SPD

"Pesimismus a skepse nevadí.
Lepší je ale hýřit optimismem!"

podpis

ODVÁŽNĚ A VLASTENECKY KE ZMĚNĚ PRO PŘÍMOU DEMOKRACII, VYMAHATELNOU ODPOVĚDNOST POLITIKŮ A NÁRODNÍ ZÁJMY!

Je žádoucí ctít takové hodnoty, jako je svoboda, demokracie, solidarita, spravedlnost, rodina a zodpovědnost k příštím generacím!

Je žádoucí vždy a na prvním místě prosazovat zájmy České republiky a českých občanů!

Je žádoucí mít úctu k národním symbolům, je žádoucí si vážit své České republiky, chránit ji, řádně o ní pečovat a být hrdi na to, že jsme Češi a že jsme se tu narodili! Zároveň mějme úctu i ke všem ostatním národům!

Je žádoucí být svědomitější a odpovědnější ke své rodné zemi a tím pádem ke svým daním, které jí odvádíme a kterých opravdu není málo! Naše rodná země, jsou naše daně a naopak! Jen my sami musíme rozhodovat o tom, na co se naše peníze použijí! Proto musíme v každých volbách vybírat vždy jen odpovědné politické zástupce, kteří budou spravovat naše finance s péčí řádného hospodáře!

V rámci svého vlasteneckého politického poslání budu prosazovat:

 • Radikální změnu politického sytému s co největším posílením přímé demokracie, aby měl vždy konečné slovo pouze občan.
 • Zavedení přímé volby poslanců, hejtmanů a starostů.
 • Prosazení zákona o referendu, který by občanům v případě potřeby umožnil vymoci žádané změny.
 • Možnost odvolat jakéhokoli politika prostřednictvím referenda.
 • Zavedení adresné trestní a hmotné odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy.
 • Ústavní brzdu bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování země, cílem jsou vyrovnané veřejné rozpočty s legislativou podle švýcarského vzoru.
 • Důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné.
 • Zákon o prokázání původu majetku.
 • Přijetí zákona proti lichvě.
 • Konec zvyšování daní. Odklad na daňové změny po dobu tří let.
 • Podporu živnostníků a podnikatelů.
 • Právo a spravedlnost. Ochranu svobody, rodinných hodnot a bezpečí občanů.
 • Investice do školství, sportu, vědy a výzkumu, jelikož je to ta nejlepší investice.
 • Spravedlivý sociální a důchodový systém.
 • Funkční a transparentní zdravotnictví.
 • Investice do kultury s cílem rozvoje cestovního ruchu, ochrany národního kulturního dědictví a propagace českého umu ve světě.
 • Zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky s podporou malých a začínajících zemědělců a rodinných farem.
 • Referendum o vystoupení České republiky z EU. Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce. Evropu bez zbytečné byrokracie, nesmyslných regulací a nespravedlivého přerozdělování.
 • Přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechci zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod náboženských fanatiků.

Prosazuji zásadní ústavní, politické a legislativní změny. Považuji za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu ekonomické krize, hlubokých dluhů a vysokých daní. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v demokracii. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za své daně dostanou důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody.

Nahlas říkám, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegium. Jsem proti imigraci nepřizpůsobivých cizinců. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Je naše a nestyďme se podle toho chovat. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobří vlastenci. Važme si všech jiných národů a chtějme, aby si oni také stejně vážili nás.

Nejdůležitějším politickým tématem je pro mě přímá demokracie, která dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou a tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém. Z toho je patrné, že tou pravou demokracií, jejíž pojem pochází z řeckého (demokratía), „vláda lidu“, složeného z (demos) lid a (kratos) vládnout je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí na navrhování a přijímání zákonů, kterými se jejich společnost řídí. Důležité je, aby to bylo přímou formou a to tak, jak to již několik desetiletí senzačně funguje ve Švýcarsku. Tedy v zemi, kde neexistují vnitřní konflikty a to i přes to, že zde žijí lidé mluvící několika jazyky (němčina, italština, francouzština a další) a tím pádem vyznávající různou kulturu i náboženství (katolické a protestantské).

Švýcarský systém přímé demokracie je založen na stmelujícím principu pro občany a na vyvážené kombinaci držených, sdílených a delegovaných pravomocí na třech úrovních státní správy a to na úrovni obce, kantonu a federace. Díky těmto principům existuje Švýcarská konfederace v pohodě a bez větších problémů již více než sedm set let. Základním pilířem této demokracie je systém referend, ve kterých se občané vyjadřují k navrženým zákonům (lidové veto), které je nepovinné a je možné buď na základě iniciativy občanů, nebo na základě iniciativy kantonů. Dále je zde povinné ústavodárné referendum, jelikož žádná úprava ústavy není možná bez lidového hlasování. Povinně musí být v referendu schváleny také mezinárodní smlouvy. Dalším referendem je takzvaná lidová iniciativa, která umožňuje libovolné skupině voličů navrhnout celkovou nebo částečnou revizi ústavy. Referenda a iniciativy existují na všech třech úrovních, tedy na úrovni obce, kantonu i federace.

Takže co je základním principem demokracie? Demokracie musí být chápána jako nástroj individuálního a kolektivního sebeurčení a tím i individuální a kolektivní svobody na základě lidových referend na všech úrovních státní správy! Teprve potom můžeme mluvit o pravé demokracii!

Pokud by v evropských státech existoval systém přímé demokracie s odvolatelností, hmotnou, trestní a osobní odpovědností politiků, po které volám, nikdy by nedošlo k takovému imigračnímu šílenství, kterým si teď procházíme.

Je to proto, že by si všichni vedoucí politici velice rozmysleli páchat zlo proti drtivé většině obyvatel. Nenazývali bychom je multi-kulti, jelikož žádné multi-kulti by nebylo. Pokud by totiž nad politiky visel Damoklův meč v podobě jejich možné odvolatelnosti, Merkelová, Juncker ani Dienstbier by si nedovolili říkat to, co v současné době plácají a dělat to, co páchají. No, a pokud by si přeci jen stáli za svým, lidé by jim to ihned spočítali.

Tento skvělý politický systém by si náramně poradil i s celou Evropskou unií jako takovou, jelikož ta by v takovéto podobě nemohla ani existovat. Nikdy by totiž nemohl vzniknout orgán, který není volený občany. Ano mám na mysli Evropskou komisi, která má jako jediný orgán v celém tom evropském aparátu legislativní monopol, jelikož jako jediná instituce EU může navrhovat právní předpisy a nařízení. Do této komise nejsou evropští komisaři voleni, nýbrž jsou pouze jmenováni vládami své konkrétní země. Voleni jsou pouze poslanci Evropského parlamentu, kteří ale žádné legislativní návrhy nepředkládají. Europoslanci pouze schvalují předpisy navržené Evropskou komisí, kterou nikdo nezvolil, ale jen striktně najmenoval.

Pokud to v instituci, jakou je Evropská unie, funguje takto nedemokraticky, nedivme se, že si z nás všichni ti zrádci Evropy stále dokola dělají legraci a mají nás za ovce, které poslušně odvádějí stále se zvyšující daně, aby nás za ně mohli postupně zaprodat a následně zničit. To jim ale nesmíme v žádném případě dovolit a je jen na nás všech, abychom Evropu ještě, když to jde, změnou systému zachránili.

Jmenuji se Radek Rozvoral a narodil jsem se 28.6.1967 v Nymburce.

Žiji v rodinném domě v obci Všechlapy u Nymburka, kde jsem již od roku 2006 zastupitelem obce, od roku 2014 jejím místostarostou a od roku 2003 předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol.

Po absolvování základní školy jsem vystudoval čtyřletý učební obor s maturitou Mechanik strojů a zařízení v ČKD Praha. Maturitu jsem úspěšně složil v roce 1985.

Po dvouleté základní vojenské službě jsem pracoval jako údržbář v ČKD Praha, závod Slévárny. V roce 1991 jsem nastoupil do služebního poměru k Policii České republiky, jejíž řady jsem opustil na vlastní žádost v roce 1995 a to vzhledem k tomu, že mi nebylo umožněno pracovat v agendě na dopravním inspektorátu.

V roce 1996 jsem se dvěma společníky založil obchodní společnost PLAST spol. s r.o. v České Lípě, která dodává stavebním firmám kompletní sortiment materiálů na rozvod tlakové vody, kanalizace a plynu. V této společnosti od jejího založení pracuji jako jednatel a ekonomický ředitel.

Mým největším koníčkem je sport, který i aktivně provozuji. Hraji fotbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, rád lyžuji atd. Velice rád si poslechnu dobrou rockovou muziku (Kabát, Bon Jovi a další).

Jsem rozvedený a mám dospělého vysokoškolsky vzdělaného syna.

Od léta roku 2013 spolupracuji s Tomiem Okamurou a dne 16.6.2015 jsem se stal členem politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). 4.8.2015 jsem byl na členské konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie zvolen členem předsednictva hnutí a 2.4.2016 předsedou Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje. Na podzim roku 2017 jsem ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamantu České republiky získal od voličů poslanecký mandát, čímž jsem se 21.10.2017 stal poslancem PS PČR, čehož si nesmírně vážím a je to pro mě velká čest. Budu se snažit dělat vše pro to, aby bylo politické hnutí SPD úspěšné a abychom v Poslanecké sněmovně prosadili co nejvíce bodů z našeho vlasteneckého programu pro přímou demokracii, patriotismus, vymahatelnou odpovědnost politiků a za národní zájmy.

Jsem celoživotní optimista a vlastenec prosazující svobodu a přímou demokracii, který má odpor k násilí, smysl pro humor a pro zodpovědnost.

Na první stránku tohoto webu jsem umístil svůj citát: „Pesimismus a skepse nevadí. Lepší je ale hýřit optimismem!“

Je známo, že my Češi jsme spíše v životě skeptičtí a pesimističtí, než ostatní národy a já bych tímto sloganem chtěl na co nejvíce z Vás apelovat, abychom tím optimismem všichni anebo alespoň co nejvíce z nás hýřili a ze života se radovali. Jsme tu přeci jen pouze na návštěvě, tak si pojďme život užívat těmi největšími doušky, co to jen jde. Každý den žijme naplno a tak, jako by byl poslední, ale zároveň ve vší slušnosti, pokoře a tak, abychom se za své činy nemuseli stydět.

19.4.2019

Hezké Velikonoce plné jarního sluníčka!

Milí přátelé, prožijte celé velikonoční svátky v klidu, rodinné pohodě a hlavně ve zdraví. Tradice je třeba udržovat a předávat dalším generacím.

18.4.2019

Pohádky jsou nedílnou součástí naší národní identity a kultury!

Základní škola v Barceloně vyřadila některé pohádkové knihy s odůvodněním, že jsou příliš sexistické.

Toto tvrzení není žádný aprílový žert, ale skutečná realita, která by měla každého občana v naší zemi přinutit alespoň k zamyšlení. Ve Španělsku ať si pohlíží na výchovu dětí po svém, ale pro nás jsou české pohádky nedílnou součástí naší kultury, kterou zachováme i pro budoucí generace. 

Zprávu zveřejnil portál iDnes.cz dne 12. dubna tohoto roku, takže se opravdu nejedná o nějaký aprílový žert. Barcelonská školská komise rozhodla, že některé ze zařazených knížek v místní knihovně jsou pro děti a jejich další psychosociální vývoj nevhodné a tvrdí, že jsou příliš sexistické. Tato školská komise, která je oficiálně zřízena pro rovnost pohlaví, z místní knihovny vyřadila přes 200 pohádkových knih, o kterých samovolně rozhodla, že jsou nevhodné z důvodů šíření stereotypů o mužské a ženské roli. V barcelonské škole Taber v oddělení pro ty nejmladší děti do šesti let tak byla vyřazena z nabídky téměř třetina knih.

Paradoxní na této věci je též další skutečnost. Celý projekt vznikl jako součást katalánského projektu pod názvem „Knihovna a rovnost pohlaví“ a je do něj zapojeno více regionů. Tuto cenzuru dělají lidé, kteří vystudovali na evropských univerzitách různé humanitní obory a někteří z nich zastávají pozice v příslušných orgánech EU. Nyní chtějí určovat vhodnost či nevhodnost dětských pohádek, a to na základě „svých etických pravidel“. Celý projekt nám tak ukazuje, jak lze „hospodárně“ nakládat se státními penězi. Nalezneme zde společné znaky s tím, jak se u nás využívají dotační peníze na různé nesmyslné projekty realizované převážně politickými neziskovými organizacemi. V rámci zemí EU se problémy tohoto druhu (nevhodnost pohádek pro děti) řešily např. ve Švédsku v souvislosti s knihou Pipi Dlouhá punčocha (Astrid Lindgrenová) a ve Francii byly z knihoven pro děti vyřazeny některé díly Tintinových dobrodružství (Hergé).

A jak je nahlíženo na pohádky od českých autorů? Ve zmiňované škole Taber byla vyřazena např. pohádka o Červené Karkulce (František Hrubín). Když se v této souvislosti poohlédneme do naší historie, tak mi každý soudný občan dá za pravdu, že pohádky od našich autorů jsou nepřekonatelné a celá řada z nás na nich vyrostla. Většina si vzpomene na své dětství, kdy nám rodiče, potažmo babičky a dědové četli pohádky a následnou rozpravou s nimi nám bylo každé neetické jednání pohádkových postav vysvětleno. Jednalo se o pohádky z „klenotnice českých pohádek“, jejímiž autory byli např. Božena Němcová, Jaromír Erben, Karel Čapek, František Hrubín, Václav Čtvrtek. Hrdinové těchto pohádek, jako např. Princ Bajaja, Rumcajs, Manka, Maková panenka, Křemílek a Vochomůrka, nám zpříjemňovali dětství.

Naše hnutí SPD zastává názor, že jsou pohádky nedílnou součástí naší národní identity a kultury, kterou jsme povinni rozvíjet a uchovat pro příští generace. Vážíme si a chováme úctu k národním tradicím a kultuře, jejíž nedílnou součástí jsou i pohádky od českých autorů, které mají své pevné místo při výchově našich dětí v předškolním věku.

17.4.2019

Ve Finsku uspěli vlastenci, kterým gratulujeme!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž upozorňujeme, že požadavek ODS na odvolání Václava Klause ml. je falešný, neboť ODS (včetně Klause ml.) sama tento princip porušila, když prosazovala odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy sněmovny. Vláda Andreje Babiše neplní sliby, když odkládá zavedení paušální daně, která měla odlehčit živnostníkům. Výrazný meziroční růst inflace o tři procenta, kdy například brambory zdražily o 75 procent, je důsledkem dotační politiky EU a především dluhové ekonomiky. Hnutí SPD jasně odmítá diktát EU, která se snaží vnutit nám směrnici o zbraních. Talibán pokračuje v ofenzivě, a proto podporujeme stažení naší armády i armád NATO z Afghánistánu. Vítáme, že ve Finsku velmi uspěli vlastenci ze Strany Finů, která je pro vystoupení z Evropské unie a proti imigraci.

1. Dnešní situaci s Klausem ml. si zavinila ODS sama.

Hnutí SPD se nenechá úkolovat ODS při řešení jejích vnitrostranických problémů spojených s vyloučením poslance Klause ml. z ODS a jeho odvoláním ze školského výboru. Volání ODS po dodržování dohod o poměrném zastoupení v orgánech sněmovny je falešné. ODS sama tento princip porušila, když prosazovala odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy sněmovny. Klub ODS, včetně poslance Klause, tehdy podpořil odvolání Tomia Okamury bez ohledu na princip poměrného zastoupení. Dnešní situaci si zavinila ODS sama. Václav Klaus ml. byl ODS ze strany vyhozen, a pokud situaci není schopna ODS řešit, tak ho neměla vylučovat. Hnutí SPD nemá problém se setrváním Václava Klause ml. ve školském výboru, kam po odborné stránce jistě patří.

2. Odklad paušální daně pro jeden milión živnostníků.

SPD dlouhodobě prosazuje platbu paušální daně pro drobné podnikatele a živnostníky, která má být odstupňovaná podle výše jejich obratu. Premiér Andrej Babišale opětovně neplní sliby. Letos v lednu veřejně avizoval zavedení paušálních odvodů pro živnostníky na leden 2020. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) však minulý týden oznámila, že se tento termín nestihne a paušální daň pro drobné podnikatele a živnostníky bude zavedena nejdříve v pololetí příštího roku. Cílem zavedení paušální daně je snížení byrokracie a administrativy, při kterém by již drobní podnikatelé a živnostníci dále nemuseli vést účetnictví a stát by je přestal kontrolovat, což je pro ně velká úleva. Předsednictvo SPD v této souvislosti zastává názor, že současná vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM pouze slibuje a nehájí dostatečně zájmy drobných podnikatelů a živnostníků. Současná vláda slibuje, nešetří a dnes je v situaci, kdy bude shánět peníze za každou cenu, včetně navýšení daní a odvodů. SPD prosazuje úsporu výdajů na státní správu a konec financování politických neziskových organizací.

3. Probíhá trvalé znehodnocování měny a úspor lidí v zájmu finanční oligarchie.

Spotřebitelské ceny v ČR, tedy cenová inflace, v březnu meziročně stouply o 3 procenta. Šlo o nejvyšší meziroční nárůst od října 2012, uvedl Český statistický úřad. Vyšší byly zejména ceny některých potravin. Třeba brambory meziročně zdražily o neuvěřitelných 75 procent, ale zdražily rovněž lihoviny, pivo a víno, tabákové výrobky a pohonné hmoty. K růstu cen zhruba polovinou přispěly i ceny související s bydlením, tedy vodné a stočné a energie. Elektřina byla meziročně dražší o 11,9 procenta, teplo a teplá voda o 4,5 procenta a pohonné hmoty o 2,1 procenta. Je to důsledek dotační politiky EU a především dluhové ekonomiky. Probíhá trvalé znehodnocování měny a úspor lidí v zájmu finanční oligarchie. Hnutí SPD prosazuje hospodářskou politiku založenou na podpoře malého a středního podnikání, významné role státu v oblasti energetiky, vody a ukončení regulační politiky EU v českém zemědělství. Hnutí SPD také jednoznačně vystupuje proti narůstající síle nadnárodních globálních společností. Zde naopak prosazujeme regulaci k omezení vyvádění jejich zisku z České republiky.

4. EU směřuje k regulaci a omezování našich legálních držitelů zbraní.

Generální advokátka Soudního dvora Evropské unie doporučila tomuto soudu, aby zamítl žalobu České republiky proti unijní směrnici zavádějící přísnější pravidla pro nabývání a držení zbraní. Jde o diktát EU. Naprosto jasně se ukázalo jako falešné ujišťování vlády, že bude zájmy majitelů zbraní hájit. Existuje jediná obrana a tou je politika hnutí SPD. Diktátu je třeba říct jasné NE. EU musí skončit a být nahrazena spoluprací suverénních národních států, kde pravidla pro držení zbraní budou výlučně v pravomoci jednotlivých zemí.

5. Po vojenském debaklu USA a NATO je třeba nechat Afghánistán Afgháncům.

Radikální hnutí Tálibán 12. dubna 2019 oznámilo, že zahajuje jarní ofenzivu v Afghánistánu s tím, že boje neustanou, dokud v zemi budou zahraniční vojenské síly. To vše ohlásili navzdory mírovým jednáním se Spojenými státy. Učinili tak i přes chystané významné shromáždění Afghánců, při němž se má diskutovat o řešeních vleklé války a o případném stažení amerických vojáků ze země. Povstalci prakticky každý den přepadávají afghánské bezpečnostní síly a vojáky NATO, přičemž způsobují značné ztráty, a to i mezi civilisty. Minulý týden zahynuli další tři Američané při útoku na americký vojenský konvoj nedaleko letecké základny Bagrám. O den později ozbrojenci Tálibánu zabili dvě desítky afghánských vojáků, když přepadli vojenské kontrolní stanoviště nedaleko hranic s Pákistánem. Jenom loni zahynulo rukami tálibánců pět našich vojáků, což je vůbec největší poměr padlých k počtu nasazených vojáků. Celkem zde již padlo 14 našich vojáků.

SPD dlouhodobě nesouhlasí s účastí našich vojáků v operaci na území Afghánistánu. Pokračování této nekonečné operace přinese pouze další oběti. Jedná se z našeho pohledu o velmi drahou dlouhodobou intervenci v cizí zemi, za cizí zájmy a to díky dlouhodobě špatnému přístupu a strategii západních mocností a NATO k situaci v Afghánistánu. Je potřeba nechat po 17 let trvajícím vojenském debaklu USA a NATO Afghánistán Afgháncům a nevnucovat jim naše anebo jiné modely chápání demokracie a naše vojáky stáhnout domů. Potřebujeme je doma na obranu území našeho státu.

6. Ve Finsku uspěli vlastenci, kterým gratulujeme.

Ve Finsku velmi uspěli vlastenci ze Strany Finů, která je pro vystoupení z Evropské unie a proti imigraci. Získali 17,5 procenta jen velmi těsně za vítěznými sociálními demokraty. Straně Finů gratulujeme a věříme, že po volbách do Evropského parlamentu, které jsou 24. a 25. května 2019, se společně zbavíme diktátu Bruselu a zabráníme masové imigraci a islamizaci Evropy! Ukazuje se, že lidé po celé Evropě začínají mít čím dál tím víc dost diktátu sluníčkářského Bruselu a islamizace svých zemí. Lidé si chtějí vzít své země zpět z rukou neomarxistů a globalistů.

16.4.2019

Apelujeme na Policii ČR k zesílení opatření na hraničních přechodech!

Imigranti využívají nelegální tranzit do Německa přes Českou republiku, čemuž musíme všemi dostupnými prostředky zamezit.

Nelegální imigranti, kteří se chtějí dostat do cílové země Německo, volí tranzit přes Českou republiku. Policie ČR jenom v tomto roce zaznamenala několik případů, v rámci kterých koná trestní řízení, ale velká většina těchto nelegálních aktivit zůstává utajených.

Tvrzení, že přes Česko převaděči dopravují do Německa stále více imigrantů, je realita, kterou potvrzuje nejen Policie České republiky, ale i německý ministr vnitra Horst Seehofer (CSU). Dle statistik zveřejněných v Německu se každým rokem od roku 2015 zvyšuje počet imigrantů, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa. Za rok 2017 zachytila Spolková republika Německo na svém území přes tři a půl tisíce imigrantů, kteří do země nelegálně vstoupili z Česka, v roce 2018 jich bylo skoro čtyři tisíce. A to se bavíme jen o těch případech, které se podařily zrealizovat (dle serveru Lidovky.cz).

V rámci těchto zvyšujících se počtů nelegálních imigrantů z Česka do Německa vyzval v květnu minulého roku místopředseda odborů německé spolkové policie Jörg Radek německého ministra vnitra Horsta Seehofera, aby apeloval na ministra vnitra České republiky k zesílení kontrol na hraničních přechodech. Jörg Radek to odůvodňoval dle deníku Die Welt těmito slovy: „Šance, že budou běženci odhaleni, s tím lze počítat jen v případě, že bude na místě přítomna policie a budou se dělat kontroly, a proto musí být i u hranic s Českem počet policistů stabilizován.” Na tuto situaci reagoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) tvrzením, že české statistiky ohledně této problematiky operují s jinými daty, a že Policie ČR má vše pod kontrolou. Proti počtu 4.000 nelegálních imigrantů zadokumentovaných v Německu v roce 2018 uvádí Jan Hamáček počet 191.

Dle oficiálních statistik zveřejněných na webových stránkách Policie ČR se uvádí, že Služba cizinecké policie loni v Česku odhalila nelegální pobyt 4.992 lidí, což bylo o 254 více než v roce 2017. Nejvíce se jednalo o Ukrajince, Moldavany a Vietnamce, kteří překročili povolenou dobu pobytu. Imigrantů, kteří využili Českou republiku jako tranzitní zemi, přibylo loni meziročně o 19 na počet 191. Ti údajně mířili převážně ze Slovenska do Německa. Letos k 10. dubnu je zadokumentováno celkem 73 imigrantů v souvislosti s tranzitní nelegální imigrací.

Poslední případ u nás byl zaznamenán minulý čtvrtek, kdy policisté z mobilní jednotky Ředitelství služby cizinecké policie v dopoledních hodinách na 162. km dálnice D1 provedli na základě poznatku od partnerských policejních sborů kontrolou dodávkového vozidla Mercedes s poznávací značkou Velké Británie. Toto vozidlo bylo speciálně upraveno k převozu osob, z čehož lze odvodit, že to nebyl první případ nelegálního převozu osob přes státní hranice České republiky. V tomto případě bylo za falešnou zástěnou namačkáno celkem 13 imigrantů, z toho byly 3 děti. Řidič uvedeného vozidla je litevské státní příslušnosti a je jedním z členů organizovaných skupin, kteří touto nelegální formou vydělávají nemalé peníze. Zatím je trestně stíhán v souvislosti naplnění skutkové podstaty dle § 340 trestního zákoníku – Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, kde lze dle dalších zjištěných okolností uložit dle odst. 3 trest odnětí svobody na dva až osm let nebo propadnutí majetku. 

Naše hnutí SPD trvale bojuje proti všem formám nelegální imigrace a všemi dostupnými prostředky prosazujeme zamezení vstupu nelegálním imigrantům na území České republiky, a to i v případech nelegálních tranzitů imigrantů přes náš stát. V této souvislosti apelujeme na Policii ČR k zesílení opatření na hraničních přechodech.

15.4.2019

Nedopustíme krizi ve školství z důvodu proimigrační politiky!

Proimigrační politika v Německu se projevuje i v tamním školství, kde se začíná mluvit o nastupující krizi. Z toho je potřeba se poučit a nedopustit, aby se něco podobného stalo i u nás.

V poslední době jsou zveřejňovány informace, ze kterých lze dovodit, že v německém školství dochází ke krizi, což má za následek snižující se kvalitu výuky a absolventi škol už nemají požadované vědomosti. Na školách se také šíří diskriminace, a to ve prospěch dětí imigrantů.

Tyto informace byly zveřejněny v německých sdělovacích prostředcích (týdeník Der Spiegel, list Der Tagesspiegel) a též v britském časopise (The Economist). Konstatuje se zde, že se Německo stává stále otevřenější a rozmanitější a jeho nálepka etnické a kulturní homogenity a konzervativní společnosti se razantně mění. Tato změna je následkem politiky otevřených dveří Angely Merkelové vůči imigrantům, v jejímž důsledku se do Německa v letech 2015 – 2016 dostalo více jak 1,2 milionu nových imigrantů. Vrcholní představitelé Německa a potažmo i Evropské unie v čele s Merkelovou si od tohoto kroku slibovali zmírnění demografické krize. V přílivu stovek tisíců imigrantů z arabských a muslimských zemí byla spatřována živá voda pro ekonomické problémy Evropy s tím, že mladí a silní přistěhovalci dle těchto politiků posílí slábnoucí evropskou pracovní sílu a vyvolají budoucí ekonomický boom.

Německý deník Frankfurter Rundschau např. uvedl, že „uprchlíci zaplatí naše důchody a migrační příliv zaručuje omlazení, které je tak naléhavě potřeba“ a „uprchlíci budou brzy přispívat do veřejného systému sociálního zabezpečení“. V médiích se objevovalo stále více zpravodajství o tom, že podnikatelské kruhy v Německu považují příliv imigrantů za pomoc společnosti v růstu a zajištění dlouhodobé prosperity, neboť podnikatelé naléhavě potřebují pracovníky. V rámci nekontrolované imigrace se do Německa dostalo mnoho imigrantů, a to všech věkových struktur. Bylo mezi nimi mnoho dětí předškolního i školního věku, adolescenti, dospělí i staří. Výrok Angely Merkelové ze září roku 2016: „Mnoho imigrantů se nachází v integračních kurzech, nebo čeká, až se tam dostanou. Takže si myslím, že budeme muset prokázat určitou trpělivost,“ což se nyní potvrzuje jako bláhový sen, jakož i prosazování zabezpečení vzdělání všem dětem na německých základních a středních školách.

A jaký je tedy důsledek těchto opatření, v rámci kterého se očekávalo, že se imigranti připojí a tak silně posílí německou pracovní sílu? Realita je taková, že stovky tisíců převážně mladých mužů se uchýlilo do péče velkorysého sociálního systému Německa. A jak to dopadlo s těmi nejmladšími imigranty; jak uvádí studie ekonomického institutu v Kolíně nad Rýnem, klesá kvalita vzdělání, a to téměř ve všech spolkových zemích. Navyšují se počty studentů, kteří nedokončí vzdělání, a zvyšuje se množství dětí, které musí opakovat ročník. Zhoršení je patrné zejména v němčině a matematice. Zvláště mezi cizinci se zvýšily počty těch, kteří odešli ze školy bez ukončeného vzdělání. To se týká převážně žáků z imigrantských rodin. Další faktor, který potvrzuje nastupující krizi v německém školství, je málo učitelů. Dle školských odborů chybí okolo 40 tisíc učitelů (dle iDnes.cz).

Naše hnutí SPD odsuzuje šíření pozitivní diskriminace ve prospěch imigrantů, která je následkem politiky otevřených dveří kancléřky Angely Merkelové. Nikdy nedopustíme, aby krize ve školství z důvodu proimigrační politiky nastala v České republice.

12.4.2019

Fiktivní sňatky s imigranty je třeba nekompromisně trestat!

Imigranti našli nový způsob jak zůstat v Evropské unii – v Německu uzavírají za peníze sňatky s Češkami.

Ve zprávě Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) upozorňují příslušníci tohoto specializovaného útvaru spadající pod Policii České republiky na novou formu byznysu, kterou si organizované skupiny nelegálně vydělávají nemalé peníze.

Ve výroční zprávě NCOZ zveřejněné v prosinci loňského roku je konstatováno, že novým trendem je právě uzavírání fiktivních sňatků v jiných státech Evropské unie. Ještě ve výroční zprávě za rok 2017 se uvádělo, že tento byznys fungoval tak, že se dívky provdaly u nás za cizince, kteří chtěli získat pobyt v Česku. Když se této problematice začala policie více věnovat, mělo to za důsledek více odhalení těchto účelových sňatků (v roce 2017 jich bylo okolo 150), a výsledkem bylo zamítnutí žádosti těchto rodin cizinců přejít do země. Bylo též zveřejněno, že si tyto ženy za fiktivní sňatek vydělávaly v roce 2017 v průměru 8.000 EUR. 

Novou formu uzavírání sňatků, která zajistí imigrantům jejich legální setrvání v Evropské unii, uplatňují ve větší míře převážně Turci a kosovští Albánci. Sňatky s nimi uzavírají Češky, které se za peníze provdají v Německu za takovéhoto imigranta a ten se tak stane řádným občanem EU. To vše probíhá pod kontrolou organizovaných skupin, které v naší republice páchají organizovaný zločin, což je spojeno také s distribucí drog a s praním špinavých peněz. Tyto skupiny pachatelů sjednávají účelové sňatky pro imigranty, kteří by jinak byli vyhoštěni ze zemí EU.  České ženy nejsou vyváženy do zahraničí násilím, naopak jsou jim za tyto služby spočívající uzavření fiktivního manželství vypláceny nemalé částky. Za rok 2018 se uvádí průměr za jeden sňatek 10.000 EUR. Organizátoři těchto nelegálních a nezákonných praktik českým ženám jako občankám Evropské unie zařídí práci a bydliště v Německu.

Policisté z NCOZ odhalili v nedávné době několik těchto případů. Nejvíce sňatků se mělo odehrát ve třech německých spolkových zemích – Hesensku, Durynsku a Sasko-Anhaltsku. Češky se fiktivně vdávají nejen v Německu, ale jsou zadokumentovány případy sňatků na Kypru, v Číně a Rakousku. Novým trendem jsou případy z Nigérie a Alžíru. Na tuto skutečnost upozornilo koncem roku Policii ČR naše velvyslanectví v Alžíru. Odhalit fiktivní sňatek je přitom velmi obtížné. Kromě toho Češkám, které se provdají v zahraničí a umožní cizincům pobyt v sousedních státech, v Česku trest nehrozí. Trestné je jen napomáhání k pobytu v České republice. Jedním z možných nástrojů odhalování této trestné činnosti je, že všechny sňatky Čechů v cizině zapisuje zvláštní matrika v Brně.

Položme si otázku, jak vlastně celý proces fiktivních svateb probíhá? Vše se děje dle předem stanoveného scénáře, kdy verbíři v Česku seženou dívky, které jsou ochotny se za peníze provdat v cizí zemi za imigranta. Jedná-li se například o Německo, je tam dívka fiktivně zaměstnána. V Německu pak uzavřou fiktivní sňatek a cizinec požádá o povolení pobytu z důvodu sloučení rodiny, což úřady respektují a ve většině případů tak žadateli vyhoví a on pak není vyhoštěn.  

Naše hnutí SPD trvale bojuje proti nelegální imigraci a i v budoucnu bude v Poslanecké sněmovně navrhovat a schvalovat takové zákony, které budou přispívat k zamezení vstupu nelegálním imigrantům na území České republiky. Podpoříme všechny zákony ohledně zvýšení pravomocí Policie České republiky, které budou policistům nápomocny k odhalování tohoto druhu trestné činnosti.

11.4.2019

Nepřipustíme, aby v naší zemi platily zákony temného středověku!

Tak lze hodnotit zákony dle islámského práva šaría, které nyní platí v Bruneji, poté co je schválil místní sultán Hassanal Bolkiah s cílem posilování islámského učení.  

Ve sdělovacích prostředcích proběhla minulý týden krátká informace, že v Bruneji vstoupily v platnost zákony dle islámského práva šaría, které svou krutostí připomínají dobu středověku. Náš občan žijící v 21. století si tuto situaci ani neumí představit, ale realita je zcela jiná. Státy, ve kterých je uznáváno islámské náboženství, je dodržování islámského práva šaría posvátné a tresty smrti za homosexualitu či nevěru jsou muslimy vyžadovány.

Brunej je jednou ze sedmi zemí Sdružení národů jihovýchodní Asie, což je regionální mezinárodní organizace založená v roce 1967. Sdružuje Brunej, Filipíny, Indonésii, Kambodžu, Laos, Malajsii, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam. Mezi velké bohatství Bruneje patří její ropné zásoby. V minulosti byla země součástí sultanátů Sabah, Sarawak a spodní části Filipín, následně byla britským protektorátem. Od roku 1984 uznala britská vláda nezávislost Bruneje a v čele této země byl oficiálně uznán sultán Hassanal Bolkiah, který následně převzal titul „Jeho Veličenstvo“. V roce 1984 požádala Brunej o přijetí do Organizace spojených národů a sultán přijal též funkci premiéra, ministra financí a  zahraničí. V Bruneji žije přes 400 tisíc občanů, z toho je více než dvě třetiny muslimů a islám tak hraje hlavní roli ve zdejší společnosti. Náboženské složení obyvatel je v tomto poměru: islám 67 %, buddhismus 13 %, křesťanství 10 %, jiné víry 10 %.

V roce 2014 Hassanal Bolkiah obhajoval přijetí islámských šaría trestů, včetně toho, že cizoložství je trestáno smrtí ukamenováním pouze tehdy, když je prokázáno svědectvím čtyř důvěrných, nestranných a pravdivých svědků. Hassanal Bolkiah také zapověděl veřejné slavnosti Vánoc a např. v roce 2015 zakázal nošení klobouků nebo oblečení, které připomínají Santa Clause. A právě obhajované zákony z roku 2014 dle islámského práva šaría postupně ve třech fázích vstupovaly v platnost. Jako první se začaly udělovat finanční pokuty a tresty vězení za přestupky, jako je například nepřítomnost na pátečních modlitbách. Přijetí druhé a třetí fáze, pod které spadají tresty jako usekávání končetin a kamenování, se však kvůli vlně mezinárodní kritiky odložilo. Například za homosexualitu byl uložen trest až do výše 10 let vězení. Poslední fáze platí od 3. dubna tohoto roku, umožňuje trestat homosexualitu nebo nevěru smrtí a krádež amputací ruky nebo nohy. Nyní si mohou i ženy odsedět za mřížemi až 10 let za lesbický sex a ještě k tomu dostat 40 ran bičem. Brunej se tak stává po Iránu, Saúdské Arábii, Jemenu, Nigérii, Súdánu a Somálsku sedmou zemí světa, kde mohou lidé zemřít kvůli své sexuální orientaci. Sultán Hassanal Bolkiah od těchto zavedení islámského práva šaría očekává posílení své pozice coby islámského vůdce.

Naše hnutí SPD nikdy nepřipustí, aby byla v České republice podporována netolerantní, nenávistná, velice násilná a ženami opovrhující islámská ideologie a vše, co je s ní spojeno. Ať si muslimové žijí v zemích jako je Brunej a zde ať si žijí jako ve středověku. Naši občané žijí ve vyspělé demokratické zemi, kde platí takové zákony, které respektují práva všech občanů.

10.4.2019

Prosazujeme veřejnou kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu!

Dnešní seminář Kontrolního výboru PS PČR, jehož jsem členem, na téma "Rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu".

Hnutí SPD podporuje návrh zákona o rozšíření působnosti NKÚ, jelikož jsme přesvědčeni, že ten kdo nakládá s veřejnými prostředky, se vždy a za všech okolností musí chovat s péčí řádného hospodáře. V návrhu zákona se předpokládá, že by mělo být již konečně ze strany NKÚ kontrolováno mimo jiné také hospodaření České televize a Českého rozhlasu.

10.4.2019

Požadujeme, aby kontrola potravin byla v kompetenci národních států!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž upozorňujeme na nehospodárnost Babišovy vlády i odpovědnost vlády a ministra Ťoka za katastrofální stav silnic v ČR. Hnutí SPD požaduje, aby kontrola a postih za dvojí kvalitu potravin a zboží i závadnost potravin byl plně v kompetenci národních států a ne úředníků v Bruselu. EU ukazuje svou zvůli, když Slovákům zakázala zdanit 2,5 procenty nadnárodní potravinové řetězce, a když šikanuje Polsko pod záminkou nových disciplinárních pravidel pro polské soudce. Hnutí SPD bude též prosazovat legislativní kroky k zastavení růstu cen energií.

1. Babišova vláda je nehospodárná.

Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM nehledá úspory v provozních výdajích ministerstev, snižování počtu státních úředníků, zahraničních operacích naší armády, výdajích na nesmyslnou inkluzi ve školství nebo v dotacích pro politické neziskovky. Vláda chce zvyšovat daně. Ministerstvo financí oznámilo záměr zvýšit od příštího roku spotřební daň na líh a tabák. Hnutí SPD programově odmítá zvyšování daní. V případě daně z lihu a tabáku jsme připraveni jednat o výměně daňového zatížení tak, že se stejným dílem sníží daně z příjmu u pracujících rodin s dětmi. Zásadní snížení, až nulová daň z příjmu u pracujících rodin s více dětmi, je zásadním programovým bodem hnutí SPD. Stát taková věc nic nestojí, jen musí škrtat nesmyslné výdaje. Jde o opatření, kdy peníze lidem zůstávají, a které nepodporuje nepřizpůsobivé občany.

2. Požadujeme, aby kontrola potravin byla v kompetenci národních států.

Minulý týden v Evropském parlamentu proběhlo hlasování o zrušení směrnice o dvojí kvalitě potravin a zboží. Dvojí kvalita bohužel zůstává. Hnutí SPD požaduje, aby kontrola a postih za dvojí kvalitu potravin a zboží, případně závadnost potravin byl plně v kompetenci národních států, a ne úředníků v Bruselu. Závadné potraviny a dvojí kvalita zboží jsou příkladem a důsledkem diktátu Evropské unie. Nepotřebujeme nové regulace a směrnice Bruselu. Potřebujeme návrat kompetencí na úroveň národních států. Problém kvality jídla pro naše občany musí řešit Česká republika. Bránit se musíme sami. Diktát EU musí skončit.

3. Nelichotivé vysvědčení Babišovy vlády a ministra dopravy Ťoka.

NKÚ ve své zprávě kritizuje dlouhou dobu výstavby dálnic. Většina našich silnic je v dezolátním stavu. Ve světovém žebříčku kvality silnic se Česká republika těžce propadla z již tak špatného 65. místa až na 74. místo. Umístili jsme se hůře než například Gambie či Tádžikistán! V asfaltu se tvoří víc děr, než kolik jich silničáři za rok stihnou opravit. Vidíme zde nelichotivé vysvědčení Babišovy vlády a ministra dopravy Ťoka (ANO), který za stav silnic a dálnic odpovídá již 5 let. Většinou jde o silnice II. a III. třídy, které přešly již v dezolátním stavu na kraje od státu při zřízení krajů. Vláda přitom slíbila krajům prostřednictvím premiéra Babiše jenom letos na opravy silnic 3-4 miliardy korun. Ty zatím na kraje ale nepřišly. Navíc letos půjde na opravy dálnic a silnic prvních tříd, tedy těch nejdůležitějších, méně peněz než vloni. Do dopravní infrastruktury a sítí dobrý hospodář investuje především. Vládu a především ČSSD však stále více zajímá bezpracná životní úroveň nepřizpůsobivých občanů.

4. Neuvěřitelná arogance a zvůle diktátorského Bruselu.

Evropská unie diktuje a nařizuje suverénnímu Slovensku, co smí a co nesmí. Nyní Slovákům zakázala zdanit 2,5 procenty nadnárodní potravinové řetězce, které každoročně odvádějí do svých mateřských zemí nezdaněné miliardy ve formě zisků a dividend. To vše bez povinnosti alespoň část ze svých zisků reinvestovat zpět. To je neuvěřitelná arogance a zvůle diktátorského Bruselu. Jen to dokazuje, že Evropská unie prosazuje globální zájmy nadnárodních firem. V České republice je hnutí SPD jediná politická síla programově prosazující ukončení diktátu EU a regulaci vývozu zisku u nadnárodních společností. Jde o téměř 25 miliard měsíčně a tento zisk zde vydělávají na nízkých mzdách lidí.

5. Prosazujeme zastavení růstu cen energií.

Hnutí SPD bude prosazovat legislativní kroky k zastavení růstu cen energií. V současné době dochází ke skokovému nárůstu cen. Je pravděpodobné, že zde selhávají regulační mechanizmy, které mají bránit spotřebitele na tomto specifickém trhu. Hnutí SPD prosazuje programově zvýšení regulačních a kontrolních mechanizmů státu v oblastech, kde hrozí monopolní chování. Voda a energie jsou přesným příkladem. V případě vody budeme prosazovat deprivatizaci firem zajišťujících zásobování vodou pro občany.

6. Evropská unie kopíruje sovětskou Brežněvovu doktrínu omezené suverenity.

Odsuzujeme šikanu Polska ze strany Evropské unie. Evropská komise totiž zahájila minulou středu řízení s Polskem pod záminkou nových disciplinárních pravidel pro polské soudce, která podle komise podkopávají nezávislost soudů a ohrožují demokracii. Evropská unie tak kopíruje sovětskou Brežněvovu doktrínu omezené suverenity a vměšuje se do vnitřních věcí suverénních států.

9.4.2019

Odsuzujeme diskriminaci dítěte na základě politického názoru jednoho z rodičů!

Proimigrační politika v Německu se projevuje i v tamním školství, kde se začínají projevovat různé druhy diskriminace na úkor německých občanů.

V německém školství se projevují různé formy diskriminace. Tou, v poslední době hodně diskutovanou, je podle iDnes.cz aféra z Waldorfské školy ve čtvrti Treptow. Tato škola loni nezapsala ke studiu dceru nejmenovaného politika z AfD, působící v berlínském parlamentu. Dívka přitom chodila do přidružené waldorfské mateřské školky, jejíž žactvo je obvykle upřednostňováno při výběru do vyšších stupňů waldorfských vzdělávacích zařízení. Paradoxní na tom je to, že tento postup přezkoumala školská správa, dala škole za pravdu a nevidí v tom rozpor se zákazem diskriminace, který je obsažen ve školském zákoně i všeobecném zákoně o rovném zacházení. 

Zastánci tohoto tvrzení jsou vyznavači probruselské politiky Angely Merkelové a tak i touto formou dávají najevo svou nelibost rostoucího vlivu vlastenecké AfD. Ve volbách do Německého spolkového sněmu v roce 2017 získala Alternativa pro Německo 12,6 procent hlasů a stala se tak třetí nejsilnější stranou ve Spolkovém sněmu.

Naše hnutí SPD odsuzuje formu uvedené diskriminace dítěte z Německa, která nastala na základě politického názoru jednoho z rodičů. Takovéto praktiky se uplatňují v zemi, která si zakládá na tom, že je lídrem v čele zemí Evropské unie.

8.4.2019

Je třeba zakázat financování politických neziskovek ze státního rozpočtu!

Rozhovor pro ParlamentníListy.cz na aktuální politická témata, které v současné době rezonují ve společnosti.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Neziskovka-je-dnes-velmi-vynosny-byznys-A-nejvetsi-nesrovnalosti-maji-ty-politicke-zjistil-poslanec-Rozvoral-Za-verejne-penize-delaji-ideologii-a-ohrozuji-demokracii-576488

Zuzana Čaputová je zvolenou prezidentkou Slovenska. Liberální voliči ze Slovenska i z Česka vyjadřovali po zveřejnění výsledků radost, že alespoň v některé zemi V4 jsou věci „v pořádku“. Odmítli Slováci volbou Čaputové euroskeptický a národovecký směr zbylých zemí V4?

Výsledky prezidentských voleb na Slovensku silně ovlivnily události, které tam v nedávné minulosti proběhly. A právě této situace využila doposud neznámá politička, což jí ve finálo dopomohlo až k metě nejvyšší. Zuzana Čaputová je politik, který otevřeně podporuje likvidaci tradiční rodiny, likvidaci tradičních hodnot a likvidaci suverénních států. Je to politik podporující unifikaci Evropy do jednotného státu EU. Zvolením Čaputové jde o jednoznačný úspěch globalistických neomarxistů na Slovensku. Podařilo se jim rozdělit vlastenecké voliče a část voličů přesvědčit, že nemá cenu jít k volbám. Slovenská republika je blízkým partnerem naší země a výsledek prezidentských voleb nepochybně ovlivní spolupráci v rámci V4. Je jisté, že Slovensko brzy procitne stejně jako Francie po volbě prezidenta Macrona.

Výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl k vítězství Zuzany Čaputové uvedl: „Už podruhé země, která se stále potýká s absencí delší tradice vlastní státnosti, vystavila bianco šek zcela neznámé osobě, aby jí stála v čele.“ Jde o trefné zhodnocení, nebo Weigl přehání?

V podstatě lze s hodnotícím výrokem pana Weigla souhlasit. V blízké budoucnosti uvidíme, jak si paní Zuzana Čaputová jako prezidentka povede a jak jí budou občané Slovenska hodnotit. Zatím se jeví její postoje jako silně probruselské a s tímto jejím názorem se nedá očekávat žádný kladný přínos pro nastolenou politiku zemí V4 oproti Evropské unii.   

Prosazujete, aby se občané mohli zbraněmi legálně bránit proti napadení a vloupání stejně tak, jak to nedávno v Itálii prosadil ministr vnitra Matteo Salvini. Jaké případy by změna pomohla napravit?

Naše hnutí by uvítalo podobný zákon, jaký byl koncem března tohoto roku přijat v Itálii a dlouho platí v USA, ve věci rozšíření práva na sebeobranu při napadení nebo vloupání. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, že občané májí mít právo se bránit proti zločincům v případě napadení nebo vniknutí na jejich pozemek za účelem vloupání, a to i za pomoci zbraně. Je to právo občanů na sebeobranu a i z tohoto důvodu hnutí SPD odmítá aktivity Evropské unie vedoucí k omezení držení zbraní.

Akcentujete téma kontroly neziskových organizací. Zmiňujete například nesrovnalosti v hospodaření, které odhalila kontrola NKÚ. Na které konkrétní případy byste veřejnost upozornil?

Ano, výsledky kontroly zveřejněné Nejvyšším kontrolním úřadem, které byly zaměřeny na hospodaření neziskových organizací za roky 2015 a 2016, poukázaly na skutečnost, že provozovat neziskovky v České republice je opravdu výnosný byznys.  Stát by se měl především chovat jako řádný hospodář, neboť spravuje státní prostředky, které patří nám všem. Všechny vyšší výdaje a dotace státu by měly být spravedlivě, na základě finančních rozvah a analýz, posouzeny a následně přerozděleny. A to se ve většině neziskových organizací nedělo a neděje. Největší pochybení byla zjištěna u politických neziskovek a vzdělávacích institucí, kde drtivá většina dotací byla rozdělována na platy zaměstnanců.  Naše hnutí SPD si je vědomo, že bez činnosti některých neziskových organizací by se např. v sociální oblasti omezila pomoc a podpora zdravotně postiženým, starým lidem, invalidům a dalším, kteří vyžadují mimořádnou dlouhodobou péči. Též podporujeme investice do sportu, a to hlavně do toho masového, který slouží široké veřejnosti a především našim dětem. Naneštěstí je mnoho těch, kteří uvedené dotace využívají ve svůj prospěch. Naše hnutí volá po zpřísnění podmínek k udělování dotací a o průběžné kontroly ze strany státu, zda je jejich čerpání v souladu s příslušnými zákony. Výstupy z kontroly poukazují na skutečnost, že v rámci vyplácených dotací neziskovým organizacím byly zjištěny rozdíly mezi rozpočtovým informačním systémem a rozborem financování ve výši přesahující tři miliardy korun. Existuje mnoho neziskových organizací s politickým programem, kteří uvedené dotace využívají pro prosazování svých ideologií a drtivou většinu obdržených finančních prostředků rozdají na platy svých zaměstnanců. Činnost takzvaných neziskových organizací s politickým a ideologickým programem považujeme za zásadní ohrožení demokracie. Dnes jsou úzce propojeny na činnost státní správy a realizují ideologické a politické cíle za veřejné prostředky. Proto je žádoucí zakázat jejich financování z prostředků státního rozpočtu.

Jak hodnotíte návrh ministryně práce a sociálních věcí na zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun? Jde o koncepční krok? Měli bychom mladé občany motivovat k nárůstu porodnosti takovouto cestou?

Nebudu se vyjadřovat k návrhům paní ministryně Maláčové, která nemá žádnou koncepci v udržitelné sociální politice. Naše hnutí prosazuje vlastní návrh, jak pomoci mladým rodinám s dětmi, spočívající ve výši odpočtu daní, což by jim ve finále a dlouhodobém horizontu přineslo daleko více financí a vydělal by na tom i stát. Nabízíme výraznou finanční pomoc pracujícím rodinám s dětmi. Pro tyto rodiny s dětmi máme připravené výrazné slevy na dani z příjmu - 50 % u prvního dítěte, 60-70 procent u dvou dětí a rodina se třemi a více dětmi nebude platit žádnou daň z příjmu. Samozřejmě by platila námi navrhovaná podmínka, že alespoň jeden z rodičů pracuje a má čistý trestní rejstřík bez úmyslných trestných činů. Pro mladé manželé  chceme zavést i výhodné novomanželské půjčky.

Ve Sněmovně se, za poměrně nízké účasti, řešilo téma případných sňatků osob stejného pohlaví. Jaký je váš pohled na celou záležitost? Ušli jsme od uznání registrovaného partnerství dlouhý kus cesty? A je to cesta dobrá?

Gayové a lesby si u nás prosadili registrované partnerství a veřejnost byla ujišťována, že se jedná o konečný požadavek stejnopohlavních párů. Proti registrovanému partnerství my v SPD nic nemáme, ale zároveň v žádném případě nepodpoříme takový zákon, ve kterém by bylo uvedeno zrušení manželství jako výlučného svaku muže a ženy. SPD od svého založení podporuje tradiční pracovité rodiny a všichni naši poslanci budou hlasovat pro ústavní ochranu manželství mezi mužem a ženou.

Co pro vás osobně znamená pojem rodina? 

Rodinu nevnímám v žádném případě jako něco neurčitého, ale jako základní instituci, která si zaslouží náš respekt a úctu. Rodina je jakýmsi nejuniverzálnějším socializačním činitelem, který poskytuje jedinci identifikační vzory, seznamuje ho s předpokládaným chováním pro mužskou a ženskou roli. Já jsem zastáncem tradiční rodiny, kterou tvoří muž a žena, jež společně vychovávají děti, o které se následně starají a zabezpečují jim výchovu a vzdělávání.  Plně uznávám širší tradiční rodinu, do které patří i blízcí příbuzní. Tyto tradiční rodiny pak tvoří základní prvky našeho státu a jako jediné mohou zachovat populaci a tím i tradice, zvyky a národ jako takový. 

Podpořil byste ukotvení manželství, coby výlučného svazku muže a ženy, v české ústavě?

Dle vyjádření v předešlých otázkách je má odpověď zcela jasná, a zcela určitě pro to budu v Poslanecké sněmovně hlasovat. Manželství jako svazek muže a ženy je základ, na kterém je nutno stavět rozvoj a prosperitu naší země. A jako bonus toho všeho je, když tento svazek muže a ženy vychovává děti. Je pak povinností státu zajistit, aby pro naplnění tohoto poslání měli odpovídající podmínky. 

Potřebujeme v dnešní době takovou pojistku?

Já se osobně domnívám, že zcela jistě ano. Muž a žena žijící v manželském svazku a starající se o děti by pak dostali zpětnou vazbu, že si jich stát váží a snaží se jim v jejich životě co nejvíce pomoci a jejich roli rodičů umí náležitě ocenit. 

Jak nahlížet na tvrzení, že i homosexuální páry by měly mít možnost adoptovat děti? O co přijde dítě, které bude takovým párem adoptováno?

Já jsem rozhodně proti. Když už spolu chtějí homosexuální páry žít, tak jim toto právo neomezujme, ale v žádném případě by jim nemělo být umožněno adoptovat děti. Můj názor vyplývá z odpovědí na předešlé otázky. Na daný dotaz je též potřeba podívat se z pohledu dítěte, které by bylo vychováváno homosexuálním párem.  Rozhodně to ovlivní proces utváření osobnosti dítěte, dle mého názoru v tom negativním slova smyslu. Dále je velké nebezpečí, že by mohly být takovéto děti svými vrstevníky šikanovány. Pokud někdo argumentuje tím, že je lepší, aby byly děti vychovávány raději homosexuálními páry, než aby vyrůstaly v dětských domovech, tak k tomu mám také racionální odpověď. Máme spousty heterosexuálních párů, které by velice rády děti adoptovaly, ale jsou jim ze strany státních úředníků házeny klacky pod nohy ve smyslu obrovské byrokracie a celý proces osvojení jim tak ztěžují.     

Jak hodnotíte tanečky kolem brexitu? Britové měli z EU vystoupit již 29. března, ale kde nic, tu nic. Nyní se diskutuje o datech 12. dubna a 22. května. Myslíte, že nakonec Británie skutečně EU opustí? A proč to zdržování?

Hnutí SPD jako jediné z našich politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky podporuje britskou premiérku Theresu Mayovou a přeje jí, aby zdárně dotáhla do konce proces vystoupení její země z Evropské unie, který vychází z referenda. Zastáváme názor, že Velká Británie následně ekonomicky oproti Evropské unii poroste. Už z tohoto důvodu bychom měli s Velkou Británií uzavírat oboustranně výhodné smlouvy o vzájemné spolupráci. Ale počkejme si, jak celková situace kolem brexitu dopadne. Zatím to spíše vypadá, že brexit bude na delší dobu odložen, a to občanům Spojeného království nepřejeme. Evropská unie si je moc dobře vědoma, že by v případě brexitu přišla o nemalé finanční zdroje, a proto není vůči Spojenému království moc vstřícná. Hnutí SPD v této souvislosti podporuje brexit bez dohody a zároveň odmítáme vyjádření premiéra Andreje Babiše, že v Británii nastal čas na nové volby a nové referendum. Takové vyjádření pohrdá výsledkem referenda a považuje voliče za manipulovatelné hlupáky.

5.4.2019

Všichni představitelé státu musí jednat s péčí řádného hospodáře!

Souhlasíme s Nejvyšším kontrolním úřadem, že stát není schopen správně reagovat na dynamické změny ve společnosti.

Zveřejněná výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018 kritizuje veřejný sektor v České republice pro jeho nečinnost v oblastech digitalizace, úspory energií a např. z důvodu velké byrokracie pro občany v rámci daňových povinností.   

Tvrzení, že stát není schopen správně reagovat na dynamické změny ve společnosti, se objevilo ve výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za rok 2018, která byla oficiálně zveřejněna koncem března letošního roku. Pod zprávou je podepsán Miloslav Kala, prezident NKÚ. Činnost Nejvyššího kontrolního úřadu vychází přímo z Ústavy České republiky, která zaručuje jeho nezávislost na moci zákonodárné, výkonné i soudní. NKÚ tím představuje jeden z nezastupitelných prvků parlamentní demokracie. Podrobnější úprava postavení, působnosti, organizační struktury a činnosti NKÚ je obsažena v zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Dle tohoto zákona má NKÚ oprávnění ke kontrole hospodaření se státním majetkem a s finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob, plnění příjmových a výdajových položek státního rozpočtu a také hospodaření s prostředky poskytnutými České republice ze zahraničí.

V souladu se svou strategií se NKÚ soustřeďuje zejména na ty oblasti, které jsou rizikové z hlediska aktuálního a budoucího vývoje ČR a její konkurenceschopnosti. Nabízené výstupy v podobě kontrolních závěrů, stanovisek k plnění státního rozpočtu, stanovisek ke státním závěrečným účtům a dalších výstupů činnosti NKÚ podávají informace o legalitě, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti hospodaření s veřejnými prostředky.

A nyní ke konkrétním výstupům. V roce 2018 bylo ukončeno celkem 31 kontrolních akcí, které proběhly v souladu s předmětem a cíli kontrol. Celkem byl prověřen majetek a finanční prostředky u 171 kontrolovaných subjektů. Při nich byly zkontrolovány finanční prostředky a majetek státu ve výši 114 mld. Kč. Systémově se kontroly týkaly prostředků a majetku státu v objemu 1.216 mld. Kč. Závěry kontrol – bylo odesláno 29 oznámení o porušení rozpočtové kázně v celkové výši minimálně 842 mil. Kč a podáno 11 trestních oznámení. Z výše prezentované výroční zprávy NKÚ stojí za pozornost mnohé zjištěné skutečnosti, pro názornost uvedu jen některé:

 • Oddalovány jsou důležité reformy a plnění strategických cílů, směřující např. ke zjednodušení daní, zefektivnění správy daní směrem k poplatníkům, otevírání trhu veřejné železniční dopravy, rozvoji silniční infrastruktury, elektronizaci veřejné správy, k lepšímu ovzduší, dosahování úspor energií, ale také v rámci podpory malých a středních podniků.
 • Hospodaření státu nepostoupilo směrem k dobré praxi ani v některých dalších oblastech, které souvisí s úrovní řízení a kontroly odpovědných orgánů. Důsledkem je, že státní správa v řadě oblastí není efektivní v plnění nezastupitelné role státu v naplňování společenských potřeb.
 • Je zřejmé, že nízká výkonnost veřejné správy limituje celkovou konkurenceschopnost ČR. Potvrzuje to i mezinárodní srovnání. Podle dílčího ukazatele výkonnost veřejného sektoru, který je součástí celkového indexu GCI, obsadila ČR až 97. místo. V rámci 28 zemí EU je ČR na 24. pozici.
 • Počet zaměstnanců státu v letech 2013 – 2017 stoupl o více než 18 tisíc osob a prostředky na platy se zvýšily o více než 30 mld. Kč. V roce 2019 má počet zaměstnanců státu vzrůst o dalších 16 tisíc osob a výdaje by se měly zvýšit o 23 mld. Kč.
 • Z pohledu snižování administrativní náročnosti při plnění daňových povinností poplatníky nebylo dosaženo významného pokroku. V ČR musí firmy věnovat ke splnění svých daňových povinností o 40% více času, než činí průměr zemí EU a EFTA (Evropské sdružení volného obchodu).

Naše hnutí SPD vnímá NKÚ jako solidního a důvěryhodného partnera a poskytovatele nezávislé a objektivní zpětné vazby o fungování našeho státu, poskytující validní informace o hospodaření státu s veřejnými prostředky a majetkem. Tyto informace jsou důležité pro Parlament a Vládu ČR jako orgány odpovědné za správnou kontrolu a hospodaření s veřejnými prostředky, ale rovněž nezbytné pro širokou veřejnost a fungování vnější kontroly jako takové všemi občany.

4.4.2019

Podporujeme brexit bez dohody!

Lídři a ekonomové Evropské unie dobře vědí, že tvrdý brexit nebude pro Velkou Británii bolestný, spíše naopak.

V případě tvrdého brexitu nebude Spojené království v ekonomické krizi, jak s oblibou zveřejňují některá probruselská média, ale existují i prognózy uznávaných ekonomů, že Velká Británie na něm ekonomicky neprodělá, a v blízké budoucnosti její ekonomika v porovnání s ekonomikou EU výrazněji poroste.

Hnutí SPD jako jediné z našich politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky podporuje britskou premiérku Theresu Mayovou a přeje jí, aby zdárně dotáhla do konce proces vystoupení její země z Evropské unie. Premiérka Mayová ctí výsledky referenda ze dne 23. června 2016, kdy si občané Velké Británie odhlasovali odchod z Evropské unie. Vlastní odchod z EU na základě článku 50 Lisabonské smlouvy oficiálně oznámilo Spojené království dne 29. března 2017 Evropské radě.

Od té doby proběhla celá řada vyjednávání, která měla být vedena s cílem, aby tento odchod (brexit) proběhl bez problémů. Liknavost bruselských úředníků a i nevelký zájem lídrů největších představitelů Evropské unie (Merkelové, Macrona) ke zdárnému a bezproblémovému odchodu Velké Británie z EU moc nepřispělo. Z našeho pohledu se dá spíše odvodit, že to byl záměr, a záměr zcela oprávněný. Vždyť Velká Británie patří po Německu a Francii k největším přispěvatelům financí do Evropského rozpočtu. Dle statistik britské vlády se jedná o částku 350 milionů liber týdně, tedy asi 18,2 miliardy liber ročně. A to nejsou malé peníze.

Z těchto čísel si každý odvodí, že Evropská unie případným brexitem přijde o značné příjmy. Co se týká ztrát z brexitu pro Velkou Británii, tak zajisté též budou, ale rozhodně ne tak velké. Dokonce jsou zveřejňovány i studie, že na tvrdém brexitu by Velká Británie ještě vydělala. To podle serveru reflex.cz tvrdí např. prof. Patrick Minford z Cardiffské univerzity, makroekonom a příznivec volného obchodu. Ve svém odůvodnění se opírá o pravidla Světové obchodní organizace (WTO), ve kterých je uvedeno, že nesmí existovat diskriminace dovozců kvůli rozdílným standardům zboží. Obchod Velké Británie se zbytkem světa po brexitu však bude probíhat na základě principů volného obchodu, tj. bez celních a jiných překážek pro dovoz. To přinese podle Minforda pozitivní efekt na HDP Spojeného království v důsledku poklesu cen produktů dovážených ze světa.

Naše hnutí SPD podporuje brexit bez dohody a zastává názor, že Velká Británie následně ekonomicky oproti Evropské unii poroste. Proto je potřeba v budoucnu s Velkou Británií uzavírat oboustranně výhodné smlouvy o vzájemné spolupráci. Ale počkejme si, jak celková situace kolem brexitu dopadne. Zatím to spíše vypadá, že brexit bude na delší dobu odložen, a to občanům Spojeného království nepřejeme.

3.4.2019

Vláda v roce 2020 rezignuje na podporu vzdělávání!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž upozorňuje, že Zuzana Čaputová, která byla zvolená slovenskou prezidentkou, otevřeně podporuje likvidaci tradiční rodiny, tradičních hodnot i suverénních států. Též odsuzujeme, že vládní koalice ANO, ČSSD a KSČM zrušila usnesení, které zavazovalo vládu ČR k růstu platů učitelů v roce 2020 na 130 procent průměrné mzdy. Hnutí SPD podporuje brexit bez dohody a zároveň odmítá vyjádření premiéra Andreje Babiše, že v Británii nastal čas na nové volby a nové referendum – to považujeme za pohrdání demokratickou vůlí voličů. Italský ministr vnitra Matteo Salvini prosadil novelu zákona, podle kterého občané mají právo se bránit proti zločincům se zbraní v ruce v případě vloupání či napadení. Práva občanů na sebeobranu a práva obětí před agresorem jasně hájí i hnutí SPD a odmítá snahy Evropské unie omezit práva legálních držitelů zbraní v České republice. Hnutí SPD rovněž odmítá rezoluci Evropského parlamentu, která de facto podporuje afrikanizaci Evropy, pozitivní diskriminaci afrických imigrantů a imigraci z Afriky.

1. Čaputová je slovenský Macron.

Na Slovensku proběhlo o víkendu druhé kolo prezidentských voleb, při kterém byla prezidentkou zvolena Zuzana Čaputová. Je to politik, který otevřeně podporuje likvidaci tradiční rodiny, likvidaci tradičních hodnot a likvidaci suverénních států. Je to politik podporující unifikaci Evropy do jednotného státu EU. Bohužel druhého kola těchto voleb se nezúčastnilo 58 procent oprávněných voličů, což je nejhorší výsledek ve druhém kole od zavedení přímé volby prezidenta v 90. letech. Jde o jednoznačný úspěch globalistických neomarxistů na Slovensku. Podařilo se jim rozdělit vlastenecké voliče a část voličů přesvědčit, že nemá cenu jít k volbám. Naprosto katastrofálně působí na Slovensku fašistická strana Mariana Kotleby. Ve skutečnosti její politika fakticky brání vytvoření silné demokratické vlastenecké opozice. Na druhé straně je část vlastenců fatálně oklamána politikou SMERU-SD bývalého premiéra Fica. Slovenská republika je blízkým partnerem naší země a výsledek prezidentských voleb nepochybně ovlivní spolupráci v rámci V4. Je jisté, že Slovensko brzy procitne stejně jako Francie po volbě prezidenta Macrona.

2. Vláda v roce 2020 rezignuje na podporu vzdělávání.

Minulý týden Poslanecká sněmovna schválila nárůst platů učitelům. To ale trvalo pouze do středečního dopoledne, kdy koalice ANO, ČSSD a KSČM zpochybnila úterní hlasování. Sněmovna tak zrušila usnesení, které zavazovalo vládu ČR k růstu platů učitelů v roce 2020 na 130 procent průměrné mzdy. Naše země má v kvalitním vzdělávání jedinou šanci pro budoucnost. Kvalitní přípravu našich dětí mohou zajistit jen kvalitní učitelé. Naše hnutí SPD programově prosazuje podporu kvalitního vzdělání, včetně zvýšení prestiže a odpovědnosti učitelské profese. Do školství musí přijít kvalitní lidé na místa učitelů, kteří zajistí výborné podmínky k přípravě našich dětí na pracovní a lidské uplatnění. Pokud chceme kvalitu, musíme podpořit příslušné ohodnocení práce. To platí nejenom ve školství. České školství finanční prostředky má. Bohužel se utrácí miliardy v takzvané inkluzi, která je nesmyslným projektem. Hnutí SPD nemění své programové postoje a nadále budeme prosazovat ve školství kvalitu, odpovědnost, řád a samozřejmě i náležité platové ohodnocení učitelů.

3. Tvrdý brexit, který se přiblížil na 12. dubna 2019, bude prohrou EU.

Spojené království v tuto chvíli nedokáže přijmout rozhodnutí a dohodu schválit. Hrozbu tvrdého brexitu však vyvolala EU svou chybnou strategií a špatnou politikou. Podmínky odchodu ze strany EU kladené Velké Británii jsou dlouhodobě nevýhodné. Ze strany EU byla chyba nastavit brexitový proces tak, že se ve vyjednávání soustředila nejprve na odchod a až pak na finální vztahy mezi EU a Británií. Premiérka Mayová říká, že chce Británii dovést k brexitu, a proto nechce dvouleté prodloužení. Kromě brexitu ohrožuje ekonomiku EU také obchodní válka se Spojenými státy v případě zavedení cel ze strany USA. Hnutí SPD v této souvislosti podporuje brexit bez dohody a zároveň odmítáme vyjádření premiéra Andreje Babiše, že v Británii nastal čas na nové volby a nové referendum. Takové vyjádření pohrdá výsledkem referenda a považuje voliče za manipulovatelné hlupáky. Hnutí SPD žádá právo pro občany České republiky hlasovat v referendu o vystoupení z EU.

4. Máme právo se bránit zločincům.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini prosadil novelu zákona, podle kterého občané mají právo se bránit proti zločincům se zbraní v ruce v případě vloupání či napadení. Dále novela zákona zvyšuje tresty za vloupání, narušení domovní svobody a krádež. Též nově ruší možnost, aby lidé, kteří v sebeobraně zraní útočníka, byli nuceni zaplatit mu bolestné. Italské soudy mají podle této novely vždy považovat za přiměřené, pokud se v případě vloupání nebo napadení oběť útočníkovi brání se zbraní v ruce. Tuto změnu dlouhodobě prosazovala vládní strana Lega Mattea Salviniho, který je společně s hnutím SPD ve frakci evropského parlamentu Evropa národů a svobody (ENF). Práva občanů na sebeobranu a práva obětí před agresorem jasně hájí i hnutí SPD a odmítá snahy Evropské unie omezit práva legálních držitelů zbraní v České republice. Chráněna musí být v první řadě oběť, nikoli agresor a zločinec. Občané mají právo se bránit! Pokud chcete, abyste se ve své zemi, ve svém bytě, domě či na ulici mohli cítit bezpečně, volte hnutí SPD ve volbách do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019. Společně s Mattem Salvinim, Marine Le Pen, Geertem Wildersem a dalšími vlastenci zabráníme, aby Vám EU sebrala Vaše zbraně a Vaše právo na sebeobranu!

5. EU podporuje afrikanizaci Evropy.

EU potvrzuje, že je nástrojem pro zničení tradiční Evropy. Evropský parlament schválil další šílenou sluníčkářskou multikulturní rezoluci, podle níž jsou prý lidé afrického původu v Evropě diskriminování a původní obyvatelé jsou tak fakticky plošně nařčení z rasismu. Tato rezoluce de facto požaduje po evropských státech a Evropské unie pozitivní diskriminaci Afričanů v Evropě. Také podporuje imigraci z Afriky! To hnutí SPD naprosto odmítá a říká stop masové imigraci, islamizaci a afrikanizaci Evropy! Evropský parlament například „žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU.“ Evropský parlament dále podporuje vznik multikulturní společnosti a pozitivní diskriminaci. Parlament EU „žádá evropské orgány, aby přijaly strategii rozmanitosti a začleňování pracovní síly, která zavede strategický plán účasti etnických a rasových menšin na jejich pracovní síle a doplní stávající úsilí vynakládané v tomto směru; žádá evropské politické strany a politické nadace, jakož i parlamenty na všech úrovních v EU, aby podporovaly a rozvíjely iniciativy podporující politickou účast lidí afrického původu.“

2.4.2019

Za svobodnou Evropu bez imigrace a bruselského diktátu!

Politická konkurence začala šířit opravdu hloupou fámu, že prý nemá smysl volit SPD v květnových volbách do Evropského parlamentu, protože jsme jako jediná strana proti EU. Všichni ale víme, že právě Evropský parlament je jediné místo, kde můžeme prosadit změnu v Evropě a bojovat za svobodu a suverenitu České republiky - a proto je naopak zcela nutné v těchto volbách uspět. Spolu s našimi kolegy s evropské vlastenecké frakce Matteem Salvinim, Marine Le Pen, Geertem Wildersem, rakouskými Svobodnými a dalšími. Hnutí SPD je jediná politická síla důsledně hájící zájmy České republiky. Nekandidujeme proto, aby naši poslanci v Evropském parlamentu kolaborovali s elitami Evropské unie. Kandidujeme v těchto volbách, abychom zastavili diktát neomarxistických globalistů ovládajících současnou Evropskou unii. A nejsme sami – ve spolupráci s vlasteneckými politickými stranami naší frakce jsme připraveni budovat novou formu spolupráce národních států Evropy. Spolupráci, která bude respektovat a chránit naší suverenitu, svobodu, kulturu a tradiční společenské hodnoty.

V Evropském parlamentu řekneme společně jasné:

NE dvojí kvalitě potravin a spotřebního zboží. Ať z nás přestane EU dělat odpadkový koš.
NE likvidaci národních států a národů a vzniku jednoho multikulturního státu EU. Současná EU je nereformovatelná a stávající forma evropské integrace musí skončit.
NE dalšímu omezování práv občanů, včetně práva vlastnit zbraň.
NE novým regulacím a nesmyslným omezením podnikatelských aktivit.
NE podpoře imigrace.
NE toleranci k islamizaci Evropy.
NE pozitivní diskriminaci menšin a podpoře politických neziskových organizací.
NE přijetí eura Českou republikou.
NE evropské armádě vedené Bruselskou elitou.
NE předávání další moci z úrovně států do rukou EU.

V Evropském parlamentu budeme prosazovat:

PODPOŘÍME zrušení Lisabonské smlouvy a novou spolupráci národních států na základě svobody a suverenity.
PODPOŘÍME společný trh a svobodný pohyb občanů národních států Evropy.
PODPOŘÍME společné projekty dopravní a energetické infrastruktury.
PODPOŘÍME společné vědecké projekty a vědeckou spolupráci.
PODPOŘÍME spolupráci v boji s teroristy a mezinárodním zločinem.
PODPOŘÍME právo občanů členských zemí rozhodovat v referendu o všech zásadních otázkách včetně vystoupení z EU.
PODPOŘÍME postupné rušení zbytečných byrokratických orgánů EU.
PODPOŘÍME sociální projekty pro pracující rodiny v národních státech Evropy. Musí skončit demografická genocida evropských národů a jejich nahrazování imigranty.

1.4.2019

Prosazujeme právo občanů bránit se proti napadení a vloupání i za pomoci zbraně!

Itálie je po USA další zemí, ve které si občané mohou za pomoci zbraně beztrestně chránit svůj majetek.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini dosáhl dalšího významného úspěchu, když splnil slib svým voličům, spočívající v tom, že Itálie rozšířila právo na sebeobranu při napadení nebo vloupání.

Matteo Salvini je politik, pro kterého je prioritou zajistit bezpečnost italských občanů a tento cíl naplňuje všemi dostupnými prostředky. Od konce roku 2013 je vůdcem strany Lega, která se silně vyhrazuje proti přijímání nelegálních imigrantů do zemí EU. Itálie jako první ze členských zemí unie přestala pouštět lodě s imigranty na italské pobřeží. Tuto politiku začal Matteo Salvini nekompromisně uplatňovat z pozice ministra vnitra a vicepremiéra ve vládě Giuseppa Conteho, kterou zastává od 1. června 2018. Těmito opatřeními vůči nelegálním imigrantům si vládní strana Lega získává stále více příznivců.

Od března 2018 je Matteo Salvini senátorem. Senát republiky je horní komorou Parlamentu Itálie. Sestává z 315 křesel pro zvolené senátory, nepočítaje doživotně jmenované politiky. Funkční období je pětileté. V ústavním systému Itálie je postavení Senátu rovnocenné dolní komoře, kterou je Poslanecká sněmovna. A byl to právě tamní Senát, který v posledním březnovém týdnu tohoto roku schválil ve třetím čtení, a to 201 hlasy, rozšíření práva na sebeobranu. Novela tohoto zákona ukládá soudům napříště vždy považovat za přiměřené, pokud se v případě vloupání nebo napadení oběť útočníkovi brání se zbraní v ruce. Novela zákona též zvyšuje tresty za vloupání, krádež a porušení domovní svobody. V rámci následného trestního řízení bylo zrušeno, že lidé, kteří v sebeobraně zranili útočníka, mu budou muset zaplatit bolestné. Je to velká změna, hájící postavení občanů při ochraně svého majetku. Podobný zákon na ochranu práv občanů platí též ve Spojených státech.

A jak je to v porovnání této novely zákona na ochranu majetku za použití zbraně v České republice? Náš trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) definuje okolnosti vylučující protiprávnost činu v § 28 Krajní nouze a v § 29 Nutná obrana. V obou případech je ale nutné posuzovat způsobený následek a přiměřenost obrany, což je velmi problematické, zdlouhavé a ze soudní praxe můžeme doložit řadu rozhodnutí v dotyčné trestní věci, např. porušování domovní svobody za použití zbraně, kdy bylo posouzeno jednání občana chránící svůj majetek jako nepřiměřené a dotyčný byl ještě následně trestně stíhán. 

Naše hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, že občané májí mít právo se bránit proti zločincům v případě napadení nebo vniknutí na jejich pozemek za účelem vloupání, a to i za pomoci zbraně. Je to právo občanů na sebeobranu a i z tohoto důvodu naše hnutí SPD odmítá aktivity Evropské unie vedoucí k omezení držení zbraní.

29.3.2019

Milí přátelé, včera se uskutečnila ustavující konference Oblastního klubu hnutí SPD Kutná Hora, jejímž hlavním bodem byla volba jeho předsednictva. Předsedou byl zvolen Antonín Dušek a místopředsedy pak Jindřich Vaněček a Vladimíra Štefcová. Děkujeme všem členům za účast a zvolenému předsednictvu gratulujeme ke zvolení. Celému oblastnímu klubu přejeme hodně úspěchů v politické práci.

29.3.2019

Jsme zásadně proti přijetí jednotné měny eura v České republice!

Zadlužená je většina zemí Evropské unie a jejich státní dluh stále narůstá. V současné době se značně prohlubují rozdíly v jednotlivých zemích Evropské unie a projekt jednotné měny (zavedení eura) tak zcela jistě nebude nikdy zrealizován.

Projekt velkého seskupení států, který se v Evropě zrealizoval zřízením Evropské unie, s sebou přináší řadu problémů. Nebudu zde hodnotit nelegální přesun několika milionů imigrantů, ale podíváme se, jak je na tom Evropská unie, potažmo její jednotlivé členské země ve vztahu ke svým státním rozpočtům. Dnes je každému jasné, že nebude fungovat EU jako kompaktní celek, ale že se dále budou zvyšovat příjmové a majetkové rozdíly mezi různými skupinami obyvatel uvnitř jednotlivých států EU. K daleko větším rozdílům dochází mezi státy jako takovými, čili mezi bohatšími a chudšími zeměmi, což je zcela zásadní problém v rámci společného rozpočtu eurozóny.

Zcela jistě se neprosadí zavedení jednotné měny (eura) v rámci všech členských zemí EU. Euro má tu nevýhodu, že nemá za sebou centrální autoritu. Má jen centrální banku, ale nemá za sebou autoritu státní, nemá za sebou státní rozpočet dostatečně velký, aby se vyrovnávaly rozdílné dopady jednotné měnové politiky na různé státy eurozóny. K tomu se ještě projevují výkyvy v platebním systému eurozóny, kdy se převážně u jejích jižních států EU projevuje zadlužení k vyspělejším státům. Tak například Německo má čím dál více pohledávek, tzn., že je ve věřitelské pozici. Tyto pohledávky Německa u zemí jižní Evropy se odhadují na výši jednoho bilionu eur (www.gold.de).

V této souvislosti se operuje s pojmem státní dluh. Státní dluh tvoří souhrn závazků státu, které vznikly od státem přijatých zahraničních půjček, úvěrů od bank a z vydaných státních dluhopisů a jiných státních závazků. Portál kurzy.cz uvádí, že zahraniční dluh ČR dosáhl na konci loňského roku 169 mld. EUR a odpovídal tak 82% HDP. Je to klesající tendence, v roce 2017 činil 90% HDP. Státní dluh narůstá deficitním financováním státního rozpočtu, na které si musí stát půjčit peníze a následně pak platit věřitelům úroky. Tyto finance se označují jako obsluha státního dluhu. Ministerstvo financí zveřejňuje úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu (www.mfcr.cz). V roce 2018 činily tyto úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu 40,62 mld. Kč. 

Ale vraťme se zpět ke státům EU. Většina států EU totiž v dlouhodobém horizontu nedodržuje tzv. maastrichtské kritérium, které stanovuje, že hrubý konsolidovaný dluh k hrubému domácímu produktu nepřekročí hranice 60%. Reálná situace je ale taková, že např. v roce 2008 překročilo tuto hranici devět a v roce 2016 dokonce 16 členských států EU.

Dlouhodobě překračují stanovené maastrichtské kritérium státy jako Belgie, Řecko, Francie, Itálie, Rakousko a Portugalsko. Přitom více než dvojnásobné překračování 60% hranice je typické pro Itálii a Portugalsko. Nejhůře si v tomto směru vede Řecko, jehož dluh se dostal nad 180% HDP, což způsobuje nepříznivý poměr dluhu k HDP za celou EU. Unie není dlouhodobě schopna dostat se pod úroveň 80% HDP a za současné situace nelze očekávat, že se tento stav zlepší.

Naše hnutí SPD od začátku zaujímá negativní postoj k přijetí jednotné měny eura v naší republice. Trváme na naší státní měně, kterou je podle § 13 zákona o České národní bance zákonným platidlem koruna česká (Kč).

28.3.2019

Neziskovky – velký byznys, který nikdo moc nekontroluje!

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zveřejnil závěr kontroly neziskových organizací za roky 2015 a 2016, v rámci které zjistil pochybení státu ve výši přesahující tři miliardy korun.

Stát by se měl především chovat jako řádný hospodář, neboť hospodaří se státními prostředky, které patří nám všem. Všechny vyšší výdaje a dotace státu by měly být spravedlivě, na základě finančních rozvah a analýz, posouzeny a následně přerozděleny. Za jednotlivá rozhodnutí by pak automaticky měl být zodpovědný příslušný manažer (premiér, ministr, státní úředník). Takto ale nevystupovali členové minulé vlády Bohuslava Sobotky. To, že se tito vrcholní politici nechovali jako řádní hospodáři, potvrzují zveřejněné závěry kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, která byla zaměřena na vyplácení státních dotací neziskovým organizacím. Zpětně se jednalo o roky 2015 a 2016. Výstupy z kontroly poukazují na skutečnost, že v rámci vyplácených dotací neziskovým organizacím byly zjištěny rozdíly mezi rozpočtovým informačním systémem a rozborem financování ve výši přesahující tři miliardy korun. Nejzávažnější pochybení byly zjištěny na Ministerstvu vnitra (ministr Milan Chovanec za ČSSD), dále na Ministerstvu pro místní rozvoj (ministryně Karla Šlechtová, nominovaná za ANO), na Ministerstvu životního prostředí (ministr Richard Brabec za ANO) a na Ministerstvu zemědělství (ministr Marian Jurečka za KDU-ČSL). Vrcholovým dohledovým manažerem byl mimo premiéra Bohuslava Sobotky i ministr financí (v té době Andrej Babiš za ANO). 

Úředníci z NKÚ prověřili dotace rozdělené Úřadem vlády ČR na jednotlivá ministerstva a porovnávali je s rozborem financování neziskových organizací, které si nechal Úřad vlády ČR vypracovat externí firmou. V roce 2015 činil rozdíl 2,19 miliardy korun a v roce 2016 se rozdíl pohyboval kolem jedné miliardy korun. Rozdíly byly zjištěny i v centrální evidenci dotací, kde bylo shledáno, že zde nebyly zaznamenávány všechny povinné informace o poskytnutých dotacích. Za velmi závažný nedostatek bylo označeno to, že více než polovina kontrolovaných příjemců dotací navíc nedodržela podmínky nutné pro udělení dotací. Jako jednu z možných příčin kontrolní zpráva uvádí, že v Radě vlády pro neziskové organizace bylo v té době nominovaných více zástupců neziskového sektoru než zástupců státu, čímž měli rozhodující vliv na obsahu strategických materiálů, na jejímž základě byly dotace přidělovány. Jako další negativní faktor je uváděn, že jednotlivá ministerstva a jejich úředníci mezi sebou moc nekomunikovali a nepředávali si potřebné informace, jako např., zda jednotliví žadatelé nežádali o podporu na stejný projekt u jiného resortu.  

