznačili jsme premiérovi, že strategie konfrontace, kterou Macron zvolil, může mít dramatické následky.“  

Prezident má na stole stále několik návrhů, takže si počkejme, jak se rozhodne a ještě více z požadovaného nabídne. Může ještě například znovu zavést milionářskou daň, nebo může zvýšit minimální mzdu. Ministr hospodářství současné vlády Bruno Le Maire navrhuje rychle přijmout snížení daní. 

Počkejme si tedy, jaká konečná řešení vláda občanům předloží, a zda je občané přijmou. I když francouzská vláda v čele s prezidentem Macronem tuto krizi ustojí, v budoucnu se objeví zákonitě nové problémy, které budou spíše eskalovat. Současný prezident Emmanuel Macron se vžil do role zachránce Evropské unie a zájmy a blaho vlastních občanů jdou tak jaksi mimo něj. Občané ale nejsou hloupí a zajisté mu to brzy spočítají, tak jako Němci Angele Merkelové a Macron jako politik skončí.

5.12.2018

Dotační systém EU je naprosto špatným mechanizmem přerozdělování peněz!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Transparency International podala v září Evropské komisi podnět kvůli podezření na střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Tyto informace oživily o víkendu mezinárodní deníky s tím, že premiér Andrej Babiš je stále ve střetu zájmů, pokud firmy, které převedl do svěřeneckého fondu anebo je vlastní jeho rodinní příslušníci, čerpají evropské dotace.  Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že případný střet zájmů v souvislosti s čerpáním dotací z EU pro firmu Agrofert je zatím pouhá spekulace. Je potřeba vyčkat na oficiální vyjádření Evropské komise k této věci. Evropský dotační systém je naprosto špatným mechanizmem přerozdělování peněz. Hnutí SPD nebude dělat politiku na základě spekulací právníků Evropské komise. Je pro nás zásadní soulad se zákony České republiky. Současný politický tlak a mediální útoky na premiéra Babiše jsou kromě jiného důsledkem jeho politiky sezení na dvou židlích. Vzal do vlády ČSSD, aby nezlobil v Bruselu a Berlíně a zároveň se pokouší dělat vlastní politiku. S ČSSD to nepůjde.

2. Českou republiku čeká na počátku roku 2019 skokový narůst cen energií v průměru o 8 procent a další zvýšení se očekává v druhé polovině roku. Téměř všichni dodavatelé elektřiny a plynu totiž ohlásili zdražení. K tomu se u dodávek elektřiny domácnostem přidá také zvýšení plateb za distribuci, které ohlásil Energetický regulační úřad. Zdražování chystají také teplárny. Celkově se tedy jedná o měsíční zvýšení v řádu stovek korun. Navíc se nárůst cen energií bude nutně promítat také do růstu cen ostatních služeb a zboží. Ke zvyšování cen však dochází z několika důvodů. Je to jednak z důvodu energetické politiky EU, která razí podporu obnovitelných zdrojů a odklonu od jádra, která je navíc prosazována Německem a Francií. Podpora obnovitelných zdrojů tak čerpá obrovské dotace a v podstatě také tímto způsobem zásadně zdeformovala a dále deformuje ceny v energetice napříč státy EU. Každý občan platí v ceně energie měsíčně stovky korun solárním baronům. Hnutí SPD v této souvislosti považuje za zásadní realizovat státní energetickou koncepci, která musí byt  založena na základě našich národních potřeb a specifik a která  jasně definuje naši potřebu do budoucna a nikoliv potřebu EU. Pokud k současnému zdražení energií připočteme míru reálné inflace, tak nemůžeme mluvit o reálném růstu životní úrovně občanů, včetně důchodců. Hnutí SPD požaduje větší pravomoci pro regulační úřad. Stát musí regulovat nárůst cen energií.

3. Poslanci za SPD připravili v souvislosti s vládním návrhem státního rozpočtu na rok 2019 několik pozměňovacích návrhů, ve kterých navrhují přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu v řádech miliard korun. Všechny tyto návrhy vycházejí z programu SPD, a to ohledně snížení příspěvků a plateb státu tzv. „politickým neziskovkám", zrušení podpor v rámci pozitivní diskriminace menšin, snížení výdajů za zahraniční operace naší armády a naopak posílení zajištění obrany České republiky anebo zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Hnutí SPD tímto způsobem plní slib, který jsme dali našim voličům v rámci prosazování našeho  programu. 

4. Hnutí SPD vítá rozhodnutí Itálie, kde jejich Poslanecká sněmovna minulý týden schválila zákon o migraci a bezpečnosti, který zpřísňuje pravidla regulující migraci a zvyšuje finanční zdroje policie. Text nahrazuje azyl z humanitárních důvodů jinými druhy povolení k pobytu, například „zvláštní ochranou“ na jeden rok. Zákon už prošel také Senátem a podepsal ho i prezident. Zákon prosadil Matteo Salvini, ministr vnitra a šéf vlastenecké Ligy, se kterou je hnutí SPD ve společné frakci Evropského parlamentu (frakce ENF - Evropa národů a svobody). Norma počítá mimo jiné s povolením k pobytu uděleným na šest měsíců z důvodu „přírodní katastrofy v zemi původu“. V minulých letech dostalo azyl z humanitárních důvodů na dva roky kolem 25 procent běženců, což bylo loni přes 20 tisíc lidí a v předchozích letech desítky tisíc dalších. Ti všichni po vypršení platnosti dokumentů patrně o své právní postavení, tedy právo v zemi legálně pobývat, definitivně přijdou. Přísná imigrační politika Itálie je dnes pro Hnutí SPD příkladem, že změny lze realizovat velmi rychle, a takovou politiku budeme prosazovat v rámci voleb do Evropského parlamentu společně s našimi partnery ve frakci ENF.

5. Situace ve Francii se neustále přiostřuje. Důvodem je neustálé zdražování pohonných hmot a reformy prezidenta Macrona. Už předminulý týden protestovalo na 2000 místech přes 300 000 demonstrantů. Od začátku protestů 17.  listopadu 2018 bylo zraněno přes 900 osob a tři lidé zemřeli. Popularita prezidenta Macrona prudce klesá a v současnosti je nejméně populárním prezidentem v novodobé historii Francie, zejména díky pozitivnímu přístupu k migraci. O víkendu vyústily protesty vůči jeho politice v další násilné činy. Iniciátorem je hnutí tzv. „žlutých vest". Pouliční protesty se přenesly i do sousední Belgie, i tam demonstranti převracejí policejní vozy a zapalují státní, ale i soukromý majetek. Policie proti demonstrantům zasahuje vodními děly a donucovacími prostředky. Další desítky osob byly zraněny a vláda se chystá zavést ve Francii výjimečný stav. SPD v této souvislosti považuje situaci ve Francii za velmi vážnou. Tyto nepokoje jsou přímým důsledkem ilegální imigrace a nespokojenosti obyvatel Francie, kteří mají rostoucí obavy o svou bezpečnost a nesouhlasí s neustálým růstem cen a spotřebních daní. Západní státy a EU také používají dvojí právní metr. Události ve Francii ukazují naprostou lživost tvrzení, že EU je zárukou stability Evropy.

4.12.2018

Německý politik Horst Seehofer mění své postoje na imigranty jako ponožky!

Spolkový ministr vnitra Horst Seehofer, byl ještě začátkem letošního roku největším kritikem Angely Merkelové a to hlavně k jejímu přístupu k nelegálním imigrantům. Nyní veřejně prohlásil, že muslimové patří do Německa.

Německý politik Horst Lorenz Seehofer, který příští rok oslaví 70. narozeniny, pochází z Ingolstadtu a celý život prožil v Bavorsku. Politicky se angažoval v Bavorské lidové straně, která se transformovala do Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU), kde je jejím předsedou. Křesťansko-sociální unie Bavorska je německá křesťansko-konzervativní politická strana. Je činná výhradně na území spolkové země Bavorsko. V ostatních spolkových zemích působí CDU, s níž CSU na spolkové úrovni vystupuje jako koalice pod názvem CDU/CSU. V současné době je Horst Seehofer též spolkovým ministrem vnitra, stavebnictví a domoviny. Již dříve působil jako spolkový ministr a v roce 2012 byl krátce úřadujícím prezidentem Spolkové republiky Německo. V posledních letech 2008 –2018 vykonával funkci ministerského předsedy Bavorska.

V rámci předvolební kampaně do zemských voleb v Bavorsku letos v říjnu tato politická strana ústy svého předsedy Seehofera kritizovala vládu Angely Merkelové, a to hlavně její přístup k řešení imigrace v Německu. Seehofer mimo jiné konstatoval: „Politika otevřených dveří vůči uprchlíkům byla zásadním omylem. Islám nepatří k Německu. Německo je utvářeno křesťanstvím.“ CSU nakonec v těchto volbách v Bavorsku vyhrála, ale pouze se ziskem 37,2 procent hlasů, což byl pro tuto stranu nejhorší výsledek za posledních 70 let. Naopak při těchto volbách silně posílili Zelení, kteří získali 17,5 procenta hlasů a do bavorského parlamentu se též dostala Alternativa pro Německo (AfD) se ziskem 10,2 procenta hlasů. Německé občany a hlavně ty v Bavorsku, kteří dali při volbách CSU svůj hlas, velmi pobouřilo vystoupení Horsta Seehofera na začátku jednání zástupců německé vlády s představiteli místních muslimů při úvodu čtvrté konference o islámu, která se konala v Berlíně v posledním listopadovém týdnu. Zde mimo jiné prohlásil: "Muslimové patří k Německu. Muslimové mají samozřejmě stejná práva a stejné povinnosti jako všichni občané této země, o tom nemůže být pochyb." V rámci svého vystoupení se jako ministr vnitra též zmínil o nárůstu trestných činů páchaných cizinci, ale vzápětí dodal, že se jich dopouští konkrétní jednotlivci a nelze to přičítat na vrub celé komunitě lidí.   

A právě neúspěch této politické strany, která vždy byla nejsilnější stranou v Bavorsku, přinutil Horsta Seehofera k vyvození osobní zodpovědnosti (pod tlakem občanů i spolustraníků). Seehofer odstoupí z čela bavorské CSU 19. ledna 2019 na mimořádném sjezdu strany a podle informací německých médii chce též předčasně opustit zastávaný vládní post. Tato situace jakoby kopírovala dění okolo německé kancléřky Angely Merkelové, která oznámila svůj odchod z vrcholné politiky do horizontu tří let a z čela prozatím nejsilnější strany v Německu, Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Naše hnutí SPD zaujímá k nelegální imigraci trvale odmítavé stanovisko na rozdíl od názorů Horsta Seehofera, který svá prohlášení mění jako ponožky a vždy podle toho, jak je potřeba. Trošku nám jeho změny názorů připomínají postoje ČSSD. Hnutí SPD si stojí za svými výroky a k otázkám imigrace zaujímá pevné stanovisko.

3.12.2018

Máme podobný pohled nejen na imigraci, jako maďarský premiér Viktor Orbán!

Na konci minulého týdne navštívil Českou republiku vlastenec a maďarský premiér Viktor Orbán, který ze všech sil bojuje nejen proti řízené imigrační politice OSN a Evropské unie.

Jak známo, Viktor Orbán má podobný pohled na imigraci, negativní působení politických neziskových organizací a na vlastenectví, jako má SPD. Je jedním z nejostřejších kritiků politiky Evropské unie a to nejen v otázce imigrace. Je to vlastenec, který politickou korektnost a nesvobodný přeregulovaný život prosazovaný Bruselem vnímá jako nutné zlo.

Vlastenecké činy Viktora Orbána působí na Evropskou unii jako červený hadr na býka a hnutí SPD mu v jeho boji přeje hodně sil a deklaruje velkou podporu!

30.11.2018

Předložili jsme návrh zákona na zákaz zahalování na veřejnosti!

Naše hnutí SPD plní sliby, které jsme deklarovali voličům. Důkazem toho je i předložení návrhu zákona, pomocí kterého by se zahalování obličeje na veřejnosti posuzovalo jako protiprávní jednání. Osoba, která by se takového jednání dopustila, by byla řešena dle sankcí uvedených v přestupkovém zákoně.   

SPD slíbilo svým voličům, že bude prosazovat program, se kterým šlo do voleb. Občané, kteří nás volili, musí dostávat zpětnou vazbu o tom, že se jednotlivé body z našeho programu snažíme plnit. Mezi tyto prioritní body patří boj proti nelegální imigraci a zamezení vstupu imigrantům do naší republiky. Stačí se podívat do okolních evropských států, jako např. do Německa, jaký problém pro místní obyvatele představují imigranti, kteří jsou v drtivé míře vyznavači islámské ideologie. Tito imigranti jsou bezpečnostní hrozbou nejenom proto, že chtějí zneužívat nabízené sociální dávky bez toho, že by museli pracovat. Daleko větším nebezpečím je ale to, že v těchto zemích pomalu ale jistě začínají prosazovat svou ideologii a z ní plynoucí zvyky a tradice.

Po celé Evropě máme řadu míst, kde o sobě radikální skupiny islámistů daly vědět, a vždy to bylo spojeno s teroristickými útoky, násilnostmi a ničením majetku. Takový scénář v naší republice nechceme připustit, a proto se snažíme všemi prostředky zabránit vstupu nelegálním imigrantům do České republiky a činíme všemožné kroky, aby se u nás zabránilo propagaci islámské ideologie. Jako jedním z prokazatelných důkazů je předložení návrhu zákona, které zakazuje zahalování obličeje na veřejnosti. Skupina všech našich poslanců v čele s předsedou Tomiem Okamurou zpracovala návrh zákona, kterým by se toto jednání dalo posuzovat jako přestupek. Osobě, která by se tohoto protiprávního jednání dopustila, by mohla být uložena sankce – pokuta, a to až do výše 10 tisíc Kč. Návrh zákona už byl zaslán na vládu a byl distribuován všem poslancům k seznámení. Vlastní projednávání změny přestupkového zákona by se mělo dostat do programu jednání v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 328) po projednání vládou.

Oni už samy Evropské státy si moc dobře uvědomují, jaké nebezpečí pro ně islamisté představují. Bohužel, někde ale tento poznatek stál i životy nevinných, slušných a hlavně místních lidí, kteří pokojně žili ve své zemi. Zákon, který navrhujeme a který zakazuje zahalování obličeje na veřejnosti, už platí v řadě evropských států. První ho přijala v roce 2011 Francie, následovala Belgie, Bulharsko a Lotyšsko. Z poslední doby se k zákazu zahalování tváře na veřejnosti přidalo Rakousko, Dánsko a některá města a regiony ve Švýcarsku. Zákon, který zakazuje nošení závojů a šátků zahalujících obličej ve školkách, školách a na univerzitách, schválil letos norský a nizozemský parlament, a v těchto zemích bude platit od začátku roku 2019.

Závěrem jenom připomenu kauzu somálské dívky, která se domáhala omluvy a 60 tisíc korun od pražské Střední zdravotnické školy kvůli údajnému zákazu nosit při vyučování muslimský šátek hidžáb. Naše soudy tento požadavek somálské dívky zamítly a ředitelka této školy paní Kohoutová byla za svůj přístup v této kauze vyznamenána prezidentem republiky Milošem Zemanem Medailí Za zásluhy.

Všichni poslanci našeho hnutí SPD věří, že se tento navrhovaný zákon, který upravuje změnu přestupkového zákona, podaří zdárně dotáhnout do konce a brzy vstoupí v platnost.

29.11.2018

Zásadně odmítneme přijetí Istanbulské úmluvy!

Istanbulská úmluva je nadbytečnou, nevyváženou a diskriminační ideologií, která zpochybňuje a postupně likviduje tradiční rodinu na základě nepotřebné genderové identity.

Tato úmluva poukazuje především na násilí páchané muži na ženách, ale opomíjí opačný vzorec, a taktéž násilí mezi ženami navzájem. Veškeré násilí staví jako genderově motivované násilí především ve vztahu k ženám, takže tím nálepkuje muže jako násilníka. Tímto se stává diskriminační a může být spojeno i s mnoha křivými obviněními.

Genderová ideologie se snaží smazat (odbourat) rozdíly mezi muži a ženami. V mnoha státech již byly odstraněny pojmy „otec a matka“ a nahrazeny označením „rodič 1, rodič 2“. Německo v roce 2017 zavedlo tzv. třetí pohlaví. V některých zemích již byli sezdáni například tři gayové, tři lesby apod. Jedná se o pouhý začátek. Manželství a rodina se tak snadno mohou stát nespecifikovaným útvarem mnoha osob. Je třeba si položit otázku, jak se v takovém prostředí mohou zdravě vyvíjet děti? Psychologové jasně hovoří, že lidé, kteří ve svém dětství neprožijí lásku ze strany otce i matky, jsou mnohem více ohroženi psychickými problémy při utváření vlastní osobní identity.

Zavedením pojmu genderové identity bychom dospěli k vlastní subjektivní identifikaci, tedy rozhodnutí člověka podle toho, jak se v danou chvíli cítí. Tím bychom přestali býti mužem a ženou, čímž by se otevřely dveře pro mnohem více pohlavních identit jako je např. muž, žena, homosexuál, bisexuál, transgender, trans, transsexuál, androgyn, agender, pansexuál, drag king, brotherboy. Úplně by se tím odbouralo poznání vědy, že se rodíme jako muži a ženy s jasně danými specifickými znaky v každé tělesné buňce.

Ratifikací Istanbulské úmluvy bychom také odstartovali další obrovský byznys pro některé neziskové organizace, jelikož by stát musel vyčlenit „dostatek“ finančních prostředků a to na několik účelů. Tím by došlo k vysoké finanční náročnosti a výdaje, které by tím vznikly, by byly hrazeny všemi daňovými poplatníky.

Hnutí SPD zásadně odmítne přijetí Istanbulské úmluvy, neboť obsahuje převod pravomocí státu na neziskový sektor a tím chce zasahovat do suverenity našeho státu a jejího právního prostředí. V neposlední řadě cílí na postupnou likvidaci tradiční rodiny a národních tradic, což je pro nás neakceptovatelné.

28.11.2018

Dlouhodobě odmítáme plošné zvyšování neadresných sociálních dávek!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k současné politické situaci.

1) Minulý týden proběhla mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, na které všichni poslanci za SPD hlasovali pro vyslovení nedůvěry současné vládě. Pro nedůvěru vládě se vyslovilo celkem 92 poslanců, zatímco pro důvěru hlasovalo pouhých 90. K vyslovení nedůvěry však bylo potřeba 101 hlasů. Důvod, proč poslanci za SPD hlasovali pro vyslovení nedůvěry vládě, je účast ČSSD ve stávající vládní koalici. Hnutí SPD považuje v této souvislosti za zcela zbabělé a pokrytecké chování poslanců a ministrů za ČSSD, kteří před vlastním hlasováním opustili jednací sál Poslanecké sněmovny a hlasování se nezúčastnili. To svědčí o její nevěrohodnosti a tento proces bude pokračovat. ČSSD je strana, která má ve svém dlouhodobém programu mimo jiné rozvíjení globálního modelu řízení a prosazování integračního procesu ekonomických a multikulturních institucí v rámci Evropské unie a globální spravedlnost. Toto je přímý opak programu hnutí SPD. Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje hnutí ANO podporu vládě odborníků nominovaných vítězem voleb, přičemž by takovou vládu hnutí SPD podpořilo na základě prosazení pevně vyjednaných bodů z programu SPD. Je plnou politickou odpovědností hnutí ANO a premiéra Babiše, že tento reálný politický projekt zatím odmítá. Premiér Babiš zatím dává přednost spolupráci s ČSSD a tím se samozřejmě vystavuje všem důsledkům spolupráce s tímto nestabilním a zbabělým politickým partnerem.

2) Mimořádný summit Evropské unie k brexitu na poslední chvíli odsouhlasil 585 stránkovou smlouvu mezi Evropskou unií a Velkou Británií v otázce vzájemných vztahů po 29. březnu 2019, tedy po datu, kdy Velká Británie definitivně odejde z Evropské unie. Stalo se tak na poslední chvíli, aby jednotlivé členské unijní státy mohly na národní úrovni smlouvu vůbec ratifikovat, a následně ji bude muset ještě schválit Evropský parlament. V době ratifikace však již v členských státech Evropské unie bude probíhat volební kampaň do klíčových květnových voleb do Evropského parlamentu, kde dominantním tématem bude zcela jistě migrace. Pokud se tedy ratifikace v některých státech v této době zadrhne, a situace minimálně ve Velké Británii tomu nasvědčuje, potom se ratifikace smlouvy do rozhodné doby nestihne a nastane tzv. tvrdý brexit, kdy k odchodu Velké Británie z Evropské unie dojde bez dohody. SPD v této souvislosti zastává názor, že k brexitu došlo na základě svobodné vůle Britů, kterou vyjádřili prostřednictvím referenda, a nežli mít smlouvu kontroverzní anebo špatnou, tak raději žádnou. Proto také SPD dlouhodobě navrhuje ústavní zákon o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky, který prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, ale příslušný ústavně-právní výbor jej zatím neprojednal. Odchod Velké Británie je prvním krokem k celkovému krachu modelu evropské integrace reprezentovaným Evropskou unií. Hnutí SPD a partnerské vlastenecké strany prosazují novou alternativu spolupráce národních států Evropy při zachování jejich suverenity. Diktát EU musí skončit.

3) Hnutí SPD odmítá návrhy vlády ČR, která prostřednictvím ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) navrhuje v rámci návrhu státního rozpočtu na příští rok zvýšení neadresných sociálních dávek o 11 procent, které podporují nepřizpůsobivé občany. Konkrétně ministryně Maláčová navrhuje, aby se částka životního minima zvedla od ledna příštího roku z nynějších 3410 korun 3800 korun a u existenčního minima ze současných 2200 na 2450 korun. SPD prosazuje zásadní zvýšení adresnosti sociální pomoci, aby nedocházelo k jejich zneužívání, a pomoc se dostala jen ke skutečně potřebným. Babišova vláda přitom v Programovém prohlášení se zvyšováním sociálních dávek nepočítá. Je to další vládní návrh, který bude nesystémově zásadním způsobem ruinovat státní rozpočet v příštím roce a létech následujících. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá plošné zvyšování sociálních dávek. Naopak, podporujeme zvyšování minimální mzdy tak, aby její zvýšení bylo automaticky svázáno s růstem průměrné mzdy. Poctivě pracujícím občanům se prostě musí vyplatit pracovat a naopak nepřizpůsobivým se nesmí navyšovat neadresné sociální dávky.

4) Hnutí SPD podporuje dostupnost léčiv z konopí pro nemocné občany. Stát musí garantovat prověřené pěstitele, odborné zpracování a distribuci cenově dostupných léčiv z konopí v lékárnách. Hnutí SPD ale v této souvislosti odmítá anarchistické návrhy strany Pirátů, které jsou faktickou podporou šíření a konzumace drog pro rekreační účely, jako nástroje imitace svobody ve společnosti.

5) Hnutí SPD považuje poslední vývoj na Ukrajině za stupňování krize, která začala státním převratem na Ukrajině v roce 2013. Důsledkem tohoto neústavního převratu bylo odtržení Krymu na základě referenda a konflikt na východě Ukrajiny. Současné střety ukrajinského námořnictva a pohraniční stráže Ruska vyvolávají cílené napětí sloužící ke zvýšení pravděpodobnosti války v Evropě.

27.11.2018

Nikdy nedovolíme, aby v ČR zakořenila násilná a nenávistná islámská ideologie!

Podle průzkumu, který přinesla agentura STEM má 71% veřejnosti strach z imigrantů, kteří by se usadili v ČR a 86% je v české společnosti míra strachu z rozšíření islámu v souvislosti s příchodem imigrantů.

Hnutí SPD od svého založení prosazuje zásadní kroky k zajištění bezpečnosti naší země a jejich občanů. Především odmítáme vnuceně přijímat nelegální imigranty a odmítáme islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu, který prosazuje Evropská unie. Nenávistná, netolerantní, velice násilná a ženami opovrhující islámská ideologie, která porušuje základní lidská práva, nemá v naší společnosti místo.

Nedovolíme v České republice vznik páté kolony radikálních muslimů. Právo šaría a islámský džihád jsou ohrožením naší svobody a bezpečnosti. Je proto žádoucí jejich propagaci a šíření postavit mimo zákon a porušení jednoznačně trestat.

Islámská ideologie nemá nic společného se základními hodnotami evropské společnosti, kterými jsou svoboda a demokracie, jelikož těmito hodnotami pohrdá. Proto nikdy nedovolíme, aby tady něco tak zrůdného někdy zakořenilo.

26.11.2018

Vláda přežila hlasování o nedůvěře – ČSSD se v očích občanů zcela znemožnila!

V pátek 23. listopadu 2018 proběhlo hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Jednání v Poslanecké sněmovně probíhalo celý den a výsledkem bylo, že nedůvěra vládě nebyla poslanci vyslovena.

Vláda tak zatím bude dále pokračovat i za účasti ministrů z ČSSD, a doufejme jen, že je to řešení pouze dočasné. 

Naše hnutí SPD bylo jedním z iniciátorů, kteří přišli s návrhem zařadit na program Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Na to má Poslanecká sněmovna právo, ale podmínkou je, aby tento návrh předložilo nejméně 50 poslanců. K vlastnímu přijetí je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců, což je 101, kteří se vyjádří ústním prohlášením pro návrh o nedůvěře vládě. Sama Poslanecká sněmovna tedy může z vlastní iniciativy vyjádřit vládě nedůvěru. Tento proces je právně zakotven ve třetí hlavě Ústavy České republiky a vychází z principu, že je vláda v roli reprezentanta exekutivní moci politicky odpovědná Poslanecké sněmovně. Celkem návrh podpořilo 6 parlamentních stran – SPD a strany, které jsou v opozici. Naše hnutí SPD ale na rozdíl od všech ostatních opozičních stran mělo jiný důvod k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Našim hlavním a jediným cílem tímto vyvolaným jednáním bylo vyměnit ve vládě ČSSD a nahradit jí programem SPD. Jednání probíhalo od ranních hodin a v rámci rozpravy vystoupili poslanci se svými projevy, viz např.:

 • Babiš (ANO 2011): „Nikdy kvůli této pseudoaféře nehodlám ustoupit. Buďto mě odvolejte, nebo porazte ve svobodných volbách.“
 • Faltýnek (ANO 2011): „Vyzvali jsme premiéra, aby dál bojoval.“
 • Bělobrádek (KDU-ČSL): „Babiš zatáhl svou rodinu do konfliktu sám. Není pravda, že situace v ČR náš stát nepoškozuje.
 • Okamura (SPD): „Je nutné ve vládě vyměnit ČSSD a nahradit jí programem SPD.“
 • Bartoš (Piráti): „V čele vlády má stát morálně bezúhonný člověk.

Krátce po 16. hodině předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček zahájil proces hlasování. Hlasovalo se podle jmen na základě vylosování prvního (77. Adam Kalous) a další vyvolaní poslanci se přede všemi vyjádřili. Výrok rozhodnutí: „Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě nedůvěru“ (pro návrh, proti návrhu, zdržel se). Celkem se vyslovilo pro 92 poslanců, proti bylo 90 poslanců, nikdo se nezdržel. Poslanci ČSSD (15) se nezúčastnili hlasování a zbaběle ze sálu odešli. Tak vlastně všem ukázali, co jsou za politickou stranu a jaký mají morální postoj, když jsou součástí vlády a nehlasují pro ni.

Naše hnutí SPD je dlouhodobě nespokojeno se současnou vládou, a to hlavně s účastí ČSSD v ní. Zcela nesouhlasíme s navyšováním neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým občanům, kteří se štítí práce, s podporou politických neziskových organizací a s nezájmem pomoci lidem v dluhových pastech. V žádném případě v této době nepodporujeme variantu rozpuštění Poslanecké sněmovny, protože máme dobrou alternaci pro naše občany, kterou je výměna ministrů z řad ČSSD a nahradit je programem SPD.

23.11.2018

V dnešním světě jdou někteří novináři přes mrtvoly!

Úterní minirozhovor pro ParlamentníListy.cz:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vlada-neduveru-nedostane-A-predcasne-volby-v-zadnem-pripade-nebudou-zazniva-z-SPD-560152

Jako místopředseda poslaneckého klubu SPD jste byl před týdnem coby zástupce svého hnutí na schůzce opozičních stran, kde jste se dohodli vyjádřit nedůvěru vládě Andreje Babiše. Proč jste se připojili v tomto k opozici, která na vás jinak „nenechá nitku suchou“?

Hnutí SPD se svou účastí na schůzce opozičních stran nepřihlásilo k žádné politické straně ani k takzvanému demokratickému bloku (TOP 09, KDU-ČSL, ODS, Piráti, STAN). Přihlásili jsme se k vyslovení nedůvěry vládě. Tato vláda s účastí ČSSD naši důvěru nikdy neměla, nemá a mít nebude. Jsme proti vládě, kde je zastoupena ČSSD. Je to vláda premiéra, který něco jiného říká, a něco jiného dělá. Je to vláda podporující EU a její migrační politiku. Je to vláda podporující zahraniční mise a financování neziskovek. Je to vláda podporující neadresné sociální dávky lidem, kteří se štítí práce.

Podporu vládě odborníků nominovaných hnutím ANO jsme nabízeli a chtěli jsme jedno, aby náš občan měl právo hlasovat ve všeobecném referendu o všech podstatných věcech. Odpověď byla NE! Jsme logicky v opozici a jako opozice jednáme. Vláda, která jedná proti programu SPD, nemá naši důvěru. Premiér této vlády je obviněn a policie řízená touto vládou za rok nevyslechla ani obviněné osoby. To je nepřijatelná situace v kauze, kde jsme vždy říkali, že je nutné její rychlé a objektivní prošetření.

Jak se díváte na reportáž, která celou kauzu odstartovala, kdy dva redaktoři natáčeli nemocného premiérova syna tajně skrytou kamerou ukrytou v brýlích?

Reportáž, ve které je zneužit psychicky nemocný člověk, aniž by věděl, že je natáčen, je asi to nejhorší, co může novinář pro svou slávu udělat. V dnešním světě jdou někteří novináři přes mrtvoly a etika jejich práce je vůbec nezajímá.

Jak jste spokojen s vysvětlením premiéra? Například v neděli večer v rozhovoru na Nově.

Premiér má samozřejmě máslo na hlavě a brečí na špatném hrobě, jelikož své děti do tohoto případu zatáhl jen on sám. Nejdůležitější na tom všem je, aby celou věc co nejrychleji vyšetřily orgány činné v trestním řízení.

Reportáž byla vypuštěna do světa těsně před 17. listopadem, což se podle předpokladů projevilo demonstracemi v Praze i házením kytek od některých politiků do koše. Váš komentář k tomu?

I malému dítěti je jasné, že načasování celé kauzy bylo účelové a připravené tak, aby to všechno spatřilo světlo světa těsně před 17. listopadem. Jen si myslím, že to nemělo až zas takový účinek, jak si někteří liberálové představovali. Házení kytic do koše je zneuctění svátku jako takového. Přesně takovéto věci dělali nacisté a komunisté, tedy totalitní režimy. Těm taky vadilo, když měl někdo jiný názor než oni sami, a dávali to velice nechutně najevo. Naštěstí jsme stále ještě v demokratické společnosti, kde rozhoduje vůle občanů ve svobodných a demokratických volbách, a na to by měl každý myslet.

Jaký je váš odhad nadcházející situace? Podaří se vyslovit vládě nedůvěru? Budou předčasné volby?

V pátek se bude hlasovat o nedůvěře vládě a já si myslím, že vláda nedůvěru nedostane, jelikož ČSSD a KSČM nezbývá v jejich současných situacích nic jiného, než vládu podržet, neboť jinak by to byl začátek jejich politického konce. Předčasné volby nebudou v žádném případě, a není k tomu ani žádný důvod.

22.11.2018

Vyhození kytic na Národní třídě je návratem k praktikám totalitních režimů!

V sobotu dne 17. listopadu si lidé v České republice připomněli události spojené s tímto datem z roku 1939 a 1989.

Hlavním dějištěm oslav byla tradičně Praha, kde proběhla i řada pietních akcí, jejichž součástí bylo i kladení kytic u pamětní desky na Národní třídě. Kytice do pana prezidenta a např. od Tomio Okamury skončily v odpadkovém koši – tak si aktéři tohoto neetického jednání představují demokracii.     

V České republice se každoročně slaví 17. listopad jako státní svátek Den boje za svobodu a demokracii (viz § 1 zákona č. 245/2000 Sb.). Svátek se slaví jako připomenutí dvou událostí českých dějin z 20. století a je spojen se studenty českých vysokých škol.

První starší událost byla v reakci na události spojené s pohřbem studenta Jana Opletala a rozhodnutím nacistického Německa o uzavření českých vysokých škol na tři roky. Devět představitelů studentských vůdců bylo bez soudu popraveno v Ruzyňských kasárnách a 1.200 studentů zatčeno a převezeno do koncentračního tábora (35 z nich nepřežilo útrapy koncentračních táborů). Pomocí zahraniční intervence naší exilové vlády byl na londýnské schůzce Mezinárodní studentské rady v roce 1941 vyhlášen den 17. listopad jako Mezinárodní den studenstva.      

Druhá událost vypukla 17. listopadu 1989, při připomínce 50. výročí zmiňované první události. Tato pieta přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu. Po skončení oficiální části demonstrace se dav přibližně 5.000 demonstrantů rozhodlo vydat na Pražský hrad a dát tak najevo klidnou formou svůj nesouhlas s politickou situací v naší zemi. Represivní státní složky (policejní kordon) odklonil trasu demonstrantů na Národní třídu, kde bylo proti demonstrantům použito nepřiměřené násilí. Demonstrantům, kterých bylo již více jak deset tisíc, nebylo umožněno se pokojně rozejít a tzv. červené barety následně začaly demonstrující surově bít obušky. Tyto události byly završeny pádem komunistické totality. 

Letos v den svátku premiér Andrej Babiš a předseda SPD Tomio Okamura spolu s místopředsedou SPD Radimem Fialou položili květiny k památníku na Národní třídě už krátce po půlnoci, aby tak uctili památku obětí obou událostí. Pieta následně pokračovala v průběhu celého dne a skupina „rádoby demokratů“ vyhodila položené kytice k uctění památky od premiéra Babiše, zástupců SPD, prezidenta Miloše Zemana, ministra vnitra Hamáčka a ministra dopravy Ťoka do odpadkového koše. Následně někteří politici tuto situaci využili jako svoji kampaň – viz ODS pan Fiala, Piráti pan Bartoš a někteří se dokonce vyjádřili, že chápou ty, kteří kytice odstranili – viz TOP 09 pan Kalousek a Pospíšil, a KDU-ČSL pan Výborný.  

Policie začala incident řešit jako přestupek. Veřejnost by incident měla ale chápat v mnohem širším kontextu a odsoudit takovéto jednání připomínající praktiky, které vedly totalitní režimy nacistů a komunistů. Takovým lidem jsou nepohodlní všichni, kteří mají jiný názor, čímž je podkopávána demokracie a svoboda jakéhokoli projevu. Teď jsou vyhazovány kytice, a co přijde příště? Budou se násilně vyhazovat i nepohodlní politici s jiným politickým názorem? Jednání novodobých neomarxistických liberálních demokratů představuje velké nebezpečí do budoucna, jelikož pohrdá demokratickými hodnotami, jejichž základem jsou svobodné volby, které jediné mohou určovat chod společnosti.

21.11.2018

Hnutí SPD nepodpořilo vládu s ČSSD při jejím vzniku a nebude ji podporovat ani nyní!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Hnutí SPD nepodpořilo vládu s ČSSD ani při jejím vzniku a nebude ji podporovat ani nyní. Jsme proti vládě, kde je zastoupena ČSSD. Hnutí SPD nepodpoří žádnou vládu, kde by byly zastoupeny strany takzvaného Demokratického bloku. Vznik takové vlády nehrozí. Je zcela reálný vznik vlády na základě nominace odborníků hnutím ANO a její podporou od hnutí SPD na základě podpory dojednaných programových bodů. V tomto případě bude hnutí SPD respektovat premiéra pověřeného přímo zvoleným prezidentem republiky. Vyzýváme hnutí ANO k tomuto postupu. Je špatné, že tuto možnost hnutí ANO zatím odmítá. Účast ČSSD ve vládě a její politické vedení Ministerstva vnitra nezaručuje objektivní a rychlé vyšetření korupčních kauz. Policie pod vedením ČSSD nevyšetřila kauzu OKD a rychle a objektivně nevyšetří ani kauzu tzv. Čapího hnízda. Jednání mezi předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem a předsedou hnutí SPD Tomio Okamurou v minulém týdnu jsou nadějí, že hnutí ANO svoji pozici k účasti ČSSD ve vládě může změnit.

2. Letošní připomínku boje studentů za svobodu 17. listopadu hrubým způsobem zneužili političtí fanatici a jimi podporovaní provokatéři. Lidé, kterým chybí elementární slušnost a úcta k položené pietní kytici, jsou skutečným nebezpečím pro demokracii v České republice. Demokracie nemůže existovat bez slušnosti a tito lidé nejsou demokraté. Vyzývají k nerespektování voleb a popírají základní úctu k politické realitě vzniklé na základě demokratických  voleb. Bez ohledu na řádění těchto provokatérů vzdali představitelé hnutí SPD důstojně úctu všem obětem boje za naši svobodu. Svoboda neznamená stejné názory  podle nápovědy z České televize. Svoboda je hluboká odpovědnost, abychom  umožnili všem říct svůj názor, pokud to dělají slušně a přiznávají stejné právo ostatním.

3. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura a místopředseda hnutí SPD Radim Fiala se zúčastnili v hlavním městě Bulharska Sofii pracovního setkání vlasteneckých stran Evropy sdružených do frakce Evropského parlamentu ENF (Evropa národů a svobody). Setkání předsedala Marine Le Pen a programem setkání byla společná příprava vlasteneckých stran Evropy pro volby do Evropského parlamentu. Volby budou klíčové pro možnost zablokovat v Evropském parlamentu další omezování suverenity národních států na základě Lisabonské smlouvy. Frakce ENF je jediné  seskupení evropských politických stran, které odmítá stávající formu evropské integrace. Evropská unie je neomarxistický totalitní projekt a je nutné ji nahradit novou formou spolupráce. Frakce ENF je důkazem, že nejde o politickou fikci, ale o reálný politický cíl.

4. Rada vlády pro rovnost žen a mužů přijala usnesení požadující urychlení ratifikace Istanbulské úmluvy. Radě předsedal premiér Andrej Babiš a jsou v ní zastoupeny neziskové organizace propojené v síti finančního spekulanta Sӧrose. Istanbulská úmluva znamená faktický právní základ pro kontrolu neziskových organizací a jejich zasahování do oblasti soukromého rodinného života. Je to nástroj podporující rozpad vztahů v rodinách. Podobný dokument je v našich podmínkách zcela nadbytečný. Jde o součást neomarxistického rozvracení přirozených struktur společnosti. Hnutí SPD nepodpoří ratifikaci této úmluvy. Hnutí SPD se v hodnocení Istanbulské úmluvy ztotožňuje s názorem kardinála Dominika Duky. Text Istanbulské úmluvy naleznete zde: https://rm.coe.int/1680462471

Rada vlády pro rovnost žen a mužů přijala dne 23. října 2018 usnesení, ve kterém požaduje urychlení ratifikace Istanbulské úmluvy, za předsednictví premiéra.

Odkazy: 

a. Oznámení o daném zasedání Rady vlády na stránkách vlády:

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/rada-vlady-pro-rovnost-zen-a-muzu-podporila-urychlenou-ratifikaci-istanbulske-umluvy-169267/

b. Oznámení o daném zasedání Rady vlády na stránkách Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR – obsahuje fotografii z jednání:

http://www.tojerovnost.cz/cs/aktuality/novinky-odboru-rovnosti-zen-a-muzu/201-rada-vlady-pro-rovnost-zen-a-muzu-podporila-urychlenou-ratifikaci-istanbulske-umluvy

c. Grafické znázornění aktivistů Sörosovy sítě v dané Radě vlády:

http://soros.watch/2018/11/15/zastupci-sorosovy-site-v-rade-vlady-pro-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu

5. Hnutí SPD bude prosazovat zjednodušení administrativní náročnosti maturitní zkoušky. Takzvaná společná (státní) maturita by měla  být povinná pouze pro maturanty, kteří se hlásí na vysokou školu. Ostatním by stačila profilová školní maturita v té podobě, jak fungovala dříve. Společnou (státní) část maturity, která by byla vstupenkou na vysokou školu, chceme v podobě didaktického testu z českého jazyka, matematiky a cizího  jazyka.

19.11.2018

Senát má nové vedení – nic to nemění na stanovisku SPD, jsme pro jeho zrušení!

Minulý týden ve středu si senátoři zvolili nové vedení a jeho předsedou se na další období stal Jaroslav Kubera z ODS, kterému přejeme, ať se mu ve funkci daří a hájí zájmy všech našich slušných občanů.

Stanovisko SPD k Senátu jako státní instituci je dlouhodobě známe – považujeme ho za nadbytečný a stejně tak ho vnímá i drtivá většina našich občanů, kteří to každé dva roky dokazují svým přístupem v senátních volbách, kdy jejich účast zvláště ve druhých kolech je tristní.

Ústava České republiky jako prioritní zákon platný od 1.1.1993 definuje zákonodárnou moc Parlamentu České republiky, který má dvě komory, horní a dolní. Horní komoru tvoří Senát a dolní komoru Poslanecká sněmovna. Senát je státní institucí, je nerozpustitelný a zasedá v něm 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let, a každé dva roky je z jedné třetiny obnovován. Senátorem může být zvolen každý občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Kandidáty mohou navrhovat politické strany, hnutí, nebo sami kandidáti mohou kandidovat jako nezávislí. První volby do Senátu se konaly v roce 1996 a jeho prvním předsedou byl zvolen Petr Pithart. Senátorem nemůže být prezident, poslanec nebo soudce. Naopak senátor může být souběžně ministrem, hejtmanem nebo starostou.

V minulém týdnu se dne 14. listopadu konala volba předsedy Senátu. Předsedu volili všichni senátoři. Z prvního kola nevzešel vítěz. Přítomni byli všichni senátoři (81) a Kubera získal 35 hlasů, druhý Hampl získal 22 hlasů a třetí Horník získal 18 hlasů. Následovalo druhé kolo, do kterého postoupili první dva z prvního kola. Ve druhém kole v tajném hlasování zvítězil Jaroslav Kubera (ODS), kdy získal 46 hlasů.

Jaroslav Kubera (věk 71 let) se tak stal na další období předsedou Senátu Parlamentu České republiky. Svou politickou kariéru nastartoval v roce 1994, kdy se stal starostou města Teplice a tuto funkci vykonával do roku 2018 (2014 – 2018 primátor statutárního města Teplice). Od roku 2000 je senátorem Parlamentu České republiky. Od roku 2016 byl dlouholetý člen ODS místopředsedou Senátu. Sám Kubera je znám některými svými výroky a je silným zastáncem kuřáků. Dle prezidenta Miloše Zemana byl pan Kubera pro Českou republiku nejvhodnější z navržených kandidátů, i když sám pan prezident je pro zrušení Senátu. Proběhla i volba místopředsedů. Prvním místopředsedou Senátu se stal Jiří Růžička (BEZPP) a jako místopředsedové byli zvoleni Jan Horník (STAN), Miluše Horská (BEZPP), Jiří Oberfalzer (ODS) a Milan Štěch (ČSSD).

Naše hnutí SPD má na Senát Parlamentu České republiky stejný názor, jako zastává prezident Miloš Zeman a považuje tuto státní instituci za nadbytečnou, která zbytečně čerpá státní finance, jež bychom mohly lépe využít k zabezpečení vyšší životní úrovně našich občanů.

16.11.2018

Stávající podoba Evropské unie musí skončit!

Dnes se předseda hnutí SPD Tomio Okamura a místopředseda hnutí SPD Radim Fiala účastní v Sofii jednání frakce partnerských vlasteneckých parlamentních stran Evropy ENF (Evropa svobodných národů).

Společně prosazujeme ukončení stávajícího modelu evropské integrace. Stávající Evropská unie se zvrhla v byrokratický systém ohrožující suverenitu národních států a svobodu občanů. Vlastenecké strany Evropy prosazují nový model spolupráce založený na respektu k suverenitě a národním zájmům evropských států.

Příští jaro nás čekají nejdůležitější volby v příštích několika letech – volby do Evropského parlamentu. Protože jsme součástí EU, tak je Evropský parlament místo, odkud bychom za SPD společně s dalšími evropskými vlasteneckými stranami v čele s Matteem Salvinim a Marine Le Pen chtěli nastartovat změnu a nápravu bruselské byrokracie, která Evropu potápí nejen nesmyslnými směrnicemi, ale hlavně sebevražednou proimigrantskou a protievropskou politikou. Současná EU je nereformovatelná. Je nutné změnit formu současné evropské integrace směrem k suverenitě a svobodě evropských národů. Pakliže to nebude možné, tak nezbývá než referendum o vystoupení ČR z EU, aby sami naši občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. Prosazujeme zachování volného pohybu občanů EU, zboží, služeb a kapitálu. Musíme získat v eurovolbách co největší úspěch, protože to za nás v tom Bruselu nikdo z řad současných eurohujerů nevybojuje.

Stávající podoba EU musí skončit. Nahradit ji musíme novými pravidly spolupráce evropských států. Pravidly spolupráce, která budou respektovat právo každého národního státu rozhodovat ve svém zájmu. Chceme společně s našimi partnery získat ve volbách do europarlamentu sílu k zablokování dalšího diktátu EU. Musíme dnes myslet a pracovat pro budoucnost naší země. Děláme to společně s našimi přáteli, vlastenci z ostatních evropských zemí.

16.11.2018

Zítra si budeme připomínat Den boje za svobodu a demokracii!

17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii je pro mě osobně svátkem dosti emotivním, jelikož se k tomuto datu, jak všichni dobře víme, váží hned dvě události.

První je z roku 1939, kdy byly české vysoké školy uzavřené nacisty. Stalo se tak po pohřbu Jana Opletala, jehož čin byl projev odporu proti německé okupaci. Hitler následně nařídil, aby všechny demonstrace byly potlačeny silou. Následně byly uzavřeny vysoké školy a 9 vedoucích představitelů vysokoškoláků bylo popraveno. Druhá událost, kterou si většina z nás pamatuje, se váže k roku 1989, ke studentským protestům na Národní třídě, které byly rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny a tím spustily „sametovou revoluci“. Tyto listopadové události vedly k pádu komunistického režimu.

V úvodu jsem uvedl, že je pro mě tento svátek dosti emotivní. Je to proto, že jsem se na vlastní kůži v roce 1989 účastnil několika protestních demonstrací v té době a to jako 22 letý mladý muž plný odhodlání a pamatuji si, jak jsme dole na Můstku emotivně zvonili klíči a ten zvuk se krásně rozléhal po celém Václavském náměstí. Jsem rád, že jsem alespoň tímto málem přispěl, jako většina ostatních k tomu, že tyto události vedly k obnovení svobody a demokracie v naší zemi.

Po 29 letech musím ale zodpovědně říci, že jsme si většina z nás hlavně tu stále zmiňovanou demokracii představovali zcela určitě jinak. Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost. Takže, aby to byla ta pravá a spravedlivá demokracie, je potřeba zavést demokracii přímou, která funguje na bázi referend.

Tomáš Garrigue Masaryk, jako hlavní český představitel demokracie jednou k demokracii řekl: „Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.“ Často také říkal, že demokracie je diskuse. Diskutujme tedy a za svobodu a demokracii neustále bojujme a nikdy nedopusťme, abychom tyto základní hodnoty ztratili!

15.11.2018

Hnutí SPD chce jako jediné v Parlamentu prosadit zmrazení platů politiků!

Naše hnutí SPD využívá všechny možnosti, jak klíčové body vyplývající ze svého programu a dále věci, o kterých si myslí, že jsou ku prospěchu našich občanů, ve Sněmovně prosadit.

Ukázkou tohoto tvrzení je sebrání čtyřiceti podpisů ke svolání mimořádné schůze sněmovny, na které se má projednat zpomalení růstu platů politiků od začátku příštího roku. To se podařilo za podpory poslanců SPD a Pirátů.

Díky sebrání čtyřiceti podpisů poslanců v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky musela být svolána mimořádná schůze Sněmovny. To se podařilo poslancům z našeho hnutí SPD za podpory Pirátů. Mimořádná schůze, která byla svolána na tento popud už má stanovený termín, a to dnes ve čtvrtek 15. listopadu tohoto roku a na pořadu jednání bude projednání zpomalení platů politiků, ke kterému by mělo dojít od začátku příštího roku. Do skupiny politiků, kterým se bude rozhodovat o tom, jakou výši platu budou pobírat od nového roku, patří prezident republiky, ministři, senátoři a poslanci. Navrhované jsou čtyři varianty:

 1. Automatický růst: koeficient 2,75 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře – což by ve finále činilo nárůst platů cca o 20 %.
 2. Vládní návrh: koeficient 2,50 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře – což by ve finálo činilo více jak 6.500 Kč, tedy nárůst platů cca o 10 %.
 3. Návrh Pirátů: koeficient 2,50 násobek průměrné mzdy v celé ekonomice – což by ve finále činilo pod hranici 6.000 Kč, nárůst platu cca o 9%.
 4. Návrh hnutí SPD – zmrazení platů, což by ve finále znamenalo nulové navýšení. Hnutí SPD toto zmrazení platů navrhuje na celé volební období poslanců, tedy na další tři roky.

Rozpočtový výbor minulý týden tyto návrhy posuzoval a zaujal k jednotlivým návrhům stanoviska. Odmítl návrh našeho hnutí SPD a návrh Pirátů. Podporu dal vládnímu návrhu. Zde bych jenom připomenul, že návrh na úpravu platů politiků leží ve Sněmovně od jara. Podle premiéra Andreje Babiše se vše stihne projednat. Také musíme zmínit, že jsou v Poslanecké sněmovně i strany, které odmítají jakýkoliv návrh na snížení platů (viz poslanci TOP 09) a volí různé strategie, aby se celý legislativní proces do konce roku nestihnul. Počítají i například s variantou, že to Senát vrátí a už se to časově nestihne. Senát má na projednání návrhu měsíc, ale nemusí jej využít celý. Záleží, jak se k tomu jednotliví senátoři postaví, mohou též vrátit k opětovnému projednání poslancům. Poslední institucí v tomto procesu je pan prezident, který má lhůtu pro podpis 15 dnů. Prezident Miloš Zeman určitě nebude činit kroky, aby se vše v požadovaném termínu nestihnulo, a platy byly navýšeny dle stanoveného automatu o 20 %.

Návrh našeho hnutí SPD byl definován jasně – žádné navýšení platů politiků na tři roky. Naneštěstí většina politických subjektů se k tomuto názoru vyjadřuje jako k populistickému gestu – což nás dozajista uráží, ale neodradí od toho, abychom prosazovali takové zákony, které jsou ku prospěchu našim občanům.

14.11.2018

Tomio Okamura se v pátek 16.11.2018 zúčastní v Sofii jednání frakce ENF!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Poslaneckému klubu SPD se podařilo prosadit termín svolání mimořádné schůze Sněmovny kvůli zabránění skokového růstu platů zákonodárců a dalších ústavních činitelů na čtvrtek 15. listopadu 2018. Na této mimořádné schůzi se bude projednávat ve třetím čtení novela vládního zákona včetně pozměňovacích návrhů, kde poslanci za SPD navrhují zmrazení stávajících platů vrcholných politiků, tedy prezidenta, senátorů, poslanců a členů vlády na tři roky, tedy až do konce roku 2021. Pokud se tak nestane a náš návrh bude odmítnut, potom od ledna 2019 vzrostou tyto platy zhruba o pětinu. Politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně, jmenovitě ANO, ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, STAN a TOP09 v této věci zvolily zdržovací taktiku, aby se novela tohoto zákona, včetně pozměňovacích návrhů, nestihla projednat na stávající listopadové schůzi Poslanecké sněmovny a tedy aby se do konce tohoto roku nestihla ani další stádia procesu schválení novely zákona, jímž je její projednání v Senátu, podpis prezidentem a zveřejnění platné novely ve Sbírce zákonů. Skokové navýšení platů ústavních činitelů je pro SPD nepřijatelné. Hnutí SPD svoláním mimořádné schůze a svým návrhem na zmrazení růstu platů ústavních činitelů plní svůj program.

2. Premiér Andrej Babiš navrhl na vládě, že by se silnice druhých a třetích tříd vrátily pod stát a v pátek tuto myšlenku po jednání s Asociací krajů opustil. Hnutí SPD v této souvislosti považuje za nesystémové právě převedení silnic druhých a třetích tříd na kraje v roce 2001 a navíc v totálně zanedbaném stavu. Krajské rozpočty disponují každoročně miliardovými částkami, které jim plynou mimo jiné ze zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), a z těchto částek jde velmi významná část každoročně právě na opravy silnic druhých a třetích tříd. Jejich stav je ale takový, že pokud by se měly všechny krajské silnice uvézt do řádného stavu, a to včetně mostů, tak na jejich opravy je potřeba zpravidla 3 a více násobky celoročních krajských rozpočtů (např. v Libereckém kraji). Navíc každý kraj je jiný a svým způsobem specifický. Silnice druhých a třetích tříd přešly od státu do vlastnictví samosprávných krajů k 1. říjnu 2001 v souvislosti s jejich zřízením o rok dříve. Tím vznikla zcela absurdní struktura, kdy stát má dálnice a silnice prvních tříd, kraje dvojky a trojky a města ještě mají svoje vlastní komunikace. Hnutí SPD považuje za systémové řešení, že by si silnice druhých a třetích tříd vzal stát nazpět a opravy všech státních a krajských komunikací včetně mostů by řešil prostřednictví Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) přímo s poskytovatelem služeb. Tím by se ušetřily státnímu rozpočtu miliardy korun ročně, protože při zadávání komplexní zakázky na opravy by se dalo docílit nižší ceny než při jednotlivých výběrových řízeních a v podstatě nekonečných opravách krajských silnic a smluv na jejich opravy uzavíraných v jednotlivých krajích samostatně. Celý proces by byl navíc mnohem více transparentní a snižoval by mnohem více riziko korupčního prostředí v jednotlivých krajích a jejich spřátelených firmách, které se na opravách dlouhodobě podílejí a mají z těchto zakázek v podstatě nikdy nekončící trvalý byznys. Takto ušetřené finanční prostředky potom může stát investovat třeba na zvyšování důchodů, pomoc našim invalidům, nezaopatřeným dětem a na růst nedostatečných minimálních mezd.

3. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se v pátek 16. 11. 2018 zúčastní v Sofii jednání frakce partnerských vlasteneckých parlamentních stran Evropy (Evropa svobodných národů). Společně prosazujeme ukončení stávajícího modelu evropské integrace. Stávající Evropská unie se zvrhla v byrokratický systém ohrožující suverenitu národních států a svobodu občanů. Vlastenecké strany Evropy prosazují nový model spolupráce založený na respektu k suverenitě a národním zájmům evropských států.

4. Národní rozpočtová rada ve své zprávě o stavu naší ekonomiky plně potvrzuje hodnocení hnutí SPD (zveřejněno v médiích 5. 11. 2018). Z hospodářského růstu mají užitek nadnárodní korporace vyvážející zisk mimo Českou republiku. Česká ekonomika je založena na využití levné práce zaměstnanců firem. Podíl jejich mezd na HDP země je pouze 41,4%, na rozdíl od západních zemí, kde dosahuje nad 50%. Jsme doslova vykrádaná ekonomika. Jsme vykrádáni v rámci systému Evropské unie. Dodáváme levnou práci zahraničním společnostem. Kupní síla českých domácností roste pomaleji než ceny. Hnutí SPD programově prosazuje změnu hospodářské politiky země. Jde o podporu českých podniků, podporu pevného spojení růstu průměrné a minimální mzdy a ukončení dotací pro zahraniční firmy na stavbu montoven a podporu pevného spojení růstu průměrné a minimální mzdy.

5. Hnutí SPD zásadně odmítá koncepci francouzského prezidenta Macrona na sestavení armády Evropské unie. Jde o pokus postavit v Evropě žoldnéřskou armádu, která by prosazovala zájmy Evropské unie proti členským státům. Armáda je jedním z atributů státní suverenity. Evropská unie zatím není stát a hnutí SPD udělá vše, aby se státem nikdy nestala. V současné době probíhá otevřená politická agrese Evropské unie proti Itálii, Maďarsku a Polsku. Je důvod se obávat, že se prezident Macron bude snažit doplnit možnosti evropských byrokratů o přímou vojenskou agresi a okupaci prostřednictvím jednotek Evropské unie.

6. Uplynulou neděli na jednání ve Francii s politiky zemí NATO navrhl premiér Babiš větší zapojení českých vojáků do bojových misí v zahraničí. Hnutí SPD to považuje za krok v rozporu se zájmy České republiky. Armáda naší země se musí připravovat na její obranu a nikoliv na intervence v zájmu USA a dalších zemí. Takové intervence popírají smysl kolektivní obrany a obrany svobody a demokracie. Hnutí SPD vytrvale usiluje v Poslanecké sněmovně o ukončení působení českých vojáků v 17 let trvající intervenci v Afghánistánu. Tato intervence již dávno nemá charakter protiteroristické akce. Současné nabízení dalšího rozšíření expedičního působení našich vojáků premiérem Babišem je další ukázkou jeho dvojí politiky. Jedno říká voličům v České republice a zároveň v zahraničí poslušně koná tak, jak písknou v NATO a Evropské unii. Hnutí SPD chce přípravu armády směřovat především k obraně hranic země. Toho dnes armáda vyčerpaná zahraničními expedicemi není schopna.

13.11.2018

Podpoříme svazek manželství muže a ženy, který by měl být chráněn ústavou!

Hnutí SPD zastává názor, že hodnoty tradiční rodiny musíme zachovat v naší zemi i pro příští generace.

Jsme pro zachování současného právního vymezení manželství jako právní a společenské instituce, která tvoří legislativní základ pro rodiny a uzavírají ho mezi sebou muž a žena, kteří znají navzájem svůj zdravotní stav.   

Manželství je tedy dobrovolným, v zásadě trvalým soužitím dvou osob různého pohlaví, které je založeno zákonem stanoveným způsobem, tedy sňatkem. Jeho hlavním účelem je dle zákona založení rodiny, řádná výchova dětí v přirozené rodině a přirozených hodnotách, tedy biologická a výchovná funkce a vzájemná pomoc a podpora.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Jak z názvu našeho hnutí vyplývá, podporujeme, aby každý občan mohl bez následných sankcí vyjádřit svůj názor a tudíž nemáme nic ani proti sexuální orientaci každého z nás. Z tohoto důvodu jsme např. respektovali festival Prague Pride s gay, lesbickou, bisexuální a transgender tematikou, který proběhl druhý srpnový týden v Praze, a jehož letošním tématem byla rodina. Organizátoři této akce cílili na to, aby co nejvíce občanů informovali o tom, že homosexuálové mají mít stejná manželská práva a povinnosti jako tradiční rodina, včetně práva mít děti. Všichni poslanci našeho hnutí SPD jim tento názor neberou a respektují ho. Zároveň ale říkáme, že budeme podporovat pouze tradiční rodiny, které jako jediné mohou zachovat populaci a tím i tradice, zvyky a národ jako takový. Pracovité rodiny, které řádně vychovávají děti, jsou pro náš stát základem a zárukou toho, že se zde budou mít naši občané i v budoucnu dobře.

12.11.2018

Další důkaz nevyvážené politiky vládní ČSSD – odchází první místopředseda Zimola!  

Z vedení ČSSD odchází první místopředseda Zimola a tak si obrázek o tom, v jakém rozpoložení tato strana je udělá každý sám. Občanům by to nikterak nevadilo, kdyby se nejednalo o vládnoucí stranu.

Její stanoviska se mění skoro ze dne na den a její nejvyšší představitelé nejsou ve svých názorech jednotní. Babišovo rozhodnutí uzavřít vládní koalici s ČSSD bylo nesprávné rozhodnutí, na které doplácí především naši občané.

Tvrzení, že ČSSD jako politická strana ztrácí své zastánce, se potvrdilo při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017, kdy strana skončila na šestém místě. Celkem získala 7,27% (hlas jí dalo 368 347 voličů) a získala tak 15 poslanců. Naše hnutí SPD v těchto volbách skončilo na čtvrtém místě. Celkem získalo 10,64% (hlas mu dalo 538 574 voličů) a získalo 22 poslanců. Tento trend úpadku ČSSD následně potvrdily komunální a senátní volby, které se konaly v říjnu tohoto roku. V senátních volbách ČSSD utrpěla nejvyšší porážku ze všech kandidujících politických subjektů. Celkem získala pouze jedno senátorské křeslo (Karvinsko – Petr Vícha) a o 12 senátorských křesel přišla.   

V rámci druhého pokusu sestavování vlády, se rozhodl premiér Andrej Babiš přizvat do koalice s ANO právě ČSSD a počítat mohl i s podporou KSČM. Naše hnutí SPD nabízelo svoji účast v podpoře vlády, ale premiér Babiš dal přednost ČSSD. Před vlastním vstupem ČSSD do vládnoucí koalice sehrálo vedení ČSSD občanům velké divadlo, kdy se část jejich čelních představitelů (převážně senátoři) stavěli proti vstupu do vlády a naopak druhý blok zastoupený jejím předsedou Hamáčkem, Zimolou a dalšími chtěli za každou cenu být ve vládě. V rámci své nejednotnosti se rozhodli, že konečné rozhodnutí učiní samotní členové ČSSD a tak proběhlo celorepublikové hlasování členů ČSSD, zda chtějí do vlády vstoupit. Předseda Hamáček se většiny těchto hlasování zúčastnil osobně a do poslední chvíle tak cílil na členy, aby podpořili vstup do vlády. Po vyhodnocení výsledků sdělilo předsednictvo ČSSD, že si její členové přejí být ve vládě (výsledky pro a proti byly velmi těsné, což také svědčí o mnohém). 

ČSSD si také na svém sjezdu zvolilo nové předsednictvo. Tento její 40. sjezd se konal na dvakrát (v únoru a následně v dubnu) v Hradci Králové. Předsedou byl zvolen Jan Hamáček a prvním místopředsedou Jiří Zimola. Na následných tiskových konferencích pak vedení navenek prohlašovalo, jak dobře ve vedení spolupracují, ale opak byl pravdou. Velký rozpor se prokázal, když na post ministra zahraničí navrhnul předseda Hamáček europoslance Pocheho. Tyto kroky nejvíce kritizoval první místopředseda Zimola, který byl proti. Nakonec byl do funkce ministra zahraničí jmenován pan Petříček a paradoxně jako svého poradce oficiálně jmenoval pana Pocheho, se kterým nesouhlasil prezident Miloš Zeman ani premiér Andrej Babiš. Otázka k zamyšlení: Jak pak má vláda pracovat jako dobře sehraný tým? Každý si zajisté umí odpovědět (Kocourkov).

Z tohoto důvodu nikoho ani nepřekvapilo prohlášení prvního místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly, že rezignuje na tuto funkci. Je to jen další potvrzení nejednotnosti ČSSD a jejich představitelů, kterým jde především o své zájmy a nikoli o blaho občanů. Pan Zimola, kterého v minulosti provázely různé aféry, bude určitě kandidovat na sjezdu ČSSD v březnu 2019 na pozici předsedy strany. Své aktivity už plně naplňuje a to založením platformy zachraňme ČSSD.

Hnutí SPD by uvítalo, kdyby ČSSD ukončilo své působení ve vládě a pak ať si řeší své problémy, jak chce. Ze strany ČSSD je to signál pro občany, jak tuto stranu vnímat.

9.11.2018

Francouzi se odklání od politiky Macrona a přiklání se k Marine Le Penové!

Obyvatelé největších velmocí v rámci Evropské unie, Francie a Německa se pomalu odklání od politiky svých nejvyšších představitelů, Macrona a Merkelové.

Tento trend potvrdil provedený průzkum pro květnové volby do Evropského parlamentu zveřejněný agenturou Reuters. Ve Francii by Národní sdružení (dříve Národní fronta) Marine Le Penové získalo více hlasů než strana Emmanuela Macrona Republika v pohybu.

Minulý týden byly zveřejněny výsledky průzkumu veřejného mínění, tak jak by hlasovali obyvatelé Francie při volbách do Evropského parlamentu. Vlastní oficiální volby proběhnou v květnu roku 2019. K těmto volbám se jednalo o již druhý průzkum, který provedl Institut Iflop a informovala o něm agentura Reuters. Národní sdružení Marine Le Penové by nyní získalo 21 %, v prvním výzkumu ze srpna to bylo 17 %. Naproti tomu strana prezidenta Macrona Republika v pohybu by nyní získala 19 % a v srpnu při prvním průzkumu by tato strana získala 20 %. Tyto výsledky potvrzují trend francouzských voličů, jež se pomalu odklání od politiky prezentované prezidentem Emmanuelem Macronem. Ten je spolu s německou kancléřkou Angelovou Merkelovou hlavním představitelem určující politiku celé Evropské unie. A právě otázky týkající se řešení migrační krize a další postup přístupu k nelegálním imigrantům, převážně z Afrických zemí do Evropy, znepokojuje čím dál více lidí žijících v těchto zemích. Tito lidé vnímají, že se současným představitelům Evropské unie tento problém nedaří řešit a tak se názorově přiklání k politickým uskupením, které mají ve svém programu řešení těchto otázek ku prospěchu vlastních obyvatel. 

Ve Francii je to Národní sdružení (dříve Národní fronta), které od roku 2011 vede jako předsedkyně Marine Le Pen. Výsledky zmiňovaného průzkumu tak zadávají příslib vzestupu popularity Le Penové, a naopak pomalý sestup popularity Emmanuela Macrona. Tito dva politici se proti sobě postavili naposledy v prezidentských volbách, které ve Francii proběhly v květnu 2017 (tehdy do druhého kola postoupili právě oba zmiňovaní politici). Vítězem druhého kola se pak stal Emmanuel Macron se ziskem 66 % hlasů a stal se tak na další pětileté funkční období prezidentem Francie. V rámci Evropské unie právě on společně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou vystupují jako diktátoři svých myšlenek, což se už přestává líbit nejenom politickým představitelům ostatních zemí Evropské unie, (jako příklad uvedu státy V4+), ale hlavně politickým uskupení ve vlastních zemích (Francie, Německo) a jejich obyvatelům.

V Německu sílí tlak na německou kancléřku Angelu Merkelovou, která po výsledku nedávno proběhlých zemských voleb v Bavorsku a Hesensku, oznámila, že na sjezdu CDU v prosinci 2018 už nebude znovu kandidovat na funkci předsedkyně strany a po roce 2021, kdy by jí mělo skončit legislativní období ve funkci německé kancléřky, chce zcela odejít z politického působení. Přejme si, ať podobný osud potká i Emmanuela Macrona, coby politika.

Naše hnutí SPD vítá posilující vliv Národního sdružení v mysli Francouzů a Marine Le Penové přejeme úspěšnou politickou kariéru. Národní sdružení je našim partnerem v hnutí Evropa národů a svobody (ENF) a společně ještě s ostatními spřízněnými vlasteneckými stranami v tomto hnutí se budeme snažit dostát co nejlepšího výsledku v květnových volbách do Evropského parlamentu a tím preferovat suverenitu národních států.

8.11.2018

Delegace Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny v Itálii.

Včera jsme jako delegace Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po jednání v Senátu italského Parlamentu (výbor pro spravedlnost) dále jednali s velvyslankyní ČR v Itálii PhDr. Hanou Hubáčkovou a následně s velvyslancem ČR při Svatém stolci, Suverénním řádu Maltézských rytířů a Republice San Marino Mgr. Václavem Kolajou. Jednací den jsme odpoledne zakončili s partnerským výborem Poslanecké sněmovny (Giunta per le autorizzazioni) italského Parlamentu, po kterém jsme si ještě prohlédli hlavní jednací sál Poslanecké sněmovny, který má 630 poslanců a další jednací sály této budovy. Dnes ráno máme ještě naplánováno jednání na Ministerstvu spravedlnosti.

7.11.2018

Iniciovali jsme svolání mimořádné schůze Sněmovny k platům politiků!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Poslancům za SPD se podařilo 19. září 2018 zařadit na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bod o odmítnutí Globálního paktu OSN o migraci. Seznámili jsme ostatní poslance s obsahem tohoto zcela nepřijatelného dokumentu a hlasovalo se o návrhu našeho usnesení, ale jedině poslanci SPD hlasovali PRO, takže usnesení neprošlo. Text usnesení byl následující: „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje další setrvání České republiky v Globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy České republiky a českého národa. Vzhledem k tomu požadujeme odchod České republiky z tohoto globálního paktu po vzoru Maďarska a USA. Žádáme vládu České republiky, aby ve vztahu k tomuto paktu udělala příslušné kroky v souladu s unesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.“ Hnutí ANO nepodpořilo v hlasování náš návrh, aby Česká republika od Globálního paktu OSN o migraci odstoupila. Nyní Andrej Babiš mluví o jednání ve vládní koalici o odmítnutí Globálního paktu OSN o migraci, který se bude projednávat na Valném shromáždění OSN v závěru tohoto roku. Je to díky aktivitě SPD, že se společným usnesením podařilo následně zaúkolovat vládu, aby do 15. listopadu 2018 předložila Poslanecké sněmovně svůj návrh stanoviska. Ostatní politické strany kromě SPD odmítly vystoupení České republiky z Globálního paktu OSN. Proti přijetí paktu je Rakousko, Maďarsko, USA, Japonsko a nově i Polsko a Chorvatsko – a tak premiér klame lidi, že je také proti, přestože byl ještě před měsícem pro nebo nevěděl, o co jde. Je to směšná a nebezpečná komedie. Česká republika nemá vlastní zahraniční politiku a premiér neví, co má říkat kancléřce Merkelové a jak se má vymluvit voličům. Na příštím jednání Poslanecké sněmovny navrhneme tento bod opět zařadit, abychom se znovu pokusili usnesením Sněmovny vyzvat vládu, aby od Globálního paktu OSN o migraci odstoupila.

2. SPD iniciovalo svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k platům ústavních činitelů. Je to jedna z posledních možností, jak zabránit ostudnému nárůstu platů poslanců, senátorů a ministrů o 20 procent. Hnutí SPD navrhuje jako jediná politická síla v Poslanecké sněmovně úplné zmrazení těchto platů až do roku 2021. Hnutí SPD zastává v této souvislosti názor, že o platech by si ústavní činitelé neměli rozhodovat sami, ale jejich plat by se měl odvíjet od růstu platů v podnikatelské sféře s ohledem na vývoj ekonomiky. Poslanci za ANO, ČSSD, ODS, STAN, TOP09, KSČM a KDU-ČSL však zvolili zdržovací taktiku, aby se předmětný zákon nestihl do konce roku projednat v zákonných lhůtách v obou komorách Parlamentu České republiky, a tím aby automaticky vzrostly jejich platy od Nového roku o 20 procent. Jejich chování v této věci je výsměchem všem našim poctivě pracujícím občanům a důchodcům s ohledem na jejich příjmy a to je pro SPD nepřijatelné!

3. Vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM navrhla prostřednictvím ministra zemědělství Tomana úplný zákaz vystupování a drezury zvířat v cirkusech. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zpřísnění zákona, který by postihoval týrání zvířat – a zákon, jehož jsme spolupředkladateli, již leží ve Sněmovně. Hnutí SPD je také pro přísné vymezení podmínek pro ustájení a transport zvířat v cirkusu. Nesouhlasíme však se striktním zákazem. Zvířata k cirkusu vždy patřila a byla součástí naší historie po několik generací. Provozovatelé a majitelé cirkusů jsou dnes zaměstnavatelé ve smyslu Živnostenského zákona jako jakýkoliv jiný živnostník. Platí řádně zákonné odvody a daně za své zaměstnance a musí se ve stávajícím tvrdém konkurenčním prostředí umět prosadit a uživit. Jejich majetek, akrobatická umění a způsoby drezury se přenášejí z generace na generaci a jsou součástí jejich širokých rodinných tradic a vazeb. Tento návrh ministerstva zemědělství je nesystémový a je svým způsobem jednoznačně diskriminační pouze ve vztahu k cirkusům a cirkusovým zvířatům a neřeší například oblasti chovů a ukázek výcviku v ZOO, sokolnictví, dostihových koní atd.

4. Vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM se ve svém Programovém prohlášení zavázala prosadit rychlejší realizaci výstavby dostupného bydlení pro seniory a také pro mladé rodiny, a to zejména formou nájemního bydlení v malometrážních bytech komunitního typu, to vše ve spolupráci s kraji, městy a obcemi. Skutečnost je však jiná. Od 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., který především rozsáhle novelizuje stavební zákon (č. 183/2006 Sb.), dále ale mění taktéž některá ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o ochraně přírody a krajiny či soudní řád správní a dalších více než 40 jiných zákonů. Novela si kladla za cíl urychlit a zjednodušit povolovací procesy v oblasti územního plánování a stavebního řádu a tím přispět také k urychlení výstavby v České republice. Deset měsíců po novele stavebního zákona však lidé stále nemohou stavět, úřady prostě množství podaných žádostí nestíhají. Lidé si totiž nově musí obstarávat i závazné stanovisko odboru územního plánování obce s rozšířenou působností. Ve vyřizování stavebního povolení je Česko aktuálně na ostudném 127. místě ze 185 porovnávaných zemí. Délka stavebního povolování je tak největší brzdou české ekonomiky a přesto se naše politická reprezentace nedokáže dohodnout na legislativních změnách, které by tento vleklý problém odstranily. Pokud bychom vzali v úvahu pouze délku doby potřebné pro získání stavebního povolení, je Česká republika s 247 dny dokonce až na 165. místě. Ve skutečnosti ale proces získání potřebných povolení trvá mnohem déle. V Česku u běžného bytového domu je to asi deset let. Úřady totiž k řadě problémů vyžadují stanoviska dotčených orgánů, kterých může být až čtyřicet a ty žádné lhůty stanoveny nemají. SPD v této souvislosti považuje tento stav za zcela nepřijatelný. V naší zemi chybí desetitisíce nových bytů zejména pro mladé a seniory. Aktuální cena nového bytu se vyšplhala třeba v Praze i přes sto tisíc korun za metr nové obytné plochy a tím pádem také neúměrně stoupají ceny za nájemné bydlení. Bydlení se prostě stalo nedostupným běžným občanům. Hnutí SPD programově navrhuje znovuobnovení novomanželských půjček pro pracující rodiny a podpory družstevního bydlení.

5. Hnutí SPD je jedinou parlamentní stranou důsledně odmítající současnou podobu Evropské unie. ANO, ČSSD, STAN, KDU-ČSL, KSČM, Piráti, TOP09 a ODS jsou strany, které programově podporují Evropskou unii nebo nemají odvahu zaujmout a prosazovat jasné stanovisko. Proto KSČM podporuje vládu bez podmínky prosazení práva na referendum o vystoupení z Evropské unie. To je zásadní příklad. Hnutí SPD zde necouvlo a trvalo na prosazení tohoto práva. Představa, že jsou v těchto stranách jakási křídla proti Evropské unii, je politicky naivní. Není žádná ODS Václava Klause ani ČSSD Jaroslava Foldyny. Výroky těchto politiků jsou jen konejšením voličů, kteří odmítají postupnou ztrátu svobody a suverenity, kterou podporují jejich politické strany. Současná proevropská platforma je tedy mobilizací politických sil podporujících Evropskou unii. Jejich politika je smířená se ztrátou státní suverenity, svobody a národní identity. Hnutí SPD stojí proti této politické koalici Bruselských kolaborantů. Náš program říká jasně, že odmítáme diktát Evropské unie, prosazujeme konec Evropské unie a nová pravidla spolupráce evropských národních států.

6.11.2018

Jsme zásadním způsobem pro odstoupení z Globálního paktu OSN o migraci!

Globální pakt o migraci je souhrnný název, který obsahuje dva velmi důležité dokumenty, a to Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci a Globální pakt o uprchlících.

V těchto dokumentech OSN, se mimo jiné uvádí, že je migrace „nezastupitelným a dobrým procesem, který by měl být podpořen“. Dále tyto pakty definují migraci jako základní lidské právo. Toto všechno je pro naše hnutí SPD absolutně nepřijatelné a proto jsme již 19.9.2018 navrhli v Poslanecké sněmovně usnesení, které znělo: „Poslanecká sněmovna považuje další setrvání ČR v Globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a pravidelné migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy ČR a českého národa. Vzhledem k tomu požadujeme odstoupení ČR z jednání o tomto globálním paktu po vzoru Maďarska a USA. Žádá vládu, aby ve vztahu k tomuto paktu udělala příslušné kroky v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny.“ Pro toto usnesení hlasovali pouze poslanci SPD, takže přijato nebylo, čímž ostatní politické strany odmítly vystoupení České republiky z Globálního paktu OSN o migraci.

Vzhledem k tomu, že je odstoupení z Globálního paktu OSN o migraci pro naše hnutí velice důležité, navrhneme projednávání tohoto bodu opět zařadit na program schůze Poslanecké sněmovny a tím se znovu pokusit usnesení o odmítnutí prosadit a tím závazně zaúkolovat vládu, aby od Globálního paktu OSN o migraci odstoupila!

5.11.2018

Jsme zastánci pokračování platnosti smlouvy o likvidaci raket!

Spojené státy sílí tlak proti Rusku, chtějí odstoupit od smlouvy o likvidaci raket. Tato smlouva byla podepsána v roce 1987 a posilovala světovou bezpečnost. 

Poslední říjnový den letošního roku se konala v Bruselu schůzka Rady NATO-Rusko. Hlavním bodem jednání byl úmysl Spojených států odstoupit od rusko-americké smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF).

Na podnět amerického prezidenta Donalda Trumpa jednali velvyslanci Spojených států a Ruska v Bruselu na schůzce Rady NATO-Rusko o opatřeních, které vyžadují Spojené státy vůči Rusku v dodržování smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu. Od roku 2014 jsou vztahy mezi USA a Ruskem velmi omezené (jednalo se o šestou schůzku na této úrovni), a to převážně ze strany Aliance, která na základě údajné ruské anexi Krymu pozastavila veškerou spolupráci s Moskvou. Šéf NATO Jens Stoltenberg uvedl, že smlouva INF je rozhodující pro euroatlantickou bezpečnost.

Představme si smlouvu Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF) a připomeňme některé významné události, které jí ovlivnili:

 • Smlouva byla podepsána v roce 1987, a na jejím základě bylo zlikvidováno 2.692 raket. Podepsal ji tehdejší prezident USA Ronald Reagan s vůdcem SSSR  Michailem Gorbačovem.
 • Za zásadní blok lze považovat závazek obou velmocí, že stáhnou všechny své rakety s doletem 500 až 5.500 kilometrů z Evropy a postupně je zlikvidují. Spojené státy měly v té době v západní Evropě rozmístěné rakety v západním Německu, Belgii, Itálii, Nizozemsku a Velké Británii. Sovětský svaz měl své rakety v NDR, Bulharsku a Československu (konkrétně  v prostoru Hranic na Moravě s odpalovacími základnami v Přáslavicích, Staré Vodě a Zeleném Kříži).
 • Na základě plánovaného umístění základen amerického protiraketového štítu v ČR a v Polsku v roce 2007 Moskva deklarovala své jednostranné odstoupení od této smlouvy (nakonec k odstoupení od smlouvy nedošlo, protože USA v roce 2009 od vybudování protiraketového štítu v ČR a Polsku ustoupily).
 • Washington formuloval záměr odstoupení od této smlouvy v roce 2012, jako důvod deklaroval testy nových ruských raket R-500 s plochou dráhou letu pro mobilní komplex Iskander-M.
 • Spojené státy od roku 2014 kritizují Rusko, že pracuje na vývoji nových střel Novator 9M729 a tím porušuje zmiňovanou smlouvu. Pohledem USA raketový systém 9M729 představuje vážné riziko pro strategickou stabilitu euroatlantického prostoru. Řada bezpečnostních analytiků ale interpretuje vývoj nových střel jako reakci Ruska na zbrojní programy Číny, která není svázána žádnými podobnými smlouvami. Moskva tato obvinění odmítá a obviňuje Washington z porušení smlouvy, a to v souvislosti s přípravou budování amerického protiraketového deštníku.

V současné době lze pozorovat zvyšující se napětí v otázkách bezpečnosti Evropy, což potvrzují i vojenská cvičení, a to jak na straně Ruska, tak i ze strany NATO.

Naše hnutí SPD je zastáncem pokračování platnosti dodržování této smlouvy, neboť lze předpokládat, že kdyby došlo k vypovězení smlouvy INF a Američané by poslali do Evropy své rakety, tak by s největší pravděpodobností Rusko odpovědělo stejným způsobem. Evropa by tak byla vystavena možnému válečnému konfliktu, což si nepřejeme a zásadně to odmítáme.

2.11.2018

Konečně – německá kancléřka Merkelová pomalu odchází z politiky!

Další hřebík do pomyslné rakve politické kariéry Angely Merkelové lze považovat výsledek voleb v zemských volbách v Hesensku konaných minulou neděli. Tyto volby jednoznačně potvrdily trend neuspokojivých výsledků CDU za poslední rok. 

