SPD

"Pesimismus a skepse nevadí.
Lepší je ale hýřit optimismem!"

podpis

ODVÁŽNĚ A VLASTENECKY KE ZMĚNĚ PRO PŘÍMOU DEMOKRACII, VYMAHATELNOU ODPOVĚDNOST POLITIKŮ A NÁRODNÍ ZÁJMY!

Je žádoucí ctít takové hodnoty, jako je svoboda, demokracie, solidarita, spravedlnost, rodina a zodpovědnost k příštím generacím!

Je žádoucí vždy a na prvním místě prosazovat zájmy České republiky a českých občanů!

Je žádoucí mít úctu k národním symbolům, je žádoucí si vážit své České republiky, chránit ji, řádně o ní pečovat a být hrdi na to, že jsme Češi a že jsme se tu narodili! Zároveň mějme úctu i ke všem ostatním národům!

Je žádoucí být svědomitější a odpovědnější ke své rodné zemi a tím pádem ke svým daním, které jí odvádíme a kterých opravdu není málo! Naše rodná země, jsou naše daně a naopak! Jen my sami musíme rozhodovat o tom, na co se naše peníze použijí! Proto musíme v každých volbách vybírat vždy jen odpovědné politické zástupce, kteří budou spravovat naše finance s péčí řádného hospodáře!

V rámci svého vlasteneckého politického poslání budu prosazovat:

 • Radikální změnu politického sytému s co největším posílením přímé demokracie, aby měl vždy konečné slovo pouze občan.
 • Zavedení přímé volby poslanců, hejtmanů a starostů.
 • Prosazení zákona o referendu, který by občanům v případě potřeby umožnil vymoci žádané změny.
 • Možnost odvolat jakéhokoli politika prostřednictvím referenda.
 • Zavedení adresné trestní a hmotné odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy.
 • Ústavní brzdu bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování země, cílem jsou vyrovnané veřejné rozpočty s legislativou podle švýcarského vzoru.
 • Důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné.
 • Zákon o prokázání původu majetku.
 • Přijetí zákona proti lichvě.
 • Konec zvyšování daní. Odklad na daňové změny po dobu tří let.
 • Podporu živnostníků a podnikatelů.
 • Právo a spravedlnost. Ochranu svobody, rodinných hodnot a bezpečí občanů.
 • Investice do školství, sportu, vědy a výzkumu, jelikož je to ta nejlepší investice.
 • Spravedlivý sociální a důchodový systém.
 • Funkční a transparentní zdravotnictví.
 • Investice do kultury s cílem rozvoje cestovního ruchu, ochrany národního kulturního dědictví a propagace českého umu ve světě.
 • Zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky s podporou malých a začínajících zemědělců a rodinných farem.
 • Referendum o vystoupení České republiky z EU. Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce. Evropu bez zbytečné byrokracie, nesmyslných regulací a nespravedlivého přerozdělování.
 • Přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechci zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod náboženských fanatiků.

Prosazuji zásadní ústavní, politické a legislativní změny. Považuji za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu ekonomické krize, hlubokých dluhů a vysokých daní. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v demokracii. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za své daně dostanou důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody.

Nahlas říkám, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegium. Jsem proti imigraci nepřizpůsobivých cizinců. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Je naše a nestyďme se podle toho chovat. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobří vlastenci. Važme si všech jiných národů a chtějme, aby si oni také stejně vážili nás.

Nejdůležitějším politickým tématem je pro mě přímá demokracie, která dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou a tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém. Z toho je patrné, že tou pravou demokracií, jejíž pojem pochází z řeckého (demokratía), „vláda lidu“, složeného z (demos) lid a (kratos) vládnout je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí na navrhování a přijímání zákonů, kterými se jejich společnost řídí. Důležité je, aby to bylo přímou formou a to tak, jak to již několik desetiletí senzačně funguje ve Švýcarsku. Tedy v zemi, kde neexistují vnitřní konflikty a to i přes to, že zde žijí lidé mluvící několika jazyky (němčina, italština, francouzština a další) a tím pádem vyznávající různou kulturu i náboženství (katolické a protestantské).

Švýcarský systém přímé demokracie je založen na stmelujícím principu pro občany a na vyvážené kombinaci držených, sdílených a delegovaných pravomocí na třech úrovních státní správy a to na úrovni obce, kantonu a federace. Díky těmto principům existuje Švýcarská konfederace v pohodě a bez větších problémů již více než sedm set let. Základním pilířem této demokracie je systém referend, ve kterých se občané vyjadřují k navrženým zákonům (lidové veto), které je nepovinné a je možné buď na základě iniciativy občanů, nebo na základě iniciativy kantonů. Dále je zde povinné ústavodárné referendum, jelikož žádná úprava ústavy není možná bez lidového hlasování. Povinně musí být v referendu schváleny také mezinárodní smlouvy. Dalším referendem je takzvaná lidová iniciativa, která umožňuje libovolné skupině voličů navrhnout celkovou nebo částečnou revizi ústavy. Referenda a iniciativy existují na všech třech úrovních, tedy na úrovni obce, kantonu i federace.

Takže co je základním principem demokracie? Demokracie musí být chápána jako nástroj individuálního a kolektivního sebeurčení a tím i individuální a kolektivní svobody na základě lidových referend na všech úrovních státní správy! Teprve potom můžeme mluvit o pravé demokracii!

Pokud by v evropských státech existoval systém přímé demokracie s odvolatelností, hmotnou, trestní a osobní odpovědností politiků, po které volám, nikdy by nedošlo k takovému imigračnímu šílenství, kterým si teď procházíme.

Je to proto, že by si všichni vedoucí politici velice rozmysleli páchat zlo proti drtivé většině obyvatel. Nenazývali bychom je multi-kulti, jelikož žádné multi-kulti by nebylo. Pokud by totiž nad politiky visel Damoklův meč v podobě jejich možné odvolatelnosti, Merkelová, Juncker ani Dienstbier by si nedovolili říkat to, co v současné době plácají a dělat to, co páchají. No, a pokud by si přeci jen stáli za svým, lidé by jim to ihned spočítali.

Tento skvělý politický systém by si náramně poradil i s celou Evropskou unií jako takovou, jelikož ta by v takovéto podobě nemohla ani existovat. Nikdy by totiž nemohl vzniknout orgán, který není volený občany. Ano mám na mysli Evropskou komisi, která má jako jediný orgán v celém tom evropském aparátu legislativní monopol, jelikož jako jediná instituce EU může navrhovat právní předpisy a nařízení. Do této komise nejsou evropští komisaři voleni, nýbrž jsou pouze jmenováni vládami své konkrétní země. Voleni jsou pouze poslanci Evropského parlamentu, kteří ale žádné legislativní návrhy nepředkládají. Europoslanci pouze schvalují předpisy navržené Evropskou komisí, kterou nikdo nezvolil, ale jen striktně najmenoval.

Pokud to v instituci, jakou je Evropská unie, funguje takto nedemokraticky, nedivme se, že si z nás všichni ti zrádci Evropy stále dokola dělají legraci a mají nás za ovce, které poslušně odvádějí stále se zvyšující daně, aby nás za ně mohli postupně zaprodat a následně zničit. To jim ale nesmíme v žádném případě dovolit a je jen na nás všech, abychom Evropu ještě, když to jde, změnou systému zachránili.

Jmenuji se Radek Rozvoral a narodil jsem se 28.6.1967 v Nymburce.

Žiji v rodinném domě v obci Všechlapy u Nymburka, kde jsem již od roku 2006 zastupitelem obce, od roku 2014 jejím místostarostou a od roku 2003 předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol.

Po absolvování základní školy jsem vystudoval čtyřletý učební obor s maturitou Mechanik strojů a zařízení v ČKD Praha. Maturitu jsem úspěšně složil v roce 1985.

Po dvouleté základní vojenské službě jsem pracoval jako údržbář v ČKD Praha, závod Slévárny. V roce 1991 jsem nastoupil do služebního poměru k Policii České republiky, jejíž řady jsem opustil na vlastní žádost v roce 1995 a to vzhledem k tomu, že mi nebylo umožněno pracovat v agendě na dopravním inspektorátu.

V roce 1996 jsem se dvěma společníky založil obchodní společnost PLAST spol. s r.o. v České Lípě, která dodává stavebním firmám kompletní sortiment materiálů na rozvod tlakové vody, kanalizace a plynu. V této společnosti od jejího založení pracuji jako jednatel a ekonomický ředitel.

Mým největším koníčkem je sport, který i aktivně provozuji. Hraji fotbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, rád lyžuji atd. Velice rád si poslechnu dobrou rockovou muziku (Kabát, Bon Jovi a další).

Jsem rozvedený a mám dospělého vysokoškolsky vzdělaného syna.

Od léta roku 2013 spolupracuji s Tomiem Okamurou a dne 16.6.2015 jsem se stal členem politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). 4.8.2015 jsem byl na členské konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie zvolen členem předsednictva hnutí a 2.4.2016 předsedou Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje. Na podzim roku 2017 jsem ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamantu České republiky získal od voličů poslanecký mandát, čímž jsem se 21.10.2017 stal poslancem PS PČR, čehož si nesmírně vážím a je to pro mě velká čest. Budu se snažit dělat vše pro to, aby bylo politické hnutí SPD úspěšné a abychom v Poslanecké sněmovně prosadili co nejvíce bodů z našeho vlasteneckého programu pro přímou demokracii, patriotismus, vymahatelnou odpovědnost politiků a za národní zájmy.

Jsem celoživotní optimista a vlastenec prosazující svobodu a přímou demokracii, který má odpor k násilí, smysl pro humor a pro zodpovědnost.

Na první stránku tohoto webu jsem umístil svůj citát: „Pesimismus a skepse nevadí. Lepší je ale hýřit optimismem!“

Je známo, že my Češi jsme spíše v životě skeptičtí a pesimističtí, než ostatní národy a já bych tímto sloganem chtěl na co nejvíce z Vás apelovat, abychom tím optimismem všichni anebo alespoň co nejvíce z nás hýřili a ze života se radovali. Jsme tu přeci jen pouze na návštěvě, tak si pojďme život užívat těmi největšími doušky, co to jen jde. Každý den žijme naplno a tak, jako by byl poslední, ale zároveň ve vší slušnosti, pokoře a tak, abychom se za své činy nemuseli stydět.

6.5.2021

Odmítáme, aby se lodě neziskovek podílely na přepravě imigrantů do Evropy!

Navzdory koronavirové krizi nepolevují snahy imigrantů pocházejících z afrických zemí dostat se po moři nelegálně do Evropy. V tom jim pomáhají lodě neziskových organizací, které jsou financovány z unijní pokladny. 

Hnutí SPD razantně odmítá cílené aktivity Evropské unie, spočívající v pomoci imigrantům dostat se nelegálním způsobem do některé evropské země. V posledních pěti letech k tomu využívají lodě neziskových organizací, které pod záminkou humanitární pomoci stále pomáhají přepravovat imigranty ze ztroskotaných lodí na pobřeží Evropy. Kdyby EU měla zájem problém s těmito imigranty vyřešit, tak by přijala opatření, aby tyto lodě vracely ztroskotané imigranty zachráněné na moři zpět do zemí, odkud se vydali na tuto cestu. Nedomníváme se, že by v blízké budoucnosti EU problém s nelegální imigrací vyřešila. Je to i jeden z mnoha důvodů, proč si stojíme za tím, že by měla Česká republika z EU vystoupit, tak jak to například udělalo Spojené království, které ukončilo své členství v EU 31.1.2020. Nechceme, aby se v naší zemi usadili imigranti podporující islámskou ideologii.

Italské úřady povolily tuto neděli lodi německé humanitární organizace Sea-Watch zakotvit v přístavu na Sicílii. Na palubě bylo přes 450 imigrantů, které plavidlo nalodilo minulý týden na moři mezi Maltou, Itálií a Libyí. Počet imigrantů, kteří se snaží dostat do Itálie z tuniských a libyjských břehů, se v posledních týdnech zvyšuje. Libyjská pobřežní hlídka agentuře EFE sdělila, že v posledním týdnu zablokovala cestu zhruba 650 imigrantům. Podle libyjských úřadů jsou mezi imigranty především občané ze zemí subsaharské Afriky. Agentura ANSA zveřejnila údaje italského ministerstva vnitra, že do země přicestovalo bez povolení od začátku roku přes deset tisíc imigrantů, což je třikrát více než ve stejném období v roce 2019. Nejčastěji se snažili dostat do Evropy přes Itálii imigranti z Tuniska, Pobřeží slonoviny a Bangladéše.

Zemím EU se nedaří vracet neoprávněné imigranty zpět do zemí původu a domnívat se, že to zlepší nová strategie, která se zaměřuje na dobrovolné návraty, což prosazuje eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová, je mylná. Svoji snahu posílit dobrovolnou složku návratové politiky EU obhajuje Johanssonová z důvodu, že nucené repatriace jsou administrativně a finančně náročnější. Podle výzkumné služby Evropského parlamentu stojí průměrný nucený návrat 3.414 euro na osobu, dobrovolný návrat však stojí pouhých 560 euro. K tomu se musíme opět ohradit, neboť počet imigrantů, kteří se chtějí dobrovolně vrátit do země svého původu, je minimální a naopak je stále velké množství imigrantů, kteří se snaží nelegálně do Evropy dostat.

Hnutí SPD nevěří, že nastavený přístup EU k imigrační a azylové politice povede k rychlému řešení této problematiky, ale naopak se domníváme, že bude vyžadovat dlouhé roky vyjednávání bez zaručeného výsledku. Podle nás je potřeba se zaměřit na boj s pašeráky, uplatňovat efektivní azylové řízení a důkladně zajistit střežení nelegálních migračních tras. Rozhodně ale prosazujeme CZECHXIT na základě referenda.

5.5.2021

Hnutí SPD se daří prosazovat podporu slušných a pracujících rodin!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Daří se nám prosazovat podporu slušných a pracujících rodin. V souvislosti s květnovým výročím ukončení druhé světové války připomínáme, že drtivou většinu našeho území osvobodila sovětská armáda, která přinesla i největší oběti na životech. Sověti český národ zachránili před vyhlazením Němci. Chceme vidět důkazy k Vrběticím! Pokud důkazy neexistují, není důvod vyvolávat nepřátelství k Ruské federaci. V souvislosti s volbou členů Rady ČT se ukazuje, že strany tzv. demobloku fakticky pošlapávají demokracii. Odmítáme hlasovat jako loutky pro to, co nám přikáží v Bruselu. Odmítáme zkrácení letních prázdnin dětem. Předsednictvo SPD připravilo politický program pro podzimní sněmovní volby 2021.

1. Hnutí SPD se daří prosazovat podporu slušných a pracujících rodin.

Hnutí SPD se minulý týden podařilo v Senátu prosadit schválení zákona z pera SPD, který umožní pracujícím rodičům dětí do 10 let v době uzavření škol a školek vystřídaní se v péči o dítě s nejbližšími pracujícími příbuznými, i když spolu nežijí ve společné domácnosti. Nyní zákon dostane k podpisu prezident. Jedná se o to, aby ošetřovné při péči o děti do deseti let věku v době uzavření škol a školek mohli čerpat i jejich nejbližší příbuzní, i když s nimi trvale nežijí v jedné společné domácnosti. Nový zákon tedy umožní rodičům volbu a možnost vystřídat se při této péči o děti v rámci rodiny s nejbližšími příbuznými, jestliže jde též o zaměstnance v pracovním poměru. Tento zákon, který připravila naše poslankyně Lucie Šafránková, směřuje především k ochraně sociálních a ekonomických zájmů rodičů samoživitelů a nízkopříjmových rodičů, k ochraně udržení pracovních míst a zaměstnanosti rodičů nejmladších dětí a k umožnění návratu do zaměstnání těm rodičů, kteří nyní pracují ve zvlášť společensky potřebných oborech, odvětvích a profesích. Hnutí SPD považuje podporu slušných a pracujících rodin za jednu ze svých priorit. Rodina na 1. místě!

2. Drtivou většinu našeho území osvobodila sovětská armáda, která přinesla i největší oběti na životech. Sověti český národ zachránili před vyhlazením Němci.

Hnutí SPD si v těchto dnech připomíná výročí květnových událostí v roce 1945 a 76. výročí konce druhé světové války. Květnové povstání českého lidu a osvobození Československa armádami Spojenců znamenalo konečnou porážku nacistického Německa. Je třeba připomenout opomíjené oběti 132 000 vojáků tehdejší sovětské armády a 33 000 vojáků rumunské armády, kteří padli v letech 1944 a 1945 na území Československé republiky. Drtivou většinu našeho území osvobodila sovětská armáda, která přinesla i největší oběti na životech. Zachránila nás před konečným řešením české otázky, kdy Německo plánovalo likvidaci našeho národa. Německo dosud zaplatilo jen mizivý díl válečných reparací. Hnutí SPD jako jediný politický subjekt nepovažuje tuto otázku za uzavřenou a žádá zaplacení zbytku reparací, které nám po právu náleží.

3. Chceme vidět důkazy k Vrběticím! Pokud důkazy neexistují, není důvod vyvolávat nepřátelství k Ruské federaci.

Aktuálně jsme velmi znepokojeni zmražením diplomatických vztahů České republiky s Ruskou federací, kdy dochází k vyhošťování diplomatů již v době, kdy není dostatečně prokázaná informace českých tajných služeb o přímé souvislosti ruských agentů s výbuchy v areálu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Liší se i verze předkládané exekutivou. Premiér Babiš a ministr vnitra Hamáček tvrdí, že vyšetřovací verze je jedna. Prezident Zeman uvedl, že verze jsou dvě, a ministryně spravedlnosti Benešová, že jich je více. Hnutí SPD prosazuje korektní a vzájemně vyvážené vztahy se všemi mocnostmi – Ruskou federaci nevyjímaje. Chceme vidět důkazy k Vrběticím! Pokud důkazy neexistují, není důvod vyvolávat nepřátelství k Ruské federaci.

4. V souvislosti s volbou členů Rady ČT se ukazuje, že strany demobloku fakticky pošlapávají demokracii.

Tento týden v úterý by se na stávající schůzi Sněmovny měli konečně volit čtyři noví členové Rady ČT za ty, kterým ke konci května končí mandát. Poslanci z tzv. demobloku však tyto volby zpochybňují, obstruují, a dokonce požadují jejich odklad. Tím pošlapávají demokracii, neboť když se jim to hodí a mají převahu, „své" členy Rady zvolí, ale když voliči rozhodli o konstelaci, která jim nevyhovuje, demokratickou volbu odmítají a obstruují. Poslanci SPD podpoří ty nominanty, kteří budou v Radě ČT prosazovat pluralitu názorů a vyváženost vysílání zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Zároveň máme značné výhrady k hospodaření České televize, která slovy generálního ředitele Petra Dvořáka požaduje zvýšení koncesionářských poplatků, ale na druhou stranu začerňuje smlouvy a odmítá zveřejnit platy svých vedoucích pracovníků a redaktorů. To se musí změnit!

5. Odmítáme hlasovat jako loutky pro to, co nám přikáží v Bruselu.

Tento týden ve středu je na pořadu Sněmovny mimořádná schůze. Hlavním důvodem pro její svolání jsou vládní návrhy změn zákonů v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementacemi předpisů Evropské unie do českého právního řádu. Jedná se např. o zavedení DPH i na malé zásilky do ceny 22 euro nebo o regulace v oblasti bankovnictví a kapitálových trhů. SPD zastává názor, že ve všech navrhovaných oblastech je současná národní legislativa dostatečná a tyto úpravy nepřináší nic pozitivního pro ČR a její občany. Proto SPD nepodpoří schválení pořadu této schůze a v případě jejího schválení zbytkem Sněmovny budeme hlasovat proti těmto návrhům. Odmítáme hlasovat jako loutky pro to, co nám přikáží v Bruselu.

6. Odmítáme zkrácení letních prázdnin dětem.

Hnutí SPD odmítá návrhy prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy, který minulý týden prohlásil, že „je potřeba uvažovat o tom, zda dětem nezkrátit prázdniny na měsíc". Považujeme tyto úvahy za zcela zcestné. Jsme země, kde jsou školy zavřené na jednu z nejdelších lhůt v celé Evropě. Velká část dětí do školy stále nemůže. Dětem, které za covid nemohou, je potřeba umožnit plnohodnotné prázdniny s pobytem na čerstvém vzduchu, bez úkolů a strachu z testování, roušek a respirátorů. Prázdniny jsou jediné, kdy si děti, rodiče a učitelé mohou odpočinout od počítače a výuky. Je potřeba všechny děti vrátit do škol bez podmínek a otevřít maloobchod a služby včetně gastronomických jen při základních opatřeních. Lockdown není řešení!

7. Předsednictvo hnutí SPD připravilo politický program pro podzimní sněmovní volby 2021.

Předsednictvo hnutí SPD připravilo politický program pro podzimní sněmovní volby 2021 a zároveň vyslovuje poděkování programové komisi a všem, kteří se podíleli na jeho tvorbě ve všech programových okruzích. Předsednictvo hnutí SPD zveřejní tento program v průběhu letních měsíců. Zároveň, podle platných stanov hnutí, budou představeni jednotliví krajští lídři, tedy až poté, kdy protiepidemická vládní opatření umožní konání dlouhodobě odkládaných regionálních konferencí, které doporučí předsednictvu hnutí kandidátní listiny ke schválení.

4.5.2021

Vážíme si práce všech hasičů a přejeme jim vše nejlepší k jejich dnešnímu svátku!

4. května se slaví Mezinárodní den hasičů. Každoročně si tento den hasiči připomínají jako svátek svého patrona, svatého Floriána. 

Hnutí SPD plně podporuje všechny příslušníky a občanské pracovníky, kteří vykonávají svou profesi v bezpečnostních sborech, mezi které patří i Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen HZS). Tito příslušníci své profesní dovednosti opět potvrdili při zvládání úkolů souvisejících s koronavirovou krizí.

Představme si v krátkosti historii, kterou HZS prošel od počátku minulého století. V první Československé republice existovaly veřejné, tzv. komunální požární jednotky z povolání jen v některých větších městech. V ostatních městech a obcích využívali starostové předpisy prakticky převzaté z Rakouska-Uherska, které umožňovaly přenášet zodpovědnost starostů za hašení požárů na dobrovolné hasičské sbory. Po II. světové válce byla požární ochrana zařazena do oboru působnosti ministerstva vnitra, jemuž příslušel nejvyšší dohled a řízení. Plnění úkolů na úseku požární ochrany pak zajišťovaly národní výbory, jejichž výkonným orgánem pro tuto oblast bylo hasičstvo, které bylo dobrovolné, z povolání nebo závodní. Příslušníci hasičstva ve službě pak požívali ochrany veřejného činitele.

Profesionální jednotky požární ochrany svou akceschopností postupně nahrazovaly některé druhy technických služeb a přebíraly stále větší kompetence v oblasti přípravy státu a jeho orgánů na mimořádné události. Proces změn v úkolech a charakteru činnosti HZS, který svůj současný název získal v roce 1995, vyvrcholil na přelomu tisíciletí, kdy byla rozšířena působnost Ministerstva vnitra ČR o problematiku krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. V souvislosti s tím byly Parlamentem ČR projednány a schváleny nové zákony. Právní úprava, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2001, znamenala zásadní změnu v postavení, působnosti a organizaci HZS.

V současné době HZS hraje stěžejní roli v přípravách státu na mimořádné události, ať se již jedná o hrozby terorismu, průmyslových havárií nebo živelních katastrof a je hlavním koordinátorem integrovaného záchranného systému.

V této souvislosti nesmíme zapomenout na dobrovolné hasiče, kteří hrají velkou roli hlavně v obcích, a to po celé České republice. Jako zastupitel a místostarosta obce ve Středočeském kraji jsem velmi rád, že u nás působí dobrovolní hasiči, kteří se společně s Tělovýchovnou jednotou Sokol významně celoročně podílejí také na životě v naší obci. V nejbližší době to bude uspořádání oslav Mezinárodního dne dětí, ke kterému připravíme, pokud to koronavirová situace dovolí, pestré společenské a sportovní akce. 

V hnutí SPD si vážíme náročné práce všech hasičů, neboť je na ně vždy spolehnutí, hlavně v mimořádných situacích. Za jejich odváděnou práci jim moc děkujeme.

3.5.2021

Podporujeme kroky Maďarska k upevnění jeho suverenity!

Všechna politická rozhodnutí vrcholných představitelů jednotlivých unijních zemí musí být v souladu se striktně nastavenou politikou EU. V případě nerespektování takto nastavených pravidel, které posilují pravomoci a postavení EU, hrozí jednotlivým členským státům finanční sankce.

Hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které na nejvyšší státní úrovni vede politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu, neboť uplatňovaná politika vrcholných lídrů EU je vedená s cílem vytvoření evropského superstátu a systematicky cílí na likvidaci národních států a národů Evropy.

V rámci oslabování suverenit jednotlivých unijních států uplatňuje EU různé sankce, které si dlouho připravovala a následně nechala odsouhlasit svými vrcholnými orgány. Zde chtějí proti rebelujícím zemím uplatnit přisvojenou kompetenci, spočívající v krácení přidělovaných financí ze společné unijní pokladny, což by ale postižené země nezbavovalo povinnosti dále posílat tam peníze na základě určených pravidel. V současné době je pozornost EU zaměřena na Polsko a Maďarsko, protože EU je přesvědčena na základě vlastního výkladu, že v těchto dvou unijních zemích dochází k tzv. porušování evropských hodnot. Vytýkají těmto zemím, že podkopávají nezávislost soudnictví a médií a omezují nevládní organizace. EU se proto chystá proti těmto zemím uplatnit svou moc, a to formou různých sankcí, viz například krácením přidělených finančních prostředků z unijní pokladny, do které povinně přispívají všechny státy EU.

Maďarsko v roce 2017 zpřísnilo dohled nad organizacemi financovanými ze zahraničí. Ty, jejichž roční příspěvek překročí 7,2 milionu forintů (více jak půl milionu korun), se musejí povinně registrovat a také zveřejňovat podrobnosti o svých dárcích. Dotčené spolky musejí rovněž na webových stránkách výslovně uvádět, že jsou „organizacemi podporovanými ze zahraničí“. Evropská komise v této věci podala na Maďarsko žalobu k unijnímu soudu. Ten v červnu 2020 konstatoval, že jde o „diskriminační a neodůvodněné omezení“, které je v rozporu se základními právy včetně ochrany osobních údajů či svobody sdružování. Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku též uvedl, že opatření, která tento zákon upravuje, mimoto mohou vůči těmto sdružením a nadacím vytvořit atmosféru nedůvěry. Následně dal Brusel 18. února 2021 Maďarsku dva měsíce na to, aby zákon upravilo. V opačném případě čekal zemi finanční postih. Dle agentury DPA místopředseda maďarské vlády Zsolt Semjén předložil 20. dubna tohoto roku v parlamentu upravený zákon, který kritizovanou normu nahradí. Komise v uplynulých letech podala na Maďarsko několik žalob, kterým unijní soud vyhověl. Týkaly se zejména azylové a migrační politiky. Budapešť obviňuje Brusel, že se snaží Maďarsko přimět k přijímání imigrantů a disciplinární řízení označuje za protimaďarskou kampaň vedenou ve spolupráci se Sorosem.

Hnutí SPD podporuje kroky Maďarska k upevnění jeho suverenity. Vážíme si a respektujeme jiné národy, ale zároveň vyžadujeme stejný respekt od nich. Nechceme být v područí Evropské unie a chceme Českou republiku jako silnou, prosperující zemi spolupracující s ostatními zeměmi na základě společných zájmů, otevřeného trhu a svobodného obchodu na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz.

30.4.2021

Zítra oslavíme Svátek práce – Slušný a pracující občan na 1. místě!

Každoročně je první květnový den připomínán jako Svátek práce, který je uznáván po celém světě. Také letos bude ovlivněn vládními opatřeními.

Tento rok to bude už podruhé, co celá řada našich pracujících občanů, převážně z řad živnostníků a podnikatelů, nemůže v této době z důvodu vládních opatření vykonávat práci, která je baví a naplňuje, ale hlavně je zdrojem jejich příjmů.

Hnutí SPD si velmi váží slušných lidí pracujících v různých profesích, neboť oni se spolupodílejí pomocí povinných odvodů a daní na financování našeho státu a přispívají tak například na to, že stát má finance na vyplácení důchodů, jimiž zajišťuje důstojné životní podmínky našim seniorům a zdravotně postiženým občanům. V současné době naopak pracující občané potřebují finanční pomoc od státu, neboť na základě vládních opatření celá řada z nich přišla o své zajištěné příjmy z důvodu nemožnosti pracovat. Pro hnutí SPD jsou tito slušní a pracující občané na prvním místě, a proto požadujeme, aby se mohli co nejdříve vrátit k výkonu své profese. 

Minulý pátek byl na program jednání 98. schůze Poslanecké sněmovny pevně zařazen bod s názvem „Konec likvidace českého maloobchodu“, ke kterému jsem z pozice místopředsedy poslaneckého klubu SPD přednesl naše stanovisko. Vývoj pandemie a nesmyslné plošné zákazy po dobu nouzového stavu měly za důsledek postupný úpadek a krach spousty živnostníků a firem. Vládní programy typu Antivirus zdaleka nepokrývaly a stále nepokrývají ztráty a kompenzace pro všechny živnostníky a podnikatele a přitom na našem pracovním trhu stále chybí aktuálně více než 300.000 pracovních sil. Jsme přesvědčeni, že udržení stávajících pracovních míst je nejen lepší, ale hlavně levnější variantou pro stát, než nechat zkrachovat firmy a následně pak vytvářet nová pracovní místa či vyplácet podporu z úřadů práce. Vláda ale na druhou stranu měla již dávno schválit takzvaný kurzarbeit a zavádět rekvalifikační programy s těmi, u kterých je již dnes jasné, že se jejich původní pracovní místa neobnoví. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje podporu zaměstnanců a firem postižených vládními opatřeními s cílem maximálního udržení pracovních míst, aby se nepropouštělo. Zároveň jsme ale připraveni při projednávání takzvaného kurzarbeitu ve Sněmovně jednat o konkrétních parametrech tohoto zákona s cílem maximální podpory pracujících.

V závěru svého vystoupení jsem navrhl usnesení za hnutí SPD v tomto znění: „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Vládu České republiky, aby neprodleně zajistila otevření maloobchodů a služeb, včetně gastronomických jen při základních opatřeních.“ Z časových důvodů se nestihlo o tomto usnesení hlasovat a bude se o něm rozhodovat příště.

Hnutí SPD přeje všem našim občanům příjemné prožití těchto dní, a hlavně brzký návrat do práce všem, kterým byl výkon práce v důsledku vládních opatření znemožněn.

29.4.2021

Prosadili jsme zvýšení přídavku na dítě pro pracující rodiče!

Minulý pátek bylo na program 98. schůze Poslanecké sněmovny zařazeno projednání vládního návrhu zákona o státní sociální podpoře.

Pro hnutí SPD je dobře fungující rodina základem našeho státu a zasluhuje si nejvyšší prioritu. Fungující rodinu pro nás představuje muž a žena, kteří spolu žijí ve společném svazku, pracují a společně se podílí na výchově svých dětí. Takováto rodina si zaslouží naši plnou úctu a respekt, ale též vytváření podmínek pro plnohodnotný život. Kroky vedoucí k tomuto naplnění jsme představili v rámci projektu „Rodina na prvním místě“, který jsme oficiálně odstartovali na konci roku 2019, a od této doby ho prosazujeme různými formami v rámci celé naší republiky. Od spuštění tohoto projektu se nám již některé návrhy podařilo zrealizovat.  

Všichni naši poslanci v rámci projednávání zákona o státní sociální podpoře podpořili navrhované změny úprav přídavků na dítě s cílem podpořit příjmovou situaci rodin pečujících o nezaopatřené děti, u kterých se multiplikují důsledky koronavirové krize a omezení s ní souvisejících. Jedná se například o omezování pracovních aktivit, zvýšení výdajů v souvislosti se zavřením či omezením fungování škol, zvyšováním cen potravin apod.

Zvýšení hranice rozhodného příjmu limitujícího nárok na přídavek na dítě na 3,40 násobek částky životního minima rodiny znamená, že bude podpořeno 20% nezaopatřených dětí, a pozitivně se dotkne prakticky výlučně rodin, které mají pracovní příjmy. Podpoří se tak zejména rodiny s nízkými a nižšími středními příjmy, kde rodiče pracují, které dosud na takovou podporu nedosáhnou. Velmi nás těší, že byl přijat také náš pozměňující návrh předložený Lucií Šafránkovou na zvýšení příspěvku pro pracující rodiče o 200 Kč měsíčně. Jedná se o rodiče, kteří pracují jako zaměstnanci nebo živnostensky podnikají, rodiče, kteří si aktivně hledají práci a rekvalifikují se v rámci hledání nového zaměstnání a rodiče pečující o zdravotně postižené děti závislé na péči jiných osob, nebo se starají o děti do čtyř let věku v rámci rodičovské péče.

Hnutí SPD podporu pracujících rodin s dětmi vnímá jako záruku budoucnosti a plní tím jeden bod ze svého dlouhodobého programu pod heslem „Slušný a pracující občan na prvním místě“ a projekt „Rodina na prvním místě“.

28.4.2021

Řešením je dialog, nikoli konfrontace!     

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD je znepokojeno zmražením diplomatických vztahů s Ruskem v situaci, kdy nebyly předloženy přímé důkazy. Řešením je dialog, nikoli konfrontace. Souhlasíme s prezidentem republiky Zemanem, že bez dostatku důkazů nelze Rusko odsoudit. O oprávněnosti či neoprávněnosti čerpání dotací z EU by měly podle SPD rozhodovat české orgány, nikoli EU. Lockdown není řešení a je potřeba všechny děti vrátit do škol, a to bez podmínek! Podařilo se nám ve sněmovně prosadit zvýšení podpory pro rodiny a pracující rodiče.

1. Hnutí SPD je znepokojeno zmražením diplomatických vztahů s Ruskem v situaci, kdy nebyly předloženy přímé důkazy. Řešením je dialog, nikoli konfrontace.

Hnutí SPD je znepokojeno zmražením diplomatických vztahů s Ruskem v situaci, která je stále informačně nejasná. Za situace, kdy není dostatečně prokázaná informace českých tajných služeb o přímé souvislosti ruských agentů s výbuchy v areálu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014, však již došlo k rychlému vyhošťování ruských diplomatů a ke stejným krokům přistupuje i ruská strana na základě parity. Přitom vše je pouze v rovině nepřímých důkazů, na základě kterých podle vyjádření šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) nelze ani zahájit trestní stíhání ani soudní řízení vůči údajným pachatelům. Principem demokracie a právního státu je presumpce neviny. Každý může být potrestán až po důkazním řízení na základě prokázání viny. Za současnou diplomatickou krizi však může také únik informací z průběhu vyšetřování směrem do novinářské komunity. To je potřeba vyšetřit a přijmout z úrovně vlády taková opatření, aby se to již neopakovalo. Česká diplomacie eskaluje problém vydáváním ultimát směrem k Ruské federaci, která ale nejsou řešením. Řešením je oboustranný dialog. SPD usiluje o dobré ekonomické vztahy se všemi státy a Ruskou federaci nevyjímaje. Pokud bude takto naše diplomacie postupovat dále, tak nakonec bude naše vláda žádat, aby naší zemi v Ruské federaci zastupovala třeba německá ambasáda. To je pro SPD zcela nepřijatelné. Tato vláda není vládou odborníků a měla by skončit.

2. Souhlasíme s prezidentem republiky Zemanem, že bez dostatku důkazů nelze Rusko odsoudit.

V neděli pronesl prezident Miloš Zeman mimořádný projev k situaci okolo prošetřování výbuchů v areálu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 a k současné diplomatické krizi mezi Českou republikou a Ruskou federací. Prezident zdůraznil, že jsou dvě verze podezření, přičemž jedna je postavena na tom, že k výbuchu došlo na základě neodborné manipulace s výbušným materiálem, a druhá verze je, že se jednalo o zpravodajskou hru ruské rozvědky na našem území, která tento teroristický čin provedla a existuje u ní i tzv. bulharská stopa. Prezident se vyjádřil, že až budou přímé důkazy, které zatím nebyly předloženy, bude ukončeno vyšetřování a proběhne soudní řízení, tak se k celé věci postaví stylem „padni komu padni". Potvrdil tak stanoviska SPD, kdy jasně říkáme, že důvodné podezření nemůže být povýšeno na pravdu, pokud orgány činné v trestním řízení nemají dostatek přímých důkazů, na základě kterých by bylo možné zahájit trestní stíhání a dostat tento případ k soudu.  

3. O oprávněnosti či neoprávněnosti čerpání dotací z EU by měly podle SPD rozhodovat české orgány, nikoli EU.

Evropská komise minulý týden zveřejnila závěrečnou zprávu auditu, podle kterého je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů, protože dál ovládá holding Agrofert přes svěřenecké fondy a zároveň jako vládní činitel přijímá rozhodnutí, které mají na jeho firmu vliv. Podle závěrů auditu by proto společnost Agrofert měla vrátit dotace, které dostala z Evropského fondu pro rozvoj venkova a Evropského sociálního fondu po datu platnosti novely českého zákona o střetu zájmů. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje dotační systém ze strany EU, který poškozuje klasické tržní podnikatelské prostředí v nerovné mezinárodní konkurenci. Do EU posíláme peníze všichni, ale čerpat je mohou pouze někteří – vyvolení. Odmítáme, aby hodnocení auditorů EU bylo nadřazené našim zákonům. Ve věci střetu zájmů Andreje Babiše dosud neexistuje pravomocné soudní rozhodnutí a pouze soudy mohou v rámci ČR závazně vykládat právní předpisy. Takovým výkladem zatím české orgány nedisponují. Pokud ale naše orgány činné v trestním řízení jednoznačně prokážou, že byly nějaké dotace vyplaceny neoprávněně, tak by je měl Agrofert vrátit, aby nehrozilo riziko, že to zaplatí český daňový poplatník.

4. Lockdown není řešení a je potřeba všechny děti vrátit do škol, a to bez podmínek!

Vláda hnutí ANO a ČSSD minulý týden schválila novou verzi opatření o omezení obchodu a služeb kvůli pandemii. V oblasti maloobchodu a služeb se ale v nové verzi opatření dosavadní pravidla měnit nebudou. SPD dlouhodobě kritizuje plošná vládní opatření, kterými se omezují maloobchod a služby tím, že v nich zakazují přítomnost veřejnosti. Maloobchod a služby by neměly být zakázány, ale pouze omezeny například počtem osob na metr čtvereční. Bez předchozího souhlasu vlády může ministerstvo zdravotnictví (podle pandemického zákona) vydávat opatření jen tehdy, když hrozí nebezpečí z prodlení, což v tom případě nedoložilo. A my dlouhodobě tvrdíme, že lockdown není řešení a je potřeba všechny děti vrátit do škol, a to bez podmínek!

5. Podařilo se nám ve sněmovně prosadit zvýšení podpory pro rodiny a pracující rodiče.

Sněmovna minulý týden schválila návrh naší poslankyně Lucie Šafránkové na zvýšení přídavků pro pracující rodiny s dětmi téměř o jednu čtvrtinu od července a daňové zvýhodnění na druhé a další dítě o 15 procent. Přídavek na dítě se tak zvyšuje o dalších 200 korun měsíčně těm rodičům, kteří pracují jako zaměstnanci nebo živnostensky podnikají. Dále rodičům, kteří si aktivně hledají práci a rekvalifikují se v rámci hledání nového zaměstnání a také rodičům, kteří pečují o zdravotně postižené děti závislé na péči jiných osob anebo o malé děti do 4 let věku v rámci rodičovské péče. Náš návrh, pokud ho schválí Senát, podpoří slušné a pracující rodiče a jejich děti a rodiny. A i díky našim hlasům se podařil přídavek na dítě navýšit o 26 procent a rozšířit okruh jeho příjemců na 3,4násobek životního minima. Díky tomu pomůžeme více pracujícím rodinám s nízkými příjmy. Hnutí SPD dlouhodobě podporuje pracující rodiče. Rodina na 1. místě!

27.4.2021

Vyzýváme vládu k co nejrychlejšímu návratu všech dětí do škol a na sportoviště!

Minulý pátek byl na program jednání 98. schůze Poslanecké sněmovny pevně zařazen bod „Informace vlády o podmínkách vstupu dětí do škol“. 

Hnutí SPD bylo na tento bod jednání připraveno a já jsem z pozice místopředsedy poslaneckého klubu přednesl návrh usnesení, požadující okamžitý návrat dětí do škol a na sportoviště. Připravená ale nebyla vláda, neboť se na projednání tohoto bodu nedostavil žádný zástupce vlády, který by byl schopen pronést stanovisko, a z časových důvodů se o uvedeném usnesení zatím nehlasovalo.

V rámci mého projevu k projednávanému bodu „Informace vlády o podmínkách vstupu dětí do škol“, zastává hnutí SPD jasné stanovisko, které má tuto podobu: „Všichni žáci a studenti se musí vrátit do škol bez jakýchkoli dalších podmínek.“ Apelujeme tak na všechny přítomné poslance, na naši vládu a na premiéra této republiky Andreje Babiše, aby otevřeli našim dětem znovu školy. Je ostudné, pokud se rozvolňují opatření, otvírají obchody, ale většina škol zůstává zavřených. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi, které také musely čelit a ještě se stále vypořádávají s následky koronavirové krize, má Česká republika nejdéle zavřené školy. Za poslední rok byly školy plně otevřené pouze 10 týdnů a například vysoké školy se neotevřely vůbec.

Výuka dětí tak byla realizována pouze on-line formou, což pro většinu žáků nebylo samozřejmě tak přínosné jako prezenční výuka. Pro žáky všech typů středních škol a učilišť nebyla v této době zajištěna adekvátní praktická výuka, která je pro výkon jejich budoucí profese velmi důležitá. Distanční výuka na většině vysokých škol neobsahovala potřebnou kvalitu a studenti tak absolvovali celé dva semestry, tedy celý akademický rok 2020 až 2021, on-line výukou, a to včetně zkoušek a zápočtů. Absence sociálních kontaktů se také negativně projevuje na psychice dětí, které jsou zavřené doma u počítačů v kruhu svých nejbližších a se svými kamarády udržují komunikaci pouze elektronickou formou – přes počítače a mobilní telefony. Velkou psychickou zátěž tato situace znamenala i pro rodiče, kteří museli zůstat se svými dětmi doma.

Jako hnutí SPD požadujeme spolu s otevřením všech škol také otevření všech sportovišť pro děti. Jedná se o sportoviště vnitřní i venkovní, kde by bylo umožněno sportování dětem i ve větších skupinách, za dodržování potřebné hygieny. Děti si to po tak dlouhé době zaslouží.

K projednávanému bodu jsem za hnutí SPD načetl usnesení ve znění: „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Vládu České republiky, aby zabezpečila co nejrychlejší návrat všech žáků a studentů do škol a na sportoviště bez jakýchkoliv dalších podmínek." Z časových důvodů se nestihlo o tomto bodu hlasovat a bude se o něm rozhodovat příště.

26.4.2021          

V sobotu jsme si připomněli genocidu Arménů Turky!

24. duben roku 1915 je datum označovaný jako začátek první genocidy v moderních dějinách světa. Během ní islámsky smýšlející Turci mezi lety 1915 až 1918 zavraždili nebo vyhladověli k smrti více než 1,5 milionu Arménů.

Hnutí SPD s úctou zavzpomínalo na všechny oběti arménské genocidy. Historici uvádějí, že už od připojení území Arménie k Osmanské říši bylo hlavním problémem společného soužití rozdílného náboženství, neboť v říši dominoval islám a arménský národ se hlásil k východnímu křesťanství. Spory mezi Osmanskou říší a dvoumilionovou arménskou menšinou se od počátku zhoršovaly na úkor Arménů. To se prvně projevilo ve větší míře mezi lety 1894 a 1896, kdy bylo na rozkaz tehdejšího sultána Abdilhamida II. zavražděno na 300 tisíc Arménců. Po revoluci v Osmanské říši a nástupu reformní vlády takzvaných Mladých Turků v roce 1908 pokračoval útlak této menšiny. Cílem bylo vytvořit homogenní společnost bez národnostních minorit.

Jako genocida Arménů je označováno období první světové války, kdy vládl v Osmanské říši triumvirát tří pašů. Do armády Osmanské říše narukovali i Arménci, kde většina z nich byla poslána bojovat na Kavkaz proti kulturně bližším Rusům. Po prohrané bitvě u Sarikamiše byli za viníky označeni právě Arméni, a to posloužilo jako hlavní záminka k masakru. Sloužící vojáci byli odzbrojeni a odvoláni z míst bojů nebo rovnou stříleni za dezerci. Ti, kteří přežili, byli násilně odsunuti do sběrného koncentračního tábora v Aleppu, což bylo následně historiky označeno jako první pochod smrti v moderních dějinách. Ti, kteří přežili přesun do Aleppa, byli v další etapě posláni přes Syrskou poušť do tábora Dajr az-Zaur v Mezopotámii a pokud i to přežili, vyhnali je Turci dále do pouště, kde zemřeli.

Za genocidu považuje arménskou tragédii okolo třiceti států na světě, včetně USA, které jí uznaly letos. Česká republika se k nim připojila v roce 2017 na základě přijetí usnesení v Poslanecké sněmovně, které podpořili také všichni poslanci hnutí SPD. Turecko tuto genocidu stále popírá a nehlásí se k ní. Oběti arménské genocidy zasluhují naši vzpomínku. Zároveň mějme na paměti, že musíme být vůči Turkům stále ostražití, neboť Turecko stále podporuje nelegální islámskou imigraci do Evropy. 

Hnutí SPD nehlásá nenávist k žádnému národu, rase, kultuře nebo náboženství, ale ctí naše národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury. Tyto hodnoty budeme vždy chránit, neboť jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Zásadně odmítáme probíhající islamizaci evropských zemí, která je s těmito hodnotami neslučitelná. Arménská genocida nám připomíná, že musíme bránit naši republiku proti středověké, nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologii, kterou Turci pomocí nelegálních imigrantů implementují do Evropy.

23.4.2021

Prosadili jsme zákon, který zakazuje prodej potravin dvojí kvality!

V tomto týdnu podepsal prezident Miloš Zeman novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která by měla zajistit, že se u nás v tuzemských obchodech nebudou prodávat potraviny v nižší kvalitě.  

Hnutí SPD vítá, že je konečně zákonem stanoven zákaz prodeje potravin a výrobků zaměnitelných za jiné výrobky v ostatních zemích EU, ale s podstatně odlišným složením. Výjimky budou muset být odůvodněny a spotřebitel o nich bude muset být informován. Za prodej potravin dvojí kvality v tuzemských obchodech bude hrozit pokuta až 50 milionů korun, na což budou dohlížet zaměstnanci SZPI, kteří budou moci podle novely zastírat při kontrolních nákupech svou totožnost. Provozovatel potravinářského závodu bude muset vyřadit z prodeje i takové potraviny, jejichž obal nechrání potravinu před poškozením.

Naše hnutí bylo jednou z prvních politických uskupeních zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR bojující za jednotnou kvalitu potravin v rámci všech unijních zemí. V minulosti bylo zcela běžné, že se k nám dovážely z EU potraviny v mnohem horší kvalitě, než byl požadovaný standard. Jako první jsme mezi občany sepisovali petice proti dvojí kvalitě potravin a toto jsme prezentovali i v rámci celé republiky. Jsme proto rádi, že tento náš podnět spustil veřejnou diskuzi o dvojí kvalitě potravin, na jejímž konci je právě zmiňovaná novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích.

Velmi nás ale mrzí, že z uzákoněné novely zákona o potravinách byl na podnět Senátu vyřazen návrh pocházející z dílny hnutí SPD upravující povinné kvóty na prodej vybraných tuzemských potravin v obchodech, který by postupně zabezpečil potravinovou soběstačnost České republiky. Původní schválená novela zákona postoupená do Senátu obsahovala i schválený pozměňovací návrh o navýšení povinného podílu základních potravin vyprodukovaných v České republice. Probruselští senátoři tak podlehli tlaku Evropské komise a náš pozměňovací návrh ze zákona vyškrtli. Též jsme zaznamenali masivní kampaň, která běžela nejen v České televizi, uvádějící tvrzení, že by schválení povinných kvót zastoupených českých potravinových výrobků mělo za následek nedostatek kvalitních potravin v obchodech a též by to vedlo ke zvýšení cen těchto potravin. Je to nesmysl a nic takového by se nestalo. Při následném projednávání ve Sněmovně byl schválen zákon ve verzi bez kvót, které vyškrtl Senát. Občané si tak mohou udělat obrázek o tom, kdo prosazuje a hájí zájmy České republiky, našich zemědělců, živnostníků a našich občanů. 

Hnutí SPD bude i nadále prosazovat, aby na našem trhu a v obchodech byl dostatek kvalitních českých potravin za levné ceny. Prosazujeme a vždy budeme hájit zájmy prospěšné naší republice a našim občanům.

22.4.2021

V České republice nechceme žádné propagátory islámské ideologie!

Tento týden potvrdil pražský městský soud trest pro bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, který si za pomoc k teroristickému útoku a financování terorismu odpyká 14,5 roku ve vězení.

Hnutí SPD zastává dlouhodobě názor, že propagace nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie nepatří do naší společnosti. Každé zjištění, které nasvědčuje, že zde dochází k šíření a propagaci této nebezpečné ideologie, musí být vyšetřeno a viníci transparentně potrestáni těmi nejvyššími tresty.  

Sedmatřicetiletý Shehadeh se k činům přiznal. Uvedl, že jich ale nelituje, protože je považuje za správné, a při vynášení rozsudku odmítl povstat. Odůvodnil to tím, že nerespektuje českou legislativu. Muž již dříve u soudu prohlásil, že pro něj rozhodnutí soudů není podstatné, protože soudy nerozhodují podle islámského práva šaría. Shehadeh podle obžaloby v roce 2015 odletěl do Turecka, kde se setkal s představiteli teroristické organizace An-Nusra, později známé jako Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Předal jim peníze, které vybral v muslimské komunitě v Česku a na Slovensku na léčbu zraněných bojovníků. Zároveň se snažil získávat nové bojovníky Islámského státu. O někdejšího imáma se zajímaly tajné služby již před lety, když vyzval muslimy, aby se neúčastnili bohoslužby proti terorismu spolu s křesťany.

Hnutí SPD odmítá politiku Evropské unie podporující řízenou islamizaci Evropy, která se uskutečňuje formou nelegální imigrace a tím velmi silně může ohrozit svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. To v žádném případě nesmíme dopustit. Česká tajná služba (BIS) v minulosti potvrdila aktivity islámských radikálů na našem území a policie také zasahovala v pražských mešitách kvůli šíření knihy vydané Ústředím muslimských obcí, v níž se hlásá nenávist vůči nevěřícím a povinnost muslimů svrhnout naše vlády. Uvedu příklad z loňského května, kdy byla objevena neoficiální islámská modlitebna v malé obci Tuchoměřice severozápadně od Prahy.

Uděláme vše proto, aby se v naší vlasti neusadili radikální vyznavači islámské ideologie a nezačali ohrožovat naši společnost. Budiž pro nás varováním současná situace ve vztahu k muslimské komunitě ve Francii. Zásadním problémem je, že je islámská ideologie zvrácená, politická a válečná. Muslimové po celém světě se až na výjimky nedistancují od zločinců, co vraždí, mučí či ničí ve jménu islámu. Naopak se hlásí k šíření práva šaría po celém světě, což znamená popření a konec všech demokratických pravidel platných pro západní civilizaci a konec základních lidských práv.

V Poslanecké sněmovně leží dva návrhy zákonů z dílny SPD k této problematice. Je to návrh zákona zakazující islámské zahalování a návrh zákona zakazující nenávistnou islámskou ideologii.

21.4.2021      

Je třeba odhalit viníky ekologické katastrofy na řece Bečvě!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vývoj pandemie a nesmyslné vládní plošné zákazy po dobu nouzového stavu měly za důsledek postupný úpadek a krach spousty živnostníků a firem. Hnutí SPD proto dlouhodobě prosazuje podporu zaměstnanců a firem postižených vládními opatřeními. Bojujeme proti exekutorským mafiím. Ostatní strany nám v parlamentu bohužel některé pozitivní věci zablokovaly. Hnutí SPD podporuje vznik vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Je třeba odhalit viníky! Co se týče aktuální situace ohledně kauzy Vrbětice, předseda hnutí se průběžně vyjadřuje v médiích, prosím sledujte facebookový a youtubový profil Tomia Okamury.

1. Vývoj pandemie a nesmyslné vládní plošné zákazy po dobu nouzového stavu měly za důsledek postupný úpadek a krach spousty živnostníků a firem. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje podporu zaměstnanců a firem postižených vládními opatřeními.

Vývoj pandemie a nesmyslné plošné zákazy po dobu nouzového stavu měly za důsledek postupný úpadek a krach spousty živnostníků a firem. Vládní programy typu Antivirus zdaleka nepokrývaly a stále nepokrývají ztráty a kompenzace pro všechny živnostníky a podnikatele, a přitom na našem pracovním trhu stále chybí aktuálně více než 300 tisíc pracovních sil. Jsme přesvědčeni, že udržení stávajících pracovních míst je nejen lepší, ale hlavně levnější variantou pro stát, než nechat zkrachovat firmy a následně pak vytvářet nová pracovní místa či vyplácet podporu z Úřadů práce. Vláda ale na druhou stranu měla již dávno schválit tzv. kurzarbeit a zavádět rekvalifikační programy s těmi, u kterých je již dnes jasné, že se jejich původní pracovní místa neobnoví. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje podporu zaměstnanců a firem postižených vládními opatřeními s cílem maximálního udržení pracovních míst, aby se nepropouštělo. Zároveň jsme ale připraveni při projednávání tzv. kurzarbeitu ve Sněmovně jednat o konkrétních parametrech tohoto zákona s cílem maximální podpory pracujících.

2. Bojujeme proti exekutorským mafiím. Ostatní strany nám v parlamentu bohužel některé pozitivní věci zablokovaly.

Minulý týden proběhlo závěrečné hlasování o změnách v exekucích. Řadou pozměňovacích návrhů jsme chtěli ukončit byznys exekutorských mafií a naopak podpořit občany, kteří se mnohdy - ne vlastní vinou - dostali do dluhových pastí a složitých životních a často neřešitelných situací. Hlasováním jsme podpořili omezení mobiliárních exekucí důchodců, tělesně postižených lidí a u dluhů z dětství a podpořili jsme též, aby se z vymožených peněz splácela nejprve jistina dluhu a teprve potom úrok. Dále jsme podpořili snížení penále u zdravotního a sociálního pojištění. Bohužel se nám však nepodařilo v konečné verzi zákona prosadit princip zavedení teritoriality exekutorů, protože nás ostatní strany ve Sněmovně s tímto návrhem nepodpořily. Budeme proto doufat, že naše návrhy bude obsahovat senátní verze, pro kterou bychom v takovém případě následně hlasovali. Hnutí SPD dále prosazuje zákony na zestátnění exekutorů, zrušení úroků z úroků a zastropování RPSN u půjček, abychom zabránili lichvářským půjčkám. 

3. Hnutí SPD podporuje vznik vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Je třeba odhalit viníky!

Tuto středu by Sněmovna měla hlasovat o zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Hnutí SPD zřízení této vyšetřovací komise podporuje, protože tato ekologická havárie ze dne 20. září 2020 způsobená únikem nezjištěného množství kyanidu, které v řece Bečvě způsobilo otravu a úhyn všech živých organismů na úseku 38 kilometrů řeky, doposud nebyla uspokojivě vysvětlena. Navíc dne 27. října 2020 došlo k dalšímu úniku neznámé chemikálie a ani tato událost není doposud vysvětlena. Chceme znát závěry vyšetřování, příčinu a odpovědné osoby, které úhyn 40 tun ryb způsobily. Tato situace se již nesmí opakovat!

20.4.2021

Vyzýváme všechny vlastence ke sjednocení pod hlavičkou SPD!

Říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se blíží, což přináší i různé formy útoků ze strany podporovatelů politiky vedené z Bruselu s cílem poškodit suverenitu České republiky.

Hnutí SPD prosazuje od svého založení vlastenecký politický program, od kterého se odvíjí politika našeho hnutí, a naši poslanci v Poslanecké sněmovně předkládají a podporují takové zákony a jejich novely, které jsou s tímto programem v souladu. Jedním z hlavních bodů je prosazování toho, že nechceme být provincií EU, která pošlapává národní suverenitu jednotlivých unijních států. Naším cílem je rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku.

Jsme vlastenecké hnutí uznávající a prosazující národní suverenitu, vlastenectví, kulturní tradice a vše významné, co je součástí naší historie. K tomu se veřejně hlásíme a uděláme vše proto, abychom vše dobré, co nám odkázali naši rodiče a prarodiče, následně předali našim dětem. Mnozí z našich občanů položili v rámci svých zastávaných vlasteneckých hodnot svůj život za republiku (nejvíce v období naší okupace nacisty ve II. světové válce), což v nás vyvolává úctu a respekt.

Požadujeme referendum o vystoupení z EU, neboť chceme Evropu pro volný pohyb osob, zboží, služeb, peněz a práce, Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států. Nechceme být součástí EU, která bude řídit náš stát a určovat naši zahraniční politiku, rozhodovat o našem průmyslu, zemědělství, školství atd. Nechceme Evropu nesystémových dotací, dávek a úředníků. Nechceme, aby nám byla vnucována unijní imigrační politika, neboť v České republice nechceme žádné nepřizpůsobivé imigranty vyznávající islámskou ideologii. Též se nehodláme bezhlavě účastnit nesmyslného boje EU proti CO2, což náš stát navíc ročně připraví o stovky miliard korun.

Proto apelujeme na všechny naše vlastence podporující suverenitu České republiky ke spolupráci s hnutím SPD, neboť jestliže budeme chtít určovat politiku státu po říjnových volbách, musíme být součástí vlády. Hnutí SPD je jediná vlastenecká síla schopná se postavit na obranu zájmů naší země a našich lidí, a z tohoto důvodu vyzýváme ke sjednocování vlastenecké fronty při následujících parlamentních volbách. Hnutí SPD vychází ze svého vlasteneckého programu a má i podle posledních volebních průzkumů potenciál výrazné síly sjednocující vlastence. Česká republika a její občané jsou pro nás na prvním místě.

19.4.2021

Poslanci hnutí SPD hlasovali pro místní příslušnost exekutorů!    

Minulý pátek byla ve Sněmovně projednávána novela tzv. exekučního řádu. Tato novela by měla ve výsledku pomoci lidem, kteří se ocitli v exekuci. Dle podoby odhlasované verze lze však konstatovat, že lidem v exekucích nic moc nepomůže.

Hnutí SPD není lhostejný osud lidí, kteří se dostali do exekučních problémů. Ve svém programu prosazujeme, že nedovolíme další okrádání občanů lichvářskou a exekutorskou mafií a nikdo nemůže být takto připraven o bydlení a důstojnost. Dluhy se platit musí, ale exekuce by měly respektovat základní občanská práva. Prosazujeme zestátnění exekutorů, dále také chceme, aby se nejprve platila jistina a až poté poplatky a aby se zrušily úroky z úroků.

V rámci pátečního projednávání novely zákona, měnící občanský soudní řád, tzv. exekuční řád, byla nakonec ve třetím čtení odhlasována verze, která je podle nás velmi „vykastrovaná“. Poslanci za hnutí SPD jsou velmi zklamáni z toho, jak jednotlivá hlasování dopadla. Zde uvedu, že novela daného zákona měla cca 50 písemných pozměňovacích návrhů, kde většina z nich nebyla ostatními poslanci (zvláště hnutí ANO a ODS) podpořena. Jednalo se tak například o určení místní příslušnosti exekutorů, kterou dlouhodobě hnutí SPD prosazuje, a všichni naši poslanci pro tzv. teritorialitu exekutorů hlasovali. 

Pozměňovací návrhy novely exekučního řádu se tak pro mnoho poslanců staly nepřehlednými, což nakonec vyústilo v to, že byla schválena verze, která moc nepřispěje ke zlepšení života lidem, kteří se dostali do exekučních, insolvenčních a jiných pastí a očekávali od státu pomoc v těžké situaci, navíc umocněnou důsledky covidové ekonomické krize. Podle zveřejněných údajů probíhá v České republice 4,5 milionu exekucí, kterým čelí 720 tisíc lidí, vymáhá se jistina ve výši až 300 miliard korun a s penále a úroky to dělá bilion korun.

Pozitivně lze hodnotit to, že dlouholeté bezvýsledné exekuce se zřejmě budou zastavovat a částečně se omezí zabavování movitých věcí, což naši poslanci za hnutí SPD podpořili. Nyní si počkáme, jak se vyjádří senátoři. Navrhne-li Senát do novely zařadit zpět některé změny, se kterými souhlasíme a které lidem v exekucích pomohou, tak budeme hlasovat pro senátní verzi novely exekučního řádu.

16.4.2021

Sněmovna schválila novelu zákona hnutí SPD o poskytnutí ošetřovného!    

Tuto středu byla v rámci 98. schůze Poslanecké sněmovny přijata ve zrychleném řízení novela zákona o poskytnutí ošetřovného, která reaguje na současný stav rozšířením osob s nárokem na výplatu tohoto příspěvku.

Hnutí SPD se významně podílelo na novele zákona o poskytnutí ošetřovného, kterou za skupinu poslanců, kde většina z nich byla z SPD, předložila dne 26. března tohoto roku navrhovatelka Lucie Šafránková. Hlavním záměrem novely je dostat zpět do svých zaměstnání důležité osoby podílející se na boji s nemocí covid-19, které v důsledku nutnosti péče o své malé děti nevykonávají své profese, jež stát nyní akutně velmi potřebuje. Jedná se o lékaře, zdravotní sestry, záchranáře, příslušníky bezpečnostních sborů, zdravotnické laboranty, hygieniky, lékárníky atd.

Konkrétní úprava spočívá v tom, že se do současného platného zákona doplňuje odstavec, který zní: „Podmínkou nároku na ošetřovné je, že nezaopatřené dítě nebo osoba podle odstavce 1 nebo dítě mladší 10 let, jde-li o ošetřovné podle § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 a 2 zákona o nemocenském pojištění, žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě péče o toto dítě nebo o tuto osobu jejím příbuzným v linii přímé nebo v linii vedlejší podle § 772 občanského zákoníku.“ Dále se doplňuje také odstavec, který zní: „Zaměstnanec prokazuje splnění podmínky podle § 3 odst. 6 čestným prohlášením.“

Velmi nás těší souhlas Sněmovny s tím, že byl zákon přijat ve zrychleném řízení již v prvním čtení a to vzhledem k akutní potřebě urychleně řešit otázky zvýšení finančního zabezpečení zejména nízkopříjmových rodičů, rodičů-samoživitelů. Ti jsou nuceni dlouhodobě pobírat nízké ošetřovné při péči o děti, v návaznosti na vyhlášená mimořádná opatření, bez možnosti vystřídat se v této péči s jiným členem rodiny (příbuzným) a navrátit se (alespoň na čas) s výrazně vyšším příjmem do zaměstnání. Návrh novely též zohledňuje současnou společenskou potřebu, spočívající v posílení personálního stavu v našem zdravotnictví, který je nyní nedostatečný i v důsledku toho, že mnoho rodičů-zdravotníků je nuceno dlouhodobě doma pečovat o své malé děti bez možnosti vystřídání či alternace a návratu do práce.

Hnutí SPD zpracovanou novelou o poskytnutí ošetřovného dalo všem našim občanům zpětnou vazbu o tom, že mu není současná situace, ve které se naše republika nachází, lhostejná. SPD se snaží různými návrhy tento nepříznivý stav zlepšit.

15.4.2021

Nesouhlasíme s imigrační politikou Evropské unie!

V roce 2020 požádalo dle aktuálních údajů Eurostatu v evropských zemích oficiálně o azyl celkem 416 tisíc imigrantů. Převážná většina z nich zastává islámskou ideologii, která je neslučitelná s evropskými hodnotami a demokracií. 

Hnutí SPD dlouhodobě zastává názor, že současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu, který je veden s cílem oslabení a likvidace národních států a národů Evropy, neboť projekt stávající evropské integrace prosazuje řízenou islamizaci Evropy. Probíhající nelegální imigrace v konečném důsledku ohrozí svobodu a demokracii jednotlivých suverénních států, a to včetně jejich hodnot, kultury a tradic. V hnutí SPD nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře nebo náboženství, ale zcela respektujeme, že naše společnost má národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Je naší povinností tyto hodnoty chránit a uchovat pro budoucí generace, neboť jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami neslučitelná.

Z uvedených údajů je zcela zřejmé, že i když se všechny státy na světě potýkají již déle než rok s koronavirovou krizí, imigrace do Evropy nepolevuje. Imigranti si za svůj cíl vybírají převážně členské země Evropské unie, neboť jsou si velmi dobře vědomi, že pokud se do některého z unijních států dostanou, bude jim vyplácen sociální příspěvek, pomocí kterého budou moci pro ně v „nové“ zemi bezstarostně žít a prosazovat zde svou kulturu. Většina imigrantů zastává nenávistnou, netolerantní, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii a řada z nich se hlásí k Islámskému státu, který má na svědomí mnoho teroristických útoků.

Největšímu náporu imigrantů čelila Evropa v roce 2015, kdy v některé z evropských zemí požádalo oficiálně o azyl celkem 1,22 milionu lidí. V následujícím roce 2016 přibylo dalších více než milion imigrantů, kteří se v Evropě chtěli usadit. Současné počty imigrantů jsou stále velmi vysoké a vrcholní představitelé EU svou nastavenou imigrační politikou tuto imigraci podporují.

Uvedené statistiky uvádějí, že nejatraktivnější zemí pro imigranty se v loňském roce stalo Německo. Zde o azyl požádal každý čtvrtý imigrant. Celkem Německo evidovalo přes 100 tisíc takových žádostí (25%). Druhé skončilo Španělsko (21%), třetí Francie (20%), dále pak Řecko (9%) a Itálie (5%). Těchto pět zemí pak dohromady vyhledalo 80% všech žadatelů o azyl, kteří vloni do Evropy přišli. Nejvíce imigrantů pochází z afrických zemí. Studie uvádí, že islámská populace v Evropě se stále zvyšuje a do roku 2050 se může až ztrojnásobit. Důvodem růstu je vyšší porodnost islámských žen a nízký věk přicházejících vyznavačů islámské ideologie.

Hnutí SPD jako jediné z parlamentních stran zastoupených v Poslanecké sněmovně prosazuje vystoupení České republiky z EU na základě výsledků provedeného referenda, neboť chceme, aby naši občané žili v bezpečné zemi. Jedním z mnoha důvodů je i to, že nesouhlasíme s imigrační politikou prosazovanou vrcholnými představiteli EU.

14.4.2021

SPD chce kvalitní české potraviny za levné ceny!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že požadujeme konec plošných zákazů. Všichni žáci a studenti se musí vrátit do škol bez jakýchkoliv dalších podmínek: roušek, testování anebo očkování. Prosazujeme vyváženost vysílání České televize a její transparentnost. Budeme nadále bojovat za podporu českých potravin a českých zemědělců. Prosazujeme peníze našim slušným lidem, ne nepřizpůsobivým. Potvrdilo se, že největší podporovatelé zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými jsou Piráti. Hnutí SPD je jediná vlastenecká síla schopná se postavit na obranu zájmů naší země a našich lidí. Koalice SPOLU je účelové uskupení, jehož zásadním cílem je pomoci k moci Pirátům jako představitelům globalismu a multikulturalismu. Požadavek ministra Hamáčka na povinné testování drahými PCR testy pro vstup do restaurací je skandální.

1. Požadujeme konec plošných zákazů. Všichni žáci a studenti se musí vrátit do škol bez jakýchkoliv dalších podmínek: roušek, testování anebo očkování.

Chaotická komunikace vlády a zmatky pokračují i s nástupem nového ministra zdravotnictví, který je čtvrtým za období jednoho roku. Dne 12. dubna sice skončil nouzový stav, který platil od 5. října, ale jím daná omezení zůstanou v platnosti, jak vyplývá z kroků nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO). Ten totiž navrhl vládě zachovat omezení kontaktů v nejvýše dvou lidech. Přitom ještě uprostřed minulého týdne oznámil, že po 12. dubnu se zvýší limit pro shromažďování lidí, kdy venku se bude moci setkat až dvacet lidí a uvnitř deset. Takže opět žádný posun, jen další ministr mimo realitu. Takže děti dvakrát týdně otestované ve škole spolu mohou sedět v počtu 30 ve třídě, ale nemůžou spolu v počtu 15 běhat na tréninku venku po hřišti. Venkovní aktivity a malé obchody a služby žádné riziko nepředstavují, pouze je potřeba dodržovat protiepidemická opatření. Podle hnutí SPD se všichni žáci a studenti musí vrátit do škol bez jakýchkoliv dalších podmínek: roušek, testování anebo očkování. Je potřeba také otevřít malé obchody, služby a restaurace, a nikoliv zavádět plošné zákazy. Požadujeme vládu složenou z odborníků, která by přivedla zemi k podzimním volbám. Bojujme s virem, ne s lidmi!    

2. Prosazujeme vyváženost vysílání České televize a její transparentnost.

Na stávající dubnové schůzi Sněmovny se budou volit 4 noví členové Rady ČT za ty, kterým ke konci května končí mandát. Poslanci SPD podpoří ty nominanty, kteří budou v Radě ČT prosazovat pluralitu názorů a vyváženost vysílání zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Považujeme za skandální, aby hnutí SPD, které je čtvrtým nejsilnějším subjektem zastoupeným ve Sněmovně, mělo poloviční účast v diskusních pořadech ČT ve srovnání například s TOP 09 anebo STAN, kteří ale mají oproti SPD třetinu poslanců (7 a 6). Předseda hnutí Tomio Okamura například nebyl 6 let pozván do diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. Zároveň máme značné výhrady k hospodaření České televize, která slovy generálního ředitele Petra Dvořáka požaduje zvýšení koncesionářských poplatků, ale na druhou stranu začerňuje smlouvy a odmítá zveřejnit platy svých vedoucích pracovníků a redaktorů. To se musí změnit!

3. Budeme nadále bojovat za podporu českých potravin a českých zemědělců. SPD chce kvalitní české potraviny za levné ceny.

V tomto týdnu proběhne ve Sněmovně mj. projednávání zákona vráceného Senátem, který podle očekávání odmítl zavádění povinného podílu základních českých potravin, které lze v dostatečném množství u nás produkovat, v obchodech nad 400 m2. Tuto podporu českým potravinám a zemědělcům měla zavést novela zákona o potravinách na základě pozměňovacího návrhu poslanců SPD. Uvedený zákon také bojuje proti dvojí kvalitě potravin a stanovuje podmínky a sankce pro výrobce, kteří výrobky s rozdílným obsahem, ale ve stejném obalu, dodávají na náš trh. Návrh zákona schváleného Sněmovnou kritizovala zejména Evropská komise. Pro vyjmutí podpory českých potravin ze zákona hlasovali všichni přítomní senátoři a návrh tedy znovu projedná Sněmovna. V případě schválení senátní verze to bude velké zklamání zejména pro české zemědělce, české spotřebitele, českou krajinu i rána pro českou potravinovou bezpečnost. Poslanci za SPD prosazují, aby měli čeští spotřebitelé kvalitní české základní potraviny za levné ceny, a podporujeme naše české zemědělce, a proto v žádném případě senátní verzi nepodpoříme a budeme podporovat pouze verzi schválenou Sněmovnou. Budeme nadále bojovat za podporu českých potravin a českých zemědělců. EU a probruselští politici naopak podporují zisky nadnárodních obchodních řetězců.

4. Prosazujeme peníze našim slušným lidem, ne nepřizpůsobivým. Potvrdilo se, že největší podporovatelé zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými jsou Piráti.

Na pořad stávající schůze Sněmovny bude SPD mj. také požadovat opětovné zařazení návrhu zákona SPD o ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Potvrdilo se, že největší podporovatelé zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými jsou Piráti, kteří neustále ve Sněmovně tento náš návrh zákona kritizují. Nejaktivnější je v tomto ohledu místopředsedkyně Pirátů Richterová, která se otevřeně staví na stranu nepřizpůsobivých a zneužívání dávek. Tuto novelu zákona podalo hnutí SPD s cílem zabránění zneužívání některých z mnoha forem dávek. Současná zákonná úprava totiž umožňuje v mnoha ohledech netransparentní a účelové chování a jednání příjemců dávek a žadatelů o ně. V hnutí SPD prosazujeme zásadu, že státem vyplácené peníze musí směřovat slušným a pracujícím občanům a v žádném případě k těm, kteří například parazitují na nelegálně vyplácených sociálních dávkách.

5. Hnutí SPD je jediná vlastenecká síla schopná se postavit na obranu zájmů naší země a našich lidí. Koalice SPOLU je účelové uskupení, jehož zásadním cílem je pomoci k moci Pirátům jako představitelům globalismu a multikulturalismu.

Výsledky volebních průzkumů (přes jejich možné zmanipulování) ukazují, že hnutí SPD je jediná vlastenecká síla schopná se postavit na obranu zájmů naší země a našich lidí. Jako jediné má jasný vlastenecký program a vytvoří výraznou sílu, která sjednocuje vlastence. Prohlášení zástupců koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP09), že odmítají jakoukoli povolební spolupráci s SPD, ukazuje dvě věci. Za prvé je dobré znamení, že SPD má správný program, a za druhé to ukazuje, že koalice SPOLU je pouze účelové uskupení, jehož zásadním cílem je pomoci k moci Pirátům jako představitelům globalistické multikulturní fronty.

6. Požadavek ministra Hamáčka na povinné testování drahými PCR testy pro vstup do restaurací je skandální.

Za zcela skandální hnutí SPD považuje prohlášení ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) z minulého týdne, že podmínkou okamžitého otevření hospod má být absolvování PCR testů občany jednou týdně. PCR test stojí od 1.490,- korun a zdravotní pojišťovny je neproplácí. Jinými slovy, kdo chce jít na točené pivo, tak ho to bude stát navíc 1.490,- korun. Čtyřčlennou rodinu, která bude chtít jít na oběd do restaurace, to bude stát šest tisíc korun, a to si ještě nic neobjednala. Takže do fabriky stačí antigenní test za 100,- korun, ale pokud chcete jít do hospody, tak jediná cesta má být nejdříve na přetížená odběrná místa na PCR test, kde výsledky budou druhý den a za tisíce korun. PCR testy na západ od nás poskytují vlády zdarma. Požadujeme rezignaci ministra vnitra Hamáčka.

13.4.2021

Výroční zpráva NKÚ za rok 2020 uvádí řadu pochybení státu!

Minulý týden zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) výroční zprávu za loňský rok, ve které shrnuje svá zjištění z třiceti kontrol, které kriticky okomentoval prezident NKÚ Ing. Miloslav Kala v úvodu této 140 stránkové zprávy.

Hnutí SPD plně respektuje všechny závěry zhodnocené ve zprávách NKÚ, výroční zprávy nevyjímaje. Existence Nejvyššího kontrolního úřadu vychází přímo z Ústavy České republiky, která zaručuje jeho nezávislost na moci zákonodárné, výkonné i soudní. NKÚ ve svých výstupech opakovaně poukazuje na řadu pochybení státu ve vybraných politikách i hospodaření ve snaze přispět ke zlepšení hospodaření státu a v poskytování jeho služeb občanům.

Prezident NKÚ Ing. Miloslav Kala se k závěrům výroční zprávy vyjádřil, že tvrdá data jsou neradostná a odhalují nízkou výkonnost veřejného sektoru. Též uvedl, že prožíváme krizi, vyvolanou nečekaným vypuknutím světové pandemie, krizi se zdravotními, sociálními a psychologickými dopady. Tato krize ale zároveň odhaluje, jak nefunkční systém správy věcí veřejných jsme budovali a financovali. Jak zoufale komplikovaný je náš právní řád, jak těžkopádné a byrokratické je řízení státu, jak poddimenzované jsou jeho zásoby a kapacity, prostě jak špatně na tom jsme v oblastech, na které spoléháme v těžkých časech. Tyto skutečnosti jsme léta přehlíželi a vlastně si na ně zvykli, a proto není divu, že roste nedůvěra občanů ve státní instituce a že se vyčerpává jejich ochota podřizovat se státním opatřením.

NKÚ v roce 2020 provedl 30 kontrolních akcí, při kterých bylo prověřeno 152 osob. Auditem prošel majetek a peněžní prostředky státu ve výši 108 mld. Kč a na jeho základě bylo zpracováno 30 systémových doporučení. Z toho bylo 24 kontrolních zpráv projednáno vládou, 22 kontrolním výborem PS PČR. Vláda na základě doporučení přijala celkem 117 opatření, ale s více jak čtvrtinou nebylo NKÚ spokojeno. V oznámeních o porušení rozpočtové kázně se jedná o 229 mil. Kč, byla podána čtyři trestní oznámení.

Ve zprávě se například konstatuje, že stát nedostatečně řeší dlouhodobé problémy v sociální oblasti, jakými jsou důchodová reforma, zaměstnanost starších osob a sociální vyloučení. Jedná se o zásadní oblasti důležité pro budoucí rozvoj společnosti, sociální soudržnost a udržitelnost. Nevyřešení těchto otázek může prohlubovat sociální nerovnosti. Stát též nedokázal zareagovat na snížení výkonu ekonomiky adekvátními úspornými opatřeními na straně výdajů státního rozpočtu. Zpráva mimo jiné poukazuje například na to, že počet státních zaměstnanců pravidelně od roku 2016 narůstá, avšak bez významnějšího promítnutí do zlepšení výkonu státní správy.

Hnutí SPD vycházeje ze závěrů výroční zprávy NKÚ za rok 2020, plně souhlasí s tvrzením, že stát nehospodaří dobře a je nevýkonný. Není též schopen reagovat na dlouhodobé úkoly a ani na rychlé změny a potřeby, čímž tak v řadě oblastí neplní řádně svou funkci.

12.4.2021

Včera jsme si připomněli výročí osvobození koncentračního tábora Buchenwald!

Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů a bojovníků proti fašismu, tak se dá asi slovy shrnout význam tohoto dne. Toto datum, 11. dubna, je ustanoveno od roku 1997.

Tento den vznikl jako oslava osvobození koncentračního tábora Buchenwald na konci války v roce 1945. Zároveň slouží pro uctění památky všech, kteří koncentrační tábory nepřežili, a jedná se o 6 milionu lidí. Právě v tento den bychom se měli zamyslet, jak jeden člověk může obrátit naruby život celých rodin i národů.

Hnutí SPD je vlastenecké hnutí uznávající a prosazující národní suverenitu, vlastenectví, kulturní tradice a vše významné, co je součástí naší historie. Patří sem i období druhé světové války, kdy si nacistické Německo snažilo podmanit naši republiku. Právě v této těžké době prokázala své vlastenectví a hrdost na svou vlast celá řada našich občanů. Mnozí z nich položili za obranu a hodnoty republiky to nejcennější, své životy. Všichni tito naši občané – vojáci i lidé deportovaní do koncentračních táborů, a to včetně žen a dětí a všichni jejich příbuzní, si zaslouží naší úctu a respekt. Jsou pro nás opravdovými hrdiny a jejich odkaz budeme předávat prostřednictvím našich dětí dalším generacím.

V roce 1937 byl v blízkosti německého města Výmaru, ležícího ve spolkové zemi Durynsko, zřízen koncentrační tábor Buchenwald. Přestože byl svým charakterem Inspekcí koncentračních táborů řazen mezi tábory střední intenzity perzekuce, podmínky věznění a zacházení s vězni byly velmi kruté. Na četných případech úmrtí se výrazným způsobem podepsalo také nasazování vězňů na fyzicky namáhavou práci. Buchenwaldem a jeho pobočkami prošlo na 280 tisíc lidí různých národností. Na 56 tisíc z nich zde také zemřelo na následky mučení, lékařských experimentů a vyčerpáním. Navíc zde bylo popraveno 8 tisíc sovětských zajatců. První čeští vězni z území Protektorátu Čechy a Morava se v tomto táboře ocitli již v průběhu roku 1939 v důsledku hromadných zatýkacích akcí. Do konce června 1943 bylo do Buchenwaldu transportováno celkem 1.747 Čechů, z nichž 138 zde zemřelo, 500 bylo propuštěno a další přeloženi do jiných věznic či koncentračních táborů. Další velké vlny nově příchozích českých vězňů proběhly v letech 1943 a 1944. Do září 1944 vystoupal jejich počet na 4.611 vězňů. Koncentrační tábor Buchenwald byl na konci války dne 11. dubna 1945 osvobozen americkou armádou. Dle dostupných údajů prošlo Buchenwaldem a jeho pobočkami na 7.800 českých vězňů a na 800 z nich zde také zahynulo. (Zdroj: pamatnik-terezin.cz)

Poválečné oficiální statistiky uvádí, že počet obětí nacismu z celé Československé republiky za léta 1939–1945 se pohybuje okolo 350.000 lidí. Do tohoto počtu však nejsou zahrnuti lidé, kteří zemřeli po druhé světové válce na následky týrání, perzekucí, věznění v koncentračních táborech a věznicích, totálního nasazení, atd.         

Hnutí SPD si s úctou připomnělo všechny oběti druhé světové války z řad našich občanů, kteří byli opravdovými vlastenci. Jsme na ně po právu hrdi.

9.4.2021

Piráti svými obstrukcemi podporují zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými!   

Ve středu se v Poslanecké sněmovně projednávala novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která vzešla z dílny hnutí SPD. Díky obstrukcím pirátské poslankyně Richterové se opět druhé čtení nepodařilo dokončit.

Hnutí SPD novelu zákona, kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi, předložilo do Sněmovny již v listopadu roku 2019. Od té doby čeká na své projednání a v současné době se nachází ve druhém čtení. To nebylo dokončeno v rámci projednávání na 79. schůzi PS, a ani tento týden na 91. schůzi PS. V rámci středečního projednávání si téměř celý čas (téměř dvě hodiny) záměrně usurpovala Olga Richterová, poslankyně za Piráty. To vše s cílem, aby se nedokončilo druhé čtení, čímž dala jasně všem najevo, že Piráti podporují nepřizpůsobivé občany, kteří zneužívají sociální dávky.

Tuto novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi jsme podali s cílem zabránění zneužívání některých z mnoha forem dávek pomoci v hmotné nouzi. Současná zákonná úprava umožňuje v mnoha ohledech netransparentní a účelové chování a jednání příjemců dávek hmotné nouze a žadatelů o ně. A právě podvodným jednáním chce navrhovaná novela zabránit, protože se tohoto nezákonného jednání dopouští převážně osoby, které by neměly za standardního posuzování na tyto sociální dávky nárok. Vše se tak děje na úkor slušných občanů, kteří si výplatu sociálních dávek zaslouží.

