SPD

"Pesimismus a skepse nevadí.
Lepší je ale hýřit optimismem!"

podpis

ODVÁŽNĚ A VLASTENECKY KE ZMĚNĚ PRO PŘÍMOU DEMOKRACII, VYMAHATELNOU ODPOVĚDNOST POLITIKŮ A NÁRODNÍ ZÁJMY!

Je žádoucí ctít takové hodnoty, jako je svoboda, demokracie, solidarita, spravedlnost, rodina a zodpovědnost k příštím generacím!

Je žádoucí vždy a na prvním místě prosazovat zájmy České republiky a českých občanů!

Je žádoucí mít úctu k národním symbolům, je žádoucí si vážit své České republiky, chránit ji, řádně o ní pečovat a být hrdi na to, že jsme Češi a že jsme se tu narodili! Zároveň mějme úctu i ke všem ostatním národům!

Je žádoucí být svědomitější a odpovědnější ke své rodné zemi a tím pádem ke svým daním, které jí odvádíme a kterých opravdu není málo! Naše rodná země, jsou naše daně a naopak! Jen my sami musíme rozhodovat o tom, na co se naše peníze použijí! Proto musíme v každých volbách vybírat vždy jen odpovědné politické zástupce, kteří budou spravovat naše finance s péčí řádného hospodáře!

V rámci svého vlasteneckého politického poslání budu prosazovat:

 • Radikální změnu politického sytému s co největším posílením přímé demokracie, aby měl vždy konečné slovo pouze občan.
 • Zavedení přímé volby poslanců, hejtmanů a starostů.
 • Prosazení zákona o referendu, který by občanům v případě potřeby umožnil vymoci žádané změny.
 • Možnost odvolat jakéhokoli politika prostřednictvím referenda.
 • Zavedení adresné trestní a hmotné odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy.
 • Ústavní brzdu bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování země, cílem jsou vyrovnané veřejné rozpočty s legislativou podle švýcarského vzoru.
 • Důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné.
 • Zákon o prokázání původu majetku.
 • Přijetí zákona proti lichvě.
 • Konec zvyšování daní. Odklad na daňové změny po dobu tří let.
 • Podporu živnostníků a podnikatelů.
 • Právo a spravedlnost. Ochranu svobody, rodinných hodnot a bezpečí občanů.
 • Investice do školství, sportu, vědy a výzkumu, jelikož je to ta nejlepší investice.
 • Spravedlivý sociální a důchodový systém.
 • Funkční a transparentní zdravotnictví.
 • Investice do kultury s cílem rozvoje cestovního ruchu, ochrany národního kulturního dědictví a propagace českého umu ve světě.
 • Zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky s podporou malých a začínajících zemědělců a rodinných farem.
 • Referendum o vystoupení České republiky z EU. Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce. Evropu bez zbytečné byrokracie, nesmyslných regulací a nespravedlivého přerozdělování.
 • Přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechci zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod náboženských fanatiků.

Prosazuji zásadní ústavní, politické a legislativní změny. Považuji za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu ekonomické krize, hlubokých dluhů a vysokých daní. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v demokracii. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za své daně dostanou důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody.

Nahlas říkám, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegium. Jsem proti imigraci nepřizpůsobivých cizinců. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Je naše a nestyďme se podle toho chovat. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobří vlastenci. Važme si všech jiných národů a chtějme, aby si oni také stejně vážili nás.

Nejdůležitějším politickým tématem je pro mě přímá demokracie, která dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou a tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém. Z toho je patrné, že tou pravou demokracií, jejíž pojem pochází z řeckého (demokratía), „vláda lidu“, složeného z (demos) lid a (kratos) vládnout je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí na navrhování a přijímání zákonů, kterými se jejich společnost řídí. Důležité je, aby to bylo přímou formou a to tak, jak to již několik desetiletí senzačně funguje ve Švýcarsku. Tedy v zemi, kde neexistují vnitřní konflikty a to i přes to, že zde žijí lidé mluvící několika jazyky (němčina, italština, francouzština a další) a tím pádem vyznávající různou kulturu i náboženství (katolické a protestantské).

Švýcarský systém přímé demokracie je založen na stmelujícím principu pro občany a na vyvážené kombinaci držených, sdílených a delegovaných pravomocí na třech úrovních státní správy a to na úrovni obce, kantonu a federace. Díky těmto principům existuje Švýcarská konfederace v pohodě a bez větších problémů již více než sedm set let. Základním pilířem této demokracie je systém referend, ve kterých se občané vyjadřují k navrženým zákonům (lidové veto), které je nepovinné a je možné buď na základě iniciativy občanů, nebo na základě iniciativy kantonů. Dále je zde povinné ústavodárné referendum, jelikož žádná úprava ústavy není možná bez lidového hlasování. Povinně musí být v referendu schváleny také mezinárodní smlouvy. Dalším referendem je takzvaná lidová iniciativa, která umožňuje libovolné skupině voličů navrhnout celkovou nebo částečnou revizi ústavy. Referenda a iniciativy existují na všech třech úrovních, tedy na úrovni obce, kantonu i federace.

Takže co je základním principem demokracie? Demokracie musí být chápána jako nástroj individuálního a kolektivního sebeurčení a tím i individuální a kolektivní svobody na základě lidových referend na všech úrovních státní správy! Teprve potom můžeme mluvit o pravé demokracii!

Pokud by v evropských státech existoval systém přímé demokracie s odvolatelností, hmotnou, trestní a osobní odpovědností politiků, po které volám, nikdy by nedošlo k takovému imigračnímu šílenství, kterým si teď procházíme.

Je to proto, že by si všichni vedoucí politici velice rozmysleli páchat zlo proti drtivé většině obyvatel. Nenazývali bychom je multi-kulti, jelikož žádné multi-kulti by nebylo. Pokud by totiž nad politiky visel Damoklův meč v podobě jejich možné odvolatelnosti, Merkelová, Juncker ani Dienstbier by si nedovolili říkat to, co v současné době plácají a dělat to, co páchají. No, a pokud by si přeci jen stáli za svým, lidé by jim to ihned spočítali.

Tento skvělý politický systém by si náramně poradil i s celou Evropskou unií jako takovou, jelikož ta by v takovéto podobě nemohla ani existovat. Nikdy by totiž nemohl vzniknout orgán, který není volený občany. Ano mám na mysli Evropskou komisi, která má jako jediný orgán v celém tom evropském aparátu legislativní monopol, jelikož jako jediná instituce EU může navrhovat právní předpisy a nařízení. Do této komise nejsou evropští komisaři voleni, nýbrž jsou pouze jmenováni vládami své konkrétní země. Voleni jsou pouze poslanci Evropského parlamentu, kteří ale žádné legislativní návrhy nepředkládají. Europoslanci pouze schvalují předpisy navržené Evropskou komisí, kterou nikdo nezvolil, ale jen striktně najmenoval.

Pokud to v instituci, jakou je Evropská unie, funguje takto nedemokraticky, nedivme se, že si z nás všichni ti zrádci Evropy stále dokola dělají legraci a mají nás za ovce, které poslušně odvádějí stále se zvyšující daně, aby nás za ně mohli postupně zaprodat a následně zničit. To jim ale nesmíme v žádném případě dovolit a je jen na nás všech, abychom Evropu ještě, když to jde, změnou systému zachránili.

Jmenuji se Radek Rozvoral a narodil jsem se 28.6.1967 v Nymburce.

Žiji v rodinném domě v obci Všechlapy u Nymburka, kde jsem již od roku 2006 zastupitelem obce, od roku 2014 do roku 2022 jsem byl jejím místostarostou a od roku 2003 do roku 2021 jsem byl také předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol.

Po absolvování základní školy jsem vystudoval čtyřletý učební obor s maturitou Mechanik strojů a zařízení v ČKD Praha. Maturitu jsem úspěšně složil v roce 1985.

Po dvouleté základní vojenské službě jsem pracoval jako údržbář v ČKD Praha, závod Slévárny. V roce 1991 jsem nastoupil do služebního poměru k Policii České republiky, jejíž řady jsem opustil na vlastní žádost v roce 1995 a to vzhledem k tomu, že mi nebylo umožněno pracovat v agendě na dopravním inspektorátu.

V roce 1996 jsem se dvěma společníky založil obchodní společnost PLAST spol. s r.o. v České Lípě, která dodává stavebním firmám kompletní sortiment materiálů na rozvod tlakové vody, kanalizace a plynu. V této společnosti od jejího založení pracuji jako jednatel a ekonomický ředitel.

Mým největším koníčkem je sport, který i aktivně provozuji. Hraji fotbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, rád lyžuji atd. Velice rád si poslechnu dobrou rockovou muziku (Kabát, Bon Jovi a další).

Jsem rozvedený a mám dospělého vysokoškolsky vzdělaného syna.

Od léta roku 2013 spolupracuji s Tomiem Okamurou a dne 16.6.2015 jsem se stal členem politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). 4.8.2015 jsem byl na členské konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie zvolen členem předsednictva hnutí a 2.4.2016 předsedou Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje. Na podzim roku 2017 jsem ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamantu České republiky získal od voličů poslanecký mandát, čímž jsem se 21.10.2017 stal poslancem PS PČR, čehož si nesmírně vážím a je to pro mě velká čest. Budu se snažit dělat vše pro to, aby bylo politické hnutí SPD úspěšné a abychom v Poslanecké sněmovně prosadili co nejvíce bodů z našeho vlasteneckého programu pro přímou demokracii, patriotismus, vymahatelnou odpovědnost politiků a za národní zájmy.

Jsem celoživotní optimista a vlastenec prosazující svobodu a přímou demokracii, který má odpor k násilí, smysl pro humor a pro zodpovědnost.

Na první stránku tohoto webu jsem umístil svůj citát: „Pesimismus a skepse nevadí. Lepší je ale hýřit optimismem!“

Je známo, že my Češi jsme spíše v životě skeptičtí a pesimističtí, než ostatní národy a já bych tímto sloganem chtěl na co nejvíce z Vás apelovat, abychom tím optimismem všichni anebo alespoň co nejvíce z nás hýřili a ze života se radovali. Jsme tu přeci jen pouze na návštěvě, tak si pojďme život užívat těmi největšími doušky, co to jen jde. Každý den žijme naplno a tak, jako by byl poslední, ale zároveň ve vší slušnosti, pokoře a tak, abychom se za své činy nemuseli stydět.

22. 3. 2023

Prezident Petr Pavel potvrdil, že je prezidentem Fialovy vládní pětikoalice!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

prezident Petr Pavel potvrdil, že je prezidentem Fialovy vládní pětikoalice a hodil přes palubu tři miliony důchodců. Odmítáme jakékoli snížení valorizací důchodů. Hnutí SPD zahájilo petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy, která škodí českým občanům a rozvrací naši zemi. Kvůli Evropské unii budou muset české domácnosti vynaložit obrovské náklady na zateplení domů. Brusel brutálně zdraží bydlení. Fialova vláda prosazuje zvýšení daní českým občanům i firmám. Odmítáme okrádání českých občanů Fialovou vládou.

1. Prezident Petr Pavel potvrdil, že je prezidentem Fialovy vládní pětikoalice a hodil přes palubu tři miliony důchodců. Odmítáme jakékoli snížení valorizací důchodů.

Prezident Petr Pavel minulý týden s výhradami podepsal zákon o důchodovém pojištění, který bere všem, kteří pobírají důchody, jenom v letošním roce sedm tisíc korun. Je to ze strany prezidenta zbytečně odkládané alibistické řešení. Následně prohlásil, že pokud opozice nepodá ústavní stížnost, podá ji on sám. V podstatě tímto prezident republiky přiznal, že se jedná o zřejmé porušení zákonů a on podá ústavní stížnost mj. také sám na sebe. Prezident republiky, pokud měl pochybnosti o okolnostech a podmínkách, za jakých byl zákon přijímán, měl jako jeden ze strážců ústavnosti zákon sám vetovat. K tomu jsme jej jako hnutí SPD opakovaně vyzývali. Tímto rozhodnutím hodil prezident téměř tři miliony osob, které pobírají důchod, přes palubu. Potvrdil tak, že je prezidentem vládní pětikoalice, a nikoliv prezidentem, který bude dodržovat zákony, jak o tom hovořil při svém prezidentském slibu. Potvrdil, že nebude prezidentem všech. Boj hnutí SPD za oprávněné zájmy našich důchodců zdaleka nekončí. Vyzvali jsme hnutí ANO ke společnému podání ústavní stížnosti na vládou protiprávně prosazený zákon umožňující plošné okradení důchodců, což by stížnosti dodalo vyšší politickou váhu a legitimitu a rovněž by to dodáním našich expertních pohledů a analýz posílilo kvalitu této stížnosti. Současně jsme připraveni bojovat proti trvalému výraznému snížení valorizací důchodů, které nyní připravuje vláda a ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s Marianem Jurečkou (KDU-ČSL).

2. Hnutí SPD zahájilo petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy, která škodí českým občanům a rozvrací naši zemi.

Hnutí SPD zpracovalo a začalo sbírat podpisy na Petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy. Důvodem je fakt, že vláda Petra Fialy za dobu svého vládnutí pozbyla důvěru naprosté většiny veřejnosti. Vláda Petra Fialy není dlouhodobě schopna řešit vysoké a stále rostoucí ceny základních životních potřeb, zejména potravin a energií, nedostatek léků a léčiv, uprchlickou krizi, krizi v oblasti bydlení ani další společenské a ekonomické problémy. Dostala tak naše občany, včetně podnikatelů, do vážných existenčních problémů. Vláda naopak provádí a preferuje všestrannou podporu ukrajinského režimu a Ukrajinců, včetně podpory válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací a neusiluje o jeho mírové řešení. Tím prodlužuje utrpení ukrajinského lidu. Činnost vlády Petra Fialy české občany poškozuje, především ty jejich skupiny, které se nemohou bránit. Vláda navrhuje zvýšit věk odchodu do důchodu na 68 let a stávající důchodce obrala o výraznou část zákonem stanovené valorizace jejich důchodů. Vláda nepodporuje rodičovství, mladé rodiny nemají kde bydlet a hypotéky jsou pro ně zcela nedostupné. Vláda nekriticky přijímá a schvaluje veškerá nařízení z Evropské unie, která jsou naprosto absurdní, především v oblasti tzv. klimatické politiky, která ničí naši budoucí prosperitu. Fialova vláda rovněž astronomickými schodky státního rozpočtu způsobuje rozvrat veřejných financí se všemi jeho negativními důsledky. Vláda také omezuje svobodu slova a zavádí nepřípustnou protiústavní cenzuru. Nejde o vládu odborníků schopnou zodpovědně řídit stát. Proto musí neprodleně odejít. Petici můžete najít na zde nebo ji přijít podepsat do poslaneckých kanceláří hnutí SPD v regionech, anebo také do kanceláří regionálních, oblastních anebo místních klubů SPD, případně přímo na naši demonstraci Lidé proti vládě dne 29. března od 16:30 hodin v Ostravě na Masarykově náměstí, kde budou také umístěny petiční stánky. Na demonstraci vystoupí Tomio Okamura, Radim Fiala, Ivan David, Jaroslav Foldyna a známí odborníci na energetiku, potraviny a další. Vláda Petra Fialy musí skončit!

3. Kvůli Evropské unii budou muset české domácnosti vynaložit obrovské náklady na zateplení domů. Brusel brutálně zdraží bydlení.

Evropský parlament minulý týden schválil směrnici Evropské komise týkající se renovace budov. Vyplývá z ní povinnost majitelů činžovních a rodinných domů s nejvyšší energetickou náročností tyto budovy do konce roku 2033 rekonstruovat a zateplit. Jde o další nebezpečné a nerealistické opatření Evropské unie. Podle Evropského parlamentu se takto mají povinně upravit domy s energetickou náročností tříd E, F a G, aby do roku 2030 dosáhly minimálně třídy energetické náročnosti E a do roku 2033 pak třídy D. Stovky tisíc českých domácností by tak musely vynaložit stovky tisíc korun na rekonstrukce svých domů, navíc v extrémně krátkých časových lhůtách. Předseda Občanského sdružení majitelů domů Milan Krček odhadl, že příslušná komplexní renovace pětipatrového staršího činžovního domu v Praze vyjde zhruba na 25 milionů korun. Toto opatření tedy ještě více zdraží bytovou výstavbu, ceny bytů i nájemního bydlení, které je již tak těžce dostupné. Směrnice upravuje i pravidla pro nové budovy postavené po roce 2028. Ty budou muset být povinně bezemisní. O návrhu budou nyní Evropský parlament a Evropská komise vyjednávat s členskými státy. Bohužel, jak vidíme na aktuálních příkladech rozšíření systému emisních povolenek a budoucího zákazu prodeje aut se spalovacími motory, česká vláda při těchto vyjednáváních dostatečně nehájí naše národní zájmy a ustupuje diktátu Evropské komise a západních států Evropské unie. Hnutí SPD naopak odmítá podřizování České republiky nebezpečným a škodlivým normám unijní klimatické politiky ztělesněných projektem Green Deal, které zásadním způsobem ohrožují budoucí ekonomickou prosperitu našeho státu a životní úroveň i kvalitu života našich občanů. Hnutí SPD požaduje referendum o vystoupení z EU.

4. Fialova vládní pětikoalice prosazuje výrazné zvýšení daní českým občanům i firmám. Odmítáme okrádání českých občanů Fialovou vládou.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden v rozhovoru pro ČTK připustil možnost vyššího zdanění firem i zavedení daňové progrese. Podle Jurečky by měla vláda o změnách v daňovém systému politicky rozhodnout do měsíce a platit by měly od ledna. Jurečka přímo zmínil variantu posílení příjmů státního rozpočtu prostřednictvím vyššího zdanění právnických osob na dva nebo tři roky. Jako další možnost uvedl zavedení progresivního zdanění fyzických osob, kdy s výší příjmu roste i procento daňové sazby. Hnutí SPD programově odmítá zvyšování daní českým občanům a českým firmám. Navíc jsou tyto návrhy v naprostém rozporu s programovým prohlášením vlády a s předvolebními sliby všech vládních stran. Zvyšovat v době krize a vysoké inflace daně českým firmám je z ekonomického hlediska nesmyslné a likvidační, protože klesá poptávka, reálné příjmy i úspory občanů, a naopak rostou ceny všech vstupních nákladů, hlavně energií. Hnutí SPD naopak navrhuje snížení daně z příjmu pro menší a rodinné české firmy. Odmítáme i zavádění dalšího progresivního zdanění fyzických osob – i proto, že už v současnosti jsou nejvyšší příjmy nad určitou hranici (cca 155 000 korun měsíčně) zdaňovány vyšší sazbou ve výši 23 procent. Vláda musí řešit parametry příjmů a výdajů státního rozpočtu jinými způsoby než zvyšováním daní našim občanům.

21. 3. 2023

Neuvážené zelené šílenosti Evropské unie, je třeba nekompromisně odmítat!

Minulý týden Evropský parlament schválil návrh směrnice na podporu renovací budov v Evropské unii, spočívající v povinnosti pro majitele domů a bytů snížit do deseti let jejich energetickou náročnost. Tím připraví naše občany o značné finance, neboť dodržování navržené směrnice výrazně zdraží novou výstavbu, a ještě výraznější finanční náklady budou potřeba na renovace starších bytů a domů.

Hnutí SPD tento šílený návrh pocházející od Evropské komise, kde vykonává místopředsedkyni Věra Jourová, navržená hnutím ANO, zásadně odmítá. Pro směrnici hlasovali čtyři čeští europoslanci. Tři z nich, pirátští zástupci Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa a Marcel Kolaja, jsou z frakce Zelených, a návrh podpořil i Luďek Niedermayer (TOP 09) z lidovecké frakce. Návrh směrnice připravili nekompetentní, ale dobře placení bruselští úředníci jako jeden z mnoha šílených projektů spadajících pod Green Deal. Ten ve svém počátku schválil tehdejší premiér Andrej Babiš a slepě, ale za to velmi důsledně ho podporuje současná vláda Petra Fialy. Je to zase jeden z mnoha nereálných projektů silně poškozujících zájmy České republiky a jejích občanů.

Jenom připomenu cílené kroky ze strany EU k likvidaci automobilového průmyslu u nás, kdy Evropský parlament nedávno schválil normu definitivně stvrzující konec prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035, nebo prosazování emisní normy Euro 7. Teď tu máme směrnici, která bude určovat energetickou náročnost budov, a bude pod pohrůžkou vysokých sankcí vyžadovat od majitelů bytů a domů její striktní dodržování. To hnutí SPD v žádném případě nemůže tolerovat. Jediné východisko spatřujeme ve vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie. Čím dříve, tím pro naše občany i naší ekonomiku lépe.

Obytné budovy by měly podle schváleného návrhu směrnice EU do roku 2030 dosáhnout minimálně třídy energetické náročnosti E a do roku 2033 pak třídy D, a to na stupnici od A do G, přičemž G označuje 15 procent energeticky nejnáročnějších budov daného členského státu. O finálním znění právního předpisu ještě bude Evropský parlament jednat s členskými státy. Dá se předpokládat, jaké stanovisko zaujme probruselská vláda Petra Fialy, která se ještě bude chlubit tím, že občané budou moci čerpat na rekonstrukci bytů a domů evropskou dotaci (která stejně nepokryje náklady na rekonstrukce a o kterou nebude mít většina českých občanů zájem).

Občané si musí sami rozhodovat, kde a v jakých prostorách chtějí žít. Stát jim v tomto nemá co přikazovat. Ono už stačí, jak jim Fialova vláda chystá letos navýšit daň z nemovitostí plus ještě další daně. Fialova vláda nehájí zájmy našich občanů, a proto požadujeme její demisi.

17. 3. 2023

Požadujeme odvolání Markéty Pekarové Adamové z čela Poslanecké sněmovny!

Poslanci za hnutí SPD, společně s poslanci za hnutí ANO, bez problému sesbírali přes 80 podpisů k podání návrhu na odvolání předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09).

Ta dlouhodobě při řízení Sněmovny selhává a navíc se v této vysoké politické funkci nechová nadstranicky. To vše se nyní potvrdilo v rámci projednávání novely zákona o důchodovém pojištění.

Hnutí SPD velmi vítá, že se nám společně s hnutím ANO, podařilo naplnit literu jednacího řádu. To znamenalo získat alespoň 80 podpisů, které by ani jedna z opozičních stran sama svými poslanci nezabezpečila. Dokument s podpisy byl doručen do sekretariátu předsedkyně, která by měla o věci informovat na plénu Sněmovny, a na jednání organizačního výboru požádat o zařazení tohoto bodu, který se týká jejího odvolání, na program některé z následujících schůzí.

První březnovou sobotu skončila pět dnů trvající mimořádná schůze Sněmovny, v jejímž rámci poslanci pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN za každou cenu protlačili vládní novelu zákona o důchodovém pojištění. Touto novelou vláda odebrala všem příjemcům důchodů průměrně jeden tisíc korun měsíčně od června tohoto roku, na který jim ale již vznikl zákonný nárok. Dle našeho právního rozboru byl postup projednávání této novely vládního zákona ve Sněmovně v rozporu s Ústavou ČR, za což je plně z výkonu své funkce odpovědná předsedkyně dolní komory Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová. 

Pekarová Adamová zcela selhala, když si neuměla poradit se situací ze závěru pátečního dne, kdy někteří opoziční poslanci obsadili řečnický pult a požadovali, aby poslanci s přednostními právy nebyli časově omezováni při svých vystoupeních. Situace se stávala nepřehlednou a Pekarová Adamová opakovaně odmítla svolat politické grémium Sněmovny a trvala na tom, aby se pokračovalo v porušování zákona. Přitom ji náš předseda Tomio Okamura jako první žádal, aby okamžitě politické grémium Sněmovny svolala. Nakonec bylo svoláno po delší odmlce až na žádost premiéra Fialy a tam se celá věc vyřešila.

Markéta Pekarová Adamová podle nás není předsedkyní celé Sněmovny, jak slibovala po zvolení. Mimo jiné také aktivisticky straní poslancům vládní pětikoalice. Proto požadujeme její odvolání z čela Sněmovny.

15. 3. 2023

Senát prokázal, že není žádnou pojistkou demokracie!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

přijďte na demonstraci „Lidé proti vládě" říci jasné NE Fialově vládě, která nehájí zájmy českých občanů! Senát prokázal, že není žádnou pojistkou demokracie. Vyzýváme prezidenta Petra Pavla, aby vetoval zákon okrádající důchodce. Fialova vláda poškozuje rodiny s dětmi. Stop Fialově vládě, stop diktátu Bruselu! Je nezodpovědné, že prezident Petr Pavel jmenoval Petra Hladíka z KDU-ČSL ministrem. Hladík je spojován s korupčními skandály. ČR kvůli Fialově vládě stále patří mezi země s největším zdražováním v Evropě, zatímco například v Německu je inflace 8,7 procenta, ve Francii 6,2 procenta a ve Švýcarsku pouhých 3,4 procenta. Pětikoalice odmítla pomoc rodinám s dětmi, zmrazení platů politiků či řešit vysoké ceny potravin, zdražování aut a krizi České pošty. Fialova vláda na občany kašle.

1. Přijďte na demonstraci „Lidé proti vládě" říci jasné NE Fialově vládě, která nehájí zájmy českých občanů!

Vláda Petra Fialy (ODS) i nadále zcela ignoruje zájmy občanů České republiky a nechává je stále více na holičkách tváří v tvář rostoucím cenám energií, potravin či nedostupnosti léků anebo hypotečních úvěrů. Současně tato válečnická vláda má jako prioritu Ukrajinu. Veřejnost proto vznáší oprávněné požadavky na demisi vlády složené ze zástupců ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. Hnutí SPD proto svolává na den 29. března 2023 do Ostravy na Masarykovo náměstí od 16:30 demonstraci pod názvem „Lidé proti vládě". Na této demonstraci vystoupí Tomio Okamura, Radim Fiala, Ivan David, Jaroslav Foldyna, další poslanci SPD a celá řada dalších známých řečníků z řad odborníků na energetiku, ekonomiku a zemědělství. Hnutí SPD učiní všechny politické a právní kroky pro zastavení zdražování. Jsme proti válce a prosazujeme mírové řešení konfliktu na Ukrajině, které však současná vláda odmítá. Přijďte nás proto podpořit na tuto demonstraci a řekněme společně jasné NE Fialově vládě, která nehájí zájmy našich občanů! Pro hnutí SPD je Česká republika a její občané na 1. místě!

2. Senát prokázal, že není žádnou pojistkou demokracie. Vyzýváme prezidenta Petra Pavla, aby vetoval zákon okrádající důchodce.

Senát Parlamentu ČR, ve kterém má výraznou většinu vládní Fialova pětikoalice, v minulém týdnu odsouhlasil a posvětil okradení všech příjemců důchodů o plnou zákonnou červnovou valorizaci důchodů, na kterou mají nárok. Jde o vládní návrh zákona na nepřijatelné snížení všech důchodů v průměru o více než 7 tisíc korun v letošním roce a o více než 12 tisíc korun v příštím roce, což je v době výrazného zdražování všech základních životních nákladů a potřeb zcela asociální a nepřijatelné. Důchodci nemohou být obětí neschopnosti vlády řádně hospodařit se státním rozpočtem. Senát tedy opět prokázal, že není žádnou pojistkou demokracie, za kterou se často vydává, protože zákon je, kromě asociální povahy, zřejmě i protiústavní. Je retroaktivní, nebyly splněny zákonné důvody k jeho projednání ve stavu legislativní nouze a při jeho projednávání ve Sněmovně byl řídícími schůze z řad vládní koalice a vládními poslanci několikrát porušen zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Hnutí SPD přijetí zákona blokovalo nepřetržitě pět dní. Nyní je na tahu prezident Petr Pavel, kterého opakovaně vyzýváme, aby tento asociální zákon Fialovy vlády vetoval, čímž by znemožnil okradení důchodců. V případě, že prezident Petr Pavel tento zákon podepíše, bude hnutí SPD usilovat o podání ústavní stížnosti s cílem jeho zrušení Ústavním soudem.

3. Fialova vláda poškozuje rodiny s dětmi. Stop Fialově vládě, stop diktátu Bruselu!

Vláda Petra Fialy už více než rok blokuje naše návrhy na zvýšení rodičovského příspěvku rodinám pečujícím o děti do 4 let. Naopak připravuje takovou úpravu tohoto příspěvku, která naše rodiny s dětmi výrazně poškodí. Podle plánu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) mají totiž v budoucnu dostávat vyšší rodičovský příspěvek ty rodičovské páry, které se při péči o dítě vystřídají. Nově tak mají být dva měsíce tzv. rodičovské dovolené a čerpání rodičovského příspěvku nepřenosné. Stát rodičovský příspěvek za tyto dva měsíce napříště proplatí pouze tomu z rodičů, který o dítě nepečuje ve zbývajícím čase rodičovské dovolené. Vláda alibisticky říká, že střídání při péči o dítě nebude povinné. Pokud k němu ale rodiče nepřistoupí, rodičovský příspěvek za dva měsíce jim propadne. Jde o přímou aplikaci směrnice Evropské komise pod názvem „Work Life Balance", a tudíž i o nesmyslné poklonkování vlády příkazům EU, která se tímto způsobem snaží bezdůvodně prosadit sjednocení podoby sociální a rodinné politiky ve všech členských státech, přestože se nejedná o agendu tzv. společných politik EU. Pro hnutí SPD je toto vše naprosto nepřijatelné a odmítáme implementaci směrnic ze strany EU a diktát Bruselu!

4. Je nezodpovědné, že prezident Petr Pavel jmenoval Petra Hladíka ministrem. Hladík je spojován s korupčními skandály.

Prezident Petr Pavel provedl jako svůj první krok ve funkci po inauguraci jmenování místopředsedy KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí na návrh premiéra Petra Fialy. Hnutí SPD dlouhodobě považuje toto jmenování za nepřijatelné. Předchozí prezident Miloš Zeman toto jmenování odmítl vykonat. Petr Hladík figuruje v závažné korupční a kriminální kauze nezákonného přidělování městských bytů v Brně, kde zastával vysoké funkce v samosprávě města. V této věci Policie ČR prováděla úkony trestního řízení i v kanceláři Petra Hladíka. Celá tato trestní záležitost není zdaleka ukončena, stejně tak jako není zcela vyjasněna úloha Petra Hladíka v ní. Autoritativním a konečným stanoviskem může být až pravomocné vyjádření soudu. Do té doby by Petr Hladík neměl zastávat žádnou veřejnou funkci, natož vrcholnou pozici ministra a člena Vlády ČR. Petr Hladík je navíc spojen i s dalšími skandály, jako je střet zájmů, kdy měl v orgánech města Brna lobbovat za zájmy podnikatele, jehož rodina mu prodala dům, ve kterém nyní bydlí, anebo když v době, kdy ještě dávno ministrem nebyl, nabízel vysoké funkce na ministerstvu životního prostředí svým spolustraníkům z KDU-ČSL. Ze všech těchto důvodů nemá být Petr Hladík členem vlády, a rozhodnutí prezidenta i premiéra považujeme proto za nezodpovědné.

5. ČR kvůli Fialově vládě stále patří mezi země s největším zdražováním v Evropě, zatímco například v Německu je inflace 8,7 procenta, ve Francii 6,2 procenta a ve Švýcarsku pouhých 3,4 procenta.

Meziroční růst spotřebitelských cen v ČR v únoru dosáhl astronomických 16,7 procenta. Největší vliv na vývoj cenové hladiny měly i nadále ceny týkající se bydlení. Meziročně stouply ceny vodného o 16,3 procenta, stočného o 30,3 procenta, tuhých paliv o 55,6 procenta a tepla a teplé vody o 45,6 procenta. Vliv na růst inflace měly také ceny potravin. V únoru vzrostly ceny rýže o 31,9 procenta, mouky o 36,1 procenta, vepřového masa o 31,1 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 39,5 procenta, margarínu a rostlinných tuků o 39,8 procenta, cukru o 75,1 procenta (!) a ceny vajec dokonce o 95,2 procenta (!!). Růst cen nadprůměrně postihuje důchodce a mladé rodiny, protože v jejich spotřebním koši mají největší podíl hlavně náklady na bydlení a potraviny. I v rámci Evropské unie ČR stále patří mezi země s nejvyšší inflací, zatímco například v Německu to je 8,7 procenta, ve Francii 6,2 procenta a ve Švýcarsku dokonce pouhých 3,4 procenta. Viníkem tohoto stavu je jednoznačně vláda Petra Fialy, která nedokáže či nechce odstranit příčiny této inflace – a současně odmítá českým občanům a domácnostem jakkoli pomoci s jejími negativními dopady. Recept SPD je známý a jasný: Je třeba okamžitě snížit daň z přidané hodnoty u vybraných druhů zboží a služeb (potraviny, léky, energie, voda) na nulovou sazbu a některé ceny i dočasně zastropovat a také začít snižovat astronomický deficit veřejných financí omezením a zrušením veškerých zbytných výdajů státu včetně snižování byrokracie a také zastropovat cenu energií u výrobců. Protože se vláda Petra Fialy zdráhá přijmout účinná opatření proti rostoucí drahotě, usilujeme o její konec.

6. Pětikoalice odmítla pomoc rodinám s dětmi, zmrazení platů politiků či řešit vysoké ceny potravin, zdražování aut a krizi České pošty. Fialova vláda na občany kašle.

Poslanci vládní koalice v minulém týdnu odmítli schválit program všech opozicí svolaných mimořádných schůzí Sněmovny, čímž opakovaně znemožnili projednávání zásadních problémů českých občanů na nejvyšší parlamentní úrovni. Tímto svým postojem vládní strany zablokovaly možnost pomoci rodinám s malými dětmi, kde hnutí SPD navrhuje zvýšení rodičovského příspěvku celkově o 100 tisíc korun a jeho pravidelnou valorizaci. Vládní poslanci rovněž znemožnili projednat návrh zákona na zmrazení platů politiků, což je také dlouhodobá priorita hnutí SPD – a nejenom v současném volebním období. Další mimořádná schůze se měla zabývat kritickou situací v České poště, která kvůli neschopnosti vládou dosazeného managementu, a hlavně nadřízeného resortního ministra Víta Rakušana (STAN), směřuje do insolvence. Strany vládní koalice zablokovaly i možnost jednat o škodlivém nařízení Evropské komise Euro 7, které je likvidační pro český automobilový průmysl a naši prosperitu, i podrobnou diskusi o příčinách a způsobech řešení vysokých cen potravin v ČR, které rostou nejrychleji v Evropě. Vládní koalice opět jasně prokázala, že odmítá, neumí a nechce řešit zásadní problémy země, které navíc do velké míry sama vyvolala a způsobila. Hnutí SPD požaduje demisi vlády Petra Fialy!

14. 3. 2023

Německou okupaci Československa v roce 1939 je nutné připomínat!

Zítra tomu bude již 84 let, kdy vojska nacistického Německa z příkazu Adolfa Hitlera zahájily násilné obsazování území Čech a Moravy. Po násilném napadení Polska dne 1. 9. 1939 to byl další krok k rozpoutání válečných bojů II. světové války.

Hnutí SPD si s úctou ke všem padlým, kteří přišli o život během této největší a nejtragičtější války v novodobých dějinách, připomíná každoročně 15. březen jako vzpomínku na tento den, kterým v roce 1939 začalo pro Československo těžké období, jež bylo ukončeno po více jak šesti letech. V lednu roku 2020 jsme v Poslanecké sněmovně navrhli zákon, aby byl nově významným dnem také 15. březen, a to jako Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem.

Německé armádní jednotky vstoupily pod vedením generála Blaskowitze dne 15. března 1939 v ranních hodinách na neobsazené území Čech a vojska generála Lista na Moravu. Po sedmé hodině večer vjel do obsazeného Pražského hradu sám Adolf Hitler, který o den později vydal výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Na základě tohoto protektorátu měly české země požívat autonomie, nicméně ta byla prakticky jen na papíře. Češi se stali obyvateli Německé říše druhé kategorie. Vedle pronásledování odpůrců nacismu docházelo i k upozaďování všeho českého. Došlo k rozpuštění parlamentu a zrušení stávajících politických stran, přičemž jediným povoleným politickým uskupením se stalo tzv. Národní souručenství. Je nezpochybnitelným historickým faktem, že Němci chtěli náš národ vyhladit.

Dnem 15. března 1939 tak naše republika přišla o zbytky jakékoli státní suverenity. Nastolená německá nadvláda byla naplňována cíleným nacistickým terorem. Ten spočíval ve vyvražďování českých občanů, čímž jednoznačně naplnil genocidní rysy a genocidní charakter. O život přišlo mnoho pravých vlastenců, kteří se různou formou stavěli nacistům na odpor, jen proto, že chtěli bránit svou rodnou vlast. Podle zveřejněných výstupů a výsledků bádání historiků Vojenského ústředního archivu v Praze, činí počet obětí německého nacismu zhruba 343 tisíc osob (včetně žen a dětí) v rámci celého někdejšího československého státu. Nutno též připomenout, že více jak 120 tisíc lidí zemřelo po druhé světové válce na následky týrání, perzekucí, na následky věznění v koncentračních táborech a ve věznicích, na následky tzv. totálního nasazení apod. Všichni si zaslouží naší hlubokou úctu.

Zavazuje nás to k tomu, abychom již nikdy nedopustili, aby se něco podobného v budoucnu opakovalo. Hnutí SPD vzhledem k úctě k historické pravdě, a hlavně s ohledem na úctu k obětem německé nacistické okupace, si bude každoročně s pietou připomínat tyto osudové březnové dny.

10. 3. 2023

Pro hnutí SPD jsou zájmy slušných a pracujících občanů na prvním místě!

Ve středu byly zařazeny na projednání ve Sněmovně v rámci mimořádných schůzí opoziční návrhy s programy cílícími na pomoc našim občanům. Poslanci pětikoalice zde opět prokázali svou aroganci a programy všech schůzí neschválili.

Mimo jiné se měla projednávat novela zákona o státní sociální podpoře, ve které se navrhuje zvýšení rodičovského příspěvku z důvodu péče o nejmladší dítě ze současných 300 tisíc na částku 400 tisíc Kč. U dvou a více dětí narozených současně je navrhováno zvýšení rodičovského příspěvku na 1,5násobek této částky, tzn. na 600 tisíc Kč. 

V této věci zastává hnutí SPD dlouhodobě jasný názor, spočívající v podpoře našich pracujících rodin. Prosazujeme systémovou a efektivní prorodinnou politiku, což dokládá i to, že jsme ve Sněmovně podali celou řadu novel zákonů v této oblasti, např. jsme již před rokem podali návrh, který by rodičovský příspěvek výrazně navýšil a do části zákona o státní sociální podpoře zakotvil trvalý valorizační mechanismus. Pomocí něj by se napříště rodičovský příspěvek pravidelně každoročně zvyšoval v závislosti na růstu inflace. Tím by bylo zajištěno, že jeho výše by nebyla tolik závislá na libovůli jednotlivých vlád. Naše rodiny s malými dětmi pomoc státu rozhodně potřebují a hnutí SPD podpoří všechny návrhy, které by vedly k zlepšení finanční situace rodin vychovávajících děti. V této souvislosti stojí za připomenutí náš projekt „Rodina na prvním místě“.

Programem další schůze měly být ceny potravin v České republice. V rámci využití přednostních práv vystoupili předseda i místopředseda hnutí SPD, kteří ve svých projevech konstatovali jasná a ověřitelná fakta. Ceny jídla i energií rostou nejvíc v novodobé historii. Potraviny v České republice zdražují mnohem více, než je evropský průměr. Zvyšování cen za potraviny v západní a střední Evropě je oproti České republice maximálně poloviční. Za poslední rok se ceny potravin u nás zvýšily o více než 20 %. A to je jen průměr, u mnoha základních potravin, jako je mléko, mléčné výrobky, oleje, tuky, cukr, ovoce, zelenina a podobně je růst dramatický a přesahuje výrazně 50 %. Jednou z příčin tohoto stavu je, že Česká republika má jednu z nejvyšších sazeb DPH na potraviny v Evropě ve výši 15 %. Ve srovnání se sousedními státy je tento rozdíl markantní.

Za tento stav je plně zodpovědná současná vláda v čele s premiérem Fialou. Na základě nečinnosti vlády se stále více našich občanů propadá do sociální chudoby a jediné doporučení vlády zní: „Zažádejte si o sociální dávky!“ K tomu je ještě nutné podotknout, že výplata sociálních dávek není plně zabezpečena a systémy pro jejich evidenci jsou plné chyb, za což nese odpovědnost ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který by měl odstoupit. 

Všichni naši přítomní poslanci za hnutí SPD hlasovali v obou případech pro schválení programu. Ve finále to ale nestačilo, a tak si vládní poslanci odhlasovali, že se navrhovanými body programu nebude Sněmovna zabývat. Tato arogance vládních poslanců, kteří jenom plní příkazy od vlády Petra Fialy, už musí skončit. Tato vláda nehájí zájmy našich občanů!

8. 3. 2023

Prosazujeme zvýšení rodičovského příspěvku a zmrazení platů politiků!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

okradení důchodců vládou Petra Fialy je protiústavní a vláda ho prosadila porušením zákona. Vyzýváme prezidenta Petra Pavla, aby zákon vetoval, a hnutí ANO, aby se přidalo k návrhu na zrušení zákona u Ústavního soudu. Prosazujeme zvýšení rodičovského příspěvku a zmrazení platů politiků. Potraviny v ČR zdražují mnohem více, než je evropský průměr, i kvůli vysoké DPH. Prosazujeme snížení DPH na potraviny na nulu. Fialova vláda novým programovým prohlášením porušila své předvolební sliby. Silně poškodí české občany včetně důchodců a rodin s dětmi. Miliony korun určené na humanitární dávky nebo příspěvky pro Ukrajince byly rozkradeny. Ministr práce Jurečka svou neschopností umožnil rozkrádání sociálních dávek.

1. Okradení důchodců vládou Petra Fialy je protiústavní a vláda ho prosadila porušením zákona. Vyzýváme prezidenta Petra Pavla, aby zákon vetoval, a hnutí ANO, aby se přidalo k návrhu na zrušení zákona u Ústavního soudu.

Minulou sobotu skončila 5 dnů trvající mimořádná schůze Sněmovny, kde vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN prosadila ve zkráceném jednání zpětnou sníženou valorizaci důchodů, která platí již od ledna. Jsme přesvědčeni o tom, že tato snaha okrást všechny, kdo pobírají důchody, o průměrně jeden tisíc korun měsíčně od června tohoto roku, je protiústavní. Pokládáme za nepřijatelné nejen projednávání tohoto zákona ve stavu legislativní nouze, ale také jeho retroaktivitu. Jednání bylo vyhrocené a naší snahou bylo využít všech zákonných možností obstrukcí. Jenom předseda hnutí SPD Tomio Okamura hovořil k věci bez přestávky více než sedm hodin. Pětikoalice se dokonce v rozporu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodla omezit práva poslanců s přednostním právem vystupovat k projednávané problematice. Tento způsob řízení jednání ze strany vedení Sněmovny byl v novodobé historii neslýchaný, a proto požadujeme odvolání předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) z funkce předsedkyně Sněmovny. Hnutí SPD udělalo maximum pro to, aby návrh okrádající důchodce nebyl přijat, a také jsme předložili více než 100 pozměňovacích návrhů pro řádnou valorizaci důchodů. Pětikoalice ale po 97 hodinách jednání nakonec „okradení" důchodců Sněmovnou protlačila, a opět tak dokázala, že se neštítí zneužívat stavu legislativní nouze a jednat v rozporu se zákonem o jednacím řádu Sněmovny. Hnutí SPD vyzývá zvoleného prezidenta Petra Pavla, aby zákon vetoval, a hájil tak zájmy tří milionů důchodců. Zároveň hnutí SPD opakovaně vyzývá hnutí ANO, aby společně s ním podalo po případném schválení zákona Senátem a prezidentem republiky ústavní stížnost s cílem zrušení zákona. Hnutí SPD samo nemá potřebných 41 podpisů poslanců, ale ústavní stížnost podaná společně s hnutím ANO by měla větší váhu i šanci na úspěch. Hnutí SPD udělá maximum pro to, aby tři milióny našich důchodců nebyly okradeny o to, co jim ze zákona náleží. Boj hnutí SPD za práva všech příjemců důchodů zdaleka nekončí.

2. Prosazujeme zvýšení rodičovského příspěvku a zmrazení platů politiků.

Tento týden je ve Sněmovně plánováno několik mimořádných schůzí svolaných opozicí. Tématy těchto schůzí jsou mj. zvýšení rodičovského příspěvku a zmrazení platů politiků. Prorodinná politika je dlouhodobě programovou prioritou hnutí SPD, přičemž návrh na zvýšení rodičovského příspěvku jsme do Sněmovny předložili již před rokem a vládní koalice blokuje jeho projednání. Rodiny s nejmenšími dětmi jsou jednou ze sociálních skupin nejvíce ohrožených příjmovou chudobou a urychleně potřebují naši pomoc. Hnutí SPD dlouhodobě již mnoho let podporuje zmrazení platů politiků. Po posledních volbách jsme jej předložili ve Sněmovně již dvakrát, přičemž poprvé ho vládní poslanci zamítli a projednání druhého návrhu blokují. My říkáme jasně, že politici musí být solidární s občany, zejména v době ekonomické a sociální krize. O svých platech by si neměli rozhodovat sami, ale jejich plat by měl být vypočítáván podle výše mezd ve veřejném sektoru.

3. Potraviny v ČR zdražují mnohem více, než je evropský průměr, i kvůli vysoké DPH. Prosazujeme snížení DPH na potraviny na nulu.

Tématem další opoziční mimořádné schůze Poslanecké sněmovny mají být ceny potravin, které v posledních měsících skokově rostou v řádech desítek procent nad průměrnou inflaci. Pro statisíce našich občanů se proto některé základní potraviny stávají neúměrně drahými. Čím dál více občanů je nuceno jezdit nakupovat potraviny do Polska či do Německa, kde jsou výrazně levnější. Na začátku letošního roku rostly ceny potravin v ČR ještě rychleji, než byl evropský průměr. Podle dat statistického úřadu EU Eurostat u nás stouply v lednu ceny potravin meziročně v průměru o 19,6 %, zatímco v celé EU to bylo v průměru o 15,5 %. Příčinou tohoto stavu je i to, že ČR má jednu z nejvyšších sazeb DPH na potraviny v Evropě - 15 %. Ve srovnání se sousedními státy je tento rozdíl markantní. V Rakousku, Německu a na Slovensku se sazba DPH u potravin pohybuje od 5 do 10 % a Polsko vloni DPH u základních potravin snížilo na nulu. To samé dlouhodobě navrhuje a požaduje hnutí SPD a Fialova vláda to odmítá. Českým spotřebitelům, zemědělcům a potravinářům by výrazně pomohl i další náš návrh, který by zavedl povinnost maloobchodních řetězců nakupovat od domácích producentů určitý procentní podíl potravin, které lze vyrobit v České republice. Tento náš návrh v minulém volebním období zablokoval Senát, vrátil jej do Sněmovny a tam jej následně zamítli poslanci stran dnešní vládní koalice a také hnutí ANO.

4. Fialova vláda novým programovým prohlášením porušila své předvolební sliby. Silně poškodí české občany včetně důchodců a rodin s dětmi. 

Vláda Petra Fialy (ODS) v minulém týdnu zveřejnila novou podobu svého programového prohlášení. Tento dokument obsahuje mnoho záměrů, které hnutí SPD zásadně odmítá. Vláda například o rok posunula revizi fungování státní správy z hlediska její efektivity, která by byla možným základem pro účelné omezení státní byrokracie. Z programového prohlášení také vypadl návrh na zavedení daňové brzdy, která by při překročení zákonem stanovené daňové kvóty zakazovala růst daní. To nás opravňuje k obavám z toho, že vláda hodlá zvýšit některé daně, např. z nemovitosti anebo některé spotřební daně. Vládní představitelé hovoří také o zvýšení povinných pojistných odvodů pro živnostníky či nejnověji o zrušení slevy na manželku či manžela anebo o zrušení tzv. školkovného, což je sleva na dani za náklady na umístění dítěte v předškolním zařízení. V prohlášení oproti jeho původní verzi také chybí závazek udržet stávající podobu valorizačního mechanismu důchodů. Vláda tedy hodlá valorizaci důchodů snížit trvale, nikoli jen letos v červnu. Z programového prohlášení rovněž vypadlo i slibované snížení DPH u výstavby či rekonstrukcí bytů a domů nebo zkrácení odpisů u bytových projektů na 20 let. To považujeme v současné situaci katastrofálního nedostatku cenově dostupných bytů pro české občany, a zejména mladé rodiny, za neomluvitelné. Takto zásadní změna programového prohlášení vlády v průběhu volebního období, která mj. znamená i porušení mnoha předvolebních slibů vládních stran, musí vést podle názoru SPD i k novému hlasování o důvěře vládě v Poslanecké sněmovně, protože důvěra byla pětikoaličními poslanci původně dána za jiných podmínek s jinými sliby a závazky. To je názor SPD!

5. Miliony korun určené na humanitární dávky nebo příspěvky pro Ukrajince byly rozkradeny. Ministr práce Jurečka svou neschopností umožnil rozkrádání sociálních dávek.

Miliony korun určené na humanitární dávky nebo příspěvky pro Ukrajince byly rozkradeny. Informace přinesl minulý týden portál Idnes. Podle něho Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Mariana Jurečky (KDU-ČSL) před časem spustilo elektronický systém, který některé žádosti o sociální dávky vyřizuje automaticky, bez zásahů úředníků. Například k žádostem o příspěvky pro solidární domácnosti za ubytování Ukrajinců neměli úředníci vůbec možnost zasáhnout, protože je zpracovával robot. Tento systém zároveň neodhalil mnohé podvody a podle pracovníků úřadů práce vyplatil mnoho milionů korun naprosto neoprávněně. Zastupující ředitel Úřadu práce a náměstek ministra Jurečky Karel Trpkoš na dřívější upozornění úředníků, aby systém kvůli těmto chybám vypnul, reagoval naprosto skandálně prohlášením, že aplikace šetří desítky milionů korun a zneužité miliony jsou jen jejich zlomkem. Pracovníci úřadů práce ve své stížnosti uvedli také, že u žadatelů z Ukrajiny není možné ověření, zda se zdržují na našem území, nebo zda zde pracují, a přesto o sociální dávky žádají. Automatický systém také například poslal na jeden účet stovky tisíc korun pro různé žadatele, ačkoliv jedna domácnost mohla podle zákona dostat maximálně patnáct tisíc korun měsíčně. Hnutí SPD považuje tuto záležitost za velmi značné selhání ministra Jurečky (KDU-ČSL), který je za tuto oblast odpovědný a svou neschopností umožnil a toleroval zneužívání a rozkrádání sociálních dávek. Požadujeme jeho okamžitou demisi. Hnutí SPD již před časem vypracovalo a předložilo návrh zákona, který by zneužívání sociálních dávek ukončil, ale poslanci vládní koalice jej ve Sněmovně odmítli. Pro hnutí SPD jsou naši občané na 1. místě!

7. 3. 2023

Okradení důchodců, invalidů a sirotků vládou Petra Fialy je protiústavní!    

Vládní poslanci protlačili Sněmovnou snížení peněz pro důchodce, invalidy a sirotky narychlo zpracovanou vládní novelou důchodového pojištění, která je v nesouladu s ústavním pořádkem.

V celém průběhu projednávání nebyly akceptovány stanovené zákonné postupy. Cíl se ale vládním poslancům podařil, kdy na základě nepřípustné retroaktivity ožebračili průměrně každého z více jak 2,8 milionu příjemců invalidních, starobních, vdovských a sirotčích důchodů jenom v tomto roce o částku ve výši 7.000 korun.  

Celý průběh projednávání novely vládního zákona o důchodovém pojištění v Poslanecké sněmovně byl ukončen tím, že zásadní snížení zákonné červnové valorizace bylo hlasy poslanců vládní pětikoalice schváleno. Už zbývalo jen to, aby si po skončeném hlasování všichni zatleskali, jakou dobrou práci udělali (to si ale nedovolili). Výsledek hlasování potvrdil jen jejich aroganci, jak oni pohlíží na ty nejzranitelnější osoby.

Všichni poslanci za hnutí SPD hlasovali proti přijetí této silně asociální a protiústavní novely zákona, snižující zákonnou valorizaci. Nyní jenom zmíním některé nestandardní postupy jednání, které si koaliční poslanci pod taktovkou předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové připravili a v rámci projednávání této vládní novely zákona na sílu zrealizovali, aniž by respektovali zásady slušného jednání, etiky a demokracie. Hned v úvodu jednání Sněmovny poslanci pětikoalice znásilnili jednací řád v rozpravě zkrácením řečnické doby poslancům bez přednostních práv při potvrzování trvání stavu legislativní nouze na 2 krát 5 minut a neumožnění vystoupení 66 poslancům, kteří byli přihlášeni do rozpravy, včetně mé osoby. Stejně tak postupovali i při schvalování zkráceného jednání.    

Poslanci hnutí SPD ve Sněmovně pět dní obstruovali (téměř 100 hodin) za využití všech možností, které nám dává zákon upravující jednací řád Sněmovny (podali jsme více jak 100 písemných pozměňovacích návrhů). Našim cílem bylo, aby tato novela připravující naše důchodce o jejich peníze, na které jim vznikl zákonný nárok, nebyla schválena. Jednání ve Sněmovně vyvrcholilo v pátek v pozdních hodinách, kdy jsme museli obsadit společně s poslanci za hnutí ANO řečnický pult, protože nás celá vládní pětikoalice v rozporu s jednacím řádem chtěla umlčet a to zkrácením řečnické doby pro poslance s přednostním právem. Nakonec musela Fialova vláda ustoupit a vrátit nám možnost se vyjádřit. Občané tak měli alespoň možnost sledovat postoje našich „vládnoucích elit“ – kdy premiér Fiala ani nenašel odvahu v takto napjaté situaci vystoupit. 

V hnutí SPD si všech našich slušných a pracujících občanů vážíme a chováme úctu ke všem příjemcům důchodů včetně invalidních osob a sirotků. Vždy budeme stát na jejich straně a uděláme vše proto, aby své finanční prostředky, o které byli nezákonně připraveni, dostali zpět. V této věci chceme podat ústavní stížnost s návrhem na zrušení celé vládní novely o důchodovém pojištění.

3. 3. 2023

Hnutí SPD zásadně odmítá snížení valorizačního příspěvku důchodcům!                    

Vláda Petra Fialy, která vzešla z vládnoucí pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti), za více než rok vládnutí neudělala skoro žádné konkrétní kroky, které by zajistily pomoc našim občanům v této pro ně ekonomicky těžké době.

Vláda se vůbec neumí chovat jako řádný hospodář, a v rámci snížení státních výdajů hledá ta nejjednodušší řešení, aniž by docenila následky svých rozhodnutí. Hned po skončení prezidentských voleb přišla Fialova vláda s tím, jak ušetří okolo 19 miliard korun ve státním rozpočtu, spočívající ve snížení valorizačního příspěvku na důchody. Klíčový ukazatel pro nové navýšení důchodů je podle platného zákona ošetřeno mimořádnou valorizací, která musí přijít pátý měsíc po měsíci, v němž zvyšování cen za sledované období překročí pět procent.

Dle platných zákonů by si mělo přilepšit o více jak 1.700 korun téměř 2,4 milionu starobních důchodců, okolo 412 tisíc invalidních důchodců a více než 58 tisíc příjemců pozůstalostních důchodů. Tato částka se ale současné vládě zdála příliš velká, tak narychlo „upekla“ vládní novelu o důchodovém pojištění, pomocí které připraví každého příjemce této sociální dávky v průměru o tisíc korun. V praxi to bude znamenat, že pokud úpravu schválí parlament, průměrná starobní penze se zvedne jen o 760 korun místo 1.770 korun, o které by vzrostla podle nynějších pravidel.

Občané mohou být pomocí přímého sledování jednání ve Sněmovně svědky toho, jak se poslanci vládní pětikoalice snaží i za cenu porušování jednacího řádu Sněmovny tuto vládní novelu zákona přijmout, aby byla finálně schválena do 22. března 2023. Za hnutí SPD pomocí obstrukcí touto formou bojujeme za naše důchodce, osoby s tělesným postižením a sirotky neboť chceme zabránit schválení novely zákona o důchodovém pojištění.

K projednávané novele vládního návrhu snižující výši valorizačního příspěvku, kterou z důvodu své neschopnosti předložila Fialova vláda cestou ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, musím uvést, že se jedná o nehoráznou drzost a asociálnost. To ale asi nikomu z poslanců vládní pětikoalice nevadí – hlavně, že novelu zákona měnící zákon o důchodovém pojištění za pomoci svých hlasů ve Sněmovně odsouhlasí. Nic na tom nezmění ani to, že si jsou všichni plně vědomi podstatných věcí – projednávaná novela je silně nemorální, neetická, asociální, a navíc se zdá, že je i protiústavní. Protiústavnost spatřujeme v tom, že je novela zákona projednávána ve stavu legislativní nouze a že měli důchodci legitimní očekávání. Hnutí SPD je připraveno v této věci podat i ústavní stížnost. 

Velmi si ceníme všech, kteří nám vyjadřují různou formou svou podporu za to, že nám není lhostejné, jak je naše vláda a poslanci vládní pětikoalice chtějí připravit o finanční prostředky, které by jim zajisté v této době stále trvající inflace chyběly.   

V hnutí SPD si našich seniorů a všech slušných a pracujících občanů vážíme. Proto uděláme vše proto, aby měli od státu garantován finanční příjem v takové výši, který jim zajistí důstojný život.

1. 3. 2023

Vyzýváme Fialovu vládu, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

hnutí SPD bude bránit přijetí vládního protiústavního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců ze všech sil a podáme i ústavní stížnost. Ceny ovoce a zeleniny se zcela vymkly kontrole. Například papriky se prodávají za ceny mezi 140 a 180 korunami za kilogram! Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin na nulu. Jeden až dva miliony českých občanů nemají stálého zubního lékaře. Zdravotní péče je veřejná služba, která musí být kdykoli dostupná všem řádným českým občanům. Na mimořádných schůzích budeme opět prosazovat zmrazení platů českých politiků a vyřešení nedostatku léků pro české občany.

1. Hnutí SPD bude ze všech sil bránit přijetí vládního protiústavního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců a podáme i ústavní stížnost.

Hnutí SPD bude ve Sněmovně při úterní mimořádné schůzi všemi dostupnými zákonnými prostředky blokovat schválení asociálního návrhu vlády Petra Fialy (ODS), kterým hodlá současná pětikoalice okrást důchodce v průměru o více než jeden tisíc korun měsíčně. Jde o hanebný útok vlády na jednu ze sociálně nejohroženějších skupin našich spoluobčanů. Jde o zákeřný útok na lidi, kteří desítky let poctivě pracovali pro český stát, odváděli daně a povinné pojištění, o útok na invalidy, ovdovělé občany a sirotky. S tím se nikdy nesmíříme. Postup vlády je dle našeho názoru, i dle názorů mnoha právních expertů, v rozporu s Ústavou ČR. Zaprvé mění podmínky zvyšování důchodů zpětně poté, co dle zákona nastaly. Zadruhé postup vlády je v rozporu s Ústavou také proto, že vláda chce tento návrh schválit ve zkráceném jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny ve stavu legislativní nouze, který je vyhrazen pouze pro mimořádné situace typu rozsáhlých přírodních katastrof, epidemií či ohrožení bezpečnosti země. Nic z toho nenastalo a vláda měla informace o předpokladu výše inflace na letošní rok již v době schvalování státního rozpočtu na letošní rok, a proto měla tyto výdaje do rozpočtu již tehdy zahrnout. To se však nestalo. Jsme tedy připraveni proti tomuto zákonu podat žalobu k Ústavnímu soudu. Desítky miliard korun na současnou valorizaci důchodů jde velmi rychle najít omezením předražených vojenských nákupů ze zahraničí, plateb do Evropské unie či na Ukrajinu. Vládě rovněž enormně vzrostly příjmy v souvislosti s vyšším výběrem nepřímých daní v důsledku nezvládnuté inflace, a to o 137 miliard korun. Hnutí SPD bude bránit přijetí vládního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců ze všech sil. Také k němu podáváme více než stovku pozměňovacích návrhů, které by našim důchodcům zajistily takové zvýšení penzí, na které mají zákonný nárok a morální právo. SPD pevně stojí za všemi příjemci důchodů! 

2. Ceny ovoce a zeleniny se zcela vymkly kontrole. Například papriky se prodávají za ceny mezi 140 a 180 korunami za kilogram! Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin na nulu.

Ceny ovoce a zeleniny se zcela vymkly kontrole. Zelenina v obchodech v Česku v posledním měsíci opět prudce zdražuje. Například okurky stojí v některých obchodech i 35 korun za kus, a to jsou již i ve slevové akci. Papriky se prodávají za ceny mezi 140 a 180 korunami za kilogram, to v přepočtu může vyjít i na 45 korun za jeden kus. Ledový salát se pak dá pořídit za 50 korun za kus, některé obchody chtějí za hlávku květáku i 90 korun (!). V ČR se aktuálně prodává prakticky jenom dovozová zelenina. Podle místopředsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky zůstanou ceny vysoké ještě několik měsíců, než se objeví první lokální úroda. Letos se navíc odhaduje další pokles českých pěstebních ploch zeleniny o pět procent, stejně jako loni. Vzhledem k pokračující koncentraci obchodu ztrácí pěstitelé zeleniny možnost prodávat v malých obchodech a na vesnicích. V Polsku a Německu jsou ceny téměř všech položek nižší, ale kvalita ovoce a zeleniny je vyšší. Zásadní podíl na těchto astronomických cenách u nás nesou přemrštěné marže nadnárodních řetězců, které mají téměř monopolní postavení. Zde by svou roli měl sehrát Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který by měl kontrolovat zneužívání významné tržní síly těmito hypermarkety. Druhým viníkem těchto cen je ale současná vláda Petra Fialy (ODS), která trvale odmítá návrhy SPD na dočasné snížení DPH na základní potraviny jako například v Polsku či naše návrhy prosazující potravinovou bezpečnost našeho státu. Vyzýváme, proto vládu Petra Fialy, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin na nulu! To je názor SPD!

3. Jeden až dva miliony českých občanů nemají stálého zubního lékaře. Zdravotní péče je veřejná služba, která musí být kdykoli dostupná všem řádným českým občanům.

Jeden až dva miliony českých občanů nemají aktuálně svého stálého zubního lékaře. A dvacet procent z občanů, kteří jsou registrovaní u určitého zubního lékaře, spadá pod stomatology, jejichž práce a výkony nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, a musí si tedy lékařskou zubní péči platit v plné výši ze svého. Vyplývá to z údajů zdravotních pojišťoven zveřejněných minulý týden na serveru iDnes.cz. Jde o dlouhodobé selhání státu a všech vládních reprezentací, které do dnešní doby nebyly schopny zajistit plošnou a finančně dostupnou stomatologickou péči pro všechny občany ČR po celém území republiky. Je to přece jeden ze základních úkolů veřejné správy a politické reprezentace. To, že miliony našich občanů nemají žádnou stomatologickou péči, pro ně znamená i velká zdravotní rizika a pro systém zdravotnictví i budoucí vysoké náklady, které přitom nebyly nevyhnutelné. A za této situace místopředseda správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny Miroslav Kalousek z vládní TOP 09 vážně navrhuje, aby v budoucnu už žádná zubařská péče, tedy ani ta základní, nebyla hrazena ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tragickou situaci v oblasti stomatologické péče, stejně tak jako dlouhodobý nedostatek mnoha základních léků a léčiv na našem trhu, vůbec neřeší a fantazíruje o jakýchsi dvojích standardech ve zdravotnictví a o komerčním zdravotním připojištění. Hnutí SPD proti těmto nebezpečným vládním návrhům důrazně protestuje. Zdravotní péče je veřejná služba, která musí být kdykoli dostupná všem českým občanům platícím povinné zdravotní pojištění a všem tzv. státním pojištěncům, což jsou např. děti, senioři či zdravotně postižení. Premiér Petr Fiala by měl proto navrhnout prezidentovi republiky odvolat Válka z funkce ministra zdravotnictví. Odmítáme zároveň další privatizaci zdravotnictví, která je záměrem asociální vlády Petry Fialy (ODS)!

4. Na mimořádných schůzích budeme opět prosazovat zmrazení platů českých politiků a vyřešení nedostatku léků pro české občany.

Po přerušení či skončení mimořádné schůze Sněmovny ke snížení valorizace důchodů by měly následovat další dvě mimořádné schůze. Jejich tématy jsou nedostatek léků pro české občany v lékárnách a nemocnicích a zmrazení platů politiků. Na kritický nedostatek základních léků upozorňuje hnutí SPD dlouhodobě. Tato situace trvá již několik měsíců a vláda Petra Fialy (ODS) a neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) nedosáhli žádného zlepšení. Místo toho Válek předkládá politická prohlášení mimo působnost jeho rezortu. Distributoři léků upřednostňují velké nemocnice a vlastní řetězce lékáren a panuje zde nepřijatelné monopolní prostředí. Situace je neudržitelná, a pokud ji ministerstvo zdravotnictví pod vedením ministra zdravotnictví Vlastimila Válka není schopno řešit, měl by ministr podat demisi. Hnutí SPD též nesouhlasí se zvýšením platů politiků (poslanců, senátorů, členů vlády atd.), ke kterému došlo od 1. ledna letošního roku z vůle stran vládní koalice. Dlouhodobě prosazujeme zmrazení platů politiků. Tento návrh jsme po volbách v roce 2021 předložili ve Sněmovně již dvakrát, poprvé jej vládní poslanci zamítli, projednání toho druhého dodnes blokují a až nyní s ním přichází hnutí ANO. Hnutí SPD požaduje, aby v době ekonomické a sociální krize, vysoké inflace, poklesu reálných mezd a důchodů byli politici solidární s občany ČR. Politici by si také neměli o svých platech rozhodovat sami, ale jejich plat by se měl odvíjet od platů ve veřejném sektoru. Z těchto důvodů návrh na zmrazení platů politiků prosazujeme a podporujeme!

28. 2. 2023

Konec prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035 je zelená šílenost!

Mám poslaneckou kancelář v Mladé Boleslavi, kam za mnou přicházejí zaměstnanci Škoda Auto a.s. a sdělují mi své obavy, co s nimi bude, říká poslanec Radek Rozvoral (SPD). Jeho hnutí odmítá „podobné nesmysly“, škodící českým občanům.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro Parlamentní listy:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Silena-legislativa-z-Bruselu-Poslanec-Rozvoral-kancelar-v-Mlade-Boleslavi-Chodi-za-mnou-skodovaci-co-s-nimi-bude-730317

1. Evropský parlament v týdnu schválil normu, která definitivně stvrzuje konec prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035. Očekával jste, že tato legislativa bude schválena?

V úvodu chci vyjádřit stanovisko hnutí SPD, které zásadně odmítá konec prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035. Za sebe mohu říct, že jsem očekával, schválení od Evropského parlamentu výslednou podobu nových emisních norem pro osobní automobily, včetně zákazu prodeje nových automobilů produkujících emise, od roku 2035. Tato šílená legislativa brutálně zdraží automobily, které budou jen pro bohaté lidi. Vše se to děje v rámci Green Dealu EU (tzv. Zelený úděl), který schválil tehdejší premiér Babiš a podporuje ho i současný premiér Fiala a to i přes to, že koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ukončení prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035 před volbami do Poslanecké sněmovny tvrdě odmítala. Takže je vidět, že opět podvedla voliče. Celá EU je chybný projekt, a když se zaměříme jen na ekonomickou stránku – velký počet nekompetentních dobře placených úředníků, kteří, aby si svá místa zajistili i do budoucna, tak prosazují věci, které dnes, už vzhledem k současné situaci nejsou aktuální. 

2. Schvalování evropské legislativy v českém parlamentu obvykle probíhá mechanicky a bez věcné debaty, obvykle s komentářem předkladatele že EU si to žádá a případně jaká sankce nám za to od Bruselu hrozí. Očekáváte v tomto případě ve sněmovně nějaký odpor?

Už samotné hlasování europoslanců bylo velmi vyrovnané. Z přítomných 640 konec prodeje automobilů se spalovacími motory podpořilo svými hlasy 340 europoslanců, 279 bylo proti a 21 se zdrželo. Z přítomných 19 českých zástupců tento návrh podpořili všichni tři europoslanci za Pirátskou stranu a jeden z TOP 09. Naši europoslanci byli proti. V případě projednávání ve Sněmovně lze tedy očekávat velkou debatu. Naše hnutí tento návrh evropské legislativy zásadně odmítá stejně jako další podobné nesmysly, které škodí českým občanům, a jsme jediný politický subjekt z parlamentních stran zastoupených v současné Sněmovně, který prosazuje vypsání referenda o vystoupení z EU. Co se týká sankcí ze strany Bruselu, ty lze očekávat, neboť tento nástroj (sankce) EU začíná čím dál více uplatňovat proti těm, kteří nesouhlasí s „jedinou správnou politikou prosazovanou EU“ – viz např. sankce proti Maďarsku.

3. Hlavním tvůrcem této legislativy a propagátorem konce spalovacích motorů je nizozemský eurokomisař Jens Timmermans, který v europarlamentu mluvil o tom, jak zákaz spalovacích motorů podpoří inovace a udrží Evropu jako lídra automobilového průmyslu. Očekáváte, že se automobilový průmysl dokáže od stolu stanoveným parametrům této „Timmermansovy průmyslové revoluce“ přizpůsobit?

Už před hlasováním europoslanců této legislativy předcházela bouřlivá rozprava. Stoupenci normy v ní zdůrazňovali její očekávaný přínos pro zdravější ovzduší a rozvoj nových technologií, zatímco odpůrci sahali i po vizi zničujících dopadů na automobilový průmysl, evropskou prosperitu a peněženky obyčejných lidí. Německá ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová např. uvedla, že vládnoucí koalice v Berlíně podporuje plán výkonné složky EU. Ještě větší podporu vyjádřilo Nizozemsko a Belgie, kde volají po postupném ukončení výroby spalovacích aut do roku 2030. Já osobně si myslím, že tento návrh je pro současný automobilový průmysl zastoupený v České republice nerealizovatelný, a snaha o jeho plnění přispěje k likvidaci výroby automobilů u nás. Navíc nejsou dostatečné kapacity na nabíjení elektromobilů, tato auta nelze při haváriích prakticky uhasit, mají krátký dojezd a velmi dlouho se nabíjí.

4. Naopak europoslanec Alexandr Vondra skepticky dodal, že s elektromobily to dopadne jako s fotovoltaikou, tedy že Evropa si vymyslí úžasné zelené řešení, pak nebude schopna jej vyrábět a nakonec bude muset kupovat výrobky z Číny (fotovoltaické panely už nyní, elektroauta v budoucnu). Jak pravděpodobný vidíte tento scénář?

Dopady na náš automobilový průmysl budou větší, než si většina z nás umí představit. V České republice vytváří automobilový průmysl okolo 10 procent HDP a v automobilovém průmyslu pracuje okolo 13 procent zaměstnanců (přímo téměř 180 tisíc osob). Při dodržování takto nastavených pravidel nebudeme konkurenceschopní. Navíc ještě bude docházet k propouštění zaměstnanců pracujících v automobilovém průmyslu, a též ke zdražování nově vyráběných automobilů.

5. Pokud by byl zásadně omezen automobilový průmysl. Co by to znamenalo pro ekonomiku Středočeského kraje, ve kterém jsou dvě ze tří českých automobilových továren?

Určitě by docházelo k tomu, co jsem již zmínil, tedy k omezování výroby a s tím spojené propouštění zaměstnanců. Nejvíce by se to dotklo obyvatel Mladoboleslavska a Kolínska. Celé město Mladá Boleslav je spjato s automobilkou Škoda Auto a. s., kde se hlavní závod nachází přímo ve městě. Město Kolín s TPCA má výrobní závod v Kolíně-Ovčárech. Už v minulém roce obě tyto automobilky z důvodu nedostatku náhradních dílů musely omezovat výrobu a zaměstnancům rušit některé směny. To samé pokračuje i v tomto roce, kdy je omezována výroba v některých provozech Škoda auto a. s., a zaměstnanci dostávají informaci o zrušení jejich směny jen několik dní předem. Při zrušení směny je jim zatím ještě zajištěn plat ve výši 80 procent, ale jak to bude ještě dlouho pokračovat? Stejnou náhradu dostávají i zaměstnanci kolínské TPCA, kde byla v průběhu celého měsíce února zastavena výroba z důvodu nedostatku náhradních dílů, a od měsíce března do června tohoto roku pojede pouze výroba v ranní směně.     

6. Co teď může stát pro automobilový průmysl udělat?

Stát by měl podporovat zaměstnanost pracovníků v automobilovém průmyslu už z toho důvodu, že celá česká ekonomika je na něm primárně závislá a ne mu takovouto šílenou legislativou házet klacky pod nohy. Ekonomové mají celou škálu nástrojů, které by šlo vhodně použít. Jako zásadní zde musí být vládou podpořena a prosazována taková řešení, ze kterých budou profitovat firmy zastoupené v České republice, a hlavně jejich zaměstnanci.    

7. Z české politické scény si myšlenku dekarbonizace silnic nejvíce osvojili Piráti. Co říkáte na jejich argumentaci, že racionální plánování umožní pokrok, přechod na bezemisní dopravu a slovy jedné europoslankyně z jejich frakce „smíření aut s planetou“?

Pirátská strana vždy prosazovala zelené šílenství a celý projet „Green Deal“, který by měl být už v této době zcela ukončen (důvod jeho stálého prosazování úředníky v Bruselu jsem už zmínil). A já se v této souvislosti Pirátů ptám, jak zabezpečíme navýšení výroby elektrické energie pro elektromobily, jak se budou tyto automobily nabíjet např. na sídlištích, jak na to bude reagovat přenosová soustava a hlavně jakým způsobem se budou ekologicky likvidovat staré opotřebované baterie? To jsou zásadní otázky, které nejsou dořešeny.   

8. Z vládních stran přijetí normy naopak kritizuje ODS. Byl to přitom právě její premiér Fiala, kdo během českého předsednictví zásadně přispěl k tomu, aby konec spalovacích motorů podpořily členské státy. Co říkáte na tento rozporuplný postoj?

Jak už jsem zmínil, koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ukončení prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035 před volbami do Poslanecké sněmovny tvrdě odmítala, ale v rámci předsednictví EU to nakonec podpořila, čímž obelhala občany této země. Jaký názor v této věci zastává ODS je vždy prezentováno předsedou vlády Petrem Fialou a potažmo celé vlády tvořenou vládnoucí pětikoalicí. Ti měli velkou možnost prosazovat zájmy České republiky a jejich občanů v rámci půlročního předsednictví EU (druhé pololetí roku 2022), ale ve finále se tak vůbec nestalo, a jejich prioritou byly zájmy Evropské unie. Tyto „své úspěchy pro EU“ stále v médiích připomínali, ale naši občané se museli bez jejich pomoci vypořádávat s vysokou inflací a rostoucími cenami energií (vládou nabízený deštník proti drahotě je jaksi děravý). Čeští občané si zaslouží lepší vládu, a proto prosazujeme její demisi.     

9. Jak se na konec spalovacích motorů vůbec tváří poslanci ODS, když s nimi hovoříte?

Jsou nejednotní, ale ve finále – čili při různých hlasováních ve Sněmovně vždy poslušně odhlasují, co jim tato vláda v čele s premiérem Fialou stanoví. Pro nás je důležité, že poslanci hnutí SPD jsou naopak v těchto otázkách jednotní. Nepodporujeme nesmyslné návrhy EU, jako například zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035, nebo s tím související normu Euro 7.   

10. Vláda považuje za klíčový projekt pro budoucnost celé české ekonomiky výstavbu továrny a vývojového centra na baterie pro elektromobily, kterou chce koncern Volkswagen stavět u Plzně. Skutečně se podle vás jedná o tak zásadní investici?

Hnutí SP zastává v této věci jednoznačný názor, který prezentovalo v rámci svého usnesení. Jsme přesvědčeni, že lze najít vhodnější objekt pro výstavbu tzv. gigafactory, továrny na výrobu baterií do elektromobilů koncernu Volkswagen. Má se jednat o investici v řádu desítek miliard korun, která ovšem nejprve vyžaduje ve stádiu přípravy vynaložení vysokých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Podle dostupných informací má stát do vzniku tohoto projektu investovat až 9 miliard korun. Projekt má na jednu stranu přinést vznik pěti tisíc nových pracovních míst, na druhou stranu ho provází oprávněné velké výhrady. Jde jednak o lokalizaci projektu, kdy by bylo vhodnější umístit jej spíše v průmyslové zóně na místě bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov v Ústeckém kraji, kde je i návaznost továrny na případnou těžbu lithia v blízké oblasti Cínovce. V Ústeckém kraji je míra nezaměstnanosti nad celostátním průměrem a tato investice by místním občanům a ekonomickému rozvoji regionu velmi prospěla.

11. Senát v týdnu vrátil Poslanecké sněmovně emisní normu Euro 7.

Senát v minulém týdnu nevrátil Poslanecké sněmovně emisní normu Euro 7, jelikož jí zatím projednával pouze sněmovní výbor pro evropské záležitosti. Ale usnesl se, že pokud se návrh nové emisní normy pro motorová vozidla Euro 7 nezmění, může zásadním způsobem ohrozit budoucnost automobilového průmyslu v tuzemsku a způsobit vážné ekonomické i sociální dopady. Je to jedna z mála věcí, kdy se Senátem souhlasíme. 

12. Co by se stalo, kdybychom tuto normu nepřijali?

Zavedením evropské emisní normy Euro 7 by byl učiněn další výrazný krok k přímé likvidaci celého automobilového průmyslu v České republice, a tím i sekundárně k celé řadě dalších negativních dopadů. Když už jsem zmínil stanovisko Senátu, tak musím ještě uvést, že senátoři požadují prodloužení navržených termínů účinnosti nové normy nejméně o čtyři roky s tím, že současné termíny neodrážejí dobu vývoje nového motoru a nenabízejí dostatek času pro přizpůsobení se novým požadavkům. S tím v hnutí SPD souhlasíme, neboť je potřebné vše důsledně projednat s kompetentními odborníky a najít taková konkrétní řešení, které by šla zrealizovat – nastavit časovou osu, stanovit plánované finanční náklady a predikovat možné pozitivní i negativní dopady navržených řešení.   

13. Jak moc podle vás tyto čerstvé zkušenosti s ideologickým „plánováním“ automobilového průmyslu ovlivní postoj veřejnosti k Evropské unii?

Shodou okolností mám poslaneckou kancelář v Mladé Boleslavi, kam za mnou přicházejí ve velké míře zaměstnanci pracující v místní automobilce Škoda Auto a.s. a sdělují mi své obavy, co s nimi bude, bude-li omezována výroba automobilů v tomto městě. Už nyní je omezována výroba, zaměstnancům jsou rušeny plánované směny, ale naštěstí jim je poskytována finanční náhrada, konkrétně ve výši 80 procent platu. Jedná se přitom o zaměstnance, kteří pracují z automobilce celý svůj profesní život, mají zde nebo v blízkém okolí bydliště a rodiny. V případě zrušení jejich pracovních pozic by si těžko hledali nové zaměstnání a většina z nich odmítá žít (dle jejich terminologie přežívat) ze sociálních dávek. Stát by se měl postarat o všechny pracovité občany, kteří by ne ze své viny přišli o práci. V hnutí SPD máme v tomto ohledu jasný názor v tom, že Evropská unie nepomáhá, ale škodí a je evidentní, že postoj veřejnosti k EU je čím dál tím více kritický.

24. 2. 2023

Odmítáme mocenské ovládnutí České televize a Českého rozhlasu vládní pětikoalicí!

Ve středu 22. února projednávala Sněmovna na mimořádné schůzi třetí čtení vládního návrhu zákona o České televizi a Českém rozhlasu, kterým se pětikoaliční vláda snaží o ovládnutí těchto médií veřejné služby.

Zde je můj projev k uvedenému návrhu zákona:

Děkuji za slovo paní předsedající,

vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády,

vládní návrh na změnu zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu je naprosto nesystémový, nelogický a politicky účelový krok.

A navíc, v době, kdy rekordně roste zadlužení státu a kdy i stávající generální ředitel České televize Petr Dvořák oznámil propouštění a finanční škrty, také krok nesmyslně a neodůvodněně nákladný. A návrh a krok vrcholně nezodpovědný.

Není třeba chodit zdlouhavě okolo horké kaše a brát vážně vládní fráze o tom, že jde o snahu o posílení nezávislosti veřejnoprávních médií a jejich kontrolních orgánů.

Například navýšení počtu členů Rady České televize ze současných patnácti na vládou navrhovaných osmnáct, není ničím jiným, než neskrývanou snahou vládní koalice, aby si v kontrolním orgánu veřejnoprávní televize zajistila pohodlnou většinu, která letošní rok rozhodne o tom, kdo bude novým generálním ředitelem tohoto média veřejné služby.

V této souvislosti si ještě připomeňme, že původně, na jaře minulého roku, vláda a její ministr kultury plánovali, že Radu České televize novelou zákona rovnou rozpustí, schválí si nová pravidla volby radních, a podle nich pak poslanci – a nově i senátoři – zvolí kompletní novou Radu České televize dle politických představ Fialovy vlády. Nešlo by o nic jiného než o protiústavní převrat.

Po velkém tlaku a negativních stanoviscích mnoha právníků z tohoto nehorázného plánu sešlo a máme zde lehce odlišnou alternativu, jejíž cíl je ovšem totožný a to:

Ovládnutí rad veřejnoprávních médiích sobě loajálními lidmi – tedy politické ovládnutí Českého rozhlasu a České televize. Tedy cíl, z jehož prosazování léta křivě obviňovali své politické oponenty a nyní jej v praxi uskutečňují sami. Je to klasická ukázka pokrytectví této vlády a stran této vládní koalice!

Dovolím si ocitovat vyjádření člena Volebního výboru Poslanecké sněmovny, který má mediální problematiku ve své gesci, Jana Laciny z hnutí STAN, pro server Mediář z 21. června minulého roku:

Cituji: „Hned po platnosti novely si senátoři zvolí v televizní radě své tři zástupce, potom si při nejbližším konci současných radních zvolí druhou trojici. Už to bude dvanáct ku šesti a každé dva roky si pak senátoři volí svoje dva reprezentanty a sněmovna čtyři.“ Konec citátu.

Důležitá je tedy i časová osa: Vládní novela zákona by mohla vejít v účinnost dle pětikoaličních plánů na začátku tohoto roku, vzápětí by si pětikoaliční vládní  senátoři mohli zvolit své tři televizní radní, jejichž celkový počet vzroste na osmnáct. Mohlo by se to stát někdy na jaře tohoto roku.

Což bude stačit k tomu, aby se tito noví vládní radní zapojili do volby generálního ředitele České televize, protože tomu stávajícímu končí mandát v září roku 2023.

A už je dáno, že někdy na počátku léta tohoto roku, proběhne volba nového generálního ředitele České televize.

A to je také ten hlavní důvod toho, proč vláda, namísto navýšení počtu televizních radních, nenavrhne například to, že část radních by zvolil Senát až poté, kdy skončí mandát třeba tří stávajících televizních radních.

To by mělo určitou logiku – i když i to by pro nás jako pro SPD bylo nepřijatelné, ale nenaplnilo by to hlavní záměr této vlády – dosáhnout v Radě České televize dostatečnou většinu na to, aby si pohlídala volbu nového generálního ředitele.

Což má být ještě účelově pojištěno tím, že ke zvolení generálního ředitele České televize má napříště postačit prostá většina členů televizní kontrolní rady, zatímco nyní je k tomu třeba většiny kvalifikované, dvoutřetinové.

Zatímco stávající zákon počítá s tím, že generální ředitel ČT musí být zvolen deseti hlasy z patnácti (tj. dvoutřetinovou většinou), jeho novelizovaná verze pracuje s tím, že ke zvolení generálního ředitele bude napříště stačit prostá většina hlasů, tedy opět deset hlasů, avšak z celkových osmnácti – tedy významně nižší podíl.