Jenom pro dokreslení situace okolo dotací neziskovým organizacím uvedu jejich počet. V našem státě je zaevidováno okolo 130 tisíc neziskových organizací, které v roce 2017 dostaly od státu dotace ve výši 18 miliard korun. Do kategorie neziskovek spadají nejen nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti a církevní organizace, ale i sdružení a spolky, jako například Sokol, zahrádkáři, rybáři, včelaři, myslivci apod. Stát a obce využívají neziskovky zejména v sociálních službách a při vzdělávání.

V závěru jenom zmíním ty neziskové organizace působící v České republice, které čerpají nejvíce financí z nabízených dotací. Jedná se o Fotbalovou asociaci České republiky (roční dotace přes 300 milionů Kč). Jako další je Česká unie sportu, Člověk v tísni a Český atletický svaz (roční dotace okolo 150 milionů Kč). Dotace ve výši přes 100 milionů korun dostává např. Český olympijský výbor, Český svaz ledního hokeje, Slezská diakonie.     

Naše hnutí SPD si je vědomo, že bez činnosti některých neziskových organizací by se např. v sociální oblasti omezila pomoc a podpora zdravotně postiženým, starým lidem, invalidům a dalším, kteří si vyžadují dlouhodobou péči. Též podporujeme investice do sportu, a to hlavně do toho masového, který slouží široké veřejnosti a především našim dětem.

Naneštěstí ale existuje mnoho neziskových organizací s politickým programem, kteří uvedené dotace využívají pro prosazování svých ideologií a drtivou většinu obdržených finančních prostředků rozdají na platy svých zaměstnanců. Činnost takzvaných neziskových organizací s politickým a ideologickým programem považujeme za zásadní ohrožení demokracie. Dnes jsou úzce propojeny na činnost státní správy a realizují ideologické a politické cíle za veřejné prostředky. Proto je žádoucí zakázat jejich financování z prostředků státního rozpočtu.

27.3.2019

Svazek manželství muže a ženy by měl být chráněn ústavou!

Tento týden jsme v Poslanecké sněmovně projednávali sloučenou rozpravou dva návrhy zákonů, jimiž bylo uzákonění manželství stejnopohlavních párů a ochrana manželství mezi mužem a ženou ústavou. Po několika hodinách byla rozprava k těmto tiskům přerušena a bude zařazena na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Zde je můj projev k této problematice:

Děkuji za slovo pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Naše hnutí SPD zaujme souhlasné stanovisko k návrhu na vydání ústavního zákona, kterým by se měnilo usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Hnutí SPD s předloženým návrhem souhlasí a zastává názor, že hodnoty tradiční rodiny musíme v naší zemi zachovat i pro příští generace. Jsme pro zachování současného právního vymezení manželství jako právní a společenské instituce, která tvoří legislativní základ pro rodiny a uzavírají ho mezi sebou muž a žena, kteří navzájem znají svůj zdravotní stav.

Manželství je tedy dobrovolným, v zásadě trvalým soužitím dvou osob různého pohlaví, které je založeno zákonem stanoveným způsobem, tedy sňatkem. Jeho hlavním účelem je dle zákona založení rodiny, řádná výchova dětí v přirozené rodině a přirozených hodnotách, tedy biologická a výchovná funkce a vzájemná pomoc a podpora.

Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Jak z názvu našeho hnutí vyplývá, podporujeme, aby každý občan mohl bez následných sankcí vyjádřit svůj názor, a tudíž nemáme nic ani proti sexuální orientaci každého z nás. Z tohoto důvodu jsme například respektovali festival Prague Pride s gay, lesbickou, bisexuální a transgender tematikou, který proběhl druhý srpnový týden minulého roku v Praze a jehož tématem byla rodina. Organizátoři této akce cílili na to, aby co nejvíce občanů informovali o tom, že homosexuálové mají mít stejná manželská práva a povinnosti jako tradiční rodina, včetně práva mít děti. Všichni poslanci našeho hnutí SPD jim tento názor neberou a respektují ho. Zároveň ale říkáme, že budeme podporovat pouze tradiční rodiny, které jako jediné mohou zachovat populaci, a tím i tradice, zvyky a národ jako takový.

Pracovité tradiční rodiny, které řádně vychovávají děti, jsou pro náš stát základem a zárukou toho, že se zde budou mít naši občané i v budoucnu dobře. Předložený návrh tedy naše hnutí SPD podpoří, neboť v něm vidíme nástroj, který upevní a posílí svazek manželství muže a ženy, který by měl být chráněn ústavou.

27.3.2019

Občané mají právo na závazné referendum o vystoupení z EU!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž říkáme, že by politici neměli pošlapávat vůli občanů. Ti by měli mít podle nás právo vyjádřit se o členství v Evropské unii v referendu. Bohužel ANO, Piráti a ČSSD institut referenda naprosto eliminovali, neboť občané dle nich nemají právo rozhodovat o ničem důležitém, ani o vystoupení z EU. ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 referendum přímo odmítají. Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května budou tedy de facto referendem o EU, neboť jinde občané svůj postoj nemohou vyjádřit. Evropský parlament zřízením fondu pro azyl a imigraci podporuje masovou imigraci a je to snaha prosadit kvóty zadními vrátky. Brněnský soud minulý týden zamítl žalobu kardinála Dominika Duky, týkající se uvedení divadelní hry dramatika a režiséra Olivera Frljiče Naše násilí a vaše násilí a tím de facto řekl, že je legální urážet český národ i křesťanství. To považujeme za skandální. Činnost serveru Aeronet slouží nadnárodním globalistickým elitám.

1. Občané mají právo na závazné referendum o vystoupení z EU.

Celý svět již dva roky ví, že 29. března 2019 Velká Británie plánuje opustit Evropskou unii. Má se tak stát na základě celostátního referenda, ve kterém se občané Spojeného království většinově rozhodli pro brexit. To, co se však děje jak ze strany orgánů a vrcholných představitelů Evropské unie, tak ze strany britské opozice, budí dojem, jako by to byl blesk z čistého nebe. EU se brexitu (navíc před blížícími se, klíčovými květnovými eurovolbami) děsí. Bojí se nejen toho, že bude scházet desetina příjmů jejího rozpočtu, ale hlavně skutečnosti, že se začne EU dále drolit a budou postupně odcházet další státy.

Přitom si za to EU a její elitáři mohou sami. Podpora migrace a diktát jednotlivým státům ve formě stovky nesmyslných směrnic a nařízení, která omezují svobodu občanů jednotlivých členských států, to jsou pilíře totalitní a globalistické politiky EU. Tato politika je smrtelným nebezpečím pro budoucnost evropských národních států. Předsednictvo SPD v této souvislosti dlouhodobě prosazuje právo na referendum o vystoupení z EU. Kdyby nerozhodovali politici v parlamentu a referendum bylo závazné, nemusely se nyní dít nesmyslné tanečky okolo brexitu – vůle lidu by byla naplněna a Británie by unii jednoduše opustila. Politici bohužel pošlapávají vůli britského lidu.

2. EU podporuje masovou imigraci do Evropy.

Evropský parlament schválil zřízení fondu pro azyl a imigraci ve výši deseti miliard eur. Je to další důkaz toho, že Evropská unie podporuje masovou imigraci do Evropy. Do daného fondu budou muset přispívat všechny členské státy EU včetně ČR. Měla by se z něho platit legální migrace i azylová politika. Fond by měl přimět státy, aby přijímaly uprchlíky a aby byly „solidární“- to znamená „poslušné“. Za SPD říkáme jasně, že naprosto odmítáme masovou imigraci i společnou evropskou imigrační a azylovou politiku! Je to jenom jiná cesta, jak prosadit kvóty na imigranty.

Pokud chcete, aby naše země byla bezpečná, a abychom zastavili nežádoucí imigraci, volte, prosím, ve volbách do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019 hnutí SPD. Společně s dalšími vlasteneckými stranami ubráníme naši vlast i Evropu před masovou imigrací a islamizací! Evropský parlament je totiž jediné místo, kde můžeme prosadit změnu v Evropě a bojovat za svobodu a suverenitu České republiky, a proto je zcela nutné v těchto volbách uspět. Spolu s našimi kolegy z naší evropské vlastenecké frakce Matteem Salvinim, Marine Le Pen, Geertem Wildersem, rakouskými Svobodnými a dalšími musíme získat Evropu zpět pro Evropany a evropské národy. Tyto volby jsou referendem o EU.

3. ANO, ČSSD, Piráti, ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 pošlapávají demokracii.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje přijetí zákona o referendu. ANO, ČSSD a Piráti nyní přišli s návrhem zákona o referendu, který je podrazem na občany a fakticky právo na referendum pouze předstírá. Požadují k jeho svolání 450 tisíc podpisů, zakazují hlasovat v referendu o všem podstatném a navrhují velmi vysoké kvórum účasti voličů, které nemá u žádné jiné volby v ČR obdoby. ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 nechtějí dokonce žádný zákon o referendu.

Hnutí SPD navrhuje 100 tisíc podpisů pro vyvolání referenda (podobně jako v mnoha jiných zemích), závaznost rozhodnutí, možnost prosazení ústavních změn (například zrušení Senátu či přímá volba a odvolatelnost politiků), možnost hlasovat o našem členství v EU a v NATO. Nechceme omezení platnosti na základě účasti. Platnost jiných voleb v ČR také není omezena počtem voličů, kteří se voleb účastní, a platnost nebyla omezena kvórem ani u jediného celostátního referenda, které zatím v ČR proběhlo (o vstupu do EU). Jsme jedinou sněmovní politickou silou, které opravdu prosazuje a hájí přímou demokracii a právo našich občanů rozhodovat.

4. Soud skandálně legalizoval urážení českého národa i křesťanství.

Brněnský soud minulý týden zamítl žalobu kardinála Dominika Duky týkající se uvedení zvrácené divadelní hry dramatika a režiséra Olivera Frljiče „Naše násilí a vaše násilí“, která byla uvedena loni v květnu v Brně.

Předsednictvo hnutí toto rozhodnutí považuje za naprosto skandální. Soud tímto rozhodnutím legalizoval urážení českého národa i křesťanství. V této hře v nahý Ježíš znásilňuje muslimku a nahá herečka si vytáhla z vaginy českou vlajku! Odmítáme takovouto urážku našich civilizačních hodnot i českého národa! Kdyby někdo něco takového udělal o muslimech, hned by se na něj sluníčkářští politici, novináři a aktivisté slétli, že jde o rasismus a xenofobii a takový člověk by byl nejspíš trestně stíhán. Český národ a křesťanství ale na základě zamítnutí této žaloby soudem beztrestně urážet lze! Braňme naši vlast a naše hodnoty.

5. Aeronet slouží nadnárodním globalistickým elitám.

Činnost serveru Aeronet slouží nadnárodním globalistickým elitám. Jedná se o typickou operaci pod falešnou vlajkou, kdy Aeronet předstírá, že je vlastenecký a tím si získává důvěru vlastenců, následně pak útočí na vlastenecké hnutí SPD. Server Aeronet se dlouhodobě tváří jako vlastenecké a alternativní médium, avšak vždy, když o něco doopravdy jde, tedy hlavně o volby, tak se snaží rozkládat vlastenecké hnutí a lživě podpásově útočí na SPD. Aeronet například začal šířit fámu, že lídr SPD pro volby do Evropského parlamentu MUDr. Ivan David odstupuje, což je zcela jasná lež. A šíří i další smyšlené výroky ohledně SPD. Skutečnou úlohou Aeronetu je tedy rozkládat vlastenecké hnutí.

Jeho anonymita není obranou proti cenzuře. Je to nástroj toho, že se slušný člověk nemůže bránit proti jeho falešným nařčením občansko-právní žalobou a případné trestní oznámení činí jeho anonymita bezpředmětným, neboť nelze vypátrat, kdo tento web provozuje. Každý si může odpovědět sám, komu slouží anonymita Aeronetu a komu slouží fakt, že se snaží rozkládat vlastenecké hnutí. Činnost Aeronetu slouží nadnárodním globalistickým elitám budujícím sluníčkářský neomarxistický multikulturní Nový světový řád. Jedná se o typickou operaci pod falešnou vlajkou, kdy Aeronet předstírá, že je vlastenecký a tím si získává důvěru vlastenců – a pak útočí na vlastenecké hnutí SPD. Vlastenci by neměli jeho provokacím proto věřit.

26.3.2019

Odmítáme diktát Bruselu ohledně omezování přístupu na internet!

Evropská unie nám chce přikazovat, jak máme nakládat s internetem, s cílem zavést regulaci k informacím.

Brusel chce prostřednictvím europoslanců omezit svobodu neomezeného přístupu ke všem informacím, které lze získat na internetu. Dosáhnout toho chce prosazením směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu v rámci všech zemí Evropské unie. 

Dnes se bude v Evropském parlamentu hlasovat o novele autorského zákona, které si zde předběžně dojednali zástupci více jak 250 organizací v rámci zemí Evropské unie. Patří mezi ně především nakladatelství, zpravodajské agentury, produkční firmy, noviny a rádia. Tito zastánci novely autorského zákona jako hlavní argument uvádějí spravedlivou účast na bohatém a rozmanitém obchodu v rámci sdílení informací. Jde hlavně o článek 11 směrnice týkající se plateb autorských poplatků za sdílení obsahu a článek 13, který ukládá platformám typu YouTube povinnost kontroly, zda zde nahraný obsah neporušuje autorská práva.    

Novela autorského zákona má ale hodně odpůrců, kterým vadí právě dva výše zmiňované články. Nechtějí mít omezený přístup k informacím a žít v cenzurovaném internetovém prostředí, kde by pomocí blokovacích filtrů byla zajišťována kontrola, zda připojení uživatelé neporušují autorská práva. Tito odpůrci se v rámci zemí EU zúčastnili protestních demonstrací k záchraně internetu, při kterých sehnali přes pět milionů podpisů. Účastníky demonstrací byli převážně mladí lidé, kteří internet každodenně využívají, a to například v rámci studií. Demonstrovalo se v Polsku, Portugalsku, Rakousku, Francii, Nizozemsku a Dánsku. Nejpočetnější demonstrace proběhly v Německu, kde v Berlíně a Mnichově dosahoval počet demonstrantů několik desítek tisíc. Celkem se v Německu konaly demonstrace ve více jak 40 městech. Ze stejného důvodu proběhly demonstrace minulou sobotu i v řadě českých měst. Proti chystané směrnici posilující postavení tvůrců obsahů vůči internetovým gigantům typu Facebook, Google a dalších se demonstrovalo v ulicích Prahy, Brna, Liberce, Pardubic a Jihlavy.     

Hnutí SPD zastává názor, že internet by měl sloužit k tomu, abychom měli přístup ke všem volně dostupným informacím. To považujeme za základní právo všech občanů v dnešní době, která je provázána rychlým rozvojem kvalitních informačních technologií. Nenecháme si diktovat od Evropské unie, aby nám omezovala přístup na internet. Tento návrh zákona z Bruselu je dalším z těch, který jde proti zájmům většiny občanů.

25.3.2019

Výzva České televizi: Informujte vyváženě a objektivně!

Česká televize dlouhodobě a cíleně v rámci svých zpravodajských pořadů prosazuje zájmy Evropské unie, odlišné názory odsuzuje.

Každý občan, který si platí koncesionářské poplatky, by měl mít od instituce, která je vybírá, právo na vyvážené a objektivní informace. To by mělo platit hlavně ve zpravodajských pořadech. Naneštěstí Česká televize toto právo nerespektuje a čím dál více se projevuje jako silně probruselská.

Jediná veřejnoprávní televize zabezpečující své vysílání celoplošně na území České republiky je Česká televize (ČT). Je zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., zákon České národní rady o České televizi, ve znění pozdějších změn. Mezi hlavní úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání patří dle § 2 odst. 2, písm. a) uvedeného zákona poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. A právě toto poslání Česká televize ve svých zpravodajských pořadech neplní a cíleně podává občanům informace, které jsou upravovány k pozitivní propagaci zájmů Evropské unie. Zpravodajské pořady vysílané v České televizi, a to převážně na ČT1, ČT2 a ČT24, tuto jednostrannost stále více posilují, a vzhledem k blížícím se volbám do Evropského parlamentu ještě více budou. Tímto svým jednáním ale hrubě porušují výše definované úkoly v zákoně České národní rady o České televizi.

Na takovéto jednostranné poskytování informací ze strany zpravodajských pořadů veřejně upozornil Vadim Petrov v rámci rozhovoru, který byl dne 20. března 2019 zveřejněn na webových stránkách ParlamentníListy.cz. Vadim Petrov je čerstvě zvolený člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která má dle uvedeného zákona právo na kontrolu činnosti České televize. V uvedeném rozhovoru se pan radní vymezil proti moderátorovi Václavu Moravcovi, který v neděli 18. března na ČT1 v pořadu „Otázky Václava Moravce“ dle jeho mínění porušil ustanovení Etického kodexu České televize. V tomto kodexu je jasně stanoveno, že moderátoři diskusních pořadů ČT jsou povinni zachovávat nestrannost a divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému problému nebo diskutujícím zaujímají postoj. Toto ustanovení k chování moderátorů ale pan Václav Moravec neustále ignoruje a stále mu to prochází. Jenom připomenu jeho vstupy a cíleně řízenou diskusi ve zmiňovaném pořadu otázek, kde například hned v úvodu onálepkoval předsedu poslaneckého klubu SPD Radima Fialu, když zmínil, že „vítá místopředsedu Úsvitu“ a následně se hrubě vymezoval proti Václavu Klausovi ml. a celé jeho rodině.

Hnutí SPD uvítalo vyjádření Vadima Petrova a doufáme, že se konečně zvýší kontrola nad obsahem vysílaných zpravodajských pořadů v České televizi. To je jenom k obsahu zpravodajství. Další kapitolou, která si zaslouží důkladnou kontrolu, je hospodaření České televize, neboť získává nemalé finance plynoucí z koncesionářských poplatků. Občan má mít nárok na informace, jak Česká televize s těmito finančními prostředky nakládá. I z tohoto důvodu podporujeme návrh novely zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, spočívající v rozšíření subjektů kontroly NKÚ i o Českou televizi a Český rozhlas.

Naše hnutí SPD apeluje na vedení České televize, aby tato veřejnoprávní organizace plně respektovala práva občanů, a ve svých zpravodajských pořadech zveřejňovala vždy a jen objektivní a vyvážené informace, které mají v prvé řadě hájit zájmy České republiky, s důrazem na její tradice a úctu k vlasti a národu.

22.3.2019

Na sociální demokraty vyplaval další problém s evropskými dotacemi!

Lidem napojených na ústeckou ČSSD nedělá problémy se obohacovat na úkor zdravotně postižených občanů.

To, jak to myslí ČSSD s našimi občany, dokládá příklad ústecké ČSSD, kdy její představitelé a na ně napojení lidé zneužili přidělené finance pro svůj prospěch. O to otřesnější je skutečnost, že peníze měly sloužit pro zajištění potřeb zdravotně postižených občanů.  

Dne 19. března, na který připadá svátek všech Josefů, zveřejnil zpravodajský portál iDnes.cz informace o tom, jak si ústečtí radní dokázali přihrávat peníze ze státní kasy pro sebe a své známé. Nikoho zajisté už nepřekvapí to, že se jednalo o zastupitele a jejich kolegy z řad ČSSD. Případů, kdy za dobu své účasti ve vládě tato politická strana připravila náš stát svými rozhodnutími o miliardy korun, je mnoho. Připomeňme si ta největší pochybení vrcholových představitelů ČSSD v minulých letech, kdy tím vůbec největším byla nepřipravená a špatně provedená privatizace OKD. Ještě zmíním také podporu solárních elektráren, ze které profitují a ještě dlouho budou mít nemalé zisky hlavně solární baroni. Mnoho kauz, ve kterých záporně figurují představitelé a stoupenci ČSSD, je též spojeno s vyplácením peněz z fondů Evropské unie. Zde jako příklad uvedu kauzu ROP Severozápad. Problémové bylo také přidělování sportovních dotací a dále kauzy související s vlivným představitelem ČSSD Davidem Rathem. Takovýchto kauz, ve kterých figurují členové ČSSD, je mnoho a postupem času se dostávají na povrch další.

Posledně zveřejněnou byla ta, v rámci níž se dle iDnes.cz neoprávněně obohatili ústečtí radní, kteří si bez výběrových řízení schválili řadu projektů, na které neoprávněně použili finance z Evropských fondů. Tento odhalený případ ústeckých zastupitelů je o to závažnější, že původně měli peníze pomoci zdravotně postiženým občanům. Více jak 20 milionů korun z evropských peněz si ústečtí radní rozplánovali do několika projektů a po následném schválení financí je bez výběrových řízení přidělili osobám blízkým ČSSD. Měl být například zřízen webový portál, kde by vozíčkáři našli spolehlivé informace o bezbariérových místech, kam mohou v kraji bez potíží vyrazit. Tento projekt ale dopadl poněkud jinak. Mapa je plná chyb a nedostatků a miliony putovaly k firmám, v nichž figurují lokální sociální demokraté. Konkrétně se jedná o bývalého šéfa litoměřické ČSSD Jana Szántoa, který se proslavil tím, že do ČSSD nabíral černé duše, přijal také lobbistu Tomáše Horáčka, který je v současné době stíhán v masivní kauze korupce ve zdravotnictví.    

Ústecký kraj zadával zakázky firmě Gold Media, které v minulých letech vyplatil přes 12 milionů korun a zakázky v hodnotě většinou kolem dvou set tisíc korun jí chodí dál. Firma Gold Media získává zakázky i z Litoměřic a je pod nimi zpravidla podepsán radní za ČSSD Pavel Grund, který byl do loňska místostarostou města. Ten také před lety nahradil Jana Szantóa na postu místostarosty a předsedy litoměřické buňky ČSSD. Majiteli Gold Media jsou další sociální demokraté – Petr Valta a Tomáš Matzke.

Co více k tomu dodat. ČSSD je stranou, která vždycky naslibovala voličům všechno možné a nic moc prospěšného nesplnila. Nejenom, že má za sebou celou řadu stále nedořešených skandálů, ale nemá ani tu sebereflexi, aby současnou vládu opustila a trvala na vyšetření všech kauz, ve kterých figurují její členové. Naše hnutí SPD bude na tyto případy upozorňovat a žádat o jejich řádné prošetření.

21.3.2019

Nedopustíme, aby se k nám vraždící monstra vůbec dostala!

V německém Wormsu Tunisan brutálně ubodal mladou místní dívku.

Dva dny před oslavami MDŽ zavraždil 22 letý Tunisan ve městě Worms v německém Porýní svou o rok mladší přítelkyni. Tuto vraždu provedl muslim velmi brutálním způsobem, jako pomstu za to, že ztratil nárok na pobyt v Německu.

Worms je moderním německým městem s vysokými školami, rozvinutým turismem, průmyslovým centrem a důležitým říčním přístavem. Ve městě žije přes 80 tisíc obyvatel, z nichž 42% je vyznání evangelického a druhou příčku zaujímají s 31% římští katolíci. Toto město zasáhla ve středu večer 6. března děsivá událost. V domě svých rodičů byla nalezena mrtvá 21 letá německá dívka; skutek šetřili regionálně příslušní policisté. Už ve čtvrtek ráno bylo zveřejněno v německých médiích, že 21 letá místní dívka byla ve středu večer zavražděna v domku, ve kterém bydlela s rodiči a svým tuniským přítelem. Dle zprávy policie byla po hádce s ním brutálně pobodána kuchyňským nožem. Na základě pitevního nálezu utržila vícečetné bodné rány po těle, které byly příčinou její smrti, uvedl SWR Aktuell.

Policie uvedla, že zná pachatele, na kterého byla ve čtvrtek 7. března uvalena vazba. Za pachatele označila Tunisana, který žil jako přítel se zvražděnou u jejích rodičů. Pro policii byl tento muslim známou firmou, kterého již stíhala kvůli několika deliktům, a v žádném případě se nejednalo o banality. Policií byl v minulosti stíhán za napadení, obchod s drogami, vyhrožování a vydírání. V říjnu minulého roku strávil tři týdny ve vazbě kvůli krádeži. Zmiňovaný Tunisan je od roku 2017 v Německu, a na základě svých provinění mu v pondělí dne 4. března 2019 vypršela doba pobytu a měl tuto zemi opustit. Několik dnů před vraždou ho už úřady hledaly, aby mohl být deportován. Nebyl ale hlášen ve Wormsu, kde žil, takže nebyl nikde evidován a ztratil se z dohledu policii i úřadům, uvedl server welt.de.

Naše hnutí SPD odsuzuje jakékoliv formy násilí, a to převážně, je-li pácháno na bezbranných lidech. Nedopustíme, aby se k nám lidé typu výše zmiňovaného Tunisana dostali. Občané se musí cítit v naší zemi bezpečně.

20.3.2019

Ministr vnitra Hamáček by neměl vyhrožovat lidem!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž říkáme, že propagátor islámu a předseda ČSSD Jan Hamáček by neměl zneužívat své funkce ministra vnitra a vyhrožovat lidem. Připomínáme, že Piráti i ANO podporují kumulaci funkcí i finančních odměn a hnutí SPD jediné podpořilo ukončení kumulace odměn za více funkcí. Lubomír Volný a spol. potvrdili svou kandidaturou za jiný subjekt svou připravovanou a cílenou zradu SPD. Vítězka prvního kola slovenských prezidentských voleb Čaputová podporuje likvidaci tradiční rodiny a tradičních evropských křesťanských hodnot. Též vysvětlujeme, proč Tomio Okamura je na posledním místě kandidátky do Evropského parlamentu nahrazen jiným kandidátem.

1. Ministr vnitra Hamáček by neměl vyhrožovat lidem.

Předsednictvo SPD odsuzuje teroristický útok v novozélandském Christchurch. V souvislosti s útokem vystoupil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a policejní prezident Jan Švejdar s prohlášením, že policie nebude tolerovat žádné projevy souhlasu s terorismem, extremismem nebo podněcování nenávisti, ke kterému dochází v této souvislosti na sociálních sítích.

Předsednictvo hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že Ministerstvo vnitra a Policie ČR mají pomáhat a chránit, a nikoliv naše občany ústy ministra vnitra a policejního prezidenta zastrašovat a vyhrožovat jim. Hamáček zneužívá post ministra vnitra k prosazení multikulturní a islamizační politiky ČSSD a chce stíhat odpůrce islámu a imigrace. Hamáček totiž řekl o islámu: „Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti.“

Teroristických útoků a kriminálních činů ze strany muslimů ve světě je obrovské množství a akce bohužel vyvolává reakci. Tento teroristický útok i teroristické útoky muslimů, které jednoznačně převládají, jsou bohužel důkazem toho, že sen „elit“ o multikulturní společnosti je nebezpečný. Části islámu jako je právo šaríja, džihád či práva žen, to jsou věci, které jsou neslučitelné s naším pojetím a chápáním demokracie. Proto, abychom ubránili před touto ideologií občany našeho státu, prosazuje SPD zákaz její propagace na území České republiky. V tomto smyslu jsme již podali zákon do Sněmovny.

2. Piráti i ANO podporují kumulaci funkcí i finančních odměn.

Sněmovna zamítla návrh poslanců SPD, aby politici, kteří mají více funkcí najednou (např. poslanec, starosta, hejtman, zastupitel atp.), nemohli kumulovat finanční odměny za tyto funkce. Navrhli jsme, aby politik pobíral odměnu pouze za jednu funkci. Návrh SPD nepodpořila žádná další politická strana nebo hnutí. Naopak poslanci Pirátů a hnutí ANO navrhli a prosadili pokračování kumulace odměn. Hnutí SPD prosazuje dlouhodobě přijetí zákona o přímé volbě a odvolatelnosti hejtmanů, primátorů a starostů. Sněmovna nám ho však dlouhodobě odmítá přijmout.

3. Lubomír Volný a spol. potvrdili svou zradu SPD.

Dne 15. března 2019 ukončili členství v SPD poslanci zvoleni za Moravskoslezský kraj Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová. Ukončení svého členství nejdříve oznámili pouze prostřednictvím sociálních sítí. Nikdo z předsednictva hnutí ukončení jejich členství nepožadoval a oni tento krok s nikým z předsednictva předem nekonzultovali. Poslanci Volný, Nevludová a Bojko následně ihned vstoupili do nové politické strany, která získala registraci Ministerstva vnitra stejný den. Zároveň oznámili kandidaturu ve volbách do Evropského parlamentu. Protože registrace nové politické je záležitost minimálně několika týdnů, je zřejmé, že jde o naplánovanou akci a do celé kauzy vystoupení poslanců z SPD to vrhá jasné světlo. Jde o akci na rozvrat a oslabení SPD.

Pan Volný a spol. realizují záměr oslabit klub SPD a oslabit volební výsledek SPD ve volbách do Evropského parlamentu. Místo práce pro SPD si připravovali vlastní politickou stranu, která měla sloužit jejich ambicím. Jejich politický program bude pouze špinění SPD. Trapná a ubohá zrada SPD nepoškodí. V Moravskoslezském kraji obdržel dne 19. 3. 2019 licenci nový Regionální klub SPD, kde mohou pracovat všichni místně příslušní členové a čekatelé SPD. Hnutí SPD v Moravskoslezském kraji během posledních týdnů mají zájem doplnit desítky novým zájemců o členství.

4. Čaputová podporuje likvidaci tradiční rodiny a tradičních evropských křesťanských hodnot.

Na Slovensku proběhlo o víkendu první kolo prezidentských voleb. Do druhého kola však postoupili kandidáti neomarxistů a neoliberálů. Zuzana Čaputová představuje vše, co by měla tradiční slovenská společnost odmítnout, a vše, co se naopak snaží bruselská lobby zlikvidovat. Čaputová otevřeně podporuje likvidaci tradiční rodiny a tradičních evropských křesťanských hodnot a podporuje likvidaci suverenity národních evropských států. Je to dlouholetá aktivistka politických neziskových organizací. Její úspěch je vítězstvím dlouholeté kampaně, která vyvrcholila zneužitím kriminální vraždy novináře k pokusu o protivládní převrat, který měl změnit výsledky demokratických voleb.

Čaputová je ideovým nástupcem současného prezidenta Kisky s tím, že je radikálnější a říká nahlas to, co si Kiska jen myslel. To nejhorší, co nám hrozí, je riziko zvrácení jednoty Visegrádské čtyřky (V4), jejího kritického přístupu k migrantům a k politice Bruselu. Za porážku slovenských vlastenců je odpovědná politika strany Mariána Kotleby. Umožnila rozdělení hlasů a odsunutí kandidáta hájícího zájmy Slovenska na třetí místo.

5. Tomio Okamura je na posledním místě kandidátní listiny nahrazen jiným kandidátem.

Hnutí SPD podalo kandidátku ve volbách do Evropského parlamentu. Kandidátní listina byla postavena na základě nominací regionálních klubů. Před podáním kandidátní listiny obdržel předseda hnutí Tomio Okamura, který měl v plánu posílit program a kandidáty z posledního místa kandidátky, písemné stanovisko Ministerstva vnitra, které zpochybňuje možnost v případě zvolení odstoupit od mandátu a mandát přenechat dalšímu zvolenému v pořadí.

Vzhledem k tomu, že výklad odkazuje na případné soudní rozhodnutí v této věci a po dobu jednání soudu na možnost neobsazení mandátu, přijalo předsednictvo hnutí rozhodnutí nahradit předsedu hnutí Tomia Okamuru na posledním místě kandidátní listiny jiným kandidátem. Nemůžeme připustit riskování možnosti neobsazeného mandátu a tím oslabení pozice vlasteneckých stran v Evropském parlamentu.

19.3.2019

Česká republika na 1. místě!

Politická konkurence začala šířit opravdu hloupou fámu, že prý nemá smysl volit SPD v květnových volbách do Evropského parlamentu, protože jsme jako jediná strana proti EU. Všichni ale víme, že právě Evropský parlament je jediné místo, kde můžeme prosadit změnu v Evropě a bojovat za svobodu a suverenitu České republiky – a proto je naopak zcela nutné v těchto volbách uspět. Spolu s našimi kolegy s evropské vlastenecké frakce Matteem Salvinim, Marine Le Pen, Geertem Wildersem, rakouskými Svobodnými a dalšími. Hnutí SPD je jediná politická síla důsledně hájící zájmy České republiky. Nekandidujeme proto, aby naši poslanci v Evropském parlamentu kolaborovali s elitami Evropské unie. Kandidujeme v těchto volbách, abychom zastavili diktát neomarxistických globalistů ovládajících současnou Evropskou unii. A nejsme sami – ve spolupráci s vlasteneckými politickými stranami naší frakce jsme připraveni budovat novou formu spolupráce národních států Evropy. Spolupráci, která bude respektovat a chránit naší suverenitu, svobodu, kulturu a tradiční společenské hodnoty.

V Evropském parlamentu řekneme společně jasné:

NE likvidaci národních států a národů a vzniku jednoho multikulturního státu EU. Současná EU je nereformovatelná a stávající forma evropské integrace musí skončit.
NE dalšímu omezování práv občanů, včetně práva vlastnit zbraň.
NE novým regulacím a nesmyslným omezením podnikatelských aktivit.
NE podpoře imigrace.
NE toleranci k islamizaci Evropy.
NE pozitivní diskriminaci menšin a podpoře politických neziskových organizací.
NE přijetí eura Českou republikou.
NE evropské armádě vedené Bruselskou elitou.
NE předávání další moci z úrovně států do rukou EU.

V Evropském parlamentu budeme prosazovat:

PODPOŘÍME zrušení Lisabonské smlouvy a novou spolupráci národních států na základě svobody a suverenity.
PODPOŘÍME společný trh a svobodný pohyb občanů národních států Evropy.
PODPOŘÍME společné projekty dopravní a energetické infrastruktury.
PODPOŘÍME společné vědecké projekty a vědeckou spolupráci.
PODPOŘÍME spolupráci v boji s teroristy a mezinárodním zločinem.
PODPOŘÍME právo občanů členských zemí rozhodovat v referendu o všech zásadních otázkách včetně vystoupení z EU.
PODPOŘÍME postupné rušení zbytečných byrokratických orgánů EU.
PODPOŘÍME sociální projekty pro pracující rodiny v národních státech Evropy. Musí skončit demografická genocida evropských národů a jejich nahrazování imigranty.

18.3.2019

Vstřícnost Německa vůči imigrantům je bezpečnostním rizikem pro Evropu!

Německo neví, jak se vypořádat s problémy souvisejícími s imigrací a bude ještě dlouho nést následky své vstřícné politiky, kterou jako jeden z hlavních představitelů Evropské unie praktikuje vůči imigrantům.

Imigranti a to hlavně z muslimských zemí, si s sebou přinášejí svou ideologii, zákony a praktiky, které jsou neslučitelné s evropskou kulturou.

Politika Angely Merkelové ve vztahu k imigrantům dosáhla svého vrcholu v roce 2015, kdy se jejich počet vyšplhal k jednomu milionu. Země Evropské unie, prezentované převážně německou kancléřkou Angelou Merkelovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, to vysvětlovaly jako humanitární pomoc uprchlíkům. Ti jsou definováni jako osoby, které prchají před ozbrojeným konfliktem nebo pronásledováním a z tohoto důvodu může být jejich návrat domů smrtelně nebezpečný. Statut uprchlíka je definován v Úmluvě o uprchlících z roku 1951, Protokolu z roku 1967 a Úmluvě o uprchlících Organizace africké jednoty z roku 1969. Takových uprchlíků je ale z celkového množství příchozích do zemí EU minimum. Převážně se jedná o imigranty, kteří přicházejí do Evropy z důvodů, aby si realizovali své sny, tj. zvýšení životní úrovně, která je zajištěna štědrými sociálními dávkami. Při takto velkém přesunu jednotlivců a skupin v prostoru je spolu s porodností a úmrtností klíčovým prvkem v procesu dalšího populačního vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a kulturní změny původních obyvatel na daném území. Proces příchodu nelegálních imigrantů do zemí EU není ještě zdaleka vyřešen (vloni jich bylo skoro 150 tisíc). Tato nelegální imigrace je organizována sítěmi převaděčů, kterým tato forma organizovaného zločinu obchodu s lidmi přináší nemalé zisky.

Imigranti se tak do cílových zemí dostávají bez řádného oprávnění (vízum, pobytové oprávnění atd.). Následným podáním žádosti o mezinárodní ochranu (azyl) je legalizován jejich právní status. Azyl ale nedostanou všichni nelegální imigranti, kteří zažádají o mezinárodní ochranu, a proto využívají různé formy, jak ho získat. Zde hovoříme hlavně o imigrantech pocházejících z muslimských zemí (kterých je většina), vyznávajících islámskou ideologii, kterou následně aplikují a rozvíjí v hostitelských zemích. Jednou z těchto forem je například uzavírání sňatků dle práva šaría, kde není stanoven žádný věkový limit pro manželství. Imigranti v roli ženatých tak mají vyšší šance k získání azylu.

Za nelegální imigrací stojí také řada vlivných osob a organizací, mající za cíl zničit tradiční hodnoty suverénních evropských zemí (viz propagace a podpora islámské ideologie). V současné době dostává mimo jiné každý žadatel v Německu kapesné ve výši 135 eur, které ale navrhuje spolkový ministr za Sociálnědemokratickou stranu Německa zvýšit na 150 eur. Jedná se o měsíční kapesné od státu a kromě toho  mají imigranti nárok na ubytování, stravování, ošacení, očkování a plnou lékařskou péči, to vše zdarma. To je jeden z dalších pozitivních signálů pro rozhodování k imigraci nových uprchlíků do Evropy. Tato informace byla zveřejněna začátkem minulého týdne v německých novinách Bild am Sonntag.

Hnutí SPD se snaží všemi prostředky zabánit tomu, aby se do naší země dostali tito nelegální imigranti a chtěli nám vnutit svou ideologii. Hájíme suverenitu našeho státu a náš občan je pro nás vždy na prvním místě.

15.3.2019

Nikdy se nic tak zrůdného, jímž byla okupace naší vlasti, nesmí opakovat!

Je naší povinností, abychom již nikdy nepřipustili okupaci naší republiky, jak tomu bylo v roce 1939, kdy nás obsadila německá vojska a vyhlásila Protektorát Čechy a Morava.

V těchto dnech si připomínáme 80 let od okupace naší republiky německými vojsky. Okupované území Německo anektovalo a zřídilo autonomní Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939 výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Touto okupací a anexí okupovaného území Německo porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo dne 30. září 1938 uzavřelo spolu se zástupci tří evropských zemí. Za Německo jí tenkrát podepsal Adolf Hitler, za Itálii Benito Mussolini, za Velkou Británii Neville Chamberlain a Édouard Daladier za Francii. Mnichovská dohoda obsahovala jejich prohlášení, že Československo musí do 10. října roku 1938 postoupit území obývané z části Němci (Sudety) Německu. Zástupci československé strany nebyli k jednání přizváni. Tato dohoda byla završením aktivit Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a Adolfa Hitlera, s cílem rozbít demokratické Československo, což byl jeden z prvních významnějších kroků k jejich ovládnutí celé Evropy.

Toto nebezpečí pro naší republiku začalo od roku 1933, kdy se nacisté chopili moci v Německu a začali si dělat na ní zálusk, pro její polohu a hlavně pro její průmyslový potenciál. Tomuto nebezpečí se Československo snažilo čelit jak budováním silné moderní armády a pohraničních opevnění, tak i posilováním spojeneckých svazků, nově i se Sovětským svazem a Francii. Ještě dne 10. září 1938 prezident Beneš pronáší rozhlasový projev adresovaný Československu i celému světu, který je tlumočen do 13 jazyků. Mimo jiné prohlašuje: „Mám nezlomnou víru v náš stát, v jeho zdravost, v jeho sílu, v jeho odolnost, v jeho skvělou armádu a v nezdolatelného ducha a oddanost všeho lidu. A vím, že náš stát z dnešních obtíží vyjde vítězně.“ Pak ale následoval podpis Mnichovské dohody a prezident Edvard Beneš dne 5. října 1938 rezignoval na svou funkci.

Naneštěstí sled dalších událostí se vyvíjel tak, jak nikdo nechtěl. V důsledku nacistické agrese vůči Československu vznikla 14. března 1939 Slovenská republika, která přes svou formální samostatnost patřila pod nadvládu Třetí říše a zanikla v roce 1945. Na území českých zemí byl vytvořen výnosem Adolfa Hitlera ze dne 16. března Protektorát Čechy a Morava. Následně byla zrušena Československá armáda a bezpečnostní aparát (policie a četnictvo) se dostal do područí německé moci (gestapa). V té době už také probíhala druhá světová válka (začátek byl určen napadením Polska Německem dne 1. září 1939), která postupně zasáhla většinu států světa a vyžádala si více jak 60 milionů obětí.  Mějme tento počet mrtvých stále na paměti a nikdy nedopusťme, aby se něco podobného opakovalo.

Naše hnutí SPD má hlubokou úctu a pokoru k obětem této ničivé války, a je pro nás také závazné udělat vše co je v našich silách, abychom uchránili naše občany před možnými válečnými konflikty. S pietou si připomínáme dny před 80 lety, které se udály v Československu.

14.3.2019

Poslanecká sněmovna kolegu Miloslava Roznera k trestnímu stíhání nevydala!

Zde je můj projev k této věci z pozice poslance zastupujícího poslanecký klub SPD a z pozice místopředsedy Mandátového a imunitního výboru:

Děkuji za slovo pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych se za poslanecký klub SPD vyjádřil k žádosti Policie České republiky k vydání poslance Miloslava Roznera k trestnímu stíhání a k naší práci v mandátovém a imunitním výboru zabývající se touto problematikou.

Na úvod je třeba říci, že hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) odmítá jakékoli snahy některých politických konkurentů a jejich spřátelených medií vmanévrovat naše hnutí do pozice popíračů genocidy. Nikdo z nás nikdy něco tak odporného nepopíral a jsme si velice dobře vědomi jak všichni, kteří prošli cikánským táborem v letech, trpěli a strádali a že nakonec byli odvezeni do Osvětimi, kde byli popraveni. Tuto zrůdnost odsuzujeme a vždy jí odsuzovat budeme.

Dále je třeba konstatovat pár vět z historických znaleckých posudků, které byly k tomuto případu vyžádány. V nich se mimo jiné píše, že ačkoliv cikánský tábor v Letech vznikl v důsledku provádění nacistické rasové politiky, nelze jej považovat na rozdíl od Osvětimi za místo systematicky prováděné genocidy. Dále je zde uvedeno, že podle oběžníku šéfa bezpečnostní policie z 3.5.1940 bylo označení Koncentrační tábor přípustné pouze pro tábory, které podléhaly inspektorovi koncentračních táborů a tím se lišily od táborů, které nebyly pod přímou pravomocí SS, jenž spadaly do kategorie internační tábor, což byl případ tábora v Letech.

Na celém případu mě velice zaráží postoj dohledového Městského státního zastupitelství, které se o celou věc začalo zajímat mimo jiné také na základě podnětu Vrchního státního zastupitelství s příkazem k zahájení trestního stíhání poslance Roznera a to i přes to, že byl celý případ policejním orgánem na základě historických znaleckých posudků, z nichž jsem citoval odložen, s čímž souhlasilo dozorové Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. Kolega Rozner dle policejního orgánu pouze využil svého základního práva na svobodu lidského projevu, přičemž svoboda politického projevu je těžištěm demokracie a k jejímu omezování či oklešťování může docházet jen u nejmarkantnějšího vybočení ze zákonem garantovaných práv. Policejní orgán měl za to, že nedošlo k tak závažnému porušení práva na svobodu projevu a dále konstatoval, že výrok nemůže naplnit skutkovou podstatu trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 tr. zákoníku, tedy že šlo o úmyslný trestný čin, neboť popírat lze pouze skutečnosti, u kterých byla prokázána historická správnost. U úmyslného popírání by se muselo jednat o výroky, o jejichž nepravdivosti pachatel ví nebo je s jejich možnou nepravdivostí srozuměn, bez ohledu na to, že pro jiného je tato otázka naprosto zřejmá.

Důležité je také dodat, že dle Ústavního soudu by mělo být trestné pouze hrubé popírání něčeho tak podlého, jež byla genocida a pokud není, jedná se o svobodu slova. Dále existuje nález Nejvyššího soudu, který říká, že by se měl ve stejných kauzách dodržovat stejný úřední postup a všichni moc dobře víme, že co se týká tábora v Letech, bylo podáno několik trestních oznámení na několik osob, které byly ale vždy odloženy.

Na základě toho, co jsem zde popsal, jsme přesvědčeni o tom, že je tato kauza o vydání kolegy Roznera k trestnímu stíhání zpolitizovaná a má za cíl poškodit celé hnutí SPD.

Kolega Rozner chtěl pouze svým výrokem zcela oprávněně vyjádřit a to v souladu s názorem hnutí SPD velkou nespokojenost nad tím, že stát na návrh tehdejšího lidoveckého ministra kultury Daniela Hermana vyhodil z okna skoro tři čtvrtě miliardy korun za výkup prosperující firmy zabývající se chovem vepřů a následnou sanaci jen proto, aby zde vybudoval památník, který již mimochodem na místě je. Dle našeho názoru to bylo nehospodárné vynakládání finančních prostředků všech daňových poplatníků a raději bychom tyto prostředky použili například na vzdělávání dětí. Výše vynaložené částky je v hrubém nepoměru k péči o jiná místa, kde za druhé světové války byli zcela prokazatelně vražděni a mučeni čeští vlastenci.

Závěrem mi dovolte sdělit stanovisko poslaneckého klubu hnutí SPD k žádosti Policie České republiky k vydání poslance Miloslava Roznera. Na základě výše popsaných skutečností a toho, že se jednalo o verbální projev poslance na neveřejném jednání, na což mimo jiné poukazovala drtivá většina kolegů napříč politickým spektrem na jednání mandátového a imunitního výboru, doporučil jsem poslaneckému klubu SPD hlasovat proti vydání poslance Miloslava Roznera k trestnímu stíhání a stejně jsem hlasoval i na mandátovém a imunitním výboru.

Děkuji za pozornost.

14.3.2019

Na co čekáme, až nějaký divák na fotbalovém stadionu zemře?

Tato otázka vyzněla jako velmi aktuální, vzhledem k situaci, která se odehrála během fotbalového utkání mezi Spartou Praha a Viktorií Plzeň, kdy byla od vhozeného dělobuchu těžce zraněna mladá dívka.

V sobotu 9. března 2019 v rámci 24. kola Fortuna ligy se konal ligový zápas mezi domácí AC Spartou Praha a FC Viktorií Plzeň. Zápas byl sehrán na stadionu Generali Arena v Praze na Letné. Kapacita stadionu je 18.887 diváků.  Pro příznivce kopané se tak nabízel příjemný sportovní zážitek, který ale ve svém finále pro návštěvníky vyzněl jako nebezpečný a zdraví ohrožující.

Do Prahy dorazila i skupina fanoušků z Plzně, kteří asi pod tlakem vývoje utkání, dělali na stadionu nepokoje už v prvním poločase; kromě jiného házeli dělobuchy a to dokonce i do míst, kde sedávají rodiny s malými dětmi. Proto k sektoru těchto agresivních fanoušků zamířila policie, aby jejich chování kontrolovala. Policii České republiky si vyžádali v rámci součinnosti pracovníci bezpečnostní agentury, kteří jsou povinni zabezpečovat veřejný pořádek přímo na stadionu. Agresivita plzeňských fanoušků se stupňovala čím dál více (v 68. minutě utkání už Plzeň prohrávala 3:0 a o výsledku zápasu bylo prakticky rozhodnuto). V 80. minutě utkání z plzeňského kotle začaly létat dělobuchy na hrací plochu i do ochozů tribuny, kde byli sparťanští fanoušci. Hlavní rozhodčí Pechanec zápas přerušil a na tribunách zasahovali přítomní příslušníci Policie České republiky. Díky jejich rychlému zásahu se podařilo zadržet 21 osob, se kterými pak bylo zahájeno přestupkové řízení. O tom, že zásah policie byl účinný a dobře provedený, svědčí i ta skutečnost, že se policistům podařilo zjistit agresivního diváka mezi ostatními plzeňskými fanoušky, který hodil dělobuch mezi sparťanské fanoušky. Zraněná patnáctiletá dívka byla převezena s vážným zraněním do nemocnice a pachateli hrozí trest v rozmezí od 3 do 10 let, neboť policie jeho jednání kvalifikovala dle trestního zákoníku jako těžké ublížení na zdraví dle § 145, odst. 1 ve stádiu pokusu.   

K incidentu zaujaly stanoviska oba kluby, které toto chování odsoudily s konstatováním, že takto vystupujícím fanouškům by měl být udělen zákaz vstupu na stadiony. Předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) Richard Baček to označil za těžká provinění, které se bude na komisi dnes projednávat. Spartě hrozí za nedostatečnou pořadatelskou službu pokuta 10 milionů korun a uzavření části stadionu. Disciplinární komise bude také posuzovat, zdali domácí klub skutečně udělal všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti diváků. Plzeň může vyfasovat pokutu ve výši pěti milionů korun a zákaz výjezdu svých fanoušků na určitý počet venkovních zápasů. Vyšetřování pachatele je v kompetenci orgánů činných v trestním řízení. Zde jenom připomenu, že jakákoli výše trestu nevrátí zdraví poškozené.

Naše hnutí SPD odsuzuje takovéto chování, které prezentují především radikálové z řad chuligánů a ultras, a je úplně jedno, jestli jsou z řad Sparty Praha, Viktorie Plzeň nebo Baníku Ostrava či jiných klubů. Těmto lidem, kteří porušují zákon, by měl být vstup na fotbalová utkání zakázán a to tak, jak to mají zavedené např. ve Velké Británii. Za nevhodné chování zde může neukázněný divák putovat ze stadionu rovnou do vězení. Za agresivní chování a projevy výtržnictví hrozí násilníkům i doživotní zákaz vstupu na fotbalové stadiony. Samotná britská policie vede databázi závadových osob z řad hooligans. Podobná opatření zavádějí i ve Francii.  Naše hnutí je přesvědčeno, že by se obdobná opatření měla zavést i na stadionech v České republice. Nejvyšší zodpovědnost ale leží na managementu jednotlivých klubů a ten by měl do zajištění bezpečnosti diváků investovat potřebné finance a technologie. Diváci si to zajisté zaslouží.

13.3.2019

Ne armádě EU a ano referendu o NATO!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), v němž informujeme, že předsednictvo hnutí SPD schválilo kandidátku do voleb do Evropského parlamentu 2019. Dále odsuzujeme společné prohlášení amerického prezidenta Trumpa a českého premiéra Babiše, které v překladu z diplomatické řeči znamená, že se budeme podřizovat zájmům USA na úkor zájmů naší země. Připomínáme si 20. výročí vstupu do NATO - odmítáme, aby NATO vedlo agrese v zahraničí, a odmítáme i armádu Evropské unie. Naše armáda musí zajišťovat obranu našeho území a ne zde být pro zahraniční intervence USA a NATO. Občané mají podle nás právo o vystoupení či setrvání v NATO rozhodnout v referendu. Okupace Německem v roce 1939 a mnichovská zrada v roce 1938 pro nás znamenají poučení, že musíme mít silnou armádu a nesmíme spoléhat jen na spojence, kteří nás mohou znovu zradit.

1. Obětování suverenity v zájmu USA.

Třídenní návštěva premiéra ČR Andreje Babiše v USA skončila. Překlad diplomatické řeči ze společného prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa a Andreje Babišeje jasný - Babiš se fakticky zavázal k těmto věcem: Budeme zbrojit a nakupovat výzbroj pro naši armádu z USA, podpoříme sankce proti Rusku a zapojení se České republiky do případné války na Ukrajině. Do modernizace naší jaderné energetiky budou zapojeny firmy z USA. Naše armáda po boku armády USA bude nasazována do dalších vojenských operací a Česká republika se zapojí do společné podpory zákazů na čínské informační technologie.

Jediný přínos pro občany České republiky je tedy v deklaraci podpory vzájemného obchodu. Všechny ostatní body jsou jednoznačně výhodné pro USA.

Hnutí SPD podobný model vztahů odmítá. Jde o jednostranné obětování zájmů České republiky pro zájmy USA. S touto politikou vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM nesouhlasíme. Co je dobré pro USA, není automaticky dobré pro Českou republiku.

2. Ne armádě EU a ano referendu o NATO.

Česká republika vstoupila do Severoatlantické aliance (NATO) v roce 1999. Bohužel od našeho vstupu do NATO se aliance nechovala pouze jako obranné společenství států, ale vedla také agresivní vojenské akce v rozporu s mezinárodním právem. Především je třeba zmínit agresi proti Jugoslávii v březnu 1999. Hnutí SPD prosazuje právo občanů rozhodovat v referendu o členství ve vojenských aliancích. Podporujeme užší obranou spolupráci států V4. Hnutí SPD naprosto odmítá vznik armády EU. Česká republika se nesmí vzdát práva na vlastní ozbrojené síly podřízené velení prezidenta republiky. Bez vlastních ozbrojených sil není suverenity země. Česká armáda musí změnit koncepci a budovat schopnosti pro obranu hranic své země, a ne pro zahraniční intervence.

3. Nesmíme spoléhat jen na spojence.

14.3.1939 byla zahájena okupace českých zemí německou armádou. Šlo o národní tragédii, která znamenala skutečné ohrožení fyzické existence našeho národa. V průběhu okupace byl přijat plán konečného řešení české otázky, který chystal naši fyzickou likvidaci a odstranění českého národa z prostoru Čech a Moravy.

Okupace byla logickým a nevyhnutelným důsledkem mnichovské zrady, kdy naši západní „spojenci“ věrolomně vydali střední a východní Evropu Hitlerovi. Poučení z této tragédie je zřejmé. Musíme důsledně chránit naši suverenitu, nespoléhat na „spojence“ a nenechat jiné rozhodovat o našem osudu.

4. Kandidátka SPD do voleb do Evropského parlamentu.

Předsednictvo hnutí SPD schválilo kandidátku do voleb do Evropského parlamentu 2019. Jejím lídrem bude člen SPD, lékař a bývalý ministr zdravotnictví ve vládě současného prezidenta Zemana, MUDr. Ivan David, CSc. Na dalších místech kandidátky jsou nominanti všech krajů, kteří byli navrženi a schváleni Regionálními konferencemi hnutí SPD. O jejich konečném pořadí na kandidátce rozhodlo předsednictvo hnutí v souladu se stanovami hnutí na základě politických, jazykových a odborných předpokladů, požadavků jednotlivých kandidátů a po konzultaci s vedením krajů.

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční ve dnech 24. - 25. května 2019 a předsednictvo hnutí SPD vyzývá své členy, příznivce, sympatizanty a hlavně voliče k maximální účasti v těchto, pro Evropu a naší zemi, klíčových volbách. Pojďme všichni společně říci jasné „NE“ migrační politice EU a diktátu Bruselských elit!

12.3.2019

Trump při jednání s Babišem dosáhl svých zájmů!

V rámci schůzky prezidenta USA Donalda Trumpa s premiérem České vlády Andrejem Babišem, která proběhla v Bílém domě ve Washingtonu, se podařilo Trumpovi dosáhnout všeho, čeho dosáhnout chtěl.

Naše zpravodajská média měla jako hlavní zprávy informace o cestě našeho premiéra Andreje Babiše do Spojených států amerických a to velmi podrobné. Všude a ve všech přímých vstupech vysílaných přímo z USA a následně komentovaných našimi médii zaznívala samá pozitiva. Sám premiér Babiš byl hrdý už před touto cestou, že ho příjme samotný Donald Trump. Ten ale byl na schůzku velmi dobře připraven a věděl, čeho chce v rámci této schůzky s českým premiérem docílit. Samotná schůzka se konala ve čtvrtek 7. března od 19:45 hod. našeho času a byla ukončena po necelých 80 minutách. První fáze schůzky proběhla standardně dle protokolu a konala se v Oválné pracovně za účasti obou státníků a jejich manželek.

Druhá, následná fáze schůzky se konala v tzv. Cabinet room (zasedací místnost vlády) a už se jí účastnily celé jednací týmy obou jednajících stran. Složení účastníků jednání za Spojené státy potvrzuje to, že byl Donald Trump pečlivě připraven. Přítomen byl viceprezident Michael Pence, šéf diplomacie Mike Pompeo, ministr energetiky Rick Perry, poradce pro národní bezpečnost John Bolton a americký velvyslanec v Praze Stephen King. Za Českou republiku se spolu s premiérem Andrejem Babišem zúčastnil velvyslanec v USA Hynek Kmoníček, náměstek bezpečnostní sekce ministerstva zahraničí Martin Povejšil, náměstek strategické sekce ministerstva obrany Jakub Landovský, místopředseda vládní rady pro výzkum a inovace Karel Havlíček a český kyberatašé v USA Daniel Bagge.

Závěry této schůzky byly deklarovány písemně v dokumentu „Společné prohlášení prezidenta Spojených států Donalda J. Trumpa a předsedy vlády ČR Andreje Babiše.“ Zdroj: www.whitehouse.gov. V dokumentu se například uvádí:

„Zůstáváme pevně při podpoře ukrajinské svrchovanosti a územní celistvosti, stejně jako pokračujících sankcí proti Rusku. Chválíme statečnost a oběti Spojených států a českých vojsk, které slouží v Afghánistánu.“ – Toto je jasný důkaz zavázat si nás jako spojence proti Rusku a posilovat naše zahraniční mise v rámci NATO.

„Spojené státy a Česká republika tvrdí, že energetická bezpečnost je neoddělitelným pilířem národní bezpečnosti každé země. Budeme spolupracovat, abychom prozkoumali příležitosti plynoucí z transformace energetických trhů, a zároveň podpořili zvýšenou diverzifikaci v Evropě a zajistili naši vzájemnou bezpečnost. Dále budeme zkoumat možné přínosy rozvoje regionální energetické infrastruktury ve střední Evropě.“ – V této souvislosti se jednalo o plánované dostavbě jaderné elektrárny Dukovany (zájem firmy Westinghouse), a možných dodávkách amerického zkapalněného plynu (přes Polsko).    

„Naše země budou usilovat o zajištění bezpečných a spolehlivých telekomunikačních sítí a dodavatelských řetězců s cílem snížit riziko zlomyslné počítačové aktivity. Rozhodli jsme se prohloubit naši spolupráci v této oblasti a spolupracovat bilaterálně a multilaterálně na rozvoji zásad zabezpečení telekomunikací.“ – Toto je jasný cíl přerušit spolupráci s čínskou nadnárodní telekomunikační a hardwarovou společností Huawei.

Hnutí SPD podporuje všechny aktivity vrcholných představitelů naší politické scény, které přispívají k rozvoji a prosperitě České republiky. V souvislosti s návštěvou premiéra Babiše ve Spojených státech tuto aktivitu v zájmu naší země nespatřujeme a vnímáme jí spíše za obhajování zájmů Evropské unie a NATO. Naše hnutí má zájmy českých občanů na prvním místě a chce spolupracovat jak s USA, tak s Ruskem, Čínou i zeměmi Evropy, pokud to bude pro republiku přínosem.

11.3.2019

Našim ženám jsme s respektem, úctou a láskou popřáli k MDŽ!

V pátek 8. března jsme si spolu s našimi ženami připomněli jejich svátek. Kytičku, nebo jinou formu poděkování si zaslouží všechny ženy, bez rozdílu jejich věku.

Naše hnutí SPD podporuje tradiční pracovitou rodinu, kde žena, matka má nezastupitelné místo a uděláme vše, aby se ženy u nás cítily dobře a bezpečně.

Mezinárodní den žen (MDŽ), tento mezinárodně uznávaný svátek, stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908, se u nás dlouhá léta oslavuje a od roku 2004 je v České republice významným dnem. Dobře víme, že si naše ženy zaslouží celoroční úctu a lásku, a to nejen při oslavách Mezinárodního dne žen osmého března a druhou neděli v květnu, kdy si připomínáme Den matek.

V naší zemi si žen vážíme a chováme k nim respekt. Náš obdiv si zaslouží ženy ve všech svých rolích, ve kterých během dospělosti vystupují a zasluhují náš obdiv. Pro nás muže z tohoto tvrzení vyplývá povinnost vytvářet v naší zemi takové prostředí, aby se zde všechny ženy cítily co nejlépe, bezpečně a s láskou vychovávaly naše děti. Naše hnutí SPD podporuje a za základ státu vnímá pracující tradiční rodinu, kterou tvoří muž a žena, mající stejná práva a povinnosti. Dobře fungující tradiční pracující rodina je tou nejdůležitější hodnotou pro náš stát, který by jim měl umožnit a zabezpečit takové podmínky, aby všichni její členové prožívali plnohodnotný život v bezpečné zemi. Ženy v rámci rodin mají nejdůležitější a nejtěžší úkol, kterým je rození a výchova dětí. V tomto procesu výchovy zastávají ženy role maminek, manželek, tet, tchyní a končí rolemi babiček a prababiček. V profesním životě jde o role v souvislosti s výkonem zaměstnání jako ředitelka, účetní, prodavačka a dnes je zcela běžné, že ženy zastávají i služební pozice v bezpečnostních sborech nebo v armádě. Nedopustíme žádnou diskriminaci žen ve všech oblastech naší společnosti. Zároveň budeme podporovat všechny zákony, které přispějí k jejich větší bezpečnosti. Zde jako příklad uvedu už delší dobu platící zákon řešící domácí násilí, v rámci kterého jsou obětmi převážně ženy. 

K ženám chováme přirozenou úctu. I z tohoto důvodu nepřestaneme usilovat, aby se k nám nedostali žádní imigranti, vyznávající islámskou ideologii, která ženám upírá základní lidská práva, a ve které práva žen neznamenají vůbec nic. To v naší republice v žádném případě nedopustíme. Pro naše ženy budeme zabezpečovat takové podmínky a prostředí, aby v klidu a pohodě mohly ve svých rodinách společně s manželi vychovávat děti. S tím souvisí to, že budeme předkládat a podporovat zákony, které podporují rodiny s dětmi, jako např. zvýšení rodičovského příspěvku, různé formy odpočtů daní na děti, zohlednění výše důchodové dávky ženám s ohledem na počet vychovaných dětí nebo novomanželské půjčky.       

Na závěr mi dovolte ještě jednou popřát všem ženám všechno nejlepší, hlavně hodně lásky, zdraví a životní pohody.

8.3.2019

V čele jednotlivých ministerstev by měli být skuteční odborníci!

Premiér Andrej Babiš zadal jednotlivým ministrům za úkol, aby mu předložili návrh opatření, v rámci kterého uspoří na svých ministerstvech státní finance. Je to reakce na rozhazovačnou politiku vlády.

Státní pokladna není nafukovací a pro potřeby zajištění chodu státu je čerpáno stále více finančních prostředků. Nyní před projednáváním návrhu státního rozpočtu na rok 2020, zadal premiér Andrej Babiš jednotlivým ministrům úkol, aby ve svých resortech našli finanční úspory. V této souvislosti se začalo nejvíce hovořit o snižování zaměstnanců, a to v průměru o 10 procent. Proti tomuto výroku se hned ohradilo několik ministrů, nejvíce ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. Jeho tvrzení, že nebude propouštět 10 procent příslušníků bezpečnostních sborů (policisty, hasiče, celníky), je pouze akt jeho zviditelnění ČSSD, že se staví za své zaměstnance. Z pohledu našeho hnutí je to laciný marketingový tah, neboť nikdo neříká, ať jsou kráceny početní stavy bezpečnostních sborů (ty naopak ani neumí současný ministr vnitra naplnit). Důležité složky státu spadající pod ministerstvo vnitra tvoří přibližně čtvrtinu zaměstnanců (přes sto tisíc příslušníků, státních zaměstnanců), kteří jsou potřební pro zajištění chodu státu z pozice zajištění důležitých služeb a bezpečnosti. Tím ale neříkáme, že by se to mělo dotknout těch ostatních zaměstnanců.

Každý dobrý manažer si je dobře vědom, že nemusí šetřit pouze na lidských zdrojích, což je mimochodem to nejhorší řešení, ale že může omezit rozpočty finančních, materiálních a informačních zdrojů. Jinak pro některé ministry to bude lehký úkol, protože jejich resorty skrývají velké možnosti úspor. Jako příklad uvedu zmiňovaného ministra vnitra Jana Hamáčka a Českou poštu, s.p. Jen si vezměte tu skutečnost, jak dlouho je ve funkci nový generální ředitel České pošty, s.p. pan ing. Roman Knap, který až tento týden představil projekt, v rámci kterého uspoří finance a ještě zajistí zvýšení platů zaměstnancům České pošty, s.p. Tak možná do tří let se situace v této státní instituci změní k lepšímu. Česká pošta, s.p. by potřebovala především důkladnou reformu organizační struktury a především reformu fungování všech důležitých činností. Pak by zajisté zbylo dost finančních prostředků i na platy zaměstnanců. A takových resortů a státních institucí je celá řada, viz např. České dráhy, a.s., nebo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Naše hnutí SPD zastává názor, že v čele jednotlivých ministerstev by měli být skuteční odborníci, kteří dobře znají problematiku svých resortů a umí si sami na základě analýz zajistit, aby plnili co nejefektivněji své úkoly a chovali se jako řádní hospodáři. Naneštěstí jsou v současné vládě někteří ministři spíše z důvodu propagace své strany a pro její zviditelnění rozdávají peníze ze státní kasy a je jím jedno, že tím zcela zbytečně zatěžují státní rozpočet. Toto jednání je typické pro ministry ČSSD.

7.3.2019

Podporujeme aktivity Viktora Orbána!

V zemích Evropské unie začala předvolební kampaň do Evropského parlamentu. Výsledky těchto voleb ovlivní její další směřování a priority.

Maďarský premiér Viktor Orbán má jiné názory na řešení imigrační krize, což se zjevně nelíbí zastáncům povinných imigračních kvót. 

Ve všech zemích Evropské unie začala volební kampaň v souvislosti s novým složením Evropského parlamentu. Jednotliví lídři politických stran předkládají své priority, které budou chtít v Evropské unii prosadit. Maďarský premiér a zároveň předseda Maďarské občanské unie, zkráceně Fidesz, která od roku 2010 vládne maďarské politické scéně, prosazuje tvrdou reformu orgánů EU. Orbán zastává razantní přístup v řešení imigrační krize. Navrhuje, aby tuto prioritní otázku, která je velkou hrozbou pro zajištění bezpečnosti celé Evropy, řešilo nové evropské grémium složené z ministrů vnitra jednotlivých členských zemí schengenského prostoru.

Strana Fidesz v rámci své předvolební kampaně obviňuje na plakátech šéfa Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a amerického miliardáře a filantropa maďarského původu George Sorose, že oni jsou jedni z hlavních původců neřešení imigrační krize účinnými prostředky. Ve své kampani tato strana upozorňuje na skutečnost, že oba jsou zastánci povinných imigračních kvót a všemi prostředky se snaží oslabit právo členských zemí na ochranu svých hranic. Když si dáme všechny souvislosti s imigrační politikou EU dohromady, tak je zcela jasné, že kdyby nejvyšší představitel Maďarska Viktor Orbán a především italský ministr vnitra Matteo Salvini nevzali nelegální příchod imigrantů do zemí Evropské unie do svých rukou, tak by počty nelegálních imigrantů do zemí Evropské unie byly mnohem větší. 

V současnosti je v Evropském parlamentu 750 europoslanců. Po vystoupení Velké Británie z EU se sníží jejich počet na 705. Maďarsko stejně jako Českou republiku bude nadále zastupovat 21 europoslankyň a europoslanců. Po volbách do Evropského parlamentu si nově zvolení poslanci vybírají tematické výbory, v nichž budou zasedat, a hlásí se k tzv. politickým frakcím.

Ty sdružují europoslance podle politické, nikoliv státní příslušnosti. Frakce mají podobnou strukturu jako národní politické strany, kdy v jejich čele stojí předseda (či více předsedů) a místopředsedové. Mají také svůj sekretariát. V jednacím sále Evropského parlamentu europoslanci zasedají podle jednotlivých frakcí. V současném Evropském parlamentu je osm politických frakcí. Maďarská politická strana Fidesz patří do Frakce Evropské lidové strany, která má v současné době nejvyšší zastoupení europoslanců. A právě poslanci této frakce budou na svém zasedání 20. března hlasovat o tom, zda Fidesz vyloučí ze svých řad.

Hnutí SPD podporuje aktivity Viktora Orbána a v rámci nadcházejících voleb do Evropského parlamentu bude prosazovat své kandidáty, kteří by po zvolení rozšířili frakci vlasteneckých stran „Evropa národů a svobody“, jejímiž členy jsou mimo jiné Matteo Salvini, Marine Le Pen a další.

6.3.2019

Stát bude zvyšovat daně. My jsme jasně proti!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), ve kterém odmítáme zvyšování daní ze strany ministryně financí Schillerové z ANO. Dále jasně odsuzujeme, že nám Evropská unie chce zakázat kontrolu masa, které směřuje na náš trh. Pokud jde o návštěvu premiéra ČR v USA, schvalujeme odpor prezidenta Trumpa k imigraci či jeho obranu národní suverenity, i když kritizujeme intervence USA v Iráku, Sýrii či Afghánistánu. A také odsuzujeme pronásledování britského politického vězně Tommyho Robinsona, který je skutečný bojovník za pravdu a svobodu a za svou zemi.  

1. Stát bude zvyšovat daně. My jsme jasně proti. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) opakovaně překvapuje dalšími návrhy na zvýšení příjmů a snížení výdajů státního rozpočtu pro rok 2020. Důvodem k současným obavám je, že státní rozpočet byl na konci února ve schodku 19,9 miliardy korun, zatímco v lednu měl přebytek 8,8 miliardy korun. Loni v únoru byl v přebytku 25,8 miliardy. Jedná se o největší únorový deficit za posledních osm let. Aktuálně ministryně financí navrhuje zrušit superhrubou mzdu a zvýšit zdravotní pojištění  živnostníků z 13,5 na 17,2 procenta. Zaměstnancům chce stát v rámci zrušení superhrubé mzdy na oko ulevit. Snížily by se jim prý daně a zvedlo zdravotní pojištění. Jinými slovy – nula od nuly pojde. 

Zároveň chce zrušit platby státu za zdravotní pojištění všem důchodcům, dětem, studentům, rodičům na mateřské dovolené, rodičovské dovolené, nezaměstnaným, kteří jsou v registru nezaměstnaných. SPD v této souvislosti odmítá, aby platby státu za zdravotní pojištěnce nesli na svých bedrech živnostníci a zaměstnanci a nikoliv stát. Úspory státu je potřeba naopak hledat zejména na provozních výdajích ministerstev, různých státních úřadech, neustále rostoucí armádě státních úředníků a politických neziskovkách. 

2. EU diktuje, nekontrolovat a jíst, co je nařízeno. Nepřiměřené. Tak Evropská komise hodnotí mimořádné české kontroly dováženého polského hovězího a kuřecího masa. Opatření podle Bruselu svým rozsahem neodpovídají incidentu, kdy byla v mase opakovaně objevena salmonela. Tento týden budou členské státy EU hlasovat o zákazu a následném příkazu ukončení mimořádných veterinárních opatření v České republice, které jsou reakcí na dovážené nekvalitní kuřecí a hovězí maso z EU a u něhož se opakovaně našly bakterie salmonely. Česká republika má prý od takových kontrol upustit, píše komise v dopisu adresovaném Ministerstvu zemědělství ČR.

SPD jednoznačně tyto metody nátlaku ze strany EU odmítá. Problém je důsledkem takzvané společné zemědělské politiky EU. EU brání České republice ve výrobě vlastních kvalitních potravin a záměrně nás vystavuje závislosti na dovozu potravin ze zahraničí. Česká republika se musí od tohoto diktátu osvobodit. Prvním krokem muže být  úspěch vlasteneckých stran v květnových volbách do Evropského parlamentu. Tam musí začít konec současné totalitní EU.

3. Premiéra České republiky přijme prezident USA. Premiér České republiky Andrej Babiš navštíví USA a 7. března 2019 se setká s prezidentem Donaldem Trumpem. Po osmi letech je to poprvé, kdy přijme hlava jedné ze světových velmocí premiéra České republiky. Hnutí SPD souhlasí s prezidentem USA v postoji k ilegální imigraci a hájení národních zájmů. Vítáme jeho aktivity a snahy v otázce denuklearizace korejského poloostrova. Zároveň však zásadně odmítáme agresivní zahraniční politiku USA, zejména v zemích jako Irák, Afghánistán, Venezuela, Libye a Sýrie. Tyto akce jsou jednou ze základních příčin problémů spojených s ilegální imigrací v Evropě. Odmítáme také nákup expediční  výzbroje pro českou armádu určené k expedičním akcím v zahraničí. Hnutí SPD bude také rozhodným odpůrcem případného rozmístění raketových prostředků USA v evropských státech po vypovězení dohody o omezení těchto zbraní.

4. Hnutí SPD podporuje Tommyho Robinsona. Propuštěný britský politický vězeň Tommy Robinson je skutečný bojovník za pravdu a svobodu. Je to člověk, který bojuje za svobodu slova, a kterému jeho vlastní právo na svobodu projevu britské úřady upřely. Naše prolhaná média nejdříve naprosto ignorovala jeho existenci a nyní, když ho zná celý svět, tak ho označují za krajně pravicového extrémistu a xenofoba. On však pouze poukázal na fakta, kdy muslimští tzv. „uchazeči“ o azyl znásilňovali nezletilé dívky, za což byl následně uvězněn. 

Nedávno také nasbíral kompromitující materiály na BBC, která manipulovala a manipuluje s fakty. Následně Tommy Robinson svolal velkou demonstraci právě před budovu BBC a tam tato fakta o lžích a manipulacích odvysílal přítomným demonstrantům na obří obrazovce. Probruselská média mají stejný společný záměr. Lhát lidem, manipulovat s informacemi a vytvářet falešnou realitu. Nyní britská cenzura smazala Tommymu Robinsonovi účty na sociálních sítích, které sledovalo více než milion uživatelů. Tím pádem nemá v současné chvíli téměř žádnou možnost jak se svými příznivci a sympatizanty svobodně komunikovat a sdílet s nimi svobodně své názory. To je pro SPD zcela nepřijatelné!

5.3.2019

Jsme popelnicí Evropské unie?

V rámci toho, jak nás některé země Evropské unie vnímají, je tvrzení v nadpisu zcela na místě.

Případy rozdílné kvality potravin k nám dovážených oproti těm, které nabízejí pro své občany státy bývalé „západní Evropy“ ve svých obchodech, a například kvalita dováženého masa z Polska do ČR, nabádá k souhlasné odpovědi.

Každý občan, který byl např. v Německu, Francii, Itálii a navštívil tam obchody s cílem nákupu běžných potravin, mi musí dát za pravdu, že kvalita tam zakoupených potravin (mléčné výrobky, maso, atd.) je v porovnání s podobnými výrobky u nás nesrovnatelné (větší kvalita a někdy i nižší cena). Jako příklad uvedu supermarkety: Penny Market, Albert, Lidl, Billa, Kaufland a Globus. Naši zástupci v příslušných orgánech EU se touto problematikou dlouho nezabývali. Náznaky aktivit se objevují až v poslední době, kdy na to naši občané čím dál více upozorňovali. Před tím hlavně řešili pro našeho občana nepodstatné věci, jako např. tvary okurek nebo názvy některých výrobků (viz „pomazánkové“ dříve „pomazánkové máslo“ atd.)

V poslední době se u nás řeší problém s nekvalitním a zdravotně závadným masem, které je k nám dováženo z Polska. V této souvislosti chci jenom zmínit, že nebýt reportáže v polské TVN24 koncem ledna letošního roku, která odhalila, že někteří tamní chovatelé prodávají majitelům jatek nemocné krávy, jejichž maso může ohrozit lidské zdraví, a ti je bez skrupulí zpracovávají a prodávají, tak by se nic nedělo. To už si umí dát dohromady i malé dítě, že když se tato zpracovatelská jatka nacházejí nedaleko našich hranic, tak že bude toto závadné maso nabízeno i v naší republice. Konečně začalo v této věci fungovat ministerstvo zemědělství, i když některé prvotní výroky ministra Tomana v této souvislosti byly neověřené a některé provozovny u nás poškodily. Státní veterinární správa začala s pravidelnými kontrolami dováženého masa z Polska, a světe div se, co vše zjistila. Já se domnívám, že kdyby se tyto kontroly prováděly pravidelně, byla by v minulosti zjištěna řada dalších případů dovozu nekvalitního masa. Buďme ale rádi, že se nyní tyto kontroly konají a že v nich chce náš stát pokračovat.

Paradoxní v této věci je, že už se nechala slyšet Evropská unie. Evropské komisi se totiž nelíbí mimořádné kontroly, které ČR zavedla pro polské hovězí maso, a usiluje o zrušení povinnosti nahlašovat dovozy masa 24 hodin předem. Zde by mě zajímalo, jak by se tito eurokomisaři zachovali, kdyby toto závadné maso bylo prodáváno v bruselských prodejnách.

Na základě kontrol Státní veterinární správy bylo zjištěno, že závadového masa dovozeného z Polska bylo velké množství a jednalo se o maso hovězí i drůbeží (toho bylo např. minulý týden zjištěno 4.500 kg). U těchto vzorků byly zjištěny bakterie salmonely, které mohou způsobit těžké zdravotní problémy. Tím více je nepochopitelné, že se Evropské komisi nelíbí naše mimořádné kontroly a žádá o jejich ukončení.

Naše hnutí SPD se ohrazuje proti výrokům zaznívajících z Bruselu. Pro nás je zdraví našich občanů na prvním místě. A to se týká i kvality dovážených výrobků a masa, které je u nás nabízeno. Zákazníci nakupující maso v obchodech mají právo na informace, odkud pochází. Naše hnutí SPD udělá vše, abychom si mohli na otázku prezentovanou v nadpisu odpovědět: „Rozhodně ne.“

4.3.2019

Nové vedení ČSSD ovládli bruselští přitakávači EU!

Na sjezdu ČSSD si jeho účastníci zvolili nové vedení. Z jeho výsledků a na základě vystoupení zvolených kandidátů bude strana ještě více prosazovat posilování Evropské unie, čímž dává našim občanům jasně najevo, čí zájmy bude hájit.

První březnový pátek a sobotu tohoto roku proběhl v Hradci Králové 41. sjezd České strany sociálně demokratické (ČSSD), který byl zároveň sjezdem volebním. Zahájený byl hymnou Evropské unie, čímž byl dán všem občanům jasný signál, čí zájmy tato probruselká partaj vlastně hájí. V této politické straně, která je známa svou nevyhraněností, jaké priority vlastně chce prosazovat a čí zájmy v politice hájit, docházelo k nejednotě a strana působila navenek spíše komicky. To se ve svém důsledku projevilo ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 a v komunálních a senátních volbách v minulém roce, kde tato strana v očích voličů zcela propadla. Voliči si totiž moc dobře pamatují, že za doby vládnutí ČSSD v minulém volebním období pro ně nic konkrétního neudělala. I když na základě výsledků posledních parlamentních voleb získala strana pouze 15 poslaneckých křesel, nakonec se dostala do vládní koalice s hnutím ANO Andreje Babiše. Ve vládě si nárokuje pět ministerských křesel a ovládá ta nejdůležitější ministerstva.

V úvodní řeči Jana Hamáčka zněla samá chvála, jak si ve vládě dobře stojí jejich zástupci a že naši občané kvitují, že jsou ve vládě. Neopomněl několikrát napadnout naše hnutí SPD, že šíří lži. Účastníci hradeckého sjezdu následně hlasováním podpořili, aby v novém vedení zůstali v čele ČSSD předseda Jan Hamáček a dosavadní řadový místopředseda Roman Onderka, kterého voliči zvolili statutárním místopředsedou. Naopak již do čela strany nekandidovali dosavadní místopředsedové Jaroslav Foldyna, Martin Netolický a Jana Fialová a o funkci se neucházel ani Jiří Zimola, který se pozice prvního místopředsedy sociální demokracie vzdal už na podzim minulého roku. Změny proběhly na úrovni místopředsedů, kterými se stali starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, poslanec Ondřej Veselý a ministr zahraničí Tomáš Petříček. Pozice pátého řadového místopředsedy zůstala neobsazena.

Z výsledků volebního sjezdu ČSSD lze odvodit, že záměr ovládnout vedení ČSSD těmi členy, kteří prošli školou pražských Mladých sociálních demokratů, se Janu Hamáčkovi podařil. On sám ze své pozice místopředsedy vlády a jeho straničtí kolegové zastávající ministerské posty Jana Maláčová a Tomáš Petříček tak mohou s větší razancí hájit zájmy Evropské unie, a to i na úkor našich občanů. To již v minulosti několikrát udělali, viz jejich postoje k přijímání nelegálních imigrantů. Ostatně to i ve svých vystoupeních po zvolení deklarovali – prvotní jsou pro nás zájmy Evropské unie, do které patříme. Je nám všem jasné, jak dál bude vystupovat ministr zahraničí Petříček, kterému stále radí pan Poche. Ministryně Maláčová představila dokument „Manifest ČSSD“, jehož součástí má být nový program ČSSD a vytýčené priority ČSSD. Je jen zarážející, jak najednou otočila ve vztahu k vyplácení sociálních dávek, které štědře rozdává. Najednou si přivlastnila náš negativní postoj k vyplácení sociálních dávek občanům, kteří i když mohou pracovat, tak se práci vyhýbají.

Naše hnutí SPD stojí pevně za svým programem a prosazuje politiku, která je směrována prioritně pro naše občany. To, jak vystupuje ČSSD a čí zájmy prioritně hájí, si občané umí vyhodnotit sami. Na nás se mohou na rozdíl od ČSSD spolehnout, že je nezklameme a že je nebalamutíme sliby, které se neplní. Pro SPD je Česká republika a její občané na 1. místě.

1.3.2019

Egyptský summit EU a Ligy arabských států byl pouhou formalitou!

Na přelomu posledního únorového týdne tohoto roku se v egyptském Šarm aš–Šajchu konal první summit Evropské unie a zemí Ligy arabských států.

Avizované body, které byly účastníkům jednání předem zaslány, však na summitu zazněly pouze okrajově a výsledné usnesení neobsahuje žádný konkrétní úkol, takže vše vyznělo pouze jako formální schůzka, bez konkrétních opatření.

Summit tohoto formátu se konal poprvé. Zúčastnili se ho vrcholoví představitelé členských zemí Evropské unie a Ligy arabský států (LAS). Za země EU se zúčastnila např. německá kancléřka Angela Merkelová, britská premiérka Theresa Mayová, naopak se omluvil francouzský prezident Emmanuel Macron a španělský premiér Pedro Sánchez. Za Českou republiku byl přítomen premiér Andrej Babiš. Za Ligu arabských států, která představuje panarabské seskupení sdružující všechny arabské země, se zúčastnilo 21 členských států z Afriky a Blízkého východu. Jedná se o tyto země: Alžírsko, Bahrajn, Komory, Džibutsko, Egypt, Irák, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Libye, Mauritánie, Maroko, Omán, Palestina, Saúdská Arábie, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Súdán a Tunisko. Sýrii bylo v roce 2011 členství pozastaveno a summitu se nezúčastnila.