Německá kancléřka a šéfka CDU Angela Merkelová (celým jménem Angela Dorothea Merkel, nar. 1954) je známá svým pozitivním vztahem k České republice. Ještě dříve než se začala angažovat v politice, budovala si dráhu vědecké pracovnice (možná lépe, kdyby v tomto směru pokračovala a do politiky vůbec nevstupovala). V rámci zpracování své dizertační práce úzce spolupracovala s vědeckými pracovníky Akademie věd České republiky a uznávaný prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. (teoretická kvantová chemie) byl jejím školitelem, se kterým se stále navštěvuje. Profesor Zahradník je nejenom uznávaný vědec, ale byl od roku 1993 do roku 2001 předsedou Akademie věd České republiky a též zakládajícím členem a prvním předsedou Učené společnosti České republiky. 

Politická kariéra německé kancléřky Angely Merkelové byla odstartována v roce 1990, kdy byla po znovusjednocení Německa zvolena za CDU poslankyní Spolkového sněmu. Následně byla jmenována ministryní životního prostředí ve vládě Helmuta Kohla. Po odstoupení Kohla z funkce předsedy CDU v roce 2000 ho nahradila z pozice generální sekretářky strany. Jako volební lídr CDU/CSU v roce 2013 již potřetí vyhrála parlamentní volby (se ziskem 41.5 %) a v prosinci roku 2013 byla opět zvolena za kancléřku. V minulých volbách do Spolkového sněmu v září 2017 utrpělo společenství CDU/CSU citelnou ztrátu oproti volbám v roce 2013 (ztráta 8,5 %), ale přesto po dlouhých vyjednáváních dohodla koalici CDU/CSU s SPD a byla po čtvrté zvolena kancléřkou. Velmi se též angažuje v rámci Evropské unie. V rámci jejího silného působení na Evropskou unii prosadila možnost vstupu nelegálních imigrantů do Evropské unie. Největší příliv nelegálních imigrantů a to převážně z Afrických zemí do Evropské unie dosáhl vrcholu v roce 2015 a stále pokračuje. Orgány Evropské unie tento problém dlouho ignorovaly a nyní nastala situace, že už si s ním nevědí rady (nyní je už v Evropě okolo pěti milionů nelegálních imigrantů). A právě přístup k otázkám řešení nelegální imigrace jí vyčítají již samotní obyvatelé Německa, což ukázaly výsledky nedávno proběhlých zemských voleb v Bavorsku a Hesensku. Rozpory vládnou i ve vlastní straně CDU, kdy řada politiků má rozdílný názor na řešení imigrační krize. Angelu Merkelovou provází v poslední době i řada skandálů a rozporů, jako např. skandál ohledně korupce na migračním úřadu v Brémách, spory s šéfem bavorské CSU Horstem Seehoferem a v rámci jednání G7 prosazování tvrdých kroků proti Rusku.    

Začátkem tohoto týdne oznámila Angela Merkelová, že na sjezdu CDU v prosinci 2018 už nebude znovu kandidovat na funkci předsedkyně strany a po roce 2021, kdy by jí mělo skončit legislativní období ve funkci německé kancléřky, chce zcela odejít z politického působení. Přejeme si a doufáme, že to bude dříve.  

Naše hnutí SPD by si přálo odstoupení Angely Merkelové ze své funkce co nejdříve, protože ona je tou hlavní osobou, která nese plnou odpovědnost za situaci, která vznikla s přijímáním imigrantů do Evropy.

1.11.2018

Jen naivní člověk by s Rusy nekomunikoval!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o prohlášení premiéra Andreje Babiše v České televizi, kde řekl, že je špatně, že jsme se zase dostali do situace kvazi studené války s Ruskem. Podle něj musíme s Ruskem mluvit – i kvůli situaci v Sýrii, jež souvisí s řešením migrace. „Rusko nechápu jako hrozbu pro ČR,“ řekl Babiš. „Všichni komunikují s Ruskem a myslím, že je to dobře. Musíme najít nějaké řešení, aby se vztahy zase nějakým způsobem normalizovaly,“ řekl Babiš.

Má odpověď:

„S Ruskem se musí komunikovat za každou cenu stejně jako s ostatními státy světa. Je to velmoc, která je bohatá na nerostná bohatství a pro naše podnikatele je to obrovský trh. Jen naivní člověk by s Rusy nekomunikoval a musím také říci, že nám odtud nehrozí ani žádné nebezpečí. Nechápu tu malost některých našich politiků, kteří neustále hrozí Ruskem a kritizují ho za porušování lidských práv, ale na druhou stranu by se co nejvíce břatříčkovali se Saúdskou Arábií, kde je porušování lidských práv na základě nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie na každodenním pořádku. Na závěr je také ještě potřeba říci, že Rusko s úspěchy bojuje s islámským terorismem, což je potřeba ocenit. Premiéra Babiše ale v tomto nechápu. Říká, že nevidí v Rusku žádnou hrozbu, ale podporuje proti němu sankce a s vypovídáním ruských diplomatů byl také velice rychlý.“

31.10.2018

Vznikem naší První republiky byla završena nesmírná touha po samostatnosti!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. V minulých dnech jsme si po celé republice připomínali a oslavovali 100. výročí založení samostatného Československého státu. Předsednictvo hnutí SPD chce v této souvislosti vyjádřit poděkování všem našim členům a příznivcům, kteří ve všech našich krajích a na mnoha místech naší vlasti organizovali anebo se zúčastnili řady vzpomínkových akcí. Vznikem naší První republiky byla završena touha několika generací a úsilí národů Čechů a Slováků po samostatnosti. Bylo tak završena snaha a práce zahraničních a domácích krajanských spolků, Sokolů, nasazení našich legionářů a boje našich vojáků na frontách I. světové války. Vše pod nesmírnou a neutuchající diplomatickou prací zejména Tomáše Garrigue Masaryka, Dr. Edvarda Beneše, Milana Rastislava Štefánika, Karla Kramáře, Antonína Švehly, Aloise Rašína a řady dalších. Principem vzniku společného státu byla touha po samostatnosti. V letech 1918-1929 jsme byli jednou z nejvyspělejší zemí světa. Po celosvětové hospodářské krizi a následném krachu na newyorské burze byla Evropa zmítána nezaměstnaností a situace vedla k nástupu nacismu a fašismu a následně k II. světové válce se všemi neblahými důsledky. Znamenalo to konec Masarykovy První republiky a jeho ideálům humanity, lidskosti a solidarity. Historie a změny po roce 1989 měly pak za důsledek rozdělení republiky, a to bez referenda. V této souvislosti hnutí SPD vyjadřuje zásadní výhrady k tomu, aby se ve dnech tak významného výročí naší samostatnosti zvali z úrovně premiéra Andreje Babiše na oficiální návštěvu České republiky francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová. Oba jsou představiteli politiky omezování suverenity zemí v rámci Evropské unie. Tato politika je pro SPD nepřijatelná a vede k postupné demontáži hodnot naší státnosti, kterou jsme získali v roce 1918.

2. Hnutí SPD má za směšný výrok Soudního dvora Evropské unie, který rozhodl minulý týden, že tradiční vánoční výrobek našich babiček - vaječný likér, nesmí obsahovat mléko. Podle soudu jsou povolenými přísadami pouze ty, které vypočítává evropský zákon o likérech: alkohol, žloutek, bílek, cukr nebo med a přírodní aroma. Německá firma z Dolního Saska zkusila do svého nápoje přimíchávat mléko a dále jej nabízet jako vaječný likér. To se nelíbilo konkurenci z Braniborska a případ se dostal až na stůl zemského soudu v Hamburku, který, aby měl jistotu, se obrátil na Soudní dvůr EU s dotazem, zda příměsi uváděné v zákoně o likérech jsou konečné. Evropská unie neřeší zásadní problémy Evropy. Soustředí se na malichernosti, pozitivní diskriminaci a podporu multikulturalismu. Stále více připomíná tupý systém regulací, který pamatujeme z dob sovětského bloku.

3. Výsledek zemských voleb v německém Hesensku skončil propadem deseti procentních bodů Křesťanskodemokratické unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové. CDU získala 28 procent hlasů a druhá skončila sociální demokracie (SPD) s 20 procenty. Pro obě strany jde ale o nejhorší výsledek za celá desetiletí zejména jako důsledek nezvládnuté ilegální imigrace. Očekává se proto, že volby v Hesensku znovu zvýší tlak na stabilitu celoněmecké vlády CDU/CSU a německých sociálních demokratů (SPD) a ukončí tak definitivně vládu kancléřky Angely Merkelové. Do zemského parlamentu směřuje s 12 procenty vlastenecká Alternativa pro Německo (AfD), která již bude zastoupena ve všech 16 německých zemských sněmech. Naše hnutí SPD blahopřeje k výsledku AfD, se kterou nás spojují společné názory na migraci, ale zároveň neskrýváme naprosto odlišný názor na poválečné tzv. Benešovy dekrety.

4. Hnutí SPD plně souhlasí s postojem polského prezidenta Andrzeje Dudy, který označil otázku německých reparací za škody způsobené za druhé světové války za otevřený problém. Za otevřenou považujeme tuto otázku i ve vztahu k německým reparacím náležícím Československu a tedy i České republice. Poslanci SPD budou v této věci interpelovat ministra zahraničí, aby sdělil úplné skutečnosti a právní stav v otázce německých reparací. Na základě těchto informací rozhodneme o případném vyvolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k této otázce.

5. Premiér Babiš při pátečním setkání s německou kancléřkou řekl, že má stejné názory na řešení migrační krize jako kancléřka Merkelová. Přitom veřejnosti tvrdí, že nechce přijímat migranty. Podobného protimluvu jsme svědky v postojích k Rusku - premiér Babiš o víkendu řekl, že nevidí v Rusku žádnou hrozbu, ale podporuje sankce proti Rusku nebo vypovídá ruské diplomaty podle přání Macrona a Merkelové. Musíme se ptát, jaké jsou vlastně politické postoje a názory premiéra? Odpověď je jednoduchá! Nejsou žádné a zároveň jakékoliv, podle toho co potřebuje slyšet volič či mocnosti v EU. Premiér Babiš jedno říká a druhé dělá. Strach z nárůstu podpory SPD z něho udělal hlasatele programových témat SPD. Hlasatele, který má zabránit tomu, aby se program SPD realizoval. Premiér hraje divadlo v zájmu Bruselu, Berlína a Paříže. Hnutí SPD je jediná parlamentní politická síla s naprosto jasným a trvalým postojem k zásadním otázkám. SPD nepodporuje konfrontační zahraniční politiku (např. sankce proti Rusku, vypovídání ruských diplomatů atd.), ale prosazujeme politiku jednání a spolupráce. A především jsme v názorech na migraci v naprostém rozporu s EU a kancléřkou Merkelovou.

30.10.2018

Gratuluji ředitelce střední zdravotnické školy Ivance Kohoutové k vyznamenání!

Ředitelka střední zdravotnické školy Ivanka Kohoutová obdržela od prezidenta Miloše Zemana v neděli u příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky státní vyznamenání za boj proti nenávistné ideologii.

Ředitelka Kohoutová na své škole před lety zakázala ve školním řádu nošení pokrývek hlavy, ze kterého nebyly vyjmuty ani muslimské šátky hidžáby. Dostala se kvůli tomu do soudního sporu, ve kterém jí dal soud za pravdu s tím, že neexistuje zákonná povinnost tolerovat náboženské symboly.

K celé věci je potřeba říci, že si paní Kohoutová vyznamenání velice zaslouží a to hlavně kvůli neskutečně brutální a štvavé kampani proti ní od všelijakých neziskových organizací, některých médií a dokonce i od ombudsmanky Anny Šabatové. Všichni se snažili zpochybnit české právo ve prospěch nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie, což je hlavně u paní Šabatové na pováženou.

Tak ještě jednou, velká gratulace Ivanko a přeji hodně sil do další práce!

29.10.2018

Jsme zastánci přímé demokracie, příkladem je pro nás Švýcarsko!

Naše hnutí SPD je zastáncem přímé demokracie a jeho prvky se snaží prosazovat nejen na té nejvyšší politické úrovni, ale i do komunální politiky. Příkladem pro nás je Švýcarsko, kde přímá demokracie dobře funguje a jeho občané disponují vysokou životní úrovní.  

Cílem našeho hnutí SPD je vedeno snahou dělat politiku pro všechny naše občany tak, aby se jim žilo v naší zemi co nejlépe. Jedním z takových ukazatelů, jak se lidem v jednotlivých zemích žije je nastavená kvalita života. Organizace spojených národů prostřednictvím rozvojového programu provádí vyhodnocení indexu lidského rozvoje, což je komparativní nástroj k poměření kvality života za pomoci porovnání údajů o chudobě, gramotnosti, vzdělání, střední délky života a dalších ekonomických ukazatelů. Poslední zveřejněná data jsou z konce roku 2015 a uvádí, že ze 193 členských států OSN se nejlépe žije lidem v Norsku, druhé skončila Austrálie a třetí Švýcarsko. Česká republika skončila na 28. místě a například Slovensko na 35. místě. Z našeho pohledu je nám velmi blízké Švýcarsko a ve třicátých letech minulého století byla naše republika v obdobných ukazatelích rovnocennou zemí. Tak si Švýcarsko představme a ukažme si, jak tam funguje přímá demokracie.

Švýcarsko má více jak 8,5 milionů obyvatel, z toho je jedna pětina cizinců. Čtyři úřední jazyky němčina, francouzština, italština a rétorománština. Švýcarský frank je zákonným platidlem a jeho hodnota se pohybuje okolo 22 korun. Státní zřízení – federativní parlamentní demokratická republika. Polopřímá demokracie, tzn. koexistence parlamentu na úrovni spolku, kantonálních parlamentů, institutů referenda. Švýcarsko uplatňuje federativní uspořádání skládající se z 20 kantonů a 6 polokantonů. Kantony se různí rozlohou i počtem obyvatelstva, mají vlastní ústavy, specifickou vládní strukturu, mají originální zákonodárnou a soudní pravomoc. Kantonální vlády jsou složeny z 5 až 7 členů a voleni přímo lidem. Přímá demokracie má na úrovni kantonů silnější kořeny a je častěji využívána. Obce požívají vysoký stupeň autonomie, jejich pravomoci jsou chráněny Spolkovým soudem. Kantony nemohou zasahovat do práva obcí. Veřejná správa je ve Švýcarsku na všech úrovních finančně nenáročná. Je postavená na tzv. miličním systému – institut čestného úřadu, který dané osoby zastávají jako vedlejší zaměstnání bez nároku na mzdu. Nejvyšším orgánem státní moci je Spolkové shromáždění skládající se ze dvou komor. První komora – Národní rada, zastupující občany, 200 poslanců na 4 roky, přímo voleni, systém poměrného zastoupení. Členové Národní rady mají svůj mandát v parlamentu jako vedlejší činnost, kromě toho totiž vykonávají ještě své zaměstnání. Druhá komora – Rada státu, zastupující kantony, 46 členů, délka volebního období a způsob voleb členů je předmětem úpravy v kantonálních ústavách – převažuje většinový volební systém. Na společném zasedání obou komor se volí Federální rada (celkem sedm členů, kteří stojí v čele ministerstev). Prezident konfederace je volen Sjednoceným spolkovým parlamentem (obě komory se při těchto příležitostech sloučí) ze členů Spolkové rady na jeden rok. Švýcarský prezident stojí v čele Spolkové rady, která plní funkci federální vlády. Prezidentský úřad slouží ke snadnější reprezentaci vrcholných orgánů Švýcarska v zahraničí, ale i uvnitř země.

Politickou, zákonodárnou a i výkonnou moc na úrovni obcí, kantonů a konfederace představují „samotní občané“, jimž jsou podřízeny i jejich parlamenty (spolkový, kantonální, městské), někde nazývané radou (kantonální, městská, obecní). Nejvyšším uznávaným a respektovaným subjektem na úrovni obcí, měst, kantonů a na úrovni spolkové je lid, tedy občané, jimž podléhají s konečnou platností všechna rozhodování, což je zakotveno ve spolkové ústavě a ústavách kantonů. K politickým právům všech občanů patří mimo volebního práva „iniciativa“, tzn. předkládat návrhy zákonů a následně k nim během 18 měsíců získat 100.000 podpisů. Pak následuje celostátní hlasování o navrhovaném zákoně. Nejdůležitější právo občanů je referendum, jehož rozhodnutí jsou pro všechny občany závazná. Referenda jsou buď povinné (při změnách ústavy), nebo fakultativní, při změnách zákona, (pokud se pro referendum během 100 dní vysloví nejméně 50.000 voličů, nebo 8 kantonů, uskuteční se celostátní hlasování o tomto zákoně).  

Švýcarsko je členem Rady Evropy, OSN, EFTA, OECD a WTO a součástí schengenského prostoru. Jednání o vstupu do Evropské unie občané v referendu odmítli. Statut neutrálního státu umožňuje Švýcarsku klidný vnitřní i zahraničně-politický vývoj přispívající k hospodářskému úspěchu a udržení vysoké životní úrovně v zemi. Ve Švýcarsku dobře funguje přímá demokracie, která je považována za nejdemokratičtější systém fungování společnosti – tak proč si nevzít příklad.

28.10.2018

Všechno nejlepší republiko!

Do dalšího století přejeme naší republice, aby byla ve světě vnímána jako vyspělý suverénní stát, který ostatní země plně respektují, a kde se našim občanům dobře žije a jsou hrdi, že zde mohou žít, pracovat a vychovávat děti.

Naší republice už je 100 let a my občané, kteří zde žijeme, bychom měli být právem hrdi na to, že zde můžeme bezpečně žít, pracovat a prožívat všechny radosti se svými nejbližšími. Toto ale není samozřejmostí a proto musíme ctít naše tradice a hodnoty, podporovat vlastenectví a bránit suverenitu naší země a následně to vštěpovat do paměti našich dětí.  

Krátký pohled do minulosti. Za velkého úsilí politiků, označovaných jako tzv.: „Muži 28. října“ (Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup) vydal Národní výbor první Zákon o zřízení samotného československého státu. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci Versailleského mírového systému. Pozornost si v rámci politiků v počátcích republiky zaslouží samozřejmě hlavně také Tomáš Garrigue Masaryk (český státník, filozof a pedagog, první prezident Československé republiky), Milan Rastislav Štefánik (slovenský politik, generál francouzské armády a první československý ministr vojenství), Edvard Beneš (druhý československý prezident v letech 1935 – 1948) a Karel Kramář (první ministerský předseda ČSR). V průběhu dalších let se objevila řada dalších politiků, ale i řada dalších osobností v různých odvětvích, které proslavili naší zemi. Abychom na někoho nezapomněli, tak jenom uvedu Tomáše Baťu (světově uznávaný manažer) a Emila Zátopka s Věrou Čáslavskou (sportovci, držitelé několika olympijských medailí). Výčet všech osobností, které se výraznou měrou podíleli na utváření naší image ve světě je mnoho a naší povinností je si jejich odkaz a úspěchy připomínat a předávat našim dětem.  

Různých akcí (politických, kulturních, sportovních) se konalo ke stému výročí republiky nespočet a jejich ukončení probíhá právě v těchto dnech. Na několika scénách se představili čeští a slovenští interpreti, kromě koncertů lidé mohli navštívit výstavy, speciální expozice nebo vojenské přehlídky. V sobotu 27. října prošel Prahou průvod „Pochod pro republiku“, který byl zakončen vystoupením Sokolů. Na Dejvickém nádraží byl přistaven Legiovlak, na Hradčanském náměstí se uskutečnila vojenská přísaha a slib příslušníků armády, policie a hasičů, na Evropské třídě se konala vojenská přehlídka. Vrcholem oslav bude velký ohňostroj pod Letnou, který začíná dnes 28. října symbolicky v 19.18 hodin a slavnostní ceremoniál udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentem republiky Milošem Zemanem, kterého se jako poslanec velice rád zúčastním.

Sté výročí založení republiky jsme si také připomněli v pátek 26. října v rámci 20. schůze Poslanecké sněmovny a přijali jsme k tomuto svátku následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky:

- Hlásí se k odkazu 28. října 1918 a oceňuje úspěšné úsilí představitelů naší země vedoucí k založení samostatné Československé republiky.

- Považuje demokratický charakter státu, na jehož základě byla první republika postavena, za základní pilíř moderní České republiky.

- Navrhuje, aby toto výročí posloužilo k posílení národní hrdosti a ambicí České republiky patřit mezi nejúspěšnější země světa.

Naše republika dnešním dnem zakončuje oslavy ke sto letům od svého vzniku – přejme jí proto do budoucna jen to nejlepší!

26.10.2018

Nepodpořili jsme návrh deficitního státního rozpočtu na příští rok!

Ve středu jsme celý den projednávali v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o státním rozpočtu, který je navržen jako schodkový a to ve výši 40 miliard korun.

Stát by se měl chovat jako řádný hospodář a v době, kdy se mu ekonomicky daří, by mělo být jeho strategickým cílem hospodaření s vyrovnaným rozpočtem. Přebytky by měly být použity na umořování státního dluhu.  

Státní rozpočet má formu rozpočtového zákona, který určuje plán finančního hospodaření státu na příští rok z pohledu ekonomické, sociální a politické funkce státu. Obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Příjmy státního rozpočtu tvoří především daně, dále cla, poplatky a další příjmy. Výdaje státního rozpočtu pokrývají činnosti státu, které jsou buď dané zákonem, případně ústavou (tzv. mandatorní výdaje), nebo jimiž vláda realizuje svoji politiku. Příjmy a výdaje státního rozpočtu jsou centralizovány do peněžního fondu, který soustřeďuje státní finance. Je základním článkem veřejných financí a dohlíží na přerozdělování HDP přes rozpočtovou soustavu.

První návrh pro rozpočet 2019 představila vláda v červnu a počítal s padesátimiliardovým deficitem. Nový návrh snížený o 10 miliard představila ve Sněmovně ministryně financí Alena Schillerová. Snížení deficitu je podle Schillerové dáno očekávaným růstem mezd, a tím i odvodů do rozpočtu. Největší nárůst výdajů, má jít na subjekty ministerstva práce a sociálních věcí, následuje ministerstvo školství. Naopak největší pokles v absolutní částce je u ministerstva zdravotnictví.

Naše hnutí SPD takto předložený návrh státního rozpočtu ve Sněmovně nepodpořilo. Důvodem schodku je pokračující navyšování výdajů na státní správu, další vysávání státního rozpočtu politickými neziskovkami, pokračování v neadresném sociálním systému, který podporuje nepřizpůsobivé a umožňuje obchod s bídou. V době ekonomického růstu by měl být státní rozpočet  vyrovnaný, a ještě lépe když se počítá s přebytkem. SPD má v programu ústavní dluhovou brzdu s legislativou podle vzoru Švýcarska. V této ústavě je uvedeno, že výdaje státního rozpočtu musí dlouhodobě odpovídat příjmům. Předložený návrh státního rozpočtu s plánovaným schodkem je velmi nezodpovědný. Stát se musí chovat jako řádný hospodář, neboť se jedná o peníze nás všech.

25.10.2018

Podporujeme přístup prezidenta Trumpa k řešení problému nelegální migrace!

Americký prezident Donald Trump zastává neměnné stanovisko ohledně vstupu nelegálních imigrantů ze Střední Ameriky do Spojených států, a  v případě potřeby vydá rozkaz pro armádu k ochraně státních hranic.

Problém nelegální migrace je celosvětový problém. Migrace lidí, kteří se nelegálně a převážně ve skupinách snaží dostat do zemí, které jim poskytnou lepší podmínky pro život, se v posledním desetiletí silně navýšila.

Například Organizace spojených národů uvádí, že v současném světě je čtvrt miliardy imigrantů (3,4% světové populace), a že nelegální příliv imigrantů do Evropy eskaloval v roce 2015 a neustále trvá. Evropské státy se s tímto problémem neumí vypořádat a v rámci Evropské unie se nepodařilo najít a zavést účinný nástroj, který by nelegální migraci značně omezil a ve svém dlouhodobějším horizontu zcela zastavil. Nyní si všechny země uvědomují, jaký je to problém a hledají a navrhují řešení. Jedním z nich, je například Globální pakt o migraci, který představil generální tajemník OSN António Guterres spolu s předsedou Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem a řadou dalších představitelů v polovině roku 2017 v New Yorku na zasedání OSN. Tento dokument je ale rozporuplný a spíše se snaží nelegální migraci transformovat na legální, s čímž logicky někteří nesouhlasí. A právě Spojené státy byly prvními, kdo tento návrh jako první odmítly, a postupně se k nim přidávají i další země.

Aktuální situace je pro USA velmi napjatá a míří sem karavana imigrantů ze Střední Ameriky. Poslední odhady hovoří o skupině 5.000 tisíc nelegálních imigrantů, kteří se houfně vydali přes Mexiko k hranicím USA. Prvotní impuls zorganizoval bývalý honduraský poslanec Bartol Fuentes. Tomu se prostřednictvím sociálních sítí a za podpory různých neziskovek podařilo uvést do pohybu směrem do USA dne 13. října tohoto roku přes 1.300 lidí (muže, ženy i děti) s vidinou, že v USA dostanou sociální dávky a tím budou mít zajištěn „lepší život“. Sociální sítě fungují dobře a k dnešnímu dni už jich je okolo 5 tisíc a hlavní proud této karavany už překonal hranice Mexika a míří k hranicím USA. Nejvíce nelegálních imigrantů pochází z Hondurasu (v USA jich je nelegálně okolo 1 milionu) a dále to jsou imigranti z Guatemaly, Salvadoru a Belize. Prezident USA Donald Trump, který zastává politiku nulové nelegální migrace, už přijal opatření, aby se zamezil vstupu těchto nelegálních imigrantů do země. Trump kvůli karavaně imigrantů ze Střední Ameriky povolal armádu k ostraze hranic s Mexikem. Své rozhodnutí, na které má jako prezident plné právo, zdůvodňuje tvrzením, že tito imigranti jsou hrozbou pro národní bezpečnost. Na poli mezinárodní pomoci a spolupráci oznámil, že bude snižovat pomoc (převážně finanční) pro Honduras, Guatemalu a Salvador.

Dále budeme sledovat, jak se bude tato situace vyvíjet. Hnutí SPD podporuje přístup prezidenta Donalda Trumpa k řešení tohoto problému. Naše hnutí též prosazuje, aby Česká republika odstoupila od Globálního paktu o migraci, tak jak to udělaly Spojené státy a Maďarsko!

24.10.2018

Odsuzujeme neslýchaně brutální vraždu saúdského novináře v Istanbulu!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Hnutí SPD odsuzuje neslýchaně brutální vraždu saúdského opozičního novináře Džamála Chášakdžího v prostorách konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu v Turecku. Poslanci za SPD navrhnou cestou předsedy SPD, aby na začátku nadcházející 20. schůze Poslanecké sněmovny s přednostním právem navrhl Poslanecké sněmovně projednat tyto zločiny saúdského režimu a rovněž navrhl přijmout usnesení, aby ČR uplatnila proti Saúdské Arábii sankční režim. Saúdské království je totalitní stát podporující šíření islámské ideologie a islámský terorizmus. Je nepřijatelné, aby Česká republika byla dodavatelem zbraní a podporovatelem tohoto režimu.

2. Hnutí SPD hodnotí právě skončený summit lídrů členských států Evropské unie jako neúspěšný. Tento summit opět nepřinesl žádnou dohodu v otázce zastavení migrace. Na tomto summitu dokonce padl návrh, aby se "povinné přijímání migrantů", tedy kvót, změnilo na "povinnou solidaritu". Jinými slovy, že místo trvalého přijímání migrantů jednotlivými unijními státy, tedy kvót, bude moci stát "povinnou solidaritu" projevit materiálně nebo vysláním policistů. Tento návrh však migraci nezastaví. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá tyto a podobné návrhy, které nejsou řešením migrace a nejsou ani v zájmu České republiky. Řešením je ochrana vlastních hranic členských států, důsledné uplatňování navracení neúspěšných tzv. "žadatelů" o azyl, neboli ekonomických migrantů, ze států EU do zemí jejich původu a dále investice do konkrétních projektů zemí v Africe, odkud migranti v převážné většině do Evropy trvale přicházejí. V tomto úsilí je potřeba postupovat společně se státy V4.

3. Hnutí SPD považuje za rozumné kroky Maďarské národní banky, která desetinásobně zvýšila své zlaté rezervy na 31,5 tuny. Jde o první větší nákup zlata od roku 1986. Jedná se o strategické rozhodnutí ekonomického a národního významu, které podporuje snahu Maďarska o nezávislost na euru a Bruselu. Zlato je u centrálních bank poslední dobou populární. Zlaté rezervy rychle navyšují také Polsko, Rusko, Turecko, Čína nebo Kazachstán. Česká národní banka naopak zlato postupně vyprodává. Ještě v druhé polovině devadesátých let ČNB vlastnila 70 tun kovu, v roce 2005 už to bylo jen 14 tun a od té doby mizí z trezoru každý rok stovky kilogramů. Nyní vlastní ČNB méně než 10 tun zlata. Patříme tak k zemím s nejmenšími zlatými rezervami na světě. Podíl zlata na devizových rezervách ČNB je menší než jedno procento, v případě Maďarska to jsou nyní 4,4 procenta. Hnutí SPD odmítá přijetí eura a naopak bude podporovat všechny kroky zpevňující stabilitu české měny. Zvýšení zlatých rezerv může být jedním z těchto opatření.

4. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá zvyšování neadresných sociálních dávek. V této souvislosti hnutí SPD odmítá návrhy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení částek životního minima. Ministryně Maláčová navrhuje, aby se částka zvedla od ledna příštího roku z nynějších 3410 korun na 3800 korun. U existenčního minima potom navrhuje zvýšit dávku ze stávajících 2200 na 2450 korun. Babišova vláda přitom v programovém prohlášení se zvýšením životního minima nepočítá. Naopak podporuje růst ostudné minimální mzdy a její automatické zvyšování spolu s růstem průměrné mzdy. Lidem se musí vyplatit poctivě pracovat a naopak nepřizpůsobivým se nesmí navyšovat sociální dávky, na které stát každoročně vyplácí částku v celkovém úhrnu vyšší než 150 miliard korun. Ten, kdo dnes odmítá práci a přitom může pracovat, si nezaslouží podporu.

5. Hnutí SPD považuje chystané odstoupení USA od smlouvy s Ruskem, která zakazuje rozmístění raket středního doletu v Evropě, za krok směřující k válce v Evropě. Smlouva byla jedním z pilířů bezpečnostní stability v Evropě. Její vypovězení povede k dramatickému zvýšení nebezpečí války. Hnutí SPD je zásadním odpůrcem cizích vojenských základen na území České republiky a zásadně odmítneme i případný pokus rozmístit tyto střely na území České republiky.

23.10.2018

ČSSD se nachází před branami Poslanecké sněmovny!

Dobrých zpráv není nikdo dost, ale tato je opravdu skvělá. ČSSD balancuje na základě své politiky nad propastí vstupu do Poslanecké sněmovny.

V nejnovějším volebním průzkumu agentury SANEP do Poslanecké sněmovny provedeného exkluzivně pro televizi Nova v období od 11. do 17. října 2018 se ČSSD objevila až na samém chvostu žebříčku a v současné době by se do Sněmovny vůbec nedostala.

Problémy takzvané oranžové květiny jsou od sněmovních voleb, které proběhly minulý rok stále přetrvávající a i přes to, že vlezla do vládního chomoutu s hnutím ANO, tak se ve volebních průzkumech propadá stále hlouběji do propadliště dějin, jelikož občané prozřeli.

Tato partaj totiž nenabízí lidem nic, na co by v současné době slyšeli. Je to probruselsky orientovaná strana prosazující ideologii multikulturalismu, evropského superstátu, inkluze ve školství a navyšování neadresných sociálních dávek i těm, kteří odmítají poctivě pracovat. Za takovouto politiku si balancování nad pomyslnou preferenční propastí zaslouží.

22.10.2018

Vláda jako slibotechna – slibované peníze na opravy silnic – možná až příští rok!

V rámci předvolební kampaně objížděla vláda kraje a slibovala všemožné. Jedním slibem bylo např. tvrzení, že vláda letos přidá pro kraje čtyři miliardy korun na opravy silnic druhých a třetích tříd.

Pomalu se ale blíží konec roku a peníze nikde a vláda ještě ani neví, kde tyto slibované peníze „najde“. Prý budou, ale možná až příští rok, musíte si počkat, my to zařídíme.  

Současná vláda, složená s koalice ANO 2011 a ČSSD s podporou KSČM, si včele s premiérem Andrejem Babišem zakládá na tom, jací to jsou odborníci a manažeři, kteří všechny své znalosti a zkušenosti využívají ku prospěchu a rozvoji naší země.  Ale jaká je realita? Zcela odlišná. Příkladů bychom našli nespočet, a jako příklad si uvedeme, jak je to s přislíbenými financemi na opravy silnic druhých a třetích tříd.

Vláda v rámci svých výjezdních zasedání po krajích naslibovala zástupcům krajů „hory s horákama“, a jedním z těchto tvrzení byl příslib čtyř miliard na opravy silnic druhých a třetích tříd. Tento příslib ještě oficiálně zveřejnil jako hotovou věc premiér Andrej Babiš dne 21. března 2018 po jednání kabinetu. Na následné tiskové konferenci oznámil, že vláda dobře pracuje a že našla v rozpočtu na rok 2018 úspory ve výši 8,4 miliard korun v kapitole nespotřebovaných výdajů, a ty pokryjí zmiňované čtyři miliardy na opravu silnic. To se odehrálo koncem března. Pak bylo období dovolených a období senátních a komunálních voleb. Dnes už jsme u konce měsíce října a určitě všechny (mimo vládu) překvapilo vystoupení ministra dopravy Dana Ťoka na tiskové konferenci po jednání vlády dne 17. října 2018. Ministr Ťok prohlásil, že zmiňované čtyři miliardy pro kraje na opravy silnic druhých a třetích tříd bude vláda „hledat v rozpočtu až v prvním čtvrtletí roku 2019“.        

Naše hnutí SPD dlouhodobě kritizuje práci pana Ťoka jako ministra dopravy. Sami všichni vidíme, jaký je stav většiny našich silnic, dálnice nevyjímaje. Katastrofální je stav v Českých drahách a mohl bych pokračovat. To jsou právě ti praví manažeři. Management (řízení) je vyučován na každé střední škole a jeho základy jako vědního oboru vychází z nejlepší a ověřené praxe. U současných manažerů se vyžaduje, aby se uměli dobře rozhodovat, a to vždy na základě podložených analýz. Při své práci by měli manažeři respektovat jedno ze základních pravidel teorie řízení, které hovoří o tom, že by měli při výkonu své profese dodržovat tzv. 4E:

 • Účelnost (effectiveness) – znamená dělat správné věci, správně vytyčovat cíle, správně definovat priority, správně se rozhodovat.
 • Účinnost (efficiency) – znamená dělat věci správně, řešit úkoly a problémy v souladu s aktuálními znalostmi daného oboru.
 • Hospodárnost (economy) – dělat věci s minimálními náklady.
 • Odpovědnost (equity) – dělat správné věci v souladu s právem.

Chce-li manažer v organizaci prosadit nějaký projekt, úkol a různá další specifika, tak musí přihlédnout, zda to bude mít pokryto potřebnými zdroji. Mezi ty základní a zároveň nejdůležitější patří zdroje lidské (mít to personálně zajištěné), dále to jsou zdroje materiální, zdroje informační a zdroje finanční.

A právě na uvedeném příkladu je zcela zjevné, že když se slibovalo, tak se problémem, kde vzít potřebné finance nikdo hlouběji nezabýval. V konkrétním případě jsou čtyři miliardy nemalé peníze. Tuto problematiku budeme dále sledovat a doufat, že tento problém tito zkušení manažeři co nejdříve vyřeší, aby došlo na opravu vybraných silnic, které jsou někde opravdu v katastrofálním stavu. Ministerstvo dopravy hospodaří s nemalými finančními prostředky. V návrhu rozpočtu pro rok 2019 (ze dne 19. září 2018) je to celkem 72.555.424.741 korun. Z toho na dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury (ze kterého se čerpají finance na opravy silnic) je navrhováno 54.746.044.258 korun, což jsou nemalé peníze. Takže se necháme překvapit.

Naše hnutí SPD bude kroky vlády sledovat a dohlížet, aby se dané sliby plnily. Ministři, a to ve všech resortech, by měli vystupovat jako opravdoví manažeři a chovat se s péčí řádného hospodáře, neboť rozhodují o penězích nás všech.

19.10.2018

Jsme zásadně proti přijetí Istanbulské úmluvy, která je likvidací tradiční rodiny!

Naše zákony umí dobře ochránit tradiční rodinu, a proto necítíme žádnou potřebu, abychom přijali Istanbulskou úmluvu.

Česká republika má dobře zpracované zákony pro případy, je-li spácháno protiprávní jednání na některého člena rodiny a umí reagovat na nové trendy jako je domácí násilí, stalking, šikana a další.

Istanbulská úmluva je novým nástrojem Rady Evropy (dále RE), pomocí kterého by měla být zajištěna ochrana žen před násilím a domácím násilím. V návrhu ji přijal výbor ministrů RE už v roce 2011 a platnost nabyla dnem 1. srpna 2014. Za Českou republiku jí podepsali v roce 2016 premiér tehdejší vlády Bohuslav Sobotka a  ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. V té době Istanbulskou úmluvu podporovaly různé neziskovky a ženské organizace a např. organizace Amnesty International předala vládě petici s 9.000 podpisy podporující její přijetí. Istanbulskou úmluvu ratifikovalo přes 30 států Evropy (např. Finsko, Švédsko) ale i řada států jí odmítla (např. Slovensko, Maďarsko). O tom, jak s ní naloží náš stát, má rozhodnout Parlament ještě v tomto roce. Naše hnutí SPD je zásadně proti přijetí Istanbulské úmluvy a má k tomu dostatek argumentů.

Viz výňatek z dané Istanbulské úmluvy. Členské státy Rady Evropy a její ostatní signatáři se dohodly na následujícím:

Článek 1 – Cíle úmluvy

a) chránit ženy před veškerými formami násilí a dosáhnout prevence, stíhání a potlačení násilí vůči ženám a domácího násilí;

b) přispět k eliminaci veškerých forem diskriminace žen a podpořit skutečné zrovnoprávnění žen s muži také posílením pravomocí žen;

c) navrhnout zevrubný rámec, strategie a opatření pro ochranu a pomoc veškerým obětem násilí vůči ženám a domácího násilí;

d) podpořit mezinárodní spolupráci ve snaze o eliminaci násilí vůči ženám a domácího násilí;…

Počínaje už od článku č. 1 se zde hovoří pouze o ženách, což cítíme vůči ostatním členům tradiční české rodiny za diskriminační. Základní rodinu na základě našich tradic a hodnot tvoří muž, žena a děti a do její rozšířené formulace patří též babičky a dědové.

Dále se zde hovoří o silné podpoře různých neziskových organizací, které mohou mít své zaměření založené na ideologii a politické agitaci viz článek č. 8 a 9. 

Článek 8 – Finanční zdroje

Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání veškerých aktů násilí spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují nevládní organizace a občanská společnost.

Článek 9 – Nevládní organizace a občanská společnost

Strany zajistí na všech úrovních uznání, povzbuzení a podporu práci relevantních nevládních organizací a občanské společnosti, aktivně se podílejících na potírání násilí vůči ženám a naváže s těmito organizacemi efektivní spolupráci.

Dle mého názoru má náš stát dobře právně ošetřeno, je-li pácháno násilí nebo jiné protiprávní jednání vůči jedinci: muži, ženě, dítěti (nezletilému, mladistvému), seniorovi. Další paradox vyplývající z Istanbulské úmluvy je silná podpora různých občanských sdružení a neziskovek, které by si usurpovaly rozhodovat o všem a zastávat i role posuzovatelů „těch spravedlivých soudců“. Jako příklad uvedu nedávno medializovanou kauzu, kdy jedna z těchto neziskovek „Česká ženská lobby“ podala trestní oznámení na katolického kněze Petra Piťhu. Důvodem byl obsah jeho kázání v katedrále svatého Víta. Příznivci „České ženské lobby“ si vyvodili závěr, že kněz naplnil skutkovou podstatu trestného činu úmyslného šíření poplašné zprávy, neboť se zmínil, že Istanbulská úmluva rozvrací tradiční rodiny. Takže se ihned v tomto případě ptám: „Kde je ústavou zaručena svoboda slova?“

Naše hnutí SPD je přesvědčeno, že náš stát má dobře fungující právní systém a legislativu ohledně postihu výše zmiňovaných skutků, jakými jsou například domácí násilí. Konkrétně k domácímu násilí byl po odborných analýzách přijat zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím. Z policejních statistik k problematice domácího násilí je zajímavý ještě jeden důležitý údaj. Tím je osoba pachatele. Od roku 2007 se počet skutků domácího násilí pohybuje v rozmezí 70 až 100 skutků, s tím, že jejich pachatelé jsou i ženy (okolo 10 %) a v poslední době přibývá dospělých dětí, dopouštějící se domácího násilí na seniorech. Jedná se převážně o finanční a psychické vykořisťování. Tito agresoři jsou lidé převážně dlouhodobě nezaměstnaní a závislí na alkoholu či jiných návykových látkách.

Naše hnutí SPD je zásadně proti přijetí Istanbulské úmluvy, neboť obsahuje převod pravomocí státu na neziskový sektor a tím chce zasahovat do suverenity našeho státu a jejího právního prostředí. V neposlední řadě cílí na postupnou likvidaci tradiční rodiny a národních tradic.

18.10.2018

Prohlášení motajícího se Junckera není možné brát vážně!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o prohlášení předsedy Evropské komise Jeana-Claude Junckera pro Le Monde, kde řekl, že považuje za skandální, že některé země EU včetně ČR naprosto odmítají přijímat migranty, a to dokonce i děti bez doprovodu.
Podle něj jsou nepřijatelné „zhoubné promluvy o tom, že Evropa čelí muslimské invazi“. Zemím Visegrádu by podle něj prospělo přijmout uprchlické děti bez doprovodu a ostatní země EU by pro ně měly větší pochopení. Byl by to prý aspoň elementární projev solidarity.
„Chybí nám společná definice solidarity. Navrhl jsem Maďarům, Čechům, Polákům a dalším, aby přijali alespoň děti bez doprovodu, bez rodičů, bez rodiny. Považuji za skandální, že to někdo odmítá, když Evropa skýtá na jejich ochranu prostor,“ řekl Juncker.
„Byl by to (míněno přijetí syrských dětí – pozn. redakce) alespoň elementární projev solidarity. Bezpochyby by to také pomohlo zemím Visegrádu (Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko), ostatní unijní země by pro ně pak měly větší pochopení. To, že některé země zcela odmítají (přijímat) uprchlíky, a zhoubné promluvy o tom, že Evropa čelí muslimské invazi, jsou nepřijatelné,“ řekl Juncker.

Má odpověď:

„Ti, kdo před několika týdny viděli motajícího se pana Junckera po jednom z evropských jednání, již takového člověka neberou vážně, a za skandální lze považovat spíše jeho chování. To, že některé země včetně České republiky odmítají přijímat imigranty, není skandál, nýbrž odpovědné chování ke své zemi a svým občanům, které chrání svobodu a demokracii, což jsou nejvyšší evropské hodnoty. Solidarita je v tomto směru samozřejmě namístě, ale je třeba pomáhat v zemích, odkud imigranti odcházejí. Junckerovo popírání toho, že Evropa čelí muslimské invazi, jsou jen jeho alibistická prohlášení, jelikož všichni, kteří přemýšlejí zdravým selským rozumem, vědí, že od roku 2015 se tak děje a Evropská unie tomu stále jen přihlíží a někteří její vrcholní představitelé imigranty do Evropy dokonce zvou, jako například Angela Merkelová.“

17.10.2018

ČR potřebuje změnu stávajícího volebního systému do obecních zastupitelstev na přímou volbu starostů!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k současné politické situaci.

1. Poslanecký klub SPD navrhl ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky o přímé volbě starostů a hejtmanů, který je na pořadu nadcházející schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve druhém čtení. Přímá volba starostů, primátorů a hejtmanů je jedním ze základních prvků přímé demokracie. Vláda k němu však zaujala neutrální stanovisko. Naše republika potřebuje změnu stávajícího volebního systému do obecních zastupitelstev. Pokud by lidé rozhodovali o starostech přímo, byla situace v některých městech a obcích v rámci povolebních vyjednávání po nedávných komunálních volbách zcela jiná a nešlo by tzv. „vyšachovat” vítěze voleb z účasti v koalici. Osoba z vítězné kandidátky s nejvíce preferenčními hlasy by se stala automaticky starostou anebo primátorem v dané obci anebo městě. Zavedení takového principu bude vyžadovat souhlas ústavní většiny v Poslanecké sněmovně i v Senátu.

2. O minulém víkendu proběhlo druhé kolo senátních voleb ve 27 doplňovacích obvodech. Tyto volby provázel opětovný nezájem voličů. Jednalo se o druhou nejnižší volební účast v doplňovacích volbách do Senátu v novodobé historii našeho státu, kdy přišlo k volbám něco málo přes 16 procent, resp. 84 procent voličů nepřišlo k volebním urnám vůbec. Hnutí SPD v této souvislosti zastává dlouhodobě názor, že je potřeba druhou komoru Parlamentu, tedy Senát, zrušit a mít Parlament pouze jednokomorový, tedy tvořený pouze Poslaneckou sněmovnou. Úlohu Senátu může v budoucnu plnit přímo volený prezident.

3. Francie a Rakousko v uplynulých dnech informovaly Evropskou komisi o prodloužení hraničních kontrol, které měly skončit 11. listopadu, přinejmenším do května příštího roku. Tento týden se k nim přidalo také Dánsko a Německo. Schengen prostě nefunguje, taková je tvrdá realita. Kontroly na hranicích již zavedly Německo, Rakousko, Francie, Švédsko a Dánsko. Přidalo se k nim i Norsko, které není v EU, ale je v Schengenu. Platnost dočasného opatření plánovaného na půl roku ale některé země již několikrát prodloužily. Důvodem je migrační politika Evropské unie. Hnutí SPD na tyto skutečnosti upozorňuje již dlouhodobě. Řešením, které navrhujeme, je zásadní odmítnutí současné podoby evropské integrace. Stávající EU založená na Lisabonské smlouvě musí skončit a nahradit ji musí nová forma spolupráce evropských států. Spolupráce, která bude zachovávat suverenitu jednotlivých zemí v oblasti azylového a migračního práva.

4. Zemské volby v Bavorsku potvrdily propad křesťansko-sociálních demokratů (CSU), jejich předsedy a spolkového ministra vnitra Horsta Seehofera. CSU dokonce dosáhla vůbec nejhoršího výsledku v Bavorsku v poválečné historii. Naopak na vzestupu je protiimigrační AfD, která dosáhla výsledku 10,2 procent, se kterou má naše hnutí SPD společné názory na ilegální imigraci. Zároveň však máme zcela odlišný pohled na interpretaci poválečných Benešových dekretů. V této otázce má hnutí SPD dlouhodobě pevný postoj.

5. Hnutí SPD respektuje záměr prezidenta Miloše Zemana na udělení státního vyznamenání zpěváku Michalu Davidovi u příležitosti 100. výročí založení Československého státu. Michal David je úspěšný zpěvák, skladatel a autor muzikálů, který dlouhodobě plní koncertní sály a má obrovskou popularitu zejména u střední a starší generace posluchačů. Má nárok na udělení vyznamenání za zásluhy o dlouhodobou činnost v oblasti kultury. Pravomoc udělovat státní vyznamenání je plně v pravomoci prezidenta republiky.

16.10.2018

Poděkování předsedy Národního shromáždění Maďarské republiky!

Dne 2. října 2018 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky usnesení č. 348, ve kterém považuje hlasování Evropského parlamentu proti Maďarsku ve smyslu aktivace článku 7 Lisabonské smlouvy za chybné a nešťastné.

Celé znění V. bodu usnesení č. 348 zní: „Poslanecká sněmovna považuje za chybné a nešťastné hlasování Evropského parlamentu proti suverénnímu státu Maďarsko, ve smyslu aktivace článku 7 Lisabonské smlouvy. Tento postup jen dále prohloubí příkopy a nedůvěru mezi starými a novými členskými státy Evropské unie.“

Za toto podporné usnesení, pro které hlasovali všichni přítomní poslanci hnutí SPD, přišlo od předsedy Národního shromáždění Maďarské republiky László Kövéra poděkování, jenž bylo adresováno předsedovi Poslanecké sněmovny PČR Radku Vondráčkovi s prosbou o předání všem poslancům, kteří toto usnesení podpořili.

15.10.2018

Těžba lithia u Cínovce musí zůstat pod kontrolou státu!

Stát si musí pohlídat, aby těžba lithia byla plně pod jeho kontrolou a zajišťována českou firmou. Dále je třeba, aby příjmy z jeho následného prodeje končily ve státní pokladně. Celý proces od těžby až po prodej by měly zajišťovat české firmy.

Naše hnutí SPD má ve svém programu prosazování vlastenectví, národní hrdosti a suverenity a s tím i úzce spojenou odpovědnost politických činitelů za svá rozhodnutí. Ti by prioritně měli hájit vše, co je v zájmu České republiky, potažmo všech našich občanů. V dnešní době, kdy si připomínáme 100 let od vzniku první republiky Československa, se každá politická strana chce zviditelnit. Dokladem toho jsou výroky jejich představitelů např. o tom, jaké v té době mělo Československo výborné politiky, v čele s Tomášem Garriguem Masarykem, a že jejich myšlenky a odkaz musíme prohlubovat. Současní politici nejvíce poukazují, jak politici za první republiky chápali službu pro republiku, jak hájili národní zájmy a že jsou pro nás vzorem.

To jenom úvodem. Ale jaká je opravdová realita a jak se chovají a čí zájmy hájí někteří současní politici? Odpovězte si sami. Příkladů můžeme uvést mnoho, např.  jak stát nehospodárně nakládá se svými zdroji, viz vše kolem nakládání a prodeje vody, jak hospodaří s našimi lesy a vytěženým dřevem. Rozeberme si jeden příklad, který začal být aktuální v době před posledními volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a do podvědomí všech se dostal pod názvem „LITHIUM“.

Lithium je právem považováno za prioritní kov budoucnosti. Je základním prvkem při výrobě baterií a neobejdou se bez něho elektronická zařízení jako notebooky, tablety, mobilní telefony a další zařízení s výkonnými bateriemi (lithium je klíčovou komponentou elektromobilů či velkých baterií pro krátkodobou akumulaci elektřiny). Přibližně polovina současné celosvětové produkce lithia je získávána ze solanek v Jižní Americe, zbytek se dobývá z hornin, zejména z ložisek v Austrálii a Číně. V Evropě je největším ložiskem jeho zásob právě Cínovec. Podle do současné doby provedených analýz se ho v podzemí kolem Cínovce nachází přes 5 milionů tun (současná světová spotřeba je okolo 190 tisíců tun). Ruda v hornině na Cínovci mimo lithia obsahuje i wolfram, který je označován za superkritickou surovinu, a další kritické kovy jako například cín, rubidium, niob, tantal a skandium. Výnosy z těžby těchto vedlejších komodit zlevní těžbu lithia. Samotné výnosy z těžby lithia lze těžko odhadovat, protože jeho cena na trhu stále roste a bude i v budoucnu stoupat.

Naše hnutí požaduje, aby se političtí činitelé, a to na všech úrovních, chovali jako řádní hospodáři a ctili zájmy České republiky. To platí i pro nakládání s cennými zdroji, mezi které patří i nerostné suroviny. Surovinová politika byla v České republice poprvé definována usnesením vlády č. 1311 v roce 1999 jako: „Souhrn všech aktivit, kterými stát ovlivňuje vyhledávání a využívání tuzemských zdrojů surovin, včetně zdrojů druhotných surovin, jejich hospodárné a racionální využívání a získávání surovin v zahraničí s cílem zabezpečit jimi chod hospodářství“. Následně bylo vládou v roce 2003 provedeno zhodnocení usnesením vlády č. 1239, kde bylo zmíněno, že uvedený základní koncepční dokument je plněn, avšak nebyl až do roku 2014 dále hodnocen a aktualizován. Vláda České republiky v září 2014 schválila strategický dokument „Politika druhotných surovin České republiky“. Poslední významný strategický dokument: „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů" schválila vláda ČR v roce 2017. Navazuje na dosud platnou státní surovinovou politiku a je vytvořena na období 15 let. Ministerstvo průmyslu a obchodu je garantem. Viz citovaný text znění: „Český stát, jakožto vlastník nerostného bohatství, státní surovinovou politikou jasně deklaruje, že zabezpečení dostatku nerostných surovin pro domácí ekonomiku považuje za jednu ze svých priorit, má zájem na dalším zpřesňování znalostí o svém nerostném surovinovém potenciálu a na důsledné ochraně ložisek nerostných surovin a podporuje oblast vědy a výzkumu, především v segmentu materiálově úsporných technologií, nových moderních či nedestruktivních dobývacích metod, hledání nových druhů surovin a nových moderních použití známých surovin“.

Vraťme se ale ke zmiňované kauze „LITHIUM“.

Začátkem října 2017 podepsal jaksi svévolně ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (za ČSSD) memorandum s firmou Europen Metals Holdings Ltd. (EMH, formální sídlo firmy na Britských Panenských ostrovech) o těžbě a zpracování rudy lithia na Cínovci v okrese Teplice. Vše se souhlasem premiéra vlády Bohuslava Sobotky (předsedy ČSSD). Toto zveřejnila firma na svém webu spolu se souhlasnými stanovisky představitelů města Dubí (ing. Petr Pípal, který se postupně politicky angažoval v KSČ, ODS, Severočeši) a zástupci tripartity Ústeckého kraje. Zlákala je nejen vidina financí pro své regiony, ale také podpora projektu v té době ještě vládnoucí ČSSD.

Pod firmu Europen Metals Holdings spadá společnost Geomet s.r.o., která má právo provádět výzkumné práce na ložisku Cínovci až do roku 2025. Státní podnik Diamo by tak mohl provádět průzkum až od roku 2025.

Další důležitý krok v této kauze nastal dne 16. října 2017, když na popud SPD byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny a projednán navržený bod: „Posouzení podpisu memoranda s australskými těžaři“. Výsledkem bylo, že byl přijat návrh usnesení našeho hnutí SPD, kterým je považováno zmiňované memorandum za neplatné.

Přijatý návrh usnesení našeho hnutí SPD zní:

„Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby těžbu lithia v České republice prováděl státní podnik a zisk z této těžby zůstal příjmem státního rozpočtu republiky. V případě dalšího využití lithia je nutné podpořit projekty zajišťující jeho zpracování na území České republiky podnikatelskými subjekty se sídlem na území České republiky.“

Ze 110 přítomných bylo pro 68, proti nebyl nikdo, takže návrh byl přijat.

Následně ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (hnutí ANO) zaslal 1. března 2018 společnosti European Metals Holdings výpověď memoranda o těžbě lithia u Cínovce. Paradoxní na tom je to, že tento ministr chtěl koncem ledna uzavřít se společností EMH dodatek k memorandu. Pod nátlakem i našeho hnutí od tohoto úmyslu odstoupil.

Začátkem října letošního roku proběhla v ČT informace, že EMH získala povolení od krajského úřadu k provádění průzkumných vrtů. Současná ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marta Nováková, to okomentovala slovy, že je to pravda a zároveň dodala, že EMH řada dalších dokumentů včetně povolení vlivu na životní prostředí (EIA) chybí. Vydaná povolení firmě EMH jsou prý časově omezená, a první z nich jim končí již v příštím roce.

Co k tomu dodat. Naše hnutí SPD bude tuto kauzu nadále prioritně sledovat a udělá vše, aby těžbě lithia společnosti EMH u nás zabránilo. O kauze budeme průběžně informovat.

12.10.2018

Zpěvák a skladatel Michal David si státní vyznamenání zaslouží!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o udělení státního vyznamenání zpěváku Michalu Davidovi. Prezident Miloš Zeman řekl pro Blesk.cz, že zpěvák a skladatel Michal David od něj dostane 28. října státní vyznamenání.
Vyznamenání podle něj mají dostat lidé za celoživotní práci, kterou zlepšili život v České republice, a David podle něj toto kritérium naplnil, protože celý život zpívá milionům lidí. „Moje kritérium je velmi jednoduché. To vyznamenání mají dostat lidé za celoživotní práci, kterou zlepšili život v České republice,“ řekl Zeman.

Má odpověď:

„Udělit státní vyznamenání je plně v gesci prezidenta republiky Miloše Zemana, který byl mimochodem do tohoto úřadu již dvakrát za sebou zvolen přímou volbou všemi občany České republiky. Já osobně jsem na písničkách Michala Davida vyrůstal a je pravda, že jeho dílo zasáhlo obrovské množství lidí. Takže jsem přesvědčen, že si toto vysoké ocenění zaslouží, jelikož je to vynikající umělec.“

11.10.2018

Globální pakt OSN o migraci zřejmě odmítne také Rakousko a Dánsko!

Rakousko a Dánsko si samy chtějí určovat migrační politiku, v OSN by se mohly připojit k USA a Maďarsku a z globálního paktu OSN o migraci vystoupit. 

Mezi další země, které si samy chtějí řešit svůj přístup k imigrantům, se zařadily Rakousko a Dánsko. Toto své rozhodnutí chtějí dát na vědomí OSN, které tuto problematiku chce řešit centrálně a to na úkor zájmů občanů, kteří v jednotlivých zemích žijí.

I když v naší republice byly v popředí komunální a senátní volby, ve světě stále trvají problémy spojené s migrací. Do Evropy je připraveno se vydat stotisíce nelegálních imigrantů z afrických zemí, kteří stále hledají možné cesty, jak tohoto cíle dosáhnout. Tím si chtějí zabezpečit lepší život, spočívající v žití v Evropě a to na základě výplat sociálních dávek, aniž by museli např. pracovat. Oni zde chtějí žít na úkor místních slušných občanů a propagovat svoje ideologie. Mimo těchto odhodlaných a připravených (většinou muslimských) imigrantů, kteří míří do Evropy, si musíme uvědomit, že v Evropě už jich okolo pěti milionů je. A co s nimi?

K těmto otázkám jsou předkládána různá řešení a jsou projednávány nejen na národních, ale i nadnárodních úrovních. Zde mezi nejvyšší světový orgán patří Organizace spojených národů (OSN), která k otázkám migrace představila globální pakt o migraci, který má určovat, jak by si měly jednotlivé státy imigranty rozdělovat a jak úspěšně vést proces jejich začleňování do těchto zemí. Tento velmi důležitý dokument má být podepsán 191 členskými zeměmi OSN do konce tohoto roku, konkrétně k oficiálnímu přijetí dokumentu má dojít na ministerské konferenci, která proběhne ve dnech 10. a 11. prosince v marockém městě Marrákeš. Razantně tento dokument odmítly zatím Spojené státy a Maďarsko.

Frankfurtské všeobecné noviny pro Německo (Frankfurter Allgemeine), které nesou nálepku německo-konzervativně-liberálního deníku, patřící mezi nejrespektovanější německé i evropské noviny, prodávající se po celém světě (přes 250 tisíc výtisků denně a jejich články jsou veřejně dostupné internetu), přinesly informaci, že Dánsko a Rakousko budou možná dalšími zeměmi, které globální pakt o migraci odmítnou.

Konkrétně to zaznělo po jednání rakouského ministra Herberta Kickla s dánskou ministryní Inger Støjbergovou, které se konalo ve Vídni. Oba dva politici jsou známí svým postojem k nelegálním imigrantům. Výstupem jejich společné schůzky je návrh reformy evropského azylového systému. V dokumentu prosazují nejprve zajištění vnějších hranic EU, tak aby se zamezilo nelegální migraci a až pak řešit situaci, co s těmi imigranty, kteří už zde jsou. Dánská ministryně si striktně stojí za svým tvrzením: „O přijímání uprchlíků by si měly rozhodovat jednotlivé členské státy.“ Dále dodala: „Do své země bych umožnila vstup pouze těm, kteří jsou kompatibilní s naším hodnotovým systémem.“ Těmito výroky si zadala na odpověď – minimum nelegálních imigrantů.

Dánsko v poslední době zpřísnilo migrační politiku. V roce 2017, rozhodl dánský parlament, že ministr pro cizince a integraci může v rámci svých kompetencí rozhodnout, jak a kolik uprchlíků Dánsko příjme. V minulém roce zde bylo zaregistrováno 3.500 žádostí o azyl.

Nejnovější informací je také to, že podle agentury Reuters polský ministr vnitra Joachim Brudziński navrhne premiérovi, aby Varšava odstoupila od globálního paktu OSN o migraci ještě před jeho oficiálním přijetím letos v prosinci. Dokument podle ministra podporuje nepovolenou migraci.

Naše hnutí SPD podporuje tyto iniciativy Dánska, Rakouska i Polska. Jsme pro vystoupení z globálního paktu OSN o migraci, tak jak to udělaly Spojené státy a Maďarsko. Ve Sněmovně se nám podařilo zařadit dne 19. září hlasování o postoji vlády a postoji ČR ke globálnímu paktu OSN o migraci a zároveň jsme navrhli usnesení o odstoupení ČR z jednání o tomto globálním paktu. Bohužel naše hnutí nikdo nepodpořil, což nás velmi mrzí. My to ale nevzdáme a budeme dále hledat cesty, jak tento globální pakt OSN o migraci opustit!

10.10.2018

Děkujeme všem za podporu v komunálních a senátních volbách!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. V České republice proběhly volby do zastupitelstev měst a obcí a 1. kolo senátních voleb. Předsednictvo hnutí SPD by chtělo vyjádřit poděkování všem našim členům, příznivcům, členům volebních komisí a volebním zmocněncům za odvedenou práci u těchto voleb, kde jsme získali celkem 164 mandátů zastupitelů ve 111 městech a obcích. Můžeme tak prostřednictvím našich členů začít uplatňovat náš volební program i na této úrovni samospráv. Protože jsme se zúčastnili komunálních voleb poprvé, je důležité je odpovědně vyhodnotit. Poučit se musíme z úspěchů i neúspěchů. Největší podíl mandátů jsme získali v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a Ústeckém kraji. Výsledky komunálních a senátních voleb budou z úrovně předsednictva podrobeny hlubší analýze a následně budou přijata odpovídající opatření, včetně případné politické odpovědnosti. Totální debakl v komunálních volbách utrpěla jak vládní ČSSD, tak i KSČM. Tedy strany, které se podílejí na koaliční vládě hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Ve druhém kole senátních voleb předsednictvo SPD vyzývá své členy, aby podpořili takové kandidáty, kteří mají nejblíže k našemu volebnímu programu. Rozhodnutí v této věci je na příslušném regionálním klubu SPD.

2. O tom, že hranice Schengenu nefungují, svědčí další případy z minulého týdne, kdy na našem území cizinecká policie zastavila převaděče, který měl v autě šest Iráčanů. Policisté z Ústí nad Labem kontrolovali na dálnici D8 ve směru do Německa osobní auto s rakouskou poznávací značkou, které řídil muž z Bulharska. Ve vozidle se nacházelo šest lidí bez dokladů, kteří shodně uvedli, že jsou Iráčané. Další čtyři osoby odhalili policisté na dálnici D1 ve směru na Prahu. Sedmatřicetiletý řidič z Ukrajiny vezl dva lidi v autě a dva v zavazadlovém prostoru. Uvedli, že jsou Vietnamci. Policie při kontrolách na území Česka zajistila letos podle statistiky 164 tranzitních nelegálních migrantů a zahájila trestní stíhání jedenácti lidí podezřelých z převaděčství. Uvedených osob je ale zřejmě mnohem více. Bavorský ministr vnitra hovoří jenom v tomto roce o více než dvou tisících zadržených osobách, které prokazatelně přišly do Německa z naší strany. V této souvislosti SPD dlouhodobě navrhuje zajistit ostrahu našich státních hranic po vzoru Rakouska. Namátkové kontroly řeší kritickou situaci jen částečně a nikoliv systémově. Je to žádoucí z hlediska větší bezpečnosti našich občanů.

3. Hnutí SPD považuje odstoupení kandidáta do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petra Štěpánka za důkaz ústupu hnutí ANO před tlakem politických neziskových organizací a lobbistů ČT. Z České televize se stal politický subjekt, který vybírá vlastní daně v podobě poplatků, a realizuje v naší zemi politickou linii elit Evropské unie. Hnutí SPD požaduje zrušení televizních poplatků, zavedení příspěvkového financování České televize a pravidelné hloubkové kontroly hospodaření Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ).

4. Hnutí SPD má zásadní výhrady k záměru zřídit zvláštní agenturu pro financování sportu. Současný návrh hnutí ANO nezajišťuje důslednou kontrolu nad prací této organizace. Fakticky má dojít k rozdělování veřejných prostředků v organizaci, pro kterou nebudou platit pravidla pro státní správu. Hnutí SPD považuje za správné, aby se prostředky na podporu zájmového sportu rozdělovaly v regionech, kde je nejlepší znalost situace. Centrálně je vhodné řešit pouze otázky podpory státní reprezentace, nejvýznamnějších sportů a mezinárodních sportovních akcí.

9.10.2018

Petice občanů ČR pro odstoupení z jednání o Globálním paktu OSN!

Hnutí SPD vydalo Petici občanů České republiky pro odstoupení z jednání o Globálním paktu pro řádnou, řízenou a pravidelnou migraci Organizace spojených národů (OSN) a Globálním paktu o uprchlících OSN.

Text petice:

Globální pakt pro řádnou, řízenou a pravidelnou migraci Organizace spojených národů a Globální pakt o uprchlících Organizace spojených národů přijatý většinou zemí Asie a Afriky může vést k zásadnímu průlomu v chápání migrace. V zásadě legalizuje migraci a ukládá povinnosti zemím, kam migranti přichází. Pakt není přímo závazný a řada zemí se k němu samozřejmě nepřipojí. Odmítly ho například USA. Bohužel pakt podporuje Evropská unie, které je Česká republika členem. Nesmíme nechat v případě migrace rozhodovat za nás orgány OSN nebo Evropské unie. Stejně jako Maďarsko musíme vystoupit z tohoto paktu. Zde nepomůže alibismus ani výmluvy, že druzí rozhodli za nás. Jednat musí vláda České republiky.

Žádáme tedy tímto vládu České republiky, aby neprodleně odstoupila z jednání o Globálním paktu pro řádnou, řízenou a pravidelnou migraci Organizace spojených národů a z jednání o Globálním paktu o uprchlících Organizace spojených národů.

Petici si můžete stáhnout na webových stránkách hnutí SPD z tohoto odkazu: https://www.spd.cz/uploads/stranky/6/dokumenty/petice-obcanu-ceske-republiky-pro-odstoupeni-z-jednani-o-globalnim-paktu.pdf

8.10.2018

Prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků ČT a její kontrolu NKÚ!

Veřejnoprávní Česká televize by měla být apolitická a poskytovat objektivní a vyvážené informace pro naše občany, a ne že bude v drtivé většině probruselská.

Česká televize je veřejnoprávní, na její financování nemalou částkou přispívají naši občané formou koncesionářských poplatků. To by mělo vedení ČT plně respektovat a ve svých, a to převážně zpravodajských pořadech hájit zájmy České republiky, s důrazem na její tradice a úctu k vlasti a národu.

Česká televize, která svým signálem pokrývá celé území naší republiky, patří po celou dobu od své existence k primárnímu zdroji, který poskytuje svým vysíláním informace všeho druhu, jako je např. kultura, sport, zábava, zpravodajství. To vše zabezpečuje vysíláním na šesti televizních kanálech: ČT1, ČT2, zpravodajském programu ČT24, sportovním programu ČT sport, dětském programu ČT :D a pomocí kulturního programu ČT art. Mezi její prioritní úkoly patří výroba vlastní televizní tvorby, dokumentů, zpravodajských a publicistických pořadů, pořadů pro děti, kulturních a vzdělávacích pořadů. Vše v rámci plnění dlouhodobých plánů programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2017 až 2021, které bylo schváleno Radou ČT dne 14. září 2016. Zde bylo mezi priority zařazeno rozšíření počtu zahraničních zpravodajů a jejich zpravodajských pořadů a zpráv, se zaměřením na poskytování informací ze světa, převážně na poli politickém a ekonomickém. A právě na tomto úseku neplní ČT svoji roli objektivního poskytovatele informací, ale cíleně působí na naše občany jednosměrně s pozitivním vztahem k politice Evropské unie a s tím spojené podpory imigrantů (ty převážně představuje jako bezbranné ženy a zubožené děti, kterým musíme pomáhat). Dále vede zpravodajství zaměřené proti politice Ruska a jejímu prezidentovi Vladimírovi Putinovi a v poslední době i proti prezidentovi USA Donaldu Trumpovi.

Toto sílící úsilí na ovlivňování našich občanů se začalo silně stupňovat už při volební kampani kandidátů na funkci našeho prezidenta. ČT představovala Miloše Zemana zejména v negativním světle a tento trend pokračuje i nyní, kdy Miloš Zeman zastává pozici prezidenta České republiky, který byl již podruhé přímo zvolen českými občany (oprávněnými voliči). V této souvislosti negativní zprávy cílí i na jeho podporovatele, mezi které patří i naše hnutí SPD. Stojíme za naším prezidentem a cítíme to jako vlasteneckou povinnost. Předseda našeho hnutí Tomio Okamura je negativně a na základě nepravdivých údajů pošpiňován, a když dostane prostor k vystoupení, tak jeho vyjádření bývají pak sestříhána a zpracována cíleně proti němu. Příkladů je hodně, jenom namátkou – Reportéři ČT, 168 hodin, Newsroom ČT24.

A jak je to s financováním České televize? Generální ředitel České televize předkládá Radě České televize ke konci každého roku návrh rozpočtu České televize na příští rok. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) má celkem 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ti jsou voleni na období 6 let. Jejich úkolem je právě dohlížet na objektivnost a vyváženost všech pořadů v ČT vysílaných. Česká televize má na rok 2018 schválený rozpočet ve výši skoro 7 miliard korun (6,96 miliardy korun), což je oproti roku 2017 nárůst o 85 milionů. Počítá se i s vyšším výnosem z koncesionářských poplatků o deset milionů korun oproti roku 2017, tedy s částkou 5,66 miliard korun, i vyšší vrácenou DPH. Část příjmů tvoří i výnosy z komerční činnosti ČT. Ty mají být v roce 2018 oproti roku 2017 vyšší o jednu čtvrtinu a dosahovat částky 768 milionů korun.

Členové RRTV mají být voleny tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy, a dle našeho hnutí současné složení RRTV tuto podmínku nesplňuje. Hnutí SPD prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a transformaci České televize na příspěvkovou organizaci kontrolovanou Nejvyšším kontrolním úřadem.

5.10.2018

Peníze NE imigrantům, NE povalečům!

Hnutí SPD požaduje zásadní kroky k zajištění bezpečnosti naší země a jejich občanů. Především odmítáme vnuceně přijímat nelegální imigranty a odmítáme islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu.

Nedovolíme v České republice vznik páté kolony radikálních muslimů. Právo šaría a islámský džihád jsou ohrožením naší svobody a bezpečnosti. Jejich propagaci a šíření postavíme mimo zákon a porušení budeme jednoznačně trestat.

Budeme prosazovat zásadní omezení výplaty sociálních dávek pro občany odmítající práci. Nelze tolerovat situaci, aby měli občané odmítající práci vyšší sociální dávky, než je příjem rodin s nejnižší mzdou. Prosadíme také pravidelnou valorizaci minimální mzdy v závislosti na růstu mzdy průměrné.

Zásadně odmítáme sociální podporu práceschopných rodičů, kteří dlouhodobě nepracují, nemají čistý trestní rejstřík a tolerují neomluvené hodiny svých dětí v rámci školní docházky. Podpora českých pracujících rodin s dětmi je zásadní pro další budoucnost naší země. Naše hnutí považuje tradiční rodinu za základ bezpečné výchovy dětí. Narozené děti jsou také zárukou stability průběžného důchodového systému.

4.10.2018

Hnutí SPD nikdy nepodpoří výstavbu jediné mešity v naší zemi!

Turecký prezident Erdogan drží v šachu německou kancléřku Angelu Merkelovou a stavby mešit jsou pouze začátkem rostoucího vlivu islámské ideologie v Německu.

Erdogan si uvědomuje svoji sílu, spočívající v tom, že má nástroj na celou Evropskou unii. Střežením svých hranic zatím zabraňuje africkým imigrantům vstup dále do Evropy. Ale jak ještě dlouho a co za to EU ještě zaplatí?

Současný prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan si je tohoto tvrzení vědom, a to mu zakládá na svém direktivním vládnutí nejen v Turecku, ale začíná si podmaňovat i Evropu, a to prostřednictvím dalších požadavků (a to nejen finančních). Erdogan se narodil v roce 1954 v Istanbulu a pochází z islámského politického prostředí. Od roku 2003 až 2014 zastával funkci premiéra a od roku 2014 je prezidentem Turecka. Svou uplatňovanou politikou v současném Turecku je na něho pohlíženo jako na nedemokratického a autoritářského prezidenta.

Jeho podmaňování EU lze spatřovat i v proběhlé třídenní návštěvě Německa koncem minulého týdne. Jednal zde jak s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem tak s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Deklarovaným cílem bylo uvolnění napětí mezi oběma státy, ale po následné tiskové konferenci bylo hodnocení hlavně z německé strany velmi opatrné a bylo poukázáno na rozdíly v otázkách demokracie, svobody tisku a pojetí právního státu. Součástí návštěvy bylo i slavnostní otevření mešity v Kolíně nad Rýnem. Za účasti Erdogana byla otevřena největší mešita v Německu, která pojme až 1.200 lidí a její dva minarety jsou vysoké 55 metrů. Byla vystavena v kolínské čtvrti Ehrenfeld za pomoci vlivné muslimské organizace Ditib. Tato organizace zodpovídá za činnost stovek islámských spolků sdružujících příslušníky turecké menšiny v Německu. Erdogan při svém projevu k otevření, proti němuž protestovalo na dva tisíce slušných Němců, poděkoval všem, kteří se podílí na šíření islámu v Německu.

Příliv islámu do Německa byl spojen s pracovní imigrací v 60. a 70. letech minulého století a několika uprchlickými vlnami. Při oficiálním sčítání lidu v roce 2011 se k islámu přihlásily skoro 2 procenta Němců, tedy více jak 1,5 milionů lidí se považovalo za muslimy. Další údaje jsou z provedených průzkumů z roku 2009, kdy se hovoří již o více jak 5 procentech, tedy 4,3 milionech muslimů v Německu. Z tohoto počtu už skoro 2 miliony z nich měly německé občanství. Zastřešující muslimskou organizací v Německu je Ústřední rada muslimů v Německu. Největší nárůst ale nastal v době, kdy Německo otevřelo své hranice imigrantům a od roku 2015 do Německa přišlo nelegálně více jak milion imigrantů (převážně všichni muslimové). Tím jejich vliv v Německu výrazně posílil. Následné problémy však na sebe nenechaly dlouho čekat. První větší incident nastal během silvestrovské noci v Kolíně nad Rýnem, kdy byla okradena a sexuálně napadena spousta žen a dívek. Útočníci byli převážně severoafrického a arabského vzhledu. A to byl jen začátek. Vliv této rostoucí komunity za přihlížení německé kancléřky Angely Merkelové stále pokračuje. Důkazem je i otevření další mešity v Kolíně nad Rýnem.   

Americký historik polského původu Walter Laqueur, který vystudoval Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě a získal řadu ocenění v USA a Kanadě ve své knize „Poslední dny Evropy“ uvádí, že v roce 1980 mělo Německo asi 700 malých mešit a dnes je to více jak 2.500. Výstavba mešit po celém Německu je jasným důkazem o rozšiřování islámu na úkor křesťanství. Koncem roku 2017 vydal Spolkový kriminální úřad (BKA) zprávu, že je v Německu zhruba 570 islamistů, kteří představují bezpečnostní riziko. V červnové zprávě z roku 2017 (BKA) bylo oznámeno, že se v Německu nachází 351 islamistů, na které byl vydán tamními úřady zatykač, ale není znám jejich pobyt a místo, kde se současně zdržují. 

Naše hnutí SPD by nikdy nepodpořilo výstavbu jediné mešity v naší zemi. Uznáváme křesťanské hodnoty a nedopustíme, aby se do naší země dostali nelegální imigranti, kteří jsou v drtivé většině stoupenci netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie, která nemá nic společného s evropským pojetím svobody a demokracie.

3.10.2018

Odsuzujeme výroky ministra Hamáčka pronesené na Valném shromáždění OSN!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Hnutí SPD jednoznačně odsuzuje výroky pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD) které pronesl na Valném shromáždění OSN. Jeho projev neodpovídal bezpečnostním a zahraničně politickým zájmům České republiky. Vyslovil se pro posilování pravomocí většinového rozhodování OSN na úkor suverenity jednotlivých zemí. To je nebezpečná teze v souvislosti s Globálním paktem o migraci přijatým OSN a teze přímo vycházející z programu ČSSD, který předpokládá budování světového řádu nadřazeného suverenitě států. Ministr Hamáček dále jmenoval Rusko jako stát porušující mezinárodní právo. Jde o jednostranné hodnocení, neboť hlavními viníky porušování mezinárodního práva jsou USA, Velká Británie a Francie, jelikož tyto země v posledních letech vytvořily prostor nestability a válek. Chování pana ministra Hamáčka může přivést Českou republiku do pozice užitečného idiota v konfliktu s Ruskem.

2. Tento týden se bude v Poslanecké sněmovně tajnou volbou volit nový člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Hnutí SPD je přesvědčeno, že RRTV potřebuje zásadní obměnu. Je to nejen v souvislosti s úrovní současného televizního a rádiového vysílání takových pořadů jako 168 hodin, Reportéři ČT, Newsroom a další, ale i v souvislosti s mediální masáží nejmladší populace vysílaných na dětském televizním kanále "Déčko". Další důvod podpory nových nezávislých kandidátů do RRTV je i v souvislosti s jedním z posledních vyjádření eurokomisařky Věry Jourové (ANO), která prohlásila, že je připravena, cituji "podpořit evropský přístup k médiím založený na kvalitě a rozumné regulaci". SPD v této souvislosti zastává názor, že by mělo být zajištěno svobodné, objektivní a hlavně vyvážené vysílání zejména zpravodajství a aktuální publicistiky, které by mělo sloužit k tomu, aby si posluchači a diváci udělali jasný obraz o názorech a programu jednotlivých politických subjektů svobodně zvolených jako zástupců lidu, a nikoliv pouze natáčením účelových a probruselsky komentovaných politických kauz. Toto se týká i programové tvorby pro nejmenší populaci, kde by do jednotlivých pořadů neměly být prosazovány multikulturní ideologické prvky, ale naopak zdůrazňována úcta k našim tradicím, vlasti a národu. Česká televize dělá politiku a je prostředkem prosazování nadnárodního řízení v České republice. Dělá politiku podporující diktát Bruselu a je propojena s politickými neziskovými organizacemi. Hnutí SPD prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a transformaci České televize na příspěvkovou organizaci kontrolovanou Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ).

3. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu zakončil svou třídenní státní návštěvu Německa v Kolíně nad Rýnem, kde slavnostně otevřel jednu z největších evropských mešit. Při té příležitosti pronesl čtyřicetiminutový projev ke krajanům. V rámci své návštěvy se setkal i s kancléřkou Merkelovou. Turecko dnes dlouhodobě potírá základní principy demokracie a staví islám jako nedělitelnou součást vládní politiky. Evropská unie vyčlenila za zadržování ilegálních imigrantů Turecku na jeho území 3 miliardy euro (75 miliard korun), přičemž ale stále stoupá počet migrantů, kteří přicházejí do Řecka po souši z evropské části Turecka. Za prvních osm měsíců přišlo do Evropské unie jenom z Turecka ilegálně 34 tisíc lidí, což je oproti loňsku nárůst o 58 procent. Je tedy jasné, že ani tato smlouva mezi Evropskou unií a Tureckem nefunguje, stejně tak jako Schengen. Otevření mešity prezidentem Erdoganem je jasný důkaz islamizace západní Evropy a důkaz propojení ideologie islámu s totalitní státní mocí.

4. V těchto dnech se ve státech Evropské unie objevily vzácné případy západonilské horečky a opičího moru. Zemřeli čtyři lidé včetně jedné české ženy. Tyto případy mají bez jakékoliv pochyby souvislost s ilegální migrací. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje, že s migrační politikou EU přímo souvisí obrovská zdravotní rizika pro populaci Evropy. Zdravotní rizika s dopředu těžko předvídatelným dopadem. Hnutí SPD jako jediná parlamentní síla jednoznačné odmítá migrační politiku EU.

