SPD

"Pesimismus a skepse nevadí.
Lepší je ale hýřit optimismem!"

podpis

ODVÁŽNĚ A VLASTENECKY KE ZMĚNĚ PRO PŘÍMOU DEMOKRACII, VYMAHATELNOU ODPOVĚDNOST POLITIKŮ A NÁRODNÍ ZÁJMY!

Je žádoucí ctít takové hodnoty, jako je svoboda, demokracie, solidarita, spravedlnost, rodina a zodpovědnost k příštím generacím!

Je žádoucí vždy a na prvním místě prosazovat zájmy České republiky a českých občanů!

Je žádoucí mít úctu k národním symbolům, je žádoucí si vážit své České republiky, chránit ji, řádně o ní pečovat a být hrdi na to, že jsme Češi a že jsme se tu narodili! Zároveň mějme úctu i ke všem ostatním národům!

Je žádoucí být svědomitější a odpovědnější ke své rodné zemi a tím pádem ke svým daním, které jí odvádíme a kterých opravdu není málo! Naše rodná země, jsou naše daně a naopak! Jen my sami musíme rozhodovat o tom, na co se naše peníze použijí! Proto musíme v každých volbách vybírat vždy jen odpovědné politické zástupce, kteří budou spravovat naše finance s péčí řádného hospodáře!

V rámci svého vlasteneckého politického poslání budu prosazovat:

 • Radikální změnu politického sytému s co největším posílením přímé demokracie, aby měl vždy konečné slovo pouze občan.
 • Zavedení přímé volby poslanců, hejtmanů a starostů.
 • Prosazení zákona o referendu, který by občanům v případě potřeby umožnil vymoci žádané změny.
 • Možnost odvolat jakéhokoli politika prostřednictvím referenda.
 • Zavedení adresné trestní a hmotné odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy.
 • Ústavní brzdu bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování země, cílem jsou vyrovnané veřejné rozpočty s legislativou podle švýcarského vzoru.
 • Důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné.
 • Zákon o prokázání původu majetku.
 • Přijetí zákona proti lichvě.
 • Konec zvyšování daní. Odklad na daňové změny po dobu tří let.
 • Podporu živnostníků a podnikatelů.
 • Právo a spravedlnost. Ochranu svobody, rodinných hodnot a bezpečí občanů.
 • Investice do školství, sportu, vědy a výzkumu, jelikož je to ta nejlepší investice.
 • Spravedlivý sociální a důchodový systém.
 • Funkční a transparentní zdravotnictví.
 • Investice do kultury s cílem rozvoje cestovního ruchu, ochrany národního kulturního dědictví a propagace českého umu ve světě.
 • Zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky s podporou malých a začínajících zemědělců a rodinných farem.
 • Referendum o vystoupení České republiky z EU. Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce. Evropu bez zbytečné byrokracie, nesmyslných regulací a nespravedlivého přerozdělování.
 • Přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechci zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod náboženských fanatiků.

Prosazuji zásadní ústavní, politické a legislativní změny. Považuji za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu ekonomické krize, hlubokých dluhů a vysokých daní. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v demokracii. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za své daně dostanou důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody.

Nahlas říkám, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegium. Jsem proti imigraci nepřizpůsobivých cizinců. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Je naše a nestyďme se podle toho chovat. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobří vlastenci. Važme si všech jiných národů a chtějme, aby si oni také stejně vážili nás.

Nejdůležitějším politickým tématem je pro mě přímá demokracie, která dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou a tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém. Z toho je patrné, že tou pravou demokracií, jejíž pojem pochází z řeckého (demokratía), „vláda lidu“, složeného z (demos) lid a (kratos) vládnout je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí na navrhování a přijímání zákonů, kterými se jejich společnost řídí. Důležité je, aby to bylo přímou formou a to tak, jak to již několik desetiletí senzačně funguje ve Švýcarsku. Tedy v zemi, kde neexistují vnitřní konflikty a to i přes to, že zde žijí lidé mluvící několika jazyky (němčina, italština, francouzština a další) a tím pádem vyznávající různou kulturu i náboženství (katolické a protestantské).

Švýcarský systém přímé demokracie je založen na stmelujícím principu pro občany a na vyvážené kombinaci držených, sdílených a delegovaných pravomocí na třech úrovních státní správy a to na úrovni obce, kantonu a federace. Díky těmto principům existuje Švýcarská konfederace v pohodě a bez větších problémů již více než sedm set let. Základním pilířem této demokracie je systém referend, ve kterých se občané vyjadřují k navrženým zákonům (lidové veto), které je nepovinné a je možné buď na základě iniciativy občanů, nebo na základě iniciativy kantonů. Dále je zde povinné ústavodárné referendum, jelikož žádná úprava ústavy není možná bez lidového hlasování. Povinně musí být v referendu schváleny také mezinárodní smlouvy. Dalším referendem je takzvaná lidová iniciativa, která umožňuje libovolné skupině voličů navrhnout celkovou nebo částečnou revizi ústavy. Referenda a iniciativy existují na všech třech úrovních, tedy na úrovni obce, kantonu i federace.

Takže co je základním principem demokracie? Demokracie musí být chápána jako nástroj individuálního a kolektivního sebeurčení a tím i individuální a kolektivní svobody na základě lidových referend na všech úrovních státní správy! Teprve potom můžeme mluvit o pravé demokracii!

Pokud by v evropských státech existoval systém přímé demokracie s odvolatelností, hmotnou, trestní a osobní odpovědností politiků, po které volám, nikdy by nedošlo k takovému imigračnímu šílenství, kterým si teď procházíme.

Je to proto, že by si všichni vedoucí politici velice rozmysleli páchat zlo proti drtivé většině obyvatel. Nenazývali bychom je multi-kulti, jelikož žádné multi-kulti by nebylo. Pokud by totiž nad politiky visel Damoklův meč v podobě jejich možné odvolatelnosti, Merkelová, Juncker ani Dienstbier by si nedovolili říkat to, co v současné době plácají a dělat to, co páchají. No, a pokud by si přeci jen stáli za svým, lidé by jim to ihned spočítali.

Tento skvělý politický systém by si náramně poradil i s celou Evropskou unií jako takovou, jelikož ta by v takovéto podobě nemohla ani existovat. Nikdy by totiž nemohl vzniknout orgán, který není volený občany. Ano mám na mysli Evropskou komisi, která má jako jediný orgán v celém tom evropském aparátu legislativní monopol, jelikož jako jediná instituce EU může navrhovat právní předpisy a nařízení. Do této komise nejsou evropští komisaři voleni, nýbrž jsou pouze jmenováni vládami své konkrétní země. Voleni jsou pouze poslanci Evropského parlamentu, kteří ale žádné legislativní návrhy nepředkládají. Europoslanci pouze schvalují předpisy navržené Evropskou komisí, kterou nikdo nezvolil, ale jen striktně najmenoval.

Pokud to v instituci, jakou je Evropská unie, funguje takto nedemokraticky, nedivme se, že si z nás všichni ti zrádci Evropy stále dokola dělají legraci a mají nás za ovce, které poslušně odvádějí stále se zvyšující daně, aby nás za ně mohli postupně zaprodat a následně zničit. To jim ale nesmíme v žádném případě dovolit a je jen na nás všech, abychom Evropu ještě, když to jde, změnou systému zachránili.

Jmenuji se Radek Rozvoral a narodil jsem se 28.6.1967 v Nymburce.

Žiji v rodinném domě v obci Všechlapy u Nymburka, kde jsem již od roku 2006 zastupitelem obce, od roku 2014 do roku 2022 jsem byl jejím místostarostou a od roku 2003 do roku 2021 jsem byl také předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol.

Po absolvování základní školy jsem vystudoval čtyřletý učební obor s maturitou Mechanik strojů a zařízení v ČKD Praha. Maturitu jsem úspěšně složil v roce 1985.

Po dvouleté základní vojenské službě jsem pracoval jako údržbář v ČKD Praha, závod Slévárny. V roce 1991 jsem nastoupil do služebního poměru k Policii České republiky, jejíž řady jsem opustil na vlastní žádost v roce 1995 a to vzhledem k tomu, že mi nebylo umožněno pracovat v agendě na dopravním inspektorátu.

V roce 1996 jsem se dvěma společníky založil obchodní společnost PLAST spol. s r.o. v České Lípě, která dodává stavebním firmám kompletní sortiment materiálů na rozvod tlakové vody, kanalizace a plynu. V této společnosti od jejího založení pracuji jako jednatel a ekonomický ředitel.

Mým největším koníčkem je sport, který i aktivně provozuji. Hraji fotbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, rád lyžuji atd. Velice rád si poslechnu dobrou rockovou muziku (Kabát, Bon Jovi a další).

Jsem rozvedený a mám dospělého vysokoškolsky vzdělaného syna.

Od léta roku 2013 spolupracuji s Tomiem Okamurou a dne 16.6.2015 jsem se stal členem politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). 4.8.2015 jsem byl na členské konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie zvolen členem předsednictva hnutí a 2.4.2016 předsedou Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje. Na podzim roku 2017 jsem ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamantu České republiky získal od voličů poslanecký mandát, čímž jsem se 21.10.2017 stal poslancem PS PČR, čehož si nesmírně vážím a je to pro mě velká čest. Budu se snažit dělat vše pro to, aby bylo politické hnutí SPD úspěšné a abychom v Poslanecké sněmovně prosadili co nejvíce bodů z našeho vlasteneckého programu pro přímou demokracii, patriotismus, vymahatelnou odpovědnost politiků a za národní zájmy.

Jsem celoživotní optimista a vlastenec prosazující svobodu a přímou demokracii, který má odpor k násilí, smysl pro humor a pro zodpovědnost.

Na první stránku tohoto webu jsem umístil svůj citát: „Pesimismus a skepse nevadí. Lepší je ale hýřit optimismem!“

Je známo, že my Češi jsme spíše v životě skeptičtí a pesimističtí, než ostatní národy a já bych tímto sloganem chtěl na co nejvíce z Vás apelovat, abychom tím optimismem všichni anebo alespoň co nejvíce z nás hýřili a ze života se radovali. Jsme tu přeci jen pouze na návštěvě, tak si pojďme život užívat těmi největšími doušky, co to jen jde. Každý den žijme naplno a tak, jako by byl poslední, ale zároveň ve vší slušnosti, pokoře a tak, abychom se za své činy nemuseli stydět.

2. 6. 2023

Hnutí SPD, na rozdíl od Fialovy vlády, podporuje prorodinnou politiku!

Včera jsme si připomněli Mezinárodní den dětí. Je povinností státu utvářet dětem co nejlepší podmínky pro jejich bezstarostný život, s čímž úzce souvisí podpora pracujících rodin s dětmi.

Hnutí SPD, vycházeje ze svého programu, podporuje prorodinnou politiku, která by měla být prvořadým veřejným zájmem a stát by měl garantovat její financování v co největším rozsahu. V našem programu předkládáme širokou škálu nástrojů, pomocí jejich realizace by se výrazně pomohlo našim pracujícím rodinám starajících se o děti. Základní rodinu definujeme jako rodiče (muž a žena) žijící ve společné domácnosti a vychovávající děti a proto navrhujeme zavést funkční podporu těchto rodin s cílem zvýšení porodnosti.

Současná Fialova vláda v žádném případě nečiní opatření, s jejichž pomocí by se zlepšila životní situace mladých rodin s dětmi, a svými nekompetentními návrhy spíše škodí této pro stát tak důležité skupině našich občanů. Jako příklad uvedu některé vládní návrhy, které představila vláda ve svém konsolidačním balíčku, jenž uberou další finance z rodinných rozpočtů rodin s dětmi. Zrušením školkovného a omezením možnosti využití slevy na manželku připraví pracující rodiny s předškolními dětmi o více jak čtyřicet tisíc ročně.        

Pro naše pracující rodiny s dětmi jsme připravili projekt s názvem: „Rodina na prvním místě“, se kterým se mohou všichni seznámit prostřednictvím webových stránek (www.rodinana1miste.cz). Uvedu některé body z tohoto projektu, jako je například podpora družstevní výstavby a podpora nájemního bydlení v obecních bytech. Dále navrhujeme zavést výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dítěte, a poskytnutí příspěvku na splácení hypotéky rodinám v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě v rámci rodičovské dovolené. Pracujícím rodičům chceme zvýšit porodné na první a druhé dítě a poskytnout jim porodné i u třetího a každého dalšího narozeného dítěte. Rodičovský příspěvek chceme pravidelně zvyšovat, prioritně na děti pro pracující a zdravotně postižené rodiče.

Hnutí SPD považuje dobře fungující rodinu, kde rodiče pracují a vychovávají děti, za základ prosperity naší republiky, a proto konkrétními návrhy chceme posílit prorodinnou politiku garantovanou státem. Založení rodiny musí být pro rodiče motivačně výhodné a v žádném případě to nesmí pro mladé pracující rodiny znamenat jejich sociální a ekonomický propad.

31. 5. 2023

Hnutí SPD je programově proti zvyšování daní českým občanům a firmám!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda svým „konsolidačním balíčkem" předvádí aroganci moci. Hnutí SPD je programově proti zvyšování daní českým občanům a firmám. Fialova vláda ukázala naprostou nepřipravenost na letošní zvýšení počtu žáků ukončujících základní školy. Fialova vláda výrazně zhoršuje podmínky penzijního spoření. Hnutí SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření. Prezident Petr Pavel hrubě urazil český národ a oběti nacismu. Vyzýváme prezidenta k omluvě.

1. Fialova vláda svým „konsolidačním balíčkem" předvádí aroganci moci. Hnutí SPD je programově proti zvyšování daní českým občanům a firmám.

Vláda Petra Fialy po roce nicnedělání schválila tzv. „konsolidační a ozdravný balíček" na letošní rok v celkové výši 94,1 miliardy korun. Není to žádný konsolidační a už vůbec ne ozdravný balíček, ale obsáhlá daňová reforma, která zvýší daně všem bez rozdílu. Přitom nejen před volbami, ale dokonce ještě nedávno premiér Petr Fiala (ODS) a pětikoalice veřejně tvrdili, že daně zvyšovat nebudou. Minulý týden ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vyzval dotčené subjekty k zaslání připomínek k tomuto materiálu a stanovil termín k jejich zaslání v délce pouhých pěti pracovních dnů. Vláda přitom hodlá měnit celkem 57 zákonných norem a jenom důvodová zpráva má celkem 238 stran. Podle hnutí SPD toto není dialog, ale pouze arogance moci. Předkládaný materiál zároveň vykazuje celou řadu nedostatků. Například z národních dotací, ze kterých se stal regulérní byznys a podhoubí pro korupci, vláda chystá seškrtat 54, 4 miliardy korun, ale materiál neuvádí, konkrétně kterých se to týká. Hnutí SPD je programově proti zvyšování daní českým občanům a firmám, proto tyto vládní návrhy nepodpoříme. Pro SPD jsou naši občané na 1. místě.

2. Fialova vláda ukázala naprostou nepřipravenost na letošní zvýšení počtu žáků ukončujících základní školy.

Vláda Petra Fialy (ODS) a ministerstvo školství (vedené již třetím nominantem hnutí STAN v tomto volebním období), ukázaly naprostou nepřipravenost na letošní zvýšení počtu žáků ukončujících základní školy. Těchto žáků je zhruba o 11 tisíc více oproti loňsku. Důsledkem je stav, kdy nejsou dostatečné kapacity a tisíce z nich nyní nemají zajištěno místo v 1. ročníku střední školy pro příští školní rok ani na jednu ze dvou škol, na které se hlásili. Rodiče jsou tak nuceni pro své děti hledat prakticky jakákoli studijní místa, aby jinak neskončily v září na Úřadu práce. Problém se týká zejména hlavního města Prahy a Středočeského kraje, ale nejen jich. Selhaly tak zejména krajské samosprávy, do jejichž gesce v případě zřizovatelů střední školství spadá. Demografický vývoj je léta dobře známý a na tuto situaci se bylo možné postupně připravit. Dle hnutí SPD je zde nutná kombinace krátkodobých a dlouhodobých opatření. K těm krátkodobým patří rozšíření povolených kapacit studentů ve třídách a dočasné pronájmy dalších vhodných prostor pro potřeby škol. Z hlediska delší časové perspektivy je nutná reforma podoby přijímacího řízení a dlouhodobé systémové plánování dostatečných kapacit ve středním školství dle výhledu populačního vývoje, a rovněž tak přizpůsobení podoby struktury středního školství potřebám trhu práce včetně významného rozšíření kapacit technického, a zejména učňovského školství.

3. Fialova vláda výrazně zhoršuje podmínky penzijního spoření. Hnutí SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhuje v rámci opatření, které zavádějícím způsobem nazývá důchodovou reformou, výrazné zhoršení a zpřísnění podmínek státní podpory dobrovolného penzijního spoření občanů. Konkrétně se jedná o významné omezení – a v některých případech až o zrušení – státních příspěvků na tento typ spoření. Příspěvek od státu tak mají nově dostávat jen ti občané, kteří si své úspory z penzijního spoření nechají posílat po dobu deseti let ve splátkách jako rentu. Když si je vyberou jednorázově, o státní podporu přijdou. Jde o naprosto nedůvodné a diskriminační opatření, které trestá zodpovědné občany, kteří se dlouhodobě zajišťovali na stáří. Vláda chce navíc změnit i další podmínky státní podpory penzijního spoření – například zvýšit povinnou měsíční výši úložky, od které je poskytován státní příspěvek z 300 na 500 korun a úplně odebrat tento příspěvek občanům, kteří si platí na penzijní spoření i v důchodovém věku. To jsou opět demotivující návrhy, které oslabí ochotu občanů spořit sobě nebo svým dětem a vnukům na penzi. Hnutí SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření. Státní příspěvek bychom poskytli i při měsíčních úložkách nižších než 300 korun měsíčně, abychom tak výrazněji podpořili nízkopříjmové a mladší občany. Rozšířili bychom i státní podporu stavebního spoření, kterou chce vláda Petra Fialy (ODS) naopak také výrazně omezit.

4. Prezident Petr Pavel hrubě urazil český národ a oběti nacismu. Vyzýváme prezidenta k omluvě.

Prezident republiky Petr Pavel se 21. května ve svém projevu u příležitosti 78. výročí ukončení druhé světové války a osvobození naší vlasti při Terezínské tryzně dopustil hrubé urážky českého národa a českého státu a všech obětí německé okupace českých zemí a bojovníků proti ní. Jedná se zejména o tyto pasáže z jeho projevu: „Na oběti našich historických chyb nesmíme zapomínat", nebo „Odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijmout, a poučit se z nich.". V kontextu času a místa, kde byla tato slova pronesena a s vědomím všech historických souvislostí jde o výroky, které jsou nepřijatelné, nepřípustné a neslučitelné s výkonem funkce prezidenta České republiky. Hnutí SPD proti těmto výrokům hlasitě protestuje. Naši předkové, občané českého a československého státu, nezpůsobili historické chyby, nebyli u přijímání Norimberských zákonů, nezřizovali koncentrační tábory, nepodíleli se na holocaustu a nepáchali válečné zločiny, tak jako nacistické Německo v letech 1933-1945. Naopak byli oběťmi německých zločinů a hrozilo jim úplné vyhlazení. Prezident republiky Petr Pavel vědomě zaměňuje zločince za oběti! Prezident České republiky se obdobných výroků v takto zásadních věcech z hlediska historie a samotné existence vlastního státu nesmí dopouštět a neexistuje pro ně žádná přijatelná omluva. Prezident České republiky Petr Pavel není prezidentem Německa ani Evropské unie. Jde o nepřípustnou relativizaci zločinů nacismu, kterou prezident republiky (ale i premiér Petr Fiala a ministr školství Mikuláš Bek) podporují svou účastí na akcích tzv. sudetských Němců a poníženými a podlézavými postoji vůči nim. To ohrožuje nejvlastnější české národní zájmy. Za svůj skandální projev musí nést prezident Petr Pavel osobní odpovědnost. Zejména vůči našim předkům, vůči všem občanům naší země, kteří bojovali proti německému okupačnímu teroru, kteří v tomto vítězném boji padli, anebo se stali jeho oběťmi, a také vůči jejich pozůstalým. Očekáváme, že Petr Pavel přijme odpovědnost za svoje výroky a omluví se.

30. 5. 2023

Hnutí SPD je zásadně a dlouhodobě proti přijetí eura v České republice!     

To, že euro nelze udržet v tak rozdílných ekonomikách, jako je Německo, Rumunsko nebo Řecko, se vědělo od začátku a jeho zavedení bylo pouze nesmyslným politickým rozhodnutím.

Ve Sněmovně je hnutí SPD jediným subjektem, který se zásadně staví proti přijetí eura, neboť jsme přesvědčeni, že by jeho přijetí výrazně poškodilo naši ekonomiku, a hlavně naši suverenitu. Vstup České republiky do eurozóny by měl také negativní dopady pro naše občany, kteří by pocítili nárazové zvýšení cen. Státu by vznikly nemalé finanční náklady v rámci administrativního zavedení eura a mohl bych zmínit celou řadu záporů, např. ztrátu autonomní monetární politiky, což je nástroj centrální banky (ČNB), kterým ovlivňuje stabilitu cenové hladiny, vyrovnanost platební bilance, ekonomický růst, míru nezaměstnanosti a stabilitu měnového kurzu. Základním cílem ČNB je hlídání a aktivní ovlivňování míry znehodnocení peněz – inflace.

Naopak ostatní politické strany zastoupené ve Sněmovně přijetí eura dříve podporovaly nebo stále podporují. Strany vládní pětikoalice přijetí eura prosazovaly v rámci předvolební kampaně do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Rychlé zavedení eura v současné Fialově vládě začali opět prosazovat koaliční partneři z hnutí STAN, kdy na červencovém sjezdu minulý rok v Hradci Králové zmínil tlak na přijetí eura ve svém projevu předseda hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan. Poslanci za hnutí STAN by toto téma chtěli co nejdříve protlačit na vládní stůl.

Česká koruna stále posiluje a dle finančních ukazatelů je nejsilnější vůči euru téměř za patnáct let. Euro jako evropskou měnu táhne dolů Německo, představující největší evropskou ekonomiku. Podle zpřesněných údajů zveřejněných koncem minulého týdne se hrubý domácí produkt (HDP) Německa ve srovnání s předchozími třemi měsíci snížil o tři desetiny procenta a propadl se do recese. To negativně ovlivní finanční stabilitu eurozóny, kde je euro oficiální měnou.

Hnutí SPD chce mít v České republice za měnu českou korunu. Pro Českou republiku nabízíme reálnou alternativu – vystoupení z EU na základě referenda a spolupráci suverénních národních států. Naším cílem je bezpečná, spravedlivá, prosperující a suverénní Česká republika. Proto odmítáme vstup ČR do eurozóny, a naopak požadujeme zachování české koruny.

24. 5. 2023

Odmítáme zvyšování daní a preferujeme cestu plošných škrtů provozních výdajů!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,       

Fialova vláda svým „úsporným balíčkem" způsobí jen další zdražování a ožebračí občany. Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti Green Dealu a proti likvidaci výroby automobilů ze strany EU. Podporujeme Maďarsko v tom, že zablokovalo vyplácení vojenské pomoci EU pro Ukrajinu. Prosazujeme mírové řešení, ne válku. Odmítáme rušení rodných čísel a jejich nahrazení identifikátorem za 56 miliard. Je to tunel Fialovy vlády na peníze občanů.

1. Fialova vláda svým „úsporným balíčkem" způsobí jen další zdražování a ožebračí občany.

Podle aktuálního výzkumu agentury STEM/MARK s opatřeními spojenými s tzv. „vládním úsporným balíčkem" dvě třetiny občanů nesouhlasí. Postoje hnutí SPD jsou v tomto ohledu shodné s většinovým odmítavým názorem českých občanů. Jedná se v podstatě o nejrozsáhlejší zvýšení daní v dějinách samostatné České republiky, které povede ke zdražení absolutní většiny typů zboží a služeb, což posílí růst inflace. Dalším důsledkem vládních opatření bude citelný propad čistých příjmů domácností, které nejvíce postihnou pracující rodiny s předškolními dětmi, jež v důsledku zrušení školkovného a omezení možnosti využití slevy na manželku přijdou o více než 40 000 korun ročně. Zvyšují se mj. daně na vodu, teplo, léky, dopravu, kadeřnické služby a pivo. Plánují se také zvýšené odvody daní z příjmu právnických osob, zavedení nemocenského pojištění zaměstnanců a vyšší odvody pro živnostníky a zvýšení daně z nemovitostí dokonce o 100 %. Máme stále jedny z nejdražších potravin v Evropě a naši občané jezdí za levnějšími nákupy do Polska a Německa. Odmítáme dotační byznys, kde se navíc ukazuje, že plánované vládní škrty nebude z velké části možné vůbec realizovat, protože jsou vázány na platné zákony nebo na již uzavřené smlouvy a schválené projekty. Hnutí SPD odmítá zvyšování daní a preferuje jít cestou plošných škrtů provozních výdajů na jednotlivých ministerstvech, zrušení všech zbytných veřejných plateb do zahraničí či předražených zahraničních zbrojních nákupů. Na straně příjmů je třeba zdanit zahraniční spekulativní kapitál a nezdaněné dividendy vyváděné z České republiky do ciziny.

2. Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti Green Dealu a proti likvidaci výroby automobilů ze strany EU.

Italský vicepremiér a ministr dopravy Matteo Salvini, předseda politické strany Liga, což je partnerský subjekt hnutí SPD v rámci mezinárodní frakce vlasteneckých stran EU Identita a demokracie, deklaroval v minulém týdnu odhodlání zajistit v rámci orgánů EU zablokování přijetí nařízení emisní normy Euro 7, které by od roku 2025 výrazně poškodilo evropský automobilový průmysl. Norma Euro 7 by přinesla praktický konec výroby cenově dostupných malých a středních automobilů, navíc i zcela postrádá jakékoli ekologické opodstatnění. Slovenský parlament zase v minulém týdnu uložil slovenské vládě povinnost, aby v orgánech EU její ministři hlasovali proti veškerým návrhům směřujícím ke znevýhodnění nebo k zákazu výroby a prodeje aut se spalovacími motory, o čemž nedávno – za podpory vlády Petra Fialy – EU rozhodla. Zákaz výroby aut se spalovacími motory i norma Euro 7 jsou opatření, které přímo vycházejí z projektu EU Green Deal, který je dlouhodobě likvidační vůči evropskému průmyslu, dopravě či energetice a vede pouze k dalšímu zadlužování států a k propadu životní úrovně širokých vrstev občanů. Green Deal odsouhlasil tehdejší premiér Andrej Babiš a podporuje ho i vláda Petra Fialy. Hnutí SPD požaduje po Fialově vládě, aby postupovala v této věci obdobným způsobem jako Matteo Salvini anebo slovenský parlament.

3. Podporujeme Maďarsko v tom, že zablokovalo vyplácení vojenské pomoci EU pro Ukrajinu. Prosazujeme mírové řešení, ne válku.

Maďarsko v minulém týdnu zablokovalo vyplacení další části vojenské pomoci EU určené pro Ukrajinu ve výši 500 milionů eur (asi 11,8 miliardy korun). Tento postoj Maďarska okamžitě kritizoval český prezident Petr Pavel. Hnutí SPD považuje maďarský postoj v této záležitosti za zodpovědný a realistický a jeho kritiku ze strany českého prezidenta za krok, který poškozuje česko-maďarské vztahy a strategickou spolupráci v rámci zemí tzv. Visegrádské čtyřky. Dodávky zbraní a vojenské pomoci na Ukrajinu ze zahraničí přispívají pouze k eskalaci tamního konfliktu a k úmrtí tisíců nevinných lidí. Tato pomoc je navíc poskytovaná na dluh, který budou muset splácet další generace občanů členských států EU včetně České republiky. Hnutí SPD podporuje mírové a diplomatické řešení konfliktu na Ukrajině.

4. Odmítáme rušení rodných čísel a jejich nahrazení identifikátorem za 56 miliard. Je to tunel Fialovy vlády na peníze občanů.

Od příštího roku mají začít úřady veřejné správy měnit rodná čísla občanů za nové identifikátory, které již nebudou obsahovat údaje o datu narození nebo pohlaví občana. To mimo jiné zahrnuje i výměnu všech občanských a řidičských průkazů. Zavedení tohoto systému bude enormní finanční a administrativní zátěží pro veřejný i soukromý sektor a jeho náklady experti odhadují minimálně na 56 miliard korun. Jedná se o naprosto neodůvodněný a drahý projekt, který zkomplikuje životy občanů a tisíců institucí a firem a bude znamenat další nesmyslné náklady pro stát v době, kdy musí být prioritou šetření na straně veřejných výdajů. Efekt tohoto opatření, které na vládní úrovni prosazuje zejména Ivan Bartoš (Piráti) na zlepšení životů lidí a fungování veřejné správy, bude nulový až záporný. Například Česká asociace pojišťoven spatřuje velké riziko v tom, že rušení rodných čísel může znamenat složitější komunikaci nejen pro klienty pojišťoven, ale i mezi státem a soukromým sektorem. Může dojít i k ohrožení ochrany soukromí občanů. Jedná se tak hlavně o snahu nalézt pracovní náplň pro Fialovou vládou zbytečně nově zřízenou a drahou Digitální a informační agenturu. Současný systém identifikace občanů pomocí rodných čísel je zažitý a plně funkční a není jediný důvod jej měnit.

23. 5. 2023

Hlasovali jsme proti přijetí zákona o České televizi a Českém rozhlasu!

Minulou středu vládní poslanci schválili ve třetím čtení novelu zákona o České televizi (ČT) a o Českém rozhlasu (ČRo), spočívající ve změně volby Rady ČT a Rady ČRo. Také se zvýší počet členů Rady ČT z 15 na 18. Schválením této novely zákona, kterou prosazovala vládní pětikoalice hned po svém nástupu k moci, posílila své politické ambice mít zcela pod svou kontrolou největší veřejnoprávní média v zemi. 

Hnutí SPD od počátku projednávání navrhované změny zákona o ČT a ČRo v Poslanecké sněmovně obstruovalo její schválení, ale vládnoucí pětikoalice silou převahy svých poslanců nakonec dosáhla svého. Nyní bude snadněji ovlivňovat hlavně zpravodajské pořady s cílem větší propagace kroků EU, viz nesmyslné nařízení ve jménu Green Dealu, nebo podporou kolonizace Evropy nezákonnou imigrací z Afriky a dalších zemí. Naopak ještě více zesílí tlak na šíření nenávisti vůči názorům opozice a potírání svobody slova, jež nebudou ve jménu bruselských myšlenek.

Oponenti probruselské ideologie budou dostávat ještě méně prostoru ve zpravodajských pořadech našich veřejnoprávních médií, což se už několikrát od nástupu Fialovy vlády potvrdilo, naposledy v průběhu prezidentských voleb. Zde stojí za připomenutí, co patří mezi hlavní úkoly ČT coby poskytovatele veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Jde o poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Přijetím výše zmiňované novely zákona se ještě více posílí jednobarevnost a neprůstřelnost systému, který chrání zcela jasnou nevyváženost a jednostrannost některých pořadů České televize a Českého rozhlasu.

Novela zákona zavádí přísnější podmínky pro navrhování kandidátů na členy mediálních rad, kdy je budou moci nominovat jen organizace, spolky a instituce, existující alespoň 10 let. Ke zvolení generálního ředitele ČT bude stačit prostá nadpoloviční většina hlasů namísto současné alespoň dvoutřetinové shody. Navíc nově Senát bude volit 6 členů z celkem 18 členů. Podmínka dvou třetin hlasů zůstává pouze pro odvolání ředitele. Fialova vláda si tak chce zajistit podmanění veřejnoprávních médií s tím, že si navolí takové loajální televizní radní, kteří následně budou rozhodovat o tom, kdo bude stát v čele našeho politicky a společensky nejvlivnějšího média dalších šest let.

Poslanci SPD hlasovali proti přijetí této novely zákona. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, aby Česká televize i Český rozhlas byly státní příspěvkovou organizací s pevným rozpočtem pod kontrolou nezávislého Nejvyššího kontrolního úřadu, a aby senioři a zdravotně postižené osoby nemuseli platit koncesionářské poplatky.

19. 5. 2023

Občané mají právo vyjádřit svou nespokojenost s vládní politikou!

Většina občanů České republiky je stále ve větší míře nespokojena s tím, jak současná vláda Petra Fialy (ne)plní to, co slibovala v rámci předvolební kampaně a co deklarovala v Programovém prohlášení vlády ze dne 6. ledna 2022.

Hnutí SPD to, co současná vláda předvádí, vnímá jako velký podvod na naše voliče. Ve zmíněném Programovém prohlášení vlády České republiky se Fialova vláda zavázala k naplnění programu, který považovala vládnoucí pětikoalice za nezbytný pro to, aby Česká republika dokázala obstát v konkurenci dalších vyspělých zemí, a aby mohla svým občanům dlouhodobě zajistit bezpečnou existenci a stále rostoucí životní úroveň. Za téměř rok a půl vládnutí ale Fialova vláda nesplnila téměř nic. Životní úroveň se všem občanům výrazně snižuje a celá řada občanů je z důvodu zajištění všech životních potřeb odkázána na to, že musí žádat o sociální dávky. Je zcela tristní, že do této skupiny už patří i slušní a pracující občané, včetně pracujících rodičů vychovávajících děti.

Nyní tuto aroganci vůči našim občanům dala Fialova vláda jasně najevo představeným daňovým balíčkem a návrhem tzv. důchodové reformy. Vláda tyto návrhy předem nekonzultovala se všemi subjekty, které by se k tomu měly vyjádřit (opoziční strany, odbory a další). Například opozice (hnutí SPD a ANO) ve Sněmovně podle očekávání neprosadila ani jeden z diskusních bodů, v nichž chtěla probírat vládní konsolidační balíček a reformu důchodů, poté co byly vládou představeny. Odborům už také došla trpělivost, a na protest proti vládnímu konsolidačnímu balíčku vyhlásilo toto pondělí 31 svazů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) stávkovou pohotovost, ke které se přidaly i odbory automobilky Škoda Auto. Právo na stávku v České republice zaručuje čl. 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, kde se stanoví, že právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem, přičemž toto právo nepřísluší soudcům, státním zástupcům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů.

Hnutí SPD plně podporuje odborářské organizace, protože se jednoznačně postavily za zaměstnance, a pevně doufá, že nepoleví, dokud nedosáhnou přijatelných kompromisů, a v případě, že se tak nestane, přistoupí ke generální stávce.

Hnutí SPD pořádá demonstrace LIDÉ PROTI VLÁDĚ, na které mohou občané podepsat petici za odvolání vlády Petra Fialy. Ty nejbližší proběhnou dne 24. května 2023 v Liberci na Soukenném náměstí, dne 7. června 2023 v Mladé Boleslavi – Park Výstaviště, a dne 21. června 2023 v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí, vždy od 15:30 hodin. Pro nás jsou naši občané na prvním místě!

17. 5. 2023

Prioritou hnutí SPD je usilovat o mírové řešení vojenského konfliktu na Ukrajině!       

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda zvýšením daní ve svém balíčku sprostě okrade občany o další peníze. Odmítáme vládní důchodovou reformu, která skandálně snižuje důchody a zvyšuje věk odchodu do důchodu. Čeští občané si myslí, že podpora Ukrajiny ze strany Fialovy vlády je příliš vysoká. Chceme mír, ne válku! Premiér Fiala přislíbil účast člena vlády na sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jde o urážku všech českých bojovníků proti německé okupaci a všech jejích obětí. Fialova probruselská vláda chce mocensky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas.

1. Fialova vláda zvýšením daní ve svém balíčku sprostě okrade občany o další peníze.

Vládě Petra Fialy (ODS) trvale klesají volební preference. Neúnosně prohlubuje deficit státního rozpočtu. Ten skončil v letošním březnu ve schodku 166,2 miliardy korun, což je vůbec nejhorší výsledek prvního čtvrtletí od vzniku České republiky. V dubnu už pak dosáhl objemu 200 miliard korun! Strukturu a parametry státního rozpočtu hnutí SPD dlouhodobě kritizuje a jeho výrazné nedostatky konstatuje mj. ve svých výročních zprávách i Nejvyšší kontrolní úřad. Vláda nedělala více než jeden rok od nástupu energetické a potravinové krize vůbec nic, čímž dopustila astronomickou inflaci a podpořila její růst a poté přišla až minulý týden s tzv. „konsolidačním ozdravným balíčkem", v němž představila své návrhy „řešení", a to zvyšováním daní a „důchodovou reformou". Podle vlády má výrazné zvýšení daní příští rok přinést do rozpočtu 31 miliard a další rok 70 miliard korun. Přitom před volbami koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) prohlašovala, že žádné daně nezvýší. Hnutí SPD je přesvědčeno, že řešením jsou úspory na straně státu a vláda musí začít v první řadě u sebe, a nikoliv řešit schodek státního rozpočtu snižováním valorizací důchodů a plošným zvyšováním daní. Je potřeba snížit výdaje jednotlivých ministerstev v průměru o 10 %, a nikoliv zavádět obsáhlou daňovou reformu, která bude mít nepříznivý dopad na všechny občany České republiky. Vláda neřeší příčiny, ale hasí pouze důsledky své vlastní nezodpovědné činnosti. Vláda tímto způsobem zcela přenáší svou neschopnost v podobě břemena státního dluhu na slušné a pracující občany namísto toho, aby například konečně zdanila nadnárodní zahraniční korporace, které z ČR ročně vyvádějí nezdaněné stamiliardové zisky a dividendy. Zvýšení DPH u piva z 10 na 21 % je potom posledním pomyslným „hřebíkem do rakve" venkovských hospod. Demonstrace proti vládě Petra Fialy (pořádané hnutím SPD) po celé republice jsou tak naprosto oprávněné. Říkáme dost této vládě pětikoalice!

2. Odmítáme vládní důchodovou reformu, která skandálně snižuje důchody a zvyšuje věk odchodu do důchodu.

Soubor návrhů, které vláda Petra Fialy (ODS) nazývá důchodovou reformou, žádnou skutečnou reformu nepředstavuje. Je to pouze „horkou jehlou" šitá sada dílčích parametrických úprav zákona o důchodovém pojištění. Vláda hodlá už od roku 2030 až o dva měsíce ročně zvyšovat věk odchodu do důchodu a již od roku 2025 se mají nové důchody významně snižovat. Kromě toho se mají od příštího roku snížit řádné valorizace důchodů a ty mimořádné chce Fialova vláda zrušit. To ovšem povede pouze k dalšímu poklesu reálných důchodů a poškodí to zejména nízkopříjmové důchodce. Vláda zároveň velmi zpřísňuje podmínky odchodu do předčasného důchodu, což silně poškodí občany, kteří pracují od 18 let, ale i vysokoškoláky. Vláda ale vůbec nepřichází s žádnými skutečně reformními kroky, které by posílily udržitelnost našeho důchodového systému a zajistily by důstojné důchody současným i budoucím důchodcům. Hnutí SPD takové návrhy již veřejně představilo a mnohé z nich máme připraveny v legislativní podobě. Jde zejména o silnou systémovou podporu porodnosti v pracujících rodinách a o efektivní prorodinnou politiku, která dlouhodobě zajistí dostatek plátců důchodového pojištění. Dále jde o reformu systému exekucí, která umožní osobám v exekucích standardně pracovat jako řádní zaměstnanci za důstojné mzdy a zajistí až 12 miliard korun do systému důchodového pojištění ročně navíc. Vládní soubor návrhů v oblasti důchodů je pro nás jako celek absolutně nepřijatelný a uděláme vše pro to, aby v této podobě nebyl nikdy schválen.

3. Čeští občané si myslí, že podpora Ukrajiny ze strany Fialovy vlády je příliš vysoká. Chceme mír, ne válku!

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) minulou středu zveřejnilo výsledky průzkumu, ze kterého vyplývá, že více než polovina českých občanů nesouhlasí s mírou vládní podpory Ukrajiny a myslí si, že je tato podpora příliš vysoká a rozsáhlá. V otázce poskytování vojenského vybavení Ukrajině je česká veřejnost rozdělena přesně napůl. A jen pouhých 12 procent českých občanů by případně podpořilo vyslání českých vojáků na Ukrajinu a jejich přímé zapojení do bojů. Hnutí SPD dlouhodobě respektuje poskytování humanitární podpory a pomoci skutečným válečným uprchlíkům a osobám postiženým vojenským konfliktem na Ukrajině. Současně jasně říkáme, že jakákoli finanční pomoc z českého státního rozpočtu cizím státům a cizím státním příslušníkům nesmí probíhat na úkor českých občanů, zejména jejich nejohroženějších sociálních skupin, jak se tomu nyní děje. Vláda Petra Fialy (ODS) zvyšuje daně a odvody českým občanům a firmám a snižuje zákonné valorizace důchodů, ale finanční pomoc do zahraničí neomezuje. Zároveň odmítáme jakoukoli vojenskou podporu Ukrajiny, například dodávkami zbraní anebo výcvikem jejích vojáků v našich armádních zařízeních. Prioritou hnutí SPD je usilovat o mírové řešení vojenského konfliktu na Ukrajině, a nikoliv jeho podpora.

4. Premiér Fiala přislíbil účast člena vlády na sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jde o urážku všech českých bojovníků proti německé okupaci a všech jejích obětí.

Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden, v den výročí konce druhé světové války a osvobození naší země od hrůzné německé okupace, po jednání s bavorským premiérem prohlásil, že se zástupce české vlády zúčastní nadcházejícího sjezdu sudetských Němců (Sudetoněmeckého landsmanšaftu), který se uskuteční na konci května. Jde o naprosto nepřijatelný krok, a to nejen pro jeho zcela nevhodné načasování. Jedná se především o pošpinění památky a urážku všech českých bojovníků proti německé okupaci a všech jejích obětí. Na této okupaci a protičeských represích, se kterými byla neoddělitelně spojena, se zásadním způsobem podíleli právě sudetští Němci, kteří ve spojení s Hitlerem, jehož masově podporovali, rozbili první demokratickou Československou republiku a poté zničili i českou státnost a usilovali i o konečné zničení českého národa. Za to byli po válce po právu z Československa odsunuti. Od té doby usilují o revanš a o revizi poválečného uspořádání – včetně požadavků na majetkové restituce a prolomení tzv. Benešových dekretů, zatímco válečné reparace platit nehodlají. Sudetoněmecké organizace jsou dlouhodobě proti České republice ostře nepřátelsky zaměřené, a proto nesmí být pro jakoukoli českou vládu partnery. Sudetoněmecký landsmanšaft má navíc nacistické kořeny. Jednání se sudetskými Němci, včetně účasti zástupců české vlády na jejich sjezdech, je z pohledu hnutí SPD zradou českých národních zájmů!

5. Fialova probruselská vláda chce mocensky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas.

Vládní koalice chce na program aktuální schůze Poslanecké sněmovny opět zařadit návrh zákona, kterým se mění zákony o České televizi a Českém rozhlasu. Jedná se o závěrečné třetí čtení tohoto vládního návrhu. Jeho podstatou je to, že vláda Petra Fialy (ODS) chce dokončit politické ovládnutí kontrolních rad veřejnoprávních médií prostřednictvím jejich personálního složení – a tím si dlouhodobě zajistit dominantní vliv na vysílání České televize a Českého rozhlasu, zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Jde hlavně o to, aby ve vysílání zcela převažovaly pouze provládní a probruselské názory a aby zde byly zastoupeny svými názory zástupci opozice pouze velmi okrajově anebo vůbec. Vládní strany si tím rovněž chtějí pojistit politickou moc a získat neoprávněné výhody v předvolebních kampaních. Vládní koalice chce proto změnit způsob volby kontrolních rad veřejnoprávních médií tak, aby jejich třetinu volil pouze Senát, zatímco nyní je volí Poslanecká sněmovna, která je jediným legitimním reprezentantem názorů široké veřejnosti. Přitom Senát zastupuje pouze naprostou menšinu veřejnosti a má minimální důvěru občanů. Odmítáme i omezení okruhu subjektů, které budou moci navrhovat členy mediálních rad, jen na organizace, které existují více než deset let. To je diskriminační opatření jednoznačně zvýhodňující politické neziskové organizace napojené na strany současné vládní koalice. Poslanci hnutí SPD se snaží přijetí tohoto návrhu zabránit a budou v tom pokračovat.