Dříve předeslaný program jednání měl obsahovat kroky k dalšímu prohlubování partnerství mezi Evropou a arabským světem, projednávat se měly otázky ekonomických investic a ekonomické spolupráce, klimatické změny a boj proti terorismu. Dále se mělo jednat i o regionálních problémech, zejména izraelsko-palestinský konflikt, boje v Sýrii, Jemenu a Libyi. Vlastní jednání vedl egyptský prezident Abd al-Fattáh Sa‘íd Husajn Chalíl as-Sísí společně s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, který zastupoval EU společně s předsedou Jeanem-Claudem Junckerem. Výstup summitu byl deklarován dokumentem „Investice do stability“ a obsahuje 18 bodů, na kterých se obě jednající strany dohodly, viz bod číslo 15, ve kterém je definováno: „Potvrdili jsme naše odhodlání k boji proti kulturní a náboženské nesnášenlivosti, extremismu, negativním stereotypům, stigmatizaci a diskriminaci vedoucí k podněcování násilí proti osobám na základě jejich náboženství nebo víry a odsuzujeme jakoukoli podporu náboženské nesnášenlivosti vůči jednotlivci, jež představuje podněcování, nepřátelství nebo násilí, včetně internetu a sociálních médií.“ Dále zmíním bod 18, ve kterém je uvedeno: „Tento summit představuje zahájení nového dialogu mezi EU a LAS. Vedoucí představitelé se zavázali, že summity EU a LAS budou pořádat pravidelně a stanovili, že příští summit se bude konat v Bruselu v roce 2022.“  Tisková zpráva EK https://www.consilium.europa.eu/cs/european-council/president/

Naše hnutí SPD vnímá tento summit EU a LAS jako splnění formální povinnosti, že se představitelé EU zajímají o problémy ve vztahu k fungování Evropské unie, ale ve skutečnosti nebylo nic konkrétního dojednáno. To potvrzuje i poslední schválený bod, že další pokračování tohoto formátu bude až v roce 2022. Hnutí SPD je zastáncem rovnoprávné spolupráce suverénních národních států, ale rozhodně odmítáme spolupráci s islámskými fanatiky. Jednání EU s Ligou arabských států je jednáním se zástupci řady islámských totalitních režimů, které zjevně nedodržují základní lidská práva.

28.2.2019

Povinností státu je udržet pro naše občany bezpečné prostředí!

Pro zabezpečení tohoto zásadního úkolu je nutné, aby stát disponoval potřebnými zdroji, pomocí kterých bude včas analyzovat možné bezpečnostní hrozby a následně je řešit. Vše musí být vedeno s cílem, aby se občané v naší zemi cítili bezpečně.

Česká republika jako suverénní stát musí prostřednictvím svých výkonných orgánů garantovat bezpečí všem svým občanům. Pocit bezpečí pro každého občana a jeho rodinu je jedním ze základních atributů nezbytných pro spokojený život, naplněný poctivou prací, výchovou dětí, péčí o stárnoucí rodiče a pomocí potřebným spoluobčanům.

Tato povinnost státu je právně vymezena v ústavním zákoně č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se stanoví, že základní povinností státu je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot. Podle tohoto zákona zajišťují bezpečnost ČR ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby a na zajišťování bezpečnosti jsou povinny se podílet státní orgány, orgány územních samosprávných celků, právnické a fyzické osoby.

Za vnitřní bezpečnost republiky zodpovídá Vláda České republiky pod kontrolou Parlamentu ČR. Základním koncepčním dokumentem bezpečnostní politiky státu je Bezpečnostní strategie České republiky, která vymezuje životní, strategické a další významné zájmy ČR, obecná bezpečnostní rizika, definuje dlouhodobé záměry a opatření, jejichž cílem je zajištění podmínek pro vývoj a prosperitu ČR a zabezpečení jejích obyvatel. Vnitřní bezpečnost dále zajišťuje resort Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR) a zejména pak subjekty pod toto ministerstvo spadající – Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a Integrovaný záchranný systém (IZS). Jednotlivé součásti IZS jsou v působnosti několika resortů, ale v případě jeho aktivace ho zastřešuje resort MV ČR. Do bezpečnostního systému České republiky, který se zaměřuje hlavně na vnější bezpečnost, patří především Armáda ČR a dále také zpravodajské služby. Ty hrají významnou a nezastupitelnou úlohu při získávání, shromažďování a vyhodnocování informací důležitých pro bezpečnost ČR a při včasné identifikaci bezpečnostních hrozeb a rizik. Zpravodajské služby tvoří Úřad pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služba a Vojenské zpravodajství. Z hlediska plnění úkolů a dalších povinností jsou zpravodajské služby České republiky rovnocennými partnery. Ve všech případech platí, že zpravodajské služby úkoluje, koordinuje a plnění úkolů kontroluje vláda.

Za největší hrozbu pro bezpečnost České republiky a stabilitu jejího politického, ekonomického a sociálního systému považuje naše hnutí SPD v současné době hrozbu masové migrace vyznavačů Alláha do Evropy a jejich případný nelegální vstup na území naší republiky. Jejich kulturní, historické a sociální chování v souvislosti s islámskou ideologií je s našimi způsoby a chápáním demokracie neslučitelné. Tuto stále trvající migraci do zemí Evropské unie považujeme v našem hnutí SPD za zásadní hrozbu naší státní existence a je primární povinností státu nekompromisně uplatňovat takovou bezpečnostní politiku, která je vedena s cílem tuto hrozbu co nejvíce eliminovat. Naši poslanci SPD v Poslanecké sněmovně navrhují takové zákony a předkládají takové body k projednávání, pomocí kterých by se zamezilo vstupu nelegálních imigrantů do naší republiky. V tomto úsilí nepolevíme.

27.2.2019

Islám má charakter mocenské ideologie!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD). V něm upozorňujeme, že vláda Andreje Babiše podporuje lichváře a exekutory, proto ve svém stanovisku odmítla návrh zákona, který má potírat lichvářské praktiky!  Dále poukazujeme na to, že hrozba islámských teroristů z Islámského státu je i důsledkem tolerance islamizace ze strany Evropské unie. My prosazujeme zákaz propagace nenávistné ideologie včetně nenávistných prvků islámu. EU podporuje masovou imigraci jako nástroj k likvidaci národů a suverénních států, a proto je současná EU nereformovatelná. Návrh Pirátů a spol. na legalizaci prostituce je tragikomický. Místo toho, aby prosadili pomoc matkám samoživitelkám, aby se takto nemusely živit, tak na nich navíc chtějí ještě vytřískat peníze. Hnutí SPD chce naopak matkám samoživitelkám pomoci, ale současně tak, aby systému nezneužívali nepřizpůsobiví. Ministryně financí Schillerová, za ANO, zjistila, že sliby vlády jsou neuskutečnitelné. Podle nás by ale neměla šetřit na řádných občanech, ale na neziskovkách, inkluzi, byrokracii a dalších hloupostech. Současně je podle nás nutné zdanit nadnárodní korporace, které odvádí stamiliardový zisk z naší republiky.

1. Babišova vláda podporuje lichváře a exekutory. Vláda podporuje lichváře a exekutory, proto ve svém stanovisku odmítla návrh zákona, který má potírat lichvářské praktiky! Tento zákon z pera SPD navrhuje zastropování roční procentní sazby nákladů (RPSN) u půjček jako nástroj pro boj s lichvou. Právě lichvářské praktiky jsou přitom prvním krokem jak se dostat do dluhové pasti. Zastropování RPSN přitom platí ve většině zemí EU. Čí zájmy hájí vláda hnutí ANO a ČSSD? Obyčejných lidí nebo lichvářů? 

2. Islám má charakter mocenské ideologie. Evropa začíná mít velký problém s porážkou Islámského státu v Sýrii. K Islámskému státu se přidávalo množství lidí ze států Evropské unie, např. z Francie, Německa apod. Jednalo se často o tzv. přistěhovalce druhé nebo třetí generace, kteří již však mají například německé občanství a na jeho základě by se mohli chtít vrátit do EU. Problémem je nedostatek důkazů jejich trestných činů, protože jejich svědci jsou často mrtví, uprchli nebo to jsou jejich spolubojovníci, od nichž se ovšem nedá očekávat, že by vypovídali proti nim. 

V legislativě většiny států EU je trestné působení v armádě jiného státu. Ale Islámský stát není vlastně stát podle definice mezinárodního práva, jen to má v názvu. V podstatě stejný problém má i Česká republika, byť se nás se vlna odchodů k Islámskému státu týká pouze okrajově. Příčinou všech těchto problémů je tolerance islamizace, která se v EU prosazuje. Skutečným řešením je zákaz šíření a propagace nenávistné ideologie, kterou části islámu nepochybně jsou. To je řešení, které prosazuje SPD a v tomto smyslu již od loňského roku leží ve Sněmovně náš návrh zákona. Pokud to neuděláme, tak se v mešitách EU budou připravovat další generace islámských fanatiků.

3. EU pomáhá islamizaci, je nereformovatelná. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že EU není v otázce migrace jednotná. Prohlásil to před odjezdem na první summit EU a Ligy arabských států v Egyptě. EU podle něj situaci v Sýrii nezvládla a opustila zde své pozice. To je i důsledek migrace syrských občanů do států EU. Ano, EU migrační krizi nezvládá! Pan premiér ale není schopen pojmenovat pravou příčinu. EU nemá  politickou  vůli imigraci zastavit. Pokud bude trvat stávající model EU, tak migrace bude trvale pokračovat. Českou republiku nevyjímaje. Je to nástroj likvidace evropských národů.

SPD v této souvislosti zastává názor, že EU je nereformovatelná a nebezpečná. Její jednání s Ligou arabských států je jednáním se zástupci řady islámských totalitních režimů. Evropa potřebuje jasnou změnu v koncepci evropské spolupráce. Potřebujeme budovat rovnoprávnou spolupráci suverénních národních států, a ne globalistické monstrum ladící politiku spolupráce se saúdskými  fanatiky.

4. Tragikomické návrhy Pirátů. Poslanci Pirátů a ODS prohlásili, že chtějí legalizovat prostituci. Zdůvodnili to mimo jiné tím, že velká část nelegálních prostitutek jsou matky samoživitelky a je třeba jim umožnit prostituovat legálně. K tomuto záměru se přidali také poslanci ANO, ČSSD a TOP 09. Každopádně to je zvláštní přístup. Místo, aby tyto strany hledaly, navrhovaly a realizovaly řešení, které umožní matkám samoživitelkám se důstojně uživit, přichází tyto parlamentní strany s nápadem, že matky, které nemají na jídlo, by měly mít legální možnost prostituovat. A nejen to. Na těchto matkách by navrhovatelé formou zdanění rádi ještě nějakou korunu trhli.

Ano, prostituce se nezbavíme, ale pojďme jí dát nějakou legální kontrolovanou formu. Ale ne proto, aby se maminky měly čím živit, ale proto, abychom omezovali zdravotní rizika, obchod s bílým masem a daňové úniky. Pokud jde o matky, tam vidí SPD řešení jinde. Je potřeba nastavit sociální systém tak, aby byl solidární k matkám samoživitelkám. A zároveň je potřeba zarazit podporu tzv. nepřizpůsobivým lidem, kteří si v této souvislosti udělali „byznys“ s rozením dětí.

5. ANO: Škrtáme, co jsme slíbili. Ministryně financí Alena Schillerová za  ANO, navrhla ušetřit oproti dosavadnímu výhledu rozpočtu na rok 2020 celkem 25,3 miliardy korun. Připravuje se na snížení růstu HDP, a tedy příjmů státu. Prostě vláda ANO a ČSSD slíbila všechno všem a nyní zjišťuje, že na to nebudou finanční prostředky. Nedávno zavedené slevy na jízdném pro studenty a důchodce jsou tak momentálně nejohroženější položkou. Tyto slevy však přijdou na půl miliardy korun měsíčně, tedy 6 miliard za rok, a to je pro rozpočet málo. SPD v této souvislosti zastává názor, že by se zavedené slevy pro důchodce a studenty měnit neměly.

Možnosti škrtů jsou podle nás jinde. Jednak na výdajové stránce jsou to neadresné sociální dávky nepřizpůsobivým, platby politickým neziskovkám, nesmyslná inkluze ve školství, neustále rostoucí náklady na statisícový státní aparát a neprůhlednou byrokracii, desítka zahraničních dobrodružství naší armády atd. Další únik v řádu sta miliard korun ročně jsou potom také odvody na dividendách a ziscích nadnárodních korporací působících u nás, které je odvádí do svých mateřských firem v zahraničí, a to bez jakékoliv povinnosti alespoň část ze svých zisků zpětně investovat u nás. Zde vidíme obrovské rezervy, které mohou systémově plnit příjmy státního rozpočtu a následně umožňovat mnohem větší výdaje státního rozpočtu našim občanům ve formě každoročního razantního zvyšování důchodů, vyšších platů pracujícím občanům, podpory invalidům a dalším potřebným.

26.2.2019

Na poklesu nelegálních imigrantů má největší zásluhu Matteo Salvini!

Vrcholní představitelé EU již nevidí v nelegální migraci žádný problém. Ovšem dlouhodobý plíživý a neřešený nárůst těchto imigrantů zcela změní současnou tvář Evropy.

Současné počty nelegálních imigrantů, a to převážně z muslimských zemí do Evropy, jsou dle bruselských úředníků pro země Evropské unie zvládnutelné. Naši občané u nás ale žádné muslimské imigranty nechtějí.

Dne 7.1.2019 byla na německém zpravodajském portálu Phoenix zveřejněna zpráva agentury Frontex, ve které tato Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž podala zprávu o počtech imigrantů, kteří se v loňském roce dostali nelegálními cestami do Evropy. Zpráva uvádí, že v roce 2018 tato agentura zaznamenala nejnižší počet nelegálních přechodů přes vnější hranice Evropské unie za posledních pět let. V roce 2017 se jednalo o více jak 200 tisíc, v loňském roce to bylo něco málo přes 150 tisíc imigrantů. Nejfrekventovanější cestou byla pro imigranty trasa z Afriky po Středozemním moři do Španělska (skoro 60 tisíc imigrantů), a podobně stejný počet imigrantů použil druhou nejvíce používanou trasu z Turecka do Řecka. Zdroj:  https://www.phoenix.de/frontex-bericht-a-744089.html

V únoru dle ČTK prezentoval v Bruselu výsledky této zprávy šéf Frontexu Fabrice Leggeri s tím, že se členským zemím EU loňský rok také podařilo skoro 150 tisíc osob vrátit do zemí původu. Nejvíce se snížil přechod mezi severní Afrikou a Itálií (o 80%) na méně než 25 tisíc imigrantů. Vrcholní představitelé v Bruselu to přičítají dobré práci této agentury.

Naše hnutí SPD má ale rozdílný názor, než zaznívá z Bruselu. A co na to naši občané? Také se Vám zdá počet 150 tisíc nelegálních imigrantů ročně za něco, co nemůže země Evropy nějak výrazně ohrozit? V této souvislosti je potřeba také zmínit, že na poklesu těchto nelegálních imigrantů má největší zásluhu Itálie, a především italský vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini.

Italský zvláštní tribunál ale doporučil vydat vůdce Legy kvůli nepovolení vylodění imigrantům na lodi Diciotti u italských břehů před soud, u kterého hrozí Salvinimu až patnáctiletý trest.

Hnutí SPD podporuje aktivní protiimigrační politiku, kterou v Itálii uplatňuje Matteo Salvini, a uděláme vše, aby se zamezilo příchodu muslimských imigrantů do naší republiky.

25.2.2019

Senioři si zaslouží takové důchody, které jim zabezpečí klidné a důstojné stáří!

Ministryně Jana Maláčová chce zatím v důchodové komisi řešit pouze kosmetické úpravy důchodů.

Současný systém vyplácení důchodových dávek není schopný zajistit jeho fungování v budoucnosti. Pokusů o jeho reformu bylo mnoho, ale vždy bez výsledku, nebo jen s drobnými úpravami. Ministryně Maláčová chce s novou důchodovou komisí začít řešit dílčí úpravy, a doufejme jen, že to tím neskončí, jak lze od vládní ČSSD očekávat. V minulosti, kdy byla ČSSD vládní stranou, to tak vždy dopadlo.

Je povinností státu postarat se o své občany, kteří se dostali do seniorského věku. Celý život pracovali, starali se o své děti a do státní kasy odváděli stanovenou výši svých příjmů. Ukončením zaměstnání jsou tito senioři zcela odkázáni na pomoc státu, spočívající výplatou důchodů.

Vyplácení všech důchodových dávek spadá do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), které vede ČSSD. Toto ministerstvo hospodaří s nejvyššími příjmovými i výdajovými položkami v rámci celé vlády. Zajišťuje i vyplácení všech forem sociálních a důchodových dávek, a proto si ČSSD tak přála toto ministerstvo obsadit. Současná ministryně Jana Maláčová se zajisté nechová jako řádný hospodář, neboť ze státní kasy stále navrhuje navýšení výdajů, a to i tam, kde to není žádoucí (viz navyšování neadresných sociálních dávek pro občany, kteří mohou pracovat, ale nechtějí). Jejím cílem je touto podbízivou politikou získat co nejvíce potencionálních příznivců ČSSD.

Zajisté si lidé zaslouží adekvátní příjem v době, když už nejsou sami výdělečně činní a spolehnout se můžou pouze na stát. Ten jim vyplácí peníze formou důchodové dávky. Ke dni 31.12.2018 dle statistických údajů zveřejněných Českou správou sociálního zabezpečení bylo k tomuto datu v České republice 2.896.973 důchodců, kterým bylo vyplaceno 3.506.002 důchodů (starobní, invalidní a pozůstalostní). Průměrná výše starobního důchodu ke konci minulého roku činila 12.418,-Kč, přičemž muži měli v průměru o 2.402,-Kč více. Je každému zřejmé, že tento systém je nespravedlivý, nepřehledný a zcela zjevně neplní to, co by měl. Už v minulosti za vlády ČSSD se mluvilo o důchodové reformě a různé zřízené komise nic závratného v této problematice nepřinesly (viz Potůčkova komise v letech 2014 až 2017). Vždy to byly jen některé nepodstatné změny, ale neřešilo to celý systém jako takový.

Ministryně Maláčová zřídila novou komisi, která by se problematikou důchodového systému měla zabývat. Tuto komisi, která měla 22.2.2019 své první zasedání, povede prof. Danuše Nerudová z Mendelovy univerzity v Brně. Dále byla účast v komisi nabídnuta zástupcům poslaneckých a senátorských klubů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky a dalším subjektům a sdružením (např. Radě seniorů ČR). Své zástupce v komisi budou mít i jednotlivá ministerstva.

Naše hnutí SPD zastává názor, že důchodová reforma je nutná, ale musí vzejít z důkladné analýzy a musí brát v úvahu i ty faktory, jakými jsou stále přibývající počty občanů, kteří budou čerpat finance ze systému, nutnost zabezpečit, aby v systému bylo i v budoucnu dostatek financí a řadu dalších faktorů. I když máme vypracovaný vlastní návrh důchodové reformy s důrazem na produkci a výchovu dětí a v komisi budeme mít své zástupce, bude velmi těžké prosadit naše návrhy. Současná vyjádření ministryně Maláčové to potvrzují, neboť se chce prozatím zabývat dílčími kapitolami důchodového systému, ne jeho radikální reformou. Doufejme jen, ať to u drobných změn neskončí, viz příklady z minulosti. Naši občané si zaslouží takový důchodový systém, který jim zabezpečí klidné a důstojné stáří a zároveň bude mít tento systém zajištěné finance pro svůj provoz.

23.2.2019

VII. Konference Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje.

Milí přátelé, ve čtvrtek 21.2.2019 se uskutečnila VII. Konference Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje, na které se volilo jeho nové předsednictvo na další tříleté období. Předsedou regionálního klubu byl zvolen Radek Rozvoral, místopředsedy pak Oldřich Černý a Robert Nedvěd. Dalšími body programu byla Zpráva o činnosti regionálního klubu, zhodnocení komunálních a senátních voleb, volba kandidátů pro volby do Evropského parlamentu a další informace o činnosti hnutí, příprava kampaně voleb do EP a práce poslaneckého klubu ve Sněmovně. Děkujeme všem zúčastněným za plodnou diskusi a za úžasnou atmosféru.

22.2.2019

Chceme, aby NKÚ mohl kontrolovat hospodaření České televize i Českého rozhlasu!

K jednání v Poslanecké sněmovně přistupujeme odpovědně. To zajisté svědčí o tom, jak k naší práci ve Sněmovně přistupujeme.

Naši poslanci SPD na jednáních Poslanecké sněmovny patří mezi ty, kteří mají nejlepší docházku. Mimo to jsme i aktivní v rámci předkládaných dokumentů k projednávání. V rámci projednávání sněmovních tisků jsme při hlasování vždy připraveni podporovat nejenom návrhy z naší dílny SPD, ale po důkladném seznámení se s obsahem předkládaného dokumentu, také ty, které jsou navrženy od jiných subjektů (vláda, ostatní politické strany). Návrh dokumentu v našem poslaneckém klubu probereme, a když se společně dohodneme, že navržený dokument k projednání je v souladu s naším programem a pro naše občany bude přínosný, tak ho podpoříme.

První jednání poslanců (26. schůze) v letošním roce proběhlo v termínu od 22.1.2019 a bylo ukončeno 13.2.2019. O tom, že zde máme opravdu dost práce, svědčí schválený pořad projednávání, v rámci kterého jsme projednali 1 zákon zamítnutý senátem, 4 zákony vrácené senátem, 4 zákony ve třetím čtení, 16 zákonů v druhém čtení a 27 zákonů a smluv v prvém čtení.

Na této schůzi se velká debata rozpoutala v rámci projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Uvedeno ve sněmovním tisku 360, dále ve sněmovním tisku 229 a ve sněmovním tisku 230, které se následně projednávaly formou sloučené obecné rozpravy. Ve všech případech se jednalo o první čtení. V rámci hlasování jsme podpořili návrhy na rozšíření pravomocí NKÚ, neboť chceme, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl mimo jiné kontrolovat také hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Tyto instituce získávají peníze od občanů formou koncesionářských poplatků, resp. poplatků za vlastnictví a užívání televizního a rozhlasového vysílání. Tuto povinnost ukládá uživatelům televizních a rozhlasových přijímačů zákon. Je tedy logické, aby občané dostali informaci, jak s těmito nemalými finančními prostředky uvedené instituce hospodaří. Návrhy změny zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu byly přikázány k projednání kontrolnímu výboru, který byl odhlasován jako garanční, dále pak k projednání do ústavněprávního výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, školskému výboru a stálé komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky. Hnutí SPD všechny tyto návrhy podpořilo.

Předposlední únorový týden ve Sněmovně je plný výborových jednání, ve kterých má naše hnutí SPD své zástupce. Další 27. schůze je plánována od 5.3.2019. Její program ještě není navržen. Pracujeme na tom, aby na pořad jednání byly zařazeny naše návrhy zákonů, kterých jsme do Sněmovny předložili již několik a to v souladu s vlasteneckým program SPD.

21.2.2019

Nedovolme Erdoganovi vytvoření nové Osmanské říše!

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan slibuje Turkům vytvoření nové Osmanské říše a nabádá je ke svaté válce.

Je zarážející, že výroky tureckého prezidenta Erdogana, ve kterých propaguje islámský nacionalismus a „Nové Turecko“ obdobné Osmanské říši, prochází bez větších reakcí světových politiků. Důvod je zcela zřejmý, nikdo si nedovolí rozhněvat mocného Erdogana.

V současném Turecku zcela neomezeně vládne prezident Erdogan, který je po zrušení funkce premiéra zcela oprávněn současně sestavovat vládu podle libosti, vydávat dekrety a stanovovat rozpočet. U moci je už 16 let. Je též šéfem islamistické Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP), která ve volbách v minulém roce zcela přesvědčivě vyhrála se ziskem 42,4%.

Členem NATO je Turecko od roku 1952 a jeho role v tomto vojenském uskupení je chápána ze strany USA spíše strategicky, blízko Sýrie, Rusku. Tento samý pohled je shodný v rámci začlenění Turecka do Evropské unie. Jednání o vstupu Turecka do EU začaly oficiálně v roce 2005 a z celkem 35 přístupových kapitol jich bylo zatím otevřeno 13 a uzavřena pouze jediná. I přes to je pro EU Turecko zásadním partnerem, a to převážně v migrační krizi, za což průběžně inkasuje nemalé peníze.

Prezident Erdogan stále více cílí svými projevy na samostatné Turky, propaguje islámský nacionalismus a vzývá „Nové Turecko“, které by mělo navázat na Osmanskou říši. To se mu viditelně daří. Mnoho Turků si myslí, že Erdoganovi se to podaří. Svou ideu vzkříšení osmanské říše vybalil nejvyšší Turek dle portálu Tiscali.cz v projevu na shromáždění Islámské strany spravedlnosti a rozvoje, které šéfuje. "Pro nás začíná hranice izmirské provincie (tedy Turecka) u Vídně, Jaderského moře, ve východním Turkestánu, v čínské oblasti Sin-ťiang a na severu Černého moře," řekl na mítinku k březnovým místním volbám ve východní části země ve městě Smyrna (turecky Izmir).

Osmanská říše byla jednou z největších a nejmocnějších říší v prostoru při Středozemním moři. Říše existovala v letech 1299 - 1922 a během této doby zahrnovala oblasti Malé Asie, Balkánu, Černomoří, Blízkého a Středního východu a severní Afriky. Říše měla od 16. století zcela islámský charakter „Božího státu“, ve kterém již od počátku vládli sultáni dynastie Osmanů. Obyvatelé zde žijící silně vyznávali náboženství islámu a jejich život se řídil dle hlavního náboženského textu islámu – Koránu. Ten se skládá z recitací Muhammada (proroka islámu).  Muslimové věří, že verše Koránu mu diktoval anděl Gabriel jako zprávy od Boha (Alláha). Korán je rozdělen na 114 súr (kapitol). Některé výroky v Koránu jsou pro nás zcela nepřijatelné, ale pro muslimy zcela zásadní.  

V Koránu najdeme výslovné výzvy: „Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Alláh je na straně bohabojných!“ (súra 9,124). „A když narazíte na nevěřící, utínejte jim hlavy, až je zmasakrujete; ostatní dejte do řetězů… A ti, kteří jsou kvůli Alláhovi usmrceni – budou uvedeni do ráje.“ (súra 4,91). „Alláh dal muslimům svatou válku, džihád, jako povinnost. Pokud se nevydají do války, sešle na ně hrozné tresty a pověří jiné, aby uskutečňovali jeho vůli.“ (súra 9,39); viz elektronický časopis Ethos (online), dostupné z: https://www.ethos.cz/pliziva-islamizace-082.php.

Nyní si odpovězme na otázku z úvodu, proč si současné výroky prezidenta Erdogana netroufne nikdo z vrcholových světových politických představitelů veřejně kritizovat. Ti jen pevně doufají, že své vize o budoucím Turecku nikdy nenaplní. Erdogan má velkou důležitost pro NATO, které zajisté nepříjemně vnímá jeho vztahy s Ruskem a současné aktivity v Sýrii. Z pohledu EU je ten samý důvod. Ankara Evropské unii opakovaně vyhrožuje, že vypoví migrační dohodu z března 2016, která vedla k poklesu počtu imigrantů, jenž připlouvají na ostrovy v Egejském moři. Turecko hrozí otevřením balkánské cesty; to by ve svém důsledku znamenalo příliv několika milionů imigrantů do Evropy, což by zajisté rozložilo celou Evropskou unii.

Naše hnutí SPD dlouhodobě zastává názor, že jediným skutečným řešením pro naši republiku je ostraha hranic, ukončení štědrých sociálních systémů zemí EU a nulová tolerance jakékoli nelegální migrace. Nemůžeme být závislí na rozmarech takových lidí, jako je Erdogan.

20.2.2019

Evropskou unii k prosperitě nepotřebujeme. Jde to i bez ní – a lépe!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD). V něm upozorňujeme, že Evropskou unii nepotřebujeme k prosperitě a můžeme se bez ní obejít stejně jako ostatní prosperující státy Evropy. Též se pozastavujeme nad tím, že je vládě ANO a ČSSD osud českého řidiče odsouzeného ve Francii lhostejný. Uznáváme právo Katalánska na sebeurčení. Premiér Babiš často dělá opak, toho co říká. Mluví o podpoře podnikání, přitom likviduje malé podnikatele prostřednictvím EET. Babiš kritizuje vítače a kývače, přitom podpořil Globální pakt o uprchlících i Marrákešskou deklaraci, které migraci podporují.

Evropskou unii k prosperitě nepotřebujeme. Jde to i bez ní – a lépe.

Je zcela nepřijatelné obviňovat za důsledek dopadu brexitu na státy Evropské unie politiky Velké Británie a de facto i britské občany, tak jak toto činí pánové Juncker a Tusk. Naopak brexit je výsledkem nespokojenosti občanů Velké Británie s politikou EU prováděné prostřednictvím těchto a dalších elitářů, kterou vyjádřili obyvatelé Albionu svobodně formou celostátního referenda.

A je zcela evidentní, že Velká Británie se na odchod z EU systematicky připravuje. Minulý týden například podepsala se Švýcarskem pobrexitovou obchodní dohodu, která prodlužuje stávající smlouvu o volném obchodu uzavřenou s EU a umožní oběma zemím obchodovat stejným způsobem i po vystoupení Británie z EU. Podobnou dohodu zatím podepsala Velká Británie například s Chile, Faerskými ostrovy a některými státy východní a jižní Afriky. S Austrálií a Novým Zélandem britský kabinet uzavřel dohody o vzájemném uznání, které umožňují legálně prodávané zboží z jedné země prodávat i ve druhé.

V Evropské unii nejsou například právě Švýcarsko, Island, Norsko, Monako, Andorra, San Marino, Lichtenštejnsko. A přesto tyto státy velmi prosperují. SPD v této souvislosti zastává názor, že Evropskou unii k volnému obchodu a ekonomické prosperitě nepotřebujeme. Potřebujeme takovou Evropu, aby nebyla žalářem národů a zabezpečovala pouze čtyři základní svobody pohybu - osob, služeb, zboží a peněz. Vše ostatní je ze strany EU zbytečné a je to potřeba zrušit!

Poslancům hnutí ANO a ČSSD je osud českého řidiče lhostejný.

Poslanci hnutí SPD se připojili ke snaze vyvolat přímo v Poslanecké sněmovně debatu o českém řidiči kamionu Jiřím Saganovi, který údajně pašoval migranty a byl za to ve Francii odsouzen. Bohužel vládní koalice ANO-ČSSD přes společnou snahu poslanců z několika parlamentních stran projednávání tohoto bodu zablokovala. To je pro SPD nepochopitelné. Pan Jiří Sagan je dlouhé měsíce umístěn na samotce, jeho přítelkyně má rakovinu a vzhledem k nedostatku peněz musela přerušit léčbu. Navíc i ti migranti potvrdili, že se do kamiónu dostali bez jeho vědomí. Diskutovat o celém případu na půdě sněmovny je přece naprosté minimum, které pro českého občana uvězněného ve Francii můžeme udělat. Poslancům hnutí ANO a ČSSD je osud českého řidiče lhostejný.

Uznáváme právo Katalánska na sebeurčení.

Předsednictvo hnutí SPD podporuje snahy vlády Katalánska, která minulý týden nepodpořila návrh státního rozpočtu španělské vlády na letošní rok. Katalánská vláda dlouhodobě trvá na právu na sebeurčení a snaží se o nezávislost regionu. S nejvyšší pravděpodobností budou tedy ve Španělsku předčasné parlamentní volby, které by se mohly konat už v dubnu, tedy zhruba měsíc před volbami do Evropského parlamentu. Dialog vlády Španělska s představiteli Katalánska zkrachoval v okamžiku před několika dny zahájeného soudního procesu s bývalým vedením Katalánska. Celkem 12 politiků je obžalováno kvůli předloňskému referendu o nezávislosti Katalánska. Devíti z nich hrozí za vzpouru až 25 let vězení. Jsme přesvědčeni, že požadavky Katalánska vyjádřené formou referenda by měly být pro Španělskou vládu závazné. 

Babiš dělá opak toho, co říká. EET likviduje malé české podnikatele a nahrává nadnárodním gigantům.

„Chceme malý a levný stát, který nikoho neotravuje,“ prohlásil premiér a předseda hnutí Andrej Babiš na sjezdu hnutí ANO. Bohužel ve vládách, ve kterých je a byl, dělá pravý opak. Nabírá byrokraty, kteří stojí státní rozpočet miliardy navíc, a lidé z ministerstva financí buzerují podnikatele i občany. Pokud Babiš hovoří o tom, že EU nesmí ovládnout vítači a kývači, měl by konečně odpovědět, proč jeho vláda podpořila jménem České republiky Globální pakt o uprchlících či Marrákešskou deklaraci, která podporuje migraci z Afriky do Evropy.

Babiš má plná ústa podpory podnikání, přitom zavádí další vlnu EET. EET likviduje malé a střední české podnikatele a nahrává nadnárodním gigantům. Na malých obcích skončila řada obchodů a provozoven jako kadeřnictví, hospody a podobně. Nadnárodní korporace vyvádí z České republiky ročně 300 až 500 miliard korun, ale premiér Andrej Babiš se hojí na živnostnících, kteří se nemohou bránit. Na to, aby nabíral byrokraty, ale peníze má. Jenom v roce 2017 se státní správa navýšila o 18 tisíc zaměstnanců. To jsou další roční náklady v miliardách korun. Celé EET a tažení proti živnostníkům nahrává globalizaci. Předsednictvo hnutí SPD zastává názor, že malí a střední podnikatelé jsou základním pilířem naší ekonomiky a potřebují výraznou podporu státu. EET touto podporou není. SPD přináší řešení ve formě paušální daně pro živnostníky podle německého vzoru. Stát má daně jisté, na obou stranách klesne byrokracie, takže živnostníci nejsou nadměrně zatěžováni, a nehrozí jim ani zbytečné kontroly.

19.2.2019

Svoboda slova je jednou ze základních práv každého člověka!

Rozhovor pro ParlamentníListy.cz na aktuální politická témata, které v současné době rezonují ve společnosti.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Klausuv-navrh-podporim-Korporace-chceme-donutit-aby-Poslanec-Rozvoral-ma-plan-jak-udrzet-zisky-firem-v-Cesku-570441

Jak lze vnímat opětovný vstup Jaromíra Soukupa do politiky v kontextu toho, jak obhospodařuje národovecký a euroskeptický elektorát Vaše hnutí? Šéfredaktor Respektu Erik Tabery má radost, že se teď budete se Soukupem prát o ty samé voliče, úspěch podobný tažení Andreje Babiše podle Taberyho nemůže Soukup zopakovat. A co si myslet o tom, že se Soukup kdysi angažoval např. u Zelených?

Ohledně vstupu pana Jaromíra Soukupa do politiky zastává naše hnutí SPD názor, který je v souladu s naším programem. Žijeme v demokratické a svobodné zemi, kde je umožněno každému občanu, za splnění zákonných podmínek, založit si např. politické hnutí a sním kandidovat do jakýchkoli voleb. O tom, kdo bude následně zvolen do těchto orgánů, rozhodnou u nás v rámci svobodných voleb občané.

Lze objektivně hodnotit poslaneckou práci podle míry docházky? Vy máte jednu z nejvyšších účastí při hlasování ve Sněmovně, takřka 100 procent. Na opačném pólu se krčí velká jména jako Andrej Babiš, či Karel Schwarzenberg, kteří chyběli u většiny hlasování. Co to o nich říká?

Nechci hodnotit přístup mých kolegů poslanců a jejich účast na jednání v Poslanecké sněmovně, jelikož to musí zhodnotit občané. Já za sebe svoji účast vnímám jako službu občanům, převážně těm, kteří mě volili. Je to moje práce a já se snažím vykonávat ji co nejlépe. Není to jenom účast na jednání a hlasování, ale vždy se snažím být připraven na každé zasedání. Má práce též zahrnuje účast na jednání ve výborech Poslanecké sněmovny, konkrétně v mandátovém a imunitním výboru, v kontrolním výboru, dále v podvýboru pro kontrolu a hospodaření veřejného sektoru, v podvýboru pro sport, a ve stálé komisi pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. 

Návrh skupiny poslanců kolem Václava Klause mladšího ohledně mazání příspěvků na sociálních sítích neuspěl u ministerstva spravedlnosti. Resort doporučil návrh neschválit. Vy jste návrh nepodepsal, jak se na něj díváte? Je cestou, jak chránit demokracii? Odpůrci návrhu říkají, že by jeho prosazení nahrávalo ruské propagandě…

Já ten návrh podpořím, jelikož svoboda slova, která neporušuje zákon je jednou ze základních práv každého člověka. Sociální sítě jsou fenoménem současné doby a je to zcela běžná forma komunikace, převážně mladých lidí. Žijeme ve svobodné zemi, kde všichni mají přístup k dostupným informacím. Každá mince má ale dvě strany. To se týká i sociálních sítí. Ta pozitivní je samozřejmě dostupnost informací a jejich sdílení. Jsou zde ale i negativa, která například mohou ovlivnit výchovu dětí. Právě děti jsou nejvíce ohroženou skupinou, na které mohou různé webové portály svým zaměřením cílit, např. propagace terorismu, násilí, erotika.

Andrej Babiš i ministerstvo financí tvrdí, že EET pomohlo zvýšit částku vybranou na daních. Proti tomu ostře vystoupili Piráti, podle kterých je metodika vlády k výnosu EET asi tak spolehlivá, jako cucání z prstu. Jak se na EET díváte vy? Je přínosem? Narovnalo se podnikatelské prostředí? Nebo jde o šikanu drobných živnostníků?

Hnutí SPD zaujímá k EET od začátku negativní stanovisko. Proto nepodpoříme ani návrh na zavedení třetí a čtvrté vlny. Ohledně „šikany drobných živnostníků“, tak bych s Vámi souhlasil, a ani se nedomnívám, že by se „narovnalo podnikatelské prostředí“. Musíme pro naše živnostníky navrhovat jiné nástroje, které by jim usnadnily jejich podnikání, viz např. snižování daní, jednodušší administrativa nebo paušální daň bez zbytečné byrokracie.     

Premiér Andrej Babiš začal navrhovat zvýšení některých daní, odmítl zvýšení daňové slevy na poplatníka a už nechce obědy zdarma pro děti – znamená to, že rozdavačná rétorika vlády je u konce? Rozházela vláda v dobrých časech peníze, které spíše měla využít jiným způsobem?

Vláda si konečně začíná uvědomovat, že už je nejvyšší čas začít šetřit. Rozdávačná politika vedená hlavně politikou ČSSD, která tak chce cílit na potenciální voliče tím, že jim chce dát co nejvíce ze státních peněz, viz plošné obědy pro děti zdarma, doprava zdarma, dále také různé formy neadresných sociálních dávek, nebo podpora neziskových organizací s politickým programem. Ze strany ministrů za ČSSD je to nezodpovědný přístup.    

Jak zatím hodnotit vládu Andreje Babiše z hlediska zvládnutí ekonomiky? Řídí stát jako firmu, nebo ho řídí špatně?

Pan premiér Andrej Babiš je zajisté dobrý manažer, za kterým stojí dobré hospodářské výsledky jeho firem. Řídit stát je ale něco jiného. Musí umět též přijímat kompromisy a určovat priority z různých úhlů pohledu, a to vždy s ohledem, jaký dopad to bude mít pro naše občany. Prioritou je zajištění bezpečnosti našich občanů bez ohledu na to, co to bude stát. Naopak lze ušetřit „státní“ peníze jinde, viz redukce nepotřebných státních zaměstnanců.

Hovoří se rovněž o tom, že by vláda mohla zavést sektorové daně pro zahraniční firmy, které údajně z Česka vyvádí obří dividendy. Je takový krok na místě? Nemůže se stát, že firmy přesídlí jinam a nám zbydou jen oči pro pláč?

Stát přichází nečinností vlády v těchto otázkách o nemalé příjmy. Vždy je to otázka správné analýzy a návrhu řešení. Celý tento proces se musí navrhnout tak, aby byl výhodný pro obě strany. Pak v České republice zůstanou firmy i peníze z odvedených daní. My v této otázce navrhujeme povinnost korporací nadpoloviční většinu zisku zpětně investovat v České republice.  

Známá americká neziskovka Freedom House zveřejnila každoroční žebříček měřící úroveň svobody v jednotlivých zemích. Česká republika pod Zemanem a Babišem si vysloužila skóre 91/100, o 3 body horší než Německo, ale o bod před Francií, o tři před Slovenskem a o pět před Spojenými státy. Jak vnímáte úroveň svobody v Česku vy?

Různé výzkumy jsou zajisté potřebné, vždy je ale nutné zohlednit, kdo výzkum provedl, kolik bylo respondentů, jak byla otázka položena atd. Ohledně zmíněného žebříčku „úroveň svobody v jednotlivých zemích“ je patrné, že jsme porovnáváni shodně jako Vámi zmiňované státy.  Důležité je ale to, jak svobodu vnímají naši občané. Já chodím mezi ně a dostávám tak zpětnou vazbu. Mimo jiné jsem předsedou Regionálního klubu SPD ve Středočeském kraji, takže moje práce spočívá i v komunikaci s naší členskou základnou a našimi příznivci. Osobně si myslím, že úroveň svobody v České republice je na ucházející úrovni, a úkolem nás poslanců je pracovat na tom, aby tomu tak bylo i v budoucnu.

18.2.2019

Jsou velké pochybnosti o akademickém titulu JUDr. Michala Haška!

Nabubřelost, kterou nám předvádí někteří vrcholní představitelé ČSSD, nelze definovat jinak než jako výsměch a pohrdání slušnými občany. Ti ale naopak od nich vědí, co se pod pojmy jako čestnost, morálka a etika skrývá.  

Své tvrzení obhájím příklady, jak se vrcholní představitelé ČSSD profesně vzdělávali, aby se mohli honosit akademickými tituly u svých jmen a tak zdůraznit, že právě oni jsou ti nejchytřejší a nejvhodnější pro výkon politických funkcí.  

Michal Hašek, který se ve vrcholných pozicích ČSSD pohybuje již více než deset let, si zakládá na tom, že je pan doktor práv. O tom, jaké morální hodnoty uznává, dokázal v politice několikrát. V roce 2013, hned po vítězných volbách ČSSD do Poslanecké sněmovny společně s Chovancem, Škromachem, Tejcem a Zimolou, v rámci utajené schůzky v Lánech připravovali puč proti svému předsedovi Sobotkovi. Zmínil bych ještě kauzu s jeho dobře placenou asistentkou, když vykonával post hejtmana Jihomoravského kraje, neoprávněné využívání služebního vozidla, atd.

Nyní dle iDNES.cz vyšlo napovrch, jak získal akademický titul doktor práv. V roce 2009 členové ČSSD působící na vysoké škole v Brně přišli s myšlenkou zřídit vlastní soukromý ústav, ve kterém by probíhalo navazující studium, kde by jeho absolventům byl udělen titul JUDr. (doktor práv). Když české úřady akreditaci jejich vzdělávací instituci udělit odmítly (měly k tomu pádné důvody), tak členové ČSSD vytvořili pobočku soukromé školy Danubius sídlící v šestitisícovém slovenském městečku Sládkovičovo. Využili přitom díry v tehdejších zákonech. A tak se stal Hašek právníkem s doktorským vzděláním. Experti, co jeho rigorózní práci prostudovali, vyjádřili shodné stanovisko – takto zpracovaná práce by na našich vysokých školách právnického zaměření nebyla uznána, i kdyby byla předložena jako práce seminární. Tituly na této škole získali také například tehdejší předseda jihomoravské ČSSD Zdeněk Dufek nebo krajský tajemník strany Lukáš Vágner, předseda krajského finančního výboru a klubu zastupitelů ČSSD Roman Hanák a tajemník úřadu městské části Brno-Kohoutovice Zdeněk Krutek.

Jako další příklad zmíním současného místopředsedu ČSSD Romana Onderku, který by dle expertů, jež prostudovali jeho bakalářskou práci, ani nejnižší akademický titul bakalář (Bc.) neměl získat z důvodu rozsahu a kvality práce. (www.idnes.cz/zpravy z 29.3.2011)

A ještě se ohlédnu do doby, kdy byl ministrem vnitra Milan Chovanec, který byl tak vzorný a pečlivý student, že tříletý bakalářský studijní program absolvoval za devět měsíců na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. (www.idnes.cz/zprávy z 4.10.2016)

Naše hnutí SPD chce mít na vysokých postech skutečné odborníky, ne titulované politiky, kteří by se mimo politiku těžko profesně uplatnili. My si vážíme slušných a poctivých občanů, kterým pojmy jako slušnost, pokora, morálka něco říká a v tomto duchu vychovávají své děti. Občané nechť si tedy sami udělají obrázek o morálním kreditu představitelů ČSSD – Haška, Onderky, Chovance a řady dalších.

15.2.2019

Chceme pomoci lidem v dluhových pastech!

Poslanci hnutí SPD předložili tento týden do Poslanecké sněmovny návrh zákona na pomoc lidem v dluhových pastech.

Konkrétně navrhujeme, aby mohl dlužník platit přednostně jistinu dluhu. Nikoliv nejprve náklady a úroky jako je tomu v současnosti. Náš návrh také vylučuje placení úroků z úroků z prodlení a z úroků, neboť považujeme úroky z úroků za nevhodné a nemorální.

Cílem námi navrhované právní úpravy je posílení postavení dlužníka a zapovězení naprosto nemorálních úroků z úroků. Vycházíme ze situace, kdy zejména v oblasti spotřebitelské je vhodné takovéto posílení právní pozice dlužníka. Současná úprava dává dlužníkovi sice možnost volby ohledně platby jistiny, ale logickou a výhodnou volbu pro dlužníka následně trestá úročením. Čili ta volba dlužníka je v současnosti naprosto iluzorní.

Již v lednu jsme také za SPD předložili návrh zákona na zastropování roční procentní sazby nákladů (RPSN) u půjček, jako nástroj pro boj s lichvou. Navrhujeme, aby byla maximální možná RPSN u půjček cca 19%. Také tento návrh je součástí námi navrhovaného komplexního řešení problematiky dluhových pastí, exekucí a lichvy.

SPD prosazuje i další návrhy – zastropování úroků u exekucí okamžikem soudního rozsudku a zestátnění exekutorů.

14.2.2019

Ministři za ČSSD mají pro současnou vládu pouze negativní přínos!

Současná vláda již pracuje déle než půl roku, to je dostatečný čas na zhodnocení její činnosti. Podívejme se, jakým přínosem jsou ministři nominovaní za ČSSD, kteří všemožně usilovali o to, aby se do vlády dostali.     

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Tvoří ji předseda vlády, místopředsedové vlády,  ministři a je odpovědna Poslanecké sněmovně. Současná menšinová vláda ANO a ČSSD získala důvěru Poslanecké sněmovny více jak osm měsíců po volbách. Premiér Andrej Babiš se svým kabinetem získal ve dvousetčlenné dolní komoře 105 hlasů od zákonodárců ANO, ČSSD a KSČM. Post premiéra a devět ministerských křesel připadlo hnutí ANO a pět ministerských křesel si nárokovalo ČSSD. Vláda je u moci více jak půl roku, což už opravňuje k průběžnému hodnocení. Položme si tedy otázku, jakým přínosem jsou pro tuto vládu ministři nominovaní za ČSSD. Dle pohledu našeho hnutí SPD se o žádném přínosu bavit nemůžeme, neboť spatřujeme jenom negativa.

Předseda ČSSD Jan Hamáček zastává pozici místopředsedy vlády a ministra vnitra (zpočátku byl současně i ministr zahraničí). Ve své roli ve vládě spíše než jako odborník vystupuje jako předseda ČSSD, která se chce vnutit do podvědomí voličů a tím si získat jejich přízeň, a tak štědře a neuváženě nabízí peníze ze státní kasy. Podstatné věci ale jako ministr vnitra nečiní (například se nedaří naplňovat početní stavy příslušníků Policie České republiky). Naopak brání předimenzované počty státních úředníků. Rád se těším na jeho manažerský přístup v této problematice. Ministerstvo vnitra a státní organizace, které patří do kompetence ministra Hamáčka, vyžadují audit a následnou změnu organizačních struktur, v rámci kterých se dá uspořit minimálně 10% tabulkových služebních a pracovních míst. Ve finále to stejně dopadne tak, že se zruší pouze ta místa, která jsou neobsazená, podle přísloví vlk se nažral a koza zůstala celá.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček byl kontroverzní osobou, ještě než na ministerský post nastoupil (viz jeho spolupráce s europoslancem Pochem). Svůj probruselský postoj (např. podpora Globálního paktu na úrovni OSN nebo nedávná podpora „banderovských veteránů“ na Ukrajině) naplňuje ve své funkci. Ze své pozice tak určuje, jak je vnímána naše zahraniční politika ve světě.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová je nejvíce rozhazovačnou ministryní se silným sociálním cítěním vůči osobám, které zneužívají systém vyplácení sociálních dávek. Její navrhované balíčky pro potřebné (například zavedení plošných obědů ve školách zdarma nebo zvyšování neadresných sociálních dávek), jsou nabízeny zcela populisticky a nehospodárně. Její ministerstvo ani nemá přesně zmapováno, komu všemu jsou sociální dávky vypláceny. Jinak spolu s Hamáčkem a Petříčkem, co by „Mladí sociální demokraté“ prošli probruselskou školou a nyní mají ambice ovládnout i celé vedení ČSSD.

O ministru zemědělství Tomanovi, nebýt spekulací o střetu zájmu z důvodu jeho rodinných firem a dovozu závadného polského masa, v rámci kterého udělal řadu kopanců (například bez prokazatelných důkazů pošpinil veřejně jméno pražské restaurace U Moťáka), bychom ani nevěděli. To samé se dá říci o ministru kultury panu Staňkovi, který na sebe upozornil pouze v součinnosti s církevními restitucemi. Nechci se opakovat, ale zde se nabízí zase to přísloví o vlku a koze. Staněk přišel s „geniálním plánem“, jak případné peníze ze zdanění církevních restitucí navrátit zpět církvím (dotacemi na opravy).

Naše hnutí SPD nepřestává upozorňovat vládu na blížící se evropskou hospodářskou recesi, což si začíná uvědomovat i premiér vlády Babiš. Nařídil všem ministrům, aby představili své návrhy úspor, takže si počkejme, s čím výše zmiňovaní ministři nominovaní do vlády za ČSSD přijdou. Do této doby je naše hodnocení definováno v názvu příspěvku.

13.2.2019

Zbavíme povinnost platit autorské poplatky (OSA atp.) drobné provozovny!

Poslanci hnutí SPD předložili novelu autorského zákona, ve které navrhujeme, aby provozovatelé restaurací, kadeřnictví, hotelů či zdravotních zařízení již nemuseli platit autorské poplatky.

Sněmovna před pár dny přehlasovala Senát a uzákonila povinnost platit autorské poplatky za reprodukovanou hudbu v restauracích, kadeřnictvích a podobných provozovnách.

SPD v Poslanecké sněmovně podpořilo senátní verzi novely autorského zákona, která byla především díky hnutí ANO a ČSSD zamítnuta. Následně jsme hlasovali pro vládní novelu, protože jsme tím chtěli pomoci zrakově postiženým. Slíbili jsme ale rovněž, že předložíme vlastní novelu, která zbaví povinnosti platit autorské poplatky drobné provozovny, restaurace, ubytovny či zdravotní zařízení. A svůj slib nyní plníme.

Nepovažujeme  za provozování rozhlasového a televizního vysílání podle § 18 odst. 3 zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních ani zpřístupňování díla v provozovnách, která nejsou provozována za účelem zpřístupnění rozhlasového a televizního vysílání. To znamená, že pokud hraje rádio u kadeřníka, v restauraci, hotelu či v nemocnici, tak tito provozovatelé nebudou muset již nic platit.

https://www.byznysnoviny.cz/2019/02/13/okamurova-spd-navrhla-zrusit-autorske-poplatky-za-hudbu-hospodach-ci-nemocnicich/?fbclid=IwAR0yQNUV17Eh64Nny2IIlmGdpQSg1cPBb4TD-jI-Tmy2kJgXrMFbvnC7sPo

13.2.2019

Ne islámu v České republice. Stop islámu znamená stop terorismu!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD). V něm varujeme před tím, aby Česká republika nemusela v případné arbitráži s firmou Huawei platit miliardy. V Trumpově projevu o stavu Unie chválíme jeho snahu jednat s Kim Čong-unem o de-eskalaci napětí v jaderné oblasti, oznámení stahování vojáků z Afghánistánu a Sýrie či obranu před masovou imigrací. Zároveň je pro nás nepřijatelné hrozit vojenskou invazí ve Venezuele. Každopádně je Trump lepší alternativou než Hillary Clintonová, díky níž bychom dnes mohli být již na pokraji jaderného konfliktu. Též varujeme před aktivitami předáků českých muslimů a před jejich snahou o islamizaci naší země – mají napojení na teroristy a Saudskou Arábii. Rovněž odmítáme, že EU straší brexitem a hází klacky Britům pod nohy. Odmítáme současnou EU a společně s našimi partnery z Hnutí Evropa národů a svobody (MENF) prosazujeme Evropu spolupracujících rovnoprávných suverénních států.

Varování před Huawei je potřeba doložit, či vyvrátit. Před hardwarem a softwarem čínských společnosti Huawei a ZTE varoval před vánoci český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který je označil za bezpečnostní riziko. Huawei je připravena se kvůli tomu bránit u soudů i prostřednictvím mezinárodní arbitráže a požaduje zrušení varování nebo úpravu. Napsala to v dopisech adresovaných premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a řediteli NÚKIB Dušanu Navrátilovi. Odpověď chce čínská firma do 14. února. Na celé věci je také zajímavá skutečnost, že například sousední Slovensko žádné omezení v této věci k těmto firmám nechystá. V současné době čelí Česká republika celkem 13 arbitrážím, takže zbývá pouze doufat, že vláda Andreje Babiše a jeho ministři mají vše pevně podložené, aby Česká republika nemusela v další arbitráži platit miliardy z daní nás všech daňových poplatníků. Před tím ostatně varoval prezident Miloš Zeman. 
Do ztracena naopak vyzněla informace v médiích, kdy americká společnost Apple přiznala, že součástí svého operačního systému (IOS) pro své mobilní telefony IPhone měla trvale nainstalovanou aplikaci, která po vytočení čísla druhého účastníka umožňuje jeho odposlech, aniž by byl jím hovor přijat. 
SPD v této souvislosti zastává názor, že se jedná o tvrdý byznys a boj dvou velkých nadnárodních firem o ovládnutí našeho a evropského trhu s budoucími technologiemi označovanými jako 5G. Může se jednat o poškození dobrého jména firmy Huawei a je nutné tato podezření NÚKIB jednoznačně potvrdit, anebo je naopak vyvrátit. Je potřeba ochránit veškeré Ústřední orgány státní správy a subjekty kritické infrastruktury bez ohledu na poskytovatele technologií, ve kterých je potřeba urychleně provézt cílené bezpečnostní audity. Naše národní zájmy by se však neměly zásadně řídit náladami premiéra, který se zřejmě chce před svou cestou do USA zalíbit Američanům tak, aby ho přijali v Bílém domě. 

Trumpův projev o stavu Unie. Americký prezident Donald Trump pronesl tradiční projev o stavu Unie. Hnutí SPD v této souvislosti podporuje jeho iniciativu k další schůzce se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, která se uskuteční ve vietnamské Hanoii koncem tohoto měsíce. Je dobré de-eskalovat nukleární napětí korejského poloostrova a se Severní Koreou je dobré jednat.

Odmítáme však jakékoliv projevy agresivní zahraniční politiky USA a vměšování se do záležitostí cizích států. USA podporují Saúdskou Arábii, která též podporuje islámský terorismus a wahhábismus a saláfismus (pravověrný výklad islámu). Podobně USA podporovaly v Sýrii islamistickou opozici proti Asadovi, v Egyptě dokonce Muslimské bratrstvo, v Libyi pomohly nástupu islamistů. Vítáme tedy, pokud USA ukončí své agrese a utlumí svou přímou či nepřímou podporu islámských teroristů.

Prezident Trump však ve svém projevu pohrozil vojenskou intervencí ve Venezuele, což naprosto odmítáme. Přitom USA již kupříkladu napadly Sýrii, Irák, Libyi, Afghánistán, pomohly destabilizovat Ukrajinu. A navíc článek 2., odst. 4 Charty OSN praví: „Všichni členové se vystříhají ve svých mezinárodních stycích hrozby silou nebo použití síly jak proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, tak jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli Organizace spojených národů“. 
Ve svém projevu Trump také zmínil plán stahování amerických vojáků ze Sýrie a Afghánistánu. SPD toto rozhodnutí vítá a podporuje mírové řešení a nikoli intervence armády USA s podporou NATO. Pokud jde o stavbu bariéry s Mexikem, tak podle nás má každý stát právo chránit své hranice proti ilegální imigraci. Činí tak i například Izrael. Americká dělnická třída opravdu doplácí na masovou nezákonnou migraci, jak říká Trump. Protože nelegální migranti snižují cenu práce. 
Sečteno podtrženo v SPD zastáváme názor, že republikánský, v pořadí 45. prezident USA, je prezidentem lepším, než by bývala byla demokratická kandidátka Hillary Clintonová. Kdyby vyhrála ona, mnoho konfliktů ve světě by více eskalovalo, zřejmě mnoho dalších by vzniklo a dnes bychom byli na pokraji jaderné války s Ruskem. To je pro SPD zásadní! 

Ne islámu v České republice. Stop islámu znamená stop terorismu. Hnutí SPD s hlubokým znepokojením sleduje informace v našich médiích, že na post nového šéfa pražské muslimské obce kandiduje Leonid Kušnarenko. Tento muslim by chtěl podle svého veřejného vyjádření dosáhnout toho, aby v Česku získali muslimští duchovní právo oddávat a působit ve věznicích. Česká muslimská komunita má podle něj také politické ambice. Kušnarenko by si přál, aby vznikla politická strana, která by hájila zájmy českých muslimů. Také by chtěl otevřít v Česku muslimské školy a školky. Leonid Kušnarenko upoutal pozornost médií jako právník bývalého pražského imáma Sámera Shehadeha obviněného z podpory terorismu. 
Tyto informace potvrzují naše dlouhodobě konzistentní názory, že vůbec není pravda, že muslimská komunita je v ČR umírněná, jak tvrdí někteří čeští politici, novináři a proimigrační aktivisté. Vedení českých muslimů je napojeno na radikální saudskoarabské wahhábisty, kteří propagují pravověrnou, tedy nenávistnou interpretaci islámu. Připomeňme předáka muslimů Vladimíra Sáňku, který šířil extrémně islámskou salafistickou knihu Základy tauhídu. Předseda Ústředí muslimských obcí v České republice Muneeb Hassan Alrawi ve svém kázání v brněnské mešitě vysvětloval, že období mezi sedmi a devíti lety je nejlepší čas na vštěpování lásky k islámu i nenávisti ke všem, kteří neuznávají Alláha, a děti, které se nechtějí modlit, mají rodiče s láskou bít. Ředitel Muslimské unie České republiky Mohamed Abbas v debatě na TV Barrandov prohlásil, že právo šaría je „moudré“. 
Hnutí SPD naprosto odmítá islamizaci České republiky. Ukazuje se, že islám je pro nás reálnou hrozbou. Proto jsme do Sněmovny již podali dva zákony – zákaz propagace islámské ideologie v ČR a zákaz islámského zahalování. Ostatní strany nám však hází klacky pod nohy. Není divu, když například předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček veřejně prohlásil, že „islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti.“ Tím Hamáček míní to, že islám trestá odpadnutí od víry i homosexualitu smrtí, ženy jsou v islámu podřadnými bytostmi, a že nevěřící mohou být dle islámu a dle největšího vzoru muslimů, proroka Mohameda, libovolně zotročováni či vražděni? To je odporné a odsouzeníhodné. 
Volte prosím SPD a zabráníme tomu, aby Česká republika byla islamizována stejně jako státy západní Evropy. Islám v naší krásné zemi nechceme. Stop islámu znamená stop terorismu!  

EU v souvislosti s brexitem opravdu odhaluje svoji pravou tvář. V Bruselu odchod Velké Británie z Evropské unie psychicky nezvládají a chovají se jako šílenci. Od začátku vyjednávání házejí Britům klacky pod nohy, straší, vyhrožují, démonizují. EU v souvislosti s brexitem opravdu odhaluje svoji pravou tvář. Naposledy to minulý týden ukázal prezident Evropské rady Donald Tusk. Ten se zamýšlel nad tím, jak asi vypadá místo v pekle vyhrazené pro zastánce brexitu, kteří nemají plán. Taková slova opravdu hraničí se šílenstvím. Britové rozhodli o odchodu z EU v referendu a bruselské „elity“ by takové rozhodnutí měly respektovat. Je to hysterie evropských elitářů, kteří si velmi dobře uvědomují nadcházející soumrak EU. Konkrétní plán Britů spočívá v tom, že chtějí být opět suverénním státem a nechtějí posílat peníze ostatním. Velká Británie je silná a výkonná ekonomika, která velmi dobře ví, co jí čeká. Z brexitu se během pád týdnů velmi rychle vzpamatuje. Není v eurozóně, má svou vlastní měnu a bude si moci uzavírat samostatně mezistátní hospodářské smlouvy bez ohledu na sankce uvalené na jednotlivé státy ze strany EU. Bude si také o své legislativě rozhodovat sama a problémy může EU očekávat zejména v oblasti rybolovu ve společných vodách. Jakmile se bude Velké Británii samostatně ekonomicky lépe dařit, bude vzorem pro další unijní státy, které zjistí, že to jde i bez diktátu EU a stačí společný formát svobody pohybu, služeb, zboží a peněz na základě dobrovolnosti. 
Tuto alternativu nabízí hnutí SPD ve společné evropské frakci ENF s Marine Le Pen, Matteem Salvinim a dalšími vlasteneckými stranami a politiky napříč Evropou. 
Jdeme společně  s našimi partnery do voleb. Přijďte  k volbám a podpořte nás!

12.2.2019

Ctíme suverenitu národních států všech zemí, Venezuelu nevyjímaje!

V současné době nabývají na intenzitě spory ve Venezuele, které se točí kolem prezidenta této jihoamerické země.

Část občanů Venezuely stojí za současným prezidentem Madurou, druhá část si přeje jako svého prezidenta Guaidóa. Tato země má svého legitimně zvoleného prezidenta Nicoláse Madura. Venezuela, která má největší odhadované zásoby ropy na světě, musí již patnáct let čelit silnému tlaku těch, kteří by bohatství z této strategické suroviny chtěli lidu ukrást pro svůj privátní prospěch.

Venezuela, oficiálním názvem Bolívarovská republika Venezuela, je federativní republika 23 států a 2 dalších státotvorných útvarů, na severním pobřeží Jižní Ameriky při pobřeží Karibského moře, v tropech severně od rovníku. Politiku posledních dvaceti let zde centrálně řídil Hugo Rafael Chávez Frías, který byl od roku 1999 až do roku 2013 prezidentem Venezuely. Po smrti prezidenta Cháveze se dne 8. března 2013 stal prozatímním prezidentem země, a posléze řádně zvoleným prezidentem venezuelský politik Nicolás Maduro Moros.

Od března 2017 musel prezident Maduro čelit masovým demonstracím, stále však měl podporu armády. Protesty si vyžádaly několik mrtvých a desítky zraněných. Podnětem pro tuto vlnu demonstrací byl tlak opozice, která Madura označila za diktátora. Opozici se podařilo dosáhnout vypsání předčasných prezidentských voleb. Ty následně proběhly 21. května 2018 a i přes všechny problémy, kterým země za doby Madurova prezidentování čelila, Maduro 21. května 2018 svůj mandát dokázal obhájit, v předběžném součtu s 68% odevzdaných hlasů, s termínem následných řádných voleb v roce 2025.

V lednu tohoto roku se situace ve Venezuele vyhrotila v ústavní krizi, v rámci které při masových demonstracích složil přísahu jako prozatímní prezident šéf opozicí ovládaného parlamentu Juan Guaidó. Jako hlavní argument převzetí prezidentské role uvádí, že současný parlament neuznal za legitimní Madurův druhý prezidentský mandát, protože údajně vzešel z voleb, které podle opozice nebyly svobodné.

Guaidóa uznaly za úřadujícího prezidenta do uspořádání svobodných voleb více než čtyři desítky zemí, včetně většiny zemí EU, připojila se i Česká republika. Madura nadále podporuje Rusko, Čína, Turecko či několik krajně levicových vlád Latinské Ameriky, mimo jiné Kuba a Bolívie. Neutrální postoj zaujímá OSN, a proto se nezúčastní žádné schůzky, která se bude zabývat venezuelskou krizí. OSN si chce udržet důvěryhodnost, aby mohla případně fungovat jako prostředník mezi oběma stranami. Toto prohlášení uvedl úřad generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese dne 4. února v New Yorku (dle ČTK). 

Naše hnutí SPD odmítá vměšování do vnitřních záležitostí suverénních států. Občané Venezuely by se v prvé řadě sami mezi sebou, formou nepoužitého násilí, měli demokraticky dohodnout, jakým směrem se bude orientace jejich země v budoucnu ubírat a jací představitelé jí budou reprezentovat na mezinárodní úrovni. Ti by měli vzejít z nově proběhlých demokratických voleb, které by se měly konat co nejdříve a pod kontrolou OSN. Vítěze z těchto voleb by pak měly uznat všechny ostatní země. Tak vnímá demokracii naše hnutí.

11.2.2019

Za Českou republiku bez extrémismu!

Dnes útočí extrémisté na SPD, zítra mohou útočit i na Vás.

Extrémismus v podání novodobé neomarxistické liberální demokracie představuje velké nebezpečí do budoucna, jelikož pohrdá demokratickými hodnotami, jejichž základem jsou svobodné volby, které jediné mohou určovat chod společnosti.

Tímto videem chceme na nebezpečí extrémismu upozornit:

https://www.youtube.com/watch?v=fyNl9I668YA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1VFwyPRmRFYRqiLheg8BzID-9z4-toYaZVV-0Gn3J7q111PREWHGFODRk

8.2.2019

Poslanci SPD mají stále nejvyšší docházku z celé Sněmovny!

V první trojce máme hned dva, Radka Rozvorala a Miloslava Roznera. Program, který jsme slíbili voličům, plníme a naplno pracujeme a to nejen ve Sněmovně, ale také ve všech sněmovních výborech a komisích!

Naopak nejvíce absencí ve Sněmovně mají Andrej Babiš (ANO) 35%, Karel Schwarzenberg (TOP09) 44% a Milan Chovanec (ČSSD) 47,5%. Celkově nejhorší účast mají ještě také poslanci ČSSD – Jan Birke má účast pouze 51%, Lubomír Zaorálek 51,6%, a vysokou účast nemá ani předseda ČSSD Jan Hamáček, který má docházku pouze 53,1 procent. Vyplývá to z oficiálních statistik Poslanecké sněmovny, které jsou popsány v níže uvedeném článku.

https://www.novinky.cz/domaci/496115-nejvetsi-absenteri-ve-snemovne-babis-schwarzenberg-a-chovanec.html

7.2.2019

Telička nechce přijít o lukrativní příjmy z EU, ze zoufalství zakládá politické hnutí!

Europoslanci Pavel Telička a Petr Ježek, kteří se v roce 2014 dostali do Evropského parlamentu za hnutí ANO, se nechtějí vzdát nadstandardních platů a benefitů poskytovaných z peněz Evropské unie.

Když zjistili, že už o ně nikdo nestojí, volí různé cesty, jak se v orgánech EU udržet. Jednou z nich je založení nového politického hnutí HLAS.  

Pavel Telička v minulých volbách do Evropského parlamentu (EP) v roce 2014 byl lídrem za hnutí ANO a byl zodpovědný za sestavení kandidátky. Je logické, že byl na prvním místě a další jeho kolega Petr Ježek byl na kandidátce druhý, což jim zabezpečilo, že se stali europoslanci. Velmi rychle si zvykli na nadstandardní příjmy a další náhrady, které jim role europoslanců zajišťovala. Čas ale neúprosně běží, a oni si pomalu začali uvědomovat, že by o to vše mohli přijít. Když si zmapovali situaci na naší politické scéně, tak si uvědomili, že už o ně žádná z politických stran nemá zájem a tak začali hledat možné spojence, pomocí kterých by se opět dostali jako europoslanci do Bruselu. V současné době Telička dokonce zastává pozici místopředsedy EP.

Telička s Ježkem se svým „geniálním“ plánem založit nové politické hnutí uspěli až u právníka Aleše Nováka a sociologa Martina Převrátila. V tomto týdnu oznámili, že zakládají politické hnutí Hlas, které má být dle těchto představitelů proevropské, hájit principy liberální demokracie a prosazovat moderní ekonomiku. Začali se sbíráním podpisů nutných k zaregistrování hnutí Hlas na Ministerstvu vnitra ČR. Následně chtějí do 19. března předložit oficiální kandidátku pro volby do Evropského parlamentu, které proběhnou v České republice ve dnech 24. a 25. května 2019. Svoji podporu budou určitě očekávat od tzv. „lepšolidí“, o kterých jsem se již několikrát ve svých příspěvcích zmínil. Jsou to převážně ti, kteří jsou nakloněni přílivu imigrantů do naší republiky a mají neomarxistické a probruselské myšlení, které je velice nebezpečné pro svobodu a demokracii, jelikož jimi pohrdají.     

Naše hnutí SPD apeluje na všechny občany, voliče, kteří budou rozhodovat o tom, kdo se jako europoslanec dostane do Evropského parlamentu, aby tam hájil zájmy naší České republiky. Co lze očekávat od člověka, který ani nebyl loajální ke straně, která ho do významné pozice dostala a který veřejně v rozhovoru vysílaném v červnu minulého roku v Radiožurnálu řekl, že hnutí SPD vyvolává v zahraničí velký odpor. Ve zmiňovaném rozhovoru též uvedl: „Přijmout pár desítek uprchlíků by nám prospělo nejen v očích Evropy, ale i české společnosti jako takové.“  K tomu není co dodat. Nechceme mít v EP žádného Teličku, Ježka a jím podobné. Chceme mít v Evropském parlamentu vlastence, kteří budou mít na prvním místě občany České republiky.

6.2.2019

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD). V něm poukazujeme na to, že zde může existovat cílená snaha rozvrátit hnutí SPD, a že o tom hodláme informovat příslušné orgány státu včetně prezidenta republiky. Dále odmítáme eskalaci napětí mezi NATO a Ruskem a odsuzujeme, že EU přilévá olej do ohně. Také upozorňujeme na to, že vláda špatně hospodaří a zásadně odmítáme návrhy premiéra Babiše na zvyšování daní. Dle nás je potřeba, aby daně začaly platit nadnárodní korporace. Též jsme upozornili, že díky politice Evropské unie bylo zlikvidováno naše zemědělství a třeba i tradiční cukrovarnictví, a proto jsme nuceni dovážet ze zemí EU různě pochybné potraviny a napodobeniny s náhražkami potravin, což je i poslední případ z Polska. Pokud jde o Venezuelu, hnutí SPD odmítá vměšování do vnitřních záležitostí suverénních států, které často vede k eskalaci napětí a k občanské válce.

1. Snaha rozvrátit hnutí SPD.

Předsedovi hnutí SPD byl předán dopis, jehož obsahem je informace, že Bezpečnostní informační služba (BIS) provádí činnost v rámci operace s krycím názvem „Vulterin“. Cílem této operace má být destrukce a následný rozpad hnutí SPD jako hlavní vlastenecké síly v ČR. Předseda hnutí s obsahem dopisu seznámil předsednictvo hnutí. Může to být pravda, ale může se také jednat o cílenou provokaci. Na základě této skutečnosti předsednictvo pověřilo předsedu hnutí předat tento dopis řediteli BIS, řediteli Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a příslušným orgánům Poslanecké sněmovny PČR. Dále předsednictvo hnutí pověřilo předsedu hnutí Tomia Okamuru seznámit s obsahem dopisu prezidenta republiky Miloše Zemana. Tuto skutečnost předsednictvo hnutí SPD oznámilo široké veřejnosti v úterý 29. ledna 2019 prostřednictvím pravidelné tiskové konference před hromadnými sdělovacími prostředky včetně veřejnoprávní České televize. Média však zatím o této skutečnosti mlčí. V této souvislosti vyzýváme i členy SPD k jednotě, a aby si dávali pozor na možné provokace, které mohou naše hnutí poškodit.

2. EU přilévá olej do ohně. Odmítáme eskalaci napětí s Ruskem.

USA s podporou NATO vypověděly dohodu o likvidaci raket středního doletu. Rusko následně oznámilo, že bude reagovat stejně. To znamená, že dalším krokem bude tlak na rozmísťování raket v zemích východní Evropy. V takovém případě se však jedná o krok k válce s Ruskem, kde nasměrování odvetného úderu Ruska bude mířeno na státy východní Evropy. Hnutí SPD tento krok jednoznačně odmítá a podporuje veškerá jednání vedoucí ke snížení napětí mezi oběma velmocemi nejlépe prostřednictvím nové smlouvy. Je však potřeba zdůraznit, že na oboustranném vypovězení smlouvy má svůj podíl i Evropská unie. Pomyslným přiléváním oleje do ohně ze strany Evropské unie je totiž i podpora politiky ukrajinského prezidenta Petra Porošenka včetně účasti našich vojáků v rámci předsunutých sil NATO do oblasti pobaltských států.

3. Vláda špatně hospodaří. Odmítáme zvyšování daní.

Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM má problém s financemi a mandatorními výdaji při sestavování státního rozpočtu na rok 2020. Všechny ekonomické ukazatele navíc jasně signalizují blížící se evropskou hospodářskou recesi a na sliby Andreje Babiše typu „všem všechno“ docházejí peníze. Chce se říci: „ANO - bude líp“ se mění na „ANO - líp už bylo“. Ještě před pár týdny premiér Andrej Babiš deklaroval připravenost na zavedení obědů zdarma pro školáky, zvyšování rodičovského příspěvku a zvyšování důchodů. Nyní z jeho úst již slyšíme opak - obědy jsou ve hvězdách a je prý potřeba zvyšovat daně a dále snižovat výdaje státního rozpočtu. Zvyšování daní se zvažuje v případě tvrdého alkoholu a digitální daně a na řadu přicházejí úvahy o 10 procentním snižování počtů státních zaměstnanců. Navíc bude potřebné najít další miliardy v letošním rozpočtu na kompenzaci vládou nezvládnuté situace s „kůrovcem“. Hnutí SPD dlouhodobě nesouhlasí se zvyšováním daňové zátěže zaměstnavatelů a zaměstnanců. Je naopak potřeba přestat platit politické neziskovky, zrušit inkluzi ve školství a přestat vyplácet sociální dávky tzv. nepřizpůsobivým. Další značné rezervy je potřeba hledat v každoročním úniku v řádech stovek miliard korun do zahraničí nadnárodním korporacím, které mají stálé zastoupení v České republice.

4. Naše zemědělství bylo zlikvidováno a musíme dovážet pochybné potraviny z EU.

Maso z problematických polských jatek, kde se porážely nemocné krávy, se dostalo i do České republiky. Jednalo se zhruba o 300 kilogramů hovězího v Praze, Varnsdorfu, Novém Bydžově a Kostelci nad Labem. Česká republika je připravena zavést mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil obchod kvůli hovězímu masu s Polskem, ovšem až po konzultaci s Evropskou komisí. Bez toho nejde dělat nic! Navíc v prohlášení zaznělo, že maso z Varnsdorfu bylo již zkonzumováno. Z našeho pohledu se jedná pouze o pomyslnou špičku ledovce. Je nad vší pochybnost jasné, že masa bylo mnohonásobně více, než je uváděno. Podle toho, co vyznělo z polské reportáže, to budou stovky tun celkově do 14 států. Ministerstvo zemědělství následně vyzvalo naše občany, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost domácí produkci. U nás však v současné době převažují prázdné chlévy bez hovězího dobytka. Ještě v roce 1990 přitom bylo Československo plně soběstačné ve výrobě masa, zemědělské výrobě a v produkci nezávadných potravin. Nyní, když díky politice Evropské unie bylo zlikvidováno naše zemědělství a třeba i tradiční cukrovarnictví, jsme nuceni dovážet ze zemí EU různě pochybné potraviny a napodobeniny s náhražkami potravin. Hnutí SPD v této souvislosti vyzývá své členy, příznivce a voliče k maximální účasti v blížících se volbách do Evropského parlamentu, abychom mohli čelit diktátu Evropské unie nejen v takovýchto kauzách, ale i v mnohem důležitějších věcech. Projekt Evropské unie je potřeba nahradit novým formátem co nejužší dobrovolné rovnoprávné spolupráce suverénních národních států. Zemědělská politika musí být znovu pod kontrolou našeho státu a hnutí SPD bude podporovat potravinovou soběstačnost našeho státu v nejzákladnějších komoditách, abychom byli připraveni na výživu obyvatelstva ČR pro případ války, ekonomické či migrační krize.

5. Odmítáme vměšování do vnitřních záležitostí suverénních států.

Česká vláda, po vzoru některých zemí EU, uznala předáka opozice Juana Guaidóa úřadujícím prezidentem Venezuely, přestože tato země má svého legitimně zvoleného prezidenta Nicoláse Madura. Tuto pozici Babišovy vlády odmítáme. Babišova vláda jen slepě poslouchá diktát Bruselu a Washingtonu. Venezuela, která má největší odhadované zásoby ropy na světě, musí již patnáct let čelit silnému tlaku těch, kteří by bohatství z této strategické suroviny chtěli lidu ukrást pro svůj privátní prospěch. Hnutí SPD odmítá vměšování do vnitřních záležitostí suverénních států. Problém je, že Spojené státy se vměšují do suverenity národních států. Jižní Ameriku považují za svůj „zadní dvorek“ a dle Monroeovy doktríny považují oba americké kontinenty v širším slova smyslu za své území. Jakékoli vnější vměšování do záležitostí suverénních zemí jen vyostřuje konflikt uvnitř země a často vede ke krvavé občanské válce. I občanská válka v Sýrii byla zapříčiněná zahraničním vměšováním. Venezuelci by se měli dohodnout mezi sebou bez zahraničního vměšování.

5.2.2019

Nestrašme naše občany brexitem!

Podpoříme všechny aktivity spolupráce s Velkou Británií, ze které budou mít užitek oba státy i jejich občané.

Nestrašme naše občany brexitem a jeho „negativním“ dopadem na naše občany žijící ve Velké Británii, a udělejme vše, abychom se Spojeným královstvím uzavřeli takové oboustranné dohody, které budou maximálně vstřícné pro obě země a jejich obyvatele. 

Naše hnutí SPD jako jediné z našich politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky podporuje britskou premiérku Theresu Mayovou ve svém úsilí dotáhnout brexit do zdárného konce tak, aby Spojené království k 29. březnu 2019 ukončilo své členství v Evropské unii. Theresa Mayová ustála hlasování o nedůvěře vlády, které proběhlo 16. ledna 2019 večer a tak uhájila svoji pozici ve vládě, sjednotila svou stranu a rozdrtila předsedu opozičních labouristů Jeremyho Corbyna. Následně ve svém projevu odmítla nové hlasování o brexitu. Byl to právě šéf britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn, který podporoval možnost vypsání druhého referenda o brexitu, nebo alespoň oddálení odchodu Británie z EU. Theresa Mayová je ale ve svém boji silná a dokazuje tak svým lidem, že když jí 13.7.2016 zvolili za britskou premiérku, udělali dobře.

Britové si v referendu odhlasovali odchod z EU a premiérka jim dala slib, že tento proces úspěšně dokončí. I když jí v průběhu opustili zastánci brexitu, jako bývalý ministr zahraničí Boris Johnson a bývalý ministr pro brexit Dominic Raab, ona dokazuje svoji vnitřní sílu a jde za svým slibem, který dala svým občanům. Její úsilí ale záměrně komplikují představitelé Evropské unie. Předseda Evropské rady Donald Tusk zastává názor, který veřejně prezentuje, že nové vyjednávání o textu dohody o podmínkách britského vystoupení z EU není možné. Je zcela zřejmé, že je to záměr EU, jak proces odchodu Británie z EU alespoň oddálit. Mayová se snaží s EU dojednat ještě otázky spojené s Gibraltarem a irskou pojistkou. Demokratické rozhodnutí občanů Gibraltaru být součástí Británie by podle Mayové měly všechny strany respektovat. Irská pojistka má zabránit přísnému režimu na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou.

Naše hnutí SPD pevně věří, že britská premiérka dotáhne úspěšně odchod Spojeného království z EU. Podporujeme všechny aktivity v navázání spolupráce mezi Českou republikou a Velkou Británii, které by byly pro obě strany výhodné. Chceme našim občanům žijícím a pracujícím v Británii (okolo 40.000) a i opačně Britům u nás zajistit stejné podmínky, jaké měly doposud. Budeme apelovat na vládu, aby v co nejkratší době připravila dvoustranné dohody o pohybu zboží a služeb. Británie je jedním z nejvýznamnější obchodních a investičních partnerů České republiky a dlouhodobě patří mezi 4-5 nejvýznamnějších exportních teritorií pro české vývozce. Naše hnutí SPD je pro úzkou spolupráci s touto vyspělou zemí. Jsme stejného názoru jako britská premiérka, že každá země by prioritně měla hájit zájmy a blaho svých občanů, pod co spadá i uzavírání oboustranně výhodných smluv o vzájemné spolupráci.

4.2.2019

Navrhli jsme funkční zákon o obecném referendu, na rozdíl od ČSSD!

Cesta ke schválení zákona o obecném referendu bude dlouhá a v konečné fázi z důvodu jeho odmítání Senátem pravděpodobně neschůdná.

Žádná politická strana zastoupená v dolní komoře (Poslanecká sněmovna) Parlamentu České republiky nepodpoří návrh našeho hnutí SPD o obecném referendu, některé z nich předložily své vlastní návrhy. Horní komora (Senát) Parlamentu České republiky zcela odmítá se návrhem zákona o referendu zabývat, čímž dává jasně najevo svou aroganci vůči občanům, voličům.  

Jedním z klíčových bodů programu našeho hnutí SPD je zajistit našim občanům rozhodovat o veřejných věcech v referendu. Naši poslanci v Poslanecké sněmovně prosazují zákon o obecném referendu. Ctíme název našeho hnutí „Svoboda a přímá demokracie“ a prosazujeme ho v zájmu našich občanů. Občané mají právo se prostřednictvím referenda vyjádřit ke všem zásadním otázkám budoucnosti českého státu, včetně našeho členství v Evropské unii a v NATO.

V rámci projednávání v Poslanecké sněmovně jsou tři návrhy zákona o referendu. Návrh SPD předložili naši poslanci prostřednictvím poslaneckého klubu dne 15.12.2017, jako Sněmovní tisk č. 35/0, část č. 1/4 N. z., o celostátním referendu. Následně byl za tři dny rozeslán všem poslancům. V rámci jeho cesty ke konečnému přijetí prošel celou řadou legislativních procesů (stanovisko vlády, Ústavně právní výbor). Ústavně právní výbor na své schůzi dne 9. ledna 2019 přerušil projednávání tisku č. 35. V našem návrhu bylo např. „Petiční výbor shromáždí podpisy nejméně 100.000 oprávněných občanů nejpozději do 2 let od zahájení sběru podpisů. Rozhodnutí v referendu je přijato, jestliže se pro ně v hlasování vyslovila nadpoloviční většina hlasujících.“ To znamená, že navrhujeme tzv. nulové kvórum účasti stejně jako je to v současné době ve volbách (někteří senátoři byli zvoleni účastí voličů, která byla i pod 20% hlasů). Dále musí být každý přijatý návrh referendem závazný jak pro parlament tak také pro vládu.