V rámci projednávání novely zákona o pomoci v hmotné nouzi tak jasně ostatní politické subjekty zastoupené v dolní komoře PČR vysílají občanům signál, jak na tuto oblast nahlížejí. Nám jde především o to, aby se zamezilo podvodnému a spekulativnímu jednání v souvislosti s čerpáním dávek hmotné nouze nebo v rámci žádostí o tyto dávky. Též by mělo dojít k velké úspoře veřejných prostředků a k posílení příslušných kontrolních a sankčních mechanismů.

V hnutí SPD prosazujeme zásadu, že státem vyplácené peníze musí směřovat slušným a pracujícím občanům a v žádném případě k těm, kteří například parazitují na nelegálně vyplácených sociálních dávkách. Máte-li shodný názor, podpořte naše kandidáty v nadcházejících parlamentních volbách, které proběhnou v říjnu tohoto roku.

8.4.2021

Maďarský premiér Viktor Orbán hledá spojence k realizaci reformy Evropy!

Maďarský předseda vlády Viktor Orbán se 1. dubna setkal v Budapešti se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckim a šéfem italské strany Liga Matteem Salvinim, aby se pokusili najít společné řešení pro reformu Evropy.

Hnutí SPD je politické hnutí, které za základní princip obrany demokracie považuje zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení naší republiky. Naší prioritou, coby vlasteneckého hnutí, je nezávislost a suverenita českého státu. Odmítáme, abychom byli v područí Evropské unie a aby důležitá rozhodnutí za nás činili úředníci z Bruselu. Naše stanovisko k EU je jednoznačné, žádáme naše ukončení členství v této nefunkční byrokratické instituci. Vadí nám nejen to, že zde pracuje velké množství zbytečných úředníků, kteří na své platy a luxusní vybavení kanceláří čerpají peníze ze společné unijní pokladny, ale hlavně to, že podporují islamizaci Evropy, což zásadně odmítáme. Aktivity maďarského premiéra Viktora Orbána, který hledá spojence k provedení reformy Evropy pod názvem „Chceme evropskou renezanci“ proto hodnotíme kladně.

Už před avizovanou schůzkou v Budapešti Orbán prohlásil: „Chystáme se zahájit novou platformu, organizaci, proces, který dá občanům, kteří věří v tradiční Evropu, zastoupení, které si zaslouží.“ Morawiecki před cestou uvedl: „Dnes je nutné diskutovat o vybudování silné skupiny, která bude bránit tradiční hodnoty, na nichž se evropská civilizace vyvinula.“ V rámci společného jednání se dohodli, že Evropa potřebuje renesanci, aby se dostala ze současné zdravotní a ekonomické krize. Společně chtějí navrhnout program stojící za tradiční rodinou, bránící se proti komunismu, antisemitismu a nelegální imigraci.

Po schůzce Salvini hovořil o cestě, která začíná dnes a která bude pokračovat v několika fázích v různých hlavních městech Evropy, s cílem rozšířit tuto skupinu. Salvini též uvedl, že v Evropě nyní probíhá nejtmavší období po druhé světové válce, vůči čemuž je třeba bojovat. „Bruselská elita toho není schopna," zdůraznil a poznamenal, že evropská politika už nebude stejná, jako byla před koronavirovou krizí. Sám hostitel Viktor Orbán po schůzce řekl: „Chceme evropskou renezanci a budeme na ní v budoucnu spolupracovat. Také říkáme ne cenzuře, Evropské říši v Bruselu, komunismu, nelegální imigraci a antisemitismu.“  Všichni účastníci se shodli na tom, že budou v práci na společném programu pokračovat a příští měsíc se setkají v Římě nebo ve Varšavě.

Hnutí SPD vítá aktivity těchto tří politických představitelů a doufá, že se k jejich programu reformy Evropy připojí i další političtí představitelé evropských států. Náš názor je stále stejný – Evropská unie v současné podobě musí skončit a je potřeba jí nahradit spoluprací suverénních evropských států na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz bez diktátu EU. Obrana před nelegální imigrací a podpora tradiční rodiny a slušných a pracujících občanů musí být samozřejmostí.

7.4.2021

Je potřeba vrátit všechny děti do škol, otevřít malé obchody a také služby!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda zajistila očkování jen polovině občanů, kteří projevili zájem, oproti tomu, co slibovala. Kvůli své neschopnosti prodlužuje omezení svobod občanů. Státy, které se ve věci očkování nespoléhaly na EU, jsou na tom nejlépe. Sputnikem V se v současné době očkuje již v 59 státech světa. Pro tuto vládu je ale ideologie přednější. NATO a USA provokují Rusko a riskují válečný konflikt. Jediné hnutí SPD chtělo projednat předražené nákupy zdravotnického materiálu. Mohlo dojít k protiprávnímu jednání ministra vnitra a zdravotnictví. Státní dluh by měl letos překonat hranici 2,5 bilionu korun a v roce 2023 dokonce tří bilionů korun, jelikož vláda odmítá snížení zbytných výdajů státu a byrokracie.

1. Vláda zajistila očkování jen polovině občanů, kteří projevili zájem, oproti tomu, co slibovala. Kvůli své neschopnosti prodlužuje omezení svobod občanů.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) sliboval od počátku dubna 100 tisíc očkovaných denně. Ve skutečnosti se ale tento počet horko těžko plní ani ne z poloviny. Takže plošná omezování občanů se opět dále nesmyslně prodlužují a budeme čekat na vakcíny pro ty, kteří se očkovat chtějí. Hnutí SPD podporuje dobrovolné očkování. Kompletně naočkovaných je po roce pandemie pouhých pět procent populace, zatímco Maďarsko má již dokončené očkování u dvou milionů občanů. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM tak má jeden z dalších důvodů, proč po nouzovém stavu zavádět pandemickou pohotovost, což je v podstatě pouze jiný název pro nouzový stav. Tímto chce vláda dále omezovat svobodu občanů, živnostníků a drobných podnikatelů a dále kupit astronomický dluh státního rozpočtu. To je pro SPD nepřijatelné! Je potřeba vrátit všechny děti do škol, otevřít malé obchody a také služby. Tato vláda dávno ztratila důvěru a měla by skončit. Požadujeme vládu složenou z odborníků, která by přivedla zemi k podzimním volbám. Bojujme s virem, ne s lidmi!

2. Státy, které se ve věci očkování nespoléhaly na EU, jsou na tom nejlépe. Sputnikem V se v současné době očkuje již v 59 státech světa. Pro tuto vládu je ale ideologie přednější.

Výsledek jednání velvyslanců EU z minulého týdne o rozdělení dodatečných deseti milionů vakcín proti covidu-19 skončilo pro Českou republiku neúspěchem. Babišova vláda vloni v rámci EU objednala totiž o pětinu méně vakcín, než kolik si objednat mohla, a slepě spoléhala, že z „balíku solidarity EU" dostane navíc 140 tisíc mimořádných dávek. Nedostala je a přišli jsme zcela zbytečně o dalších 70 tisíc vakcín v době, kdy je vakcín pro občany z rizikových skupin, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, akutní nedostatek. Je to pouze potvrzení, že žádná solidarita mezi všemi členskými státy EU nefunguje, každý si hájí své vlastní zájmy a pro každého je bližší košile než kabát. Dochází tak na slova SPD, že jsme se neměli v oblasti vakcín naivně spoléhat na EU, ale již dávno jsme se měli vydat v jejich nákupu samostatnou cestou jako např. Maďarsko a Velká Británie. Maďaři v současné době ruskou vakcínou Sputnik V úspěšně očkují, Rakousko je tento týden objedná a v Německu se dokonce bude Sputnik V vyrábět. Naši občané, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, by si také měli mít možnost vybrat bezpečnou vakcínu. Sputnikem V se v současné době očkuje již v 59 státech světa. Pro tuto vládu je ale ideologie přednější.

3. NATO a USA provokují Rusko a riskují válečný konflikt.

Hnutí SPD s velkým znepokojením sleduje stoupající napětí na jihovýchodě Ukrajiny. Ukrajina nikdy neprojevila snahu splnit body tzv. Minských mírových dohod, které garantovaly autonomii Donbasu, a do demilitarizované zóny znovu přemístila těžké zbraně. Pod hlavičkou NATO jsou v blízkosti ruských hranic naplánovaná vojenská cvičení na několika místech zároveň. Rusko recipročně ohlásilo vojenské cvičení na svém území a přesouvá zde své jednotky. Americké velitelství svých vojsk v Evropě kvůli těmto přesunům zvýšilo stupeň rizika ohrožení na ten nejvyšší. A Rusko vzápětí oznámilo, že hodlá učinit dodatečné kroky k zajištění své bezpečnosti v případě posilování vojsk NATO kolem Ukrajiny. Další eskalace může vést až k vleklému válečnému konfliktu. To SPD odmítá! Je potřeba obnovit mírová jednání pod hlavičkou OBSE, a nikoliv stupňovat napětí ze strany Ukrajiny, které vyjádřil podporu i americký prezident Joe Biden. Je také potřeba posilovat naše vlastní obranné schopnosti.

4. Jediné hnutí SPD chtělo projednat předražené vládní nákupy zdravotnického materiálu. Mohlo dojít k protiprávnímu jednání ministra vnitra a zdravotnictví.

Dne 22. března Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zveřejnil alarmující zprávu z provedené rozsáhlé kontroly k vládním nákupům zdravotnického materiálu v době pandemie. Zpráva měla být ve Sněmovně projednána ve čtvrtek 25. března po ústních interpelacích, ale poslanci ostatních stran byli proti, když souhlasili s ukončením schůze a vyřazením všech zbývajících neprojednaných bodů. Hnutí SPD bylo jediné, které chtělo kontrolní závěr NKÚ projednat. SPD považuje kontrolní zprávu NKÚ ve věci nákupů ochranných pomůcek v době nouzového stavu za alarmující. Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že mohlo dojít k nezákonnému jednání, za které nesou odpovědnost ministři zdravotnictví a vnitra, kteří v této době tato ministerstva vedli. Předražené a netransparentní nákupy navíc probíhaly s obrovskými cenovými rozdíly mezi resorty. Z obsáhlé zprávy vyplývá, že stát podcenil přípravu na pandemii a plně se ukázalo, že naše podezření ohledně pochybných nákupů byla oprávněná. Kontroloři ve zprávě mj. konstatují, že se v letadlech vozilo na státní útraty i zboží pro soukromé firmy. Odmítáme tvrzení ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), že ministerstvo vnitra muselo rychle nakoupit, protože to ministerstvo zdravotnictví nezvládalo. Jan Hamáček by měl podat demisi a odstoupit. Pokud by byl přijat zákon z pera SPD o trestní a hmotné odpovědnosti politiků, byl by postup orgánů činných v trestním řízení jednoznačný. Hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM nám však projednání tohoto zákona ve Sněmovně dlouhodobě blokuje.

5. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dále extrémně zadlužuje naše občany. Státní dluh by měl letos překonat hranici 2,5 bilionu korun a v roce 2023 dokonce tří bilionů korun.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dále extrémně zadlužuje naše občany. Státní dluh by měl letos překonat hranici 2,5 bilionu korun a v roce 2023 dokonce tří bilionů korun! Během let 2021 až 2023 by tak měl stoupnout zhruba o jeden bilion korun. V poměru k HDP by tak měl dluh stoupnout z loňských 36,5 procenta na 47,5 procenta v roce 2023. Příští rok nebude podle vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) schodek státního rozpočtu pod 300 miliardami korun. Vláda, která vzejde z podzimních sněmovních voleb, se tak prý v žádném případě neobejde bez zvyšování daní. To je pro SPD zcela nepřijatelné! Daně se platit musí, ale jsme jednou ze zemí, kde je daňové zatížení pracujících občanů jedním z nejvyšších v rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), ale platy oproti západu máme naopak třetinové. Je potřeba hledat příjmy státního rozpočtu nikoliv zadlužováním dalších generací, ale ve snížení zbytných výdajů státu a byrokracie na všech úrovních, zdaněním dividend nadnárodních koncernů, zrušením plateb politickým neziskovkám, ukončením předražených zahraničních armádních nákupů a ukončit systém výplat neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým.

6.4.2021                                 

Rozkrádání veřejných peněz, které naznačil NKÚ, nesmí zůstat nepotrestáno!

Rozkrádání veřejných peněz, které probíhalo pod rouškou nouzového stavu a které velmi jasně naznačila kontrola NKÚ, nesmí zůstat nepotrestáno.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Rozkradani-se-musi-potrestat-A-SPD-byla-jedina-kdo-to-chtel-ve-Snemovne-resit-zduraznuje-poslanec-Rozvoral-659467  

1. Poslanecká sněmovna v minulém týdnu odmítla schválit návrh, aby vláda byla povinna zveřejnit smlouvy na nákupy zdravotnických pomůcek v čase pandemie. Měla by podle vás vláda tyto smlouvy zveřejnit?

Ano, je pravda, že bylo při jednání v Poslanecké sněmovně předloženo usnesení, ve kterém se ukládá vládě zveřejnit veškeré smlouvy uzavřené k nákupům v období nouzového stavu. I když se vláda ohání transparentností a v té době odpovědní ministři Jan Hamáček a Adam Vojtěch nepřipouštějí porušení zákona, návrh usnesení neprošel o jeden hlas. Vládu ANO a ČSSD podrželi komunisté a nezařazený poslanec Václav Klaus mladší z Trikolóry. Poslanci hnutí SPD hlasovali pro zveřejnění smluv. Vycházíme ze svého programu, ve kterém prosazujeme, aby státní peníze byly pod veřejnou kontrolou a informace o tom, jak stát s těmito financemi nakládá, by měly být veřejně dostupné. Stát musí především sloužit našim občanům a v rámci vynakládání státních financí se chovat jako řádný hospodář. Proto také prosazujeme, že za korupci a rozkrádání veřejných prostředků musí následovat trest a viníci musí být odhaleni, souzeni a přísně trestáni. Zde musí fungovat nezávislá policie, státní zastupitelství a soudy. Nadále budeme prosazovat uzákonění osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy a též jsme pro odvolatelnost politiků občany.

2. Zvyšuje vaše pochybnosti i zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, která hovoří o řadě problematických nákupů?

Rozhodně ano. Vnímám zveřejněná pochybení resortů vnitra a zdravotnictví při nákupu ochranných pomůcek za závažná. Podezřelé obchody a selhání kontroly kvality dovážených čínských výrobků se odehrávaly ve skrytu nouzového stavu mimo rámec zákona o veřejných zakázkách, což je nepřípustné. Nejvyšší kontrolní úřad je instituce, která na základě zákona hlídá hospodaření státu, efektivnost a účelnost použití veřejných peněz a je jediným nezávislým auditním orgánem státu. Například na rozdíl od interních kontrol z ministerstev zaručuje objektivní a politicky nestranné informace o hospodaření s veřejnými prostředky. Stát by se měl vždy chovat jako řádný hospodář, neboť nakládá s penězi nás všech, situaci v nouzovém stavu nevyjímaje. Hnutí SPD bylo jediné, které chtělo tento kontrolní závěr NKÚ projednat ve čtvrtek 25. března po ústních interpelacích, ale poslanci ostatních stran byli proti, když souhlasili s ukončením schůze a vyřazením všech zbývajících neprojednaných bodů.

3. Co říkáte na argumenty vlády, že se muselo rychle nakoupit co nejvíce roušek a respirátorů a tomu se muselo podřídit vše?

Ano, ministři uvedených ministerstev to takto zdůvodňují. Je pravda, že situace byla mimořádná a zcela nová, ale to je v žádném případě neomlouvá z pochybných rozhodnutí. Každý vládní ministr by měl být zkušený odborník, který se vždy a za každé situace chová profesionálně a jako řádný hospodář. Proto prosazujeme vládu odborníků.  

4. Vláda opět prosadila prodloužení nouzového stavu, víceméně se všemi dosavadními omezeními, ale ujišťuje, že už je to naposledy a v dubnu se začne s rozvolňováním. Občané ale byli těmito sliby již v minulosti několikrát zklamáni. Máme podle vás (a víte toho asi více než běžný občan) v současnosti důvod vládě věřit?

Zde navážu na předchozí odpověď. Vláda svým chaotickým rozhodováním za celou dobu trvání koronavirové krize ztratila respekt a důvěru našich občanů. Vzpomeňte v této souvislosti na různá rozhodnutí a komentáře ve sdělovacích prostředcích premiéra Babiše, ministrů Vojtěcha, Blatného, Havlíčka, Plagy nebo ministryně Maláčové. Pevně věřím, že si na to občané vzpomenou, až budou odevzdávat svůj hlas při říjnových volbách.   

5. I premiér Babiš v poslední době kritizuje ministra zdravotnictví Jana Blatného. Co říkáte na jeho výkon v čele ministerstva vy?

V poslední době to vypadá tak, že on vlastní rozhodnutí nejprve tlumočí premiéru Babišovi a až pak ho vydává jako ministr a v případě nesouhlasu premiéra, své původní rozhodnutí změní. Rozhodně ministr Blatný, který je odborně vzdělaný, nezvládá manažersky řídit ministerstvo zdravotnictví, což je v této době velmi špatné. Ministr by měl včele ministerstva profesionálně vést spolupracující tým a svou práci prezentovat v médiích tak, aby tomu rozuměli všichni občané.   

6. Co by měla vláda udělat, aby podpořila ty sektory průmyslu, které jsou již několik měsíců uzavřené?

Určitě je toho hodně. Nám není lhostejný osud občanů, živnostníků, podnikatelů a všech, kteří z důvodu vládních nařízení museli nedobrovolně ukončit své pracovní aktivity, které jim zabezpečovaly příjem do svých rozpočtů. V Poslanecké sněmovně jsme předložili celou řadu novel zákonů a pozměňovacích návrhů, které byly sepsány s cílem pomoci právě těmto občanům, ale většinu z nich vláda neakceptovala. Občané se s nimi mohou seznámit prostřednictvím politických usnesení hnutí SPD, které jsou dostupné na webových stránkách našeho hnutí www.spd.cz.  

7. Jste členem podvýboru pro sport. Již dlouho se mluví o tom, že by se měla otevřít sportoviště a umožnit rekreační sportování. Je podle vás reálné, že se to v dohledné budoucnosti podaří?

Já za sebe, stejně jako naše hnutí SPD toto od začátku podporujeme. Umožnit lidem a hlavně dětem a mládeži rekreační sportování, by mělo být naprostou samozřejmostí. Pevně doufám, že to po velikonočních svátcích už bude realita. Všichni sportovci na to už dlouho čekají a zcela právem si to zaslouží. K tomuto musím ještě podotknout, že jakýmkoli pohybem se zlepšuje imunita organismu každého člověka, což je v této době velice důležité.   

8. Nedávno se Senát rozhodl odmítnout zákon o potravinách, na kterém se výrazně podílelo i vaše hnutí. Předcházela tomu značná mediální masáž včetně reportáže v Událostech ČT, která již několik dní dopředu avizovala výsledek. To vypadá, že někdo měl z tohoto návrhu velký strach…

Rozhodně ano. Jsou za tím schovány různé lobbistické skupiny hájící zájmy Bruselu. Evropská unie dělá vše proto, aby se jí to povedlo a to ku škodě našich farmářů, zemědělců i občanů, coby konzumentů. Tzv. kvóty na zastoupení kvalitních českých potravin na našem trhu, které Senát ze zákona o potravinách vyjmul, jsme do tohoto zákona implementovali z důvodu budoucí potravinové soběstačnosti České republiky, čemuž se Brusel samozřejmě brání. 

9. Objevovaly se pochybnosti, zda by čeští zemědělci byli schopni naplňovat požadované kvóty v náležitém množství a kvalitě. Co říkáte na tyto námitky?

To není argument, vycházející z reality. Pevně věřím, že by to naši zemědělci zvládli. Stát by jim ale musel poskytnout a zaručit takové podmínky, pomocí kterých by naplňovali požadované kvóty (např. dotační programy). Dnes je to tak, že čeští zemědělci dostávají o hodně nižší dotace než zemědělci některých ostatních států Evropské unie např. Francie a další. 

10. Na závěr ještě z jiné oblasti. SPD přišla s nápadem na změnu územního rozdělení státu z krajského na „zemské“- republika by se měla dělit na Čechy, Moravu společně se Slezskem a Prahu jako třetí celek. Nemáte strach, že to zbytečně rozdělí Čechy a Moravu proti sobě?

Zde opět zmíním, že je to v souladu s naším programem. Hnutí Svoboda a přímá demokracie je vlastenecké a demokratické hnutí, které vždy povede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Současná úprava nezohledňuje historickou tradici existence moravského a slezského zemského uspořádání a omezuje se pouze na obecné deklarování o jejich existenci v preambuli Ústavy České republiky, čímž se snižuje pocit sounáležitosti každého občana s daným regionem, jak byl budován dlouhá léta. Předložený zákon zavádí zemské uspořádání, jako tomu bylo v minulosti, kdy Českou republiku znovu rozlišuje na historické země – Čechy, Moravu a Slezsko s tím, že umožňuje, aby v daném historickém regionu vznikl zemský sněm, který bude rozhodovat o záležitostech, které se bezprostředně týkají daného regionu (země). Historické celky Moravy a Slezska jsou spojeny s ohledem na administrativní a veřejnoprávní zjednodušení celku. Název země Moravskoslezská je ostatně identický, jako byl používán od roku 1928, kdy tato země vznikla jako jeden samosprávný celek spojením dosavadní země Moravské a země Slezské. Zákon umožňuje stejné možnosti i pro historické území Čech (tj. zřízení sněmu a vlády). Výhodou tohoto uspořádání je také velká úspora finančních prostředků.

2.4.2021

Přeji všem našim občanům příjemné a klidné prožití velikonočních svátků!

Čekají nás s ohledem na nouzový stav a s ním spojenými opatřeními opět netradiční Velikonoce, kdy si v rámci tohoto nejvýznamnějšího křesťanského svátku společně připomínáme tradice a symboly vážící se k tomuto svátku jara.

Hnutí SPD je vlastenecké hnutí, prosazující národní zájmy, které ctí naše národní kulturní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme chránit a s respektem a úctou předávat našim dětem, aby byly zachovány pro další generace.

V rámci velikonočních svátků si připomínáme různé symboly a tradice Velikonoc, které slaví křesťané po celém světě. Tyto svátky připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy v období mezi 22. březnem až 25. dubnem. Celý velikonoční pašijový týden vychází z biblických vyprávění o utrpení Krista, sepsaných v tzv. pašijích. První den předvelikonočního týdne je pojmenován Modré pondělí, po něm následuje Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Hod boží velikonoční (neděle), po které následuje Velikonoční pondělí, které letos připadá na 5. dubna. Velký pátek a Velikonoční pondělí jsou státními svátky, tedy dny pracovního klidu, a mají připomínat občanům tradice, přenášené generacemi. Ke každému dni v rámci celých velikonočních svátků se pojí celá řada zvyků a obyčejů, které se u nás dodržují a přispívají tak k upevňování lidových tradic a jsou neoddělitelnou součástí hmotného i nehmotného dědictví, které nám naši prarodiče zanechali a naší vlasteneckou povinností je uchránit odkazy předků a předat je budoucím generacím.

Velikonoce jsou oprávněně historicky spojovány s jarem a bývají nazývány jako svátky jara. U nás mají Velikonoce význam též z pohledu upevňování soudržnosti lidí, a to především na našich vesnicích, kde se dodržuje většina z velikonočních zvyků, jako např. pletení pomlázek z vrbových proutků, které následně slouží k vyšlehání žen a dívek. Odměnou za vyšlehání dostávají chlapci a muži vajíčka (barvená, malovaná a rozličně zdobená). Zdobení mnohdy vychází z regionálních tradic. Někde dostanou koledníci čokoládové figurky, peníze, a muži trochu alkoholu. K symbolům Velikonoc též neodmyslitelně patří řehtačky. S řehtáním se začíná na Zelený čtvrtek, kdy přestávají zvonit zvony, protože "odletěly" do Říma, a rozeznívají se opět až na Bílou sobotu. Velikonoční svátky mají svou symboliku zastoupenou v domácnostech formou pokrmů, které se tradičně objevují na sváteční tabuli, a je jich celá řada. Velikonoční menu se liší region od regionu. Ve většině krajů se připravují mazance, jidáše, peče se beránek a velikonoční nádivka a dělají se různé pokrmy z vajec. Důležitou součástí svátků jara je výzdoba našich domovů proutky vrby, mašlemi, kraslicemi nebo jarním kvítím.

Na závěr mi dovolte popřát vám všem příjemné prožití velikonočních svátků plných radosti a spokojenosti v kruhu svých nejbližších.

1.4.2021

Odmítáme jakoukoli formu povinné solidarity ve věci přerozdělování imigrantů!

Evropská unie před sebou dlouhodobě tlačí problém imigrantů, kteří nepolevují v úsilí dostat se do některé z evropských zemí. Dá se spíše očekávat, že vzhledem k teplejším měsícům se budou jejich počty zvyšovat. Imigranti zde chtějí žít ze štědrých sociálních dávek a šířit islámskou ideologii.  

Hnutí SPD rezolutně odmítá přijímat a následně pomocí finančních pobídek začleňovat nelegální imigranty do naší společnosti. Odmítáme každý nátlak Evropské unie, která chce tyto imigranty mít ve všech unijních zemích. Zásadně také odmítáme, aby u nás byla šířena nenávistná, netolerantní, velice násilná a ženami opovrhující islámská ideologie, která má ve svých vyznavačích i stoupence tzv. Islámského státu, za kterými stojí velké množství teroristických útoků a mnoho nevinných obětí.

Jak postupovat proti nelegálním imigrantům, připlouvajícím do jihoevropských zemí Evropské unie, jednali minulý týden v Aténách ministři vnitra pětice středomořských zemí EU. Požadují, že všechny státy unie by se měly podílet na následném přerozdělení imigrantů do všech unijních zemí. Tento jejich požadavek podpořila evropská komisařka pro migraci Ylva Johanssonová, která v této době navštívila ostrov Lesbos, na kterém se budují i proti vůli místních obyvatel nové uprchlické tábory, na což EU vyčlenila víc než čtvrt miliardy eur. Eurokomisařka Ylva Johanssonová při návštěvě uvedla, že je důležité, aby se evropské země co nejdříve shodly na nových migračních pravidlech.

Evropská komise loni navrhla, aby v krizových situacích mohl Brusel členským zemím nařídit převzetí určitého počtu imigrantů nebo zařídit jejich návrat do zemí původu. Návrh počítá s tím, že pokud stát imigranta z přetížených zemí EU či zachráněného na moři přijme, dostane každá země na každého imigranta příspěvek 10.000 eur (okolo čtvrt milionu korun). Takže si umí každý spočítat, kam půjde značná část unijních peněz. Když to naopak některá země odmítne, bude muset zařídit návrat těchto imigrantů do jejich země na vlastní náklady.

Hnutí SPD zásadně odmítá jakoukoli formu povinné solidarity a začleňování nelegálních imigrantů do naší společnosti, a také proto jsme pro vystoupení České republiky z Evropské unie a to na základě vyhlášeného referenda.

31.3.2021

Čeští fotbalisté si zachovali hrdost a nepoklekli!

Odsuzuji rasismus, jakékoli jiné formy nesnášenlivosti i pozitivní diskriminaci. Všichni musí mít stejná práva, ale i stejné povinnosti.

Jsem rád, že čeští fotbalisté včera před zápasem s Walesem nepoklekli a svůj postoj proti rasismu vyjádřili v Cardiffu tak, že ukázali na nápis na rukávu dresu, odkazující na kampaň s názvem UEFA Respect. Klečení je podle mě symbolem protibělošského rasismu a ponižování ze strany hnutí Black Lives Matter.

31.3.2021

Lockdown není řešení a plošná omezující opatření nefungují!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že jsme nadále proti prodlužování nouzového stavu. Lockdown není řešení a plošná omezující opatření nefungují. Vláda nese odpovědnost za nefunkční systém sčítání lidu. Cílem globalistů a Pirátů je konec evropských národů i našeho státu. Občané mají mít nezpochybnitelné právo bránit své životy a majetek. Prosazujeme princip „můj dům, můj hrad". Zoologické zahrady jsou kvůli vládním pandemickým restrikcím na pokraji bankrotu a chtějí utrácet zvířata. Lockdown není řešení. Selhání Evropské unie v očkování a boji proti covid-19 ukazuje, že EU nepomáhá, ale škodí.

1. Jsme nadále proti prodlužování nouzového stavu. Neschopná a nekompetentní vláda nemá důvěru veřejnosti a měla by skončit.

Sněmovna v pátek 26. března schválila díky poslancům ANO, ČSSD a KSČM další ze série žádostí vlády o prodloužení nouzového stavu. Zároveň tito poslanci odmítli zveřejnění smluv uzavřených vládou v průběhu nouzového stavu. Poslanci SPD hlasovali opět proti nouzovému stavu, protože jsme přesvědčeni, že lockdown není řešení a plošná omezující opatření nefungují. Přepočteno na 100.000 obyvatel máme v EU nejvíce nakažených, nejvíce mrtvých, největší denní přírůstky, nejdéle zavřené školy, nejdéle zavřené malé obchody, služby a provozovny a také astronomické schodky státních rozpočtů. Zdravotnická zařízení kolabují. To jsou výsledky chaotických vládních opatření. Vláda si zvykla na omezování svobody občanů a nákupy testů, vakcín a zdravotnického materiálu bez výběrových řízení. Taková neschopná a nekompetentní vláda nemá důvěru veřejnosti a měla by skončit. Nesouhlasíme s nesmyslnými uzávěrami mezi okresy. Občané mají právo navštívit své příbuzné v průběhu Velikonoc a jet se podívat na své zahrady a chalupy.

2. Vláda nese odpovědnost za nefunkční systém sčítání lidu.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM je plně odpovědna za nefunkční on-line systém sčítání lidu, který byl zahájen a spuštěn v sobotu 27. března a který po několika hodinách zkolaboval. Je to důsledek špatného řízení. Vláda a Český statistický úřad měli dostatek času na přípravu veřejné správy na tuto akci, a proto je na místě vyvození konkrétní personální odpovědnosti za nefunkční systém, který stál spoustu peněz.

3. Cílem globalistů a Pirátů je konec evropských národů i našeho státu. Nástrojem je i masová imigrace, kterou tito lidé podporují.

Odmítáme hloupou výzvu europoslance za Piráty Mikuláše Peksy, který prostřednictvím sociálních sítí vyzval občany, aby při sčítání lidu do kolonky národnost uváděli – EVROPSKÁ! To je zcela zcestný názor prosazovaný novodobými neomarxisty a globalisty. Je vidět, že cílem globalistů a Pirátů je konec evropských národů i našeho státu, čehož nástrojem je i masová imigrace. Předseda Pirátů Ivan Bartoš se zúčastnil demonstrace „Uprchlíci vítejte". Adéla Šípová, která je nyní senátorkou Pirátů, zase uvedla, že je pro kvóty na imigranty a že se na imigranty těší.  

4. Občané mají mít nezpochybnitelné právo bránit své životy a majetek. Prosazujeme princip „můj dům, můj hrad".

Se značným znepokojením sledujeme vyšetřování případu, kdy minulou středu v noci zastřelil ve svém domě na Plzeňsku majitel legálně drženou zbraní muže, který přišel loupit. Jak se ukázalo, zloděj byl recidivista už dříve odsouzený za brutální vraždu. Majiteli domu nyní hrozí trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti. Jsme přesvědčeni, že obrana sebe a svého majetku je v pořádku. Ve Sněmovně již dva roky leží návrh zákona z pera SPD s pracovním názvem „můj dům, můj hrad". Vládní koalice ANO, ČSSD s podporou KSČM nám ho však neumožňuje projednat a schválit.

5. Zoologické zahrady jsou kvůli vládním pandemickým restrikcím na pokraji bankrotu a chtějí utrácet zvířata. Lockdown není řešení.

Hnutí SPD pozorně sleduje tristní stav v zoologických zahradách České republiky, které z důvodu vládních pandemických restrikcí chtějí utrácet zvířata. Uzavírání areálů zoologických zahrad považujeme za nesmyslné. Zoologické zahrady jsou z velké části závislé na financování ze vstupného a dnes je většina z nich na pokraji bankrotu. Čtyřicetimilionová injekce, kterou dalo ministerstvo životního prostředí pro 29 zoologických zahrad, není systémová a je zcela nedostatečná. Vyzýváme vládu, aby zabránila situaci, aby se zahrady musely zbavovat cenných zvířat. Lockdown není řešení. Nebojujme s lidmi a zvířaty, ale bojujme s virem!

6. Selhání Unie v očkování a boji proti covid-19 ukazuje, že EU nepomáhá, ale škodí.

Summit EU pořádaný minulý týden za účasti premiérů skončil závěrem, že ke změně distribuce vakcín mezi členskými státy EU nedojde, „protože to Berlín nechtěl". To hovoří jasně! Co nechce Berlín, tak to není. Babišova vláda nezajistila včas dostatek vakcín pro ty, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, a pouze se chlubí, kolik vakcín má na kdy objednáno. Přitom ale lékaři nemají čím očkovat. Po třech měsících očkování nejstarších věkových skupin je u nás naočkováno pouhých 62% z nich. Přitom EU uvolnila miliardové částky na výzkum a výrobu vakcín, ale pro 446 miliónů jejich občanů jich bylo zatím dodáno pouhých 88 milionů. Hnutí SPD prosazuje dobrovolné očkování a odmítáme diskriminaci těch, kteří se nechtějí nechat očkovat. EU nám neprospívá, ale škodí, a proto požadujeme vypsání referenda o vystoupení z EU, abychom si o svých věcech, jako je například nákup vakcín, mohli rozhodovat sami tak jako Velká Británie anebo Izrael.

30.3.2021

SPD, stejně jako většina našich občanů, odmítá zavedení eura!

Hnutí SPD, stejně jako téměř tři naši občané ze čtyř, odmítá zavedení eura v České republice. Chraňme si naší měnu, českou korunu, která je měnovou jednotkou České republiky se zkratkou Kč a mezinárodně používanou zkratkou CZK.

Ve svém politickém programu jasně deklarujeme, že požadujeme referendum o každém předání státní suverenity na orgány Evropské unie, a referendum o vystoupení ČR z EU. Naopak prosazujeme Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce na bázi spolupracujících svobodných a suverénních národních států. V této souvislosti vyjadřujeme zásadně odmítavé stanovisko k přijetí eura. Vlastní měna je jedním z pilířů ekonomické suverenity země a umožňuje České republice určitou reakci v oblasti makroekonomických změn ve světové ekonomice. K přijetí eura, zvláště v této těžké ekonomické situaci, kdy současná vláda navyšuje schodek státního rozpočtu (už bylo odsouhlaseno původní zvýšení schodku letošního státního rozpočtu z 320 na 500 miliard korun a je předpoklad, že vláda do konce roku ještě požádá o jeho další navýšení), není žádný ekonomický důvod – kromě tlaku zahraničních korporací, které v České republice mají své montovny.

Pro případ, že by vláda přišla s návrhem na přijetí eura, chtěli bychom uskutečnění referenda, ve kterém by se občané vyjádřili pro jeho přijetí nebo pro zachování české koruny. Dle provedených průzkumů je většina Čechů proti euru. Zmíním výzkum, který uskutečnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR v rámci projektu Naše společnost. Šetření proběhlo formou osobního rozhovoru v období od 18.7. – 29.7.2020, kdy bylo osloveno 972 respondentů starších 15 let. Výzkum potvrdil, že v české společnosti stále v drtivé míře přetrvává odmítavý postoj k přijetí eura. Téměř tři čtvrtiny českých občanů s přijetím eura za měnu ČR nesouhlasí, což je průběžně potvrzováno s malými výkyvy od roku 2011.

Hnutí SPD si stojí za tvrzením, že ztrátou vlastní měny by se ČR zbavila obrovské části suverenity a významného ekonomického nástroje jak v podobě kurzu měny, tak při určování úrokových sazeb. Český stát by přestal kontrolovat, kolik oběživa se pohybuje v naší ekonomice a Evropská centrální banka by tak mohla převzít kontrolu nad našimi státními financemi, což by zajisté vedlo k další ztrátě naší suverenity. Hnutí SPD přijetí eura zásadně odmítá.

29.3.2021

Včera jsme si připomněli Den učitelů, ke kterým chováme úctu!

V České republice slavíme Den učitelů 28. března, jako úctu a vzpomínku na Jana Amose Komenského, který se v tento den roku 1592 narodil. Den učitelů byl vyhlášen československou vládou v roce 1955 jako morální ocenění práce pedagogů.

Hnutí SPD si včera připomnělo Den učitelů, v rámci kterého bychom se měli zamyslet nad prací všech pedagogických pracovníků škol, kteří se podílejí na vzdělávání žáků a studentů ve všech typech a stupních vzdělávacích institucí. Považujeme zajištění kvalitního a dostupného vzdělávání v naší zemi za klíčový úkol pro budoucnost České republiky. České školství je systematicky rozvráceno nepromyšlenými reformami a ideologickými zásahy prostřednictvím politických neziskových organizací, kdy došlo k významnému ztížení práce každého pedagogického pracovníka, a školy jsou stále zahlceny zbytečnou administrativou a byrokracií. Snad žádný resort nebyl týrán planými politickými sliby tak, jako oblast školství. Proto je nutné zastavit snižování kvality vzdělání v České republice, neustále zlepšovat podmínky pro práci učitelů a škol a především ukončit neomarxistickou ideologizaci českého školství. Musíme ukončit nesystémové školství a přistoupit k centralizovanému školnímu vzdělávacímu plánu s jasně stanoveným obsahem učiva. Do učebních osnov základních škol musíme zavést předměty, které povedou k výchově a vzdělávání každého žáka, s cílem získání důležitých znalostí pro jeho další život, jako je osvojení si společenských pravidel, respekt a úcta k rodině, republice a poctivé práci všech profesí. Též musíme posílit studium v učňovských oborech a jejich propojení s profesní praxí.   

Máme jasný program v oblasti školství a jsme připraveni se v rámci svého programu podílet na krocích, které by pozdvihly úroveň českého školství a zlepšily podmínky pro práci pracovníků ve školství, včetně podmínek platových. V rámci plnění programu se nebráníme spolupráci s ostatními politickými subjekty zastoupenými v Poslanecké sněmovně a zároveň podpoříme všechny návrhy, které povedou ke zvýšené kvalitě našeho školství. Příkladem je to, že všichni naši poslanci podpořili ve Sněmovně v lednu tohoto roku vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pedagogických pracovnících. V rámci schválené novely učitelského zákona by se platy učitelů měly zvyšovat minimálně na 130 procent průměrné mzdy do roku 2023. Tím by se naplnilo i to, že na konci roku 2021 bude průměrný plat učitele přes 45.000 korun. Novela zákona vychází také vstříc praktickým potřebám ředitelů škol. Zajišťuje jejich větší pravomoci v uznávání předpokladu odborné kvalifikace učitelů, a tím zlepší podmínky pro zapojení odborníků z praxe ve středním odborném vzdělávání.

Hnutí SPD podalo ve Sněmovně v květnu loňského roku novelu školského zákona, která by měla zrušit inkluzi ve školství. Konkrétně námi navrhovaná změna zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), čeká na projednání v prvním čtení. Cílem návrhu zákona je zajištění práva na vzdělání tak, aby byl maximálně využit potenciál všech žáků. Odstraňuje se omezení práv v tomto směru u žáků v hlavním vzdělávacím proudu a také u žáků, kteří potřebují například trvalé vzdělávání se speciálním pedagogem, případně s podporou a v podmínkách, kterou není běžná základní škola schopna zajistit. Návrh zákona tedy nepodporuje potlačování speciálního školství nadměrnou inkluzí v běžných základních školách. Přínosem návrhu zákona je také to, že navrhovaná úprava umožní systémově lepší využití kvalifikace učitelů, zefektivní jejich práci a zvýší kvalitu vzdělávání ve škole. Zároveň by tím mělo dojít k výrazné úspoře financí (okolo šesti miliard Kč), které dosud bylo nutné používat na často neefektivní podpůrná opatření. Tyto prostředky bude možné využít ve školství přínosnějším způsobem.

Hnutí SPD si váží našich učitelů, a proto prosazuje a podporuje takové zákony, které by měly vést ke zkvalitnění vzdělávání žáků a studentů a k vyšší prestiži profese učitele.

26.3.2021

Turecký prezident Erdogan přizpůsobuje nové školní osnovy islámské ideologii!

Turecký prezident nepolevuje ve své snaze porazit sekularismus (státní moc, státní instituce a stát sám mají být nezávislé na náboženství a náboženském uvažování), na jehož principu turecký stát postavil jeho zakladatel Mustafa Kemal Atatürk.

Islamizaci země totiž lze pozorovat už od roku 2003, kdy se Erdogan stal poprvé premiérem. V minulosti například navrhoval, aby se přestalo používat současné latinské písmo a do škol se vrátil zpět osmanský jazyk. Nyní podporuje zavádění nových školních osnov, od kterých si slibuje, že povzbudí nacionalistické a náboženské myšlení s důrazem na „tureckost“ a sunnitský islám.  

Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na nevyzpytatelnost Turecka, ve kterém si čím dál více upevňuje moc současný prezident Recep Tayyip Erdogan a mění Turecko v náboženskou diktaturu. Pomohl mu k tomu i turecký parlament, který schválil změnu ústavy a v zemi zavádí prezidentský systém. Erdoganovi tak dávají změny šanci zůstat v úřadu do roku 2029 a agentura DPA navíc tvrdí, že jeden z článků ústavy by Erdoganovi umožnil zůstat u moci teoreticky až do roku 2034. Svou pozici upevňuje Erdogan v mnoha oblastech, jednou z nich je i školství a výchova dětí. V rámci nových školních osnov se ze vzdělávání postupně vytlačuje sekularismus a nahrazuje jej islámská ideologie. Žáci se například učí, že člověka nestvořila evoluce, ale Bůh. V rámci Erdoganovy kulturní revoluce např. ministerstvo školství oznámilo, že z učebnic vyškrtne jméno britského vědce Charlese Darwina a jeho evoluční teorii.

Britská nevládní organizace The Henry Jackson Society a izraelská nevládní organizace IMPACT-se v březnu zveřejnily zprávu, která analyzovala 28 tureckých učebnic, a došly k závěru, že za poslední čtyři roky učebnice doznaly výrazných změn, které odrážejí snahu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana islamizovat společnost a oživit koncept „osmanského ideálu“. Podle šéfa Institutu pro monitorování míru a kulturní tolerance (IMPACT-se) Marcuse Sheffa studie, kterou zveřejnil izraelský zpravodajský server The Times of Israel, ukázala i na bizarní paradox – turecké učebnice uznávají hebrejštinu i židovský národ a nepopírají holokaust, ale židy označují za „nevěřící“ a v izraelsko-palestinském konfliktu považují Izrael za agresora. Turecký opoziční server Ahval okomentoval studii s tím, že z tureckých učebnic zmizel sekulární model, který učil evoluční teorii, kulturní otevřenost a toleranci k menšinám, včetně Kurdů, kteří přitom tvoří 15 až 20 procent turecké populace a naopak se do učebnic dostal místo toho etno-náboženský model panturkismu (sjednocení všech turkických národů do jednoho politického celku) a ideál osmanské velikosti.

Předchozí analýzu tureckých učebnic zveřejnil institut IMPACT-se v roce 2016, několik měsíců před pokusem části turecké armády o puč. Marcus Sheff připomněl čistky ve státní správě, během nichž Erdoganova vláda vyhodila z práce i 21.000 učitelů. Za mřížemi skončily desítky tisíc lidí: vojáci, policisté, soudci či prokurátoři. Zavřeny byly desítky novin a zpravodajských televizních a rozhlasových kanálů. Ze škol a knihoven zmizelo po pokusu o puč také přes 300.000 knih, které byly podle vlády spojeny s hnutím duchovního Fethullaha Gülena, kterého Erdogan dlouhodobě viní ze snahy svrhnout jeho vládu.

Hnutí SPD varuje před politikou tureckého prezidenta Erdogana, který si uzurpuje veškerou moc ve státě a mění Turecko v náboženskou diktaturu. Naše hnutí se hlásí ke křesťanství, které je součástí naší národní kultury a tradic a odmítá islámskou ideologii.

25.3.2021

Kontrolní závěr NKÚ – Vládní nepřipravenost, chaos a předražené nákupy!                

Nejvyšší kontrolní úřad toto pondělí zveřejnil výsledky kontrolního nálezu, jehož cílem bylo zjistit, zda státní peněžní prostředky v souvislosti s nákazou covid-19 v ČR byly vynaloženy efektivně a hospodárně, což závěry kontroly jednoznačně odmítají. 

Hnutí SPD již na jaře minulého roku několikrát vyzvalo NKÚ k prověření vládních nákupů zdravotnického materiálu v souvislosti s bojem proti koronaviru. NKÚ ve věci nákupů ochranných pomůcek už v době počátků nouzového stavu obdržel také mnoho dotazů a informací od občanů, ze kterých vyplývaly výrazné rozdíly v cenách, za které jednotlivá ministerstva nakupovala ochranné pomůcky. To vše vedlo šéfa NKÚ Miloslava Kalu k tomu, aby přepracoval změnu plánu kontrolních činností, kterou v květnu loňského roku schválilo Kolegiu NKÚ. Prezident Kala to odůvodnil tím, že chce kontrolu zaměřit na ceny, za které stát prostřednictvím jednotlivých ministerstev nakupoval ochranné pomůcky, porovnat tyto ceny v mezinárodním kontextu a též se zaměřit na krizové plány v souvislosti s pandemickou situací a vyhlášením stavu nouze a prověřit, jak byly uplatňovány výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento návrh změn plánovaných kontrol prezident NKÚ Kala obhajoval tvrzením, že ani krizová situace neopravňuje nikoho, aby se choval neúčelně, neefektivně a nehospodárně. Výsledky z této kontrolní akce jeho obavy zcela potvrdily.

NKÚ prověřil nákupy pomůcek a materiálu ministerstev zdravotnictví a vnitra v období od 1. ledna do 31. srpna 2020 v celkovém úhrnu ve výši 8,5 miliardy korun. Výsledky kontroly okomentoval prezident NKÚ Kala slovy: „Ukázalo se, že stát podcenil přípravy na krizi a na problémy při jejich zvládání. Nebudu známkovat postup ministerstev jako ve škole, ale budu hodnotit slovně. Dám příklad. Tak třeba když víme, že respirátory FFP3 šly nakupovat od 60 korun do 424 korun za kus, ale ministerstva nakupovala o řád nižší, tedy FFP2, i za 777 korun za kus, tak z toho plyne, že stát rozhodně nepostupoval v souladu s finančními pravidly. Cena je ale jen jedna z věcí, na kterou kontrola poukázala.“

Podle NKÚ měla ministerstva zdravotnictví a vnitra vlastní nákupní týmy, které nespolupracovaly. Kontroloři NKÚ kritizovali i to, že od roku 2011 až do začátku epidemie ministerstvo zdravotnictví neaktualizovalo Pandemický plán ČR a že za stejnou dobu se také neměnily státní pohotovostní zásoby pomůcek a materiálu. V téměř stostránkové kontrolní zprávě se uvádí, že nejprve stát zaspal a následně selhal na mnoha úrovních. V nákupech byl chaos a byly netransparentní. Několik z nich už vyšetřují orgány činné v trestním řízení. V podezření je například i chování ministra vnitra Jana Hamáčka týkající se daru ochranných pomůcek, které věnoval podnikatelský subjekt českému státu. Na přímý pokyn ministra vnitra Hamáčka byl ale tento dar předán soukromé společnosti, která ochranné pomůcky distribuovala. Podle zprávy NKÚ není jasné, kolik a komu to bylo.

Hnutí SPD bere kontrolní zprávu ve věci nákupů ochranných pomůcek v době nouzového stavu za alarmující. Nejvyšší kontrolní úřad je instituce, která na základě zákona hlídá hospodaření státu, efektivnost a účelnost použití veřejných peněz a je jediným nezávislým auditním orgánem státu. Například na rozdíl od interních kontrol z ministerstev zaručuje objektivní a politicky nestranné informace o hospodaření s veřejnými prostředky. Stát by se měl vždy chovat jako řádný hospodář, neboť nakládá s penězi nás všech, situaci v nouzovém stavu nevyjímaje. Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že došlo k nezákonnému jednání, za které nesou odpovědnost ministři zdravotnictví a vnitra, kteří v této době tato ministerstva vedli.

24.3.2021

Odmítáme CovidPass Evropské unie, který diskriminuje neočkované občany!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD stojí na straně slušných občanů, kteří chtějí pracovat. Sněmovna by měla konečně projednat zákon SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými a zákony, které mají pomoci sociálně potřebným. Poslanci hnutí SPD, stejně tak jako doposud, budou hlasovat proti prodloužení nouzového stavu, protože se plně potvrzuje, že plošná opatření nejsou cesta a lockdown není řešení. Za nepřiměřené zákroky policie nese odpovědnost ministr vnitra Jan Hamáček. Musí skončit politika represí vyvolaná vládou Andreje Babiše a ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Odmítáme CovidPass Evropské unie, který diskriminuje neočkované občany.  

1. Hnutí SPD stojí na straně slušných občanů, kteří chtějí pracovat. Sněmovna by měla konečně projednat zákon SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými a zákony, které mají pomoci sociálně potřebným.

V úterý 23. března bude na programu jednání Sněmovny mimořádná schůze, která bude projednávat řadu zásadních zákonů z oblasti sociální politiky. Na prvním místě jde o návrh hnutí SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými, který je již ve druhém čtení. Ale jedná se i o další důležité zákony, u kterých je SPD předkladatelem, a budeme uplatňovat své návrhy na pomoc slušným a pracujícím občanům. Mimo jiné jde o zvýšení přídavku na dítě o 200 korun měsíčně těm rodičům, kteří pracují, podnikají, nebo se rekvalifikuji v rámci hledání nového zaměstnání, o významné zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany, kteří potřebují k důstojnému životu pomoc jiných osob, o zajištění dostatečných kapacit v jeslích pro naše nejmladší děti na celém území státu, včetně nejmenších obcí, z veřejných peněz, bez toho, aby rodiče na tuto službu museli doplácet ze svého, a také o zvýšení odměn pěstounů, kteří se starají o ohrožené a opuštěné děti, což je nesmírně záslužná práce, které si vážíme. Hnutí SPD stojí na straně slušných občanů, kteří chtějí pracovat, a citlivě vnímá jejich nejrůznější sociální ohrožení, na která nabízí konkrétní řešení. 

2. Poslanci hnutí SPD, stejně tak jako doposud, budou hlasovat proti prodloužení nouzového stavu, protože se plně potvrzuje, že plošná opatření nejsou cesta a lockdown není řešení.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM bude tento týden žádat Sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu. Takže pouze další prodloužení lockdownu. Poslanci hnutí SPD, stejně tak jako doposud, budou hlasovat proti prodloužení nouzového stavu, protože se plně potvrzuje, že plošná opatření nejsou cesta a lockdown není řešení. Je evidentní, že přes veškerá plošná vládní opatření je Česká republika statisticky jednou z nejhorších zemí na světě. Je pro nás nepřijatelné, aby občané nemohli cestovat mezi okresy za svými příbuznými, navíc v době blížících se velikonočních svátků. Je třeba chránit pouze rizikové skupiny, kterým by stát měl zajistit volně dostupné léky, vitamíny, dezinfekce, roušky a respirátory. Je třeba otevřít maloobchody a služby a žáci se musí vrátit do škol. Je potřeba umožnit občanům žít a nikoliv je nechat živořit. Česká republika má stále největší nárůst covidu v Evropě za 14 dnů, zatímco například Německo jich má desetkrát méně. Čím dál více se potvrzují naše slova, že lockdown není řešení. Zatímco pacientům v přetížených nemocnicích chybí kyslík, protože je nedostatek kyslíkových láhví, tak ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vypisuje výběrová řízení na nákup vodních děl pro policisty. Tato vláda nemá strategii, ztratila důvěru veřejnosti a nese za stávající situaci plnou odpovědnost. Je potřeba urychleně umožnit vznik vlády odborníků.

3. Za nepřiměřené zákroky policie nese odpovědnost ministr vnitra Jan Hamáček. Musí skončit politika represí vyvolaná vládou Andreje Babiše a ministrem vnitra Janem Hamáčkem.

Poslední dobou se množí nepřiměřené zákroky policie proti našim občanům. SPD si váží práce policistů, kteří pouze plní úkoly. Za konečný výsledek nepřiměřených zákroků nese plnou odpovědnost ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Vše trvá příliš dlouho a vláda nepřišla ani po roce s návrhy, jak situaci řešit mimo nouzový stav. To vyvíjí nesmírné nároky na psychiku právem nespokojené veřejnosti a také policistů, jak postupovat v rámci dodržování chaotických a drakonických vládních opatření. Roušky se třeba musí zcela nelogicky nosit na veřejnosti, přestože je osoba sama. To přeci postrádá logiku a tady je důsledek. Musí skončit politika represí vyvolaná vládou Andreje Babiše a ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Nesouhlasíme s tím, aby policie na základě vládních nařízení proti viditelně neozbrojeným občanům používala hmaty a chvaty a povalovala je na zem kvůli nenošení roušek. Nepřiměřené zákroky a postupy proti našim občanům, jako například v Berouně, Ostravě anebo v Uherském Hradišti, je potřeba prověřit a vyvodit z nich konkrétní politickou odpovědnost. Ministra vnitra Hamáčka vyzýváme k demisi.

4. Odmítáme CovidPass Evropské unie, který diskriminuje a segreguje neočkované občany. 

17. března představila EU zavedení tzv. CovidPassu, který má za úkol udělat z neočkovaných občany druhé kategorie. Pro SPD je nepřijatelné, aby obsah tohoto CovidPassu určovala EU a podmiňovala jeho platnost mj. druhem použitých vakcín. Obsahem CovidPassu mají být velmi citlivé informace o jeho držiteli a zároveň bude umožňovat u držitelů smartphonů jejich sledování pohybu ve stylu „Velkého bratra". CovidPass zároveň neřeší skutečnost, že jeho držitel může být přenašečem koronaviru, a to bez ohledu, jestli byl anebo nebyl testován anebo očkován. CovidPass také nesmí být pro neočkované diskriminační a segregační, a proto SPD jeho zavedení v této podobě odmítá. Očkování musí být dobrovolné a neočkovaným občanům nesmí být omezovány jejich občanské svobody.

23.3.2021

Marine Le Penová by mohla být od dubna 2022 prezidentkou Francie!

Ve Francii se konají na jaře příštího roku prezidentské volby. Podle průzkumů, zveřejněných na serveru The Times, se k jejich vítězství přibližuje Marine Le Penová, což potvrzuje nárůst jejích preferencí.

Hnutí SPD velmi vítá, že v rámci francouzských prezidentských voleb v roce 2022 získává stále větší podporu Marine Le Penová. Jejím programem je, stejně jako SPD, spolupráce svobodných a suverénních evropských států, zásadní postoj proti imigraci a radikálnímu islámu a podpora slušných a pracujících občanů. Hnutí SPD je jedinou vlasteneckou stranou v České republice, která prosazuje politický program také na evropské úrovni spolu s nejsilnějšími evropskými vlasteneckými stranami, se kterými jsme ve společné frakci Identita a demokracie v Evropském parlamentu. Vznik politické skupiny Identita a demokracie (ID) dne 12. června roku 2019 oznámila právě předsedkyně francouzské strany Národní shromáždění Marine Le Penová. Skupina sdružuje celkem deset stran podobného zaměření. Kromě naší SPD a Národního shromáždění Marine Le Penové jí tvoří italská Liga Mattea Salviniho, holandská Strana pro svobodu Geerta Wilderse, Svobodná strana Rakouska, Alternativa pro Německo, Dánská lidová strana, Strana Finů, za Belgii Vlámský zájem, a Konzervativní lidová strana Estonska. Předsedou politické skupiny Identita a demokracie, kterou tvoří 76 europoslanců, byl zvolen Marco Zanni z italské strany Liga. Hnutí SPD ve frakci ID zastupují europoslanci Ivan David a Hynek Blaško.

Volby prezidenta Francie se budou konat v dubnu 2022 a vzejde z nich nový prezident Francie na funkční období 2022–2027. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, bude se o dva týdny později konat kolo druhé, do kterého postoupí první dva kandidáti z prvního kola. Zatím se spekuluje o celé řadě kandidátů na francouzského prezidenta, z nichž někteří už svou kandidaturu potvrdili.

Podle výsledků internetového průzkumu zveřejněného letos v březnu společností Harris Interactive vše nasvědčuje tomu, že by se ve druhém kole prezidentských voleb rozhodovalo mezi Macronem (52 procent) a Le Penovou (48 procent). Jde tak o nejmenší procentuální rozdíl, který kdy byl mezi těmito kandidáty zaznamenán. Březnové výsledky internetového průzkumu potvrdily, že stále více Francouzů by si přálo Le Penovou v Elysejském paláci v roli francouzské prezidentky. Podle expertů by se měla opakovat situace z roku 2017, kdy do druhého kola prezidentských voleb postoupil Macron a Le Penová, kdy Macron nakonec získal 66% a Le Penová 34%. Nyní je ale situace jiná, a kandidátka Národního shromáždění už nyní posílila o čtrnáct procentních bodů a její popularita v zemi mezi Francouzi stále stoupá.

Hnutí SPD by si velmi přálo, aby naše kolegyně z evropské vlastenecké frakce ID Marine Le Penová uspěla v prezidentských volbách v roce 2022. Mezi Francouzi její podpora stále roste, a pevně doufáme, že vše bude završeno tím, že Marine Le Penová bude v letech 2022 až 2027 prezidentkou Francie.

22.3.2021

V neděli jsme si připomněli Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace!

Dne 21. března si každoročně celý svět připomíná Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace, který byl vyhlášen v roce 1966 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN na výročí masakru, který se odehrál 21. března 1960 v černošské čtvrti Sharpeville nedaleko jihoafrického Kapského Města.

Včera jsme si připomněli Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace, jehož podnětem byly události odehrávající se v Jihoafrické republice. Před policejní stanicí se tehdy shromáždilo 5 až 7 tisíc lidí za účelem protestu proti nerovnoprávnosti černošského obyvatelstva a apartheidu (rozdělení na bílé a barevné obyvatelstvo s odlišnými právy uplatňovanými v dopravních prostředcích, školách, nemocnicích apod.). Policie proti demonstrantům, kteří poklidnou formou protestovali proti bělošské nadvládě, tvrdě zasáhla a výsledkem bylo 69 mrtvých a více než 180 zraněných. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace by měl všem připomenout, že všichni lidé jsou si rovni, a proto mají mít stejná práva i povinnosti. 

Naše hnutí SPD zcela zásadně odmítá rasovou diskriminaci, neboť nepatří do vyspělé civilizace. Odmítáme rasismus proti černochům, ale i rasismus černochů proti bělochům, který se nyní nazývá politickou korektností. Jako příklad uvedu propagaci hnutí Black Lives Matter, za kterým stojí rabování, žhářství, pronásledování a ponižování bělochů jen proto, že jsou běloši. 

Dále zmíním myšlenky islámské ideologie. Vyznavači těchto myšlenek jsou přesvědčeni o své nadřazenosti vůči křesťanům, židům a nevěřícím. Probíhající řízená islamizace Evropy je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. V hnutí SPD nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře, nebo náboženství. Naše společnost má národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme chránit. Jsou základem demokracie, svobody a lidských práv.

Stejná práva musí být zabezpečena všem, což se vztahuje i na povinnosti. Odmítáme ale i pozitivní diskriminaci, neboť pozitivní diskriminace je pořád diskriminací – ke všem máme přistupovat stejně. Zde jako příklad uvedu lidi, kteří se štítí práce, a proto nechtějí pracovat a již jiný důvod nemají (např. nepříznivý zdravotní stav). Na druhou stranu ale zneužívají sociální systém a neoprávněně čerpají sociální dávky, a to na úkor potřebných. Tato forma pozitivní diskriminace musí skončit. V Poslanecké sněmovně jsme v této souvislosti podali již v listopadu roku 2019 návrh novely zákona, kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi. Projednávání návrhu zákona ve druhém čtení bylo dne 10. února 2021 v rámci 79. schůze přerušeno. Tuto naši novelu zákona odůvodňujeme tím, že současné legislativní nastavení v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi (dávky sociální pomoci) umožňuje v mnoha ohledech netransparentní a účelové chování a jednání příjemců dávek hmotné nouze a žadatelů o ně. Tyto dávky jsou v mnoha případech zneužívány, a to jednak v důsledku podvodného jednání žadatelů o ně, a též i z důvodů mnoha mezer a nejasností v předmětném zákoně. Vlastní zneužívání dávek hmotné nouze má mnoho podob, nejvíce se týká tzv. doplatku na bydlení, nepřiznávání a zatajování finančních příjmů, nelegální práci načerno, fiktivní změny bydliště, fiktivní pronájmy mezi nejbližšími příbuznými, vyhýbání se práci, rezignace na aktivní hledání zaměstnání, zneužívání režimu pracovní neschopnosti. Tomu všemu chceme zamezit.

Hnutí SPD bude stále prosazovat, aby všichni naši občané měli zajištěna stejná práva, a na druhou stranu by všichni měli dodržovat zákonné povinnosti. Děláme politiku pro slušné pracující občany, naše seniory, rodiny, a též nezapomínáme na osoby, které si zasluhují zvýšenou péči, neboť už se nemohou o sebe sami postarat.

19.3.2021

Na dnešek připadá Mezinárodní den invalidů – jejich osud nám není lhostejný!  

Mezinárodní den invalidů, který celosvětově připadá na 19. března, vyhlásila Mezinárodní federace práce neschopných a civilních invalidů. Má nám připomenout, s jakými překážkami se invalidé každý den musí vyrovnat a překonávat je, ať už se jedná o lidi na vozíčku nebo s jiným mentálním či fyzickým postižením.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zlepšení podmínek pro zdravotně postižené občany, aby se co nejlépe v rámci svých zdravotních možností začlenili do naší společnosti. Prosazujeme, že stát musí zabezpečit důstojné podmínky pro osoby, které se o sebe již zcela postarat nemohou a též ocenit i ty, kteří jsou ochotni těmto zdravotně hendikepovaným osobám pomoci.

Invalidita je složitá životní situace. Z pohledu zákona je definována jako pokles pracovní schopnosti, který nastal kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, a to alespoň o 35%. Podle míry poklesu pracovní schopnosti je rozlišována invalidita prvního, druhého a třetího stupně. U I. stupně invalidity jde o pokles pracovní schopnosti minimálně o 35 procent, u II. stupně nejméně o 50 procent a u III. stupně invalidity minimálně o 70 procent. Duševní nemoci jsou druhou nejčastější příčinnou invalidity. V České republice bylo ke konci minulého roku dle statistik České správy sociálního zabezpečení vedeno celkem 417.639 osob pobírajících invalidní důchod. Z tohoto počtu spadá do I. stupně 173.034 osob, které mají nárok na invalidní důchod v průměrné výši 7.366 Kč, do II. stupně je zařazeno 76.626 osob s invalidním důchodem v průměrné výši 8.532 Kč. Ve III. nejtěžším stupni je evidováno 167.979 osob s přiznaným invalidním důchodem v průměrné výši 12.726 Kč.

Hnutí SPD není další osud těchto nejzranitelnějších osob v naší společnosti lhostejný, o čemž svědčí to, že naši poslanci předložili nebo podpořili v Poslanecké sněmovně celou řadu novel zákonů, které zajišťují pro tyto osoby důstojnější podmínky pro jejich žití, a též nezapomíná na osoby, které se o zdravotně postižené starají.  

Ve Sněmovně jsme minulý týden podpořili schválení změny zákona o poskytování dávek. Tato novela byla připravena na podnět Národní rady osob se zdravotním postižením na jaře loňského roku a v podstatě reagovala na problémy zdravotně postižených v době covidové pandemie. Zjednodušuje postup pravidelné výměny průkazu osob se zdravotním postižením s cílem zamezení nutnosti chodit v této době na úřad a též rozšiřuje okruh osob s nárokem na příspěvek na zvláštní pomůcku o osoby s poruchou autistického spektra a o osoby s demencí. Umožní tak rozšířit přístup osob, včetně těch nízkopříjmových, k příspěvku na zvláštní pomůcku, jako například na pořízení invalidního vozíku, automobilu nebo na úpravu bytu z důvodu zabudování plošiny atd.

Na projednávání v Poslanecké sněmovně čeká návrh novely zákona o sociálních službách, který hnutí SPD předložilo v dubnu 2020. V této novele zákona navrhujeme zvýšit příspěvek na péči, která se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb osob a náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

Na půdě Sněmovny naši poslanci spolupracují na tvorbě návrhů zákonů i s poslanci s ostatních poslaneckých klubů. Příkladem je poslankyně Lucie Šafránková, která je v Poslanecké sněmovně místopředsedkyní výboru pro sociální politiku a společně se svými kolegy z výboru se podílela na zpracování dalších novel k zákonu o sociálních službách. Jedná se o návrh, který předkládá právní úpravy optimalizace, stabilizace, zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb, snížení administrativní zátěže, což by mělo přispět k výraznému zefektivnění, srozumitelnosti a transparentnosti v systému sociálních služeb. Dále se jedná o sněmovní tisk, který navrhuje opatření v oblasti příspěvku na péči, obsahující sjednocení částek příspěvku na péči osob ve stupni závislosti III. a IV. a to jak u osob starších 18 let, tak i u kategorie osob do 18 let věku. Též navrhuje zrušení diferenciace částek příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti III. a IV. Na výši příspěvku by již nemělo mít vliv, zda osoba využívá nebo nevyužívá pobytové sociální služby.

Hnutí SPD ve Sněmovně navrhuje a podporuje návrhy zákonů sloužící ku prospěchu všech našich občanů. Prioritu si zaslouží děti, senioři a osoby se zdravotním postižením.

18.3.2021

V zemských volbách v Německu propadla CDU kancléřky Merkelové!

Výsledky nedělních zemských voleb, které proběhly v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci, německá média okomentovala slovy, že byly černým dnem pro Křesťanskodemokratickou unii (CDU) dosluhující kancléřky Angely Merkelové.

Hnutí SPD hodnotí výsledky proběhlých zemských voleb v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci jako očekávané vyústění toho, že Němci nejsou spokojeni se současnou politikou určovanou německou kancléřkou Angelou Merkelovou, která vrcholně prezentuje Křesťanskodemokratickou unii (CDU), kde zastávala do 7. prosince loňského roku funkci předsedkyně. Německo společně s Francií určují strategii Evropské unie na další léta a v minulosti právě tyto dvě země umožnily nelegální vstup milionům imigrantů do unijních zemí. Celá řada občanů z daných regionů, kde proběhly minulou neděli zemské volby, také vyjádřila svůj nesouhlas s postupem současné spolkové vlády v rámci řešení koronavirové krize.

CDU německé kancléřky Angely Merkelové v nedělních zemských volbách v Bádensku-Württembersku a v Porýní-Falci skončila v obou případech druhá, ale zřejmě bez šance dostat se do regionálních vlád. Tyto výsledky navíc naznačují možný vývoj po zářijových německých parlamentních volbách, po kterých by CDU mohla skončit v opozici. Do zemského sněmu v Bádensku-Württembersku i v Porýní-Falci se dostala protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), která nejvíce kritizovala umožněnou korespondenční volbu. 

V Porýní-Falci vyhráli sociální demokraté s 35,7 procenta hlasů, což je o půl procentního bodu horší výsledek než při volbách před pěti lety. Druhá CDU v Porýní-Falci dostala 27,7 procenta hlasů, což je oproti roku 2016 propad o 4,1 procentního bodu. Tak špatný výsledek zde konzervativci dosud nikdy nezaznamenali. Alternativa pro Německo (AfD) skončila na čtvrtém místě s 8,3 procenta. V Bádensku-Württembersku podle průběžných výsledků skončila CDU s 24 procenty hlasů druhá za Zelenými s odstupem zhruba devíti procentních bodů. Pro konzervativce je tento výsledek nejhorší v poválečných dějinách této spolkové země. Po CDU následují sociální demokraté s 11 procenty hlasů, liberálové (FDP) s 10,5 procentem hlasů a Alternativa pro Německo (AfD) s 9,7 procentem hlasů.

Hnutí SPD v souvislosti s proběhlými zemskými volbami upozorňuje, že korespondenční hlasování, a to po zkušenostech z proběhlých prezidentských voleb v Rakousku a USA, může u voličů zpochybnit regulérnost takového hlasování a jeho výsledky.

17.3.2021

Musíme se postavit proti diktátu Bruselu a odejít z EU!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že drastické plošné zákazy nefungují, vláda selhala a měla by skončit. Česká republika je statisticky nejhorší v Evropě i na světě. Je potřeba stabilizovat situaci v republice tím, že bude jmenována vláda odborníků, která přivede zemi k říjnovým volbám. Pánové Blatný, Hamáček i Petříček by měli skončit jako ministři. Podpořili jsme ve Sněmovně větší podporu zdravotně postiženým lidem i jejich rodinám. Evropská unie zavádí nové daně, které nám všechno zdraží. Musíme se postavit proti diktátu Bruselu a odejít z EU. Připomínáme si smutné 82. výročí německé okupace Čech, Moravy a Slezska.

1. Drastické plošné zákazy nefungují. Vláda selhala a měla by skončit. Česká republika je statisticky nejhorší v Evropě i na světě.

Po více než 14 dnech dramatických omezení se ukazuje, že zásadní obrat v boji s covidem stále nepřichází. Odpovědní politici již dopředu hovoří o dalších uzávěrách v průběhu Velikonoc. V SPD stále opakujeme, že plošné zákazy nejsou správná cesta. Lidé jsou nesmyslně nuceni nosit roušku na ulici anebo v městském parku, i když jste zcela sám. Vláda nemá strategii, nefunguje trasování, a navíc její ministři neustále již rok dokola opakují, že to musíme ještě chvíli vydržet. Přitom podnikatelé a živnostníci živoří nebo již zkrachovali, lidé přicházejí o práci a kompenzace ze strany státu nepřicházejí, děti nebyly rok ve škole a nemocnice kolabují. Realita je taková, že vláda kromě plošných omezení a nekonečného prodlužování nouzového stavu nemá řešení. Taková vláda nemá důvěru veřejnosti a měla by skončit! Česká republika je statisticky nejhorší v Evropě i na světě. Je potřeba stabilizovat situaci v republice tím, že bude jmenována vláda odborníků, která přivede zemi k říjnovým volbám.

2. Blatný, Hamáček i Petříček by měli skončit jako ministři.

Prezident republiky Miloš Zeman minulý týden oznámil, že bude chtít po premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby z funkce odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irenu Storovou a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Řekl to v rozhovoru serveru Parlamentní listy. Vadí mu jejich postoj k ruské vakcíně Sputnik V. Jejím odmítáním podle něj nesou odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na covid-19. Hnutí SPD s těmito výroky prezidenta souhlasí, navíc prezident pouze potvrdil to, co tvrdíme dlouhodobě. K těmto jménům bychom však ještě přidali ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Je nutné vyvození osobní odpovědnosti těchto osob za situaci, ve které se Česká republika ocitla. Je nutná rekonstrukce vlády a nahrazení ministrů, kteří na své úkoly nestačí.

3. Podpořili jsme ve Sněmovně větší podporu zdravotně postiženým lidem a jejich rodinám.

Hnutí SPD minulý týden podpořilo ve Sněmovně schválení změny zákona o poskytování dávek lidem se zdravotním postižením. Stalo se tak na podnět Národní rady osob se zdravotním postižením. Tato novela umožní, aby o příspěvek na pořízení auta mohly žádat i ty rodiny lidí s poruchou autistického spektra, kteří nemají vážné mentální postižení. Lidem s demencí by stát mohl přispívat na invalidní vozík a také zjednodušuje postup pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením tak, aby byla automatická bez nutnosti chodit v covidové době na úřad. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zlepšení podmínek pro zdravotně postižené občany.

4. Evropská unie zavádí nové daně, které nám všechno zdraží. Musíme se postavit proti diktátu Bruselu a odejít z EU.

Evropský parlament minulý týden schválil dokument „O uhlíkovém vyrovnání na hranicích", který předpokládá platbu za zboží přecházející přes hranice podle energetické náročnosti a množství uhlíku, které se při výrobě vyprodukuje. Platba má být celá odevzdána „Bruselu" jako „vlastní příjem" EU. Jedná se o další oklešťování našich pravomocí ze strany EU a zavádění nových daní. Realizací tohoto kroku ze strany EU nám hrozí vážné ekonomické a sociální důsledky, protože se to projeví zdražením prakticky všeho. Hnutí SPD jako jediný politický subjekt ve Sněmovně dlouhodobě prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM však projednání funkčního zákona o referendu ve Sněmovně stále odkládá.

5. Připomínáme si smutné 82. výročí německé okupace Čech, Moravy a Slezska.

15. březen je dnem smutného 82. výročí německé okupace Čech, Moravy a Slezska. Jednalo se o okupaci zbylého území české části Československa, tj. území Čech, Moravy a Slezska, které Německo a Polsko do té doby neobsadilo a neanektovalo, vojsky nacistického Německa. Proběhla 14. až 16. března 1939. V jejím důsledku bylo území obsazené Německem anektováno a byl zřízen autonomní Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939 výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Bylo to pokračování "Dnů zrady", které Německo, Itálie, Francie a Velká Británie započaly Mnichovskou dohodou, kterou Německo samo 30. září 1938 spolupodepsalo a tímto navíc porušilo. Území Československa bylo již předtím zredukováno připojením takzvaných Sudet k nacistickému Německu 2. října 1938, východní části českého Těšínska a částí severního Slovenska k Polsku a části Podkarpatské Rusi a východního a jižního Slovenska k Maďarsku. Výsledkem těchto ztrát území byla vnitřní krize a vyhlášení druhé republiky. Následovala nejstrašnější válka v dějinách, která přinesla smrt více než 50 miliónu lidí, z toho 365 tisíc Čechoslováků. Je to velké ponaučení pro dnešní dny. Nespoléhat se výhradně na cizí pomoc, ale v první řadě klást důraz v bezpečnostních a obranných otázkách sami na sebe. Mocnosti nás zradily v roce 1938, 1968, a pokud by došlo k mezinárodní krizi, tak by nás dnes zradily pro své zájmy znovu.

16.3.2021

Podpořili jsme zavést do ústavního zákona právo bránit život i se zbraní!                      

Minulý týden byl v Poslanecké sněmovně zařazen na program jednání senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod na právo bránit život i se zbraní.

Hnutí SPD dlouhodobě bojuje za posílení práv našich občanů v legální držení zbraní a ochrany svého majetku, a proto všichni poslanci za hnutí SPD v rámci prvního čtení podpořili navrženou senátní změnu ústavního zákona České republiky spočívající v tom, že v článku 6 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., jako součást ústavního pořádku České republiky, se na konci odstavce 4 doplňuje věta: „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“

Navrhovaná změna zavádí ústavní zakotvení práva na obranu i se zbraní a vzhledem k významu práva na život, které je právo nejzákladnější, protože bez života ostatní práva člověka nemohou být naplněna, považujeme za správné symbolicky povýšit toto právo na úroveň ústavní, což má i význam v tom, že lidé se mohou ochrany základních práv dovolávat v rámci ústavní stížnosti u Ústavního soudu. Návrh dává ústavní rozměr právu každému bojovat o svůj život i za užití zbraně proti útoku, čímž symbolicky do ústavního pořádku převádí morální zásadu, že zlu, což je i útok na život a zdraví člověka, se nemá ustupovat, ale naopak se vůči němu aktivně bránit.

Hnutí SPD podporuje tuto novelu ústavního zákona, neboť stále sílí tlak Evropské unie na odzbrojování a omezování legálních držitelů zbraní, což je pro nás nepřijatelná věc. Právo legální držení zbraně a větší možnosti obrany své i svého majetku definované v ústavním zákoně tak přispěje i k většímu posílení pocitu bezpečí našich občanů.

Zde je na místě připomenout, že jsme v této souvislosti podali v září 2019 do Poslanecké sněmovny zásadní návrh zákona, který dobře vystihuje název hesla „můj dům, můj hrad", k němuž ale vláda vydala zamítavé stanovisko. Tento návrh zákona posiluje institut takzvané nutné obrany. Návrhem tohoto zákona chceme předcházet situacím, ke kterým stále dochází. Když se někdo brání napadení nebo si chrání svůj majetek proti pachateli, který vnikne neoprávněně na jeho pozemek, a ještě překoná úmyslně překážku bránící ke vstupu, tak se ještě posuzuje, zdali se bránil přiměřeně. V těchto případech by měl být poškozený vždy v právu.

Tento náš návrh novely trestního zákoníku je veden s cílem posílení institutu nutné obrany, spočívající v poskytnutí občanům vyšší míru jistoty a bezpečnosti, aby se nemuseli obávat použít adekvátní nástroje a prostředky, když někdo poruší jejich domovní svobodu, bude se snažit vniknout do jejich obydlí a vyvolá v nich pocit, že může ohrozit jejich zdraví nebo dokonce život.

Hnutí SPD prosazuje politiku pro slušné a řádné občany, kteří si zaslouží, aby se v naší zemi cítili bezpečně, a aby byla právně zajištěna jejich ochrana zdraví a majetku.

15.3.2021

Dnes si připomínáme začátek německé okupace Československa v roce 1939!

Je naší vlasteneckou povinností, abychom již nikdy nepřipustili okupaci naší republiky, jak tomu bylo v roce 1939, kdy nás obsadila německá vojska a vyhlásila Protektorát Čechy a Morava. Byl to začátek ztráty naší suverenity a předzvěst válečných bojů II. světové války, během které přišlo o život mnoho našich občanů. Ti všichni byli pravými hrdiny, vlastenci, a my na ně nesmíme nikdy zapomenout.

Hnutí SPD si s úctou a respektem připomíná tyto osudové březnové dny roku 1939. Vždyť to byli naši otcové a dědové, kteří bojovali za udržení naší republiky, kdy celá řada z nich v těchto bojích položila i svůj život. Pro nás jako vlasteneckou stranu jsou všichni tito občané hrdiny, na které nikdy nezapomeneme. 

Dne 15. března 1939 v šest hodin ráno začalo německé obsazování Čech, Moravy a Slezska. Z příkazu Adolfa Hitlera začala operace německých vojenských jednotek pod názvem Březnový vír, neboť Československo se podle Hitlera „nacházelo v rozkladu a panoval zde nesnesitelný teror proti německým soukmenovcům“. Okupaci provedlo současně několik německých armádních sborů, čítající celkem 22 divizí o síle 350 tisíc mužů, včetně ovládnutí vzdušného prostoru Čech, Moravy a Slezska letadly německé Luftwaffe. Touto okupací a anexí okupovaného území Německo porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo dne 30. září 1938 uzavřelo spolu se zástupci tří evropských zemí. Za Německo jí tenkrát podepsal Adolf Hitler, za Itálii Benito Mussolini, za Velkou Británii Neville Chamberlain a Édouard Daladier za Francii. Na území českých zemí byl vytvořen výnosem Adolfa Hitlera ze dne 16. března Protektorát Čechy a Morava. Následně byla zrušena Československá armáda a bezpečnostní aparát (policie a četnictvo) se dostal do područí německé moci (gestapa). Za dobu existence nacistického protektorátu bylo v naší zemi popraveno minimálně 8.200 lidí, na 70 tisíc českých Židů zemřelo v koncentračních a vyhlazovacích táborech, dalších 3.400 osob zemřelo při nuceném nasazení na práce v tehdejším Německu. Obětmi nacistického teroru se staly i celé vesnice, z těch nejznámějších Lidice a Ležáky. Též je nutné připomenout, že jen v domácím odboji zahynulo sto tisíc Čechů.

Hnutí SPD pohlíží na 15. březen roku 1939 jako na počátek nejtragičtější etapy moderních českých dějin. Náš stát toho dne přišel o zbytky jakékoli státní suverenity, přičemž následovala jeho přímá německá vojenská okupace a zejména šestileté období plošného a cíleného nacistického teroru a vyvražďování československých občanů, které mělo i jednoznačně genocidní rysy a genocidní charakter. Podle zveřejněných výstupů a výsledků bádání historiků Vojenského ústředního archivu v Praze činí počet obětí německého nacismu zhruba 343 tisíc osob v rámci celého někdejšího československého státu. V této souvislosti nutno zmínit, že v těchto číslech obětí nejsou zahrnuti lidé, kteří zemřeli po druhé světové válce na následky týrání, perzekucí, na následky věznění v koncentračních táborech a ve věznicích, na následky tzv. totálního nasazení apod. Počet obětí nacistické perzekuce v českých zemích pak činí minimálně zhruba 122 tisíc obyvatel.

S úctou a respektem ke všem těmto padlým jsme navrhli, že má být 15. březen jednoznačně připomínán nejen jako památka těchto obětí, ale nově významným dnem. Poslanecký klub hnutí SPD předložil v Poslanecké sněmovně v lednu minulého roku novelu zákona o státních svátcích, kdy se navrhuje zavést jako významný den „15. březen – Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem“. Paradoxní je, že vláda k tomuto našemu návrhu zaslala už v únoru minulého roku nesouhlasné stanovisko.

Hnutí SPD vzhledem k úctě k historické pravdě, a hlavně s ohledem na úctu k obětem německé nacistické okupace a pozůstalým po nich, má za to, že 15. březen by měl být vyhlášen významným dnem. Též nás znepokojuje postupující a nepřípustná snaha o přepisování dějin, zejména pak snaha o relativizaci viny za druhou světovou válku, snaha o relativizaci škod napáchaných německými nacisty na české zemi a českých lidech. Hlavně mladá generace by měla znát tuto nedávnou historii našeho státu a všichni společně bychom neměli dopustit, aby se něco podobného opakovalo v budoucnu.

12.3.2021

Dánsko začalo vracet imigranty ze Sýrie do jejich země! 

Dánsko začalo vracet zpět do Sýrie imigranty, neboť vláda premiérky Mette Frederiksenové rozhodla, že je Sýrie bezpečnou zemí. Rozhodně dobrý příklad pro ostatní unijní země, i když se už ozvalo několik neziskovek s nesouhlasem.