16. 5. 2023

Vládní plán pro veřejné finance zdraží životy slušným a pracujícím občanům!

S velkou pompou minulý čtvrtek představila vláda Petra Fialy ozdravný plán pro veřejné finance „Česko ve formě“, jehož součástí je konsolidační balíček a návrh důchodové reformy. Většina veřejnosti však s tímto záměrem vlády nesouhlasí.

Hnutí SPD jako opoziční strana zastoupená v Poslanecké sněmovně má k představenému vládnímu konsolidačnímu balíčku celou řadu výhrad a odsuzuje sebechválu pětikoalice, spočívající v tom, že pomocí představeného daňového balíčku dostane opět naši republiku do situace, kdy se zásadně změní trend rostoucího zadlužování našeho státu. Zde ale musím zmínit, co zatím Fialova vláda po téměř roce a půl vládnutí pro naše občany udělala pozitivního. Odpověď je velmi jednoduchá, téměř nic, a navíc je pětikoaliční vláda plně odpovědná za velkou inflaci a rostoucí státní dluh. Nově představená opatření se negativně promítnou do životů českých občanů, pracujících zaměstnanců i živnostníků, rodin s dětmi, studentů, seniorů a zdravotně postižených občanů.    

Zmíním některé návrhy z 55 opatření, obsažené v konsolidačním vládním balíčku, které v hnutí SPD zásadně odmítáme. Zvýšení daně z příjmu právnických osob od roku 2025 ze současných 19 procent na 21 procent a zvýšení odvodů pro živnostníky. Zvýší se také daň z příjmu fyzických osob, a to konkrétně v pásmu příjmu, v jehož rámci se platí vyšší sazba daně (23 %), který se snižuje z čtyřnásobku průměrné mzdy na třínásobek. Občané vlastnící nemovitost pocítí dvojnásobné zvýšení daně z nemovitostí. V balíčku vláda opět ukázala, že nestojí o podporu mladých rodin, neboť navrhuje zrušení školkovného, zrušení daňové slevy na manželku, snížení podpory stavebního spoření a zdražení dálniční známky. Zaměstnanci v následujících letech též nemohou očekávat od současné vlády žádné zlepšení svých financí, spíše naopak. Navrhuje se snížení objemu platů ve veřejné sféře, zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům a opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy.

Daň z přidané hodnoty bude mít dvě sazby. Dosavadní snížené sazby 10 a 15 procent se sloučí na 12 procent. Základní 21procentní sazba zůstane a nově do ní bude zařazeno čepované pivo, opravy kol, obuvi a kožených výrobků, úklid, kadeřnictví a palivové dřevo. Všechny tyto položky výrazně zdraží. V hnutí SPD v této pro naše občany těžké době navrhujeme na přechodnou dobu nulovou sazbu DPH na základní potraviny.

Hnutí SPD má celou řadu připomínek k takto představenému „úspornému balíčku“, neboť většina z navrhovaných opatření pocítí negativně slušní a pracující lidé. Navrhujeme i řešení, kde by stát mohl finance získat a ušetřit. V rámci projednávání daňového balíčku v Poslanecké sněmovně uděláme vše proto, aby některé návrhy, které nejvíce poškodí naše občany, nebyly schváleny. Víme, že to ale bude těžké, neboť poslanci vládní pětikoalice jsou si vědomi své převahy 108 hlasů. Pro hnutí SPD jsou čeští občané na prvním místě, a proto požadujeme demisi Fialovy vlády. Souhlasíte-li s námi, podpořte nás na našich demonstracích proti současné vládě.

12. 5. 2023

Odmítáme další diktát Evropské unie v podobě emisních povolenek!

Státy Evropské unie dne 25. dubna 2023 schválily celou řadu reforem týkajících se klimatických norem, které opět negativně pocítí naši občané. Vše spočívá v tom, že země unijní sedmadvacítky odhlasovaly zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy od roku 2027 a konec bezplatných povolenek v roce 2034.

Hnutí SPD vnímá tento krok jako další neuvážený šílený plán EU, jak připravit naše občany o jejich finance. Sada klimatických norem označovaná jako „Fit for 55“, kterou Rada EU nedávno schválila, má přiblížit EU k cíli snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o alespoň 55 procent oproti roku 1990. Všechny navržené změny pravidel, jež jsou součástí šíleného Green Dealu, podpořila jasná většina členských zemí, pouze Polsko bylo podle webových stránek Rady EU u většiny schvalovaných norem proti nebo se zdrželo hlasování. Úpravy systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) ve střednědobém až dlouhodobém horizontu výrazně zpřísní trh s CO2.

Do působnosti EU ETS budou zařazeny emise z lodní dopravy (od roku 2026 to bude 100 %) a postupně budou rušeny bezplatné povolenky pro odvětví letectví, kdy od roku 2026 se zavede úplné dražení povolenek. Naši občané v souvislosti s přijatými reformami hlavně pocítí vyšší náklady v rámci svých domácností, neboť systém EU ETS se bude od roku 2027 vztahovat na distributory, kteří dodávají paliva odvětví budov, silniční dopravy a dalším odvětvím. Ti následně zvýšené náklady budou účtovat občanům, příjemcům jejich služeb.  

V rámci konečného projednávání nových klimatických norem považujeme za zcela absurdní, že ti samí europoslanci hned po jejich schválení, vytvořili a odhlasovali tzv. „sociální klimatický fond“, který má ochránit domácnosti a podnikatele před vysokými cenami energií a náklady na dopravu vyvolanými zpřísněním systému emisních povolenek, ve kterém má být k dispozici 86,7 miliardy eur (přes dva biliony korun).

Hnutí SPD zásadně odmítá všechna tato opatření vycházející z projektu Green Dealu (Zeleného údělu EU), včetně systému obchodování s emisními povolenkami, pro jehož zpřísnění hlasovali i europoslanci zastoupení ze stran vládnoucí pětikoalice. Hnutí SPD prosazuje vystoupení České republiky z Evropské unie, a to na základě výsledků celostátního referenda.

10. 5. 2023

Hnutí SPD předkládá jasné řešení Fialovy drahoty!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Německo nám dosud nezaplatilo značnou část válečných reparací v řádech bilionů korun. Čest památce našich osvoboditelů. Premiér Fiala shazuje vinu za zdražování na ČNB, přitom za něj může Fialova vláda. Hnutí SPD předkládá jasné řešení Fialovy drahoty. Ministr práce Jurečka a Fialova vláda nesou odpovědnost za to, že desítkám tisíc občanů nebyly přiznány důchody v zákonné lhůtě. Ne migraci, ne genderu, ne válce. Společně s Viktorem Orbánem, s jehož stranou máme uzavřené memorandum o spolupráci, čelíme rozkladné politice Evropské unie. Fialova vláda škodí živnostníkům.

1. Německo nám dosud nezaplatilo značnou část válečných reparací v řádech bilionů korun. Čest památce našich osvoboditelů.

Společně si v těchto dnech připomínáme 78. výročí konce druhé světové války. Nejstrašnější válka v dějinách způsobila smrt více než 72 milionů lidí, včetně 6 milionů obětí židovského holocaustu. Květnové povstání českého lidu a osvobození Československa armádami Spojenců, v čele s tehdejším Sovětským svazem, přinesly definitivní porážku hitlerovského Německa a konec německé okupace českých zemí. Jednalo se o okupaci, která měla jednoznačně genocidní charakter a jejímž konečným cílem byla úplná likvidace Slovanů a českého národa. Je třeba si stále připomínat oběti našich osvoboditelů, především vojáků tehdejší sovětské Rudé armády, kteří se na našem osvobození podíleli rozhodujícím způsobem, ale i vojáků rumunské armády či amerických, polských, belgických a dalších vojáků, kteří v letech 1944 a 1945 padli na území Československé republiky při jejím osvobozování. Čest jejich památce! V této souvislosti je také nutno mít na paměti, že Německo nám dosud nezaplatilo značnou část válečných reparací (v řádech bilionů korun), které jim ukládá Pařížská reparační dohoda a které se současná vláda ČR odmítá snažit vymáhat. Hnutí SPD, jako jediný politický subjekt zastoupený ve Sněmovně, nepovažuje tuto otázku za uzavřenou a požaduje, obdobně jako Polsko, zaplacení zbytku německých válečných reparací, které nám po právu náleží. Odmítáme přepisování dějin a výsledků druhé světové války i jakoukoli relativizaci a rehabilitaci nacismu a jeho zločinů!

2. Premiér Fiala shazuje vinu za zdražování na ČNB, přitom za něj může Fialova vláda. Hnutí SPD předkládá jasné řešení Fialovy drahoty.

Premiér Petr Fiala (ODS) v minulém týdnu obvinil Českou národní banku (ČNB) a jejího guvernéra Aleše Michla z nedostatečného boje proti inflaci, jejíž výše je v České republice jedna z nejvyšších v Evropě (15 %). Realita je přitom taková, že ČNB již mnoho měsíců proti inflaci bojuje, přičemž preferuje metodu posilování kurzu české koruny prostřednictvím tzv. měnových intervencí (prodej eurových rezerv a nákup českých korun). Silný kurz české koruny tak zlevňuje dovážené zboží, což je důležité hlavně u ropy, a působí protiinflačně. Beze zbytku platí, a vidíme to po celé Evropě, že na vývoj inflace mají enormní vliv opatření jednotlivých vlád. Hlavními protiinflačními nástroji musí být snižování deficitu státního rozpočtu (primárně prostřednictvím snižování výdajů), snižování státního dluhu a regulační opatření, která zabrání dalšímu růstu cen. Fialova vláda jde opačnou cestou a chystá se zvyšovat nepřímé daně (DPH a spotřební daň) či majetkové daně (daň z nemovitosti), což bude působit jednoznačně proinflačně, a ještě více to zdraží většinu zboží a služeb. Z pohledu SPD je momentálně klíčové snížit ceny energií, kdy máme stále nejdražší elektřinu přepočtenou na paritu kupní síly v rámci Evropy a kde u plynu jsme druzí nejdražší. Řešení je přitom v zastropování ceny elektřiny přímo u výrobců a v nákupu plynu přímo od producenta s nejvýhodnější cenou. V rámci snižování cen potravin je to kombinace daňových (snížení DPH), kontrolních a regulačních opatření. To jsou řešení, která navrhuje SPD, která však vláda odmítá.

3. Ministr práce Jurečka a Fialova vláda nesou odpovědnost za to, že desítkám tisíc občanů nebyly přiznány důchody v zákonné lhůtě.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která přímo podléhá ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) absolutně nestíhá vyřizovat žádosti občanů o důchody. Desítky tisíc občanů (konkrétně se to týká 25 500 osob) v posledních měsících neobdržely rozhodnutí o přiznání důchodu a jeho výplatu v zákonné lhůtě devadesáti dnů. Není výjimkou, že občané čekají na důchod i déle než půl roku, aniž by jim ČSSZ podala jakoukoli informaci o stavu jejich žádosti nebo se jim omluvila. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné! Ministr Jurečka se vymlouvá na přetíženost a vysoký počet žádostí o důchod, jde ale o naprosté manažerské selhání Fialovy vlády a výsměch občanům. Povinností ministra i celé vlády je, aby byl v praxi dodržován zákon o důchodovém pojištění a aby důchody byly přiznávány a vypláceny včas. Ministr Jurečka tento kritický stav vůbec neřeší, naopak dochází k rušení poboček ČSSZ (například v Praze), což situací naopak nadále zhoršuje. Obdobně neuspokojivě z hlediska dodržování lhůt pro výplatu sociální podpory a pomoci fungují i úřady práce, opět řízené ministrem Jurečkou, jehož manažerská neschopnost by měla být jasným důvodem k jeho odvolání z pozice ministra práce a sociálních věcí a člena vlády.

4. Ne migraci, ne genderu, ne válce. Společně s Viktorem Orbánem, s jehož stranou máme uzavřené memorandum o spolupráci, čelíme rozkladné politice Evropské unie.

V minulém týdnu proběhla v Budapešti Konference konzervativní politické frakce (CPAC), což je v současnosti nejvýznamnější a nejvlivnější mezinárodní platforma a shromáždění politických konzervativců na světě. Tuto konferenci pořádal Americký konzervativní svaz blízký Republikánské straně. Hnutí SPD na této akci zastupovala delegace vedená ředitelem Institutu svobody a přímé demokracie Josefem Nerušilem. Hlavním řečníkem konference byl maďarský premiér Viktor Orbán, jehož projev se nesl ve znamení hlavního hesla: „Ne migraci, ne genderu, ne válce" a důrazu na klíčovou roli a důležitost národů a suverénních národních států v dnešní Evropě. Přičemž tyto hodnoty jsou nyní nejvíce ohroženy politikou Evropské unie a její stále těsnější federalizací doprovázenou odebíráním kompetencí členským státům. Viktor Orbán ve své řeči zdůraznil, že jeho strana Fidesz, se kterou má hnutí SPD uzavřené memorandum o spolupráci, úspěšně čelí rozkladné politice Evropské unie důslednou obhajobou národních zájmů. Hnutí SPD s těmito názory Viktora Orbána souhlasí. Jsou to zároveň i stěžejní body v rámci programové strategie SPD. Konkrétně jsou jimi obhajoba národní a státní suverenity, národní soudržnosti, ochrana tradiční rodiny, podpora porodnosti v pracujících rodinách, obrana tradičních křesťanských hodnot, prosperity a sociální spravedlnosti.

5. Fialova vláda škodí živnostníkům.

Téměř milion občanů se dosud nepřihlásil do datových schránek, které jim k 1. lednu letošního roku povinně zřídil stát na návrh vlády Petra Fialy (ODS). Tento údaj vyplývá z informací Digitální a informační agentury. Pro tyto občany to může znamenat vážné problémy. K aktivaci datové schránky totiž dojde i bez jejich přihlášení, což přináší pro jejich uživatele nové povinnosti a riziko vysokých pokut. Statisíce občanů, kterých se to týká, ovšem tyto podstatné informace od vlády s předstihem vůbec neobdrželo. Problémem je především to, že nepřihlášení do datové schránky neznamená, že schránka zůstane neaktivní. Na řadu potom přichází tzv. fikce zpřístupnění datové schránky, která se automaticky aktivuje po 15 dnech od doručení přístupových údajů a od této chvíle platí i tzv. fikce doručení, kdy se dokumenty zaslané do datové do schránky považují za doručené po 10 dnech. Mnoha občanům tak může hrozit i reálné riziko exekucí. Se zřízením a zpřístupněním datové schránky je rovněž spojena povinnost podávat daňové přiznání výhradně elektronicky. O tom opět statisíce živnostníků nevědí. Zároveň většina z nich hodlá podávat svá daňová přiznání i nadále standardním způsobem, na který jsou zvyklí. Značné množství z nich také nepracuje s internetem či počítačem. Činnost Fialovy vlády tedy objektivně směřuje proti zájmům živnostníků, které hnutí SPD naopak vždy pevně hájí.

5. 5. 2023

Všichni dosavadní ministři české vlády včetně jejího premiéra jsou na výměnu!

Fialo, ten průšvih za žádnou kontrolu statistik neschováte. Premiér Petr Fiala si za svou prioritu stanovil nadstandardní podporu a propagaci EU a Ukrajiny a na zájmy našich občanů a České republiky jaksi zapomněl.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro Parlamentní listy:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Fialo-ten-prusvih-za-zadnou-kontrolu-statistik-neschovate-vzkazuje-poslanec-Rozvoral-Vlada-na-obcany-uplne-zapomnela-735349

1. Co se týká úsporného balíčku, vláda stále jedná. „Dokázali jsme ušetřit 80 mld. korun na výdajové stránce,“ uvedl na tiskové konferenci Petr Fiala s tím, že pak ale přišla válka na Ukrajině a další krize. Rozpočet nás zadlužuje, a proto musíme pokračovat v konsolidaci veřejných rozpočtů. Chce najít dobrou kombinaci na příjmové a výdajové stránce rozpočtu. Pane poslanče, jak to hodnotíte Vy? Jak se daří nacházet kabinetu „dobré kombinace“?

Premiér Petr Fiala není žádný ekonom ani krizový manažer, což se velmi negativně odráží na řízení naší země. Zde byla velká chyba, že v té době zrovna Česká republika předsedala Evropské unii. Místo toho, aby využila této situace a pro naši zemi vyjednala co možná nejvýhodnější podmínky, tak se česká vláda chtěla hlavně zalíbit EU a úředníkům v Bruselu. Tomu vše podřídila, ale na úkor všech našich slušných a pracujících občanů, včetně seniorů, zdravotně postižených i mladých rodin s dětmi. Hodně záležitostí v souvislosti s vysokou inflací mohla řešit ještě před tím, než začal válečný konflikt na Ukrajině. V té době navrhovalo naše hnutí SPD celou řadu podnětných návrhů, kde ušetřit finance, a zastavit tak inflační spirálu, ale vláda naše návrhy nevyslyšela, a proto jsme dnes tam, kde jsme. Prioritně mělo dojít k zastropování cen energií přímo u výrobců, a to na rozumnou cenu. Vláda v této věci nekonala, stále čekala, co na to EU, a to bylo podle mého názoru zásadní pochybení, s jehož následky se nám nedaří stále vypořádat.      

2. Premiér Petr Fiala zatím neměl potřebu komentovat jednotlivé návrhy. Za poslední týdny jsme v médiích viděli a slyšeli x nejrůznějších návrhů na změny DPH, čili zdražování. Premiér zdůraznil, že nemůže připustit, aby opatření poškozovala život nějaké sociální skupiny. Věříte, že se úsporná opatření podaří koalici vyjednat tak, aby nikdo nebyl poškozený?

Vláda Petra Fialy vůbec neví, jak situaci řešit, a v médiích se objevují stále nové a nové návrhy, kde hodlá ušetřit finance. Všechno co se v médiích objevuje, by v největší míře poškodilo všechny slušné a pracující občany. Nechci se zatím vyjadřovat ke konkrétním návrhům, o kterých se mluví, počkejme si, až co vláda předloží. Už teď ale mohu říci, že zde nic zásadního, co by ušetřilo státní finance a zároveň nepoškodilo naše občany, nebude. Z jednotlivých koaličních stran zaznívají různé návrhy a nakonec vláda stejně schválí i to, co některé ze stran vládní pětikoalice odmítají ve svých programech, a to jen z toho důvodu, aby se udržely ve vládě. Naštěstí to naši občané dobře vidí a vládě už nedůvěřují dvě třetiny z nich, což potvrdily i nedávno zveřejněné výzkumy CVVM. Za SPD říkám, že odmítáme zvyšování daní pro naše občany a firmy.  

3. Jaký by byl Váš návrh úsporného balíčku? Mimochodem, opravdu potřebujeme úsporné balíčky?

V prvé řadě by se měl stát chovat jako řádný hospodář, což Fialova vláda v žádném případě nečiní. Vláda musí začít hlavně u sebe a hledat úspory na výdajové stránce. Je potřeba plošně škrtat v každém resortu. Rozhodně by neměla, v této pro naše občany těžké době, je dále připravovat o jejich finance. Vždyť stále více občanů je odkázáno na různé formy sociálních dávek, a to je ještě problém z jejich včasným vyplácením. Podporujeme naši ekonomiku, odmítáme šílené a neuvážené návrhy EU v rámci tzv. Grenn Dealu. Například se také nemuselo tak vehementně prosazovat navýšení financí ohledně armádních zakázek, jelikož se zcela oprávněně obáváme, že finance zde navýšené nebudou v rámci Armády ČR efektivně vynaloženy. Dále je potřeba zrušit příspěvky pro solární barony, ukončit škodlivou inkluzi ve školství a zrušit výjimky na vyvádění nezdaněných dividend zahraničními korporacemi mimo Českou republiku. Měli bychom také zdanit internetové giganty (Facebook, YouTube, Twitter), které zde produkují obrovské zisky, aniž by je zde musely danit.   

4. Kabinet měl nejdřív zveřejnit výsledky jednání, koncem dubna, pak začátkem května, teď už se hovoří o květnu. Máte prosím, pane poslanče nějaké konkrétnější informace?

Jak jsem říkal, vláda jedná chaoticky a já osobně se domnívám, že to ani do poloviny května nebude. Jsou to důležité záležitosti, které se dotknou téměř všech našich občanů, a proto by jednotlivé návrhy měly být důkladně projednány i s opozicí. V této věci zatím konkrétnější informace nemáme, ale co víme úplně přesně je to, že by vláda Petra Fialy měla co nejdříve podat demisi.

5. Eurostat přišel s dost nepříjemnou statistikou, podle které ve druhém pololetí loňského roku patřila elektřina a plyn v tuzemsku k nejdražším v Evropě. A problém je podle Petra Fialy právě ve statistice. Připomněl, že už se ohradily firmy, které pracují v energetice a kdo dělá chybu, musí být odhalen. Pozve si zástupce orgánů, kteří se mohou podílet na těchto číslech. Co Vy na to?  

To, že máme skoro nejdražší elektřinu ze všech unijních zemí, je pravda, a též i to, že ji umíme relativně levně vyrobit, a ještě jí máme tolik, že ji můžeme prodávat. Jelikož ale vláda Petra Fialy neudělala razantní kroky hned v počátcích (zestátnění ČEZu), odchod z burzy v Lipsku, zastropování cen elektrické energie na přijatelné úrovni u výrobců, tak je tu situace taková, jaká je. To se neschová za žádnými kontrolami statistik.   

6. Premiér Petr Fiala začal řešit české úspory hned poté, co se vrátil z jihovýchodní a střední Asie. Posiloval vztahy v asijských zemích, zmínil, že máme firmy, které mají šanci se na trzích uplatnit a podařilo se mu podepsat 21 smluv a memorand. To by mělo vést ke konkrétním výsledkům a také diverzifikaci zdrojů. Výnos pro naše firmy by měl být v desítkách mld. korun. Váš komentář?  

Ano, to tvrdí ve svých prohlášeních Petr Fiala, že začal hned řešit české úspory, co se vrátil z jihovýchodní a střední Asie. Ale on to měl coby premiér řešit hned při nástupu do funkce a řídit své ministry tak, aby jejich jednotlivá ministerstva předkládala průběžně úsporné balíčky, s jejichž pomocí by se postupně a cíleně snižoval schodek zadlužení České republiky. To ale po celou dobu ve funkci premiéra nečinil, neboť si za svou prioritu stanovil nadstandardní podporu a propagaci EU a Ukrajiny a na zájmy našich občanů a České republiky jaksi zapomněl. Petr Fiala není premiérem hájící zájmy České republiky a jejich občanů.   

7. Mezi tím došlo k výměně ministra školství. Na toto místo nastoupí Mikuláš Bek, který dosud zastával pozici ministra pro Evropské záležitosti. V té ho má nahradit současný náměstek ministra zahraničí a bývalý velvyslanec Martin Dvořák. Jak změny hodnotíte?

Dle mého názoru stojí za výměnu celá vláda v čele s premiérem Petrem Fialou. To, co ve svých funkcích dokazují jednotliví ministři, nebo spíše nedokazují, vypovídá o všem. Uvedu jenom jako příklad ministerstvo vnitra – rušení poboček České pošty; ministerstvo zdravotnictví – nedostatek základních léků; ministerstvo práce a sociálních věcí – situace na úřadech práce; ministerstvo zemědělství – dovoz nekvalitního obilí z Ukrajiny a tak bych mohl pokračovat.   

8. Ministr práce Marian Jurečka se chystá představit důchodovou reformu v první polovině května. Aktuální zpráva je, že by rád zkrátil dobu pojištění na 25 let. Všem je jasné už teď, že tohle neprojde. Nebo, je to rozumný nápad?

Ministr Jurečka si vůbec s důchodovou reformou neví rady a jsem přesvědčen, že s žádným „rozumným návrhem“ nepřijde. Zkrátit dobu pojištění na 25 let, ale pro přiznání předčasného důchodu to má být 40 let. Zdá se Vám to logické? Zase to budou jenom úpravy, které poškodí budoucí příjemce důchodů. Hnutí SPD má pro tuto problematiku dostatek expertů a předložili jsme i celou řadu novel zákonů v této oblasti, ale vládnoucí pětikoalice na to neslyší.   

9. Je něco, co v médiích nezaznívá, čeho si nevšímají a chtěl byste na to upozornit?​

Těch věcí je opravdu mnoho a všechny se týkají současné situace našich občanů, kteří se neustále musí vypořádávat s inflací, se stále se zvyšujícími náklady, které vynakládají na zabezpečení chodu domácnosti (stále se zvyšující ceny základních potravin, služeb atd.), i s devalvací úspor. Problematika rodin s malými dětmi, otázka bydlení pro mladé rodiny, zhoršující se životní podmínky důchodců a invalidních občanů; a tak bych mohl pokračovat. Vláda by se měla prioritně zajímat o to, jaké mají občané problémy, a ty se snažit co nejlépe a nejrychleji řešit, neboť to by mělo být posláním všech politiků, kteří jsou placeni z peněz daňových poplatníků. Zde je ale realita úplně někde jinde.

3. 5. 2023

Vystoupení z Evropské unie je stále nutnější a naléhavější!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda schválila smlouvu o vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje armádě USA používání vojenských prostor a budov. Hnutí SPD říká jasné NE cizím základnám a vojákům na našem území. Vláda chystá zvýšení daní. Tato opatření povedou ke zdražování a dostanou další domácnosti do chudoby a existenční tísně. Vláda chce prosadit korespondenční volbu, která popírá tajnost a rovnost volby a nahrává volebním podvodům a manipulacím. Budeme tomu bránit všemi zákonnými nástroji. EU za podpory Fialovy vlády schválila markantní zdražení benzínu, nafty či uhlí. Vystoupení z EU je stále nutnější a naléhavější. Počet nelegálních imigrantů na našem území narostl o 40 procent. Podporujeme obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích.

1. Fialova vláda schválila smlouvu o vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje armádě USA používání vojenských prostor a budov. Hnutí SPD říká jasné NE cizím základnám a vojákům na našem území.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden schválila smlouvu se Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany. Není to smlouva o spolupráci, ale smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje Ozbrojeným silám USA používání vojenských prostor a budov, a to na leteckých základnách Čáslav, Pardubice, Náměšť a Mošnov. Budou také moci používat armádní výcvikové prostory a používat kasárna ve Vyškově, v Rančířově a ve Staré Boleslavi. Ve všech těchto lokalitách mohou USA stavět vlastní budovy, a to včetně prodejen potravin, otevřených stravovacích zařízení, bankovních služeb, společenských a vzdělávacích center atp. V případě schválení smlouvy se tak budou moci na území ČR volně pohybovat a operovat ozbrojené síly USA, a to včetně rodinných příslušníků. Odkazy vládních politiků, že tato dohoda v podstatě nic nemění, nejsou pravdivé. Zavádí „volný režim" příjezdů, odjezdů, přivážení jakýchkoli movitých věcí a skladování zbraní a střeliva do těchto prostor, a to bez možnosti kontrol ze strany České republiky. De facto se bude jednat o podobný princip, jaký je aplikován na teritoria ambasád. Dohoda je navíc uzavírána na 10 let, kdy se nedá vypovědět. Smlouva je pro ČR nevýhodná a zbytečná. S USA ji má uzavřeno pouze 24 členských států NATO, a navíc již máme smlouvu NATO SOFA. Hnutí SPD říká jasné NE cizím základnám a vojákům na našem území a bude hlasovat ve Sněmovně proti schválení této smlouvy!

2. Vláda chystá zvýšení daní. Tato opatření povedou ke zdražování a dostanou další domácnosti do chudoby a existenční tísně.

Vláda Petra Fialy (ODS) pokračuje v interním jednání o snižování růstu deficitu státního rozpočtu a státního dluhu, který sama svou nečinností a nekompetentností způsobila. Přestože toto jednání provází částečné informační embargo, je již část návrhů veřejná. Je zcela evidentní, že se vláda chystá zvýšit českým občanům a firmám více typů daní a povinných odvodů, což je jednak závažné porušení předvolebních slibů vládních stran a původního programového prohlášení vlády, ale rovněž jde o opatření, která by v době astronomicky rostoucích cen základních životních potřeb zcela nesmyslně ještě dále snížila čisté příjmy domácností a část z nich by dostala do chudoby a existenční tísně. Tato opatření povedou k nárůstu inflace a zdražování. Vládní návrhy na konsolidaci rozpočtu jsou systémově a koncepčně zcela chybné. Dle názoru SPD se musí začít škrtnutím zbytných výdajů států, a to zejména tam, kde neslouží českým občanům či k financování veřejných služeb, které musí stát zabezpečovat. Takovými zbytnými výdaji máme na mysli zejména snížení státní byrokracie, předražené armádní zakázky ze zahraničí, podporu solárním baronům, nepřizpůsobivým atp. 

3. Fialova vláda chce prosadit korespondenční volbu, která popírá tajnost a rovnost volby a nahrává volebním podvodům a manipulacím. Budeme tomu bránit všemi zákonnými nástroji.

Představitelé vládní koalice chtějí zařadit na program aktuální schůze Sněmovny návrh zákona, který by zavedl do našeho právního řádu korespondenční hlasování. A to konkrétně pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a pro volbu prezidenta republiky. Právo hlasovat korespondenčně by získali čeští občané pobývající či trvale žijící v zahraničí, kteří přitom již dnes mají možnost hlasovat standardním způsobem na zastupitelských úřadech. Vláda Petra Fialy (ODS) chce tuto zásadní změnu formy voleb prosadit především z důvodu její strmě klesající podpory ve veřejnosti a strachu z porážky v příštích volbách. Jedná se o mimořádné nebezpečí pro zachování demokratického politického systému, jelikož v případě korespondenční volby nelze žádným způsobem zajistit tajnost a rovnost volby, což jsou základní principy volebního práva definované Ústavou České republiky. Korespondenční volba současně přináší nebezpečí rozsáhlých manipulací a volebních podvodů při sčítání hlasů, což se nedávno odehrálo v USA či v Rakousku, kde kvůli tomu dokonce muselo být opakováno jedno kolo prezidentské volby. Korespondenční hlasování zásadním způsobem podrývá důvěru občanů ve férovou volební politickou soutěž. Je to de facto konec demokracie. Hnutí SPD je připraveno bránit principy svobodných, spravedlivých, přímých, rovných a tajných voleb všemi silami a všemi zákonnými nástroji a prostředky!

4. EU za podpory Fialovy vlády schválila markantní zdražení benzínu, nafty či uhlí. Vystoupení z EU je stále nutnější a naléhavější.

Členské státy EU, včetně České republiky reprezentované zástupcem vlády Petra Fialy (ODS), v minulém týdnu definitivně schválily další balíček závazných klimatických norem, který má začít platit od roku 2027 a přinese markantní zdražení benzínu, nafty či uhlí pro české občany a firmy. Česká vláda souhlasila se všemi předloženými návrhy. Podstatou těchto nových opatření EU je budoucí nesmyslné zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy. Tyto nové emisní povolenky zdraží litr benzínu či nafty zhruba o tři koruny. Nejdramatičtější bude nárůst cen černého uhlí pro vytápění domácností, kde lze očekávat zdražení minimálně o 40 procent. V souběhu s růstem cen elektřiny a plynu jde o další likvidační opatření pro české domácnosti a o přímý doklad ekonomické a sociální škodlivosti EU. Zároveň jde o přímý důsledek postupné realizace plánu EU „Green Deal", který za Českou republiku v minulosti podpořil expremiér Babiš (ANO) a naprosto aktivně a otevřeně jej podporuje i současná Fialova vláda. Dle názoru hnutí SPD by Česká republika neměla tato škodlivá opatření implementovat do svého právního řádu, a naopak bychom měli usilovat o přijetí zákona o všeobecném celostátním referendu, který by občanům umožnil hlasovat o vystoupení ČR z EU, které se ukazuje být čím dál nutnějším a aktuálnějším.

5. Počet nelegálních imigrantů na našem území narostl o 40 procent. Podporujeme obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích.

Cizinecká policie odhalila za první tři měsíce letošního roku 2 658 nelegálních imigrantů, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o 40,6 procenta! Drtivá většina (2 550) z těchto osob byla odhalena v souvislosti s nelegálním pobytem na území České republiky. Ve zbytku případů se jedná o tranzitní migraci. Nejčastěji odhalenými imigranty pobývajícími nelegálně na našem území byli občané Ukrajiny (1 016 osob), Moldavska (456 osob) a Sýrie (146 osob). Vyplývá to z informací serveru Novinky. V rámci tranzitní migrace dominovali Syřané před občany Turecka a Maroka. Mnozí z těchto migrantů se prokazovali falešnými doklady. Za loňský rok čeští policisté zadrželi na našem území z důvodu nelegální imigrace 29 235 osob, což bylo ve srovnání s rokem 2021 o 18 065 osob více. Převažovali mezi nimi občané Sýrie (zhruba dvě třetiny z celkového počtu). Ve světle těchto údajů považujeme v SPD za velmi vhodné, a z hlediska bezpečnosti českých občanů i žádoucí, obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích, zejména se Slovenskem, kudy proudí největší počet ilegálních imigrantů.

28. 4. 2023

Přejeme všem slušným a pracujícím občanům hezký prodloužený víkend!

V pondělí 1. května si připomínáme Svátek práce, který je uznáván téměř po celém světě. Jedná se o státní svátek a z něj vyplývající pracovní volno, kdy většina lidí využije prodlouženého víkendu k odpočinku, a k dalším tradičním aktivitám.

Hnutí SPD si váží všech našich slušných a pracujících občanů, ať už zastávají jakékoliv zaměstnání v různých profesích, živnostníků a podnikatelů, neboť všichni odvádějí povinné odvody na daních, pomocí kterých je financován náš stát. Svou každodenní prací tak automaticky přispívají na zajišťování chodu státu a ten by měl recipročně zajistit, aby tito pracující dostávali za svou práci alespoň takovou odměnu, která je nezbytná pro zajištění důstojných životních podmínek. Současná vláda Petra Fialy vnímá naše pracující zcela odlišně a místo toho, aby si vážila jejich práce a hájila jejich zájmy, tak jim pouze zhoršuje situaci. Těch příkladů je mnoho, např. vláda uvažuje o navýšení daní a různých odvodů.

Je pro nás zcela nepřípustné, že stále více slušných a pracujících občanů ze svého příjmu ze zaměstnání nepokryje všechny náklady na chod svých domácností, a jsou odkázáni na sociální dávky. To se poslední dobou dotýká stále více i mladých rodin vychovávajících děti. Paradoxně je zde ale i velká skupina nepřizpůsobivých občanů zneužívajících systém vyplácení sociálních dávek, kteří nechodí do práce, i když jim v tom nic nebrání. Tato situace už musí skončit. Fialova vláda není schopna tyto problémy řešit a vůbec nevytváří pro pracující občany adekvátní podmínky pro jejich život.

První květnový den je též spojen s oslavou lásky a pojí se s ním mnohé tradice. Jde například o políbení dívek pod rozkvetlým stromem. Chlapci také převážně na vesnicích staví májky, kdy tradice jím velí májku hlídat, protože její poražení chlapci ze sousedství je vnímáno jako velká ostuda. K tradicím patří i večer před prvním květnovým dnem – pálení čarodějnic. 

Hnutí SPD si váží všech slušných a pracujících občanů. Přejeme všem hezký prodloužený víkend při odpočinku a dalších tradičních aktivitách.

26. 4. 2023

Jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

hnutí SPD podporuje zákaz dovozu zdraví škodlivých ukrajinských zemědělských produktů do České republiky a ochranu zdraví českých občanů a zájmů českých zemědělců. Čeští spotřebitelé platili i ve druhém pololetí roku 2022 v přepočtu na tzv. paritu kupní síly nejvyšší ceny za energie v celé Evropě. Zákony prosazené Fialovou vládní pětikoalicí zvyšují pravděpodobnost zapojení českých občanů do válečného konfliktu mimo území naší země. Podle SPD je ale hlavním úkolem Armády ČR zajistit obranu České republiky. Stavíme se proti manželství homosexuálů i jejich adopci dětí, proti Istanbulské smlouvě i proti trestání Maďarska. Všechny tyto škodlivé věci prosazuje prezident Petr Pavel. Jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie! Nové opatření EU výrazně prodraží průmyslovou výrobu, dopravu, energie, vytápění, výstavbu a nemovitosti. Odmítáme Green Deal i emisní povolenky. Hnutí SPD se nebude ve volbách spojovat s těmi subjekty, které podporují členství ČR v Evropské unii.

1. Hnutí SPD podporuje zákaz dovozu zdraví škodlivých ukrajinských zemědělských produktů do České republiky a ochranu zdraví českých občanů a zájmů českých zemědělců.

Česká vláda nemíní na rozdíl od vlád Polska, Maďarska či Slovenska uvalit zákaz na dovoz nekvalitního a zdraví škodlivého ukrajinského obilí, které může obsahovat v Evropské unii zakázané pesticidy, jak již prokázaly některé kontroly právě v sousedních zemích České republiky. Oznámil to ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který svůj postoj zdůvodňuje nutností dodržovat podmínky jednotného trhu Evropské unie. Je tedy evidentní, že česká vláda upřednostňuje zájmy Evropské unie a jejích institucí před zájmem na ochraně zdraví českých spotřebitelů. Ukrajinské obilí se navíc do zemí EU nyní vyváží bez celních přirážek, přestože Ukrajina není členským státem Evropské unie, což výrazně poškozuje i naše domácí zemědělce. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha v této souvislosti uvedl, že zásoby obilí jsou po dovezení ukrajinské pšenice do České republiky příliš vysoké, zatímco jeho kvalita je nízká. Navíc hrozí, že mnohem kvalitnější české obilí nebude už možné ani uskladnit. Pokud k tomu dojde, může se stát, že si čeští občané budou nuceni kupovat méně kvalitní mouku a pečivo z ukrajinského obilí, zatímco čeští zemědělci budou muset svou úrodu spálit. Celá tato situace je tak dalším přímým důkazem toho, jak škodlivé jsou zásahy Evropské unie do záležitostí jejích členských států a jaké negativní dopady má tzv. Společná zemědělská politika Evropské unie. Hnutí SPD podporuje zákaz dovozu zdraví škodlivých ukrajinských zemědělských produktů do České republiky, obnovení suverenity českého státu, ochranu zdraví českých občanů a oprávněných ekonomických zájmů českých zemědělců.

2. Čeští spotřebitelé platili i ve druhém pololetí roku 2022 v přepočtu na tzv. paritu kupní síly nejvyšší ceny za energie v celé Evropě.

Čeští spotřebitelé platili i ve druhém pololetí roku 2022 v přepočtu na tzv. paritu kupní síly nejvyšší ceny za energie v celé Evropě. Vyplývá to z aktuální analýzy Evropského statistického úřadu – Eurostatu. Čeští občané a podnikatelé platili v tomto období za jednu kilowatthodinu silové elektřiny 38 eurocentů, což byla v absolutních číslech čtvrtá nejvyšší cena v Evropě a po přepočtu na paritu kupní síly, spolu s Rumunskem, dokonce cena v rámci Evropy nejvyšší. Ještě větší změnu k horšímu zaznamenaly české domácnosti a firmy z hlediska dodávek zemního plynu. Cena za jednu kilowatthodinu plynu stoupla ve sledované době o 90 %, na 19 eurocentů. Jde opět o nejvyšší cenový tarif v přepočtu na kupní sílu v celé Evropě. Vysoké ceny elektřiny a plynu jsou rovněž hlavní příčinou rekordní míry inflace v České republice, která je opět jednou z nejvyšších v Evropě. Tyto údaje Eurostatu mimo jiné ukazují, že Fialova česká vláda pro snížení cen energií neudělala prakticky nic a že špatně provedené a opožděné zastropování cen nepřineslo žádné pozitivní dopady. Naopak vládám Maďarska, Polska, Slovenska či Chorvatska se podařilo díky vhodně zvoleným regulačním opatřením udržet ceny kilowatthodiny elektřiny pod úrovní 20 eurocentů a ceny kilowatthodiny plynu pod 5 eurocenty. Což je v případě elektřiny polovina a v případě plynu čtvrtina české ceny! Tato data jasně demonstrují neschopnost či neochotu české vlády skutečně efektivně bojovat za snížení cen elektřiny a plynu v České republice. Přitom k tomu má česká vláda mnohem lepší výchozí předpoklady než mnohé evropské země i díky tomu, že jsme ve výrobě levné elektřiny naprosto soběstační, a ještě ji vyvážíme. SPD jasně říká, že je nutné tohoto potenciálu co nejrychleji využít, zastropovat ceny elektřiny na nízké úrovni přímo u jejích domácích výrobců a výrazně snížit i cenové stropy pro spotřebitele. To předpokládá získat plnou kontrolu státu nad největším domácím producentem elektřiny, společností ČEZ, a převzít plnou odpovědnost za proces výroby, distribuci a prodej elektřiny.

3. Zákony prosazené pětikoalicí zvyšují pravděpodobnost zapojení českých občanů do válečného konfliktu mimo území naší země. Podle SPD je ale hlavním úkolem Armády ČR zajistit obranu České republiky.

V minulém týdnu byly v Poslanecké sněmovně v závěrečném třetím čtení stranami vládní koalice a hnutím ANO schváleny podstatné změny obranné legislativy. Hnutí SPD bylo jediným subjektem, jehož poslanci hlasovali proti těmto změnám zákonů navržených vládou Petra Fialy (ODS) a ministryní obrany Janou Černochovou (ODS), které mimo jiné zvyšují pravděpodobnost zapojení občanů České republiky do válečného konfliktu mimo území naší země. Nesouhlasili jsme ani se zavedením institutu tzv. „předurčení pro doplnění ozbrojených sil" do branného zákona, který rovněž výrazně usnadní mobilizaci a vyslání českých občanů do vojenských operací v zahraničí. To samé platí i o zkrácení lhůty od doručení povolávacího rozkazu k nástupu na vojenské cvičení nebo operační nasazení na pouhé tři dny. Ve všech těchto případech se jedná o civilisty nepatřící k profesionálním příslušníkům Armády České republiky i jejích aktivních záloh. Poslanci hnutí SPD hlasovali i proti vládnímu návrhu zákona o financování obrany, který zavádí zvláštní pravidla pro financování rozpočtové kapitoly ministerstva obrany s cílem v každém kalendářním roce zajistit, aby nebylo možné celkový objem rozpočtu na obranu snížit pod 2 % hrubého domácího produktu. Jde o velmi nestandardní legislativní opatření, zejména v době, kdy vinou vlády Petra Fialy (ODS) enormně roste státní dluh a kdy je třeba pomáhat hlavně českým občanům, kterým se razantně propadá životní úroveň. Navíc je zde důvodné riziko toho, že resort obrany takto ohromné finanční prostředky nestihne rozumně investovat v souladu se skutečnými potřebami Armády České republiky a obranyschopnosti našeho státu. To by bylo neomluvitelné plýtvání penězi českých daňových poplatníků, nemluvě o značných rizicích korupce velkého rozsahu při armádních nákupech ze zahraničí. Dle hnutí SPD by měl být postup přesně opačný: Stanovit priority, aktualizovat vojenské obranné dokumenty, zjistit, co se dá v daném kalendářním roce nakoupit a v jakých cenách a až podle toho sestavit obranný rozpočet, samozřejmě se silným zapojením domácího obranného průmyslu a s vědomím toho, že hlavním úkolem Armády České republiky je zajistit obranu území a obyvatel České republiky. To je názor SPD!