Podobně tomu má být i u Českého rozhlasu, kdy by se měl snížit celkový počet potřebných hlasů ke zvolení i odvolání jeho generálního ředitele. Původní návrh počítal pro tyto případy s navýšením speciálního kvora ze stávajících šesti hlasů na sedm, podle nové předlohy už k tomu má najednou stačit většina všech rozhlasových radních, tedy pět hlasů.

Je to zcela evidentní: vládní koalici nejde o žádnou nezávislost České televize, o její transparentnost a finanční stabilitu, jak o tom často vládní představitelé falešně hovoří, ale jen a jen o sebe, o vlastní politický prospěch a o to, aby ovládala veřejnoprávní média, hlavně Českou televizi, další dlouhá léta – a aby to byli pouze vládní, či vládě  poplatní a zavázaní, televizní radní, kteří rozhodnou o tom, kdo bude stát v čele našeho politicky a společensky nejvlivnějšího média dalších šest let.

Vláda chce tedy bezdůvodnou a účelovou změnou pravidel volby kontrolních orgánů veřejnoprávních médií ovládnout především vrcholový management veřejnoprávní televize, a to na déle než jedno volební období.

A pojistit si tak privilegované postavení ve zpravodajství a publicistice veřejnoprávních médií. A dělá tedy přesně to, z čehož neprávem léta obviňovala jiné.

Původní návrh novely, který ministerstvo kultury představilo vloni v březnu, počítal se zachováním 15 členů kontrolní rady České televize, z nichž by poslanci volili 10 členů a senátoři pět.

Stávající návrh tak tedy, kromě jiného, výrazně zatíží rozpočet České televize tím, že bude muset hradit ze svého platy dalších tří radních a příslušné náklady na ně. To se jaksi neshoduje s – nejspíše předstíranou – starostí vlády o hospodaření České televize.

Dámy a pánové,

účelem překládané vládní novely není – na základě podrobného vyhodnocení jejího obsahu a načasování -  nic jiného, než  zachování České televize, a rovněž i Českého rozhlasu, coby mocenského nástroje v rukou politických stran, kteří tvoří současnou vládu a vládní koalici.

Politických stran, kterým jde o ovládnutí těchto veřejnoprávních médií a jejich kontrolních rad tak moc, že se při volbě jejich členů nerozpakují pošlapat ani jeden z hlavních atributů svobodného a demokratického politického režimu, tajnost volby v personálních záležitostech. Byli jsme toho zde ve Sněmovně při této příležitosti svědky.

A je nanejvýš důvodné se domnívat, že kdo takto zásadním způsobem opakovaně porušuje základní demokratické principy ve snaze posílit a zakonzervovat svoji politickou moc nad veřejnoprávními médii,  nebude se rozpakovat porušit tyto principy, včetně principů a hodnot svobodné politické soutěže, svobody projevu či politické plurality, znovu a opakovaně.

Třeba právě tehdy, když bude prostřednictvím kontrolních rad řídit média veřejné služby a skrze jejich vedení rozhodovat a ovlivňovat politcké situace v naší zemi.

A to už nemá se svobodou a demokracií vůbec nic společného. Naopak, byl by to návrat zpět, k režimu, který nebyl ani svobodný, ani demokratický.

Poslanecký klub hnutí SPD proto předložený vládní návrh jednoznačně odmítá jako naprosto neslučitelný s ústavním systémem parlamentní demokracie.

Děkuji za pozornost.

22. 2. 2023

Fialova vláda sprostě podvedla voliče a připravuje občanům plošné zvýšení daní!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda chce okrást důchodce o část jejich penzí. Je to hanebnost, proti které budeme tvrdě bojovat! SPD bude dělat ve Sněmovně obstrukce, podáme ústavní stížnost, i kdybychom měli nocovat ve Sněmovně několik dní, tak tomu budeme bránit. Fialova vláda navíc sprostě podvedla voliče a připravuje občanům plošné zvýšení daní. Vládní pětikoalice chce mocensky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. Je to další útok na demokracii a pluralitu. Fialova vláda podpořila likvidaci automobilismu nařízenou z Bruselu. Auta budou jen pro nejbohatší.

1. Fialova vláda chce okrást důchodce o část jejich penzí. Je to hanebnost, proti které budeme tvrdě bojovat! SPD bude dělat ve Sněmovně obstrukce, podáme ústavní stížnost, i kdybychom měli nocovat ve Sněmovně několik dní, tak tomu budeme bránit.

Vláda Petra Fialy (ODS) chce silově prosadit retroaktivní a hrubě asociální snížení valorizace důchodů. Chystá k tomu speciální zákon na dodatečnou úpravu podmínek a parametrů červnové mimořádné valorizace penzí, který chce prosadit ve Sněmovně na mimořádné schůzi 28. února. Jedná se o postup, který je podle názoru SPD v rozporu s Ústavou, proto hnutí SPD podá stížnost k Ústavnímu soudu. Jsme připraveni i obstruovat ve Sněmovně, protože nám na našich důchodcích záleží, zatímco Petr Fiala naše důchodce hází přes palubu. Jde o nepřijatelnou snahu výrazně ekonomicky a sociálně poškodit naše seniory, invalidy, vdovy, vdovce a sirotky, zejména ty nízkopříjmové. Je to naprostá hanebnost a postup, který lze srovnat s krádeží. Podle platných zákonných pravidel by se měl od letošního června zásluhový díl penzí zvýšit kvůli růstu cen za období od loňského července do letošního ledna u průměrného důchodu o 1770 korun měsíčně. Vláda chce ovšem průměrný měsíční důchod zvýšit pouze o 760 korun, čímž by připravila jeho příjemce průměrně o více než 1000 korun měsíčně! Šetřit na důchodcích, kteří se nemohou bránit a celý život poctivě pracovali a odváděli povinné daně a pojistné, je od vlády neskutečná drzost. Loni v listopadu přitom premiér Petr Fiala lživě hlásal: „Tato vláda důchodový věk nezvýší." A také: „Valorizace není ohrožena, na valorizaci penzí je nastaven mechanismus podle zákona." Dnes Fialova vláda rozhodla o snížení valorizací penzí a navrhuje zvýšení důchodového věku na 68 let. Hnutí SPD zákon legalizující okradení našich důchodců rozhodně nepodpoří a uděláme vše pro to, aby nevstoupil v platnost! Toto vládou navrhované opatření je, kromě jeho asociálnosti, dle našeho názoru i na hranici ústavnosti, či možná dokonce i za ní, protože důchodcům vznikl nárok na valorizaci v zákonem předpokládané podobě jednoznačně předtím, než by byla vládou navrhovaná úprava případně v budoucnu schválena.

2. Fialova vláda sprostě podvedla voliče a připravuje zvýšení daní.

Vláda Petra Fialy (ODS) hodlá porušit další body ze svého vlastního programového prohlášení i předvolební sliby vládních stran. Vláda chce ustoupit od záměru snížit o dva procentní body odvody sociálního pojištění pro zaměstnavatele. Toto snížení by přitom mohlo vést k žádoucímu zmírnění zdanění práce i ke zvýšení rozsahu zaměstnanosti na standardní pracovní smlouvy – a tím i ke zvýšení objemu výběru důchodového pojištění. Ministerstvo financi dále uvedlo, že v průběhu jara budou představeny konkrétní parametry tzv. konsolidačního balíčku v oblasti státního rozpočtu s cílem snížit jeho deficit o 70 miliard. Půjde zejména o zvýšení nejrůznějších daní, včetně pojistných odvodů živnostníků, o zrušení státní podpory stavebního spoření a o výrazné snížení podpory penzijního spoření. Ze strany vládní pětikoalice jde dle SPD o podvod na voliče a ve všech těchto případech se jedná o zásadní změny oproti programovému prohlášení vlády, na jehož základě vláda obdržela důvěru Sněmovny. Jenom pro připomenutí, struktura státního rozpočtu nemá absolutně žádný vztah ke konfliktu na Ukrajině, na který vláda tyto kroky svaluje. Systémové změny, které by vedly k dlouhodobému odstranění rozpočtového deficitu, představují např. snížení objemu zbytné státní byrokracie či přijetí skutečné důchodové reformy formou podpory pracujících rodin a porodnosti. A nikoliv pouhé zvyšování daní a odvodů pro naše občany, zaměstnance, živnostníky a zaměstnavatele, které hnutí SPD odmítá. Proto by vláda Petra Fialy měla opakovaně předstoupit před Sněmovnu a požádat o důvěru.

3. Vládní pětikoalice chce mocensky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. Je to další útok na demokracii a pluralitu.

Tento týden má vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) v plánu schválit ve Sněmovně změnu zákona o České televizi (ČT) a Českém rozhlasu (ČRo). Vládní koalice chce tímto zákonem změnit způsob volby kontrolních rad veřejnoprávních médií tak, aby v budoucnu jejich třetinu volil pouze Senát, zatímco nyní je volí Sněmovna, která je vzhledem k výši volební účasti občanů jediným reprezentativním obrazem názorů veřejnosti. Jde o to, že vláda Petra Fialy (ODS) chce tímto dokončit politické ovládnutí a obsazení kontrolních rad veřejnoprávních médií – a tím si zajistit dominantní vliv na vysílání ČT a ČRo, zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Pětikoalice provádí kroky k ovládnutí těchto médií tak, aby se zde vysílaly pouze provládní a prounijní názory a aby do těchto médií byly dominantně zvány pouze osoby zastávající souhlasné názory a zároveň tím byla omezována prezentace názorů opozice. Tímto způsobem chtějí ovlivňovat i volby. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné! Senát má minimální podporu a důvěru občanů a jednotliví senátoři zastupují pouze naprostou menšinu veřejnosti. Stejně tak je pro nás nepřijatelné navrhované omezení okruhu subjektů, které budou moci navrhovat členy mediálních rad jen na organizace, které existují více než deset let. To je diskriminační opatření jednoznačně zvýhodňující politické neziskové organizace napojené na strany současné vládní koalice, a naopak znevýhodňující hnutí SPD, které existuje osm let. Proto se poslanci hnutí SPD budou snažit přijetí tohoto návrhu blokovat všemi možnými zákonnými prostředky.

4. Fialova vláda podpořila likvidaci automobilismu nařízenou z Bruselu. Auta budou jen pro nejbohatší.

Evropský parlament v minulém týdnu definitivně schválil novou normu o nulových emisích, která mimo jiné obsahuje zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory v členských státech EU po roce 2035. Toto opatření společně s připravovanou emisní normou Euro 7 od roku 2025 bude mít zničující dopady zejména na automobilový průmysl, který je páteří české ekonomiky (tvoří cca 10 procent českého HDP), na hospodářskou prosperitu, na zaměstnanost (zánik statisíců navazujících pracovních míst) a na životní úroveň občanů. Tuto pro Českou republiku likvidační normu podpořili v předchozích hlasováních na jednání Rady EU v době českého předsednictví i zástupci současné Fialovy vlády (konkrétně ministryně životního prostředí Anna Hubáčková z KDU-ČSL) a nyní i vládní europoslanci zvolení za Piráty a TOP 09. Europoslanci zvolení za SPD hlasovali samozřejmě proti. Tímto opatřením dojde i k drastickému zdražení osobních automobilů, které se tak stanou luxusem pro úzkou nejbohatší vrstvu společnosti, a pro většinu občanů se stanou finančně nedostupnými. Norma o zákazu prodeje aut se spalovacími motory je součástí programu Green Deal EU, který schválil i tehdejší premiér Babiš (hnutí ANO) a podporuje jej i premiér Fiala (ODS) a celá jeho vláda. Tyto kroky hnutí SPD odmítá!

21. 2. 2023

Náš krásný český jazyk si zaslouží úctu a lásku k němu!

Mateřský jazyk vytváří naprosto zásadní identitu každého člověka a množství různých jazyků po světě představuje naše světové kulturní dědictví.

I proto, abychom o toto kulturní dědictví nepřišli, vyhlásilo UNESCO den 21. únor Mezinárodním dnem mateřského jazyka. Na celém světě se používá kolem sedmi tisíc jazyků, v Evropské unii máme 24 úředních jazyků, ale pro nás je zásadní, že v České republice máme svůj mateřský jazyk – jazyk český.

V našem vlasteneckém hnutí SPD ctíme občanskou i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Vždy budeme usilovat o zachování dědictví našich předků, a nikdy nepřipustíme jejich zcizení. Jsme velmi hrdi, že máme za svůj mateřský jazyk češtinu, kterou předáváme našim dětem a vnoučatům, neboť jsme si vědomi, že je zásadní podporovat a zachovat vzdělávání v mateřském jazyce již v raném dětství. Podporujeme i výuku a znalost dalších cizích jazyků v rámci základního vzdělávání, ale vždy musí být znalost českého jazyka prioritní. V případě výuky cizích jazyků dnes převládá anglický a německý jazyk, starší generace měly ve škole povinně ruštinu.   

Náš krásný český jazyk si zaslouží úctu a lásku k němu. V rámci jeho historie bych zmínil jeho význam v době českého národního obrození, které se datuje přibližně od 70. let 18. století do poloviny 19. století. Politicky bylo završeno roku 1918 vznikem národního státu. České obrození bylo součástí širších evropských událostí, ovlivněných zejména osvícenstvím, Francouzskou revolucí, počínajícím nacionalismem a romantickým zájmem o národní historii. Podstatou českého národního obrození byl národně osvobozenecký boj za český národ a zrovnoprávnění českého lidu, jazyka a kultury.

Hnutí SPD prosazuje na politické scéně všechny kladné aktivity, které vedou k nezávislosti a suverenitě českého státu, mezi něž patří i podpora národních, kulturních a tradičních hodnot naší společnosti. Mezi ty jednoznačně náleží i zachování českého jazyka pro budoucí generace.

17. 2. 2023

Od založení patří Sokol pro svůj vlastenecký postoj k symbolům českého národa!       

Včera jsme si připomněli 161. výročí od založení Sokola, který byl založen dr. Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem 16. února 1862 v Praze s cílem posílit ve své době češství a vlastenectví proti silné germanizaci v českých zemích.

Tento záměr se začal hned od jeho založení realizovat a zájem o tento spolek stoupal nejen v Praze, ale i na venkově. Postupně se jeho činnost neomezovala jen na tělovýchovu a vliv Sokola se zásadně podílel na československém dění kulturním, sociálním, ekonomickém a politickém a stal se takřka zástupným symbolem českého národa a samostatného státu.

Hnutí SPD podporuje činnost Sokola a celá řada našich členů v něm aktivně působí, ať v rolích funkcionářů, trenérů nebo cvičenců. Sokol působí ve více než 1.000 obcích po celé republice, od velkých měst až po nejmenší vesnice, kde nabízí pro své členy možnost se věnovat výkonnostnímu sportování v osmdesáti druzích sportu. Mimo to nabízí Sokol i další aktivity pro zájemce, které vedou k všestrannému rozvoji těla i ducha. V současné době má Sokol více jak 160 tisíc členů a velmi nás těší, že téměř polovina z nich je mladší 18 let. Právě mezi mladými členy je připomínán a šířen odkaz Sokola, podporující morální hodnoty a lásku k rodné vlasti.

Sokol je vlastenecký v nejlepším slova smyslu, neboť vede příkladně své členy k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. To, že byli členové Sokola pravými vlastenci hájící sokolské hodnoty (sport, občanství, komunita, osobnost, laskavost) prokázali hlavně v těžkých dobách. Sokol velmi výrazně přispěl ke vzniku samostatného Československa a od svého začátku patřil mezi nejvýznamnější masové organizace, které v zahraničí pomohly ke vzniku Československa. Mezi lety 1938 až 1945 se postavil do zahraničního i domácího odboje a díky zahraničním sokolským jednotám vlastně Sokol přežil i období komunistické totality.

Za zmínku stojí připomenutí 7. všesokolského sletu v r. 1920, který proběhl ve vlastenecké euforii ke vzniku 1. republiky, a 10. všesokolský slet v roce 1938, který se stal nezapomenutelnou manifestací v době ohrožení republiky. Skladba mužů „Věrni zůstaneme“ byla symbolem sokolské lásky k vlasti. Zazněl zde i chorál „Ktož sú boží bojovníci“. Pak přišel tragický Mnichov; Mnichovská dohoda byla dojednána 29. září 1938 a po půl noci také podepsána. Německá vojska obsadila 15. března 1939 české země, a nastalo těžké období i pro Sokol, neboť začalo zatýkání vlastenců. V průběhu 2. světové války splnilo sokolstvo za velkých obětí svůj úkol vůči vlasti a věřilo, že po jejím skončení obnoví svou slavnou historii. XI. všesokolský slet v roce 1948 byl ale na dlouhou dobu posledním veřejným vystoupením Sokolů. Hlavních dnů v Praze se zúčastnilo 180.000 cvičenců, kteří v průvodu projevili nesouhlas s komunistickou vládou po politickém převratu. Po sametové revoluci v roku 1989 je Sokol opět obnoven.

Hnutí SPD vždy bude podporovat činnost Sokola, neboť své členy vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. To prokázali v těžkých dobách, kdy celá řada z nich položila za tyto hodnoty svůj život.

15. 2. 2023

Prosazujeme zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

astronomické zdražování kvůli Fialově vládě pokračuje. Je ostudou vlády, že v Polsku, Rakousku i Německu jsou potraviny levnější. Kvůli Fialově vládě se vlastní bydlení pro pracující s průměrnými příjmy stává nemožné. Vláda situaci ještě zhorší zvýšením daně z nemovitosti. Fialova vláda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) připravili až o tisíce korun naše seniory, zdravotně postižené občany, vdovy, vdovce a sirotky. 

1. Astronomické zdražování kvůli Fialově vládě pokračuje. Je ostudou vlády, že v Polsku, Rakousku i Německu jsou potraviny levnější.

Růst inflace výrazně zrychlil. Meziročně jde dle aktuálních lednových údajů o 17,5 procenta, meziměsíčně inflace stoupla o 6 procent. V meziročním růstu cen základních životních nákladů je situace ale mnohem horší: ceny elektřiny vzrostly o 36,4 procenta, ceny zemního plynu o 87 procent, ceny tepla a teplé vody o 44,7 procenta. Astronomicky zdražily i potraviny. Cena mouky stoupla o 44,2 procenta, cena vepřového masa o 36,8 procenta, cena polotučného mléka o 39,5 procenta, cena cukru o 84,7 procent (!) a cena vajec dokonce o 85 procent (!). Doslova katastrofální je meziměsíční nárůst cen elektřiny, a to o 140 procent. Toto lednové zrychlení inflace nemá v Evropě obdoby, meziměsíční růst cen o 6 procent je jednoznačně nejvyšší ze všech evropských zemí. Kromě Slovenska nikde jinde už totiž meziměsíční růst inflace nepřesáhl jedno procento, v mnoha zemích ceny dokonce klesly. Všechny tyto skutečnosti potvrzují, že enormní růst inflace v České republice nemá vnější příčiny, ale že jeho hlavním viníkem je vláda Petra Fialy (ODS) a její neschopnost proti růstu cen regulačními nástroji čelit. Je neuvěřitelnou ostudou této vlády, že ve všech sousedních státech jsou již potraviny levnější než u nás, a to včetně Polska anebo Německa a Rakouska, kde jsou navíc trojnásobné příjmy. Přitom řešení jsme vládě nabízeli již dávno. Jde zejména o zajištění přímého prodeje u nás vyrobené levné elektřiny bez zprostředkování burzou českým občanům a firmám, krátkodobě pak o výrazné snížení tzv. cenových stropů na elektřinu a plyn a o přechodné snížení daně z přidané hodnoty u základních potravin a léků na nulu. Fialova vláda ale tyto návrhy SPD ignoruje, a proto by měla skončit!

2. Kvůli Fialově vládě se vlastní bydlení pro pracující s průměrnými příjmy stává nemožné. Vláda situaci ještě zhorší zvýšením daně z nemovitosti.

Průměrná sazba hypotečních úvěrů v České republice vzrostla během února na 6,37 procenta, a je tak nejvyšší za posledních 20 let. Uvádí to analýza Hypoindex společnosti Fincentrum. Pro příklad, měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun s dobou splatnosti 25 let vzrostla už na 23 342 korun, přičemž jen za poslední rok se tato splátka zvýšila zhruba o 3 850 korun, což je pro tisíce plátců hypoték už prakticky likvidační. Je také evidentní, že vysoké úrokové sazby markantně snížily dostupnost hypotečních úvěrů pro široké vrstvy občanů a rodin. Získání hypotéky pro pracující s průměrnými příjmy je prakticky nemožné. Jde o další debakl a selhání vlády Petra Fialy (ODS), která se oblasti bydlení, jíž má v kompetenci ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), vůbec nevěnuje. Naopak se chystá situaci ještě zhoršit plánovaným zvýšením daně z nemovitosti, což pro naše občany dále zvýší náklady na bydlení, vlastnické i nájemní. Navíc zvýšení této daně má být příjmem státního rozpočtu, a nikoliv samospráv. Hnutí SPD má na řešení této neudržitelné situace jasné recepty: zastropování sazeb hypotečních úvěrů, zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny anebo masivní státní podpora nové bytové výstavby na úrovni měst a obcí, včetně podpory družstevního bydlení. Pokud se tyto změny neuskuteční, tak se mladé rodiny vlastního bydlení nikdy nedočkají, a to je pro SPD zcela nepřijatelné!

3. Fialova vláda a ministr práce a sociálních věcí Jurečka připravili seniory, zdravotně postižené občany, vdovy, vdovce a sirotky až o tisíce korun.

Vláda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) připravili až o tisíce korun naše seniory, zdravotně postižené občany, vdovy, vdovce a sirotky. Už potřetí během jednoho roku nedokázali zajistit, aby se zvýšení nezabavitelné částky u exekucí, na které mají ze zákona nárok, promítlo do výše jejich důchodů. Je to ostudné a neomluvitelné selhání! Od 1. ledna se tato nezabavitelná částka nařízením vlády zvýšila zhruba o dva tisíce korun na osobu, ale Česká správa sociálního zabezpečení pod vedením ministra Jurečky to opět, opakovaně, nestihla zúřadovat a namísto důchodcům poslala tyto peníze exekutorům. Což je skandální samo o sobě – a zvlášť v době, kdy důchodci kvůli vládou způsobené drahotě čekají doslova na každou korunu pomoci navíc. Vyzýváme premiéra Fialu (ODS), aby z této skutečnosti vyvodil personální opatření, a k tomu, aby vláda urychleně předložila konkrétní řešení, jak vrátit důchodcům tyto peníze, o které je svou neuvěřitelnou neschopností připravila. Ze strany vládních institucí jde navíc o opakované jednání v rozporu s platným právem, z čehož rovněž musí být vyvozeny konkrétní důsledky.

14. 2. 2023   

Měli bychom co nejvíce všemi dostupnými prostředky usilovat o mír!

Minulý týden projednávala Sněmovna vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany a chtěla s ním vyslovit souhlas již v prvém čtení, tzn. bez toho, aby byl řádně projednán ve výboru pro obranu, což jsme jako opozice zavetovali.

V návrhu je nejzásadnější změna kompetenčního zákona (2/1969 Sb.), kde se zřizuje na Úřadu vlády nově pracovní místo poradce pro národní bezpečnost, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Tato působnost je mimořádně silná. Navíc v době, kdy je již jmenován poradce premiéra pro národní bezpečnost (Tomáš Pojar - člen ODS). V dalších čtyřech zákonech se mj. upravuje nasazení vojáků mimo naše území, zajištění vojenské dopravy pro cizí státy, sbírání informací o občanech od ministerstev a z různých databází jimi vedených, ale zejména povolávání předurčených vojáků v záloze do tří dnů, a to pouze na základě mimořádného opatření vlády, tedy bez vyhlašování stavu ohrožení státu anebo válečného stavu se souhlasem Sněmovny.

Ve svém vystoupení jsem k tomuto návrhu při projednávání řekl mimo jiné následující:

„Hned v úvodu svého vystoupení musím zmínit, že hnutí SPD zásadně odmítá přijetí této novely zákona, neboť v něm spatřujeme nástroj vlády, jak připravit a posléze zatáhnout Českou republiky a její občany do války, konkrétně do válečného konfliktu na Ukrajině. Zásadně odmítáme válku a spíše bychom měli co nejvíce všemi dostupnými prostředky usilovat o mír.

První část návrhu mění zákon o zřízení ministerstva a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, kdy zřizuje pracovní pozici poradce, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Poradce pro národní bezpečnost na návrh předsedy vlády jmenuje a odvolává vláda. Poradce pro národní bezpečnost se podílí na koordinaci činnosti státních orgánů v oblasti zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky a na základě rozhodnutí vlády zastupuje Českou republiku při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech týkajících se bezpečnosti a obrany České republiky, včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních organizacích nebo institucích. Takže už nebude rozhodovat Poslanecká sněmovna ale „nějaký poradce“?

Vážené dámy a pánové, hnutí SPD odmítá podpořit tuto navrženou vládní novelu zákona, kterou se mění některé zákony v oblasti obrany. Navrhované změny jsou zcela zásadní, protože velmi usnadňují přípravu a následné zavlečení České republiky do války. Návrh zákona chce navíc vládnoucí koalice projednat ve zkráceném jednání. Určitě musíme mít stanovenou legislativu pro oblast obrany, ale ta musí být řádně projednána ve Sněmovně standardním postupem, aby všichni měli dostatek času se k těmto velmi důležitým věcem v otázkách zajištění bezpečnosti České republiky vyjádřit a předkládat pozměňovací návrhy, o kterých proběhne veřejná debata.

V tomto postupu vlády rychlého neuváženého projednání novely zákona, kterou se mění zákony v oblasti obrany, spatřuji, stejně tak jako poslanci z poslaneckého klubu SPD, jasnou snahu připravit a následně zatáhnout Českou republiku a její občany do válečného konfliktu na Ukrajině. Takže prosím nedělejme rychlá a ukvapená řešení a vždy mějme na paměti, že aktivní účast našich občanů ve válečném konfliktu je tím nejhorším řešením.

Máme zodpovědnost za naše občany – takže hledejme společně taková řešení, která přispějí k uklidnění současné situace a povedou k míru.“

10. 2. 2023

Hnutí SPD důrazně odmítá návrhy zvyšující hranici věku k odchodu do důchodu!     

Každý vyspělý stát by se měl umět postarat o své občany a to především o ty, kteří už se bez pomoci státu neobejdou. Do této skupiny bezesporu patří senioři. U nás je to ošetřeno Listinou základních práv a svobod. Přímo se zde uvádí, že občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

Jedním ze současných návrhů koaličních politiků je zvýšení hranice odchodu do starobního důchodu. Současná nejvyšší hranice stanovená na 65 let by se tak měla dle navrhovatelů posunout až na 68 let. Tuto variantu navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v čele s ministrem Marianem Jurečkou ((KDU-ČŠL). Tento návrh veřejně podpořila i předsedkyně (TOP 09) Markéta Pekarová Adamová v Partii na CNN Prima NEWS. Jinak ale žádný konkrétní návrh vedoucí ke zdárné reformě důchodů jsme od šéfky TOP 09 neslyšeli, přitom ona byla jedním z možných kandidátů vládnoucí pětikoalice na post ministryně práce a sociálních věcí. Jedním z návrhů MPSV je též změna zvyšování důchodů, spočívající v upravení pravidel pro běžnou i mimořádnou valorizaci (směrem ke snížení). Konkrétní kroky by mělo MPSV předložit v průběhu měsíce března, takže si počkejme.

Hnutí SPD zaujímá stále stejné stanovisko k otázkám, které nyní rezonují v naší společnosti, týkající se důchodové reformy. Pro hnutí SPD je jakékoli zvyšování hranice pro vznik nároku na starobní důchod absolutně nepřijatelné. Požadujeme její zachování na 65 letech, neboť odmítáme, aby byli čeští občané nuceni pracovat v náročných podmínkách do velmi vysokého věku na úkor zaslouženého odpočinku. Podporujeme i možnost dřívějšího odchodu do důchodu pro fyzicky a psychicky náročná povolání. Jako příklad uvedu, že všichni naši poslanci v listopadu minulého roku podpořili umožnění dřívějšího odchodu do starobního důchodu bez finančních postihů pracovníkům Integrovaného záchranného systému a všem záchranářům, kteří pracovali ve 12hodinovém směnném režimu.

Dobře víme, že by se na realizaci důchodové reformy měli podílet zástupci všech politických subjektů zastoupených ve Sněmovně, a to včetně opozice. V našich řadách máme erudované odborníky, kteří by zajisté měli co nabídnout. Současná praxe je ale jiná, neboť všechny naše návrhy v této oblasti vládnoucí pětikoalice odmítla projednat. Například jsme předložili k projednání zavedení zaručeného minimálního důchodu ve výši minimální mzdy, a od této částky vyplácet důchody zásluhově. Zároveň navrhujeme zvýšení základní výměry všech důchodů z 10 % průměrné mzdy na 13 %, což by přineslo zvýšení všech důchodů o částku 1.800 Kč měsíčně a odstranilo by nespravedlnosti v systému valorizací důchodů, kdy jsou finančně diskriminováni nízkopříjmoví důchodci. Mimo konkrétních návrhů vztahujících se ke změně důchodového systému nabízíme i možné úspory ve státních výdajích.

Též navrhujeme, že se musí významně podpořit porodnost v pracujících rodinách, aby naše země měla v budoucnu dostatečný počet aktivních plátců důchodového pojištění, kteří v našem průběžném důchodovém systému ufinancují důstojné důchody svých rodičů a prarodičů. Všechny tyto návrhy jsme zpracovali a představili našim občanům v rámci projektu: „Rodina na prvním místě“.   

V hnutí SPD si našich seniorů a všech slušných a pracujících občanů vážíme. Proto uděláme vše, aby měli od státu garantován finanční příjem v takové výši, zajišťující jim důstojný život.

8. 2. 2023

Fialova vláda a ministr zdravotnictví Válek nesou odpovědnost za nedostatek léků!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda sprostě oblehala voliče. Chystá bezprecedentní ožebračení občanů formou zvyšování mnoha daní. Vláda zároveň prosazuje zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let, což by byl nejvyšší důchodový věk v Evropě. Je to cynická a asociální bezohlednost! Téměř třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou. Lidé se propadají do chudoby kvůli Fialově vládě. Fialova vláda prosazuje zákon, kterým nás chce zavléct do války. My ale chceme mír, a nikoliv válku! Fialova vláda a ministr zdravotnictví Válek nesou odpovědnost za nedostatek léků. Hnutí SPD prosazuje jednodenní volby, tak jako je tomu ve všech státech EU, avšak nikoli v pátek, jak navrhuje Fialova vláda, ale vhodnější je podle našeho názoru sobota anebo neděle.

1. Fialova vláda sprostě oblehala voliče. Chystá bezprecedentní ožebračení občanů formou zvyšování mnoha daní.

Plány vlády Petra Fialy (ODS) na zvyšování daní občanům získávají konkrétnější obrysy. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pro server Seznamzprávy prohlásil, že jeho cílem je, aby změny v této oblasti byly připraveny během letošního jara a účinné od 1. ledna roku 2024. Přičemž všechny strany vládní koalice před volbami slibovaly, že daně v žádném případě nezvýší. Voliče tedy jasně podvedly. Dle dostupných informací by se mělo jednat o zvýšení daně z přidané hodnoty (a tedy o zdražení) u mnoha druhů zboží a služeb posunem její snížené sazby o několik procentních bodů nahoru. Vláda přiznala, že zvažuje i zvýšení daně z nemovitosti, kterou dosud vybírají do svých rozpočtů obce a mohou regulovat i její výši. Ministr Stanjura požaduje, aby její případný zvýšený výnos byl příjmem státního rozpočtu, a nikoliv měst a obcí. Přitom v roce 2021 na své oficiální facebookové stránce uvedl, že nápad na zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný a že nechápe, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídil bydlení. Ministr Stanjura rovněž připustil, že by vláda mohla zvýšit i odvody OSVČ na zdravotní a sociální pojištění, což by zásadním způsobem fakticky zvýšilo daňové zatížení živnostníků a pro značnou část z nich by šlo o likvidační opatření. I v tomto případě by šlo o bezprecedentní porušení a popření předvolebních slibů vládních stran. Hnutí SPD důrazně protestuje proti jakémukoli zvyšování daní českým občanům a firmám a požadujeme, aby vláda své návrhy na zvyšování daní spojila s žádostí o vyslovení důvěry.

2. Jurečkovo ministerstvo sociálních věcí navrhuje zvýšit věk odchodu do důchodu na 68 let, což by byl nejvyšší důchodový věk v Evropě. Je to cynická a asociální bezohlednost!

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) i další představitelé vlády prosazují zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu nad současných 65 let. Podle návrhů důchodové reformy ministerstva práce a sociálních věcí by se měla tato hranice posunout až na 68 let. Hranice pro důchodový věk by tak v České republice byla nejvyšší v Evropě (některé státy mají 67 let, Francie má naopak 62 let). Pro hnutí SPD je jakékoli zvyšování hranice pro vznik nároku na starobní důchod absolutně nepřijatelné. Naopak požadujeme její zachování na 65 letech či případně i její snížení. Odmítáme, aby byli čeští občané nuceni pracovat v náročných podmínkách do velmi vysokého věku na úkor zaslouženého odpočinku. Jedním z klíčových argumentů je pro nás i to, že zatímco celková doba dožití se průběžně pomalu zvyšuje, tzv. „délka života ve zdraví" již cca 50 let zůstává prakticky stejná. Přidávají se léta k životu, a ne život k létům. U mužů délka života ve zdraví nyní činí 61 let a u žen 62 let, jak vyplývá z informací Českého statistického úřadu a Ministerstva zdravotnictví. To znamená, že už i současná hranice 65 let věku pro odchod do důchodu je vysoká - a jakékoli úvahy o jejím dalším zvyšování jsou jen další cynickou a asociální bezohledností vůči českým občanům ze strany současné Fialovy pětikoaliční vlády, která stále není schopna připravit a schválit dlouhodobě odkládanou důchodovou reformu.

3. Téměř třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou. Lidé se propadají do chudoby kvůli Fialově vládě.

Téměř třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou, která nepokryje ani jejich průměrné měsíční životní náklady. Každá desátá česká domácnost pak žije zcela bez rezerv, přičemž v nedávné minulosti řada z nich část vydělaných peněz dokázala ušetřit. Vyplývá to z aktuálních výsledků Indexu finančního zdraví Čechů České spořitelny, Sociologického ústavu Akademie věd a portálu Evropa v datech. Dle tohoto indexu 57 procent domácností vychází se svým rozpočtem jen s obtížemi. Nejvíce znepokojující na výstupech průzkumu je to, že dvě třetiny z domácností, které si dnes nedokážou tvořit žádnou finanční rezervu, deklarují, že do nedávna toho byly schopny. Je evidentní, že hlavními příčinami této sociální krize jsou pokles reálných příjmů a značný nárůst cen všech základních životních nákladů a potřeb. Jde o tristní vizitku a odpovědnost vlády Petra Fialy (ODS), která toto zdražování částečně způsobila, ale hlavně proti němu nechce a nedokáže efektivně bojovat, anebo alespoň občanům pomoci s jeho drtivými dopady. Návrhy řešení, které předkládá hnutí SPD, jsou dlouhodobě známé a jasné: Je třeba okamžitě snížit daň z přidané hodnoty až na nulovou sazbu, zejména u energií, základních potravin a léků. Zároveň se musí snížit vládou nesmyslně vysoko nastavené cenové stropy na elektřinu a plyn. Současně musí vláda vytvořit podmínky pro zvýšení čistých příjmů domácností, zejména snížením přímých daní, resp. zvýšením daňových slev a výrazným zvýšením základní složky důchodů zhruba na úroveň minimální mzdy.

4. Fialova vláda prosazuje zákon, kterým nás chce zavléci do války. My ale chceme mír, a nikoliv válku!

Tento týden má Sněmovna projednávat vládní návrh branné legislativy, která zásadním způsobem mění některé zákony v oblasti obrany. Nejzásadnější je navrhovaná změna kompetenčního zákona (2/1969 Sb.), kde se zřizuje na Úřadu vlády nově pracovní místo poradce pro národní bezpečnost, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Tato působnost je mimořádně silná. Navíc v době, kdy je již jmenován poradce premiéra pro národní bezpečnost (Tomáš Pojar - člen ODS). V dalších čtyřech zákonech se mj. upravuje nasazení vojáků mimo naše území, zajištění vojenské dopravy pro cizí státy, sbírání informací o občanech od ministerstev a z různých databází jimi vedených, ale zejména povolávání předurčených vojáků v záloze do tří dnů, a to pouze na základě mimořádného opatření vlády, tedy bez vyhlašování stavu ohrožení státu anebo válečného stavu se souhlasem Sněmovny. V návrhu se uvádí výjimka např. pro poslance a europoslance, tedy ty, kteří vojáky do války posílají. Takto navrhované změny jsou zcela zásadní, protože velmi usnadňují zavlečení ČR do války, a je potřeba je odmítnout, navíc pětikoalice je chce projednat ve zkráceném jednání. Jsme jednoznačně proti. Tahle vláda nás prostě chce zatáhnout do konfliktu na Ukrajině za každou cenu, a to je potřeba jasně odmítnout. Chceme mír, a nikoliv válku!

5. Fialova vláda a ministr zdravotnictví Válek nesou odpovědnost za nedostatek léků.

Kritická situace spojená s nedostatkem léků dále eskaluje a vláda Petra Fialy (ODS) a neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ji neřeší. Lékárníci uvádějí, že distributoři léků upřednostňují velké nemocnice a vlastní řetězce lékáren. Někteří z nich pak vyvážejí léky do ciziny, a to mnohdy i nelegálně. Vyplývá to z informací serveru iDnes. Navíc dva z největších distributorů léků jsou monopolními dodavateli některých léčiv, což podle lékárníků odporuje českým zákonům. Přestože na to lékárníci dlouhodobě upozorňují, vláda, ministerstvo ani antimonopolní úřad na to nereagují. Desítky lékáren tak nedostávají od distributorů požadované léky. Toto monopolní uspořádání i dle prezidenta České lékárnické komory Aleše Krebse prohlubuje problémy v zásobování léky. Předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel zase uvádí, že v Německu může lékárnu zřídit jen farmaceut, nikoli podnikatel bez odborného vzdělání, a proto tam není možné propojení monopolního distributora léků a řetězce lékáren, jako v České republice. U nás žádné regulace v této oblasti neexistují, což je jedna z příčin katastrofální situace na českém trhu s běžnými léky a občané jsou nuceni je nakupovat v Polsku, Německu anebo na Slovensku. Hnutí SPD tuto situaci kritizuje již několik měsíců, uvádíme její důvody a navrhujeme řešení. Vláda Petra Fialy však nereaguje, a nedostatek léků tak i nadále vážně ohrožuje zdravotní stav občanů České republiky. Jde o hrubé zanedbání základních povinností vlády, a zejména ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), který by měl okamžitě podat demisi!

6. Hnutí SPD prosazuje jednodenní volby, avšak nikoli v pátek, jak navrhuje Fialova vláda, ale vhodnější je podle našeho názoru sobota anebo neděle.

Vláda schválila návrh zákona o správě voleb, který zavádí mimo jiné i jednodenní hlasování. Česká republika je v současnosti poslední zemí v EU, která má dvoudenní volby. Všechny typy voleb by se tak měly od roku 2026 konat jen v pátek od 7 do 22 hodin. Hnutí SPD souhlasí s tím, aby se volby konaly pouze v jeden den, protože se tak zásadně sníží možnost manipulace s hlasovacími lístky přes noc, což je problém zejména u komunálních voleb, kde členy volebních komisí často jmenuje a doplňuje pouze starosta obce. Zásadní výhrady však hnutí SPD vyjadřuje k navrhovanému dni konání voleb, kterým má být pátek. Okrskové volební komise sídlí převážně ve školních zařízeních, vznikla by tedy kolize s běžným provozem škol. Je také potřeba řešení faktu, že členové volebních komisí budou pracovat nepřetržitě, včetně sčítání hlasů, téměř 24 hodin. To je naprosto nereálné, jelikož osazenstvo volebních komisí tvoří do velké míry senioři. Je tudíž nutné zvýšit počty členů volebních komisí, aby se mohli vystřídat a pracovat na směny, a rovněž zvýšit jejich finanční ohodnocení. Je též nezbytné zvýšit počet volebních místností, zejména ve velkých městech. Pátek jako jediný volební den je nevhodný i z hlediska pracovních povinností milionů občanů, zejména ve směnných a nepřetržitých provozech s pracovní dobou delší než 8 hodin. Pokud mají volby probíhat v jednom dni, musí jím být den pracovního klidu, tedy sobota anebo neděle. Jenom tak lze zajistit vysokou volební účast. V drtivé většině evropských zemí probíhají volby v neděli. I nadále zásadně odmítáme korespondenční a elektronickou volbu, které značně zvyšují riziko podvodů!

7. 2. 2023

Jsme jedinou skutečnou opozicí v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR!

Současná vládnoucí pětikoalice, masivně podporovaná mainstreamovými médii, se postupnými kroky snaží upevnit svou moc a prosazovat jen to, co je v jejím zájmu, a na naše občany jaksi zapomíná. Proto je nutné, aby zde existovala silná opozice.  

V této souvislosti je potřeba uvést, že máme velké programové rozdíly s hnutím ANO. Oproti tomuto hnutí jsme v minulém volebním období nepodporovali opatření v souvislosti s covidovou krizí – včetně navrhovaného povinného očkování a plošných zákazů (viz omezení volného pohybu osob, uzavírání škol, živností atd.). Hnutí SPD zásadně odmítá přijímání nelegálních imigrantů i islámskou ideologii. Ve Sněmovně jsme předložili zákon zakazující islámské zahalování na veřejnosti a zákon zakazující propagaci nenávistné islámské ideologie. Tyto naše návrhy předseda hnutí ANO v době, kdy byl premiérem, nepodpořil.

Hnutí SPD je zásadně proti přijetí eura a bojuje za zachování české koruny, hnutí ANO se dle vyjádření jejího předsedy Andreje Babiše přijetí eura v budoucnu nebrání. Ale i některé další výroky vrcholných představitelů hnutí ANO jsou pro nás nepřijatelné – viz to, co řekl v dubnové nedělní Partii na TV Prima v roce 2022 poslanec, místopředseda hnutí ANO a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, že podporuje vybudování americké základny v České republice. K tomu dodávám, že zřízení cizí vojenské základny na našem území je zásadním zásahem do samostatnosti naší země, což razantně odmítáme. Poslanci hnutí SPD byli také jediní proti tomu, aby se na území naší republiky cvičili ukrajinští vojáci. V tomto roce se má u nás vycvičit až 4.000 ukrajinských vojáků a náš stát bude veškeré náklady hradit, což podpořili poslanci hnutí ANO společně s poslanci vládní pětikoalice. 

Dlouhodobě prosazujeme přijetí funkčního zákona o obecném referendu, ve kterém by občané měli možnost rozhodnout o zásadních společensko-politických a bezpečnostních otázkách směřování naší země, jako je například členství v EU (hnutí ANO takovéto referendum odmítá) nebo výše zmíněné zřízení základny cizích vojsk na našem území. Občané musí mít právo rozhodovat v referendu o zásadních otázkách týkajících se budoucnosti země. Prosazujeme přímé volby poslanců, starostů a hejtmanů a odvolatelnost politiků a jejich odpovědnost vůči občanům, kteří jim vyjádřili důvěru. Též jsme pro zákaz souběhu funkce poslance a ministra. Požadujeme důsledné oddělení moci zákonodárné a výkonné a jmenování a řízení vlády občany přímo voleným a odvolatelným prezidentem.

V hnutí SPD boj za zájmy našich slušných a pracujících občanů, rodin s dětmi, seniorů a osob se zdravotním handicapem, nevzdáme, a stále budeme předkládat zákony, které lidem pomohou usnadnit život v této pro ně těžké době. Každopádně podpoříme i všechny návrhy zákonů předložených jinými politickými stranami, pokud budou v souladu s naším programem. Jako příklad uvedu situaci z minulého volebního období, kdy za podpory našich poslanců došlo ke zrušení superhrubé mzdy a díky tomu mají naši pracující občané více peněz ve svých peněženkách.

3. 2. 2023

Pro SPD je Česká republika a zájmy jejích občanů na prvním místě!

Hnutí SPD bude i nadále všemi dostupnými prostředky, zejména v Poslanecké sněmovně, prosazovat body, které vycházejí z našeho dlouhodobého politického programu.

Za klíčové považujeme prosazení funkčního zákona o obecném referendu, které by občanům umožnilo vymoci žádané společenské změny. Prosazujeme zavedení přímé volby poslanců, starostů a hejtmanů a stanovení jasné osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků a soudců. Vždy budeme vystupovat proti zbytečnému zvyšování daní, proti pozitivní diskriminaci a diktátu menšin a proti navyšování věku k odchodu do starobního důchodu. Budeme i nadále zásadně proti zavedení eura v České republice, čímž dáváme jasně najevo, že jsme pro zachování české koruny.

Hnutí SPD odmítá imigrační politiku a cíle Evropské unie, čímž jasně a nekompromisně odmítáme přijímání nelegálních imigrantů na území České republiky, a říkáme jasné NE islamizaci ČR. Vždy budeme podporovat suverenitu České republiky a její národní zájmy a bránit vlastenecké a národní tradice. Podporujeme konzervativní přirozené společenské hodnoty, jako je rodina nebo úcta ke starším a zdravotně handicapovaným spoluobčanům. Vždy budeme ze všech sil bránit ústavní právo na svobodu slova bez jakékoli cenzury.

Jedním z našich úkolů je také spojování osobností napříč politickým spektrem a získávání do našich řad osobnosti z kulturního a společenského života, s cílem kandidovat do Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropského parlamentu a krajských a obecních zastupitelstev.

Hnutí SPD bude nadále pokračovat ve svém úsilí, cílícímu ku prospěchu a prosperitě České republiky a jejích občanů. Pro nás je Česká republika a spokojenost zde žijících lidí na prvním místě.

1. 2. 2023

Požadujeme trvalou kontrolu naší státní hranice!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

bereme na vědomí zvolení Petra Pavla prezidentem České republiky v přímé volbě. Jeho kampaň byla masivně podporována mainstreamovými médii. Pod hranicí chudoby žije již 40 procent rodičů samoživitelů. Fialova vláda se jim nesnaží efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje. Z českých lékáren bylo do zahraničí vyvedeno více než 130 tisíc balení léčiv. Vypovídá to o neschopnosti ministra Válka (TOP 09) řešit nedostatek léků. Česká republika je jedinou zemí EU, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh. Fialova vláda není vládou odborníků a spravuje veřejné finance nejhůře v rámci celé EU. Počet nelegálních imigrantů byl vloni rekordní – 29 235 osob. Převažují Syřané a mezi převaděči Ukrajinci. Požadujeme trvalou kontrolu naší státní hranice.

1. Bereme na vědomí zvolení Petra Pavla prezidentem České republiky v přímé volbě. Jeho kampaň byla masivně podporována mainstreamovými médii.

Hnutí SPD bere na vědomí zvolení Petra Pavla prezidentem České republiky v přímém všelidovém hlasování občanů. Jeho kampaň byla dlouhodobě masivně podporována médii hlavního proudu. Za takových podmínek není možné hovořit o rovnoprávné soutěži politických subjektů tak, jak by měla probíhat podle demokratických pravidel. Naprosto klíčové je pak pro nás to, aby prezident republiky nade vše preferoval zájmy České republiky a jejích občanů. Příčinou neúspěchu Andreje Babiše ve druhém kole prezidentské volby, téměř o jeden milion hlasů, byla na jedné straně skutečnost, že pro sebe nedokázal zajistit ani podporu všech vedoucích představitelů vlastního politického hnutí, včetně místopředsedy Vondráka, kteří veřejně vyzvali k volbě Petra Pavla, a na straně druhé svým neuváženým vystupováním v průběhu volební kampaně proti sobě sjednotil výraznou většinu občanů bez ohledu na jejich politické preference. Předvolební tvrdé negativní výroky Andreje Babiše směrem k hnutí SPD popudily voliče našeho hnutí, a někteří ho proto nepodpořili v druhém kole. Je však jasné, že ani jejich podpora by byla zdaleka nestačila. Důvod prohry tedy musí Andrej Babiš hledat u sebe, nikoliv u SPD. Potvrdily se také naše předpoklady, že Andrej Babiš ve dvoukolovém systému prezidentské volby neměl šanci uspět prakticky za žádných okolností. Pro hnutí SPD hnutí ANO zůstává i nadále jediným možným koaličním partnerem ze současných parlamentních stran. K této spolupráci nabízíme již řadu let naprosto čestné a férové podmínky. Místo této spolupráce ovšem Andrej Babiš vždy volil kooperaci s představiteli politiky stran současné vládní pětikoalice či politiky jako je prezident Macron, kancléřka Merkelová a další.

2. Pod hranicí chudoby žije již 40 procent rodičů samoživitelů. Fialova vláda se jim nesnaží efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje.

Podle výsledků výzkumu agentury PAQ Research jsou příjmovou chudobou nejvíce ohroženy domácnosti rodičů samoživitelů. Pod hranicí chudoby jich žije již čtyřicet procent, přičemž s jedním rodičem nyní vyrůstá celkem zhruba 336 tisíc dětí. Samoživitelé jsou proto nuceni omezit své vlastní životní potřeby jen na to nejnutnější a nemají žádné finanční rezervy. Jakékoliv neočekávané výdaje nebo výpadky v příjmech mohou mít pro ně a pro jejich děti fatální důsledky. Je smutnou skutečností, že se Fialova vláda nesnaží rodičům samoživitelům efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje. To je naprosto nepřijatelné a jedná se o důkaz nezájmu vlády Petra Fialy (ODS) o občany, kteří jsou nuceni vychovávat děti za nepříznivých podmínek. Hlavní míru zavinění za tento stav lze přisoudit ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL). Vláda pětikoalice způsobila extrémní zdražení základních životních potřeb českých občanů a nedokáže pomoci ani těm sociálně nejohroženějším z nich. Mimo jiné i kvůli tomu, že svojí nekompetentní politikou přivedla úřady práce, které mají sociální podporu a pomoc lidem v nouzi na starosti, na pokraj kolapsu. Hnutí SPD požaduje demisi neschopného resortního ministra Mariana Jurečky - a zároveň předkládáme řešení situace rodin s dětmi ohrožených chudobou. Jedná se o kombinaci snížení jejich daňového zatížení, zlevnění bydlení, energií a potravin prostřednictvím snížení daně z přidané hodnoty a zvýšení dětských a prorodinných sociálních dávek slušným a pracujícím občanům. Příslušné návrhy zákonů jsme předložili do legislativního procesu.

3. Z českých lékáren bylo do zahraničí vyvedeno více než 130 tisíc balení léčiv. Vypovídá to o neschopnosti ministra Válka (TOP 09) řešit nedostatek léků.

Podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv došlo jen v posledním roce k nelegálnímu vyvedení více než 130 tisíc balení léčiv v celkové hodnotě zhruba 66 milionů korun z českých lékáren. Jedná se zejména o léky na cukrovku, astma, epilepsii, vysoký krevní tlak a mnoho dalších onemocnění. Inspektoři lékového ústavu to zjistili během pravidelných kontrol evidence léků na předpis v rámci dodavatelského řetězce. Jedná se o jednu z podstatných příčin aktuálního nedostatku léků a léčiv v České republice. Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv odhaduje, že celkový objem nelegálně vyvedených léčiv může být až dvojnásobný oproti dosud zjištěnému stavu. Česká lékárenská komora ve svém oficiálním prohlášení sdělila, že v minulosti opakovaně, ovšem bez odezvy, nabízela Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pomoc při odhalování nelegálních praktik při vyvádění léků do zahraničí a žádala jej o poskytnutí podkladů umožňujících jí zasáhnout proti lékárnám, které se na něm podílejí. Lékárenská komora kritizuje i to, že dosud nebyla navržena změna zákona o léčivech, která by umožňovala účinnější odhalování a trestání nezákonných vývozců léků. Hnutí SPD s touto kritikou souhlasí. Tato alarmující situace vypovídá mimo jiné o naprosté neschopnosti ministerstva zdravotnictví v čele s ministrem Vlastimilem Válkem (TOP 09) řídit resort a řešit kritickou situaci na trhu s léky a léčivy, a proto požadujeme jeho demisi.

4. Česká republika je jedinou zemí EU, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh. Fialova vláda není vládou odborníků a spravuje veřejné finance nejhůře v rámci celé EU.

Česká republika je jedinou zemí EU, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh. Podle dat statistického úřadu Eurostat na 45,2 procenta HDP. V absolutních číslech náš státní dluh dosáhl úrovně 2,98 bilionu korun, přičemž jenom za poslední rok stoupl o více než půl bilionu korun (!!). Průměrný dluh všech členských států celé EU se přitom ve sledovaném období snížil. Z těchto údajů jasně vyplývá, že současná vláda České republiky není vládou odborníků a spravuje veřejné finance nejhůře v rámci celé EU. Odůvodňování rostoucího zadlužení státu konfliktem na Ukrajině neodpovídá realitě. Naopak český státní dluh rapidně stoupl i přesto, že v důsledku vysokých cen energií, pohonných hmot a potravin v loňském roce výrazně stoupl výběr nepřímých daní a tím i příjmy veřejných rozpočtů, a to o 137 miliard korun. A zatímco ve většině členských států EU hrubý domácí produkt roste, v České republice očekává naše ministerstvo financí jeho letošní pokles o 0,5 procenta. Fialova vláda naprosto selhává ve správě veřejných financí a žene zemi do nesplatitelného zadlužení a závislosti na zahraničních věřitelích. Podle názoru hnutí SPD je nezbytné okamžité zahájení konsolidace státního dluhu a snižování deficitu veřejných rozpočtů. Cestou k tomu je zejména rychlé a razantní omezení zbytných výdajů státu, včetně plateb do zahraničí a předražených zbrojních zakázek a také zdanění dividend vyváděných nadnárodními společnostmi do zahraničí.

5. Počet nelegálních imigrantů byl vloni rekordní – 29 235 osob. Převažují Syřané a mezi převaděči Ukrajinci. Požadujeme trvalou kontrolu naší státní hranice.

Cizinecká policie České republiky loni odhalila při nelegální imigraci 29 235 cizinců, tedy o 18 065 více než v roce 2021 – a i více než v letech 2015 až 2016, tedy v období dosud největší migrační krize. Dle informací cizinecké policie mezi nelegálními imigranty jasně převažují Syřané s určitým druhem dočasné ochrany v Turecku, mezi převaděči je nejvíce Ukrajinců. Ve světle těchto údajů považujeme rozhodnutí české vlády z minulého týdne o prodloužení namátkových kontrol na hranicích se Slovenskem pouze o dalších 10 dnů za zcela nedostatečné a nesystémové. Jelikož ostraha vnější hranice tzv. schengenského prostoru proti ilegální imigraci je nefunkční a mnohé členské státy EU nedodržují migrační pravidla a legislativu, požaduje hnutí SPD v zájmu bezpečnosti země a českých občanů trvalou kontrolu naší státní hranice. Zároveň dlouhodobě navrhujeme přijetí zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU.

27. 1. 2023

Nikdy nesmíme zapomenout na oběti holocaustu za II. světové války!      

Dnes je tomu již 78 let, kdy byl v roce 1945 osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim˗Březinka. Od roku 2004 si proto 27. leden připomínáme jako „Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.“

Hnutí SPD si společně s našimi občany připomíná památku přibližně 6 milionů obětí holocaustu, mezi kterými bylo i 78 tisíc Čechů a Moravanů. Naši úctu si zaslouží všichni lidé, kteří v rámci holocaustu přišli o své životy, své rodiny a blízké. Toto obrovské utrpení lidí nesmí být nikdy zapomenuto a nikdy se nesmí opakovat.

Dne 27. ledna 1945 byl osvobozen koncentrační tábor Auschwitz-Berkenau, u nás znám pod názvem Osvětim˗Březinka. Vyhlazovací tábor Březinka byl největším koncentračním táborem, pojmul až 90.000 vězňů a byl vybudován v roce 1940 v objektu bývalých polských kasáren v Osvětimi, významné železniční křižovatce nedaleko česko-polských hranic. Komplex koncentračních táborů u polského města Osvětim se stal jakožto největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor symbolem utrpení a smrti více než milionu mužů, žen a dětí z celé Evropy. Vyhlazovací koncentrační tábor v části Auschwitz-Birkenau, v němž docházelo k masové likvidaci zejména židovského a romského obyvatelstva, sehrál zásadní roli v systematické a hromadné likvidaci lidí.

Holokaust (židovský ekvivalent šoa) je pojem, jímž označujeme systematické pronásledování a hromadné vyvražďování Židů nacisty v období druhé světové války. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci byla v Německu zaváděna rozmanitá protižidovská opatření, která se s postupující nacistickou expanzí rozšiřovala i na další evropské země. Hitler poprvé ohlásil svůj úmysl „konečného řešení židovské otázky“ na počátku roku 1941. Plán praktického provedení této politiky propracovala konference ve Wannsee, která se konala o rok později. Židé z Německa i okupovaných území byli soustřeďováni nejprve v ghettech, později v koncentračních a vyhlazovacích táborech, jakými byly například Osvětim-Březinka, Treblinka, Belzec, Chelmno, Sobibor či Majdanek. Další statisíce obětí měly na svědomí masakry konané jednotkami Einsatzgruppen především v Polsku a dobytých částech SSSR.

V rámci památky obětí holocaustu si připomínáme zrůdnou genocidu Židů během druhé světové války, za kterou stáli nacističtí Němci. Musíme být ale i v dnešní době ostražití, neboť zaznamenáváme v Evropě vzestup antisemitismu, za kterým stojí ortodoxní vyznavači islámské ideologie, kteří naplňují učení proroka Mohameda o nenávisti k Židům, jinověrcům a nevěřícím. 

V hnutí SPD odmítáme projekt stávající evropské integrace prosazovaný vrcholovými představiteli EU, kdy součástí tohoto procesu je řízená islamizace Evropy. Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku může ohrozit bezpečnost našich občanů ze strany stoupenců radikálního islámu. Nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře, nebo náboženství, ale plně respektujeme, že naše společnost má národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami neslučitelná.

25. 1. 2023

Odmítáme asociální Fialovu vládu, která porušuje předvolební sliby!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

hnutí SPD ve druhém kole volby prezidenta republiky v souladu s našimi dlouhodobými politickými a programovými postoji nepodpoří kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí. V ČR máme kvůli Fialově vládě aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států EU, ačkoli vyrábíme levnou elektřinu ve firmě ovládané státem. Budeme nadále všemi ústavními prostředky usilovat o odvolání škodlivé vlády Petra Fialy. Asociální Fialova vláda chce lidem zdražovat vodu, léky, potraviny a další nezbytné životní potřeby.

1. Hnutí SPD ve druhém kole volby prezidenta republiky v souladu s našimi dlouhodobými politickými a programovými postoji nepodpoří kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí.

Hnutí SPD ve druhém kole volby prezidenta republiky v souladu s našimi dlouhodobými politickými a programovými postoji nepodpoří kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí. Tímto kandidátem je Petr Pavel, jemuž současná Fialova vláda a premiér Petr Fiala opakovaně vyjádřili jednoznačnou podporu, jelikož prosazuje programové priority vládní pětikoalice. Petr Pavel mimo jiné také prohlásil, že by nejmenoval členy našeho hnutí ministry vlády, což je jasné pohrdání Ústavou a projev politické arogance. Petr Pavel se rovněž vyslovil pro co nejrychlejší zavedení eura, pro omezování svobody slova a dle jeho veřejných vyjádření by podpořil vyslání našich vojáků na Ukrajinu, čímž by naši zemi přímo zatáhl do války („Nesmíme se bát udělat pro Ukrajinu víc – nabídnout například vojáky NATO a leteckou podporu," napsal Pavel na Twitter).

2. V ČR máme kvůli Fialově vládě aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států EU, ačkoli vyrábíme levnou elektřinu ve firmě ovládané státem.

V ČR máme po přepočtu na tzv. paritu kupní síly (místní úroveň příjmů) aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států EU. Vyplývá to z posledních dat indexu HEPI, který tvoří poradenské společnosti Vaasa ETT z Finska, E-Control z Německa a maďarský energetický regulátor MEKH a který srovnává ceny energií v evropských zemích. Zatímco české domácnosti přišla jedna kilowatthodina elektřiny počátkem prosince 2022 v přepočtu na 68,2 eurocentu, Italy jen na 53,71 eurocentu a Němci za ni platili pouze 46,6 eurocentu. Takto vysoké ceny jsou nuceni naši spotřebitelé platit přesto, že jsme jako stát ve výrobě levné elektřiny plně soběstační a přesto, že Česká republika (reprezentovaná Fialovou vládou) má podíl 70 % ve společnosti ČEZ, která je naším největším producentem elektřiny. Současná situace má silně negativní dopady na sociální situaci českých domácnosti, na fungování českých firem i na samotnou existenci mnoha z nich. Jde jednoznačně o odpovědnost vlády Petra Fialy (ODS), která má také regulační nástroje, ale nevyužívá jich, aby tak dále ožebračovala naše občany a firmy, a přemrštěnými cenami si tak zajistila další miliardové příjmy státního rozpočtu. Podle našeho názoru bychom u nás vyrobenou elektřinu měli nejprve za nízkou cenu prodat našim občanům a firmám a do zahraničí bychom obchodovali pouze s jejími přebytky. To je názor SPD!

3. Budeme nadále všemi ústavními prostředky usilovat o odvolání škodlivé vlády Petra Fialy.

Poslankyně a poslanci hnutí SPD hlasovali minulý týden ve Sněmovně pro vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS). Bohužel, potřebný počet 101 hlasů pro odvolání této neschopné a nekompetentní vlády, která škodí českým občanům a za rok svého působení významně zhoršila ekonomickou a sociální situaci v zemi, prozatím není ve Sněmovně k dispozici. Jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě trvalo celé dva dny, přičemž vládní většina po převážnou část této doby neumožnila otevřenou rozpravu za účasti opozice a zablokovala tento čas sebeoslavnými propagačními vystoupeními jednotlivých ministrů a koaličních poslanců. Skutečností je, že vláda pětikoalice porušila mnohé předvolební sliby. Za dobu její dosavadní existence rapidně stoupl počet lidí a domácností žijících v příjmové chudobě, došlo k bezprecedentnímu růstu inflace, a zejména pak cen energií a potravin, což v kombinaci s výrazným poklesem reálných mezd značně zhoršilo životní úroveň milionů našich občanů. To hnutí SPD odmítá a budeme i nadále postupovat všemi politickými prostředky, abychom tuto probruselskou vládu odvolali.

4. Asociální Fialova vláda chce lidem zdražovat léky a další nezbytné životní potřeby.

Před více než rokem (12. ledna 2022) představitelé vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) předstoupili před Sněmovnu se svým Programovým prohlášením vlády (PPV), na základě kterého žádali Sněmovnu o důvěru. Poslanci hnutí SPD samozřejmě hlasovali proti, ale vláda tehdy hlasy koaličních poslanců důvěru Sněmovny získala. Vláda Petra Fialy (ODS) se však za rok svého působení dostává kvůli své neschopnosti do čím dále větších problémů a její představitelé čím dále častěji hovoří o potřebě změn stávajícího obsahu PPV, protože je v současném znění zcela mimo realitu. Současná vláda zoufale hledá další příjmy státního rozpočtu, a to zejména ve formě zvyšování daní či miliardových úvěrů u zahraničních bank a Evropské komise. Ať již z důvodů krocení astronomických deficitů státního rozpočtu, inflace, na předražené armádní zakázky, anebo na pokračující finanční a vojenskou pomoc Ukrajině a Ukrajincům. V této souvislosti vládní představitelé hovoří zejména o zrušení nejnižší sazby DPH 10 procent (kde jsou např. pitná voda, točené pivo, kojenecká výživa, léky, knihy, ubytovací a stravovací služby) a tyto položky přesunout do nové vyšší sazby DPH v odhadované výši 14 procent. Hnutí SPD zásadně odmítá zvyšování daní. Za situace, kdy zejména chronicky nemocní přemýšlí, zda si některé léky (kterých je navíc akutní nedostatek) vůbec vyzvednout a začít je užívat, zvyšovat ještě navíc DPH může pouze blázen a asociál. Navíc vláda plánuje zvýšit daně pouze českým občanům, kteří se tomu nemohou bránit, zatímco odmítá zdanit a omezit miliardové příjmy zahraničních společností vyvážejících kapitál z ČR. Vláda také hovoří o zvyšování věku odchodu do starobního důchodu, zrušení výchovného, zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku atp. To hnutí SPD odmítá! Z těchto důvodů jsme přesvědčeni o tom, že pokud se bude jednat o tak zásadní změny stávajícího znění PPV, tak by měl premiér Petr Fiala (ODS) opětovně předstoupit před Sněmovnu a požádat znovu o důvěru vládě, kterou tato nejhorší vláda v novodobé historii stejně dlouhodobě od občanů nemá.

24. 1. 2023

Žádosti o příspěvek na bydlení stále rostou – odpovědnost nese Fialova vláda!

Nový rok 2023 začal pro mnoho českých rodin neradostně, neboť musí řešit otázku, jak zaplatit vysoké ceny za své bydlení. Vláda Petra Fialy jim moc možností pomoci nenabízí, a úřady práce v celé České republice agendu v souvislosti s vyplácením příspěvku na bydlení nejsou schopny v požadované kvalitě a ke spokojenosti občanů rychle vyřešit.

Hnutí SPD vnímá nespokojenost velké části našich občanů, spočívající v tom, že jim stát neumí zabezpečit rychlou a účinnou pomoc v této pro ně složité situaci. Vláda Petra Fialy pouze doporučuje občanům, aby se nebáli požádat o sociální dávku. A to je asi ze strany vlády vše. Zde musím zmínit, že ze strany státu ani nefunguje řádná informovanost o tom, kde si mohou o sociální dávku – příspěvek na bydlení požádat, a jakým způsobem. Jako problémem to vnímají převážně senioři, osoby se zdravotním postižením a ti, co nemají přístup k internetu nebo neumí pracovat s výpočetní technikou.

Ke konci minulého roku vláda Petra Fialy spolu s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, pod kterého spadají úřady práce, celou situaci ohledně zajištění příspěvku na bydlení zásadním způsobem podcenila, což mělo za následek velké zatížení zaměstnanců pracujících na těchto úřadech. Všem těmto úředníkům patří velké poděkování za to, že systém vyplácení této dávky alespoň nějak fungoval a nezkolaboval, i když jim enormně narostla pracovní agenda a objem práce, spojená s enormní administrativní náročností v průběhu vyřizování žádostí o příspěvek na bydlení a dalších sociálních dávek.

Z dat zveřejněných na webu ministerstva práce dostalo příspěvek na bydlení v prosinci 228 tisíc domácností; meziročně jich přibylo téměř 48 procent. Průměrná domácnost tak dostala 4.777 korun. Stát minulý rok na příspěvky vydal celkem 8,56 miliardy korun, což je téměř o dvě miliardy víc než předloni. K těmto datům musím zmínit skutečnost, že podle odborné studie zveřejněné (mimo jiné) na serveru Seznam Zprávy mnoho osob, které by na tento příspěvek měly nárok, o jeho existenci ani neví.

Zajímavé informace ohledně nároku vyplácení příspěvku na bydlení vzešly z výzkumu PAQ Researt ve spolupráci s Českým rozhlasem v rámci projektu Česko 2022: život k nezaplacení, kdy byla k 1. listopadu 2022 zpracována data od 1.700 respondentů.  Podle tohoto výzkumu má nárok na příspěvek na bydlení až 24 procent domácností. To znamená, že téměř každá čtvrtá domácnost uvádí, že za bydlení dá měsíčně víc než zhruba třetinu svého čistého příjmu. Do nákladů se v tomto případě započítává nájem, energie, teplo, ale i vodné a stočné, poplatky za výtah, popelnice a další. Výzkum též uvádí, že nárok na příspěvek na bydlení podle typu domácností splňuje 38 % seniorů, 32 % samoživitelů s dětmi, 18 % dospělých bez dětí a 15 % úplných rodin s dětmi.

Hnutí SPD zcela oprávněně poukazuje na to, že za tento stav je plně odpovědná vláda Petra Fialy, a proto požadujeme její odstoupení.

18. 1. 2023

Děkujeme voličům, kteří volili Jaroslava Baštu!      

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda škodí České republice. Budeme hlasovat pro nedůvěru vládě. Děkujeme voličům, kteří volili Jaroslava Baštu. V souladu s našimi dlouhodobými politickými postoji nepodpoříme kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí, který prosazuje omezování svobody. Fialova vláda chce zvýšit daně a zdražit lidem vodné a stočné, jídlo, pivo, léky, ubytovací a stravovací služby, knihy, noviny či hromadnou dopravu. Vláda ohrožuje firmy i domácnosti. Fialova vláda nás chce do války zatáhnout za každou cenu – i bez souhlasu Parlamentu. Hnutí SPD proti tomu bude bojovat všemi zákonnými prostředky!

1. Fialova vláda škodí České republice. Budeme hlasovat pro nedůvěru vládě.

V úterý 17. ledna se bude ve Sněmovně projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS). Hnutí SPD přišlo s tímto návrhem v tomto volebním období opakovaně, naposledy počátkem prosince. Hnutí ANO ale tehdy odmítlo připojit potřebné podpisy svých poslanců k našim 20 poslancům a přicházejí s tímto návrhem teprve nyní. Poslankyně a poslanci hnutí SPD zde vystoupí s konkrétními projevy kritiky vůči dosavadní činnosti vlády v jednotlivých oblastech a celý poslanecký klub hnutí SPD bude samozřejmě hlasovat pro odstoupení této škodlivé vlády, která během prvního roku svého působení flagrantně porušila mnohé své předvolební sliby i vlastní programové prohlášení. Těch důvodů je samozřejmě celá řada – od rapidního zhoršení sociální a ekonomické situace v zemi, přes státní rozpočty se stamiliardovými schodky, vysoká inflace, astronomické ceny energií a potravin atd. Pomoc českým občanům a firmám je ze strany vlády nulová, vládní prioritou je podpora Ukrajiny a Ukrajinců a podřizování se pokynům Evropské unie (např. budoucí zákaz prodeje aut se spalovacími motory či zavádění emisních povolenek i pro domácnosti). Ze všech těchto důvodů musí asociální, neschopná a nekompetentní vláda Petra Fialy (ODS) co nejdříve skončit!

2. Děkujeme voličům, kteří volili Jaroslava Baštu. V souladu s našimi dlouhodobými politickými postoji nepodpoříme kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí, který prosazuje omezování svobody.

Hnutí SPD děkuje všem občanům, kteří v prvním kole třetí přímé volby prezidenta republiky odevzdali svůj hlas našemu kandidátovi Jaroslavu Baštovi. Naše hnutí postavilo kandidáta s jasnou morální integritou. Jeho kandidatura však probíhala za podmínek naprosto bezprecedentní mediální manipulace, kdy byl dlouhodobě vytvořen nerovný prostor pro kandidáty a fakticky zúžen výběr na tři osoby. Předsednictvo hnutí vyslovuje poděkování Jaroslavu Baštovi za jeho skvělou prezentaci v těchto nerovných podmínkách. Dokázal, že naše hnutí je skutečným zásadním reprezentantem vlastenecké politiky v naší zemi. Není náhodou, že lidé dříve bojující proti totalitě za svobodu a demokracii dnes spojují své postoje s hnutím SPD. A není náhodou, že kariéristé a lidé dvou tváří patří k těm, kteří na SPD útočí. Je to logicky dáno morálním vyprázdněním politiky v ČR, která už jen slepě plní direktivy ze zahraničí. Hnutí SPD v druhém kole prezidentské volby v souladu s našimi dlouhodobými politickými postoji nepodpoří kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí, člověka, který je pro omezování svobody slova, a nejmenoval by členy našeho hnutí za ministry vlády, což by omezovalo prosazování našeho politického programu.

3. Fialova vláda chce lidem zvýšit daně a zdražit vodné a stočné, jídlo, pivo, léky, ubytovací a stravovací služby, knihy, noviny či hromadnou dopravu. Vláda ohrožuje firmy i domácnosti.

Vládní koalice se chystá výrazně zvýšit sazby daně z přidané hodnoty (DPH) u mnoha druhů zboží a služeb, včetně důležitých položek denní potřeby pro všechny občany. Dle vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by namísto dosavadních dvou snížených sazeb DPH (10 a 15 procent) měla od příštího roku platit pouze jedna snížená sazba ve výši 13 nebo 14 procent. Vláda dokonce zvažuje i přesun některých služeb (kadeřnictví) ze snížené sazby do nejvyšší, 21procentní sazby. V důsledku sloučení dvou snížených sazeb DPH do jedné by došlo mimo jiné ke zdražení vodného a stočného, léků, jídla a čepovaného piva v restauracích, ubytovacích a stravovacích služeb, knih, novin či hromadné dopravy atd. Toto navrhované opatření, které je dalším popřením předvolebních slibů stran vládní pětikoalice, v případě přijetí závažným způsobem poškodí ekonomickou a sociální situaci českých domácností a ohrozí i existenci mnoha firem, živností a pracovních míst. Hnutí SPD tento opakovaný vládní útok na úspory a peněženky českých občanů zcela zásadně odmítá! Jsme kategoricky proti zvyšování daní českým občanům a nikdy nepodpoříme tento způsob vylepšování katastrofální bilance státního rozpočtu. Naší cestou je výrazné omezení zbytných státních výdajů, například odvodů prostředků do EU či předražených armádních nákupů – a na straně veřejných příjmů pak např. zdanění dividend vyváděných nadnárodními korporacemi z České republiky do zahraničí.

4. Fialova vláda nás chce do války zatáhnout za každou cenu – i bez souhlasu Parlamentu. Hnutí SPD proti tomu bude bojovat všemi zákonnými prostředky!

Premiér Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová (oba ODS) chtějí prosadit rozšíření práva vlády vysílat vojáky do zahraničí na maximálně 60 dnů bez souhlasu Parlamentu a také pobyt cizích vojsk na našem území. Toto rozšíření se má konkrétně týkat možnosti vlády učinit tak i v případě ochrany života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky. Zatímco dnes je to možné pouze v rámci mírových a záchranných operací při živelních pohromách, vláda Petra Fialy toto chce rozšířit v podstatě na jakékoliv operace. Hnutí SPD při projednávání těchto změn Ústavy a ústavního zákona o bezpečnosti České republiky minulý týden ve Sněmovně navrhlo jejich zamítnutí již v prvním čtení. Ale bohužel naši poslanci byli jediní, kteří pro toto zamítnutí hlasovali. Poslanci hnutí ANO k tomuto návrhu vyhýbavě vyjádřili zdrženlivý postoj. Tuto ústavní novelu nyní budou projednávat sněmovní výbory a poté projde závěrečným hlasováním ve Sněmovně a v Senátu, přičemž k jejímu přijetí je třeba ústavní většina zákonodárců v obou našich parlamentních komorách. Touto ústavní většinou 120 hlasů ovšem vládní koalice ve Sněmovně nedisponuje. Nicméně je zde jasné a vážné varování: Fialova vláda nás chce do války zatáhnout za každou cenu – i bez souhlasu Parlamentu. To je pro nás v SPD absolutně nepřijatelné a budeme proti tomu bojovat všemi zákonnými prostředky!

17. 1. 2023

Všichni poslanci SPD budou hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy!       

Dnes se od 10 hodin uskuteční mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, která byla svolána k projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky.

Hnutí SPD přišlo s tímto návrhem v tomto volebním období opakovaně, naposledy počátkem prosince minulého roku. Hnutí ANO ale tehdy odmítlo připojit potřebné podpisy svých poslanců k našim 20 poslancům a přicházejí s tímto návrhem teprve nyní. Celý poslanecký klub hnutí SPD bude samozřejmě hlasovat pro odstoupení této škodlivé vlády, která během prvního roku svého působení flagrantně porušila mnohé své předvolební sliby i vlastní programové prohlášení.

Po ročním působení Fialovy vlády musíme konstatovat, že její vládnutí je naprosto tragické. Dovedlo Českou republiku k zásadnímu zhoršení všech ekonomických ukazatelů, a hlavně se značně ztížila sociální situace většiny našich občanů, převážně ze střední třídy. Mezi ně bezesporu patří zdravotně postižení občané, naši senioři, matky samoživitelky a většina mladých rodin. Po celý rok od svého jmenování prokazuje vláda Petra Fialy svou neschopnost řešit zásadní problémy trápící naše občany, které souvisí s vysokou inflací a rostoucími cenami základních komodit. Příklad rostoucích cen elektrické energie, u kterých máme zaručenou soběstačnost a patříme k jejím největším výrobcům v Evropě, ale paradoxně máme nejdražší elektrickou energii pro naše občany a firmy v rámci celé Evropské unie, je toho důkazem. Poslední příklad, který zasáhl negativně většinu našich občanů, je nedostatek základních léků na domácím trhu, kdy nejvíce chybí antibiotika a léky a léčiva pro děti postižené horečkami a respiračními chorobami. Výpadky těchto základních léků stále trvají a Fialova vláda na své tiskové konferenci k této problematice prostřednictvím ministra zdravotnictví Vlastimila Válka konstatovala, že se situace snad koncem března zlepší. To je ta rychlá a efektivní pomoc státu našim občanům. 

Za zmínku stojí i to, že dle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Česká republika byla v roce 2021 nejrychleji se zadlužující zemí Evropské unie a Česko se zařadilo mezi země s nejnižší mírou ekonomického růstu v EU. Tento negativní trend pokračoval i po celý rok 2022.

Naši poslanci za hnutí SPD svůj boj za odstoupení Fialovy vlády nevzdávají a budou za naše občany stále bojovat, což současná Fialova vláda vůbec nedělá. Svou nečinnost pomoci našim občanům poslanci vládní pětikoalice prokázali hned na prvním jednání Poslanecké sněmovny v tomto roce, kdy odmítli zařadit na pořad jednání schůze důležité body, týkající se pomoci našim občanům v otázkách zdravotnictví – nedostatek léků, hrozby podfinancování sociálních služeb, nejasného směřování v daňové politice a nefunkčnosti a přetíženosti úřadů práce zajišťujících výplatu sociálních dávek.

Hnutí SPD zastává názor, že čím dříve Fialova vláda skončí, tím pro naše občany lépe. Dnes tedy budou všichni naši poslanci hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy.

12. 1. 2023

Jaroslav Bašta je jediný vlastenecký kandidát na prezidenta České republiky!

Zítra a v sobotu budou moci občané – voliči odevzdat svůj hlas svému kandidátovi na prezidenta, neboť volba prezidenta České republiky je naplánována na 13. a 14. ledna 2023 a její případné druhé kolo na 27. a 28. ledna.

Hnutí SPD má pro tuto volbu zcela jasno. Naším kandidátem je současný poslanec za hnutí SPD Jaroslav Bašta, neboť je v této volbě jediným kandidátem s nezpochybnitelným morálním profilem a kreditem a zároveň jediným vlasteneckým kandidátem, u kterého je záruka, že bude na prvním místě hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Jaroslav Bašta, bojovník za svobodu a demokracii, je také jediným kandidátem, který nebude ve funkci prezidenta ovladatelný a manipulovatelný. Jaroslav Bašta jako jediný z kandidátů na prezidenta v minulosti prokázal, že za svobody a práva spoluobčanů je ochotný jít i do vězení, jelikož celý život bojuje proti totalitním praktikám.

Jaroslav Bašta odmítá diktát Evropské unie a prosazuje celostátní referendum o vystoupení z EU. Je proti cenzuře a jakýmkoliv trestům za projevy svobodného názoru. Též odmítá nepřiměřenou podporu cizincům na úkor našich občanů a podporu války posíláním zbraní nebo vojáků na Ukrajinu. Jaroslav Bašta nedopustí vstup ČR do války, aby naši muži nemuseli do zákopů bez velké šance na přežití, protože jediný, kdo může vstupu ČR do války zabránit, je prezident České republiky.

Jaroslav Bašta v případě zvolení prezidentem České republiky v rámci pomoci našim občanům pro ně v této těžké době, odmítne odstřihávání České republiky od levných zdrojů plynu a ropy a prodej české elektřiny přes burzu v Lipsku, kam bychom měli nabízet pouze přebytky. 

Jaroslav Bašta je společným kandidátem opozičních stran, hnutí a spolků, kterého podporují kromě SPD také Trikolora, Akce D.O.S.T., Manifest, Národní domobrana, Cesta, Spojenectví Říp, Hnutí PES, ANS, Kudy z krize, Zachraňme náš stát, ČSNS, BOS, Občan v odporu, Občanská neposlušnost a dalších 56 hnutí a spolků. Je více než milion a půl nepodvolených občanů ČR, jejichž hlasy propadly ve volbách do Poslanecké sněmovny. Tento stav už nesmíme dopustit, a proto všechny správné vlastence vyzýváme k podpoře Jaroslava Bašty.

Jaroslav Bašta svou erudici a kompetentnost být dobrým prezidentem České republiky na dalších pět let prokázal v rámci svých vystoupení a besed s občany. Poslední větší beseda, která byla vedena zastupiteli za SPD města Mladá Boleslav pod patronací Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje, se těšila velkého zájmu občanů. Beseda proběhla toto pondělí v Mladé Boleslavi a její součástí byla i autogramiáda knihy Jaroslava Bašty „Stát jsme my!“

Hnutí SPD apeluje na všechny vlastence, slušné a pracující občany, kteří jsou nespokojeni se současnou vládou pětikoalice v čele s Petrem Fialou, aby podpořili v prezidentských volbách Jaroslava Baštu. Jaroslav Bašta odmítá destrukci České republiky vládou Petra Fialy, kterou proto po svém zvolení hodlá odvolat, jelikož nemíní připustit bídu a válku. Zachraňme náš stát, dokud to ještě jde! Prosím volte Jaroslava Baštu – volte č. 2. Děkujeme!

11. 1. 2023

Hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů a zaručený minimální důchod!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Jaroslav Bašta je jediný vlastenecký kandidát na prezidenta. Jako jediný hájí národní zájmy a odvolá vládu. Na rozdíl od Babiše může zvítězit ve druhém kole. Již téměř jeden milion českých seniorů má problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí. Hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů. Fialova vláda hazarduje s budoucností naší země a vede jí do katastrofy. Na každého Čecha připadá průměrný dluh 275 tisíc korun. Babišovo hnutí ANO se chová nedůvěryhodně a účelově. Jsme rádi, že prezident Zeman podpořil stanovisko SPD a nejmenoval Petra Hladíka z KDU-ČSL ministrem. Důvodné podezření Hladíka z podílu na zapojení do závažné korupční kauzy nebylo vyvráceno.

1. Jaroslav Bašta je jediný vlastenecký kandidát na prezidenta. Jako jediný hájí národní zájmy a odvolá vládu. Na rozdíl od Babiše může zvítězit ve druhém kole.

V přímé volbě prezidenta republiky, jejíž první kolo proběhne v pátek a v sobotu, ve dnech 13. a 14. ledna, hnutí SPD jednoznačně podporuje svého kandidáta a poslance Jaroslava Baštu a vyzývá k jeho volbě všechny své příznivce a podporovatele a občany nespokojené se současnou vládou. Ani jeden ze sedmi zbývajících kandidátů nehájí zájmy České republiky a českých občanů na prvním místě – na rozdíl od Jaroslava Bašty, který je jediným skutečně vlasteneckým kandidátem. Žádný jiný kandidát není zárukou řešení skutečných příčin hospodářských a sociálních problémů. Jaroslav Bašta je zároveň jediným kandidátem, který je reálně schopen ve druhém kole prezidentské volby porazit kandidáty podporované vládní koalicí Petra Pavla anebo Danuši Nerudovou. Andrej Babiš by podle aktuálních volebních modelů ve druhém kole neuspěl. Volba Jaroslava Bašty bude znamenat definitivní konec současné zhoubné vlády Petra Fialy.