Hnutí SPD velmi vítá iniciativu Dánska, které začalo s novým přístupem v boji proti nelegální imigraci, což považujeme za velký impuls i pro ostatní unijní země. Německo, Francie, Itálie či Británie, ale také řada severských zemí, se stále stávají vytouženým evropským cílem imigrantů z Blízkého východu či severu Afriky. Imigrační historie Dánska se nápadně podobá imigrační historii mnoha dalších evropských zemí a největší příliv imigrantů byl zaznamenán v roce 2015 z Balkánu, Blízkého východu, Pákistánu a severní Afriky. V následujících letech počet imigrantů přijíždějících do Dánska nadále přibýval. Jednalo se zejména o rodinné příslušníky již usazených ekonomických imigrantů a dále o mladé imigranty původem z Vietnamu, Srí Lanky, Somálska, Íránu a Iráku. Imigrace se tak postupně stala v 5,5 milionové zemi, ve které 10 procent obyvatelstva tvoří cizinci, horkým tématem.

Podle dánských výzkumníků (Olwiga a Paerregaarda) jsou imigranti a uprchlíci považováni dánskou společností za problematickou skupinu. Nejvíce Dánům vadí, že imigranti praktikují dohodnuté sňatky, žijí v etnických ghettech a neúměrně zatěžují dánský sociální systém. Obdobný problém řeší i v sousedním Švédsku, kde gangy mladistvých imigrantů ovládly předměstí velkých měst, kde páchají trestnou činnost, a místní obyvatelé se zde již necítí bezpečně. V Dánsku žilo v roce 2020 více jak milion imigrantů. Pokud bude současný demografický trend v Dánsku dále pokračovat, tak se etničtí Dánové, jejichž porodnost je mnohem nižší než u imigrantů s neevropskými kořeny, stanou někdy kolem roku 2065 ve své vlastní zemi menšinou. Tento scénář je skutečně reálný, neboť imigranti definovaní jako „uprchlíci“ do země nadále přicházejí a mnoho lidí využívá svého práva na slučování rodin.

Nová dánská vláda v čele s premiérkou Mette Frederiksenovou začala od svého nástupu po parlamentních volbách v roce 2019 prosazovat nové zákony, pomocí kterých chce snížit počty nelegálních imigrantů. Už v minulosti dánská premiérka prohlásila, že masivní imigrace ohrožuje sociální soudružnost v zemi. Jedná se například o dokument nazvaný „Dánsko bez paralelních společností: konec ghett do roku 2030“. Podle dokumentu budou ve vybraných lokalitách zavedeny dvojnásobné tresty za krádeže či vandalismus. Majitelé domů budou mít právo odsouzeným imigrantům snáze vypovědět smlouvu o pronájmu. Imigranti coby příjemci sociálních dávek přijdou po přestěhování do ghetta o část peněz. Též se počítá s tím, že místní úředníci budou mít snadnější přístup k osobním údajům imigrantů.

Koncem minulého roku sáhlo Dánsko k přelomovému řešení ve věci imigrace, kdy začalo přestávat poskytování azylu syrským uprchlíkům. Podle dánského ministra pro imigraci Mattiase Tesfaye se podmínky syrských uprchlíků v jejich domovské zemi výrazně zlepšily, takže další jejich pobyt v Dánsku už není nutný. Imigrační úřady proto navzdory nesouhlasu ochránců lidských práv a zástupců nevládních organizací, začaly zákon o bezpečné Sýrii uplatňovat v praxi. Vloni bylo 170 Syřanům odňato nebo odmítnuto prodloužení jejich povolení k pobytu v Dánsku. Stejný proces bude pokračovat i v letošním roce. Imigranti, kterým bylo odebráno povolení k pobytu, budou moci využít repatriační režim, spočívající v tom, že pokud požádají o návrat ještě před vypršením lhůty pro odjezd, dostanou od dánského státu zhruba 20 tisíc dánských korun (kolem 70 tisíc českých korun) na cestu domů a k opětovnému usazení se ve své zemi. Dánská premiérka Mette Frederiksenová se v této souvislosti vyjádřila, že cílem její vlády je, aby byl počet žadatelů o azyl sražen na nulu.

Hnutí SPD zásadně odmítá nelegální imigraci v rámci celé Evropy, a proto vítáme aktivitu Dánska ve věci vracení imigrantů zpět do zemí jejich původu. Hnutí SPD prosazuje takovou politiku, která nepočítá s tím, že by v naší republice žili nelegální imigranti.

11.3.2021

Dnes si připomínáme Evropský den památky obětí teroristických útoků!

V tento den si připomínáme oběti teroristických útoků, i jejich příbuzné a přátele. Datum vzpomínky odkazuje na 11. březen 2004, kdy došlo k teroristickým útokům ve vlacích v Madridu.

Hnutí SPD odsuzuje všechny formy násilí páchaného na bezbranných lidech. Počátkem třetího tisíciletí začala sílit nová hrozba lidstva, spočívající v teroristických útocích. Tyto útoky mají na svědomí v drtivé míře příznivci radikálního islámu, kteří disponují mnoha svými buňkami po celém světě, a to včetně Evropy, do které se infiltrovali pomocí nelegální imigrace. Vrcholní představitelé EU stále spíše podporují nelegální imigranty, než aby proti nim radikálně zasáhli. Jelikož se jedná hlavně o muslimy z afrických zemí, lze se oprávněně domnívat, že islamizace evropských zemí bude i v budoucnu pokračovat, což bude mít za důsledek, že bude docházet ke stále většímu oslabení a likvidaci národních států a národů v Evropě.

Nabízíme řešení, které ale ostatní politické subjekty zastoupené v Poslanecké sněmovně nechtějí akceptovat. Prosazujeme nulovou toleranci nezákonné imigrace, zákaz propagace islámské ideologie v naší republice, zavedení trestného činu nezákonného překročení státních hranic pod tvrdými nepodmíněnými tresty a samozřejmě referendum o vystoupení ČR z EU, protože pak si budeme sami určovat bezpečnostní politiku.

Útoky z 11. září 2001 byly nejenom sérií koordinovaných teroristických útoků, které se uskutečnily ve Spojených státech amerických a vyžádaly si téměř tři tisíce obětí, ale i počátkem teroristických útoků v následujících letech provedených v Evropě. Ten první velký teroristický útok se odehrál 11. března 2004 ve Španělsku, tedy 30 měsíců po útocích na USA z 11. září 2001. Teroristé tak v Madridu udeřili po 911 dnech od útoků na New York a Washington. Útoky v Madridu se odehrály tři dny před španělskými parlamentními volbami, takže zřejmě i proto vláda označila okamžitě jako viníka baskickou teroristickou organizaci ETA. Vybuchlo deset bomb, další tři policie zneškodnila. Asi deset kilogramů dynamitu značky Goma-2 Eco v každém z deseti batohů teroristé odpálili mobilními telefony. Bomby explodovaly ve čtyřech vlacích na madridském nádraží Atocha a v madridských stanicích El Pozo a Santa Eugenia. Zahynulo 191 osob a 1.824 dalších bylo zraněno.

Riziko teroristických útoků v Evropě je podle bezpečnostních expertů dlouhodobě vysoké. Radikální islamismus za poslední roky nikam nezmizel, většina útoků se ale kvůli nízkému počtu obětí nedostala do širšího veřejného povědomí. Spíše než velké atentáty jsou současným problémem teroristické činy jednotlivců, které lze jen obtížně předvídat. Příklady z Francie, Německa a Rakouska z nedávné doby to jen potvrzují.

Hnutí SPD chce zajistit, aby suverénní Česká republika byla pro naše občany bezpečnou zemí. Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. Proto žádáme o uplatnění práva občanů rozhodnout v referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie.

10.3.2021

Babišovo zpochybňování maturit je nebezpečná hloupost!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že požadujeme rekonstrukci vlády a nahrazení neschopných ministrů. Požadujeme, aby česká vláda podnikla kroky k rezignaci předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, která nezvládla situaci okolo šíření nemoci covid-19. Je nutné nabídnout lidem výběr i z vakcín ruských nebo čínských, pokud jsou ověřené. Vakcinace musí být dobrovolná. Vláda musí umožnit lékařům a případně přímo občanům snadný přístup k lékům, které pomáhají zvládnout těžký průběh nákazy covid-19. Plošné zákazy nejsou správná cesta. Lidé jsou nesmyslně nuceni nosit venku respirátory a roušky. Babišovo zpochybňování maturit je nebezpečná hloupost.

1. Požadujeme rekonstrukci vlády a nahrazení neschopných ministrů.

Budeme tento týden žádat na půdě Poslanecké sněmovny vyvození osobní odpovědnosti za situaci, ve které se Česká republika ocitla. Je nutná rekonstrukce vlády a nahrazení ministrů, kteří na své úkoly nestačí. Jde především o ministry vnitra, zdravotnictví a zahraničí.

2. Požadujeme, aby česká vláda podnikla kroky k rezignaci předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, která nezvládla situaci okolo šíření nemoci covid-19.

Požadujeme, aby česká vláda oficiálně podnikla kroky k rezignaci předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen. Elity EU si přivlastnily právo rozhodovat o léčbě a prevenci lidí v členských státech. Tuto situaci nezvládly a musí nést odpovědnost. Jasně se ukazuje, že naše země už nemůže pokračovat v politickém kurzu, který z nás dělá fakticky pouhý protektorát bruselských elit. Tady leží odpovědnost na ministru zahraničí. Stejně jako Maďarsko musíme ignorovat nařízení EU a po vzoru Británie musíme připravovat ČR na odchod z této unie.

3. Je nutné nabídnout lidem výběr i z vakcín ruských nebo čínských, pokud jsou ověřené. Vakcinace musí být dobrovolná.

Vakcinace musí být dobrovolná. Lidé, kteří se chtějí nechat očkovat, by měli mít možnost výběru vakcíny ve spolupráci se svým lékařem. Vakcíny nemají ideologii. Je nutné nabídnout lidem výběr i z vakcín ruských nebo čínských, pokud jsou ověřené a používané v ostatních vyspělých zemích. Nečekejme a jednejme. Vítáme iniciativu prezidenta republiky v této věci.

4. Vláda musí umožnit lékařům a případně přímo občanům snadný přístup k lékům, které pomáhají zvládnout těžký průběh nákazy covid-19.

Vláda musí umožnit lékařům a případně přímo občanům snadný přístup k lékům, které pomáhají zvládnout těžký průběh nákazy covid-19. Pokud se tak nestane, hrozí, že obavy občanů mohou využít podvodníci, nebo může dojít k ohrožení zdraví lidí nesprávnou aplikací laické léčby. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a ministerstvo zdravotnictví musí v rámci své odpovědnosti jednat co nejrychleji.

5. Plošné zákazy nejsou správná cesta. Lidé jsou nesmyslně nuceni nosit venku respirátory a roušky.

Po více než sedmi dnech dramatických omezení se ukazuje, že zásadní výsledek nepřichází. Odpovědní politici si dopředu dělají alibi a mluví o dalších uzávěrách. Stále opakujeme, že plošné zákazy nejsou správná cesta. Lidé jsou nesmyslně nuceni nosit respirátor nebo zdravotní roušku na slunci v parku. Jsou nuceni kupovat a používat výrobky, o jejichž kvalitě a funkčnosti je možné pochybovat a jejichž nošení venku v odstupu je naprosto zbytečné a může být i škodlivé. Vláda postupně likviduje ochotu lidí spolupracovat a jejich osobní motivaci. Potřebujeme novou strategii a zapojení odpovědnosti lidí za své zdraví. Je nutné zrušit nesmyslná plošná opatření a důsledněji chránit rizikové skupiny. Testování občanů by mělo probíhat na základě dialogu, vysvětlení situace a musí být uživatelsky spolehlivé a vlídné. Nesmí být vynucováno pod hrozbou represe.

6. Babišovo zpochybňování maturit je nebezpečná hloupost.

Výrok premiéra Babiše zpochybňující maturitu jako nutný stupeň vzdělání pro mladé lidi zdůvodněný tím, že to zaměstnavatelé nepožadují, je nebezpečná hloupost. Budoucnost naší země vyžaduje vzdělané mladé lidi. Odmítáme představu premiéra Babiše, že mladí lidé bez maturity budou nádeníky v montovnách. Úplné střední vzdělání především na technických oborech bylo svou kvalitou vždy základem konkurenceschopnosti České republiky.

9.3.2021

Dnes si připomínáme vyvraždění našich občanů v Osvětimi-Březince!      

V noci z 8. na 9. března roku 1944 došlo k největší hromadné vraždě českoslovanských občanů v našich novodobých dějinách. Nacistické velení koncentračního tábora Osvětim-Birkenau poslalo tehdy na smrt do plynových komor 3.792 židovských vězňů, kteří byli půl roku předtím deportováni do tzv. terezínského rodinného tábora Osvětim-Březinka.

Hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které vede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu, kterou chce zajistit pro naše budoucí generace. Zároveň také ctíme naše hodnoty a tradice, které nám předali naši rodiče a prarodiče, i když někteří z nich obětovali i to nejcennější, svůj život, jenom proto, že žili a hrdě se hlásili k tomu, že je pro ně naše republika rodnou vlastí. Největší zkouškou prošli právě v období druhé světové války, kdy si nás jako národ chtělo podmanit nacistické Německo. Naši otcové a dědové se přímo zúčastnili bojů za osvobození republiky, při kterých jich mnoho padlo. V tomto období přišla o svůj život i celá řada dalších našich občanů, a to z řad seniorů, žen i dětí. Všichni tito občané si zaslouží naší úctu a velký respekt. Proto jsme velmi rádi, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijala v roce 2017 změnu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, a od roku 2018 je 9. březen významným dnem – Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince.

Terezínský rodinný tábor byla zvláštní sekce vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březince, do níž bylo z terezínského ghetta postupně v letech 1943 a 1944 deportováno zhruba 17.500 vězňů. Jak už název napovídá, původně měl mít, pokud to lze takto nazvat, určité výhody, jako například rodiny mohly zůstat pohromadě a nebyly rozděleny do různých sekcí tábora a např. vězni nemuseli být potupně ostříháni dohola, jak bylo obvykle zvykem, a mohli si ponechat civilní oblečení.

V noci z 8. na 9. března 1944 zde došlo k hromadnému vyvraždění více než tři a půl tisíce vězňů včetně žen a dětí. Vražedný nacistický personál obyvatele rodinného tábora naložil do nákladních aut a odvezl do plynových komor. Archivy uvádějí, že v osudovou březnovou noc bylo nacisty usmrceno 3.792 vězňů rodinného tábora včetně žen a dětí, převážně československých Židů. Tento den se tak stal jedním z nejsmutnějších dnů v naší historii dokladující obrovskou lidskou tragédii.

Hnutí SPD si společně se všemi našimi občany tento den připomíná jako velmi temnou stránku našich dějin. S respektem uctíváme památku obětí holocaustu a jejich nepopsatelné utrpení. Apelujeme hlavně na mladé lidi, aby se z historie poučili a nikdy nedopustili, že by se něco podobného v budoucnu mohlo stát. V současné době vnímáme největší nebezpečí ze strany Islámského státu. Jeho příznivci se radikalizují z vyznavačů islámské ideologie a v rámci nelegální imigrace se infiltrují do evropských zemí. V EU mají na svědomí celou řadu teroristických útoků.

8.3.2021

Kytičku, mou úctu a lásku všem ženám k dnešnímu MDŽ!

Dnes si připomínáme Mezinárodního dne žen, který známe pod zkratkou MDŽ. Tento mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů vznikl k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908.

Hnutí SPD si při této příležitosti dovoluje popřát všem našim ženám k jejich dnešnímu svátku, jehož vznik byl iniciován stávkou švadlen v New Yorku za zlepšení životních podmínek. Jejich cílem bylo získání volebního práva pro ženy. V následujících letech byl tento den spojen s propagací za zlepšení životních podmínek žen, za rovnoprávnost, spravedlnost a samozřejmě mír. To jsou hodnoty, které jsou již trvalé a které naše hnutí SPD trvale prosazuje v rámci svého politického programu. Ženy jsou pro nás nepostradatelnou součástí rodiny, v rámci které společně s muži vychovávají děti. Tato tradiční pracující rodina je pro nás na prvním místě a zaslouží si naši plnou podporu pro plnohodnotný život.

Velmi si vážíme našich žen, což dokládají naše aktivity v podobě návrhů zákonů a projektů, které v souladu s naším programem prosazujeme. Jejich cílem je utvářet v naší zemi takové prostředí, aby se zde všechny ženy cítily co nejlépe, podílely se na fungování vícegeneračních rodin a bezpečně a s láskou vychovávaly děti. Rodinu, kterou tvoří muž a žena mající stejná práva a povinnosti, vnímáme za základ prosperujícího státu. Dobře fungující rodina je tou nejdůležitější hodnotou pro náš stát. Ženy mají v rámci rodin nejdůležitější a nejtěžší úkol, kterým je rození a výchova dětí, neboť to je základní předpoklad fungování našeho státu v budoucnu. Naše děti se svou prací budou podílet, aby bylo i dostatek financí na důchody pro naše seniory. V této souvislosti zmíním, že jsme jako hnutí SPD podali v Poslanecké sněmovně změnu zákona zabezpečující důstojný minimální důchod a to v částce cca 14.000 korun. Jsou to právě seniorky, které pobírají nejnižší důchody v České republice. Poslanci zastoupení v Poslaneckém klubu SPD též podpořili a podali návrhy změn zákonů ku prospěchu matek samoživitelek.

Pro naše ženy budeme nadále zabezpečovat takové podmínky a prostředí, aby byly důstojné životu ve 21. století, kde budou společně s manžely vychovávat děti. S tím souvisí to, že budeme předkládat a podporovat zákony, které podporují pracující rodiny s dětmi, jako např. zvýšení rodičovského příspěvku, různé formy odpočtu daní na děti, zohlednění výše důchodové dávky ženám s ohledem na počet vychovaných dětí atd., což jsme již představili v našem projektu: „Rodina na prvním místě“. (www.rodinanaprvnimmiste.cz)

Naše hnutí SPD podporuje tradiční rodinu, kde slečna, žena, matka, babička či prababička má nezastupitelné místo a zaslouží si naší pozornost, a proto si dnes spolu s našimi ženami připomínáme jejich svátek. Kytičku nebo jinou formu poděkování si zaslouží všechny ženy, kterým chceme alespoň touto formou vyjádřit naši úctu a lásku, a zároveň poděkovat za všechny role, které v průběhu svého života prožily.

5.3.2021

Podpořili jsme jednorázový rodičovský příspěvek pro samoživitele v prvním čtení!

V rámci projednávaných bodů středečního programu jednání Poslanecké sněmovny všichni poslanci za hnutí SPD podpořili výplatu jednorázového rodičovského příspěvku ve výši 6.000 korun pro samoživitele v prvním čtení.

Návrh zákona o jednorázovém mimořádném příspěvku, upravuje podmínky pro jeho poskytnutí oprávněným osobám ke zmírnění dopadů souvisejících s šířením nemoci covid-19. Takto navrhovaný mimořádný příspěvek ve výši šest tisíc korun je sociální dávka, kterou poskytuje a náklady na ni hradí stát osamělým rodičům, za splnění podmínek podle zákona o státní sociální podpoře.

Hnutí SPD tento návrh jednohlasně podpořilo, protože podpora pracujících rodin a rodičů řádně vychovávajících své děti je jednou z hlavních programových priorit hnutí SPD. Samozřejmě se to týká i rodičů samoživitelů, kterým je mimořádný jednorázový rodičovský příspěvek určen. Jsme si vědomi toho, že vyhlášením nouzového stavu byla realizována řada omezujících opatření, která měla negativní dopad na ekonomickou situaci obyvatel, a řada mimořádných opatření navíc zůstala v platnosti i po skončení nouzového stavu. Vedle přímých ekonomických dopadů to mělo i významný dopad na duševní zdraví obyvatel. Celá řada domácností byla postižena vysokým propadem příjmů, kde mezi nejvíce zasaženou skupinu patří rodiče – samoživitelé, tj. osamělí rodiče, kteří pečují o nezaopatřené dítě nebo děti a kteří navíc v důsledku krize přišli o práci.

Český statistický úřad vycházející z údajů za rok 2018 uvádí, že v České republice je okolo 200 tisíc rodin, kde žije dítě pouze s jedním rodičem. Navíc matky samoživitelky tvoří vedle seniorek druhou nejohroženější skupinu pohybující se na hraně chudoby (jejich měsíční příjem je nižší než deset tisíc korun). Z toho jednoznačně vyplývá, že tyto skupiny osob patří mezi sociálně a ekonomicky nejohroženější a zaslouží si speciální pozornost a pomoc ze strany státu. Nám v hnutí SPD není osud těchto lidí lhostejný, o čemž svědčí námi předložené legislativní návrhy v oblasti daňových slev. Celý soubor nástrojů určených pro rodiče, pomocí kterých jim chceme zabezpečit důstojné podmínky pro plnohodnotný život, jsme představili v našem projektu "Rodina na prvním místě" (dostupné na www.rodinanaprvnimmiste.cz).  

Dále se ve středu jednalo o dokumentu, který představuje víceúčelový finanční rámec EU, dávající jí možnosti, jak nakládat s vlastními zdroji pro období do roku 2027. Jde o krok, kterým si unie půjčuje okolo 750 miliard eur. Vrcholní unijní představitelé v dokumentu prezentují, že peníze půjdou na řešení pandemické situace v souvislosti s nemocí covid-19, ale ve skutečnosti převážná většina z nich půjde na digitalizaci a zelenou dohodu. Jednotlivé členské země se pak budou až do roku 2058 podílet na splácení tohoto dluhu. Tím si EU posílí svou pravomoc nad jednotlivými unijními státy (včetně České republiky). S tím naše hnutí SPD rozhodně nesouhlasí a naši poslanci hlasovali proti schválení tohoto dokumentu.

Hnutí SPD v Poslanecké sněmovně hájí zájmy našich občanů a prosazuje takovou politiku, ze které bude profitovat Česká republika, o čemž se může přesvědčit každý občan.

4.3.2021

Pro SPD je nezávislost a suverenita českého státu prioritou!

Minulý týden proběhla v ČTK zpráva z Bruselu, že Maďarsko porušilo právo Evropské unie, když zavedlo tresty pro lidi a organizace pomáhající imigrantům požádat v zemi o azyl nebo o povolení k pobytu. Lze to vnímat jako další nátlak uplatňování právních hodnot EU nad zájmem národní suverenity unijního státu. 

Hnutí SPD jako jediné ze současných politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice, kdy za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení našich občanů do řízení země. Jako pro vlastenecké a demokratické hnutí je pro nás nezávislost a suverenita českého státu prioritou. Nechceme, aby náš stát a všechna jeho politická rozhodnutí byl řízen úředníky z Bruselu, v zájmu EU a na úkor suverenit jednotlivých členských zemí. V poslední době direktivní ovlivňování národní politiky sledujeme hlavně v Maďarsku.

Vrcholné instituce EU už řadu let vedou s Maďarskem řízení z důvodu, že zde dle nich dochází k porušování evropských hodnot. Vytýkají mu, že podkopává nezávislost soudnictví a médií a omezuje nevládní organizace. Proto se EU chystá proti Maďarsku formou různých sankcí uplatnit svou moc, viz například krácením přidělených finančních prostředků z unijní pokladny, do které povinně přispívají všechny státy EU.

Unijní justice v posledních letech již o několika žalobách spojených s maďarským přístupem k imigrantům rozhodovala a vždy tak, že Maďarsko porušilo právo EU – např. v loni v prosinci soudci rozhodli, že Budapešť porušila právo EU tím, že zadržovala žadatele o azyl v tranzitních zónách u hranic se Srbskem. Maďarský parlament totiž v roce 2018 schválil sadu protiimigračních zákonů, které mimo jiné zaváděly tresty za podporu nelegální imigrace. Právní úprava tak umožnila úřadům například postihovat nevládní organizace, které různým způsobem pomáhají imigrantům neoprávněně žádat v zemi o azyl nebo o povolení k pobytu. Byl to velký úspěch maďarského premiéra Viktora Orbána, který tvrdě prosazuje protiimigrační politiku a nechce dopustit, aby se do jeho země dostali imigranti, což naopak různými formami a hlavně financemi podporuje americký miliardář maďarského původu George Soros.

Evropská komise, která vede s Budapeští řízení kvůli obavám z porušování evropských hodnot, zmíněné protiimigrační zákony kritizovala a obrátila se na Evropský soudní dvůr v Lucemburku. Její žalobu nejprve posoudil Athanasios Rantos, který byl rozhodnutím zástupců členských států dne 2. září 2020 jmenován generálním advokátem Soudního dvora EU na období od 7. září 2020 do 6. října 2021. Podle zveřejněných závěrů Athanasiose Rantose ze dne 25. února tohoto roku Maďarsko porušilo dvě směrnice týkající se mezinárodní ochrany žadatelů o azyl. Rantos k tomu mimo jiné uvedl: „Kriminalizace činnosti lidí a organizací pomáhajících imigrantům je neodůvodněnou překážkou výkonu práv zaručených unijními právními předpisy." Prý vycházel z předpokladu, že nevládní organizace pomáhající imigrantům jsou schopny už dopředu závazně posoudit, zda mají jejich klienti v Maďarsku nárok na azyl. K tomu pouze doplním, že toto mají za úkol vyhodnocovat dle protiimigračních maďarských zákonů pouze příslušné úřady. Stanovisko generálního advokáta Rantose sice není pro unijní soud závazné, ale ve většině případů se k němu přihlíží. Soudci obvykle vynesou svůj verdikt do několika měsíců, takže si počkejme.

Hnutí SPD nechce, aby se naše republika řídila unijními zákony, které hájí bruselskou politiku, a například nám striktně nařizovala povinné přijímání nelegálních imigrantů v rámci unijního přerozdělování. Proto se rozhodně stavíme za referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.

3.3.2021

Plošné zákazy nejsou cesta!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda kvůli své manažerské a komunikační neschopnosti ztratila důvěru veřejnosti a po roce boje s nemocí covid-19 je ČR nejhorší zemí na světě v počtu nakažených a zemřelých v poměru na počet obyvatel. Pohár trpělivosti občanů s opatřeními vlády, která je zavřela v okresech, přetéká. Je nutné umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků po dohodě s prezidentem republiky, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru veřejnosti. Podle SPD nesmí být testování ve firmách povinné, ale pouze na základě dobrovolnosti. Vítáme, že prezident Zeman požádal ruského prezidenta Putina o dodávku vakcíny Sputnik V pro dobrovolné očkování. EU selhala a nemůžeme na ni spoléhat. Vláda nemá dostatek hlasů ve Sněmovně pro své návrhy. Nebyla schopna prosadit ani tzv. izolačku, tedy finanční kompenzace pro občany v karanténě. Novely zákonů o bezpečnosti a o krizovém řízení požadované ministrem vnitra Hamáčkem jsou paskvily. Vláda by je měla dopracovat. Prosazujeme srozumitelný a systémový volební zákon, který zajistí rovnost hlasů občanů.

1. Vláda kvůli své manažerské a komunikační neschopnosti ztratila důvěru veřejnosti a po roce boje s nemocí covid-19 je ČR nejhorší zemí na světě v počtu nakažených a zemřelých v poměru na počet obyvatel.

Po roce boje s nemocí covid-19 je Česká republika nejhorší zemí na světě v počtu nakažených a zemřelých v poměru na počet obyvatel. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM je oprávněně kvůli své manažerské a komunikační neschopnosti na dně s důvěrou veřejnosti, která má oprávněně pocit beznaděje. Vláda minulý pátek 26. února „na sílu" a proti vůli Sněmovny vyhlásila další nouzový stav. Stalo se tak poté, kdy Sněmovna schválila tzv. „pandemický zákon" a navíc v době, kdy ještě platil protiústavní nouzový stav, jehož platnost končila 27. února před půlnocí. Poslanecký klub SPD ve Sněmovně jako jediný nepodpořil a nadále odmítá tzv. „pandemický zákon", který je pouze pokračováním nouzového stavu po dobu jednoho roku, a stejně tak odmítá i tento vládou vyhlášený nouzový stav, který je podle názoru SPD dalším ohýbáním Ústavy ČR. Nouzový stav je pro vládu pohodlný. Je potřeba prošetřit mediální podezření, že stav pandemie byl zneužit k prosazování obchodních zájmů a rozkrádání veřejných prostředků.

2. Pohár trpělivosti občanů s opatřeními vlády, která je zavřela v okresech, přetéká.

Od soboty 27. února na území České republiky platí nový nouzový stav po dobu 30 dnů, tedy do 28. března. Důvodem pro vyhlášení nového nouzového stavu je podle vlády velmi špatná epidemická situace. K razantnímu zpřísnění vláda přikročila zejména v otázce volného pohybu osob. Opatřeními ohlášenými vládou s účinností od 1. března pohár trpělivosti našich občanů dosáhl pomyslného vrcholu. Rok tato vláda nebyla schopna řídit strategii v boji s pandemií, aby poté přišla s nekonečným nouzovým stavem, pandemickým zákonem, tedy jinak pojmenovaným nouzovým stavem na další rok, a s dalšími plošnými restrikcemi. Občané se nemohou nechat ostříhat, koupit si boty anebo například jet z okresu do okresu navštívit své rodiče anebo si jít nakoupit do konzumu v sousední obci. Lidem mimo Prahu hrozí pokuta 10 tisíc korun na místě a ve správním řízení až 20 tisíc korun. V Praze je možný pohyb více než milionu lidí napříč 10 městskými a 22 správními obvody neboli okresy. Vláda také omezila závodní stravování. Školy se zavírají a není výjimkou, že některé děti byly ve škole od začátku školního roku pouhých deset dnů. To je zcela nepřijatelné!

3. Je nutné umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků po dohodě s prezidentem republiky, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru veřejnosti.

Současná vláda nemá strategii, nerespektuje názory odborníků, hrozí represemi ze strany policie za porušování vládních opatření a nekoncepčním přístupem vytváří pouze další chaos, a tím nese za stávající situaci plnou odpovědnost. Je nutné žádat především vyvození osobní odpovědnosti jednotlivých členů vlády a umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků po dohodě s prezidentem republiky, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru veřejnosti. Letos v první polovině října jsou naplánované volby do Poslanecké sněmovny a občané rozdají nové politické karty.

4. Podle SPD nesmí být testování ve firmách povinné, ale pouze na základě dobrovolnosti.

Vláda zavedla od 3. března povinné testování pro velké firmy s více než 250 zaměstnanci, kde v případě porušení hrozí jejich uzavření anebo sankce až půl milionu korun. Podle SPD nesmí být testování ve firmách povinné, ale pouze na základě dobrovolnosti.

5. Vítáme, že prezident Zeman požádal ruského prezidenta Putina o dodávku vakcíny Sputnik V pro dobrovolné očkování. EU selhala a nemůžeme na ni spoléhat.

Hnutí SPD vítá krok prezidenta republiky Miloše Zemana, který požádal prezidenta Ruské federace Vladimira Putina o pomoc České republice s dodávkou vakcíny Sputnik V. Prezident republiky tak tímto krokem učinil pro vakcinaci našich obyvatel, kteří se dobrovolně chtějí nechat očkovat, více než byla současná vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM schopna udělat za poslední rok. Stalo se tak v době, kdy vakcín je všude nedostatek a ve státech EU se občané odmítají nechat očkovat vakcínou AstraZeneca pro její vedlejší účinky. Ministerstvo zdravotnictví sice spustilo registrace pro očkování, ale tím se ti, kdo se chtějí naočkovat, nenaočkují, protože vakcíny nejsou v takovém objemu, jak by bylo potřeba. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) by měl skončit, pokud obhajuje pouze certifikaci EU. Jsme stále ještě suverénní Česká republika a pro naše podmínky máme k těmto a podobným zdravotnickým certifikacím Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ministerstvo zdravotnictví může SÚKL udělit výjimku k nouzovému použití neregistrovaného léčivého přípravku, když tak udělalo k únoru 2021 dvacet jedna zemí včetně Maďarska. Hnutí SPD dlouhodobě tvrdí, že vakcína nemá ideologii. Měli jsme jít maďarskou cestou již dávno a nečekat na evropskou certifikaci. Také Rakousko jedná o využití ruské a čínské vakcíny.

6. Vláda nemá dostatek hlasů ve Sněmovně pro své návrhy. Nebyla schopna prosadit ani tzv. izolačku, tedy finanční kompenzace pro občany v karanténě.

Sněmovna minulý týden neschválila příspěvek až 370 korun lidem v karanténě, tzv. „izolačku". Lidem v nařízené karanténě měl přinést příspěvek k šedesátiprocentní náhradě mzdy po dobu deseti dnů. Pracující občané tímto nebudou mít motivaci hlásit kontakty s nakaženými koronavirem, aby následně nemuseli být doma v izolaci. Pro jeho prosazení chyběl vládní koalici jeden hlas. Sněmovna nejprve neschválila senátní verzi s pozměňovacím návrhem a měla hlasovat o tom, že setrvává na svojí verzi. K tomu bylo zapotřebí nejméně 101 poslanců, pro jich ale hlasovala jen rovná stovka, a to včetně poslanců SPD. Zdrželi se tři poslanci ANO, i když jinak pro sněmovní verzi hlasovali s vládní koalicí i poslanci z dalších stran. Vládní návrh tak definitivně končí a je evidentní, že současná vládní koalice ANO, ČSSD s podporou KSČM nemá již ve Sněmovně potřebnou většinu a měla by skončit.

7. Novely zákonů o bezpečnosti a o krizovém řízení požadované ministrem vnitra Hamáčkem jsou paskvily. Vláda by je měla dopracovat.

Sněmovna by měla na stávající 87. schůzi mj. projednávat v prvním čtení novelu ústavního zákona o bezpečnosti a zákona o krizovém řízení. Návrh těchto krizových zákonů vláda schválila na základě požadavků ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), a to přesto, že nebyly vypořádány desítky připomínek a dokonce i rozporů v rámci meziresortního připomínkového řízení a nebyl vysloven ani souhlas s návrhem zákonů Legislativní radou vlády. Vláda měla na potřebné změny krizové legislativy deset měsíců a nyní spěchá. Uvedený návrh považuje hnutí SPD v tomto znění za paskvil a nedodělek. Odmítáme např. ukotvení složení Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) v ústavním zákoně o bezpečnosti, protože jeho složení se mění s ohledem na jednotlivé krize. Jiné je složení ÚKŠ v případě pandemie a jiné bude např. v případě jaderné havárie. Současné znění ústavního zákona o bezpečnosti jednak dává vládě možnost v případě vyhlášení nouzového stavu provádět nákupy zdravotnického a vakcinačního materiálu bez výběrových řízení, ale zároveň také dává vládě možnost, aby mohla oddálit termín vyhlášených voleb třeba až o šest měsíců. Z těchto důvodů budeme požadovat tyto zákony vrátit zpět vládě k dopracování.

8. Prosazujeme srozumitelný a systémový volební zákon, který zajistí rovnost hlasů občanů.

Tento týden ve čtvrtek 4. března, by měla proběhnout 89. schůze Sněmovny s jediným bodem pořadu, a to 1. čtení návrhu zákona o volbách do Parlamentu České republiky. Jedná se o reakci na nález Ústavního soudu z 3. února ve věci změny volebního zákona osm měsíců před volbami, kterým zrušil část volebního zákona. Ústavní soud tímto krokem pomohl stranám a hnutím, které by se již do Sněmovny nedostaly a také stávajícím koalicím, kterým bylo zrušeno potřebné kvórum. Ústavní soud tímto svým rozhodnutím a v této době zapříčinil možnou ústavní krizi, přestože měl čas na projednání více než tři roky. Podle názoru SPD by bylo v rámci jednání při přípravě řešení změny volebního zákona dobré prosazovat, aby byl způsob volby občanům srozumitelný, systémový a zajistil stabilitu vlády. Jsme dlouhodobě zastánci rovnosti hlasů, protože občany malých a středních krajů tento zákon dlouhodobě poškozuje. Jsme také dlouhodobě zastánci přímé volby, která ale v současné době kvůli odporu vlády i stran tzv. demobloku (Piráti, ODS, STAN, TOP09, KDU-ČSL a TOP09) není na pořadu dne. Nadále však odmítáme variantu korespondenčních voleb.

2.3.2021

Česká televize nedodržuje vyváženost a objektivitu a cíleně propaguje EU!

Jsou redaktoři ČT hodnoceni za chválení EU? Z Kavčích hor se chvála Evropské unie šíří nadstandardně. Naopak jiné zprávy, třeba o tom, jak členské státy podporují migraci, se na obrazovku nedostanou.

Více v mém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Jsou-redaktori-CT-hodnoceni-za-chvaleni-EU-Poslanec-se-dostal-k-cislum-655421

1. Nedávno jste na sociální síti položil řečnickou otázku, zda jsou odměny redaktorů České televize odvislé od toho, jak propagují Evropskou unii. Co vás k této otázce přivedlo?

Ano, byla to řečnická otázka, na kterou by měl možnost dostat odpověď každý občan, který platí koncesionářský poplatek ČT. Na otázku mě navedl francouzský deník Le Monde, který informoval, že ve francouzských veřejnoprávních sítích stanic France Télévisions nově závisí odměny šéfredaktorů na tom, jak hodně propagují Evropskou unii. V této souvislosti jsem se snažil získat data, jaký prostor věnuje Česká televize evropskému dění v porovnání s dalšími komerčními televizemi, konkrétně TV Nova a FTV Prima. Zjištěná data jasně vypovídala, že v rámci hlavních večerních zpráv je vysíláno na ČT v průměru třikrát více pozitivních informací o EU oproti výše zmíněným komerčním televizím, což zajisté není standardní. Bylo by zajímavé tuto otázku položit generálnímu řediteli ČT. 

2. Máte celkově pocit, že zpravodajství České televize má i jiné ambice, než pouze informovat?

Tento dotaz by měl být také směřován na generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Dobře víte, jakou sílu mají v dnešní době média, a i z výše uvedené odpovědi na Vaši předchozí otázku mohu konstatovat, že Česká televize, hlavně v rámci zpravodajských pořadů vysílaných na ČT1 a ČT24, nedodržuje vyváženost a objektivitu a cíleně propaguje EU. Občané by měli dostávat vyvážené a objektivní zpravodajství, neboť oni na chod České televize přispívají. ČT je veřejnoprávní televize, která má povinnost ze zákona poskytovat prostřednictvím svého vysílání validní pořady.   

3. Téma televizního zpravodajství a jeho motivací je součástí širšího problému svobody slova a svobody informací. SPD nedávno vydalo poměrně obsáhlé stanovisko, odmítající cenzuru.

Naše hnutí SPD má od svého vzniku ve svém politickém programu jasně stanoveno, že chce funkční, úsporný a demokratický stát, kde se občané dovolají svých práv, a který od občanů žádá přiměřené povinnosti. Proto podporujeme systém rovnováhy občanských svobod a povinností. Občané mají mít přirozené právo na ochranu svého soukromí, identity, osobních informací a dat před preventivním špehováním státu a musí jim být zabezpečeno právo sdílet a využívat svobodně informace na internetu, pokud tím není porušován zákon, což mohou posoudit pouze orgány činné v trestním řízení.

4. Když už jsme u té Evropské unie, zmínil jste nedávno také další vlnu migrace, které musí Evropa čelit. Konkrétně na Kanárských ostrovech slíbil španělský levicový ministr pro migraci tisíce míst pro běžence v hotelích místo turistů. To jsou ale věci, o kterých se z Evropy příliš neinformuje…

Ano, přesně tak, jak říkáte. To vše potvrzuje mé odpovědi na Vaše první dvě otázky. Většina lidí nemá možnost dostat se ke zprávám, které nabízejí renomované zahraniční zpravodajské servery, takže i o tomto by měla informovat Česká televize. V hnutí SPD pouze požadujeme, aby naši občané nebyli cíleně zahlcováni neobjektivními zpravodajskými pořady, neboť, jak dobře víme, zejména starší a velmi mladí občané jsou velmi ovlivnitelní. 

5. V Evropské unii se také v posledních týdnech objevila iniciativa na zrušení Benešových dekretů. Neodmítla to ani Evropská komise. Vy jste si stěžoval, že proti tomu nijak nebojuje ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Co na tuto iniciativu a postoj ministerstva říci?

Naši vrcholní představitelé politické moci by měli hájit zájmy naší republiky a konat politiku prospěšnou pro naše občany. To se týká i europoslanců, zvolených do Evropského parlamentu za Českou republiku. Evropská komise nyní prosazuje tzv. „právní stát“ a začíná postupně zvyšovat sankce vedoucí proti Polsku a Maďarsku. V posledním případě to byl útok na Slovensko ve věci zrušení Benešových dekretů. To vše s cílem, aby byla oslabena suverenita jednotlivých členských zemí. Počkejme si, jak se tyto kauzy budou dále vyvíjet a jakou „pozitivní roli“ v nich sehraje místopředsedkyně komise pro „Hodnoty a transparentnost“ Věra Jourová. Ministr zahraničí Tomáš Petříček je také prioritně prounijní a zájmy naší republiky jsou pro něj až na druhém místě.  

6. SPD předkládá návrh na zaručenou aktivní pomoc živnostníkům v současné pandemické uzávěře. V čem se liší od návrhů vlády?

Hnutí SPD není osud živnostníků v této těžké pandemické době lhostejný. Víme, že celá řada z nich musela své živnosti uzavřít z důvodu vládních opatření, ale adekvátní pomoci od státu se jim nedostalo. V Poslanecké sněmovně jsme prostřednictvím našich poslanců zastoupených v poslaneckém klubu hnutí SPD předložili řadu návrhů změn zákonů, které se vztahují k pomoci živnostníkům, ale celá řada z nich nebyla akceptovaná, protože pro ně nehlasovali poslanci z ostatních parlamentních stran. Z důvodu vládních opatření muselo opět od října roku 2020 mnoho OSVČ ve vybraných oborech zcela zastavit anebo naprosto omezit svou výdělečnou podnikatelskou činnost. Proto navrhujeme, aby OSVČ, které splňují podmínky § 2 a § 6 zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, jejichž činnost byla bezprostředně zakázána nebo alespoň z 80% omezena opatřeními vlády v rámci nouzového stavu, nebyly povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za všechny kalendářní měsíce v období leden až červen 2021. Pro placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za rok 2021 navrhujeme odpuštěné zálohy považovat za zaplacené, ve výši, v jaké byly vyměřeny. Hnutí SPD chce také zajistit, aby byla zákonem všem postiženým OSVČ v souvislosti s vládními opatřeními nadále započítávána povinná doba pojištění a nebyly nijak dotčeny jejich důchodové nároky. Zdravotní pojištění by měl za tyto osoby, podobně jako za osoby nedobrovolně nezaměstnané, po tuto omezenou dobu platit stát. Výše uvedený návrh zákona je nyní předložen ve Sněmovně a pevně věříme, že v nejbližší době bude jeho projednávání zařazeno na program schůze PS a získá potřebnou podporu.

7. Premiér Andrej Babiš šíří po médiích zprávy o tom, že podnikatelé mu děkují, že díky státním podporám dostávají více peněz, než by vydělali, ze stížností podnikatelů se mi ale zdá, že realita bude poněkud jiná...

V této věci si umíte sám udělat obrázek, neboť statistické údaje o tom, kolik živnostníků za období vyhlášeného nouzového stavu ukončilo své podnikání, jsou nezvratné. V údajích, které zveřejnila analytička Bisnode A Dun & Bradstreet Company Petra Štěpánová na základě ověřitelných dat, se uvádí, že podnikání loni přerušilo rekordních 99.329 živnostníků. To je o 43 procent ukončených živností více než v roce 2019 a o 65 procent víc než v roce 2018. Postiženy byly celé segmenty podnikání, firmy se dostávaly do existenčních problémů, což se také projevilo mezi OSVČ. Nejvíce přerušených živností loni bylo ve volné živnosti – výroba, obchod a služby. Následovalo stravování a také maloobchod v nespecializovaných prodejnách. Nejvíc živnostníků loni přerušilo podnikatelské aktivity v Praze (17.100), Středočeském (12.362) a Jihomoravském (11.208) kraji.

8. Ministr Karel Havlíček představil už asi třicátý program „antikovid“. Postup je vždycky takový, že na začátku je senzačně ohlašován nějaký nový program, pak se ukáže, že je mnohem skromnější a problematičtější. Máte vy nějakou zkušenost (třeba od voličů), jak čerpání z tohoto programu probíhá?

Nás v hnutí SPD velice mrzí, že vláda koná nesystémové kroky a v nastavené pomoci všem lidem, kteří z důvodu pandemie koronaviru a následných opatření byli omezeni ve svém podnikání nebo výkonu profese, nedokázala přiměřeně (alespoň v určité výši) a včas kompenzovat to, o co přišli. Konkrétně ministr Havlíček vždy něco přislíbí určité skupině podnikatelů, ale ve skutečnosti jak se říká „skutek utek“. Vláda by měla vystupovat jako sehraný tým, který má velmi důkladně zpracované strategie (např. řešení chybějícího personálu v nemocnicích, zajištění dostatku očkovacích vakcín pro lidi, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat proti nemoci covid-19, forma kompenzace pro podnikatele) a v rámci těchto strategií různé varianty řešení dalšího postupu. Vláda by měla aktivně naslouchat odborníkům, opozici a těm, kteří navrhují podněty na zlepšení. Naše hnutí navrhuje vládě různé podněty vedoucí ke zlepšení současné situace, leč bez odezvy, na což nejvíce doplácejí občané.       

9. SPD chce usilovat o zrušení nouzového stavu. Co jste říkal na všechny ty až bizarní zápletky, které se v souvislosti s jeho ukončením a následným obnovením ve Sněmovně i jinde odehrávaly?

V tom nejvíce zklamal tzv. demoblok (ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP09 a Starostové), jelikož jeho poslanci nejprve hlasovali ve Sněmovně proti prodloužení nouzového stavu, aby se následně premiér Babiš domluvil s hejtmany demobloku na vyhlášení nového nouzového stavu (podle nás neústavního). Korunu tomu všemu potom nasadil ještě předseda senátu Vystrčil (ODS), který veřejnosti sdělil, že bylo toto vyhlášení nouzového stavu protiústavní a že podá ústavní stížnost. Počínání ODS („Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil.“) bylo tedy v této věci jako v Kocourkově. Dle mého názoru to byla úplně zbytečná ztráta času pokaždé, když jsme se v Poslanecké sněmovně dohadovali o prodloužení nouzového stavu. Mohli jsme se věnovat projednávání důležitých návrhů a změn zákonů potřebných v této nelehké době. Naše hnutí podpořilo první prodloužení nouzového stavu na jaře minulého roku, jelikož v té době bylo potřeba (při všech dalších hlasování o prodloužení nouzového stavu jsme byli vždy proti), ale už v té době jsme navrhovali provést změnu zákona o ochraně veřejného zdraví, čímž by se už další plošný nouzový stav nemusel vyhlašovat, a na základě této změny by bylo možno přijímat opatření zajištující zdravotní ochranu našich obyvatel. Vláda ale na naše doporučení nedala a po roce předložila po dohodě s Demoblokem pandemický zákon, který má podle nás mnoho nedostatků a proto jsme hlasovali proti jeho přijetí.     

10. Vy jste se vyjádřil, že vláda si tímto udělala z Ústavy trhací kalendář. Co vám na jejím postupu vadí nejvíce?

K této odpovědi Vám přetlumočím stanovisko hnutí SPD, které v rámci jednání 86. schůze Poslanecké sněmovny dne 18. února 2021 uvedl náš předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Současný vládou České republiky vyhlášený nouzový stav ignoruje a obchází rozhodnutí Poslanecké sněmovny z minulého čtvrtka. Je to nouzový stav vyhlášený vládou hnutí ANO a ČSSD, který ignoruje to, že Sněmovna dne 11. února neprodloužila svým hlasováním nouzový stav. Vláda neakceptovala toto rozhodnutí Sněmovny a v neděli 14. února 2021 nouzový stav vyhlásila znovu. To znamená, vláda rozhodla pokračovat v nouzovém stavu bez přerušení proti vůli rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Vláda se fakticky rozhodla ignorovat ústavní roli Sněmovny, především její kontrolní funkci nad jednáním vlády. Argumentace vlády, že jednala na základě žádosti hejtmanů, je zcela účelová, a hejtmani se tak fakticky zbavili své odpovědnosti. Dochází k nekonečnému prodlužování nouzového stavu. Vláda selhala a nyní žádá pokračovat ve svých chybách mimo rámec Ústavy. A to je důležité, ať se jedná o jakoukoliv vážnou situaci. Je potřeba dbát na dodržování Ústavy, protože v okamžiku, že v jakékoliv situaci přestaneme dbát na dodržování Ústavy, tak končí demokracie v České republice. Ústava je základní dokument této země a je povinností Sněmovny ji chránit.

1.3.2021

Odmítli jsme prodloužit nouzový stav i přijetí pandemického zákona!

Minulý pátek proběhla v pořadí již 88. schůze Poslanecké sněmovny PČR, v rámci které současná vláda požadovala od poslanců schválení pandemického zákona vráceného Senátem a prodloužení nouzového stavu do 31. března 2021.

Hnutí SPD již před tímto jednáním Poslanecké sněmovny jasně avizovalo, že nepodpoří takzvaný pandemický zákon, neboť je to v podstatě i v principu pouze jinak pojmenovaný další nouzový stav na další rok. Už při jeho prvním projednávání jsme byli jediným poslaneckým klubem, který hlasoval proti pandemickému zákonu, naopak pro jeho přijetí kromě hnutí ANO a ČSSD hlasovali také poslanci Pirátů, ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, a poslanci poslaneckého klubu KSČM nehlasovali všichni aktivně proti.

Naši poslanci hnutí SPD již dříve avizovali své připomínky, které ale nebyly akceptovány. Naše tři připomínky spočívaly v tom, že jsme v prvém případě požadovali, aby docházelo k důsledné kontrole Poslaneckou sněmovnou, a navrhovali jsme, aby každých 14 dní o vládních opatřeních musela hlasovat Poslanecká sněmovna po jejich důkladném projednání. Za druhé jsme požadovali, že zároveň s opatřeními musí vláda navrhnout kompenzace. Poslední náš požadavek spočíval v tom, že jsme chtěli, aby opatření musela být podrobně a srozumitelně vysvětlena, nikoli jenom někde na webu Ministerstva zdravotnictví. Návrhy SPD nebyly zapracovány, takže skutečně se potvrdilo, že tento projednávaný pandemický zákon je pouze jinak pojmenovaný takzvaný nouzový stav. Už od března minulého roku také prosazujeme legislativní úpravu zákona o ochraně veřejného zdraví, což by zajišťovalo v rámci v něm vymezených mimořádných opatření dostatečnou škálu nástrojů pro jejich zvládání a nemuseli bychom neustále dokola řešit prodlužování nouzového stavu. Při konečném hlasování pandemický zákon podpořilo 132 poslanců z celkového počtu 167 přítomných poslanců. Všichni poslanci hnutí SPD hlasovali proti jeho přijetí.

Dalším projednávaným bodem byl vládní návrh na prodloužení nouzového stavu, který je kvůli způsobu vyhlášení napaden u Ústavního soudu. Vláda žádala o souhlas s prodloužením nouzového stavu o 30 dnů. V té době platný nouzový stav už dříve Sněmovna zrušila k sobotě 27. února. Proto jsme stejně jako celá řada jeho kritiků poukazovali na to, že vláda jej vyhlásila před dvěma týdny na žádost hejtmanů tak, že bezprostředně navázal na předchozí nouzový stav, který ale Sněmovna odmítla prodloužit. Poslanci hnutí SPD jako při minulých projednávání nepodpořilo prodloužení nouzového stavu, neboť vládní opatření nefungují. Česká republika musí přestat být závislá na rozhodování a jednání orgánů Evropské unie. Naše vláda musí prioritně zajistit ze všech přístupných zdrojů dostatek účinných vakcín pro rychlou vakcinaci občanů, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat vybranou vakcínou, s důrazem na rizikové skupiny. Dobrovolnou vakcinaci je třeba řešit především s využitím sítě praktických lékařů (toto jsme navrhovali už začátkem ledna tohoto roku). Pro rizikové skupiny občanů je také potřeba zdarma poskytnout respirátory FFP2. Navrhujeme okamžité využívání českých testů k uživatelsky dobrovolnému samotestování. Též prosazujeme podporu vlastní kapacity pro produkci našich ochranných a preventivních prostředků, abychom nebyli závislí na zahraničí. Při dodržení jasných preventivních opatření je potřeba umožnit fungování maloobchodu a dalších skupin živnostníků.

Jako první Sněmovna hlasovala o návrhu na okamžité zrušení nouzového stavu. Při tomto hlasování jsme hlasovali pro, ale návrh přijat nebyl a to jak ze strany vládních poslanců, tak i drtivé většiny poslanců opozičních. V následujícím hlasování vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu hlasovalo pro 68 poslanců z vládních ANO a ČSSD. K jejímu schválení bylo zapotřebí 77 poslaneckých hlasů. Poslanci hnutí SPD hlasovali proti. Tím nebyl nouzový stav Sněmovnou prodloužen, načež vláda ještě tentýž den večer vyhlásila nový nouzový stav na 30 dní a to od 27. února do 28. března 2021.

Hnutí SPD velmi mrzí, že současná vládní koalice se i v této těžké době nezabývá našimi podněty, které vládě předkládáme z důvodu lepšího zvládání koronavirové krize.

26.2.2021

Francouzi se učí žít s neustálým strachem z teroru!

Francouzi se ve své zemi necítí bezpečně, což se nejvíce dotýká obyvatel velkých francouzských měst, neboť mají oprávněný strach z možného útoku teroristů. Francii v posledních pěti letech zasáhlo několik teroristických útoků islamistů, při kterých podle agentury DPA zemřelo již více jak 250 lidí.

Hnutí SPD dlouhodobě varuje před hrozbou, spočívající v pokračující islamizaci Evropy. Důsledkem vstřícné proimigrační politiky, která dosáhla největšího vrcholu v roce 2015, ale doposud, byť v menší intenzitě, neustále pokračuje, se hlavně do Německa a Francie dostaly tisíce nelegálních imigrantů. Tyto státy byly pro imigranty zárukou, že zde budou pobírat značně vysoké sociální dávky, které jim zajistí bezstarostné žití, bez toho aniž by pracovali. Velkým bezpečnostním rizikem je, že drtivá většina imigrantů je vyznavačem netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie. Francie se řadí mezi země, kde bylo za posledních pět let spácháno nejvíce teroristických útoků a drtivou většinu z nich spáchali islámští imigranti.

Minulý týden zveřejnily policejní zdroje agentury AFP, že Francie má další nevinnou oběť brutálně zavražděnou imigrantem vyznávajícím Islámský stát. Odmítnutý žadatel o azyl původem ze Súdánu v pátek 19. února tohoto roku nožem zaútočil na 46letého ředitele záchytného centra pro imigranty na jihozápadě Francie a ubodal ho k smrti. Podle francouzského ministra vnitra Géralda Darmanina, přišel Súdánec nelegálně do Francie v roce 2015, ale jeho žádost o azyl úřady odmítly. Povolení k pobytu nicméně získal. V roce 2017 byl odsouzen a vzat do vězení za výtržnosti a ohrožování bodnou zbraní a proto byl posléze vydán příkaz k jeho vyhoštění. Podle ministra Darmanina přišel Súdánec do centra právě proto, že měl nuceně opustit Francii. Osmatřicetiletého imigranta, který už má záznamy v trestním rejstříku pro násilnou činnost, policisté zatkli a obvinili z vraždy. Pravděpodobný pachatel v centru pro běžence přímo nežil, dříve zde ale pobýval. Tajné služby jej podle zdrojů AFP ve svém hledáčku neevidovaly.

V této souvislosti připomenu obdobný případ z dubna loňského roku, kdy muž ozbrojený nožem zaútočil na místní občany ve městě Romans-sur-Isere na jihu Francie. Dva lidi zabil, dalších sedm jich zranil, Jednou z obětí byl místní majitel prodejny tabáku, další řezník. Policie následně uvedla, že pachatelem je 33letý žadatel o azyl ze Súdánu.

Francouzská policie se snaží zradikalizované muslimy odhalovat. Již bylo uzavřeno několik mešit, v nichž muslimští duchovní podporovali džihád. Ve Francii přitom žije muslimů miliony, ale do západní společnosti se jich nechce začleňovat většina z nich. Francouzský prezident Emmanuel Macron popsal koncem loňského roku islám jako „náboženství, které je dnes v krizi po celém světě“, přičemž za důvod této krize označil podle webu stanice France 24 „posilování extremistických pozic“. Macron se domnívá, že francouzské úřady musí být schopny snáze kontrolovat a rozpouštět náboženské spolky, mezi jejichž členy se objeví známky radikalismu. Vyzval rovněž ke skončení praxe, kdy jsou věřící ovlivňováni imámy, kteří jsou do Francie vysíláni ze zahraničí, například z Maroka nebo Alžírska. Takových v zemi údajně působí zhruba tři sta. Ve Francii prošel zákon, který je namířen hlavně proti radikálnímu islámu, i když oficiálně se týká všech náboženských skupin a organizací. Omezuje financování ze zahraničí, působení zahraničních imámů a zároveň ukládá muslimům určité povinnosti. Premiér Jean Castex přitom zdůraznil, že norma není namířená proti žádnému náboženství včetně islámu. Připustil však, že je to právě islamismus, proti kterému chce nyní země bojovat všemi prostředky. „Tento návrh zákona není textem proti žádnému náboženství, ani konkrétně proti muslimskému náboženství,“ uvedl Castex. Norma je podle něj namířena proti zhoubné ideologii islamismu a jejím cílem je posílit republikánské principy.

Hnutí SPD nepřipustí situaci, která panuje v současné Francii, kdy se místní obyvatelé necítí ve své zemi bezpečně. Uděláme vše proto, aby se do naší republiky nedostal žádný nelegální imigrant. Prioritou hnutí SPD je bezpečnost našich občanů.

25.2.2021

Zásadně odmítáme snahy EU ve věci potlačování národní suverenity!

Evropská unie nechce připustit, aby si jednotlivé členské země prosazovaly politiku v zájmu národních zájmů, a proto hledá nástroje, pomocí kterých se pokouší tomu pro ni nežádoucímu stavu předejít. Toto tvrzení dokládá příklad z Maďarska týkající se nevládních organizací.   

Hnutí SPD zásadně odmítá snahy EU ve věci potlačování suverenit jednotlivých členských států, včetně naší republiky. Jako vlastenecké a demokratické hnutí vedeme na té nejvyšší úrovni v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu, neboť se domníváme, že současná podoba evropské integrace záměrně cílí na likvidaci národních států a národů Evropy. V rámci oslabování suverenit jednotlivých členských států předkládá EU různé nástroje, jak toho dosáhnout. Jedním z nástrojů je zavedení tzv. principu právního státu.

Evropská komise coby vrcholná instituce EU už několik let vede s Maďarskem a Polskem řízení, neboť se domnívá, že zde dochází k porušování evropských hodnot. Vytýká jim, že podkopávají nezávislost soudnictví a médií a omezují nevládní organizace. EU se proto chystá proti těmto zemím uplatnit svou moc, a to formou různých sankcí, viz například krácením přidělených finančních prostředků z unijní pokladny, do které povinně přispívají všechny státy EU. To, že v tomto záměru EU nepoleví, je skutečnost, že Evropská komise dala dne 18. února 2021 Maďarsku dva měsíce na změnu zákona o financování nevládních organizací, který podle loňského verdiktu Soudního dvora Evropské unie porušuje unijní předpisy. Pokud se vláda premiéra Viktora Orbána soudnímu rozhodnutí nepodrobí, čeká Maďarsko finanční postih. Maďarsko v roce 2017 zpřísnilo dohled nad organizacemi financovanými ze zahraničí, a to z důvodu stále větší podpory těch, za kterými stál miliardář George Soros, prosazující odpor proti politice Viktora Orbána. Nevládní organizace, jejichž roční příspěvek překročí 7,2 milionu forintů (přibližně 550 tisíc korun), se musejí povinně registrovat, a také zveřejňovat podrobnosti o svých dárcích. Dotčené spolky musejí rovněž na webových stránkách výslovně uvádět, že jsou finančně podporované ze zahraničí. Soudní dvůr EU ve svém verdiktu konstatoval, že se jedná o „diskriminační a neodůvodněné omezení“, které je v rozporu se základními právy včetně ochrany osobních údajů a svobody sdružování.

Toto rozhodnutí s velkou radostí okomentovala šéfka evropské kanceláře Amnesty International Eve Geddieová, která mimo jiné řekla: „Ostudné otravování nevládních organizací v Maďarsku pokračuje už příliš dlouho.“ Varování ze strany Evropské komise považuje za důležitý krok k tomu, aby maďarské úřady učinily své odpovědnosti zadost. „Vláda v Budapešti musí zákon okamžitě zrušit a ukončit svoji očerňující kampaň namířenou proti nevládním organizacím.“ Agentura DPA též citovala vyjádření místopředsedkyně EK Věry Jourové: „Evropský soudní dvůr byl jednoznačný – maďarskou vládou uvalená omezení na financování organizací občanské společnosti nejsou v souladu s právem EU, nevládní organizace jsou nepostradatelnou součástí demokracie, musíme je podporovat, nikoliv je potlačovat.“ Komise, ve které zastává Eva Jourová funkci místopředsedkyně, má v EU na starosti dohled nad dodržováním evropského práva. Podle DPA je nově zahájené řízení s Budapeští znamením toho, že komise ztrácí se středoevropskou zemí trpělivost. EK v uplynulých letech podala na Maďarsko několik žalob, kterým unijní soud vyhověl. Týkaly se zejména azylové a migrační politiky. V této souvislosti zmíním spor o platnosti Benešových dekretů, a zajisté tušíte, jaké zájmy by asi hájila Eva Jourová, která v EK zastupuje Českou republiku.

Hnutí SPD prosazuje suverenitu naší republiky, ve které jsou naši občané a jejich zájmy vždy na prvním místě. Nechceme být podřízeni Evropské unii, a proto prosazujeme naše vystoupení z EU na základě výsledků referenda. Občané by si měli sami rozhodnout, zda chtějí, aby naše republika byla součástí EU, či nikoli. Za naše hnutí SPD zní jednoznačně NE.

24.2.2021

Plošná opatření nic neřeší. Život a práce je pro SPD na 1. místě!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že plošná opatření nic neřeší a život a práce je pro SPD na 1. místě. SPD hlasovalo, jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně, proti přijetí tzv. pandemického zákona, který de facto dává vládě na jeden rok pravomoci stejné jako v případě nouzového stavu. ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Piráti dali vládě bianco šek na jeden rok. Pokud vláda vydala nařízení nosit respirátory, měla by je občanům zajistit. Je jich ale nedostatek. Opatření vlády proti epidemii covid-19 nefungují. Pokud není vláda schopna řešit tuto situaci, nemůže to svádět na občany, a v takovém případě by měli odpovědní lidé podat demisi. Neotevření maloobchodů je další likvidací obchodníků. Státu navíc v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu hrozí tisíce žalob ze strany živnostníků a podnikatelů ohledně škod. Vláda enormně zvyšuje zadlužení. Přitom se dá ušetřit na platbách nepřizpůsobivým, solárním baronům, politickým neziskovkám či na předražených zakázkách.

1. Plošná opatření nic neřeší. Život a práce je pro SPD na 1. místě!

Sněmovna minulý týden odmítla návrh SPD na zrušení nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR dne 14. února a následně schválila ukončení nouzového stavu k 27. únoru, což je datum, kdy následně nabude účinnost kontroverzní pandemický zákon, který je v principu pouze jinak pojmenovaným nouzovým stavem. Podle SPD je vyhlášení nouzového stavu bezprostředně navazující na termín, kdy předcházející nouzový stav schválený Sněmovnou končí, protiústavní, protože se protiepidemická situace ve státě ze dne na den nezhoršila. Ohýbání Ústavy ČR je pro SPD zcela nepřijatelné. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá nouzový stav, protože rozsah omezení se dá regulovat pomocí vyhlášených konkrétních, nikoliv plošných, krizových opatření podle jednotlivých krizových zákonů, a je tak možné zajistit ochranu ohrožených a rizikových skupin občanů a fungování zdravotního systému bez nutnosti vyhlašování plošného nouzového stavu. Děti se musí vrátit do škol, musí se otevřít malé obchody, kadeřnictví a další služby při zachování základních protiepidemických pravidel. Vláda ČR také měla dost času na příslušnou novelizaci ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti. Pro Vládu ANO, ČSSD s podporou KSČM je však pohodlnější držet nouzový stav, aby mohla nakupovat od kontroverzních dodavatelů zdravotnický materiál s výjimkami oproti standardním výběrovým řízením. To je pro SPD nepřijatelné. Plošná opatření nic neřeší a život a práce je pro SPD na 1. místě! 

2. SPD hlasovalo, jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně, proti přijetí tzv. pandemického zákona, který de facto dává vládě na jeden rok pravomoci jako v případě nouzového stavu. ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Piráti dali vládě bianco šek na jeden rok.

SPD hlasovalo, jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně, proti přijetí tzv. pandemického zákona. Sněmovna schválila minulý týden kontroverzní pandemický zákon, tedy zákon o mimořádných opatřeních, kdy může Vláda ČR vyhlásit v souvislosti s pandemií covid-19 „pandemickou pohotovost" a přijímat opatření téměř totožná jako v případě vyhlášení „nouzového stavu", který se vyhlašuje podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. Tento zákon dává Vládě ČR zcela mimořádné pravomoci a je to v principu pouze jinak pojmenovaný nouzový stav.  V případě schválení Senátem nabude platnosti 1. března 2021 na dobu jednoho roku. Jinými slovy: Pokud nebude Vládou ČR vyhlašována po dobu platnosti zákona „pandemická pohotovost", může Vláda ČR opakovaně vyhlašovat „nouzový stav". To je pro SPD zcela nepřijatelné! V rámci projednávání byly zcela ignorovány naše požadavky na způsob parlamentní kontroly a potřeby jasného zdůvodnění restriktivních opatření, jejich finančních důsledcích a dopadech a zároveň uvedení příslušných kompenzací pro dotčené. SPD hlasovalo jako jediný poslanecký klub proti jeho přijetí, ale zákon byl přijat díky hlasům vládních poslanců ANO, ČSSD a tzv. demobloku (ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Pirátům), kteří mají potřebnou většinu pro hladké schválení v Senátu a také zastupovali své hejtmany.

3. Pokud vláda vydala nařízení nosit respirátory, měla by je občanům zajistit. Je jich ale nedostatek.

Vláda ČR prostřednictvím ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nařídila při vstupu do otevřených obchodů a prostředků MHD mít na obličeji buďto respirátory FFP2, nanoroušky anebo dvě hygienické roušky najednou. Končí tím de facto období látkových roušek, které si celý národ vloni sám spontánně ušil a vyrobil. Pokud Vláda ČR toto nařídí, měla by ale zároveň svým občanům tyto ochranné zdravotnické prostředky zdarma zabezpečit, protože je řada občanů, kteří si je nemůžou dovolit denně kupovat. Navíc respirátorů FFP2 je na trhu v současné době nedostatek.

4. Opatření vlády proti epidemii covid-19 nefungují. Pokud není vláda schopna řešit tuto situaci, nemůže to svádět na občany, a v takovém případě by měli odpovědní lidé podat demisi.

Epidemická situace v ČR v souvislosti s pandemií covid-19 není dobrá a dále se kvůli jednotlivým mutacím koronaviru zhoršuje. Patříme mezi nejhorší státy v Evropě, chybí dostatek vakcín pro potřebné, systémy e-rouška a trasování nefungují, stejně jako protiepidemický systém tzv. PES, na který se vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dlouhodobě odvolávala. Docházejí nemocniční lůžka na JIP a nemocniční personál je přetížený. Vše trvá dlouho. Vláda ČR na jednu stranu kritizuje občany za nedodržování jí vyhlášených plošných protiepidemických opatření, která nefungují, a na druhou stranu občané sledují, jak papaláši chodí na fotbalová utkání, kam oni nemohou. Nelze kázat vodu a pít víno! Za zcela katastrofální považujeme vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) z minulého týdne, kdy uvedl, že pacienty s lehčím průběhem onemocnění covid-19 by v případě vyčerpání lůžkových kapacit umísťoval do tělocvičen. Pan ministr Blatný by jako člen vlády měl vědět, že na tyto a podobné krize existují příslušné krizové plány, které s těmito situacemi počítají v rámci tzv. doléčovacích zařízení, například lázní, kde je i odborný personál. Pokud není vláda schopna řešit tuto situaci, nemůže to svádět na občany, a v takovém případě by měli odpovědní lidé podat demisi.

5. Neotevření maloobchodů je další likvidací obchodníků. Státu navíc v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu hrozí tisíce žalob ze strany živnostníků a podnikatelů ohledně škod.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM nepovolila od 22. února otevření maloobchodů, které slibovala, a naopak opět zpřísnila plošná protiepidemická opatření. Neotevření obchodů je další likvidací obchodníků omezující jejich možnosti výprodeje zimního sortimentu zboží, zejména oblečení a bot. Tímto jim zároveň budou chybět potřebné finanční prostředky na nákup jarních druhů zboží a toto by jim Vláda ČR měla patřičným způsobem také kompenzovat. Navíc Ústavní soud v pondělí 22. února 2021 zrušil část usnesení Vlády ČR z 28. ledna 2021 zakazující maloobchodní prodej a služby. Státu tak hrozí tisíce žalob ze strany živnostníků a podnikatelů ohledně škod, které jim byly způsobeny některými krizovými opatřeními, které v rámci tohoto usnesení nebyly patřičně odůvodněny. Je to pouze dalším potvrzením, že Vláda ČR se chová chaoticky, plošná omezení nefungují a občany a živnostníky nelze zamknout do klece. Nález Ústavního soudu také potvrzuje skutečnosti, že do návrhu tzv. pandemického zákona měly být zahrnuty konkrétní opatření včetně kompenzací ze strany vlády. Tyto naše připomínky ale Vláda ČR ignorovala.

6. Vláda enormně zvyšuje zadlužení. Přitom by se dalo ušetřit na platbách nepřizpůsobivým, solárním baronům, politickým neziskovkám či na předražených zakázkách.

Sněmovna schválila minulý týden ve stavu legislativní nouze novelu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021, který navýšil schodek státního rozpočtu na astronomických 500 miliard korun. Tímto schválením vzrostlo zadlužení každého občana ČR jenom na letošní rok o 50 tisíc korun. SPD tuto novelu hlasováním nepodpořilo z několika důvodů. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM neustále odmítá naše návrhy v krizi šetřit na zbytných výdajích, jako jsou například předražené zahraniční nákupy vojenské techniky, platby solárním baronům, politickým neziskovkám, nepovedená inkluze ve školství nebo dávky nepřizpůsobivým. Také neprovádí škrty ve zbytných nákladech na byrokracii ve státní a veřejné správě. V krizi je potřeba šetřit, jinak skončíme stejně jako předlužené Řecko.

23.2.2021

Poslanci hnutí SPD hlasovali proti přijetí pandemického zákona!

Minulý čtvrtek byl ve Sněmovně projednáván pandemický zákon, úprava zákona o státním rozpočtu na rok 2021 a též byl na program schůze zařazen bod s názvem zrušení nouzového stavu, který navrhl poslanecký klub hnutí SPD.

Poslanci za hnutí SPD prostřednictvím svého předsedy Tomia Okamury navrhli hned na začátku mimořádné 86. schůze Sněmovny zařadit bod s názvem zrušení nouzového stavu, neboť jsme přesvědčeni, že byl vyhlášen v rozporu s Ústavou ČR. Po velkých restrikcích byl nakonec tento bod schválen do programu jednání schůze. Místopředseda Sněmovny Tomio Okamura zařazení toho bodu odůvodňoval argumenty, že hnutí SPD v žádném případě nikdy současnou vážnou situaci nebagatelizovalo ani nezlehčovalo. Po celou dobu od loňského jara navrhujeme alternativní řešení k tomu nekonečnému nouzovému stavu, který vyhlašuje jako jediný recept vláda, ale bez odezvy.

Sněmovna ve čtvrtek 11. února neprodloužila svým hlasováním nouzový stav. Vláda ale ignorovala toto rozhodnutí Sněmovny a hned v neděli 14. února nouzový stav po domluvě s hejtmany vyhlásila znovu. Došlo tedy k naprostému rozporu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny k pokračování nouzového stavu bez přerušení. Vláda tak rozhodla pokračovat v nouzovém stavu bez přerušení proti vůli rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Vláda se fakticky rozhodla ignorovat ústavní roli Sněmovny, především její kontrolní funkci nad jednáním vlády. Argumentace vlády, že jednala na základě žádosti hejtmanů, je zcela účelová a hejtmani se fakticky zbavili své odpovědnosti. Dochází k nekonečnému prodlužování nouzového stavu. Hnutí SPD už od jara minulého roku navrhuje novelu zákona o ochraně veřejného zdraví tak, abychom mohli zacílit na ochranu ohrožených a rizikových skupin a udržení zdravotního systému bez plošného prodlužování nouzového stavu. Hlasování o návrhu hnutí SPD o zrušení nouzového stavu proběhlo až ve večerních hodinách a i přes to, že všichni poslanci hnutí SPD hlasovali pro, nebyl tento návrh přijat. 

Dalším důležitým hlasováním, kde poslanci za hnutí SPD hlasovali proti, bylo schválení návrhu pandemického zákona. Dle našeho názoru se nejedná o nic jiného než přejmenovaný nouzový stav, který zajišťuje ministerstvu zdravotnictví velkou pravomoc, a to bez jasně dané kontroly Sněmovnou. Ministerstvo zdravotnictví nebo hygienické stanice budou moci nad rámec oprávnění ze zákona o ochraně veřejného zdraví omezit celostátně nebo regionálně například veřejnou dopravu, obchody, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a podobné služby, bazény a koupaliště, soukromé a veřejné akce i vysoké školy. Též budou moci nařídit používání ochranných prostředků a vydat příkaz k testování zaměstnanců na covid-19. Za porušení opatření zákon stanoví i značné pokuty. Například za nenošení roušek nebo respirátorů bude lidem hrozit postih až třicet tisíc korun. Nejzávaznější porušení budou moci úřady trestat až třímilionovou pokutou. Mimořádná opatření budou vyžadovat pouze souhlas vlády. Ministerstvo zdravotnictví bude moci žádat v souvislosti s epidemií covidu-19 o pomoc složky integrovaného záchranného systému. Vláda bude také rozhodovat o využití armády. Návrhy na zrušení ministerského mimořádného opatření se bude zabývat Nejvyšší správní soud, opatření hygienických stanic budou moci lidé napadnout u krajských soudů. Tento proces ale bude velmi zdlouhavý. Návrh pandemického zákona byl i za pomoci drtivé většiny opozičních poslanců ostatních parlamentních stran schválen.

Ve stavu legislativní nouze bylo též schváleno navýšení schodku letošního státního rozpočtu z původně schválených 320 miliard na 500 miliard korun. Menšinové vládě ANO a ČSSD pomohli svými hlasy komunisti. Poslanci hnutí SPD i v tomto případě hlasovali proti, neboť je to obrovský deficit a vláda nepředložila žádné návrhy úspor, i když z našeho poslaneckého klubu bylo podáno mnoho podnětů k úspoře státních financí.

Hnutí SPD ve Sněmovně hájí zájmy ku prospěchu našich občanů. K současnému počtu našich poslanců ve Sněmovně nemáme takový vliv, abychom některé naše návrhy zákonů prosadili. Pokud souhlasíte s naší politikou, tak podpořte naše hnutí SPD v nadcházejících podzimních volbách, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021.

22.2.2021

Nikdy nesmíme dopustit ztrátu českého mateřského jazyka!      

Každoročně dne 21. února slavíme Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento den je připomínkou toho, že na světě existuje mnoho jazyků, které mají v rámci jednotlivých zemí a národů své kořeny a jsou součástí jejich tradic a národního dědictví.

Mezinárodní den mateřského jazyka zavedlo UNESCO v roce 1999 jako připomínku toho, že na světě existuje kolem 7 tisíc jazyků, z nichž více než polovina je ohrožena zánikem, a to pravděpodobně již do konce 21. století. Proto je nutné uchovat všechny lokální jazyky, neboť mateřský jazyk každého z nás provází celým životem a zásadně ovlivňuje naše vnímání světa. Mateřský jazyk je tak důležitou součástí identity každého člověka a rozmanitost jazyků představuje kulturní dědictví lidstva, o jehož zachování je nutno pečovat. Například EU má v současné době 24 úředních jazyků, ale celkově v unijních zemích najdeme více než 60 původních regionálních a menšinových jazyků, kterými hovoří okolo 40 milionů osob. Právní postavení těchto jazyků a podpora, kterou dostávají, závisí na rozhodnutí jednotlivých států.

Hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které vede a prosazuje na politické scéně všechny možné aktivity vedoucí k nezávislosti a suverenitě českého státu. Podporujeme tradiční hodnoty naší společnosti, mezi které bezesporu patří fungující rodina, kterou tvoří svazek muže a ženy vychovávající děti. Takováto rodina zasluhuje státem garantovanou ochranu a podporu a každé aktivity ohrožující fungování a výchovu dětí v rodině odmítáme. Rodiče jsou pak prvními komunikujícími se svými dětmi, které postupně učí mluvenému slovu. Děti se tak od narození učí vyslovovat základní slova jako je máma a táta a v průběhu prvních let se jejich slovní zásoba velmi rychle rozvíjí. Tato role rodičů v procesu výchovy dětí je nezastupitelná. Následně tuto roli přebírá stát, a to prostřednictvím povinné předškolní a školní docházky.

Prosazujeme návrat výchovy k tradičním rodinným hodnotám. Škola musí připravovat naši mládež nejenom na uplatnění pracovní, ale také na uplatnění občanské a lidské. Nechceme další ideologizaci školy směrem k multikulturalismu nebo k individualismu, které vedou k oslabení funkce rodiny. Znovu chceme vrátit do školy témata přípravy k obraně vlasti a vlastenecké a rodičovské výchovy. Podpoříme aktivity škol ve sportovních aktivitách a v obnově fyzické zdatnosti mladých lidí. Nepřipustíme zřízení a fungování náboženských škol, kde nebude respektován rovný přístup k právům lidí a bude hlásáno nadřazení náboženského práva nad světským právem.

České školství vychází z národní tradice, kdy součástí naší národní kultury byla snaha o zajištění vzdělání pro další generace české mládeže. Budování českých škol, kde se vyučovalo v českém jazyce, byl jedním ze zásadních výsledků národního obrození. Tradice a kvality české pedagogiky se výrazně projevily i v době budování samostatné československé státnosti. Vysoká úroveň přípravy učitelů a prestiž jejich práce byly základem pro rozvoj školství. Československá republika po svém vzniku přišla s rozvojem vysokého školství a s promyšlenými reformními kroky, které postavily naše školství na jedno z předních míst ve světě.

Hnutí SPD považuje oblast školství za programovou prioritu, neboť zásadním způsobem ovlivňuje u žáků oblast sociální, kulturní, ekonomickou a především u nich posiluje otázku národní a vlasteneckou. Naším zásadním cílem je vrátit na školy stav, kdy motivovaní učitelé kvalitně pedagogicky pracují, žáci se učí a škola ve spolupráci s rodinou připravuje mladého člověka na budoucí uplatnění v životě; na uplatnění pracovní, občanské a lidské. Čeština je velice krásný a především je to náš mateřský jazyk, který musíme zachovat pro naše budoucí generace.

19.2.2021

Prosazujeme zajištění sociální spravedlnosti pro všechny naše občany!

Na žádost OSN se od roku 2009 připomíná 20. únor jako Světový den sociální spravedlnosti. Jeho hlavní cíle jsou boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování.

Tento den si zítra připomene většina zemí světa. V České republice je podle Evropského statistického úřadu ohroženo chudobou a sociálním vyloučením necelých deset procent obyvatel, čímž se řadíme mezi ty méně ohrožené země. Na Slovensku se jedná o více než 12 procent obyvatel. Nejnižší podíl obyvatel ohrožených chudobou vykazuje dlouhodobě Island, pod 9 procent. Naopak je celá řada států, kde se pohybuje míra chudoby (vypočítaná jako vážený průměr národních výsledků) přes 20 procent, což znamená, že je chudobou ohrožen každý pátý občan. Jedná se např. o Rumunsko, Bulharsko, Španělsko, Lotyšsko a Turecko.

Hnutí SPD prosazuje, že solidarita a rovnost patří mezi základní hodnoty, které je nutné v naší společnosti ctít, dodržovat a uplatňovat na všechny občany republiky v rámci nastavené sociální politiky státu. V našem politickém programu prohlašujeme, že uděláme maximum proto, aby lidé měli jistotu, že za svou práci dostanou důstojnou mzdu a za své daně důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody. Proto prosazujeme systém sociální solidarity společnosti k potřebným, s prioritou k seniorům, dětem a invalidům.

Nechceme drahý a nefunkční sociální systém. V České republice patří vyplácení sociálních dávek občanům ohrožených chudobou pod Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které vede ministryni Jana Maláčová z ČSSD. Naše hnutí SPD dlouhodobě poukazuje na to, že toto ministerstvo se při rozdělování sociálních dávek nechová jako řádný hospodář, neboť současné legislativní nastavení v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi umožňuje v mnoha ohledech netransparentní a účelové chování a jednání příjemců dávek hmotné nouze a žadatelů o ně. Tyto dávky jsou v mnoha případech zneužívány, jednak v důsledku podvodného jednání žadatelů o ně, a též i z důvodů mnoha mezer a nejasností v předmětném zákoně, čímž stát přichází o značné státní finance, které by se daly využít efektivně v zájmu našich občanů.

Pro hnutí SPD je zásadně nepřijatelné dále tolerovat systém, kde vzniká vrstva lidí, kteří již nemají zájem pracovat, neznají slova jako povinnost a odpovědnost a terorizují své okolí kriminalitou. Naši poslanci už na konci roku 2019 zpracovali novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 652, který se nachází ve fázi projednávání ve druhém čtení. Přijetím této novely zákona by bylo vyplácení sociálních dávek více transparentní, kontrolovatelné a zabránilo by se jeho zneužívání.

Prosazujeme politiku, ze které by měli profitovat slušní a pracovití lidé. Rozhodně nezapomínáme na ty osoby, které již pracovat nemohou, a to buď z důvodu jejich věku, nemoci, či jiných odůvodnitelných překážek. Zde je na místě povinnost státu se o tyto osoby postarat tak, aby měly zajištěnu odpovídající kvalitu života a nespadaly do skupiny osob ohrožených chudobou. Naši občané si to zaslouží. Určitě ale nechceme podporovat zneužívání různých forem státem garantované sociální pomoci.

18.2.2021

Nelegální imigranti představují pro celou Evropu velké bezpečnostní riziko!

Řada evropských unijních zemí doplácí na svou vstřícnou proimigrační politiku, v rámci které umožnily vstup nelegálním imigrantům na svá území. Mezi těmito imigranty se do Evropy dostaly skupiny vyznavačů radikálního islámu, kteří mají na svědomí celou řadu teroristických útoků, a i v současné době od svých záměrů nechtějí upustit, viz poslední příklad zadržených osob v Dánsku a Německu.