Svůj návrh o celostátním referendu předložili také ČSSD a KSČM. Současná vláda se dohodla, že se dále bude zabývat pouze předlohou referenda z dílny ČSSD, který bude navrhovat ke schválení senátorům. V návrhu sociálních demokratů je zamítnuto, aby lidé mohli hlasovat i o mezinárodních závazcích České republiky (např. o vystoupení z EU, NATO). Další nesplnitelnou podmínkou je, že k vyvolání referenda by bylo nutných nejméně 450.000 podpisů nejpozději do šesti měsíců od zahájení sběru podpisů (v prvním návrhu stanoven dokonce počet 800.000 podpisů). ČSSD také navrhuje, aby rozhodnutí v referendu bylo přijato, jestliže se pro ně v hlasování vyslovila nadpoloviční většina všech voličů, což je cca 4 miliony občanů. Poslanci ostatních stran přijetí funkčního zákona o referendu odmítají. 

Senátoři referendum odmítají úplně. Vyplynulo to z debaty v ústavně-právním výboru a komisí pro ústavu Sněmovny a Senátu. Sněmovna se navíc bude nadále zabývat pouze předlohou vládní ČSSD, která de facto referendum znemožňuje. K návrhu ČSSD už panuje shoda mezi vládními ANO a ČSSD a opozičními Piráty. Ústavně-právní výbor projednávání předloh o celostátním referendu přerušil do poloviny března a k sociálnědemokratickému návrhu mohou poslanci předkládat do konce února pozměňovací návrhy.

K přijetí ústavního zákona o celostátním referendu je třeba nejméně 120 hlasů všech poslanců a také třípětinová většina z přítomných senátorů. Jak je vidět, cesta k přijetí zákona o celostátním referendu je velmi složitá a ještě není zaručeno, že bude tento zákon přijat. Naše hnutí SPD ale v současné době podpoří i takto podle nás neproveditelný návrh zákona o celostátním referendu. To je podpořeno cílem možnosti budoucí změny.

1.2.2019

Vícečlenná tradiční pracující rodina je základem prosperity každého státu!

Příspěvek pro matky čtyř a více dětí, který zavádějí v Polsku, by nás mohl inspirovat.

V Polsku plánují více peněz pro matky vychovatelky čtyř a více dětí, což je zajisté krok správným směrem. Polská vláda tak dala najevo, že si váží žen, potažmo matek, které vychovávají své děti v duchu početné rodiny, kterou považují za základ svého státu.

Polská vláda premiéra Mateusze Morawieckého schválila návrh národně-konzervativního Práva a spravedlnosti (PiS), spočívající ve výplatě minimálního důchodu ve výši 1.100 zlotých (v přepočtu 6.580 korun) pro polské ženy, které vychovaly čtyři a více dětí a kvůli jejich výchově nechodily do práce (zatím nedostávaly nic). Podle doposud platné polské legislativy měly nárok na alespoň minimální důchod nárok ženy, které odpracovaly 20 let a jsou starší 60 let. Polský ministr Morawiecki to komentoval slovy: „Výchova čtyř, pěti, šesti nebo dokonce více dětí, to není jen péče o jejich budoucnost, ale také o budoucnost naší vlasti. Matky, to jsou tiché hrdinky naší nezávislosti.“ Podle agentury Reuters, která toto prohlášení šéfa polské vlády zveřejnila, přijde tento program polskou státní kasu letos na 800 milionů zlotých a na dalších 11 miliard zlotých v dalších deseti letech, kdy na tuto sociální dávku dosáhne v Polsku okolo 86 tisíc matek. Na tuto dávku budou moci požádat i otcové, a to v případě, že matka v rodině zemřela, nebo jí opustila. Návrh musí ještě schválit parlament (zde má PiS většinu) a podepsat prezident Andrzej Duda (příznivec PiS). Strana Právo a spravedlnost už pro podporu rodin zavedla program 500plus, díky kterému dostávají rodiny měsíčně 500 zlotých na druhé a každé další dítě.              

Současná polská vláda má na rodinu stejný pohled jako má naše hnutí SPD. Na rodinu je nutno nahlížet jako na přirozený svazek muže a ženy, jenž zasluhuje nejvyšší společenskou podporu a ochranu. Hlavní funkcí rodiny je zajistit bezpečné mateřství a výchovu dětí, při které je kladen důraz na národní hrdost a posilování vlastenectví. Bude-li mít fungující rodina více dětí, což je základ budoucí prosperity státu, je povinností státu umožnit těmto rodinám co nejlepší podmínky. Příspěvek, který zavádějí v Polsku, je jedním z nástrojů, jak dát rodinám zpětnou vazbu, že si stát váží jejich přístupu k výchově dětí.

Určitě bychom takový návrh podpořili i u nás. Podporu mladých rodin má naše hnutí přímo ve svém programu. Navrhujeme pro naše pracující rodiny daňové slevy a rodinám se třemi a více dětmi, kde alespoň jeden z rodičů pracuje a má čistý trestní rejstřík, chceme zabezpečit, že nebudou platit žádnou daň z příjmu. Tato úleva, by dle našeho návrhu, měla být platná po celou dobu výchovy a přípravy dětí na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let dítěte. Současně máme v plánu mladým rodinám nabídnout bezúročnou novomanželskou půjčku do výše 300.000 Kč s dobou splatnosti 15 let. Podmínkou k dosažení této půjčky bude pracovní poměr jednoho z manželů. V návrhu této půjčky počítáme s tím, že při narození třetího dítěte rodina ukončí splácení, a rodina jako bonus dostane zpět celou částku, a to při dovršení plnoletosti prvního dítěte.

Dobře jsme si vědomi, stejně tak jako politici v Polsku, kteří zvýhodnění početných rodin podporují, že narozené děti jsou zárukou stability průběžného důchodového systému. Naše hnutí SPD prosazuje pro naše občany též snížení hranice odchodu do důchodu podle počtu vychovaných dětí. Tímto dáváme jasně najevo, že si stejně jako v Polsku vážíme našich žen, matek.

31.1.2019

Neomarxistická liberální demokracie ve skutečnosti demokracií pohrdá!

Rozhovor pro ParlamentníListy.cz na aktuální politická témata, které v současné době rezonují ve společnosti.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Neomarxisticka-liberalni-demokracie-ve-skutecnosti-demokracii-pohrda-povsiml-si-poslanec-SPD-Ale-rozpad-EU-se-pry-blizi-568736

Vláda je nejednotná a nemaká, píše se v usnesení SPD z minulého týdne. Co vám na činnosti vlády nejvíce vadí?

Přesně tak, jak je položená otázka, viz závěry z usnesení předsednictva SPD z minulého týdne. Daňová reforma se odkládá na rok 2021. ČSSD ve vládě prostřednictvím své ministryně práce a sociálních věcí Maláčové prosazuje nesmyslné sociální dávky, a místo podpory pracujících rodin s dětmi a snižováním jejich daňové zátěže, pokračuje v nalévání miliard do neziskových organizací, inkluze a sociálních dávek pro nepřizpůsobivé. Vláda je nejednotná a jasně se ukazuje, že skutečně pozitivní změny jsou v koalici s ČSSD nemožné. Hnutí ANO zvolilo koalici s ČSSD ze strachu z elit EU. Mrhá tím důvěrou voličů. Hnutí SPD opakovaně navrhuje vítězi voleb vytvoření vlády odborníků, kterou by SPD podpořilo na základě programu. Pouze tato vláda by mohla zásadním způsobem řešit problémy naší nadnárodními korporacemi vykořisťované země. Země, která má 85% úroveň HDP vyspělých zemí, ale zároveň pouze 40% úroveň mezd v porovnání se západními zeměmi EU, je objektivně vykořisťovaná. Zároveň je zapotřebí předložit takovou důchodovou reformu, aby naše vláda měla pokrytu oblast vyplácení tohoto příspěvku pro naše seniory v následujících letech, aniž by musela přistupovat k takovým negativním opatřením, jako je např. zvyšování hranice věku odchodu do důchodu. Více se také musí angažovat ministerstvo dopravy a najít takové pobídky a nástroje, pomocí kterých by se zlepšila situace s výstavbou a opravou našich dálnic a silnic a tranzitní kamionovou dopravu postupně nahrazovat přepravou po železnici.     

Hodně se mluví o brexitu. Ze všech stran je slyšet jaká katastrofa to pro Británii bude. Nejsou tato tvrzení spíše součástí tlaku na Brity, aby své rozhodnutí ještě změnili? Případně přáním některých představitelů EU, aby Británie na svůj odchod co nejvíc doplatila? Bude to opravdu taková tragédie?

V současné době sílí kampaň ze strany vrcholových představitelů Evropské unie vůči britské premiérce Mayové, která si stojí za dokončením brexitu ke dni  29. března 2019. Tato kampaň je vedena s cílem alespoň oddálit odchod Británie z EU a nejlépe znovu vyhlásit referendum o setrvání Británie v EU. Toto jednostranné ovlivňování občanů, které aplikují vrcholoví představitelé institucí Evropské unie je mířeno proti Velké Británii a jejím občanům, kteří brexit podporují. EU tlačí na Británii, aby přistoupila na prodloužení článku 50 lisabonské smlouvy o opuštění EU, což by znamenalo zvýšenou pravděpodobnost měkčího brexitu, či vůbec žádného brexitu. Evropská unie dobře ví, co by odchodem Británie ztratila. Určitě je to ztráta každoročního přísunu financí do pokladnice EU. Po odečtení všech plateb, které do Británie z Bruselu přitekly, zůstává Spojené království čistým plátcem do rozpočtu EU a po Německu a Francii dokonce třetím největším. A největší riziko, kterého si je EU dobře vědoma, spočívá v tom, že by Británii v blízké budoucnosti mohly následovat další státy a odejít ze společenství Evropské unie. Británie se v krátké budoucnosti po všech stránkách z následků odchodu z EU vyrovná a začne Evropskou unii ve všech hlediscích a ukazatelích převyšovat. To si brzo uvědomí ostatní státy a budou chtít Británii následovat. V této souvislosti zmíním to, čeho si každý nezávislý pozorovatel musí všimnout, a to jakou formou o situaci ve Spojeném království informují některá naše média a hlavně zpravodajské pořady v České televizi. Vše je vedeno tak, že si občané Británie nepřejí odchod z Evropské unie a též straší naše občany a podnikatele, jaký negativní dopad to bude i pro ně znamenat.

„Musíme bojovat za evropskou myšlenku, jinak se budeme dívat, jak mizí pod vlnou populismu,“ vyzývá v textu manifestu, který podepsaly tři desítky evropských osobností, francouzský filozof Bernard-Henri Lévy. Zároveň označuje ty, kteří nechtějí společný evropský projekt, za „žháře duše a ducha“. Nezní příliš povýšenecky a nepřispěje podobné nálepkování spíše k další polarizaci názorových proudů? 

Názor našeho hnutí SPD na fungování současné Evropské unie je všem dobře znám. Nebudu rozebírat otázku islamizace Evropy, ke které postupnými kroky vlivem přílivu dalších nelegálních imigrantů dochází. Já se na Evropskou unii podívám očima manažera jako na fungující organizaci. Dle mého názoru je současné organizační uspořádání z pohledu řízení této organizace velmi neefektivní, s prvky přebujelé administrativy a špatně nastavenými kompetencemi.  Hnutí SPD je jediná parlamentní strana s nekompromisním postojem k politice EU. Žádáme jinou formu spolupráce národních států na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Ne neomarxistický diktát Evropské unie.

Prezident Miloš Zeman proslavil termín „lepšolidé“. Vysvětluje ho tak, že jsou to lidé, „kteří se považují za něco lepšího než my ostatní, kteří nám neustále radí, co máme dělat, kteří své názory považují za nadřazené názorům ostatních“. Jak to vlastně prezident myslel? Co je „lepšočlověk“ podle vás? Znáte nějaké?

Takovým lidem jsou nepohodlní všichni, kteří mají jiný názor, čímž je podkopávána demokracie a svoboda jakéhokoli projevu. Jako jeden z mnoho příkladů zmíním incident, ke kterému došlo vloni 17. listopadu, při pietě při kladení kytic na Národní třídě. Už se i ví, kdo zatím to incidentem stál. To jsou právě ti Vámi zmiňované „lepšolidé“. Teď to bylo vyhazování kytic, ale co přijde příště? Budou se násilně vyhazovat i nepohodlní politici? Novodobá neomarxistická liberální demokracie představuje velké nebezpečí do budoucna, jelikož pohrdá demokratickými hodnotami, jejichž základem jsou svobodné volby, které jediné mohou určovat chod společnosti.

Francie a Německo podepsaly smlouvu o společném partnerství, která výrazně pozmění podobu společné Evropy. Oba státy budou nově vystupovat jako jeden celek v obranné a zahraniční politice a budou koordinovat své postoje v rámci EU a NATO. Jak chápete tento krok?

Tento krok nelze chápat jinak, než jako arogantní a nadřazené jednání těchto vrcholových představitelů Francie a Německa. Ano, tak dokazuje Evropská unie svou transparentnost a rovný přístup ke všem ostatním zemím, které tvoří společenství zemí Evropské unie. Francouzský prezident Emmanuel Macron neumí vyjít s vlastními občany, ale chtěl by být jednou ze dvou velmocí, které by v budoucnu určovaly chod všech zemí v rámci Evropské unie. Ve Francii už od 17. listopadu minulého roku probíhají protestní akce proti politice Emmanuela Macrona, při kterých už bylo zraněno více jak dva tisíce demonstrantů a tisíc policistů. To samé by se dalo říci o Angele Merkelové, která už koncem roku oznámila, že nechce být v dalším volebním období německou premiérkou a vzdala se i své funkce v čele německých křesťanských demokratů (CDU). Stále bude ale ona tou nejzodpovědnější osobou, která „pozvala“ imigranty do Evropy. Nyní dělá různá opatření, aby alespoň jejich část přesunula do jiných zemí Evropské unie, což se jí ale nedaří. Určitě ve společné francouzsko-německé smlouvě bude mít otázka přerozdělování imigrantů svou důležitost. Hnutí SPD odmítá, aby se Evropa dostala pod nadvládu Francie a Německa. Vlády těchto dvou států vedou Evropu do záhuby. Nechceme být součástí německo-francouzského superstátu, ale ctíme národní hrdost a suverenitu naší republiky. Naši spolupráci v rámci Evropy spatřujeme ve spolupráci suverénních států a spolupráci v rámci zemí Visegrádské čtyřky a Rakouska.

Jedním z bodů nového partnerství je snaha o začlenění Německa do Rady bezpečnosti OSN coby stálého člena. Počet stálých členů RB OSN by se tak měl zvýšit na šest. Jde o reálný cíl? A nejedná se o revizi výsledků druhé světové války?

Nehrozí, že toto partnerství zcela vychýlí jazýček mocenských vah ve prospěch Paříže a Berlína na úkor zbytku Evropské unie? Němci a Francouzi také říkají, že chtějí synchronizovat své postoje v rámci EU a NATO. Znamená to tedy, že v rámci hlasování kvalifikovanou většinou na Evropské radě tento dvojblok a jeho menší spojenci mají navěky vše vyhráno a „zválcováno“? Jakou šanci bude mít koalice států, která bude chtít takový blok přehlasovat?

To navazuje na předchozí otázku. Ve zmiňované smlouvě mezi Francii a Německem si stanovili společný postup francouzský prezident Macron a německá kancléřka Merkelová, s cílem jak v budoucnu autoritativně řídit celou Evropu. V této smlouvě o  francouzsko-německé kooperaci se navrhuje, aby vznikla společná francouzsko-německá rada, která bude mít za úkol koordinovat společný postup obou zemí, a scházet by se měla nejméně tři krát do roka. Řešit by měla tato rada otázky spojené se společnou obranou států, koordinaci vývozu zbraní a propojení obranného průmyslu včetně výroby vojenské techniky. Dalším úkolem společné rady bude prosazení Německa do orgánů Rady bezpečnosti OSN, aby bylo Německo jejím stálým členem. Je vidět, že to mají velmi dobře promyšlené a naplánované. To se nám ale nelíbí, a ozvaly se již i další země Evropské unie. Největší kritika  zazněla z Itálie. Italský premiér Giuseppe Conte v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera kritizoval pasáž, ve které považuje Německo i Francie za prioritu přijetí Německa za stálého člena Rady bezpečnosti OSN. Conte uvedl: „Myslí jen na své národní zájmy. Od počátku devadesátých let minulého století jsme podporovali myšlenku přidělení křesla v Radě bezpečnosti OSN Evropské unii a ne jednomu ze členských států.“ Rozložení sil v Radě bezpečnosti OSN podle něj odpovídá výsledkům druhé světové války. Stálými členy Rady bezpečnosti OSN jsou v současnosti pouze Francie a velká Británie. Tato otázka vyvolá v nejbližší budoucnosti ještě řadu debat a návrhů řešení. Francie a Německo postoupily na další úroveň blízkých vztahů a realizují si svoji vlastní „třístupňovou“ bilaterální unii. To je de facto příprava na čím dále pravděpodobnější variantu rozpadu a konce Evropské unie po letošních volbách do europarlamentu. Naprosto odmítáme koncepci ztráty suverenity České republiky a její faktickou přeměnu v kolonii pod francouzsko-německým diktátem.

30.1.2019

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD), v němž se stavíme proti tomu, aby se Česká republika stala kolonií Německem a Francií ovládané Evropské unie. Dále nabízíme řešení, které má zamezit likvidaci živnostníků, kterou provádí svými opatřeními hnutí ANO. Proti buzeraci ve formě EET nabízíme jednoduché daňové paušály. Též předkládáme zákon, který má potlačit lichvu. Za SPD připravujeme i další zákon, který lidem v dluhových pastech zásadně pomůže. Vítáme, že USA vede s Talibánem jednání o ukončení nesmyslné války, kterou nebylo možné vyhrát. V debatě o referendu se ukazuje se, že hnutí SPD je jediným uskupením, které opravdu prosazuje a hájí demokracii a právo občanů rozhodovat.

1. Francie a Německo se dohodly na faktickém ovládnutí Evropy.

Francie a Německo uzavřely 22. ledna 2019 v německých Cáchách (Aachen) smlouvu o hlubší spolupráci v rámci francouzsko-německé integrace. To vše v době trvání občanských nepokojů proti nepopulárnímu prezidentu Macronovi a odcházení kancléřky Merkelové, která Evropu zaplavila svým neuváženým pozváním milionů ilegálních imigrantů. Cílem německo-francouzské smlouvy je prohloubení spolupráce v zahraniční politice, obraně, hospodářství nebo při integraci příhraničních regionů. Podepsání této smlouvy má však mnohem hlubší význam, než se na první pohled zdá. Jedná se o písemné pokračování už roky fungující francouzsko-německé spolupráce dvou dirigentů (Juncker je pouhý moderátor) v rámci Evropské unie. Potvrzením tohoto modelu jsou hlasovací pravidla v EU zejména v pro nás nevýhodné Lisabonské smlouvě, kdy v jakémkoli možném formátu se nikdo „nehne” bez Francie a Německa a tyto dvě země jsou schopné pro ně nevýhodná rozhodnutí účinně blokovat. Nyní ale Francie a Německo postoupily na další úroveň blízkých vztahů a realizují si svoji vlastní (třístupňovou“) bilaterální unii. To je de facto příprava na čím dále pravděpodobnější variantu rozpadu a konce Evropské unie po letošních volbách do europarlamentu. Hnutí SPD v této souvislosti souhlasí s vyjádřením prezidenta Miloše Zemana, který by chtěl v následujících měsících recipročně iniciovat a posílit podobnou smlouvou spolupráci mezi státy Visegrádské skupiny (V4) s případným zapojením Rakouska (V4+). Hnutí SPD prosazuje evropskou integraci na základě spolupráce suverénních zemí. Naprosto odmítáme koncepci ztráty suverenity České republiky a její faktickou přeměnu v kolonii pod francouzsko-německým diktátem.

2. Musíme skončit administrativní a daňovou genocidu živnostníků.

Andrej Babiš a hnutí ANO potřebovalo pět let ve vládě a ideovou konferenci na to, aby přišli s překotnou novinkou v oblasti daní. Hnutí SPD má dlouhodobě ve stanovách a ve svém programu podporu snižování daňového zatížení drobných podnikatelů a živnostníků (daňovou reformu), kterou nazýváme "daňové paušály podle výše obratu". Hnutí ANO nyní zjistilo, že pro drobné podnikatele a živnostníky za celou dobu neudělali ve vládě zhola nic. Prosadili a zavádějí nesmyslnou EET, zákaz kouření, průběžná daňová hlášení a další kontroly ze strany státu, která jsou naopak házení klacků pod nohy svobodnému podnikání. Samozřejmě, že daně se platit musí. Hnutí ANO ale nyní složitě hledá název pro to, co my v SPD už od samého počátku nazýváme "podpora daňových paušálů". Složitou administrativu a byrokracii v rámci neustále bobtnající administrativy státu, u drobných podnikatelů a živnostníků chce SPD nahradit plně jednorázové "daňové paušály" odstupňované podle výše jejich ročního obratu. Druhou zásadní změnou, kterou prosazuje SPD pro podnikatele, musí být platba DPH ze skutečně zaplacených faktur. Tento náš návrh zákona nám však v minulém volebním období koalice hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL zamítla. Hnutí ANO bude čím dále hůře hledat zdroje pro tvorbu státního rozpočtu na příští léta. Bude pod tlakem koaliční ČSSD, kterou si pustilo do vlády, a která stupňuje požadavky na výdaje na inkluzi, politické neziskovky, navyšování dávek nepřizpůsobivým a tak podobně a ruinuje dlouhodobě státní rozpočet.

3. Vojenský debakl v Afghánistánu ukončilo jednání USA s Tálibánem.

Hnutí SPD vítá výsledky jednání mezi USA a Tálibánem s cílem ukončení nejdelší války v novodobé historii, kterou vedou svou agresivní politikou Spojené státy s podporou NATO. Od americké invaze do Afghánistánu po atentátech Al-Káidy na New York a Washington z 11. září 2001 již uplynulo 17 let a mezi tisíce mrtvých na obou stranách bohužel patří i 14 našich vojáků. Tálibán oznámil, že se s USA domluvil na dohodě o míru v Afghánistánu, která počítá se stažením zahraničních vojsk z Afghánistánu do 18 měsíců od podepsání smlouvy. SPD vždy prosazovalo mírové řešení této intervence a změnu strategie ze strany USA, západu a NATO. Tálibán je sice militantní radikální hnutí, nikdy ale nemělo jiný zájem, než vládnout v Afghánistánu a neplánovalo útoky na USA nebo západní země. Ještě před pár dny jsme ale slýchali od našich vládních představitelů ANO a ČSSD s mohutnou podporou ODS, Pirátů, KDU-ČSL, STAN, a TOP 09 o nutnosti přítomnosti USA a NATO v Afghánistánu v rámci boje proti terorismu a potřebě navyšování počtů našich vojáků v operaci Resolute Support pro udržení transatlantických vazeb v rámci plnění závazků k NATO. Nyní konečně dochází k obratu díky zahraniční politice amerického prezidenta Donalda Trumpa. My nepolitikaříme a od začátku v SPD tvrdíme, že strategie přístupu západu k Afghánistánu je dlouhodobě špatná a nemá vojenské řešení, ale řešení politicko-diplomatické. Teď dochází na naše slova. Dlouhodobě a konzistentně tvrdíme, že Afghánistán by se měl nechat Afgháncům a nevnucovat jim nějaké naše modely demokracie, protože islám je zde silně zakořeněn, je součástí vládní politiky a oni naše pojetí demokracie a způsobu života odmítají. Naše vojáky potřebujeme doma a musíme budovat armádu pro obranu území našeho státu ve smyslu čl. 43 naší Ústavy.

4. Žádáme trestání lichvy a lichvářů.

Poslanci SPD minulý týden předložili do legislativního procesu Poslanecké sněmovny další návrh zákona, kterým chceme zakázat lichvu s tím, že by byla oproti současnému stavu přesně definována. Chceme tak bojovat proti tomu, aby u nás tolik spoluobčanů padlo do spárů exekutorů. V současnosti jde o více než 850 tisíc lidí. Lichvářským úvěrem – dle našeho návrhu zákona – se rozumí smlouva o úvěru, jejíž celkové roční procentní souhrnné náklady v okamžiku sjednání, překračují více než dvakrát aktuální zákonný úrok z prodlení - dnes by tedy podle našeho návrhu byla lichvářská smlouva ta, jejíž celkové roční procentní souhrnné náklady (RPSN) by překročily 19,5%. Hnutí SPD navrhuje zrušení lichvářských úroků, postih lichvářů a zestátnění exekutorů s cílem odstranit vysoké náklady exekucí. To je systémová cesta, jak bojovat se zadlužením českých občanů. Za SPD připravujeme také další zákon, který lidem v dluhových pastech zásadně pomůže (nejprve platba jistiny, pak teprve poplatků, zastavení růstu úroků okamžikem soudního rozsudku atp.). Definice lichvy podle návrhu SPD je jediný účinný způsob boje s lichváři a řešení situace lidí ničených lichvou.

5. ANO, ČSSD, KSČM a Piráti nepodpoří účinné celostátní referendum.

Poslanci ostatních stran odmítají přijetí funkčního zákona o referendu. Senátoři referendum odmítají úplně. Vyplynulo to z debaty v ústavně-právním výboru a komisí Sněmovny a Senátu. Sněmovna se navíc bude nadále zabývat pouze předlohou vládní ČSSD, která de facto referendum znemožňuje. K návrhu ČSSD už panuje shoda mezi vládními ANO a ČSSD a opozičními Piráty. Ústavně-právní výbor projednávání předloh o celostátním referendu přerušil do poloviny března, k sociálnědemokratickému návrhu mohou poslanci předkládat do konce února pozměňovací návrhy. Ve Sněmovně je i návrh zpracovaný SPD, který se liší parametry a například okruhem otázek, o nichž by lidé mohli hlasovat. Návrh ČSSD však předpokládá, že k vyvolání referenda by bylo nutných nejméně 450.000 podpisů, nebylo by možné měnit ústavu ani hlasovat o vystoupení z EU nebo z NATO. Výsledek všelidového hlasování by byl závazný, pokud by na položenou otázku odpověděla kladně nejméně čtvrtina ze všech voličů, čili asi dva miliony obyvatel. I v případě, že by Sněmovna předlohu o všelidovém hlasování schválila, k zákonnému ukotvení obecného referenda se staví odmítavě Senát. Dolní komora však nemůže v tomto případě horní komoru přehlasovat. Ukazuje se, že hnutí SPD je jediným uskupením, které opravdu prosazuje a hájí demokracii a právo občanů rozhodovat. Ostatní strany chtějí, aby občané neměli právo projevit svou vůli referendem o ničem důležitém, a aby bylo kvůli téměř nesplnitelným podmínkám prakticky nemožné, aby mohli hlasovat. Návrh SPD počítá s tím, že k vyvolání referenda by stačilo 100 tisíc podpisů voličů a bylo by možné hlasovat také o změnách ústavy a o členství ČR v EU či v NATO. To však ostatní strany a hnutí zastoupené v Parlamentu odmítají.

29.1.2019

Itálie se začíná vymezovat proti opatřením Evropské unie!

Italský ministr vnitra Matteo Salvini spolu s místopředsedou italské vlády a lídrem strany Hnutí pěti hvězd Luigi Di Maio se v italských mediích tvrdě ohradili proti uplatňované současné politice francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Matteo Salvini minulý týden v italské televizi Canale 5 řekl: „Francouzi si zaslouží lepší vládu“ a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nazval „mizerným prezidentem“. Luigi Di Maio z Hnutí pěti hvězd zase označil Francii za příčinu migrace z Afriky do Evropy. Oba italští politici opakovaně kritizují prezidenta Macrona z neochoty pomáhat při zvládání velkého počtu imigrantů, kteří se v posledních letech nelegálně dostávají do Evropy přes Středozemní moře. Nelíbí se jim hlavně pomalý a liknavý přístup Francie k již schváleným opatřením, jak tomuto přílivu imigrantů zamezit. Jedním z několika navrhovaných bodů bylo zvýšení uprchlických středisek, ze kterých by se dále imigranti přerozdělovali do ostatních států EU. Nová střediska mají být a vznikat v zemích u Středozemního moře. Praxe ale ukazuje, že tyto navazující procesy nefungují a v již zřízených uprchlických centrech panují katastrofální podmínky (viz řecké ostrovy, okolí Říma). Itálie se na základě těchto skutečností rozhodla minulý týden uzavřít druhé největší zařízení pro imigranty v Castelnuovo di Porto, poblíž Říma. Toto rozhodnutí komentoval ministr vnitra Matteo Salvini v rozhovoru pro rozhlas: „Dal jsem slib, že necháme uzavřít velká zařízení pro imigranty, která dělají problémy, a právě to děláme. Ten kdo podle práva může v Itálii být, nezůstane na ulici.“        

Itálie kritizuje i liknavý přístup Francie při vyjednávání o zřizování uprchlických středisek v severní Africe. Lídři Francie propagují v EU větší příliv peněz do zemí Afriky (Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye) a doufají, že s tím budou tyto země souhlasit. Situace je ale taková, že to tyto země odmítají. EU chce tuto finanční pomoc navyšovat s tím, že na to tyto severoafrické země přistoupí a zarazí tak migraci do Evropy již na svých hranicích.

Další ostré vymezení z řad italských vládních představitelů na úkor francouzského prezidenta proběhlo v souvislosti s podepsanou dohodou mezi Francii a Německem minulý týden v německých Cáchách. Italský premiér Giuseppe Conte v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera kritizoval pasáž, ve které považuje Německo i Francie za prioritu přijetí Německa za stálého člena Rady bezpečnosti OSN. Conte  uvedl: „Myslí jen na své národní zájmy. Od počátku devadesátých let minulého století jsme podporovali myšlenku přidělení křesla v Radě bezpečnosti OSN Evropské unii a ne jednomu ze členských států.“     

Naše hnutí SPD souhlasí s názory těchto spřízněných italských politiků. Ministr vnitra Matteo Salvini je též šéfem vlastenecké Legy, se kterou je hnutí SPD ve společné frakci Evropského parlamentu (frakce ENF – Evropa národů a svobody).

28.1.2019

Ve Sněmovně navrhujeme důležité body, které jsou v zájmu občanů ČR!

Poslanci SPD jsou aktivní na schůzích Poslanecké sněmovny. Hned na prvním jednání v tomto roce navrhli zařadit na program schůze tři nové body k projednání, které považuje naše hnutí za důležité.

První jednání poslanců v letošním roce proběhlo dne 22. ledna 2019 ve 14 hodin a na program jednání bylo zařazeno několik bodů k projednání. Mimo tyto stanovené body vzhledem k politické situaci u nás i v zahraničí jsme navrhovali zařadit další body k projednání hned v první den 26. schůze Poslanecké sněmovny. 

Německé válečné reparace – Prezentoval Tomio Okamura s odůvodněním, že je nutné otevřít nedořešenou otázku válečných reparací, tedy náhrady škod, které nám dodnes dluží Spolková republika Německo jako nástupce hitlerovského Německa. Podle našich konzervativních odhadů na základě porovnání průměrných mezd tehdy a dnes nám k dnešku Německo dluží 10 až 15 tisíc miliard korun. Tyto naše peníze mělo Německo po 70 let k dispozici a mohlo s nimi úspěšně budovat prosperitu.

A jak dopadlo hlasování: Hlasování číslo 3, přihlášeno 187, pro 34, proti 129, zbytek se hlasování zdržel. Tento návrh přijat nebyl.

Informace vlády o postoji České republiky ke Globálnímu kompaktu OSN o bezpečné, řízené a trvalé migraci a Globálním kompaktu OSN o uprchlících – Prezentoval Radim Fiala s odůvodněním, že je podstatné, aby vláda zde ve Sněmovně vysvětlila, proč přistoupila a podpořila Globální kompakt OSN o uprchlících. Dále by vláda měla vysvětlit, proč v případě Globálního kompaktu OSN o bezpečné, řízené a trvalé migraci zaznívala ze strany předsedy vlády Andreje Babiše a ministra zahraničí Petříčka naprosto rozdílná stanoviska. Vláda něco jiného říká lidem a něco jiného v otázce migrace dělá. Pro SPD je to velmi závažná věc.

A jak dopadlo hlasování: Hlasování číslo 4, přihlášeno 187, pro 68, proti 69, zbytek se hlasování zdržel. Tento návrh přijat nebyl.

Zákon o pobytu cizinců ze zemí mimo Evropskou unie – Prezentoval Radovan Vích s odůvodněním, že se jedná o sněmovní tisk č. 203, kde jednání bylo přerušeno v rozpravě, aby bylo dokončeno a mohly se načíst případně další pozměňovací návrhy a propustit tento tisk do třetího čtení. 

A jak dopadlo hlasování: Hlasování číslo 9, přihlášeno 187, pro 42, proti 52, zbytek se hlasování zdržel. Tento návrh přijat nebyl.

Naši poslanci v rámci jednání např. podpořili novelizaci insolvenčního zákona, který byl vrácen ze Senátu a též jsme podpořili návrh zákona o církevních restitucích (následně oba přijaty). Poslanci hnutí SPD přistupují k jednáním v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vždy připraveni a v rámci hlasování vystupují jednotně. Při rozhodování mají vždy a na prvním místě občany naší země.

25.1.2019

Jsme pro spravedlivé posouzení nároků vyplývajících z církevních restitucí!

Na programu druhého dne jednání poslanců v tomto roce bylo i hlasování o zdanění církevních restitucí.

Všichni naši poslanci tento návrh podpořili, neboť jsme přesvědčeni, že ocenění majetku nárokovaných církvemi nebylo objektivní, spíše byl nárokovaný majetek nadhodnocen. Zdůvodnění výše náhrad ze strany tehdejší vlády bylo totiž naprosto neprůkazné a nebylo zřejmé, na základě čeho se ke konečným cifrám došlo. Byla to hra s čísly a šlo o netransparentní proces.

O církevních restitucích, tedy o vrácení majetku církvím a další formě finančního vyrovnání, rozhodli poslanci na svém zasedání již v červenci roku 2012. Tehdejší vláda Petra Nečase, prostřednictvím svých poslanců protlačila v parlamentu církevní restituce. Jednalo se tak o největší majetkový přesun v naší republice od kupónové privatizace. Na jeho základě bude církvím vrácen majetek v hodnotě 75 miliard korun. Kromě toho dostanou finanční kompenzaci za majetek, který není možné vydat, a to v hodnotě 59 miliard korun. Konec vyplácení ročních náhrad církvím by měl skončit v roce 2043. Jedinou podmínkou bylo, aby církve prokázaly, že jim vydávaný majetek patřil. Už tenkrát docházelo k rozporům, které spočívaly v tom, že hrozí i vydání majetku, který nikdy nebyl jejich, nebo o něj církve přišly už před 25. únorem 1948.

Sněmovna v rámci svého druhého jednacího dne v tomto roce schválila novelu, o zdanění peněžitých náhrad, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích. Státní příspěvek, který v rámci již schválených restitucí dostávají církve každý rok ve výši dvou miliard korun, by měl být zdaněn 19%. Tyto peníze by šly do státní pokladny a mělo by se jednat každoročně o částku přibližně 405 milionů korun. Církev římskokatolická by tak odvedla na daních 320 milionů korun ročně. Českobratrská církev evangelická 16 miliónů korun ročně.  Stát by měl náhrady danit podle schváleného znění novely od příštího roku. Nyní o tomto návrhu budou rozhodovat senátoři.

Hnutí SPD podpořilo všemi hlasy přítomných poslanců (19) zdanění církevních restitucí. Nikdo nezpochybňuje princip, že co bylo ukradeno, má být vráceno. Ale musí to být v reálné ceně. Neprokázalo se totiž, že náhrady nebyly nadhodnocené, proto jsme podpořili zdanění církevních restitucí. Je to totiž jediná cesta, jak napravit možnou chybu a získat peníze, které náleží státu, zpět.

24.1.2019

Nechceme být součástí německo-francouzského superstátu!

Francie a Německo chtějí společně ovládat celou Evropu, vyzýváme ostatní země Evropy k opatrnosti.

Zcela v tichosti a bez účasti médií se dohodli francouzský prezident Macron a německá kancléřka Merkelová o společném postupu autoritativního řízení celé Evropy. Dokladem je společná smlouva o francouzsko-německé kooperaci, která byla podepsána v Cáchách.

Ano, tak dokazuje Evropská unie svou transparentnost a rovný přístup ke všem ostatním zemím, které tvoří společenství zemí Evropské unie. Francouzský prezident Emmanuel Macron neumí vyjít s vlastními občany, ale chtěl by být jednou ze dvou velmocí, které by v budoucnu určovaly chod všech zemí v rámci Evropské unie. Ve Francii už od 17. listopadu minulého roku probíhají protestní akce proti politice Emmanuela Macrona, při kterých už bylo zraněno více jak dva tisíce demonstrantů a tisíc policistů. To samé by se dalo říci o Angele Merkelové, která už koncem roku oznámila, že nechce být v dalším volebním období německou premiérkou a vzdala se i své funkce v čele německých křesťanských demokratů (CDU). Stále bude ale ona tou nejzodpovědnější osobou, která „pozvala“ imigranty do Evropy. Nyní dělá různá opatření, aby alespoň jejich část přesunula do jiných zemí Evropské unie, což se jí ale nedaří. Určitě ve společné francouzsko-německé smlouvě bude mít otázka přerozdělování imigrantů svou důležitost. Ve smlouvě se navrhuje, aby vznikla společná francouzsko-německá rada, která bude mít za úkol koordinovat společný postup obou zemí, a scházet by se měla nejméně tři krát do roka. Řešit by měla tato rada otázky spojené se společnou obranou států, koordinaci vývozu zbraní a propojení obranného průmyslu včetně výroby vojenské techniky. Dalším úkolem společné rady bude prosazení Německa do orgánů Rady bezpečnosti OSN, aby bylo Německo jejím stálým členem. Je vidět, že to mají velmi dobře promyšlené a naplánované. A jak na tyto skutečnosti reagují naši nejvyšší političtí představitelé?       

Ministerstvo zahraničí o této smlouvě dopředu vědělo, ale nepodniklo žádné kroky, aby byla naše veřejnost informována. Dle současného velmi probruselského ministra zahraničí Tomáše Petříčka, jak uvedl pro Echo24: „Smlouva mezi Francií a Německem, která má navázat na slavnou Elysejskou smlouvu mezi oběma zeměmi, je předně bilaterální záležitostí Francie a Spolkové republiky. Pokud smlouva mezi Francií a Německem prospěje EU, pak je to pro Unii i Česko dobrá zpráva. Vznik tvrdého jádra EU ale francouzsko-německou dohodou nehrozí.“ Na tyto postupy jsme od ministerstva zahraničí zvyklí. Všichni ať si udělají obrázek, jak to vlastně tento ministr ČSSD, který je členem její pražské organizace a který prošel řadou funkcí z pozice Mladých sociálních demokratů, doopravdy myslí a jestli je jeho prioritou blaho našich občanů.   

Naše hnutí SPD zastává názor, že by naši občané měli být informováni o těchto krocích představitelů Německa a Francie a zároveň dostat zpětnou vazbu od našich politiků k dané skutečnosti. Nechceme být součástí německo-francouzského superstátu, ale ctíme národní hrdost a suverenitu naší republiky. Naši spolupráci v rámci Evropy spatřujeme ve spolupráci suverénních států a spolupráci v rámci zemí Visegrádské čtyřky a Rakouska.

23.1.2019

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD), ve kterém informujeme, že kapitulaci vlády před paktem o uprchlících napadneme ve sněmovně, dále, že budeme požadovat po vládě, aby vymáhala nepromlčené reparace po Německu za škody způsobené naší zemi ve druhé světové válce. Také poukazujeme na to, že Babišova vláda „nemaká“, a že hlavně díky ČSSD poškozuje české občany a naši zemi. Hnutí SPD odmítá, aby se Evropa dostala pod nadvládu Francie a Německa, což je záměrem nové imperiální smlouvy mezi Francií a Německem. Alternativou vůči tomu je spolupráce suverénních zemí a úzká kooperace v rámci Visegrádu a střední Evropy.

1. Kapitulaci vlády před „paktem o uprchlících“ napadneme ve sněmovně.

Poslanci za SPD budou požadovat na nadcházející 26. schůzi Poslanecké sněmovny zařazení mimořádného bodu pořadu s názvem „Informace vlády o postoji ČR ke Globálnímu kompaktu OSN o bezpečné, řízené a trvalé migraci a Globálnímu kompaktu OSN o uprchlících”. Pokud tento náš návrh bude Poslaneckou sněmovnou odmítnut, potom budeme pokračovat v iniciaci požadavku na svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny na projednání tohoto bodu. Hnutí SPD bojuje dál. Chceme vědět, proč vláda ČR v čele s Andrejem Babišem podpořila Globální kompakt OSN o uprchlících. Dále by vláda měla vysvětlit, proč v případě podpory Globálního kompaktu OSN o bezpečné, řízené a trvalé migraci zaznívala ze strany předsedy vlády Andreje Babiše a ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka rozdílná stanoviska. Vláda něco jiného říká lidem a něco jiného v otázkách migrace dělá. Na půdě Poslanecké sněmovny budeme pokračovat v boji za zájmy České republiky a žádat vystoupení naší země z tohoto paktu.

2. Vláda není jednotná a nemaká.

Premiér Andrej Babiš prohlásil, že vládou ANO, ČSSD s podporou KSČM navrhovaná daňová reforma se posouvá až do roku 2021. Andrej Babiš a jeho vláda nemaká, ale odsouvá řešení problémů. Místo podpory pracujících rodin s dětmi a snižováním jejich daňové zátěže se pokračuje v nalévání miliard do neziskových organizací, inkluze a sociálních dávek pro nepřizpůsobivé. Vláda je nejednotná a jasně se ukazuje, že skutečně pozitivní změny jsou v koalici s ČSSD nemožné. Hnutí ANO zvolilo koalici s ČSSD ze strachu z elit EU. Mrhá tím důvěrou voličů. Hnutí SPD opakovaně navrhuje vítězi voleb vytvoření vlády odborníků, kterou by SPD podpořilo na základě programu. Pouze tato vláda by mohla zásadním způsobem řešit problémy naší nadnárodními korporacemi vykořisťované země. Země, která má 85% úroveň HDP vyspělých zemí, ale zároveň pouze 40% úroveň mezd v porovnání se západními zeměmi EU, je objektivně vykořisťovaná.

3. EU realizuje diktát salámovou metodou.

Hnutí SPD je proti jakémukoliv ovlivňování národního práva ze strany Evropské unie. Dalším z jejich návrhů k omezování našich občanů, který se chystá je úplný zákaz používání rybářských olůvek a střeliva s olověným jádrem. Ve skutečnosti se však jedná o nastolený trend a další snahu Bruselu, jak ještě více omezit legální držitele zbraní, která navíc ve výsledku může dopadnout i na bezpečnost našich občanů, protože se jedná i o policii. Tímto připravovaným krokem Evropská komise ohrožuje naši bezpečnost a neúměrně zasahuje do našeho vyváženého, funkčního a efektivního právního systému v této oblasti. Není sporu o tom, že olovo v přírodě je škodlivé. Na druhou stranu by případný plošný zákaz olova postihl až milión našich občanů. SPD v této souvislosti podporuje připravované oprávněné protesty Českomoravské myslivecké jednoty, Českého střeleckého svazu, Svazu vojáků v záloze ČR, Moravského rybářského svazu a Českého rybářského svazu. Legislativně se sice v Bruselu zatím jedná o zákazu olova na mokřadech, který v Česku již několik let platí, ale pro SPD je naprosto nepřijatelné, aby Evropská komise mohla plošný zákaz olova schválit, aniž by o tom rozhodovaly členské země. Vyzýváme proto vládu ČR, aby tento záměr ze strany Evropské komise jednoznačně odmítla, protože máme oprávněné obavy, že jde o první krok, který povede k ještě větším následným restrikcím. EU neustále salámovou metodou zkouší, co si může dovolit.

4. Německé reparace nejsou promlčené.

Poslanci hnutí SPD interpelovali ministra zahraničí ve věci reparací Německa za škody způsobené Československu za druhé světové války. Z odpovědi jasně vyplývá, že tento nárok reálně existuje, ale vláda ho nepovažuje za vhodné vymáhat. Vzniká otázka, kdo vlastně prohrál válku. Hnutí SPD se přidá v rámci V4 k pozici prezidenta Polské republiky a budeme se snažit tuto otázku otevřít. V Parlamentu ČR budeme jasně a otevřeně požadovat zařazení tohoto bodu na jednání sněmovny. Hnutí SPD není podporováno Německem ani elitami z Bruselu a o jejich podporu ani nestojí. Jsme vlastenecké hnutí odpovědné pouze voličům. Nebojíme se prosazovat zájmy naší země. Německo musí začít opět reparace platit. Tyto prostředky se musí použít na strategické projekty a budování národního majetku naší země.

5. Německo s Francií chtějí společně ovládnout Evropu.

Když se nepodařilo Evropu ovládnout ani Napoleonovi, ani Hitlerovi, tak se nyní Francie s Německem dohodly, že ji ovládnou společně. Smlouvu, která vznikla prakticky v utajení, podepíše německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý v německých Cáchách. Tato smlouva vytvoří z obou nejsilnějších evropských zemí de facto společný superstát, protože budou mít společnou zahraniční i obrannou politiku. O smlouvě se nikde příliš nepíše, teprve před několika dny byla zveřejněna na stránkách francouzského ministerstva zahraničí. Ve Smlouvě o francouzsko-německé kooperaci z Cách se hovoří například o jednotném vystupování v zahraniční i obranné politice obou zemí a koordinaci jednotných postojů v otázkách EU či NATO. Dojít má i úzké spolupráci na úrovni obou vlád. Hnutí SPD odmítá, aby se Evropa dostala pod nadvládu Francie a Německa. Vlády těchto dvou států vedou Evropu do záhuby. Není náhodou, že vlády těchto dvou zemí nám chtěly vnutit kvóty na imigranty. Alternativou je spolupráce suverénních států a spolupráce Visegrádu a v rámci střední Evropy. Nechceme tu mít franko-germánské impérium.

22.1.2019

Evropská unie je ohledně migrace neschopná a pouze jen slibuje!

Evropská unie dokazuje svoji neschopnost, neumí rychle zavést opatření k zabránění vstupu imigrantů do Evropy.

Vrcholní představitelé Evropské unie pod tlakem členských zemí přijali řadu navrhovaných opatření, které měly svou realizací zamezit přílivu imigrantů do zemí EU. Ovšem vlastní realizace je v nedohlednu a imigranti hlavně z Afriky se stále různými cestami do Evropy dostávají.    

Úspěšní manažeři jsou ti, kteří si hlavně v krizových situacích dovedou poradit se vzniklou mimořádnou situací, a zdárně jí vyřeší. Současná Evropská unie představuje největší instituci, ale asi jí vedou neschopní manažeři, když neumí vyřešit ten nejzávažnější problém, kterým je zamezit nelegálním imigrantům vstup do zemí EU. Tato krizová situace, která tvoří pro evropské země zásadní bezpečnostní riziko, trvá již několik let a žádného výrazného úspěchu se nedosáhlo. Je zajímavé, že i když vzejde nějaký návrh na řešení, nikdy se úspěšně nedotáhne do konce. Asi je lepší řešit „závažnější“ věci, jako přiklad uvedu – žárovky, okurky, gender a nyní autorský zákon nebo rybářská olůvka, a imigranti se vesele dál do Evropy dostávají.   

Od začátku roku 2018 se osmadvacítka zemí EU dohodla na několika projektech k zabránění přílivu imigrantů. Vzpomenu jen tři vybrané:

Vybudovat nová střediska, odkud by se přerozdělovali imigranti dále do ostatních států EU. Tyto střediska měly vzniknout hlavně v zemích u Středozemního moře.

Zřízení uprchlických středisek v severní Africe.

Zvýšení počtu unijních pohraničníků.

Nyní na začátku roku 2019, musíme konstatovat, že žádný projekt nic nového nepřinesl a řada z nich se ani nezačala realizovat. Žádná evropská země nechce budovat nová střediska na svém území. Střediska svorně odmítly severoafrické státy Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye i Egypt, stejně jako země západního Balkánu, které přitom usilují o vstup do EU. I když jako hlavní argument EU slibuje těmto zemím nadstandardní finanční i jinou pomoc, oni to odmítají. EU od těchto záměrů pomalu odstupuje a odůvodňuje to tvrzením, že už příliv imigrantů do Evropy není zásadní hrozbou. V roce 2018 dorazilo podle OSN do Evropy na lodích kolem 111.000 imigrantů, což není v žádném případě malý počet.

Na závěr bych si dovolil položit otázku, zda lídři EU jsou opravdu neschopní tento problém s nelegální migrací aktivně řešit, nebo jestli to od nich není záměr, s cílem postupného dokončení procesu islamizace Evropy. Dle mého názoru obojí. Naše hnutí SPD navrhne takové kandidáty do nadcházejících voleb do Evropského parlamentu, kteří nebudou manažery druhé kategorie, ale hlavně to budou osobnosti. Aktivně se budou podílet na řešení uplatňované politiky EU, kde prioritou je zajištění bezpečnosti hranic EU a větší respektování a posilování národních suverenit jednotlivých evropských států.

21.1.2019

Je žádoucí, aby spravedlnost platila pro každého občana! 

Lidem v naší zemi chybí pocit, že se měří všem stejným metrem a že spravedlnost platí pro každého občana.

Do očí se nám smějí korupčníci a tuneláři. Jejich trestní kauzy připomínají parodie. Slušní lidé pracují za nízké mzdy, nebo mají nízké důchody, jsou vystaveni aroganci úřadů, podvodům lichvářů a nemohou se účinně dovolat svých práv. Do očí se nám smějí nepřizpůsobiví občané, kteří parazitují na štědrém a bezpracném sociálním systému.

Chybí nám nejdůležitější nástroj, jak vrátit důvěru k politice a důvěru občanů, že nabytý majetek byl získán poctivě, legální cestou a řádně zdaněn. Tímto nástrojem je účinný zákon o zpětném prokázání majetku. Podstatné je pro nás právě slovíčko zpětné. Tak nemohou být promlčeny zlodějiny korupčníků a tunelářů. Nechceme tímto zákonem obtěžovat byrokracií běžného občana, který vlastní rodinný dům, nebo získal dědictví po rodičích. Chceme stanovit hranici 20 milionů korun, nad kterou by tento zákon stanovil povinnost prokázat legální nabytí tohoto majetku. V případě, že by vlastník neprokázal legálnost nabytí svého majetku, stát by takový majetek zdanil ve sto procentech jeho hodnoty.

Pracujeme na tom, abychom zásadně omezili výplaty sociálních dávek pro občany odmítající práci. Nelze tolerovat situaci, aby měli občané odmítající práci vyšší sociální dávky, než je příjem rodin s nejnižší mzdou. Další věcí, kterou se zabýváme, je prosazení pravidelné valorizace minimální mzdy v závislosti na růstu mzdy průměrné. Podpoříme také rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, tak aby mohl kontrolovat například také veřejnoprávní Českou televizi a Český rozhlas. Stát musí získat účinné nástroje kontroly tam, kde se hospodaří s veřejnými prostředky.

Podporujeme zveřejňování smluv o nakládání s prostředky veřejných rozpočtů a transparentnost výběrových řízení. Připravujeme zákon o definici lichvy, který zpětně zbaví občany části dluhu tvořenou lichvářským úrokem. Společně s tím připravujeme také zákon o místní příslušnosti exekutorů a jejich zestátnění, což by ukončilo současný neadekvátní byznys s dluhy.

18.1.2019

Pevně věříme, že britská premiérka Theresa Mayová úspěšně dokončí brexit!

V současné době sílí kampaň ze strany vrcholných představitelů Evropské unie vůči britské premiérce Mayové, která si stojí za dokončením Brexitu ke dni  29. března 2019.

Tato kampaň je vedena s cílem alespoň oddálit odchod Británie z EU a nejlépe znovu vyhlásit referendum o setrvání Británie v EU.

Toto jednostranné ovlivňování občanů, které aplikují vrcholoví představitelé institucí Evropské unie je mířeno proti Velké Británii a jejím občanům, kteří Brexit podporují. EU tlačí na Británii, aby přistoupila na prodloužení článku 50 Lisabonské smlouvy o opuštění EU, což by znamenalo zvýšenou pravděpodobnost měkčího brexitu, či vůbec žádného. Evropská unie dobře ví, co by odchodem Británie ztratila.

Jako první důvod uvedu velký každoroční přísun financí do pokladnice EU. Po odečtení všech plateb, které do Británie z Bruselu přitekly, zůstává Spojené království čistým plátcem do rozpočtu EU a po Německu a Francii dokonce třetím největším. Británie posílá do Bruselu každý týden 350 milionů liber, tedy asi 18,2 miliardy liber ročně, což je v přepočtu asi 23,4 miliardy eur. Za druhé si je EU dobře vědoma velkého rizika, které spočívá v tom, že by Británii v blízké budoucnosti mohly následovat další státy a odejít ze společenství Evropské unie. Británie se v krátké budoucnosti po všech stránkách z následků odchodu z EU vyrovná a začne Evropskou unii ve všech hlediscích a ukazatelích převyšovat. To si brzo uvědomí ostatní státy a budou chtít Británii následovat (zde bych viděl mezi prvními státy Itálii, Rakousko, a doufejme i naší republiku).

Nezávislý pozorovatel si musí všimnout, jakou formou o situaci ve Spojeném království informují některá naše média a hlavně zpravodajské pořady v České televizi. Vše je vedeno tak, že si občané Británie nepřejí odchod z Evropské unie a též straší naše občany a podnikatele, jaký negativní dopad to bude i pro ně znamenat.

Britská premiérka odmítla výzvu rezignovat a vypsat předčasné volby. Dle ní by to přineslo pouze chaos. Vláda v žádném případě neumožní čl. 50 o zrušení hlasování o brexitu. V rámci rychlého průzkumu mezi britskou veřejností, kterou v den hlasování zveřejnila prestižní britská agentura YouGov vyplynulo, že pro trvání vlády Theresy Mayové se vyslovilo 48% respondentů, 29% Britů si myslí, že by měla Mayová rezignovat a zajistit vypsání předčasných voleb a 23% respondentů odpovědělo, že neví. Theresa Mayová následně po nepřijetí dohody s EU ustála hlasování o nedůvěře vlády, které proběhlo 16. ledna 2019 večer a tak uhájila svoji pozici ve vládě. Následně ve svém projevu odmítla nové hlasování o brexitu. Je rozhodnuta opustit EU ke dni 29. března 2019, a zmínila dvě varianty dalšího postupu. Buď vyjedná s EU lepší dohodu, nebo tvrdý brexit.

Naše hnutí SPD pevně věří, že britská premiérka Theresa Mayová dotáhne odchod Británie z EU do zdárného cíle a tak zahájí novou významnou etapu, kterou bychom mohli charakterizovat jako rozpad EU. Vážená Thereso, přejeme mnoho sil a vyjadřujeme plnou podporu.

17.1.2019

V centru Klinika se mělo zasáhnout dříve a tvrději!

Slušní občané zákony dodržují a ctí, někteří je záměrně porušují, aby na sebe upozornili – viz centrum Klinika.

Zákony v naší demokratické republice vychází z moci soudní a všichni občané jsou povinni se jimi řídit. Naneštěstí mezi námi žijí i ti, co zákony záměrně porušují. Činí tak, aby na sebe upoutali pozornost a svým protiprávním jednáním dosáhli svých cílů. Patří mezi ně i aktivisté z centra Klinika v Praze.

Autonomní sociální centrum Klinika vzniklo koncem roku 2014, kdy její příznivci (skvoteři) nelegálně obsadili sociální a kulturní centrum v Praze na Žižkově. Skvoter je člověk, který se skupinou dalších skvoterů, obsazuje neobývané budovy nebo pozemky, ke kterým nemá žádná práva. Takovéto jednání dle naší právní úpravy naplňuje skutkovou podstatu přečinu podle § 208 trestního zákoníku (neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru).

Od té doby vzniklo kolem Kliniky menší pestré hnutí. Tvoří ho squateři, pro které je primární oživovat prázdné prostory i za cenu občanské neposlušnosti. Část hnutí jsou sousedi ze Žižkova, kterým se líbilo, co se tu děje, část je neparlamentní levice. Mezi hlavní představitele patří mediální vědec a ekolog Arnošt Novák, sociální pracovnice Anna Hausnerová, politoložka Tereza Virtová, fotografka Martina Sosnová, výtvarný a hudební umělec Ivo Mathé a moderátor ČRo Wave Jakub Ort. Posledně jmenovaný se v médiích vyjádřil o dění kolem centra Klinika takto: „Bylo to místo, kde se mohou setkat lidé, udělat koncert zadarmo, tvořit. Potřeba toho prostoru se ukázala, když začala migrační krize. Při příchodu válečných uprchlíků do Evropy ze Sýrie, kdy měla česká společnost i část té evropské problém být solidární, tak právě v Klinice mohli lidé uprchlíkům pomáhat.“ Už ale nějak zapomněl zmínit, že jejich činnost byla štědře podporována nadacemi, které propagují probruselskou politiku a  spolupracují s představiteli „pražské kavárny“. V květnu 2016 získalo centrum Klinika Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost udělovanou Nadací Charty 77. Centrum bylo oceněno za dobrovolné aktivity překračující hranice ideologií i tržního světa.

Dne 10. ledna 2019 začala Správa železniční dopravní cesty s vyklízením budovy. Postupně dal exekutor aktivistům čas na její opuštění. Ani po jednom z termínů aktivisté z objektu neodešli, několik se jich usadilo na střeše. Vyklízení tak bylo nakonec přerušeno a bude dále pokračovat.

Naše hnutí SPD veškeré aktivity a činnost centra Klinika odsuzuje a jejich přístup k vnímání práva se jeví nadřazeně. Před zákonem mají všichni naši občané stejné – rovné postavení, což je v pořádku a v souladu s demokratickými zásadami.

16.1.2019

ČSSD chce peníze z našich daní pro nepřizpůsobivé!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD), v němž mimo jiné poukazujeme na to, že globalisté pracují na popření vůle britského lidu vyjádřeného v referendu o EU, a že ČSSD chce financovat z peněz pracujících občanů dávky pro nepřizpůsobivé, zatímco hnutí SPD podporuje rodiny s dětmi a chce zakázat lichvu. Dále odsuzujeme brutální útoky na vlastence v Evropě a podpoříme případné veto prezidenta Zemana zákona o manželství homosexuálů, neboť hnutí SPD podporuje tradiční heterosexuální rodinu.

1. Globalisté pracují na popření výsledků britského referenda. V těchto dnech vrcholí snaha globalistů pošlapat základní demokratické principy a zabránit v odchodu Velké Británie z EU. Globalisté řídící EU i jejich zrádní spojenci ve Velké Británii se rozhodli nerespektovat demokracii. Mají strach z toho, že odchod Velké Británie povzbudí voliče v evropských zemích k volbě vlasteneckých stran. Pokud zrealizují své plány, je nepochybné, že dojde k ostrému střetu s britskou veřejností. Všem občanům zemí EU bude zřejmé, že v EU nejde pouze o nedostatek demokracie, ale jde o záměrnou promyšlenou diktaturu. Diktaturu otevřeně směřující k útlaku, která vychází ideově ze stejných globálních cílů jako diktát sovětského typu. Diktaturu, která se otevřeně přihlásí k popření demokracie, čeká dříve nebo později hněv občanů, kteří budou bránit svou svobodu.

2. ČSSD chce peníze z našich daní pro nepřizpůsobivé. Poslední návrhy ČSSD jsou otřesnou sociální demagogií ve prospěch nepřizpůsobivých občanů a parazitů na sociálním systému. Plošné zvyšování dávek pro osoby odmítající práci v době, kdy se nabízí práce a je nízká nezaměstnanost, je okrádáním lidí, kteří pracují. Sociálními demokraty navržené nesplácení dluhů do 100 tisíc korun je naprosto špatné řešení situace lidí v exekuci. Hnutí SPD navrhuje zrušení lichvářských úroků, neúměrných poplatků a postih lichvářů a zestátnění exekutorů s cílem odstranit vysoké náklady exekucí. To je systémová cesta. Hnutí SPD podpoří, aby stát přechodně pomohl matce v nouzi a tvrdě pomáhal vymáhat dlužné výživné. Jsme ale proti tomu, co navrhuje ČSSD, aby řádní otcové a matky ze svých daní platili na děti rodičů bez základní odpovědnosti. Výše uvedené návrhy ČSSD jsou jen zoufalým pokusem získat voliče. Tato kampaň ČSSD má být placena z peněz slušných lidí, kteří pracují, platí daně a převzali odpovědnost za svůj život. Hnutí SPD bude v sociální oblasti nadále prosazovat až nulovou daň z příjmu pro pracující rodiny s dětmi, novomanželské půjčky a zvyšování nízkých důchodů. Rovněž chceme rodiny s dětmi podpořit i při řešení důchodové reformy.

3. Brutální útoky na vlastence. Hnutí SPD považuje brutální mediální a fyzické útoky na představitele vlasteneckých stran v Evropě za součást kampaně globalistů, kteří se obávají o výsledek voleb do Evropského parlamentu. Vrcholem je pokus o brutální vraždu jednoho z představitelů AfD v Německu. Je zřejmé, že globalisté chtějí zastrašovat a rozbíjet jednotu vlasteneckých stran.

4. Společně s prezidentem budeme bránit hodnoty rodiny. Naprosto souhlasíme s názorem prezidenta Zemana na sňatky homosexuálů. Prezident Zeman totiž zvažuje, že bude zákon o manželství homosexuálů vetovat. Hnutí SPD považuje manželství za přirozený svazek muže a ženy, jenž zasluhuje nejvyšší společenskou podporu a ochranu. Jeho funkcí je zajistit bezpečné mateřství a výchovu dětí. Neprosazujeme žádnou diskriminaci a kriminalizaci z důvodů sexuální orientace. Sexuální orientace je soukromá věc, do které státu nic není. V dnešní době je zneužívána neomarxisty pro jejich politiku pozitivní diskriminace a rozkladu rodiny. Podpoříme při ochraně výsadních zájmů tradiční rodiny případné veto prezidenta. Stavíme se i proti adopci dětí homosexuálními páry.

15.1.2019

Výklad demokracie pana Gemunda odsuzujeme!

Vyhození kytic na Národní třídě, byl připravený útok proti demokraticky zvoleným státním představitelům. Že šlo o promyšlený a předem plánovaný útok na naší demokracii není pochyb.

Policie České republiky zjistila osobu, která stála za vyhozením kytic od pana prezidenta, premiéra a předsedy SPD při pietním aktu dne 17. listopadu loňského roku na Národní třídě v Praze. Samotný pachatel přiznal, že jednal vědomě a že svého jednání v žádném případě nelituje.

V rámci připomenutí si událostí s datem 17. listopadu z roku 1939 a 1989 proběhla řada pietních akcí, jejíchž součástí bylo i kladení kytic u pamětní desky na Národní třídě. Kytice od pana prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše a předsedy SPD Tomio Okamury skončily v odpadkovém koši. Ty tam za potlesku „svých spolu podporovatelů“ vyhodil jeden z přitakávajícího hloučku občanů. Tento nedůstojný akt následně negativně ovlivnil celý průběh uctění tohoto svátečního dne. Policie České republiky kvalifikovala toto jednání jako přestupek a na základě kamerových záznamů se jí podařilo identifikovat konkrétního přestupce, kterému následně ve správním řízení byla uložena pokuta ve výši 2.000,-Kč. Přestupce se nechal slyšet, že se proti pokutě odvolá a opět se odvolává na demokracii.

Na věci jsou ale důležitá fakta – jako přestupce byl zjištěn Otakar van Gemund. Jedná se o reimigranta, který se narodil a vyrostl v Nizozemsku, jeho matka, Češka, se v roce 1968 odstěhovala za manželem Nizozemcem. Doma sice na Otakara mluvila česky, ale holandština převládla a jako teenager česky už moc dobře nehovořil. V červnu 1989 ve dvaceti letech se rozhodl v rámci studentského programu studovat češtinu několik měsíců v Praze a pak se sem často vracel. V současné době v Praze i bydlí a živí se jako překladatel a publicista. Je příznivcem promigrační politiky a spřízněn s nadacemi, za kterými stojí americký miliardář Soros.

V této souvislosti zmíním rozhovor Otakara van Gemunda s Janem Krčmářem, který byl publikován v časopisu E15 v roce 2016 pod názvem Reemigranti v Čechách. Píše zde: „Otakar van Gemund mi líčí, jak mu tady schází nizozemská schopnost se ozvat a stěžovat si, když něco není v pořádku. Bavíme se o tom, kde se kdo cítí doma. Je to totiž nejčastější otázka, kterou tu reemigrant dostane. Já se necítím doma nikde, odpovídá Otakar van Gemund. Nesnáším vlastenectví a národní identitu, je to omezující. Spíš bych řekl, že to tady znám. Já se cítím jiný než ostatní, ale v Holandsku jsem se vlastně také tak cítil. Nyní, v době migrační krize, kdy se Češi utápějí v moři mediální a politické hysterie kolem uprchlíků, je docela praktické dívat se na pojmy „doma“ a „domov“ trochu jinak. Doma je subjektivní věc. A stejně „doma“ by se tu po pár letech mohl cítit klidně i Syřan.“

Naše hnutí SPD takto smýšlející jedince a jejich výklad demokracie odsuzuje. My jsme hrdi na své vlastenectví a národní hrdost našich občanů.

14.1.2019

ČSSD je čím dál tím více probruselská!

Pražská ČSSD, ve které silnou frakci tvoří Mladí sociální demokraté, si vytýčila další metu. Po protlačení svých kandidátů na ministerské posty, chtějí řídit celou ČSSD.

Pražští probruselští a proimigrační socani chtějí ovládnout celou ČSSD, do vedení se snažit protlačit své lidi. Do jejího předsednictva chtějí dosadit Maláčovou a Petříčka. Nominace již získali. Tím dávají nejen svým voličům, ale všem občanům jasnou odpověď, jakým směrem a způsobem budou chtít směrovat naší republiku – poslušný a oddaný stát Evropské unii.

Česká strana sociálně demokratická je česká levicová sociálnědemokratická politická strana, která je členem Socialistické internacionály, Progresivní aliance a Strany evropských socialistů. U nás byla u moci i v poslední minulé vládě a dokonce post premiéra zastával Bohuslav Sobotka (v té době předseda ČSSD). Za své vládnutí ale ničeho nedokázala a jdou za ní kauzy typu OKD, ROP Severozápad, přerozdělování sportovních dotací atd., v rámci kterých přišel náš stát o miliardy korun. I na základě těchto kauz ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 zcela propadla (hlas jí dalo jen 7,27% voličů, což jí zajistilo jen 15 poslaneckých mandátů). Následně v senátních volbách v roce 2018 dopadla též katastroficky, kdy přišla o 12 senátorských křesel (ze 13 křesel). ČSSD prochází dlouhodobou krizí a ztrácí poslední zbytky svých příznivců, a to především těch, kteří to se stranou mysleli dobře. Na základě vývinu politické situace se nakonec ČSSD dostalo do vlády (koalice s hnutím ANO za podpory KSČM). V současné době řídí pět ministerstev, kde tři z nich patří mezi klíčové. Jedná se o Ministerstvo vnitra (ministr Hamáček), Ministerstvo zahraničí (ministr Petříček) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (ministryně Maláčová).

V březnu tohoto roku proběhne sjezd sociální demokracie, kde se bude volit nové vedení. A nominaci na předsedu má již zajištěnou Hamáček, a na výkon místopředsedů už dostali nominace jak Petříček, tak i Maláčová. Všichni v minulosti prošli řadami Mladých sociálních demokratů (MSD), což je součást pražské organizace ČSSD. Své sídlo mají v Lidovém domě v Hybernské ulici v Praze. Členům MSD se říká svazáci, a někteří a to převážně starší a zkušenější členové ČSSD (např. i z řad bývalých senátorů) je vnímají negativně. Nelíbí se jim jejich radikálnost, nekritická zaslepenost a svazácká houževnatost z jejich přesvědčení, že prioritou strany je úzká spolupráce (až poklonkování) EU. Po vyškolení v MSD jsou připravováni pro další funkce v ČSSD. Z řad MSD vzešel Hamáček, Petříček i Maláčová, dále mohu uvést Pocheho a Dolínka. Ti všichni prošli řadami dobře placených politických pozic (např. členství v dozorčích radách spadající pod pražský magistrát). Tito vlivní politici na sebe navazují další vlivné osoby a to například z „pražské kavárny“, pochybných nadačních fondů a neziskovek. Jedno mají všichni společné, a to za každou cenu a všemi prostředky podporovat fungování Evropské unie, její legislativu přející imigrantům a podporující EU jako nadřazenou velmoc, v rámci které jednotlivé státy ztrácí svou národní hrdost a suverenitu.

Našemu hnutí SPD by bylo vesměs jedno, kdo je ve vedení této pomalu skomírající politické strany, kdyby tato strana nepatřila mezi stranu vládnoucí, která může svým vlivem silně poškozovat zájmy všech slušných občanů žijících v naší republice. Pevně doufáme, že občané své pravé sympatie prokáží již při volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019.

11.1.2019

Ženy si zasluhují úctu a respekt – formy islámských praktik u nás nedopustíme!

Světová média přinesla zprávu, že v Saúdské Arábii začal platit nový zákon ohledně rozvodu, a že je to další úspěch žen zde žijících. V případě rozvodu musí být vyrozuměny manželem – stačí esemeskou.

Co na to říci? Média hlavního proudu namísto kritiky páchají řitní alpinismus Saúdské Arábii a skoro oslavují to, že se o rozvodu musí žena nově alespoň dozvědět, když už k tomu nesmí ani pípnout. To je opravdu neskutečné zoufalství, kam se až politická korektnost dostala.

V Saúdské Arábii přetrvává velká diskriminace žen. Ženám jsou zde upírána základní práva, a to od těch skoro úsměvných (např. nemohou si přečíst módní časopis, který neprošel cenzurou) až po ty zásadní (nemají téměř žádnou svobodu v jednání a ve všem se musí zodpovídat mužskému poručníkovi – walimovi, což je otec, manžel, bratr či strýc – ženy se bez mužského svolení nesmějí vdávat, rozvádět, cestovat, otevírat bankovní účet, získat práci, žádat o identifikační průkaz či pas nebo jít na plánovanou operaci). V zemi se dodržuje přísná segregace pohlaví (veřejné budovy mají dva vchody – jeden pro muže, druhý pro ženy, rozděleny jsou parky, školy, prostředky veřejné dopravy, pláže atd.). Podle zákona mají ženy nižší postavení než muži, kteří mají rozhodující slovo v manželství a v péči o děti. Muži mohou beztrestně páchat domácí násilí na ženách. Ženám je přikazován konzervativní způsob oblékání. Zde si musím položit otázku, co je to za odsuzující ideologii? Je mi upřímně líto těchto žen. U nás si žen vážíme a chováme k nim úctu.

Saúdská Arábie jako stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie je druhým největším státem arabského světa. Profituje pouze z toho, že je největším vývozcem ropy na světě. Tyto ekonomické zájmy ovlivňují i přístup největších světových velmocí k tomuto státu, ve kterém dochází k masivnímu porušování lidských práv. Saúdská Arábie je členem Organizace spojených národů, Ligy arabských států a díky své účasti v Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) zastává silnou pozici v Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance. Právě díky silné ekonomice a jejímu ropnému bohatství je nějak ze stran ostatních států opomíjen prokazatelný fakt, že v Saúdské Arábii je aplikován jeden z nejhorších represivních režimů na světě. Saúdská Arábie je islámská absolutní monarchie, moc ovládá široká královská rodina. Ústavu představují korán a sunna, a zdrojem práva je šaría. V zemi se nacházejí dvě nejsvětější místa islámu, Mekka a Medina.

Státní náboženství a ideologie Saúdské Arábie, je wahhábismus, což je radikální odnož islámu právní školy salafíja, založenou Muhammadem ibn Abd al-Wahhábem na konci 18. století a dnes představuje v islámském světě nejpřísnější a zároveň nejradikálnější náboženské uskupení. Svůj vliv šíří pomocí štědrých darů směřujících do islámských zemí, k podpoře islámské ideologie a též štědře financují islámské extremisty, včetně Talibanu.

Hnutí SPD v žádném případě nedopustí šíření a propagaci islámské ideologie v naší republice a přijímání nelegálních imigrantů pod záminkou multikulturalismu. Nedovolíme v České republice žádné aktivitě, která by zakládala podhoubí islámské ideologie. Právo šaría a islámský džihád jsou ohrožením naší svobody a bezpečnosti. Připravujeme zákony, pomocí kterých bude možno projevy a podporu islámské ideologie postihovat. Dva z nich jsme již předložili do Poslanecké sněmovny.

10.1.2019

Povinné spoření na důchod – další hloupost ministryně Maláčové!

ČSSD už opravdu neví kudy kam. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce, aby soukromé důchodové spoření bylo povinné pro všechny.

Jedná se o další hloupost z dílny ČSSD, která by občanům České republiky nakázala odevzdávat příslušnou finanční částku nějaké soukromé pojišťovně, které by tím nechala velice slušně vydělat a to i přes to, že v současné době již do povinného státního pilíře odevzdávají zaměstnanci společně s firmami 28% hrubé mzdy, což není zrovna málo.

Ze zkušenosti moc dobře víme, jak to s některými soukromými finančními fondy v minulosti dopadlo, když z nějakého zvláštního důvodu zkrachovaly. Rozhodnutí zda si občané budou v těchto fondech spořit, musí zůstat pouze na nich a nikdo je k tomu nesmí nutit, to znamená, že musí zůstat dobrovolné.

Soukromé důchodové spoření je dobrá věc, a pokud si paní ministryně myslí, že potřebuje změnu s tím, aby si více občanů spořilo, tak k tomu musí stát vytvořit lepší podmínky, čímž by u občanů zvýšil pro takové spoření motivaci.

Hnutí SPD od svého založení deklaruje to, že garantem důchodů musí být vždy stát, který by si měl na jejich financování vytvořit vlastní zdroje. Jako příklad uvedu deprivatizaci vodárenství z jehož následného zisku by se důchody mohly financovat.

9.1.2019

Za skandální stav na D1 odpovídá ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Naše ekonomika pracuje pro cizí zisk.
Podle vlády dosáhla naše ekonomika 85% úrovně vyspělých ekonomik EU. Zároveň naše mzdy dosahují sotva 40% úrovně mezd v těchto ekonomikách. Je tedy na místě otázka, kdo má prospěch z ekonomické prosperity. Odpověď je jednoduchá, jsou to zahraniční korporace, které svůj zisk vyvádí z naší země. Vláda neřeší tento zásadní problém naší země. Je nutné legislativně přinutit zahraniční korporace reinvestovat své zisky v České republice do zvýšení mezd a nových technologií. Hnutí SPD bude jednoznačně vystupovat proti vládní investiční podpoře zahraničních montoven se zahraničními dělníky. Vládou oznámený vyrovnaný výsledek hospodaření státu je významně ovlivněn ekonomickou situací ve světě. Vláda nadále zbytečně vynakládá desítky miliard na nárůst státní byrokracie, podporu solárních baronů, financování politických neziskových organizací, zahraniční expedice armády a dávky nepřizpůsobivým občanům. Bohužel vláda nemá odvahu zásadně snižovat výše uvedené výdaje státu. Ukazuje se tak, že existuje reálná možnost posílit více důchodový systém, dopravní investice, investice do školství, zdravotnictví a daňovou podporu pracujících rodin. Hnutí SPD programově usiluje o tyto změny v rozpočtu země a zcela zásadně chceme podpořit budování národního kapitálu na úkor zahraničních korporací. Je to jediná cesta naší země z ekonomického otroctví.

2. Za skandální stav na D1 odpovídá ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok.
Hnutí SPD považuje za naprosto skandální nečinnost ministerstva dopravy při řešení situace na dálnici D1. Hnutí SPD hodnotí dlouhodobě ministra Ťoka za jednoho ze slabých ministrů. Opakování kalamity na D1 je už i manažerské selhání celé vlády v čele s premiérem. Výmluvy na sníh v prosinci nebo dodavatelské smlouvy působí až směšně. Stát se zjevně dostal do pozice, kdy nemůže dodavatelům práce poručit ani v termínech ani v kvalitě. Důvodem je buď korupce, nebo neschopnost. Žádáme demisi ministra dopravy.

3. Kdo lže Čína nebo premiér?
Mediální obvinění čínského velvyslance ze lži premiérem Babišem posunuje kauzu telefonů firmy Huawei do stavu mezinárodního skandálu. Vláda České republiky se nechala zatáhnout do obchodní války, ve které ohrožuje diplomatický kredit země a vztahy s Čínou. Jde o naprostý mezinárodně politický amatérismus. Zahraniční politika ČR, kterou dlouhodobě předvádí vláda, je trapná.

4. Hnutí SPD se nyní v lednu OPĚT pokusí získat podpisy na svolání mimořádné schůze Sněmovny k faktu, že Česká vláda vyslovila souhlas s globálním paktem o uprchlících. Souhlas vlády a následné spory premiéra a ministra zahraničí jsou ukázkou katastrofálního stavu naší zahraniční politiky. Na půdě Sněmovny se pokusíme zařadit i bod týkající se přihlášení Ukrajiny k nacistické minulosti. Plné přihlášení Ukrajiny k banderovské tradici se děje za naprosté lhostejnosti premiéra Babiše a ministra zahraničí pana Petříčka. V případě Venezuely, Sýrie, Ruska a dalších zemí hujersky aktivní ministerstvo mlčí. Mlčí nad státní oslavou zločinců, kteří vraždili i naše občany. Mlčí, protože nedostali souhlas svých pánů v Bruselu a Berlíně. Hnutí SPD žádá demisi ministra zahraničí.

8.1.2019

Národní suverenity se nesmíme za žádnou cenu vzdát!

Z Evropské komise zaznívají hlasy, že by se o některých otázkách zahraniční politiky či o daních mělo hlasovat kvalifikovanou většinou a ne jednomyslně.

Končící předseda Evropské komise a člověk, který se již několikrát po „náročných“ jednáních zvláštně motal Jean-Claude Juncker k tomu uvedl: „Evropa musí být silným globálním hráčem a aby prosadila své zájmy, je třeba vystupovat jednotně.“

To znamená, že by nám chtěli nikým nevolení úředníci EK diktovat už i to, jaké máme platit daně, aby si potom mohli pěkně chrochtat u plného žlabu a u toho vymýšlet byrokratické nesmysly, které nepotřebujeme a které nás pouze zatěžují?

Jaké všechny zájmy měl pan Juncker na mysli nevím, ale se dvěma mu vidím až do žaludku. Jedním z nich je prosazování multikulturní Evropy s velmi nebezpečnou, netolerantní, nenávistnou, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologií, která porušuje základní lidská práva a proto nesmí mít v naší společnosti místo. Druhým je systematické ničení národní suverenity, které se ale za žádnou cenu nesmíme vzdát.

Hnutí SPD od svého založení jasně říká, že je Evropská unie nereformovatelný moloch, který je potřeba nahradit spoluprací evropských zemí na základě principů volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu mezi svobodnými suverénními státy, které musí mít své vlastní hranice, svou ekonomiku, měnu a politiku a o tom všem si budou samy rozhodovat, bez diktátu Bruselu.

7.1.2019

Pošpinění prezidenta Zemana nevyšlo, tleskám pane Vyskočile!

Za každou cenu pošpinit prezidenta republiky Miloše Zemana, to jsou praktiky některých dobře sponzorovaných novinářů. Ani milion korun od „lepšolidí“ na to však nestačil.

Nedávno o těchto praktikách informoval v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz herec Ivan Vyskočil a to v souvislosti s jeho oceněním na Pražském hradě dne 28. října 2018. 

Z vyjádření pana Vyskočila: „Když se rozneslo, že mi pan prezident chce udělit vyznamenání za zásluhy v oblasti kultury, byly mi ze strany novinářů kladeny hlavně dotazy, zdali to odmítnu. Vždyť přece řada mých kolegů by to odmítla! Byly to takzvané návodné dotazy. A když jsem říkal, že ne a že si naopak vyznamenání velmi cením, byl mi veřejně, přes noviny, nabídnut milion korun, když to na Hradě před kamerami odmítnu. Vlastně chtěli, abych veřejně potupil cenu a tím i pana prezidenta.“ Tento útok byl veden skrytou a zákeřnou formu s cílem dehonestace pana prezidenta Zemana. Herec Ivan Vyskočil tuto informaci uzavírá vyjádřením: „Ocenění mé práce panem prezidentem si nesmírně vážím a jsem na něj hrdý! 28. říjen 2018 na Hradě, upřímné a milé blahopřání od pana prezidenta patří k mým nejhezčím zážitkům v životě.“ A v závěru rozhovoru položil nám všem otázku, na kterou si vlastně i sám odpověděl: „Copak někdo může jen tak nabídnout milion za zostuzení ceny a tím i prezidenta? Na to přece musí mít ten člověk, co mi to veřejně nabídnul, jistě ještě nějaké další sponzory!“ Jenom k dokreslení celé kauzy, na které pasuje staré české přísloví: „Potrefená husa nejvíc kejhá.“ Přes Forum 24 reagoval na toto Vyskočilovo prohlášení Josef Kudláček, v minulosti vydavatel novin Český deník, který zmiňovaný milion korun Ivanu Vyskočilovi nabídl.

Výsledky jakýchkoli demokratických voleb by měli voliči a to i ti, kteří prohráli respektovat. Naneštěstí ale existuje řada „lepšolidí“, kteří podnikají neustále útoky nejen na osobu pana prezidenta, ale i na některé další demokraticky zvolené politiky. Základnu těchto „lepšolidí“ tvoří většinou akademici a umělci z „pražské kavárny“, kteří jsou podporováni některými novináři. Mají velké sebevědomí a myslí si o sobě, že jsou nejchytřejší ze všech a nejlépe vědí, jakým směrem by měla Česká republika směrovat svou politiku. Někteří z nich vzešli z ústavů Akademie věd České republiky, takže je tu provázanost na Jiřího Drahoše, kterého chtěli mít jako prezidenta. On by však byl ve funkci prezidenta pouhou figurkou, která je řízena zvenčí.

Tito lidé jsou podporováni neziskovou organizací Open Society Foundation (OSF) amerického finančníka maďarského původu George Sorose a dalšími vlivnými finančníky a jim patřícími neziskovkami. Aktivně podporují politiku Angely Merkelové a Emmanuela Macrona a to především v přílivu muslimských imigrantů do Evropy a potažmo i do naší republiky. K těmto vyvoleným se nejen názorově přiklání i Mladí sociální demokraté. Ti mají sídlo v Praze a jsou personální základnou ČSSD. V nedávné minulosti byli jejími členy např. pan Poche, současní ministři za ČSSD Petříček a Maláčová.

Z takto získaných finančních prostředků vedou „lepšolidé“ cílené kampaně a to prostřednictvím různých médií a zpravodajských pořadů (viz i veřejnoprávní Česká televize) s cílem prosazení svých zájmů. I přes to, anebo právě proto, že se zaštiťují liberální demokracií, jsou schopni všeho a demokracii v žádném případě nerespektují. Různými cestami a formami se totiž snaží přes kdejaké menšiny a neziskovky demokracii, což je vláda většiny, nerespektovat.