5. Exekuci zažila desetina našich občanů, celkem 863 tisíc lidí a za poslední rok jich zhruba dalších 31 tisíc přibylo. Kolem 151 tisíc osob má přes deset exekucí naráz. Zhruba 90 procent exekucí už je nevymahatelných. Přitom od vládních stran slyšíme, jak „Česko bohatne”. Jenže podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) žilo v roce 2017 pod hranicí chudoby – s příjmem nižším než 11.194 korun – 9,1 procenta Čechů a Češek, tedy 950 tisíc obyvatel. Příčina toho, proč v zemi žije podle oficiálních statistik zhruba milion lidí v chudobě, je podle nás jasná. Nízké platy, dluhy, navazující exekuce a malá šance na oddlužení. Před dvaceti lety dlužil každý Čech průměrně deset tisíc korun. Nyní je to už 135 tisíc. Ještě důležitější je ale jiný údaj: podíl příjmů domácností, který na splátky půjček a úvěrů všeho druhu připadá. Zatímco v roce 1998 to bylo 8 procent, dnes na splátky padne celých 40 procent příjmů českých domácností. Skoro půl milionu Čechů má navíc tři a více exekucí, což ukazuje, že nejsou v exekuci kvůli jediné zapomenuté složence. Zejména ve srovnání se západními státy má země nízké platy, nízká je i minimální mzda, řadu nedokonalostí má neadresný systém vyplácení sociálních dávek. Na neefektivitu systému nedávno upozornil i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Připomněl, že přestože stát v letech 2012 až 2016 vyplatil na dávkách na bydlení skoro 60 miliard korun, sociální vyloučení se prohloubilo. Zatímco v roce 2006 bylo v Česku 310 vyloučených lokalit, ve kterých žilo 80 tisíc lidí, do roku 2017 se jejich počet zdvojnásobil a počet jejich obyvatel vzrostl na bezmála 120 tisíc. Hnutí SPD prosazuje dlouhodobě pomoc pro lidi v dluhové pasti. Platit dluhy je správné, ale do pasti lidi dostávají lichvářské úroky a poplatky. Prosazujeme také adresnost sociální dávky ve vztahu k oprávněné osobě. Je nutné vyřadit z oprávněných osob lidi dlouhodobě odmítající práci, kriminálníky a lidi zanedbávající povinnou školní docházku dětí.

6. Hnutí SPD vyzývá všechny své členy, příznivce a voliče k maximální účasti v těchto komunálních volbách, abychom mohli prosazovat náš program i na úrovni samospráv. Důležité jsou samozřejmě i volby senátní, kde jako jediný politický subjekt postavilo hnutí SPD kandidáty do všech 27 doplňovacích obvodů. Je potřeba, aby také v Senátu zaznívaly naše názory na svobodu a suverenitu České republiky a abychom mohli prosadit zákon o referendu. V komunálních volbách podpořte naše kandidátky křížkem do rámečku vedle názvu hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura. Je to hlas pro kandidátku SPD, a tedy jeden křížek je tolik hlasů, co je kandidátů na kandidátce.

2.10.2018

NE byrokracii, ANO živnostníkům!

Hnutí SPD nepodpořilo zavádění elektronické evidence tržeb, kterou prosadilo hnutí ANO společně s ČSSD a KDU-ČSL. Daně se platit musí, ale jsme dlouhodobě přesvědčeni, že cesta k efektivnímu výběru daní vede jiným směrem.

Daně a zákonné odvody v naší zemi jsou velmi složité, vysoké a jejich výběr je nákladný. To ničí drobné podnikatele a živnostníky, nahrává to velkým korporacím a podporuje to aroganci státní správy. Naše hnutí navrhuje zásadní zjednodušení daňového systému pro malé podnikatele, firmy a živnostníky s objemem tržeb do 10 milionů korun ročně. Prosazujeme zde systém paušálů u daně z příjmu. Při obratu osob samostatně výdělečně činných do půl milionu korun navrhneme omezit daňovou povinnost pouze na platbu zákonného pojištění a odvodů.

Hnutí SPD má ve svém základním politickém programu závazek nezvyšovat daně. Tento náš závazek trvá. V případě plátců DPH dlouhodobě prosazujeme platbu až ze skutečně proplacených faktur. Chceme prosadit, aby osoby samostatně výdělečně činné a malé firmy dostaly stejnou podporu za vytvoření pracovního místa, jako mají zahraniční investoři.

Potřebujeme podporovat naše české firmy, podnikatele a živnostníky a zároveň potřebujeme podporovat takové podnikání, které skutečně podporuje rozvoj regionů a zvyšuje kvalitu života našich občanů. Nebudeme podporovat stavbu zahraničních montoven pro agenturní zaměstnance. Budeme podporovat místní a regionální podnikaní a začínající podnikatele.

1.10.2018

Stop štědrým a neadresným sociálním dávkám!

Lidé napříč Evropou odmítají štědré a neadresné sociální dávky. Sociální politika uplatňovaná každým státem je rozdílná. Nejvíce štědré jsou ty země, kde jsou u moci sociálně demokratické strany.

U nás po celá léta parametry sociální politiky utvářela ČSSD, ale po celou dobu neuměla zabezpečit, aby nastavila takový systém, aby sociální pomoc čerpali pouze potřební. Dnešní systém vyplácených sociálních dávek je nepřehledný a parazitují na něm tzv. „chytráci“ na úkor slušných občanů.

Slušní a pracovití občané jsou základem každého prosperujícího státu, a volení představitelé politické moci, by to měli mít neustále na paměti. Vyspělost jednotlivých zemí se posuzuje dle mnoha ukazatelů a jedním z nich je nastavený systém sociálních dávek. To představuje skutečnost, jak se stát umí o své občany, kteří se dostali do tíživé situace (finanční, zdravotní) postarat, aby měli v dané zemi zabezpečenou standardní kvalitu života. Na štědrém systému sociálních dávek stavěly svou politiku hlavně sociálně demokratické strany. Jako příklad lze uvést Švédsko, které mělo vždy nejštědřejší sociální systém (tzv. švédský model). To je jedna, ta pozitivní strana pomyslné mince. Ukažme si ale i tu druhou, negativní. Aby mohl stát tento model uplatňovat, tak to řeší neustálým zvyšováním daní jak firmám a výdělečným subjektům, tak i fyzickým osobám. Daně se ve Švédsku pohybují v rozmezí 40 až 60 %. Tato situace se přestala líbit slušným a pracovitým lidem, kteří to jasně dali najevo při nedávno proběhlých volbách. Sociálně demokratický blok zde sice ještě tím nejtěsnějším výsledkem zvítězil, ale už nedostal důvěru, aby v zemi dále vládl. Tento zlom nastal v době, kdy do Švédska přišlo okolo milionu imigrantů (roky 2013-17), kteří v drtivé většině nepracují a čerpají sociální dávky. Tím se stalo, že současný sociální systém ve Švédsku už není udržitelný a bude to i v budoucnu pro Švédy velký problém.  

Sociální politiku našeho státu jako výkonné ministerstvo spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vede ministryně paní Jana Maláčová z ČSSD. Do jeho kompetence spadají tři hlavní pilíře – zaměstnanost, sociální pojištění (nejvyšší položka na finance jsou důchody) a sociální politika (zde nejvyšší finanční náklady na sociální dávky). Náklady na udržitelný provoz všech těchto pilířů se neustále zvyšují a ministerstvo slouží hlavně ČSSD, které ho ovládá jako nástroj k ovlivňování občanů (jak se podle nich umí o své občany postarat). Opět jedna strana mince. Ta druhá, kterou snad každý vidí (uvedu pouze tři případy):

 • Důchodový systém je z pohledu občanů nespravedlivý a důchodová reforma v nedohlednu (stát při tomto způsobu jeho řízení nebude mít v budoucnu prostředky na jeho financování).
 • Sociální dávky jsou řešeny nekoncepčně a jejich neadresné vyplácení je často zneužíváno občany, kteří jenom na systému parazitují (např. rodičovský příspěvek vyplácený nepřizpůsobivým občanům, kteří nepracují, byť jim v tom nic nebrání a ani řádně nevychovávají své děti, které nenavštěvují základní školy). 
 • Mladí slušní pracující lidé nemají patřičnou podporu k založení rodiny a nárok na zajištěné bydlení.

Pro názornost uvedu přehled výdajů v oblasti dávkových systémů MPSV v porovnání roku 2017 a 2018, konkrétně měsíce leden až červenec. Navýšení je skoro o 14,5 miliardy Kč vyšší, což procentuálně představuje skoro 5%.

Získávat peníze na sociální politiku zvyšováním daní je tím nejjednodušším řešením, ale zároveň tím nejhloupějším. Naše hnutí SPD nechce jít touto cestou. Víme, že peníze se dají uspořit jinde a dobře nastavený systémy financování sociální politiky by měl zabezpečit všechny slušné a pracovité občany naší země. Je naší povinností, umět se o občany, kteří jsou např. zdravotně postižení postarat. V žádném případě ale nebudeme podporovat zneužívání sociálních systémů osobami, které například mohou pracovat, ale nechtějí. Naopak pro občany, kteří celý život pracovali pro blaho své země, jsme povinni zajistit takové zabezpečení (důchod, bydlení, stravu a další), aby v naší zemi důstojně prožili poslední etapu svého života.

29.9.2018

Mnichovská dohoda byla zrada na občany Československa a na jeho suverenitu!

V těchto dnech si připomínáme 80. výročí kapitulace Československé republiky před diktátem Anglie, Francie, Itálie a Německa.

Přijetí takzvané Mnichovské dohody znamenalo začátek plné podřízenosti Československa nadnárodnímu řízení a rezignaci na hájení vlastní suverenity. Tento stav trvá dosud.

O ztrátu suverenity evropských zemí se v současné době pokouší Evropská unie v čele s Emmanuelem Macronem a Angelou Merkelovou, což musíme zásadním způsobem odmítat a z Mnichovské zrady si k současnému dění vzít velké ponaučení.

Bruselští neomarxisté nám v současné době svým diktátem a výhružkami vnucují multikulturní ideologii, která je obrovským nebezpečím pro Evropu. Nikdy nesmíme dopustit, aby nám kdokoli bral naší suverenitu, a hnutí SPD jí bude nekompromisně hájit!

27.9.2018

Macronův neomarxistický diktát a vyhrožování je obrovská nehoráznost!

Země Evropské unie, které nebudou solidární s přijímáním imigrantů, nedostanou peníze ze strukturálních fondů EU.

Tento výrok prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron během jednání na summitu v Salsburku. Je to jedna z mnoha sílících forem nátlaku na země Evropské unie, které nebudou chtít převzít nelegální imigranty na své území.

Ve dnech 19. a 20. září hostil Salsburk neformální summit 27 evropských lídrů. Za Českou republiku se ho zúčastnil premiér Andrej Babiš, který toto jednání průběžně komentoval pro ČT prostřednictvím živých zpravodajských vstupů. Babiš jednání summitu komentoval i pro zahraniční zpravodajství a například v rozhovoru pro BBC podpořil myšlenku opakování brexitu v Británii, čili zorganizovat nové hlasování o tom, zda Britové opustí Evropskou unii. Na to razantně reagovala britská premiérka Theresa Mayová, která potvrdila odchod z EU v březnu 2019.

Mezi hlavní projednávaná témata patřila bezpečnost EU a její přeshraniční spolupráce státních subjektů jednotlivých zemí s cílem ochrany vnějších hranic. Macron spolu s Merkelovou jsou nekompromisními zastánci přerozdělování imigrantů do všech unijních zemí včetně České republiky. Nově na jednání zaznělo, jak chce tvrdě Francie a Německo vnutit ostatním zemím nelegální imigranty. Silně zde zazněla kritika proti státům V4, neboť právě tyto státy nechtějí ve svých zemích žádného nelegálního imigranta. Představitelé EU nyní také prostřednictvím Evropské komise připravují sankce proti Maďarsku a Polsku. Tak ve skutečnosti vypadá demokracie uplatňovaná Evropskou unií. Francouzský prezident  Emannuel Macron během jednání na summitu prohlásil, že země které nebudou ochotné přijímat imigranty, by neměly mít nárok na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

Státy V4 též nesouhlasí s posilováním Frontexu, kde dle návrhu Evropské komise má právě výrazně posílit tento projekt pobřežní a pohraniční stráže a do roku 2020 má být navýšen jeho početní stav na deset tisíc lidí. Představitelé států V4 se přiklání spíše k posilování bezpečnostních složek v zemích, které ochraňují své pobřeží a peníze by směrovaly právě do těchto zemí na úkor omezení Frontexu. Macron na tento návrh reagoval tvrzením, že země které nepodporují rozšiřování Frontexu, by měly opustit Schengenský prostor.

Výroky, které zazněly z úst francouzského prezidenta na tomto summitu, lze jednoznačně definovat jako nehorázný diktát a vyhrožování. Evropská unie nezvládá příliv nelegálních imigrantů převážně z afrických zemí do Evropy, které stále pokračují. V médiích jsou protlačovány informace, že příliv imigrantů je v porovnání s rokem 2015 zanedbatelný, ale skutečnost je taková, že od začátku roku 2018 se jich dostalo do Evropy nelegálně přes 80 tisíc a začala sílit migrace balkánskou cestou. Takže za rok 2018 stoupne počet nelegálních imigrantů do Evropy nejméně o 100.000.

Nám v hnutí SPD to připadá jako velmi závažná hrozba bezpečnosti Evropy. Mějme na paměti, že v Evropě už je okolo pěti milionů těchto nelegálních imigrantů, kterých se už Evropa nezbaví. Hnutí SPD podporuje spolupráci se zeměmi V4 a jejich přístup k nelegální imigraci. Nenecháme se zastrašit nátlaku Evropské unie formou různých sankcí. My nelegální imigraci vyhodnocujeme jako velký bezpečnostní problém a uděláme vše proto, aby se naši občané v naší zemi cítili bezpečně. No a mimochodem, co se týká dotací, tak ty jsou stejně prohnilé jako celý Brusel a je na tom všem vidět, že opravdu slouží jen k uplácení států osmadvacítky, aby byly hodné a poslušné. Dotace ničí trh, nejsou spravedlivé ke všem stejně a vytvářejí korupční prostředí, takže se bez nich klidně obejdeme!

26.9.2018

V těchto dnech si připomínáme 80. výročí kapitulace Československé republiky!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun, který nyní bude projednáván v Poslanecké sněmovně. Celkové výdaje rozpočtu navrhuje Ministerstvo financí na 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. S deficitem 40 miliard korun úřad počítá i v letech 2020 a 2021. Hnutí SPD má k takto koncipovanému návrhu státního rozpočtu zásadní výhrady a při hlasování v Poslanecké sněmovně jej nepodpoří. V době ekonomického růstu by měl být rozpočet vyrovnaný anebo naopak přebytkový. Zásadně nesouhlasíme s plánovanými výdaji na budování armádních expedičních jednotek, výší provozních výdajů na státní správu a především s výdaji miliard korun na politické neziskové organizace. Odmítáme také další plošné rozdávání sociálních dávek lidem odmítajícím práci, kriminálníkům a lidem, kteří nedbají povinností vyplývajících s povinné školní docházky u dětí. Návrh rozpočtu neřeší žádný z těchto problémů. Hnutí SPD podpořilo návrhy na valorizaci důchodů v Poslanecké sněmovně. Bohužel, mimo potřebné výdaje jako jsou například důchody, se v návrhu rozpočtu počítá z výše uvedených důvodů se 40 miliardami dluhu, který jednou budou platit vnoučata našich seniorů. Celkový dluh České republiky tedy poroste na téměř 1.800 miliard korun.

2. Hnutí SPD považuje pokračující nesmyslnou debatu okolo přijetí 50. syrských sirotků na naše území za součást předvolebního boje. Zároveň jde o připravenou kampaň, která má morálně zpochybnit nepřijímání migrantů. V kampani se otevřeně angažuje Česká televize jako politická síla podporující a prosazující cíle imigrační politiky Evropské unie. Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) má snahu zviditelnit sama sebe a také skomírající politické strany jako KDU-ČSL, TOP09, STAN a ČSSD před následujícími komunálními a senátními volbami a blížícími se volbami do Evropského parlamentu. V této souvislosti hnutí SPD považuje za chybu lavírování premiéra Babiše. Hnutí SPD do věci přineslo zásadní argument a tím je vyjádření syrského velvyslanectví. Vyjádření jasně prokazuje, že dětem nic v Sýrii nehrozí. Legitimní syrská vláda je schopna se o všechny děti postarat a má zájem jim poskytnout potřebnou péči. Současná stabilizace situace v Sýrii to plně umožňuje. Děti jsou syrští občané a jejich vyvážení ze země a dokonce adopce je porušováním mezinárodního práva. Srovnávání stávající situace s tzv. dětmi sira Nicholase Wintona je hrubá manipulace, která zneužívá památku obětí nacistického rasového vraždění. Sir Nicholas Winton zachránil se souhlasem rodičů téměř sedm set židovských dětí vystavených v protektorátě rasové diskriminaci, nebezpečí války a následnému vraždění v plynových komorách nacistického Německa. V případě syrských dětí jde o lživou politickou akci s cílem získat morální oprávnění dále prosazovat multikulturní koncepci EU založenou na likvidaci suverenity národních států.

3. Hnutí SPD považuje za zcela skandální způsob vyjádření francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, které pronesl na neformálním summitu lídrů států EU v Salcburku. Řekl doslova, že země, které odmítají solidaritu v migrační otázce nebo rozšíření agentury Frontex, by měly být vyloučeny z Schengenského prostoru, a tyto země, které nechtějí silnější Evropu si už „nesáhnou” na strukturální fondy. Narážel tak na vytrvalý odpor států V4, zejména Polska a Maďarska, v otázkách přijímání ilegálních imigrantů na své území. Je to z jeho strany další z pokusů o rozbití států V4 a také se ukazuje v plné nahotě zrůdný způsob jeho jednání formou výhrůžek jednotlivým tzv. „neposlušným” členským státům. My v hnutí SPD jednoznačně tyto metody odmítáme a dlouhodobě zastáváme názor, že pod takovýmto diktátem Evropské unie žít nechceme. Navrhli jsme a požadujeme přijetí zákona o referendu, aby se občané mohli svobodně vyjádřit, jestli za současných podmínek chtějí v Evropské unii setrvat anebo z ní odejít. Jako alternativu potom navrhujeme formát tzv. Unie evropských národů (U.E.N.), který by zajišťoval spolupráci suverénních států a kde by spolupráce mezi jejími členy byla založena pouze na základních pilířích svobody pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, případně na dohodě na společné obraně.

4. Dne 29. března 2019 Velká Británie odejde z Evropské unie. Stane se tak na základě všeobecného referenda z roku 2015, které stálo pozici premiéra Jamese Camerona, který se naivně domníval, že většina občanů bude pro setrvání v Evropské unii. Opak se stal pravdou a občané Velké Británie se svobodně rozhodli pro odchod. Zasadili tím tvrdou ránu bruselským elitářům, kteří se od té doby snaží všemi prostředky toto referendum zvrátit anebo referendum opakovat a zamezit tak dominovému efektu případného odchodu dalších států. Dosud však není jasné, jak bude rozchod vypadat. Vláda Theresy Mayové usiluje o uzavření obchodní dohody s Evropskou unií, která by zachovala některé vzájemné vazby mezi ostrovní zemí a evropskými strukturami. Mezi posledními útoky je i snaha Evropské unie klást překážky ve sporných bodech a ujednáních, které jsou pro Velkou Británii nevýhodné. Hnutí SPD podporuje názor britské premiérky Theresy Mayové, že než mít dohodu špatnou, tak raději žádnou. A toto je i návod pro ostatní státy, které zvažují z tohoto vazalského svazku na základě celonárodního plebiscitu odejít. Hnutí SPD považuje návrhy premiéra Babiše na opakování britského referenda za pokus zpochybnit zásadní demokratické hlasování a jeho výsledek.

5. Hnutí SPD považuje za zcela skandální návrh předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který na funkci ministra zahraničních věcí vlády ANO a ČSSD s podporou KSČM navrhl jmenovat Tomáše Petříčka (ČSSD). SPD nesouhlasí se žádným ministrem zahraničních věcí, který je členem ČSSD, protože tato probruselská strana prosazuje ve svém programu mimo jiné globalizaci a podporu migrace. Navržení Tomáše Petříčka je však ještě horší varianta než varianta Miroslava Pocheho. Tomáš Petříček je v současné době politickým náměstkem ministra zahraničních věcí a do letošního srpna vykonával funkci asistenta europoslance Miroslava Pocheho. Jmenovaný nemá žádné politické zkušenosti a je to pouze loutka již zmíněného Miroslava Pocheho. SPD v této souvislosti zastává názor, že funkci ministra na klíčovém ministerstvu zahraničních věcí v jakékoliv vládě by měl v prvé řadě vykonávat odborník, tedy člověk s celoživotními zkušenostmi a hlavně s jasnou dlouhodobou vizí zahraniční politiky, kterou by měl koordinovat s vládou a prezidentem republiky. Návrh je hrubou urážkou tradic české diplomacie a je i faktickým obejitím stanoviska prezidenta republiky.

6. V těchto dnech si připomínáme 80. výročí kapitulace Československé republiky před diktátem Anglie, Francie, Itálie a Německa. Přijetí takzvané Mnichovské dohody znamenalo začátek plné podřízenosti Československa nadnárodnímu řízení a rezignaci na hájení vlastní suverenity. Tento stav trvá dosud. Kapitulace Československa byla vyvolána potřebou otevřít Německu prostor pro expanzi na východ a nasměřovat jeho budoucí agresi směrem na tehdejší Sovětský svaz. Nebýt tohoto zájmu, tak existovaly ve spolupráci Francie, Anglie, Československa a Sovětského svazu všechny vojenské předpoklady k zastavení agrese Německa a pádu Hitlerovi diktatury už v roce 1938. Československá republika v září 1938 mobilizovala na svoji obranu přes milion mužů a naše armáda patřila k nejlépe vybaveným armádám Evropy. Její hodnotu výrazně zvyšoval, byť nedokončený, systém opevnění. Lidé chtěli bojovat za svou republiku. Přes pozdější kapitulaci se v září 1938 na českých hranicích střílelo. Probíhal zde boj se sudetoněmeckými teroristy podporovanými jednotkami německých ozbrojených sil. Při obraně hranic padlo v těchto bojích téměř sto příslušníků armády a stráže obrany státu. Patří jim v těchto dnech naše pietní vzpomínka a uznání za statečnost. Na nejbližším jednání sněmovny požádáme Poslaneckou sněmovnu o uctění jejich památky minutou ticha. Dnes je naše země vystavena podobnému nátlaku. Má postupně rezignovat na zbytek suverenity a zmizet v multikulturním projektu islamizované Evropské unie. Válka v tomto zájmu se dnes nevede vojenskými prostředky, ale pomocí vytvářených humanitárních krizí s asistencí mezinárodně propojených a nadnárodně řízených neziskových organizací. V roce 1938 Československo kapitulovalo. Dnes to nesmíme připustit. Hnutí SPD bude suverenitu země hájit do všech důsledků. Nemáme kam ustoupit. V neomarxistickém globálním světovém řádu není místo ani pro samostatnou Českou republiku ani pro náš národ.

25.9.2018

Peníze na důchody, školy a zdravotnictví!

Hnutí SPD prosazuje zvyšování důchodů a kvalitní a dostupné vzdělání a zdravotní péči pro naše občany. Tyto veřejné služby občané platí ze svých daní a musí jim dobře sloužit.

Nepřipustíme další prodlužování věku odchodu do důchodu. Naopak prosazujeme jeho snižování podle počtu řádně vychovaných dětí. Výrazně zvýšíme nejnižší důchody. Budeme podporovat státem garantované individuální důchodové připojištění. Naše hnutí bude prosazovat účinnou pomoc a podporu zdravotně postiženým občanům včetně podpory jejich pracovního a společenského uplatnění.

Chceme-li zkvalitnit školství a zdravotnictví, potřebujeme zvýšit odměňování učitelů a nepedagogických pracovníků, lékařů, středního zdravotnického personálu a pracovníků v sociálních službách. Podporujeme rozvoj řemesel. V současnosti máme převis vysokoškolsky vzdělaných lidí humanitního směru a chybí nám konstruktéři, vývojoví pracovníci, řemeslníci, obsluha strojních zařízení a pracovníci v zemědělství. Zvýšíme podíl hrubého domácího produktu (HDP) vydávaného na školství i zdravotnictví. Plat učitele a začínajícího lékaře musí dosáhnout 130% průměrné mzdy, abychom zabránili odchodům.

Ve školství musí skončit ideologizace a ukvapené reformy. Vrátíme pevné kvalitativní standardy do průběhu vzdělávání a zásadním způsobem omezíme administrativu škol. Nebudeme rušit speciální školství a dětské domovy. Odmítáme další inkluzi ve školství. Do škol se musí vrátit řád a obsah vzdělávání musí přinášet znalosti umožňující mladým lidem najít dobré uplatnění v životě. Učitelé musí být chráněni státem a mít opět respekt svých žáků i rodičů.

Ve zdravotnictví je nutné přesně definovat rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. V této oblasti je nutné posílit kontrolu pojištěnce a státu nad efektivním využitím těchto prostředků. Zavedeme digitalizaci údajů o zdravotním stavu pacientů a čerpání prostředků veřejného pojištění, jako základní předpoklad efektivity zdravotní péče. Rozšíříme kompetence praktických lékařů v oblasti řízené péče.

Zpoplatníme studium na lékařských fakultách a dalších vysokých školách pro všechny cizince bez rozdílu a podpoříme nárůst kapacit pro české studenty. Omezíme přesčasovou práci ve zdravotnictví a zjednodušíme její administrativu. Je nutné řešit znovu další vzdělávání lékařů s ohledem na návrhy lékařské komory a znovu definovat požadavky v systému vzdělávání zdravotních sester. Výsledkem bude kvalitnější péče pro naše občany.

24.9.2018

Občané Švédska dali ve volbách najevo, že jsou proti ilegální imigraci!

Výsledky voleb ve Švédsku odráží zpětnou vazbu na celkové dění, které zde v současné době panuje. Občané si přejí žít v bezpečné zemi a bez imigrantů, kteří se do Švédska dostali nelegálně a v dnešní době pro ně představují největší nebezpečí.

Toto tvrzení potvrzují násilné útoky na předměstí velkých měst, kde tito imigranti v komunitách žijí. Švédsko, které je známo jako velmi vyspělý stát s dobře fungující sociální politikou, patří mezi jedny z největších příjemců imigrantů na světě v porovnání na počet obyvatel. Pomalu ale nezvládá situaci ohledně imigrantů, kdy např. za první čtvrtletí letošního roku podalo žádost o azyl na imigrační úřad skoro 12 tisíc lidí (nejvíce Afghánci, Iráčané a Syřané), a z nich byla více jak polovina zamítnuta. V roce 2017 přišlo do Švédska skoro 150 tisíc imigrantů a např. v roce 2015 to bylo ještě o 13 tisíc imigrantů více. Tito imigranti začali ovládat předměstí velkých měst a jejich gangy výrazně přispívají k počtu násilností a celkovému nárůstu kriminality ve Švédsku. Tyto skutečnosti se ale nelíbí švédským občanům, kteří svůj nesouhlas s uplatňovanou imigrační politikou jejich vrcholových představitelů dali najevo při volbách, které se ve Švédsku konaly ve druhém zářijovém víkendu.        

Výsledky voleb tento fakt jednoznačně potvrzují. Od minulých voleb nejvíce posílili Švédští demokraté (skoro o pět procent), kteří svým programem bojují proti ilegální imigraci. Nejvíce ve volbách ztratili Sociální demokraté, kteří v zemi po dlouhá léta vládli. Občané jim tak dali najevo, že právě oni jsou plně odpovědni za současný stav, který ve Švédsku panuje.  Kdo bude v příštím období ve Švédsku vládnout tak není ještě určeno. Po zveřejnění výsledků, byla volební účast 85%. Dvě politická uskupení, která ve volbách obsadily první a druhé místo, nemají samostatně nadpoloviční většinu a odmítají spolupráci se třetí nejsilnější stranou Švédských demokratů. Ve Švédsku mají nastavenou legislativu pro schvalování dokumentů v Parlamentu tak, aby byl např. nový návrh zákona přijat, musí pro něj hlasovat 175 poslanců. Levicové strany (Sociální demokraté, Zelení a Levice) získaly celkem 144 mandátů a tak se velmi těsně staly vítězi. Z dlouhodobého pohledu je to ale největší propad levicových stran za poslední dobu. Na druhém místě skončily pravicové strany (Aliance), které získaly o jeden hlas méně, tedy 143 mandátů. Třetí Švédští demokraté získali 17,6% (což představuje skoro jeden milion voličů), a mnoha občany jsou vnímány jako vítězi voleb.

Na tento fakt upozorňují i média v zahraničí, viz uvedené příklady:

Německý list Der Spiegel: „Pravicoví populisté sice ve Švédsku dosáhli svého nejlepšího výsledku v dějinách, přesto však skončili až na třetím místě.“

Italský list La Repubblica: Švédským demokratům se povedlo zvýšit svou popularitu navzdory dobrým ekonomickým ukazatelům Švédska v uplynulých letech.“

Britský list Financial Times zveřejnil vyjádření bývalého švédského premiéra z Umírněné koaliční strany Cart Bildt: „Vzestup nacionalistů znamená, že Švédsko se připojuje ke zbytku Evropy.“

Šéf Švédských demokratů Jimmy Åkesson po zveřejnění výsledků voleb prohlásil, že bude nadále prosazovat svůj protiimigrační program a v rámci evropských zemí spolupracovat s ostatními představiteli a stranami, které mají stejný program - Marine Le Pen, Matteo Salvini, Tomio Okamura a další.  

Výsledky voleb potvrdily posilování politických seskupení, které se stejně jako naše hnutí SPD tvrdě staví proti současné politice Evropské unie a hlavně proti její proimigrační politice. Data, které zveřejnila BBC k vzestupu protiimigračních stran (počty voličů v procentech, kteří jim dali svůj hlas) v západní Evropě, v nedávno proběhlých volbách v těchto zemích:

Švédsko – Švédští demokraté 17,6%, Finsko – Praví Finové 18%, Dánsko – Dánská lidová strana 21%, Nizozemsko – Strana pro svobodu 13%, Francie – Národní fronta 13%, Itálie – Lega 17,4%, Německo – AfD 12,6%. 

Naše hnutí SPD blahopřeje Švédským demokratům k volebním výsledkům a pevně věří, že trend posilující strany, které rázně prosazují boj proti nelegální imigraci do Evropy, bude nadále pokračovat.

21.9.2018

Petříček místo Pocheho aneb Z bláta do louže, to je politika ČSSD!

Tomáše Petříčka navrhl předseda ČSSD Jan Hamáček na ministra zahraničí. ČSSD tak tvrdě prosazuje členy své pražská organizace do vlády. Když neprošel jako kandidát Poche, tak navrhují jeho poklonka.

Po nedávno jmenované ministryni Maláčové bude mít pražská buňka ČSSD dalšího člena ve vládě, který má silné vazby na nejvyšší orgány Evropské unie.

Další neuvážený krok představila ČSSD, když její předseda Jan Hamáček oficiálně předložil premiérovi Babišovi návrh nového kandidáta na mistra zahraničí, i když ještě nedávno zastával názor, že se tímto problémem bude zabývat až po proběhlých komunálních a senátních volbách. Znovu se tak potvrdilo, kdo vlastně ČSSD řídí. Je to pražská organizace ČSSD, která chce prosadit do nejvyšších politických pater své lidi, konkrétně zaškolené členy z frakce: „Mladých sociálních demokratů“. Z této skupiny vzešel sám její předseda Jan Hamáček, dále neúspěšný navrhovatel na ministra zahraničí Poche, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a patří sem i Tomáš Petříček. Jasně se ukazuje, jak právě tato probruselsky orientovaná pražská buňka ČSSD jde tvrdě za svými zájmy. Na velmi významných ministerstvech bude mít své lidi, hájící především zájmy Evropské unie. Zájmy českých občanů tak pro ně zůstanou nějak nepodstatné.

Představme si tedy v krátkosti nového kandidáta na post ministra zahraničí. Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. je členem pražské organizace ČSSD a prošel řadami Mladých sociálních demokratů, kde zastával pozici vedoucího ústředního sekretariátu a následně zde řídil zahraniční oddělení. Pro ČSSD pracoval v různých pozicích asistenta na Magistrátu hlavního města Prahy. Za odměnu ho ČSSD nominovala do představenstva Želivská provozní a.s. a Úpravna vody Želivka a.s. Byl též členem a později předseda dozorčí rady Rencar a.s. (2013 – 2016). Od roku 2014 je poradcem pana Pocheho v Evropském parlamentu. Od května do prosince roku 2017 pracoval jako náměstek člena vlády (Michaely Marksové) na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V současné době je zařazen jako politický náměstek na Ministerstvu zahraničních věcí. V květnu 2018 ho obvodní organizace ČSSD Prahy 7 vybrala jako lídra své kandidátky pro volby do obecního zastupitelstva. Názorově tvrdě hájí proimigrační politiku Evropské unie a je proti referendu o možnosti vystoupení ČR z EU. Při volbě prezidenta kritizoval Miloše Zemana a jeho zahraniční „proruskou“ politiku. Patří mezi nejbližší spolupracovníky Miroslava Pocheho a v případě jeho jmenování ministrem zahraničí by to byl právě Poche, který by ho v pozici jeho náměstka nebo poradce řídil, a tím vlastně celou naší zahraniční politiku. V této souvislosti se divíme panu premiérovi Babišovi, že nemá žádné výhrady proti navrženému panu Petříčkovi. Tak se naplní slova pana Pocheho, který na kritiku premiéra Andreje Babiše ohledně jeho nežádoucího působení na ministerstvu zahraničí komentoval, že bude dále dohlížet na ministerstvo zahraničí a jeho uplatňovanou politiku, kdy např. nikdy nebude podporovat politiku Viktora Orbána.

S panem Petříčkem, jako navrhovaným kandidátem na ministra zahraničí nesouhlasí další opoziční strany, které mu hlavně vyčítají jeho malé zkušenosti pro tak významný post. Zde je ale zarážející i to, že kritika přišla i z vlastních řad ČSSD, což svědčí o tom, jaká situace v této jedné z vládnoucích stran panuje. Senátor Jiří Dienstbier z ČSSD v Právu napsal: „Byl by to špatný vtip, nešlo by o svéprávného ministra, ale o vykonavatele vůle Pocheho.“   

Naše hnutí SPD nevidí v osobě Tomáše Petříčka dobrého adepta na výkon ministra zahraničí, který by prosazoval zahraniční politiku v zájmu České republiky a českých občanů!

20.9.2018

Sněmovna odmítla vystoupení ČR z Globálních paktů OSN!

Včera jsme do pozdních večerních hodin projednávali ve Sněmovně na návrh našeho hnutí SPD bod s názvem Informace vlády o postoji ČR ke Globálnímu paktu OSN o migraci. Po dlouhé debatě jsme navrhli usnesení ve znění: „Poslanecká sněmovna považuje další setrvání ČR v Globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a pravidelné migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy ČR a českého národa. Vzhledem k tomu požadujeme odstoupení ČR z jednání o tomto globálním paktu po vzoru Maďarska a USA. Žádá vládu, aby ve vztahu k tomuto paktu udělala příslušné kroky v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny.“ Pro toto usnesení hlasovali pouze poslanci SPD, takže přijato nebylo, čímž ostatní politické strany odmítly vystoupení České republiky z Globálních paktů OSN.

Zde je můj projev k uvedené problematice:

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Předem mého vystoupení mi dovolte Vám poděkovat, nebo spíše těm, kteří podpořili, abychom zde dnes na půdě Sněmovny projednali předložený návrh, ve věci zaujetí stanoviska ke globálním paktům OSN.

Globální pakt o migraci je souhrnný název, který obsahuje dva velmi důležité dokumenty, a to Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci a Globální pakt o uprchlících. Návrhy obou smluv mají být projednány na 73. Valném shromáždění OSN dne 25. září 2018 v New Yorku. Závěrečný podpis obou dokumentů by se podle Sekretariátu OSN měl uskutečnit na zvláštní konferenci OSN, která je svolána na polovinu prosince 2018 do Marrákéše.

Naší republiku by měl zastupovat z pověření předsedy vlády Andreje Babiše ministr vnitra a pověřený ministr zahraničních věcí Jan Hamáček, který by na tomto jednání neměl hájit zájmy ČSSD, ale hájit stanovisko, o kterém zde budeme hlasovat. Pan ministr Hamáček by měl hájit stanovisko, ke kterému dostane mandát Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tedy hájit zájmy všech našich občanů. Z proběhlých průzkumů si většina našich občanů nepřeje na našem území žádné nelegální imigranty a z tohoto důvodu apelujeme na všechny poslance napříč politickými stranami, aby podpořili návrh našeho hnutí SPD o vystoupení České republiky z uvedených Globálních paktů OSN, tak jak o tom rozhodly Spojené státy v prosinci minulého roku. Prezident Donald Trump to komentoval slovy, že návrhy dohod jsou neslučitelné s jeho migrační politikou. Obdobně se zachovalo Maďarsko. Po obdržení návrhů jednání OSN v polovině července tohoto roku uložila maďarská vláda všem svým státním úřadům posoudit navržené smlouvy s vnitrostátním právem a následně je vláda posoudila z hlediska kompatibility se státní politikou Maďarska v oblasti migrace. Výsledkem bylo, že maďarská vláda schválila 6. září vystoupení Maďarska z Globálních paktů OSN. Dále věříme, že v souladu s tím, jakou imigrační politiku zastávají další naši partneři V4 Polsko a Slovensko, též od těchto smluv o Globálních paktech OSN odstoupí.       

V dokumentech OSN, se uvádí, že je migrace „nezastupitelným a dobrým procesem, který by měl být podpořen“, což je pro naše hnutí SPD absolutně nepřijatelné.

Vážené poslankyně a vážení poslanci, podpořme tento náš návrh. Pan ministr Jan Hamáček by následně na půdě Organizace spojených národů předložil návrh na vystoupení České republiky z Globálních paktů OSN.

19.9.2018

Jednání EU proti Maďarsku je pokusem o rozbití formátu států V4!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) na aktuální politickou situaci.

1. Na úrovni Evropského parlamentu se v minulých dnech hlasovalo o aktivaci článku 7 Smlouvy o Evropské unii, tedy vyhlášení sankcí proti Maďarsku a jejímu premiérovi Viktoru Orbánovi. Toto jednání je pokusem o rozbití formátu států Visegrádské čtyřky. Článek 7 Smlouvy o Evropské unii slouží jako nejsilnější donucovací prostředek, který vede k pozastavení členských práv, například práva státu hlasovat v Radě, pokud některý stát vážně a trvale porušuje principy svobody, demokracie a respekt k lidským právům. Jde o sprostou záminku. V Maďarsku proběhly nedávno svobodné parlamentní volby a Viktor Orbán získal se svou stranou FIDESZ silný mandát od svých voličů, který nyní plní svým volebním programem. Jeho politický program brání maďarskou suverenitu. Nad suverenitou Maďarska nestojí žádné právo někoho se do Maďarska přistěhovat a užívat hodnoty, které vytvořili předkové Maďarů. Hnutí SPD v této souvislosti považuje za skandální hlasování pro zavedení sankcí za „porušování evropských hodnot” proti Maďarsku, jmenovitě europoslanců Pocheho, Pospíšila, Charanzové, Dlabajové, Ježka, Štětiny, Niedermayera, Polčáka a Teličky. Tedy poslanců za ANO, ČSSD, TOP09 a STAN. Podobně je to i s dvojím postojem z úrovně naší vlády, kdy dvojí ministr za ČSSD Jan Hamáček podpořil sankce EU a premiér Andrej Babiš se tváří, že s nimi nesouhlasí. Premiér Babiš hraje dvouhlavou politiku a klame naše občany čím dále více. Něco jiného říká našim občanům a něco jiného dělá jeho vláda a europoslanci. Je zcela jasné, že jeho vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM je probruselská a proimigrační. Europoslanci zvolení za hnutí ANO jsou součástí frakce Evropského parlamentu Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), tedy liberální frakce, která má ve svém programu mimo jiné globalizaci a integraci uprchlíků do běžného života v Evropě. Hnutí SPD je jediným politickým hnutím zastoupeným v Poslanecké sněmovně, které trvale bojuje za nulovou toleranci ilegální imigrace a bude v tomto boji pokračovat i v blížících se volbách do Evropského parlamentu, kde ilegální imigrace bude klíčovým tématem.

2. Poslancům za SPD se podařilo zařadit jako mimořádný bod na jednání 19. schůze Poslanecké sněmovny dne 19. září 2018 Stanovisko vlády ČR ke Globálnímu paktu o bezpečné, řízené a pravidelné migraci a Globálnímu paktu o uprchlících. Cílem tohoto bodu je dát jasné mantinely vládě a jejímu dvojímu ministrovi Janu Hamáčkovi, jak vystupovat na Valném shromáždění OSN dne 25. září 2018. Hnutí Svoboda a přímá demokracie dlouhodobě a programově odmítá imigraci. Imigrační projekty na jakékoli úrovni přímo ohrožují zájmy našeho národa a suverenitu našeho státu. Tato země je dědictvím našeho národa, není žádnou administrativní jednotkou Evropské unie nebo OSN. Nad suverenitou naší země nestojí žádné právo někoho se k nám přistěhovat a užívat hodnoty, které vytvořili naši předkové. Nevystoupit (po vzoru Maďarska a USA) z Globálního paktu znamená zásadní ohrožení našich zájmů a rezignaci na jejich obranu.

3. Hnutí SPD vyhlašuje petiční akci proti setrvání České republiky v Globálním paktu o bezpečné, řízené a pravidelné migraci a Globálním paktu o uprchlících. Podpořte naše úsilí při obraně suverenity a národních zájmů České republiky. Petici je možno si stáhnout zde https://www.spd.cz/ke-stazeni nebo podepisovat na petičních stáncích SPD po celé republice.

4. Hnutí SPD považuje výzvu europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL) na přijetí padesáti syrských sirotků do ČR za zcela jasnou kampaň s cílem zviditelnit sebe a KDU-ČSL před blížícími se komunálními a senátními volbami a udržet se v následujících volbách do Evropského parlamentu. Podporu její snaze vyjadřuje také například senátor Václav Hampl (zvolený jako nestraník za KDU-ČSL a Stranu zelených) a poslanci a senátoři zvoleni za KDU-ČSL, ČSSD, TOP09 a STAN. My v hnutí SPD zastáváme názor, že přijetí několika desítek sirotků z války zmítané Sýrie situaci v této zemi nevyřeší. Sýrie si je v současné době již schopna s těmito sirotky pomoci sama. Legální Syrská vláda kontroluje většinu území státu a má všechny prostředky k tomu, aby se o děti postarala. V naší zemi máme dost vlastních sirotků a nezaopatřených dětí v Klokáncích a ti potřebují naši pomoc v první řadě a ne abychom propagandisticky přijímali cizí sirotky a na život našich sirotků se pořádaly veřejné sbírky.

5. Hnutí SPD odsuzuje ostudnou kampaň jednotlivců a zprofanovaných médií, která systematicky útočí všemi prostředky a na všech úrovních proti naší volební kampani do blížících se komunálních voleb. Jsou na nás vedeny útoky na sociálních sítích, ničeny naše předvolební billboardy, strhávány a poškozovány plakáty s našimi lídry a natáčeny cílené televizní reportáže s jediným cílem, poškodit dobrou pověst našeho hnutí a maximálním způsobem snížit náš neustále rostoucí volební potenciál. V této souvislosti hnutí SPD podalo několik trestních oznámení a bylo zahájeno několik přestupkových řízení. Nepřátelská kampaň je především důkazem rostoucí síly hnutí SPD. Přijďte k volbám a podpořte kandidátky SPD v komunálních volbách a naše kandidáty do Senátu.

18.9.2018

Slušné rodině bydlení a novomanželské půjčky!

Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) má připravený zásadní a radikální program podpory pracujících rodin s dětmi.

Mít děti pro pracující mladé rodiny nesmí být luxusním životním programem, naopak mladé rodiny musí cítit naprostou podporu našeho státu. Nechceme a nepůjdeme cestou opakovaných navyšování sociálních dávek. Půjdeme cestou daňových slev a rodina se třemi a více dětmi, kde alespoň jeden z rodičů pracuje, a bude mít čistý trestní rejstřík, nebude platit žádnou daň z příjmu. Tyto zásadní odpočty daní budou platné po celou dobu výchovy a přípravy dětí na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let dítěte.

Mladým rodinám chceme nabídnout bezúročné novomanželské půjčky do výše 300 tisíc korun s dobou splatnosti 15 let. Podmínkou je trvalé zaměstnání jednoho z manželů. Při narození třetího dítěte rodina ukončí splácení a dostane zpět splacenou částku při dovršení 18 let prvního dítěte.

Odmítáme sociální podporu práceschopných rodičů, kteří dlouhodobě nepracují, nemají čistý trestní rejstřík a tolerují neomluvené hodiny svých dětí v rámci školní docházky. Podpora českých pracujících rodin s dětmi je zásadní pro další budoucnost naší země. Naše hnutí považuje tradiční rodinu za základ bezpečné výchovy dětí. Narozené děti jsou také zárukou stability průběžného důchodového systému.

17.9.2018

Nepřipustíme, aby v naší zemi žili nelegální imigranti!

Německé kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron ladili společnou strategii na nadcházející summit k migraci, který se bude konat 20. září v rakouském Salcburku.

Tito dva hlavní zastánci EU ztrácí půdu pod nohama, neboť většina zemí EU už začala vnímat obavy svých občanů z hrozeb plynoucí z nelegální migrace a už nechtějí přijímat žádné imigranty.        

V pátek 7. září 2018 proběhla v  jihofrancouzském přístavním městě Marseille schůzka německé kancléřky Angely Merkelové s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Hlavním bodem schůzky bylo doladění věcí k nastíněné strategii dalšího postupu Evropské unie k migraci, kterou chtějí tito nejvyšší představitelé dvou nejvyspělejších zemí EU prosadit na blížícím se summitu šéfů států a vlád evropské osmadvacítky. Ze zemí Evropské unie zaznívají a jsou navrhována různá a protichůdná řešení k nelegální migraci.

První velký problém jak zabránit přílivu nových nelegálních imigrantů převážně z Afriky do Evropy. I když nás různá média masírují informacemi, že počet ekonomických imigrantů do Evropy od začátku roku stále klesá a že neziskové organizace mají tyto přesuny imigrantů pod kontrolou. Zde je zarážející, že tyto neobjektivní a jednostranné informace jsou našim občanům předkládány např. ve veřejnoprávní televizi. Uvedu jeden z mnoha příkladů. Proběhly informace, že počet utonulých imigrantů ve Středozemním moři se letos rapidně zvýšil (už něco přes sto). Jedná se převážně o děti a ženy a nebýt neziskových organizací operujících ve Středozemním moři na pomoc těmto „ubohým lidem“, by bylo toto číslo výrazně vyšší, a že jim pomáhat je naše humánní povinnost. Proti pomoci ohrožených žen a dětí rozhodně nic nemáme a podporujeme jí, ale na druhou stranu si dejme tato fakta. Cíle imigrantů dostat se do Evropy jsou zcela ekonomické. Dobře vědí, že tento postup je nelegální a navíc je zde velké riziko nebezpečí, jako např. utonutí. Z našeho pohledu je zcela nezodpovědné chování těchto imigrantů, že takto hazardují se životy svých dětí, které si berou na tuto cestu.   

Druhý velký problémem jsou imigranti, kteří se do Evropy již dostali. Uvádí se, že aktuálně je v zemích EU okolo pěti milionů nelegálních imigrantů. Tito imigranti se sdružují ve svých komunitách a začínají zde prosazovat své zájmy. Jako příklad uvedu situaci v Německu, kde zmíním nedávné incidenty v Chemnitzu a ve městě Köthen v Sasku-Anhaltsku. Zmíním vandalství a nepokoje na předměstí velkých švédských měst, při kterých se imigranti spojují do zločineckých gangů a dopouští se vandalství a výtržností. Ve Stockholmu, Göteborgu, Malmö a Helsingborgu projevovali tak svou nespokojenost se svou současnou ekonomickou situací a to na úkor slušných občanů.

Merkelová s Macronem se sešli z důvodu, aby připravili scénář na to, čeho chtějí na summitu v Salzburku dosáhnout. Impulsem k tomuto setkání bylo i to, jak dopadl summit Evropské rady koncem června letošního roku v Bruselu, v rámci kterého proběhla ostrá debata o migrační politice, ale nepadla zde dohoda, jak dál postupovat. Účastníci se shodli jen na nutnosti migraci omezit. Hlavním důvodem nedohody je to, že představitelé vybraných zemí EU již začali brát na zřetel vůli svých občanů, kteří se staví proti nařízeným kvótám přijatých imigrantů, jako např. státy V4, kteří nechtějí přijmout žádného imigranta. Některé země naopak žádají povinné kvóty, více financí z EU na zajištění svých hranic jako např. Itálie a Řecko. Merkelová též operuje s myšlenkou o spolupráci několika vybraných států, kterou označuje jako „koalici ochotných“ a prosazuje potřebu migračních dohod EU s africkými zeměmi. Počkejme si tedy, jak rakouský summit dopadne.     

Naše hnutí SPD je známo svým pevným postojem k fungování Evropské unie a její migrační politice. Uvedené dva velké problémy spojené s nelegální migrací jsou pro EU těžko řešitelné problémy, které ještě budou stát mnoho peněz z kapes všech občanů Evropské unie. Nikde není zaručeno, že přijetím navržených opatření se stav zlepší (tomu už nevěří ani největší optimisté). Vážení občané, projevte nám svou důvěru v nadcházejících komunálních a senátních volbách a my se postaráme o to, abyste se ve své zemi cítili bezpečně. Nepřipustíme, aby v naší zemi žili nelegální imigranti!

14.9.2018

Neskutečné – někteří čeští europoslanci hájí zájmy proimigrační Evropské unie!

Evropská unie i za podpory některých českých europoslanců (Poche a další) ukázala svou pravou tvář – chce transparentně trestat Maďarsko za to, že nechce imigranty ve své zemi.

Současná uplatňovaná politika maďarského premiéra Viktora Orbána, který jako správný vlastenec tvrdě hájí zájmy svých občanů a hlavně razantně odmítá přijmout do své země nelegální imigranty, se příčí vrcholovým politikům EU, kteří se ho snaží „zničit“ a to i za velké podpory některých našich europoslanců.

Problém, který si na sebe ušila Evropská unie, když za iniciativy některých předních představitelů členských zemí (viz. německá kancléřka Angela Merkelová a další) otevřela unijní hranice a začala zvát imigranty do Evropy. Toto se pak zvrhlo v masový příliv nelegálních, převážně ekonomických imigrantů do Evropy. Tento příliv imigrantů stále čile pokračuje a Evropská unie neví, jak problém vyřešit. Navrhují neefektivní řešení a direktivně chtějí přikázat ostatním zemím, aby těmto „chudákům“ zajistily ve svých zemích důstojný život (ubytování, jídlo, sociální a další dávky) i bez toho, že zde budou např. pracovat. To se ale nelíbí občanům těchto zemí, kteří zde žijí, poctivě pracují a starají se o své děti. Je to příklad i Maďarska, kdy jeho občané to vyjádřili v proběhlých volbách, když dali své hlasy straně Fidesz a její lídr Viktor Orbán se stal premiérem. Jeho protiimigrační politika má zastání i u ostatních zemí, jako např. země V4, a též má podporu u politických seskupení v dalších evropských zemích (Itálie - Lega, Švédsko – Švédští demokraté a řada dalších).

Tento vliv Maďarska a jeho politika začala vadit představitelům Evropské unie, která začala hledat nástroje, jak tyto aktivity Maďarska zastavit. Příležitost se najednou rychle našla a již tento týden proběhl ve Štrasburku proces Evropské unie s Maďarskem, v rámci kterého zazněla předem naplánovaná kritická vystoupení, která byla vedena s cílem co nejvíce pošpinit uplatňovanou politiku Maďarska. V rámci vystoupení se Viktor Orbán na půdě Evropského parlamentu zachoval jako správný vlastenec a tvrdě si hájil své zájmy a hlavně zájmy svých občanů. Na závěr europoslanci hlasovali o tom, zda vyzvou Evropskou komisi k zahájení řízení podle článku 7 Smlouvy o EU, na jehož konci by mohla Evropská rada Maďarsku odebrat právo hlasovat v orgánech EU. Pro usnesení o zahájení trestního řízení proti Maďarsku hlasovalo 448 europoslanců, proti bylo 197 z nich a 48 se zdrželo. Ze 751 poslanců jich 58 nepřišlo do sálu a nehlasovalo. Z provedeného hlasování nás asi nepřekvapí, kdo hlasoval pro proces s Maďarskem, ale domnívám se, že by o tom měla být naše veřejnost dostatečně informována. Pro byl europoslanec Miroslav Poche, kterého stále tlačí ČSSD na post ministra zahraničí. Ať si každý občan udělá obrázek, kam by naší zahraniční politiku směroval pan Poche, a kde jí chce mít ČSSD – poklonci Bruselu.

Pro hlasovali tito čeští europoslanci:

Zvoleni za hnutí ANO – Pavel Telička, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Petr Ježek   

Zvoleni za ČSSD – Miroslav Poche

Zvoleni za STAN – Stanislav Polčák     

Zvoleni za TOP 09 – Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina

Naše hnutí SPD souhlasí s politikou Viktora Orbána a podporujeme ho. Jsme vlastenecké hnutí a hájíme a budeme i v budoucnu hájit zejména zájmy České republiky a českých občanů. V žádném případě naše občany nezradíme. Vzkaz pro občany Maďarska – jsme s Vámi.

13.9.2018

Svobodu slova musíme ctít a udělat maximum pro její zachování!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o přípravě návrhu zákona poslance ODS Václav Klaus ml., který má chránit svobodu slova a dle něhož by Facebook a další sociální sítě, které chtějí podnikat v České republice, nemohly mazat a cenzurovat příspěvky – blokovat se mají pouze výzvy ke genocidě a podobně. Dle něj neobstojí argument, že jde o soukromé firmy, protože podnikání soukromých firem v hoteliérství, pohostinství i v jiných oblastech též reguluje zákon. A ústavní princip svobody slova je dle něj vyšší než smluvní podmínky, které určují uživatelům provozovatelé sociálních sítí.

Má odpověď:

„S názorem poslance Václava Klause souhlasím a ve Sněmovně ho budu podporovat, jelikož omezování svobody slova je totalitní nástroj neomarxistů z Bruselu. Pokud někdo nevyzývá ke genocidě a k násilí, což zásadně odmítám, tak je svoboda slova základním kamenem svobody a demokracie. Svobodu slova musíme ctít a udělat maximum pro její zachování.“

12.9.2018

Podporujeme návrh na finanční podporu lidí v prvních třech dnech nemocenské!

Usnesení hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) na aktuální politickou situaci.

1. Hnutí SPD podporuje návrh na finanční podporu lidí v prvních třech dnech nemocenské. Odmítáme ale úvahy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) v rámci řešení proplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti, aby tyto prostředky platil zaměstnavatel. Jde o skryté zvýšení daní, které hnutí SPD programově odmítá. Není možné při již tak velkém daňovém zatížení jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů, aby zaměstnavatel navíc musel v prvních dnech pracovní neschopnosti platit nemocenskou za sebe a za své zaměstnance ze svého. Hnutí SPD prosazuje, aby proplácení prvních třech dnů nemocenské zajistil stát, a zdroje je nutné hledat v úsporách v hospodaření státu.

2. Česká republika se podle ekonomů stává jednou z nejdražších zemí Evropy pro své obyvatele. Za české platy si koupíme mnohem méně věcí než lidé v okolních státech na západ od nás. Máme mnohem dražší například byty, elektřinu, vodu nebo jídlo. Odborníci navíc očekávají, že situace se bude dále zhoršovat. Ceny jídla, bydlení a třeba elektřiny patří v rámci Evropské unie k nejvyšším ve srovnáním k průměrným platům, které jsou oproti takovým státům, jako je třeba Německo třetinové. Navíc dvě třetiny našich pracujících občanů na průměrnou mzdu, která je aktuálně necelých 32 tisíc korun hrubého, ani nedosáhne. Lidem tak zbývá v peněžence stále méně peněz. Aktuálně chybí jenom v Praze 20 tisíc bytů. Drahé je i nájemní bydlení, které je stále méně dostupné zejména mladým. Přispívá k tomu i měnová politika České národní banky, která navíc avizovala zvýšení úrokových sazeb, které se dále promítnou do zdražení hypotéčních úvěrů. Vše je důsledkem špatné hospodářské politiky dosavadních probruselských vlád, včetně současné vlády hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM. Hnutí SPD v této souvislosti dlouhodobě upozorňuje na příliš velké marže nadnárodních koncernů, které navíc odvádějí své zisky a dividendy do svých mateřských zemí, nadnárodní koncerny šetří na mzdách - a náš stát pak často lidem doplácí základní životní úroveň pomocí sociálních dávek. Je to koloniální systém vykořisťující naši zem.

3. Situace v německém Chemnitzu se i nadále vyostřuje a masivní demonstrace pokračují. Nejsou to ale žádné demonstrace pravicových extrémistů, jak se nám snaží podsouvat veřejnoprávní média, ale shromáždění právem naštvaných občanů. Němci jsou již unaveni sliby kancléřky Merkelové, jak situaci s ilegální imigrací jejich země zvládne. Jsou to adekvátní reakce na vraždu pětatřicetiletého Němce, z níž jsou obviněni dva mladí muži z Iráku a Sýrie. Po třetím podezřelém, kterým je také občan Iráku, policie stále pátrá. K další eskalaci napětí přispělo nejen prohlášení německého ministra vnitra Horsta Seehofera, který označil ilegální imigraci, cituji „Za matku všech problémů,” ale také prohlášení šéfa Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, což je německá kontrarozvědka, Hans-Georga Maassena, že má pádný důvod věřit, že v případě médii prezentovaného „honu pravicových extrémistů na cizince,“ šlo o úmyslnou dezinformaci s úmyslem odvést pozornost veřejnosti od vlastní vraždy. SPD v této souvislosti zastává názor, že se jedná o další evidentní manipulaci veřejnoprávních médií s cílem odvrátit pozornost od problému migrace a vraždy spáchané migranty a naopak poukázat na sílící pravicový extrémismus. Stále zřetelněji vzniká dojem nadnárodního řízení českých veřejnoprávních médií. To, co vydávají za extrémismus, je legitimní boj lidí za svobodu a suverenitu proti totalitě EU.

4. SPD podporuje kroky kardinála Dominika Duky v otázkách podání žalob kvůli kontroverzním hrám na brněnském divadelním festivalu (Ježíš znásilňuje muslimsku atp.), které nově míří nejen na Centrum experimentálního divadla (CED), ale i na Národní divadlo Brno, které spadá pod brněnský magistrát. Kardinál Duka podal žaloby po uvedení her režiséra Olivera Frljiče na přehlídce Divadelní svět. Původně žaloba směřovala jen na CED, které však pouze poskytlo hrám prostor. Přehlídku jinak pořádalo Národní divadlo Brno s požehnáním vedení brněnského magistrátu, které reprezentuje hnutí ANO, hnutí Žít Brno s podporou Pirátů, Strana Zelených, TOP09 a KDU-ČSL.

5. O víkendu proběhly ve Švédsku parlamentní volby. Hnutí SPD blahopřeje k volebnímu výsledku vlasteneckým Svobodným demokratům, kteří bojují svým programem proti ilegální imigraci. Celkově skončili třetí a posílili o cca 5 procent proti předcházejícím volbám na celkových 17,6 % (ve středu ještě budou sečteny zahraniční hlasy, které už by to neměly podstatně změnit). Ostatní politické strany nemohou výsledky Svobodných demokratů ignorovat. Naopak porážku utrpěli vládní socialisté, kteří mají, tak jako ostatní socialistické strany napříč státy Evropské unie, podporu globalizace a multikulturalismu ve svých programech. Socialisté celkově oslabili a utrpěli další volební debakl v novodobé historii. Do Švédska přišlo jenom v roce 2015 více než 163 tisíc ilegálních imigrantů, což je vůbec nejvíce v rámci států EU v přepočtu na počet obyvatel. Státní orgány a policie situaci s rostoucí kriminalitou imigrantů v některých městech a oblastech nemají již dlouhodobě plně pod kontrolou.

11.9.2018

Ne politickým neziskovkám, ne diktátu menšin!

Neziskové organizace s politickým programem jsou pijavicemi státních rozpočtů a neomarxisté se zvýhodňováním menšin dopouštějí pozitivní diskriminace.

Hnutí SPD považuje činnost takzvaných neziskových organizací s politickým a ideologickým programem za zásadní ohrožení demokracie. Dnes jsou úzce propojeny na činnost státní správy a realizují ideologické a politické cíle za veřejné prostředky. Je žádoucí zakázat jejich financování z prostředků státního rozpočtu.

Za velice nebezpečné pro zachování svobody a demokracie považujeme také myšlenky neomarxistických liberálních demokratů, které jsou založené na zpochybňování výsledků demokratických voleb a na rozbíjení společnosti na společenství nejrůznějších menšin a jejich následné neoprávněné zvýhodňování. Tím dochází k pozitivní diskriminaci a následného diktátu menšin, čemuž je třeba zabránit.

10.9.2018

Tradiční Evropa potřebuje na svou ochranu více vlastenců jako je Matteo Salvini!

Obyvatelé zemí Evropy, kteří zde žijí už několik generací, si začínají konečně uvědomovat, jaké nebezpečí v sobě skrývá masivní příliv nelegálních imigrantů, a to hlavně z afrických zemí.

Řešení tohoto problému si na sebe nebojí vzít opravdoví vlastenci. U nás je to Tomio Okamura, v Maďarsku Viktor Orbán a v Itálii Matteo Salvini.

V úvodu připomenu některá data. Evropa jako jeden ze šesti světadílů má skoro tři čtvrtě miliardy obyvatel což činí okolo 10% celkové světové populace. Převážně od 16. století se formuluje jako západní civilizace, která se neustále rozvíjí. Současná politická a jazyková pestrost Evropy komplikuje snahy o její politickou centralizaci, kde jako nástroj jejího naplnění je Evropská unie. Jednotlivé státy Evropy jsou založeny na národních základech. Nábožensky v Evropě převažuje křesťanství, velký vliv májí katolické církve, pravoslaví a protestantismus. V poslední době se v mnoha zemích projevuje nárůst sekularizace. V žádném případě si zde občané nechtějí vnutit islámskou ideologii, kterou sebou přináší nelegální imigranti. Ti si vytýčili Evropu jako svůj nový domov, kde nebudou muset pracovat, kde se budou mít dobře a kterou si postupem času podmaní.

Za posledních pět let se jich nelegální cestou dostalo do Evropy okolo pěti milionů a tento počet stále narůstá. Tento stav se jeví jako neudržitelný a někteří opravdoví vlastenci v jednotlivých zemích proti němu začali bojovat. U nás je to hlavně Tomio Okamura (SPD), v Maďarsku Viktor Orbán (Fidesz-MPSZ) a v Itálii Matteo Salvini (Lega). Aktuálně je pozornost věnována posledně uvedenému, neboť právě Itálie učinila první radikální kroky proti přijímání imigrantů, kteří se chtěli dostat po moři do Evropy přes Itálii.        

Matteo Salvini je 45 letý italský politik, který je hlavně vůdce strany Lega, která má dobrou spolupráci s naším hnutím SPD. Stoupající preference této politické strany ho jako jejího lídra dostala letos v březnu do italského Senátu a od června tohoto roku zastává post ministra vnitra a ve vládě Giuseppa Conteho působí též jako vícepremiér. V letech 2004 až 2006 a následně v letech 2008 až 2018 byl poslancem Evropského parlamentu, takže velmi dobře zná organizační strukturu celého představenstva Evropské unie, kterou se nyní nebojí kritizovat pro její nečinnost ve věci protiimigrační politiky. Jeho vlastenecké cítění a nesouhlas s politikou EU ve věci přijímání imigrantů se projevilo v červnu tohoto roku, kdy z pozice ministra vnitra dal rozkaz policii střežící italské pobřeží, aby nepovolila vylodění lodi Aquarius s několika set imigranty na jejich území. Toto rozhodnutí uplatnil ještě u dalších lodí ovládané pašeráckými gangy pod záštitou neziskových organizací, které u italských břehů chtěly vysadit nelegální imigranty. Tyto neziskovky čerpají nemalé finanční prostředky právě z evropských fondů. V případě lodi Aguarius byl převoz imigrantů zaštítěn francouzskou neziskovou organizací. Dalším příkladem byla loď španělské nevládní organizace Proactiva Open Arms, která vzala imigranty na palubu v mezinárodních vodách.

Matteo Salvini jasně ukázal, co je nutné dělat, aby se omezil vstup imigrantů do Evropy. Většina obyvatel Itálie tento razantní přístup oceňuje, což se také projevuje ve stále narůstající popularitě naší partnerské strany Lega. Kroky italského ministra vnitra naopak silně kritizují vrcholní představitelé proimigračních zemí, nejvíce německá kancléřka Angela Merkelová a prezident Francie Emmanuel Macron. Salvini se nedává zastrašit, a veřejně tvrdí, jestli EU nezačne problém imigrantů urychleně řešit a bude dále přijímat převážně ekonomické imigranty ze zemí Afriky, nebude Itálie finančně přispívat a posílat finance do Evropské unie. Tento signál probudil i ostatní představitele zemí EU. Matteo Salvini začal uplatňovat politiku, kterou podporují i další členské země EU, jako např. Maďarsko, Rakousko a dokonce se k tomuto řešení přiklání i náš premiér Andrej Babiš. Ten si zhodnotil situaci, a když zjistil, že většina našich obyvatel je proti přílivu imigrantů do Evropy, tak své postoje změnil a začal na sebe brát roli spasitele, který bude strůjce plánu, pomocí kterého se zamezí příliv imigrantů do Evropy. Naši občané ale nejsou hloupí a vědí, jaké názory ve věci imigrace ještě nedávno podporoval, a že tento problém nemá řešení, neboť se jedná o dlouhodobý proces s neurčitým výsledkem. Jediné řešení je takové, které naše hnutí SPD od začátku přílivu imigrantů do Evropy „na pozvání od Angely Merkelové“ zastává. Je to vyhlášení referenda o vystoupení z EU a důkladné zabezpečení ochrany našich státních hranic.     

Naše hnutí SPD bude nadále rozvíjet spolupráci s Legou a tvrdě odmítat imigrační politiku EU a diktát Bruselu. Chceme se podílet na změně evropské integrace a budeme podporovat spolupráci suverénních národních států při zachování volného pohybu osob, kapitálu, služeb a zboží, tj. naplňovat náš program pro naše občany.

6.9.2018

Miroslav Poche – klíčový hráč pražské ČSSD pro vlezdobruselismus!

Navržený kandidát ČSSD na ministra zahraničí Miroslav Poche si i po vyjádření prezidenta Miloše Zemana a následně i Andreje Babiše, kteří si ho nepřejí v čele tohoto významného ministerstva, stále stojí za svým.

Plní tím rozhodnutí pražské ČSSD. Ta si je moc dobře vědoma, že by prostřednictvím svého europoslance v čele ministerstva mohla velmi silně ovlivňovat naše zahraniční směrování v souladu se zájmy Evropské unie.

ČSSD si v rámci vládní koalice vymohlo pět ministerstev, konkrétně vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury. Přitom hlavně první tři uvedená ministerstva jsou pro určování naší vnitrostátní i zahraniční politiky rozhodující. Ministrem vnitra se stal Jan Hamáček a do čela ministerstva zahraničí se stále snaží prosadit současného europoslance Miroslava Pocheho. Toho si ale v čele ministerstva zahraničí nepřeje prezident Miloš Zeman, který tento názor vyjádřil veřejně hned při prvním návrhu. Nyní si to nepřeje ani sám premiér Andrej Babiš, který dospěl k závěru, že to není pro naší zemi vhodný kandidát pro toto důležité ministerstvo. Toto rozhodnutí oznámil poté, co se zajímal na situaci, která na tomto ministerstvu v současné době panuje a po rozhovorech s velvyslanci.

Položme si tedy otázku, kdo je to vlastně pan Poche, kterého ČSSD stále prosazuje jako jediného kandidáta na ministra zahraničí. Ing. Mgr. Miroslav Poche je velmi vlivný člen pražské ČSSD, který na sebe začal upozorňovat, už když byl členem frakce „Mladí sociální demokraté“. Ti byli připravováni na to, aby v budoucnu mohli zastávat vedoucí funkce jak ve straně, tak i v politice (od těch nejvyšších pater až po komunální úroveň). Odsud pochází i současný předseda Hamáček, poslanec–zastupitel Dolínek a řada dalších. Posledním tahem Pocheho bylo, že se prosadil na čelní místo kandidátky do EU a následně se stal europoslancem. Prosazuje přijetí eura v ČR a byl by rád, aby měla vláda otevřenější postoj směrem k přijetí eura. Tvrdě hájí zájmy Evropské unie a například při volbě prezidenta přesvědčoval občany, aby nevolili Miloše Zemana a kritizoval jeho zahraniční politiku. Uznává a podporuje politiku Angely Merkelové a je pro přijímání imigrantů do zemí EU včetně České republiky. Na kritiku premiéra Andreje Babiše ohledně jeho nežádoucího působení na ministerstvu zahraničí na Twitteru zveřejnil dne 2. září 2018 tento tweet: „Ani já nevnímám trestně stíhaného premiéra jako pozitivum, ale chtěli jsme umožnit vládu. Pokud souzníme s lidmi jako V. Orbán, těžko najde Andrej Babiš v ČSSD stejně naladěného ministra zahraničí“.

Předseda ČSSD Hamáček, (mimo jiné i ministr vnitra a zahraničí), v pátek po zasedání širšího vedení ČSSD oznámil, že působení pana Pocheho jako jediného kandidáta na post ministra zahraničí odloží a bude to řešit až po proběhlých komunálních a senátních volbách. S tímto rozhodnutím nesouhlasí samotní představitelé širšího vedení ČSSD, ale v zájmu dobrého výsledku ve zmíněných senátních a komunálních volbách se k tomu raději nevyjadřují.

Naše hnutí SPD znepokojuje situace dlouhodobého neobsazení pozice ministra zahraničí. Toto ministerstvo má rozhodující vliv, jakou zahraniční politiku bude náš stát uplatňovat. Prioritně jde o úlohu v rámci Evropské unie, v rámci NATO a s tím související účast našich vojsk v zahraničních misích a též, jaká bude naše spolupráce např. se státy V4. Rozhodně nepodporujeme europoslance Pocheho na post ministra zahraničí a ani jeho žádnou aktivitu na tomto ministerstvu. Ministr zahraničí by měl být vlastenec, který má na prvním místě suverenitu naší země a tak i navenek rezolutně vystupovat. Miroslav Poche v žádném případě toto nesplňuje. Příkladem by mohl být maďarský premiér Viktor Orbán nebo italský ministr vnitra Matteo Salvini.

5.9.2018

Je nutné zastavit snižování kvality vzdělání v České republice!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) na aktuální politickou situaci.

1) Hnutí SPD přeje všem pedagogickým i ne pedagogickým pracovníkům škol, žákům i studentům úspěšný začátek školního roku. Naše hnutí považuje zajištění kvalitního a dostupného vzdělávání v naší zemi za klíčový úkol pro budoucnost České republiky. V minulých letech bylo české školství systematicky rozvráceno nepromyšlenými reformami a ideologickými zásahy prostřednictvím politických neziskových organizací. Došlo k významnému ztížení práce každého pedagogického pracovníka a školy jsou dnes doslova zahlceny administrativou a byrokracií. Snad žádný resort nebyl týrán planými politickými sliby tak, jako oblast školství. Dnes je nutné zastavit snižování kvality vzdělání v České republice, zlepšit podmínky pro práci učitelů a škol, a především ukončit neomarxistickou ideologizaci českého školství. Hnutí SPD má jasný program v oblasti školství a jsme připraveni se v rámci našeho programu podílet na krocích, které by zlepšily úroveň českého školství a zlepšily podmínky pro práci pracovníků ve školství, včetně podmínek platových.

2) Protesty v saské Kamenici (Chemnitz) překročily rámec protestních demonstrací a staly se skutečným projevem lidového odporu. Lidé mají plné právo na sebeobranu a hájení svého způsobu života. Snahy některých německých politiků úkolovat tajné služby proti vlastenecké parlamentní straně AfD jsou jasným projevem neomarxistické totality, která je podstatou projektu Evropské unie. Lidé v Saské Kamenici se brání nejen násilí ze strany imigrantů, ale hájí také svobodu a demokracii. Znovu se ukazuje, že Evropská unie znamená politiku imigrace a potlačování svobody a demokracie. Nelze být pro Evropskou unii a zároveň odmítat imigraci jako to prezentuje premiér Andrej Babiš a jiný probruselští politici. Nelze být pro Evropskou unii a zároveň bojovat za svobodu a demokracii. Hnutí SPD je jediná politická strana, která tuto politickou skutečnost dnes říká otevřeně a bez alibismu.

3) Většina českých parlamentních stran, konkrétně ANO, ČSSD, KSČM, TOP09, Piráti, KDU-ČSL i STAN ustoupily diktátu EU a zařadily na jednání Sněmovny zákon implementující směrnici EU omezující právo legálně držet zbraň. Zařazení na projednávání fakticky znamená schválení směrnice. Hnutí SPD to odmítá. SPD je jediná politická strana, která bez alibismu odmítá diktát EU. Stále více se ukazuje, že Evropská unie je nereformovatelná.

4) Předsednictvo hnutí SPD vyzývá všechny příznivce hnutí, aby se aktivně zapojili do podpory hnutí v komunálních a senátních volbách. Naše hnutí postavilo komunální kandidátky ve více než 200 městech a obcích a kandiduje ve všech 27 senátních obvodech. Přes cenzuru a nepřátelskou kampaň proti SPD pevně věříme, že ve volbách hnutí uspěje a naši zástupci zasednou v zastupitelstvech obcí a měst, případně v Senátu. Je velmi důležitá účast každého našeho příznivce ve volbách.

4.9.2018

Hnutí SPD podalo ve Středočeském kraji celkem 21 kandidátních listin!

Do komunálních voleb, které se uskuteční 5. a 6. října 2018 jsme ve Středočeském kraji podali celkem 19 kandidátních listin a dvě kandidátky pro senátní volby.

Regionální klub hnutí SPD Středočeského kraje v létě nezahálel a poctivě pracoval na vytváření kandidátních listin pro komunální a senátní volby. Byla to velice náročná práce, ale nakonec se nám povedlo podat kandidátní listiny pro tyto města a obce: Kutná Hora, Čáslav, Vrdy, Žleby, Plaňany, Neratovice, Cítov, Kladno, Slaný, Brandýs nad Labem, Mladá Boleslav, Příbram, Věšín, Obořiště, Benešov, Vlašim, Votice, Nymburk a Řevničov.

Dále jsme odevzdali dvě kandidátky pro volby do Senátu Parlamentu České republiky. Pro senátní obvod Benešov za SPD kandiduje živnostník Miroslav Křeček a pro senátní obvod Mladá Boleslav pak písničkář, spisovatel a skladatel Josef „Pepa“ Nos.

Přes cenzuru a nepřátelskou kampaň proti SPD pevně věříme, že ve volbách hnutí uspěje a naši zástupci zasednou v zastupitelstvech obcí a měst, případně v Senátu. Je velmi důležitá účast každého našeho příznivce ve volbách.

3.9.2018

Babišův předvolební trik, chce být zachránce Evropské unie před imigranty!

Český premiér Andrej Babiš v rámci zvýšení volebních preferencí pro své hnutí ANO vystupuje jako ten, kdo má recept na to, jak zabránit přílivu nových imigrantů a to převážně z Afriky do zemí Evropské unie.

Tutu svou představu suverénně prezentuje našim občanům pomocí sdělovacích prostředků a to i přes to, že je migrace a ideologie multikulturalismu plánem Evropské unie, se kterou je pan premiér velice dobře spjatý a od které čerpá stamilionové dotace pro své firmy. Migraci a EU totiž nejde rozdělit, jelikož to jsou spojené nádoby. Zamezení migrace do České republiky půjde pouze za předpokladu ukončení diktátu Bruselu, které docílíme vypsáním referenda o vystoupení ČR z EU, aby si občané sami rozhodli, zda chtějí být za těchto podmínek i nadále součástí tohoto neomarxistického a přebyrokratizovaného spolku prosazujícího ideologii multikulturalismu. Toto ale premiér Babiš odmítá, jelikož si on sám nedokáže své podnikání bez EU představit.

Český občan ale není hloupý, a ten kdo sleduje vývoj na naší domácí politické scéně ohledně nelegální migrace do Evropy, si udělá sám obrázek o tom, jak premiér Andrej Babiš, coby lídr hnutí ANO mění své názory tak, aby občané slyšeli to, co si sami přejí, a tím si zlepšil kredit svůj a hnutí ANO.

Na sklonku měsíce srpna si naplánoval předseda vlády Andrej Babiš pracovní cestu do Itálie a na Maltu. Hlavním tématem pracovní cesty bylo jeho představení boje s nelegální migrací a ochrana státních hranic, v rámci kterého chce dávat rady, jak by měla Evropská unie postupovat. V Itálii jednal s italským premiérem Giuseppem Contem a v Římě navštívil velitelství námořních sil Evropské unie ve Středozemním moři (EUNAVFOR MED Sophia), kde pracují i čeští vojáci. Na Maltě jednal s předsedou maltské vlády Josephem Muscatem. Situace ohledně nelegálního přílivu imigrantů dostala jiný rozměr tehdy, když Itálie začala bránit své námořní hranice a tvrdý postup italského ministra vnitra Mattea Salviniho, který neumožnil lodím s imigranty, aby se vylodily u italských břehů. Andrej Babiš po příletu do vlasti v rámci tiskových prohlášení do médií zdůrazňoval, jak byla tato návštěva pro řešení migrační krize pro celou EU velmi přínosná. Uvedl také, že se dozvěděl mnoho zajímavých informací, např. jak je tento byznys nelegálního transportu imigrantů do Evropy vysoce výnosný pro pašerácké mafie. To ale není nic nového pod sluncem a pašeráci ve Středozemním moři profitují již stovky let. Babiš se chlubí tím, že nabídnul pro EU řešení, přirovnáváno jako Babišův: „Marshallův plán pro Afriku“, který by zamezil přílivu nelegálních imigrantů do Evropy. Nástrojem jeho naplnění by měla být vysoká finanční pomoc státům jako je Maroko, Alžírsko, Egypt a Libye. Tyto státy by protislužbou posílily své hranice a tím zamezily nebo alespoň výrazně snížily přesuny imigrantů do Evropy. To opět ale není nic nového pod sluncem. Státy jako Itálie a Španělsko se o takové dohody snaží dlouhodobě, ale převážně z afrických států je malá vůle po dohodě.

Babiš ve svém spasitelském úsilí o záchranu EU pokračuje a v nejbližší době chce své vize představit německé kancléřce Angele Merkelové na schůzce v Berlíně. Sám Babiš o sobě tvrdí, že je dobrý manažer – to ať si posoudí každý sám, ale tato jeho jednání a návrhy na záchranu Evropské unie jsou jenom marketingový tah, jak sebe a své hnutí ANO zviditelnit před nadcházejícími komunálními volbami. Andreji Babišovi bychom doporučili, ať se angažuje tam, kde je to potřeba. Jako premiér naší země by se měl prioritně starat o blaho a spokojenost našich občanů – což viditelně nedělá.           

Občané ale nejsou hloupí a nemají krátkou paměť. Jediné naše hnutí SPD hned od svého založení tvrdě odmítá přijímání imigrantů do Evropy a jako jediné se hlásilo a podporovalo nastolenou politiku Viktora Orbána v Maďarsku. Vstupem do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prezentované silou 22 poslanců poskytuje občanům pojistku, že nedovolíme, aby naše země přistupovala na různé požadavky a diktáty EU, jako např. přerozdělování a přijímání imigrantů do Evropy. Evropská unie je už nefunkční subjekt, s rozbujelou administrativou a naddimenzovanou organizační strukturou. Jako celek neumí zabezpečit pro své občany bezpečí a rozvoj kvality jejich života. Naše hnutí prosazuje nové formy spolupráce v rámci suverénních evropských zemí, jako je například hnutí ENF (Evropa národů a svobody) nebo projekt v rámci zemí V4 plus.

1.9.2018

Volební preference hnutí SPD rostou a podle aktuálního průzkumu společnosti SANEP bychom získali 12,7% voličských hlasů, což je skvělá zpráva a oproti sněmovním volbám v roce 2017 je to polepšení o 2,1%. Je vidět, že vlastenecká politika hnutí SPD, která prosazuje suverénní Českou republiku bez diktátu Bruselu s nulovou tolerancí nezákonné imigrace, mezi občany velice rezonuje. Děkujeme za důvěru a přijďte nás podpořit v říjnových komunálních a senátních volbách, které proběhnou 5. a 6. října 2018.

31.8.2018

Nepodpoříme deficit státního rozpočtu na příští rok!

Naše hnutí SPD nepodpoří ve Sněmovně státní rozpočet na rok 2019, bude-li navrhován s plánovaným schodkem.

Stát by se měl chovat jako řádný hospodář a v době, kdy se státu ekonomicky daří, by mělo být jeho strategickým cílem hospodaření s vyrovnaným rozpočtem. Přebytky by měly být použity na umořování státního dluhu.  

Vláda se měla původně na svém pravidelném jednání poslední středu v září zabývat státním rozpočtem, který musí být odeslán do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke schválení do konce měsíce září. Původně navrhovaný schodek 50 miliard byl nové upraven na 40 miliard a změněn byl i termín vládního projednání na den 19 září. Svou účast na tomto jednání potvrdil prezident Miloš Zeman, který není zastáncem schodkového rozpočtu.