Hnutí SPD dlouhodobě varuje, že celá Evropská unie bude ještě dlouho nést následky své vstřícné politiky, spočívající v přijímání nelegálních imigrantů z islámských zemí, kteří sebou přinášejí svou nenávistnou ideologii, zákony a praktiky neslučitelné s evropskou kulturou. Když už se tito zastánci islámské ideologie do některé země dostanou, aktivně zde zakládají svá ghetta, začínají ovládat dané teritorium a uplatňovat svoji kulturu a ideologii. Jako jediný příjem využívají štědré sociální dávky, které jim zabezpečují pohodlný život bez nutnosti zajímat se o práci. Tito imigranti představují pro občany žijící v těchto zemích bezpečnostní riziko, protože je mezi nimi i mnoho vyznavačů radikálního islámu, tzv. stoupenců Islámského státu (IS).

Americká tisková agentura The Associated Press s centrálou v New Yorku, která má své pobočky ve více než stovce zemí celého světa, zveřejnila prostřednictvím svých redaktorů působících v Dánsku, že dánští policisté minulý týden zadrželi skupinu osob, která je podezřelá z toho, že se chystala naplánovat teroristický útok. U zadržených osob policisté zajistili brokovnice, pušku a pomůcky, které lze použít k výrobě bomby, včetně chemikálií. Tyto věci byly nalezeny v rámci společného policejní zátahu v Dánsku a Německu, při kterém bylo zatčeno 14 lidí pro podezření z přípravy jednoho nebo několika útoků v těchto dvou zemích.

Všech 14 zatčení (až na jedno) se odehrálo v Dánsku. Tři z podezřelých jsou syrští státní příslušníci ve věku 33, 36 a 40 let, kteří byli podle německých úředníků zatčeni začátkem minulého týdne. Následně bylo oznámeno, že během čtvrtka a pátku policie provedla zatčení dalších osob vztahujících se k tomuto případu. Operativní šéf dánské bezpečnostní a zpravodajské služby Flemming Drejer uvedl, že zjištění jsou „znepokojivá“, neboť mezi zajištěnými věcmi byla také vlajka Islámského státu, což vede k vyšetřovací verzi, že se tu jednalo o přípravu teroristického útoku. Německé úřady již dříve oznámily první tři zatčení, dva v Dánsku a jeden v Německu. Německý prokurátor uvedl, že podezřelí nakoupili (údajně v lednu) několik kilogramů chemikálií, které by mohly být použity k výrobě výbušnin. Při prohlídce rezidence v německém městě Dessau-Rosslau mezi Naumburgem a Berlínem bylo zajištěno 10 kilogramů černého prachu a pojistek. V Dánsku bylo zadrženo větší množství chemikálií. Dánský ministr spravedlnosti Nick Haekkerup tuto událost okomentoval na Twitteru, kde uvedl: „Případ ukazuje, že teroristická hrozba vůči Dánsku je i nadále vážná.“

Skandinávská desetimilionová země se obává možného extremistického útoku od září 2005, kdy dánské noviny zveřejnily 12 karikatur zobrazujících proroka Mohameda. Karikatury vyvolaly pobouření a protesty v muslimském světě, kde je jakékoli zobrazení Mohameda obecně považováno za rouhačské. Noviny uvedly, že chtěly otestovat, zda karikaturisté použijí autocenzuru, když budou požádáni o zobrazení Mohameda. Publikací karikatur nebyly porušeny žádné dánské zákony.

Evropská unie prosazuje, že bude usilovat v příštích letech o lepší začlenění imigrantů z mimounijních zemí do společnosti. Počítá s tím zveřejněný plán Evropské komise, podle které je větší integrace jak v zájmu imigrantů, tak v zájmu unijních států. To ale naše hnutí SPD zásadně odmítá. Imigranti představují pro naši republiku velké bezpečnostní riziko a následný proces islamizace unijních zemí cíleně oslabuje národní suverenitu jednotlivých členských států. Hnutí SPD prosazuje referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.

17.2.2021

Sbíráme podpisy na vyvolání mimořádné schůze Sněmovny na zrušení nouzového stavu!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD se pokouší sesbírat podpisy na vyvolání mimořádné schůze Sněmovny na zrušení nouzového stavu. Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje legislativní změny, kdy lze situaci okolo epidemie covid-19 zvládat bez nouzového stavu a plošných drakonických opatření. Tzv. Demoblok (Piráti, ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP09) se ve věci nouzového stavu chová jako v Kocourkově. Hnutí SPD prosazuje zvýšení kompenzačního bonusu pro živnostníky, ostatní strany to ale bohužel ve Sněmovně zamítly. Hnutí SPD odmítá Zelený úděl EU, uhlíkovou ideologii a nesmyslný boj proti CO2, který likviduje naši ekonomiku. Jediným reálným současným řešením energetické bezpečnosti ČR je dostavba jaderné elektrárny Dukovany a v této souvislosti prosazujeme otevřené kompetitivní (konkurenční) výběrové řízení. Prosazujeme ochranu nízkopříjmových zaměstnanců a menších zaměstnavatelů či živnostníků. Hnutí SPD navrhuje verzi kurzarbeitu, tzn. podpory udržení pracovních míst, kdy na něj budou mít nárok všichni zaměstnanci. Trestní stíhání asistenta poslance Jaroslava Foldyny Michala Krafta za kritiku migrace a islamizace je nepřijatelným útokem na svobodu slova a kriminalizací odpůrců islamizace a imigrace.

1. Hnutí SPD se pokusí sesbírat podpisy na vyvolání mimořádné schůze Sněmovny na zrušení nouzového stavu.

SPD se pokouší sesbírat podpisy na vyvolání mimořádné schůze Sněmovny. Potřebujeme 40 podpisů poslanců, abychom vyvolali hlasování o zrušení nouzového stavu, jelikož je podle našeho názoru nedělní rozhodnutí vlády, kdy obešla čtvrteční rozhodnutí Sněmovny, v rozporu s Ústavou. Zároveň opakovaně vládě navrhujeme, aby provedla novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která umožňuje chránit ohrožené a rizikové skupiny a udržení zdravotního systému bez plošného nouzového stavu.

2. Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje legislativní změny, kdy lze situaci okolo epidemie covid-19 zvládat bez nouzového stavu a plošných drakonických opatření.

Minulý týden byla na jednání Sněmovny šestá žádost vlády ANO, ČSSD s podporou KSČM o prodloužení nouzového stavu z důvodu pandemie covid-19. Hnutí SPD je v této věci dlouhodobě konzistentní a ani tentokrát jsme pro prodloužení nouzového stavu nehlasovali. Již dlouhodobě navrhujeme takové legislativní změny, aby šlo situaci zvládat bez nutnosti nouzového stavu a plošných chaotických a drakonických opatření ze strany současné vlády. Opakovaně vládě již od loňského jara navrhujeme, aby provedla novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby bylo možné zajistit ochranu ohrožených a rizikových skupin občanů a fungování zdravotního systému bez nutnosti plošného vyhlašování nouzového stavu. Spolu s tím je třeba novelizovat další dva zákony, aby Správa státních hmotných rezerv mohla nakupovat zdravotnický materiál a vojáci mohli pomáhat i ve zdravotních a sociálních zařízeních. Prodloužení nouzového stavu nakonec Sněmovna neschválila a to de facto znamená, že tato vláda již nemá většinovou podporu a důvěru Sněmovny. Vláda za 10 měsíců trvání pandemie nenašla jiné řešení pandemie než pomocí nekonečného nouzového stavu, přičemž sám ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO) veřejně přiznal, že vládní opatření přestala fungovat.

3. Tzv. Demoblok (Piráti, ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP09) se ve věci nouzového stavu chová jako v Kocourkově.

Chování demobloku okolo nouzového stavu je podle našeho názoru zbabělé, chaotické, slabošské a proradné. Piráti, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP09 se minulý čtvrtek dohodli s premiérem Babišem, že podpoří prodloužení nouzového stavu, ale báli se hlasovat jen sami za sebe bez SPD a chtěli se za SPD schovat, takže na jednání s premiérem Babišem požadovali jednotné hlasování celé opozice pro podporu prodloužení. Protože SPD zůstala konzistentně na své pozici, že nepodpoří prodloužení nouzového stavu, tak oni se sami bez SPD báli zvednout pro prodloužení ruce, takže po našem odmítavém stanovisku následně cukli a hlasovali proti prodloužení nouzového stavu. Demoblok se chová jako v pohádce: „Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil". Následně Asociace krajů, kde vládnou a na vládě se podílí Piráti, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP09, potom požádala vládu Andreje Babiše, aby vyhlásila nouzový stav. Takže krajští představitelé těchto stran jednali v rozporu s tím, jak jednali poslanci těchto stran v Poslanecké sněmovně! Korunu tomu v tomto smyslu nasadil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, který chce podat proti vyhlášení nouzového stavu ústavní stížnost. Jedná tedy zase proti tomu, co požadují krajští politici ODS! Pokud si to celé shrneme na příkladu ODS, tak poslanci ODS hlasovali nakonec proti prodloužení nouzového stavu, hejtmani ODS nové vyhlášení nouzového stavu prosadili a předseda Senátu za ODS na nové vyhlášení nouzového stavu chce podat ústavní stížnost. To je Kocourkov!

4. Hnutí SPD prosazuje zvýšení kompenzačního bonusu pro živnostníky. Ostatní strany to ale bohužel zamítly.

Hnutí SPD svým hlasováním minulý týden chtělo podpořit novelu zákona o takzvaném kompenzačním bonusu, která navrhovala zvýšení příspěvku živnostníkům postiženým dopady opatření proti pandemii z nynějších 500 korun na 667 korun denně. Sněmovna to však zamítla, a tak jsme následně podpořili původní podobu, která kromě jiného rozšiřuje možnost výplaty tohoto příspěvku i na živnostníky v insolvenci. SPD na rozdíl od ostatních politických subjektů zastoupených ve Sněmovně dlouhodobě podporuje drobné podnikatele a živnostníky.

5. Hnutí SPD odmítá Zelený úděl EU, uhlíkovou ideologii a nesmyslný boj proti CO2, který likviduje naši ekonomiku. Jediným reálným současným řešením energetické bezpečnosti ČR je dostavba jaderné elektrárny Dukovany a v této souvislosti prosazujeme otevřené kompetitivní (konkurenční) výběrové řízení.

Tento týden je na pořadu jednání Sněmovny třetí čtení vládního návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona o podporovaných zdrojích energie. Hnutí SPD odmítá Zelený úděl EU (Green Deal), uhlíkovou ideologii a nesmyslný boj proti CO2, který likviduje naši ekonomiku a k ochraně životního prostředí nepřispívá. V rámci plánované dostavby nových jaderných bloků prosazujeme vysoký podíl českého průmyslu. Navzdory všem politickým tlakům chceme, aby se o vítězi soutěže na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany rozhodovalo nikoliv podle politických tlaků, ale podle toho, kdo nabídne nejlepší podmínky. Proto prosazujeme otevřené kompetitivní (konkurenční) výběrové řízení, neboť zmenšením konkurence by se zvýšila cena.

6. Prosazujeme ochranu nízkopříjmových zaměstnanců a menších zaměstnavatelů či živnostníků. Hnutí SPD navrhuje verzi kurzarbeitu, tzn. podpory udržení pracovních míst, kdy na něj budou mít nárok všichni zaměstnanci.

V pátek se bude ve Sněmovně jednat ve 3. čtení o takzvaném kurzarbeitu, tzn. podpoře udržení pracovních míst. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje systémovou ochranu udržení pracovních míst, ochranu zaměstnanců a podporu zaměstnavatelům, zejména v případech, kdy jsou zasaženi delšími a plošnými krizemi například na základě současných vládních opatření. Z hlediska podoby tzv. kurzarbeitu je pro nás proto nesmírně důležité a zásadní, aby nárok na tuto podporu měli všichni zaměstnanci, tedy i ti v pracovním poměru na dobu určitou. Tuto myšlenku prosazujeme od počátku projednávání této problematiky a podali jsme v tomto smyslu i příslušné pozměňovací návrhy. Je to v zájmu ochrany rodičů - samoživitelů, zaměstnanců na částečné pracovní úvazky, zaměstnanců - absolventů škol, starších zaměstnanců v předdůchodovém věku či zdravotně postižených zaměstnanců. Je pro nás velmi podstatné, aby byli dostatečně chráněni a podpořeni zejména nízkopříjmoví a středněpříjmoví zaměstnanci a menší zaměstnavatelé či živnostníci.

7. Trestní stíhání asistenta poslance Jaroslava Foldyny Michala Krafta za kritiku migrace a islamizace je nepřijatelným útokem na svobodu slova a kriminalizací odpůrců islamizace a imigrace.

Soudní jednání s Michalem Kraftem, které je plánováno na 16. února 2021, je podle hnutí SPD nepřijatelným útokem na svobodu slova. Michal Kraft je trestně stíhán za napsání eseje „Je budoucnost Evropy islámská?" a dalších dvou esejů s obdobnou tématikou. Soud s Michalem Kraftem je zásadním a svým způsobem přelomovým procesem, ve kterém jde především o soudní precedent. Pokud bude Michal Kraft odsouzen, může být odsouzen každý, kdo neprojeví dostatečné nadšení nad stávající zahraniční a imigrační politikou České republiky či Evropské unie. SPD přenášení soutěže politických názorů do soudních síní považuje za protiústavní, a proto takový postup ostře odmítá, protože svoboda projevu je podmínkou fungování demokracie.

16.2.2021

Vnímáme spolupráci skupiny V4 jako silný blok hájící společné zájmy v EU!

Minulý týden proběhl na polském poloostrově Hel dvoudenní summit Visegrádské skupiny V4, v jehož rámci si prezidenti České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska předali své názory na současnou situaci ve svých zemích a shodli se i na dalším společném postupu v rámci jednání v EU.

Hnutí SPD podporuje aktivity regionálního uskupení čtyř středoevropských států, České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska – Visegrádské čtyřky. Ta se od svého založení v roce 1991, zpečetěná podepsáním deklarace členských států V4 o úzké spolupráci v rámci evropské integrace, zaměřuje na prosazování spolupráce a stability v širším regionu střední Evropy. Země V4 svou pozici dále posiluje v rámci partnerství V4+, kde spolupracují s Rakouskem a Slovinskem a též s dalšími státy střední a východní Evropy. Toto uskupení je důležité proto, aby Evropa byla silná tím, že zachová nezávislost jednotlivých zemí, místo vytvoření evropského unijního superstátu, kde si veškerou moc přivlastňuje hlavně Německo a Francie.

Hostitel, polský prezident Andrzej Duda, při společných jednáních s maďarským prezidentem Jánosem Áderem, slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou a naším prezidentem Milošem Zemanem ocenil přátelské vztahy visegrádských zemí, spojených dějinami i společnými zájmy, včetně zajištění bezpečnosti a co nejvyšší životní úrovně pro občany. Prezidenti na Helu hovořili také o klimatické krizi a energetické bezpečnosti. János Áder zdůraznil důležitost očkování proti covidu-19 pro návrat k normálnímu životu.

Přínos spolupráce Visegrádské skupiny (V4) pro každou ze čtyř účastnických zemí zdůraznil na závěr dvoudenního summitu český prezident Miloš Zeman na tiskové konferenci, když uvedl, že V4 má společně sílu větší, než jsou individuální síly každé jednotlivé země, a uvedl dva případy, které to potvrzují. V prvním případě zmínil: „Jednotný postoj V4 zabránil plánu na rozmístění migrantů, a tím jsme prospěli celé Evropské unii," a jako druhý příklad na tiskové konferenci nabídl vyjednávání o rozpočtu EU, kdy "visegrádský postoj" podle něj vedl k výsledkům, které označil za pozitivní pro všechny země skupiny. Prezident Zeman v rámci jednání na summitu též připomněl, že se opakovaně zastal Polska a Maďarska, tedy zemí, které soustavně čelí nepodloženým útokům vedených Evropskou unií. Vlády ve Varšavě a v Budapešti jsou už několik let terčem kritiky ze strany EU kvůli obavám z údajného narušování principů nezávislosti justice, podkopávání práce nezávislých médií nebo nevládních organizací. „Visegrád" by též podle českého prezidenta mohl také například pomoci zmírnit kategorický odpor některých unijních zemí vůči jaderné energii.

Hnutí SPD velmi vítá, že státy Visegrádské skupiny hájí v EU národy střední Evropy a chtějí zachovat jejich tolerantní, křesťanský způsob života a nepřejí si, aby se v jejich komunitách, které mají křesťanské kořeny, vytvářely komunity nenávistné. V zemích V4 je potřeba podporovat jejich vlastenectví a národní hrdost. Hnutí SPD tento postoj dlouhodobě programově prosazuje.

15.2.2021     

Vláda si včerejším vyhlášením nouzového stavu na žádost hejtmanů udělala z Ústavy trhací kalendář!

SPD se pokusí sesbírat podpisy na vyvolání mimořádné schůze Sněmovny – potřebujeme 40 podpisů poslanců – abychom vyvolali hlasování o zrušení nouzového stavu, jelikož je podle našeho názoru včerejší rozhodnutí vlády, kdy obešla čtvrteční rozhodnutí Sněmovny, v rozporu s Ústavou.

Již dlouhodobě navrhujeme takové legislativní změny, aby šlo situaci zvládat bez nutnosti nouzového stavu a plošných chaotických a drakonických opatření ze strany současné vlády. Opakovaně vládě již od loňského jara navrhujeme, aby provedla novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby bylo možné zajistit ochranu ohrožených a rizikových skupin občanů a fungování zdravotního systému bez nutnosti plošného vyhlašování nouzového stavu. Spolu s tím je třeba novelizovat další dva zákony, aby Správa státních hmotných rezerv mohla nakupovat zdravotnický materiál a vojáci mohli pomáhat i ve zdravotních a sociálních zařízeních. 

Chování demobloku okolo nouzového stavu je podle našeho názoru zbabělé, chaotické, slabošské a proradné. Piráti, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP09 se minulý týden dohodli s premiérem Babišem, že podpoří prodloužení nouzového stavu, ale báli se hlasovat jen sami za sebe bez SPD a chtěli se za SPD schovat, takže na jednání s premiérem Babišem požadovali jednotné hlasování celé opozice pro podporu prodloužení. Protože SPD zůstala konzistentně na své pozici, že nepodpoří prodloužení nouzového stavu, tak oni se sami bez SPD báli zvednout pro prodloužení ruce, takže po našem odmítavém stanovisku, následně cukli a hlasovali proti prodloužení nouzového stavu. Demoblok se chová jako v pohádce: „Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil.“

Následně Asociace krajů, kde vládnou a na vládě se podílí Piráti, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09, o víkendu požádala vládu Andeje Babiše, aby vyhlásila nouzový stav. Takže krajští představitelé těchto stran jednali v rozporu s tím, jak jednali poslanci těchto stran v Poslanecké sněmovně!

Korunu tomu v tomto smyslu nasadil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, který chce podat proti vyhlášení nouzového stavu ústavní stížnost. Jedná tedy zase proti tomu, co požadují krajští politici ODS!

Pokud si to celé shrneme na příkladu ODS, tak poslanci ODS hlasovali nakonec ve čtvrtek proti prodloužení nouzového stavu, hejtmani ODS o víkendu nové vyhlášení nouzového stavu prosadili a předseda Senátu za ODS na nové vyhlášení nouzového stavu chce podat ústavní stížnost. To je Kocourkov!

15.2.2021

Peníze pro pracující občany a ne pro ty, co parazitují na sociálních dávkách!

Minulou středu byl na návrh předsedy poslaneckého klubu hnutí SPD Radima Fialy zařazen na program jednání 79. schůze Poslanecké sněmovny návrh novely zákona z dílny hnutí SPD o pomoci v hmotné nouzi, ve druhém čtení.

Hnutí SPD dělá politiku pro naše slušné a pracující občany. V současné době ale nemůže z důvodu vyhlášených vládních opatření celá řada živnostníků provozovat svou pracovní činnost. Tím přicházejí o své příjmy a mnozí už živnost ukončili. Tyto osoby pracující jako osoby samostatně výdělečně činné by rády vykonávaly svou profesi, ale není jim to umožněno. Naopak paradoxně je velké množství osob, které nepracují, i kdyby mohly, neboť k tomu mají jiné důvody – zneužívání vyplácení sociálních dávek. Hnutí SPD ve svém politickém programu prosazuje, že se má stát chovat jako řádný hospodář, a i z tohoto důvodu předložilo návrh změny zákona o pomoci v hmotné nouzi, neboť chceme zamezit zneužívání vyplácení sociálních dávek lidem, které na ně nemají nárok a naopak, abychom co nejvíce pomohli těm, kteří z nějakých důvodů o práci přišli a snaží se vlastními silami práci najít.

Poslanci za hnutí SPD prostřednictvím navrhovatelky Lucie Šafránkové předložili již 20.11.2019 v Poslanecké sněmovně návrh novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 652. Při zpracování novely zákona jsme vycházeli ze současné praxe, kdy často dochází k zneužívání vyplácení sociálních dávek, neboť to platný zákon umožňuje, a navíc účelové jednání některých osob s cílem svého obohacení je téměř nepostižitelné. Proto jsme navrhli novelou v zákoně učinit takové změny, které by tento stav ukončily nebo co nejvíce omezily, čímž by navíc sekundárně došlo ke značné úspoře veřejných prostředků. Našim cílem je zvýšení adresnosti vyplácení sociálních dávek ve smyslu omezení okruhu jejich příjemců pouze na osoby, které se dočasně ocitly ve složitých životních situacích a ve skutečné faktické hmotné nouzi, a které se snaží z těchto situací vlastními silami aktivně dostat.

Návrh počítá s tím, že zvyšuje možnosti vyřazení z okruhu příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi osoby, které neplní požadované povinnosti nastavené nově v navrhované novele zákona. Též nově stanoví pravidla pro některé subjekty působící v této sociální oblasti. V důvodové zprávě k této novele se uvádí, že odhady pracovníků Úřadu práce ČR, popř. sociálních odborů orgánů místní správy, hovoří minimálně o cca 20-30 procentech příjemců dávek v hmotné nouzi, kteří systém určitým způsobem zneužívají. Významným dílčím cílem návrhu je též i snaha nevytvářet prostřednictvím nejrůznější dávkové podpory a pomoci prakticky trvalou závislost na ní a ztrátu pracovních návyků. To ve svých důsledcích vede, nebo může vést, k prohlubování sociálního vyloučení příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi.

Hnutí SPD chce zamezit zpracovanou novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi podvodnému a spekulativnímu jednání v souvislosti s čerpáním dávek hmotné nouze. Novela posiluje též kontrolní a sankční mechanismy a jejím přijetím dojde k nemalé úspoře veřejných prostředků. V hnutí SPD prosazujeme toto: „Peníze pro pracující občany a ne pro ty, co parazitují na nelegálně vyplácených sociálních dávkách.“ V Poslanecké sněmovně se budeme snažit naši novelu návrhu zákona co nejdříve zařadit do programu následné schůze, aby bylo ukončeno jeho druhé čtení, které se z časových důvodů nedokončilo.

12.2.2021

Život a práce na 1. místě!

Každý pracující má právo na spravedlivou odměnu. Bojujeme za naše české, moravské a slezské zaměstnance a podnikatele.

Mezi hlavní priority programu hnutí SPD patří mimo jiné přímá demokracie na základě širokého referenda, bezpečnost občanů a ochrana jejich majetku, spravedlnost pro každého, suverenita České republiky, podpora tradiční pracující rodiny s dětmi a boj proti nelegální imigraci.

Podporujeme zvýšení starobních i invalidních důchodů a snížení daní. Naše rodiny a naše vlast jsou pro nás na 1. místě!

11.2.2021

Evropský parlament jedná o zrušení Benešových dekretů!

Dne 26. ledna tohoto roku europoslanci v Petičním výboru projednali několik peticí požadujících zrušení Benešových dekretů.

Petiční výbor ve věci zrušení Benešových dekretů zavázal Evropskou komisi, aby je začala vyšetřovat, protože porušují lidská práva a tím údajně brání vydávání majetku a odškodňování oprávněných osob – viz např. petice dvou maďarských občanů, kteří se domáhají zrušení rezoluce Slovenské národní rady z roku 2017 o nezrušitelnosti Benešových dekretů, aby mohli uplatňovat náhradu za pozemky poblíž Bratislavy, které jim byly odebrány právě na jejich základě. Evropská komise se ke zrušení Benešových dekretů staví též pozitivně, a navrhla projednání ve výboru pro lidská práva a prošetření na Slovensku, čímž vlastně rozeběhla proces, od kterého si slibuje dosáhnout neplatnosti Benešových dekretů.  

Hnutí SPD jednoznačně odmítá snahu  Evropské komise (EK), která na základě usnesení Petičního výboru žádá o vyšetření Benešových dekretů s cílem zrušení jejich platnosti. Snaha o prolomení Benešových dekretů ze strany EU je dlouhodobá a EK se k tomuto kroku staví velmi vstřícně. Nyní tyto snahy ze strany EK opět posílily, neboť europoslanci v Petičním výboru při projednávání několika „údajně poškozených“, kteří se formou peticí domáhají vrácení majetků na základě zrušení Benešových dekretů, postavili za odškodnění osob, které údajně Benešovy dekrety postihovaly.

Europoslanci v Petičním výboru podpořili tento návrh s tím, že ve 21. století je uplatňování kolektivní viny na etnickém principu nepřijatelné a nároky Němců a Maďarů jsou oprávněné. O tom, že rozhodnutí europoslanců bylo předem naplánováno, svědčí, že v rámci jednání vůbec nezaznělo, že představitelé Německa spáchali během druhé světové války rozsáhlé zločiny, které zahrnovaly zločiny proti míru, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti na civilním obyvatelstvu včetně holokaustu. Tyto zločiny byly po druhé světové válce souzeny Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku a řadou dalších poválečných soudů s válečnými zločinci. Německo doposud nezaplatilo válečné reparace.

Projednávání peticí proti zrušení Benešových dekretů v Petičním výboru bylo vedené převážně v režii maďarských stěžovatelů a jejich podporovatelů z Maďarska, Rumunska i Německa. Nejvíce aktivní byli Peter Jahr (CDU, Německo) a Márii Thajnay (Svaz Karpatské šlechty, Slovensko), bez jakékoli oponentury ze Slovenska, což přirozeně vyústilo do rozhodnutí, že Slovenská republika se opět bude muset podrobit důkladnému bruselskému prozkoumávání svého právního a legislativního rámce.

Je třeba se tedy ptát, jak zájmy České republiky hájí ministr zahraničí Tomáš Petříček, kterému je evidentně bližší EU než Česká republika? Hnutí SPD je vlastenecké hnutí, které nepřipustí rušení Benešových dekretů, a i proto požadujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.

10.2.2021

Hájíme princip naší ústavnosti, že cenzura je nepřípustná!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD s plošnými zákazy nesouhlasí, a naši poslanci, tak jako v minulosti, nebudou hlasovat pro další prodloužení nouzového stavu. Hnutí SPD požaduje co nejrychlejší návrat žáků do škol, neboť škody, které zanechává absence prezenční výuky na našich dětech, jsou obrovské. Jsme dlouhodobě zastánci rovnosti hlasů. Ústavní soud ale svým rozhodnutím podezřelým z účelovosti zapříčinil v této době možnou ústavní krizi. Evropská unie zpochybňuje Benešovy dekrety. To hnutí SPD odmítá a požaduje, aby Německo zaplatilo reparace z druhé světové války. Hnutí SPD podpoří zákony, které pomůžou dlužníkům v exekucích. Požadujeme zrušení netransparentní Národní sportovní agentury, a aby tato agenda znovu podléhala kontrole příslušného ministerstva a Sněmovny. Evropská unie zavádí cenzuru pod záminkou „boje proti dezinformacím" a boje proti „nenávistným projevům". Hnutí SPD hájí princip naší ústavnosti, že cenzura je nepřípustná. Důsledkem bezhlavého zavádění obnovitelných zdrojů energie je zhroucení švédské energetiky. Uhlíková ideologie přímo ohrožuje budoucnost evropských zemí včetně České republiky. Odsuzujeme hloupé výroky ministryně Maláčové, která uvedla, že epidemie covid-19 je horší než druhá světová válka.

1. Opakované prodlužování nouzového stavu je důsledkem nekoncepční práce vlády. Hnutí SPD s plošnými zákazy a opatřeními nesouhlasí a naši poslanci, tak jako v minulosti, nebudou hlasovat pro další prodloužení nouzového stavu.

Protiepidemická opatření, která byla kvůli epidemii zavedena, přestala fungovat. Řekl to 4. února ministr zdravotnictví Jan Blatný. Nedodržování stávajících opatření je podle něho jedním z hlavních důvodů, proč je třeba tato opatření stále prodlužovat. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud se bude opakovaně prodlužovat nouzový stav, lidé budou opatření porušovat čím dál tím více, protože pro obyčejné lidi platí, a pro papaláše nikoliv. Opakované prodlužování nouzového stavu je důsledkem nekoncepční práce vlády ANO, ČSSD s podporou KSČM za tři čtvrtě roku připravit a schválit potřebnou legislativu tak, aby byla zajištěna ochrana rizikových skupin a nikoliv uplatňována plošná drakonická omezení pro všechny. Hnutí SPD s plošnými zákazy a opatřeními nesouhlasí a naši poslanci, tak jako v minulosti, nebudou hlasovat pro další prodloužení nouzového stavu. Máme vlastní návrhy, jak situaci řešit prostřednictvím stávajících zákonů a případně jejich drobnými úpravami. Jde v prvé řadě o novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by umožnila realizovat ochranu ohrožených a rizikových skupin občanů bez plošného vyhlašování nouzového stavu. Tyto návrhy ale tato vláda odmítá, protože je pro ni opakované prodlužování nouzového stavu pohodlnější pro netransparentní nákupy bez výběrových řízení.

2. Hnutí SPD požaduje co nejrychlejší návrat žáků do škol, neboť škody, které zanechává absence prezenční výuky na našich dětech, jsou obrovské.

Škody, které zanechává absence prezenční výuky na našich dětech, jsou obrovské. Hnutí SPD proto požaduje co nejrychlejší návrat žáků do škol. Dlouhodobé distanční vzdělávání nemůže nahradit vztah učitel – žák – spolužáci a zároveň dochází k celkovému snížení úrovně vzdělání. Je potřeba také odlehčit rodičům, kteří jsou s dětmi již dlouhodobě doma. Pokud budou před nástupem do škol na žácích prováděny testy na covid-19, musí být dobrovolné a zároveň musí být zvolena taková neinvazivní metoda, aby dětem odběry nezpůsobovaly trauma a bolest a zároveň, aby testy byly státem plně hrazeny. Takových testů je dnes na trhu již celá řada. Je třeba, aby takové testy byly na dobrovolné bázi k dispozici i pro občany, aby nemuseli podstupovat bolestivé testy.

3. Jsme dlouhodobě zastánci rovnosti hlasů. Ústavní soud ale svým rozhodnutím podezřelým z účelovosti zapříčinil v této době možnou ústavní krizi.

Oznámení o nálezu Ústavního soudu z minulého týdne ve věci změny volebního zákona pár měsíců před volbami považuje hnutí SPD za ryze politický akt ze strany jejího předsedy Pavla Rychetského. Pomohl tímto rozhodnutím stranám a hnutím, které by se do Sněmovny nedostaly a také stávajícím koalicím, kterým bylo zrušeno kvórum, aby jejich hlasy nepropadly. Ústavní soud paradoxně tímto svým rozhodnutím a v této době zapříčinil možnou ústavní krizi, přestože měl čas na projednání více než tři roky. Čas a způsob přijetí nálezu Ústavního soudu tímto zasáhl do procesu přípravy voleb jak na úrovních politických stran a hnutí, tak na úrovni volebních orgánů a vystavil tak občany – v době nouzového stavu – bezprecedentní nejistotě, zda se podaří během krátké doby v Parlamentu přijmout novou zákonnou úpravu pravidel pro podzimní sněmovní volby. Rozhodování o změně volebního systému v době, kdy již prezident republiky vyhlásil termíny sněmovních voleb, a začala volební kampaň, může vyvolat zcela mimořádná ústavní rizika. Může nastat i situace, že Sněmovna nebude mít v říjnu po skončení tohoto volebního období žádné poslance. Podle názoru SPD by bylo v rámci složitých jednání při přípravě řešení změny volebního zákona dobré prosazovat, aby byl způsob volby občanům srozumitelný, systémový a zajistil stabilitu vlády. Jsme dlouhodobě zastánci rovnosti hlasů, protože malé kraje (jako Liberecký anebo Karlovarský) současný zákon dlouhodobě poškozuje. Jsme také dlouhodobě zastánci přímé volby a odvolatelnosti politiků, což ale v současné době není bohužel na pořadu dne. Nadále však odmítáme variantu korespondenčních voleb, jelikož hrozí manipulace a podvody.

4. Evropská unie zpochybňuje Benešovy dekrety. To hnutí SPD odmítá a požaduje, aby Německo zaplatilo reparace z druhé světové války.

Dne 26. ledna 2021 byla v Petičním výboru Evropského parlamentu projednávána petice dvou maďarských občanů, kteří se domáhají zrušení rezoluce Slovenské národní rady z roku 2017 o nezrušitelnosti Benešových dekretů. Všichni členové Petičního výboru, kteří se k věci vyjadřovali (ČR nemá v Petičním výboru zástupce) vyslovili jasnou podporu tomuto požadavku, včetně německého zástupce vládní CDU, s výjimkou polského konzervativního poslance, který požadavek odmítl. Podporu požadavku vyjádřil také zástupce právního odboru Evropské komise. Bylo rozhodnuto vyslat na Slovensko delegaci s požadavkem na zrušení jeho rezoluce. Návrh na podporu zrušení Benešových dekretů projedná Výbor pro lidská práva. Evropská komise pak zřejmě připraví směrnici nebo nařízení ke zrušení Benešových dekretů, přičemž požadavky na revizi Benešových dekretů se v EU objevují nejméně 10 let. Nová je vstřícnost k těmto požadavkům ze strany Evropské komise. Hnutí SPD zásadně odmítá revizi tzv. Benešových dekretů a připomíná, že naopak nám Německo dosud nevyplatilo válečné reparace za škody způsobené v druhé světové válce.

5. Hnutí SPD podporuje zákony, které pomůžou k oddlužení dlužníků v exekucích a omezí korupci.

Tento týden jsou na pořadu jednání Sněmovny mj. exekuční řád (novela občanského soudního řádu) a insolvenční zákon (novela zákona o úpadku a způsobech jeho řešení). Poslanci SPD jsou spolupředkladateli novely exekučního řádu, která v případě přijetí přinese změny v oblasti exekucí, kde podporujeme princip jeden dlužník – jeden místní exekutor. To znamená, že všechny exekuce proti dlužníkovi bude řešit pouze jeden exekutor. Zároveň je zde důležitý i princip teritoriality, tedy, že exekuci povede exekutor, který je přidělen rovnoměrně a nejblíže místu trvalého pobytu dlužníka. Tento princip odstraňuje korupční prostředí a zajistí nezávislost soudních exekutorů na rozdíl od dosavadního exekučního řádu, který neobsahuje žádnou protikorupční pojistku. SPD se také dlouhodobě snaží pomoci lidem v dluhových pastech, a proto vítáme, že se na pořad schůze konečně dostala novelizace insolvenčního zákona, která v případě přijetí pomůže k oddlužení našich občanů. Cílem tohoto zákona je v první řadě dostat občany z dluhových pastí a vrátit je ze šedé ekonomiky zpět do systému. Hnutí SPD také podalo zákon na zestátnění exekutorů, na zrušení úroků z úroků a na změnu pořadí splácení, aby se nejprve splácela jistina (dluh) a až poté poplatky, jelikož dnes je tomu naopak, a lidé často již násobně přeplatili jistinu, a přesto se nemohou exekuce zbavit.

6. Požadujeme zrušení netransparentní Národní sportovní agentury, a aby tato agenda znovu podléhala kontrole příslušného ministerstva a Sněmovny.

Odejmutím sportu z rezortu školství a zřízením nové Národní sportovní agentury (NSA) se sport a jeho financování zcela vymklo sněmovní kontrole. Milan Hnilička byl jmenován vládou ANO, ČSSD s podporou KSČM do funkce předsedy NSA bez výběrového řízení. Tím se stal v podstatě ministrem sportu bez kontroly. Minulý týden předseda Hnilička odvolal své dva náměstky a jmenoval dvě nové místopředsedkyně, a navíc si najmul firmu, která má miliardy pro sport rozdělovat. Celé současné vedení NSA tímto vyvolává další pochybnosti. SPD hájí zájmy sportovců a jsme zároveň pro efektivní rozdělování finančních prostředků. Požadujeme proto odvolání současného vedení NSA a zároveň tuto agenturu zrušit jako naprosto zbytečný a nákladný státní úřad, který je zcela netransparentní, a jeho agendu začlenit do příslušného ministerstva, které se touto problematikou bude systémově zabývat. Tímto krokem se dostane agenda sportu zpět pod kontrolu Sněmovny a omezí se tak netransparentnost při rozdělování peněz z NSA v oblasti sportu.

7. Evropská unie zavádí cenzuru pod záminkou „boje proti dezinformacím" a boje proti „nenávistným projevům". Hnutí SPD hájí princip naší ústavnosti, že cenzura je nepřípustná.

V posledních letech stále více narůstá snaha protidemokratických sil v orgánech EU i v České republice o zavádění různých forem cenzury pod průhlednou záminkou „boje proti dezinformacím" a „nenávistným projevům". Podobná snaha se ve společnostech objevuje vždy, když se vládnoucí moc dostává pod tlak demokratických požadavků, kterým nechce vyhovět, a proto míní odstranit občanské svobody, zejména svobodu projevu. Vždy jde o přípravu k prosazení diktatury a současně podmínku jejího vládnutí. Společnost, v níž se uplatňuje cenzura, nelze pokládat za plně demokratickou. Cenzura se projevuje zejména omezováním až znemožněním šíření informací a názorů na sociálních sítích, nevyvážeností obsahu a nedostatečnou veřejnou kontrolou veřejnoprávních médií. Pro SPD je zasahování do svobody projevu jinak než podle platných zákonů nepřijatelné, protože svoboda projevu je podmínkou fungování demokracie. Občané se mohou rozhodovat v souladu se svými zájmy pouze za předpokladu, že jsou dostatečně a nezkresleně informováni o všech zájmových skupinách a názorových proudech. SPD pevně stojí za článkem 17 Listiny základních práv a svobod, který je součástí ústavního pořádku ČR, a který v odstavci 3 jednoznačně konstatuje: „Cenzura je nepřípustná" a jasně říkáme, že jakákoliv forma cenzury je protiústavní.

8. Důsledkem bezhlavého zavádění obnovitelných zdrojů energie je zhroucení švédské energetiky. Uhlíková ideologie přímo ohrožuje budoucnost evropských zemí včetně České republiky.

Vlivem bláznivých teorii o zajištění energie pouze z takzvaných obnovitelných zdrojů došlo ve Švédsku k odstavení jaderných a uhelných elektráren. Důsledkem je zhroucení švédské energetiky. Švédsko čelí absolutnímu nedostatku elektrické energie a s tím souvisejícímu nárůstu cen. Cena vzrostla více než pětkrát a v zemi dochází k výpadkům dodávek. Jasně se ukazuje, že energetická koncepce EU, takzvaný „Green Deal" (Zelený úděl) a s tím související uhlíková ideologie přímo ohrožuje budoucnost evropských zemí včetně České republiky. Musíme včas říct NE.

9. Odsuzujeme hloupé výroky ministryně Maláčové z ČSSD, která uvedla, že epidemie covid-19 je horší než druhá světová válka.

Výroky ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) v médiích, kdy uvedla, že epidemie covid-19 je horší než druhá světová válka, je možné považovat za potvrzení názoru, že paní ministryně Maláčová je hloupá ministryně. Naše země by neměla mít hloupé ministry. Jde také o pošlapání památky milionů obětí holokaustu a desítek milionů obětí válečného běsnění nacistů.

9.2.2021

Navrhli jsme zákon na zaručenou aktivní pomoc živnostníkům!    

V této těžké době je povinností státu ochránit rizikové skupiny našich občanů proti nemoci covid-19 a prioritně řešit fungování naší ekonomiky, včetně pomoci všem subjektům, podílejících se na jejím chodu. Mezi ně patří bezesporu i živnostníci. Proto je nutné do praxe zavádět takové nástroje, které zajistí pomoc státu i pro tuto velkou skupinu pracujících osob. 

Hnutí SPD si váží všech našich pracujících, kteří jsou u nás na prvním místě, neboť se podílejí na zajištění chodu naší ekonomiky. Mnozí z nich musí ukončovat nebo velmi omezovat pracovní činnost, ale pomoc státu nepřichází tak jak by měla. Nám ale záleží na tom, aby tyto osoby neuzavíraly své provozovny a neukončovaly své živnosti. V poslední pracovní den měsíce ledna tohoto roku poslanci hnutí SPD prostřednictvím předkladatelky Lucie Šafránkové podali do Poslanecké sněmovny návrhy, vedené jako sněmovní tisky č. 1141 a 1142, řešící zákonnou pomoc pro osoby samostatně výdělečně činné. Navrhujeme v nich úpravy v oblasti odvodů na zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření nemoci covid-19 v roce 2021.

V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění covid-19 způsobeným koronavirem SARS-CoV-2 vyhlásila vláda z důvodu ohrožení zdraví na území České republiky nouzový stav. Prvně to bylo od 12. března 2020 do 17. května 2020 (66 dnů) a po druhé od 5. října téhož roku; nouzový stav trvá dosud. V rámci něj byla a stále je realizována celá řada omezujících opatření, která mají negativní dopad též na výkon podnikání osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tyto dopady se již téměř celý rok projevují strmým propadem jejich tržeb, a tam, kde platí úplný zákaz podnikání, pak úplným zastavením jejich pracovních příjmů, včetně dalších negativních důsledků.

Na rozdíl od loňského roku, kdy bylo speciálním zákonem všem OSVČ prominuto placení povinných záloh na pojistné na důchodové pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti alespoň za měsíce březen až srpen, v současné době žádné obdobné úlevy pro OSVČ v oblasti povinnosti platit pojistné odvody neexistují. Z důvodu vládních opatření muselo opět od října roku 2020 mnoho živnostníků ve vybraných oborech zcela zastavit anebo naprosto omezit svou výdělečnou podnikatelskou činnost.

Proto navrhujeme, aby živnostníci, kteří splňují podmínky § 2 a § 6 zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, jejichž činnost byla bezprostředně zakázána nebo alespoň z 80 % omezena opatřeními vlády v rámci nouzového stavu, nebyli povinni platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za všechny kalendářní měsíce v období leden až červen 2021. Pro placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za rok 2021 navrhujeme odpuštěné zálohy považovat za zaplacené, ve výši, v jaké byly vyměřeny. Dále v souvislosti s vládními opatřeními navrhujeme, aby zdravotní pojištění za tyto osoby, podobně jako za osoby nedobrovolně nezaměstnané, po tuto omezenou dobu platit stát.

Hnutí SPD chce zajistit, aby zákonem byla všem postiženým živnostníkům v souvislosti s vládními opatřeními nadále započítávána povinná doba pojištění a nebyly nijak dotčeny jejich důchodové nároky. Přijetím zákona předpokládáme kladný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, jelikož zabrání zániku mnoha živností, a zároveň to bude mít pozitivní sociální dopady, včetně dopadů na rodiny, protože to pomůže zabránit pádu mnoha osob do systému sociálních dávek, dluhových pastí či exekucí a insolvencí. Nám na pracujících lidech záleží a není nám lhostejný jejich osud v této složité době.

8.2.2021

Nesouhlasíme s imigrační politikou EU posílenou o kroky prezidenta Bidena!

Nový americký prezident Joe Biden uvolňuje imigrační politiku USA, což velmi uvítali vrcholní představitelé EU, od kterých lze očekávat ještě větší uvolňování imigračních pravidel Evropské unie.

Hnutí SPD naplňuje svůj politický program, v němž jasně definujeme, že odmítáme imigrační politiku uplatňovanou EU, která posiluje islamizaci Evropy, a naopak oslabuje národní suverenitu jednotlivých unijních států, včetně České republiky. Proto prosazujeme, aby si občané v referendu o vystoupení České republiky z EU sami rozhodli, zda zůstat v EU nebo z ní odejít. Hnutí SPD je jednoznačně pro vystoupení z Evropské unie.

Trumpova administrativa ve snaze zastavit nelegální imigraci na hranici s Mexikem uplatňovala politiku nulové tolerance. Nový americký prezident Joe Biden prostřednictvím tří exekutivních příkazů nařídil přezkoumání azylových postupů na americko-mexické hranici a imigračního systému. Biden již dříve představil návrh nového přistěhovaleckého zákona, který bude počítat s rychlejším získáním amerického občanství, jehož by mohlo využít až 11 milionů lidí. Sérií exekutivních rozhodnutí pak ukončil zákaz cestování do USA z některých, převážně muslimských zemí, zastavil výstavbu zdi na hranicích s Mexikem a zrušil plán na vyloučení osob bez povolení k pobytu ze sčítání obyvatelstva, podle nějž se rozpočítává počet křesel ve Sněmovně reprezentantů pro jednotlivé státy. Tato Bidenova rozhodnutí ve věci imigrantů velmi přivítali nejvyšší představitelé EU, neboť oni dlouhodobě podporují imigraci do Evropy.  

Evropská komise předložila dne 23. září 2020 nový pakt o migraci a azylu a pět nových legislativních návrhů týkajících se reformy pravidel EU v oblasti azylu. Následně ministři zemí EU jednali o klíčových prvcích paktu včetně vnějšího rozměru, navrhované předvstupní fáze, mechanismu solidarity, řízení vnitřní migrace a azylu, různých způsobů zlepšení postupů v oblasti navracení, úlohy agentur, legálních možností vstupu na území Evropy a integrace. Na základě souhlasu Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2020 přijala Rada nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec EU na období 2021–2027. Nařízení stanoví pro EU dlouhodobý rozpočet ve výši 1.074,3 miliard eur v cenách roku 2018, včetně začlenění Evropského rozvojového fondu. Výdaje v oblasti migrace a správy hranic dosáhnou v příštích sedmi letech 22,7 miliard EUR, čímž byly výrazně posíleny.

Hnutí SPD nesouhlasí s imigrační politikou EU a tudíž se ani nechceme podílet na financování programu podpory imigrace. Jsme pro referendum o vystoupení ČR z EU a posílení ochrany našich hranic s cílem zamezení vstupu nelegálním imigrantům do České republiky.

5.2.2021

Ústavní soud se svým rozhodnutím vlomil do politického souboje!

Oznámení o rozhodnutí Ústavního soudu, spočívající ve zrušení některých částí volebního zákona, se zdá být časově naplánováno s cílem nabourání se do politické soutěže.

To ale v současné době nepotřebujeme, neboť všichni politici by měli spolupracovat na tom, abychom se co nejdříve vyrovnali se vším negativním, co nám přineslo šíření nemoci Covid-19 a vše se postupně vrátilo do zaběhlých kolejí. Prioritně musíme ochránit nejohroženější skupiny osob a zároveň znovu nastartovat naši ekonomiku, zajistit občanům práci a dětem řádné vzdělávání.

Hnutí SPD od počátku prosazuje co nejspravedlivější volby spočívající v rovnosti hlasů občanů a rovnou šanci pro všechny politické strany. Jako jediná politická strana v Parlamentu prosazujeme jiný politický systém, a to přímou demokracii s možností odvolatelnosti politiků, celostátní referendum a zrušení Senátu.

Rozhodnutí Ústavního soudu respektujeme, ale z důvodu doby, kdy k rozhodnutí došlo, ho vnímáme jako zásah do politického souboje, kdy může dojít k ohrožení podzimních voleb a tím nastolení ústavní krize. Tento náš názor podporuje skutečnost, že k tomu došlo nyní a tak narychlo. Vždyť podnět k přezkoumání některých bodů volebního zákona byl předložen již na podzim roku 2017. Stejnou pochybnost vyslovili ve svém stanovisku i čtyři soudci Ústavního soudu, konkrétně Ludvík David, Jaroslav Fenyk, Josef Fiala a Radovan Suchánek. Ti společně k danému rozhodnutí Ústavního soudu mimo jiné uvádí: „Vrcholem arogance je pak vyhlášení nálezu pouhých devatenáct hodin po jeho přijetí, aniž by však bylo soudcům dáno k dispozici jeho konečné znění, snad aby nebyl poskytnut patřičný prostor disentujícím soudcům k sepsání odlišného stanoviska. To vše dává značný ponurý obraz o způsobu rozhodování Ústavního soudu v této věci.“   

Zajímavé je také to, že předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský současný volební zákon podporoval a hlasoval pro něj v roce 2000, kdy byl zákon zaveden, takže tím současným zrušením popřel sám sebe. V té době byl Rychetský místopředsedou vlády, ve které zastával post předsedy Legislativní rady vlády. Navíc Rychetský již několikrát nemístně komentoval politickou situaci a jednání některých politiků, se kterými politicky nesouhlasí, což by v žádném případě v pozici předsedy Ústavního soudu neměl, neboť se od něj jako ústavního soudce vyžaduje, aby ctil nestrannost. Po minulých sněmovních volbách v roce 2017 se nemístně vyslovil i na adresu našeho hnutí SPD.

Hnutí SPD si stojí za svým názorem, že Ústavní soud by neměl zasahovat do již zahájeného procesu podzimních sněmovních voleb. Našim občanům slibujeme, že uděláme maximum pro to, aby se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášené na dny 8. a 9. října letošního roku konaly. Občané musí mít důvěru v tom, že volby jsou spravedlivé, jinak by většina z nich ani k volbám nepřišla. Z tohoto důvodu také odmítáme korespondenční volbu. Na podobě volebního zákona se budou nyní dohadovat obě komory Parlamentu České republiky.

4.2.2021

Hotely na Kanárských ostrovech slouží místo turistům nelegálním imigrantům!

Od prosince loňského roku je zaznamenáván zvýšený nárůst imigrantů, kteří se pokouší dostat po moři přes Atlantik z Afriky na Kanárské ostrovy. I když je pro ně tato cesta velmi nebezpečná, vidina bezstarostného života v Evropě je větší.

Hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které prioritně prosazuje nezávislost a suverenitu českého státu a které odmítá být součástí Evropské unie, neboť imigrační politika vedená bruselskými úředníky je zcela v rozporu s politickým programem hnutí. Nechceme se podílet na tvorbě superstátu, který je vstřícný ke všem imigrantům, čímž skrytou formou podporuje řízenou islamizaci Evropy s cílem oslabení až likvidací národních států.

V úsilí imigrantů postoupit nebezpečnou cestu přes moře je podporuje to, že v evropských zemích nemusí pracovat, neboť budou profitovat ze štědrých sociálních dávek. Jejich rozhodování pustit se na cestu posiluje také to, že v případě ztroskotání na moři je záchranné lodě neziskových organizací dopraví do přístavů na území EU. Statistiky Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvádějí, že letos během měsíce ledna připlulo ke španělským ostrovům v Atlantiku více jak tisíc pět set imigrantů. Za celý loňský rok dorazilo na souostroví více než dvacet tisíc imigrantů, většinou Maročané a západoafričané. 

Z tohoto důvodu měla na Kanárských ostrovech v prosinci loňského roku vzniknout ubytovací zařízení s kapacitou až pro 7.000 lidí. Slíbil to španělský ministr pro migraci José Luis Escrivá, podle kterého měly na ostrovech Gran Canaria, Fuerteventura a Tenerife začít fungovat stanové tábory i provizorní ubytovny. To se ale nepodařilo zrealizovat, a tak španělská vláda umístila více než 6.000 nelegálních imigrantů do 17 hotelů a turistických komplexů. Německé a anglické turisty tak v luxusních resortech vystřídali mladíci ze Senegalu, Mali, Maroka či Guiney.

Tento krok španělské vlády se však nelíbí místním starostům, podle nichž turistický průmysl nemůže řešit problémy státu, který za ubytování uprchlíků platí denně přes 300.000 eur (téměř osm milionů korun). Také se nelíbí místním obyvatelům, neboť tam bude za chvíli více imigrantů než zahraničních turistů, kteří na známé ostrovy už odmítají cestovat. Imigranti za plavbu, která trvá obvykle čtyři dny, zaplatí dva tisíce dolarů, v přepočtu přibližně 43 tisíc korun. Z toho je vidět, jak na této nelegální činnosti ve velkém profitují pašerácké gangy. Podle Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) je plavba imigrantů ze západoafrického pobřeží na Kanárské ostrovy nejnebezpečnější migrační trasou současnosti.

Hnutí SPD neuznává imigrační politiku vedenou vrcholnými lídry Evropské unie, neboť zcela oprávněně vnímá nelegální imigranty jako potenciální bezpečnostní riziko jak pro Evropu, tak pro naši republiku. I z tohoto důvodu jsme pro ukončení našeho členství v EU, o kterém by se rozhodlo v rámci referenda.

3.2.2021

Odmítáme používání totalitních nástrojů proti demonstracím občanů!

Vážené dámy a pánové, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že očkování se kvůli vládě a EU komplikuje a vzniká další chaos a zmatky. Hnutí SPD trvá na dobrovolnosti očkování. Při nákupech vakcín bychom měli postupovat vlastní cestou. Vláda objednala špatné stříkačky pro vakcinaci. Vláda tak chybnými kroky zásadně prodlužuje očkování lidí. Hnutí SPD podalo ve Sněmovně zákon na odpuštění plateb zdravotního a sociálního pojištění živnostníkům, kteří v důsledku vládních opatření nemohou vykonávat výdělečnou činnost. Vláda plýtvá penězi občanů - za nevyužitou polní nemocnici v Letňanech vyhodila 65 milionů! Ministr vnitra Hamáček chce proti demonstrantům nakoupit vodní děla za 103 milionů korun. Odmítáme používání totalitních nástrojů proti demonstracím občanů. Hnutí SPD vítá prodloužení odzbrojovací dohody mezi Ruskem a USA.

1. Očkování se kvůli vládě a EU komplikuje a vzniká další chaos a zmatky. Při nákupech vakcín bychom měli postupovat vlastní cestou.

Očkování se komplikuje a vzniká další chaos a zmatky. Hnutí SPD trvá na dobrovolnosti očkování. Komunikace ze strany Vlády ČR je špatná. Minulý týden totiž Ministerstvo zdravotnictví nejdříve oznámilo, že doporučilo přerušit očkování 1. dávkou vakcín a měly by být rovněž zastaveny rezervace termínů na očkování, ale premiér toto vyjádření následně dementoval. Jasná a srozumitelná komunikace je součástí krizového řízení a toto současná vláda dlouhodobě nezvládá. Je nedostatek vakcín a vakcinačního materiálu (jehly, stříkačky). Vláda ČR podcenila přípravnou fázi na očkování a nezajistila samostatně dostatek vakcín, když spoléhala naivně na EU. Při nákupech vakcín bychom měli postupovat vlastní cestou, bez EU, např. po vzoru Maďarska, což tato vláda stále odmítá. Očkování podle hnutí SPD musí být dobrovolné, a lidé, kteří se nenechají očkovat, nesmí být diskriminováni. Lidem, kteří se očkovat chtějí, by měla dle SPD vláda zajistit co nejrychleji bezpečnou vakcínu a výběr mezi jednotlivými vakcínami. 

2. Vláda objednala špatné stříkačky pro vakcinaci. Vláda tak chybnými kroky zásadně prodlužuje očkování lidí.

Ministerstvo zdravotnictví objednalo ve společném evropském tendru 1,8 milionu stříkaček s pevnou jehlou za 1,7 milionu korun a zaplatilo navíc třímilionový příplatek za jejich expresní leteckou dopravu. Tyto stříkačky ale jednak nejsou vhodné pro vakcínu firem Pfizer/BioNTech, ale také je jimi prováděná aplikace bolestivější, hrozí i riziko zánětu a složité je odhadnout správné množství natahované látky. Těmito chybnými kroky se zásadně prodlužuje očkování lidí, kteří očkování chtějí, a tím pádem se i prodlužují termíny, do kdy bude Vláda ČR prodlužovat nouzový stav. SPD další prodlužování nouzového stavu nepodpoří.

3. Hnutí SPD podalo zákon na odpuštění plateb zdravotního a sociálního pojištění živnostníkům, kteří v důsledku vládních opatření nemohou vykonávat výdělečnou činnost.

Hnutí SPD podalo ve Sněmovně zákon na odpuštění plateb zdravotního a sociálního pojištění živnostníkům, kteří v důsledku vládních opatření nemohou vykonávat výdělečnou činnost, přičemž odpuštění by bylo po celou dobu trvání těchto omezení. Současně ovšem bude tato doba postiženým živnostníkům nadále započítávána do tzv. povinné doby pojištění, aby nebyly nijak dotčeny jejich důchodové nároky. Jelikož vláda, přes naše četné apely, v této věci nekoná, SPD uplynulý pátek předložilo vlastní návrh zákona na pomoc těmto živnostníkům. Co se týče zdravotního pojištění, měl by je za tyto osoby, podobně jako za osoby nedobrovolně nezaměstnané, po tuto omezenou dobu platit stát.

4. Vláda plýtvá penězi občanů. Za nevyužitou polní nemocnici v Letňanech vyhodila 65 milionů!

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden oznámil, že polní nemocnice v Letňanech, která byla postavena v říjnu loňského roku, se zbourá, protože stejně prý v ní nemá kdo léčit. Její provoz nás všechny stál celkově 65 miliónů korun, a přitom v ní nikdo neležel. Jedná se o plýtvání peněz daňových poplatníků. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje trestní a hmotnou odpovědnost politiků za přijatá rozhodnutí. Pokud by toto platilo, byla by odpovědnost jasná. Takto to zaplatí stát, tedy občané, a toto je pro SPD nepřijatelné!

5. Ministr vnitra Hamáček chce proti demonstrantům nakoupit vodní děla za 103 milionů korun. Odmítáme používání totalitních nástrojů proti demonstracím občanů. 

Ministerstvo vnitra vedené Janem Hamáčkem (ČSSD) oznámilo minulý týden, že plánuje v následujících letech nakoupit pro policejní pořádkové jednotky vodní děla za 103 milionů korun. Většina z nás pamatuje dobu před rokem 1989, kdy demonstranti byli mláceni obušky a rozháněni vodními děly. O to více udivuje, že v době koronavirové krize, kdy je každá koruna dobrá, plánuje ministerstvo vnitra utratit 103 milionů korun na nákupy vodních děl. Asi se Jan Hamáček zhlédl v „prosazování demokracie" násilím ve Francii anebo Německu. Svobodní občané mají právo demonstrovat, a pokud je demonstrace povolena, potom je to již práce organizátorů, kteří mají ve spolupráci s Policií ČR zabezpečit její řádný průběh. Policie ČR má pomáhat a chránit a má také spoustu jiných zákonných možností a postupů, než proti shromážděným v případě neuposlechnutí jejich pokynů používat vodní děla.

6. Hnutí SPD vítá prodloužení odzbrojovací dohody mezi Ruskem a USA.

Hnutí SPD vítá prodloužení odzbrojovací dohody mezi Ruskem a USA. Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Joe Biden se minulý týden dohodli na prodloužení poslední odzbrojovací dohody, známou jako START 3, o dalších pět let bez jakýchkoli předběžných podmínek a dodatků. Je to dobrá zpráva pro celý svět. Smlouva podepsaná v dubnu 2010 v Praze omezuje počty strategických jaderných zbraní na nejvýše 1 550 na každé straně a počet rozmístěných střel a bombardérů na 700 a její platnost by vypršela 5. února. Příslušný zákon jednohlasně schválili před několika dny ruští poslanci a senátoři, přičemž v USA souhlas amerického Kongresu není zapotřebí. START 3 zůstává poslední platnou dohodou o kontrole jaderných zbraní, když Rusko a USA v roce 2019 odstoupily od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987.

2.2.2021

Jsou také odměny redaktorů České televize odvislé od propagace Evropské unie?

Francouzský deník Le Monde informoval o tom, že ve francouzských veřejnoprávních sítích stanic France Télévisions nově závisí odměny šéfredaktorů na tom, jak hodně propagují Evropskou unii. V této souvislosti by nás zajímalo, jak je to nastaveno v České televizi.

Hnutí SPD dlouhodobě vyžaduje od vedení České televize, aby tato veřejnoprávní organizace plně respektovala práva občanů, a ve svých zpravodajských pořadech zveřejňovala vždy a jen objektivní a vyvážené informace. Větší prostor hlavně ve zpravodajských pořadech dostávají pozitivní informace o dění v EU a to i na úkor propagace a podpory zájmů České republiky.

Francouzský levicový a proevropský deník Le Monde informoval o nově nastavených kritériích pohyblivé složky platů vedoucích redaktorů francouzské veřejnoprávní sítě stanic France Télévisions, které nově závisí na tom, kolik se připraví příspěvků o Evropské unii, rozmanitosti, nebo zámořských departementech. Opatření platí několik měsíců kvůli nedostatečnému počtu těchto témat ve vysílání. Veřejnoprávní síť televizních kanálů zahrnuje stanice France 2, France 3, France 4, France 5 a France Ô. Celkový podíl jejích diváků činí asi 40%. Deník Le Monde v této souvislosti poukazuje, že Clément Beaune, státní tajemník pro evropské záležitosti, se opakovaně v minulosti rozhořčoval, že France Télévisions nedostatečně informuje o dění v EU. Francouzský deník též zmínil jeho slyšení v Národním shromáždění, kdy vloni v září prohlásil: „Musíme posílit mechanismy, které vedou naše veřejnoprávní stanice k tomu, aby mluvily více o Evropě" a současně vyzval ke všem možným způsobům a tlakům, aby se tak stalo.

V této souvislosti by nás zajímalo, jak je na tom Česká televize a jak tam mají nastavené odměny její šéfredaktoři. Největší podíl na informování veřejnosti o dění v Evropské unii má v hlavních zpravodajských relacích Česká televize, komerční televize věnují v tomto typu pořadů evropské politice méně času i příspěvků. Plyne to z analýzy společnosti Media Tenor uveřejněná serverem mojeevropa.cz. Od začátku roku 2013 do konce roku 2018 odvysílala veřejnoprávní Česká televize ve své hlavní zpravodajské relaci celkem 2.417 příspěvků o Evropské unii. „Události“ se tak věnují evropskému dění třikrát více než hlavní zprávy na dvou nejvlivnějších českých komerčních televizích, na TV Nova a FTV Prima. Data jasně ukazují, že nejvíce zaměřené na EU v hlavních večerních zpravodajských pořadech, jsou „Události, komentáře“, které vysílá veřejnoprávní ČT24 každý všední den po 22. hodině večer. V pořadu zaznělo od roku 2013 přes 1.440 příspěvků o EU, které zabíraly celkem 16 procent vysílacího času.

Mzdy manažerů České televize se skládají ze dvou složek. Pevná složka tvoří 70 procent základní mzdy, pohyblivá složka (odměny) až do výše 30 procent. Aby na pohyblivou složku mzdy dotčený zaměstnanec v daném měsíci dosáhl, musí splnit hodnotící ukazatele stanovené v rozhodnutí generálního ředitele. Hodnocení provádí každý měsíc generální ředitel a na jeho základě pak rozhoduje o přidělení, respektive procentním krácení pohyblivé složky. V případě zjištění zásadních nedostatků může tuto nenárokovou část mzdy na období tří měsíců úplně odebrat. Patnáct vrcholných manažerů České televize si například v roce 2019 na mzdách a odměnách přišlo celkem na více než 46 milionů korun. V průměru si tak každý z těchto manažerů veřejnoprávní televize přišel na částku přesahující tři miliony korun. Sám generální ředitel České televize Petr Dvořák získal za loňský rok bonus ve výši dvou třetin roční mzdy, tedy zhruba 1,6 milionu Kč. Rozhodla o tom Rada ČT počtem osmi hlasů z 15. V předchozích letech dostal Dvořák bonus v nesnížené výši 2,4 milionu Kč. Důvodem snížení je podle členů rady horší komunikace s radou o přípravě rozpočtu na následující rok.

Hnutí SPD prosazuje zásadní změny v práci veřejnoprávních médií směrem k jejich vyváženosti. Jejich úkolem musí být poskytování objektivních a vyvážených informací a transparentní hospodaření s veřejnými prostředky pod veřejnou kontrolou ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu.

1.2.2021

Máme ve svém politickém programu návrhy řešení k zamezení korupce!

Problematikou, jak řešit zamezení korupce v naší republice, se od těch nejvyšších státních institucí až po celou veřejnou správu již v minulosti zabývala celá řada politických, státních a ostatních subjektů. Jak ale dokazují průběžně zveřejňovaná data k této problematice, účinný nástroj k potlačení korupce se zatím nenašel.

Hnutí SPD jako jediná ze současných politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky prosazuje zavedení přímé demokracie spočívající v širokém zapojení občanů do řízení země. Chceme osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy, což v následné fázi umožní odvolatelnost politiků občany. Dalším z řešení, jak výrazně zamezit korupci v České republice je námi prosazovaný zákon o prokázání původu majetku. Ten by spočíval v uvalení stoprocentní daně pro případy, že nebude doloženo legální nabytí majetku. Nelze připustit zbohatnutí politicko-korupční mafie na úkor ostatních občanů.

Data z průzkumů k problematice korupce potvrzují, že naše republika v žádném případě nepatří mezi země, kde dobře fungují nastavená opatření vedoucí k zamezení korupce. Naopak v minulém roce se ještě propadla o pět míst v hodnocení indexu vnímání korupce oproti roku 2019. V Indexu vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) za rok 2020 Česká republika získala celkových 54 bodů, a obsadila tak 49. příčku ze 180 zemí. Index vnímání korupce je od roku 1995 každoročně sestavován na základě výsledků průzkumů mezi experty, nikoliv na základě průzkumů veřejného mínění. Hodnotí se například schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých oblastech veřejné správy, míra transparentnosti jejího fungování a míra zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků. Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru a podnikání s použitím stupnice 0–100, kde 100 bodů označuje zemi téměř bez korupce a 0 bodů znamená vysokou míru korupce. Ze 180 sledovaných zemí si v loňském roce dle hodnotitelů nejférověji vedly Nový Zéland a Dánsko, které dosáhly shodně 88 ze 100 hodnotících bodů, Další v pořadí skončilo Finsko, Švýcarsko, Singapur a Švédsko s 85 body. Na konci hodnotící tabulky zemí skončila Sýrie se 14 body, Jižní Súdán a Somálsko s 12 body. Slovensko se v hodnocení umístilo se 49 body na 60. místě.  

Cílem hnutí SPD je podpora odborného, a přitom hospodárného řízení veřejného sektoru. Nechceme tunelování školství, životního prostředí, zdravotnictví, bezpečnosti země a sociálních služeb drahými a nefunkčními projekty. Veřejný sektor musí být transparentní, sloužící občanům. Za korupci a rozkrádání veřejných prostředků musí následovat trest. Viníci musí být odhaleni, souzeni a přísně trestáni. Zde musí fungovat nezávislá policie, státní zastupitelství a soudy. Prosazujeme uzákonění osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy, což v následné fázi umožní odvolatelnost politiků občany.

29.1.2021     

Podpořili jsme automatické navyšování platů učitelů!

Ve středu v rámci 79. schůze  Poslanecké sněmovny byl za plné podpory hlasů poslanců hnutí SPD schválen návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, který by měl zvýšit kvalitu vzdělávání na školách a posílit atraktivitu profese učitele. 

Všichni přítomní poslanci za hnutí SPD vyslovili souhlas s vládním návrhem změny zákona o pedagogických pracovnících. Právě i díky hlasům našich poslanců byl schválen pozměňovací návrh, který byl zpracován s cílem navázání platu pedagogických pracovníků na průměrnou nominální mzdu v ČR, spočívající v navýšení platu pedagogických pracovníků minimálně na 130% průměrné mzdy, což dlouhodobě prosazuje hnutí SPD. Při uvažovaném nastavení představuje tarifní složka platu 5/6 celkových mzdových prostředků a nadtarifní složka 1/6.

Návrh zákona, který ještě musí schválit Senát a podepsat prezident republiky, vychází vstříc praktickým potřebám ředitelů škol. Zajišťuje jejich větší pravomoci uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele za splněný a zlepší podmínky pro zapojení odborníků z praxe ve středním odborném vzdělávání. Tím napomůže přivést do profese učitele další vhodné kandidáty, kteří prošli odbornou přípravou v jiných oblastech vzdělávání, což přispěje ke zmírnění již nastávajícího nedostatku učitelů, který se má navíc v důsledku stárnutí učitelských sborů dále stupňovat. Z dostupných dat vyplývá, že průměrný věk učitele ve středních školách je 49,4 roku, učitele na druhém stupni základní školy 46,4 roku a v regionálním školství jako celku je to 47,2 roku.

Návrh má pomoci udržet perspektivní a kvalitní učitele ve školství a zvýšení počtu mužů v této profesi. Též se zlepší dostupnost a podmínky tzv. kvalifikačních studií pro uchazeče o vstup do profese učitele. Učitelé mají také dostat příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku za výuku přesčas. Za specializované činnosti např. třídnictví mají dostávat příplatek 1.000 až 2.000 korun měsíčně. Novela mezi pedagogické pracovníky zařazuje také školské logopedy, sociální pedagogy, školní psychology a školní speciální pedagogy.

Hnutí SPD podporou novely zákona o pedagogických pracovnících tak splnilo další ze slibů, které dalo svým voličům v rámci volebního programu pro sněmovní volby v roce 2017, spočívající v tom, že učitelé a žáci jsou pro nás na prvním místě. Schválená novela zajistí větší kvalitu vzdělávání, a to především ve středním odborném vzdělávání a též bude stimulující pro nově nastupující učitele. Je to další potvrzení toho, že hnutí SPD plní své závazky vůči našim občanům.

28.1.2021

Odmítáme převoz imigrantů pomocí lodí neziskových organizací do Evropy!

Ani v této koronavirové době, která zasáhla celý svět, nepolevují snahy imigrantů z Afriky dostat se po moři nelegálně do Evropy. V tomto záměru imigranty posiluje i skutečnost, že pokud ztroskotají na širém moři, poskytnou jim záchranu lodě neziskových organizací a dokončí jejich přepravu na evropský kontinent.  

Hnutí SPD rozhodně odmítá cílené aktivity, podporované a finančně dotované Evropskou unií, spočívající v tom, že lodě neziskových organizací pod záminkou humanitární pomoci stále pomáhají přepravovat nelegální imigranty ze ztroskotaných lodí na pobřeží Evropy. Rozhodně nemáme nic proti humanitární pomoci spočívající v záchraně ztroskotaných lidí na moři, ale imigranti mířící do Evropy si už na to zvykli a jejich počty hlavně z afrických zemí se stále zvyšují. Jedná se přitom hlavně o mladé muže. Ti se snaží za každou cenu dostat do vyspělých evropských zemí a zde zneužívat sociální systém, spočívající v tomto: nepracovat, mít hodně dětí a žít ze sociálních dávek. Současně v těchto zemích posilují svoji komunitu a šíří islámskou ideologii. Přitom by stačilo, aby posádky těchto lodí, které na volném moři nalodí imigranty, zvolily jejich zpětnou cestu do země, ze které imigranti vypluli. Tak to například aplikuje libyjská pobřežní stráž, která eviduje od října loňského roku prudký nárůst imigrantů, kteří opouštějí libyjské pobřeží. Při záchraně imigrantů na otevřeném moři je vezmou na své lodě a převezou je zpět do detenčních center v Libyi. Počet takto vrácených imigrantů se v loňském roce pohyboval v řádu desetitisíců.

O rozšíření flotily německé neziskové organizace Sea Eye o další loď Sea-Eye 4, která operuje ve Středozemním moři s cílem záchrany imigrantů přepravujících se po moři na nebezpečných plavidlech do Evropy, jsem již informoval. Minulý týden během dvou dnů další loď neziskovky přepravila imigranty do Evropy. Jednalo se o loď Ocean Viking francouzské nevládní organizace SOS Méditerranée, která v prvním případě vzala na palubu 119 lidí a ve druhém pak ze dvou člunů přepravila 149 imigrantů. V těchto dvou přepravených skupinách byli zejména imigranti ze subsaharské Afriky – Guineje, Mali, Kamerunu a Pobřeží slonoviny. Informoval o tom provozovatel lodi na Twiteru.

Loď Ocean Viking od poloviny ledna tohoto roku opět operuje ve Středozemním moři. Předtím ji pět měsíců zadržovaly italské úřady, které jí nedovolily vyplout s odkazem na údajné technické nedostatky. To bylo v důsledku přijatých zákonů, které za období svého působení v italské vládě v pozici ministra vnitra dokázal prosadit Matteo Salvini, šéf protiimigrační ligy. Po nástupu do úřadu ministra vnitra v červnu 2018 prosadil Salvini přísnou protiimigrační politiku, kterou mnozí Italové vítali, protože jejich země se tehdy potýkala s masovou imigrační vlnou z Afriky. Jedním z jeho prosazených zákonů v době jeho působení v italské vládě bylo přijetí zákona, ve kterém bylo stanoveno, že pokud posádka lodi vpluje do italských vod, poruší zákaz italské vlády pro lodě nevládních organizací, za což hrozí vysoká pokuta i trest vězení za možné napomáhání pašeráctví lidí. Tento postup italská vláda aplikovala celkem v 18 případech na lodě neziskových organizací přepravujících imigranty, které se s přepravovanými imigranty domáhaly zakotvit u italských břehů. Některé z těchto kauz skončily u soudu. Sám Salvini, při hlasování v Senátu o jeho vydání k projednávání u soudu prohlásil: „Jsem hrdý na to, že jsem bránil Itálii. Udělal bych to znovu a udělám to znovu. 

Hnutí SPD rozhodně odmítá převoz nelegálních imigrantů pomocí lodí neziskových organizací do Evropy. Převoz imigrantů těmito loděmi, který je financován z unijní pokladny, by měl být nastaven striktně tak, aby tyto lodě po nalodění imigrantů je dopravily zpět do země, odkud se tito lidé původně za pomoci pašeráckých gangů vydali na cestu po moři.

27.1.2021

Se vší úctou a veškerou pokorou si připomínáme všechny oběti holocaustu!

Od roku 2005 si každoročně 27. ledna připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Byl vyhlášen OSN za podpory 91 členských zemí jako připomínka dne osvobození koncentračního tábora Auschwitz-Berkenau Rudou armádou v roce 1945.

Hnutí SPD s velkým respektem vzpomíná na všechny lidi, kteří v rámci holocaustu přišli o své životy, své rodiny a blízké. Budiž to pro nás varováním do budoucna. Nesmíme připustit, aby se něco takového ještě někdy opakovalo.

Dne 27. ledna 1945 byl osvobozen koncentrační tábor Auschwitz-Berkenau, u nás znám pod názvem Osvětim˗Březinka. Letos si tedy připomínáme 76 let od této události a již 16 let je tento den připomínán po celém světě jako vzpomínka na oběti holocaustu. Vyhlazovací tábor Březinka byl největším koncentračním táborem a pojmul až 90.000 vězňů. Byl vybudován v roce 1940 v objektu bývalých polských kasáren v Osvětimi, významné železniční křižovatce nedaleko česko-polských hranic. V rámci realizace plánu konečného řešení židovské otázky bylo vystavěno několik pobočných táborů. Podle výpovědi tehdejšího velitele tábora Rudolfa Hösse před Norimberským tribunálem zemřelo v táboře Březinka více než 3 miliony lidí, většina z nich byli Židé. Tyto oběti poté, co jim byly zabaveny veškeré osobní věci a oblečení, byli popraveni v plynových komorách a zbytek zemřel při hrůzných nacistických experimentech nebo nucených pracích. Když se k Osvětimi blížila Rudá armáda, pokusili se nacisté zahladit stopy svých zločinů a tábor měl být srovnán se zemí. V časové tísni se tento záměr nepodařilo zrealizovat. Těsně před osvobozením tábora stačili ještě nacisté odeslat zhruba 58.000 lidí na nucené práce do Říše. Vysněné záchrany se tak dočkalo jen něco málo přes 7.500 lidí. K vězňům osvětimského tábora patřilo rovněž na 50.000 československých občanů, z nichž přežilo asi 6.000.

Holokaust byl praktickou aplikací „konečného řešení židovské otázky“ (Endlösung der Judenfrage), kterým mělo být úplné vyvraždění židovské populace. V rámci nacistického plánu genocidy „Generalplan Ost“, který se souhlasem Hitlera vypracoval říšský vedoucí SS Heinrich Himmler, nacisté za druhé světové války zavraždili na šest milionů lidí židovského původu. Z celého Československa, jehož předválečná židovská komunita čítala 350.000 lidí, přišlo o život 250.000 Židů.

Hnutí SPD zastává takovou politiku, jejíž prioritou je zachování míru a zabraňování vzniku válečných konfliktů. V naší paměti jsou stále hrůzné činy, které se děly v průběhu druhé světové války, jež měly za následek mnoho nevinných životů. V poslední době se v celém světě množí útoky radikálních skupin napojených na teroristy z Islámského státu. Právě i z tohoto důvodu jako hnutí prosazujeme protiimigrační politiku, abychom zabránili vstupu nelegálním imigrantům do naší republiky. Naší povinností je zajistit všem občanům žijících v naší republice jejich bezpečnost. Odmítáme pozitivní diskriminaci a preferenci občanů na základě rasy, etnika nebo náboženství a jsme proti všem pokusům omezování práv občanů.

26.1.2021

Připravíme legislativní a právní kroky k obraně svobody projevu v ČR!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že zákon o potravinách, který prosadila SPD, přinese zrušení dvojí kvality potravin, nižší ceny a potravinovou soběstačnost. Proto je proti zákonu velká manipulativní kampaň některých médií a lidí jednajících ve prospěch EU a nadnárodních řetězců. Podporujeme změny, které zlepší podmínky pro vzdělávání našich dětí. Kvalita českého školství klesá. Hnutí SPD připraví legislativní a právní kroky k obraně svobody projevu v České republice a proti cenzuře na sociálních sítích. Vláda i Evropská unie selhává v otázce očkování. Nesmíme se spoléhat na EU a musíme jít vlastní cestou. Podnikatelé krachují jeden za druhým, protože pomoc státu nepřichází. Hnutí SPD konstruktivně předkládá vládě řadu konkrétních pozitivních návrhů na zlepšení současné situace, ale vláda naše návrhy odmítá. Poslanci SPD hlasovali pro větší transparentnost a průhlednost žadatelů o dotace EU

1. Zákon na podporu českých potravin, který prosadila SPD, přinese nižší ceny, potravinovou soběstačnost a odbourá dvojí kvalitu potravin.

Hnutí SPD se minulý týden podařilo ve Sněmovně prosadit jednu ze svých programových priorit, což je zákon proti dvojí kvalitě potravin. Prosadili jsme, že výrobci nemůžou dodávat prodejcům výrobky ve stejných obalech, ale s rozdílným obsahem jednotlivých složek do jednotlivých států EU. Jiný obsah masa byl opakovaně zjištěn např. v rybích prstech dodávaných na trh v Rakousku a pro náš trh. Přičemž podíl masa byl samozřejmě pro rakouské obchody vyšší. Proto je proti zákonu velká manipulativní kampaň některých médií a lidí jednajících ve prospěch EU a nadnárodních řetězců. Poslanci tzv. demobloku hlasovali proti zrušení dvojí kvality potravin. Dále jsme prosadili zvýšení podílu našich národních komodit v nadnárodních potravinových řetězcích. Jedná se o postupné povinné navyšování podílu 120 druhů základních výrobků (z celkového počtu 15 tisíc), a to pouze v obchodech nad 400 m2 prodejní plochy, které umíme u nás v dostatečném množství vyprodukovat. Navyšování bude postupné o 3 procentní body ročně až do roku 2027, kdy dosáhne 73 % z dnešních 55 %, které již dnes supermarkety splňují. Je to tedy pouhých 0,8 % z celkového množství položek. Média a lobbisté globalistů šíří nepravdivé informace, že dojde ke zdražování potravin, anebo dokonce že jich bude v supermarketech nedostatek. Není to pravda! Povinný podíl se jednak týká potravin, které se dají v Česku vyprodukovat, takže o exotické ovoce a jiné produkty rozhodně nepřijdeme, a také že kvalita a čerstvost potravin se zvýší, přičemž jejich cena se naopak sníží, protože konkurenční prostředí vede ke snižování cen. Výkupní ceny zemědělských dodavatelů jsou v České republice dlouhodobě na nízké úrovni a vysoké ceny potravin určují hlavně nehorázné marže nadnárodních potravinových řetězců. Hnutí SPD podporuje producenty českých potravin a také postupnou opětovnou potravinovou bezpečnost a soběstačnost. Prosazujeme kvalitní české potraviny za dostupné ceny!

2. Podporujeme změny, které zlepší podmínky pro vzdělávání našich dětí. Kvalita českého školství klesá.

Minulý týden bylo na pořadu jednání Sněmovny 3. čtení zákona o pedagogických pracovnících. Podporujeme změny, které zlepší podmínky pro vzdělávání našich dětí. Kvalita českého školství klesá a také klesá úroveň technického a přírodovědného vzdělání. Odborné školy začínají mít nedostatek odborných učitelů. Hnutí SPD také podpoří zvýšení ocenění práce třídních učitelů.

3. Hnutí SPD připraví legislativní a právní kroky k obraně svobody projevu v České republice a proti cenzuře na sociálních sítích.

Zásadním problémem začíná být zpochybňování svobody slova jako zaručeného základního práva. Zaprvé, události v USA ukazují na existenci systémové cenzury na sociálních sítích, která se otevřeně stala nástrojem potlačování nepohodlných politických postojů. Hnutí SPD připraví legislativní a právní kroky k obraně svobody projevu v České republice. Zde je na místě otázka navržení a prosazení sankcí za takové cenzurní kroky proti občanům ČR. Zadruhé, součástí obrany svobody projevu bude i otázka posouzení Jednacího řádu Sněmovny. Obrátíme se na Ústavní soud, aby posoudil soulad Jednacího řádu Sněmovny s Ústavou ČR, jelikož svoboda projevu ve Sněmovně musí být jasně zaručena a občané o ní nesmí mít pochybnosti. Nedůvěra v této věci ohrožuje důvěru občanů k ústavnímu systému ČR.