Naše hnutí SPD podpořilo v prezidentských volbách Miloše Zemana a vyzvala k tomu i všechny své příznivce a sympatizanty a to vzhledem k tomu, že jeho názory se ze všech možných kandidátů nejvíce přibližují programu SPD. I díky těmto hlasům Miloš Zeman vyhrál a bude zastávat roli prezidenta ještě čtyři roky, což je pro naše občany dobrá zpráva. Přejeme mu do nového roku 2019 zdraví, štěstí a mnoho sil v jeho konání v roli prezidenta České republiky.

4.1.2019

Bojujeme dál o vystoupení z Globálního paktu OSN o uprchlících!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

Vláda kapitulovala a podepsala Globální pakt o uprchlících. Hnutí SPD bojuje dál. Poslanci za SPD iniciovali a podpořili svými podpisy požadavek svolání mimořádné schůze sněmovny na projednání „Informace vlády o postoji ČR ke Globálním kompaktu OSN o bezpečné, řízené a trvalé migraci a Globálnímu kompaktu o uprchlících”. Chceme vědět, kdo nese odpovědnost za skutečnost, že ČR přistoupila a podpořila Globální kompakt o uprchlících. Dále by vláda měla vysvětlit, proč v případě podpory Globálního kompaktu OSN o bezpečné, řízené a trvalé migraci zaznívaly ze strany předsedy vlády Andreje Babiše a ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka rozdílná stanoviska. Vláda něco jiného říká lidem a něco jiného v otázkách migrace dělá. Na půdě Poslanecké sněmovny budeme pokračovat v boji za zájmy České republiky a žádat vystoupení naší země z tohoto paktu.

Státní rozpočet na rok 2019 nemá naši podporu. Poslanci Hnutí SPD nepodpořili při závěrečném hlasování v Poslanecké sněmovně státní rozpočet na rok 2019. Tento 40ti miliardový schodkový rozpočet není dobře zpracovaný s ohledem na období hospodářské konjunktury. Měl by být v první řadě vyrovnaný anebo přebytkový. Rozpočet neobsahuje priority, které prosazuje SPD. V první řadě neobsahuje odebrání  peněz politickým neziskovkám, snižování sociálních dávek nepřizpůsobivým, odebrání peněz na financování inkluze ve školství, snížení peněz na zahraniční operace naší armády a  zrušení dotací poskytovaných na základě pozitivní  diskriminace. Naopak v rozpočtu chybí zásadní podpora seniorů, osob se zdravotním postižením, masivní podpora výstavby bytů a rodičovství a pracujících rodin a také investice do výstavby a opravy silnic a dálnic. V této souvislosti připravili poslanci za SPD soubor pozměňovacích návrhů v celkové výši cca 3,5 miliardy korun. Naše návrhy nezískaly podporu vládních stran.

Multikulturní násilí ve městech západní Evropy. Vánoční a novoroční svátky proběhly ve znamení nasazení policie a armády v ulicích západoevropských měst. Bezpečnostní opatření nezabránilo vlně násilných útoků islámských teroristů a kriminalitě migrantů. Je to důsledek migrační a multikulturní politiky EU. Politici EU včetně těch českých proimigračních nesou zásadní odpovědnost za zhoršení bezpečnostní  situace v evropských zemích. Termín jako „romantická večerní procházka v Paříži” je již pouhou historií. Postupně se realizuje islamizace Evropy. V naší zemi nám zatím lžou, že nic takového nehrozí a žádní migranti zde nejsou, což není pravda. Stejně lhali i ve Francii. Hnutí SPD je jediná politická síla, která zcela zásadně odmítá multikulturní a migrační plány globalistů.

Mise v Afghánistánu je nutné ukončit. Hnutí SPD vítá oznámení prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa o odchodu svých vojáků ze Sýrie a také odvolání poloviny kontingentu svých vojsk z Afghánistánu, tedy kolem 7000 vojáků. Oficiální rozhodnutí týkající se návratu amerických vojáků z Afghánistánu domů zatím nepadlo. Je evidentní, že prezident Donald Trump definitivně „ztratil s válkou v Afghánistánu trpělivost“. Během 17letého konfliktu zahynulo v Afghánistánu více než 2400 amerických vojáků a USA do války investovaly přes 900 miliard dolarů. Za celou dobu zemřelo také 14 našich vojáků, což je v poměru k počtu nasazených (aktuálně 350) vysoký počet ztrát. Hodnocení perspektivy a plnění cílů „mírové a výcvikové“ operace z našeho pohledu je jasné: výsledek je nula a není stále vidět světlo na konci tunelu. Naši vojáci tam bojují za cizí zájmy. Toto oznámení prezidenta Trumpa je jednoznačně pozitivní krok. Vláda USA také souhlasila s jednáním vlády v Kábulu s Talibánem. Řešení situace v Afghánistánu je na úrovni změny strategie a přístupu. Toto řešení není vojenské a konfrontační, ale v rovině mírových jednání na úrovni politicko-diplomatické. Je potřeba nechat Afghánistán Afgháncům a nevnucovat jim nějaké naše ani jiné modely demokracie. Denně umírá rukama Talibánu v průměru 25 příslušníků afghánské armády, tedy 9 tisíc ročně. Dramaticky roste dezerce. Roste produkce opia, bezpečnostní situace se zhoršuje a Tálibán v posledních letech dále rozšířil svůj vliv v zemi a ovládá stále větší území. Afghánská vláda v současnosti kontroluje pouze 56 procent území Afghánistánu, zatímco v roce 2015 to bylo 72 procent. Zbylé území má ve svých rukou Tálibán nebo o ně s vládními vojsky bojuje. SPD dlouhodobě požaduje přehodnocení účasti našich vojáků v této z našeho pohledu „nekonečné” misi. Je nutná také změna koncepce české armády, aby se prioritou stala obrana území ČR a našich občanů. Naše vojáky potřebujeme doma! 

Ukrajina se hlásí k nacismu. Ukrajinský prezident Petro Porošenko před Vánocemi podepsal zákon, který rozšiřuje řady válečných veteránů o někdejší příslušníky Ukrajinské povstalecké armády (UPA), ozbrojené složky Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) Stepana Bandery, lidově zvané banderovci. Banderovci se mj. podíleli za 2. světové války na rabování, znásilňování a vyvraždění deseti tisíců Poláků, Čechů, Slováků, Maďarů a Židů. Je to jeden z dalších důkazů o dění na Ukrajině, kde jsou veškeré orgány státní správy, včetně zpravodajských služeb, ovlivňovány všudy přítomnou korupcí. Krize na Ukrajině začala státním převratem v roce 2013. Na Ukrajině nyní dochází k trvalému omezování práv národnostních menšin a rozdmýchávání nacionalismu a militarismu s podporou EU a západu. Hnutí SPD přijetí tohoto zákona jednoznačně odsuzuje. Je to další ze znaků, že  Ukrajina není  demokratická a nemá mít podporu našeho státu. Hnutí SPD považuje neutrální vyjádření vlády Andreje Babiše a ministra Petříčka za pokračování ignorování národních zájmů naší země. Vláda je jen lokajem Berlína a Bruselu v otázce zahraniční politiky. Tento přístup Hnutí SPD bude řešit na půdě Poslanecké sněmovny, kde budeme žádat změnu postoje vlády k vývoji na Ukrajině.

3.1.2019

Vojáci musí zůstat hlavně doma a připravovat se na obranu České republiky!

Koncem roku 2018 proběhla v německých médiích patřících pod agenturu DPA zpráva, že německý Bundeswehr chce v budoucnu získávat nové vojáky i z řad našich občanů.

Podobné nabídky, jako ta zveřejněná německou agenturou DPA ohledně náboru našich občanů do řad Bundeswehru, představují jen další nástroj pro ztrátu národní suverenity. Naše hnutí SPD plně respektuje Armádu ČR jako hlavní složku ozbrojených sil České republiky, jejímž hlavním úkolem je obrana naší republiky proti vnějšímu napadení. Vojáci musí zůstat hlavně doma a připravovat se na obranu České republiky a ne nějakého evropského superstátu.

Řadu občanů, politiků i celé naše hnutí SPD velice pobouřila zpráva o tom, že Bundeswehr chce lanařit naše občany pro službu v jejích řadách. Zprávu zveřejnila německá tisková agentura DPA, která je největší zpravodajskou agenturou Spolkové republiky Německo a čtvrtou největší zpravodajskou agenturou světa. Jde v podstatě o nejdůležitější zpravodajský servis v německém jazyce. Tato agentura koncem tohoto roku zveřejnila plán generálního inspektora Bundeswehru Eberharda Zorna, který má na starost personální management. Z důvodu nedostatku odborníků, navrhuje přijímat do řad Bundeswehru lékaře a IT specialisti ze zemí východní Evropy, včetně České republiky. Nalákat nové rekruty chce především na vyšší platy (asi dvojnásobné, než jsou u nás).

Na základě této zprávy bych chtěl apelovat dvěma směry:

Za prvé na naše politiky, kteří jsou za stav naší armády odpovědni.

Armáda ČR v době svého vzniku v roce 1993 disponovala více než sto tisíci vojáky. V následujících letech prošla složitým procesem redukce početních stavů a vytváření nových organizačních struktur. V roce 1999 při vstupu České republiky do NATO armádu tvořilo 23.000 vojáků z povolání a 33.000 vojáků v základní službě. V roce 2005 byla zrušena základní vojenská služba a Armáda ČR se stala zcela profesionální. V současné době má armáda okolo 21.000 profesionálních vojáků a podílí se především na zajištění činností a misí Aliance. Nová strategie Armády ČR počítá s 30.000 vojáky v roce 2026. To se ale nedaří naplňovat. V naší armádě chybí okolo 5.000 vojáků a armáda není schopna za této situace zabezpečit obranu naší republiky v případě, kdyby taková situace nastala. Z tohoto důvodu musí naše armáda nabízet takové pobídky, které by oslovily nové adepty o službu v armádě, a nechtěli se např. zajímat o službu v Bundeswehru. Armáda potřebuje vice finančních prostředků, které budou správně investovány.

Za druhé na naše občany, kteří by chtěli svůj profesní život prožít v armádě.

Služba v Armádě ČR je výsadou a měla by být považována za poslání. V jejich řadách by měli sloužit po všech stránkách odborníci, kteří jsou na výkon povoláni vojáka v Armádě ČR hrdi a v případě nutnosti jsou odhodláni nasadit i svůj život za obranu naší vlasti. Za to by měli užívat respekt a úctu všech našich občanů.

Hnutí SPD apeluje na naše občany – služba v naší armádě je projevem národní hrdosti a vlastenectví. Podpořme zájem o službu v Armádě České republiky, investice do vojáků naší armády je správná cesta.

2.1.2019

Buďme suverénní zemí, která má svoji hrdost a uznává vlastenectví!

Zeman je dobrá volba, ostatní by to měli respektovat. Macron a Merkelová ve svých zemích ztrácejí moc. Na vzestupu je hnutí ENF, jehož představitelé chtějí posilovat suverenitu svých národních států.

Co nám dal rok 2018 ve velkém bilančním rozhovoru pro ParlamentíListy.cz:

SPD minulý rok ve volbách do Sněmovny získala 10,64 procent hlasů, což lze označit za velmi dobrý výsledek. Novější průzkumy volebních preferencí ale straně přisuzují méně. Dělá něco SPD špatně?

SPD šla do voleb s čitelným programem, který oslovil přes půl milionu občanů a jako jediná se tvrdě vyhranila proti vstupu imigrantů do naší země. U volebních preferencí vždy záleží, kdo je dělá a hlavně, kdo si je objednává. Podle toho pak výsledky také vypadají, a když srovnáte všechny agentury, tak je velice zřejmé, že se rozcházejí někdy až o osm procent. To ale nemění nic na tom, že musíme i nadále tvrdě pracovat na prosazování našeho vlasteneckého programu, který jsme slíbili občanům České republiky.

Co Tomio Okamura, neuškodila vám kauza Babišova syna, během které se nechal vyfotit na tiskové konferenci po boku šéfů opozičních stran?

Naneštěstí k tomu došlo a média si tuto situaci vysvětlila tak, jak se jim to hodilo. Naše hnutí se v té době postavilo k hlasování o nedůvěře vládě zcela z jiného zájmu, a tím bylo ukončení vládní koalice hnutí ANO s ČSSD. ČSSD je proimigrační a probruselská strana, která zde v minulosti neúspěšně vládla, a kterou provází celá řada nevyřešených kauz, které poškodily naší zemi. Z tohoto důvodu jsme usilovali (a stále usilujeme) nahradit tuto zkorumpovanou stranu ve vládní koalici. My ale nechceme ministerské posty jako oni, nám stačí plnění našich programových priorit, které jsou definované v našem programu.        

Co hodnotíte jako nejvydařenější počin SPD v roce 2018? A co se naopak nepovedlo?

To co se povedlo, je naše iniciativa ve věci imigrantů a bezpečnosti. V Poslanecké sněmovně jsme iniciovali nesouhlas přístupu k návrhům Evropské unie k otázkám migrace. Počínaje rozpoutání nesouhlasu k přijetí migračních kvót a konče nesouhlasem k přijetí Globálního paktu OSN o migraci a Globálního paktu OSN o uprchlících. Naši občané si dobře neuvědomují, že to, jaké současná vláda zaujímá stanovisko k migraci je prioritně zásluha našeho hnutí. Na základě názorů většiny našich občanů a tlaku SPD přehodnotil částečně nebo alespoň mediálně svůj postup k otázkám imigrantů i premiér Andrej Babiš a jeho hnutí ANO. A zároveň to je ta odpověď na Vaší druhou část otázky. Nepovedlo se odmítnout škodlivý Globální pakt OSN o uprchlících, který naše vláda i přes náš značný odpor 17. prosince na půdě OSN podpořila. Proto jsme v posledním týdnu jednání Poslanecké sněmovny navrhovali mimořádný bod k tomuto paktu, ale hnutí ANO to společně s ČSSD vetovaly. Po tomto vetu jsme začali sbírat podpisy poslanců k vyvolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k této problematice.          

Jak jsme na tom s bezpečností v České republice? Zatím se zde naštěstí žádný teroristický útok neodehrál. Je to dílem náhody, nebo teroristy nezajímáme?

I na základě odpovědí vyplývající z předešlé otázky (tlak našeho hnutí na vládu ohledně migrace) nám zatím nehrozí masivní příliv imigrantů, což by bezpečnost v České republice značně ochromilo. Musíme ale, v takto tvrdě odmítavém přístupu proti imigrantům, a jejím zastáncům v Evropské unii, pokračovat. Jde nám o blaho a bezpečnost našich občanů. Buďme rádi, že zatím u nás k žádnému teroristickému útoku doposud nedošlo. Dle konstatování bezpečnostních složek v hodnotících zprávách za rok 2018, sílí úsilí k zakládání buněk podporující islám a jejich snahou je se zde usídlit a postupně posilovat. Tomu musíme všemi prostředky zabránit.    

Rusko dle Západu dál provokovalo: Skripal, Sýrie, Kerčský průliv. Potvrdila se letos mezinárodně sdílená teze o agresivním Rusku? Ve jmenovaných oblastech, ale i jinde?

Naše hnutí SPD je zastáncem takové zahraniční politiky, která je v zájmu zajištění bezpečnosti a ku prospěchu našich občanů. Každý incident je důležité posoudit, a až na základě pravdivých a ověřitelných informací zaujmout stanovisko. Zásadně odmítáme rychlá a účelová stanoviska, jen abychom se někomu zalíbili. V poslední době roste snaha představitelů Evropské unie pošpinit každého, kdo nehájí a nepodporuje její zájmy. Naneštěstí ormy této propagace jsou stále více skryté, a pro obyčejného občana je velmi těžké, se v těchto věcech správně orientovat. Svůj podíl na tom mají též média, která nepodávají objektivní zpravodajství. Patří mezi ně i zpravodajské pořady naší veřejnoprávní České televize, na jejíž provoz se formou koncesionářských poplatků podílí všichni občané.      

Pokud jde o Blízký východ, viděli jsme Sýrii v médiích možná méně než dříve. Znamená to, že Bašár Asad vyhrál, nebo že nás zkrátka zajímá něco jiného? Další explozi války nezpůsobil ani vstup Turecka do Afrínu, Američané se chystají ze Sýrie stahovat…

To jsou velmi citlivé otázky. Naše hnutí je známo svým záporným názorem ve vztahu k posilování našich vojáků v zahraničních misích. Prioritně bychom měli být schopni v případě nutnosti umět ubránit naší zemi, naše ženy, děti a ostatní občany. Současná struktura naší armády by tento úkol nezvládla. Je cílena na zajišťování dílčích úkolů v rámci NATO. Američané svůj odchod ze Sýrie vyhodnotili jako prospěšný pro americkou ekonomiku. Americký prezident Donald Trump je především podnikatel a ekonomické zájmy prosazuje nade vše. Stažení vojsk ze Sýrie je i jedna z možností jak oslabit Evropu a tím její celkovou stále sílící konkurenceschopnost.

Ve veřejném prostoru se nyní řeší otázka, zda je pro Evropu větší hrozbou terorismus, nebo ruská rozpínavost. Co považujete za větší nebezpečí vy a proč?

V každém případě je to hrozba terorismu, a to především ze strany radikálních islamistů. Příkladů z posledních let bychom mohly uvést nesčetně a bohužel bývají spojeny s obětmi nevinných občanů, včetně žen i dětí. Ruský prezident Vladimír Putin je velmi zkušený a uvážlivý politik, a dle mého názoru Rusko není hrozbou pro Evropu. Rusko bychom měli respektovat jako jednu ze světových velmocí a spíše s ním posilovat vztahy v oblasti vývozu a dovozu.  

Angela Merkelová nedávno prohlásila, že by se členské země Evropské unie měly vzdát části své suverenity a odsoudila nacionalismus. Potřebuje Evropská unie více integrace? A jak soudržná se EU jevila v roce 2018?

Angela Merkelová a Emmanuel Macron ztrácí svůj vliv ve svých vlastních zemích, a proto chtějí posilovat vliv Evropské unie a její politiku řídit takovým směrem, který by jim co nejvíce vyhovoval.  Některé členské země Evropské unie chtějí posilovat svoji suverenitu a jejich počet roste. V případě fungování EU jako celku, žádají její radikální reformu. Mezi tyto představitele patří hlavně uskupení celoevropského hnutí ENF (Evropa národů a svobody) složeného z vlasteneckých stran Evropy (Lega Mattea Salvinoho, Národní sdružení Marine Le Pen, Strana pro svobodu Geerta Wilderse, Svobodná strana Rakouska Heinze-Christiana Stracheho a dalších), kterého je hrdým členem také naše hnutí SPD. Dle mého názoru je Evropská unie přežilý model, který potřebuje změnu, nejlépe nahrazením jiné formy spolupráce na úrovni suverénních národních států, jak prosazuje hnutí Evropa národů a svobody (ENF).  

Ve výroční zprávě BIS jsme se dočetli, že „dezinformační weby“ jsou v drtivé většině provozovány českými provozovateli, kteří upřímně věří, že je nutné vystoupit z NATO a EU, a nejsou placeni Ruskem. Dle průzkumu Medianu si ohledně zahraniční politiky 23 % Čechů myslí, že agresivnější jsou Američané, 26 % soudí, že agresivnější jsou Rusové a 51 % tvrdí, že obě velmoci jsou agresivní stejně. Odvrací se Češi od Západu? Zklamal je Západ v tom směru, že by raději „politiku všech azimutů“, „neutralitu“ apod.? Nebo je náš národ mediálně negramotný a ovlivnitelný nepřátelskou propagandou?

Naše hnutí SPD má ve svém programu zakotveno, že by měli mít naši občané možnost rozhodovat o důležitých otázkách státu formou obecného referenda. A otázka našeho setrvání v NATO a otázka vystoupení z Evropské unie si referendum zasluhuje. Jedině referendem je zajištěna možnost všem občanům se k tak závažným otázkám vyjádřit. Výsledky referenda by pak v dobře fungující demokratické společnosti měli respektovat i ti, kteří měli odlišný názor. Naši poslanci podali návrh zákona o obecném referendu, ale zatím ostatní politické subjekty se snaží o jeho neprosazení. Naše hnutí je zastáncem spolupráce se všemi zeměmi, které o spolupráci na bázi vzájemného respektu budou stát, a je jedno, jestli jsou od nás na západ nebo na východ. 

Jak se vám líbila letošní vzpomínka na 17. listopad? Sledoval jste dění v Praze? Ozývají se námitky, že původní rozměr celé akce se vytratil na úkor politizace. Takřka souběžně se vzpomínkovými akcemi proběhlo i několik protestů proti Andreji Babišovi. Zároveň již takřka zcela zapadl význam 17. listopadu 1939, kdy nacisté uzavřeli české vysoké školy. Panuje dnes v rámci výkladu českých dějin jistá selektivita?

Letošní vzpomínka na události spojené s výročím 17. listopadu proběhla nedůstojně. Některé formy zaměřené převážně na současnou politickou situaci nepatří do demokratické společnosti. Naneštěstí řada z těch, kteří tento svátek takto dehonestovali, ani neznají historický sled událostí, které proběhly v tak těžkých letech v roce 1939, kdy nacisté uzavřeli české vysoké školy. To samé by se dalo říci o událostech v roce 1989. Český stát by měl podporovat vlastenectví a posilovat národní hrdost svých občanů. Připomínání si významných událostí, které ovlivnily další orientaci a vývoj v naší zemi je naší občanskou povinností, proto jsme nedávno v Poslanecké sněmovně podpořili z důvodu úcty ke studentům návrh zákona na přejmenování svátku 17. listopadu na „Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studenstva“.

Pokud jde o české prezidentské volby, lze říci, že naši spoluobčané rozhodli moudře? Nebo by Jiří Drahoš, viděno optikou dneška, byl lepším prezidentem? Drahoše podporovaly umělecké a intelektuální kruhy, Miloše Zemana spíše chudší obyvatelstvo z venkova. Tyto dvě skupiny se nemají v lásce... Která z nich během prezidentských voleb víc přikládala pod kotel?

Letošní prezidentské volby proběhly dle stanovené legislativy. Všichni občané, kteří splňovali podmínky pro účast volit, měli možnost podpořit svého kandidáta. Po sečtení všech hlasů bylo rozhodnuto, že prezidentem naší republiky bude nadále Miloš Zeman. Ostatní občané by měli výsledky voleb respektovat, a to hlavně když jde o volbu nejvyššího státního představitele. Příznivci našeho hnutí podporovali Miloše Zemana, protože jsme přesvědčeni o tom, že byl mezi všemi možnými kandidáty tím, který se svými názory nejvíce přibližuje politickému programu SPD. Přejeme mu, aby ve zdraví a plný sil dokončil svůj prezidentský mandát.    

Obrovské množství exekucí dle sociologů ničí českou společnost. A spolu s nízkými platy nízkopříjmových vrstev způsobuje, že statisíce lidí žijí v neštěstí a bídě. Je v našem vymáhacím systému i s jeho horentními úroky něco shnilého? Či je to v pořádku a lidé mají být odstrašeni od zadlužení se?

Bohužel problém exekucí postihl řadu občanů, a zajisté je mezi nimi mnoho lidí, kteří se do této situace dostali například svou nerozvážností, nebo doplatili na svou důvěřivost. Stát by měl těmto občanům pomoci. Forma pomoci by měla být těmito postiženými akceptovaná a nastavené podmínky např. splácení splnitelné a pro občany postižené exekucí stimulující. Naše hnutí připravuje návrhy legislativních úprav, které by ve finále měly prospět zadluženým občanům.      

Právě kvůli exekucím tato část populace prý opouští směřování k Západu, věří tomu, co je považováno za dezinformace, a propadá extremismu. Lze se s tímto pohledem ztotožnit?

Tento názor nesdílím. My máme jasnou strategii, že tito občané, kteří se dostali do exekucí, potřebují od státu pomoc. Dle posledních statistických průzkumů se jedná skoro o 900 tisíc občanů, což v žádném případě není zanedbatelné. Systém pomoci musí být ale pro občany v exekucích splnitelný a musí zajistit těmto občanům po dobu splácení exekuce důstojný život.

Jak se tento rok změnila situace českých důchodců? Nebyli na vrcholu mediálního zájmu, nicméně žije se jim lépe? Stejně tak naše zdravotnictví, mají dle Vás občané pocit, že je dostupnější, či kvalitnější?

Naši důchodci si zajisté zaslouží naší péči a je naší povinností se o tyto občany postarat, aby si bez výrazných omezení prožili důstojným způsobem poslední etapu svého života. Poslanci našeho hnutí SPD podpořili navýšení důchodů od 1. ledna 2019 o doposud nejvyšší navyšovanou částku za poslední roky. Stát si musí umět najít prostředky, aby byla výplata této dávky pro občany, kteří na ní mají nárok zajištěna. Naneštěstí nefunguje systém, který by finance státu pro potřeby vyplácení důchodů zajistil, a proto je třeba vytvořit novou důchodovou reformu. Plno otázek ke zlepšení bychom našli i v resortu zdravotnictví, viz například role a fungování zdravotních pojišťoven a transparentní nakupování zdravotnických přístrojů a zařízení.   

Jak hodnotíte končící rok 2018? Co dobrého Česku dal? A co se tolik nepovedlo?

Především buďme rádi, že se můžeme v naší zemi cítit relativně bezpečně, k čemuž velkou mírou pomáhá i naše hnutí SPD. To na politické scéně vykonává roli hlídače ve věci zamezení vstupu imigrantům do naší republiky. Určitě byla dobrá volba prezidenta republiky, který posiluje roli našeho státu napříč celým světem a není přitakávačem Evropské unie. V neposlední řadě se také povedly oslavy stého výročí založení Československa a to po celé České republice. Za hlavní co se nepovedlo, bylo angažmá ČSSD v současné vládě, kde prosazuje multikulturní ideologii, neadresné sociální dávky i lidem, kteří se štítí práce, inkluzi ve školství, teorii genderu a další škodlivé a nepotřebné věci včetně poklonkování Bruselu. Určitě se nepovedla i řada dalších věcí, ale to ať si každý zhodnotí sám. My v našem hnutí se zajímáme o blaho našich občanů a o problémy, které je zatěžují. V rámci našich možností pak navrhujeme řešení, jak  tyto jejich problémy k jejich spokojenosti řešit. 

Závěrem prosím řekněte, co byste Česku přál pro rok 2019.

Všem občanům naší krásné země přeji hlavně zdraví a pohodový život naplněný prací a láskou se svými nejbližšími. Česká republika by měla navázat na svou roli, kterou zastávala v období za vlády prezidenta Masaryka a podnikatelů typu Tomáše Bati. Naši občané mají svůj potenciál, který je nutné rozvíjet. Nechceme být nájemnými dělníky nadnárodních společností, ze kterých stát nemá skoro žádný užitek. Buďme suverénní zemí, která má svoji hrdost, uznává vlastenectví a je okolními zeměmi plně respektována a vnímána jako spolehlivý partner.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Radek-Rozvoral-naklada-kavarne-Zeman-je-dobra-volba-ostatni-by-to-meli-respektovat-Macron-a-Merkelova-ve-svych-zemich-ztraceji-moc-565127

22.12.2018

Milí přátelé, děkuji moc za celoroční důvěru a za podporu. Je mi obrovskou ctí a nesmírně si vážím toho, že Vás mohu zastupovat v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Přeji Vám, abyste zbytek adventního času, celé vánoční svátky a vstup do roku 2019 prožili v klidu, rodinné pohodě a hlavně ve zdraví!

21.12.2018

Připravujeme mimořádnou schůzi Sněmovny ke Globálnímu paktu o uprchlících!

Včerejší interpelace na premiéra České republiky Andreje Babiše potvrdily jeho dvojí postoj ke Globálnímu paktu OSN o uprchlících, který v pondělí přes drtivý nesouhlas občanů naší republiky podpořila česká vláda.

Na přímou otázku, jak on sám a všichni ministři k této problematice hlasovali, neodpověděl a neustále se snažil z těchto otázek vykroutit. Je více než jasné, že pan Babiš něco jiného říká občanům České republiky a něco jiného prosazuje ve vládě.

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš v pondělí řekl, že je proti tomu, aby Česká republika podpořila Globální pakt OSN o uprchlících. Přesto ten samý den Česká republika tento pakt o uprchlících podpořila na Valném shromáždění OSN! Vláda Andreje Babiše tímto zcela zřejmě poškodila české národní zájmy. Proto hnutí SPD navrhlo na úvod jednání této schůze Poslanecké sněmovny mimořádný bod s názvem „Informace vlády o Globálním paktu OSN o uprchlících“. Hnutí ANO a ČSSD bohužel projednávání tohoto bodu vetovaly. To je naprosto nepřijatelné. Proto též zvážíme, že navrhneme svolání mimořádné schůze k vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše.

Na Výboru pro evropské záležitosti premiér Babiš na dotaz poslance SPD Lubomíra Volného odpověděl, že vláda bude mít „podobné stanovisko“ ke Globálnímu paktu OSN o uprchlících jako ke Globálnímu paktu OSN o migraci (máme to zdokumentované nahrávkou) – tedy negativní. Přitom naopak zase vláda Andreje Babiše 16. listopadu 2018 předložila Poslanecké sněmovně dokument 1691, kde oznamuje, že Česká republika Globální pakt OSN o uprchlících podpoří („ČR nemůže být kritizována za nedostatek solidarity s lidmi, kteří pomoc skutečně potřebují, protože ČR podporuje Globální kompakt OSN o uprchlících,“ píše se v tomto dokumentu vlády). Tento zmatek a nesoulad mezi postoji svědčí o nekompetenci vlády v zahraniční politice.

Tento Globální pakt OSN o uprchlících, který nakonec Babišova vláda podpořila, de facto zavádí globální uprchlické kvóty. Peter Szijjártó, ministr zahraničí Maďarska, které pakt nepodpořilo, řekl, že pakt otevírá zadní dvířka pro ty, kteří nemohou přijít dveřmi hlavními. Konkrétně zahrnuje „mechanismy pro účinnější, předvídatelnější a spravedlivější mezinárodní reakci na situace vyznačující se velkým množstvím uprchlíků“. „Nabízí mezinárodní rozšiřování podpory anebo aktivace opatření pro spravedlivější a předvídatelnější sdílení zátěže a odpovědnosti.“

Pakt o uprchlících bude umožňovat i rozšířený přístup k přesídlení a dalším řešením v třetích zemích. Tento pakt navíc staví návratovou politiku pouze na bázi dobrovolných repatriací, a to i pro země původu uprchlíků. A, v neposlední řadě, tento pakt má ambici usilovat o to, aby „reakce na pohyby uprchlíků po celou dobu zohledňovaly otázky genderu, věku a různorodosti“. Takže má v sobě i podobné věci, které obsahuje Istanbulská úmluva.

Na druhé straně vítáme, že na základě tlaku SPD v Poslanecké sněmovně vláda Andreje Babiše prohlásila, že odmítá Globální pakt OSN o migraci. Naše práce v opozici a náš tlak na vládu již přináší ovoce. I když to bylo po dlouhých peripetiích, kdy původně Ministerstvo zahraničí, v jehož čele stojí ministr Petříček z ČSSD, neoznámilo OSN, že Česko odstupuje od Globálního paktu OSN o migraci. Ministr Petříček následně slíbil, že se ČR pouze nezdrží hlasování, ale že bude hlasovat aktivně proti tomuto paktu o migraci.

Na vládu budeme nadále vykonávat tlak, abychom hájili zájmy českých občanů a náš program. Proto jsme zahájili sběr podpisů poslanců na vyvolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k této problematice.

20.12.2018

Nehorázné prohlášení Merkelové – Národní státy by se měly vzdát své suverenity!

Německá kancléřka Angela Merkelová minulý měsíc na konferenci v Berlíně v rámci své přednášky podle webu die Welt prohlásila, že by se národní státy měly vzdát své suverenity.

Merkelová odsoudila nacionalismus zemí EU a nově definovala patriotismus s akcepcí kompromisů a lobovala pro předání části státní suverenity států EU na Evropskou unii. Německá kancléřka spolu s francouzským prezidentem Macronem jsou největšími zastánci a propagátory tohoto názoru a hledají všechny možné prostředky, jak přinutit ostatní země v rámci EU, aby sdílely jejich názory a podporovaly je.

Proto také Angela Merkelová vystoupila na přednášce nadace Konrada Adenauera, která se konala minulý měsíc v Berlíně. Téma přednášky: „Parlamentalismus mezi globální a národní suverenitou.“ Zde operovala s termíny: „Patriotismus a Nacionalismus“, které si ale vykládala po svém. Uvedu zavedené a uznávané definice těchto pojmů.

Patriotismus je společensko-politický postoj vycházející z emotivního kladného a podpůrného postoje jednotlivců či skupin k „otčině“. „Otčinou“ může být oblast nebo město, obvykle se jí však míní národní stát nebo vlast, patriotismus pak lze ztotožňovat s českým výrazem vlastenectví.

Nacionalismus jsou myšlenkové tendence, ideologie a politika zdůrazňující význam národa, tedy sounáležitost skupiny lidí, kteří obvykle sdílejí společný původ, historii, jazyk, kulturu a území. Z nacionalismu vychází myšlenka národních států, na které je do značné míry založeno dnešní uspořádání států světa.

V projevu při přednášce Angela Merkelová řekla: „Buď lidi patří k těm, kteří věří, že mohou vše vyřešit a myslí jen na sebe a to je nacionalismus a jeho nejčistější forma. To ale není žádný patriotismus. Patriotismus je, když například člověk německé zájmy také porovná se zájmy ostatních a akceptuje kompromis. V našem zájmu je, abychom byly parlament, který si cení kompromis, ten parlament je vrchol demokracie a ten parlament také ví, že německé zájmy jsou zastoupeny lépe, pokud se zaujímá také o zájmy ostatních a nebere své vlastní zájmy jako absolutní.“

Německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron chtějí řídit celou Evropskou unii a to v zájmu přijímání imigrantů a jejich následného začleňování do jednotlivých států. Ze své pozice ovlivňují statutární orgány EU tím směrem tak, aby přijaté zákony, rozhodnutí a nařízení musely být následně dodržovány ostatními zeměmi EU. Chtějí tak zabezpečit více pravomocí pro Evropskou unii.

Naše hnutí SPD zásadně odmítá výše citované výroky Angely Merkelové a prosazuje v maximální míře suverenitu národních států a svobodu občanů v těchto zemích žijících.

19.12.2018

Babišova vláda poškodila Českou republiku v otázce imigrace!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1) Babišova vláda poškodila Českou republiku v otázce imigrace!

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš včera řekl, že je proti tomu, aby Česká republika podpořila Globální pakt OSN o uprchlících. Přesto ten samý den Česká republika tento pakt o uprchlících podpořila na Valném shromáždění OSN! Vláda Andreje Babiše tímto zcela zřejmě poškodila české národní zájmy. Proto hnutí SPD navrhlo na úvod jednání této schůze Poslanecké sněmovny mimořádný bod s názvem „Informace vlády o Globálním paktu OSN o uprchlících“. Hnutí ANO a ČSSD bohužel projednávání tohoto bodu vetovaly. To je naprosto nepřijatelné. Proto též zvážíme, že navrhneme svolání mimořádné schůze k vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše.

Na Výboru pro evropské záležitosti premiér Babiš na dotaz poslance SPD Lubomíra Volného odpověděl, že vláda bude mít „podobné stanovisko“ ke Globálnímu  paktu OSN o uprchlících jako ke Globálnímu paktu OSN o migraci (máme to zdokumentované nahrávkou) – tedy negativní. Přitom naopak zase vláda Andreje Babiše 16. listopadu 2018 předložila Poslanecké sněmovně dokument 1691, kde oznamuje, že Česká republika Globální pakt OSN o uprchlících podpoří („ČR nemůže být kritizována za nedostatek solidarity s lidmi, kteří pomoc skutečně potřebují, protože ČR podporuje Globální kompakt OSN o uprchlících,“ píše se v tomto dokumentu vlády). Tento zmatek a nesoulad mezi postoji svědčí o nekompetenci vlády v zahraniční politice.

Tento Globální pakt OSN o uprchlících, který nakonec Babišova vláda podpořila, de facto zavádí globální uprchlické kvóty. Peter Szijjártó, ministr zahraničí Maďarska, které pakt nepodpořilo, řekl, že pakt otevírá zadní dvířka pro ty, kteří nemohou přijít dveřmi hlavními. Konkrétně zahrnuje „mechanismy pro účinnější, předvídatelnější a spravedlivější mezinárodní reakci na situace vyznačující se velkým množstvím uprchlíků“. „Nabízí mezinárodní rozšiřování podpory anebo aktivace opatření pro spravedlivější a předvídatelnější sdílení zátěže a odpovědnosti.“

Pakt o uprchlících bude umožňovat i rozšířený přístup k přesídlení a dalším řešením v třetích zemích. Tento pakt navíc staví návratovou politiku pouze na bázi dobrovolných repatriací, a to i pro země původu uprchlíků. A, v neposlední řadě, tento pakt má ambici usilovat o to, aby „reakce na pohyby uprchlíků po celou dobu zohledňovaly otázky genderu, věku a různorodosti“. Takže má v sobě i podobné věci, které obsahuje Istanbulská úmluva.

Na druhé straně vítáme, že na základě tlaku SPD v Poslanecké sněmovně vláda Andreje Babiše prohlásila, že odmítá Globální pakt OSN o migraci. Naše práce v opozici a náš tlak na vládu již přináší ovoce. I když to bylo po dlouhých peripetiích, kdy původně Ministerstvo zahraničí, v jehož čele stojí ministr Petříček z ČSSD, neoznámilo OSN, že Česko odstupuje od Globálního paktu OSN o migraci. Ministr Petříček následně slíbil, že se ČR pouze nezdrží hlasování, ale že bude hlasovat aktivně proti tomuto paktu o migraci. Na vládu budeme nadále vykonávat tlak, abychom hájili zájmy českých občanů a náš program.


2) Vláda nepodporuje zákaz zahalování!

Hnutí SPD podalo návrh zákona, který zakazuje na veřejnosti zahalování tváře podle muslimského rituálu. Vláda náš návrh odmítla podpořit. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (ANO) vysvětloval neutrální postoj vlády k návrhu zákona SPD zakazujícího zahalování tváře na veřejnosti  tím,  že by bylo kriminalizováno i nošení příliš velkých slunečních brýlí nebo lidí převlečených za Mikuláše. 

To je směšná výmluva. Hnutí SPD zde nechce nikáby a burky. Nemají tu co dělat. Zahalování na veřejnosti zakázalo šest zemí v Evropě včetně Francie, Rakouska, Belgie, Bulharska či Lotyšska. Rakouský parlament schválil zákaz vloni a od letošního srpna platí restrikce v Dánsku. Dle našeho návrhu by zákaz platil na veřejných prostranstvích a ve veřejně přístupných budovách s výjimkou případů, kdy zahalování obličeje souvisí „s plněním zákonné povinnosti, výkonem povolání, umělecké nebo sportovní činnosti nebo vyplývá ze zdravotních důvodů“. Postoj vlády hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM ukazuje, že se nechce jasně postavit proti islámskému extremismu. Bojí se nekompromisně chránit naši kulturu před islamizací. Pouze hnutí SPD má v této věci jasný postoj. Islámu říkáme jasné NE.

3) Džihádisté oslavují útok teroristy ve Štrasburku! 

Teroristu ze Štrasburku Chekatta Cherifa oslavují džihádisté a nyní před Vánoci začali opět vyhrožovat Evropě. Chekatt Cherif pět lidi usmrtil a minimálně dalších dvanáct zranil. Džihádisté tvrdí, že jeho čin je výsledkem jejich „kampaně“ na internetu, kde radili „osamělým vlkům“, jak udeřit. „Když nemůžete sestavit bombu nebo získat střelnou zbraň, pak se snažte nevěřícího bodnout nebo mu rozbít hlavu kamenem. Podřízněte ho, vyhoďte ho z okna, uškrťte ho, otravte jedem, ale nikdy se nevzdávejte,“ nabádá návod. Pár dní před útokem se také na internetu objevil plakát zobrazující Santa Clause, který klečí na zemi před křížem, z nějž kape krev, zatímco maskovaný džihádista se chystá „západní symbol Vánoc“ podříznout, informoval známý list Daily Mail. „Neopouštějte své domovy, protože my žízníme po vaší krvi,“ praví nápis na plakátu. 

Po štrasburském útoku se na internetu objevily hrozby „biologickými útoky“ na vánoční trhy ve všech západních metropolích i v destinacích, kde „nevěřící“ tráví vánoční prázdniny. „Přichází doba velkých překvapení,“ hrozí Islámský stát na webu islamistické mediální skupiny Al-Takvá. Islamisté označili na plakátě z koláží z loňského útoku na vánoční trhy v Berlíně Nový rok jako „den odplaty“. „Brzy, dá-li bůh, uvidí nevěřící to, čeho se tolik bojí,“ hlásá další nápis.

Již od jara v Poslanecké sněmovně čeká na další projednání návrh zákona z pera SPD na zákaz propagace islámské ideologie v ČR. Ostatní strany však zvolily zdržovací taktiku. SPD prosazuje bezpečnou, spravedlivou a prosperující Českou republiku, kde se nebudeme bát chodit po ulici, aby nás ohrožoval islámský náboženský fanatik. Za současný teror je plně odpovědná multikulturní politika Evropské unie.


4) Poslanci SPD podpořili zdravotně postižené! 

I díky hlasům poslanců SPD byl v Poslanecké sněmovně schválen zákon o sociálních službách, kterým se zvýší příspěvek na péči pro osoby s nejtěžším zdravotním postižením. Hnutí SPD dlouhodobě, všestranně a konzistentně prosazuje významné zlepšení přístupu státu a veřejné správy k našim zdravotně postiženým spoluobčanům a jejich rodinám. Všichni přítomní poslanci SPD proto jednoznačně podpořili navýšení příspěvku na péči o osoby ve III. stupni závislosti o 4.000,- korun a příspěvek na péči ve IV. stupni závislosti o 6.000,- korun. Jelikož se jedná o osoby, které vyžadují péči 24 hodin denně, jde o navýšení naprosto nezbytné, byť ještě zdaleka ne dostatečné a to jak v případech, kdy rodiny využívají asistenčních služeb či nikoli a kdy pečují o své příbuzné vlastními silami. Každopádně, nechceme-li postavit tisíce rodin do pozice volby mezi existenční tísní a svěřením svého postiženého rodinného příslušníka (často dítěte) do zařízení ústavního typu, bylo třeba učinit alespoň tento první krok a zároveň SPD neodkladně pracuje na systému pravidelné valorizace příspěvku ve všech čtyřech stupních postižení.


5) Belgický ministr nám vyhrožuje!

Na summitu Evropské unie nám drze vyhrožovali. Podle belgického premiéra Charlese Michela země Visegrádské čtyřky svým tvrdohlavým postojem k migrační otázce otevírají debatu o tom, zda by měly zůstat v Schengenském prostoru. Michel už v minulosti kritizoval údajně nedostatečnou solidaritu zemí východní části Evropské unie v migrační krizi. „Není možné, aby některé země považovaly EU za bankomat, ze kterého mohou dostávat podporu na svůj hospodářský rozvoj, a zároveň odmítat princip solidarity v otázce migrace,“ řekl mimo jiné belgický premiér. Ten samý premiér, který před pár dny doma ztratil parlamentní většinu kvůli podpisu Globálního paktu OSN o migraci. Hnutí  SPD odmítá být solidární s multikulturní politikou neomarxistů Evropské unie. Nechceme, aby Česká republika skončila jako Belgie, země Beneluxu a Francie, kde již ztrácí svou kulturní identitu a propadají se do teroru a kriminality. Migrace není krize, ale záměr Evropské unie. Hnutí SPD je jediná parlamentní strana s nekompromisním postojem k politice EU. Žádáme jinou formu spolupráce národních států než je neomarxistický diktát Evropské unie.

18.12.2018

Chceme zabránit tomu, aby se u nás šířil islámský extremismus!

Vláda odmítla podpořit návrh zákona z pera SPD zakazujícího zahalování tváře na veřejnosti.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek to vysvětlil tím, že vláda podle něj vytýká návrhu například to, že by bylo kriminalizováno i nošení příliš velkých slunečních brýlí nebo lidí převlečených za Mikuláše.

To je naprostá lež. Hnutí SPD chce zabránit tomu, aby se u nás šířil islámský extremismus. Nechceme tu nikáby a burky, které ponižují ženy a jsou symbolem dominance islámu. Naše tradice včetně Mikuláše a jesliček, které chtějí multikulturní sluníčkáři zakázat, aby to „neuráželo muslimy“, my chceme naopak hájit.

Zahalování na veřejnosti zakázalo šest zemí v Evropě včetně Francie, Belgie, Bulharska a Lotyšska. Loni schválil zákaz rakouský parlament a od letošního srpna platí restrikce v Dánsku. Dle našeho návrhu by zákaz platil na veřejných prostranstvích a ve veřejně přístupných budovách s výjimkou případů, kdy zahalování obličeje souvisí „s plněním zákonné povinnosti, výkonem povolání, umělecké nebo sportovní činnosti nebo vyplývá ze zdravotních důvodů“.

Postoj vlády hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM ukazuje, že se nechce jasně postavit proti islámskému extremismu. Kdo je proti islámskému extremismu, je naopak hnutí SPD, které je zpracovatelem a předkladatelem příslušného zákona o zákazu zahalování.

17.12.2018

Nehorázné rozhodnutí soudu – Za pouhou kritiku proroka Mohameda trest!

Evropský soud pro lidská práva povýšil nežádoucí názor na islámské právo nad svobodu projevu.

Toto tvrzení, jak uplatňuje soudní pravomoc Evropský soud pro lidská práva (ESLP), zveřejnil ve svém článku Soeren Kern pro Gatestone Institute na příkladu Elisabeth Sabaditsch-Wolff, která byla v roce 2011 v Rakousku odsouzena za výroky o Mohamedovi a ESLP toto rozhodnutí následně potvrdil.

Výše zmiňovaný Soeren Kern ve svém článku: „European Human Rights Court Backs Sharia Blasphemy Law“ upozorňuje na to, jak Evropská unie prostřednictvím svých institucí skrytě podporuje zakořenění islámského náboženství v zemích EU. Konkrétně poukazuje na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Ten sídlí ve Štrasburku a jeho rozhodnutí jsou právně závazná pro všechny členské země EU. Svým bezprecedentním rozhodnutím v kauze Elisabeth Sabaditsch-Wolff legitimizoval v Evropě islámské právo o rouhání a to dle svého zdůvodnění v zájmu „zachování náboženského smíru“. V krátkosti seznámím s podstatou kauzy Elisabeth Sabaditsch-Wolff.

Rakušanka Elisabeth Sabaditsch-Wolff na sklonku roku pořádala seminář o islámu pro Institut svobodného vzdělávání, který je politicky napojen na (FPÖ) Svobodnou stranu Rakouska. Tuto přednášku skrytě nahrál novinář z levicového týdeníku News a následně právníci z tohoto týdeníku předali záznam vídeňskému státnímu zastupitelství. Upozorňovali na to, že paní Elisabeth Sabaditsch-Wolff v rámci diskuze položila otázku, zda nemohl být Mohamed pedofil, když si vzal za manželku Ajšu, které ještě nebylo sedm let. Obvinění bylo podáno v září 2010 a soudní proces byl dovršen v únoru 2011 (pouze jeden soudce bez poroty) výrokem odsouzení Elisabeth Sabaditsch-Wolff podle § 188 rakouského trestního zákoníku za "pomlouvání náboženské víry právně uznaného náboženství". Uložený trest – zaplatit pokutu ve výši 480 eur nebo alternativní trest 60 dnů vězení. Navíc byla povinna uhradit náklady soudního řízení. Paní Elisabeth Sabaditsch-Wolff následně neuspěla u Odvolacího soudu ve Vídni a též jí byla zamítnuta žádost podaná koncem roku 2013 Nejvyššímu soudu o nový proces.

Poslední distancí, na kterou se Elisabeth Sabaditsch-Wolff obrátila s odvoláním na článek 10 Úmluvy, byl ESLP. Ten následně rozhodl, že státy mohou omezit práva svobodného projevu zakotvená v článku 10 Úmluvy, pokud by taková řeč "mohla vyvolat náboženskou nesnášenlivost" a "mohla by narušit náboženský smír v zemi". Závěr: „Soudní dvůr dospěl k závěru, že v tomto případě rakouské soudy pečlivě vyvážily právo žadatele na svobodu projevu s právy druhých na ochranu svých náboženských pocitů a na zachování náboženského smíru v rakouské společnosti.“ Soudní dvůr dále rozhodl: „Že ani v živé diskusi není slučitelné s článkem 10 Úmluvy, balit inkriminované výroky do pláštíku jinak přijatelného vyjádření názoru a prohlašuje, že prokázaná platnost těchto výroků překračuje přípustné hranice svobody projevu. Za těchto okolností a s ohledem na skutečnost, že paní S. učinila několik inkriminujících výroků, soudní dvůr usoudil, že rakouské soudy v tomto případě rozhodly správně.“

Co dodat závěrem. Naše hnutí SPD nesouhlasí s pronikáním islámské ideologie do Evropy a činíme všechny možné kroky, aby Evropská unie změnila svůj přístup k přijímání imigrantů a k netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologii. Z tohoto důvodu je dobré mít v orgánech Evropské unie takové reprezentanty, kteří budou naše myšlenky v EU tvrdě prosazovat. Každý občan, který má na tyto problémy shodný názor, může změně napomoci, a to tím že bude volit naše kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat v květnu 2019.

14.12.2018

Ve věci majetkových náhrad církvím nám jde o spravedlnost a transparentnost!

Poslanci SPD podpořili svými podpisy svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k možnému zdanění církevních restitucí. Naším záměrem je, aby se podařilo zjistit, zda náhrady při církevních restitucích nebyly nadhodnocené.

Zdůvodnění výše náhrad ze strany tehdejší vlády bylo totiž naprosto neprůkazné a nebylo zřejmé, na základě čeho se ke konečným cifrám došlo. Byla to hra s čísly a šlo o netransparentní proces. Pokud se prokáže, že náhrady byly nadhodnocené, podpoříme zdanění církevních restitucí, protože to je jediná cesta, jak napravit možnou chybu a získat peníze, které případně náleží státu, zpět. Pokud se naopak prokáže, že náhrady nadhodnocené nebyly, zdanění těchto náhrad nepodpoříme.

Svým postojem se tedy nestavíme proti církvím, jichž se zákon o majetkovém vyrovnání týká, ale jde nám o principy obecné spravedlnosti a také o transparentnost. Občané mají právo znát pravdu, a pokud chce někdo něco proplácet ze státního rozpočtu, musí prokázat svůj nárok.

13.12.2018

Nekontrolovanému vstupu lidí praktikujících islám na území ČR je třeba zabránit!

Imigranti se dostávají do Evropy za pomoci již existujících buněk, vyplývá to z výroční zprávy Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky (NCOZ SKPV PČR). 

Výroční zpráva NCOZ SKPV PČR za rok 2018 mimo jiné upozorňuje na formy, které používají imigranti k tomu, aby se dále usazovali a tak sílil jejich vliv ve vyspělých evropských zemích.

Ředitel NCOZ SKPV PČR plk. JUDr. Jiří Mazánek zveřejnil zprávu o činnosti tohoto speciálního celorepublikového útvaru za rok 2018. Ve zprávě předkládá přehled činností útvaru a uvádí i některé realizované kauzy, které nepodléhají režimu utajení. NCOZ SKPV PČR v rámci své působnosti plní mimo jiné i úkoly národního kontaktního bodu proti terorismu a pro kybernetickou kriminalitu a je určené pro boj proti daňovým únikům a daňové kriminalitě. Statistiky jsou hodnoceny za období jednoho roku (termínově vždy od 1. srpna do 31. července následujícího roku). Za rok 2016 – 2017 bylo útvarem zpracováno 788 trestních spisů (z toho 59 věcí odloženo z důvodu, že nešlo o podezření z trestného činu), za rok 2017 – 2018 to bylo 809 spisů (odloženo 77 spisů). Personálně činnost útvaru zabezpečuje skoro tisíc zaměstnanců, převážně policistů a jednu desetinu tvoří občanští zaměstnanci. Jejich činnost je ošetřena platnými zákony.      

Problematiku nelegální migrace vyšetřuje Odbor obchodu s lidmi a nelegální migrace. Způsoby a formy po linii nelegální migrace jsou v podstatě neměnné a mezi nejčastější formy patří migrace osob na základě vystavených falešných dokladů, vystavování falešných potvrzení o znalosti českého jazyka, nezbytné pro udělení trvalého pobytu a slučování rodin. V poslední době se zvýšil nárůst falešných dokladů o studiu na českých školách či falešné doklady zemí EU, sloužící k získání zaměstnání v České republice.

Zpráva také konstatuje, že Česká republika není zatím pro nelegální imigranty primárně cílovou zemí a z evropského hlediska zůstává nadále zemí tranzitní. Mezi nejčastěji zajištěné imigranty na našem území dlouhodobě patří státní příslušníci Iráku, Afganistánu, Pákistánu a Sýrie, kteří směřují především z balkánských zemí a z jejich utečeneckých táborů v Srbsku a Maďarsku. Zde také působí hlavní organizátoři, kteří jsou dále napojeny na třetí osoby, které už mají na našem území trvalý pobyt a dostatečnou znalost českých zákonů.

A jak výroční zpráva uvádí, právě na základě znalosti našich zákonů dokáží tito dobře zaplacení lidé využívat veškerých slabin a nedokonalosti norem a zákonů. Jako příklad zmíním případ, který tento odbor NCOZ SKPV PČR šetřil pod krycím názvem „Torax“, kdy policisté letos v březnu obvinili tři osoby turecké národnosti z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, kdy za úplatu zorganizovali nejméně šest převozů do SRN pro zhruba 100 imigrantů. Za jednu převezenou osobu inkasovali částku v rozmezí od 2 do 8 tisíc Euro. V rámci odhalování nelegální migrace a obchodování s lidmi spolupracuje NCOZ SKPV PČR s ostatními evropskými státy a je zapojen v různých mezinárodních projektech. Pro činnost útvaru je prioritní mít informace i z okolních zemí a s těmi následně účinně pracovat.

Naše hnutí SPD trvale bojuje proti nelegální migraci a i v budoucnu bude v Poslanecké sněmovně navrhovat a schvalovat takové zákony, které budou přispívat k zamezení vstupu nelegálním imigrantům na území České republiky.

12.12.2018

Programově odmítáme další zvyšování daní!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Hnutí SPD programově odmítá další zvyšování daní, o kterém v médiích mluví ministryně Maláčová. Česká republika patří k zemím s nejvyššími daněmi v Evropě a jejich další zvyšování není možné. Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů se chystá schválit rozpočet, který zvýší dluh země o 40 miliard. Rozpočet obsahuje desítky miliard korun, které stát vynaloží na nárůst státní byrokracie, zahraniční vojenské operace, dotace pro neziskové organizace s politickým programem a podporu pozitivně diskriminovaných menšin. Paní ministryně chce zavádět další plošné dávky a plošně zvyšovat stávající. To vše za situace faktické plné zaměstnanosti. Hnutí SPD nabízí jiné řešení. Navrhujeme a v Poslanecké sněmovně prosazujeme snížit výše uvedené zbytečné výdaje státu a výrazně snížit daně pro pracující rodiny s dětmi. Snížíme tím administrativu a výrazně vylepšíme rozpočty pracujících rodin s dětmi. Rodiny, které mají děti a vyhýbají se práci, tímto krokem zjistí, že práce je pro slušné lidi základní způsob jak získat peníze.

2. Situace ve Francii se o víkendu opět více přiostřila. Celkem 136 tisíc demonstrantů v ulicích, z toho jenom v Paříži 10 tisíc. Zapálená auta, slzný plyn, obrněné vozy, vodní děla, 135 zraněných a stovky zadržených osob. Francie, jako jeden z hlavních lídrů té „rychlejší“ Evropy, má státní dluh 97 procent HDP a třetí nejvyšší deficit veřejných financí v EU. Daňové zatížení ve Francii je přes 43 procent HDP a je jedním z nejvyšších z členských zemí Evropské unie. Francouzům se prostě nežije dobře a hlasitě vyjadřují svou nespokojenost. Doufali ve změnu volbou prezidenta Macrona a dnes zjistili, že byli podvedeni. Prezident Macron nedělá politiku, kterou sliboval. Francouzi proto dnes formulují politické požadavky a protest dostal formu skutečné revoluce. Požadují novou ústavu, využívání referenda, plnou suverenitu země včetně opuštění Evropské unie a NATO, méně imigrantů a mají řadu sociálních požadavků. Demonstrace přerostly i do dalších zemí a měst Beneluxu. V Nizozemí při demonstracích mimo jiné zaznívaly požadavky na demisi vlády lidoveckého premiéra Marka Rutteho. Hnutí SPD v této souvislosti považuje situaci ve Francii za velmi vážnou a požadavky demonstrantů za oprávněné. Naše hnutí vyjadřuje plné pochopení a solidaritu pro francouzské občany nespokojené s vládou.

3. Poslanci SPD podpořili svými podpisy svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k možnému zdanění církevních restitucí. Naším záměrem je, aby se podařilo zjistit, zda náhrady při církevních restitucích nebyly nadhodnocené. Zdůvodnění výše náhrad ze strany tehdejší vlády bylo totiž naprosto neprůkazné a nebylo zřejmé, na základě čeho se ke konečným cifrám došlo. Byla to hra s čísly a šlo o netransparentní proces. Pokud se prokáže, že náhrady byly nadhodnocené, podpoříme zdanění církevních restitucí, protože to je jediná cesta, jak napravit možnou chybu a získat peníze, které případně náleží státu, zpět. Pokud se naopak prokáže, že náhrady nadhodnocené nebyly, zdanění těchto náhrad nepodpoříme. Svým postojem se tedy nestavíme proti církvím, jichž se zákon o majetkovém vyrovnání týká, ale jde nám o principy obecné spravedlnosti a také o transparentnost. Občané mají právo znát pravdu, a pokud chce někdo něco proplácet ze státního rozpočtu, musí prokázat svůj nárok.

4. Právo změnit si úředně pohlaví by měly mít už i děti od 12 let, do 15 let by však potřebovaly souhlas rodičů. To je návrh zákona, který předložil tehdejší ministr za Babišovo ANO, Robert Pelikán. Hnutí SPD s tímto návrhem zásadně nesouhlasí. Někteří mladí lidé nemají mnohdy svou sexuální identitu ujasněnou. Jsou známé případy, kdy se někteří jedinci nechali přeoperovat na jiné pohlaví, ale pak své rozhodnutí změnili, a chtěli se nechat přeoperovat zase zpět. S těmito lidmi bychom měli mít soucit. Stát by ale neměl prosazovat šílenou genderovou ideologii, která tvrdí, že pohlaví je sociální konstrukt, nikoli biologická danost. Sociální inženýři pak chtějí, aby si chlapci hráli s panenkami, nosili šatičky a v dospělém věku aby kojili či rodili děti. To je proti přírodě i proti zdravému rozumu. Ministerstvo spravedlnosti prý novelu připravilo v návaznosti na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z loňského dubna. Podle SPD by tyto záležitosti měly být čistě v kompetenci národních států a neměly bychom se podřizovat diktátu nikým nevolených soudců, navíc nadnárodních. Tyto záležitosti mají být předmětem demokratického rozhodování lidu v národním státu.

5. Hnutí SPD svými hlasy navrhne a podpoří svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k novele zákona o platech ústavních činitelů v momentě, pokud ji Senát neschválí a novelu zákona vrátí v závěru roku Poslanecké sněmovně k opětovnému projednání. Neschválení Senátem a následně neprojednání Sněmovnou ještě před koncem tohoto roku by totiž znamenalo hrozbu skokového nárůstu platů politiků. Hnutí SPD je jediné, které navrhuje ve Sněmovně úplné zmrazení platů ústavních činitelů do konce VIII. volebního období, tedy do konce roku 2021. Také zastáváme názor, že je nepřijatelné, aby si poslanci a senátoři o svých platech rozhodovali sami. Plat ústavních činitelů by měl být vázán s ohledem na růst platů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře a na pevně stanovené ekonomické ukazatele.

6. Hnutí SPD má zásadní výhrady k obsahu veřejné části zprávy Bezpečnostní informační služby. Zpráva podsouvá veřejnosti obraz Číny a Ruska jako nepřátel České republiky a snaží se vstupovat do oblasti vzdělávání nebo kulturní výměny s těmito zeměmi. V této zprávě naopak jsou jen velmi zkratkovitě komentovány některé zásadní hrozby a výsledky práce BIS. Například hrozby plynoucí z islamizace nebo popření široce dosud prezentovaného tvrzení o dezinformačních webech. Tato zpráva vyvolala zbytečnou politickou a mediální hysterii. Hnutí SPD nechce a nebude očerňovat práci příslušníků BIS, kteří často riskují život ve službě pro Českou republiku. Tato zpráva však není podle našeho názoru výsledkem jejich práce, ale naopak jejím účelovým zkreslením.

11.12.2018

Podpořili jsme zvýšení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením!

I díky hlasům poslanců SPD došlo v pátek ve Sněmovně ke schválení návrhu zákona o sociálních službách, kterým se zvýšil příspěvek na péči pro osoby s nejtěžším zdravotním postižením.

SPD dlouhodobě, všestranně a konzistentně podporuje významné zlepšení přístupu státu a veřejné správy k našim zdravotně postiženým spoluobčanům a jejich rodinám.

Všichni přítomní poslanci SPD proto jednoznačně podpořili navýšení příspěvku na péči o osoby ve III. stupni závislosti o 4.000,- korun a příspěvek na péči ve IV. stupni závislosti o 6.000,- korun. Jelikož se jedná o osoby, které vyžadují péči 24 hodin denně, jde o navýšení naprosto nezbytné, byť ještě zdaleka ne dostatečné a to jak v případech, kdy rodiny využívají asistenčních služeb či nikoli a kdy pečují o své příbuzné vlastními silami.

V každém případě, nechceme-li postavit tisíce rodin do pozice Sophiiny volby mezi existenční tísní a svěřením svého postiženého rodinného příslušníka (často dítěte) do zařízení ústavního typu, bylo třeba učinit alespoň tento první krok a zároveň neodkladně pracovat na systému pravidelné valorizace příspěvku ve všech čtyřech stupních postižení.

10.12.2018

Činíme všechny možné kroky, aby se k nám nedostal žádný nelegální imigrant!

Imigranti, a to převážně z Afrických zemí, kterých se do Evropy dostalo za poslední desetiletí okolo 5 milionů, představují pro evropské země velké bezpečnostní riziko.

Tyto země si to začaly konečně uvědomovat, ale opatření k jejich návratu zpět se nedaří účinně realizovat. Imigranti chtějí v zemích EU zůstat za každou cenu a proces jejich návratu je nákladný a málo účinný. 

V této souvislosti znovu připomenu kauzu, kdy německá policie v dubnu letošního roku zahájila trestní stíhání pro podezření z úplatkářství v souvislosti s udělováním azylu imigrantům. Německý vysoký úředník pro migraci německého Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) vykonávající funkci ředitele na regionální pobočce tohoto úřadu v Brémách, udělil azyl za úplatu 1.200 až 2.000 imigrantům bez řádného prošetření. Následkem těchto skutečností byla přijata opatření k vyšší kontrole udělování azylu.

Jedním z nich bylo i zavedení nového softwaru IntuVien, který vyvinuli izraelští IT specialisté. Obsahuje program založený na umělé intuici, který napomáhá vytipovat falešnou identitu osob tím způsobem, že umí prozkoumat arabská jména a následně se zaměřuje na odhalení skutečných válečných uprchlíků od těch, kteří vycestovali do Evropy z ekonomických důvodů a zde používají smyšlenou identitu. Zarážející byly první výsledky vyhodnocení tohoto programu, které nedávno prezentoval ředitel IntuView. Z celkového počtu žadatelů o azyl, jejichž žádosti byly vyhodnoceny podle této nové technologie, uvedlo 70 % nepravdivé údaje. Je to finta imigrantů, že nemají žádné osobní doklady a tím chtějí zvýšit své šance v azylovém řízení. Další převzaté údaje z provedené analýzy: z Afgánců žádalo o azyl bez dokladů 88 %, 89 % bylo Eritrejců, 95 % Alžířanů. Téměř ve všech případech neměli žádný identifikační dokument Nigerijci, Somálci, Guinejci a Gambijci. Žádné doklady nepředložila ani pětina Syřanů a Turků. Statistické výstupy této analýzy jasně poukázaly na další problém v souvislosti s imigranty, kteří už jsou v Evropě a v žádném úmyslu neuvažují o návratu.

Celá Evropa se bude z následků „vítací politiky“ nastartované Angelou Merkelovou vůči imigrantům ještě dlouho vypořádávat a není ani jistý přijatelný výsledek. Hlavní dva představitelé zastánců přijímání imigrantů do Evropy jsou německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron. Oba zároveň patří mezi ty, kteří zatím řídí celou Evropskou unii a působí na ostatní země EU v prosazování proimigrační politiky.

Ostatním zemím v rámci EU se ale tento přístup k imigrantům nelíbí a mají k němu čím dál více výhrad. Své rozdílné názory se snaží propagovat v zájmu posílení suverenit vlastních zemí a v zájmu svých občanů. Mezi tyto země patří Maďarsko a hlavně státy V4. Svůj přístup k otázkám imigrace přehodnotila také Itálie a Rakousko a sílí tlaky i v dalších zemích. I v samotné Francii jsou její obyvatelé znepokojeni vládní politikou, což dávají už měsíc najevo plánovanými demonstracemi, ke kterým se přidávají další občané. Co se týče Německa, tam je situace snad nejhorší, a to s ohledem, že se v Německu usídlilo nejvíce nelegálních imigrantů, kteří o sobě dávají v negativním světle neustále vědět. To se ale slušným Němcům nelíbí a dávají to znát i Angele Merkelové. Ta chce pod tlakem těchto událostí z politiky v horizontu do tří let zcela odejít. To by bylo nejsnadnější řešení, ale politička by měla sloužit zájmům lidu a vyřešit návrat těchto imigrantů zpět.

Problematika imigrace přináší a do budoucna ještě přinese mnoho problémů, které se budou muset řešit. Naše hnutí SPD činí všechny možné kroky, aby se k nám nedostal žádný nelegální imigrant, což vyplývá z našeho programu, který jsme slíbili voličům.

8.12.2018

Sněmovnu vzorně navštěvují poslanci z SPD a hlasují nejvíce jednotně!

Téměř stoprocentní účast na hlasování Poslanecké sněmovny mají dva poslanci hnutí Svoboda a přímá demokracie Radek Rozvoral a Miloslav Rozner.

Po roce od ustavující schůze Sněmovny MF DNES mapovala, jak v dolní komoře pracují poslanci (https://zpravy.idnes.cz/hlasovani-ucast-poslanecka-snemovna-dvo-/domaci.aspx?c=A181204_155519_domaci_kafi).

Když se mě na mou účast ve Sněmovně ptala autorka článku Eva Pospíšilová, zda mě těší, že jsem nejaktivnější v účasti na hlasování, tak jsem jí odpověděl následující: „Mě spíše těší to, že mohu poslanecký mandát vykonávat a je pro mě obrovská čest, že jsem byl voliči SPD do Sněmovny zvolen a mohu tak plnit náš vlastenecký program. Je to zaměstnání jako každé jiné, takže účast beru jako povinnost.“ Nevím proč, ale v článku se objevila pouze jen ta druhá věta a to zřejmě proto, že novinářům hlavního proudu „nejde moc pod nos“, že se hnutí SPD snaží o plnění vlasteneckého programu. My to ale tak chápeme a na prosazování našeho programu nám velice záleží, a proto naše poslanecké mandáty bereme velmi odpovědně po všech stránkách.

S tím souvisí i další analýza, o které informovala Česká televize. Z ní je patrné, že poslanci poslaneckého klubu hnutí SPD hlasují ve Sněmovně nejvíce jednotně, čímž jsou naše hlasování velice soudržné a držíme tím velice při sobě (https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/218411000371206/video/661888).

Hnutí SPD bude i nadále pokračovat v poctivé práci při prosazování našeho vlasteneckého programu (přímá demokracie, referenda, práva českých občanů a možnost odvolání politiků občany, obrana národních zájmů, obhajoba tradičních hodnot a národní suverenity, podpora tradiční pracovité rodiny), který jsme slíbili před sněmovními volbami občanům České republiky.

7.12.2018

Snížili jsme ceny jízdného ve vlacích a autobusech!

Hnutí SPD ve středu při jednání Poslanecké sněmovny spoluprosadilo snížení DPH na jízdenky ve vlacích, autobusech nebo přívozech a lanovkách.

Tímto bude jízdné spadat do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty místo nynějších 15 procent. Ve třetím čtení jsme odolali návrhu na zamítnutí, který vznesli zástupci poslaneckého klubu hnutí ANO.

Poslanci za SPD připravili také v souvislosti s vládním návrhem státního rozpočtu na rok 2019 několik pozměňovacích návrhů, ve kterých navrhují přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu v řádech miliard korun. Všechny tyto návrhy vycházejí z programu SPD, a to ohledně snížení příspěvků a plateb státu tzv. „politickým neziskovkám", zrušení podpor v rámci pozitivní diskriminace menšin, snížení výdajů za zahraniční operace naší armády a naopak posílení zajištění obrany České republiky anebo zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Hnutí SPD tímto způsobem plní slib, který jsme dali našim voličům v rámci prosazování našeho programu!

6.12.2018

Macron by chtěl řídit celou EU a přitom neumí vyřešit problémy vlastních občanů!

Už čtvrtý týden probíhají ve Francii demonstrace, které odstartovaly žluté vesty v Paříži, na protest zdražení pohonných hmot. Nepokoje narůstají na intenzitě a přidávají se k nim další občané Francie, kteří tak dávají najevo svoji nespokojenost se současnou vládní politikou.

Dva největší lídři řídící Evropskou unii, německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron, se především angažují v otázkách nelegálních imigrantů, což se jim ale viditelně nedaří a voliči jim to začali dávat silně najevo. O Angele Merkelové a jejímu propadu u voličů jsem psal v nedávné době, dnes se zmíním o francouzském prezidentovi Macronovi. Francouzská vláda se ocitá stále ve větší krizi a demonstrace proti ní a jejím reformám zesilují a k demonstrujícím se připojují další skupiny obyvatel. Vlastní nepokoje vyprovokovalo hnutí „žlutých vest“, kdy se od poloviny listopadu ve Francii demonstruje proti zvýšení spotřební daně na benzín a naftu. Hlavním centrem demonstrací je Paříž, kde už po tři víkendy proběhly demonstrace namířené proti současné politice francouzské vlády v čele s prezidentem Emmanuelem Macronem.

Třetí sobotní protesty si vyžádaly velké škody a zraněno bylo více jak 130 lidí. Hořela nejen auta zaparkovaná v ulicích, byly ničeny vitríny obchodů a byl poškozen dokonce i Vítězný oblouk. Policie dle svých hlášení uvedla, že např. v Paříži bylo ošetřeno 133 lidí, z toho 23 policistů. Celkem bylo předvedeno 412 osob, a z nich ve vazbě skončilo 378 osob. Francouzský ministr vnitra Christophe Castaner nevylučoval vyhlášení výjimečného stavu. Celkem se k sobotním demonstracím připojilo více jak 130 tisíc lidí po celé zemi. K demonstrantům se přidali např. řidiči sanitek a studenti. Ti na protest proti plánované školské reformě zablokovali po celé Francii přes 100 lyceí (forma střední školy). „Žluté vesty“ stále blokují přístupy ke skladům benzínu a nafty. Například společnost TOTAL nemá co prodávat, neboť je bez pohonných hmot. V některých regionech mimo Paříž je prodej pohonných hmot výrazně omezen. Nejhorší situace je v Bretani.

Francouzský prezident hledá řešení jak situaci vyřešit. Jedním z nich je to, že vláda předložila dne 4. prosince své rozhodnutí o tom, že odkládá o půl roku plánovanou daň z pohonných hmot. Den na to plánovanou daň z pohonných hmot úplně zrušila. Premiér též přislíbil, že nebude v zimě zvyšovat cenové tarify u elektřiny a plynu. Dle prvních vyjádření zástupců demonstrantů už vzešlo prohlášení, že tyto návrhy přišly pozdě a o nadcházejícím víkendu jsou plánovány ještě intenzivnější demonstrace. Od začátku demonstrací jsou už čtyři mrtví a evidováno přes 900 zraněných. Uvidíme, jak na to vláda Édouarda Philippa zareaguje. Premiér Philipp situaci už konzultoval se všemi představiteli politických stran. Opoziční strany v čele s Marine Le Penovou požadují předčasné volby. Předsedkyně Národního sdružení Le Penová ve francouzské televizi prohlásila: „Naznačili jsme premiérovi, že strategie konfrontace, kterou Macron zvolil, může mít dramatické následky.“  

Prezident má na stole stále několik návrhů, takže si počkejme, jak se rozhodne a ještě více z požadovaného nabídne. Může ještě například znovu zavést milionářskou daň, nebo může zvýšit minimální mzdu. Ministr hospodářství současné vlády Bruno Le Maire navrhuje rychle přijmout snížení daní. 

Počkejme si tedy, jaká konečná řešení vláda občanům předloží, a zda je občané přijmou. I když francouzská vláda v čele s prezidentem Macronem tuto krizi ustojí, v budoucnu se objeví zákonitě nové problémy, které budou spíše eskalovat. Současný prezident Emmanuel Macron se vžil do role zachránce Evropské unie a zájmy a blaho vlastních občanů jdou tak jaksi mimo něj. Občané ale nejsou hloupí a zajisté mu to brzy spočítají, tak jako Němci Angele Merkelové a Macron jako politik skončí.

5.12.2018

Dotační systém EU je naprosto špatným mechanizmem přerozdělování peněz!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Transparency International podala v září Evropské komisi podnět kvůli podezření na střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Tyto informace oživily o víkendu mezinárodní deníky s tím, že premiér Andrej Babiš je stále ve střetu zájmů, pokud firmy, které převedl do svěřeneckého fondu anebo je vlastní jeho rodinní příslušníci, čerpají evropské dotace.  Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že případný střet zájmů v souvislosti s čerpáním dotací z EU pro firmu Agrofert je zatím pouhá spekulace. Je potřeba vyčkat na oficiální vyjádření Evropské komise k této věci. Evropský dotační systém je naprosto špatným mechanizmem přerozdělování peněz. Hnutí SPD nebude dělat politiku na základě spekulací právníků Evropské komise. Je pro nás zásadní soulad se zákony České republiky. Současný politický tlak a mediální útoky na premiéra Babiše jsou kromě jiného důsledkem jeho politiky sezení na dvou židlích. Vzal do vlády ČSSD, aby nezlobil v Bruselu a Berlíně a zároveň se pokouší dělat vlastní politiku. S ČSSD to nepůjde.

2. Českou republiku čeká na počátku roku 2019 skokový narůst cen energií v průměru o 8 procent a další zvýšení se očekává v druhé polovině roku. Téměř všichni dodavatelé elektřiny a plynu totiž ohlásili zdražení. K tomu se u dodávek elektřiny domácnostem přidá také zvýšení plateb za distribuci, které ohlásil Energetický regulační úřad. Zdražování chystají také teplárny. Celkově se tedy jedná o měsíční zvýšení v řádu stovek korun. Navíc se nárůst cen energií bude nutně promítat také do růstu cen ostatních služeb a zboží. Ke zvyšování cen však dochází z několika důvodů. Je to jednak z důvodu energetické politiky EU, která razí podporu obnovitelných zdrojů a odklonu od jádra, která je navíc prosazována Německem a Francií. Podpora obnovitelných zdrojů tak čerpá obrovské dotace a v podstatě také tímto způsobem zásadně zdeformovala a dále deformuje ceny v energetice napříč státy EU. Každý občan platí v ceně energie měsíčně stovky korun solárním baronům. Hnutí SPD v této souvislosti považuje za zásadní realizovat státní energetickou koncepci, která musí byt  založena na základě našich národních potřeb a specifik a která  jasně definuje naši potřebu do budoucna a nikoliv potřebu EU. Pokud k současnému zdražení energií připočteme míru reálné inflace, tak nemůžeme mluvit o reálném růstu životní úrovně občanů, včetně důchodců. Hnutí SPD požaduje větší pravomoci pro regulační úřad. Stát musí regulovat nárůst cen energií.

3. Poslanci za SPD připravili v souvislosti s vládním návrhem státního rozpočtu na rok 2019 několik pozměňovacích návrhů, ve kterých navrhují přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu v řádech miliard korun. Všechny tyto návrhy vycházejí z programu SPD, a to ohledně snížení příspěvků a plateb státu tzv. „politickým neziskovkám", zrušení podpor v rámci pozitivní diskriminace menšin, snížení výdajů za zahraniční operace naší armády a naopak posílení zajištění obrany České republiky anebo zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Hnutí SPD tímto způsobem plní slib, který jsme dali našim voličům v rámci prosazování našeho  programu. 

4. Hnutí SPD vítá rozhodnutí Itálie, kde jejich Poslanecká sněmovna minulý týden schválila zákon o migraci a bezpečnosti, který zpřísňuje pravidla regulující migraci a zvyšuje finanční zdroje policie. Text nahrazuje azyl z humanitárních důvodů jinými druhy povolení k pobytu, například „zvláštní ochranou“ na jeden rok. Zákon už prošel také Senátem a podepsal ho i prezident. Zákon prosadil Matteo Salvini, ministr vnitra a šéf vlastenecké Ligy, se kterou je hnutí SPD ve společné frakci Evropského parlamentu (frakce ENF - Evropa národů a svobody). Norma počítá mimo jiné s povolením k pobytu uděleným na šest měsíců z důvodu „přírodní katastrofy v zemi původu“. V minulých letech dostalo azyl z humanitárních důvodů na dva roky kolem 25 procent běženců, což bylo loni přes 20 tisíc lidí a v předchozích letech desítky tisíc dalších. Ti všichni po vypršení platnosti dokumentů patrně o své právní postavení, tedy právo v zemi legálně pobývat, definitivně přijdou. Přísná imigrační politika Itálie je dnes pro Hnutí SPD příkladem, že změny lze realizovat velmi rychle, a takovou politiku budeme prosazovat v rámci voleb do Evropského parlamentu společně s našimi partnery ve frakci ENF.

5. Situace ve Francii se neustále přiostřuje. Důvodem je neustálé zdražování pohonných hmot a reformy prezidenta Macrona. Už předminulý týden protestovalo na 2000 místech přes 300 000 demonstrantů. Od začátku protestů 17.  listopadu 2018 bylo zraněno přes 900 osob a tři lidé zemřeli. Popularita prezidenta Macrona prudce klesá a v současnosti je nejméně populárním prezidentem v novodobé historii Francie, zejména díky pozitivnímu přístupu k migraci. O víkendu vyústily protesty vůči jeho politice v další násilné činy. Iniciátorem je hnutí tzv. „žlutých vest". Pouliční protesty se přenesly i do sousední Belgie, i tam demonstranti převracejí policejní vozy a zapalují státní, ale i soukromý majetek. Policie proti demonstrantům zasahuje vodními děly a donucovacími prostředky. Další desítky osob byly zraněny a vláda se chystá zavést ve Francii výjimečný stav. SPD v této souvislosti považuje situaci ve Francii za velmi vážnou. Tyto nepokoje jsou přímým důsledkem ilegální imigrace a nespokojenosti obyvatel Francie, kteří mají rostoucí obavy o svou bezpečnost a nesouhlasí s neustálým růstem cen a spotřebních daní. Západní státy a EU také používají dvojí právní metr. Události ve Francii ukazují naprostou lživost tvrzení, že EU je zárukou stability Evropy.

4.12.2018

Německý politik Horst Seehofer mění své postoje na imigranty jako ponožky!

Spolkový ministr vnitra Horst Seehofer, byl ještě začátkem letošního roku největším kritikem Angely Merkelové a to hlavně k jejímu přístupu k nelegálním imigrantům. Nyní veřejně prohlásil, že muslimové patří do Německa.

Německý politik Horst Lorenz Seehofer, který příští rok oslaví 70. narozeniny, pochází z Ingolstadtu a celý život prožil v Bavorsku. Politicky se angažoval v Bavorské lidové straně, která se transformovala do Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU), kde je jejím předsedou. Křesťansko-sociální unie Bavorska je německá křesťansko-konzervativní politická strana. Je činná výhradně na území spolkové země Bavorsko. V ostatních spolkových zemích působí CDU, s níž CSU na spolkové úrovni vystupuje jako koalice pod názvem CDU/CSU. V současné době je Horst Seehofer též spolkovým ministrem vnitra, stavebnictví a domoviny. Již dříve působil jako spolkový ministr a v roce 2012 byl krátce úřadujícím prezidentem Spolkové republiky Německo. V posledních letech 2008 –2018 vykonával funkci ministerského předsedy Bavorska.

V rámci předvolební kampaně do zemských voleb v Bavorsku letos v říjnu tato politická strana ústy svého předsedy Seehofera kritizovala vládu Angely Merkelové, a to hlavně její přístup k řešení imigrace v Německu. Seehofer mimo jiné konstatoval: „Politika otevřených dveří vůči uprchlíkům byla zásadním omylem. Islám nepatří k Německu. Německo je utvářeno křesťanstvím.“ CSU nakonec v těchto volbách v Bavorsku vyhrála, ale pouze se ziskem 37,2 procent hlasů, což byl pro tuto stranu nejhorší výsledek za posledních 70 let. Naopak při těchto volbách silně posílili Zelení, kteří získali 17,5 procenta hlasů a do bavorského parlamentu se též dostala Alternativa pro Německo (AfD) se ziskem 10,2 procenta hlasů. Německé občany a hlavně ty v Bavorsku, kteří dali při volbách CSU svůj hlas, velmi pobouřilo vystoupení Horsta Seehofera na začátku jednání zástupců německé vlády s představiteli místních muslimů při úvodu čtvrté konference o islámu, která se konala v Berlíně v posledním listopadovém týdnu. Zde mimo jiné prohlásil: "Muslimové patří k Německu. Muslimové mají samozřejmě stejná práva a stejné povinnosti jako všichni občané této země, o tom nemůže být pochyb." V rámci svého vystoupení se jako ministr vnitra též zmínil o nárůstu trestných činů páchaných cizinci, ale vzápětí dodal, že se jich dopouští konkrétní jednotlivci a nelze to přičítat na vrub celé komunitě lidí.   

A právě neúspěch této politické strany, která vždy byla nejsilnější stranou v Bavorsku, přinutil Horsta Seehofera k vyvození osobní zodpovědnosti (pod tlakem občanů i spolustraníků). Seehofer odstoupí z čela bavorské CSU 19. ledna 2019 na mimořádném sjezdu strany a podle informací německých médii chce též předčasně opustit zastávaný vládní post. Tato situace jakoby kopírovala dění okolo německé kancléřky Angely Merkelové, která oznámila svůj odchod z vrcholné politiky do horizontu tří let a z čela prozatím nejsilnější strany v Německu, Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Naše hnutí SPD zaujímá k nelegální imigraci trvale odmítavé stanovisko na rozdíl od názorů Horsta Seehofera, který svá prohlášení mění jako ponožky a vždy podle toho, jak je potřeba. Trošku nám jeho změny názorů připomínají postoje ČSSD. Hnutí SPD si stojí za svými výroky a k otázkám imigrace zaujímá pevné stanovisko.

3.12.2018

Máme podobný pohled nejen na imigraci, jako maďarský premiér Viktor Orbán!

Na konci minulého týdne navštívil Českou republiku vlastenec a maďarský premiér Viktor Orbán, který ze všech sil bojuje nejen proti řízené imigrační politice OSN a Evropské unie.