Státní rozpočet je ve finální verzi předkládán vládou a schvalován Poslaneckou sněmovnou. Má formu rozpočtového zákona, který určuje plán finančního hospodaření státu na příští rok z pohledu ekonomické, sociální a politické funkce státu. Obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Příjmy státního rozpočtu tvoří především daně, dále cla, poplatky a další příjmy. Výdaje státního rozpočtu pokrývají činnosti státu, které jsou buď dané zákonem, případně ústavou (tzv. mandatorní výdaje), nebo jimiž vláda realizuje svoji politiku. Příjmy a výdaje státního rozpočtu jsou centralizovány do peněžního fondu, který soustřeďuje státní finance. Je základním článkem veřejných financí a dohlíží na přerozdělování HDP přes rozpočtovou soustavu.

Ohlédněme se do nedávné minulosti na rozpočty za minulé roky (namátkou si představíme rozpočty od roku 2007 a následně každé další dva roky). V roce 2007 byl schodek 66, 4 mld. Kč, v roce 2009 to byl rekordní schodek 192,3 mld. Kč, v roce 2011 byl schodek 142,8 mld. Kč, v roce 2013 byl schodek 81,3 mld. Kč, v roce 2015 byl schodek 62,8 mld. Kč, a v roce 2017 byl schodek 6,2 mld. Kč. Pro rok 2018 se počítá se schodkem 50 miliard korun.

První návrh pro rozpočet 2019 představila vláda v červnu a počítal s padesátimiliardovým deficitem. Plán počítal s celkovými příjmy rozpočtu na příští rok 1,432 bilionu korun, o 117,1 miliardy více než v letošním rozpočtu. Výdaje měly být 1,482 bilionu. Nový návrh představila tuto neděli ministryně financí Alena Schillerová, která tuto informaci řekla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Navrhovaný státní rozpočet byl snížen o 10 miliard (už vládou schválený schodek činil 50 mld. Kč). Snížení deficitu je podle Schillerové dáno očekávaným růstem mezd, a tím i odvodů do rozpočtu. Největší nárůst výdajů, více jak 40 mld. Kč, má jít na subjekty ministerstva práce a sociálních věcí, následuje ministerstvo školství s růstem skoro 30 miliardy Kč. Naopak největší pokles v absolutní částce je u ministerstva zdravotnictví.

Naše hnutí takto předložený návrh státního rozpočtu ve Sněmovně nepodpoří. Důvodem schodku je pokračující navyšování výdajů na státní správu, další vysávání státního rozpočtu politickými neziskovkami, pokračování v neadresném sociálním systému, který podporuje nepřizpůsobivé a umožňuje obchod s bídou. V době ekonomického růstu by měl být státní rozpočet  vyrovnaný, a ještě lépe když se počítá s přebytkem. SPD má v programu ústavní dluhovou brzdu s legislativou podle vzoru Švýcarska. V této ústavě je uvedeno, že výdaje státního rozpočtu musí dlouhodobě odpovídat příjmům. Předložený návrh státního rozpočtu s plánovaným schodkem je velmi nezodpovědný. Stát se musí chovat jako řádný hospodář, neboť se jedná o peníze nás všech.

30.8.2018

Liberálně-demokratičtí umělci zvýhodňují menšiny, aby jich bylo co nejvíc. Ty menšiny rozbíjejí společnost.

Zde je můj nejnovější rozhovor pro ParlamentníListy.cz:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Liberalne-demokraticti-umelci-zvyhodnuji-mensiny-aby-jich-bylo-co-nejvic-Ty-mensiny-rozbijeji-spolecnost-vypalil-Okamuruv-poslanec-549132

1. Hlasité protesty provázaly pietní akt k uctění obětí srpna 1968 před budovou Českého rozhlasu. Na premiéra lidé pískali a křičeli hesla proti němu. Považujete podobné projevy za legitimní protest s ohledem na spornou minulost Andreje Babiše a vládní podporu komunistů nebo šlo o krajně nevhodné narušení pietního aktu?

Ve svobodné a demokratické zemi, kterou Česká republika stále ještě je, je jakýkoli protest, při kterém se neporušuje zákon legitimní, a občané na něj mají právo. Popravdě řečeno, když má k okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy projev Andrej Babiš, tedy člověk, který byl členem normalizační KSČ, tak se demonstrantům ani moc nedivím. Divné ale je, že stejným protestem neodměnili předsedu Senátu Milana Štěcha (ČSSD), který byl také členem normalizační KSČ a to ve stejné době, jako pan premiér. Je to zřejmě proto, že na neomarxisty, kteří poklonkují Bruselu, se nepíská.

2. Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek přišel s příkladem, že na Velehradě v roce 1985 na cyrilometodějské pouti také poutníci pískali na tehdejšího ministra kultury Klusáka a žádný katolík to nebral jako neúctu k Věrozvěstům nebo Mši svaté. „Každý v tom viděl protest proti nestoudnosti.“ Je to správný příklad? Miroslava Němcová v Událostech komentářích hovořila o tom, že se „jednadvacetiletý Jan Palach upaluje a krátce poté vstupuje mladý Andrej Babiš do komunistické strany a dostává zápis pod krycím názvem Bureš.“ Jak vnímat tento výklad?

Jak už jsem řekl v první odpovědi, tak se demonstrantům z těch důvodů, které jsem popsal ani moc nedivím, ale i přes to, že byl ten protest legitimní a občané na něj mají zcela jistě právo, jsem toho názoru, že to k takovýmto akcím nepatří. Ta pieta by měla být silnější, než protest proti současné politice. Události, které se v srpnu 1968 staly a které si musíme neustále připomínat, si dle mého názoru zaslouží jiný přístup občanů. Výklad paní Němcové je tak jak ona tom umí velice nadnesený a ještě k tomu časově nepřesný, jelikož se Jan Palach upálil v lednu roku 1969, načež Andrej Babiš vstoupil dle dostupných informací do komunistické strany „až“ v roce 1980, což dle mého názoru krátce poté, jak říká paní Němcová, není. Tím samozřejmě pana premiéra neomlouvám a je potřeba si říci, že byl až do roku 1989 členem normalizační komunistické strany.

3. Významnou roli měli při vzpomínkových programech umělci. Většina z nich tepala Andreje Babiše a upozorňovali na to, že by se mohl 21. srpen 1968 vrátit. Je to možné? Na druhou stranu na Lucii Bílou publikum pískalo, zřejmě především za to, že zpívala s Alexandrovci. K čemu spěje takové vyhrocení atmosféry? Bude muset umělec sdílet některé politické názory, jinak se na něj bude pískat? Je to v pořádku?  

Někteří naši umělci si myslí, že mají patent na rozum a že jen jejich názor je ten správný, čímž zapomínají na to, že žijeme v demokratické společnosti, kde vždy vyhrává většina a ne kdejaké menšiny, které právě tito liberálně-demokratičtí umělci zvýhodňují a dělají všechno proto, aby těch menšin, které rozbíjejí společnost, bylo co nejvíce. 21. srpen 1968 se nesmí nikdy vrátit a všichni pro to musíme udělat maximum. Nikdy proto nesmíme dopustit zrealizování neomarxistických myšlenek na vytvoření evropského superstátu pod řízením nikým nevolených úředníků Evropské unie, kteří prosazují právě tu takzvanou liberální demokracii, zpochybňují výsledky demokratických voleb a ničí suverenitu národních států. Co se týká Lucie Bílé, tak té mi je opravdu líto, ale musíme to brát takové, jaké to je, jelikož neomarxisté cítí, že se blíží jejich postupný konec a tak na sebe začínají co nejvíce upozorňovat. 

4. Jak vůbec hodnotit průběh vzpomínkových akcí na 21. srpen 1968 po republice. Někteří pozorovatelé říkají, že dříve nebyla atmosféra tak vyhrocená, ale že nyní vše dostává jiný rozměr už kvůli chování Ruska v minulých letech. Jak hodnotit přístup české veřejnosti? Jak velká část veřejnosti se akcí spontánně účastnila? Jak zhodnotit roli médií?

Atmosféra je vyhrocená proto, že je společnost rozdělená na dva tábory, ale vůbec to není z důvodu chování Ruska, které nás ničím neohrožuje. Rozdělená je kvůli pokrokářské multikulturní ideologii Bruselu, která je podpořena kdejakou byrokratickou regulací a pohrdá národními státy a jejich suverenitou. Co se týká médií, tak ty si letošní vzpomínku na srpnové události roku 1968 „užívaly do sytosti“, zvláště pak Český rozhlas a Česká televize. Nic proti tomu nemám, připomínat jsou tyto události potřeba, a proto doufám, že si se stejnou vervou budou v září tohoto roku „do sytosti užívat“ také 80. výročí Mnichovské dohody, následně v říjnu 100. výročí od vzniku Československa a v březnu příštího roku 80. výročí okupace Československa vojsky nacistického Německa. Sám jsem zvědav, co nám hlavně naše veřejnoprávní média k těmto událostem připraví a čím nás překvapí.

5. Jaké poselství či historickou zkušenost pro nás má srpnová okupace z roku 1968 dnes?

Že je potřeba si vážit svobody, demokracie a suverenity země a neustále za tyto hodnoty bojovat! 

6. Ať už padesáté výročí srpnových událostí nebo sto let od vzniku Československa otevírá otázku, jak nám prospívá Evropská unie. Liberálové jasně říkají, že EU a NATO jsou pevné záruky, že se nikdy nevrátí 21. srpen, a že se k jmenovaným institucím musíme pevně přimknout. Další jsou opatrnější už s ohledem na migrační krizi, například premiér Andrej Babiš. Část politiků je euroskeptická a o výhodách EU je nikdo nepřesvědčí. I s ohledem na to, jak se posouvá téma migrace, jak přistoupit ke všem rozhodnutím, které nás budou čekat, co se týká Evropské unie?

Nedávno jsem to psal v jednom ze svých příspěvků, který jsem nazval: „Je žádoucí, aby byla Česká republika suverénním státem!“, kde jsem současnou situaci k této problematice stručně popsal následovně: „Spolupráce evropských států na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu je potřeba a je to nevyhnutelné, ale vždy to musí být jen za předpokladu zachování národní suverenity. Nikdy nesmíme dopustit zrealizování neomarxistických myšlenek na vytvoření evropského superstátu pod řízením nikým nevolených úředníků Evropské unie. Tito neomarxisté totiž prosazují takzvanou liberální demokracii, která opustila základní princip demokracie, což je vláda většiny. Zpochybňuje výsledky demokratických voleb, rozbíjí společnost na společenství nejrůznějších menšin a následně neoprávněně tyto menšiny zvýhodňuje, čímž se dopouští pozitivní diskriminace. Současný přebyrokratizovaný projekt Evropské unie, jenž prosazuje multikulturní ideologii, pohrdá národními státy a je jen otázkou času, kdy se sesype jako domeček z karet. K tomuto sesypání bude naše hnutí SPD napomáhat a uděláme maximum pro transformaci EU na Unii evropských (suverénních) národů (U.E.N.), kterou budeme společně prosazovat se všemi vlasteneckými stranami Evropy sdruženými v hnutí Evropa národů a svobody (ENF).“ 

7. Italská vláda způsobuje zásadní průlom. Migranty odmítají, premiér Matteo Salvini hrozí, že je bude vracet do Libye a důrazně žádá EU o pomoc. Kam se otázka migrace posouvá? Do jaké míry jsme ještě migrací ohroženi? Mimochodem, jak dál v debatě na téma: zákaz zahalování obličeje islámským ženám?

Matteo Salvini přemýšlí zdravým selským rozumem a jeho politická strana Lega je společně s naším hnutím SPD hrdým členem hnutí Evropa národů a svobody (ENF), které sdružuje vlastenecké strany Evropy. Není totiž možné, aby neustále proudily hordy nelegálních imigrantů, kteří jsou navíc v drtivé většině vyznavači netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující ideologie, která neuznává svobodu a demokracii do Evropy za ekonomicky lepším životem. Čím dříve to skončí, tím lépe pro celou Evropu. Migraci je třeba zarazit, ukončit nelegální obchod s lidmi a pomáhat těmto lidem v zemích, ze kterých emigrují. Co se týká zahalování obličeje islámským ženám, tak SPD v této souvislosti zastává názor, že do naší země zahalování obličeje muslimy nepatří. Jde o diskriminaci žen a jejich opovrhování. Odkazování se na náboženství, kde nemá žena stejná práva, jako muž je v tomto případě pouze potvrzení toho, že nemá islámská ideologie nic společného se svobodou a demokracií. Pokud muslimové chtějí žít v Evropě a u nás, tak se musí podřídit většině. Pokud s tím mají problém, musí se odstěhovat tam, kde jejich chování je bráno za normální. SPD v této souvislosti připravuje vlastní zákonnou úpravu s ohledem na dánský model. Je třeba však zohlednit naše zvyky jako jsou masopustní průvody, Mikuláš s čertem atp., aby nedocházelo k porušení zákona v těchto případech, které souvisejí s našimi tradicemi.

29.8.2018

Výroky premiéra Babiše ohledně EU a migrace jsou naprostým klamáním občanů!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k současné politické situaci.

1. Hnutí SPD odsuzuje pokus kriminalizovat italského ministra vnitra Mattea Salviniho. Na jeho rozhodný odpor proti imigrační politice Evropské unie reaguje italská prokuratura pokusem o jeho kriminalizaci na základě vykonstruovaných podezření. Naprosto jasně se ukazuje, jak pracují neomarxistické sítě v Evropě. Pokus o kriminalizaci Mattea Salviniho je v podstatě pokusem o zvrácení výsledku voleb. Jde o druhý pokus odstavit představitele Ligy od vlády a zabránit jí realizovat svůj vlastenecký volební program. Liga je partnerská strana našeho hnutí SPD a společně s ní budeme postupovat v dalším politickém boji za svobodu evropských národů proti diktátu a politice Evropské unie.

2. Výroky premiéra Babiše, že ten, kdo zpochybňuje členství České republiky v Evropské unii, ohrožuje její budoucnost a zároveň tvrzení o odmítání imigrantů a snaze změnit EU jsou naprostým klamáním občanů. Evropská unie je neomarxistickým projektem a jeho elity se své moci dobrovolně nikdy nevzdají. Imigrace je součástí této politiky a stejně jako premiér Babiš potřebuje být součástí elit Evropské unie. Existuje jediná cesta ke svobodě. Především prosadit naše právo rozhodnout v referendu o vystoupení z Evropské unie. A zvítězit příští rok v květnu ve volbách do Evropského parlamentu a společně s vlasteneckými stranami Evropy vytvořit nová pravidla evropské spolupráce. Pokud to nebude možné v celé Evropě, je nutné uplatnit referendum, odejít z Evropské unie a vytvořit společný projekt spolupráce ve formátu V4 plus.

3. Hnutí SPD má plné pochopení pro protesty veřejnosti v Německu. Protesty jsou reakcí na brutální vraždy a násilí, které v Německu páchají imigranti. Je naprosto skandální, že tyto protesty jsou vykládány jako projev extrémismu nebo nenávisti. Jde pouze o oprávněné obavy o bezpečnost blízkých a budoucnost země.

4. V září se začne projednávat návrh státního rozpočtu na rok 2019. Obsahuje minimálně 40 miliardový schodek za situace, kdy má Česká republika hospodářský růst. Důvodem schodku je pokračující navyšování výdajů na státní správu, další vysávání státního rozpočtu politickými neziskovkami, pokračování v neadresném sociálním systému, který podporuje nepřizpůsobivé a umožňuje obchod s bídou. Hnutí SPD takový návrh nepodpoří.

28.8.2018

Kancléřka Merkelová ničí svou proimigrační politikou Evropu!

Nedávno podle serveru Focus měla ve svém vystoupení na veřejnoprávní televizní stanici ARD pronést, že je kancléřkou imigrantů.

Angela Merkelová má velmi jasný názor k imigrantům, kterým tak často podle sebe řekla: „Jsem tvůj kancléř,“ a v televizi ARD to ještě zdůraznila. Tyto slova teď velmi rezonují a to nejen v Saské Kamenici, kde se včera konala velká demonstrace k tragické nedělní události, při které dva imigranti ubodali k smrti pětatřicetiletého Němce a dva jeho přátele těžce zranili.

Tato proimigrační a neomarxistická politika kancléřky Merkelové je pro celou Evropu zhoubným nádorem a bude trvat velmi dlouho, než se z toho Starý kontinent vzpamatuje, zda vůbec!

27.8.2018

NE euru – Finanční dotace států eurozóny do Řecka je budoucí problém celé EU!

Řecko jako jedna ze zemí eurozóny platící eurem je od roku 2010 velmi zadluženou zemí a její bankrot by mohl položit finance celé Evropské unie, která Řecku za posledních osm let formou záchranných programů půjčila přes čtvrt miliardy eur.

Minulý týden proběhla zpráva, že díky masivním úsporám a škrtům řecké vlády, které byly vázány jako podmínka pro obrovské půjčky, může země opustit záchranný program. Špatná situace hospodaření vyšla najevo v roce 2009, kdy Řecko přiznalo mnohem vyšší rozpočtový deficit, než který byl oficiálně uváděn. Tento stav byl zcela běžný v celém Řecku, kdy si vlády po tři desetiletí nekontrolovatelně půjčovaly, i když dobře věděly, že nebudou prostředky na splácení. Stát neúměrně zvyšoval různé dávky (hlavně důchody, kdy průměrný důchod byl okolo 1.200 euro) a byly tolerovány rozsáhlé daňové úniky. Tím narůstaly rozpočtové schodky, které se různě upravovaly, čímž neodpovídaly realitě. Po tom, co vše vyšlo v roce 2009 najevo, přestali investoři Řecku poskytovat půjčky za přijatelné úrokové sazby. Vládě pak nezbyla jiná možnost, než požádat o záchranný úvěr země eurozóny, EU a Mezinárodní měnový fond.  Řecko si tak půjčilo od roku 2010 v rámci tří záchranných programů celkem 288,7 miliard eur od Evropské komise, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu. Tyto půjčky byly vázány na řadu reforem zaměřených na lepší výběr daní, snížení sociálních dávek a podporu podnikatelského prostředí. Celkem bylo přijato 450 reforem, které Řekové s velkými problémy splnili. Následkem reforem klesla ekonomika o čtvrtinu. Opuštěním posledního ze tří záchranných programů by mělo napomoci tomu, že se Řecko bude financovat samo na mezinárodních dluhopisových trzích jako ostatní státy. To je ale slabá útěcha. Dnes činí výše řeckého dluhu 322 miliard euro, což představuje více jak 180% hrubého domácího produktu (HDP) a stále roste (např. v roce 2010 to bylo 146,2% HDP, v roce 2012 byl státní dluh 159,6% a v roce 2015 to bylo 176,8%).

Podívejme se též, jak tuto situaci zvládají a vnímají samotní Řekové. Většina z nich je už z mnoha vládním škrtům unavena a nevěří v lepší zítřky. Dokladem toho je snížení důchodů skoro na polovinu, a během posledních osmi let nemohli lidé ke svým úsporám – banky během této doby třikrát rekapitalizovaly a stále se potýkají se špatnými úvěry v celkovém objemu 96 miliard eur. Podniky se zavíraly a byla rušena pracovní místa. Nezaměstnanost v Řecku činí okolo 20% a patří k největší v rámci Evropské unie. Z Řecka v té době odešlo na půl milionu lidí a to převážně mladých s vysokoškolským vzděláním. V současném Řecku je pětina obyvatel starší 65 let a než Řekové splatí své dluhy, bude to celá třetina řecké populace. Řecko má půjčky nastavené tak, že má několikaletý odklad s konečným termínem splacení rok 2060. Musí též kvůli splácení vykazovat do roku 2023 mimořádně vysoký přebytek primárního rozpočtu, a to až 3,5% HDP. Nastavené nástroje vedoucí k ekonomické záchraně, jako např. privatizace plynáren a rafinérií tomu moc nepomůžou. Samotní Řekové doufají, že zasáhne „vyšší moc“ což je z jejich pohledu odepsání části dluhu členskými státy eurozóny. To ale některé státy jako např. Německo razantně odmítají. Řekové mají oproti Evropské unii jeden dosti pádný argument, a to otevření svých hranic a umožnění přístupu imigrantům z Afriky dále do Evropy. EU by pak následně v zájmu zabránění tohoto scénáře hledala finanční zdroje jinde (pravděpodobně by přehodnotila čerpání eurodotací). Další možný scénář představuje prodej řeckých ostrovů – zájem už projevila Čína, která už ovládá největší řecký přístav Pireus, který je důležitým uzlem v lodní nákladní dopravě do Evropy.

Naše hnutí SPD nevidí situaci Řecka růžově a dodává, že stále bude prosazovat, aby i z těchto důvodů nebylo euro u nás jako státní měna přijato. O následné nesplacené finance Řecka se budou muset státy eurozóny podělit a zaplatit ze svých prostředků.

24.8.2018

Ve svobodné a demokratické zemi jsou protesty, které neporušují zákon legitimní!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o pietní akci k uctění obětí srpna 1968 při invazi armád Varšavské smlouvy do Československa, kterou narušilo několik stovek demonstrantů souvislým pískotem a křičením antibabišovských hesel v době projevu premiéra Andreje Babiše i šéfa Sněmovny Radka Vondráčka. Zda byl protest legitimní a co o průběhu akce soudím.

Má odpověď:

„Ve svobodné a demokratické zemi, kterou Česká republika stále ještě je, je jakýkoli protest, při kterém se neporušuje zákon legitimní, a občané na něj mají právo. Popravdě řečeno, když má k okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy projev Andrej Babiš, tedy člověk, který byl členem normalizační KSČ, tak se demonstrantům ani moc nedivím. Divné ale je, že stejným protestem neodměnili předsedu Senátu Milana Štěcha, který byl také členem normalizační KSČ a to ve stejné době, jako pan premiér. Je to zřejmě proto, že na neomarxisty, kteří poklonkují Bruselu, se nepíská.“

23.8.2018

Podpořili jsme zákon o navýšení důchodů!

Poslanci SPD plní sliby. Na včerejší schůzi Sněmovny jsme podpořili zákon, podle kterého budou od 1.1.2019 navýšené důchody a to průměrně o 918 korun měsíčně a kromě toho senioři nad 85 let dostanou další tisícovku měsíčně navíc.

Při hlasování jsme nejprve podpořili senátní verzi zákona, která byla k důchodcům spravedlivější a to hlavně k důchodkyním matkám, které mají v současné době nejmenší důchody a to i přes to, že celý život poctivě pracovaly a ještě k tomu vychovávaly děti. Podle tohoto návrhu měli dostat tisícovku navíc všichni, kteří pobírají důchod minimálně 25 let, což se právě nejvíce týká důchodkyň matek. Tento senátní návrh ale neprošel, když proti němu hlasovali poslanci hnutí ANO, ČSSD a Pirátů. Následně pak byla schválena sněmovní verze zákona.  

Dále jsme i hlasy všech poslanců SPD propustili do druhého čtení návrh zákona, kterým by se mělo ponížit skokové navýšení platů poslanců a dalších ústavních činitelů. Byli jsme také pro, aby se zkrátila lhůta na projednávání zákona a to proto, aby se stihl včas projednat. SPD nesouhlasí s žádným navyšováním platů politiků a je dlouhodobě pro zamrazení těchto platů.

Jako poslední bod včerejší schůze se projednávala invaze v roce 1968 a uctění památky všech, kteří přišli při této okupaci o život. Sněmovna i hlasy našich poslanců přijala k tomuto bodu následné usnesení: „Poslanecká sněmovna deklaruje, že vtrhnutí vojsk pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do Československa bylo aktem invaze a následné okupace a bylo v rozporu s mezinárodním právem.“

22.8.2018

Návrhy ministryně Jany Maláčové z ČSSD jsou demoralizující!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Hnutí SPD považuje vyjádření premiéra Andreje Babiše v sobotním Právu o nutnosti vysílání jasných signálů migrantům, že je zde zavřeno a že se do Evropy už nikdo nedostane, za další z prázdných frází a jeho snahu neztratit další podporu svých voličů před blížícími se komunálními volbami. Jenom za prvních šest měsíců tohoto roku bylo prokazatelně zadrženo na bavorských hranicích 2028 ilegálních imigrantů, kteří přišli přes Českou republiku. Je to samozřejmě jen vrcholek ledovce. Migrace je součást politiky Evropské unie a nelze být prounijní a zároveň proti migraci. Přitom v každém státě EU včetně ČR žije více než 10 % občanů těchto zemí v úplné bídě a více než polovina od výplaty k výplatě. V Čechách je také 1 milion lidí v exekuci. Hnutí SPD prosazuje dlouhodobě nulovou toleranci ilegální imigrace. Neměníme postoje, jsme důslední odpůrci politiky Evropské unie na rozdíl od probruselské vlády ANO, ČSSD a KSČM.

2. V těchto dnech si připomínáme tragické 50. výročí okupace naší země armádami Varšavské smlouvy. Vpád vojsk Varšavské smlouvy byl hrubým pošlapáním zbytku suverenity tehdejšího Československa. Plnou odpovědnost za oběti a následky okupace nese především komunistický režim tehdejšího Sovětského svazu a politika Komunistické strany Československa. Takzvané „Pražské jaro” bylo falešnou nadějí na reformu totalitního komunistického režimu. Okupace byla potvrzením faktické neexistence československé státní suverenity. Bohužel dnes se Česká republika nachází v postavení země, která svoji suverenitu předala neomarxistickému projektu evropské integrace. Stávající Evropská unie provádí globalizační a multikulturní politiku, která je jednoznačně v rozporu se zájmy naší národní a státní suverenity. Tento stav má opět zásadní bezpečnostní rizika pro naše občany. Případná realizace imigrační politiky Evropské unie bude mít dopad ještě osudovější než okupace státy Varšavské smlouvy. Dnes jde opět o obranu svobody a demokracie, ale také o zachování samotné existence českého národa a naší kultury.

3. Hnutí SPD považuje návrhy ministryně Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení dávek hmotné nouze, tedy životního a existenčního minima, za pokračování zcela špatné sociální politiky státu, jelikož se dává nejen potřebným, ale také lidem štítícím se práce. To je demoralizující a prohlubuje to sociální problémy. Na neadresné sociální dávky je každoročně vynakládáno více než 150 miliard korun ze státního rozpočtu a dávku v hmotné nouzi dostane dnes v podstatě každý, kdo si o ni řekne. Podle poslední odborné analýzy se počet chudinských domů, ulic a čtvrtí mezi lety 2006 až 2017 zdvojnásobil. Zvedl se i počet tzv. „sociálně vyloučených lokalit”. Přibylo i lidí, kteří v těchto lokalitách bydlí - místo 80.000 jich je nyní více než 115.000. Situace se ve srovnání s údaji ze zpráv z předchozích let nezměnila a stav se tak nezlepšuje ani v době ekonomického růstu. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM a také minulá vláda navíc s účastí KDU-ČSL nenabídla žádné řešení. Hnutí SPD prosazuje zásadní adresnost výplat sociálních dávek tak, aby je dostávali pouze lidé s pracovní historií, invalidé a jejich rodinní příslušníci, kteří se o ně starají, a nikoliv nepřizpůsobiví občané, kteří nikdy nepracovali, a to přesto, že dlouhodobě pracovat mohou, ale přitom nechtějí.

4. Hnutí SPD považuje za oprávněné mnohačetné stížnosti občanů na současnou situaci v České poště, kdy se zásilky doručují s několika týdenním zpožděním a balíky tzv. „do ruky” se zpravidla nedoručují vůbec. Jako odůvodnění uvádí Česká pošta, že je to prý z důvodu tzv. „vyšší moci”. Ve skutečnosti je to způsobeno masivním odchodem poštovních doručovatelek, jejichž průměrná mzda je okolo 19 tisíc hrubého měsíčně. Bývalý ředitel Elkán měl však smluvní plat více než 8 milionů korun ročně. Za současnou situaci této státní instituce nese plnou odpovědnost vláda, konkrétně současný ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), pod kterého Česká pošta spadá, a který dnes působí zároveň na dvou ministerstvech. Řešením je zásadní reorganizace České pošty a snížení počtu jejich řídících pracovníků a omezení jejich nehorázných platů a naopak zásadním způsobem zvýšení platů poštovních doručovatelů, kteří se navíc musí oprostit od činností jako je prodej výherních losů a různých druhů pojištění, které přímo nesouvisí s jejich činností.

5. Hnutí SPD souhlasí s návrhem rakouského ministra vnitra za Svobodné (FPÖ) Herberta Kickla, který navrhl, aby příznivci radikálního islámu, kteří budou hájit nadřazenost práva šaríja nad rakouskými zákony, mohli být trestně stíháni. Řekl doslova: „Ti, kdo chtějí právo šaríja nadřadit rakouskému právu, a chtějí na nás uvalit teokracii namísto demokracie, patří k soudu”. Jeho slova tak potvrzují sliby lídra rakouských Svobodných a vicekancléře Heinze Christiana Stracheho, který dlouhodobě usiluje o zákaz islamismu v zemi, a tvrdí, že je „nepřátelský k ženám, svobodě a koresponduje s fašistickým světonázorem”. Hnutí SPD podalo návrh zákona fakticky zakazující šíření ideologie islámu v České republice. Tento návrh již prošel ve Sněmovně prvním čtením a naši poslanci ho budou dále prosazovat ke konečnému schválení. Na podzim podáme návrh zákona zakazující projevy ortodoxního islámu jako je zahalování obličeje, tedy například burka či nikáb.

21.8.2018

Organizované vandalství ve Švédsku je bezpečnostní hrozbou pro celou Evropu!

V noci z pondělka 13. na úterý 14. srpna došlo v několika švédských městech k poničení a podpálení okolo stovky aut maskovanými skupinkami mladíků. Tyto incidenty byly doprovázeny i aktivním odporem výtržníků vůči zasahujícím policistům. 

Švédsko – Švédské království je třetí největší zemí Evropské unie s celkovým počtem 10 milionů obyvatel. Počet rodilých Švédů se ale snižuje. V roce 1970 tvořili přistěhovalci jen necelé jedno procento z celkové populace. Před třemi lety to bylo již 15 % a v roce 2060 by měli přistěhovalci tvořit již 48 % populace. Od roku 1995 je členským státem EU. Švédsko má vysoce rozvinutou ekonomiku a vysokou úroveň sociální politiky.

Ve Stokholmu, Göteborgu, Malmö a Helsingborgu večer na začátku 33. týdne proběhly cílené útoky zaměřené na zapalování osobních automobilů a následné výtržnosti. Útoky v těchto městech se odehrávaly dle stejného scénáře a měly stejný průběh. Z tohoto důvodu se můžeme domnívat, že šlo o dobře organizované skupiny. Některé útoky byly zadokumentovány na videa, ze kterých je vidět, že pachatelé těchto útoků byli převážně mladí lidé, kteří byli maskováni, aby je nebylo možno identifikovat. Následkem jejich vandalského chování bylo okolo sta poškozených aut a poškozená veřejná prostranství. Proti zasahujícím policistům tito vandalové při svém útěku házeli kameny.      

Podobný incident ve Švédsku se odehrál v květnu roku 2013 a trval celý týden.  Jednalo se o noční nepokoje, kdy ve Stockholmu rozzuření mladíci útočili na školy a obchody a zapalovali osobní auta. Následným vyšetřováním se ukázalo, že to mají na svědomí chudí imigranti a jejich potomci pocházející hlavně z rozvojového světa a válečných zón, jako je Sýrie, Afghánistán, Somálsko či Turecko, žijící na okrajových sídlištích s levným bydlením. Úroveň příjmů dospělých je v těchto lokalitách ve srovnání s celostátním průměrem mnohem menší. Nejhorší stav převládá mezi mladými. V té době zveřejnily vládní studie zprávu, ve které bylo uvedeno, že třetina lidí ve věku 16 až 29 let žijících v těch nejchudších oblastech švédských měst nechodí do školy ani nemá práci. Tento stav se nedaří Švédsku zdárně řešit.

Zda byly letošní výtržnosti z pohledu pachatelů a motivů shodné s událostmi z roku 2013, tak to si musíme počkat na závěry vyšetřování. Každopádně obě události vykazují mnoho shodných faktorů.      

Naše hnutí SPD odsuzuje takovéto násilnosti a výtržnictví, které spáchaly s největší pravděpodobností dobře organizované a komunikující skupiny. A právě v té jejich organizovanosti pomocí sociálních sítí vidíme největší nebezpečí. I když kompetentní orgány ještě neukončily vyšetřování těchto skutků a ani zatím neznají hlavní motiv pachatelů těchto útoků, nikde není deklarováno, že tyto formy nebudou dále pokračovat a sílit na své intenzitě (zatím se jednalo pouze o materiální škody). Mohou se rozšířit i do dalších evropských zemí. Každopádně je to bezpečnostní hrozba. Naše hnutí SPD má v rámci svého programového dokumentu k vnitřní bezpečnosti zakotvenou podporu mezinárodní spolupráce, spočívající v koordinaci a spolupráci bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb v rámci předávání informací.

20.8.2018

Okupace naší vlasti cizími vojsky se už nesmí nikdy opakovat!

Výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa si musíme neustále připomínat, jelikož jde o temnou stránku naší historie.

Tehdejší totalitní komunistický režim, který vznikl diktaturou proletariátu, byl zrůdný. Je potřeba na to pamatovat a udělat maximum proto, aby se nic takového již nikdy neopakovalo.

Dnešní svoboda a demokracie je velice křehká a může být nenápadně zneužita. Novodobí marxisté to velice dobře vědí a pracují na tom, aby základní princip demokracie, tedy vládu většiny rozbili. Dělají to kdejakou byrokratickou regulací, zvýhodňováním menšin a omezováním svobodného lidského jednání. Tato pokrokářská ideologie, kterou bruselští neomarxisté nazývají liberální demokracií je velkým ohrožením demokracie jako takové. Mysleme na to a braňme se tomu, dokud je čas, ať se historie neopakuje!

17.8.2018

Je žádoucí, aby byla Česká republika suverénním státem!

Spolupráce evropských států na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu je potřeba a je to nevyhnutelné, ale vždy to musí být jen za předpokladu zachování národní suverenity.

Nikdy nesmíme dopustit zrealizování neomarxistických myšlenek na vytvoření evropského superstátu pod řízením nikým nevolených úředníků Evropské unie. Tito neomarxisté totiž prosazují takzvanou liberální demokracii, která opustila základní princip demokracie, což je vláda většiny. Zpochybňuje výsledky demokratických voleb, rozbíjí společnost na společenství nejrůznějších menšin a následně neoprávněně tyto menšiny zvýhodňuje, čímž se dopouští pozitivní diskriminace.

Současný přebyrokratizovaný projekt Evropské unie, jenž prosazuje multikulturní ideologii, pohrdá národními státy a je jen otázkou času, kdy se sesype jako domeček z karet. K tomuto sesypání bude naše hnutí SPD napomáhat a uděláme maximum pro transformaci EU na Unii evropských (suverénních) národů (U.E.N.), kterou budeme společně prosazovat se všemi vlasteneckými stranami Evropy sdruženými v hnutí Evropa národů a svobody (ENF).

16.8.2018

Německo stále více čelí narůstající se kriminalitě arabských imigrantů!

Varující statistiky trestných činů v Německu, kdy jejich pachatelé pocházejí z komunity imigrantů. Například v hlavním městě Berlíně to byl každý čtvrtý z objasněných trestných činů. 

Německé orgány činné v trestním řízení už veřejně přiznávají, že se zvyšuje kriminalita, kterou páchají imigranti, což potvrzují i zveřejněné statistiky. Tento trend se nejvíce projevuje v hlavním městě Berlíně a dále také v Brémách, Dolním Sasku a Severním Porýní-Vestfálsku. V těchto regionech tvoří dle uvedených statistik z celkového počtu nahlášených a objasněných trestných činů celkem jednu čtvrtinu (25%) trestné činy spáchané imigranty. Velmi závažné je to z pohledu konkrétního protiprávního jednání, kdy se jedná o vydírání – požadují peníze za ochranu, loupeže, krádeže, drogy a z pohledu blíže specifikovaných pachatelů těchto trestných činů. Jedná se o arabské rodinné klany, které mají nejčastěji kořeny v Libanonu a Palestině, a po celém Německu je jejich počet odhadován okolo 200.000 členů. Jenom v hlavním městě Německa působí přibližně dvanáct podobných arabských klanů, které se zabývají obchodováním s drogami, pašováním uprchlíků či praním špinavých peněz. Tyto rodiny vzešly z libanonských válečných uprchlíků a postupně se do nich začleňují současní imigranti převážně z afrických zemí. Více jak polovina z těchto pachatelů má vystavený německý pas. 

Německou veřejnost stále více znepokojuje fakt, že kriminalita arabských rodinných klanů posiluje na intenzitě, což zároveň narušuje jejich důvěru v právní stát. O konkrétních případech začaly informovat i německá média.

Německá televizní stanice ARD Mediathek ve svém zpravodajském pořadu Kontraste Das Magazin aus Berlin začala pravidelně informovat o těchto násilnost a součástí pořadu je i diskuze s občany.  

Deník Die Welt zveřejnil, jak se postupně mění německá společnost v multikulturní prostředí, kde roste počet přistěhovalců, a naopak klesají počty rodilých Němců. Aktuálně tvoří čtvrtinu populace lidé, kteří se buď sami narodili v zahraničí, nebo přišli do Německa z ciziny jejich rodiče. Největší vliv na tuto současnou situaci mělo rozhodnutí německé kancléřky Angely Merkelové, kterým umožnila vstup nelegálním imigrantům a tento proces stále pokračuje.

Magazin Focus zveřejnil incidenty, ke kterým došlo v posledních dnech v Essenu, kde se mezi sebou střetly místní libanonské rodinné klany.

V Německu stále více rezonují slova: „Pryč s Merkelovou! Ani jeden imigrant do Německa!“, a to nejen od politiků, ale i od samotných Němců. 

Naše hnutí SPD od svého začátku všemi dostupnými a zákonnými prostředky usiluje o to, aby se zabránilo vstupu nelegálních imigrantů do naší republiky. V tomto úsilí budeme i nadále aktivní, neboť ve svém důsledku je to ta nejlepší prevence, abychom nedopadli jako občané Německa.

15.8.2018

Nárůst nákladů na státní a veřejnou správu je alarmující!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) na aktuální politickou situaci.

1. Hnutí SPD považuje za alarmující nárůst nákladů na státní a veřejnou správu. Za posledních pět let, tedy především za vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL, se zvýšil počet státních zaměstnanců o 30 tisíc osob, což zvýšilo nároky na státní rozpočet o 20 miliard korun ročně. Vzniklo minimálně 8 nových státních úřadů. Je to mimo jiné i díky vzrůstající byrokracii Evropské unie, která nás zahlcuje nesmyslnými direktivami. Hnutí SPD trvá na zásadních úsporách při správě státu. Považujeme za nutné okamžité zastavení nárustu počtu úředníků na ministerstvech a v ostatních ústředních orgánech státní správy. Takto ušetřené finanční prostředky následně navrhujeme použít pro navýšení nízkých důchodů, podporu pracujících rodin s dětmi a posílení sociálního zajištění zdravotně postižených občanů. Trvalé navyšování počtu pracovníků ve státní a veřejné správě vytváří umělý nedostatek pracovních sil a falešnou potřebu importu pracovní síly ze zahraničí.

2. Hnutí SPD považuje oznámení administrativy USA o nových sankcích proti Rusku, které mají vstoupit v platnost 22. srpna, za účelové a neopodstatněné. Spojené státy k rozhodnutí o odpovědnosti Ruska dospěly s využitím amerického zákona o kontrole a likvidaci chemických a biologických zbraní. O tom, jaké konkrétní důkazy Američany přesvědčily, se v prohlášení nic nepraví. Hnutí SPD je dlouhodobě přesvědčeno v případě použití chemických bojových látek, že jde o řízenou provokaci s cílem poškodit diplomatické vztahy mezi USA, Ruskem a Velkou Británií. Vyvolání obchodní války s Ruskem je v hlubokém rozporu se zájmy České republiky.

3. Na území Izraele bylo od středečního večera vypáleno přes 150 raket z palestinského Pásma Gazy. Izraelské letectvo v reakci na palbu zaútočilo na více než 100 pozic radikálního hnutí Hamás, které v Pásmu Gazy vládne. Hamás v Gaze vládne již více než deset let a vyvolává protiizraelské nepokoje a zneužívá civilistů pro vlastní snahu o narušení hranice. Hamás je teroristickou organizací. Terorismus nepřímo podporuje pomoc Evropské unie, která proudí do pásma Gazy. Současná vyhrocená situace v oblasti může vést k mnohem rozsáhlejší armádní operaci. Násilí se u hranice odehrává již od konce března. Hnutí SPD podporuje jednoznačně mírové řešení, ale plně respektuje právo Izraele na vojenské akce zajišťující jeho bezpečnost.

4. Hnutí SPD považuje za správné rozhodnutí vlády maďarského premiéra Viktora Orbána, která chce ukončit studium sociálních studií v oboru Gender Studies, tedy oboru, který se věnuje uměle vytvářeným problémům mezi muži a ženami. Vláda Viktora Orbána v této souvislosti přijala legislativu, na základě které mají být obory Gender Studies uzavřeny novým studentům. Tato studia ve skutečnosti ničí žebříček hodnot existující v zemích střední Evropy. Hnutí SPD má ve svém programu podporu technického a přírodovědného studia. Podpoříme také nárůst kapacit na lékařských fakultách a přípravu pedagogů. Modely Gender Studies však považujeme za zbytečnou, destruktivní a společensky nebezpečnou formu neomarxistické pavědy.

5. Poslední události v Afghánistánu jednoznačně ukazují na chybnou koncepci snahy o trvalou kontrolu území Afghánistánu vojsky některých zemí NATO. Česká republika musí změnit koncepci armády. Nebezpečí naší zemi nehrozí z Afghánistánu, kde se vede nekonečná válka, ale hrozí z islamizované západní Evropy. Budeme v Poslanecké sněmovně žádat ukončení afghánské mise. Hnutí SPD také prosazuje zákon o všeobecném referendu, který umožní občanům hlasovat i o členství České republiky v mezinárodních organizacích včetně NATO. Česká republika potřebuje systém kolektivní obrany. Je ovšem zásadní, jestli současná podoba NATO odpovídá zájmům České republiky. NATO nechrání Evropu před imigrací a naopak jeho členské země destabilizují svými vojenskými akcemi okolní geopolitický prostor. Hnutí SPD odmítá diktát USA a NATO na prudké navyšování vojenského rozpočtu. Nepotřebujeme expediční zbraňové systémy, ale zbraně na obranu země.

6. Hnutí SPD nepovažuje maškarádu gay průvodů v Praze za projev svobody. Sexuální orientace je soukromá věc každého občana a SPD to plně respektuje. Nepodpoříme právo homosexuálních párů na adopci. Za základ rodiny považujeme tátu, mámu a děti. Tento tradiční formát rodiny si zaslouží veřejnou podporu. Je strašlivé, když veřejnoprávní média zastánce tradiční rodiny označují za extrémisty. Umělá propagace homosexualismu je forma neomarxistické ideologie sloužící k rozkladu rodiny jako základní jednotky společnosti.

14.8.2018

Zahalování obličeje muslimy do naší země nepatří!

Na začátku srpna vstoupil v Dánsku v platnost nový zákon, který zakazuje nošení burky či nikábu na veřejnosti.

SPD v této souvislosti zastává názor, že do naší země zahalování obličeje muslimy nepatří. Jde o diskriminaci žen a jejich opovrhování. Odkazování se na náboženství, kde nemá žena stejná práva, jako muž je v tomto případě pouze potvrzení toho, že nemá netolerantní, nenávistná a velice násilná islámská ideologie nic společného se svobodou a demokracií.

Pokud muslimové chtějí žít v Evropě a u nás, tak se musí podřídit většině. Pokud s tím mají problém, musí se odstěhovat tam, kde jejich chování je bráno za normální. SPD v této souvislosti připravuje vlastní zákonnou úpravu s ohledem na dánský model. Je třeba však zohlednit naše zvyky jako jsou masopustní průvody, Mikuláš s čertem atp., aby nedocházelo k porušení zákona v těchto případech, které souvisejí s našimi tradicemi.

13.8.2018

Dobrá práce Policie ČR ve věci napadení číšníka v Praze nizozemskými turisty!

Policie před několika dny zpřísnila právní kvalifikaci ve věci napadení číšníka v Praze nizozemskými turisty.

Na základě dobré práce Policie České republiky, v rámci prošetřování napadení číšníka ve Vladislavově ulici v Praze sedmi cizinci z Nizozemska, hrozí útočníkům vyšší tresty. Orgány činné v trestním řízení tak rozhodly na základě vyhodnocení zadaných znaleckých posudků.

Všichni máme ještě v paměti incident, který se odehrál v dubnu letošního roku v Praze. Sedm cizinců z Nizozemska nevybíravým a až brutálním způsobem na veřejně přístupném místě napadlo českého číšníka. Konkrétně šlo o zahrádku před obchodním domem Quadrio ve Vladislavově ulici. Útočníci ho povalili na zem, začali ho bít pěstmi a kopali do něj. Když zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli. V nemocnici napadený muž prodělal dvě těžké operace a probral se až po několika dnech. Důvod jejich napadení bylo upozornění číšníka, že zde nemohou konzumovat svůj vlastní alkohol. Pachatele se naštěstí podařilo ztotožnit a zajistit příslušníky Policie České republiky ještě v době, kdy byli na našem území v prostorách Letiště Václava Havla v Praze.

Dva z útočníků policie obvinila z těžkého ublížení na zdraví dle § 145, odst. 1. trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Další tři Nizozemce soud uznal vinnými z přečinu výtržnictví. Nakonec jim byl uložen podmíněný trest osm měsíců a na pět let byli vyhoštěni ze země. Poslední dva ze skupiny sedmi Nizozemců policisté propustili. Dle vyjádření policie se snažili konflikt uklidnit.

V rámci prošetřování si nechala Policie ČR, konkrétně její vyšetřovatelé zpracovat znalecké posudky ohledně následků a rozsahu zdravotního stavu poškozeného číšníka. Soudní lékaři konstatovali, že útok byl tak intenzivní, že číšník při něm mohl i zemřít. Tyto výsledky zdravotního vyšetření poškozeného uvedené ve znaleckém posudku oprávnilo orgány činné v trestním řízení zpřísnit právní kvalifikaci u dvou obviněných z těžkého ublížení na zdraví na trestný čin vraždy dle § 140, odst. 1 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. A to ve stádiu pokusu, který je stejně tak jako i příprava tohoto trestného činu trestná. Kvůli překvalifikování tohoto skutku podalo státní zastupitelství k soudu návrh, aby oba Nizozemci zůstali do zahájení procesu ve vazbě.

Naše hnutí SPD tento hanebný čin tvrdě odsuzuje a zároveň oceňuje profesionální práci zainteresovaných příslušníků Policie České republiky, kterým se podařilo v rámci prošetřování zajistit takové důkazy, aby byli pachatelé spravedlivě potrestáni.

10.8.2018

Duhový festival Prague Pride je marketinkový projekt financovaný z fondů EU!

V Praze začal festival zaměřený na propagaci homosexuální tematiky. Jeho organizátoři a propagátoři poukazují na to, že homosexuálové mají mít stejná manželská práva a povinnosti jako tradiční rodina, včetně práva mít děti.

Hnutí SPD s tím nesouhlasí a zastává názor, že hodnoty tradiční rodiny musíme zachovat v naší zemi i pro příští generace.

Celý druhý srpnový týden v Praze probíhá již osmý ročník festivalu Prague Pride s gay, lesbickou, bisexuální a transgender tematikou. Celý tento marketinkový projekt je financovaný z programu Evropské unie – Práva, rovnost a občanství pro roky 2014 až 2020 a finance z něj čerpají především neziskové organizace. Za využití těchto financí je připraveno více jak stovka akcí, které jsou zaměřeny na podporu toho, aby si v Česku mohli gayové a lesby společně adoptovat nebo si osvojit děti. Vyvrcholením festivalu je plánovaný karnevalový průvod účastníků (odhaduje se až čtyřicet tisíc) v sobotu Prahou. Tento „duhový průvod“ má za cíl upozornit na to, že je připraven zákon, který zakládá mimo jiné těmto skupinám registrované partnerství a tak jim vzniklo právo na společné jmění a vdovský či vdovecký důchod. Zároveň má přítomným poukázat na nedávné předložení zákona, který otevřel debatu o možnosti manželství dvou lidí stejného pohlaví.

Naše hnutí SPD nemá nic proti sexuální orientaci každého z nás, ale podporovat budeme pouze tradiční pracovité rodiny, které jediné mohou zachovat populaci a tím i tradice, zvyky a národ jako takový. Podporou těchto duhových pochodů ničíme rodinu, která je základem každého státu. Hnutí SPD programově považuje za základ rodiny přirozený svazek muže a ženy. Proto ve Sněmovně nepodpoříme legislativní změnu umožňující sňatky homosexuálů. Současná právní úprava, která umožňuje registrované partnerství, plně vyhovuje a chrání práva těchto osob. Nesouhlasíme s možností adopce dětí homosexuálními páry, jelikož se zde ignoruje dítě a jeho zájem být vychováván v přirozené rodině a přirozených hodnotách. Faktem je, že je u nás dostatek bezdětných manželských párů, které mají zájem o adopci, a ani jejich zájem se nedaří naplnit. Mediální prezentace, že homosexuálové si budou adoptovat jen děti, které nikdo nechce, je lež a mediální manipulace.

Tématem letošního festivalu Prague Pride je rodina a jeho organizátoři cílí na to, aby co nejvíce občanů informovali o tom, že homosexuálové mají mít stejná manželská práva a povinnosti jako tradiční rodina, včetně práva mít děti. Ve Sněmovně se bude v září projednávat návrh 46 převážně poslanců z hnutí ANO a Pirátů o zrovnoprávnění homosexuálního svazku s manželskými. Ve Sněmovně též leží druhý návrh, který naopak má upevnit a posílit svazek manželství muže a ženy, který by měl být chráněn ústavou. Oba návrhy prošly vládou a v září se bude ve Sněmovně hlasovat o tom, který bude upřednostněn.  

Naše hnutí SPD  bude podporovat ústavní zakotvení rodiny jako přirozeného svazku muže a ženy, kteří spolu vychovávají své děti. Dobře fungující rodina tvoří základní stavební buňku naší společnosti a je tou nejdůležitější hodnotou pro náš stát. Stát by měl zabezpečit rodinám takové podmínky, aby všichni její členové prožívali plnohodnotný život v bezpečné zemi. Pracující rodiny vychovávající děti by měly prioritně nárok čerpat různé formy sociálních dávek a daňových úlev. Naše hnutí udělá vše, aby se tyto kroky v naší zemi realizovaly.

9.8.2018

Snaha o snížení státních dotací neziskovkám je zásluhou našeho hnutí SPD!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o prohlášení ministryně financí Aleny Schillerové, která by podle ČT24 chtěla snížit státní dotace neziskovým organizacím o 3 miliardy korun oproti 13,6 miliardy korun, které dostaly neziskovky vloni. O peníze ale nemají přijít neziskovky pomáhající handicapovaným, starším či sociálně slabým lidem a neziskovky podporující sport.

Má odpověď:

„Snaha o snížení státních dotací neziskovým organizacím je zásluhou našeho hnutí SPD, které prostřednictvím vyjednávacího týmu v době kdy se zvažovala tolerance hnutí SPD vznikající vládě, která nakonec nedopadla, tlačilo na hnutí ANO, aby se financování neziskových organizací s politickým a ideologickým program ze státního rozpočtu co nejdříve ukončilo. Činnost těchto neziskovek považujeme za zásadní ohrožení demokracie, jelikož podporují nelegální imigraci a ideologii multikulturalismu v naší zemi. Hnutí SPD nemá nic proti neziskovým organizacím, které podporují invalidy, seniory, děti v dětských domovech nebo sportovní aktivity, ale zásadním způsobem budeme trvat na tom, aby se přestaly z veřejných financí podporovat ideologické neziskovky s velmi nebezpečným neomarxistickým novolevicovým politickým programem, který prosazuje multikulturalismus, ekofanatismus, genderismus, feminismus a duhové menšiny opovrhující tradiční rodinou, tedy všechno k čemuž nás tlačí Evropská unie a její nikým nevolení úředníci.“

8.8.2018

Odmítáme plány MŽP na přísnější pravidla pro soukromé majitele studní!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) na současnou politickou situaci.

1. Hnutí SPD odmítá plány Ministerstva životního prostředí na prosazení ještě přísnějších pravidel pro soukromé majitele studní. Studna je výhradním vlastnictvím majitele. Ten, pokud se stará, aby jeho zdroj vláhy nevyschl, se může se spoluobčany o vodu podělit na základě dobrovolnosti, ne z přinucení. Stávající legislativa je zcela dostatečná a dává státu dost kompetencí pro řešení případné krize. Hnutí SPD prosazuje zcela jinou cestu na řešení problému se zajištění dostatku vody. Především je nutná změna koncepce českého zemědělství. Musí skončit zemědělství pro biopaliva a bioplynové elektrárny. Místo řepky a kukuřice se na pole musí vrátit víceleté pícniny zvyšující schopnost půdy zadržet vodu, typu jetele a vojtěšky. Tyto pícniny mají schopnost přijímat dusík z atmosféry a ukládat jej do kořenů, které dosahují hloubky 50 - 100 cm. Tím nejen udržíme vlhkost zeminy, ale také přirozenou cestou nasytíme půdu dusíkem. Ze stejného důvodu, tedy pro zadržení vody v krajině, je nutné v půdě zvýšit její organickou složku znovuobnovením živočišné výroby spojené s organickým hnojením. Uvedená opatření jsou jednoduchá a každý hospodář je zná. Jejich zavedení brání regulace a zemědělská politika Evropské unie. Druhým zásadním opatřením je zvýšit ochranu zemědělské půdy před zástavbou. Každý hektar betonu je krok k suchu v České republice. Třetím krokem musí být deprivatizace vody z rukou zahraničních investorů zpět do rukou našich měst a obcí a ukončení nevýhodných dlouhodobých pronájmů. Je to nezbytné k zabránění dalšího nárůstu cen vody v zájmu zisku těchto společností. Hnutí SPD prosazuje výše uvedené kroky a nebude organizovat hon na majitele malých studní.

2. Zveřejnění osobností kandidujících do Senátu za SPD a uvedení počtu senátních a komunálních kandidátek vyvolává další vlnu útoků na hnutí SPD. Někteří oligarchové vlastnící média otevřeně hlásají cenzuru hnutí SPD. Média se cíleně snaží skandalizovat naše hnutí a kandidáty. Dochází také k útokům na propagační plochy hnutí. Naše hnutí se nedá zastrašit. Nevadí nám nepřátelské kroky oligarchů. Hnutí SPD nedělá politiku v jejich zájmu. Naše politika brání svobodu lidí, jejich důstojný život, demokracii a suverenitu této země. Jsme v důsledné opozici k diktátu EU zaměřenému na likvidaci našeho státu a národa. Podpora SPD roste ke zděšení neomarxistických ideologů podporujících imigraci a multikulturalismus a také nadnárodních korporací ždímajících zisk z České republiky.

3. Bolestná ztráta životů našich vojáků potvrzuje správnost snah hnutí SPD o revizi zastoupení naší armády v zahraničních misích a přehodnocení koncepce armády. Válka v Afghánistánu trvá již 17 let a nemá konce. Nemá již charakter cílené protiteroristické operace a jde spíše o kontrolu zájmového území. Tento koncept tradičně naráží na narůstající odpor Afghánců. Sebevražedné útoky Afghánců ukazuji, že vstup vojsk NATO do Afghánistánu považují za stejně nepřátelský, jako byl vstup vojsk Varšavské smlouvy na naše území v roce 1968. Naše hnutí ctí právo každého národa žít ve své zemi podle svých představ a na svoje útraty. Každý stát je majetkem a dědictvím svého národa. Stejný přístup je nutné uplatnit i k Afghánistánu. Bohužel je tento princip v hlubokém rozporu se zájmy neomarxistů budujících světový řád a také se zájmy nadnárodních finančních korporací tvořící globální zisky. Hnutí SPD považuje za hlavní nebezpečí pro Českou republiku islamizaci zemí západní Evropy následkem imigrační politiky EU. Naše armáda musí přestat být jen expedičním sborem, neboť v současné vládě máme ministerstvo obrany, ne ministerstvo zahraničních misí, ale musí se začít připravovat k obraně země. Bude to třeba.

7.8.2018

Jednoznačně odmítáme symbolické přijetí jednoho ilegálního imigranta!

SPD jednoznačně odmítá návrh italského premiéra Giuseppe Conteho, kterým vyzývá Českou republiku, aby přijala alespoň symbolicky jednoho ilegálního imigranta z Itálie.

Přijetí jednoho imigranta do ČR by totiž znamenalo nejen jednoznačný precedens, ale zároveň právo na již zcela legální přistěhování příbuzných tohoto imigranta. Za islámskými imigranty přišlo jenom do Německa za poslední rok dalších 54 tisíc příbuzných těchto imigrantů v rámci celoevropsky platného zákona o slučování rodin imigrantů. Následně vznikají například muslimská ghetta či no-go zóny, přičemž vzhledem k vysoké porodnosti afrických a muslimských imigrantů pak sociální a bezpečnostní problém nezadržitelně a nezvladatelně prudce roste. V Německu se jedná v současnosti nejvíce o slučování rodinných příslušníků imigrantů ze Sýrie, Iráku, Íránu, Jemenu, Afghánistánu a z Eritree, tedy vesměs muslimských zemí. SPD prosazuje jako jediná strana v Parlamentu nulovou toleranci této nezákonné imigrace a odmítáme diktát Bruselu.

6.8.2018

Španělsko jako vstupní země do Evropy – nápor imigrantů sílí!

Migrační vlna do Evropy neopadá, spíše naopak. V současné době aktuálně stoupá počet nelegálních imigrantů západní středomořskou trasou přes Španělsko a roste i jejich agresivita.

Jedná se především o mladé muže, kteří v případě potřeby jsou zcela připraveni k boji.  

Imigranti a hlavně jejich převaděči a osoby podílející se na jejich nelegálním vstupu do Evropy neustále monitorují situaci a hledají nejlepší řešení, jak dostat nelegální imigranty do zemí EU. Cesta přes Řecko na západobalkánské trase díky zpřísněné kontrole zainteresovaných zemí (Bulharsko, Srbsko či Makedonie, Rumunsko, Rakousko) není tak snadná. Další středomořská trasa, kdy lodě s imigranty vyplouvaly z Libye, Tuniska, Turecka a Alžírska, též na základě opatření státních představitelů Itálie, kteří zakázali přijímat lodě s imigranty na italském pobřeží (viz imigranti na lodi Aquarius) je tato trasa také méně přístupná. Z těchto důvodů volí imigranti aktuálně trasu přes Španělsko. Bylo to právě Španělsko, které z rozhodnutí své vlády tyto imigranty a ještě další lodě s imigranty přijalo. Tímto rozhodnutím na sebe Španělsko ušilo bič. Imigranti hned přeorientovali své cíle do Evropy právě přes Španělsko, konkrétně přes plot oddělující Ceutu a Melillu od Maroka. Ceuta, známá jako Ciudad Autónoma de Ceuta (autonomní město Ceuta), se svým postavením nachází mezi standardním španělským městem a autonomním městem. Před získáním statutu autonomie byla součástí provincie Cádiz. Ceuta je součástí území Evropské unie. Před vstupem Španělska do Evropské unie v roce 1986 bylo město svobodným přístavem.

Do španělské enklávy Ceuty nyní míří imigranti z mnoha zemí Afriky, kteří se pokoušejí přes Maroko a Alžírsko dosáhnout města, a docílit tak vstupu do Španělska a tím i EU. Město je chráněno před ilegálními přestupy třemi vysokými ploty. První je vysoký 3 m, druhý 8 m. Třetí plot vystavěli Španělé nedávno. Je vyšší, aby se zabránilo snadnému přelézání imigrantů na domácky vyrobených žebřících. Avšak kromě toho, že je ještě vyšší, je zároveň vysoce moderní, jeho náklady se odhadují na 33 milionů eur. Je to 11 kilometrů třímetrových souběžných plotů navýšených o ostnatý drát, s pravidelně rozestavenými pozorovatelnami a se silnicí, která se mezi nimi táhne, aby posloužila policejním nebo ambulantním vozidlům v případě potřeby. Podzemní kabely spojují reflektory, hlukové a pohybové senzory a videokamery. Některé neziskové organizace jako Ammesty International či Lékaři bez hranic vytýkaly, že je tento postup nehumánní.

Šéf španělské diplomacie Josep Borrell uvedl, že nyní se v průměru 220 imigrantů denně dostane do Španělska, které na takový nápor není v žádném ohledu připraveno. Poslední větší útok imigrantů byl před několika málo dny, kdy se přes bariéry španělské enklávy Ceuta dostalo přes 600 imigrantů. Na tuto situaci si stěžují i samotní Španělé, kteří poukazují i na agresivní útoky těchto imigrantů. Konkrétní ukázky videí jsou ke zhlédnutí na You Tube a zpravodajské servery v zahraničí o této situaci také informují. Imigranti útočili nehašeným vápnem, zápalnými lahvemi a sprejovými lahvemi s hořlavými látkami, které sloužily jako podomácku zhotovené plamenomety.      

Tyto skutečnosti potvrzují stanoviska našeho hnutí SPD k nelegální imigraci do Evropy. Jako první strana u nás o této hrozbě informujeme pravdivě naše občany a nadále v tom budeme pokračovat.

3.8.2018

V kauze H-System zaplatí za nečinnost bývalých vlád ODS a ČSSD všichni občané!

Klienti H-Systemu po verdiktu Nejvyššího soudu, že se mají vystěhovat ze svých bytů, rozpoutali kauzu, která hýbe celou republikou. Do vyřešení problému se zapojil i prezident Zeman.

Po úterním setkání prezidenta republiky Miloše Zemana s předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem a předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským komentovali zúčastnění uvedenou kauzu takto: „Máme právní systém, jaký máme, a ten nevytvářejí soudy,“ řekl Šámal a dále pokračoval „Neustálé novelizace, hodně právních a procesněprávních předpisů, které vytvářejí, nebojím se to říci, džungli právních předpisů, ve kterých se v podstatě ani právníci nevyznají, a požadování, aby soudy rozhodovaly jednotně ve všech instancích, to jsou požadavky, které jsou v naprostém rozporu vzájemném. Od roku 1989 nemáme v České republice kvalitní procesní předpisy a dnes se politici diví, že soudy nejsou rychlejší. Trvám na tom, že spravedlnost je jen jedna a musí to být spravedlnost pro všechny. Proto jsme také upozornili, kde má tato kauza svůj počátek. Proto podle mého názoru musí do této kauzy vstoupit stát.“ Podle Rychetského ukazuje kauza na selhání českého státu. „Ten případ H-System je opravdu příkladem selhání. Ale nejenom selháním české justice, ale selháním státu v těch kritických devadesátých letech. Tečka,“ řekl k případu Rychetský.   

Těmito prohlášeními dali oba předsedové soudů za pravdu našemu hnutí SPD, které od rozhodnutí Nejvyššího soudu považuje toto rozhodnutí v kauze H-System za nespravedlivé. Je to důsledek toho, že stát za dvacet let nebyl schopen vyřešit situaci kolem této kauzy. Hnutí SPD zastává názor, že nezbytným řešením musí být odklad vykonání rozsudku a tedy odklad vystěhování občanů. Nezbytné je také, aby stát přijal i finanční odpovědnost za stav práva a pomohl postiženým finančními zárukami a dotací. Tím by nedošlo k poškození jiných věřitelů - okradených klientů, kteří přišli o peníze, ale žádnou nemovitost k obývání nezískali. Prosazujeme také reformu soudnictví spočívající mimo jiné v časově omezeném mandátu soudců a jejich hmotné odpovědnosti za vynesené rozsudky. Současně je potřeba, aby se právní sytém co nejvíce zjednodušil, jelikož v dnešní době se v něm nevyznají ani někteří právníci, natož pak běžní občané.

Poškození klienti se nyní obrátí na Ústavní soud. V případě neúspěchu pak mají možnost se obrátit na Evropský soud pro lidská práva sídlící ve Štrasburku, který byl zřízen v roce 1959 k projednávání porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Na základě již projednávaných obdobných kauz, můžeme předjímat rozhodnutí, že soud dá poškozeným klientům v kauze H-Systemu za pravdu, protože se proces táhne dlouho. Konkrétně využije formulaci: „Nepřiměřená délka odškodňovacího řízení je porušením práva na spravedlivý proces.“ Evropský soud pro lidská práva podobné případy okomentoval takto: „Délku řízení o náhradě za újmu způsobenou předešlým řízením nelze považovat za přiměřenou, trvá-li déle, než  jeden rok a šest měsíců v prvním stupni a déle než dva roky ve dvou stupních. Delší odškodňovací řízení je porušení práva na spravedlivý proces, pokud nenastaly zvláštní okolnosti. Stát má stav napravit a odškodnit.“

Po skončení celého procesu, který bude trvat ještě nějaký čas, odškodní ve finále všechny poškozené a to nejenom v této kauze stát. Bude to stát několik miliard, protože poškozených i v obdobných kauzách jsou tisíce. To vše zaplatí daňoví poplatníci – všichni občané. Odpovědnost nesou minulé vlády ODS a ČSSD, které za doby svého vládnutí tento stav dopustily!

2.8.2018

Tato země je naše a SPD udělá maximum pro to, aby to tak zůstalo i do budoucna!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o prohlášení Tomáše Halíka v Deníku Referendum, který napsal, že odmítnutí ujmout se i sebemenšího množství uprchlíků je symbol, který představuje mnohem větší urážku Krista než jakkoli kontroverzní divadelní představení. Halík dále píše, že „naše země není naše, Hospodinova je země a vše, co je na ní, my všichni, jsme zde jen cizinci a přistěhovalci“. Dle něho tím, když říkáme, že nepřijmeme ani jednoho uprchlíka, říkáme, že se zříkáme Krista a evangelia a že se vyřazujeme z Evropy, z evropské kultury humanismu, že dáváme přednost jedovatému nacionalismu a národnímu sobectví.

„Nepřijmeme ani jednoho uprchlíka – ano, i toto je symbol. I tím o sobě něco velmi podstatného říkáme. Říkáme tím, že se zříkáme Krista a evangelia, že se vyřazujeme z Evropy, z evropské kultury humanismu, že dáváme přednost jedovatému nacionalismu, národnímu sobectví, že chceme nadále z evropského společenství pouze oběma rukama brát a nejsme ochotni nic dávat... Nepřijmeme ani jediného uprchlíka – toto slovo je tisíckrát horší urážkou Krista než jedna scéna z nepochopeného divadelního představení. Nepřijmeme ani jediného uprchlíka – proti tomu by se mělo kázat každou neděli ve všech kostelech!“ tvrdí Halík.

Má odpověď:

„K panu Halíkovi jsem se již několikrát vyjadřoval s tím, že je to hlavně samozvaný elitář, který má své názory založené na velmi nebezpečném multikulturalismu. SPD takovéto názory zásadně odmítá a jsme přesvědčeni o tom, že naši kulturu, tradice a zvyky musíme zachovat i pro děti našich dětí, což s přílivem ilegálních imigrantů s jinou kulturou a hlavně vyznáním není možné. Tato země je naše a my v SPD uděláme maximum pro to, aby to tak zůstalo i do budoucna.“

1.8.2018

SPD podalo pro komunální volby kandidátky do více než 200 obcí a měst!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) na aktuální politickou situaci.

1. Hnutí SPD podalo kandidátky do více než 200 obcí a měst v rámci blížících se klíčových podzimních komunálních voleb 2018. Kandidujeme ve všech krajských městech včetně Prahy a v drtivé většině bývalých okresních měst a statutárních měst. Zároveň bude hnutí SPD poprvé kandidovat ve všech 27 volebních obvodech, kde proběhnou Senátní volby. Bude se volit třetina Senátu (27 z 81 mandátů) a jakýkoliv zvolený senátor za hnutí SPD bude úspěchem pro prosazování našeho politického programu i v Senátu Parlamentu České republiky. Naše přítomnost v Senátu je v současné době nutná pro prosazení našeho politického programu jako je zákon o referendu či přímá volba a odvolatelnost politiků, což jsou ústatní změny. V této souvislosti 5. celostátní konference hnutí SPD uložila svým přijatým usnesením regionálním klubům a všem členům udělat maximum pro přípravu úspěšného výsledku hnutí v komunálních volbách, ve volbách do Senátu a maximálně propagovat na veřejnosti program hnutí SPD a přispět tím k získání nových příznivců hnutí a podpory našeho programu.

2. Hnutí SPD považuje rozhodnutí Nejvyššího soudu v souvislosti s kauzou H-System, za nespravedlivé. Je to důsledek toho, že stát za dvacet let nebyl schopen vyřešit situaci kolem kauzy H-Systemu. Odsouzen byl jen pan Smetka, ale představenstvo H-Systemu bylo amnestováno. Ve výsledku je tu šedesát nešťastných rodin. Je alarmující, pokud je právně vše správně, ale lidsky úplně špatně. Jednou z velkých potíží v celé věci je složitost českého právního systému, zdlouhavost řízení a obtížná vymahatelnost práv. Hnutí SPD zastává názor, že nezbytným řešením musí být odklad vykonání rozsudku a tedy odklad vystěhování občanů. Nezbytné je také, aby stát přijal i finanční odpovědnost za stav práva a pomohl postiženým finančními zárukami a dotací. Tím by nedošlo k poškození jiných věřitelů – okradených klientů, kteří přišli o peníze, ale žádnou nemovitost k obývání nezískali. Prosazujeme také reformu soudnictví spočívající mimo jiné v časově omezeném mandátu soudců a jejich hmotné odpovědnosti za vynesené rozsudky.

3. Španělsko se stalo branou ilegální imigrace do Evropy. Stalo se tak poté, co nově zvolený italský ministr vnitra Matteo Salvini (Liga) přibouchl pomyslné dveře ilegální imigrace muslimským migrantům z Afriky. Matteo Salvini je představitelem Ligy, se kterou je SPD ve stejné europarlamentní frakci hnutí ENF (Evropa národů a svobody). Španělsko situaci nezvládá a má již dnes přeplněné tábory běženci. Více než 600 ilegálních afrických imigrantů proniklo jenom za jeden jediný den přímo na území Evropské unie do španělské enklávy Ceuta. Agresivní imigranti zranili desítky zasahujících policistů, na které házeli fekálie, nehašené vápno, které dráždí a leptá kůži, útočili zápalnými lahvemi či sprejovými lahvemi s hořlavými látkami, které sloužily jako podomácku zhotovené plamenomety. Další člun s migranty přistál ten samý den na španělském pobřeží na pláži mezi nic netušícími slunícími se rekreanty a z něj se rozprchli do vnitrozemí. Pokračující migrační vlna je bezesporu další odpovědí na nejnovější návrh Evropské komise, která chce platit z našich daní na každého migranta 6 tisíc EUR (155 tis. Kč) té zemi Evropské unie, která si ho převezme. Zatím „dobrovolně“. Navíc chce Evropská komise přispívat 500 EUR na přesun takového migranta z pobřeží do příslušné země Evropské unie. O tomto návrhu Evropské komise rozhodl 29. června 2018 summit EU, o kterém premiér Andrej Babiš lživě informoval českou veřejnost, že prý zabránil migraci. Přesný opak je pravdou. Hnutí SPD je jediná politická síla jasně a zřetelně odmítající imigrační politiku Evropské unie. Na brutální násilí imigrantů při překonávání hranic musí odpovědět bezpečnostní síly použitím zbraní.

4. SPD považuje vyjádření premiéra Babiše po setkání s rakouským protějškem v Salzburgu o tom, že Evropská unie musí řešit azylové řízení s migranty mimo své území, intenzivněji bojovat s pašeráky lidí a posílit evropskou pohraniční agenturu Frontex, za pouhou prázdnou rétoriku s cílem neztrácet podporu voličů hnutí ANO. Setkání žádný konkrétní výsledek nepřineslo a žádný africký stát nesouhlasí se zřízením azylových center na svém území. Migrace je dlouhodobým plánem stávající Evropské komise – to je potřeba jasně zdůraznit. Hnutí SPD s těmito postupy zásadně nesouhlasí a jako jediná strana v Parlamentu prosazujeme nulovou toleranci ilegální imigrace a odmítáme diktáty Bruselu. Tuto politiku budeme prosazovat i jako program pro volby do Evropského parlamentu.

5. V poslední době jsme svědky falešných rétorických cvičení českých politiků, kteří verbálně odmítají imigraci. Jde například o premiéra Babiše nebo předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila. Jde pouze o manévr, neboť skutečné odmítnutí imigrace musí znamenat realizaci následujících programových cílů SPD:
I. Imigrace je součástí politiky Evropské unie a globálních elit. Nelze být proti imigraci a zároveň přijímat politiku Evropské unie.
II. Imigrační politika Evropské unie ohrožuje národní a státní zájem České republiky. Je nutné obnovit politickou suverenitu České republiky.
III. Imigrace přímo souvisí s neomarxistickými plány na zničení národů a přirozených hodnot. Tyto plány realizují takzvané neziskové organizace s ideologickým a politickým programem, mezinárodně řízené a financované. Nelze být proti imigraci a nevystoupit proti zásahům těchto organizací do správy českého státu.
IV. Imigraci podporují nadnárodní korporace, které chtějí změnit společnost na skupinu spotřebitelů, dlužníků a pracovních sil s nízkou mzdou. Imigrace je součástí politiky zisků nadnárodních společností. Nelze být proti imigraci a dělat politiku v zájmu nadnárodních korporací.
V. Imigrace bude znamenat zvýšené riziko konfliktu a války v Evropě. Musíme zvýšit obrané schopnosti naší země. Zároveň je třeba odmítnout Babišovou vládou podporovaný další rozvoj Armády ČR jako malého expedičního sboru zasahujícího v cizím zájmu.
Potřebujeme naopak armádu k obraně hranic naší země a tedy zásadně změnit její koncepci. Kdo tohle odmítá, odmítá bojovat s imigrací.
VI. Součástí imigrační politiky Evropské unie je politika pozitivní diskriminace menšin a multikulturní ideologizace školství. Tato falešná politika se označuje jako liberální demokracie. Cílem je zbavení člověka opory rodiny, národní kultury a jeho odtržení od tradičních hodnot dobrého a špatného. Je nutné vystoupit proti takové politice v národním a skutečně demokratickém zájmu.

Hnutí SPD odmítá imigraci a odmítá její falešnou legalizaci politickými lháři. Politika našeho hnutí, jako jediné parlamentní politické síly, má jasné programové stanovisko ve všech šesti bodech. Proto jsme jediná a skutečná opozice proti imigrační politice Evropské unie.

31.7.2018

Česká republika musí znovu začít důsledně prosazovat své ekonomické zájmy!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o prohlášení ekonoma Thomase Piketty, který na svém blogu na Le Monde píše, že lidé ze Západu, z Paříže, Berlína či Bruselu, nechápou, že lidé z Česka či Polska projevují nedostatek vděku za dotace z Evropské unie. Upozorňuje, že ČR a Polsko to vidí jinak, protože investoři ze Západu tu vlastní zhruba čtvrtinu fixního kapitálu a více než polovinu, pokud jde o vlastnictví firem. Mezi léty 2010 až 2016 roční odliv zisku z ČR reprezentoval 7,6 procenta HDP, zatímco dotace z EU v tom samém období činily jen 1,9 procenta HDP. Analytička Lenka Zlámalová píše, že od nás za tu dobu odteklo na dividendách 2.252 miliard korun, zatímco dotace z EU byly 563 miliard korun. Jsme tak prý „krmelcem Evropy“ a jsme největším poraženým ze střední Evropy.

Má odpověď:

„Hnutí SPD na tuto skutečnost upozorňuje již delší dobu a z uvedených čísel je vidět, že nám ekonomové dávají za pravdu. ´Krmelcem Evropy´ opravdu jsme a občané by si to měli uvědomovat. Nemůžeme se spokojit s budoucností tohoto novodobého protektorátu, kde se v montovnách pracuje za třetinové mzdy pro zahraniční korporace a za podmínek, které by v jejich vlastních zemích nikdy neprošly beztrestně. Česká republika musí znovu začít důsledně prosazovat své ekonomické zájmy. Musíme zastavit vyvádění zisků z naší země v podobě tržeb a dividend bez povinností zpětných reinvestic. Vyvádění stamiliardových zisků z naší země se děje na úkor nízkých mezd našich občanů. To musí skončit, a proto SPD prosazuje, aby byla zavedena povinnost korporací nadpoloviční většinu zisku zpětně investovat v ČR.“

30.7.2018

Minulá Sobotkova vláda neoprávněně nakládala s penězi daňových poplatníků!

V souvislosti se zvyšujícím se počtem trestních oznámení na členy minulé Sobotkovy vlády, jsou zveřejňovány další skutečnosti o tom, jak její ministři hospodařili a jak neefektivně utráceli peníze ze státní pokladny.

Poté, co menšinová vláda ANO a ČSSD podporovaná KSČM získala důvěru Poslanecké sněmovny (264 dní po volbách počtem 105 hlasů) doprovází tuto vládu řada skandálů a pochybení. Na povrch vyplouvají znepokojující informace, které by měl občan (volič) vědět. Ty se týkají nejen nových členů vlády, ale hlavně se upozorňuje, jak se chovali Sobotkovi ministři. Řada trestních oznámení o zneužívání státních peněz a účelově špatná rozhodnutí dotyčných ministrů připravily státní pokladnu o nemalé peníze nás všech. Na některé kauzy upozorňují i zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Tato tvrzení potvrzuje například i postoj současného premiéra Andreje Babiše. Nechal si zpracovat přehled o tom, kolik za služby mediálních i dalších poradců během posledních čtyř let zaplatili jen jednotliví členové Sobotkovy vlády z ČSSD, ANO, a KDU-ČSL. Vedle toho vyplácela ministerstva ještě další desítky miliónů poradenským a konzultačním agenturám, lobbistům či advokátním kancelářím, kteří tak draze zaskakovali za právní a další oddělení ministerstev, na kterých byli zaměstnáni dobře placení státní úředníci. 

Na této celé věci je zarážející to, že většina z těchto politiků, a to převážně z ČSSD, kteří se přímo nebo nepřímo podíleli na neoprávněném nakládání s penězi daňových poplatníků, nadále zastávají vysoké státní posty a řídí ministerstva. Položme si tedy dvě otázky:

 1. Proč ČSSD tak usilovalo o to, aby získalo ministerstvo vnitra, pod kterou spadá Policie České republiky, která má oprávnění prošetřovat trestní oznámení a následně rozhodnout, zda zahájí v dotyčné věci trestní stíhání konkrétních osob, nebo trestní řízení zastaví?   
 2. Jaké morální hodnoty tito politici zastávají a ještě se nestydí klamat svými nepravdivými výroky slušné občany?

Každý, kdo zastává vedoucí pozici ve státní organizaci, by měl být hlavně manažer a chovat se jako dobrý hospodář. Z pohledu řízení patří mezi prioritní činnosti těchto vedoucích pracovníků naplňování základních manažerských funkcí jako je plánování, organizování, vedení lidí, řízení lidských zdrojů, kontrola a rozhodování. Hlavně funkce kontroly jasně definuje, že nejvyšší manažer v organizaci, v našem případě konkrétní ministr je plně zodpovědný za všechny činnosti, úkony a nakládání se všemi zdroji, které má instituce k dispozici (lidské, materiální, finanční a technologické). 

Naše hnutí SPD dává občanům pravdivé informace, a i když z opozice, bude na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR počtem 22 poslanců upozorňovat na každé neoprávněné nakládání s penězi daňových poplatníků. Uvedu jeden příklad za všechny: Hnutí SPD předložilo úpravu zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, která je vedena snahou definovat jednoznačně povinnost zainteresovaných subjektů pečovat řádně o majetek státu, tzn. vystupovat v roli řádného hospodáře.“

27.7.2018

ČSSD prosazuje ve vládě vazby na Brusel – po Pochem je to Maláčová!

Jana Maláčová navržena na ministryni práce a sociální věci za ČSSD jen potvrzuje, že její pražská organizace má silné vazby na nejvyšší orgány Evropské unie a podporuje její neziskové organizace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí patří mezi nejdůležitější ministerstvo, ve vztahu uplatňované sociální politiky k našim občanům. V resortu pracuje přes 20 tisíc zaměstnanců. Na rok 2019 je na jeho výdaje plánováno 613 miliard korun, což činí 43,7% z celkových výdajů státu. Mezi priority ministerstva patří zajištění důchodů, spravedlivé přerozdělování sociálních dávek, oblast zaměstnanosti, sociální bydlení, rodinná politika a řada dalších okruhů, které zajistí všem slušným a pracovitým občanům kvalitní život v naší zemi. Z tohoto důvodu by měla v čele ministerstva stát osoba, která je profesně znalá, má již za sebou prokazatelné výsledky a je respektovaná napříč politickým spektrem. To se ale nedá říci o navrhované osobě na post ministryně práce a sociálních věcí Janě Maláčové, kterou kritizuje nejen opozice, ale i někteří sociální demokraté. Byla to právě ČSSD, která si v rámci vládní koalice vymohla řízení tohoto ministerstva. V prvním pokusu do čela ministerstva navrhla Petra Krčála, zastávajícího sociální cítění a morální hodnoty. To vše do doby, než vyšlo najevo, že v rámci svých studií opisoval při zpracování bakalářské a následně i magisterské práce.   