4. Stavíme se proti manželství homosexuálů i jejich adopci dětí, proti Istanbulské smlouvě i proti trestání Maďarska. Všechny tyto škodlivé věci prosazuje prezident Petr Pavel.

Prezident České republiky Petr Pavel minulý týden na tiskové konferenci v Bruselu podpořil zavedení institutu manželství pro stejnopohlavní páry do českého právního řádu i jejich nárok na adopci dětí. Vyzval rovněž k ratifikaci Istanbulské úmluvy a vyjádřil lítost nad tím, že se Česká republika nepřipojila k žalobě Evropské komise na Maďarsko kvůli přijetí zákona, který zakazuje propagaci homosexuality a transsexuality na maďarských školách pro děti a mládež do 18 let. Všechny tyto skutečnosti potvrzují obavy hnutí SPD z toho, že nově zvolený prezident nebude reprezentantem zájmů všech občanů České republiky, že bude naši společnost spíše rozdělovat, a že nebude hájit národní priority našeho státu, ale spíše jednat v zájmu zahraničních mocností a nadnárodních uskupení. SPD trvá na tom, že manželství je výlučným svazkem muže a ženy a podporujeme i zavedení této definice do české Ústavy. Jednoznačně preferujeme i výchovu dětí v tradiční rodině, kde rodičovský pár tvoří muž a žena. Každé dítě má rovněž právo znát oba své biologické rodiče (i prarodiče) a vyrůstat s nimi, pokud je to možné. Rodičovství naopak není všeobecným právem, které lze udělit komukoli. Odmítáme experimentování s dětmi a uznáváme právo každého státu upravit si poměry v oblasti rodinné politiky či sexuální výchovy na školách zcela dle svého vlastního uvážení. Proto považujeme žalobu Evropské komise na Maďarsko za projev nepřijatelné mocenské arogance a nepřípadného vydírání suverénního státu. Podpora prezidenta Pavla této žalobě je přímým útokem na spolupráci zemí tzv. Visegrádské čtyřky, kterou považujeme za základ naší zahraniční politiky. Z obdobných důvodů odmítáme i ratifikaci Istanbulské úmluvy Českou republikou, protože by to přineslo naše další podřízení mezinárodním institucím a mezinárodním soudům. S prvními kroky a prohlášeními prezidenta Pavla v oblastech vnitřní a zahraniční politiky vyjadřujeme ostrý nesouhlas!

5. Jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie!

Prezident Pavel po jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem také vyzval k tomu, aby byly do konce letošního roku zahájeny přístupové rozhovory s Ukrajinou o jejím členství v Evropské unii. Přistoupení Ukrajiny k Evropské unii, přestože pro to nesplňuje ani ty základní podmínky, a to dlouhodobě bez ohledu na aktuálně probíhající válečný konflikt, znamená pak zásadní ekonomické i bezpečnostní riziko pro všechny členské státy Evropské unie, přičemž Česká republika by patřila mezi takto nejvíce ohrožené země.

6. Nové opatření EU výrazně prodraží průmyslovou výrobu, dopravu, energie, vytápění, výstavbu a nemovitosti. Odmítáme Green Deal i emisní povolenky.

Poslanci Evropského parlamentu minulý týden schválili ukončení vydávání bezplatných emisních povolenek v průmyslu (tzv. systém ETS) do roku 2034 a zpoplatnění emisí z vytápění budov a v silniční dopravě (systém ETS II) od roku 2027. Ke konečnému vstupu těchto nesmyslných – a nejen pro Českou republiku všestranně škodlivých – opatření v platnost je ještě třeba závěrečný souhlas vlád členských zemí Evropské unie. Naprosto absurdní je pak skutečnost, že europoslanci následně podpořili vytvoření tzv. sociálního klimatického fondu, který má ochránit domácnosti a podnikatele před vysokými cenami energií a náklady na dopravu vyvolanými právě zpřísněním systémů emisních povolenek, který ti samí poslanci schválili krátce předtím! Všechna tato opatření, která vycházejí z projektu Evropské unie Green Deal a legislativního souboru Fit for 55, povedou k dalšímu výraznému zdražení průmyslové výroby, dopravy, energií, vytápění, výstavby a nemovitostí. Hnutí SPD zásadně odmítá jak projekt Green Deal, tak i systém obchodování s emisními povolenkami, pro jehož zpřísnění nyní hlasovali i čeští vládní europoslanci zvolení za Piráty a TOP 09. Jde o další důkaz škodlivosti členství v Evropské unii pro budoucnost České republiky.

7. Hnutí SPD se nebude ve volbách spojovat s těmi subjekty, které podporují členství ČR v Evropské unii.

V sobotu 22. dubna proběhlo v Praze za účasti tří stovek delegátů, členů z celé republiky, jednání Celostátního grémia hnutí SPD. Předseda Tomio Okamura a další členové předsednictva hnutí zde členskou základnu informovali o nejaktuálnějších záležitostech vnitřní politiky a představili i taktický a strategický plán pro postup ve volbách do Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2024. Cílem hnutí SPD pro všechny tyto volby je zvýšit své zastoupení měřené počtem získaných mandátů ve všech těchto orgánech. Základním a nezbytným předpokladem pro splnění tohoto cíle je stabilní programové směřování hnutí, jehož základem je kritický postoj k členství České republiky v Evropské unii, které v současné době považujeme z hlediska národních, politických a ekonomických zájmů našeho státu a jeho občanů za jednoznačně škodlivé. Proto nemůže hnutí SPD uzavírat předvolební koalice se subjekty, které naopak členství České republiky v Evropské unii podporují a jejichž zástupci v Evropském i českém parlamentu hlasují pro nařízení a směrnice Evropské unie poškozující Českou republiku. Stejně tak se nemůže SPD spojovat se stranami podporujícími členství ČR v Evropské unii a dávat prostor na svých kandidátních listinách subjektům a lidem, jejichž deklarovaným cílem je poškození a oslabení našeho politického hnutí. Vedení hnutí SPD na tomto jednání svého Celostátního grémia potvrdilo, že jeho stěžejním cílem a zájmem z dlouhodobého hlediska je získání podílu na výkonu vládní moci, tedy převzetí vládní odpovědnosti po nejbližších volbách do Poslanecké sněmovny.

25. 4. 2023          

Fialova vláda nemá důvěru občanů, a proto by měla podat demisi!      

Současné Fialově vládě, tvořené pětikoalicí (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti), nedůvěřuje stále více českých občanů, což bylo potvrzeno provedeným průzkumem Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd České republiky (CVVM).

Hnutí SPD je od počátku nástupu Fialovy vlády velmi kritické k tomu, jak tato vláda přistoupila k řízení naší republiky, což se stále více projevuje ve vyhodnocení ekonomických ukazatelů. Na špatné řízení státu doplácejí všechny skupiny občanů. Mimo seniorů, zdravotně postižených občanů, samoživitelů a samoživitelek, se do pásma stanovující sociální chudobu propadá i stále více rodin s dětmi a celá řada slušných a pracujících občanů. Ti jsou pak nuceni žádat o různé sociální dávky, což považujeme za zcela nedůstojné. Navíc úřady práce z důvodu přetížení nestíhají žádosti občanů o sociální dávky včas vyřizovat.

Fialova vláda složená z vládnoucí pětikoalice neplní skoro nic, co před volbami v ní zastoupené jednotlivé politické strany slibovaly voličům. Jediné, co zvládly velmi rychle a dobře bylo to, že si rozdělily ministerstva a prosadily si tam neomezený počet politických náměstků, na základě novely zákona o státní službě. Každé ministerstvo se potýká z celou řadou problémů, které neumí (někdy to připadá tak, že ani nechce) řešit ku prospěchu našich občanů a ekonomické prosperity České republiky. Výčet by byl nekonečný, tak uvedu jen některé příklady: vysoká inflace, drahé energie, stále se zvyšující ceny základních potravin, nedostatek léků, nepřiznání příjemcům důchodů plnou částku valorizace, na kterou měli zákonný nárok, neuvážené uzavírání poboček České pošty, rušení finančních úřadů a s tím spojené propouštění převážně řadových zaměstnanců. To v hnutí SPD zásadně odmítáme, stejně jako většina našich občanů, což potvrdil i výzkum CVVM.

Z průzkumu realizovaného CVVM, který se prováděl letos od konce ledna do 20. března, jasně vyplynulo, že naši občané jsou silně nespokojeni s vládou Petra Fialy. Hůře byl naposledy hodnocen jen Nečasův kabinet v průzkumu z února 2013. Nečasova vláda po necelých třech letech skončila demisí, takže pevně věříme, že stejný osud potká i tuto současnou vládu, a že to bude ještě dříve.

Uvedu některá data získaná z tohoto nejnovějšího průzkumu, kterého se zúčastnilo 861 respondentů starších 15 let formou osobního rozhovoru. Na otázku komunikace s veřejností hodnotilo negativně 66 procent, nevím uvedly 4 procenta. Ještě více byli respondenti nespokojeni s činností vlády, celkem 69 procent, neví 4 procenta.  Nejhůře z výzkumu dopadlo vyhodnocení otázky spokojenosti se členy kabinetu, kdy s lidmi, kteří vládu Petra Fialy tvoří, vyjádřilo nespokojenost 71 procent dotázaných, 5 procent neví. Stejně negativně se vyjádřili oslovení k aktuálnímu postoji veřejnosti k premiérovi. Nespokojenost mu vyjádřilo 64 procent občanů (což jsou téměř dvě třetiny), 4 procenta se nedokázala rozhodnout a uvedla podle průzkumu odpověď nevím.

Dle hnutí SPD tyto výsledky dokladují, jaká situace vládne mezi našimi občany, kteří jsou s vládou Petra Fialy silně nespokojeni. To dokazují i počty osob, které se účastní demonstrací organizovaných proti dalšímu pokračování této vlády. Hnutí SPD pořádá nejbližší demonstraci s názvem: „Lidé proti vládě“ dne 24. 5. 2023 od 15:30 hod. na Soukenném náměstí v Liberci, na kterou jsou všichni občané, nespokojení se současnou vládou, srdečně zváni. Na místě bude možné podepsat Petici za demisi vlády Petra Fialy. Všem, kteří se akce zúčastní, předem děkujeme.

21. 4. 2023   

Vyzýváme ministra zemědělství, aby zakázal dovoz závadového obilí z Ukrajiny!

Vláda Petra Fialy svou nečinností nejenom že nepomáhá našim občanům zvládat vysokou inflaci a z ní vyplývající zdražení všech důležitých komodit, ale nyní vyšlo najevo, že vědomě ohrožuje zdraví našich občanů. Konkrétně nezakázala dovoz závadového, poměrně značně kontaminovaného obilí z Ukrajiny. 

Hnutí SPD apeluje na vládu, aby problém závadného obilí začala rychle řešit. V rámci úterního jednání Poslanecké sněmovny jsme navrhli zařadit tento bod pod názvem „Potravinová bezpečnost v České republice“ na program schůze, ale poslanci vládní pětikoalice zamítli tento bod projednat. Tím dali jasný signál našim občanům, že ochrana zdraví našich občanů není pro ně tak důležitá, jako zalíbení se Evropské unii.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v tiskové zprávě začátkem tohoto týdne uvedl, že vláda zatím nechystá zákaz dovozu obilí a dalších zemědělských komodit z Ukrajiny. Zákazy, které zavedly v posledních dnech Polsko, Maďarsko, Slovensko a Bulharsko, jsou podle něj v rozporu s podmínkami jednotného trhu Evropské unie i Světové obchodní organizace (WTO). K tomuto závažnému problému jenom sdělil, že téma dovozu obilí z Ukrajiny bude zařazeno na jednání ministrů zemědělství EU dne 25. dubna a podle toho bude česká vláda postupovat.

Čeští zemědělci mají na skladech nadbytek obilí, důvodem je dovoz pšenice z Ukrajiny. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha v tiskové zprávě toto úterý uvedl: „Zásoby obilí jsou po dovezení ukrajinské pšenice do České republiky příliš vysoké, kvalita je ale nízká. Navíc hrozí, že naše mnohem kvalitnější obilí vypěstované podle standardů platných v Evropské unii nebudeme mít kam uskladnit. Pokud k tomu dojde, může se stát, že si lidé budou kupovat méně kvalitní mouku a pečivo z ukrajinského obilí, zatímco čeští zemědělci budou muset svou úrodu spálit.“

Na dovoz obilí z Ukrajiny si stěžují zemědělci v Polsku, Slovensku, Maďarsku a dalších zemích, a to na základě nerovných podmínek, neboť EU loni v červnu na rok pozastavila dovozní cla na ukrajinské zemědělské a potravinářské produkty. Tím nastala situace, že o obilí z těchto zemí není takový zájem. Vše gradovalo tím, že Polsko, Maďarsko a Slovensko v posledních dnech zakázaly dovoz obilí a dalších komodit z Ukrajiny. Zdůvodňují to nejen potřebou ochrany domácích zemědělců před levným dovozem, ale především ochranou zdraví spotřebitelů. Slovensko minulý týden zakázalo zpracovat naskladněné ukrajinské obilí a mouka vyrobená z něj nesmí na trh. K tomuto kroku přikročila Bratislava poté, co v dovezeném ukrajinském obilí testy potvrdily pesticid, který není povolen v Evropské unii a může mít negativní vliv na lidské zdraví. Kromě obilnin bude na Slovensku dočasně zakázáno dovážet z Ukrajiny také cukr, krmiva, osiva, víno, ovoce, zeleninu, chmel a med. Další zemí, která zavádí dočasný zákaz dovozu obilí z Ukrajiny je Bulharsko a silně o tom uvažuje i Rumunsko. 

Hnutí SPD tento postup Slovenska, Polska Maďarska a Bulharska plně podporuje. Zdraví našich občanů a ekonomická prosperita České republiky jsou pro nás, na rozdíl od Fialovy vlády, na prvním místě. Požadujeme demisi současné vlády.

19. 4. 2023

Základem důchodové reformy je podpora prorodinné politiky v pracujících rodinách!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

ceny plynu vzrostly meziročně o 60 %, ceny elektřiny o 29,6 %, ceny tuhých paliv o 53,7 % a ceny tepla a teplé vody o 44,6 %. Toto je skutečná vizitka Fialovy vlády a její nečinnosti. Rušení poboček České pošty poškodí všechny občany, a zejména seniory. Dle hnutí SPD Česká pošta poskytuje nenahraditelnou veřejnou službu a její pobočková síť musí zůstat zachována. Hnutí SPD nikdy nepodpoří zvýšení hranice věku pro odchod do starobního důchodu nad 65 let, což Fialova vláda plánuje. Jsme i tvrdě proti vládním návrhům na výrazné snížení řádných i mimořádných valorizací důchodů. Jedinou relevantní politickou silou, která chce českým občanům umožnit hlasovat v referendu o zásadních otázkách vnitřní i zahraniční politiky bez omezení, je hnutí SPD. Vládní pětikoalice rozvrací veřejné finance a vede naši zemi k bankrotu. Opatření Fialovy vlády vedly ke zvýšení ceny elektřiny a růstu zadlužení. Ministr financí Stanjura ohlásil zrušení třetiny územních pracovišť finančních úřadů. Poškodí tím české občany.

1. Ceny plynu vzrostly meziročně o 60 %, ceny elektřiny o 29,6 %, ceny tuhých paliv o 53,7 % a ceny tepla a teplé vody o 44,6 %. Toto je skutečná vizitka Fialovy vlády a její nečinnosti.

Současná meziroční inflace je vysokých 15 % a vládní představitelé nad tím nepochopitelně jásají, a dokonce to považují za svůj úspěch. Avšak ceny zemního plynu vzrostly oproti březnu loňského roku o 60 %, ceny elektřiny o 29,6 %, ceny tuhých paliv o 53,7 % a ceny tepla a teplé vody o 44,6 %. Ceny rýže a mouky meziročně stouply o 32 %, vepřové maso o 34 %, mléko o 45 %, vejce o 75 %, cukr dokonce o 97 %! Toto je skutečná vizitka Fialovy vlády a její nečinnosti v „boji proti inflaci a zdražování". Naše recepty jsou dlouhodobě jasné. Jde o nastavení nízkých cenových stropů přímo u výrobců elektřiny, o snížení sazby daně z přidané hodnoty u energií, vody, léků a základních potravin až na nulu. V Evropě to funguje. Jen vláda Petra Fialy a její poradci posílají občany na nákupy do Polska a nedělají vůbec nic. Vláda naopak ještě plánuje výrazné zvýšení daně z přidané hodnoty u mnoha druhů zboží a služeb denní potřeby, což povede k dalšímu zdražování, dalšímu růstu inflace a ke zhoršování sociální a existenční situace našich občanů. To je pro hnutí SPD nepřijatelné!

2. Rušení poboček České pošty poškodí všechny občany, a zejména seniory. Dle hnutí SPD Česká pošta poskytuje nenahraditelnou veřejnou službu a její pobočková síť musí zůstat zachována.

Tuto středu se bude konat opozicí svolaná mimořádná schůze Sněmovny na téma transformace a budoucnost České pošty a hromadného rušení jejích poboček ze strany vlády Petra Fialy (ODS). Hnutí SPD s rušením tří set poboček České pošty, za které je zodpovědný ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), od počátku zásadně nesouhlasí. Odmítáme jak samotný princip rušení těchto poboček, které dosud poskytují poštovní služby ve městech statisícům našich občanů, tak i jeho naprosto neprůhledný proces, kdy neprobíhala jednání se zástupci samospráv na obecní či krajské úrovni a kdy mezi zrušenými pobočkami jsou i bezbariérové a čerstvě nákladně zrekonstruované pobočky. Proti rušení poboček České pošty protestují i starostové a primátoři napříč republikou a celým politickým spektrem. Toto rozhodnutí poškodí zejména naše seniory, kterým zkomplikuje výběr důchodů a přístup k různým dalším službám veřejné správy, což jsou tzv. Czech Pointy, které by bylo možno ještě rozšířit o další služby. Dle hnutí SPD Česká pošta poskytuje nenahraditelnou veřejnou službu a její pobočková síť musí zůstat zachována.

3. Hnutí SPD nikdy nepodpoří zvýšení hranice věku pro odchod do starobního důchodu nad 65 let, což Fialova vláda plánuje. Jsme i tvrdě proti vládním návrhům na výrazné snížení řádných i mimořádných valorizací důchodů.

V minulém týdnu proběhlo další jednání zástupců hnutí SPD s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) na téma plánovaných změn v důchodovém systému a důchodové reformy. Hnutí SPD nikdy nepodpoří zvýšení hranice věku pro odchod do starobního důchodu nad 65 let, což Fialova vláda plánuje. Tento náš závazek je neměnný. Zároveň jsme tvrdě proti vládním návrhům na výrazné snížení řádných i mimořádných valorizací důchodů. Naopak navrhujeme spravedlivý systém valorizací důchodů všem jejich příjemcům o stejnou částku, která bude zohledňovat aktuální růst inflace. Co se týče vládních plánů na zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu, nepřipustíme žádné poškození těch občanů, kteří celý život poctivě pracovali v náročných profesích. Základem důchodové reformy a budoucí udržitelnosti důchodového systému je dle SPD systémová prorodinná politika a podpora porodnosti v pracujících rodinách, včetně bytové politiky obsahující rozsáhlou státní podporu budování kapacit dostupného bydlení a systém nízko úročených manželských půjček. Za důležité považujeme i nastavení podmínek pro zaměstnávání osob v exekucích za důstojné mzdy či výrazné benefity pro osoby, které dobrovolně pracují i v důchodovém věku. Zároveň hnutí SPD nepodpoří zvýšení pojistných odvodů živnostníků.

4. Jedinou relevantní politickou silou, která chce českým občanům umožnit hlasovat v referendu o zásadních otázkách vnitřní i zahraniční politiky bez omezení, je hnutí SPD.

Hnutí SPD od svého vzniku v roce 2015 navrhuje přijetí zákona o obecném referendu. Dle našeho návrhu by referendum bylo pro vládu závazné tehdy, pokud by se na petiční podpisové archy shromáždilo minimálně 250 tisíc podpisů občanů, hlasování by se zúčastnila alespoň pětina oprávněných voličů a pro návrh by hlasovala nadpoloviční většina z nich. Jednalo by se např. o možnost hlasovat o odmítnutí eura a zachování české koruny, o vystoupení České republiky z EU či o vypovězení mezinárodních smluv. Tento návrh zákona nám ale pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) dlouhodobě odmítá zařadit na pořad schůze Sněmovny. Hnutí ANO dlouhodobě náš návrh zákona o referendu odmítalo z důvodu, že odmítají možnost hlasovat o členství ČR v EU. Nyní přichází hnutí ANO s vlastním návrhem zákona o referendu, kde neumožňují hlasovat o členství ČR v EU či v NATO, a navíc nastavují pro realizaci referenda tak tvrdé a přísné podmínky, které v podstatě faktickou proveditelnost celostátního referenda vylučují. Referendum podle hnutí ANO by se například mohlo konat na základě petice s podpisy nejméně 450 tisíc občanů (!). Je tedy evidentní, že jedinou relevantní politickou silou, která chce českým občanům umožnit hlasovat v proveditelném a skutečně závazném referendu o zásadních otázkách vnitřní i zahraniční politiky bez omezení, je hnutí SPD, zatímco návrh hnutí ANO je pouze předstíráním snah o přímou demokracii, které vypsání a konání skutečného referenda fakticky znemožňuje. Vyzýváme proto poslance hnutí ANO, aby podpořili návrh zákona o referendu z pera SPD.

5. Vládní pětikoalice rozvrací veřejné finance a vede naši zemi k bankrotu. Opatření Fialovy vlády vedly ke zvýšení ceny elektřiny a růstu zadlužení.

Konsolidace veřejných financí selhává. Pětikoalicí prosazený a schválený státní rozpočet na letošní rok s astronomickým deficitem 295 miliard korun se stává čím dále více nereálným a bude určitě překročen. Daň z mimořádných zisků, tzv. windfall tax, týkající se společností podnikajících v oblastech energetiky a petrochemie a také největších bank, kterou v loňském roce prosadila do právního řádu vládní koalice, ani zdaleka nepřinese do státního rozpočtu tolik prostředků, se kterými původně počítalo ministerstvo financí. Samo ministerstvo financí přiznalo, že namísto 100 miliard korun za letošní rok se bude výnos z této daně pohybovat maximálně na hranici 40 miliard. Zcela se tak naplnila prognóza hnutí SPD, které zavedení této daně ve Sněmovně nepodpořilo a přesně předpovědělo, že kalkulace ročních příjmů z této daně byla v rámci návrhu státního rozpočtu naprosto nezodpovědně a nerealisticky nadsazená. Zavedení této daně rovněž vedlo ke zvýšení cen elektřiny pro spotřebitele a k vyššímu objemu kompenzací vyplácených ze státního rozpočtu dodavatelům energií. Je také velmi pravděpodobné, že dotčené společnosti po zavedení této mimořádné daně nejrůznějšími způsoby snižují svůj faktický zisk (tzv. daňová optimalizace). Budou se také snažit promítnout zvýšené náklady do svých cen. I z těchto důvodů je státní rozpočet po prvním čtvrtletí v rekordním deficitu (166,2 miliardy korun) a jeho celkový roční schodek bude zcela jistě mnohem vyšší než plánovaných 295 miliard korun. Jedná se o mimořádné selhání celé vlády a v první řadě ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), který by měl okamžitě rezignovat. Vláda Petra Fialy (ODS) není schopna řídit a konsolidovat veřejné finance, proti hrozivě narůstajícímu rozpočtovému deficitu a státnímu dluhu nedělá vůbec nic, a proto by měla skončit!

6. Ministr financí Stanjura ohlásil zrušení třetiny územních pracovišť finančních úřadů. Poškodí tím české občany.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ohlásil od července zrušení jedné třetiny (77 z 201) územních pracovišť finančních úřadů, zejména v menších městech a na venkově. Tím se jednoznačně sníží dostupnost služeb těchto úřadů, které se primárně věnují správě a výběru daní, pro občany. To bude představovat další závažný problém zejména pro naše živnostníky a menší firmy působící v oblastech, kde se tyto pobočky zruší. Proti tomuto kroku se také negativně staví i Svaz měst a obcí. Zároveň to znamená další vládní tlak na povinnou a často nedobrovolnou elektronickou komunikaci občanů s úřady a na povinné zřizování datových schránek. Hnutí SPD naopak trvá na právu občanů na osobní komunikaci s úřady veřejné správy, které pro ně musí být dostupné v místě jejich bydliště či podnikání po celém území republiky. Chceme stát vstřícný k občanům a poskytující jim za jejich daně odpovídající servis a služby, a nikoliv stát, který jim klade překážky. Hledání úspor výdajů ve státním rozpočtu je potřeba hledat jinde, zejména v předražených armádních nákupech ze zahraničí, platbách tzv. solárním baronům, neefektivních dotacích, zahraniční rozvojové pomoci, anebo v platbách neziskovým organizacím s politickým obsahem.

18. 4. 2023

Itálie vyhlásila z důvodu nelegální imigrace do země nouzový stav!

Italská vláda minulé úterý vyhlásila z důvodu rostoucí nelegální imigrace do země nouzový stav na půl roku a požaduje pomoc Evropské unie. Imigranti, kteří jsou stoupenci islámské ideologie, do Itálie a na její ostrovy plují přes Středozemní moře z Afriky. Jejich motiv absolvovat tuto cestu je čistě ekonomický, neboť spoléhají, že zde budou žít ze štědrých sociálních dávek.

Hnutí SPD zastává názor, že v oblasti nelegální imigrace do unijních zemí zcela selhává politika EU v této oblasti. EU se formou různých programů spíše snaží o rychlé začlenění těchto ekonomických imigrantů do společnosti jednotlivých unijních zemí a má pro ně připraveno dostatek finančních prostředků podpory, která je jim vyplácena formou sociálních dávek. To se ale stále více nelíbí obyvatelům jednotlivých unijních zemí, kteří požadují ze strany EU razantní řešení, vedoucí k zamezení vstupu těchto imigrantů do země. V případě jejich vstupu požadují, aby za pomoci účinných opatření byli imigranti rychle vráceni do země, ze které se do EU vydali. Nejvíce jsou nelegální imigrací z Afriky zasaženy země, které mají pobřeží ve Středozemním moři. Jedná se především o Řecko a jeho ostrovy, Španělsko, Francii a v poslední době nejvíce o Itálii a její ostrovy.

Italská vláda už tento rostoucí příliv imigrantů z Afriky nezvládá, a proto zavedla nouzový stav, který potrvá šest měsíců. Vláda na opatření s ním spojená vyčlení v první fázi pět milionů eur (asi 120 milionů Kč). Stalo se to proto, že se Itálie letos potýká s více než čtyřnásobným přílivem imigrantů ve srovnání s loňskem. Jen za minulý víkend nelegálně doplulo do země přes 3.000 lidí. Podle italského ministerstva vnitra dorazilo do Itálie od začátku roku přes Středozemní moře na 31.290 imigrantů, zatímco ve stejném období loňského roku jich bylo asi 6.830 a v roce 2021 na 8.400.

Imigrace ze severu Afriky je dlouhodobě jedním z hlavních témat italské politiky. Na vážnosti mu přidalo období počínající rokem 2015, kdy do Evropy z Blízkého východu i severu Afriky přišly statisíce lidí. Po mírném poklesu se v posledních letech počty opět zvyšují. Italská vláda v této věci stále vyzývá vrcholné představitele EU, aby se touto situací začali intenzivně zabývat. Místopředseda vlády a ministr dopravy Matteo Salvini vyzval Brusel, aby Itálii pomohl. Konkrétně se v médiích vyjádřil: „Je nutné, aby se Evropa probudila a zasáhla. Už roky jen mluví, ale nehnula ani prstem.“

Hnutí SPD plně chápe obavy italské vlády, protože nelegální imigrace z Afriky do Evropy bude dále pokračovat. Nevěříme též tomu, že problém unijní lídři spolu s úředníky v Bruselu vyřeší, neboť měli dostatek času něco v této problematice udělat, ale zatím nic zásadního k zamezení nelegální imigrace do unijních zemí nezrealizovali. Hnutí SPD říká jasně, nechceme v České republice žádné imigranty z Afriky. Požadujeme referendum o vystoupení České republiky z EU.

14. 4. 2023

Stát musí šetřit na výdajích, nikoli zvyšovat daně našim občanům a firmám!

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) připravil materiál, který se týká reformy DPH, spočívající v zásadě v plošném zvyšování daní u vybraných produktů a služeb. Vláda si od jeho přijetí slibuje zvýšení příjmů státu zhruba o 24 miliard korun ročně.

Hnutí SPD je dlouhodobě proti zvyšování daní našim firmám a občanům, z čehož jasně vyplývá, že s návrhem reformy DPH představeným ministrem financí Stanjurou zásadně nesouhlasíme. Zastáváme názor, že je potřeba hledat úspory zejména na výdajích státního rozpočtu. Vláda a celá vládnoucí pětikoalice na naše návrhy „neslyší“ a raději se zabývá plošným zvyšováním daní, které ve finále negativně pocítí všichni občané. My v hnutí SPD odmítáme návrhy úspor státu na úkor našich občanů a například prosazujeme snížení DPH na základní potraviny. 

Nyní si blíže představíme některé návrhy změn DPH, které chce prosadit ministr financí Stanjura. Ten navrhuje dvě sazby DPH místo tří. Základní by měla zůstat 21 procent, snížená by byla 14 procent. To znamená, že návrh počítá se zrušením nejnižší 10procentní sazby DPH, což způsobí to, že část zboží a služeb z nejnižší 10tiprocentní sazby DPH bude přesunuto do té nejvyšší, 21procentní. Tento přesun by se měl týkat například vodného a stočného, točeného piva, vstupenek na sportovní a kulturní akce a rovněž též ubytovacích služeb, tepla, opravy obuvi, kožených výrobků nebo třeba kol. Do druhé 14procentní sazby DPH se plánuje například přesun léků, veřejné dopravy, stravovacích služeb, knih, novin a časopisů a bezlepkových výrobků, které nyní spadají do 10procentní sazby DPH. Ministr financí Zbyněk Stanjura by rád návrh změny DPH předložil Sněmovně v červnu.

Hnutí SPD apeluje na vládu, aby se už konečně začala chovat jako řádný hospodář a v žádném případě by neměla zhoršovat životní podmínky našim občanům. O tom, jací profesionálové a odborníci řídí náš stát, dokladuje i to, že státní rozpočet skončil v březnu tohoto roku se schodkem 166,2 miliardy korun, což je nejhorší výsledek hospodaření za první čtvrtletí roku od vzniku České republiky. V plusu byly rozpočtové příjmy za první čtvrtletí tohoto roku, kdy dosáhly výše 402,5 miliardy korun, což znamená v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2022 nárůst o 13 procent. Takže nevidíme žádný důvod zvyšování sazeb DPH.

Stát musí šetřit hlavně na výdajích. Celou řadu návrhů úspor státních výdajů vzešlých z dílny hnutí SPD jsme vládě předložili. Pro hnutí SPD jsou, na rozdíl od současné vládnoucí pětikoalice, na prvním místě čeští občané a česká ekonomika. Požadujeme konec Fialovy vlády, která hájí především zájmy nařízené jí z Bruselu, a to na úkor občanů České republiky.

12. 4. 2023

Hnutí SPD je dlouhodobě proti zvyšování daní našim občanům a firmám!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

zažili jsme nejdražší Velikonoce v naší novodobé historii. Máme jedny z nejdražších energií v Evropě, jednu z nejvyšších inflací, drahé potraviny, klesající reálné mzdy a nemáme ani základní léky. Navzdory předvolebním slibům ministr financí Stanjura oznámil zvyšování daní. Ministr vnitra Vít Rakušan svou snahou omezit výplatu důchodů na pobočkách pošty poškodí důchodce. Česká pošta potřebuje kvalitní manažerské řízení bez zásahů politických trafikantů. Nesouhlasíme se zvyšováním věku odchodu do důchodu a omezování valorizace důchodů, které prosazuje Fialova vláda. Fialova vláda také podpořila opatření EU, které výrazně poškodí Českou republiku. Čím dál více se ukazuje ekonomická nevýhodnost členství ČR v EU.

1. Zažili jsme nejdražší Velikonoce v naší novodobé historii. Máme jedny z nejdražších energií v Evropě, jednu z nejvyšších inflací, drahé potraviny, klesající reálné mzdy a nemáme ani základní léky.

Zažili jsme nejdražší Velikonoce v naší novodobé historii. Například vejce zdražily na 6 korun za kus, zatímco vloni stály 3,50 koruny. Kilogram cukru aktuálně stojí 33 korun, zatímco vloni stál 19 korun. Vejce se aktuálně dokonce dováží z Rumunska a Bulharska a stále se jejich dovoz cenově vyplácí a jsou levnější, než za co se prodávají vejce z našich chovů. Máme jedny z nejdražších cen energií v Evropě, jednu z nejvyšších inflací (16 %) a jedny z nejdražších potravin. Navíc v minulém roce klesly reálné mzdy v ČR o 7,5 % kvůli vládou nezvládnuté vysoké inflaci. Stále nám chybí i základní léky. K tomu vláda Petra Fialy (ODS) rekordně zadlužuje stát. Občané jezdí do Německa, Polska a Rakouska za kvalitnějšími, ale zejména levnějšími potravinami. Aby občané jezdili za levnými nákupy do Polska, radí i ekonomický poradce premiéra Petra Fialy Štěpán Křeček. Uvedl to v nedělním pořadu Partie na TV Prima. Takto tedy funguje současná vláda, která má pouze třetinovou (34 %) podporu veřejnosti a u moci jí drží už pouze veřejnoprávní a provládní média. Přitom vláda má regulační nástroje, které ale nevyužívá. Už i portugalský parlament v minulém týdnu schválil zavedení nulové sazby daně z přidané hodnoty na 40 vybraných druhů potravin do října tohoto roku. Portugalsko je tak po Polsku další evropskou zemí, která zavedla nulovou sazbu DPH na potraviny. Hnutí SPD již více než rok navrhuje snížení DPH u potravin na nulovou sazbu, protože ta současná (15 %) je prakticky nevyšší v Evropě. Kromě toho požadujeme zavést do zákona pro maloobchodní řetězce povinnost nakupovat určitou část potravinářských komodit, které lze vyprodukovat v České republice, od našich domácích výrobců. Toto jsou konkrétní návrhy a opatření, jež pomohou jak našim zemědělcům a potravinářům, tak hlavně českým spotřebitelům.

2. Navzdory předvolebním slibům ministr financí Stanjura (ODS) oznámil plošné zvyšování daní.

Ministr financí Fialovy vlády Zbyněk Stanjura (ODS) oznámil, že vláda zásadně zvýší DPH a tím všem lidem plošně zdraží léky, vodné a stočné, veřejnou dopravu, stravovací služby, teplo atd. Vláda chce zrušit sníženou 10% sazbu DPH a zvýšit ji na 14 % a dále nově převést do nejvyšší 21% sazby vodné a stočné, palivové dřevo, teplo, opravy obuvi, ubytovací služby, vstupenky na sportovní a kulturní akce atd. Vláda by tím podle ministra Stanjury zvýšila příjmy státu zhruba o 24 miliard korun ročně. Hnutí SPD je dlouhodobě proti zvyšování daní našim firmám a občanům a s tímto návrhem zásadně nesouhlasíme. Je potřeba hledat úspory zejména na výdajích státního rozpočtu. Pro Ukrajince vláda jen za poslední rok utratila i na dluh přes 50 miliard korun, ale naše občany nadále sdírá z kůže? Podpořte SPD ve volbách a pojďme vyměnit Fialovu vládu!

3. Ministr vnitra Vít Rakušan svou snahou omezit výplatu důchodů na pobočkách pošty poškodí důchodce. Česká pošta potřebuje kvalitní manažerské řízení bez zásahů politických trafikantů.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), pod něhož spadá řízení České pošty, označil minulý týden vyplácení důchodů na pobočkách České pošty za velké bezpečnostní riziko. Chystá se proto omezit vybírání důchodů v hotovosti na těchto pobočkách. Jde o další krok vlády, který by tvrdě existenčně poškodil naše seniory a mnohým z nich by v podstatě znemožnil přístup k jejich zákonným důchodům, jelikož nemají zřízeny bankovní účty. Zároveň jde o alibismus, kterým se ministr Rakušan snaží předejít budoucím nevyhnutelným problémům při výběru důchodů po plánovaném nesystémovém a chaotickém zrušení tří set poboček České pošty, které dosud ve větších městech obsluhují statisíce klientů. Ministrův návrh je zároveň součástí tlaku na omezování používání hotovosti, což je velmi nebezpečný a pro hnutí SPD absolutně nepřijatelný trend. My naopak požadujeme zakotvit právo na používání peněžní hotovosti do ústavního pořádku České republiky. Zrušení tří set poboček České pošty vládou Petra Fialy (ODS) nevratně poškodí tisíce domácností, naše seniory a také výrazně sníží dostupnost veřejných poštovních služeb po celém území České republiky. Česká pošta vyžaduje hloubkový audit hospodaření a potřebuje kvalitní manažerské řízení bez zásahů a vlivu politických trafikantů. To je názor SPD.

4. Nesouhlasíme se zvyšováním věku odchodu do důchodu a omezování valorizace důchodů, které prosazuje Fialova vláda.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v rozhovoru pro server Novinky minulý týden potvrdil, že vláda počítá s tím, že se věk odchodu do starobního důchodu má postupně zvyšovat podle průměrného věku dožití nad současných 65 let. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. Hranici 65 let pro vznik nároku na starobní důchod považujeme za nepřekročitelnou a neprolomitelnou i z toho důvodu, že klíčový parametr, doba dožití ve zdraví, se již desítky let nezvyšuje a pohybuje se na úrovni 62 let u mužů a 64 let u žen. Hranice věku odchodu do důchodu v 65 letech je podle hnutí SPD maximální s tím, že u fyzicky náročných profesí musí být nižší. To budeme prosazovat i v komisi pro důchodovou reformu. Ministr Jurečka současně naplno přiznává, že se vláda chystá od příštího roku citelně snížit řádné valorizace důchodů a ty mimořádné chce dokonce úplně zrušit a nahradit je nízkou sociální dávkou na časově omezenou dobu. Toto podle nás není důchodová reforma! Ohledně budoucí udržitelnosti našeho průběžného důchodového systému máme v SPD jasnou představu, včetně řady konkrétních návrhů. V první řadě je to nutnost dlouhodobé systémové prorodinné politiky a podpory porodnosti v pracujících rodinách. Dále daňová zvýhodnění, vyšší rodičovský příspěvek a porodné, zajištění dostatečné kapacity ve školkách a školách a masivní státní podpora dostupného bydlení, včetně nízkoúročených novomanželských půjček. Důležité je i vytvořit prostředí pro trvalý růst reálných mezd. To jsou recepty na důchodovou reformu SPD, a nikoliv asociální návrhy ministra Jurečky a Fialovy vlády.

5. Fialova vláda podpořila opatření EU, které výrazně poškodí Českou republiku. Čím dál více se ukazuje ekonomická nevýhodnost členství ČR v EU.

Zástupci vlád členských států EU, včetně ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) za Českou republiku, a zástupci Evropského parlamentu koncem března rozhodli o zvýšení dosavadního závazku podílu na celkové spotřebě energie v roce 2030 z tzv. obnovitelných zdrojů (solární, větrná a vodní energie) z 32 na 42,5 procenta. Podle energetických analytiků jde o velmi ambiciózní a obtížně realizovatelný cíl, který budou doprovázet spory členských států při rozdělení plnění tohoto závazku. Tento závazek rovněž povede k dalšímu růstu cen elektřiny a zemního plynu a k razantnímu zvýšení dotací z veřejných rozpočtů producentům energie z obnovitelných zdrojů. To ještě zvýší již tak enormní zadlužení našeho státu. Čím dál více se tak ukazuje ekonomická nevýhodnost členství České republiky v EU. Hnutí SPD proto trvá na přijetí zákona o všeobecném a funkčním závazném celostátním referendu, ve kterém by naši občané mohli hlasovat například i o vystoupení z EU.

6. 4. 2023

Přejeme všem občanům příjemně strávené Velikonoce v kruhu svých blízkých!

Konečně jsme se dočkali a po zimě zde máme čas velikonočních svátků. Jsou to svátky jara, které oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku. Velikonoce patří mezi nejvýznamnější svátky křesťanského světa.

Květnou nedělí začíná takzvaný Svatý, neboli Pašijový týden. Je poslední nedělí v rámci čtyřicetidenního půstu, který začal Popeleční středou. Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, jejich datum je tedy každý rok trochu jiné. Letos Květná neděle připadla na 2. dubna.

Velikonoční tradice, které povětšinou mají náboženský či jinak symbolický význam, se na našem území dodržují již odedávna. Ačkoliv některé dnes nejsou již tak oblíbené jako v minulosti, mnoho z nich si našlo cestu i do moderních domácností.  Především na vesnicích se pak stále dodržují staré lidové obyčeje, které i dnes dodávají svátkům jara tu pravou atmosféru. V průběhu tohoto svátečního času se ženy a děvčata zabývají zdobením vajíček, k čemuž používají vajíčka vařená, ale i vyfukovaná. Existuje celá řada různých výtvarných technik a způsobů zdobení vajec a často se vychází z různých regionálních či místních zvyklostí. Mezi oblíbené dekorace patří hlavně květinové, zvířecí nebo abstraktní motivy, k jejichž tvorbě se používá například vosk nebo sláma, ale vejce se také vyškrabují nebo drátují.

Muži a chlapci se zase věnují pletení pomlázek. Tento velikonoční zvyk se na našem území praktikuje již velice dlouho a je velmi oblíbený. S upletenými pomlázkami a někdy za zvuku řehtaček pak chodí chlapci na Velikonoční pondělí na koledu a šlehají děvčata, která je na oplátku obdarují ozdobenými vajíčky. Mezi velikonoční symboly patří i specifická jídla, jako je beránek, mazanec nebo jidáš.  

Velikonoce vnímáme též jako svátky jara. Končí zima, příroda se probouzí, jarní sluníčko vytahuje ze země první květiny, začínají kvést ovocné stromy. Volné dny v souvislosti s velikonočními svátky letos vychází na pátek 7. dubna a pondělí 10. dubna.

Přeje všem našim občanům, aby oslavili Velikonoce tak, jak jsme zvyklí, se svými rodinami, blízkými a přáteli a aby uctili tradice, které tento křesťanský svátek doprovází. Dopřejte si tyto sváteční dny též k odpočinku a načerpání nových sil. Příjemné a klidné prožití velikonočních svátků.

5. 4. 2023

Odmítáme rušení poboček České pošty i propouštění jejích provozních zaměstnanců!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

odmítáme rušení poboček České pošty i propouštění jejích provozních zaměstnanců. Odmítáme, aby na neschopnost ministra vnitra Rakušana (STAN) dopláceli poctiví zaměstnanci pošty i klienti. Díky podpisům poslanců hnutí SPD jednala Poslanecká sněmovna o odvolání její předsedkyně Markéty Pekarové Adamové. Štvanice ministryně Černochové proti Davidu Svobodovi je štvanicí proti svobodě slova. Odmítáme pronásledování občanů ze strany politiků za vyřčení vlastního názoru. Hnutí SPD absolutně odmítá další zadlužování naší země. Vláda nás vede řeckou cestou a k závislosti na Bruselu. Hnutí SPD přeje všem spoluobčanům požehnané a hezké Velikonoce.