Jak známo, Viktor Orbán má podobný pohled na imigraci, negativní působení politických neziskových organizací a na vlastenectví, jako má SPD. Je jedním z nejostřejších kritiků politiky Evropské unie a to nejen v otázce imigrace. Je to vlastenec, který politickou korektnost a nesvobodný přeregulovaný život prosazovaný Bruselem vnímá jako nutné zlo.

Vlastenecké činy Viktora Orbána působí na Evropskou unii jako červený hadr na býka a hnutí SPD mu v jeho boji přeje hodně sil a deklaruje velkou podporu!

30.11.2018

Předložili jsme návrh zákona na zákaz zahalování na veřejnosti!

Naše hnutí SPD plní sliby, které jsme deklarovali voličům. Důkazem toho je i předložení návrhu zákona, pomocí kterého by se zahalování obličeje na veřejnosti posuzovalo jako protiprávní jednání. Osoba, která by se takového jednání dopustila, by byla řešena dle sankcí uvedených v přestupkovém zákoně.   

SPD slíbilo svým voličům, že bude prosazovat program, se kterým šlo do voleb. Občané, kteří nás volili, musí dostávat zpětnou vazbu o tom, že se jednotlivé body z našeho programu snažíme plnit. Mezi tyto prioritní body patří boj proti nelegální imigraci a zamezení vstupu imigrantům do naší republiky. Stačí se podívat do okolních evropských států, jako např. do Německa, jaký problém pro místní obyvatele představují imigranti, kteří jsou v drtivé míře vyznavači islámské ideologie. Tito imigranti jsou bezpečnostní hrozbou nejenom proto, že chtějí zneužívat nabízené sociální dávky bez toho, že by museli pracovat. Daleko větším nebezpečím je ale to, že v těchto zemích pomalu ale jistě začínají prosazovat svou ideologii a z ní plynoucí zvyky a tradice.

Po celé Evropě máme řadu míst, kde o sobě radikální skupiny islámistů daly vědět, a vždy to bylo spojeno s teroristickými útoky, násilnostmi a ničením majetku. Takový scénář v naší republice nechceme připustit, a proto se snažíme všemi prostředky zabránit vstupu nelegálním imigrantům do České republiky a činíme všemožné kroky, aby se u nás zabránilo propagaci islámské ideologie. Jako jedním z prokazatelných důkazů je předložení návrhu zákona, které zakazuje zahalování obličeje na veřejnosti. Skupina všech našich poslanců v čele s předsedou Tomiem Okamurou zpracovala návrh zákona, kterým by se toto jednání dalo posuzovat jako přestupek. Osobě, která by se tohoto protiprávního jednání dopustila, by mohla být uložena sankce – pokuta, a to až do výše 10 tisíc Kč. Návrh zákona už byl zaslán na vládu a byl distribuován všem poslancům k seznámení. Vlastní projednávání změny přestupkového zákona by se mělo dostat do programu jednání v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 328) po projednání vládou.

Oni už samy Evropské státy si moc dobře uvědomují, jaké nebezpečí pro ně islamisté představují. Bohužel, někde ale tento poznatek stál i životy nevinných, slušných a hlavně místních lidí, kteří pokojně žili ve své zemi. Zákon, který navrhujeme a který zakazuje zahalování obličeje na veřejnosti, už platí v řadě evropských států. První ho přijala v roce 2011 Francie, následovala Belgie, Bulharsko a Lotyšsko. Z poslední doby se k zákazu zahalování tváře na veřejnosti přidalo Rakousko, Dánsko a některá města a regiony ve Švýcarsku. Zákon, který zakazuje nošení závojů a šátků zahalujících obličej ve školkách, školách a na univerzitách, schválil letos norský a nizozemský parlament, a v těchto zemích bude platit od začátku roku 2019.

Závěrem jenom připomenu kauzu somálské dívky, která se domáhala omluvy a 60 tisíc korun od pražské Střední zdravotnické školy kvůli údajnému zákazu nosit při vyučování muslimský šátek hidžáb. Naše soudy tento požadavek somálské dívky zamítly a ředitelka této školy paní Kohoutová byla za svůj přístup v této kauze vyznamenána prezidentem republiky Milošem Zemanem Medailí Za zásluhy.

Všichni poslanci našeho hnutí SPD věří, že se tento navrhovaný zákon, který upravuje změnu přestupkového zákona, podaří zdárně dotáhnout do konce a brzy vstoupí v platnost.

29.11.2018

Zásadně odmítneme přijetí Istanbulské úmluvy!

Istanbulská úmluva je nadbytečnou, nevyváženou a diskriminační ideologií, která zpochybňuje a postupně likviduje tradiční rodinu na základě nepotřebné genderové identity.

Tato úmluva poukazuje především na násilí páchané muži na ženách, ale opomíjí opačný vzorec, a taktéž násilí mezi ženami navzájem. Veškeré násilí staví jako genderově motivované násilí především ve vztahu k ženám, takže tím nálepkuje muže jako násilníka. Tímto se stává diskriminační a může být spojeno i s mnoha křivými obviněními.

Genderová ideologie se snaží smazat (odbourat) rozdíly mezi muži a ženami. V mnoha státech již byly odstraněny pojmy „otec a matka“ a nahrazeny označením „rodič 1, rodič 2“. Německo v roce 2017 zavedlo tzv. třetí pohlaví. V některých zemích již byli sezdáni například tři gayové, tři lesby apod. Jedná se o pouhý začátek. Manželství a rodina se tak snadno mohou stát nespecifikovaným útvarem mnoha osob. Je třeba si položit otázku, jak se v takovém prostředí mohou zdravě vyvíjet děti? Psychologové jasně hovoří, že lidé, kteří ve svém dětství neprožijí lásku ze strany otce i matky, jsou mnohem více ohroženi psychickými problémy při utváření vlastní osobní identity.

Zavedením pojmu genderové identity bychom dospěli k vlastní subjektivní identifikaci, tedy rozhodnutí člověka podle toho, jak se v danou chvíli cítí. Tím bychom přestali býti mužem a ženou, čímž by se otevřely dveře pro mnohem více pohlavních identit jako je např. muž, žena, homosexuál, bisexuál, transgender, trans, transsexuál, androgyn, agender, pansexuál, drag king, brotherboy. Úplně by se tím odbouralo poznání vědy, že se rodíme jako muži a ženy s jasně danými specifickými znaky v každé tělesné buňce.

Ratifikací Istanbulské úmluvy bychom také odstartovali další obrovský byznys pro některé neziskové organizace, jelikož by stát musel vyčlenit „dostatek“ finančních prostředků a to na několik účelů. Tím by došlo k vysoké finanční náročnosti a výdaje, které by tím vznikly, by byly hrazeny všemi daňovými poplatníky.

Hnutí SPD zásadně odmítne přijetí Istanbulské úmluvy, neboť obsahuje převod pravomocí státu na neziskový sektor a tím chce zasahovat do suverenity našeho státu a jejího právního prostředí. V neposlední řadě cílí na postupnou likvidaci tradiční rodiny a národních tradic, což je pro nás neakceptovatelné.

28.11.2018

Dlouhodobě odmítáme plošné zvyšování neadresných sociálních dávek!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k současné politické situaci.

1) Minulý týden proběhla mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, na které všichni poslanci za SPD hlasovali pro vyslovení nedůvěry současné vládě. Pro nedůvěru vládě se vyslovilo celkem 92 poslanců, zatímco pro důvěru hlasovalo pouhých 90. K vyslovení nedůvěry však bylo potřeba 101 hlasů. Důvod, proč poslanci za SPD hlasovali pro vyslovení nedůvěry vládě, je účast ČSSD ve stávající vládní koalici. Hnutí SPD považuje v této souvislosti za zcela zbabělé a pokrytecké chování poslanců a ministrů za ČSSD, kteří před vlastním hlasováním opustili jednací sál Poslanecké sněmovny a hlasování se nezúčastnili. To svědčí o její nevěrohodnosti a tento proces bude pokračovat. ČSSD je strana, která má ve svém dlouhodobém programu mimo jiné rozvíjení globálního modelu řízení a prosazování integračního procesu ekonomických a multikulturních institucí v rámci Evropské unie a globální spravedlnost. Toto je přímý opak programu hnutí SPD. Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje hnutí ANO podporu vládě odborníků nominovaných vítězem voleb, přičemž by takovou vládu hnutí SPD podpořilo na základě prosazení pevně vyjednaných bodů z programu SPD. Je plnou politickou odpovědností hnutí ANO a premiéra Babiše, že tento reálný politický projekt zatím odmítá. Premiér Babiš zatím dává přednost spolupráci s ČSSD a tím se samozřejmě vystavuje všem důsledkům spolupráce s tímto nestabilním a zbabělým politickým partnerem.

2) Mimořádný summit Evropské unie k brexitu na poslední chvíli odsouhlasil 585 stránkovou smlouvu mezi Evropskou unií a Velkou Británií v otázce vzájemných vztahů po 29. březnu 2019, tedy po datu, kdy Velká Británie definitivně odejde z Evropské unie. Stalo se tak na poslední chvíli, aby jednotlivé členské unijní státy mohly na národní úrovni smlouvu vůbec ratifikovat, a následně ji bude muset ještě schválit Evropský parlament. V době ratifikace však již v členských státech Evropské unie bude probíhat volební kampaň do klíčových květnových voleb do Evropského parlamentu, kde dominantním tématem bude zcela jistě migrace. Pokud se tedy ratifikace v některých státech v této době zadrhne, a situace minimálně ve Velké Británii tomu nasvědčuje, potom se ratifikace smlouvy do rozhodné doby nestihne a nastane tzv. tvrdý brexit, kdy k odchodu Velké Británie z Evropské unie dojde bez dohody. SPD v této souvislosti zastává názor, že k brexitu došlo na základě svobodné vůle Britů, kterou vyjádřili prostřednictvím referenda, a nežli mít smlouvu kontroverzní anebo špatnou, tak raději žádnou. Proto také SPD dlouhodobě navrhuje ústavní zákon o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky, který prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, ale příslušný ústavně-právní výbor jej zatím neprojednal. Odchod Velké Británie je prvním krokem k celkovému krachu modelu evropské integrace reprezentovaným Evropskou unií. Hnutí SPD a partnerské vlastenecké strany prosazují novou alternativu spolupráce národních států Evropy při zachování jejich suverenity. Diktát EU musí skončit.

3) Hnutí SPD odmítá návrhy vlády ČR, která prostřednictvím ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) navrhuje v rámci návrhu státního rozpočtu na příští rok zvýšení neadresných sociálních dávek o 11 procent, které podporují nepřizpůsobivé občany. Konkrétně ministryně Maláčová navrhuje, aby se částka životního minima zvedla od ledna příštího roku z nynějších 3410 korun 3800 korun a u existenčního minima ze současných 2200 na 2450 korun. SPD prosazuje zásadní zvýšení adresnosti sociální pomoci, aby nedocházelo k jejich zneužívání, a pomoc se dostala jen ke skutečně potřebným. Babišova vláda přitom v Programovém prohlášení se zvyšováním sociálních dávek nepočítá. Je to další vládní návrh, který bude nesystémově zásadním způsobem ruinovat státní rozpočet v příštím roce a létech následujících. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá plošné zvyšování sociálních dávek. Naopak, podporujeme zvyšování minimální mzdy tak, aby její zvýšení bylo automaticky svázáno s růstem průměrné mzdy. Poctivě pracujícím občanům se prostě musí vyplatit pracovat a naopak nepřizpůsobivým se nesmí navyšovat neadresné sociální dávky.

4) Hnutí SPD podporuje dostupnost léčiv z konopí pro nemocné občany. Stát musí garantovat prověřené pěstitele, odborné zpracování a distribuci cenově dostupných léčiv z konopí v lékárnách. Hnutí SPD ale v této souvislosti odmítá anarchistické návrhy strany Pirátů, které jsou faktickou podporou šíření a konzumace drog pro rekreační účely, jako nástroje imitace svobody ve společnosti.

5) Hnutí SPD považuje poslední vývoj na Ukrajině za stupňování krize, která začala státním převratem na Ukrajině v roce 2013. Důsledkem tohoto neústavního převratu bylo odtržení Krymu na základě referenda a konflikt na východě Ukrajiny. Současné střety ukrajinského námořnictva a pohraniční stráže Ruska vyvolávají cílené napětí sloužící ke zvýšení pravděpodobnosti války v Evropě.

27.11.2018

Nikdy nedovolíme, aby v ČR zakořenila násilná a nenávistná islámská ideologie!

Podle průzkumu, který přinesla agentura STEM má 71% veřejnosti strach z imigrantů, kteří by se usadili v ČR a 86% je v české společnosti míra strachu z rozšíření islámu v souvislosti s příchodem imigrantů.

Hnutí SPD od svého založení prosazuje zásadní kroky k zajištění bezpečnosti naší země a jejich občanů. Především odmítáme vnuceně přijímat nelegální imigranty a odmítáme islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu, který prosazuje Evropská unie. Nenávistná, netolerantní, velice násilná a ženami opovrhující islámská ideologie, která porušuje základní lidská práva, nemá v naší společnosti místo.

Nedovolíme v České republice vznik páté kolony radikálních muslimů. Právo šaría a islámský džihád jsou ohrožením naší svobody a bezpečnosti. Je proto žádoucí jejich propagaci a šíření postavit mimo zákon a porušení jednoznačně trestat.

Islámská ideologie nemá nic společného se základními hodnotami evropské společnosti, kterými jsou svoboda a demokracie, jelikož těmito hodnotami pohrdá. Proto nikdy nedovolíme, aby tady něco tak zrůdného někdy zakořenilo.

26.11.2018

Vláda přežila hlasování o nedůvěře – ČSSD se v očích občanů zcela znemožnila!

V pátek 23. listopadu 2018 proběhlo hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Jednání v Poslanecké sněmovně probíhalo celý den a výsledkem bylo, že nedůvěra vládě nebyla poslanci vyslovena.

Vláda tak zatím bude dále pokračovat i za účasti ministrů z ČSSD, a doufejme jen, že je to řešení pouze dočasné. 

Naše hnutí SPD bylo jedním z iniciátorů, kteří přišli s návrhem zařadit na program Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Na to má Poslanecká sněmovna právo, ale podmínkou je, aby tento návrh předložilo nejméně 50 poslanců. K vlastnímu přijetí je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců, což je 101, kteří se vyjádří ústním prohlášením pro návrh o nedůvěře vládě. Sama Poslanecká sněmovna tedy může z vlastní iniciativy vyjádřit vládě nedůvěru. Tento proces je právně zakotven ve třetí hlavě Ústavy České republiky a vychází z principu, že je vláda v roli reprezentanta exekutivní moci politicky odpovědná Poslanecké sněmovně. Celkem návrh podpořilo 6 parlamentních stran – SPD a strany, které jsou v opozici. Naše hnutí SPD ale na rozdíl od všech ostatních opozičních stran mělo jiný důvod k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Našim hlavním a jediným cílem tímto vyvolaným jednáním bylo vyměnit ve vládě ČSSD a nahradit jí programem SPD. Jednání probíhalo od ranních hodin a v rámci rozpravy vystoupili poslanci se svými projevy, viz např.:

 • Babiš (ANO 2011): „Nikdy kvůli této pseudoaféře nehodlám ustoupit. Buďto mě odvolejte, nebo porazte ve svobodných volbách.“
 • Faltýnek (ANO 2011): „Vyzvali jsme premiéra, aby dál bojoval.“
 • Bělobrádek (KDU-ČSL): „Babiš zatáhl svou rodinu do konfliktu sám. Není pravda, že situace v ČR náš stát nepoškozuje.
 • Okamura (SPD): „Je nutné ve vládě vyměnit ČSSD a nahradit jí programem SPD.“
 • Bartoš (Piráti): „V čele vlády má stát morálně bezúhonný člověk.

Krátce po 16. hodině předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček zahájil proces hlasování. Hlasovalo se podle jmen na základě vylosování prvního (77. Adam Kalous) a další vyvolaní poslanci se přede všemi vyjádřili. Výrok rozhodnutí: „Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě nedůvěru“ (pro návrh, proti návrhu, zdržel se). Celkem se vyslovilo pro 92 poslanců, proti bylo 90 poslanců, nikdo se nezdržel. Poslanci ČSSD (15) se nezúčastnili hlasování a zbaběle ze sálu odešli. Tak vlastně všem ukázali, co jsou za politickou stranu a jaký mají morální postoj, když jsou součástí vlády a nehlasují pro ni.

Naše hnutí SPD je dlouhodobě nespokojeno se současnou vládou, a to hlavně s účastí ČSSD v ní. Zcela nesouhlasíme s navyšováním neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým občanům, kteří se štítí práce, s podporou politických neziskových organizací a s nezájmem pomoci lidem v dluhových pastech. V žádném případě v této době nepodporujeme variantu rozpuštění Poslanecké sněmovny, protože máme dobrou alternaci pro naše občany, kterou je výměna ministrů z řad ČSSD a nahradit je programem SPD.

23.11.2018

V dnešním světě jdou někteří novináři přes mrtvoly!

Úterní minirozhovor pro ParlamentníListy.cz:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vlada-neduveru-nedostane-A-predcasne-volby-v-zadnem-pripade-nebudou-zazniva-z-SPD-560152

Jako místopředseda poslaneckého klubu SPD jste byl před týdnem coby zástupce svého hnutí na schůzce opozičních stran, kde jste se dohodli vyjádřit nedůvěru vládě Andreje Babiše. Proč jste se připojili v tomto k opozici, která na vás jinak „nenechá nitku suchou“?

Hnutí SPD se svou účastí na schůzce opozičních stran nepřihlásilo k žádné politické straně ani k takzvanému demokratickému bloku (TOP 09, KDU-ČSL, ODS, Piráti, STAN). Přihlásili jsme se k vyslovení nedůvěry vládě. Tato vláda s účastí ČSSD naši důvěru nikdy neměla, nemá a mít nebude. Jsme proti vládě, kde je zastoupena ČSSD. Je to vláda premiéra, který něco jiného říká, a něco jiného dělá. Je to vláda podporující EU a její migrační politiku. Je to vláda podporující zahraniční mise a financování neziskovek. Je to vláda podporující neadresné sociální dávky lidem, kteří se štítí práce.

Podporu vládě odborníků nominovaných hnutím ANO jsme nabízeli a chtěli jsme jedno, aby náš občan měl právo hlasovat ve všeobecném referendu o všech podstatných věcech. Odpověď byla NE! Jsme logicky v opozici a jako opozice jednáme. Vláda, která jedná proti programu SPD, nemá naši důvěru. Premiér této vlády je obviněn a policie řízená touto vládou za rok nevyslechla ani obviněné osoby. To je nepřijatelná situace v kauze, kde jsme vždy říkali, že je nutné její rychlé a objektivní prošetření.

Jak se díváte na reportáž, která celou kauzu odstartovala, kdy dva redaktoři natáčeli nemocného premiérova syna tajně skrytou kamerou ukrytou v brýlích?

Reportáž, ve které je zneužit psychicky nemocný člověk, aniž by věděl, že je natáčen, je asi to nejhorší, co může novinář pro svou slávu udělat. V dnešním světě jdou někteří novináři přes mrtvoly a etika jejich práce je vůbec nezajímá.

Jak jste spokojen s vysvětlením premiéra? Například v neděli večer v rozhovoru na Nově.

Premiér má samozřejmě máslo na hlavě a brečí na špatném hrobě, jelikož své děti do tohoto případu zatáhl jen on sám. Nejdůležitější na tom všem je, aby celou věc co nejrychleji vyšetřily orgány činné v trestním řízení.

Reportáž byla vypuštěna do světa těsně před 17. listopadem, což se podle předpokladů projevilo demonstracemi v Praze i házením kytek od některých politiků do koše. Váš komentář k tomu?

I malému dítěti je jasné, že načasování celé kauzy bylo účelové a připravené tak, aby to všechno spatřilo světlo světa těsně před 17. listopadem. Jen si myslím, že to nemělo až zas takový účinek, jak si někteří liberálové představovali. Házení kytic do koše je zneuctění svátku jako takového. Přesně takovéto věci dělali nacisté a komunisté, tedy totalitní režimy. Těm taky vadilo, když měl někdo jiný názor než oni sami, a dávali to velice nechutně najevo. Naštěstí jsme stále ještě v demokratické společnosti, kde rozhoduje vůle občanů ve svobodných a demokratických volbách, a na to by měl každý myslet.

Jaký je váš odhad nadcházející situace? Podaří se vyslovit vládě nedůvěru? Budou předčasné volby?

V pátek se bude hlasovat o nedůvěře vládě a já si myslím, že vláda nedůvěru nedostane, jelikož ČSSD a KSČM nezbývá v jejich současných situacích nic jiného, než vládu podržet, neboť jinak by to byl začátek jejich politického konce. Předčasné volby nebudou v žádném případě, a není k tomu ani žádný důvod.

22.11.2018

Vyhození kytic na Národní třídě je návratem k praktikám totalitních režimů!

V sobotu dne 17. listopadu si lidé v České republice připomněli události spojené s tímto datem z roku 1939 a 1989.

Hlavním dějištěm oslav byla tradičně Praha, kde proběhla i řada pietních akcí, jejichž součástí bylo i kladení kytic u pamětní desky na Národní třídě. Kytice do pana prezidenta a např. od Tomio Okamury skončily v odpadkovém koši – tak si aktéři tohoto neetického jednání představují demokracii.     

V České republice se každoročně slaví 17. listopad jako státní svátek Den boje za svobodu a demokracii (viz § 1 zákona č. 245/2000 Sb.). Svátek se slaví jako připomenutí dvou událostí českých dějin z 20. století a je spojen se studenty českých vysokých škol.

První starší událost byla v reakci na události spojené s pohřbem studenta Jana Opletala a rozhodnutím nacistického Německa o uzavření českých vysokých škol na tři roky. Devět představitelů studentských vůdců bylo bez soudu popraveno v Ruzyňských kasárnách a 1.200 studentů zatčeno a převezeno do koncentračního tábora (35 z nich nepřežilo útrapy koncentračních táborů). Pomocí zahraniční intervence naší exilové vlády byl na londýnské schůzce Mezinárodní studentské rady v roce 1941 vyhlášen den 17. listopad jako Mezinárodní den studenstva.      

Druhá událost vypukla 17. listopadu 1989, při připomínce 50. výročí zmiňované první události. Tato pieta přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu. Po skončení oficiální části demonstrace se dav přibližně 5.000 demonstrantů rozhodlo vydat na Pražský hrad a dát tak najevo klidnou formou svůj nesouhlas s politickou situací v naší zemi. Represivní státní složky (policejní kordon) odklonil trasu demonstrantů na Národní třídu, kde bylo proti demonstrantům použito nepřiměřené násilí. Demonstrantům, kterých bylo již více jak deset tisíc, nebylo umožněno se pokojně rozejít a tzv. červené barety následně začaly demonstrující surově bít obušky. Tyto události byly završeny pádem komunistické totality. 

Letos v den svátku premiér Andrej Babiš a předseda SPD Tomio Okamura spolu s místopředsedou SPD Radimem Fialou položili květiny k památníku na Národní třídě už krátce po půlnoci, aby tak uctili památku obětí obou událostí. Pieta následně pokračovala v průběhu celého dne a skupina „rádoby demokratů“ vyhodila položené kytice k uctění památky od premiéra Babiše, zástupců SPD, prezidenta Miloše Zemana, ministra vnitra Hamáčka a ministra dopravy Ťoka do odpadkového koše. Následně někteří politici tuto situaci využili jako svoji kampaň – viz ODS pan Fiala, Piráti pan Bartoš a někteří se dokonce vyjádřili, že chápou ty, kteří kytice odstranili – viz TOP 09 pan Kalousek a Pospíšil, a KDU-ČSL pan Výborný.  

Policie začala incident řešit jako přestupek. Veřejnost by incident měla ale chápat v mnohem širším kontextu a odsoudit takovéto jednání připomínající praktiky, které vedly totalitní režimy nacistů a komunistů. Takovým lidem jsou nepohodlní všichni, kteří mají jiný názor, čímž je podkopávána demokracie a svoboda jakéhokoli projevu. Teď jsou vyhazovány kytice, a co přijde příště? Budou se násilně vyhazovat i nepohodlní politici s jiným politickým názorem? Jednání novodobých neomarxistických liberálních demokratů představuje velké nebezpečí do budoucna, jelikož pohrdá demokratickými hodnotami, jejichž základem jsou svobodné volby, které jediné mohou určovat chod společnosti.

21.11.2018

Hnutí SPD nepodpořilo vládu s ČSSD při jejím vzniku a nebude ji podporovat ani nyní!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Hnutí SPD nepodpořilo vládu s ČSSD ani při jejím vzniku a nebude ji podporovat ani nyní. Jsme proti vládě, kde je zastoupena ČSSD. Hnutí SPD nepodpoří žádnou vládu, kde by byly zastoupeny strany takzvaného Demokratického bloku. Vznik takové vlády nehrozí. Je zcela reálný vznik vlády na základě nominace odborníků hnutím ANO a její podporou od hnutí SPD na základě podpory dojednaných programových bodů. V tomto případě bude hnutí SPD respektovat premiéra pověřeného přímo zvoleným prezidentem republiky. Vyzýváme hnutí ANO k tomuto postupu. Je špatné, že tuto možnost hnutí ANO zatím odmítá. Účast ČSSD ve vládě a její politické vedení Ministerstva vnitra nezaručuje objektivní a rychlé vyšetření korupčních kauz. Policie pod vedením ČSSD nevyšetřila kauzu OKD a rychle a objektivně nevyšetří ani kauzu tzv. Čapího hnízda. Jednání mezi předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem a předsedou hnutí SPD Tomio Okamurou v minulém týdnu jsou nadějí, že hnutí ANO svoji pozici k účasti ČSSD ve vládě může změnit.

2. Letošní připomínku boje studentů za svobodu 17. listopadu hrubým způsobem zneužili političtí fanatici a jimi podporovaní provokatéři. Lidé, kterým chybí elementární slušnost a úcta k položené pietní kytici, jsou skutečným nebezpečím pro demokracii v České republice. Demokracie nemůže existovat bez slušnosti a tito lidé nejsou demokraté. Vyzývají k nerespektování voleb a popírají základní úctu k politické realitě vzniklé na základě demokratických  voleb. Bez ohledu na řádění těchto provokatérů vzdali představitelé hnutí SPD důstojně úctu všem obětem boje za naši svobodu. Svoboda neznamená stejné názory  podle nápovědy z České televize. Svoboda je hluboká odpovědnost, abychom  umožnili všem říct svůj názor, pokud to dělají slušně a přiznávají stejné právo ostatním.

3. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura a místopředseda hnutí SPD Radim Fiala se zúčastnili v hlavním městě Bulharska Sofii pracovního setkání vlasteneckých stran Evropy sdružených do frakce Evropského parlamentu ENF (Evropa národů a svobody). Setkání předsedala Marine Le Pen a programem setkání byla společná příprava vlasteneckých stran Evropy pro volby do Evropského parlamentu. Volby budou klíčové pro možnost zablokovat v Evropském parlamentu další omezování suverenity národních států na základě Lisabonské smlouvy. Frakce ENF je jediné  seskupení evropských politických stran, které odmítá stávající formu evropské integrace. Evropská unie je neomarxistický totalitní projekt a je nutné ji nahradit novou formou spolupráce. Frakce ENF je důkazem, že nejde o politickou fikci, ale o reálný politický cíl.

4. Rada vlády pro rovnost žen a mužů přijala usnesení požadující urychlení ratifikace Istanbulské úmluvy. Radě předsedal premiér Andrej Babiš a jsou v ní zastoupeny neziskové organizace propojené v síti finančního spekulanta Sӧrose. Istanbulská úmluva znamená faktický právní základ pro kontrolu neziskových organizací a jejich zasahování do oblasti soukromého rodinného života. Je to nástroj podporující rozpad vztahů v rodinách. Podobný dokument je v našich podmínkách zcela nadbytečný. Jde o součást neomarxistického rozvracení přirozených struktur společnosti. Hnutí SPD nepodpoří ratifikaci této úmluvy. Hnutí SPD se v hodnocení Istanbulské úmluvy ztotožňuje s názorem kardinála Dominika Duky. Text Istanbulské úmluvy naleznete zde: https://rm.coe.int/1680462471

Rada vlády pro rovnost žen a mužů přijala dne 23. října 2018 usnesení, ve kterém požaduje urychlení ratifikace Istanbulské úmluvy, za předsednictví premiéra.

Odkazy: 

a. Oznámení o daném zasedání Rady vlády na stránkách vlády:

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/rada-vlady-pro-rovnost-zen-a-muzu-podporila-urychlenou-ratifikaci-istanbulske-umluvy-169267/

b. Oznámení o daném zasedání Rady vlády na stránkách Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR – obsahuje fotografii z jednání:

http://www.tojerovnost.cz/cs/aktuality/novinky-odboru-rovnosti-zen-a-muzu/201-rada-vlady-pro-rovnost-zen-a-muzu-podporila-urychlenou-ratifikaci-istanbulske-umluvy

c. Grafické znázornění aktivistů Sörosovy sítě v dané Radě vlády:

http://soros.watch/2018/11/15/zastupci-sorosovy-site-v-rade-vlady-pro-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu

5. Hnutí SPD bude prosazovat zjednodušení administrativní náročnosti maturitní zkoušky. Takzvaná společná (státní) maturita by měla  být povinná pouze pro maturanty, kteří se hlásí na vysokou školu. Ostatním by stačila profilová školní maturita v té podobě, jak fungovala dříve. Společnou (státní) část maturity, která by byla vstupenkou na vysokou školu, chceme v podobě didaktického testu z českého jazyka, matematiky a cizího  jazyka.

19.11.2018

Senát má nové vedení – nic to nemění na stanovisku SPD, jsme pro jeho zrušení!

Minulý týden ve středu si senátoři zvolili nové vedení a jeho předsedou se na další období stal Jaroslav Kubera z ODS, kterému přejeme, ať se mu ve funkci daří a hájí zájmy všech našich slušných občanů.

Stanovisko SPD k Senátu jako státní instituci je dlouhodobě známe – považujeme ho za nadbytečný a stejně tak ho vnímá i drtivá většina našich občanů, kteří to každé dva roky dokazují svým přístupem v senátních volbách, kdy jejich účast zvláště ve druhých kolech je tristní.

Ústava České republiky jako prioritní zákon platný od 1.1.1993 definuje zákonodárnou moc Parlamentu České republiky, který má dvě komory, horní a dolní. Horní komoru tvoří Senát a dolní komoru Poslanecká sněmovna. Senát je státní institucí, je nerozpustitelný a zasedá v něm 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let, a každé dva roky je z jedné třetiny obnovován. Senátorem může být zvolen každý občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Kandidáty mohou navrhovat politické strany, hnutí, nebo sami kandidáti mohou kandidovat jako nezávislí. První volby do Senátu se konaly v roce 1996 a jeho prvním předsedou byl zvolen Petr Pithart. Senátorem nemůže být prezident, poslanec nebo soudce. Naopak senátor může být souběžně ministrem, hejtmanem nebo starostou.

V minulém týdnu se dne 14. listopadu konala volba předsedy Senátu. Předsedu volili všichni senátoři. Z prvního kola nevzešel vítěz. Přítomni byli všichni senátoři (81) a Kubera získal 35 hlasů, druhý Hampl získal 22 hlasů a třetí Horník získal 18 hlasů. Následovalo druhé kolo, do kterého postoupili první dva z prvního kola. Ve druhém kole v tajném hlasování zvítězil Jaroslav Kubera (ODS), kdy získal 46 hlasů.

Jaroslav Kubera (věk 71 let) se tak stal na další období předsedou Senátu Parlamentu České republiky. Svou politickou kariéru nastartoval v roce 1994, kdy se stal starostou města Teplice a tuto funkci vykonával do roku 2018 (2014 – 2018 primátor statutárního města Teplice). Od roku 2000 je senátorem Parlamentu České republiky. Od roku 2016 byl dlouholetý člen ODS místopředsedou Senátu. Sám Kubera je znám některými svými výroky a je silným zastáncem kuřáků. Dle prezidenta Miloše Zemana byl pan Kubera pro Českou republiku nejvhodnější z navržených kandidátů, i když sám pan prezident je pro zrušení Senátu. Proběhla i volba místopředsedů. Prvním místopředsedou Senátu se stal Jiří Růžička (BEZPP) a jako místopředsedové byli zvoleni Jan Horník (STAN), Miluše Horská (BEZPP), Jiří Oberfalzer (ODS) a Milan Štěch (ČSSD).

Naše hnutí SPD má na Senát Parlamentu České republiky stejný názor, jako zastává prezident Miloš Zeman a považuje tuto státní instituci za nadbytečnou, která zbytečně čerpá státní finance, jež bychom mohly lépe využít k zabezpečení vyšší životní úrovně našich občanů.

16.11.2018

Stávající podoba Evropské unie musí skončit!

Dnes se předseda hnutí SPD Tomio Okamura a místopředseda hnutí SPD Radim Fiala účastní v Sofii jednání frakce partnerských vlasteneckých parlamentních stran Evropy ENF (Evropa svobodných národů).

Společně prosazujeme ukončení stávajícího modelu evropské integrace. Stávající Evropská unie se zvrhla v byrokratický systém ohrožující suverenitu národních států a svobodu občanů. Vlastenecké strany Evropy prosazují nový model spolupráce založený na respektu k suverenitě a národním zájmům evropských států.

Příští jaro nás čekají nejdůležitější volby v příštích několika letech – volby do Evropského parlamentu. Protože jsme součástí EU, tak je Evropský parlament místo, odkud bychom za SPD společně s dalšími evropskými vlasteneckými stranami v čele s Matteem Salvinim a Marine Le Pen chtěli nastartovat změnu a nápravu bruselské byrokracie, která Evropu potápí nejen nesmyslnými směrnicemi, ale hlavně sebevražednou proimigrantskou a protievropskou politikou. Současná EU je nereformovatelná. Je nutné změnit formu současné evropské integrace směrem k suverenitě a svobodě evropských národů. Pakliže to nebude možné, tak nezbývá než referendum o vystoupení ČR z EU, aby sami naši občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. Prosazujeme zachování volného pohybu občanů EU, zboží, služeb a kapitálu. Musíme získat v eurovolbách co největší úspěch, protože to za nás v tom Bruselu nikdo z řad současných eurohujerů nevybojuje.

Stávající podoba EU musí skončit. Nahradit ji musíme novými pravidly spolupráce evropských států. Pravidly spolupráce, která budou respektovat právo každého národního státu rozhodovat ve svém zájmu. Chceme společně s našimi partnery získat ve volbách do europarlamentu sílu k zablokování dalšího diktátu EU. Musíme dnes myslet a pracovat pro budoucnost naší země. Děláme to společně s našimi přáteli, vlastenci z ostatních evropských zemí.

16.11.2018

Zítra si budeme připomínat Den boje za svobodu a demokracii!

17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii je pro mě osobně svátkem dosti emotivním, jelikož se k tomuto datu, jak všichni dobře víme, váží hned dvě události.

První je z roku 1939, kdy byly české vysoké školy uzavřené nacisty. Stalo se tak po pohřbu Jana Opletala, jehož čin byl projev odporu proti německé okupaci. Hitler následně nařídil, aby všechny demonstrace byly potlačeny silou. Následně byly uzavřeny vysoké školy a 9 vedoucích představitelů vysokoškoláků bylo popraveno. Druhá událost, kterou si většina z nás pamatuje, se váže k roku 1989, ke studentským protestům na Národní třídě, které byly rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny a tím spustily „sametovou revoluci“. Tyto listopadové události vedly k pádu komunistického režimu.

V úvodu jsem uvedl, že je pro mě tento svátek dosti emotivní. Je to proto, že jsem se na vlastní kůži v roce 1989 účastnil několika protestních demonstrací v té době a to jako 22 letý mladý muž plný odhodlání a pamatuji si, jak jsme dole na Můstku emotivně zvonili klíči a ten zvuk se krásně rozléhal po celém Václavském náměstí. Jsem rád, že jsem alespoň tímto málem přispěl, jako většina ostatních k tomu, že tyto události vedly k obnovení svobody a demokracie v naší zemi.

Po 29 letech musím ale zodpovědně říci, že jsme si většina z nás hlavně tu stále zmiňovanou demokracii představovali zcela určitě jinak. Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost. Takže, aby to byla ta pravá a spravedlivá demokracie, je potřeba zavést demokracii přímou, která funguje na bázi referend.

Tomáš Garrigue Masaryk, jako hlavní český představitel demokracie jednou k demokracii řekl: „Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.“ Často také říkal, že demokracie je diskuse. Diskutujme tedy a za svobodu a demokracii neustále bojujme a nikdy nedopusťme, abychom tyto základní hodnoty ztratili!

15.11.2018

Hnutí SPD chce jako jediné v Parlamentu prosadit zmrazení platů politiků!

Naše hnutí SPD využívá všechny možnosti, jak klíčové body vyplývající ze svého programu a dále věci, o kterých si myslí, že jsou ku prospěchu našich občanů, ve Sněmovně prosadit.

Ukázkou tohoto tvrzení je sebrání čtyřiceti podpisů ke svolání mimořádné schůze sněmovny, na které se má projednat zpomalení růstu platů politiků od začátku příštího roku. To se podařilo za podpory poslanců SPD a Pirátů.

Díky sebrání čtyřiceti podpisů poslanců v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky musela být svolána mimořádná schůze Sněmovny. To se podařilo poslancům z našeho hnutí SPD za podpory Pirátů. Mimořádná schůze, která byla svolána na tento popud už má stanovený termín, a to dnes ve čtvrtek 15. listopadu tohoto roku a na pořadu jednání bude projednání zpomalení platů politiků, ke kterému by mělo dojít od začátku příštího roku. Do skupiny politiků, kterým se bude rozhodovat o tom, jakou výši platu budou pobírat od nového roku, patří prezident republiky, ministři, senátoři a poslanci. Navrhované jsou čtyři varianty:

 1. Automatický růst: koeficient 2,75 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře – což by ve finále činilo nárůst platů cca o 20 %.
 2. Vládní návrh: koeficient 2,50 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře – což by ve finálo činilo více jak 6.500 Kč, tedy nárůst platů cca o 10 %.
 3. Návrh Pirátů: koeficient 2,50 násobek průměrné mzdy v celé ekonomice – což by ve finále činilo pod hranici 6.000 Kč, nárůst platu cca o 9%.
 4. Návrh hnutí SPD – zmrazení platů, což by ve finále znamenalo nulové navýšení. Hnutí SPD toto zmrazení platů navrhuje na celé volební období poslanců, tedy na další tři roky.

Rozpočtový výbor minulý týden tyto návrhy posuzoval a zaujal k jednotlivým návrhům stanoviska. Odmítl návrh našeho hnutí SPD a návrh Pirátů. Podporu dal vládnímu návrhu. Zde bych jenom připomenul, že návrh na úpravu platů politiků leží ve Sněmovně od jara. Podle premiéra Andreje Babiše se vše stihne projednat. Také musíme zmínit, že jsou v Poslanecké sněmovně i strany, které odmítají jakýkoliv návrh na snížení platů (viz poslanci TOP 09) a volí různé strategie, aby se celý legislativní proces do konce roku nestihnul. Počítají i například s variantou, že to Senát vrátí a už se to časově nestihne. Senát má na projednání návrhu měsíc, ale nemusí jej využít celý. Záleží, jak se k tomu jednotliví senátoři postaví, mohou též vrátit k opětovnému projednání poslancům. Poslední institucí v tomto procesu je pan prezident, který má lhůtu pro podpis 15 dnů. Prezident Miloš Zeman určitě nebude činit kroky, aby se vše v požadovaném termínu nestihnulo, a platy byly navýšeny dle stanoveného automatu o 20 %.

Návrh našeho hnutí SPD byl definován jasně – žádné navýšení platů politiků na tři roky. Naneštěstí většina politických subjektů se k tomuto názoru vyjadřuje jako k populistickému gestu – což nás dozajista uráží, ale neodradí od toho, abychom prosazovali takové zákony, které jsou ku prospěchu našim občanům.

14.11.2018

Tomio Okamura se v pátek 16.11.2018 zúčastní v Sofii jednání frakce ENF!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Poslaneckému klubu SPD se podařilo prosadit termín svolání mimořádné schůze Sněmovny kvůli zabránění skokového růstu platů zákonodárců a dalších ústavních činitelů na čtvrtek 15. listopadu 2018. Na této mimořádné schůzi se bude projednávat ve třetím čtení novela vládního zákona včetně pozměňovacích návrhů, kde poslanci za SPD navrhují zmrazení stávajících platů vrcholných politiků, tedy prezidenta, senátorů, poslanců a členů vlády na tři roky, tedy až do konce roku 2021. Pokud se tak nestane a náš návrh bude odmítnut, potom od ledna 2019 vzrostou tyto platy zhruba o pětinu. Politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně, jmenovitě ANO, ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, STAN a TOP09 v této věci zvolily zdržovací taktiku, aby se novela tohoto zákona, včetně pozměňovacích návrhů, nestihla projednat na stávající listopadové schůzi Poslanecké sněmovny a tedy aby se do konce tohoto roku nestihla ani další stádia procesu schválení novely zákona, jímž je její projednání v Senátu, podpis prezidentem a zveřejnění platné novely ve Sbírce zákonů. Skokové navýšení platů ústavních činitelů je pro SPD nepřijatelné. Hnutí SPD svoláním mimořádné schůze a svým návrhem na zmrazení růstu platů ústavních činitelů plní svůj program.

2. Premiér Andrej Babiš navrhl na vládě, že by se silnice druhých a třetích tříd vrátily pod stát a v pátek tuto myšlenku po jednání s Asociací krajů opustil. Hnutí SPD v této souvislosti považuje za nesystémové právě převedení silnic druhých a třetích tříd na kraje v roce 2001 a navíc v totálně zanedbaném stavu. Krajské rozpočty disponují každoročně miliardovými částkami, které jim plynou mimo jiné ze zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), a z těchto částek jde velmi významná část každoročně právě na opravy silnic druhých a třetích tříd. Jejich stav je ale takový, že pokud by se měly všechny krajské silnice uvézt do řádného stavu, a to včetně mostů, tak na jejich opravy je potřeba zpravidla 3 a více násobky celoročních krajských rozpočtů (např. v Libereckém kraji). Navíc každý kraj je jiný a svým způsobem specifický. Silnice druhých a třetích tříd přešly od státu do vlastnictví samosprávných krajů k 1. říjnu 2001 v souvislosti s jejich zřízením o rok dříve. Tím vznikla zcela absurdní struktura, kdy stát má dálnice a silnice prvních tříd, kraje dvojky a trojky a města ještě mají svoje vlastní komunikace. Hnutí SPD považuje za systémové řešení, že by si silnice druhých a třetích tříd vzal stát nazpět a opravy všech státních a krajských komunikací včetně mostů by řešil prostřednictví Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) přímo s poskytovatelem služeb. Tím by se ušetřily státnímu rozpočtu miliardy korun ročně, protože při zadávání komplexní zakázky na opravy by se dalo docílit nižší ceny než při jednotlivých výběrových řízeních a v podstatě nekonečných opravách krajských silnic a smluv na jejich opravy uzavíraných v jednotlivých krajích samostatně. Celý proces by byl navíc mnohem více transparentní a snižoval by mnohem více riziko korupčního prostředí v jednotlivých krajích a jejich spřátelených firmách, které se na opravách dlouhodobě podílejí a mají z těchto zakázek v podstatě nikdy nekončící trvalý byznys. Takto ušetřené finanční prostředky potom může stát investovat třeba na zvyšování důchodů, pomoc našim invalidům, nezaopatřeným dětem a na růst nedostatečných minimálních mezd.

3. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se v pátek 16. 11. 2018 zúčastní v Sofii jednání frakce partnerských vlasteneckých parlamentních stran Evropy (Evropa svobodných národů). Společně prosazujeme ukončení stávajícího modelu evropské integrace. Stávající Evropská unie se zvrhla v byrokratický systém ohrožující suverenitu národních států a svobodu občanů. Vlastenecké strany Evropy prosazují nový model spolupráce založený na respektu k suverenitě a národním zájmům evropských států.

4. Národní rozpočtová rada ve své zprávě o stavu naší ekonomiky plně potvrzuje hodnocení hnutí SPD (zveřejněno v médiích 5. 11. 2018). Z hospodářského růstu mají užitek nadnárodní korporace vyvážející zisk mimo Českou republiku. Česká ekonomika je založena na využití levné práce zaměstnanců firem. Podíl jejich mezd na HDP země je pouze 41,4%, na rozdíl od západních zemí, kde dosahuje nad 50%. Jsme doslova vykrádaná ekonomika. Jsme vykrádáni v rámci systému Evropské unie. Dodáváme levnou práci zahraničním společnostem. Kupní síla českých domácností roste pomaleji než ceny. Hnutí SPD programově prosazuje změnu hospodářské politiky země. Jde o podporu českých podniků, podporu pevného spojení růstu průměrné a minimální mzdy a ukončení dotací pro zahraniční firmy na stavbu montoven a podporu pevného spojení růstu průměrné a minimální mzdy.

5. Hnutí SPD zásadně odmítá koncepci francouzského prezidenta Macrona na sestavení armády Evropské unie. Jde o pokus postavit v Evropě žoldnéřskou armádu, která by prosazovala zájmy Evropské unie proti členským státům. Armáda je jedním z atributů státní suverenity. Evropská unie zatím není stát a hnutí SPD udělá vše, aby se státem nikdy nestala. V současné době probíhá otevřená politická agrese Evropské unie proti Itálii, Maďarsku a Polsku. Je důvod se obávat, že se prezident Macron bude snažit doplnit možnosti evropských byrokratů o přímou vojenskou agresi a okupaci prostřednictvím jednotek Evropské unie.

6. Uplynulou neděli na jednání ve Francii s politiky zemí NATO navrhl premiér Babiš větší zapojení českých vojáků do bojových misí v zahraničí. Hnutí SPD to považuje za krok v rozporu se zájmy České republiky. Armáda naší země se musí připravovat na její obranu a nikoliv na intervence v zájmu USA a dalších zemí. Takové intervence popírají smysl kolektivní obrany a obrany svobody a demokracie. Hnutí SPD vytrvale usiluje v Poslanecké sněmovně o ukončení působení českých vojáků v 17 let trvající intervenci v Afghánistánu. Tato intervence již dávno nemá charakter protiteroristické akce. Současné nabízení dalšího rozšíření expedičního působení našich vojáků premiérem Babišem je další ukázkou jeho dvojí politiky. Jedno říká voličům v České republice a zároveň v zahraničí poslušně koná tak, jak písknou v NATO a Evropské unii. Hnutí SPD chce přípravu armády směřovat především k obraně hranic země. Toho dnes armáda vyčerpaná zahraničními expedicemi není schopna.

13.11.2018

Podpoříme svazek manželství muže a ženy, který by měl být chráněn ústavou!

Hnutí SPD zastává názor, že hodnoty tradiční rodiny musíme zachovat v naší zemi i pro příští generace.

Jsme pro zachování současného právního vymezení manželství jako právní a společenské instituce, která tvoří legislativní základ pro rodiny a uzavírají ho mezi sebou muž a žena, kteří znají navzájem svůj zdravotní stav.   

Manželství je tedy dobrovolným, v zásadě trvalým soužitím dvou osob různého pohlaví, které je založeno zákonem stanoveným způsobem, tedy sňatkem. Jeho hlavním účelem je dle zákona založení rodiny, řádná výchova dětí v přirozené rodině a přirozených hodnotách, tedy biologická a výchovná funkce a vzájemná pomoc a podpora.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Jak z názvu našeho hnutí vyplývá, podporujeme, aby každý občan mohl bez následných sankcí vyjádřit svůj názor a tudíž nemáme nic ani proti sexuální orientaci každého z nás. Z tohoto důvodu jsme např. respektovali festival Prague Pride s gay, lesbickou, bisexuální a transgender tematikou, který proběhl druhý srpnový týden v Praze, a jehož letošním tématem byla rodina. Organizátoři této akce cílili na to, aby co nejvíce občanů informovali o tom, že homosexuálové mají mít stejná manželská práva a povinnosti jako tradiční rodina, včetně práva mít děti. Všichni poslanci našeho hnutí SPD jim tento názor neberou a respektují ho. Zároveň ale říkáme, že budeme podporovat pouze tradiční rodiny, které jako jediné mohou zachovat populaci a tím i tradice, zvyky a národ jako takový. Pracovité rodiny, které řádně vychovávají děti, jsou pro náš stát základem a zárukou toho, že se zde budou mít naši občané i v budoucnu dobře.

12.11.2018

Další důkaz nevyvážené politiky vládní ČSSD – odchází první místopředseda Zimola!  

Z vedení ČSSD odchází první místopředseda Zimola a tak si obrázek o tom, v jakém rozpoložení tato strana je udělá každý sám. Občanům by to nikterak nevadilo, kdyby se nejednalo o vládnoucí stranu.

Její stanoviska se mění skoro ze dne na den a její nejvyšší představitelé nejsou ve svých názorech jednotní. Babišovo rozhodnutí uzavřít vládní koalici s ČSSD bylo nesprávné rozhodnutí, na které doplácí především naši občané.

Tvrzení, že ČSSD jako politická strana ztrácí své zastánce, se potvrdilo při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017, kdy strana skončila na šestém místě. Celkem získala 7,27% (hlas jí dalo 368 347 voličů) a získala tak 15 poslanců. Naše hnutí SPD v těchto volbách skončilo na čtvrtém místě. Celkem získalo 10,64% (hlas mu dalo 538 574 voličů) a získalo 22 poslanců. Tento trend úpadku ČSSD následně potvrdily komunální a senátní volby, které se konaly v říjnu tohoto roku. V senátních volbách ČSSD utrpěla nejvyšší porážku ze všech kandidujících politických subjektů. Celkem získala pouze jedno senátorské křeslo (Karvinsko – Petr Vícha) a o 12 senátorských křesel přišla.   

V rámci druhého pokusu sestavování vlády, se rozhodl premiér Andrej Babiš přizvat do koalice s ANO právě ČSSD a počítat mohl i s podporou KSČM. Naše hnutí SPD nabízelo svoji účast v podpoře vlády, ale premiér Babiš dal přednost ČSSD. Před vlastním vstupem ČSSD do vládnoucí koalice sehrálo vedení ČSSD občanům velké divadlo, kdy se část jejich čelních představitelů (převážně senátoři) stavěli proti vstupu do vlády a naopak druhý blok zastoupený jejím předsedou Hamáčkem, Zimolou a dalšími chtěli za každou cenu být ve vládě. V rámci své nejednotnosti se rozhodli, že konečné rozhodnutí učiní samotní členové ČSSD a tak proběhlo celorepublikové hlasování členů ČSSD, zda chtějí do vlády vstoupit. Předseda Hamáček se většiny těchto hlasování zúčastnil osobně a do poslední chvíle tak cílil na členy, aby podpořili vstup do vlády. Po vyhodnocení výsledků sdělilo předsednictvo ČSSD, že si její členové přejí být ve vládě (výsledky pro a proti byly velmi těsné, což také svědčí o mnohém). 

ČSSD si také na svém sjezdu zvolilo nové předsednictvo. Tento její 40. sjezd se konal na dvakrát (v únoru a následně v dubnu) v Hradci Králové. Předsedou byl zvolen Jan Hamáček a prvním místopředsedou Jiří Zimola. Na následných tiskových konferencích pak vedení navenek prohlašovalo, jak dobře ve vedení spolupracují, ale opak byl pravdou. Velký rozpor se prokázal, když na post ministra zahraničí navrhnul předseda Hamáček europoslance Pocheho. Tyto kroky nejvíce kritizoval první místopředseda Zimola, který byl proti. Nakonec byl do funkce ministra zahraničí jmenován pan Petříček a paradoxně jako svého poradce oficiálně jmenoval pana Pocheho, se kterým nesouhlasil prezident Miloš Zeman ani premiér Andrej Babiš. Otázka k zamyšlení: Jak pak má vláda pracovat jako dobře sehraný tým? Každý si zajisté umí odpovědět (Kocourkov).

Z tohoto důvodu nikoho ani nepřekvapilo prohlášení prvního místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly, že rezignuje na tuto funkci. Je to jen další potvrzení nejednotnosti ČSSD a jejich představitelů, kterým jde především o své zájmy a nikoli o blaho občanů. Pan Zimola, kterého v minulosti provázely různé aféry, bude určitě kandidovat na sjezdu ČSSD v březnu 2019 na pozici předsedy strany. Své aktivity už plně naplňuje a to založením platformy zachraňme ČSSD.

Hnutí SPD by uvítalo, kdyby ČSSD ukončilo své působení ve vládě a pak ať si řeší své problémy, jak chce. Ze strany ČSSD je to signál pro občany, jak tuto stranu vnímat.

9.11.2018

Francouzi se odklání od politiky Macrona a přiklání se k Marine Le Penové!

Obyvatelé největších velmocí v rámci Evropské unie, Francie a Německa se pomalu odklání od politiky svých nejvyšších představitelů, Macrona a Merkelové.

Tento trend potvrdil provedený průzkum pro květnové volby do Evropského parlamentu zveřejněný agenturou Reuters. Ve Francii by Národní sdružení (dříve Národní fronta) Marine Le Penové získalo více hlasů než strana Emmanuela Macrona Republika v pohybu.

Minulý týden byly zveřejněny výsledky průzkumu veřejného mínění, tak jak by hlasovali obyvatelé Francie při volbách do Evropského parlamentu. Vlastní oficiální volby proběhnou v květnu roku 2019. K těmto volbám se jednalo o již druhý průzkum, který provedl Institut Iflop a informovala o něm agentura Reuters. Národní sdružení Marine Le Penové by nyní získalo 21 %, v prvním výzkumu ze srpna to bylo 17 %. Naproti tomu strana prezidenta Macrona Republika v pohybu by nyní získala 19 % a v srpnu při prvním průzkumu by tato strana získala 20 %. Tyto výsledky potvrzují trend francouzských voličů, jež se pomalu odklání od politiky prezentované prezidentem Emmanuelem Macronem. Ten je spolu s německou kancléřkou Angelovou Merkelovou hlavním představitelem určující politiku celé Evropské unie. A právě otázky týkající se řešení migrační krize a další postup přístupu k nelegálním imigrantům, převážně z Afrických zemí do Evropy, znepokojuje čím dál více lidí žijících v těchto zemích. Tito lidé vnímají, že se současným představitelům Evropské unie tento problém nedaří řešit a tak se názorově přiklání k politickým uskupením, které mají ve svém programu řešení těchto otázek ku prospěchu vlastních obyvatel. 

Ve Francii je to Národní sdružení (dříve Národní fronta), které od roku 2011 vede jako předsedkyně Marine Le Pen. Výsledky zmiňovaného průzkumu tak zadávají příslib vzestupu popularity Le Penové, a naopak pomalý sestup popularity Emmanuela Macrona. Tito dva politici se proti sobě postavili naposledy v prezidentských volbách, které ve Francii proběhly v květnu 2017 (tehdy do druhého kola postoupili právě oba zmiňovaní politici). Vítězem druhého kola se pak stal Emmanuel Macron se ziskem 66 % hlasů a stal se tak na další pětileté funkční období prezidentem Francie. V rámci Evropské unie právě on společně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou vystupují jako diktátoři svých myšlenek, což se už přestává líbit nejenom politickým představitelům ostatních zemí Evropské unie, (jako příklad uvedu státy V4+), ale hlavně politickým uskupení ve vlastních zemích (Francie, Německo) a jejich obyvatelům.

V Německu sílí tlak na německou kancléřku Angelu Merkelovou, která po výsledku nedávno proběhlých zemských voleb v Bavorsku a Hesensku, oznámila, že na sjezdu CDU v prosinci 2018 už nebude znovu kandidovat na funkci předsedkyně strany a po roce 2021, kdy by jí mělo skončit legislativní období ve funkci německé kancléřky, chce zcela odejít z politického působení. Přejme si, ať podobný osud potká i Emmanuela Macrona, coby politika.

Naše hnutí SPD vítá posilující vliv Národního sdružení v mysli Francouzů a Marine Le Penové přejeme úspěšnou politickou kariéru. Národní sdružení je našim partnerem v hnutí Evropa národů a svobody (ENF) a společně ještě s ostatními spřízněnými vlasteneckými stranami v tomto hnutí se budeme snažit dostát co nejlepšího výsledku v květnových volbách do Evropského parlamentu a tím preferovat suverenitu národních států.

8.11.2018

Delegace Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny v Itálii.

Včera jsme jako delegace Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po jednání v Senátu italského Parlamentu (výbor pro spravedlnost) dále jednali s velvyslankyní ČR v Itálii PhDr. Hanou Hubáčkovou a následně s velvyslancem ČR při Svatém stolci, Suverénním řádu Maltézských rytířů a Republice San Marino Mgr. Václavem Kolajou. Jednací den jsme odpoledne zakončili s partnerským výborem Poslanecké sněmovny (Giunta per le autorizzazioni) italského Parlamentu, po kterém jsme si ještě prohlédli hlavní jednací sál Poslanecké sněmovny, který má 630 poslanců a další jednací sály této budovy. Dnes ráno máme ještě naplánováno jednání na Ministerstvu spravedlnosti.

7.11.2018

Iniciovali jsme svolání mimořádné schůze Sněmovny k platům politiků!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Poslancům za SPD se podařilo 19. září 2018 zařadit na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bod o odmítnutí Globálního paktu OSN o migraci. Seznámili jsme ostatní poslance s obsahem tohoto zcela nepřijatelného dokumentu a hlasovalo se o návrhu našeho usnesení, ale jedině poslanci SPD hlasovali PRO, takže usnesení neprošlo. Text usnesení byl následující: „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje další setrvání České republiky v Globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy České republiky a českého národa. Vzhledem k tomu požadujeme odchod České republiky z tohoto globálního paktu po vzoru Maďarska a USA. Žádáme vládu České republiky, aby ve vztahu k tomuto paktu udělala příslušné kroky v souladu s unesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.“ Hnutí ANO nepodpořilo v hlasování náš návrh, aby Česká republika od Globálního paktu OSN o migraci odstoupila. Nyní Andrej Babiš mluví o jednání ve vládní koalici o odmítnutí Globálního paktu OSN o migraci, který se bude projednávat na Valném shromáždění OSN v závěru tohoto roku. Je to díky aktivitě SPD, že se společným usnesením podařilo následně zaúkolovat vládu, aby do 15. listopadu 2018 předložila Poslanecké sněmovně svůj návrh stanoviska. Ostatní politické strany kromě SPD odmítly vystoupení České republiky z Globálního paktu OSN. Proti přijetí paktu je Rakousko, Maďarsko, USA, Japonsko a nově i Polsko a Chorvatsko – a tak premiér klame lidi, že je také proti, přestože byl ještě před měsícem pro nebo nevěděl, o co jde. Je to směšná a nebezpečná komedie. Česká republika nemá vlastní zahraniční politiku a premiér neví, co má říkat kancléřce Merkelové a jak se má vymluvit voličům. Na příštím jednání Poslanecké sněmovny navrhneme tento bod opět zařadit, abychom se znovu pokusili usnesením Sněmovny vyzvat vládu, aby od Globálního paktu OSN o migraci odstoupila.

2. SPD iniciovalo svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k platům ústavních činitelů. Je to jedna z posledních možností, jak zabránit ostudnému nárůstu platů poslanců, senátorů a ministrů o 20 procent. Hnutí SPD navrhuje jako jediná politická síla v Poslanecké sněmovně úplné zmrazení těchto platů až do roku 2021. Hnutí SPD zastává v této souvislosti názor, že o platech by si ústavní činitelé neměli rozhodovat sami, ale jejich plat by se měl odvíjet od růstu platů v podnikatelské sféře s ohledem na vývoj ekonomiky. Poslanci za ANO, ČSSD, ODS, STAN, TOP09, KSČM a KDU-ČSL však zvolili zdržovací taktiku, aby se předmětný zákon nestihl do konce roku projednat v zákonných lhůtách v obou komorách Parlamentu České republiky, a tím aby automaticky vzrostly jejich platy od Nového roku o 20 procent. Jejich chování v této věci je výsměchem všem našim poctivě pracujícím občanům a důchodcům s ohledem na jejich příjmy a to je pro SPD nepřijatelné!

3. Vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM navrhla prostřednictvím ministra zemědělství Tomana úplný zákaz vystupování a drezury zvířat v cirkusech. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zpřísnění zákona, který by postihoval týrání zvířat – a zákon, jehož jsme spolupředkladateli, již leží ve Sněmovně. Hnutí SPD je také pro přísné vymezení podmínek pro ustájení a transport zvířat v cirkusu. Nesouhlasíme však se striktním zákazem. Zvířata k cirkusu vždy patřila a byla součástí naší historie po několik generací. Provozovatelé a majitelé cirkusů jsou dnes zaměstnavatelé ve smyslu Živnostenského zákona jako jakýkoliv jiný živnostník. Platí řádně zákonné odvody a daně za své zaměstnance a musí se ve stávajícím tvrdém konkurenčním prostředí umět prosadit a uživit. Jejich majetek, akrobatická umění a způsoby drezury se přenášejí z generace na generaci a jsou součástí jejich širokých rodinných tradic a vazeb. Tento návrh ministerstva zemědělství je nesystémový a je svým způsobem jednoznačně diskriminační pouze ve vztahu k cirkusům a cirkusovým zvířatům a neřeší například oblasti chovů a ukázek výcviku v ZOO, sokolnictví, dostihových koní atd.

4. Vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM se ve svém Programovém prohlášení zavázala prosadit rychlejší realizaci výstavby dostupného bydlení pro seniory a také pro mladé rodiny, a to zejména formou nájemního bydlení v malometrážních bytech komunitního typu, to vše ve spolupráci s kraji, městy a obcemi. Skutečnost je však jiná. Od 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., který především rozsáhle novelizuje stavební zákon (č. 183/2006 Sb.), dále ale mění taktéž některá ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o ochraně přírody a krajiny či soudní řád správní a dalších více než 40 jiných zákonů. Novela si kladla za cíl urychlit a zjednodušit povolovací procesy v oblasti územního plánování a stavebního řádu a tím přispět také k urychlení výstavby v České republice. Deset měsíců po novele stavebního zákona však lidé stále nemohou stavět, úřady prostě množství podaných žádostí nestíhají. Lidé si totiž nově musí obstarávat i závazné stanovisko odboru územního plánování obce s rozšířenou působností. Ve vyřizování stavebního povolení je Česko aktuálně na ostudném 127. místě ze 185 porovnávaných zemí. Délka stavebního povolování je tak největší brzdou české ekonomiky a přesto se naše politická reprezentace nedokáže dohodnout na legislativních změnách, které by tento vleklý problém odstranily. Pokud bychom vzali v úvahu pouze délku doby potřebné pro získání stavebního povolení, je Česká republika s 247 dny dokonce až na 165. místě. Ve skutečnosti ale proces získání potřebných povolení trvá mnohem déle. V Česku u běžného bytového domu je to asi deset let. Úřady totiž k řadě problémů vyžadují stanoviska dotčených orgánů, kterých může být až čtyřicet a ty žádné lhůty stanoveny nemají. SPD v této souvislosti považuje tento stav za zcela nepřijatelný. V naší zemi chybí desetitisíce nových bytů zejména pro mladé a seniory. Aktuální cena nového bytu se vyšplhala třeba v Praze i přes sto tisíc korun za metr nové obytné plochy a tím pádem také neúměrně stoupají ceny za nájemné bydlení. Bydlení se prostě stalo nedostupným běžným občanům. Hnutí SPD programově navrhuje znovuobnovení novomanželských půjček pro pracující rodiny a podpory družstevního bydlení.

5. Hnutí SPD je jedinou parlamentní stranou důsledně odmítající současnou podobu Evropské unie. ANO, ČSSD, STAN, KDU-ČSL, KSČM, Piráti, TOP09 a ODS jsou strany, které programově podporují Evropskou unii nebo nemají odvahu zaujmout a prosazovat jasné stanovisko. Proto KSČM podporuje vládu bez podmínky prosazení práva na referendum o vystoupení z Evropské unie. To je zásadní příklad. Hnutí SPD zde necouvlo a trvalo na prosazení tohoto práva. Představa, že jsou v těchto stranách jakási křídla proti Evropské unii, je politicky naivní. Není žádná ODS Václava Klause ani ČSSD Jaroslava Foldyny. Výroky těchto politiků jsou jen konejšením voličů, kteří odmítají postupnou ztrátu svobody a suverenity, kterou podporují jejich politické strany. Současná proevropská platforma je tedy mobilizací politických sil podporujících Evropskou unii. Jejich politika je smířená se ztrátou státní suverenity, svobody a národní identity. Hnutí SPD stojí proti této politické koalici Bruselských kolaborantů. Náš program říká jasně, že odmítáme diktát Evropské unie, prosazujeme konec Evropské unie a nová pravidla spolupráce evropských národních států.

6.11.2018

Jsme zásadním způsobem pro odstoupení z Globálního paktu OSN o migraci!

Globální pakt o migraci je souhrnný název, který obsahuje dva velmi důležité dokumenty, a to Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci a Globální pakt o uprchlících.

V těchto dokumentech OSN, se mimo jiné uvádí, že je migrace „nezastupitelným a dobrým procesem, který by měl být podpořen“. Dále tyto pakty definují migraci jako základní lidské právo. Toto všechno je pro naše hnutí SPD absolutně nepřijatelné a proto jsme již 19.9.2018 navrhli v Poslanecké sněmovně usnesení, které znělo: „Poslanecká sněmovna považuje další setrvání ČR v Globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a pravidelné migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy ČR a českého národa. Vzhledem k tomu požadujeme odstoupení ČR z jednání o tomto globálním paktu po vzoru Maďarska a USA. Žádá vládu, aby ve vztahu k tomuto paktu udělala příslušné kroky v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny.“ Pro toto usnesení hlasovali pouze poslanci SPD, takže přijato nebylo, čímž ostatní politické strany odmítly vystoupení České republiky z Globálního paktu OSN o migraci.

Vzhledem k tomu, že je odstoupení z Globálního paktu OSN o migraci pro naše hnutí velice důležité, navrhneme projednávání tohoto bodu opět zařadit na program schůze Poslanecké sněmovny a tím se znovu pokusit usnesení o odmítnutí prosadit a tím závazně zaúkolovat vládu, aby od Globálního paktu OSN o migraci odstoupila!

5.11.2018

Jsme zastánci pokračování platnosti smlouvy o likvidaci raket!

Spojené státy sílí tlak proti Rusku, chtějí odstoupit od smlouvy o likvidaci raket. Tato smlouva byla podepsána v roce 1987 a posilovala světovou bezpečnost. 

Poslední říjnový den letošního roku se konala v Bruselu schůzka Rady NATO-Rusko. Hlavním bodem jednání byl úmysl Spojených států odstoupit od rusko-americké smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF).

Na podnět amerického prezidenta Donalda Trumpa jednali velvyslanci Spojených států a Ruska v Bruselu na schůzce Rady NATO-Rusko o opatřeních, které vyžadují Spojené státy vůči Rusku v dodržování smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu. Od roku 2014 jsou vztahy mezi USA a Ruskem velmi omezené (jednalo se o šestou schůzku na této úrovni), a to převážně ze strany Aliance, která na základě údajné ruské anexi Krymu pozastavila veškerou spolupráci s Moskvou. Šéf NATO Jens Stoltenberg uvedl, že smlouva INF je rozhodující pro euroatlantickou bezpečnost.

Představme si smlouvu Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF) a připomeňme některé významné události, které jí ovlivnili:

 • Smlouva byla podepsána v roce 1987, a na jejím základě bylo zlikvidováno 2.692 raket. Podepsal ji tehdejší prezident USA Ronald Reagan s vůdcem SSSR  Michailem Gorbačovem.
 • Za zásadní blok lze považovat závazek obou velmocí, že stáhnou všechny své rakety s doletem 500 až 5.500 kilometrů z Evropy a postupně je zlikvidují. Spojené státy měly v té době v západní Evropě rozmístěné rakety v západním Německu, Belgii, Itálii, Nizozemsku a Velké Británii. Sovětský svaz měl své rakety v NDR, Bulharsku a Československu (konkrétně  v prostoru Hranic na Moravě s odpalovacími základnami v Přáslavicích, Staré Vodě a Zeleném Kříži).
 • Na základě plánovaného umístění základen amerického protiraketového štítu v ČR a v Polsku v roce 2007 Moskva deklarovala své jednostranné odstoupení od této smlouvy (nakonec k odstoupení od smlouvy nedošlo, protože USA v roce 2009 od vybudování protiraketového štítu v ČR a Polsku ustoupily).
 • Washington formuloval záměr odstoupení od této smlouvy v roce 2012, jako důvod deklaroval testy nových ruských raket R-500 s plochou dráhou letu pro mobilní komplex Iskander-M.
 • Spojené státy od roku 2014 kritizují Rusko, že pracuje na vývoji nových střel Novator 9M729 a tím porušuje zmiňovanou smlouvu. Pohledem USA raketový systém 9M729 představuje vážné riziko pro strategickou stabilitu euroatlantického prostoru. Řada bezpečnostních analytiků ale interpretuje vývoj nových střel jako reakci Ruska na zbrojní programy Číny, která není svázána žádnými podobnými smlouvami. Moskva tato obvinění odmítá a obviňuje Washington z porušení smlouvy, a to v souvislosti s přípravou budování amerického protiraketového deštníku.

V současné době lze pozorovat zvyšující se napětí v otázkách bezpečnosti Evropy, což potvrzují i vojenská cvičení, a to jak na straně Ruska, tak i ze strany NATO.

Naše hnutí SPD je zastáncem pokračování platnosti dodržování této smlouvy, neboť lze předpokládat, že kdyby došlo k vypovězení smlouvy INF a Američané by poslali do Evropy své rakety, tak by s největší pravděpodobností Rusko odpovědělo stejným způsobem. Evropa by tak byla vystavena možnému válečnému konfliktu, což si nepřejeme a zásadně to odmítáme.

2.11.2018

Konečně – německá kancléřka Merkelová pomalu odchází z politiky!

Další hřebík do pomyslné rakve politické kariéry Angely Merkelové lze považovat výsledek voleb v zemských volbách v Hesensku konaných minulou neděli. Tyto volby jednoznačně potvrdily trend neuspokojivých výsledků CDU za poslední rok. 

Německá kancléřka a šéfka CDU Angela Merkelová (celým jménem Angela Dorothea Merkel, nar. 1954) je známá svým pozitivním vztahem k České republice. Ještě dříve než se začala angažovat v politice, budovala si dráhu vědecké pracovnice (možná lépe, kdyby v tomto směru pokračovala a do politiky vůbec nevstupovala). V rámci zpracování své dizertační práce úzce spolupracovala s vědeckými pracovníky Akademie věd České republiky a uznávaný prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. (teoretická kvantová chemie) byl jejím školitelem, se kterým se stále navštěvuje. Profesor Zahradník je nejenom uznávaný vědec, ale byl od roku 1993 do roku 2001 předsedou Akademie věd České republiky a též zakládajícím členem a prvním předsedou Učené společnosti České republiky. 

Politická kariéra německé kancléřky Angely Merkelové byla odstartována v roce 1990, kdy byla po znovusjednocení Německa zvolena za CDU poslankyní Spolkového sněmu. Následně byla jmenována ministryní životního prostředí ve vládě Helmuta Kohla. Po odstoupení Kohla z funkce předsedy CDU v roce 2000 ho nahradila z pozice generální sekretářky strany. Jako volební lídr CDU/CSU v roce 2013 již potřetí vyhrála parlamentní volby (se ziskem 41.5 %) a v prosinci roku 2013 byla opět zvolena za kancléřku. V minulých volbách do Spolkového sněmu v září 2017 utrpělo společenství CDU/CSU citelnou ztrátu oproti volbám v roce 2013 (ztráta 8,5 %), ale přesto po dlouhých vyjednáváních dohodla koalici CDU/CSU s SPD a byla po čtvrté zvolena kancléřkou. Velmi se též angažuje v rámci Evropské unie. V rámci jejího silného působení na Evropskou unii prosadila možnost vstupu nelegálních imigrantů do Evropské unie. Největší příliv nelegálních imigrantů a to převážně z Afrických zemí do Evropské unie dosáhl vrcholu v roce 2015 a stále pokračuje. Orgány Evropské unie tento problém dlouho ignorovaly a nyní nastala situace, že už si s ním nevědí rady (nyní je už v Evropě okolo pěti milionů nelegálních imigrantů). A právě přístup k otázkám řešení nelegální imigrace jí vyčítají již samotní obyvatelé Německa, což ukázaly výsledky nedávno proběhlých zemských voleb v Bavorsku a Hesensku. Rozpory vládnou i ve vlastní straně CDU, kdy řada politiků má rozdílný názor na řešení imigrační krize. Angelu Merkelovou provází v poslední době i řada skandálů a rozporů, jako např. skandál ohledně korupce na migračním úřadu v Brémách, spory s šéfem bavorské CSU Horstem Seehoferem a v rámci jednání G7 prosazování tvrdých kroků proti Rusku.    

Začátkem tohoto týdne oznámila Angela Merkelová, že na sjezdu CDU v prosinci 2018 už nebude znovu kandidovat na funkci předsedkyně strany a po roce 2021, kdy by jí mělo skončit legislativní období ve funkci německé kancléřky, chce zcela odejít z politického působení. Přejeme si a doufáme, že to bude dříve.  

Naše hnutí SPD by si přálo odstoupení Angely Merkelové ze své funkce co nejdříve, protože ona je tou hlavní osobou, která nese plnou odpovědnost za situaci, která vznikla s přijímáním imigrantů do Evropy.

1.11.2018

Jen naivní člověk by s Rusy nekomunikoval!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o prohlášení premiéra Andreje Babiše v České televizi, kde řekl, že je špatně, že jsme se zase dostali do situace kvazi studené války s Ruskem. Podle něj musíme s Ruskem mluvit – i kvůli situaci v Sýrii, jež souvisí s řešením migrace. „Rusko nechápu jako hrozbu pro ČR,“ řekl Babiš. „Všichni komunikují s Ruskem a myslím, že je to dobře. Musíme najít nějaké řešení, aby se vztahy zase nějakým způsobem normalizovaly,“ řekl Babiš.

Má odpověď:

„S Ruskem se musí komunikovat za každou cenu stejně jako s ostatními státy světa. Je to velmoc, která je bohatá na nerostná bohatství a pro naše podnikatele je to obrovský trh. Jen naivní člověk by s Rusy nekomunikoval a musím také říci, že nám odtud nehrozí ani žádné nebezpečí. Nechápu tu malost některých našich politiků, kteří neustále hrozí Ruskem a kritizují ho za porušování lidských práv, ale na druhou stranu by se co nejvíce břatříčkovali se Saúdskou Arábií, kde je porušování lidských práv na základě nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie na každodenním pořádku. Na závěr je také ještě potřeba říci, že Rusko s úspěchy bojuje s islámským terorismem, což je potřeba ocenit. Premiéra Babiše ale v tomto nechápu. Říká, že nevidí v Rusku žádnou hrozbu, ale podporuje proti němu sankce a s vypovídáním ruských diplomatů byl také velice rychlý.“

31.10.2018

Vznikem naší První republiky byla završena nesmírná touha po samostatnosti!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. V minulých dnech jsme si po celé republice připomínali a oslavovali 100. výročí založení samostatného Československého státu. Předsednictvo hnutí SPD chce v této souvislosti vyjádřit poděkování všem našim členům a příznivcům, kteří ve všech našich krajích a na mnoha místech naší vlasti organizovali anebo se zúčastnili řady vzpomínkových akcí. Vznikem naší První republiky byla završena touha několika generací a úsilí národů Čechů a Slováků po samostatnosti. Bylo tak završena snaha a práce zahraničních a domácích krajanských spolků, Sokolů, nasazení našich legionářů a boje našich vojáků na frontách I. světové války. Vše pod nesmírnou a neutuchající diplomatickou prací zejména Tomáše Garrigue Masaryka, Dr. Edvarda Beneše, Milana Rastislava Štefánika, Karla Kramáře, Antonína Švehly, Aloise Rašína a řady dalších. Principem vzniku společného státu byla touha po samostatnosti. V letech 1918-1929 jsme byli jednou z nejvyspělejší zemí světa. Po celosvětové hospodářské krizi a následném krachu na newyorské burze byla Evropa zmítána nezaměstnaností a situace vedla k nástupu nacismu a fašismu a následně k II. světové válce se všemi neblahými důsledky. Znamenalo to konec Masarykovy První republiky a jeho ideálům humanity, lidskosti a solidarity. Historie a změny po roce 1989 měly pak za důsledek rozdělení republiky, a to bez referenda. V této souvislosti hnutí SPD vyjadřuje zásadní výhrady k tomu, aby se ve dnech tak významného výročí naší samostatnosti zvali z úrovně premiéra Andreje Babiše na oficiální návštěvu České republiky francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová. Oba jsou představiteli politiky omezování suverenity zemí v rámci Evropské unie. Tato politika je pro SPD nepřijatelná a vede k postupné demontáži hodnot naší státnosti, kterou jsme získali v roce 1918.

2. Hnutí SPD má za směšný výrok Soudního dvora Evropské unie, který rozhodl minulý týden, že tradiční vánoční výrobek našich babiček - vaječný likér, nesmí obsahovat mléko. Podle soudu jsou povolenými přísadami pouze ty, které vypočítává evropský zákon o likérech: alkohol, žloutek, bílek, cukr nebo med a přírodní aroma. Německá firma z Dolního Saska zkusila do svého nápoje přimíchávat mléko a dále jej nabízet jako vaječný likér. To se nelíbilo konkurenci z Braniborska a případ se dostal až na stůl zemského soudu v Hamburku, který, aby měl jistotu, se obrátil na Soudní dvůr EU s dotazem, zda příměsi uváděné v zákoně o likérech jsou konečné. Evropská unie neřeší zásadní problémy Evropy. Soustředí se na malichernosti, pozitivní diskriminaci a podporu multikulturalismu. Stále více připomíná tupý systém regulací, který pamatujeme z dob sovětského bloku.

3. Výsledek zemských voleb v německém Hesensku skončil propadem deseti procentních bodů Křesťanskodemokratické unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové. CDU získala 28 procent hlasů a druhá skončila sociální demokracie (SPD) s 20 procenty. Pro obě strany jde ale o nejhorší výsledek za celá desetiletí zejména jako důsledek nezvládnuté ilegální imigrace. Očekává se proto, že volby v Hesensku znovu zvýší tlak na stabilitu celoněmecké vlády CDU/CSU a německých sociálních demokratů (SPD) a ukončí tak definitivně vládu kancléřky Angely Merkelové. Do zemského parlamentu směřuje s 12 procenty vlastenecká Alternativa pro Německo (AfD), která již bude zastoupena ve všech 16 německých zemských sněmech. Naše hnutí SPD blahopřeje k výsledku AfD, se kterou nás spojují společné názory na migraci, ale zároveň neskrýváme naprosto odlišný názor na poválečné tzv. Benešovy dekrety.

4. Hnutí SPD plně souhlasí s postojem polského prezidenta Andrzeje Dudy, který označil otázku německých reparací za škody způsobené za druhé světové války za otevřený problém. Za otevřenou považujeme tuto otázku i ve vztahu k německým reparacím náležícím Československu a tedy i České republice. Poslanci SPD budou v této věci interpelovat ministra zahraničí, aby sdělil úplné skutečnosti a právní stav v otázce německých reparací. Na základě těchto informací rozhodneme o případném vyvolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k této otázce.

5. Premiér Babiš při pátečním setkání s německou kancléřkou řekl, že má stejné názory na řešení migrační krize jako kancléřka Merkelová. Přitom veřejnosti tvrdí, že nechce přijímat migranty. Podobného protimluvu jsme svědky v postojích k Rusku - premiér Babiš o víkendu řekl, že nevidí v Rusku žádnou hrozbu, ale podporuje sankce proti Rusku nebo vypovídá ruské diplomaty podle přání Macrona a Merkelové. Musíme se ptát, jaké jsou vlastně politické postoje a názory premiéra? Odpověď je jednoduchá! Nejsou žádné a zároveň jakékoliv, podle toho co potřebuje slyšet volič či mocnosti v EU. Premiér Babiš jedno říká a druhé dělá. Strach z nárůstu podpory SPD z něho udělal hlasatele programových témat SPD. Hlasatele, který má zabránit tomu, aby se program SPD realizoval. Premiér hraje divadlo v zájmu Bruselu, Berlína a Paříže. Hnutí SPD je jediná parlamentní politická síla s naprosto jasným a trvalým postojem k zásadním otázkám. SPD nepodporuje konfrontační zahraniční politiku (např. sankce proti Rusku, vypovídání ruských diplomatů atd.), ale prosazujeme politiku jednání a spolupráce. A především jsme v názorech na migraci v naprostém rozporu s EU a kancléřkou Merkelovou.

30.10.2018

Gratuluji ředitelce střední zdravotnické školy Ivance Kohoutové k vyznamenání!

Ředitelka střední zdravotnické školy Ivanka Kohoutová obdržela od prezidenta Miloše Zemana v neděli u příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky státní vyznamenání za boj proti nenávistné ideologii.

Ředitelka Kohoutová na své škole před lety zakázala ve školním řádu nošení pokrývek hlavy, ze kterého nebyly vyjmuty ani muslimské šátky hidžáby. Dostala se kvůli tomu do soudního sporu, ve kterém jí dal soud za pravdu s tím, že neexistuje zákonná povinnost tolerovat náboženské symboly.

K celé věci je potřeba říci, že si paní Kohoutová vyznamenání velice zaslouží a to hlavně kvůli neskutečně brutální a štvavé kampani proti ní od všelijakých neziskových organizací, některých médií a dokonce i od ombudsmanky Anny Šabatové. Všichni se snažili zpochybnit české právo ve prospěch nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie, což je hlavně u paní Šabatové na pováženou.

Tak ještě jednou, velká gratulace Ivanko a přeji hodně sil do další práce!

29.10.2018

Jsme zastánci přímé demokracie, příkladem je pro nás Švýcarsko!

Naše hnutí SPD je zastáncem přímé demokracie a jeho prvky se snaží prosazovat nejen na té nejvyšší politické úrovni, ale i do komunální politiky. Příkladem pro nás je Švýcarsko, kde přímá demokracie dobře funguje a jeho občané disponují vysokou životní úrovní.  

Cílem našeho hnutí SPD je vedeno snahou dělat politiku pro všechny naše občany tak, aby se jim žilo v naší zemi co nejlépe. Jedním z takových ukazatelů, jak se lidem v jednotlivých zemích žije je nastavená kvalita života. Organizace spojených národů prostřednictvím rozvojového programu provádí vyhodnocení indexu lidského rozvoje, což je komparativní nástroj k poměření kvality života za pomoci porovnání údajů o chudobě, gramotnosti, vzdělání, střední délky života a dalších ekonomických ukazatelů. Poslední zveřejněná data jsou z konce roku 2015 a uvádí, že ze 193 členských států OSN se nejlépe žije lidem v Norsku, druhé skončila Austrálie a třetí Švýcarsko. Česká republika skončila na 28. místě a například Slovensko na 35. místě. Z našeho pohledu je nám velmi blízké Švýcarsko a ve třicátých letech minulého století byla naše republika v obdobných ukazatelích rovnocennou zemí. Tak si Švýcarsko představme a ukažme si, jak tam funguje přímá demokracie.