4. Vláda i Evropská unie selhává v otázce očkování. Nesmíme se spoléhat na EU a musíme jít vlastní cestou.

Očkování podle hnutí SPD musí být dobrovolné a lidé, kteří se nenechají očkovat, nesmí být diskriminováni. Lidem, kteří se očkovat chtějí, by měla dle SPD vláda zajistit co nejrychleji bezpečnou vakcínu a výběr mezi jednotlivými vakcínami. Česká republika dostane podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v příštích týdnech mnohem méně dávek vakcíny proti koronaviru, než bylo plánováno. Chyba ohledně nedostatku vakcín je na straně EU a vláda by se měla vydat samostatnou cestou jako Maďarsko, které bude mít vakcíny z Ruska anebo Číny. V důsledku toho se zároveň pro důchodce komplikovaný registrační systém se od 1. února nespustí, protože rezervace z důvodu nedostatku vakcín nelze jednotlivými zdravotnickými zařízeními dopředu garantovat. Očkovací strategie není zvládnutá a vláda podcenila přípravu. Riziková skupina I.A nebude naočkovaná do konce února, ale možná do konce března. Aktuálně je denně očkováno zhruba 10 tisíc osob z rizikových skupin, zatímco například Izrael jenom za minulý pátek naočkoval 223 tisíc lidí. Tímto tempem bude očkování všech obyvatel ČR, kteří očkování chtějí, trvat minimálně ještě jeden rok a většina populace bude již v té době promořena.

5. Podnikatelé krachují jeden za druhým, protože pomoc státu nepřichází. Hnutí SPD konstruktivně předkládá vládě řadu konkrétních pozitivních návrhů na zlepšení současné situace, ale vláda naše návrhy odmítá.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM zavedla protiepidemický systém (tzv. PES), aby byla pro naše občany předvídatelná omezení v jednotlivých stupních. Vláda se však Indexem PES přestala řídit. Česká republika je již více než 12 dní ve 4. stupni, a přesto platí opatření stupně 5. Děti školou povinné neví, co je škola, a distanční výuka to nenahradí. Podnikatelé krachují jeden za druhým, protože pomoc státu nepřichází. Není divu, že začíná občanská neposlušnost jako výraz proti některým nesmyslným nařízením vlády, třeba v oblasti povolení otevření obchodů pouze s dětskou obuví anebo stálým uzavřením lyžařských středisek. Hnutí SPD konstruktivně předkládá vládě řadu konkrétních pozitivních návrhů na zlepšení současné situace, ale vláda naše návrhy odmítá.

6. Poslanci SPD hlasovali pro větší transparentnost a průhlednost žadatelů o dotace EU.

Poslanci SPD hlasovali pro větší transparentnost a průhlednost žadatelů o dotace EU. V této souvislosti probíhá záměrně nepravdivá kampaň několika médií vůči SPD, která tvrdí opak, a zároveň vyzdvihuje strany tzv. demobloku. Skutečnost je taková, že pro sněmovní verzi poslance KDU-ČSL Marka Výborného zákona o evidenci skutečných majitelů hlasovaly všechny strany ve Sněmovně včetně SPD, a to i předtím, než odešla do Senátu. Tvrzení, že je senátní verze v praxi lepší, není ničím podložená. Stávající stav se podařilo ztransparentnit, což je vítané protikorupční opatření. Pomluvy ze strany Seznamzprav nebo Bakalova Aktuálně.cz jsou směšné.

26.1.2021

Slušný a pracující občan na 1. místě!

Každý pracující má právo na spravedlivou odměnu. Bojujeme za naše české, moravské a slezské zaměstnance a podnikatele.

Mezi hlavní priority programu hnutí SPD patří mimo jiné přímá demokracie na základě širokého referenda, bezpečnost občanů a ochrana jejich majetku, spravedlnost pro každého, suverenita České republiky, podpora tradiční pracující rodiny s dětmi a boj proti nelegální imigraci.

Podporujeme zvýšení starobních i invalidních důchodů a snížení daní. Naše rodiny a naše vlast jsou pro nás na 1. místě!

25.1.2021

Podporujeme návrhy takových zákonů, které jsou prospěšné pro naše občany!

V minulém týdnu proběhly další schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v rámci kterých poslanci za hnutí SPD podpořili výplatu kompenzačního bonusu i pro podnikatele v úpadku. Též jsme souhlasili s tím, že se ošetřovné nebude od ledna do konce září tohoto roku započítávat do příjmu při posuzování nároku na různé sociální dávky. Naopak jsme hlasovali proti dalšímu prodloužení nouzového stavu.

Na kompenzační bonus ve výši 500 korun denně kvůli opatřením vlády proti šíření koronaviru nově dosáhnou také podnikatelé v úpadku, a to i zpětně za již proběhlá bonusová období. Jedná se profese, které neměly nárok na kompenzační bonus, pokud vyhlásily úpadek a procházely například oddlužením. Nově se kompenzační bonus bude vztahovat i na řidiče taxi, kteří budou moci žádat o příspěvek i zpětně. Dopad této novely se odhaduje ve výši asi sto milionů korun na úrovni veřejných rozpočtů, z toho na úrovni rozpočtů obcí a krajů v řádu desítek milionů. Za celou dobu, kdy vláda na jaře loňského roku kvůli šíření koronaviru rozhodla o tom, že podnikatelé budou mít nárok na kompenzační bonus kvůli omezení své činnosti, bylo vyplaceno necelých 26 miliard korun. Poslanecký klub SPD už dříve avizoval, že kompenzační bonus je špatně nastaven, neboť nepostihoval všechny živnostníky. Podle nesmyslných unijních předpisů vylučoval určité skupiny podnikatelů z nároku na kompenzační bonus, na což také upozorňoval veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.

Podpořili jsme též, že čerpání ošetřovného se nebude dočasně počítat do příjmu, na jehož základě se dále posuzuje vyplácení dalších sociálních dávek, což bude mít pozitivní vliv na sociální situaci rodin s nezaopatřenými dětmi. Týká se to mimořádného ošetřovného, které lidé pobírají kvůli péči o své děti v době uzavření škol.

Poslanci za hnutí SPD naopak hlasovali proti dalšímu prodloužení nouzového stavu, který byl na pořadu 80. schůze PS. Vláda ČR, a to již po sedmé, žádala Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů z důvodu přijímaných opatření proti koronaviru. Nakonec byl za pomoci hlasů poslanců ANO, ČSSD a KSČM schválen návrh komunistů, který prodlužuje nouzový stav do 14. února 2020. Naše republika se nachází permanentně v nouzovém stavu od 5. října loňského roku a velmi nás mrzí, že vláda neslyší na naše návrhy, jak situaci řešit, abychom již v budoucnu nemuseli opětovně prodlužovat nouzový stav. Hnutí SPD již delší dobu jasně deklaruje, že bychom měli chránit nejrizikovější skupiny občanů (seniory, chronicky nemocné, zdravotnický personál, atd.), kterých je cca 17%. Ostatní občany bychom měli nechat žít a pracovat při základních opatřeních.  

Hnutí SPD bude vždy ve Sněmovně podporovat návrhy takových zákonů, které budou prospěšné našim občanům.

22.1.2021

Prosadili jsme zákon zakazující dvojí kvalitu potravin!

Poslanci ve středu schválili ve třetím čtení novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích, který zakazuje dvojí kvalitu potravin. V rámci jeho projednávání byl schválen i náš pozměňovací návrh o navýšení povinného podílu základních potravin ve větších prodejnách, které se dají vyprodukovat v České republice.

Hnutí SPD splnilo další ze slibů, které dalo svým voličům, spočívající v zamezení dvojí kvality potravin nabízených našim občanům k prodeji v obchodech a to schválením návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Zákon byl projednáván ve třetím čtení dne 20. ledna 2021. Od začátku příštího roku tak budou platit postihy za takzvanou dvojí kvalitu potravin. Tomu, kdo nabídne srovnatelné produkty z různých zemí v jiné kvalitě, bude hrozit pokuta až 50 milionů korun.

Součástí uvedeného návrhu zákona bylo i hlasování o celé řadě pozměňovacích návrhů, včetně toho z dílny SPD. Tento pozměňovací návrh podepsaný poslanci za hnutí SPD v čele s předkladatelem Radimem Fialou byl zpracován 27.11.2020. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR tento pozměňovací návrh podpořil.

Schválením potravinového zákona, a hlavně našeho pozměňovacího návrhu, budou muset prodejny s plochou nad 400 metrů čtverečních od roku 2022 prodávat minimálně 55 procent vybraných českých potravin. To se bude týkat kolem stovky základních potravin, například masa a mléka. Postupem let se má podíl navyšovat o tři procenta ročně až na finální úroveň 73 procent v roce 2028. Kvóta se nebude týkat maloobchodních prodejen do 400 metrů čtverečních a specializovaných prodejen. Přesnou definici specializované prodejny by mělo určit ministerstvo zemědělství. Kvóty se mají týkat potravin, které se dají v České republice vyprodukovat.

Hnutí SPD řeší ukončení dvojí kvality potravin s cílem, abychom mohli všichni jíst dobré a kvalitní potraviny za rozumné ceny. Novela schváleného potravinového zákona umožní našim regionálním výrobcům potravin lépe se prosadit na domácím trhu a napomůže také k udržení zaměstnanosti na českém venkově. Zároveň hnutí SPD také prosazuje znovuzavedení závazných státních norem sloužících ke kontrole kvality základních potravin.

21.1.2021

Když už investovat do nelegálních imigrantů, tak jedině k jejich deportaci domů!

Nelegální imigranti, kteří si jako svůj cíl zvolili bezstarostný život ve vyspělých evropských zemích na základě jim vyplácených štědrých sociálních dávek, si čím dál více, agresivněji vynucují pozornost. Jako osvědčený prostředek získání podpory využívají toho, že si sami ničí poskytnuté zázemí v uprchlických táborech, a pak za pomoci neziskových organizací zveřejňují, jak je s nimi nelidsky zacházeno.

Hnutí SPD takovýto postup drtivé většiny ekonomických imigrantů, kteří pocházejí převážně z afrických zemí a vyznávají islámskou ideologii, zásadně odmítá. Je až paradoxní, že naopak výše uvedené schvalují vrcholní lídři EU, kteří za pomoci neziskových organizací, nelegální imigraci podporují a financují z unijní pokladny. Tento postup lze nyní vysledovat v Bosně.

Minulý týden několik mezinárodních organizací včetně Amnesty International (AI) ve společném prohlášení vyzvalo bosenské úřady, aby poskytly okamžitou pomoc tisícům imigrantů a žadatelům o azyl, kteří se ocitli v zemi v tíživé situaci. Podle AI žije v Bosně v nynějším mrazivém počasí dva a půl tisíce imigrantů bez adekvátního přístřeší, z toho téměř tisíc z nich v bývalém provizorním uprchlickém táboře Lipa. Tábor Lipa na severozápadě země poblíž hranic s Chorvatskem si 23. prosince loňského roku sami úmyslně podpálili imigranti, protože si chtěli vynutit jejich přesídlení někam jinam, ideálně do Německa nebo Francie. Inspirováni byli reakcemi ze strany EU na situaci, když si Afgánci vypálili řecký tábor Moria, kde byli umístěni, a část z nich pak byla převezena do táborů na řecké pevnině, tedy zase blíže jejich vysněného cíle.

Ve společném prohlášení probruselských neziskových organizací apelují na bosenské úřady, aby vyřešily své rozdílné pohledy na vzniklou situaci v souvislosti s vypálením tábora Lipa a poskytly okamžitou ochranu stovkám imigrantů a žadatelů o azyl žijících bez přístřeší v zimních teplotách. AI dokonce bosenské úřady obvinilo z nedostatku dobré vůle. „Ubytování, kam by se mohli přesunout ti, co v nynějším velmi studeném počasí nemají v Bosně a Hercegovině střechu nad hlavou, k dispozici je. To, co chybí, je politická vůle," podotkla Eve Geddieová, ředitelka kanceláře Amnesty International při evropských institucích (EIO). Humanitární organizace zmiňují, že se obávají současné patové situace a nepřátelská rétorika by mohla ještě zvýšit místní xenofobii.

Evropská unie již v dubnu loňského roku uvolnila na pomoc uprchlíkům v Bosně 4,5 milionu eur (téměř 118 milionů korun) a minulý týden EU oznámila, že na pomoc imigrantům v Bosně poskytne dalších 3,5 milionu eur (více jak 90 milionů korun).

Hnutí SPD nesouhlasí s takto investovanými unijními penězi, které by se daly určitě lépe využít v rámci zmírnění následků ekonomických ztrát z důvodu šíření nemoci covid-19. Když už investovat do nelegálních imigrantů, tak jedině k jejich deportaci zpět, odkud do Evropy přišli.

20.1.2021

Jasně se stavíme proti netransparentnímu korespondenčnímu hlasování!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD ve Sněmovně nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Dalším bodem je, že vláda musí podle hnutí SPD volit jednoduché a rychlé metody podpory živnostníků a podnikatelů postižených opatřeními vlády okolo covid-19. Vládní systém očkování nefunguje dobře. Občanům v rizikových skupinách, kteří očkování chtějí, by měl být umožněn rychlý a bezpečný výběr vakcíny. Trváme na dobrovolnosti a odmítáme diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat. Prosazujeme zákon proti dvojí kvalitě potravin a podporujeme producenty českých potravin. Netransparentní korespondenční hlasování je další nástroj totalitářů, globalistů a sluníčkářů, jak ovládnout volby, proto se hnutí SPD jasně staví proti němu. Vývoj v USA směřuje k pošlapání demokracie a svobody.

1. Hnutí SPD ve Sněmovně nepodpoří prodloužení nouzového stavu.

Tento týden bude Vláda ČR, celkově již po sedmé, žádat Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů z důvodu přijímaných opatření proti koronaviru. Nouzový stav v ČR trvá nepřetržitě od 5. října loňského roku. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM měla již 10 měsíců na to, aby reflektovala konkrétní konstruktivní návrhy SPD a předložila do Sněmovny návrhy příslušných legislativních změn, aby nemusel být opakovaně vyhlášen nouzový stav a s ním související omezující plošná opatření, ale zároveň aby situace umožňovala vládě a dalším orgánům státní správy operativně plnit jednotlivá protiepidemická opatření. Některá zdravotnická zařízení kolabují kvůli nedostatku lůžek a odborného personálu a kvůli EU je i nedostatek vakcín pro rizikové skupiny. Nouzový stav ale není možné stále prodlužovat, protože se jedná o stav, kdy jsou plošně omezeny základní lidské svobody a mechanismy parlamentní demokracie a veřejné kontroly účelného hospodaření vlády. Je potřeba ze strany Vlády ČR navrhnout legislativní úpravy možností nasazování vojáků do zdravotních zařízení a zařízení sociálních služeb. Nařizovat pracovní povinnost a výpomoc určitým skupinám obyvatel lze již dnes provádět prostřednictvím hejtmanů, a nikoliv pouze v rámci vládou vyhlášeného nouzového stavu. Je také potřeba důsledně uplatňovat a případně novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví. To jsou důvody, proč prodloužení nouzového stavu při hlasování ve Sněmovně nepodpoříme.

2. Vláda musí podle hnutí SPD volit jednoduché a rychlé metody podpory živnostníků a podnikatelů postižených opatřeními vlády okolo covid-19.

Vláda ČR musí volit jednoduché a rychlé metody podpory živnostníků a podnikatelů postižených opatřeními vlády okolo covid-19. Taková podpora v důsledku podpoří i jejich zaměstnance. Podpora by měla být stanovena bez zbytečné byrokracie a s využitím údajů, které má stát k dispozici. Platí, že kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá. Například je možné stanovit pomoc procentuálním podílem z rozdílu výše tržeb vykázaných v daňovém přiznání za roky 2019 a 2020. Tento model je aplikován ve vyspělých západních zemích. Jde o rychlou a snadno kontrolovatelnou metodu, která bude správně preferovat podnikatele vykazující a zdaňující své příjmy.

3. Vládní systém očkování nefunguje dobře. Občané v rizikových skupinách, kteří očkování chtějí, by měli být naočkováni rychle. Odmítáme ale diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat.

Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný představili minulý týden registrační systém a strategii očkování. Tento materiál přichází jednak v časovém skluzu a je také závislý na dostupnosti očkovacích látek pro definované skupiny obyvatelstva s cílem proočkování minimálně 70 % celkové populace. Podle první fáze má být prováděno v souladu se stanovenou prioritizací nejrizikovějších skupin, tedy skupina seniorů (80+), senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb a personál o ně pečující, klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb a zdravotníci přednostně poskytující péči pacientům s nemocí covid-19. Schéma je komplikované a pro běžné důchodce bez znalosti internetu těžko pochopitelné. Navíc systém po uvedení do provozu dne 15. ledna v 08:00 hodin po 90 minutách zkolaboval. Občané v rizikových skupinách, kteří očkování chtějí, by měli být naočkováni rychle. Trváme na dobrovolnosti a odmítáme diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat. Pokud je ale kvůli EU vakcín nedostatek a nevíme kolik a jakých druhů jich budeme v následujících měsících mít, je logistika a metodika strategie očkování na vodě. K tomu je zároveň potřebný dostatek vakcinačního materiálu (jehly, stříkačky) a zejména kapacit na provádění vakcinací. Ty však ve všech krajích a státních zdravotnických zařízeních nejsou. Klíčovou roli by měli podle názoru SPD hrát zejména praktičtí lékaři, kteří znají své pacienty, mají podmínky pro očkování, a nikoliv vládou vytváření nějakých alternativních paralelních registračních způsobů, když údaje o svých pojištěncích mají např. i zdravotní pojišťovny.

4. Prosazujeme zákon proti dvojí kvalitě potravin a podporujeme producenty českých potravin.

Tento týden, by měla být na pořadu 79. schůze Poslanecké sněmovny v závěrečném schvalování novela zákona proti dvojí kvalitě potravin, jež by měla podle pozměňujícího návrhu SPD zavést i povinný procentuální podíl základních potravin, které se produkují v České republice. Mělo by se to týkat zhruba stovky z více než 15 tisíc druhů prodávaných potravin. Od roku 2022 by muselo být ve větších prodejnách 55 % vybraných potravin z české produkce, následně by poměr rostl o tři procentní body ročně až do roku 2028, kdy by činil minimálně 73 %. Povinný podíl by se měl týkat potravin, které se dají v Česku vyprodukovat. Díky EU se k nám místo potravin vozí často „biologický odpad". Od dob dohody České republiky s EU, kterou si na nás vynutil Brusel, je možné k nám dovážet a našim občanům v supermarketech prodávat jako „potraviny" i věci, které jsou svým složením horší než ty, které se prodávají ve stejných obalech na západě od nás. Novela zákona umožní našim regionálním výrobcům potravin prosadit se lépe na domácím trhu a napomáhá také k udržení zaměstnanosti na českém venkově. Hnutí SPD je jediné, které řeší ukončení dvojí kvality potravin, abychom mohli všichni jíst dobré a kvalitní potraviny za dobré ceny. Zároveň také prosazujeme znovuzavedení závazných státních norem regulujících kvalitu základních potravin.

5. Netransparentní korespondenční hlasování je další nástroj totalitářů, globalistů a sluníčkářů, jak ovládnout volby, proto se hnutí SPD jasně staví proti němu.

Blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 (SPOLU) bude usilovat o mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž by se projednávala možnost pro občany v zahraničí volit již v letošních sněmovních volbách korespondenčně. Hnutí SPD tento návrh odmítá. Korespondenční hlasování při posledních prezidentských volbách v USA je jasnou ukázkou hrozby manipulace. Dnes je zřejmé, že náskok Joe Bidena tvoří právě započtení korespondenčních hlasů, které jsou podhoubím pro možnou manipulaci s hlasy. Při posledních prezidentských volbách v Rakousku dokonce musely být výsledky anulovány a musely proběhnout volby nové. Korespondenční hlasování je další nástroj totalitářů, globalistů a sluníčkářů, jak ovládnout volby, i když by lidé ve skutečnosti hlasovali proti nim. Zkušenosti z USA a Rakouska jsou pro nás poučením, že něco takového nesmíme připustit u nás. Proto SPD nepodpoří případnou změnu volebního zákona a zavedení možnosti korespondenční volby, jinak hrozí manipulace s volebními výsledky i u nás. Naši občané žijící v zahraničí mají v současnosti možnost volit na zastupitelských úřadech ČR.

6. Vývoj v USA směřuje k pošlapání demokracie a svobody.

Přípravy na inauguraci 46. prezidenta USA Joea Bidena dne 20. ledna připomínají spíše přípravu na válku. Situace ve Spojených státech je více než vypjatá. Vojáci americké národní gardy se shromažďují v hlavním městě Washingtonu, aby „údajně zabránili" dalšímu pokusu o obsazení Kapitolu či jiných důležitých institucí v hlavním městě. Americká společnost je rozdělena, lidé jsou naštvaní a mnozí nevěří výsledkům voleb, neboť celá situace ohledně prezidentských voleb velmi zapáchá systematickými podvody, zejména při sčítání korespondenčních hlasů v jednotlivých státech. Klíčové budovy jsou ve Washingtonu obklopeny zátarasy, u kterých hlídkují po zuby ozbrojení vojáci, kolem soustavně projíždějí obrněné vozy a nad nimi létají vrtulníky. Internet zaplavují tisíce videí, ale masmédia o tom raději mlčí. Každý, kdo se podílel a podílí na manipulaci voleb, nese zásadní odpovědnost za konec demokracie. Spravedlivé volby jsou zásadní pro existenci demokracie jako způsobu vlády občanů. Cenzura dokonce odstřihla Donalda Trumpa od jeho facebookového a twitterového účtu. SPD je proti omezování svobody slova včetně cenzury sociálních sítí. Vývoj v USA směřuje k pošlapání demokracie a svobody.

19.1.2021

Jsme vlastenecké hnutí hájící národní suverenitu a prosazující referendum!

Hnutí SPD bude vždy prosazovat priority vycházející ze svého programu, ve kterém jasně definujeme, jak pomůžeme zajistit našim občanům důstojný život.

Poctivě pracujeme a postupně se nám daří naplňovat body našeho programu, což jde velmi těžce, protože nejsme součástí vládní koalice. Proto bude záležet na voličích, které náš program osloví a následně dají hlas našemu hnutí v parlamentních volbách. Krátce představím některé důležité body z našeho programu. 

Chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku, ne být provincií EU, a proto požadujeme referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU a referendum o vystoupení z EU. Chceme Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce na základě volného pohybu osob. Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států. Nechceme Evropu nesystémových dotací, dávek a úředníků. Chceme přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechceme zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod islámských náboženských fanatiků. Prosazujeme důslednou vymahatelnost podmínek pro činnost církví podle zákona o církvích. Policie České republiky musí zahájit účinnou kontrolu hranic a zpravodajské složky musí důsledně sledovat islamisty podporující džihád a právo šaría. Orgány činné v trestním řízení musejí důsledně postihovat projevy radikálního islámu. Též je nezbytná nová koncepce České armády. Podporujeme posílení systému aktivních záloh a zapojení občanů do obrany země. Armáda musí ukončit zahraniční expedice bez mandátu OSN a neodkladně se začít připravovat k obraně země.

Chceme budoucnost bez dluhů a uděláme vše, aby výdaje státního rozpočtu dlouhodobě odpovídaly příjmům. Strategickým cílem hospodaření státu musí být vyrovnané rozpočty a nadále budeme prosazovat ústavní dluhovou brzdu s legislativou podle vzoru Švýcarské konfederace. Přijmeme opatření, abychom co nejdříve umořili deficit státního rozpočtu, vzniklý výdaji v souvislosti s následkem šíření nemoci covid-19.

Nechceme současný drahý a nefunkční sociální systém, ale připravíme systém podporující všechny slušné lidi – seniory, pracující rodiny s dětmi, zdravotně postižené občany i děti ohrožené bídou. Podporu státu si zaslouží pouze ti, kteří vedou řádný život a řádně vychovávají děti. Zamezíme vyplácení sociálních dávek občanům, kteří systém zneužívají. Zajistíme důstojné podmínky pro naše seniory, pro které požadujeme zvyšování důchodů všem o stejnou částku a též nechceme zvyšování věku odchodu do důchodu. 

To byly v kostce představeny některé důležité body z našeho polického programu hnutí SPD, ve kterém definujeme celkem deset bodů. Abychom tyto body mohli prosazovat, musíme být vládní stranou, neboť současná vládní koalice naše návrhy a doporučení, například jak ušetřit státní finance, neakceptuje. Apelujeme tímto na občany, které náš program oslovil, aby podpořili naše hnutí SPD v říjnových parlamentních volbách.

18.1.2021

Odmítáme koncept multikulturního světa bez hranic a imigrační politiku Evropské unie!

Německá neziskovka Sea Eye nepolevuje v úsilí převážet imigranty přes Středozemní moře do Evropy. 

V poslední době je zaznamenáván nárůst počtu imigrantů, kteří se pokoušejí dostat nelegálně pomocí různých plavidel přes Středozemní moře do Evropy. Jedná se hlavně o imigranty z Libye, snažící se dostat k italským břehům. V tomto úsilí jim pomáhají lodě neziskových organizací, které jsou financovány z unijní pokladny.

Hnutí SPD zásadně odmítá cílené aktivity německých neziskových organizací, které pod záminkou humanitární pomoci stále pomáhají přepravovat pomocí svých lodí imigranty z Afriky do Evropy. Po období, kdy tehdejší italský ministr vnitra Matteo Salvini zrealizoval přijetí vlastních zákonů a opatření, spočívající v zákazu vplutí lodí neziskových organizací s africkými imigranty do italských výsostných vod, uvedené neziskovky v těchto aktivitách pokračují. 

Německá nezisková organizace Sea Eye (Mořské oko), která operuje ve Středozemním moři s cílem záchrany imigrantů přepravujících se po moři na nebezpečných plavidlech do Evropy, si koncem minulého roku přidala do své flotily další loď. Ta představuje další pomoc pro převoz těchto imigrantů, o čemž svědčí i technické údaje nové lodě. Její délka je 55 metrů, šířka 11 metrů, hmotnost lodi je 1.000 tun a plocha paluby je 650 metrů čtverečních. Posádku lodi tvoří 22 členů a loď dokáže plout rychlostí až 17 km za hodinu. Jak pro DPA uvedl mluvčí organizace Gorden Isler, nové plavidlo navyšuje celkový počet charitativních záchranných lodí operujících ve Středozemním moři na sedm. Řada z nich, včetně lodi Alan Kurdi, je pak podle Islera často blokována italskou pobřežní stráží, která je zadržuje kvůli údajným technickým nesrovnalostem. Loď nazvaná Sea-Eye 4 je nyní v docích ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Financuje ji spolek United4Rescue, který chce novou loď využívat k dopravě imigrantů z Afriky do Evropy. Loď se nyní přestavuje z důvodů zvýšení na nejvyšší kapacitu přepravy, a co nevidět vyrazí do Středozemního moře, kde by měla začít operovat již v březnu 2021.

Vše se děje i napříč tomu, že Německo bylo uvrženo do dalšího korona-lockdownu. Jak je tedy patrné, koronavirus zjevně při dovážení imigrantů z celé Afriky úřadům a proimigrantským aktivistům nevadí. Přísun imigrantů do Evropy tak pod rouškou koronavirové hysterie stále probíhá. Do Itálie v loňském roce přes moře připlulo už více jak třicet tisíc imigrantů, což je zhruba třikrát více než za rok 2019. Lodě s imigranty vyplouvaly zejména z Libye a z Tuniska.

Hnutí SPD programově odmítá koncept multikulturního globálního světa bez hranic a imigrační politiku EU. Proto musíme neustále usilovat o obranu základních zájmů národa, naši kulturu, suverenitu a svobodu.

15.1.2021

Podporu pracujících rodin s dětmi vnímáme jako záruku své budoucnosti!

Považujeme dobře fungující rodinu, kde rodiče pracují a vychovávají děti, za základ prosperity naší republiky, a podporu pracujících rodin s dětmi vnímáme jako záruku své budoucnosti.

Nechceme jít ale cestou zvyšování různých sociálních dávek, o které musí celá řada mladých rodin žádat z důvodu jejich malého finančního příjmu, ale naopak máme v úmyslu ponechat v rodinách peníze, které si vydělají. Pro pracující rodiny navrhujeme zavést výrazné daňové úlevy, včetně daňových odpočtů za každé narozené dítě, a velmi výhodné manželské půjčky až do výše 800 tisíc korun.

Současně jsme zpracovali návrhy, kde na tyto navrhované nástroje pomoci rodinám vezmeme peníze. Například jsme podali návrh změny zákona o pomoci v hmotné nouzi s cílem zabránění zneužívání sociálních dávek lidmi, kteří se štítí práce, nectí právo a povinnosti. Podporu si zaslouží ti, kteří vedou řádný život a řádně vychovávají děti, což je i jedním z prioritních bodů našeho programu SPD.

Proto zde musím připomenout, že to bylo právě naše hnutí SPD, které představilo už v prosinci roku 2019 v rámci projektu „Rodina na prvním místě“ (www.rodinanaprvnimmiste.cz), celou řadu nástrojů, pomocí kterých by si pracující rodiny s dětmi zvýšily své rodinné příjmy.

14.1.2021

Od svého založení požadujeme radikální změnu politického systému!

SPD bude v parlamentních volbách prosazovat priority vycházející z programu hnutí.

Přivítali jsme oznámení prezidenta republiky Miloše Zemana, že vyhlásí termín sněmovních voleb na 8. a 9. října 2021. Toto okomentoval prezident s tím, že chce kandidujícím stranám dopřát dost času na kampaň. Hnutí SPD pracuje na volebním programu, který představí veřejnosti v březnu 2021.

Zpracováváme svůj volební program, který bude v souladu s vytýčenými prioritními body dlouhodobého politického programu hnutí a přizpůsobený s ohledem na současnou situaci s racionálním výhledem do budoucna. Prioritou pro nás bude prosazení změn, které vrátí občanům důvěru v budoucnost. Změny, které vrátí smysl poctivému podnikání a práci, kdy pracující budou mít jistotu, že za svou práci dostanou důstojnou mzdu a za své daně důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí sehrávat pro naše občany roli garanta jejich bezpečí, strážce práva a svobody a zajistit sociální solidaritu potřebným. Nyní uvedu některé body z našeho politického programu hnutí, ze kterých bude vycházet náš volební program pro nadcházející říjnové parlamentní volby.

Hnutí SPD od svého založení požaduje radikální změnu politického systému. Chceme přímou demokracii, odvolatelnost politiků a uzákonění širokého referenda jako nejvyššího projevu vůle občanů. Též prosazujeme uzákonění osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy.   

Pro naše občany chceme zajistit stát sloužící občanům, ve kterém se dodržuje právo a spravedlnost. Musíme vybudovat koncepční a udržitelný sociální, vzdělávací a zdravotní systém, chránicí rodinné hodnoty. Budeme požadovat stabilní vzdělávací a zdravotní systém, který bude dostatečně pokryt potřebnými zdroji a kde bude oceněna práce zaměstnanců ve školství a zdravotnictví. Nadále budeme odmítat pozitivní diskriminaci a preferenci občanů na základě rasy, etnika nebo náboženství. Nebudeme omezovat právo občanů legálně nabývat a držet zbraň.

Též nedovolíme další okrádání občanů lichvářskou a exekutorskou mafií, a proto prosazujeme přijetí zákona proti lichvě a legislativně znemožníme spekulativní exekuce majetku občanů na základě lichvářských půjček. Exekuce musí respektovat základní občanská práva, nikdo nemůže být takto připraven o bydlení a důstojnost. Prosazujeme snížení byrokracie ve státních organizacích. Navrhneme motivační pobídky pro podnikatele a živnostníky, kteří byli nejvíce zasaženi dopady vládních opatření v souvislosti s šířením nemoci covid-19. Podporou podnikatelského prostředí v průmyslu, zemědělství a službách vytvoříme nová pracovní místa. Pro podnikatele tak vytvoříme podmínky, které budou předpokladem pro udržení hospodářského růstu republiky. Podpoříme podnikání v oborech s vysokou přidanou hodnotou a budeme prosazovat zásadní snížení administrativní zátěže spojené s podnikatelskou činností. Důkladně budeme nakládat s daněmi vybranými od našich občanů, které nedovolíme použít na nehospodárné nepotřebné projekty, jako například financování politických neziskovek. Důrazně také prosazujeme výrazné daňové zvýhodnění u daně z příjmu fyzických osob pro rodiny s třemi a více dětmi.

Budeme chtít prosadit zákon o prokázání původu nabytého majetku občana a v případě, že nebude doloženo jeho legální nabytí, bude zdaněn 100% daní. Nechceme už žádné tunelování školství, životního prostředí, zdravotnictví, bezpečnosti země a sociálních služeb drahými a nefunkčními projekty. Veřejný sektor musí sloužit občanům a ne k obohacování kmotrovských stranických mafií. Za korupci a rozkrádání veřejných prostředků musí následovat trest. K tomu musí fungovat nezávislá policie, státní zastupitelství a soudy.

13.1.2021

Evropská unie nezvládá boj proti covid-19!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že protesty občanů jsou logickým důsledkem zmatků a nejasné komunikace Vlády ČR při zvládání nákazy covid-19. Hnutí SPD konstruktivně předkládá vládě řadu konkrétních pozitivních návrhů na zlepšení současné situace, ale vláda naše návrhy odmítá. Pro hnutí SPD jsou také nepřijatelné úvahy Vlády ČR o perzekuci lidí, kteří nejsou vakcinováni. Očkování musí být dobrovolné a nelze omezovat občanské svobody těch lidí, kteří očkování odmítají. Hnutí SPD prosazuje kvůli zlepšení zdraví obyvatelstva potravinovou nezávislost a soběstačnost České republiky a kvalitní české potraviny za přijatelné ceny.

1. Pokračující protesty občanů jsou logickým důsledkem zmatků a nejasné komunikace Vlády ČR.

Pokračující protesty občanů různou formou na různých místech republiky jsou logickým důsledkem zmatků a nejasné komunikace Vlády ČR při zvládání nákazy covid-19. Hnutí SPD konstruktivně předkládá vládě řadu konkrétních pozitivních návrhů na zlepšení současné situace, ale vláda naše návrhy odmítá. Lidé budou podporovat taková opatření, kterým budou rozumět a která vedou k výsledku. Vláda však bohužel dělá pravý opak. Naprosto nepřijatelné jsou mediální nápady, které někteří vládní poradci vypouštějí do médií, například o dalším omezení pohybu na okruh 15 kilometrů od domova. Lze to charakterizovat jako nesmyslnost a nekoncepčnost. Tímto postupem vláda přidá ke krizi zdravotní i vážnou krizi ekonomicko-sociální, politickou i společenskou. Lidé nejsou loutky a nelze věčně bez rozmyslu pošlapávat jejich ústavní svobody.

2. Evropská unie nezvládá boj proti covid-19 – dnes vakcinaci fakticky kontroluje EU a omezuje možnost ČR postupovat samostatně a efektivněji.

Očkování musí být na bázi dobrovolnosti a nikdo nesmí být k očkování nucen. Nelze omezovat občanské svobody těch lidí, kteří očkování odmítají. Potřebujeme opatření směřující cíleně na identifikovanou rizikovou skupinu. Těm občanům, kteří se dobrovolně rozhodnou očkovat, musí být umožněn bezpečný výběr z dostupných vakcín. Lidé musí obdržet jasné a srozumitelné informace o vakcínách. Dobrovolná vakcinace musí probíhat co nejrychleji především v rizikové skupině. Dnes vakcinaci fakticky kontroluje EU a omezuje možnost ČR postupovat samostatně. Pokud Izrael dokázal vakcinovat za stejnou dobu 30krát více občanů a dnes má fakticky pokrytou vakcinaci rizikové skupiny, je jasně vidět rozdíl mezi samostatným státem a státem podřízeným elitám EU. EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe.

3. Pro hnutí SPD jsou nepřijatelné úvahy Vlády ČR o perzekuci lidí, kteří nejsou vakcinováni. Nikdo nesmí být k očkování nucen a nelze omezovat občanské svobody těch lidí, kteří očkování odmítají.

Pro hnutí SPD jsou nepřijatelné úvahy Vlády ČR o perzekuci lidí, kteří nejsou vakcinováni, nebo úvahy o ukládání povinnosti podnikatelům lustrovat zákazníky podle očkovacích průkazů. Nikdo nesmí být k očkování nucen a nelze omezovat občanské svobody těch lidí, kteří očkování odmítají. Naprosto nepřijatelné jsou také záměry vlády postupně omezovat podporu postižených sektorů podnikání a živností, což negativně dopadne nejen na firmy a živnostníky, ale také na jejich zaměstnance. 

4. Hnutí SPD prosazuje kvůli zlepšení zdraví obyvatelstva potravinovou nezávislost a soběstačnost České republiky a kvalitní české potraviny za přijatelné ceny.

Česká republika musí cílevědomě pečovat o zdravotní stav svých obyvatel. Základním předpokladem je kromě jiného i dostatek kvalitních potravin. Kvalitní potraviny zásadním způsobem posilují imunitní schopnost lidí. Je nutné prosadit potravinovou bezpečnost naší země a znovu vrátit trh kvalitním českým potravinám. Kvalita potravin a zdraví lidí spolu přímo souvisí. Proto hnutí SPD prosazuje potravinovou nezávislost a soběstačnost České republiky a kvalitní české potraviny za přijatelné ceny.

12.1.2021

Britové jsou první, kteří odešli z Evropské unie – inspirujme se!

Boris Johnson dostál svému slibu, který dal Britům při nástupu do funkce premiéra Spojeného království, že dokončí brexit a s představiteli EU vyjedná dohodu mezi Británii a Evropskou unií o pobrexitových vztazích.

Hnutí SPD po celou dobu od vyhlášení výsledků referenda podporovalo kroky Britů k dotažení brexitu do konce. Referendum proběhlo ve Spojeném království a Gibraltaru dne 23. června 2016 a občané se v něm vyjádřili pro odchod z EU. To se jim nakonec zdárně podařilo, včetně uzavření dohody o další spolupráci. Velkou zásluhu má na tom britský premiér Boris Johnson. On sám to okomentoval slovy: „Vzali jsme si zpět kontrolu nad našimi penězi, hranicemi, zákony, obchodem a rybářskými vodami. Soudní dvůr EU pro nás už nebude hrát roli. Od 1. ledna 2021 budeme mít plnou politickou a ekonomickou nezávislost.” Spojené království je první zemí, která se rozhodla opustit Evropskou unii, a tím tak dalo návod a inspiraci ostatním unijním zemím.

Spojené království opustilo Evropskou unii na konci ledna loňského roku. Do 31. prosince 2020 bylo ale ještě v přechodném období, kdy muselo dodržovat pravidla EU, na jejichž podobu již ale nemělo vliv. Po dlouhých jednáních, značně zkomplikovaných z důvodu šíření nemoci covid-19, se na Štědrý den Londýn s Bruselem dohodly na podobě budoucích vztahů po 1. lednu 2021. Dne 30. prosince 2020 dopoledne dohodu v Bruselu podepsali předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel.

Dokument následně vyrazil letecky do Londýna, kde svůj podpis připojil i premiér Boris Johnson. Tento den i britští poslanci ve druhém čtení jasnou většinou schválili vyjednanou dohodu s Evropskou unií o pobrexitových vztazích. Podle BBC ji podpořilo 521 členů Dolní sněmovny oproti 73 zákonodárcům, kteří byli jiného názoru. Premiér Johnson v projevu k nim dohodu označil za jednu „z největších dohod o volném obchodu na světě“. Vyzdvihl také krátkou dobu, za jakou byla jeho vláda schopna podmínky budoucích vztahů s EU vyjednat. „Uzavřít dohodu s Uruguayí Evropské unii trvalo téměř osm let, s Kanadou pět let, s Japonskem šest,“ uvedl. Británii podle něj čeká „skvělý nový vztah“ s evropskými sousedy založený na volném obchodu a přátelské spolupráci. Později Johnson v rozhovoru s BBC zdůraznil, že Británie bude nadále evropskou zemí. „Toto není konec Británie coby evropské země,“ řekl premiér. „Jsme v mnoha ohledech typickou evropskou civilizací, nebo jak to chcete formulovat, a nadále jí zůstaneme,“ dodal Johnson.

Dohoda má 1.240 stran hlavního textu a dalších 800 stran příloh. V Bruselu jí podepsali zástupci dvou unijních institucí – Evropské komise a Evropské rady. Evropský parlament zatím dohodu neschválil, hlasovat o ní bude později. Ujednání tak budou od 1. ledna 2021 platit jen provizorně. Tuto možnost schválili zástupci sedmadvaceti členských zemí EU.

Hnutí SPD blahopřeje Britům k úplnému dotažení brexitu do zdárného konce, kdy už nyní se ukazuje, že odchod Spojeného království z EU bylo pro ně výhodné a přínosné k jejich další prosperitě. Naše hnutí jako jediná politická strana zastoupená v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky prosazuje vypsání referenda o vystoupení České republiky z EU. Vždy povedeme nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu naší republiky.

11.1.2021

Případnou legislativu s restrikcemi pro neočkované v žádném případě nepodpořím!

Minulý týden jsem dostal několik dotazů od redaktorky deníku MF Dnes, na které jsem následně ihned odpověděl.

Pěkný den, mohu poprosit o reakci do ankety: v rámci proočkovanosti na covid-19, neměl byste problém s benefity pro očkované jako třeba nenošení roušek, vstupy na veřejné akce? Podpoříte případně legislativu, která by definovala restrikce pro neočkované? Necháte se očkovat? Veřejně? Zapojíte se nebo podpoříte kampaň k očkování? Děkuji moc za reakci, Eva Pospíšilová MF Dnes.

Děkuji za zaslání Evo. "Nic takového se v žádném případě nesmí stát a nesmíme vytvářet dvě skupiny osob. Očkování musí být pouze dobrovolné a jeho odmítnutí nesmí být důvodem pro omezení občanských práv a svobod. Legislativu, která by definovala restrikce pro neočkované, v žádném případě nepodpořím. Očkovat se nenechám a do kampaně na podporu očkování se nezapojím." Hezký zbytek dne Radek Rozvoral.

8.1.2021

Obyvatelé Evropy dávají čím dál více najevo nelibost z přítomnosti imigrantů!

V zemích, které jsou nejvíce zasaženy přílivem nelegálních imigrantů, sílí odpor místních obyvatel proti tomu, aby se počty imigrantů nadále zvyšovaly. V poslední době se jedná o řecké ostrovy a Bosnu a Hercegovinu.

Hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které vede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Současnou podobu evropské integrace vedenou vrcholnými představiteli EU se záměrem vytvořit evropský superstát vnímáme jako prostředek, který povede k oslabení a likvidaci národních států a národů Evropy. Stále pokračující příliv nelegálních imigrantů do unijních zemí přispívá k probíhající islamizaci evropských zemí, neboť lídři EU tuto nelegální činnost spíše podporují.    

Nyní je nejhorší situace na řeckých ostrovech, kde jsou přeplněné migrační tábory. Velmi ale oceňujeme kroky řecké vlády, která se rozhodla aktivně s nelegální imigrací na svém území bojovat, viz např. zvýšená ochrana pobřežních vod mezi Řeckem a Tureckem nebo výstavba hraničního plotu na řecko-turecké hranici.

V listopadu minulého roku informovala agentura APA s odvoláním na vyjádření řeckého ministra pro migraci Notise Mitarakise, že řecká vláda nezná místo pobytu tisíců imigrantů, kteří v její zemi podali žádost o azyl, včetně těch, jimž byl azyl zamítnut. Podle něj také Turecko kvůli pandemii covidu-19 od března nepřijímá zpět imigranty, jak by to mělo dělat na základě migrační dohody s EU z roku 2016. Ministr Mitarakis uvedl, že řecké úřady nyní řeší více jak osmdesát tisíc žádostí o azyl a zmínil, že přes třicet tisíc žádostí o azyl místní úřady zamítly.

Další unijní zemí, která čelí přílivu nelegálních imigrantů, je Bosna a Hercegovina. Zde se podle agentury Reuters nachází asi deset tisíc imigrantů z Asie, Blízkého východu a severní Afriky, kteří tu uvízli na cestě do zemí Evropské unie. Do Bosny minulý rok vstoupily tisíce imigrantů ve snaze dostat se do západní Evropy. Chorvatsko, stejně jako Maďarsko a Slovinsko, uzavřelo pro imigranty hranice. Imigranti si v posledním prosincovém týdnu roku 2020 sami zapálili uprchlický tábor Lipa, nacházející se poblíž města Bihać s kapacitou 1.200 lidí. K incidentu došlo jen několik hodin poté, co zařízení kvůli špatným podmínkám uzavřela Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Bosenské úřady však nezajistily pro stovky imigrantů náhradní ubytování. „Podle dosavadních informací skupina bývalých obyvatel tábora zapálila tři stany a kontejnery poté, co většina migrantů z tábora odešla,“ napsal šéf IOM pro západní Balkán Peter Van der Auweraert na Twitteru. Část imigrantů se vydala do asi 30 kilometrů vzdáleného a mezitím již vyklizeného tábora Bira v Bihači. Místní úřady ale dopředu avizovaly, že nedovolí, aby imigranti opět přebývali v centru města, jako tomu bylo dříve. Tamní obyvatelé zorganizovali jakousi domobranu, která hlídá místní opuštěný tábor a je odhodlána imigrantům v návratu zabránit. Plán umístit imigranty do lokality Bradina u jihobosenského města Konjic neuspěl poté, co taktéž narazil na silný odpor místního obyvatelstva. Imigranti museli opustit již přistavené autobusy, v nichž čekali na převoz více než 24 hodin.

Opakované podpalování táborů se ze strany imigrantů dělo v minulosti také v Řecku, čímž si chtěli vynutit převoz z ostrovů na pevninu, což se jim nakonec i povedlo. ČTK zveřejnila, že Evropská komise vyzvala bosenské úřady, aby imigrantům z uprchlického tábora Lipy neprodleně poskytla přístřeší. „Je jasné, že praktické a bezprostřední řešení je znovu otevřít přijímací centrum Bira," řekla komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová. Evropská unie podle agentury DPA přislíbila finanční prostředky na poskytnutí tepla, elektrického proudu, tekoucí vody a lůžek pro 1.500 imigrantů.

Hnutí SPD se tvrdě staví proti nelegální imigraci a důsledně odmítá multikulturní ideologii, která je nástrojem islamizace. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobrými vlastenci.

7.1.2021

Vždy povedeme nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu ČR!

Vakcína? Jsou tu pochyby. A výhody jen pro ty, co si jí nechají dát? To odmítáme! Stejně jako snahy o digitální monitoring, využívání dat z mobilů a sociálních sítí nebo narušení soukromí.

Více v mém bilančním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vakcina-Jsou-tu-pochyby-A-vyhody-jen-pro-ty-co-si-ji-nechaji-dat-To-odmitame-rika-Rozvoral-648809 

1. Jak budete vzpomínat na rok 2020?

Rok 2020 byl specifický zejména tím, že nás všechny postavil před novou situaci, spočívající v šíření nemoci covid-19 a hledáním cest, jak se s ní co nejlépe vypořádat. Jejich cílem musí být ochrana zejména nejrizikovějších skupin našich občanů (senioři, chronicky nemocní, všichni zdravotníci, atd.) a zároveň zajištění fungování naší ekonomiky.  

Též to byl další rok působení našeho hnutí SPD v Poslanecké sněmovně, kde jsme byli velmi aktivní, o čemž svědčí i to, že jsme předložili řadu návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů k zákonům, které byly v souladu s programem hnutí a ku prospěchu našich občanů.        

2. Jsme v pořádku, všechno funguje, nic se neděje, myslela si většina západního světa 31. 12. 2019. Pak přišel otřes v podobě covid-19. Bude rok 2021 bližší tomu ,,normálnímu“ roku 2019, nebo se už podle vás do minulosti nevrátíme?

Nemoc covid-19 tu s námi zřejmě bude již napořád a my se s ní musíme naučit žít jako s jakoukoli jinou nemocí. Až to dokážeme, tak se opět navrátíme k normálu. Jsem politik, který byl demokraticky zvolen do dolní komory Parlamentu České republiky za hnutí SPD, a zde je moje povinnost udělat v rámci svých možností maximum, aby naši občané byli ochráněni před všemi možnými riziky. Nyní je to mimo jiné vypořádání se s nemocí covid-19 a jejími ekonomickými dopady, ale jsou tu i další možné hrozby, kterým musíme čelit. Mezi ně patří hlavně ztráta suverenity České republiky ze strany Evropské unie, stále probíhající nelegální imigrace, možné teroristické útoky příznivci islámské ideologie a stále prohlubující se a sílící islamizace Evropy.   

3. Podle zveřejněného očkovacího plánu se má vakcína dostat k široké veřejnosti v květnu a návrat k normálnímu životu se předpokládá snad v září. Myslíte, že to vážně nejde rychleji?

Nejprve je tu obava, zda opravdu vybrané vakcíny Evropskou unií, které byly vyrobeny v rekordně krátkém čase, vylučují nežádoucí účinky na zdravotní stav očkovaných osob, a to i do budoucna. To je věcí odborných kapacit působících ve zdravotnictví. Pro hnutí SPD je prvořadé, aby bylo očkování pouze dobrovolné a aby nezasahovalo do základních lidských práv a svobod. Nesmí zde vzniknout dvě skupiny občanů (naočkovaní a nenaočkovaní), kde by ti naočkovaní byli nějakým způsobem zvýhodňováni, jak to naznačuje například ministr Karel Havlíček. To zásadně odmítáme. Na nás politicích je zajistit pro občany pravdivou informovanost o stavu průběhu šíření nemoci covid-19 a stavu a počtech očkovaných osob, včetně zajištění celého logistického procesu, aby ti, kteří se naočkovat chtějí, takovou možnost mohli mít. Současná vláda zatím jedná spíše chaoticky, což velmi citlivě vnímají i naši občané. Všichni občané musí cítit, že stát za nimi v této těžké chvíli stojí a vytváří jim přijatelné podmínky pro jejich život. Zde zmíním automatické zabezpečení kompenzačních bonusů pro všechny pracující občany, kteří v souvislosti s vládními nařízeními museli značně omezit nebo úplně uzavřít své provozovny atd.      

4. Pozorujete kolem sebe a u sebe nějaké změny v přemýšlení o životě? Třeba v přístupu k životu, k práci, k penězům, k hodnotám, ke vztahům...

Jak jsem již zmínil, já osobně jsem velmi pracovně vytížen. Jedná se hlavně o práci v Poslanecké sněmovně, kde mám nejvíce úkolů jako místopředseda poslaneckého klubu hnutí SPD, práce ve výborech, dále v předsednictvu hnutí SPD, a činnosti související z výkonu předsedy Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje. Musím si plnit i své úkoly v rámci mého „civilního zaměstnání“ a velmi rád se zapojuji do práce ve své rodné obci, kde bydlím a působím jako zastupitel, místostarosta obce a předseda tělovýchovné jednoty. Zde mě nejvíce „nabíjí“ práce s mládeží v rámci sportovních aktivit, kterou podporuji již několik let i finančně. Právě některé omezené aktivity mě utvrzují v tom, že je potřebné pracovat s naší mládeží, vést děti k úctě ke svým blízkým, seniorům a ke své vlasti a vést je v souladu s hodnotami, jako je sport, občanství, komunita, osobnost a laskavost.       

5. Někteří analytici hovoří o tom, že současná situace bude nebrutálnějším nárazem pro doposud úspěšné lidi, kteří si užívali života a potěšení a ,,nabalili“ si hypotéky a leasingy.

Naše hnutí SPD podporuje všechny slušné a pracující občany a jsme přesvědčeni o tom, že stát těmto osobám musí pomoci. Manažerských nástrojů má současná vláda k dispozici velké množství, jen je musí umět využít a najít na jejich pokrytí dostatečné finanční zdroje. V rámci našeho hnutí SPD jsme předložili řadu návrhů, jak na to, ale vláda na ně nezareagovala. Na druhou stranu v této době apelujeme i na občany, aby se v rámci svých možností uskromnili. Stát má povinnost postarat se prioritně o ty občany, kteří např. z důvodu nemoci nebo stáří se bez této pomoci neobejdou. V rámci zmiňovaných nástrojů uvedu projekt Rodina na prvním místě, který vzešel z programových priorit hnutí SPD.

6. Naopak třeba lidé na venkově s komunitnějším stylem života to podle mnohých překonají lépe. Co si o tom myslíte vy?

Traduje se, že lidé žijící na venkově mají menší výdaje v souvislosti s chodem jejich domácností, ale my prosazujeme, aby se všichni naši slušní a pracující občané měli dobře, a až si prostudujete například zmiňovaný projekt Rodina na prvním místě, pak mi musíte dát za pravdu. V zájmu zachování našich tradic podporujeme život na venkově, neboť je potřeba uchovat zcela funkční naše zemědělství, aby v budoucnu byla zajištěna potravinová soběstačnost České republiky a nebyli jsme odkázáni na Evropskou unii, která nám dodává i druhotné zboží podřadné kvality.       

7. Mimochodem- letos jste vedl kandidátku SPD ve Středočeském kraji. Jak zatím pandemie a související opatření poznamenala tento kraj kolem Prahy?

Nemoc covid-19 poznamenala i celý průběh krajských voleb, což bylo pro nás špatné, neboť jsme nemohli vést naší osvědčenou kontaktní kampaň v takové míře jako jindy a být mezi lidmi v jejich městech a obcích a seznamovat je s programem hnutí SPD. V rámci priorit, jež jsme nabízeli ve volebním programu pro Středočeský kraj, byla celá řada věcí, které by občanům žijícím v tomto krásném kraji obklopující hlavní město Prahu usnadnily a zpříjemnily život. Nově zvolené zastupitelstvo kraje zatím jen dokázalo zrušit dotaci na proplácení jízdného pro dojíždějící žáky, studenty, učně a všechny seniory nad 65 let na dopravu pro občany kraje, s čímž nesouhlasíme.  

8. Co v tuto chvíli mají podle vás pro občany dělat politici?

To, co se od nich očekává a co vyplývá z jejich pracovní náplně. Rozhodně musí činit rychle potřebná rozhodnutí, které vycházejí z analýz hodnověrných dat a ty následně uvádět do konkrétního života naší společnosti. To vše vést s cílem zajistit bezpečnost, ochranu majetku a zdraví všech našich občanů s prioritou těch nejohroženějších skupin a zajistit fungování naší ekonomiky. 

9. V čem podle vás letos česká politická reprezentace obstála a v čem naopak selhala?

Vím, že to vláda neměla lehké, když zde propukla první vlna koronaviru, neboť to byla neznámá situace, ale to, že se dopustila celé řady chyb, nelze zcela prominout. Rozhodně se ale nepoučila z těchto chyb při narůstající druhé vlně, což už omluvit nelze. Naše hnutí jako opoziční partner předkládalo celou řadu pozměňovacích návrhů zákonů ku prospěchu našich občanů, na které ale vláda neslyšela. Její prezentace připravovaných opatření postrádala profesionální přístup a působila spíše nekoncepčně a chaoticky. Velmi nás mrzí, že alespoň tyto naše návrhy vláda s námi neprojednala a nesnažila se najít společné řešení. Doufám, že jsme alespoň vládu k některým krokům inspirovali, viz např. naše návrhy k odpočtu daní.        

10. A co česká média, formující veřejné mínění? Jak podle vás svou roli zvládla?

Média v České republice určitě v souvislosti s nemocí covid-19 mohla sehrát lepší roli, která by spočívala v poskytování věrohodných zpráv a potřebných informací a nepůsobit na občany jako strašák. Takovou reklamu, kterou některá naše média dělala a dělá nemoci covid-19 si tato nemoc v žádném případě nezaslouží a ani jí nepotřebuje. Na druhou stranu měla vláda více využívat média v komunikaci s občany a např. připravovat různá doporučení, jak správně čerpat dotační programy.     

11. Pojďme k aktuálním otázkám. V debatách o rozpočtu byla SPD velmi slyšet. Podobně jako KSČM jste navrhovali škrty v oblasti výdajů na armádu. Někteří na to reagovali kriticky, že v časech pandemie naopak armáda prokázala svou smysluplnost a užitečnost. Jak její letošní zásluhy vidíte vy? A co by se tedy podle vás v armádním rozpočtu mělo podpořit a kde naopak škrtat?

Naše armáda, postižená řadou koncepcí a reforem, datujících se od našeho členství v NATO, se změnila na malý expediční sbor ochotně se podílející na zahraničních akcích, které jsou často bez mandátu OSN. Spolupráce s NATO nenahrazuje a ani nemůže nahrazovat nedostatečnost vlastní armády při obraně území a obyvatel ČR. V této situaci, ve které se naše republika nachází, se má prioritně armáda spolu s bezpečnostními sbory podílet na úkolech ku prospěchu našeho státu a našich obyvatel. Vážíme si práce všech vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů, kteří složili slib oddanosti České republice a vláda by jejich služeb měla co nejvíce využívat. Zahraniční nákupy armádní techniky v této době nevidíme jako prioritní, takže rozhodně jsme alespoň k jejich odložení.     

12. Nejčastěji jste ale hovořili o škrtech v oblasti výdajů na podporu neziskového sektoru. Bezesporu jsou ale organizace, které dělají záslužnou činnost a v době pandemie jsou ještě důležitější, než kdy jindy. Třeba některé pečovatelské domy fungují pod neziskovou organizací. Co by se tedy mělo v neziskovém sektoru podporovat, a co ne?

Co se týká podpory neziskových organizací, tak zajisté nechceme omezovat ty, které odvádějí svou práci pro naše potřebné občany a působí převážně v sociálních službách nebo ve sportu. Rozhodně jsme ale pro zrušení dotačních titulů adresovaných neziskovým organizacím s politickým programem. Politické neziskovky jsou výkonným nástrojem sluníčkářských stran a zastánců probruselské politiky k tomu, aby se vláda většiny změnila ve vládu menšin, a aby si ona většina, dostatečně postrašená a cítící se provinile, dokonce ještě zaplatila jejich provoz z našich daní.

13. V souvislosti s téměř celoplanetárními restrikcemi, které mají zastavit covid-19, se mnozí obávají o ,,elektronický“ průlom do práv a svobod jednotlivce: Digitální monitoring, využívání dat z mobilů a sociálních sítí, narušení soukromí. Jak se na tento problém díváte?

To je velmi citlivá otázka. V této souvislosti zmíním názor hnutí SPD, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země. Podporujeme systém rovnováhy občanských svobod a povinností. Občané mají právo na ochranu svého soukromí, identity, osobních informací a dat před „preventivním“ dohledem státu. Občané mají právo sdílet a využívat svobodně informace na internetu, pokud se to nedotýká práv a svobod jiných občanů. Takže odpověď je nasnadě – snahy o digitální monitoring, využívání dat z mobilů a sociálních sítí nebo narušení soukromí zásadně odmítáme.

14. Máme podle vás celkově důvod mít obavy o svou svobodu? Někteří zelení aktivisté již vážně prosazují, aby stejná opatření jako proti covidu byla nasazena i na záchranu planety.

Zelené šílence nebudu komentovat. Rozhodně jsme pro to, aby lidé byli šetrní ke svému okolí a životnímu prostředí. V rámci našeho hnutí ve Sněmovně prosazujeme a budeme vždy podporovat takové zákony, které umožní našemu státu, aby měl veškeré své důležité nerostné zdroje ve svém vlastnictví a zabezpečil, aby nedocházelo k jejich znehodnocování. Stačí, když se budeme k těmto zdrojům chovat tak, jak se k nim chovali naši dědové a pradědové a k tomu bychom měli vést i naše děti. Vaši otázku zúžím na obavu o svůj stát a národ. Vždy povedeme nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu.

6.1.2021

Pokud někdo odmítne očkování, nesmí mu být omezena jeho občanská práva a svobody!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že pokud někdo odmítne očkování, nesmí mu být omezena jeho občanská práva a svobody. Ti, kteří očkování chtějí, by měli mít možnost rychlého výběru bezpečné očkovací látky. Brexit je výhodný a Británie svým vystoupením z EU získává zpět svou svobodu a nezávislost. Vláda ČR by měla místo financování politických neziskovek či vzdálených rozvojových zemí přesunout tyto prostředky na pomoc Chorvatsku postiženému zemětřesením. Vítáme rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana, že vyhlásí termín sněmovních voleb na 8. a 9. října 2021.

1. Pokud někdo odmítne očkování, nesmí mu být omezena jeho občanská práva a svobody. Ti, kteří očkování chtějí, by měli mít možnost rychlého výběru bezpečné očkovací látky. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti.

Do České republiky mezi vánočními a novoročními svátky dorazila první zásilka vakcíny na covid-19. Dorazila ve stejné době jako do ostatních členských států EU. Jde však o pouhých několik tisíc dávek. Zatímco v USA, Velké Británii, Rusku, Číně, ale i Maďarsku se již dávno očkuje, tak ČR dosud čekala na rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM v této věci zaspala, chybí dostatek zdravotníků, vakcín, které podléhají schválení z úrovně EU, a také potřebného zdravotnického materiálu (jehly, stříkačky a dezinfekce). Nemusíme vakcíny nakupovat pouze od EU a naši občané, kteří být očkovaní chtějí, by měli být naočkováni rychle. Aktuálně se 45 % našich občanů odmítá očkovat proti nákaze covid-19. Jedná se o svobodné rozhodnutí občanů, kteří k tomu mají své oprávněné důvody. Toto by vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM měla respektovat. Na druhou stranu 40 % občanů by se očkovat nechalo a stát by jim potom měl očkování zajistit v co nejkratším možném termínu. V současné době se ale teprve připravuje registrace žadatelů o vakcinaci, která se má spustit až od 1. února. Například Izrael, tedy stát velikostně podobný nám (9 milionů obyvatel), ale byl schopen již za 14 dnů naočkovat jeden milion svých občanů a do konce ledna mají v plánu naočkovat další milion. U nás se počítá s proočkováním zatím do konce září. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Pro SPD je zároveň nepřijatelné, aby si občané, kteří se pro vakcinaci svobodně rozhodnou, nemohli vybrat, jakou očkovací látkou se případně nechají očkovat. Pokud někdo odmítne očkování, nesmí mu být omezena jeho občanská práva a svobody.

2. Brexit je výhodný a Británie svým vystoupením z EU získává zpět svou svobodu a nezávislost.

O Vánocích došlo k uzavření pobrexitové smlouvy mezi Velkou Británií a EU. Vítáme prohlášení Borise Johnsona, který mimo jiné uvedl: „Vzali jsme si zpět kontrolu nad našimi penězi, hranicemi, zákony, obchodem a rybářskými vodami. Soudní dvůr EU pro nás už nebude hrát roli. Od 1. ledna 2021 budeme mít plnou politickou a ekonomickou nezávislost." Plně se ukazuje, že brexit byl a je pro Británii výhodný a Velká Británie tímto krokem jednoznačně posílila. Boris Johnson v podstatě popsal to, o co jsme po našem vstupu do EU přišli i my, a teď je potřeba nám tyto pravomoci vrátit zpět. Řešením je czexit. Hnutí SPD je jediným politickým subjektem ve Sněmovně, který prosazuje referendum o vystoupení z EU. 

3. Vláda ČR by měla místo financování politických neziskovek či rozvojových zemí přesunout tyto prostředky na pomoc Chorvatsku postiženému zemětřesením.

Chorvatsko postihlo minulý týden opakovaně ničivé zemětřesení o maximální síle 6,4 stupně, a které si vyžádalo sedm lidských životů, několik desítek zraněných a rozsáhlé materiální škody. Nejvíce jsou zasažena města Petrinja, Sisak a Glina a okolní obce. V městě Petrinja, kde žije 24 tisíc obyvatel, musí být dokonce 90 % domů zbouráno kvůli narušené statice a místní starosta dokonce oznámil, že bude lepší srovnat město se zemí. Česká vláda poslala této tradiční dovolenkové destinaci českých občanů pouze vybavení za zhruba 5 milionů korun. Vláda by měla místo financování politických neziskovek či vzdálených rozvojových zemí přesunout tyto prostředky na pomoc Chorvatsku postiženému zemětřesením. Chorvatsko je nejvýznamnější turistickou destinací pro občany České republiky, do které každoročně vyjíždí za rekreací více než půl miliónu našich občanů (před covid-19). Jsme přesvědčeni o tom, že výše české vládní pomoci Chorvatsku by měla tato fakta vzít v úvahu. 

4. Vítáme rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana, že vyhlásí termín sněmovních voleb na 8. a 9. října 2021.

Hnutí SPD vítá oznámení prezidenta republiky Miloše Zemana, že vyhlásí termín sněmovních voleb na 8. a 9. října 2021 s tím, že chce stranám dopřát dost času na kampaň. Hnutí SPD pracuje na volebním programu, který představí veřejnosti v březnu 2021.

5.1.2021

I díky poslancům hnutí SPD si zaměstnanci od ledna finančně přilepší!

V rámci posledního jednacího dne ve Sněmovně v roce 2020 poslanci schválili konečnou podobu daňového balíčku, který sníží daň z příjmu několika milionům zaměstnanců a ruší superhrubou mzdu.

Hnutí SPD ve svém programu dlouhodobě prosazuje snížení daní pro pracující občany, a proto jsme od počátku v Poslanecké sněmovně podporovali původně schválený poslanecký návrh daňového balíčku, který zajišťoval pracujícím ještě více ušetřených peněz z jejich celkové mzdy. Jsme rádi, že nakonec, a to i díky hlasům poslanců za hnutí SPD, byla schválena senátní verze, která zachovala zrušení superhrubé mzdy a zavádí dvě sazby daní z hrubé mzdy. Nově budou sazby daně z příjmu fyzických osob 15 procent a 23 procent z hrubé mzdy. Zvýšená sazba se má platit z příjmu nad čtyřnásobkem průměrné mzdy.

Součástí schváleného balíčku je i zvýšení roční slevy na dani na poplatníka, která v roce 2020 činila 24.840 korun, nově v roce 2021 bude činit 27.840 korun a v následujícím roce 2022 bude opět navýšena o tři tisíce na 30.840 korun. Přijatý balíček též navrhuje kompenzace samosprávám z důvodů výpadků příjmů kvůli šíření nemoci covid-19, a to v celkovém objemu převyšující dvacet dva miliard korun v rámci změn parametrů zákona o rozpočtovém určení daní. V rámci dokončení procesu přijetí daňového balíčku jsme uvítali, že ho prezident Miloš Zeman nevetovat a tak umožnil, že zaměstnanci uvidí na výplatní pásce vyšší příjem už při výplatě za měsíc leden 2021, tedy v únoru.

Posledním bodem programu jednání Poslanecké sněmovny v minulém roce bylo projednávání dalšího prodloužení nouzového stavu, celkem Vláda ČR již pošesté žádala Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů z důvodu přijímaných opatření proti šíření nemoci covid-19. Poslanci hnutí SPD hlasovali proti prodloužení nouzového stavu, protože se domníváme, že to ohrožuje svobodu, demokracii i ekonomiku naší země. Nouzový stav není možné touto formou stále prodlužovat. Vláda měla dostatek času přijít s novelizací zdravotní a krizové legislativy, která by pomocí nových nástrojů řešila problémy plynoucí z výskytu a šíření nemoci covid-19 a přijat cílená opatření, která by řešila ochranu ohrožených skupin a zbytečně neomezovala ekonomický a sociální systém země. Nakonec menšinový kabinet dostal k rozhodnutí souhlas Sněmovny díky podpoře komunistů. Následný den 23. prosince vláda na mimořádném jednání prodloužila nouzový stav o 30 dnů do 22. ledna 2021.

Hnutí SPD odmítlo v rámci posledního projednávání ve Sněmovně dne 22. prosince 2020 prodloužení nouzového stavu, jelikož již delší dobu deklarujeme, že je potřeba chránit hlavně nejohroženější skupiny občanů (seniory, chronicky nemocné, všechny zdravotníky, atd.), kterých je cca 17%. Ostatní občany bychom omezovat neměli, protože to ohrožuje svobodu, demokracii i ekonomiku naší země. Naopak jsme podpořili senátní verzi daňového balíčku, protože máme za správné, aby občané platili méně na daních a zároveň jim zbylo více peněz v peněženkách.

4.1.2021

Chceme silnou, svobodnou a suverénní Českou republiku!

První den letošního roku jsme si připomněli dvacáté osmé výročí vzniku samostatné České republiky.

V pátek 1. ledna 1993 vznikly ve střední Evropě dva nové samostatné státy – Česká republika a Slovenská republika. Od roku 2001 se 1. leden neslaví jen jako Nový rok, ale také jako státní svátek – Den obnovy samostatného českého státu, který byl vyhlášený na základě novely zákona č. 245/2000 Sb. přijaté 29. června 2000.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení naší republiky. Prioritním a dlouhodobým cílem našeho vlasteneckého a demokratického hnutí je vést nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu.

Do konce roku 1992 existovala Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR). Obě republiky měly svou vlastní zákonodárnou národní radu a národní vládu. Centrálními federálními orgány byl prezident, Federální shromáždění a federální vláda. Toto uspořádání platilo do 31. prosince 1992, kdy právně i fakticky zaniká Československo. Společný stát Čechů a Slováků existoval 74 let, dva měsíce a tři dny. Na rozdělení jedné republiky na dva suverénní státní útvary se dohodli tehdejší představitelé politických stran, které ovládly parlamentní volby konané v květnu roku 1992. Byla to Občanská demokratická strana s předsedou Václavem Klausem a Hnutí za demokratické Slovensko s předsedou Vladimírem Mečiarem.

V návaznosti na vznik nového státního úvaru byla Česká republika dne 19. ledna 1993 přijata za člena OSN, jejím prvním prezidentem byl 26. ledna zvolen Václav Havel. 30. ledna 1993 bylo oficiálně oznámeno, že bude provedena měnová odluka měn obou států a následně 8. února začala na území České republiky platit vlastní měna, která vznikla okolkováním federálních platidel. Rozpadem Československa nedošlo k destabilizaci poměrů ve střední Evropě. Jen se nefungující federace změnila ústavní cestou ve dva samostatné státy, jejichž vztahy jsou korektní a přátelské.

Naše společnost má národní tradice a kulturu, která se výrazně začala formovat po vyhlášení nezávislého samostatného státu v roce 1918. Vlastenectví a svou národní hrdost prokázali naši občané v rámci druhé světové války a i v následujících letech prožila naše republika mnoho významných událostí. Je naší vlasteneckou povinností zachovat jejich význam a hodnoty následujícím generacím.

V hnutí SPD odmítáme být provincií EU, ale chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku, a proto požadujeme referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU a referendum o vystoupení ČR z EU. Chceme Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce na základě volného pohybu osob. Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států.

23.12.2020

Klidné a veselé Vánoce a úspěšný rok 2021!

Milí přátelé, děkuji vám za důvěru, kterou vkládáte do hnutí SPD. Pro nás bude vždy na prvním místě Česká republika, vy a vaše rodiny.

Prožijte zbytek adventního času, celé vánoční svátky a vstup do nového roku v klidu, rodinné pohodě a hlavně ve zdraví a mějte celý rok 2021 fajnový.

23.12.2020

Občanská práva nesmí být podmiňována testováním a očkováním!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že hnutí SPD nepodpořilo prodloužení nouzového stavu, protože to ohrožuje svobodu a demokracii i ekonomiku naší země a opatření vůči ohroženým skupinám lze realizovat i bez nouzového stavu. Odmítáme „vypnutí" republiky. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM svými restrikcemi pokračuje v politice faktické likvidace národního hospodářství. Hnutí SPD podporuje snížení daní pro pracující občany. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Občanská práva nesmí být podmiňována testováním a očkováním. Hnutí SPD nepodpořilo vládní návrh státního rozpočtu, protože vláda plýtvá peníze na nepřizpůsobivé, politické neziskovky, imigranty atd. Přejeme všem krásné Vánoce a vše dobré v novém roce.

1. Hnutí SPD nepodpořilo prodloužení nouzového stavu, protože to ohrožuje svobodu a demokracii i ekonomiku naší země.

Včera Vláda ČR letos celkově pošesté žádala Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů z důvodu přijímaných opatření proti pandemii koronaviru. Nouzový stav není možné stále prodlužovat, protože se jedná o stav, kdy jsou omezeny základní mechanismy parlamentní demokracie a veřejné kontroly účelného hospodaření vlády. Stát se fakticky dostává do situace, kdy se mění pod záminkou boje s pandemií v korporaci řízenou skupinou osob s právem omezovat práva lidí a s možností bez výběrových řízení utrácet veřejné prostředky. Vláda měla dostatek času přijít s novelizací zdravotní a krizové legislativy, která by tyto závažné problémy řešila. Dost času bylo na přijetí cílených opatření, která by řešila ochranu ohrožených skupin a zbytečně neomezovala ekonomický a sociální systém země. Nestalo se tak. Jsme konfrontováni s faktem, že hrozí nebezpečí dlouhodobého pokračování nouzového stavu. Zmatečná opatření a špatná komunikace vážně narušily důvěru občanů. Dnes je zřejmé, že kromě reálného zdravotního rizika je ohrožena i svoboda a demokracie. Snaha učinit z oprávněné kritiky postupu vlády odpovědnost za ztrátu životů je politicky mylné a další propad v obchodní a ekonomické stabilitě může vážně ohrozit ekonomiku, včetně zdrojů na zdravotní péči a sociální služby. To jsou důvody, proč jsme prodloužení nouzového stavu při hlasování ve Sněmovně nepodpořili.

2. Odmítáme „vypnutí" republiky. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM svými restrikcemi pokračuje v politice faktické likvidace národního hospodářství.

Vláda ČR na svém dnešním jednání s největší pravděpodobností zpřísní systém protiepidemických opatření (PES) na stupeň 5. Tímto se republika v podstatě „vypne" až na výjimky úplně. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM těmito kroky pokračuje v politice faktické likvidace národního hospodářství a vykládá si systém PES po svém. Názorným příkladem budiž situace z minulého týdne, kdy byla republika v systému PES na 3. stupni a připravovala se na přechod na 4. stupeň, přičemž již většina krajů byla v pátek 18. prosince na stupni 5 s celkovým skóre 76 bodů. Usnesení Vlády ČR ve smyslu jednotlivých opatření jsou chaotická a rozporuplná. Dalším důkazem je například usnesení Vlády ČR z počátku minulého týdne, které vláda po kritice veřejnosti opět upravila a ve kterém omezila volný pohyb osob přes den, a tím pádem by lidé teoreticky směli nakupovat jen základní potřeby. Jinými slovy – všechny prodejny mohou být otevřené, ale nesmí se do nich chodit. Odmítáme plošná opatření, protože je evidentní, že stejně nejsou dostatečně účinná k zastavení viru. Řešením je novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou navrhuje SPD, kterou ale vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dlouhodobě odmítá.

3. Hnutí SPD podporuje snížení daní pro pracující občany.

Hnutí SPD prosazuje snížení daní, proto podporujeme původní sněmovní verzi daňového balíčku, která daně pracujícím občanům snižovala více než ta senátní. Původní sněmovní verze však neměla dostatečnou podporu ostatních stran, protože ODS z toho, co původně podpořila, couvla, a podporuje menší snížení daní. Aby prošlo – byť i menší – snížení daní, hnutí SPD podpořilo senátní verzi, a pokud by došlo na hlasování o té sněmovní, podpořilo by tu sněmovní. Procedura je totiž taková, že se nejprve hlasovalo o verzi senátní a pokud by byla schválena tato, o té sněmovní by se již nehlasovalo. Rozdíl mezi senátní a sněmovní verzí je v tom, že senátní verze zachovává zrušení superhrubé mzdy a dvě sazby daní z hrubé mzdy (15 a 23 %) schválené Sněmovnou a zároveň snižuje zvýšení základní daňové slevy na poplatníka schválené Sněmovnou na zhruba 28 tisíc korun. Zároveň navrhuje kompenzace samosprávám kvůli výpadkům z příjmů kvůli pandemii koronaviru v celkovém objemu 22,7 miliardy korun v rámci změn parametrů zákona o rozpočtovém určení daní (tzv. RUD). Hnutí SPD podpořilo návrh Senátu, protože podporujeme, aby občané platili méně na daních a zároveň jim zbylo více peněz v peněženkách. Pokud by ale senátní verze neprošla, hlasovali bychom pro verzi, kterou jsme navrhli a podpořili a byla také schválena Sněmovnou. Sněmovní verzi považujeme za lepší, protože více snižuje daně pracujícím lidem. Podpora snížení daní pracujícím lidem byla naprosto správným rozhodnutím Poslaneckého klubu SPD. Vítáme také prohlášení prezidenta Miloše Zemana, který nebude tzv. „daňový balíček" svým podpisem vetovat. SPD je dlouhodobě programově pro snižování daní, přičemž vládní koaliční ČSSD to odmítá.

4. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Občanská práva nesmí být podmiňována testováním a očkováním.

Zatímco v USA, Velké Británii, Rusku a Číně se již dávno očkuje, v podmínkách České republiky stále čekáme na schválení vakcíny orgány EU, resp. Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM v této věci zaspala a chybí očkovací plán, strategie a očkovací centra. Občanům také chybí základní informace o tom, jak dlouho vydrží imunita získaná po takové vakcíně a jaké jsou vedlejší účinky jednotlivých vakcín. Pro SPD je zároveň nepřijatelné, aby si občané, kteří se pro vakcinaci svobodně rozhodnou, nemohli vybrat, jakou očkovací látkou se případně nechají očkovat. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Pokud se někdo rozhodne, že se nenechá očkovat či testovat, nesmí být kvůli tomu omezena jeho ústavní práva. Odmítáme zároveň společný očkovací průkaz EU, neboť tím vzniknou dvě kategorie lidí – očkovaných a neočkovaných. Jsme také přesvědčeni o tom, že se jedná o obrovský byznys pro výrobce vakcín a dalšího potřebného zdravotnického materiálu.

5. Hnutí SPD nepodpořilo vládní návrh státního rozpočtu, protože vláda plýtvá peníze na nepřizpůsobivé, politické neziskovky, imigranty atd.

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2021 s navrhovaným schodkem v astronomické výši 320 miliard korun. Poslanecký klub SPD navrhl desítky pozměňovacích návrhů pro přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu v celkové výši několika desítek miliard korun, které ale byly poslanci ANO, ČSSD s podporou KSČM zamítnuty. Proto SPD při závěrečném hlasování návrh rozpočtu nepodpořila. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM podpořila škrty v rozpočtové kapitole Ministerstva obrany ve výši 10 miliard korun. S tím hnutí SPD také nesouhlasí. Máme spoustu výhrad k práci Ministerstva obrany, předraženým nákupům děl, pásových bojových vozidel a vrtulníků bez výběrových řízení. Zároveň ale odmítáme podporovat zahraniční zbrojní průmysl. Podporujeme modernizaci armády, ale je potřeba zakázky vysoutěžit a více rozložit v čase. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM by také měla přestat financovat nepřizpůsobivé, politické neziskové organizace (které podporují nelegální migranty), solární barony, škrtnout škodlivou inkluzi ve školství a přestat vojáky vysílat na zahraniční mise do Afghánistánu, Iráku, a do bojové operace islámských kmenů v Mali, Nigeru a Čadu.

6. O víkendu proběhla 7. celostátní konference hnutí SPD formou videokonference. Změnily se stanovy a zahájily přípravy na sněmovní volby v roce 2021.

Dne 19. prosince 2020 proběhla 7. celostátní konference hnutí SPD. Konference byla v souladu s vládními opatřeními poprvé v historii organizována formou videokonference za účasti delegátů ze všech 13 krajů a hlavního města Prahy podle klíče k účasti stanoveném předsednictvem hnutí. Delegáti konference schválili usnesení, kterým zároveň dochází ke změně stanov hnutí a dalšího organizačního zajištění fungování hnutí v době mimořádných vládních opatření v souvislosti s pandemií koronaviru covid-19. Konference zároveň vyhodnotila výsledky krajských a senátních voleb 2020 a schválila hlavní teze tvorby programu hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021. Konference také uložila předsednictvu hnutí a orgánům hnutí SPD zahájit přípravu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021. Volební program představí hnutí v průběhu března 2021. Hnutí SPD je jediný z parlamentních politických subjektů, který i v době restriktivních opatření kvůli pandemii koronaviru našel způsob, jak celostátní konferenci v závěru roku zorganizovat a provést.

7. Přejeme všem krásné Vánoce a vše dobré v novém roce.

Hnutí SPD přeje klidné prožití vánočních svátků všem lidem, kteří považují tento křesťanský svátek za příležitost projevit dobrou vůli a lásku mezi lidmi. Přejeme i vše dobré do nového roku 2021.

22.12.2020      

Podepište petici: Řekněte NE migrační vlně!

Naše vlastenecká evropská strana Identita a demokracie (členy jsou například vlastenecké strany Mattea Salviniho a Marine Le Pen) iniciovala petici proti migračnímu paktu Evropské unie – www.saveurope.cz.

Členem této strany je i Svoboda a přímá demokracie (SPD). Chceme nasbírat milion podpisů napříč Evropou. Cílem petice je informovat občany o hrozbách vyplývajících z paktu a snaha vytvořit tlak na představitele evropských států, aby pakt neschválili. Hrozí, že v příštích letech by se v členských státech EU mohly usadit desítky milionů imigrantů ze zemí ležících mimo Evropu (dle Eurostatu přijde do roku 2060 do Evropy 55 milionů imigrantů), přičemž většina z nich by pocházela z rozvojových zemí. To by mohlo rozvrátit Evropu i naši zemi. Proti tomu musíme bojovat a musíme to zastavit! Česká mutace, kde je možné petici online podepsat je na stránkách www.saveurope.cz

„Pakt o přistěhovalectví a azylu“ představený Evropskou komisí dne 24. září 2020 připravuje svou politikou otevřených dveří půdu pro masovou imigraci do Evropy. Obrovský počet imigrantů zničí ekonomickou, sociální a kulturní strukturu našich národů, která se v Evropě vytvářela déle než 1.000 let. Musíme se bránit a musíme to zastavit!

Pakt je de facto novým plánem na přerozdělování imigrantů. V krizových situacích má dojít i k tomu, že Brusel členským zemím přijetí části „uprchlíků“ nařídí. Nařizované přijímání imigrantů je pro nás naprosto nepřijatelné

V případě toho, že nebude fungovat dobrovolnost, má přijít na řadu „povinná solidarita“. V jejím rámci by Evropská komise mohla připsat členské zemi část z počtu běženců určeného na základě výkonu ekonomiky a velikosti populace!

Navrhovaný „evropský Pakt o přistěhovalectví a azylu“ vytvoří pod záminkou „zlepšení bezpečnosti imigrantů“ právní, logistické a politické podmínky umožňující masové přesídlování obyvatel, zejména z rozvojového světa, na evropský kontinent. Na základě modelu obsaženého v Paktu z Marrákeše / Globálním paktu OSN o migraci se Komise snaží usnadnit masovou imigraci, která v nebývalém rozsahu zaplaví Evropu. V jejím důsledku bude Evropa zaplavena kolonizační vlnou a následná destabilizace a případný zánik evropských národů a kultur skrze masivní rozředění.