1. Odmítáme rušení poboček České pošty i propouštění jejích provozních zaměstnanců. Odmítáme, aby na neschopnost ministra vnitra Rakušana (STAN) dopláceli poctiví zaměstnanci pošty i klienti.

Vláda hodlá zrušit 300 poboček České pošty a propustit stovky provozních zaměstnanců. Pod vedením politiků současné vládní koalice jenom vloni vykázala Česká pošta ztrátu 1,75 miliardy korun, a dokonce jí hrozí pád do insolvence. Hnutí SPD nesouhlasí, aby na absolutní neschopnost ministra vnitra při řízení České pošty dopláceli její poctiví zaměstnanci a její klienti, občané České republiky. Česká pošta je nenahraditelnou veřejnou službou pro občany, například pro seniory při výplatě důchodů. V obcích a menších městech je současně jediným místem kontaktu občana se státní správou (tzv. Czech POINT). Navíc Česká pošta má veškerý potenciál být při kompetentním řízení finančně soběstačná i výdělečná. Může poskytovat logistické, přepravní, zasilatelské a balíkové služby, které jsou na trhu velmi žádané a pro které má Česká pošta potřebné personální i materiální vybavení. Není ani zajištěna bezbariérovost přístupu a zároveň posílení těch poboček, které zůstávají a na kterých jsou již dnes fronty. Nyní k nim ještě přibydou další zákazníci z těch rušených poboček. Tento návrh ani nebyl předem diskutován se Sdružením místních samospráv ČR ani s Asociací krajů ČR. Z výše uvedených důvodů hnutí SPD nesouhlasí s postupem vlády při záměru rušení poboček České pošty. Hnutí SPD zároveň odmítá privatizaci České pošty i jakýchkoli jejích součástí. Odmítáme také návrh na bianco šek ve výši 8 miliard korun, který vláda prostřednictvím ministra vnitra Rakušana plánuje použít na transformaci pošty.

2. Díky podpisům poslanců hnutí SPD jednala Poslanecká sněmovna o odvolání její předsedkyně Markéty Pekarové Adamové.

Díky podpisům poslanců hnutí SPD jednala včera Poslanecká sněmovna o odvolání její předsedkyně Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) z funkce. Markéta Pekarová Adamová řízení Poslanecké sněmovny dlouhodobě nezvládá, není nestrannou předsedkyní všech zákonodárců. Vše vyvrcholilo nedávno na mimořádné schůzi Sněmovny při schvalování snížení červnové valorizace důchodů ve stavu legislativní nouze. Markéta Pekarová Adamová při vedení této schůze několikrát porušila Jednací řád Poslanecké sněmovny, omezovala práva opozičních poslanců, a tím jednoznačně stranila zástupcům vlády a poslancům vládní koalice. Markéta Pekarová Adamová rovněž velmi nehospodárně nakládá s finančními prostředky občanů a státu, jak vyplynulo z informací o přemrštěných výdajích za občerstvení a alkohol při nedávném letu jí vedené delegace Poslanecké sněmovny na Tchaj-wan. Ze všech těchto důvodů jsme přesvědčeni, že by Markéta Pekarová Adamová neměla vykonávat jednu z nejvyšších ústavních funkcí ve státě, jakou je pozice předsedkyně Poslanecké sněmovny. Poslanecký klub hnutí SPD proto hlasoval pro její odvolání.

3. Štvanice ministryně Černochové proti Davidu Svobodovi je štvanicí proti svobodě slova. Odmítáme pronásledování občanů ze strany politiků za vyřčení vlastního názoru.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) iniciovala potrestání olympijského vítěze v moderním pětiboji, v současnosti trenéra a profesionálního vojáka Davida Svobody pouze za to, že v televizním rozhovoru vyjádřil názor Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a svůj názor na účast ruských a běloruských sportovců na letních olympijských hrách 2024 ve Francii. David Svoboda zde mimo jiné prohlásil, že sportovci by neměli pykat za politiky a že by jim nemělo být bráněno v účasti na sportovních soutěžích. Po předvolání k ministryni obrany a následném jednání bylo oznámeno, že David Svoboda musí odejít z čela Komise sportovců Českého olympijského výboru a že za své výroky obdržel písemnou důtku. Hnutí SPD hájí ústavní principy svobody slova a vyjadřuje Davidu Svobodovi podporu. Jsme přesvědčeni, že štvanice proti jeho osobě je štvanicí proti svobodě slova. Veřejné pronásledování občanů ze strany politiků a hrozba profesní likvidací za vyřčení vlastního názoru, kterým není porušen zákon, jsou v demokratickém právním státě nepřijatelné. Jde jednoznačně o cenzurní praktiky a omezování svobody projevu typické pro totalitní režimy. V obdobných případech, kdy jiné státy, zejména USA, v rozporu s mezinárodním právem napadaly cizí země (Jugoslávii, Irák, Libyi) nikdy k sankcionování sportovních reprezentantů nedocházelo a nedochází. Jednání ministryně Černochové je podle hnutí SPD jasným důvodem k jejímu odchodu z vládní funkce.

4. Hnutí SPD absolutně odmítá další zadlužování naší země. Vláda nás vede řeckou cestou a k závislosti na Bruselu.

Vláda Petra Fialy (ODS) se dle informací webu Aktuálně definitivně rozhodla využít půjčku od EU, konkrétně jde o úvěr od Evropské komise, v astronomické výši v rozmezí 2,9 až 11 miliard eur, což je v přepočtu od 69 do 265 miliard korun. Peníze z tohoto úvěru by měly být použity na odstřižení od levných fosilních paliv z Ruska, konkrétně na stavbu solárních nebo větrných elektráren a budování alternativních plynovodů a ropovodů pro dodávku mnohem dražších surovin. Hnutí SPD další zadlužování naší země absolutně odmítá. Je to další z kroků, které zvyšují inflaci. Zadlužování ČR již nyní dosahuje velmi nebezpečného a obtížně splatitelného objemu. Pochybný je již samotný účel úvěru, tedy investice do energetické transformace. Tu ČR může zvládnout i vlastními prostředky, pokud stát a vláda převezmou plnou odpovědnost za výrobu, distribuci a prodej elektřiny za dostupné ceny na domácím trhu. Máme k tomu všechny předpoklady, zejména prostřednictvím státem většinově ovládané společnosti ČEZ. Zásadně také nesouhlasíme s tím, že takto vysoký úvěr (zhruba v objemu aktuálního ročního deficitu státního rozpočtu) probíhá zcela netransparentně, mimo účasti Poslanecké sněmovny, které se má vláda ze svých kroků zodpovídat. Naše pochybnosti sdílejí také ekonomičtí experti, kteří upozorňují i na kurzová rizika takto vysokého úvěru v cizí měně. Hnutí SPD kategoricky odmítá další a další zadlužování našeho státu a přenášení odpovědnosti splácení těchto dluhů dalšími vládami a generacemi. Vláda nás vede řeckou cestou a k závislosti na Bruselu.

5. Hnutí SPD přeje všem spoluobčanům požehnané a hezké Velikonoce.

Hnutí SPD přeje všem spoluobčanům požehnané příjemné a klidné prožití nejvýznamnějších křesťanských svátků Velikonoc. Jde o oslavu znovuzrození nejen Ježíše Krista, ale i přírody. Toto každoroční znovuzrození je spojeno s naší tisíciletou národní tradicí i s moderním poselstvím svobody. Zkusme alespoň na chvíli zastavit a připomeňme si, proč Velikonoce slavíme.

4. 4. 2023

Hnutí SPD zásadně odmítá zvyšování daní českým občanům a firmám!

Fialova vláda po více než ročním vládnutí svou nečinností řešit opravdu důležité věci, jako například vysokou inflaci a ceny energií, docílila toho, že se stále více lidí propadá do sociální chudoby a náš státní dluh se neustále prohlubuje.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje Fialovu vládu za to, jak zadlužuje Českou republiku. Zároveň ale předkládáme vládě návrhy řešení, jak snížit schodek státního rozpočtu. Naše návrhy úspor jsou vedeny s cílem, aby negativně nedopadaly na slušné a pracující občany, mladé rodiny, děti, seniory, tělesně postižené osoby a další skupiny, které si naopak zaslouží výraznou podporu státu.

Zcela zásadně odmítáme návrhy úspor státu na úkor našich občanů. V poslední době to bylo snížení valorizačního příspěvku důchodcům, ke kterému se ještě bude vyjadřovat Ústavní soud. Nyní představitelé vládnoucí pětikoalice postupně připravují různé formy zvyšování daní, i když před volbami vehementně slibovali občanům, že daně se zvyšovat nebudou. To samé deklarovala Fialova vláda ve svém programovém prohlášení, na jehož základě získala důvěru Poslanecké sněmovny. Z něj cituji pasáž z kapitoly stabilizace veřejných financí: „Naše země potřebuje odpovědnou rozpočtovou politiku, která zabrzdí nesmyslné rozhazování peněz daňových poplatníků. Cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu a efektivním nakládáním s penězi, nikoliv ve zvyšování daňové zátěže.“

Nyní se předvolební slib koalice Spolu i závazek z programového prohlášení vlády otřásá v základech. Strany vládní koalice v médiích prezentují své návrhy, jak alternativně konsolidovat rozpočet. O progresivním zdanění příjmů hovoří jak hnutí STAN, tak lidovci. Hnutí STAN a TOP 09 volají po zvýšení základní sazby DPH, kdy navrhují zvýšit základní sazbu DPH až na 23 procent. Sadu opatření hnutí STAN zmínil její spoluautor, šéf rozpočtového výboru Josef Bernard pro Seznam Zprávy. Uvedl, že jde o soubor vlastních návrhů, neboť je nutné navýšit celé spektrum daní.

Podle informací Hospodářských novin navrhuje hnutí STAN daňové změny na podporu státního rozpočtu, jež mj. zahrnují zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob o 1-2 % (z aktuálních 19 %), či zvýšení horní sazby DPH o 2 % na 23 % a zařazení více položek do této sazby. Dále navrhuje progresivní zdanění příjmů fyzických osob či rušení daňových úlev. Např. pro ty, kteří pobírají více než 160 tisíc měsíčně by pak mělo jít o 31 % s tím, že touto sazbou by se danila ta část příjmu, která je nad stanovenou hranicí. Těmito různými návrhy chce zajistit pětikoalice přínos do státního rozpočtu.

Hnutí SPD žádný z takovýchto návrhů nepodpoří. Domníváme se, že by Fialova vláda měla především, jak slibovala, redukovat své výdaje. Teprve až možnosti zeštíhlení výdajové stránky vláda vyčerpá, tak by měla důsledně analyzovat příjmovou stránku rozpočtu. Hnutí SPD v žádném případě nechce zvyšovat daně českým firmám a našim pracujícím občanům.

31. 3. 2023

Výrazná podpora mladých pracujících rodin s dětmi je naší prioritou!

Podporujeme všechny slušné a pracující občany, rodiny s dětmi, seniory i osoby se zdravotním postižením a jejich podpora ze strany státu musí být skutečně výrazná a motivující.

Hnutí SPD v tomto i v minulém volebním období předložilo do Sněmovny k projednání několik novel zákonů, které cílí na pomoc těm nejslabším, pobírajícím různé typy sociálních dávek. Plníme tak body, vycházející z našeho programu s názvem: „Naše vlast, naše rodina, náš bezpečný domov“, jehož cílem je podpora rodiny, tradičních hodnot a národní suverenity. Cílem je chránit svůj národ a svůj stát, kdy požadujeme normální život pro naše děti. Stát by měl pro mladé pracující rodiny udělat maximum pro podporu dostupného bydlení a dobře placenou práci, aby každá rodina měla dostatek prostředků pro výchovu dětí. Naopak sociální systém nesmí být zneužíván lidmi, kteří odmítají práci nebo porušují zákony. Též musí být zajištěna jistota spravedlivého důchodu pro pracující občany a zdravotně postižené.

Chceme ekonomickou stabilitu a prosperitu země. Ekonomika České republiky musí vytvářet dostatek finančních zdrojů pro zajištění sociální stability. Cílem je zajistit podmínky pro úspěšný život občanů s garancí kvalitního vzdělání, zdravotnictví a sociálního systému. Tento cíl ohrožují dluhy země, a proto usilujeme o zastavení jejího zadlužování, neboť dluhy nejsou budoucnost. Stát se musí chovat jako řádný hospodář, stejně jako odpovědná rodina či firma. Není možné mít dlouhodobě vyšší výdaje než příjmy.

Dle hnutí SPD je prorodinná a sociální politika věcí prvořadého veřejného zájmu. Její financování musí být zajišťováno a garantováno státem v plném rozsahu. Požadujeme ucelený systém dostupné podpory rodin ze strany státu – od založení rodiny až po důstojné stáří. Naší prioritou je zvýšení porodnosti. Speciálně chceme podporovat mladé pracující rodiny, pracující rodiny s dětmi a pracující rodiny s nižšími příjmy. V oblasti bydlení je nutné podpořit družstevní výstavbu, výhodné manželské půjčky rodinám a nájemní bydlení v obecních bytech. V rámci našeho programu požadujeme zavést výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dítěte. Chceme poskytnout příspěvek na splácení hypotéky rodinám v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě v rámci rodičovské dovolené. Dále navrhujeme výrazně zvýšit daňové odpočty na děti. Na dvojnásobek u prvního a druhého dítěte v rodině a na čtyřnásobek u třetího a každého dalšího dítěte.

To jsou některé body z programu hnutí SPD v rámci podpory mladých pracujících rodin s dětmi, neboť jsme si plně vědomi, že prorodinná politika je velice důležitá pro důchodový systém. Bez toho, aby se rodily děti, není možné důchodový systém ufinancovat.

29. 3. 2023

Řešením důchodové reformy podle SPD je podpora porodnosti v pracujících rodinách!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

ceny většiny potravin v Polsku jsou oproti českým zhruba poloviční. Opakovaně vyzýváme Fialovu vládu, aby snížila DPH na potraviny na nulu po vzoru Polska. Ministr práce Jurečka (KDU-ČSL) je podezřelý z toho, že fakticky vydíral někdejšího generálního ředitele Úřadu práce. Měl by proto odstoupit. Ministr práce Jurečka po jednání s SPD slíbil, že odchod do důchodu nebude v 68 letech. Řešením důchodové reformy podle SPD není zvyšování věku odchodu do penze, ale státní podpora rodin a porodnosti.

1. Ceny většiny potravin v Polsku jsou oproti českým zhruba poloviční. Opakovaně vyzýváme Fialovu vládu, aby snížila DPH na potraviny na nulu po vzoru Polska.

Vysoké a stále rostoucí ceny mnoha základních potravin v České republice nutí české občany nakupovat v zahraničí, pokud mohou. Při nákupech v Polsku, kde je na potraviny nulová sazba DPH a ceny většiny potravin jsou oproti českým zhruba poloviční, tak ušetří až tisíce korun měsíčně. Podobné je to i v případě Německa, kde mají potraviny navíc vyšší kvalitu. Tento trend ve svých důsledcích vede i k propadu tržeb českých obchodů, a tím i k potenciálnímu nemalému propadu výběru DPH a daně z příjmu právnických osob do českých veřejných rozpočtů. Jednou z hlavních příčin tohoto stavu je skutečnost, že Česká republika má nejvyšší sazbu (15 procent) na potraviny ve střední Evropě. V sousedním Německu je tato sazba na sedmi procentech, Polsko vloni DPH na potraviny úplně zrušilo. Snížení sazby DPH u potravin až na nulu již dlouhodobě navrhuje i hnutí SPD. Vláda Petra Fialy (ODS) to ovšem setrvale a bezdůvodně odmítá, přičemž žádné vlastní řešení astronomického zdražování potravin sama nemá. Její nečinnost tak, kromě zhoršování životní úrovně českých občanů, zejména seniorů a těch, kteří nemají možnost nakupovat potraviny v zahraničí, z dlouhodobého hlediska vede i poklesu výběru daní do českého státního rozpočtu a HDP tím, že čím dál více občanů nakupuje potraviny v sousedních zemích. Některé evropské státy zvolily jako cestu snížení cen potravin dohodu vlád a největších maloobchodních řetězců na zastropování cen potravin. Na Slovensku tak osm největších řetězců od minulého pondělí na tři měsíce dokonce stanovilo cenový strop na vybrané potraviny. Neřešení situace kolem drahých potravin je jedním z důvodů legitimního požadavku na demisi vlády Petra Fialy. Přijďte proto vyjádřit společně s námi svůj nesouhlas s touto vládou na naši demonstraci s názvem „Lidé proti vládě", která je již tuto středu 29. března od 16.30 hodin v Ostravě na Masarykově náměstí a řekněme všichni společně NE vládě Petra Fialy!

2. Ministr práce Jurečka je podezřelý z toho, že fakticky vydíral někdejšího generálního ředitele Úřadu práce. Měl by proto odstoupit.

Minulý týden informovala MF Dnes, že místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) nutil někdejšího generálního ředitele Úřadu práce ČR Viktora Najmona k odstoupení prostřednictvím mimořádné odměny z veřejných prostředků, nebo výhrůžek špatným služebním hodnocením, které mu mělo v budoucnu podle ministra zkomplikovat nalezení nového zaměstnání. Protože ředitel Úřadu práce ČR Najmon tušil, že ho ministr Jurečka hodlá odvolat, pořídil si z rozhovoru nahrávku. Okolnosti rozhovoru mezi Jurečkou a Najmonem prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Pokud se prokáže, že nahrávka je autentická, jednalo by ze strany ministra Jurečky nejen o porušení zákoníku práce, ale o vyhrožování s možnými znaky trestných činů vydírání, případně zneužití pravomocí úřední osoby. Ministr Jurečka by měl v takovém případě sám rezignovat na svou funkci, nebo by měl být odvolán premiérem Fialou. Obecně platí, že vedení Ministerstva práce a sociálních věcí dlouhodobě zcela selhává v řízení Úřadu práce, čímž trpí jak klienti tohoto Úřadu, tak jeho zaměstnanci. Premiér Petr Fiala se snaží tuto kauzu bagatelizovat. Dokonce řekl, že je rád, pokud ministr Jurečka našel takové řešení, aby se úřady práce staly dostatečně moderními, ale vůbec nekomentoval onu naprosto nepřijatelnou formu a způsob jednání ministra Jurečky.

3. Ministr práce Jurečka po jednání s SPD slíbil, že odchod do důchodu nebude v 68 letech. Řešením důchodové reformy podle SPD není zvyšování věku odchodu do penze, ale státní podpora rodin a porodnosti.

V minulém týdnu proběhlo jednání zástupců hnutí SPD s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) na téma reformy důchodového systému. Hnutí SPD na tomto jednání jednoznačně odmítlo jakékoli zvyšování hranice věku pro odchod do důchodu. Řekli jsme jasně, že odchod do důchodu v 68 letech není žádná důchodová reforma. Následně ministr Jurečka na tiskové konferenci prohlásil, že ke zvýšení této hranice na 68 let nedojde. Je to velký dílčí úspěch hnutí SPD. Naše poslankyně Lucie Šafránková byla následně nominována za SPD do komise pro důchodovou reformu, která pracuje při Ministerstvu práce a sociálních věcí. Hnutí SPD na tomto jednání zároveň představilo své priority v oblasti budoucích změn důchodového systému, přičemž za klíčovou z nich považuje silnou, dlouhodobou a efektivní prorodinnou a propopulační politiku a podporu porodnosti v pracujících rodinách. To je z hlediska budoucí udržitelnosti našeho průběžného důchodového systému naprosto klíčové. Patří sem ale i státní garance, aby minimální důchod při splnění zákonných podmínek byl na úrovni minimální mzdy (17 300,- Kč), anebo i rozsáhlé daňové úlevy, vyšší rodičovský příspěvek, vyšší porodné a vyšší přídavky na děti pro pracující rodiče, rozsáhlá státní podpora dostupného bydlení či zajištění dostatečných kapacit ve školkách a školách. Naopak odmítáme snižování či úplné rušení státní podpory dobrovolného zajištění občanů na stáří, což vláda Petra Fialy (ODS) nyní plánuje provést u stavebního spoření a penzijního připojištění. A nikdy také nepodpoříme vládou plánované omezení valorizace důchodů, které snižuje životní úroveň všem zhruba třem milionům občanů, kteří pobírají důchody.

28. 3. 2023

Řekněme společně vládě Petra Fialy, že nemá naši důvěru a ať odstoupí!

Ve středu 29. března 2023 pořádá hnutí SPD v Ostravě demonstraci s názvem „Lidé proti vládě“. Hlavní pódium této demonstrace bude umístěno na Masarykově náměstí v Ostravě a začátek této oficiální demonstrace je plánován na 16:30 hod. 

Hnutí SPD není dlouhodobě spokojeno s politikou, jakou od svého zvolení prosazuje současná Fialova vláda, tvořená pětikoalicí (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti). Fialova vláda byla sestavena účelově tak, aby se na ministerská křesla dostali všichni představitelé pětikoalice, a jejich odbornost a schopnost zodpovědně řídit stát už nikdo neřešil. Premiér Fiala se chtěl hlavně zalíbit úředníkům v Bruselu a vrcholným unijním představitelům, jak naše republika poslušně hájí prioritně zájmy EU. Vláda by si měla rychle uvědomit, že by měla konat vše ku prospěchu našich slušných a pracujících občanů, mladých rodin, dětí, seniorů, zdravotně postižených občanů, neboť na všechny tyto skupiny lidí stále více negativně dopadá nechuť Fialovy vlády něco pro ně trvale dělat. Tato nečinnost vlády vůči našim občanům nás opravňuje k tomu, že požadujeme její demisi.

My v hnutí SPD soucítíme s našimi občany, a proto volíme i tuto demonstraci, neboť chceme, aby už Fialova vláda skončila. Během demonstrace v Ostravě vystoupí předseda hnutí Tomio Okamura, europoslanec za hnutí SPD Ivan David, poslanec Jaroslav Foldyna, a celá řada dalších hostů. Uvedu např. bývalého prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska, nebo experty na energetiku Ivana Noveského a Vladimíra Štěpána. Všichni v rámci svých vystoupení podají přesvědčivé argumenty o tom, co vedlo k vysoké inflaci, nehorázným cenám potravin a cen energií a jaký podíl na tomto stavu má Fialova vláda. 

Na demonstraci budou moci lidé též podepsat u petičních stánků SPD petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy. V samotném textu petice je definováno deset hlavních bodů, které přispívají k tomu, že se z většiny občanů stávají osoby závislé na sociálních dávkách. Takový stav naše hnutí SPD razantně odmítá. My prosazujeme body obsažené v našem programu „Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov“. Podporujeme přirozené společenské hodnoty, jako je rodina nebo úcta ke starším spoluobčanům. Pro nás jsou občané České republiky na 1. místě! Zaslouží si ty nejlepší podmínky pro svůj život, výchovu dětí, svou práci a důstojné žití ve stáří. Souhlasíte-li, prosím přijďte na naší demonstraci: „Lidé proti vládě.“

Na všechny se těšíme již tuto středu v Ostravě, od 16:30 hod. na Masarykově náměstí. Řekněme společně Fialově vládě, že nemá naši důvěru, a proto požadujeme její demisi.

24. 3. 2023

Vyzýváme vládu Petra Fialy, která nemá důvěru občanů, k demisi formou petice!

Současná Fialova vláda, tvořená pětikoalicí (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti), za více než roční vládnutí vůbec neřeší prioritní problémy, které trápí české občany.

To se negativně promítá do běžného života lidí, kdy se jich stále více propadá do existenční chudoby a do dluhových a exekučních pastí. Vláda neřeší astronomické zdražování potravin a všech důležitých komodit, nedostatek léků a léčiv, uprchlickou krizi, krizi v oblasti bydlení, ani další společenské a ekonomické problémy, a jediné doporučení vlády zní – požádejte si o sociální dávky.

Hnutí SPD zastává k této neúnosné situaci jednoznačné stanovisko. Fialova vláda není schopna zodpovědně řídit stát a svou nekompetentností a nečinností za dobu svého vládnutí pozbyla důvěru naprosté většiny veřejnosti, a proto musí neprodleně odejít. Předsednictvo hnutí SPD vypracovalo Petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy a již probíhá sběr podpisů mezi občany. Vlastní nadpis petice je: „My, níže podepsaní občané, požadujeme demisi vlády Petra Fialy, která nemá důvěru občanů České republiky“. V petici uvádíme deset konkrétních bodů, ve kterých vláda Petra Fialy úplně selhala a koná věci, které zásadně odmítáme. Jako příklad uvedu některé z těchto bodů.

Fialova vláda navrhuje odchod do důchodu v 68 letech, a obrala v rozporu se zákony naše důchodce o zákonem stanovenou valorizaci. Tím zapříčinila ztrátu důvěry občanů ve stát. Chybí jí jasná podpora rodičovství, kdy mladé rodiny nemají kde bydlet a hypotéky jsou pro ně nedostupné. Vláda nebuduje efektivně fungující a hospodařící stát, neprosazuje vlastenectví, ale globalizaci, nemá vizi dlouhodobého pohledu na budoucnost, roli státu a našich hodnot. Náš národ se pod touto vládou nerozvíjí, ale pouze přežívá. Vládnoucí pětikoalice odmítá přijmout zákon o referendu, který by umožnil našim občanům hlasovat o tak zásadních věcech, jako je odmítnutí eura a zachování české koruny nebo o vystoupení z EU. Fialova vláda připustila astronomické schodky státního rozpočtu a dynamicky rostoucím státním dluhem způsobuje rozvrat veřejných financí, kdy vytváří dluh, který budou splácet další generace. Jediné, co chce prosazovat Fialova vláda, je zvyšování daní a nekritické přijímání a schvalování veškerých nařízení z Evropské unie, která jsou naprosto absurdní, především v oblasti tzv. klimatické politiky, která ničí naši budoucí prosperitu. Jako poslední příklad nesouhlasu s Fialovou vládou zmíním, že omezuje svobodu slova a zavádí nepřípustnou cenzuru, kterou nazývá bojem proti dezinformacím.

Vážení občané, prosím přečtěte si celý text petice zde, a pokud se s ztotožňujete s uvedenými body, prosím připojte svůj podpis pod tuto petici. Možnost jejího podepsání budete mít přímo na naši demonstraci „Lidé proti vládě“ dne 29. března od 16:30 hodin v Ostravě na Masarykově náměstí, kde budou umístěny petiční stánky. Petici můžete též přijít podepsat do poslaneckých kanceláří hnutí SPD v regionech, anebo také do kanceláří regionálních, oblastních anebo místních klubů SPD. Prosím, nesouhlasíte-li s vládou Petra Fialy, podpořte svým podpisem tuto petici. Vláda Petra Fialy musí skončit!

22. 3. 2023

Prezident Petr Pavel potvrdil, že je prezidentem Fialovy vládní pětikoalice!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

prezident Petr Pavel potvrdil, že je prezidentem Fialovy vládní pětikoalice a hodil přes palubu tři miliony důchodců. Odmítáme jakékoli snížení valorizací důchodů. Hnutí SPD zahájilo petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy, která škodí českým občanům a rozvrací naši zemi. Kvůli Evropské unii budou muset české domácnosti vynaložit obrovské náklady na zateplení domů. Brusel brutálně zdraží bydlení. Fialova vláda prosazuje zvýšení daní českým občanům i firmám. Odmítáme okrádání českých občanů Fialovou vládou.

1. Prezident Petr Pavel potvrdil, že je prezidentem Fialovy vládní pětikoalice a hodil přes palubu tři miliony důchodců. Odmítáme jakékoli snížení valorizací důchodů.

Prezident Petr Pavel minulý týden s výhradami podepsal zákon o důchodovém pojištění, který bere všem, kteří pobírají důchody, jenom v letošním roce sedm tisíc korun. Je to ze strany prezidenta zbytečně odkládané alibistické řešení. Následně prohlásil, že pokud opozice nepodá ústavní stížnost, podá ji on sám. V podstatě tímto prezident republiky přiznal, že se jedná o zřejmé porušení zákonů a on podá ústavní stížnost mj. také sám na sebe. Prezident republiky, pokud měl pochybnosti o okolnostech a podmínkách, za jakých byl zákon přijímán, měl jako jeden ze strážců ústavnosti zákon sám vetovat. K tomu jsme jej jako hnutí SPD opakovaně vyzývali. Tímto rozhodnutím hodil prezident téměř tři miliony osob, které pobírají důchod, přes palubu. Potvrdil tak, že je prezidentem vládní pětikoalice, a nikoliv prezidentem, který bude dodržovat zákony, jak o tom hovořil při svém prezidentském slibu. Potvrdil, že nebude prezidentem všech. Boj hnutí SPD za oprávněné zájmy našich důchodců zdaleka nekončí. Vyzvali jsme hnutí ANO ke společnému podání ústavní stížnosti na vládou protiprávně prosazený zákon umožňující plošné okradení důchodců, což by stížnosti dodalo vyšší politickou váhu a legitimitu a rovněž by to dodáním našich expertních pohledů a analýz posílilo kvalitu této stížnosti. Současně jsme připraveni bojovat proti trvalému výraznému snížení valorizací důchodů, které nyní připravuje vláda a ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s Marianem Jurečkou (KDU-ČSL).

2. Hnutí SPD zahájilo petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy, která škodí českým občanům a rozvrací naši zemi.

Hnutí SPD zpracovalo a začalo sbírat podpisy na Petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy. Důvodem je fakt, že vláda Petra Fialy za dobu svého vládnutí pozbyla důvěru naprosté většiny veřejnosti. Vláda Petra Fialy není dlouhodobě schopna řešit vysoké a stále rostoucí ceny základních životních potřeb, zejména potravin a energií, nedostatek léků a léčiv, uprchlickou krizi, krizi v oblasti bydlení ani další společenské a ekonomické problémy. Dostala tak naše občany, včetně podnikatelů, do vážných existenčních problémů. Vláda naopak provádí a preferuje všestrannou podporu ukrajinského režimu a Ukrajinců, včetně podpory válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací a neusiluje o jeho mírové řešení. Tím prodlužuje utrpení ukrajinského lidu. Činnost vlády Petra Fialy české občany poškozuje, především ty jejich skupiny, které se nemohou bránit. Vláda navrhuje zvýšit věk odchodu do důchodu na 68 let a stávající důchodce obrala o výraznou část zákonem stanovené valorizace jejich důchodů. Vláda nepodporuje rodičovství, mladé rodiny nemají kde bydlet a hypotéky jsou pro ně zcela nedostupné. Vláda nekriticky přijímá a schvaluje veškerá nařízení z Evropské unie, která jsou naprosto absurdní, především v oblasti tzv. klimatické politiky, která ničí naši budoucí prosperitu. Fialova vláda rovněž astronomickými schodky státního rozpočtu způsobuje rozvrat veřejných financí se všemi jeho negativními důsledky. Vláda také omezuje svobodu slova a zavádí nepřípustnou protiústavní cenzuru. Nejde o vládu odborníků schopnou zodpovědně řídit stát. Proto musí neprodleně odejít. Petici můžete najít na zde nebo ji přijít podepsat do poslaneckých kanceláří hnutí SPD v regionech, anebo také do kanceláří regionálních, oblastních anebo místních klubů SPD, případně přímo na naši demonstraci Lidé proti vládě dne 29. března od 16:30 hodin v Ostravě na Masarykově náměstí, kde budou také umístěny petiční stánky. Na demonstraci vystoupí Tomio Okamura, Radim Fiala, Ivan David, Jaroslav Foldyna a známí odborníci na energetiku, potraviny a další. Vláda Petra Fialy musí skončit!

3. Kvůli Evropské unii budou muset české domácnosti vynaložit obrovské náklady na zateplení domů. Brusel brutálně zdraží bydlení.

Evropský parlament minulý týden schválil směrnici Evropské komise týkající se renovace budov. Vyplývá z ní povinnost majitelů činžovních a rodinných domů s nejvyšší energetickou náročností tyto budovy do konce roku 2033 rekonstruovat a zateplit. Jde o další nebezpečné a nerealistické opatření Evropské unie. Podle Evropského parlamentu se takto mají povinně upravit domy s energetickou náročností tříd E, F a G, aby do roku 2030 dosáhly minimálně třídy energetické náročnosti E a do roku 2033 pak třídy D. Stovky tisíc českých domácností by tak musely vynaložit stovky tisíc korun na rekonstrukce svých domů, navíc v extrémně krátkých časových lhůtách. Předseda Občanského sdružení majitelů domů Milan Krček odhadl, že příslušná komplexní renovace pětipatrového staršího činžovního domu v Praze vyjde zhruba na 25 milionů korun. Toto opatření tedy ještě více zdraží bytovou výstavbu, ceny bytů i nájemního bydlení, které je již tak těžce dostupné. Směrnice upravuje i pravidla pro nové budovy postavené po roce 2028. Ty budou muset být povinně bezemisní. O návrhu budou nyní Evropský parlament a Evropská komise vyjednávat s členskými státy. Bohužel, jak vidíme na aktuálních příkladech rozšíření systému emisních povolenek a budoucího zákazu prodeje aut se spalovacími motory, česká vláda při těchto vyjednáváních dostatečně nehájí naše národní zájmy a ustupuje diktátu Evropské komise a západních států Evropské unie. Hnutí SPD naopak odmítá podřizování České republiky nebezpečným a škodlivým normám unijní klimatické politiky ztělesněných projektem Green Deal, které zásadním způsobem ohrožují budoucí ekonomickou prosperitu našeho státu a životní úroveň i kvalitu života našich občanů. Hnutí SPD požaduje referendum o vystoupení z EU.

4. Fialova vládní pětikoalice prosazuje výrazné zvýšení daní českým občanům i firmám. Odmítáme okrádání českých občanů Fialovou vládou.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden v rozhovoru pro ČTK připustil možnost vyššího zdanění firem i zavedení daňové progrese. Podle Jurečky by měla vláda o změnách v daňovém systému politicky rozhodnout do měsíce a platit by měly od ledna. Jurečka přímo zmínil variantu posílení příjmů státního rozpočtu prostřednictvím vyššího zdanění právnických osob na dva nebo tři roky. Jako další možnost uvedl zavedení progresivního zdanění fyzických osob, kdy s výší příjmu roste i procento daňové sazby. Hnutí SPD programově odmítá zvyšování daní českým občanům a českým firmám. Navíc jsou tyto návrhy v naprostém rozporu s programovým prohlášením vlády a s předvolebními sliby všech vládních stran. Zvyšovat v době krize a vysoké inflace daně českým firmám je z ekonomického hlediska nesmyslné a likvidační, protože klesá poptávka, reálné příjmy i úspory občanů, a naopak rostou ceny všech vstupních nákladů, hlavně energií. Hnutí SPD naopak navrhuje snížení daně z příjmu pro menší a rodinné české firmy. Odmítáme i zavádění dalšího progresivního zdanění fyzických osob – i proto, že už v současnosti jsou nejvyšší příjmy nad určitou hranici (cca 155 000 korun měsíčně) zdaňovány vyšší sazbou ve výši 23 procent. Vláda musí řešit parametry příjmů a výdajů státního rozpočtu jinými způsoby než zvyšováním daní našim občanům.

21. 3. 2023

Neuvážené zelené šílenosti Evropské unie, je třeba nekompromisně odmítat!

Minulý týden Evropský parlament schválil návrh směrnice na podporu renovací budov v Evropské unii, spočívající v povinnosti pro majitele domů a bytů snížit do deseti let jejich energetickou náročnost. Tím připraví naše občany o značné finance, neboť dodržování navržené směrnice výrazně zdraží novou výstavbu, a ještě výraznější finanční náklady budou potřeba na renovace starších bytů a domů.

Hnutí SPD tento šílený návrh pocházející od Evropské komise, kde vykonává místopředsedkyni Věra Jourová, navržená hnutím ANO, zásadně odmítá. Pro směrnici hlasovali čtyři čeští europoslanci. Tři z nich, pirátští zástupci Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa a Marcel Kolaja, jsou z frakce Zelených, a návrh podpořil i Luďek Niedermayer (TOP 09) z lidovecké frakce. Návrh směrnice připravili nekompetentní, ale dobře placení bruselští úředníci jako jeden z mnoha šílených projektů spadajících pod Green Deal. Ten ve svém počátku schválil tehdejší premiér Andrej Babiš a slepě, ale za to velmi důsledně ho podporuje současná vláda Petra Fialy. Je to zase jeden z mnoha nereálných projektů silně poškozujících zájmy České republiky a jejích občanů.

Jenom připomenu cílené kroky ze strany EU k likvidaci automobilového průmyslu u nás, kdy Evropský parlament nedávno schválil normu definitivně stvrzující konec prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035, nebo prosazování emisní normy Euro 7. Teď tu máme směrnici, která bude určovat energetickou náročnost budov, a bude pod pohrůžkou vysokých sankcí vyžadovat od majitelů bytů a domů její striktní dodržování. To hnutí SPD v žádném případě nemůže tolerovat. Jediné východisko spatřujeme ve vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie. Čím dříve, tím pro naše občany i naší ekonomiku lépe.

Obytné budovy by měly podle schváleného návrhu směrnice EU do roku 2030 dosáhnout minimálně třídy energetické náročnosti E a do roku 2033 pak třídy D, a to na stupnici od A do G, přičemž G označuje 15 procent energeticky nejnáročnějších budov daného členského státu. O finálním znění právního předpisu ještě bude Evropský parlament jednat s členskými státy. Dá se předpokládat, jaké stanovisko zaujme probruselská vláda Petra Fialy, která se ještě bude chlubit tím, že občané budou moci čerpat na rekonstrukci bytů a domů evropskou dotaci (která stejně nepokryje náklady na rekonstrukce a o kterou nebude mít většina českých občanů zájem).

Občané si musí sami rozhodovat, kde a v jakých prostorách chtějí žít. Stát jim v tomto nemá co přikazovat. Ono už stačí, jak jim Fialova vláda chystá letos navýšit daň z nemovitostí plus ještě další daně. Fialova vláda nehájí zájmy našich občanů, a proto požadujeme její demisi.

17. 3. 2023

Požadujeme odvolání Markéty Pekarové Adamové z čela Poslanecké sněmovny!

Poslanci za hnutí SPD, společně s poslanci za hnutí ANO, bez problému sesbírali přes 80 podpisů k podání návrhu na odvolání předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09).

Ta dlouhodobě při řízení Sněmovny selhává a navíc se v této vysoké politické funkci nechová nadstranicky. To vše se nyní potvrdilo v rámci projednávání novely zákona o důchodovém pojištění.

Hnutí SPD velmi vítá, že se nám společně s hnutím ANO, podařilo naplnit literu jednacího řádu. To znamenalo získat alespoň 80 podpisů, které by ani jedna z opozičních stran sama svými poslanci nezabezpečila. Dokument s podpisy byl doručen do sekretariátu předsedkyně, která by měla o věci informovat na plénu Sněmovny, a na jednání organizačního výboru požádat o zařazení tohoto bodu, který se týká jejího odvolání, na program některé z následujících schůzí.

První březnovou sobotu skončila pět dnů trvající mimořádná schůze Sněmovny, v jejímž rámci poslanci pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN za každou cenu protlačili vládní novelu zákona o důchodovém pojištění. Touto novelou vláda odebrala všem příjemcům důchodů průměrně jeden tisíc korun měsíčně od června tohoto roku, na který jim ale již vznikl zákonný nárok. Dle našeho právního rozboru byl postup projednávání této novely vládního zákona ve Sněmovně v rozporu s Ústavou ČR, za což je plně z výkonu své funkce odpovědná předsedkyně dolní komory Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová. 

Pekarová Adamová zcela selhala, když si neuměla poradit se situací ze závěru pátečního dne, kdy někteří opoziční poslanci obsadili řečnický pult a požadovali, aby poslanci s přednostními právy nebyli časově omezováni při svých vystoupeních. Situace se stávala nepřehlednou a Pekarová Adamová opakovaně odmítla svolat politické grémium Sněmovny a trvala na tom, aby se pokračovalo v porušování zákona. Přitom ji náš předseda Tomio Okamura jako první žádal, aby okamžitě politické grémium Sněmovny svolala. Nakonec bylo svoláno po delší odmlce až na žádost premiéra Fialy a tam se celá věc vyřešila.

Markéta Pekarová Adamová podle nás není předsedkyní celé Sněmovny, jak slibovala po zvolení. Mimo jiné také aktivisticky straní poslancům vládní pětikoalice. Proto požadujeme její odvolání z čela Sněmovny.

15. 3. 2023

Senát prokázal, že není žádnou pojistkou demokracie!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

přijďte na demonstraci „Lidé proti vládě" říci jasné NE Fialově vládě, která nehájí zájmy českých občanů! Senát prokázal, že není žádnou pojistkou demokracie. Vyzýváme prezidenta Petra Pavla, aby vetoval zákon okrádající důchodce. Fialova vláda poškozuje rodiny s dětmi. Stop Fialově vládě, stop diktátu Bruselu! Je nezodpovědné, že prezident Petr Pavel jmenoval Petra Hladíka z KDU-ČSL ministrem. Hladík je spojován s korupčními skandály. ČR kvůli Fialově vládě stále patří mezi země s největším zdražováním v Evropě, zatímco například v Německu je inflace 8,7 procenta, ve Francii 6,2 procenta a ve Švýcarsku pouhých 3,4 procenta. Pětikoalice odmítla pomoc rodinám s dětmi, zmrazení platů politiků či řešit vysoké ceny potravin, zdražování aut a krizi České pošty. Fialova vláda na občany kašle.

1. Přijďte na demonstraci „Lidé proti vládě" říci jasné NE Fialově vládě, která nehájí zájmy českých občanů!

Vláda Petra Fialy (ODS) i nadále zcela ignoruje zájmy občanů České republiky a nechává je stále více na holičkách tváří v tvář rostoucím cenám energií, potravin či nedostupnosti léků anebo hypotečních úvěrů. Současně tato válečnická vláda má jako prioritu Ukrajinu. Veřejnost proto vznáší oprávněné požadavky na demisi vlády složené ze zástupců ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. Hnutí SPD proto svolává na den 29. března 2023 do Ostravy na Masarykovo náměstí od 16:30 demonstraci pod názvem „Lidé proti vládě". Na této demonstraci vystoupí Tomio Okamura, Radim Fiala, Ivan David, Jaroslav Foldyna, další poslanci SPD a celá řada dalších známých řečníků z řad odborníků na energetiku, ekonomiku a zemědělství. Hnutí SPD učiní všechny politické a právní kroky pro zastavení zdražování. Jsme proti válce a prosazujeme mírové řešení konfliktu na Ukrajině, které však současná vláda odmítá. Přijďte nás proto podpořit na tuto demonstraci a řekněme společně jasné NE Fialově vládě, která nehájí zájmy našich občanů! Pro hnutí SPD je Česká republika a její občané na 1. místě!

2. Senát prokázal, že není žádnou pojistkou demokracie. Vyzýváme prezidenta Petra Pavla, aby vetoval zákon okrádající důchodce.