2. Již téměř jeden milion českých seniorů má problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí. Hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů.

Již téměř jeden milion českých seniorů má problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí. Získat sociální dávku jako přechodnou pomoc od státu je pro ně velmi obtížné. Podle studie projektu „Neviditelní" až 889 tisíc českých občanů patří mezi tzv. „neviditelné seniory", tedy mezi osoby, které dlouhodobě nezvládají hradit své živobytí, ale současně propadávají systémem státní sociální pomoci, hlavně kvůli jeho složitosti, obtížné dostupnosti a neinformovanosti ze strany úřadů. Téměř 50 tisíc seniorů je v exekuci. Nelze se smířit s tím, aby senioři po celoživotní poctivé práci živořili v nedůstojných podmínkách a dluzích, anebo podstupovali ponižující procedury žádostí o sociální dávky! Podle hnutí SPD je v případě seniorů v první řadě potřeba přijetí zákona o minimálním důchodu ve výši aktuální minimální mzdy pro všechny, kdo splnili zákonné podmínky věku a doby důchodového pojištění, a rovněž o nastavení spravedlivé valorizace důchodů, která by nediskriminovala nízkopříjmové seniory. Poslanci Fialovy vládní pětikoalice nám ale tyto naše návrhy opakovaně blokují tím, že je odmítají projednat.

3. Fialova vláda hazarduje s budoucností naší země a vede jí do katastrofy. Na každého Čecha připadá průměrný dluh 275 tisíc korun.

Hospodaření českého státu za vlády koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů skončilo v loňském roce se schodkem ve výši 360,4 miliardy korun. Celkový státní dluh tak vzrostl už na hrozivých 2,895 bilionu korun. Na každého Čecha tak připadá průměrný dluh v objemu 275 tisíc korun. Vláda přitom původně na loňský rok plánovala rozpočtový deficit ve výši 280 miliard korun, na podzim jej však novelou zákona navýšila. A to přesto, že oproti roku 2021 loni vzrostly příjmy státního rozpočtu, zejména vlivem vyššího výběru DPH, o 137 miliard korun. V letošním roce plánuje vláda Petra Fialy hospodařit se schodkem 295 miliard korun. Realita ovšem může být výrazně horší, protože podle odhadu ekonomických expertů vláda nevybere na mimořádné dani (tzv. windfall tax) uvalené na energetiku, rafinerie a banky ani zdaleka tolik, kolik si naplánovala. A to si ještě ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) plánuje v letošním roce vzít u Evropské komise další úvěr ve výši až 150 miliard korun! Jde ze strany vlády pětikoalice o naprostý hazard s budoucností hospodářství a sociální stability ČR se všemi představitelnými katastrofálními důsledky. To hnutí SPD odmítá!

4. Babišovo hnutí ANO se chová nedůvěryhodně a účelově.

Hnutí ANO oznámilo velmi účelový a nedůvěryhodný obrat. Hnutí SPD navrhlo svolání mimořádné schůze Sněmovny k vyslovení nedůvěry Fialově vládě již opakovaně a poslanci hnutí ANO mohli své podpisy již dávno připojit. Naposledy v prosinci loňského roku, kdy však předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová na adresu této iniciativy SPD řekla, že to pro hnutí ANO není na pořadu dne. Nyní však prohlásila, že hnutí ANO plánuje ve Sněmovně vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS). SPD je v tomto ohledu naprosto konzistentní a pevné: Nepolitikaříme a žádost o svolání schůze Sněmovny, kde by se jednalo a hlasovalo o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy, která čím dál více škodí občanům České republiky, jsme vždy připraveni podpořit a prosazujeme konec Fialovy vlády.

5. Jsme rádi, že prezident Zeman podpořil stanovisko SPD a nejmenoval Petra Hladíka z KDU-ČSL ministrem. Důvodné podezření Hladíka z podílu na zapojení do závažné korupční kauzy nebylo vyvráceno.

Hnutí SPD souhlasí s rozhodnutím prezidenta republiky Miloše Zemana, který odmítl jmenovat místopředsedu KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Dlouhodobě označujeme toto jmenování – a říkáme to veřejně – za absolutně nepřijatelné kvůli důvodnému podezření Petra Hladíka z podílu na zapojení do závažné korupční a kriminální kauzy nezákonného přidělování městských bytů v Brně. Vyšetřování a trestní řízení navíc ani zdaleka není ukončeno. V minulých dnech navíc server Seznam Zprávy informoval o Hladíkově potenciálním střetu zájmů, kdy měl lobbovat za zájmy podnikatele, jehož rodina mu prodala dům, ve kterém nyní bydlí. Tohoto podnikatele zároveň policie rovněž podezírá z manipulací v brněnské bytové kauze. Dle dostupných informací měl Petr Hladík jako náměstek brněnské primátorky prosadit, aby město od tohoto jeho známého vykoupilo pozemky za čtyři miliony korun, přestože znalecký posudek tyto pozemky předtím ocenil na necelou polovinu. Všechny tyto záležitosti považujeme za zcela diskvalifikující nejen pro Hladíkovo jmenování ministrem, ale i pro jeho jmenování náměstkem ministra, což učinil předseda KDU-ČSL a úřadující ministr životního prostředí Marian Jurečka dne 9. ledna 2023.

10. 1. 2023

Kvalitní zdravotní péče nesmí být výsadou movitějších občanů!

Stát musí zabezpečit kvalitní zdravotní péči včetně dostatku základních léků. Proto nevyhnutelně čeká českou vládu v příštích letech řada systémových změn ve zdravotnictví.

Důvodem jsou zejména měnící se potřeby stárnoucí populace, dramaticky rostoucí počet pacientů s chronickým onemocněním a nedostatek kvalifikovaného personálu zejména v nemocnicích. Fialova vláda se resortem zdravotnictví příliš nezabývá a ministr zdravotnictví Válek (TOP 09) je neschopný řešit např. současné problémy způsobené nedostatkem léků na domácím trhu, na což nejvíce doplácí nemocní občané, včetně dětí a seniorů. 

Hnutí SPD prosazuje zachování silné role státu v oblasti zdravotní péče pro všechny naše občany, spočívající v jeho garanci za dostupnou a kvalitní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Koronavirová krize, která od března předminulého roku plně zasáhla naše zdravotnictví, zahltila nemocnice a zásadně zhoršila lidem dostupnost zdravotní péče. Mimo jiné také odhalila celou řadu systémových chyb, které musí být v resortu zdravotnictví napraveny. Zdravotnictví v České republice se stále více vyvíjí v systém sloužící prospěchu korporací, které z něj odčerpávají prostředky, a stále méně ku prospěchu pacientů a zdravotníků. Zdravotnictví je veřejná služba, jejíž kvalita a dostupnost závisí na celkovém objemu prostředků, které do ní mohou být vloženy, a které jsou účelně využity. Z omezených zdrojů financování zdravotnictví vyplývají jeho hlavní problémy. Jsou to nedostatek osob pracujících ve zdravotnictví, nerovnoměrná distribuce zdravotních služeb a jejich nestejná kvalita.

Do veřejného zdravotního pojištění přicházejí peníze vybrané od zaměstnavatelů a zaměstnanců na pojistném odvodu ze mzdy, platby osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a platby státu za takzvané státní pojištěnce. Těch je zhruba 5,9 milionu, jsou to děti, senioři, nezaměstnaní nebo vězni. Letos za ně odvádí stát 1.989 korun měsíčně. Od roku 2024 pak bude nastavená automatická valorizace navázaná na reálný vývoj ekonomiky. Poslanci hnutí SPD v červenci tohoto roku hlasovali proti snížení příspěvku státu zdravotním pojišťovnám o 14 miliard korun, což považujeme ze strany vlády jako útok na veřejný zájem. Poslanci vládní pětikoalice nakonec toto snížení financí pro zdravotní pojišťovny ve Sněmovně odhlasovali.

Koncem toho roku se začal projevovat nedostatek základních léků na domácím trhu, kdy nejvíce chybí antibiotika a léky a léčiva pro děti postižené horečkami a respiračními chorobami. Výpadky těchto základních léků ženou pacienty a rodiče nemocných dětí do kritické situace. Obrací se na nás celá řada občanů o pomoc, neboť nemohou sehnat léky pro své nemocné děti a seniory. Léky si tak zajišťují tak, že si pro ně jezdí do zahraničí, hlavně do Polska (mimochodem tam je jejich cena v porovnání s našimi cenami výrazně nižší). Dle vyjádření zdravotnických expertů a praktických lékařů stále přibývá nemocných a tento krizový stav může trvat ještě několik měsíců. Situaci komplikuje i to, že data o dostupnosti určitých léků v jednotlivých lékárnách nejsou centrálně dostupná, čímž lékaři a pacienti nemají k dispozici aktuální informace o tom, zda je daný předepisovaný lék aktuálně vůbec dostupný.

Za tento kritický stav nese plnou odpovědnost vláda Petra Fialy a jeho ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který současnou lékovou krizi neřeší a na místo toho připravuje zcela šílené plány na zúžení rozsahu zdravotní péče, která byla dosud plně hrazena ze zdravotního pojištění. Dne 5. listopadu 2022 prohlásil současný ministr Vlastimil Válek na ideové konferenci TOP 09, že by si přál rozdělit zdravotní péči na „dvě skupiny kvality péče“ podle možností pacientů připlatit si. Válkův návrh následně podpořila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová s tím, že „je potřeba se zaměřit i na udržitelnost zdravotnictví, což souvisí s udržitelností rozpočtu“.

Hnutí SPD prosazuje názor, že kvalitní zdravotní péče nesmí být výsadou movitějších občanů, a odmítá Válkův záměr zavést dvě kvality zdravotní péče. Právo na ochranu zdraví je právem ústavním. Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče musí být poskytováno všem našim občanům bez rozdílu.

6. 1. 2023

O rozdělení Československa se mělo rozhodnout v celostátním referendu!     

První lednový den tohoto roku si Česká republika připomněla 30 let od svého vzniku. Dne 1. ledna 1993 vznikl nový suverénní stát Česká republika a tento den také začala platit jeho ústava.

Klidné a rychlé rozdělení Československa před 30 lety byl malý zázrak. Rozpady jiných federací, jako byly Sovětský svaz a Jugoslávie, jež se rozdělily zhruba ve stejné době, poznamenaly ozbrojené konflikty a často dodnes trvající nevraživosti. Po roce 1993 vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem na několik let zatížily pouze některé spory, související s nedořešenými hlavně majetkovými záležitostmi. Je skvělé, že jsou mezi oběma zeměmi nadstandardní vztahy, což je zapříčiněno díky společnému soužití v jednom státě po většinu 20. století a také jazykovou blízkostí, vzájemně existujícími ekonomickými, rodinnými a kulturními kontakty.  

Jedním ze zásadních kroků při vzniku dvou samostatných států bylo rozdělení ekonomiky a financí. Slovensko se v průběhu 30 let vzdalo vlastní měny a zavedlo v roce 2009 euro. Česká republika zůstala u koruny, což hnutí SPD zásadně podporuje. Celá řada expertů tvrdí, že díky nepřijetí eura se české ekonomice daří lépe než té slovenské. Rozdílů je ale více a ve většině parametrů je na tom lépe Česká republika. Například průměrná hrubá mzda byla u nás ve druhém čtvrtletí roku 2022 zhruba 39 tisíc korun, na Slovensku v přepočtu asi 31 tisíc korun. Výkon české ekonomiky podle posledních dat Eurostatu dosahoval loni celkem 92 procent průměru zemí EU. Na Slovensku to bylo jen 69 procent. Česká republika má také nižší nezaměstnanost, která byla v říjnu 3,5 % a na Slovensku ve stejném měsíci 5,9 %. Nejen tyto ekonomické aspekty jsou jedním z hlavních důvodů, proč u nás také pracuje stále více Slováků. Český statistický úřad (ČSÚ) jich eviduje přes 214 tisíc. Naopak na Slovensku pracuje jen zhruba 6,5 tisíce Čechů.

Rozdělení Československa před 30 lety bylo pro spoustu lidí překvapením a názory na to, zda to byl správný či špatný krok, se dosud liší. Češi jsou v otázce rozdělení společného státu rozděleni půl na půl, u Slováků je podpora rozdělení společného státu vyšší (pro se vyjádřili téměř dvě třetiny respondentů). Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro veřejnoprávní televize obou zemí, který proběhl v prosinci minulého roku. Před třiceti lety byly výstupy z provedených průzkumů téměř totožné, pro rozdělení byli hlavně Slováci. Občané ale z prosincového průzkumu z roku 2022 litují, že o rozdělení lidé nerozhodovali v referendu. V České republice si to myslí 76 procent oslovených, na Slovensku tuto možnost podpořilo 86 procent respondentů.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, že o zásadních věcech by se mělo rozhodovat v celostátním referendu. Příslušnou novelu ústavního zákona o celostátním referendu jsme opět i v tomto volebním období předložili do Sněmovny k projednání. Občané musí mít právo v referendu rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se budoucnosti České republiky.

4. 1. 2023

Hnutí SPD prosazuje opatření proti Fialově drahotě!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda chce novým totalitním zákonem zavést cenzuru, trestně stíhat za vládě nepohodlné názory a informace a ze státního rozpočtu financovat provládní propagandu. Extrémní růst cen potravin bude kvůli Fialově vládě nadále pokračovat. Hnutí SPD prosazuje opatření proti Fialově drahotě. Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie. Nenechme vládu, aby náš stát zadlužila jako Řecko. Nedostatek základních léků na domácím trhu se prohlubuje. Fialova vláda to neřeší a prosazuje další zhoršení zdravotní péče. Odmítáme, aby se ministrem životního prostředí stal Petr Hladík z KDU-ČSL spojený s korupční kauzou v Brně.

1. Fialova vláda chce novým totalitním zákonem zavést cenzuru, trestně stíhat za vládě nepohodlné názory a informace a ze státního rozpočtu financovat provládní propagandu.

Pod vedením premiéra Petra Fialy (ODS) a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) vypracoval Úřad vlády a ministerstvo vnitra plán tzv. boje proti dezinformacím. Tento plán mj. obsahuje možnost trestního stíhání šiřitelů vládě nepohodlných politických názorů a informací, odstřižení některých názorově opozičních webů od reklamy a finanční podporu v řádu až 150 milionů korun ročně ze státního rozpočtu (tedy z peněz všech daňových poplatníků, včetně voličů opozičních stran a hnutí) provládním médiím a politickým neziskovým organizacím. V první polovině letošního roku by pak měl v rámci tohoto projektu vzniknout zákon umožňující vládě zablokovat vybrané internetové stránky a trestně stíhat tzv. šíření dezinformací, aniž by bylo jasně definováno, co dezinformace je a co dezinformace není. Jinými slovy současná vláda hodlá za peníze všech občanů budovat síť vlastních propagandistických médií a trestně stíhat opoziční politické názory, včetně věznění jejich nositelů. To by byl konec svobody a demokracie. Ze strany vlády Petra Fialy (ODS) se tak jedná o bezprecedentní útok na svobodu slova, projevu a myšlení, který nemá od roku 1989 obdoby. Jde bez přehánění o zavádění totalitních praktik, které jsou v rozporu s demokratickým charakterem našeho státu, v rozporu s českou ústavou i s Listinou základních práv a svobod, která je její součástí, a ve které se mj. v článku 17 uvádí, že cenzura je nepřípustná. Hnutí SPD proti této připravované vládní totalitě hlasitě protestuje a bude svobodu a demokracii před současnou vládou hájit ze všech sil a všemi legálními demokratickými prostředky. Proto je důležité, aby se prezidentem republiky stal kandidát SPD Jaroslav Bašta, který jako jediný řekl, že v případě zvolení odvolá premiéra Petra Fialu, a tím i současnou vládu.

2. Extrémní růst cen potravin bude kvůli Fialově vládě nadále pokračovat. Hnutí SPD prosazuje opatření proti Fialově drahotě.

Ceny potravin, které v loňském roce zaznamenaly raketový růst, se dle odborných predikcí budou nadále zvyšovat i v letošním roce. Podle dat Českého statistického úřadu stálo jídlo v listopadu 2022 v průměru o 27,1 procenta více než před rokem ve stejné době. Některé základní potravinové komodity však stály v meziročním srovnání i více než dvojnásobek. Jde například o cukr. Většina základních potravin, mouka, mléko, brambory, tuky či oleje, meziročně zdražily o 50 až 100 procent. V prvních měsících letošního roku ceny potravin, dle předpovědí odborníků zveřejněných například na serveru iDnes.cz, pak nejspíš ještě poměrně rychle porostou, protože spotřebitelské ceny obvykle s mírným zpožděním kopírují ceny výrobců a ceny zpracovatelů. A ty v listopadu meziročně vzrostly o 30 procent, zejména v důsledku enormního růstu cen energií. Ty vzrostly v důsledku projektu EU „Green Deal" a sankční konfrontace s Ruskem, které oboje jednoznačně podporuje současná Fialova vláda. Důsledky „Green Dealu EU" se budou prohlubovat v souvislosti se začátkem zavádění „Nové zemědělské politiky EU", a s tím dále porostou ceny potravin. Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na okamžité zavedení opatření, které by ceny základních potravin pro české občany snížily, protože se pro sociálně ohrožené skupiny stávají už cenově nedostupnými a nutí čím dále více občanů, kteří mají tu možnost, nakupovat levnější potraviny v zahraničí, zejména v Polsku. Prosazujeme především razantní snížení DPH na potraviny až po jejich dočasné osvobození od této daně, například po vzoru sousedního Polska či cenovou regulaci některých základních potravin. Dle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala stojí za enormním zdražováním potravin nadále i nepřiměřené přirážky zahraničních obchodních řetězců. Fialova pětikoaliční vláda se touto kritickou situací dlouhodobě vůbec nezabývá a neřeší ji, přestože máme nejvyšší DPH na potraviny (15 procent) z okolních států. Dle našeho názoru je i toto jeden z vážných důvodů pro to, aby tato vláda skončila.

3. Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie. Nenechme vládu, aby náš stát zadlužila jako Řecko.

Vláda Petra Fialy (ODS) chce ještě více zadlužit ČR, když vážně zvažuje přijetí úvěru v objemu 100 až 150 miliard korun od Evropské komise. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) s tímto záměrem souhlasí. Mělo by se jednat o peníze na financování energetických projektů a plnění environmentálních závazků. Půjčka by měla mít splatnost 30 let a byla by úzce vázána na konkrétní podmínky. Podle ministerstva financí je důležitým aspektem plánované půjčky značné měnové riziko, které je vždy spojené se zápůjčkami v cizí měně a z něj vyplývající dopady na finanční stabilitu českých veřejných rozpočtů. Hnutí SPD s tímto dalším plánovaným vysokým úvěrem nesouhlasí. Zejména proto, že jeho příprava probíhá mimo standardní proces a pravidla státního rozpočtu a bez parlamentní kontroly. Považujeme za nepřijatelné, krátce po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2023 (s deficitem ve výši 295 miliard korun!), tento deficit prakticky obratem navyšovat o dalších 50 procent! Jde o projev neuvěřitelného hazardérství Fialovy vlády, která před volbami lhala, když slibovala občanům snižování státního dluhu! Fialova vláda nás vede na cestu podobnou Řecku, kdy bude náš stát totálně zadlužený a totálně závislý na EU a globalistických finančních institucích.

4. Nedostatek základních léků na domácím trhu se prohlubuje. Fialova vláda to neřeší a prosazuje další zhoršení zdravotní péče.

Nedostatek základních léků na domácím trhu se dále prohlubuje, nejvíce chybí antibiotika a léky a léčiva pro děti postižené horečkami a respiračními chorobami. Výpadky dodávek léků ženou pacienty a rodiče nemocných dětí do kritické situace. Přibývá nemocných a dle vyjádření zdravotnických expertů a praktických lékařů, například pro server Seznamu, může tento krizový stav trvat ještě několik měsíců. Situaci komplikuje i to, že data o dostupnosti určitých léků v jednotlivých lékárnách nejsou centrálně dostupná. Lékaři a pacienti tak nemají k dispozici aktuální informace o tom, zda je daný předepisovaný lék aktuálně vůbec dostupný. Nese za to plnou odpovědnost vláda Petra Fialy (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který současnou lékovou krizi neřeší a na místo toho připravuje zcela šílené plány na zúžení rozsahu zdravotní péče, která byla dosud hrazena plně ze zdravotního pojištění. V SPD trváme na tom, že je nutné a nezbytné co nejrychleji přijmout opatření k zajištění plynulé dodávky léků pro české pacienty, aby nebyla závislá pouze na komerčních zájmech špatně fungujícího globálního trhu a farmaceutických firmách a na dalších soukromých subjektech. Ideální by bylo i obnovit domácí výrobu léků. Náš stát musí být v základních strategických oblastech, kam zdravotnictví a léková politika nepochybně patří, nezávislý.

5. Odmítáme, aby se ministrem životního prostředí stal Petr Hladík z KDU-ČSL spojený s korupční kauzou v Brně.

Premiér Petr Fiala zaslal prezidentu republiky Miloši Zemanovi v minulém týdnu návrh na jmenování místopředsedy KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Hnutí SPD považuje toto jmenování za nepřijatelné. Petr Hladík je totiž součástí závažné korupční a kriminální kauzy ohledně nezákonného přidělování městských bytů ve velkém rozsahu na úrovni orgánů statutárního města Brno. V této kauze policie zasahovala a prováděla úkony trestního řízení i v kanceláři Petra Hladíka, který byl v minulém volebním období v Brně náměstkem primátorky. Celá tato trestní záležitost není ani zdaleka vyřešena, stejně tak jako není zcela jasná role Petra Hladíka v ní. Autoritativním stanoviskem v tomto případě může být až pravomocné vyjádření soudu. Do té doby by Petr Hladík neměl vykonávat žádnou veřejnou funkci, natož vrcholnou exekutivní funkci ministra a člena Vlády ČR. To, že KDU-ČSL není schopna navrhnout na pozici ministra životního prostředí jinou osobu, odborníka nezatíženého účastí na korupčním a kriminálních skandálech, svědčí o nesoudnosti a personálním deficitu této politické strany – a koneckonců i o nerozumnosti premiéra Petra Fialy (ODS), který je za personální obsazení vlády finálně zodpovědný. Tato vláda je spojována se skandály. Za všechny vzpomeňme alespoň kauzu Dozimetr, ve které figurují hlavní funkcionáři hnutí STAN a kauza brněnských bytů je obdobná, pouze v režii KDU-ČSL. Proto by tato vláda měla skončit. To je názor SPD!

3. 1. 2023         

Roční působení Fialovy vlády je naprosto tragické a měla by co nejdříve skončit!

Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru vládě Petra Fialy pomocí hlasů vládnoucí pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti) začátkem ledna minulého roku poté, co premiér Fiala představil její hlavní priority v Programovém prohlášení vlády. 

Hnutí SPD už od prvních jednání nového složení Poslanecké sněmovny nepodpořilo vznik této vlády, neboť nesouhlasíme s prioritami, které si pro své vládní působení vytýčil Fialův kabinet. Nyní, po ročním působení Fialovy vlády, je potřebné zhodnotit, jak si vláda vedla při řízení naší republiky a jak to její vládnutí vnímají samotní občané.

Po celý rok od svého jmenování prokazuje vláda Petra Fialy diletantství a aroganci moci a hlavně neschopnost řešit zásadní problémy trápící naše občany. Rostoucí inflace a zdražování všech komodit dostalo řadu domácností i firem do neřešitelné situace a byly odkázány na pomoc státu. Stát, zastoupen Fialovou vládou, však na rozdíl od proklamací, že nenechá nikoho padnout, s pomocí občanům nepřicházel, a činil pouze neefektivní řešení.

Fialova vláda se v prvním půlroce svého úřadování tvářila, jako by žádná krize neexistovala a jako svou prioritu vnímala přípravy na půlroční předsednictví EU, které realizovala v druhé polovině roku. V rámci předsednictví se pak plně vžila do role vlády EU a jednotlivá rozhodnutí, která přijímala, byla v rozporu s českými národními zájmy. Problémy vláda svalovala na konflikt na Ukrajině, přitom ale během českého předsednictví v Radě EU nevyvolala žádná jednání vedoucí k ukončení tohoto konfliktu.  Ekonomické a sociální zájmy České republiky nejsou a nikdy nebyly prioritou Fialovy vlády, a proto by měla odstoupit.

To, že lidé už nevěří Fialově vládě, potvrzují výsledky podzimního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Spokojenost s politickou situací vyjádřilo pouze 13 procent lidí. Naopak stále více občanů vyjadřuje naprostou nespokojenost – už více než 62 procent lidí, 25 procent respondentů volilo neutrální odpověď. Příjmová chudoba vzrostla za minulý rok na dvojnásobek. Počet domácností pod hranicí chudoby vzrostl z 9 procent z konce roku 2021 na současných 17 procent. V příjmové chudobě žije 43 procent samostatně žijících seniorů a polovina rodičů samoživitelů. O téměř 9 procent se propadla průměrná reálná mzda českých občanů. K tomu si přičtěme neustálé zdražování potravin, kdy některé ceny potravin meziročně stouply o 50, ale i o 100 procent, za což mohou i nepřiměřené marže nadnárodních potravinových řetězců a Fialova vláda to opět neřeší. Takto bych mohl pokračovat a uvádět další konkrétní kroky nepomoci občanům v této pro ně těžké době.

Roční působení Fialovy vlády je naprosto tragické a dovedlo Českou republiku k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace všech slušných a pracujících občanů. V důsledku stálého zdražování plynu, elektřiny a inflace nevidí prosperitu v tomto roce celá řada živnostníků, a mnoho středních a velkých firem se oprávněně obává, že z důvodu vyšších nákladů na výrobu budou propouštět zaměstnance. Navíc ještě vláda svou politikou zadlužuje naši republiku a žádné zásadní ozdravování veřejných financí neplánuje. Fialův kabinet plánuje každý rok své vlády schodek státního rozpočtu v rozsahu kolem 300 miliard za rok, což za léta 2022 až 2025 vytvoří souhrnný schodek čítající zhruba 1.220 miliard korun. Tato vláda by měla co nejdříve skončit.

23. 12. 2022

Přeji všem klidné a veselé Vánoce a úspěšný rok 2023 plný zdraví, štěstí a lásky.

21. 12. 2022

Přejeme všem občanům dobré vůle klidné vánoční svátky!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

roční působení Fialovy vlády je naprosto tragické a vedlo k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi. Příjmová chudoba vzrostla na dvojnásobek, průměrná reálná mzda propadla nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, enormně rostou ceny potravin a energií. Proto shromažďujeme podpisy potřebné pro vyslovení nedůvěry současné vládě Petra Fialy. Hnutí ANO však odmítá potřebné podpisy k vyvolání nedůvěry vládě připojit. Extrémní zdražování způsobené vládou Petra Fialy nadále pokračuje. Neskutečná drahota dostává čím dál více občanů do existenčních problémů. Poslanci vládní koalice ve Sněmovně znemožnili konání mimořádné schůze, která se měla zabývat závažnými problémy v oblasti sociální politiky. Fialově asociální vládě je osud desítek tisíc našich občanů propadajících se stále hlouběji do chudoby zcela lhostejný. Evropská unie za podpory české Fialovy vlády rozšiřuje systém obchodování s emisními povolenkami na oblast vytápění a dopravy. Toto rozhodnutí je likvidační pro český průmysl a povede k dalšímu růstu cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží a služeb. Přejeme všem občanům dobré vůle klidné vánoční svátky.

1. Roční působení Fialovy vlády je naprosto tragické a vedlo k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi. Příjmová chudoba vzrostla na dvojnásobek, průměrná reálná mzda propadla nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, enormně rostou ceny potravin a energií. Proto shromažďujeme podpisy potřebné pro vyslovení nedůvěry současné vládě Petra Fialy!

Rok fungování vlády Petra Fialy (ODS), který uplynul 17. prosince, vybízí k průběžnému bilancování její činnosti. Za dobu působení Fialovy vlády vzrostla příjmová chudoba téměř na dvojnásobek, počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 procent koncem roku 2021 na současných 16 procent.  V příjmové chudobě žije 43 procent samostatně žijících seniorů a téměř polovina rodičů samoživitelů. Průměrná reálná mzda českých občanů se ve třetím čtvrtletí letošního roku propadla nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, a to meziročně o 8,9 procenta, což je vůbec nejhorší výsledek v rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). O více než pětinu se v průměru za rok Fialovy vlády zvedly spotřebitelské ceny potravin, přičemž máme nejvyšší DPH na potraviny (15 procent), ostatní okolní státy mají méně a některé dokonce dočasně nulu (Polsko). A přitom ceny některých potravin stouply meziročně o 50, ale i až o 100 procent, za což mohou i nepřiměřené marže nadnárodních potravinových řetězců. Cena elektřiny se meziročně zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie, o 67 procent. A to přesto, že jsme ve výrobě levné elektřiny plně soběstační. Jde o jednoznačné zavinění ze strany vlády. Cenové stropy na energie přišly ze strany vlády pozdě, jsou nepřiměřeně vysoké a domácnostem ani firmám v ničem podstatném nepomohou. Ze všech těchto tvrdých dat vyplývá, že roční působení Fialovy vlády je velmi tragické a vedlo k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace České republiky, jejích občanů i podnikatelů. Proto shromažďujeme podpisy potřebné pro vyslovení nedůvěry současné vládě Petra Fialy! Hnutí ANO však odmítá potřebné podpisy k vyvolání nedůvěry vládě připojit.

2. Extrémní zdražování způsobené vládou Petra Fialy nadále pokračuje. Neskutečná drahota dostává čím dál více občanů do existenčních problémů.

Extrémní zdražování způsobené vládou Petra Fialy (ODS) nadále pokračuje, meziroční inflace v listopadu vzrostla v porovnání se stejným měsícem loňského roku meziročně o 16,2 procent. Je to o 1,1 procenta více než v říjnu. Kvůli změněné metodice měření inflace je ovšem reálné tempo růstu zdražování ještě vyšší. Zejména s ohledem na to, že mnohem vyšší růst zaznamenávají ceny zboží a služeb, které jsou klíčové z hlediska výdajů občanů, které drahota dostává čím dále více do existenčních problémů. Například ceny zemního plynu vzrostly jen za poslední měsíc o 14,1 procenta, ceny tepla a teplé vody o 5,5 procenta, ceny tuhých paliv o 4,4 procenta a ceny elektřiny o 3,9 procenta. Podíváme-li se na meziroční růst cen základních životních nákladů, tak u zemního plynu jde o 139 procent, u tuhých paliv o 68,8 procent, u tepla a teplé vody o 30,2 procent. Toto jsou skutečné výsledky Fialovy vlády! Neskutečná míra růstu zdražování, které nejvíce dopadá na občany a pravdivá a velmi tristní vizitka její nečinnosti, neschopnosti a nekompetentnosti!

3. Poslanci vládní koalice ve Sněmovně znemožnili konání mimořádné schůze, která se měla zabývat závažnými problémy v oblasti sociální politiky. Fialově asociální vládě je osud desítek tisíc našich občanů propadajících se stále hlouběji do chudoby zcela lhostejný.

Poslanci vládní koalice minulý týden ve Sněmovně neschválením jejího programu znemožnili konání mimořádné schůze svolané opozicí, která se měla podrobně zabývat závažnými problémy v oblasti sociální politiky. Šlo zejména o pomoc zdravotně postiženým občanům, rodinám s nejmenšími dětmi a také o řešení katastrofální situace na úřadech práce, která zásadním způsobem ohrožuje jejich přetížené zaměstnankyně a zaměstnance, a hlavně životní úroveň desítek tisíc občanů s nižšími příjmy, kteří nyní čekají na sociální dávky, na které mají zákonný nárok, mnohdy i několik měsíců. Toto vše je vina a zodpovědnost vlády Petra Fialy (ODS) a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Tématem této schůze mělo být i skandální zdražení sociálních služeb ze strany vlády pro zdravotně postižené občany závislé na pomoci jiných osob. A to bez toho, aby jim vláda nejprve zvýšila příspěvek na péči, jak už více než rok navrhuje SPD, což ovšem vládní pětikoalice neustále blokuje! Na této schůzi se rovněž mělo hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiny pečující o děti do 4 let. I to je dlouhodobý návrh SPD, který vláda odmítá projednat a s vlastním řešením není schopna přijít! Je tedy evidentní, že Fialově asociální vládě je osud desítek tisíc našich občanů propadajících se stále hlouběji do vážných problémů a příjmové chudoby zcela lhostejný. Je to naprostá hanebnost.

4. Evropská unie za podpory české Fialovy vlády rozšiřuje systém obchodování s emisními povolenkami na oblast vytápění a dopravy. Toto rozhodnutí je likvidační pro český průmysl a povede k dalšímu růstu cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží a služeb.

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se pod vedením předsednictví české Fialovy vlády koncem minulého týdne dohodli na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami, což je ústřední bod tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), jejímž konečným cílem je mj. dosažení uhlíkové neutrality do poloviny tohoto století. Systém obchodování (a spekulací) s emisními povolenkami se tedy bude nyní vztahovat i na vytápění a na silniční a námořní dopravu. Evropská unie zároveň zrychlí tempo, jakým budou muset průmyslové firmy z různých odvětví snižovat emise oxidu uhličitého. Ceny emisních povolenek v očekávání těchto přísnějších pravidel už letos vystoupily na rekordních 99 euro za tunu. V pátek se cena termínových kontraktů na tyto povolenky pohybovala těsně nad 83 eury za tunu, což je více než pětinásobek ve srovnání s jejich cenou před pěti lety. Toto rozhodnutí je z dlouhodobého hlediska naprosto likvidační pro velkou část českého průmyslu, povede k dalšímu výraznému růstu cen elektřiny a plynu, pohonných hmot, dopravy a návazně i všeho dalšího zboží a služeb a k postupujícímu chudnutí našich domácností. Fialova vláda nejen, že toto opatření nevetovala, ale dokonce jej aktivně prosazovala, a ještě se tím chlubí. Není tedy sebemenších pochyb o tom, že ekonomické a sociální zájmy České republiky nejsou její prioritou, a proto by měla odstoupit!

5. Přejeme všem občanům dobré vůle klidné vánoční svátky.

Hnutí SPD přeje všem občanům klidné vánoční svátky prožité ve zdraví a se svými nejbližšími v rodinném kruhu. Považujeme tyto tradiční křesťanské svátky za vhodnou příležitost projevit si vzájemně lásku, úctu a dobrou vůli a uvědomit si, které životní hodnoty jsou skutečně zásadní.

20. 12. 2022

Korupční kauza v Evropském parlamentu zásadně snižuje důvěryhodnost EU!          

Důvěryhodnost Evropského parlamentu (EP) a potažmo celé Evropské unie (EU) utrpěla zásadní úder.

Bruselská policie po více jak čtyřměsíčním prověřování v pátek devátého prosince zatkla několik vysoce postavených osob ze socialistické frakce Evropského parlamentu z důvodu podezření ze zločinného spolčení, z rozsáhlého praní špinavých peněz a korupce. Tento korupční skandál zcela poškodil morální kredit nejvyšší instituce EU, která vydává rezoluce kritizující porušování lidských práv po celém světě, nebo napomíná vlády sedmadvacítky za porušování demokratických principů, viz poslední dobou hlavně Maďarsko a Polsko. Zde se na adresu unijních institucí nabízí hned několik českých přísloví: „Pod svícnem bývá největší tma“ nebo „Ryba smrdí od hlavy“.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje projekt Evropské unie jako nefunkční byrokratický moloch, kde za nadstandardně vysoké platy zastávají pracovní pozice nekompetentní bruselští úředníci. Daná prošetřovaná kauza odhalila to, že v rámci Evropského parlamentu vůbec nebyly nastaveny kontrolní mechanismy a europoslanci si tak mohli dělat, co bylo hlavně pro jejich prospěch. Proto požadujeme možnost uspořádání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie, neboť považujeme za základní princip obrany demokracie zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země. Jedním z nástrojů, pomocí kterého lze toto realizovat za dodržení všech zákonných opatření, je právě referendum. Hnutí SPD opět v tomto volebním období předložilo do Sněmovny novelu ústavního zákona o celostátním referendu, které vládní pětikoalice společně s hnutím ANO doposud nedovolila zařadit na program jednání Poslanecké sněmovny.

Belgická prokuratura v souvislosti s touto korupční kauzou oznámila, že provedla několik prohlídek objektů a následně na třech různých místech zabavila přibližně 600 tisíc eur (14,6 milionu Kč) a zatkla několik lidí včetně místopředsedkyně EP Evy Kailiové. Tyto osoby byly příjemci stovek tisíc eur v hotovosti a darů od arabské země z Perského zálivu – Kataru, aby ovlivňovaly rozhodnutí instituce v její prospěch. Kailiová byla v roce 2014 zvolena do Evropského parlamentu a přidala se k socialistické skupině S&D, druhé největší formaci v EP. Dále byl obžalován Pier Antonio Panzeri, bývalý europoslanec za Itálii (Belgie vydala evropské zatykače i na jeho ženu a dceru), Francesco Giorgi, partner Kailiové, parlamentní asistent, Niccolo Figa-Talamanca, generální tajemník skupiny bojující za lidská práva. Korupční skandál vyšel najevo v době konání mistrovství světa ve fotbale, který Katar hostí. Země je tak v celosvětovém hledáčku a je kritizována například za porušování lidských práv a za špatné zacházení s cizinci, zejména stavebními dělníky, kteří v zemi žijí a pracují.

Hnutí SPD nemá důvěru v Evropskou unii, což se týká i všech institucí, které pod ní spadají. EU prosazuje politiku, která je vedena na úkor národních zájmů členských států. Vzhledem k tomu, že současná vláda Petra Fialy je velmi probruselská a v rámci svých priorit neprosazuje prioritně zájmy České republiky, považujeme přijetí zákona o celostátním referendu za velmi aktuální a potřebné.

16. 12. 2022       

Chceme vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě České republiky!     

Zastáváme názor, že Fialova vláda vede naši zemi a její občany do velké hospodářské a společenské krize, která bude pro většinu lidí a firem znamenat doslova boj o přežití, což nechceme připustit.

Hnutí SPD proto chce vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě České republiky. Hlavním důvodem je nečinnost vlády při řešení cen energií a hrozby hospodářské a společenské krize, neboť hnutí SPD nevidí skutečnou a účinnou pomoc lidem v této pro ně tíživé situaci, zapříčiněnou astronomickým růstem těchto cen. Aby byl náš návrh projednán na jednání Poslanecké sněmovny, je potřeba zajistit podpisy 50 poslanců. Za SPD návrh podepsalo všech dvacet poslanců, takže musíme ještě oslovit poslance za hnutí ANO, aby i oni připojili své podpisy. Zde jenom připomenu, že dne 1. září tohoto roku proběhlo ve Sněmovně hlasování k návrhu o vyslovení nedůvěry vládě České republiky z podnětu 74 poslanců za hnutí SPD a ANO. Důvodem ke svolání byla energetická krize, zdražování, a aféry kolem vládního hnutí STAN. Tehdy vláda hlasování ustála.

Současná Fialova vláda, která vznikla za pomoci povolebního spolčení pěti stran, vůbec nepomáhá našim občanům v této těžké době. Vláda svou nečinností za rok svého vládnutí dopustila, že na naše občany stále více dopadají důsledky stálého zdražování cen energií. To se zákonitě projevilo ve zdražování ostatních komodit, včetně základních potravin a služeb. Pokud Fialova vláda současnou neutěšenou situaci ve společnosti nechce a ani neumí řešit, musí v zájmu státu odejít. 

V rámci většího průzkumu provedeného v září tohoto roku agenturou Median pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo víc než tisíc respondentů, se dvě třetiny Čechů vyjádřilo, že nejsou spokojeni s postupem vlády Petra Fialy proti rostoucím cenám energií. Nyní, na konci roku, se procento nespokojených lidí se současnou vládou stále zvyšuje, a dle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je spokojeno s politickou situací v České republice pouze 14 procent občanů.

Tak to je vizitka Fialovy vlády. Lidé už pochopili, že současná vláda tak vědomě rezignovala na jakoukoli snahu pomoci občanům s astronomickým růstem cen základních životních potřeb. Přitom hrozí, že pro nečinnost a nekompetentnost současné vlády bude příští rok situace ještě horší, protože energeticky náročné provozy začnou propouštět zaměstnance, a v důsledku vysokých cen energií podstatně klesnou i zisky firem napříč jednotlivými odvětvími hospodářství, což je nevyhnutelně spojeno s dalším poklesem úrovně mezd. Občané budou i nadále ve svých peněženkách pociťovat vysokou inflaci a zvýšené náklady na provoz svých domácností. Fialova vláda přišla s regulačními nástroji velmi pozdě, a navíc ještě špatně zastropovala ceny energií (velmi vysoko nad výrobními a distribučními náklady). 

Všem slušným a pracujícím lidem mohu slíbit, že hnutí SPD udělá vše proto, aby Fialova vláda, která místo pomoci našim občanům jim viditelně škodí, skončila.

14. 12. 2022

Požadujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

kvůli nečinnosti Fialovy vlády rostou ceny potravin v ČR prakticky nejrychleji v Evropě. Potraviny a spotřební zboží jsou levnější v Polsku a v Německu než v ČR. Fialova vláda nechce řešit sociální problémy občanů. Vážné finanční problémy má již 1,3 milionu českých občanů. Plošná pomoc Ukrajincům ze strany Fialovy vlády je v nepoměru vůči pomoci našim sociálně ohroženým občanům, která je nedostatečná. Kvůli neschopnosti Fialovy vlády chybí v ČR léky. Pacienti na tyto léky musí mnohdy čekat až několik týdnů, léky rovněž enormně zdražují. Korupční kauza zásadně snižuje důvěryhodnost Evropského parlamentu a EU. Požadujeme referendum o vystoupení ČR z EU.

1. Kvůli nečinnosti Fialovy vlády rostou ceny potravin v ČR prakticky nejrychleji v Evropě. Potraviny a spotřební zboží jsou levnější v Polsku a v Německu než v ČR.

Současná vláda se podle prohlášení jejího premiéra Petra Fialy (ODS) z minulého týdne staví negativně k případnému snížení DPH na potraviny. Přitom máme jednu z nejvyšších DPH na potraviny v Evropě ve výši 15 procent, zatímco sousední státy mají 10 procent a méně, anebo dočasně dokonce nulu jako v sousedním Polsku. Nulovou DPH navíc polská vláda prodloužila od ledna na dalšího půl roku. Současná vláda tak vědomě rezignovala na jakoukoli snahu pomoci občanům s astronomickým růstem cen základních životních potřeb. Přitom většina evropských států již dávno učinila kroky ke snížení cen základních potravin (kombinace snížení DPH až na nulovou sazbu a zastropování cen), včetně všech sousedních států České republiky. Důsledkem nečinnosti Fialovy vlády je až nedůstojný stav, kdy jsou čeští občané z existenčních důvodů nuceni ve velkých počtech jezdit nakupovat do Polska či Německa, kde jsou potraviny a další spotřební zboží výrazně levnější než u nás doma. Příčinou vysokých cen potravin v ČR je i to, že současná vláda, opět jako jediná v Evropě, nijak nepomáhá domácím zemědělcům a potravinářům s vysokými cenami energií, které máme nejvyšší v Evropě (meziročně +67 procent). Kvůli nečinnosti vlády tudíž rostou ceny potravin v ČR prakticky nejrychleji v Evropě, výrazně více, než je průměrná míra inflace, v některých případech (mouka, mléko, oleje, tuky) meziročně i více než o 50 procent. Jde o jeden ze základních důvodů propadu životní úrovně našich domácností a o neomluvitelné selhání nekompetentní pětikoaliční vlády Petra Fialy (ODS), která by měla podat demisi.

2. Fialova vláda nechce řešit sociální problémy občanů. Vážné finanční problémy má již 1,3 milionu českých občanů.

Na čtvrtek je ve Sněmovně plánována opoziční mimořádná schůze týkající se závažných problémů v oblasti sociální politiky. Současná vládní koalice již však avizovala prostřednictvím předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného, že pořad schůze neschválí, a budou tak moci vystoupit pouze poslanci s přednostním právem. Jinými slovy, vládní koalice problémy občanů v sociální oblasti řešit nechce. Přitom podle informací serveru iDnes.cz z minulého týdne má v současnosti vážné finanční problémy již 1,3 milionu našich občanů, kteří ještě navíc většinou propadávají systémem veřejné sociální podpory a pomoci kvůli jeho složitosti a také kvůli nedostatku pracovníků na úřadech práce. A právě to má být tématem této schůze. Tématem jednání schůze má být také skandální novela úhradové vyhlášky, kterou vláda zdražuje sociální služby pro zdravotně postižené občany závislé na pomoci jiných osob bez toho, aby jim zvýšila příspěvek na péči, jak už více než rok navrhuje SPD. Dále zde má jít o návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče pečující o děti do 4 let věku, což hnutí SPD formou novely zákona též již opakovaně ve Sněmovně navrhlo a poslanci vládní pětikoalice to vždy odmítli. Naposledy na minulé schůzi Sněmovny, kdy se nepřihlásili do svých hlasovacích zařízení a neumožnili řádně projednat naše návrhy na pomoc rodinám s dětmi a zdravotně postiženým občanům a hlasovat o nich v rámci tzv. opozičního okénka. Hnutí SPD samozřejmě program této schůze svými hlasy podpoří, stejně tak jako všechny příslušné návrhy na pomoc slušným a pracujícím občanům, kteří se kvůli Fialově vládě v čím dál vyšších počtech ocitají v tíživé sociální situaci. 

3. Plošná pomoc Ukrajincům ze strany Fialovy vlády je v nepoměru vůči pomoci našim sociálně ohroženým občanům, která je nedostatečná.

Sněmovna by na řádné schůzi v tomto týdnu měla v tzv. zkráceném jednání, ve stavu legislativní nouze, také projednat pravidla prodloužení dočasné ochrany migrantů z Ukrajiny o jeden rok, do konce března roku 2024. Tato speciální ochrana umožňuje Ukrajincům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění (prvních 5 měsíců hrazenému českým státem), ke vzdělání či na trh práce v ČR. K tomuto návrhu se stavíme velmi rezervovaně, paušální a hromadné prodloužení práva na tuto speciální ochranu všem příchozím Ukrajincům považujeme za neodůvodněné, preferujeme individuální přístup a individuální posouzení každého případu i zkrácení doby této ochrany. Plošná pomoc Ukrajincům ze strany současné vlády je rovněž v nepoměru vůči pomoci našim sociálně ohroženým občanům, která je nedostatečná. Nejsme proti pomoci skutečným válečným uprchlíkům, ale tato pomoc by měla být přiměřená a také časové omezená, a nikoliv aby si vláda za současného stavu veřejných financí ještě půjčovala na úhradu nákladů na jejich pobyt u nás 400 milionů eur (téměř 10 miliard korun) od Rozvojové banky Rady Evropy (CEB). Pro hnutí SPD jsou naši občané na 1. místě.

4. Kvůli neschopnosti Fialovy vlády chybí v ČR léky. Pacienti na tyto léky musí mnohdy čekat až několik týdnů, léky rovněž enormně zdražují.

V České republice aktuálně chybí v lékárnách ve velkém rozsahu některá základní léčiva, zejména penicilin, jiná antibiotika a léčiva na snížení teploty. Pacienti na tyto léky musí mnohdy čekat až několik týdnů, léky rovněž enormně zdražují. Dle Sdružení praktických lékařů jsou momentálně nedostupné i některé léky, které nelze jednoduše nahradit, například léky na snížení krevního tlaku a na snížení hladiny cholesterolu. Tento stav trvá již minimálně od letošního září. Za tuto situaci nese odpovědnost vláda Petra Fialy (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). V SPD dlouhodobě trváme na tom, že je nezbytné přijmout opatření k zajištění plynulé dodávky léků.

5. Korupční kauza zásadně snižuje důvěryhodnost Evropského parlamentu a EU. Požadujeme referendum o vystoupení ČR z EU.

Minulý pátek belgická policie v rámci vyšetřování rozsáhlého praní špinavých peněz a korupce zatkla několik osob ze socialistické frakce Evropského parlamentu, včetně místopředsedkyně parlamentu a řecké europoslankyně Evy Kailisové. Zadržen byl i šéf Mezinárodní konfederace odborových svazů Luca Visentini. Podle vyšetřovatelů se zadržení snažili finančně korumpovat vlivné členy Evropského parlamentu a policie je podezřívá ze zločinného spolčení. Dle policie a prokuratury se v celé této kauze jedná o snahy určité země Perského zálivu (dle médií má jít o Katar) ovlivnit ekonomická a politická rozhodnutí Evropského parlamentu prostřednictvím vyplácení velkých finančních částek osobám s významným politickým a strategickým postavením v této instituci. Tato korupční kauza zásadním způsobem snižuje (už tak velmi nízkou) důvěryhodnost Evropského parlamentu i všech jeho rozhodnutí. Celou věc je potřeba důkladně vyšetřit a případné viníky potrestat. Požadavek hnutí SPD na uspořádání referenda o vystoupení ČR z Evropské unie se tak ukazuje jako čím dál oprávněnější.

13. 12. 2022

Vláda, která není schopna postarat se o naše potřebné občany, musí odstoupit!

Role státu v zajištění sociálních práv občanů spočívající v efektivní a rychlé pomoci by měla přicházet ve chvíli, kdy jí občané potřebují. Současná situace začíná být v důsledku velké inflace a zdražování všech důležitých komodit pro většinu lidí nezvládatelná a bez státní podpory se neobejdou. Vláda Petra Fialy, která svou liknavostí a nečinností je plně zodpovědná za tento stav, si z toho velkou hlavu ale viditelně nedělá.

Hnutí SPD neustále upozorňuje na tento neudržitelný stav, kdy většině našich občanů se už nedostávají finanční prostředky na zaplacení stále rostoucích nákladů pro zajištění důstojných životních podmínek, např. nákladů na bydlení. Zde uvedu příklad z jednání Poslanecké sněmovny, kdy poslanci Fialovy vládní koalice odmítli podpořit náš návrh usnesení, které vyzývalo vládu k vypracování návrhů, jak do nákladů na bydlení uznatelných pro nárok na příspěvek na bydlení zahrnout určitou část splátek hypotečních úvěrů, a otevřít diskusi, jak konkrétně lidem pomoci. Vláda Petra Fialy tím prokázala svou neochotu a nepřipravenost pracovat pro občany a skutečně řešit příčiny rostoucích nákladů na bydlení a jejich dopady na naše domácnosti.

Česká republika je civilizovanou evropskou zemí, která je vázána mnoha mezinárodními smlouvami, jež upravují sociální práva občanů. V hnutí SPD tvrdíme, že je povinnost státu se o vybrané skupiny nejvíce ohrožených osob postarat. Státu to dokonce z makroekonomického hlediska přináší jisté výhody, protože odstraňovat následky systémové chudoby je násobně nákladnější.

Hnutí SPD prosazuje pro naše občany od státu důsledné zabezpečení lidských práv, ke kterým patří také sociální práva. To vše by mělo zaručit lidem základní lidskou důstojnost. Zabránilo by to sociálním hrozbám v důsledku sociálních potíží obyvatel, které v minulosti často vedly ke společenské destabilizaci, a v současné době je to též velmi aktuální.

Fialova vláda je plně zodpovědná za tento stav v naší společnosti, neboť svou nečinností dopustila, že řada našich občanů se ocitá na hranici sociální chudoby. Vláda, která není schopna postarat se o naše potřebné občany, musí odstoupit. Česká republika si zaslouží vládu, která bude vždy a za všech okolností hájit zájmy ku prospěchu českým občanům. Pro hnutí SPD jsou občané České republiky na prvním místě.

9. 12. 2022

Hnutí SPD si vytýčilo základní teze dlouhodobého politického programu!

První prosincovou sobotu se v Praze uskutečnila již IX. celostátní konference hnutí SPD, na které se řešily základní teze našeho politického programu.

Všemi hlasy delegátů bylo schváleno usnesení, obsahující i tyto tři zásadní body:

 1. V rámci bezpečnosti České republiky a s ohledem na současnou situaci na Ukrajině bude hnutí SPD proti trvalému pobytu cizích vojsk a rozmísťování jaderných zbraní na území České republiky.
 2. Hnutí SPD bude i nadále trvat na nezvyšování daní. Stát musí začít šetřit sám u sebe, např. snižováním byrokracie.
 3. Hnutí SPD bude i nadále zásadně proti zavedení eura v České republice. Jsme pro zachování české koruny. Zavedením eura by České republika ztratila možnost, jak ovlivnit měnovou politiku v době krizí, jako je v současné době.

Přítomní delegáti konference též projednali základní programové teze a body pro tvorbu volebních programů pro následující evropské, krajské a senátní volby v roce 2024 a pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025.

Předsednictvo hnutí SPD v čele se svým předsedou Tomiem Okamurou si je plně vědomo, že našemu programu důvěřuje stále více občanů, o čem svědčí výstupy z provedených výzkumů volebních preferencí v tomto roce, kdy na jejich základě patříme ke třetímu nejsilnějšímu subjektu, působícímu na té nejvyšší úrovni v Poslanecké sněmovně. V současné době zastáváme roli opozičního hnutí, ale právě o to více musíme hájit zájmy našich slušných a pracujících občanů, na které současná vládnoucí pětikoalice nebere vůbec žádný ohled. Fialova vláda neřeší pomoc našim občanům v této pro ně tak těžké době, kteří to pociťují ve svých peněženkách, kdy už se jim nedostávají finance na zajištění důstojných životních podmínek. Do skupiny osob závislých na sociálních dávkách spadá mimo seniorů, zdravotně postižených osob a mladých rodin s dětmi už i pracující střední třída.

Prioritním cílem hnutí SPD je právě pomoc všem těmto lidem. Jsme jediné vlastenecké hnutí v současné Sněmovně, které vede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Pro nás je Česká republika a zajištění co nejlepších životních podmínek pro naše občany na prvním místě. Lidé, kteří odevzdali své volební lístky v minulých parlamentních volbách pro strany současně vládnoucí pětikoalice, si už uvědomili, že je poslanci zvolení za tento slepenec pětikoalice podvedli. Proto zde musí být někdo, kdo za těmito občany bude vždy stát, hájit jejich zájmy a nikdy nezklame jejich důvěru. Hnutí SPD je na tuto roli připraveno.

7. 12. 2022

Fialova vláda škodí České republice a českým občanům!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Jaroslav Bašta je jediným vlasteneckým kandidátem na prezidenta, který bude na prvním místě hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Odmítáme trvalou přítomnost cizích vojsk a rozmístění jaderných zbraní na našem území, zvyšování daní a zavedení eura. Fialova vláda škodí České republice a českým občanům. Pokusíme se vládě vyslovit nedůvěru. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování České republiky vládou Petra Fialy, které je hazardem s budoucností našeho státu. Vládní koalice potopila naše návrhy na zvýšení přídavku na dítě pro pracující rodiče i zvýšení příspěvku na bydlení. Fialova vláda kašle na občany. Vládní poslanci neumožnili projednat konkrétní návrhy SPD na pomoc statisícům občanů v tíživé životní situaci. Je to plivnutí do tváře slušným a pracujícím občanům ze strany vlády Petra Fialy.

1. Jaroslav Bašta je jediným vlasteneckým kandidátem na prezidenta, který bude na prvním místě hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Odmítáme trvalou přítomnost cizích vojsk a rozmístění jaderných zbraní na našem území, zvyšování daní a zavedení eura.

Minulou sobotu proběhla v Praze IX. Celostátní konference hnutí SPD. Její delegáti vyjádřili přijetím usnesení bezvýhradnou podporu kandidátovi hnutí, poslanci Jaroslavu Baštovi, v nadcházející přímé volbě prezidenta republiky. Jaroslav Bašta, bojovník za svobodu, je v této volbě již jediným kandidátem s nezpochybnitelným morálním profilem a kreditem a zároveň jediným vlasteneckým kandidátem, u kterého je záruka, že bude na prvním místě hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Je také jediným kandidátem, který nebude ve funkci prezidenta ovladatelný a manipulovatelný. Na této konferenci byly rovněž projednány základní programové teze a body pro tvorbu volebních programů pro následující evropské, krajské a senátní volby v roce 2024 a pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025. Všemi hlasy delegátů konference bylo schváleno usnesení, kterým hnutí SPD jednoznačně odmítá trvalou přítomnost cizích vojsk a rozmístění jaderných zbraní na našem území, zvyšování daní a zavedení eura namísto české koruny.

2. Fialova vláda škodí České republice a českým občanům. Pokusíme se vládě vyslovit nedůvěru.

Vláda Slovenské republiky zastropovala ceny elektřiny, zemního plynu a tepla pro rok 2023 pro slovenské domácnosti tak, že zůstanou na stejné úrovni jako letos a cena plynu vzroste o pouhých 15 %. Ceny silové elektřiny slovenským domácnostem budou garantovány v přepočtu na úrovni 1,50 Kč za kilowatthodinu, což je čtyřikrát méně než cenové stropy na elektřinu stanovené pro české domácnosti vládou Petra Fialy (ODS)! Přitom na kompenzaci tohoto opatření výrobcům a dodavatelům energií vynaloží slovenská vláda celkově 6 miliard euro, což je v přepočtu méně, něž na obdobné kompenzace hodlá vynaložit vláda Petra Fialy. To zcela jasně prokazuje totální neschopnost či úmysl záměrně poškodit české domácnosti a firmy ze strany vlády pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti). Protože cenové a další podmínky pro výrobu elektřiny jsou v ČR i na Slovensku plně srovnatelné. Navíc slovenská vláda je pouze menšinovým akcionářem dominantního slovenského producenta elektřiny, zatímco česká vláda vlastní většinový 70% podíl ve společnosti ČEZ, což je hlavní výrobce elektřiny v ČR. Slovenský příklad zároveň plně potvrzuje i správnost a proveditelnost dlouhodobé strategie hnutí SPD v boji proti vysokým cenám energií: přímý přednostní prodej levné doma vyrobené elektřiny za nízké dostupné ceny domácím spotřebitelům. Pokud toto není schopna zajistit současná Fialova vláda, musí skončit! Z těchto důvodů jsme začali shromažďovat potřebné podpisy pro svolání mimořádné schůze Sněmovny a dále po novém roce budeme shánět další potřebné podpisy pro vyslovení nedůvěry současné vládě.

3. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování České republiky vládou Petra Fialy, které je hazardem s budoucností našeho státu.

Poslanecká sněmovna hlasy vládních poslanců schválila v závěrečném třetím čtení vládní návrh státního rozpočtu na rok 2023 se schodkem ve výši 295 miliard korun. Tento vládní rozpočet obsahuje enormní nárůst veřejných výdajů, ovšem nikoliv na pomoc našim občanům a firmám, nýbrž zejména ve prospěch zahraničních nadnárodních subjektů, Evropské unie a občanů Ukrajiny. S tím SPD zásadně nesouhlasí. Naši poslanci podali k zákonu o státním rozpočtu na rok 2023 mnoho pozměňovacích návrhů na pomoc českým občanům a podnikatelům, ovšem vládní poslanci je všechny zamítli. Jednalo se například o pomoc sociálně ohroženým skupinám obyvatel, seniorům, zdravotně postiženým či pracujícím rodinám s dětmi, o zvýšení platů pracovníkům ve školství a v sociálních službách, o snížení odvodů do rozpočtu Evropské unie či o razantní omezení dotací tzv. solárním baronům. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování České republiky vládou Petra Fialy, které je hazardem s budoucností našeho státu. Prosazujeme konsolidaci veřejných financí, návrat k vyrovnaným či přebytkovým státním rozpočtům, omezení zbytných výdajů státu – zejména výdajů na zbytnou byrokracii a do zahraničí – a orientaci na nové zdroje rozpočtových příjmů, například zdaněním stamiliardových dividend vyváděných každoročně zahraničními korporacemi z České republiky.

4. Vládní koalice potopila naše návrhy na zvýšení přídavku na dítě pro pracující rodiče i zvýšení příspěvku na bydlení. Fialova vláda kašle na občany.

Také díky hlasům poslanců SPD byly minulý týden ve Sněmovně zvýšeny přídavky na děti a příspěvky na bydlení. Bohužel vládní poslanci zamítli naše návrhy na ještě výraznější zvýšení přídavku na dítě pro pracující rodiče, na rozšíření okruhu rodin, které mají na tento přídavek nárok i na mnohem významnější zvýšení příspěvku na bydlení v důsledku raketově rostoucích cen energií. Poslanci Fialovy vládní koalice také odmítli podpořit náš návrh usnesení, které vyzývalo vládu k vypracování návrhů, jak do nákladů na bydlení uznatelných pro nárok na příspěvek na bydlení zahrnout určitou část splátek hypotečních úvěrů. Vláda Petra Fialy (ODS) tím prokázala svou neochotu a nepřipravenost pracovat pro občany a skutečně řešit příčiny rostoucích nákladů na bydlení a jejich dopady na naše domácnosti.

5. Vládní poslanci neumožnili projednat konkrétní návrhy SPD na pomoc statisícům občanů v tíživé životní situaci. Je to plivnutí do tváře slušným a pracujícím občanům ze strany vlády Petra Fialy.

Poslanci stran vládní koalice se rovněž arogantně odmítli zabývat návrhy hnutí SPD na zvýšení v dnešní situaci naprosto nedostatečných příspěvků na péči pro zdravotně postižené občany a na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiny pečující o děti do čtyř let věku, který se již přes tři roky nezvyšoval a je v době dvacetiprocentní inflace již zcela nedostatečný. Došlo totiž k tomu, že vládní pětikoalice nám naoko odsouhlasila tzv. opoziční okénko v rámci čtvrtečního programu jednání Poslanecké sněmovny, ovšem její poslanci se následně nepřihlásili k hlasování, ačkoli byli v sále Sněmovny fyzicky přítomni, což znamenalo ukončení schůze z důvodu neusnášeníschopnosti Sněmovny. Vládní poslanci tak neumožnili projednat konkrétní návrhy SPD na pomoc statisícům občanů v tíživé životní a existenční situaci, zatímco žádné vlastní návrhy v této oblasti současná Fialova asociální vláda není schopna či ochotna předložit. Jde o vrchol cynismu a pomyslné plivnutí do tváře slušným a pracujícím občanům ze strany vlády Petra Fialy!

6. 12. 2022

Hlasovali jsme proti návrhu zákona, který zavádí drahé trafiky a koryta!

Poslanci vládní pětikoalice premiéra Petra Fialy si minulý týden ve Sněmovně protlačili platnost novely služebního zákona. Arogantně na sílu tak přehlasovali opoziční poslance, kteří k této novele měli řadu připomínek a nehlasovali za její přijetí ani v jednom případě. Svůj nesouhlas s novelou služebního zákona vyjádřil i prezident republiky Miloš Zeman, kdy jí odmítl podepsat, a proto byla znovu projednávána v Poslanecké sněmovně.

Poslanci za hnutí SPD novelu služebního zákona v tom stavu, jak byla ve Sněmovně předložena, nepodpořili, a hlasovali proti její přijetí. Naše stanovisko bylo jednoznačné, neboť v takto předložené novele služebního zákona spatřujeme nástroj, pomocí kterého si budou moci vládní ministři dle svého uvážení zřizovat pozice nových náměstků pro své kamarády, spolustraníky. To vše bude hrazeno z peněz všech daňových poplatníků, čili ze státní pokladny, kam svými daněmi přispívají všichni pracující občané.

Novela zákona, která mění zákon o státní službě a která byla po schválení ve Sněmovně vrácena vetem prezidenta, byla při opětovném projednávání zásluhou poslanců z vládnoucí pětikoalice definitivně schválena, a začne platit od nového roku. Ve schválené novele služebního zákona se například ruší početní omezení tzv. politických náměstků (doposud mohli být nejvíce dva na ministerstvu), nyní jich může být libovolný počet. V této věci souhlasíme s tvrzením prezidenta republiky, který své veto odůvodnil též tím, že funkce tzv. politického náměstka není v organizačním uspořádání správního úřadu stupněm řízení, a jeho úkoly jsou v zákoně vymezeny z části neurčitě a z části v minimální míře. Jde o úpravu, která do žádného zákona, natož do zákona o státní službě, nepatří. Takže v konečném důsledku jde o dobře placenou trafiku.

Vládní pětikoalice touto novelou služebního zákona a způsobem, jakým ho protlačila ve Sněmovně, ukázala všem našim občanům svou opravdovou tvář a opět odhalila, o co jim ve skutečnosti jde. Tato novela služebního zákona prosazuje další silnou politizaci státní správy, snížení její odborné úrovně, zvýšení jejího korupčního potenciálu, a zejména další masivní rozhazování peněz daňových poplatníků. Ve svém důsledku to bude znamenat vznik značného množství dalších zbytečných politických pozic a stranicko-politických trafik za stovky milionů korun ročně z veřejných peněz v době, kdy hospodaření státu je ve velmi vysokém deficitu. Vláda by měla, v této pro naše občany těžké době, pomáhat prioritně jim. V době, kdy se skokově zdražují potraviny, a miliony domácností, živnostníci a firmy mají finanční problémy v důsledku drahých energií, myslí vládní poslanci hlavně na sebe.

Hnutí SPD odsuzuje takovéto arogantní jednání vládních stran, zastoupených svými poslanci v Poslanecké sněmovně. Proto by vláda, pro kterou nejsou čeští občané na prvním místě, měla okamžitě odstoupit.

2. 12. 2022

Hnutí SPD navrhuje větší finanční pomoc pro zdravotně postižené osoby!

V sobotu si připomeneme Mezinárodní den osob se zdravotním postižením, který připadá na 3. prosince a to již od roku 1981, kdy byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů.

Hnutí SPD plně podporuje všechny naše slušné a pracující občany, což dokladuje svým programem, který je k dispozici na našich webových stránkách www.spd.cz. Prioritně si zvýšenou péči zasluhují ti nejzranitelnější, mezi které patří senioři, děti a zdravotně postižení občané. Obzvláště osoby s různým stupněm postižení se většinou neobejdou bez pomoci druhých osob, a proto by pomoc státu měla směřovat i na ně. Poslanci za hnutí SPD jsou v tomto směru ve Sněmovně velmi aktivní, a předkládají novely zákonů ku prospěchu této skupině osob. Včera jsme chtěli projednávat zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany, ale poslanci vládní pětikoalice se účelově nepřihlásili ke svým hlasovacím zařízením a to i přesto, že byli v jednacím sále fyzicky přítomni. Tím znemožnili projednávání tohoto návrhu, čímž dali jasně najevo svůj postoj ke zdravotně postiženým osobám.   

Dlouhodobě prosazujeme zlepšení podmínek pro zdravotně postižené občany s cílem, aby se co nejlépe v rámci svých zdravotních možností začlenili do naší společnosti. Zastáváme názor, že to musí být hlavně stát, který má povinnost zabezpečit důstojné podmínky pro osoby, které se o sebe již zcela postarat nemohou, a též ocenit i ty, kteří jsou ochotni těmto zdravotně hendikepovaným osobám pomoci. Ve většině případů se jedná o rodinné příslušníky, kteří se osobám se zdravotním postižením věnují. Hlavně v případech seniorů je velmi důležité, že mnoho z nich může svůj život prožívat v kruhu svých nejbližších a nemusí využívat pobyt v sociálních zařízeních.  

Z programu hnutí SPD vyplývá, že sociální systém musí zajistit garantovaný minimální důstojný důchod a pomoc všem potřebným a slušným lidem v těžké zdravotní nebo životní situaci. Vše je vedeno s cílem zajištění ekonomické stability a prosperity země. Ekonomika České republiky musí vytvářet dostatek finančních zdrojů pro zajištění sociální stability, což je provázáno se zajištěním podmínek pro úspěšný život občanů s garancí kvalitního vzdělání, zdravotnictví a sociálního systému.

Abychom takového stavu dostáli, je nutné prosadit zásadní reformu systému sociálních dávek s cílem ukončení jejich zneužívání nepřizpůsobivými. Současný systém podporuje parazitický způsob života občanů, kteří se dlouhodobě vyhýbají práci a nejsou ochotni se přizpůsobit právnímu systému země. Uspořené finance by byly dále využity pro ty, kteří pomoc od státu opravdu potřebují. Zdravotně postižení občané do této skupiny osob, kteří zvýšenou pomoc státu potřebují, rozhodně patří.

30. 11. 2022

Znovu jsme hlasovali proti drahým trafikám a korytům pro politiky Fialovy vládní pětikoalice!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

neschopnost Fialovy vlády přímo ohrožuje fungování mnoha českých domácností a firem a živobytí tisíců jejich zaměstnanců. Odmítáme zvyšování daní z příjmu a z nemovitostí, které prosazuje ministr práce Jurečka (KDU-ČSL). Prosazujeme snížení daní rodinám s dětmi. Evropská unie a Fialova vláda likvidují české zemědělství a potravinovou soběstačnost ČR. Znovu jsme hlasovali proti drahým trafikám a korytům pro politiky Fialovy vládní pětikoalice.

1. Neschopnost Fialovy vlády přímo ohrožuje fungování mnoha českých domácností a firem a živobytí tisíců jejich zaměstnanců.

Vláda Petra Fialy (ODS) stále nepomáhá našim občanům a firmám zvládnout současnou energetickou krizi. Ministři pro energetiku členských států EU se na jednání minulý týden v Bruselu opět neshodli na žádném společném efektivním a funkčním řešení vysokých cen energetických komodit. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) při vyjednáváních v orgánech EU ohledně cen energií tak opět zcela selhal. Shoda byla pouze v tom, že se opět sejdou 13. prosince. Takže ministr Síkela do dnešního dne nedokázal v EU prosadit společný cenový strop na energie pro velké průmyslové firmy, přičemž většina členských států EU svému domácímu průmyslu s cenami energií pomáhá a garantuje jejich cenovou dostupnost. Neschopnost ministra Síkely hájit zájmy ČR tak přímo ohrožuje fungování mnoha českých firem a živobytí tisíců jejich zaměstnanců. Podle průzkumu Hospodářské komory začíná být situace ve firmách skutečně kritická. Hlavní odpovědnost za tento stav nese premiér Petr Fiala (ODS), který nedokázal neschopného ministra Síkelu (za STAN) již dávno odvolat a sám je rovněž nekompetentní energetickou krizi řešit. Jak uvádí odborný ekonomický server Newstream, neodůvodněně astronomicky vysoké ceny energií české vládě doslova diktují jejich výrobci a dodavatelé a vláda tomu pouze nečinně přihlíží. To je i dlouhodobý názor hnutí SPD, když jsme opakovaně navrhovali ceny elektřiny zastropovat přímo u jejích výrobců a následně i v celém dodavatelském řetězci na úrovni výrobních nákladů včetně nákladů na distribuci a přiměřeného zisku, což by mimo jiné i odstranilo nutnost miliardových kompenzací dodavatelům energií ze státního rozpočtu. Tato vláda rezignovala na pomoc našim občanům a firmám a nehájí jejich zájmy, ale hájí zájmy spekulantů. Firmy krachují a čím dále více občanů se dostává do existenčních problémů s dalekosáhlými negativními ekonomickými dopady na celou společnost. Z těchto důvodů budeme nadále usilovat o to, aby současná vláda podala demisi!

2. Odmítáme zvyšování daní z příjmu a z nemovitostí, které prosazuje ministr práce Jurečka. Prosazujeme snížení daní rodinám s dětmi.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden v rozhovoru pro Novinky.cz prohlásil, že Česká republika se musí vrátit ke zvyšování daní, konkrétně hovořil o dani z příjmu fyzických osob a o dani z nemovitosti. Hnutí SPD tyto šílené nápady zcela odmítá. Zvyšování daní je pro SPD nepřijatelné. Naopak, v době současné sociální a ekonomické krize je nutné ponechat občanům z jejich pracovních příjmů co nejvíce peněz. I díky hlasům SPD došlo v minulém volebním období ke zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy, což nezanedbatelně zvýšilo čisté příjmy našich zaměstnanců a živnostníků. Stejně tak jsme prosadili zrušení daně z převodu nemovitostí. V tomto volebním období jsme již předložili návrhy zákonů na zvýšení slevy na dani z příjmu pro všechny pracující občany a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti v pracujících rodinách. Uvažovat o dalším zvyšování daní občanům v době, kdy dle studie renomované finanční společnosti Cyrrus klesnou v příštím roce reálné mzdy v České republice nejvýrazněji ze všech zemí uskupení V4, je naprosto neakceptovatelné. Navíc současné vládní strany porušují předvolební slib, že daně zvyšovat nebudou. Hnutí SPD odmítá řešit hrozivě narůstající deficit veřejných financí zvyšováním daňové zátěže obyvatel ČR, jak to plánuje vláda Petra Fialy (ODS), zatímco zisky spekulantů zůstávají nedotčené. Cestou zvyšování příjmů státního rozpočtu je např. zdanění nadnárodních koncernů podnikajících u nás, které každoročně vyvádějí cca 300 miliard korun ročně ve formě nezdaněných dividend. Na stránce výdajů je to potom výrazné omezení zbytných výdajů státu (např. snižováním byrokracie, omezením plateb solárním baronům anebo zrušením nákupů předražené armádní výzbroje ze zahraničí). To je názor SPD!

3. Evropská unie a Fialova vláda likvidují české zemědělství a potravinovou soběstačnost ČR.

Agrární komora ČR informuje, že čeští zemědělci dostávají na kilogram kuřecího masa dotaci 2,50 až 3 Kč, zatímco v západní Evropě je to v přepočtu běžně 15 až 17 Kč. V příštím roce musí naši chovatelé navíc počítat s celkově nižší podporou z národních dotací, které se mají snížit na polovinu! V rozpočtu Ministerstva zemědělství se totiž na rok 2023 na tyto dotace počítá s 2,7 miliardami Kč, což je o 2,3 miliardy Kč méně než v letošním roce. Reálně tak hrozí, že naši drůbežáři přijdou na evropském trhu o konkurenceschopnost a budou muset zavírat své chovy. A jedním z důsledků bude i další pokles potravinové soběstačnosti České republiky. Hnutí SPD naopak dlouhodobě prosazuje vyšší míru potravinové soběstačnosti naší země v základních komoditách, které lze v naší republice vyprodukovat. Společná zemědělská politika EU a vláda Petra Fialy (ODS) tak postupně dále ničí české zemědělství a potravinářství. Dle názoru hnutí SPD je dlouhodobou variantou systémového řešení zrušení evropských dotací a opuštění společné zemědělské politiky EU. Než se tak stane, je povinností každé vlády našim zemědělcům z národních zdrojů tyto dotace dorovnávat na úroveň evropské konkurence, aby byli schopni ekonomicky přežít. Současná vláda pětikoalice ale tyto naše návrhy odmítá.

4. Znovu jsme hlasovali proti drahým trafikám a korytům pro politiky Fialovy vládní pětikoalice.

Na schůzi Poslanecké sněmovny se včera hlasovalo i o vetu prezidenta republiky, které uplatnil vůči vládnímu návrhu na změnu tzv. služebního zákona. Hnutí SPD veto prezidenta podporuje a opět jsme hlasovali proti tomuto škodlivému vládnímu návrhu. Vládní pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti) veto prezidenta přehlasovala a tímto svým návrhem prosadila další silnou politizaci státní správy, snížení její odborné úrovně, zvýšení jejího korupčního potenciálu, a zejména další masivní rozhazování peněz daňových poplatníků. Návrh mimo jiné ruší pozice odborných ministerských náměstků a nově dává ministrům a jejich politickým stranám možnost dosadit si na pozice politických náměstků neomezený počet osob (namísto dosavadních dvou). To bude v praxi znamenat vznik značného množství dalších zbytečných politických pozic a stranicko-politických trafik za stovky milionů korun ročně z veřejných peněz v době, kdy vláda říká našim občanům, aby se uskromnili. Navíc současně vláda Petra Fialy (ODS) plánuje škrty v sociální oblasti, zvyšování věku odchodu do důchodu a nově též i snižování růstu důchodů. Je tedy evidentní, jaké jsou ve skutečnosti priority Fialovy vlády. To hnutí SPD odmítá!

29. 11. 2022

Mnoho firem zvažuje z důvodu drahých energií propouštění svých zaměstnanců!

Důsledky nerozhodnosti a nečinnosti vlády Petra Fialy ve věci řešení energetické krize budou dál dopadat nejen na české občany, ale i na naše firmy a živnostníky. V důsledku stálého zdražování plynu, elektřiny a inflace plánuje od nového roku ukončit svou živnost celá řada živnostníků, a mnoho středních a velkých firem se chystá z důvodu vyšších nákladů na výrobu propouštět zaměstnance.

Hnutí SPD zastává názor, že Fialova vláda žene domácnosti do energetické chudoby a naše podniky a provozovny služeb k omezování výroby, v některých odvětvích služeb dokonce k ukončování živností. Většina okolních zemí nabízí svým občanům a firmám různé formy pomoci vedoucí ke snížení nákladů drahých energií. Německá vláda zastropuje už od začátku příštího roku ceny elektřiny a plynu i pro velký průmysl na velmi nízkých hodnotách a v rámci této pomoci uvolní 200 miliard euro. Naše vláda stále nic konkrétního v rámci pomoci velkým firmám nepředstavila a stále počítá s tím, že řešení pomoci přijde centrálně z Evropské unie. Tomu ale nikdo rozumně uvažující nevěří, a proto by vláda, která zcela selhala v pomoci všem našim občanům a firmám v souvislosti s drahými energiemi, měla okamžitě podat demisi.      

Podle posledních průzkumů se chystá kvůli nutným úsporám propouštět až pětina z českých firem. Vysoké ceny plynu a elektřiny způsobují potíže zejména podnikům v energeticky náročných odvětvích, jako jsou pekárny, sklárny nebo hutě. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš upozornil, že firmy působící ve zpracovatelském průmyslu již nenabírají nové zaměstnance jako náhrady za odchozí a v celé řadě případů sáhly k přímému propouštění zaměstnanců. Velké firmy reálně zvažují rovnou odchod do zahraničních lokalit. Do konce roku předseda Jaroš očekává, že k propuštění sáhne minimálně pětina firem, zejména v energeticky náročných oborech, ale dopad předpokládá i v těch ostatních. Propouštění by se mělo týkat hlavně administrativních pozic ve službách, dělnických nebo technických profesích. Téměř dvě třetiny zaměstnanců pak nedostanou přidáno na platu, ačkoliv se hodnota jejich mzdy kvůli inflaci snižuje.

Hnutí SPD požaduje na vládě, která není schopná pomoci našim občanům a firmám v souvislosti s drahými energiemi a inflací, aby podala demisi. Naši občané a firmy si zaslouží lepší vládu.

25. 11. 2022

Hnutí SPD zásadně odsuzuje všechny formy násilí páchané na ženách!

Na dnešní den 25. listopadu připadá Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách. Tento den má upozornit na to, že do moderní společnosti dvacátého prvního století nepatří žádné formy násilí a diskriminace vedené vůči ženám.

V hnutí SPD zásadně odsuzujeme všechny formy násilí páchané na ženách bez ohledu na to, jestli se jedná o násilí fyzické, verbální, psychické, ekonomické, náboženské či reproduktivní povahy, nebo o násilí sexuální. O tom, že si v hnutí SPD velmi vážíme žen, dokládají naše aktivity v podobě návrhů zákonů a projektů, které v souladu s naším programem prosazujeme.

Naším cílem je vytvářet pro ženy takové podmínky, aby mohly vést plnohodnotný život, cítily se bezpečně a měly dostatek finančních prostředků k výchově svých dětí. Ženy nesmí být za to, že se věnovaly výchově dětí, diskriminovány, což se ještě dnes odráží i tak, že ženy mají v porovnání s muži nižší důchody. To rozhodně odmítáme a v Poslanecké sněmovně jsme předložili např. návrh zákona upravující zabezpečení minimálního důstojného důchodu. Samozřejmě jsme podpořili navýšení důchodů za každé vychované dítě o 500 korun měsíčně, které bude platit od příštího roku. Celou řadu finančních pobídek určených převážně pro mladé rodiny jsme představili v rámci projektu hnutí SPD: „Rodina na prvním místě“. (www.rodinana1miste.cz).

Máme za cíl podporovat ženy nejen finančně, ale mezi naši prioritu patří též zabezpečit jejich bezpečnost. V této souvislosti musím zmínit reálnou hrozbu, kterou představuje cílená islamizace Evropy podporovaná vrcholnými představiteli Evropské unie. První velká vlna přílivu nelegálních imigrantů do unijních zemí začala v roce 2015, kdy se do Evropy dostalo více než milion imigrantů, kteří se sebou mimo jiných negativ přinesli a začali zde výrazněji prosazovat nenávistnou, netolerantní, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii, neboť převážná většina z nich je z muslimských zemí. V rámci této ideologie se přisuzuje ženám pasivní role a staví je do podřízeného postavení vůči mužům.

Hnutí SPD ctí naše národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace a tyto hodnoty budeme chránit, neboť jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Lidská práva založená na islámském právu jsou neztotožnitelná s pojetím lidských práv v křesťanském světě. V současné době probíhá další masová nelegální imigrace ze subsaharské Afriky a zemí Blízkého východu do unijních zemí, což negativně reálně pociťujeme i v rámci naší republiky. Tito nelegální imigranti jsou vyznavači islámské ideologie, kterou v České republice nechceme, a proto musíme udělat vše proto, abychom těmto imigrantům zamezili vstup a pobyt na našem území.

V hnutí SPD důsledně odmítáme multikulturní ideologii propagovanou Evropskou unií, protože tato ideologie je nástrojem islamizace. I to je jeden z důvodů, proč požadujeme naše vystoupení z Evropské unie, a to na základě výsledků z vyhlášeného celostátního referenda. Hnutí SPD je pro nulovou toleranci nelegální imigrace a islamizace České republiky.

23. 11. 2022

Bezvýhradně podporujeme Jaroslava Baštu při kandidatuře na prezidenta republiky!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

pomoc Fialovy vlády občanům je naprosto nedostatečná a na velké firmy se vykašlala. Německo zastropovalo ceny energií pro občany i firmy na mnohem nižší úrovni. Fialova vláda likviduje průmysl a občany vede do energetické chudoby. Odmítáme, aby se na našem území za naše peníze cvičili vojáci Ukrajiny. Nechceme nechat naši zemi zatáhnout do války! Od května počet nelegálních imigrantů na našem území neustále roste a je násobně vyšší než v době vrcholící migrační krize v roce 2015. Schengen a EU selhaly. Z České republiky jsou vysávány stovky miliard korun ročně a jsme krmelcem Západu. Hnutí SPD prosazuje zdanění nadnárodních korporací. Fialova vládní pětikoalice rozbíjí Visegrád (V4). Hnutí SPD naopak podporuje co nejužší spolupráci zemí V4. Bezvýhradně podporujeme poslance SPD Jaroslava Baštu při kandidatuře na prezidenta republiky.

1. Pomoc Fialovy vlády občanům je naprosto nedostatečná a na velké firmy se vykašlala. Německo zastropovalo ceny energií pro občany i firmy na mnohem nižší úrovni. Fialova vláda likviduje průmysl a občany vede do energetické chudoby.