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson 24. září 2020 řekla: „Imigrace je součástí toho, proč náš kontinent prosperuje. Do Evropy směřuje hodně imigrantů a my je potřebujeme. My tyto lidi potřebujeme. Naše společnost stárne. Musíme však vytvořit nové cesty umožňující legální imigraci. Nejen pro kvalifikované pracovníky, ale také pro průměrnou nebo nízko kvalifikovanou pracovní sílu, která chce přijít do Evropské unie.“ Jasně vidíme, že EU otevřeně podporuje masovou imigraci.

V této chvíli byl text petice přeložen do francouzštiny, angličtiny, němčiny, češtiny, nizozemštiny, bulharštiny, estonštiny a finštiny. Iniciativa napříč Evropou bude zahrnovat i sociální sítě, konference a podobně.

21.12.2020

Hlasovali jsme proti vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021!

Při schvalování státního rozpočtu poslanci SPD prokázali, že prosazují priority vyplývající z programu hnutí.

Minulý pátek byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok. Vládní návrh počítající se schodkem 320 miliard nakonec podpořili poslanci za hnutí ANO, ČSSD a KSČM.

Poslanci za hnutí SPD hlasovali proti vládnímu návrhu státního rozpočtu ve třetím čtení, neboť k němu měli podstatné výhrady. V rámci jeho druhého čtení předložili více než dvě desítky pozměňovacích návrhů spočívajících v přesunu peněz uvnitř rozpočtu, které považovali za důležité, a byly v souladu s naším programem.

V rámci naplánovaného posledního projednávání státního rozpočtu ve středu 16. prosince poslanci na návrh Romana Kubíčka (ANO) odložili hlasování o návrhu státního rozpočtu na příští rok do pátku, neboť menšinová vláda ANO a ČSSD neměla dojednanou podporu pro jeho schválení. Komunisté, kteří kabinet v dolní komoře tolerují, podmiňovali své hlasy přesunem deseti miliard korun z kapitoly obrany do rozpočtové rezervy. K tomuto požadavku komunistů se vyhradila ČSSD, že za těchto podmínek rozpočet v žádném případě nepodpoří. Před polední přestávkou premiér Babiš ve Sněmovně přiznal, že vláda nyní podporu pro návrh rozpočtu nemá, a pak apeloval na opoziční poslance, aby opustili při hlasování o rozpočtu jednací sál, čímž by umožnili jeho schválení. Žádná z opozičních stran jeho požadavku nevyhověla. Za hnutí SPD to premiérovi sdělil ve svém vystoupení náš předseda Tomio Okamura. Po polední přestávce už Sněmovna o rozpočtu nejednala kvůli vyžádaným přestávkám pro poslanecké kluby ANO, ČSSD a KSČM. V nich premiér Andrej Babiš jednal s komunisty i se sociálními demokraty.

Páteční jednání proběhlo dle předpokladů. Opoziční strany kritizovaly návrh státního rozpočtu a naopak zástupci vládních stran a komunisté ho podporovali. Schválené pozměňovací návrhy byly přijaty z dílny ANO, ČSSD a komunistů, ostatní byly zamítnuty, včetně všech předložených hnutím SPD. Ve 13 hodin odpoledne proběhlo to nejdůležitější hlasování: přítomno 106 poslanců, 56 poslanců pro, 50 proti.

Nakonec se premiérovi podařilo „přesvědčit“ jak ČSSD, tak komunisty. Z armádního rozpočtu tak bylo přesunuto 10 miliard korun, které se tam údajně hned na začátku příštího roku vrátí zpět. Toto jednání a jeho průběh zcela odhalilo nejednotnost poslanců zvolených za ČSSD a KSČM, čímž byl vyslán silný signál pro občany, aby těmto politickým stranám v nadcházejících parlamentních volbách na podzim příštího roku neodevzdali svůj hlas. 

Hnutí SPD své postoje nemění a nebojí se je veřejně prosazovat, což prokázalo i v rámci projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok. Hnutí SPD by rozpočet podpořilo pouze na základě splnění svých podmínek a schválení námi předložených pozměňovacích návrhů. Jelikož se tak nestalo, tak poslanci za hnutí SPD hlasovali proti schválení státního rozpočtu na rok 2021.

18.12.2020

Podpora českých firem a živnostníků je pro nás samozřejmostí!

Sněmovna schválila souběh kompenzačního bonusu a programu Antivirus pro firmy a živnostníky, což hnutí SPD již před několika týdny navrhlo jako samostatnou změnu zákona.

V úterý vzešla ze Sněmovny dobrá zpráva pro živnostníky, kteří kromě čerpání financí z kompenzačního bonusu budou mít v souběhu nárok i na peníze z programu Antivirus, COVID – nájemné a ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Zároveň budou výrobci piva osvobozeni od spotřební daně za vylité nebo jim vrácené pivo. 

Všichni přítomní poslanci hnutí SPD vyjádřili souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1095, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1095/3. Návrh změny zákona o spotřební dani vzešel jako reakce na současnou situaci, kdy pivo není možné s ohledem na vládní opatření k zabránění šíření koronaviru distribuovat do uzavřených restaurací, hotelů a obdobných zařízení, naopak je nutné pivo z těchto provozoven vracet do režimu podmíněného osvobození od daně za účelem jeho likvidace či přepracování, což je spojeno s nárokem na vrácení spotřební daně. Nově se tato daňová úprava prodlužuje na dobu neurčitou (platila do konce tohoto roku). Součástí schválené novely zákona zaslané ze Senátu je kompromisní pozměňovací návrh, který zmírňuje uvedené pravidlo pro čerpání finanční podpory a připouští souběh kompenzačního bonusu a podpory z programu Antivirus, COVID – nájemné a ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), a to zpětně za všechna podzimní bonusová období.

V souvislosti s přijetím novely výše uvedeného zákona je nutné zmínit, že skupina poslanců za hnutí SPD zastoupená navrhovatelkou Lucií Šafránkovou předložila již dne 19.11.2020 Sněmovně návrh zákona (vedeno jako sněmovní tisk č. 1093), kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. V odůvodnění hlavních principů a nezbytnosti navrhované právní úpravy zmiňujeme, že novela byla vedena s cílem odstranit zjevnou diskriminaci OSVČ v přístupu ke kompenzačnímu bonusu na základě tohoto zákona vůči společníkům malých společností s ručením omezením.

Jedná se o to, že zákon (i jeho oficiální aplikační výklad Ministerstvem financí) neumožňoval vznik nároku na tento kompenzační bonus osobám samostatně výdělečně činným, které zároveň čerpají podporu z programu Antivirus Ministerstva práce a sociálních věcí na udržení pracovních míst svých zaměstnanců. Zatímco společníkům společností s ručením omezeným zákon (i jeho výklad) souběh čerpání kompenzačního bonusu i finanční podpory z programu Antivirus umožňuje, což je z našeho pohledu vůči živnostníkům (OSVČ), kteří museli v důsledku vládních opatření omezit podnikání a uzavřít své provozovny, naprosto nespravedlivé. Tato situace tak fakticky staví osoby samostatně výdělečně činné před volbu, zda propustit zaměstnance, anebo být osobně, popř. s celou rodinou, několik týdnů či měsíců (nezaviněně) bez jakéhokoli příjmu. Tento návrh vláda při jeho projednávání dne 16.12.2020 zamítla.

V hnutí SPD jsme rádi, že se jak vláda, tak i Senát nakonec námi nechaly inspirovat při novele uvedeného zákona, která umožní větší podporu živnostníkům a podnikatelům, kteří ji v současné době potřebují. Včera novelu podepsal i prezident republiky.

17.12.2020

Nesouhlasíme s proimigrační politikou miliardáře George Sorose!

Podporovatel imigrace do unijních zemí miliardář Soros je proti ústupku Evropské unie vůči Maďarsku a Polsku při jednání o budoucím sedmiletém rozpočtu.

Nejvyšší představitelé jednotlivých unijních zemí se minulý čtvrtek na bruselském summitu dohodli na kompromisních pravidlech, za nichž bude možno čerpat finance v rámci budoucího sedmiletého rozpočtu a krizového koronavirového fondu. Proti dohodnutým pravidlům se silně ohradil největší sponzor migrační politiky EU americký filantrop George Soros.

Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na cílené aktivity dnes již devadesátiletého George Sorose, který se narodil v Budapešti. V roce 1947 utekl z Maďarska do Británie a odtud odešel v roce 1956 do Spojených států. Zde jako makléř získal miliardy dolarů pro svůj investiční fond Quantum, které mu přinesly machinace s librou a následně s japonským jenem. Tyto peníze následně v roce 1979 převedl do své nadační sítě Open Society Foundations (OSF), která po celém světě prostřednictvím svých poboček podporuje nelegální migraci. Dne 2. listopadu minulého roku byl v britském deníku The Guardian zveřejněn přepis rozhovoru s Georgem Sorosem, ve kterém zmínil svou hrdost nad tím, že už několik let prostřednictvím svých fondů finančně podporuje projekty, jež jsou cíleny na podporu celosvětové ilegální migrace. Příklady máme jak ze Spojených států amerických a ze zemí EU, tak i z České republiky.

Hnutí SPD dobře ví o aktivitách nadací George Sorose v České republice, které stále pokračují a jsou realizovány pomocí různých neziskových organizací. Tyto „neziskovky" vrůstají do státní správy, politických stran, čerpají pro sebe rozpočtové prostředky, snaží se ovládnout média. Jednají v zájmu nadnárodních společností a v zájmu potlačování tradičních a národních hodnot jednotlivých zemí. Toto jednání morálně zdůvodňují falešnou záminkou ochrany menšin. V České republice tyto neziskovky podporují ve spolupráci s probruselskými „sluníčkářskými“ stranami okolo padesáti projektů.

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se minulý čtvrtek na bruselském summitu dohodli na kompromisních pravidlech podmiňujících vyplácení unijních peněz v rámci budoucího sedmiletého rozpočtu a krizového koronavirového fondu. Původní návrh vetovalo Polsko a Maďarsko z důvodu možného pozastavení při porušování tzv. vlády práva. Schválený nový návrh počítá s tím, že pokud by Evropská komise na základě podmínky související s tzv. vládou práva chtěla některému státu zastavit čerpání dotací, bude muset věc nejprve posoudit unijní soud. Právě tento ústupek, který si prosadilo Maďarsko a Polsko, tvrdě kritizoval miliardář George Soros na webu Project Syndicate, kde též představil svůj pohled na podmíněnosti čerpání unijních peněz dodržováním zásad tzv. právního státu. Soros se vyjádřil, že je silně morálně rozhořčen nad kompromisní dohodou o rozpočtu Evropské unie. EU prý díky dohodě Angely Merkelové s Viktorem Orbánem čelí existenční hrozbě. „Kleptokratický režim premiéra Viktora Orbána v Maďarsku a v menší míře i neliberální vláda Práva a spravedlnosti v Polsku ostře zpochybňují hodnoty, na nichž byla Evropská unie postavena,“ uvedl Soros, který dále sdělil: „Též rozumím, že německá kancléřka nechce, aby další země, Maďarsko, oznámilo záměry o vystoupení z Evropské unie. To je údajně to, na co se Orbán v posledních dnech připravoval, jelikož jeho režim má velmi rozšířenou korupci, což by bylo proti podmínce právního státu EU pro vyplácení finančních prostředků Evropské unie.“ 

Hnutí SPD nesouhlasí se Sorosovou politikou, kterou v minulosti výstižně definoval šéf italské Ligy Matteo Salvini. Sorose označil za muže, který si přeje, aby se unijní státy staly obrovskými uprchlickými tábory, protože má rád otroky. Maďarský premiér Viktor Orbán se v minulosti o Sorosovi vyjádřil, že podporuje enormními finančními prostředky ilegální migraci.

16.12.2020

Odmítáme Hamáčkův policejní stát a vládní represe proti občanům a živnostníkům!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že odmítáme plošná restriktivní opatření vlády, neboť Babišova vláda pokračuje v likvidaci malých českých obchodů, živnostníků a jejich zaměstnanců, jedná chaoticky, peskuje občany, ale přitom jim škody dostatečně nekompenzuje. ČSSD nabízí lidem žebrácký důchod a hystericky vyhrožuje odchodem z vlády. Hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů, ale státní rozpočet, který vyhazuje peníze na nepřizpůsobivé, proimigrační politické neziskovky, solární barony a podobně poslanci SPD nepodpoří. Odmítáme Hamáčkův policejní stát a vládní represe proti občanům a živnostníkům. Naše vlastenecká evropská strana Identita a demokracie, jíž je SPD členem, iniciovala petici proti migračnímu paktu Evropské unie, kvůli němuž hrozí příliv desítek milionů imigrantů do Evropy. Podporujeme Velkou Británii při obhajobě její suverenity proti diktátu Bruselu a referendum o vystoupení z EU.

1. Odmítáme plošná restriktivní opatření vlády. Babišova vláda pokračuje v likvidaci malých českých obchodů, živnostníků a jejich zaměstnanců, jedná chaoticky, peskuje občany, ale přitom jim škody dostatečně nekompenzuje.

Vláda ČR na svém pondělním jednání zpřísnila systém protiepidemických opatření (PES) na stupeň 4 s účinností od pátku 18.12.2020. Fakticky tak tímto plošným opatřením znemožnila našim občanům plnohodnotně trávit čtvrtý adventní víkend podle tradičních předvánočních zvyků. Navíc ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v neděli v přímém přenosu veřejnoprávní ČT nevyloučil před vánočními svátky další zpřísnění a přechod v systému PES do stupně 5, čímž by se republika v podstatě vypnula až na výjimky úplně. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM těmito kroky pokračuje v politice faktické likvidace malých českých obchodů, živnostníků a jejich zaměstnanců, jedná chaoticky, peskuje občany, ale přitom jim výpadky z příjmů a fixní náklady dostatečně nekompenzuje. Vrcholem je potom usnesení Vlády ČR, ve kterém zakázala prodej piva do PET láhve a kávy s sebou z výdejního okénka restaurace, v jehož důsledku následně prodejci prodávali tyto a ostatní nápoje v papírových sáčcích. Trpělivost našich občanů již dávno dosáhla krajní meze. Odmítáme plošná opatření, protože je evidentní, že stejně nejsou dostatečně účinná k zastavení viru. Je potřeba chránit výhradně rizikové skupiny občanů, kterých je zhruba 17 procent, ale zbytek občanů ohrožený není. Občany je potřeba nechat normálně žít. Řešením je novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou navrhuje SPD, kterou ale vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dlouhodobě odmítá. Ta by umožnila opatření v ohniscích nákazy a ochranu ohrožených skupin bez potřeby plošného vyhlašování nouzového stavu.

2. ČSSD nabízí lidem žebrácký důchod a hystericky vyhrožuje odchodem z vlády.

ČSSD po sedmi letech vládnutí s hnutím ANO hrozí odchodem z vlády. Jde o politickou hysterii připomínající útěk krys z lodi, která je v bouři. ČSSD dělá prohlášení a vydává návrhy ve svém oblíbeném stylu falešných slibů, které mají jen splést voliče. Příkladem jsou důchodové návrhy ministryně Maláčové. Chce, aby lidé nemuseli pracovat a dostali žebrácký důchod. Je to špatně! Dnes je nutné garantovat nezvýšení věku pro odchod do důchodu, zvýšit důchody a zavést zvýhodnění pro ty, kteří řádně vychovají děti. To je naše koncepce a politika. Slušný člověk se práce nebojí. Chce být za ni ale správně ohodnocen a nechce ze své práce vydělávat na snadný život těch, kteří se práce štítí.

3. Hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů, ale státní rozpočet, který vyhazuje peníze na nepřizpůsobivé, proimigrační politické neziskovky, solární barony a podobně poslanci SPD nepodpoří.

Poslanecká sněmovna bude tento týden projednávat mimo jiné třetí závěrečné čtení vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2021 s navrhovaným schodkem v astronomické výši 320 miliard korun. Poslanecký klub SPD navrhl desítky pozměňovacích návrhů pro přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu v celkové výši několika desítek miliard korun s cílem přesunout peníze k slušným a potřebným lidem. Zároveň také podporujeme valorizaci důchodů, které příští rok porostou v průměru o 839 korun na téměř 15 400 korun. Jsme přesvědčeni o tom, že si to naši důchodci zaslouží. SPD při hlasování vládou koncipovaný návrh rozpočtu svým hlasováním nepodpoří, jelikož vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM by měla přestat financovat nepřizpůsobivé, politické neziskové organizace, přestat financovat solární barony, zahraniční předražené zbojní zakázky pro armádu, škrtnout zpackanou inkluzi ve školství a přestat vojáky vysílat na zahraniční mise do Afghánistánu a Iráku a do bojové operace islámských kmenů v Mali, Nigeru a Čadu.

4. Odmítáme Hamáčkův policejní stát a vládní represe proti občanům a živnostníkům. 

Vláda prostřednictvím ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) minulý týden předložila do Sněmovny ve stavu legislativní nouze novelu krizového zákona, která poskytuje státní moci větší pravomoci a sankce udělované při řešení přestupků. Podle schváleného návrhu půjde uložit ve správním řízení pokutu právnickým osobám až do výše tří miliónů korun za porušení tohoto zákona. Jedná se například o pokuty za otevřené hospody a restaurace po zavírací době. Hnutí SPD hlasovalo proti tomuto zpřísnění, nicméně poslanci ANO, ČSSD s podporou KSČM ho Sněmovnou za pomoci poslanců tzv. demobloku nakonec prohlasovali a byl schválen. Novela zákona zavádí další represe a restrikce proti našim občanům a právnickým osobám, navíc v době, kdy z důvodu koronaviru dochází paradoxně k celkovému poklesu kriminality. Tato restriktivní opatření se přijímají proto, že Vláda ČR současnou situaci nezvládá a jedná naprosto chaoticky a mnohdy směšně. Je zřejmé, že naprosto nelogická a proti zdravému rozumu směřující nařízení občané nechtějí dodržovat. Řešení je v prevenci a vydávání racionálních a srozumitelných opatření, a nikoliv v době ekonomické a koronavirové krize vytvářet pod taktovkou ministra Hamáčka policejní stát.

5. Naše vlastenecká evropská strana Identita a demokracie, jíž je SPD členem, iniciovala petici proti migračnímu paktu Evropské unie, kvůli němuž hrozí příliv desítek milionů imigrantů do Evropy.

Naše vlastenecká evropská strana Identita a demokracie (členy jsou například vlastenecké strany Mattea Salviniho a Marine Le Penové) iniciovala petici proti migračnímu paktu Evropské unie. Členem této strany je i SPD. Chceme dohromady nasbírat milion podpisů napříč Evropou. Cílem petice je informovat občany o hrozbách vyplývajících z paktu a snaha vytvořit tlak na představitele evropských států, aby pakt neschválili. Hrozí, že v příštích letech by se v členských státech EU mohly usadit desítky milionů nelegálních imigrantů ze zemí ležících mimo Evropu (dle Eurostatu přijde do roku 2060 do Evropy 55 milionů imigrantů), přičemž většina z nich by pocházela z rozvojových zemí. To by mohlo rozvrátit Evropu i naši zemi. Proti tomu musíme bojovat a musíme to zastavit! Česká mutace, kde je možné petici online podepsat, je na stránkách www.saveurope.cz.

6. Podporujeme Velkou Británii při obhajobě její suverenity proti diktátu Bruselu a referendum o vystoupení z EU.

Velká Británie a EU se ani na konci minulého týdne nedohodly na podobě obchodní dohody po brexitu. Pokud nedojde k dohodě do konce roku, začnou od ledna unijní státy obchodovat s Británií se cly a kvótami podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO). Nastává tímto situace, kterou SPD dlouhodobě předvídala, tedy tvrdý brexit bez dohody. Velká Británie tvrdě hájí zájmy svých občanů ve vztahu k EU zejména v otázkách rybolovu, hospodářské soutěže a řešení vzájemných sporů a nenechá se ze strany EU vydírat. Hnutí SPD kroky Velké Británie podporuje a zastáváme názor, že je lepší nemít dohodu žádnou, než mít dohodu špatnou. Hnutí SPD jako jediný politický subjekt prosazuje referendum o vystoupení z EU.

15.12.2020

Bráníme Českou republiku před nelegální imigrací a islamizací!

Řecký list Kathimerini zveřejnil zprávu, ve které řecký ministr pro migraci a azyl Notis Mitarakis uvedl, že turecké úřady a neziskovky působící v Turecku pomáhají s pašováním imigrantů ze Somálska do EU. Tato pomoc spočívá ve zprostředkování víza a nelegálním převozu na lodích na řecké ostrovy.

Hnutí SPD prioritně odmítá islamizaci Evropy, ke které postupně dochází tak, že do unijních zemí stále nelegálně míří imigranti, kteří zde chtějí žít ze štědrých sociálních dávek na úkor původních obyvatel. Převážná většina těchto imigrantů pochází z afrických zemí a jsou to vyznavači islámské ideologie, kterou následně šíří pomocí zřizovaných komunit. To vnímáme jako velkou bezpečnostní hrozbu, protože mezi těmito imigranty jsou zastoupeni i vyznavači Islámského státu, kteří v Evropě provedli řadu teroristických útoků, při kterých přišlo o život mnoho nevinných lidí. Naše hnutí podporuje aktivity řecké vlády (viz např. vybudování hraničního plotu mezi Řeckem a Tureckem) v boji s nelegálními imigranty, kterých proudí do Řecka stále více, čemuž napomáhá i přístup Turecka k této problematice.

Minulé úterý v řeckém listu Kathimerini publikovala reportérka Tania Georgiopoulou článek, kde popisuje rozhovor, který vedl řecký ministr pro přistěhovalectví a azyl Notis Mitarakis se zahraničními tiskovými korespondenty. V rámci rozhovoru ministr Mitarekis  uvedl, že má k dispozici důkazy o tom, jak Ankara nejenom nedodržuje dohody uzavřené mezi EU a Tureckem a mezi Řeckem a Tureckem o kontrole migračních toků do Řecka, ale naopak umožňuje a dokonce usnadňuje nelegální přechody. „Rád bych také upozornil na důkazy, které máme k dispozici a které ukazují, že tyto cesty jsou organizovány obchodníky s lidmi a někdy jsou podporovány nevládními organizacemi působícími v této oblasti,“ řekl Mitarakis. V této souvislosti ministr představil video poskytující informace o tom, jak turecká pobřežní stráž přehlíží nelegální přechody imigrantů a jedná agresivně proti řecké pobřežní stráži. Tím příslušníkům řecké pobřežní stráže stěžuje výkon služby při ochraně své hranice, čili i hranice Evropské unie.

V rozhovoru řecký ministr dále uvedl: „Existují spolehlivé informace o tom, že obchodníci na zakázku shromažďují skupiny imigrantů ze Somálska a těm následně zajistí jejich nelegální převoz do Řecka. Počet imigrantů na západním pobřeží Turecka se pohybuje mezi 2 až 3 tisíci. Existují důkazy o tom, že Somálci získali v Turecku nezákonnou cestou zdravotní nebo studentská víza.“ Somálci totiž mohou, na rozdíl od jiných národností, bez omezení vstoupit do Turecka. Ti se pak za pomocí těchto obchodníků, což jsou ve skutečnosti dobře organizované pašerácké gangy profitující z nelegálního převozu imigrantů, nelegálně dostanou na řecké ostrovy. Na závěr rozhovoru řecký ministr sdělil: „Řecko nebude pro imigranty branou do Evropy a nebude podporovat sítě nelegálního obchodování.“ Do Řecka letos podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky dorazilo na 15.000 imigrantů a téměř 10.000 z nich doplulo na ostrovy v Egejském moři. Hlavně na ostrově Lesbos, Chios či Samos je situace velmi kritická, protože tamní tábory pro imigranty jsou přeplněné.

Hnutí SPD neustále upozorňuje na možné bezpečnostní riziko, spočívající v přílivu nelegálních imigrantů do Evropy, neboť se mezi nimi nacházejí i vyznavači Islámského státu hlásící se k celé řadě teroristických útoků v zemích EU. Naší povinností je zabezpečit pro občany České republiky jejich bezpečí a i proto prosazujeme referendum o vystoupení ČR z EU.

14.12.2020       

Důrazně prosazujeme větší potravinovou soběstačnost České republiky!

Sněmovní zemědělský výbor podpořil navrhované změny hnutí SPD k podpoře českých potravin zabezpečující větší potravinovou soběstačnost České republiky. Jde o potraviny, které se v našich podmínkách dají vypěstovat.

Pozměňovací návrh z dílny poslaneckého klubu hnutí SPD k novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích byl veden s cílem stanovení závazného podílu vybraných základních potravin pocházejících z České republiky na našem trhu ve výši 55% v roce 2022 a jeho další postupné navyšování v dalších letech.  

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, aby naši občané měli kvalitní české potraviny, byla zabezpečena potravinová soběstačnost a tím zamezeno dovozu nekvalitních potravin ze zemí Evropské unie. Poslanci hnutí SPD apelují na vládu, aby v této pro naše zemědělce nedobré době cílila finance na podporu infrastruktury našeho venkova a umožnila tak našim občanům, aby tam mohli klidně žít a pracovat. Státní podpora by měla směřovat k našim zemědělcům a k ochraně klíčových komodit. Zemědělská politika musí být znovu pod kontrolou našeho státu, a ne pod direktivou řízenou EU.

Proto vítáme, že Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR svým usnesením č. 192 ze dne 9. prosince 2020 doporučil k projednávání pozměňovací návrh, předložený Radimem Fialou za poslanecký klub hnutí SPD (č. 6922), vztahující se k novele vládního zákona o potravinách a tabákových výrobcích (vedeno jako sněmovní tisk 502). Tato novela zákona z 5. června 2019 prošla schvalovací procedurou a nyní ji čeká poslední třetí čtení. Hnutí SPD k němu v průběhu projednávání předložilo tři písemné pozměňovací návrhy a změny obsažené v návrhu č. 6922 doporučil Zemědělský výbor Sněmovny z pozice garančního výboru k projednání v posledním čtení v Poslanecké sněmovně.     

Cílem pozměňovacího návrhu z pera SPD je stanovit závazný podíl vybraných základních potravin z krátkého dodavatelského řetězce na našem trhu ve výši 55 procent v roce 2022 a jeho postupné navyšování v dalších letech o tři procentní body ročně až do roku 2028, kdy by tento podíl činil 73 procent. Za tím účelem je navrhováno stanovení povinnosti provozovatelů potravinářských podniků provozujících maloobchod zajistit dodržení určeného podílu těchto potravin při jejich prodeji konečným spotřebitelům v každé jimi provozované maloobchodní prodejně, na kterou se taková povinnost vztahuje. Součástí je i příloha, která obsahuje výčet takových základních potravin, které jsou na území České republiky a v jejích geografických a klimatických podmínkách z dlouhodobého hlediska pěstovány, zpracovávány či vyráběny převážně z domácích surovin a zdrojů tak, že je lze v tomto ohledu považovat za potraviny obvyklé a tradiční.

U producentů, zpracovatelů, resp. výrobců těchto potravin lze z těchto důvodů předpokládat významný potenciál pro zvýšení jejich domácí produkce při zachování důrazu na kvalitu a čerstvost, která bude zajištěna minimální časovou prodlevou od porážky, sklizně, zpracování nebo výroby k dodání konečnému spotřebiteli prostřednictvím maloobchodu. To vše by mělo pro naše občany přispět k zajištění co nejširšího přístupu k bezpečným, zdravým, rozmanitým, kvalitním potravinám v dostatečném množství, vyrobeným za ekonomicky a společensky přijatelných podmínek, způsobem podporujícím zaměstnanost a její udržitelnost na českém venkově. V rámci pestrosti pěstovaných plodin a rozmanitosti pěstebních metod by mělo dojít i k vyšší ochraně zemědělské půdy a podzemních i povrchových vod.

Hnutí SPD pevně věří, že náš pozměňovací návrh bude součástí novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích a přispěje tak k plnění cílů stanovených v Agendě 2030, neboť umožňuje regionálním výrobcům potravin prosadit se lépe na domácím trhu, napomáhá k udržení zaměstnanosti na českém venkově a v konečném důsledku i snižuje uhlíkovou stopu spojenou primárně s dovozem těch potravin, které lze s menší uhlíkovou stopou a s důrazem na čerstvost vyprodukovat, zpracovat či vyrobit na území České republiky z domácích či lokálních zdrojů. Pro naše občany to bude znamenat snadnější dostupnost kvalitních potravin z domácí produkce a přispěje to také k větší potravinové soběstačnosti ČR.

11.12.2020

Odmítli jsme prodloužení nouzového stavu i novelu sankčního krizového zákona!     

Poslanci za hnutí SPD nepodpořili ani jeden ze dvou projednávaných návrhů v rámci 76. schůze Poslanecké sněmovny, která proběhla tuto středu. Hlasovali jsme proti prodloužení nouzového stavu i proti nařízené povinnosti právnických osob strpět omezení podle krizového opatření, spočívající v jeho dodržování pod hrozbou až třímilionové sankce vládní protikoronavirové restrikce.

Hnutí SPD má ve věci vyhlašování nouzového stavu z důvodu koronavirové pandemie zcela jasno – už žádné prodlužování ve Sněmovně nepodpoří. Letos již potřetí při druhé vlně pandemie nemoci Covid-19 žádala vláda Poslaneckou sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších třicet dnů a nikde není zaručeno, že další žádosti o jeho prodloužení následně nepřijdou. Hnutí SPD to v žádném případě nevnímá jako koncepční řešení. Vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM měla dost času připravit a schválit novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby mohla přijímat protiepidemická opatření podle potřeby, bez nutnosti opakovaného vyhlašování nouzového stavu. To ale vláda neudělala, přestože přijetí novely by ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze trvalo pouhý jeden den. Naopak připravila vládní návrh zákona, ve kterém zřizuje instituci nazvanou Centrální úřad státní hygienické služby. Tento úřad v podřízenosti státního úředníka by měl mít dokonce větší kompetence než ministerstvo a bez kontroly Sněmovny by umožňoval zásadně omezovat práva a svobody občanů, spočívající např. ve vyžadování dat od mobilních operátorů o pohybu osob podezřelých z nákazy, a to bez jejich souhlasu a zpětně. Takový návrh zákona je pro hnutí SPD nepřijatelný.

K současnému stavu vývoje koronavirové pandemie doporučujeme vládě, aby se primárně zaměřila na opatření v přesně zjištěných ohniscích nákazy a na ochranu zranitelných skupin obyvatel. Vycházíme z analýzy, podle které mezi tyto skupiny patří asi 17 procent obyvatel České republiky, zbývajících 83 procent ohroženo není. Pro skupinu, která není v ohrožení, požadujeme vytvoření a zabezpečení takových podmínek, aby lidé mohli normálně žít a pracovat. Sněmovna při podzimní vlně epidemie již potřetí prodloužila nouzový stav. Koncem října souhlasila dolní komora s prodloužením nouzového stavu o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Nyní poslanci vládní koalice ANO a ČSSD za podpory poslanců KSČM prodloužili nouzový stav do 23. prosince 2020. Vláda vždy navrhovala prodloužení o měsíc.

Poslanci za hnutí SPD hlasovali také proti projednávanému vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky. Jsme přesvědčeni, že mnohem lepším řešením by byla novela zákona o ochraně veřejného zdraví, místo novely krizového zákona – ta je i vzhledem k současné době pro hnutí SPD nepřijatelná. Zajisté se nabízejí i jiná řešení, jako například prevence, osvěta a výzvy cílené na občany, aby přijali různé formy omezení, spočívající v dodržování nastavených pravidel. Odmítáme ale direktivní ukládání vysokých pokut tak, jak jsou definovány v tomto vládním návrhu. Nakonec byl opět, jako v předchozím případě, tento návrh změny krizového zákona schválen poslanci za hnutí ANO, ČSSD a KSČM.

Hnutí SPD bude vždy v Poslanecké sněmovně podporovat ty zákony, které jsou přínosné pro naše občany. Za současného rozložení sil v dolní komoře Parlamentu je to ale velmi obtížné, což se potvrdilo i v rámci středečního hlasování.

10.12.2020

Odsuzujeme jakékoli omezování výkonu lidských práv a základních svobod!

Dne 10. prosince se každoročně na celém světě slaví Den lidských práv, na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948. V České republice jsou základní lidská práva zaručena především ústavní Listinou základních práv a svobod.

Je pochopitelné, že samotné vyhlášení jakékoli deklarace o lidských právech nezaručuje jejich dodržování v praxi. Z historických zkušeností víme, že prosazení lidských práv do pozitivního práva je zdlouhavý a obtížný proces, který je závislý na mnoha specifických faktorech. Teprve 20. století lze označit za století, ve kterém se teoretická debata o lidských právech stávala postupně skutečností v praxi, jako například rozšiřování volebního práva pro ženy a černochy a prosazení rovnosti mezi lidmi. Vrcholem vývoje se stalo období po druhé světové válce, kdy vznikla Všeobecná deklarace lidských práv (VDLP) OSN v roce 1948, jako reakce na tuto válku a její hrůzy. VDLP se stala pramenem pro vznik závazných dokumentů lidských práv jako je Evropská úmluva o lidských právech z roku 1950, která je již vynutitelná Soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Hnutí SPD prosazuje pro naše občany takovou politiku, v rámci které jsou všem občanům zajištěna stejná práva a nedopustíme, aby docházelo k omezení výkonu lidských práv a základních svobod, hospodářských, sociálních a kulturních práv ve smyslu Listiny základních práv a svobod. V souladu s naším programem vyžadujeme právo a spravedlnost. Našim cílem je funkční, úsporný a demokratický stát sloužící občanům, ve kterém se dovolají svých práv a na oplátku plní přiměřené povinnosti. Stát musí budovat mimo jiné udržitelný sociální, vzdělávací a zdravotní systém, chránit svobodu, rodinné hodnoty a bezpečí občanů. Jsme proti pokusům omezit právo občanů legálně nabývat a držet zbraň a žádáme právo občanů rozhodnout v referendu o vystoupení z EU, neboť dle našeho názoru projekt stávající evropské integrace přímo ohrožuje svobodu a demokracii v Evropě a to z důvodu sílícího vlivu islámské ideologie v unijních zemích. Vlivem proimigrační politiky EU roste islámská populace v unijních zemích a v početných muslimských komunitách sílí extremistické promluvy a názory duchovních v mešitách.

V hnutí SPD odmítáme pozitivní diskriminaci a preferenci občanů na základě rasy, etnika nebo náboženství, ale jsme přesvědčení, že netolerantní, nenávistná, velice násilná a ženami opovrhující islámská ideologie potírá základní lidská práva. Extrémním výsledkem by bylo zavedení některých principů islámského práva šaría v EU, nebo dokonce jeho úplného zavedení. Charakter islámského práva je založen na příkazech a povinnostech. Hlavní rozdíl mezi islámským právem a evropským je, že islámské je božské, neměnné a konečné, kdežto evropské je lidské a proměnné. Naše evropské právo je neustále podrobováno racionální kritice, ale islámské právo je nutné přijmout bez výhrad. Islámské právo šaría je závazné pro všechny obyvatele daného území, na kterém bylo zavedeno. V případě odpadlictví od islámské víry, následuje trest smrti, jelikož zřeknutí se pravého jediného a konečného náboženství je považováno za největší hřích a na dotyčnou osobu je vyhlášena fatva, což je soudní výrok, který ho odsuzuje k trestu smrti, protože lže a pomlouvá islám.

Podle islámského práva šaría si ženy nemohou volit samy zaměstnání, vycházejíce z faktu podřízenosti ženy ke svému muži v manželství, nižší dědický nárok žen, nemožnost sňatku s jinověrcem, znevýhodnění oproti mužům v možnosti mít až 4 manželky, problematičtější podmínky při rozvodu iniciovaného ze strany ženy, zahalování se. V muslimských zemích se běžně vykonávají tresty v podobě mučení a nelidského zacházení. Například smilstvo má být podle islámského práva potrestáno ukamenováním za přesně daných podmínek (minimálně 4 svědci atd.), za krádež trest useknutí pravé ruky, za loupež někoho na cestě trest useknutí ruky a nohy, za loupež spojenou s vraždou trest smrti stětím nebo ukřižováním. Je nesporné, že tyto tresty jsou minimálně nehumánní a pro naši společnost nepřijatelné, ale v některých islámských společnostech se tak děje dodnes.

Hnutí SPD ctí naše národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme chránit. Jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Lidská práva založená na islámském právu jsou neztotožnitelná s pojetím lidských práv v evropském světě.

9.12.2020

Nové vládní restrikce mohou být naprostou sociální a ekonomickou katastrofou!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že hnutí SPD nepodpoří ani prodloužení nouzového stavu, ani vládní návrh zákona omezující občanské svobody občanů. Nové vládní restrikce mohou být naprostou sociální a ekonomickou katastrofou, mohou zničit malé podnikatele a poškodit jejich zaměstnance a těží z toho jen nadnárodní korporace. Systém PES vláda využívá podle toho, jak se jí to hodí. Je třeba pomoci lidem, na které dopadla vládní opatření. Výroky předsedy Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka jsou výsměchem všem hospodským, restauratérům a jejich zaměstnancům. 

1. Hnutí SPD nepodpoří ani prodloužení nouzového stavu, ani vládní návrh zákona omezující občanské svobody občanů.

Tento týden bude Vláda ČR letos potřetí při druhé vlně covid-19 žádat Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů. Pro SPD je opakované prodlužování nouzového stavu nepřijatelné. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM měla dost času připravit a schválit novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby mohla přijímat protiepidemická opatření podle potřeby a bez nutnosti vyhlášení nouzového stavu. Ve skutečnosti ale vláda připravila na poslední chvíli paskvil s cílem vytvořit instituci nazvanou Centrální úřad Státní hygienické služby. Tento úřad v podřízenosti státního úředníka by měl mít v případě schválení novely zákona Parlamentem ČR dokonce větší kompetence než vláda a bez kontroly Sněmovny by umožňoval zásadně omezovat práva a svobody občanů. Tento návrh obsahuje také změnu zákona o elektronických komunikacích, který by umožnil tomuto úřadu vyžádat si od mobilního operátora data o pohybu osob již s pouhým podezřením na nákazu, a to bez jejich souhlasu a zpětně. Takto koncipovaný návrh je pro SPD zcela nepřijatelný a v žádném případě jej při hlasování nepodpoříme.

2. Nové vládní restrikce mohou být naprostou sociální a ekonomickou katastrofou, mohou zničit malé podnikatele a poškodit jejich zaměstnance a těží z toho jen nadnárodní korporace.

Postup vlády v rámci systému PES, který vykazoval chyby a nebyl dodržován, se dostal do situace, kdy nový nástup omezení může být naprostou sociální a ekonomickou katastrofou. Nyní jde o faktické přežití malého obchodního a gastro podnikání v ČR. Fakticky dojde k jeho nahrazení nadnárodními řetězci. Ty jediné dnes profitují z této situace. Existence nouzového stavu dává vládě pravomoc, která neumožňuje politickou a demokratickou kontrolu této moci. V ohrožení se ocitá svoboda podnikání, svoboda projevu a také řádné hospodaření země. Je ohroženo vzdělávání nové generace a narušen mezigenerační kontakt v rodinách. Občané nemají důvěru ve výběr vhodné vakcíny, neboť se obávají, že půjde především o byznys z prostředků jejich pojištění. Existují reálné náznaky o možném nucení občanů k vakcinaci jejich společenskou a pracovní diskriminací.

3. Systém PES vláda využívá podle toho, jak se jí to hodí. Je třeba pomoci lidem, na které dopadla vládní opatření.

V závěru minulého týdne jsme byli svědky druhého přepočítání stupně rizika (PES). Index systému PES za poslední víkend skokově vzrostl na hodnotu 64, což znovu značí čtvrtý stupeň rizika a Česká republika je podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) jen krůček od návratu do čtvrtého stupně PES. Předchozích třináct dní byl index na 57 bodech. Zhoršení situace způsobilo zvýšení reprodukčního čísla nad hodnotu jedna a nárůst podílu pozitivních testů. Systém PES ale vláda využívá podle toho, jak se jí to hodí. Stát na jednu stranu vyzývá občany k testování, ale na druhou stranu v případě pozitivního výsledku jsou testovaní v pracovním poměru odkázaní na domácí karanténu a snížení příjmů až třeba na 60 %. To je pro SPD nepřijatelné. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM také již dávno měla ve Sněmovně projednat novelu zákona o zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit, který zavádí nástroj na ochranu pracovních míst pro statisíce zaměstnanců, jejichž podniky v časech koronavirové krize přijdou o zakázky anebo jim vláda z hygienických důvodů omezí provoz.

4. Výroky předsedy Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka jsou výsměchem všem hospodským, restauratérům a jejich zaměstnancům.

Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek opakovaně prohlásil, že se nic nestane, pokud polovina provozovatelů hospod a restaurací, co se třesou o existenci, zkrachuje, a měli by se rekvalifikovat na dělnické profese. Hnutí SPD s těmito výroky nesouhlasí. Tento výrok odborového předáka Dufka je výsměchem všem hospodským, restauratérům a jejich zaměstnancům. Hospody jsou naší tradicí a navíc restauratéři, hoteliéři a jejich zaměstnanci současnou situaci nezavinili. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM doposud dostatečně nevyřešila kompenzace lidí, na které její místy chaotická protiepidemická opatření likvidačním způsobem dopadají a řada z nich na ně ani nedosáhne. Koronavir a následná vládní protiepidemická opatření mimo jiné nejvíce postihla právě hotelnictví, restaurace a cestovní ruch, na které jsou navázány další statisíce podnikatelů a živnostníků, např. prádelny, výrobci a dodavatelé potravin, dopravci, odvětví pivovarnictví, výrobci tradičních českých suvenýrů a dalších služeb. Odbory by měly hájit své profesní zaměstnance a nikoliv snižovat důležitost jejich uplatnění na trhu práce. Bohumír Dufek by měl na svou funkci za tyto výroky rezignovat.

8.12.2020     

Předložili jsme více než dvě desítky pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu!

Minulou středu v rámci jednání 72. schůze Poslanecké sněmovny bylo na pořadu projednávání vládního návrhu o státním rozpočtu na rok 2021. Jednalo se o druhé čtení, v rámci kterého už nemohli poslanci měnit jeho základní parametry, ale navrhovali své návrhy přesunů peněz uvnitř rozpočtu. Tyto jejich pozměňovací návrhy byly v celkovém objemu přes 180 miliard korun. Navrhovaný schodek je ve výši 320 miliard korun.

Hnutí SPD své stanovisko k navrhovanému státnímu rozpočtu na rok 2021 předneslo v rámci jednání ve Sněmovně prostřednictvím svého předsedy Tomia Okamury, který ve svém vystoupení konstatoval, že hnutí SPD je proti takto navrženému státnímu rozpočtu, a to z mnoha zřejmých důvodů. V prvním případě vytkl vládě, že odmítá škrtnout zbytné výdaje, které teď v krizi nic nepřinášejí slušným lidem, a v této věci uvedl celou řadu příkladů. Zkritizoval, že vláda vyplácí peníze politickým neziskovým organizacím, které podporují imigraci do České republiky, např. Organizaci na pomoc uprchlíkům, vedenou panem Rozumkem. Hnutí SPD též navrhuje zrušit poradní orgán vlády pro rovnost mužů a žen, gender, neboť tito a podobní „specialisté“ zbytečné zatěžují jak vládu, tak rozpočet. Též nesouhlasíme s nákupem drahé zahraniční armádní techniky a s vysíláním českých vojáků do bojových misí do střední Afriky a Afghánistánu. Předseda hnutí SPD též apeloval na vládu, že si neumí pohlídat čerpání financí na vládou schválené investice, na které poukazují závěry kontrolních nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu. NKÚ standardně a dlouhodobě konstatuje, že státní peníze se neutrácejí efektivně, pokud se rovnou nerozkrádají. Ve druhém případě apeloval na vládu, že nemá dostatek peněz na podporu slušných a pracujících občanů, což je špatně.

Předseda hnutí SPD při svém vystoupení použil rčení prezidenta Masaryka: „Nebát se a nekrást,“ které přeformuloval na: „Nebát se, myslet a nekrást.“ V této souvislosti položil otázku směrovanou na představitele vládní koalice: „Proč mají takzvaní nepřizpůsobiví lidé stále stejné horentní dávky, zatímco pracující lidé přicházejí o práci, o příjmy, a dostávají se do problémů?“ Zároveň prezentoval svoji odpověď:  „Jakékoli zvyšování daní slušným lidem považuji v této situaci za krádež peněz, které si občané, živnostníci a podniky vydělali svou prací.“ Tvrzení "nebát se, myslet a nekrást" by mělo platit jak pro vládu a ministry, tak pro ty, kdo vedou státní firmy, a ti všichni by měli státu vydělávat peníze. Jako odstrašující příklad uvedl management České pošty, která má na jedné straně obrovské množství poctivých a špatně placených řadových pracovníků, a na druhé straně také neschopných, ale zato velmi slušně placených manažerů.

Návrh celkových příjmů státního rozpočtu České republiky na rok 2021 je vyčíslen částkou 1.488.336.029.790 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1.808.336.029.790 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 320.000.000.000 Kč bude pokryt snížením stavu na účtech státních finančních aktiv o 18.783.830.871 Kč a změnou stavu státního dluhu o 301.216.169.129 Kč. Poslanci hnutí SPD v rámci jeho projednávání ve druhém čtení navrhli konkrétní pozměňovací návrhy v řádu více než dvou desítek miliard.

Například jsme navrhli snížit odvody do rozpočtu Evropské unie o 5.500.000.000 Kč a ty převést na dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a na výkon sociální práce na krajských a obecních úřadech. Další odvody plánované do rozpočtu Evropské unie v částce 550.000.000 Kč navrhujeme přesunout na transfery nestátním subjektům poskytující služby v oblasti rodiny (200.000.000 Kč) a na transfery územním rozpočtům na sociálně právní ochranu dětí (350.000.000 Kč). Z kapitoly dotací na obnovitelné zdroje přesunout 6.500.000.000 Kč na dávky důchodového pojištění. Též jsme navrhli přidání 3.000.000 Kč pro Český svaz bojovníků za svobodu a České obci legionářské.

Hnutí SPD nesouhlasí s takto navrženým státním rozpočtem na rok 2021, což dokladuje i tím, že poslanecký klub hnutí SPD podal k tomuto návrhu 23 pozměňovacích návrhů spočívajících v přesunu financí mezi jednotlivými kapitolami s cílem, aby se více peněz dostalo tam, kde budou z našeho pohledu efektivněji využity ku prospěchu našich občanů.

7.12.2020

Chtěli jsme jasnou zákonnou deklaraci o dobrovolnosti očkování proti COVID-19!

V Poslanecké sněmovně neprošel pozměňující návrh hnutí SPD, který by jasně deklaroval, že bude očkování pouze dobrovolné a nebude v žádném případě omezovat základní lidská práva a svobody v případě odmítnutí očkování.

Minulý pátek 4. prosince 2020 v rámci 72. schůze Poslanecké sněmovny proběhlo ve zkráceném jednání schvalování vládního návrhu zákona řešícího distribuci očkovací látky proti onemocnění COVID-19. Poslanci za hnutí SPD tento návrh nepodpořili, neboť nebyl schválen náš pozměňující návrh deklarující dobrovolnost a odstraňující možnou diskriminaci neočkovaných osob. Hlasovali jsme proti přijetí tohoto návrhu zákona také proto, že vakcína musí být navíc schválena a distribuována do unijních zemí pouze na základě rozhodnutí Evropské komise.

Hnutí SPD velmi mrzí, že v rámci zkráceného projednávání vládního návrhu zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19 neprošel o jeden hlas návrh poslanců hnutí SPD předložený Karlou Maříkovou. Z 95 přihlášených poslanců (Sněmovna jedná v polovičním počtu) k hlasování bylo pro pouze 47 (pro přijetí bylo třeba 48) a tak byl pozměňující návrh k tomuto sněmovnímu tisku zamítnut. Návrh SPD nepodpořili poslanci z vládní koalice ANO a ČSSD, dále předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a poslanec České pirátské strany Lukáš Černohorský.  

Pozměňovací návrh hnutí SPD byl veden s cílem zabránit tomu, aby byl v České republice umožněn vznik lidí dvou kategorií – očkovaných a neočkovaných proti COVID-19 s odlišnými právy a povinnostmi. Vládní návrh tohoto projednávaného zákona vzbuzuje u velké části veřejnosti značné obavy, které jsou vyvolány nejasnými podmínkami ve vztahu k tomu, jak bude postupováno vůči osobám, které se nebudou chtít naočkovat vakcínou proti nemoci Covid-19, a to zejména vzhledem k rychlému vývoji vakcíny. Panují rovněž pochyby o možných vedlejších účincích vakcíny, neboť tato vakcína nemá zatím žádnou oporu známou z tradičního očkování. Jedná se totiž o RNA vakcínu, jejíž účinná látka je nesena v lipidové nanočástici. Takto konstruovaná vakcína nebyla doposud nikdy u lidí používána, a proto existují oprávněné obavy z její bezpečnosti, kterou neumíme z dosavadního očkování jakkoliv odhadnout, a proto navrhujeme ponechat vakcínu proti Covid-19 pouze v dobrovolném režimu.

Z důvodu možných forem diskriminace osob neočkovaných těmito vakcínami je třeba stanovit opravdu široký rozsah práv, který musí být nutně zachován, neboť nelze předvídat možné nápady jejich omezení ze strany jak současné vlády, tak vlád budoucích, a hlavně ze strany Evropské unie. Zde jako příklad uvedu australské aerolinky Qantas, které veřejně nadnesly možnost odmítnout pasažéry, kteří nebudou očkováni, nebo nebudou mít u sebe „covid pas“. Takovýchto případů bude narůstat a právě proto jsme navrhli pozměňovací návrh, spočívající k doplnění toho vládního návrhu zákona, který jsme navrhli rozšířit: „…skupiny pojištěnců a lhůty pro dobrovolné očkování jednotlivých skupin pojištěnců stanoví vláda nařízením; neúčast na takovém očkování nesmí mít za důsledek omezení výkonu lidských práv a základních svobod ani hospodářských, sociálních a kulturních práv ve smyslu Listiny základních práv a svobod ani jakékoli jiné formy diskriminace jedince neočkovaného takovou očkovací látkou.“

Na vládním návrhu výše zmiňovaného zákona nám též vadí, že nákup očkovacích látek proti novému koronaviru SARS-CoV-2 je centralizován ze strany Evropské komise, která bude zajišťovat rozdělení mezi jednotlivé členské státy. Evropská komise uzavřela dohodu se všemi členskými státy tak, aby mohla jejich jménem jednat s výrobci kandidátních vakcín. Ve smlouvě se mj. členské státy zavazují k tomu, že nebudou individuálně jednat s výrobci a podrývat tak společnou vyjednávací pozici EU, čímž je podle nás omezena suverenita unijních zemí.

Hnutí SPD nepodpořilo hlasy všech 10 přítomných poslanců výše uvedený vládní návrh, neboť jasně neříká, že bude očkování pouze dobrovolné, čímž by bylo striktně vyloučeno možné porušování lidských práv a svobod v případě odmítnutí očkování, a též omezuje naší národní suverenitu (o nákupu vakcíny a distribuci bude rozhodovat pouze Evropská komise).

4.12.2020

Ochrana vlastních státních hranic je prioritní právo každé suverénní země!

Poslední dobou je zaznamenáván stále větší nárůst záchytu imigrantů, kteří bez povolení neoprávněně vstoupili na území naší republiky. Toto jejich nezákonné jednání jim usnadňuje i to, že naše hraniční přechody jsou kontrolovány jen namátkově formou bezpečnostních akcí.

Hnutí SPD od vypuknutí migrační krize v roce 2015 apeluje na Ministerstvo vnitra ČR, aby přijalo systémové opatření v Policii ČR ve věci zajištění větší ochrany a střežení státních hranic, s cílem zabránění vstupu nelegálním imigrantům na území České republiky. Současný přístup k této problematice vedený ze strany Policie ČR, spočívající v provádění namátkových kontrol na hlavních dálničních tazích poblíž našich státních hranic, realizované v součinnosti s celníky, je zajisté pozitivně hodnocen, ale neřeší systémově tuto problematiku. Výstupy z těchto kontrol potvrzují trend, spočívající v nárůstu počtu zjištěných osob, které při kontrole neměly potřebné doklady pro vstup do naší republiky.

O tom, že zjištěné případy zadržených imigrantů našimi celníky a policisty z prvního listopadového týdne (o některých jsem Vás informoval) nebyly náhodné, svědčí to, že i v posledním listopadovém týdnu byly příslušníky cizinecké policie odhaleny další případy nelegálního vstupu imigrantů na území České republiky. Některé z uvedených případů: na jihu Moravy cizinecká policie zadržela pět imigrantů na vyškovském letišti, kteří tvrdili, že jsou z Afghánistánu. Další tři imigranty, pocházející z Maroka, zadržela policie na Vysočině na 111. kilometru dálnice D1, když opouštěli úkryt v podvozku bulharského kamionu. Všiml si jich člověk, který zavolal policii. Tito cizinci u sebe neměli žádné doklady a v Česku byli nelegálně. Tři desítky policistů v rámci bezpečnostní akce dne 27. listopadu ve spolupráci s celníky zkontrolovali přes 400 vozů s výsledkem zjištění 12 cizích státních příslušníků, kteří jsou podezřelí z toho, že na české území vstoupili neoprávněně. Na D1 u Ostrovačic kontrolovali dodávku, kterou řídil Syřan s povoleným pobytem v Německu. V dodávce ale byli další čtyři Syřané bez dokladů. Na D2 byl kontrolou zjištěn kamion, ve kterém byla pomocí detektoru tlukotu srdce odhalena přítomnost lidí. Jednalo se o osm Afghánců, kteří u sebe neměli žádné doklady. Policie v těchto případech provádí prověřování, jehož úkolem je zjistit okolnosti, za jakých se osoby do vozidel dostaly a jaká byla skutečná úloha jejich řidičů.

Policie z Vysočiny zadržela dne 27. listopadu na dálnici D1 na kilometru 164,5 ve směru na Prahu cizince, kteří do České republiky přijeli ukrytí v zahraničním kamionu. Jeden z dvojice mužů z Maroka byl ještě mladistvý a tak byl umístěn do pražského výchovného ústavu. Starší muž byl převezen do Zařízení pro zajištěné cizince Vyšní Lhoty a čeká ho vyhoštění. Oba imigranti vstoupili na území České republiky bez cestovního dokladu a bez platného oprávnění k pobytu a porušili také ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, protože neměli výjimku vztahující se k ochraně zdraví před zavlečením onemocnění covid-19.

V dnešní době musí každý rozumně uvažující občan dát za pravdu tomu, že imigranty do Evropy táhne sociální zabezpečení, což znamená, že drtivá většina imigrantů nechodí do Evropy v důsledku válek a pronásledování ve své zemi, ani za prací, ale za sociálními dávkami.

Z výše uvedených případů záchytu nelegálních imigrantů na našem území plyne nutnost posílení vlastních hranic České republiky, abychom nelegální imigranty zachytili ihned na hranici a mohli je vrátit do zemí, odkud přišli. V této souvislosti je ovšem nepřípustné, abychom ochranu naší hranice předali jinému státu nebo EU, neboť nemůžeme připustit, aby o tom, kdo na našem území zůstane nebo nezůstane, rozhodovaly jiné země.

V hnutí SPD prosazujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie a s tím spojenou obnovu kontroly státních hranic. Ochrana vlastních státních hranic je prioritní právo každé suverénní země, mezi které patří i naše republika.

3.12.2020

Navrhli jsme navýšení finančních prostředků pro zdravotně postižené občany!

Na dnešní den připadá Mezinárodní den zdravotně postižených, který byl ustanoven za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice, se kterou se postižení lidé denně setkávají. Tento den má v první řadě sloužit k uvědomění si, že postižení žijí mezi námi a mají právo na svůj, v rámci možností, plnohodnotný život.

Hnutí SPD plně respektuje a chová úctu ke zdravotně postiženým občanům, kteří jsou součástí naší společnosti a mají právo na důstojný život. Je naší povinností pro něj těmto osobám zajistit podmínky. Proto jim musíme vytvořit prostředí, které je pro ně bezpečné a přizpůsobené jejich potřebám. Zdravotně postižené osoby a lidé, kteří se o ně starají (nejčastěji příslušníci rodin) by měli mít možnost využívat státem garantovanou péči a ochranu, spočívající v zajištění odpovídající zdravotní péče, sociální a právní pomoc, což by jim mělo pomoci k zajištění jejich autonomie a fungování ve společnosti. Kdo jiný si zaslouží více pomoc státu než právě tito občané. 

Poslanecký klub hnutí SPD prostřednictvím poslankyně Lucie Šafránkové předložil ve Sněmovně tento rok dva návrhy změn zákona, ve kterých navyšujeme finanční prostředky pro zdravotně postižené osoby.

V prvním případě se jedná o změnu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve které navrhujeme zvýšení slevy na manžela (manželku) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, na 37.260 Kč ročně; je-li tomuto manželovi (manželce) přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se pak tato částka na dvojnásobek. Návrh též obsahuje zvýšení základní roční slevy na invaliditu, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu, a to z 2.520 Kč na 5.040 Kč. Dále navrhujeme zvýšení rozšířené roční slevy na invaliditu, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění a to z 5.040 Kč na 10.080 Kč. Též navrhujeme zvýšení roční slevy na držitele průkazu ZTP/P, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, a to z 16.140 Kč na 24.210 Kč.

Ve druhém případě navrhujeme změnu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně navýšení příspěvku na péči osobám, které jsou z důvodu svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát a společnost podílí na zajištění pomoci těmto osobám, která může být poskytována prostřednictvím sociálních služeb nebo jinými způsoby. Nárok na příspěvek mají osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.

Námi navrhované zvýšení příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku ve stupni I (lehká závislost) z 3.300 Kč na 4.950 Kč za kalendářní měsíc a pro osoby do 18 let věku ve stupni II (středně těžká závislost) z 6.600 Kč na 9.900 Kč za kalendářní měsíc. Na péči pro osoby starší 18 let navrhujeme zvýšení příspěvku ve stupni I (lehká závislost) z 880 Kč na 1.760 Kč za kalendářní měsíc a na péči pro osoby starší 18 let ve stupni II (středně těžká závislost), ze 4.400 Kč na 6.600 Kč za kalendářní měsíc.

Hnutí SPD tím jasně deklaruje, že mu záleží na všech slušných občanech, včetně zdravotně postižených. Navrhovanými změnami výše uvedených zákonů jim chceme pomoci v jejich nelehké situaci.

2.12.2020

Vláda pokračuje v politice faktické likvidace malých českých obchodů a živností!       

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme na to, že vláda pokračuje v politice faktické likvidace malých českých obchodů a živností a protěžování nadnárodních obchodních řetězců. Skupiny napojené na elity EU a Sorosovy organizace se snaží zastrašit radní České televize, kteří se snaží poctivě dělat svou práci a upozorňovat na špatné fungování ČT. EU chce pod pláštěm ochrany „právního státu" a „demokratických hodnot" přinutit své členské státy k přijímání migrantů a aplikaci neomarxistické agendy. Podporujeme odpor Polska a Maďarska k diktátu Bruselu. Nesouhlasíme s propouštěním pracovníků České pošty.

1. Vláda pokračuje v politice faktické likvidace malých českých obchodů a živností a protěžování nadnárodních obchodních řetězců.

Vláda ČR odložila otevření maloobchodu a stravovacích služeb na čtvrtek 3.12. Nedodržuje tím vlastní hodnocení, které si připravila pod označením PES (protiepidemický systém) a které umožňuje rozvolnění maloprodeje už od pondělí 30.11. Vláda ČR tímto krokem pokračuje v politice faktické likvidace malých českých obchodů a živností. Z této situace těží nadnárodní obchodní řetězce. Nikdo nezpochybňuje nutnost potřebných preventivních opatření proti nákaze a nutnosti ochrany těch nejohroženějších. Koronavir covid-19 ovšem nezmizí, jak chybně uvažuje premiér Babiš. Vlny virové nákazy zde jsou a zůstanou. Život země ale nemůže být trvale v nouzovém režimu. Je to zásadní ohrožení svobody a ohrožení ekonomiky, a to především jejího národního segmentu malého a středního podnikání. Ekonomika musí fungovat, jinak nebude na zdravotní péči a důchodový systém.

2. Skupiny napojené na elity EU a Sorosovy organizace se snaží zastrašit radní České televize, kteří se snaží poctivě dělat svou práci a upozorňovat na špatné fungování ČT.

Naprosto skandální je pokus ovlivnit výkon pravomocí demokraticky zvolené Rady ČT. Dochází k pokusům o zastrašení a diskreditaci členů Rady. Rada ČT byla řádně zvolená Poslaneckou sněmovnou a nyní dělá svoji práci, tedy chrání veřejný zájem koncesionářů v rámci příslušného zákona. Její činnost tak budí nenávist u lobbistů ovládajících hospodaření ČT a také u elit napojených na Sorosovy organizace a elity EU. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) by měl rezignovat vzhledem ke svým nepodloženým pokusům o zastrašení členů Rady ČT.

3. EU chce pod pláštěm ochrany „právního státu" a „demokratických hodnot" přinutit své členské státy k přijímání migrantů a aplikaci neomarxistické agendy. Podporujeme odpor Polska a Maďarska k diktátu Bruselu.

Minulý týden se v Budapešti sešli premiéři Polska a Maďarska. Mateusz Morawiecki a Viktor Orbán se zde společně zavázali, že budou nadále vetovat sedmiletý rozpočet EU a jejich balík pomoci v souvislosti s pandemií koronaviru v celkové astronomické hodnotě 1,8 bilionu eur (46,8 bilionů korun), pokud bude obsahovat podmínku takzvaného „právního státu". Jednoduše a stručně řečeno Polsku a Maďarsku se nelíbí podmiňování vyplácení peněz z fondů EU takzvanou „ochranou demokratických hodnot", protože EU chce pod tímto pláštěm přinutit své členské státy k přijímání migrantů a aplikaci neomarxistické agendy. Hnutí SPD souhlasí s postojem Maďarska a Polska, které pouze naprosto právoplatně využily své právo veta. Jsme přesvědčeni o tom, že by měla tímto způsobem postupovat celá V4. Svou podporu Polsku a Maďarsku také již minulý týden vyslovil slovinský premiér Janez Janša. Premiéři Polska a Maďarska tak ukazují jasně, že pracují pro své občany a lid, který je zvolil. Nechceme, aby naše děti platily dluhy za špatná rozhodnutí elitářů z EU, a jsme přesvědčeni, že řešením je referendum o vystoupení z EU, které jako jediný náš parlamentní politický subjekt dlouhodobě prosazujeme.

4. Nesouhlasíme s propouštěním pracovníků České pošty.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) oznámil minulý týden plán razantního snížení pracovníků České pošty. Z plánovaného počtu propuštěných 1500 má být 700 poštovních doručovatelů, to vše v době, kdy dochází k enormnímu nárůstu listovních a balíkových zásilek v době pandemie a také roste další tlak na poštovní doručovatele v předvánočním období. Hnutí SPD s tímto plánem nesouhlasí. Česká pošta by měla jít cestou zvyšování platů poštovních doručovatelů, navyšováním výnosů a snižováním provozních nákladů, nikoliv personálních nákladů.

1.12.2020

Dlouhodobě prosazujeme snižování daní občanům a českým firmám!     

Poslanci hnutí SPD budou při schvalování možných úprav v daňovém balíčku Senátem hlasovat pro ty návrhy, které již podpořili, to znamená pro původní sněmovní verzi. 

Snížení daní z příjmu na 15 procent, zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka ze současných 24.840 korun na úroveň průměrné měsíční mzdy, která činí 34.125 korun, bylo zásluhou poslanců hnutí SPD odhlasováno ve Sněmovně v pátek 20. listopadu nad ránem. Nyní k návrhu zaujme stanovisko Senát, který ho může Sněmovně vrátit s pozměňovacími návrhy.

Hnutí SPD si stojí za svým tvrzením, že podpora snížení daní z příjmu na 15 procent, zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka bylo naprosto správným a programově důsledným rozhodnutím poslaneckého klubu SPD. V případě projednávání navrhovaných změn Senátem budou naši poslanci hlasovat pro stejné znění návrhů, které podpořili při projednávání ve Sněmovně před necelými dvěma týdny. Přejeme si, aby námi podpořené návrhy úprav v rámci daňového balíčku prošly, a že změny začnou platit už od ledna příštího roku. Tím by si v únoru 2021 více než čtyři miliony pracujících přilepšily o více peněz, které dostanou ve výplatě za leden. Došlo by k tomu, že by se po třinácti letech do základu pro výpočet daně z příjmů přestalo započítávat zdravotní (9 procent) a sociální pojištění (24,8 procent) placené zaměstnavatelem. Tím, že se 15% sazba bude vztahovat jen na samotnou hrubou mzdu, budou lidé státu odvádět méně, a více jim naopak zůstane. U třicetitisícové mzdy činí měsíční úspora zhruba 1.530 korun, u čtyřicetitisícové 2.040 Kč. Když bychom ještě započítali daňovou slevu na poplatníka, která by se nově odvozovala od průměrné mzdy za předminulý rok, tak by každému ještě zůstalo dalších 773 korun navíc. Naši pracující občané si toto navýšení svých příjmů zcela jistě zaslouží. Navíc v porovnání s ostatními členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), patří daňové zatížení zaměstnanců, živnostníků, drobných podnikatelů a firem v naší republice k jedněm z nejvyšších.

Nyní nás překvapuje, nebo spíše nepřekvapuje, jak někteří politici mění svá stanoviska, jako například ODS, kteří už na 15 procentní dani s příjmu netrvají, a nejvíce paradoxní návrh zastává ČSSD, která nechce, aby lidem zůstalo více peněz, což zdůvodňuje tím, že by se značně navýšil státní deficit. Přitom oni jsou v současné vládě a zatím nebyli schopni navrhnout, kde potřebné peníze ušetřit. Stačilo by, aby zrevidovali systém vyplácení sociálních dávek, provedli personální audit na MPSV, přehodnotili IT zakázky v gesci ministryně Jany Maláčové, a byli by sami překvapeni, kolik peněz by ušetřili. K tomu ale nemají vůli, neboť jim tento stav vyhovuje.

Naše hnutí se k výpadku financí ze státní pokladny z důvodu výše uvedených daňových slev staví čelem a chce tento stav řešit, a proto předkládá návrhy vedoucí k podstatným úsporám ve státním rozpočtu, na které ale vláda neslyší. Realizací námi navrhovaných opatření by bylo i dostatek financí ke kompenzacím pro kraje a obce, které by přijetím navrhovaných změn přišly o část svých příjmů. Mezi navrhovanými opatřeními hnutím SPD je například zamezení vyplácení sociálních dávek těm, kteří se vyhýbají práci, přehodnocení systému pro vyplácení peněz solárním baronům, dále navrhujeme přehodnotit armádní zakázky, zrušit inkluzi ve školství, přestat s podporou politických neziskových organizací a zamezit vyvádění stamiliard z této země v podobě zisků zahraničních korporací.      

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje snižování daní občanům a českým firmám, a proto při dalším projednávání budeme hlasovat stejně jako minule, což znamená, že naši poslanci podpoří původní sněmovní verzi daňového balíčku. Naši pracující občané si to bezesporu zaslouží.

30.11.2020

Stojíme za Polskem a Maďarskem ve věci vetování dlouhodobého rozpočtu EU!

Česká republika by měla podpořit Polsko a Maďarsko v jejich vetování unijního rozpočtu a tím dát najevo, že nesouhlasí s diktátem Evropské unie.

Hnutí SPD stojí za Polskem a Maďarskem ve věci vetování dlouhodobého rozpočtu EU na léta 2021 až 2027, když prosazují v rámci vyplácení dotací unijním státům vypuštění plnění politických podmínek. Velmi kvitujeme, že svou podporu vyjádřilo těmto státům Slovinsko. V zájmu posilování významu Visegrádské čtyřky v Evropské unii by měla Česká republika prostřednictvím svých nejvyšších představitelů podpořit veto Polska a Maďarska sedmiletému rozpočtu Evropské unie, pokud bude spojován s politickými podmínkami. Poláci a Maďaři tak dávají jasně najevo, že nechtějí přijít o svou národní suverenitu a že si nechtějí dát vnutit multikulturalismus, feminismus a LGBT propagandu.

Visegrádská čtyřka (V4) je regionální uskupení čtyř středoevropských států: České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, která vznikla v roce 1991 podepsáním deklarace členských států V4 o úzké spolupráci v rámci evropské integrace. Zaměřuje se na prosazování spolupráce a stability v širším regionu střední Evropy, v rámci partnerství spolupracuje V4 s Rakouskem a Slovinskem a v rámci tzv. programu V4+ spolupracuje též s dalšími státy střední a východní Evropy. Toto seskupení je tak důležité proto, aby si veškerou moc v rámci EU nepřivlastňovalo pouze Německo a Francie.

Dne 16. listopadu 2020 se konalo v Bruselu jednání o unijním rozpočtu na období let 2021 až 2027 za účasti zástupců všech zemí EU, kteří tak měli schválit plánovaný fond koronavirové pomoci ve výši 750 miliard eur (19,8 bilionu korun), tak i sedmiletý unijní rozpočet ve výši téměř 1,1 bilionu eur (29 bilionů korun). Polsko a Maďarsko tento návrh vetovali, čímž dali najevo, že jim spojení vyplácení unijních peněz s dodržováním principů tzv. vlády práva dělá problémy. EU prostřednictvím svých institucí už několik let vede s Maďarskem a Polskem řízení, neboť se domnívá, že zde dochází k porušování evropských hodnot. Vytýká jim, že podkopávají nezávislost soudnictví a médií a omezování nevládních organizací. To ale Polsko a Maďarsko zásadně odmítá a nechce si nechat zasahovat do své národní suverenity diktaturou ze strany Evropské unie.

Maďarsko a Polsko považují za nutné své veto sedmiletého rozpočtu Evropské unie a unijního fondu na podporu ekonomik zasažených koronavirem. Potvrdili to premiéři obou států po svém jednání, které proběhlo dne 26. listopadu v Budapešti. Polský premiér Mateusz Morawiecki po jednání zmínil, že podmiňování výplaty unijních peněz dodržováním tzv. principů právního státu může vést k rozpadu evropského bloku. Připravili také vlastní řešení pro další jednání s EU, v jehož rámci navrhují rozdělit unijní rozpočet na dalších sedm let na dvě části. Za prvé z aktuálního návrhu víceletého rozpočtu a fondu obnovy vypustit podmínku týkající se tzv. vlády práva tak, aby nebylo ohrožení čerpání unijních peněz už od ledna tohoto roku. Za druhé požadují změnit základní dokumenty EU do budoucna, pokud by EU chtěla spojovat čerpání evropských peněz provázaností s ochranou právního státu. Maďarský premiér Viktor Orbán po jednání prohlásil, že použití veta je legitimním nástrojem v současném sporu a je jeho vlasteneckou povinností zavrhnout jakékoli řešení, které by poškozovalo maďarské zájmy. Dále se Orbán vyjádřil, že je nezodpovědné spojovat politickou debatu týkající se právního státu s ekonomickými otázkami spojenými se zvládnutím krize vyvolané koronavirem a že v krizi je nutné dělat rychlá rozhodnutí s dopadem na ekonomiku.

Hnutí SPD plně podporuje navrhované řešení, které vzešlo ze společné schůzky polského a maďarského premiéra, ve věci schvalování rozpočtu EU na sedmileté období. To by se mělo uskutečnit na plánovaném summitu šéfů států a vlád členských zemí EU dne 10. prosince 2020.

27.11.2020

Odmítáme začleňovat nelegální imigranty do naší společnosti!      

Evropská komise chce finančními dotacemi přinutit unijní státy k výraznějšímu začleňování imigrantů do evropské společnosti.

Evropská unie vyvíjí tlak na unijní země, aby zintenzivnily úsilí v začleňování imigrantů v rámci svých zemí. Tento návrh Evropské komise (EK) nabízí unijním zemím finanční podporu z unijních fondů, aby se více snažily poskytovat imigrantům s mimoevropskými kořeny rovný přístup ke vzdělání, zaměstnání, bydlení a lékařské péči. Naopak těm zemím, které se na tom nebudou chtít aktivně podílet, budou unijní dotace kráceny.

Hnutí SPD odmítá politiku uplatňovanou Evropskou unií, vedenou k prioritnímu posilování moci Francie a Německa, kdy vrcholní lídři těchto zemí chtějí rozhodovat o všem dění v rámci všech unijních zemí. Tento trend z jejich strany neustále sílí a prostřednictvím Evropské komise představují nové nástroje, pomocí kterých chtějí neposlušné národní státy připravit o jejich národní suverenitu a tradiční hodnoty. Tyto nástroje má EU připravené na unijní státy, které například odmítají imigraci, gender a multikulturalismus. Jedním z takových nástrojů je, že členský stát EU, který nerespektuje unijní hodnoty „právního státu“, bude potrestán nemožností čerpání eurodotací. Evropská unie nám chce tímto způsobem vnucovat sluníčkářský neomarxismus jako státní ideologii, což v hnutí SPD zásadně odmítáme. Další z těchto totalitních opatření představila EK tento týden, kdy čerpání a výše přidělování peněz z fondů Evropské unie bude podmíněno tím, jak budou jednotlivé unijní země aktivní v začleňování imigrantů do společnosti.

Státy Evropské unie by měly v příštích letech usilovat o lepší začlenění imigrantů z mimounijních zemí do společnosti. Počítá s tím zveřejněný plán EK, podle kterého je větší integrace jak v zájmu imigrantů, tak v zájmu unijních států. EK nabízí unijním zemím finanční podporu z unijních fondů, aby se více snažily poskytovat imigrantům s mimoevropskými kořeny rovný přístup ke vzdělání, zaměstnání, bydlení a lékařské péči. Tento plán EK na roky 2021 až 2027 je zaměřen na imigranty, kteří již v zemích EU žijí. Podle komise se to týká 34 milionů imigrantů.

„Imigranti tu žijí s námi, patří mezi nás," řekla eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová. Větší integrace bude podle ní výhodná pro obě strany, neboť umožní imigrantům „plně rozvinout jejich potenciál a naše společnost bude profitovat z jejich síly a schopností." EU chce umožnit imigrantům dosáhnout lepšího vzdělání včetně zvládnutí jazyka, aby tak měly jednodušší cestu k uplatnění v práci. Docílit chce také dialogu se zaměstnavateli, aby nabízeli imigrantům pracovní místa odpovídající jejich vzdělání a schopnostem a též chce zabránit diskriminaci imigrantů při hledání bydlení. Podle dat Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) letos zatím dorazilo do Evropy přes 86 tisíc imigrantů. Z toho je jasně vidět, že nelegální imigrace stále pokračuje a i v budoucnu dále pokračovat bude.

Hnutí SPD odmítá začleňovat nelegální imigranty do naší společnosti. Odmítáme každý nátlak Evropské unie, která chce tyto imigranty mít ve všech unijních zemích. Jsme pro naše vystoupení z EU, a to na základě vyhlášeného referenda.

26.11.2020

Jsme pro úplný odchod našich vojáků ze zahraničních misí!

Hnutí SPD nesouhlasí s účastí našich vojáků v Afghánistánu, kde opět došlo k teroristickému útoku příznivci Islámského státu.

V sobotu došlo k dalšímu teroristickému útoku v afghánské metropoli Kábulu, který si vyžádal osm mrtvých a přes třicet zraněných. K útoku se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. V Afghánistánu působí i naši vojáci, kteří dle plánu schváleného Sněmovnou zde budou vykonávat službu další dva roky. Poslanci za hnutí SPD byli proti a požadují stažení našich vojáků z této nebezpečné oblasti, kde jich padlo už čtrnáct.

Hnutí SPD nesouhlasí s vysíláním našich vojáků do zahraničí a vyzývá k jejich stažení ze všech zahraničních misí, neboť se domníváme, že jejich uplatnění vidíme v současné době v první řadě doma k zajištění úkolů obrany republiky a ochrany našich obyvatel. Česká armáda v zahraničních operacích od roku 1990 ztratila 30 vojáků, nejvíce z nich, čtrnáct, jich padlo v Afghánistánu. Zde se k teroristickým útokům hlásí přívrženci Islámského státu (IS). Poslední z útoků zde byl proveden raketovými střelami na obytné čtvrti v Kábulu.

Podle agentury AP o tom informovalo afghánské ministerstvo vnitra, které uvedlo, že teroristé vypálili na město Kábul 23 raket. Následkem bylo osm lidí mrtvých a přes třicet zraněných. Řada střel dopadla do blízkosti přísně střežené Zelené zóny, v níž se nachází řada velvyslanectví a sídel zahraničních firem. Na nich se rozezvučely varovné sirény. Íránská ambasáda uvedla, že její hlavní budova byla poškozena střepinami, ale zaměstnanci vyvázli bez újmy. Podle ministerstva vnitra ještě předtím vybuchly dvě menší nálože nastražené proti policejnímu autu, které usmrtily policistu a zranily tři osoby. Agentura DPA také připomněla, že terčem raketového útoku byl Kábul i v srpnu. Útok si tehdy vyžádal několik obětí a zraněných a přihlásil se k nim Islámský stát. Pentagon minulý týden oznámil, že brzy z Afghánistánu stáhne další zhruba 2.000 ze současných 4.500 vojáků. To by znamenalo urychlení procesu stahování vojsk daného únorovou dohodou Tálibánu a Washingtonu, která předpokládá úplný odchod Američanů do poloviny příštího roku. I to je jeden z mnoha důvodů, proč hnutí SPD požaduje vyhodnocení cílů a perspektivy působení našich vojáků v jednotlivých operacích a na základě této skutečnosti definitivní ukončení naší účasti především v Afghánistánu, tak jak učinila např. Francie, Kanada a další.

Velmi nás mrzí, že Česká armáda bude moci vyslat do zahraničních misí příští rok až 851 vojáků a o rok později ještě o sto vojáků více. Předpokládá to vládní plán vojenských misí v cizině pro příští dva roky, což odsouhlasila Poslanecká sněmovna 131 hlasy ze 158 přítomných poslanců. Poslanci hnutí SPD hlasovali proti tomuto návrhu. Nyní může mít armáda v zahraničí až 1.096 vojáků. Do Afghánistánu, kam dosud směřovala největší pozornost, nyní může armáda poslat až 390 vojáků. Nový mandát počítá s nasazením 205 příslušníků českého vojska. V Kábulu by zároveň měla působit v počtu do 20 osob i nadále jednotka Vojenské policie, která má na starosti ochranu českého velvyslanectví. Sněmovna v usnesení podpořila zachování zastupitelského úřadu, pokud to umožní bezpečnostní podmínky.

Hnutí SPD je pro úplný odchod našich vojáků ze zahraničních misí. Naši vojáci mají působit v České republice.

25.11.2020   

Odsuzujeme jakoukoli formu násilí páchanou na ženách!

Dnes si připomínáme Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách, který vznikl roku 1981, ale až roku 1999 byl tento den uznán oficiálně OSN.

Jeho cílem je zvýšit povědomí o tom, že ženy jsou často oběťmi fyzického, sexuálního i psychického násilí, jehož rozsah zůstává veřejnosti skryt. Tento den má po celém světě vzbudit pozornost kvůli násilí páchaného na ženách, neboť mnoho žen se za svůj život setká s určitou tyranií, násilím jak fyzickým, tak psychickým.

Hnutí SPD nedopustí žádnou formu násilí páchanou na ženách a diskriminaci žen ve všech oblastech naší společnosti. Zároveň budeme podporovat všechny zákony, které přispějí k jejich větší bezpečnosti a řešící potrestání pachatelů všech protiprávních deliktů vedených vůči ženám. V České republice si žen vážíme a zasluhují si náš obdiv ve všech svých rolích, ve kterých během svého života vystupují. Pro nás muže z tohoto tvrzení vyplývá povinnost vytvářet v naší zemi takové prostředí, aby se zde všechny ženy cítily co nejlépe, bezpečně a s láskou vychovávaly naše děti. Hnutí SPD podporuje rodinu, kterou tvoří muž a žena, mající stejná práva a povinnosti a vnímá tradiční rodinu za základ státu.

Nejvíce k ponižování žen a nerespektování jejich základních lidských práv dochází v islámských zemích. Postavení žen je zde chápáno jako druhořadé a mnohá práva jsou ženám upírána. Dle tohoto pohledu je žena podřízena muži a není mu rovnoprávná jako v jiných společenských systémech. Toto podřadné postavení žen v rámci sociální hierarchie je kromě islámu ovlivněno i tradicemi v jednotlivých zemích, kde tvoří muslimové většinu. V těchto zemích musí ženy čelit mnoha omezením ve svých občanských svobodách, neboť je na státní úrovni uplatňováno právo šaría. Toto právo například vybízí k násilí na ženách, pokud má manžel podezření na neposlušnost a za nevěru mohou být ženy ukamenovány. Ženy také v některých islámských zemích nemohou kvůli právu šaría vyjít samy na ulici nebo řídit automobily.

Hnutí SPD i z tohoto důvodu nepřestane usilovat o to, aby se k nám nedostali žádní imigranti, hlásící se k islámské ideologii, které naopak Evropská unie chce různými formami infiltrovat do unijních zemí, včetně naší republiky. V naší republice nechceme imigranty vyznávající netolerantní, nenávistnou, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii, která ženy ponižuje a upírá jim základní lidská práva.  

V hnutí SPD chováme k ženám úctu a respekt. V případě zjištění protiprávního jednání vůči ženám, musí být tito násilníci spravedlivě potrestáni. V rámci plnění našeho programu prosazujeme a podporujeme v Poslanecké sněmovně takové zákony, které jsou našim ženám ku prospěchu.

24.11.2020

Hlasovali jsme proti prodloužení nouzového stavu!

Vážené dámy a pánové, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že poslanecký klub SPD byl jediný, který hlasoval proti prodloužení nouzového stavu. Hnutí SPD podporuje snižování daní občanům a českým firmám. Je třeba šetřit na nepřizpůsobivých, solárních baronech, předražených zakázkách či politických neziskovkách. Česká televize otevřeně podporuje politiku globalistů a elit EU. Odmítáme štvanici proti radním, kteří odvolali dozorčí komisi Rady ČT. SPD se po dvou letech konečně podařilo zmrazit platy politiků. Schengen naprosto selhává a přes naše území proudí čím dál tím více nelegálních imigrantů zejména z islámských zemí. Řešením je ochrana našich hranic a referendum o vystoupení z EU. Šíření islámu a ovládnutí "nevěřících" je podstatou islámu a islám není slučitelný s naším pojetím svobody a demokracie.