Senát Parlamentu ČR, ve kterém má výraznou většinu vládní Fialova pětikoalice, v minulém týdnu odsouhlasil a posvětil okradení všech příjemců důchodů o plnou zákonnou červnovou valorizaci důchodů, na kterou mají nárok. Jde o vládní návrh zákona na nepřijatelné snížení všech důchodů v průměru o více než 7 tisíc korun v letošním roce a o více než 12 tisíc korun v příštím roce, což je v době výrazného zdražování všech základních životních nákladů a potřeb zcela asociální a nepřijatelné. Důchodci nemohou být obětí neschopnosti vlády řádně hospodařit se státním rozpočtem. Senát tedy opět prokázal, že není žádnou pojistkou demokracie, za kterou se často vydává, protože zákon je, kromě asociální povahy, zřejmě i protiústavní. Je retroaktivní, nebyly splněny zákonné důvody k jeho projednání ve stavu legislativní nouze a při jeho projednávání ve Sněmovně byl řídícími schůze z řad vládní koalice a vládními poslanci několikrát porušen zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Hnutí SPD přijetí zákona blokovalo nepřetržitě pět dní. Nyní je na tahu prezident Petr Pavel, kterého opakovaně vyzýváme, aby tento asociální zákon Fialovy vlády vetoval, čímž by znemožnil okradení důchodců. V případě, že prezident Petr Pavel tento zákon podepíše, bude hnutí SPD usilovat o podání ústavní stížnosti s cílem jeho zrušení Ústavním soudem.

3. Fialova vláda poškozuje rodiny s dětmi. Stop Fialově vládě, stop diktátu Bruselu!

Vláda Petra Fialy už více než rok blokuje naše návrhy na zvýšení rodičovského příspěvku rodinám pečujícím o děti do 4 let. Naopak připravuje takovou úpravu tohoto příspěvku, která naše rodiny s dětmi výrazně poškodí. Podle plánu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) mají totiž v budoucnu dostávat vyšší rodičovský příspěvek ty rodičovské páry, které se při péči o dítě vystřídají. Nově tak mají být dva měsíce tzv. rodičovské dovolené a čerpání rodičovského příspěvku nepřenosné. Stát rodičovský příspěvek za tyto dva měsíce napříště proplatí pouze tomu z rodičů, který o dítě nepečuje ve zbývajícím čase rodičovské dovolené. Vláda alibisticky říká, že střídání při péči o dítě nebude povinné. Pokud k němu ale rodiče nepřistoupí, rodičovský příspěvek za dva měsíce jim propadne. Jde o přímou aplikaci směrnice Evropské komise pod názvem „Work Life Balance", a tudíž i o nesmyslné poklonkování vlády příkazům EU, která se tímto způsobem snaží bezdůvodně prosadit sjednocení podoby sociální a rodinné politiky ve všech členských státech, přestože se nejedná o agendu tzv. společných politik EU. Pro hnutí SPD je toto vše naprosto nepřijatelné a odmítáme implementaci směrnic ze strany EU a diktát Bruselu!

4. Je nezodpovědné, že prezident Petr Pavel jmenoval Petra Hladíka ministrem. Hladík je spojován s korupčními skandály.

Prezident Petr Pavel provedl jako svůj první krok ve funkci po inauguraci jmenování místopředsedy KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí na návrh premiéra Petra Fialy. Hnutí SPD dlouhodobě považuje toto jmenování za nepřijatelné. Předchozí prezident Miloš Zeman toto jmenování odmítl vykonat. Petr Hladík figuruje v závažné korupční a kriminální kauze nezákonného přidělování městských bytů v Brně, kde zastával vysoké funkce v samosprávě města. V této věci Policie ČR prováděla úkony trestního řízení i v kanceláři Petra Hladíka. Celá tato trestní záležitost není zdaleka ukončena, stejně tak jako není zcela vyjasněna úloha Petra Hladíka v ní. Autoritativním a konečným stanoviskem může být až pravomocné vyjádření soudu. Do té doby by Petr Hladík neměl zastávat žádnou veřejnou funkci, natož vrcholnou pozici ministra a člena Vlády ČR. Petr Hladík je navíc spojen i s dalšími skandály, jako je střet zájmů, kdy měl v orgánech města Brna lobbovat za zájmy podnikatele, jehož rodina mu prodala dům, ve kterém nyní bydlí, anebo když v době, kdy ještě dávno ministrem nebyl, nabízel vysoké funkce na ministerstvu životního prostředí svým spolustraníkům z KDU-ČSL. Ze všech těchto důvodů nemá být Petr Hladík členem vlády, a rozhodnutí prezidenta i premiéra považujeme proto za nezodpovědné.

5. ČR kvůli Fialově vládě stále patří mezi země s největším zdražováním v Evropě, zatímco například v Německu je inflace 8,7 procenta, ve Francii 6,2 procenta a ve Švýcarsku pouhých 3,4 procenta.

Meziroční růst spotřebitelských cen v ČR v únoru dosáhl astronomických 16,7 procenta. Největší vliv na vývoj cenové hladiny měly i nadále ceny týkající se bydlení. Meziročně stouply ceny vodného o 16,3 procenta, stočného o 30,3 procenta, tuhých paliv o 55,6 procenta a tepla a teplé vody o 45,6 procenta. Vliv na růst inflace měly také ceny potravin. V únoru vzrostly ceny rýže o 31,9 procenta, mouky o 36,1 procenta, vepřového masa o 31,1 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 39,5 procenta, margarínu a rostlinných tuků o 39,8 procenta, cukru o 75,1 procenta (!) a ceny vajec dokonce o 95,2 procenta (!!). Růst cen nadprůměrně postihuje důchodce a mladé rodiny, protože v jejich spotřebním koši mají největší podíl hlavně náklady na bydlení a potraviny. I v rámci Evropské unie ČR stále patří mezi země s nejvyšší inflací, zatímco například v Německu to je 8,7 procenta, ve Francii 6,2 procenta a ve Švýcarsku dokonce pouhých 3,4 procenta. Viníkem tohoto stavu je jednoznačně vláda Petra Fialy, která nedokáže či nechce odstranit příčiny této inflace – a současně odmítá českým občanům a domácnostem jakkoli pomoci s jejími negativními dopady. Recept SPD je známý a jasný: Je třeba okamžitě snížit daň z přidané hodnoty u vybraných druhů zboží a služeb (potraviny, léky, energie, voda) na nulovou sazbu a některé ceny i dočasně zastropovat a také začít snižovat astronomický deficit veřejných financí omezením a zrušením veškerých zbytných výdajů státu včetně snižování byrokracie a také zastropovat cenu energií u výrobců. Protože se vláda Petra Fialy zdráhá přijmout účinná opatření proti rostoucí drahotě, usilujeme o její konec.

6. Pětikoalice odmítla pomoc rodinám s dětmi, zmrazení platů politiků či řešit vysoké ceny potravin, zdražování aut a krizi České pošty. Fialova vláda na občany kašle.

Poslanci vládní koalice v minulém týdnu odmítli schválit program všech opozicí svolaných mimořádných schůzí Sněmovny, čímž opakovaně znemožnili projednávání zásadních problémů českých občanů na nejvyšší parlamentní úrovni. Tímto svým postojem vládní strany zablokovaly možnost pomoci rodinám s malými dětmi, kde hnutí SPD navrhuje zvýšení rodičovského příspěvku celkově o 100 tisíc korun a jeho pravidelnou valorizaci. Vládní poslanci rovněž znemožnili projednat návrh zákona na zmrazení platů politiků, což je také dlouhodobá priorita hnutí SPD – a nejenom v současném volebním období. Další mimořádná schůze se měla zabývat kritickou situací v České poště, která kvůli neschopnosti vládou dosazeného managementu, a hlavně nadřízeného resortního ministra Víta Rakušana (STAN), směřuje do insolvence. Strany vládní koalice zablokovaly i možnost jednat o škodlivém nařízení Evropské komise Euro 7, které je likvidační pro český automobilový průmysl a naši prosperitu, i podrobnou diskusi o příčinách a způsobech řešení vysokých cen potravin v ČR, které rostou nejrychleji v Evropě. Vládní koalice opět jasně prokázala, že odmítá, neumí a nechce řešit zásadní problémy země, které navíc do velké míry sama vyvolala a způsobila. Hnutí SPD požaduje demisi vlády Petra Fialy!

14. 3. 2023

Německou okupaci Československa v roce 1939 je nutné připomínat!

Zítra tomu bude již 84 let, kdy vojska nacistického Německa z příkazu Adolfa Hitlera zahájily násilné obsazování území Čech a Moravy. Po násilném napadení Polska dne 1. 9. 1939 to byl další krok k rozpoutání válečných bojů II. světové války.

Hnutí SPD si s úctou ke všem padlým, kteří přišli o život během této největší a nejtragičtější války v novodobých dějinách, připomíná každoročně 15. březen jako vzpomínku na tento den, kterým v roce 1939 začalo pro Československo těžké období, jež bylo ukončeno po více jak šesti letech. V lednu roku 2020 jsme v Poslanecké sněmovně navrhli zákon, aby byl nově významným dnem také 15. březen, a to jako Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem.

Německé armádní jednotky vstoupily pod vedením generála Blaskowitze dne 15. března 1939 v ranních hodinách na neobsazené území Čech a vojska generála Lista na Moravu. Po sedmé hodině večer vjel do obsazeného Pražského hradu sám Adolf Hitler, který o den později vydal výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Na základě tohoto protektorátu měly české země požívat autonomie, nicméně ta byla prakticky jen na papíře. Češi se stali obyvateli Německé říše druhé kategorie. Vedle pronásledování odpůrců nacismu docházelo i k upozaďování všeho českého. Došlo k rozpuštění parlamentu a zrušení stávajících politických stran, přičemž jediným povoleným politickým uskupením se stalo tzv. Národní souručenství. Je nezpochybnitelným historickým faktem, že Němci chtěli náš národ vyhladit.

Dnem 15. března 1939 tak naše republika přišla o zbytky jakékoli státní suverenity. Nastolená německá nadvláda byla naplňována cíleným nacistickým terorem. Ten spočíval ve vyvražďování českých občanů, čímž jednoznačně naplnil genocidní rysy a genocidní charakter. O život přišlo mnoho pravých vlastenců, kteří se různou formou stavěli nacistům na odpor, jen proto, že chtěli bránit svou rodnou vlast. Podle zveřejněných výstupů a výsledků bádání historiků Vojenského ústředního archivu v Praze, činí počet obětí německého nacismu zhruba 343 tisíc osob (včetně žen a dětí) v rámci celého někdejšího československého státu. Nutno též připomenout, že více jak 120 tisíc lidí zemřelo po druhé světové válce na následky týrání, perzekucí, na následky věznění v koncentračních táborech a ve věznicích, na následky tzv. totálního nasazení apod. Všichni si zaslouží naší hlubokou úctu.

Zavazuje nás to k tomu, abychom již nikdy nedopustili, aby se něco podobného v budoucnu opakovalo. Hnutí SPD vzhledem k úctě k historické pravdě, a hlavně s ohledem na úctu k obětem německé nacistické okupace, si bude každoročně s pietou připomínat tyto osudové březnové dny.

10. 3. 2023

Pro hnutí SPD jsou zájmy slušných a pracujících občanů na prvním místě!

Ve středu byly zařazeny na projednání ve Sněmovně v rámci mimořádných schůzí opoziční návrhy s programy cílícími na pomoc našim občanům. Poslanci pětikoalice zde opět prokázali svou aroganci a programy všech schůzí neschválili.

Mimo jiné se měla projednávat novela zákona o státní sociální podpoře, ve které se navrhuje zvýšení rodičovského příspěvku z důvodu péče o nejmladší dítě ze současných 300 tisíc na částku 400 tisíc Kč. U dvou a více dětí narozených současně je navrhováno zvýšení rodičovského příspěvku na 1,5násobek této částky, tzn. na 600 tisíc Kč. 

V této věci zastává hnutí SPD dlouhodobě jasný názor, spočívající v podpoře našich pracujících rodin. Prosazujeme systémovou a efektivní prorodinnou politiku, což dokládá i to, že jsme ve Sněmovně podali celou řadu novel zákonů v této oblasti, např. jsme již před rokem podali návrh, který by rodičovský příspěvek výrazně navýšil a do části zákona o státní sociální podpoře zakotvil trvalý valorizační mechanismus. Pomocí něj by se napříště rodičovský příspěvek pravidelně každoročně zvyšoval v závislosti na růstu inflace. Tím by bylo zajištěno, že jeho výše by nebyla tolik závislá na libovůli jednotlivých vlád. Naše rodiny s malými dětmi pomoc státu rozhodně potřebují a hnutí SPD podpoří všechny návrhy, které by vedly k zlepšení finanční situace rodin vychovávajících děti. V této souvislosti stojí za připomenutí náš projekt „Rodina na prvním místě“.

Programem další schůze měly být ceny potravin v České republice. V rámci využití přednostních práv vystoupili předseda i místopředseda hnutí SPD, kteří ve svých projevech konstatovali jasná a ověřitelná fakta. Ceny jídla i energií rostou nejvíc v novodobé historii. Potraviny v České republice zdražují mnohem více, než je evropský průměr. Zvyšování cen za potraviny v západní a střední Evropě je oproti České republice maximálně poloviční. Za poslední rok se ceny potravin u nás zvýšily o více než 20 %. A to je jen průměr, u mnoha základních potravin, jako je mléko, mléčné výrobky, oleje, tuky, cukr, ovoce, zelenina a podobně je růst dramatický a přesahuje výrazně 50 %. Jednou z příčin tohoto stavu je, že Česká republika má jednu z nejvyšších sazeb DPH na potraviny v Evropě ve výši 15 %. Ve srovnání se sousedními státy je tento rozdíl markantní.

Za tento stav je plně zodpovědná současná vláda v čele s premiérem Fialou. Na základě nečinnosti vlády se stále více našich občanů propadá do sociální chudoby a jediné doporučení vlády zní: „Zažádejte si o sociální dávky!“ K tomu je ještě nutné podotknout, že výplata sociálních dávek není plně zabezpečena a systémy pro jejich evidenci jsou plné chyb, za což nese odpovědnost ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který by měl odstoupit. 

Všichni naši přítomní poslanci za hnutí SPD hlasovali v obou případech pro schválení programu. Ve finále to ale nestačilo, a tak si vládní poslanci odhlasovali, že se navrhovanými body programu nebude Sněmovna zabývat. Tato arogance vládních poslanců, kteří jenom plní příkazy od vlády Petra Fialy, už musí skončit. Tato vláda nehájí zájmy našich občanů!

8. 3. 2023

Prosazujeme zvýšení rodičovského příspěvku a zmrazení platů politiků!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

okradení důchodců vládou Petra Fialy je protiústavní a vláda ho prosadila porušením zákona. Vyzýváme prezidenta Petra Pavla, aby zákon vetoval, a hnutí ANO, aby se přidalo k návrhu na zrušení zákona u Ústavního soudu. Prosazujeme zvýšení rodičovského příspěvku a zmrazení platů politiků. Potraviny v ČR zdražují mnohem více, než je evropský průměr, i kvůli vysoké DPH. Prosazujeme snížení DPH na potraviny na nulu. Fialova vláda novým programovým prohlášením porušila své předvolební sliby. Silně poškodí české občany včetně důchodců a rodin s dětmi. Miliony korun určené na humanitární dávky nebo příspěvky pro Ukrajince byly rozkradeny. Ministr práce Jurečka svou neschopností umožnil rozkrádání sociálních dávek.

1. Okradení důchodců vládou Petra Fialy je protiústavní a vláda ho prosadila porušením zákona. Vyzýváme prezidenta Petra Pavla, aby zákon vetoval, a hnutí ANO, aby se přidalo k návrhu na zrušení zákona u Ústavního soudu.

Minulou sobotu skončila 5 dnů trvající mimořádná schůze Sněmovny, kde vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN prosadila ve zkráceném jednání zpětnou sníženou valorizaci důchodů, která platí již od ledna. Jsme přesvědčeni o tom, že tato snaha okrást všechny, kdo pobírají důchody, o průměrně jeden tisíc korun měsíčně od června tohoto roku, je protiústavní. Pokládáme za nepřijatelné nejen projednávání tohoto zákona ve stavu legislativní nouze, ale také jeho retroaktivitu. Jednání bylo vyhrocené a naší snahou bylo využít všech zákonných možností obstrukcí. Jenom předseda hnutí SPD Tomio Okamura hovořil k věci bez přestávky více než sedm hodin. Pětikoalice se dokonce v rozporu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodla omezit práva poslanců s přednostním právem vystupovat k projednávané problematice. Tento způsob řízení jednání ze strany vedení Sněmovny byl v novodobé historii neslýchaný, a proto požadujeme odvolání předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) z funkce předsedkyně Sněmovny. Hnutí SPD udělalo maximum pro to, aby návrh okrádající důchodce nebyl přijat, a také jsme předložili více než 100 pozměňovacích návrhů pro řádnou valorizaci důchodů. Pětikoalice ale po 97 hodinách jednání nakonec „okradení" důchodců Sněmovnou protlačila, a opět tak dokázala, že se neštítí zneužívat stavu legislativní nouze a jednat v rozporu se zákonem o jednacím řádu Sněmovny. Hnutí SPD vyzývá zvoleného prezidenta Petra Pavla, aby zákon vetoval, a hájil tak zájmy tří milionů důchodců. Zároveň hnutí SPD opakovaně vyzývá hnutí ANO, aby společně s ním podalo po případném schválení zákona Senátem a prezidentem republiky ústavní stížnost s cílem zrušení zákona. Hnutí SPD samo nemá potřebných 41 podpisů poslanců, ale ústavní stížnost podaná společně s hnutím ANO by měla větší váhu i šanci na úspěch. Hnutí SPD udělá maximum pro to, aby tři milióny našich důchodců nebyly okradeny o to, co jim ze zákona náleží. Boj hnutí SPD za práva všech příjemců důchodů zdaleka nekončí.

2. Prosazujeme zvýšení rodičovského příspěvku a zmrazení platů politiků.

Tento týden je ve Sněmovně plánováno několik mimořádných schůzí svolaných opozicí. Tématy těchto schůzí jsou mj. zvýšení rodičovského příspěvku a zmrazení platů politiků. Prorodinná politika je dlouhodobě programovou prioritou hnutí SPD, přičemž návrh na zvýšení rodičovského příspěvku jsme do Sněmovny předložili již před rokem a vládní koalice blokuje jeho projednání. Rodiny s nejmenšími dětmi jsou jednou ze sociálních skupin nejvíce ohrožených příjmovou chudobou a urychleně potřebují naši pomoc. Hnutí SPD dlouhodobě již mnoho let podporuje zmrazení platů politiků. Po posledních volbách jsme jej předložili ve Sněmovně již dvakrát, přičemž poprvé ho vládní poslanci zamítli a projednání druhého návrhu blokují. My říkáme jasně, že politici musí být solidární s občany, zejména v době ekonomické a sociální krize. O svých platech by si neměli rozhodovat sami, ale jejich plat by měl být vypočítáván podle výše mezd ve veřejném sektoru.

3. Potraviny v ČR zdražují mnohem více, než je evropský průměr, i kvůli vysoké DPH. Prosazujeme snížení DPH na potraviny na nulu.

Tématem další opoziční mimořádné schůze Poslanecké sněmovny mají být ceny potravin, které v posledních měsících skokově rostou v řádech desítek procent nad průměrnou inflaci. Pro statisíce našich občanů se proto některé základní potraviny stávají neúměrně drahými. Čím dál více občanů je nuceno jezdit nakupovat potraviny do Polska či do Německa, kde jsou výrazně levnější. Na začátku letošního roku rostly ceny potravin v ČR ještě rychleji, než byl evropský průměr. Podle dat statistického úřadu EU Eurostat u nás stouply v lednu ceny potravin meziročně v průměru o 19,6 %, zatímco v celé EU to bylo v průměru o 15,5 %. Příčinou tohoto stavu je i to, že ČR má jednu z nejvyšších sazeb DPH na potraviny v Evropě - 15 %. Ve srovnání se sousedními státy je tento rozdíl markantní. V Rakousku, Německu a na Slovensku se sazba DPH u potravin pohybuje od 5 do 10 % a Polsko vloni DPH u základních potravin snížilo na nulu. To samé dlouhodobě navrhuje a požaduje hnutí SPD a Fialova vláda to odmítá. Českým spotřebitelům, zemědělcům a potravinářům by výrazně pomohl i další náš návrh, který by zavedl povinnost maloobchodních řetězců nakupovat od domácích producentů určitý procentní podíl potravin, které lze vyrobit v České republice. Tento náš návrh v minulém volebním období zablokoval Senát, vrátil jej do Sněmovny a tam jej následně zamítli poslanci stran dnešní vládní koalice a také hnutí ANO.

4. Fialova vláda novým programovým prohlášením porušila své předvolební sliby. Silně poškodí české občany včetně důchodců a rodin s dětmi. 

Vláda Petra Fialy (ODS) v minulém týdnu zveřejnila novou podobu svého programového prohlášení. Tento dokument obsahuje mnoho záměrů, které hnutí SPD zásadně odmítá. Vláda například o rok posunula revizi fungování státní správy z hlediska její efektivity, která by byla možným základem pro účelné omezení státní byrokracie. Z programového prohlášení také vypadl návrh na zavedení daňové brzdy, která by při překročení zákonem stanovené daňové kvóty zakazovala růst daní. To nás opravňuje k obavám z toho, že vláda hodlá zvýšit některé daně, např. z nemovitosti anebo některé spotřební daně. Vládní představitelé hovoří také o zvýšení povinných pojistných odvodů pro živnostníky či nejnověji o zrušení slevy na manželku či manžela anebo o zrušení tzv. školkovného, což je sleva na dani za náklady na umístění dítěte v předškolním zařízení. V prohlášení oproti jeho původní verzi také chybí závazek udržet stávající podobu valorizačního mechanismu důchodů. Vláda tedy hodlá valorizaci důchodů snížit trvale, nikoli jen letos v červnu. Z programového prohlášení rovněž vypadlo i slibované snížení DPH u výstavby či rekonstrukcí bytů a domů nebo zkrácení odpisů u bytových projektů na 20 let. To považujeme v současné situaci katastrofálního nedostatku cenově dostupných bytů pro české občany, a zejména mladé rodiny, za neomluvitelné. Takto zásadní změna programového prohlášení vlády v průběhu volebního období, která mj. znamená i porušení mnoha předvolebních slibů vládních stran, musí vést podle názoru SPD i k novému hlasování o důvěře vládě v Poslanecké sněmovně, protože důvěra byla pětikoaličními poslanci původně dána za jiných podmínek s jinými sliby a závazky. To je názor SPD!

5. Miliony korun určené na humanitární dávky nebo příspěvky pro Ukrajince byly rozkradeny. Ministr práce Jurečka svou neschopností umožnil rozkrádání sociálních dávek.

Miliony korun určené na humanitární dávky nebo příspěvky pro Ukrajince byly rozkradeny. Informace přinesl minulý týden portál Idnes. Podle něho Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Mariana Jurečky (KDU-ČSL) před časem spustilo elektronický systém, který některé žádosti o sociální dávky vyřizuje automaticky, bez zásahů úředníků. Například k žádostem o příspěvky pro solidární domácnosti za ubytování Ukrajinců neměli úředníci vůbec možnost zasáhnout, protože je zpracovával robot. Tento systém zároveň neodhalil mnohé podvody a podle pracovníků úřadů práce vyplatil mnoho milionů korun naprosto neoprávněně. Zastupující ředitel Úřadu práce a náměstek ministra Jurečky Karel Trpkoš na dřívější upozornění úředníků, aby systém kvůli těmto chybám vypnul, reagoval naprosto skandálně prohlášením, že aplikace šetří desítky milionů korun a zneužité miliony jsou jen jejich zlomkem. Pracovníci úřadů práce ve své stížnosti uvedli také, že u žadatelů z Ukrajiny není možné ověření, zda se zdržují na našem území, nebo zda zde pracují, a přesto o sociální dávky žádají. Automatický systém také například poslal na jeden účet stovky tisíc korun pro různé žadatele, ačkoliv jedna domácnost mohla podle zákona dostat maximálně patnáct tisíc korun měsíčně. Hnutí SPD považuje tuto záležitost za velmi značné selhání ministra Jurečky (KDU-ČSL), který je za tuto oblast odpovědný a svou neschopností umožnil a toleroval zneužívání a rozkrádání sociálních dávek. Požadujeme jeho okamžitou demisi. Hnutí SPD již před časem vypracovalo a předložilo návrh zákona, který by zneužívání sociálních dávek ukončil, ale poslanci vládní koalice jej ve Sněmovně odmítli. Pro hnutí SPD jsou naši občané na 1. místě!

7. 3. 2023

Okradení důchodců, invalidů a sirotků vládou Petra Fialy je protiústavní!    

Vládní poslanci protlačili Sněmovnou snížení peněz pro důchodce, invalidy a sirotky narychlo zpracovanou vládní novelou důchodového pojištění, která je v nesouladu s ústavním pořádkem.

V celém průběhu projednávání nebyly akceptovány stanovené zákonné postupy. Cíl se ale vládním poslancům podařil, kdy na základě nepřípustné retroaktivity ožebračili průměrně každého z více jak 2,8 milionu příjemců invalidních, starobních, vdovských a sirotčích důchodů jenom v tomto roce o částku ve výši 7.000 korun.  

Celý průběh projednávání novely vládního zákona o důchodovém pojištění v Poslanecké sněmovně byl ukončen tím, že zásadní snížení zákonné červnové valorizace bylo hlasy poslanců vládní pětikoalice schváleno. Už zbývalo jen to, aby si po skončeném hlasování všichni zatleskali, jakou dobrou práci udělali (to si ale nedovolili). Výsledek hlasování potvrdil jen jejich aroganci, jak oni pohlíží na ty nejzranitelnější osoby.

Všichni poslanci za hnutí SPD hlasovali proti přijetí této silně asociální a protiústavní novely zákona, snižující zákonnou valorizaci. Nyní jenom zmíním některé nestandardní postupy jednání, které si koaliční poslanci pod taktovkou předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové připravili a v rámci projednávání této vládní novely zákona na sílu zrealizovali, aniž by respektovali zásady slušného jednání, etiky a demokracie. Hned v úvodu jednání Sněmovny poslanci pětikoalice znásilnili jednací řád v rozpravě zkrácením řečnické doby poslancům bez přednostních práv při potvrzování trvání stavu legislativní nouze na 2 krát 5 minut a neumožnění vystoupení 66 poslancům, kteří byli přihlášeni do rozpravy, včetně mé osoby. Stejně tak postupovali i při schvalování zkráceného jednání.    

Poslanci hnutí SPD ve Sněmovně pět dní obstruovali (téměř 100 hodin) za využití všech možností, které nám dává zákon upravující jednací řád Sněmovny (podali jsme více jak 100 písemných pozměňovacích návrhů). Našim cílem bylo, aby tato novela připravující naše důchodce o jejich peníze, na které jim vznikl zákonný nárok, nebyla schválena. Jednání ve Sněmovně vyvrcholilo v pátek v pozdních hodinách, kdy jsme museli obsadit společně s poslanci za hnutí ANO řečnický pult, protože nás celá vládní pětikoalice v rozporu s jednacím řádem chtěla umlčet a to zkrácením řečnické doby pro poslance s přednostním právem. Nakonec musela Fialova vláda ustoupit a vrátit nám možnost se vyjádřit. Občané tak měli alespoň možnost sledovat postoje našich „vládnoucích elit“ – kdy premiér Fiala ani nenašel odvahu v takto napjaté situaci vystoupit. 

V hnutí SPD si všech našich slušných a pracujících občanů vážíme a chováme úctu ke všem příjemcům důchodů včetně invalidních osob a sirotků. Vždy budeme stát na jejich straně a uděláme vše proto, aby své finanční prostředky, o které byli nezákonně připraveni, dostali zpět. V této věci chceme podat ústavní stížnost s návrhem na zrušení celé vládní novely o důchodovém pojištění.

3. 3. 2023

Hnutí SPD zásadně odmítá snížení valorizačního příspěvku důchodcům!                    

Vláda Petra Fialy, která vzešla z vládnoucí pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti), za více než rok vládnutí neudělala skoro žádné konkrétní kroky, které by zajistily pomoc našim občanům v této pro ně ekonomicky těžké době.

Vláda se vůbec neumí chovat jako řádný hospodář, a v rámci snížení státních výdajů hledá ta nejjednodušší řešení, aniž by docenila následky svých rozhodnutí. Hned po skončení prezidentských voleb přišla Fialova vláda s tím, jak ušetří okolo 19 miliard korun ve státním rozpočtu, spočívající ve snížení valorizačního příspěvku na důchody. Klíčový ukazatel pro nové navýšení důchodů je podle platného zákona ošetřeno mimořádnou valorizací, která musí přijít pátý měsíc po měsíci, v němž zvyšování cen za sledované období překročí pět procent.

Dle platných zákonů by si mělo přilepšit o více jak 1.700 korun téměř 2,4 milionu starobních důchodců, okolo 412 tisíc invalidních důchodců a více než 58 tisíc příjemců pozůstalostních důchodů. Tato částka se ale současné vládě zdála příliš velká, tak narychlo „upekla“ vládní novelu o důchodovém pojištění, pomocí které připraví každého příjemce této sociální dávky v průměru o tisíc korun. V praxi to bude znamenat, že pokud úpravu schválí parlament, průměrná starobní penze se zvedne jen o 760 korun místo 1.770 korun, o které by vzrostla podle nynějších pravidel.

Občané mohou být pomocí přímého sledování jednání ve Sněmovně svědky toho, jak se poslanci vládní pětikoalice snaží i za cenu porušování jednacího řádu Sněmovny tuto vládní novelu zákona přijmout, aby byla finálně schválena do 22. března 2023. Za hnutí SPD pomocí obstrukcí touto formou bojujeme za naše důchodce, osoby s tělesným postižením a sirotky neboť chceme zabránit schválení novely zákona o důchodovém pojištění.

K projednávané novele vládního návrhu snižující výši valorizačního příspěvku, kterou z důvodu své neschopnosti předložila Fialova vláda cestou ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, musím uvést, že se jedná o nehoráznou drzost a asociálnost. To ale asi nikomu z poslanců vládní pětikoalice nevadí – hlavně, že novelu zákona měnící zákon o důchodovém pojištění za pomoci svých hlasů ve Sněmovně odsouhlasí. Nic na tom nezmění ani to, že si jsou všichni plně vědomi podstatných věcí – projednávaná novela je silně nemorální, neetická, asociální, a navíc se zdá, že je i protiústavní. Protiústavnost spatřujeme v tom, že je novela zákona projednávána ve stavu legislativní nouze a že měli důchodci legitimní očekávání. Hnutí SPD je připraveno v této věci podat i ústavní stížnost. 

Velmi si ceníme všech, kteří nám vyjadřují různou formou svou podporu za to, že nám není lhostejné, jak je naše vláda a poslanci vládní pětikoalice chtějí připravit o finanční prostředky, které by jim zajisté v této době stále trvající inflace chyběly.   

V hnutí SPD si našich seniorů a všech slušných a pracujících občanů vážíme. Proto uděláme vše proto, aby měli od státu garantován finanční příjem v takové výši, který jim zajistí důstojný život.

1. 3. 2023

Vyzýváme Fialovu vládu, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

hnutí SPD bude bránit přijetí vládního protiústavního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců ze všech sil a podáme i ústavní stížnost. Ceny ovoce a zeleniny se zcela vymkly kontrole. Například papriky se prodávají za ceny mezi 140 a 180 korunami za kilogram! Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin na nulu. Jeden až dva miliony českých občanů nemají stálého zubního lékaře. Zdravotní péče je veřejná služba, která musí být kdykoli dostupná všem řádným českým občanům. Na mimořádných schůzích budeme opět prosazovat zmrazení platů českých politiků a vyřešení nedostatku léků pro české občany.

1. Hnutí SPD bude ze všech sil bránit přijetí vládního protiústavního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců a podáme i ústavní stížnost.

Hnutí SPD bude ve Sněmovně při úterní mimořádné schůzi všemi dostupnými zákonnými prostředky blokovat schválení asociálního návrhu vlády Petra Fialy (ODS), kterým hodlá současná pětikoalice okrást důchodce v průměru o více než jeden tisíc korun měsíčně. Jde o hanebný útok vlády na jednu ze sociálně nejohroženějších skupin našich spoluobčanů. Jde o zákeřný útok na lidi, kteří desítky let poctivě pracovali pro český stát, odváděli daně a povinné pojištění, o útok na invalidy, ovdovělé občany a sirotky. S tím se nikdy nesmíříme. Postup vlády je dle našeho názoru, i dle názorů mnoha právních expertů, v rozporu s Ústavou ČR. Zaprvé mění podmínky zvyšování důchodů zpětně poté, co dle zákona nastaly. Zadruhé postup vlády je v rozporu s Ústavou také proto, že vláda chce tento návrh schválit ve zkráceném jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny ve stavu legislativní nouze, který je vyhrazen pouze pro mimořádné situace typu rozsáhlých přírodních katastrof, epidemií či ohrožení bezpečnosti země. Nic z toho nenastalo a vláda měla informace o předpokladu výše inflace na letošní rok již v době schvalování státního rozpočtu na letošní rok, a proto měla tyto výdaje do rozpočtu již tehdy zahrnout. To se však nestalo. Jsme tedy připraveni proti tomuto zákonu podat žalobu k Ústavnímu soudu. Desítky miliard korun na současnou valorizaci důchodů jde velmi rychle najít omezením předražených vojenských nákupů ze zahraničí, plateb do Evropské unie či na Ukrajinu. Vládě rovněž enormně vzrostly příjmy v souvislosti s vyšším výběrem nepřímých daní v důsledku nezvládnuté inflace, a to o 137 miliard korun. Hnutí SPD bude bránit přijetí vládního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců ze všech sil. Také k němu podáváme více než stovku pozměňovacích návrhů, které by našim důchodcům zajistily takové zvýšení penzí, na které mají zákonný nárok a morální právo. SPD pevně stojí za všemi příjemci důchodů! 

2. Ceny ovoce a zeleniny se zcela vymkly kontrole. Například papriky se prodávají za ceny mezi 140 a 180 korunami za kilogram! Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin na nulu.

Ceny ovoce a zeleniny se zcela vymkly kontrole. Zelenina v obchodech v Česku v posledním měsíci opět prudce zdražuje. Například okurky stojí v některých obchodech i 35 korun za kus, a to jsou již i ve slevové akci. Papriky se prodávají za ceny mezi 140 a 180 korunami za kilogram, to v přepočtu může vyjít i na 45 korun za jeden kus. Ledový salát se pak dá pořídit za 50 korun za kus, některé obchody chtějí za hlávku květáku i 90 korun (!). V ČR se aktuálně prodává prakticky jenom dovozová zelenina. Podle místopředsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky zůstanou ceny vysoké ještě několik měsíců, než se objeví první lokální úroda. Letos se navíc odhaduje další pokles českých pěstebních ploch zeleniny o pět procent, stejně jako loni. Vzhledem k pokračující koncentraci obchodu ztrácí pěstitelé zeleniny možnost prodávat v malých obchodech a na vesnicích. V Polsku a Německu jsou ceny téměř všech položek nižší, ale kvalita ovoce a zeleniny je vyšší. Zásadní podíl na těchto astronomických cenách u nás nesou přemrštěné marže nadnárodních řetězců, které mají téměř monopolní postavení. Zde by svou roli měl sehrát Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který by měl kontrolovat zneužívání významné tržní síly těmito hypermarkety. Druhým viníkem těchto cen je ale současná vláda Petra Fialy (ODS), která trvale odmítá návrhy SPD na dočasné snížení DPH na základní potraviny jako například v Polsku či naše návrhy prosazující potravinovou bezpečnost našeho státu. Vyzýváme, proto vládu Petra Fialy, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin na nulu! To je názor SPD!

3. Jeden až dva miliony českých občanů nemají stálého zubního lékaře. Zdravotní péče je veřejná služba, která musí být kdykoli dostupná všem řádným českým občanům.

Jeden až dva miliony českých občanů nemají aktuálně svého stálého zubního lékaře. A dvacet procent z občanů, kteří jsou registrovaní u určitého zubního lékaře, spadá pod stomatology, jejichž práce a výkony nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, a musí si tedy lékařskou zubní péči platit v plné výši ze svého. Vyplývá to z údajů zdravotních pojišťoven zveřejněných minulý týden na serveru iDnes.cz. Jde o dlouhodobé selhání státu a všech vládních reprezentací, které do dnešní doby nebyly schopny zajistit plošnou a finančně dostupnou stomatologickou péči pro všechny občany ČR po celém území republiky. Je to přece jeden ze základních úkolů veřejné správy a politické reprezentace. To, že miliony našich občanů nemají žádnou stomatologickou péči, pro ně znamená i velká zdravotní rizika a pro systém zdravotnictví i budoucí vysoké náklady, které přitom nebyly nevyhnutelné. A za této situace místopředseda správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny Miroslav Kalousek z vládní TOP 09 vážně navrhuje, aby v budoucnu už žádná zubařská péče, tedy ani ta základní, nebyla hrazena ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tragickou situaci v oblasti stomatologické péče, stejně tak jako dlouhodobý nedostatek mnoha základních léků a léčiv na našem trhu, vůbec neřeší a fantazíruje o jakýchsi dvojích standardech ve zdravotnictví a o komerčním zdravotním připojištění. Hnutí SPD proti těmto nebezpečným vládním návrhům důrazně protestuje. Zdravotní péče je veřejná služba, která musí být kdykoli dostupná všem českým občanům platícím povinné zdravotní pojištění a všem tzv. státním pojištěncům, což jsou např. děti, senioři či zdravotně postižení. Premiér Petr Fiala by měl proto navrhnout prezidentovi republiky odvolat Válka z funkce ministra zdravotnictví. Odmítáme zároveň další privatizaci zdravotnictví, která je záměrem asociální vlády Petry Fialy (ODS)!

4. Na mimořádných schůzích budeme opět prosazovat zmrazení platů českých politiků a vyřešení nedostatku léků pro české občany.

Po přerušení či skončení mimořádné schůze Sněmovny ke snížení valorizace důchodů by měly následovat další dvě mimořádné schůze. Jejich tématy jsou nedostatek léků pro české občany v lékárnách a nemocnicích a zmrazení platů politiků. Na kritický nedostatek základních léků upozorňuje hnutí SPD dlouhodobě. Tato situace trvá již několik měsíců a vláda Petra Fialy (ODS) a neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) nedosáhli žádného zlepšení. Místo toho Válek předkládá politická prohlášení mimo působnost jeho rezortu. Distributoři léků upřednostňují velké nemocnice a vlastní řetězce lékáren a panuje zde nepřijatelné monopolní prostředí. Situace je neudržitelná, a pokud ji ministerstvo zdravotnictví pod vedením ministra zdravotnictví Vlastimila Válka není schopno řešit, měl by ministr podat demisi. Hnutí SPD též nesouhlasí se zvýšením platů politiků (poslanců, senátorů, členů vlády atd.), ke kterému došlo od 1. ledna letošního roku z vůle stran vládní koalice. Dlouhodobě prosazujeme zmrazení platů politiků. Tento návrh jsme po volbách v roce 2021 předložili ve Sněmovně již dvakrát, poprvé jej vládní poslanci zamítli, projednání toho druhého dodnes blokují a až nyní s ním přichází hnutí ANO. Hnutí SPD požaduje, aby v době ekonomické a sociální krize, vysoké inflace, poklesu reálných mezd a důchodů byli politici solidární s občany ČR. Politici by si také neměli o svých platech rozhodovat sami, ale jejich plat by se měl odvíjet od platů ve veřejném sektoru. Z těchto důvodů návrh na zmrazení platů politiků prosazujeme a podporujeme!

28. 2. 2023

Konec prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035 je zelená šílenost!

Mám poslaneckou kancelář v Mladé Boleslavi, kam za mnou přicházejí zaměstnanci Škoda Auto a.s. a sdělují mi své obavy, co s nimi bude, říká poslanec Radek Rozvoral (SPD). Jeho hnutí odmítá „podobné nesmysly“, škodící českým občanům.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro Parlamentní listy:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Silena-legislativa-z-Bruselu-Poslanec-Rozvoral-kancelar-v-Mlade-Boleslavi-Chodi-za-mnou-skodovaci-co-s-nimi-bude-730317

1. Evropský parlament v týdnu schválil normu, která definitivně stvrzuje konec prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035. Očekával jste, že tato legislativa bude schválena?

V úvodu chci vyjádřit stanovisko hnutí SPD, které zásadně odmítá konec prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035. Za sebe mohu říct, že jsem očekával, schválení od Evropského parlamentu výslednou podobu nových emisních norem pro osobní automobily, včetně zákazu prodeje nových automobilů produkujících emise, od roku 2035. Tato šílená legislativa brutálně zdraží automobily, které budou jen pro bohaté lidi. Vše se to děje v rámci Green Dealu EU (tzv. Zelený úděl), který schválil tehdejší premiér Babiš a podporuje ho i současný premiér Fiala a to i přes to, že koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ukončení prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035 před volbami do Poslanecké sněmovny tvrdě odmítala. Takže je vidět, že opět podvedla voliče. Celá EU je chybný projekt, a když se zaměříme jen na ekonomickou stránku – velký počet nekompetentních dobře placených úředníků, kteří, aby si svá místa zajistili i do budoucna, tak prosazují věci, které dnes, už vzhledem k současné situaci nejsou aktuální. 

2. Schvalování evropské legislativy v českém parlamentu obvykle probíhá mechanicky a bez věcné debaty, obvykle s komentářem předkladatele že EU si to žádá a případně jaká sankce nám za to od Bruselu hrozí. Očekáváte v tomto případě ve sněmovně nějaký odpor?

Už samotné hlasování europoslanců bylo velmi vyrovnané. Z přítomných 640 konec prodeje automobilů se spalovacími motory podpořilo svými hlasy 340 europoslanců, 279 bylo proti a 21 se zdrželo. Z přítomných 19 českých zástupců tento návrh podpořili všichni tři europoslanci za Pirátskou stranu a jeden z TOP 09. Naši europoslanci byli proti. V případě projednávání ve Sněmovně lze tedy očekávat velkou debatu. Naše hnutí tento návrh evropské legislativy zásadně odmítá stejně jako další podobné nesmysly, které škodí českým občanům, a jsme jediný politický subjekt z parlamentních stran zastoupených v současné Sněmovně, který prosazuje vypsání referenda o vystoupení z EU. Co se týká sankcí ze strany Bruselu, ty lze očekávat, neboť tento nástroj (sankce) EU začíná čím dál více uplatňovat proti těm, kteří nesouhlasí s „jedinou správnou politikou prosazovanou EU“ – viz např. sankce proti Maďarsku.

3. Hlavním tvůrcem této legislativy a propagátorem konce spalovacích motorů je nizozemský eurokomisař Jens Timmermans, který v europarlamentu mluvil o tom, jak zákaz spalovacích motorů podpoří inovace a udrží Evropu jako lídra automobilového průmyslu. Očekáváte, že se automobilový průmysl dokáže od stolu stanoveným parametrům této „Timmermansovy průmyslové revoluce“ přizpůsobit?

Už před hlasováním europoslanců této legislativy předcházela bouřlivá rozprava. Stoupenci normy v ní zdůrazňovali její očekávaný přínos pro zdravější ovzduší a rozvoj nových technologií, zatímco odpůrci sahali i po vizi zničujících dopadů na automobilový průmysl, evropskou prosperitu a peněženky obyčejných lidí. Německá ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová např. uvedla, že vládnoucí koalice v Berlíně podporuje plán výkonné složky EU. Ještě větší podporu vyjádřilo Nizozemsko a Belgie, kde volají po postupném ukončení výroby spalovacích aut do roku 2030. Já osobně si myslím, že tento návrh je pro současný automobilový průmysl zastoupený v České republice nerealizovatelný, a snaha o jeho plnění přispěje k likvidaci výroby automobilů u nás. Navíc nejsou dostatečné kapacity na nabíjení elektromobilů, tato auta nelze při haváriích prakticky uhasit, mají krátký dojezd a velmi dlouho se nabíjí.