Švýcarsko má více jak 8,5 milionů obyvatel, z toho je jedna pětina cizinců. Čtyři úřední jazyky němčina, francouzština, italština a rétorománština. Švýcarský frank je zákonným platidlem a jeho hodnota se pohybuje okolo 22 korun. Státní zřízení – federativní parlamentní demokratická republika. Polopřímá demokracie, tzn. koexistence parlamentu na úrovni spolku, kantonálních parlamentů, institutů referenda. Švýcarsko uplatňuje federativní uspořádání skládající se z 20 kantonů a 6 polokantonů. Kantony se různí rozlohou i počtem obyvatelstva, mají vlastní ústavy, specifickou vládní strukturu, mají originální zákonodárnou a soudní pravomoc. Kantonální vlády jsou složeny z 5 až 7 členů a voleni přímo lidem. Přímá demokracie má na úrovni kantonů silnější kořeny a je častěji využívána. Obce požívají vysoký stupeň autonomie, jejich pravomoci jsou chráněny Spolkovým soudem. Kantony nemohou zasahovat do práva obcí. Veřejná správa je ve Švýcarsku na všech úrovních finančně nenáročná. Je postavená na tzv. miličním systému – institut čestného úřadu, který dané osoby zastávají jako vedlejší zaměstnání bez nároku na mzdu. Nejvyšším orgánem státní moci je Spolkové shromáždění skládající se ze dvou komor. První komora – Národní rada, zastupující občany, 200 poslanců na 4 roky, přímo voleni, systém poměrného zastoupení. Členové Národní rady mají svůj mandát v parlamentu jako vedlejší činnost, kromě toho totiž vykonávají ještě své zaměstnání. Druhá komora – Rada státu, zastupující kantony, 46 členů, délka volebního období a způsob voleb členů je předmětem úpravy v kantonálních ústavách – převažuje většinový volební systém. Na společném zasedání obou komor se volí Federální rada (celkem sedm členů, kteří stojí v čele ministerstev). Prezident konfederace je volen Sjednoceným spolkovým parlamentem (obě komory se při těchto příležitostech sloučí) ze členů Spolkové rady na jeden rok. Švýcarský prezident stojí v čele Spolkové rady, která plní funkci federální vlády. Prezidentský úřad slouží ke snadnější reprezentaci vrcholných orgánů Švýcarska v zahraničí, ale i uvnitř země.

Politickou, zákonodárnou a i výkonnou moc na úrovni obcí, kantonů a konfederace představují „samotní občané“, jimž jsou podřízeny i jejich parlamenty (spolkový, kantonální, městské), někde nazývané radou (kantonální, městská, obecní). Nejvyšším uznávaným a respektovaným subjektem na úrovni obcí, měst, kantonů a na úrovni spolkové je lid, tedy občané, jimž podléhají s konečnou platností všechna rozhodování, což je zakotveno ve spolkové ústavě a ústavách kantonů. K politickým právům všech občanů patří mimo volebního práva „iniciativa“, tzn. předkládat návrhy zákonů a následně k nim během 18 měsíců získat 100.000 podpisů. Pak následuje celostátní hlasování o navrhovaném zákoně. Nejdůležitější právo občanů je referendum, jehož rozhodnutí jsou pro všechny občany závazná. Referenda jsou buď povinné (při změnách ústavy), nebo fakultativní, při změnách zákona, (pokud se pro referendum během 100 dní vysloví nejméně 50.000 voličů, nebo 8 kantonů, uskuteční se celostátní hlasování o tomto zákoně).  

Švýcarsko je členem Rady Evropy, OSN, EFTA, OECD a WTO a součástí schengenského prostoru. Jednání o vstupu do Evropské unie občané v referendu odmítli. Statut neutrálního státu umožňuje Švýcarsku klidný vnitřní i zahraničně-politický vývoj přispívající k hospodářskému úspěchu a udržení vysoké životní úrovně v zemi. Ve Švýcarsku dobře funguje přímá demokracie, která je považována za nejdemokratičtější systém fungování společnosti – tak proč si nevzít příklad.

28.10.2018

Všechno nejlepší republiko!

Do dalšího století přejeme naší republice, aby byla ve světě vnímána jako vyspělý suverénní stát, který ostatní země plně respektují, a kde se našim občanům dobře žije a jsou hrdi, že zde mohou žít, pracovat a vychovávat děti.

Naší republice už je 100 let a my občané, kteří zde žijeme, bychom měli být právem hrdi na to, že zde můžeme bezpečně žít, pracovat a prožívat všechny radosti se svými nejbližšími. Toto ale není samozřejmostí a proto musíme ctít naše tradice a hodnoty, podporovat vlastenectví a bránit suverenitu naší země a následně to vštěpovat do paměti našich dětí.  

Krátký pohled do minulosti. Za velkého úsilí politiků, označovaných jako tzv.: „Muži 28. října“ (Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup) vydal Národní výbor první Zákon o zřízení samotného československého státu. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci Versailleského mírového systému. Pozornost si v rámci politiků v počátcích republiky zaslouží samozřejmě hlavně také Tomáš Garrigue Masaryk (český státník, filozof a pedagog, první prezident Československé republiky), Milan Rastislav Štefánik (slovenský politik, generál francouzské armády a první československý ministr vojenství), Edvard Beneš (druhý československý prezident v letech 1935 – 1948) a Karel Kramář (první ministerský předseda ČSR). V průběhu dalších let se objevila řada dalších politiků, ale i řada dalších osobností v různých odvětvích, které proslavili naší zemi. Abychom na někoho nezapomněli, tak jenom uvedu Tomáše Baťu (světově uznávaný manažer) a Emila Zátopka s Věrou Čáslavskou (sportovci, držitelé několika olympijských medailí). Výčet všech osobností, které se výraznou měrou podíleli na utváření naší image ve světě je mnoho a naší povinností je si jejich odkaz a úspěchy připomínat a předávat našim dětem.  

Různých akcí (politických, kulturních, sportovních) se konalo ke stému výročí republiky nespočet a jejich ukončení probíhá právě v těchto dnech. Na několika scénách se představili čeští a slovenští interpreti, kromě koncertů lidé mohli navštívit výstavy, speciální expozice nebo vojenské přehlídky. V sobotu 27. října prošel Prahou průvod „Pochod pro republiku“, který byl zakončen vystoupením Sokolů. Na Dejvickém nádraží byl přistaven Legiovlak, na Hradčanském náměstí se uskutečnila vojenská přísaha a slib příslušníků armády, policie a hasičů, na Evropské třídě se konala vojenská přehlídka. Vrcholem oslav bude velký ohňostroj pod Letnou, který začíná dnes 28. října symbolicky v 19.18 hodin a slavnostní ceremoniál udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentem republiky Milošem Zemanem, kterého se jako poslanec velice rád zúčastním.

Sté výročí založení republiky jsme si také připomněli v pátek 26. října v rámci 20. schůze Poslanecké sněmovny a přijali jsme k tomuto svátku následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky:

- Hlásí se k odkazu 28. října 1918 a oceňuje úspěšné úsilí představitelů naší země vedoucí k založení samostatné Československé republiky.

- Považuje demokratický charakter státu, na jehož základě byla první republika postavena, za základní pilíř moderní České republiky.

- Navrhuje, aby toto výročí posloužilo k posílení národní hrdosti a ambicí České republiky patřit mezi nejúspěšnější země světa.

Naše republika dnešním dnem zakončuje oslavy ke sto letům od svého vzniku – přejme jí proto do budoucna jen to nejlepší!

26.10.2018

Nepodpořili jsme návrh deficitního státního rozpočtu na příští rok!

Ve středu jsme celý den projednávali v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o státním rozpočtu, který je navržen jako schodkový a to ve výši 40 miliard korun.

Stát by se měl chovat jako řádný hospodář a v době, kdy se mu ekonomicky daří, by mělo být jeho strategickým cílem hospodaření s vyrovnaným rozpočtem. Přebytky by měly být použity na umořování státního dluhu.  

Státní rozpočet má formu rozpočtového zákona, který určuje plán finančního hospodaření státu na příští rok z pohledu ekonomické, sociální a politické funkce státu. Obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Příjmy státního rozpočtu tvoří především daně, dále cla, poplatky a další příjmy. Výdaje státního rozpočtu pokrývají činnosti státu, které jsou buď dané zákonem, případně ústavou (tzv. mandatorní výdaje), nebo jimiž vláda realizuje svoji politiku. Příjmy a výdaje státního rozpočtu jsou centralizovány do peněžního fondu, který soustřeďuje státní finance. Je základním článkem veřejných financí a dohlíží na přerozdělování HDP přes rozpočtovou soustavu.

První návrh pro rozpočet 2019 představila vláda v červnu a počítal s padesátimiliardovým deficitem. Nový návrh snížený o 10 miliard představila ve Sněmovně ministryně financí Alena Schillerová. Snížení deficitu je podle Schillerové dáno očekávaným růstem mezd, a tím i odvodů do rozpočtu. Největší nárůst výdajů, má jít na subjekty ministerstva práce a sociálních věcí, následuje ministerstvo školství. Naopak největší pokles v absolutní částce je u ministerstva zdravotnictví.

Naše hnutí SPD takto předložený návrh státního rozpočtu ve Sněmovně nepodpořilo. Důvodem schodku je pokračující navyšování výdajů na státní správu, další vysávání státního rozpočtu politickými neziskovkami, pokračování v neadresném sociálním systému, který podporuje nepřizpůsobivé a umožňuje obchod s bídou. V době ekonomického růstu by měl být státní rozpočet  vyrovnaný, a ještě lépe když se počítá s přebytkem. SPD má v programu ústavní dluhovou brzdu s legislativou podle vzoru Švýcarska. V této ústavě je uvedeno, že výdaje státního rozpočtu musí dlouhodobě odpovídat příjmům. Předložený návrh státního rozpočtu s plánovaným schodkem je velmi nezodpovědný. Stát se musí chovat jako řádný hospodář, neboť se jedná o peníze nás všech.

25.10.2018

Podporujeme přístup prezidenta Trumpa k řešení problému nelegální migrace!

Americký prezident Donald Trump zastává neměnné stanovisko ohledně vstupu nelegálních imigrantů ze Střední Ameriky do Spojených států, a  v případě potřeby vydá rozkaz pro armádu k ochraně státních hranic.

Problém nelegální migrace je celosvětový problém. Migrace lidí, kteří se nelegálně a převážně ve skupinách snaží dostat do zemí, které jim poskytnou lepší podmínky pro život, se v posledním desetiletí silně navýšila.

Například Organizace spojených národů uvádí, že v současném světě je čtvrt miliardy imigrantů (3,4% světové populace), a že nelegální příliv imigrantů do Evropy eskaloval v roce 2015 a neustále trvá. Evropské státy se s tímto problémem neumí vypořádat a v rámci Evropské unie se nepodařilo najít a zavést účinný nástroj, který by nelegální migraci značně omezil a ve svém dlouhodobějším horizontu zcela zastavil. Nyní si všechny země uvědomují, jaký je to problém a hledají a navrhují řešení. Jedním z nich, je například Globální pakt o migraci, který představil generální tajemník OSN António Guterres spolu s předsedou Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem a řadou dalších představitelů v polovině roku 2017 v New Yorku na zasedání OSN. Tento dokument je ale rozporuplný a spíše se snaží nelegální migraci transformovat na legální, s čímž logicky někteří nesouhlasí. A právě Spojené státy byly prvními, kdo tento návrh jako první odmítly, a postupně se k nim přidávají i další země.

Aktuální situace je pro USA velmi napjatá a míří sem karavana imigrantů ze Střední Ameriky. Poslední odhady hovoří o skupině 5.000 tisíc nelegálních imigrantů, kteří se houfně vydali přes Mexiko k hranicím USA. Prvotní impuls zorganizoval bývalý honduraský poslanec Bartol Fuentes. Tomu se prostřednictvím sociálních sítí a za podpory různých neziskovek podařilo uvést do pohybu směrem do USA dne 13. října tohoto roku přes 1.300 lidí (muže, ženy i děti) s vidinou, že v USA dostanou sociální dávky a tím budou mít zajištěn „lepší život“. Sociální sítě fungují dobře a k dnešnímu dni už jich je okolo 5 tisíc a hlavní proud této karavany už překonal hranice Mexika a míří k hranicím USA. Nejvíce nelegálních imigrantů pochází z Hondurasu (v USA jich je nelegálně okolo 1 milionu) a dále to jsou imigranti z Guatemaly, Salvadoru a Belize. Prezident USA Donald Trump, který zastává politiku nulové nelegální migrace, už přijal opatření, aby se zamezil vstupu těchto nelegálních imigrantů do země. Trump kvůli karavaně imigrantů ze Střední Ameriky povolal armádu k ostraze hranic s Mexikem. Své rozhodnutí, na které má jako prezident plné právo, zdůvodňuje tvrzením, že tito imigranti jsou hrozbou pro národní bezpečnost. Na poli mezinárodní pomoci a spolupráci oznámil, že bude snižovat pomoc (převážně finanční) pro Honduras, Guatemalu a Salvador.

Dále budeme sledovat, jak se bude tato situace vyvíjet. Hnutí SPD podporuje přístup prezidenta Donalda Trumpa k řešení tohoto problému. Naše hnutí též prosazuje, aby Česká republika odstoupila od Globálního paktu o migraci, tak jak to udělaly Spojené státy a Maďarsko!

24.10.2018

Odsuzujeme neslýchaně brutální vraždu saúdského novináře v Istanbulu!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Hnutí SPD odsuzuje neslýchaně brutální vraždu saúdského opozičního novináře Džamála Chášakdžího v prostorách konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu v Turecku. Poslanci za SPD navrhnou cestou předsedy SPD, aby na začátku nadcházející 20. schůze Poslanecké sněmovny s přednostním právem navrhl Poslanecké sněmovně projednat tyto zločiny saúdského režimu a rovněž navrhl přijmout usnesení, aby ČR uplatnila proti Saúdské Arábii sankční režim. Saúdské království je totalitní stát podporující šíření islámské ideologie a islámský terorizmus. Je nepřijatelné, aby Česká republika byla dodavatelem zbraní a podporovatelem tohoto režimu.

2. Hnutí SPD hodnotí právě skončený summit lídrů členských států Evropské unie jako neúspěšný. Tento summit opět nepřinesl žádnou dohodu v otázce zastavení migrace. Na tomto summitu dokonce padl návrh, aby se "povinné přijímání migrantů", tedy kvót, změnilo na "povinnou solidaritu". Jinými slovy, že místo trvalého přijímání migrantů jednotlivými unijními státy, tedy kvót, bude moci stát "povinnou solidaritu" projevit materiálně nebo vysláním policistů. Tento návrh však migraci nezastaví. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá tyto a podobné návrhy, které nejsou řešením migrace a nejsou ani v zájmu České republiky. Řešením je ochrana vlastních hranic členských států, důsledné uplatňování navracení neúspěšných tzv. "žadatelů" o azyl, neboli ekonomických migrantů, ze států EU do zemí jejich původu a dále investice do konkrétních projektů zemí v Africe, odkud migranti v převážné většině do Evropy trvale přicházejí. V tomto úsilí je potřeba postupovat společně se státy V4.

3. Hnutí SPD považuje za rozumné kroky Maďarské národní banky, která desetinásobně zvýšila své zlaté rezervy na 31,5 tuny. Jde o první větší nákup zlata od roku 1986. Jedná se o strategické rozhodnutí ekonomického a národního významu, které podporuje snahu Maďarska o nezávislost na euru a Bruselu. Zlato je u centrálních bank poslední dobou populární. Zlaté rezervy rychle navyšují také Polsko, Rusko, Turecko, Čína nebo Kazachstán. Česká národní banka naopak zlato postupně vyprodává. Ještě v druhé polovině devadesátých let ČNB vlastnila 70 tun kovu, v roce 2005 už to bylo jen 14 tun a od té doby mizí z trezoru každý rok stovky kilogramů. Nyní vlastní ČNB méně než 10 tun zlata. Patříme tak k zemím s nejmenšími zlatými rezervami na světě. Podíl zlata na devizových rezervách ČNB je menší než jedno procento, v případě Maďarska to jsou nyní 4,4 procenta. Hnutí SPD odmítá přijetí eura a naopak bude podporovat všechny kroky zpevňující stabilitu české měny. Zvýšení zlatých rezerv může být jedním z těchto opatření.

4. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá zvyšování neadresných sociálních dávek. V této souvislosti hnutí SPD odmítá návrhy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení částek životního minima. Ministryně Maláčová navrhuje, aby se částka zvedla od ledna příštího roku z nynějších 3410 korun na 3800 korun. U existenčního minima potom navrhuje zvýšit dávku ze stávajících 2200 na 2450 korun. Babišova vláda přitom v programovém prohlášení se zvýšením životního minima nepočítá. Naopak podporuje růst ostudné minimální mzdy a její automatické zvyšování spolu s růstem průměrné mzdy. Lidem se musí vyplatit poctivě pracovat a naopak nepřizpůsobivým se nesmí navyšovat sociální dávky, na které stát každoročně vyplácí částku v celkovém úhrnu vyšší než 150 miliard korun. Ten, kdo dnes odmítá práci a přitom může pracovat, si nezaslouží podporu.

5. Hnutí SPD považuje chystané odstoupení USA od smlouvy s Ruskem, která zakazuje rozmístění raket středního doletu v Evropě, za krok směřující k válce v Evropě. Smlouva byla jedním z pilířů bezpečnostní stability v Evropě. Její vypovězení povede k dramatickému zvýšení nebezpečí války. Hnutí SPD je zásadním odpůrcem cizích vojenských základen na území České republiky a zásadně odmítneme i případný pokus rozmístit tyto střely na území České republiky.

23.10.2018

ČSSD se nachází před branami Poslanecké sněmovny!

Dobrých zpráv není nikdo dost, ale tato je opravdu skvělá. ČSSD balancuje na základě své politiky nad propastí vstupu do Poslanecké sněmovny.

V nejnovějším volebním průzkumu agentury SANEP do Poslanecké sněmovny provedeného exkluzivně pro televizi Nova v období od 11. do 17. října 2018 se ČSSD objevila až na samém chvostu žebříčku a v současné době by se do Sněmovny vůbec nedostala.

Problémy takzvané oranžové květiny jsou od sněmovních voleb, které proběhly minulý rok stále přetrvávající a i přes to, že vlezla do vládního chomoutu s hnutím ANO, tak se ve volebních průzkumech propadá stále hlouběji do propadliště dějin, jelikož občané prozřeli.

Tato partaj totiž nenabízí lidem nic, na co by v současné době slyšeli. Je to probruselsky orientovaná strana prosazující ideologii multikulturalismu, evropského superstátu, inkluze ve školství a navyšování neadresných sociálních dávek i těm, kteří odmítají poctivě pracovat. Za takovouto politiku si balancování nad pomyslnou preferenční propastí zaslouží.

22.10.2018

Vláda jako slibotechna – slibované peníze na opravy silnic – možná až příští rok!

V rámci předvolební kampaně objížděla vláda kraje a slibovala všemožné. Jedním slibem bylo např. tvrzení, že vláda letos přidá pro kraje čtyři miliardy korun na opravy silnic druhých a třetích tříd.

Pomalu se ale blíží konec roku a peníze nikde a vláda ještě ani neví, kde tyto slibované peníze „najde“. Prý budou, ale možná až příští rok, musíte si počkat, my to zařídíme.  

Současná vláda, složená s koalice ANO 2011 a ČSSD s podporou KSČM, si včele s premiérem Andrejem Babišem zakládá na tom, jací to jsou odborníci a manažeři, kteří všechny své znalosti a zkušenosti využívají ku prospěchu a rozvoji naší země.  Ale jaká je realita? Zcela odlišná. Příkladů bychom našli nespočet, a jako příklad si uvedeme, jak je to s přislíbenými financemi na opravy silnic druhých a třetích tříd.

Vláda v rámci svých výjezdních zasedání po krajích naslibovala zástupcům krajů „hory s horákama“, a jedním z těchto tvrzení byl příslib čtyř miliard na opravy silnic druhých a třetích tříd. Tento příslib ještě oficiálně zveřejnil jako hotovou věc premiér Andrej Babiš dne 21. března 2018 po jednání kabinetu. Na následné tiskové konferenci oznámil, že vláda dobře pracuje a že našla v rozpočtu na rok 2018 úspory ve výši 8,4 miliard korun v kapitole nespotřebovaných výdajů, a ty pokryjí zmiňované čtyři miliardy na opravu silnic. To se odehrálo koncem března. Pak bylo období dovolených a období senátních a komunálních voleb. Dnes už jsme u konce měsíce října a určitě všechny (mimo vládu) překvapilo vystoupení ministra dopravy Dana Ťoka na tiskové konferenci po jednání vlády dne 17. října 2018. Ministr Ťok prohlásil, že zmiňované čtyři miliardy pro kraje na opravy silnic druhých a třetích tříd bude vláda „hledat v rozpočtu až v prvním čtvrtletí roku 2019“.        

Naše hnutí SPD dlouhodobě kritizuje práci pana Ťoka jako ministra dopravy. Sami všichni vidíme, jaký je stav většiny našich silnic, dálnice nevyjímaje. Katastrofální je stav v Českých drahách a mohl bych pokračovat. To jsou právě ti praví manažeři. Management (řízení) je vyučován na každé střední škole a jeho základy jako vědního oboru vychází z nejlepší a ověřené praxe. U současných manažerů se vyžaduje, aby se uměli dobře rozhodovat, a to vždy na základě podložených analýz. Při své práci by měli manažeři respektovat jedno ze základních pravidel teorie řízení, které hovoří o tom, že by měli při výkonu své profese dodržovat tzv. 4E:

 • Účelnost (effectiveness) – znamená dělat správné věci, správně vytyčovat cíle, správně definovat priority, správně se rozhodovat.
 • Účinnost (efficiency) – znamená dělat věci správně, řešit úkoly a problémy v souladu s aktuálními znalostmi daného oboru.
 • Hospodárnost (economy) – dělat věci s minimálními náklady.
 • Odpovědnost (equity) – dělat správné věci v souladu s právem.

Chce-li manažer v organizaci prosadit nějaký projekt, úkol a různá další specifika, tak musí přihlédnout, zda to bude mít pokryto potřebnými zdroji. Mezi ty základní a zároveň nejdůležitější patří zdroje lidské (mít to personálně zajištěné), dále to jsou zdroje materiální, zdroje informační a zdroje finanční.

A právě na uvedeném příkladu je zcela zjevné, že když se slibovalo, tak se problémem, kde vzít potřebné finance nikdo hlouběji nezabýval. V konkrétním případě jsou čtyři miliardy nemalé peníze. Tuto problematiku budeme dále sledovat a doufat, že tento problém tito zkušení manažeři co nejdříve vyřeší, aby došlo na opravu vybraných silnic, které jsou někde opravdu v katastrofálním stavu. Ministerstvo dopravy hospodaří s nemalými finančními prostředky. V návrhu rozpočtu pro rok 2019 (ze dne 19. září 2018) je to celkem 72.555.424.741 korun. Z toho na dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury (ze kterého se čerpají finance na opravy silnic) je navrhováno 54.746.044.258 korun, což jsou nemalé peníze. Takže se necháme překvapit.

Naše hnutí SPD bude kroky vlády sledovat a dohlížet, aby se dané sliby plnily. Ministři, a to ve všech resortech, by měli vystupovat jako opravdoví manažeři a chovat se s péčí řádného hospodáře, neboť rozhodují o penězích nás všech.

19.10.2018

Jsme zásadně proti přijetí Istanbulské úmluvy, která je likvidací tradiční rodiny!

Naše zákony umí dobře ochránit tradiční rodinu, a proto necítíme žádnou potřebu, abychom přijali Istanbulskou úmluvu.

Česká republika má dobře zpracované zákony pro případy, je-li spácháno protiprávní jednání na některého člena rodiny a umí reagovat na nové trendy jako je domácí násilí, stalking, šikana a další.

Istanbulská úmluva je novým nástrojem Rady Evropy (dále RE), pomocí kterého by měla být zajištěna ochrana žen před násilím a domácím násilím. V návrhu ji přijal výbor ministrů RE už v roce 2011 a platnost nabyla dnem 1. srpna 2014. Za Českou republiku jí podepsali v roce 2016 premiér tehdejší vlády Bohuslav Sobotka a  ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. V té době Istanbulskou úmluvu podporovaly různé neziskovky a ženské organizace a např. organizace Amnesty International předala vládě petici s 9.000 podpisy podporující její přijetí. Istanbulskou úmluvu ratifikovalo přes 30 států Evropy (např. Finsko, Švédsko) ale i řada států jí odmítla (např. Slovensko, Maďarsko). O tom, jak s ní naloží náš stát, má rozhodnout Parlament ještě v tomto roce. Naše hnutí SPD je zásadně proti přijetí Istanbulské úmluvy a má k tomu dostatek argumentů.

Viz výňatek z dané Istanbulské úmluvy. Členské státy Rady Evropy a její ostatní signatáři se dohodly na následujícím:

Článek 1 – Cíle úmluvy

a) chránit ženy před veškerými formami násilí a dosáhnout prevence, stíhání a potlačení násilí vůči ženám a domácího násilí;

b) přispět k eliminaci veškerých forem diskriminace žen a podpořit skutečné zrovnoprávnění žen s muži také posílením pravomocí žen;

c) navrhnout zevrubný rámec, strategie a opatření pro ochranu a pomoc veškerým obětem násilí vůči ženám a domácího násilí;

d) podpořit mezinárodní spolupráci ve snaze o eliminaci násilí vůči ženám a domácího násilí;…

Počínaje už od článku č. 1 se zde hovoří pouze o ženách, což cítíme vůči ostatním členům tradiční české rodiny za diskriminační. Základní rodinu na základě našich tradic a hodnot tvoří muž, žena a děti a do její rozšířené formulace patří též babičky a dědové.

Dále se zde hovoří o silné podpoře různých neziskových organizací, které mohou mít své zaměření založené na ideologii a politické agitaci viz článek č. 8 a 9. 

Článek 8 – Finanční zdroje

Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání veškerých aktů násilí spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují nevládní organizace a občanská společnost.

Článek 9 – Nevládní organizace a občanská společnost

Strany zajistí na všech úrovních uznání, povzbuzení a podporu práci relevantních nevládních organizací a občanské společnosti, aktivně se podílejících na potírání násilí vůči ženám a naváže s těmito organizacemi efektivní spolupráci.

Dle mého názoru má náš stát dobře právně ošetřeno, je-li pácháno násilí nebo jiné protiprávní jednání vůči jedinci: muži, ženě, dítěti (nezletilému, mladistvému), seniorovi. Další paradox vyplývající z Istanbulské úmluvy je silná podpora různých občanských sdružení a neziskovek, které by si usurpovaly rozhodovat o všem a zastávat i role posuzovatelů „těch spravedlivých soudců“. Jako příklad uvedu nedávno medializovanou kauzu, kdy jedna z těchto neziskovek „Česká ženská lobby“ podala trestní oznámení na katolického kněze Petra Piťhu. Důvodem byl obsah jeho kázání v katedrále svatého Víta. Příznivci „České ženské lobby“ si vyvodili závěr, že kněz naplnil skutkovou podstatu trestného činu úmyslného šíření poplašné zprávy, neboť se zmínil, že Istanbulská úmluva rozvrací tradiční rodiny. Takže se ihned v tomto případě ptám: „Kde je ústavou zaručena svoboda slova?“

Naše hnutí SPD je přesvědčeno, že náš stát má dobře fungující právní systém a legislativu ohledně postihu výše zmiňovaných skutků, jakými jsou například domácí násilí. Konkrétně k domácímu násilí byl po odborných analýzách přijat zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím. Z policejních statistik k problematice domácího násilí je zajímavý ještě jeden důležitý údaj. Tím je osoba pachatele. Od roku 2007 se počet skutků domácího násilí pohybuje v rozmezí 70 až 100 skutků, s tím, že jejich pachatelé jsou i ženy (okolo 10 %) a v poslední době přibývá dospělých dětí, dopouštějící se domácího násilí na seniorech. Jedná se převážně o finanční a psychické vykořisťování. Tito agresoři jsou lidé převážně dlouhodobě nezaměstnaní a závislí na alkoholu či jiných návykových látkách.

Naše hnutí SPD je zásadně proti přijetí Istanbulské úmluvy, neboť obsahuje převod pravomocí státu na neziskový sektor a tím chce zasahovat do suverenity našeho státu a jejího právního prostředí. V neposlední řadě cílí na postupnou likvidaci tradiční rodiny a národních tradic.

18.10.2018

Prohlášení motajícího se Junckera není možné brát vážně!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o prohlášení předsedy Evropské komise Jeana-Claude Junckera pro Le Monde, kde řekl, že považuje za skandální, že některé země EU včetně ČR naprosto odmítají přijímat migranty, a to dokonce i děti bez doprovodu.
Podle něj jsou nepřijatelné „zhoubné promluvy o tom, že Evropa čelí muslimské invazi“. Zemím Visegrádu by podle něj prospělo přijmout uprchlické děti bez doprovodu a ostatní země EU by pro ně měly větší pochopení. Byl by to prý aspoň elementární projev solidarity.
„Chybí nám společná definice solidarity. Navrhl jsem Maďarům, Čechům, Polákům a dalším, aby přijali alespoň děti bez doprovodu, bez rodičů, bez rodiny. Považuji za skandální, že to někdo odmítá, když Evropa skýtá na jejich ochranu prostor,“ řekl Juncker.
„Byl by to (míněno přijetí syrských dětí – pozn. redakce) alespoň elementární projev solidarity. Bezpochyby by to také pomohlo zemím Visegrádu (Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko), ostatní unijní země by pro ně pak měly větší pochopení. To, že některé země zcela odmítají (přijímat) uprchlíky, a zhoubné promluvy o tom, že Evropa čelí muslimské invazi, jsou nepřijatelné,“ řekl Juncker.

Má odpověď:

„Ti, kdo před několika týdny viděli motajícího se pana Junckera po jednom z evropských jednání, již takového člověka neberou vážně, a za skandální lze považovat spíše jeho chování. To, že některé země včetně České republiky odmítají přijímat imigranty, není skandál, nýbrž odpovědné chování ke své zemi a svým občanům, které chrání svobodu a demokracii, což jsou nejvyšší evropské hodnoty. Solidarita je v tomto směru samozřejmě namístě, ale je třeba pomáhat v zemích, odkud imigranti odcházejí. Junckerovo popírání toho, že Evropa čelí muslimské invazi, jsou jen jeho alibistická prohlášení, jelikož všichni, kteří přemýšlejí zdravým selským rozumem, vědí, že od roku 2015 se tak děje a Evropská unie tomu stále jen přihlíží a někteří její vrcholní představitelé imigranty do Evropy dokonce zvou, jako například Angela Merkelová.“

17.10.2018

ČR potřebuje změnu stávajícího volebního systému do obecních zastupitelstev na přímou volbu starostů!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k současné politické situaci.

1. Poslanecký klub SPD navrhl ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky o přímé volbě starostů a hejtmanů, který je na pořadu nadcházející schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve druhém čtení. Přímá volba starostů, primátorů a hejtmanů je jedním ze základních prvků přímé demokracie. Vláda k němu však zaujala neutrální stanovisko. Naše republika potřebuje změnu stávajícího volebního systému do obecních zastupitelstev. Pokud by lidé rozhodovali o starostech přímo, byla situace v některých městech a obcích v rámci povolebních vyjednávání po nedávných komunálních volbách zcela jiná a nešlo by tzv. „vyšachovat” vítěze voleb z účasti v koalici. Osoba z vítězné kandidátky s nejvíce preferenčními hlasy by se stala automaticky starostou anebo primátorem v dané obci anebo městě. Zavedení takového principu bude vyžadovat souhlas ústavní většiny v Poslanecké sněmovně i v Senátu.

2. O minulém víkendu proběhlo druhé kolo senátních voleb ve 27 doplňovacích obvodech. Tyto volby provázel opětovný nezájem voličů. Jednalo se o druhou nejnižší volební účast v doplňovacích volbách do Senátu v novodobé historii našeho státu, kdy přišlo k volbám něco málo přes 16 procent, resp. 84 procent voličů nepřišlo k volebním urnám vůbec. Hnutí SPD v této souvislosti zastává dlouhodobě názor, že je potřeba druhou komoru Parlamentu, tedy Senát, zrušit a mít Parlament pouze jednokomorový, tedy tvořený pouze Poslaneckou sněmovnou. Úlohu Senátu může v budoucnu plnit přímo volený prezident.

3. Francie a Rakousko v uplynulých dnech informovaly Evropskou komisi o prodloužení hraničních kontrol, které měly skončit 11. listopadu, přinejmenším do května příštího roku. Tento týden se k nim přidalo také Dánsko a Německo. Schengen prostě nefunguje, taková je tvrdá realita. Kontroly na hranicích již zavedly Německo, Rakousko, Francie, Švédsko a Dánsko. Přidalo se k nim i Norsko, které není v EU, ale je v Schengenu. Platnost dočasného opatření plánovaného na půl roku ale některé země již několikrát prodloužily. Důvodem je migrační politika Evropské unie. Hnutí SPD na tyto skutečnosti upozorňuje již dlouhodobě. Řešením, které navrhujeme, je zásadní odmítnutí současné podoby evropské integrace. Stávající EU založená na Lisabonské smlouvě musí skončit a nahradit ji musí nová forma spolupráce evropských států. Spolupráce, která bude zachovávat suverenitu jednotlivých zemí v oblasti azylového a migračního práva.

4. Zemské volby v Bavorsku potvrdily propad křesťansko-sociálních demokratů (CSU), jejich předsedy a spolkového ministra vnitra Horsta Seehofera. CSU dokonce dosáhla vůbec nejhoršího výsledku v Bavorsku v poválečné historii. Naopak na vzestupu je protiimigrační AfD, která dosáhla výsledku 10,2 procent, se kterou má naše hnutí SPD společné názory na ilegální imigraci. Zároveň však máme zcela odlišný pohled na interpretaci poválečných Benešových dekretů. V této otázce má hnutí SPD dlouhodobě pevný postoj.

5. Hnutí SPD respektuje záměr prezidenta Miloše Zemana na udělení státního vyznamenání zpěváku Michalu Davidovi u příležitosti 100. výročí založení Československého státu. Michal David je úspěšný zpěvák, skladatel a autor muzikálů, který dlouhodobě plní koncertní sály a má obrovskou popularitu zejména u střední a starší generace posluchačů. Má nárok na udělení vyznamenání za zásluhy o dlouhodobou činnost v oblasti kultury. Pravomoc udělovat státní vyznamenání je plně v pravomoci prezidenta republiky.

16.10.2018

Poděkování předsedy Národního shromáždění Maďarské republiky!

Dne 2. října 2018 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky usnesení č. 348, ve kterém považuje hlasování Evropského parlamentu proti Maďarsku ve smyslu aktivace článku 7 Lisabonské smlouvy za chybné a nešťastné.

Celé znění V. bodu usnesení č. 348 zní: „Poslanecká sněmovna považuje za chybné a nešťastné hlasování Evropského parlamentu proti suverénnímu státu Maďarsko, ve smyslu aktivace článku 7 Lisabonské smlouvy. Tento postup jen dále prohloubí příkopy a nedůvěru mezi starými a novými členskými státy Evropské unie.“

Za toto podporné usnesení, pro které hlasovali všichni přítomní poslanci hnutí SPD, přišlo od předsedy Národního shromáždění Maďarské republiky László Kövéra poděkování, jenž bylo adresováno předsedovi Poslanecké sněmovny PČR Radku Vondráčkovi s prosbou o předání všem poslancům, kteří toto usnesení podpořili.

15.10.2018

Těžba lithia u Cínovce musí zůstat pod kontrolou státu!

Stát si musí pohlídat, aby těžba lithia byla plně pod jeho kontrolou a zajišťována českou firmou. Dále je třeba, aby příjmy z jeho následného prodeje končily ve státní pokladně. Celý proces od těžby až po prodej by měly zajišťovat české firmy.

Naše hnutí SPD má ve svém programu prosazování vlastenectví, národní hrdosti a suverenity a s tím i úzce spojenou odpovědnost politických činitelů za svá rozhodnutí. Ti by prioritně měli hájit vše, co je v zájmu České republiky, potažmo všech našich občanů. V dnešní době, kdy si připomínáme 100 let od vzniku první republiky Československa, se každá politická strana chce zviditelnit. Dokladem toho jsou výroky jejich představitelů např. o tom, jaké v té době mělo Československo výborné politiky, v čele s Tomášem Garriguem Masarykem, a že jejich myšlenky a odkaz musíme prohlubovat. Současní politici nejvíce poukazují, jak politici za první republiky chápali službu pro republiku, jak hájili národní zájmy a že jsou pro nás vzorem.

To jenom úvodem. Ale jaká je opravdová realita a jak se chovají a čí zájmy hájí někteří současní politici? Odpovězte si sami. Příkladů můžeme uvést mnoho, např.  jak stát nehospodárně nakládá se svými zdroji, viz vše kolem nakládání a prodeje vody, jak hospodaří s našimi lesy a vytěženým dřevem. Rozeberme si jeden příklad, který začal být aktuální v době před posledními volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a do podvědomí všech se dostal pod názvem „LITHIUM“.

Lithium je právem považováno za prioritní kov budoucnosti. Je základním prvkem při výrobě baterií a neobejdou se bez něho elektronická zařízení jako notebooky, tablety, mobilní telefony a další zařízení s výkonnými bateriemi (lithium je klíčovou komponentou elektromobilů či velkých baterií pro krátkodobou akumulaci elektřiny). Přibližně polovina současné celosvětové produkce lithia je získávána ze solanek v Jižní Americe, zbytek se dobývá z hornin, zejména z ložisek v Austrálii a Číně. V Evropě je největším ložiskem jeho zásob právě Cínovec. Podle do současné doby provedených analýz se ho v podzemí kolem Cínovce nachází přes 5 milionů tun (současná světová spotřeba je okolo 190 tisíců tun). Ruda v hornině na Cínovci mimo lithia obsahuje i wolfram, který je označován za superkritickou surovinu, a další kritické kovy jako například cín, rubidium, niob, tantal a skandium. Výnosy z těžby těchto vedlejších komodit zlevní těžbu lithia. Samotné výnosy z těžby lithia lze těžko odhadovat, protože jeho cena na trhu stále roste a bude i v budoucnu stoupat.

Naše hnutí požaduje, aby se političtí činitelé, a to na všech úrovních, chovali jako řádní hospodáři a ctili zájmy České republiky. To platí i pro nakládání s cennými zdroji, mezi které patří i nerostné suroviny. Surovinová politika byla v České republice poprvé definována usnesením vlády č. 1311 v roce 1999 jako: „Souhrn všech aktivit, kterými stát ovlivňuje vyhledávání a využívání tuzemských zdrojů surovin, včetně zdrojů druhotných surovin, jejich hospodárné a racionální využívání a získávání surovin v zahraničí s cílem zabezpečit jimi chod hospodářství“. Následně bylo vládou v roce 2003 provedeno zhodnocení usnesením vlády č. 1239, kde bylo zmíněno, že uvedený základní koncepční dokument je plněn, avšak nebyl až do roku 2014 dále hodnocen a aktualizován. Vláda České republiky v září 2014 schválila strategický dokument „Politika druhotných surovin České republiky“. Poslední významný strategický dokument: „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů" schválila vláda ČR v roce 2017. Navazuje na dosud platnou státní surovinovou politiku a je vytvořena na období 15 let. Ministerstvo průmyslu a obchodu je garantem. Viz citovaný text znění: „Český stát, jakožto vlastník nerostného bohatství, státní surovinovou politikou jasně deklaruje, že zabezpečení dostatku nerostných surovin pro domácí ekonomiku považuje za jednu ze svých priorit, má zájem na dalším zpřesňování znalostí o svém nerostném surovinovém potenciálu a na důsledné ochraně ložisek nerostných surovin a podporuje oblast vědy a výzkumu, především v segmentu materiálově úsporných technologií, nových moderních či nedestruktivních dobývacích metod, hledání nových druhů surovin a nových moderních použití známých surovin“.

Vraťme se ale ke zmiňované kauze „LITHIUM“.

Začátkem října 2017 podepsal jaksi svévolně ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (za ČSSD) memorandum s firmou Europen Metals Holdings Ltd. (EMH, formální sídlo firmy na Britských Panenských ostrovech) o těžbě a zpracování rudy lithia na Cínovci v okrese Teplice. Vše se souhlasem premiéra vlády Bohuslava Sobotky (předsedy ČSSD). Toto zveřejnila firma na svém webu spolu se souhlasnými stanovisky představitelů města Dubí (ing. Petr Pípal, který se postupně politicky angažoval v KSČ, ODS, Severočeši) a zástupci tripartity Ústeckého kraje. Zlákala je nejen vidina financí pro své regiony, ale také podpora projektu v té době ještě vládnoucí ČSSD.

Pod firmu Europen Metals Holdings spadá společnost Geomet s.r.o., která má právo provádět výzkumné práce na ložisku Cínovci až do roku 2025. Státní podnik Diamo by tak mohl provádět průzkum až od roku 2025.

Další důležitý krok v této kauze nastal dne 16. října 2017, když na popud SPD byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny a projednán navržený bod: „Posouzení podpisu memoranda s australskými těžaři“. Výsledkem bylo, že byl přijat návrh usnesení našeho hnutí SPD, kterým je považováno zmiňované memorandum za neplatné.

Přijatý návrh usnesení našeho hnutí SPD zní:

„Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby těžbu lithia v České republice prováděl státní podnik a zisk z této těžby zůstal příjmem státního rozpočtu republiky. V případě dalšího využití lithia je nutné podpořit projekty zajišťující jeho zpracování na území České republiky podnikatelskými subjekty se sídlem na území České republiky.“

Ze 110 přítomných bylo pro 68, proti nebyl nikdo, takže návrh byl přijat.

Následně ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (hnutí ANO) zaslal 1. března 2018 společnosti European Metals Holdings výpověď memoranda o těžbě lithia u Cínovce. Paradoxní na tom je to, že tento ministr chtěl koncem ledna uzavřít se společností EMH dodatek k memorandu. Pod nátlakem i našeho hnutí od tohoto úmyslu odstoupil.

Začátkem října letošního roku proběhla v ČT informace, že EMH získala povolení od krajského úřadu k provádění průzkumných vrtů. Současná ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marta Nováková, to okomentovala slovy, že je to pravda a zároveň dodala, že EMH řada dalších dokumentů včetně povolení vlivu na životní prostředí (EIA) chybí. Vydaná povolení firmě EMH jsou prý časově omezená, a první z nich jim končí již v příštím roce.

Co k tomu dodat. Naše hnutí SPD bude tuto kauzu nadále prioritně sledovat a udělá vše, aby těžbě lithia společnosti EMH u nás zabránilo. O kauze budeme průběžně informovat.

12.10.2018

Zpěvák a skladatel Michal David si státní vyznamenání zaslouží!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o udělení státního vyznamenání zpěváku Michalu Davidovi. Prezident Miloš Zeman řekl pro Blesk.cz, že zpěvák a skladatel Michal David od něj dostane 28. října státní vyznamenání.
Vyznamenání podle něj mají dostat lidé za celoživotní práci, kterou zlepšili život v České republice, a David podle něj toto kritérium naplnil, protože celý život zpívá milionům lidí. „Moje kritérium je velmi jednoduché. To vyznamenání mají dostat lidé za celoživotní práci, kterou zlepšili život v České republice,“ řekl Zeman.

Má odpověď:

„Udělit státní vyznamenání je plně v gesci prezidenta republiky Miloše Zemana, který byl mimochodem do tohoto úřadu již dvakrát za sebou zvolen přímou volbou všemi občany České republiky. Já osobně jsem na písničkách Michala Davida vyrůstal a je pravda, že jeho dílo zasáhlo obrovské množství lidí. Takže jsem přesvědčen, že si toto vysoké ocenění zaslouží, jelikož je to vynikající umělec.“

11.10.2018

Globální pakt OSN o migraci zřejmě odmítne také Rakousko a Dánsko!

Rakousko a Dánsko si samy chtějí určovat migrační politiku, v OSN by se mohly připojit k USA a Maďarsku a z globálního paktu OSN o migraci vystoupit. 

Mezi další země, které si samy chtějí řešit svůj přístup k imigrantům, se zařadily Rakousko a Dánsko. Toto své rozhodnutí chtějí dát na vědomí OSN, které tuto problematiku chce řešit centrálně a to na úkor zájmů občanů, kteří v jednotlivých zemích žijí.

I když v naší republice byly v popředí komunální a senátní volby, ve světě stále trvají problémy spojené s migrací. Do Evropy je připraveno se vydat stotisíce nelegálních imigrantů z afrických zemí, kteří stále hledají možné cesty, jak tohoto cíle dosáhnout. Tím si chtějí zabezpečit lepší život, spočívající v žití v Evropě a to na základě výplat sociálních dávek, aniž by museli např. pracovat. Oni zde chtějí žít na úkor místních slušných občanů a propagovat svoje ideologie. Mimo těchto odhodlaných a připravených (většinou muslimských) imigrantů, kteří míří do Evropy, si musíme uvědomit, že v Evropě už jich okolo pěti milionů je. A co s nimi?

K těmto otázkám jsou předkládána různá řešení a jsou projednávány nejen na národních, ale i nadnárodních úrovních. Zde mezi nejvyšší světový orgán patří Organizace spojených národů (OSN), která k otázkám migrace představila globální pakt o migraci, který má určovat, jak by si měly jednotlivé státy imigranty rozdělovat a jak úspěšně vést proces jejich začleňování do těchto zemí. Tento velmi důležitý dokument má být podepsán 191 členskými zeměmi OSN do konce tohoto roku, konkrétně k oficiálnímu přijetí dokumentu má dojít na ministerské konferenci, která proběhne ve dnech 10. a 11. prosince v marockém městě Marrákeš. Razantně tento dokument odmítly zatím Spojené státy a Maďarsko.

Frankfurtské všeobecné noviny pro Německo (Frankfurter Allgemeine), které nesou nálepku německo-konzervativně-liberálního deníku, patřící mezi nejrespektovanější německé i evropské noviny, prodávající se po celém světě (přes 250 tisíc výtisků denně a jejich články jsou veřejně dostupné internetu), přinesly informaci, že Dánsko a Rakousko budou možná dalšími zeměmi, které globální pakt o migraci odmítnou.

Konkrétně to zaznělo po jednání rakouského ministra Herberta Kickla s dánskou ministryní Inger Støjbergovou, které se konalo ve Vídni. Oba dva politici jsou známí svým postojem k nelegálním imigrantům. Výstupem jejich společné schůzky je návrh reformy evropského azylového systému. V dokumentu prosazují nejprve zajištění vnějších hranic EU, tak aby se zamezilo nelegální migraci a až pak řešit situaci, co s těmi imigranty, kteří už zde jsou. Dánská ministryně si striktně stojí za svým tvrzením: „O přijímání uprchlíků by si měly rozhodovat jednotlivé členské státy.“ Dále dodala: „Do své země bych umožnila vstup pouze těm, kteří jsou kompatibilní s naším hodnotovým systémem.“ Těmito výroky si zadala na odpověď – minimum nelegálních imigrantů.

Dánsko v poslední době zpřísnilo migrační politiku. V roce 2017, rozhodl dánský parlament, že ministr pro cizince a integraci může v rámci svých kompetencí rozhodnout, jak a kolik uprchlíků Dánsko příjme. V minulém roce zde bylo zaregistrováno 3.500 žádostí o azyl.

Nejnovější informací je také to, že podle agentury Reuters polský ministr vnitra Joachim Brudziński navrhne premiérovi, aby Varšava odstoupila od globálního paktu OSN o migraci ještě před jeho oficiálním přijetím letos v prosinci. Dokument podle ministra podporuje nepovolenou migraci.

Naše hnutí SPD podporuje tyto iniciativy Dánska, Rakouska i Polska. Jsme pro vystoupení z globálního paktu OSN o migraci, tak jak to udělaly Spojené státy a Maďarsko. Ve Sněmovně se nám podařilo zařadit dne 19. září hlasování o postoji vlády a postoji ČR ke globálnímu paktu OSN o migraci a zároveň jsme navrhli usnesení o odstoupení ČR z jednání o tomto globálním paktu. Bohužel naše hnutí nikdo nepodpořil, což nás velmi mrzí. My to ale nevzdáme a budeme dále hledat cesty, jak tento globální pakt OSN o migraci opustit!

10.10.2018

Děkujeme všem za podporu v komunálních a senátních volbách!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. V České republice proběhly volby do zastupitelstev měst a obcí a 1. kolo senátních voleb. Předsednictvo hnutí SPD by chtělo vyjádřit poděkování všem našim členům, příznivcům, členům volebních komisí a volebním zmocněncům za odvedenou práci u těchto voleb, kde jsme získali celkem 164 mandátů zastupitelů ve 111 městech a obcích. Můžeme tak prostřednictvím našich členů začít uplatňovat náš volební program i na této úrovni samospráv. Protože jsme se zúčastnili komunálních voleb poprvé, je důležité je odpovědně vyhodnotit. Poučit se musíme z úspěchů i neúspěchů. Největší podíl mandátů jsme získali v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a Ústeckém kraji. Výsledky komunálních a senátních voleb budou z úrovně předsednictva podrobeny hlubší analýze a následně budou přijata odpovídající opatření, včetně případné politické odpovědnosti. Totální debakl v komunálních volbách utrpěla jak vládní ČSSD, tak i KSČM. Tedy strany, které se podílejí na koaliční vládě hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Ve druhém kole senátních voleb předsednictvo SPD vyzývá své členy, aby podpořili takové kandidáty, kteří mají nejblíže k našemu volebnímu programu. Rozhodnutí v této věci je na příslušném regionálním klubu SPD.

2. O tom, že hranice Schengenu nefungují, svědčí další případy z minulého týdne, kdy na našem území cizinecká policie zastavila převaděče, který měl v autě šest Iráčanů. Policisté z Ústí nad Labem kontrolovali na dálnici D8 ve směru do Německa osobní auto s rakouskou poznávací značkou, které řídil muž z Bulharska. Ve vozidle se nacházelo šest lidí bez dokladů, kteří shodně uvedli, že jsou Iráčané. Další čtyři osoby odhalili policisté na dálnici D1 ve směru na Prahu. Sedmatřicetiletý řidič z Ukrajiny vezl dva lidi v autě a dva v zavazadlovém prostoru. Uvedli, že jsou Vietnamci. Policie při kontrolách na území Česka zajistila letos podle statistiky 164 tranzitních nelegálních migrantů a zahájila trestní stíhání jedenácti lidí podezřelých z převaděčství. Uvedených osob je ale zřejmě mnohem více. Bavorský ministr vnitra hovoří jenom v tomto roce o více než dvou tisících zadržených osobách, které prokazatelně přišly do Německa z naší strany. V této souvislosti SPD dlouhodobě navrhuje zajistit ostrahu našich státních hranic po vzoru Rakouska. Namátkové kontroly řeší kritickou situaci jen částečně a nikoliv systémově. Je to žádoucí z hlediska větší bezpečnosti našich občanů.

3. Hnutí SPD považuje odstoupení kandidáta do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petra Štěpánka za důkaz ústupu hnutí ANO před tlakem politických neziskových organizací a lobbistů ČT. Z České televize se stal politický subjekt, který vybírá vlastní daně v podobě poplatků, a realizuje v naší zemi politickou linii elit Evropské unie. Hnutí SPD požaduje zrušení televizních poplatků, zavedení příspěvkového financování České televize a pravidelné hloubkové kontroly hospodaření Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ).

4. Hnutí SPD má zásadní výhrady k záměru zřídit zvláštní agenturu pro financování sportu. Současný návrh hnutí ANO nezajišťuje důslednou kontrolu nad prací této organizace. Fakticky má dojít k rozdělování veřejných prostředků v organizaci, pro kterou nebudou platit pravidla pro státní správu. Hnutí SPD považuje za správné, aby se prostředky na podporu zájmového sportu rozdělovaly v regionech, kde je nejlepší znalost situace. Centrálně je vhodné řešit pouze otázky podpory státní reprezentace, nejvýznamnějších sportů a mezinárodních sportovních akcí.

9.10.2018

Petice občanů ČR pro odstoupení z jednání o Globálním paktu OSN!

Hnutí SPD vydalo Petici občanů České republiky pro odstoupení z jednání o Globálním paktu pro řádnou, řízenou a pravidelnou migraci Organizace spojených národů (OSN) a Globálním paktu o uprchlících OSN.

Text petice:

Globální pakt pro řádnou, řízenou a pravidelnou migraci Organizace spojených národů a Globální pakt o uprchlících Organizace spojených národů přijatý většinou zemí Asie a Afriky může vést k zásadnímu průlomu v chápání migrace. V zásadě legalizuje migraci a ukládá povinnosti zemím, kam migranti přichází. Pakt není přímo závazný a řada zemí se k němu samozřejmě nepřipojí. Odmítly ho například USA. Bohužel pakt podporuje Evropská unie, které je Česká republika členem. Nesmíme nechat v případě migrace rozhodovat za nás orgány OSN nebo Evropské unie. Stejně jako Maďarsko musíme vystoupit z tohoto paktu. Zde nepomůže alibismus ani výmluvy, že druzí rozhodli za nás. Jednat musí vláda České republiky.

Žádáme tedy tímto vládu České republiky, aby neprodleně odstoupila z jednání o Globálním paktu pro řádnou, řízenou a pravidelnou migraci Organizace spojených národů a z jednání o Globálním paktu o uprchlících Organizace spojených národů.

Petici si můžete stáhnout na webových stránkách hnutí SPD z tohoto odkazu: https://www.spd.cz/uploads/stranky/6/dokumenty/petice-obcanu-ceske-republiky-pro-odstoupeni-z-jednani-o-globalnim-paktu.pdf

8.10.2018

Prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků ČT a její kontrolu NKÚ!

Veřejnoprávní Česká televize by měla být apolitická a poskytovat objektivní a vyvážené informace pro naše občany, a ne že bude v drtivé většině probruselská.

Česká televize je veřejnoprávní, na její financování nemalou částkou přispívají naši občané formou koncesionářských poplatků. To by mělo vedení ČT plně respektovat a ve svých, a to převážně zpravodajských pořadech hájit zájmy České republiky, s důrazem na její tradice a úctu k vlasti a národu.

Česká televize, která svým signálem pokrývá celé území naší republiky, patří po celou dobu od své existence k primárnímu zdroji, který poskytuje svým vysíláním informace všeho druhu, jako je např. kultura, sport, zábava, zpravodajství. To vše zabezpečuje vysíláním na šesti televizních kanálech: ČT1, ČT2, zpravodajském programu ČT24, sportovním programu ČT sport, dětském programu ČT :D a pomocí kulturního programu ČT art. Mezi její prioritní úkoly patří výroba vlastní televizní tvorby, dokumentů, zpravodajských a publicistických pořadů, pořadů pro děti, kulturních a vzdělávacích pořadů. Vše v rámci plnění dlouhodobých plánů programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2017 až 2021, které bylo schváleno Radou ČT dne 14. září 2016. Zde bylo mezi priority zařazeno rozšíření počtu zahraničních zpravodajů a jejich zpravodajských pořadů a zpráv, se zaměřením na poskytování informací ze světa, převážně na poli politickém a ekonomickém. A právě na tomto úseku neplní ČT svoji roli objektivního poskytovatele informací, ale cíleně působí na naše občany jednosměrně s pozitivním vztahem k politice Evropské unie a s tím spojené podpory imigrantů (ty převážně představuje jako bezbranné ženy a zubožené děti, kterým musíme pomáhat). Dále vede zpravodajství zaměřené proti politice Ruska a jejímu prezidentovi Vladimírovi Putinovi a v poslední době i proti prezidentovi USA Donaldu Trumpovi.

Toto sílící úsilí na ovlivňování našich občanů se začalo silně stupňovat už při volební kampani kandidátů na funkci našeho prezidenta. ČT představovala Miloše Zemana zejména v negativním světle a tento trend pokračuje i nyní, kdy Miloš Zeman zastává pozici prezidenta České republiky, který byl již podruhé přímo zvolen českými občany (oprávněnými voliči). V této souvislosti negativní zprávy cílí i na jeho podporovatele, mezi které patří i naše hnutí SPD. Stojíme za naším prezidentem a cítíme to jako vlasteneckou povinnost. Předseda našeho hnutí Tomio Okamura je negativně a na základě nepravdivých údajů pošpiňován, a když dostane prostor k vystoupení, tak jeho vyjádření bývají pak sestříhána a zpracována cíleně proti němu. Příkladů je hodně, jenom namátkou – Reportéři ČT, 168 hodin, Newsroom ČT24.

A jak je to s financováním České televize? Generální ředitel České televize předkládá Radě České televize ke konci každého roku návrh rozpočtu České televize na příští rok. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) má celkem 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ti jsou voleni na období 6 let. Jejich úkolem je právě dohlížet na objektivnost a vyváženost všech pořadů v ČT vysílaných. Česká televize má na rok 2018 schválený rozpočet ve výši skoro 7 miliard korun (6,96 miliardy korun), což je oproti roku 2017 nárůst o 85 milionů. Počítá se i s vyšším výnosem z koncesionářských poplatků o deset milionů korun oproti roku 2017, tedy s částkou 5,66 miliard korun, i vyšší vrácenou DPH. Část příjmů tvoří i výnosy z komerční činnosti ČT. Ty mají být v roce 2018 oproti roku 2017 vyšší o jednu čtvrtinu a dosahovat částky 768 milionů korun.

Členové RRTV mají být voleny tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy, a dle našeho hnutí současné složení RRTV tuto podmínku nesplňuje. Hnutí SPD prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a transformaci České televize na příspěvkovou organizaci kontrolovanou Nejvyšším kontrolním úřadem.

5.10.2018

Peníze NE imigrantům, NE povalečům!

Hnutí SPD požaduje zásadní kroky k zajištění bezpečnosti naší země a jejich občanů. Především odmítáme vnuceně přijímat nelegální imigranty a odmítáme islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu.

Nedovolíme v České republice vznik páté kolony radikálních muslimů. Právo šaría a islámský džihád jsou ohrožením naší svobody a bezpečnosti. Jejich propagaci a šíření postavíme mimo zákon a porušení budeme jednoznačně trestat.

Budeme prosazovat zásadní omezení výplaty sociálních dávek pro občany odmítající práci. Nelze tolerovat situaci, aby měli občané odmítající práci vyšší sociální dávky, než je příjem rodin s nejnižší mzdou. Prosadíme také pravidelnou valorizaci minimální mzdy v závislosti na růstu mzdy průměrné.

Zásadně odmítáme sociální podporu práceschopných rodičů, kteří dlouhodobě nepracují, nemají čistý trestní rejstřík a tolerují neomluvené hodiny svých dětí v rámci školní docházky. Podpora českých pracujících rodin s dětmi je zásadní pro další budoucnost naší země. Naše hnutí považuje tradiční rodinu za základ bezpečné výchovy dětí. Narozené děti jsou také zárukou stability průběžného důchodového systému.

4.10.2018

Hnutí SPD nikdy nepodpoří výstavbu jediné mešity v naší zemi!

Turecký prezident Erdogan drží v šachu německou kancléřku Angelu Merkelovou a stavby mešit jsou pouze začátkem rostoucího vlivu islámské ideologie v Německu.

Erdogan si uvědomuje svoji sílu, spočívající v tom, že má nástroj na celou Evropskou unii. Střežením svých hranic zatím zabraňuje africkým imigrantům vstup dále do Evropy. Ale jak ještě dlouho a co za to EU ještě zaplatí?

Současný prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan si je tohoto tvrzení vědom, a to mu zakládá na svém direktivním vládnutí nejen v Turecku, ale začíná si podmaňovat i Evropu, a to prostřednictvím dalších požadavků (a to nejen finančních). Erdogan se narodil v roce 1954 v Istanbulu a pochází z islámského politického prostředí. Od roku 2003 až 2014 zastával funkci premiéra a od roku 2014 je prezidentem Turecka. Svou uplatňovanou politikou v současném Turecku je na něho pohlíženo jako na nedemokratického a autoritářského prezidenta.

Jeho podmaňování EU lze spatřovat i v proběhlé třídenní návštěvě Německa koncem minulého týdne. Jednal zde jak s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem tak s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Deklarovaným cílem bylo uvolnění napětí mezi oběma státy, ale po následné tiskové konferenci bylo hodnocení hlavně z německé strany velmi opatrné a bylo poukázáno na rozdíly v otázkách demokracie, svobody tisku a pojetí právního státu. Součástí návštěvy bylo i slavnostní otevření mešity v Kolíně nad Rýnem. Za účasti Erdogana byla otevřena největší mešita v Německu, která pojme až 1.200 lidí a její dva minarety jsou vysoké 55 metrů. Byla vystavena v kolínské čtvrti Ehrenfeld za pomoci vlivné muslimské organizace Ditib. Tato organizace zodpovídá za činnost stovek islámských spolků sdružujících příslušníky turecké menšiny v Německu. Erdogan při svém projevu k otevření, proti němuž protestovalo na dva tisíce slušných Němců, poděkoval všem, kteří se podílí na šíření islámu v Německu.

Příliv islámu do Německa byl spojen s pracovní imigrací v 60. a 70. letech minulého století a několika uprchlickými vlnami. Při oficiálním sčítání lidu v roce 2011 se k islámu přihlásily skoro 2 procenta Němců, tedy více jak 1,5 milionů lidí se považovalo za muslimy. Další údaje jsou z provedených průzkumů z roku 2009, kdy se hovoří již o více jak 5 procentech, tedy 4,3 milionech muslimů v Německu. Z tohoto počtu už skoro 2 miliony z nich měly německé občanství. Zastřešující muslimskou organizací v Německu je Ústřední rada muslimů v Německu. Největší nárůst ale nastal v době, kdy Německo otevřelo své hranice imigrantům a od roku 2015 do Německa přišlo nelegálně více jak milion imigrantů (převážně všichni muslimové). Tím jejich vliv v Německu výrazně posílil. Následné problémy však na sebe nenechaly dlouho čekat. První větší incident nastal během silvestrovské noci v Kolíně nad Rýnem, kdy byla okradena a sexuálně napadena spousta žen a dívek. Útočníci byli převážně severoafrického a arabského vzhledu. A to byl jen začátek. Vliv této rostoucí komunity za přihlížení německé kancléřky Angely Merkelové stále pokračuje. Důkazem je i otevření další mešity v Kolíně nad Rýnem.   

Americký historik polského původu Walter Laqueur, který vystudoval Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě a získal řadu ocenění v USA a Kanadě ve své knize „Poslední dny Evropy“ uvádí, že v roce 1980 mělo Německo asi 700 malých mešit a dnes je to více jak 2.500. Výstavba mešit po celém Německu je jasným důkazem o rozšiřování islámu na úkor křesťanství. Koncem roku 2017 vydal Spolkový kriminální úřad (BKA) zprávu, že je v Německu zhruba 570 islamistů, kteří představují bezpečnostní riziko. V červnové zprávě z roku 2017 (BKA) bylo oznámeno, že se v Německu nachází 351 islamistů, na které byl vydán tamními úřady zatykač, ale není znám jejich pobyt a místo, kde se současně zdržují. 

Naše hnutí SPD by nikdy nepodpořilo výstavbu jediné mešity v naší zemi. Uznáváme křesťanské hodnoty a nedopustíme, aby se do naší země dostali nelegální imigranti, kteří jsou v drtivé většině stoupenci netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie, která nemá nic společného s evropským pojetím svobody a demokracie.

3.10.2018

Odsuzujeme výroky ministra Hamáčka pronesené na Valném shromáždění OSN!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Hnutí SPD jednoznačně odsuzuje výroky pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD) které pronesl na Valném shromáždění OSN. Jeho projev neodpovídal bezpečnostním a zahraničně politickým zájmům České republiky. Vyslovil se pro posilování pravomocí většinového rozhodování OSN na úkor suverenity jednotlivých zemí. To je nebezpečná teze v souvislosti s Globálním paktem o migraci přijatým OSN a teze přímo vycházející z programu ČSSD, který předpokládá budování světového řádu nadřazeného suverenitě států. Ministr Hamáček dále jmenoval Rusko jako stát porušující mezinárodní právo. Jde o jednostranné hodnocení, neboť hlavními viníky porušování mezinárodního práva jsou USA, Velká Británie a Francie, jelikož tyto země v posledních letech vytvořily prostor nestability a válek. Chování pana ministra Hamáčka může přivést Českou republiku do pozice užitečného idiota v konfliktu s Ruskem.

2. Tento týden se bude v Poslanecké sněmovně tajnou volbou volit nový člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Hnutí SPD je přesvědčeno, že RRTV potřebuje zásadní obměnu. Je to nejen v souvislosti s úrovní současného televizního a rádiového vysílání takových pořadů jako 168 hodin, Reportéři ČT, Newsroom a další, ale i v souvislosti s mediální masáží nejmladší populace vysílaných na dětském televizním kanále "Déčko". Další důvod podpory nových nezávislých kandidátů do RRTV je i v souvislosti s jedním z posledních vyjádření eurokomisařky Věry Jourové (ANO), která prohlásila, že je připravena, cituji "podpořit evropský přístup k médiím založený na kvalitě a rozumné regulaci". SPD v této souvislosti zastává názor, že by mělo být zajištěno svobodné, objektivní a hlavně vyvážené vysílání zejména zpravodajství a aktuální publicistiky, které by mělo sloužit k tomu, aby si posluchači a diváci udělali jasný obraz o názorech a programu jednotlivých politických subjektů svobodně zvolených jako zástupců lidu, a nikoliv pouze natáčením účelových a probruselsky komentovaných politických kauz. Toto se týká i programové tvorby pro nejmenší populaci, kde by do jednotlivých pořadů neměly být prosazovány multikulturní ideologické prvky, ale naopak zdůrazňována úcta k našim tradicím, vlasti a národu. Česká televize dělá politiku a je prostředkem prosazování nadnárodního řízení v České republice. Dělá politiku podporující diktát Bruselu a je propojena s politickými neziskovými organizacemi. Hnutí SPD prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a transformaci České televize na příspěvkovou organizaci kontrolovanou Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ).

3. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu zakončil svou třídenní státní návštěvu Německa v Kolíně nad Rýnem, kde slavnostně otevřel jednu z největších evropských mešit. Při té příležitosti pronesl čtyřicetiminutový projev ke krajanům. V rámci své návštěvy se setkal i s kancléřkou Merkelovou. Turecko dnes dlouhodobě potírá základní principy demokracie a staví islám jako nedělitelnou součást vládní politiky. Evropská unie vyčlenila za zadržování ilegálních imigrantů Turecku na jeho území 3 miliardy euro (75 miliard korun), přičemž ale stále stoupá počet migrantů, kteří přicházejí do Řecka po souši z evropské části Turecka. Za prvních osm měsíců přišlo do Evropské unie jenom z Turecka ilegálně 34 tisíc lidí, což je oproti loňsku nárůst o 58 procent. Je tedy jasné, že ani tato smlouva mezi Evropskou unií a Tureckem nefunguje, stejně tak jako Schengen. Otevření mešity prezidentem Erdoganem je jasný důkaz islamizace západní Evropy a důkaz propojení ideologie islámu s totalitní státní mocí.

4. V těchto dnech se ve státech Evropské unie objevily vzácné případy západonilské horečky a opičího moru. Zemřeli čtyři lidé včetně jedné české ženy. Tyto případy mají bez jakékoliv pochyby souvislost s ilegální migrací. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje, že s migrační politikou EU přímo souvisí obrovská zdravotní rizika pro populaci Evropy. Zdravotní rizika s dopředu těžko předvídatelným dopadem. Hnutí SPD jako jediná parlamentní síla jednoznačné odmítá migrační politiku EU.

5. Exekuci zažila desetina našich občanů, celkem 863 tisíc lidí a za poslední rok jich zhruba dalších 31 tisíc přibylo. Kolem 151 tisíc osob má přes deset exekucí naráz. Zhruba 90 procent exekucí už je nevymahatelných. Přitom od vládních stran slyšíme, jak „Česko bohatne”. Jenže podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) žilo v roce 2017 pod hranicí chudoby – s příjmem nižším než 11.194 korun – 9,1 procenta Čechů a Češek, tedy 950 tisíc obyvatel. Příčina toho, proč v zemi žije podle oficiálních statistik zhruba milion lidí v chudobě, je podle nás jasná. Nízké platy, dluhy, navazující exekuce a malá šance na oddlužení. Před dvaceti lety dlužil každý Čech průměrně deset tisíc korun. Nyní je to už 135 tisíc. Ještě důležitější je ale jiný údaj: podíl příjmů domácností, který na splátky půjček a úvěrů všeho druhu připadá. Zatímco v roce 1998 to bylo 8 procent, dnes na splátky padne celých 40 procent příjmů českých domácností. Skoro půl milionu Čechů má navíc tři a více exekucí, což ukazuje, že nejsou v exekuci kvůli jediné zapomenuté složence. Zejména ve srovnání se západními státy má země nízké platy, nízká je i minimální mzda, řadu nedokonalostí má neadresný systém vyplácení sociálních dávek. Na neefektivitu systému nedávno upozornil i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Připomněl, že přestože stát v letech 2012 až 2016 vyplatil na dávkách na bydlení skoro 60 miliard korun, sociální vyloučení se prohloubilo. Zatímco v roce 2006 bylo v Česku 310 vyloučených lokalit, ve kterých žilo 80 tisíc lidí, do roku 2017 se jejich počet zdvojnásobil a počet jejich obyvatel vzrostl na bezmála 120 tisíc. Hnutí SPD prosazuje dlouhodobě pomoc pro lidi v dluhové pasti. Platit dluhy je správné, ale do pasti lidi dostávají lichvářské úroky a poplatky. Prosazujeme také adresnost sociální dávky ve vztahu k oprávněné osobě. Je nutné vyřadit z oprávněných osob lidi dlouhodobě odmítající práci, kriminálníky a lidi zanedbávající povinnou školní docházku dětí.

6. Hnutí SPD vyzývá všechny své členy, příznivce a voliče k maximální účasti v těchto komunálních volbách, abychom mohli prosazovat náš program i na úrovni samospráv. Důležité jsou samozřejmě i volby senátní, kde jako jediný politický subjekt postavilo hnutí SPD kandidáty do všech 27 doplňovacích obvodů. Je potřeba, aby také v Senátu zaznívaly naše názory na svobodu a suverenitu České republiky a abychom mohli prosadit zákon o referendu. V komunálních volbách podpořte naše kandidátky křížkem do rámečku vedle názvu hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura. Je to hlas pro kandidátku SPD, a tedy jeden křížek je tolik hlasů, co je kandidátů na kandidátce.

2.10.2018

NE byrokracii, ANO živnostníkům!

Hnutí SPD nepodpořilo zavádění elektronické evidence tržeb, kterou prosadilo hnutí ANO společně s ČSSD a KDU-ČSL. Daně se platit musí, ale jsme dlouhodobě přesvědčeni, že cesta k efektivnímu výběru daní vede jiným směrem.

Daně a zákonné odvody v naší zemi jsou velmi složité, vysoké a jejich výběr je nákladný. To ničí drobné podnikatele a živnostníky, nahrává to velkým korporacím a podporuje to aroganci státní správy. Naše hnutí navrhuje zásadní zjednodušení daňového systému pro malé podnikatele, firmy a živnostníky s objemem tržeb do 10 milionů korun ročně. Prosazujeme zde systém paušálů u daně z příjmu. Při obratu osob samostatně výdělečně činných do půl milionu korun navrhneme omezit daňovou povinnost pouze na platbu zákonného pojištění a odvodů.

Hnutí SPD má ve svém základním politickém programu závazek nezvyšovat daně. Tento náš závazek trvá. V případě plátců DPH dlouhodobě prosazujeme platbu až ze skutečně proplacených faktur. Chceme prosadit, aby osoby samostatně výdělečně činné a malé firmy dostaly stejnou podporu za vytvoření pracovního místa, jako mají zahraniční investoři.

Potřebujeme podporovat naše české firmy, podnikatele a živnostníky a zároveň potřebujeme podporovat takové podnikání, které skutečně podporuje rozvoj regionů a zvyšuje kvalitu života našich občanů. Nebudeme podporovat stavbu zahraničních montoven pro agenturní zaměstnance. Budeme podporovat místní a regionální podnikaní a začínající podnikatele.

1.10.2018

Stop štědrým a neadresným sociálním dávkám!

Lidé napříč Evropou odmítají štědré a neadresné sociální dávky. Sociální politika uplatňovaná každým státem je rozdílná. Nejvíce štědré jsou ty země, kde jsou u moci sociálně demokratické strany.

U nás po celá léta parametry sociální politiky utvářela ČSSD, ale po celou dobu neuměla zabezpečit, aby nastavila takový systém, aby sociální pomoc čerpali pouze potřební. Dnešní systém vyplácených sociálních dávek je nepřehledný a parazitují na něm tzv. „chytráci“ na úkor slušných občanů.

Slušní a pracovití občané jsou základem každého prosperujícího státu, a volení představitelé politické moci, by to měli mít neustále na paměti. Vyspělost jednotlivých zemí se posuzuje dle mnoha ukazatelů a jedním z nich je nastavený systém sociálních dávek. To představuje skutečnost, jak se stát umí o své občany, kteří se dostali do tíživé situace (finanční, zdravotní) postarat, aby měli v dané zemi zabezpečenou standardní kvalitu života. Na štědrém systému sociálních dávek stavěly svou politiku hlavně sociálně demokratické strany. Jako příklad lze uvést Švédsko, které mělo vždy nejštědřejší sociální systém (tzv. švédský model). To je jedna, ta pozitivní strana pomyslné mince. Ukažme si ale i tu druhou, negativní. Aby mohl stát tento model uplatňovat, tak to řeší neustálým zvyšováním daní jak firmám a výdělečným subjektům, tak i fyzickým osobám. Daně se ve Švédsku pohybují v rozmezí 40 až 60 %. Tato situace se přestala líbit slušným a pracovitým lidem, kteří to jasně dali najevo při nedávno proběhlých volbách. Sociálně demokratický blok zde sice ještě tím nejtěsnějším výsledkem zvítězil, ale už nedostal důvěru, aby v zemi dále vládl. Tento zlom nastal v době, kdy do Švédska přišlo okolo milionu imigrantů (roky 2013-17), kteří v drtivé většině nepracují a čerpají sociální dávky. Tím se stalo, že současný sociální systém ve Švédsku už není udržitelný a bude to i v budoucnu pro Švédy velký problém.  

Sociální politiku našeho státu jako výkonné ministerstvo spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vede ministryně paní Jana Maláčová z ČSSD. Do jeho kompetence spadají tři hlavní pilíře – zaměstnanost, sociální pojištění (nejvyšší položka na finance jsou důchody) a sociální politika (zde nejvyšší finanční náklady na sociální dávky). Náklady na udržitelný provoz všech těchto pilířů se neustále zvyšují a ministerstvo slouží hlavně ČSSD, které ho ovládá jako nástroj k ovlivňování občanů (jak se podle nich umí o své občany postarat). Opět jedna strana mince. Ta druhá, kterou snad každý vidí (uvedu pouze tři případy):

 • Důchodový systém je z pohledu občanů nespravedlivý a důchodová reforma v nedohlednu (stát při tomto způsobu jeho řízení nebude mít v budoucnu prostředky na jeho financování).
 • Sociální dávky jsou řešeny nekoncepčně a jejich neadresné vyplácení je často zneužíváno občany, kteří jenom na systému parazitují (např. rodičovský příspěvek vyplácený nepřizpůsobivým občanům, kteří nepracují, byť jim v tom nic nebrání a ani řádně nevychovávají své děti, které nenavštěvují základní školy). 
 • Mladí slušní pracující lidé nemají patřičnou podporu k založení rodiny a nárok na zajištěné bydlení.

Pro názornost uvedu přehled výdajů v oblasti dávkových systémů MPSV v porovnání roku 2017 a 2018, konkrétně měsíce leden až červenec. Navýšení je skoro o 14,5 miliardy Kč vyšší, což procentuálně představuje skoro 5%.

Získávat peníze na sociální politiku zvyšováním daní je tím nejjednodušším řešením, ale zároveň tím nejhloupějším. Naše hnutí SPD nechce jít touto cestou. Víme, že peníze se dají uspořit jinde a dobře nastavený systémy financování sociální politiky by měl zabezpečit všechny slušné a pracovité občany naší země. Je naší povinností, umět se o občany, kteří jsou např. zdravotně postižení postarat. V žádném případě ale nebudeme podporovat zneužívání sociálních systémů osobami, které například mohou pracovat, ale nechtějí. Naopak pro občany, kteří celý život pracovali pro blaho své země, jsme povinni zajistit takové zabezpečení (důchod, bydlení, stravu a další), aby v naší zemi důstojně prožili poslední etapu svého života.

29.9.2018

Mnichovská dohoda byla zrada na občany Československa a na jeho suverenitu!

V těchto dnech si připomínáme 80. výročí kapitulace Československé republiky před diktátem Anglie, Francie, Itálie a Německa.

Přijetí takzvané Mnichovské dohody znamenalo začátek plné podřízenosti Československa nadnárodnímu řízení a rezignaci na hájení vlastní suverenity. Tento stav trvá dosud.

O ztrátu suverenity evropských zemí se v současné době pokouší Evropská unie v čele s Emmanuelem Macronem a Angelou Merkelovou, což musíme zásadním způsobem odmítat a z Mnichovské zrady si k současnému dění vzít velké ponaučení.

Bruselští neomarxisté nám v současné době svým diktátem a výhružkami vnucují multikulturní ideologii, která je obrovským nebezpečím pro Evropu. Nikdy nesmíme dopustit, aby nám kdokoli bral naší suverenitu, a hnutí SPD jí bude nekompromisně hájit!

27.9.2018

Macronův neomarxistický diktát a vyhrožování je obrovská nehoráznost!

Země Evropské unie, které nebudou solidární s přijímáním imigrantů, nedostanou peníze ze strukturálních fondů EU.

Tento výrok prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron během jednání na summitu v Salsburku. Je to jedna z mnoha sílících forem nátlaku na země Evropské unie, které nebudou chtít převzít nelegální imigranty na své území.

Ve dnech 19. a 20. září hostil Salsburk neformální summit 27 evropských lídrů. Za Českou republiku se ho zúčastnil premiér Andrej Babiš, který toto jednání průběžně komentoval pro ČT prostřednictvím živých zpravodajských vstupů. Babiš jednání summitu komentoval i pro zahraniční zpravodajství a například v rozhovoru pro BBC podpořil myšlenku opakování brexitu v Británii, čili zorganizovat nové hlasování o tom, zda Britové opustí Evropskou unii. Na to razantně reagovala britská premiérka Theresa Mayová, která potvrdila odchod z EU v březnu 2019.

Mezi hlavní projednávaná témata patřila bezpečnost EU a její přeshraniční spolupráce státních subjektů jednotlivých zemí s cílem ochrany vnějších hranic. Macron spolu s Merkelovou jsou nekompromisními zastánci přerozdělování imigrantů do všech unijních zemí včetně České republiky. Nově na jednání zaznělo, jak chce tvrdě Francie a Německo vnutit ostatním zemím nelegální imigranty. Silně zde zazněla kritika proti státům V4, neboť právě tyto státy nechtějí ve svých zemích žádného nelegálního imigranta. Představitelé EU nyní také prostřednictvím Evropské komise připravují sankce proti Maďarsku a Polsku. Tak ve skutečnosti vypadá demokracie uplatňovaná Evropskou unií. Francouzský prezident  Emannuel Macron během jednání na summitu prohlásil, že země které nebudou ochotné přijímat imigranty, by neměly mít nárok na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

Státy V4 též nesouhlasí s posilováním Frontexu, kde dle návrhu Evropské komise má právě výrazně posílit tento projekt pobřežní a pohraniční stráže a do roku 2020 má být navýšen jeho početní stav na deset tisíc lidí. Představitelé států V4 se přiklání spíše k posilování bezpečnostních složek v zemích, které ochraňují své pobřeží a peníze by směrovaly právě do těchto zemí na úkor omezení Frontexu. Macron na tento návrh reagoval tvrzením, že země které nepodporují rozšiřování Frontexu, by měly opustit Schengenský prostor.

Výroky, které zazněly z úst francouzského prezidenta na tomto summitu, lze jednoznačně definovat jako nehorázný diktát a vyhrožování. Evropská unie nezvládá příliv nelegálních imigrantů převážně z afrických zemí do Evropy, které stále pokračují. V médiích jsou protlačovány informace, že příliv imigrantů je v porovnání s rokem 2015 zanedbatelný, ale skutečnost je taková, že od začátku roku 2018 se jich dostalo do Evropy nelegálně přes 80 tisíc a začala sílit migrace balkánskou cestou. Takže za rok 2018 stoupne počet nelegálních imigrantů do Evropy nejméně o 100.000.

Nám v hnutí SPD to připadá jako velmi závažná hrozba bezpečnosti Evropy. Mějme na paměti, že v Evropě už je okolo pěti milionů těchto nelegálních imigrantů, kterých se už Evropa nezbaví. Hnutí SPD podporuje spolupráci se zeměmi V4 a jejich přístup k nelegální imigraci. Nenecháme se zastrašit nátlaku Evropské unie formou různých sankcí. My nelegální imigraci vyhodnocujeme jako velký bezpečnostní problém a uděláme vše proto, aby se naši občané v naší zemi cítili bezpečně. No a mimochodem, co se týká dotací, tak ty jsou stejně prohnilé jako celý Brusel a je na tom všem vidět, že opravdu slouží jen k uplácení států osmadvacítky, aby byly hodné a poslušné. Dotace ničí trh, nejsou spravedlivé ke všem stejně a vytvářejí korupční prostředí, takže se bez nich klidně obejdeme!

26.9.2018

V těchto dnech si připomínáme 80. výročí kapitulace Československé republiky!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun, který nyní bude projednáván v Poslanecké sněmovně. Celkové výdaje rozpočtu navrhuje Ministerstvo financí na 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. S deficitem 40 miliard korun úřad počítá i v letech 2020 a 2021. Hnutí SPD má k takto koncipovanému návrhu státního rozpočtu zásadní výhrady a při hlasování v Poslanecké sněmovně jej nepodpoří. V době ekonomického růstu by měl být rozpočet vyrovnaný anebo naopak přebytkový. Zásadně nesouhlasíme s plánovanými výdaji na budování armádních expedičních jednotek, výší provozních výdajů na státní správu a především s výdaji miliard korun na politické neziskové organizace. Odmítáme také další plošné rozdávání sociálních dávek lidem odmítajícím práci, kriminálníkům a lidem, kteří nedbají povinností vyplývajících s povinné školní docházky u dětí. Návrh rozpočtu neřeší žádný z těchto problémů. Hnutí SPD podpořilo návrhy na valorizaci důchodů v Poslanecké sněmovně. Bohužel, mimo potřebné výdaje jako jsou například důchody, se v návrhu rozpočtu počítá z výše uvedených důvodů se 40 miliardami dluhu, který jednou budou platit vnoučata našich seniorů. Celkový dluh České republiky tedy poroste na téměř 1.800 miliard korun.