1. Poslanecký klub SPD byl jediný, který hlasoval proti prodloužení nouzového stavu.

Poslanecká sněmovna minulý týden projednávala žádost Vlády ČR o opakované prodloužení nouzového stavu z důvodu pandemie covid-19 o 30 dnů. Poslanecký klub SPD byl jediný, který hlasoval proti prodloužení nouzového stavu, který byl nakonec díky hlasům poslanců ostatních stran prodloužen do 12. prosince 2020. Již v počátku pandemie jsme navrhovali novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, aby o jednotlivých opatřeních mohli rozhodovat hygienici a epidemiologové, a to bez potřeby vyhlášení nouzového stavu. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM však naše návrhy odmítá.

2. Hnutí SPD podporuje snižování daní občanům a českým firmám. Je třeba šetřit na nepřizpůsobivých, solárních baronech, předražených zakázkách či politických neziskovkách.

Podpora snížení daní (zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka) byla naprosto správným a programově důsledným rozhodnutím poslaneckého klubu SPD, když Sněmovna minulý týden hlasovala o tzv. "daňovém balíčku". Lidé dnes potřebují naději, že se jejich situace zlepší. Je nutné zdůraznit, že součástí daní jsou i zákonné odvody a v celkovém součtu je daňové zatížení našich občanů vysoké. Hnutí SPD dlouhodobě podporuje snížení daňového zatížení zaměstnanců, živnostníků, drobných podnikatelů a firem, které patří k jedněm z nejvyšších v rámci členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Není tedy pravda, že země je v dluzích proto, že občané dávají státu málo peněz. Je to lež. Lidé platí dost. Naše země je zadlužená z jiných důvodů. Zaprvé, vlády špatně hospodaří a ve státním rozpočtu jsou zbytečné výdaje. Je nutné vzít peníze těm, co se vyhýbají práci anebo solárním baronům. Je nutné snížit výdaje na státní správu, zbytečné předražené zahraniční nákupy zbraní pro expedice armády a vzít peníze politickým neziskovkám. Zadruhé, vláda dovoluje vyvádění stamiliard z této země v podobě zisků zahraničních korporací. V tom je problém deficitu a dluhu České republiky, a nikoliv v tom, že lidé platí malé daně.

3. Česká televize otevřeně podporuje politiku globalistů a elit EU. Odmítáme štvanici proti radním, kteří odvolali dozorčí komisi Rady ČT.

Nově zvolené složení Rady ČT dělá svoji práci, z které je odpovědné našim občanům. Rada ČT odvolala dozorčí komisi, která dlouhodobě špatně konala svoje povinnosti při ochraně majetku a kontrole hospodaření České televize. K takovému postupu má Rada ČT plné právo. Jde o zákonný postup v zájmu ČR a nejde o žádné ohrožení nezávislosti ČT, která se dávno nechová jako nezávislá, ale naopak otevřeně podporuje politiku v zájmu globalistů a elit EU. Na obranu zájmů těchto elit nyní probíhá štvanice proti členům Rady ČT. Rada ČT má naši plnou podporu při konání v zájmu dobrého hospodaření a objektivity ČT. Jde o jednání v zájmu zákona.

4. SPD se po dvou letech konečně podařilo zmrazit platy politiků.

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila zmrazení platů vrcholných politiků a dalších činitelů včetně soudců. Tento návrh předkládalo SPD již před dvěma roky a tehdy byl zamítnut. Předlohu ještě musejí posoudit senátoři a podepsat prezident. Od roku 2022 pak schválená změna zákona upraví výpočet platů ústavních činitelů. Odvíjet se budou od průměrné mzdy v celé ekonomice místo od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, jako je tomu nyní. Je dobře, že se podaří tyto platy navázat na platy pracujících obyčejných lidí. Pokud by předloha neplatila, vrcholným politikům a dalším činitelům by příští rok vzrostly hrubé platy asi o 9 procent, což je pro SPD nepřijatelné.

5. Schengen naprosto selhává a přes naše území proudí čím dál tím více nelegálních imigrantů zejména z islámských zemí. Řešením je ochrana našich hranic a referendum o vystoupení z EU.

Policie ČR zadržela na Vysočině minulý týden další dvě skupiny nelegálních imigrantů. Celkem 21 cizinců, kteří vstoupili na území České republiky nelegálně, ke kontrole předložili služební pasy vydané Tureckem. Jednalo se o občany Libye a Maroka. U dvou testy prokázaly nákazu covid-19. Imigranti vstoupili na naše území v době platnosti nařízení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví proti zavlečení onemocnění covid-19, kterým se nařizuje zákaz vstupu na území republiky pro všechny občany třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu covid-19. Tito cizinci nebyli oprávněni vstoupit a pobývat na území České republiky a byli zajištěni a eskortováni do policejních cel, kde bude o ně postaráno z peněz našich daňových poplatníků. Schengen naprosto selhává a přes naše území proudí čím dál tím více nelegálních imigrantů zejména z islámských zemí, kde není válečný konflikt. Za tuto situaci nese plnou odpovědnost ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Řešením je ochrana našich hranic a referendum o vystoupení z EU. To je program SPD!

6. Šíření islámu a ovládnutí "nevěřících" je podstatou islámu a islám není slučitelný s naším pojetím svobody a demokracie.

Po sérii teroristických útoků islamistů se francouzský prezident Macron obrátil na islámské představitele s cílem deklarovat pravidla regulující pojetí islámu ve Francii. Jde o naivní pokus. Šíření islámu a ovládnutí "nevěřících" je podstatou islámu a islám není slučitelný s naším pojetím svobody a demokracie. Buď bude svoboda a demokracie nebo islám.

23.11.2020

Díky hnutí SPD zůstane pracujícím občanům více peněz v peněženkách!

SPD podpořilo zrušení superhrubé mzdy, navýšení daňových odpočtů a zmrazení platů ústavních činitelů. Dále všichni naši přítomní poslanci hlasovali proti prodloužení nouzového stavu.

Poslanci za hnutí SPD svými hlasy ve sněmovně přispěli k tomu, že byla zrušena superhrubá mzda a navýšeny daňové odpočty, což pozitivně pocítí několik milionů pracujících občanů, neboť se jim navýší čistá mzda a tím jim zůstane více peněz v peněženkách. Sněmovna též jednala o prodloužení nouzového stavu a zmrazení platů představitelů státní moci.

To, že poslanci za hnutí SPD nepodpoří žádné prodloužení nouzového stavu, avizoval předseda hnutí Tomio Okamura ještě před zahájením čtvrteční schůze Poslanecké sněmovny, kde se o tom hlasovalo. Již v počátku pandemie naše hnutí SPD navrhovalo novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, aby o jednotlivých opatřeních mohly rozhodovat odborné orgány Ministerstva zdravotnictví, tedy hygienici a epidemiologové. Novelizací zákona o ochraně veřejného zdraví by se neřešilo prodlužování nouzového stavu. V rámci rozpravy jsme apelovali na vládu, že nepředkládá údaje o vyhodnocení účinnosti přijatých opatření a celkově postupuje chaoticky a že další prodloužení nouzového stavu je zásadní opatření, které omezuje svobody občanů. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura též zmínil, že vláda chce prodloužit nouzový stav jen proto, aby mohla zadávat zakázky bez výběrových řízení, a ovládat životy občanů. Poukazoval na to, že už nyní mohou krajské hygienické stanice přijímat opatření i bez nouzového stavu. Též kritizoval i vládní restrikce, které nemají logiku (např. zákaz nedělního prodeje, zákaz večerního vycházení a uzavření menších obchodů) a nejvíce tak poškozují malé živnostníky. Hnutí SPD za živnostníky postižené dopady epidemie koronaviru bojuje dlouhodobě, o čemž svědčí i to, že jsme podali v této věci od jara desítky zákonů, z nichž byly některé přijaty, některé ne. My v tomto našem úsilí budeme i nadále pokračovat, protože nechceme mlčky přehlížet šikanu a poškozování živnostníků a malých středních českých firem, které odvádějí daně v České republice a jsou důležité pro naši ekonomiku.

Výsledek více než devítihodinového jednání dopadl tak, že vládní koalice podporovaná komunisty nakonec schválila prodloužení nouzového stavu do půlnoci dne 12. prosince 2020. Všichni přítomní poslanci hnutí SPD hlasovali proti prodloužení nouzového stavu. Jednání ve Sněmovně dále pokračovalo až do páteční druhé hodiny ranní a následně od devíti hodin proběhly další čtyři schůze.

Hnutí SPD je velmi rádo, že i za jejich podpory se podařilo odhlasovat zrušení superhrubé mzdy a výrazné zvýšení slevy na poplatníka. Díky zrušení superhrubé mzdy, zavedení sazeb daně z příjmu 15 a 23 procent a zvýšení slevy na poplatníka si polepší víc než čtyři miliony zaměstnanců. Poslanci našeho hnutí též hlasovali pro, aby se zmrazily platy vrcholných politiků a dalších činitelů včetně soudců. Od roku 2022 pak schválená změna zákona upraví výpočet platů ústavních činitelů. Odvíjet se budou od průměrné mzdy v celé ekonomice místo od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, jako je tomu nyní. Hnutí SPD již před dvěma lety podalo ve Sněmovně návrh na zmrazení platů politiků do roku 2021, který ale žádný poslanecký klub v té době nepodpořil. Obě výše uvedené předlohy ještě musejí posoudit senátoři a podepsat prezident.

Hnutí SPD předkládá a hlasuje v Poslanecké sněmovně pro zákony, které jsou ku prospěchu všech našich občanů.

19.11.2020   

Polsko a Maďarsko tvrdě vystoupily proti diktátu Evropské unie!

Polsko a Maďarsko zablokovaly jednání zástupců zemí Evropské unie při přijetí unijního rozpočtu na období let 2021 až 2027, neboť nesouhlasí s tím, aby bylo přerozdělování peněz z unijní pokladny spojováno s politickými podmínkami.

Hnutí SPD je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice, kdy za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení našich občanů do řízení země. Jako vlastenecké a demokratické hnutí vedeme na té nejvyšší úrovni v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu, neboť se domníváme, že současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu, který cílí na likvidaci národních států a národů Evropy. V rámci oslabování suverenit jednotlivých členských států předkládá EU různé nástroje, jak toho dosáhnout. Jedním z nástrojů je zavedení údajného principu právního státu.

Vrcholné instituce EU už několik let vedou s Maďarskem a Polskem řízení, neboť se domnívají, že zde dochází k porušování evropských hodnot. Vytýkají jim, že podkopávají nezávislost soudnictví a médií a omezují nevládní organizace. EU se proto chystá proti těmto zemím uplatnit svou moc, a to formou různých sankcí, viz například krácením přidělených finančních prostředků z unijní pokladny, do které povinně přispívají všechny státy EU. To ale nechce Polsko ani Maďarsko připustit, a jako důkaz, že to myslí vážně, zablokovaly tyto země při jednání zástupců zemí EU dne 16. listopadu 2020 v Bruselu přijetí rozpočtu na období 2021 až 2027. Lídři Maďarska i Polska tak dali jasně najevo, že jim spojení peněz s politickými podmínkami dělá problémy.

Budapešť i Varšava tvrdí, že žádné další mechanismy k ochraně právního státu nejsou potřeba. Veto dvojice členských zemí se vztahuje jak na plánovaný fond koronavirové pomoci ve výši 750 miliard eur (19,8 bilionu korun), tak i sedmiletý unijní rozpočet ve výši téměř 1,1 bilionu eur (29 bilionů korun). Pokud by se rozpočet nepovedlo schválit do konce roku, od ledna by začalo platit provizorium vycházející z letošního rozpočtu. V případě neschválení fondu by unijní země, z nichž se většina potýká s druhou vlnou pandemie, musely zapomenout na výrazné stimuly v době ekonomické krize.

Hnutí SPD prosazuje suverenitu naší republiky, ve které jsou naši občané dobrými vlastenci a skutečnými pány ve své zemi. Vážíme si a respektujeme jiné národy, ale zároveň vyžadujeme stejný respekt od nich. Podporujeme spolupráci suverénních evropských států na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu a svobodného obchodu a pohybu. Nechceme si nechat určovat od Evropské unie, co můžeme a nemůžeme dělat. Poláci a Maďaři už vyslali jasný signál, že jejich země si nechtějí nechat diktovat politiku vedenou ze strany EU a hnutí SPD je v tomto kroku podporuje.

18.11.2020

Návrh vlády na prodloužení nouzového stavu o 30 dnů je nepřijatelný!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že návrh vlády na prodloužení nouzového stavu o 30 dnů je nepřijatelný a že vládní opatření na omezení počtu lidí v obchodech na základě výměry 15 m2 na osobu je nesmyslné a způsobí zmatky. Podpoříme ve sněmovně zrušení superhrubé mzdy a snížení daní. Navrhujeme i zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Hnutí SPD vyzývá vládu Andreje Babiše, aby podpořila Polsko a Maďarsko v jejich odporu proti diktátu Bruselu. Prezidentské volby v USA zásadním způsobem otřásly vírou v právní legalitu volebního procesu a demokracii v této zemi, neboť existují vážná obvinění z rozsáhlých podvodů. Podle hnutí SPD by evropské státy, včetně České republiky, měly přijmout embargo na vývoz zbraní do Turecka a ukončit s Tureckem vojenskou spolupráci.

1. Návrh vlády na prodloužení nouzového stavu o 30 dnů je nepřijatelný.

Návrh vlády na prodloužení nouzového stavu o 30 dnů je nepřijatelný. Česká republika nemůže být v opakovaně prodlužovaném nouzovém stavu. Již v počátku pandemie jsme navrhovali novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, aby o jednotlivých opatřeních mohly rozhodovat odborné orgány Ministerstva zdravotnictví, tedy hygienici a epidemiologové, a to bez potřeby vyhlášení nouzového stavu.

2. Vládní opatření na omezení počtu lidí v obchodech na základě výměry 15 m2 na osobu je nesmyslné a způsobí zmatky.

Nová opatření a pravidla boje s nákazou covid-19 jsou nesrozumitelná a fakticky nemohou fungovat. Omezení počtu lidí v obchodech na základě výměry 15 m2 na osobu způsobí zmatky. Již nyní dochází k faktickému ohrožení existence malého a středního podnikání a živností v řadě oborů. Další propad v obchodní a ekonomické stabilitě může vážně ohrozit ekonomiku, včetně zdrojů na zdravotní péči a sociální služby.

3. Podpoříme zrušení superhrubé mzdy a snížení daní. Navrhujeme i zvýšení základní daňové slevy na poplatníka.

Poslanecká sněmovna bude mít tento týden na programu sedm schůzí, na kterých bude mj. projednávat zrušení superhrubé mzdy. SPD je dlouhodobě programově pro snižování daní, a proto tento návrh podporujeme včetně návrhů na snížení sazeb daně z hrubé mzdy z 20 na 15 %. Současně navrhujeme zvýšení základní daňové slevy na poplatníka ve výši 28.200,- Kč, tedy 2.350,- Kč měsíčně. Tímto opatřením se sníží daňové zatížení zaměstnanců, živnostníků, drobných podnikatelů a firem, které patří k jedněm z nejvyšších v rámci členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tyto skupiny osob a subjektů tak budou mít díky SPD měsíčně ve svých peněženkách o několik tisíc korun více. Vládní ČSSD to ale odmítá.

4. Hnutí SPD vyzývá vládu Andreje Babiše, aby podpořila Polsko a Maďarsko v jejich odporu proti diktátu Bruselu.

Vlády Polska a Maďarska tvrdě vystoupily na obranu své suverenity proti vměšování EU do svých vnitřních věcí. Vetovaly rozpočet EU, a tvrdě tak odmítly spojovat přerozdělování prostředků v EU s politickými podmínkami, které podle maďarské vlády údajně diktuje prostřednictvím EU Sorosova globalistická agentura. Jde o zásadní a naprosto správný postoj v obraně suverenity země před faktickou ekonomickou agresí. Hnutí SPD jednoznačně podporuje Polsko a Maďarsko a vyzývá premiéra Andreje Babiše a jeho vládu, aby naše spojence z V4 veřejně podpořili. Ukázalo by se pak, zda Andrej Babiš stojí na straně obhajoby národních zájmů, nebo společně s eurokomisařkou Věrou Jourovou z ANO stojí na straně diktátu Bruselu a globalistů.

5. Prezidentské volby v USA zásadním způsobem otřásly vírou v právní legalitu volebního procesu a demokracii v této zemi, neboť existují vážná obvinění z rozsáhlých podvodů.

Volby v USA zásadním způsobem otřásly vírou v právní legalitu volebního procesu. Existují vážná obvinění z rozsáhlých podvodů spojených se sčítáním hlasů v neprospěch prezidenta Trumpa. Je již rozhodnuto o přepočítávání hlasů v některých státech USA. Podvody se údajně měly odehrát s pomocí korespondenčního hlasování a softwaru na sčítání hlasů. Tam, kde není víra ve spravedlivé volby, tam není demokracie.

6. Podle hnutí SPD by evropské státy, včetně České republiky, měly přijmout embargo na vývoz zbraní do Turecka a ukončit s Tureckem vojenskou spolupráci.

Podle hnutí SPD by evropské státy, včetně České republiky, měly přijmout embargo na vývoz zbraní do Turecka a ukončit s Tureckem vojenskou spolupráci. Turecko nyní provádí agresivní politiku směřující k obnovení islámské Osmanské říše. Česká diplomacie musí ukončit svoji absolutní pasivitu a postavit se na podporu Řecka, Kypru, Sýrie a především Arménie. Tyto země jsou nyní fakticky ohrožené tureckou politikou.

17.11.2020

Odkazem 17. listopadu musí být boj za svobodu, demokracii a národní suverenitu!    

Dnešního dne si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva, výročí perzekuce českého studentstva v roce 1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989.

Hnutí SPD vnímá 17. listopad jako vzpomínku na oběti z řad studentů z roku 1939 a na listopadové události roku 1989. Obě tyto historicky významné události se staly neoddělitelnou součástí našich novodobých dějin a národní kultury České republiky. Naši občané, vlastenci, při nich byli pronásledováni a silně omezováni na své svobodě.

V prvním případě si připomínáme události 17. listopadu 1939 v tehdejším protektorátu Čechy a Morava. Listopadové dění v roce 1939 navazovalo na 21. výročí vzniku Československa dne 28. října. Při této příležitosti probíhala protinacistická demonstrace několika tisíců lidí, která byla rozehnána střelbou, při níž bylo těžce zraněno několik účastníků. Byl mezi nimi i student lékařské fakulty UK Jan Opletal, který dne 11. listopadu podlehl střelnému zranění. Dne 15. listopadu se konal pohřeb Jana Opletala, v rámci kterého studentské organizace uspořádaly smuteční průvod Prahou. Vše přerostlo v další protiokupační demonstrace a opět došlo k tvrdým střetům s pořádkovými silami. Z Hitlerova rozkazu následovalo 17. listopadu uzavření všech českých vysokých škol a konfiskace jejich majetku na celou dobu okupace. Následovalo zatýkání mezi studenty a 9 studentů, kteří podle Němců stáli v čele studentských organizací, bylo popraveno. Zatčeno bylo přes 1.000 studentů, mnoho jich bylo popraveno a další vězněni v koncentračních táborech. 17. listopad je také známý jako Mezinárodní den studentstva.

Ve druhém případě si připomínáme události, které většina z nás pamatuje, váží se k roku 1989. Dne 17. listopadu 1989 se plánovaný vzpomínkový průvod na studentskou perzekuci za okupace změnil v protikomunistickou demonstraci, která se přes zákaz vydala do centra města. Zde byla zásahem pořádkových sil tvrdě potlačena, při čemž bylo zraněno téměř 600 osob. To bylo signálem ke stávce studentů, poté divadelní stávce a celé řadě manifestací a demonstrací občanů, k nimž se přes obavy z odvety komunistické moci přidaly i organizace a závody v Praze a postupně i v dalších městech napříč celou republikou. Následné události vedly k tomu, že po dlouhých letech tuhé totality se dostalo občanům svobodně a odpovědně žít v demokracii. Na Národní třídě 16 v podloubí u místa nejtvrdšího policejního zásahu byla na památku tragické události umístěna pamětní deska bronzové dlaně s prsty zvednutými do písmene „V“ s datem 17.11.1989. V době výročí sem lidé přinášejí květiny a zapalují svíčky.

Naši občané v obou případech prokázali své vlastenectví a touhu po svobodném žití v České republice. V paměti celé řady z nás je období, kdy jsme byli součástí Varšavské smlouvy, v jejímž rámci všem členským státům diktoval politiku Sovětský svaz. Nyní vidíme, že se situace začíná opakovat, kdy v roli uzurpátora vystupuje Evropská unie. Naše hnutí SPD dlouhodobě poukazuje na to, že současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu, který je spojen s faktickým oslabením a likvidací národních států a národů Evropy, který přímo ohrožuje svobodu a demokracii v Evropě. Součástí tohoto procesu je řízená islamizace Evropy, která je neslučitelná s našimi tradicemi, kulturou a křesťanským náboženstvím. Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. To nesmíme připustit a o naši svobodu, demokracii a suverenitu republiky musíme i v dnešní době bojovat, a právě proto žádáme právo občanů rozhodnout v referendu o vystoupení z EU.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je vlastenecké a demokratické hnutí, které vždy povede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Vědomo si odkazu obou výše zmíněných listopadových událostí, které vnímáme s úctou a respektem, je pro nás povinností udržet svobodu, demokracii a suverenitu České republiky pro budoucí generace.

16.11.2020        

Podepište petici: Řekněte NE migrační vlně!

Vyzýváme občany k podpisu petice vedené napříč Evropou, která je proti Migračnímu paktu Evropské unie.

Vlastenecká frakce Identita a Demokracie, zastoupená v europarlamentu, mezi jejíž členy patří i dva europoslanci za SPD, šéf protiimigrační Ligy Matteo Salvini nebo šéfka francouzské strany Národní sdružení Marine Le Penová, zahajují petici proti Migračnímu paktu Evropské unie. Podpisy k podpoře petice budou sbírány napříč Evropou, cílem je získat milion podpisů.   

Hnutí SPD vyzývá všechny občany České republiky, kteří nechtějí podporovat masovou imigraci do Evropy, aby připojili svůj podpis k podpoře petice proti Migračnímu paktu Evropské unie. Vše o petici na www.saveurope.cz.

Navrhovaný „evropský Pakt o přistěhovalectví a azylu“ představený EK dne 24. září tohoto roku vytvoří pod záminkou „zlepšení bezpečnosti imigrantů“ právní, logistické a politické podmínky umožňující masové přesídlování obyvatel, zejména z rozvojového světa, na evropský kontinent. Na základě modelu obsaženého v paktu z Marrákeše – Globálním paktu OSN o migraci, se Evropská komise (EK) snaží usnadnit masovou imigraci. V příštích letech by se dle prognóz mohlo usadit v členských státech EU nejméně 68 milionů imigrantů ze zemí ležících mimo Evropu, přičemž většina z nich by pocházela z rozvojových zemí. V jejím důsledku bude Evropa zaplavena kolonizační vlnou a následná destabilizace přispěje k případnému zániku evropských národů a kultur.

Migrační pakt vytvořený úředníky sídlícími v Bruselu představuje tři pilíře, pomocí kterých chce tento pakt naplňovat (viz některé body z jednotlivých pilířů).

1 – Podpora imigrace, kdy stírá rozdíl mezi skutečnými uprchlíky a ekonomickými imigranty, a tedy mezi legální a nelegální imigrací. Rozšiřuje rozsah „slučování rodin“, což vede k tomu, že přijetí jednoho imigranta ve skutečnosti znamená přijetí celé rodiny. Dále nabízí logistickou podporu, jako je pronájem lodí a letadel, a poskytuje podporu podél celé migrační trasy za účelem zorganizovat masivní přesun obyvatelstva mezi kontinenty. Též dekriminalizuje nelegální aktivity nevládních organizací, které vědomě spolupracují s převaděči a obchodníky s lidmi a samy se staly součástí řetězce obchodu s lidmi.

2 – Snaha nepodporovat deportace nelegálních imigrantů, kdy omezuje dobu, po kterou jsou v Evropě povoleny deportace. Dále uplatňuje automatickou legalizaci nelegálních imigrantů při překročení lhůty pro vyhoštění, což umožní pobyt nelegálních imigrantů v EU. Též zavádí povinné přijímání imigrantů shromážděných na moři a zakazuje evropským národům vyvíjet tlak na země původu, aby své občany přijaly zpět.

3 – Organizace imigrace, což znamená povinné přesídlení imigrantů v rámci členských států (na základě velikosti populace a HDP daného členského státu) a umožnění okamžitého vstupu do EU pro nemocné, pro rodiny a pro nezletilé osoby do 12 let.

Hnutí SPD zastává názor, že představený Migrační pakt EU navždy změní směřování Evropy i životy všech občanů evropských národů. Pokud bude pakt přijat, bude to znamenat konec Evropy. Abychom mohli Migrační pakt EU zastavit, musíme se všichni zmobilizovat a udělat vše, aby nebyl přijat. Proto Vás prosíme o podporu a sdílení petice proti Migračnímu paktu Evropské unie. Podpisem petice řeknete jasně NE migrační vlně. Vše o petici na www.saveurope.cz. Děkujeme.

13.11.2020

Prosazujeme zájmy vedoucí k ochraně nerostného bohatství České republiky!

V rámci druhého čtení tzv. horního zákona jsme odůvodnili náš pozměňující návrh, zpracovaný s cílem zajistit účinnou kontrolu nakládání s nerostným bohatstvím České republiky.

Poslanci hnutí SPD také v rámci jednání schůze Sněmovny nepodpořili v prvním čtení návrh státního rozpočtu na příští rok, neboť se domníváme, že vláda nechce šetřit, což vyplývá i z toho, že nechce akceptovat návrhy našeho hnutí vedoucí ke značným úsporám.

Hnutí SPD prosazujeme zájmy vedoucí k ochraně nerostného bohatství České republiky, což dokladuje i to, že v rámci druhého čtení tzv. horního zákona (sněmovní tisk 531) byl prezentován pozměňující návrh našeho poslance Radima Fialy na změnu vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Současné znění horního zákona, který byl přijat v roce 1988, tedy v době zcela odlišných společenských a ekonomických potřeb, neeliminuje rizika, která mohou vzniknout při kapitálových změnách ve firmách těžících nerostné bohatství. Právě těžba nerostných surovin může významně ovlivnit strategické zájmy České republiky, pokud ji budou provádět firmy, které nebyly dostatečně prověřeny a hrozí tak riziko, že své podnikatelské zájmy nadřadí nad zájmy České republiky a jejích obyvatel. To by se tímto návrhem mělo změnit a stát bude mít možnost kontroly. Vzpomeňme jen obstrukce v souvislosti s těžbou lithia.   

Hnutí SPD tento týden také v prvním čtení nepodpořilo návrh státního rozpočtu pro příští rok, a to z několika důvodů. Domníváme se, že standardem by mělo být vyrovnané hospodaření nebo přebytkové hospodaření. Cílem by mělo být zdravé hospodaření a zdravý stát minimálně s vyrovnaným rozpočtem. Zajisté, že v této době, kterou velmi ovlivnila opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií a nouzovým stavem, se musejí brát v úvahu mimořádné neplánované výdaje potřebné na zajištění fungování státu a jeho ekonomiky. Zároveň se musejí neustále vyhledávat nepotřebné výdaje a ty seškrtat, s cílem úspor státních financí. Naše hnutí předložilo vládě celou řadu návrhů úspor, které ale vláda nechce akceptovat. Zmíním jen některé z nich, jako například zrušit financování politických neziskových organizací, přestat vyplácet sociální dávky nepřizpůsobivým občanům, kteří ačkoli mohou, tak nechtějí pracovat, přestat s vysokými dotacemi pro solární barony a zrušit škodlivou inkluzi ve školství. Velké úspory spatřujeme také v kapitole Ministerstva obrany ČR, spočívající například ve zrušení zahraničních misí a alespoň odkladu předražené armádní techniky (50 miliard za německá bojová vozidla, 6 miliard za francouzská děla, americké vrtulníky za 15 miliard). Zároveň ale musím zdůraznit, že my v SPD si velmi vážíme české armády a našich vojáků, které podporujeme, stejně jako bezpečnostní a záchranné složky a jejich příslušníky a zaměstnance.

Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2021 počítá se schodkem v astronomické výši 320 mld. korun. V tomto návrhu však není započítán výpadek z příjmů státu po zrušení superhrubé mzdy, který má být dalších cca 90 mld. korun. Vláda počítá pro příští rok s výdaji 1.806,8 mld. korun a investicemi ve výši 178 mld. korun, ale nepředstavila nám své strategické vize, kam a proč bychom měli masivně investovat. To je i jedním z důvodů, proč naši poslanci vládní návrh rozpočtu v prvním čtení nepodpořili. Též ale zmíním, že poslanci za hnutí SPD prosazují zrušení superhrubé mzdy a podporují také snížení sazeb daně z hrubé mzdy z 20 na 15 %, neboť je nutné nechat lidem více peněz v peněženkách. Hnutí SPD již podalo návrhy dalších zákonů na finanční podporu pracujících lidí. Systémově prosazujeme navýšení základní slevy na poplatníka a také zvýšení podpory pracujících rodičů s dětmi, vždy podpoříme valorizaci a zvyšování důchodů. Požadujeme též zavedení zdanění nadnárodních korporací.

Hnutí SPD bude i nadále ve Sněmovně podporovat a schvalovat takové zákony, které jsou prospěšné pro naše občany.

12.11.2020

Požadujeme důslednější ochranu našich státních hranic!

S nelegálními imigranty se na našem území v poslední době roztrhl pytel, a proto žádáme důslednější ochranu státních hranic.

Zjištěné případy zadržených imigrantů našimi celníky a policisty z posledních čtrnácti dnů nás vedou oprávněně k požadavku důslednější ochrany našich státních hranic. Musíme učinit taková opatření, aby se přes hranice České republiky nedostal žádný nelegální imigrant.

Hnutí SPD stále apeluje na vládu, potažmo ministra vnitra ČR, aby bylo využíváno více sil a prostředků k zajištění ochrany našich státních hranic, a to s cílem, aby se k nám nedostal žádný nelegální imigrant. Zadržení imigranti byli vypátráni z nahlášených oznámení policii a namátkových kontrol, prováděné příslušníky bezpečnostních sborů. Za minulých čtrnáct dní se jednalo o čtyři záchyty imigrantů na území České republiky:

 • Oznámení o mužích nacházejících se na ložné ploše návěsu kamionu přijali policisté na lince 158 v pátek 30. října. Na parkoviště výrobní společnosti v Otrokovicích okamžitě vyjely policejní hlídky, které místo zajistily a z útrob kamionu vyvedly čtyři muže. Jednalo se o imigranty z Afghánistánu, dva z nich nebyli plnoletí. Prokazovali se pobytovými průkazy pro azylanty, které jim byly vydány v Rumunsku. Řidiče vozu policie podezírá z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.
 • Policie dopadla dne 4. listopadu na Karvinsku čtyři imigranty, kteří nelegálně vstoupili na území České republiky. Policii na muže tmavé pleti upozornil řidič kamionu, ze kterého vyskočili. Stalo se to v okamžiku, kdy kamion zastavil nedaleko hraničního přechodu Chotěbuz. Policisté po nich začali pátrat a zadrželi je v okrajové části Českého Těšína na Karvinsku. Policisté také zjistili, že muži by měli být ve věku 18 až 28 let a pocházejí ze středoasijské země. O mezinárodní ochranu zažádali v jiném státě a k nám vstoupili neoprávněně, Nyní jsou umístěni v zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku.
 • Jihomoravští celníci dne 5. listopadu odpoledne na D2 zadrželi na Břeclavsku kamion s návěsem, ve kterém bylo 48 imigrantů, které rozpoznal velkokapacitní rentgen. Policie následně provádí šetření k jejich totožnosti. Podle předběžných informací, které policisté od imigrantů zatím zjistili, jich 31 pochází ze Sýrie a 17 z Turecka a měli namířeno do Německa.
 • Policie zadržela o půlnoci dne 8. listopadu 24 imigrantů. Vezla je dodávka po dálnici D1, jela směrem na Prahu. Policisté je zadrželi na 104. kilometru dálnice na Jihlavsku. Zřejmě jsou to Syřané nebo Turci. Imigranti neměli žádné doklady a nebyli schopni prokázat svou totožnost. Případ šetří Policie ČR.

Jsme přesvědčeni, že tito zadržení imigranti jsou pouze "špička ledovce" a přes naši zemi jich proudí daleko větší množství. Hnutí SPD požaduje z důvodu zajištění větší bezpečnosti našich občanů, aby Ministerstvo vnitra ČR v rámci svých strategických cílů vyčlenilo dostatek potřebných zdrojů, včetně těch lidských, které použije na zajištění ochrany našich státních hranic. Nechceme, aby se v naší republice zdržovali nelegální imigranti.

11.11.2020

Nikdy nesmíme zapomenout na hrdinství válečných veteránů!

Dnešní den je věnován památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice.

Hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které vždy povede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Naše společnost má národní tradice a kulturu, které nám byly s úctou a respektem předávány našimi rodiči a prarodiči, což nás zavazuje k tomu, abychom je následně předali našim dětem a vnoučatům. Je naší povinností tyto hodnoty chránit, prosazovat a podporovat vlastenectví našich občanů a prohlubovat u nich pocit národní hrdosti. Své vlastenectví prokázali v minulosti naši předci v krizových situacích, mezi které prioritně patřila první i druhá světová válka.   

Na symbolickou jedenáctku, v jedenáct hodin jedenáctého dne jedenáctého měsíce roku 1918 vstoupilo v platnost příměří podepsané válčícími stranami ve francouzském Compiègne, kterým byly ukončeny boje první světové války. Tradice oslav konce první světové války se začala rodit již při prvním výročí dne příměří, 11. listopadu 1919, kdy byl tento den uctěn v Londýně, Paříži i dalších městech dohodových států. Tím se zrodila tradice Dne vzpomínek (Remembrance Day), při kterém jsou připomínány válečné oběti. Tehdejší americký prezident Woodrow Wilson téhož roku oficiálně vyhlásil 11. listopad Dnem příměří. Oficiálním svátkem se stal v roce 1926. Roku 1954 přejmenoval Kongres Den příměří na Den veteránů. Tento významný den má v různých zemích svou specifickou podobu, název a tradice. Základní cíl je však podobný, uctění památky všech veteránů a obětí válečných konfliktů, bez ohledu na válčící strany.

Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. To má svůj původ v básni Na flanderských polích, kterou v roce 1915 napsal kanadský chirurg John McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko belgického města Ypres. Inspirací mu byly květy vlčích máků, ale i dalších květin, které rostly na hrobech pohřebených vojáků. Vlčí mák jako symbol pro padlé vojáky první světové války poprvé použila americká profesorka a humanistka Moina Michaelová. V roce 1921 zvolil bývalý velitel britských expedičních sil polní maršál sir Douglas Haig jako předseda Nadace veteránů vlčí mák za symbol pro sbírku na pomoc válečným veteránům a invalidům.

Mezi veterány řadíme i policisty a další členy ozbrojených či bezpečnostních složek našeho státu. Celá řada policistů i hasičů se účastnila bojů první světové války v zahraničních oddílech legionářů a teprve poté, po návratu do své vlasti, budovali moderní policejní a hasičský sbor. Policisté i hasiči se účastnili i bojů druhé světové války a mnoho jich také padlo, např. při osvobozování Prahy. V moderní historii se i policisté účastní zahraničních spojeneckých misí. Ti všichni byli pravými vlastenci, neboť bojovali v zájmu republiky a mnozí z nich položili v boji za naši svobodu a demokracii svůj život.

Mezinárodní den válečných veteránů je vzpomínkou na ty, kteří nasazovali a stále nasazují životy za uchování míru. Váleční veteráni si proto zasluhují náš respekt a úctu. Připnutím symbolického květu jako krev rudého vlčího máku si lidé po celém světě připomínají hrdinství vojáků a vzdávají jim hold. Hnutí SPD na válečné veterány nikdy nezapomene. Čest jejich památce.

10.11.2020

Požadujeme okamžité vyhoštění nelegálních imigrantů!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že průběh voleb amerického prezidenta naprosto demaskoval zhroucení demokratického systému v USA – zavedení korespondenční volby zničilo důvěru ve spravedlivé volby. Je skandální, že Babišova vláda financuje neziskovky, které pomáhají nelegálním imigrantům. Požadujeme okamžité vyhoštění nelegálních imigrantů. Hnutí SPD návrh státního rozpočtu jako celek nepodpoří. Prosazujeme a podporujeme zrušení superhrubé mzdy, snížení daní občanům, valorizaci důchodů a zavedení zdanění nadnárodních korporací. Česká republika nemůže fungovat v opakovaných režimech nouzového stavu. Požadujeme jasný scénář vlády na řešení situace.

1. Průběh voleb amerického prezidenta naprosto demaskoval zhroucení demokratického systému v USA – zavedení korespondenční volby zničilo důvěru ve spravedlivé volby.

Průběh voleb amerického prezidenta naprosto demaskoval zhroucení demokratického systému v USA. Zavedení korespondenční volby zničilo důvěru ve spravedlivé volby a v důsledku toho vyvolalo značné pochybnosti o platnosti voleb prezidenta USA, o nichž se bude zřejmě rozhodovat u soudu. Dnes je zřejmé, že náskok kandidáta Joe Bidena tvoří právě započtení korespondenčních hlasů v době, kdy řádné volby již skončily. Je nutné odmítnout návrhy TOP 09 a tzv. demobloku na zavedení korespondenční volby v České republice, jinak hrozí možné manipulace s volebními výsledky i u nás.

2. Je skandální, že Babišova vláda financuje neziskovky, které pomáhají nelegálním imigrantům. Požadujeme okamžité vyhoštění nelegálních imigrantů.

Na území České republiky trvale pronikají nelegální imigranti, a to často z muslimských zemí. Dostává se jim podpory takzvaných neziskových organizací, jako například Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), které brání jejich vyhošťování. Je naprosto nepřijatelné, že tyto organizace dostávají finanční podporu od Vlády ČR. Sám premiér Babiš přímo OPU vyjádřil svou podporu. Je to důsledek politiky dvojí tváře, kterou dělá premiér Babiš. Tvrdí, že bojuje proti nelegální imigraci, přitom via facti provádí opak. Podle hnutí SPD by měli být nelegální imigranti ihned vypovězeni z našeho území! Jsme proti udělování azylu nelegálním imigrantům!

3. Hnutí SPD návrh státního rozpočtu jako celek nepodpoří. Prosazujeme a podporujeme zrušení superhrubé mzdy, snížení daní občanům, valorizaci důchodů a zavedení zdanění nadnárodních korporací.

Poslanecká sněmovna bude tento týden projednávat mj. v prvním čtení vládní návrh státního rozpočtu na rok 2021 s navrhovaným schodkem v astronomické výši 320 miliard korun. V tomto návrhu však není započítán výpadek z příjmů státu po zrušení superhrubé mzdy, který má být dalších cca 90 miliard korun. Poslanecký klub SPD vítá zrušení superhrubé mzdy a podporujeme také snížení sazeb daně z hrubé mzdy z 20 na 15 procent. Systémově prosazujeme navýšení základní slevy na poplatníka a spolupracujícího manžela či manželku z 24.840 na 30.000 korun. Pokusíme se prosadit maximum, protože zvýšení základní slevy na poplatníka nejvíce pomůže právě nízkopříjmovým pracujícím. Opakovaně navrhujeme zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací, které mají výjimku, kterou prosadila Špidlova vláda. V případě, že si zahraniční vlastník vyplatí podíl na zisku, nemusí nyní platit 15 procentní srážkovou daň, na rozdíl od českých vlastníků firem. Ročně je tak vyvedeno cca 300 miliard korun, to znamená 40 – 50 miliard korun na daních, které by posílily státní rozpočet, v případě, že bude tato výjimka zrušena. Zároveň také podporujeme valorizaci důchodů, které příští rok porostou v průměru o 839 korun na téměř 15.400 korun, protože si to naši důchodci zaslouží. SPD návrh rozpočtu jako celek svým hlasováním nepodpoří, jelikož vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM by měla přestat financovat nepřizpůsobivé a politické neziskové organizace, přestat financovat zahraniční předražené zbojní zakázky pro armádu, škrtnout škodlivou inkluzi ve školství, přestat dotovat solární barony a přestat vysílat vojáky na zahraniční mise do bojové operace islámských kmenů v Mali, Nigeru a Čadu.

4. Česká republika nemůže fungovat v opakovaných režimech nouzového stavu. Požadujeme jasný scénář vlády na řešení situace.

Česká republika nemůže fungovat v opakovaných režimech nouzového stavu. Požadujeme jasný scénář vlády na řešení situace. Nemůžeme čekat v rouškách doma a dívat se, jak umírá ekonomika, bankrotuje stát a hroutí se vzdělávání dětí. Musíme přísně chránit ohrožené skupiny občanů, navýšit zdravotní kapacity a co nejrychleji uvolňovat podnikání a pracovní aktivity lidí.

9.11.2020

Podali jsme návrh zákona na zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti!

Poslanci hnutí SPD podali ve Sněmovně v souladu s naším projektem „Rodina na prvním místě“ další návrh zákona daňového zvýhodnění pro slušné a pracující občany, kteří jsou pro nás na prvním místě.

I v této době koronavirové pandemie a pokračujícím nouzovém stavu myslí hnutí SPD na to, jak ušetřit peníze našim slušným a pracujícím občanům, o čemž svědčí to, že jsme dne 27.10.2020 pod záštitou místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Lucie Šafránkové předložili k projednání v Poslanecké sněmovně novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument je vedený jako sněmovní tisk č. 1065.

Cílem našeho návrhu je významné snížení přímé daňové zátěže a zvýšení disponibilního čistého příjmu pro daňové poplatníky. Nejvíce by to bylo přínosné pro pracující rodiče, jejich rodiny, rodinné příslušníky a děti. Pro mladé lidi to bude i velmi motivující při rozhodování pro zakládání rodin a počtu dětí, což by mělo přispět ke zvýšení porodnosti, a též coby žádoucí trend jednak z obecného společenského hlediska, ale také z pohledu (makro)ekonomického, například v souvislosti s udržením (či zkvalitněním a posílením) našeho sociálního systému, zejména pak jeho důchodové složky.

Vlastní novela zákona spočívá v tom, že navrhuje zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti žijící s poplatníkem daně ve společně hospodařící domácnosti – v případě jednoho vyživovaného dítěte na 30.408 Kč ročně, v případě druhého vyživovaného dítěte na 38.808 Kč ročně a v případě třetího (a každého dalšího) vyživovaného dítěte na 96.816 Kč ročně. Ustanovení tohoto zákona o tom, že jedná-li se o dítě (děti), kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se na něj částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek, zůstává nedotčeno. Dále se navrhuje úprava maximální roční výše fakticky uplatnitelného daňového bonusu na 120.600 Kč ročně. Důvodem je umožnit reálné zvýšení čistého příjmu zejména nízkopříjmovým občanům, zaměstnancům či OSVČ, s příjmy zhruba odpovídajícími průměrné měsíční mzdě tak, aby zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti opravdu reálně pocítili.

Pro nárok na uplatnění tzv. daňového bonusu dle tohoto zákona se navrhuje zrušení podmínky minimální výše příjmu v rozhodném zdaňovacím období. Tato navrhovaná úprava směřuje k odstranění resp. zmírnění diskriminace v přístupu některých daňových poplatníků k tzv. daňovému bonusu souvisejícímu s daňovým zvýhodněním na vyživované děti, a to v tom smyslu, že ruší podmínku minimální výše zdanitelného příjmu v rozhodném zdaňovacím období, čímž umožňuje dosáhnout na daňový bonus i těm rodičům a daňovým poplatníkům, jejichž roční zdanitelný příjem nepřesáhne 87.600 Kč (tzn., že v měsíčním průměru činí max. 7.300 Kč). Součástí novely zákona je i též zvýšení maximálního měsíčního daňového bonusu (návazně na zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti) na 10.050 Kč.

Hnutí SPD předloženou novelou zákona o daních z příjmů plní sliby, které dalo občanům a které vychází z programu hnutí. Též je součástí našeho projektu „Rodina na prvním místě“, který jsme představili občanům ke konci loňského roku.

6.11.2020

Korespondenční hlasování zpochybňuje výsledek voleb v USA!     

V letošních prezidentských volbách ve Spojených státech amerických se v plné nahotě naplnila hrozba z korespondenčního hlasování, které rozkládá demokracii.

V prezidentských volbách v USA, ať už dopadnou jakkoli, se náramně ukazuje hrozba korespondenčního hlasování, které může vést k podvodům a manipulacím. Do té doby než se začaly sčítat korespondenční hlasy, vedl v některých státech s přehledem Donald Trump, takže je velkou záhadou, proč má při sčítání korespondenčních hlasů takovou převahu Joe Biden. Je proto nasnadě, že jakýkoli výsledek takového hlasování je lehce zpochybnitelný.

Ve hře o prezidentský post, který má značný vliv na celosvětovou politiku, byli největšími favority dva kandidáti. Za republikány to byl současný prezident USA Donald Trump a druhým kandidátem za demokraty Joe Biden. Nezakrýváme, že je pro hnutí SPD lepší alternativou Donald Trump, a i když jsme k jeho některým politickým rozhodnutím měli výhrady, ve většině případů jsme souhlasili s jeho politickými rozhodnutími. Plně podporujeme jeho kritický postoj k nelegální migraci a kladně hodnotíme prosazování konzervativních a vlasteneckých hodnot. Hnutí SPD naopak nesouhlasí s proglobalistickou politikou prezentovanou demokratem Joem Bidenem, která vede k zásadnímu ohrožení svobody, demokracie i míru ve světě. Globalisté usilují o nastavení globálního světového řádu, do kterého mimo jiné spadá podpora migrace a diktatura menšin.

Oficiální volební den byl stanoven na 3. listopadu, ale svůj hlas už předčasně odevzdalo nebo zaslalo poštou rekordních více než 100 milionů Američanů, což svědčí o tom, že o letošní volbu hlavy státu byl velký zájem. V USA je platný jiný volební systém, než na který jsme zvyklí. Volit mohou američtí občané starší 18 let, až na některé výjimky. Ačkoliv dříve platila věková hranice 21 let, roku 1971 bylo pravidlo zrušeno. Aby mohli američtí voliči hlasovat u volební komise, musí nejprve vyplnit registrační formulář na příslušném místě, po internetu nebo na úřadě, výjimku tvoří pouze Severní Dakota. Občané rovněž musí splňovat podmínky bydliště ve státě, ve kterém hlasují. Ty se však mohou v různých částech USA lišit. Volič může o platnou registraci přijít v případě uvěznění nebo přestěhování a znovu se musí zaregistrovat, pokud se dvakrát po sobě neúčastní federálních voleb.

Prezident USA není volen přímo občany, ale kolegiem volitelů. To tvoří zástupci jednotlivých federálních států USA, kteří jsou do svých pozic voleni občany většinovým systémem. Americká hlava státu je tak volena nepřímo a dvoustupňově. Sbor volitelů je ústavně vytvořený orgán, který po odhlasování voličů následně oficiálně zvolí prezidenta. Tvoří ho celkem 538 členů, a pokud chce kandidát uspět, musí získat hlasy 270 z nich. Sbor volitelů stanovuje také zastoupení poslanců v americké Sněmovně reprezentantů a Senátu. Sbor volitelů se má sejít 14. prosince tohoto roku, kdy zvolí budoucí hlavu Spojených států, což ještě následně oficiálně stvrdí Kongres. K tomu by podle plánu mělo dojít 5. ledna 2021. Inaugurace nového prezidenta se uskuteční 20. ledna 2021.

Hnutí SPD na celém průběhu voleb kritizuje korespondenční hlasování, které může vést k podvodům a manipulacím, což rozhodně odmítáme. Tyto volby amerického prezidenta nám dávají za pravdu. Prezident Donald Trump před volbami varoval na možné zneužití korespondenčního hlasování globalisty, které ho využijí jako nástroj, pomocí kterého ovládnou volby. Hnutí SPD má v nedávné paměti, že i v rakouských prezidentských volbách došlo při korespondenčním hlasování poštou k manipulacím a volby se musely opakovat. Pro nás je to dosti silný argument, že korespondenční hlasování nebudeme nikdy podporovat.

5.11.2020

Ne islámu, ne teroristům!

Teroristický útok ve Vídni příznivcem Islámského státu si vyžádal čtyři mrtvé a mnoho zraněných.

V pondělí večer v centru Vídně zastřelil dvacetiletý mladík s albánskými kořeny čtyři lidi a dalších dvacet dva osob zranil, z toho sedm vážně. Útočníka po tomto hrůzném činu policie na místě zastřelila. Podle rakouských úřadů byl pachatel příznivcem teroristické organizace Islámský stát (IS). Loni byl odsouzen kvůli teroristickému spolčení a v prosinci byl podmínečně propuštěn.

Hnutí SPD vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám obětí i rakouskému národu v souvislosti s následky teroristického útoku ve Vídni. Útoky příznivců IS ve Francii a Rakousku zaznamenávají trend rostoucího násilí a nenávisti po celé Evropě, což potvrzuje zrůdnost masové imigrace a islamizace. Proto hnutí SPD požaduje nemilosrdnou deportaci nelegálních imigrantů a nulovou toleranci nelegální imigrace.

Oběťmi útoku, když pachatel v pondělí střílel v centru Vídně poblíž synagogy, se stali dva muži a dvě ženy a podle vídeňského starosty Michaela Ludwiga jsou další lidé v nemocnicích v kritickém stavu. Rakouský ministr vnitra Karl Nehammer následně sdělil, že zastřeleným atentátníkem byl Kujtim Fejzulai, který měl pas Rakouska a Severní Makedonie. K hnutí Islámský stát se chtěl připojit v Sýrii, kam se v roce 2018 pokusil vycestovat. Loni v dubnu byl odsouzen k 22 měsícům za teroristické spolčení, ale v prosinci byl podmínečně propuštěn s tím, že vzhledem k nízkému věku spadal pod jurisdikci pro mladistvé. Po razii v pachatelově vídeňském bytě bylo v metropoli a ve spolkové zemi Dolní Rakousy provedeno dalších 18 domovních prohlídek a předběžně zadrženo 14 osob. Podle vyšetřovatelů měl útočník automatickou zbraň, pistoli i mačetu. Munici pro kalašnikov si podle portálu rakouského listu Heute v polovině července obstaral na Slovensku. Slovenská policie v reakci uvedla, že na případu spolupracuje s rakouskými kolegy.

Na úterním mimořádném zasedání rakouská vláda schválila třídenní státní smutek. Památku obětí Rakousko v úterý odpoledne uctilo minutou ticha a přes internet bude přenášena mše z chrámu svatého Štěpána ve Vídni. Solidaritu Rakousku kvůli útoku ve Vídni vyjádřila řada lídrů zemí z celého světa, včetně našeho prezidenta Miloše Zemana. Americký prezident Donald Trump zdůraznil, že je nutné se spojit v boji proti islamistickému terorismu. Rakouský kancléř Sebastian Kurz ve svém úterním projevu k národu označil útok za beze vší pochybnosti islamistický čin, motivovaný nenávistí vůči rakouskému způsobu života. Slíbil ochranu demokracie a vypátrání strůjců tohoto teroristického činu. Rakouský prezident Alexander Van der Bellen tento teroristický útok označil za nejhorší v novodobé historii Rakouska. Kvůli útoku posílily kontrolu hranic Rakousko, Německo, Česko, Slovensko a Itálie.

Hnutí SPD neustále a již několik let upozorňuje na hrozbu, kterou s sebou přinášejí nelegální imigranti, kteří nepolevují ve svém zájmu dostat se do Evropy. Proti tomuto jejich úsilí nijak radikálně nepostupuje Evropská unie, čímž přispívá k islamizaci Evropy. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Naše hnutí nechce v České republice žádnou islámskou ideologii, což dokladujeme tím, že jsme ve Sněmovně již před několika měsíci podali návrhy zákonů na zákaz propagace islámské ideologie a zákaz islámského zahalování na veřejnosti. V hnutí SPD nám jde o zajištění bezpečnosti našich občanů.

4.11.2020

Podpořili jsme finanční příspěvek důchodcům v částce pět tisíc korun!

Sněmovna minulý týden i díky hlasům poslanců SPD schválila jednorázový příspěvek pět tisíc korun důchodcům a pevný termín valorizace důchodů.

Za podpory všech poslanců hnutí SPD Sněmovna ve třetím čtení schválila jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 5.000,-Kč, a to včetně pozměňujícího návrhu týkající se spravedlivějšího termínu pravidelné valorizace důchodů, která bude nově nastavena pro všechny důchodce od 1. ledna příslušného kalendářního roku.

V rámci jednání 62. schůze Poslanecké sněmovny, na kterou se sešli poslanci vzhledem k pokračující epidemii koronaviru opět v polovičním počtu, byl minulý pátek schválen příspěvek ve výši pět tisíc korun všem důchodcům. Za hnutí SPD jsme všichni hlasovali pro, neboť jsme přesvědčeni, že si to naši důchodci zaslouží. Tím více nás mrzí, že současná vláda (ANO a ČSSD) nechce podpořit náš návrh zákona, na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby (necelých 13.000,-Kč), jež platí ve značné části Evropy.

Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 nyní zamíří k posouzení do horní komory Parlamentu České republiky. Tento jednorázový příspěvek poskytne stát poživatelům důchodů jako finanční výpomoc. Kabinet počítá s vyplacením částky ještě letos a dostanou jej starobní důchodci a lidé s invalidní nebo s pozůstalostní penzí.

Velmi nás mrzí, že byl Sněmovnou k předloženému výše uvedenému zákonu schválen pouze jediný z desítky opozičních pozměňovacích návrhů. I díky poslancům za hnutí SPD bylo navzdory nesouhlasu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) schváleno, aby pravidelná valorizace důchodů byla vždy od 1. ledna, nikoli ode dne výplaty lednové splátky penze. Podporou tohoto pozměňovacího návrhu jsme napravili nespravedlnost při stanovení termínu valorizace důchodů, jelikož doposavad byl termín různý a to na základě data výplaty důchodu. Teď už to bude pro všechny stejný termín.

V hnutí SPD zastáváme názor, že je naší povinností pro seniory zabezpečit, aby měli možnost žít v takovém prostředí, které je pro ně bezpečné a přizpůsobené jejich potřebám. Zabezpečit jim bezplatnou standardní zdravotní péči a poskytnout jim dostupnou sociální a právní pomoc, která jim pomůže zajistit jejich autonomii a fungování ve společnosti. Na vládu apelujeme, že v otázkách týkajících se budoucnosti našich seniorů postupuje nesystémově a stále nevytvořila důchodovou reformu. Za hnutí SPD jsme ve Sněmovně předložili několik návrhů zákonů a jejich změn, které by měly ve finále pomoci našim seniorům, zatím ale bez odezvy. Senioři jsou součástí naší společnosti a mají právo na důstojný život.

3.11.2020       

Nepodpořili jsme jako jediní prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém hnutí SPD upozorňuje, že jsme jako jediní nepodpořili prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu. Vítězství Joe Bidena v amerických prezidentských volbách by znamenalo vítězství globalistů usilujících o globální světový řád, proto je lepší alternativou Donald Trump. Teroristické útoky ve Francii a v Rakousku potvrdily zrůdnost masové imigrace a islamizace. Požadujeme nemilosrdnou deportaci nelegálních imigrantů. Hlasovali jsme pro finanční příspěvek důchodcům pět tisíc korun. 

1. Nepodpořili jsme jako jediní v parlamentu prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM požádala minulý týden Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů. Důvodem žádosti byla situace ohledně zvládnutí pandemie koronaviru COVID-19. Nouzový stav umožňuje vládě přijímat v této věci celou řadu opatření a také ve stavu legislativní nouze může Sněmovna projednávat pouze zákony předkládané vládou anebo vrácené Senátem. Protože se jedná o situaci zcela mimořádnou, nechtěli jsme dávat Vládě ČR další tzv. „bianco šek" na další celý měsíc, a proto poslanci SPD navrhovali prodloužení maximálně o 10 dnů s možností dalšího projednání před uplynutím této doby. Tento náš návrh ale Sněmovna odmítla, a proto jsme nepodpořili ani vládou navrhované prodloužení o 30 dnů, ani termín do 20. listopadu 2020. Poslanci SPD jsou připraveni se sejít v podstatě kdykoliv a nad požadavkem Vlády ČR na další prodloužení diskutovat, když vláda předloží relevantní důvody pro prodloužení.

2. Vítězství Joe Bidena v amerických prezidentských volbách by znamenalo vítězství globalistů usilujících o globální světový řád, proto je lepší alternativou Donald Trump.

Prezidentské volby v USA budou zásadní pro celosvětovou politiku. Přes jasné výhrady k současné politice USA je nutné doufat, že republikánský prezident Trump obhájí svůj mandát. Vítězství protikandidáta Bidena by znamenalo zásadní ohrožení svobody, demokracie i míru ve světě. Šlo by o vítězství globalistů usilujících o globální světový řád. Je zde reálná hrozba, že globalisté použijí veškeré metody zpochybnění regulérnosti voleb a zpochybní i jejich výsledek v případě své porážky. Biden znamená podporu migrace, diktatury menšin včetně využití totalitního řízení pod záminkou boje s nákazou. Takové obavy sdílí svobodomyslní občané USA.

3. Teroristické útoky ve Francii a v Rakousku potvrdily zrůdnost masové imigrace a islamizace. Požadujeme nemilosrdnou deportaci nelegálních imigrantů.

Teroristické útoky z minulého týdne ve Francii a včera v Rakousku ve Vídni odhalily v celé zrůdnosti pravdu o tzv. nové migrační politice EU, která neřeší ani ty nejzásadnější problémy migrace a jenom zatvrzele prosazuje nekončící přísun dalších a dalších statisíců nepřizpůsobivých nelegálních imigrantů do EU. SPD je jednoznačně proti jakékoliv podpoře nelegální imigrace, voláme po ukončení jakékoliv její podpory, po ochraně našich hranic a po nemilosrdné deportaci všech nelegálních imigrantů zpět na kontinent, kam patří. Současně namísto nesmyslných dávek vyplácených imigrantům jednotlivými státy EU požadujeme těmito penězi motivovat jejich domovské státy, aby je přijímaly zpět. Hnutí SPD je jediným politickým subjektem zastoupeným v Parlamentu, který prosazuje nulovou toleranci nelegální imigrace a již jsme ve Sněmovně podali zákony na zákaz propagace islámské ideologie a zákaz islámského zahalování na veřejnosti.

4. Podpořili jsme finanční příspěvek důchodcům pět tisíc korun.

Poslanecká sněmovna minulý týden opět jednala v polovičním počtu ve stavu legislativní nouze. Poslanci SPD svými hlasy přispěli k tomu, že všichni lidé, co pobírají důchody, dostanou jednorázový příspěvek ve výši 5.000 korun. Tedy starobní důchodci i lidé s invalidní či pozůstalostní penzí. Příspěvek by tak mělo dostat 2,89 milionu lidí. Termín vyplácení by měl být ještě letos, pracovní varianta počítá s výplatou v prosinci. Toto řešení ale není systémové. SPD proto podalo do Sněmovny zákon, kde navrhujeme minimální důchod ve výši hranice chudoby stanovenou pro Českou republiku EUROSTATem, což je Evropský statistický úřad. Na základě našeho návrhu by měli mít všichni starobní a invalidní důchodci – a týkalo by se to i vdovských důchodů – minimální důchod necelých třináct tisíc čistého a až od této částky výše zásluhově. Podmínkou zůstávají odpracované roky či prokazatelná invalidita.

2.11.2020

Soucítíme s Francouzi a odsuzujeme praktiky náboženských fanatiků!

Stoupenec netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie má na svědomí další teroristický útok, který si ve francouzské Nice vyžádal tři oběti.

Francie po čtvrtečním islamistickém útoku v Nice nasadí další vojáky kvůli posílení ochrany osob, památek, škol a svatostánků na celkový počet sedm tisíc. Francouzský prezident Emmanuel Macron to okomentoval slovy, že nyní útoku čelí celá země, a to kvůli ochraně svých hodnot, jakými jsou svoboda a odhodlání nepoddat se teroru.

Hnutí SPD soucítí s Francouzi a odsuzuje praktiky nábožensky fanatických radikálních vyznavačů islámské ideologie, spočívající v teroristických útocích, při kterých umírají nevinní lidé. Francie je s výjimkou západní části země vystavena postupujícímu radikálnímu islámu, což bylo obsaženo ve zprávě zvláštní komise francouzského Senátu, kterou v červenci tohoto roku prezentoval deník Le Figaro.

Samotní Francouzi se už necítí ve své zemi bezpečně a v koloběhu současných událostí jsou jejich obavy zcela oprávněné. Statistiky náboženského vyznání se ve Francii nevedou. Podle neoficiálních zdrojů však zhruba 85 procent věřících tvoří římští katolíci, deset procent muslimové, dvě procenta protestanti a jedno procento židé. Množství přistěhovalců z bývalých francouzských kolonií a příliv nelegálních imigrantů zapříčinilo, že se Francie stala evropským státem s nejvyšším počtem vyznavačů islámské ideologie. Žije jich zde více než šest miliónů a v zemi stojí přes 1.500 mešit. Mezi nimi pracují i skupiny muslimů hlásící se k hnutí Islámský stát, které mají na svědomí celou řadu teroristických útoků, při nichž přišli o život nevinní lidé.

Poslední příklad je z minulého týdne, kdy ve francouzském městě Nice vyznavač islámské ideologie nožem usmrtil 3 osoby a další zranil. Pachatelem, kterého policie po útoku postřelila, byl Tunisan narozený v roce 1999, který se dostal do Evropy teprve před několika týdny. Podle deníku Il Messaggero přistál muž koncem září na ostrově Lampedusa a po dvoutýdenní karanténě byl převezen do apulijského přístavu v Bari. Poté nelegálně překročil hranice do Francie. V době zadržení měl u sebe dokumenty vydané italským Červeným křížem, vystavené na jméno Bráhím Avísáví, korán a dva telefony. Nůž, kterým útočil, měl čepel o délce 17 centimetrů. Další dva nepoužité nože měl v batohu. Útočník při činu i po zadržení policií provolával arabsky Alláhu akbar (Alláh je velký).

Protiteroristický prokurátor Jean-François Ricard vyšetřující případ uvedl, že se první oběť útoku našla u vstupu do kostela v centru Nice. Byla jí 60letá žena, která měla v krku hluboké zářezy hraničící s "uříznutím hlavy". Druhou obětí byl 55letý muž, který pracoval jako kostelník. Také on podlehl vážnému zranění na krku. Třetí mrtvou je 44letá žena, která bodným zraněním podlehla v blízké restauraci, kam stihla utéct. Podle informací agentury AFP se případ vyšetřuje s podezřením na vraždu s teroristickým motivem a pokus o vraždu. K pachateli přišla informace z Tuniska, které v této souvislosti zahájila také šetření, že zde byl tento útočník již v roce 2016 v souvislosti s útokem nožem zatčen. 

Hnutí SPD dlouhodobě varuje před islamizací Evropy. Musíme bránit naši zemi, abychom na tom nebyli stejně jako islamizovaná západní Evropa, na kterou nyní dopadají následky vstřícné proimigrační politiky z roku 2015, kdy se do Evropy dostalo i mnoho vyznavačů radikálního islámu.

30.10.2020

Vyhrožování tureckého prezidenta Erdogana musí Evropa rázně odmítnout!

Nevyzpytatelný turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval muslimy, aby bojkotovali francouzské zboží. Tak reagoval na výroky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který hájil právo na otištění karikatur proroka Mohameda a hovořil o nezbytnosti reformy islámu ve Francii.

Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na aktivity Turecka, které si určuje svou zahraniční politiku bez ohledu na to, že je členským státem NATO a usiluje být členskou unijní zemí. Za vším stojí turecký prezident Erdogan, který je po zrušení funkce premiéra zcela oprávněn sestavovat vládu podle svých zájmů, vydávat dekrety a stanovovat rozpočet. Recep Tayyip Erdogan je šéfem islamistické Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) a u moci je už 17 let. V současné době Turecko tvrdě vystupuje proti Řecku, angažuje se v Libyi, kde podporuje místní džihádisty. Cílem politiky Turecka je obnova Osmanské říše a islámského chalífátu a dobytí ztracených území v Asii, Africe a Evropě. Evropskou unii drží Turecko v šachu tím, že umožní nelegálním imigrantům přechod přes svoje hranice do Evropy, což již částečně naplňuje. Aktuálně cílí svou kampaň proti Francii. Je to reakce Erdogana na výroky francouzského prezidenta Macrona, který hovořil o nezbytnosti reformy islámu ve Francii.

Erdoganovu kritiku si Macron vysloužil začátkem října návrhem zákona proti radikálnímu islámu. Tento zákon má být zveřejněn v prosinci a má ve Francii posílit republikánské principy a sekularismus. Jeho součástí má být i návrh větší kontroly financí mešit a zákaz profesionální přípravy imámů. Velmi negativní reakce v řadě islámských zemí vyvolal Macronův projev, v němž po smrti francouzského učitele dějepisu obhajoval právo na zveřejnění karikatur. Tohoto učitele zavraždil čečenský islamistický extremista kvůli tomu, že dějepisář na hodině při výkladu o svobodě vyjadřování žákům ukázal právě karikaturní vyobrazení islámského proroka. Macron v reakci na vraždu pohrozil zásahem proti části islámské komunity ve Francii a hodlá zakročit i proti tomu, co nazval islámským separatismem.

Na toto zareagoval turecký parlament, který, podle agentury Reuters, v neobvykle jednotném kroku vydal společné prohlášení, podle něhož je Macron při prosazování svobody vyjadřování lehkomyslný a jeho postoje mohou vést k rozsáhlému konfliktu. Sám Erdogan vyzval ve svém projevu, který se uskutečnil v hlavním městě Ankaře, aby muslimové bojkotovali francouzské výrobky. Následně už minulý víkend francouzské zboží začalo mizet z regálů v Jordánsku, Kuvajtu či Kataru. Výzvy k bojkotu se objevily také na sociálních sítích v Saúdské Arábii, Alžírsku či Sýrii. Proti Francii a jejímu prezidentovi byly protesty také v Tunisku či palestinském Pásmu Gazy, v pondělí v iráckém Bagdádu.

Naše hnutí SPD udělá vše pro bezpečnost našich občanů. Jedním z hlavních bodů uvedených v našem programu je, že nechceme v České republice nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod islámských náboženských fanatiků.

29.10.2020

Nepřipustíme přerozdělování imigrantů prosazované Angelou Merkelovou!

Německá kancléřka Angela Merkelová chce i nadále přerozdělovat imigranty v rámci všech zemí Evropské unie.

Merkelová minulé úterý v Berlíně se zástupci více jak 200 německých měst konstatovala, že spolková vláda nepřijme všechny imigranty uvízlé na řeckých ostrovech či zachráněné ve Středozemním moři, neboť se o ně musí rozdělit i další země Evropské unie. Ty v současné době musejí řešit boj s koronavirovou pandemií a udělat vše pro to, aby zabránily šíření nemoci Covid-19 mezi obyvateli svých států. Současně musí podnikat všechny dostupné kroky k tomu, aby udržely chod svých ekonomik. Takže se nelze divit, že na oficiální výzvu Berlína podělit se o imigranty žádná země EU nekývla. Tradiční spojenec Německa v prosazování migrační politiky Francie na výzvu kancléřky Merkelové neodpověděla a Švédsko jí rovnou odmítlo. 

Hnutí SPD odmítá všechny způsoby řešení navrhované vrcholovými představiteli EU, které jsou vedeny s cílem, aby se všechny členské země určitou formou podělily o imigranty, kteří stále nelegálně míří do unijních zemí. Návrhy EU v otázkách řešení nezvládnutelné migrační expanze naše hnutí zásadně odmítá a jako jediná z parlamentních stran prosazuje referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.

Evropa se chystá na další možnou migrační krizi, a proto od začátku tohoto roku připravuje nová pravidla pro přijímání a distribuci imigrantů. V rámci této nové strategie byla i cesta do unijních zemí, kterou podnikla eurokomisařka pro vnitřní věci a pro migraci Ylva Johanssonová. Ta v únoru navštívila Českou republiku, kde v rámci diskusí v médiích zmiňovala termín „povinná solidaritaˮ. Po všech získaných informacích Evropská komise dne 23. září představila návrh nového azylového a migračního systému, do kterého by se podle ní měly solidárně zapojit všechny státy Evropské unie.

Balíček, kterým komise hodlá nahradit stávající a v migrační krizi minulých let nepříliš funkční pravidla, má urychlit a zefektivnit návraty imigrantů do místa jejich původu. Počítá se s tím, že solidarita s ostatními státy unie může mít různou podobu. Členské státy bloku budou za běžných okolností moci imigranty buď přebírat, nebo na vlastní náklady zařídit návrat neúspěšných žadatelů o azyl, případně jinak pomáhat. Je zde také striktně stanoveno, že v krizových situacích má dojít i k tomu, že Brusel členským zemím přijetí části imigrantů či navrácení některých imigrantů do země jejich původu nařídí. Návrh se pokouší nahradit neúspěšný systém povinných kvót, proti nimž vystupovaly hlavně země Visegrádu (ČR, Slovensko, Maďarsko a Polsko) za podpory Rakouska. Ani nový balíček tyto země nepodporují, neboť jim vadí jeho část o povinné solidaritě, kterou by EK uplatňovala v krizových situacích. Brusel by nařídil členské zemi s ohledem na výkon ekonomiky a velikost populace přijmout část imigrantů či zařídit jejich návrat domů. Sama německá kancléřka Merklová se vyjádřila, že je vděčná, že EU prostřednictvím předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenové předložila tento balíček, který představuje začátek nové unijní migrační politiky.

Hnutí SPD dělá vše proto, aby v naší zemi nezapustila kořeny islámská ideologie a nebyl zde zahájen proces islamizace. Z tohoto důvodu zde nechceme žádné imigranty, kteří se dostávají do unijních zemí nelegálně, a jejichž převážná většina z nich uctívá islámskou ideologii. To v hnutí SPD nepřipustíme a prosazujeme, aby sami občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. SPD je pro CZEXIT.

28.10.2020

Všechno nejlepší republiko – zůstaň suverénní a nezávislá!

Dnes si připomínáme 102. výročí založení Československé republiky. Dne 28. října 1918 byl vyhlášen nezávislý samostatný československý stát, který zažil mnoho významných událostí. Je naší vlasteneckou povinností zachovat jeho význam a hodnoty následujícím generacím.

Hnutí SPD s úctou vzpomíná na všechny, kteří se podíleli na vzniku samostatného československého státu a ve výsledku přispěli k tomu, že dne 28. října 1918 byla oficiálně uznána Československá republika, když zástupci Národního výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu. Klademe velký důraz na prohlubování naší národní suverenity a u občanů podporujeme vlastenectví a úctu k naší republice. Do dalších let republice přejeme, aby byla ostatními státy světa a hlavně státy Evropy vnímána jako vyspělý národní suverénní stát, který ostatní země plně respektují a všem občanům, aby se zde dobře a svobodně žilo. To vyplývá i z našeho programu, ve kterém prosazujeme zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země. V hnutí SPD prosazujeme takový program, aby se v naší zemi občané cítili bezpečně a dobře se jim zde žilo, pracovalo a měli dostatek času na výchovu svých dětí v duchu toho, jak je vychovávali jejich rodiče a prarodiče.

Nezávislost Československa byla prohlášena 28. října 1918 pětičlenným Národním výborem v Praze. Jeho členy byli Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup, označovaní též jako „muži 28. října“. Národní výbor předal své pravomoci na prvním zasedání Národního shromáždění 14. listopadu 1918, kdy byl prezidentem zvolen Tomáš Garrigue Masaryk, předsedou vlády Karel Kramář, ministrem zahraničí Edvard Beneš a ministrem vojenství Milan Rastislav Štefánik. Hranice Československa byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému. Jednalo se o jeden z nástupnických států rozpadlého Rakousko-Uherska. Tehdejší Československo zahrnovalo území Čech, Moravy, Slezska (České Slezsko), Slovensko a Podkarpatskou Rus (ta byla 29. června 1945 postoupena Sovětskému svazu). V rámci republiky došlo k několika přejmenování – na Českou socialistickou republiku, Československou federativní republiku, Českou a Slovenskou Federativní Republiku. Československo zaniklo k 31. prosinci 1992. Od 1. ledna 1993 existují Česká republika a Slovenská republika jako dva samostatné a na sobě zcela nezávislé státy.

Hnutí SPD si váží všech lidí, kteří pro naši republiku mnohé udělali, ale už naneštěstí nejsou mezi námi. Mezi tyto osobnosti lze zařadit nejen významné politiky, ale též významné válečné hrdiny z období druhé světové války, významné podnikatele, kteří proslavili naší republiku ve světě, sportovce a umělce. Jejich odkaz je součástí národní historie, hodnot a kultury. Je naší povinností rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku.

27.10.2020

Odmítáme přítomnost jakékoliv cizí armády na území České republiky!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém hnutí SPD vyzývá Vládu ČR, aby neprodleně použila všechny možné motivační nástroje k tomu, aby se čeští zdravotníci pracující v zahraničí vrátili do ČR pomoci v boji s koronavirem. Hnutí SPD odmítá papalášské manýry ministra zdravotnictví Prymuly a jediná možná reakce je jeho okamžitá rezignace. Nesouhlasíme s pobytem cizích vojsk na našem území. Hnutí SPD se podařilo ve sněmovně prosadit paušální daň pro živnostníky a podpořit příspěvek pro důchodce, pomoc pro podnikatele, ošetřovné a odložení EET.

1. Hnutí SPD vyzývá Vládu ČR, aby neprodleně použila všechny možné motivační nástroje k tomu, aby se čeští zdravotníci pracující v zahraničí vrátili do ČR pomoci v boji s koronavirem.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM schválila na svém pondělním jednání další zpřísněná opatření proti pandemii onemocnění COVID-19. Dosavadní vládní opatření se míjejí účinkem a dále dochází ke komunitnímu šíření a nárůstu počtu pozitivně testovaných a hospitalizovaných. Nemocniční zařízení trpí nedostatkem odborného zdravotnického personálu, který je nakažený anebo v karanténě, a také v některých regionálních nemocničních zařízeních začínají docházet lůžkové kapacity. Proto se vytvářejí záložní nemocnice v Praze a v Brně, které mají být v pohotovosti v případě nejvyšší potřeby. Hnutí SPD vyzývá Vládu ČR, aby neprodleně použila všechny možné motivační nástroje k tomu, aby se čeští zdravotníci pracující v zahraničí vrátili do ČR pomoci v boji s koronavirem.

2. Hnutí SPD odmítá papalášské manýry ministra zdravotnictví Prymuly. Jediná možná reakce je jeho okamžitá rezignace.

Ministra zdravotnictví Prymulu (za ANO) zachytil deník Blesk, jak minulý týden ve středu krátce před půlnocí vychází bez roušky z restaurace Rio's v Praze na Vyšehradě, která měla být podle vládních restrikcí uzavřena. Hnutí SPD odmítá tyto papalášské manýry ministra zdravotnictví Prymuly, který občanům nařizuje a schvaluje společně s vládou drakonická opatření vůči občanům, která ale sám nedodržuje. Ministr zdravotnictví Prymula tímto krokem zásadně otřásl důvěrou veřejnosti a občané si právem mohou myslet, že vládní restriktivní opatření kvůli pandemii není potřeba dodržovat. Jediná možná reakce je okamžitá rezignace ministra zdravotnictví Prymuly na funkci ministra.

3. Nesouhlasíme s pobytem cizích vojsk na našem území.

Tento týden je plánována mimořádná schůze sněmovny k návrhu Vlády ČR na vyslovení souhlasu s pobytem cizích vojsk členských států NATO a EU za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19 s pomocí vojenských zdravotníků. Není nám jasné, proč vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM toto takto hodlá prosadit. Nemáme informace, proč to neřeší standardní cestou pomoci civilních specialistů – odborníků. Každá ruka je dobrá a je potřeba za všechny nabídky pomoci poděkovat. Nebudeme ale souhlasit s návrhem tohoto projednání tak, jak je předkládáno touto vládou, protože je to ve Sněmovně navrhováno k hlasování jako „souhlas s pobytem cizích vojsk NATO či EU na našem území“, což znamená až 300 cizích vojáků, přičemž kromě 28 amerických zdravotníků nejsou známy ani bližší informace, o jaké vojáky a s jakými úkoly by se mělo jednat. Je to stejné, jako by u nás měla být americká základna, která ale podléhá americkému velení. To je pro SPD naprosto nepřijatelné. SPD dlouhodobě odmítá přítomnost jakékoliv cizí armády na území ČR.

4. Hnutí SPD se podařilo ve sněmovně prosadit paušální daň pro živnostníky a podpořit příspěvek pro důchodce, pomoc pro podnikatele, ošetřovné a odložení EET.

Poslanecká sněmovna minulý týden jednala v polovičním počtu ve stavu legislativní nouze. Hnutí SPD považuje za velký úspěch, že živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné budou moci od příštího roku platit takzvanou paušální daň, která zlevní a zjednoduší podnikání. Využití této formy bude pro živnostníky dobrovolné. Zahrne odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů. Využít ji budou moci podnikatelé s ročními příjmy do jednoho milionu korun, což naše hnutí již delší dobu prosazovalo. Poslanci SPD svými hlasy přispěli také k tomu, že do závěrečného schvalování postoupil návrh na poskytnutí příspěvku 5.000 korun všem důchodcům. Vláda nechce podpořit náš návrh zákona na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby (cca 13 tis. Kč měsíčně) za podmínky odpracovaných let a od této částky zásluhově, který mimochodem platí ve značné části Evropy. Sněmovna za podpory hlasů poslanců SPD též schválila 500 korun denně podnikatelům s uzavřenými provozy z důvodu vládních opatření. Příspěvek je určen osobám samostatně výdělečně činným, tedy hlavně živnostníkům. Sněmovna za podpory poslanců SPD schválila také změnu ošetřovného. Nárok na něj budou mít lidé při péči o děti do deseti let po celou dobu uzavření škol nebo při nařízené karanténě dítěte. Ošetřovné tak nyní bude činit 70 procent denního vyměřovacího základu. Hnutí SPD v této věci navrhovalo, aby výše ošetřovného byla ještě o deset procent vyšší, tedy 80 procent. Velmi vítáme, že byl přijat návrh zákona o odložení elektronické evidence tržeb (EET) až na rok 2022, který též podpořili všichni naši poslanci. Do budoucna budeme prosazovat, aby byl zákon o EET úplně zrušen.

26.10.2020

Občané musí mít právo na celostátní referendum!

V rámci jednání 62. schůze Sněmovny nepodpořila minulý týden většina poslanců předřadit návrhy zákonů o celostátním referendu.

Minulé úterý po zahájení 62. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly navrženy předřadit na program jednání návrhy zákonů o celostátním referendu, které čekají na projednání ve druhém čtení. Nakonec i za pomoci hlasů poslanců z politických stran, které občanům slibovali prosazení zákona o referendu, se jeho projednání na program schůze nedostalo. 

V hnutí SPD prosazujeme politiku, která vychází prioritně z našeho vlasteneckého programu. Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země. Už v prvním bodu toho programu máme stanoveno, že nechceme být provincií EU a že chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku. Z tohoto důvodu budeme požadovat referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU a referendum o vystoupení ČR z EU. Chceme Evropu jako volný trh zboží, služeb, práce a kapitálu, a Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států.

Poslanci hnutí SPD v čele s  předsedou Tomiem Okamurou předložili již necelé dva měsíce po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 ústavní zákon o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky. Rozeslán poslancům byl dne 18.12.2017 jako tisk 35/0. Od té doby se o něm několikrát jednalo, ale nakonec zůstává tzv. zaparkovaný ve druhém čtení a to i přes náš odpor.

Minulý týden se ve Sněmovně opět jasně ukázalo, které strany blokují přijetí zákona o celostátním referendu. Dne 20. října se ve Sněmovně hlasovalo o jeho předřazení na program 62. schůze Sněmovny, a to z důvodu, aby se celá procedura jeho přijetí stihla ještě do konce toho volebního období. Návrh na předřazení do programu jednání schůze ale odmítli poslanci hnutí ANO, kdy jeden poslanec se vyjádřil zamítavě a 38 poslanců se zdrželo hlasování (z celkového počtu 39 poslanců ANO). Ruku pro něj nezvedli také všichni poslanci za ODS stejně jako poslanci za Piráty, KDU-ČL, TOP 09 a STAN. Nepodpořila ho ani většina poslanců za ČSSD a odmítl ho i lídr Trikolóry Václav Klaus ml. Tím dal za hnutí Trikolóra jasně občanům najevo, že jejich hnutí je vlastně programově spjato s ODS a nikdy nedají možnost občanům, aby se mohli v referendu rozhodnout např. o vystoupení z Evropské unie.

Zde jenom občanům připomenu, že to bylo hnutí ANO, ČSSD a Piráti, kteří ihned po parlamentních volbách v roce 2017 měli plná ústa slov o tom, že prosazují zákon o celostátním referendu, ale když se o něm na plénu hlasuje, tak ho nepodpoří, což dává občanům jasný signál, že vlastně zákon o referendu přijmout nechtějí.

V hnutí SPD ctíme název našeho hnutí „Svoboda a přímá demokracie“ a prosazujeme ho v zájmu našich občanů. Občané mají právo se prostřednictvím referenda vyjádřit ke všem zásadním otázkám budoucnosti českého státu, včetně našeho členství v Evropské unii a v NATO. Cesta ke schválení zákona o referendu bude dlouhá, ale naši poslanci v úsilí jeho prosazení nepoleví.

23.10.2020

Sněmovna schválila jednoduchou paušální daň pro živnostníky a další zákony!

Poslanci hnutí SPD podpořili tento týden ve Sněmovně důležité zákony ku prospěchu našich občanů.

Sněmovna se tento týden sešla opět v polovičním počtu a potvrdila stav legislativní nouze. Všemi hlasy poslanců jsme vyjádřili poděkování všem zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách, hasičům, policistům, vojákům, hygienikům a dalším, kteří se starají o pacienty s nemocí covid-19 či jinak přispívají ke zvládání epidemie.