4. Naopak europoslanec Alexandr Vondra skepticky dodal, že s elektromobily to dopadne jako s fotovoltaikou, tedy že Evropa si vymyslí úžasné zelené řešení, pak nebude schopna jej vyrábět a nakonec bude muset kupovat výrobky z Číny (fotovoltaické panely už nyní, elektroauta v budoucnu). Jak pravděpodobný vidíte tento scénář?

Dopady na náš automobilový průmysl budou větší, než si většina z nás umí představit. V České republice vytváří automobilový průmysl okolo 10 procent HDP a v automobilovém průmyslu pracuje okolo 13 procent zaměstnanců (přímo téměř 180 tisíc osob). Při dodržování takto nastavených pravidel nebudeme konkurenceschopní. Navíc ještě bude docházet k propouštění zaměstnanců pracujících v automobilovém průmyslu, a též ke zdražování nově vyráběných automobilů.

5. Pokud by byl zásadně omezen automobilový průmysl. Co by to znamenalo pro ekonomiku Středočeského kraje, ve kterém jsou dvě ze tří českých automobilových továren?

Určitě by docházelo k tomu, co jsem již zmínil, tedy k omezování výroby a s tím spojené propouštění zaměstnanců. Nejvíce by se to dotklo obyvatel Mladoboleslavska a Kolínska. Celé město Mladá Boleslav je spjato s automobilkou Škoda Auto a. s., kde se hlavní závod nachází přímo ve městě. Město Kolín s TPCA má výrobní závod v Kolíně-Ovčárech. Už v minulém roce obě tyto automobilky z důvodu nedostatku náhradních dílů musely omezovat výrobu a zaměstnancům rušit některé směny. To samé pokračuje i v tomto roce, kdy je omezována výroba v některých provozech Škoda auto a. s., a zaměstnanci dostávají informaci o zrušení jejich směny jen několik dní předem. Při zrušení směny je jim zatím ještě zajištěn plat ve výši 80 procent, ale jak to bude ještě dlouho pokračovat? Stejnou náhradu dostávají i zaměstnanci kolínské TPCA, kde byla v průběhu celého měsíce února zastavena výroba z důvodu nedostatku náhradních dílů, a od měsíce března do června tohoto roku pojede pouze výroba v ranní směně.     

6. Co teď může stát pro automobilový průmysl udělat?

Stát by měl podporovat zaměstnanost pracovníků v automobilovém průmyslu už z toho důvodu, že celá česká ekonomika je na něm primárně závislá a ne mu takovouto šílenou legislativou házet klacky pod nohy. Ekonomové mají celou škálu nástrojů, které by šlo vhodně použít. Jako zásadní zde musí být vládou podpořena a prosazována taková řešení, ze kterých budou profitovat firmy zastoupené v České republice, a hlavně jejich zaměstnanci.    

7. Z české politické scény si myšlenku dekarbonizace silnic nejvíce osvojili Piráti. Co říkáte na jejich argumentaci, že racionální plánování umožní pokrok, přechod na bezemisní dopravu a slovy jedné europoslankyně z jejich frakce „smíření aut s planetou“?

Pirátská strana vždy prosazovala zelené šílenství a celý projet „Green Deal“, který by měl být už v této době zcela ukončen (důvod jeho stálého prosazování úředníky v Bruselu jsem už zmínil). A já se v této souvislosti Pirátů ptám, jak zabezpečíme navýšení výroby elektrické energie pro elektromobily, jak se budou tyto automobily nabíjet např. na sídlištích, jak na to bude reagovat přenosová soustava a hlavně jakým způsobem se budou ekologicky likvidovat staré opotřebované baterie? To jsou zásadní otázky, které nejsou dořešeny.   

8. Z vládních stran přijetí normy naopak kritizuje ODS. Byl to přitom právě její premiér Fiala, kdo během českého předsednictví zásadně přispěl k tomu, aby konec spalovacích motorů podpořily členské státy. Co říkáte na tento rozporuplný postoj?

Jak už jsem zmínil, koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ukončení prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035 před volbami do Poslanecké sněmovny tvrdě odmítala, ale v rámci předsednictví EU to nakonec podpořila, čímž obelhala občany této země. Jaký názor v této věci zastává ODS je vždy prezentováno předsedou vlády Petrem Fialou a potažmo celé vlády tvořenou vládnoucí pětikoalicí. Ti měli velkou možnost prosazovat zájmy České republiky a jejich občanů v rámci půlročního předsednictví EU (druhé pololetí roku 2022), ale ve finále se tak vůbec nestalo, a jejich prioritou byly zájmy Evropské unie. Tyto „své úspěchy pro EU“ stále v médiích připomínali, ale naši občané se museli bez jejich pomoci vypořádávat s vysokou inflací a rostoucími cenami energií (vládou nabízený deštník proti drahotě je jaksi děravý). Čeští občané si zaslouží lepší vládu, a proto prosazujeme její demisi.     

9. Jak se na konec spalovacích motorů vůbec tváří poslanci ODS, když s nimi hovoříte?

Jsou nejednotní, ale ve finále – čili při různých hlasováních ve Sněmovně vždy poslušně odhlasují, co jim tato vláda v čele s premiérem Fialou stanoví. Pro nás je důležité, že poslanci hnutí SPD jsou naopak v těchto otázkách jednotní. Nepodporujeme nesmyslné návrhy EU, jako například zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035, nebo s tím související normu Euro 7.   

10. Vláda považuje za klíčový projekt pro budoucnost celé české ekonomiky výstavbu továrny a vývojového centra na baterie pro elektromobily, kterou chce koncern Volkswagen stavět u Plzně. Skutečně se podle vás jedná o tak zásadní investici?

Hnutí SP zastává v této věci jednoznačný názor, který prezentovalo v rámci svého usnesení. Jsme přesvědčeni, že lze najít vhodnější objekt pro výstavbu tzv. gigafactory, továrny na výrobu baterií do elektromobilů koncernu Volkswagen. Má se jednat o investici v řádu desítek miliard korun, která ovšem nejprve vyžaduje ve stádiu přípravy vynaložení vysokých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Podle dostupných informací má stát do vzniku tohoto projektu investovat až 9 miliard korun. Projekt má na jednu stranu přinést vznik pěti tisíc nových pracovních míst, na druhou stranu ho provází oprávněné velké výhrady. Jde jednak o lokalizaci projektu, kdy by bylo vhodnější umístit jej spíše v průmyslové zóně na místě bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov v Ústeckém kraji, kde je i návaznost továrny na případnou těžbu lithia v blízké oblasti Cínovce. V Ústeckém kraji je míra nezaměstnanosti nad celostátním průměrem a tato investice by místním občanům a ekonomickému rozvoji regionu velmi prospěla.

11. Senát v týdnu vrátil Poslanecké sněmovně emisní normu Euro 7.

Senát v minulém týdnu nevrátil Poslanecké sněmovně emisní normu Euro 7, jelikož jí zatím projednával pouze sněmovní výbor pro evropské záležitosti. Ale usnesl se, že pokud se návrh nové emisní normy pro motorová vozidla Euro 7 nezmění, může zásadním způsobem ohrozit budoucnost automobilového průmyslu v tuzemsku a způsobit vážné ekonomické i sociální dopady. Je to jedna z mála věcí, kdy se Senátem souhlasíme. 

12. Co by se stalo, kdybychom tuto normu nepřijali?

Zavedením evropské emisní normy Euro 7 by byl učiněn další výrazný krok k přímé likvidaci celého automobilového průmyslu v České republice, a tím i sekundárně k celé řadě dalších negativních dopadů. Když už jsem zmínil stanovisko Senátu, tak musím ještě uvést, že senátoři požadují prodloužení navržených termínů účinnosti nové normy nejméně o čtyři roky s tím, že současné termíny neodrážejí dobu vývoje nového motoru a nenabízejí dostatek času pro přizpůsobení se novým požadavkům. S tím v hnutí SPD souhlasíme, neboť je potřebné vše důsledně projednat s kompetentními odborníky a najít taková konkrétní řešení, které by šla zrealizovat – nastavit časovou osu, stanovit plánované finanční náklady a predikovat možné pozitivní i negativní dopady navržených řešení.   

13. Jak moc podle vás tyto čerstvé zkušenosti s ideologickým „plánováním“ automobilového průmyslu ovlivní postoj veřejnosti k Evropské unii?

Shodou okolností mám poslaneckou kancelář v Mladé Boleslavi, kam za mnou přicházejí ve velké míře zaměstnanci pracující v místní automobilce Škoda Auto a.s. a sdělují mi své obavy, co s nimi bude, bude-li omezována výroba automobilů v tomto městě. Už nyní je omezována výroba, zaměstnancům jsou rušeny plánované směny, ale naštěstí jim je poskytována finanční náhrada, konkrétně ve výši 80 procent platu. Jedná se přitom o zaměstnance, kteří pracují z automobilce celý svůj profesní život, mají zde nebo v blízkém okolí bydliště a rodiny. V případě zrušení jejich pracovních pozic by si těžko hledali nové zaměstnání a většina z nich odmítá žít (dle jejich terminologie přežívat) ze sociálních dávek. Stát by se měl postarat o všechny pracovité občany, kteří by ne ze své viny přišli o práci. V hnutí SPD máme v tomto ohledu jasný názor v tom, že Evropská unie nepomáhá, ale škodí a je evidentní, že postoj veřejnosti k EU je čím dál tím více kritický.

24. 2. 2023

Odmítáme mocenské ovládnutí České televize a Českého rozhlasu vládní pětikoalicí!

Ve středu 22. února projednávala Sněmovna na mimořádné schůzi třetí čtení vládního návrhu zákona o České televizi a Českém rozhlasu, kterým se pětikoaliční vláda snaží o ovládnutí těchto médií veřejné služby.

Zde je můj projev k uvedenému návrhu zákona:

Děkuji za slovo paní předsedající,

vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády,

vládní návrh na změnu zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu je naprosto nesystémový, nelogický a politicky účelový krok.

A navíc, v době, kdy rekordně roste zadlužení státu a kdy i stávající generální ředitel České televize Petr Dvořák oznámil propouštění a finanční škrty, také krok nesmyslně a neodůvodněně nákladný. A návrh a krok vrcholně nezodpovědný.

Není třeba chodit zdlouhavě okolo horké kaše a brát vážně vládní fráze o tom, že jde o snahu o posílení nezávislosti veřejnoprávních médií a jejich kontrolních orgánů.

Například navýšení počtu členů Rady České televize ze současných patnácti na vládou navrhovaných osmnáct, není ničím jiným, než neskrývanou snahou vládní koalice, aby si v kontrolním orgánu veřejnoprávní televize zajistila pohodlnou většinu, která letošní rok rozhodne o tom, kdo bude novým generálním ředitelem tohoto média veřejné služby.

V této souvislosti si ještě připomeňme, že původně, na jaře minulého roku, vláda a její ministr kultury plánovali, že Radu České televize novelou zákona rovnou rozpustí, schválí si nová pravidla volby radních, a podle nich pak poslanci – a nově i senátoři – zvolí kompletní novou Radu České televize dle politických představ Fialovy vlády. Nešlo by o nic jiného než o protiústavní převrat.

Po velkém tlaku a negativních stanoviscích mnoha právníků z tohoto nehorázného plánu sešlo a máme zde lehce odlišnou alternativu, jejíž cíl je ovšem totožný a to:

Ovládnutí rad veřejnoprávních médiích sobě loajálními lidmi – tedy politické ovládnutí Českého rozhlasu a České televize. Tedy cíl, z jehož prosazování léta křivě obviňovali své politické oponenty a nyní jej v praxi uskutečňují sami. Je to klasická ukázka pokrytectví této vlády a stran této vládní koalice!

Dovolím si ocitovat vyjádření člena Volebního výboru Poslanecké sněmovny, který má mediální problematiku ve své gesci, Jana Laciny z hnutí STAN, pro server Mediář z 21. června minulého roku:

Cituji: „Hned po platnosti novely si senátoři zvolí v televizní radě své tři zástupce, potom si při nejbližším konci současných radních zvolí druhou trojici. Už to bude dvanáct ku šesti a každé dva roky si pak senátoři volí svoje dva reprezentanty a sněmovna čtyři.“ Konec citátu.

Důležitá je tedy i časová osa: Vládní novela zákona by mohla vejít v účinnost dle pětikoaličních plánů na začátku tohoto roku, vzápětí by si pětikoaliční vládní  senátoři mohli zvolit své tři televizní radní, jejichž celkový počet vzroste na osmnáct. Mohlo by se to stát někdy na jaře tohoto roku.

Což bude stačit k tomu, aby se tito noví vládní radní zapojili do volby generálního ředitele České televize, protože tomu stávajícímu končí mandát v září roku 2023.

A už je dáno, že někdy na počátku léta tohoto roku, proběhne volba nového generálního ředitele České televize.

A to je také ten hlavní důvod toho, proč vláda, namísto navýšení počtu televizních radních, nenavrhne například to, že část radních by zvolil Senát až poté, kdy skončí mandát třeba tří stávajících televizních radních.

To by mělo určitou logiku – i když i to by pro nás jako pro SPD bylo nepřijatelné, ale nenaplnilo by to hlavní záměr této vlády – dosáhnout v Radě České televize dostatečnou většinu na to, aby si pohlídala volbu nového generálního ředitele.

Což má být ještě účelově pojištěno tím, že ke zvolení generálního ředitele České televize má napříště postačit prostá většina členů televizní kontrolní rady, zatímco nyní je k tomu třeba většiny kvalifikované, dvoutřetinové.

Zatímco stávající zákon počítá s tím, že generální ředitel ČT musí být zvolen deseti hlasy z patnácti (tj. dvoutřetinovou většinou), jeho novelizovaná verze pracuje s tím, že ke zvolení generálního ředitele bude napříště stačit prostá většina hlasů, tedy opět deset hlasů, avšak z celkových osmnácti – tedy významně nižší podíl.

Podobně tomu má být i u Českého rozhlasu, kdy by se měl snížit celkový počet potřebných hlasů ke zvolení i odvolání jeho generálního ředitele. Původní návrh počítal pro tyto případy s navýšením speciálního kvora ze stávajících šesti hlasů na sedm, podle nové předlohy už k tomu má najednou stačit většina všech rozhlasových radních, tedy pět hlasů.

Je to zcela evidentní: vládní koalici nejde o žádnou nezávislost České televize, o její transparentnost a finanční stabilitu, jak o tom často vládní představitelé falešně hovoří, ale jen a jen o sebe, o vlastní politický prospěch a o to, aby ovládala veřejnoprávní média, hlavně Českou televizi, další dlouhá léta – a aby to byli pouze vládní, či vládě  poplatní a zavázaní, televizní radní, kteří rozhodnou o tom, kdo bude stát v čele našeho politicky a společensky nejvlivnějšího média dalších šest let.

Vláda chce tedy bezdůvodnou a účelovou změnou pravidel volby kontrolních orgánů veřejnoprávních médií ovládnout především vrcholový management veřejnoprávní televize, a to na déle než jedno volební období.

A pojistit si tak privilegované postavení ve zpravodajství a publicistice veřejnoprávních médií. A dělá tedy přesně to, z čehož neprávem léta obviňovala jiné.

Původní návrh novely, který ministerstvo kultury představilo vloni v březnu, počítal se zachováním 15 členů kontrolní rady České televize, z nichž by poslanci volili 10 členů a senátoři pět.

Stávající návrh tak tedy, kromě jiného, výrazně zatíží rozpočet České televize tím, že bude muset hradit ze svého platy dalších tří radních a příslušné náklady na ně. To se jaksi neshoduje s – nejspíše předstíranou – starostí vlády o hospodaření České televize.

Dámy a pánové,

účelem překládané vládní novely není – na základě podrobného vyhodnocení jejího obsahu a načasování -  nic jiného, než  zachování České televize, a rovněž i Českého rozhlasu, coby mocenského nástroje v rukou politických stran, kteří tvoří současnou vládu a vládní koalici.

Politických stran, kterým jde o ovládnutí těchto veřejnoprávních médií a jejich kontrolních rad tak moc, že se při volbě jejich členů nerozpakují pošlapat ani jeden z hlavních atributů svobodného a demokratického politického režimu, tajnost volby v personálních záležitostech. Byli jsme toho zde ve Sněmovně při této příležitosti svědky.

A je nanejvýš důvodné se domnívat, že kdo takto zásadním způsobem opakovaně porušuje základní demokratické principy ve snaze posílit a zakonzervovat svoji politickou moc nad veřejnoprávními médii,  nebude se rozpakovat porušit tyto principy, včetně principů a hodnot svobodné politické soutěže, svobody projevu či politické plurality, znovu a opakovaně.

Třeba právě tehdy, když bude prostřednictvím kontrolních rad řídit média veřejné služby a skrze jejich vedení rozhodovat a ovlivňovat politcké situace v naší zemi.

A to už nemá se svobodou a demokracií vůbec nic společného. Naopak, byl by to návrat zpět, k režimu, který nebyl ani svobodný, ani demokratický.

Poslanecký klub hnutí SPD proto předložený vládní návrh jednoznačně odmítá jako naprosto neslučitelný s ústavním systémem parlamentní demokracie.

Děkuji za pozornost.

22. 2. 2023

Fialova vláda sprostě podvedla voliče a připravuje občanům plošné zvýšení daní!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda chce okrást důchodce o část jejich penzí. Je to hanebnost, proti které budeme tvrdě bojovat! SPD bude dělat ve Sněmovně obstrukce, podáme ústavní stížnost, i kdybychom měli nocovat ve Sněmovně několik dní, tak tomu budeme bránit. Fialova vláda navíc sprostě podvedla voliče a připravuje občanům plošné zvýšení daní. Vládní pětikoalice chce mocensky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. Je to další útok na demokracii a pluralitu. Fialova vláda podpořila likvidaci automobilismu nařízenou z Bruselu. Auta budou jen pro nejbohatší.

1. Fialova vláda chce okrást důchodce o část jejich penzí. Je to hanebnost, proti které budeme tvrdě bojovat! SPD bude dělat ve Sněmovně obstrukce, podáme ústavní stížnost, i kdybychom měli nocovat ve Sněmovně několik dní, tak tomu budeme bránit.

Vláda Petra Fialy (ODS) chce silově prosadit retroaktivní a hrubě asociální snížení valorizace důchodů. Chystá k tomu speciální zákon na dodatečnou úpravu podmínek a parametrů červnové mimořádné valorizace penzí, který chce prosadit ve Sněmovně na mimořádné schůzi 28. února. Jedná se o postup, který je podle názoru SPD v rozporu s Ústavou, proto hnutí SPD podá stížnost k Ústavnímu soudu. Jsme připraveni i obstruovat ve Sněmovně, protože nám na našich důchodcích záleží, zatímco Petr Fiala naše důchodce hází přes palubu. Jde o nepřijatelnou snahu výrazně ekonomicky a sociálně poškodit naše seniory, invalidy, vdovy, vdovce a sirotky, zejména ty nízkopříjmové. Je to naprostá hanebnost a postup, který lze srovnat s krádeží. Podle platných zákonných pravidel by se měl od letošního června zásluhový díl penzí zvýšit kvůli růstu cen za období od loňského července do letošního ledna u průměrného důchodu o 1770 korun měsíčně. Vláda chce ovšem průměrný měsíční důchod zvýšit pouze o 760 korun, čímž by připravila jeho příjemce průměrně o více než 1000 korun měsíčně! Šetřit na důchodcích, kteří se nemohou bránit a celý život poctivě pracovali a odváděli povinné daně a pojistné, je od vlády neskutečná drzost. Loni v listopadu přitom premiér Petr Fiala lživě hlásal: „Tato vláda důchodový věk nezvýší." A také: „Valorizace není ohrožena, na valorizaci penzí je nastaven mechanismus podle zákona." Dnes Fialova vláda rozhodla o snížení valorizací penzí a navrhuje zvýšení důchodového věku na 68 let. Hnutí SPD zákon legalizující okradení našich důchodců rozhodně nepodpoří a uděláme vše pro to, aby nevstoupil v platnost! Toto vládou navrhované opatření je, kromě jeho asociálnosti, dle našeho názoru i na hranici ústavnosti, či možná dokonce i za ní, protože důchodcům vznikl nárok na valorizaci v zákonem předpokládané podobě jednoznačně předtím, než by byla vládou navrhovaná úprava případně v budoucnu schválena.

2. Fialova vláda sprostě podvedla voliče a připravuje zvýšení daní.

Vláda Petra Fialy (ODS) hodlá porušit další body ze svého vlastního programového prohlášení i předvolební sliby vládních stran. Vláda chce ustoupit od záměru snížit o dva procentní body odvody sociálního pojištění pro zaměstnavatele. Toto snížení by přitom mohlo vést k žádoucímu zmírnění zdanění práce i ke zvýšení rozsahu zaměstnanosti na standardní pracovní smlouvy – a tím i ke zvýšení objemu výběru důchodového pojištění. Ministerstvo financi dále uvedlo, že v průběhu jara budou představeny konkrétní parametry tzv. konsolidačního balíčku v oblasti státního rozpočtu s cílem snížit jeho deficit o 70 miliard. Půjde zejména o zvýšení nejrůznějších daní, včetně pojistných odvodů živnostníků, o zrušení státní podpory stavebního spoření a o výrazné snížení podpory penzijního spoření. Ze strany vládní pětikoalice jde dle SPD o podvod na voliče a ve všech těchto případech se jedná o zásadní změny oproti programovému prohlášení vlády, na jehož základě vláda obdržela důvěru Sněmovny. Jenom pro připomenutí, struktura státního rozpočtu nemá absolutně žádný vztah ke konfliktu na Ukrajině, na který vláda tyto kroky svaluje. Systémové změny, které by vedly k dlouhodobému odstranění rozpočtového deficitu, představují např. snížení objemu zbytné státní byrokracie či přijetí skutečné důchodové reformy formou podpory pracujících rodin a porodnosti. A nikoliv pouhé zvyšování daní a odvodů pro naše občany, zaměstnance, živnostníky a zaměstnavatele, které hnutí SPD odmítá. Proto by vláda Petra Fialy měla opakovaně předstoupit před Sněmovnu a požádat o důvěru.

3. Vládní pětikoalice chce mocensky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. Je to další útok na demokracii a pluralitu.

Tento týden má vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) v plánu schválit ve Sněmovně změnu zákona o České televizi (ČT) a Českém rozhlasu (ČRo). Vládní koalice chce tímto zákonem změnit způsob volby kontrolních rad veřejnoprávních médií tak, aby v budoucnu jejich třetinu volil pouze Senát, zatímco nyní je volí Sněmovna, která je vzhledem k výši volební účasti občanů jediným reprezentativním obrazem názorů veřejnosti. Jde o to, že vláda Petra Fialy (ODS) chce tímto dokončit politické ovládnutí a obsazení kontrolních rad veřejnoprávních médií – a tím si zajistit dominantní vliv na vysílání ČT a ČRo, zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Pětikoalice provádí kroky k ovládnutí těchto médií tak, aby se zde vysílaly pouze provládní a prounijní názory a aby do těchto médií byly dominantně zvány pouze osoby zastávající souhlasné názory a zároveň tím byla omezována prezentace názorů opozice. Tímto způsobem chtějí ovlivňovat i volby. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné! Senát má minimální podporu a důvěru občanů a jednotliví senátoři zastupují pouze naprostou menšinu veřejnosti. Stejně tak je pro nás nepřijatelné navrhované omezení okruhu subjektů, které budou moci navrhovat členy mediálních rad jen na organizace, které existují více než deset let. To je diskriminační opatření jednoznačně zvýhodňující politické neziskové organizace napojené na strany současné vládní koalice, a naopak znevýhodňující hnutí SPD, které existuje osm let. Proto se poslanci hnutí SPD budou snažit přijetí tohoto návrhu blokovat všemi možnými zákonnými prostředky.

4. Fialova vláda podpořila likvidaci automobilismu nařízenou z Bruselu. Auta budou jen pro nejbohatší.

Evropský parlament v minulém týdnu definitivně schválil novou normu o nulových emisích, která mimo jiné obsahuje zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory v členských státech EU po roce 2035. Toto opatření společně s připravovanou emisní normou Euro 7 od roku 2025 bude mít zničující dopady zejména na automobilový průmysl, který je páteří české ekonomiky (tvoří cca 10 procent českého HDP), na hospodářskou prosperitu, na zaměstnanost (zánik statisíců navazujících pracovních míst) a na životní úroveň občanů. Tuto pro Českou republiku likvidační normu podpořili v předchozích hlasováních na jednání Rady EU v době českého předsednictví i zástupci současné Fialovy vlády (konkrétně ministryně životního prostředí Anna Hubáčková z KDU-ČSL) a nyní i vládní europoslanci zvolení za Piráty a TOP 09. Europoslanci zvolení za SPD hlasovali samozřejmě proti. Tímto opatřením dojde i k drastickému zdražení osobních automobilů, které se tak stanou luxusem pro úzkou nejbohatší vrstvu společnosti, a pro většinu občanů se stanou finančně nedostupnými. Norma o zákazu prodeje aut se spalovacími motory je součástí programu Green Deal EU, který schválil i tehdejší premiér Babiš (hnutí ANO) a podporuje jej i premiér Fiala (ODS) a celá jeho vláda. Tyto kroky hnutí SPD odmítá!

21. 2. 2023

Náš krásný český jazyk si zaslouží úctu a lásku k němu!

Mateřský jazyk vytváří naprosto zásadní identitu každého člověka a množství různých jazyků po světě představuje naše světové kulturní dědictví.

I proto, abychom o toto kulturní dědictví nepřišli, vyhlásilo UNESCO den 21. únor Mezinárodním dnem mateřského jazyka. Na celém světě se používá kolem sedmi tisíc jazyků, v Evropské unii máme 24 úředních jazyků, ale pro nás je zásadní, že v České republice máme svůj mateřský jazyk – jazyk český.

V našem vlasteneckém hnutí SPD ctíme občanskou i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Vždy budeme usilovat o zachování dědictví našich předků, a nikdy nepřipustíme jejich zcizení. Jsme velmi hrdi, že máme za svůj mateřský jazyk češtinu, kterou předáváme našim dětem a vnoučatům, neboť jsme si vědomi, že je zásadní podporovat a zachovat vzdělávání v mateřském jazyce již v raném dětství. Podporujeme i výuku a znalost dalších cizích jazyků v rámci základního vzdělávání, ale vždy musí být znalost českého jazyka prioritní. V případě výuky cizích jazyků dnes převládá anglický a německý jazyk, starší generace měly ve škole povinně ruštinu.   

Náš krásný český jazyk si zaslouží úctu a lásku k němu. V rámci jeho historie bych zmínil jeho význam v době českého národního obrození, které se datuje přibližně od 70. let 18. století do poloviny 19. století. Politicky bylo završeno roku 1918 vznikem národního státu. České obrození bylo součástí širších evropských událostí, ovlivněných zejména osvícenstvím, Francouzskou revolucí, počínajícím nacionalismem a romantickým zájmem o národní historii. Podstatou českého národního obrození byl národně osvobozenecký boj za český národ a zrovnoprávnění českého lidu, jazyka a kultury.

Hnutí SPD prosazuje na politické scéně všechny kladné aktivity, které vedou k nezávislosti a suverenitě českého státu, mezi něž patří i podpora národních, kulturních a tradičních hodnot naší společnosti. Mezi ty jednoznačně náleží i zachování českého jazyka pro budoucí generace.

17. 2. 2023

Od založení patří Sokol pro svůj vlastenecký postoj k symbolům českého národa!       

Včera jsme si připomněli 161. výročí od založení Sokola, který byl založen dr. Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem 16. února 1862 v Praze s cílem posílit ve své době češství a vlastenectví proti silné germanizaci v českých zemích.

Tento záměr se začal hned od jeho založení realizovat a zájem o tento spolek stoupal nejen v Praze, ale i na venkově. Postupně se jeho činnost neomezovala jen na tělovýchovu a vliv Sokola se zásadně podílel na československém dění kulturním, sociálním, ekonomickém a politickém a stal se takřka zástupným symbolem českého národa a samostatného státu.

Hnutí SPD podporuje činnost Sokola a celá řada našich členů v něm aktivně působí, ať v rolích funkcionářů, trenérů nebo cvičenců. Sokol působí ve více než 1.000 obcích po celé republice, od velkých měst až po nejmenší vesnice, kde nabízí pro své členy možnost se věnovat výkonnostnímu sportování v osmdesáti druzích sportu. Mimo to nabízí Sokol i další aktivity pro zájemce, které vedou k všestrannému rozvoji těla i ducha. V současné době má Sokol více jak 160 tisíc členů a velmi nás těší, že téměř polovina z nich je mladší 18 let. Právě mezi mladými členy je připomínán a šířen odkaz Sokola, podporující morální hodnoty a lásku k rodné vlasti.

Sokol je vlastenecký v nejlepším slova smyslu, neboť vede příkladně své členy k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. To, že byli členové Sokola pravými vlastenci hájící sokolské hodnoty (sport, občanství, komunita, osobnost, laskavost) prokázali hlavně v těžkých dobách. Sokol velmi výrazně přispěl ke vzniku samostatného Československa a od svého začátku patřil mezi nejvýznamnější masové organizace, které v zahraničí pomohly ke vzniku Československa. Mezi lety 1938 až 1945 se postavil do zahraničního i domácího odboje a díky zahraničním sokolským jednotám vlastně Sokol přežil i období komunistické totality.

Za zmínku stojí připomenutí 7. všesokolského sletu v r. 1920, který proběhl ve vlastenecké euforii ke vzniku 1. republiky, a 10. všesokolský slet v roce 1938, který se stal nezapomenutelnou manifestací v době ohrožení republiky. Skladba mužů „Věrni zůstaneme“ byla symbolem sokolské lásky k vlasti. Zazněl zde i chorál „Ktož sú boží bojovníci“. Pak přišel tragický Mnichov; Mnichovská dohoda byla dojednána 29. září 1938 a po půl noci také podepsána. Německá vojska obsadila 15. března 1939 české země, a nastalo těžké období i pro Sokol, neboť začalo zatýkání vlastenců. V průběhu 2. světové války splnilo sokolstvo za velkých obětí svůj úkol vůči vlasti a věřilo, že po jejím skončení obnoví svou slavnou historii. XI. všesokolský slet v roce 1948 byl ale na dlouhou dobu posledním veřejným vystoupením Sokolů. Hlavních dnů v Praze se zúčastnilo 180.000 cvičenců, kteří v průvodu projevili nesouhlas s komunistickou vládou po politickém převratu. Po sametové revoluci v roku 1989 je Sokol opět obnoven.

Hnutí SPD vždy bude podporovat činnost Sokola, neboť své členy vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. To prokázali v těžkých dobách, kdy celá řada z nich položila za tyto hodnoty svůj život.

15. 2. 2023

Prosazujeme zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

astronomické zdražování kvůli Fialově vládě pokračuje. Je ostudou vlády, že v Polsku, Rakousku i Německu jsou potraviny levnější. Kvůli Fialově vládě se vlastní bydlení pro pracující s průměrnými příjmy stává nemožné. Vláda situaci ještě zhorší zvýšením daně z nemovitosti. Fialova vláda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) připravili až o tisíce korun naše seniory, zdravotně postižené občany, vdovy, vdovce a sirotky. 

1. Astronomické zdražování kvůli Fialově vládě pokračuje. Je ostudou vlády, že v Polsku, Rakousku i Německu jsou potraviny levnější.

Růst inflace výrazně zrychlil. Meziročně jde dle aktuálních lednových údajů o 17,5 procenta, meziměsíčně inflace stoupla o 6 procent. V meziročním růstu cen základních životních nákladů je situace ale mnohem horší: ceny elektřiny vzrostly o 36,4 procenta, ceny zemního plynu o 87 procent, ceny tepla a teplé vody o 44,7 procenta. Astronomicky zdražily i potraviny. Cena mouky stoupla o 44,2 procenta, cena vepřového masa o 36,8 procenta, cena polotučného mléka o 39,5 procenta, cena cukru o 84,7 procent (!) a cena vajec dokonce o 85 procent (!). Doslova katastrofální je meziměsíční nárůst cen elektřiny, a to o 140 procent. Toto lednové zrychlení inflace nemá v Evropě obdoby, meziměsíční růst cen o 6 procent je jednoznačně nejvyšší ze všech evropských zemí. Kromě Slovenska nikde jinde už totiž meziměsíční růst inflace nepřesáhl jedno procento, v mnoha zemích ceny dokonce klesly. Všechny tyto skutečnosti potvrzují, že enormní růst inflace v České republice nemá vnější příčiny, ale že jeho hlavním viníkem je vláda Petra Fialy (ODS) a její neschopnost proti růstu cen regulačními nástroji čelit. Je neuvěřitelnou ostudou této vlády, že ve všech sousedních státech jsou již potraviny levnější než u nás, a to včetně Polska anebo Německa a Rakouska, kde jsou navíc trojnásobné příjmy. Přitom řešení jsme vládě nabízeli již dávno. Jde zejména o zajištění přímého prodeje u nás vyrobené levné elektřiny bez zprostředkování burzou českým občanům a firmám, krátkodobě pak o výrazné snížení tzv. cenových stropů na elektřinu a plyn a o přechodné snížení daně z přidané hodnoty u základních potravin a léků na nulu. Fialova vláda ale tyto návrhy SPD ignoruje, a proto by měla skončit!

2. Kvůli Fialově vládě se vlastní bydlení pro pracující s průměrnými příjmy stává nemožné. Vláda situaci ještě zhorší zvýšením daně z nemovitosti.

Průměrná sazba hypotečních úvěrů v České republice vzrostla během února na 6,37 procenta, a je tak nejvyšší za posledních 20 let. Uvádí to analýza Hypoindex společnosti Fincentrum. Pro příklad, měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun s dobou splatnosti 25 let vzrostla už na 23 342 korun, přičemž jen za poslední rok se tato splátka zvýšila zhruba o 3 850 korun, což je pro tisíce plátců hypoték už prakticky likvidační. Je také evidentní, že vysoké úrokové sazby markantně snížily dostupnost hypotečních úvěrů pro široké vrstvy občanů a rodin. Získání hypotéky pro pracující s průměrnými příjmy je prakticky nemožné. Jde o další debakl a selhání vlády Petra Fialy (ODS), která se oblasti bydlení, jíž má v kompetenci ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), vůbec nevěnuje. Naopak se chystá situaci ještě zhoršit plánovaným zvýšením daně z nemovitosti, což pro naše občany dále zvýší náklady na bydlení, vlastnické i nájemní. Navíc zvýšení této daně má být příjmem státního rozpočtu, a nikoliv samospráv. Hnutí SPD má na řešení této neudržitelné situace jasné recepty: zastropování sazeb hypotečních úvěrů, zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny anebo masivní státní podpora nové bytové výstavby na úrovni měst a obcí, včetně podpory družstevního bydlení. Pokud se tyto změny neuskuteční, tak se mladé rodiny vlastního bydlení nikdy nedočkají, a to je pro SPD zcela nepřijatelné!

3. Fialova vláda a ministr práce a sociálních věcí Jurečka připravili seniory, zdravotně postižené občany, vdovy, vdovce a sirotky až o tisíce korun.

Vláda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) připravili až o tisíce korun naše seniory, zdravotně postižené občany, vdovy, vdovce a sirotky. Už potřetí během jednoho roku nedokázali zajistit, aby se zvýšení nezabavitelné částky u exekucí, na které mají ze zákona nárok, promítlo do výše jejich důchodů. Je to ostudné a neomluvitelné selhání! Od 1. ledna se tato nezabavitelná částka nařízením vlády zvýšila zhruba o dva tisíce korun na osobu, ale Česká správa sociálního zabezpečení pod vedením ministra Jurečky to opět, opakovaně, nestihla zúřadovat a namísto důchodcům poslala tyto peníze exekutorům. Což je skandální samo o sobě – a zvlášť v době, kdy důchodci kvůli vládou způsobené drahotě čekají doslova na každou korunu pomoci navíc. Vyzýváme premiéra Fialu (ODS), aby z této skutečnosti vyvodil personální opatření, a k tomu, aby vláda urychleně předložila konkrétní řešení, jak vrátit důchodcům tyto peníze, o které je svou neuvěřitelnou neschopností připravila. Ze strany vládních institucí jde navíc o opakované jednání v rozporu s platným právem, z čehož rovněž musí být vyvozeny konkrétní důsledky.

14. 2. 2023   

Měli bychom co nejvíce všemi dostupnými prostředky usilovat o mír!

Minulý týden projednávala Sněmovna vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany a chtěla s ním vyslovit souhlas již v prvém čtení, tzn. bez toho, aby byl řádně projednán ve výboru pro obranu, což jsme jako opozice zavetovali.

V návrhu je nejzásadnější změna kompetenčního zákona (2/1969 Sb.), kde se zřizuje na Úřadu vlády nově pracovní místo poradce pro národní bezpečnost, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Tato působnost je mimořádně silná. Navíc v době, kdy je již jmenován poradce premiéra pro národní bezpečnost (Tomáš Pojar - člen ODS). V dalších čtyřech zákonech se mj. upravuje nasazení vojáků mimo naše území, zajištění vojenské dopravy pro cizí státy, sbírání informací o občanech od ministerstev a z různých databází jimi vedených, ale zejména povolávání předurčených vojáků v záloze do tří dnů, a to pouze na základě mimořádného opatření vlády, tedy bez vyhlašování stavu ohrožení státu anebo válečného stavu se souhlasem Sněmovny.

Ve svém vystoupení jsem k tomuto návrhu při projednávání řekl mimo jiné následující:

„Hned v úvodu svého vystoupení musím zmínit, že hnutí SPD zásadně odmítá přijetí této novely zákona, neboť v něm spatřujeme nástroj vlády, jak připravit a posléze zatáhnout Českou republiky a její občany do války, konkrétně do válečného konfliktu na Ukrajině. Zásadně odmítáme válku a spíše bychom měli co nejvíce všemi dostupnými prostředky usilovat o mír.

První část návrhu mění zákon o zřízení ministerstva a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, kdy zřizuje pracovní pozici poradce, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Poradce pro národní bezpečnost na návrh předsedy vlády jmenuje a odvolává vláda. Poradce pro národní bezpečnost se podílí na koordinaci činnosti státních orgánů v oblasti zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky a na základě rozhodnutí vlády zastupuje Českou republiku při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech týkajících se bezpečnosti a obrany České republiky, včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních organizacích nebo institucích. Takže už nebude rozhodovat Poslanecká sněmovna ale „nějaký poradce“?

Vážené dámy a pánové, hnutí SPD odmítá podpořit tuto navrženou vládní novelu zákona, kterou se mění některé zákony v oblasti obrany. Navrhované změny jsou zcela zásadní, protože velmi usnadňují přípravu a následné zavlečení České republiky do války. Návrh zákona chce navíc vládnoucí koalice projednat ve zkráceném jednání. Určitě musíme mít stanovenou legislativu pro oblast obrany, ale ta musí být řádně projednána ve Sněmovně standardním postupem, aby všichni měli dostatek času se k těmto velmi důležitým věcem v otázkách zajištění bezpečnosti České republiky vyjádřit a předkládat pozměňovací návrhy, o kterých proběhne veřejná debata.

V tomto postupu vlády rychlého neuváženého projednání novely zákona, kterou se mění zákony v oblasti obrany, spatřuji, stejně tak jako poslanci z poslaneckého klubu SPD, jasnou snahu připravit a následně zatáhnout Českou republiku a její občany do válečného konfliktu na Ukrajině. Takže prosím nedělejme rychlá a ukvapená řešení a vždy mějme na paměti, že aktivní účast našich občanů ve válečném konfliktu je tím nejhorším řešením.

Máme zodpovědnost za naše občany – takže hledejme společně taková řešení, která přispějí k uklidnění současné situace a povedou k míru.“

10. 2. 2023

Hnutí SPD důrazně odmítá návrhy zvyšující hranici věku k odchodu do důchodu!     

Každý vyspělý stát by se měl umět postarat o své občany a to především o ty, kteří už se bez pomoci státu neobejdou. Do této skupiny bezesporu patří senioři. U nás je to ošetřeno Listinou základních práv a svobod. Přímo se zde uvádí, že občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

Jedním ze současných návrhů koaličních politiků je zvýšení hranice odchodu do starobního důchodu. Současná nejvyšší hranice stanovená na 65 let by se tak měla dle navrhovatelů posunout až na 68 let. Tuto variantu navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v čele s ministrem Marianem Jurečkou ((KDU-ČŠL). Tento návrh veřejně podpořila i předsedkyně (TOP 09) Markéta Pekarová Adamová v Partii na CNN Prima NEWS. Jinak ale žádný konkrétní návrh vedoucí ke zdárné reformě důchodů jsme od šéfky TOP 09 neslyšeli, přitom ona byla jedním z možných kandidátů vládnoucí pětikoalice na post ministryně práce a sociálních věcí. Jedním z návrhů MPSV je též změna zvyšování důchodů, spočívající v upravení pravidel pro běžnou i mimořádnou valorizaci (směrem ke snížení). Konkrétní kroky by mělo MPSV předložit v průběhu měsíce března, takže si počkejme.

Hnutí SPD zaujímá stále stejné stanovisko k otázkám, které nyní rezonují v naší společnosti, týkající se důchodové reformy. Pro hnutí SPD je jakékoli zvyšování hranice pro vznik nároku na starobní důchod absolutně nepřijatelné. Požadujeme její zachování na 65 letech, neboť odmítáme, aby byli čeští občané nuceni pracovat v náročných podmínkách do velmi vysokého věku na úkor zaslouženého odpočinku. Podporujeme i možnost dřívějšího odchodu do důchodu pro fyzicky a psychicky náročná povolání. Jako příklad uvedu, že všichni naši poslanci v listopadu minulého roku podpořili umožnění dřívějšího odchodu do starobního důchodu bez finančních postihů pracovníkům Integrovaného záchranného systému a všem záchranářům, kteří pracovali ve 12hodinovém směnném režimu.

Dobře víme, že by se na realizaci důchodové reformy měli podílet zástupci všech politických subjektů zastoupených ve Sněmovně, a to včetně opozice. V našich řadách máme erudované odborníky, kteří by zajisté měli co nabídnout. Současná praxe je ale jiná, neboť všechny naše návrhy v této oblasti vládnoucí pětikoalice odmítla projednat. Například jsme předložili k projednání zavedení zaručeného minimálního důchodu ve výši minimální mzdy, a od této částky vyplácet důchody zásluhově. Zároveň navrhujeme zvýšení základní výměry všech důchodů z 10 % průměrné mzdy na 13 %, což by přineslo zvýšení všech důchodů o částku 1.800 Kč měsíčně a odstranilo by nespravedlnosti v systému valorizací důchodů, kdy jsou finančně diskriminováni nízkopříjmoví důchodci. Mimo konkrétních návrhů vztahujících se ke změně důchodového systému nabízíme i možné úspory ve státních výdajích.

Též navrhujeme, že se musí významně podpořit porodnost v pracujících rodinách, aby naše země měla v budoucnu dostatečný počet aktivních plátců důchodového pojištění, kteří v našem průběžném důchodovém systému ufinancují důstojné důchody svých rodičů a prarodičů. Všechny tyto návrhy jsme zpracovali a představili našim občanům v rámci projektu: „Rodina na prvním místě“.   

V hnutí SPD si našich seniorů a všech slušných a pracujících občanů vážíme. Proto uděláme vše, aby měli od státu garantován finanční příjem v takové výši, zajišťující jim důstojný život.