Německo připravuje rozsáhlou pomoc 200 miliard euro (odpovídá jedné třetině rozpočtu ČR) s drahými energiemi domácnostem a firmám, včetně velkých průmyslových podniků. Německá vláda se chystá zastropovat ceny elektřiny a plynu i pro velký průmysl na velmi nízkých hodnotách, mnohem nižších, než jsou české cenové stropy pro domácnosti. Tuto pomoc již schválil německý parlament. Naopak vláda Petra Fialy (ODS) odmítá velkým podnikům zastropovat ceny energií, což je pro ně naprosto likvidační a ohrožuje to jejich konkurenceschopnost i tisíce pracovních míst. Současná vláda se nesmyslně vymlouvá na údajný zákaz této podpory ze strany orgánů Evropské unie, který ostatní členské státy nedodržují, a naopak si přijímají svá vlastní opatření. Neomluvitelným selháním současné vlády je i její více než roční čekání na jakési evropské řešení v oblasti cen energií, které stejně nepřichází a ani nikdy nepřijde. Pokud by přišlo, půjde o další společné zadlužení. Podle návrhu německého kancléře Olafa Scholze by měly mít velké německé podniky zastropované ceny silové elektřiny na 13 eurocentech za 1 kWh (což je 3,20 Kč) a ceny plynu na 7 eurocentech (1,70 Kč). Připomeňme si, že česká Fialova vláda zastropovala cenu silové elektřiny pro domácnosti a malé firmy na 6 korunách za 1 kWh a cenu plynu na 3 korunách (bez distribučních poplatků). Jedná se o meziroční zdražení zhruba o 200 %! SPD dlouhodobě navrhuje zastropovat ceny elektřiny (přímo u výrobců) a plynu pod 2 korunami za 1 kWh, což je ekonomicky zcela reálné. Fialova vláda, která to nedokáže a žene domácnosti do energetické chudoby a likviduje domácí průmysl, musí odejít!

2. Odmítáme, aby se na našem území za naše peníze cvičili vojáci Ukrajiny. Nechceme nechat naši zemi zatáhnout do války!

Vláda Petra Fialy (ODS) plánuje cvičit na našem území až čtyři tisíce ukrajinských vojáků v pěti měsíčních intervalech, což by mělo stát český státní rozpočet v letošním a příštím roce dohromady téměř jednu miliardu korun. Přitom kvůli této vládě strmě roste zadlužení státu a českým občanům a firmám postiženým astronomickým růstem cen energií a veškerých dalších nezbytných nákladů se žádné pomoci nedostává. Prioritou Fialovy vlády je však podpora Ukrajiny a Ukrajinců v pokračování válečného konfliktu. Hnutí SPD je proti tomu, aby peníze vybrané od českých daňových poplatníků, které mají sloužit českým občanům, směřovaly prioritně na Ukrajinu a výcvik jejích vojáků u nás. Je to navíc nepřijatelné v době, kdy i nám aktuálně schází (podle vyjádření vedení armády) 3.500 vojáků na doplnění pro naši obranu nedostatečných početních stavů. Rovněž nechceme na našem území žádné cizí armády a vojáky. Není v našem zájmu zapojovat se do konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem a nechceme také, aby se na našem území školili vojáci a jednotky, které budou dále válčit a zabíjet na Ukrajině. Hnutí SPD chce mír a podporuje ukončení konfliktu.

3. Od května počet nelegálních imigrantů na našem území neustále roste a je násobně vyšší než v době vrcholící migrační krize v roce 2015. Schengen a EU selhaly.

Po obnovení kontrol letos v létě zadržely hlídky na česko-slovenské hranici již na 8.500 nelegálních imigrantů. Vzhledem k pokračujícímu přílivu imigrantů zde tyto kontroly celníků, policistů i vojáků (včetně příslušníků aktivních záloh) budou pokračovat i po 12. prosinci, na kdy vláda původně plánovala jejich ukončení. (Delší než dvouměsíční ostraha vlastních hranic podléhá souhlasu Evropské komise). Od konce září překročilo nelegálně naše hranice jenom v Jihomoravském kraji více než 5.300 nelegálních imigrantů, většinou původem ze Sýrie. Od letošního května počet osob, které nelegálně překračují naši státní hranici, neustále roste a je násobně vyšší než v době vrcholící migrační krize v roce 2015. Tato situace je jasným dokladem nefunkčnosti tzv. schengenského systému Evropské unie. Dle jeho pravidel by se nelegální imigranti neměli na území členských států vůbec dostat, anebo by měli zůstat v tzv. první bezpečné zemi. Hnutí SPD dlouhodobě zastává politiku nulové tolerance vůči nelegální imigraci a požadujeme trvalou ostrahu a kontrolu našich státních hranic – v zájmu ochrany bezpečnosti země a českých občanů.

4. Z České republiky jsou vysávány stovky miliard korun ročně a jsme krmelcem Západu. Hnutí SPD prosazuje zdanění nadnárodních korporací.

Odliv dividend z České republiky se ve srovnání s loňským rokem zvýšil o desítky miliard korun. Jak uvedl minulý týden server Novinky.cz, od počátku letošního roku se jedná o částku v objemu 225,5 miliardy Kč. V roce 2021 to bylo podle údajů České národní banky za stejné období o 80 miliard korun méně a za celý loňský rok pak o 55 miliard korun méně než za prvních devět měsíců letošního roku. Vývoz kapitálu včetně vyvádění nezdaněných dividend a zisků z České republiky zahraničními korporacemi je jednou z hlavních příčin celkové neutěšené ekonomické a sociální situace v ČR. Hnutí SPD již opakovaně navrhlo změnu zákona, která by umožnila tyto takto vyváděné dividendy zdanit srážkovou daní, což by přineslo do našeho státního rozpočtu každoročně desítky miliard korun. Poslanci stran vládní pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) to ovšem vždy odmítli. Vyvádění dividend a odliv nezdaněných zisků vytvořených v České republice ne náhodou umožňují pravidla Evropské unie. Světově uznávaný ekonom Thomas Piketty dokonce poukázal na to, že největší odliv kapitálu ze zemí EU je z ČR. Jsme tak „krmelcem západních firem v EU". To hnutí SPD odmítá!

5. Fialova vládní pětikoalice rozbíjí Visegrád (V4). Hnutí SPD naopak podporuje co nejužší spolupráci zemí V4. 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) odmítli jednat se svými maďarskými kolegy, představiteli vedení maďarského parlamentu, v rámci jednání uskupení zemí V4. Kvůli tomuto hanebnému neprofesionálnímu postoji představitelů současné vládní koalice a jejich bojkotu jednání s Maďarskem se neuskuteční ani setkání vrcholných představitelů parlamentů států V4, které se mělo konat tento týden v Bratislavě. Protimaďarské postoje politiků českých vládních stran tak již přímo a velmi konkrétně ohrožují dlouholetou těsnou a prospěšnou spolupráci středoevropských států, a tím i naše národní zájmy. Hnutí SPD naopak podporuje co nejužší spolupráci zemí V4 ve všech formátech, tedy strategickou spolupráci České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska – včetně jejího možného rozšíření o další nám historicky a kulturně blízké státy, jako jsou například Rakousko, Slovinsko nebo Srbsko. Podporujeme i maďarskou národně konzervativní vládu premiéra Orbána a politickou stranu Fidesz, se kterou jsme nedávno uzavřeli dohodu o užší spolupráci, výměně zkušeností a koordinaci postojů.

6. Bezvýhradně podporujeme Jaroslava Baštu při kandidatuře na prezidenta republiky.

Předsednictvo hnutí SPD žádá všechny členy a orgány hnutí o maximální podporu našeho poslance Jaroslava Bašty v přímé volbě do funkce prezidenta republiky. Je jediný vlastenecký kandidát, tedy takový, pro kterého je zájem občanů ČR na prvním místě. První kolo prezidentských voleb se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a případné druhé kolo potom o čtrnáct dní později. Volbou Jaroslava Bašty volíte SPD a Vaši budoucnost. SPD volí Jaroslava Baštu!

Jaroslav Bašta je člověk s obrovskou životní zkušeností v oblasti boje za svobodu, demokracii a lidská práva. Je disident, politický vězeň v době tzv. normalizace (vězněn 2,5 roku), jeden z prvních signatářů Charty 77, v letech 1998 až 2002 ministr vlády ČR, poté velvyslanec ČR v Rusku a velvyslanec ČR na Ukrajině, nikdy nebyl členem KSČ, hovoří anglicky, německy a rusky. Je 40 let ženatý s jednou manželkou. Původním povoláním je archeolog, vydal několik knih. Vzhledem ke svému charakteru, životním, profesním a politickým zkušenostem a mezinárodnímu rozhledu má všechny předpoklady k tomu být vynikajícím prezidentem České republiky chránícím naše národní zájmy.

22. 11. 2022

Hnutí SPD podporuje všechny naše slušné a pracující občany!

Vládnoucí garnitura tvořena ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v koalici Spolu a koalicí PirSTAN, složenou Piráty s hnutím STAN za rok svého vládnutí dopustila svou nečinností to, že se stále více našich občanů propadá do existenční chudoby.

Hnutí SPD apeluje na vládu premiéra Petra Fialy po celou dobu jejího vládnutí, aby své priority směřovala na pomoc všem našim slušným a pracujícím občanům. Neustále vyzýváme Fialovu vládu k tomu, aby už konečně začala činit rychlé a razantní kroky k zamezení rostoucí inflace a zdražování všech důležitých komodit (elektrické energie, základních potravin, služeb). Dnes už do ohrožené skupiny obyvatel spadá stále více z nich. Mimo seniorů, zdravotně postižených a rodičů samoživitelů už se k hranici stanovené pro existenční chudobu přibližuje i mnoho rodin s dětmi. Tento stav je pro hnutí SPD zcela nepřijatelný, a jestli současná vláda neví, jak těmto osobám v této pro ně těžké době pomoci, tak by měla ihned podat demisi.

Fialova vláda před volbami oklamala občany, jelikož jim slibovala šetření a rozpočtovou odpovědnost, ale ve skutečnosti za čtyři roky svého vládnutí předpokládá (dle vládou představeného rozpočtového výhledu), zadlužit Českou republiku o 1,2 bilionu korun. Když si v této souvislosti položíme otázku, kdo na to nejvíce doplatí, tak odpověď je jednoznačná – občané České republiky. Zcela reálně hrozí, že už nemusí být státní finance na zajištění adekvátní zdravotní péče, na zajištění základních sociálních služeb a na důstojné důchody.

Když si vláda konečně uvědomila, že musí začít šetřit, tak požádala svůj poradní orgán, Národní ekonomickou radu vlády (NERV), aby připravila návrh, jak v současné době může Česká republika bojovat s vysokými schodky veřejných rozpočtů. Zpracovaný návrh úspor obsahuje více než dvě desítky opatření a členové NERVu si od něho slibují úspory až 200 miliard korun. Dle hnutí SPD považujeme tento návrh za asociální, neboť v mnoha případech se nejvíce negativně dotkne našich slušných a pracujících občanů. Představím v bodech jenom některé z těchto návrhů NERVu, které zásadně odmítáme: posunutí věku odchodu do starobního důchodu, zrušení státní podpory stavebního spoření, redukce počtu policistů, snížení podpory v nezaměstnanosti, snížení neinvestičních dotací v zemědělství, zvýšení zdanění příjmů fyzických osob, zpoplatnění studia na vysokých školách.

Hnutí SPD předložilo celou řadu návrhů úspor vedoucích ke snížení deficitu veřejných rozpočtů, pomocí kterých by se zabránilo budoucí ekonomické stagnaci České republiky. Všechny naše návrhy byly předloženy s cílem snížit riziko finanční a ekonomické nestability, ale vláda Petra Fialy na ně vůbec nereaguje. Pro hnutí SPD je prosperita České republiky na prvním místě a zajištění důstojných životních podmínek pro naše občany je pro nás prioritním úkolem.

17. 11. 2022

Chceme skutečnou svobodu a demokracii, tedy vládu lidu nad jeho zemí!

Na dnešní den připadají dvě významné události. Ta první se váže na události z roku 1939, druhá k roku 1989. Obě události se staly nedílnou součástí naší novodobé historie a zasluhují připomínku, respekt a úctu.

První událost z roku 1939 je charakteristická tím, že v době tehdejšího protektorátu Čechy a Morava byly české vysoké školy uzavřené německými nacisty. Stalo se tak po pohřbu studenta Jana Opletala, který byl těžce zraněn při protinacistické demonstraci konané na počest 21. výročí vzniku Československa dne 28. října, a dne 11. listopadu podlehl střelnému zranění. Pohřeb Jana Opletala dne 15. listopadu přerostl v další demonstraci proti německé okupaci. Hitler poté nařídil, aby všechny demonstrace byly potlačeny silou. Následně byly dnem 17. listopadu uzavřeny vysoké školy a devět vedoucích představitelů vysokoškolských studentů bylo popraveno. V hnutí SPD nás velice potěšilo, že prezident republiky Miloš Zeman akceptoval návrh našeho poslance Jiřího Kobzy a udělil v rámci letošního předávání státních vyznamenání medaili Za hrdinství in memoriam devíti představitelům studentských organizací z dob protektorátu, kteří byli popraveni 17. listopadu 1939.

Na druhou událost vztahující se k 17. listopadu si většina z nás pamatuje, neboť se váže k roku 1989. Tento den v Praze přerostla připomínka 50. výročí nacistických represí v demonstraci proti komunistickému režimu. Následně došlo ke studentským protestům na Národní třídě, které jednotky Státní a Veřejné bezpečnosti násilně potlačily, čímž spustily sametovou revoluci. Tyto listopadové události vedly k pádu komunistického režimu. Označení sametová revoluce vymysleli novináři, a jedná se o označení této revoluce, která byla provedena v podstatě bez násilí a na základě vzájemného dialogu.

Obě dvě události se staly symbolem boje občanů za národní suverenitu, svobodu a demokracii. V roce 1939 se u našich studentů a všech jejich podporovatelů prokázalo velmi silné vlastenectví provázané k naší republice a její historii, českému jazyku a kultuře. V roce 1989 v rámci sametové revoluce se naši občané společně semkli proti totalitnímu režimu představovaného komunistickou stranou a pevně věřili, že v naší krásné republice začne fungovat tak dlouho očekávaná svoboda a demokracie. K tomu ale nedošlo. V hnutí SPD, když vyjdeme z nálad našich občanů a rozhovorů s celou řadou z nich, musíme konstatovat, že si lidé v roce 1989 představovali svobodu a demokracii úplně jinak, než co v současné době prožíváme. Dnešní svět je z jejich pohledu aktivisticky liberální, globalistický, zaměřen na nesmyslné priority EU, podporující nelegální imigraci, čímž se konzervativní hodnoty, které hnutí SPD podporuje, rychlým tempem vytrácejí.

Hnutí SPD bude vždy stát na straně našich občanů a prosazovat občanskou i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Chceme skutečnou svobodu všem lidem a demokracii, tedy vládu lidu nad jeho zemí.

16. 11. 2022

Odmítáme krácení rodičovské a další asociální návrhy Fialovy vlády!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

odmítáme krácení rodičovské a další asociální návrhy Fialovy vlády. Podporujeme pracující rodiny s dětmi. Energetickou chudobou jsou v České republice ohroženy stovky tisíc lidí. Fialova vláda jen nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhů i krachům mnoha firem. Máme nejvyšší ceny energií v EU. Požadujeme demisi Fialovy vlády. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování našeho státu vládou Petra Fialy. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje k našim potřebným občanům a podnikatelům. Stejně jako Maďarsko odmítáme finanční pomoc států EU Ukrajině ve výši 18 miliard eur. Odmítáme nátlak Bruselu vůči Maďarsku.

1. Odmítáme krácení rodičovské a další asociální návrhy Fialovy vlády. Podporujeme pracující rodiny s dětmi.

Vláda Petra Fialy (ODS) hledá způsoby, jak zajistit snížení výdajů a zvýšení příjmů státního rozpočtu. Národní ekonomická rada vlády (tzv. NERV) předložila počátkem listopadu vládě více než dvě desítky návrhů, podle kterých hodlá vláda dále postupovat. Hnutí SPD odmítá návrhy hovořící o zvýšení daní fyzických osob, zvýšení odchodu věku do důchodu, zpoplatnění veřejných vysokých škol anebo snížení podpory v nezaměstnanosti. Kategoricky také odmítáme návrhy na krácení rodičovské dovolené anebo rodičovského příspěvku. Naopak podporujeme pracující rodiny a jejich porodnost. Uvedené návrhy jsou vrcholně asociální a jsou i zcela v rozporu s předvolebními sliby vládních stran i s programovým prohlášením současné vlády. Rodičovská dovolená je označení pro péči o dítě až do 4 let jeho věku jedním z rodičů, na kterou stát nyní poskytuje částku 300 tisíc korun. Přitom rodič může tuto částku vyčerpat i rychleji. Ve skutečnosti se ale o žádnou dovolenou nejedná. Jde o nenahraditelnou mateřskou či otcovskou výchovu a péči od novorozence až do předškolního věku. My v SPD naopak navrhujeme zvýšení rodičovského příspěvku, protože už 3 roky zůstává na stejné úrovni, přestože za tu dobu došlo k rapidnímu růstu inflace a cen všech základních životních nákladů včetně dětských potřeb. Snížení této částky by naopak znamenalo pokles porodnosti a propad kvality života rodin s nejmenšími dětmi. Jsme přesvědčeni, že naopak je potřeba masivně podporovat rodičovství. To, že chce Fialova vláda, nezvládající odpovědné hospodařit s veřejnými financemi, šetřit na rodinách s nejmenšími dětmi a komplikovat jim životy, je hanebnost! Pro hnutí SPD je rodina na 1. místě!

2. Energetickou chudobou jsou v České republice ohroženy stovky tisíc lidí. Fialova vláda jen nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhů i krachům mnoha firem.

Energetickou chudobou jsou v České republice ohroženy stovky tisíc lidí. Nejčastěji jde o seniory, vícečlenné rodiny a rodiče samoživitele. Vyplývá to ze studie významné investiční společnosti Wood and Company. Zdražování elektřiny a plynu se tak stává pro rozpočty čím dál vyššího počtu domácností a některých skupin obyvatel téměř devastačním. V této studii se uvádí, že 648 tisíc našich domácností zaplatí za energie více než 40 % svých příjmů, že nedoplatky na účtech za energie má pravidelně přes 157 tisíc občanů a že více než 230 tisíc občanů kvůli drahým energiím žije v nedostatečně vytápěných prostorách pod 18 stupňů Celsia. Jde o nepřijatelný a neudržitelný stav, za který je zodpovědná vláda Petra Fialy (ODS), která stále není schopna občanům (ani podnikům) snížit ceny energií zastropováním u jejich výrobců a jen nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhů i krachům mnoha firem. Pokud by vláda zastropovala ceny energií přímo u výrobců, tak potom by stát nemusel platit kompenzace. Stát by podle SPD měl také zajistit vykoupení minoritních 30 % akcií ČEZu, aby se tak stal jeho 100 % vlastníkem. ČEZ má astronomické zisky a zároveň ohlásil od nového roku další zdražení elektřiny o 60 %.

3. Česká republika má nejvyšší ceny energií v EU. Požadujeme demisi Fialovy vlády.

Česká republika má nejvyšší ceny energií v EU. Jen během prvních devíti měsíců letošního roku domácnosti v České republice zaplatily za plyn meziročně více o 49,3 %, za elektřinu o 29,4 % a za teplo o 16,9 % více. Při meziročním srovnání nárůstu cen energií v okolních zemích jsou výsledky pro Českou republiky ještě více tristní. Zatímco v Polsku došlo dokonce k meziročnímu poklesu ceny o -3,4 %, v Maďarsku o -0,9 %, tak v Rakousku vzrostla cena pouze o +1,5 % a v Německu o +2,6 %, ale v České republice o +61,8 % (!!!). Řešením je odstoupení od Green Dealu EU, od systému obchodování s emisními povolenkami, odchod z burzy v Lipsku a prodej energií našim lidem za výrobní ceny s přiměřeným ziskem a do zahraničí prodávat pouze přebytky. Hnutí SPD považuje tento stav za neudržitelný a požaduje demisi vlády Petra Fialy.

4. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování našeho státu vládou Petra Fialy. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje k našim potřebným občanům a podnikatelům.

Tento týden se bude ve Sněmovně projednávat ve druhém čtení návrh státního rozpočtu na rok 2023. Fialova vláda, která před volbami slibovala rozpočtovou odpovědnost a snižování státního dluhu, si prosadila rozpočtový deficit 295 miliard korun, který ovšem bude ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, protože drtivá většina expertů se shoduje na tom, že výběr nové daně z mimořádných zisků (tzv. windfall tax) zdaleka nenaplní vládní očekávání. Vláda v návrhu rozpočtu rovněž zvyšuje veřejné výdaje, ovšem nikoli na pomoc našim občanům a firmám, nýbrž ve prospěch zahraničních nadnárodních subjektů, Evropské unie a pomoci občanům Ukrajiny. Hnutí SPD odmítá toto bezprecedentní zadlužování našeho státu, které je hazardem s jeho budoucností. Vláda neřeší příjmovou stránku rozpočtu, rezignovala na možnost zdanění dividend nadnárodních korporací podnikajících v České republice a rovněž, namísto potřebného šetření, bezdůvodně dále zvyšuje výdaje na státní byrokracii. Poslanci hnutí SPD připravili k zákonu o státním rozpočtu řadu pozměňovacích návrhů. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje státu včetně zahraničích směrem k našim potřebným občanům a podnikatelům. Navrhujeme také přesun výdajů z inkluze ve školství na podporu speciální pedagogiky. Navrhujeme rovněž například snížení odvodů do Evropské unie, plateb tzv. solárním baronům, příspěvků mezinárodním organizacím či dotací neziskovým organizacím s politickým programem. A naopak navrhujeme zvýšení podpory pracujících rodin s dětmi, samoživitelů, pěstounů, seniorů, zdravotně postižených, podpory bydlení, českého průmyslu, exportu či integrovaného záchranného systému, anebo navýšení státní rozpočtové rezervy pro boj s inflací. Pokud nám koalice tyto naše návrhy neschválí, potom takto koncipovaný návrh státního rozpočtu poslanci za SPD nepodpoří. Rovněž podporujeme veto prezidenta republiky Zemana k rozpočtu pro rok 2022 a pro tento rozpočet hlasovat nebudeme.

5. Stejně jako Maďarsko odmítáme finanční pomoc států EU Ukrajině ve výši 18 miliard eur. Odmítáme nátlak Bruselu vůči Maďarsku.

Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána a strany Fidesz, která je partnerskou stranou SPD, prozatím zablokovala další kolo finanční pomoci států EU Ukrajině v objemu 18 miliard eur. Maďarsko se poté obratem stalo opět terčem výhrůžek ze strany unijních orgánů a některých členských států EU. Například německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková prohlásila, že by Budapešť „neměla hrát poker a tlačit na Brusel". Další diplomaté států EU obvinili maďarskou vládu z vydírání. Poskytnutí finanční pomoci z prostředků států EU třetím zemím musí schválit všech jejích 27 členských zemí, platí zde právo veta. Jsme v SPD přesvědčeni, že Maďarsko se chová jako suverénní stát a jeho premiér Viktor Orbán pouze důsledně hájí zájmy Maďarska a jeho občanů. Proto zcela odmítáme tento nepřijatelný tlak na Maďarsko, které legitimně využívá možnosti vyplývající z platných pravidel fungování EU a chová se odpovědně k finančním prostředkům vybraných od občanů a firem z členských států. Naopak odmítáme zadržování 13 miliard eur z rozpočtu EU, na které má Maďarsko nárok, pod nepravdivou a účelovou záminkou, že je v Maďarsku omezována demokracie.

15. 11. 2022

Nová italská vláda začala uplatňovat přísnou imigrační politiku!

Koncem září tohoto roku se Italové v předčasných volbách vyslovili pro nové politické zastoupení, neboť většina z nich nebyla spokojena s politikou EU, konkrétně s její imigrační politikou, kterou prosazovala do té doby působící vláda premiéra Draghiho.

Nově tak do premiérského křesla usedla pravicová lídryně strany Bratři Itálie Giorgia Meloniová, která uzavřela vládnoucí koalici s Ligou Mattea Salviniho a stranou Forza Italia vedenou Silviem Berlusconim. Tato vládnoucí koalice získala většinu v italské Sněmovně i Senátu, takže může realizovat to, co svým voličům slibovali jejich představitelé v rámci volebních kampaní. Mezi hlavní body patřila kritika vstřícné unijní imigrační politiky podporující příliv nelegálních imigrantů, převážně z Afriky, do zemí EU. 

Nová vláda chce navázat na to, co kdysi v pozici ministra vnitra prosadil Matteo Salvini. Tomu se podařilo prosadit zákon, na jehož základě bylo možné uzavírat přístavy pro nelegální imigranty dopravované pracovníky humanitárních organizací pomocí svých lodí do italských přístavů. Tato zpřísněná imigrační politika se tak projevila výrazným snížením počtu nových imigrantů, a to až o 80 procent. V poslední době ale jejich počty zase stále stoupají. Dle údajů zveřejněných OSN přišlo do Itálie od počátku letošního roku přes 85 tisíc imigrantů.

Nedávno proběhla v médiích zpráva, že několik set imigrantů zůstává zablokovaných na lodích u sicilského přístavu v Katánii, neboť tamní úřady jim nepovolily vstup na italské území. Výjimku udělily pouze těm nejzranitelnějším; ženám, dětem a nemocným. Kapitáni humanitárních lodí Geo Barents a Humanity 1 ale odmítají převézt tyto imigranty do zemí, odkud připluly. Italská premiérka Giorgia Meloniová žádá, aby Německo a Norsko přijaly přibližně tisíc imigrantů zachráněných ve Středozemním moři na lodích nevládních organizací plujících pod jejich vlajkami, a též oznámila, že její vláda už nebude přijímat uprchlíky a imigranty, kteří připlouvají od pobřeží severní Afriky, a podle listu The Daily Telegraph zvažuje zákaz vstupu humanitárních záchranných plavidel do italských vod. Premiérka Meloniová současně obvinila nevládní organizace z porušování mezinárodního práva tím, že fungují jako „kyvadlová doprava“ mezi severní Afrikou a Evropou.

Její nekompromisní postoj okomentoval na svém tweetu její vládní kolega a náš přítel Matteo Salvini: „Vzkaz pro pašeráky lidí a jejich komplice: Jak jsme stanovili ve volební kampani, Itálie už nebude tolerovat byznys s tajnou imigrací a nekontrolovaným vyloďováním.“ Nový ministr vnitra Matteo Piantedosi ve vládě Meloniové k této situaci uvedl, že humanitární lodě budou moci v italských teritoriálních vodách zůstat jen tak dlouho, než se ověří, zda nejsou ve stavu nouze. Vláda premiérky Meloniové zvažuje kroky, vedoucí k úplnému zákazu vplout humanitárním lodím do vod u italských přístavů.   

Hnutí SPD plně podporuje imigrační politiku uplatňovanou novou italskou vládou v čele s premiérkou Giorgií Meloniovou. Naše republika v současné době též čelí vysokému nárůstu počtu nelegálních imigrantů, převážně ze Sýrie. Na stálé upozorňování tohoto nežádoucího stavu ze strany našeho hnutí tak alespoň Fialova vláda přistoupila k dočasným kontrolám na hranicích se Slovenskem. Hnutí SPD požaduje systémové, dlouhodobé řešení spočívající v trvalém zabezpečení ostrahy našich státních hranic.

9. 11. 2022

Fialova vláda dramaticky zhoršuje životní úroveň občanů!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

podíl domácností, kterým jejich příjmy vystačí pouze na nejlevnější jídlo a oděvy, stoupl na 26 procent. S vyrovnaným rodinným rozpočtem hospodaří jen 17 procent populace. Fialova vláda dramaticky zhoršuje životní úroveň občanů. Cena elektřiny se v ČR zvýšila nejvíce z celé EU, i když ČR patří k největším producentům elektřiny. Fialova vláda ohrožuje přežití domácností i podniků. Vládní TOP 09 prosazuje přijetí eura do roku 2030 a zavedení dvojí kvality zdravotní péče. Odmítáme platit dluhy za krachující státy eurozóny a odmítáme, aby měli chudší občané horší zdravotní péči. Odmítáme také arogantní a asociální návrh ministra práce Jurečky na snížení podpory v nezaměstnanosti. Prosadili jsme možnost dřívějšího řádného odchodu do důchodu pro záchranáře. Prosazujeme možnost řádného odchodu do důchodu v 60 letech pro fyzicky a psychicky náročná povolání. Těšíme se na další spolupráci s Marine Le Pen i novým předsedou Národního sdružení Jordanem Bardellou. Budeme společně bránit Evropu suverénních národů proti diktátu Bruselu.

1. Podíl domácností, kterým jejich příjmy vystačí pouze na nejlevnější jídlo a oděvy, stoupl na 26 procent. S vyrovnaným rodinným rozpočtem hospodaří jen 17 procent populace. Fialova vláda dramaticky zhoršuje životní úroveň občanů.

Dle říjnového průzkumu agentury STEM/MARK stoupl podíl domácností, kterým jejich měsíční rozpočet vystačí pouze na nejlevnější jídlo a oděvy, z loňských 18 na letošních 26 %. Počet domácností, které zvládnou pokrýt základní životní potřeby i závažnější výdaje, klesl meziročně o 12 procentních bodů. Podstatně klesl také počet občanů, kteří hospodaří s vyrovnaným rodinným rozpočtem – z loňských 24 na letošních 17 %. Se svojí finanční situací má také problém 47 % starobních důchodců! Je to další důkaz propadu životní úrovně českých domácností v důsledku tragické nekompetentnosti vlády Petra Fialy (ODS), která vlastním občanům nedokáže a ani nechce pomoci. Naopak preferuje financování zahraničních zájmů z českého státního rozpočtu, aktuálně zejména v podobě masivní finanční podpory Ukrajiny, a to všechno na dluh, který budou muset platit naši občané. Přitom recepty na rychlou a efektivní pomoc našim sociálně ohroženým domácnostem existují, hnutí SPD je opakovaně předložilo a mnohé z nich využívají i četné evropské státy. Jde o dočasné snížení DPH na nulovou sazbu u energií, základních potravin a pohonných hmot, o zastropování cen těchto komodit, včetně zastropování úroků u hypotečních úvěrů, o výrazné zvýšení daňových slev pro pracující občany a daňových zvýhodnění na děti pro pracující rodiče, o systémovou pomoc a podporu pracujících rodin, seniorů a zdravotně postižených. Pokud Fialova vláda není z jakýchkoli důvodů těchto kroků schopna, nezaslouží si stát v čele země a musí odejít! 

2. Cena elektřiny se v ČR zvýšila nejvíce z celé EU, i když ČR patří k největším producentům elektřiny. Fialova vláda ohrožuje přežití domácností i podniků.

Cena elektřiny v ČR se v první polovině letošního roku zvýšila nejvíce ze všech zemí EU, v meziročním srovnání o 62 %. Vyplývá to z dat evropského statistického úřadu Eurostat. A to přesto, že ČR patří k největším producentům a vývozcům elektřiny v Evropě. V několika evropských zemích se naopak ceny elektřiny meziročně snížily, například v Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku či Slovinsku, a to zejména díky tomu, že tamní vlády svým občanům a firmám v boji s vysokými cenami energií efektivně pomáhají formou regulací cen, snížením DPH či jinými finančními kompenzacemi. Naopak vláda Petra Fialy (ODS) nedělá v tomto ohledu pro české občany a firmy vůbec nic. Dle vyjádření energetických expertů a analytiků pro server iDnes jsou hlavními příčinami prudkého růstu cen elektřiny v ČR obchodní spekulace na energetické burze, napojení cen elektřiny v ČR na německý energetický mix a omezené kroky státu a absence státní pomoci v řešení energetické krize. Hnutí SPD říká dlouhodobě totéž. Tento stav je tragickou vizitkou nečinnosti a neschopnosti Fialovy vlády, která tím ohrožuje sociální situaci milionů domácností a existenci stovek průmyslových podniků, pro které jsou současné vysoké ceny energií v kombinaci s nulovou státní pomocí smrtící. My v SPD říkáme jasně: je třeba zastropovat ceny elektřiny přímo u jejích výrobců na úrovni 1,50 Kč za 1 kWh silové elektřiny pro všechny odběratele, domácnosti i firmy, přičemž povinností bude přednostní prodej v ČR vyrobené elektřiny domácím spotřebitelům a do zahraničí vyvážet pouze přebytky. Dále je potřeba obdobně zastropovat cenu zemního plynu a zajistit dlouhodobé kontrakty na jeho dodávku přímo s producenty, a nikoliv prostřednictvím německých firem a spekulantů.

3. Vládní TOP 09 prosazuje přijetí eura do roku 2030 a dvojí kvalitu zdravotní péče. Hnutí SPD odmítá platit dluhy za krachující státy eurozóny a zhoršení zdravotní péče pro naše občany.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila na sobotní stranické programové konferenci TOP 09 v Praze rok 2030 za naprosto realistický pro přijetí společné evropské měny euro i v České republice. Před nedávnem se shodně vyjádřila i ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09). Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) oznámil plán na zavedení dvojí kvality zdravotní péče tzv. nadstandardy, což znamená horší péči pro chudší lidi a lepší pro bohatší. Předsedkyně Sněmovny a vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová k tomu uvedla, že jde o dlouhodobou prioritu. To je pro SPD nepřijatelné. Hnutí SPD trvá na tom, že v rámci veřejného zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění musí naši občané dostat tu nejlepší možnou dostupnou zdravotní péči v daném místě a čase. Hnutí SPD ostře odmítá myšlenku přechodu České republiky na společnou evropskou měnu. Jednoznačně požadujeme zachování české koruny, protože vlastní národní měna je klíčovým atributem i symbolem národní a státní suverenity a přijetí eura není a nikdy nebude pro naši republiku přínosem. Naopak, šlo by o krok, který by znamenal konec naší suverénní měnové a hospodářské politiky i suverenity a svrchovanosti jako takové. Podle našeho názoru by bylo i vhodné zakotvit přímo do české Ústavy, že měnovou jednotkou České republiky je česká koruna. Rovněž odmítáme platit dluhy za krachující státy tzv. eurozóny, což by bylo s přijetím eura neoddělitelně spojeno. Přijetí eura by také vedlo i k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace občanů a firem v České republice. Ten, kdo požaduje přijetí eura, naši suverenitu a prosperitu naopak ohrožuje a takové názory hnutí SPD odmítá.

4. Odmítáme arogantní a asociální návrh ministra práce Jurečky na snížení podpory v nezaměstnanosti.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden prohlásil, že chce snížit dobu a výši podpory v nezaměstnanosti občanům, kteří přišli o zaměstnání a hledají si nové, případně se rekvalifikují na novou profesi. Je to projev absolutní arogance, asociálnosti a nekompetentnosti. Podpora v nezaměstnanosti není žádnou sociální dávkou, jde o pojistné plnění, na které mají nárok pouze ti občané, kteří si dlouhodobě, třeba i desítky let (jako zaměstnanci nebo živnostníci) hradí sociální pojištění, ze kterého se podpory v nezaměstnanosti vyplácejí. Jedná se tedy pouze o občany, kteří léta poctivě pracovali. Nejde o nepřizpůsobivé nepracující příjemce dávek, kteří nikdy nepracovali, přestože by pracovat mohli. Podpora v nezaměstnanosti není ani nikterak vysoká, činí 45-65 % posledního čistého výdělku (a maximálně 21 488 Kč měsíčně), a to po dobu 5 až 11 měsíců dle věku občana. Nejčastěji tak jde o částky v rozmezí 10 až 15 tisíc korun měsíčně, což není ničím, co by motivovalo občany k dlouhodobému pobírání této podpory a k odkládání nástupu do nového zaměstnání. Uvažovat nyní, v době, kdy i podle vyjádření Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a Asociace malých a středních podniků hrozí reálné riziko hromadného propouštění zaměstnanců v důsledku vysokých cen (a nulové státní podpory) energií, které nutí mnohé firmy ukončovat svoji činnost, o snížení výše podpor v nezaměstnanosti, je naprosto nehorázné. Hnutí SPD to zcela odmítá a bude proti tomu bojovat. Stojíme vždy - na rozdíl od současné vlády - na straně slušných a pracujících občanů!

5. Prosadili jsme možnost dřívějšího řádného odchodu do důchodu pro záchranáře. Prosazujeme možnost řádného odchodu do důchodu v 60 letech pro fyzicky a psychicky náročná povolání.

Na schůzi Sněmovny byla minulý pátek i díky hlasům poslanců SPD schválena změna zákona o důchodovém pojištění, která umožní dřívější odchod do starobního důchodu bez finančních postihů pracovníkům Integrovaného záchranného systému. V rámci této změny prošel i pozměňovací návrh, jehož spolupředkladatelkou za SPD byla poslankyně Lucie Šafránková a který znamená spravedlivé podmínky v přístupu k předčasným důchodům i těm záchranářům, kteří pracovali ve 12 hodinovém směnném režimu. SPD trvá na tom, aby možnost odejít do starobního důchodu za plnohodnotných podmínek v 60 letech měli i zaměstnanci v dalších fyzicky a psychicky náročných profesích a současně zásadně odmítáme zvyšování hranice pro odchod do důchodu nad 65 let věku, jak o tom uvažuje ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). Tato věková hranice je pro nás neprolomitelná. Co se týče důchodového systému jako takového, SPD formou již námi předložených návrhů zákonů požaduje zavést minimální důchod ve výši minimální mzdy (a od této částky vyplácet důchody zásluhově). Zároveň navrhujeme zvýšení základní výměry všech důchodů z 10 % průměrné mzdy na 13 %, což by přineslo zvýšení všech důchodů o částku 1 800 Kč měsíčně a odstranilo nespravedlnosti v systému valorizací důchodů, kdy jsou finančně diskriminování nízkopříjmoví důchodci. Vládní koalice nám však projednání těchto návrhů ve Sněmovně blokuje.

6. Těšíme se na další spolupráci s Marine Le Pen i novým předsedou Národního sdružení Jordanem Bardellou. Budeme společně bránit Evropu suverénních národů proti diktátu Bruselu.

Marine Le Penová minulý týden, po 11 letech, odstoupila z čela francouzské politické strany Národní sdružení (dříve Národní fronta), což je naše partnerská politická strana v rámci společné vlastenecké, konzervativní a euroskeptické frakce Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu. Jejím nástupcem v pozici předsedy strany byl zvolen europoslanec Jordan Bardella. Marine Le Penová přechází do funkce předsedkyně poslaneckého klubu Národního sdružení ve francouzském Národním shromáždění, kde je po historickém úspěchu v letošních parlamentních volbách její strana nejsilnější opoziční silou s 89 poslanci, což znamená více než desetinásobné posílení oproti stavu po předchozích volbách v roce 2017. Marine Le Penová rovněž dvakrát postoupila do druhého kola francouzských prezidentských voleb, přičemž v letošním roce zde získala o tři miliony voličských hlasů více než v roce 2017. Její politická kariéra a práce, kterou vykonala, je úctyhodná. Oběma politikům přejeme v jejich nových funkcích mnoho úspěchů a těšíme se na další úspěšnou spolupráci v boji za náš sdílený ideál - Evropu založenou na partnerství spolupracujících svobodných a suverénních národních států vycházejících z tradičních křesťanských hodnot, národních tradic a ochrany národních zájmů.

8. 11. 2022

Vláda Petra Fialy (ODS) by měla prioritně pomáhat našim občanům! 

Koncem měsíce října proběhly ve všech médiích zprávy, že nám v České republice elektřina zdražila nejvíc v celé Evropě, což ve svém důsledku vede k dalšímu zdražování ostatních komodit, výrobků a služeb.

To vše zapříčinila svou liknavostí a neakceschopností současná vláda Petra Fialy (ODS). Hnutí SPD od nástupu nové vládní pětikoalice upozorňuje na to, že je nutné řešit největší problémy, které trápí naše občany. Fialova vláda na to nedbá a stále enormně stupňuje plýtvání veřejnými penězi, přestože raketově roste zadlužení státu, a kdy občané a firmy nemají peníze na drahé energie, skokově zdražují potraviny a miliony domácností mají finanční problémy.

Dle hnutí SPD by měla vláda ve Sněmovně předkládat zákony, které finančně pomohou našim občanům, což rozhodně nečiní a my na to stále upozorňujeme. V důsledku nečinnosti vlády řešit rostoucí ceny elektřiny tak máme výrazně její nejvyšší nárůst cen v rámci celé EU. Paradox je v tom, že Česká republika patří mezi největší vývozce elektřiny nejen v Evropě, ale dokonce na světě. Energetická skupina ČEZ počítá s čistým ziskem pro letošní rok v rozmezí 60 – 65 miliard korun. Naproti tomu v důsledku drahé elektřiny pro české firmy už pětina firem v České republice uvažuje o tom, že bude muset omezovat výrobu; některé provozovny úplně svou činnost ukončí, což bude provázáno tím, že celá řada zaměstnanců přijde o práci. V praxi se tak potvrzuje názor SPD, že vládní řešení zastropování cen energií přišlo velmi pozdě a je absolutně nedostatečné.

Předkládáme vládě celou řadu řešení, na které ale Fialova vláda neslyší. Ohledně drahé elektřiny navrhujeme zastropování cen přímo u výrobců. Vládě jsme doporučili i návrhy vedoucí k úsporám státních financí, jako např. ukončení vyvádění nezdaněných dividend do zahraničí nadnárodními korporacemi, přehodnocení nákupů předražené vojenské techniky, odstoupení od šíleného Green Dealu EU, ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, zrušení inkluze ve školství, odebrání dotací politickým neziskovkám, odebrání dotací pro solární barony atd. Též jsme navrhli konkrétní řešení v podobě deseti bodů, které povede ke snížení Fialovy drahoty a našim občanům a firmám zásadně pomůže. Zveřejněno na webových stránkách hnutí SPD (www.spd.cz). 

Hnutí SPD učiní vše proto, aby Fialova vláda svou nekompetentností dále neprohlubovala zadlužování naší země, které nás přibližuje k bankrotu a ekonomickému kolapsu. Požadujeme demisi této vlády!

4. 11. 2022

Odmítáme diletantské hazardování s budoucností země v podání Fialovy vlády!

Arogance vlády. Bartošova agentura a manažerská místa pro piráty. Koaliční strany slibovaly před volbami vyrovnané rozpočty, vláda je ale rozpočtově nezodpovědná.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro Parlamentní listy:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Arogance-vlady-Bartosova-agentura-a-manazerska-mista-pro-Piraty-Poslanec-Rozvoral-vyzyva-k-odstoupeni-718955

1. Premiér Fiala označil návrh rozpočtu na příští rok, který vláda sněmovně předkládá, jako „válečný“. Je podle vás důvod předkládat válečný rozpočet?

Je to samozřejmě nesmyls, jelikož Česká republika ve válečném stavu není a premiér Fiala a celá jeho vláda tím jen omlouvá nehorázný schodek návrhu státního rozpočtu, který prohlubuje již tak vysoké zadlužení našeho státu, přestože všechny koaliční politické strany (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráti) slibovali před volbami vyrovnané rozpočty. Vláda je rozpočtově nezodpovědná. Zde stojí za to připomenout, že vláda ve svém čtyřletém rozpočtovém výhledu počítá s rekordním schodkem ve výši 1,2 bilionu korun, což je pro hnutí SPD nepřijatelné a takovýto rozpočtový diletantismus Fialovy vlády a její hazardování s veřejnými financemi a budoucností České republiky ostře odmítáme.

2. Co říkáte na návrh, který ministr Stanjura Poslanecké sněmovně předložil?

V hnutí SPD se oprávněně domníváme, že hlavní vytýčený cíl vlády spočívající v podpoře obyvatel v souvislosti s inflací a energetickou krizí vůbec tato vláda neplní a pro naše občany nenabízí žádná funkční opatření, která by jim pomohla v této nelehké době. Je zcela prokazatelné, že jsme jako hnutí SPD od začátku tohoto roku navrhovali konkrétní řešení, jak zamezit růstu inflace a rostoucím cenám energií, ale vláda na to nechtěla slyšet. Tato probruselská vláda čekala na to, že Evropská unie tyto problémy společně vyřeší, ale jak v reálu vidíme, tak se prozatím nic zásadního nekoná. Návrh státního rozpočtu na příští rok, který předložil ministr financí Stanjura, počítá s rozpočtovým deficitem ve výši 295 miliard korun, obsahuje mnoho nesrovnalostí a chyb, na které upozorňují nejen naší poslanci, ale i celá řada renomovaných ekonomů. Národní rozpočtová rada označila odhad příjmů i očekávané saldo státního rozpočtu na příští rok za vysoce spekulativní. Fialova vláda před volbami slibovala šetření a rozpočtovou odpovědnost, ale realita je zcela opačná. Další zadlužování naší republiky přinese jen další zdražování, které může přivést naši zemi k bankrotu a kolapsu.  

3. Na straně rozpočtových příjmů se největší debaty vedou o „dani z bezdůvodných zisků“, neboli „windfall tax“. Souhlasíte s parametry, které u ní vláda nastavila?

Podle našeho názoru, má „windfall tax“ více negativ než pozitiv a v hnutí SPD se domníváme, že výběr např. financí z bank bude v reálu třetinový, jelikož všechny přikročí k tzv. optimalizaci finančních prostředků. Speciální odvod by měl po hádkách koaličních partnerů platit zřejmě až od příštího roku. Zatím ale nejsou známy ani konkrétní návrhy této speciální daně. Například hnutí ANO navrhuje, aby „windfall tax“ platil pouze jeden rok a aby část z těchto příjmů dostaly obce a kraje, poslanecký návrh ministra financí Stanjury počítá se třemi roky platnosti. Dále jsou v systému předloženy návrhy Pirátů a TOP 09, každý s jinými parametry, takže chaos nad chaos. Pokud by se zastropovaly ceny energií přímo u výrobců, což jako hnutí SPD navrhujeme, tak žádná daň z mimořádných zisků není potřeba. Současné vládě předkládáme řadu návrhů vedoucí k úsporám státních financí, jako např. ukončení vyvádění nezdaněných dividend do zahraničí nadnárodními korporacemi, přehodnocení nákupů předražené vojenské techniky, odstoupení od šíleného Green Dealu EU, ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, zrušení inkluze ve školství, odebrání dotací politickým neziskovkám, odebrání dotací pro solární barony atd. Též jsme navrhli konkrétní řešení v podobě deseti bodů, které povede ke snížení Fialovy drahoty a našim občanům a firmám zásadně pomůže. Na to ale vláda neslyší.     

4. Schvalování této nové daně mohutně zahýbalo i finančními trhy, když někteří koaliční politici vydávali investorsky důležitá prohlášení, která pak byla popírána a měněna. Překvapilo vás, že ve vládě v této otázce zavládla až taková neshoda a zmatek?

Výroky místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olgy Richterové a následně i předsedy KDU-ČSL a současného ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky na sociálních sítích o účinnosti tzv. „windfall tax“ ještě v tomto roce způsobily pád akcií dotčených firem v minimální výši 31 miliard korun. Nejvíce na to doplatila společnost ČEZ, která je ve většinovém vlastnictví státu. Následující den ministr financí Stanjura uvedl, že tato daň bude platit až od roku 2023, ale to už bylo pozdě. Představitelé vládní koalice svým diletantismem poškodili Českou republiku, její firmy i občany. Nyní je zajímavé, kdo tuto škodu zaplatí. Zde jenom připomenu návrh našeho zákona o osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, který jsme předložili již v minulém volebním období.

5. Opozice stále častěji hovoří o chaosu, který provází úřadování Fialovy vlády. Jak se na to díváte vy coby poslanec, který už něco pamatuje?

Po tom, co vidíme každý den, jak vláda plní (spíše neplní) své poslání a stará (spíše nestará) se o blaho našich občanů, tak mě osobně je především velmi líto našich slušných pracujících lidí, našich mladých rodin vychovávajících v této složité době děti, a hlavně těch nejzranitelnějších – zdravotně postižených osob, samoživitelů a seniorů. Ti všichni si takovou nečinnou, neschopnou a nekompetentní vládu nezaslouží. Naši občané potřebují vládu, která bude především hájit jejich zájmy a zájmy České republiky.

6. Zatímco je vláda kritizována, že nezvládá sociální agendu a pomoc občanům v tíživé situaci, ministr práce a sociálních věcí Jurečka si pod sebe přibírá ještě ministerstvo životního prostředí, ze kterého odchází ministryně Hubáčková. Co na to říci?

Ministr Jurečka nezvládá agendu, kterou zabezpečuje ministerstvo práce a sociálních věcí a pomoc občanům v tíživé situaci. Ve věci předkládání novel zákonů se hodně inspiruje návrhy novel zákonů z dílny našeho hnutí (viz např. novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ve věci výše příspěvku na mobilitu). Naše hnutí SPD odmítá i jeho úvahu o navyšování odchodu věku do důchodu. Ministr Jurečka by měl spíše tvrdě pracovat na důchodové reformě a hledat společně i s opozicí a ostatními subjekty co nejpřijatelnější návrh ku prospěchu našich občanů. On má ale evidentně jiné plány a velmi mě překvapuje, že se cítí být kompetentní na výkon ministra životního prostředí.   

7. Důvodem těchto přesunů je aféra, které v Brně čelí vyhlédnutý ministerský adept lidovců Petr Hladík. Co říkáte na jeho kauzu kolem městských bytů? Měl by se politik po tomto škraloupu ucházet o ministerské křeslo?

Tato kauza se potáhne ještě několik měsíců, a i proto by se měl sám Petr Hladík vzdát kandidatury na post ministra. Místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík měl v této souvislosti dle informací MF Dnes mimo jiné vyvíjet tlak na starostu městské části Brno-Židenice s cílem získat k další privatizaci bytové domy. Politikům KDU-ČSL to však nevadí a dále trvají na jmenování Petra Hladíka ministrem. Po zapojení vládního hnutí STAN ministra vnitra Víta Rakušana a TOP 09 do kauzy organizovaného zločinu Dozimetr v Praze jsme tak svědky prorůstání kriminální činnosti a korupce i do další vládní strany, KDU-ČSL, tentokrát v Brně. Domnívám se, že existuje celá řada opravdových kompetentních manažerů, odborníků, kteří by tuto funkci zvládli, přitom zároveň nepřitakávali na nesmyslné příkazy z Bruselu a byli zároveň důvěryhodnými osobami. 

8. V Poslanecké sněmovně se aktuálně řešily změny v soustavě stavebních úřadů, kdy jsou změny provedené Babišovou vládou zase rušeny. Má to podle vás smysl?

Nová vláda si už od svého zvolení dala za cíl, aby se pomstila „Babišovi“, a to i v oblasti novely stavebního zákona. Prosazení změn ve stavebním zákoně si stanovila Fialova vláda i ve svém programovém prohlášení. Hnutí SPD v minulém volebním období podpořilo nový návrh stavebního zákona předložený předešlou vládou, neboť jsme v něm spatřovali více pozitiv, oproti v té době platnému zákonu a to hlavně urychlení stavebního řízení a méně byrokracie. Nejvíce novou změnu stavebního zákona propaguje ministr za Piráty Ivan Bartoš, který je dle našeho mínění zcela nekompetentní pro výkon funkce ministra pro místní rozvoj ČR, pod které stavební úřady spadají. 

9. Jiný úřad naopak vzniká – digitalizační agentura DIA, projekt ministra Bartoše. Zaznívají stížnosti, že se jedná o totálně nepřipravený projekt, sepsaný během léta a nereflektující námitky od úředníků ani IT komunity. Je správné, aby právě teď, když se šetří, kde se dá, vznikal takto pochybný projekt, jehož cena se může blížit miliardě?

Rozhodně to správné není. Místopředseda vlády Ivan Bartoš si za svoji loajálnost ze strany Pirátů k Fialově vládě prosazuje vytvoření nového státního úřadu za téměř jednu miliardu korun, kde budou za slušné peníze zaměstnány stovky nových úředníků. Úřad se má jmenovat Digitální a informační agentura (DIA) a má se zabývat digitalizací, a to i přesto, že na všech ministerstvech již útvary pro digitalizaci existují. Celkový počet úředníků má být dvojnásobný oproti stávajícímu počtu úředníků, kteří se na ministerstvech touto agendou zabývají. Je zcela jisté, že manažerské pozice budou zastávat ve velké míře politici z Pirátské strany, která propadla ve volbách. Je to další důkaz arogance této vlády, která hájí pouze své vlastní zájmy a neřeší, co slibovala svým voličům před volbami. Tato vláda by měla odstoupit.

2. 11. 2022

Požadujeme trvalou ochranu českých státních hranic!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

kvůli Evropské unii a Fialově vládě budou auta jen pro bohaté. Brusel za podpory pětikoalice zakázal automobily na naftu a benzín od roku 2035. Vláda Petra Fialy chce politicky ovládnout orgány veřejnoprávních médií, aby se vysílaly pouze probruselské a provládní názory. Poslanci SPD to budou blokovat všemi zákonnými prostředky. Evropská unie i Fialova vláda nechrání naši zemi před masovou imigrací. Požadujeme trvalou ochranu českých státních hranic! Fialova vláda plýtvá veřejnými penězi a zavádí nový zbytečný a předražený úřad. Ministr vnitra Rakušan (STAN) zneuctil českou státní vlajku a zneužil ji pro svou politickou agendu. Odmítáme zrušení vojenského letiště Líně u Plzně. Průmyslový areál lze vybudovat na vhodnějším místě.

1. Kvůli Evropské unii a Fialově vládě budou auta jen pro bohaté. Brusel za podpory pětikoalice zakázal automobily na naftu a benzín od roku 2035.

V zemích EU má být od roku 2035 prakticky nemožné pořídit si nový automobil na benzín či naftu. Členské státy EU pod vedením současného českého předsednictví minulý týden dohodly se zástupci Evropského parlamentu podrobnosti nových pravidel tohoto nesmyslného opaření, které již dříve na Radě ministrů životního prostředí států EU podpořila za českou vládu ministryně Alena Hubáčková (KDU-ČSL). Nová auta tudíž už od roku 2035 nebudou smět mít spalovací motory. Tyto normy jsou součástí tzv. Zelené dohody (Green Deal) EU a klimatického balíčku Fit for 55, který má zajistit emisní cíle EU a tzv. klimatickou neutralitu. Dohoda z minulého týdne přináší i výrazné zpoplatnění automobilových emisí ještě před rokem 2035 a povede k zásadnímu zdražení automobilů, které se tak mohou stát pro široké vrstvy občanů prakticky nedostupnými – se všemi představitelnými negativními důsledky této skutečnosti. Zejména půjde o zánik desítek tisíc pracovních míst v automobilovém průmyslu a návazných oborech, což se bytostně týká České republiky a jejích základních ekonomických a sociálních zájmů, které neschopná Fialova vláda svojí vyjednávací neschopností a ponížeností v rámci Evropské unie nenapravitelně poškozuje.

2. Vláda Petra Fialy chce politicky ovládnout orgány veřejnoprávních médií, aby se vysílaly pouze probruselské a provládní názory. Poslanci SPD to budou blokovat všemi zákonnými prostředky.

Na mimořádné schůzi Sněmovny se v úterý má projednávat vládní návrh na změny zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu, kterým chce vláda Petra Fialy a vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) politicky ovládnout orgány těchto veřejnoprávních médií tak, aby se ve zpravodajství a publicistice vysílaly pouze probruselské názory, do televize nadále byli zvány pouze osoby a politici podporující Brusel a Washington a zároveň aby byla politicky pronásledována a perzekvována opozice. Namísto toho, aby vláda řešila pomoc občanům a firmám s astronomickým zdražováním, chtějí si vládní strany nedemokraticky a autoritářsky pojistit svoji politickou moc. Vládní koalice chce totiž změnit způsob volby rad veřejnoprávních médií tak, aby v budoucnu volil třetinu jejich členů Senát, zatímco nyní je volí Poslanecká sněmovna. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné! Senát má minimální podporu a důvěru občanů, jednotliví senátoři jsou voleni zpravidla deseti procenty voličů, a zastupují tak pouze naprostou menšinu veřejnosti. Jediným orgánem, který věrohodně reprezentuje rozložení politických sil ve společnosti, je Sněmovna. Proto má členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu volit pouze tento ústavní orgán. Vzhledem k důležitosti těchto orgánů pro demokratické fungování společnosti by bylo optimální, kdyby členové rad byli voleni ve všeobecných přímých volbách. Poslanci hnutí SPD budou přijetí tohoto vládního návrhu blokovat všemi zákonnými prostředky.

3. Evropská unie i Fialova vláda nechrání naši zemi před masovým přílivem imigrantů. Požadujeme trvalou ochranu českých státních hranic!

Eurokomisařka pro migraci Ylva Johanssonová byla minulý týden nucena přiznat, že balkánskou trasou přichází letos do zemí EU třikrát více (převážně) muslimských nelegálních imigrantů než loni, a dokonce desetkrát více než v roce 2018. V praxi tak vidíme tragické důsledky katastrofální migrační politiky EU. Rekordní počet nelegálních imigrantů z muslimských států nyní bohužel zaznamenává i ČR, je jich zde nyní zachyceno v průměru zhruba 200 denně. Příčinou tohoto stavu jsou štědré sociální systémy států EU, které motivují k masové ekonomické imigraci, a rovněž tak i zcela nefunkční schengenský prostor, jehož hranice jsou nehlídané a naprosto propustné. Neschopný premiér Petr Fiala (ODS), přestože ČR půl roku předsedá Radě EU, neprosadil ani nenavrhl žádné řešení této neudržitelné a náš stát poškozující situace. My v SPD prosazujeme nulovou toleranci nelegální imigrace a návrat k důsledné ostraze našich státních hranic. Podle pravidel EU ovšem můžeme kontroly na našich vlastních hranicích provádět pouze dva měsíce, poté musíme žádat Evropskou komisi o zvláštní povolení! Navíc nám k plnohodnotné ochraně hranic chybí 6 tisíc policistů, čímž se ministr vnitra Rakušan (STAN) vůbec nezabývá. Policistům tak musí vypomáhat vojáci, což není systémové řešení! Požadujeme trvalou ochranu českých státních hranic!

4. Fialova vláda plýtvá veřejnými penězi a zavádí nový zbytečný a předražený úřad.

Fialova vláda enormně stupňuje plýtvání veřejnými penězi. Na návrh ministra pro místní rozvoj a předsedy Pirátů Ivana Bartoše plánuje vytvořit nový rozsáhlý státní úřad, tzv. Digitální a informační agenturu, a to za téměř jednu miliardu korun se stovkami nových úředníků. Tento zcela nadbytečný úřad se má zabývat digitalizací, přestože na jednotlivých ministerstvech a úřadech státní správy již útvary a odbory pro digitalizaci dávno existují. Počet nových úředníků v této agentuře má být dvojnásobný, než je počet stávajících zaměstnanců těchto útvarů. Nelze se vyhnout myšlence, že se může jednat i o snahu najít pracovní pozice ve státním sektoru pro ty členy a aktivisty vládních stran, kteří jsou obtížně zaměstnatelní. V době, kdy raketově roste zadlužení státu, a kdy občané a firmy nemají peníze na drahé energie, skokově zdražují potraviny a miliony domácností mají finanční problémy, vláda namísto pomoci našim podnikatelům a dalším občanům nesmyslně dále rozšiřuje státní byrokratický aparát a chystá se promarnit a doslova zneužít další miliardu korun z peněz českých daňových poplatníků. V důsledku obdobných škodlivých rozhodnutí Fialovy vlády je aktuálně ČR dle žebříčku statistického úřadu EU Eurostat v čele pořadí evropských zemí, kterým jejich státní dluh roste nejrychleji. I to je jeden z podstatných důvodů pro okamžitou rezignaci Fialovy vlády.

5. Ministr vnitra Rakušan zneuctil českou státní vlajku a zneužil ji pro svou politickou agendu.

V den státního svátku 28. října, kdy si občané připomínali vznik Československa a účastnili se demonstrací proti zdražování, válce a požadovali demisi vlády Petra Fialy, nechal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) vyvěsit na státní budově ministerstva vnitra billboard, na kterém byla česká vlajka, vlajka Ukrajiny a mezi ně byl vložen symbolický pytel na mrtvoly, ze kterého vyčnívala hlava ruského prezidenta Vladimira Putina. Hnutí SPD považuje tento krok ministra Rakušana za vrchol nevkusu, a navíc se může ze strany ministra Rakušana jednat i o porušení zákona o užívání státních symbolů, tedy české vlajky. Tento způsob vyjádření ministra Rakušana hnutí SPD jednoznačně odmítá a požaduje jeho demisi!

6. Odmítáme zrušení vojenského letiště Líně u Plzně. Průmyslový areál lze vybudovat na vhodnějším místě.

Vláda Petra Fialy (ODS) podpořila záměr vybudovat na místě vojenského letiště Líně u Plzně průmyslový areál, kde by měla vzniknout tzv. gigafactory, továrna na baterie do elektromobilů koncernu Volkswagen. Má se jednat o investici v řádu desítek miliard korun, která ovšem nejprve vyžaduje ve stádiu přípravy vynaložení vysokých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Podle dostupných informací má stát do vzniku tohoto projektu investovat až 9 miliard korun. Projekt má na jednu stranu přinést vznik 5 tisíc nových pracovních míst, na druhou stranu ho provází oprávněné velké výhrady. Jde jednak o lokalizaci projektu, kdy by bylo vhodnější umístit jej spíše v průmyslové zóně na místě bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov v Ústeckém kraji, kde je i návaznost továrny na případnou těžbu lithia v blízké oblasti Cínovce. Současně i z toho důvodu, že v Ústeckém kraji je míra nezaměstnanosti nad celostátním průměrem a tato investice by místním občanům a ekonomickému rozvoji regionu velmi prospěla. Rovněž odmítáme zrušení vojenského letiště v Líních u Plzně, které Armáda ČR nutně potřebuje jako záložní pro vojenské letectvo, je také využíváno leteckou záchrannou službou, ale také hojně letci-amatéry. Pro plánovaný projekt v Líních není vyřešeno ani zásobování vodou, které je v okolí již nyní nedostatek. Problém představují také pozemky, které leží v areálu letiště a obce se jich nechtějí vzdávat. Hnutí SPD proto tento vládní návrh v tomto pojetí odmítá, navíc tento projekt odmítá i Plzeňský kraj a město Plzeň.

1. 11. 2022

Finanční pomoc zdravotně postiženým občanům musí být výraznější!     

Minulou středu byl v rámci 41. schůze Poslanecké sněmovny zařazen na projednání jako první bod vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a to v závěrečném třetím čtení.

Hnutí SPD dlouhodobě předkládá v Poslanecké sněmovně návrhy novel zákonů, které jsou cíleny na pomoc našim slušným a pracujícím občanům. Prioritně mezi ně patří ty návrhy, které by zajistily důstojnější podmínky pro život pro ty nejohroženější. Jedná se zejména o osoby se zdravotním postižením, seniory, samoživitele a mladé rodiny vychovávající děti. Poslanci za hnutí SPD, stejně jako v minulém volebním období, předložili celou řadu novel zákonů vztahujících se na oblast sociální politiky státu, aby pomohli těmto nejvíce ohroženým osobám. Za hnutí SPD odvádí velmi dobrou práci Lucie Šafránková, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá, a v dolní komoře Parlamentu ČR zastává pozici místopředsedkyně výboru pro sociální politiku.    

Při konečném hlasování o tomto vládním návrhu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením bylo všemi poslanci odhlasováno, že příspěvek na mobilitu pro lidi se zdravotním postižením vzroste z nynějších 550 korun na 900 korun měsíčně. Zde je nutné zmínit, že hnutí SPD prostřednictvím Lucie Šafránkové podalo k projednávanému sněmovnímu tisku celkem tři pozměňovací návrhy, ve kterých navrhovalo tři možné varianty výraznějšího navýšení této dávky, a to na výši 2.200 Kč, 1.650 Kč, nebo alespoň 1.100 Kč. Ještě v rámci projednávání této novely poslankyně Šafránková ve svém vystoupení apelovala na přítomné poslance k podpoře alespoň jedné navrhované varianty. Poslanci vládní koalice ale zřejmě nemají žádné sociální cítění a potřebu pomoci této bezbranné skupině osob. Nakonec totiž odhlasovali zvýšení příspěvku na mobilitu jen o zanedbatelnou částku 350 Kč měsíčně.

Vládní koalice již dlouhou dobu odmítá ve Sněmovně projednávat novely návrhů zákonů z dílny hnutí SPD. To se opět potvrdilo při projednávání našich návrhů v rámci projednávání novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Vládním poslancům je tato skupina osob zcela lhostejná a vůbec nezohledňují, že právě na tyto osoby nejvíce doléhá vysoká a stále rostoucí inflace, která je provázána i s růstem cen energií, potravin nebo pohonných hmot. Dále se zvyšují i ceny jízdného a další základní životní náklady, což nejvíce poškozuje nízkopříjmové občany, včetně osob se zdravotním postižením. Ve světle tohoto vývoje je schválený vládní návrh na zvýšení příspěvku na mobilitu už nyní absolutně nedostatečný.

Pro hnutí SPD jsou naši občané vždy na prvním místě.  Pomoc zdravotně postiženým občanům by měla být od státu vždy zajištěna v dostatečné míře – současná vláda tak ale rozhodně nečiní. Občané České republiky si zaslouží vládu, která dělá vše pro blaho svých občanů.

27. 10. 2022       

S úctou a respektem si připomínáme výročí vzniku Československa!

Zítra tomu bude již 104 let, kdy byl vyhlášen nezávislý samostatný československý stát. Vzpomínka tak bude patřit všem předkům, kteří se zasloužili o to, že se podařilo vymanit naši zemi z područí Rakouska-Uherska a vytvořit samostatnou republiku.

Hnutí SPD s úctou vzpomíná na všechny, kteří se podíleli na vzniku samostatného československého státu dne 28. října 1918. Sluší se připomenout nejvýznamnější politiky, kteří v té době nejvíce přispěli k obnovení české státní suverenity. Mezi nejvýraznější osobnosti patřil tehdejší první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, předseda vlády Karel Kramář, ministr zahraničí Edvard Beneš a ministr vojenství Milan Rastislav Štefánik. V této souvislosti ještě zmíním Antonína Švehlu, Aloise Rašína, Jiřího Stříbrného, Vavra Šrobára a Františka Soukupa, kteří byli za své aktivity při vzniku Československa nazýváni „Muži 28. října“. Významnou roli při vzniku Československa měly též legie, jednotky dobrovolnického zahraničního vojenského odboje Čechů a Slováků za první světové války, které následně tvořily základ československé armády.

Přestože se Československo v roce 1993 rozpadlo, stále je vznik samostatného československého státu 28. října 1918 naprosto zásadním okamžikem v našich novodobých dějinách, a proto nesmíme zapomínat na všechny osobnosti, které pro naši republiku mnohé udělali. Lze mezi ně zařadit nejen významné politiky, ale též významné válečné hrdiny z období druhé světové války, významné podnikatele, kteří proslavili naši republiku ve světě, umělce, vědce, sportovce.

Hnutí SPD v rámci svého programu hájí odkaz prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka a hodnoty, které prosazoval. Jedná se o občanskou i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Dle nás mají lidé právo žít v zemi, která je jejich dědictvím. Chceme skutečnou svobodu všem lidem, demokracii, tedy vládu lidu nad jejich zemí a práva a místo které jim historicky patří. Proto budeme vždy bojovat za dědictví našich předků, kteří udrželi a vybojovali naše národní práva, a nikdy nepřipustíme jejich zcizení. Pány v naší republice musí být občané, a nikoli samozvané elity.

Jsme jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky vystoupením z Evropské unie. Proto za zásadní považujeme přijetí funkčního zákona o referendu, aby se občané mohli svobodně vyjádřit k tomu, jakým směrem by se měla naše republika v budoucnu ubírat. Nechceme, aby Česká republika byla jen přívěškem EU, a postupně ztrácela svoji národní identitu. Jsme proti tomu, aby nám politici z Bruselu určovali to či ono a dbali na to, abychom dodržovali jejich směrnice a nařízení, které naši zemi více svazují do područí vládnoucích elit EU. Zároveň v hnutí SPD říkáme, že jsme proevropští. My chceme Evropu svobodných a suverénních národů, které spolupracují dobrovolně a tak, aby to bylo vzájemně výhodné. Chceme společný trh a volný pohyb osob, zboží, služeb i peněz a k tomu nepotřebujeme žádnou kontrolu bruselských úředníků.

Cílem hnutí SPD je rozvíjet Českou republiku ku prospěchu všem občanům, kteří zde žijí, pracují, mají své rodiny, kteří pociťují lásku ke své vlasti a ke svému národu a ctí naší historii, kulturu a tradice. Vznik Československa v roce 1918 byl v tomto významným mezníkem, který si zaslouží naše připomínání. Pro nás je České republika vždy na prvním místě.

26. 10. 2022

Požadujeme trestní a hmotnou odpovědnost politiků!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

politici vládní pětikoalice Petra Fialy na občany kašlou a chtějí si výrazně zvyšovat platy. Hnutí SPD naopak prosazuje zmrazení platů politiků. Vláda Petra Fialy nedokáže v EU hájit české zájmy. Naše firmy, zejména sklárny, hutě, pekárny a další již dnes zavírají a propouštějí. Další zadlužování naší země způsobené Fialovou vládou přinese jen další zdražování a vláda Petra Fialy může naši zemi přivést k bankrotu a kolapsu. Vláda Petra Fialy si půjčí 10 miliard korun na pomoc Ukrajincům. Česká vláda preferuje zájmy Ukrajiny před zájmy vlastní země a vlastních občanů. Vyzýváme občany, aby přišli 28. října ve 14 hodin na náměstí Zelný trh v Brně na demonstraci říct STOP Fialově vládě, STOP zdražování, STOP válce, STOP rozkrádání naší země! Odmítáme, aby se Petr Hladík z KDU-ČSL, spojený s korupční kauzou v Brně, stal ministrem! Premiér Fiala po kriminální kauze STAN Dozimetr toto vše toleruje. Místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Richterová a předseda KDU-ČSL Jurečka způsobili škodu minimálně 31 miliard. Požadujeme trestní a hmotnou odpovědnost politiků! 

1. Politici vládní pětikoalice Petra Fialy na občany kašlou a chtějí si výrazně zvyšovat platy. Hnutí SPD naopak prosazuje zmrazení platů politiků.

Politici vládní pětikoalice Petra Fialy (ODS, Piráti, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL) si chtějí výrazně zvyšovat platy. Vyplývá to z návrhu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který požaduje rozmrazení (tedy skokové zvýšení) platů ústavních činitelů od roku 2023. Hnutí SPD s tím naprosto nesouhlasí a prosazujeme naopak zmrazení platů politiků na celé toto volební období. Návrh na zmrazení platů politiků jsme po volbách v roce 2021 předložili ve Sněmovně již dvakrát, poprvé jej vládní poslanci zamítli, projednání toho druhého dodnes blokují, přitom je námi předložen v tzv. zkrácené lhůtě, a může tudíž platit v podstatě ze dne na den. Hnutí SPD požaduje, aby v době ekonomické krize, vysoké inflace a poklesu reálných mezd občanů byli politici solidární se svým národem. Nelze kázat vodu a přitom pít víno. Politici by si neměli o svých platech rozhodovat sami. Vláda Petra Fialy tímto krokem na občany naprosto kašle a zajímají ji jen vlastní finanční privilegia. Taková vláda nemá právo stát v čele země!

2. Vláda Petra Fialy nedokáže v EU hájit české zájmy. Naše firmy, zejména sklárny, hutě, pekárny a další již dnes zavírají a propouštějí.

Návrh Evropské komise na celoevropské snížení cen energií neobsahuje oddělení ceny elektřiny od ceny plynu, což byl požadavek České republiky, který vláda Petra Fialy opět nedokázala v Bruselu minulý týden na summitu prosadit, přestože Radě EU momentálně předsedá. V praxi se tak ukazuje nulový význam unijního předsednictví České republiky, které stojí naše daňové poplatníky více než 2 miliardy korun. Naopak Maďarsko si na tomto summitu zajistilo výjimku z tzv. pohyblivého cenového stropu, cenového pásma na dovážený zemní plyn a bude moci nadále dovážet levný plyn z Ruska na základě dlouhodobé smlouvy, kterou má na 15 let uzavřenou s ruskou společností Gazprom. Německo se také rozhodlo jít vlastní cestou a bude masivně a plošně dotovat svůj průmysl a domácnosti tak, jak schválil německý parlament (200 miliard euro). Tím pádem tak část našich firem již nebude schopná konkurence, protože německé průmyslové podniky mohou mít cenu 1 kWh plynu zastropovanou v přepočtu na 1,7 Kč, zatímco velké české podniky ji nemají zastropovanou vůbec a nedostávají žádnou státní pomoc. Naše firmy, zejména sklárny, hutě, pekárny a další již dnes zavírají a propouštějí a tohle bude poslední kapka! Opět se jasně ukazuje, že slabá vláda Petra Fialy (ODS) nedokáže v EU hájit národní zájmy vlastního státu. Potvrzuje se i dlouhodobé stanovisko SPD, že jediným systémovým řešením energetické krize je přednostní přímý prodej v ČR vyrobené elektřiny domácím spotřebitelům za dostupné ceny a nákup levného zemního plynu v rámci dlouhodobých kontraktů přímo od jeho producentů.

3. Další zadlužování naší země způsobené Fialovou vládou přinese jen další zdražování a vláda Petra Fialy může naši zemi přivést k bankrotu a kolapsu.

Tento týden se bude ve Sněmovně projednávat v prvním čtení návrh státního rozpočtu na rok 2023. Fialova vláda před volbami slibovala šetření a rozpočtovou odpovědnost, ale navrhuje další rozpočtový deficit, a to ve výši 295 miliard korun. A to i přesto, že samo ministerstvo financí ve svých materiálech uvádí, že v příštím roce očekává jen z DPH a z daní z příjmu fyzických a právnických osob o 216,6 miliard korun vyšší příjmy než za rok 2022! Na těchto číslech je jasně vidět, jak enormně a bezdůvodně vláda meziročně zvyšuje rozpočtové výdaje. V navrženém státním rozpočtu také skokově rostou náklady na obsluhu státního dluhu až na částku bezmála 70 miliard korun. Za tento návrh vládu kritizuje i její Národní rozpočtová rada, a to nejen kvůli masivnímu nárůstu zadlužení státu, ale i s ohledem na to, že vláda v něm počítá i s příjmy z mimořádného zdanění energetických firem a bank (tzv. windfall tax), které zatím nejsou zakotveny v zákonech. Plánovanou výši schodku lze proto označit za spekulativní. Hnutí SPD ostře odmítá rozpočtový diletantismus Fialovy vlády i její hazardování s veřejnými financemi a budoucností našeho státu. Další zadlužování přinese jen další zdražování a Fialova vláda může naši zemi přivést k bankrotu a kolapsu. Tento rozpočet neobsahuje ani návrhy na zvýšení příjmů od zahraničních firem podnikajících u nás (zdanění dividend zahraničních bank, pojišťoven, telekomunikačních firem), které z ČR každoročně vyvádějí až 400 miliard korun, ani přijetí důchodové reformy zajišťující důstojné důchody, ani snížení výdajů státu formou snižování byrokracie slučováním agend ministerstev, omezení plateb solárním baronům a nenavyšování počtu státních zaměstnanců, kterých bude o 8 tisíc více než letos (celkem 492 tisíc). Takže tento vládou předložený návrh odmítáme a připravíme k němu řadu pozměňovacích návrhů.

4. Vláda Petra Fialy si půjčí 10 miliard korun na pomoc Ukrajincům. Česká vláda preferuje zájmy Ukrajiny před zájmy vlastní země a vlastních občanů.

Vláda Petra Fialy minulý týden rozhodla o tom, že si Česká republika půjčí 10 miliard korun na pomoc Ukrajincům. Tento úvěr navyšuje náš státní dluh a jen na úrocích nás bude stát přes půl miliardy korun ročně. Fialova vláda zatím utratila na podporu Ukrajinců v ČR celkem 16,9 miliardy korun. Zdražování, které drtí české občany a firmy, vláda neřeší, ale Ukrajině a Ukrajincům doslova sype miliardy. K 16. říjnu 2022 udělila Fialova vláda jen od letošního března povolení k pobytu v ČR 446 811 novým migrantům z Ukrajiny. To jim plně otevírá dveře do systému tuzemského veřejného zdravotního pojištění zdarma, přístup k veřejnému školství zdarma a rovněž vstup na pracovní trh. Podle údajů Úřadu práce ČR zde ale ke konci září pracovalo z těchto lidí pouze 88 900 osob. A sociální a zdravotní pojištění odvádí pouze zhruba polovina z nich, jelikož značná část Ukrajinců pracuje záměrně na dohody o provedení práce (tzv. DPP), což je zprošťuje od povinnosti těchto pojistných odvodů, přestože využívají zdarma služeb českého zdravotnictví, sociálního systému či školství. Z říjnového jednání sněmovního Výboru pro zdravotnictví vyplynulo, že skokový nárůst výdajů na péči o Ukrajince mají tuzemské zdravotní pojišťovny zejména při léčbě tuberkulózy a HIV. 31. října bude navíc vláda Petra Fialy jednat v Kyjevě společně s vládou Ukrajiny o její obnově. Jde o jednoznačný důkaz toho, že česká vláda preferuje zájmy Ukrajiny před zájmy vlastní země a vlastních občanů. To je pro SPD nepřijatelné!

5. Vyzýváme občany, aby přišli 28. října na náměstí Zelný trh v Brně říct STOP Fialově vládě, STOP zdražování, STOP válce, STOP rozkrádání naší země!

Vyzýváme všechny naše příznivce a občany, kterým není stav naší země lhostejný, aby přišli, pokud mohou, v den státního svátku, v pátek 28. října ve 14 hodin na náměstí Zelný trh v Brně, vyjádřit nespokojenost s Fialovou vládou na demonstraci za demisi této vlády. Pojďme společně říci vládě hlasitě STOP! STOP zdražování, STOP válce, STOP rozkrádání naší země! Na demonstraci vystoupí předseda SPD Tomio Okamura a další.

6. Odmítáme, aby se Petr Hladík z KDU-ČSL, spojený s korupční kauzou v Brně, stal ministrem! Premiér Fiala po kriminální kauze STAN Dozimetr toto vše toleruje.

Vedení vládní KDU-ČSL trvá na nominaci svého místopředsedy Petra Hladíka na funkci ministra životního prostředí. Podle názoru SPD by se Hladík, v jehož kanceláři zasahovala policie v rámci rozsáhlé korupční aféry spojené s privatizací bytů v Brně, neměl stát ministrem do té doby, než příslušné orgány vyjasní jeho úlohu v této kriminální kauze, do které jsou zapojeni i politici další vládní strany, ODS (Otakar Bradáč). Primátorkou Brna je již delší dobu Markéta Vaňková z ODS a poslancem ODS za Brno je i premiér Petr Fiala. Místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík měl mimo jiné dle informací MF Dnes vyvíjet tlak na starostu městské části Brno-Židenice s cílem získat k další privatizaci bytové domy. Politik čelící takto vážným podezřením – má policií zapečetěnou kancelář, zajištěný mobilní telefon a služební notebook – nesmí být dle našeho názoru v žádném případě členem vlády! Politikům KDU-ČSL to však nepřekáží a na jeho jmenování ministrem přesto trvají. Po zapojení vládního hnutí STAN ministra vnitra Víta Rakušana a TOP 09 do kauzy organizovaného zločinu Dozimetr v Praze jsme tak svědky prorůstání kriminální činnosti a korupce i do další vládní strany, KDU-ČSL, tentokrát v Brně. A premiér Petr Fiala toto vše toleruje. To je pro SPD nepřípustné!

7. Místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Richterová a předseda KDU-ČSL Jurečka způsobili škodu minimálně 31 miliard. Požadujeme trestní a hmotnou odpovědnost politiků!

Místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová a předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) svými výroky v médiích a na sociálních sítích o účinnosti tzv. windfall tax (mimořádné zdanění energetických firem a bank) již od roku 2022 způsobili pád akcií dotčených firem, které dosáhly ztráty minimálně 31 miliard korun, přičemž více než polovina z této částky je škoda způsobená společnosti ČEZ, která je ve většinovém vlastnictví státu. O tuto částku tedy přišli akcionáři těchto firem, zejména českého státu, během pár hodin pouze kvůli těmto hloupým a neuváženým vyjádřením. Oba tito vládní politici totiž veřejně prohlásili, že vláda zavede mimořádnou sektorovou daň, tzv. windfall tax, již na zisky z roku 2022 a burza na to reagovala skokovým oslabením akcií dotčených firem. Později se ukázalo, že tato informace není pravdivá, protože ministr Stanjura prohlásil, že to bude platit až od roku 2023, ale to již bylo pozdě. Jde o opakovanou ukázku mimořádného diletantismu představitelů vládních stran poškozující Českou republiku, její firmy a občany. Kdo tuto škodu zaplatí a kdo za ni ponese odpovědnost? Na tomto příkladu je jasně vidět, jak moc v českém právním řádu chybí ustanovení o hmotné a trestní odpovědnosti politiků, což je dlouhodobý návrh hnutí SPD už od doby jeho založení.

25. 10. 2022

Cílem hnutí SPD je ekonomická stabilita a prosperita země!

Minulý týden v úterý proběhla mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, která měla na pořadu jednání jediný bod a to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 ve třetím čtení. 

Hnutí SPD je zastoupeno v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dvaceti poslanci. V rámci projednávání novely zákona o státním rozpočtu jsme předložili k projednání 15 pozměňovacích návrhů, které ale vládní pětikoalice společným hlasováním odmítla přijmout. Tyto naše návrhy přitom cílily na pomoc našim občanům. Jako příklad uvedu návrh podaný naší poslankyní Lucií Šafránkovou, která navrhovala navýšit finance v kapitole 313 Ministerstva práce a sociálních věcí o tři miliardy korun; konkrétně přidání po jedné miliardě korun na „Dávky osobám se zdravotním postižením“, dále na „Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách“ a v posledním případě na „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“. O tyto tři miliardy korun by se zkrátily celkové odvody do rozpočtu Evropské unie (z původně navrhovaných 60 na 57 miliard korun).

Celkem k této novele zákona o letošním státním rozpočtu bylo podáno 34 pozměňovacích návrhů. Všichni poslanci hnutí SPD podpořili pouze ty pozměňovací návrhy, které cílily na pomoc našim občanům se zdražováním. Byly mezi nimi i dva, navržené poslanci z vládnoucí koalice. Zároveň ale říkáme, že tyto návrhy šlo přijmout bez dalšího navýšení zadlužení, např. z položky specifických ukazatelů v části vládní rozpočtové rezervy. Současné vládě předkládáme naše návrhy vedoucí k úsporám státních financí, jako např. ukončení vyvádění nezdaněných dividend do zahraničí nadnárodními korporacemi, přehodnocení nákupů předražené vojenské techniky, odstoupení od šíleného Green Dealu EU, ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, zrušení inkluze ve školství, odebrání dotací politickým neziskovkám, odebrání dotací pro solární barony atd. Též jsme navrhli konkrétní řešení v podobě deseti bodů, které povede ke snížení Fialovy drahoty a našim občanům a firmám zásadně pomůže.

Poslanci vládní pětikoalice, když byly jejich politické strany v minulém volebním období v opozici, tak kritizovali návrhy vládních rozpočtů a rozpočtových schodků s tím, jak by oni šetřili a efektivně hospodařili. Nyní, když jsou ve vládě, tak už v prvním roce vládnutí dosáhli rekordu v zadlužení České republiky v její historii, a po dobu svého působení v řízení země plánují zadlužit Českou republiku o více než 1 bilion korun. Původní rozpočtový schodek, který současná vláda navrhovala na letošní rok, byl minus 280 miliard korun. Vláda Petra Fialy nejprve navrhla jeho zvýšení na 330 miliard korun a následně při konečném schvalování si odhlasovala schodek státního rozpočtu na rok 2022 ve výši rekordních 375 miliard korun. Poslanci za SPD hlasovali proti vládnímu návrhu zákona státního rozpočtu na rok 2022 jako celku.

Cílem hnutí SPD, tak jak definujeme ve svém programu, je ekonomická stabilita a prosperita země. Ekonomika České republiky musí vytvářet dostatek finančních zdrojů pro zajištění sociální stability. Cílem je zajistit podmínky pro spokojený život občanů s garancí kvalitního vzdělání, zdravotnictví a sociálního systému. Tento cíl ohrožují dluhy země, a proto usilujeme o jejich zastavení, neboť dluhy nejsou budoucnost. Není možné mít dlouhodobě vyšší výdaje než příjmy. Fialova vláda nehájí zájmy českých občanů a chová se nezodpovědně, a proto požadujeme její odstoupení.

21. 10. 2022

Hnutí SPD nedopustí další navyšování věku odchodu do důchodu!