Nyní něco k osobě Jany Maláčové, která má být do čela ministerstva práce a sociálních věcí ustanovena prezidentem republiky Milošem Zemanem 30. července 2018. Je členkou pražské organizace ČSSD, zde spolupráce s Vladimírem Špidlou, který byl v letech 2004 až 2010 evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Za působení vlády Bohuslava Sobotky byl Špidla v letech 2014 až 2017 ředitelem Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády. Na základě těchto kontaktů a své stranické příslušnosti, v době kdy byl Špidla eurokomisařem, tak Maláčová nastoupila na ministerstvo pro místní rozvoj, kde analyzovala fondy Evropské unie. V roce 2012 pracovala v Senátu jako zástupkyně při Evropském parlamentu. Odtud pokračovala na Úřad vlády, kde vedla oddělení institucionální komunikace EU. Od roku 2015 řídila na ministerstvu práce a sociálních věcí odbor rodinné politiky a politiky stárnutí a byla součástí managementu tohoto ministerstva. Každý ať si sám odpoví, jaké výsledky a co pro naše občany toto ministerstvo za minulé vlády premiéra Sobotky udělalo pozitivního. V současné době se objevila řada vážných obvinění a trestních oznámení na vedení tohoto ministerstva za působení minulé vlády.

Jana Maláčová má úzké vazby na Evropskou unii a na různé neziskové organizace, které jsou EU podporovány. Zastánci Maláčové tvrdí, že má pro výkon ministryně požadované vzdělání. Ať si posoudí každý sám. Studovala obor politologie na Univerzitě J. W. Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem a hned potom obor politické ekonomie na londýnské ekonomické škole London School of Economics and Political Science (LSE). Absolventem LSE je George Soros, který tuto vzdělávací instituci významně finančně podporuje. Manželem Jany Maláčové je státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař, člen pražské organizace ČSSD. Ten od roku 2014 pracuje na Úřadu vlády ČR, kde zastává funkci ředitele Odboru koordinace hospodářských politik EU. Specializuje se na hospodářskou a měnovou politiku v Evropské unii, eurozónu a evropskou integraci postkomunistických zemí. Angažuje se také jako člen správní rady obecně prospěšné společnosti Fórum 50 a je členem správní rady Nadace Masarykovy demokratické akademie (zde je ředitelem bývalý expremiér PhDr. Vladimír Špidla). Společně se svou manželkou jsou zastánci užší integrace Evropské unie.

Z výše uvedeného můžeme konstatovat, že návrh Jany Maláčové na post ministryně práce a sociálních věcí je dalším tahem ČSSD (a to hlavně její pražské organizace, která též navrhovala Pocheho na ministerstvo zahraničí), mít na ministerstvu své lidi, kteří budou hájit především zájmy Evropské unie.

Naše hnutí SPD nevidí v Janě Maláčové dobrého adepta na výkon ministryně práce a sociálních věcí, který by posazoval přijatelnou politiku hlavně pro naše občany (tradiční mladé rodiny, pracující a seniory).

26.7.2018

Kauza H-System je jedním z největších podvodů v dějinách ČR!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o prohlášení prezidenta republiky Miloše Zemana, který uvedl, že rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze H-Systemu společně s dalšími rozsudky vyvolává vážné pochybnosti o kvalitě i lidskosti českého soudního systému. Je připraven se setkat s předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem.

„Tento rozsudek, spolu s osvobozujícím rozsudkem v kauze OKD, a dalšími rozsudky, vyvolává vážné pochybnosti jak o kvalitě, tak o lidskosti našeho soudního systému,“ citoval Ovčáček Zemana. Dodal, že prezident je připraven setkat se s Šámalem a „diskutovat na toto téma“.

Má odpověď:

„Kauza H-System je jedním z největších podvodů v dějinách ČR, po kterém zůstávají lidem, kteří byli napáleni, pouze oči pro pláč. Na celém případu je vidět, že i přes obrovské množství zákonů, které v České republice existují, je vymahatelnost práva pro obyčejné občany neskutečně tristní. Až žalostně trapná. Proto je třeba se zasadit o reformu soudního sytému. Naše hnutí SPD již delší dobu prosazuje vymahatelnou odpovědnost za práci soudců a časové omezení jejich mandátů, které by pravidelně obhajovali. Také je potřeba, aby se právní sytém co nejvíce zjednodušil, jelikož v dnešní době se v něm nevyznají ani někteří právníci, natož pak běžní občané.“

25.7.2018

Nebezpečné novolevicové myšlenky hnutí Žít Brno je třeba zásadně odmítat!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o prohlášení hnutí Žít Brno, které ústy náměstka brněnského primátora Matěje Hollana navrhuje, aby Brno přijalo několik desítek imigrantů z Itálie, pokud se na tom dohodne česká a italská vláda. Přijmout další desítky migrantů dle něj nikomu neublíží a můžeme tím prý ukázat solidaritu s ostatními zeměmi.

Hollan podle ČTK uvedl, že už dnes v Brně žije přes 2.000 lidí z islámských zemí a 1.000 arabsky hovořících. „Přijmout další desítky migrantů nikomu neublíží. Můžeme tím prokázat solidaritu s ostatními zeměmi. Nevyzýváme k přijímání desetitisíců migrantů, to už by bylo těžké,“ uvedl Hollan.

Má odpověď:

„Představitelé hnutí Žít Brno jsou neomarxisté s velmi nebezpečnými novolevicovými myšlenkami, které je třeba zásadně odmítat. Pokud se stále bude kdokoli v Evropě snažit nelegální imigranty přijímat, nikdy imigrační krize neskončí. Je k tomu ještě třeba podotknout, že hnutí Žít Brno je na brněnském magistrátu v koalici s hnutím ANO, jehož předseda a premiér Andrej Babiš tvrdí, že je proti nelegální imigraci, přičemž jeho komunální politici a europoslanci se chovají úplně jinak, než on mluví, a nelegální imigraci svými činy podporují. Je to výsměch všem lidem České republiky. Hnutí SPD od začátku imigrační krize zásadně odmítá nelegální imigraci a podniká k tomu ve sněmovně příslušné kroky.“

24.7.2018

Čelíme promyšlenému útoku na naši kulturu, suverenitu a svobodu!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) na aktuální politickou situaci.

1. Minulý týden proběhl v německém Lübecku další hrůzný čin, při kterém pouhou shodou náhod nebyl nikdo usmrcen. Německý občan s íránským původem pořezal a pobodal v autobusu 10 lidí. Německá prokuratura jej obvinila z pokusu o vraždu a dalších trestných činů, včetně vážné újmy na zdraví a žhářství. Útočník je nyní ve vazbě. Jde o pokračování násilí, které přinesla do Evropy imigrační politika Evropské unie. Za tyto útoky nesou odpovědnost elity Evropské unie. Hnutí SPD programově odmítá koncept multikulturního globálního světa bez hranic. Náš program odporu k imigrační politice EU není extrémismus. Je to obrana základních zájmů národa. Čelíme promyšlenému útoku na naši kulturu, suverenitu a svobodu.

2. Vláda ANO, ČSSD a KSČM zahájila jednání o podobě státního rozpočtu na rok 2019 za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana. Hnutí SPD nesouhlasí s předkládaným vládním návrhem, který počítá s celkovým deficitem 50 miliard korun v rámci rozpočtu. V době ekonomického růstu je potřeba mít rozpočet vyrovnaný, popřípadě přebytkový s důrazem zejména na růst starobních a invalidních důchodů, podporu pracujících rodin s dětmi, investice do infrastruktury, dostupné zdravotnictví a zkvalitnění školství. Je také potřeba zásadním způsobem snížit výdaje na dotace do neziskového sektoru. Hnutí SPD má rovněž zásadní výhrady k neustále rostoucímu veřejnému dluhu České republiky, který je aktuálně ve výši 1,74 biliónu Kč a jenom za poslední rok vzrostl o 90 miliard korun. Hnutí SPD má programově připraveny vlastní návrhy změn hospodářské politiky státu, které by zastavily tento negativní trend. Jedním z opatření je návrh zákona, jenž by ukládal nadnárodním korporacím reinvestovat podstatnou část svých zisků zpět do České republiky a nikoliv pouze vyvádět zisky a dividendy do svých mateřských zemí. Z České republiky se ročně vyvádí hodnota 5 až 7 % HDP. Vysoce to převyšuje hodnotu takzvaných dotací Evropské unie, které dostáváme. Jde o bezprecedentní, téměř koloniální, pozici naší země. Tyto zisky korporací jsou vytvořeny na základě nízkých mezd našich lidí.

3. Hnutí SPD považuje za lživé tvrzení veřejnoprávní České televize o postoji SPD k výdajům na obranu. Hnutí SPD má dlouhodobě výhrady ke stávající koncepci armády, která má za hlavní cíl účast v zahraničních operacích a neřeší základní úkol daný Ústavou ČR - tedy obranu území našeho státu. Armáda je našimi politiky dlouhodobě deformovaná v cizím zájmu. Má dlouhodobě zpožděné akvizice za 90 miliard Kč zejména za působení předchozího ministra Stropnického, které ještě dále zpochybnila a odsunula bývalá ministryně Karla Šlechtová (ANO). Armáda a Ministerstvo obrany nejsou schopni ani organizačně zvládnout a pojmout akvizice s ročním nárůstem 10 - 15 miliard Kč. Rozpočet Ministerstva obrany se každý rok navyšuje o cca 10%, aby následně nebylo utraceno 4 a více miliard korun. To není přípustné. Hnutí SPD nesouhlasí s rozsahem navyšování finančních prostředků na 2% HDP. Dostačuje navýšení menší na úroveň 1,6 % HDP a především žádáme naprostou změnu koncepce armády. Je nutné připravovat armádu k obraně hranic země a obraně její suverenity. Armáda musí dostávat tolik peněz, aby byla schopna velké akviziční projekty pojmout v synergii s odborně dostatečně vycvičeným a připraveným personálem, včetně odpovídající struktury svých jednotek. Za současnou situaci v armádě jsou odpovědny všechny vlády od roku 2004, tedy ČSSD, ODS, hnutí ANO a KDU-ČSL. Naprosto odmítáme návrhy Německa na přijímání cizinců do armády a vznik takzvané Evropské armády.

4. Chov velkých kočkovitých šelem a následný byznys, v podání Ludvíka Berouska a spol., který odhalila celní správa, je děsivým svědectvím a také důsledkem dlouhodobě špatné činnosti odpovědných státních orgánů. Kauza okolo tygra střeleného do oka a následně do krku, a dále nalezené kosti, kůže, hnijící maso a nádoby na vyvařování tygřího masoxu, včetně dalších zvířat, jsou projevem nejvyššího lidského hyenismu v honbě za ziskem. SPD dlouhodobě odsuzuje nechutný byznys se zvířaty, včetně tzv. „množíren”, který do civilizované společnosti nepatří. Prosazujeme zpřesnění a zpřísnění příslušné legislativy a návrh, kterého jsme spolupředkladateli, již leží ve Sněmovně.

5. V Helsinkách proběhlo setkání mezi prezidenty USA a Ruska, Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem. Schůzka byla významná, byť neskončila podpisem nějakého usnesení, protože vzájemné vztahy těchto světových mocností byly v posledních letech na úrovni studené války, zejména díky předchozímu prezidentovi Obamovi a jeho administrativě. Proto se americký prezident rozhodl domluvit s Ruskem na tom, že Spojené státy nebudou poškozovat ruské zájmy a také, aby ruské zájmy nepoškozovaly USA. Schůzka zcela jistě přispěla ke zmírnění bezpečnostního napětí ve světě. Hnutí SPD podporuje všechny mezinárodní politické kroky, které vedou ke zmírnění bezpečnostního napětí a přinášejí mírová řešení ve světě.

6. Hnutí SPD podporuje stanovisko Maďarska, které prostřednictvím premiéra Viktora Orbána oznámilo, že zahájí proceduru odchodu z Globálního paktu OSN o migraci. Globální pakt o migraci je dokument OSN, který směřuje k tomu, aby organizování migrace přešlo z rukou státních orgánů na Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) a na nevládní neziskové organizace. Vláda Andreje Babiše stanovisko po vzoru Maďarska nezaujala. Hnutí SPD vyzývá premiéra Babiše, aby také česká vláda zaujala stejné stanovisko a prostřednictvím našich europoslanců hlasovala ve všech orgánech Evropské unie proti tomuto dokumentu a koordinovala postup s dalšími státy, zejména V4+, které odmítají tento text podpořit.

7. Hnutí SPD považuje průběh televizní debaty s Ladislavem Jaklem v ČT24 za názornou ukázku chápání svobody ze strany takzvaných globalistických liberálních elitářů. Otevřené a pravdivé hodnocení politiky prezidenta Trumpa a USA ze strany Ladislava Jakla se setkalo s jejich trapnými verbálními útoky hodnotícími jeho vzhled. Tito novodobí politruci multikultury a globálního světa zvyšují svoji agresivitu, neboť lidé stále více odmítají jejich lži a manipulace.

23.7.2018

Proč Česká televize překrucuje fakta po setkání Trumpa a Putina v Helsinkách?

V pondělí 16. července 2018 proběhlo v Helsinkách dlouho očekávané setkání prezidentů Ruska a USA Vladimíra Putina a Donalda Trumpa.

Po skončení ho oba státníci hodnotili jako velmi pozitivní, vstřícné a konstruktivní. Zarážející je, že si naše veřejnoprávní televize dovolila toto setkání kritizovat překrucováním faktů. Je z toho vidět, jak jsou neomarxisté s novolevicovými myšlenkami pro celý svět nebezpeční, když si přejí, aby byly vztahy těchto velmocí neustále napjaté a aby se neustále chrastilo zbraněmi.

Na setkání do Helsinek dorazil americký prezident Donald Trump po náročném týdnu, který strávil v Evropě. Účastnil se summitu NATO v Bruselu, navštívil Británii, kde jednal s premiérkou Mayovou a na hradě Windsor se sešel s královnou Alžbětou II. Víkend před odletem do Helsinek strávil ve Skotsku. Naproti tomu jeho protějšek ruský prezident Vladimír Putin odletěl do Helsinek po ukončení velmi úspěšného mistrovství světa ve fotbale, které Rusko pořádalo. 

Vlastní jednání vrcholových představitelů největších světových mocností probíhala mezi čtyřma očima a trvala déle než dvě hodiny. Paralelně též jednali ministři zahraničních věcí a  poradci. V rámci jednání probírali aktuální mezinárodní otázky a navzájem se informovali o svých přístupech k nim (Čína, Irán, Sýrie). Dostalo se také na téma údajného ruského vměšování do amerických voleb hlavy státu v roce 2016 a snahy podkopávat americkou demokracii. V prohlášení to podle agentury Reuters uvedl šéf amerických tajných služeb (DNI) Dan Coats. K tomu se prezident Trump vyjádřil tak, že nevidí důvod, proč by Moskva měla do voleb zasahovat, a popřel existenci tajné dohody mezi ním a ruskou vládou. Následně Putin zopakoval, že taková obvinění jsou nesmyslná a dodal: „Chtěl jsem, aby Trump vyhrál, protože mluvil o normalizaci vztahů s Ruskem. Musím zopakovat, co jsem řekl už dříve, a to i během osobního setkání s prezidentem. Rusko se nikdy nevměšovalo a nehodlá vměšovat do americké vnitřní politiky, včetně voleb.“

Na tiskové konferenci, která proběhla po vlastním uzavřeném jednání a již za účasti médií si oba státníci proběhlé jednání pochvalovali. Americký prezident Donald Trump hodnotil schůzku velmi kladně a prý dopadla ještě lépe než nedávné zasedání NATO. Oba státníci též potvrdili, že budou ve spolupráci pokračovat. O tom svědčí i další Trumpovo prohlášení: „Jaderné mocnosti musí spolu vycházet a nedívat se stále do minulosti. Za současné vztahy mezi Moskvou a Washingtonem jsou zodpovědné obě země. Rusko a USA musí najít způsob, jak spolupracovat při řešení společných problémů. Produktivní dialog mezi našimi zeměmi je dobrý pro USA, pro Rusko, ale i pro celý svět.“

Velmi zarážející je ale fakt, jak výsledky jednání mezi těmito politiky v Helsinkách komentovala Česká televize. Na programu ČT24 proběhla debata, jejímž hostem byl Tomáš Klvaňa z Institutu mezinárodních studií FSV UK, který působí jako manažer v neziskové sféře, podniká a přednáší na New York University v Praze a pracoval jako novinář pro Hospodářské noviny, Mladá fronta dnes, Rádio Svobodná Evropa, Studentské listy. Je jedním z těch, kteří setkání Putina s Trumpem v Helsinkách hodnotí negativně, jelikož si zřejmě neustále přejí, aby byly vztahy těchto velmocí pořád napjaté. Ve zmiňovaném pořadu použil např. tyto výroky: „Donald Trump nehájí zájmy Spojených států, ale své vlastní. Rusko prokazatelně ovlivňuje volby ve většině demokratických zemí, včetně České republiky a ty vlády se k tomu nedokáží postavit. Trump se choval na jednání jako Putinův agent, obhájce a poradce.“

Naše hnutí SPD poukazuje na tento fakt, jako na velké nebezpečí klamání našich občanů. Veřejnoprávní instituce by v žádném případě neměla dopustit, aby takovéto nepravdivé informace šířila.

19.7.2018

Globální pakt o migraci OSN musíme zásadním způsobem odmítnout!

190 států zastoupených v OSN se předběžně dohodlo na podobě globálního paktu o migraci. Hnutí SPD je zásadním způsobem proti přijetí tohoto paktu. Zatím ho odmítly Spojené státy a Maďarsko mluví o odstoupení. 

Generální tajemník OSN António Guterres spolu s předsedou Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem a řadou dalších představitelů koncem minulého týdne v New Yorku na zasedání OSN schválili návrh první globální dohody, která řeší migrační problematiku.

Organizace spojených národů se odkazuje, že v současném světě je čtvrt miliardy migrantů (3,4% světové populace). Migrační krize v Evropě vypukla v roce 2015 a neustále trvá. Evropské státy se s tímto problémem neumí vypořádat a v rámci Evropské unie se nepodařilo najít a zavést účinný nástroj, který by nelegální migraci značně omezil a ve svém dlouhodobějším horizontu zcela zastavil. Nyní si všechny země uvědomují, jaký je to problém a hledají a navrhují globální řešení. Jedním z nich, je právě zmiňovaný globální pakt o migraci, který byl představen OSN. Jeho cílem má být podpora řízené legální migrace, tak aby byla bezpečná. Má prioritně řešit, proč lidé migrují, jak je chránit, jak je v nových zemích integrovat, jak umožnit jejich návrat domů a další otázky. Oficiálně bude tento globální pakt schvalován na ministerské schůzce letos v prosinci v marockém Marrakéši. Už v loňském roce odmítly jednání o globálním paktu o migraci Spojené státy, protože podle nich je pakt neslučitelný s migrační politikou Washingtonu. Další zemí, která mluví o odstoupení je Maďarsko. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó sdělil, že maďarská vláda nesouhlasí s klíčovými body paktu, který podle ministra lehkomyslně migraci propaguje.

Rozhodující bude přístup ministra zahraničí na prosincovém jednání. Naše hnutí udělá vše, aby Česká republika od tohoto globálního paktu odstoupila. Pod nátlakem protiimigrační politiky, kterou si přeje většina našich občanů, z ministerstva zahraničí zní, že česká vláda nemůže a nebude dávat souhlas s nelegální migrací. Jaký je ale současný názor institucí, subjektů a neziskových organizací, spadajících nebo spolupracujících s ministerstvem zahraničí? Uveďme dva z mnoho příkladů: 

1. Stálá mise České republiky při OSN v New Yorku se spolu s ostatními 192 členskými státy podílí na činnosti a řízení Organizace spojených národů v sídle této organizace v New Yorku. Při své činnosti se řídí prioritami české zahraniční politiky a instrukcemi Ministerstva zahraničních věcí ČR a dalších orgánů státní správy. Svou činnost koordinuje se Stálou misí ČR při OSN v Ženevě a ve Vídni a s dalšími zastupitelskými úřady ČR v zemích, kde má OSN své úřadovny. Stálá mise při OSN má prosazovat zájmy ČR, doposud to ale byly zájmy EU.

2. Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) prostřednictvím svého experta Tomáše Jungwirtha uvádí: "Globální kompakt pro migraci i bez účasti USA znamená první úspěšnou snahu o zakotvení rámce pro řízení migrace na světové úrovni. Očekávám, že i ČR k dokumentu bez výhrad přistoupí, jediným potížistou v regionu bylo zatím Maďarsko. Ostatně, je v našem zájmu, aby se prohlubovala mezinárodní spolupráce například v oblasti pobytu a návratu."

Hnutí SPD ubezpečuje naše občany, že si pohlídá kroky české vlády, konkrétně Ministerstva zahraničních věcí České republiky, že tento dokument odmítne přijmout. Budeme zásadním způsobem tlačit na to, aby Česká republika globální pakt o migraci odmítla!

18.7.2018

Předsedou hnutí SPD byl opětovně zvolen Tomio Okamura!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k současné politické situaci.

1. Dne 14. července 2018 proběhla 5. celostátní konference hnutí SPD, která zhodnotila mimořádně úspěšnou politickou práci od svého vzniku v roce 2015 a zvolila své předsednictvo na další tři roky. Předsedou hnutí byl delegáty opětovně zvolen Tomio Okamura. Místopředsedou byl zvolen Radim Fiala a dalšími členy předsednictva byli zvoleni poslanci Jaroslav Holík, Radovan Vích a Radek Rozvoral. Volba orgánů hnutí proběhla tajným způsobem. Delegátům konference zaslal zdravici prezident Miloš Zeman. V průběhu konference zazněly projevy členů frakce Evropského parlamentu sdružující vlastenecké politické subjekty (MENF) Gerolfa Annemanse (BEL) a Gillese Lebretona (FRA). Delegáti konference přijali usnesení, ve kterém mimo jiné uložili předsednictvu hnutí, regionálním klubům a všem členům udělat maximum pro přípravu úspěšného výsledku hnutí v následujících komunálních a senátních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu. Delegáti zároveň uložili všem členům maximálně propagovat na veřejnosti program hnutí SPD a přispět tím k získání nových příznivců hnutí a podpory programu na veřejnosti. Jednání a výsledky tajných voleb potvrdily mimořádnou jednotu hnutí SPD, které jde za svým programem důsledně jako sehraný tým.

2. Itálie odmítla dále respektovat proimigrační politiku Evropské unie a odmítá přijímat migranty, které do EU vozí neziskové organizace placené EU. Hnutí SPD v této souvislosti upozorňuje, jak se premiér Babiš rychle hlásí k programu hnutí SPD. Jde o pouhá rétorická cvičení, která mají sloužit k pouhému udržení přízně svých voličů. Ve skutečnosti je současná vláda s ČSSD vládou poslouchající elity Evropské unie a proto vláda proimigrační. Je to vláda, která např. souhlasila prostřednictvím ministra Metnara s Marakéšskou deklarací, což je politický dokument, který v rámci tzv. Rabatského procesu stanoví a určuje zásadní strategické priority v otázce evropsko-africké spolupráce v otázce migrace. Maďarsko tento dokument naopak odmítlo. Jediným řešením současné krize je zásadní odmítnutí politiky Evropské unie v otázce migrace a ukončení podpory migrace z prostředků Evropské unie. Hnutí SPD má tyto kroky dlouhodobě v programu a jako jediná politická síla v České republice je dokáže uskutečnit. Ve spolupráci s našimi partnerskými stranami evropské parlamentní frakce Evropa národů a svobody (ENF) pak ukončíme tuto totalitní formu evropské integrace. Nahradíme ji programem vzájemně výhodné spolupráce národních evropských států při zachování jejich suverenity. Klíčový bude z tohoto pohledu výsledek voleb do Evropského parlamentu příští rok v květnu. Demografický rozvoj naší země budeme řešit podporou našich mladých rodin a nikoliv dovozem imigrantů.

3. Většina členských států OSN z celého světa se minulý týden domluvila na dosud nezávazné předběžné podobě globálního paktu o migraci. Cílem této dohody, která bude oficiálně přijata na ministerské schůzce letos v prosinci, je podpora bezpečné, řízené a legální migrace. Podle této smlouvy by organizování migrace mělo přejít z rukou státních orgánů států, které se zaváží smlouvu respektovat, na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Evropská komise se chystá Kompakt podepsat jako akt tzv. Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Tím by se měl stát závazným pro členské státy EU a jeho neplnění by mohlo podléhat sankcím udělovaným Evropským soudním dvorem. Hnutí SPD v této souvislosti odmítá stanovisko ministerstva zahraničí ČR, které oznámilo, že „Česká republika o tom, zda se k němu připojí, bude teprve jednat”. Tento dokument je potřeba jednoznačně naší vládou odmítnout a zároveň odmítnout společnou imigrační politiku Evropské unie. Politickou odvahu má v této zásadní věci pouze hnutí SPD.

4. Hnutí SPD plně chápe kroky kardinála Dominika Duky, který podal žalobu kvůli kontroverzním divadelním inscenacím Naše násilí, vaše násilí a Prokletí chorvatského režiséra Olivera Frljiče, které v květnu uvedl festival Divadelní svět Brno 2018, a kde v jedné ze scén herec ztělesňující Ježíše znásilňuje muslimku. Představení organizované za veřejné prostředky hrubě překročilo míru vkusu a kulturní etiky. Šlo o provokaci proti vlastencům a lidem křesťanské víry a výchovy. Svoboda neznamená, že přestaneme rozlišovat mezi dobrým a zlým, mezi pravdou a lží a mezi přirozenou hodnotou a manipulací.

17.7.2018

Imigranti z Afriky hledají nové cesty do Evropy!

Výrokům německé kancléřky Angely Merkelové, že přísun nelegálních imigrantů na evropský kontinent opadá a že ho členské státy EU začínají mít pod kontrolou, nevěří už ani samotní Němci.

Dobře organizovaní a placení převaděči hledají stále nové cesty, jak imigranty z Afriky dostat nelegální cestou do Evropy.

Ohlédněme se do nedaleké minulosti: oficiální čísla prezentované koncem minulého měsíce zpravodajským televizním kanálem vysílajícím po celé Evropě, na Středním východě a v Africe CNBC Europe News uvádí, že pouze v letech 2015 a 2016 požádalo Evropský parlament více než 2,5 milionu lidí o azyl v EU, přičemž mnoho cestuje přes zemi a moře, tedy přes Itálii a Řecko, nebo přes Turecko a východní Evropu. Tento počet je alarmující. Zpravodajský kanál poukázal také na fakt, že mnoho politiků prezentovalo humánní postoje k uprchlíkům ve snaze „vylepšit “ si své politické postavení. Ukázalo se, že takto prezentované postoje jsou kontraproduktivní – příkladem je německá kancléřka Merkelová (poté, co v roce 2015 zaujala příznivý postoj k imigrantům, vstoupilo do Německa více než 1 milion imigrantů).

Britský zpravodajský portál The Guardian minulý týden poukázal na to, že v souvislosti s migrací jsou tomu tři roky, co vrcholila migrační krize. Zároveň ale uvádí, že v současnosti lze opětovně pozorovat nárůst napětí. Argumentuje například tím, že Maroko již koncem roku 2017 poukázalo na to, že se více než ztrojnásobily pokusy o překročení západního Středomoří. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR, jako jedna z pomocných organizací Organizace spojených národů, konstatuje, že Španělsko v tomto roce přijalo 9.500 nelegálních imigrantů, Řecko 12.000 a Itálie 15.300. Podle většiny pozorovatelů je to jen otázka času, kdy se počet příchozích znovu zvedne.

Položme si tedy otázku: „Jaká je aktuální situace v souvislosti s nelegální migrací do Evropy?“ Labrice Legerri, šéf agentury Frontex uvedl, že v červnu to bylo 6.000 imigrantů, hlavně z Maroka a západní Afriky.

Na nelegální migraci vydělávají organizované skupiny (v loňském roce odhadovaná částka 3,7 miliard eur), které využívají různé formy a nové cesty, jak dostat imigranty z Afriky do Evropy. Mají velkou výhodu v tom, že kompetentní orgány Evropské unie k tomuto problémy přistupují velmi laxně a nebýt přístupu některých státních představitelů zemí jako je např. Itálie, Maďarsko a Rakousko, kteří si sami začínají prosazovat takové kroky, aby se k nim do země tito nelegální imigranti nedostali. Z tohoto důvodu aktuálně imigranti využívají model, podle kterého platí, že kdo byl zachráněn na moři, ten se automaticky dostal do země EU.

Převaděčské mafie v Maroku objevili cestu z Afriky přes Gibraltarský průliv a Atlantský oceán. Základem tohoto modelu je, že imigranti, kteří se touto cestou dostali až do mezinárodních vod, zavolají vysílačkou o pomoc, kterou potom zabezpečuje španělská pobřežní stráž a imigranti tak končí v záchytných střediscích. Medializované kauzy (např. s 629 imigranty z lodi Aquarius) poukázaly na to, že státy se brání jejich přijímání, v konečném důsledku ale imigranti v EU skončili.

Nové cílové opatření EU je ochrana vnějších hranic – kdo nemá na azyl nárok, neměl by se do EU dostat. EU akcentuje, aby se zřizovaly záchytná střediska v Africe. Severoafrické země zase nechtějí na svém území tolerovat přijímací centra pro imigranty zachráněné ve Středozemním moři. Tento koncept přitom mezitím přijala Evropská unie za svůj, takže se nechme překvapit, jak rychle a jestli vůbec tento návrh k řešení migrační krize úředníci EU vyřeší.

Naše hnutí SPD nevěří, že se to podaří a proto musíme my sami jako Česká republika přijímat taková opatření, aby se k nám nelegální imigranti vůbec nedostali. Naše hnutí má tuto prioritu ve svém volebním programu, který se snaží naplňovat, ale bez vás jako našich voličů to nepůjde tak snadno.

15.7.2018

Děkuji všem delegátům za důvěru a za zvolení do předsednictva hnutí SPD!

Moc si toho vážím, je to pro mě obrovská čest, ale také velký závazek, kterého se nebojím a budu dělat maximum pro to, aby bylo hnutí SPD ještě úspěšnější než doposud!

V sobotu 14.7.2018 se konala 5. celostátní konference hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), na které se dle stanov volily všechny orgány hnutí.

Předsedou hnutí byl zvolen Tomio Okamura, místopředsedou Radim Fiala a členy předsednictva Radek Rozvoral, Jaroslav Holík a Radovan Vích. Dále se volila rozhodčí komise, ve které zasednou Otto Ledvinka, Ivana Nevludová a Lubomír Španěl. Revizorem hnutí byl zvolen Josef Režný a tajemníkem Andrea Dupová.

Zde je můj projev, který jsem na konferenci pronesl:

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé a kolegové, vážení hosté!

V úvodu mého vystoupení mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji přivítal. Vy, co jste zde přítomní, zastupujete své základní organizace hnutí SPD na základě jejich mandátů. V této souvislosti mě velice potěšila informace, že zájem o účast na celostátní konferenci byl velmi vysoký a je nutno podotknout, že ve všech krajských regionálních klubech se o Vaší dnešní přítomnosti rozhodlo demokratickou volbou při regionálních konferencích, které byly k tomuto účelu ve všech krajích svolány. Vaším prostřednictvím se zajisté informace, které se zde dozvíte, dostanou ke všem našim členům, členům čekatelům i sympatizantům.  

Čas rychle letí a už to budou tři roky, kdy jsme se tu sešli poprvé a kdy jsem v rámci svého vystoupení apeloval na všechny, kteří tu seděli, abychom se semkli do jednoho šiku kolem našeho předsedy Tomia Okamury, Radima Fialy, Jaroslava Holíka a dalších zakládajících členů našeho hnutí a abychom jednotně vystupovali a pracovali na tom, aby naše názory a politická práce hájily v prvé řadě zájmy České republiky a českých občanů. Pamětníci si zajisté pamatují můj výrok: „Že jen tak může být naše hnutí v budoucnu úspěšné a že náš vlastenecký program pro přímou demokracii, vymahatelnou odpovědnost politiků a národní zájmy je koncipován tak, aby měl vždy poslední slovo občan a aby se zde nastolila opravdová demokracie, která tu v současné době chybí.“

Na konferenci rok po té jsem konstatoval, že se nám po roce tvrdé práce celkem dařilo. To potvrdily výsledky v krajských volbách, kdy 18 zástupců SPD obsadilo funkce krajských zastupitelů. Na konferenci jsem tehdy řekl: „Že výsledek krajských voleb s celkovým počtem 18 zastupitelů v deseti krajích nás musí motivovat ještě k intenzivnější práci při propagaci hnutí a musíme se od něj pořádně odrazit, abychom ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dosáhli ještě lepšího výsledku. A k tomu jsem dodal, že pokud chceme měnit politiku naší země, tak je pět nebo šest procent velice málo.“

Na následující konferenci, která proběhla vloni, čili uplynul další rok, jsem s radostí konstatoval, že jsme společně dokázali naším programem a naší prací oslovit celkem více jak 538 tisíc voličů a tím jsme získali 10,64 procent, což nám zajistilo 22 poslaneckých křesel v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Tím vším jsme se stali třetím nejsilnějším poslaneckým klubem. Patříme pouze mezi tři politické subjekty, které mají poslance ve všech krajích ČR, a v pěti krajích republiky jsme obsadili druhé místo. Na této konferenci jsem k tomu také mimo jiné řekl: „Máme silný poslanecký klub, který bude mít za úkol v jednom šiku táhnout za jeden provaz a nekompromisně prosazovat vlastenecký program hnutí, který v prvé řadě hájí zájmy České republiky a českých občanů ve svobodné a suverénní zemi, bez diktátu Evropské unie, se zákazem umisťování nelegálních imigrantů a propagace islámské ideologie. Velký důraz musíme také klást na spravedlnost, nezvyšování daní, podporu podnikatelů a živnostníků, přímou demokracii s odvolatelností politiků, prosazení zákona o referendu a prosazení vymahatelné odpovědnosti politiků, soudců a exekutivy. Naší prioritou též bude podpora důchodců, tělesně postižených osob a mladých, pracovitých, tradičních rodin s dětmi, jelikož rodina je základ státu a jen pokud budeme produkovat děti, ochráníme naší kulturu, zvyky, tradice a tím pádem národ jako takový.“

Těmito výroky jsem se trochu vrátil do krátké historie našeho hnutí. Čas však plyne rychle a opět jsme se v takovémto formátu zde sešli. Znovu s radostí konstatuji, že s dosaženými výsledky jsme spokojeni a náš program se nám daří v Poslanecké sněmovně postupně naplňovat. Je to zásluhou práce všech tady v sále přítomných, všech krajských regionálních klubů, všech členů, členů čekatelů a sympatizantů hnutí, v čele s jeho předsednictvem a celým poslaneckým klubem, který již do Sněmovny předložil několik důležitých návrhů zákonů dle našeho programu, které se nám podařilo protlačit do druhého čtení.

Na tom, jakého postavení naše hnutí dosáhlo v rámci časově krátkého působení v té nejvyšší politice a na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má obrovskou zásluhu náš předseda Tomio Okamura. Tomu bych chtěl zde, za nás všechny velice poděkovat, neboť naše strana je tvořena tváří Tomia Okamury. Musí to být pro něho velmi náročné, protože je neustále pod drobnohledem, a to nejen našich sympatizantů, ale hlavně našich konkurentů, odpůrců a novinářů hlavního proudu, kteří stále jen čekají na jakýkoli náš přešlap nebo pochybení, aby to proti našemu hnutí použili. Tomio je ale silná osobnost, která se může spolehnout na jeho dobře fungující tým, a tím v očích běžných občanů získává respekt a důvěru.

Vážený pane předsedo, Milý Tomio, děkujeme.  

Jsem velice rád, že předsednictvo hnutí pracuje pod taktovkou našeho předsedy jako dobře namazaný stroj. Každý má své úkoly a zastává určené role. Jsem přesvědčen, že nějaké rezervy v práci předsednictva jsou, ale celkově je třeba konstatovat, že jsme pod vedením našeho předsednictva dosáhli po třech letech své existence neuvěřitelných politických úspěchů. Pro mě osobně je členství v předsednictvu hnutí SPD obrovskou ctí, ale zároveň také velkým závazkem, a pokud se mi dnes podaří svůj mandát v předsednictvu obhájit, bude to pro mě velká čest a závazek, kterého se nebojím a budu pro úspěchy hnutí pracovat minimálně jako doposud.   

Vážené dámy a pánové, jsou před námi komunální a senátní volby, které se konají na podzim tohoto roku a vzhledem k našemu volebnímu výsledku ve sněmovních volbách budeme muset udělat maximum proto, abychom postavili co nejsilnější kandidátní listiny, i senátní kandidáty a to v co nejvíce volebních obvodech. To je nyní jeden z prioritních úkolů. Našlápnuto z parlamentních voleb máme dobře, tak tohoto dobrého výsledku musíme využít, aby většina z Vás zasedla příští rok v obecních a městských zastupitelstvech a mohla dělat reálnou politiku pro své občany na komunální úrovni.

Na závěr mi ještě dovolte, abych Vám všem zde přítomným popřál pevné zdraví a abyste se radovali z každé minuty svého života, byli silní a hýřili optimismem. Přeji nám všem, ať pro nás blížící se volby dopadnou co nejlépe a máme v  zastupitelstvech měst a obcí co nejvíce svých lidí.

Vyzývám všechny zde přítomné – zaberme – už jenom necelé tři měsíce, abychom si pak ještě s větší radostí užili úspěch. Já za svou osobu Vám mohu slíbit, že tuto výzvu budu naplňovat s co největší odpovědností a své úkoly budu plnit beze zbytku. Vám, co se chystáte na dovolenou se svými blízkými, přeji načerpání sil, které budeme všichni moc potřebovat.

Ať žije svoboda, ať žije přímá demokracie, ať žije vlastenectví!

12.7.2018

Vzhledem k obrovské nestabilitě nebude vláda vládnout ani rok!

Po patnáctihodinovém jednání dostala dnes v noci vláda ANO, ČSSD a KSČM důvěru Poslanecké sněmovny. Všichni poslanci hnutí SPD hlasovali proti návrhu, jelikož jsme přesvědčeni, že tato vláda není schopna naplňovat zahraniční, hospodářskou, bezpečnostní, obrannou a sociální politiku ve prospěch blaha našich občanů, tzn. bránit a hájit suverenitu naší republiky, což je dlouhodobým programem našeho hnutí.

Zde je můj projev, se kterým jsem ve Sněmovně vystoupil:

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo.

Poslanecký klub SPD nepodpoří hlasy svých poslanců vznik menšinové vlády ANO, ČSSD a KSČM.

Vlastní spolupráci koaliční vlády ANO a ČSSD si obě strany domluvily na základě koaliční smlouvy a podporu komunistů si vláda zajistila smlouvou o toleranci mezi ANO a komunisty. Naši občané si možná konečně oddychnou, že skončila dlouhá vyjednávání o tom, kdo bude v naší zemi vládnout, a že máme konečně vládu, která dostala důvěru. Na druhou stranu by si měli sami odpovědět, zda je to pro ně dobré řešení. Za naše hnutí SPD musíme konstatovat, že to řešení dobré není. Pro toto tvrzení máme dostatek argumentů:

 1. ČSSD v rámci všech vyjednávání o vládní spolupráci vystupovala velmi arogantně a například vůči našemu hnutí se vyjadřovala velmi urážlivě a veřejně tvrdila nepravdivé informace s cílem poškodit naše hnutí a náš program.
 2. Způsob ukončení prvního vyjednávání o vládě s hnutím ANO, svědčí o nastavené kultuře v této straně.
 3. Vláda, jejímž jedním koaličním členem je rozhádaná, probruselská, proimigrační a korupčními kauzami opředená ČSSD bude velice nestabilní. Nejednotnost této strany při všech hlasováních a nejednotnost poslanců a senátorů ČSSD je tím důsledkem.
 4. Za stranou ČSSD je spousta korupčních kauz, např. OKD, krabice od vína plná milionů korun hejtmana a poslance Davida Ratha, kauzy financování vrcholového sportu a mnoho dalších, které stály naše daňové poplatníky miliardy korun.
 5. ČSSD ve svém programu podporuje principy globalizace a multikulturní integrace.
 6. Hnutí ANO zase nominovalo na premiérské křeslo trestně stíhaného člověka, což vládní nestabilitu ještě umocňuje. 

Argumentů bychom mohly zmínit ještě mnoho. Ale to už nebudu zmiňovat. Za vznik takovéto vlády nese plnou odpovědnost premiér Andrej Babiš. Naše hnutí mu nabízelo spolupráci, o kterou ale neměl zájem. Bylo to jeho rozhodnutí a on se bude zodpovídat našim občanům. 

Závěrem znovu zopakuji, že poslanci hnutí SPD nepodpoří důvěru takto navrhované vládě. Jsme přesvědčeni, že tato vláda není schopna naplňovat zahraniční, hospodářskou, bezpečnostní, obrannou a sociální politiku ve prospěch blaha našich občanů, tzn. bránit a hájit suverenitu naší republiky, což je dlouhodobým programem našeho hnutí.

Klasik by řekl: „Dávám této vládě rok, maximálně dva.“ Vzhledem k tomu však, že klasik nejsem, řekl bych, že délka jejího vládnutí vzhledem k její obrovské nestabilitě ani rok nebude.

11.7.2018

Poslanecký klub SPD nepodpoří vznik menšinové vlády ANO, ČSSD a KSČM!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k současné politické situaci.

1. Poslanecký klub SPD nepodpoří hlasy svých poslanců při hlasování v Poslanecké sněmovně 11. července 2018 vznik menšinové vlády ANO, ČSSD a KSČM. Tento nesourodý slepenec bude i nadále prosazovat stejnou zahraniční, hospodářskou, bezpečnostní, obrannou a sociální politiku jako předchozí vláda ČSSD a ANO premiéra Sobotky. Programové prohlášení této menšinové vlády obsahuje prvky, které jsou v rozporu s dlouhodobým programem SPD. Za vznik takovéto vlády nese plnou odpovědnost premiér Andrej Babiš. ČSSD je strana, která se dlouhodobě podílela na kauzách, které stály naše daňové poplatníky miliardy korun. Za všechny jmenujme privatizaci OKD tuneláři Bakalovi. ČSSD ve svém programu podporuje principy globalizace a multikulturní integrace.

2. Hnutí SPD považuje za naprosto skandální účelové a lživé spekulace Lidových novin, které prezentují ministryni Martu Novákovou za člověka politicky blízkého Hnutí SPD. Nominace paní ministryně nebyla s SPD konzultována, stejně jako nominace žádného s ministrů. Hnutí SPD nemá žádný podíl na této vládě.

3. Hnutí SPD vítá návrh britské premiérky Mayové, které chce pro Británii po brexitu zónu volného obchodu pro průmysl a zemědělství se zeměmi Evropské unie. Ukazuje se, že členství v Evropské unii není podmínkou pro zachování ekonomické spolupráce evropských zemí. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje podobný přístup a požaduje transformaci evropské integrace. Stávající Evropská unie se musí do základu změnit a přestat budovat totalitní evropský superstát podle zájmů Německa. Klíčové budou v tomto ohledu volby do Evropského parlamentu příští rok v květnu. Pokud nedojde ke změně, je nutné pro zachování České republiky odmítnout diktát Evropské unie a vyhlásit referendum o vystoupení.

4. Informace prezentované Českou televizí, že příčinou kontrol na hranicích z Bavorskem je především vývoz drog z České republiky, je komickou lží. Úrovní manipulace se Česká televize může směle rovnat totalitní Československé televizi před rokem 1989.

5. Zástupci vládních stran v Německu CDU/CSU a socialistů se dohodli na reformě imigrační a azylové politiky tak, že se nedohodli a že ilegální imigrace bude pokračovat i nadále. Na první pohled to vypadá, že německá vládní krize je zažehnána. Opak je však pravdou. Uzavření bavorských hranic prý bude možné jen poté, co Německo se sousedními státy uzavře bilaterální dohody. Rakousko, které sousedí s Bavorskem, se však k takové dohodě s Německem nechystá a Itálie se vyjadřuje podobně. Jinými slovy, takováto dohoda je k ničemu. Německý ministr vnitra Horst Seehofer prohlásil, že pokud Německo dohody o vracení migrantů neuzavře, bude muset k jednostranným krokům přistoupit. To by znamenalo uzavření česko-německé hranice. V plánu není ani vznik tranzitních center na německé straně u hranic s Rakouskem. K tomu bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann prohlásil, že z České republiky do Bavorska přichází ilegálně stále více migrantů a že chce tyto migranty zastavit. Jen za prvních pět měsíců letošního roku jich do Německa přišlo 1 905 přes Českou republiku. Vyvrací to tak slova našich vládních představitelů, že u nás žádní ilegální imigranti nejsou a také, že vnější hranice Evropské unie pořád není zabezpečená, protože do České republiky musí přijít už z jiné unijní země. SPD považuje tyto informace za alarmující. Jedinou možností je nulová tolerance ilegální imigrace, ostraha vlastních hranic jednotlivých států, důsledná a urychlená návratová politika neúspěšných žadatelů o azyl, zastavení přijímání ilegálních imigrantů ve státech Evropské unie a vytváření podmínek pro návrat v zemích jejich původu. Hlavní vinu za celou situaci nese kancléřka Merkelová a politika Evropské unie podporující imigraci.

6. Za naprosto alarmující považuje Hnutí SPD mediálně uváděnou informaci o nárůstu transferu prostředků českého státního rozpočtu do neziskových organizací o víc než 28%. Ukazuje to na prohlubující se vliv politických a ideologických neziskových organizací, které stále více ovlivňují státní správu. Hnutí SPD považuje za naprosto správné rozhodnutí italského ministra Salviniho zastavit financování těchto organizací.

10.7.2018

Hlasování SPD o důvěře vládě bude PROTI NÁVRHU!

Vládě, ve které trestně obviněný premiér chce vést i ministerstvo spravedlnosti a vícepremiér řídí dvě silová ministerstva najednou, důvěru nedáme a zítřejší stanovisko SPD v Poslanecké sněmovně bude PROTI NÁVRHU.

Vláda, jejímž jedním koaličním členem je rozhádaná, probruselská, proimigrační a korupčními kauzami opředená ČSSD bude velice nestabilní. Hnutí ANO zase nominovalo na premiérské křeslo trestně obviněného člověka, což vládní nestabilitu ještě umocňuje. To, že po velkých spekulacích o opsání dvou diplomových prací jedné z ministryň, která podává demisi, chce vést ministerstvo spravedlnosti trestně obviněný premiér, je pak už jen třešničkou (což je mimochodem logo dalšího z vládních partnerů) na vládním dortu.

Klasik by řekl: „Dávám této vládě rok, maximálně dva.“ Vzhledem k tomu však, že klasik nejsem, řekl bych, že délka jejího vládnutí ani rok nebude.

9.7.2018

Merkelová versus Orbán aneb Neuváženost proti zdravému rozumu!

Minulý týden se v Berlíně setkala německá kancléřka Angela Merkelová s maďarským premiérem Viktorem Orbánem ohledně jednání o migraci a opět z toho byl názorový střet.

Paní Merkelová po setkání prohlásila, že si Evropa musí uchovat svůj humánní postoj a dodala, že se Evropa nemůže odvracet od utrpení a pomoci těm, kdo to potřebují. Na to reagoval premiér Orbán, který řekl, že Evropa prokáže humanitu, když běžence nebude do EU lákat, zavře hranice a bude pomáhat zemím, odkud migranti do Evropy přicházejí. Dodal, že Evropa musí být humánní, ale nesmí vytvářet pobídky, které sem budou migranty lákat.

Dva evropští politici, dva rozdílné názory. U paní Angely stále převažuje její neuváženost a politika rozevřených rukou, kterou neustále imigranty do Evropy láká, čímž způsobuje Starému kontinentu pouze problémy. Není totiž v našich silách vzít do Evropy každého, kdo si o to řekne. Je to nereálná utopie.

Těm, co přemýšlí zdravým selským rozumem, musí být velice blízký názor pana Orbána, jelikož humánní postoj, který je v pořádku a kterým se ohání německá kancléřka, se dá zachovat přesně tím, jak to premiér Orbán popisuje.

Někdo holt stále neuváženě roztahuje ruce a jiní nachází rozumná řešení, která chrání naší budoucnost a budoucnost našich dětí. Hnutí SPD se hlásí k postoji premiéra Orbána a jeho zdravému rozumu a tvrdě odsuzuje neuváženou politiku rozevřených rukou kancléřky Merkelové!

4.7.2018

Zvyšujeme peníze lidem, kteří slušně žijí a poctivě pracují!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Poslanci Hnutí SPD podpořili v Poslanecké sněmovně legislativní návrh měnící výpočet důchodu tak, že dojde k navýšení důchodů u pracujících lidí s nízkým příjmem. Považujeme tento přístup za správný a řešení sociální situace lidí, kteří celý život pracovali a odchod do důchodu je pro ně sociální katastrofa, za nutné. Plníme tím svůj program. Chceme zvýšit peníze pro lidi, kteří slušně žijí a poctivě pracují.

2. Do druhého čtení v Poslanecké sněmovně prošly návrhy zákonů o obecném referendu. Je to úspěch naší politické práce, ale naše Hnutí SPD nyní musí bojovat, aby v konečném znění zákona nechyběla možnost hlasování o zásadních věcech týkajících se občanů naší země. ČSSD a hnutí ANO prosazuje okleštěnou verzi, která vylučuje hlasování například o členství v mezinárodních organizacích, mezistátních smlouvách a důležitých otázkách hospodaření země.

3. Hnutí SPD hodnotí summit EU o migrační krizi jako obrovský debakl stávající politiky Evropské unie. Došlo přesně na varování, která dlouhodobě a programově prezentuje SPD. Migrace se ukázala jako bezpečnostní a ekonomický problém, který vážně ohrožuje občany evropských zemí. Po summitu víme pouze to, že nikdo z lídrů EU neví, jak problém migrace řešit. Velká část imigrantů z islámských zemí je neintegrovatelná a ani nemá zájem se integrovat. V celé Evropě probíhají varovné signály o zhoršující se bezpečnostní a sociální situaci. Bavorsko začíná jednat samostatně v ochraně hranic a Francie připravuje obnovení vojenské služby. Česká republika musí úzce spolupracovat s Maďarskem, Polskem, Rakouskem a Itálií, kde vládnou vlastenecké politické strany. Je otázka, jak této spolupráce bude schopná probruselská česká vláda, kde je navíc zastoupena ČSSD, která má podporu nového světového řádu ve svém programu.

4. Hnutí SPD programově považuje za základ rodiny přirozený svazek muže a ženy. Podle našeho názoru je jiná sexuální orientace soukromá záležitost každého člověka. Proto nepodpoříme legislativní změnu umožňující sňatky homosexuálů. Současná právní úprava, která umožňuje registrované partnerství, plně vyhovuje a chrání práva těchto osob. Nesouhlasíme s možností adopce dětí homosexuálními páry, jelikož se zde ignoruje dítě a jeho zájem být vychováván v přirozené rodině a přirozených hodnotách. Faktem je, že je u nás dostatek bezdětných manželských párů, které mají zájem o adopci, a ani jejich zájem se nedaří naplnit. Mediální prezentace, že homosexuálové si budou adoptovat jen děti, které nikdo nechce, je lež a mediální manipulace. Návrh je součástí neomarxistické pozitivní diskriminace menšin a oslabení role tradiční rodiny. Naprosto na místě je ostré odsouzení těchto návrhů panem kardinálem Dukou. Naše Hnutí SPD bude naopak podporovat ústavní zakotvení rodiny jako přirozeného svazku muže a ženy. Za naprosto šílené považujeme návrhy na změnu pohlaví od 12 let věku zápisem v matrice na základě přání dětí. To je skutečný plán rozvratu společnosti.

3.7.2018

Střední Čechy jsou náš společný domov a proto si zaslouží, abychom ho neustále zvelebovali a udělali maximum proto, abychom v něm žili v bezpečí!

Zde je odkaz na rozhovor, který jsem poskytl internetovému rádiu Svobodný vysílač CS v rámci projektu „Letní speciál kampaně do komunálních voleb“. Diskutovali jsme o blížících se komunálních volbách a změnách, které chce hnutí SPD prosadit v zastupitelstvech měst a obcí Středočeského kraje.

https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-07-02-radek-rozvoral-stredocesky-kraj-letni-special-kampane-do-komunalnich-voleb-spolecny-projekt-hnuti-spd-a-svcs/

2.7.2018

Česká republika nepotřebuje žádný diktát z Evropské unie!

Česká republika má na to, aby měla statut suverénního státu, který budou ostatní země plně respektovat. Tuto roli již úspěšně plnila pod názvem Československo za vlády prezidenta T. G. Masaryka v období mezi první a druhou světovou válkou.

Naše hnutí SPD se jasně vymezuje vůči diktátu Evropské unie, který podporují různými formami některé politické strany (Piráti ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, STAN), a zajisté to nedělají nezištně. V popředí je větší závislost naší republiky a to hlavně na zdroje ekonomické (finance) a lidské (imigrace).

V rámci provedeného výzkumu společností Social Progress Imperative a společnosti Deloite v roce 2017 se Česká republika v rámci hodnocení kvality života umístila na 22. místě. Vycházelo se z dat o stavu společenského a ekonomického rozvoje, přístupu ke zdravotnictví či k základnímu vzdělání nebo úrovně životního prostředí. První skončili Dánové, druzí byli Finové, ale např. Islanďané, kteří skončili na třetím místě, Norové, kteří skončili na čtvrtém místě a Švýcaři, kteří skončili na pátém místě, nepatří mezi členské země EU.     

V poslední době narůstají ve více zemích EU tendence, které naznačují nespokojenost s jejím fungováním. Jedná se o kritické názory vymezující se hlavně vůči tzv. diktátu Bruselu.

Kritické postoje se ozývají ve směru k integraci EÚ a na nežádoucí centralizaci politické moci Bruselu. Je to proto, že rozhodování v EU neprobíhá demokraticky, ale je určované těmi, kdo má ekonomickou sílu. Preferuje se myšlenka, aby politická moc byla vykonávána více z úrovně národních států, protože státy lépe znají své prostředí, občany, kulturu, zdroje a možnosti. Je třeba poukázat na to, že právo veta je v podmínkách EU důležité a mělo by se uplatňovat. Dále zaznívá, že je žádoucí, aby se preferovala větší spolupráce mezi státy, ale ne větší rozhodovací kompetence EU.

Již samotná Velká Británie provedla řadu analýz týkajících se EU, výsledkem kterých bylo vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Svůj odchod z EU postavila na deseti bodech, a to:

 1. Zastavení odlivu financí (příspěvky Británie do společného rozpočtu EU neustále narůstají, odchodem z EU země ušetří);
 2. Znovuobnovení plné svrchovanosti Westminsteru, kde Brity zvolení zástupci  hájí britské zájmy, raději než řídit se příkazy byrokratů, kteří nejsou ani voleni, ani není možné je odvolat;
 3. Provádění britské zemědělské a rybářské politiky, která bude dostačující  a zároveň šetrná vůči přírodním zdrojům;
 4. K opuštění evropského jednotného trhu, který velkým množstvím směrnic nedovoluje státu profitovat na vlastních průmyslových výhodách;
 5. Odchodu, jelikož zůstávat v EU je nevýhodné, protože nejde o zónu volného obchodu, ale protekcionistickou celní unii;
 6. Odchodu, protože EU je ovládána pouze Francií a Německem, navíc je zdůrazněno, že hlas Velké Británie po velkém rozšíření ještě zeslábne;
 7. Odchodu, protože další setrvání v EU bude nejspíše znamenat přijetí jednotné měny a postoupení kontroly nad národním hospodářstvím Evropské centrální bance, která zachází s eurozónou jako jednotnou ekonomickou oblastí;
 8. Odchodu, protože mimo EU je možné udržet kontrolu nad ozbrojenými silami a státními hranicemi;
 9. Odchodu, protože EU přinutí Velkou Británii upustit od jedinečného, staletí udržovaného demokratického a právního systému;
 10. Nesvazování a nezrazení budoucích generací tím, že Británie bude nadále postupovat své přírodní a finanční zdroje k dispozici EU.

U nás jsme vnímali diktát Bruselu v posledním období např. v implementaci bruselské zbraňové směrnice, ke které se odborníci vyjádřili např. slovy elitního policejního instruktora, podplukovníka Pavla Černého: „Rozhodnutí, která nám Brusel posílá, zavání spíše diktátem, než že bychom byli plnohodnotným partnerem v Evropské unii. Bohužel systém schvalování v Evropském parlamentu je takový, že nás velké země snadno a jednoduše přehlasují. Měli bychom si položit jednu otázku: Máme snad být do budoucna nějakým protektorátem?

Podobným tématem je rozdělování kvót v souvislosti s imigranty, o kterém se stále ještě jedná, a zajisté bychom našli další.

Položme si na závěr otázku: Umožňuje taktovka Bruselu, abychom se chovali jako suverénní stát? Každý rozumný občan bude preferovat negativní odpověď.

Naše hnutí SPD prosazuje suverenitu České republiky a je přesvědčeno, že současná republika má potenciál, aby zaujímala přední místo v rámci sledovatelných ukazatelů v hodnocení zemí z celého světa i bez toho, že bude součástí současné neomarxistické Evropské unie.

29.6.2018

SPD se ve Sněmovně snažilo prosadit zákon o střetu zájmů.

Proto jsme navrhovali zavedení pravidla, že veřejnému funkcionáři náleží pouze jedna odměna za jednu funkci na plný úvazek a za další tzv. uvolněné funkce členů zastupitelstva by byla odměna snížená na 40%.

I přes to, že byly u uvedeného návrhu zákona připodepsáni někteří poslanci a poslankyně hnutí ANO, nakonec i tito poslanci hlasovali pro vrácení návrhu zákona navrhovatelům k přepracování, což je podle nás nehorázný přístup. Kumulování funkcí za účelem finančního obohacování považujeme za nehospodárnou a neefektivní, ale hlavně i neetickou.

Zde je můj projev k uvedené problematice:

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Ve věci návrhu změny zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, které předkládá skupina poslanců zastoupených napříč politickými stranami ve Sněmovně a mezi které patří i poslanci našeho hnutí SPD, zastáváme souhlasné stanovisko s přijetím této navrhované novely.

Současná úprava obsažená v zákoně o střetu zájmů umožňuje veřejným funkcionářům působení na několika pozicích současně. Za každou práci člověku přináleží odměna. Práce odborně, intelektuálně náročné, jsou placené lépe, protože jednotlivá stanoviska (nejvíce se jedná o manažerská rozhodnutí) je možné učinit na základě předešlých analýz, které jsou náročné na čas. A to je to podstatné. Podívejme se na tuto situaci optikou času. V práci manažer zastávající vrcholovou funkci tráví v zaměstnání většinu dne. K tomu je zapotřebí připočíst čas na spánek a ostatní činnosti v souvislosti s rodinou, nákupy apod. Zde si každý umí spočítat, kolik takovému manažerovi ještě zbývá času z pracovního dne.

Vykonávat současně několik funkcí lze. Ale položme si otázky, jak je to s výkonností a skutečně odvedeným pracovním výkonem? Jsme opravdu schopni pracovat na plný výkon v rámci dalšího zaměstnání? Náš názor je, že možná ano, ale ne v dlouhodobém časovém horizontu.

Důvodem k souběhu několika veřejných funkcí asi nejsou odborné kompetence na dané pozice, spíše se bude jednat o finanční motivaci. Cestu kumulování funkcí za účelem finančního obohacování považujeme za nehospodárnou a neefektivní, ale hlavně i neetickou.

Proto jsme navrhovali zavedení pravidla, že veřejnému funkcionáři náleží pouze jedna odměna za jednu funkci na plný úvazek a za další tzv. uvolněné funkce členů zastupitelstva bude odměna snížená na 40 %. Omezí se tak kumulace odměn u osob, které jsou např. zároveň poslanci a uvolněnými představiteli krajů nebo obcí.

Vnímáme to i jako vlastenectví. Pokud je někdo ochotný vykonávat souběh několika veřejných funkcí i za cenu snížení odměn, je v našich očích skutečně vlastenec. Pokud ale souběh veřejných funkcí někdo vykonává jenom pro svůj finanční profit, je to vypovídající signál o jeho morálních hodnotách.

Příkladů z minulosti i současnosti máme několik, viz hejtman Zlínského kraje, který jednu dobu řídil město Vsetín a ještě k tomu jezdil hlasovat do Senátu. Dalšími jsou například souběhy funkcí některých hejtmanů a poslanců.

Závěrem bych chtěl všechny přítomné vyzvat, aby podpořili tento návrh předložené novely zákona o střetu zájmů.

28.6.2018

Skvělá zpráva pro občany ČR – referendum prošlo prvním čtení!

SPD plní předvolební sliby. V Poslanecké sněmovně se nám podařilo do druhého čtení prohlasovat návrh našeho zákona o celostátním referendu, který bude projednán ve sněmovních výborech a následně opět na plénu Sněmovny.

Zde je můj projev k tomuto návrhu zákona:

Děkuji za slovo pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo.

Naše hnutí SPD navrhuje zákon o obecném referendu s přesvědčením, že přijetí referenda jako běžně užívaného institutu povede ke kvalitnější demokracii v České republice.

Česká republika postrádá zákon o obecném referendu. I když zde bylo již mnoho pokusů, ve finální verzi se zatím nepodařilo prosadit. Kromě osnov ústavních zákonů o obecném referendu bylo předloženo mnoho osnov zákonů o speciálním referendu. Tento návrh je již 17 pokusem.

Česká republika po svém vzniku navázala na předchozí tradice a stala se zastupitelskou demokracií. Základem zastupitelského systému jsou volby, jejichž prostřednictvím občané volí zákonodárce na místní i celostátní úrovni. V České republice však dlouhodobě existuje snaha klasický zastupitelský model doplnit o institut přímé demokracie, konkrétně referendum. Hlavní argument SPD spatřuje v tom, že instituty přímé demokracie mohou pomoci více zapojit občany do rozhodovacího procesu, například v době, kdy se ztrácí zájem o politiku. Jde pak o důležité otázky týkající se například zahraniční politiky, kde občané přímo vyjadřují svůj názor v referendu a podílejí se tak na výkonu státní moci.

Referendum je v České republice velmi častým předmětem debat a za posledních pětadvacet let bylo jeho zavedení do právního řádu v podobě ústavního zákona navrženo již mnohokrát. V české ústavě je totiž přítomen příslib budoucího zakotvení referenda, a to v článku 2, odst. 2. Přesto se celostátní referendum prozatím právní úpravy nedočkalo. I tak byl tento institut již jednou využit, a to pomocí jednorázového prováděcího zákona, přijatého při rozhodování o vstupu České republiky do Evropské unie. Referendum probíhalo po dva dny, hlasování se zúčastnilo 55,21% oprávněných voličů, a 77,33 % zúčastněných se vyslovilo pro vstup do EU. Ve fázi realizace vše proběhlo bez problémů a naši zákonodárci se s tímto novým nástrojem zabezpečujícím všeobecnou demokracii v praxi naučili pracovat a celý proces proběhl hladce.

Jak jste již byli informováni, posledními pokusy o prosazení referenda byly předložený návrh ústavního zákona v lednu 2014 o celostátním referendu a o změně Ústavy ČR poslanci našeho hnutí, který byl ale ke škodě upevnění demokracie odmítnut, a i další námi předložený vládní návrh ústavního zákona o celostátním referendu v půlce roku 2015 nebyl projednán.

Návrh předkládaného zákona vychází z přirozeného práva i z ústavního principu, že suverénem v České republice jako i v každé demokracii jsou občané, kteří mají právo podílet se na řízení státu a měli by mít možnost rozhodovat o zásadních otázkách. Stávající systém to dnes občanům neumožňuje.

Za naše hnutí SPD mohu sdělit, že tento nástroj nebude sloužit k tomu, abychom hned ke všemu vyhlašovali referenda a rychle sbírali podpisy, jak si to ostatně myslí většina našich oponentů a dává to všemi možnými způsoby najevo. 

V současné době není naší prioritou podněcovat k využití tohoto navrhovaného zákona k vyhlášení referenda k vystoupení naší země z Evropské unie nebo ze Severoatlantické aliance. Tak totiž vnímá naše aktivity v rámci prosazení navrhovaného zákona o obecném referendu většina z přítomných poslanců z ostatních parlamentních stran. Je to od nich laciné gesto a zcela znevažují práci našich poslanců, kteří se na návrhu tohoto zákona podíleli.    

Zákon o referendu dá do rukou občanů naší země nástroj, pomocí kterého budou moci svobodně a odpovědně rozhodovat o zásadních věcech, které jsou z jejich pohledu prioritní a na základě výsledků referenda budou moci zavázat politiky k přijetí či nepřijetí Eura, přijetí soudní reformy apod.

Vážené dámy a pánové, politika od vzniku samostatné České republiky prošla dynamickým vývojem, přičemž podle představitelů našeho hnutí SPD je doplňování zastupitelské formy demokracie prvky přímé demokracie jedna z možností, jak zvýšit kvalitu demokracie v zemi či jak demokracii prohloubit. V současnosti je zakotvení a běžné užívání referenda požadováno určitou částí české politické reprezentace, stejně jako velkou částí veřejnosti. To je také důvodem, proč je potřeba se problematikou nástrojů přímé demokracie zabývat a postupně je zapracovávat do zákonných norem.

Musí to být ale takovou formou, aby bylo vůbec možné referendum vyhlásit. Když se podívám na návrh na vydání ústavního zákona o celostátním referendu z pera poslanců ČSSD, musím konstatovat, že tímto zákonem by to bylo možné jen ve výjimečných případech a proto je pro naše hnutí SPD tento návrh zcela nepřijatelný. Každý rozumný občan, kdo se s takto definovaným zákonem seznámí, musí konstatovat a dojít k závěru, že navrhovatelé přistupovali k jeho tvorbě s cílem pošpinit návrh našeho hnutí a zabránit tak konstruktivním návrhům k jeho dalšímu projednávání. Zájmy a práva občanů, kterým máme především sloužit a realizovat politiku, která do popředí staví občana, nejsou tímto návrhem akceptovaná a spíše jde o další důkaz toho, jak si představitelé ČSSD občanů České republiky váží.

Jenom pro upřesnění uvedu pár z mého pohledu nesplnitelných podmínek pro vyhlášení takto navrhovaného referenda:

 1. návrh petice musí být podepsaná nejméně 850 000 občany České republiky, kteří dosáhli věku 18 let,
 2. časová proveditelnost je do 6 měsíců ode dne oznámení zahájení sběru podpisů pod petici,
 3. rozhodnutí je přijato, pokud nadpoloviční většina občanů oprávněných v referendu hlasovat odpoví na otázku položenou v referendu kladně, nebo záporně, tzn. nadpoloviční většina všech voličů

Takže suma sumárum, aby se vůbec mohlo o něčem hlasovat, je potřeba nasbírat 850.000 podpisů do šesti měsíců a aby bylo referendum platné, je potřeba, aby se ho zúčastnilo více jak 50% oprávněných voličů.

Toto všechno jsou podmínky, které jsou z mého pohledu pro vyhlášení referenda reálně nesplnitelné a jsou navrhované přesně tak, aby bylo vyhlášení referenda pro občany co nejvíce ztíženo a nebylo možné žádné referendum nikdy vyhlásit. Tento předložený návrh zákona o celostátním referendu je koncipován pouze tak, aby se takzvaně vlk nažral a koza zůstala celá. Tedy, když už máme v ústavě o přímém rozhodování občanů zmínku, tak alibisticky nějaký vykastrovaný zákon o obecném referendu přijmeme, ale jen takový, aby nebyl nikdy použitelný.  

V referendu navrženém ČSSD nelze též rozhodovat o členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci, což jsou také velice důležité věci, o kterých by občané měli mít právo rozhodovat.

Toto všechno jsou zcela opodstatněné argumenty, které jasně ukazují, jak si ČSSD váží vůle občanů České republiky!

My všichni zde přítomní jsme dostali od našich občanů důvěru, že budeme hájit jejich zájmy – to je naše povinnost, občané si nás platí, a proto by měli mít možnost závazně projevit a prosadit svou vůli.

Toto by mělo být pro nás zde přítomné prioritou, ať už prosazujeme a hájíme rozlišné programy našich stran. Přijetím proveditelného zákona o referendu by od nás občané naší země dostali jednotný a silný signál, že tuto naší službu konáme pro jejich blaho a šťastný, spokojený a bezpečný život.

27.6.2018

Jsme jediná reálná politická síla v ČR důsledně odmítající imigrační diktát EU!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Andrej Babiš svolal minulý týden Bezpečnostní radu státu, kde mluvil o ochraně hranic České republiky, pokud by Německo počátkem prázdnin začalo odmítat přímo na svých hranicích migranty, kteří již požádali o azyl v jiné zemi. Je to důsledek vládních krizí proevropských politických stran a hnutí v Německu, Francii a Itálii a trvale pokračující migrace. Hnutí SPD je dnes jediná reálná politická síla v České republice důsledně odmítající imigrační diktát Evropské unie. Čím dále více členských států Evropské unie začíná přemýšlet nad vlastními opatřeními vedoucími k zastavení migrace na svém vlastním území. Schengen nefunguje a jednotlivé státy, jako Německo a Rakousko, zvažují o prázdninách o zavedení odmítání vstupu ilegálních imigrantů již na své hranici. Toto opatření samozřejmě znamená dominový efekt a Česká republika na toto opatření připravena není. Policii chybí policisté z ochrany hraničních přechodů, kteří byli propuštěni po našem vstupu do Schengenu v roce 2004, a nedoplněná armáda není schopna tento úkol dlouhodobě zabezpečovat. Hnutí SPD v této souvislosti upozorňuje, že Česká republika nemá vlastní zahraniční politiku a Andrej Babiš tvoří s ČSSD proimigrační vládu, kde navrhuje na místo ministra zahraničí kandidáta ČSSD europoslance Pocheho, který je přímo symbolem podpory imigrace a servility k elitám Evropské unie.

2. Hnutí SPD považuje dosavadní jednání o vznikající koaliční vládě ANO, ČSSD a KSČM za výsměch voličům, který je důsledkem neschopnosti Andreje Babiše vyjednávat o podpoře. Tato trojkoalice, s navrhovaným jmenováním Miroslava Pocheho z ČSSD ministrem zahraničí, je mocenský pakt bez reálného programu. Poslanci SPD takovouto vládu v Poslanecké sněmovně nepodpoří. Pokud vláda získá důvěru, tak bude projektem politicky nestabilním. Tato vláda bude vyhovovat pouze kancléřce Merkelové, která podle spekulací německého tisku otevřeně zasahuje do přípravy vlády a úkoluje Andreje Babiše. V případě, že vláda nedostane důvěru, bude hnutí SPD konzultovat situaci s prezidentem republiky, včetně možnosti předčasných voleb.

3. Hnutí SPD vyzývá ministerstvo zahraničí a vládu České republiky k podání oficiálního protestu a předvolání velvyslance Spolkové republiky Německo v souvislosti s revanšistickými výroky kancléřky Merkelové, která zpochybnila závěry druhé světové války. Politická pozice Německa, vyjádřená tímto prohlášením, záměrně relativizuje pozici viníků a obětí a přímo ohrožuje politické a bezpečnostní zájmy České republiky. V souvislosti s touto provokací budou poslanci hnutí SPD žádat zařazení mimořádného bodu jednání Poslanecké sněmovny, s cílem jasně se vymezit proti revanšismu německé kancléřky Merkelové. Angela Merkelová 20. června 2018 řekla, že pro poválečný odsun Němců „neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění”. Je to revanšistické vyjádření a naprosté svinstvo vůči České republice. Sudetští Němci se masově podíleli na přípravě konečného řešení české otázky, které by znamenalo faktickou a biologickou likvidaci českého národa. Na sjezdy Sudotoněmeckého landsmanšaftu jezdí za účelem podpory politici KDU-ČSL, TOP09 a ani strana Pirátů se proti těmto vyjádřením nijak nevymezila.

4. Premiér Babiš chtěl 21. června 2018 ráno odjet na mini-summit EU narychlo svolaný kancléřkou Merkelovou k migraci. Nejel, protože mu to ostatní premiéři V4+ zatrhli. Jednat o migraci s Macronem a Merkelovou tak za celou skupinu V4+ odjel premiér Rakouska. Rakouska, kde součástí koalice je Svobodná strana Rakouska, partnerská vlastenecká strana hnutí SPD v evropské frakci Evropa národů a svobody (MENF), kterou vede Marine Le Pen. Politika, kterou český premiér doma označuje za extremismus, ho tímto posílá do druhé řady. Je evidentní, že přišel čas hájit společně se státy V4+ zájmy zemí východní a střední Evropy. Přichází čas ukončit servilní protektorátní politiku a hájit zájmy České republiky. Hnutí SPD je jediná politická síla u nás, která to skutečně dokáže.

5. Hnutí SPD odmítá oslabování pozice českého státu v energetice. V této souvislosti budeme pečlivě monitorovat úvahy o rozdělování podniku ČEZ. Hnutí SPD programově podporuje pozici státu při využití nerostného bohatství, v energetice a hospodaření s vodou. Tyto komodity nesmí sloužit zahraničním vlastníkům a jejich ziskům vyváděným do zahraničí. Odmítáme také privatizace strategických odvětví do soukromých rukou.

6. Předsednictvo hnutí SPD vyjadřuje solidaritu a děkuje všem, kteří se aktivně podílí na propagaci a práci pro politický úspěch hnutí. Stejně jako v jiných zemích jsou vlastenci pod koordinovaným tlakem médií řízených oligarchy a veřejnoprávních médií, která pracují na základě dispozic Evropské unie. Hnutí SPD tento tlak vydrží, neboť náš program je potřebný pro naši zemi a její občany. Vydržíme ho prosazovat stejně jako vlastenci v Maďarsku nebo Itálii. Stejně jako v případě těchto zemí poroste i naše podpora u voličů.

26.6.2018

Diktát a vyhrožování neomarxisty Macrona musíme zásadně odmítnout!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o prohlášení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který se podle agentury Reuters vyslovil pro finanční sankce vůči zemím EU, které by odmítaly přijímat migranty s prokázaným nárokem na azyl.

„Nemůžete mít země, které mohutně těží ze solidarity Evropské unie a které mohutně zdůrazňují svůj národní egoismus, když jde o otázky migrace,“ řekl Macron.

Má odpověď:

„Co je prokazatelný nárok na azyl? To, že většina nelegálních imigrantů přišla do Evropy bez dokladů a vydává se za válečné nebo perzekuované uprchlíky? Hnutí SPD zásadním způsobem odmítá jakékoli přerozdělování nelegálních imigrantů do České republiky. Pokud by EU přistoupila na omezení penězovodů, bylo by nutné zauvažovat nad tím, zda za takového předpokladu dále odevzdávat Evropské unii ze státního rozpočtu ČR povinné platby. Neomarxista Macron je spoluodpovědný za imigrační krizi v Evropě, kterou se snaží vyřešit kvótami s nehorázným vyhrožováním. Takovýto diktát musíme zásadním způsobem odmítnout.“

25.6.2018

Rakousko začalo přijímat kroky proti islamismu!

Rakouští politici začali naplňovat své sliby, které dali svým voličům ve vztahu k zamezení počtu vstupu imigrantů do země. Jde převážně o muslimy, kterých je v Rakousku skoro tři čtvrtě milionu.    

Prorůstání islámu do Rakouska chce eliminovat rakouská vláda, která si tento úkol stanovila jako jednu z priorit, které svým voličům během předvolební kampaně (volby v říjnu 2017) slíbila. Rakouská vláda je složena ze dvou vítězných stran: Rakouská lidová strana (Österreichische Volkspartei, ÖVP), ze které je i rakouský kancléř Sebastian Kurz a Svobodná strana Rakouska (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ), která je partnerem našeho SPD v hnutí ENF (Evropa národů a svobody), jenž sdružuje vlastenecké strany Evropy.

Ke konci minulého roku zveřejnil Rakouský integrační fond (Austrian Integration Fund - ÖIF), který spadá pod ministerstvo zahraničí výstupy z provedeného průzkumu s názvem „Role mešity v procesu integrace“. Pro účel studie navštívili zaměstnanci ÖIF 16 mešit ve Vídni, zúčastnili se několika pátečních kázání a promluvili s jednotlivými imámy. Zpracované údaje uvádí, že více než třetina imámů ve vybraných mešitách se integraci aktivně brání a v některých případech se dá mluvit přímo o islámském fundamentalismu, který zahrnuje velké hnutí muslimů (chtějí návrat k praxi života proroka Mohameda a jeho učedníků a upřednostňuje doslovný výklad svatých textů Islámu – Korán, Sunna a snaží se vymýtit „pokřivené“ neislámské prvky v náboženské praxi).

Na základě této zprávy inspekce ministerstva vnitra spolkového Rakouska prověřila problematické muslimské instituce v zemi a výsledkem je, že doporučila uzavřít sedm salafistických mešit hlásající závadné učení. Čtyři mešity jsou ve Vídni, dvě v Horním Rakousku a jedna v Korutanech. Úřady též úředně zakázaly takzvané arabské náboženské společenství, které v hlavním rakouském městě provozovalo nejméně šest modliteben s odůvodněním porušení pozitivního postoje vůči státu a společnosti v Rakousku. Prošetřením došly pověřené instituce k závěru, že vše je řízeno organizovanou tureckou menšinou. V mešitách jsou již malé děti nuceny přísahat věrnost Turecku i prezidentu Erdoganovi. Výsledkem opatření je též návrh na vyhoštění bez možnosti prodloužení povolení k pobytu čtyřiceti negativně působících imámů sdružených v turecko-islámské unii pro kulturní a sociální spolupráci asociace ATIB.

Na tuto reakci reagoval turecký prezident Erdogan, který prostřednictvím svého mluvčího rozhodnutí rakouské vlády na twitteru kritizoval a sdělil, že příjme protiopatření.

Naše hnutí SPD plně podporuje kroky rakouské vlády, která začala přijímat opatření k zamezení islamismu v Rakousku. Tyto iniciativy budeme podporovat v rámci celé Evropy a iniciovat v případě nutnosti v naší republice.

21.6.2018

SPD není v žádném případě extremistickou stranou!

Kancelář prezidenta republiky Miloše Zemana se jasně vymezila proti výroční zprávě o extremismu za loňský rok, kterou vypracovalo Ministerstvo vnitra ČR.

Konkrétně se tvrdě ohradila proti tvrzení, že hnutí SPD Tomio Okamury je extremistickou stranou a představuje pro náš stát bezpečnostní riziko.

Pražský hrad se prostřednictvím bezpečnostního ředitele Jana Nováka vyjádřil k výroční zprávě o extremismu, která byla panu prezidentovi Zemanovi předložena k připomínkování. Hrad na danou zprávu zareagoval tak, že zaslal na vnitro tři stránky připomínek. Citace ze zaslaných připomínek: „Naprosto nepřijatelné je zařazení parlamentní politické strany SPD do zprávy, stejně jako mnohá tvrzení autorů zprávy na adresu tohoto politického subjektu a jeho představitelů.“ V rámci připomínek by bylo podle prezidentské kancléře nejlepší pasáže, které se zmiňují o hnutí SPD ze zprávy zcela vyloučit.

Server aktuálně.cz vydal v pondělí 18. června 2018 reakci na připomínkové řízení k výroční zprávě o extremismu z resortu ministerstva vnitra a poukázal v ní právě na naše hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD). Naše hnutí není extrémistickou stranou, což potvrzuje i zmíněná zpráva, která poukazuje na to, že „SPD není z pohledu definice ministerstva vnitra extremistickým subjektem a dále poukazuje na fakt, že zpráva si ohledně SPD protiřečí.“

Ministerstvo vnitra vnímá pojem extremismus jako vyhraněný ideologický postoj, který vybočuje z ústavních zákonných norem, vyznačuje se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku.

Podle stanoviska MV jsou způsobilé extremistické postoje přejít v aktivity, které působí (přímo nebo v dlouhodobém důsledku) destruktivně na stávající demokratický politicko-ekonomický systém, tj. snaží se nahradit demokratický systém systémem nedemokratickým.

Naše hnutí SPD poukazuje na všechny problémy, které společnost trápí. Pravicové i levicové. K tomu jsou politické strany určené. Naše hnutí se snaží poukazovat i na problémy, které nejsou dostatečně medializované. A právě některé informace jsou společenskými tématy v zahraničí, přičemž naše (česká) informační média o tématech, které v zahraničí rezonují, dostatečně neinformují.

Co říci na další tvrzení, že naše hnutí SPD je xenofobní (nedůvěřivé k novým, cizím věcem)? Osobně bych to nazval opatrností. Víme, že hlavně u strategického rozhodování musí být člověk opatrný a musí vzít v úvahu všechny souvislosti a možné důsledky. Vidím to tak, že spíš mediální scéna je hodně populistická a využívá termín xenofobie z populistických důvodů, místo toho, aby uvedla, že jsme vůči některým tématům zdrženliví a opatrní.

SPD se zásadně vymezuje vůči diktátu Evropské unie a vůči nelegálním imigrantům. Tato skutečnost právě vadí některým politickým stranám (ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráti), které se prostřednictvím jejich představitelů (Hamáček, Bartošek, Kalousek, Farský, Bartoš) vyjadřují nepravdivě o našem hnutí a označují ho za extremistické. SPD bude vždy a na prvním místě hájit zájmy slušných českých občanů a ti ať nás hodnotí. Prezident Zeman to už provedl.