8. 2. 2023

Fialova vláda a ministr zdravotnictví Válek nesou odpovědnost za nedostatek léků!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda sprostě oblehala voliče. Chystá bezprecedentní ožebračení občanů formou zvyšování mnoha daní. Vláda zároveň prosazuje zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let, což by byl nejvyšší důchodový věk v Evropě. Je to cynická a asociální bezohlednost! Téměř třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou. Lidé se propadají do chudoby kvůli Fialově vládě. Fialova vláda prosazuje zákon, kterým nás chce zavléct do války. My ale chceme mír, a nikoliv válku! Fialova vláda a ministr zdravotnictví Válek nesou odpovědnost za nedostatek léků. Hnutí SPD prosazuje jednodenní volby, tak jako je tomu ve všech státech EU, avšak nikoli v pátek, jak navrhuje Fialova vláda, ale vhodnější je podle našeho názoru sobota anebo neděle.

1. Fialova vláda sprostě oblehala voliče. Chystá bezprecedentní ožebračení občanů formou zvyšování mnoha daní.

Plány vlády Petra Fialy (ODS) na zvyšování daní občanům získávají konkrétnější obrysy. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pro server Seznamzprávy prohlásil, že jeho cílem je, aby změny v této oblasti byly připraveny během letošního jara a účinné od 1. ledna roku 2024. Přičemž všechny strany vládní koalice před volbami slibovaly, že daně v žádném případě nezvýší. Voliče tedy jasně podvedly. Dle dostupných informací by se mělo jednat o zvýšení daně z přidané hodnoty (a tedy o zdražení) u mnoha druhů zboží a služeb posunem její snížené sazby o několik procentních bodů nahoru. Vláda přiznala, že zvažuje i zvýšení daně z nemovitosti, kterou dosud vybírají do svých rozpočtů obce a mohou regulovat i její výši. Ministr Stanjura požaduje, aby její případný zvýšený výnos byl příjmem státního rozpočtu, a nikoliv měst a obcí. Přitom v roce 2021 na své oficiální facebookové stránce uvedl, že nápad na zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný a že nechápe, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídil bydlení. Ministr Stanjura rovněž připustil, že by vláda mohla zvýšit i odvody OSVČ na zdravotní a sociální pojištění, což by zásadním způsobem fakticky zvýšilo daňové zatížení živnostníků a pro značnou část z nich by šlo o likvidační opatření. I v tomto případě by šlo o bezprecedentní porušení a popření předvolebních slibů vládních stran. Hnutí SPD důrazně protestuje proti jakémukoli zvyšování daní českým občanům a firmám a požadujeme, aby vláda své návrhy na zvyšování daní spojila s žádostí o vyslovení důvěry.

2. Jurečkovo ministerstvo sociálních věcí navrhuje zvýšit věk odchodu do důchodu na 68 let, což by byl nejvyšší důchodový věk v Evropě. Je to cynická a asociální bezohlednost!

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) i další představitelé vlády prosazují zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu nad současných 65 let. Podle návrhů důchodové reformy ministerstva práce a sociálních věcí by se měla tato hranice posunout až na 68 let. Hranice pro důchodový věk by tak v České republice byla nejvyšší v Evropě (některé státy mají 67 let, Francie má naopak 62 let). Pro hnutí SPD je jakékoli zvyšování hranice pro vznik nároku na starobní důchod absolutně nepřijatelné. Naopak požadujeme její zachování na 65 letech či případně i její snížení. Odmítáme, aby byli čeští občané nuceni pracovat v náročných podmínkách do velmi vysokého věku na úkor zaslouženého odpočinku. Jedním z klíčových argumentů je pro nás i to, že zatímco celková doba dožití se průběžně pomalu zvyšuje, tzv. „délka života ve zdraví" již cca 50 let zůstává prakticky stejná. Přidávají se léta k životu, a ne život k létům. U mužů délka života ve zdraví nyní činí 61 let a u žen 62 let, jak vyplývá z informací Českého statistického úřadu a Ministerstva zdravotnictví. To znamená, že už i současná hranice 65 let věku pro odchod do důchodu je vysoká - a jakékoli úvahy o jejím dalším zvyšování jsou jen další cynickou a asociální bezohledností vůči českým občanům ze strany současné Fialovy pětikoaliční vlády, která stále není schopna připravit a schválit dlouhodobě odkládanou důchodovou reformu.

3. Téměř třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou. Lidé se propadají do chudoby kvůli Fialově vládě.

Téměř třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou, která nepokryje ani jejich průměrné měsíční životní náklady. Každá desátá česká domácnost pak žije zcela bez rezerv, přičemž v nedávné minulosti řada z nich část vydělaných peněz dokázala ušetřit. Vyplývá to z aktuálních výsledků Indexu finančního zdraví Čechů České spořitelny, Sociologického ústavu Akademie věd a portálu Evropa v datech. Dle tohoto indexu 57 procent domácností vychází se svým rozpočtem jen s obtížemi. Nejvíce znepokojující na výstupech průzkumu je to, že dvě třetiny z domácností, které si dnes nedokážou tvořit žádnou finanční rezervu, deklarují, že do nedávna toho byly schopny. Je evidentní, že hlavními příčinami této sociální krize jsou pokles reálných příjmů a značný nárůst cen všech základních životních nákladů a potřeb. Jde o tristní vizitku a odpovědnost vlády Petra Fialy (ODS), která toto zdražování částečně způsobila, ale hlavně proti němu nechce a nedokáže efektivně bojovat, anebo alespoň občanům pomoci s jeho drtivými dopady. Návrhy řešení, které předkládá hnutí SPD, jsou dlouhodobě známé a jasné: Je třeba okamžitě snížit daň z přidané hodnoty až na nulovou sazbu, zejména u energií, základních potravin a léků. Zároveň se musí snížit vládou nesmyslně vysoko nastavené cenové stropy na elektřinu a plyn. Současně musí vláda vytvořit podmínky pro zvýšení čistých příjmů domácností, zejména snížením přímých daní, resp. zvýšením daňových slev a výrazným zvýšením základní složky důchodů zhruba na úroveň minimální mzdy.

4. Fialova vláda prosazuje zákon, kterým nás chce zavléci do války. My ale chceme mír, a nikoliv válku!

Tento týden má Sněmovna projednávat vládní návrh branné legislativy, která zásadním způsobem mění některé zákony v oblasti obrany. Nejzásadnější je navrhovaná změna kompetenčního zákona (2/1969 Sb.), kde se zřizuje na Úřadu vlády nově pracovní místo poradce pro národní bezpečnost, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Tato působnost je mimořádně silná. Navíc v době, kdy je již jmenován poradce premiéra pro národní bezpečnost (Tomáš Pojar - člen ODS). V dalších čtyřech zákonech se mj. upravuje nasazení vojáků mimo naše území, zajištění vojenské dopravy pro cizí státy, sbírání informací o občanech od ministerstev a z různých databází jimi vedených, ale zejména povolávání předurčených vojáků v záloze do tří dnů, a to pouze na základě mimořádného opatření vlády, tedy bez vyhlašování stavu ohrožení státu anebo válečného stavu se souhlasem Sněmovny. V návrhu se uvádí výjimka např. pro poslance a europoslance, tedy ty, kteří vojáky do války posílají. Takto navrhované změny jsou zcela zásadní, protože velmi usnadňují zavlečení ČR do války, a je potřeba je odmítnout, navíc pětikoalice je chce projednat ve zkráceném jednání. Jsme jednoznačně proti. Tahle vláda nás prostě chce zatáhnout do konfliktu na Ukrajině za každou cenu, a to je potřeba jasně odmítnout. Chceme mír, a nikoliv válku!

5. Fialova vláda a ministr zdravotnictví Válek nesou odpovědnost za nedostatek léků.

Kritická situace spojená s nedostatkem léků dále eskaluje a vláda Petra Fialy (ODS) a neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ji neřeší. Lékárníci uvádějí, že distributoři léků upřednostňují velké nemocnice a vlastní řetězce lékáren. Někteří z nich pak vyvážejí léky do ciziny, a to mnohdy i nelegálně. Vyplývá to z informací serveru iDnes. Navíc dva z největších distributorů léků jsou monopolními dodavateli některých léčiv, což podle lékárníků odporuje českým zákonům. Přestože na to lékárníci dlouhodobě upozorňují, vláda, ministerstvo ani antimonopolní úřad na to nereagují. Desítky lékáren tak nedostávají od distributorů požadované léky. Toto monopolní uspořádání i dle prezidenta České lékárnické komory Aleše Krebse prohlubuje problémy v zásobování léky. Předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel zase uvádí, že v Německu může lékárnu zřídit jen farmaceut, nikoli podnikatel bez odborného vzdělání, a proto tam není možné propojení monopolního distributora léků a řetězce lékáren, jako v České republice. U nás žádné regulace v této oblasti neexistují, což je jedna z příčin katastrofální situace na českém trhu s běžnými léky a občané jsou nuceni je nakupovat v Polsku, Německu anebo na Slovensku. Hnutí SPD tuto situaci kritizuje již několik měsíců, uvádíme její důvody a navrhujeme řešení. Vláda Petra Fialy však nereaguje, a nedostatek léků tak i nadále vážně ohrožuje zdravotní stav občanů České republiky. Jde o hrubé zanedbání základních povinností vlády, a zejména ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), který by měl okamžitě podat demisi!

6. Hnutí SPD prosazuje jednodenní volby, avšak nikoli v pátek, jak navrhuje Fialova vláda, ale vhodnější je podle našeho názoru sobota anebo neděle.

Vláda schválila návrh zákona o správě voleb, který zavádí mimo jiné i jednodenní hlasování. Česká republika je v současnosti poslední zemí v EU, která má dvoudenní volby. Všechny typy voleb by se tak měly od roku 2026 konat jen v pátek od 7 do 22 hodin. Hnutí SPD souhlasí s tím, aby se volby konaly pouze v jeden den, protože se tak zásadně sníží možnost manipulace s hlasovacími lístky přes noc, což je problém zejména u komunálních voleb, kde členy volebních komisí často jmenuje a doplňuje pouze starosta obce. Zásadní výhrady však hnutí SPD vyjadřuje k navrhovanému dni konání voleb, kterým má být pátek. Okrskové volební komise sídlí převážně ve školních zařízeních, vznikla by tedy kolize s běžným provozem škol. Je také potřeba řešení faktu, že členové volebních komisí budou pracovat nepřetržitě, včetně sčítání hlasů, téměř 24 hodin. To je naprosto nereálné, jelikož osazenstvo volebních komisí tvoří do velké míry senioři. Je tudíž nutné zvýšit počty členů volebních komisí, aby se mohli vystřídat a pracovat na směny, a rovněž zvýšit jejich finanční ohodnocení. Je též nezbytné zvýšit počet volebních místností, zejména ve velkých městech. Pátek jako jediný volební den je nevhodný i z hlediska pracovních povinností milionů občanů, zejména ve směnných a nepřetržitých provozech s pracovní dobou delší než 8 hodin. Pokud mají volby probíhat v jednom dni, musí jím být den pracovního klidu, tedy sobota anebo neděle. Jenom tak lze zajistit vysokou volební účast. V drtivé většině evropských zemí probíhají volby v neděli. I nadále zásadně odmítáme korespondenční a elektronickou volbu, které značně zvyšují riziko podvodů!

7. 2. 2023

Jsme jedinou skutečnou opozicí v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR!

Současná vládnoucí pětikoalice, masivně podporovaná mainstreamovými médii, se postupnými kroky snaží upevnit svou moc a prosazovat jen to, co je v jejím zájmu, a na naše občany jaksi zapomíná. Proto je nutné, aby zde existovala silná opozice.  

V této souvislosti je potřeba uvést, že máme velké programové rozdíly s hnutím ANO. Oproti tomuto hnutí jsme v minulém volebním období nepodporovali opatření v souvislosti s covidovou krizí – včetně navrhovaného povinného očkování a plošných zákazů (viz omezení volného pohybu osob, uzavírání škol, živností atd.). Hnutí SPD zásadně odmítá přijímání nelegálních imigrantů i islámskou ideologii. Ve Sněmovně jsme předložili zákon zakazující islámské zahalování na veřejnosti a zákon zakazující propagaci nenávistné islámské ideologie. Tyto naše návrhy předseda hnutí ANO v době, kdy byl premiérem, nepodpořil.

Hnutí SPD je zásadně proti přijetí eura a bojuje za zachování české koruny, hnutí ANO se dle vyjádření jejího předsedy Andreje Babiše přijetí eura v budoucnu nebrání. Ale i některé další výroky vrcholných představitelů hnutí ANO jsou pro nás nepřijatelné – viz to, co řekl v dubnové nedělní Partii na TV Prima v roce 2022 poslanec, místopředseda hnutí ANO a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, že podporuje vybudování americké základny v České republice. K tomu dodávám, že zřízení cizí vojenské základny na našem území je zásadním zásahem do samostatnosti naší země, což razantně odmítáme. Poslanci hnutí SPD byli také jediní proti tomu, aby se na území naší republiky cvičili ukrajinští vojáci. V tomto roce se má u nás vycvičit až 4.000 ukrajinských vojáků a náš stát bude veškeré náklady hradit, což podpořili poslanci hnutí ANO společně s poslanci vládní pětikoalice. 

Dlouhodobě prosazujeme přijetí funkčního zákona o obecném referendu, ve kterém by občané měli možnost rozhodnout o zásadních společensko-politických a bezpečnostních otázkách směřování naší země, jako je například členství v EU (hnutí ANO takovéto referendum odmítá) nebo výše zmíněné zřízení základny cizích vojsk na našem území. Občané musí mít právo rozhodovat v referendu o zásadních otázkách týkajících se budoucnosti země. Prosazujeme přímé volby poslanců, starostů a hejtmanů a odvolatelnost politiků a jejich odpovědnost vůči občanům, kteří jim vyjádřili důvěru. Též jsme pro zákaz souběhu funkce poslance a ministra. Požadujeme důsledné oddělení moci zákonodárné a výkonné a jmenování a řízení vlády občany přímo voleným a odvolatelným prezidentem.

V hnutí SPD boj za zájmy našich slušných a pracujících občanů, rodin s dětmi, seniorů a osob se zdravotním handicapem, nevzdáme, a stále budeme předkládat zákony, které lidem pomohou usnadnit život v této pro ně těžké době. Každopádně podpoříme i všechny návrhy zákonů předložených jinými politickými stranami, pokud budou v souladu s naším programem. Jako příklad uvedu situaci z minulého volebního období, kdy za podpory našich poslanců došlo ke zrušení superhrubé mzdy a díky tomu mají naši pracující občané více peněz ve svých peněženkách.

3. 2. 2023

Pro SPD je Česká republika a zájmy jejích občanů na prvním místě!

Hnutí SPD bude i nadále všemi dostupnými prostředky, zejména v Poslanecké sněmovně, prosazovat body, které vycházejí z našeho dlouhodobého politického programu.

Za klíčové považujeme prosazení funkčního zákona o obecném referendu, které by občanům umožnilo vymoci žádané společenské změny. Prosazujeme zavedení přímé volby poslanců, starostů a hejtmanů a stanovení jasné osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků a soudců. Vždy budeme vystupovat proti zbytečnému zvyšování daní, proti pozitivní diskriminaci a diktátu menšin a proti navyšování věku k odchodu do starobního důchodu. Budeme i nadále zásadně proti zavedení eura v České republice, čímž dáváme jasně najevo, že jsme pro zachování české koruny.

Hnutí SPD odmítá imigrační politiku a cíle Evropské unie, čímž jasně a nekompromisně odmítáme přijímání nelegálních imigrantů na území České republiky, a říkáme jasné NE islamizaci ČR. Vždy budeme podporovat suverenitu České republiky a její národní zájmy a bránit vlastenecké a národní tradice. Podporujeme konzervativní přirozené společenské hodnoty, jako je rodina nebo úcta ke starším a zdravotně handicapovaným spoluobčanům. Vždy budeme ze všech sil bránit ústavní právo na svobodu slova bez jakékoli cenzury.

Jedním z našich úkolů je také spojování osobností napříč politickým spektrem a získávání do našich řad osobnosti z kulturního a společenského života, s cílem kandidovat do Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropského parlamentu a krajských a obecních zastupitelstev.

Hnutí SPD bude nadále pokračovat ve svém úsilí, cílícímu ku prospěchu a prosperitě České republiky a jejích občanů. Pro nás je Česká republika a spokojenost zde žijících lidí na prvním místě.

1. 2. 2023

Požadujeme trvalou kontrolu naší státní hranice!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

bereme na vědomí zvolení Petra Pavla prezidentem České republiky v přímé volbě. Jeho kampaň byla masivně podporována mainstreamovými médii. Pod hranicí chudoby žije již 40 procent rodičů samoživitelů. Fialova vláda se jim nesnaží efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje. Z českých lékáren bylo do zahraničí vyvedeno více než 130 tisíc balení léčiv. Vypovídá to o neschopnosti ministra Válka (TOP 09) řešit nedostatek léků. Česká republika je jedinou zemí EU, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh. Fialova vláda není vládou odborníků a spravuje veřejné finance nejhůře v rámci celé EU. Počet nelegálních imigrantů byl vloni rekordní – 29 235 osob. Převažují Syřané a mezi převaděči Ukrajinci. Požadujeme trvalou kontrolu naší státní hranice.

1. Bereme na vědomí zvolení Petra Pavla prezidentem České republiky v přímé volbě. Jeho kampaň byla masivně podporována mainstreamovými médii.

Hnutí SPD bere na vědomí zvolení Petra Pavla prezidentem České republiky v přímém všelidovém hlasování občanů. Jeho kampaň byla dlouhodobě masivně podporována médii hlavního proudu. Za takových podmínek není možné hovořit o rovnoprávné soutěži politických subjektů tak, jak by měla probíhat podle demokratických pravidel. Naprosto klíčové je pak pro nás to, aby prezident republiky nade vše preferoval zájmy České republiky a jejích občanů. Příčinou neúspěchu Andreje Babiše ve druhém kole prezidentské volby, téměř o jeden milion hlasů, byla na jedné straně skutečnost, že pro sebe nedokázal zajistit ani podporu všech vedoucích představitelů vlastního politického hnutí, včetně místopředsedy Vondráka, kteří veřejně vyzvali k volbě Petra Pavla, a na straně druhé svým neuváženým vystupováním v průběhu volební kampaně proti sobě sjednotil výraznou většinu občanů bez ohledu na jejich politické preference. Předvolební tvrdé negativní výroky Andreje Babiše směrem k hnutí SPD popudily voliče našeho hnutí, a někteří ho proto nepodpořili v druhém kole. Je však jasné, že ani jejich podpora by byla zdaleka nestačila. Důvod prohry tedy musí Andrej Babiš hledat u sebe, nikoliv u SPD. Potvrdily se také naše předpoklady, že Andrej Babiš ve dvoukolovém systému prezidentské volby neměl šanci uspět prakticky za žádných okolností. Pro hnutí SPD hnutí ANO zůstává i nadále jediným možným koaličním partnerem ze současných parlamentních stran. K této spolupráci nabízíme již řadu let naprosto čestné a férové podmínky. Místo této spolupráce ovšem Andrej Babiš vždy volil kooperaci s představiteli politiky stran současné vládní pětikoalice či politiky jako je prezident Macron, kancléřka Merkelová a další.

2. Pod hranicí chudoby žije již 40 procent rodičů samoživitelů. Fialova vláda se jim nesnaží efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje.

Podle výsledků výzkumu agentury PAQ Research jsou příjmovou chudobou nejvíce ohroženy domácnosti rodičů samoživitelů. Pod hranicí chudoby jich žije již čtyřicet procent, přičemž s jedním rodičem nyní vyrůstá celkem zhruba 336 tisíc dětí. Samoživitelé jsou proto nuceni omezit své vlastní životní potřeby jen na to nejnutnější a nemají žádné finanční rezervy. Jakékoliv neočekávané výdaje nebo výpadky v příjmech mohou mít pro ně a pro jejich děti fatální důsledky. Je smutnou skutečností, že se Fialova vláda nesnaží rodičům samoživitelům efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje. To je naprosto nepřijatelné a jedná se o důkaz nezájmu vlády Petra Fialy (ODS) o občany, kteří jsou nuceni vychovávat děti za nepříznivých podmínek. Hlavní míru zavinění za tento stav lze přisoudit ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL). Vláda pětikoalice způsobila extrémní zdražení základních životních potřeb českých občanů a nedokáže pomoci ani těm sociálně nejohroženějším z nich. Mimo jiné i kvůli tomu, že svojí nekompetentní politikou přivedla úřady práce, které mají sociální podporu a pomoc lidem v nouzi na starosti, na pokraj kolapsu. Hnutí SPD požaduje demisi neschopného resortního ministra Mariana Jurečky - a zároveň předkládáme řešení situace rodin s dětmi ohrožených chudobou. Jedná se o kombinaci snížení jejich daňového zatížení, zlevnění bydlení, energií a potravin prostřednictvím snížení daně z přidané hodnoty a zvýšení dětských a prorodinných sociálních dávek slušným a pracujícím občanům. Příslušné návrhy zákonů jsme předložili do legislativního procesu.

3. Z českých lékáren bylo do zahraničí vyvedeno více než 130 tisíc balení léčiv. Vypovídá to o neschopnosti ministra Válka (TOP 09) řešit nedostatek léků.

Podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv došlo jen v posledním roce k nelegálnímu vyvedení více než 130 tisíc balení léčiv v celkové hodnotě zhruba 66 milionů korun z českých lékáren. Jedná se zejména o léky na cukrovku, astma, epilepsii, vysoký krevní tlak a mnoho dalších onemocnění. Inspektoři lékového ústavu to zjistili během pravidelných kontrol evidence léků na předpis v rámci dodavatelského řetězce. Jedná se o jednu z podstatných příčin aktuálního nedostatku léků a léčiv v České republice. Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv odhaduje, že celkový objem nelegálně vyvedených léčiv může být až dvojnásobný oproti dosud zjištěnému stavu. Česká lékárenská komora ve svém oficiálním prohlášení sdělila, že v minulosti opakovaně, ovšem bez odezvy, nabízela Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pomoc při odhalování nelegálních praktik při vyvádění léků do zahraničí a žádala jej o poskytnutí podkladů umožňujících jí zasáhnout proti lékárnám, které se na něm podílejí. Lékárenská komora kritizuje i to, že dosud nebyla navržena změna zákona o léčivech, která by umožňovala účinnější odhalování a trestání nezákonných vývozců léků. Hnutí SPD s touto kritikou souhlasí. Tato alarmující situace vypovídá mimo jiné o naprosté neschopnosti ministerstva zdravotnictví v čele s ministrem Vlastimilem Válkem (TOP 09) řídit resort a řešit kritickou situaci na trhu s léky a léčivy, a proto požadujeme jeho demisi.

4. Česká republika je jedinou zemí EU, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh. Fialova vláda není vládou odborníků a spravuje veřejné finance nejhůře v rámci celé EU.

Česká republika je jedinou zemí EU, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh. Podle dat statistického úřadu Eurostat na 45,2 procenta HDP. V absolutních číslech náš státní dluh dosáhl úrovně 2,98 bilionu korun, přičemž jenom za poslední rok stoupl o více než půl bilionu korun (!!). Průměrný dluh všech členských států celé EU se přitom ve sledovaném období snížil. Z těchto údajů jasně vyplývá, že současná vláda České republiky není vládou odborníků a spravuje veřejné finance nejhůře v rámci celé EU. Odůvodňování rostoucího zadlužení státu konfliktem na Ukrajině neodpovídá realitě. Naopak český státní dluh rapidně stoupl i přesto, že v důsledku vysokých cen energií, pohonných hmot a potravin v loňském roce výrazně stoupl výběr nepřímých daní a tím i příjmy veřejných rozpočtů, a to o 137 miliard korun. A zatímco ve většině členských států EU hrubý domácí produkt roste, v České republice očekává naše ministerstvo financí jeho letošní pokles o 0,5 procenta. Fialova vláda naprosto selhává ve správě veřejných financí a žene zemi do nesplatitelného zadlužení a závislosti na zahraničních věřitelích. Podle názoru hnutí SPD je nezbytné okamžité zahájení konsolidace státního dluhu a snižování deficitu veřejných rozpočtů. Cestou k tomu je zejména rychlé a razantní omezení zbytných výdajů státu, včetně plateb do zahraničí a předražených zbrojních zakázek a také zdanění dividend vyváděných nadnárodními společnostmi do zahraničí.

5. Počet nelegálních imigrantů byl vloni rekordní – 29 235 osob. Převažují Syřané a mezi převaděči Ukrajinci. Požadujeme trvalou kontrolu naší státní hranice.

Cizinecká policie České republiky loni odhalila při nelegální imigraci 29 235 cizinců, tedy o 18 065 více než v roce 2021 – a i více než v letech 2015 až 2016, tedy v období dosud největší migrační krize. Dle informací cizinecké policie mezi nelegálními imigranty jasně převažují Syřané s určitým druhem dočasné ochrany v Turecku, mezi převaděči je nejvíce Ukrajinců. Ve světle těchto údajů považujeme rozhodnutí české vlády z minulého týdne o prodloužení namátkových kontrol na hranicích se Slovenskem pouze o dalších 10 dnů za zcela nedostatečné a nesystémové. Jelikož ostraha vnější hranice tzv. schengenského prostoru proti ilegální imigraci je nefunkční a mnohé členské státy EU nedodržují migrační pravidla a legislativu, požaduje hnutí SPD v zájmu bezpečnosti země a českých občanů trvalou kontrolu naší státní hranice. Zároveň dlouhodobě navrhujeme přijetí zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU.

27. 1. 2023

Nikdy nesmíme zapomenout na oběti holocaustu za II. světové války!      

Dnes je tomu již 78 let, kdy byl v roce 1945 osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim˗Březinka. Od roku 2004 si proto 27. leden připomínáme jako „Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.“

Hnutí SPD si společně s našimi občany připomíná památku přibližně 6 milionů obětí holocaustu, mezi kterými bylo i 78 tisíc Čechů a Moravanů. Naši úctu si zaslouží všichni lidé, kteří v rámci holocaustu přišli o své životy, své rodiny a blízké. Toto obrovské utrpení lidí nesmí být nikdy zapomenuto a nikdy se nesmí opakovat.

Dne 27. ledna 1945 byl osvobozen koncentrační tábor Auschwitz-Berkenau, u nás znám pod názvem Osvětim˗Březinka. Vyhlazovací tábor Březinka byl největším koncentračním táborem, pojmul až 90.000 vězňů a byl vybudován v roce 1940 v objektu bývalých polských kasáren v Osvětimi, významné železniční křižovatce nedaleko česko-polských hranic. Komplex koncentračních táborů u polského města Osvětim se stal jakožto největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor symbolem utrpení a smrti více než milionu mužů, žen a dětí z celé Evropy. Vyhlazovací koncentrační tábor v části Auschwitz-Birkenau, v němž docházelo k masové likvidaci zejména židovského a romského obyvatelstva, sehrál zásadní roli v systematické a hromadné likvidaci lidí.

Holokaust (židovský ekvivalent šoa) je pojem, jímž označujeme systematické pronásledování a hromadné vyvražďování Židů nacisty v období druhé světové války. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci byla v Německu zaváděna rozmanitá protižidovská opatření, která se s postupující nacistickou expanzí rozšiřovala i na další evropské země. Hitler poprvé ohlásil svůj úmysl „konečného řešení židovské otázky“ na počátku roku 1941. Plán praktického provedení této politiky propracovala konference ve Wannsee, která se konala o rok později. Židé z Německa i okupovaných území byli soustřeďováni nejprve v ghettech, později v koncentračních a vyhlazovacích táborech, jakými byly například Osvětim-Březinka, Treblinka, Belzec, Chelmno, Sobibor či Majdanek. Další statisíce obětí měly na svědomí masakry konané jednotkami Einsatzgruppen především v Polsku a dobytých částech SSSR.

V rámci památky obětí holocaustu si připomínáme zrůdnou genocidu Židů během druhé světové války, za kterou stáli nacističtí Němci. Musíme být ale i v dnešní době ostražití, neboť zaznamenáváme v Evropě vzestup antisemitismu, za kterým stojí ortodoxní vyznavači islámské ideologie, kteří naplňují učení proroka Mohameda o nenávisti k Židům, jinověrcům a nevěřícím. 

V hnutí SPD odmítáme projekt stávající evropské integrace prosazovaný vrcholovými představiteli EU, kdy součástí tohoto procesu je řízená islamizace Evropy. Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku může ohrozit bezpečnost našich občanů ze strany stoupenců radikálního islámu. Nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře, nebo náboženství, ale plně respektujeme, že naše společnost má národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami neslučitelná.

25. 1. 2023

Odmítáme asociální Fialovu vládu, která porušuje předvolební sliby!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

hnutí SPD ve druhém kole volby prezidenta republiky v souladu s našimi dlouhodobými politickými a programovými postoji nepodpoří kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí. V ČR máme kvůli Fialově vládě aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států EU, ačkoli vyrábíme levnou elektřinu ve firmě ovládané státem. Budeme nadále všemi ústavními prostředky usilovat o odvolání škodlivé vlády Petra Fialy. Asociální Fialova vláda chce lidem zdražovat vodu, léky, potraviny a další nezbytné životní potřeby.

1. Hnutí SPD ve druhém kole volby prezidenta republiky v souladu s našimi dlouhodobými politickými a programovými postoji nepodpoří kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí.

Hnutí SPD ve druhém kole volby prezidenta republiky v souladu s našimi dlouhodobými politickými a programovými postoji nepodpoří kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí. Tímto kandidátem je Petr Pavel, jemuž současná Fialova vláda a premiér Petr Fiala opakovaně vyjádřili jednoznačnou podporu, jelikož prosazuje programové priority vládní pětikoalice. Petr Pavel mimo jiné také prohlásil, že by nejmenoval členy našeho hnutí ministry vlády, což je jasné pohrdání Ústavou a projev politické arogance. Petr Pavel se rovněž vyslovil pro co nejrychlejší zavedení eura, pro omezování svobody slova a dle jeho veřejných vyjádření by podpořil vyslání našich vojáků na Ukrajinu, čímž by naši zemi přímo zatáhl do války („Nesmíme se bát udělat pro Ukrajinu víc – nabídnout například vojáky NATO a leteckou podporu," napsal Pavel na Twitter).

2. V ČR máme kvůli Fialově vládě aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států EU, ačkoli vyrábíme levnou elektřinu ve firmě ovládané státem.

V ČR máme po přepočtu na tzv. paritu kupní síly (místní úroveň příjmů) aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států EU. Vyplývá to z posledních dat indexu HEPI, který tvoří poradenské společnosti Vaasa ETT z Finska, E-Control z Německa a maďarský energetický regulátor MEKH a který srovnává ceny energií v evropských zemích. Zatímco české domácnosti přišla jedna kilowatthodina elektřiny počátkem prosince 2022 v přepočtu na 68,2 eurocentu, Italy jen na 53,71 eurocentu a Němci za ni platili pouze 46,6 eurocentu. Takto vysoké ceny jsou nuceni naši spotřebitelé platit přesto, že jsme jako stát ve výrobě levné elektřiny plně soběstační a přesto, že Česká republika (reprezentovaná Fialovou vládou) má podíl 70 % ve společnosti ČEZ, která je naším největším producentem elektřiny. Současná situace má silně negativní dopady na sociální situaci českých domácnosti, na fungování českých firem i na samotnou existenci mnoha z nich. Jde jednoznačně o odpovědnost vlády Petra Fialy (ODS), která má také regulační nástroje, ale nevyužívá jich, aby tak dále ožebračovala naše občany a firmy, a přemrštěnými cenami si tak zajistila další miliardové příjmy státního rozpočtu. Podle našeho názoru bychom u nás vyrobenou elektřinu měli nejprve za nízkou cenu prodat našim občanům a firmám a do zahraničí bychom obchodovali pouze s jejími přebytky. To je názor SPD!

3. Budeme nadále všemi ústavními prostředky usilovat o odvolání škodlivé vlády Petra Fialy.

Poslankyně a poslanci hnutí SPD hlasovali minulý týden ve Sněmovně pro vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS). Bohužel, potřebný počet 101 hlasů pro odvolání této neschopné a nekompetentní vlády, která škodí českým občanům a za rok svého působení významně zhoršila ekonomickou a sociální situaci v zemi, prozatím není ve Sněmovně k dispozici. Jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě trvalo celé dva dny, přičemž vládní většina po převážnou část této doby neumožnila otevřenou rozpravu za účasti opozice a zablokovala tento čas sebeoslavnými propagačními vystoupeními jednotlivých ministrů a koaličních poslanců. Skutečností je, že vláda pětikoalice porušila mnohé předvolební sliby. Za dobu její dosavadní existence rapidně stoupl počet lidí a domácností žijících v příjmové chudobě, došlo k bezprecedentnímu růstu inflace, a zejména pak cen energií a potravin, což v kombinaci s výrazným poklesem reálných mezd značně zhoršilo životní úroveň milionů našich občanů. To hnutí SPD odmítá a budeme i nadále postupovat všemi politickými prostředky, abychom tuto probruselskou vládu odvolali.

4. Asociální Fialova vláda chce lidem zdražovat léky a další nezbytné životní potřeby.

Před více než rokem (12. ledna 2022) představitelé vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) předstoupili před Sněmovnu se svým Programovým prohlášením vlády (PPV), na základě kterého žádali Sněmovnu o důvěru. Poslanci hnutí SPD samozřejmě hlasovali proti, ale vláda tehdy hlasy koaličních poslanců důvěru Sněmovny získala. Vláda Petra Fialy (ODS) se však za rok svého působení dostává kvůli své neschopnosti do čím dále větších problémů a její představitelé čím dále častěji hovoří o potřebě změn stávajícího obsahu PPV, protože je v současném znění zcela mimo realitu. Současná vláda zoufale hledá další příjmy státního rozpočtu, a to zejména ve formě zvyšování daní či miliardových úvěrů u zahraničních bank a Evropské komise. Ať již z důvodů krocení astronomických deficitů státního rozpočtu, inflace, na předražené armádní zakázky, anebo na pokračující finanční a vojenskou pomoc Ukrajině a Ukrajincům. V této souvislosti vládní představitelé hovoří zejména o zrušení nejnižší sazby DPH 10 procent (kde jsou např. pitná voda, točené pivo, kojenecká výživa, léky, knihy, ubytovací a stravovací služby) a tyto položky přesunout do nové vyšší sazby DPH v odhadované výši 14 procent. Hnutí SPD zásadně odmítá zvyšování daní. Za situace, kdy zejména chronicky nemocní přemýšlí, zda si některé léky (kterých je navíc akutní nedostatek) vůbec vyzvednout a začít je užívat, zvyšovat ještě navíc DPH může pouze blázen a asociál. Navíc vláda plánuje zvýšit daně pouze českým občanům, kteří se tomu nemohou bránit, zatímco odmítá zdanit a omezit miliardové příjmy zahraničních společností vyvážejících kapitál z ČR. Vláda také hovoří o zvyšování věku odchodu do starobního důchodu, zrušení výchovného, zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku atp. To hnutí SPD odmítá! Z těchto důvodů jsme přesvědčeni o tom, že pokud se bude jednat o tak zásadní změny stávajícího znění PPV, tak by měl premiér Petr Fiala (ODS) opětovně předstoupit před Sněmovnu a požádat znovu o důvěru vládě, kterou tato nejhorší vláda v novodobé historii stejně dlouhodobě od občanů nemá.

24. 1. 2023

Žádosti o příspěvek na bydlení stále rostou – odpovědnost nese Fialova vláda!

Nový rok 2023 začal pro mnoho českých rodin neradostně, neboť musí řešit otázku, jak zaplatit vysoké ceny za své bydlení. Vláda Petra Fialy jim moc možností pomoci nenabízí, a úřady práce v celé České republice agendu v souvislosti s vyplácením příspěvku na bydlení nejsou schopny v požadované kvalitě a ke spokojenosti občanů rychle vyřešit.

Hnutí SPD vnímá nespokojenost velké části našich občanů, spočívající v tom, že jim stát neumí zabezpečit rychlou a účinnou pomoc v této pro ně složité situaci. Vláda Petra Fialy pouze doporučuje občanům, aby se nebáli požádat o sociální dávku. A to je asi ze strany vlády vše. Zde musím zmínit, že ze strany státu ani nefunguje řádná informovanost o tom, kde si mohou o sociální dávku – příspěvek na bydlení požádat, a jakým způsobem. Jako problémem to vnímají převážně senioři, osoby se zdravotním postižením a ti, co nemají přístup k internetu nebo neumí pracovat s výpočetní technikou.

Ke konci minulého roku vláda Petra Fialy spolu s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, pod kterého spadají úřady práce, celou situaci ohledně zajištění příspěvku na bydlení zásadním způsobem podcenila, což mělo za následek velké zatížení zaměstnanců pracujících na těchto úřadech. Všem těmto úředníkům patří velké poděkování za to, že systém vyplácení této dávky alespoň nějak fungoval a nezkolaboval, i když jim enormně narostla pracovní agenda a objem práce, spojená s enormní administrativní náročností v průběhu vyřizování žádostí o příspěvek na bydlení a dalších sociálních dávek.

Z dat zveřejněných na webu ministerstva práce dostalo příspěvek na bydlení v prosinci 228 tisíc domácností; meziročně jich přibylo téměř 48 procent. Průměrná domácnost tak dostala 4.777 korun. Stát minulý rok na příspěvky vydal celkem 8,56 miliardy korun, což je téměř o dvě miliardy víc než předloni. K těmto datům musím zmínit skutečnost, že podle odborné studie zveřejněné (mimo jiné) na serveru Seznam Zprávy mnoho osob, které by na tento příspěvek měly nárok, o jeho existenci ani neví.

Zajímavé informace ohledně nároku vyplácení příspěvku na bydlení vzešly z výzkumu PAQ Researt ve spolupráci s Českým rozhlasem v rámci projektu Česko 2022: život k nezaplacení, kdy byla k 1. listopadu 2022 zpracována data od 1.700 respondentů.  Podle tohoto výzkumu má nárok na příspěvek na bydlení až 24 procent domácností. To znamená, že téměř každá čtvrtá domácnost uvádí, že za bydlení dá měsíčně víc než zhruba třetinu svého čistého příjmu. Do nákladů se v tomto případě započítává nájem, energie, teplo, ale i vodné a stočné, poplatky za výtah, popelnice a další. Výzkum též uvádí, že nárok na příspěvek na bydlení podle typu domácností splňuje 38 % seniorů, 32 % samoživitelů s dětmi, 18 % dospělých bez dětí a 15 % úplných rodin s dětmi.

Hnutí SPD zcela oprávněně poukazuje na to, že za tento stav je plně odpovědná vláda Petra Fialy, a proto požadujeme její odstoupení.

18. 1. 2023

Děkujeme voličům, kteří volili Jaroslava Baštu!      

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda škodí České republice. Budeme hlasovat pro nedůvěru vládě. Děkujeme voličům, kteří volili Jaroslava Baštu. V souladu s našimi dlouhodobými politickými postoji nepodpoříme kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí, který prosazuje omezování svobody. Fialova vláda chce zvýšit daně a zdražit lidem vodné a stočné, jídlo, pivo, léky, ubytovací a stravovací služby, knihy, noviny či hromadnou dopravu. Vláda ohrožuje firmy i domácnosti. Fialova vláda nás chce do války zatáhnout za každou cenu – i bez souhlasu Parlamentu. Hnutí SPD proti tomu bude bojovat všemi zákonnými prostředky!

1. Fialova vláda škodí České republice. Budeme hlasovat pro nedůvěru vládě.

V úterý 17. ledna se bude ve Sněmovně projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS). Hnutí SPD přišlo s tímto návrhem v tomto volebním období opakovaně, naposledy počátkem prosince. Hnutí ANO ale tehdy odmítlo připojit potřebné podpisy svých poslanců k našim 20 poslancům a přicházejí s tímto návrhem teprve nyní. Poslankyně a poslanci hnutí SPD zde vystoupí s konkrétními projevy kritiky vůči dosavadní činnosti vlády v jednotlivých oblastech a celý poslanecký klub hnutí SPD bude samozřejmě hlasovat pro odstoupení této škodlivé vlády, která během prvního roku svého působení flagrantně porušila mnohé své předvolební sliby i vlastní programové prohlášení. Těch důvodů je samozřejmě celá řada – od rapidního zhoršení sociální a ekonomické situace v zemi, přes státní rozpočty se stamiliardovými schodky, vysoká inflace, astronomické ceny energií a potravin atd. Pomoc českým občanům a firmám je ze strany vlády nulová, vládní prioritou je podpora Ukrajiny a Ukrajinců a podřizování se pokynům Evropské unie (např. budoucí zákaz prodeje aut se spalovacími motory či zavádění emisních povolenek i pro domácnosti). Ze všech těchto důvodů musí asociální, neschopná a nekompetentní vláda Petra Fialy (ODS) co nejdříve skončit!

2. Děkujeme voličům, kteří volili Jaroslava Baštu. V souladu s našimi dlouhodobými politickými postoji nepodpoříme kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí, který prosazuje omezování svobody.

Hnutí SPD děkuje všem občanům, kteří v prvním kole třetí přímé volby prezidenta republiky odevzdali svůj hlas našemu kandidátovi Jaroslavu Baštovi. Naše hnutí postavilo kandidáta s jasnou morální integritou. Jeho kandidatura však probíhala za podmínek naprosto bezprecedentní mediální manipulace, kdy byl dlouhodobě vytvořen nerovný prostor pro kandidáty a fakticky zúžen výběr na tři osoby. Předsednictvo hnutí vyslovuje poděkování Jaroslavu Baštovi za jeho skvělou prezentaci v těchto nerovných podmínkách. Dokázal, že naše hnutí je skutečným zásadním reprezentantem vlastenecké politiky v naší zemi. Není náhodou, že lidé dříve bojující proti totalitě za svobodu a demokracii dnes spojují své postoje s hnutím SPD. A není náhodou, že kariéristé a lidé dvou tváří patří k těm, kteří na SPD útočí. Je to logicky dáno morálním vyprázdněním politiky v ČR, která už jen slepě plní direktivy ze zahraničí. Hnutí SPD v druhém kole prezidentské volby v souladu s našimi dlouhodobými politickými postoji nepodpoří kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí, člověka, který je pro omezování svobody slova, a nejmenoval by členy našeho hnutí za ministry vlády, což by omezovalo prosazování našeho politického programu.

3. Fialova vláda chce lidem zvýšit daně a zdražit vodné a stočné, jídlo, pivo, léky, ubytovací a stravovací služby, knihy, noviny či hromadnou dopravu. Vláda ohrožuje firmy i domácnosti.

Vládní koalice se chystá výrazně zvýšit sazby daně z přidané hodnoty (DPH) u mnoha druhů zboží a služeb, včetně důležitých položek denní potřeby pro všechny občany. Dle vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by namísto dosavadních dvou snížených sazeb DPH (10 a 15 procent) měla od příštího roku platit pouze jedna snížená sazba ve výši 13 nebo 14 procent. Vláda dokonce zvažuje i přesun některých služeb (kadeřnictví) ze snížené sazby do nejvyšší, 21procentní sazby. V důsledku sloučení dvou snížených sazeb DPH do jedné by došlo mimo jiné ke zdražení vodného a stočného, léků, jídla a čepovaného piva v restauracích, ubytovacích a stravovacích služeb, knih, novin či hromadné dopravy atd. Toto navrhované opatření, které je dalším popřením předvolebních slibů stran vládní pětikoalice, v případě přijetí závažným způsobem poškodí ekonomickou a sociální situaci českých domácností a ohrozí i existenci mnoha firem, živností a pracovních míst. Hnutí SPD tento opakovaný vládní útok na úspory a peněženky českých občanů zcela zásadně odmítá! Jsme kategoricky proti zvyšování daní českým občanům a nikdy nepodpoříme tento způsob vylepšování katastrofální bilance státního rozpočtu. Naší cestou je výrazné omezení zbytných státních výdajů, například odvodů prostředků do EU či předražených armádních nákupů – a na straně veřejných příjmů pak např. zdanění dividend vyváděných nadnárodními korporacemi z České republiky do zahraničí.