Současná vláda Petra Fialy se nezajímá o naše občany a neplní sliby, které deklarovala ve svém programovém prohlášení. Bohužel se to týká i těch nejzranitelnějších, a to našich seniorů.

V Programovém prohlášení vlády, se v kapitole důchodového systému uvádí: „Jsou to lidé, kdo tvoří prosperitu naší země. Proto si každý zaslouží vědět, že má jistotu ve stáří. Připravíme takovou reformu penzijního systému, která bude postavena na celospolečenském konsenzu, který zajistí dlouhodobou perspektivu.“ Nyní ale rok po volbách zveřejnil v médiích ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka (KDU-ČSL), že vláda se bude muset zabývat otázkou zvýšení věku odchodu do starobního důchodu. Zdůvodňoval to tím, že v budoucích letech nebude ve státní pokladně dostatek financí na výplatu penzí. Takové jednání si naši budoucí senioři v žádném případě nezaslouží. Vnímáme to jako neúctu ke všem slušným a pracujícím občanům, kteří celý svůj produktivní věk pracovali pro blaho naší republiky a řádně vychovávali děti. Proto si zaslouží od státu zajištění důstojných podmínek pro tuto etapu jejich života.

Hnutí SPD zastává názor, že je nutné urychleně řešit důchodovou reformu, a je povinností státu najít potřebné finance, aby bylo zajištěno vyplácení důchodů pro naše seniory i v budoucnu. V žádném případě by nemělo dojít ke zvyšování věku odchodu do důchodu. Vláda má mnoho dalších možností, kde ušetřit státní finance. Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje možnosti úspor, viz ukončení vyvádění nezdaněných dividend do zahraničí nadnárodními korporacemi, zrušení inkluze ve školství, přehodnocení nákupů předražené vojenské techniky, odstoupení od šíleného Green Dealu EU, ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, odebrání dotací solárním baronům nebo politickým neziskovkám. Vláda ale na naše návrhy neslyší.

Též navrhujeme, že se musí významně podpořit porodnost v pracujících rodinách, aby naše země měla v budoucnu dostatečný počet aktivních plátců důchodového pojištění, kteří v našem průběžném důchodovém systému ufinancují důstojné důchody svých rodičů a prarodičů. Všechny tyto návrhy jsme zpracovali a představili našim občanům v rámci projektu: „Rodina na prvním místě“.

V hnutí SPD si vážíme všech našich seniorů, a proto jsme pro odchod do důchodu nejpozději v 65 letech věku a dříve, pokud bude mít důchodově pojištěný odpracovaná potřebná léta. Pro naše seniory musí stát, při splnění zákonných podmínek, zavést pravidelně zvyšovaný garantovaný minimální starobní důchod ve výši minimální mzdy jakožto základní složky penze; nad tuto částku pak výši starobního důchodu určovat zásluhově. Senioři mají po celoživotní tvrdé a poctivé práci nezadatelné právo na odpočinek a zaslouženou podporu. My si našich seniorů vážíme.

19. 10. 2022

Nedovolme, aby Fialova vláda ještě více ovládala Českou televizi a Český rozhlas!

Vládní pětikoalice se snaží všemi prostředky ovládnout největší veřejnoprávní média v zemi, a proto chce protlačit Poslaneckou sněmovnou novelu zákona o České televizi a Českém rozhlasu.

Hnutí SPD neschvaluje tuto vládní novelu zákona o České televizi (ČT) a Českém rozhlasu (Čro), neboť se oprávněně domníváme, že s přijetím této novely získá vládnoucí pětikoalice velmi činný nástroj pro dohled nad veřejnoprávními médii a na jejich jednosměrné nasměrování na pozitivní propagaci politiky vlády a Evropské unie. Naopak cíleně bude utlačovat celou opozici do pozadí. To vše je vedeno s cílem úplného politického ovládnutí ČT a Čro. Týká se to především ČT a jejích zpravodajských pořadů. Nelze připustit, aby se z České televize stala totalitní televize, a proto se budou naši poslanci zastoupení v Poslanecké sněmovně všemi dostupnými prostředky snažit zablokovat projednání této novely zákona.  

V hnutí SPD chceme názorovou různorodost v souladu s platným zákonem ČNR č. 483/1991 Sb. o České televizi, kde se mimo jiné uvádí, že Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů na celém území České republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti, a potřeby zachovat mediální pluralitu. Mezi její hlavní úkoly, coby poskytovatele veřejné služby v oblasti televizního vysílání, patří poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Proto požadujeme, aby Česká televize, jelikož je placena z koncesionářských poplatků, reflektovala názory celé společnosti, tedy hlavní názorové proudy včetně názorů našeho hnutí. Toto tvrzení je podloženo tím, že hnutí SPD v posledních parlamentních volbách volilo více než půl milionů voličů a v současné době zastává pozici třetího nejsilnějšího subjektu na té nejvyšší úrovni naší politické scény.

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je umožnit, aby členy Rady České televize (nyní 15 členů, nově 18) a Rady Českého rozhlasu (celkem 9 členů) volily obě komory Parlamentu České republiky, tedy poslanci zastoupení v Poslanecké sněmovně a nově i senátoři zvolení do Senátu. Poslanci by volili dvě třetiny členů a senátoři třetinu. Rady ČT i Čro mají pravomoc schvalovat rozpočet těchto institucí a volbu jejích generálních ředitelů.

Odmítáme podpořit navrženou vládní novelu zákona o ČT a Čro, neboť jsme rezolutně proti tomu, aby se rozšiřoval počet radních, a aby třetinu radních volil nově i Senát, který nereflektuje vůli většiny občanů, jelikož voleb do této instituce se průměrně účastní méně než dvacet procent oprávněných voličů. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že Česká televize poskytuje našim občanům nevyvážené informace, což by se přijetím této novely ještě více prohloubilo, a to převážně v rámci obsahu zpravodajských pořadů.

Hnutí SPD též dlouhodobě prosazuje, aby Česká televize i Český rozhlas byly státní příspěvkovou organizací s pevným rozpočtem pod kontrolou nezávislého Nejvyššího kontrolního úřadu.

18. 10. 2022

Budeme hlasovat proti vládnímu návrhu rozpočtu na letošní rok!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

vláda Petra Fialy svou nečinností, nekompetentností a chaotickými opatřeními způsobuje další a další nárůst inflace. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje řešení Fialovy drahoty. Zastropování cen energií vládou Petra Fialy je absolutně nedostatečné. Kvůli škodlivé Fialově vládě už začínají krachovat české firmy. Fialova vláda odmítá řešit vysoké ceny pohonných hmot snížením DPH. Hnutí SPD rozhodně odmítá zvýšení hranice věku pro odchod do důchodu, jak to navrhl ministr práce Jurečka. Senioři mají po celoživotní poctivé práci nezadatelné právo na odpočinek a zaslouženou podporu. Fialova vláda před volbami občanům lživě slibovala rozpočtovou odpovědnost, ale ve skutečnosti chce zadlužit Českou republiku o více než 1 bilion korun.

1. Vláda Petra Fialy svou nečinností, nekompetentností a chaotickými opatřeními způsobuje další a další nárůst inflace. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje řešení Fialovy drahoty.

Zářijová míra inflace zrychlila meziročně na 18 % ze srpnových 17,2 %. Elektřina meziročně zdražila o 37,8 %, zemní plyn dokonce o 85,9 %, tuhá paliva o 55,8 %, cukr o 33,8 %, trvanlivé mléko o 50,1 %, máslo o 50,5 % a mouka o téměř 61 %! To vše je následkem nezodpovědných rozhodnutí orgánů Evropské unie, nyní pod předsednictvím vlády Petra Fialy. Přičemž vláda Petra Fialy (ODS) kombinací své nečinnosti, nekompetentnosti a chaotických opatření způsobuje další a další nárůst inflace. Hnutí SPD naopak dlouhodobě předkládá návrhy řešení Fialovy drahoty. Požadujeme okamžité zastropování cen nejen u energií, které je ze strany vlády na zcela nedostatečné úrovni, ale i u pohonných hmot, základních potravin a úroků z hypotečních úvěrů. Stejně tak navrhujeme dočasné snížení DPH u energií, pohonných hmot a základních potravin na nulovou sazbu. Všechna tato opatření v různé míře už dávno používá drtivá většina evropských států, včetně našich sousedů a zemí uskupení V4. I proto jsou naši občané nuceni ve velkých počtech například jezdit nakupovat potraviny do Polska, kde jsou v důsledku snížení DPH výrazně levnější, protože polská vláda se o své občany, na rozdíl od vlády Petra Fialy, skutečně stará. Z těchto důvodů požadujeme demisi vlády Petra Fialy, kterou je potřeba nahradit kompetentními odborníky.

2. Zastropování cen energií vládou Petra Fialy je absolutně nedostatečné. Kvůli škodlivé Fialově vládě už začínají krachovat české firmy.

Zatímco vláda Petra Fialy (ODS) zastropovala ceny zemního plynu pro domácnosti a malé firmy na úrovni 3 koruny za jednu kilowatthodinu, Německo plánuje dle návrhu své expertní komise zastropování ceny zemního plynu v přepočtu na 1,7 koruny za kilowatthodinu! V praxi se tak potvrzuje názor SPD, že zastropování cen energií vládou Petra Fialy je absolutně nedostatečné. Navíc německá vláda, na rozdíl od české vlády, plánuje zastropovat ceny plynu všem odběratelům, včetně velkých průmyslových firem, zatímco u nás firmy kvůli nečinnosti vlády krachují. Hnutí SPD navrhovalo při projednávání změny energetického zákona ve Sněmovně zastropování ceny plynu na úrovni 1 koruny za kilowatthodinu i to, aby se to týkalo naprosto všech odběratelů plynu v České republice. To však vládní koaliční poslanci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN odmítli. Ostatní evropské státy nespoléhají na řešení ze strany EU a přijímají si vlastní opatření. Například německý kancléř Scholz koncem září oznámil vytvoření zvláštního hospodářského fondu o objemu 200 miliard euro na podporu kroků, které mají ochránit německé občany i průmyslové podniky ohrožené vysokými cenami energií. Pokud tato podpora velkých firem v Německu projde, stanou se naše firmy naprosto nekonkurenceschopné a zničí je to. To vše se všemi negativními dopady na nezaměstnanost a státní rozpočet! To je pro SPD zcela nepřijatelné!

3. Fialova vláda odmítá řešit vysoké ceny pohonných hmot snížením DPH.

Pohonné hmoty jenom za poslední týden opět razantně zdražily. Benzín o 3 koruny a nafta v průměru o 2 koruny za litr. Toto zdražení se opět promítá do zvýšení cen všeho, na čem je doprava závislá. Vláda odmítá řešit vysoké ceny pohonných hmot snížením DPH tak, jak dlouhodobě navrhuje SPD. Tato vláda nemá důvěru veřejnosti a nehájí zájmy našich občanů, a proto by měla okamžitě podat demisi. Místo pomoci našim občanům plánuje vláda Petra Fialy jednat dne 31. října v Kyjevě společně s vládou Ukrajiny o její obnově. Tento krok nepokládáme za aktuální, zatímco růst cen v ČR a pomoc našim občanům a firmám je nutné řešit ihned.

4. Hnutí SPD rozhodně odmítá zvýšení hranice věku pro odchod do starobního důchodu, jak to navrhl ministr práce a sociálních věcí Jurečka. Senioři mají po celoživotní poctivé práci nezadatelné právo na odpočinek a zaslouženou podporu.

Hnutí SPD rozhodně odmítá zvýšení hranice věku pro odchod do starobního důchodu nad 65 let, jak to navrhl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Jsme pro odchod do důchodu nejpozději v 65 letech věku a dříve, pokud bude mít důchodově pojištěný odpracovaná potřebná léta. A navrhujeme pro naše seniory při splnění zákonných podmínek zavést pravidelně zvyšovaný minimální starobní důchod ve výši minimální mzdy jakožto základní složku penze. Nad tuto částku se výše starobního důchodu bude určovat zásluhově. Senioři mají po celoživotní tvrdé a poctivé práci nezadatelné právo na odpočinek a zaslouženou podporu. Recept SPD je jasný: Musíme významně podpořit porodnost v pracujících rodinách, aby naše země měla v budoucnu dostatečný počet aktivních plátců důchodového pojištění, kteří v našem průběžném důchodovém systému ufinancují důstojné důchody svých rodičů a prarodičů.

5. Fialova vláda před volbami občanům lživě slibovala rozpočtovou odpovědnost, ale ve skutečnosti chce zadlužit Českou republiku o více než 1 bilion korun.

Fialova vláda před volbami občanům lživě slibovala šetření a rozpočtovou odpovědnost, ale ve skutečnosti za čtyři roky svého předpokládaného funkčního období chce zadlužit Českou republiku o více než 1 bilion korun. Na schůzi Sněmovny se toto úterý bude projednávat vládní novela zákona o státním rozpočtu pro letošní rok v závěrečném třetím čtení. Vláda Petra Fialy (ODS) navrhuje zvýšení schodku státního rozpočtu (tím i státního dluhu) o dalších 95 miliard korun! A to přesto, že má kvůli vysokým cenám energií, pohonných hmot, potravin a dalšího zboží a služeb meziročně zhruba o 127 miliard vyšší daňové příjmy. Původní rozpočtový schodek byl 280 miliard korun. Vláda nejprve navrhla jeho zvýšení na 330 miliard korun a poté, až při projednávání novely zákona ve Sněmovně, formou poslaneckého pozměňovacího návrhu požaduje jeho navýšení o dalších 45 miliard. To je naprosto bezprecedentní a nepřijatelné! Stejně tak jako návrh rozpočtového deficitu na rok 2023 v objemu 295 miliard korun. Vláda je rozpočtově nezodpovědná. Je potřeba snižovat schodky státních rozpočtů zvyšováním příjmů a snižováním zbytných výdajů. Poslanci hnutí SPD budou samozřejmě hlasovat proti vládnímu návrhu rozpočtu na letošní rok.

14. 10. 2022

Pražské summity evropských lídrů nic konkrétního kromě fotografií nepřinesly!

Minulý týden se v Praze uskutečnily dva summity, které naše daňové poplatníky stály více jak 50 milionů korun a ve finále pro ně nic konkrétního nepřinesly.

Evropští lídři ze 44 evropských zemí se neformálně sešli v Praze na Pražském hradě ve čtvrtek 6. a v pátek 7. října 2022. Dne 6. října proběhlo historicky první zasedání Evropského politického společenství, na které navázalo dne 7. října neformální zasedání Evropské rady.

Nejvyšší představitelé 27 členských států Evropské unie se na neformální schůzi v Praze snažili ujednotit své postoje ke snížení cen zemního plynu a dalším nástrojům, kterými chtějí na evropské úrovni řešit energetickou krizi. Jednali též o možnosti zastropovat velkoobchodní ceny plynu. Ke stanovení maximální ceny se přiklánějí země jako Polsko, Francie, Itálie či Španělsko. Německo spolu s Nizozemskem či severskými státy se zatím staví proti s obavami, že by strop zásadně narušil fungování trhu a mohl by způsobit nedostatek plynu. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona mají lídři unijních zemí 27 různých způsobů, jak bojovat s drahými energiemi, a každá unijní země si hájí svůj postup. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že unijní exekutiva bude mít připravené detailnější návrhy opatření proti rostoucím cenám energií v následujících týdnech, a že některé představí členským státům před řádným unijním summitem v Bruselu, který se bude konat ve dnech 20. a 21. října toho roku.

Takže když to shrneme, lídři EU se opět nedohodli na konkrétních opatřeních, které by rychle a účinně pomohly občanům v rámci jejich tíživé životní situace v souvislosti s razantním zvýšením cen energií. Čekat nějaké unijní řešení, které by pomohlo našim občanům – tomu snad již nikdo nevěří, kromě představitelů vládní pětikoalice v čele s premiérem Petrem Fialou. Zde se znovu potvrdilo, že EU je nefunkční projekt, a proto naše hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, že zásadní politické a ekonomické otázky musíme v České republice řešit primárně tak, aby odpovídaly našim národním zájmům. Tomu odpovídají i zveřejněná data z provedeného průzkumu agentury Kantar, zpracovaný pro Českou televizi. Z výzkumu vyplývá, že aktuálně 75 % občanů ČR nesouhlasí s kroky Fialovy vlády v energické krizi.

Hnutí SPD dlouhodobě zastává názor, že naše další členství v EU by mělo být předmětem rozhodnutí našich občanů v celostátním závazném referendu. Novelu tohoto ústavního zákona jsme předložili k projednání do Poslanecké sněmovny v listopadu minulého roku, ale strany vládní koalice ho odmítají zařadit na program jednání. Pro hnutí SPD je na první místě Česká republika a její občané.

12. 10. 2022

Demonstrace hnutí SPD proti škodlivé vládě Petra Fialy budou pokračovat!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

aktuálně 75 % občanů nesouhlasí s kroky Fialovy vlády v energetické krizi a téměř 50 % občanů si myslí, že by ČR měla s Ruskem vyjednávat o dodávkách energií. Demonstrace hnutí SPD proti škodlivé vládě budou pokračovat. Kvůli drahým energiím hrozí krachy firem a jejich odchod z ČR. Hnutí SPD podporuje zdanění nadnárodních korporací. Summit evropských lídrů v Praze nepřinesl kromě společných fotografií žádný konkrétní a hmatatelný výsledek, který by zlepšil životy našich občanů. Agresivita převaděčů nelegálních muslimských imigrantů v ČR rapidně stoupá a ilegální imigrace do České republiky eskaluje. Ministr vnitra Rakušan (STAN) i EU selhávají. Hnutí SPD prosazuje zlepšení životní úrovně zdravotně postižených občanů. Fialova vláda naopak v letošním rozpočtu snížila finance určené na pomoc zdravotně postiženým.

1. Aktuálně 75 % občanů nesouhlasí s kroky Fialovy vlády v energetické krizi a téměř 50 % občanů si myslí, že by ČR měla s Ruskem vyjednávat o dodávkách energií. Demonstrace hnutí SPD proti škodlivé vládě budou pokračovat.

Vládě Petra Fialy (ODS) se stále nedaří přesvědčit naše občany, že pro ně přijala alespoň nějaká opatření, která by jim pomohla zvládnout současnou energetickou krizi. Aktuálně 75 % občanů nesouhlasí s kroky vlády v energetické krizi a téměř 50 % občanů si myslí, že by ČR měla s Ruskem vyjednávat o dodávkách energií, zejména plynu a ropy. Jedná se o závěry výzkumu agentury Kantar CZ pro ČT. Také proto je hnutí SPD organizátorem demonstrací nespokojených občanů, kterým průběžně přicházejí od dodavatelů energií faktury násobky zvýšených záloh na platby elektřiny a plynu, a jejich požadavky považujeme v této oblasti za naprosto oprávněné. Tyto demonstrace budou pokračovat a hnutí SPD stojí za požadavky demonstrujících v oblastech energetické a potravinové krize a stále rostoucích cen energií a potravin. Namísto pomoci našim občanům vláda plánuje společně jednat 31. října v Kyjevě s ukrajinskou vládou o obnově Ukrajiny. Takové vládní priority jsou pro SPD nepřijatelné. Tato vláda by měla podat demisi. Pro nás jsou naši občané na 1. místě!

2. Kvůli drahým energiím hrozí krachy firem a jejich odchod z ČR.

Minulý týden na sněmu Svazu průmyslu a dopravy zazněla kritika vlády v oblasti zabezpečení cen energií pro firmy. Hnutí SPD s vyjádřeními, která na tomto sněmu zazněla, souhlasí. Pro příští rok má zafixované ceny plynu jen 22 % našich podniků a ceny elektřiny pouhých 20 % z nich. Pokud naše firmy nebudou mít zajištěny cenově dostupné energie, tak hrozí, že svou výrobu přesunou jinam, stoupne nezaměstnanost a státní pokladna přijde o nemalé příjmy z daní. Tím aktuálně pohrozil i německý koncern Volkswagen Group, který je majitelem největšího výrobce automobilů v České republice, Škody Auto a.s. Aktuálně také nejstarší fungující sklárna v Evropě – harrachovská sklárna Novosad – oznámila své uzavření kvůli vysokým cenám plynu a většinu z 90 zaměstnanců plánuje propustit. Zatímco loni za celý rok zaplatila za plyn 4,5 milionu korun, letos už její náklady na plyn překročily 20 milionů, a to ještě není konec roku. Fialova vláda nehájí zájmy našich průmyslových podniků, firem a občanů, není vládou odborníků a měla by okamžitě skončit! 

3. Hnutí SPD podporuje zdanění nadnárodních korporací.

Vláda Petra Fialy (ODS) přišla minulý týden s návrhem zákona na zdanění mimořádných zisků od ledna 2023 na dobu tří let pro společnosti z oblasti energetiky, bankovnictví, petrolejářství a těžby fosilních paliv (tzv. windfall tax). Hrozí tak další výrazné zdražení příslušného zboží a služeb, protože tyto společnosti se v důsledku zavedení mimořádné daně budou snažit různými způsoby optimalizovat svůj zisk a daňový základ, tudíž ani výnos z této daně nemusí odpovídat představám ministerstva financí. Ostatně o vládním odhadu příjmů z této daně, 85 miliard korun ročně, pochybují i mnozí ekonomičtí experti. V bankovním sektoru lze rovněž očekávat zvýšení úroků z úvěrů, hypoték a bankovních poplatků pro naše občany. Hnutí SPD zásadně odmítá zvyšování daní našim občanům a zároveň dlouhodobě prosazujeme, aby se zdanilo vyvádění u nás nezdaněných dividend zahraničními nadnárodními korporacemi do ciziny, což představuje až 300 miliard korun ročně. To ale Fialova vláda odmítá.

4. Summit evropských lídrů v Praze nepřinesl kromě společných fotografií žádný konkrétní a hmatatelný výsledek, který by zlepšil životy našich občanů.

Setkání lídrů evropských států, EU a tzv. Evropského politického společenství, která proběhla minulý týden v Praze, nepřinesla kromě společných fotografií žádný konkrétní a hmatatelný výsledek, který by zlepšil životy našich občanů. Přitom nás půlroční předsednictví České republiky EU stojí přes 2 miliardy korun. Mezi účastníky setkání navíc panovalo silné napětí a rozpory a projevila se zde zároveň nejednotnost ohledně řešení společné energetické krize. Jasně se tedy ukazuje nefunkčnost a škodlivost EU, zejména v době krizí, jako je tomu nyní. Zásadní politické a ekonomické otázky musíme řešit primárně tak, aby odpovídaly našim národním zájmům, a naše další členství v EU by mělo být předmětem rozhodnutí našich občanů v celostátním závazném referendu, které strany vládní koalice dlouhodobě odmítají.

5. Agresivita převaděčů nelegálních muslimských imigrantů v ČR rapidně stoupá a ilegální imigrace eskaluje. Ministr vnitra Rakušan (STAN) i EU selhávají.

Vlna ilegální imigrace do České republiky eskaluje a situace se stává neudržitelnou. Ředitel cizinecké policie Milan Majer v rozhovoru pro deník Právo upozornil, že agresivita převaděčů nelegálních muslimských imigrantů rapidně stoupá a že by při ostraze státních hranic uvítal pomoc české armády, protože policistů je nedostatek. V letošním roce bylo na našem území zachyceno již 14 214 nelegálních imigrantů, zatímco během dosavadní největší migrační krize v roce 2015 to bylo pouze 3 024 osob. Ministr vnitra Rakušan (STAN) tuto situaci absolutně nezvládá a neřeší a ukazuje svoji neschopnost zajistit dostatečný počet policistů. Hnutí SPD již dlouhodobě a opakovaně v této souvislosti požaduje výrazné personální a finanční posílení policie. Současná migrační krize rovněž ukazuje na další fatální selhání EU, na nefunkčnost tzv. schengenského systému i readmisních dohod o vracení nelegálních imigrantů.

6. Hnutí SPD prosazuje zlepšení životní úrovně zdravotně postižených občanů. Fialova vláda naopak v letošním rozpočtu snížila finance určené na pomoc zdravotně postiženým.

Na schůzi Poslanecké sněmovny v tomto týdnu by se měla mimo jiné projednávat i vládní novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Hnutí SPD zde podává několik pozměňovacích návrhů, které by zvýšily podporu zdravotně postižených občanů v rámci poskytování příspěvku na mobilitu. Zatímco vláda chce zvýšit tento příspěvek pouze na 900 korun měsíčně, což ani zdaleka nepokrývá inflaci a zdražení nákladů na dopravu, my v SPD navrhujeme jeho zvýšení ve třech variantách na 2 200 korun, na 1 650 korun, anebo alespoň na 1 100 korun měsíčně. Boj za práva a důstojnou životní úroveň zdravotně postižených občanů je jednou z programových priorit hnutí SPD v oblasti sociální politiky. Naopak vláda Petra Fialy (ODS) této sociálně ohrožené skupině osob nepomáhá vůbec nijak, přičemž v letošním rozpočtu snížila objem finančních prostředků, které jsou určeny na pomoc zdravotně postiženým. To je pro SPD nepřijatelné!

11. 10. 2022

Kandidátem hnutí SPD na prezidenta České republiky je poslanec Jaroslav Bašta!

Jde o člověka s obrovskou životní zkušeností v oblasti boje za svobodu, demokracii a lidská práva, disidenta, politického vězně v době normalizace (vězněn 2,5 roku) a jednoho z prvních signatářů Charty 77.

V současné době podávají své nominace v souladu se zákonem oprávněné subjekty i samotní kandidáti, na výkon funkce prezidenta České republiky na dalších pět let. Hnutí SPD mělo jasnou volbu, koho vyšle a bude podporovat v boji o Pražský hrad. Jaroslav Bašta je poslanec, archeolog a spisovatel. V letech 1998 až 2002 byl ministrem vlády České republiky a poté naším velvyslancem v Rusku a na Ukrajině. Nikdy nebyl členem KSČ, mluví plynně anglicky, německy a rusky. Vzhledem ke svému charakteru, životním, profesním a politickým zkušenostem a mezinárodnímu rozhledu má všechny předpoklady k tomu být vynikajícím prezidentem České republiky chránícím naše národní zájmy.

Hnutí SPD dle posledních průzkumů patří třetí příčka mezi politickými subjekty, zastoupené v Poslanecké sněmovně, za což velmi děkujeme našim příznivcům. Předsednictvo hnutí tak logicky navrhlo kandidáta na post prezidenta, kterého budeme společně podporovat. Volba v tomto ohledu byla jednoznačná. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura navrhl a představil vybraného kandidáta členům hnutí v rámci celostátního Grémia hnutí SPD, které proběhlo druhou zářijovou sobotu tohoto roku v Praze. Nominace pana Jaroslava Bašty byla jednomyslně všemi přítomnými schválena. 

V České republice od svého vzniku v roce 1993 do změny ústavy v roce 2012 probíhala volba hlavy státu nepřímo na společné schůzi obou komor Parlamentu (do ustavení Senátu v roce 1996 pak na schůzi Poslanecké sněmovny). Od roku 2013 se volba koná přímo většinovým dvoukolovým systémem. Délka funkčního období prezidenta republiky je pět let a nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

Hnutí SPD postavilo do prezidentských voleb kandidáta, který splňuje všechny předpoklady a je kompetentní k výkonu funkce prezidenta České republiky. První kolo se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023. V panu Jaroslavu Baštovi mají naši občané jistotu, že vždy bude ze své pozice hájit jejich zájmy a prosazovat vše ku prospěchu národní suverenity České republiky.

7. 10. 2022

Hnutí SPD přistupuje k našim seniorům s respektem a úctou!

První říjnovou sobotu jsme si připomněli mezinárodní den seniorů. Rozhodně na tuto skupinu osob nesmíme zapomínat a je povinností státu se o své seniory řádně postarat a garantovat výplaty důchodů i v budoucnu.

Hnutí SPD si váží všech našich seniorů, a proto považujeme za nezbytné přijmout dlouhodobě odkládanou důchodovou reformu. Právo na odchod do starobního důchodu musí být nejpozději ve věku 65 let a zvýhodněni by měli být ti, co pracují i po dosažení důchodového věku. Prosazujeme zvýšení poměru starobního důchodu k průměrné mzdě v národním hospodářství. Ve Sněmovně naši poslanci podpořili každé přidání financí seniorům. V rámci valorizací prosazujeme pro všechny stejnou výši a navrhujeme uzákonit zaručenou minimální výši důchodu na úrovni minimální mzdy. Naši senioři si zajisté zaslouží prožívat tuto svou životní etapu v důstojných podmínkách. Zároveň také prosazujeme zvýšení invalidních důchodů.

V České republice žije více než dva miliony seniorů a jak populace stárne, tak i jejich počet roste. Většina z nich je odkázána jen na starobní důchod a z důvodu vysoké inflace a rostoucího zdražování všech komodit (energie, teplo, potraviny) se dostává stále více z nich do tíživé situace. Životní úroveň lidí odchodem do penze výrazně klesá a současné důchody jsou tak v poměru k nákladům stále nižší. Pro seniory to vyžaduje, aby měli další zaměstnání, podporu rodiny nebo to, co si v průběhu života naspořili, a ani státem garantované valorizace důchodů to nezachrání. Vysoké ceny potravin a energií řeší senioři nejčastěji a mají oprávněné obavy, jak to s nimi bude dál, zda zvládnou zaplatit za vše, co souvisí s jejich bydlením, zda budou mít peníze na léky atd. Rozhodně tyto stavy nejistoty mají negativní vliv nejen na jejich psychiku (stres, úzkost), což se projevuje na celkovém zdraví seniorů. 

Podle odhadu odborníků žije v České republice za hranicí chudoby zhruba půl milionu seniorů, kterým nezbývají peníze na zaplacení elektřiny, teplé vody, tepla a potravin. Převážně jsou starší 70 let, čímž možnosti nějakého přivýdělku jsou pro ně mizivé. Průměrná výše starobního důchodu činila v červnu tohoto roku 17.299 Kč. Přitom muži pobírají oproti ženám v průměru o více než 3.000 Kč. Muži pobírají v průměru 18.919 Kč a ženy 15.788 Kč. 

Hnutí SPD přistupuje k našim seniorům s respektem a úctou. Výše jejich starobních důchodů by měla být taková, aby senioři mohli nadále v naší společnosti vést dle možností plnohodnotný život. Je povinností státu zajistit dostatek financí ve státním rozpočtu i v dalších letech, aby bylo na výplatu starobních důchodů pro naše seniory.

5. 10. 2022

Hnutí SPD požaduje stálou ochranu státních hranic před nelegálními imigranty!

Během letních měsíců tohoto roku se raketově zvýšil záchyt nelegálních imigrantů, kteří byli zadrženi v České republice.

Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na půdě poslanecké sněmovny na tento nežádoucí stav, neboť nově nelegálně příchozí imigranti představují pro naši zemi určité bezpečnostní riziko. V našem programu zásadně odmítáme imigrační politiku a cíle EU. Jasně a nekompromisně odmítáme přijímání nelegálních imigrantů na území České republiky a říkáme NE islamizaci. Prosazujeme účinnou a rychlou návratovou politiku nelegálních imigrantů.

Uvedu některé údaje z policejních statistik. Počet zadržených nelegálních imigrantů v letošním květnu byl 264 osob, v červnu 356, v červenci 1.055, v srpnu 3.440 a ke konci měsíce září byl počet zadržených imigrantů již 4.558. Za celý rok 2021 bylo zajištěno 1.330 imigrantů nelegálně se pohybujících na území České republiky. Letos za prvních devět měsíců jich je už více než 12.000, což výrazně překračuje čísla z roku 2015, kdy v Evropě vrcholila migrační krize. Letos policie zadržela také 125 převaděčů, když v minulých letech šlo spíše o jednotky či menší desítky. Nejčastěji do Česka míří Syřané, a to převážně z Afganistánu a Turecka. Do České republiky se dostávají nejčastěji ze Slovenska. Většina z nich putuje z Turecka, dále přes Řecko, Albánii nebo Severní Makedonii.

Vláda se nyní konečně pod tlakem hnutí SPD a nespokojených občanů rozhodla alespoň na 10 dní zavést kontrolu státních hranic se Slovenskem, konkrétně v termínu od 29. září do 8. října tohoto roku. Cílem je zamezení nelegální imigrace a zadržení převaděčů, kteří na této nezákonné činnosti velmi dobře finančně profitují. Celkem 500 příslušníků Policie České republiky spolu s 60 celníky budou po dobu 10 dní ve 12hodinových směnách důkladně střežit naši hranici se Slovenskem. Takže si počkejme na vyhodnocení těchto opatření.

Hnutí SPD dlouhodobě odmítá masovou nelegální imigraci a požadujeme stálou a důslednou kontrolu našich státních hranic. Je povinností vlády chránit naši vlast, české občany, jejich bezpečnost, majetek a životy.

4. 10. 2022

Neustálé zvyšování deficitu veřejných financí je pro nás naprosto neakceptovatelné!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

ačkoli má Fialova vláda o 127 miliard vyšší příjmy než vloni, dále extrémně zvyšuje zadlužení naší země a způsobuje zdražování. Vláda ohrožuje sociální jistoty občanů i vyplácení důchodů. Vláda Petra Fialy de facto podporuje korupci. Vytvořila si velké množství nových politických trafik pro své kamarády za stovky milionů ročně. Hrozí, že cena elektřiny bude pro spotřebitele přes 10 tisíc korun za megawatthodinu a 14 tisíc za megawatthodinu plynu. Fialova vláda to ale neřeší. Situace ohledně ilegální imigrace na území ČR se neustále zhoršuje a občané mají strach. Česká policie denně zachytí několik stovek imigrantů hlavně z muslimských zemí. Hnutí SPD ostře odsuzuje vojenské útoky Ázerbájdžánu na Arménii. Česká vláda i EU hanebně a pokrytecky mlčí.

1. Ačkoli má Fialova vláda o 127 miliard vyšší příjmy než vloni, dále extrémně zvyšuje zadlužení naší země a způsobuje zdražování. Vláda ohrožuje sociální jistoty občanů i vyplácení důchodů.

Poslanci vládní koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN odmítli minulý pátek ve Sněmovně projednat mimořádný bod navržený hnutím SPD, který se měl týkat našich oprávněných výhrad k dále rostoucímu deficitu státního rozpočtu na letošní rok. Vláda Petra Fialy (ODS) se totiž zcela v rozporu s předvolebními sliby chová rozpočtově naprosto nezodpovědně. A přestože má kvůli vysokým cenám energií, pohonných hmot, potravin a dalšího zboží a služeb z nepřímých daní minimálně o 127 miliard vyšší příjmy než v předchozím roce, dále stupňuje zadlužení naší země. Původně byl pro letošní rok schválen schodek v objemu 280 miliard korun, poté vláda navrhla jeho navýšení na 330 miliard korun a při jeho projednávání ve Sněmovně požadují vládní poslanci zvýšení schodku až na těžko uvěřitelných 375 miliard! Na rok 2023 potom navrhuje vláda schodek ve výši 295 miliard korun, přičemž v něm počítá s příjmy v řádu 150 miliard z mimořádných daní, které ještě nebyly vůbec zákonem schváleny, což je také absolutně nepřijatelný postup! Na další dva roky pak navrhuje ministerstvo financí deficity v objemu po 250 miliardách korun, což by znamenalo za čtyři roky Fialovy vlády růst zadlužení státu zhruba o 1,2 bilionu korun! Je to nepřijatelný hazard, který přivodí naší zemi obrovské sociálně-ekonomické problémy, ohrozí sociální jistoty občanů i vyplácení důchodů. Vláda tím způsobí další nárůst inflace a zdražování. Pro hnutí SPD je neustálé zvyšování deficitu veřejných financí naprosto neakceptovatelné, jsme zastánci vyrovnaného hospodaření státu, vyrovnaných či přebytkových státních rozpočtů. Takto hospodařící vláda by měla okamžitě podat demisi!

2. Vláda Petra Fialy de facto podporuje korupci. Vytvořila velké množství nových politických trafik pro své kamarády za stovky milionů ročně.

Vládní pětikoalice premiéra Petra Fialy (ODS) ve Sněmovně minulý týden přes odpor hnutí SPD protlačila změnu služebního zákona, která přinese silnou politizaci státní správy, další snížení odborné úrovně a zejména další masivní utrácení peněz daňových poplatníků. Tato změna mimo jiné ruší pozice odborných náměstků a dává ministrům nově možnost dosadit si na pozice svých politických náměstků neomezený počet osob (namísto dosavadních dvou), což bude v praxi znamenat vznik velkého množství dalších stranicko-politických trafik za stovky milionů korun ročně z veřejných peněz. Vláda Petra Fialy (ODS) tedy v situaci, kdy je státní rozpočet doslova v troskách a jeho deficity dosahují rekordních objemů, de facto podporuje korupci tím, že vytváří neomezené množství nových politických pozic placených z veřejných zdrojů. A to v situaci, kdy třetina českých domácností má podle Českého statistického úřadu problém vyjít s penězi, čtvrt milionu lidí nemá na základní životní potřeby a přes milion Čechů je součástí nízkopříjmových domácností. Namísto potřebné pomoci sociálně ohroženým skupinám obyvatel a firmám ohroženým zdražováním a energetickou chudobou hodlá vládní koalice ve velkém uplácet své stranické kamarády novými funkcemi, a připojit je tak na veřejné penězovody, přes které bude dále vysávat státní rozpočet a zvyšovat veřejný dluh. Je to naprostá hanebnost a další podvedení voličů, protože před volbami současné vládní strany naopak slibovaly odpolitizování státní správy, snižování státního dluhu a počtu státních zaměstnanců. 

3. Hrozí, že cena elektřiny bude pro spotřebitele přes 10 tisíc korun za megawatthodinu a 14 tisíc za megawatthodinu plynu. Fialova vláda to ale neřeší.

Dle serveru Seznam v příštím roce reálně hrozí zvýšení regulované složky ceny elektřiny a plynu. Pokud se nepodaří uhradit náklady distributorů a provoz přenosové soustavy, bude dopad na zákazníky katastrofální. Regulovaná složka elektřiny obsahuje i náklady na systémové služby, jejichž cena stoupla letos z 6 na 20 miliard korun, a pokud se tento nárůst přenese na zákazníky, budou za elektřinu a plyn celkově platit mnohem více, než sdělovala Fialova vláda v souvislosti se slibovaným zastropováním cen. Celková cena za 1 kwh elektřiny by se pak mohla dostat i nad 10 korun a cena za 1 kwh plynu dokonce na 14 korun! Vláda Petra Fialy (ODS) tuto situaci neřeší, jí plánované zastropování části ceny elektřiny a plynu je absolutně nedostatečné a nadále pro mnoho občanů likvidační a firmám vláda nechce pomoci vůbec. Takzvané evropské řešení energetické drahoty, na které se vláda neustále spoléhá, stále nepřichází a ani nepřijde. Naopak, dohoda energetických ministrů zemí EU z minulého pátku vyvolala ostré protesty některých členských států, například Slovenska, jehož premiér Heger v této souvislosti dokonce pohrozil zastavením vývozu domácí elektřiny do zahraničí, aby bránil zájmy obyvatel své země.

SPD již před půl rokem pojmenovala kroky, které je nezbytně nutné učinit: Zastropovat ceny elektřiny přímo u výrobců, prodávat domácí produkci elektřiny za dostupné ceny primárně českým občanům a firmám a vyvážet či prodávat na burze pouze její případné přebytky, nakoupit levně zemní plyn přímo od jeho producentů, snížit DPH u elektřiny a plynu na nulovou sazbu, odstoupit od projektu EU Green Deal a vystoupit ze systému EU o obchodování s emisními povolenkami. Vláda neschopná řešit energetickou krizi pro naše firmy a domácnosti musí odejít!

4. Situace ohledně ilegální imigrace na území ČR se neustále zhoršuje a občané mají strach. Česká policie denně zachytí několik stovek imigrantů hlavně z muslimských zemí.

Situace ohledně ilegální imigrace na území České republiky se neustále zhoršuje. Česká policie denně zachytí několik stovek imigrantů téměř výhradně z muslimských zemí, což je však pouze špička ledovce. Situace je dokonce horší než v roce 2015, přičemž meziroční nárůst je dokonce 1200 %. Nelegální imigranti a jejich převaděči jsou přitom čím dál agresivnější. Na hranicích se Slovenskem již musela být proti unikajícím vozidlům s imigranty ze strany policie dokonce použita i střelba a dodávka s 29 imigranty bourala minulý týden v Břeclavi po honičce s policií. Mezi imigranty převažují Syřané, kteří se dosud dlouhodobě zdržovali v Turecku a nyní míří většinou do západní Evropy. České orgány je namísto nevpuštění na naše území a následné deportace často doprovázejí až do Německa a jejich tranzit a pobyt na našem území nedobrovolně platí naši občané. V příhraničních oblastech a na pražském Hlavním nádraží se v této souvislosti výrazně zhoršuje i bezpečnostní situace a naši občané mají oprávněný strach. Hnutí SPD upozorňovalo ve Sněmovně na hrozící situaci již před několika měsíci, ale Fialova vláda to odmítala řešit. Ministr vnitra Rakušan (STAN) tuto situaci absolutně nezvládá, vláda zareagovala pozdě a ministr vnitra Rakušan zaspal. Němci nám vrací tyto nelegální imigranty zpět, a když je předáváme na Slovensko, tak nám je také vrací, přičemž nám chybí kapacity v příhraničních uprchlických zařízeních. Hnutí SPD požaduje v této souvislosti výrazné finanční a personální posílení policie, nulovou toleranci nelegální imigrace, důslednou kontrolu našich státních hranic a dodržování a vynucování migračních pravidel! Problémem je vstřícná migrační politika EU a vlád členských zemí EU, která je lákadlem pro nelegální imigranty z celého světa.

5. Hnutí SPD ostře odsuzuje vojenské útoky Ázerbájdžánu na Arménii. Česká vláda i EU hanebně a pokrytecky mlčí.

Hnutí SPD ostře odsuzuje vojenské útoky Ázerbájdžánu na Arménii. Ázerbájdžán 12. září zaútočil přímo na svrchované území Arménie. Následné střety si vyžádaly nejméně 300 obětí, přičemž aktuální velmi křehké příměří se může kdykoliv opět proměnit v regulérní válku. Jedná se o pokračování válečného konfliktu z roku 2020, kdy Ázerbájdžán s podporou Turecka zaútočil na Armény obývané území Náhorního Karabachu a dodnes, v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi OSN, zadržuje a mučí arménské zajatce a porušuje sjednané příměří. Česká vláda, EU i západní velmoci k této ázerbájdžánské agresi ostudně mlčí, což je nesmírně pokrytecké a zbabělé. Vedení Evropské komise přitom navíc dokonce podepsalo s Ázerbájdžánem novou smlouvu o dodávkách zemního plynu. Hnutí SPD stojí pevně na straně křesťanské Arménie, která je dlouhodobě cílem útoků sousedních turkických (převážně muslimských) států a která byla během období první světové války obětí brutální genocidy ze strany Turecka, při které bylo vyvražděno na dva miliony Arménů. Turecko dodnes tuto genocidu popírá.

30. 9. 2022

Italové dali ve volbách jasně najevo nespokojenost s politikou Evropské unie!

Minulou neděli proběhly v Itálii předčasné parlamentní volby, ve kterých dali Italové velký políček uplatňované politice EU vedené z Bruselu. Jsou tak další unijní zemí po Švédsku, kde zvítězily národně konzervativní strany hájící národní priority a vyhrazující se proti EU. Nejvíce jim vadí vstřícná unijní migrační politika podporující příliv nelegálních imigrantů, převážně z Afriky, do zemí EU. 

Hnutí SPD velmi vítá výsledky voleb v Itálii, neboť lidé v této zemi dali svým postojem zřetelně najevo, že nesouhlasí s prosazovanou politikou vrcholných představitelů EU, kteří se snaží potlačit suverenitu národních států. Pevně doufáme, že tento trend nesouhlasu s unijní politikou bude sílit i v ostatních zemích EU a povede ke konečnému cíli – rozpadu EU.

Blahopřejeme tak italským vlastencům k velmi výraznému vítězství v předčasných parlamentních volbách, kde zvítězil blok národně konzervativních politických subjektů. Patří mezi ně i naše partnerská strana v Evropském parlamentu z uskupení Identita a demokracie, Liga Mattea Salviniho. Byl to právě Matteo Salvini, který ještě v době svého působení ve vládě Giuseppa Conteho, coby jako vícepremiér a ministr vnitra od června 2018 do září 2019, odmítl v několika případech povolit vylodění imigrantů z humanitárních lodí v italských přístavech. V současné době zastává Salvini post senátora v italském Senátu. Liga Mattea Salviniho se pod jeho vedením postupně stala z regionální celostátní stranou. Jejími hlavními tématy jsou odpor vůči nelegální imigraci či kritický až odmítavý postoj vůči evropské měně. V Evropské unii patří k nejbližším spojencům Ligy francouzské Národní sdružení Marine Le Penové.

Podle výsledků zveřejněných italskými médii tak pravicový blok obsadí 235 ze 400 křesel v dolní komoře parlamentu a bude mít 112 z 200 senátorů. Středolevicová koalice kolem Demokratické strany (PD) bude mít 80 poslaneckých mandátů a 39 senátorů. Hnutí pěti hvězd obsadí 28 senátorských křesel a bude mít 51 poslaneckých mandátů. Bratři Itálie jsou nejsilnějším uskupením v bloku pravicových stran, kam patří též pravicově orientovaná strana Liga bývalého ministra vnitra Mattea Salviniho a také uskupení Vzhůru Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho. Celková účast voličů v italských parlamentních volbách byla 64 procent.

SPD velmi vítá toto volební vítězství koalice pravicových stran a upřímně blahopřeje k tomuto přesvědčivému výsledku stejně, jako celá řada vlasteneckých hnutí po celé Evropě. Francouzské pravicové Národní sdružení (RN), vedené Marine Le Penovou, výsledky označilo za „lekci pokory“ Evropské unii. „Italský lid se rozhodl vzít do svých rukou vlastní osud zvolením vlády vlastenců a zastánců národní svrchovanosti,“ uvedla Le Penová. Zásadně jsme v hnutí SPD odmítli snahy předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové, která se svými výroky snažila ovlivnit hlasování Italů, a tak poškodit vlastenecky smýšlející pravicové strany, vyhrazující se proti politice EU. V hnutí SPD pevně doufáme, že kroky k rozpadu současné podoby EU budou dále pokračovat. V rámci Evropy podporujeme spolupráci svobodných evropských států na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu, svobodného obchodu a pohybu.

28. 9. 2022

Vítězem komunálních voleb je hnutí SPD – děkujeme všem voličům!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

hnutí SPD se stalo vítězem komunálních voleb, získali jsme celkem 492 zastupitelských mandátů, což je více než trojnásobný nárůst oproti minulým komunálním volbám. Děkujeme všem voličům! Všechny strany vládní pětikoalice Petra Fialy zaznamenaly pokles počtu zastupitelů. Fialova vláda ztratila důvěru občanů a měla by co nejdříve podat demisi. Přijďte 28. září ve 14 hodin na demonstraci v Ostravě na Masarykovou náměstí říci NE zdražování, válce a škodlivé vládě Petra Fialy! Arogantní vláda Petra Fialy opět podvedla občany. Zastropování cen elektřiny a plynu se nebude vztahovat na celou spotřebu těchto energií. V České republice stále roste počet ilegálních imigrantů z muslimských zemí. Jde o jasné selhání EU a ministra vnitra Rakušana (STAN). Odmítáme zvyšování zadlužování, které prosazuje vláda Petra Fialy. Pětikoalice podvedla voliče. Blahopřejeme italským vlastencům k vítězství v parlamentních volbách. Výsledek italských voleb může být i důležitým mezníkem na cestě k rozpadu EU.

1. Vítězem komunálních voleb je SPD. Hnutí SPD získalo celkem 492 zastupitelských mandátů, což je více než trojnásobný nárůst oproti minulým komunálním volbám. Děkujeme všem voličům! Škodlivá vláda Petra Fialy ztratila důvěru občanů a měla by co nejdříve podat demisi!

Uplynulý víkend proběhly v České republice komunální a senátní volby, které byly zároveň referendem o vládě Petra Fialy (ODS). Vítězem komunálních voleb je jednoznačně hnutí SPD, což zmínil ve svém vystoupení i prezident republiky Miloš Zeman v pořadu Partie v TV Prima. Hnutí SPD vyslovuje poděkování všem voličům, kteří odevzdali své hlasy našim kandidátům. V těchto komunálních volbách hnutí SPD získalo celkem 492 zastupitelských mandátů (oproti 155 v předchozích volbách roku 2018), což je více než trojnásobný nárůst oproti minulým komunálním volbám, a máme tak v konečném součtu jako jediná parlamentní strana dokonce násobný nárůst počtu mandátů. Všechny strany vládní pětikoalice Petra Fialy (ODS, STAN, TOP09, KDU-ČSL a Piráti) zaznamenaly pokles počtu mandátů.

Výsledky dosažené SPD lze považovat za jednoznačný úspěch. Hnutí SPD je přítomno v zastupitelstvech všech krajských měst, v drtivé většině okresních měst, kde jsme postavili kandidátní listiny, a městských částí Prahy, Brna či Ostravy. V řadě těchto měst a obcí v současné době probíhají politická jednání o případných koalicích a dalších možnostech spolupráce. Je evidentní, že SPD je hnutím s úspěchem napříč celou Českou republikou. Výsledky těchto komunálních a senátních voleb jasně demonstrovaly pokles podpory stran Fialovy vládní koalice mezi občany. Je to jasné poselství, že nekompetentní a asociální vláda Petra Fialy (ODS) ztratila důvěru občanů a měla by co nejdříve podat demisi.

Kandidátka SPD ing. Eva Chromcová ve volebním obvodu Karlovy Vary je historicky první kandidátkou hnutí SPD, která postoupila do druhého kola senátních voleb. Hnutí SPD žádá naše členy, příznivce a voliče, aby ve druhém kole senátních voleb tento týden přišli v maximálním počtu a hlasovali na Karlovarsku pro naši kandidátku a v ostatních senátních volebních obvodech, aby volili ty kandidáty, kteří nejsou žádným způsobem spojeni s vládními stranami ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů. Děkujeme!

2. Přijďte na demonstraci v Ostravě říci NE zdražování, válce a škodlivé vládě Petra Fialy!

Hnutí SPD pořádá ve středu 28. září od 14 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě demonstraci s tradičním heslem SPD „Česká republika na 1. místě". Na této akci vystoupí s projevy předseda hnutí SPD Tomio Okamura, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu Radim Fiala, člen předsednictva hnutí a poslanec Evropského parlamentu Ivan David, kandidát hnutí SPD na prezidenta republiky Jaroslav Bašta a další řečníci. Přijďte, proto prosím v co největším množství vyjádřit zásadní nesouhlas se zdražováním, válkou a zejména s naprosto nekompetentní a škodlivou Fialovou vládou! Těšíme se na osobní setkání s vámi!

3. Arogantní vláda Petra Fialy hned den po volbách opět podvedla občany. Zastropování cen elektřiny a plynu se nebude vztahovat na celou spotřebu těchto energií.

V neděli v České televizi ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) prohlásil, že plánované zastropování cen elektřiny a plynu pro domácnosti a malé a střední firmy se nebude vztahovat na celou spotřebu těchto energií. Dle Síkely by při jednání na úrovni EU měla být stanovena horní hranice spotřeby, do které budou ceny elektřiny a plynu zastropovány. Důvodem tak má být tlak na občany, aby s energiemi šetřili. Jde o neuvěřitelnou aroganci a drzost současné vlády, která ve Sněmovně při projednávání zákona, který umožňuje vládě zastropovat ceny elektřiny a plynu, ani slovem nezmínila, že toto zastropování se bude týkat jen části spotřeby. Poslanci i občané byli podvedeni a zjevně šlo o předvolební manipulaci, protože skutečný stav věcí sdělil ministr Síkela až den po volbách. Šlo tedy i o ovlivnění voleb ve prospěch stran vládní koalice. Tím, že vláda podmiňuje pomoc našim občanům a firmám rozhodnutím a podmínkám EU, potvrzuje její vazalství a podřízenost cizím zájmům. Totéž vláda předvedla již dříve, když odmítla zastropovat ceny energií pro velké průmyslové firmy s odůvodněním, že to neumožňuje legislativa EU. Naši občané a podnikatelé tak budou i nadále po vládním nedostatečném zastropování platit dál za energie jedny z nejvyšších cen v EU. Dle nedávného materiálu statistického úřadu Eurostat platí čeští spotřebitelé za elektřinu v přepočtu na paritu kupní síly dokonce vůbec nejvyšší cenu v celé Evropě. To hnutí SPD jednoznačně odmítá!

4. V České republice stále roste počet ilegálních imigrantů z muslimských zemí. Jde o jasné selhání EU a ministra vnitra Rakušana (STAN).

V České republice stále roste počet ilegálních imigrantů, zejména Syřanů, přicházejících převážně z Turecka a též z Afghánistánu. Pro většinu z nich jsme tranzitní zemí na cestě do Německa, mnoho z nich však na našem území na přechodnou dobu zůstává. Jedná se o příchod několika stovek ilegálních imigrantů denně, mezi kterými převažují jednoznačně muži ve věku mezi 18 a 30 lety. Například obyvatelé města Holešova na Moravě, kde nedávno vzniklo imigrační centrum, mají dle serveru Novinky.cz v této souvislosti obavy o svou bezpečnost. Je tak zcela jasně vidět, že jednak schengenský systém volného pohybu EU nefunguje a dále to svědčí o naprostém selhání ministra vnitra Rakušana (STAN), který tuto situaci neřeší. V současné době chybí po celé České republice celkem asi 6 tisíc policistů a ministr vnitra Rakušan tuto situaci řeší pouhým slučováním policejních služeben namísto toho, aby systémově řešil nárůst počtu policistů zvyšováním jejich platů a stabilizací policejního sboru. SPD dlouhodobě odmítá masovou nelegální imigraci a požadujeme důslednou kontrolu našich státních hranic. Chráníme naši vlast, české občany, jejich bezpečnost, majetek a životy!

5. Odmítáme zvyšování zadlužování, které prosazuje vláda Petra Fialy. Pětikoalice podvedla voliče.

Na pokračující schůzi Poslanecké sněmovny se v tomto týdnu bude ve druhém čtení projednávat novela zákona o státním rozpočtu, ve které vláda Petra Fialy (ODS) požaduje zvýšení rozpočtového deficitu o dalších 50 miliard korun. To je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné! Vládní koalice plánuje během svého čtyřletého funkčního období zadlužit Českou republiku o více než jeden bilion korun, přestože před volbami slibovala vyrovnané hospodaření státu, snižování státního dluhu a odpovědné spravování veřejných financí. Byla to jednoznačná lež a podvod na voliče. Hnutí SPD rovněž podá k vládní novele státního rozpočtu své vlastní pozměňovací návrhy, které by přesměrovaly veřejné peníze z nepotřebných a zbytných výdajů k podpoře našich občanů a firem a na pomoc sociálně ohroženým skupinám obyvatel.

6. Blahopřejeme italským vlastencům k vítězství v parlamentních volbách. Výsledek italských voleb může být i důležitým mezníkem na cestě k rozpadu EU.

V Itálii v neděli proběhly předčasné parlamentní volby, ve kterých zvítězil blok národně konzervativních politických subjektů, jehož součástí je i partnerská strana hnutí SPD v rámci mezinárodního uskupení Identita a demokracie, Liga Mattea Salviniho. S celkovým ziskem téměř 45 % hlasů bude mít tato koalice dostatek křesel na ovládnutí obou komor italského parlamentu, a na půdorysu těchto stran tudíž bude ustavena nová italská vláda. Blahopřejeme našim italským politickým přátelům ze strany Liga k dosaženým volebním výsledkům, protože prosazují stejně jako my obhajobu svých národních zájmů, jasnou a důslednou protiimigrační politiku, výraznou podporu rodin a porodnosti či snížení daňové zátěže pracujících lidí. Jde tedy o programové hodnoty, které jsou prakticky totožné s politickými prioritami hnutí SPD. Věříme, že naši partneři ze strany Liga budou mít na program a směřování nové italské vlády ve všech důležitých oblastech typu zahraniční či migrační politiky významný vliv. Výsledek těchto italských voleb může být i důležitým mezníkem na cestě k rozpadu EU, minimálně v její současné podobě. Obavy o výsledek voleb vyjádřila v poslední den italské volební kampaně šéfka EU Ursula von der Leyenová, která se snažila ovlivnit hlasování Italů svými výroky, ve kterých mj. uvedla, že pokud by se vládní politika Říma vyvíjela podobně jako v Maďarsku anebo v Polsku, tak Brusel má prostředky, jak zasáhnout. To hnutí SPD jednoznačně odmítá!

27. 9. 2022

Navýšili jsme počet zastupitelů v komunálních volbách na více než trojnásobek!

Minulý pátek a sobotu proběhly tolik očekávané komunální a senátní volby v celé republice, v jejichž rámci byli zvoleni noví zastupitelé měst, městských částí a obcí. Také se volilo 27 nových senátorů v rámci prvního kola.

Hnutí SPD děkuje všem voličům, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali svůj hlas kandidátům za hnutí SPD nebo podpořili celé kandidátní listiny našeho hnutí. Velice si této důvěry vážíme a naši zvolení zastupitelé budou usilovat o prosazení volebního programu, se kterým jsme šli do těchto voleb. I když většinou skončíme v opozici, vždy budeme ve všech městech a obcích, kde budeme mít své zástupce, hájit zájmy slušných a pracujících občanů. Naši zvolení zastupitelé si váží důvěry občanů, kteří je volili, a k výkonu svého mandátu budou přistupovat se vší úctou a respektem a co nejlépe poskytovat službu občanům.

Velice také děkujeme všem našim kandidátům, členům a sympatizantům za veškerou práci ve volební kampani. Další poděkování patří všem našim podporovatelům, kteří za hnutí SPD pracovali ve volebních komisích po celé České republice. 

Letošní výsledky komunálních voleb v porovnání s výsledkem v roce 2018 zaznamenaly výrazný propad počtu zastupitelských křesel ČSSD a KSČM. O počty zastupitelů přišly též všechny strany z vládnoucí pětikoalice. Naše hnutí SPD zaznamenalo v těchto volbách největší procentuální nárůst hlasů ze všech parlamentních stran, za což našim voličům velmi děkujeme. V roce 2018 jsme získali celkem 155 zastupitelských křesel, v letošních volbách jsme získali 492 mandátů, což je třikrát více než před čtyřmi lety. Naši zástupci uspěli ve volbách v Praze, ve všech krajských městech a ve většině měst, kde jsme postavili naše kandidáty. Ve Středočeském kraji budeme mít zastupitele například v Kladně, Mladé Boleslavi, Neratovicích, Příbrami, Berouně, Vlašimi, Pečkách a ve Slaném. Dále budeme mít své zástupce v obcích. Já osobně si velmi cením toho, že mě voliči v mé rodné obci Všechlapy na Nymbursku dali opětovně důvěru a zvolili mě do zastupitelstva obce.

Úspěch zaznamenala i naše kandidátka za SPD Ing. Eva Chromcová, ve volebním obvodu Karlovy Vary a to tím, že je historicky první kandidátkou hnutí SPD, která postoupila do druhého kola senátních voleb. Dosavadní senátor a místopředseda horní komory Jan Horník (STAN) neuspěl a mandát neobhájí.

Hnutí SPD bude nadále dělat politiku pro slušné a pracující občany České republiky, a to jak na té nejvyšší úrovni v rámci svého postavení opoziční strany v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, tak na té komunální úrovni. Nově zvolení zastupitelé za hnutí SPD budou ve svých městech a obcích prosazovat náš program s cílem, aby se občanům žilo lépe. Všem občanům, kteří nás podpořili v komunálních a senátních volbách, velice děkujeme.

23. 9. 2022

Podpořte prosím kandidáty hnutí SPD v komunálních a senátních volbách!

Dnes a v sobotu, tedy 23. a 24. září 2022, proběhnou volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky.

Hnutí SPD vyzývá všechny občany, aby se voleb zúčastnili a vyjádřili tak svou spokojenost či nespokojenost s vládou Petra Fialy. Komunální volby budou referendem o vládě Petra Fialy a občané tak budou mít možnost říci stop této vládě. Volby v obcích a městech jsou pro nás důležité, neboť jsme si vědomi, že politika, kterou poslanci za hnutí SPD prosazují na té nejvyšší úrovni v Poslanecké sněmovně, vychází z našeho programu. Tento program plně respektuje názory a podněty přicházející právě z měst a obcí, kde žijí a pracují naši členové i voliči, kteří souhlasí s naším programem. Tím se nám daří rozšiřovat politickou a občanskou základnu.      

Jsme jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky a to na základě funkčního referenda o vystoupení ČR z Evropské unie. Podporujeme spolupráci svobodných a suverénních států Evropy bez diktátu Bruselu. Hájíme základní svobody občanů. Žádáme ústavní právo na nepromlčitelnou spravedlnost nebo právo na skutečnou svobodu projevu a bráníme vlastenecké a národní tradice. Podporujeme přirozené konzervativní společenské hodnoty, jako je rodina nebo úcta ke starším a tělesně postiženým spoluobčanům.

S přípravou k těmto nadcházejícím volbám jsme začali začátkem roku, kdy jsme se snažili vytipovat vhodné kandidáty ve městech a obcích po celé České republice. Poslední „horká fáze“ volební kampaně byla představena v rámci celostátního grémia konaného dne 10. září 2022 v Praze. Kontaktní kampaň zaměřujeme na prezentaci mezi občany ve městech, kde kandidujeme, a to formou petičních stánků, kde mají občané možnost se seznámit s naším volebním programem a našimi kandidáty, a též podepsat petici proti zdražování. V rámci krajských měst proběhla „Tradiční pouť SPD“, kde na pódiu vystupoval předseda hnutí SPD Tomio Okamura a další členové hnutí včetně našich kandidátů. Pro zářijové komunální volby jsme podali kandidátní listiny celkem v 337 městech a obcích, z toho kolem 50 v koalicích s programově blízkými stranami nebo s místními sdruženími. Spojujeme vlastence a konzervativně smýšlející občany. Též jsme postavili 19 senátních kandidátů.

Vážení voliči, pokud cítíte, že současná vláda neřeší dostatečně zdražování všech důležitých komodit a vysokou inflaci, tak prosím podpořte kandidáty za hnutí SPD v těchto důležitých volbách do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu. Seznamte se s naším programem, a pokud s ním souhlasíte, odevzdejte nám svůj hlas. Našim cílem je zlepšit životy našich občanů.

21. 9. 2022

Komunální a senátní volby budou referendem o škodlivé vládě Petra Fialy!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

předseda vlády Fiala zbaběle odmítl televizní debatu s předsedy obou opozičních stran a zneužil mimořádný projev. Občané platí kvůli vládě za energie několikanásobně více, než by museli. Čeští spotřebitelé budou i po vládním zastropování stále platit za energie prakticky nejvyšší ceny v Evropě a několikanásobně vyšší než v zemích okolo nás! Vláda škodí naší zemi. Kvůli tomu, že Fialova vláda nezastropovala ceny energií větším firmám, hrozí krachy a propouštění. Vláda Petra Fialy dále pokračuje ve svém asociálním jednání. Hnutí SPD již předložilo třicet návrhů zákonů, které mají pomoci občanům. Evropská unie perzekvuje Maďarsko. Braňme se společně s Orbánem proti diktátu Bruselu! Komunální a senátní volby tento týden jsou referendem o škodlivé vládě Petra Fialy. Netříštěme hlasy a volme vlastence sjednocené nejsilnějším národním hnutím SPD.

1. Předseda vlády Fiala zbaběle odmítl televizní debatu s opozičními lídry a zneužil mimořádný projev. Občané platí kvůli vládě za energie několikanásobně více, než by museli. 

V neděli 18. září, tedy pět dnů před volbami, pronesl premiér Petr Fiala (ODS) v hlavním sledovacím čase mimořádný projev, který byl současně přenášený na všech hlavních televizních kanálech a také v Českém rozhlase. V té době se měl přitom účastnit dlouhodobě plánované předvolební superdebaty na TV Prima s předsedy obou opozičních stran, mj. s předsedou hnutí SPD Tomiem Okamurou, což ale zbaběle odmítl. Jeho mimořádný projev, který se týkal kroků vlády v energetické krizi, považuje hnutí SPD za zneužití funkce premiéra se snahou o ovlivnění výsledků blížících se komunálních a senátních voleb. V jeho projevu nezaznělo nic mimořádného, kromě toho, že vláda energetickou krizi a zdražování mimořádně nezvládá. Za úspěch vlády nelze považovat zastropování ceny energií na 6 Kč za 1 kWh silové elektřiny, kdy včetně dalších poplatků za ni budou koncoví odběratelé platit za 1 kWh celkově v rozmezí mezi 9 až 11 Kč (podle distributora a dodavatele), když ji přitom vyrábíme za 50 haléřů. Podobně je to s plynem. Cena 3 Kč za kWh je ve skutečnosti 32 Kč za m3 plynu, přičemž například Maďarsko má plyn na úrovni 6 Kč za m3, tedy více než 5x levněji, než ho tzv. zastropovala současná vláda, která nehájí zájmy našich spotřebitelů, naši republiku dále zadlužuje, a měla by proto podat demisi.

2. Čeští spotřebitelé budou i po vládním zastropování stále platit za energie prakticky nejvyšší ceny v Evropě a několikanásobně vyšší než v zemích okolo nás! Vláda Petra Fialy škodí naší zemi.

Vláda Petra Fialy (ODS) po půl roce nicnedělání minulý týden prosadila ve Sněmovně paskvil v podobě novely energetického zákona, který dále prohloubí deficit veřejných financí o 130 miliard korun místo toho, aby přenesla zastropování cen energií na výrobce. Strop, který nebyl v energetickém zákoně konkrétně stanoven, dává vládě bianko šek v podobě možnosti vydání příslušné vyhlášky, kterou hodlá vláda ceny energií regulovat. Přesto budou ceny energií příliš vysoko a energie budeme mít několikrát dražší než v loňském roce, dokonce čtyřikrát dražší než v předloňském roce a mnohonásobně dražší než v zemích okolo nás. Hnutí SPD přitom navrhovalo sedm variant zastropování cen energií, vždy na nižší úrovni, než avizovala vláda, a to od 1,50 Kč za 1 kWh silové elektřiny a 1 Kč za 1 kWh plynu, a zároveň jsme navrhovali přenést náklady zastropování na výrobce, a nikoliv na lidi a na stát, ale pětikoalice nás přehlasovala. Naopak vládní poslanci schválili návrh ministra financí Stanjury (ODS), který kritéria pro zastropování cen elektřiny a plynu změnil k horšímu. Tento návrh zrušil povinnost vlády zastropovat v rámci cen elektřiny a plynu také stálý měsíční poplatek za odběrné místo, což umožní obchodníkům ceny energií i nadále zvyšovat a zákazníky to poškodí. Jedině hnutí SPD hlasovalo proti této změně! Naši spotřebitelé tak budou stále platit za energie prakticky nejvyšší ceny v Evropě! Vládní řešení je špatné pro občany České republiky, pro celou Českou republiku i pro státní rozpočet.

3. Kvůli tomu, že Fialova vláda nezastropovala ceny energií větším firmám, hrozí krachy a propouštění.

Vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN v rámci změny energetického zákona odmítla nastavit cenové stropy na elektřinu a plyn pro větší firmy v sektorech průmyslu a zemědělství, které jsou přitom vysokými cenami energií velmi silně ohroženy z hlediska jejich konkurenceschopnosti i jejich samotného přežití. Ve skutečnosti to znamená riziko hromadného propouštění zaměstnanců a ztrátu až desítek tisíc pracovních míst. Hnutí SPD proto navrhovalo, aby se vládou stanovený cenový strop na elektřinu a plyn týkal vždy všech spotřebitelů, tedy i těchto velkoodběratelů. To nám však vládní koalice zamítla. Opatření by mělo platit od 1. listopadu i pro samosprávy či veřejný sektor prostřednictvím státního obchodníka s energiemi. Neplatí naopak pro velkoodběratele energií. Pro ty vláda vyčlenila kompenzace ve výši 30 miliard korun. Představený vládní návrh na pomoc velkým firmám s vysokými cenami energií je nekonkrétní a má se týkat jen malé části vybraných podniků. Jeho kritéria jsou navíc manipulovatelná a zneužitelná a povedou k dalšímu růstu státního dluhu. Dle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) nastavení cenových stropů pro velké podniky prý neumožňuje evropská legislativa. Na tomto příkladu je dobře vidět, jak nám členství v EU škodí a jak nulový je význam českého předsednictví, když si slabá Fialova vláda nedokáže ani vyjednat příslušnou výjimku. V době závažné energetické, ekonomické a sociální krize musí mít před evropskou legislativou jednoznačně přednost zájem našich občanů a firem. Je potřeba přijmout zákon SPD na referendum o vystoupení z EU. To je názor SPD!

4. Vláda Petra Fialy dále pokračuje ve svém asociálním jednání. Hnutí SPD již předložilo třicet návrhů zákonů, které mají pomoci občanům.

Vládní koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), STAN a Piráti odmítla minulý týden ve Sněmovně schválit program dvou svolaných schůzí z iniciativy SPD se sociální tématikou. Poslanci se tak nemohli zabývat ani sociálními dopady energetické, inflační a potravinové krize na občany ČR, ani projednat návrhy na pomoc důchodům, rodinám s dětmi, pracujícím lidem a zdravotně postiženým. Vláda Petra Fialy (ODS) tak dále pokračuje ve svém asociálním jednání. Počet domácnosti žijících v příjmové chudobě se tak od jejího nástupu před devíti měsíci zdvojnásobil. Je to tragická vizitka a jasná odpovědnost vlády Petra Fialy! Naopak hnutí SPD v oblasti sociální politiky pracuje neustále naplno. Od sněmovních voleb jsme předložili již na tři desítky konkrétních návrhů zákonů. Jde mimo jiné o zvýšení daňových slev pro pracující občany a daňových zvýhodnění na děti, o zvýšení příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené. Dále se jedná o pomoc seniorům a invalidům v podobě navázání minimálního důchodu na úroveň výše minimální mzdy, o zvýšení základní složky důchodu o 1 800 korun měsíčně pro všechny jejich příjemce a o spravedlivé nastavení valorizací důchodů, to znamená zvyšování všech důchodů vždy o stejnou finanční částku všem. Navrhujeme také zvýšení rodičovského příspěvku o 60 tisíc korun a jeho pravidelnou zákonnou valorizaci a zvýšení přídavků na děti a porodného pro pracující rodiče. Projednání těchto návrhů nám ale vládní koalice ve Sněmovně dlouhodobě blokuje, a přitom sama žádná řešení nemá.

5. Evropská unie perzekvuje Maďarsko. Braňme se společně s Orbánem proti diktátu Bruselu!

Maďarsko již nelze kvůli trvalému porušování evropských hodnot ze strany vlády premiéra Viktora Orbána považovat za plnohodnotnou demokracii, konstatovali minulý čtvrtek poslanci Evropského parlamentu. V usnesení přijatém výraznou většinou hlasů kritizovali podle nich neúčinný postup orgánů EU vůči Maďarsku. Europoslanci následně vyzvali Evropskou komisi, aby začala důsledně uplatňovat pravidla umožňující odebrat Budapešti část unijních peněz a Komise EU následně navrhla odebrat Maďarsku 7,5 miliardy eur (184 miliard korun) z fondů EU. Hnutí SPD s tímto postojem ostře nesouhlasí. Evropský parlament a Evropská komise by se měly v první řadě zamyslet nad odstraňováním příčin zdražování, inflace a energetické a potravinové krize členských států, a nikoliv odvádět pozornost od těchto zásadních témat kritikou Maďarska, anebo pomocí Ukrajině, která ani není unijním členským státem. Podle nás maďarský premiér Viktor Orbán pouze důsledně hájí zájmy Maďarska, odmítá na své území vpouštět nelegální imigranty, odmítá propagandu LGBT+ ve školách a legitimně kritizuje sankce uvalené ze strany EU na Ruskou federaci, které v k důsledku zásadně poškozují naše občany a naše firmy. Orbánova strana Fidesz vládne v Maďarsku nepřetržitě od roku 2010 a v posledních volbách letos v dubnu byl její výsledek dokonce téměř na úrovni 54 procent oprávněných voličů. Fidesz má tedy v maďarském parlamentu dvoutřetinovou ústavní většinu a Viktor Orbán je zároveň počtvrté za sebou premiérem. Hnutí SPD nedávno se stranou Fidesz navázalo dlouhodobé strategické partnerství, jehož cílem jsou konzultace a koordinace politických kroků a obrana národních zájmů zemí V4. Hnutí SPD vyjadřuje Maďarsku a premiéru Orbánovi v jejich sporu s EU plnou podporu!

6. Tyto volby jsou referendem o škodlivé vládě Petra Fialy. Netříštěme hlasy a volme vlastence sjednocené nejsilnějším národním hnutím SPD.

Ke konci tohoto týdne, v pátek 23. a sobotu 24. září, proběhnou volby do zastupitelstev obcí a měst a první kolo voleb do Senátu. Tyto volby budou zároveň referendem o vládě Petra Fialy (ODS), a občané tak budou mít na dlouhou dobu poslední příležitost vyjádřit svůj názor na devítiměsíční působení této vlády, které vedlo k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi, k drakonickému růstu cen všech základních životních potřeb (zejména potravin a energií) a k propadu životní úrovně milionů občanů. Voliči tak budou moci vystavit vládní koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN politický účet. V těchto volbách bude zásadně důležité netříštit hlasy a nevolit účelově vzniklé a mimoparlamentní strany, které nemají zastoupení ve Sněmovně. Jedinou reálnou významnou opoziční vlasteneckou silou, která je kompetentní podílet se na správě země, je hnutí SPD. Podle aktuálního volebního modelu agentury STEM pro televizi Prima z minulého týdne je hnutí SPD pět dnů před volbami druhým nejsilnějším politickým subjektem s podporou 14,3 % občanů, a je tak druhým nejsilnějším politickým subjektem zastoupeným ve Sněmovně, což svědčí o správnosti našeho programu. Hnutí SPD podalo kandidátní listiny do komunálních voleb celkem ve 337 městech a obcích, z toho kolem 50 v koalicích s programově blízkými stranami nebo s místními sdruženími. Spojujeme vlastence a konzervativně smýšlející občany. Nabídli jsme spolupráci i dalším politickým subjektům. Kdo chtěl, tak toho využil, kdo nechtěl, odmítl a záměrně snižuje volební potenciál pronárodních sil. Žádáme tímto všechny naše členy, příznivce a hlavně občany nespokojené s Fialovou vládou, aby se těchto voleb určitě zúčastnili v maximálním počtu a aby svými hlasy vyjádřili podporu kandidátům hnutí SPD, a dali tak současné vládě jasně najevo, že nastal čas na její demisi.

16. 9. 2022

Usilujeme o urychlené zastavení extrémního zadlužování České republiky!

Fialova vláda se může pochlubit tím, že v rámci unijních zemí patří České republice prvenství v rychlosti nárůstu veřejného dluhu. Celkem hodlá tato vláda, tvořená slepencem pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů, zadlužit naší republiku do konce volebního období o více než bilion korun. 

Hnutí SPD vidí v tomto neblahém prvenství hlavně neschopnost současné vlády pod vedením premiéra Petra Fialy řešit krizový stav se zdražováním, které je zapříčiněno stále se zvyšujícími cenami energií. Ten vede Českou republiku k ekonomickému bankrotu, což zhoršuje kvalitu sociálního systému či zdravotnictví. Ve finále se to odráží v tom, že se občanům snižuje jejich životní standard. To je pro nás nepřijatelné. 

Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou (ODS) navrhuje na příští rok schodek státního rozpočtu ve výši 270 miliard korun a dle výhledu na další dva roky plánuje další deficity každoročně okolo 250 miliard korun, což by znamenalo zadlužit Českou republiku po dobu čtyřletého mandátu celkově více než o jeden bilion korun. To ale vládě zřejmě nevadí a jen kvituje, že bude mít vyšší příjmy z DPH, spotřební daně a daní z příjmu fyzických a právnických osob. Pro příští rok se počítá s částkou o 120 miliard vyšší než letos. Minulý týden byla v Poslanecké sněmovně schválena novela zákona o státním rozpočtu na rok 2022, zvyšující jeho schodek o 50 miliard korun na celkových 330 miliard. Poslanci za hnutí SPD hlasovali proti navýšení.  

Jsme přesvědčeni, že k ekonomické stabilitě České republiky přispěje důsledná podpora českých firem, investice do projektů, které státu přinesou další příjmy a také ochrana ekonomických zájmů země. Odmítáme platby solárním baronům a systém neúčelných dotací EU, včetně biopaliv. Navrhujeme zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací a zdanění nadnárodních internetových gigantů typu Facebook a Google, které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v naší republice. V rámci úspor navrhujeme razantní snížení zbytných výdajů státu v oblasti veřejné byrokracie, omezení plateb do rozpočtu EU, snížení výdajů na předražené armádní zakázky ze zahraničí a omezení vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým.

Hnutí SPD usiluje o zastavení zadlužování země. Již opakovaně jsme předložili své programové návrhy v oblasti struktury parametrů státního rozpočtu a jednou z našich priorit je zajištění konsolidace veřejných financí. Není možné mít dlouhodobě vyšší výdaje než příjmy. ČR musí hospodařit podle předem připraveného a na základě důkladných analýz vypracovaného státního rozpočtu. Prioritou je zajištění jeho vyrovnanosti a příjmových zdrojů. Pro hnutí SPD je Česká republika a její občané na prvním místě.

14. 9. 2022

Opožděné řešení energetické krize, představené vládou, je výsměchem občanům!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

vláda Petra Fialy zastropovala ceny energií na extrémně vysoké úrovni. Je to naprosto nedostatečné řešení a výsměch občanům. Jednání vedení Evropské unie o energetice skončilo fiaskem a nepřineslo žádné skutečné řešení zdražování. Premiér Fiala (ODS) a ministr průmyslu Síkela (STAN) jen obelhávají lidi. Vládní návrhy v oblasti energetiky pouze nedostatečně řeší důsledky zdražování, nikoli jeho příčiny. Policie na našem území zadržela více nelegálních imigrantů než v době uprchlické krize. Vyzýváme vládu, aby chránila naše hranice! Vláda Petra Fialy pokračuje v rapidním zadlužování naší země. Kandidátem hnutí SPD na prezidenta republiky je Jaroslav Bašta. Má všechny předpoklady být vynikajícím prezidentem chránícím národní zájmy.

1. Vláda Petra Fialy zastropovala ceny energií na extrémně vysoké úrovni. Je to naprosto nedostatečné řešení a výsměch občanům.

Vláda koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), STAN, Piráti neudělala v oblasti energetické krize od svého nástupu před devíti měsíci vůbec nic! Ignorovala návrhy SPD, odborníků i řešení, která přijaly všechny okolní evropské státy. Pouze vyčkávala, až za ni něco vymyslí orgány EU v Bruselu a zaklínala se celoevropským řešením. Opožděné řešení, představené vládou v pondělí, je absolutně nedostatečné a je i v rozporu s vládními sliby, že nenechá občany a firmy padnout. Je to výsměch občanům. Fialovou vládou navržený cenový strop na úrovni 6 Kč za kilowatthodinu silové elektřiny je nepřijatelně vysoký, když donedávna se kilowatthodina silové elektřiny včetně DPH prodávala za 2 Kč! Přitom má naše republika u nás vyráběné levné elektřiny přebytek! Trojnásobná cena je neúnosná, s poplatky za odběrné místo, přenos, distribuci, příkon a jistič je to 9 Kč za kilowatthodinu! To samé platí pro zemní plyn. Vládou navržený strop 3 Kč za kilowatthodinu je více než čtyřnásobné zvýšení oproti loňsku, kdy stála kilowatthodina okolo 70 haléřů. Pro ty, kteří plynem topí, je to likvidační. Pro průmyslové firmy vláda nepředstavila pomoc zatím vůbec žádnou, a nechává je tak i nadále v nejistotě! Řešením dle SPD je okamžité zastropování cen elektřiny a plynu pro všechny české odběratele na maximálně poloviční úrovni oproti vládnímu návrhu a snížení DPH na nulovou sazbu. Odmítáme nesmyslné tvrzení Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), že vysoká cena elektřiny pro české zákazníky způsobená jejím vývozem a obchodováním na lipské komoditní burze je projevem solidarity za to, že dovážíme plyn a ropu. Je to lež! Pokud bychom uzavřeli smlouvy na dodávky plynu a ropy napřímo s jejich producenty, a nikoli s německými překupníky, byla by i cena těchto surovin pro české zákazníky přijatelně nízká, jako je tomu mj. na Slovensku a v Maďarsku. A my bychom měli levnou elektřinu a do zahraničí by se prodávaly pouze přebytky.

2. Jednání vedení Evropské unie o energetice skončilo fiaskem a nepřineslo žádné skutečné řešení zdražování. Premiér Fiala (ODS) a ministr průmyslu Síkela (STAN) jen obelhávají lidi.

Jednání Rady ministrů pro energetiku zemí EU skončilo minulý pátek dle očekávání fiaskem. Potvrzuje se dlouhodobý názor hnutí SPD, že žádné evropské řešení drasticky vysokých cen elektřiny a plynu nemůže fungovat. Jeho hledání je jenom prodlužováním současné krize, která je pro mnohé naše domácnosti a firmy likvidační. Prohlášení premiéra Petra Fialy (ODS) a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) o úspěšných výsledcích tohoto jednání jsou jen dalším obelháváním české veřejnosti. Toto jednání žádné výsledky nepřineslo, pouze dalo doporučení rozpracovat několik návrhů, kdy jeden je horší než druhý. Evropská komise preferuje komplikovaný mechanismus, kdy by výrobci elektřiny odváděli část svých příjmů do fondu EU, odkud by byly tyto prostředky přerozdělovány jako kompenzace ke spotřebitelům elektřiny v členských zemích. Vláda Petra Fialy (ODS) dlouhodobě odmítala přijmout národní řešení, nyní se na tomto mimořádném summitu potvrdilo, že drtivá většina členských zemí EU přijala svá vlastní opatření již dávno. Návrhy na řešení zdražování a pomoci našim občanům a firmám představilo hnutí SPD v deseti bodech již před několika měsíci, vláda však tyto naše návrhy dlouhodobě ignoruje.

3. Vládní návrhy v oblasti energetiky pouze nedostatečně řeší důsledky zdražování, nikoli jeho příčiny.

Vláda Petra Fialy (ODS) zvažuje v rámci řešení energetické krize a drahoty zavedení speciální daně z mimořádných zisků pro energetické a petrochemické firmy a bankovní sektor (tzv. sektorová daň, windfall tax), ale s tím, že hodlá podřízeně a alibisticky vyčkávat až na rozhodnutí a povolení z EU. Konkrétní parametry a představy ale vláda zatím nepředstavila a nejsou známy možné dopady a rizika. Jde například o riziko tzv. daňové optimalizace, kdy příslušné firmy v reakci na zavedení nové speciální daně mohou nejrůznějšími způsoby a investicemi do značné míry uměle snižovat své zisky a daňové základy. Tudíž ani výnos z této daně nemusí zdaleka naplnit vládní očekávání. V bankovním sektoru v tomto případě zase hrozí zvyšování poplatků a úroků z úvěrů. Vládní návrhy v oblasti energetiky pouze nedostatečně řeší důsledky kritické situace, nikoli její příčiny. Dle hnutí SPD je dlouhodobým systémovým řešením jednoznačně ukončení obchodování s elektřinou vyrobenou v ČR přes lipskou komoditní burzu a zajištění nízkých zastropovaných cen energií pro české občany, opuštění systému spekulativního obchodování s emisními povolenkami, kontrakt na levný plyn přímo od producenta a odstoupení od šíleného projektu EU Green Deal.

4. Policie na našem území zadržela více nelegálních imigrantů než v době uprchlické krize. Vyzýváme vládu, aby chránila naše hranice!