20.6.2018

Považujeme aktuální vyjednávání o případné vládní koalici za výsměch voličům!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. SPD považuje aktuální vyjednávání Andreje Babiše o případné koalici s ČSSD a komunisty za výsměch voličům a důsledek neschopnosti vyjednávat ze strany Andreje Babiše. Německý tisk otevřeně spekuluje o zákazu spolupráce s SPD, který údajně dala Andreji Babišovi kancléřka Merkelová. Kandidát ČSSD na ministra zahraničních věcí, europoslanec Poche, je propagátor multikulturalismu a globalizace, který např. v roce 2015 prosazoval příjem migrantů na naše území v rámci kvót a při volbě prezidenta veřejně propagoval neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. SPD v žádném případě takto navrhovanou koalici ANO, ČSSD a KSČM nepodpoří. Andrej Babiš nese plnou odpovědnost za skutečnost, že ani po více než sedmi měsících nemá ČR stabilní vládu s podporou Poslanecké sněmovny, a to přesto, že SPD nabízela ihned po říjnových volbách podporu vlády odborníků navržených hnutím ANO, za podmínky prosazení dohodnutých programových priorit SPD, včetně zákona o všeobecném referendu.

2. Hnutí SPD považuje navržený rozpočet se schodkem 50 miliard Kč za špatný a nepodpoří ho. V době hospodářského růstu je deficitní rozpočet nepřijatelný a zvyšování dluhu neomluvitelné. Prostředky je možné ušetřit ve stále rostoucích nákladech na státní správu. Hnutí SPD programově prosazuje dlouhodobě vyrovnané hospodaření státu legislativně zajištěné ústavou podle vzoru Švýcarské konfederace.

3. Německá kancléřka Merkelová dlouhodobě nezvládá situaci v souvislosti s ilegální imigrací. Minulý týden přiznala, že jí navrhovaný způsob přerozdělování imigrantů mezi státy Evropské unie v rámci kvót byl špatný. Situace v Řecku, Španělsku, Maďarsku, Rakousku, Německu a zejména v Itálii se díky migraci rapidně zhoršuje. Poslední výhrady vůči ní má už i její koaliční partner, ministr vnitra a lídr CSU Horst Seehofer. Postoj ministra vnitra Horsta Seehofera k vyhošťování ilegálních imigrantů z Německa do zemí, kde požádali o azyl, se bez jakýchkoli pochyb dotkne i České republiky. V první řadě ale hrozí rozpad koaliční vlády CDU/CSU a německých socialistů a případný pád kancléřky Angely Merkelové. Potvrzuje to tak dlouhodobé postoje našeho hnutí SPD, že za ilegální imigraci nese největší díl odpovědnosti právě ona spolu s neomarxistickými elitáři z Evropské unie, včetně minulé české Sobotkovy vlády.

4. Hnutí SPD navrhuje jasný systém zvyšování minimální mzdy – navrhujeme fixně vázat růst minimální mzdy na růst průměrné mzdy s automatickou valorizací. Takový systém by byl předvídatelný pro zaměstnavatele a umožnil by plánování mzdových nákladů. Zároveň by zaručil lidem s nízkými příjmy, že se, bez ohledu na rozhodnutí politiků, nebudou více prohlubovat sociální rozdíly. Babišovou vládou navržené zvýšení minimální mzdy, bez jakéhokoli jasného systému, je nekoncepčním krokem.

5. Hnutí SPD je znepokojeno opětovným zvýšením vlny příchozích ilegálních imigrantů. Jenom za uplynulý víkend připlulo do Španělska více než jeden tisíc ilegálních imigrantů z Afriky. SPD v této souvislosti vítá postoj italského ministra vnitra Mattea Salviniho (Liga), který zabránil vstupu lodě neziskové organizace Aquarius s více než 600 ilegálními imigranty z Afriky do italských přístavů. Dochází tak k zásadní změně imigrační politiky tohoto evropského státu zasaženého imigrací. V Itálii je aktuálně více než 500 tisíc ilegálních imigrantů převážně ze zemí Afriky a země se potýká se značnými sociálními problémy a kriminalitou.

18.6.2018

Angela Merkelová nese plnou odpovědnost za migrační krizi v Evropě!

V poslední době se na současnou německou kancléřku Angelu Merkelovou valí jeden neúspěch za druhým. Tuto skutečnost vnímají i samotní Němci, což se odráží i na klesajících preferencích vládnoucích koaličních stran.

Vládnoucí koalice v Německu dle posledních zveřejněných průzkumů ztrácí preference. Konzervativní unie CDU/CSU (ve volbách v září 2017 získala 33%, nyní by to bylo o procento méně)) a  sociální demokraté SPD (ti získali v roce 2017 necelých 21%, nyní by to bylo jen 17%). Naopak preference stoupají protiimigrační a protiislámské Alternativě pro Německo AfD (ve volbách v roce 2017 to bylo necelých 11%, nyní by to bylo 16%). Mezi její lídry patří Alexander Gauland a Alice Weidelová. Němečtí občané oceňují na AfD hlavně to, že lépe než ostatní rozumí jejich bezpečnostním obavám. Tato strana chce výrazně směrem dolů redukovat příchod imigrantů a omezit ve spolkové republice vliv islámu. Naopak co německým občanům vadí, jsou některé výroky a postoje německé kancléřky Angely Merkelové zaznamenané v nedávné době. Uvedeme některé:

 • Skandál ohledně korupce na migračním úřadu v Brémách, o kterém jsem informoval na svém profilu dne 1. června 2018 pod názvem „Azyl pro imigranty v Německu za úplatu – selhání systému nebo jednotlivců?“ Ještě v současné době jsou k tomuto skandálu zveřejňovány informace, které jasně poukazují na skutečnost, že Angela Merkelová o tomto stavu předem věděla a nic v této věci nekonala. Dalším prošetřováním této kauzy bylo dodatečně zjištěno, že mezi 1.200 žadateli, kterým byl udělen azyl bez řádného prověření, bylo 46, kteří patří mezi radikální islamisty, nebo na ně mají vazby.
 • Její spory s šéfem bavorské CSU Horstem Seehoferem, který po vzájemných neshodách odložil plánované zveřejnění jeho migračního plánu. Seehofer už během migrační krize od roku 2015 požadoval, aby Bavorsku pomohly ostatní Německé regiony s vyřizováním žádostí imigrantů o azyl.
 • Seehofer, který je v současné době ministrem vnitra, vyjádřil plnou podporu rakouské vládě v přístupu řešení migrační krize. V této otázce zastává stejný názor jako rakouský kancléř Sebastian Kurz, se kterým se v minulém týdnu setkal. Zastává a chce vůči nevoli Angely Merkelové prosadit vracení imigrantů hned na hranicích Německa.
 • Německé kancléřce Angele Merkelové je též opozičními poslanci vytýkáno, že v rámci jednání G7 nepodpořila opětovné přidružení Ruska ke skupině vyspělých ekonomik G7.
 • Merkelová opětovně brání své rozhodnutí z roku 2015 (proti kterému se dnes staví většina Němců), kdy uprostřed migrační krize v Evropě vpustila na území spolkové republiky desítky tisíc imigrantů, kteří z Řecka dorazili do Rakouska, Maďarska a balkánských zemí.

Minulý týden zákonodárce protiimigrační Alternativy pro Německo Gottfried Curio na jednání Spolkového sněmu položil německé kancléřce Angele Merkelové otázku, kdy odstoupí ze své funkce. Naše hnutí by odstoupení Angely Merkelové z funkce německé kancléřky zajisté uvítalo. Plně totiž nese odpovědnost za situaci, která vznikla s přijímáním migrantů do Evropy.

15.6.2018

Češi nechtějí imigranty a to i přes hrozbu ztráty peněz z fondů EU!

Naši občané preferují v tomto případě jiné hodnoty než peníze. Patří mezi ně zajištění jejich bezpečnosti a spokojeného a klidného života v naší zemi. Hnutí SPD o to bude všemi silami a prostředky usilovat.

Získaná data z posledního výzkum zaměřeného na postoj české veřejnosti k přijímání imigrantů a k situaci spojenou s migrační krizí potvrdila, že naši občané u nás nechtějí žádné imigranty, a to i v případě, že by Česká republika přišla o dotace z Evropských fondů.

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zveřejnil dne 8 června 2018 na svých webových stránkách výstupy z výzkumu, který proběhl ve dnech 7. – 19. dubna 2018 v rámci projektu „Naše společnost“ a jeho cílem bylo získat a zpracovat data k postoji našich občanů k přijímání imigrantů z oblastí postižených válečným konfliktem, imigrantů z Blízkého východu a severní Afriky a imigrantů z Ukrajiny. Respondentů bylo celkem 1.115 a tvořili je obyvatelé ČR ve věku od 15 let. Dále bylo provedeno srovnání s výzkumem (stejné otázky), který byl realizovaný v roce 2015.  

Uvedená získaná data:

 • Skoro 3/5 respondentů (58%) odmítá přijímat imigranty ze zemí postižených válečným konfliktem. Názory respondentů se významně nelišily v závislosti na pohlaví, věk či náboženské vyznání.
 • Hodnocení situace okolo imigrantů jako bezpečnostní hrozby pro Českou republiku vnímá více jak 2/3 respondentů (68%) a z pohledu v rámci bezpečnosti Evropy je to dokonce více jak 4/5 respondentů (82%).
 • Ohledně přijetí imigrantů z Ukrajiny svůj rozhodný souhlas vyjádřilo 6% respondentů a k přijetí imigrantů z Blízkého východu a severní Afriky vyjádřil rozhodný souhlas každý padesátý respondent (2%).   
 • Celkový nesouhlas k přijímání imigrantů z Blízkého východu a severní Afriky z hlediska časového srovnání od roku 2015 vzrostl o 10%.
 • Celkový nesouhlas k přijímání imigrantů z Ukrajiny z hlediska časového srovnání od roku 2015 vzrostl o 7%.
 • Pouze každý stý respondent (1%) vyslovil rozhodný souhlas s přijetím imigrantů z muslimských zemí, pokud by jejich nepřijetím hrozila ztráta peněz z fondů EU.

Provedený výzkum poskytnul zajímavá data, jak naši občané nahlíží na situaci imigrantů. Tak např. hrozba ztráty peněz z fondu EU nemá na postoje občanů téměř žádný vliv.

14.6.2018

SPD a většina občanů České republiky přijetí eura odmítá!

Hájíme zájmy České republiky a českých občanů tak, jak jsme slíbili před volbami. Vstup do eurozóny a přijetí eura zásadním způsobem odmítáme a budeme proti tomu v Poslanecké sněmovně neustále bojovat.

Zde je můj včerejší projev k této problematice:  

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády,

ve věci předloženého vládního návrhu k vyslovení souhlasu s přístupem ke smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, podepsané v Bruselu dne 2. března 2012 zaujme naše hnutí SPD jednohlasně negativní stanovisko. To znamená, že jsme proti vyslovení souhlasu.

Všechny uvedené aktivity zmíněné v tomto dokumentu jsou vedeny s konkrétním cílem, a tím je větší přibližování České republiky do eurozóny a k urychlení přechodu z národní měny české koruny na euro. V této souvislosti zmíním výsledky z průzkumu Eurobarometru z loňského roku, kde se 70% respondentů vyjádřilo proti přijetí eura v České republice. Domnívám se a jsem přesvědčen, že bychom měli my všichni zde přítomní, kteří zde zastupujeme naše občany v prvé řadě respektovat jejich názory a zájmy.

Předkladatel sice v odůvodnění zmiňuje, že smlouva nebude mít žádné přímé dopady na státní rozpočet – ale pouze do doby, než se v souladu s čl. 14 odst. 5 stanou její ustanovení pro ČR použitelná. V odůvodnění je též zmiňováno, cituji: „ČR požadavkům Fiskálního kompaktu fakticky již vyhověla prostřednictvím zákona o pravidlech rozpočtové zodpovědnosti – zákon č. 23/2017 Sb. a související právní předpisy“ -  konec citace. Zde je též na místě otázka – tak proč tuto věc řešit?

Vyplývají nám z toho tyto odpovědi:

 1. Jedná se o další nástroj, který ve finále bude sloužit jako prostředek pro uplatnění sankcí vůči České republice, když nebude konat přesně podle diktátu z Bruselu.  
 2. Další zbytečný nárůst byrokracie, protože obsahem paktu je např. závazek, že každý ze států zavede popsaná pravidla do své národní legislativy a také vymahatelné pokuty při neplnění domluvených podmínek.
 3. Nepříjemným faktem je tzv. automatická aktivace sankcí, která se uplatní v případě překročení schodků veřejných financí nad určenou hladinu vůči HDP.
 4. Dalším problémem je fakt, že samotný pojem strukturální deficit má vztah ke struktuře ekonomiky, a tím představuje nejednoznačnou a těžce vymezitelnou hranici. To nahrává úředníkům EU, kteří se na tuto veličinu mohou dívat různě, různě ji měřit a posuzovat a měnit své názory. Jejich rozhodnutí bude ale základem pro právně vymahatelné sankce.
 5. Problémem je i to, že přistoupením k navrhovaným ekonomickým podmínkám zužuje prostor pro ekonomické stimuly v určitých odvětvích a znesnadňuje tak pro-aktivní zaměstnaneckou politiku.

Ještě jednou tedy opakuji, naše hnutí SPD je zásadně proti vyslovení souhlasu s přístupem k této smlouvě.

13.6.2018

Podporujeme razantní kroky rakouské vlády proti islamizaci země!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Hnutí SPD plně podporuje razantní kroky rakouské vlády proti islamizaci země. Zavírání mešit financovaných ze zahraničí a zákaz zahalování jsou logické a správné kroky. Části islámu jsou prokazatelně neslučitelné s naším pojetím svobody a demokracie. Mediálně prezentované výroky tureckého prezidenta na adresu Rakouska lze přirovnat k výrokům Adolfa Hitlera na adresu Československa v roce 1938. Islamizace je dnes zásadním ohrožením bezpečnosti Evropy. Hnutí SPD prosazuje důsledné kroky proti šíření politického islámu. V prvním čtení prošel náš návrh na zákaz ideologií šířících nenávist a nerovnost mezi lidmi a hnutí SPD bude v Poslanecké sněmovně iniciovat po vzoru Rakouska další legislativní kroky zabraňující hlásání nenávisti v mešitách a nošení zahalujícího oděvu. Rakousko jedná v zájmu obrany své země. Je to proto, že součástí rakouské vlády je naše partnerská Svobodná strana Rakouska.

2. Zprávy v německých médiích informují, že kancléřka Merkelová zakázala Andreji Babišovi vládní spolupráci s SPD. Pokud by to byla pravda, jde o jasné vysvětlení vzniku současné koalice. Německu ani Evropské unii komunisté nevadí, ale SPD je nepřijatelná, protože jsme v kategorické opozici proti politice kancléřky Merklové a politice Evropské unie. Pro naše hnutí je to dobrá zpráva. Naše podpora u voličů poroste a v příštích volbách budeme dostatečně silní k většímu prosazování našeho programu. Je plnou odpovědností premiéra Babiše, že přistupuje na protektorátní podmínky Bruselu.

3. Faktický krach jednání G7 odhalil v plné nahotě rozpory mezi takzvanými vyspělými zeměmi. Americký prezident Donald Trump dal jasně najevo, že ho zajímá pouze naplnění hesla „USA především”. Rozpory jsou vyvolány ekonomickými problémy, které zatím tlumí jen rostoucí zadlužení zemí světa. Hnutí SPD v této mezinárodní situaci požaduje důslednou obranu našich zájmů a spolupráci s našimi sousedy v rámci V4. Podporujeme ukončení protiruských sankcí, které poškozují naši ekonomiku, a požadujeme budování korektních vztahů s USA, ale i Čínou a Ruskem.

4. Poslanci za SPD budou opakovaně prosazovat definici lichvy. Bez této definice není možné řešit situaci lidí, kteří se stali obětmi lichvářů. V případě půjčky poskytnuté způsobem, který odpovídá lichvě, musí být závazky věřitelů anulovány a lichvář trestně stíhán. Boj s lichvou je prioritou našeho programu. Zároveň budeme prosazovat zpřesnění pravidel pro komerční půjčky a budeme podporovat důslednější osvětu v oblasti finanční matematiky.

5. Italský ministr vnitra a předseda naší partnerské strany Liga Matteo Salvini včera zakázal v Itálii přistání lodi takzvané neziskové charitativní organizace, kde bylo 700 imigrantů. Jasně ukázal, co je třeba dělat a proč Ligu lidé volili. Šlo o mimořádně brutální provokaci, která měla vyzkoušet odhodlání nové italské vlády. Neuspěli a plavidlo muselo odplout. Bohužel se okamžitě naskytla možnost přijetí imigrantů ve Španělsku, kde vládnou socialisté. 700 imigrantů tedy přijde do zemí EU přes Španělsko. Ukazuje to dvě věci. Především imigrace je realizovaný plán neomarxistů ovládajících EU, který realizují neziskové organizace pod záminkou charity a humanity. Takzvaná ochrana společných hranic EU je lež pro naivní lidi. Druhá zpráva je zásadní a optimistická. Dokážeme této invazi čelit tam, kde uspějí vlastenecké strany. V České republice zatím naše hnutí SPD nesmí do vlády. Podle německého tisku si to kancléř Merkelová nepřeje a premiér Babiš jí poslouchá. Proto bere do vlády socialisty. Naše hnutí SPD se nevzdá. Příklad Itálie a Rakouska je jasný. Lidé pochopí i u nás, kdo je schopný říct neomarxistům v EU jasné ne jejich diktátu. Je to pouze hnutí SPD. Chceme zachovat náš národní stát a nechceme multikulturní neomarxistickou EU. Nebudeme jejich protektorát.

12.6.2018

Je velice důležité, že se schůzka Trump-Kim uskuteční!

Dnešní jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s vůdcem Korejské lidově demokratické republiky Kim Čong-unem v Singapuru budou složitá a je především důležité že se uskuteční. Je podstatné, jaký postoj k jednání zaujme Čína, která má na Severní Koreu největší vliv. Neúspěch v jednání by znamenal faktické šíření jaderných zbraní. Chtěly by je i další země v okolí KLDR a znamenalo by to další zbrojení v oblasti.

11.6.2018

Referendem z pera ČSSD by šlo hlasovat pouze o barvách kravat pánů ministrů!

V Poslanecké sněmovně leží předložený návrh zákona o obecném referendu z pera ČSSD, který je osekán tak, aby se, jak se říká lidově „vlk nažral a koza zůstala celá“.

S nadsázkou se tedy dá říci, že by se takovýmto referendem mohlo hlasovat tak akorát o barvách kravat pánů ministrů.

Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie má ve svém programu jasně a pevně stanovené, že bude prosazovat uzákonění širokého referenda jako nejvyššího projevu vůle občanů. Občané musí mít právo v referendu rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se budoucnosti země.

Návrh poslanců ČSSD na vydání ústavního zákona o celostátním referendu je však pro naše hnutí SPD zcela nepřijatelný. Každý rozumný občan, kdo se s takto definovaným zákonem seznámí, musí konstatovat a dojít k závěru, že navrhovatelé přistupovali k jeho tvorbě s cílem, aby se nikdy o ničem nehlasovalo. Zájmy a práva občanů, kterým máme především sloužit a realizovat politiku, která do popředí staví občana, nejsou tímto návrhem akceptovaná a spíše jde o další důkaz toho, jak si představitelé této politické strany občanů České republiky váží.

Jenom pro upřesnění uvedu pár z mého pohledu nesplnitelných podmínek pro vyhlášení takto navrhovaného referenda:

Návrh petice podepsaná nejméně 850.000 občany České republiky, kteří dosáhli věku 18 let.

Časová proveditelnost do 6 měsíců ode dne oznámení zahájení sběru podpisů pod petici.

Rozhodnutí je přijato, pokud nadpoloviční většina občanů oprávněných v referendu hlasovat odpoví na otázku položenou v referendu kladně, nebo záporně.

Takže suma sumárum, aby se vůbec mohlo o něčem hlasovat, je potřeba nasbírat 850.000 podpisů do šesti měsíců a aby bylo referendum platné, je potřeba, aby se ho zúčastnilo více jak 50% oprávněných voličů.

Toto všechno jsou podmínky, které jsou z mého pohledu pro vyhlášení referenda reálně nesplnitelné a jsou navrhované přesně tak, aby bylo vyhlášení referenda pro občany co nejvíce ztíženo a nebylo možné žádné referendum nikdy vyhlásit. Je koncipováno tak, že když už máme v ústavě o přímém rozhodování občanů zmínku, tak alibisticky nějaký vykastrovaný zákon o obecném referendu přijmeme, ale jen takový, aby nebyl nikdy použitelný.

V navrženém referendu od ČSSD nelze též rozhodovat o členství České republiky v mezinárodních organizacích nebo institucích, což jsou také velice důležité věci, o kterých by občané měli mít právo rozhodovat.

Toto všechno jsou zcela opodstatněné argumenty, které jasně ukazují, jak si ČSSD váží vůle občanů České republiky!

7.6.2018

Volby ve Slovinsku ukázaly, že trendem je boj proti nelegální imigraci!

Proběhlé volby ve Slovinsku jasně ukázaly, komu Slovinci věří. Slovinská demokratická strana (SDS) ve volbách s převahou zvítězila. Její hlavní program je v zájmu Slovinců, tvrdě se staví proti nelegální imigraci. 

V minulém týdnu proběhly ve Slovinsku předčasné volby, ve kterých občané rozhodovali o složení svého parlamentu (Státní shromáždění Republiky Slovinsko), které je složeno z devadesáti poslanců slovinských občanů. První volby do tohoto vrcholného orgánu Slovinska se konaly v roce 1992. Nedělní parlamentní volby byly již osmé v pořadí (třetí předčasné). O zájem občanů se ucházelo 25 stran. Jejich 1.600 kandidátů usilovalo o získání poslaneckých mandátů z celkového počtu 90. Proporcionálním způsobem bylo 88 poslanců vybíráno v osmi volebních obvodech, přičemž z každého se jich do parlamentu dostalo 11. Dva mandáty byly vyhrazeny pro zástupce italské a maďarské národnostní menšiny. V čele Shromáždění je předseda zvolený většinou všech poslanců.

Po sečtení všech hlasovacích lístků ve volbách zvítězila středopravá Slovinská demokratická strana (SDS) někdejšího premiéra Janeze Janši, která získala přibližně čtvrtinu všech hlasů (25 procent hlasů). Jako druhá v pořadí se umístila protestní Kandidátka Marjana Šarece (LMŠ) se ziskem necelých 13 procent. Následovaly 3 politické subjekty, které získaly okolo deseti procent. Patří mezi ně Sociální demokraté (SD), Strana moderního středu (SMC) expremiéra Mira Cerara a radikální antikapitalistická Levice. Čtyřprocentní hranici volitelnosti ještě překročily čtyři strany – křesťanští demokraté ze strany Nové Slovinsko, liberálové ze Strany Alenky Bartušek (ZaAB), Demokratická strana slovinských důchodců (DeSUS) a nacionalistická Slovinská národní strana (SNS).

Opoziční Slovinská demokratická strana (SDS) někdejšího premiéra Janeze Janši (premiérem celkem dvakrát v letech 2004 – 2008 a 2012 – 2013) prosazuje tvrdou protiimigrační kampaň a voliči tuto snahu o zamezení přílivu nelegálních imigrantů do své země ocenili tím, že jim dali své hlasy.

Stačí se podívat na sousedské státy Slovinska – Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko a Itálii a jejich přístup k řešení nelegální imigrace, která se v poslední době znovu zvyšuje a to převážně tzv. Balkánskou cestou. Smutné na tomto stavu je, že média zemí v rámci Evropské unie nechtějí podávat objektivní zpravodajství, o to smutnější je to, že se tak chovají i naše česká média.    

Pravděpodobný budoucí premiér Janša bude mít nelehký úkol sestavit novou vládu. Velkou inspiraci má v osobě maďarského premiéra Viktora Orbána.

6.6.2018

Odmítáme předat kontrolu nad rozpočtem ČR úředníkům EU!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Hnutí SPD vítá sestavení italské vlády na základě koalice vítězných stran. Součástí koalice je partnerská strana hnutí SPD Liga (dříve Liga severu). Její předseda Matteo Salvini bude v nové vládě ministrem vnitra. Stejně jako Liga prosazujeme striktní protiimigrační politiku hájící bezpečnost a národní zájmy, ovšem zásadně nesouhlasíme s návrhy na přerozdělování migrantů do dalších členských zemí Evropské unie, včetně České republiky. Zkrachoval pokus Evropské unie a italského prezidenta utvořit úřednickou vládu a popřít tak výsledek voleb. Italský lid reagoval zásadním odporem a doslova vyděsil intrikány ve službách Bruselu. Po Rakousku, Polsku a především Maďarsku je to další vládní úspěch vlasteneckých stran.

2. V Katalánsku byla zvolená nová vláda autonomní republiky. Volby znovu potvrdily touhu Katalánců po vlastní suverenitě. Je nutné připomenout brutální zásah proti katalánskému referendu, kdy španělská policie zranila na 900 občanů. Nová vláda deklarovala záměr naplnit suverenitu Katalánska. Hnutí SPD respektuje výsledek voleb a považuje snahu Katalánska za legitimní. Brutalita madridské vlády při potlačování těchto snah problém jen prohloubila. Demokratická tradice Španělska je velmi malá. Do roku 1975 byl u vlády fašistický diktátor Franco. Je hanba, že brutální potlačení referenda samozřejmě neodsoudila Evropská unie. Společně s výsledky voleb v Itálii je nová vláda Katalánska další událostí, která uvede do pohybu změny v celé Evropské unii.

3. Hnutí SPD nepodpoří navrhovaný Fiskální pakt Evropské unie. Prosazuje ho vláda Andreje Babiše spolu s dalšími probruselskými stranami v českém Parlamentu. Hnutí SPD odmítá předat kontrolu nad rozpočtem České republiky úředníkům Evropské unie. Fiskální pakt se tváří jako pojistka proti deficitním rozpočtům. Ve skutečnosti jde o součást salámové metody, která má přivést Českou republiku do eurozóny. Hnutí SPD odmítá přijetí eura. Vstup do eurozóny znamená společné ručení za dluhy zemí eurozóny a to je proti zájmu naší země.

4. Otázku pomoci matkám, kterým otcové neplatí výživné, považujeme za velmi potřebný krok. Nelze ale tento problém řešit přenesením platby na stát a vytvořením fakticky nové sociální dávky. Znamenalo by to, že za nezodpovědného rodiče budou platit odpovědní ze svých daní. Hnutí SPD prosazuje především účinnější vymáhání výživného a také případnou vratnou výpomoc do doby než bude platba obnovena. Náklady spojené s výpomocí by hradil povinný a nikoliv rodič, který pečuje o dítě.

5. Dne 14.7.2018 se uskuteční celostátní konference hnutí SPD. Konference bude ve znamení začátku kampaně hnutí SPD pro komunální a senátní volby na podzim 2018. Stane se mobilizací členů a příznivců SPD k volebnímu úspěchu.

5.6.2018

Svého poslaneckého mandátu od voličů si velice vážím!

Server iROZHLAS.cz se na základě statistik Poslanecké sněmovny, ve které zasedá celkem devět subjektů, podíval po půlročním fungování na hlasování jednotlivých poslanců – zejména na jejich neúčast při hlasování.

V článku se mimo jiné píše, že dobrou docházku má i poslanec Radek Rozvoral (SPD). Jeho statistika zní: hlasoval 801 krát, nepřihlášen byl pouze čtyřikrát. Jinými slovy: nehlasoval pouze v 0,5 procenta případů, což dává účast na hlasování 99,5%.

Rozvoral na dotaz uvedl, že dostal mandát od voličů, kterým slíbil prosazování programu. „A zpříjemnění jejich životů, a proto mi je obrovskou ctí, že tomu tak může být, a velice si svého mandátu od voličů vážím,“ napsal Rozvoral, který je zároveň i místopředsedou poslaneckého klubu hnutí. „Což mě zavazuje k různým povinnostem, které se snažím dodržovat, aby náš poslanecký klub pracoval na co možná nejvyšší úrovni. Nesnažím se být jen na každém hlasování, nýbrž se snažím veškerou debatu v jednacím sále vnímat a podle toho pak s nejlepším vědomím a svědomím svůj mandát vykonávat,“ uvedl Rozvoral.

V případě stranického srovnání účasti na hlasování ve Sněmovně obsadili zákonodárci hnutí Svoboda a přímá demokracie pomyslné třetí místo z devíti poslaneckých klubů.

Celý článek je ke zhlédnutí zde:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/poslanecke-absence-hlasovani-poslanci-andrej-babis-karel-schwarzenberg_1806040600_hm

4.6.2018

SPD a většina občanů České republiky euro nechce!

V současné době projednáváme v Poslanecké sněmovně vládní návrh k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, takzvaný fiskální pakt, kterým by se Česká republika velice přiblížila ke vstupu do eurozóny a ke společné rozpočtové politice Evropské unie. Tento návrh předpřipravuje půdu směrem k zavedení eura v ČR, což musíme zásadně odmítnout a hnutí SPD bude hlasovat proti této smlouvě!

Zde je můj projev k této problematice:

Vážené dámy a pánové,

smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, kterou přezdíváme jako fiskální pakt, a kterou tady předkládá vláda v demisi, je další krok v přibližování České republiky do eurozóny a ke společné rozpočtové politice Evropské unie. To, co v praxi přináší, je ztráta suverénních států nad svými rozpočty. Naše hnutí SPD proto bude hlasovat proti této smlouvě. Obávám se však, že jiné parlamentní strany tuto smlouvu přehlasují.

V debatě o paktu bychom tedy neměli hovořit o tom, jakou prý přináší rozpočtovou kázeň a jak by se nám to asi hodilo.

Ano, to aby naše vlády hospodařily hospodárně, chceme, věřím všichni, a tak to pojďme společně prosazovat. Jenže k tomu není třeba fiskální pakt z Evropské unie. Všichni víme, že jakékoli úmluvy či pakty přece nepomohly Řecku, Itálii ani Španělsku či Portugalsku. Jen je dotlačily k falšování hospodářských výsledků.

K tomu, abychom hospodařili správně, potřebujeme slušnost, rozum a vymahatelnou odpovědnost těch, co s veřejnými penězi hospodaří. Tedy zavést v prvé řadě principy přímé demokracie, včetně přímé hmotné odpovědnosti.

Pokud jde o principiální řešení státních rozpočtů, po léta navrhujeme švýcarský model - dlouhodobě vyrovnaný rozpočet – kdy je samozřejmě možné, pružně reagovat např. na hospodářské cykly dočasnými deficity, ale s povinností je vyrovnávat v čase prosperity. 

Tato vláda je v demisi, ale i když v demisi nebude, tak se vládní strana, tedy hnutí ANO zavázalo, že nás nebude tlačit do eura (€). Nyní tady ale vláda předkládá návrh ve zcela opačném trendu, tedy předpřipravuje půdu směrem k zavedení eura (€).

A já za SPD říkám, než přijmeme jakékoliv dohody, které vedou k euru (€), vyjasněme si, zda ho chceme. My a většina občanů České republiky ho nechce.

Vážené kolegyně a kolegové,

než přijmete fiskální pakt, přijměte zákon o referendu a v něm nechte rozhodnout občany, zda se chtějí pustit do tragédie zvané euro (€). Vy, ale takové referendum odmítáte. A pokud Vám občané dají k přijetí eura (€) mandát v referendu, tak klidně pokračujte fiskálním paktem. Jsem však přesvědčen o opaku. A do té doby nemá smysl o tomto tématu ve sněmovně jednat.

Znovu tedy zopakuji, že hnutí SPD bude hlasovat proti tomuto vládnímu návrhu a připojíme se k návrhu na zamítnutí této smlouvy v prvním čtení.

1.6.2018

Azyl pro imigranty v Německu za úplatu – selhání systému nebo jednotlivců?

Německá policie v dubnu letošního roku zahájila trestní stíhání pro podezření z úplatkářství v souvislosti s udělováním azylu imigrantům.

Naše média o tomto pochybení německých úředníků neinformují a spíše to vypadá, že k této kauze zaujmuly informační embargo, což není ohledně této problematiky ojedinělý případ.

Veřejná televizní stanice Deutsche Welle v dubnu letošního roku poskytla informaci, že tamní policie zahájila trestní stíhání pro podezření z úplatkářství, které souvisí s udělováním azylu imigrantům. Německý vysoký úředník pro migraci je podezírán z toho, že za úplatky uděloval imigrantům azyl bez řádného prošetření. Zarážejícím je to, že se jedná o cca 1.200 osob. V této souvislosti jsou vyšetřováni ještě další osoby (3 právníci, 1 tlumočník a 1 zprostředkovatel). Tento úředník německého Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) vykonával funkci ředitele na regionální pobočce tohoto úřadu v Brémách.

Tento nezákonný postup byl uplatňován v období let 2013 až 2017 a jednalo se o stovky žadatelů o azyl pocházejících většinou z kurdského náboženského společenství označovaného Yazidi, ze severozápadní části Iráku. Tito imigranti by jinak nesplnili nezbytná kritéria pro udělení. Úřad (BAMF) se snaží bojovat se zvyšujícím se přílivem imigrantů, o čemž svědčí i nárůst zaměstnanců z roku 2015 z původních 3.000 na 7.300. Ukazuje se však, že i tento počet není postačující a i s uvedeným navýšeným počtem zaměstnanců není schopen úřad nápor imigrantů žádajících o azyl zpracovat. Předběžné šetření úřadu (BAMF) naznačuje, že počet imigrantů, kteří získali azyl výměnou za úplatky, může dosahovat až 2.000 osob.

Internetový portál infoimigrants.net upřesnil, že se jednalo o příslušníky náboženské menšiny Yazidi, kteří ale přišli ze Sýrie. Dále poukázal na to, že „procesně“ neměli tito žadatelé o azyl o něj žádat v Brémách a existuje podezření, že byli přivezeni z jiných částí Německa, aby podali žádost v Brémách, ačkoli tato pobočka nebyla administrativně místně příslušná dle zákona.

Německé digitální zpravodajství v angličtině The Local.de upřesnilo, že v souvislosti s touto aférou úřady prohledaly šest bytů a dvě advokátní kanceláře.

Ruský rozhlasový kanál v angličtině RT poukázal na to, že Německý spolkový úřad pro migraci a azyl (BAMF) znovu přezkoumá přibližně 18.000 případů, kdy byl imigrantům udělen azyl v Německu, a to zpětně, až do roku 2000 a uvádí, že existují náznaky o tom, že podvodný systém by mohl zahrnovat až 3.332 případů. Dále uvádí, že mezitím BAMF již přehodnotil asi 4.400 případů, z nichž 30 je v Brémách. Ze všech úspěšných žádostí o azyl vydaných úřadem v Brémách bylo 40 procent prohlášeno za neplatné (ve srovnání s 5,8% neplatných rozhodnutí, které přijaly ostatní migračními úřady). Současně ale tento kanál poukázal na to, že extrémní příliv imigrantů do Německa v roce 2015 (více než 1 milión migrantů) si vyžádal nábor nových nezkušených zaměstnanců do BAMF, což vedlo k vysoké chybovosti zpracovaných žádostí.

Položme si otázku: „Je to selhání systému, nebo jednotlivců?“ Je zcela zjevné, že obojího. I když jsou němečtí úředníci proslulí svým byrokratickým přístupem k plnění úkolů, k této situaci došlo. To potvrzuje tvrzení, že systém pro udělování azylu imigrantům má slabiny a je bez větší kontroly, čehož bylo v uvedených případech zneužito.

Další otázka, která stojí za zodpovězení: „Proč naše nezávislá objektivní média o této události naši veřejnost neinformovala?“ Odpověď ať si najde každý sám.

Informace o tomto selhání státních úředníků prezentovala i další média, např: Německý zpravodajský portál DerWesten, Německá televizní stanice RTL, Německý portál Zeit online (zeit.de), Berlínský deník Der Tagesspiegel, Mnichovský deník Süddeutsche Zeitung.

Problematika migrace přináší a do budoucna ještě přinese mnoho problémů, které se budou muset řešit. Naše hnutí SPD prosazuje názor, aby občané České republiky dostávali všechny pravdivé informace o skutečném stavu a přístupech řešení.

31.5.2018

Znásilňující Ježíš a česká vlajka ve vagině – provokace neomarxistických šílenců!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o kontroverzní divadelní hře „Naše násilí, vaše násilí“, která dostala dotaci od města Brna, v níž nahý Ježíš znásilňuje muslimku a při níž si nahá herečka vytáhla z vaginy českou vlajku.

Má odpověď:

„Tato divadelní hra je další provokací neomarxistických šílenců, kteří se nám snaží namluvit, že je netolerantní, nenávistná, velice násilná a ženami opovrhující islámská ideologie něco, co by nás mělo kulturně obohacovat. Hanobením státní vlajky v podání samozvaných umělců by se měly zabývat orgány činné v trestním řízení, jelikož toto nemá s uměním dle mého názoru nic společného, a to i přesto, že žijeme ve svobodné zemi, a proto není žádoucí cokoli, co neporušuje zákon, zakazovat. V tomto případě si ale myslím, že zákon porušen byl, jelikož i takzvané umění musí mít nějaké hranice, za které se jít nedá. Česká vlajka je jedním ze státních symbolů České republiky a způsob jejího používání stanoví zákon o užívání státních symbolů. To, co se dělo se stání vlajkou na pódiu divadla, tento zákon zcela jistě odmítá. Odmítnout je také třeba vynakládat na takováto pseudoumění dotace a finanční příspěvky ze státního rozpočtu. Finance daňových poplatníků je třeba využívat s péčí řádného hospodáře a rozumným způsobem, aby byly k užitku co největšího počtu občanů.“

30.5.2018

Italský prezident se rozhodl ignorovat výsledek voleb!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Uvedení hry Naše násilí a vaše násilí, kde Ježíš znásilňuje muslimku, na divadelním festivalu v Brně je součástí neomarxistického přístupu k tradičním a přirozeným hodnotám. Šlo o cílenou provokaci. Umělecké kvality nahrazuje odporné podobenství, které je urážlivé a sprosté. Neomarxisté chtějí zničit naši kulturu, křesťanskou víru a národní hrdost. Hnutí SPD neprosazuje zákaz takových trapných uměleckých pornografií, ale požadujeme zastavení veřejných dotací pro takové produkce. Není třeba, aby lidé platili ze svých daní umělce, kteří uráží jejich víru a vlastenectví. Kdo chce produkovat podobný hnus, může to dělat za peníze těch, kteří platí vstupné.

2. Italský prezident se rozhodl ignorovat výsledek voleb a sestavením vlády pověřil globalistického úředníka. Není pochyb, že nejde o jeho rozhodnutí. Jde o nedemokratický puč podle not Evropské unie. Volby v Itálii vyhrály strany odhodlané hájit italské národní zájmy a vystupující proti diktátu Evropské unie. Jednou z nich je partnerská strana hnutí SPD, Liga. Italský prezident jedná jako typický představitel zájmů nadnárodního řízení Itálie. Evropská unie dnes otevřeně zasahuje do vnitřních věcí členských zemí. Pokus popřít výsledek voleb je marný a italský lid se nepochybně jasně postaví proti diktátu, který má zablokovat projev jeho demokratické vůle.

3. Výsledek maturitních zkoušek potvrdil pokračující pokles úrovně znalostí žáků českých středních škol. České školství zcela ovládly koncepce neziskových organizací. Pod falešnou a vymyšlenou záminkou boje se segregací a diskriminací se školy ničí inkluzí a realizací nesmyslných dogmat o nahrazení znalostí takzvanou kompetencí k učení a ideologicky správnými postoji. Koncepce Evropské unie, jejíž cílem je více než 50% podíl vysokoškoláků, je zhoubná a ničí mladou generaci. Přibývá mladých lidí, kteří chodí dlouho do školy a nic neumí. Znalosti žáků v českém jazyce a matematice jsou alarmující. Je nutné revidovat společné vzdělávání, podpořit technické a přírodovědné vzdělávání, vrátit do škol řád a pevné standardy znalostí. Součástí nápravy českého školství musí být omezení ideologizace a vlivu neziskových organizací a posílení autority práce českého učitele, včetně jeho dobrého finančního ohodnocení. SPD tyto věci dlouhodobě programově podporuje.

4. Hnutí SPD podporuje změny zákona, aby měli majitelé restaurací zvýšenou možnost regulovat kouření podle svého uvážení v závislosti na prostorových možnostech. Hospoda je místo, kde základním zákonem musí být dohoda hostinského a hostů. Hnutí SPD také podporuje zmírnění nulové tolerance alkoholu u vodáků.

29.5.2018

Porcování fotbalového medvěda aneb Fotbalová žumpa!

Fotbaloví bafuňáři podle serveru iROZHLAS.cz rozdělovali miliony korun z takzvaných loterií za rok 2016 hlavně pro krajské fotbalové svazy, kterým šéfují fotbaloví bossové.

Pelta, Berbr a Svoboda, to jsou jména předsedů krajských fotbalových svazů, které údajně dostaly největší milionové finanční porce z fotbalového medvěda. Pelta šéfuje na Liberecku, Berbr na Plzeňsku a Svoboda v Praze. Ostatním krajským svazům pak pouze smetly drobky z porcovacího stolu ve formě pouhých desítek tisíců korun.

Z toho je vidět, že kdo má nejblíže ke stolu utrhne si ten největší a nejšťavnatější kousek.

Ve fotbalovém prostředí se pohybuji celý život, i když jen na té nejnižší výkonnostní úrovni a je to má vášeň. Musím ale, ač nerad konstatovat, že je to neskutečná žumpa, ve které si někteří funkcionáři společně s některými rozhodčími dělají, co chtějí a pak si vzájemně kryjí záda! Ne nadarmo se říká, že ryba smrdí od hlavy.

28.5.2018

Turecko bude diktovat EU – jinak umožní imigrantům vstup do Evropy!

Přes Turecko přichází podle Evropské komise v současné době do Evropy devítinásobně více imigrantů, než jak tomu bylo oproti stejnému období loni.

Požadavky Turecka vůči Evropské unii se budou do budoucna neustále zvyšovat. Má totiž proti Evropské unii dosti silný nástroj – koriguje vstup afrických a arabských imigrantů do Evropy.

Turecko do Evropské unie ještě nepatří, i když jedná o vstupu do EU už od roku 2005. Rozhovory ale dlouhodobě stagnují zejména kvůli výhradám EU k dodržování svobody slova v Turecku a způsobu vlády prezidenta Erdogana. Turecko je ale velmi důležité pro zvládání přílivu imigrantů, kteří v poslední době způsobili EU značné problémy. Právě díky migrační dohodě s Ankarou z března 2016 se podařilo částečně zastavit masový příliv imigrantů z Blízkého východu do Evropy přes Balkán, známý jako „Balkánská cesta“. EU za to Turecku slíbila finanční pomoc a bezvízový styk podmíněný splněním několika kritérií. Ty podle Bruselu zatím Ankara nesplnila. Turecký prezident Erdogan zatím nedostal od EU to, co požadoval, tedy zrušení vízového styku pro své občany a jako projev své nespokojenosti stáhnul několik pohraničních hlídek. Tyto hlídky měly za úkol střežit hranice do Evropy a tím zabránit nelegálnímu vstupu imigrantů převážně z Afriky do Evropy. 

Prognózy OSN uvádí, že v subsaharské Africe každý rok přibude 29 milionů obyvatel, což se za deset let přiblíží 300 milionům, a z toho až jedna čtvrtina se vydá na cestu do Evropy. Většina z nich jsou mladí lidé ve věku do 25 let. Středomoří je vstupní branou imigrantů z Afriky a Blízkého a Středního východu do Evropy. Trasy imigrantů se průběžně mění v závislosti na řadě faktorů, jako je situace v zemích původu, migrační a azylové politiky cílových a tranzitních zemí, činnost pašeráků, roční období atd. A právě stažení hlídek z tureckých hranic znovu oživilo Balkánskou cestu.

Balkánská migrační trasa je jedna z hlavních migračních tras. Tato trasa vede z Turecka do Německa, příp. dále do západní a severní Evropy a prochází přes Řecko, Makedonii, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko. Trasa přes Makedonii a Srbsko je nyní neprůchozí, protože makedonské a srbské hranice střeží pohraniční stráž posílené armádou (česká policie zde má také své zastoupení). Imigranti jsou nuceni hledat alternativní nové trasy vedoucí přes Albánii, Černou Horu a Bosnu a Hercegovinu.

Napětí je v těchto státech velké. Naše média se tomuto tématu spíše vyhýbají a neposkytují objektivní zpravodajství. Nelegální migrace do Evropy pokračuje, převažuje zmiňovaná balkánská trasa. Migrace má zvyšující se tendenci. O tomto faktu informují zpravodajská média zemí balkánské migrační trasy. Chorvatský list Oslobodenje na svých stánkách zdůrazňuje, že tyto státy musí přijmout řadu opatření, aby zamezily přílivu imigrantů do Evropy. Reálnou situaci na hranicích formou komentované fotodokumentace prezentuje chorvatský portál maxportal.hr. Zpravodajský portál Politika24.net prezentoval názory ministra spravedlnosti Bosny a Hercegoviny Josepha Grubeše o potřebě aktuálního řešení této situaci všemi zainteresovanými státy. Tento portál také poukazuje na to, že migrace může změnit etnickou strukturu v těchto zemích do budoucna. Demograf Stjepan Šterc poukázal v této souvislosti na to, že Černá Hora, Bosna a Hercegovina a Chorvatsko nejsou na tuto změnu připravené a migrační vlna může způsobit vážnější problémy, které souvisí se společností jako celkem a jejím ekonomickým rozvojem. Také poukázal na odlišnost řešení migrační krize v diplomatické rovině s reálnou situací (např. požadavek nasměrování imigrantů do určitých oblastí, které jsou etnicky homogenní, se vůbec neuplatňuje).

To, jaká je reálná situace ohledně imigrantů, napovídají reakce států, kterých se tato nelegální migrace dotýká. Srbsko za účelem ochrany hranic vyhlásilo částečnou mobilizaci armády. Chorvatsko vyhlásilo zvýšenou policejní pohotovost a zvýšení počtů policistů na hranicích. Rakousko nasadilo na ochranu hranic armádu a vytvořilo zvláštní vojenské oddíly pohraniční stráže a v souvislosti s aktuální situací na hranicích se rozhodlo vyslat na východní hranici další pohotovostní brigádu s cílem posílit ostrahu hranice.

Pravdou je, že současní imigranti jsou považování za „průzkumníky“ nových alternativních tras. Tomu napovídá i strategie jejich pohybu – uskupení v malých skupinách, které jsou od sebe vzdálené několik kilometrů, a předávaní zpráv o průchodnosti cesty pomocí mobilních zpráv. Tímto postupem jsou velmi adaptabilní a přizpůsobují se aktuální situaci. Touto strategií postupu jsou imigranti schopni se ve velmi krátkém časovém období dostat do Evropy v počtu tisíců.

Turecko si je dobře vědomo toho, že je zcela v jeho rukou, kolik imigrantů do Evropy pustí. Tomuto faktu přizpůsobuje svoji politiku vůči EU.

25.5.2018

Podařil se nám další „husarský kousek“ ohledně migrace!

Včera jsem na schůzi Poslanecké sněmovny uvedl mimořádný bod navržený naším hnutím SPD o Marrákešské politické deklaraci, která se zabývá migrací z Afriky do Evropy.

Na konci projednávání uvedeného bodu jsme navrhli usnesení ve znění: „Migrační a azylová politika naší země musí zůstat v plné rozhodovací kompetenci České republiky.“

Znění tohoto usnesení sice přijato nebylo, což znamená, že některé politické strany nesouhlasí s tím, aby migrační a azylová politika byla v plné kompetenci ČR, ale následně bylo přijato jiné usnesení, které dává alespoň základní mantinely pro vládu tak, aby měla Česká republika co největší kontrolu nad migrací, což je velice důležité a o to nám hlavně šlo.

Zde je můj úvodní projev k tomuto mimořádnému bodu:

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády.

V prvním květnovém týdnu proběhla v marockém městě Marrákeši ministerská konference euro-afrického dialogu o migraci a rozvoji, který je označován jako Rabatský proces. Jak víme, Českou republiku zde zastupoval ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar. Výsledkem jednání byl dokument, označován jako Marrákešská politická deklarace, obsahující akční plán na léta 2018 až 2020.

Jeho součástí je i posílení Globálního kompaktu o migraci, kde se jedná o nahrazení nelegální migrace přes hranice, a to legální migrací. Smluvní strany by se v něm měly zavázat k tomu, že odbourají překážky bránící v migraci a to i ekonomickým migrantům. Tento proces by měl být pod kontrolou Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a zajišťován nevládními neziskovými organizacemi, které se migrací zabývají.

Evropský parlament Globální kompakt pro řízenou, bezpečnou a legální migraci – tedy projekt, ve kterém se národní státy vzdají svého práva rozhodovat o tom, kdo se usídlí na jejich území, posvětil usnesením s názvem: „O pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících (2018/2642(RSP)“.

V tomto usnesení v kapitole s názvem „Globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci“:

Bod č. 26 připomíná, že zpráva generálního tajemníka OSN nazvaná „Jak zařídit, aby byla migrace přínosná pro všechny“ zdůrazňuje, že existují jasné důkazy, že navzdory reálným problémům je migrace přínosná jak pro migranty, tak pro hostitelská společenství, a to v hospodářském a sociálním smyslu, a může stimulovat hospodářský růst a inovace; rozhodně podporuje trvání pozitivně laděné argumentace ohledně migrace a vybízí, aby EU a mezinárodní informační kampaně upozorňovaly na tyto důkazy a bojovaly proti rasistickým a xenofobním tendencím v našich společnostech.

Samotné státy nebudou mít možnost samy rozhodovat o migrantech, ale Organizace spojených národů (OSN) spolu s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) nám budou migranty vnucovat a následně celý migrační proces vymáhat pomocí různých nástrojů (jako je např. „Právní stát“ v rámci rozdělování financí z evropských fondů). Vše za podpory neziskovek.

Přijaté usnesení mluví o tom, že migrace je pozitivní jev, který je zapotřebí podporovat.

Zkušenost ale mluví, že každá mince má dvě strany. Podívejme se tedy na postoje k současné migraci. Odmítavé stanovisko zaujalo Maďarsko. Vzhledem k tomu, že zůstalo ve svých postojích osamocené, argumentačně se odvolává na některé postoje představitelů EU. Maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó citoval slova eurokomisaře pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství Dimitrise Avramopulose, a to že „migraci je třeba podporovat, protože v Africe roste populace a v Evropě klesá. Ministr Szijjártó toto tvrzení odmítá a doplňuje, že „maďarská vláda chce demografické výzvy řešit podporou rodin a modernizací odborné výchovy i vzdělávání.“ Tento argument se jeví jako racionální, naše hnutí SPD ho má ve svém programu a budeme ho i nadále s maximálním úsilí prosazovat.

Co je ale horší – pomalými, tichými kroky se vytváří drobné změny a kosmetické úpravy, které se s odstupem času od původní verze zásadně liší. Původní koncepce zastavení migrantů z Afriky do Evropy prostřednictvím efektivního využívání finanční podpory EU se změnila tak, že dnes EU vidí v migraci motor hospodářského růstu a základ globální prosperity EU, což je třeba zásadně odmítnout.

To, co potřebuje Afrika, je ekonomický růst. K tomu jsou zapotřebí ekonomicky aktivní lidé, především lidé mladí. Jenomže mladí představují nejpočetnější skupinu migrantů. Tím, že odchází, zeslabují ekonomický potenciál své země. Je na místě otázka, zda se nejedná o spekulaci ze strany migrantů s tím, že doma se od nich očekává práce, v Evropě jsou zabezpečeni sociálními dávkami a to i bez práce.  

Hnutí SPD striktně odsuzuje návrhy Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o Globálním kompaktu kontroly migrace do Evropy za využití nevládních neziskových organizací“, který je součástí Marrákešské politické deklarace.

Sdílíme postoje Maďarska k problematice řešení migrace. Odmítáme diktát EU, který legalizuje nelegální migraci pro ekonomické migranty.

24.5.2018

Podpořili jsme zmírnění protikuřáckého zákona směrem ke svobodě podnikání!

Včera jsme ve Sněmovně podpořili zmírnění protikuřáckého zákona, kterého jsme spolupředkladateli. Projednávání tohoto bodu bylo za velkého zájmu poslanců v prvním čtení z časových důvodů již podruhé přerušeno a bude s největší pravděpodobností pokračovat dnes.

Zde je můj projev k tomuto návrhu zákona:

Děkuji za slovo pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Naše hnutí SPD vyjadřuje plnou podporu projednávané právní úpravě změny zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., kterou společně předkládá početná skupina poslanců zařazených napříč politickým spektrem a se kterým vyjádřila souhlas.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie ve svém programu podporuje svobodné podnikání, a proto chceme, aby si každý občan, který podniká v předmětu pohostinství a ubytování sám svobodně zvolil a rozhodl se, zda ve své provozně, restauraci a obdobných zařízeních umožní svým klientům kouřit. Jeho rozhodnutí bude podloženo minulou zkušeností a znalostí prostředí a určitě bude vycházet z důkladné analýzy všech pro a proti. Z tohoto důvodu jsme zastánci toho, ať si oni sami zvolí, jaké zaujmou stanovisko.

Dalším argumentem pro podporu tohoto návrhu zákona jsou oprávněné stížnosti občanů bydlících v sousedství restaurací a hospod na velký hluk v pozdních večerních hodinách a obrovský nepořádek před restauracemi, což je obojí zapříčiněno tím, že hosté těchto restaurací a hospod chodí kouřit ven před tyto provozovny.

Zároveň ale dodáváme, že v případě umožnění kouření v navrhovaných prostorech, se musí striktně dodržovat ostatní omezení zákazu kouření, které mu ukládá projednávaný zákon. Stojíme si za tvrzením, že ochrana zdraví ostatních občanů a převážně osob mladších 18 let je v takto navrhované právní úpravě více jak dostatečně ošetřena.

Z tohoto důvodu jme pro podporu navrhované změny zákona.

23.5.2018

Turecký prezident Erdogan je cynik a nemístně provokuje!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co říkám na prohlášení tureckého prezidenta Recepa Erdogana, který dle agentury AFP na summitu Organizace islámské spolupráce řekl, že „neexistuje žádný rozdíl mezi zvěrstvy, která utrpěl židovský lid v Evropě před 75 lety, a brutalitou, kterou utrpěli naši bratři (Palestinci) v Gaze“. Izrael dle něj napadá Palestince pomocí podobných metod, „které používali nacisté“, a dopouští se státního teroru. A měly by evropské státy přehodnotit spojenecké vztahy s Tureckem?

Má odpověď:

„Takováto prohlášení, jaké učinil Erdogan jsou projevem buď nevzdělanosti, nebo obrovského cynismu. Jsem přesvědčen, že se v tomto případě jedná o druhou možnost, jelikož prezident Erdogan velice dobře ví, jaká zvěrstva nacisté v době druhé světové války na Židech páchali. Proto je jeho srovnání se současností nemístné a provokativní. Prezident Erdogan dává svými prohlášeními Evropě již delší dobu najevo svou nadřazenost, která je způsobena nenávistnou, netolerantní, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologií, které je vyznavačem. Tato ideologie je srovnatelná s nacismem a historie nám to potvrzuje genocidou Arménů Turky v Osmanské říši, která byla pro nacisty inspirací při přípravě židovského holokaustu. Z toho všeho plyne, že musí být Evropa při jakékoli spolupráci s Tureckem velice obezřetná.“

22.5.2018

Jasně se vymezujeme proti aktivitám takzvaného sudetoněmeckého sdružení!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k současné politické situaci.

1. Hnutí SPD se jasně vymezuje proti aktivitám takzvaného sudetoněmeckého sdružení. Pro SPD je tato minulost jasná a uzavřená. Sudetští Němci se dopustili masové vlastizrady na Československu a podíleli se na přípravě konečného řešení takzvané české otázky. Toto konečné řešení předpokládalo deportace, poněmčování a masové vraždění Čechů. Dnes neexistují žádné Sudety ani žádné nároky.

2. Dne 25. května 2018 vstoupí v platnost diktát Evropské unie ve věci ochrany osobních dat, takzvané Nařízení GDPR. Toto nařízení bude znamenat výrazné náklady a administrativní zatížení pro organizace a podnikatele. Jde o šikanu slušných lidí podle zvrácené neomarxistické logiky. Stejná logika by mohla vést k nařízení povinnosti mít mříže na všech oknech z důvodu prevence před zloději vykrádajícími domy. Jde o princip zavádění neomarxistické totality. Na základě vytvořené záminky jsou ukládány povinnosti slušným lidem. Máme trestat pachatele, nikoli postihovat plošně občany. Hnutí SPD připomíná, že tato situace je výsledkem diktátu Evropské unie a jediným řešením je změna pravidel fungování Evropské unie a pokud taková změna nebude možná, tak referendum o vystoupení z Evropské unie. Současná Evropská unie je neomarxistický projekt ohrožující svobodu občanů.

3. Hnutí SPD odmítá požadavek na zvýšení výdajů na zbrojení až na 4 % HDP, tak jak ho vyslovily USA. Jde fakticky o požadavek na výši rozpočtu země, která se připravuje na válku. Hnutí SPD považuje za nutné reformovat armádu, ale jsme zároveň přesvědčeni, že armáda musí především změnit svoji koncepci. Musí sloužit k obraně země, nikoli k zahraničním expedicím. Odmítáme závody ve zbrojení a ukvapené nákupy drahé techniky na podporu expedičních operací.

4. Hnutí SPD podpořilo a bude nadále podporovat záměry v oblasti posílení sociálních jistot seniorů a důchodců. Naše hnutí chce prosadit jako součást důchodové reformy především zvýšení nízkých důchodů. Stabilita průběžného důchodového systému je také nutně svázaná s podporou mladých pracujících rodin s dětmi. Jejich děti budou svou prací produkovat hodnoty pro stabilitu důchodového systému za 25 let. Chceme navyšovat peníze, které dostávají slušní lidé.

5. Hnutí SPD vítá prodloužení mandátu pražského arcibiskupa Dominika Duky. Pan arcibiskup je váženou autoritou a plně sdílíme řadu jeho obav o osud svobody v naší zemi. Svět ohrožuje neomarxistická totalita založená na vytváření diktátu menšin.

21.5.2018

Je žádoucí zatrhnout parazitování na sociálních dávkách zdravým lidem!

Stát si musí pohlídat, komu zajistí sociální dávky. Má-li se chovat jako řádný hospodář, měl by poskytovat sociální dávky pouze těm osobám, co si je zaslouží.

Dlouhodobě u nás systém spravedlivého přidělování sociálních dávek nefunguje a je plno občanů, kteří státní podporu ve formě sociálních dávek zneužívají ve svůj prospěch a na úkor lidí, kteří si je zaslouží a své státu odvedli tím, že celý život pracovali a vedli řádný život.

Život člověka přináší různé neočekávané situace, které ho mohou diskvalifikovat v některých činnostech. Následek úrazu může člověka invalidizovat, omezovat v běžných činnostech ho může např. i stáří. Je samozřejmé, že novorozenec se o sebe postarat sám neumí. Ale i zdravý člověk se může dostat do tíživé životní situace, např. hmotné nouze. Vždy byly ve společnosti skupiny lidí, které měly omezenou schopnost uspokojování základních životních potřeb. Právě pro tyto skupiny lidí jsou určené tzv. sociální dávky. Společnost by měla vždy podporovat takto znevýhodněné občany – podpora by měla být úměrná ekonomickým schopnostem toho, kdo tyto sociální dávky poskytuje. V tomto kontextu je sociální politika v pořádku. Problémem je její zneužívání.

Na internetu lze najít množství „případových studií“ zneužívání sociálních dávek (např. sestěhování rodinných příslušníků do jednoho bytu s cílem získání příspěvku na bydlení; uvedení starého, nemocného člověka jako otce novorozence, aby měl nárok na sirotčí důchod). Popisování konkrétních případových studií ale působí spíše jako metodický návod. Faktem je, že sociální systém nefunguje tak, jak by měl. A bohužel, lidi parazitující na systému takto odčerpávají finanční prostředky těm, kteří to skutečně potřebují.

Řešit sociální otázku je problémové nejen u nás, ale i v jiných státech. Na Slovensku, když bývalý ministr práce Kaník v roce 2004 zavedl reformu sociálního systému, nepokoje řešily policejní jednotky v součinnosti s armádou.

Každý je znepokojen, když dostává peníze „zadarmo“, a najednou peníze buďto „chodit“ přestanou, nebo se bude očekávat, že dotyčný musí vykonávat nějakou aktivitu proto, aby je dostal. Kolik ale stojí stát sociální dávky? Máme na to? Jsme tak bohatí, že si můžeme dovolit jen tak rozdávat?

Náš stát není tak bohatý, aby mohl štědře rozdávat peníze ze státního rozpočtu na výplaty sociálních dávek všem občanům, kteří si o ně zažádají. Je to klasické selhání kontroly státních institucí, že si neumí prosadit a následně v praxi uplatňovat takové nástroje, pomocí kterých by se zamezily výplaty sociálních dávek občanům, kteří jsou zdraví, plný sil a mohli by pracovat, ale raději pobírají sociální dávky.  

Naše hnutí SPD podporuje a cítí to jako povinnost zajistit důstojný život všem osobám, kteří si to zaslouží a pro náš stát něco vykonali. To samozřejmě platí i pro občany, kteří se nějakou shodou okolností dostali do situace, kde se neobejdou bez státní pomoci (např. z důvodu nemoci, úrazu). Budeme ale tvrdě bojovat za to, aby bylo znemožněno parazitování na sociálních dávkách lidem, kteří si je nezaslouží a mohli by pracovat, jelikož práce je všude dost.

18.5.2018

Novolevicové a neomarxistické myšlenky ničí svobodu a tradice!

Propagace multikulturalismu, ekofanatismu, genderismu a feminismu se prostřednictvím bruselských neomarxistů začíná šířit jako zhoubný rakovinový nádor napříč celou Evropou.

Nástrojů pro šíření těchto velmi nebezpečných myšlenek se používá velké množství. Jsou to názory některých politických stran zaštíťované médii hlavního proudu nebo činnost politických neziskových organizací, které jsou podporovány diktátorskou Evropskou unií.

Zhoubnost neomarxistických myšlenek má v současné době také propagovat mezinárodní smlouva iniciovaná Radou Evropy s názvem Istanbulská úmluva. Ta má za úkol zničit tradiční rodinu, rozložit národní kultury, potírat svobodu slova a posílit úlohu politických neziskovek.

Tradiční rodina je základem každého státu. Nenechme si jí rozbít myšlenkami novolevicových a neomarxistických fanatiků!

17.5.2018

Program vlády ANO a ČSSD aneb Referendum jen na oko a nesplnitelné vize!

Veřejnosti byl představen návrh programového prohlášení vlády České republiky, na kterém se dohodlo hnutí ANO a ČSSD.

Naše hnutí SPD má výhrady k tomuto prohlášení a nevěří, že by takto vzniklá menšinová koaliční vláda s podporou KSČM pracovala pro blaho našich občanů.

Na začátek si neodpustím zmínit strategické cíle uvedené v tomto dokumentu v kapitole: „Právo a spravedlnost“. Je zde řešena zásadní otázka obecného referenda, viz z textu: „Předložíme ústavní zákon o celostátním referendu. Respektujeme však zastupitelskou demokracii zakotvenou v Ústavě, a proto neumožníme ve funkčním období této vlády referendem schvalovat zákony a rozhodovat o mezinárodních závazcích.“ Z toho tedy plyne, že bude zákon o referendu osekán tak, aby se, jak se říká lidově „vlk nažral a koza zůstala celá.“ S nadsázkou se tedy dá říci, že se takovýmto referendem bude moci hlasovat tak akorát o barvách kravat pánů ministrů.

V programovém prohlášení vlády České republiky z dílny představitelů hnutí ANO a ČSSD, které by mělo upravovat postup vlády v rámci jejího funkčního období je prioritně vytýčeno šest strategických směrů, které jsou dále uvedeny v jednotlivých kapitolách. Kdo si dokument prostuduje, musí dát za pravdu tvrzení, že má povahu nesplnitelné vize. V dotyčných kapitolách totiž chybí zhodnocení reálného stavu a návrh realizace konkrétních kroků k jejich naplnění. Není zde zmíněno, jakými zdroji budou tyto kapitoly pokryty.

Dále pro názornost ještě uvedu některé kapitoly, v rámci kterých příslušná ministerstva v minulém volebním období spravovala ČSSD a za celý chod vlády zodpovídal premiér Sobotka.

„Kapitola vnitřní bezpečnost a veřejná správa“. Dříve spadalo do gesce ministra vnitra (Chovanec), a jeho nechvalně proslulá reorganizace policie – vedená s cílem zamezení prošetřování významných kauz, např. OKD. Nárůst byrokracie ve veřejné správě.

„Kapitola sociální politika a zaměstnanost“. V minulé vládě spadalo do gesce ministryně práce a sociálních věcí (Marksová) – slibovaná důchodová reforma vedená s cílem zvýšení nejnižších důchodů, podpora mladých rodin – nic se nerealizovalo. 

„Kapitola vzdělávání, věda a výzkum, sport“. Spadalo v minulé vládě pod ministryni školství, mládeže a tělovýchovy (Valachová) – kauzy ohledně financování vrcholového sportu. Kam se dostalo vysokoškolské vzdělávání – kvalita absolventů soukromých vysokých škol. Úplný zánik učňovských škol, připravující mládež na výkon profese. Minimální podpora sportu na té nejnižší regionální úrovni.

Těmito příklady je vidět, že politická strana ČSSD v rámci minulé vlády nic pozitivního pro naše občany nepřinesla. Jenom neznalý občan může uvěřit, že se to v budoucnu zlepší a že nové vedení ČSSD a jejich zástupci ve vládě budou takto vytyčené vize umět naplňovat.

16.5.2018

Podporujeme požadavek prezidenta republiky na přenesení zastupitelského úřadu České republiky v Izraeli do Jeruzaléma.

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) na současnou politickou situaci.

1. Hnutí SPD podporuje požadavek prezidenta republiky na přenesení zastupitelského úřadu České republiky v Izraeli do Jeruzaléma. Jeruzalém je historickým a faktickým hlavním městem státu Izrael a židovského národa. Hnutí SPD odsuzuje akce teroristů hnutí HAMÁS a považuje za ostudné, že ze strany EU jsou podobná hnutí podporovaná a jejich akce omlouvány.

2. Hnutí SPD odmítá záměry vlády na rozšíření účasti českých vojáků v zahraničních misích. Priorita armády musí být v přípravě na obranu území České republiky. Tento zásadní úkol armáda zanedbává a vyčerpává své zdroje v zahraničních misích. Hnutí SPD podporuje pouze zahraniční vojenské akce v souladu s mezinárodním právem a prosazuje zásadní změnu koncepce armády směrem k zajištění obrany území a hranic České republiky.

3. V otázce ratifikace Istanbulské úmluvy budeme postupovat proti její ratifikaci. Istanbulská úmluva zavádí do právního řádu ideologické mýty a snahy neomarxistů. Jde o genderismus a snahu ovládnout fungování rodiny. Rodinu vystavuje kontrole neziskových organizací, které mají neomarxistické postuláty naplňovat a kontrolovat. Jednostranná absolutizace některých mýtů o násilí mužů nebo absolutizace práv dětí nad rodiči je faktickým pokusem rozbít rodinu a její přirozený řád. V souvislosti s Istanbulskou úmluvou hnutí SPD podporuje odmítavé stanovisko českých biskupů. Jde o záludný útok na rodinu a křesťanské hodnoty. Otevírá cestu udavačství, ničení rodin, ideologickému cenzurování výchovy a odebírání dětí. Jde o cestu k neomarxistické totalitě.

4. Hnutí SPD požaduje revizi inkluzivního vzdělávání. Záměry Ministerstva školství podpoříme v případě, že ukončí systém zavedený ministryní Valachovou (ČSSD), jenž poškozuje právo dětí na kvalitní vzdělávání. V zájmu pozitivní diskriminace a pod vymyšlenou záminkou zamezení takzvané segregace romských dětí ministryně Valachová výrazně zhoršila podmínky pro vzdělávání celé dětské populace. Je nutné se opět vrátit k principu, že dítě, které vyžaduje speciální pedagogické vedení, musí být v péči speciálního pedagoga.

5. Hnutí SPD považuje osvobozující rozsudek nad vydavatelem panem Sáňkou, který vydal radikální islámskou knihu Základy tauhídu, za ukázkový příklad nepřipravenosti našeho práva zabránit šíření ideologií propagujících násilí a nenávist mezi lidmi. Pokud právní řád České republiky nepostihuje šíření násilné a nenávistné ideologie a její propagaci, je nutné takovou situaci změnit. Program hnutí SPD obsahuje právě tento záměr, který má chránit společnost před šířením a propagací násilných ideologií, včetně částí islámu. Příslušnou úpravu právního řádu již navrhli v Poslanecké sněmovně naši poslanci a v současnosti se projednává. Vyzýváme ostatní politické strany k podpoře našeho návrhu.

15.5.2018

O víkendu se opět vraždilo ve jménu Alláha!

Třináct mrtvých v Indonésii a jeden ve Francii, to je víkendový účet vyznavačů netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie, která neustále naplňuje odkaz svého proroka Mohameda.

Cílem jeho odkazu je šíření islámské ideologie do celého světa a to jakýmkoli způsobem. S politováním je třeba konstatovat, že se mu to i po několika staletích od jeho smrti neustále daří. Je to proto, že jsme hloupí a snažíme se tolerovat islám jen jako náboženství, aniž si uvědomujeme, že je jeho hlavním posláním politická ideologie, která se neštítí všemi možnými prostředky ovládnout svět.

Nedopusťme to, čím dříve na to přijdeme, tím méně to bude bolet!

14.5.2018

Z nelegální ekonomické migrace chtějí dělat legální – nehorázná obludnost!

Naše hnutí SPD striktně odsuzuje návrhy UNHCR (Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) o Globálním kompaktu kontroly migrace do Evropy za využití nevládních neziskových organizací“.

V prvním květnovém týdnu proběhla v marockém městě Marrákeši ministerská konference euro-afrického dialogu o migraci a rozvoji, který je označován jako Rabatský proces. Českou republiku zde zastupoval ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar. Výsledkem jednání byl dokument, označován jako Marrákešská politická deklarace, obsahující akční plán na léta 2018 až 2020.

Jeho součástí je i posílení Globálního kompaktu o migraci, kde se jedná o nahrazení nelegální migrace přes hranice, a to legální migrací. Smluvní strany by se v něm měly zavázat k tomu, že odbourají překážky bránící v migraci a to i ekonomickým migrantům. Tento proces by měl být pod kontrolou UNHCR (Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) a zajišťován nevládními neziskovými organizacemi, které se migrací zabývají.

Evropský parlament Globální kompakt pro řízenou, bezpečnou a legální migraci – tedy projekt, ve kterém se národní státy vzdají svého práva rozhodovat o tom, kdo se usídlí na jejich území, posvětil usnesením: „O pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících (2018/2642(RSP)“. Viz z daného usnesení:

Kapitola – „Globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci“

Bod č. 26 připomíná, že zpráva generálního tajemníka OSN nazvaná „Making migration work for all“ (Jak zařídit, aby byla migrace přínosná pro všechny) zdůrazňuje, že existují jasné důkazy, že navzdory reálným problémům je migrace přínosná jak pro migranty, tak pro hostitelská společenství, a to v hospodářském a sociálním smyslu, a může stimulovat hospodářský růst a inovace; rozhodně podporuje trvání pozitivně laděné argumentace ohledně migrace a vybízí, aby EU a mezinárodní informační kampaně upozorňovaly na tyto důkazy a bojovaly proti rasistickým a xenofobním tendencím v našich společnostech.

Samotné státy nebudou mít možnost samy rozhodovat o migrantech, ale Organizace spojených národů (OSN) spolu s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) nám budou migranty vnucovat a následně celý migrační proces vymáhat pomocí různých nástrojů (jako např. „Právní stát“ v rámci rozdělování financí z evropských fondů). Vše za podpory neziskovek.

Přijaté usnesení mluví o tom, že migrace je pozitivní jev, který je zapotřebí podporovat.

Zkušenost ale mluví, že každá mince má dvě strany. Podívejme se tedy na postoje k současné migraci. Odmítavé stanovisko zaujalo Maďarsko. Vzhledem k tomu, že zůstalo ve svých postojích osamocené, argumentačně se odvolává na některé postoje představitelů EU. Maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó citoval slova eurokomisaře pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství Dimitrise Avramopulose, a to že „migraci je třeba podporovat, protože v Africe roste populace a v Evropě klesá. Ministr Szijjártó toto tvrzení odmítá a doplňuje, že „maďarská vláda chce demografické výzvy řešit podporou rodin a modernizací odborné výchovy i vzdělávání.“ Tento argument se jeví jako racionální, hnutí SPD ho má ve svém programu a bude ho i nadále s maximálním úsilí prosazovat.

Co je ale horší – pomalými, tichými kroky se vytváří drobné změny a kosmetické úpravy, které se s odstupem času od původní verze zásadně liší. Původní koncepce zastavení migrantů z Afriky do Evropy prostřednictvím efektivního využívání finanční podpory EU se změnila tak, že dnes EU vidí v migraci motor hospodářského růstu a základ globální prosperity EU, což je třeba zásadně odmítnout.

To, co potřebuje Afrika, je ekonomický růst. K tomu jsou zapotřebí ekonomicky aktivní lidé, především lidé mladí. Jenomže mladí představují nejpočetnější skupinu migrantů. Tím, že odchází, zeslabují ekonomický potenciál své země. Je na místě otázka, zda se nejedná o spekulaci ze strany migrantů – doma se od nich očekává práce, v Evropě jsou zabezpečeni sociálními dávkami (i bez práce).  

Hnutí SPD sdílí postoje Maďarska k problematice řešení migrace. Odmítáme diktát EU, který legalizuje nelegální migraci pro ekonomické migranty.

13.5.2018

Přeji tímto všem maminkám hodně zdraví, štěstí a lásky!

Jako každý rok druhou květnovou neděli slavíme den matek, čímž vzdáváme poctu matkám a mateřství. Je žádoucí, aby se mateřství a tím i celá porodnost v České republice zvýšila, jelikož jedině tak zachováme naší populaci a tím i celou společnost a národ jako takový s jeho tradičními zvyky.

11.5.2018

Konference v Marrákeši je další důkaz o řízené a plánované migraci!

Komentář na informace z konference ministrů v Marrákeši o přesídlování imigrantů z Afriky do Evropy.

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co říkám na informaci, že ministr vnitra Lubomír Metnar podepsal jménem České republiky v Marrákeši politickou deklaraci států Evropy a Afriky, kde se sice hovoří o „boji proti nezákonné imigraci a pašování imigrantů“, ale současně v ní „partneři uznávají potřebu povzbuzovat a posilňovat cesty zákonné migrace… mezi Evropou a zeměmi severní, západní a střední Afriky“ a zda schvaluji cíl deklarace „podpořit zákonnou migraci a mobilitu… mezi Evropou, severní, západní a střední Afrikou“?

Má odpověď:

„Z konference ministrů v Marrákeši dokonce uniklo do médií i to, že by se podstatou Globálního kompaktu o migraci stalo nahrazení nelegální migrace přes hranice migrací legální s tím, že by se odbouraly překážky bránící v migraci nejen uprchlíkům, ale i ekonomickým imigrantům. Tedy těm, kteří se přesouvají takzvaně za lepším životem. Další obludností, která by se měla v dokumentu nacházet, je i pasáž s výzvou o organizování pravidelné řádné migrace z Afriky do Evropy. Z těchto informací je patrné a dává nám za pravdu, že se globalisté a neomarxisté snaží postupnými kroky od začátku migraci řídit, a že je naplánovaná. Česká republika patří našemu národu a z tohoto důvodu hnutí SPD zásadně odmítá legalizaci nezákonné ekonomické imigrace z důvodu přesídlování afrických obyvatel za lepším životem.“

10.5.2018

Osvobozující rozsudek soudu v kauze OKD je dovršením soudní frašky!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) na současnou politickou situaci.

1. Osvobozující rozsudek soudu v kauze OKD je dovršením soudní frašky při šetření této věci. Takzvaná privatizace OKD je kriminální čin s mnohamiliardovou škodou pro Českou republiku. Před soudem nestáli lidé, jejichž vina se měla posuzovat především, ale takzvané „malé ryby“. Před soudem měl stát především tunelář Bakala a expremiér Sobotka. Nestalo se tak, neboť spravedlnost v této zemi nepostihuje vlivné a mocné zloděje. Orgány činné v trestním řízení a soudy v takových případech jednají způsobem, který naznačuje buď naprostou neschopnost, korupci nebo obojí. Hnutí SPD svolá po dohodě s regionální organizací v Moravskoslezském kraji shromáždění občanů. Už nemůžeme čekat jako ovce. Musíme žádat vymahatelnou spravedlnost pro každého občana. SPD prosazuje odvolatelnost soudců a jejich časově omezený mandát. Prosazujeme důsledné odpolitizování policie a státního zastupitelství. V souvislosti s kauzou OKD je nyní jasné, proč ČSSD usiluje o post ministra vnitra. Vypadá to, že je třeba zametat stopy a kauzy. Stopy a kauzy nejen za OKD. Hnutí SPD připomíná nedávné finanční skandály pod vedením ČSSD potvrzené nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu na Ministerstvu školství a Ministerstvu práce a sociálních věcí.

2. Hnutí SPD se pokusí zařadit na jednání Poslanecké sněmovny mimořádný bod, který projedná postup ministra vnitra vlády České republiky na jednání v Maroku. Ministr vnitra Lubomír Metnar (za hnutí ANO) zde podepsal za Českou republiku dokument o spolupráci s africkými státy v otázce migrace. Tento dokument odmítlo podepsat Maďarsko, neboť ho označilo za dokument podporující migraci z afrických zemí do Evropy. Hnutí SPD v této souvislosti hodlá vyzvat vládu, aby neprodleně odvolala svůj souhlas. Území České republiky je území, které patří našemu národu, a odmítáme, aby se stalo administrativním prostorem pro plány globalistů na přesídlování afrického obyvatelstva.

3. Poslední vývoj a fakta v kauze „Novičok“ potvrdily správnost postoje SPD. Ukazuje se, že Česká republika je vtahována do kampaně, která je zaměřena na prohlubování napětí s Ruskem. Ukazuje se, že nemáme vlastní zahraniční a bezpečnostní politiku. Hysterické útoky na prezidenta Miloše Zemana v souvislosti s jeho nezávislým postojem jsou vyjádřením zloby politiků, kteří u nás zastupují cizí zájmy. Prezident svým vyjádřením potvrdil logický fakt, že podobné látky se v naší zemi zkoumají. Nebyl žádný důvod k vypovězení ruských diplomatů, kromě slepé poslušnosti.

4. Hnutí SPD odmítá návrhy Pirátů na legalizaci drog. Podporujeme využití všech látek k lékařským účelům, ale odmítáme jejich legalizaci k rekreačnímu použití. Je to falešná perspektiva pro mladé lidi a součást neomarxistických plánů na hodnotové zničení mladé generace. Hnutí SPD navrhuje pro mladé lidi jiný program. Je to podpora jejich vzdělání a sociální podpora mladých rodin, které pracují a chtějí mít děti. SPD navrhuje obnovit novomanželské půjčky a součástí našich komunálních programů bude řešení dostupného bydlení pro mladé rodiny.

5. Hnutí SPD vyjadřuje hlubokou úctu k obětem boje proti německé nacistické okupaci. Za svobodu tehdejšího Československa padlo na našem území 140 tisíc vojáků Rudé armády, 60 tisíc vojáků rumunské armády a tři sta vojáků armády USA. Tyranii německého nacismu zaplatilo životem na 300 tisíc občanů tehdejšího Československa. Především šlo o oběti rasové nenávisti vůči Židům. Tisíce československých vlastenců padlo na popravištích a v boji s nacisty v rámci zahraničního i domácího odboje. Tyto oběti nás zavazují k obraně naší svobody, demokracie a našeho národa.

9.5.2018

Eurodotace budou dalším nástrojem diktátu Bruselu!

Představitelé Evropské komise předložili návrh čerpání dotací pro členské státy EU na roky 2021 – 2027, v rámci kterého vymezují nový nástroj – právní stát.

Ten by měl posloužit jako bič na „neposlušné státy“, pomocí kterého by bylo možné odebrat přidělené finance „zlobivým“ zemím.   

Tento první návrh Evropské komise se odvíjí od výše 1,11 procent hrubého národního důchodu společenství, což činí 1,135 bilionu eur na období čerpání pro roky 2021 až 2027. 

Česká republika má v současné době na období do roku 2020 od Evropské unie k dispozici přes 612 miliard korun, ale problém je v tom, že je neumíme vyčerpat. Letos jsme se dostali v žebříčku průběžných plateb vyplacených Evropskou komisí z 23. na 18. místo. V České republice se také potvrdilo, že nemáme na ministerstvech a úřadech, které se zabývají procesy přidělování dotací z evropských fondů kompetentní pracovníky, kteří by dohlíželi na řádné a rychlé čerpání peněz z těchto fondů (paradoxně ale úředníků na ministerstvech máme nadbytek).     

Naše země se v rámci čerpání dotací z evropských fondů neslavně proslavila například „Kauzou ROP Severozápad“, v rámci které bylo pochybně schváleno velké množství projektů v hodnotě přes jednu miliardu korun. Mezi 26 trestně stíhanými osobami jsou podnikatelé, úředníci a politici (nejvíce z ČSSD).