Hnutí SPD považuje za velký úspěch, že živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné budou moci od příštího roku platit takzvanou paušální daň, která bude dobrovolná. Zahrne odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů. Využít ji budou moci podnikatelé s ročními příjmy do jednoho milionu korun, což naše hnutí již delší dobu prosazovalo. Vláda původně navrhovala limit 800.000 korun, předložený ČSSD. Paušální daň bude složena z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění o 15 procent a daně 100 korun. Pro příští rok by měla podle posledních informací činit paušální měsíční daň 5.469 korun. Živnostníkům má ušetřit papírování, administrativu a podle ministerstva financí také odpadne důvod k většině kontrol. Předloha nyní zamíří do Senátu.

Poslanci SPD svými hlasy přispěli také k tomu, že do závěrečného schvalování postoupil návrh na poskytnutí příspěvku 5.000 korun všem důchodcům. Příspěvek by mohlo dostat 2,89 milionu lidí. Velmi nás ale mrzí, že vláda nechce podpořit náš návrh zákona, na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby, který mimochodem platí ve značné části Evropy. Na ten by měli nárok všichni za splnění podmínky odpracovaných let, nebo kteří z důvodu prokazatelné invalidity nemohli pracovat. Podle tohoto návrhu zákona by takzvaní nepřizpůsobiví samozřejmě neměli na tento základní důstojný důchod nárok.

Sněmovna za podpory hlasů poslanců SPD též schválila 500 Kč denně podnikatelům s uzavřenými provozy z důvodu vládních opatření. Příspěvek je určen osobám samostatně výdělečně činným, tedy hlavně živnostníkům. Určen je i společníkům malých společností s ručením omezeným, které mají společníky nejvýše dva, případně půjde o členy jedné rodiny. Mohou ho získat podnikatelé nebo osoby s dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, jejichž činnost je výrazně navázána na podnikatele v zasažených oborech. Původní vládní návrh kladl jako jednu z podmínek pro výplatu bonusu společníkům s.r.o., aby obrat firmy v letošním roce překročil 180.000 korun. Nakonec byl přijat návrh předložený naší poslankyní Lucií Šafránkovou, který snižuje nutný obrat na 120.000 korun.

Sněmovna za podpory poslanců SPD schválila také změnu ošetřovného. Nárok na něj budou mít lidé při péči o děti do deseti let po celou dobu uzavření škol nebo při nařízené karanténě dítěte. Ošetřovné tak nyní bude činit 70 procent denního vyměřovacího základu. Hnutí SPD v této věci navrhovalo, aby výše ošetřovného byla ještě o deset procent vyšší, tedy 80 procent.

K dalším opatřením, schváleným Sněmovnou za podpory hlasů SPD, patří umožnění pořadatelům zrušených kulturních akcí odložit vrácení uhrazeného vstupného až na podzim roku 2022 a místo peněz dávat lidem poukazy. Mezi přijatými opatřeními prošlo také zjednodušení pravidel pro vyplácení některých sociálních dávek po dobu druhé vlny epidemie koronaviru. Příspěvek na bydlení nebo přídavky na dítě budou lidem automaticky vypláceny v dosavadní výši i v letošním posledním čtvrtletí, případně v prvním čtvrtletí příštího roku.

Velmi vítáme, že byl přijat návrh zákona o odložení elektronické evidence tržeb (EET) až na rok 2022, který též podpořili všichni naši poslanci. Do budoucna budeme prosazovat, aby zákon o EET byl úplně zrušen. Jako poslední tisk přijatý v legislativní nouzi byl zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s., vyplývající z ručení za dluhy z úvěrů.

Hnutí SPD bude i v budoucnu ve Sněmovně podporovat a schvalovat takové zákony, které jsou prospěšné pro naše občany. Naši poslanci jsou připraveni se v této těžké době sejít kdykoli, když to bude potřeba.

22.10.2020

Řecko zamezuje vstupu nelegálním imigrantům z Turecka stavbou zdi!

Řecká vláda po svém pondělním zasedání oznámila, že výrazně rozšíří zábrany podél hranic s Tureckem.

Podle agentury AP, která informaci zveřejnila, chce Řecko tuto hraniční zábranu vybudovat, jelikož se obává dalšího masivního přílivu imigrantů přes tuto společnou pozemní hranici, kterou Turci přestávají střežit. Odhaduje se, že v Turecku je okolo čtyř milionů imigrantů, převážně muslimů z afrických států, kteří se chtějí nelegálně dostat do zemí Evropské unie.     

Hnutí SPD zásadně odmítá probíhající islamizaci evropských zemí, která neustále probíhá i proto, že lídři Evropské unie nečiní razantní kroky, aby tuto nelegální činnost silně omezili. Nyní na to nejvíce doplácí Řecko, a to již od února letošního roku, kdy Ankara oznámila rozhodnutí tureckého prezidenta Erdogana, že už dál nehodlá dodržovat migrační dohodu s Evropskou unií a že lidem přestane aktivně bránit v překročení hranic. Řecko musí současně řešit dva velmi důležité problémy. Za prvé musí střežit svou hranici s Tureckem, aby zabránilo nelegálním imigrantům ve vstupu na řecké území, a dále musí učinit taková opatření, aby se ve velkém nerozšířila nemoc covid-19 mezi imigranty, kteří pobývají v přeplněných řeckých uprchlických táborech. 

Nová řecká vláda boj s nelegálními imigranty nevzdává a přijímá různá opatření, jak tento nežádoucí stav alespoň omezit. Jedním z nich je i vybudování hraniční zdi na nejvíce překračovaném území imigranty mířícími z Turecka do Řecka. Zeď ze železa a betonu o délce 26 kilometrů nahradí dosavadní zábranu, kterou je plot s ostnatým drátem, a naváže na už vybudovaný desetikilometrový úsek hraniční zábrany. Dle vyjádření, které sdělil vládní mluvčí Stelios Petsas, přijde projekt státní pokladnu na 63 milionů eur (1,72 miliardy korun) a dokončen by měl být do dubna příštího roku. Řecká vláda si od tohoto záměru slibuje zasadit rozhodující úder pašerákům, kteří kupčí s lidmi, jež se chtějí dostat do evropských zemí a zde pak žít ze štědrých sociálních dávek.

Ještě větší problém přináší tito ekonomičtí imigranti v šíření své islámské ideologie, která je neslučitelná s křesťanstvím. Náboženství v Evropě má a v minulosti mělo významný vliv na evropské umění, kulturu, filosofii a právo. Evropané se hlásí hlavně ke křesťanským církvím. Řecko střežení 206 kilometrů dlouhé hranice s Tureckem velmi vysiluje, protože pro cestu přes tuto hranici se rozhodne většina imigrantů z Afriky a Asie, kteří v jejím překonání spatřují vstupní bránu do Evropské unie. Nová hraniční zábrana má vzniknout podle vzoru zábran, které za stejným účelem vybudovaly Spojené státy na hranici s Mexikem. Bariéra v USA je dlouhá 1.050 km a rozprostírá se na území Arizony, Kalifornie, Texasu a Nového Mexika.

Hnutí SPD vnímá těžkou situaci Řeků v boji proti nelegální imigraci a přeje jim, ať v úsilí ochrany svých hranic před nelegálními vstupy imigrantů nepolevují. Stavba hraniční zdi na pozemní hranici s Tureckem je zajisté dobrá investice pro dnešní dobu i pro budoucnost. Příliv nelegálních imigrantů do Evropy představuje velké bezpečnostní riziko pro všechny unijní občany. V SPD nás velmi znepokojuje laxní přístup unijních lídrů řešit tuto problematiku, což je i jedním z důvodů, proč prosazujeme referendum o vystoupení České republiky z EU.

21.10.2020

Podporujeme právo občanů vyjádřit svůj názor, ale poklidnou formou a respektováním zákonů!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém v souvislosti s nedělní demonstrací říkáme, že hnutí SPD podporuje právo občanů vyjádřit svůj názor, ale poklidnou formou a respektováním zákonů. Ministr Hamáček straší lidi tisíci mrtvými. Vládní statistiky jsou ale nedůvěryhodné. Odsuzujeme, že fotbalisté české reprezentace skandálně podpořili hnutí prosazující rasismus naruby a násilí. Arméni mají právo na ochranu a nesmí pokračovat agrese proti nim.

1. Hnutí SPD podporuje právo občanů vyjádřit svůj názor, ale poklidnou formou a respektováním zákonů.

Uplynulou neděli se konala v Praze ohlášená demonstrace jako protest proti vládním opatřením v souvislosti s koronavirem. Hnutí SPD podporuje právo občanů vyjádřit svůj názor, ale poklidnou formou a respektováním zákonů. Násilí, vandalství a vulgaritu je nutné odmítnout. Za nespokojenost značné části veřejnosti má ale odpovědnost vláda svoji zmatenou komunikací a svým selháním v přístupu k informování občanů a ohledně ekonomických opatření v době koronavirové krize, která trvá již dlouhých sedm měsíců. Lidé nemohou být považováni za loutky, které je možné manipulovat falešnými sliby, lhát jim o situaci a svádět na ně vinu za selhání vlády. Taková situace zvyšuje nespokojenost občanů a vede je k protestům.

2. Ministr Hamáček straší lidi tisíci mrtvými. Vládní statistiky jsou nedůvěryhodné.

Důrazně odmítáme strašení ministra Hamáčka z ČSSD o tisících mrtvých v důsledku nákazy koronavirem. Ministr účelově děsí lidi. Odmítáme bagatelizaci nebezpečí, ale zároveň odmítáme děsit lidi jen proto, aby bez přemýšlení mlčky a nekriticky akceptovali vládní řešení. Lidé potřebují znát reálná data a potřebují koncepční a odborné řešení připravené odborníky na epidemie, statistiku a ekonomii. Navíc, jak se ukázalo, jsou statistiky manipulované a jejich metodika skandální. Lidé uvádění ve statistikách umírají s covid-19, a nikoliv na covid-19. „Celkový počet úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí a zda k jejich úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni. S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování,” uvádí se na webu ministerstva zdravotnictví. Očividně jsou tak mezi zemřelé na covid-19 započítáváni i ti lidé, kteří na něj nezemřeli, a čísla nejsou tak vysoká, jak jsou prezentována.

3. Odsuzujeme, že čeští fotbalisté z reprezentace skandálně podpořili hnutí prosazující rasismus naruby a násilí.

Česká fotbalová reprezentace minulou středu společně s rozhodčími a skotskými hráči v přímém přenosu ČT poklekla v průběhu zápasu na podporu hnutí Black Lives Matter (BLM – Na černých životech záleží). Jsme přesvědčeni, že na každém životě záleží bez ohledu na barvu pleti a že toto hnutí hlásá rasismus naruby. Předsednictvo SPD odmítá, aby hnutí BLM, které se v USA účastní násilných protestů, podporovala pokleknutím jako výraz odpuštění za smrt násilníka a recidivisty George Floyda česká fotbalová reprezentace. Fotbalisté a ostatní sportovci by se měli věnovat sportu a nikoliv prosit bezdůvodně o odpuštění ze strany rasistů, násilníků a vrahů. Takováto gesta na úrovni reprezentace do sportu nepatří.

4. Arméni mají právo na ochranu a nesmí pokračovat agrese proti nim.

Požadujeme okamžité příměří v konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Je nutné najít řešení, které bude respektovat bezpečí Arménů v Náhorním Karabachu. Arméni se stali ve 20. století obětí genocidy ze strany Turecka. Hranice mezi Arménií a Ázerbájdžánem není historická, ale vznikla jako výsledek války v roce 1918 a také diktátem bolševických komisařů. Arméni mají právo na ochranu a nesmí pokračovat agrese proti nim.

20.10.2020

Nechceme zde islámské náboženské fanatiky!

Francie opět zažila teroristický útok, který měl za následek brutální uříznutí hlavy místnímu učiteli za to, že při vyučovací hodině, ve které vykládal o svobodě slova, ukázal žákům karikaturu proroka Mohameda. Pachatelem, který byl při následném pronásledování policií zastřelen, byl 18 letý islámský imigrant z Čečenska.

Hnutí SPD jako jediné politické hnutí zastoupené v současném Parlamentu České republiky prosazuje nutnost bránit suverenitu České republiky, v rámci níž chce nastavit přísné podmínky imigrační politiky. Nechceme zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod islámských náboženských fanatiků. Nechceme dopadnout například jako Francie, která stále více doplácí na svou proimigrační politiku, jež dosáhla svého vrcholu v roce 2015 a pokračuje v menším množství stále. To s sebou zákonitě pro Francouze nese plno hrozeb, mezi kterými dominují teroristické útoky. Francouzi se obávají rostoucí islámské ideologie, kterou zde šíří a propagují právě nelegální imigranti. Část z nich jsou zastánci Islámského státu, kteří mají na svědomí řadu teroristických útoků, které si vyžádaly životy nevinných lidí.

Poslední takový útok se odehrál v podvečer minulý pátek na předměstí Conflans-Sainte-Honorine severozápadně od centra Paříže. Obětí se stal pařížský učitel dějepisu místní školy, jeho vrahem byl podle francouzských úřadů osmnáctiletý mladík čečenského původu narozený v Moskvě. Po svém brutálním činu se dal na útěk a policie ho krátce poté zastřelila. Policisté u něj našli občanský průkaz a totožnost ověřili. Agentura Reuters uvádí, že jeden ze svědků slyšel útočníka křičet Alláhu akbar (Alláh je veliký). V souvislosti s teroristickým činem policisté zadrželi nejprve čtyři osoby, z nichž jedna je nezletilá. V noci na sobotu pak zatkli dalších pět lidí. Jsou mezi nimi příbuzní údajného pachatele i lidé z jeho okolí. Podle prokuratury je mezi zatčenými i členka teroristické organizace Islámský stát. Informace přinesla agentura AFP s odvoláním na soudní zdroj.

Podle protiteroristického prokurátora Jeana-Françoise Ricarda útoku předcházely výhružky na adresu školy i samotného učitele. Podezřelý měl podle něj ve Francii povolení k desetiletému pobytu coby uprchlík. Bezpečnostním složkám znám nebyl. Bezprostředně před útokem se údajný pachatel ptal přítomných školáků, aby mu učitele ukázali. Po činu stačil tento muslim na twitteru zveřejnit snímek setnutého učitele s textem, v němž se k vraždě přihlásil: „Popravil jsem jednoho z vašich pekelných psů, protože se opovážil znevažovat Mohameda.“

Ve Francii se o víkendu tisíce lidí účastnilo shromáždění na památku středoškolského učitele Samuela Patyho, který se stal obětí teroristického činu. Pietní shromáždění proběhly v Paříži, Lyonu, Marseille a dalších velkých francouzských městech. V této souvislosti francouzský ministr financí Bruno Le Maire v televizi France 3 řekl, že chce zpřísnit kontrolu financování některých islámských sdružení, jež působí ve Francii. Financováním mešit a vzděláváním imámů by se měl zabývat nový zákon.

Hnutí SPD odsuzuje teroristické útoky páchané vyznavači nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie. Nadále budeme usilovat o to, aby se k nám žádný imigrant nedostal, neboť události z okolních zemí nám dávají plně za pravdu, že nelegální imigranti představují velké bezpečnostní riziko. Uděláme vše proto, aby se občané cítili v České republice bezpečně.

19.10.2020

Vzdát hold rasistickému hnutí BLM je hanebnost!

Česká fotbalová reprezentace minulý týden ve Skotsku propadla u našich fanoušků nejen po stránce sportovní.

Před úvodním hvizdem fotbalového utkání čtvrtého kola Ligy národů mezi Skotskem a Českou republikou, které se odehrálo minulou středu ve večerních hodinách, naši fotbalisté jako poslušné ovce na pokyn rozhodčího vzdali hold rasistickému hnutí Black Lives Matter. Od reprezentanta České republiky bychom očekávali nejenom maximální sportovní výkon, ale také příkladné chování a vystupování, jenže ve Skotsku jsme se toho druhého nedočkali.

Hnutí SPD počin fotbalistů z české reprezentace, kteří symbolicky poklekli před rasisty z Black Lives Matter před zahájením mezinárodního fotbalového zápasu, odsuzuje. Chci věřit tomu, že si řada z nich ani neuvědomila, že svým projeveným gestem vzdali hold a podporu rasismu vůči bělochům a je patrné (viz vyjádření mluvčího FAČR níže), že se to stalo na popud vedení Fotbalové asociace České republiky (FAČR). Tedy té asociace, která má v poslední době také stále více problémů se zákonem. Nejdříve to byla kauza ohledně rozdělování dotací z MŠMT a koncem minulého týdne také zadržení několika osob pro podezření z korupce a ovlivňování výsledků zápasů. Obě tyto kauzy se týkají mimo jiné i osob z nejvyššího vedení fotbalové asociace.

Mluvčí FAČR Michal Jurman okomentoval pokleknutí reprezentantů slovy: „FAČR obecně s podobnými gesty nesouhlasí a věří, že sport by od nich měl zůstat oproštěn. Ve fotbale samozřejmě podporujeme UEFA Respect program. Podobné projevy sympatií jsou ale ve spojitosti s podporou hnutí Black Lives Matter na britských ostrovech v posledních týdnech a měsících běžné, podporuje je i UEFA a němečtí rozhodčí spolu s českou fotbalovou reprezentací se tak v tomto konkrétním případě zachovali v souladu s požadavkem hostitelské strany.“

FAČR je členský svaz organizací FIFA a UEFA a orgán, který organizuje fotbal v Česku. Organizuje nižší fotbalové soutěže a do jeho kompetence spadá i česká fotbalová reprezentace. V asociaci je zaregistrováno 3.500 klubů a přes 330.000 hráčů. Já sám jsem z pozice předsedy TJ a registrovaného hráče v mé rodné obci FAČR členem, ale za to, co se v současné době ve fotbalové asociaci děje, se stydím.

V SPD jasně říkáme, že je hnutí Black Lives Matter, hlásající slogan „na černých životech záleží“, rasistické. Je propagováno tzv. sluníčkáři a finančně ho podporuje i miliardář George Soros pod záminkou, že BLM bojuje proti rasismu, nerovnému zastoupení černochů ve funkcích, diskriminaci, policejnímu násilí apod. Pravý záměr BLM je však podpora rasismu vůči bělochům spočívající ve vytváření nepokojů, které přináší rabování, žhářství, násilí, a dokonce i vraždy.

Hnutí SPD odmítá jakékoli projevy rasismu a nahlas říkáme, že musí záležet na všech životech a to bez rozdílu. Našim fotbalovým reprezentantům chceme doporučit, aby se příště zaměřili hlavně na své sportovní výkony a pamatovali na to, že reprezentují nejen Českou republiku, ale také sami sebe. Naši fotbaloví fanoušci by je po podobných nepatřičných gestech, které předvedli ve Skotsku, považovali za hlupáky.

16.10.2020

Podporujeme tradiční hodnoty a odmítáme různé formy genderového šílenství!

Studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy zvolili velmi nevhodný způsob, jak na sebe upozornit. Namísto toho, aby představili něco opravdu přínosného pro společnost, např. vyvinutí nové webové aplikace, mají výhrady k nově spuštěnému školskému informačnímu systému. Požadují, aby z něj byla kolonka určující pohlaví studentů buď odstraněna, nebo aby byla neveřejná.

Hnutí SPD dlouhodobě zásadně odmítá přijímat aktivity k dosažení genderové rovnosti, které v poslední době doporučuje OSN nebo EU. Zároveň ale jasně říkáme, že jsme pro celosvětové skoncování různých forem diskriminace žen a dívek, spočívající například v eliminaci všech forem násilí vůči nim ve veřejné i soukromé sféře, včetně obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování. Odmítáme ale v této problematice uplatňovat nové přístupy, ke kterým nás nabádá OSN a Evropská unie, které doporučují v zájmu dosažení celosvětové genderové rovnosti v rámci komunikace užívat genderově neutrální jazyk, který by zcela odstranil užívání mužských a ženských rodů, např. pro označení povolání. V rámci tohoto genderového šílenství představila Evropská unie v nedávné minulosti několik svých projektů, pomocí nichž chce odstranit přirozené role mužů a žen. Svým působením cílí hlavně na mladé lidi, kteří ještě nemají zcela vyhraněný názor a jsou lehce zmanipulovatelní. Jako příklad uvádím petici, kterou sepsali studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Studenti sepsali petici, ve které po univerzitě požadují, aby z nového informačního systému SIS4 odebrala kolonku s pohlavím a věkem a dala studentům možnost vybrat si jméno, jakým ho budou profesoři oslovovat. Ve zkratce požadují, aby byl systém bezpohlavní. Toho žádají dosáhnout zrušením kolonky pohlaví a požadují, aby jim bylo umožněno vybírat si jména dle svého uvážení a informovat vyučující, jakými zájmeny a jakým gramatickým rodem je mají oslovovat. To jsou tři hlavní body petice sepsané studenty Univerzity Karlovy. Jejím cílem je změnit elektronický index a s ním spojené databáze pro celou univerzitu. Tuto genderovou iniciativu propagují po vzoru svých kolegů na amerických a britských univerzitách. Pod internetovou petici připojilo svůj podpis okolo pěti set studentů s odůvodněním, aby se všichni cítili o něco více vítáni.

Možnost volby pohlaví i upřednostňovaných zájmen se v anglosaském světě prosazuje stále více. Začátkem roku například Newyorská univerzita umožnila studentům informovat vyučující, jak je oslovovat a jaká zájmena mají používat, podobně jako čtyřicítka dalších. Australská Western Sydney University zase studentům doporučila používat inkluzivní slovník, vyhnout se slovům jako manžel či manželka a používat místo toho výraz partner.

Hnutí SPD odmítá stále sílící kampaň genderové ideologie, která je cílena na ovlivňování názorů našich občanů a vytváření si „toho správného pohledu“ na problematiku genderu. SPD podporuje tradiční hodnoty, které nám předali naši rodiče a prarodiče a odmítá zvrácenou teorii genderu, pozitivní diskriminaci či propagaci ideologie homosexualismu.

15.10.2020

Suverenitu národních států si nesmíme nechat od Evropské unie pošlapat!

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová potlačuje svými aktivitami svobodu, demokracii a suverenitu národních států, což si v žádném případě nesmíme nechat líbit.

Česká eurokomisařka Věra Jourová získala před rokem post místopředsedkyně Evropské komise (EK) a v týmu Ursuly von der Leyenové má ve své kompetenci dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost. Za rok svého působení se velmi silně ohrazuje proti Polsku a Maďarsku, kterým chce omezit jejich svobodu a suverenitu.

Hnutí SPD zastává názor, že místopředsedkyně EK Věra Jourová ve své nové pozici činní všechna možná opatření, aby co nejvíce poškodila národní suverenitu jednotlivých členských států, a to vše s cílem, aby měla EU všechny unijní státy pod kontrolou a vštěpovala jim svou unijní neomarxistickou politiku. Ta je v současné době vedena hlavně proti Polsku a Maďarsku, neboť právě tyto státy se odmítají EU ve všem podrobovat. Chtějí si samostatně určovat svou politiku, ze které budou nejvíce profitovat jejich občané. V této souvislosti podporujeme a souhlasíme s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který žádá odstoupení Věry Jourové ze zastávaného postu v EK. Podle Orbána se totiž Jourová dopustila „hanlivých veřejných prohlášení“ o jeho zemi. Jourová navíc dle maďarského premiéra urazila občany EU maďarské národnosti tvrzením, že nejsou v postavení, aby si mohli vytvořit vlastní názor.

Věra Jourová se má podle šéfky EK Ursuly von der Leyenové zasazovat o posilování demokracie v členských zemích a společně s komisařem pro spravedlnost Didierem Reyndersem z Belgie dohlížet na dodržování vlády práva a kvalitu právního státu. Jourová též od Ursuly von der Leyenové dostala za úkol dohlížet na transparentnost legislativních procesů v EU a dbát o nezávislost žurnalistiky a svobodu a pluralitu médií. Poslední zářijový den byla Evropskou komisí zveřejněna zpráva hodnotící jednotlivé členské státy v souvislosti s dodržováním demokratických principů. Součástí této zprávy byly výsledky analýzy čtyř oblastí, justice, média, boj proti korupci a mocenská vyváženost mezi různými institucemi. Z analýzy vyplývá, že nejhůř na tom jsou Polsko a Maďarsko. Polsku se vyčítá klesající míra nezávislosti soudního systému, zatímco v Maďarsku údajně probíhá potlačování nezávislých médií a toleruje se korupce spojená s vyššími politickými činiteli. Proti těmto zemím byla ze strany EU vznesena obvinění z tolerování korupce, porušování svobody projevu a absence nezávislých soudů. Varšava i Budapešť byly na takový scénář připraveny a o několik dní dříve před zveřejněním zprávy ministři zahraničních věcí obou států oznámili vytvoření instituce, která bude dělat přesně to samé, čemu je věnována zpráva – monitorování stavu nadvlády práva v Evropské unii.

Unie bude brzy muset rozdělovat prostředky z fondu pomoci na oživení národních ekonomik zasažených pandemií. V červenci se konal mimořádný summit o rozpočtu EU, na němž bylo mimo jiné dosaženo dohody o propojení plateb s dodržováním standardů právního státu a základních evropských hodnot. A právě Německo, které nyní předsedá Radě EU, připravilo návrh vyhlášky o ekonomických sankcích vůči členským státům EU za porušení zásad právního státu. Důležitým detailem je to, že skutečnost porušování musí být potvrzena „dostatečně přímým způsobem“. Zveřejněná zpráva Evropské komise bude pravděpodobně považována za dostatečně přímé potvrzení této skutečnosti, což může pro Polsko a Maďarsko znamenat ztrátu významného podílu dotací, které dostávají z EU.

Hnutí SPD jednoznačně tvrdí, že aktivity eurokomisařky Věry Jourové v čele evropské komise, týkající se hodnot a transparentnosti a dodržování zásad právního státu, jdou proti unijním státům hájících vlastní suverenitu, a neprospívají ani českým zájmům. V hnutí SPD nechceme žádný diktát od nadstandardně placených bruselských úředníků, neboť si dokážeme svoji zemi spravovat sami. Proto prosazujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.

14.10.2020                                        

Odmítáme tzv. lockdown a povinné testování celé populace i povinnou vakcinaci!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM v ochraně proti nákaze covid-19 koncepčně selhala. Odmítáme tzv. lockdown a povinné testování celé populace i povinnou vakcinaci. Přinášíme několik koncepčních návrhů. Vláda přivedla zemi na pokraj ekonomické katastrofy – je nutné škrtat zbytečné výdaje. Slovensko přijetím eura ekonomicky utrpělo. Hnutí SPD udělá vše pro to, aby euro nepřijala Česká republika, i když přijetí eura podporují premiér Babiš z ANO a předseda ČSSD Jan Hamáček.

1. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM v ochraně proti nákaze covid-19 koncepčně selhala. Odmítáme tzv. lockdown, povinné testování celé populace a povinnou vakcinaci. Přinášíme několik koncepčních návrhů.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM v ochraně proti nákaze covid-19 koncepčně selhala. Před půl rokem chyběly roušky a respirátory. Občané je vyráběli doma a iniciativně nahrazovali nedostatky v přípravě země na krizi. Jejich práci si přivlastnili politici, kteří se chválili, že Česká republika je nejlepší. Dnes stejní politici zmatkují a nekoncepčně vydávají jedno prohlášení za druhým. Opatření se překrývají a není jasné, zda vůbec existuje jasná koncepce. Opět chybí přesná čísla a několik měsíců se ztratilo v přípravě na podzimní tradiční období virových onemocnění. Dnes jsme fakticky ve věci rizika nákazy nejhorší zemí na světě a vláda spekuluje o úplné karanténě. Nesouhlasíme s úplnou karanténou (tzv. lockdown). Naprosto odmítáme plošné a povinné vyšetřování na covid-19 a odmítáme plánovanou povinnou nařízenou vakcinaci.

My přinášíme tyto návrhy:

1) Je třeba koncepčních opatření ve spolupráci epidemiologů a ekonomů. Opatření musí být rozumná a srozumitelná.

2) Je třeba připravit vhodné léky a kapacitu lůžek i dostatek ventilátorů.

3) Informace musí být přesné a média nesmí strašit lidi na základě neúplných informací.

4) Je nezbytné, aby se respirátory, které mají chránit před nákazou, dostaly k nejvíce ohroženým skupinám a aby byly chráněny právě nejvíce ohrožené skupiny obyvatel.

2. Vláda přivedla zemi na pokraj ekonomické katastrofy. Je nutné škrtat zbytečné výdaje ve státním rozpočtu.

Vláda přivedla zemi na pokraj ekonomické katastrofy, která se dotkne především českého středního a malého podnikání a v důsledku toho i pracovních míst zaměstnanců. Důvodem je vládní nehospodárná rozpočtová politika a neúspěch vlády v řešení pandemické krize. Je nutné okamžitě škrtat zbytečné výdaje na zbraně, státní správu, podporu politických neziskovek, solárních baronů a nepřizpůsobivých. Je nutné zdanit nadnárodní korporace vyvádějící peníze z České republiky. Takto získané prostředky musí jít na podporu živnostníků, podnikatelů a pracovních míst ohrožených současnou krizí.

3. Slovensko přijetím eura ekonomicky utrpělo. Hnutí SPD udělá vše pro to, aby euro nepřijala Česká republika, i když přijetí podporují premiér Babiš z ANO a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Čisté bohatství průměrného Čecha vzrostlo statisticky mezi lety 2014 a 2020 průměrně z 9.487 eur na 17.497 eur, tedy o 84,4% v nominálním vyjádření (bez zahrnutí inflačního vývoje). Za stejnou dobu vzrostlo čisté bohatství průměrného Slováka v nominálním vyjádření pouze o 37,5%, a to z 4.930 na 6.778 eur. Čisté bohatství průměrného Čecha tedy v letech 2014 až 2020 stoupalo 2,25krát rychleji než čisté bohatství průměrného Slováka. Vyplývá to ze srovnání zpráv Allianz Wealth Report za příslušné roky. Ukazuje se, že je správné, že nemáme euro, i když premiér Babiš jeho přijetí ve „vhodné" chvíli podporuje a podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka by přijetí eura měla připravit příští vláda. Hnutí SPD nechce přijmout euro nikdy, protože tím by Česká republika přišla o poslední zbytky suverenity, musela by ručit ještě více za krachující státy eurozóny a za banky eurozóny. Český stát by ztratil kontrolu nad emisí peněz, kurzem a úrokovými sazbami a byla by oslabena kontrolní role naší centrální banky nad bankami. Euro nepomáhá, ale škodí – jako celá Evropská unie.

13.10.2020

Odmítáme probíhající islamizaci evropských zemí!

Nechceme dopustit situaci stejnou jako ve Francii, kde se starousedlíci bojí o svou bezpečnost.

Francie nyní sklízí plody své vstřícné proimigrační politiky, v jejímž rámci se v době vrcholu dostaly do země statisíce imigrantů. Převážná většina z nich zastává islámskou ideologii a jsou mezi nimi i vyznavači radikálního Islámského státu. To s sebou zákonitě pro Francouze nese plno hrozeb, mezi kterými dominují teroristické útoky. Starousedlíci už se ve Francii necítí jako ve své bezpečné zemi a požadují od představitelů státu zjednání nápravy.

Hnutí SPD si je plně vědomo, jakou hrozbu představují nelegální imigranti, kteří se různými nelegálními cestami pokoušejí dostat do evropských zemí. Jejich úsilí je vedeno převážně touhou po životě ve vyspělých zemích, bez povinnosti pracovat, ale co nejlépe využívat sociální systém, posilovat zde své komunity a prosazovat své zvyky. Proto se v žádném případě nechceme z pozice členského státu Evropské unie podílet na projektu stávající evropské integrace, který ve svém důsledku přímo ohrožuje svobodu a demokracii v Evropě a jehož součástí je řízená islamizace Evropy.

Několik let probíhající nelegální imigrace do unijních zemí se stala počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci všech unijních států, včetně České republiky a našeho národa. V hnutí SPD nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře nebo náboženství, ale prioritně respektujeme, hájíme a ctíme naše národní tradice, které vycházejí z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme vždy chránit, neboť jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami neslučitelná. Současná situace v některých unijních zemích nám dává plně za pravdu.

Mezi země, kde je podle statistik nehorší situace, se řadí Francie, která stále podporuje příliv nelegálních imigrantů do Evropy, čemuž byl silně nakloněn i francouzský prezident Emmanuel Macron. Následky na sebe nenechaly dlouho čekat a Francii se nedaří řešit problémy spojené s imigranty, kteří stojí za teroristickými útoky.

Naposledy to byl útok mladého Pákistánce kvůli karikaturám proroka Mohameda, které opět uveřejnil satirický týdeník Charlie Hebdo. Tento muslim zranil mačetou do hlavy před bývalým sídlem redakce dva Francouze, muže a ženu. Nevěděl, že redakce už dávno sídlí na jiné, tajné adrese, a že tito dva lidé s ní nemají vůbec nic společného. Nedlouho předtím tři muži ve Štrasburku, v centru města za bílého dne, zbili dívku kvůli tomu, že na sobě měla podle jejich názoru krátkou sukni. Vedle teroristických útoků a násilných napadení jsou to ale i další každodenní situace, kvůli kterým mají Francouzi ve své zemi obavy o svou bezpečnost. Francie se v posledních letech potýká s teroristickými útoky islamistů, při nichž zemřelo dohromady již 250 lidí, což uvedla agentura DPA.

Francouzský prezident Emmanuel Macron druhý říjnový den tohoto roku představil strategii boje proti islámskému radikalismu. Její podstatou je potírání paralelní společnosti s odlišnými hodnotami i cizích vlivů na muslimy v převážně sekulární Francii. Příslušný zákon má vláda projednat v prosinci. Podle Macrona musejí být francouzské úřady schopny snáze kontrolovat a rozpouštět náboženské spolky, mezi jejichž členy se objeví známky radikalismu. Vyzval rovněž ke skončení praxe, kdy jsou věřící ovlivňováni imámy, kteří jsou do Francie vysíláni ze zahraničí. Takových působí ve Francii podle AFP na 300.

Hnutí SPD odsuzuje všechny teroristické útoky, které probíhají i v zemích Evropské unie a jejichž pachateli jsou převážně vyznavači islámské ideologie hlásící se k tzv. Islámskému státu. Proto budeme všemi dostupnými prostředky usilovat o to, aby se k nám žádný imigrant nedostal. Naši občané se musí cítit ve své zemi bezpečně.

12.10.2020

Zaměstnanci pracující v první linii v boji proti koronaviru si zasluhují podporu!

Po první vlně koronavirové pandemie, která u nás propukla v březnu letošního roku, nás zasáhla ještě intenzivněji druhá vlna, u které zatím nevíme, jak se bude dále vyvíjet a jak dlouho potrvá. V této souvislosti jsou ve zvýšené pracovní, fyzické ale i psychické zátěži hlavně ti, co přímo pečují o zdraví a životy lidí, kteří bojují v nemocničních zařízeních s nemocí covid-19. Povinností státu je zabezpečit všem těmto zaměstnancům co nejlepší podmínky k výkonu jejich práce.

Hnutí SPD ohledně koronavirové pandemie, která se u nás začala šířit od letošního března, od začátku prosazuje, že odborné věci mají dělat odborníci. V posledních dnech dochází k rapidnímu nárůstu pozitivně testovaných osob na covid-19. Klíčový údaj pro další navrhovaná opatření by měl být přesný stav o počtu hospitalizovaných a počtu úmrtí. V případě epidemie Covid-19 bylo klíčové zajistit respirátory a ochranné pomůcky pro nejvíce ohrožené skupiny. Nyní je důležité zajistit pro těžké případy zdravotní péči na odpovídající úrovni. Je nutné se soustředit na rizikové skupiny, zejména seniory a občany s chronickými onemocněními, dále na pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Je potřeba, aby přednostně tyto skupiny osob byly vybaveny kvalitními respirátory a dalšími ochrannými pomůckami a nemocným byla zajištěna odpovídající zdravotní péče. Stát musí zajistit, aby pracovníci, kteří jsou v přímém kontaktu s nemocnými a od jarních měsíců bojují o zdraví a životy lidí, kteří se nakazili onemocněním covid-19, měli zabezpečen co nejlepší servis nutný k zajištění jejich činností. Jedná se o všechny pracovníky z první linie a prioritně nejvíce zatížení jsou konkrétní lékaři, zdravotní sestry a personály covidových oddělení a jednotek intenzivní péče.

A právě tito lékaři a zdravotní sestry sepsali otevřený dopis, v němž prosí veřejnost o pomoc: „Nadále budeme bojovat o zdraví i životy každého z vás. Bez vás to ale nedokážeme,“ píšou. Výzvu směřují i k vládě, která by se podle nich neměla rozhodovat podle marketingových poradců. V dopise apelují na společnost, že nechtějí šířit paniku ani zděšení, ale pokud chceme válku proti této zákeřné nemoci vyhrát, potřebujeme pomoc každého z vás. V dopise žádají odborníky z různých oblastí medicíny, ale kteří jsou v oblasti infekčních nemocí laiky, aby nešířili mezi lidmi neověřené informace nebo svoje nepodložené domněnky.

Dochází tak na naše slova, kdy jsme v SPD již z počátku pandemie koronaviru navrhovali upravit zákon o ochraně veřejného zdraví tak, aby o jednotlivých opatřeních rozhodovaly v první řadě orgány a odborníci z ministerstva zdravotnictví. V SPD prosazujeme, že musíme všemi dostupnými způsoby ochránit zdraví a životy našich občanů a též zajistit pomoc všem skupinám podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, na které současné vládní restrikce dopadají. Zároveň je také potřeba, abychom koronaviru přestali dělat tak masivní reklamu, jakou mu v současné době zejména média dělají. Je to přeci jen vir a ten si žádnou reklamu nezaslouží.

9.10.2020

Sokol existuje od roku 1862, přestože ho zakázala monarchie, nacisté i komunisté!

Včera jsme si připomněli Památný den sokolstva, poctu všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let existence tohoto spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku 2019 je zařazen do kalendáře významných dnů České republiky a to i zásluhou poslanců hnutí SPD.

Hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které od svého vzniku vede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu a v tom bude pokračovat i v budoucnu. Naše společnost má své národní tradice a hodnoty, které jsme povinni chránit a předávat dalším generacím. Mezi tyto hodnoty patří prioritně i vlastenectví. Už od svého vzniku v roce 1862, kdy byl Sokol u nás založen, byli jeho členové vlastenci, a např. to byli i první členové Hradní stráže za prezidenta Masaryka. Sokol od svého založení usiluje o celkový rozvoj osobnosti člověka a vede své členy ke spravedlivému a čestnému jednání, k aktivitě, samostatnosti a schopnosti pomáhat. Přitom vychází z odkazu svých zakladatelů Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí roku 1941, kdy v noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci “Akce Sokol” zatklo na 1.500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů. Většina z nich do konce války zahynula. Ještě během této noci podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí. Podle odhadů bylo za druhé světové války zavražděno nebo zemřelo v boji asi 5.000 sokolů. Jako symbol Památného dne sokolstva byl vybrán František Pecháček, sportovec, československý olympionik, sokolský činovník, autor legendární sletové skladby mužů z roku 1938 nazvané "Přísaha republice". Jako jeden z čelných představitelů domácího odboje byl v roce 1944 umučen nacisty. Poslední slova Františka Pecháčka pronesená ke spoluvězňům zněla: „Sbohem, bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře jednou, jen zbabělci umírají stokrát. Umřu s klidem, protože vím, že naše oběti nebyly marné.“

Sokolská organizace měla velké zásluhy na proniknutí tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel. Za obou světových válek bylo hnutí rozpuštěno a Sokol vadil i komunistickému režimu, který v roce 1952 organizaci zrušil. Jeho činnost byla obnovena až po roce 1989.

Sokol v současné době patří mezi nejpočetnější spolky v Česku, má zhruba 160.000 členů a přes tisícovku jednot po celé republice. Jeho program je vzájemně provázaný soubor sportovních, pohybových, kulturních a společenských aktivit, které se uskutečňují v tělocvičných jednotách. Činovníci, cvičitelé a trenéři sokolských tělocvičných jednot jsou nejen nositeli a organizátory sokolského tělovýchovného a sportovního programu, ale společně s ostatními členy vytvářejí společenské prostředí pro utváření mravního postoje sokolství, prostředí pro uchovávání sokolských idejí. Sokol je otevřený všem, kdo věří v sokolské hodnoty: sport, občanství, komunita, osobnost a laskavost. Já sám osobně od roku 2004 působím ve funkci předsedy Tělovýchovné jednoty Sokol Všechlapy, kde řadu let sponzoruji mladé sportovce.

Hnutí SPD plně podporuje činnost Sokola, který přináší sport pro každého, bez rozdílu věku a příjmu. Tím rozvíjí tělesnou zdatnost svých členů i ostatních; pohyb považuje za součást zdravého životního stylu. Sokol je vlastenecký v nejlepším slova smyslu. Své členy vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Sokolové jsou aktivní silou ve své obci, hybatelem sportovních a kulturních aktivit. S úctou jsme si připomněli památku těch, kteří za naši vlast položili své životy.

8.10.2020

Slušný a pracující občan na 1. místě!

Každý pracující má právo na spravedlivou odměnu. Bojujeme za naše české, moravské a slezské zaměstnance a podnikatele.

Mezi hlavní priority programu hnutí SPD patří mimo jiné přímá demokracie na základě širokého referenda, bezpečnost občanů a ochrana jejich majetku, spravedlnost pro každého, suverenita České republiky, podpora tradiční pracující rodiny s dětmi a boj proti nelegální imigraci.

Podporujeme zvýšení starobních i invalidních důchodů a snížení daní. Naše rodiny a naše vlast jsou pro nás na 1. místě!

7.10.2020

Vyzýváme vlastence, aby se sjednotili pod křídly SPD!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že hnutí SPD potvrdilo v krajských volbách, že se jako jediný vlastenecký subjekt pevně etablovalo na české politické scéně, a současně vyzýváme vlastence, aby se sjednotili pod křídly SPD, aby zbytečně nepropadávaly ve volbách hlasy vlastenců. Zároveň děkujeme všem našim voličům za podporu. Návrh státního rozpočtu předložený Babišovou vládou pro rok 2021 přivede Českou republiku do obrovského dluhu a ohrozí stabilitu důchodového systému. Hnutí SPD podporuje zahájení stavby vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe. Arméni jsou napadeni Ázerbájdžánem za podpory Turecka. Česká republika by podle hnutí SPD měla podpořit Arménii.

1. Hnutí SPD potvrdilo v krajských volbách, že se jako jediný vlastenecký subjekt pevně etablovalo na české politické scéně. Vyzýváme vlastence, aby se sjednotili pod křídly SPD, aby zbytečně nepropadávaly ve volbách hlasy vlastenců.

Minulý týden proběhly krajské volby a 1. kolo senátních voleb, ve kterých hnutí SPD získalo díky hlasům 169.978 voličů 35 mandátů krajských zastupitelů. Jedná se tak o nárůst mandátů oproti minulým krajským volbám o téměř 100% a celostátně jsme skončili jako čtvrtý nejúspěšnější politický subjekt. Předsednictvo hnutí SPD vyslovuje poděkování všem našim voličům, členům, kandidátům a zástupcům v jednotlivých okrskových volebních komisích. Dosažené výsledky a zisk krajských mandátů potvrzují, že jsme se díky jasnému programu trvale etablovali na české politické scéně, které se těší velké přízni voličů. Debaklem skončily volby pro ČSSD a KSČM. Hnutí SPD jako jediný vlastenecký politický subjekt zastoupený ve Sněmovně potvrdilo svou silnou pozici a přízeň našich voličů, a to přesto, že tyto volby provázela řada bezpečnostně-hygienických opatření z důvodu pandemie koronaviru. Tímto výsledkem jsme zároveň potvrdili předpoklad dosažení velmi dobrých výsledků v následujících sněmovních volbách plánovaných na říjen 2021. Stále ale existuje mnoho toho, co je potřeba zlepšovat. Vyzýváme vlastence, aby se sjednotili pod křídly SPD, aby zbytečně nepropadávaly ve volbách hlasy vlastenců.

2. Návrh státního rozpočtu předložený Babišovou vládou pro rok 2021 přivede Českou republiku do obrovského dluhu a ohrozí stabilitu důchodového systému.

Návrh státního rozpočtu předložený Babišovou vládou pro rok 2021 přivede Českou republiku do obrovského dluhu a ohrozí stabilitu důchodového systému. Dluh 360 miliard korun je zničující. Nezahrnul všechny položky a především nepočítá s dopadem změn při zrušení superhrubé mzdy. Skutečný deficit bude přes 400 miliard korun a reálně hrozí, že se dluhy dostanou úplně mimo kontrolu. SPD je pro snížení daní a zvyšování důchodů. Na druhé straně se musí ale zároveň snížit zbytečné výdaje. Je nutné zdanit zahraniční korporace, které vyvádí z naší republiky dividendy, nedávat peníze nepřizpůsobivým, politickým neziskovkám, solárním baronům a zrušit škodlivou inkluzi ve školství anebo zbytečné nákupy zbraní. Je nutné zastavit zvyšování výdajů na státní správu. To vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM nedělá a jedná podle hesla „Po nás potopa".

3. Hnutí SPD podporuje zahájení stavby vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Hnutí SPD podporuje zahájení stavby vodního kanálu na Odře (Dunaj-Odra-Labe). Jde o příklad správné investice do infrastruktury a investice, která dlouhodobě podpoří naše hospodářství. Tento vodní kanál umožní další rozvoj podnikatelských aktivit mezi Polskem a Českou republikou. Odmítáme laciné výhrady takzvaných ekologických odborníků. Toto vodní dílo znamená pracovní místa, výdělek a příležitost pro naše firmy a zaměstnance.

4. Arméni jsou napadeni Ázerbájdžánem za podpory Turecka. Česká republika by podle hnutí SPD měla podpořit Arménii.

Už druhý týden za malého zájmu médií v České republice pokračuje válka mezi Arménií a Ázerbájdžánem, kterou stále více podporuje Turecko. Turecko přesunuje na frontu i islámské bojovníky ze Sýrie. Obě strany už nasadily raketové systémy a denně přibývají stovky obětí. Válka se vede o Náhorní Karabach, který byl v sovětských dobách uměle předán Ázerbájdžánu přesto, že na něm žijí od nepaměti Arménové. Turecko v této válce pokračuje v záměru obnovit islámskou Osmanskou říši. Křesťanští Arménové stojí na Kavkaze Turecku v cestě. To je hlavní důvod dnešní války. Hnutí SPD je přesvědčeno, že Česká republika by měla Arménii plně podpořit.

6.10.2020

Hnutí SPD podporuje návrhy zákonů k ochraně zvířat!

V neděli jsme si připomněli Mezinárodní den zvířat, který je stanoven na 4. října, tedy den, kdy zemřel františkánský mnich Sv. František z Assisi, jenž pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata a je uctíván jako patron všech zvířat.

Hnutí SPD plně prosazuje, abychom chránili zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu. Vše je vedeno s cílem zvýšení úrovně ochrany zvířat v České republice. Ve Sněmovně od začátku svého působení aktivně vítáme a nadále budeme podporovat návrhy zákonů, které více chrání zvířata, což i dlouhodobě programově prosazujeme.

Mezinárodní den zvířat datuje počátek své tradice do roku 1931, kdy byl založen ve Florencii jako úmluva ekologů, kteří chtěli upozornit na situaci ohrožených druhů. Od té doby jeho význam narostl, obsáhl všechny druhy zvířat a slaví se v mnoha koutech světa. Datum 4. říjen byl vybrán, protože právě v tento den zemřel františkánský mnich Sv. František z Assisi, který se staral o opuštěná zvířata. Odkazem tohoto mezinárodního svátku je to, aby se každý majitel zvířete zamyslel, jak o své zvíře pečuje a ti, co si chtějí pořídit nové zvíře, by měl vést k zamyšlení, zda si zvíře vůbec májí pořídit a můžou mu věnovat dostatek času a péče.

To, že hnutí SPD není lhostejný osud zvířat, lze dokladovat pozměňovacími návrhy, které jsme ve Sněmovně předložili a které byly schváleny. Jako příklad uvedu pozměňovací návrhy naší poslankyně Moniky Jarošové, které rozšířily a zakazují metody týrání a usmrcování zvířat. Jedná se o zmrazení zvířat zaživa bez předchozího omráčení, kdy tato brutální metoda nebyla dosud v zákoně na ochranu zvířat zakázána. Dále se jedná o povinnost chovatelů zaregistrovat identifikační číslo psa (tzv. ČIP) do jednoho ze stávajících soukromých registrů, což přispěje k potírání množíren a zároveň se lépe ztracený pes dohledá. Další náš návrh se týkal zvýšení správních sankcí za týrání zvířat, které nebyly od roku 2008 zvyšovány i přes vysokou brutalitu pachatelů prováděnou na zvířatech.

Všichni naši poslanci hlasovali také pro výrazné zpřísnění trestů za týrání zvířat. Za týrání hrozí pachatelům nově místo pěti až šest let vězení a za chov zvířat v nevhodných podmínkách ohrožujících jejich život můžou soudy ukládat v krajním případě až desetileté vězení. Zvýšení trestních sazeb mimo jiné umožní soudcům v nejbrutálnějších případech bez omezení zvážit, že pachateli uloží i nepodmíněný trest odnětí svobody. Nebude možné podmíněné zastavení stíhání. V případě nejzávažnějších organizovaných trestných činů bude policie moci v rámci trestního řízení nasazovat odposlechy a usnadní se nařizování domovních prohlídek. Zákaz chovu zvířat míří na provozovatele množíren. Dodržování zákazu má kontrolovat veterinární správa. Naši poslanci také podpořili zákaz klecového chovu slepic, který by měly platit od roku 2027.

Hnutí SPD prosazuje zpřísnění trestů za týrání zvířat, neboť zastáváme názor prezentovaný veřejnosti naší poslankyní Lucií Šafránkovou, že úroveň a vyspělost společnosti se do velké míry pozná podle toho, jak přistupuje na obecné i konkrétní úrovni ke svým slabším a bezbranným členům, k dětem, seniorům, nemocným, handicapovaným – a v neposlední řadě i ke zvířatům. Také zvířata si zaslouží právní ochranu.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

5.10.2020

Děkujeme všem voličům za podporu hnutí SPD v krajských a senátních volbách!

První říjnový pátek a sobotu proběhly volby do krajských zastupitelstev a jedné třetiny Senátu. Hnutí SPD skončilo na čtvrtém místě, stejně jako v parlamentních volbách v roce 2017, čímž zcela potvrdilo, že už si vydobylo své místo na naší politické scéně.

Vedení hnutí SPD děkuje všem voličům, kteří v této době, ovlivněné koronavirovou pandemií, se aktivně zúčastnili říjnových voleb a jakoukoli formou odevzdali svůj hlas ve prospěch našich kandidátů. Poděkování patří také všem našim sympatizantům a členům za poctivou práci ve volební kampani. Hnutí SPD se ziskem 6,13 procent skončilo na čtvrtém místě. Své zastupitele budeme mít v devíti krajích, ve čtyřech jsme skončili těsně pod hranicí pěti procent. Nejlépe dopadl Ústecký kraj s téměř devíti procenty a Jaroslav Foldyna zde získal 3.753 preferenčních hlasů.   

Volby do zastupitelstev proběhly celkem ve 13 krajích a v rámci senátních voleb se na dobu šesti let volila třetina nových senátorů. Letošní volby se konaly nestandardním způsobem proti volbám minulým, a to z důvodu nemoci covid-19. Všechny nastavené odlišné způsoby volby proběhly dle volebních zákonů, které stačili zákonodárci schválit. Voliči v izolaci či karanténě měli možnost už ve středu využít zvláštního hlasování, a to na drive-in stanovištích. Ti, kteří neměli auto nebo neměli možnost přijet na speciální volební místo, mohli ještě telefonicky požádat do čtvrtka do 20:00 hod. o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Speciální týmy je v pátek autem objížděly a voliči měli možnost jim své volební lístky odevzdat.

Účast voličů při letošních volbách byla téměř 38 procent. Hnutí SPD ve volbách podpořilo téměř 170 tisíc voličů, a tím mu zajistili čtvrté místo v celorepublikovém měřítku. Hnutí SPD tak oproti minulým volbám do krajských zastupitelstev získalo 35 mandátů, což je téměř dvojnásobek.

Nejvíce zastupitelských mandátů ztratily v letošních krajských volbách ČSSD a KSČM a v celkovém součtu se nedostali přes hranici pěti procent. Hamáčkova ČSSD v těchto volbách přišla o 88 mandátů a Filipova KSČM bude mít v nadcházejícím období jen 13 mandátů, když jich ztratila 73. Občané tak ČSSD i KSČM vyslali jasný vzkaz, že i když jsou na celostátní úrovni součástí vládní koalice nebo jí podporují, nemají jejich důvěru.

Vedení hnutí SPD velice děkuje všem voličům, kteří podpořili naše kandidáty v krajských a senátních volbách. Této důvěry si velice vážíme a všech 35 krajských zastupitelů bude v rámci svých možností prosazovat a hájit priority hnutí SPD, které jsme si vytýčili ve volebních programech. Nadále budeme prosazovat náš program a hájit naše slušné a pracující občany, kteří jsou pro nás na 1. místě. Pevně doufáme, že v nadcházejících parlamentních volbách, které proběhnou na podzim příštího roku, nás podpoří ještě více voličů.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

2.10.2020

Vážíme si seniorů a je naší povinností jim zajistit důstojný život!

Včera jsme si připomněli Mezinárodní den seniorů. Starší lidé patří do širší rodiny, která tvoří základ naší společnosti. Je naší povinností starším lidem zajistit důstojný život, a to zejména v situaci jejich nesoběstačnosti způsobené chorobou či zdravotním postižením.

Hnutí SPD prosazuje politiku prospěšnou všem našim občanům, včetně našich seniorů. Prioritně ve svém programu nabízíme podporu tradičních pracujících rodin vychovávajících děti, neboť narozené děti jsou zárukou stability průběžného důchodového systému. Proto navrhujeme, aby se při výpočtu výše důchodu zohledňoval počet řádně vychovaných dětí, což by se mělo promítnout i ve snížení věku odchodu do důchodu. Poslanci našeho hnutí nikdy nepodpoří žádné návrhy dalšího prodlužování věku odchodu do důchodu. Naopak v rámci sociální politiky budeme podporovat státem garantované individuální důchodové připojištění a každé navýšení starobních důchodů. Budeme podporovat a předkládat zákony a jejich novely upravující zvýšení nejnižších důchodů.

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů, který 14. prosince 1990 odhlasovalo usnesením č. 45/106 Valné shromáždění OSN. Svátek se poprvé konal 1. října 1991. Cílem tohoto svátku je zvyšování povědomí o problémech, které mají vliv na seniory, jako je stárnutí nebo například zneužívání seniorů. Podle zákona o sociálních službách se jako senior označuje člověk starší 65 let a ještě se zpřesňuje na kategorie mladšího a staršího seniora. Starší senior je potom starší 80 let. Ze statistik vyplývá, že se zvyšuje průměrná délka života. Během následujících dvaceti let bude přibližně jedna třetina obyvatelstva vyspělého světa starší než 60 let. Stárne však i starší obyvatelstvo, generace seniorů. Typickým obrázkem české rodiny je dnes jedno dítě, dva rodiče, čtyři prarodiče a jeden i více praprarodičů.

V hnutí SPD zastáváme názor, že senioři by si měli svobodně a nezávisle rozhodovat o tom, kde a jak budou žít, zda budou dále pracovat, nebo kdy odejdou ze zaměstnání a budou se věnovat jiným činnostem. Naší povinností je jim zabezpečit, aby měli možnost žít v takovém prostředí, které je pro ně bezpečné a přizpůsobené jejich potřebám. Zvláště znevýhodnění starší lidé by měli mít možnost využívat státem garantovanou péči a ochranu. Musíme našim seniorům zabezpečit standardní zdravotní péči, která jim umožní zachovat či navrátit optimální možnou úroveň fyzické a duševní pohody, poskytnout jim dostupnou sociální a právní pomoc, která jim pomůže zajistit jejich autonomii a fungování ve společnosti.

Hnutí SPD vzhlíží s úctou a respektem ke všem našim občanům, kteří jsou již v důchodovém věku. Senioři si zaslouží naše poděkování za své celoživotní zásluhy pro rodinu a blízké a vnímáme je jako důležitou součást našich rodin, neboť nám předávají své životní zkušenosti a moudrost. Vážení senioři, děkujeme Vám za vše, co jste pro společnost udělali a přejeme Vám hlavně hodně zdraví. Hnutí SPD je na Vaší straně.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

1.10.2020

V roce 1938 v Mnichově nás Západ zradil a klidně to udělá znovu!

Suverenitu naší země budeme hájit do všech důsledků a nedopustíme, aby se opakovala Mnichovská dohoda, kdy jsme o svou suverenitu přišli.

Tento týden jsme si připomněli již 82. výročí kapitulace Československé republiky před diktátem Anglie, Francie, Itálie a Německa, známé jako Mnichovská dohoda. Podpis a přijetí této dohody znamenal začátek plné podřízenosti Československa nadnárodnímu řízení a rezignaci na hájení vlastní suverenity.

Hnutí SPD si připomnělo okolnosti, které provázely podepsání Mnichovské dohody v září roku 1938, kterou naši občané vnímali jako zradu a ztrátu naší suverenity. Československá republika (ČSR) v září 1938 mobilizovala na svoji obranu přes milion mužů odhodlaných bránit svoji zem a naše armáda v té době patřila k nejlépe vybaveným armádám Evropy. Plusem pro ně byl i dobře vybudovaný systém opevnění, který se stále zdokonaloval. Muži, kteří byli zmobilizovaní k posílení naší armády, chtěli bojovat za svou republiku. Někteří z nich velmi těžce nesli, že museli kapitulovat bez boje. Byla ale místa, kde se v září 1938 na českých hranicích střílelo. Probíhal zde boj se sudetoněmeckými teroristy podporovanými jednotkami německých ozbrojených sil. Při obraně hranic padlo v těchto bojích téměř sto příslušníků armády a stráže obrany státu. Především jim patří v těchto dnech naše pietní vzpomínka a uznání za statečnost. Byli to praví vlastenci, kteří položili za obranu našeho státu svůj život.

Dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou menšinou Německu byla podepsána 29. září 1938 na konferenci v Mnichově představiteli Německa (A. Hitler), Itálie (B. Mussolini), Velké Británie (N. Chamberlain) a Francie (E. Daladier). Zástupci československé vlády na konferenci pozváni nebyli. Tato dohoda byla pro ČSR ultimátem, které pod nátlakem přijala. V říjnu 1938 pak vyhověla ČSR i územním požadavkům Polska (Těšínsko) a v listopadu i Maďarska (jižní a východní Slovensko, značná část Podkarpatské Rusi). Naši tehdejší spojenci, Francie a SSSR, se nás nezastali, neboť neměli zájem o nový válečný konflikt s Německem. Československo-sovětská smlouva z roku 1935 vymezovala vzájemnou vojenskou pomoc v případě útoku Německa. Sovětský svaz byl sice vázán bránit ČSR, ale jen pokud se do konfliktu zapojí Francie. Francie nás ale zaprodala, neboť se zúčastnila podpisu Mnichovské dohody. Ta obsahovala osm bodů a tři dodatky podmínek určujících její naplnění. Například to, že vyklízení území začne 1. října 1938 a území bude následně obsazeno německými jednotkami do 10. října 1938. Československo tak přišlo o pohraniční území sousedící s Německem, Polskem a Maďarskem, o celkové rozloze téměř třetiny svého území.  

Hnutí SPD na základě současné mezinárodní situace musí konstatovat, že naše republika je vystavena nátlaku ze strany EU, kdy je na nás cíleně působeno, abychom rezignovali na svoji suverenitu a stali se součástí multikulturního projektu islamizované Evropské unie. V roce 1938 v Mnichově nás Západ zradil a klidně to udělá znovu. Hnutí SPD bude suverenitu naší země hájit do všech důsledků. Jsme vlastenecké hnutí, které se staví za naše občany, kteří mají svou čest, národní hrdost a vlastenecké cítění. Vyznáváte-li stejné hodnoty, přijďte již tento pátek a sobotu podpořit kandidáty našeho hnutí v krajských a senátních volbách.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

30.9.2020

Krajské a senátní volby proběhnou tento týden – přijďte k volbám!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém vyzýváme k maximální účasti v krajských a senátních volbách, které proběhnou v závěru tohoto týdne – nemusíte se bát přijít k volbám. Hnutí SPD prosazuje zrušení superhrubé mzdy, aby naši slušní a pracující občané měli víc peněz v peněženkách. Naše vojáky potřebujeme v současné době v první řadě doma k zajištění úkolů obrany teritoria a ochrany našich obyvatel, a ne na zahraničních misích – vysílání našich vojáků do zahraničí poslanci SPD nepodpoří. Turecko se podílí na agresi proti Arménii, a proto by ČR měla iniciovat sankce proti Turecku.

1. Krajské a senátní volby proběhnou tento týden – přijďte k volbám!

Tento týden proběhnou ve 13 krajích dlouho očekávané krajské volby a ve 27 senátních obvodech první kolo voleb do Senátu. Předsednictvo hnutí SPD vyzývá všechny krajské, oblastní a místní kluby, členskou základnu, naše sympatizanty a širokou veřejnost k maximální účasti. Chtěli bychom Vás ubezpečit, že dohlédneme na dodržování hygienických norem ve volebních místnostech. Nemusíte se tedy bát přijít k volbám. Přijďte podpořit naše kandidáty v krajích. Právě ten Váš hlas může rozhodnout! Vy i vaše rodina jste u nás na 1. místě.

2. Zrušení superhrubé mzdy je třeba spojit s úsporami na nepřizpůsobivých a škrty zbytečných výdajů.

Hnutí SPD prosazuje zrušení superhrubé mzdy, aby naši slušní a pracující občané měli víc peněz v peněženkách. Zrušení superhrubé mzdy povede ke snížení daní a zvýšení čistých příjmů občanů. Dojde samozřejmě k výpadku příjmů do státního rozpočtu. Ty lze nahradit škrty zbytečných výdajů v oblasti výdajů na zbrojení, financování politických neziskovek nebo reformou sociálních výdajů, které pobírají nepřizpůsobivé osoby vyhýbající se práci. Koncepčně lze věc řešit zdaněním dividend, které zahraniční korporace vyvádí z České republiky. Dalším zdrojem může být omezení podpory solárním baronům. Tak lze dosáhnout finančně neutrální pozice, nezvýšit zadlužení země a přitom nechat více peněz našim občanům.

3. Naše vojáky potřebujeme v současné době v první řadě doma k zajištění úkolů obrany teritoria a ochrany našich obyvatel, a ne na zahraničních misích – vysílání našich vojáků do zahraničí poslanci SPD nepodpoří.

Sněmovna bude v tomto týdnu schvalovat vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023. Tisk už projednal Senát, který s ním vyslovil souhlas. Poslanecký klub SPD takto koncipovaný návrh nepodpoří z několika důvodů. Jednak proto, že některé z těchto operací nemají mandát Rady bezpečnosti OSN (Irák a Afghánistán), dále že působení našich vojáků v těchto operacích není v zájmu České republiky a také, že míst působení našich vojáků je příliš mnoho (Mali, Pobaltské země a další). Požadujeme vyhodnocení cílů a perspektivy působení našich vojáků v jednotlivých operacích a na základě této skutečnosti definitivní ukončení naší účasti především v Afghánistánu, tak jak učinila např. Francie, Kanada a další. Naše vojáky potřebujeme v současné době v první řadě doma k zajištění úkolů obrany teritoria a ochrany našich obyvatel.

4. Turecko se podílí na agresi Ázerbájdžánu proti Arménii, a proto by ČR měla iniciovat sankce proti Turecku.

Islámský Ázerbájdžán s podporou Turecka zahájil válku proti křesťanské Arménii. Řeší tím letitý spor o Náhorní Karabach, který vznikl uměle a nesmyslně stanovenou hranicí v době existence Sovětského svazu. Útok na Arménii přímo podporuje Turecko, které tak fakticky pokračuje v politice obnovy Osmanské říše. Arménie vyhlásila mobilizaci a s velkým ohlasem nastupují Arméni ke svým vojenským útvarům, aby bránili svou zem. V historické paměti existuje pokus Osmanské říše vyhladit arménský národ. Podle některých informací se na útoku podílí i oddíly islamistů stažené ze Sýrie. V případě porážky nemohou křesťanští Arméni očekávat slitování. V Arménii je základna ruské armády a hrozí výrazné rozšíření konfliktu. Není pochyb, že skutečným viníkem je politika Turecka a naše země by měla iniciovat sankce proti Turecku.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

29.9.2020

Zásadně odmítáme připravovaný diktát Bruselu ohledně přijímání imigrantů!

Odchodem z Evropské unie a ostrahou hranic nejlépe vyřešíme zamezení vstupu nelegálních imigrantů do České republiky.

Hrozbu nové migrační vlny, podobné té z roku 2015, chtějí vrcholoví představitelé EU řešit direktivou pro všechny unijní státy, spočívající v povinném přijímání stanovených počtů imigrantů nebo uhrazením všech nákladů spojených s jejich deportací z EU do zemí, odkud přišli.

Hnutí SPD má nejlepší řešení, jak zamezit nelegálním imigrantům vstup a následný pobyt na území naší republiky. Tím je naše vystoupení z EU a znovuzavedení střežení státních hranic. Jsme hnutím, které propaguje přímou demokracii, a proto prosazujeme, aby si naši občané sami rozhodli na základě celostátního referenda, zda chtějí zůstat v EU nebo naopak z ní odejít, jak to udělala Velká Británie. V případě našeho dalšího setrvání v EU musíme ale počítat s tím, že EU nám bude stanovovat počty imigrantů, o které budeme povinni se postarat. K tomu nám nabízí dvě varianty řešení; buď si vzít imigranty do naší republiky a zde o ně pečovat, nebo platit všechny náklady spojené s jejich deportací zpět do zemí jejich původu. Každý rozumně uvažující člověk dojde k závěru, že obě varianty jsou při tak velkém počtu imigrantů neproveditelná a značně by finančně zatížila náš státní rozpočet. Z tohoto důvodu se domníváme, že naše řešení je nejenom finančně nejvýhodnější, ale také přispěje k zajištění bezpečnosti našich občanů. Nechceme, aby se v naší zemi šířila nenávistná, netolerantní, velice násilná a ženami opovrhující islámská ideologie a byl zahájen proces islamizace. Naši občané ctí a uznávají kulturu, tradice a hodnoty, které převzali od svých rodičů a prarodičů a dále je budou prostřednictvím svých dětí zachovávat budoucím generacím.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v projevu o stavu Unie, který se konal 16. září 2020 a trval déle než hodinu, představila svou budoucí vizi Evropy v rámci obnovy EU prostřednictvím nástroje Next Generation EU. V projevu zmínila, že má nyní Evropa jedinečnou šanci provést změny s jasným záměrem, v zájmu ekologičtější, digitálnější a odolnější Evropy. Mezi hlavními cíli, které si Evropská komise vytýčila, zmínila posílení základních prvků Zelené dohody pro Evropu a přijetí nového přístupu k migraci, spočívající v návrhu nové azylové a migrační politiky. Ten počítá s výrazným urychlením azylových procedur a návratů neúspěšných žadatelů. Všechny členské země se podle něj budou muset solidárně podílet na zvládání migrace s tím, že dostanou na výběr, jestli u sebe přijmou žadatele o azyl nebo se postarají o deportace odmítnutých imigrantů. V krizových situacích se počítá s tím, že Brusel členským zemím přijetí části imigrantů nařídí.

V této souvislosti zmíním, že krizová situace ohledně nelegálního vstupu imigrantů do unijních zemí stále trvá, a ještě od roku 2015 neskončila. Nyní jí nejvíce pociťují Italové a Řekové. Evropská komise počítá s tím, že systém umožní v řádu několika měsíců vracet mnohem větší procento imigrantů bez nároku na azyl než v současnosti, kdy je jich zpět z EU odeslána přibližně třetina. Návrh počítá se zavedením předběžných pětidenních prověrek a nejvýše dvanáctitýdenní procedury na hranicích, během níž by mělo být o dalším osudu žadatelů rozhodnuto. Zde si opět dovolím vyjádřit názor, že v praxi za současných podmínek nelze toto zrealizovat, a podle prognóz počty imigrantů z Afriky do zemí EU budou narůstat. EU má pro tento stav plánovanou tzv. „povinnou solidaritu“, kdy v jejím rámci by EK přidělovala jednotlivým členským státům počty imigrantů na základě výkonu ekonomiky a velikosti populace.

Hnutí SPD tento návrh EU zásadně odmítá a jako jediná z parlamentních stran prosazuje v Parlamentu referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, aby sami občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. SPD je pro CZEXIT. Máte-li stejný názor, přijďte podpořit naše kandidáty ve volbách, které se uskuteční již tento pátek a sobotu.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

24.9.2020     

Italové v celorepublikovém referendu odhlasovali snížení počtu zákonodárců!

V Itálii se uskutečnilo celorepublikové referendum, v němž se téměř 70 procent voličů jednoznačně vyslovilo pro zeštíhlení obou parlamentních komor. Zároveň proběhly v sedmi italských regionech regionální volby. Ve čtyřech z nich zvítězily středopravicové koalice s Ligou Mattea Salviniho.

Hnutí SPD vítá rozhodnutí Italů, docíleného v celorepublikovém referendu, že od příštích parlamentních voleb budou volit méně zastupitelů, konkrétně o 230 poslanců a 115 senátorů. Italský deník Corriere della Sera uvedl, že stát uspoří ročně asi 81 milionů eur, tedy přes dvě miliardy korun. Pro budoucí italské zákonodárce to znamená, že každý z nich bude zastupovat více obyvatel, než tomu bylo dosud. K referendu přišlo přes 53 procent občanů Itálie.

Je to velký příklad i pro naši republiku. Naše hnutí jako jediné ze současných politických stran zastoupených v Parlamentu ČR prosazuje zrušení horní komory Parlamentu ČR (Senátu), neboť se domnívá, že by to naší republice prospělo, a to nejen z důvodu ušetřených financí. Také nás v hnutí SPD těší, že v regionálních volbách dávají voliči své hlasy stranám a hnutím zastupujících středopravici, včetně Ligy.  

Minulou neděli a pondělí též proběhly volby v regionech Toskánsko, Valle d’Aosta, Benátsko, Ligurie, Marche, Kampánie a Apulie. Svůj hlas zde mohlo odevzdat více jak 18,6 milionu voličů, celkem jich nakonec k volbám přišlo přes 63 procent, což v době koronavirové pandemie potvrzuje, že většina Italů uvěřila, že hlasování je i za této situace bezpečné. Pravicové strany zvítězily ve čtyřech regionech, konkrétně v regionech Valle d’Aosta, Benátsko, Ligurie a Marche. O osm procent jim uteklo vítězství v Toskánsku. Předseda Ligy Matteo Salvini výsledky voleb okomentoval a zdůraznil, že i přes neúspěch v Toskánsku nyní pravice ovládá většinu italských regionů a středopravicové koalice s Ligou mají v Itálii většinu a nyní vládnou v 15 z 20 regionů.

Italové tak stále ve větší míře dávají najevo, že se právem obávají o svou bezpečnost, kterou mohou narušit především islámští imigranti, jenž se snaží všemi dostupnými způsoby dostat do evropských zemí. Protože Italové vidí, že lídři EU tento problém moc neřeší, tak vkládají svou naději do stran a hnutí bojujících proti nelegální imigraci. Konkrétně šéf Ligy Matteo Salvini v době, kdy byl ve vládě a zastával post ministra vnitra, prosadil od svého nástupu do úřadu na jaře roku 2018 přísnou protiimigrační politiku. V jejím rámci byly uzavírány přístavy lodím nevládních organizací s imigranty.

V současné době je velký problém s imigranty na nejjižnějším italském ostrově Lampedusa, kde už začátkem září muselo toto migrační středisko kvůli přeplněnosti dočasně přestat přijímat běžence. Na 1.200 imigrantů bylo tehdy jednorázově přemístěno na Sicílii, pod níž ostrůvek administrativně spadá. Od začátku letošního roku připlulo do Itálie přes Středozemní moře 21.417 imigrantů, přičemž za stejné období loňského roku to bylo 6.543 osob. Středisko pro imigranty na Lampeduse, která je vzdálena asi 100 kilometrů od tuniského pobřeží, má kapacitu jen 192 osob. V posledních týdnech na Lampedusu připlouvají stovky imigrantů týdně. Jen za minulou neděli přistálo na tomto italském ostrově rekordních 26 člunů s imigranty. V tamním uprchlickém táboře se nyní dle agentury APA nachází již opět přes 1.000 imigrantů, což je pětkrát více, než je jeho kapacita. Jedná se převážně o Tunisany. 

Hnutí SPD patří i v rámci mezievropské spolupráce k hnutím, které se staví negativně k nelegální imigraci, a naši současní dva europoslanci jsou aktivně zapojeni ve frakci Identita a demokracie, která je pátou nejsilnější politickou skupinou v Evropském parlamentu a která odmítá proimigrační politiku Evropské unie.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

23.9.2020

Odmítáme vládou navržené budování migračních center a iniciovali jsme petici! 

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že odborné věci mají dělat odborníci – Adam Vojtěch (ANO) ale odborníkem na zdravotnictví nebyl. V případě epidemie covid-19 je klíčové zajistit respirátory a ochranné pomůcky pro nejvíce ohrožené skupiny. Není třeba znovu vyhlásit nouzový stav. Odmítáme vládou navržené budování migračních center v ČR a iniciovali jsme petici, aby se věcí musel zabývat Parlament ČR. Hnutí SPD podporuje snižování daňového zatížení našich občanů a firem, ale zároveň nesouhlasíme s deficitním rozpočtem. Z projevu šéfky Evropské komise vyplývá, že EU prosazuje přerozdělování imigrantů. Když nevystoupíme z EU, bude to konec České republiky a EU nás zničí.

1. Odborné věci mají dělat odborníci – Adam Vojtěch ale odborníkem na zdravotnictví nebyl.

Odborné věci mají dělat odborníci – to je jednoduchý závěr komentující rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Vojtěch neměl být nikdy ministrem. Stal se jím pouze proto, že byl poslušnou loutkou premiéra Babiše a politickým marketingovým produktem kampaně ANO. Nyní ho premiér hodil přes palubu, aby zakryl svou vlastní odpovědnost.

2. V případě epidemie covid-19 je klíčové zajistit respirátory a ochranné pomůcky pro nejvíce ohrožené skupiny. Není třeba znovu vyhlásit nouzový stav.

Poslední dny dochází k rapidnímu nárůstu pozitivně testovaných osob na covid-19. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vyzývá k opětovné aktivaci Ústředního krizového štábu a navrhuje dokonce opět vyhlásit nouzový stav. Situace není jednoduchá, ale stále není tak vážná, jak se udává, jelikož nakažený neznamená nemocný. Klíčový je počet hospitalizovaných a počet úmrtí. Podle hnutí SPD není třeba znovu vyhlásit nouzový stav. Pokud chybí koordinace mezi ministerstvem zdravotnictví a kraji, tak právě proto byla nedávno zřízena Rada vlády pro zdravotní rizika. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM řeší situaci za cenu půlbilionového schodku rozpočtu a bezprecedentního poklesu ekonomiky. Nyní je bohužel vidět nekoncepčnost, která vyústila rezignací ministra Vojtěcha. Trasování a testování probíhalo nedostatečně a krajské hygienické stanice stále nemají dostatek odběrných míst a kapacit na odběry “kovidových” vzorků a jejich analýzy. Je nutné se soustředit na rizikové skupiny, zejména seniory a občany s chronickými onemocněními a na pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Je potřeba, aby přednostně tyto skupiny osob byly vybaveny kvalitními respirátory a dalšími ochrannými pomůckami. Dochází tak na naše slova, kdy jsme v SPD již z počátku pandemie koronaviru navrhovali upravit zákon o ochraně veřejného zdraví tak, aby o jednotlivých opatřeních rozhodovaly v první řadě orgány a odborníci z ministerstva zdravotnictví. SPD podporuje pomoc všem skupinám podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, na které současné vládní restrikce dopadají. Zatím tomu tak není. Tato vláda není vládou odborníků.

3. Odmítáme vládou navržené budování migračních center a iniciovali jsme petici, aby se věcí musel zabývat Parlament ČR.

Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM vyhlásila dotační program na zřízení a provoz čtyř migračních center v České republice na roky 2021-2022. Předsednictvo hnutí SPD jednoznačně tento šílený plán odmítá, a proto schválilo text petice „PROTI ZŘÍZENÍ MIGRAČNÍCH CENTER V ČR”. Obsahem této petice je vyslovení nesouhlasu petentů s výzvou Ministerstva vnitra ČR, na jejímž základě toto Ministerstvo vyplatí nevládním organizacím částku 95 milionů korun, a to za účelem podpory zřizování a provozu migračních center v Ústeckém, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji a v hlavním městě Praze. Naším cílem je shromáždit dostatek podpisů pod její text, aby se Parlament České republiky musel touto záležitostí zabývat, a následně aby neprodleně učinil takové kroky, které by realizaci výše zmíněného programu, jakož i dalších obdobných programů na území celé České republiky, zabránily. Vyzýváme proto naše členy, příznivce a další občany, aby připojili své podpisy a podpořili hnutí SPD v krajských a senátních volbách. Pro SPD jsou naši občané na prvním místě!

4. Hnutí SPD podporuje snižování daňového zatížení našich občanů a firem, ale zároveň nesouhlasíme s deficitním rozpočtem.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM projednala první návrh státního rozpočtu na rok 2021, kde počítá s deficitem ve výši minimálně 116 miliard korun. V současné době však s ohledem na pokles průmyslové výroby u nás a v ostatních státech s ohledem na vyvíjející se celkovou situací ohledně pandemie koronaviru vše nasvědčuje tomu, že tento deficit bude minimálně dvojnásobný. Tento návrh navíc zatím ani nepočítá se zrušením superhrubé mzdy, který má tato vláda ve svém Programovém prohlášení a který by znamenal trvalý výpadek v příjmech státu dalších minimálně 74 miliard korun ročně. Hnutí SPD podporuje zrušení superhrubé mzdy a snižování daňového zatížení našich občanů a firem, ale zároveň nesouhlasíme s deficitním rozpočtem. V době ekonomické krize je potřeba zvýšit investice na rozvoj infrastruktury, snížit počty razítek a byrokracie, zrušit inkluzi ve školství, omezit výplaty sociálních dávek nepřizpůsobivým, odstoupit od předražených smluv na nákupy výzbroje a techniky pro armádu, kde tyto finanční prostředky putují do zahraničí, a nikoliv na podporu domácího zbrojního průmyslu. A uspořené prostředky ve státní kase je potřeba následně přesunout směrem k podpoře slušných občanů.

5. Z projevu šéfky Evropské komise vyplývá, že EU prosazuje přerozdělování imigrantů. Když nevystoupíme z EU, bude to konec České republiky a EU nás zničí.

Minulý týden předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila ve svém projevu „O stavu Unie” v Evropském parlamentu strategii dalšího postupu ohledně migrace do zemí EU. Jde o připravovanou “reformu” migrační a azylové politiky a nový tzv. migrační pakt EU. Kompletní návrh pak představí vedení EU 23. září, den před zahájením mimořádné Evropské rady. V projevu Leyenová řekla, že „migrace obohacovala naše kultury”, že se „země, které jsou migraci vystaveny, musí být schopny spolehnout na solidaritu států celé EU”. Dále také uvedla, že vedení EU „podnikne kroky k vytvoření legálních způsobů migrace” a že „každý z členských států EU musí přiložit ruku k dílu a převzít odpovědnost” – a právě to prý „Evropská komise ve své strategii udělá”. A na závěr tohoto dodala, že očekává, že se přidají také všechny členské státy a že migrace je celoevropskou výzvou, a proto musí svým dílem přispět celá EU”. To je pro SPD zcela nepřijatelné! Pokud setrváme v EU, tak to bude jasný konec takové České republiky, kterou budovali naši předci, ve které jsme vyrůstali a kterou celý náš život známe, tedy konec země, kde si vzájemně jazykově rozumíme a ctíme stejné kulturní, historické a sociální hodnoty. SPD prosazuje jako jediná strana v Parlamentu referendum o vystoupení ČR z EU, aby sami občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. Proto říkáme jasně – CZEXIT, dokud je čas, jelikož poslední bude platit účet. Když nevystoupíme z EU, Unie nás zničí.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz

21.9.2020

Prosazovat nyní opatření k posílení „Zelené Evropy“ je podle nás mimo realitu!

Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová opět prokázala, že současné velmi aktuální unijní problémy si nepřipouští a urputně prosazuje projekt tzv. zelené Evropy, což většinu unijních zemí ještě více ekonomicky poškodí. 

Hnutí SPD odmítá návrh šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že Evropská unie by měla do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent proti stavu z roku 1990. Dosavadní plán počítal s omezením emisí o 40 procent. Zastáváme názor, že představitelé EU by měli v současné době prioritně řešit problémy související s koronavirovou pandemií a z ní vyplývající ekonomické propady unijních zemí, sílící imigrační krizi koncentrovanou nyní na řeckých ostrovech a stupňující se agresi Turecka v ovládnutí těžby ropy a zemního plynu v Egejském moři. Prosazovat nyní opatření k posílení „Zelené Evropy“ je ale podle nás úplně mimo realitu a ani by to neměl být, vzhledem k celkové situaci, jeden z hlavních strategických cílů EU.

Vytýčené cíle by mimo jiných kritérií měly být akceptovatelné všemi, od kterých se vyžaduje jejich plnění a též reálně splnitelné, a ne postavené na pouhých přáních. Plnění kritérií vyplývajících z projektu Zelené dohody pro Evropu by náš stát ještě hlouběji uvalilo do ekonomické krize. Kvůli šílenému boji Evropské unie proti emisím CO2 se České republice může velmi výrazně prodražit výstavba nových jaderných bloků. Evropský parlament totiž schválil nařízení, podle něhož energie z jádra patří mezi špinavé zdroje, a to by mohlo výrazně zdražit zvažovaný jaderný reaktor v Dukovanech o jednotky až desítky miliard korun. Tato šílená vize EU, spočívající v tom, že chce pokračovat v „Zeleném údělu“, který má eliminovat emise CO2, má stát naši ekonomiku ve svém důsledku desítky let stovky miliard ročně, celkově pak biliony korun, v celé EU to bude částka v bilionech eur. Za současné situace přicházející ekonomické krize to může jednotlivé ekonomiky zcela položit a způsobit obrovskou nezaměstnanost, zchudnutí a chudobu desítek, ne-li stovek milionů lidí v Evropě. Proto se na tomto unijním projektu nechceme podílet a nechceme ani být součástí EU.

Z našeho pohledu je nezbytné, aby stát zajistil bezpečnost a fungování ve strategických oblastech existence státu a společnosti.