Česká policie na počátku září zaznamenala opět značný nárůst pohybu nelegálních imigrantů na území České republiky. Průměrně je to až 170 osob denně a jedná se hlavně o Syřany. Od začátku roku bylo na našem území zadrženo už přes deset tisíc osob, nejvíce v Jihomoravském a Zlínském kraji. Tyto počty jsou vyšší než v krizovém roce 2015! A to jde jen o vrchol ledovce, velké množství imigrantů zůstává nezachyceno. Hnutí SPD považuje nárůst objemu nelegální imigrace do Evropy za velmi varovný signál. Jeho příčinou je v prvé řadě vstřícná migrační politika EU a Fialovy vlády a také chování Turecka, které porušuje dohodu s EU o zadržování nelegálních imigrantů na svém území výměnou za masivní finanční kompenzace. Tato situace souvisí i s blížícími se parlamentními a prezidentskými volbami v Turecku, kdy prezident Erdogan zneužívá migrační kartu a vydírá státy EU pomyslným „zvednutím závory". Vyzýváme proto nečinného a nekompetentního ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), aby urychleně přijal opatření k důsledné ochraně naší státní hranice, aby si nelegální imigranti nemohli z naší země dělat volný koridor k cestě na Západ. Masovou migraci považujeme dlouhodobě za bezpečnostní riziko, zdroj kriminality, násilí a terorismu. Hnutí SPD jako jediný parlamentní politický subjekt říká jasné ne imigraci z muslimských a afrických zemí a jasné ne jakýmkoliv snahám o islamizaci naší země prostřednictví nekontrolované imigrace!

5. Vláda Petra Fialy pokračuje v rapidním zadlužování naší země.

Vláda Petra Fialy (ODS) pokračuje v rapidním zadlužování naší země. Minulou středu prosadila ve Sněmovně v prvním čtení novelu zákona o státním rozpočtu, která zvyšuje letošní rozpočtový deficit ve výši 280 miliard korun na 330 miliard. A to navíc vláda v novele vůbec nezohledňuje náklady na úsporný energetický tarif a na zvýšení platů státních zaměstnanců. Česká republika je v současné době státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU. A to přesto, že meziročně stouply jen za první pololetí veřejné příjmy o 90 miliard korun vzhledem k inflaci a enormně vysokým cenám energií, pohonných hmot a potravin a výběru nepřímých daní z těchto komodit. Vláda vůbec nešetří na zbytných výdajích. Místo, aby vláda pomohla českým občanům a firmám, tak zvyšuje platby do zahraničí, na předražené zbrojní zakázky a na podporu Ukrajiny. S takovou rozpočtovou politikou nemůže hnutí SPD souhlasit!

6. Kandidátem hnutí SPD na prezidenta republiky je Jaroslav Bašta. Má všechny předpoklady být vynikajícím prezidentem chránícím národní zájmy.

V sobotu proběhlo v Praze mimořádné celostátní Grémium hnutí SPD. Byla zde diskutována podoba závěrečné fáze volební kampaně, která je založena zejména na kontaktech s občany v ulicích obcí a měst a na krajských mítincích s prezentací našich kandidátů a volebních programů pro komunální a senátní volby, jejichž hlavním cílem je zlepšení životů obyvatel naší země. Na tomto celostátním Grémiu byli rovněž prezentování lídři hnutí SPD pro volby do zastupitelstev krajských měst a hlavního města Prahy a také naši kandidáti do Senátu. Celostátní Grémium jednomyslně doporučilo poslaneckému klubu hnutí SPD nominovat jako kandidáta pro volbu prezidenta České republiky poslance Jaroslava Baštu. Jde o člověka s obrovskou životní zkušeností v oblasti boje za svobodu, demokracii a lidská práva, disidenta, politického vězně v době tzv. normalizace (vězněn 2,5 roku) a jednoho z prvních signatářů Charty 77. Jaroslav Bašta byl v letech 1998 až 2002 ministrem vlády České republiky a poté velvyslancem ČR v Rusku a na Ukrajině. Jaroslav Bašta nikdy nebyl členem KSČ, hovoří anglicky, německy a rusky. Vzhledem ke svému charakteru, životním, profesním a politickým zkušenostem a mezinárodnímu rozhledu má všechny předpoklady k tomu být vynikajícím prezidentem České republiky chránícím naše národní zájmy.

7. 9. 2022

Škodlivá vláda Petra Fialy nemá důvěru občanů, a proto by měla podat demisi!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda sice přežila hlasování o nedůvěře v parlamentu, důvěru občanů ale nemá. Škodlivá vláda by měla podat demisi. Premiér Fiala lživě a arogantně obvinil a urazil občany. Lidem už došla trpělivost s premiérem Fialou a s jeho neschopnými ministry. Vláda Petra Fialy hodlá zadlužit naši republiku o více než bilion korun. Česká republika je státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU. Německo prosazuje definitivní konec suverenity států v EU. Fialova vláda nehájí české zájmy, ale je vazalem Bruselu a Berlína. Hnutí SPD prosazuje, aby česká vláda podobně jako polská požadovala na Německu reparace za nacistickou okupaci.

1. Fialova vláda sice přežila hlasování o nedůvěře v parlamentu, důvěru občanů ale nemá. Škodlivá vláda by měla podat demisi.

Minulý týden proběhla schůze Poslanecké sněmovny ohledně návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS), která byla svolána i na základě podpisů poslanců hnutí SPD. V rámci této schůze jsme požadovali demisi vlády z důvodu jí zaviněné a absolutně nezvládnuté energetické a potravinové krize a závažných skandálů hnutí STAN, včetně aktuální kriminální kauzy Dozimetr a prorůstání organizovaného zločinu a mafie do vládních struktur. Koaliční vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN si sice udržela po 23 hodinách nepřetržitého jednání důvěru Sněmovny, ale důvěru naprosté většiny občanů již dávno nemá. Vládou nejsou zajištěny dodávky plynu pro firmy na nadcházející zimu, na dodávky uhlí se čeká až dva měsíce, ceny elektřiny, pohonných hmot a potravin dále strmě stoupají, inflace atakuje 20 % a občané mají oprávněný strach, aby kvůli nečinnosti této vlády zimu vůbec přežili. Vláda nemá žádná řešení a vyjádření jejich členů jsou zmatečná. Vláda nemyslí na naše občany, firmy krachují, kraje a obce nemají smluvně zajištěny dodávky energií pro školy, nemocnice a domovy pro seniory na příští rok a vláda až nyní volá po celoevropském řešení. Taková vláda by měla okamžitě podat demisi! To je názor SPD!

2. Premiér Fiala (ODS) lživě a arogantně obvinil a urazil občany. Lidem už došla trpělivost s premiérem Fialou a s jeho neschopnými ministry.

Logickým pokračováním jednání o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS) byla v sobotu 3. září demonstrace na Václavském náměstí v Praze, které se zúčastnilo cca 100 tisíc občanů. Tato demonstrace, na které byli přítomni také členové SPD a naši příznivci, byla vyjádřením oprávněných obav občanů o jejich budoucnost z důvodů naprosté neschopnosti vlády, neřešení závažných ekonomických a sociálních problémů a padaly zde oprávněné požadavky na demisi této vlády. Ještě nikdy v novodobé historii necítili naši občané takovou beznaděj! A je zřejmé, že lidem už došla trpělivost s premiérem Fialou (ODS) a s jeho neschopnými ministry. Současná vláda na ně kašle a nechala je na holičkách. Také následná mediální vyjádření premiéra Fialy ohledně této demonstrace byla arogantní a hloupá. Demonstrovali zde naštvaní občané a jednalo se o oprávněný a zcela legitimní protest! Premiér Fiala svými výroky veřejně a bez důkazů obvinil účastníky demonstrace ze spolupráce s cizí mocí proti zájmům naší země. Je to lež! Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelná situace, kdy někdo z občanů je označován nálepkou jen proto, že nesouhlasí s politikou vlády. Nekompetentní premiér se tím snaží zamaskovat svoji vlastní neschopnost, jak řešit zdražování, organizovaný zločin a korupci ve vládních stranách, což jsou pravé důvody vysoké účasti občanů na této demonstraci. Stav, kdy předseda vlády takovýmto způsobem osočuje občany České republiky, nelze vnímat jinak než jako útok na občanská práva a základní demokratické principy. Požadujeme, aby premiér svá tvrzení vůči zúčastněným občanům buď doložil jasnými důkazy, anebo se účastníkům demonstrace veřejně omluvil a následně odstoupil ze své funkce.

3. Vláda Petra Fialy hodlá zadlužit naši republiku o více než bilion korun. Česká republika je státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU.

Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou (ODS) navrhuje na příští rok schodek státního rozpočtu ve výši 270 miliard korun. A to přesto, že odhaduje pro rok 2023 celkově o 120 miliard vyšší příjmy z DPH, spotřební daně a daní z příjmu fyzických a právnických osob než letos! Pro letošní rok chce vláda zvýšit rozpočtový deficit na 330 miliard korun a dle výhledu na další dva roky plánuje další deficity každoročně okolo 250 miliard korun. Vše tedy nasvědčuje tomu, že vláda Petra Fialy (ODS) hodlá Českou republiku zadlužit za dobu svého plánovaného čtyřletého mandátu celkově více než o jeden bilion korun! Přitom před volbami lživě slibovala snížení deficitu veřejných financí a vyrovnané státní rozpočty. Takto koncipovaný státní rozpočet je neufinancovatelný, protože plánované výdaje státu jsou tak vysoké, že si na ně stát není schopen zajistit dostatečné příjmy. Jde tedy o další z řady vládních cynických a vědomých lží. Česká republika je nyní státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU. Hnutí SPD již opakovaně předložilo své programové návrhy v oblasti struktury parametrů státního rozpočtu. Patří mezi ně razantní snížení zbytných výdajů státu v oblasti veřejné byrokracie, omezení plateb do rozpočtu EU, snížení výdajů na předražené armádní zakázky ze zahraničí anebo razantní omezení vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým. Na straně příjmů potom SPD navrhuje například zdanění nadnárodních internetových gigantů typu Facebook a Google, které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, či zdanění dividend vyváděných zahraničími korporacemi z České republiky. 

4. Německo prosazuje definitivní konec suverenity států v EU. Fialova vláda nehájí české zájmy, ale je vazalem Bruselu a Berlína.

Německý spolkový kancléř Olaf Scholz při své návštěvě Prahy minulý týden již poněkolikáté veřejně navrhl, aby při hlasováních v Evropské radě přestal platit princip jednomyslnosti a právo veta členských států, a to včetně oblastí daňové, obranné a zahraniční politiky. Pokud by se tento dlouhodobý německý plán realizoval, šlo by o definitivní konec státní suverenity České republiky, jejíž občané by se ocitli zcela v područí cizích zájmů, zejména Berlína a Bruselu. Je naprosto šokující, že se premiér Petr Fiala (ODS) ani ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) proti tomuto mocensky arogantnímu postoji německého kancléře okamžitě tvrdě nevyhranili a v minulosti ho označili jako vhodný. Je tak zcela evidentní, že vláda Petra Fialy ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN nehájí národní zájmy a suverenitu České republiky, ale je vazalem zejména Německa. Postoj německého kancléře činí naléhavým přijetí návrhu SPD na zákon o referendu, včetně možnosti hlasování o vystoupení České republiky z EU, ve kterém by se všichni naši občané mohli k této zásadní otázce vyjádřit. Současná vláda ale jeho projednání ve Sněmovně dlouhodobě odkládá.

5. Hnutí SPD prosazuje, aby česká vláda podobně jako polská požadovala na Německu reparace za okupaci.

Polsko se rozhodlo oficiálně žádat po Německu vyplacení válečných reparací za období nacistické okupace. Oznámil to minulý týden u příležitosti připomínky 83. výročí vypuknutí druhé světové války klíčový polský politik Jarosław Kaczyński, předseda vládnoucí strany Právo a spravedlnost. Náhrada za škody, kterou má Německo Polsku zaplatit, činí 6,2 bilionu zlotých (zhruba 32 bilionů korun). Tento polský požadavek zároveň ukazuje na zbabělost a lhaní mnoha českých vládních politiků, kteří opakovaně tvrdili, že žádat Německo o úhradu válečných reparací není již právně ani politicky možné. Hnutí SPD, jako jediná politická síla, se dlouhodobě veřejně hlásí k myšlence, že i Česká republika musí po Německu požadovat urychlené vyplacení reparací, které nám Německo jako následnický stát nacistické Třetí říše za brutální okupaci českých zemí v letech 1939-1945, smrt více než 360.000 našich občanů a způsobení ohromných hospodářských a majetkových škod dodnes dluží. Máme na to evidentní právní nárok a jsme tím povinni našim předkům a všem obětem nacistické okupace. Právo na vyplacení těchto válečných reparací nám přiznala Postupimská konference i reparační konference v Paříži. Z celkové částky přiznané nám Pařížskou reparační smlouvou, což bylo 306 miliard korun v tehdejší měně, nám Německo dosud zaplatilo pouze 0,07 procenta, tedy necelou tisícinu. Podle hodnověrných odhadů a propočtů na základě vývoje hodnoty měny a cen nám tedy Německo dluží ještě minimálně 4 biliony korun, přičemž některé odhady hovoří až o 15 bilionech. Již v minulém období SPD písemně požádalo vládu tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO), aby reparace vymáhala, ale Babišova vláda to odmítla s poukazem na možné narušení česko-německých vztahů. Hnutí SPD podporuje tento požadavek Polska vůči Německu jako oprávněný a jsme přesvědčeni, že stejným způsobem musí postupovat i Česká republika. V tomto smyslu vyzveme také premiéra Petra Fialu (ODS).

6. 9. 2022

Všech dvacet poslanců hnutí SPD hlasovalo pro vyslovení nedůvěry vládě!

Dne 1. září 2022 proběhla 36. schůze Poslanecké sněmovny s jediným bodem jednání: „Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky.“

Schůze se konala i na základě podpisů poslanců hnutí SPD. Důvodem ke svolání byla energetická krize, zdražování, ale také závažné skandály kolem vládního hnutí STAN, včetně aktuální kriminální kauzy Dozimetr a prorůstání organizovaného zločinu a mafie do vládních struktur, a neodstoupení ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).

Hnutí SPD konstatuje, že když se na základě předvolebního spolčení dostala k moci vládní koalice pěti stran, ODS, Pirátů, STAN, KDU-ČSL a TOP 09, tak necítila potřebu řešit velmi aktuální problémy, které negativně začali pociťovat naši občané. Největší problémem pro mnoho z nich je, jak vyjít se svými financemi. Nehorázné zdražování energií mělo za následek, že se sekundárně zdražilo vše ostatní: potraviny, služby, voda, teplo atd. Na základě nečinnosti vlády se tak stále více lidí propadá do existenční chudoby a do dluhových a exekučních pastí. Občanům se velmi rychle snižuje jejich životní úroveň a situace se stále zhoršuje.

SPD na tento stav upozorňuje na každém jednání Poslanecké sněmovny, kdy neustále navrhujeme zařadit na program schůzí body, týkající se pomoci českým občanům v souvislosti s astronomicky rostoucími cenami základních životních potřeb, ale poslanci vládní pětikoalice s arogancí odmítají tyto problémy řešit. Vládu ale problémy českých občanů tak netrápí a prioritně vynakládá prostředky a čas na zajištění předsednictví České republiky v Evropské unii, které jsme oficiálně převzali na půl roku prvního července. Vláda se tak plně zaměřila na Evropskou unii a na Ukrajinu, a vůbec neřeší krizovou situaci v souladu s rostoucím zdražováním a inflací v České republice. Problémy s rostoucími cenami energií a plynu pro naše občany, firmy a instituce jakoby pro vládu neexistovaly. 

To byly pro nás dosti silné argumenty, abychom svolali schůzi Poslanecké sněmovny, na které jsme hlasovali pro vyslovení nedůvěry vládě. Po téměř dvacet tří hodinovém jednání hlasovalo pro navržené usnesení 84 poslanců včetně všech dvaceti poslanců hnutí SPD, proti bylo 100 poslanců z vládní koalice. Usnesení tak přijato nebylo, jelikož pro by muselo být minimálně 101 poslanců.   

Hnutí SPD závěrem konstatuje, že naší důvěru tato vládu nemá, kdy stejný názor zastává většina našich občanů. Díky tomu, že se nepodařilo vyjádřit nedůvěru vládě Petra Fialy, se budou dál dostávat miliony českých občanů do neřešitelných finančních a sociálních problémů a české firmy budou krachovat, neboť současná Fialova vláda nemá řešení pro energetickou krizi v České republice a stále se zvyšující inflaci.

1. 9. 2022                 

Kvalitní vzdělávací systém a efektivní podpora vědy je pro hnutí SPD prioritou!

Dnes se opět žáci základních škol a studenti středních odborných škol a gymnázií plně zapojili do výukových aktivit v rámci školního roku 2022/23. Studentům vysokých škol začne výuka v zimním semestru akademického roku 2022/23 o měsíc později. 

Hnutí SPD přeje více než milionu žákům základních škol a téměř půl milionu studentům středních škol a gymnázií, aby jejich návrat do školních lavic proběhl bez komplikací a opět se zapojili do vzdělávacího procesu s nadšením. Novým prvňáčkům základních škol přejeme, aby našli ve výuce zalíbení.    

Pro hnutí SPD je kvalitní vzdělávací systém a efektivní podpora vědy zásadním strategickým cílem pro úspěšnou budoucnost země, což vyplývá i z našeho programu. Systém vzdělání má vytvářet předpoklady pro úspěšné pracovní a osobní uplatnění každého občana a zároveň by měl respektovat práva dětí a zájem rodičů. Školy musí pracovat na základě vzdělávacích dokumentů, kde MŠMT stanoví jasné obsahové požadavky z hlediska průběhu vzdělávání. Systém středního školství by měl nabízet dostupnou síť škol s kvalitní odbornou i všeobecnou přípravou. Víceletá gymnázia musí být zásadním nástrojem přípravy talentovaných dětí s výraznými studijními předpoklady. Podporujeme intenzivní rozvíjení technické a řemeslné přípravy na odborných školách a učilištích tak, aby odpovídala požadavkům praxe, s čímž souvisí zapojení technologicky dobře vybavených firem do praktické výuky žáků. Zároveň odmítáme současný systém společného vzdělávání, tzv. inkluzi, která nesmí vést ke snížení kvality vzdělávání a poškozování zájmu dětí.

S drastickým nárůstem cen energií a inflace budou mít největší potíže právě rodiče dětí. Z průzkumu Providentu odvysílaném v hlavních večerních zprávách na zpravodajském kanále CNN Prima News vyplývá, že se řada rodičů bojí, aby jim nechyběly peníze na školní pomůcky. Odhadují, že letos by za ně v průměru měli zaplatit kolem tří až pěti tisíc korun. Jak uvedla jedna respondentka průzkumu, dále jsou to výdaje na oblečení, bačkory, sálové boty. Významnou finanční položku též tvoří obědy, družina, kroužky. Právě kroužky bude muset 14 % rodičů podle průzkumu omezit. Až 11 % z dotazovaných rodičů si bude muset vzít ke své práci brigádu nebo směny navíc. Rodinu o pomoc musí požádat 6 % a stejné procento rodičů přiznává, že jejich dítě bude chodit na oběd jen někdy. Průzkum si nechala vypracovat organizace Neviditelní.

Pro hnutí SPD je nepřijatelné, jak současná vláda Petra Fialy neřeší pomoc našim občanům, včetně našich dětí. Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5.000 korun je spíše výsměchem, a ještě na něj celá řada rodičů nemá nárok, např. z důvodu výše jejich příjmu, nebo pokud je studující dítě starší 18 let. Naše děti si zaslouží bezplatné kvalitní vzdělání a možnost vyžití v různých zájmových, kulturních a sportovních kroužcích.

30. 8. 2022

Hnutí SPD dlouhodobě volá po znovuzavedení ochrany našich státních hranic!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

cena elektřiny v ČR je nyní 17x vyšší než před dvěma lety a plynu dokonce 37x vyšší! Vláda Petra Fialy způsobuje chudobu občanů a krachování firem. Fialova vláda rozvrací hospodářství a ožebračuje lidi. Pojďme společně dotlačit vládu k tomu, aby odstoupila. Vláda Petra Fialy odebráním peněz ze zdravotnictví ohrožuje zdraví českých občanů a zhoršuje zdravotní péči i platové a pracovní podmínky zdravotníků. Příliv nelegálních imigrantů do České republiky se opět výrazně zvyšuje. Policie již zadržela více imigrantů než v době migrační krize v roce 2015!

1. Cena elektřiny v ČR je nyní 17x vyšší než před dvěma lety a plynu dokonce 37x vyšší! Vláda Petra Fialy způsobuje chudobu občanů a krachování firem.

Trh s energiemi kolabuje a cena elektřiny v České republice je v současné době 17x vyšší než před dvěma lety a plynu dokonce 37x vyšší! Červencový index HEPI (Household Energy Price Index), který porovnává cenu energií pro domácnosti v jednotlivých evropských metropolích, uvádí, že např. v Praze platí lidé po přepočtu dle parity kupní síly měny za elektřinu nejvyšší cenu v celé Evropě. Česko je přitom zároveň jeden z největších vývozců elektřiny na světě. Aktuální cena elektřiny na pražské pobočce lipské burzy byla v závěru minulého týdne v přepočtu 24,24 Kč za kWh silové elektřiny. S distribucí, přenosem a DPH (21 %) je tak aktuální koncová cena 35 Kč za kWh silové elektřiny pro koncové uživatele. Cena na burze tak atakuje magickou částku 1 tisíc eur (!!) za MWh (přesně 984 eur). Situace je kritická a vláda Petra Fialy (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) jedná pozdě a navíc až na základě tlaku opozice. Přitom hnutí SPD již před několika měsíci navrhlo deset bodů, jak bojovat proti energetické krizi a zdražování. A vláda až nyní, kdy jsou ceny energií v astronomické výši, volá po zastropování cen, a navíc se dovolává řešení na úrovni EU. Spoléhat na společné řešení na úrovni EU je naivita a nemůže existovat, protože každý stát má jiný energetický mix a jinou cenovou hladinu. A navíc kdo ze států EU opatření chtěl přijmout, tak je již dávno přijal. Slovensko a Polsko již ceny energií zastropovalo. Podobně i například Španělsko a Portugalsko. Za současnou situaci nese plnou odpovědnost vláda Petra Fialy, která svou nečinností způsobila energetickou chudobu občanů a firem, recesi průmyslu, hospodářství a ohrožení sociálního smíru. Podniky krachují a řada z nich nepřežije zimu, chystají se stávky a je ohrožen chod nemocnic. Vláda přichází s opatřeními pozdě a řeší důsledky, a nikoliv příčiny. Možnosti, jak zastavit růst cen energií, je zastropování jejich cen, odchod z komoditní burzy v Lipsku a začít prodávat levnou českou elektřinu napřímo našim občanům. Dále odstoupení od Green Dealu EU a systému spekulací s emisními povolenkami EU. Vláda Fialovy pětikoalice je jednou z nejhorších, které jsme kdy měli, nechá se vléci sledem událostí a neumí řídit stát v dobách krizí, které se momentálně šíří naší zemí, a proto voláme po jejím odvolání a demisi. To je názor SPD!

2. Vláda Petra Fialy rozvrací hospodářství a ožebračuje lidi. Pojďme společně dotlačit vládu k tomu, aby odstoupila.

Dne 1. září proběhne hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS). Hnutí SPD připojilo podpisy svých poslanců pro svolání této schůze. Cílem hnutí SPD je vytvořit takový tlak na vládu ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN, aby uznala, že nemůže pokračovat a odstoupila. Důvody jsou jasné – vládou nezvládnutá energetická a potravinová krize a kauzy hnutí STAN spojené s organizovaným zločinem včetně té zatím poslední, a sice jmenování Petra Mlejnka ředitelem rozvědky (Úřadu pro zahraniční styky a informace). Mlejnek byl dlouhodobě v kontaktu s Michalem Redlem, který je hlavním obviněným v kauze Dozimetr, o čemž ministr vnitra Rakušan již před jmenováním Mlejnka do funkce věděl, a přesto jej do funkce se souhlasem vlády jmenoval, navíc bez potřebné prověrky na nejvyšší stupeň. Podle aktuálního průzkumu společností Morning Consulting si jen 2 z 10 našich občanů myslí, že naše země se ubírá správným směrem. Premiérovi Petru Fialovi pak nedůvěřuje 78 procent lidí, a má tak mezi evropskými premiéry nejnižší podporu mezi svými občany ze všech evropských států. Vládní diletantismus, který nyní vyvrcholil, rozvrací naše hospodářství. Pomoc občanům a firmám ze strany vlády je nulová. Dle názoru hnutí SPD nezbývá jiné řešení než okamžitý odchod neschopné, nečinné a protinárodní vlády, dokud je čas! Vláda nemá řešení, má skandály a není vládou odborníků. Proto budeme samozřejmě hlasovat pro její konec. Nejlepším způsobem, jak vládě vystavit účet ze strany veřejnosti, pak budou senátní a komunální volby 23. a 24. září 2022. Vyzýváme voliče, kterým není situace v naší zemi lhostejná, aby hlasovali pro kandidáty jediné skutečné parlamentní silné, kompetentní a vlastenecké opozice, kterou je hnutí SPD!

3. Vláda Petra Fialy odebráním peněz ze zdravotnictví ohrožuje zdraví českých občanů a zhoršuje zdravotní péči i platové a pracovní podmínky zdravotníků.

Poslanci stran vládní koalice – ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti – minulou sobotu v ranních hodinách s definitivní platností odhlasovali odebrání 14 miliard korun ze systému zdravotního pojištění. Přehlasováním prezidentského veta tak bezprecedentním způsobem ohrožují dostupnost, rozsah a kvalitu již tak často dlouhodobě odkládané zdravotní péče poskytované v České republice. V důsledku odebrání finančních prostředků značného objemu dojde nevyhnutelně ke zhoršení zdravotní péče. Stejně tak se zhorší pracovní a platové podmínky našich zdravotníků, což povede k dalšímu prohloubení jejich nedostatku v resortu. Odpovědnost za to nese jednoznačně vláda Petra Fialy (ODS), jejíž asociální kroky nemají v moderní historii domácí politiky obdoby. Všichni zdravotničtí experti a všechny důležité subjekty působící ve zdravotnictví – zdravotnické pojišťovny, Česká lékařská komora, lékařské odbory, nemocnice a další – se shodují na tom, že tento vládní návrh je nesmyslný, neodůvodněný, nebezpečný a škodlivý. Ale Fialova vláda hlasům odborníků ani veřejnosti nenaslouchala a arogantně si prosadila svou, doslova za každou cenu. Hnutí SPD proti tomuto návrhu tvrdě vystupovalo a bojovalo od prvního dne jeho předložení, což bylo 7. března. Lze považovat alespoň za dílčí úspěch, že se nám jeho schválení podařilo zdržet o půl roku a že po celou tuto dobu ke snížení plateb do zdravotnictví, a tudíž ani ke zhoršení zdravotní péče, nemohlo dojít. To, že vláda svůj návrh nakonec silou většiny koaličních poslanců ve Sněmovně prosadila, je zcela ostudné a veškerá odpovědnost za snížení zdravotní péče je vina pětikoalice.

4. Příliv nelegálních imigrantů do České republiky se opět výrazně zvyšuje. Policie již zadržela více imigrantů než v době migrační krize v roce 2015!

Příliv nelegálních imigrantů do České republiky se v posledních dnech opět výrazně zvyšuje. Denně jich policisté na českých hranicích zadrží minimálně kolem stovky, ale to je pouze pomyslný vrchol ledovce. Další nelegální imigranti jsou zachyceni ve vnitrozemí, většina z nich ale není zadržena vůbec. Jen letos do konce července zadržela naše policie při nelegálním pohybu po našem území 1.960 osob, což je dokonce více než bylo v době migrační krize v roce 2015. Zejména počet syrských imigrantů z Turecka letos výrazně stoupl. Přitom Turecku platí EU každoročně vysoké kompenzační částky právě za to, aby další postup imigrantů ze svého území do Evropy neumožnilo. Tato dohoda ale evidentně není ze strany Turecka dodržována. Schengen nefunguje, a nelegální imigrace do České republiky tak má jednoznačně vliv na nárůst kriminality a na zhoršení bezpečnostní situace. Hnutí SPD dlouhodobě volá po znovuzavedení ochrany našich státních hranic a posílení bezpečnostních sborů v souvislosti s nutností permanentně a důsledně kontrolovat naše státní hranice a praktikovat nulovou toleranci nelegální imigrace po vzoru Maďarska. To však vláda Petra Fialy vytrvale odmítá!

25. 8. 2022       

Vyzýváme vládu Petra Fialy k řešení energetické krize a zdražování!          

Poslanci hnutí SPD svými podpisy přispěli ke svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Požadujeme na vládě, aby konečně představila konkrétní kroky vedoucí k řešení energetické krize a zdražování.

Hnutí SPD stále apeluje na vládu Petra Fialy, aby už konečně začala řešit problémy, které trápí naše občany a značně negativně ovlivňují jejich kvalitu života. Občané tak musí vynakládat více finančních prostředků na nákup základních potravin, pohonných hmot, a oprávněně se obávají, že už nebudou mít peníze na platbu stále se zvyšujících cen elektřiny i zemního plynu. Vláda proti zdražování všech důležitých komodit dlouhodobě nic nedělá a občanům nepomáhá. V rámci členských států EU máme například nejvyšší daň z přidané hodnoty (DPH) na potraviny, kdy se do jejich vysokých cen promítají i naše vysoké ceny energií, opět jedny z nejvyšších v celé Evropě. Co se týká cen energií, tak ty v České republice dál raketově rostou a prognóza jejich dalšího vývoje není optimistická.

To je pro naše hnutí SPD naprosto nepřijatelné, a navrhli jsme konkrétní plán řešení této situace, který jsme již dávno představili. Již několik měsíců navrhujeme 10 bodů řešení „Fialovy drahoty". Jsou mezi nimi např. odstoupení od Green Dealu, odstoupení od systému emisních povolenek EU, vystoupení z evropské energetické burzy a prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám, nákup levného plynu přímo od producentů atd. Vláda o naše návrhy nemá zájem a proti všeobecnému zdražování nic nedělá. Podle hnutí SPD se měly již dávno snížit sazby DPH u potravin a energií a to až na nulovou sazbu. Pro DPH a spotřební daň u pohonných hmot rovněž existují nástroje vlády v podobě regulací. Požadujeme také, aby se nechalo občanům více peněz z jejich pracovních příjmů. To umožní naše již podané návrhy zákonů na zvýšení daňových slev pro všechny pracující fyzické osoby a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti pro jejich pracující rodiče.

Apelujeme na vládu, aby představila lidem, jak bude v následujících měsících řešit ceny energií a zdražování. Chceme konkrétní řešení s jasným výsledkem. Vláda doposud jen mlží a jenom slibuje občanům, že jim pomůže, což občané pocítí prý hlavně v příštím roce. Vláda se zatím vše snaží lepit formou různých zvláštních sociálních dávek. Výplata těchto dávek je vázána na přílišnou byrokracii, a navíc není zabezpečeno, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Nejnověji vláda lidem připravuje takzvaný úsporný tarif na energie, ale ten přichází velice pozdě a je nedostačující.

Hnutí SPD požaduje okamžitou výraznou plošnou pomoc všem občanům, a proto jsme podpořili svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny s návrhem pořadu: „Strategie vlády pro řešení energetické krize, zdražování a hrozby rostoucí nezaměstnanosti.“ Může ale dojít k tomu, k čemu došlo ve všech našich předešlých pokusech o projednávání důležitých bodů v rámci mimořádné schůze, že návrh programu poslanci vládní pětikoalice koaliční většinou zamítnou. Tím opět dají občanům jasně najevo, že je problémy našich slušných lidí netrápí. Tato vláda nehájí zájmy našich občanů, a proto by měla odstoupit.

23. 8. 2022

Již několik měsíců navrhujeme 10 bodů řešení „Fialovy drahoty“!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy (ODS) stále odmítá řešit extrémní zdražování. Jediné „řešení", které lidem nabízí, je, aby nosili svetry. Skandál okolo jmenování Petra Mlejnka ředitelem civilní rozvědky se dále prohlubuje. Premiér Fiala zavírá oči před možným kriminálním jednáním. SPD prosazuje vyslovení nedůvěry vládě. Premiér Petr Fiala buď záměrně, nebo kvůli své ignoranci oklamal občany. Hnutí SPD na rozdíl od vlády nabízí slušným občanům řešení ve formě skutečné pomoci. Vláda Petra Fialy svým zákonem zhorší zdravotní péči. Hnutí SPD bude hlasovat proti.

1. Vláda Petra Fialy stále odmítá řešit extrémní zdražování. Jediné „řešení", které lidem nabízí, je, aby nosili svetry.

Vláda Petra Fialy (ODS) nadále odmítá řešit neustálý růst cen energií a jeho sociální důsledky. Poslanci hnutí SPD svými podpisy přispěli ke svolání mimořádné schůze Sněmovny. Budeme opět důrazně požadovat, aby vláda konečně představila strategii a konkrétní kroky řešení a pomoci občanům a firmám. Je stále zřejmější, že Fialova vláda není schopna řešit inflaci, energetickou krizi, růst cen, ekonomické ohrožení podniků a následnou nezaměstnanost. Současná vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN na rozdíl od drtivé většiny vlád ostatních evropských států neudělala dosud pro zlepšení situace absolutně nic. Zatímco v Německu, kde je průměrná mzda 110 tisíc korun, vláda snížila DPH na energie na 7 procent, vláda pětikoalice pracujícím v České republice, kde je průměrná mzda 38 tisíc korun (na níž většina občanů stejně ani nedosáhne), doporučuje „řešit" energetickou krizi omezením topení a „nošením svetrů". Vláda krizi jen prohlubuje. To vše v době, kdy jen za poslední dva měsíce se cena elektřiny na evropské energetické burze zdvojnásobila a jedna megawatthodina tzv. silové elektřiny stojí v přepočtu již více než 17 500 korun (!!), když ještě před dvěma měsíci to bylo 5 675 korun. Nadále roste i velkoobchodní cena zemního plynu, která aktuálně na burze atakuje v přepočtu hranici 6 000 korun za megawatthodinu. Vláda Petra Fialy za tři čtvrtě roku své existence dosud nedokázala představit ani konkrétní podmínky úsporného tarifu pro domácnosti a firmám a živnostníkům nechce pomoci vůbec. Hnutí SPD naproti tomu již několik měsíců navrhuje 10 bodů řešení „Fialovy drahoty". Jsou mezi nimi např. odstoupení od Green Dealu EU, odstoupení od systému emisních povolenek EU, vystoupení z evropské energetické burzy a prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám, nákup levného plynu přímo od producentů a okamžité snížení DPH u energií a základních potravin atd. Pro nás jsou občané České republiky na 1. místě!

2. Skandál okolo jmenování Petra Mlejnka ředitelem civilní rozvědky se prohlubuje. Premiér Fiala zavírá oči před možným kriminálním jednáním. SPD prosazuje vyslovení nedůvěry vládě.

Skandál okolo jmenování Petra Mlejnka ředitelem civilní rozvědky se dále prohlubuje. Mlejnek je dlouhodobě napojen na hlavu mafiánské skupiny Michala Redla a navzdory tomu ho do funkce prosadil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Premiér Petr Fiala (ODS) nedokáže situaci naléhavě řešit, čímž podle našeho názoru v podstatě zavírá oči před možným kriminálním jednáním. Řešením by bylo, pokud by prezidentu republiky podal návrh na odvolání ministra vnitra Rakušana. Premiér ale navíc dokonce řekl, že prý Petr Mlejnek sehrál pozitivní roli ve vyšetřování případu rozsáhlé korupce a organizovaného zločinu (Dozimetr), v němž politici hnutí STAN ve spolupráci s mafiány manipulovali v Praze mnohamilionové veřejné zakázky dopravního podniku. Vedoucí pražského vrchního státního zastupitelství Lenka Bradáčová, které vyšetřování dozoruje, však prohlásila, že o této údajné Mlejnkově pozitivní roli nic neví. Premiérovy podle všeho nepravdivé výroky tak dále prohlubují už tak otřesenou důvěru veřejnosti ve vládu, spravedlnost a tajné služby a ohrožují bezpečnost státu. Navíc se ukazuje, že Petr Mlejnek dokonce ani nesplňuje kvalifikační požadavky na pozici ředitele civilní rozvědky, protože nemá bezpečnostní prověrku na stupeň „přísně tajné". A i udělení prověrky na stupeň „tajné" tomuto člověku Národním bezpečnostním úřadem v minulosti budí vážné pochybnosti, protože zpravodajské služby komplexní bezpečnostní šetření k Mlejnkovým kontaktům z prostředí byznysu, kde působil posledních dvanáct let, anebo styků s kriminálním prostředím, neprovedly. Teď se navíc v médiích objevily informace, že se šéf rozvědky Mlejnek osobně zná s bývalým detektivem Luďkem Vokálem, který byl odsouzený za korupci a vynášení informací od policie. Současně Mlejnkova manželka, která je učitelka, je spolumajitelkou firmy na ochranu proti odposlechům, jejímž jednatelem je odsouzený korupčník Vokál. Šéf rozvědky Mlejnek odmítá říct, zda sám v byznysu také figuroval. Tyto skutečnosti jsou další důvody pro okamžitou demisi vlády Petra Fialy. Proto poslanecký klub hnutí SPD jednoznačně podporuje svolání schůze Sněmovny k vyslovení nedůvěry Fialově vládě a bude pro tuto nedůvěru aktivně hlasovat!

3. Premiér Petr Fiala buď záměrně, nebo kvůli své ignoranci oklamal občany. Hnutí SPD na rozdíl od vlády nabízí slušným občanům řešení ve formě skutečné pomoci.

Premiér Petr Fiala (ODS) se dopustil dalšího zásadního selhání. Minulý týden občanům veřejně slíbil, že stát je připraven domácnostem platit veškeré náklady na bydlení nad 30 procent jejich příjmů. Zamlčel ovšem, že tato podpora, která není zásluhou jeho vlády, ale vyplácí se dle zákona již téměř dvacet let, má zásadní finanční omezení v podobě tzv. normativů, kdy stát hradí rozdíl mezi příjmy občanů a jejich náklady na bydlení jen do určité velmi omezené výše. Ze strany premiéra tak šlo buď o totální neznalost, nebo o vědomou lež. Jedno je horší než druhé, v každém případě došlo k oklamání občanů. Diletantismus a nekompetentnost této vlády nemá v naší moderní historii obdoby! Tato vláda rovněž občanům s rostoucími cenami bydlení nikterak nepomáhá, pouze je alibisticky posílá do fronty na sociální dávky! Podle SPD je potřeba razantně zvýšit ony normativní náklady u příspěvku na bydlení, protože už dávno neodpovídají reálné situaci v oblasti cen nájemného, energií, tepla či vody. Jejich současné nastavení totiž poškozuje hlavně malé domácnosti, rodiče samoživitele a seniory. Ale hlavně, jak hnutí SPD říká již dlouho, stát musí zavést a garantovat zásadní podporu dostupného bydlení pro naše občany, zavést výhodné manželské půjčky s nízkým úrokem pro pracující rodiny, musí bezúplatně převést pozemky městům a obcím, pokud budou ve své režii stavět byty s nízkým nájemným, musí citelně zvýšit podporu družstevního bydlení a zastropovat úroky u hypotečních úvěrů. Kvalitní bydlení musí být dostupným životním standardem pro všechny slušné a pracující občany! To je názor SPD!

4. Vláda Petra Fialy svým zákonem zhorší zdravotní péči. Hnutí SPD bude hlasovat proti.

Tento pátek bude Poslanecká sněmovna znovu jednat o návrhu Fialovy vlády odebrat ze systému českého zdravotnictví 14 miliard korun. Hnutí SPD zásadně nesouhlasí se zhoršováním dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a pracovních podmínek zdravotníků. Tento vládní zákon vetoval prezident Zeman a hnutí SPD proti tomuto vládnímu návrhu aktivně a tvrdě vystupuje od samého počátku jeho projednávání. Stejně tak tomu bude i nyní. K přehlasování veta prezidenta je ve Sněmovně třeba hlasů 101 poslanců. Vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů prohlašuje, že chce tento naprosto asociální návrh prosadit za každou cenu, a dává tím tak jasně najevo, že jí je zcela lhostejné omezení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro české občany, které odebrání 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám neodvratně přinese, stejně jako bude znamenat zhoršení podmínek pro práci našich zdravotníků a jejich nižší mzdy.

17. 8. 2022

Hnutí SPD hlasuje proti snížení plateb do zdravotnictví!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že za vlády Petra Fialy prorostl organizovaný zločin až do nejvyšších pater vlády. Požadujeme odchod ministra vnitra Rakušana i šéfa civilní rozvědky Mlejnka. Prosazujeme vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Tato neschopná a škodlivá vláda musí skončit! Premiéru Fialovi nedůvěřuje 70 procent občanů. Zářijové volby budou referendem o Fialově vládě. Vláda Petra Fialy zhoršuje úroveň zdravotní péče. Hnutí SPD hlasuje proti snížení plateb do zdravotnictví.

1. Za vlády Petra Fialy prorostl organizovaný zločin až do nejvyšších pater vlády. Požadujeme odchod ministra vnitra Rakušana i šéfa civilní rozvědky Mlejnka kvůli vazbám na obviněného Redla.

Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelné, že ministr vnitra, místopředseda vlády a předseda vládního hnutí STAN Vít Rakušan dosadil minulý měsíc do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), což je tajná civilní rozvědka, Petra Mlejnka, který již od roku 2012 udržoval přátelské styky s Michalem Redlem, který je podle policie hlavou skupiny organizovaného zločinu kolem hnutí STAN v kauze Dozimetr a který je zároveň blízkým spolupracovníkem mafiána a zločince Radovana Krejčíře. O pravidelných stycích mezi Redlem a nedávno jmenovaným šéfem ÚZSI Mlejnkem se veřejnost dozvěděla minulý týden. Mlejnek v této věci dokonce prohlásil, že přes Redla poptával zakázky. Do celého tohoto skandálu je nově zapojena i vládní KDU-ČSL, protože Mlejnka doporučil Vítu Rakušanovi její první místopředseda a místopředseda Sněmovny Jan Bartošek. Vít Rakušan navíc prohlásil, že o stycích Mlejnka s Redlem věděl již před jeho jmenováním a nevadí mu. Rakušan Mlejnka odvolat z funkce ředitele ÚZSI odmítá a ani sám nechce odstoupit z funkce ministra vnitra. Podle SPD musí jednoznačně odejít oba dva, protože jejich setrvání ve funkcích je ohrožením bezpečnosti České republiky. Potvrzuje se tak opět, že za vlády Petra Fialy (ODS) prorostl organizovaný zločin až do nejvyšších pater vlády a státní správy. Premiér Fiala navíc o tomto všem ví a po celou dobu to kryje. Je nepřijatelné, aby Vít Rakušan, předseda uskupení s takovými kauzami vedl rezort vnitra a policii, která zločiny představitelů STAN vyšetřuje. Jedná se o střet zájmů takového charakteru, který už vážně ohrožuje zbytky důvěry veřejnosti v trestní řízení a ve spravedlnost jako takovou. Tato vláda nemá důvěru veřejnosti a měla by okamžitě podat demisi. To je názor SPD!

2. Prosazujeme vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Tato neschopná a škodlivá vláda musí skončit!

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš minulý týden připustil možnost vyvolání hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy (ODS) ve Sněmovně. Hnutí SPD tento názor prosazuje od samého začátku jmenování této vlády prezidentem republiky v prosinci loňského roku a nyní hnutí ANO konečně tento náš požadavek sdílí také. Pro svolání schůze Sněmovny pro hlasování o nedůvěře vládě je potřeba podpisy minimálně 50 poslanců a hnutí SPD má poslanců 20, což ke svolání této schůze nestačí. Hnutí SPD tento návrh na svolání schůze o hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy samozřejmě podpoří. Tato vláda není vládou odborníků, dávno ztratila důvěru veřejnosti a nemá schopnosti řídit zemi v době ekonomické a potravinové krize. Vzhledem k otřesnému stavu veřejných financi, rostoucí inflaci, poklesu životní úrovně i osobních úspor občanů, vzhledem k nejistotě týkající se zásobování plynem jak firem, tak domácností, vysokým cenám pohonných hmot, energií, bydlení a potravin, je potřeba říct Fialově vládě jasné NE a bylo toho dost, protože široká veřejnost kromě plamenných projevů členů vlády, jak to zvládneme, nezaznamenala jediný hmatatelný krok tohoto kabinetu kromě korupčních skandálů předních koaličních politiků.

3. Premiéru Fialovi nedůvěřuje 70 procent občanů. Zářijové volby budou referendem o Fialově vládě.

Premiérovi Petru Fialovi (ODS) důvěřují jeho vlastní spoluobčané nejméně z premiérů či prezidentů světových demokratických států. Petr Fiala jako předseda vlády dopadl dokonce nejhůře ze všech sledovaných světových státníků. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu společnosti Morning Consult, který zveřejnila minulý týden TV Nova. Fialovi nedůvěřuje 70 procent našich občanů a má důvěru pouhých 23 procent. Společnost Morning Consult zároveň sleduje, jak lidé vnímají směřování své země. I v tomto ohledu je na tom Česká republika špatně. Na správné cestě je jen podle 20 procent občanů. Tím se pouze potvrzují názory SPD, že premiér této země není muž na svém místě a veřejnost je o tom přesvědčena. Přijďte, proto prosím ve dnech 23. – 24. září k volebním urnám, které budou zároveň referendem a vysvědčením stávající vládě, a dejte svůj hlas kandidátům hnutí SPD. Jsme jediné vlastenecké hnutí zastoupené ve Sněmovně, a pokud chceme, aby nás bylo více slyšet, potřebujeme právě Vaše hlasy. Děkujeme!

4. Vláda Petra Fialy zhoršuje úroveň zdravotní péče. Hnutí SPD hlasuje proti snížení plateb do zdravotnictví.

Prezident Miloš Zeman minulý týden oprávněně vetoval zákon, kterým chce vláda Petra Fialy (ODS) letos snížit o 14 miliard korun platby zdravotním pojišťovnám za tzv. státní pojištěnce. Tímto krokem Fialovy vlády dochází ke snižování úrovně a dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a zhoršování pracovních podmínek zdravotníků. Hnutí SPD tento krok prezidenta Zemana vítá, jelikož poslanci SPD vždy ve Sněmovně vystupovali a hlasovali proti přijetí tohoto špatného a nebezpečného vládního návrhu. Zákon tedy nyní bude znovu projednávat Sněmovna a poslanci SPD budou opět důrazně vystupovat a hlasovat proti němu. Fialova vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN ale již dopředu avizovala, že veto prezidenta přehlasuje.

16. 8. 2022

Zásadně odmítáme zavedení eura v České republice!

Hnutí SPD, stejně jako většina našich občanů, nepodporuje zavedení eura v České republice. Naopak některé strany ze současné vládní pětikoalice (TOP 09 a STAN) požadují, aby bylo euro u nás co nejdříve zavedeno jako měnová jednotka.

Máme na zavedení eura zcela jednoznačný názor, který je definován v programu hnutí. Jsme proti přijetí eura, tedy vstupu do eurozóny, a považujeme za naprosto nepřijatelné, aby podobná rozhodnutí byla učiněna bez referenda. Jsme jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky vystoupením z Evropské unie. Proto chráníme naši měnu, která je jedním ze symbolů státu, a kterou považujeme za základní ekonomický nástroj pro zachování naší ekonomické suverenity.                 

Zavedení společné měny je především politické rozhodnutí, ke kterému se Česká republika zavázala při svém vstupu do Evropské unie. Naštěstí není časově určeno, a proto nehrozí ani žádné sankce za odklad. Přijetím eura bychom se zavázali vstoupit do fondu Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), a přijat nastavená pravidla pro financování krachujících států eurozóny. Česká republika by tak doplatila na astronomické dluhy zemí jako je Řecko, Itálie, Portugalsko nebo Španělsko tím, že by se podílela na jejich financování skrze záchrannou síť ESM (jednotlivé země dluží za druhé).

Zde je dobré připomenout, že celá vládní pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti i STAN), přijetí eura v předvolební kampani v souvislosti s parlamentními volbami na podzim minulého roku podporovala. Pro podporu eura se v minulosti vyslovoval i Andrej Babiš (ANO). Před měsícem se k podpoře přijetí eura opět vyjádřili představitelé TOP 09, podle kterých by se Česká republika měla opět začít upínat k přijetí eura, což by podle této strany oživilo ekonomiku. Na tiskové konferenci ve Sněmovně to řekli místopředseda rozpočtového výboru Miloš Nový a místopředseda evropského výboru Ondřej Kolář. K diskuzi o zavedení eura v rámci vládní koalice vyzval v červenci staronový předseda hnutí STAN Vít Rakušan.  

V hnutí SPD od svého počátku zásadně odmítáme přijetí eura, neboť jsme přesvědčeni, že má celou řadu negativ. Se zánikem české koruny by zanikla i pravomoc České národní banky provádět měnovou politiku. Ta by byla určována Evropskou centrální bankou nikoli podle aktuálních potřeb české ekonomiky, nýbrž z pohledu eurozóny jako celku. Většina našich občanů se domnívá, že přijetím eura by došlo k zdražování všech komodit a ještě k většímu nárůstu inflace, a proto jsou proti zavedení eura. Tento názor zastává 56 procent našich občanů, což prokázal dubnový průzkum Eurobarometru (zde), který byl realizován ve vybraných unijních státech, jež nejsou členy eurozóny.

11. 8. 2022

Hnutí SPD je podle průzkumů třetí nejsilnější politickou stranou v zemi!

Podle posledně zveřejněného aktuálního průzkumu agentury Median by hnutí SPD ve sněmovních volbách získalo 12,5 procenta, což ho řadí na třetí pozici mezi politickými stranami.

Celkové třetí místo je vizitkou toho, že program (dostupný na www.spd.cz) našeho vlasteneckého hnutí je správný a že oslovuje čím dál více slušných a pracujících občanů. Výzkum též uvádí, že strany KDU-ČSL a STAN by se aktuálně do Sněmovny vůbec nedostaly, což je určitě pro většinu voličů dobrá zpráva, neboť naši občané, a to nejen ti chudší, ale i lidé ze středních vrstev, se dostávají do svízelné finanční situace kvůli navýšení cen všeho možného. Za tento stav je plně odpovědná vláda Petra Fialy, neboť není schopná adekvátně řešit stále rostoucí inflaci, která už přesáhla 17 procent a očekává se, že poroste až k 20 procentům.

Současná vláda by měla pomoci v této globální krizi rychle a plošně všem občanům České republiky, tak jak to dělají vlády okolních zemí pro své obyvatele. To ale vláda vzešlá ze slepence pětikoalice vůbec neřeší, protože její prioritou je ukázat navenek v rámci půlročního předsednictví EU, jak jí jsou zájmy EU nadřazené zájmům České republiky, a prioritou pro ni zůstává pomoc Ukrajině. V rámci finanční pomoci na obnovu Ukrajiny dokonce odsouhlasila bez projednání v Poslanecké sněmovně celounijní půjčku na obnovu Ukrajiny ve výši devíti miliard eur, na kterou si ale musí státy EU včetně ČR půjčit formou vydání dluhopisů zaručených členskými státy EU splatnými za 25 let.

Hnutí SPD je zásadně proti tomu, aby si Česká republika musela půjčovat finanční prostředky na obnovu Ukrajiny. Naše vláda by měla v této době aktivně pomáhat českým občanům se zdražováním energií, potravin, bydlení a pohonných hmot a pomocí účinných opatření zastavit stále se zvyšující inflaci. Aktuálně stále přibývá občanů České republiky, kteří jsou ohroženi, že se ocitnou na hranici sociální chudoby, a budou se muset spoléhat na podporu státu, která ale nefunguje tak, jak by měla. Pod příjmovou hranicí chudoby se nachází okolo milionu českých domácností. Zdražováním všech důležitých komodit včetně základních potravin se počty lidí odkázaných na různé sociální dávky budou dále zvyšovat. Dle údajů Českého statistického úřadu jsou nejohroženější skupinou z pohledu materiálního nedostatku domácnosti samoživitelů s jedním či více dětmi, za nimi pak senioři ve věku 65 let a starší. Nyní už začínají být ohroženi materiálním a sociálním nedostatkem i domácnosti úplných rodin s dětmi.

Komunální volby se pomalu blíží a naši kandidáti budou i na komunální úrovni prosazovat program hnutí SPD. Souhlasíte-li s našim programem, dejte v zářijových senátních a komunálních volbách hlas kandidátům za hnutí SPD.

9. 8. 2022

V otázce energetiky nesmíme být rukojmím burzovních spekulantů a zahraničních překupníků!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme na alarmující situaci ohledně zdražování potravin v České republice v mezievropském srovnání a na dlouhodobou nečinnost vlády Petra Fialy v boji proti němu. Informujeme i o návrzích hnutí SPD v této oblasti. Z aktuálního průzkumu veřejného mínění vyplývá, že výrazná většina českých občanů považuje za nejdůležitější úkol českého předsednictví Rady Evropské unie řešení sociálních dopadů energetické krize, nikoli podporu Ukrajiny jako česká vláda. Blíží se komunální a senátní volby, které mohou být celospolečenským referendem o neschopné a škodlivé vládě pětikoalice. Bude velice důležité netříštit v nich voličské hlasy a podpořit nejsilnější opoziční vlastenecký subjekt, hnutí SPD. Přinášíme informace o pesimistických prognózách ohledně dalšího růstu cen elektřiny a zemního plynu, proti kterému vláda Petra Fialy nedokáže účinně bojovat, ačkoli má k dispozici řadu nástrojů. V této souvislosti připomínáme recepty hnutí SPD na řešení energetické drahoty. Na problematice zásobníků plynu ukazujeme, že je klíčovou otázkou národního zájmu, aby měl náš stát pod kontrolou svou energetickou politiku a energetickou bezpečnost. Upozorňujeme na nebezpečně rostoucí napětí mezi USA a Čínou a na zhoršování mezinárodní bezpečnostní situace. Preferujeme budování mírových vztahů mezi státy a velmocemi na základě jednání a dialogu.

1. Růst cen potravin v České republice je nejvyšší ve střední Evropě. Máme i nejvyšší zdanění potravin. Vláda Petra Fialy nedokáže tuto situaci řešit, zatímco hnutí SPD své návrhy již představilo.

Vláda Petra Fialy (ODS) proti zdražování potravin dlouhodobě nic nedělá a občanům nepomáhá. Dalším důkazem je skutečnost, že v zemích EU v červnu meziměsíčně stouply ceny potravin v průměru o 12 %, ale v České republice o 18 %. Pokud jde o sousední státy, v Rakousku vzrostly ceny potravin o 11 %, v Německu o 12 % a v Polsku o 13 %. V rámci členských států EU máme rovněž nejvyšší daň z přidané hodnoty (DPH) na potraviny - a do jejich vysokých cen se promítají i naše vysoké ceny energií, opět jedny z nejvyšších v celé Evropě. Podle ekonomických i zemědělských expertů však zdražování potravin není zdaleka u konce. V meziročním srovnání jde aktuálně o růst cen na úrovni 43 %. Mluvčí Potravinářské komory ČR Helena Kavanová pro odborný ekonomický server FinTag.cz za hlavní důvod tohoto stavu označila skutečnost, že kroky naší vlády jsou vysoce proinflační, zejména co se týče vysoké daně z přidané hodnoty u potravin na úrovni 15 %. V Německu to je 7 %, v Rakousku a na Slovensku 10 %, v Polsku je to 5 %, ovšem u tří set základních potravin je tam nyní dokonce nulová sazba. Při srovnávacím nákupu jsou ceny českých potravin dokonce vyšší než ty německé, avšak kupní síla a platy jsou u nás třikrát nižší. To je naprosto nepřijatelné! Zatímco my v SPD jsme konkrétní plán řešení této situace již dávno představili, vláda Petra Fialy (ODS) proti všeobecnému zdražování nic nedělá. Podle SPD se měly již dávno snížit sazby DPH u potravin (a energií), a to až na nulovou sazbu. Pro DPH a spotřební daň u pohonných hmot také existují nástroje vlády v podobě regulací. Musí se nechat občanům více peněz z jejich pracovních příjmů. To umožní naše již podané návrhy zákonů na zvýšení daňových slev pro všechny pracující fyzické osoby a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti pro jejich pracující rodiče. 

2. Vláda se chlubí údajnými úspěchy v rámci svého předsednictví Rady Evropské unie. Jde o pochybné záležitosti, které nepomáhají českým občanům. Dle aktuálního průzkumu veřejného mínění se naopak shodují priority české veřejnosti a hnutí SPD.

Česká republika má za sebou měsíc předsednictví Rady EU a dokonce vyjmenovala své „úspěchy" – dohoda dobrovolně šetřit plynem, odměna solidárním regionům, větší bezpečnost nakupovaného zboží, snížení zátěže pro tuzemské úřady, dovoz ovoce a zeleniny z Moldavska a schválení dalších sankcí proti Ruské federaci a další pomoc pro Ukrajinu, která ani není členem EU. Z těchto dojednaných údajných "úspěchů" ale naši občané nepocítí nic konkrétního. Aktuální průzkum agentury STEM dokonce ukázal, a potvrdil tak naše slova, že většina českých občanů požaduje, aby naše vláda využila pozici předsednictví Rady EU hlavně k řešení energetické krize. Názor české vlády, že prioritou jejího předsednictví má být pomoc Ukrajině, naopak většina českých občanů nesdílí. Za naprosto nejdůležitější úkol českého předsednictví považuje 79 % dotázaných řešení sociálních dopadů energetické krize. To je i dlouhodobá priorita hnutí SPD. Dle tohoto průzkumu pro většinu české veřejnosti, pro více než dvě třetiny občanů, není vůbec podstatnou otázkou poválečná obnova Ukrajiny a podpora jejího vstupu do EU. Je tak zcela evidentní, že představy české vlády a české veřejnosti na současné hlavní politické priority se diametrálně rozcházejí – a že zatímco pro Fialovu vládu jsou podstatné spíše zájmy cizích států, čeští občané logicky preferují, ve shodě s politickým programem a politickou strategií hnutí SPD, urychlené řešení vnitropolitických ekonomických a sociálních problémů. Jde o vládu, která preferuje cizí zájmy před zájmy národními, a měla by proto co nejdříve odejít!

3. Působení vlády ODS, TOP 09, KDU-ČSL, hnutí STAN a Pirátů vede k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi. Občané budou mít možnost v zářijových komunálních a senátních volbách vystavit této vládě účet.

Komunální a senátní volby, které proběhnou 23. a 24. září budou referendem o Fialově vládě! Voliči tak budou mít jedinečnou příležitost vyjádřit svůj názor na její již téměř roční působení, které objektivně vedlo k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi, k drakonickému růstu cen všech základních životních potřeb a k propadu životní úrovně milionů občanů. V těchto volbách bude velmi důležité netříštit hlasy a nevolit nejrůznější opozičně se tvářící mimoparlamentní strany, které nemají reálnou společenskou podporu. Jedinou reálnou a významnou opoziční vlasteneckou silou, která je schopná a kompetentní podílet se na správě země, je hnutí SPD. V minulém týdnu uplynula lhůta pro registraci kandidátních listin politických subjektů do těchto voleb. Hnutí SPD podalo kandidátní listiny celkem v 337 městech a obcích, z toho kolem 50 společně s Trikolorou, Svobodnými či s různými lokálními subjekty. Spojujeme tak vlastence a konzervativně smýšlející občany. Nabídli jsme tak ruku ke spolupráci i dalším politickým subjektům. Kdo chtěl, tak se k nám přidal, kdo nechtěl, tak odmítl a záměrně tříští síly a oslabuje výsledek hnutí SPD. Do Senátu kandidujeme v 21 senátních obvodech, z toho ve dvou ve spolupráci s Trikolorou. Žádáme občany nespokojené s Fialovou vládou, aby v těchto volbách svým hlasem vyjádřili podporu kandidátům SPD, a dali tak současné vládě jasně najevo, že nastal čas na její demisi.

4. Fialova vláda zcela selhává v boji proti dramatickému růstu cen energií. Již několik měsíců není schopna občanům poskytnout efektivní pomoc. Hnutí SPD má plán na systémové řešení energetické drahoty a na zajištění naší energetické bezpečnosti.

Ceny energií v České republice dál raketově rostou a prognóza jejich dalšího vývoje není optimistická. Dodavatelé letos už poněkolikáté zvyšují ceny elektřiny i zemního plynu. Nejvíce to pocítí rodiny žijící v domech, kde se pomocí plynu vaří, topí i ohřívá voda. Čtyřčlenná domácnost zde zaplatí ročně o zhruba 56 tisíc korun více než dříve. Ředitel Pražské plynárenské Martin Pacovský varoval, že zákazníci, kterým končí fixace cen, mohou na zálohách za zemní plyn platit až sedmkrát výše než dosud! Takové zvyšování cen není vůbec nezbytné a vláda Petra Fialy (ODS) by mu mohla snadno a rychle zabránit, pokud by nakupovala plyn napřímo, a nikoliv přes zahraniční prostředníky. Je však v této věci naprosto nečinná a vážné problémy našich občanů jí dlouhodobě nezajímají. Fialova vláda, která ani téměř po roce u moci našim občanům nepomohla na rozdíl od vlád ostatních evropských států, navíc již několik týdnů není schopna veřejnosti vysvětlit, v čem bude spočívat slibovaná pomoc v boji s drahými energiemi formou tzv. úsporného tarifu. Vláda mlží a protiřečí si. Jednou tvrdí, že půjde o plošnou pomoc ve stejné výši pro všechny, jindy prohlašuje, že to má záviset na tarifech domácností. Nejsou vůbec známy konkrétní finanční parametry ani termíny této pomoci, ani to, kdo bude mít na tuto pomoc nárok. Ze strany vlády je to jen opět naprostý zmar a bezradnost! Hnutí SPD naproti tomu navrhlo již před několika měsíci konkrétní řešení neudržitelné energetické drahoty. Jde mimo jiné o odstoupení od šíleného Green Dealu EU, o odstoupení od zničujícího spekulativního systému EU o obchodování s emisními povolenkami, o přednostní prodej u nás vyrobené levné elektřiny přímo českým odběratelům, nikoli přes unijní lipskou energetickou burzu, kam by bylo možné vyvážet pouze případné přebytky domácí produkce či o obnovu národního importéra zemního plynu, který by jej nakupoval za nízké ceny přímo od jeho producentů. To je skutečný recept, který systémově a dlouhodobě řeší příčiny současné energetické drahoty, která je zároveň i jednou z hlavních příčin vysoké inflace a astronomicky rostoucích cen dalšího zboží a služeb. 

5. Premiér Fiala a vláda mlží ohledně naplnění zásobníků plynu. Vláda nemá reálný plán pro krizové situace. V otázce energetiky nesmíme být rukojmím soukromých zahraničních firem!

Premiér Petr Fiala (ODS) tvrdí, že Česká republika má naplněny zásobníky plynu na 80 procent. Odborníci ale upozorňují, že se nejedná o plyn ve vlastnictví českého státu, ale v zásobnících zahraničních firem. Podle vyjádření společnosti RWE stát letos do svých hmotných rezerv nakoupil jen 240 miliónů kubíků plynu, což je množství, které by v případě vysokých mrazů vystačilo odhadem maximálně na jeden týden! Vláda proto předpokládá, že kdyby došlo k zastavení dodávek plynu z Ruska, uskladněný plyn zabaví soukromým vlastníkům a nastolí krizové scénáře, ve kterých by občané a domácnosti dostali pouze vládou určený objem plynu a nic více. To je zcela nepředstavitelné! Opět se tak zcela jasně ukazuje, že vláda Petra Fialy (ODS) nemá dostatečný a reálný plán, jak se postarat o dostatek cenově dostupného plynu pro své vlastní občany. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje rozprodej klíčové státní infrastruktury, kam zásobníky plynu patří, do rukou zahraničního kapitálu. Je otázkou našeho národního zájmu, aby náš stát měl energetickou politiku a energetickou bezpečnost zcela pod svou kontrolou. Nemůžeme být v otázce energetiky rukojmím burzovních spekulantů a zahraničních překupníků! 

6. Se znepokojením sledujeme růst napětí v čínsko-amerických vztazích. Hnutí SPD preferuje mírová řešení mezinárodních otázek a sporů.

Napětí ve vztazích mezi Čínou a USA značně a nebezpečně zesílilo po návštěvě předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové na ostrově Tchaj-wan, který je dle mezinárodního práva součástí Číny, což oficiálně uznává drtivá většina demokratických států světa včetně České republiky. Zhoršila se i bezpečnostní situace v oblasti. Uznávaný americký analytik David Goldman, někdejší pracovník administrativy prezidenta Reagana a nyní zástupce šéfredaktora revue Asia Times, ve své studii k této návštěvě uvádí, že znamená počátek nové závažné strategické krize ve vztazích USA s Čínou. Bidenova administrativa dle něho přímo pochoduje do války s Čínou. A dodává, že Čína směřovala v posledních letech finanční a vojenské zdroje na rakety země-moře, moderní letectvo, ponorky a elektronická válečná zařízení na svém pobřeží. Když budou USA bojovat s Čínou v jejich teritoriu, pravděpodobně prohrají. Strategický zájem Číny ohledně Tchaj-wanu je pro Čínu zásadní. V souvislosti s návštěvou Pelosiové na Tchaj-wanu Čína rovněž oznámila pozastavení spolupráce největšího světového výrobce baterií, čínské společnosti CATL a americké automobilky Ford při dodávkách baterií do elektromobilů v Číně, USA a Evropě a přerušení všech aktivit společnosti v USA. Čínské ministerstvo zahraničí také uvedlo, že pozastaví vzájemná jednání s USA o klimatu, dialog mezi vojenskými představiteli obou zemí, jednání o námořní bezpečnosti a vztahy v oblasti imigrační a protidrogové politiky. Čína rovněž krátce po návštěvě Pelosiové zahájila v okolí Tchaj-wanu dosud nejrozsáhlejší vojenské cvičení v regionu s ostrou střelbou a provádí manévry simulující útok na ostrov. Hnutí SPD prosazuje dlouhodobě budování mírových vztahů mezi státy a velmocemi na základě oboustranného dialogu, a nikoliv eskalaci napětí.

4. 8. 2022

Nepřipustíme likvidaci národní suverenity České republiky!

Německo prostřednictvím svého kancléře Olafa Scholze opět apeluje na ukončení systému, který umožňuje jednotlivým unijním zemím vetovat rozhodnutí přijímaná na Evropské radě. Dle kancléře Scholze se tím má posílit vliv EU.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je vlastenecké a demokratické hnutí, které vždy povede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Současnou podobu Evropské unie a její evropské integrace vnímáme jako špatný projekt, od kterého si vrcholoví představitelé EU, v čele s Německem a Francií, představují vytvoření evropského superstátu. Součástí tohoto nefunkčního projektu je cílené oslabování a likvidace národních států a národů Evropy. V SPD jsme zásadně pro rovnoprávné postavení ČR vůči všem zahraničním partnerům, státům i firmám a pro plné respektování práva národů na sebeurčení v jejich historických hranicích. Zrušení práva veta v EU by bylo dalším krokem k federalizaci Evropy, kde by se jen zvýšil vliv Německa a Francie na politiku EU. Nicméně, byl by to jen další krok na cestě k „unifikaci“ EU.

„Pokud si chce Evropská unie udržet vedoucí úlohu ve světové politice, nemůže si dovolit ponechat jednotlivým členským státům právo veta při rozhodování o společné zahraniční a bezpečnostní politice.“ Podle agentury Reuters to minulý týden uvedl německý kancléř Olaf Scholz v článku zveřejněném v deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung a potom ještě dodal: „Ruská invaze na Ukrajinu činí jednotu Evropy stále naléhavější a zvyšuje tlak na ukončení sobeckých blokád jednotlivých členských států při rozhodování v EU.“

Vrcholovým představitelům EU v Bruselu by se tak případným zrušením práva veta zjednodušil boj s nepohodlnými vládami jednotlivých členských zemí. V současné době nesouhlasí s některými stanovisky EU zejména Maďarsko, které se staví proti řadě sankcí vůči Rusku. Premiér Viktor Orbán hájí v EU zájmy Maďarska a tvrdě odmítá věci, které by se negativně dotkly Maďarů. Dále se jedná o Polsko, od kterého EU vyžaduje dodržovat vládu práva podle unijních požadavků. Zatím je Brusel v sankcích proti Polsku a Maďarsku téměř bezradný, a proto velmi tlačí na to, aby EU dostala do ruky nástroj, s jehož pomocí by si vše vymohla dle svých představ.

Německý kancléř Olaf Scholz i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Layenová zastávají názor, že je nutné některé procesy uvnitř EU zjednodušit a omezit oblasti, ve kterých je nutno získat hlas všech států, a to především v otázkách zahraniční politiky. K podobným krokům se odhodlal i Evropský parlament, který využil své pravomoci vyvolat jednání o změně fungování EU. Na začátku května tohoto roku odsouhlasil rezoluci vyzývající Radu ke změnám smluv. Podle této rezoluce by se měl rozšířit počet oblastí, ve kterých by stačil souhlas kvalifikované většiny zemí namísto současné jednomyslnosti. Podle návrhu poslanců by měla stačit většina hlasů ke změnám v oblasti zahraniční politiky či například sankcí. Také navrhuje rozšíření pravomocí EU v oblasti bezpečnosti či klimatické změny.

Hnutí SPD chce nadále rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku a nepřipustí, abychom byli provincií EU, bez možnosti rozhodovat o zásadních věcech, které přímo ovlivňují strategické činnosti našeho státu. Proto požadujeme referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU a referendum o vystoupení ČR z EU. V SPD chceme Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států, kde funguje volný trh zboží, služeb, financí a práce.

2. 8. 2022

Vláda Petra Fialy extrémně zadlužuje zemi, i když slibovala opak!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém vyzýváme vládu Petra Fily (ODS), aby bojovala proti zdražování potravin a aby pomohla českým zemědělcům a potravinářům. Dále informujeme, že hnutí SPD vyjadřuje velké poděkování hasičům a všem, kteří pomáhají v Hřensku s následky požáru. Soucítíme s těmi, kteří přišli o obydlí. Vláda hasičům včas nezajistila vhodné prostředky proti požáru. Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby byli naši vojáci vysíláni do zahraničí do bojových operací bez schválení Sněmovny, a to samé platí i pro pobyt cizích vojsk na našem území. Vláda Petra Fialy extrémně zadlužuje zemi, i když slibovala opak. Podvedla voliče.

1. Vyzýváme Fialovu vládu, aby bojovala proti zdražování potravin a aby pomohla českým zemědělcům a potravinářům.

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová varuje, že pokud vláda Petra Fialy (ODS) aktivně nezasáhne, hrozí další zdražování potravin. Výroba základních potravin je energeticky náročná, proto naši producenti potravin požadují po vládě zejména kompenzace drahých energií. Hnutí SPD považuje tyto jejich požadavky za oprávněné. Bez vládních regulačních a kompenzačních opatření hrozí nejen zánik řady potravinářských firem a pracovních míst jejich českých zaměstnanců, ale právě i další drakonický růst cen potravin, zejména mouky, mléka, masa a pečiva. Například chléb v červenci zdražil meziročně o 41 procent, cukr o 40 procent, máslo a vejce o třetinu. „Signály, že by se ceny potravin měly snižovat, necítíme," prohlásila k tomu prezidentka Potravinářské komory Večeřová. Česká vláda podle ní svou nečinností k pomoci našim potravinářům a zemědělcům, oproti systému dotací ze strany EU a podpory ostatních evropských vlád jejich zemědělcům, dostává naše zemědělce do existenčních problémů. To je i názor hnutí SPD. Naši potravináři nemohou cenově konkurovat výrobcům ze států, kterým jejich vlády přispěly na úhradu energií, což učinilo 24 vlád z 27 států EU. Hnutí SPD předkládá dlouhodobě návrhy proti zdražování potravin a na efektivní pomoc našim potravinářům a zemědělcům i návrhy na zlepšení naší potravinové soběstačnosti v komoditách, které lze u nás vyprodukovat a na zajištění potravinové bezpečnosti v případě krize. Je třeba zejména urychleně schválit náš návrh zákona na podporu a ochranu produkce českých potravin a zákon o mimořádné tržní síle proti zneužívání dominance nadnárodních řetězců na trhu. Aktuálně se pak musí neprodleně snížit DPH u základních potravin na nulovou sazbu a zastropovat jejich ceny.

2. Hnutí SPD vyjadřuje velké poděkování hasičům a všem, kteří pomáhají v Hřensku s následky požáru. Soucítíme s těmi, kteří přišli o obydlí. Vláda hasičům včas nezajistila vhodné prostředky proti požáru.

S ohromným znepokojením a smutkem zároveň sledujeme obrovský požár v Hřensku v Národním parku České Švýcarsko, se kterým hasiči bojují již déle než týden. Hnutí SPD vyjadřuje velké poděkování stovkám hasičů a všem těm, kteří zde stále neúnavně bojují za ochranu životů, zdraví, majetku a přírody. Zároveň soucítíme se všemi, kteří kvůli řádění živlu přišli o bydlení. Je smutnou skutečností, že premiér vlády Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se dostavili na místo tohoto neštěstí až třetí den od začátku požáru, tedy minulé úterý. Ať už jsou příčiny vzniku tohoto požáru jakékoliv, jedno je jisté již dnes: po všech vládou schválených koncepcích a zpracovaných krizových plánech stát nemá dostatečné kapacity a schopnosti likvidovat požár v těžko dostupném terénu v krátkém časovém intervalu. Pokud by byla přijata okamžitá opatření k likvidaci požáru již v jeho zárodku, tedy v neděli 24. července, a složky integrovaného záchranného systému (IZS), zejména hasiči, vojáci a záchranáři, by v tom okamžiku disponovaly vhodnými věcnými prostředky v dostatečném množství, nemohlo by dojít k rozšíření požáru až na současných 1060 hektarů (přičemž celková zóna zásahu činí 2860 hektarů) a následně k tak rozsáhlým škodám. Je neoddiskutovatelnou povinností vlády a jejích příslušných orgánů zajistit, aby hasiči měli možnost a všechno potřebné vybavení k tomu zasáhnout proti požárům i za velmi ztížených povětrnostních podmínek a v jakoukoli denní i noční dobu. Je také potřeba mnohem více investovat do vybavení složek IZS na úkor zbytných výdajů státu, jako je například financování neziskových organizací s politickým programem anebo plošné vyplácení neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým. To je názor SPD!

3. Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby byli naši vojáci vysíláni do zahraničí do bojových operací bez schválení Sněmovny, a to samé platí i pro pobyt cizích vojsk na našem území.

Vláda Petra Fialy (ODS) 27. července schválila návrh na působení vojáků v zahraničních operacích na následující dva roky (2023 až 2024). Předkládaný návrh již nepočítá s působením českých vojáků v Iráku a ve výcvikové misi EU v Mali. Konkrétně ministryně obrany Černochová navrhla působení v celkovém počtu do 1 362 osob, přičemž náklady každý rok vyjdou přibližně na 1,4 miliardy korun. Součástí předkládaného návrhu je také pobyt ozbrojených sil států NATO na území České republiky v případě potřeby. Tuto případnou krátkodobou spojeneckou přítomnost na území ČR navrhla ministryně zastropovat na počet 800 lidí. Ministryně obrany Černochová (ODS) chce, aby vláda mohla rozhodovat o krátkodobém vysílání našich ozbrojených sil do zahraničí a o pobytu cizích vojsk (NATO, EU) na našem území, a to bez omezení. Za tímto účelem předložila ODS návrh změny Ústavy ČR koaličním partnerům a vláda by jej měla projednat v nejbližší době. Z ústavy mají zmizet omezující podmínky. Nyní platí, že pokud se jedná o mírové, záchranné a humanitární operace s účastí vojáků do 60 dnů, tak o vyslání rozhoduje Vláda ČR. Ve všech ostatních případech však je potřeba souhlas Parlamentu ČR – a právě to chce vláda zrušit. Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby byli naši vojáci vysíláni do zahraničí do bojových operací bez projednání Sněmovnou, a to samé platí i pro pobyt cizích vojsk na našem území. Nemůžeme dopustit, aby vláda zatáhla naši republiku do válečného konfliktu, a to bez projednání Sněmovnou, kde se může později ukázat, že se jednalo například o provokaci. To samé platí i pro pobyt jakýchkoliv cizích vojsk na našem území.

4. Vláda Petra Fialy extrémně zadlužuje zemi, i když slibovala opak. Podvedla voliče.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden schválila nezodpovědný návrh ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) na zvýšení letošního schodku státního rozpočtu oproti jeho schválené podobě o 50 miliard – tedy z už tak hrozivých a nepřijatelných 280 na 330 miliard korun. Do tohoto navýšení schodku přitom ministr financí zahrnul i výdaje na údajný boj vlády s vysokými cenami energií. A to přesto, že vláda za tři čtvrtě roku ještě žádné konkrétní a účinné kroky proti předraženým cenám energií a na pomoc domácnostem a firmám nepodnikla a není dosud známa ani přesná finanční výše pomoci občanům formou tzv. úsporného tarifu. To hodlá vláda upřesnit až později formou příslušné vyhlášky. Do schodku je promítnut i předražený vládní nákup plynu do Správy státních hmotných rezerv v objemu 8,5 miliardy korun, který byl ministrem průmyslu a obchodu Síkelou (za hnutí STAN) realizován za mnohem vyšší cenu, než byla tehdejší tržní cena na komoditní burze. K navýšení schodku navíc není vůbec žádný ekonomický důvod, protože v důsledku astronomického růstu cen elektřiny, plynu a pohonných hmot rostou, oproti plánu, i příjmy státu z DPH a spotřebních daní. Vláda rovněž schválila zvýšení objemu prostředků v systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce o 5,2 miliardy korun, když týden předtím z tohoto systému novelou jiného zákona odebrala 14 miliard korun. To je diletantismus, který nemá obdoby! Dalších 120 milionů korun dává vláda na peněžní dary mezinárodním organizacím na stabilizaci situace na Ukrajině. Českým občanům ale vláda nedává nic. Návrh obsahuje též navýšení dotace na obnovitelné zdroje energie o 6,6 miliardy korun. To už je v současné situaci vyložená drzost! Hnutí SPD toto navýšení rozpočtového schodku v žádném případě nepodpoří! Fialova vláda bezdůvodným zvyšováním státního dluhu navíc podvedla občany, kterým slibovala před volbami šetření zbytných státních výdajů a rozpočtovou odpovědnost!

28. 7. 2022

Chceme moderní armádu, ale odmítáme nákup předražených stíhaček z USA!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy hanebně zhoršuje dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro naše občany i pracovní a platové podmínky pro naše zdravotníky. Hnutí SPD chce moderní armádu, ale odmítáme nákup předražených stíhaček z USA za 100 miliard. Nepotřebujeme je a zakázka je navíc bez soutěže. Odmítáme také nákup švédských pásových bojových vozidel pěchoty za 52 miliard korun, jelikož jde o netransparentní hazardování s penězi daňových poplatníků v situaci, kdy lze modernizovat stávající techniku. Vládní koalice projevuje neuvěřitelnou aroganci moci. Ceny energií se stávají pro české domácnosti a firmy nezaplatitelnými, občané se propadají do dluhových pastí, podnikatelé jsou nuceni zavírat své živnosti a firmy a rušit pracovní místa. Německo chce společně s EU zlikvidovat demokracii a suverenitu národních států. Odmítáme, abychom se stali bezprávnými nevolníky Bruselu a Berlína! Maďarsko prosazuje návrat pravomocí z EU národním státům. Je nutné zbavit se velkopanského diktátu arogantního Bruselu!

1. Vláda Petra Fialy hanebně zhoršuje dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro naše občany i pracovní a platové podmínky pro naše zdravotníky.

Hnutí SPD se po několik měsíců snažilo ze všech sil zabránit tomu, aby vláda sebrala zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun z jejich letošních rozpočtů. Vládní koaliční většina tento návrh minulý týden protlačila v závěrečném třetím čtení Sněmovnou a nyní směřuje do Senátu. Tyto rozpočtové škrty ve svém důsledku zhorší dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro naše občany i pracovní a platové podmínky pro naše zdravotníky. To vše v kritické situaci dlouhodobě odkládaných zdravotních výkonů, obtížně dostupné a drahé stomatologické péče, rostoucí inflace, cen energií a dalších výdajů spojených s migrační vlnou z Ukrajiny. Hnutí SPD považuje za nepřijatelné, aby vláda řešila rostoucí zadlužování země šetřením na již tak dlouhodobě odkládané zdravotní péči o české občany a jejím dalším omezováním. Je to hanebnost. My v SPD naopak navrhujeme uspořit veřejné peníze odstoupením od likvidační dohody EU Green Deal, vystoupením ze spekulativního unijního systému obchodování s emisními povolenkami, ukončením vývozu české elektřiny na zahraniční energetické burzy (vyvážet lze přebytky), přímým nákupem zemního plynu od jeho producentů, ukončením vyplácení veřejných dotací tzv. solárním baronům či snížením plateb do rozpočtu EU. Odmítáme šetřit na českých občanech! Pro SPD náš občan vždy je a bude na 1. místě!

2. Hnutí SPD chce moderní armádu, ale odmítáme nákup předražených stíhaček z USA za 100 miliard. Nepotřebujeme je a zakázka je navíc bez soutěže.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden rozhodla o zahájení jednání s USA o největší strategické zakázce pro armádu v celkové výši 100 miliard korun. Jedná se o přímý nákup 24 kusů supermoderních letounů F-35 jako náhrada po skončení pronájmu stíhacích letounů JAS-39 Gripen. Tento pronájem přitom končí až v roce 2027, ale vláda spěchá. Zřejmě je to v důsledku závěrů z návštěvy ministryně obrany Černochové v USA v dubnu tohoto roku. Naše armáda používá od roku 2004 pro potřeby ochrany vlastního vzdušného prostoru 14 švédských letounů JAS-39 Gripen. Švédská strana deklarovala, že nám po skončení pronájmu tyto letouny přenechá a nabídla i jejich modernizaci. Navíc pořizovací cena jednoho letounu JAS-39 Gripen je zhruba 1 miliarda korun, ale cena jednoho letounu F-35 je cca 3,5 miliardy korun. Mnohem více vypovídající je však srovnání nákladů na provoz po celou dobu životního cyklu, kde jedna letová hodina je u americké F-35 sedmkrát vyšší (35 tisíc dolarů!!!) ve srovnání s JAS-39 Gripen (5 tisíc dolarů). Tato zakázka je tedy odhadována na celkovou výši astronomických 100 miliard korun! Ministryně obrany Černochová ke všemu žádá o dalších 15,5 miliardy korun navíc do letošního armádního rozpočtu, zřejmě jako náhradu na výzbroj, techniku a materiál, který vláda rozhodla uvolnit pro Ukrajinu. Hnutí SPD tento přímý nákup stíhaček z USA odmítá. V situaci, kdy občané nemají na energie, meziroční inflace atakuje 20 %, o 50 % šly nahoru ceny potravin, je stále odkládaná zdravotní péče, státní rozpočty jsou v schodcích řádu 300 miliard korun ročně, není stále přijata důchodová reforma a státní dluh je 250 tisíc korun na občana včetně novorozenců, je tento nákup nepřijatelný. Navíc potenciál těchto stíhacích letounů nebude pro obranu země velikosti České republiky nikdy využitý. I my v SPD chceme moderní armádu, ale nikoliv vysokonákladovou. Chceme armádu se schopnostmi obrany našeho státu s maximální podporou zapojení domácího průmyslu. Nakoupit drahé stíhačky z USA, které ani nepotřebujeme, navíc bez soutěže, je politické rozhodnutí, které bude mít obrovský dopad na státní rozpočty v následujících letech, a takový hazard si nemůžeme dovolit!