Vraťme se ale k základní otázce: „Jakou podobu bude mít finální verze návrhu čerpání dotací pro členské státy EU na roky 2021 až 2027?

Z prvotní verze je zcela patrné, že si chce EU pohlídat ty státy, které nebudou plně podporovat jejich politiku. Pomocí institutu „Právního státu“ budou moci omezit nebo dokonce zakázat přístup k finančním prostředkům EU způsobem, který budou pokládat za přiměřený povaze, závažnosti a rozsahu nedostatků právního státu v dané zemi.

Je potřeba si zodpovědně říci, že eurodotace jako takové jsou nehoráznou obludností bruselských neomarxistů, kterou si jen nikým nevolení úředníci Evropské komise kupují poslušnost méně vyspělých členských států. Evropské dotace jsou také byrokratickou zátěží, pokřivují trh a nejsou spravedlivé ke všem stejně, jelikož někdo na ně dosáhne a jiný nikoli. Jsou striktně nadiktované, k čemu se mají použít, z čehož pramení výstavby některých projektů, které nejsou vůbec potřeba. Spousty financí se takto „vyhází“ i na různá ideologická školení podporující eurohujerství. Ze zkušenosti také víme, že jsou prostředkem obrovské korupce a velkého zneužívání.

Závěrem je tedy třeba říci, že by nám bylo lépe bez eurodotací s tím, že bychom si o svých financích rozhodovali sami bez diktátu Bruselu!

7.5.2018

Někteří zahraniční turisté jsou bezpečnostním rizikem, kterému je třeba předcházet!

V poslední době jsou zveřejňovány případy turistů ze zahraničí, kteří tvoří pro naše obyvatelé spíše bezpečnostní riziko. Jedná se o skupinky mladých lidí, kteří k nám nejezdí za poznáním krás naší země, ale spíše je láká levný alkohol a dostupný sex.

České republika se stává žádanou destinací pro turisty z celého světa, hlavně pak pro turisty z evropských zemí. Faktorů, které to ovlivňují je celá řada – spokojenost s kvalitou a bezpečností ubytování, cenami nebo nabídkou aktivit a služeb pro turisty. Do Česka loni přijelo skoro 30 milionu zahraničních návštěvníků a meziročně přibylo cizinců o skoro 10 procent. Z tohoto množství skoro polovina přijela do Česka jen na jeden den. Průměrné výdaje zahraničních návštěvníků na osobu a den činily necelé 3 000 korun. Nejvíce navštěvovanou lokalitou je hlavní město Praha. V Praze je to pak Pražský hrad, Karlův most a Václavské náměstí. Tak například pro Prahu tvoří tito turisté nezanedbatelný zdroj příjmu, což je zajisté pozitivní. Musíme ale vidět a umět vyhodnocovat i negativa.

Některé vybrané skupiny zahraničních turistů představují pro naše občany bezpečnostní riziko. Pro názornost uvedeny tři situace, které v Praze proběhly a ohrozily bezpečí našich občanů.

 1. Je to již několik let, kdy se objevovaly informace o britských turistech, kteří se do české metropole jezdili opíjet levným pivem a alkoholem. Takto posilněni pak tropili výtržnosti (převážně se jednalo o hlavní město). Dobře na těchto zájezdech profitovaly některé cestovní kanceláře. Policie řešila v této souvislosti několik trestný činů a mnoho přestupků. Pachatelé byli převážně mladí lidé ve věku od 16 do 25 let.
 2. Podobnou oblibu si Praha následně získala též mezi dánskou mládeží, která si u nás naplánovala oslavu zimních prázdnin. Celkem jich k nám v této souvislosti přijelo až deset tisíc a mnohým z nich přitom nebylo ani 18 let.  Jejich cílem však nebyly památky, ale bary a kluby. Opilá mládež navíc v párty často pokračovala i na hotelových pokojích, kde ničila vybavení a narušovala veřejný klid a pořádek.
 3. Poslední uvedený příklad se odehrál minulý měsíc ve Vladislavově ulici v Praze. Sedm typicky evropských Holanďanů nevybíravým a až brutálním způsobem na veřejně přístupném místě (zahrádka před obchodním domem Quadrio) napadlo českého číšníka. Důvod jejich napadení bylo upozornění číšníka, že zde nemohou konzumovat svůj vlastní alkohol. Pachatele se naštěstí podařilo ztotožnit a následně i potrestat. Soud uznal tři Nizozemce vinnými z přečinu výtržnictví. Byl jim uložen podmíněný trest osm měsíců a na pět let byli vyhoštěni ze země.

Bezpečnostní složky by se měly z těchto případů poučit a dbát na to, aby se tyto nebo obdobné incidenty v naší republice v budoucnu již neodehrávaly. Naše hnutí SPD ve svém dokumentu o vnitřní bezpečnosti navrhuje systematické změny v rezortu Ministerstva vnitra ČR (kam patří i Policie České republiky), které povedou k eliminaci takových protiprávních jednání. Z daného dokumentu uvedu konkrétní návrhy, vztahující se k řešené problematice:

 • Zlepšit koordinaci a spolupráci bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb.
 • Prioritně posilovat útvary zabývající se terorismem, extremismem a kyberkriminalitou a zabezpečit neustálé monitorování všech faktorů, které mohou mít vliv na proměny bezpečnostního prostředí a u těchto útvarů posilovat mezinárodní spolupráci, hlavně na úseku mezinárodního pátrání a výměny informací.
 • Posilovat úlohu policistů v přímém výkonu a rozšiřovat koncepci prvosledových hlídek.

Politici hlavního probruselského proudu se stále ohánějí tvrzením, že jsme šestá nejbezpečnější země na světě, což je samozřejmě chvályhodné, ale je potřeba neustále pracovat na tom, aby to tak zůstalo i do budoucna.

4.5.2018

Politické neziskovky – nový nástroj k šíření dezinformací za peníze přímo z Bruselu!

Představitelé skupin, jejichž cílem je šíření dezinformací proti fungování tradiční evropské společnosti, používají různé formy a metody. Jedním z těchto nástrojů jsou neziskové organizace s politickým a ideologickým programem.

Poslanci zastoupeni v Evropském parlamentu nedávno uložili Evropské komisi zřídit nový nástroj, který by zastřešil a následně podporoval neziskové organizace v rámci EU na místní i vnitrostátní úrovni. Jejich pružnější financování má zajistit tok peněz přímo z Bruselu, ne přes fondy EU, které přidělovaly členské země.

V České republice patří mezi nejaktivnější představitelé šíření dezinformací zástupci tzv. „pražské kavárny.“ Tu tvoří skupina pražských intelektuálů, kteří jsou veřejně aktivní a zajímají se o politiku. Jedná se zejména o dřívější voliče ODA a Unie svobody. Mezi nejvíce zneužívanou neziskovou organizaci k těmto účelům u nás patří Nadace Open Society Fund Praha (v pozadí Soros). Tyto organizace jsou přímo dotovány nemalými penězi z Evropské unie. Neziskových organizací je u nás registrováno okolo 130 tisíc.

Jsou neziskovky pro stát prospěšné? Jistě. Proč tedy  naši sousedi přijímají opatření k jejich kontrole?

Podívejme se na tuto problematiku z několika hledisek. Neziskové organizace jsou z definice organizace, jejímž účelem není vytvářet zisk. Důvodem vzniku neziskových organizací je to, že státem poskytované služby mohou být pro nějakou skupinu lidí nepostačující, nebo nevhodné. Není možné, aby centrální řízení (na úrovni státu, kraje) bylo vždycky spravedlivé – a tím nastávají situace, že některé významnější projekty na regionálních úrovních zůstávají stranou. Tam je činnost neziskových organizací zapotřebí. Navíc existuje množství různých forem neziskovek (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, nadační fondy, zájmová sdružení, sportovní svazy a kluby atd…), které umožňují vytvořit „správně zacílenou“ neziskovku. A zde je možné najít první bod, na který je potřeba zaostřit. „Správně zacílená“ neziskovka nemusí být pouze jenom k prospěchu, ale může být různě zneužitelná.

Podívejme se dále, na financování. Média uvádí, že v roce 2014 byly neziskovky podpořené sumou 13,5 miliardy Kč., v roce 2015 sumou 16,5 miliardy Kč (odhaduje se však, že pouze cca 3 miliardy Kč jsou na neziskové organizace občanům prospěšné). Takže očima obchodníka je to prostředí, kde se „točí velké peníze“. Neziskové organizace sice nemohou vytvářet hodnoty za účelem zisku, ale žádný obchodník neví, jestli bude ke konci roku „v plusu“ nebo „v mínusu“. To tedy znamená, že i u neziskovek je možné, aby zisk vznikal – ten ale musí být investovaný zpětně do činnosti neziskovky, nebo do jejího rozvoje (bylo by asi zajímavé, podívat se na to, kde končí majetek neziskovek po jejich zániku).

Jak vnímají problematiku neziskovek naši sousedé? Nejednotně! Maďarsko, Polsko a Rakousko zpřísňují pravidla fungování neziskovek (hlavně těch s politickým programem) ve svých zemích. Naše hnutí SPD postup těchto našich sousedů zcela podporuje a budeme ho nekompromisně prosazovat i v České republice.

Činnost takzvaných neziskových organizací s politickým a ideologickým programem považujeme za zásadní ohrožení demokracie. Dnes jsou úzce propojeny na činnost státní správy a realizují ideologické a politické cíle za veřejné prostředky. Je žádoucí zakázat jejich financování z prostředků státního rozpočtu, což budeme i nadále rezolutně prosazovat. V případě neziskových organizací financovaných a řízených ze zahraničí je třeba použít legislativní příklad z USA nebo z Izraele k zajištění transparentnosti v jejich činnosti.

3.5.2018

SPD se zúčastnilo konference vlasteneckých stran frakce ENF v Nice!

Zpráva předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) na současnou politickou situaci.

1. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura a místopředseda hnutí Radim Fiala se zúčastnili setkání vlasteneckých stran frakce ENF v Nice. Vlastenecké strany a hnutí Evropy v čele s paní Marine Le Pen usilují o spolupráci evropských národních států bez diktátu EU. Na setkání v Nice byla na programu také příprava a vzájemná podpora vlastenců před volbami do Evropského parlamentu. SPD se těchto voleb zúčastní, neboť je nutné využít každého politického prostoru pro prosazování našeho programu na změnu podoby evropské integrace, včetně Evropského parlamentu.

2. Představitelé SPD uctili památku obětí nacistické německé perzekuce v Javoříčku a Zákřově. Uctili památku lidí zavražděných těsně před koncem války. Jejich smrt je stále mementem a závazkem pro nás. Obětovali se v boji proti totalitě, která chtěla zřídit panevropskou třetí říši vedenou nacistickým Německem. Součástí tohoto plánu byla i biologická likvidace řady národů. Konečné řešení se týkalo i českého národa.

3. Hnutí SPD považuje deklaraci ČSSD o odmítnutí spolupráce s SPD za pokračování nenávistné kampaně ČSSD proti SPD. Dnes platí, že ČSSD je 7% neúspěšná a 100% trapná politická strana.

4. Hnutí SPD nepodporuje změny v legislativě, které se týkají pobytu imigrantů na území České republiky. Tyto změny nyní projednává vláda a jsou navrhovány pod tlakem kritiky EU. Hnutí SPD je zásadním odpůrcem imigrační politiky EU. Nepodporujeme ani dovoz zahraničních dělníků do montoven nadnárodních korporací, kde pracují za nízké mzdy. Takový ekonomický rozvoj je zátěží pro budoucnost naší země. Potřebujeme technologický rozvoj a potřebujeme vytvářet podmínky pro prosperitu našich rodin, pro vzdělání a kvalifikaci našich dětí.

5. Hnutí SPD považuje vlnu útoků proti židům ve Francii a v Německu za přímý důsledek imigrační politiky EU a především za důsledek šíření ideologie islámu v Evropě. Části ideologie islámu vylučují jeho integraci do našeho pojetí svobody a demokracie. SPD nehlásá nepřátelství k islámským zemím a muslimům v nich žijícím. Nechceme ale ideologii islámu u nás. Chceme bezpečí v naší zemi.

30.4.2018

George Soros – nepřítel vlastenectví a suverenity národních států!

Americký miliardář George Soros dle televize Prima už v roce 2014 cíleně ovlivňoval volby do Evropského parlamentu.

Za pomoci nevládních organizací, novinářů a advokátů cílil v rámci Evropských států na strany, které kritizovaly Evropskou unii nebo její migrační politiku, aby ve volbách získaly méně hlasů. To se dělo a stále děje i u nás prostřednictvím neziskových organizací, které Soros ovládá.

Prokazatelné je spojení DVTV na George Sorose – Daniela Drtinová, spolumajitelka DVTV, kterou provozuje Online Partners s.r.o., sedí ve správní radě Nadace Open Society Fund Praha, kterou založil právě Soros. Též lze vyvodit napojení na tzv. „pražskou kavárnu“. Začátkem března se v pražském divadle Archa konalo setkání aktivistů, nejrůznějších iniciativ a neziskovek. Aktivisté na místě několik hodin koordinovali činnost a společně ladili noty pro další demonstrace a jiné akce na záchranu tzv.: „české demokracie“. Akci veřejně podporovala nadace Open Society Fund.

Soros též založil Středoevropskou univerzitu se sídlem v Praze. Nebýt sporů s tehdejším premiérem Václavem Klausem, pravděpodobně by dnes stále fungovala. Jeho aktivity v České republice ale stále pokračují a jsou zastřešovány různými neziskovými organizacemi. Tyto „neziskovky" vrůstají do státní správy, politických stran, čerpají pro sebe rozpočtové prostředky a snaží se ovládnout média. Jednají v zájmu nadnárodního řízení společnosti a v zájmu potlačování tradičních a národních hodnot zemí. Svou nadvládu nad společností morálně zdůvodňují falešnou záminkou – ochranou menšin. V České republice se nyní zaměřuje na pomoc nevládním organizacím, Romům a uprchlíkům.

Údaje z výroční zprávy Nadace OSF za rok 2016: „ V České republice jsme podpořili 41 projektů neziskových organizací a občanských iniciativ a vyplatili nadační příspěvky v celkové výši 58.687.344,-Kč.“

George Soros se narodil 12. srpna 1930 v Budapešti v židovské rodině jako György Schwartz. V roce 1936 jeho otec Tidavar nechal změnit jméno na Soros. V roce 1947 utekl Soros z Maďarska do Británie. V roce 1956 se Soros přemístil do Spojených států, kde pracoval jako makléř a posléze analytik finančních trhů. Po práci se zabýval filosofií. Značný vliv na Sorosovy filosofické myšlenky měl jeho bývalý univerzitní učitel Karl Popper. Soros si však začínal uvědomovat, že je daleko lepší být finančníkem nežli filosofem, zejména v oblasti investic. Přesvědčil vedení společnosti Arnhold and S. Bleichroeder, aby pro něj byl vytvořen investiční fond First Eagle, který Soros spravoval. Následně došlo i k vytvoření Second Eagle.

Soros si začínal uvědomovat, že je natolik dobrým investorem, že může zajišťovat finanční poradenství a poskytovat investiční strategie. Za tímto účelem byl vytvořen Soros Fund Management. Zdrojem jeho současného majetku je však především investiční fond Quantum, který založil v roce 1970 spolu s Jimem Rogersem. Velký finanční výnos mu přinesl útok na libru. Prodejem obrovských zásob liber v hodnotě přibližně deset miliard liber donutil Bank of England k devalvaci libry a k vystoupení z evropského směnného mechanismu. Soros na celé akci vydělal údajně 1,1 miliardy dolarů. Nebylo to poprvé, v osmdesátých letech si takto spekulant Soros „pohrál“ i s japonským jenem.

Americký investor a filantrop George Soros převedl na svou Nadaci pro otevřenou společnost (Open Society Fund, OSF) přibližně 18 miliard dolarů. Ve Spojených státech se tak nadace stala druhou nejbohatší po nadaci manželů Gatesových. Soros přesuny prováděl i s cílem minimalizovat svou daňovou povinnost. OSF, jež působí také v České republice, uvádí jako svůj cíl podporu demokracie, ve skutečnosti je to ale naopak. OSF vznikl v roce 1979 a nyní má přes 40 poboček po celém světě. Sorosova síť nadací a institutů se rozpíná přes Albánii, Arménii, Ázerbájdžán, Bosnu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Estonsko, Gruzii, Guatemalu, Haiti, Maďarsko, Kazachstán, Kyrgystán, Lotyšsko, Litvu, Makedonii, Moldávii, Mongolsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, jižní Afriku, Tádžikistán, Ukrajinu, Uzbekistán. Během studené války finančně podporoval východoevropské disidenty včetně československých chartistů. Soros zároveň jako jednotlivec věnoval miliony dolarů na prezidentskou kampaň kandidátky Demokratické strany Hillary Clintonové. On a jeho nadace již rozdali přibližně 14 miliard dolarů.

Soros vložil obrovské prostředky též do nadace Otevřená společnost (Open Society Institute), která operuje především v prostředí střední a východní Evropy. Celkově dle vlastních slov dává na podporu otevřené společnosti po celém světě ročně okolo půl miliardy dolarů.

Naše hnutí SPD plně souhlasí s výrokem maďarského premiéra Viktora Orbána, podle něhož Soros „podporuje enormními finančními prostředky ilegální imigraci“.

29.4.2018

Na začátku týdne jsem poskytl pro ParlamentníListy.cz rozhovor na současnou politickou situaci:

Dienstbier je chudák, dalším stupněm budou Bohnice, obává se poslanec SPD. Musíme se mít na pozoru před netolerantní, nenávistnou islámskou ideologií.

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Případ napadeného číšníka ‚typicky evropskými Holanďany‘ je třeba řádně vyšetřit a viníky tvrdě dle zákona potrestat s tím, že by měli být pro Českou republiku dále již nežádoucí. Není třeba házet všechny cizince do jednoho pytle, ale na pozoru musíme být hlavně před těmi, kteří jsou vyznavači netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie,“ vysvětluje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz poslanec Radek Rozvoral, člen předsednictva SPD. Vyjadřuje se ostře i k silným výrokům senátora Jiřího Dienstbiera vůči SPD, k vyjednávání o vládě, událostem v Sýrii i vztahům mezi Ruskem a Západem.

Jiří Dienstbier označil v pondělních Událostech a komentářích SPD za stranu extremistickou, popírající holocaust, dokonce s neonacistickými prvky. Jaký je váš komentář k jeho slovům?

Už jsem se k výrokům pana Dienstbiera vyjadřoval na začátku dubna, když označil při rozhovoru v Českém rozhlase naše hnutí SPD za neonacistický subjekt, a komentoval jsem je takto: „Dienstbier, jenž zaplavuje veřejné mínění velmi nebezpečným novolevicovým a neomarxistickým myšlením, které ničí svobodu, demokracii, tradiční rodinu a suverenitu země, už neví, jak zaujmout čtenáře nebo posluchače, a tak si do svého slovního repertoáru přidává silná slova, která jsou na hraně zákona.

Používání takovéhoto silného nálepkování, jehož význam si chudák Dienstbier zřejmě ani neuvědomuje, je poslední diagnózou předtím, než se člověk dočista pomátne na mysli. Dalším stupněm tedy budou Bohnice, kde se bude jistě pan senátor cítit velice dobře!“ No a teď k tomu ještě dodávám, že je potřeba, aby jeho slova vyhodnotili právníci, které jsme o to požádali.

Jak vůbec vidíte vyjednávání hnutí ANO s ČSSD?

My považujeme politické názorové kotrmelce hnutí ANO za špatný signál pro občany České republiky. Vítěz voleb mění postoje tak rychle, že to udivuje celé politické spektrum. SPD z toho musí vyvodit jasný závěr ohledně soudržnosti a programové konzistence hnutí ANO. Předseda hnutí ANO je politicky odpovědný za vyjednávání o vládě. Hnutí SPD nabídlo maximální vstřícnost k respektování výsledku voleb na základě jednání o podpoře programových bodů. Hnutí ANO to odmítlo na základě vnitrostranického majdanu a intervence komisařky EU. Co se týká ČSSD, tak ta má ve vyjednávání o vládě přehnané požadavky, které popírají výsledky demokratických voleb.

V poslední době se opět píše o řadě útoků, které mají na svědomí cizinci. Po brutálním znásilnění turistky aktuálně skupina sedmi arabsky vyhlížejících mužů (státních příslušníků Nizozemska) napadla číšníka, kterému jde o život. O čem to svědčí? Jak jsme na tom se zajišťováním bezpečnosti?

Politici hlavního probruselského proudu se stále ohánějí tvrzením, že jsme šestá nejbezpečnější země na světě, což je samozřejmě chvályhodné, ale je potřeba neustále pracovat na tom, aby to tak zůstalo i do budoucna. Z médií od očitých svědků se k nám dostávají informace, že zatýkání těch „typicky evropských Holanďanů“ na letišti nebylo ze strany bezpečnostních složek zrovna moc na dobré úrovni a vůbec se neví, zda by bez upozornění občanů byli zatčeni.

Mezi lidmi se udržuje povědomí, že tady cizinců máme stále více a s tím se zvyšují i bezpečnostní rizika. Jak velký je to problém? Izraelský bezpečnostní expert David Bohbot při analýze videa se zmiňovaným napadením číšníka uvedl: „Součástí jejich mentality je i pocit nadřazenosti, kterého byli schopni nabýt i za cenu brutálního útoku a bez ohledu na jeho možné následky.“ Co s tím?

Tento případ napadeného číšníka „typicky evropskými Holanďany“ je třeba řádně vyšetřit a viníky tvrdě dle zákona potrestat s tím, že by měli být pro Českou republiku dále již nežádoucí. Není třeba házet všechny cizince do jednoho pytle, ale na pozoru musíme být hlavně před těmi, kteří jsou vyznavači netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie, jelikož právě ti mají v sobě ten pocit nadřazenosti, o kterém se zmiňuje izraelský bezpečnostní expert.

Minulou sobotu podnikli Američané, Britové a Francouzi letecký úder za Sýrii. Co si o něm myslíte?

Zásadně odmítám vojenský zásah USA, Británie a Francie v Sýrii bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN, jelikož jde o porušení mezinárodního práva. Všude v médiích prohlašovaný a zdůrazňovaný chemický útok, na jehož podkladě tento zásah nastal, se měl nejprve důkladně vyšetřit; a je velice podivné, že nastal těsně předtím, než se šetřit začal. Agrese, násilí a konfrontace v tomto regionu velice nahrávají islamistům, kteří organizují provokace s cílem rozšíření konfliktu, z čehož bude plynout další masová imigrace do Evropy. Prezident Trump mluvil ve volební kampani před svým zvolením úplně jinak, než jak se chová v současné době, z čehož je vidět, jak je zbrojařská lobby neskutečně silná.

Zbraně nejsou řešením, je třeba si sednout ke stolu a vyváženě jednat. Po velké debatě k tomuto tématu v Poslanecké sněmovně navrhlo hnutí SPD usnesení v tomto znění: „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu ČR, aby v zahraniční politice podporovala pouze vojenské akce, které probíhají v souladu s mezinárodním právem.“ No a světe div se, toto usnesení Poslaneckou sněmovnou přijato NEBYLO, a to zásluhou poslanců ANO, ČSSD, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN!

Bombardování Sýrie bylo odvetou za údajný chemický útok ve městě Duma. Nemělo se počkat na prošetření toho případu?

Ano, je to přesně tak, jak říkáte, mělo se počkat na prošetření celého případu, jelikož se mohlo jednat o provokace islamistů, kteří je v tomto regionu organizují s cílem konflikt co nejvíce rozšířit.

V této souvislosti se u nás diskutovalo o loajalitě ke spojencům. Musíme za nimi vždy stát a věřit jim, nebo je vhodné vyjádřit pochybnosti, když je máme?

Česká republika by měla dát hlavně co nejhlasitěji najevo, že jakýkoli vojenský zásah by měl probíhat pouze v souladu s mezinárodním právem, a pokud máme o chování spojenců pochybnosti, je potřeba je dát hlasitě najevo.

Sledujeme vyhrocení vztahů mezi Západem a Ruskem například kvůli případu Skripal. Proč se tak děje? Jsme znovu ve studené válce?

Mě na tom všem nejvíce znepokojuje, že se dělají závěry v těchto případech, jako je kauza Skripal, bez řádného prošetření. Co se týká vyhrocených vztahů mezi Západem a Ruskem, tak v tom má prsty silná zbrojařská lobby, která pomalu, ale jistě zpracovává i prezidenta Trumpa. Zbraně by se měly používat jen v souladu s mezinárodním právem a proti těm, kteří se takzvaně neštítí ničeho, což jsou radikální islamisté.

27.4.2018

Profesor Antonín Holý – skromný občan a světový vědec!

Chemik prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dr. h. c. mult., patří mezi nejslavnější české vědce a jeho objevy pomáhají lidem s virem HIV či hepatitidou typu B a dalšími nemocemi.

Profesor Antonín Holý byl velmi významnou vědeckou osobností, možným kandidátem na udělení Nobelovy ceny za medicínu. Tento velmi skromný, avšak významný člověk patří mezi nejúspěšnější a nejvýznamnější současné české vědce. Jeho největším počinem světového významu bylo objevení účinné látky, z níž jsou vyrobeny léky pro pacienty infikované virem HIV nebo trpící nemocí AIDS a virovou hepatitidou typu B. Díky těmto lékům neumírají na světě miliony lidí. Holý stál v osmdesátých letech u objevu tří molekul. Na základě jeho spolupráce s belgickým biologem Erikem De Clercqem a americkým chemikem Johnem Martinem z firmy Gilead Sciences se dostal na trh jeden z nejúčinnějších léků v boji s nemocí AIDS. Kromě toho je v současné době testován zatím nejúčinnější přípravek proti rakovině lymfatických uzlin, jehož je prof. Holý vynálezcem.

Antonín Holý (1.9.1936 – 16.7.2012) se narodil v Praze, promoval na Univerzitě Karlově, poté na Ústavu organické chemie a biochemie získal titul RNDr. a v roce 1963 hodnost kandidáta věd (CSc.) V roce 1984 získal nejvyšší vědeckou hodnost – doktor věd (DrSc.) za práci věnovanou syntéze nukleotidů a nukleosidů, která byla startovacím můstkem pro jeho další objevy. V roce 2004 se habilitoval na Univerzitě Palackého v Olomouci a v tomtéž roce byl prezidentem republiky jmenován profesorem organické chemie. Za své významné objevy byl jmenován též doktorem honoris causa (dr.h.c.). Od roku 1960 pracoval jako vědecký, později vedoucí vědecký pracovník v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v letech 1995 – 2002 působil ve funkci ředitele UOCHB. Za svou práci získal řadu prestižních ocenění.

Když si vzal něco do hlavy, dokázal to dotáhnout do konce, přestože mu řada kolegů nevěřila. On věděl, co dělá, dokázal to prosadit, nic ho neodradilo. Byl vzdělaný, jazykově vybavený a co měl ze všeho nejradši, byla manuální práce – že mohl látky syntetizovat vlastníma rukama. To byl jeho život. Doma si vyráběl třeba nábytek a měl velkou radost, že si jej vyrobil sám. K jeho zálibám patřilo např. fotografování, cestování, filatelie, pěstování kaktusů.

Antonín Holý zemřel před šesti lety na neurogenerativní chorobu a jeho jméno naše veřejnost na rozdíl od jiných vědců dosud nedocenila, i když je jedním z nejvýznamnějších molekulárních chemiků na světě. Přes velké úspěchy u nás tolik známý není. Jedním z dobrých počinů je, že nyní o něm vznikla původní divadelní hra Elegance molekuly, kterou uvádí Dejvické divadlo.

Pan prof. Holý byl po celý svůj život skromným člověkem, který velmi proslavil naší zemi v zahraničí. Připomeňme několik jeho slov: „Obecně řečeno, je už pozdě, když se člověk léčí z nějaké infekce. To platí obecně, protože ji neměl nikdy dostat. To už je řešení něčeho, co nemělo nikdy nastat. Protože všechny léky jsou jedovaté a je to vlastně to poslední, co se dá udělat, aby se člověk zachránil. Jediné řešení v tomhle ohledu je prostě nedostat tu infekci. Což je možné buď vhodným chováním, tedy nepromiskuitním, nebo posílením imunity organismu. Já, kdybych dnes začínal znovu, tak bych se tímto problémem zabýval, protože imunitní systém člověka je zázračná věc a jeho ovládání může člověku velmi významně ovlivnit život.“

Významné osobnosti, mezi něž prof. Holý bezesporu patří, si musíme neustále připomínat a dávat je za vzor hlavně naší mladé generaci.

26.4.2018

Prosazujeme podporu mladých pracujících rodin s dětmi!

Hnutí SPD v souladu se svým programem bude navrhovat a podporovat takové zákony v Poslanecké sněmovně, které povedou ke zlepšování kvality života mladých pracujících rodin.

Mít děti pro pracující mladé rodiny nesmí být luxusním životním programem, naopak mladé rodiny musí cítit naprostou podporu našeho státu. Nechceme a nepůjdeme cestou opakovaných navyšování sociálních dávek. Půjdeme cestou daňových slev a rodina se třemi a více dětmi, kde alespoň jeden z rodičů pracuje, a bude mít čistý trestní rejstřík, nebude platit žádnou daň z příjmu. Tyto zásadní odpočty daní budou platné po celou dobu výchovy a přípravy dětí na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let dítěte.

Mladým rodinám chceme nabídnout bezúročné novomanželské půjčky do výše 300 tisíc korun s dobou splatnosti 15 let. Podmínkou je trvalé zaměstnání jednoho z manželů. Při narození třetího dítěte rodina ukončí splácení a dostane zpět splacenou částku při dovršení 18 let prvního dítěte. Průzkum společnosti Cofidis v roce 2018 (více jak 500 respondentů) ukázal, že tři čtvrtiny Čechů by uvítalo, kdyby se na českém úvěrovém trhu opět objevily zvýhodněné novomanželské půjčky.

Rčení známé už za první republiky, „rodina - základ prosperujícího státu“, je stále aktuální. Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura (SPD) podporuje tradiční hodnoty naší společnosti a považuje fungující rodinu za její podstatu. Za základ rodiny považujeme tradiční svazek muže a ženy, kteří společně vychovávají své děti. Takto fungující rodiny zasluhují ze strany státu plnou ochranu a podporu. Odmítáme propagaci a podporu názorů a chování, které ohrožují fungování rodin a výchovu dětí v rodině. Mladé pracující rodiny si zaslouží plnohodnotný život v bezpečném státě. Naší prioritou je politika směřovaná na mladé rodiny a seniory. Mladí lidé by měli žít v úplných rodinách, ve kterých budou ctít základní mravní a etické hodnoty a v tomto směru i vychovávat své děti, kteří následně převezmou role rodičů. Bude pak záruka, že se postarají o své rodiče, kteří už budou zastávat role seniorů.

Když se podíváme do minulosti, tak už Římané si rodinu cenili natolik, že když sestavovali kolem r. 450 př. n. l. svůj první právní kodex, tzv. „Dvanáct desek“, prohlásili v něm, že rodina je základní jednotkou společnosti. Značná část nejstarších posvátných hebrejských knih klade důraz na význam poslušného dodržování pravidel rodinného života, také nejstarší dochované indické spisy věnují rodině značnou pozornost.

Úplná pracující rodina plní řadu důležitých funkcí a proto si zaslouží naší plnou podporu. Vybrané nejdůležitější funkce:

 • výchovná, reprodukční, pečující.
 • členy zajišťuje hmotně, pečuje o zdraví, výživu, kulturní dědictví, vštěpuje jim morální postoje, ovlivňuje je, usměrňuje, chrání a podporuje.

Rodina má velký vliv jak na stabilitu celé naší společnosti, tak rovněž na vývoj osobnosti jedince a jeho osobní integritu, jemuž poskytuje pocit jistoty a bezpečí, že někam patří. Tyto a mnohé její další funkce hovoří ve prospěch rodiny jako ničím nezastupitelné instituce ve společnosti. Rodinu je proto třeba dnes chránit a podporovat mnohem více, než kdy dříve.

Každý rok se pro manželství v Česku rozhodne zhruba 40 tisíc párů, přesto počet lidí, kteří se vezmou, rok od roku klesá. Počty sňatků se od 90. let minulého století snížil až o polovinu. Lidé se tak častěji rozhodují pro „život na psí knížku“. Je to pro ně ale výhodné? Při současném nastavení sociálních dávek je pro mladé lidi lepší žít fiktivně odděleně, než utvořit rodinný svazek a to se musí změnit. Podle statistiky už v roce 1930 bylo v tehdejším Československu zaznamenáno 40 tisíc případů nesezdaného soužití. V roce 1970 to bylo 58 tisíc a v roce 1991 85 tisíc. Při sčítání lidu v roce 2001 bylo zaznamenáno 125 tisíc nesezdaných párů, v roce 2011 už přes 234 tisíc. V témže roce bylo přitom uzavřeno jen 45 137 formálních sňatků. Tento trend stále pokračuje.

Mladé lidi, kteří pracují a chtějí založit rodinu, je třeba systémové podpořit. Naše budoucnost musí být založena na českých pracujících rodinách a jejich dětech a ne na imigrační politice EU nebo na podpoře nepřizpůsobivých lidí.

25.4.2018

Hnutí SPD se politického nátlaku nebojí!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Hnutí SPD považuje požadavek ČSSD na odvolání poslanců SPD z řídících funkcí ve Sněmovně za nehorázné popření principu poměrného zastoupení na základě výsledků voleb. Tyto požadavky budou narůstat v závislosti na ochotě hnutí ANO ustupovat. Pouze politický trouba nevidí cíl těchto požadavků. Je jím faktické ovládnutí a naprostá vydíratelnost hnutí ANO, jako vítěze voleb, poraženou ČSSD. V případě, že hnutí ANO bude s těmito požadavky souhlasit, logicky ztratí jakoukoli důvěru SPD a přestane být pro nás věrohodným politickým partnerem. Hnutí ANO bude plně politicky závislé na ČSSD. ČSSD je součástí politického bloku ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Tento politický blok má na svědomí tunelářské kauzy, ovládání naší země nadnárodními korporacemi, okrádání lidí lichváři, podřízení diktátu EU, podporu vojenských akcí v rozporu s mezinárodním právem a korupci. Fakticky tím budou zmařeny naděje voličů, kteří doufali v zásadní změny v české politice. Bude pokračovat korupce, podřídíme se imigrační politice EU, zůstaneme montovnou s levnou pracovní silou a vzroste nebezpečí zatažení naší země do války. Hnutí SPD se politického nátlaku nebojí. Budeme dál realizovat náš program přímé demokracie, svobody, obhajoby národních zájmů a důstojného života pro slušné lidi.

2. Návrat ostatků kardinála Berana byl připomínkou památky člověka, který ve svém životě čelil německému nacismu i represím komunistické totality. Vždy důsledně hájil národní a křesťanské hodnoty a byl člověkem mimořádné mravní integrity.

3. Hnutí SPD podpořilo návrhy na zvýšení důchodů. Jde o návrhy, které podporují dlouhodobou programovou koncepci našeho hnutí na zvyšování nízkých důchodů. Lidé, kteří celý život pracovali, musí mít zajištěnu důstojnou sociální situaci. Osamocení důchodci dnes čelí nárůstu cen nájmů a potravin. Hnutí SPD bude dál prosazovat důchodovou reformu spojenou se zvýšením nejnižších důchodů. Tato důchodová reforma musí být spojena s koncepční podporou pracujících mladých rodin formou daňových odpočtů a novomanželských půjček. Pouze tak má zajištěnu stabilitu náš průběžný penzijní systém, ve kterém děti platí na důchody svých rodičů.

4. Hnutí SPD plně podporuje kroky vlády Maďarské republiky ve věci omezení působení neziskových organizací s ideologickým a politickým programem, organizovaných sítí miliardáře Sorose. Tyto neomarxistické organizace se také v České republice aktivně snaží uplatňovat - napříč politickým spektrem - novou podobu vedoucí politické síly společnosti, která stojí nad demokratickým výsledkem voleb. Tyto „neziskovky“ vrůstají do státní správy, politických stran, čerpají pro sebe rozpočtové prostředky a snaží se ovládnout média. Jednají v zájmu nadnárodního řízení společnosti a v zájmu potlačování tradičních a národních hodnot zemí. Svou nadvládu nad společností morálně zdůvodňují falešnou záminkou ochranou menšin, stejně jako staří marxisté zdůvodňovali svoje represe ochranou utlačovaných tříd. Hnutí SPD prosazuje přímou demokracii. Přímá demokracie je v naprostém rozporu s představou demokracii nadřazeného řízení společnosti neomarxistickými elitami.

24.4.2018

ČSSD chce přepsat výsledek voleb!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co říkám na informaci portálu Novinky.cz, který uvedl, že ČSSD bude v rámci jednání o koalici s ANO požadovat přerozdělení funkcí v Poslanecké sněmovně s tím, že by to bylo na úkor SPD.

Má odpověď:

 „Z toho je vidět, co je nejednotná a názorově roztříštěná strana ČSSD zač a jak její představitelé chápou demokratické volby. Vzhledem k tomu, že jí dali voliči ve sněmovních volbách, kdy propadla téměř až na samé dno, jasně najevo, že už jí nevěří, tak se snaží výsledek voleb přepsat při jednání o sestavení vlády. Je to nechutné vydírání jedné pidistrany s 15 poslanci a celou řadou nedořešených skandálů, kterým se snaží přitlačit na hnutí ANO, a tím omezit vliv našeho hnutí SPD. Poslanecká sněmovna je ustavená na základě volebních výsledků s poměrným zastoupením všech stran, a tak by to mělo i zůstat.“

23.4.2018

ČSSD – špatná volba pro občany!

Tvrzení, že ČSSD je nejednotná strana, která má zájmy občanů až na posledním místě, se potvrzuje s každým zásadním rozhodnutím předsednictva této strany. Většina občanů to již prohlédla a dala to najevo při posledních volbách do Poslanecké sněmovny.

V minulých letech, kdy byla ČSSD u moci, udělala mnoho protikladných rozhodnutí, než aby naplňovala vizi svého programu. Mezi největší pochybení vrcholových představitelů ČSSD z nedávné minulosti lze podle Wikipedie zařadit:

 • Vytunelování firmy Liberta ministrem financí Ivo Svobodou v roce 1999.
 • Pronájem Českého domu v Moskvě mezi lety 2000-2002 (Karel Srba, Jan Kavan).
 • Koupě továrny na zpracování kakaových bobů v Ghaně v roce 2001 (Michal Kraus).
 • Internet do škol (INDOŠ) v roce 2001 (Eduard Zeman).
 • Nejasnosti kolem nákupu bytu v roce 2005 (Stanislav Gros).
 • Kauza „Pět na stole v českých“ při privatizaci Unipetrolu v letech 2005-2011 (Zdeněk Doležal – tajemník Stanislava Grose a Jiřího Paroubka).
 • Financování stavby luxusního hotelu v Harrachově v roce 2006 (Michal Kraus, Miroslav Vlček).
 • Privatizace OKD včetně bytů v roce 2008 (Bohuslav Sobotka).
 • ROP Jihozápad – údajné machinace při rozdělování evropských dotací v letech 2010-2011 (Petr Podhola).
 • ROP Severozápad – machinace při rozdělování evropských dotací v letech 2011-2012 (Pavel Kouda a nově dalších sedm politiků ČSSD včetně bývalé hejtmanky, náměstků a radních).
 • Zadržení a obvinění hejtmana a poslance Davida Ratha při přijetí úplatku v roce 2012.
 • Kauza Vidkun s uplácením policie v roce 2015 (Jiří Rozbořil).
 • Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy – přidělování dotací na sport v minulém roce (náměstkyně Kateřiny Valachové). 
 • Církevní restituce – nenaplnění slibu o jejich zdanění
 • Podpora solárních elektráren
 • Fiktivní tisková mluvčí hejtmana Michala Haška

ČSSD i v tomto období usiluje o účast ve vládě. Na základě výsledků z posledních voleb do Poslanecké sněmovny (získali pouze 15 křesel) se nestydí vyjednat si co nejlepší podmínky, aby mohla dále po svém ovládat dění v republice a nedovolila našemu hnutí SPD prosazovat program cílený na kvalitnější život pro naše občany.

Co tedy může ČSSD nabídnout? Ať si každý odpoví sám. Já jsem žádné pozitivum pro občany nenašel.

Strana si zakládá na tradici a zkušenostech. Jak si ale máme ony zmiňované politické zkušenosti chápat­? Ve většině důležitých rozhodnutí byla strana nejednotná, názorově roztříštěná a mnohdy pro partnery nečitelná. Uvedu pouze dva příklady:

 1. Poslední zasedání předsednictva strany ČSSD, které rozhodovalo o dalším pokračování ve vyjednávání o budoucí vládě s hnutím ANO, dopadlo v poměru 14:12 (v prospěch jednání o účasti ve vládě). Jaký je to ale výsledek z politického hlediska? Hlasování prošlo jedním hlasem – jen jeden hlas proti vyjednávání by znamenal poměr 13:13 – a to neurčitý výsledek. Postavit partnerství na tom, že budeme čekat, jak rozhodne předsednictvo strany, je sice dobrá strategie, když je třeba získat čas, ale pozitivní výsledek postavený na většině získané jedním hlasem navíc je výsledek politicky slabý.
 2. Prezidentské volby v roce 2017, kdy z rozhodnutí předsednictva ČSSD nepodpořila konkrétního kandidáta z uchazečů o Hrad.

Nyní k síle a spolehlivosti ČSSD k politickému partnerství. Trvat na dolaďování pojistek s partnerem, který nemá zásadní stanoviska v důležitých politických otázkách, případně čekat na rozhodnutí předsednictva, je pouhé natahování času. A to je pozadí toho všeho. Natahovat čas, protože se blíží termín, který vymezil prezident Andreji Babišovi k sestavení vlády. Z tohoto hlediska je ČSSD vítěz – dokazuje, že umí natahovat čas co nejdéle.

Je ale pochopitelné, proč tomu tak je. ČSSD ztratila po volebním debaklu významný zdroj příjmů. Deficit, který strana utrpěla, činí za čtyřleté sněmovní období výpadek ve výši zhruba 183 milionů korun. Navíc strana dluží 337 milionů korun svému bývalému právníkovi Zdeňku Altnerovi za to, že jí před lety pomohl vysoudit Lidový dům, který ČSSD používá jako záruku na splácení úvěrů a půjček. A mediální zprávy uvádí, že jich není málo. Nejsou to jen další důvody, proč chce do vlády?

Pro názornost, jak na loajalitu této strany a jejich názory pohlížet, uvádím některé výroky jejich představitelů:

„Já jsem zaujatý. Člověk těžko nese, že s někým sedíte ve vládě a on o vám potom řekne, že jste ukradli lithium, že to je lup za bílého dne a že jste si nacpali kapsy. Tohle já nedokážu jen tak přejít, řekl poslanec a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Poslanec a bývalý ministr pro lidská práva Jan Chvojka uvedl v ČT, že druhé jméno ministra financí (v minulé vládě to byl Andrej Babiš) je „ojeb“.

Neúspěch prvního kola jednání ČSSD s ANO o budoucím koaličním partnerství okomentoval poslanec Petr Dolínek slovy: „Pan Babiš tu nabídku nepřijal a velmi nelichotivě ji odmítl.“

Jak na současnou ČSSD a její vyjednávání o koaliční vládě nahlížet velice dobře popsal náš předseda hnutí SPD Tomio Okamura: „ČSSD je stranou, která vždycky naslibovala a nikdy nesplnila. Má za sebou celou řadu stále nedořešených skandálů a podle našeho názoru není schopna garantovat hlasy patnácti poslanců, proto taková vláda nebude stabilní.“

Co dodat na závěr? Celkové hodnocení ČSSD vystavili voliči v říjnových sněmovních volbách v minulém roce, kdy se ČSSD propadla pomalu až na samé dno. Tím voliči dali jasně najevo, že už ČSSD nevěří!

20.4.2018

Podpořili jsme navýšení důchodů!

Návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, prošel včera ve Sněmovně do druhého čtení.

Včera jsme v souladu s programem SPD propustili do druhého čtení návrh zákona o důchodovém pojištění, podle kterého se bude navyšovat základní výměra VŠECH důchodů a důchodcům, kteří dosáhli 85 let, se navíc zvýší důchod o tisíc korun měsíčně.

Nejedná se v tomto případě o důchodovou reformu, která je do budoucna nezbytná a hnutí SPD takovou reformu dlouhodobě prosazuje. Senioři si navýšení důchodů za celoživotní práci zaslouží, jelikož stávající výše důchodů je nehorázná almužna!

19.4.2018

Zásadně odmítám vojenský zásah USA, Británie a Francie v Sýrii bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN, jelikož jde o porušení mezinárodního práva!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co říkám na vyjádření rezidenta republiky Miloš Zeman, který označil útok USA a spojenců v Sýrii za kovbojskou akci, která brání návratu uprchlíků do své vlasti. Ozbrojený útok na jakoukoli zemi může podle něj být veden jen se souhlasem Rady bezpečnosti OSN (s výjimkou islámských teroristů). Západ podle něj „neuvěřitelně rozvrtal Střední východ“ včetně Iráku, kde se zbraně hromadného ničení nenašly, a Libye, díky čemuž směřují do Evropy ilegální imigranti. Tyto intervence označil za debilitu a hloupost.

Premiér Andrej Babiš oproti dřívějšímu vyjádření podpory úderu po setkání s prezidentem Zemanem řekl, že vojenský zásah nic neřeší a je třeba si sednout za stůl a řešit to společně včetně EU, USA, Ruska, Izraele, Turecka, Íránu a dalších států.

Má odpoveď:

„Zásadně odmítám vojenský zásah USA, Británie a Francie v Sýrii bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN, jelikož jde o porušení mezinárodního práva. Všude v médiích prohlašovaný a zdůrazňovaný chemický útok, na jehož podkladě tento zásah nastal, se měl nejprve důkladně vyšetřit a je velice podivné, že nastal těsně předtím, než se šetřit začal. Agrese, násilí a konfrontace v tomto regionu velice nahrávají islamistům, kteří organizují provokace s cílem rozšíření konfliktu, z čehož bude plynout další masová imigrace do Evropy. Prezident Trump mluvil ve volební kampani před svým zvolením úplně jinak, než jak se chová v současné době, z čehož je vidět, jak je zbrojařská lobby neskutečně silná. Zbraně nejsou řešením, je třeba si sednout ke stolu a vyváženě jednat.“

Po velké úterní debatě k tomuto tématu v Poslanecké sněmovně navrhlo hnutí SPD usnesení v tomto znění: „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu ČR, aby v zahraniční politice podporovala pouze vojenské akce, které probíhají v souladu s mezinárodním právem.“ No a světe div se, toto usnesení Poslaneckou sněmovnou přijato NEBYLO a to zásluhou poslanců ANO, ČSSD, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN!

18.4.2018

Politické názorové kotrmelce hnutí ANO považujeme za špatný signál pro občany ČR.

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. V souladu s dřívějším vyjádřením předsedy hnutí SPD Tomia Okamury bezprostředně po útoku na Sýrii, považujeme útok USA, Francie a Velké Británie za porušení mezinárodního práva. A hnutí SPD odsuzuje v této věci stanovisko ministrů české vlády v demisi a premiéra České republiky Andreje Babiše. V této souvislosti žádáme ministra zahraničí Stropnického a ministryni obrany Šlechtovou, aby již nebyli členy příští vlády. Jsou to sluhové cizích zájmů. Útok předcházel mezinárodnímu vyšetření údajného použití chemických zbraní. Byl proveden na základě informací islamistů. SPD takovým zdrojům nevěří. Ve svém důsledku se USA, Velká Británie a Francie postavili na stranu islamistické opozice proti mezinárodně uznávané vládě Sýrie. Útok svými důsledky může prohloubit destabilizaci regionu, vyvolat další migrační vlnu a ohrozit mír v Evropě. Podpora útoku ze strany NATO a EU je v naprostém rozporu s existenčním zájmem České republiky a českého národa. Slepá poslušnost k NATO a EU může mít v budoucnu nejtěžší následky pro náš stát a národ. SPD považuje za zásadní podpořit dodržování mezinárodního práva, stabilizaci Středního východu, zastavení podpory islamistům, zabránění migrace do Evropy a zastavení zvyšování napětí v Evropě.

2. Výsledek šetření Mezinárodní organizace pro zákaz chemických zbraní v kauze otrávení dvojitého agenta Skripala, popsaný ve veřejné zprávě, dává za pravdu jedinému faktu uváděnému vládou Velké Británie - a to, že agent Skripal byl otráven čistou nervově-paralytickou látkou bez příměsí. Zpráva neobsahuje ani výraz Novičok, ani neurčuje Rusko jako zemi původu. Hnutí SPD v této souvislosti považuje vyhoštění ruských diplomatů z České republiky za předčasné. Od počátku říkáme, že je nutné záležitost nejprve vyšetřit a až poté činit další kroky. Vláda České republiky v čele s Andrejem Babišem měla zachovat rozvahu a jednat podobně jako například Rakousko, které také žádalo nejprve vyšetření celé záležitosti a diplomaty proto nevyhostilo.

3. Kampaň o údajném rozpadu a sporech v SPD, vedená v Babišových médiích MF Dnes, na rádiu Impuls a na iDNES, je lživá bublina vypuštěná na pokyn propagandistů hnutí ANO. Má zamezit nárůstu podpory SPD v důsledku politických kotrmelců hnutí ANO při sestavování vlády a slepé podpoře válečných agresivních akcí proti Sýrii. Hnutí SPD, jeho vedení i Poslanecký klub jsou jednotní a pevní. Koncepčně prosazujeme program hnutí a hájíme základní zájmy naší země a našeho národa.

4. Hnutí SPD důrazně odsuzuje vandalský útok na poslaneckou kancelář poslance SPD Radka Kotena. Útok šetří Policie ČR a na místě byla nalepena samolepka organizace Antifa. Jde o teroristickou anarchistickou organizaci, se kterou prokazatelně sympatizuje předseda pirátů Bartoš. Předsednictvo SPD plně důvěřuje šetření policie a vyzývá všechny své příznivce, aby se nenechali vyprovokovat. SPD je důsledně ústavní politické hnutí prosazující vlastenectví, rodinné hodnoty a přímou demokracii.

5. Poslanci SPD podpoří ve Sněmovně maximální zmírnění sankcí v rámci legislativy GDPR (evropská směrnice o ochraně osobních dat), neboť jde o nesmyslný diktát EU. Podpoříme odklad reformy financování školství, jelikož není dobře připravená a její součástí musí být i řešení koncepce inkluze s jejím finančním, administrativním a organizačním dopadem na školy.

6. Hnutí SPD považuje politické názorové kotrmelce hnutí ANO za špatný signál pro občany České republiky. Vítěz voleb mění postoje tak rychle, že to udivuje celé politické spektrum. SPD z toho musí vyvodit jasný závěr ohledně soudržnosti a programové konzistenci hnutí ANO. Předseda hnutí ANO je politicky odpovědný za vyjednávání o vládě. Hnutí SPD nabídlo maximální vstřícnost k respektování výsledku voleb na základě jednání o podpoře programových bodů. Hnutí ANO to odmítlo na základě vnitrostranického majdanu a intervence komisařky EU. Právě projevy naprosté servility k EU a NATO ze strany politiků hnutí ANO v souvislosti s útokem na Sýrii, jsou pro nás výstražným signálem. Je to výstražným signálem před jednáním o společné azylové politice EU a je to varováním před možností vtažení naší země do konfliktu velmocí. Hnutí SPD se neuzavírá případnému novému jednání o podpoře vlády odborníků nominovaných hnutím ANO s cílem prosadit program SPD. V takové situaci ale budeme žádat silnější písemné záruky plnění dohodnutých programových bodů.

17.4.2018

Miloš Forman – režisér, který proslavil Českou republiku!

Svět opustil génius kinematografie, který točil filmy hlavně o důstojnosti a svobodě jedince proti systému. Svoboda jedince byla pro pana Formana nedotknutelná.

Zpráva o smrti oscarového režiséra Miloše Formana, který náhle zemřel v pátek 13. dubna po krátké nemoci ve věku 86 let, zasáhla nejen Česko a Spojené státy, ale celý filmový svět. Na internetu na legendárního režiséra vzpomínají nejen jeho kolegové z branže, ale i politici.

Rodák z Čáslavi pocházel z protestantské rodiny Anny Formanové (rozené Švábové), která vlastnila a provozovala hotel u Máchova jezera. Jeho otec Rudolf Forman působil jako středoškolský učitel, jeho pravým otcem však byl známý pražský architekt židovského původu Otto Kohn. Jako velmi mladý osiřel poté, co jeho rodiče byli zatčeni. Chvíli pobýval s matkou ve Starých Splavech, kde navštěvoval zdejší německou školu. Matka zahynula na tyfus v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau v březnu 1943, otec zemřel tamtéž, v květnu 1943. Miloš Forman poté vyrůstal u příbuzných a v poděbradské internátní škole Středočeská kolej krále Jiřího. Po válce se Miloš Forman společně se svým starším bratrem Pavlem vrátili do rodinného penzionu Rut, o který ale po znárodnění v roce 1948 přišli.

Vystudoval scenáristiku na pražské Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění (FAMU), během studií působil jako pomocný režisér a asistent Alfréda Radoka.

Jeho první manželkou (v letech 1958–1962) byla Jana Brejchová, druhou manželkou byla Věra Křesadlová, se kterou měl dva syny – dvojčata, divadelníky Petra a Matěje. Třetí manželkou byla Martina Zbořilová, se kterou žil ve městě Warren ve státě Connecticut a vychovávali své další syny, dvojčata Andyho a Jima.

Do povědomí divákô se dostal svým černým humorem a svérázným pohledem na společnost, což se odrazilo ve filmech Černý Petr, Lásky jedné plavovlásky, Hoří, má panenko (který byl nominován na Oscara).

Po odjezdu do USA pokračoval ve své filmové tvorbě – Přelet nad kukaččím hnízdem, Amadeus, Lid versus Larry Flynt, Goyovy přízraky, které se řadí k vrcholným dílům současné kinematografie. Angažoval se také v oblasti muzikálů (Vlasy).

Svým dílem potvrdil, že je právem zařazován za jednoho z nejvýznamnějších světových filmových režisérů.

K jeho smrti se vyjádřilo několik politiků i známých herců. Prezident Miloš Zeman ocenil hloubku témat jeho filmů, zejména téma závisti. Současný český premiér Andrej Babiš zdůraznil, že odešla jedna z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších postav českého filmu. Antonio Banderas se o něm vyjádřil jako o Géniovi kinematografie, který byl mistrem ve ztvárnění lidského stavu.

Odešel člověk, ale jeho poselství – touha vyhrávat a vyhrát – zůstává. Motto uveřejněné na jeho profilové webové stránce vystihuje lidskou touhu po vítězství:  „V životě jsem vždycky dělal všechno pro to, abych vyhrál. Vůle k vítězství patří k mým základním hnacím silám. A protože se na vítězství vždycky dost namakám, hned druhá věc, která mi prolítne hlavou, je tato: Tak jsem vyhrál, fajn, ale tím celá sláva skončila. A příště to bude ještě těžší.“

Jeho výrok neuvádí jenom touhu po vítězství, ale naznačuje i cestu, jak vítězství dosáhnout. Není to ale cesta jednoduchá, Forman sám potvrzuje, že k dosažení svých vítězství se dopracoval tvrdou prací. Ale stálo to za to. Jeho filmy získaly 15 různých ocenění. Nejúspěšnější jsou: Taking Off, Přelet nad kukaččím hnízdem, Lid versus Larry Flynt a Muž na Měsíci.

Miloš Forman, naposledy navštívil Českou republiku v roce 2011, ale projevil přání ještě rodné Čechy navštívit.

Závěrem připomeňme jeho známý citát: „Člověk musí vždy snít výš, než na co má.“

16.4.2018

Nevhodné oblečení – důvod ke znásilnění jako národní povinnost?

Znásilňování žen kvůli nevhodnému oblečení je stále v některých zemích bráno jako akt, za který si může žena sama. Někteří muži žijící v těchto kulturách dokonce tvrdí, že je národní povinností tyto ženy znásilnit.

Významný deník The express tribune, který vychází v Pákistánu v anglickém jazyce – jedná se o jediné mezinárodně přidružené noviny Pákistánu vydávané v partnerství s Mezinárodním New York Times (globálním vydáním The New York Times), informoval o incidentu egyptského právníka Nabih al-Wahsha za jeho výroky v televizi Al-Assema vůči ženám a to, že si zaslouží být (sexuálně) obtěžovány a znásilněny, když ukazují své nohy v roztrhaných džínách. Debata se odehrála koncem roku 2017, ale živé diskuse v celosvětovém tisku k tomuto tématu probíhají dodnes.

Např. časopis New York Post doplnil, že debata souvisela s projednávaným návrhem zákona o prostituci a probíhala formou televizní talk show "Infrad“ na satelitním kanálu Al-Assema.

Během této debaty Wahsh řekl: „Jste šťastná, když vidíte dívku, která jde po ulici, a odhaluje polovinu svého těla?“ Následně dodal: „Říkám, že když dívka takhle chodí, je vlasteneckou povinností ji sexuálně obtěžovat a národní povinností ji znásilnit.“

Na tento výrok hned reagovala egyptská Národní rada pro ženy podáním stížnosti generálnímu prokurátorovi proti Wahshovi a televiznímu kanálu. Současně podala stížnost Nejvyšší radě pro regulaci sdělovacích prostředků a vyzvala média, aby již nezvala sporné osobnosti, které podněcují násilí vůči ženám do svých pořadů.

Elektronické vydání deníku Metro plus (punchng) v této souvislosti doplňuje, že to nebylo poprvé, kdy se Al-Wahsh v televizním pořadu vůči ženám hrubě vyjádřil. Deník poukázal na jeho nedávný incident v talk show s imámem z Austrálie, který tvrdil, že nosit hidžáb (šátek) je volbou a není náboženským požadavkem pro muslimské ženy. Rozzuřený Al-Wahsh reagoval tak, že si vzal botu a začal na imáma útočit botou v živém televizním vysílání.

Tuto informaci potvrzuje i Anglický deník Daily mail.

Německý deník Stern doplnil, že Al-Wahshs svými poznámkami o „ohavném volání po znásilnění“ porušil egyptské zákony a uvedl, že egyptská Národní rada chce podat stížnost proti advokátovi a cituje, že ve svém prohlášení „Všichni členové Rady odsoudili toto prohlášení, které výslovně požaduje znásilnění a sexuální obtěžování.“

I na základě negativní odezvy za svůj výrok si al-Wahsh stojí za svým názorem – na své webové stránce řekl: „Moje vlastní dcera by si také zasloužila být znásilněna, kdyby ukazovala nohy v roztrhaných džínách“, a dodává: „Ženy musí samy sebe respektovat, aby je respektovali ostatní.“

V Egyptě je problematika nošení „potrhaných džínů“ dlouhodobě horkým tématem. Politici požadují zákaz jejich nošení na určitých místech, jako jsou například univerzity. Debata znovu ožila poté, když byla Káhira podle mezinárodní studie zkoumající životní podmínky žen ve velkých městech prohlášena za nejnebezpečnější metropolí pro ženy.

Německý deník Brigitte tyto informace doplňuje statistikami, ze kterých vyplývá, že velká část egyptských žen byla sexuálně obtěžovaná (nejvíce v roce 2008, kdy sexuální obtěžování uvedlo až 83 procent egyptských žen). Studie doplňuje i údaj, že více než polovina mužů ve výzkumu deklarovala, že si za to (sexuální obtěžování) můžou ženy samy a jsou za to odpovědné.

Rakouský časopis Kurier.at zdůrazňuje původní myšlenku advokáta Nabih al-Wahshe, který říká: „Ženy by se měly oblékat skromně – když ne, měly by být potrestány“, a dále uvádí: „Pro Egypt je ochrana morálky důležitější, než ochrana hranic.“

Co k tomu dodat závěrem? Oblékání našich žen je čistě jejich svobodnou záležitostí a my muži jsme rádi za to, že jsou takové, jaké jsou, a plně si zasluhují náš respekt a ochranu. Proto hnutí SPD prosazuje zákaz propagace islámské ideologie v České republice, jelikož je tato ideologie ohrožením naší svobody a bezpečnosti.

13.4.2018

Hmotná odpovědnost politiků prošla do druhého čtení!

Hnutí SPD plní to, co slíbilo před volbami. Ve středu jsme ve Sněmovně prohlasovali do druhého čtení návrh změny zákona o majetku České republiky.

Zde je můj navrhovatelský projev:

Děkuji za slovo pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Naše hnutí SPD předkládá úpravu zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, která je vedena snahou definovat jednoznačně povinnost zainteresovaných subjektů pečovat řádně o majetek státu, tzn. vystupovat v roli řádného hospodáře.

Stávající zákony nezakotvují dostatečně konkrétně a jednoznačně povinnost pečovat řádně o majetek pro úřední osoby podle § 127 nového trestního zákoníku, čímž se myslí jak funkcionář (obvykle volený politik), tak úředník (nestranný odborník). V tom je odlišnost od členů orgánů soukromoprávních právnických osob, od spolků až po akciové společnosti.

Právník a vysokoškolský pedagog prof. Bejček ve své definici péči řádného hospodáře zdůrazňuje patřičnou odbornost a loajalitu k zájmům společnosti. Loajalitu považuje za součást péče řádného hospodáře a klade důraz na to, aby byl prospěch společnosti vždy nadřazen prospěchu vlastnímu. Uznávaná vědecká osobnost v oboru obchodní právo prof. Černá k tomu dodává, že pro řádný výkon funkce člena představenstva se vyžaduje taková míra a kvalita péče o záležitosti společnosti, kterou vynaloží pečlivý a řádně jednající hospodář. Konkrétní obsah povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře je věcí výkladu a zahrnuje svědomitost a obezřetnost při plnění funkce, odborné řízení společnosti, které v sobě nese i schopnost rozpoznat potřebu odborného posouzení projednávané záležitosti jiným specialistou, protože každý člen představenstva nemusí být odborníkem ve všech oblastech činnosti společnosti.

Důležitými pojmovými atributy péče řádného hospodáře, jsou např. vymezeny v zákoně o obchodních korporacích a patří mezi ně:

 • pečlivost
 • potřebné znalosti
 • podnikatelské rozhodování
 • dobrá víra
 • rozumný předpoklad
 • informované jednání
 • jednání v obhajitelném zájmu obchodní korporace
 • nezbytná loajalita

Dalšími atributy jsou povinnosti hospodaření a odpovědnost při hospodaření s majetkem státu. Majetek státu musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností. Organizační složka si počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku. Stanovení odpovědnosti za škody při hospodaření s majetkem státu je další důležitou složkou dobré správy a ochrany majetku a mělo by být samozřejmostí.

Odpovědnost můžeme rozdělit do dvou kategorií:

 1. Odpovědnost za porušení povinností při hospodaření s majetkem státu, zde se jedná jednak o odpovědnost fyzických osob a jednak o odpovědnost organizačních složek státu a státních organizací.
 2. Odpovědnost za škodu, konkrétně o odpovědnost za škodu vzniklou státu a odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnancům a třetím osobám.

Řádný hospodář činí právní úkony týkající se spravování státního majetku odpovědně a svědomitě a stejným způsobem pečuje o státní majetek, jako kdyby šlo o majetek jeho vlastní, ale s rezignací na svoje osobní zájmy, pokud by se mohly křížit se zájmy zastupujícího subjektu.

Tímto návrhem zákona chceme jasně a jednoznačně definovat odpovědnost odpovědných, aby tito řádně pečovali o majetek státu a tím vystupovali v roli řádného hospodáře.

Takže Vás za naše hnutí SPD prosím o propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení.

12.4.2018

Maďarští občané ve volbách dali jasně najevo, jak chtějí dále žít!

Maďarský premiér Viktor Orbán se po nedělních volbách stává jedním z nejúspěšnějších středoevropských politiků. Předsedou vlády bude potřetí za sebou a celkem už počtvrté. Jeho strana Fidesz navíc nejenže obhájila jasné vítězství, ale udržela si i dvoutřetinovou ústavní většinu v parlamentu.

Parlamentní volby v Maďarsku v roce 2018, jejichž datum bylo vypsáno republikovým prezidentem Jánosem Áderem na neděli 8. dubna 2018, byly v pořadí osmé demokratické a svobodné volby republiky Maďarsko od pádu komunismu v roce 1989. Smíšeným volebním způsobem bylo v jednom kole zvoleno všech 199 poslanců Zemského sněmu. Příslušníci samosprávných národnostních a etnických menšin žijící na území Maďarska rovněž volili své parlamentní menšinové mluvčí.

Výraznou a vůdčí osobností vítězné strany Fidesz je Viktor Orbán. Premiérem byl již v letech 1998 až 2002. Parlamentní volby v roce 2010 byly pro Fidesz velmi úspěšné a Viktor Orbán se stal v pořadí již osmým premiérem Maďarské republiky.

Viktor Orbán v roli premiéra tvrdě hájí svou zemi proti diktátu EU a prosazuje politiku proti nelegální imigraci. V rámci svých projevů hlásá to, co podporuje většina maďarských občanů, nebere si servítky, a proto jeho popularita stále více roste, viz některé jeho prohlášení:

· Nedovolíme jiným, aby určovali, koho máme vpustit do naší země. Nenecháme se vydírat. Nastal čas, aby hrdé národy vztyčily vlajky! Do boje!

· Masová imigrace je pomalý proud vody, úporně erodující naše břehy. Snaží se schovat za masku humanity a soucitu, ale její pravá tvář je okupace území.   A to území, které oni získají, je tak zároveň územím, které my ztratíme.

To, že popularita hnutí Fidesz v čele s Viktorem Orbánem roste, potvrdily výsledky právě proběhlých voleb. Orbán sám sebe označil za ochránce Maďarska. Po sečtení hlasovacích lístků má Orbánova strana Fidesz v parlamentu ústavní většinu 134 křesel ze 199. Druhý v pořadí skončil s velkým odstupem dříve krajně pravicový Jobbik a třetí socialisté.

Premiér Viktor Orbán po sdělení výsledků voleb promluvil ke svým příznivcům a poděkoval jim: „Chci poblahopřát voličům, děkuji vám. Vysoká účast vyvrací jakékoliv pochybnosti.“

Mluvčí Fideszu János Halász oznámil, že už v květnu by chtěla vládní strana prosadit zákon zvaný „Stop Sorosovi“, jehož cílem je omezit imigraci. Návrh uvedeného normativního aktu je součástí protiimigrační kampaně premiéra Viktora Orbána namířené proti americkému finančníkovi maďarského původu Georgi Sorosovi. Prvním legislativním krokem nového parlamentu, který by se mohl ustavit do konce dubna, by mohlo být právě schválení uvedeného zákona. Ten by měl vládě umožnit zakázat nevládní organizace, které podporují migraci a představují tak pro stát „bezpečnostní riziko“. Součástí tohoto zákona je i 25% zdanění darů plynoucích ze zahraničí nevládním organizacím, které v Maďarsku podporují migraci.

Maďarští občané mají Orbána, obyvatelé naší České republiky mají Okamuru!

11.4.2018

Gratulujeme Viktoru Orbánovi k vítězství v parlamentních volbách v Maďarsku!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Hnutí SPD gratuluje straně FIDESZ a Viktoru Orbánovi k suverénnímu vítězství v parlamentních volbách v Maďarsku. Potvrdila se obrovská podpora jeho politiky obrany národních zájmů Maďarska. Politika Viktora Orbána je příkladem pro hnutí SPD. Maďarské volby jsou těžkou porážkou současné politiky EU, směřující k likvidaci suverenity národních států. Hnutí SPD bude prosazovat úzkou spolupráci s Maďarskem v rámci států V4.

2. V doplňovacích senátních volbách ve Zlínském kraji, které se konají po odstoupení senátora Ing. Čuby (senátor za Stranu Práv Občanů), podpoří hnutí SPD MUDr. Nečase - kandidáta Strany Práv Občanů - a nebude stavět vlastního kandidáta. Jde o doplňovací volby pouze na období 2018 - 2020 a chceme zvýšit šance na zvolení kandidáta našeho názorového proudu. Jde o vstřícný krok k SPO, jejímž čestným předsedou je prezident republiky.

3. Hnutí SPD se důrazně ohrazuje proti urážkám, které na adresu hnutí a jeho členů vyslovují někteří politici. Vrcholem jsou hrubé urážky exministryně Valachové. Paní exministryně Valachová je zcela bez politického studu. Jde o představitelku neomarxistických elitářů, prosazujících pozitivní diskriminaci, podporujících imigraci a vytváření globálního světového řádu. Její působení na ministerstvu je spojené s obrovským nárůstem vlivu neziskových organizací, které doslova „vymývají mozky“ českým dětem v zájmu multikulturalismu. Prosadila koncepci společného vzdělávání (inkluze), která zásadním způsobem poškozuje a poškodí úroveň českého školství. Exministryně Valachová je minimálně politicky odpovědná za rozdělení cca 500 milionů korun v rozporu s dotačními pravidly. Je odpovědná za rozvrat financování sportu. Paní exministryni lze jen sdělit, že pokud by měla špetku studu, tak odejde z politiky a mlčí.

4. Předsednictvo Hnutí SPD nepřekvapil krach jednání mezi ČSSD a ANO. ČSSD šlo pouze o místa ministrů a politickou moc, nikoliv o prosazování pozitivního programu pro občany. Hnutí SPD je připraveno, stejně jako v minulosti, jednat o možném vzniku a podpoře vlády s vítězem voleb s cílem prosadit co nejvíce programových bodů SPD. Jednáme  konstruktivně a jsme připraveni si vyslechnout i názory prezidenta republiky k dalšímu postupu.

5. Hnutí SPD bude programově prosazovat zavedení bezúročných a zvýhodněných novomanželských půjček pro mladé pracující rodiny s dětmi. Mladé lidi, kteří pracují a chtějí založit rodinu, je třeba systémové podpořit. Naše budoucnost musí být založena na českých pracujících rodinách a jejich dětech a ne na imigrační politice EU. 

10.4.2018

Kauza Sergeje Skripala a původ látky novičok.

Komentář na informaci webu Independent, který uvedl, že britští vědci z vládních vojenských laboratoří v Porton Down po svém výzkumu nezjistili nic o původu novičoku, kterým měl být otráven agent Sergej Skripal.

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co říkám na informaci webu Independent, který uvedl, že britští vědci z vládních vojenských laboratoří v Porton Down po svém výzkumu nezjistili nic o původu novičoku, kterým měl být otráven agent Sergej Skripal – nepotvrdili tedy verzi, že novičok byl z Ruska.
„Přesný zdroj jsme nezjistili. Ale poskytli jsme vědecké poznatky vládě, která je spojila s mnoha poznatky z jiných zdrojů a následně z toho udělala nějaký závěr,“ cituje web Independent slova Gary Aitkenheada, šéfa výzkumné laboratoře Porton Down.
ParlamentníListy.cz se dotázaly politiků, co si o tom myslí a zda by měla výše uvedená informace něco změnit ve vztahu k Rusku.

Má odpověď:

„Hnutí SPD od začátku této události prosazuje její řádné vyšetření, jelikož se domníváme, že může nést znaky politické provokace. Také jsme nesouhlasili s tím, aby Česká republika před vyšetřením celého případu přijímala nepřátelské kroky k Rusku, jelikož chemická látka novičok mohla být v minulosti testována v armádách řady evropských zemí, a proto je velice obtížné určit zemi jejího původu. Následná vyjádření některých politiků z takzvaného Demokratického bloku na adresu prezidenta Zemana s tím, že se dopustil velezrady, když dle svých zákonných pravomocí pověřil BIS pátráním po novičoku v ČR, jsou nehoráznou obludností.“

9.4.2018

Naše ženy nepotřebují zastání genderových fanatiků a neurvalých feministek!

V naší republice si žen vážíme, chováme k nim respekt a máme úctu. Náš respekt si zaslouží všechny role, ve kterých ženy během svého života vystupují a zasluhují náš obdiv.

Pro nás muže z tohoto tvrzení vyplývá povinnost vytvářet v naší zemi takové podmínky, aby se zde všechny ženy cítily co nejlépe, bezpečně, s láskou vychovávaly naše děti a budovaly svou profesní kariéru.

Mezi naše nejbližší řadíme svou rodinu, ve které prioritní postavení zaujímají ženy. Dobře fungující rodina tvoří základní stavební buňku naší společnosti a je tou nejdůležitější hodnotou pro náš stát. Stát by měl zabezpečit rodinám takové podmínky, aby všichni její členové prožívali plnohodnotný život v bezpečné zemi. Ženy v rámci rodin zastávají různé role, ať již v dětském věku jde o role dcery, sestry, dále pak dívky, slečny, studentky. V dospělém věku pak roli nejdůležitější – maminky, dále manželky, tety, tchyně. V profesním životě jde o role v souvislosti s výkonem zaměstnání – manažerky, ředitelky, prodavačky, listonošky atd. Dnes je zcela běžné, že ženy zastávají i služební pozice v bezpečnostních sborech a své úkoly zvládají precizně. V následné fázi jejich života jde o roli babičky, prababičky, v rámci které mají nezastupitelné místo ve výchově vnoučat.

Za vše si naše ženy od nás zaslouží celoroční úctu a lásku, a to nejen při oslavách Mezinárodního dne žen osmého března a druhou neděli v květnu, kdy si připomínáme Den matek.

Odmítám jakoukoli diskriminaci na ženách a jsem přesvědčen, že naše pracovité dcery, maminky a babičky, které se při své profesní kariéře, jenž by měla být pro každou ženu velice důležitou součástí jejího života, hrdě hlásí k tradiční rodině a řádné výchově dětí nepotřebují pomoc od kdejakých genderových neziskovek, jenž jsou v převážné míře řízeny neurvalými feministkami. Tyto novolevicové a neomarxistické organizace nedělají totiž nic jiného než, že ničí lidské přírodní uspořádání ve společnosti, které je důležitým aspektem pro uchování populace, kultury, zvyků, tradic a národa jako takového.         

Co dodat závěrem?  Milé ženy – vážíme si Vás a děkujeme, že jste! Bez Vás by nebyl život tak krásný, jaký je!

7.4.2018

Krach jednání mezi ANO a ČSSD o vládě.

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co říkám na krach jednání mezi ANO a ČSSD o vládě, zda by se mělo najít jiné řešení (případně jaké), nebo by měly být předčasné volby.

Má odpověď:

„Jednání mezi ANO a ČSSD o vládě zkrachovalo proto, že měli sociální demokraté přehnané požadavky, které popírají výsledky demokratických voleb. Není tedy divu, že je hnutí ANO odmítlo. Řešení má v rukou Andrej Babiš jako vítěz voleb a prezident republiky Miloš Zeman. Naše hnutí SPD je připraveno o vládní spolupráci s ANO z důvodu prosazování programu jednat, což ostatně říkáme od začátku povolebních vyjednávání. Na předčasné volby je ještě spousty času, jelikož nebyly vyčerpány všechny ústavní možnosti o sestavení vlády a ani voliči si předčasné volby nepřejí. To ostatně deklaroval i prezident republiky, který přímo řekl, že předčasné volby v žádném případě nepřipustí.“

6.4.2018

Nálepkování od pana Dienstbiera nebere žádný normální člověk vážně!

Senátor Jiří Dienstbier (ČSSD) v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál, který proběhl tuto středu, označil hnutí SPD za neonacistický subjekt!

Dienstbier, jenž zaplavuje veřejné mínění velmi nebezpečným novolevicovým a neomarxistickým myšlením, které ničí svobodu, demokracii, tradiční rodinu a suverenitu země, už neví jak zaujmout čtenáře nebo posluchače a tak si do svého slovního repertoáru přidává silná slova, která jsou na hraně zákona.

Používání takovéhoto silného nálepkování, jehož význam si chudák Dienstbier zřejmě ani neuvědomuje je poslední diagnózou před tím, než se člověk dočista pomátne na mysli. Dalším stupněm tedy budou Bohnice, kde se bude jistě pan senátor cítit velice dobře!

5.4.2018

Nařknout prezidenta ČR z velezrady v případu novičok je nehoráznou obludností!

Vyjádření některých politiků z takzvaného Demokratického bloku na adresu prezidenta Miloše Zemana s tím, že se dopustil velezrady, když dle svých zákonných pravomocí pověřil BIS pátráním po novičoku v ČR, jsou nehoráznou obludností.

Poslanec Jan Farský (STAN) napsal na Twitteru: „Zeman pověřil BIS pátráním po novičoku. Aktivně se tak zapojil do šíření ruských dezinformací. Ohrožuje tak bezpečnost České republiky.“ Následně ještě pro Radiožurnál doplnil, že hnutí Starostové a nezávislí zváží podání ústavní žaloby pro velezdradu na prezidenta Miloše Zemana, a to kvůli jeho postoji v kauze Skripal a údajnému výskytu látky novičok na území Česka.

Tyto výroky zazněly v souvislostí otrávením dvojitého agenta Sergeje Skripala v Británii. Postoj k útoku na bývalého agenta Sergeje Skripala, kvůli němuž byli z Velké Británie vyhoštěni ruští diplomaté, rozdělil i premiéra v demisi Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana. Zatímco Babiš se rozhodl přidat k několika evropským státům a vypověděl tři ruské diplomaty z Česka. Prezident Zeman je v hodnocení kauzy zdrženlivější a zcela správně a profesionálně k této kauze přistupuje. Navrhuje, ať Británie nabídne konkrétní důkazy a na základě jejich vyhodnocení by zvolil další postup. S tímto jeho tvrzením zcela souhlasí naše hnutí SPD. Z tohoto důvodu prezident požádal BIS (má právo úkolovat BIS), aby byly prověřeny signály na základě článku v Lidových novinách ze dne 23. března k této kauze.

Následně se k výrokům předsedy poslaneckého klubu STAN Farského přidali i další politici jako např. Gazdík (STAN), ten dokonce napsal, že se prezident pohybuje na hranici vlastizrady, Pospíšil (TOP 09), Němcová (ODS) a poukazují na to, že se prezident Zeman velezrady dopustil.

Na výroky těchto politiků trefně reagoval prezident Zeman v televizním pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov a přirovnal tato tvrzení s odkazem na americký film (1959), „Myš, která řve“

Odborné upřesnění na tyto výroky, směřující proti panu prezidentovi: Osobní působnost se vztahuje na výjimky z působnosti trestního zákona, které jsou odůvodněné osobním postavením pachatele. Mezi osoby vyňaté z působnosti trestního zákona patří i funkce prezidenta republiky (čl. 65 Ústavy), kterého nelze trestně stíhat. Trestní stíhání pro trestné činy spáchané prezidentem republiky po dobu výkonu jeho funkce je navždy vyloučeno. Může být postižen jen tzv. delikt velezrady (odpovědnost ústavněprávní), projednává se před Ústavním soudem na základě obžaloby Senátu (delikt velezrady je vymezen zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu České republiky, zde se upravuje i způsob řízení). Nejedná se o trestný čin, tzv. sankce je mimo systém trestů obsažený v trestním zákoníku.

Co dodat na závěr? Název příspěvku hovoří za vše.

4.4.2018

Požadavek ČSSD na odvolání poslanců SPD z vedení výborů je nehoráznost!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1.  Hnutí SPD považuje požadavek ČSSD na odvolání poslanců SPD  z vedení výborů a jejich  nahrazení poslanci ČSSD  ve Sněmovně za nehorázný. Tento požadavek je součástí politiky ČSSD. Je to politika koryt a falešných slibů. ČSSD je odpovědná za vytunelování OKD a za schválení zločinu jménem solární byznys. ČSSD je odpovědná za schválení Lisabonské smlouvy, která nás uvrhla pod diktát EU. Dnes se opět, přes politickou porážku, hrabe do koryt za každou cenu. SPD v žádném případě nepodpoří koaliční vládu s ČSSD a trvá na poměrném zastoupení stran ve vedení Sněmovny.

2. Hnutí SPD nepodporuje návrhy na změny národní hymny. Národní hymna není módní zboží, které se mění podle momentálního vkusu a potřeb.

3. Poslanci SPD nepodpoří zprávu o činnosti a hospodaření České televize. Nepovažujeme činnost České televize za objektivní zpravodajství a její hospodaření není možné účinně kontrolovat. Na veřejnosti se objevují  vážná podezření, že hospodaření České televize je pod vlivem zájmových skupin a obsah a forma zpravodajství slouží zájmům EU a nikoliv České republiky.

4. Hnutí SPD přeje plný volební úspěch v maďarských volbách straně FIDES. Její předseda a premiér Victor Orbán je dnes symbolem odporu k diktátu EU v zemích V4. Hnutí SPD plně sdílí hodnocení Victora Orbána, které se týká činnosti tzv. politických neziskových organizací, řízených miliardářem Sorosem. Jejich činnost připomíná   agenturu ovlivňující politickou situaci ve středoevropských zemích a premiér Orbán hovoří až o 2000 agentech. Cílem těchto aktivit je i SPD. Paní Daniela Drtinová z televize DVTV, která rozjela mediální kampaň s cílem odvolat Tomia Okamuru z místa místopředsedy Sněmovny, je členka správní rady Sorosovy nadace Open Society Fund. Paní Sabina Slonková, která na TV Seznam plive špínu na SPD, je majitelka a jednatelka společnosti Dead Line Media, s.r.o. Tato společnost uvádí jako svého partnera a podporovatele projektů Sorosovu nadaci Open Society Fund. Tato fakta jasně ukazují pozadí kampaně proti SPD. Maďarský premiér Orbán práci obou dam nazval zcela jasně. Hnutí SPD bude šetrnější a označí je pouze za parodii na nezávislou žurnalistiku. 