2. Hnutí SPD považuje pokračující nesmyslnou debatu okolo přijetí 50. syrských sirotků na naše území za součást předvolebního boje. Zároveň jde o připravenou kampaň, která má morálně zpochybnit nepřijímání migrantů. V kampani se otevřeně angažuje Česká televize jako politická síla podporující a prosazující cíle imigrační politiky Evropské unie. Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) má snahu zviditelnit sama sebe a také skomírající politické strany jako KDU-ČSL, TOP09, STAN a ČSSD před následujícími komunálními a senátními volbami a blížícími se volbami do Evropského parlamentu. V této souvislosti hnutí SPD považuje za chybu lavírování premiéra Babiše. Hnutí SPD do věci přineslo zásadní argument a tím je vyjádření syrského velvyslanectví. Vyjádření jasně prokazuje, že dětem nic v Sýrii nehrozí. Legitimní syrská vláda je schopna se o všechny děti postarat a má zájem jim poskytnout potřebnou péči. Současná stabilizace situace v Sýrii to plně umožňuje. Děti jsou syrští občané a jejich vyvážení ze země a dokonce adopce je porušováním mezinárodního práva. Srovnávání stávající situace s tzv. dětmi sira Nicholase Wintona je hrubá manipulace, která zneužívá památku obětí nacistického rasového vraždění. Sir Nicholas Winton zachránil se souhlasem rodičů téměř sedm set židovských dětí vystavených v protektorátě rasové diskriminaci, nebezpečí války a následnému vraždění v plynových komorách nacistického Německa. V případě syrských dětí jde o lživou politickou akci s cílem získat morální oprávnění dále prosazovat multikulturní koncepci EU založenou na likvidaci suverenity národních států.

3. Hnutí SPD považuje za zcela skandální způsob vyjádření francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, které pronesl na neformálním summitu lídrů států EU v Salcburku. Řekl doslova, že země, které odmítají solidaritu v migrační otázce nebo rozšíření agentury Frontex, by měly být vyloučeny z Schengenského prostoru, a tyto země, které nechtějí silnější Evropu si už „nesáhnou” na strukturální fondy. Narážel tak na vytrvalý odpor států V4, zejména Polska a Maďarska, v otázkách přijímání ilegálních imigrantů na své území. Je to z jeho strany další z pokusů o rozbití států V4 a také se ukazuje v plné nahotě zrůdný způsob jeho jednání formou výhrůžek jednotlivým tzv. „neposlušným” členským státům. My v hnutí SPD jednoznačně tyto metody odmítáme a dlouhodobě zastáváme názor, že pod takovýmto diktátem Evropské unie žít nechceme. Navrhli jsme a požadujeme přijetí zákona o referendu, aby se občané mohli svobodně vyjádřit, jestli za současných podmínek chtějí v Evropské unii setrvat anebo z ní odejít. Jako alternativu potom navrhujeme formát tzv. Unie evropských národů (U.E.N.), který by zajišťoval spolupráci suverénních států a kde by spolupráce mezi jejími členy byla založena pouze na základních pilířích svobody pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, případně na dohodě na společné obraně.

4. Dne 29. března 2019 Velká Británie odejde z Evropské unie. Stane se tak na základě všeobecného referenda z roku 2015, které stálo pozici premiéra Jamese Camerona, který se naivně domníval, že většina občanů bude pro setrvání v Evropské unii. Opak se stal pravdou a občané Velké Británie se svobodně rozhodli pro odchod. Zasadili tím tvrdou ránu bruselským elitářům, kteří se od té doby snaží všemi prostředky toto referendum zvrátit anebo referendum opakovat a zamezit tak dominovému efektu případného odchodu dalších států. Dosud však není jasné, jak bude rozchod vypadat. Vláda Theresy Mayové usiluje o uzavření obchodní dohody s Evropskou unií, která by zachovala některé vzájemné vazby mezi ostrovní zemí a evropskými strukturami. Mezi posledními útoky je i snaha Evropské unie klást překážky ve sporných bodech a ujednáních, které jsou pro Velkou Británii nevýhodné. Hnutí SPD podporuje názor britské premiérky Theresy Mayové, že než mít dohodu špatnou, tak raději žádnou. A toto je i návod pro ostatní státy, které zvažují z tohoto vazalského svazku na základě celonárodního plebiscitu odejít. Hnutí SPD považuje návrhy premiéra Babiše na opakování britského referenda za pokus zpochybnit zásadní demokratické hlasování a jeho výsledek.

5. Hnutí SPD považuje za zcela skandální návrh předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který na funkci ministra zahraničních věcí vlády ANO a ČSSD s podporou KSČM navrhl jmenovat Tomáše Petříčka (ČSSD). SPD nesouhlasí se žádným ministrem zahraničních věcí, který je členem ČSSD, protože tato probruselská strana prosazuje ve svém programu mimo jiné globalizaci a podporu migrace. Navržení Tomáše Petříčka je však ještě horší varianta než varianta Miroslava Pocheho. Tomáš Petříček je v současné době politickým náměstkem ministra zahraničních věcí a do letošního srpna vykonával funkci asistenta europoslance Miroslava Pocheho. Jmenovaný nemá žádné politické zkušenosti a je to pouze loutka již zmíněného Miroslava Pocheho. SPD v této souvislosti zastává názor, že funkci ministra na klíčovém ministerstvu zahraničních věcí v jakékoliv vládě by měl v prvé řadě vykonávat odborník, tedy člověk s celoživotními zkušenostmi a hlavně s jasnou dlouhodobou vizí zahraniční politiky, kterou by měl koordinovat s vládou a prezidentem republiky. Návrh je hrubou urážkou tradic české diplomacie a je i faktickým obejitím stanoviska prezidenta republiky.

6. V těchto dnech si připomínáme 80. výročí kapitulace Československé republiky před diktátem Anglie, Francie, Itálie a Německa. Přijetí takzvané Mnichovské dohody znamenalo začátek plné podřízenosti Československa nadnárodnímu řízení a rezignaci na hájení vlastní suverenity. Tento stav trvá dosud. Kapitulace Československa byla vyvolána potřebou otevřít Německu prostor pro expanzi na východ a nasměřovat jeho budoucí agresi směrem na tehdejší Sovětský svaz. Nebýt tohoto zájmu, tak existovaly ve spolupráci Francie, Anglie, Československa a Sovětského svazu všechny vojenské předpoklady k zastavení agrese Německa a pádu Hitlerovi diktatury už v roce 1938. Československá republika v září 1938 mobilizovala na svoji obranu přes milion mužů a naše armáda patřila k nejlépe vybaveným armádám Evropy. Její hodnotu výrazně zvyšoval, byť nedokončený, systém opevnění. Lidé chtěli bojovat za svou republiku. Přes pozdější kapitulaci se v září 1938 na českých hranicích střílelo. Probíhal zde boj se sudetoněmeckými teroristy podporovanými jednotkami německých ozbrojených sil. Při obraně hranic padlo v těchto bojích téměř sto příslušníků armády a stráže obrany státu. Patří jim v těchto dnech naše pietní vzpomínka a uznání za statečnost. Na nejbližším jednání sněmovny požádáme Poslaneckou sněmovnu o uctění jejich památky minutou ticha. Dnes je naše země vystavena podobnému nátlaku. Má postupně rezignovat na zbytek suverenity a zmizet v multikulturním projektu islamizované Evropské unie. Válka v tomto zájmu se dnes nevede vojenskými prostředky, ale pomocí vytvářených humanitárních krizí s asistencí mezinárodně propojených a nadnárodně řízených neziskových organizací. V roce 1938 Československo kapitulovalo. Dnes to nesmíme připustit. Hnutí SPD bude suverenitu země hájit do všech důsledků. Nemáme kam ustoupit. V neomarxistickém globálním světovém řádu není místo ani pro samostatnou Českou republiku ani pro náš národ.

25.9.2018

Peníze na důchody, školy a zdravotnictví!

Hnutí SPD prosazuje zvyšování důchodů a kvalitní a dostupné vzdělání a zdravotní péči pro naše občany. Tyto veřejné služby občané platí ze svých daní a musí jim dobře sloužit.

Nepřipustíme další prodlužování věku odchodu do důchodu. Naopak prosazujeme jeho snižování podle počtu řádně vychovaných dětí. Výrazně zvýšíme nejnižší důchody. Budeme podporovat státem garantované individuální důchodové připojištění. Naše hnutí bude prosazovat účinnou pomoc a podporu zdravotně postiženým občanům včetně podpory jejich pracovního a společenského uplatnění.

Chceme-li zkvalitnit školství a zdravotnictví, potřebujeme zvýšit odměňování učitelů a nepedagogických pracovníků, lékařů, středního zdravotnického personálu a pracovníků v sociálních službách. Podporujeme rozvoj řemesel. V současnosti máme převis vysokoškolsky vzdělaných lidí humanitního směru a chybí nám konstruktéři, vývojoví pracovníci, řemeslníci, obsluha strojních zařízení a pracovníci v zemědělství. Zvýšíme podíl hrubého domácího produktu (HDP) vydávaného na školství i zdravotnictví. Plat učitele a začínajícího lékaře musí dosáhnout 130% průměrné mzdy, abychom zabránili odchodům.

Ve školství musí skončit ideologizace a ukvapené reformy. Vrátíme pevné kvalitativní standardy do průběhu vzdělávání a zásadním způsobem omezíme administrativu škol. Nebudeme rušit speciální školství a dětské domovy. Odmítáme další inkluzi ve školství. Do škol se musí vrátit řád a obsah vzdělávání musí přinášet znalosti umožňující mladým lidem najít dobré uplatnění v životě. Učitelé musí být chráněni státem a mít opět respekt svých žáků i rodičů.

Ve zdravotnictví je nutné přesně definovat rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. V této oblasti je nutné posílit kontrolu pojištěnce a státu nad efektivním využitím těchto prostředků. Zavedeme digitalizaci údajů o zdravotním stavu pacientů a čerpání prostředků veřejného pojištění, jako základní předpoklad efektivity zdravotní péče. Rozšíříme kompetence praktických lékařů v oblasti řízené péče.

Zpoplatníme studium na lékařských fakultách a dalších vysokých školách pro všechny cizince bez rozdílu a podpoříme nárůst kapacit pro české studenty. Omezíme přesčasovou práci ve zdravotnictví a zjednodušíme její administrativu. Je nutné řešit znovu další vzdělávání lékařů s ohledem na návrhy lékařské komory a znovu definovat požadavky v systému vzdělávání zdravotních sester. Výsledkem bude kvalitnější péče pro naše občany.

24.9.2018

Občané Švédska dali ve volbách najevo, že jsou proti ilegální imigraci!

Výsledky voleb ve Švédsku odráží zpětnou vazbu na celkové dění, které zde v současné době panuje. Občané si přejí žít v bezpečné zemi a bez imigrantů, kteří se do Švédska dostali nelegálně a v dnešní době pro ně představují největší nebezpečí.

Toto tvrzení potvrzují násilné útoky na předměstí velkých měst, kde tito imigranti v komunitách žijí. Švédsko, které je známo jako velmi vyspělý stát s dobře fungující sociální politikou, patří mezi jedny z největších příjemců imigrantů na světě v porovnání na počet obyvatel. Pomalu ale nezvládá situaci ohledně imigrantů, kdy např. za první čtvrtletí letošního roku podalo žádost o azyl na imigrační úřad skoro 12 tisíc lidí (nejvíce Afghánci, Iráčané a Syřané), a z nich byla více jak polovina zamítnuta. V roce 2017 přišlo do Švédska skoro 150 tisíc imigrantů a např. v roce 2015 to bylo ještě o 13 tisíc imigrantů více. Tito imigranti začali ovládat předměstí velkých měst a jejich gangy výrazně přispívají k počtu násilností a celkovému nárůstu kriminality ve Švédsku. Tyto skutečnosti se ale nelíbí švédským občanům, kteří svůj nesouhlas s uplatňovanou imigrační politikou jejich vrcholových představitelů dali najevo při volbách, které se ve Švédsku konaly ve druhém zářijovém víkendu.        

Výsledky voleb tento fakt jednoznačně potvrzují. Od minulých voleb nejvíce posílili Švédští demokraté (skoro o pět procent), kteří svým programem bojují proti ilegální imigraci. Nejvíce ve volbách ztratili Sociální demokraté, kteří v zemi po dlouhá léta vládli. Občané jim tak dali najevo, že právě oni jsou plně odpovědni za současný stav, který ve Švédsku panuje.  Kdo bude v příštím období ve Švédsku vládnout tak není ještě určeno. Po zveřejnění výsledků, byla volební účast 85%. Dvě politická uskupení, která ve volbách obsadily první a druhé místo, nemají samostatně nadpoloviční většinu a odmítají spolupráci se třetí nejsilnější stranou Švédských demokratů. Ve Švédsku mají nastavenou legislativu pro schvalování dokumentů v Parlamentu tak, aby byl např. nový návrh zákona přijat, musí pro něj hlasovat 175 poslanců. Levicové strany (Sociální demokraté, Zelení a Levice) získaly celkem 144 mandátů a tak se velmi těsně staly vítězi. Z dlouhodobého pohledu je to ale největší propad levicových stran za poslední dobu. Na druhém místě skončily pravicové strany (Aliance), které získaly o jeden hlas méně, tedy 143 mandátů. Třetí Švédští demokraté získali 17,6% (což představuje skoro jeden milion voličů), a mnoha občany jsou vnímány jako vítězi voleb.

Na tento fakt upozorňují i média v zahraničí, viz uvedené příklady:

Německý list Der Spiegel: „Pravicoví populisté sice ve Švédsku dosáhli svého nejlepšího výsledku v dějinách, přesto však skončili až na třetím místě.“

Italský list La Repubblica: Švédským demokratům se povedlo zvýšit svou popularitu navzdory dobrým ekonomickým ukazatelům Švédska v uplynulých letech.“

Britský list Financial Times zveřejnil vyjádření bývalého švédského premiéra z Umírněné koaliční strany Cart Bildt: „Vzestup nacionalistů znamená, že Švédsko se připojuje ke zbytku Evropy.“

Šéf Švédských demokratů Jimmy Åkesson po zveřejnění výsledků voleb prohlásil, že bude nadále prosazovat svůj protiimigrační program a v rámci evropských zemí spolupracovat s ostatními představiteli a stranami, které mají stejný program - Marine Le Pen, Matteo Salvini, Tomio Okamura a další.  

Výsledky voleb potvrdily posilování politických seskupení, které se stejně jako naše hnutí SPD tvrdě staví proti současné politice Evropské unie a hlavně proti její proimigrační politice. Data, které zveřejnila BBC k vzestupu protiimigračních stran (počty voličů v procentech, kteří jim dali svůj hlas) v západní Evropě, v nedávno proběhlých volbách v těchto zemích:

Švédsko – Švédští demokraté 17,6%, Finsko – Praví Finové 18%, Dánsko – Dánská lidová strana 21%, Nizozemsko – Strana pro svobodu 13%, Francie – Národní fronta 13%, Itálie – Lega 17,4%, Německo – AfD 12,6%. 

Naše hnutí SPD blahopřeje Švédským demokratům k volebním výsledkům a pevně věří, že trend posilující strany, které rázně prosazují boj proti nelegální imigraci do Evropy, bude nadále pokračovat.

21.9.2018

Petříček místo Pocheho aneb Z bláta do louže, to je politika ČSSD!

Tomáše Petříčka navrhl předseda ČSSD Jan Hamáček na ministra zahraničí. ČSSD tak tvrdě prosazuje členy své pražská organizace do vlády. Když neprošel jako kandidát Poche, tak navrhují jeho poklonka.

Po nedávno jmenované ministryni Maláčové bude mít pražská buňka ČSSD dalšího člena ve vládě, který má silné vazby na nejvyšší orgány Evropské unie.

Další neuvážený krok představila ČSSD, když její předseda Jan Hamáček oficiálně předložil premiérovi Babišovi návrh nového kandidáta na mistra zahraničí, i když ještě nedávno zastával názor, že se tímto problémem bude zabývat až po proběhlých komunálních a senátních volbách. Znovu se tak potvrdilo, kdo vlastně ČSSD řídí. Je to pražská organizace ČSSD, která chce prosadit do nejvyšších politických pater své lidi, konkrétně zaškolené členy z frakce: „Mladých sociálních demokratů“. Z této skupiny vzešel sám její předseda Jan Hamáček, dále neúspěšný navrhovatel na ministra zahraničí Poche, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a patří sem i Tomáš Petříček. Jasně se ukazuje, jak právě tato probruselsky orientovaná pražská buňka ČSSD jde tvrdě za svými zájmy. Na velmi významných ministerstvech bude mít své lidi, hájící především zájmy Evropské unie. Zájmy českých občanů tak pro ně zůstanou nějak nepodstatné.

Představme si tedy v krátkosti nového kandidáta na post ministra zahraničí. Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. je členem pražské organizace ČSSD a prošel řadami Mladých sociálních demokratů, kde zastával pozici vedoucího ústředního sekretariátu a následně zde řídil zahraniční oddělení. Pro ČSSD pracoval v různých pozicích asistenta na Magistrátu hlavního města Prahy. Za odměnu ho ČSSD nominovala do představenstva Želivská provozní a.s. a Úpravna vody Želivka a.s. Byl též členem a později předseda dozorčí rady Rencar a.s. (2013 – 2016). Od roku 2014 je poradcem pana Pocheho v Evropském parlamentu. Od května do prosince roku 2017 pracoval jako náměstek člena vlády (Michaely Marksové) na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V současné době je zařazen jako politický náměstek na Ministerstvu zahraničních věcí. V květnu 2018 ho obvodní organizace ČSSD Prahy 7 vybrala jako lídra své kandidátky pro volby do obecního zastupitelstva. Názorově tvrdě hájí proimigrační politiku Evropské unie a je proti referendu o možnosti vystoupení ČR z EU. Při volbě prezidenta kritizoval Miloše Zemana a jeho zahraniční „proruskou“ politiku. Patří mezi nejbližší spolupracovníky Miroslava Pocheho a v případě jeho jmenování ministrem zahraničí by to byl právě Poche, který by ho v pozici jeho náměstka nebo poradce řídil, a tím vlastně celou naší zahraniční politiku. V této souvislosti se divíme panu premiérovi Babišovi, že nemá žádné výhrady proti navrženému panu Petříčkovi. Tak se naplní slova pana Pocheho, který na kritiku premiéra Andreje Babiše ohledně jeho nežádoucího působení na ministerstvu zahraničí komentoval, že bude dále dohlížet na ministerstvo zahraničí a jeho uplatňovanou politiku, kdy např. nikdy nebude podporovat politiku Viktora Orbána.

S panem Petříčkem, jako navrhovaným kandidátem na ministra zahraničí nesouhlasí další opoziční strany, které mu hlavně vyčítají jeho malé zkušenosti pro tak významný post. Zde je ale zarážející i to, že kritika přišla i z vlastních řad ČSSD, což svědčí o tom, jaká situace v této jedné z vládnoucích stran panuje. Senátor Jiří Dienstbier z ČSSD v Právu napsal: „Byl by to špatný vtip, nešlo by o svéprávného ministra, ale o vykonavatele vůle Pocheho.“   

Naše hnutí SPD nevidí v osobě Tomáše Petříčka dobrého adepta na výkon ministra zahraničí, který by prosazoval zahraniční politiku v zájmu České republiky a českých občanů!

20.9.2018

Sněmovna odmítla vystoupení ČR z Globálních paktů OSN!

Včera jsme do pozdních večerních hodin projednávali ve Sněmovně na návrh našeho hnutí SPD bod s názvem Informace vlády o postoji ČR ke Globálnímu paktu OSN o migraci. Po dlouhé debatě jsme navrhli usnesení ve znění: „Poslanecká sněmovna považuje další setrvání ČR v Globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a pravidelné migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy ČR a českého národa. Vzhledem k tomu požadujeme odstoupení ČR z jednání o tomto globálním paktu po vzoru Maďarska a USA. Žádá vládu, aby ve vztahu k tomuto paktu udělala příslušné kroky v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny.“ Pro toto usnesení hlasovali pouze poslanci SPD, takže přijato nebylo, čímž ostatní politické strany odmítly vystoupení České republiky z Globálních paktů OSN.

Zde je můj projev k uvedené problematice:

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Předem mého vystoupení mi dovolte Vám poděkovat, nebo spíše těm, kteří podpořili, abychom zde dnes na půdě Sněmovny projednali předložený návrh, ve věci zaujetí stanoviska ke globálním paktům OSN.

Globální pakt o migraci je souhrnný název, který obsahuje dva velmi důležité dokumenty, a to Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci a Globální pakt o uprchlících. Návrhy obou smluv mají být projednány na 73. Valném shromáždění OSN dne 25. září 2018 v New Yorku. Závěrečný podpis obou dokumentů by se podle Sekretariátu OSN měl uskutečnit na zvláštní konferenci OSN, která je svolána na polovinu prosince 2018 do Marrákéše.

Naší republiku by měl zastupovat z pověření předsedy vlády Andreje Babiše ministr vnitra a pověřený ministr zahraničních věcí Jan Hamáček, který by na tomto jednání neměl hájit zájmy ČSSD, ale hájit stanovisko, o kterém zde budeme hlasovat. Pan ministr Hamáček by měl hájit stanovisko, ke kterému dostane mandát Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tedy hájit zájmy všech našich občanů. Z proběhlých průzkumů si většina našich občanů nepřeje na našem území žádné nelegální imigranty a z tohoto důvodu apelujeme na všechny poslance napříč politickými stranami, aby podpořili návrh našeho hnutí SPD o vystoupení České republiky z uvedených Globálních paktů OSN, tak jak o tom rozhodly Spojené státy v prosinci minulého roku. Prezident Donald Trump to komentoval slovy, že návrhy dohod jsou neslučitelné s jeho migrační politikou. Obdobně se zachovalo Maďarsko. Po obdržení návrhů jednání OSN v polovině července tohoto roku uložila maďarská vláda všem svým státním úřadům posoudit navržené smlouvy s vnitrostátním právem a následně je vláda posoudila z hlediska kompatibility se státní politikou Maďarska v oblasti migrace. Výsledkem bylo, že maďarská vláda schválila 6. září vystoupení Maďarska z Globálních paktů OSN. Dále věříme, že v souladu s tím, jakou imigrační politiku zastávají další naši partneři V4 Polsko a Slovensko, též od těchto smluv o Globálních paktech OSN odstoupí.       

V dokumentech OSN, se uvádí, že je migrace „nezastupitelným a dobrým procesem, který by měl být podpořen“, což je pro naše hnutí SPD absolutně nepřijatelné.

Vážené poslankyně a vážení poslanci, podpořme tento náš návrh. Pan ministr Jan Hamáček by následně na půdě Organizace spojených národů předložil návrh na vystoupení České republiky z Globálních paktů OSN.

19.9.2018

Jednání EU proti Maďarsku je pokusem o rozbití formátu států V4!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) na aktuální politickou situaci.

1. Na úrovni Evropského parlamentu se v minulých dnech hlasovalo o aktivaci článku 7 Smlouvy o Evropské unii, tedy vyhlášení sankcí proti Maďarsku a jejímu premiérovi Viktoru Orbánovi. Toto jednání je pokusem o rozbití formátu států Visegrádské čtyřky. Článek 7 Smlouvy o Evropské unii slouží jako nejsilnější donucovací prostředek, který vede k pozastavení členských práv, například práva státu hlasovat v Radě, pokud některý stát vážně a trvale porušuje principy svobody, demokracie a respekt k lidským právům. Jde o sprostou záminku. V Maďarsku proběhly nedávno svobodné parlamentní volby a Viktor Orbán získal se svou stranou FIDESZ silný mandát od svých voličů, který nyní plní svým volebním programem. Jeho politický program brání maďarskou suverenitu. Nad suverenitou Maďarska nestojí žádné právo někoho se do Maďarska přistěhovat a užívat hodnoty, které vytvořili předkové Maďarů. Hnutí SPD v této souvislosti považuje za skandální hlasování pro zavedení sankcí za „porušování evropských hodnot” proti Maďarsku, jmenovitě europoslanců Pocheho, Pospíšila, Charanzové, Dlabajové, Ježka, Štětiny, Niedermayera, Polčáka a Teličky. Tedy poslanců za ANO, ČSSD, TOP09 a STAN. Podobně je to i s dvojím postojem z úrovně naší vlády, kdy dvojí ministr za ČSSD Jan Hamáček podpořil sankce EU a premiér Andrej Babiš se tváří, že s nimi nesouhlasí. Premiér Babiš hraje dvouhlavou politiku a klame naše občany čím dále více. Něco jiného říká našim občanům a něco jiného dělá jeho vláda a europoslanci. Je zcela jasné, že jeho vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM je probruselská a proimigrační. Europoslanci zvolení za hnutí ANO jsou součástí frakce Evropského parlamentu Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), tedy liberální frakce, která má ve svém programu mimo jiné globalizaci a integraci uprchlíků do běžného života v Evropě. Hnutí SPD je jediným politickým hnutím zastoupeným v Poslanecké sněmovně, které trvale bojuje za nulovou toleranci ilegální imigrace a bude v tomto boji pokračovat i v blížících se volbách do Evropského parlamentu, kde ilegální imigrace bude klíčovým tématem.

2. Poslancům za SPD se podařilo zařadit jako mimořádný bod na jednání 19. schůze Poslanecké sněmovny dne 19. září 2018 Stanovisko vlády ČR ke Globálnímu paktu o bezpečné, řízené a pravidelné migraci a Globálnímu paktu o uprchlících. Cílem tohoto bodu je dát jasné mantinely vládě a jejímu dvojímu ministrovi Janu Hamáčkovi, jak vystupovat na Valném shromáždění OSN dne 25. září 2018. Hnutí Svoboda a přímá demokracie dlouhodobě a programově odmítá imigraci. Imigrační projekty na jakékoli úrovni přímo ohrožují zájmy našeho národa a suverenitu našeho státu. Tato země je dědictvím našeho národa, není žádnou administrativní jednotkou Evropské unie nebo OSN. Nad suverenitou naší země nestojí žádné právo někoho se k nám přistěhovat a užívat hodnoty, které vytvořili naši předkové. Nevystoupit (po vzoru Maďarska a USA) z Globálního paktu znamená zásadní ohrožení našich zájmů a rezignaci na jejich obranu.

3. Hnutí SPD vyhlašuje petiční akci proti setrvání České republiky v Globálním paktu o bezpečné, řízené a pravidelné migraci a Globálním paktu o uprchlících. Podpořte naše úsilí při obraně suverenity a národních zájmů České republiky. Petici je možno si stáhnout zde https://www.spd.cz/ke-stazeni nebo podepisovat na petičních stáncích SPD po celé republice.

4. Hnutí SPD považuje výzvu europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL) na přijetí padesáti syrských sirotků do ČR za zcela jasnou kampaň s cílem zviditelnit sebe a KDU-ČSL před blížícími se komunálními a senátními volbami a udržet se v následujících volbách do Evropského parlamentu. Podporu její snaze vyjadřuje také například senátor Václav Hampl (zvolený jako nestraník za KDU-ČSL a Stranu zelených) a poslanci a senátoři zvoleni za KDU-ČSL, ČSSD, TOP09 a STAN. My v hnutí SPD zastáváme názor, že přijetí několika desítek sirotků z války zmítané Sýrie situaci v této zemi nevyřeší. Sýrie si je v současné době již schopna s těmito sirotky pomoci sama. Legální Syrská vláda kontroluje většinu území státu a má všechny prostředky k tomu, aby se o děti postarala. V naší zemi máme dost vlastních sirotků a nezaopatřených dětí v Klokáncích a ti potřebují naši pomoc v první řadě a ne abychom propagandisticky přijímali cizí sirotky a na život našich sirotků se pořádaly veřejné sbírky.

5. Hnutí SPD odsuzuje ostudnou kampaň jednotlivců a zprofanovaných médií, která systematicky útočí všemi prostředky a na všech úrovních proti naší volební kampani do blížících se komunálních voleb. Jsou na nás vedeny útoky na sociálních sítích, ničeny naše předvolební billboardy, strhávány a poškozovány plakáty s našimi lídry a natáčeny cílené televizní reportáže s jediným cílem, poškodit dobrou pověst našeho hnutí a maximálním způsobem snížit náš neustále rostoucí volební potenciál. V této souvislosti hnutí SPD podalo několik trestních oznámení a bylo zahájeno několik přestupkových řízení. Nepřátelská kampaň je především důkazem rostoucí síly hnutí SPD. Přijďte k volbám a podpořte kandidátky SPD v komunálních volbách a naše kandidáty do Senátu.

18.9.2018

Slušné rodině bydlení a novomanželské půjčky!

Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) má připravený zásadní a radikální program podpory pracujících rodin s dětmi.

Mít děti pro pracující mladé rodiny nesmí být luxusním životním programem, naopak mladé rodiny musí cítit naprostou podporu našeho státu. Nechceme a nepůjdeme cestou opakovaných navyšování sociálních dávek. Půjdeme cestou daňových slev a rodina se třemi a více dětmi, kde alespoň jeden z rodičů pracuje, a bude mít čistý trestní rejstřík, nebude platit žádnou daň z příjmu. Tyto zásadní odpočty daní budou platné po celou dobu výchovy a přípravy dětí na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let dítěte.

Mladým rodinám chceme nabídnout bezúročné novomanželské půjčky do výše 300 tisíc korun s dobou splatnosti 15 let. Podmínkou je trvalé zaměstnání jednoho z manželů. Při narození třetího dítěte rodina ukončí splácení a dostane zpět splacenou částku při dovršení 18 let prvního dítěte.

Odmítáme sociální podporu práceschopných rodičů, kteří dlouhodobě nepracují, nemají čistý trestní rejstřík a tolerují neomluvené hodiny svých dětí v rámci školní docházky. Podpora českých pracujících rodin s dětmi je zásadní pro další budoucnost naší země. Naše hnutí považuje tradiční rodinu za základ bezpečné výchovy dětí. Narozené děti jsou také zárukou stability průběžného důchodového systému.

17.9.2018

Nepřipustíme, aby v naší zemi žili nelegální imigranti!

Německé kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron ladili společnou strategii na nadcházející summit k migraci, který se bude konat 20. září v rakouském Salcburku.

Tito dva hlavní zastánci EU ztrácí půdu pod nohama, neboť většina zemí EU už začala vnímat obavy svých občanů z hrozeb plynoucí z nelegální migrace a už nechtějí přijímat žádné imigranty.        

V pátek 7. září 2018 proběhla v  jihofrancouzském přístavním městě Marseille schůzka německé kancléřky Angely Merkelové s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Hlavním bodem schůzky bylo doladění věcí k nastíněné strategii dalšího postupu Evropské unie k migraci, kterou chtějí tito nejvyšší představitelé dvou nejvyspělejších zemí EU prosadit na blížícím se summitu šéfů států a vlád evropské osmadvacítky. Ze zemí Evropské unie zaznívají a jsou navrhována různá a protichůdná řešení k nelegální migraci.

První velký problém jak zabránit přílivu nových nelegálních imigrantů převážně z Afriky do Evropy. I když nás různá média masírují informacemi, že počet ekonomických imigrantů do Evropy od začátku roku stále klesá a že neziskové organizace mají tyto přesuny imigrantů pod kontrolou. Zde je zarážející, že tyto neobjektivní a jednostranné informace jsou našim občanům předkládány např. ve veřejnoprávní televizi. Uvedu jeden z mnoha příkladů. Proběhly informace, že počet utonulých imigrantů ve Středozemním moři se letos rapidně zvýšil (už něco přes sto). Jedná se převážně o děti a ženy a nebýt neziskových organizací operujících ve Středozemním moři na pomoc těmto „ubohým lidem“, by bylo toto číslo výrazně vyšší, a že jim pomáhat je naše humánní povinnost. Proti pomoci ohrožených žen a dětí rozhodně nic nemáme a podporujeme jí, ale na druhou stranu si dejme tato fakta. Cíle imigrantů dostat se do Evropy jsou zcela ekonomické. Dobře vědí, že tento postup je nelegální a navíc je zde velké riziko nebezpečí, jako např. utonutí. Z našeho pohledu je zcela nezodpovědné chování těchto imigrantů, že takto hazardují se životy svých dětí, které si berou na tuto cestu.   

Druhý velký problémem jsou imigranti, kteří se do Evropy již dostali. Uvádí se, že aktuálně je v zemích EU okolo pěti milionů nelegálních imigrantů. Tito imigranti se sdružují ve svých komunitách a začínají zde prosazovat své zájmy. Jako příklad uvedu situaci v Německu, kde zmíním nedávné incidenty v Chemnitzu a ve městě Köthen v Sasku-Anhaltsku. Zmíním vandalství a nepokoje na předměstí velkých švédských měst, při kterých se imigranti spojují do zločineckých gangů a dopouští se vandalství a výtržností. Ve Stockholmu, Göteborgu, Malmö a Helsingborgu projevovali tak svou nespokojenost se svou současnou ekonomickou situací a to na úkor slušných občanů.

Merkelová s Macronem se sešli z důvodu, aby připravili scénář na to, čeho chtějí na summitu v Salzburku dosáhnout. Impulsem k tomuto setkání bylo i to, jak dopadl summit Evropské rady koncem června letošního roku v Bruselu, v rámci kterého proběhla ostrá debata o migrační politice, ale nepadla zde dohoda, jak dál postupovat. Účastníci se shodli jen na nutnosti migraci omezit. Hlavním důvodem nedohody je to, že představitelé vybraných zemí EU již začali brát na zřetel vůli svých občanů, kteří se staví proti nařízeným kvótám přijatých imigrantů, jako např. státy V4, kteří nechtějí přijmout žádného imigranta. Některé země naopak žádají povinné kvóty, více financí z EU na zajištění svých hranic jako např. Itálie a Řecko. Merkelová též operuje s myšlenkou o spolupráci několika vybraných států, kterou označuje jako „koalici ochotných“ a prosazuje potřebu migračních dohod EU s africkými zeměmi. Počkejme si tedy, jak rakouský summit dopadne.     

Naše hnutí SPD je známo svým pevným postojem k fungování Evropské unie a její migrační politice. Uvedené dva velké problémy spojené s nelegální migrací jsou pro EU těžko řešitelné problémy, které ještě budou stát mnoho peněz z kapes všech občanů Evropské unie. Nikde není zaručeno, že přijetím navržených opatření se stav zlepší (tomu už nevěří ani největší optimisté). Vážení občané, projevte nám svou důvěru v nadcházejících komunálních a senátních volbách a my se postaráme o to, abyste se ve své zemi cítili bezpečně. Nepřipustíme, aby v naší zemi žili nelegální imigranti!

14.9.2018

Neskutečné – někteří čeští europoslanci hájí zájmy proimigrační Evropské unie!

Evropská unie i za podpory některých českých europoslanců (Poche a další) ukázala svou pravou tvář – chce transparentně trestat Maďarsko za to, že nechce imigranty ve své zemi.

Současná uplatňovaná politika maďarského premiéra Viktora Orbána, který jako správný vlastenec tvrdě hájí zájmy svých občanů a hlavně razantně odmítá přijmout do své země nelegální imigranty, se příčí vrcholovým politikům EU, kteří se ho snaží „zničit“ a to i za velké podpory některých našich europoslanců.

Problém, který si na sebe ušila Evropská unie, když za iniciativy některých předních představitelů členských zemí (viz. německá kancléřka Angela Merkelová a další) otevřela unijní hranice a začala zvát imigranty do Evropy. Toto se pak zvrhlo v masový příliv nelegálních, převážně ekonomických imigrantů do Evropy. Tento příliv imigrantů stále čile pokračuje a Evropská unie neví, jak problém vyřešit. Navrhují neefektivní řešení a direktivně chtějí přikázat ostatním zemím, aby těmto „chudákům“ zajistily ve svých zemích důstojný život (ubytování, jídlo, sociální a další dávky) i bez toho, že zde budou např. pracovat. To se ale nelíbí občanům těchto zemí, kteří zde žijí, poctivě pracují a starají se o své děti. Je to příklad i Maďarska, kdy jeho občané to vyjádřili v proběhlých volbách, když dali své hlasy straně Fidesz a její lídr Viktor Orbán se stal premiérem. Jeho protiimigrační politika má zastání i u ostatních zemí, jako např. země V4, a též má podporu u politických seskupení v dalších evropských zemích (Itálie - Lega, Švédsko – Švédští demokraté a řada dalších).

Tento vliv Maďarska a jeho politika začala vadit představitelům Evropské unie, která začala hledat nástroje, jak tyto aktivity Maďarska zastavit. Příležitost se najednou rychle našla a již tento týden proběhl ve Štrasburku proces Evropské unie s Maďarskem, v rámci kterého zazněla předem naplánovaná kritická vystoupení, která byla vedena s cílem co nejvíce pošpinit uplatňovanou politiku Maďarska. V rámci vystoupení se Viktor Orbán na půdě Evropského parlamentu zachoval jako správný vlastenec a tvrdě si hájil své zájmy a hlavně zájmy svých občanů. Na závěr europoslanci hlasovali o tom, zda vyzvou Evropskou komisi k zahájení řízení podle článku 7 Smlouvy o EU, na jehož konci by mohla Evropská rada Maďarsku odebrat právo hlasovat v orgánech EU. Pro usnesení o zahájení trestního řízení proti Maďarsku hlasovalo 448 europoslanců, proti bylo 197 z nich a 48 se zdrželo. Ze 751 poslanců jich 58 nepřišlo do sálu a nehlasovalo. Z provedeného hlasování nás asi nepřekvapí, kdo hlasoval pro proces s Maďarskem, ale domnívám se, že by o tom měla být naše veřejnost dostatečně informována. Pro byl europoslanec Miroslav Poche, kterého stále tlačí ČSSD na post ministra zahraničí. Ať si každý občan udělá obrázek, kam by naší zahraniční politiku směroval pan Poche, a kde jí chce mít ČSSD – poklonci Bruselu.

Pro hlasovali tito čeští europoslanci:

Zvoleni za hnutí ANO – Pavel Telička, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Petr Ježek   

Zvoleni za ČSSD – Miroslav Poche

Zvoleni za STAN – Stanislav Polčák     

Zvoleni za TOP 09 – Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina

Naše hnutí SPD souhlasí s politikou Viktora Orbána a podporujeme ho. Jsme vlastenecké hnutí a hájíme a budeme i v budoucnu hájit zejména zájmy České republiky a českých občanů. V žádném případě naše občany nezradíme. Vzkaz pro občany Maďarska – jsme s Vámi.

13.9.2018

Svobodu slova musíme ctít a udělat maximum pro její zachování!

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o přípravě návrhu zákona poslance ODS Václav Klaus ml., který má chránit svobodu slova a dle něhož by Facebook a další sociální sítě, které chtějí podnikat v České republice, nemohly mazat a cenzurovat příspěvky – blokovat se mají pouze výzvy ke genocidě a podobně. Dle něj neobstojí argument, že jde o soukromé firmy, protože podnikání soukromých firem v hoteliérství, pohostinství i v jiných oblastech též reguluje zákon. A ústavní princip svobody slova je dle něj vyšší než smluvní podmínky, které určují uživatelům provozovatelé sociálních sítí.

Má odpověď:

„S názorem poslance Václava Klause souhlasím a ve Sněmovně ho budu podporovat, jelikož omezování svobody slova je totalitní nástroj neomarxistů z Bruselu. Pokud někdo nevyzývá ke genocidě a k násilí, což zásadně odmítám, tak je svoboda slova základním kamenem svobody a demokracie. Svobodu slova musíme ctít a udělat maximum pro její zachování.“

12.9.2018

Podporujeme návrh na finanční podporu lidí v prvních třech dnech nemocenské!

Usnesení hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) na aktuální politickou situaci.

1. Hnutí SPD podporuje návrh na finanční podporu lidí v prvních třech dnech nemocenské. Odmítáme ale úvahy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) v rámci řešení proplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti, aby tyto prostředky platil zaměstnavatel. Jde o skryté zvýšení daní, které hnutí SPD programově odmítá. Není možné při již tak velkém daňovém zatížení jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů, aby zaměstnavatel navíc musel v prvních dnech pracovní neschopnosti platit nemocenskou za sebe a za své zaměstnance ze svého. Hnutí SPD prosazuje, aby proplácení prvních třech dnů nemocenské zajistil stát, a zdroje je nutné hledat v úsporách v hospodaření státu.

2. Česká republika se podle ekonomů stává jednou z nejdražších zemí Evropy pro své obyvatele. Za české platy si koupíme mnohem méně věcí než lidé v okolních státech na západ od nás. Máme mnohem dražší například byty, elektřinu, vodu nebo jídlo. Odborníci navíc očekávají, že situace se bude dále zhoršovat. Ceny jídla, bydlení a třeba elektřiny patří v rámci Evropské unie k nejvyšším ve srovnáním k průměrným platům, které jsou oproti takovým státům, jako je třeba Německo třetinové. Navíc dvě třetiny našich pracujících občanů na průměrnou mzdu, která je aktuálně necelých 32 tisíc korun hrubého, ani nedosáhne. Lidem tak zbývá v peněžence stále méně peněz. Aktuálně chybí jenom v Praze 20 tisíc bytů. Drahé je i nájemní bydlení, které je stále méně dostupné zejména mladým. Přispívá k tomu i měnová politika České národní banky, která navíc avizovala zvýšení úrokových sazeb, které se dále promítnou do zdražení hypotéčních úvěrů. Vše je důsledkem špatné hospodářské politiky dosavadních probruselských vlád, včetně současné vlády hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM. Hnutí SPD v této souvislosti dlouhodobě upozorňuje na příliš velké marže nadnárodních koncernů, které navíc odvádějí své zisky a dividendy do svých mateřských zemí, nadnárodní koncerny šetří na mzdách - a náš stát pak často lidem doplácí základní životní úroveň pomocí sociálních dávek. Je to koloniální systém vykořisťující naši zem.

3. Situace v německém Chemnitzu se i nadále vyostřuje a masivní demonstrace pokračují. Nejsou to ale žádné demonstrace pravicových extrémistů, jak se nám snaží podsouvat veřejnoprávní média, ale shromáždění právem naštvaných občanů. Němci jsou již unaveni sliby kancléřky Merkelové, jak situaci s ilegální imigrací jejich země zvládne. Jsou to adekvátní reakce na vraždu pětatřicetiletého Němce, z níž jsou obviněni dva mladí muži z Iráku a Sýrie. Po třetím podezřelém, kterým je také občan Iráku, policie stále pátrá. K další eskalaci napětí přispělo nejen prohlášení německého ministra vnitra Horsta Seehofera, který označil ilegální imigraci, cituji „Za matku všech problémů,” ale také prohlášení šéfa Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, což je německá kontrarozvědka, Hans-Georga Maassena, že má pádný důvod věřit, že v případě médii prezentovaného „honu pravicových extrémistů na cizince,“ šlo o úmyslnou dezinformaci s úmyslem odvést pozornost veřejnosti od vlastní vraždy. SPD v této souvislosti zastává názor, že se jedná o další evidentní manipulaci veřejnoprávních médií s cílem odvrátit pozornost od problému migrace a vraždy spáchané migranty a naopak poukázat na sílící pravicový extrémismus. Stále zřetelněji vzniká dojem nadnárodního řízení českých veřejnoprávních médií. To, co vydávají za extrémismus, je legitimní boj lidí za svobodu a suverenitu proti totalitě EU.

4. SPD podporuje kroky kardinála Dominika Duky v otázkách podání žalob kvůli kontroverzním hrám na brněnském divadelním festivalu (Ježíš znásilňuje muslimsku atp.), které nově míří nejen na Centrum experimentálního divadla (CED), ale i na Národní divadlo Brno, které spadá pod brněnský magistrát. Kardinál Duka podal žaloby po uvedení her režiséra Olivera Frljiče na přehlídce Divadelní svět. Původně žaloba směřovala jen na CED, které však pouze poskytlo hrám prostor. Přehlídku jinak pořádalo Národní divadlo Brno s požehnáním vedení brněnského magistrátu, které reprezentuje hnutí ANO, hnutí Žít Brno s podporou Pirátů, Strana Zelených, TOP09 a KDU-ČSL.

5. O víkendu proběhly ve Švédsku parlamentní volby. Hnutí SPD blahopřeje k volebnímu výsledku vlasteneckým Svobodným demokratům, kteří bojují svým programem proti ilegální imigraci. Celkově skončili třetí a posílili o cca 5 procent proti předcházejícím volbám na celkových 17,6 % (ve středu ještě budou sečteny zahraniční hlasy, které už by to neměly podstatně změnit). Ostatní politické strany nemohou výsledky Svobodných demokratů ignorovat. Naopak porážku utrpěli vládní socialisté, kteří mají, tak jako ostatní socialistické strany napříč státy Evropské unie, podporu globalizace a multikulturalismu ve svých programech. Socialisté celkově oslabili a utrpěli další volební debakl v novodobé historii. Do Švédska přišlo jenom v roce 2015 více než 163 tisíc ilegálních imigrantů, což je vůbec nejvíce v rámci států EU v přepočtu na počet obyvatel. Státní orgány a policie situaci s rostoucí kriminalitou imigrantů v některých městech a oblastech nemají již dlouhodobě plně pod kontrolou.

11.9.2018

Ne politickým neziskovkám, ne diktátu menšin!

Neziskové organizace s politickým programem jsou pijavicemi státních rozpočtů a neomarxisté se zvýhodňováním menšin dopouštějí pozitivní diskriminace.

Hnutí SPD považuje činnost takzvaných neziskových organizací s politickým a ideologickým programem za zásadní ohrožení demokracie. Dnes jsou úzce propojeny na činnost státní správy a realizují ideologické a politické cíle za veřejné prostředky. Je žádoucí zakázat jejich financování z prostředků státního rozpočtu.

Za velice nebezpečné pro zachování svobody a demokracie považujeme také myšlenky neomarxistických liberálních demokratů, které jsou založené na zpochybňování výsledků demokratických voleb a na rozbíjení společnosti na společenství nejrůznějších menšin a jejich následné neoprávněné zvýhodňování. Tím dochází k pozitivní diskriminaci a následného diktátu menšin, čemuž je třeba zabránit.

10.9.2018

Tradiční Evropa potřebuje na svou ochranu více vlastenců jako je Matteo Salvini!

Obyvatelé zemí Evropy, kteří zde žijí už několik generací, si začínají konečně uvědomovat, jaké nebezpečí v sobě skrývá masivní příliv nelegálních imigrantů, a to hlavně z afrických zemí.

Řešení tohoto problému si na sebe nebojí vzít opravdoví vlastenci. U nás je to Tomio Okamura, v Maďarsku Viktor Orbán a v Itálii Matteo Salvini.

V úvodu připomenu některá data. Evropa jako jeden ze šesti světadílů má skoro tři čtvrtě miliardy obyvatel což činí okolo 10% celkové světové populace. Převážně od 16. století se formuluje jako západní civilizace, která se neustále rozvíjí. Současná politická a jazyková pestrost Evropy komplikuje snahy o její politickou centralizaci, kde jako nástroj jejího naplnění je Evropská unie. Jednotlivé státy Evropy jsou založeny na národních základech. Nábožensky v Evropě převažuje křesťanství, velký vliv májí katolické církve, pravoslaví a protestantismus. V poslední době se v mnoha zemích projevuje nárůst sekularizace. V žádném případě si zde občané nechtějí vnutit islámskou ideologii, kterou sebou přináší nelegální imigranti. Ti si vytýčili Evropu jako svůj nový domov, kde nebudou muset pracovat, kde se budou mít dobře a kterou si postupem času podmaní.

Za posledních pět let se jich nelegální cestou dostalo do Evropy okolo pěti milionů a tento počet stále narůstá. Tento stav se jeví jako neudržitelný a někteří opravdoví vlastenci v jednotlivých zemích proti němu začali bojovat. U nás je to hlavně Tomio Okamura (SPD), v Maďarsku Viktor Orbán (Fidesz-MPSZ) a v Itálii Matteo Salvini (Lega). Aktuálně je pozornost věnována posledně uvedenému, neboť právě Itálie učinila první radikální kroky proti přijímání imigrantů, kteří se chtěli dostat po moři do Evropy přes Itálii.        

Matteo Salvini je 45 letý italský politik, který je hlavně vůdce strany Lega, která má dobrou spolupráci s naším hnutím SPD. Stoupající preference této politické strany ho jako jejího lídra dostala letos v březnu do italského Senátu a od června tohoto roku zastává post ministra vnitra a ve vládě Giuseppa Conteho působí též jako vícepremiér. V letech 2004 až 2006 a následně v letech 2008 až 2018 byl poslancem Evropského parlamentu, takže velmi dobře zná organizační strukturu celého představenstva Evropské unie, kterou se nyní nebojí kritizovat pro její nečinnost ve věci protiimigrační politiky. Jeho vlastenecké cítění a nesouhlas s politikou EU ve věci přijímání imigrantů se projevilo v červnu tohoto roku, kdy z pozice ministra vnitra dal rozkaz policii střežící italské pobřeží, aby nepovolila vylodění lodi Aquarius s několika set imigranty na jejich území. Toto rozhodnutí uplatnil ještě u dalších lodí ovládané pašeráckými gangy pod záštitou neziskových organizací, které u italských břehů chtěly vysadit nelegální imigranty. Tyto neziskovky čerpají nemalé finanční prostředky právě z evropských fondů. V případě lodi Aguarius byl převoz imigrantů zaštítěn francouzskou neziskovou organizací. Dalším příkladem byla loď španělské nevládní organizace Proactiva Open Arms, která vzala imigranty na palubu v mezinárodních vodách.

Matteo Salvini jasně ukázal, co je nutné dělat, aby se omezil vstup imigrantů do Evropy. Většina obyvatel Itálie tento razantní přístup oceňuje, což se také projevuje ve stále narůstající popularitě naší partnerské strany Lega. Kroky italského ministra vnitra naopak silně kritizují vrcholní představitelé proimigračních zemí, nejvíce německá kancléřka Angela Merkelová a prezident Francie Emmanuel Macron. Salvini se nedává zastrašit, a veřejně tvrdí, jestli EU nezačne problém imigrantů urychleně řešit a bude dále přijímat převážně ekonomické imigranty ze zemí Afriky, nebude Itálie finančně přispívat a posílat finance do Evropské unie. Tento signál probudil i ostatní představitele zemí EU. Matteo Salvini začal uplatňovat politiku, kterou podporují i další členské země EU, jako např. Maďarsko, Rakousko a dokonce se k tomuto řešení přiklání i náš premiér Andrej Babiš. Ten si zhodnotil situaci, a když zjistil, že většina našich obyvatel je proti přílivu imigrantů do Evropy, tak své postoje změnil a začal na sebe brát roli spasitele, který bude strůjce plánu, pomocí kterého se zamezí příliv imigrantů do Evropy. Naši občané ale nejsou hloupí a vědí, jaké názory ve věci imigrace ještě nedávno podporoval, a že tento problém nemá řešení, neboť se jedná o dlouhodobý proces s neurčitým výsledkem. Jediné řešení je takové, které naše hnutí SPD od začátku přílivu imigrantů do Evropy „na pozvání od Angely Merkelové“ zastává. Je to vyhlášení referenda o vystoupení z EU a důkladné zabezpečení ochrany našich státních hranic.     

Naše hnutí SPD bude nadále rozvíjet spolupráci s Legou a tvrdě odmítat imigrační politiku EU a diktát Bruselu. Chceme se podílet na změně evropské integrace a budeme podporovat spolupráci suverénních národních států při zachování volného pohybu osob, kapitálu, služeb a zboží, tj. naplňovat náš program pro naše občany.

6.9.2018

Miroslav Poche – klíčový hráč pražské ČSSD pro vlezdobruselismus!

Navržený kandidát ČSSD na ministra zahraničí Miroslav Poche si i po vyjádření prezidenta Miloše Zemana a následně i Andreje Babiše, kteří si ho nepřejí v čele tohoto významného ministerstva, stále stojí za svým.

Plní tím rozhodnutí pražské ČSSD. Ta si je moc dobře vědoma, že by prostřednictvím svého europoslance v čele ministerstva mohla velmi silně ovlivňovat naše zahraniční směrování v souladu se zájmy Evropské unie.

ČSSD si v rámci vládní koalice vymohlo pět ministerstev, konkrétně vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury. Přitom hlavně první tři uvedená ministerstva jsou pro určování naší vnitrostátní i zahraniční politiky rozhodující. Ministrem vnitra se stal Jan Hamáček a do čela ministerstva zahraničí se stále snaží prosadit současného europoslance Miroslava Pocheho. Toho si ale v čele ministerstva zahraničí nepřeje prezident Miloš Zeman, který tento názor vyjádřil veřejně hned při prvním návrhu. Nyní si to nepřeje ani sám premiér Andrej Babiš, který dospěl k závěru, že to není pro naší zemi vhodný kandidát pro toto důležité ministerstvo. Toto rozhodnutí oznámil poté, co se zajímal na situaci, která na tomto ministerstvu v současné době panuje a po rozhovorech s velvyslanci.

Položme si tedy otázku, kdo je to vlastně pan Poche, kterého ČSSD stále prosazuje jako jediného kandidáta na ministra zahraničí. Ing. Mgr. Miroslav Poche je velmi vlivný člen pražské ČSSD, který na sebe začal upozorňovat, už když byl členem frakce „Mladí sociální demokraté“. Ti byli připravováni na to, aby v budoucnu mohli zastávat vedoucí funkce jak ve straně, tak i v politice (od těch nejvyšších pater až po komunální úroveň). Odsud pochází i současný předseda Hamáček, poslanec–zastupitel Dolínek a řada dalších. Posledním tahem Pocheho bylo, že se prosadil na čelní místo kandidátky do EU a následně se stal europoslancem. Prosazuje přijetí eura v ČR a byl by rád, aby měla vláda otevřenější postoj směrem k přijetí eura. Tvrdě hájí zájmy Evropské unie a například při volbě prezidenta přesvědčoval občany, aby nevolili Miloše Zemana a kritizoval jeho zahraniční politiku. Uznává a podporuje politiku Angely Merkelové a je pro přijímání imigrantů do zemí EU včetně České republiky. Na kritiku premiéra Andreje Babiše ohledně jeho nežádoucího působení na ministerstvu zahraničí na Twitteru zveřejnil dne 2. září 2018 tento tweet: „Ani já nevnímám trestně stíhaného premiéra jako pozitivum, ale chtěli jsme umožnit vládu. Pokud souzníme s lidmi jako V. Orbán, těžko najde Andrej Babiš v ČSSD stejně naladěného ministra zahraničí“.

Předseda ČSSD Hamáček, (mimo jiné i ministr vnitra a zahraničí), v pátek po zasedání širšího vedení ČSSD oznámil, že působení pana Pocheho jako jediného kandidáta na post ministra zahraničí odloží a bude to řešit až po proběhlých komunálních a senátních volbách. S tímto rozhodnutím nesouhlasí samotní představitelé širšího vedení ČSSD, ale v zájmu dobrého výsledku ve zmíněných senátních a komunálních volbách se k tomu raději nevyjadřují.

Naše hnutí SPD znepokojuje situace dlouhodobého neobsazení pozice ministra zahraničí. Toto ministerstvo má rozhodující vliv, jakou zahraniční politiku bude náš stát uplatňovat. Prioritně jde o úlohu v rámci Evropské unie, v rámci NATO a s tím související účast našich vojsk v zahraničních misích a též, jaká bude naše spolupráce např. se státy V4. Rozhodně nepodporujeme europoslance Pocheho na post ministra zahraničí a ani jeho žádnou aktivitu na tomto ministerstvu. Ministr zahraničí by měl být vlastenec, který má na prvním místě suverenitu naší země a tak i navenek rezolutně vystupovat. Miroslav Poche v žádném případě toto nesplňuje. Příkladem by mohl být maďarský premiér Viktor Orbán nebo italský ministr vnitra Matteo Salvini.

5.9.2018

Je nutné zastavit snižování kvality vzdělání v České republice!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) na aktuální politickou situaci.

1) Hnutí SPD přeje všem pedagogickým i ne pedagogickým pracovníkům škol, žákům i studentům úspěšný začátek školního roku. Naše hnutí považuje zajištění kvalitního a dostupného vzdělávání v naší zemi za klíčový úkol pro budoucnost České republiky. V minulých letech bylo české školství systematicky rozvráceno nepromyšlenými reformami a ideologickými zásahy prostřednictvím politických neziskových organizací. Došlo k významnému ztížení práce každého pedagogického pracovníka a školy jsou dnes doslova zahlceny administrativou a byrokracií. Snad žádný resort nebyl týrán planými politickými sliby tak, jako oblast školství. Dnes je nutné zastavit snižování kvality vzdělání v České republice, zlepšit podmínky pro práci učitelů a škol, a především ukončit neomarxistickou ideologizaci českého školství. Hnutí SPD má jasný program v oblasti školství a jsme připraveni se v rámci našeho programu podílet na krocích, které by zlepšily úroveň českého školství a zlepšily podmínky pro práci pracovníků ve školství, včetně podmínek platových.

2) Protesty v saské Kamenici (Chemnitz) překročily rámec protestních demonstrací a staly se skutečným projevem lidového odporu. Lidé mají plné právo na sebeobranu a hájení svého způsobu života. Snahy některých německých politiků úkolovat tajné služby proti vlastenecké parlamentní straně AfD jsou jasným projevem neomarxistické totality, která je podstatou projektu Evropské unie. Lidé v Saské Kamenici se brání nejen násilí ze strany imigrantů, ale hájí také svobodu a demokracii. Znovu se ukazuje, že Evropská unie znamená politiku imigrace a potlačování svobody a demokracie. Nelze být pro Evropskou unii a zároveň odmítat imigraci jako to prezentuje premiér Andrej Babiš a jiný probruselští politici. Nelze být pro Evropskou unii a zároveň bojovat za svobodu a demokracii. Hnutí SPD je jediná politická strana, která tuto politickou skutečnost dnes říká otevřeně a bez alibismu.

3) Většina českých parlamentních stran, konkrétně ANO, ČSSD, KSČM, TOP09, Piráti, KDU-ČSL i STAN ustoupily diktátu EU a zařadily na jednání Sněmovny zákon implementující směrnici EU omezující právo legálně držet zbraň. Zařazení na projednávání fakticky znamená schválení směrnice. Hnutí SPD to odmítá. SPD je jediná politická strana, která bez alibismu odmítá diktát EU. Stále více se ukazuje, že Evropská unie je nereformovatelná.

4) Předsednictvo hnutí SPD vyzývá všechny příznivce hnutí, aby se aktivně zapojili do podpory hnutí v komunálních a senátních volbách. Naše hnutí postavilo komunální kandidátky ve více než 200 městech a obcích a kandiduje ve všech 27 senátních obvodech. Přes cenzuru a nepřátelskou kampaň proti SPD pevně věříme, že ve volbách hnutí uspěje a naši zástupci zasednou v zastupitelstvech obcí a měst, případně v Senátu. Je velmi důležitá účast každého našeho příznivce ve volbách.

4.9.2018

Hnutí SPD podalo ve Středočeském kraji celkem 21 kandidátních listin!

Do komunálních voleb, které se uskuteční 5. a 6. října 2018 jsme ve Středočeském kraji podali celkem 19 kandidátních listin a dvě kandidátky pro senátní volby.

Regionální klub hnutí SPD Středočeského kraje v létě nezahálel a poctivě pracoval na vytváření kandidátních listin pro komunální a senátní volby. Byla to velice náročná práce, ale nakonec se nám povedlo podat kandidátní listiny pro tyto města a obce: Kutná Hora, Čáslav, Vrdy, Žleby, Plaňany, Neratovice, Cítov, Kladno, Slaný, Brandýs nad Labem, Mladá Boleslav, Příbram, Věšín, Obořiště, Benešov, Vlašim, Votice, Nymburk a Řevničov.

Dále jsme odevzdali dvě kandidátky pro volby do Senátu Parlamentu České republiky. Pro senátní obvod Benešov za SPD kandiduje živnostník Miroslav Křeček a pro senátní obvod Mladá Boleslav pak písničkář, spisovatel a skladatel Josef „Pepa“ Nos.

Přes cenzuru a nepřátelskou kampaň proti SPD pevně věříme, že ve volbách hnutí uspěje a naši zástupci zasednou v zastupitelstvech obcí a měst, případně v Senátu. Je velmi důležitá účast každého našeho příznivce ve volbách.

3.9.2018

Babišův předvolební trik, chce být zachránce Evropské unie před imigranty!

Český premiér Andrej Babiš v rámci zvýšení volebních preferencí pro své hnutí ANO vystupuje jako ten, kdo má recept na to, jak zabránit přílivu nových imigrantů a to převážně z Afriky do zemí Evropské unie.

Tutu svou představu suverénně prezentuje našim občanům pomocí sdělovacích prostředků a to i přes to, že je migrace a ideologie multikulturalismu plánem Evropské unie, se kterou je pan premiér velice dobře spjatý a od které čerpá stamilionové dotace pro své firmy. Migraci a EU totiž nejde rozdělit, jelikož to jsou spojené nádoby. Zamezení migrace do České republiky půjde pouze za předpokladu ukončení diktátu Bruselu, které docílíme vypsáním referenda o vystoupení ČR z EU, aby si občané sami rozhodli, zda chtějí být za těchto podmínek i nadále součástí tohoto neomarxistického a přebyrokratizovaného spolku prosazujícího ideologii multikulturalismu. Toto ale premiér Babiš odmítá, jelikož si on sám nedokáže své podnikání bez EU představit.

Český občan ale není hloupý, a ten kdo sleduje vývoj na naší domácí politické scéně ohledně nelegální migrace do Evropy, si udělá sám obrázek o tom, jak premiér Andrej Babiš, coby lídr hnutí ANO mění své názory tak, aby občané slyšeli to, co si sami přejí, a tím si zlepšil kredit svůj a hnutí ANO.

Na sklonku měsíce srpna si naplánoval předseda vlády Andrej Babiš pracovní cestu do Itálie a na Maltu. Hlavním tématem pracovní cesty bylo jeho představení boje s nelegální migrací a ochrana státních hranic, v rámci kterého chce dávat rady, jak by měla Evropská unie postupovat. V Itálii jednal s italským premiérem Giuseppem Contem a v Římě navštívil velitelství námořních sil Evropské unie ve Středozemním moři (EUNAVFOR MED Sophia), kde pracují i čeští vojáci. Na Maltě jednal s předsedou maltské vlády Josephem Muscatem. Situace ohledně nelegálního přílivu imigrantů dostala jiný rozměr tehdy, když Itálie začala bránit své námořní hranice a tvrdý postup italského ministra vnitra Mattea Salviniho, který neumožnil lodím s imigranty, aby se vylodily u italských břehů. Andrej Babiš po příletu do vlasti v rámci tiskových prohlášení do médií zdůrazňoval, jak byla tato návštěva pro řešení migrační krize pro celou EU velmi přínosná. Uvedl také, že se dozvěděl mnoho zajímavých informací, např. jak je tento byznys nelegálního transportu imigrantů do Evropy vysoce výnosný pro pašerácké mafie. To ale není nic nového pod sluncem a pašeráci ve Středozemním moři profitují již stovky let. Babiš se chlubí tím, že nabídnul pro EU řešení, přirovnáváno jako Babišův: „Marshallův plán pro Afriku“, který by zamezil přílivu nelegálních imigrantů do Evropy. Nástrojem jeho naplnění by měla být vysoká finanční pomoc státům jako je Maroko, Alžírsko, Egypt a Libye. Tyto státy by protislužbou posílily své hranice a tím zamezily nebo alespoň výrazně snížily přesuny imigrantů do Evropy. To opět ale není nic nového pod sluncem. Státy jako Itálie a Španělsko se o takové dohody snaží dlouhodobě, ale převážně z afrických států je malá vůle po dohodě.

Babiš ve svém spasitelském úsilí o záchranu EU pokračuje a v nejbližší době chce své vize představit německé kancléřce Angele Merkelové na schůzce v Berlíně. Sám Babiš o sobě tvrdí, že je dobrý manažer – to ať si posoudí každý sám, ale tato jeho jednání a návrhy na záchranu Evropské unie jsou jenom marketingový tah, jak sebe a své hnutí ANO zviditelnit před nadcházejícími komunálními volbami. Andreji Babišovi bychom doporučili, ať se angažuje tam, kde je to potřeba. Jako premiér naší země by se měl prioritně starat o blaho a spokojenost našich občanů – což viditelně nedělá.           

Občané ale nejsou hloupí a nemají krátkou paměť. Jediné naše hnutí SPD hned od svého založení tvrdě odmítá přijímání imigrantů do Evropy a jako jediné se hlásilo a podporovalo nastolenou politiku Viktora Orbána v Maďarsku. Vstupem do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prezentované silou 22 poslanců poskytuje občanům pojistku, že nedovolíme, aby naše země přistupovala na různé požadavky a diktáty EU, jako např. přerozdělování a přijímání imigrantů do Evropy. Evropská unie je už nefunkční subjekt, s rozbujelou administrativou a naddimenzovanou organizační strukturou. Jako celek neumí zabezpečit pro své občany bezpečí a rozvoj kvality jejich života. Naše hnutí prosazuje nové formy spolupráce v rámci suverénních evropských zemí, jako je například hnutí ENF (Evropa národů a svobody) nebo projekt v rámci zemí V4 plus.

1.9.2018

Volební preference hnutí SPD rostou a podle aktuálního průzkumu společnosti SANEP bychom získali 12,7% voličských hlasů, což je skvělá zpráva a oproti sněmovním volbám v roce 2017 je to polepšení o 2,1%. Je vidět, že vlastenecká politika hnutí SPD, která prosazuje suverénní Českou republiku bez diktátu Bruselu s nulovou tolerancí nezákonné imigrace, mezi občany velice rezonuje. Děkujeme za důvěru a přijďte nás podpořit v říjnových komunálních a senátních volbách, které proběhnou 5. a 6. října 2018.

31.8.2018

Nepodpoříme deficit státního rozpočtu na příští rok!

Naše hnutí SPD nepodpoří ve Sněmovně státní rozpočet na rok 2019, bude-li navrhován s plánovaným schodkem.

Stát by se měl chovat jako řádný hospodář a v době, kdy se státu ekonomicky daří, by mělo být jeho strategickým cílem hospodaření s vyrovnaným rozpočtem. Přebytky by měly být použity na umořování státního dluhu.  

Vláda se měla původně na svém pravidelném jednání poslední středu v září zabývat státním rozpočtem, který musí být odeslán do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke schválení do konce měsíce září. Původně navrhovaný schodek 50 miliard byl nové upraven na 40 miliard a změněn byl i termín vládního projednání na den 19 září. Svou účast na tomto jednání potvrdil prezident Miloš Zeman, který není zastáncem schodkového rozpočtu.

Státní rozpočet je ve finální verzi předkládán vládou a schvalován Poslaneckou sněmovnou. Má formu rozpočtového zákona, který určuje plán finančního hospodaření státu na příští rok z pohledu ekonomické, sociální a politické funkce státu. Obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Příjmy státního rozpočtu tvoří především daně, dále cla, poplatky a další příjmy. Výdaje státního rozpočtu pokrývají činnosti státu, které jsou buď dané zákonem, případně ústavou (tzv. mandatorní výdaje), nebo jimiž vláda realizuje svoji politiku. Příjmy a výdaje státního rozpočtu jsou centralizovány do peněžního fondu, který soustřeďuje státní finance. Je základním článkem veřejných financí a dohlíží na přerozdělování HDP přes rozpočtovou soustavu.

Ohlédněme se do nedávné minulosti na rozpočty za minulé roky (namátkou si představíme rozpočty od roku 2007 a následně každé další dva roky). V roce 2007 byl schodek 66, 4 mld. Kč, v roce 2009 to byl rekordní schodek 192,3 mld. Kč, v roce 2011 byl schodek 142,8 mld. Kč, v roce 2013 byl schodek 81,3 mld. Kč, v roce 2015 byl schodek 62,8 mld. Kč, a v roce 2017 byl schodek 6,2 mld. Kč. Pro rok 2018 se počítá se schodkem 50 miliard korun.

První návrh pro rozpočet 2019 představila vláda v červnu a počítal s padesátimiliardovým deficitem. Plán počítal s celkovými příjmy rozpočtu na příští rok 1,432 bilionu korun, o 117,1 miliardy více než v letošním rozpočtu. Výdaje měly být 1,482 bilionu. Nový návrh představila tuto neděli ministryně financí Alena Schillerová, která tuto informaci řekla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Navrhovaný státní rozpočet byl snížen o 10 miliard (už vládou schválený schodek činil 50 mld. Kč). Snížení deficitu je podle Schillerové dáno očekávaným růstem mezd, a tím i odvodů do rozpočtu. Největší nárůst výdajů, více jak 40 mld. Kč, má jít na subjekty ministerstva práce a sociálních věcí, následuje ministerstvo školství s růstem skoro 30 miliardy Kč. Naopak největší pokles v absolutní částce je u ministerstva zdravotnictví.

Naše hnutí takto předložený návrh státního rozpočtu ve Sněmovně nepodpoří. Důvodem schodku je pokračující navyšování výdajů na státní správu, další vysávání státního rozpočtu politickými neziskovkami, pokračování v neadresném sociálním systému, který podporuje nepřizpůsobivé a umožňuje obchod s bídou. V době ekonomického růstu by měl být státní rozpočet  vyrovnaný, a ještě lépe když se počítá s přebytkem. SPD má v programu ústavní dluhovou brzdu s legislativou podle vzoru Švýcarska. V této ústavě je uvedeno, že výdaje státního rozpočtu musí dlouhodobě odpovídat příjmům. Předložený návrh státního rozpočtu s plánovaným schodkem je velmi nezodpovědný. Stát se musí chovat jako řádný hospodář, neboť se jedná o peníze nás všech.

30.8.2018

Liberálně-demokratičtí umělci zvýhodňují menšiny, aby jich bylo co nejvíc. Ty menšiny rozbíjejí společnost.

Zde je můj nejnovější rozhovor pro ParlamentníListy.cz:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Liberalne-demokraticti-umelci-zvyhodnuji-mensiny-aby-jich-bylo-co-nejvic-Ty-mensiny-rozbijeji-spolecnost-vypalil-Okamuruv-poslanec-549132

1. Hlasité protesty provázaly pietní akt k uctění obětí srpna 1968 před budovou Českého rozhlasu. Na premiéra lidé pískali a křičeli hesla proti němu. Považujete podobné projevy za legitimní protest s ohledem na spornou minulost Andreje Babiše a vládní podporu komunistů nebo šlo o krajně nevhodné narušení pietního aktu?

Ve svobodné a demokratické zemi, kterou Česká republika stále ještě je, je jakýkoli protest, při kterém se neporušuje zákon legitimní, a občané na něj mají právo. Popravdě řečeno, když má k okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy projev Andrej Babiš, tedy člověk, který byl členem normalizační KSČ, tak se demonstrantům ani moc nedivím. Divné ale je, že stejným protestem neodměnili předsedu Senátu Milana Štěcha (ČSSD), který byl také členem normalizační KSČ a to ve stejné době, jako pan premiér. Je to zřejmě proto, že na neomarxisty, kteří poklonkují Bruselu, se nepíská.

2. Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek přišel s příkladem, že na Velehradě v roce 1985 na cyrilometodějské pouti také poutníci pískali na tehdejšího ministra kultury Klusáka a žádný katolík to nebral jako neúctu k Věrozvěstům nebo Mši svaté. „Každý v tom viděl protest proti nestoudnosti.“ Je to správný příklad? Miroslava Němcová v Událostech komentářích hovořila o tom, že se „jednadvacetiletý Jan Palach upaluje a krátce poté vstupuje mladý Andrej Babiš do komunistické strany a dostává zápis pod krycím názvem Bureš.“ Jak vnímat tento výklad?

Jak už jsem řekl v první odpovědi, tak se demonstrantům z těch důvodů, které jsem popsal ani moc nedivím, ale i přes to, že byl ten protest legitimní a občané na něj mají zcela jistě právo, jsem toho názoru, že to k takovýmto akcím nepatří. Ta pieta by měla být silnější, než protest proti současné politice. Události, které se v srpnu 1968 staly a které si musíme neustále připomínat, si dle mého názoru zaslouží jiný přístup občanů. Výklad paní Němcové je tak jak ona tom umí velice nadnesený a ještě k tomu časově nepřesný, jelikož se Jan Palach upálil v lednu roku 1969, načež Andrej Babiš vstoupil dle dostupných informací do komunistické strany „až“ v roce 1980, což dle mého názoru krátce poté, jak říká paní Němcová, není. Tím samozřejmě pana premiéra neomlouvám a je potřeba si říci, že byl až do roku 1989 členem normalizační komunistické strany.

3. Významnou roli měli při vzpomínkových programech umělci. Většina z nich tepala Andreje Babiše a upozorňovali na to, že by se mohl 21. srpen 1968 vrátit. Je to možné? Na druhou stranu na Lucii Bílou publikum pískalo, zřejmě především za to, že zpívala s Alexandrovci. K čemu spěje takové vyhrocení atmosféry? Bude muset umělec sdílet některé politické názory, jinak se na něj bude pískat? Je to v pořádku?  

Někteří naši umělci si myslí, že mají patent na rozum a že jen jejich názor je ten správný, čímž zapomínají na to, že žijeme v demokratické společnosti, kde vždy vyhrává většina a ne kdejaké menšiny, které právě tito liberálně-demokratičtí umělci zvýhodňují a dělají všechno proto, aby těch menšin, které rozbíjejí společnost, bylo co nejvíce. 21. srpen 1968 se nesmí nikdy vrátit a všichni pro to musíme udělat maximum. Nikdy proto nesmíme dopustit zrealizování neomarxistických myšlenek na vytvoření evropského superstátu pod řízením nikým nevolených úředníků Evropské unie, kteří prosazují právě tu takzvanou liberální demokracii, zpochybňují výsledky demokratických voleb a ničí suverenitu národních států. Co se týká Lucie Bílé, tak té mi je opravdu líto, ale musíme to brát takové, jaké to je, jelikož neomarxisté cítí, že se blíží jejich postupný konec a tak na sebe začínají co nejvíce upozorňovat. 

4. Jak vůbec hodnotit průběh vzpomínkových akcí na 21. srpen 1968 po republice. Někteří pozorovatelé říkají, že dříve nebyla atmosféra tak vyhrocená, ale že nyní vše dostává jiný rozměr už kvůli chování Ruska v minulých letech. Jak hodnotit přístup české veřejnosti? Jak velká část veřejnosti se akcí spontánně účastnila? Jak zhodnotit roli médií?

Atmosféra je vyhrocená proto, že je společnost rozdělená na dva tábory, ale vůbec to není z důvodu chování Ruska, které nás ničím neohrožuje. Rozdělená je kvůli pokrokářské multikulturní ideologii Bruselu, která je podpořena kdejakou byrokratickou regulací a pohrdá národními státy a jejich suverenitou. Co se týká médií, tak ty si letošní vzpomínku na srpnové události roku 1968 „užívaly do sytosti“, zvláště pak Český rozhlas a Česká televize. Nic proti tomu nemám, připomínat jsou tyto události potřeba, a proto doufám, že si se stejnou vervou budou v září tohoto roku „do sytosti užívat“ také 80. výročí Mnichovské dohody, následně v říjnu 100. výročí od vzniku Československa a v březnu příštího roku 80. výročí okupace Československa vojsky nacistického Německa. Sám jsem zvědav, co nám hlavně naše veřejnoprávní média k těmto událostem připraví a čím nás překvapí.

5. Jaké poselství či historickou zkušenost pro nás má srpnová okupace z roku 1968 dnes?

Že je potřeba si vážit svobody, demokracie a suverenity země a neustále za tyto hodnoty bojovat! 

6. Ať už padesáté výročí srpnových událostí nebo sto let od vzniku Československa otevírá otázku, jak nám prospívá Evropská unie. Liberálové jasně říkají, že EU a NATO jsou pevné záruky, že se nikdy nevrátí 21. srpen, a že se k jmenovaným institucím musíme pevně přimknout. Další jsou opatrnější už s ohledem na migrační krizi, například premiér Andrej Babiš. Část politiků je euroskeptická a o výhodách EU je nikdo nepřesvědčí. I s ohledem na to, jak se posouvá téma migrace, jak přistoupit ke všem rozhodnutím, které nás budou čekat, co se týká Evropské unie?

Nedávno jsem to psal v jednom ze svých příspěvků, který jsem nazval: „Je žádoucí, aby byla Česká republika suverénním státem!“, kde jsem současnou situaci k této problematice stručně popsal následovně: „Spolupráce evropských států na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu je potřeba a je to nevyhnutelné, ale vždy to musí být jen za předpokladu zachování národní suverenity. Nikdy nesmíme dopustit zrealizování neomarxistických myšlenek na vytvoření evropského superstátu pod řízením nikým nevolených úředníků Evropské unie. Tito neomarxisté totiž prosazují takzvanou liberální demokracii, která opustila základní princip demokracie, což je vláda většiny. Zpochybňuje výsledky demokratických voleb, rozbíjí společnost na společenství nejrůznějších menšin a následně neoprávněně tyto menšiny zvýhodňuje, čímž se dopouští pozitivní diskriminace. Současný přebyrokratizovaný projekt Evropské unie, jenž prosazuje multikulturní ideologii, pohrdá národními státy a je jen otázkou času, kdy se sesype jako domeček z karet. K tomuto sesypání bude naše hnutí SPD napomáhat a uděláme maximum pro transformaci EU na Unii evropských (suverénních) národů (U.E.N.), kterou budeme společně prosazovat se všemi vlasteneckými stranami Evropy sdruženými v hnutí Evropa národů a svobody (ENF).“ 

7. Italská vláda způsobuje zásadní průlom. Migranty odmítají, premiér Matteo Salvini hrozí, že je bude vracet do Libye a důrazně žádá EU o pomoc. Kam se otázka migrace posouvá? Do jaké míry jsme ještě migrací ohroženi? Mimochodem, jak dál v debatě na téma: zákaz zahalování obličeje islámským ženám?

Matteo Salvini přemýšlí zdravým selským rozumem a jeho politická strana Lega je společně s naším hnutím SPD hrdým členem hnutí Evropa národů a svobody (ENF), které sdružuje vlastenecké strany Evropy. Není totiž možné, aby neustále proudily hordy nelegálních imigrantů, kteří jsou navíc v drtivé většině vyznavači netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující ideologie, která neuznává svobodu a demokracii do Evropy za ekonomicky lepším životem. Čím dříve to skončí, tím lépe pro celou Evropu. Migraci je třeba zarazit, ukončit nelegální obchod s lidmi a pomáhat těmto lidem v zemích, ze kterých emigrují. Co se týká zahalování obličeje islámským ženám, tak SPD v této souvislosti zastává názor, že do naší země zahalování obličeje muslimy nepatří. Jde o diskriminaci žen a jejich opovrhování. Odkazování se na náboženství, kde nemá žena stejná práva, jako muž je v tomto případě pouze potvrzení toho, že nemá islámská ideologie nic společného se svobodou a demokracií. Pokud muslimové chtějí žít v Evropě a u nás, tak se musí podřídit většině. Pokud s tím mají problém, musí se odstěhovat tam, kde jejich chování je bráno za normální. SPD v této souvislosti připravuje vlastní zákonnou úpravu s ohledem na dánský model. Je třeba však zohlednit naše zvyky jako jsou masopustní průvody, Mikuláš s čertem atp., aby nedocházelo k porušení zákona v těchto případech, které souvisejí s našimi tradicemi.

29.8.2018

Výroky premiéra Babiše ohledně EU a migrace jsou naprostým klamáním občanů!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k současné politické situaci.

1. Hnutí SPD odsuzuje pokus kriminalizovat italského ministra vnitra Mattea Salviniho. Na jeho rozhodný odpor proti imigrační politice Evropské unie reaguje italská prokuratura pokusem o jeho kriminalizaci na základě vykonstruovaných podezření. Naprosto jasně se ukazuje, jak pracují neomarxistické sítě v Evropě. Pokus o kriminalizaci Mattea Salviniho je v podstatě pokusem o zvrácení výsledku voleb. Jde o druhý pokus odstavit představitele Ligy od vlády a zabránit jí realizovat svůj vlastenecký volební program. Liga je partnerská strana našeho hnutí SPD a společně s ní budeme postupovat v dalším politickém boji za svobodu evropských národů proti diktátu a politice Evropské unie.

2. Výroky premiéra Babiše, že ten, kdo zpochybňuje členství České republiky v Evropské unii, ohrožuje její budoucnost a zároveň tvrzení o odmítání imigrantů a snaze změnit EU jsou naprostým klamáním občanů. Evropská unie je neomarxistickým projektem a jeho elity se své moci dobrovolně nikdy nevzdají. Imigrace je součástí této politiky a stejně jako premiér Babiš potřebuje být součástí elit Evropské unie. Existuje jediná cesta ke svobodě. Především prosadit naše právo rozhodnout v referendu o vystoupení z Evropské unie. A zvítězit příští rok v květnu ve volbách do Evropského parlamentu a společně s vlasteneckými stranami Evropy vytvořit nová pravidla evropské spolupráce. Pokud to nebude možné v celé Evropě, je nutné uplatnit referendum, odejít z Evropské unie a vytvořit společný projekt spolupráce ve formátu V4 plus.

3. Hnutí SPD má plné pochopení pro protesty veřejnosti v Německu. Protesty jsou reakcí na brutální vraždy a násilí, které v Německu páchají imigranti. Je naprosto skandální, že tyto protesty jsou vykládány jako projev extrémismu nebo nenávisti. Jde pouze o oprávněné obavy o bezpečnost blízkých a budoucnost země.

4. V září se začne projednávat návrh státního rozpočtu na rok 2019. Obsahuje minimálně 40 miliardový schodek za situace, kdy má Česká republika hospodářský růst. Důvodem schodku je pokračující navyšování výdajů na státní správu, další vysávání státního rozpočtu politickými neziskovkami, pokračování v neadresném sociálním systému, který podporuje nepřizpůsobivé a umožňuje obchod s bídou. Hnutí SPD takový návrh nepodpoří.

28.8.2018

Kancléřka Merkelová ničí svou proimigrační politikou Evropu!

Nedávno podle serveru Focus měla ve svém vystoupení na veřejnoprávní televizní stanici ARD pronést, že je kancléřkou imigrantů.

Angela Merkelová má velmi jasný názor k imigrantům, kterým tak často podle sebe řekla: „Jsem tvůj kancléř,“ a v televizi ARD to ještě zdůraznila. Tyto slova teď velmi rezonují a to nejen v Saské Kamenici, kde se včera konala velká demonstrace k tragické nedělní události, při které dva imigranti ubodali k smrti pětatřicetiletého Němce a dva jeho přátele těžce zranili.

Tato proimigrační a neomarxistická politika kancléřky Merkelové je pro celou Evropu zhoubným nádorem a bude trvat velmi dlouho, než se z toho Starý kontinent vzpamatuje, zda vůbec!

27.8.2018

NE euru – Finanční dotace států eurozóny do Řecka je budoucí problém celé EU!

Řecko jako jedna ze zemí eurozóny platící eurem je od roku 2010 velmi zadluženou zemí a její bankrot by mohl položit finance celé Evropské unie, která Řecku za posledních osm let formou záchranných programů půjčila přes čtvrt miliardy eur.

Minulý týden proběhla zpráva, že díky masivním úsporám a škrtům řecké vlády, které byly vázány jako podmínka pro obrovské půjčky, může země opustit záchranný program. Špatná situace hospodaření vyšla najevo v roce 2009, kdy Řecko přiznalo mnohem vyšší rozpočtový deficit, než který byl oficiálně uváděn. Tento stav byl zcela běžný v celém Řecku, kdy si vlády po tři desetiletí nekontrolovatelně půjčovaly, i když dobře věděly, že nebudou prostředky na splácení. Stát neúměrně zvyšoval různé dávky (hlavně důchody, kdy průměrný důchod byl okolo 1.200 euro) a byly tolerovány rozsáhlé daňové úniky. Tím narůstaly rozpočtové schodky, které se různě upravovaly, čímž neodpovídaly realitě. Po tom, co vše vyšlo v roce 2009 najevo, přestali investoři Řecku poskytovat půjčky za přijatelné úrokové sazby. Vládě pak nezbyla jiná možnost, než požádat o záchranný úvěr země eurozóny, EU a Mezinárodní měnový fond.  Řecko si tak půjčilo od roku 2010 v rámci tří záchranných programů celkem 288,7 miliard eur od Evropské komise, Evropské centráln&iacut