3. Odmítáme nákup švédských pásových bojových vozidel pěchoty za 52 miliard korun. Jde o netransparentní hazardování s penězi daňových poplatníků.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden projednala návrh ministryně obrany Černochové a zároveň ji pověřila zahájením jednání o přímém nákupu 210 kusů pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) pro naši armádu za cenu 52 miliard korun se Švédským královstvím. Hnutí SPD tento postup odmítá. Jedná se o politické rozhodnutí, které si v současné době nemůžeme s ohledem na stav veřejných financí dovolit. Dlouhodobě jsme navrhovali modernizaci stávajících BVP po vzoru Maďarska, Slovenska a Polska, což by jednak přineslo značné finanční úspory, ale zároveň by dalo práci našim firmám a lidem zaměstnaným v domácím obranném průmyslu. Tento námi navrhovaný způsob byl však vládní koalicí odmítnut a byla přijata varianta přímého nákupu (vláda-vláda), a to bez výběrového řízení. Právě výběrové řízení ale zaručuje transparentnost a možnost zapojení vyšší konkurence při tomto způsobu podávání závazných nabídek uchazečů, a obecně tak umožňuje zvyšovat tlak na nižší cenu, což by v případě zakázky za více než 52 miliard korun přineslo výrazné úspory se zachováním vysoké kvality dodávek. Takto rozhodně nedochází k transparentnosti, ale naopak k hazardování s penězi daňových poplatníků. Hnutí SPD chce také moderní armádu, ale tento způsob přímého nákupu odmítáme!

4. Vládní koalice projevuje neuvěřitelnou aroganci moci. Ceny energií se stávají pro české domácnosti a firmy nezaplatitelnými, občané se propadají do dluhových pastí, podnikatelé jsou nuceni zavírat své živnosti a firmy a rušit pracovní místa.

Na poslední červencové schůzi Poslanecké sněmovny odmítli poslanci Fialovy vládní koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), STAN a Pirátů zařadit na program dva důležité body navrhované poslaneckým klubem hnutí SPD. Zaprvé mělo jít o projednání neudržitelné situace, kdy vláda dlouhodobě neřeší drakonický růst cen energií a zadruhé o založení politické policie ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN). Jde o projev neuvěřitelné arogance moci ze strany vládní koalice. Ceny energií se stávají pro české domácnosti a firmy již fakticky nezaplatitelnými, nízkopříjmové skupiny občanů se kvůli tomu propadají do dluhových pastí, podnikatelé jsou nuceni zavírat své živnosti a firmy a rušit pracovní místa. Vláda místo toho, aby dle návrhu hnutí SPD i po vzoru sousedních evropských zemí zrušila DPH na elektřinu a zemní plyn a zastropovala jejich ceny, poskytuje společnosti ČEZ půjčku ve výši 74 miliard korun, aby mohla i nadále obchodovat na unijní burze v Lipsku a prodávat českým odběratelům elektřinu za předražené německé ceny. Ministr vnitra Rakušan se zase snaží zakrýt kriminální skandály svého hnutí STAN založením nového policejního útvaru, který má stíhat údajný extremismus a bojovat proti dezinformacím. Podle nás nejde o nic jiného, než o pokus o kriminalizaci vládě nepohodlných politických názorů a jejich nositelů a o zkomplikování a zpomalení vyšetřování zločinů představitelů hnutí STAN. Neschopná vláda, která nedokáže řešit energetickou krizi, kterou naopak svým jednáním ještě prohlubuje, a která zneužívá policii pro politické účely a pošlapává demokratická práva občanů, musí odejít!

5. Německo chce společně s EU zlikvidovat demokracii a suverenitu národních států. Odmítáme, abychom se stali bezprávnými nevolníky Bruselu a Berlína!

Hrozí konec zbytků suverenity národních států a konec demokracie. Poté, co minulý týden německý kancléř Olaf Scholz v komentáři pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung doslova řekl, že „EU si již nemůže dovolit ponechat jednotlivým členským státům právo veta při rozhodování o společné zahraniční a bezpečnostní politice", tak Německo odhalilo svůj skutečný záměr, tedy likvidaci suverénních států. Potvrzují se tak naše názory na trvale sílící trend nátlaku Německa a Evropské komise na změnu rozhodovacího procesu ve všech orgánech EU z jednomyslného na většinové hlasování. To by menší členské země, jako je Česká republika, enormně znevýhodnilo a odsoudilo by je pouze do role bezprávných nevolníků, kteří jen musí plnit vůli Německa, Francie a dalších mocností, i když je to v rozporu s jejich národními zájmy. Byl by to definitivní konec naší státní suverenity. Hnutí SPD tyto snahy rezolutně odmítá. Ve všech politických otázkách, včetně zahraničí a bezpečnostní politiky, musí být podle nás v EU zachováno právo veta členských států. A jednoznačně platí, že jakákoli změna základních smluv EU, kam patří i otázky způsobu hlasování v orgánech EU, musí podléhat souhlasu všech členských států, nejlépe formou všeobecného závazného referenda. Hnutí SPD navíc dlouhodobě prosazuje návrh zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU. Současná koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN nám však dlouhodobě odmítá tento návrh zařadit na program jednání Sněmovny.

6. Maďarsko prosazuje návrat pravomocí z EU národním státům. Je nutné zbavit se velkopanského diktátu arogantního Bruselu!

Maďarští poslanci přijali v minulém týdnu usnesení, dle kterého by parlamenty jednotlivých členských států měly mít právo veta na přijímání veškerých nových právních předpisů EU, a rovněž tak i právo delegovat zástupce svých zemí do Evropského parlamentu namísto toho, aby byli voleni dle nových jednotných pravidel EU. Nově navrhovaná pravidla EU totiž zásadně poškozují menší členské státy, umožňují hlasování cizincům a zavádějí korespondenční hlasování. Maďarský parlament, ve kterém má většinu národně konzervativní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána, se kterou se nedávno hnutí SPD dohodlo na dlouhodobé politické spolupráci, dále požaduje oslabení pravomocí a kompetencí unijních institucí a navrhuje zakázat EU, aby si jako celek půjčovala peníze, za které ručí jednotlivé členské státy. Kroky maďarské vlády jsou kroky správným směrem a odpovídají i politickému programu hnutí SPD. Za nejvhodnější řešení otázky vztahu České republiky k EU i nadále považujeme uspořádání referenda (všelidového hlasování) o vystoupení naší země z této organizace nikým nevolených elitářů, kterým navíc není ani hanba zvýšit si razantně platy o 8,5 % a to nejpozději ke konci letošního roku. Je nutné zbavit se velkopanského diktátu arogantního Bruselu!

26. 7. 2022

Hnutí SPD stojí vždy na straně občanů a jejich oprávněných zájmů!

Poslanecká sněmovna schválila v rámci 29. schůze ve středu 20. července ve 3. čtení novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ta snižuje od 1. srpna 2022 měsíční platbu ze státního rozpočtu za tzv. státní pojištěnce. 

Hnutí SPD se od prvního okamžiku, kdy byl tento vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, snažilo všemi dostupnými prostředky zabránit jeho schválení. I přes veškeré obstrukce poslaneckého klubu SPD si nakonec vládní pětikoalice jeho prosazení prosadila. Vláda Petra Fialy přijetím této novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění velice napomohla k tomu, že bude docházet ke zhoršování dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a budou omezovány podmínky zdravotníků. Tato vláda nehájí zájmy občanů České republiky. Na jednu stranu posílá peníze na Ukrajinu a plánuje zajištění její obnovy, a na druhou stranu škrtá finance určené pro naše zdravotnictví. 

Tento krok vlády spočívající ve snížení výdajů na zdravotní péči pro letošní rok o 14 miliard korun považujeme za přímý útok na veřejný zájem, neboť se jedná o nesystémový návrh, který může výrazně postihnout nejen zdravotní personál, ale hlavně pacienty. Odmítáme šetřit na zdravotní péči hlavně pro ty nejzranitelnější, mezi které řadíme důchodce, invalidy, matky na mateřské nebo nezaopatřené děti. Nesouhlasíme s tím, aby byly dále odkládány zdravotní výkony a kráceny finanční prostředky např. na inovativní léčbu biologickou chemoterapií, nebo se omezovala léčba vzácných nemocí, nebo se prohlubovala nedostupnost stomatologické péče.

Schválenou novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou ještě budou schvalovat senátoři, rozhodně nepovažujeme za dobrý krok k zachování vyrovnaného financování našeho zdravotnictví. Brát peníze ve zdravotnictví v situaci, kdy neustále narůstá tlak na tento resort ohledně jeho nákladů financování je nesystémovým krokem. Zvýšené náklady lze očekávat v důsledku další vlny covidové epidemie, ale též i s příchodem několika set tisíc nových státních pojištěnců uprchlíků z Ukrajiny, za které provádí platby stát. Dalším důležitým faktorem, který navyšuje i veškeré náklady na poskytování zdravotní péče, je enormní inflace a zdražování energií.

Hnutí SPD prosazuje zachování silné role státu v oblasti zdravotní péče pro občany, a to bude požadovat i v budoucnu. Je to ale velmi těžké, neboť současná vláda tvořena pětikoalicí ODS, Pirátů, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 nevnímá zajištění a garanci dostupné a kvalitní péče pro všechny naše občany, hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, za svou prioritu. Hnutí SPD stojí vždy na straně občanů a jejich oprávněných zájmů. Vláda Petra Fialy naopak našim slušným občanům peníze bere. Navíc se jedná o finance, na které přispívají naši občané formou daní. Fialova vláda nehájí zájmy českých občanů.

22. 7. 2022

Ochrana státních hranic České republiky před nelegálními imigranty musí být prioritou!

Poslední dobou je zaznamenáván stále větší nárůst záchytu imigrantů, převážně ze zemí Blízkého východu a Afriky, kteří bez povolení neoprávněně vstupují na území naší republiky.

Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na Ministerstvo vnitra ČR, aby přijalo systémové opatření v Policii České republiky (dále jen policie) ve věci zajištění větší ochrany a střežení státních hranic, s cílem zabránění vstupu nelegálním imigrantům na území České republiky. Naše hraniční přechody jsou ze strany policie kontrolovány jen namátkově formou bezpečnostních akcí, což je zcela nedostačující. Převážná část nelegálních imigrantů byla zadržena na základě prvotního oznámení občanů. Odhalení imigranti tak tvoří jen zlomek z celkového počtu imigrantů, kteří zde pobývají a provádějí nelegální tranzit přes Českou republiku.

Jak uvádějí policejní statistiky v roce 2021, řešili policisté odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina celkem 37 záchytů tranzitujících nelegálních imigrantů přes území České republiky. V celkovém součtu se jednalo o 88 imigrantů, což v rámci celostátního srovnání dle krajů znamenalo druhé místo za Jihomoravským krajem. V naprosté většině šlo o záchyty na dálnici D1. K přepravě imigrantů byla využívána dodávková a nákladní motorová vozidla, případně osobní motorová vozidla. Imigranti cestovali zejména ukryti na ložné ploše návěsů kamionů, případně k přepravě využívali osobní automobily. Cestovali bez cestovního dokladu a patřičného povolení k pobytu na území členských států EU. Na území České republiky byli dopraveni z území sousedních států Rakouska nebo Slovenska. Především šlo o imigranty pocházející z Afghánistánu, Maroka, Sýrie, Alžírska a Turecka.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje prostřednictvím svého mluvčího uvedla minulý pátek na svých stránkách, že za v období od pondělního rána 11. 7. do pátečního večera 15. 7., tedy za necelý týden, cizinečtí policisté na území jižní Moravy zajistili 147 imigrantů. V drtivé většině se jednalo o syrské uprchlíky, kteří k nám téměř vždy přicestovali ze Slovenska. Při vyhledávání imigrantů hlídky často používají i nejmodernější techniku, kterou jsou například drony, nebo speciální přístroj, jenž dokáže odhalit ukryté imigranty pomocí zachycení tlukotu srdce. Nezřídka ale tzv. zelenou hranici imigranti překonávají i po svých. Oproti předcházejícím měsícům policisté nyní zaznamenávají enormní nárůst této nelegální imigrace, v červnu například zajistili 165 imigrantů. Cílová destinace i nadále zůstává pro imigranty stejná, jedná se o státy západní Evropy.

Z výše uvedených případů záchytu nelegálních imigrantů na našem území plyne nutnost posílení ochrany vlastních hranic České republiky, abychom nelegální imigranty zachytili ihned na hranici a mohli je vrátit do zemí, odkud přišli.

Hnutí SPD navrhuje v této oblasti systémové řešení, spočívající v tom, že ochrana našich státních hranic by měla být součástí každodenního výkonu služby příslušníků policie. Plány představitelů EU na přerozdělování nelegálních imigrantů proti vůli našich občanů rázně odmítáme!

20. 7. 2022

Budeme nadále bojovat proti snaze Fialovy vlády zhoršit zdravotní péči občanům!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy odsouhlasila půjčku společnosti ČEZ ve výši 74 miliard korun na to, aby občanům mohla i nadále prodávat předraženou elektřinu, jejíž koncová cena činí už téměř 4000 % výrobní ceny. Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby po vzoru Orbánova Maďarska zabezpečila energetickou soběstačnost naší země. Hnutí SPD bude nadále bojovat proti snaze vlády Petra Fialy zhoršit zdravotní péči občanům. Ministr vnitra Rakušan zakládá politickou policii, která má stíhat občany za jejich názory. Současně tím může způsobit zastavení nebo zpomalení vyšetřování kriminální kauzy STAN. Vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování. Hnutí SPD má jasné řešení. V minulém týdnu dopadli policisté na jihu Moravy téměř 150 nelegálních imigrantů hlavně z islámských zemí. Požadujeme důslednou ochranu státních hranic ČR a odmítáme nelegální imigraci. České televizi nedůvěřuje 58 % obyvatel. Je to důsledek zřetelně tendenčního a nevyváženého zpravodajství a publicistiky ČT.

1. Vláda Petra Fialy odsouhlasila půjčku společnosti ČEZ 74 miliard korun na to, aby občanům mohla i nadále prodávat předraženou elektřinu, jejíž koncová cena činí už téměř 4000 % výrobní ceny.

Vláda Petra Fialy (ODS), která má majoritní podíl v energetické skupině ČEZ, odsouhlasila žádost tohoto energetického giganta o mimořádnou půjčku ze státního rozpočtu ve výši 74 miliard korun. Přitom ČEZ generuje zisky z výroby energie ve výši desítek miliard korun ročně. Nepřijatelná je i skutečnost, že vláda tuto obrovskou půjčku schválila bez předchozího projednání ve Sněmovně! Nejhorší je ale důvod této půjčky – zaplacení zvýšených záloh, které má společnost ČEZ platit za možnost obchodovat s elektřinou na lipské energetické burze! Vláda tak půjčuje společnosti ČEZ peníze našich občanů na to, aby jim mohla i nadále prodávat předraženou elektřinu, jejíž koncová cena činí už bezmála 4000 % výrobní ceny! Hnutí SPD vyzývá vládu, aby společnost ČEZ přiměla k zastropování cen elektřiny pro naše spotřebitele a k tomu, aby na lipské burze prodávala pouze případné přebytky její produkce.

2. Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby po vzoru Orbánova Maďarska zabezpečila energetickou soběstačnost naší země.

Vyzýváme vládu k aktivním opatřením pro zabezpečení energetické soběstačnosti naší země i po vzoru sousedních zemí. Například Maďarsko od srpna zastavuje vývoz zdrojů energie do zahraničí. Zároveň tamní Orbánova vláda přijala sérii opatření podporujících energetickou soběstačnost, jako je zvýšení domácí produkce uhlí a plynu, prodloužení životnosti stávajících jaderných elektráren a urychlení výstavby nové jaderné elektrárny. Pokud naše vláda nemá vlastní nápady, nechť se inspiruje návrhy hnutí SPD anebo maďarským příkladem!

3. Hnutí SPD bude nadále bojovat proti snaze vlády Petra Fialy zhoršit zdravotní péči občanům.

Na pokračující schůzi Poslanecké sněmovny nás čeká další důležitý souboj o kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro české občany. Fialova vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů se totiž znovu pokusí silou protlačit snížení výdajů na zdravotní péči pro letošní rok o 14 miliard korun. V situaci dlouhodobě odkládaných zdravotních výkonů, obtížně dostupné stomatologické péče, rostoucí inflace, cen energií a dalších výdajů v tomto resortu je to nesystémový a nesmyslný návrh, který výrazně postihne pacienty i zdravotníky a nepomůže vůbec nikomu. Je to ze strany vlády útok na veřejný zájem, přičemž vláda zároveň vydává obrovské částky na výdaje, které nejsou nijak užitečné pro české občany. Poslanci hnutí SPD se již několik měsíců snaží schválení tohoto návrhu ve Sněmovně zabránit a budeme v tom pokračovat. SPD stojí vždy na straně občanů a jejich oprávněných zájmů!

4. Ministr vnitra Rakušan zakládá politickou policii, která má stíhat občany za jejich názory. Současně tím může způsobit zastavení nebo zpomalení vyšetřování kriminální kauzy STAN.

Ministr vnitra a předseda vládního hnutí STAN Vít Rakušan se snaží komplikovat práci policie a ovlivňovat vyšetřování organizovaného zločinu a korupce v rámci jím řízeného hnutí. Rozhodl o rozdělení Národní centrály proti organizovanému zločinu na dvě části.  Odliv lidí z této elitní složky policie tak může způsobit zastavení nebo zpomalení vyšetřování mnoha závažných kriminálních kauz. Ministr vnitra Rakušan je předsedou hnutí, jehož významní představitelé, podle existujících důkazů, čelí aktuálně vyšetřování ohledně dlouholeté korupce a organizovaného zločinu v případu „Dozimetr“. Politická účelovost ministrova kroku je očividná. Název jedné z nově vzniklých jednotek má být „Útvar proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě“. Pod vedením ministra Rakušana za hnutí STAN se má policie věnovat i boji proti tzv. dezinformacím a pátrat po vládě nepohodlných názorech a jejich nositelích a stíhat je. To je v demokratickém státě něco naprosto nepřípustného! Navíc dle vyjádření exministra kultury za hnutí STAN Jiřího Bessera pro Seznam hlava aktuálně vyšetřované zločinecké skupiny Michal Redl hnutí STAN od samého počátku jeho existence v roce 2009 fakticky řídil. Všichni ministři za hnutí STAN by proto měli okamžitě opustit současnou vládu. A pokud to premiér Petr Fiala (ODS) není schopen či ochoten zajistit, musí odejít i on. To je názor SPD!

5. Vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování. Hnutí SPD má jasné řešení.

Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu činí meziroční růst inflace už 17,2 procenta! Ceny potravin v červnu meziročně vzrostly v průměru dokonce o 18 procent, z toho ceny mouky o 70 procent, ceny mléka o 42,3 procenta a ceny másla dokonce o 55,8 procenta. Zároveň se lidem dramatickým způsobem zvyšují náklady na bydlení. Zemní plyn zdražil meziročně o 58 procent, tuhá paliva a elektřina zhruba o třetinu, teplo a teplá voda o 18,1 procenta. Pohonné hmoty meziročně zdražily o 47,5 procenta. Vláda Petra Fialy (ODS) ale nekoná a doposud nepředložila žádný plán, jak drakonickou inflaci způsobenou převážně spekulativním navyšováním cen, zvládat – a ani to nevypadá, že by si její ministři byli schopni uvědomit, jak závažně zdražování dopadá na každodenní život našich občanů. Premiér Fiala (ODS) namísto práce pro občany své země jezdí po zahraničních konferencích a ceremoniálech. My v SPD jsme konkrétní plán řešení představili. Okamžitě se musí snížit DPH u potravin a energií, a to až na nulovou sazbu. Totéž platí pro DPH a spotřební daň z pohonných hmot. Musí se zastropovat ceny základních potravin, energií a pohonných hmot i úroky z hypotečních úvěrů. A zároveň musíme nechat občanům více peněz v peněženkách z jejich pracovních příjmů, aby nebyla snížena kvalita jejich života. To zajistí naše již podané návrhy na zvýšení daňových slev pro všechny pracující fyzické osoby a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti pro jejich pracující rodiče. SPD je jediné politické hnutí, které myslí na naše lidi, nikoliv na cizí státy a bruselské papaláše!

6. V minulém týdnu dopadli policisté na jihu Moravy téměř 150 nelegálních imigrantů hlavně z islámských zemí. Požadujeme důslednou ochranu státních hranic ČR a odmítáme nelegální imigraci.

V uplynulém týdnu dopadli policisté na jihu Moravy téměř 150 nelegálních imigrantů. Šlo zejména o Syřany, Turky a migranty z dalších islámských zemí.  Policisté rovněž upozorňují, že oproti předchozím měsícům se počty nelegálních imigrantů zachycených po celém území naší republiky v poslední době zvedají. V poslední době výrazně roste i počet nelegálních vstupů migrantů do Evropské unie, meziročně stoupl o 82 procent. Konkrétně jde o 86 tisíc osob, dle prohlášení Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex. Přičemž do těchto statistik nejsou započteni migranti z Ukrajiny. Této nesmírně závažné problematice ovšem není věnovaná náležitá veřejná, politická ani mediální pozornost. Hnutí SPD říká jasné NE nelegální imigraci. Požadujeme důslednou ochranu státních hranic České republiky, tak, jak to praktikuje Maďarsko, a tvrdě odmítáme jakékoli plány orgánů EU na jakékoliv přerozdělování nelegálních imigrantů proti vůli našich občanů!

7. České televizi nedůvěřuje 58 % obyvatel. Je to důsledek zřetelně tendenčního a nevyváženého zpravodajství a publicistiky ČT.

Podle průzkumu agentury STEM z minulého týdne České televizi nedůvěřuje 58 % obyvatel. Taková nedůvěra ve veřejnoprávní instituci je jednoznačným důsledkem zřetelně tendenčního a nevyváženého zpravodajství a publicistiky České televize. Nespokojenost budí i klesající kvalita původní tvorby, dokonce i nových pohádek, ve kterých namísto obvyklého výchovného aspektu převládá ideologické hledisko poplatné době. Současně čelíme soustředěnému pokusu Fialovy pětikoaliční vlády o plné podřízení a politické ovládnutí České televize. Na prosazení novely zákona o České televizi s cílem ovládnout volbu a složení Rady České televize a volbu jejího generálního ředitele tím, že by třetinu Rady ČT volil Senát, vládní koalice dokonce naplánovala mimořádnou schůzi Sněmovny. Hnutí SPD považuje tento návrh za nehorázný zásah do občanských práv neslučitelný s demokracií. Čas na meziresortní připomínky vláda dokonce zkrátila na jeden týden. Je rovněž nepřijatelné, že si při stále se zhoršující úrovni práce ČT a v době enormní drahoty generální ředitel České televize Petr Dvořák ještě dovolí žádat o zvýšení koncesionářských poplatků! To hnutí SPD odmítá! Navrhujeme zrušení koncesionářských poplatků a rozpočet veřejnoprávní televize podrobit veřejné kontrole v rámci samostatné kapitoly státního rozpočtu.

19. 7. 2022

Je žádoucí podporovat naše mladé pracující rodiny v získání vlastního bydlení!

Hnutí SPD konstatuje, že vláda Petra Fialy (ODS) za celou dobu svého vládnutí neudělala pro naše občany vůbec nic v otázkách bydlení a to přes to, že pomoc s bydlením slibuje ve svém programovém prohlášení.

Mladí slušní a pracující občané nemají téměř šanci bez značné pomoci rodičů získat vlastní bydlení, z důvodu stále se zvyšujících hypoték řada z nich nebude schopna tyto hypotéky splácet, a upadne tak do dluhových pastí a exekucí. Tito lidé budou neustále ve stresových situacích, což negativně ovlivní jejich rodinný život. Ceny nemovitostí stále rostou, oproti tomu růst platů a mezd je pro většinu zaměstnanců pozastaven. K tomu si ještě přidejme stále se zvyšující ceny potravin, energií a pohonných hmot a inflaci přesahující už 17 procent.

Rostou nejen ceny nemovitostí, ale i hypotéky, kdy jejich sazby již překonaly šestiprocentní hranici a budou dál růst. Průměrná nabídková sazba vzrostla začátkem července např. u České spořitelny na 6.24 %. Loni touto dobou přitom banky nabízely hypotéky v průměru se sazbou 2,06 %. Představa mladých lidí, že si vezmou hypotéku kolem tří milionů a budou měsíčně splácet do 10 tisíc korun, je nereálná. Splátka 10 tisíc dnes vystačí na hypotéku do výše dvou milionů korun. Na nejžádanější hypotéku ve výši tři miliony korun je potřeba splácet minimálně 16 tisíc korun.

Uvedu příklad: Podle Eurostatu je průměrná velikost českého bytu 78 metrů čtverečních a za průměrné ceny za metr čtvereční podlažní plochy 87.700 korun by se pořizovací cena za byt vyšplhala na 6.840.600 korun. Pokud je žadateli do 36 let, má nárok na hypoteční úvěr na 90 procent z celkové ceny nemovitosti. V takovém případě by si potřeboval od banky vypůjčit 6.156.540 korun, což by při nynější úrokové sazbě přes šest procent představovalo splácení po dobu třiceti let, a při fixaci na pět let by se jeho měsíční splátka pohybovala kolem 37.867 korun (zdroj: Hypoteční kalkulačka, Česká spořitelna). K tomu ještě dodám, že ceny nových bytů v Praze v prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostly na téměř 145 tisíc korun za metr čtvereční.

Hnutí SPD ve věci bytové politiky přináší řadu návrhů, jak pomoci našim občanům k řešení jejich bytové situace. Všichni občané se mohou na našich webových stránkách (www.rodinanaprvnimmiste.cz) blíže seznámit s naším projektem: "Rodina na prvním místě", ve kterém nabízíme možná řešení vedoucí k získání vlastního bydlení, a to nejenom pro mladé rodiny. V oblasti bydlení je nutné podpořit výstavbu družstevních, městských a obecních bytů, poskytnout výhodné manželské půjčky rodinám a nájemní bydlení v obecních bytech. To je způsob, který navrhuje hnutí SPD, vedoucí k zastavení růstu cen bydlení. Podporujeme bydlení lidí, nikoliv spekulace developerů a překupníků. Zodpovědnost za aktuální stav v oblasti bytové politiky nese svou nečinností Fialova vláda.

13. 7. 2022

Hnutí SPD bojuje proti zhoršení zdravotní péče, které prosazuje vláda Petra Fialy!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vládní energetický balíček je nedostatečný a neodstraňuje skutečné příčiny zdražování energií. Hnutí SPD nabízí skutečnou pomoc občanům. Fialova vláda se změnou zákona pokouší dokončit politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Poslanci SPD budou přijetí tohoto návrhu blokovat všemi zákonnými prostředky. Nesouhlasíme s tím, aby vláda Petra Fialy zvyšovala daně českým občanům. Je to podvod na voliče. Hnutí SPD bojuje proti zhoršení zdravotní péče, které prosazuje vláda Petra Fialy. Podle 84 % občanů vláda Petra Fialy (ODS) zcela nedostatečně brání nárůstu chudoby. Navíc 65 % občanů se obává propadu své životní úrovně a chudoby. Vlastní bydlení se pro miliony poctivě pracujících českých občanů stává naprosto nedostupným snem. Hrozí, že mnoho lidí kvůli neschopnosti splácet hypotéky upadne do dluhových pastí a exekucí. Hnutí SPD vyjadřuje podporu veřejnému ochránci práv Stanislavu Křečkovi, který je pravidelně terčem útoků progresivistických politických aktivistů.

1. Vládní energetický balíček je nedostatečný a neodstraňuje skutečné příčiny zdražování energií. Hnutí SPD nabízí skutečnou pomoc občanům.

Na čtvrteční schůzi Poslanecké sněmovny se má projednávat tzv. vládní energetický balíček. Poslanci SPD jej podpoří, protože jakákoli pomoc občanům v době sociální a ekonomické krize a astronomického zdražování všech základních životních nákladů je potřebná a dobrá. Ale vládní řešení v podobě pouhého zavádění nové jednorázové sociální dávky je zcela nedostatečné a neodpovídající vážnosti situace – a hlavně neodstraňuje skutečné příčiny vysokých cen energií. Navíc tzv. příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn, což je hlavní bod vládního návrhu, není nikterak finančně konkretizován a má být upraven až následným nařízením vlády. Jde v podstatě jen o nekvalitně opsaný návrh hnutí SPD na zavedení tzv. sociálního tarifu, který jsme představili před několika týdny. A máme, na rozdíl od nekompetentní Fialovy vlády, i komplexní plán na systémové snížení cen energií: Odstoupení od katastrofální Zelené dohody EU (Green Deal), vystoupení České republiky ze spekulativního systému obchodování s emisními povolenkami Evropské unie a dále aby čeští producenti nejprve prodávali u nás levně vyrobenou elektřinu českým spotřebitelům za přijatelné ceny a na komoditní burzu v německém Lipsku ať se dodávají pouze její přebytky. Nakupujme zemní plyn přímo od producentů, nikoli od zahraničních překupníků, obnovme národního importéra plynu a národního zpracovatele ropy. Zrušme solární daň a veškeré dotace, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele, a snižme DPH u energií po vzoru jiných států. To je názor SPD!

2. Fialova vláda se změnou zákona pokouší dokončit politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Poslanci hnutí SPD budou přijetí tohoto návrhu blokovat všemi zákonnými prostředky.

Vládní koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN se na mimořádné schůzi Sněmovny v tomto týdnu bude snažit schválit svůj návrh na změnu zákonů o České televizi a o Českém rozhlase. Jedná se o zásadní změnu způsobu volby kontrolních rad těchto veřejnoprávních médií, kdy strany vládní koalice chtějí uzákonit, aby v budoucnu volil třetinu členů těchto rad Senát, zatímco nyní je všechny volí pouze Sněmovna. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. Tímto způsobem totiž dojde k účelové politizaci těchto kontrolních rad, protože Senát nemá žádnou legitimitu ani důvěru občanů, jednotliví senátoři jsou voleni přibližně deseti procenty voličů ve svých volebních obvodech a zastupují tak naprostou menšinu veřejnosti. Jediným orgánem, který reprezentuje rozložení politických sil veřejnosti, je Sněmovna. Proto má členy Rad České televize a Českého rozhlasu volit pouze ona, jelikož má jít o zástupce všech občanů při kontrole veřejnoprávních médií. Fialova vláda se tak tímto svým návrhem pokouší dokončit politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Poslanci hnutí SPD budou přijetí tohoto návrhu blokovat všemi zákonnými prostředky. Požadujeme zároveň i zrušení koncesionářských poplatků, protože chceme, aby byly Česká televize a Český rozhlas financovány přímo z kapitoly státního rozpočtu pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu – tak, jak je tomu i u jiných institucí, které hospodaří s penězi občanů!

3. Nesouhlasíme s tím, aby vláda Petra Fialy zvyšovala daně. Je to podvod na voliče.

Vláda Petra Fialy (ODS) se chystá zvýšit daně z příjmu pracujícím občanům. Minulou sobotu to v rozhovoru pro deník Právo sdělil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Přitom před volbami všechny strany vládní pětikoalice slíbily občanům před volbami pravý opak – nezvyšovat daně. Hnutí SPD absolutně nesouhlasí se zvyšováním daní českým občanům a českým firmám. My jsme naopak již předložili návrhy zákonů, které by zvýšily pracujícím občanům daňové slevy a daňová zvýhodnění na nezaopatřené děti, čímž by se významně zvýšily jejich čisté příjmy. To je cesta z krize! Zároveň navrhujeme konkrétní řešení nedostatku peněz ve státním rozpočtu. Již před několika měsíci jsme podali návrh zákona na zdanění dosud nezdaněných dividend vyváděných nadnárodními korporacemi z České republiky, což by přineslo do státního rozpočtu až 75 miliard korun daňových příjmů ročně navíc. Předložili jsme rovněž návrh na snížení odvodů do Evropské unie o 30 miliard korun ročně. A tyto peníze navrhujeme dát na pomoc lidem v boji proti zdražování energií, potravin, bydlení a pohonných hmot. Naopak bezradná Fialova vláda chce v situaci všeobecného zdražování ještě více sebrat pracujícím lidem jejich poctivě vydělané peníze dalším zvyšováním daní, přestože míra zdanění je v České republice jedna z nejvyšších v rámci zemí OECD. To je pro SPD nepřijatelné!

4. Hnutí SPD bojuje proti zhoršení zdravotní péče, které prosazuje vláda Petra Fialy.

Minulý pátek se na schůzi Sněmovny poslancům hnutí SPD podařilo zablokovat závěrečné hlasování o návrhu vlády Petra Fialy (ODS) na razantní snížení peněz zdravotním pojišťovnám. Hnutí SPD zásadně nesouhlasí se zhoršováním dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a pracovních podmínek zdravotníků. Fialova vláda se ovšem pokusí toto škodlivé opatření znovu prosadit na schůzi Sněmovny tuto středu. Poslanci SPD se již několik měsíců, jak slíbili, snaží přijetí tohoto vládního návrhu zákona zabránit, přestože je nás pouze 20 poslanců z celkových 200. Schválení tohoto návrhu by znamenalo odebrání 14 miliard korun z letošních rozpočtů zdravotních pojišťoven a citelné zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro české občany i zhoršení pracovních a platových podmínek našich zdravotníků. S tím hnutí SPD zásadně nesouhlasí. Je naprosto nepochopitelné a nesmyslné, že vláda trvá na odebrání těchto velmi potřebných peněz z resortu zdravotnictví. Vláda přitom peníze spotřebovává na vlastní provoz, když si zbytečně zvýšila počet ministrů o tři nové ministry s jejich obrovskými sekretariáty. Fialova vládní koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN zcela zjevně škodí našim občanům a měla by podat demisi!

5. Podle 84 % občanů vláda Petra Fialy zcela nedostatečně brání nárůstu chudoby. Navíc 65 % občanů se obává propadu své životní úrovně a chudoby.

Celkem 65 % občanů se v souvislosti s enormním růstem cen obávají propadu své životní úrovně a chudoby. Osm z deseti lidí již musí kvůli vysokým cenám energií a paliv omezovat své potřeby. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti STEM. Podle 84 % respondentů tohoto průzkumu vláda Petra Fialy (ODS) zcela nedostatečně brání nárůstu chudoby. Snahy kabinetu zabránit nárůstu chudoby označuje za dostatečné pouhých 16 % lidí. Hrozba chudoby a nutnost omezovat své základní životní potřeby nejcitelněji dopadá na seniory a na občany nad šedesát let, z nichž 89 % říká, že se již musí značně uskromňovat. V květnovém průzkumu stejné agentury polovina dotazovaných občanů uvedla, že nevychází se současnými příjmy a že pociťuje zhoršení domácích rozpočtů. Je to ostudná vizitka katastrofálního působení Fialovy vlády, která absolutně neřeší tíživou sociální a ekonomickou situaci českých občanů a rodin a za svou prioritu v rámci předsednictví EU označuje finanční pomoc Ukrajině a Ukrajincům. Vážnost situace má jediné efektivní řešení - odstoupení této neschopné a škodlivé vlády, která je navíc výrazně zatížena kriminálními korupčními skandály hnutí STAN, které prorůstají i do ostatních stran vládní koalice. 

6. Vlastní bydlení se pro miliony poctivě pracujících našich občanů stává naprosto nedostupným snem. Hrozí, že mnoho lidí kvůli neschopnosti splácet hypotéky upadne do dluhových pastí a exekucí.

V prvním čtvrtletí letošního roku stouply ceny bytů v České republice meziročně o čtvrtinu, což je nejvíce ze všech členských států EU. Navíc rapidně rostou úrokové sazby u hypotečních úvěrů a na jaře se výrazně zpřísnily i podmínky pro jejich poskytování. Kvůli vysokým úrokovým sazbám tak například žadatelé o hypotéku ve výši 4 milionů korun potřebují minimální čistý příjem ve výši 80 tisíc korun čistého měsíčně! S úhradami svých hypoték tak bude mít velké potíže minimálně 12 % jejich plátců. Vyplývá to z aktuálních dat finančního portálu Frankee. Stejně tak jako údaj o tom, že poptávka po hypotečních úvěrech se v České republice meziročně propadla o 55 %. Je smutnou skutečností, že vlastní bydlení se pro miliony poctivě pracujících našich občanů stává naprosto nedostupným snem. Neschopnost části z nich splácet hypoteční úvěry je alarmujícím signálem hrozícím pádem velkého množství občanů do dalších dluhových pastí a exekucí. Zodpovědnost za tento stav nese jednoznačně vláda Petra Fialy (ODS) svou neschopností a nečinností. Například tím, že nijak nebojuje proti inflaci. Navíc Fialova vláda odložila platnost novely stavebního zákona, která by urychlila stavební řízení a rozšířila nabídku nových bytů a zastavila program půjček na bydlení mladým rodinám. Vláda také nezastropovala úroky z hypoték. Hnutí SPD nabízí řešení v podobě zavedení výhodných půjček pro pracující rodiče, a rovněž tak i formou masivní státní a legislativní podpory výstavby dostupných družstevních, městských a obecních bytů!

7. Hnutí SPD vyjadřuje podporu veřejnému ochránci práv Stanislavu Křečkovi, který je pravidelně terčem útoků progresivistických politických aktivistů.

Hnutí SPD vyjadřuje podporu veřejnému ochránci práv Stanislavu Křečkovi. Pravidelně se stává terčem útoků progresivistických politických aktivistů, protože chce být veřejným ochráncem práv všech našich občanů, a nikoliv pouze vybraných menšin. Důvodem těchto útoků na Stanislava Křečka je i to, že k počátku července provedl organizační změnu v jím řízeném úřadě, když převedl agendu, kterou dříve svěřil své zástupkyni, opět do své gesce. Pokud má Stanislav Křeček jako vysoký státní úředník pochybnosti o kvalitě práce a loajalitě svých podřízených, je jeho plným právem přijmout potřebná opatření ve svěřené působnosti. Navíc je jeho rozhodnutí zcela v souladu se zákonem o veřejném ochránci práv. Hnutí SPD odsuzuje aktivistické vměšování do činnosti nezávislého Úřadu veřejného ochránce práv - ombudsmana.

12. 7. 2022

Vláda Petra Fialy by měla především hájit zájmy České republiky a českých občanů!

V pátek 1. července 2022 začalo české předsednictví v Radě Evropské unie a v rámci formálního zahájení přijelo do Litomyšle kolegium Evropské komise, aby jednalo s vládou České republiky a představiteli obou komor českého Parlamentu.

Hnutí SPD si rádo počká, jakých konkrétních opatření Fialova vláda v rámci půlročního předsednictví v Radě ministrů Evropské unie dosáhne a jak se to projeví v pomoci českým občanům, firmám, živnostníkům a pracujícím rodinám s dětmi. Samotné předsednictví hned před jeho začátkem poznamenaly korupční kauzy politiků z vládnoucích stran, čímž byla silně poškozena image České republiky a všech našich slušných občanů, což za tak krátkou dobu ještě žádná dosavadní vláda neudělala.   

Předseda vlády Petr Fiala vystoupil 6. července 2022 na jednání pléna Evropského parlamentu, kde představil témata a priority předsednictví České republiky v Radě EU. Ve svém projevu uvedl, že první prioritou je zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny. Česká republika, jak uvedl Fiala, je přesvědčena, že politická i vojenská podpora Ukrajiny ze strany EU je bytostným zájmem celé Unie se zásadním dopadem na další budoucnost kontinentu. České předsednictví bude proto důsledně hájit a podporovat suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny za využití všech nástrojů, kterými Evropská unie disponuje. Důraz budeme klást na silný a jednotný postoj vůči Rusku, jakož i na maximální asistenci členským státům při poskytování vojenské podpory Ukrajině nebo při vyrovnání se s následky migrační vlny. Fiala v rámci této priority řekl, že dalším důležitým úkolem českého předsednictví bude i příprava poválečné obnovy Ukrajiny. Fiala zde uvedl, že se musíme zaměřit zejména na obnovu infrastruktury, zajištění základních služeb a hospodářskou obnovu a stabilitu. V tom prý musí hrát Evropská unie zásadní roli.

Hnutí SPD zastává názor, že zvolené priority českého předsednictví, viz výše uvedená první priorita, neukazují na snahu české vlády využít své předsednické pozice k prosazení a ochraně českých národních zájmů. Podle názoru hnutí SPD by současná vláda měla mít jako hlavní prioritu zasazení se o udržitelnost cen energií, a to otevřením jednání o přehodnocení tzv. Green Dealu, nebo odstoupením od systému emisních povolenek. Ve vztahu k situaci na Ukrajině by mělo být prioritou prosazování mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, s cílem ukončení válečného konfliktu.

Hnutí SPD vyzývá vládu, aby v průběhu českého předsednictví Radě ministrů Evropské unie hájila především zájmy České republiky a českých občanů, nikoliv zájmy bruselské!

7. 7. 2022

Navrhujeme měsíční zvýšení všech důchodů o stejnou částku!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že do kriminálního korupčního skandálu hnutí STAN jsou zapojeny i TOP 09, ODS a Piráti. ODS, KDU-ČSL, Piráti a TOP 09 otevřeně kryjí organizovaný zločin a korupci v hnutí STAN. I díky podpisům poslanců hnutí SPD byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny s cílem projednat „Organizovaný zločin hnutí STAN". Žádáme demisi celé vlády. Hnutí SPD podpoří pracovníky Integrovaného záchranného systému a pěstouny. Navrhujeme měsíční zvýšení všech důchodů o stejnou částku. Vláda Petra Fialy podpořila zákaz automobilů se spalovacími motory a rozšíření platby emisních povolenek. Vláda kašle na občany a škodí České republice. Evropská unie a její tzv. „společná zemědělská politika EU" postupně devastují české zemědělství a ceny potravin dále raketově rostou. Hnutí SPD prosazuje potravinovou soběstačnost ČR. Cyril a Metoděj i Jan Hus posilovali naši samostatnost i národní kulturu. Hnutí SPD nesouhlasí s jakýmkoliv vyznamenáváním bratrů Mašínů a jejich skupiny. Vraždy, kterých se dopustili, nejsou nijak ospravedlnitelné.

1. Do kriminálního korupčního skandálu hnutí STAN jsou zapojeny i TOP 09, ODS a Piráti. ODS, KDU-ČSL, Piráti a TOP 09 otevřeně kryjí organizovaný zločin a korupci v hnutí STAN.

Kriminální korupční skandál hnutí STAN, tzv. kauza Dozimetr, dále pokračuje. Postupně se ukazuje, že do organizovaného gangu, který vyváděl peníze z pražských městských firem, byli údajně zapojeni i čelní politici z TOP 09. Odhalilo se propojení na europoslance Jiřího Pospíšila. Z peněz rodiny hlavy mafiánské skupiny, obviněného podnikatele Michala Redla, byla v minulosti financována i ODS. Piráti navíc chtěli ještě letos nominovat do dozorčí rady státní Národní rozvojové banky manažera Martina Sankota, který se scházel v tajném konspiračním bytě s vazebně stíhaným lobbistou Michalem Redlem. Odhalilo se rovněž, že tato zločinecká skupina měla krytí i v České televizi, kterou si platí všichni občané. Podle výpovědí jejích redaktorů byly v České televizi k dispozici informace o zločinecká skupině okolo pražského radního Hlubučka (STAN) již od roku 2019, ale šéfredaktor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner měl odvysílání těchto reportáží zabránit. Tyto informace zveřejnila tehdejší reportérka ČT Markéta Dobiášová. Jsme tedy svědky rozsáhlého systematického korupčního jednání. Morálně naprosto nepřijatelný je v této souvislosti přístup premiéra Petra Fialy (ODS), který po poradě předsedů všech pěti vládních koaličních stran uvedl, že nevidí důvod k rekonstrukci vlády. ODS, KDU-ČSL, Piráti a TOP 09 otevřeně kryjí organizovaný zločin a korupci v hnutí STAN. Nepokládají kriminální jednání za překážku účasti ve vládě. Hnutí SPD považuje za jediné čestné řešení této neudržitelné situace demisi vlády!

2. I díky podpisům poslanců hnutí SPD byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny s cílem projednat „Organizovaný zločin hnutí STAN". Žádáme demisi celé vlády.

Na tento čtvrtek byla i díky podpisům členů poslaneckého klubu hnutí SPD svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny s cílem projednat „Organizovaný zločin hnutí STAN". Jsme přesvědčeni, že situace okolo kriminální činnosti hnutí STAN na Magistrátu hlavního města Prahy je natolik závažná, že musí být podrobně projednána na parlamentní úrovni. Dlouholeté mafiánské praktiky hnutí STAN a kriminální jednání zasahující i do struktur dalších vládních stran je neslučitelné s dalším fungováním vlády a také poškozují kredit České republiky v zahraniční. Proto se poslanci hnutí SPD chystají vystoupit na této schůzi a budou trvat na zodpovězení otázek, kterým se premiér Fiala i předseda hnutí STAN a ministr vnitra Rakušan v kauze Dozimetr trvale vyhýbají. Je nanejvýš nepřijatelné, aby předseda strany, jejíž členové byli usvědčeni z kriminálního jednání, zastával funkci ministra vnitra, tedy rezortu, který zastřešuje orgány činné v trestním řízení. Vít Rakušan proto musí okamžitě rezignovat na funkci ministra vnitra. Žádáme však demisi celé vlády!

3. Hnutí SPD podpoří pracovníky Integrovaného záchranného systému a pěstouny.

Na páteční schůzi Poslanecké sněmovny by se mělo v závěrečném třetím čtení jednat o změně zákona o důchodovém pojištění. Poslanci hnutí SPD podpoří návrh, který přiznává plné a nekrácené předčasné starobní důchody pro zaměstnance, kteří odpracovali minimálně 20 let ve složkách Integrovaného záchranného systému, jde např. o zdravotníky a záchranáře, operátory či pracovníky horské služby. Podpoříme i pomoc pěstounům tím, že jejich nesmírně záslužná práce, péče o opuštěné a ohrožené děti, bude zahrnuta do tzv. náhradní doby důchodového pojištění a její délka jim bude započítávána do odpracované doby pro nárok na vznik starobního důchodu. Ale zároveň podáváme svůj pozměňovací návrh, který by odstranil nespravedlnost vládní předlohy tak, aby se zahrnutí do náhradní doby důchodového pojištění týkalo skutečně všech nezprostředkovaných pěstounů, nikoli pouze těch, kteří převzali děti do péče před 1. lednem 2022, jak navrhuje vláda. To považujeme za diskriminační. Práce pěstounů si v SPD velmi vážíme, v loňském roce se díky hlasům našich poslanců zaslouženě zvýšily jejich odměny. Nechť mají všichni pěstouni stejná a rovná práva! Zároveň SPD předložilo návrh zákona o důchodovém pojištění, kde navrhujeme zvýšit základní výměru všech důchodů z 10% průměrné mzdy na 13%. V praxi by to znamenalo zvýšení všech důchodů o stejnou částku ve výši zhruba 1 800 Kč měsíčně.

4. Vláda Petra Fialy podpořila zákaz automobilů se spalovacími motory a rozšíření platby emisních povolenek. Vláda kašle na občany a škodí České republice.

Rada ministrů životního prostředí členských států Evropské unie v minulém týdnu schválila tzv. klimatický balíček obsahující i opatření zakazující výrobu a prodej nových automobilů se spalovacími motory po roce 2035 či rozšíření systému emisních povolenek, které jsou předmětem spekulativního obchodu enormně zdražujícího energie, i na oblasti topení a bydlení. Česká ministryně životního prostředí Hubáčková (KDU-ČSL) ani premiér Fiala (ODS) neudělali nic pro to, aby odvrátili či zablokovali toto rozhodnutí zásadně poškozující Českou republiku, její budoucí prosperitu a naše občany. Například bylo možné aktivovat tzv. princip Ioannina (tzv. blokační menšina), což je mechanismus, kterým může členský stát v případě ohrožení svých národních zájmů požádat alespoň o odklad hlasování. Ani toho nebyli k Bruselu servilní a zbabělí členové Fialovy vlády schopni a svým hlasováním do budoucna vážně ohrozili dostupnost individuální dopravy občanů s nižšími příjmy a existenci automobilového průmyslu v ČR, a tím statisíce pracovních míst a životní úroveň českých občanů.

5. Evropská unie a její tzv. „společná zemědělská politika EU" postupně devastují české zemědělství a ceny potravin dále raketově rostou. Hnutí SPD prosazuje potravinovou soběstačnost ČR.

Evropská unie a její tzv. „společná zemědělská politika EU" postupně devastují české zemědělství a ceny potravin dále raketově rostou. Dle aktuálních oficiálních údajů Českého statistického úřadu se potravinová soběstačnost České republiky od vstupu do Evropské unie například ve výrobě vepřového masa snížila z 94,5% na 43,2%, u drůbežího masa z 92,0% na 59,8%, u másla ze 126,6% na 71,6% a u jablek ze 100,2% na 79,9%. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje legislativní kroky, které by opět zajistily naši potravinovou soběstačnost v základních komoditách, které lze u nás vyprodukovat, a také potravinovou bezpečnost v krizových situacích. Proto je třeba urychleně znovu projednat a schválit zákon na podporu a ochranu produkce českých potravin, který jsme navrhli už v předchozím volebním období a zákon o mimořádné tržní síle proti zneužívání dominance na trhu, jaký má naprostá většina států EU. Navíc dlouhodobě voláme i po dočasném snížení DPH u základních potravin až na nulu anebo po zastropování jejich cen. Pro SPD jsou naši občané na 1. místě!

6. Cyril a Metoděj i Jan Hus posilovali naši samostatnost i národní kulturu.

V tomto týdnu slavíme dva významné státní svátky. 5. červenec je Dnem slovanských věrozvěstů, svatého Cyrila a svatého Metoděje, dnem výročí jejich příchodu na naše území, na tehdejší Velkou Moravu. Jejich posláním nebylo pouze šíření křesťanské víry, ale rovněž vytvoření vlastní domácí církevní organizace a šíření písemné kultury. Připomínejme si tuto jejich historicky významnou misi, která byla i misí politickou, protože zásadně posilovala naši národní a státní svrchovanost a nezávislost na západní francké německé říši dlouhodobě usilující o podmanění českých zemí. Svatý Metoděj byl dokonce Franky zajat a několik let vězněn. Ale nepodlehl a názory nezměnil. Zůstaňme věrni odkazu těchto věrozvěstů! 6. července si pak připomeneme smutné výročí upálení mistra Jan Husa v německé Kostnici. Šlo o politickou vraždu odvážného člověka, významného učence a kněze, který tvrdě kritizoval excesy tehdejší církevní a světské moci. Jan Hus byl rovněž velký český vlastenec. Podílel se na přerodu Karlovy univerzity z německé na v prvé řadě českou vysokou školu, kázal i psal v češtině a kodifikoval český pravopis. Vzpomeňme s úctou a pokorou tyto velké postavy českých národních dějin!

7. Hnutí SPD nesouhlasí s jakýmkoliv vyznamenáváním bratrů Mašínů a jejich skupiny. Vraždy, kterých se dopustili, nejsou nijak ospravedlnitelné.

Ministerstvo obrany vydalo skupině bratří Mašínů osvědčení pro účastníky odboje a odporu proti komunismu. Poslanci demobloku též prohlasovali navržení této skupiny na státní vyznamenání. Poslanci SPD hlasovali proti. Hnutí SPD nesouhlasí s jakýmkoliv vyznamenáváním bratrů Mašínů a jejich skupiny. Vraždy, kterých se dopustili, nejsou nijak ospravedlnitelné, a jejich jednání nelze spojovat s působením jejich otce. Velebení skupiny bratří Mašínů připomíná oslavu Stepana Bandery. Snaha o glorifikaci takových osob působí velmi negativně na morální klima ve společnosti a zpochybňuje obecně přijaté etické normy. Zákony musí platit pro všechny a při posuzování kriminálního jednání nesmí být používán dvojí metr.

1. 7. 2022

Ministr vnitra Vít Rakušan má nulovou důvěryhodnost!

Není to jen Hlubuček a Praha. Poslanec Rozvoral připomíná i další skandály.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro Parlamentní listy:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ministr-Rakusan-ma-nulovou-duveryhodnost-Neni-to-jen-Hlubucek-a-Praha-Poslanec-Rozvoral-pripomina-i-dalsi-skandaly-706955  

1. Pohybujete se i v regionální politice ve středních Čechách, kde má velmi silnou pozici hnutí STAN. Překvapily vás informace, jak si politici tohoto hnutí kolem náměstku Hlubučka počínali v Praze?

Už od svého počátku, kdy se zástupci hnutí STAN stali součástí vládní pětikoalice, se začaly objevovat různé skandály a prohřešky, ve kterých figurovali politici hnutí STAN. Je to zcela neúnosné, a to ještě nejsou všechny kauzy rozkryty. Korupční kauza pražského náměstka Petra Hlubučka je pro hnutí STAN dalším z celé řady závažných problémů, které odhalují pravou tvář této vládní strany. Ohledně kauzy na pražském magistrátu, na jejímž základě byl zatčen a poté umístěn do vyšetřovací vazby náměstek pražského primátora a místopředseda hnutí STAN Petr Hlubuček, informuje Policie ČR veřejnost na svých stránkách, že se jedná o organizovaný zločin. Policie uvádí, že jde o závažnou trestnou činnost založenou na dlouholetém ovlivňování zakázek pražského dopravního podniku jím dosazenou skupinou lidí do jeho vedení.

2. Zaznamenal jste nějaké problematické praktiky STAN i ve Středočeském kraji?

Pověst hnutí nezatíženého aférami, jak propagovalo hnutí STAN v kampani před volbami do Poslanecké sněmovny, které proběhly vloni, naboural už krátce po těchto volbách případ nejasného financování podnikatelských aktivit místopředsedy a kandidáta na ministra průmyslu Věslava Michalika, který byl do té doby i politik na komunální úrovni. Od roku 2012 byl zastupitelem Středočeského kraje, od roku 2004 starostou obce Dolní Břežany. Zde bylo poukazováno na jeho podnikání v solárním byznysu a na půjčku ve výši desítek milionů korun od společnosti Lowfield Investments z daňového ráje na Kypru. Michalikovy solární firmy též sponzorovaly třemi miliony korun hnutí STAN. Záležitosti financování hnutí a sponzorských příspěvků od firem ze zahraničí od nevyjasněných majitelů prověřují policejní orgány. Od té doby potíže hnutí STAN přibývají a na povrh začínají vyplouvat nové kauzy, takže si počkejme. Věřím, že orgány činné v trestním řízení si budou v těchto věcech počínat profesionálně.

3. Měl by podle vás odstoupit ministr vnitra Vít Rakušan?

Po skandálech a rezignacích na funkce ve vedení hnutí STAN za tak krátký čas, (Farský, Polčák, Michalik, Hlubuček), se jasně ukazuje, že toto hnutí funguje jako podnikatelsko-mafiánský projekt, který nesmí být součástí naší vlády. Předseda hnutí STAN a současný místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan nepovažuje tyto kauzy za tak důležité, aby jako předseda hnutí přijal jasnou odpovědnost a odstoupil z funkce ministra vnitra a všichni ministři nominovaní za hnutí STAN se vzdali svých ministerských postů. K předsedovi hnutí STAN jenom zmíním jeho neobjasněnou komunikaci s policejním prezidentem Janem Švejnarem, která proběhla ještě před tím, než byl Vít Rakušan oficiálně jmenován ministrem vnitra, a následné prohlášení policejního prezidenta Švejnara, že si podal žádost o uvolnění ze služebního poměru. Odstoupení ministra vnitra Víta Rakušana požadujeme za jediné správné řešení. Kauzy hnutí STAN prověřují příslušníci Policie České republiky, které přímo podléhají ministru vnitra, čímž v žádném případě nelze zaručit jejich nestrannost při vyšetřování těchto závažných kauz.

4. Jednou z hlavních tváří Hlubučkovy skupiny byl podnikatel Michal Redl, spojený v minulosti s Radovanem Krejčířem. Myslíte, že je česká politika, nebo některé strany, stále ovládány mafiánskými strukturami z devadesátých let?

Jak ukazuje průběh vyšetřování a dostupné informace, situace kolem Hlubučka a jeho aktivitách v hnutí STAN a na pražském magistrátu, se vyšetřovací orgány přiklání k tomu, že zde po delší dobu působil mafiánský klan, který uplatňoval praktiky známé z minulosti podobné Radovanu Krejčířovi. Hlavou této skupiny měl být Michal Redl, někdejší pravá ruka mafiánského bosse Radovana Krejčíře. Je zadokumentováno, že Michal Redl těsně spolupracoval s vedoucími politiky a místopředsedy hnutí STAN dlouhodobě, zejména s europoslancem Stanislavem Polčákem a s ministrem školství Petrem Gazdíkem. Proto nechme policejní vyšetřovatele pracovat a nezasahujme do jejich práce, kterou zajisté provedou profesionálně. Už i z toho důvodu, aby bylo vše vyšetřeno a nedocházelo k politickému zasahování a případnému ovlivňování probíhajícího policejního vyšetřování, musí odejít z vlády zejména předseda STAN a ministr vnitra Rakušan, který o podezřeních na organizovaný zločin již dříve věděl a nic proti tomu neudělal.

5. Co říkáte na to, jak se ke skandálu své vládní strany staví premiér Fiala?

Premiér Petr Fiala se k tomuto velmi závažnému problému vyjádřil tak, jak se dohodli zástupci pětikoalice, plně si vědomi toho, že v případě odvolání zástupců hnutí STAN ze všech ministerských pozic by byl konec jejich společného vládnutí. V reakci na kauzu na pražském magistrátu prohlásil premiér Petr Fiala v České televizi: „Dohodli jsme se na tom, že nevidíme žádné důvody pro rekonstrukci vlády a podobné kroky. Ministr vnitra Rakušan má absolutní důvěru lídrů vládní koalice, pokud jde o nestrannost vyšetřování kauzy a jeho spravedlivý výsledek.  Následně na to vystoupil Vít Rakušan a prohlásil, že byl potěšen, když mu předsedové koaličních stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů vyjádřili důvěru. Ubezpečil je o tom, že korupční kauza musí být vyřešena důsledně a podle principu „padni komu padni“. Zde musím upozornit na jeho následující výrok o tom, že do kauzy jsou zapleteni i zástupci STAN, neměl žádné informace. Vždyť ho o těchto praktikách již v minulosti informovala pražská radní Hana Kordová Marvanová, která byla do zastupitelstva v Praze zvolená za STAN. Ta své výhrady k fungování hnutí STAN ohledně Hlubučka shrnula začátkem roku v dopise předsedovi Vítu Rakušanovi. V rozhovoru pro Seznam Zprávy to uvedla Marvanová, ale Rakušan to neřešil. Zde je zcela jasné, že ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan má nulovou důvěryhodnost.

6. Premiér Petr Fiala místo toho v týdnu oslovil národ a sdělil mu, že faktury za energie asi budou pro někoho šokem, ale vláda prý lidi padnout nenechá. Věříte mu, že skutečně nenechá?

Vystoupení Petra Fialy, který chtěl svým projevem ke všem občanům uklidnit jejich současnou stále se zhoršující situaci z důvodu rostoucí inflace a zdražování, naše občany vůbec neujistilo, že to s nimi myslí vláda dobře. Reakce na toto premiérovo vystoupení, které mi zasílají občané, jsou téměř ve všech případech negativní a lidé nevěří, že současná vláda přinese řešení této nelehké situace. Občané se musí stále více spolehnout na sebe a své rodiny, a to hlavně na úkor snižování životní úrovně. Současná vláda se vidí v tom, jak řeší problémy Evropská unie a na naše lidi úplně zapomněla. Vláda by si měla uvědomit, že jí platí naši občané ze svých daní a už by měla pro ně začít pracovat.         

7. Někteří kritizují Fialův kabinet, že doposud pro lidi neudělal skoro nic. Sdílíte tento názor?

Současná Fialova vláda, kterou poskládala pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti), vůbec neřeší prioritní problémy trápící české občany. Na základě této nečinnosti vlády se stále více lidí propadá do existenční chudoby a do dluhových a exekučních pastí. Občanům se velmi rychle snižuje jejich životní úroveň a situace se stále zhoršuje. Vláda neřeší astronomické zdražování potravin a všech důležitých komodit, jako je plyn, elektřina, pohonné hmoty atd. Naše hnutí SPD na tento stav upozorňuje na každém jednání Poslanecké sněmovny, kdy neustále navrhujeme zařadit na program schůze bod, týkající se pomoci českým občanům v souvislosti s astronomicky rostoucími cenami základních životních potřeb, ale poslanci vládní pětikoalice s arogancí odmítají tyto problémy řešit. Z tohoto důvodu jsme sepsali petici občanů proti zdražování. Dle zákona o právu petičním má každý právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány s žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (formou petice). Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Za hnutí SPD jednoznačně říkáme, že vláda už musí konečně začít řešit zdražování. Pro všechny občany, kteří zastávají stejný názor, jsme připravili možnost podepsat tuto petici, která je dostupná ke stažení na webových stránkách hnutí SPD (www.spd.cz).

8. Co říkáte na prezentovaný „Síkelův tarif“, který má domácnosti uchránit od drahé elektřiny?

Vládou projednaný úsporný tarif by měl prý pomoci domácnostem zvládnout vysoké ceny elektřiny a plynu, kdy část spotřeby by zaplatil stát. Dle vlády má úsporný tarif motivovat lidi k tomu, aby energiemi více šetřili. To ale v hnutí SPD považujeme za nedostatečnou podporu, neboť ceny elektřiny by na konci tohoto roku mohly meziročně zdražit o víc než 80 procent, plyn skoro o 60 procent. Následně představím opatření, které předkládáme jako nástroj vedoucí ke snížení Fialovy drahoty formu deseti bodů a našim občanům a firmám zásadně pomohou. Jsou to tyto návrhy:  

1. Odstoupení od Green Dealu Evropské unie.

2. Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny.

3. Prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes Evropskou energetickou burzu pouze prodej přebytků.

4. Obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky, jak je tomu v současnosti.

5. Obnovení národního zpracovatele ropy.

6. Zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele.

7. Zajištění potravinové bezpečnosti. Podpora českých zemědělců a potravinářů.

8. Přechodné snížení DPH u energií (sociální tarif), pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit.

9. Snížení neúčelných výdajů státu.

10. Srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v ČR – zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty (Google, Facebook atd.), které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, a zdanění vyvádění nezdaněných dividend z ČR nadnárodními korporacemi.

9. Ceny pohonných hmot i po vládní intervenci stále rostou a atakují padesát korun za litr. Co by se s nimi podle vás mělo dělat nyní?

Náš návrh řešení je již obsažen ve výše uvedených deseti bodech. Naše občany, pracující rodiny a podnikatele stále drtí neustále rostoucí ceny pohonných hmot, ale naši vládu tento stav evidentně netrápí a nechává naše občany a firmy na holičkách. Zatímco vlády v sousedních zemích po celé Evropě přijímají různá systémová plošná opatření, která vedou ke zmírnění vysokých cen benzínu a nafty na jejich občany, vláda pouze zavedla směšné krátkodobé snížení spotřební daně u pohonných hmot s účinností od 1. června do 30. září, ale jen o pouhých 1,50 Kč na litr. Toto marginální opatření neřeší vůbec nic, jelikož ceny těchto komodit dále rostou a v budoucnu porostou. To si opravdu naši občané nezaslouží.

29. 6. 2022

Podařilo se nám prosadit pomoc nízkopříjmovým slušným a pracujícím občanům!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD se podařilo prosadit pomoc nízkopříjmovým slušným a pracujícím občanům. Asociální vládní koalice ale zamítla náš návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 60 tisíc korun. Organizovaný zločin a mafiánské praktiky prostřednictvím hnutí STAN prorostly do struktur téměř všech vládních stran. Premiér Fiala to odmítá řešit. Jediným řešením je okamžitá demise vlády! Premiér Fiala svým „projevem k národu“ pouze podtrhl zoufalou neschopnost a nečinnost současné vlády a pomlčel o prorůstání mafiánských struktur do vlády. Vyzýváme vládu, aby během předsednictví v EU hájila české zájmy, nikoliv ty bruselské, a aby usilovala o zlevnění energií a konec Green Dealu a emisních povolenek. Vinou všech vlád po roce 1989 nemá Česká republika zajištěnou energetickou bezpečnost a důsledkem jsou extrémní ceny energií. Vláda Petra Fialy nemá řešení, hnutí SPD řešení již připravilo. V současnosti je pro většinu lidí nemožné pořídit si vlastní bydlení. Vláda Petra Fialy v tom lidem nepomáhá, zatímco hnutí SPD má plán na dostupnost bydlení.

1. Hnutí SPD se podařilo prosadit pomoc nízkopříjmovým slušným a pracujícím občanům. Asociální vládní koalice ale zamítla náš návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 60 tisíc korun.

Minulý pátek se v Poslanecké sněmovně projednávala v závěrečném třetím čtení novela zákona o státní sociální podpoře. Poslanecký klub hnutí SPD podpořil zjednodušení přístupu nízkopříjmových slušných a pracujících občanů k příspěvku na bydlení i zvýšení měsíčního limitu čerpání rodičovského příspěvku. Sněmovna rovněž schválila usnesení SPD předložené naší poslankyní Lucií Šafránkovou, které ukládá ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), aby provedl okamžitou revizi všech formulářů žádostí o sociální dávky a zaktualizoval je tak, aby byly pro občany, kteří potřebují pomoc státu, co nejjednodušší a snadno srozumitelné. Poslanci vládní koalice ovšem opět prokázali svoji výraznou asociálnost, když odmítli podpořit návrh poslanců SPD na zvýšení rodičovského příspěvku o 60 tisíc korun, což by rodinám s dětmi do 4 let kompenzovalo růst inflace, která je aktuálně 16,2 %, od jeho posledního zvýšení v roce 2020. Hnutí SPD své úsilí nevzdává a jsme vždy na straně rodin s dětmi!

2. Organizovaný zločin a mafiánské praktiky prostřednictvím hnutí STAN prorostly do struktur téměř všech vládních stran. Premiér Fiala to odmítá řešit. Jediným řešením je okamžitá demise vlády!

V korupčním skandálu na pražském magistrátu vyplouvají na povrch nové skutečnosti. Kvůli kontaktům s vazebně stíhaným Michalem Redlem minulý týden rezignoval na svou funkci Jiří Fremr, poradce europoslance TOP 09 Jiřího Pospíšila. Ze stejného důvodu musel rezignovat na svůj post ministr školství Petr Gazdík (STAN) i člen dozorčí rady pražského dopravního podniku, místostarosta Prahy 9 Marek Doležal (TOP 09). Z vyjádření někdejšího elitního policejního vyšetřovatele Karla Tichého vyplývá, že vedení hnutí STAN bylo před Redlem, který byl pravou rukou mafiána Radovana Krejčíře, varováno už před mnoha lety. Detektiv Tichý k tomu pro Novinky.cz doslova řekl: „Před pěti let jsem šel za tehdejším předsedou STAN Petrem Gazdíkem a ptal se ho, jestli se nezbláznil, že s Redlem jako hnutí komunikují“. Premiér Petr Fiala (ODS) však před tímto obrovským skandálem, který se týká už více stran vládní koalice, strká hlavu do písku. Přičemž sama ODS je ve skandálu také namočena, protože se ukázalo, že od rodiny Michala Redla kdysi přijala půlmilionový sponzorský dar. Navíc, pražský primátor Hřib (Piráti) selhal v řízení města, jelikož se organizovaný zločin děje za jeho vedení. Podle názoru hnutí SPD jsme svědky mafiánských praktik, které prostřednictvím hnutí STAN prorostly do struktur téměř všech vládních stran. Jediné čestné východisko je tudíž okamžitá demise vlády!

3. Premiér Fiala svým „projevem k národu“ pouze podtrhl zoufalou neschopnost a nečinnost současné vlády a pomlčel o prorůstání mafiánských struktur do vlády.

Premiér Petr Fiala (ODS) si minulý týden vymohl na českých médiích prostor v hlavním vysílacím čase s odůvodněním, že „musí národu něco sdělit“. Jak se ukázalo, jednalo se pouze o pokus o překrytí korupčních skandálů, které nyní vládou otřásají. Premiér ve svém projevu nesdělil nic konkrétního a tento čas využil pouze ke svalování odpovědnosti za současnou kritickou situaci na předchozí vlády. Občané se opět nedozvěděli nic o tom, jak si premiér a vláda Petra Fialy (ODS) představují řešení enormní drahoty, rostoucí inflace a cen základních životních potřeb (energií, bydlení, pohonných hmot a potravin) a jak chce vláda ochránit ohrožené skupiny obyvatel před pádem do existenční chudoby. Premiér naprosto pomlčel o současných finančních a kriminálních skandálech hnutí STAN a o prorůstání mafiánských struktur do dalších stran vládní koalice. Podle našeho názoru svým bezobsažným projevem zneužil svého práva na mimořádné vystoupení v televizi. Obsahem svého projevu pak premiér Fiala pouze podtrhl nečinnost a zoufalou neschopnost současné vlády cokoliv konstruktivně řešit, a proto by měl on i celá vláda podat demisi!

4. Vyzýváme vládu, aby během předsednictví v EU hájila české zájmy, nikoliv ty bruselské, a aby usilovala o zlevnění energií a konec Green Dealu a emisních povolenek.

Od pátku převezme česká vláda na šest měsíců předsednictví v Radě ministrů Evropské unie. Bude to v situaci, kdy vládou otřásá skandál s napojením hnutí STAN na korupčníky a na organizovaný zločin. Bude to také v době, kdy současná Fialova probruselská vláda je jednou z nejhorších v Evropě, co se týče pomoci občanům, firmám, živnostníkům a pracujícím rodinám s dětmi zvládnout růsty cen a zajištění naší energetické bezpečnosti. Rovněž zvolené priority českého předsednictví – zejména zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny – neukazují na snahu české vlády využít své předsednické pozice k prosazení a ochraně českých národních zájmů. Podle názoru hnutí SPD by současná vláda měla mít jako jednu ze svých priorit zasadit se o udržitelnost cen energií otevřením jednání o přehodnocení tzv. Green Dealu nebo odstoupením od systému emisních povolenek. Vláda by se měla zaměřit na prosazení mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Naprosto odmítáme, že vláda považuje za další z priorit předsednictví posilování tzv. kybernetické bezpečnosti, za čímž se pouze skrývají snahy o plíživou cenzuru opozičních médií a příspěvků na sociálních sítích. Vyzýváme vládu, aby v průběhu českého předsednictví Radě ministrů Evropské unie hájila české zájmy, nikoliv ty bruselské!

5. Vinou všech vlád po roce 1989 nemá Česká republika zajištěnou energetickou bezpečnost a důsledkem jsou extrémní ceny energií. Vláda Petra Fialy nemá řešení. Hnutí SPD řešení již připravilo.

Vinou všech vlád po roce 1989, kde byly nejčastěji ODS, ČSSD a KDU-ČSL, nemá Česká republika zajištěnou energetickou bezpečnost. Strategickou energetickou infrastrukturu (distribuci energií, nákup a uskladnění plynu, rafinérie na zpracování ropy atd.) vlastní soukromé subjekty, zejména zahraniční. Důsledkem této situace jsou dramaticky rostoucí ceny energetických komodit. Vláda Petra Fialy (ODS) nenabízí řešení, jí představený návrh tzv. úsporného energetického tarifu, což je původně nápad hnutí SPD, které jej předložilo už i formou návrhu zákona, je velmi nekvalitně připraven, je nekonkrétní a neobsahuje ani přesné finanční vyčíslení. To má upravit až budoucí vládní nařízení. Vláda v návrhu navíc zcela zapomněla na čtyři miliony lidí především na sídlištích, kteří mají svá bydliště připojena k centrálnímu vytápění, které se rovněž zdražuje a vystavuje je tak neodůvodněné diskriminaci, protože úsporný tarif se má týkat pouze domácností, které topí elektřinou nebo plynem. Hnutí SPD naproti tomu před několika týdny předložilo jasný, konkrétní a uskutečnitelný plán na snížení cen energií a na obnovu české energetické bezpečnosti. Řešme opravdové příčiny problémů: Nechť společnost ČEZ dodává na globální komoditní burzu jen přebytky vyrobené elektřiny a veškerou ostatní produkci ať nejprve přímo nabídne domácím českým spotřebitelům za přijatelné ceny! Kupujme zemní plyn přímo od producenta, nikoli od zahraničních překupníků! Ukončeme českou účast ve spekulativním systému emisních povolenek Evropské unie! Odstupme od Green Dealu Evropské unie! To je podle SPD řešení!

6. V současnosti je pro většinu lidí nemožné pořídit si vlastní bydlení. Vláda Petra Fialy v tom lidem nepomáhá, zatímco hnutí SPD má plán na dostupnost bydlení.

V současné době je pro většinu lidí nemožné pořídit si vlastní bydlení. Například Pražan s průměrnou mzdou by na byt vydělával minimálně 20 let, pokud by každý měsíc ušetřil celou částku mzdy. Ani mimo Prahu není situace výrazně lepší. Tyto údaje vyplývají z aktuálního indexu dostupnosti bydlení společnost Central Group. Podle analýzy České národní banky jsou byty pro domácnosti nadhodnoceny již zhruba o 40 %. Česká národní banka navíc v minulém týdnu opět zvýšila základní úrokovou sazbu, a to už na 7 %. Občané toto opatření pocítí hlavně v podobě výrazného zvýšení splátek hypotečních úvěrů po ukončení fixačního období. Nové hypotéky se tak dále stanou více nedostupnými, zejména pro mladé rodiny. Vláda Petra Fialy tuto kritickou situaci ještě dále prohlubuje. Prosadila odklad novely stavebního zákona, která by urychlila stavební řízení, a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) ukončil pro program výhodných půjček na pořízení bydlení mladým českým pracujícím rodinám. Současně však jeho ministerstvo poskytlo miliardovou dotaci na opravy bytů pro ukrajinské migranty. Hnutí SPD naopak ve svém programovém dokumentu „Rodina na 1. místě“ navrhuje zavedení výhodných manželských půjček a systémové státní podpory výstavbě družstevních, městských a obecních bytů za dostupné ceny.

28. 6. 2022

Hnutí SPD odmítá rozprodej státního majetku, jak navrhuje vládní TOP 09!

Vláda v čele s premiérem Petrem Fialou nezvládá řešit ekonomickou krizi, která se projevuje stále narůstajícím zadlužováním naší země. Většinu našich občanů už dosti znatelně omezila v rámci jejich životní úrovně stále rostoucí inflace a zdražování téměř všeho. Vláda ale tento problém nechce řešit ku prospěchu našich občanů a hledá spíše taková řešení, která by ve svém důsledku v budoucnu ještě více ohrozila soběstačnost všech důležitých komodit.

Hnutí SPD žádá vládu, aby už konečně racionálními kroky začala řešit stále rostoucí inflaci, která se brzy přiblíží ke dvaceti procentům, a též přijala opatření k zamezení zdražování potravin, energií a pohonných hmot. Pro hnutí SPD je jednou z našich priorit konsolidace veřejných financí a sociální i ekonomická stabilita České republiky. Ekonomickou stabilitu zajistí důsledná podpora českých firem, investice do projektů, které státu přinesou další přímé zdroje mimo daňový systém (např. do energetiky a zemědělství), a také ochrana ekonomických zájmů země, včetně zajištění energetické a potravinové bezpečnosti.

Razantně odmítáme návrh vládní TOP 09, spočívající ve výprodeji zbývajícího národního majetku. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová navrhla dle e15.cz prodat státní pivovar Budějovický Budvar, což následně schválilo předsednictvo TOP 09 ve svém usnesení, v němž, prý v zájmu konsolidace veřejných financí, vyzývá k prodeji i dalšího státního majetku, který označují jako nepotřebný majetek a zbavení se vlastnických podílů v některých firmách.

Podle Pekarové Adamové stát nemá provozovat hotel, ani vařit pivo. „Není k tomu jediný racionální důvod,“ uvedla pro deník Právo. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová už dříve navrhovala privatizaci České pošty. Český stát drží majoritní podíly či zcela ovládá už jen desítky podniků. Budvar patří vedle ČEZ, Českých drah, České pošty či Lesů ČR mezi nejvýznamnější. Z nemovitostí patří státu například hotel Thermal v Karlových Varech. O jeho prodeji, stejně jako o prodeji Budvaru, se v minulosti opakovaně uvažovalo. Za hnutí SPD říkáme jasné NE jakýmkoliv snahám o řešení deficitních rozpočtů prostřednictvím rozprodeje státního majetku! Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová svými návrhy dala jasně najevo, jaké zájmy v Poslanecké sněmovně hájí, a že jí vůbec nejde o ekonomickou prosperitu České republiky.  

Hnutí SPD odmítá rozprodej prosperujících státních podniků a firem. Všechny strategické podniky a veškeré nerostné bohatství naší republiky by mělo být ve vlastnictví státu. Připomeňme, jak naši občané nyní doplácí na to, že v minulosti stát prodal 30 procent elektrárenské společnosti ČEZ, kde akcionářům rostou zisky, a vláda neumí zajistit zastropování cen elektřiny pro běžné uživatele.

24. 6. 2022

Politiku Marine Le Penové podporuje stále více Francouzů!

Popularita Národního sdružení, v jehož čele stojí Marine Le Penová, neustále u občanů Francie roste. To potvrdily jednak výsledky nedávných prezidentských voleb, v nichž skončila těsně druhá za Emmanuelem Macronem, ale i výsledky druhého kola francouzských parlamentních voleb, které proběhly minulou neděli.

Hnutí SPD velmi těší, že naše kolegyně z evropské vlastenecké frakce Identita a demokracie (ID) Marine Le Penová posiluje svou politickou pozici ve Francii. Jako předsedkyně Národního sdružení získala třetí místo ve francouzských parlamentních volbách, čímž si velmi výrazně polepšila od minulých parlamentních voleb. V nově zvolené 577 členné dolní komoře francouzského parlamentu bude mít Národní sdružení 89 poslanců, což je o 81 poslanců více, než které mělo v minulém volebním období.

Zajisté se za tímto úspěchem skrývá plno práce, kterou Marine Le Penová spolu se svými kolegy z Národního sdružení odvedla ku prospěchu Francouzů, a ti to při těchto volbách ocenili. Francouzi jsou stále více nespokojeni se stále zhoršující se ekonomickou situací země, což výrazně negativně ovlivňuje jejich vlastní životní úroveň. Současnému prezidentovi Macronovi vyčítají, že se spíše vidí jako lídr Evropské unie, chtěl by dohlížet nad děním všech unijních zemí a problémy Francouzů odsouvá na vedlejší kolej. Proto Macron ztratil parlamentní většinu. 

Národní sdružení Marine Le Penové skončilo na třetím místě s rekordními 89 křesly, což mu zakládá nárok na sestavení poslaneckého klubu či k podání návrhu na vyjádření nedůvěry vládě. Národní sdružení dostalo 3,6 milionu hlasů. Svůj historický úspěch v parlamentních volbách Marine Le Penová oslavila ve své tradiční baště ve městě Hénin-Beaumont, nacházející se na severu Francie. Ve svém povolebním projevu slíbila svým voličům, že její strana Národní sdružení bude tvrdou opozicí.

Podle agentury Reuters by výsledek voleb mohl paralyzovat francouzskou politiku, pokud se Macronovi nepodaří dohodnout na spolupráci s jinými stranami. Prvotní zprávy se přiklání k tomu, že se k Macronovi nikdo nepřidá.  

Hnutí SPD společně s Národním sdružením a dalšími patriotickými stranami zastoupenými v Evropském parlamentu brání Evropu proti diktátu Bruselu, proti islamizaci, neomarxismu a masové imigraci. Hnutí ID prosazuje v EU suverenitu jednotlivých států a lidí, opírající se o spolupráci mezi národy. Proto odmítá jakoukoliv politiku, jejímž cílem je vytvořit jakýsi „super stát“, nebo jakýkoliv nadnárodní model. Jedním ze zásadních principů, které spojují členy hnutí ID, je zamítnutí přenesení státní suverenity na nadnárodní instance, nebo na evropské instituce. Strany a evropští poslanci za hnutí ID plně respektují specifičnost každého národa.

22. 6. 2022

Hnutí SPD a Orbánův Fidesz se dohodly na strategickém partnerství!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že hnutí STAN funguje jako podnikatelsko-mafiánský projekt, a proto nesmí být součástí Vlády České republiky! Jsme proti válce a odmítáme zavlečení ČR do války na Ukrajině. Vstup Ukrajiny do EU by byl proti přístupovým pravidlům. Budeme bojovat proti zhoršení zdravotní péče pro občany, které prosazuje vláda Petra Fialy. Podpoříme zjednodušení přístupu nízkopříjmových občanů k příspěvku na bydlení a navrhneme zvýšení rodičovského příspěvku o 60 000 korun a jeho pravidelné zvyšování o inflaci. Současná vláda pod vedením Petra Fialy (ODS) pokračuje v rekordním tempu zadlužování naší země. Odmítáme rozprodej státního majetku. Hnutí SPD podá pro letošní komunální volby své kandidátní listiny téměř ve 400 obcích a městech a kandidovat za něj bude téměř 10 tisíc občanů. Zářijové volby budou referendem o škodlivé vládě Petra Fialy. Hnutí SPD a Orbánův Fidesz se dohodly na partnerství chránící střední Evropu národních států založených na křesťanských hodnotách. Gratulujeme vlasteneckému Národnímu sdružení Marine Le Penové k rekordnímu úspěchu v parlamentních volbách. Fialova vládní koalice použila při volbě radních České televize totalitní metody.

1. Hnutí STAN funguje jako podnikatelsko-mafiánský projekt, a proto nesmí být součástí Vlády České republiky! Policie mluví o organizovaném zločinu.

V minulém týdnu proběhla policejní razie na pražském magistrátu, na jejímž základě byl zatčen a poté umístěn do vyšetřovací vazby náměstek pražského primátora a místopředseda hnutí STAN Petr Hlubuček. Dle dostupných informací jde o závažnou trestnou činnost založenou na dlouholetém ovlivňování zakázek pražského dopravního podniku jím dosazenou skupinou lidí do jeho vedení, ale jedná se i o další trestnou činnost. Celkem bylo policí zadrženo 13 osob. Hlavou této skupiny měl být Michal Redl, někdejší pravá ruka mafiánského bosse Radovana Krejčíře, který těsně spolupracuje s vedoucími politiky a místopředsedy hnutí STAN dlouhodobě, zejména s europoslancem Stanislavem Polčákem a s ministrem školství Petrem Gazdíkem. Po skandálech a rezignacích na funkce ve vedení hnutí STAN jenom za posledního půl roku (Farský, Polčák, Michalik), se jasně ukazuje, že toto hnutí funguje jako podnikatelsko-mafiánský projekt, který nesmí být součástí vlády České republiky! Rezignace ministra školství Gazdíka je z našeho pohledu pouhým „vrcholem ledovce" a není zdaleka dostatečným řešením celé rozsáhlé trestné činnosti. Proto musí odejít z vlády zejména předseda STAN a ministr vnitra Rakušan, který o podezřeních na organizovaný zločin již dříve věděl a nic proti tomu neudělal, aby nedocházelo k politickému zasahování a případnému ovlivňování probíhajícího policejního vyšetřování. Proto hnutí SPD iniciovalo svolání mimořádné schůze Sněmovny, kde budeme požadovat, aby všichni zástupci hnutí STAN odešli z vlády, ve které nikdy neměli být!

2. Jsme proti válce a odmítáme zavlečení ČR do války na Ukrajině. Vstup Ukrajiny do EU by byl proti přístupovým pravidlům.