5 Hnutí SPD bude prosazovat změnu ekonomických pravidel pro nadnárodní korporace, které vyvádí své zisky z České republiky. Naše země se nesmí stát zemí zahraničních bohatých vlastníků montoven, kde pracují chudí zaměstnanci.

3.4.2018

Islám patří k Německu – historie jedné věty!

Výroky nejvyšších německých politiků k otázkám vztahu Německa k islámu a krátký exkurz od doby, kdy otázka imigrantů začala být aktuální. Dle posledních výzkumů má ale skoro 70% Němců odlišný názor.  

Celá vášnivá debata začala již před téměř 12 lety a její počátek můžeme hledat u slov tehdejšího německého spolkového ministra vnitra Wolfganga Schäubleho (za křesťanskou stranu CDU). Wolfgang Schäuble tehdy 28.9.2006 pronesl „Islám je součástí Německa a součástí Evropy, je součástí naší přítomnosti i budoucnosti.“ Výrok dál pokračuje slovy: „Křesťanství patří nesporně k Německu. Židovství patří nesporně k Německu, to je naše křesťansko-židovská historie. Ale islám už dnes také patří k Německu.“ Postupně v průběhu času tato věta rezonovala mezi německými politiky i Němci samotnými.

Další prohloubení této myšlenky je spojováno s bývalým německým spolkovým prezidentem Christianem Wulffem (Christian Wulff prezident mezi lety 2010 – 2012, politik za křesťanskou stranu CDU). Ten 19.10.2010, jako první německý prezident promluvil na zasedání tureckého parlamentu v Ankaře a pronesl dnes už památná slova. „Povzbuzuji všechny v mé vlasti, aby se zodpovědně zapojili. Jako prezident vás všech žádám, aby se každý přistěhovalec v dobré vůli do naší společnosti aktivně zapojil.“ Tuto myšlenku ještě dále prohloubil výrokem, že v Německu vystudovaní islámští učitelé islámu a německy hovořící islámští duchovní (imámové) přispívají k úspěšné integraci muslimů. V červnu 2011 při příležitosti Dne evangelické církve zdůraznil onu větu, že islám patří k Německu.

Naopak asi nejostřejší vymezení se proti této myšlence, že islám patří k Německu, můžeme spatřit u Joachima Gaucka, nástupce Christiana Wulffa v úřadu spolkového prezidenta mezi lety 2012 – 2017. Ten 31.5.2012 v rozhovoru pro německý týdeník Zeit uvedl: „Islám není součástí našich německých tradic ani identity a nenáleží tedy k Německu. Muslimové ale zajisté k Německu patří. Požívají samozřejmě jako němečtí státní příslušníci všechna práva.“

Ovšem asi nejvíce myšlenka rezonovala celou společností v době, kdy opět ožila ústy Angely Merkelové. Ta u příležitosti začátku muslimského postního měsíce ramadánu  30. června 2015 pronesla: „Je patrné, že islám již k Německu patří.“

Současný německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier (SPD) podporuje myšlenku kancléřky Angely Merkelové, jak zdůraznil v rozhovoru pro týdeník Stern. „Muslimové patří k Německu. Od počátku 60. let k nám přišlo mnoho lidí jako pracovní síla, mezi nimi mnoho muslimů z Turecka. Tito zde zůstali, zapustili v Německu své kořeny, pečují o svou víru. Tato přistěhovalecká historie k nám patří, je to součást našich dějin.“ 

Debata ožila znovu v posledních dnech. Odstupující ministerský předseda Bavorska Horst Seehofer (CSU) 16.3.2018 v rozhovoru pro německý deník Bild uvedl: „Islám nepatří k Německu. Německo je utvářeno křesťanstvím.“ Horst Seehofer patřil od počátku uprchlické krize asi k nejvýraznějším kritikům kancléřčina vstřícného pozvání uprchlíků do Německa.

Angela Merkelová říká: „Islám patří k Německu.“ Dle výsledků z nedávného reprezentativního průzkumu, který provedl výzkumný institut YouGov a výsledky prezentoval v televizním vysílání SAT.1, s tímto výrokem souhlasí jen 19% Němců. Naopak 70% oslovených s tímto výrokem nesouhlasí a téměř jedna třetina respondentů (32%) se domnívá, že se osobní život v Německu v důsledku rostoucího počtu muslimů mění negativně.

30.3.2018

Hezké Velikonoce všem!

Milí přátelé, přeji Vám, abyste celé velikonoční svátky prožili v klidu a rodinné pohodě. Chlapi, aby naše křehké ženy pomlázkami při pondělní šupačce šetřili a děti, aby si vykoledovaly co nejvíce vajíček a sladkostí.

29.3.2018

Čím více africké a arabské imigrace, tím méně Velikonoc!

V dnešní hektické době, a to nejen na poli politickém, se děje tolik závažných událostí, že je obyčejný občan ani nestíhá pořádně vnímat a vyvozovat si z nich možné důsledky.

Ve sledu těchto událostí jsme možná ani nezaregistrovali, že jsme se dočkali tolik očekávaného jara, s výhradami se nastavili na letní čas a těšíme se, jak v kruhu svých nejbližších prožijeme v lásce a pohodě velikonoční svátky.  

Velikonoce jsou oprávněně historicky spojovány s jarem, protože časově do tohoto ročního období patří. Boží hod velikonoční je vždy první neděli po prvním jarním úplňku a letos vychází Velký pátek na 30. března, Velikonoční neděle na 1. dubna a Velikonoční pondělí na 2. dubna. Tento svátek je nejvýznamnějším křesťanským svátkem oslavující zmrtvýchvstání Ježíše Krista a patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části světa. U nás mají Velikonoce i velký význam z pohledu upevňování lidových tradic, které spojují lidi na vesnicích i ve městech. Mezi jejich symboly patří velikonoční kraslice, pomlázky a řehtačky.

V této sváteční době se navštěvují příbuzenské rodiny a přeji si hlavně zdraví, společné soužití ve společnosti, která zajistí jejich spokojenost a bezpečí. Dobře fungující rodina tvoří základní stavební buňku naší společnosti a je tou nejdůležitější hodnotou pro náš stát. Stát by měl proto zabezpečit rodinám takové podmínky, aby všichni její členové prožívali plnohodnotný život v bezpečné zemi.

Proto si nemůžeme dovolit tolerovat Evropskou unií připravovaný tzv. Dublin IV, což je návrh nové směrnice o přerozdělování imigrantů v Evropské unii, který se má stát reformou Dublinského protokolu. Tato připravovaná reforma ukotvuje povinné přerozdělování imigrantů a nově určuje, že všechny členské země EU jsou povinny přijímat imigranty podle přerozdělovacího mechanismu, který určí Evropská komise podle klíče HDP a populace. Strašákem této novely je hlavně to, že jednotlivé členské země nebudou mít kontrolu a možnost výběru nad tím, jaké imigranty dostanou přidělené.

Více jak 90% těchto imigrantů jsou vyznavači netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie, která neuznává svobodu, demokracii, křesťanské hodnoty a tradice a celou dobu od svého vzniku proti těmto hodnotám nekompromisně a zákeřně bojuje a na základě džihádu neustále bojovat bude.

Nám tedy nezbývá, než se tomu odhodlaně bránit, jelikož z toho vyplývá, že bychom také za pár let nemuseli vůbec žádné Velikonoce slavit!

28.3.2018

Vyslovujeme politování pozůstalým obětí terorismu v jihofrancouzském Trébes!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) pro tento týden.

1. Předsednictvo SPD vyslovuje politování pozůstalým čtyř obětí terorismu v podání islámského fanatika v supermarketu v jihofrancouzském městě Trébes. Ve Francii platil po dobu dvou let výjimečný stav, který se před pár měsíci uzákonil, jako trvalý. Tento teroristický útok je však dalším z potvrzení, že pachatelem může být druhá anebo třetí generace islámských migrantů - v tomto případě z Maroka. V této souvislosti SPD důrazně odmítá snahy Evropské unie o předání kompetencí v azylové politice na orgány EU (tzv. Dublin IV). Teroristické útoky jsou přímým důsledkem azylové a takzvané multikulturní politiky EU. Požadujeme postavení ideologie džihádu a práva šaría mimo zákon.

2. Pokus o vraždu agenta Skripala ve Velké Británii bojovou otravnou látkou je třeba řádně vyšetřit. Případ nese znaky politické provokace. Hnutí SPD nesouhlasí s tím, aby Česká republika před vyšetřením celého případu přijímala nepřátelské kroky k Rusku. Chemická látka Novičok mohla být v minulosti testována v armádách řady evropských zemí, v rámci vývoje potřebných protilátek, v rámci ochrany proti zbraním hromadného ničení, a proto je velmi obtížné určit, ze které země, v tomto konkrétním případě, pochází. Naše země se nesmí stát slepým nástrojem v akcích, které by mohly vést k vytvoření podmínek pro vyvolání válečného konfliktu v Evropě.

3. Předsednictvo SPD považuje brutální zásahy v Katalánsku proti místním občanům a politikům za naprosto nepřijatelné. Je vidět pokrytectví EU a českých politiků tzv. “demokratického bloku“. V Katalánsku se lidé dovolávají demokratických práv, jsou mláceni policií a je do nich stříleno gumovými projektily. To je podle tzv. „demokratů“ zřejmě v pořádku, protože, když se demokracie nehodí, nastupuje teror, majdan a nebo válka. SPD důrazně prosazuje přímou demokracii - včetně práva lidí vyjádřit svou vůli v referendu.

4. Hnutí SPD důrazně odmítá - a poslanci SPD nepodpořili a nepodpoří - implementaci směrnic EU do právního řádu České republiky - směrnice o regulaci držení zbraní, směrnice o ochraně osobních dat a především směrnici o evropském vyšetřovacím příkazu. Tyto směrnice EU jsou nepřijatelným omezováním svobody českých občanů a suverenity České republiky. Jsou dílem neomarxistické koncepce budování jednotného totalitního superstátu EU. Hnutí SPD tento diktát odmítá. Požadujeme změnu pravidel ve fungování evropské integrace nebo referendum o vystoupení z EU. Nebudeme sami! Národům Evropy již dochází trpělivost.

5. Předsednictvo SPD s velkým znepokojením sleduje hospodářské informace ČNB, která oznámila, že zahraniční dluh Česka je nejvyšší v historii. Ke konci loňského roku dosáhl 4,37 biliónu korun, což je meziroční nárůst téměř o 875 miliard. Dluh Česka vůči cizině odpovídá 86,7 procenta HDP. Předsednictvo SPD připomíná, že dluh veřejných rozpočtů je 1,7 bilionu korun a dluhy občanů činí asi 2,0 bilionu korun. Náš hospodářský růst je doslova hnán rostoucím zadlužením firem a občanů. Stabilita dluhové situace podle vzoru ústavy Švýcarska je programovým bodem SPD. V rámci ekonomické politiky požadujeme zásadní změnu situace, kdy zisky z České republiky plynou do zahraničí a dluhy v ČR rostou.

6. Pokračující manipulativní mediální kampaň proti SPD probíhá podle šablony používané v celé EU proti politickým stranám odmítajícím diktát EU a prosazujícím národní zájmy a svobodu občanů. Média fungují jako represivní politická složka, která má vytvářet žádoucí politické spektrum. Veřejnoprávní televize, rozhlas a média napojená na zájmy EU, místo objektivních informací o politice, politiku regulují. Plní dnes podobnou úlohu potlačování skutečné opozice, jako státní bezpečnost v totalitním systému.

27.3.2018

Sedm milionů korun v krabici od vína.

Bylo to selhání jedince, promyšlená finanční strategie ČSSD anebo obojí najednou?

David Rath začíná ve spojitosti se svou kauzou sedmi milionů korun v krabici od vína stále více mluvit o podivném financování ČSSD a o shánění finančních prostředků na její volební kampaň.

Bylo to v jeho případě opravdu selhání jedince, jak se tyto a podobné kauzy komentují, nebo to byla promyšlená strategie a finanční systém partaje jako takové? Samozřejmě je možné, že jsou obě varianty správně. Nemysleme si však, že se pravdu někdy dozvíme - nedozvíme, nikdy!

26.3.2018

Současná migrační vlna je problém, který se musí řešit zdravým selským rozumem!

S tvrzením německé kancléřky Angely Merkelové, ke kterému se přiklání představitelé orgánů Evropské unie, že se problematika migrační vlny do Evropy vyřeší, nemůže snad žádný rozumně uvažující člověk souhlasit.

S tvrzením zastánců přijímání imigrantů, ke kterému se přiklání i některé naše politické strany (KDU-ČSL, TOP 09, STAN, ČSSD, Piráti), že migrace představuje do značné míry normální fenomén, fenomén hodnotově neutrální, čili něco, co bylo, je a bude - nemůže ten, kdo používá zdravý selský rozum souhlasit. Prioritní otázkou je míra, „tipping point“, tj. rozložení imigrantů v prostoru a čase, respektive jejich kulturní, ekonomická a sociální odlišnost od společnosti kam migrují. Deset osob nepostřehnete, sto ještě tak nevadí, deset tisíc a více už znamená velký problém. Dále nutno zohlednit, odkud imigranti přicházejí. Imigrant z Moldavska nebo z Ukrajiny představuje jiný kontext než imigrant z Eritreje. Imigrant, a to zejména imigrant jiné barvy pleti, se prakticky nemusí přičinit či snažit a získává bianco šek na cokoli, přičemž prakticky veškeré integrační náklady nese starousedlík. Migrace je z jejich pohledu podmíněna ekonomickou motivací, na které se navíc přiživují organizované zločinecké skupiny, které využívají jakoukoli slabinu či slabost na straně Evropy. V řadě případů se nejedná o uprchlíky, ale o „pouhé“ ekonomické imigranty, kteří jdou „za lepším“. Nakolik jejich motivům můžeme rozumět, jejich integrační náklady není starousedlá společnost schopná (a většinou ani ochotná) platit, bez toho, aby prudce poklesl její sociální a bezpečnostní standard.

I když postupně vystřízlivěla řada (byť rozhodně zdaleka ne všichni) stoupenců imigrace bez kontroly na vstupu, tak nadále zaznívají hlasy, že je třeba „přijmout všechny, a jen ti, co budou pohostinstvím pohrdat a páchat zločiny, vrátit“.

Realitou ale je, že mnohé imigranty není možné „vrátit“, protože Ženevské konvence neumožňují vracet osoby do bojových zón. Proto Islámský stát a jeho pobočky usilují o to, aby bojových zón bylo stále více (Sýrie, Irák, Afghánistán, Eritrea, Mali, Středoafrická republika, Burkina Faso a další) a ani u ostatních zemí původu není vracení snadné, krátké či laciné. Je vhodnější se snažit, aby tento proces prostě nenastal, aby imigrant na cestu prostě nevyrazil. Snaha o integraci naráží na tu skutečnost, že skupiny imigrantů, které jsou příbuzenskými či jinými vazbami zakotveny ve více členských státech, mezi nimi migrují, podle toho, jaké mohou získat sociální benefity. To umocňuje jejich nechuť učit se příliš do hloubky zdejší úřední jazyky, natož budovat legální kariéru.

Jednou z možností zamezení vstupu těchto nežádoucích osob na naše území je důsledná ostraha našich státních hranic. Za současného stavu je ale tato možnost málo reálna, protože hranice s Polskem je dlouhá 762 km, se Slovenskem 252 km, s Rakouskem 466 km, s Bavorskem 354 km a se Saskem 456 km a ustřežit by bylo možné jen určité úseky a jen omezenou dobu. Proto se zde nabízí např. možnost využití dobrovolníků ve smíšené hlídce s policistou či příslušníkem jiného sboru v kombinaci s instalací technického zabezpečení kamerovým monitoringem státních hranic.

I pohani po generace dnes uznávají, že Evropa je prostě křesťanská!

23.3.2018

To nejhorší, co nám po panu Sobotkovi zbylo, je privatizace OKD!

Bohuslav Sobotka končí ve vysoké politice. Včera to oznámil na svém facebookovém profilu s tím, že na konci března opustí Poslaneckou sněmovnu a od 1.4. bude nadále už jen řadovým členem ČSSD.

Je to logický krok, jelikož Bohuslav Sobotka by nikdy nepodpořil vládu, ve které bude premiérem Andrej Babiš, což je mimochodem vidět i na většině jeho současných hlasování ve Sněmovně.

Bohuslav Sobotka je ve vysoké politice od 1. června 1996, kdy byl poprvé zvolen poslancem a od té doby jeho politická kariéra pouze rostla. Vystřídal postupně mnoho politických funkcí a to jak stranických, tak také sněmovních a vládních. Jako předseda ČSSD se stal v lednu 2014 předsedou vlády České republiky.

To nejhorší, co nám po panu Sobotkovi zbylo, je privatizace OKD. Tento kostlivec ve skříni nás bude strašit ještě dlouhou dobu a nám nezbývá než doufat, že bude tato kauza jednou spravedlivě došetřena. Celkové hodnocení politické kariéry Bohuslava Sobotky vystavili voliči v říjnových sněmovních volbách v minulém roce, kdy ČSSD propadla pomalu až na samé dno.

22.3.2018

Prezident T. G. Masaryk by se za některé dnešní pedagogy styděl!

Minulý týden se konaly demonstrace studentů, organizované pod názvem „VyjdiVen“, a jsou plánované i na tento pátek. K politické propagaci jsou využity i děti ve věku od 12 let, což je velice nešťastné.

Ve své podstatě poukazují na to, jaké praktiky se nestydí uplatňovat ti, kteří za těmito akcemi stojí. V dnešní době si častokrát vzpomeneme na dobu první republiky a oceňujeme zásluhy, které pro náš stát vykonal T. G. Masaryk, který dodnes platí za spravedlivého a čestného člověka, vzor hlavy státu, za významného myslitele a velkého demokrata. Jeho slova o podstatě demokracie si není od věci připomínat ani dnes. On sám se obklopoval lidmi, kteří uznávali stejné hodnoty a kterým věřil. Bezesporu mezi ně patřil i Dr. Guth Jarkovský, který v letech 1919 – 1925 pracoval jako ceremoniář prezidenta a je znám jako autor publikací o správném a slušném chování. V této době se nejen u předních politiků, ale i u všech státních úředníků vyžadovalo chování hodné jejich postavení. To se bohužel v současné době již moc neuplatňuje. Příkladem tohoto tvrzení jsou výstupy, které je možné shlédnout na různých internetových stránkách – viz ukázky z demonstrace studentů.

To, že úroveň našeho školství upadá, je známá realita. Velký počet soukromých vysokých škol umožňuje získat vysokoškolské vzdělání skoro všem, kteří si za to zaplatí (bez přijímacího řízení, studium převážně kombinovanou formou, což znamená 2 soustředění výuky za semestr, atd.). Preferovány jsou hlavně některé humanitní obory, takže u nás je stále více sociologů, politologů apod. Hodně utrpělo na prestiži učňovské školství; víceletá gymnázia mnohdy zapadají do průměru a neplní to, funkce, které se od nich očekávaly. Zajímavé by též bylo srovnání všeobecných znalostí absolventa gymnázia dnes a za první republiky.

Vážení rodiče, zajímejte se pozorně, kdo a jak Vaše děti učí. Copak je normální, aby si student dovolil veřejně a před pedagogy říci: „Do čela státu se dostal umírající alkoholik a agent STB.“ – viz demonstrace Gymnázium Matyáše Lercha, Brno (odkaz YouTube – Proslovy p. profesora Stanislava Zajíčka a studentů GML, z 15. 3. 2018).

Učitelům, kterým chce současná vláda prioritně zvyšovat platové výměry, bych doporučoval vychovávat naše studující děti podle zásad, které se aplikovaly už za první republiky.

21.3.2018

Předložili jsme hnutí ANO konstruktivní programové podmínky!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) pro tento týden.

1. Předsednictvo SPD schvaluje postup při vyjednávání o případné podpoře vlády s hnutím ANO, která bude prosazovat zásadní programové body SPD. Zástupci SPD předložili konstruktivní programové podmínky pro případnou podporu vlády odborníků ve druhém pokusu. Je nyní na politické odpovědnosti hnutí ANO, zda se rozhodne v této věci pro podporu ze strany SPD. SPD bude nadále trvat na možnosti občanů vyjádřit se v referendu ke všem závažným otázkám, včetně členství v EU. V případě, že hnutí ANO zvolí variantu koaliční spolupráce s ČSSD, hnutí SPD takovou vládu nepodpoří. ČSSD není politická strana, která by měla důvěru našich občanů a pro SPD je nepřijatelné, aby se k vládní moci vrátili lidé jako je pan Sobotka, Zaorálek nebo Chovanec.

2. Demonstrace, svolávané dne 15. 3. 2018 na vysokých a středních školách, považuje SPD, v případě středních škol, za porušení platné legislativy. Vtahování středoškolských studentů aktivisty, vystupujícími na podporu České televize, pokládáme za krajně nezodpovědné. Žijeme v demokratické zemi a nikdo nebrání nikomu v projevu veřejného nebo politického názoru. V případě studentů středních škol se tak má dít mimo školu a v době mimo vyučování.

3. Hnutí SPD považuje vítězství Vladimira Putina v prezidentských volbách za důkaz široké podpory, kterou jeho politika mezi ruskými občany má. Přes některá pochybení v několika volebních okrscích, lze volby považovat za demokratické a platné. SPD považuje dlouhodobě Rusko, stejně jako USA a Čínu, za supervelmoci, se kterými je třeba vést otevřený dialog – především k zachování míru ve světě.

4. Hnutí SPD považuje obavy o demokracii, šířené aktivisty, podporovanými Českou televizí, za lživou záminku k obhajobě mocenských a obchodních pozic v České televizi. Jak ukazují některá média, tzv. aktivisté jsou přímo napojeni na finanční toky v České televizi. SPD v žádném případě nezpochybňuje tvůrčí nezávislost. Požadujeme pouze, aby důsledně naplňovala svou prací platnou legislativu a aby její hospodaření bylo možné nezávisle kontrolovat. SPD také odmítá obsahové řízení práce České televize z Bruselu.

20.3.2018

Viktor Orbán spatřuje v současném dění na Slovensku rukopis Sorose.

Komentář na prohlášení maďarského premiéra Viktora Orbána, který v současném dění na Slovensku spatřuje rukopis Georga Sorose a jeho organizací.

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co říkám na vyjádření maďarského premiéra Viktora Orbána, o kterém informovala ČTK a který řekl, že v současném dění na Slovensku spatřuje rukopis George Sorose a jeho organizací, které podle něj útočí na vlády zemí, jež se migraci brání – včetně Maďarska, Česka a Slovenska. Soros podle něj chce přeměnit Evropu v kontinent migrantů.
„Říše“ amerického miliardáře maďarského původu George Sorose podle Orbána usiluje o to, aby z Evropy učinila kontinent migrantů, a útočí na všechny, „kteří se jí v jejích snahách snaží zabránit; nejen na Maďarsko, ale i na Česko a Slovensko“.
Orbán spatřuje v současném dění na Slovensku „rukopis Sorose a jeho organizací“ a nepochybuje, že „Sorosova síť nevynechá jedinou příležitost, aby svrhla vládu, která je proti imigraci“.

Má odpověď:

„Opravdu to vypadá, jak říká Viktor Orbán. A je to pro celou Evropu obrovsky nebezpečné. George Soros přes své neziskové organizace vytváří a vnucuje evropským státům politiku multikulturalismu, čemuž se musíme bránit. Proto také naše hnutí SPD již nějakou dobu prosazuje zákaz financování neziskových organizací s politickým a ideologickým programem, které jsou dnes úzce propojeny na činnost státní správy z prostředků státního rozpočtu. U neziskovek řízených a financovaných ze zahraničí je potřeba zajistit transparentnost v jejich počínání. Činnost těchto politických neziskovek považuji za zásadní ohrožení demokracie.“

19.3.2018

Evropská unie nám opět potvrdila, jak nás nemilosrdně ovládá!

Další z mnoha případů, kdy se zase potvrdilo, že suverenita České republiky je čím dál tím více slabší. Důkazem toho je rozhodnutí Soudního dvora EU, kterým zamítl návrh vlády ČR na odklad směrnice EU o regulaci držení zbraní.

Zbraně a střelivo jsou oblastí, ve které je nutné zajistit kvalitní právní úpravu, neboť jde o záležitost citlivou, potažmo přímo nebezpečnou. Příliš volná právní úprava je odsouzená k tomu, že ji postupem času bude nutné novelizovat a stane se striktnější. Nepřiměřeně liberální zákonodárství otevírá dveře incidentům se zbraněmi, což má opět další negativní dopady. Ovšem ani úzkostlivý a prohibitivní přístup ke zbraním není tím ideálním řešením. Žádný extrém obvykle nenabízí pouze výhody bez vedlejších produktů své existence. Hnutí SPD je přesvědčeno, že naše česká právní úprava účinná k dnešnímu dni je téměř ideální. Zbraně a střelivo se mohou dostat legální cestou do ruky jen osobám, které jsou k jejich držení oprávněny a splnily zákonné podmínky.

Poslední údaj o počtu zbrojních průkazů ke konci 1. pololetí 2017 v České republice je 301.482 zbrojních průkazů, z toho je 26.701 drženo ženami.

Evropská směrnice o zbraních je zjednodušeným hovorovým označením Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. Jedná se o velmi kontroverzní dokument, který rozhořčil nejednoho střelce. Střelecká komunita s napětím sleduje, jakým způsobem se bude tato směrnice implementovat do českého právního řádu po nabytí účinnosti. Zastánci směrnice si slibují, že by tato nová směrnice měla úspěšně omezit míru terorismu, v praxi tohoto cíle zatím nedosáhla a šance na zlepšení jsou mizivé. Ostrou vlnu kritiky vyvolala zejména proto, že prvotní návrh byl uspěchaný a obsahoval některé ryze absurdní ideje. Právě tento velmi hrubý náčrt vyzněl jen jako nepromyšlená a hysterická reakce na stoupající počet teroristických útoků.

Znění směrnice obsahuje ve spoustě případů obtěžující omezení. Prvním a asi nejzásadnějším dopadem bude nutnost vytvoření zcela nového zákona o zbraních a střelivu s ohledem na požadavky plynoucí ze směrnice. Uskutečnění implementace směrnice pouhou novelizací současného zákona se nezdá býti pravděpodobným řešením. K novému zákonu o zbraních bude samozřejmě příslušet také nový prováděcí předpis a pravděpodobně dojde i k úpravě celé řady dalších souvisejících zákonů.  Naše hnutí SPD považuje současné znění zákona č. 119/2002 Sb. za téměř dokonalé, rozhodně tedy nesouhlasíme s jeho změnou, zvláště jde-li o změnu vyvolanou apelací vybraných států v rámci Evropského parlamentu plynoucí z přehnané reakce na dění v Evropě. Nemluvě o tom, že Česká republika v oblasti zbraní a střeliva, potažmo i v oblasti bezpečnosti, nepociťuje žádný větší problém.

Velmi zásadní dopad představuje značně invazivní omezování držení určitých druhů zbraní a zásobníků. Invazivní v tom smyslu, že rozsáhle zasahuje do zvyklostí a trendů v rámci držení zbraní. Například populární zbraní jsou všemožné samonabíjecí varianty útočných pušek vycházejících ze samopalu vz. 58, který se za poslední léta stal jakýmsi zlatým standardem samonabíjecích pušek a je tedy značně rozšířen mezi držiteli zbraní. A právě tyto zbraně by měly být zakázány pro držení civilními osobami. Směrnice totiž zakazuje samonabíjecí zbraně vyrobené z původně samočinných zbraní. Samonabíjecí pušky na bázi vz. 58 nebo AK v současnosti přestavují značnou část registrovaných dlouhých samonabíjecích zbraní. Dále by měly být zakázány také dlouhé samonabíjecí palné zbraně (tj  palné zbraně původně určené ke střelbě z ramene), které mohou být zkráceny na délku kratší než 60 cm, aniž by pozbyly funkčnost, prostřednictvím skládací nebo teleskopické ramenní opěry nebo ramenní opěry, kterou lze odstranit bez použití nástrojů.

Směrnice též značně limituje možnosti nakládání s určitými druhy zbraní. To bude mít za následek prudké snížení hodnoty zbraně, neboť držitelé těchto zbraní nebudou mít možnost ji například prodat nebo zahrnout do dědictví. Je zcela pravděpodobné, že určité procento takových zbraní bude zatajeno a hlášeno jako odcizené. Motivem pro takové jednání může být i prostý nesouhlas s diktátem EU a obava ze ztráty svého majetku.

Zatím nelze reálně odhadnout všechny negativní dopady, přesto se obávám, že se autoři směrnice unáhlili a nepřemýšleli nad všemi jejími důsledky. Rovněž jsem nezaznamenal, že by ze strany Evropského parlamentu a Rady EU byla provedena zevrubná analýza jednotlivých členských států se zhodnocením bezpečnostní situace a právní úpravy na úseku zbraní a střeliva. Česká právní úprava totiž v současné podobě patří mezi nejkvalitnější v celé Evropě.

Směrnice regulující určité druhy palných zbraní je vedena snahou zúžit možnost jedincům bránit sebe a své blízké a našim občanům též omezit případnou obranyschopnost naší země.

16.3.2018

Ať žije demokracie, ať žije svoboda slova, ať žije přímo zvolený prezident!

Demokratické volby a svoboda slova je naše nezcizitelné právo. Buďme rádi, že to tak je a obojí si chraňme.

Ve svobodných volbách se občané svobodně rozhodli dát svůj hlas (což je jejich nezcizitelné právo) svým politickým favoritům a výsadou velkých demokratů, a to i těch poražených, je výsledek voleb přijmout a udělat v souladu se zákonem takové kroky, aby byli příště u voličů úspěšnější.

Veřejné kritizování veřejnoprávní České televize a jiných médií není útokem na svobodu slova, jelikož pokud by se to dělat nemohlo, potom by teprve byla svoboda slova ohrožena. Buďme rádi, že můžeme veřejně kritizovat a svobodu slova si chraňme.

Ke svobodě slova a k demokracii patří samozřejmě také i poklidné demonstrace, kde mohou občané vyjádřit svůj názor. Pokud se demonstruje v poklidu a v mezích zákona, je to legitimní a všichni demokratičtí politici se s tím musí vyrovnat.

15.3.2018

Více jak osmimilionové odchodné ředitele České pošty – výsměch zaměstnancům!

Státní organizace Česká pošta poskytne ze státních prostředků odcházejícímu šéfovi Martinu Elkánovi štědrý „zlatý padák“ v hodnotě 8,5 milionu korun.

Díky podmínkám pracovní smlouvy a konkurenční doložce odejde pan Elkán s 8,5 miliony korun v kapse, i když jako nejvyšší manažer této organizace selhal. Celá tato transakce je výsměchem všem poctivě pracujícím zaměstnancům.

Základním posláním České pošty je být důvěryhodným poskytovatelem kvalitních služeb v oblasti zprostředkování informací, plateb a zboží, tradiční, fyzickou i elektronickou formou. Tato státní organizace působí na celém území České republiky a k naplnění svého poslání disponuje skoro 3.200 subjekty (Pošty, Specializované provozovny, Pošty Partner, Výdejní místa a poštovny) a více jak 30 tisíci zaměstnanci (po skupině Agrofert je druhou největší českou firmou podle počtu zaměstnanců).

Generálním ředitelem této instituce byl od června 2014 Martin Elkán. Dekret mu tehdy podepsal tehdejší šéf resortu vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Jeho základní měsíční plat přesahoval 300 tisíc Kč (nutno ještě započítat nemalé odměny).

Premiér v demisi Andrej Babiš minulý týden zmínil, že poštovní doručovatelky berou 14.000,-Kč měsíčně a řidiči 19.000,-Kč čistého, a že průměrná mzda v Česku je přitom o 10.000,-Kč vyšší. (Ve 4. čtvrtletí 2017 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 31.646,-Kč (údaje Český statistický úřad). Babiš také řekl, že občané podle něj zaměstnancům pošty vytýkají, že neposkytují služby v požadované kvalitě.

Každý poctivě pracující, který sleduje tuto kauzu, si musí připadat jako ten největší hlupák. Copak minulá vláda o tom nevěděla a proč to neřešila?

Je žádoucí jasně prosadit reorganizace státních organizací, které mají být vedeny snížením vedoucích míst (rušení střední úrovně managementu). Též je potřeba nastavit spravedlivé odměňování zaměstnanců vycházející z výstupů hodnocení – s prioritou na odváděný pracovní výkon každého zaměstnance. Vše by mělo zapadat do koncepce kariérního řádu organizace. Tu například ale nemá žádná organizace spadající pod Ministerstvo vnitra ČR. Za dobře odvedenou práci by měl každý zaměstnanec být spravedlivě odměněn. Výše uvedený příklad deklaruje situaci ve státních organizacích (viz například situace v organizaci České dráhy a.s. je ještě horší).

14.3.2018

Podle pravidel EU nám nezbývá, než lidově řečeno „držet hubu“!

Politická stanoviska hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) pro tento týden.

1. Soudní dvůr EU zamítl návrh vlády ČR na pozastavení směrnice EU o regulaci držení zbraní. Zdůvodnění je jednoduché - směrnice EU již byla orgány EU schválena. Podle pravidel EU nám nezbývá, než lidově řečeno „držet hubu“. Je nutné připomenout falešná prohlášení minulé vlády a především ministra Chovance, který ujišťoval, že věc vyřeší. Je to lež. Česká republika není suverénním státem a je pouhým vazalem pod diktátem EU. Musí přijímat rozhodnutí z Bruselu. Regulace držení zbraní je pouze na začátku. Je jisté, že bude realizován plán na odzbrojení občanů. Je jisté, že stejným způsobem nám bude vnucena azylová legislativa EU. Pokud chceme tento záměr zastavit, je nutné změnit pravidla evropské integrace a obnovit právo České republiky na vlastní legislativu. SPD dlouhodobě jako jediná politická síla odmítá diktát EU. Chceme dát možnost lidem vyslovit se v referendu k dalšímu členství v EU a dojednat nová pravidla spolupráce států Evropy. SPD chce Evropu spolupracujících suverénních zemí, které budou vytvářet jeden ekonomický prostor na základě vzájemné spolupráce a respektu. Pokračování diktátu současné EU bude znamenat faktickou likvidaci našeho státu a národa.

2. Na Slovensku probíhá snaha o svržení vlády, zvolené v minulých volbách. K převratu byla využita vražda dvou lidí, kterou provází podivné okolnosti. Situace připomíná vraždu britské poslankyně, odpůrkyně Brexitu, několik dní před referendem. Slovenský premiér Fico hovoří zcela otevřeně o vlivu sítě takzvaných neziskových organizací napojených na miliardáře Sorose na organizování tohoto převratu. V podobném duchu hovoří i maďarský premiér Orbán.

3. V posledních dnech probíhá pokus destabilizovat politickou situaci v České republice. Vidíme otevřenou snahu popřít výsledek voleb, znemožnit normální práci Sněmovny a zabránit vzniku vlády. Události jsou jasně časově propojené s děním na Slovensku. Důvodem je výsledek voleb v Itálii. Polsko, Itálie, Rakousko a Maďarsko – tyto země vykročily k obnovení své suverenity v rámci EU. Společně s Českou republikou a Slovenskem mohou vytvořit silný blok zemí blokující diktát Bruselu. Proto dnes probíhá pokus destabilizovat a majdanizovat tyto země. Hnutí SPD je jediná politická síla jasně hovořící o této formě politické agrese a jediná síla připravena jí čelit důsledným hájením výsledku demokratických voleb. Důsledně a konstruktivně prosazujeme fungování Sněmovny a konstruktivně jednáme o sestavení vlády. Ve Sněmovně prosazujeme, podporujeme a navrhujeme legislativní změny ve prospěch občanů země a celé republiky.

4. Pokus o odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny skončil politickou porážkou KDU–ČSL. Jasně bylo prokázáno spojení této politické strany se sudetoněmeckými organizacemi, včetně sudeťáků popírajících zločiny holocaustu. Falešná a prázdná Strana lidová byla demaskována v přímém přenosu a je jisté, že rozsudek nad ní vynesou voliči.

12.3.2018

Plníme program a předvolební sliby!

Celé minulé dva týdny jsme v Poslanecké sněmovně bojovali za program SPD, čímž postupně naplňujeme předvolební sliby.

Nejprve se začal projednávat náš návrh zákona o obecném referendu, jenž byl po nějaké době po domluvě přerušen s tím, že nejprve proběhne odborný seminář, na kterém se bude k tomuto tématu podrobně debatovat, abychom našli většinovou shodu pro další projednávání a propuštění do druhého čtení.

Následně prošel do druhého čtení návrh zákona hnutí SPD o změně trestního zákoníku, který bude trestat veřejné hlásání nenávisti k druhým lidem a potlačování lidských práv a svobod, jak např. hlásá islámská ideologie. Poté jsem načetl za předkladatele další návrh zákona hnutí SPD o přímé volbě hejtmanů, starostů nebo primátorů a to včetně jejich odvolatelnosti a tento návrh zákona prošel také do druhého čtení.

Celý náš poslanecký klub ještě podpořil návrh zákona o zdanění finančních náhrad v rámci církevních restitucí, jelikož restituční náhrady dostávají i církve, které před rokem 1989 dokonce ani neexistovaly a i tento zákon byl propuštěn do druhého čtení. Dalším návrhem zákona, který prošel i díky poslancům SPD do druhého čtení je zákon o elektronické evidenci tržeb (EET). V tomto návrhu zákona navrhujeme, aby se EET uplatňovalo pouze na osoby, které jsou plátci DPH. Prosazujeme zrušení EET pro malé živnostníky a nahrazení paušální daní.

Všechny návrhy zákonů, které jsme prohlasovali do druhého čtení, se teď budou projednávat ve výborech a následně budou postoupeny na sněmovní plénum k načtení případných pozměňovacích návrhů v rámci druhého čtení.

9.3.2018

Inaugurační projev prezidenta republiky.

Časy se mění a pravda někdy velice bolí.

Včerejší inaugurační projev prezidenta republiky, kterému jsem byl krom některých zákonodárců celou dobu přítomen, považuji za prezidentovo svobodné vyjádření, kterým popsal stávající situaci, jenž nebyla některým přítomným zrovna moc po chuti. Jsem rád, že se časy mění a že tomu mohu být přítomen. Je vidět, že některým zákonodárcům je pravda proti gustu a poslouchá se velice těžko.

Milí přátelé, dnes 8.3.2018 se od 14.00 hod. koná I. společná schůze obou komor Parlamentu České republiky v 8. volebním období, na které složí slib prezident republiky Miloš Zeman. Přeji panu prezidentovi hodně zdraví a ať se mu v jeho druhém funkčním období daří!

7.3.2018

Gratulujeme italským partnerům z Ligy severu k historickému úspěchu ve volbách!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) pro tento týden.

1. Hnutí SPD gratuluje našim politickým partnerům k historickému úspěchu v italských parlamentních volbách. Naše partnerská strana Liga severu, v čele s Mattem Salvinim, je součástí vítězné koalice a volby skončily drtivou porážkou současné vládnoucí strany, která podporovala imigraci a současnou podobu EU. SPD bude pokračovat ve spolupráci s Ligou severu na odmítání imigrační politiky EU a na změně evropské integrace. Odmítáme jednotný superstát EU pod diktátem Bruselu a podporujeme co nejužší spolupráci suverénních států.

2. Hnutí SPD nepovažuje Sněmovnou zvoleného kandidáta KSČM do funkce předsedy komise pro kontrolu GIBS, pana poslance Ondráčka, za kandidáta splňujícího kritéria SPD. SPD však respektuje výsledek tajné volby, která proběhla demokratickým způsobem. SPD také respektuje poměrné zastoupení politických stran v řídících orgánech Sněmovny na základě výsledku voleb. Hysterie tzv. „demokratických stran" z ohrožení demokracie je falešná. Navržení pana Ondráčka je politickou odpovědností KSČM. SPD nebude radit KSČM, jak se má chovat a co má dělat. SPD nepodléhá hysterii a doporučuje občanům jediné správné demokratické řešení - v příštích volbách nevolit KSČM.

3. Vražda slovenského novináře a jeho přítelkyně je brutálním zločinem. Hnutí SPD považuje za důležité profesionální a nestranné prošetření, které povede k odhalení pachatele a motivů vraždy. Současná politizace případu jasně ukazuje na znepokojení lidí nad slovenskou politikou a ukazuje také jasné cynické tendence tento kriminální čin politicky zneužít. Falešná a zkorumpovaná politická praxe vytvořila na Slovensku stav, kdy lidé nevěří v instituce státu a nevěří v práci orgánů policie.

4. Předsednictvo SPD považuje další pokus o odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny za pokračování politické hry směřující k popření výsledku voleb. KDU-ČSL, TOP09, STAN a některé další strany zneužívají utrpení lidí z nacistické doby k pokrytecké politice, ve které jim jde pouze o moc, obhajobu politických zájmů a příjmů z toho plynoucích.

5. Hnutí SPD úspěšně projednalo v prvním čtení ve Sněmovně legislativní návrh SPD, který má bránit propagaci a šíření nenávistných ideologií popírajících rovnost mezi lidmi na základě náboženství, pohlaví atd. Jde o legislativní úpravu bránící islamizaci České republiky. Návrh prošel do druhého čtení a SPD bude dál politicky pracovat na jeho podpoře.

5.3.2018

Chová se Česká televize arogantně?

Komentář na prohlášení prezidenta republiky Miloše Zemana, který by si přál personální změny v České televizi kvůli jejímu arogantnímu chování.

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co říkám na prohlášení prezidenta republiky Miloše Zemana v TV Barrandov, kde řekl, že by si velice přál personální změny v České televizi (kvůli jejímu arogantnímu chování). Cestou podle něj je dvojí zamítnutí zprávy o hospodaření ČT Poslaneckou sněmovnou. Tímto způsobem lze podle zákona odvolat Radu ČT.
„Musíme s tím především něco dělat, ne to jen kritizovat,“ řekl Miloš Zeman. „Jedna z cest, jak se s tím dá něco dělat, spočívá ve dvojím zamítnutí zprávy o hospodaření České televize,“ dodal v odpovědi na tvrzení, že se ČT chovala arogantně vůči Ester Ledecké i některým politikům.
„V takovém případě dochází k personálním změnám. Já bych si tyto změny samozřejmě velice přál,“ řekl prezident Zeman.

Má odpověď:

„Česká televize je moloch, který informuje neobjektivně, a na její nevyváženost existuje již více důkazů. Česká televize se místo vyvážených informací snaží vytvářet názor prohnilé politické korektnosti a snaží se podporovat pouze jeden světonázor, což je pro veřejnoprávní médium nepřípustné. Ono se ale není moc čemu divit, jelikož víme, že má ČT vytvořen Evropskou unií takzvaný úhel pohledu, podle kterého na té propagandě pracuje. Česká televize hospodaří s několika miliardami korun a stát nemá možnost její hospodaření kontrolovat. Toto je potřeba změnit a dát pravomoci k této kontrole Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.“

2.3.2018

Prosazujeme přímou volbu starostů a hejtmanů!

Včera jsme začali ve Sněmovně projednávat návrh našeho hnutí SPD o změně ústavního zákona, který upravuje přímou volbu starostů a hejtmanů tak, jak jsme slibovali před volbami. Projednávání bylo z časových důvodů přerušeno a bude pokračovat dnes.

Můj předkladatelský projev ke změně ústavního zákona o přímé volbě starostů a hejtmanů předložené hnutím SPD:

Děkuji za slovo pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo.

Hnutí SPD navrhuje tento zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Jedná se o úpravu článků 101, 102 a 104 spadající pod hlavu 7 – územní samospráva.

Naše hnutí SPD předložením úpravy tohoto ústavního zákona, spočívající v rozšíření subjektů a jejich kompetencí ve věcech územní samosprávy, chce zajistit zákonnou oporu pro následné přijetí prováděcích předpisů o přímé volbě starostů, hejtmanů a členů zastupitelstev územně samosprávných celků. Toto je vedeno snahou vedoucí ke kvalitnější demokracii a obrodě správy věcí veřejných v České republice. Primárně se od přímé volby očekává zdůraznění osobní odpovědnosti osoby primátora, starosty nebo hejtmana, vedoucí k vyšší stabilitě systému obecních a krajských zřízení.  Sekundárně by mělo dojit k podstatnému posílení důvěry občanů tím, že se mohou aktivně podílet na správě věcí veřejných. V neposlední míře by se měl i zvýšit zájem občanů zúčastnit se voleb.

Současný právní stav je pro tuto navrhovanou změnu zcela nevyhovující, neboť podporuje kolektivní neodpovědnost. Starosta či hejtman mnohdy musí prosazovat požadavky členů zastupitelstev či rady, které však za ně nenesou žádnou odpovědnost. Navíc nepřímo volení starostové a hejtmani nemusí mít vždy podporu veřejnosti na území příslušného územního celku a ani svého zastupitelstva a tím mají jen velmi slabý mandát k tomu, aby mohli realizovat potřebné změny ve veřejném zájmu. Příkladů takového stavu bychom našli celou řadu.

Ve velkých veřejnoprávních korporacích je tendence velkých politických stran přímou volbu spíše odmítat a to z důvodu možného oslabení jejich vlivu. Potvrzením této skutečnosti může být například zavedení přímé volby v rakouské spolkové zemi Salcbursko, kde byla přímá volba zavedená plošně, ovšem s výjimkou pro hlavní město Salcburk. Zde došlo k zavedení přímé volby až později.

Zavedení přímé volby zastupitelů by mělo přispět k zvýšení participace občanů obcí na samosprávě, zvýšit důvěru občanů v samosprávu a také odstranit některé nedostatky, jako je např.:

 1. zásadní rozhodování pouze starosty v menších obcích, kde není volena rada obce a výkon pravomoci zastupitelstva je pouze formální,
 2. starostou obce je velmi často zvolena do funkce osoba vzešlá z koaliční dohody politických stran a nejedná se tedy o osobu, která získala ve volbách nejvíce preferenčních hlasů,
 3. občané obce velmi často ztotožňují rozhodovací činnost rady obce a někdy i zastupitelstva s osobou starosty v obcích, kde není volena rada, již nyní mají volby charakter, který se blíží fakticky přímé volbě.

Výhody přímé volby proto spatřujeme v tom, že:

prostřednictvím přímé volby starosty obce, primátora statutárního města nebo hejtmana je možné vytvořit představitele samosprávy se silným politickým mandátem, který by byl pod přímou kontrolou veřejnosti.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

demokracie je nejlepší formou politického života lidské společnosti. Na tom se shodne většina politologů i politiků. S rozvojem společnosti je potřeba přizpůsobovat pravidla uplatňování demokratických principů. Přímá volba starosty obce či hejtmana je z pohledu voliče nejdemokratičtější z možností ustanovení vrcholného představitele obce nebo kraje. Pro voliče je jednoznačné, že jeho zájmy bude hájit člověk, na kterého přímo ukázal. Společnost chce silného, srozumitelného a čitelného vůdce, který dokáže svým charismatem strhnout davy.

Přímou volbou hejtmanů, starostů nebo primátorů bychom tak dali občanům možnost více se podílet na správě věcí veřejných a tím by se také zvýšil jejich občanský zájem o volby jako takové.

Tímto Vás za naše hnutí SPD prosím o propuštění návrhu zákona do 2. čtení.

1.3.2018

Bojujeme za trestní postihování nenávistných ideologií!

Můj včerejší projev ve Sněmovně k návrhu zákona hnutí SPD, kterým se mění trestní zákoník a jenž by měl trestně postihovat takové ideologie, které veřejně hlásají nenávist k druhým lidem a potlačování lidských práv a svobod, jako např. islámská ideologie:

Děkuji za slovo pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo.

Naše hnutí SPD navrhuje tento zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o právní úpravu § 403, který spadá do zvláštní část trestního zákoníku, pod hlavu 13, díl 1 - Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy.

V úvodu bych zmínil, že návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami, které se zavázala naše republika dodržovat a nebude mít také žádný dopad na státní rozpočet z pohledu navýšení financí.

Naše hnutí SPD předložením úpravy zmiňovaného zákona dává všem silně a otevřeně najevo, že chceme mít zákonnou normou ošetřeno každé společensky nebezpečné veřejné vystupování vedoucí k propagaci nenávisti, popírání lidských práv a omezování rovnosti lidí bez rozdílu národnosti, příslušnosti k etnické skupině, rase, třídě či jiné skupině osob.

Navrhovaná předloha trestního zákoníku poslanci hnutí SPD a všemi členy našeho hnutí 100% podporována by měla zcela jednoznačně říkat, co zákonodárce a společnost chce: zamezit společensky nebezpečné veřejné propagaci nenávisti a popírání lidských práv tak, jak to hlásá i islámská ideologie.

Někteří poslanci, kteří neustále veřejně osočují naše hnutí jako extremistické, tento náš návrh označují jako naše populistické gesto.

Tak se ptám, co udělali oni proto, aby v naší zemi byl každý takový projev, který bude naplňovat skutkovou podstatu nově navrhovaného paragrafového znění trestního zákona, odstavce 1, paragrafu 403 trestního zákoníku řádně a za využití právních norem prošetřen. 

Nová navrhovaná úprava zmiňovaného paragrafu trestního zákoníku dává do rukou orgánům činným v trestním řízení, konkrétně soudům, státním zástupcům a hlavně Policii České republiky nástroj, pomocí kterého budou moci kvalitněji rozhodovat o právní kvalifikaci protiprávních skutků, které budou vykazovat známky definované v tomto paragrafu.

Prioritně to ulehčí rozhodování příslušníků Policie České republiky, a to v té nejdůležitější prvotní fázi, kdy se o možném protiprávním jednání dozví a začnou prověřovat všechny dostupné informace ke stanovení právní kvalifikace. V rámci úspěšnosti by bylo vhodné co nejdříve zpracovat manuál pro příslušníky Policie ČR, který by definoval základní pojmy obsažené v tomto paragrafovém znění trestního zákoníku, jako např.: hnutí, ideologie, potlačení práv a svobod člověka, rasová, etnická, národnostní, náboženská či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Všechny tyto aktivity by měly být vedeny s cílem, aby trestné činy naplňující znaky takto definovaného paragrafového znění byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.

Následně by bylo vhodné zajistit, aby se k občanům dostaly informace o dokončených trestních stíháních dle nově upraveného paragrafu č, 403 trestního zákoníku.

Navržený zákon přitom nijak neomezuje žádnou lidskou víru - pouze omezuje veřejné šíření a propagování takové ideologie, která ohrožuje svobody ostatních.

27.2.2018

S maximálním úsilím prosazujeme ve Sněmovně návrh zákona o obecném referendu.

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) pro tento týden.

1. Hnutí SPD bude ve Sněmovně s maximálním úsilím prosazovat návrh zákona o obecném referendu, který podali poslanci SPD. Zákon je nyní před zásadním hlasováním, zda bude propuštěn ve Sněmovně do dalšího projednávání. Zákon o obecném referendu považujeme za pilíř našeho volebního programu. Prosazujeme podobu zákona, která umožní občanům rozhodovat o zásadních věcech v souladu s Ústavou České republiky.

2. Hnutí SPD považuje urážlivé výroky ministra Pelikána a některých dalších politiků na adresu SPD za nebezpečnou provokaci, která má narušit jednání o sestavování vlády České republiky. Urážky a nálepkování SPD je součástí snahy o politickou izolaci SPD s cílem zabránit realizaci politického programu SPD. Hnutí SPD předává tyto případy k posouzení právníkům pro případné podání trestního oznámení. Urážlivé výroky ústavního soudce Rychetského považuje SPD za skandální zneužití postavení ústavního soudce.

3. Hnutí SPD považuje jednání předsedy hnutí Tomia Okamury s prezidentem Zemanem za potvrzení otevřené komunikace mezi SPD a prezidentem. SPD byla první politickou stranou, která se rozhodla otevřeně podpořit prezidenta Zemana v prezidentské volbě. SPD nyní konzultuje s prezidentem podporu zákona o obecném referendu a situaci kolem sestavování vlády ve druhém pokusu.

4. SPD vyjadřuje jednoznačnou podporu maďarskému premiérovi Orbánovi v blížících se volbách v Maďarsku. Premiér Orbán je příkladem politika, který jednoznačně hájí zájmy své země. SPD bude prosazovat úzkou spolupráci s Maďarskem v rámci skupiny V4.

5. SPD připomíná 70. výročí převzetí moci Komunistickou stranou Československa. Šlo o zneužití nadějí a ideálů lidí a následující represe demaskovaly totalitní podstatu komunistického režimu. Pod záminkou hájení zájmů utlačované třídy vládla stranická nomenklatura. Dnes čelíme podobné hrozbě. Ideály lidí se snaží využít samozvané elity. Pod záminkou hájení tzv. diskriminovaných menšin, tzv. veřejného zájmu a globalizace, chtějí regulovat demokracii, oklešťovat svobodu a ničit národní státy. Stejně - jako tehdy - jde o získání moci pro privilegovanou skupinu lidí.

26.2.2018

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co říkám informaci z ČTK, že německá kancléřka Angela Merkelová vyzvala členské státy EU k pokroku v dohodě o azylovém systému a varovala, že státy očekávající finanční podporu EU musejí v řešení migračního problému projevit solidaritu. Některé země EU podle ní ale nadále brání přijímání uprchlíků.

Má odpověď:

„Paní Angela Merkelová nám z pozice síly dává najevo své ultimátum, které nepochybně EU při jednání o azylovém systému zavede, a kdo se nebude chtít podvolit tomuto diktátu, finanční podporu prostě nedostane. Je to obrovské pohrdání národními státy a jejich suverenitou. Proto bychom se měli zamyslet nad tím, zda máme za takovýchto podmínek vůbec ještě nějaké finance do EU i nadále posílat. Solidarita je potřebná a někdy i nutná věc a já ji uznávám, ale nesmí se vynucovat silou.“

25.2.2018

Olympijské hry byly úžasné!

XXIII. zimní olympijské hry byly ukončeny.

Před malou chvílí byly oficiálně ukončeny XXIII. zimní olympijské hry v korejském Pchjongčchangu. Pro Českou republiku byly úspěšné a naše výprava si odváží sedm olympijských medailí. Navíc výkony Ester Ledecké přepsaly olympijskou historii. Je vidět, že každá investovaná koruna do sportu se vyplácí a pro nás pro politiky je to motivace k tomu, že si sport peníze zaslouží. Musí však být financován spravedlivě a hlavně transparentně! Děkuji všem sportovcům za skvělou olympijskou reprezentaci naší malé země ze středu Evropy a všem medailistům ještě jednou gratuluji!

23.2.2018

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co říkám na prohlášení poslance ODS Václava Klause ml. pro Echo24, kde řekl, že pokud bychom byli přehlasováni v případě Dublinu IV, kdy bychom byli povinni přijímat migranty dle trvalých kvót, bylo by namístě se zeptat voličů v referendu, zda chtějí setrvat v EU.
„To si myslím, že to už je opravdu ta situace, kdy nám ubírají jakákoliv práva rozhodovat o svém osudu. A to je ta situace, která by se mi tak nelíbila, že by bylo namístě se na něco takového zeptat i voličů,“ odpověděl Klaus, který odpověděl na dotaz: „Takže kdybychom byli přehlasovaní v případě té migrační reformy, byli bychom povinní přijímat migranty podle trvalých kvót, což je ten Dublin IV, vy byste vyvolal jako politik, který má vliv a má nějaké slovo v této společnosti, téma Czexitu?“

Má odpověď:

„Referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie prosazuje hnutí SPD již od léta 2015. EU je totiž nereformovatelný novolevicověcentralistický projekt, který (ne)funguje na bázi všemožných regulací, přerozdělování a neskutečné byrokracie vnucující členským státům multikulturu, která propaguje netolerantní, nenávistnou, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii, což jsou věci neslučitelné s evropskou svobodou a demokracií. EU pohrdá národními státy, kterým se snaží vzít jejich suverenitu, národní tradice a zvyky. Vzhledem k těmto okolnostem je potřeba nastolit nový projekt spolupráce evropských států, a to tak, aby byly zachovány základní principy volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu mezi evropskými zeměmi, které musí mít své vlastní hranice, svou ekonomiku, měnu a politiku. Takovým projektem je Unie evropských národů (U.E.N.), který prosazuje hnutí vlasteneckých stran sdružených v evropské frakci ENF (Evropa národů a svobody) vedené předsedkyní francouzské Národní fronty Marine Le Pen a jejímž je naše hnutí SPD hrdým členem.“

21.2.2018

Slovo solidarita je v podání Angely Merkelové synonymem slova poslušnost!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) pro tento týden.

1. Předsednictvo hnutí SPD hodnotí výroky Angely Merkelové a Jeana-Clauda Junckera, na právě skončeném Bezpečnostním sumitu v Německu, za nepřijatelné. Německá kancléřka Angela Merkelová zde např. vyzvala státy EU k pokroku v dohodě o azylovém systému a varovala, že státy očekávající finanční podporu unie, musejí v řešení migračního problému projevit solidaritu. Podle šéfa Komise Jeana-Claudea Junckera musí být v EU, například v zahraničně - politických otázkách, jako je vysílání vojáků na zahraniční operace, vždy třeba jednomyslného rozhodnutí. V řadě dalších oblastí ale prý není nutné. Měnit evropské smlouvy kvůli tomu prý, podle Junckera, není třeba - stačí rozhodnutí Evropské rady. Předsednictvo SPD s těmito výroky nesouhlasí. Slovo solidarita je v podání Merkelové zde pouhým synonymem slova poslušnost. Nenecháme si diktovat, koho u nás máme či nemáme přijímat k pobytu a azylu. Pokud projde proti vůli České republiky reforma azylové politiky Dublin IV, která počítá s permanentním přerozdělováním azylantů mezi členské státy EU, odmítneme tento mechanizmus a budeme opět požadovat vyhlášení referenda o vystoupení z EU.

2. Zadržení 35 ilegálních imigrantů na Plzeňsku, schovaných ve dvou kamionech, je jasným důkazem, že ochrana hranic společné hranice EU dlouhodobě nefunguje a ilegální imigranti jsou pašováni do Evropy přes Černé moře. Navíc se jedná o pouhou "špičku ledovce". Z dostupných informací je zřejmé, že cestovali z Rumunska přes půl Evropy. SPD požaduje zvýšit kontrolní činnost policie ČR na našich hraničních přechodech. SPD podpoří navýšení kapacit policie určených k boji s nelegální imigrací.

3. SPD konstatuje, že výsledek nedělního sjezdu ČSSD neznamená žádnou zásadní změnu v politice ČSSD. Pokud by tato změna nastala, prvním bodem usnesení sjezdu by musela být omluva občanům za kauzu OKD. Místo toho ČSSD spekuluje o vládě a vymezuje se proti SPD. Soudcem politiky ČSSD budou nadále voliči, pro které měla ČSSD vždy jen sliby, které nesplnila.

4. SPD jednoznačně prosazuje a podporuje zvyšování důchodů o stejnou částku a nikdy nepodpoříme navýšení věku pro odchod do penze nad 65 let. Tvrzení, že to popírá zásluhovost, je naprosto mylné. Průběžný důchodový systém, který funguje v ČR, je založen na faktu, že zákonnými odvody platíme na důchody svých rodičů. Nikdo si tedy na vlastní důchod v tomto systému nespoří. Na naše důchody budou platit odvody naše děti. Jde o systém založený na solidaritě sociální a mezigenerační.

5. Minulý týden, na základě dohody předsedů SPD a ANO, proběhlo jednání programových odborníků, na kterém si obě strany vyměnily názory na možné řešení prosazení zásadních bodů SPD do programového prohlášení vlády. Jednání proběhlo konstruktivně a SPD předala hnutí ANO ucelený materiál pro hledání politického kompromisu.

19.2.2018

Teolog Tomáš Halík opět perlil, tentokrát u Moravce!

Pseudoelitář Tomáš Halík ve včerejších Otázkách Václava Moravce řekl opět několik slov, která pohrdají všemi občany České republiky.

„Přímá demokracie způsobí likvidaci právního státu a demokracie,“ řekl mimo jiné v diskuzi a po nějaké době ještě dodal: „Liberální demokracie je v krizi, ale bylo by tragické jí nahradit demokracií přímou.“

Pan Halík je jedním z těch, kteří permanentně svými slovy o stavu společnosti silně pohrdají občany a tím pádem i ústavou jako takovou. Ústava totiž jasně říká: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.“ Tolik citace z ústavy.

Je vidět, že někteří lidé, jako je pan Halík a jemu podobní, kteří si o sobě myslí, že jsou něco víc než ostatní, nemají vůbec žádné pojetí o tom, co je hlavním znakem demokracie a stále navozují v lidech pocit, že jejich názor je ten až vůbec poslední, který nesmí o důležitých věcech rozhodovat. Mohou si zvolit již předem najmenované politiky a to je vše. Větší pravomoci dostat nemohou, jelikož na jejich názor nejsou tito pseudoelitáři zvědaví.

Přímá demokracie je nejdemokratičtější a tím pádem nejspravedlivější politický systém na světě, který perfektně funguje třeba ve Švýcarsku, kde má několikaletou tradici a na který jsou Švýcaři právem hrdi. Pro hnutí SPD je přímá demokracie základním bodem svého politického působení a udělá maximum proto, aby se přímá demokracie stala důležitou součástí politického systému České republiky.

16.2.2018

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co říkám na to, že od 1. ledna v Německu platí zákon, který ukládá sociálním sítím mazat takzvané nenávistné projevy, takzvané fake news či „rasistické“ a „xenofobní“ příspěvky – a pokud by tak nečinily, ukládá vysoké pokuty (50 milionů eur). První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija v TV Barrandov řekla, že bychom o zavedení této věci měli uvažovat i u nás. „Pokud na tom bude nějaká shoda, že bychom i my tady s tím něco udělali, tak jsem jedině pro,“ řekla. Německý zákon je na druhé straně kritizován, že omezuje svobodu slova a zavádí cenzuru.

Má odpověď:

„Nenávistné projevy včetně rasistických a xenofobních příspěvků zásadně odmítám! Je potřeba se zamyslet nad tím, proč se v současné době takovéto příspěvky na sociálních sítích objevují, a zabývat se hlavně jejich příčinou. Tu příčinu vyvolávají legalizace nelegální islámské imigrace v podání Evropské unie a omezování suverenity členských zemí. Všechny takovéto zákony budou vždy zavánět cenzurou a omezováním svobody slova, jelikož nastavení hranice, kdy už budou projevy nenávistné, rasistické a xenofobní, je vždy velice složité a záleží na úhlu pohledu.“

14.2.2018

KDU-ČSL pokračuje ve snahách o popření výsledků demokratických voleb!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) pro tento týden.

1. Hnutí SPD považuje návrh místopředsedy KDU-ČSL na odvolání Tomia Okamury z pozice místopředsedy Poslanecké sněmovny za pokračování snahy některých politiků o popření výsledků demokratických voleb. KDU-ČSL je strana s jasnými kontakty na sudetoněmecké organizace, které, kromě jiného, se kriticky vyjadřují k některým důsledkům a výsledkům druhé světové války. Lidovci mají především obavu o svá „koryta" po neúspěchu ve volbách a o to, že nebudou součástí vládní koalice.

2. Předsednictvo hnutí SPD upozorňuje na skandální výsledek kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) na Ministerstvu školství. Za působení ministryně Valachové z ČSSD se rozdalo bez jasných pravidel - a v rozporu s pravidly ministerstva - na půl miliardy korun neziskovým organizacím, které je měly využít na práci s dětmi. Podle názoru SPD je nutné, aby tento závěr prošetřily orgány činné v trestním řízení. Není náhoda, že i předseda ČSSD pan Chovanec podporuje záměr na vyřazení SPD z řízení Sněmovny.

3. Na základě výsledků jednání představitelů hnutí ANO a SPD předá SPD hnutí ANO konkrétní návrhy pro programové prohlášení vlády. Naše návrhy budou obsahovat programové priority SPD, které máme v našem programu. Pokud dojde, na základě přijatelného politického kompromisu, k zapracování těchto priorit SPD do programového prohlášení vlády, je SPD ochotno podpořit vládu odborníků sestavenou premiérem Babišem.

4. Poslanci hnutí SPD nepodpoří novelu zákona omezující legální držení zbraní. Každá, i malá regulace ze strany EU, je pro nás nepřijatelná. Jde o „salámovou metodu" omezování práva občanů na legálně drženou zbraň. SPD v této věci odmítá diktát EU. Na základě Lisabonské smlouvy jsme povinni tento diktát přijmout a tuto úpravu zařadit jako součást našeho práva. Jde o diktát a SPD ho nebude respektovat. Chceme zásadní změny ve fungování evropské integrace, a pokud nenastanou, žádáme referendum o vystoupení z EU.

5. Důrazně odsuzujeme udavačské listy papeži a další útoky na pana kardinála Duku. Pan kardinál Duka je člověk mimořádného respektu a úcty mezi občany České republiky napříč politickým spektrem. S velkou pokorou vnímáme jeho slova, včetně slova napomenutí. Slova, která jsou plná moudrosti a porozumění pro starosti lidí. Obvinění z „hnědnutí" je neuvěřitelně drzé a sprosté. Je to obvinění globalistických, neomarxistických aktivistů, kteří chtějí pro sebe získat pozici absolutní mravní a morální autority. Pomocí této pozice pak chtějí lidem určovat co je dobré a špatné. Chtějí tak řídit svět a ovládat životy lidí. Tito aktivisté dnes útočí na všechny, kteří odmítají opustit přirozené hodnoty vycházející kromě jiného z křesťanské víry a z národní tradice.

6. SPD považuje současnou kampaň vedenou pořady České televize "Reportéři ČT" a "168 hodin" za přímý pokus ovlivňovat politiku v České republice. Vzniká dojem, že Česká televize otevřeně vstoupila do politiky jako politický subjekt, který je součástí politického zápasu v České republice. Za peníze českých občanů špiní nepohodlné politiky a politické subjekty a drze odmítá sdělit, kolik platí svým celebritám za jejich tendenční politické komentáře.

12.2.2018

Stupidní a hulvátské vyjádření k obecnému zákonu o referendu!

Méně inteligentní lidé jsou hlupáci, blbci a debilové říká známá novinářka Petra Procházková ve svém komentáři na sociální síti.

„Takže, končím s korektní tolerancí hlupáků a blbců. Že se nesmí o lidech méně inteligentních až debilních říkat, že tací jsou? Tak to ne. Nechci, aby o mně rozhodovali nevzdělanci a tupci, ignoranti s fašistickými sklony a manipulovatelné mozkové trosky,“ napsala mimo jiné známá novinářka na sociální síti Facebook ohledně obecného zákona o referendu.

Po panu Hríbovi, ke kterému jsem se vyjadřoval v minulých dnech je to další údajně elitní novinář(ka), jenž má občany nejen za hlupáky. No a pak, že pan prezident rozděluje společnost. Je to přesně naopak, takovýto pseudoelitáři jsou podepsáni pod tím, jak je společnost rozdělená na dva tábory a všechna podobná prohlášení ten příkop ještě prohlubují.

Paní Procházková si neuvědomuje, že ne všichni občané mohu být vzdělaní, a že v každé společnosti musí být místo jak pro vzdělané, tak také pro ty, kteří jsou vzděláni o něco méně. Všichni bez rozdílu vzdělání musí tak mít stejná práva a stejné povinnosti a nikdy se nesmí stát, že by se dělaly mezi těmito skupinami nějaké rozdíly.

Volební právo musí být pro každého stejné a v obecném referendu by se tak mělo moci hlasovat o všech důležitých (takže např. i o vystoupení z Evropské unie) otázkách kromě těch, které by byly protiústavní a neslučovaly by se s Listinou základních práv a svobod. Občané jsou vlastníky státu, který funguje na základě jejich nemalých daní a všelijakých odvodů, takže oni jsou ti, kteří by měli o svém státě rozhodovat a to co možná nejvíce přímo a ne pouze v zastoupení politických stran a jejich partajních aparátů, které jsou řízeny různými lobbistickými skupinami a některé i oligarchy.

10.2.2018

XXIII. zimní olympijské hry byly zahájeny.

Včera byly oficiálně zahájeny XXIII. zimní olympijské hry v korejském Pchjongčchangu. Budu držet všem našim sportovcům palce a jsem přesvědčen, že nám přivezou několik medailí včetně titulů olympijských vítězů. Byl by to krásný dárek k podzimním oslavám stého výročí založení republiky!

Češi do toho, Češi do toho!

9.2.2018

Další anketní otázka pro ParlamentníListy.cz: Co říkám na vyjádření politologa Jiřího Pehe, který pro Respekt.cz řekl, že demografický vývoj hraje proti „postkomunistickému“ táboru Miloše Zemana, jehož prý volili lidé starší a zakořenění v minulosti. Za pět let dle něj půl milionu starých voličů „odejde“ a přijde půl milionu mladých. Je dle něj navíc otázka, zda Zeman odslouží celé funkční období. „Nemusí zemřít, ale už teď jevil známky velké únavy,“ řekl.

„Tábor, který volí Miloše Zemana, bych obecně nazval postkomunistickým táborem. Jsou to starší lidé, mentálně zakořenění v minulosti... Zemanovi voliči odcházejí a do volebního cyklu přicházejí mladí lidé. Za pět let půl milionu starých odejde a půl milionu přijde. Situace není pro postkomunistický tábor příznivá. A je otázka, jestli Zeman odslouží celé funkční období. Nemusí zemřít, ale už teď jevil známky velké únavy,“ řekl Pehe.

Má odpověď:

„Pan Pehe asi neumí počítat, jelikož prezidenta Zemana volilo v těchto volbách ve druhém kole zhruba o sto tisíc voličů více než ve volbách předešlých, takže to jeho vyjádření je scestné a Pehe neví, o čem mluví. Pan prezident je podle sdělení lékařů zdráv, takže spekulace o jeho zdravotním stavu je pouze hysterií všech takových elit, které se nedokáží smířit s jeho opětovným zvolením prezidentem republiky. Tato vyjádření pouze přilévají olej do ohně k tomu, aby se společnost neustále rozdělovala na dva nesmiřitelné tábory.“

8.2.2018

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co říkám na vyjádření šéfredaktora slovenského týdeníku Týždeň Štefana Hríba, který v komentáři na Echo24.cz napsal, že svobodné volby rozhodly, Babiš a Zeman „budou kazit nejen Česko, ale i střední Evropu“. O vítězství Zemana mimo jiné rozhodla „plebejskost mimopražského Česka“. Mýtus o prozápadním a reformním Česku je podle něj v troskách. „Česko je – a to dlouhodobě – spíš ustrašené, sobecké a uzavřené do sebe. A je i překvapivě primitivní,“ napsal. Trojice Zeman, Babiš, Okamura je podle něj pro ČR stejnou pohromou, jakou pro SR byli Mečiar, Slota a Fico. Zemanovo vítězství se podle něj zrodilo na šíření lží a strachu.
Hríb ve svém textu mimo jiné píše, že Česko má moc rád, a i proto mu nepřál duo Babiš – Zeman. „Dvoje svobodné volby však rozhodly, že právě tito dva budou kazit nejen Česko, ale i střední Evropu,“ podotkl Hríb a zanalyzoval, co podle něj o Zemanově vítězství rozhodlo. „Rozhodla též plebejskost mimopražského Česka. Mýtus o prozápadním a reformním Česku, který v prospěch rozdělení Československa živil Václav Klaus, je v troskách. Česko je – a to dlouhodobě – spíš ustrašené, sobecké a uzavřené do sebe. A je i překvapivě primitivní,“ píše Hríb. Pro Česko považuje za katastrofu trojici Zeman, Babiš a lídr SPD Tomio Okamura. Podle něj je to srovnatelná katastrofa pro Česko, jakými byly vlády Mečiara, Sloty a Ľuptáka či tria Fico, Mečiar, Slota.

Má odpověď:

„Vyjádření pana Hríba je ukázkou podlézání a hrbení se před bruselskou totalitou. Není sám, kdo označuje české občany za primitivy, což je ubohé, hanebné a nedůstojné! Jsem rád, že většina občanů České republiky takto nepřemýšlí, což dali najevo zvolením Miloše Zemana prezidentem republiky. To, co pan Hríb napsal, je také ukázka toho, že se někteří novináři hlavního proudu pasují do role politiků a snaží se politiku vytvářet místo toho, aby jen vyváženě informovali.“

7.2.2018

Nezpochybňujeme historická fakta o utrpení lidí v pracovním a sběrném táboře Lety!  

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) pro tento týden.

1. Hnutí SPD naprosto nezpochybňuje objektivní historická fakta o utrpení lidí, které prodělali v pracovním a sběrném táboře Lety v době druhé světové války. Plánovité vyvraždění Židů, Slovanů a tehdy takzvaného cikánského obyvatelstva bylo součástí zločinných plánů nacistů na takzvané konečné řešení rasové otázky. Jde o nezpochybnitelný fakt. Hnutí SPD má v případě tábora v Letech výhrady ke způsobu řešení piety tohoto místa. Odmítáme utajovaný způsob jednání o odkoupení farmy, která z části leží na bývalém území tábora a považujeme postup v této věci za riziko ve vztahu k výdajům státu a celkovému majetkovému vypořádání místa.

2. V České televizi a některých dalších médiích probíhá intenzivní kampaň proti SPD. Cílem je dostat SPD na politický okraj a zabránit přímé i nepřímé účasti SPD na sestavování vlády. Není náhodou, že tato kampaň nabrala na síle po znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem České republiky. Kampaň má zabránit programové spolupráci SPD, prezidenta a hnutí ANO. Kampaň je vedena s cílem zvrátit výsledek demokratických voleb a je vedena v zájmu nadnárodního řízení České republiky. Obvinění SPD z tunelování volební kampaně nebo popírání holocaustu jsou vykonstruovaná a směšná. SPD se bude bránit právní cestou a podá trestní oznámení.

3. SPD považuje za absolutně nepřijatelný názor místopředsedkyně ODS připouštějící zavedení faktické cenzury na sociálních sítích - podle vzoru Německa. Jde o součást nástupu totalitní podoby EU. Lidé v Evropě přestávají volit tak, jak jimi manipulují média. Proto nastupuje cenzura internetu a totalitní propaganda. SPD upozorňuje na fakt, že otázku svobody internetu pomalu opustila Pirátská strana. Piráti jsou dnes stranou faktické demontáže českého státu a nikoliv stranou bránící svobodu.

4. Minulý týden proběhlo v Budapešti setkání premiérů Visegrádské čtyřky. SPD vítá skutečnost, že mezi premiéry V4 panuje shoda, aby Evropa byla silná tím, že zachová nezávislost jednotlivých zemí, místo vytvoření “Spojených států evropských”. Rovněž zde zaznělo odmítnutí návrhů generálního sekretáře OSN Guterrese o globální dohodě o migraci, které zde byly označeny za nebezpečné. Národy střední Evropy, podle vyjádření premiérů V4, chtějí zachovat svůj tolerantní, křesťanský způsob života a nepřejí si, aby se v jejich komunitách, které mají křesťanské kořeny, vytvářely komunity muslimské. SPD tento postoj dlouhodobě programově prosazuje. Je to náš program a jsme přesvědčeni, že k jeho realizaci je třeba tvrdého postoje České republiky k EU, včetně možnosti referenda o vystoupení ze současné podoby EU.

5. SPD vyjadřuje znepokojení v souvislosti s násilím v německé Chotěbuzi a v Itálii. Jde o důsledek šíleného demografického experimentu současných řídících struktur EU a některých politiků. V Chotěbuzi demonstrují tisíce místních lidí proti ničení jejich města a ničení jejich způsobu života díky nezvládnutému přílivu migrantů do města. V italské Maceratě byla na několika místech hlášena střelba z projíždějícího auta. Terčem útočníka se stali ilegální migranti z Afriky, přičemž nejméně šest lidí bylo zraněno. Incident se odehrál v místě, kde bylo před několika dny objeveno rozřezané tělo zavražděné mladé Italky, přičemž podezřelým z její vraždy je migrant z Nigérie. Považujeme za nutné volat k odpovědnosti politické šílence, kteří migraci do Evropy podporují a prosazují takzvanou multikulturní EU. Jednoznačně podporujeme protesty občanů a jejich právo na obranu v duchu Ústavy a Listiny základních práv a svobod.

6. Hnutí SPD je znepokojeno současnou situací venkova. Počet obcí do 500 obyvatel za posledních 15 let poklesl o 248, počet jejich obyvatel se - podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR - snížil o 33 tisíc. Zejména mladí a vzdělaní lidé odcházejí do větších obcí a měst. S klesající zaměstnaností v zemědělství se z řady malých vesnic stávají jen místa pro přespání. Malým vesnicím tak hrozí zánik. Bez práce a spojení se světem tam život skomírá a vše je to důsledek špatné zemědělské politiky a naprosto neefektivního dotačního systému. Potřebujeme venkov, kde se dá žít i pracovat. Nepotřebujeme skanzeny a satelitní vsi. Státu chybí jasná koncepce podpory zemědělské a potravinářské výroby na vesnici a podpory mladých pracujících rodin s dětmi.

5.2.2018

Strašení extremismem – chabý argument politické konkurence a mainstreamu!

Pokaždé, když se nahlas mluví o vládním angažmá hnutí SPD, se z úst konkurenčních politiků a také novinářského hlavního proudu ozve hlasité nálepkování o extremismu.

Jsou to chabé a lživé argumenty, které jsou vždy dovysvětleny tím, že SPD chce referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie a vymezuje se proti islámu. Ať mi někdo vysvětlí, co je na přímé demokracii a boji proti nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující ideologii, která porušuje lidská práva, extremistického.

To co by měli občané vnímat jako extremismus je pravý opak. Není náhodou extremismem to, že pod vládou nikým nevolených úředníků Evropské komise ztrácí naše republika svou suverenitu, která je nezcizitelným právem každého státu? Není náhodou extremismem prosazování multikulturní ideologie v podání EU, která nutí všem státům i přes jejich odpor přijímání nelegálních imigrantů, jenž jsou všichni vyznavači Alláha a jeho násilnického proroka Mohameda prosazujícího džihád a právo šaría?

Je pouze na občanech, jak si extremismus vysvětlí a jak ho budou chápat. Je potřeba si ale uvědomit, že se oficiálně za extremismus považuje označování skupiny nacházející se mimo hlavní proud společnosti, které je připisováno porušování etických a právních norem ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou, násilím nebo hrozbou násilí, motivované zejména rasovou, národnostní, náboženskou nebo třídní nenávistí.

Takže pokud někdo někomu bere svým diktátem jeho suverenitu, což je nezcizitelná právní norma ve spojení s prosazováním verbální a fyzické agresivity islámské ideologie, která propaguje násilí motivované rasovou a náboženskou nenávistí, není právě toto ukázkový extremismus v té pravé podobě?

Podle výsledků voleb je zřejmé, že se SPD na rozdíl od některých politických konkurentů na okraji společnosti v žádném případě nenachází. Právní a etické normy SPD také neporušuje. Jiná věc je ta, že chceme v souladu s ústavou a právním řádem některé důležité zákony, které nehájí zájmy České republiky a českých občanů včetně politického systému směrem k přímé demokracii změnit, na což máme právo a docela silný mandát od voličů. Co se týká fyzické agresivity a násilí neexistuje jeden jediný důkaz o takové činnosti v řadách SPD, jelikož je nám to cizí, stejně jako jakákoli výše uvedená nenávist. Rasovou, národnostní, náboženskou nebo třídní nenávist hnutí SPD zásadně odmítá a vždy proti ní bude bojovat.

2.2.2018

Návštěva sídla Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kontrolní výbor Sněmovny navštívil sídlo NKÚ.

Včera 1.2.2018 jsme v rámci schůze sněmovního kontrolního výboru navštívili sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu, kde jsme se za účasti jeho vedení seznámili při prezentaci se základním působením NKÚ a jeho prospěšnou funkcí pro stát. Byli jsme také seznámeni s probíhající výstavbou nového sídla NKÚ v pražských Holešovicích, ve kterém se bude nacházet také parlamentní knihovna a archiv Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Kontrolní výbor Sněmovny projednává při své činnosti kontrolní závěry tohoto úřadu, proto se tato návštěva na začátku volebního období konala a jsem přesvědčen, že byla pro všechny poslance, kteří jsou členy kontrolního výboru velice prospěšná.

31.1.2018

Zvolení Miloše Zemana prezidentem je volbou na podporu přímé demokracie!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) pro tento týden.

1. Hnutí SPD gratuluje prezidentu Miloši Zemanovi ke zvolení prezidentem České republiky na druhé volební období. Jeho zvolení je volbou obrany suverenity republiky a volbou na podporu přímé demokracie. SPD je připravena s prezidentem konstruktivně spolupracovat ve prospěch občanů České republiky. Děkujeme všem našim příznivcům, kteří jednali v prezidentské volbě na základě doporučení a stanoviska hnutí SPD. Prokázali jsme politickou vyspělost a odpovědnost. Děkujeme také všem, kteří zastupovali hnutí SPD ve volebních komisích a přispěli ke zdárnému a demokratickému průběhu voleb.

2. Hnutí SPD odmítá mediální teorie o rozděleném národě. V České republice začíná přirozený odpor k nadnárodnímu řízení naší země. Nástrojem tohoto řízení jsou neziskové organizace s politickým a ideologickým programem, napojené finančně a personálně na organizační síť Georga Sorose. Jejich cílem je zničení ná