Minulou středu promluvil prostřednictvím videopřenosu k oběma komorám českého Parlamentu ukrajinský prezident Zelenskyj. Ve svém projevu mj. vyzval evropské země k dalšímu dodávání zbraní a požádal o to, aby byl Ukrajině udělen status kandidátské země EU. Hnutí SPD solidarizuje s civilními oběťmi na obou stranách konfliktu, dlouhodobě podporujeme humanitární pomoc a zajištění základní péče o válečné uprchlíky po dobu trvání konfliktu. Dlouhodobě nesouhlasíme se snahami o zavlečení České republiky do války ze strany vlády Petra Fialy (ODS) a prostřednictvím NATO do případného širšího válečného konfliktu. Proto odmítáme i dodávky zbraní na Ukrajinu, které provádí současná vláda. Žádost o udělení statusu kandidátské země na vstup do EU Ukrajině pak vnímáme jako porušení přístupových pravidel, protože kandidátskou zemí do EU nemůže být stát, na jehož území probíhá válečný konflikt a který zároveň dlouhodobě porušuje práva národnostních menšin žijících na území Ukrajiny. Za řešení konfliktu považujeme ukončení bojů a zahájení jednání, jehož výsledkem bude mírová dohoda. Proto hnutí SPD nepodpořilo ve Sněmovně již v pořadí třetí usnesení na podporu Ukrajiny. Jsme proti válce!

3. Hnutí SPD nepodpoří zhoršení zdravotní péče pro občany, které prosazuje vláda Petra Fialy.

Tento týden budou na programu jednání Poslanecké sněmovny dvě mimořádné schůze. Ve čtvrtek se bude projednávat ve druhém čtení vládní návrh na snížení plateb veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce (děti, studenti, senioři, zdravotně postižení), jehož schválení by znamenalo pro systém českého zdravotnictví ve druhé polovině letošního roku výpadek minimálně 14 miliard korun. Tento krok představuje vážné ohrožení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro české občany. Hnutí SPD tento návrh nikdy nepodpoří a jsme proti zhoršování zdravotní péče pro naše občany.

4. Podpoříme zjednodušení přístupu nízkopříjmových občanů k příspěvku na bydlení a navrhneme zvýšení rodičovského příspěvku o 60 000 korun a jeho pravidelné zvyšování o inflaci.

V pátek se bude v závěrečném třetím čtení hlasovat o novele zákona o státní sociální podpoře, která má zejména zjednodušit přístup nízkopříjmových občanů k příspěvku na bydlení, což poslanci SPD podpoří. Zároveň k zákonu podáváme svůj pozměňovací návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 60 000 korun, což by rodinám s dětmi do 4 let kompenzovalo růst inflace od posledního zvýšení tohoto příspěvku v roce 2020. Zároveň navrhujeme, aby se rodičovský příspěvek do budoucna pravidelně zvyšoval ze zákona, právě na základě meziročního růstu inflace.

5. Současná vláda pod vedením Petra Fialy (ODS) pokračuje v rekordním tempu zadlužování naší země. Odmítáme rozprodej státního majetku.

Současná vláda pod vedením Petra Fialy (ODS) pokračuje v rekordním tempu zadlužování naší země. Zdražují se ceny energií, pohonných hmot a potravin a inflace dále roste ke dvaceti procentům. Vládní TOP 09 navrhuje výprodej zbývajícího národního majetku. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která už dříve nevyloučila privatizaci České pošty, prohlásila, že by měl být urychleně prodán ziskový státní podnik, jihočeský pivovar Budějovický Budvar. Za hnutí SPD říkáme jasné ne jakýmkoliv snahám o řešení deficitních rozpočtů prostřednictvím rozprodeje státního majetku! Kam podobná politika vede, se můžeme aktuálně přesvědčit v současné situaci, kdy v naší zemi zažíváme rekordní růst cen v podstatě všeho, což je v rozhodující míře důsledkem divoké privatizace 90. let a zběsilého výprodeje základních pilířů našeho národního hospodářství, včetně strategických odvětví, zahraničním vlastníkům, kteří mají zájem pouze o maximalizaci svého zisku a likvidaci konkurence. Dopady této chybné koncepce minulých vlád dnes nesou naši občané v podobě bezprecedentní drahoty a propadu životní úrovně. Pokud vláda není schopna zajistit řádné a vyrovnané hospodaření se státními prostředky, pak ať rezignuje!

6. Hnutí SPD podá pro letošní komunální volby své kandidátní listiny téměř ve 400 obcích a městech a kandidovat za něj bude téměř 10 tisíc občanů. Zářijové volby budou referendem o vládě Petra Fialy.

Uplynulou sobotu se konalo celostátní grémium hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Jeho hlavním bodem bylo zahájení volební kampaně do zastupitelstev obcí a měst a do Senátu, včetně představení ústředních volebních témat. Hnutí SPD podá své samostatné kandidátní listiny téměř ve 400 obcích a městech, z toho se bude jednat o několik desítek kandidátních listin se stranou Svobodní, Trikolora či lokálními subjekty jako například Moravané. Pod značkou SPD tak bude v celé zemi kandidovat téměř 10 000 občanů, převážně našich členů. Budeme usilovat rovněž o to, abychom měli své kandidáty i ve všech 27 senátních volebních obvodech. Hlavními volebními hesly na celorepublikové úrovni budou slogany „Zastavíme zdražování" a „Jsme proti válce", na obecní úrovni pak budou jednotlivé volební programy reflektovat místní problémy, které místní občany trápí. Jsme silný tým! Vyzýváme tímto všechny naše členy k zapojení se do volební kampaně a všechny naše příznivce a občany pak žádáme, aby v těchto volbách odevzdali svůj hlas kandidátům hnutí SPD, a dali tím jasný signál stranám tvořícím současnou vládu, která svou nečinností a nekompetenci přímo zavinila eskalující sociální a ekonomickou krizi, že je na čase, aby podala demisi! Zářijové volby budou zároveň referendem o škodlivé vládě Petra Fialy (ODS).

7. Hnutí SPD a Orbánův Fidesz se dohodly na strategickém partnerství chránící střední Evropu národních států založených na křesťanských hodnotách.

Předseda a místopředseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura a Radim Fiala jednali uplynulý pátek v Budapešti se zástupci maďarské vládnoucí strany Fidesz premiéra Viktora Orbána o vzájemné spolupráci těchto dvou politických subjektů. Delegaci strany Fidesz na jednání vedl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Výsledkem tohoto jednání bylo navázání těsné spolupráce a partnerství mezi hnutím SPD a stranou Fidesz, která bude založena na vzájemné výměně zkušeností a na koordinaci postojů. Klíčovou součástí této spolupráce by měly být politické debaty a jednání o budoucnosti střední Evropy na půdorysu států V4+, která by měla být prostorem založeným na existenci a spolupráci silných, suverénních a ekonomicky prosperujících národních států, na křesťanských a konzervativních hodnotách, na podpoře tradiční rodiny a na ochraně občanských, politických a sociálních práv jejich občanů a národních zájmů středoevropských zemí zejména v boji s negativními dopady globalizace.

8. Gratulujeme vlasteneckému Národnímu sdružení Marine Le Penové k rekordnímu úspěchu v parlamentních volbách.

Gratulujeme vlasteneckému Národnímu sdružení Marine Le Penové, které ve francouzských parlamentních volbách skončilo na třetím místě s rekordními 89 křesly a 3,6 miliony hlasů voličů. Pro stranu se jedná o historický úspěch a poprvé bude mít sílu na sestavení poslaneckého klubu či k podání návrhu na vyjádření nedůvěry vládě. Jsme rádi, že Marine Le Pen je přítelkyní hnutí SPD. Společně s jejím Národním sdružením a dalšími patriotickými stranami bráníme Evropu proti diktátu Bruselu, proti islamizaci, neomarxismu a masové imigraci.

9. Fialova vládní koalice použila při volbě radních České televize totalitní metody.

Pokrytectví a protidemokratické praktiky současné vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) se opět prokázaly v plné míře. Poté, co si opakovaně v tajné volbě nedokázala navolit své kandidáty a spřátelené osoby do Rady České televize, rozhodla se na hlasování svých poslanců dohlédnout prostřednictvím veřejné volby, tzv. aklamací. Tedy způsobem, který je v personálních volbách charakteristický pro totalitní a autoritářské režimy. Hnutí SPD se rozhodlo této nechutné frašky svými poslanci neúčastnit. Trváme na tom, že rozhodování o personálních otázkách musí probíhat vždy výhradně tajným hlasováním, aby bylo zajištěno svobodné rozhodování každého jednoho volitele. Nelze akceptovat praktiky, kdy si stranické sekretariáty na poslancích vynucují poslušnost při hlasování. Navolení spřátelených radních, které minulý týden proběhlo, umožní stranám vládní koalice České televizi a jejímu vedení a redakcím zpravodajství a publicistiky pokračovat v praxi, kdy se soustavně porušuje zákon a kdy jsou na televizních obrazovkách preferovány jen určité názorové proudy – a ty ostatní jsou potlačovány. To SPD odmítá. Hnutí SPD prosazuje svobodu a demokracii.

21. 6. 2022

Občané mají právo formou petice vyzvat vládu k řešení zdražování! 

Současná Fialova vláda, kterou poskládala pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti), vůbec neřeší prioritní problémy trápící české občany. Na základě této nečinnosti vlády se stále více lidí propadá do existenční chudoby a do dluhových a exekučních pastí. Občanům se velmi rychle snižuje jejich životní úroveň a situace se stále zhoršuje. Vláda neřeší astronomické zdražování potravin a všech důležitých komodit, jako je plyn, elektřina, pohonné hmoty atd.

Hnutí SPD na tento stav upozorňuje na každém jednání Poslanecké sněmovny, kdy neustále navrhujeme zařadit na program schůze bod, týkající se pomoci českým občanům v souvislosti s astronomicky rostoucími cenami základních životních potřeb, ale poslanci vládní pětikoalice s arogancí odmítají tyto problémy řešit. Z tohoto důvodu jsme sepsali petici občanů proti zdražování. Dle zákona o právu petičním má každý právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány s žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (formou petice). Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno.    

Za hnutí SPD jednoznačně říkáme, že vláda už musí konečně začít řešit zdražování. Pro všechny občany, kteří zastávají stejný názor, jsme připravili možnost podepsat tuto petici, která je dostupná ke stažení na webových stránkách hnutí SPD (www.spd.cz). Uvádím text petice: „My níže podepsaní vyzýváme vládu Petra Fialy (ODS), aby vyřešila zdražování a pomohla lidem“. Hnutí SPD navrhuje konkrétní řešení v podobě deseti bodů, které povedou ke snížení Fialovy drahoty a našim občanům a firmám zásadně pomohou. Jsou to tyto návrhy:

 1. Odstoupení od Green Dealu Evropské unie.
 2. Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny.
 3. Prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes Evropskou energetickou burzu pouze prodej přebytků.
 4. Obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky, jako je tomu v současnosti.
 5. Obnovení národního zpracovatele ropy.
 6. Zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele.
 7. Zajištění potravinové bezpečnosti. Podpora českých zemědělců a potravinářů.
 8. Přechodné snížení DPH u energií (sociální tarif), pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit.
 9. Snížení neúčelných výdajů státu.
 10. Srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v ČR – zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty (Google, Facebook atd.), které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, a zdanění vyvádění nezdaněných dividend z ČR nadnárodními korporacemi.

Vážení občané, pokud se s těmito body ztotožňujete, prosím připojte svůj podpis pod tuto petici. Možnost jejího podepsání budete mít též u petičních stánků hnutí SPD v rámci celé republiky. Hnutí SPD není lhostejný osud našich občanů, kteří jsou pro nás na prvním místě.

17. 6. 2022       

Vztah otce k dítěti a role otců v úplné rodině je nezastupitelná!

Třetí červnová neděle paří všem otcům, čímž společnost dává najevo, že i otcové mají plné právo oslavit svůj svátek, který letos připadá na 19. června. Den otců se slaví nejenom u nás a v Evropě, ale i v severoamerických a jihoamerických zemích, v Asii i Africe. Jeho první oslava proběhla třetí červnovou neděli v americkém městě Spokane ve státě Washington v USA už v roce 1910.

Hnutí SPD zastává názor, že vztah otce k dítěti a role otců v úplné rodině je nezastupitelná. Považujeme úplnou rodinu tvořenou mužem a ženou, kteří společně vychovávají děti, za základ naší společnosti směřující k prosperitě. Každé dítě má právo přijímat lásku svých nejbližších, tedy matky a otce, kteří svým odlišným způsobem přispívají k růstu dětí a jejich celistvému a harmonickému zrání.

Prosazujeme, aby podpora všech slušných a pracujících lidí ze strany státu byla výrazná a velmi motivující. Je povinností státu napomáhat lidem k zajištění dostupného bydlení, k získání slušně placené práce, a jejich dětem zajistit kvalitní vzdělání. Odmítáme další zvyšovaní daňového zatížení našich občanů, speciálně podporujeme mladé pracující rodiny, pracující rodiny s dětmi a pracující rodiny s nižšími příjmy. Jednou z forem pomoci je náš projekt Rodina na prvním místě, v jehož rámci by mohli rodiče ušetřit značné finanční částky. Více se o projektu dozvíte na webových stránkách rodinanaprvnimmiste.cz.

Chceme zavést výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dítěte a poskytneme příspěvek na splácení hypotéky rodinám v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě v rámci rodičovské dovolené. Navrhujeme též výrazně zvýšit daňová zvýhodnění na děti; na dvojnásobek u prvního a druhého dítěte v rodině a na čtyřnásobek u třetího a každého dalšího dítěte. Pracujícím rodičům chceme navrhnout zvýšení porodného na první a druhé dítě a poskytneme jim porodné i u třetího a každého dalšího narozeného dítěte.    

Naši otcové si zaslouží plnohodnotnou oslavu jejich svátku, stejně jako naše ženy, slavící den matek druhou květnovou neděli. Děti mají pevně stanovený svůj svátek na 1. června. V hnutí SPD se domníváme, že všichni občané České republiky si zaslouží žít v zemi, ve které jim stát utváří takové podmínky, aby mohli se svými rodinami prožívat plnohodnotný život. Vážení otcové, příjemně si prožijte svůj nedělní svátek.

15. 6. 2022

Hnutí SPD brání demokracii a svobodu slova!     

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že diletantství vlády Petra Fialy vede i k tomu, že platíme nejvyšší ceny za elektřinu a plyn v celé Evropě. Vláda kašle na české občany. Občany i firmy kvůli nečinnosti Fialovy vlády drtí drahota. Vyzvěte společně s námi vládu, ať už začne něco dělat! Vládní návrh na jednorázový pětitisícový příspěvek je nekvalitní a nedostatečný, hnutí SPD ale podpoří jakoukoli pomoc ohroženým rodinám s dětmi. Naše pozměňující návrhy zlepšují pomoc občanům. Chceme zabránit, aby vedení vládní koalice manipulovalo volbu členů Rady České televize. Odmítáme zvyšování poplatků pro ČT a její netransparentní hospodaření. Zákaz aut na benzín a naftu drtivě poškodí hospodářství ČR a naše občany. Kvůli Evropské unii se pro mnoho občanů stane automobil nedostupným zbožím. Vláda Petra Fialy podvedla voliče. Navzdory slibu rozpočtové odpovědnosti zvyšuje schodek státního rozpočtu. Vláda Petra Fialy chce zákonem protiústavně zavést cenzuru. Hnutí SPD bude bránit demokracii a svobodu slova! Odmítáme, aby vláda Petra Fialy napomáhala eskalaci konfliktu na Ukrajině. Podporujeme mírové řešení prostřednictvím diplomatických jednání. Jsme proti válce!

1. Diletantství vlády Petra Fialy vede i k tomu, že platíme nejvyšší ceny za elektřinu a plyn v celé Evropě. Vláda kašle na české občany.

Vláda Petra Fialy (ODS) má za sebou šest měsíců u moci. Výsledky jejího působení jsou ale velmi neuspokojivé. Vláda selhala v boji s rostoucí inflací, která je jednou z nejvyšších v Evropě a v červnu vystoupila na rekordních 16 %. Diletantská vládní politika v kombinaci s nečinností a posluhováním zahraničním zájmům vede i k tomu, že platíme nejvyšší ceny za elektřinu a plyn v celé Evropě. Vláda nezvládla příchod uprchlíků z Ukrajiny. Ukazuje se, že ani vláda, ale ani hejtmani doposud nemají ani po několika měsících přehled o jejich počtu a pohybu po našem území. Mnozí z nich si z českého státu udělali bankomat na sociální dávky. Fialova vláda rovněž usazuje bez vědomí místních samospráv a občanů do různých lokalit skupiny nepřizpůsobivých romských migrantů s maďarskými pasy, kteří přitom nemají nárok na ochranu a pomoc českého státu. Vláda nepředložila do Sněmovny ani jediný návrh zákona, který by pomohl českým občanům a firmám ze současné inflační spirály a všeobecné drahoty. Namísto práce pro české občany vláda věnuje většinu energie na pomoc Ukrajincům. Současně se snaží prosadit za každou cenu korespondenční volby, které by bylo snadno možné zfalšovat. Výsledky průzkumu agentury STEM potvrzují přesvědčení veřejnosti o neschopnosti vlády. 73 % občanů je přesvědčeno, že se drahotu a růst cen nedaří vládě zvládat. Občané budou mít možnost vystavit stranám vládní pětikoalice vysvědčení už letos na podzim při komunálních a senátních volbách!

2. Občany i firmy kvůli nečinnosti Fialovy vlády drtí drahota. Vyzvěte společně s námi vládu, ať už začne něco dělat!

Hnutí SPD začíná sbírat podpisy na petici občanů proti zdražování. Podpisem této petice mohou občané přímo vyzvat vládu Petra Fialy (ODS), aby konečně začala řešit astronomické zdražování základních životních potřeb a aby pomohla lidem, jejichž situace je den ode dne horší. Čím dál více občanů se propadá do existenční chudoby a do dluhových a exekučních pastí. Dle posledních údajů o míře inflace jsou ceny zemního plynu meziročně vyšší o 49,2 %, pohonných hmot o 44,3 %, ceny tuhých paliv o 30,1 %, ceny elektřiny o 30,8 % a ceny tepla o 17,8 %. Na stále vyšší počet rodin a domácností dopadá všeobecná drahota, snižují se jim úspory, anebo o ně již přišly. Více než polovina pracujících Čechů má dle průzkumu společnosti Fair Credit problém vyjít s výplatou. Každý desátý občan si musí před výplatou půjčit a 43 % pracujících lidí žije od výplaty k výplatě. Před začátkem nouzového stavu to bylo 28 %. V důsledku raketově rostoucích cen energií a pohonných hmot zanikají živnosti a firmy. Zodpovědnost za tento hrozivý stav nese jednoznačně vláda Petra Fialy ve složení ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti. Neschopná vláda, která nemá důvěru občanů a nedokáže řešit závažné problémy naší země, musí odstoupit!

3. Vládní návrh na jednorázový pětitisícový příspěvek je nekvalitní a nedostatečný, hnutí SPD ale podpoří jakoukoli pomoc ohroženým rodinám s dětmi. Naše pozměňující návrhy zlepšují pomoc občanům.

Vláda po dvou měsících slibů konečně předkládá do Sněmovny návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě ve výši 5 000 korun. Hnutí SPD pokládá návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) za velmi nekvalitně připravený, nedostatečný a nesystémový, ale podpoří jakoukoli pomoc našim rodinám s dětmi, které jsou v době současné „Fialovy" drahoty jednou z nejohroženějších sociálních skupin. Podávání mnohastránkových žádostí o příspěvek je navíc pro občany velmi náročné a zahltí již tak přetížené úřady práce. Načasování výplaty příspěvku na srpen považujeme za pokus o líbivé politické gesto před podzimními volbami. Hnutí SPD k zákonu podá své pozměňovací návrhy, které by odstranily jeho nejzávažnější vady. Zaprvé chceme, aby nárok na tento příspěvek měly i zdravotně postižené děti a také nezaopatřené děti do 26 let věku, tedy i rodiče studentů vysokých škol, nikoli pouze děti do 18 let, jak navrhuje vláda. Dále navrhujeme, aby nárok na tento příspěvek nebyl podmíněn výší příjmů rodičů v roce 2021, když má být vyplacen až v srpnu roku 2022, kdy může být příjmová situace mnoha rodin diametrálně odlišná a horší. Obě tyto změny přinášejí do zákona spravedlnost a administraci příspěvku usnadní a zlevní. Pro hnutí SPD je rodina vždy na 1. místě!

4. Chceme zbránit, aby vedení vládní koalice manipulovalo volbu členů Rady České televize. Odmítáme zvyšování poplatků pro ČT a její netransparentní hospodaření.

Na následující schůzi Sněmovny by mělo proběhnout další kolo volby nových členů Rady České televize. V předchozích kolech se vedení stran vládní koalice pokoušela tuto volbu manipulovat a narušit její tajnost prostřednictvím vzájemné kontroly hlasovacích lístků vládních poslanců. Takový postup odporuje základním principům tajné volby a projevení svobodné vůle poslanců! Hnutí SPD navrhne kroky, které by garantovaly tajnost této volby a tu skutečnost, že chceme, aby každý poslanec hlasoval výhradně podle svého vědomí a svědomí. Zejména je to nutné v situaci, kdy ředitel České televize Petr Dvořák tlačí Sněmovnu ke zvyšování televizních koncesionářských poplatků. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na netransparentní hospodaření České televize a na plýtvání s penězi koncesionářů a odmítáme zvyšování televizních poplatků! Dlouhodobě také požadujeme, aby bylo hospodaření České televize podřízeno kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, tak jako je tomu u všech ostatních institucí, které hospodaří s penězi občanů a její rozpočet se stal součástí samostatné kapitoly státního rozpočtu. Není důvod, aby Česká televize měla v tomto ohledu privilegované postavení!

5. Zákaz aut na benzín a naftu drtivě poškodí hospodářství ČR. Kvůli Evropské unii se pro většinu občanů stane automobil nedostupným zbožím.

Evropský parlament za souhlasu vládních europoslanců schválil jeden z hlavních bodů tzv. Zelené dohody (Green Deal), zákaz prodeje osobních aut a lehkých užitkových vozů se spalovacími motory od roku 2035. Znamená to faktickou povinnost výrobců aut se spalovacími motory po tomto datu vyrábět pouze elektromobily. Velmi drahá, nepraktická a ve srovnání se současnými auty i nebezpečná elektroauta si ovšem budou moci dovolit pouze ti nejbohatší. Navíc k tomu absolutně není připravena infrastruktura třeba na sídlištích anebo dálnicích. Pro mnoho občanů se stane automobil nedostupným zbožím se všemi myslitelnými negativními důsledky, protože elektromobily budou 2-3 krát dražší než stávající automobily se spalovacími motory. Toto opatření bude mít drtivě negativní dopad na hospodářství České republiky, které je založeno na automobilovém průmyslu, a tudíž i na míru nezaměstnanosti a životní úroveň českých občanů. Pro toto vůči České republice likvidační opatření v Evropském parlamentu hlasovali i poslanci českých vládních stran, Pirátů a TOP 09. Poslední možností, jak toto opatření zvrátit, bude hlasování v Radě ministrů životního prostředí Evropské unie, což je nedostatečné, protože opatření životnímu prostředí nepomůže, ale ohrozí hospodářství a sociální stabilitu. Proto by o něm měli jednat i ministři těchto rezortů. Hnutí SPD vyzývá českou vládu, aby její zástupce hlasoval proti tomuto návrhu a aby se v rámci českého předsednictví Rady Evropské unie pokusila přijetí tohoto návrhu zcela zablokovat. Na tomto příkladu je naprosto jasně vidět, že závazky vyplývající z členství v Evropské unii České republice a našich občanům evidentně škodí. 

6. Vláda Petra Fialy podvedla voliče. Navzdory slibu rozpočtové odpovědnosti zvyšuje schodek státního rozpočtu.

Vláda Petra Fialy (ODS) porušila svůj další předvolební slib. Přestože se voličům zavázala ke snižování schodku státního rozpočtu, ministerstvo financí v návrhu státního rozpočtu na rok 2023 počítá se schodkem 295 miliard korun, tedy o 15 miliard vyšším než v letošním roce, ačkoli roste výběr DPH! Současně stanovilo v rámci tzv. střednědobého výhledu schodek státního rozpočtu v roce 2024 na 297 miliard korun a v roce 2025 na 298 miliard korun. Oprávněně lze tedy hovořit o podvodu. Vláda tedy okamžitě po svém nástupu rezignovala na jakoukoli snahu o rozpočtovou zodpovědnost. Hnutí SPD naopak disponuje souborem opatření, které je třeba v rámci rozpočtové politiky učinit. Na straně výdajů požadujeme mj. okamžité zastavení vyplácení dotací soukromým podnikatelským subjektům typu solárních baronů, ukončení financování politických neziskových organizací a chceme změnu koncepce v oblasti tzv. strategických nákupů na ministerstvu obrany či sociálních dávek pro nepřizpůsobivé. Na straně příjmů by se pak mělo jednat o zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové společnosti, které zde generují obrovské zisky bez jakéhokoli zdanění a o zdanění dividend vyváděných z České republiky zahraničními korporacemi. Celkový přínos těchto opatření se pohybuje v řádu stovek miliard korun a znamenal by poměrně rychlý návrat k vyrovnaným či dokonce přebytkovým státním rozpočtům.

7. Vláda Petra Fialy chce zákonem protiústavně zavést cenzuru. Hnutí SPD bude bránit demokracii a svobodu slova!

Ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana (STAN) připravilo návrh zákona, jehož záměrem je umožnit v rámci vládního boje proti tzv. dezinformacím a manipulacím zablokování některých informačních zdrojů. Podmínkou takového kroku by prý muselo být jasné doložení faktů, že se jedná o strategicky nebezpečnou informaci, což by musely potvrdit orgány, které se zabývají bezpečností České republiky. Trváme na tom, že případné odůvodněné žádosti o omezení působení jakýchkoli médií musejí rozhodovat soudy se svými procesními postupy a po doložení porušení stávajících zákonů. Ministr Rakušan sice zdůrazňuje, že nemá jít o cenzuru, což je ovšem protimluv, protože omezení svobody projevu a svobody slova cenzurou je a je i v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Vláda a ministerstvo vnitra tímto svým krokem zároveň nepřímo přiznávají, že zablokování několika informačních webů na konci února, které na pokyn vlády provedla společnost CZ.NIC, bylo nezákonné. Tato společnost i proto v minulých týdnech tyto weby odblokovala, jelikož původně pouze podlehla nezákonnému nátlaku vlády a neobdržela žádný písemný příkaz k blokaci médií od soudu či policie. Vláda Petra Fialy se tedy pohybuje za hranou zákona i Ústavy, když omezuje politicky nepohodlné a opoziční názory, zatímco hnutí SPD vždy stojí na straně svobody slova a svobody projevu! Proto by tato vláda porušující zákony měla okamžitě podat demisi!

8. Odmítáme, aby vláda Petra Fialy napomáhala eskalaci konfliktu na Ukrajině. Podporujeme mírové řešení prostřednictvím diplomatických jednání.

Válečný konflikt na Ukrajině se nachází ve fázi tzv. opotřebovávací války. Přímá mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem se nevedou. Podle Kyjeva nemá smysl s Ruskem vyjednávat, dokud se ruské vojenské síly nestáhnou z ukrajinského území. Naopak německý kancléř Scholz, italský premiér Draghi a francouzský prezident Macron vyvíjejí diplomatickou snahu o obnovení těchto jednání a o nalezení mírového řešení situace. Situace na Ukrajině byla i jedním z hlavních témat jednání předsedy české vlády Petra Fialy (ODS) s francouzským prezidentem Macronem v Paříži. Francouzský prezident při nich hovořil i o důležitosti kontaktů a jednání s ruským prezidentem Putinem, abychom znali ruskou pozici a věděli, jak ruský prezident smýšlí a kam až je ochoten v konfliktu zajít – aniž bychom současně jeho názory a představy sdíleli a podporovali.  Naopak český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) tento postoj prezidenta Macrona v nedělní Partii televize Prima jednoznačně odmítl, když doslova prohlásil, že „Macron problematice asi moc nerozumí". Lipavský jménem vlády rovněž podpořil dodávky zbraní na Ukrajinu. Hnutí SPD takový přístup a další eskalaci konfliktu odmítá a preferuje jeho mírové řešení prostřednictvím diplomatických jednání, a nikoliv dalšími a dalšími dodávkami výzbroje a munice na Ukrajinu. Jsme proti válce!

14. 6. 2022

Senioři si zasluhují naši péči, ochranu, respekt a úctu! 

Zítra si připomeneme Světový den proti násilí na seniorech, který vyhlásila roku 2006 mezinárodní organizace INPEA. Násilí na našich starších spoluobčanech je dlouhodobě závažným a velmi smutným celospolečenským problémem i v České republice.

Hnutí SPD zastává názor, že každý obyvatel naší republiky si zaslouží žít v bezpečí, s respektem a úctou, což jim musí garantovat stát. Zvláštní pozornost je nutné věnovat právě těm nejzranitelnějším, mezi které mimo dětí a zdravotně postižených občanů patří právě naši senioři. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení pobíralo v České republice ke konci roku 2020 (za rok 2021 oficiálně nezveřejněno) některý z důchodů 2,881 milionů osob, což odpovídá 26,9 % populace.

Ve skupině seniorů starších 65 let byl podíl osob s příjmem pod hranicí chudoby 14,7 %. Domácností ohrožených příjmovou chudobou bylo v roce 2020 mezi jednotlivci nad 65 let necelých 38 %, přitom v roce 2015, to bylo jen 17,8 %. Přírůstky osob ohrožených příjmovou chudobou v předchozích několika letech tvořily téměř výhradně domácnosti jednotlivců starších 65 let, jinými slovy nepracující důchodci, kteří žijí sami. Statistky též uvádí, že pro tyto seniory byly v roce 2020 nejvýraznější položkou rodinného rozpočtu náklady spojené s bydlením, např. voda, energie a paliva (30,7 %) a náklady na nákup potravin (23,4 %) ze všech spotřebních výdajů.

Velmi zajímavé budou zpracované údaje za rok 2021 a první polovinu tohoto roku, kdy se dle prognóz očekává, že situace pro naše seniory bude ještě horší, a to v souvislosti s dramaticky rostoucími cenami energií a potravin, které jsou zejména pro nízkopříjmové a osaměle žijící seniory naprosto neúnosné. Velmi se tak navýší počty seniorů, kteří spadnou pod hranici chudoby, a většina z nich bude chudobou bezprostředně ohrožena. Současnou vládu, která vzešla z vládnoucí pětikoalice, nechává tento vývoj lhostejný, a žádnou skutečnou pomoc seniorům nepřipravuje. Seniory utěšuje jen tím, že jim byly valorizovány důchody. Valorizace je ale z důvodu vysoké inflace povinná ze zákona.

Hnutí SPD vidí jako velmi účinnou a systémovou pomoc všem důchodcům navrženou novelu zákona o důchodovém pojištění z dílny našeho hnutí, kterou by byl garantován minimální důchod na úrovni minimální mzdy (tedy letos by to bylo 16.200 Kč měsíčně) všem občanům, kteří splnili podmínky pro vznik nároku na starobní důchod. Rovněž požadujeme změnit současný nespravedlivý způsob valorizace důchodů, který silně znevýhodňuje nízkopříjmové seniory tak, aby zvyšování důchodů probíhalo vždy o stejnou finanční částku všem, nikoli o určité procento z různě vysokých důchodů. Naši senioři si po celoživotní poctivé práci zaslouží prožívat důstojné stáří bez existenčních problémů a strachu z toho, že nevyjdou se svými financemi.

V souvislosti s násilím na seniorech uvedu, že násilí nemusí být zdaleka jen fyzický atak nebo psychické týrání, ale též diskriminační postoj společnosti, a např. zhoršující se veřejné mínění k seniorům. U seniorů se více projevuje nejasná úzkost, strach, plačtivost a deprese. Nedostatek financí patří dle analýz Policie České republiky mezi stimulující spouštěče k násilí v rodinách, a právě senioři jsou tím nejvíce ohroženi.  Hnutí SPD si váží našich seniorů, ke kterým chováme úctu a respekt. Je povinností státu jim zajistit důstojné podmínky pro jejich život.

10. 6. 2022

Připomínáme si 80 let od vyhlazení obce Lidice německými nacisty!

Dnes je tomu 80 let, kdy byla německými nacisty srovnána se zemí obec Lidice. Nacisté se tak pomstili za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Hnutí SPD si s pietou připomíná události, které se odehrály během červnových dnů roku 1942 v Lidicích. V hluboké úctě chováme vzpomínku na všechny oběti tohoto hrůzného činu a vnímáme, že je naší povinností předávat tato svědectví našim dětem, a nedopustit, aby se v budoucnu něco takového opakovalo. 

Po atentátu na Reinharda Heydricha dne 27. května 1942 se vystupňoval teror nacistických okupantů proti českému národu. I přes popravy stovek lidí a rozsáhlé razie se nedařilo pachatele atentátu dopadnout. Když 4. června 1942 Heydrich na následky zranění zemřel, rozhodli se nacisté v Čechách a na Moravě na popud státního tajemníka úřadu říšského protektora SS-Obergruppenführera Karla Hermanna Franka k vyhlazení Lidic. Tato obec ležící nedaleko města Kladna ve Středočeském kraji byla vybrána nicotnou souhrou okolností. Stejný osud postihl dne 24. června 1942 i obec Ležáky na Chrudimsku.

Přímo v Lidicích bylo zastřeleno 173 mužů, ženy byly internovány v koncentračním táboře v Ravensbrücku a děti, kromě několika, zavraždili nacisté plynem ve vyhlazovacím táboře. Veškeré budovy nacisté srovnali se zemí, aby středočeskou vesnici navždy vymazali z mapy. Lidice se staly symbolem nacistického teroru, na který nesmíme nikdy zapomenout.

Ženy a děti byly ze svých domovů v brzkých ranních hodinách přemístěny do místní školy, kde příslušníci kladenského gestapa provedli jejich soupis a odebrali jim veškeré cennosti. Následně byly ženy s dětmi naloženy do nákladních aut a odvezeny do tělocvičny kladenského reálného gymnázia, kde zůstaly do večerních hodin dne 12. června 1942. Pak následovalo odlučování matek od dětí. Většina lidických žen v tento okamžik viděla své děti naposledy. Ženy byly odeslány na doživotí do koncentračních táborů. Žádná z nich se podle zvrácených plánů už neměla vrátit. Na avizovanou převýchovu byl z dětí vybrán jen zlomek. Ze 105 jich válku přežilo jen 17.

Kromě okamžité či pomalé fyzické likvidace v koncentračních táborech přistoupili nacisté i k likvidaci obce jako takové. Domy byly nejprve vypáleny a posléze ničeny – veškeré terénní úpravy byly dokončeny v roce 1943 a po živé obci zbyla jen holá mlčící pláň. Nové Lidice se začaly stavět krátce po skončení druhé světové války. Vznikly na zelené louce, kousek od původní vsi. Obnovení obce bylo možné hlavně díky pomoci dobrovolníků, ale také zásluhou štědrých darů ze zahraničí. Miliony korun například vynesla sbírka „Lidice shall live“. Zorganizovali ji obyvatelé hornického města Stoke on Trent v severní Anglii. Lidický masakr vyvolal tehdy po celém světě nebývalou vlnu pobouření, ale i solidarity. Mnohá města a vesnice spontánně změnila svoje názvy na Lidice a stejně tak se tímto jménem křtily novorozené dívky. Největší obliby se jméno dočkalo v Latinské Americe. K. H. Frank, který naplánoval likvidaci obce Lidice a následně dohlížel na likvidaci obce, byl v roce 1946 za válečné zločiny popraven.

Hnutí SPD je založeno na národních vlasteneckých hodnotách, které jsou nedílnou součástí naší národní kultury. Nikdy nezapomeneme na 340 lidických obyvatel, kteří zemřeli v červnu roku 1942 jenom proto, že v Lidicích žili a pracovali. Čest jejich památce.

8. 6. 2022

Hnutí SPD navrhuje deset bodů proti Fialově drahotě!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že reálné mzdy klesají nejvíc za celou existenci České republiky. Hnutí SPD navrhuje deset bodů proti Fialově drahotě. Hnutí SPD se podařilo prosadit zpřísnění podmínek vyplácení dávek pro ukrajinské uprchlíky. Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby zajistila deportaci nepřizpůsobivých romských migrantů z Ukrajiny s maďarskými pasy, kteří neoprávněně vysávají náš sociální systém na úkor českých občanů. Hnutí SPD navrhuje, aby v Ústavě ČR bylo zakotveno, že měnou České republiky je česká koruna. Odmítáme snahy Fialovy vlády zavést euro. Je naprosto neobhajitelné, aby si z našich peněz vrcholoví manažeři společnosti ČEZ, kterou řídí vláda Petra Fialy, vypláceli stamilionové odměny, když ČEZ zdražuje občanům energie. Potvrzují se obavy hnutí SPD z eskalace konfliktu na Ukrajině. Vyzýváme k ukončení bojů mírovými jednáními. Hnutí SPD prosazuje mír a jsme proti válce.

1. Za vlády Petra Fialy (ODS) klesají reálné mzdy nejvíc za celou existenci České republiky. Hnutí SPD navrhuje deset bodů proti Fialově drahotě.

Inflace v České republice dosahuje již 15 %. V důsledku toho klesla v letošním prvním čtvrtletí reálná průměrná mzda (po odečtení inflace) v průměru o 3,7 %. Jedná se o nejvýraznější pokles průměrné reálné mzdy za celou dobu existence České republiky. Na stále více domácností navíc dopadá drahota, zmenšují se jim úspory a rostou jejich základní životní výdaje. Zodpovědnost za tento nepřijatelný stav nese vláda Petra Fialy (ODS) svou nečinností. Podle průzkumu agentury STEM/MARK je většina našich občanů (73 %) přesvědčena, že se drahotu a růst cen nedaří vládě zvládat. Hnutí SPD navrhuje konkrétní řešení v podobě deseti bodů, které povedou ke snížení Fialovy drahoty a našim občanům a firmám zásadně pomohou.

Jsou to tyto návrhy:

1) Odstoupení od Green Dealu Evropské unie.

2) Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny.

3) Prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes Evropskou Energetickou burzu pouze prodej přebytků.

4) Obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky jako je tomu v současnosti.

5) Obnovení národního zpracovatele ropy.

6) Zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele.

7) Zajištění potravinové bezpečnosti. Podpora českých zemědělců a potravinářů.

8) Přechodné snížení DPH u energií (sociální tarif), pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit.

9) Snížení neúčelných výdajů státu.

10) Srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v ČR – Zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty (Google, Facebook atd.), které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, a zdanění vyvádění nezdaněných dividend z ČR nadnárodními korporacemi.

Tyto naše návrhy ale vláda „SPOLU" (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN odmítá přijmout, a dostává tak čím dál tím více našich občanů do existenčních problémů. Taková vláda nemá důvěru občanů a měla by podat demisi!

2. Hnutí SPD se podařilo prosadit zpřísnění podmínek vyplácení dávek pro ukrajinské uprchlíky.

Minulý týden byla ve Sněmovně schválena novela tzv. Lex Ukrajina, tedy zákona, který by měl zpřísňovat některé podmínky pro udělení dočasné ochrany cizincům v České republice. Po dlouhotrvajícím nátlaku ze strany hnutí SPD tento zákon obsahuje i zpřísnění vyplácení speciálních uprchlických sociálních dávek, až po možnost jejích úplného odebrání. Otázkou je, zdali vláda Petra Fialy (ODS) bude možnosti tohoto zákona dostatečně využívat, jelikož vláda hovoří o neomezeném přijímání ukrajinských migrantů a o jejich integraci. S tím SPD nesouhlasí.

3. Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby zajistila deportaci nepřizpůsobivých romských migrantů z Ukrajiny s maďarskými pasy, kteří neoprávněně vysávají náš sociální systém na úkor českých občanů.

Současná vláda selhává v přístupu k nepřizpůsobivým romským migrantům s maďarskými pasy, kteří vůbec nemají na dočasnou ochranu v České republice žádný právní nárok a nemají rovněž ani nárok na žádnou sociální a finanční pomoc z kapes českých daňových poplatníků. Vláda tento problém neřeší. Namísto toho, aby rychle zajistila vycestování těchto osob z naší země, staví jim ubytovací zařízení s veškerým servisem placeným z veřejných prostředků. Často se tak děje bez vědomí a souhlasu místních samospráv. Nejedná se totiž o nic jiného než o ekonomickou migraci a dávkovou turistiku. Důsledkem je nejen ohrožení bezpečnosti našich občanů, ale také masové porušování veřejného pořádku hlavně v centrech Prahy a Brna, kde se nepřizpůsobiví migranti ve velkém shromažďují na nádražích. To je pro SPD naprosto nepřijatelné!

4. Hnutí SPD navrhuje, aby v Ústavě ČR bylo zakotveno, že měnou České republiky je česká koruna. Odmítáme snahy demobloku zavést euro.

Ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09) v rozhovoru pro Seznam Zprávy jménem vlády prohlásila, že „je jasně řečeno, že na přijetí eura se připravíme". Hnutí SPD ostře odmítá přechod České republiky na společnou evropskou měnu, požadujeme zachování české koruny, jelikož vlastní národní měna je klíčovým atributem i symbolem národní a státní suverenity a přijetí eura není pro Českou republiku přínosem. Podle našeho názoru by bylo vhodné zakotvit přímo do Ústavy ČR, že měnovou jednotkou České republiky je česká koruna. Národní měna je naprosto základním nástrojem vlastní měnové a hospodářské politiky a předpokladem ekonomické prosperity. Odmítáme se vzdát české koruny, a rovněž tak odmítáme platit dluhy za krachující státy tzv. eurozóny, což by bylo s přijetím eura neoddělitelně spojeno. Přijetí eura by kromě ztráty suverenity vedlo i ke zhoršení naší ekonomické situace. O této věci nesmí rozhodovat nikdo jiný než občané České republiky v celostátním závazném referendu!

5. Je naprosto neobhajitelné, aby si manažeři společnosti ČEZ, řízené vládou Petra Fialy (ODS), vypláceli odměny ve výši 135 milionů korun, když ČEZ zdražuje občanům energie.

V době, kdy domácnosti drtí rostoucí náklady na energie, si 8 členů představenstva společnosti ČEZ, kterou řídí vláda Petra Fialy (ODS), rozdělí navíc k platu na odměnách téměř 135 milionů korun. Podle hnutí SPD jsou takto vysoké odměny v dnešní době zcela neobhajitelné, zvláště pak v kontextu avizovaného zdražení elektrické energie ze strany státem vlastněné skupiny ČEZ až o 60 %. Podle odhadů společnosti Centropol tak zaplatí domácnosti a firmy za elektřinu v příštím roce o 300 miliard korun více než vloni. Je naprosto nepřijatelné, aby Fialova vláda nechávala z našich peněz vyplácet stamilionové odměny, zatímco běžní občané nemají na zaplacení rostoucích účtů za elektrickou energii, ceny potravin a pohonných hmot.

6. Obáváme se eskalace konfliktu na Ukrajině. Vyzýváme k ukončení bojů mírovými jednáními. Hnutí SPD prosazuje mír a jsme proti válce.

Válečný konflikt na Ukrajině už trvá více než 100 dní. Podle aktuálních informací nyní Spojené státy americké, Velká Británie a další státy v Evropě (Itálie a Francie) již několik týdnů jednají s Ruskou federací o ukončení konfliktu separátně, bez vědomí Ukrajiny. Informovala o tom minulý týden americká stanice CNN. Mezi západními představiteli zároveň podle informací této stanice narůstají obavy, že pokud se Ukrajina a Rusko nevrátí k jednáním, válka se protáhne na dlouhou dobu, možná i na roky. Hnutí SPD na tyto obavy z eskalace tohoto konfliktu upozorňuje dlouhodobě. Moskva i Kyjev v polovině května potvrdily, že v diplomatických rozhovorech o ukončení konfliktu nepokračují. Hnutí SPD dlouhodobě tvrdí, že tento konflikt je potřeba ukončit mírovými jednáními, a nikoliv dalšími a dalšími dodávkami zbraní a munice na Ukrajinu. V zasílání zbraní na Ukrajinu hraje v Evropě prim současná vláda Petra Fialy (ODS), a to hnutí SPD odmítá. Hnutí SPD prosazuje mír a jsme proti válce.

7. 6. 2022

Hnutí SPD je podle z průzkumů třetí nejsilnější politický subjekt v České republice!

Minulý čtvrtek tomu bylo již sedm let, kdy byly Ministerstvem vnitra České republiky zaregistrovány stanovy hnutí SPD, a tím se stalo dalším politickým subjektem na té nejvyšší úrovni.

Od svého vzniku hájíme suverenitu České republiky a zájmy slušných a pracujících občanů, což prioritně vyplývá z našeho programu. Od svého založení je předsedou Tomio Okamura a místopředsedou Radim Fiala. Současné předsednictvo hnutí tvoří ještě poslanci Radek Rozvoral, Radovan Vích a europoslanec Ivan David.   

Vycházeje z našeho programu vyplývá, že jsme jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky vystoupením z Evropské unie. Proto za zásadní považujeme přijetí funkčního zákona o referendu (náš návrh zákona leží ve Sněmovně a čeká na projednání). Odmítáme direktivní nekompetentní řízení z Bruselu, ale podporujeme spolupráci svobodných států v Evropě. Jako parlamentní strana prioritně hájíme základní svobody občanů, kdy žádáme ústavní právo na nepromlčitelnou spravedlnost nebo právo na skutečnou svobodu projevu. Bráníme vlastenecké a národní tradice a podporujeme přirozené společenské hodnoty, jako je rodina nebo úcta ke starším spoluobčanům. Naši občané mají právo žít v zemi, která je jejich dědictvím, a která jim garantuje za jejich daně kvalitní vzdělání, zdravotní péči a spravedlivý sociální systém.

Důsledným plněním svého programu získáváme stále větší podporu slušných lidí, což dokládá i poslední zveřejněný průzkum veřejného mínění, provedený společností SANEP, podle kterého jsme třetím nejsilnějším politickým subjektem v České republice. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by koncem května tohoto roku vyhrálo hnutí Ano (30,1 %), druhá by skončila ODS (19,6 %), třetí hnutí SPD (14,3 %) a poslední politickou stranou zastoupenou ve Sněmovně by bylo hnutí STAN (7,8 %). Žádný jiný politický subjekt by se v současné době do Sněmovny PČR nedostal. Velmi nás těší, že nám stále rostou preference (oproti minulému měsíci nárůst o 1,4 %), a že nám v nynějších hypotetických volbách patří třetí místo. Výsledky tohoto průzkumu nám potvrdily, že vládní koalice nezvládá svou roli řízení země ku prospěchu českých občanů.

Pro hnutí SPD jsou a vždy budou na prvním místě naši slušní a pracující občané. V současné době, kdy Fialova vláda nedělá téměř nic pro zlepšení životních podmínek českých občanů, musí právě tito lidé vědět, že je tu někdo, kdo vždy bude hájit jejich zájmy. V hnutí SPD si vážíme našich občanů, kteří se mohou spolehnout na to, že jejich důvěru nikdy nezklameme.

3. 6. 2022

Stát je povinen garantovat bezpečí všem svým občanům a ochranu jejich majetku!

Bezpečnost našich občanů a ochrana jejich majetku musí být stoprocentně zajištěna státem. Za tuto zásadní povinnost plně zodpovídá vláda, která musí neustále reagovat na různé hrozby a výzvy, přicházející jak z vnitřního, tak často i z vnějšího prostředí. Cílem je, aby se naši občané cítili ve své zemi bezpečně. Vláda má k realizaci tohoto úkolu k dispozici lidské, finanční, materiální a informační zdroje, a záleží pouze na ní, jaké strategické nástroje zvolí a využije. 

V současné době, vzhledem ke všem okolnostem, sílí tlaky na stoprocentní zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky, kterou vykonávají bezpečnostní sbory. Jejich „služební vztahy“, tedy právní poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu, jejich odměňování, řízení ve věcech služebního poměru a organizační věci služby upravuje zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. S jeho novelizací vláda počítá od roku 2024. Prioritní zastoupení a nejvíce úkolů zajišťuje v rámci bezpečnostních sborů Policie České republiky. Ta v rámci personální strategie, aby byla schopna v plném rozsahu plnit stanovené úkoly, počítala s 45.665 příslušníky k 31. 12. 2022. Zde jenom zmíním, že k 1. květnu 2022 byla tato obsazenost služebních míst pouze 87,8 %, kdy k 1. květnu bylo ve služebním poměru 40.111 příslušníků Policie ČR. K doplnění plánovaných stavů tedy chybí více jak pět a půl tisíce policistů a není předpoklad, že se to do konce roku změní.

O tom, že se početní stavy příslušníků Policie ČR nedaří naplňovat, svědčí i statistické údaje, které uvádějí, že od začátku tohoto roku ke dni 1. 5. 2022 odešlo od Policie ČR 665 policistů a bylo přijato pouze 632 nových policistů. Z těch, co odešli, bylo 42 % ve věku 40 až 49 let, kdy se jednalo o policisty plně adaptované pro výkon služby. Pokud vláda rychle nepřijme opatření, spočívající například v okamžitém navýšení platů těmto příslušníkům, bude trend odchodů pokračovat, čímž nebude v silách Policie ČR plnit naplno všechny úkoly v zájmu zajištění bezpečnosti našich občanů a ochraně jejich majetku. Připomenu, že příslušníci bezpečnostních sborů od nového roku dostali přidáno pouze 700 Kč, namísto odsouhlasených 1.400 Kč minulou vládou, civilní zaměstnanci pracující v bezpečnostních sborech nedostali přidáno vůbec.

Hnutí SPD zastává názor, že Česká republika jako suverénní stát je povinná prostřednictvím svých výkonných orgánů garantovat bezpečí všem svým občanům. Hrozby a výzvy, kterým čelíme, jsou složitější, provázanější, bezprostřednější a mají větší důsledky na naši bezpečnost. Z tohoto důvodu musíme mít zajištěnou obsazenost potřebných služebních a civilních míst v bezpečnostních sborech. Zároveň je potřebná novelizace zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s cílem zvýšení jejich platového ohodnocení a zavedení kariérního řádu, aby byla zabezpečena profesionalizace a stabilizace příslušníků bezpečnostních sborů.

1. 6. 2022

Naše děti si zasluhují prioritní péči s maximálně možnou podporou státu!

Dnes společně s našimi dětmi oslavíme jejich svátek, který se každoročně první červnový den připomíná ve více než 145 zemích světa jako Mezinárodní den dětí.

Hnutí SPD je si vědomo, že naše děti jsou zárukou naší budoucnosti. V zájmu zachování naší suverenity a posilování postavení České republiky v rámci ostatních zemí musíme naše děti prioritně vést výchovou k vlastenectví, k podpoře přirozených společenských hodnot jako je rodina nebo úcta ke starším občanům, k respektu k národním zvykům a tradicím s cílem posilovat u nich národní hrdost. Lidé mají právo žít v zemi, která je jejich dědictvím, a která jim garantuje za jejich daně kvalitní vzdělání, zdravotní péči a spravedlivý sociální systém.

Podporujeme všechny slušné a pracující lidi, rodiny s dětmi, a jejich podpora ze strany státu musí být skutečně výrazná a motivující. Stát pro ně musí zajistit dostupné bydlení, dobře finančně ohodnocenou práci a spravedlivý sociální systém. Zde musí zajistit stát, aby ekonomika České republiky vytvářela dostatek finančních zdrojů pro zajištění sociální stability. Současná vláda Petra Fialy toto neplní, v průběhu svého vládnutí neřeší zásadní problémy občanů v souvislosti s vysokou inflací a z ní vyplývající rostoucí ceny všech důležitých komodit, např. plynu, elektřiny, ale i pohonných hmot a základních potravin.

V rámci programu hnutí SPD v kapitole rodinná politika požadujeme zakotvit do Ústavy ČR definici institutu manželství a rodičovství jako vztahu muže a ženy, a institutu rodiny jako společenství, které tvoří rodiče (muž a žena) a děti, jež si zaslouží speciální ochranu a podporu ze strany státu. Navrhujeme zavést ucelený systém dostupné podpory rodin ze strany státu – od založení rodiny až po důstojné stáří. Naší prioritou je zvýšení porodnosti. Speciálně podpoříme mladé pracující rodiny, pracující rodiny s dětmi a pracující rodiny s nižšími příjmy. V kapitole sport pak v našem programu podporujeme organizované sportovní aktivity pro děti a mládež, které musí být dostupné všem bez rozdílu a garantované státem.

V rámci svátku dětí se připravují různé formy zábavy, sportovní, kulturní i společenské akce. Ty jsou organizovány jak vzdělávacími institucemi, tak i různými organizacemi a spolky, a mají už svou tradici. To mohu potvrdit ze své zkušenosti, kdy každoročně pořádá naše Tělovýchovná jednota Sokol Všechlapy pro děti sportovní vyžití, které má odezvu nejen u samotných dětí. Oceňují to rodiče a příbuzní dětí, kteří se programu společně s dětmi účastní, což přispívá k rozvíjení dobrých vztahů mezi nimi. 

Hnutí SPD bude v Poslanecké sněmovně nadále navrhovat takové zákony a jejich novely, které přispějí ke zkvalitnění životních podmínek pro rodiny s dětmi. Děti musí mít možnost absolvovat kvalitní vzdělání a nárok na bezplatnou požadovanou zdravotní péči. To považujeme za zcela zásadní, neboť pracující rodina vychovávající děti je předpokladem budoucí rostoucí ekonomiky. Vážení rodiče, užijte si společně se svými dětmi jejich svátek. Obdarujte je nejenom různými pamlsky, ale hlavně svou láskou a časem, který jim věnujete – oni si to bezesporu zaslouží.

31. 5. 2022

Prosazujeme minimální důstojný důchod ve výši minimální mzdy (nyní 16.200 korun)!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy je lhostejná k chudnutí občanů. Je potřeba pomáhat našim občanům a zároveň ukončit dávkovou turistiku pro ukrajinské migranty. Kvůli neschopnosti vlády Petra Fialy platí občané extrémně předraženou elektřinu a plyn, přitom ceny by mohla vláda zajistit mnohem nižší. Vláda neřeší prohlubující se energetickou krizi v České republice. Ostatní vlády v Evropě svým občanům pomáhají. Vláda nezvládá migraci z Ukrajiny - nepřizpůsobiví migranti jsou rozmisťování do obcí proti vůli místních obyvatel. Vláda Petra Fialy nepomáhá ani důchodcům, počet českých seniorů v exekucích roste. Hnutí SPD prosazuje minimální důstojný důchod ve výši minimální mzdy (nyní 16.200 korun).

1. Vláda Petra Fialy je lhostejná k chudnutí občanů. Je potřeba pomáhat našim občanům a zároveň ukončit plošnou dávkovou turistiku pro ukrajinské migranty.

Vláda Petra Fialy (ODS) má podle aktuálního průzkumu agentury CVVM důvěru pouhých 35 % občanů. Podle průzkumu agentury STEM/MARK si také 73 % našich občanů myslí, že jim vláda dostatečně nepomáhá v boji s drahotou. Mnoho našich domácností se proto propadá do chudoby. Vláda ovšem namísto toho, aby našim občanům pomáhala, opět předvádí pouze neuvěřitelný diletantismus. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) už déle než měsíc není schopen předložit avizovaný návrh na mimořádný finanční příspěvek ve výši 5.000 korun rodinám na děti do 18 let, který stejně chudobu neřeší. Vláda minulý týden tuto pomoc opět odložila, protože návrh zákona obsahoval hrubé právní nedostatky, byl v rozporu s Ústavou i s evropským právem. Navíc příspěvek tak, jak je koncipován, by penalizoval mnohé rodiny se studujícími dětmi, které by dávku nedostaly, bez ohledu na to, jak jsou chudé. Na druhou stranu by příspěvek zvýhodnil rodiny, které pronajímají byty, protože příjmy z nájmů se do limitu nezapočítávají. Jde o tragickou ukázku naprosté neschopnosti ministra Jurečky i celé vlády! Vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN byla jmenována před více než pěti měsíci a zatím žádná užitečná plošná systémová opatření, která by pomohla občanům zvládnout prudké zdražování všech základních životních nákladů a která by zastavila zdražování, nezavedla. Je potřeba pomáhat našim občanům a zároveň ukončit plošnou dávkovou turistiku pro ukrajinské migranty. Česká republika nesmí nahrazovat sociální systém Ukrajiny, který nefunguje, či spíše neexistuje. Je nutné v první řadě a okamžitě pomáhat ne vlastní vinou sociálně ohroženým českým občanům, zaměstnancům, živnostníkům, rodinám s dětmi a seniorům. Současná vláda není schopna koncepčního řešení, zatím pouze doporučuje méně jezdit auty, méně topit, nosit dva svetry a vyměnit okna, a dostává tak naše občany, podnikatele a firmy do vážných existenčních potíží a navíc veškeré problémy svaluje na předchozí vládu a překážející pravidla Evropské unie. Tato vláda je tou nejneschopnější vládou v naší novodobé historii  a měla by okamžitě podat demisi. Pokud pravidla Evropské unie neumožňují řešit rozvíjející se hlubokou krizi, nelze v ní podle hnutí SPD setrvávat. 

2. Kvůli neschopnosti vlády Petra Fialy platí občané extrémně předraženou elektřinu a plyn, přitom ceny by mohla vláda zajistit mnohem nižší.

Ceny energií dále závratně rostou. Energetická společnost ČEZ, většinově vlastněná státem, oznámila od 1. července další razantní zvýšení ceny silové elektřiny (minimálně o 60 %) a zemního plynu  (v průměru o 80 %) oproti loňsku. Pro naše domácnosti to znamená zaplatit za tyto komodity meziročně o desítky tisíc korun více. Přitom ČEZ vyrábí 1 kWh elektřiny z jádra za 25 haléřů, abychom si ji následně kvůli EU kupovali na energetické burze v Lipsku zpět za cca 11 Kč! ČEZ také aktuálně vykazuje zisk ve výši 60 miliard korun, který by mohl stát formou dividend vyplatit jako kompenzace našim občanům. V České republice máme v současné době absolutně nejvyšší ceny energií ze všech okolních států. Zatímco Slovensko, Rakousko, Německo a Maďarsko nakupují zemní plyn v rámci přímo uzavřených dvoustranných kontraktů s Ruskem v přepočtu za 5 až 7 Kč za jeden metr krychlový, tak ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) nakoupil prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv 228 milionů metrů krychlových plynu do našich poloprázdných zásobníků, navíc vlastněných německými firmami, za neuvěřitelných 37 Kč za jeden metr krychlový, celkem tedy za 8,5 miliardy korun. Přitom v případě existence přímého kontraktu s dodavatelem plynu (tak, jak to činí Maďarsko) se toto množství dalo nakoupit maximálně za cca 1,6 miliardy korun. Navíc tento vládní nákup proběhl v rámci tzv. jednacího řízení bez uveřejnění v režimu nouzového stavu, který toto vládě umožňuje. Česká republika nemá žádnou přímou smlouvu na odběr zemního plynu od producenta, a jsme proto odkázáni na nákupy této komodity od zprostředkovatelů (německých obchodních firem). Ty přitom plyn pořizují levně od Ruské federace, aby nám ho obratem prodali s minimálně trojnásobným navýšením, až za 25 Kč za jeden metr krychlový (dle aktuálního měnového kurzu). Podle nového ceníku ČEZ, domácnost v bytě, která plynem vaří, topí a ohřívá vodu a ročně spotřebuje 1800 metrů krychlových, bude za kubík platit 49,55 koruny! Za tento stav nese plnou odpovědnost současná Fialova vláda. Hnutí SPD odmítá, aby z čistě ideologických a obchodně spekulativních důvodů měli předražené ceny za plyn platit naši občané, firmy a domácnosti, kteří se tak dostávají do velkých existenčních problémů.

3. Fialova vláda neřeší prohlubující se energetickou krizi v České republice. Ostatní vlády v Evropě svým občanům pomáhají.

Naše občany, pracující rodiny a podnikatele drtí neustále rostoucí ceny pohonných hmot. Zatímco vlády v sousedních státech i po celé Evropě přijímají systémová plošná opatření, která zmírňují dopady vysokých cen benzínu a nafty na jejich občany, vládu Petra Fialy (ODS) tento stav evidentně netrápí a nechává i nadále naše občany a firmy na holičkách. Vláda pouze zavádí směšné krátkodobé snížení spotřební daně u pohonných hmot s účinností od 1. června do 30. září, ale jen o pouhých 1,50 Kč na litr. Toto marginální opatření jednak přichází příliš pozdě a navíc, jelikož ceny těchto komodit dále rostou, občané tuto slevu, která teprve přijde, v podstatě nijak nepocítí. Zatímco například v Německu zavádí vláda přes léto zlevněné jízdné v městské a regionální dopravě s jednotným tarifem 9 euro na měsíc, a to i pro cizince, současná česká vláda s řešením nepřichází. Vedle toho Německo již před časem snížilo energetickou daň u benzínu v přepočtu o 7 Kč na litr a u nafty o 3,5 Kč za litr. Polsko již na jaře snížilo daň z přidané hodnoty u motorových paliv z 23 na 8 %. Maďarsko již v listopadu loňského roku zastropovalo ceny pohonných hmot v přepočtu na maximálně 32 Kč za litr. Belgie od března zrušila platby daně z přidané hodnoty u pohonných hmot a zvažuje zavedení krizového příspěvku nízkopříjmovým občanům. Itálie od března snížila daň z přidané hodnoty u pohonných hmot v přepočtu o 6 Kč na litr  a vydává i poukazy potřebným občanům. Francie od dubna na čtyři měsíce snížila daň z přidané hodnoty u pohonných hmot v přepočtu o 4 Kč na litr – a takto by se dalo ještě pokračovat. Protože současná Fialova vláda odmítá zavést plošná opatření ve formě snížení anebo odpuštění daně z přidané hodnoty u pohonných hmot, získává tak navíc do státního rozpočtu díky inflaci a zvýšeným cenám (a tím i vyššímu výběru daní) odhadem minimálně dalších 100 miliard korun ročních příjmů oproti plánu a měla by je proto vrátit určitou formou občanům jako potřebnou kompenzaci. To však vláda Petra Fialy (ODS) i nadále odmítá a místo toho chce vydávat mnohem více peněz na zbrojení v době, kdy naši občané čelí tvrdým dopadům potravinové a energetické krize. Navíc, ministryně obrany Jana Černochová v neděli uvedla, že chce vláda teď nakoupit další zbraně určené pro Ukrajinu za 700 milionů korun, přičemž dosud vláda již Ukrajině poslala zbraně a munici za 3,5 miliardy korun.

4. Vláda nezvládá migraci z Ukrajiny. Nepřizpůsobiví migranti jsou rozmisťování do obcí proti vůli místních obyvatel.

Vláda chce tento týden na schůzi Sněmovny velmi opožděně a až na základě tlaku opozice projednat a schválit v tzv. stavu legislativní nouze novelu zákona o pobytu uprchlíků z Ukrajiny na našem území, tzv. „Lex Ukrajina". Hnutí SPD v rámci této novely podpoří např. myšlenku úplného odmítnutí dočasné ochrany na našem území občanům Evropské unie (Romové s maďarskými pasy), zkrácení doby na nahlášení změny pobytu uprchlíka či ukončení vyplácení humanitárních dávek uprchlíkům, kteří mají státem hrazené ubytování a stravování. Tato novela přichází ze strany vlády jednak velmi pozdě a zároveň ani neřeší hlavní problémy dopadů uprchlické vlny na naše občany, způsobené v rozhodující míře právě dosavadním postupem vlády. Ministerstvo vnitra v čele s Vítem Rakušanem (STAN) a vedení hlavního města Prahy například i nadále rozmisťují nepřizpůsobivé ukrajinské migranty, z nichž mnozí vůbec nemají nárok na dočasnou ochranu v naší zemi, do různých lokalit v České republice, a to bez souhlasu místních samospráv a proti vůli občanů. Jedná se například o případy v Praze – Malešicích, kde má vzniknout na pozemku České pošty stanové městečko pro 150 migrantů, jak o tom rozhodl pražský primátor Hřib (Piráti) bez vědomí městské části Praha 10. Podobně takto primátor Hřib rozhodl o umístění 120 ukrajinských Romů do domu ve Vrchlického ulici, opět bez konzultace s místní radnicí Praha 5 a místními občany. Jde o typické ukázky mocenské arogance ministra vnitra a pražského primátora a o projev naprostého nezvládnutí uprchlické vlny ze strany vlády. Hnutí SPD jasně říká, že máme poskytnout přiměřenou dočasnou ochranu a přístřeší pouze skutečným válečným uprchlíkům a to pouze na nezbytně nutnou dobu, na druhé straně nevidíme žádný důvod k vynakládání veřejných prostředků na péči o migranty, kteří válečnými uprchlíky nejsou, a to na úkor občanů České republiky.

5. Vláda Petra Fialy nepomáhá ani důchodcům, počet českých seniorů v exekucích roste. Hnutí SPD prosazuje minimální základní důstojný důchod ve výši minimální mzdy (nyní 16.200 Kč).

Podle informace serveru Novinky.cz opět za vlády Petra Fialy vzrostl počet českých seniorů v exekucích, jelikož vláda neřeší zdražování. Podle posledních údajů jich bylo v březnu 43.558, což je o 1.207 více než v únoru. A odborníci se obávají ještě mnohem horšího a dramatičtějšího vývoje v této oblasti, a to v souvislosti s dramaticky rostoucími cenami energií a potravin, které jsou zejména pro nízkopříjmové a osaměle žijící seniory naprosto neúnosné. Vládu Petra Fialy nechává tento vývoj lhostejnou a žádnou skutečnou pomoc seniorům nepřipravuje. Valorizaci důchodů, která je z důvodu vysoké inflace povinná ze zákona, za vládní pomoc vydávat tedy rozhodně nelze, byť se o to vláda nepravdivě pokouší. Efektivní pomocí seniorům není ani jednorázový a nedostatečný příspěvek ve výši 6.000 Kč, což navrhuje hnutí ANO. Skutečnou systémovou a účinnou pomoc všem důchodcům by přinesl návrh zákona z pera SPD na zavedení minimálního důstojného důchodu. Jde o náš návrh zákona předložený do Sněmovny v říjnu loňského roku, který by garantoval minimální důchod na úrovni minimální mzdy (tedy letos by to bylo 16.200 Kč měsíčně) všem občanům, kteří splnili podmínky pro vznik nároku na starobní důchod, tedy např. odpracované roky či invaliditu. Další složka důchodu by již byla individuální a zásluhová a odvíjela by se od výše předchozích pracovních příjmů. Tento minimální důchod by pak byl každoročně zvyšován v závislosti na vývoji průměrné mzdy a na zvyšování cen. Dle názoru SPD je rovněž nutné změnit současný nespravedlivý způsob valorizace důchodů, který silně znevýhodňuje nízkopříjmové seniory tak, aby zvyšování důchodů probíhalo vždy o stejnou finanční částku všem, nikoli o určité procento z různě vysokých důchodů. Naši senioři si po celoživotní poctivé práci zaslouží prožívat důstojné stáří bez existenčních problémů a strachu z exekuce!

27. 5. 2022

Atentát na Heydricha byl hrdinský čin zasluhující naši úctu, respekt a vzpomínku!

Dnes si připomínáme 80. výročí od spáchání atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Atentát je považován za nejvýznamnější odbojový čin patřící mezi významné události v průběhu druhé světové války.

Hnutí SPD projevuje velkou úctu všem členům diverzní akce výsadkářů v rámci operace Anthropoid, a též všem desítkám českých rodin, které jim poskytly pomoc při realizaci této nebezpečné akce. Všichni byli opravdovými vlastenci, na které nesmíme zapomenout, a informace o jejich hrdinství je třeba předávat dalším generacím. Považujeme to za vlasteneckou povinnost a zároveň vyjádření úcty k sedmi parašutistům – Adolfu Opálkovi, Jozefu Gabčíkovi, Janu Kubišovi, Josefu Valčíkovi, Josefu Bublíkovi, Janu Hrubému a Jaroslavu Švarcovi, kteří byli na tento vojenský úkol speciálně vycvičeni, zdárně ho dokončili, a nakonec za něj všichni zaplatili svými životy. Ten samý respekt si zaslouží všech 294 zavražděných z řad pomocníků a příbuzných československých parašutistů.  

Atentát vykonali dne 27. května 1942 v Praze-Libni Jozef Gabčík a Jan Kubiš, členové skupiny Anthropoid. V rámci realizace atentátu je pronásledovala smůla, když se zasekla zbraň, granát vybuchl na hraně auta, ale přesto byl Heydrich smrtelně raněn a po několika dnech umírá. Na zajištění atentátu se podíleli i další členové výsadku z Velké Británie i domácí odbojáři. Poslední z atentátníků přišli o život 18. června 1942 po marném boji s přesilou v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, kterou využili výsadkáři z operace Anthropoid ke svému úkrytu.

Odvetné represivní akce ze strany nacistů na sebe nenechaly dlouho čekat a atentát na třetího muže nacistické říše měl pro český národ dalekosáhlé následky, neboť nacistický teror ještě zesílil. Již den poté, 28. května, zahájili nacisté popravy pro schvalování atentátu na Heydricha a 29. září bylo zaznamenáno, že stanný soud odsoudil za tyto údajné zločiny 252 lidí. Jedním z nejznámějších míst poprav se stala kobyliská střelnice. Vojenští historikové odhadují, že v reakci na atentát nacisté zabili na 2 tisíce českých občanů, včetně seniorů, žen a dětí. Srovnali se zemí obce Lidice (10. června 1942) a Ležáky (24. června 1942).

Toto období průběhu druhé světové války se souhrnně nazývá heydrichiáda. Předcházel jí ojedinělý atentát na představitele bezpečnostních složek nacistického Německa v průběhu druhé světové války, který měl vliv na vnímání Československa spojenci za války i při obnově státu. Úspěšný atentát vzbudil ve světě pozitivní ohlas a na jeho základě byla Brity odvolána Mnichovská dohoda. Ta byla dne 5. srpna 1942 prohlášena za neplatnou od samého počátku a byla přislíbena poválečná obnova Československa v jeho „předmnichovských“ hranicích, což bylo jedním z hlavních politických cílů atentátu.

V hnutí SPD nikdy nezapomeneme na všechny hrdiny, kteří prokázali své vlastenectví k našemu státu v souvislosti s atentátem na Reinharda Heydricha, navzdory tomu, že je to stálo život. Čest jejich památce.

25. 5. 2022

Podle většiny občanů se vládě nedaří zvládat zdražování!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda nezvládáním migrační vlny ohrožuje bezpečnost občanů a jejich sociální i zdravotní jistoty. Žádné další nepřizpůsobivé lidi v naší republice nechceme. Podle většiny občanů se vládě nedaří zvládat zdražování. V České republice probíhá historicky rekordní pád životní úrovně. Vláda prodlužováním nouzového stavu zakrývá svou neschopnost řešit uprchlickou krizi. Piráti chtějí občanům de facto vyvlastnit byty, které nejsou trvale užívané. Vláda nepomáhá českým občanům s bydlením, ale na bydlení imigrantů a nepřizpůsobivých přispívá.

1. Vláda nezvládáním migrační vlny ohrožuje bezpečnost občanů a jejich sociální i zdravotní jistoty. Žádné další nepřizpůsobivé lidi v naší republice nechceme.

Vládní přístup k řešení uprchlické vlny z Ukrajiny je nesystematický, chaotický a netransparentní a způsobuje mnohá rizika pro občany České republiky. V prvé řadě jde o rizika bezpečnostní, sociální, zdravotní a ekonomická. Vláda ani po třech měsících naprosto nezvládá proces prověřování a registrace uprchlíků a přijímá na naše území i osoby, které na status válečných uprchlíků a finanční sociální pomoc od českého státu nemají nárok, což je například případ ukrajinských Romů s maďarským občanstvím.  V této věci vláda Petra Fialy (ODS) a ministerstvo vnitra naprosto selhávají. Navíc vláda tyto migranty s maďarským občanstvím, kteří by měli být z naší země již dávno vyhoštěni, v utajení a proti vůli obecních samospráv umísťuje do lokalit, kde by svými návyky a způsobem života ohrožovali bezpečnost místních obyvatel. Jde o případ obce Kramolín na Vysočině se 120 obyvateli, do které, přes nesouhlas místních občanů, ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ubytoval skupinu 24 nepřizpůsobivých ukrajinských romských migrantů. SPD v této věci stojí zcela jasně na straně občanů a samospráv a bude bojovat za jejich oprávněné zájmy! Žádné další nepřizpůsobivé lidi v naší republice nechceme. Migranti z bezpečných oblastí Ukrajiny by se měli vrátit zpět. Chceme, aby naši slušní a pracující občané mohli i nadále žít klidným a spokojeným životem! Nekontrolované přijímání vysokého počtu ukrajinských migrantů také snižuje již tak odkládanou dostupnost zdravotní péče pro české občany, komplikuje situaci ve školství a je rovněž velkou zátěží pro státní rozpočet a samosprávy. Vládní sociální dávky pro tyto migranty jsou vyšší než v okolních státech a systém jejich vyplácení postrádá účinné kontrolní mechanismy. V mnoha případech se ze stávajícího způsobu jejich vyplácení stala pro mnohé sociální turistika. Největší osobní zodpovědnost za tento stav nesou premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

2. Podle většiny občanů se vládě nedaří zvládat zdražování. V České republice probíhá historicky rekordní pád životní úrovně.

Vládě Petra Fialy (ODS) se nedaří zvládat inflaci, která je aktuálně na výši 14,2 procenta a je třetí nejvyšší v Evropě. Myslí si to 73 procent našich občanů podle aktuálního průzkumu agentury STEM. Vládě se tak stále nedaří vyvracet obavy občanů, že stávající situaci ohledně inflace, potravinové, energetické a migrační krize zvládá. Mnozí renomovaní ekonomové se zároveň shodují na tom, že v České republice probíhá historicky rekordní pád životní úrovně. Jde o největší pokles životní úrovně, jaký naše země a její občané zažili od roku 1993, kdy Česká republika vznikla. Základní příčinou tohoto stavu je souběh rapidní inflace a výrazného poklesu reálných mezd. Vláda Petra Fialy proti těmto jevům nijak nebojuje, naopak kombinací své nečinnosti a amatérismu situaci ještě nadále zhoršuje. I naše minimální mzda je v absolutní výši i v kupní síle jedna z nejnižších v Evropské unii. Naprostou nutností je snížení daňové zátěže českých zaměstnavatelů, zaměstnanců a živnostníků formou zvýšení daňových slev a daňových zvýhodnění na děti, což jsou návrhy zákonů, které hnutí SPD již v tomto volebním období předložilo. Je třeba rovněž zvyšovat minimální mzdu a nezabavitelné částky z mezd pro lidi v exekucích a insolvencích. Též je nezbytné, aby stát zajistil nízké ceny elektřiny a ostatních energií a rozumné ceny základních potravin například snížením DPH, případně zastropováním cen, po vzoru ostatních evropských států.

3. Vláda prodlužováním nouzového stavu zakrývá svou neschopnost řešit uprchlickou krizi.

Poslanci vládních stran SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN prosadili ve Sněmovně prodloužení nouzového stavu o další měsíc, až do konce letošního června. Pro prodloužení nouzového stavu o 14 dnů hlasovali i poslanci hnutí ANO. Všichni poslanci hnutí SPD opakovaně hlasovali proti. Vláda svůj požadavek na prodloužení nouzového stavu zdůvodňovala náporem uprchlíků z Ukrajiny a potřebou řešit problémy s jejich ubytováním. To považujeme za naprosto nedostatečný důvod pro nastolení režimu nouzového stavu pro celou zemi. Ubytování uprchlíků lze řešit za pomoci standardní legislativy, dohodou mezi vládou a vlastníky nemovitostí či prostřednictvím opatření, kterými disponují hejtmani a krajské samosprávy. Vláda navíc měla již více než tři měsíce na to, aby normy potřebné pro řešení jevů spojených s uprchlickou krizí, za což nese veškerou odpovědnost, vypracovala a předložila Sněmovně k projednání. Hnutí SPD pokládá nouzový stav za naprosto mimořádný prostředek zvýšení pravomocí vlády a omezování lidských práv a svobod a nevidí nyní žádný důvod pro jeho další existenci a prodlužování. Vláda si prosazováním neustálého prodlužování nouzového stavu pouze vynucuje mimořádné pravomoci na úkor transparentnosti vůči vlastním občanům, a vyhýbá se tak možnostem kontroly svých opatření ze strany opozičních poslanců. Zároveň jde z její strany o způsob, jak zakrýt svou vlastní neschopnost řešit uprchlickou krizi. S takovým postupem nemůže hnutí SPD nikdy souhlasit!

4. Piráti chtějí občanům de facto vyvlastnit byty, které nejsou trvale užívané. Vláda nepomáhá českým občanům s bydlením, ale na bydlení imigrantů a nepřizpůsobivých přispívá.

Předseda Pirátské strany a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš chce, aby občané, kteří trvale neužívají byty, které mají ve svém vlastnictví, je svěřili obcím a ty by je pak dále pronajímaly. Ministr Bartoš v tomto smyslu připravuje návrh zákona. Důvodem je prý nedostatek volných nájemních bytů na trhu v situaci, kdy si u nás uprchlíci z Ukrajiny začnou hledat stabilní bydlení. Pro hnutí SPD jde o absolutně nepřípustné plány. Soukromé vlastnictví je nedotknutelné a chráněné Ústavou ČR. Jen občané sami se mají rozhodovat, jak naloží se svými nemovitostmi. Stát je nesmí nutit k tomu, aby se jich pod nátlakem zbavovali formou prodeje či pronájmu. Jde v podstatě o obdobu komunistické kolektivizace v zemědělství z padesátých let minulého století. Dle Bartošova návrhu by veškerou agendu spojenou s těmito byty občanů převzaly obce. Tyto byty by se dokonce staly součástí jejich bytového fondu! To nelze absolutně připustit. Navíc ze stížností občanů víme, že Piráti obecní byty často obsazují nepřizpůsobivými. Bartošovo ministerstvo rovněž schválilo masivní dotace na opravy obecních bytů ve špatném stavu. Jedná se o příspěvek na opravy či výstavbu bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny a je na to vyčleněna téměř jedna miliarda korun. Je alarmující a pro současnou vládu naprosto typické, že zatímco českým občanům v oblasti bydlení jakoukoli pomoc odmítá a ruší programy na podporu výhodných státních půjček pro pracující rodiny kvůli údajnému nedostatku peněz, na byty pro migranty rozdává z veřejných peněz stovky milionů korun. Pro hnutí SPD je to nepřijatelné, pro nás je jednoznačně na prvním místě český občan!

24. 5. 2022

Poslanci hnutí SPD hlasovali minulý týden proti prodloužení nouzového stavu!

Vládní pětikoalice si opět odhlasovala vládní návrh prodloužení doby nouzového stavu, a to konkrétně do konce měsíce června tohoto roku. Stalo se tak minulý čtvrtek na mimořádné schůzi Sněmovny. Premiér Fiala to zdůvodňoval tím, aby se vláda mohla lépe vyrovnat s důsledky přílivu ukrajinských uprchlíků do České republiky.

Poslanci hnutí SPD pro nouzový stav v minulosti nehlasovali, a i tentokrát byli proti jeho prodloužení, protože odmítají možné zneužívání institutu nouzového stavu. Dle hnutí SPD je nutné už dále nezatěžovat naše občany opatřeními vycházející z nouzového stavu, které jim mohou bránit k plnému využívání jejich práv a svobod vyplývající z Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod.

Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan sice prohlašují, že se nouzový stav našich občanů týkat nebude, ale my dobře víme, že v případě vyhlášeného nouzového stavu lze např. nařizovat hoteliérům a osobám poskytujícím ubytovací služby, aby poskytli svoje ubytovací kapacity ve prospěch uprchlíků, a tak jim nařídit, aby ve svých ubytovacích zařízeních poskytli ubytování např. sociálně nepřizpůsobivým, převážně romským osobám, které mají maďarské i ukrajinské občanství. Ty se hromadně se svými početnými rodinami přemísťují do České republiky, neboť velmi rychle našly cestu, jak náš štědrý sociální systém zneužít ve svůj prospěch.

Na vládu chceme v této souvislosti apelovat, aby těmto praktikám zamezila a přijala důsledná a rychlá opatření, aby k takovýmto situacím zneužívání sociálních dávek nedocházelo. Je to výsměch hlavně našim slušným a pracujícím občanům, pro které toho naše vláda do současné doby moc neudělala.

V době vyhlášeného nouzového stavu mohou být také prováděny nákupy bez výběrových řízení. A právě, pro případy, aby se takovým praktikám zabránilo, neboť mohou být zneužívány, hnutí SPD nouzový stav odmítá. S hoteliéry, majiteli penzionů či rekreačních středisek pak může vláda a hejtmani o ubytování v jejich ubytovacích zařízeních jednat, a nikoliv jim to nařizovat. Vláda navíc měla již více než tři měsíce na to, aby normy potřebné pro řešení jevů spojených s uprchlickou krizí, za což nese veškerou odpovědnost, vypracovala a předložila Sněmovně k projednání.

Vládní představitelé během svých vystoupení prohlašovali, že se jedná v této souvislosti o poslední prodloužení nouzového stavu. Těmto slibům ale hnutí SPD nevěří. Nouzový stav se stal běžným stavem v České republice, neboť s různými přestávkami zde trvá déle jak dva roky, což nemá obdobu v žádné jiné evropské zemi. Vládě zřejmě tento stav vyhovuje, protože jim umožňuje snadnější způsob řízení naší republiky. V hnutí SPD se domníváme, že ze strany vlády je to spíše „neřízení“, protože tato vláda neřeší problémy, které silně negativně zasahují do života našich občanů.

20. 5. 2022

Odmítáme úsilí Evropské unie šmírovat soukromou komunikaci občanů na internetu!

Evropská komise připravila pravidla, v rámci kterých chce nařídit všem internetovým poskytovatelům procházet soukromé zprávy uživatelů. Toto zásadní porušení svobody slova, garantované všem českým občanům Ústavou a Listinou základních práv a svobod, zastírá Evropská komise bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí.

Hnutí SPD spatřuje v tomto návrhu Evropské komise (EK), oficiálně zveřejněného dne 11. května tohoto roku a spočívajícího ve šmírování občanů a jejich soukromí, nástroj možného následného pronásledování a stíhání politicky nepohodlných osob za jejich názory. Potvrzuje se tak to, co tvrdí naše hnutí od svého počátku – EU chce posilovat postavení bruselských úředníků a svých institucí, a to na úkor jednotlivých členských států a jejich národních suverenit. To vše je vedeno s cílem vybudování evropského superstátu, který bude řízen centrálně z Bruselu loajálními úředníky.

Podle představeného návrhu EK, o kterém psal Deník, by došlo k prolomení šifrované komunikace včetně e-mailů a všech chatovacích služeb, a týkat by se mělo i veškerých cloudových úložišť, kde mají uživatelé např. soukromé fotografie. Počítá se též s tím, že by do budoucna všechny komunikační služby ověřovaly věk svých uživatelů, a to včetně poskytovatelů cloudových úložišť, což by ve finále vedlo ke konci anonymity na internetu. Tento návrh totalitního charakteru zdůvodňuje EK tím, že ho využije v boji proti osobám dopouštějících se sexuálního zneužívání dětí, ke kterému tito pachatelé využívají internetové služby. To je pouze záminka, která není podpořena žádnými statistickými údaji, a proti návrhu EK se staví i některé organizace, které nabízejí ochranu dětem. Jednou z nich je německá Asociace na ochranu dětí, podle které je tento návrh neefektivní a nepřiměřený. Vychází přitom ze svých doložených dat, že dětská pornografie se šíří především na uzavřených fórech či platformách, nikoli přes osobní komunikaci.

Hnutí SPD podporuje rozvoj digitálních technologií ve všech odvětvích, ale zásadně odmítáme přijetí návrhu EK ve věci nařízené kontroly veškeré osobní komunikace všech uživatelů na internetu. V žádném případě nechceme stavět doporučení a opatření Evropské unie nad ústavní zákony České republiky. Občané ČR mají svá práva zaručena platnými ústavními zákony a stát by měl dohl&ia