4. Fialova vláda nás chce do války zatáhnout za každou cenu – i bez souhlasu Parlamentu. Hnutí SPD proti tomu bude bojovat všemi zákonnými prostředky!

Premiér Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová (oba ODS) chtějí prosadit rozšíření práva vlády vysílat vojáky do zahraničí na maximálně 60 dnů bez souhlasu Parlamentu a také pobyt cizích vojsk na našem území. Toto rozšíření se má konkrétně týkat možnosti vlády učinit tak i v případě ochrany života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky. Zatímco dnes je to možné pouze v rámci mírových a záchranných operací při živelních pohromách, vláda Petra Fialy toto chce rozšířit v podstatě na jakékoliv operace. Hnutí SPD při projednávání těchto změn Ústavy a ústavního zákona o bezpečnosti České republiky minulý týden ve Sněmovně navrhlo jejich zamítnutí již v prvním čtení. Ale bohužel naši poslanci byli jediní, kteří pro toto zamítnutí hlasovali. Poslanci hnutí ANO k tomuto návrhu vyhýbavě vyjádřili zdrženlivý postoj. Tuto ústavní novelu nyní budou projednávat sněmovní výbory a poté projde závěrečným hlasováním ve Sněmovně a v Senátu, přičemž k jejímu přijetí je třeba ústavní většina zákonodárců v obou našich parlamentních komorách. Touto ústavní většinou 120 hlasů ovšem vládní koalice ve Sněmovně nedisponuje. Nicméně je zde jasné a vážné varování: Fialova vláda nás chce do války zatáhnout za každou cenu – i bez souhlasu Parlamentu. To je pro nás v SPD absolutně nepřijatelné a budeme proti tomu bojovat všemi zákonnými prostředky!

17. 1. 2023

Všichni poslanci SPD budou hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy!       

Dnes se od 10 hodin uskuteční mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, která byla svolána k projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky.

Hnutí SPD přišlo s tímto návrhem v tomto volebním období opakovaně, naposledy počátkem prosince minulého roku. Hnutí ANO ale tehdy odmítlo připojit potřebné podpisy svých poslanců k našim 20 poslancům a přicházejí s tímto návrhem teprve nyní. Celý poslanecký klub hnutí SPD bude samozřejmě hlasovat pro odstoupení této škodlivé vlády, která během prvního roku svého působení flagrantně porušila mnohé své předvolební sliby i vlastní programové prohlášení.

Po ročním působení Fialovy vlády musíme konstatovat, že její vládnutí je naprosto tragické. Dovedlo Českou republiku k zásadnímu zhoršení všech ekonomických ukazatelů, a hlavně se značně ztížila sociální situace většiny našich občanů, převážně ze střední třídy. Mezi ně bezesporu patří zdravotně postižení občané, naši senioři, matky samoživitelky a většina mladých rodin. Po celý rok od svého jmenování prokazuje vláda Petra Fialy svou neschopnost řešit zásadní problémy trápící naše občany, které souvisí s vysokou inflací a rostoucími cenami základních komodit. Příklad rostoucích cen elektrické energie, u kterých máme zaručenou soběstačnost a patříme k jejím největším výrobcům v Evropě, ale paradoxně máme nejdražší elektrickou energii pro naše občany a firmy v rámci celé Evropské unie, je toho důkazem. Poslední příklad, který zasáhl negativně většinu našich občanů, je nedostatek základních léků na domácím trhu, kdy nejvíce chybí antibiotika a léky a léčiva pro děti postižené horečkami a respiračními chorobami. Výpadky těchto základních léků stále trvají a Fialova vláda na své tiskové konferenci k této problematice prostřednictvím ministra zdravotnictví Vlastimila Válka konstatovala, že se situace snad koncem března zlepší. To je ta rychlá a efektivní pomoc státu našim občanům. 

Za zmínku stojí i to, že dle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Česká republika byla v roce 2021 nejrychleji se zadlužující zemí Evropské unie a Česko se zařadilo mezi země s nejnižší mírou ekonomického růstu v EU. Tento negativní trend pokračoval i po celý rok 2022.

Naši poslanci za hnutí SPD svůj boj za odstoupení Fialovy vlády nevzdávají a budou za naše občany stále bojovat, což současná Fialova vláda vůbec nedělá. Svou nečinnost pomoci našim občanům poslanci vládní pětikoalice prokázali hned na prvním jednání Poslanecké sněmovny v tomto roce, kdy odmítli zařadit na pořad jednání schůze důležité body, týkající se pomoci našim občanům v otázkách zdravotnictví – nedostatek léků, hrozby podfinancování sociálních služeb, nejasného směřování v daňové politice a nefunkčnosti a přetíženosti úřadů práce zajišťujících výplatu sociálních dávek.

Hnutí SPD zastává názor, že čím dříve Fialova vláda skončí, tím pro naše občany lépe. Dnes tedy budou všichni naši poslanci hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy.

12. 1. 2023

Jaroslav Bašta je jediný vlastenecký kandidát na prezidenta České republiky!

Zítra a v sobotu budou moci občané – voliči odevzdat svůj hlas svému kandidátovi na prezidenta, neboť volba prezidenta České republiky je naplánována na 13. a 14. ledna 2023 a její případné druhé kolo na 27. a 28. ledna.

Hnutí SPD má pro tuto volbu zcela jasno. Naším kandidátem je současný poslanec za hnutí SPD Jaroslav Bašta, neboť je v této volbě jediným kandidátem s nezpochybnitelným morálním profilem a kreditem a zároveň jediným vlasteneckým kandidátem, u kterého je záruka, že bude na prvním místě hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Jaroslav Bašta, bojovník za svobodu a demokracii, je také jediným kandidátem, který nebude ve funkci prezidenta ovladatelný a manipulovatelný. Jaroslav Bašta jako jediný z kandidátů na prezidenta v minulosti prokázal, že za svobody a práva spoluobčanů je ochotný jít i do vězení, jelikož celý život bojuje proti totalitním praktikám.

Jaroslav Bašta odmítá diktát Evropské unie a prosazuje celostátní referendum o vystoupení z EU. Je proti cenzuře a jakýmkoliv trestům za projevy svobodného názoru. Též odmítá nepřiměřenou podporu cizincům na úkor našich občanů a podporu války posíláním zbraní nebo vojáků na Ukrajinu. Jaroslav Bašta nedopustí vstup ČR do války, aby naši muži nemuseli do zákopů bez velké šance na přežití, protože jediný, kdo může vstupu ČR do války zabránit, je prezident České republiky.

Jaroslav Bašta v případě zvolení prezidentem České republiky v rámci pomoci našim občanům pro ně v této těžké době, odmítne odstřihávání České republiky od levných zdrojů plynu a ropy a prodej české elektřiny přes burzu v Lipsku, kam bychom měli nabízet pouze přebytky. 

Jaroslav Bašta je společným kandidátem opozičních stran, hnutí a spolků, kterého podporují kromě SPD také Trikolora, Akce D.O.S.T., Manifest, Národní domobrana, Cesta, Spojenectví Říp, Hnutí PES, ANS, Kudy z krize, Zachraňme náš stát, ČSNS, BOS, Občan v odporu, Občanská neposlušnost a dalších 56 hnutí a spolků. Je více než milion a půl nepodvolených občanů ČR, jejichž hlasy propadly ve volbách do Poslanecké sněmovny. Tento stav už nesmíme dopustit, a proto všechny správné vlastence vyzýváme k podpoře Jaroslava Bašty.

Jaroslav Bašta svou erudici a kompetentnost být dobrým prezidentem České republiky na dalších pět let prokázal v rámci svých vystoupení a besed s občany. Poslední větší beseda, která byla vedena zastupiteli za SPD města Mladá Boleslav pod patronací Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje, se těšila velkého zájmu občanů. Beseda proběhla toto pondělí v Mladé Boleslavi a její součástí byla i autogramiáda knihy Jaroslava Bašty „Stát jsme my!“

Hnutí SPD apeluje na všechny vlastence, slušné a pracující občany, kteří jsou nespokojeni se současnou vládou pětikoalice v čele s Petrem Fialou, aby podpořili v prezidentských volbách Jaroslava Baštu. Jaroslav Bašta odmítá destrukci České republiky vládou Petra Fialy, kterou proto po svém zvolení hodlá odvolat, jelikož nemíní připustit bídu a válku. Zachraňme náš stát, dokud to ještě jde! Prosím volte Jaroslava Baštu – volte č. 2. Děkujeme!

11. 1. 2023

Hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů a zaručený minimální důchod!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Jaroslav Bašta je jediný vlastenecký kandidát na prezidenta. Jako jediný hájí národní zájmy a odvolá vládu. Na rozdíl od Babiše může zvítězit ve druhém kole. Již téměř jeden milion českých seniorů má problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí. Hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů. Fialova vláda hazarduje s budoucností naší země a vede jí do katastrofy. Na každého Čecha připadá průměrný dluh 275 tisíc korun. Babišovo hnutí ANO se chová nedůvěryhodně a účelově. Jsme rádi, že prezident Zeman podpořil stanovisko SPD a nejmenoval Petra Hladíka z KDU-ČSL ministrem. Důvodné podezření Hladíka z podílu na zapojení do závažné korupční kauzy nebylo vyvráceno.

1. Jaroslav Bašta je jediný vlastenecký kandidát na prezidenta. Jako jediný hájí národní zájmy a odvolá vládu. Na rozdíl od Babiše může zvítězit ve druhém kole.

V přímé volbě prezidenta republiky, jejíž první kolo proběhne v pátek a v sobotu, ve dnech 13. a 14. ledna, hnutí SPD jednoznačně podporuje svého kandidáta a poslance Jaroslava Baštu a vyzývá k jeho volbě všechny své příznivce a podporovatele a občany nespokojené se současnou vládou. Ani jeden ze sedmi zbývajících kandidátů nehájí zájmy České republiky a českých občanů na prvním místě – na rozdíl od Jaroslava Bašty, který je jediným skutečně vlasteneckým kandidátem. Žádný jiný kandidát není zárukou řešení skutečných příčin hospodářských a sociálních problémů. Jaroslav Bašta je zároveň jediným kandidátem, který je reálně schopen ve druhém kole prezidentské volby porazit kandidáty podporované vládní koalicí Petra Pavla anebo Danuši Nerudovou. Andrej Babiš by podle aktuálních volebních modelů ve druhém kole neuspěl. Volba Jaroslava Bašty bude znamenat definitivní konec současné zhoubné vlády Petra Fialy.

2. Již téměř jeden milion českých seniorů má problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí. Hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů.

Již téměř jeden milion českých seniorů má problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí. Získat sociální dávku jako přechodnou pomoc od státu je pro ně velmi obtížné. Podle studie projektu „Neviditelní" až 889 tisíc českých občanů patří mezi tzv. „neviditelné seniory", tedy mezi osoby, které dlouhodobě nezvládají hradit své živobytí, ale současně propadávají systémem státní sociální pomoci, hlavně kvůli jeho složitosti, obtížné dostupnosti a neinformovanosti ze strany úřadů. Téměř 50 tisíc seniorů je v exekuci. Nelze se smířit s tím, aby senioři po celoživotní poctivé práci živořili v nedůstojných podmínkách a dluzích, anebo podstupovali ponižující procedury žádostí o sociální dávky! Podle hnutí SPD je v případě seniorů v první řadě potřeba přijetí zákona o minimálním důchodu ve výši aktuální minimální mzdy pro všechny, kdo splnili zákonné podmínky věku a doby důchodového pojištění, a rovněž o nastavení spravedlivé valorizace důchodů, která by nediskriminovala nízkopříjmové seniory. Poslanci Fialovy vládní pětikoalice nám ale tyto naše návrhy opakovaně blokují tím, že je odmítají projednat.

3. Fialova vláda hazarduje s budoucností naší země a vede jí do katastrofy. Na každého Čecha připadá průměrný dluh 275 tisíc korun.

Hospodaření českého státu za vlády koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů skončilo v loňském roce se schodkem ve výši 360,4 miliardy korun. Celkový státní dluh tak vzrostl už na hrozivých 2,895 bilionu korun. Na každého Čecha tak připadá průměrný dluh v objemu 275 tisíc korun. Vláda přitom původně na loňský rok plánovala rozpočtový deficit ve výši 280 miliard korun, na podzim jej však novelou zákona navýšila. A to přesto, že oproti roku 2021 loni vzrostly příjmy státního rozpočtu, zejména vlivem vyššího výběru DPH, o 137 miliard korun. V letošním roce plánuje vláda Petra Fialy hospodařit se schodkem 295 miliard korun. Realita ovšem může být výrazně horší, protože podle odhadu ekonomických expertů vláda nevybere na mimořádné dani (tzv. windfall tax) uvalené na energetiku, rafinerie a banky ani zdaleka tolik, kolik si naplánovala. A to si ještě ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) plánuje v letošním roce vzít u Evropské komise další úvěr ve výši až 150 miliard korun! Jde ze strany vlády pětikoalice o naprostý hazard s budoucností hospodářství a sociální stability ČR se všemi představitelnými katastrofálními důsledky. To hnutí SPD odmítá!

4. Babišovo hnutí ANO se chová nedůvěryhodně a účelově.

Hnutí ANO oznámilo velmi účelový a nedůvěryhodný obrat. Hnutí SPD navrhlo svolání mimořádné schůze Sněmovny k vyslovení nedůvěry Fialově vládě již opakovaně a poslanci hnutí ANO mohli své podpisy již dávno připojit. Naposledy v prosinci loňského roku, kdy však předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová na adresu této iniciativy SPD řekla, že to pro hnutí ANO není na pořadu dne. Nyní však prohlásila, že hnutí ANO plánuje ve Sněmovně vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS). SPD je v tomto ohledu naprosto konzistentní a pevné: Nepolitikaříme a žádost o svolání schůze Sněmovny, kde by se jednalo a hlasovalo o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy, která čím dál více škodí občanům České republiky, jsme vždy připraveni podpořit a prosazujeme konec Fialovy vlády.

5. Jsme rádi, že prezident Zeman podpořil stanovisko SPD a nejmenoval Petra Hladíka z KDU-ČSL ministrem. Důvodné podezření Hladíka z podílu na zapojení do závažné korupční kauzy nebylo vyvráceno.

Hnutí SPD souhlasí s rozhodnutím prezidenta republiky Miloše Zemana, který odmítl jmenovat místopředsedu KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Dlouhodobě označujeme toto jmenování – a říkáme to veřejně – za absolutně nepřijatelné kvůli důvodnému podezření Petra Hladíka z podílu na zapojení do závažné korupční a kriminální kauzy nezákonného přidělování městských bytů v Brně. Vyšetřování a trestní řízení navíc ani zdaleka není ukončeno. V minulých dnech navíc server Seznam Zprávy informoval o Hladíkově potenciálním střetu zájmů, kdy měl lobbovat za zájmy podnikatele, jehož rodina mu prodala dům, ve kterém nyní bydlí. Tohoto podnikatele zároveň policie rovněž podezírá z manipulací v brněnské bytové kauze. Dle dostupných informací měl Petr Hladík jako náměstek brněnské primátorky prosadit, aby město od tohoto jeho známého vykoupilo pozemky za čtyři miliony korun, přestože znalecký posudek tyto pozemky předtím ocenil na necelou polovinu. Všechny tyto záležitosti považujeme za zcela diskvalifikující nejen pro Hladíkovo jmenování ministrem, ale i pro jeho jmenování náměstkem ministra, což učinil předseda KDU-ČSL a úřadující ministr životního prostředí Marian Jurečka dne 9. ledna 2023.

10. 1. 2023

Kvalitní zdravotní péče nesmí být výsadou movitějších občanů!

Stát musí zabezpečit kvalitní zdravotní péči včetně dostatku základních léků. Proto nevyhnutelně čeká českou vládu v příštích letech řada systémových změn ve zdravotnictví.

Důvodem jsou zejména měnící se potřeby stárnoucí populace, dramaticky rostoucí počet pacientů s chronickým onemocněním a nedostatek kvalifikovaného personálu zejména v nemocnicích. Fialova vláda se resortem zdravotnictví příliš nezabývá a ministr zdravotnictví Válek (TOP 09) je neschopný řešit např. současné problémy způsobené nedostatkem léků na domácím trhu, na což nejvíce doplácí nemocní občané, včetně dětí a seniorů. 

Hnutí SPD prosazuje zachování silné role státu v oblasti zdravotní péče pro všechny naše občany, spočívající v jeho garanci za dostupnou a kvalitní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Koronavirová krize, která od března předminulého roku plně zasáhla naše zdravotnictví, zahltila nemocnice a zásadně zhoršila lidem dostupnost zdravotní péče. Mimo jiné také odhalila celou řadu systémových chyb, které musí být v resortu zdravotnictví napraveny. Zdravotnictví v České republice se stále více vyvíjí v systém sloužící prospěchu korporací, které z něj odčerpávají prostředky, a stále méně ku prospěchu pacientů a zdravotníků. Zdravotnictví je veřejná služba, jejíž kvalita a dostupnost závisí na celkovém objemu prostředků, které do ní mohou být vloženy, a které jsou účelně využity. Z omezených zdrojů financování zdravotnictví vyplývají jeho hlavní problémy. Jsou to nedostatek osob pracujících ve zdravotnictví, nerovnoměrná distribuce zdravotních služeb a jejich nestejná kvalita.

Do veřejného zdravotního pojištění přicházejí peníze vybrané od zaměstnavatelů a zaměstnanců na pojistném odvodu ze mzdy, platby osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a platby státu za takzvané státní pojištěnce. Těch je zhruba 5,9 milionu, jsou to děti, senioři, nezaměstnaní nebo vězni. Letos za ně odvádí stát 1.989 korun měsíčně. Od roku 2024 pak bude nastavená automatická valorizace navázaná na reálný vývoj ekonomiky. Poslanci hnutí SPD v červenci tohoto roku hlasovali proti snížení příspěvku státu zdravotním pojišťovnám o 14 miliard korun, což považujeme ze strany vlády jako útok na veřejný zájem. Poslanci vládní pětikoalice nakonec toto snížení financí pro zdravotní pojišťovny ve Sněmovně odhlasovali.

Koncem toho roku se začal projevovat nedostatek základních léků na domácím trhu, kdy nejvíce chybí antibiotika a léky a léčiva pro děti postižené horečkami a respiračními chorobami. Výpadky těchto základních léků ženou pacienty a rodiče nemocných dětí do kritické situace. Obrací se na nás celá řada občanů o pomoc, neboť nemohou sehnat léky pro své nemocné děti a seniory. Léky si tak zajišťují tak, že si pro ně jezdí do zahraničí, hlavně do Polska (mimochodem tam je jejich cena v porovnání s našimi cenami výrazně nižší). Dle vyjádření zdravotnických expertů a praktických lékařů stále přibývá nemocných a tento krizový stav může trvat ještě několik měsíců. Situaci komplikuje i to, že data o dostupnosti určitých léků v jednotlivých lékárnách nejsou centrálně dostupná, čímž lékaři a pacienti nemají k dispozici aktuální informace o tom, zda je daný předepisovaný lék aktuálně vůbec dostupný.

Za tento kritický stav nese plnou odpovědnost vláda Petra Fialy a jeho ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který současnou lékovou krizi neřeší a na místo toho připravuje zcela šílené plány na zúžení rozsahu zdravotní péče, která byla dosud plně hrazena ze zdravotního pojištění. Dne 5. listopadu 2022 prohlásil současný ministr Vlastimil Válek na ideové konferenci TOP 09, že by si přál rozdělit zdravotní péči na „dvě skupiny kvality péče“ podle možností pacientů připlatit si. Válkův návrh následně podpořila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová s tím, že „je potřeba se zaměřit i na udržitelnost zdravotnictví, což souvisí s udržitelností rozpočtu“.

Hnutí SPD prosazuje názor, že kvalitní zdravotní péče nesmí být výsadou movitějších občanů, a odmítá Válkův záměr zavést dvě kvality zdravotní péče. Právo na ochranu zdraví je právem ústavním. Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče musí být poskytováno všem našim občanům bez rozdílu.

6. 1. 2023

O rozdělení Československa se mělo rozhodnout v celostátním referendu!     

První lednový den tohoto roku si Česká republika připomněla 30 let od svého vzniku. Dne 1. ledna 1993 vznikl nový suverénní stát Česká republika a tento den také začala platit jeho ústava.

Klidné a rychlé rozdělení Československa před 30 lety byl malý zázrak. Rozpady jiných federací, jako byly Sovětský svaz a Jugoslávie, jež se rozdělily zhruba ve stejné době, poznamenaly ozbrojené konflikty a často dodnes trvající nevraživosti. Po roce 1993 vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem na několik let zatížily pouze některé spory, související s nedořešenými hlavně majetkovými záležitostmi. Je skvělé, že jsou mezi oběma zeměmi nadstandardní vztahy, což je zapříčiněno díky společnému soužití v jednom státě po většinu 20. století a také jazykovou blízkostí, vzájemně existujícími ekonomickými, rodinnými a kulturními kontakty.  

Jedním ze zásadních kroků při vzniku dvou samostatných států bylo rozdělení ekonomiky a financí. Slovensko se v průběhu 30 let vzdalo vlastní měny a zavedlo v roce 2009 euro. Česká republika zůstala u koruny, což hnutí SPD zásadně podporuje. Celá řada expertů tvrdí, že díky nepřijetí eura se české ekonomice daří lépe než té slovenské. Rozdílů je ale více a ve většině parametrů je na tom lépe Česká republika. Například průměrná hrubá mzda byla u nás ve druhém čtvrtletí roku 2022 zhruba 39 tisíc korun, na Slovensku v přepočtu asi 31 tisíc korun. Výkon české ekonomiky podle posledních dat Eurostatu dosahoval loni celkem 92 procent průměru zemí EU. Na Slovensku to bylo jen 69 procent. Česká republika má také nižší nezaměstnanost, která byla v říjnu 3,5 % a na Slovensku ve stejném měsíci 5,9 %. Nejen tyto ekonomické aspekty jsou jedním z hlavních důvodů, proč u nás také pracuje stále více Slováků. Český statistický úřad (ČSÚ) jich eviduje přes 214 tisíc. Naopak na Slovensku pracuje jen zhruba 6,5 tisíce Čechů.

Rozdělení Československa před 30 lety bylo pro spoustu lidí překvapením a názory na to, zda to byl správný či špatný krok, se dosud liší. Češi jsou v otázce rozdělení společného státu rozděleni půl na půl, u Slováků je podpora rozdělení společného státu vyšší (pro se vyjádřili téměř dvě třetiny respondentů). Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro veřejnoprávní televize obou zemí, který proběhl v prosinci minulého roku. Před třiceti lety byly výstupy z provedených průzkumů téměř totožné, pro rozdělení byli hlavně Slováci. Občané ale z prosincového průzkumu z roku 2022 litují, že o rozdělení lidé nerozhodovali v referendu. V České republice si to myslí 76 procent oslovených, na Slovensku tuto možnost podpořilo 86 procent respondentů.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, že o zásadních věcech by se mělo rozhodovat v celostátním referendu. Příslušnou novelu ústavního zákona o celostátním referendu jsme opět i v tomto volebním období předložili do Sněmovny k projednání. Občané musí mít právo v referendu rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se budoucnosti České republiky.

4. 1. 2023

Hnutí SPD prosazuje opatření proti Fialově drahotě!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda chce novým totalitním zákonem zavést cenzuru, trestně stíhat za vládě nepohodlné názory a informace a ze státního rozpočtu financovat provládní propagandu. Extrémní růst cen potravin bude kvůli Fialově vládě nadále pokračovat. Hnutí SPD prosazuje opatření proti Fialově drahotě. Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie. Nenechme vládu, aby náš stát zadlužila jako Řecko. Nedostatek základních léků na domácím trhu se prohlubuje. Fialova vláda to neřeší a prosazuje další zhoršení zdravotní péče. Odmítáme, aby se ministrem životního prostředí stal Petr Hladík z KDU-ČSL spojený s korupční kauzou v Brně.

1. Fialova vláda chce novým totalitním zákonem zavést cenzuru, trestně stíhat za vládě nepohodlné názory a informace a ze státního rozpočtu financovat provládní propagandu.

Pod vedením premiéra Petra Fialy (ODS) a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) vypracoval Úřad vlády a ministerstvo vnitra plán tzv. boje proti dezinformacím. Tento plán mj. obsahuje možnost trestního stíhání šiřitelů vládě nepohodlných politických názorů a informací, odstřižení některých názorově opozičních webů od reklamy a finanční podporu v řádu až 150 milionů korun ročně ze státního rozpočtu (tedy z peněz všech daňových poplatníků, včetně voličů opozičních stran a hnutí) provládním médiím a politickým neziskovým organizacím. V první polovině letošního roku by pak měl v rámci tohoto projektu vzniknout zákon umožňující vládě zablokovat vybrané internetové stránky a trestně stíhat tzv. šíření dezinformací, aniž by bylo jasně definováno, co dezinformace je a co dezinformace není. Jinými slovy současná vláda hodlá za peníze všech občanů budovat síť vlastních propagandistických médií a trestně stíhat opoziční politické názory, včetně věznění jejich nositelů. To by byl konec svobody a demokracie. Ze strany vlády Petra Fialy (ODS) se tak jedná o bezprecedentní útok na svobodu slova, projevu a myšlení, který nemá od roku 1989 obdoby. Jde bez přehánění o zavádění totalitních praktik, které jsou v rozporu s demokratickým charakterem našeho státu, v rozporu s českou ústavou i s Listinou základních práv a svobod, která je její součástí, a ve které se mj. v článku 17 uvádí, že cenzura je nepřípustná. Hnutí SPD proti této připravované vládní totalitě hlasitě protestuje a bude svobodu a demokracii před současnou vládou hájit ze všech sil a všemi legálními demokratickými prostředky. Proto je důležité, aby se prezidentem republiky stal kandidát SPD Jaroslav Bašta, který jako jediný řekl, že v případě zvolení odvolá premiéra Petra Fialu, a tím i současnou vládu.

2. Extrémní růst cen potravin bude kvůli Fialově vládě nadále pokračovat. Hnutí SPD prosazuje opatření proti Fialově drahotě.

Ceny potravin, které v loňském roce zaznamenaly raketový růst, se dle odborných predikcí budou nadále zvyšovat i v letošním roce. Podle dat Českého statistického úřadu stálo jídlo v listopadu 2022 v průměru o 27,1 procenta více než před rokem ve stejné době. Některé základní potravinové komodity však stály v meziročním srovnání i více než dvojnásobek. Jde například o cukr. Většina základních potravin, mouka, mléko, brambory, tuky či oleje, meziročně zdražily o 50 až 100 procent. V prvních měsících letošního roku ceny potravin, dle předpovědí odborníků zveřejněných například na serveru iDnes.cz, pak nejspíš ještě poměrně rychle porostou, protože spotřebitelské ceny obvykle s mírným zpožděním kopírují ceny výrobců a ceny zpracovatelů. A ty v listopadu meziročně vzrostly o 30 procent, zejména v důsledku enormního růstu cen energií. Ty vzrostly v důsledku projektu EU „Green Deal" a sankční konfrontace s Ruskem, které oboje jednoznačně podporuje současná Fialova vláda. Důsledky „Green Dealu EU" se budou prohlubovat v souvislosti se začátkem zavádění „Nové zemědělské politiky EU", a s tím dále porostou ceny potravin. Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na okamžité zavedení opatření, které by ceny základních potravin pro české občany snížily, protože se pro sociálně ohrožené skupiny stávají už cenově nedostupnými a nutí čím dále více občanů, kteří mají tu možnost, nakupovat levnější potraviny v zahraničí, zejména v Polsku. Prosazujeme především razantní snížení DPH na potraviny až po jejich dočasné osvobození od této daně, například po vzoru sousedního Polska či cenovou regulaci některých základních potravin. Dle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala stojí za enormním zdražováním potravin nadále i nepřiměřené přirážky zahraničních obchodních řetězců. Fialova pětikoaliční vláda se touto kritickou situací dlouhodobě vůbec nezabývá a neřeší ji, přestože máme nejvyšší DPH na potraviny (15 procent) z okolních států. Dle našeho názoru je i toto jeden z vážných důvodů pro to, aby tato vláda skončila.

3. Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie. Nenechme vládu, aby náš stát zadlužila jako Řecko.

Vláda Petra Fialy (ODS) chce ještě více zadlužit ČR, když vážně zvažuje přijetí úvěru v objemu 100 až 150 miliard korun od Evropské komise. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) s tímto záměrem souhlasí. Mělo by se jednat o peníze na financování energetických projektů a plnění environmentálních závazků. Půjčka by měla mít splatnost 30 let a byla by úzce vázána na konkrétní podmínky. Podle ministerstva financí je důležitým aspektem plánované půjčky značné měnové riziko, které je vždy spojené se zápůjčkami v cizí měně a z něj vyplývající dopady na finanční stabilitu českých veřejných rozpočtů. Hnutí SPD s tímto dalším plánovaným vysokým úvěrem nesouhlasí. Zejména proto, že jeho příprava probíhá mimo standardní proces a pravidla státního rozpočtu a bez parlamentní kontroly. Považujeme za nepřijatelné, krátce po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2023 (s deficitem ve výši 295 miliard korun!), tento deficit prakticky obratem navyšovat o dalších 50 procent! Jde o projev neuvěřitelného hazardérství Fialovy vlády, která před volbami lhala, když slibovala občanům snižování státního dluhu! Fialova vláda nás vede na cestu podobnou Řecku, kdy bude náš stát totálně zadlužený a totálně závislý na EU a globalistických finančních institucích.

4. Nedostatek základních léků na domácím trhu se prohlubuje. Fialova vláda to neřeší a prosazuje další zhoršení zdravotní péče.

Nedostatek základních léků na domácím trhu se dále prohlubuje, nejvíce chybí antibiotika a léky a léčiva pro děti postižené horečkami a respiračními chorobami. Výpadky dodávek léků ženou pacienty a rodiče nemocných dětí do kritické situace. Přibývá nemocných a dle vyjádření zdravotnických expertů a praktických lékařů, například pro server Seznamu, může tento krizový stav trvat ještě několik měsíců. Situaci komplikuje i to, že data o dostupnosti určitých léků v jednotlivých lékárnách nejsou centrálně dostupná. Lékaři a pacienti tak nemají k dispozici aktuální informace o tom, zda je daný předepisovaný lék aktuálně vůbec dostupný. Nese za to plnou odpovědnost vláda Petra Fialy (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který současnou lékovou krizi neřeší a na místo toho připravuje zcela šílené plány na zúžení rozsahu zdravotní péče, která byla dosud hrazena plně ze zdravotního pojištění. V SPD trváme na tom, že je nutné a nezbytné co nejrychleji přijmout opatření k zajištění plynulé dodávky léků pro české pacienty, aby nebyla závislá pouze na komerčních zájmech špatně fungujícího globálního trhu a farmaceutických firmách a na dalších soukromých subjektech. Ideální by bylo i obnovit domácí výrobu léků. Náš stát musí být v základních strategických oblastech, kam zdravotnictví a léková politika nepochybně patří, nezávislý.

5. Odmítáme, aby se ministrem životního prostředí stal Petr Hladík z KDU-ČSL spojený s korupční kauzou v Brně.

Premiér Petr Fiala zaslal prezidentu republiky Miloši Zemanovi v minulém týdnu návrh na jmenování místopředsedy KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Hnutí SPD považuje toto jmenování za nepřijatelné. Petr Hladík je totiž součástí závažné korupční a kriminální kauzy ohledně nezákonného přidělování městských bytů ve velkém rozsahu na úrovni orgánů statutárního města Brno. V této kauze policie zasahovala a prováděla úkony trestního řízení i v kanceláři Petra Hladíka, který byl v minulém volebním období v Brně náměstkem primátorky. Celá tato trestní záležitost není ani zdaleka vyřešena, stejně tak jako není zcela jasná role Petra Hladíka v ní. Autoritativním stanoviskem v tomto případě může být až pravomocné vyjádření soudu. Do té doby by Petr Hladík neměl vykonávat žádnou veřejnou funkci, natož vrcholnou exekutivní funkci ministra a člena Vlády ČR. To, že KDU-ČSL není schopna navrhnout na pozici ministra životního prostředí jinou osobu, odborníka nezatíženého účastí na korupčním a kriminálních skandálech, svědčí o nesoudnosti a personálním deficitu této politické strany – a koneckonců i o nerozumnosti premiéra Petra Fialy (ODS), který je za personální obsazení vlády finálně zodpovědný. Tato vláda je spojována se skandály. Za všechny vzpomeňme alespoň kauzu Dozimetr, ve které figurují hlavní funkcionáři hnutí STAN a kauza brněnských bytů je obdobná, pouze v režii KDU-ČSL. Proto by tato vláda měla skončit. To je názor SPD!

3. 1. 2023         

Roční působení Fialovy vlády je naprosto tragické a měla by co nejdříve skončit!

Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru vládě Petra Fialy pomocí hlasů vládnoucí pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti) začátkem ledna minulého roku poté, co premiér Fiala představil její hlavní priority v Programovém prohlášení vlády. 

Hnutí SPD už od prvních jednání nového složení Poslanecké sněmovny nepodpořilo vznik této vlády, neboť nesouhlasíme s prioritami, které si pro své vládní působení vytýčil Fialův kabinet. Nyní, po ročním působení Fialovy vlády, je potřebné zhodnotit, jak si vláda vedla při řízení naší republiky a jak to její vládnutí vnímají samotní občané.

Po celý rok od svého jmenování prokazuje vláda Petra Fialy diletantství a aroganci moci a hlavně neschopnost řešit zásadní problémy trápící naše občany. Rostoucí inflace a zdražování všech komodit dostalo řadu domácností i firem do neřešitelné situace a byly odkázány na pomoc státu. Stát, zastoupen Fialovou vládou, však na rozdíl od proklamací, že nenechá nikoho padnout, s pomocí občanům nepřicházel, a činil pouze neefektivní řešení.

Fialova vláda se v prvním půlroce svého úřadování tvářila, jako by žádná krize neexistovala a jako svou prioritu vnímala přípravy na půlroční předsednictví EU, které realizovala v druhé polovině roku. V rámci předsednictví se pak plně vžila do role vlády EU a jednotlivá rozhodnutí, která přijímala, byla v rozporu s českými národními zájmy. Problémy vláda svalovala na konflikt na Ukrajině, přitom ale během českého předsednictví v Radě EU nevyvolala žádná jednání vedoucí k ukončení tohoto konfliktu.  Ekonomické a sociální zájmy České republiky nejsou a nikdy nebyly prioritou Fialovy vlády, a proto by měla odstoupit.

To, že lidé už nevěří Fialově vládě, potvrzují výsledky podzimního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Spokojenost s politickou situací vyjádřilo pouze 13 procent lidí. Naopak stále více občanů vyjadřuje naprostou nespokojenost – už více než 62 procent lidí, 25 procent respondentů volilo neutrální odpověď. Příjmová chudoba vzrostla za minulý rok na dvojnásobek. Počet domácností pod hranicí chudoby vzrostl z 9 procent z konce roku 2021 na současných 17 procent. V příjmové chudobě žije 43 procent samostatně žijících seniorů a polovina rodičů samoživitelů. O téměř 9 procent se propadla průměrná reálná mzda českých občanů. K tomu si přičtěme neustálé zdražování potravin, kdy některé ceny potravin meziročně stouply o 50, ale i o 100 procent, za což mohou i nepřiměřené marže nadnárodních potravinových řetězců a Fialova vláda to opět neřeší. Takto bych mohl pokračovat a uvádět další konkrétní kroky nepomoci občanům v této pro ně těžké době.

Roční působení Fialovy vlády je naprosto tragické a dovedlo Českou republiku k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace všech slušných a pracujících občanů. V důsledku stálého zdražování plynu, elektřiny a inflace nevidí prosperitu v tomto roce celá řada živnostníků, a mnoho středních a velkých firem se oprávněně obává, že z důvodu vyšších nákladů na výrobu budou propouštět zaměstnance. Navíc ještě vláda svou politikou zadlužuje naši republiku a žádné zásadní ozdravování veřejných financí neplánuje. Fialův kabinet plánuje každý rok své vlády schodek státního rozpočtu v rozsahu kolem 300 miliard za rok, což za léta 2022 až 2025 vytvoří souhrnný schodek čítající zhruba 1.220 miliard korun. Tato vláda by měla co nejdříve skončit.

23. 12. 2022

Přeji všem klidné a veselé Vánoce a úspěšný rok 2023 plný zdraví, štěstí a lásky.

21. 12. 2022

Přejeme všem občanům dobré vůle klidné vánoční svátky!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

roční působení Fialovy vlády je naprosto tragické a vedlo k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi. Příjmová chudoba vzrostla na dvojnásobek, průměrná reálná mzda propadla nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, enormně rostou ceny potravin a energií. Proto shromažďujeme podpisy potřebné pro vyslovení nedůvěry současné vládě Petra Fialy. Hnutí ANO však odmítá potřebné podpisy k vyvolání nedůvěry vládě připojit. Extrémní zdražování způsobené vládou Petra Fialy nadále pokračuje. Neskutečná drahota dostává čím dál více občanů do existenčních problémů. Poslanci vládní koalice ve Sněmovně znemožnili konání mimořádné schůze, která se měla zabývat závažnými problémy v oblasti sociální politiky. Fialově asociální vládě je osud desítek tisíc našich občanů propadajících se stále hlouběji do chudoby zcela lhostejný. Evropská unie za podpory české Fialovy vlády rozšiřuje systém obchodování s emisními povolenkami na oblast vytápění a dopravy. Toto rozhodnutí je likvidační pro český průmysl a povede k dalšímu růstu cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží a služeb. Přejeme všem občanům dobré vůle klidné vánoční svátky.

1. Roční působení Fialovy vlády je naprosto tragické a vedlo k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi. Příjmová chudoba vzrostla na dvojnásobek, průměrná reálná mzda propadla nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, enormně rostou ceny potravin a energií. Proto shromažďujeme podpisy potřebné pro vyslovení nedůvěry současné vládě Petra Fialy!

Rok fungování vlády Petra Fialy (ODS), který uplynul 17. prosince, vybízí k průběžnému bilancování její činnosti. Za dobu působení Fialovy vlády vzrostla příjmová chudoba téměř na dvojnásobek, počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 procent koncem roku 2021 na současných 16 procent.  V příjmové chudobě žije 43 procent samostatně žijících seniorů a téměř polovina rodičů samoživitelů. Průměrná reálná mzda českých občanů se ve třetím čtvrtletí letošního roku propadla nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, a to meziročně o 8,9 procenta, což je vůbec nejhorší výsledek v rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). O více než pětinu se v průměru za rok Fialovy vlády zvedly spotřebitelské ceny potravin, přičemž máme nejvyšší DPH na potraviny (15 procent), ostatní okolní státy mají méně a některé dokonce dočasně nulu (Polsko). A přitom ceny některých potravin stouply meziročně o 50, ale i až o 100 procent, za což mohou i nepřiměřené marže nadnárodních potravinových řetězců. Cena elektřiny se meziročně zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie, o 67 procent. A to přesto, že jsme ve výrobě levné elektřiny plně soběstační. Jde o jednoznačné zavinění ze strany vlády. Cenové stropy na energie přišly ze strany vlády pozdě, jsou nepřiměřeně vysoké a domácnostem ani firmám v ničem podstatném nepomohou. Ze všech těchto tvrdých dat vyplývá, že roční působení Fialovy vlády je velmi tragické a vedlo k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace České republiky, jejích občanů i podnikatelů. Proto shromažďujeme podpisy potřebné pro vyslovení nedůvěry současné vládě Petra Fialy! Hnutí ANO však odmítá potřebné podpisy k vyvolání nedůvěry vládě připojit.

2. Extrémní zdražování způsobené vládou Petra Fialy nadále pokračuje. Neskutečná drahota dostává čím dál více občanů do existenčních problémů.

Extrémní zdražování způsobené vládou Petra Fialy (ODS) nadále pokračuje, meziroční inflace v listopadu vzrostla v porovnání se stejným měsícem loňského roku meziročně o 16,2 procent. Je to o 1,1 procenta více než v říjnu. Kvůli změněné metodice měření inflace je ovšem reálné tempo růstu zdražování ještě vyšší. Zejména s ohledem na to, že mnohem vyšší růst zaznamenávají ceny zboží a služeb, které jsou klíčové z hlediska výdajů občanů, které drahota dostává čím dále více do existenčních problémů. Například ceny zemního plynu vzrostly jen za poslední měsíc o 14,1 procenta, ceny tepla a teplé vody o 5,5 procenta, ceny tuhých paliv o 4,4 procenta a ceny elektřiny o 3,9 procenta. Podíváme-li se na meziroční růst cen základních životních nákladů, tak u zemního plynu jde o 139 procent, u tuhých paliv o 68,8 procent, u tepla a teplé vody o 30,2 procent. Toto jsou skutečné výsledky Fialovy vlády! Neskutečná míra růstu zdražování, které nejvíce dopadá na občany a pravdivá a velmi tristní vizitka její nečinnosti, neschopnosti a nekompetentnosti!

3. Poslanci vládní koalice ve Sněmovně znemožnili konání mimořádné schůze, která se měla zabývat závažnými problémy v oblasti sociální politiky. Fialově asociální vládě je osud desítek tisíc našich občanů propadajících se stále hlouběji do chudoby zcela lhostejný.

Poslanci vládní koalice minulý týden ve Sněmovně neschválením jejího programu znemožnili konání mimořádné schůze svolané opozicí, která se měla podrobně zabývat závažnými problémy v oblasti sociální politiky. Šlo zejména o pomoc zdravotně postiženým občanům, rodinám s nejmenšími dětmi a také o řešení katastrofální situace na úřadech práce, která zásadním způsobem ohrožuje jejich přetížené zaměstnankyně a zaměstnance, a hlavně životní úroveň desítek tisíc občanů s nižšími příjmy, kteří nyní čekají na sociální dávky, na které mají zákonný nárok, mnohdy i několik měsíců. Toto vše je vina a zodpovědnost vlády Petra Fialy (ODS) a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Tématem této schůze mělo být i skandální zdražení sociálních služeb ze strany vlády pro zdravotně postižené občany závislé na pomoci jiných osob. A to bez toho, aby jim vláda nejprve zvýšila příspěvek na péči, jak už více než rok navrhuje SPD, což ovšem vládní pětikoalice neustále blokuje! Na této schůzi se rovněž mělo hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiny pečující o děti do 4 let. I to je dlouhodobý návrh SPD, který vláda odmítá projednat a s vlastním řešením není schopna přijít! Je tedy evidentní, že Fialově asociální vládě je osud desítek tisíc našich občanů propadajících se stále hlouběji do vážných problémů a příjmové chudoby zcela lhostejný. Je to naprostá hanebnost.

4. Evropská unie za podpory české Fialovy vlády rozšiřuje systém obchodování s emisními povolenkami na oblast vytápění a dopravy. Toto rozhodnutí je likvidační pro český průmysl a povede k dalšímu růstu cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží a služeb.

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se pod vedením předsednictví české Fialovy vlády koncem minulého týdne dohodli na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami, což je ústřední bod tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), jejímž konečným cílem je mj. dosažení uhlíkové neutrality do poloviny tohoto století. Systém obchodování (a spekulací) s emisními povolenkami se tedy bude nyní vztahovat i na vytápění a na silniční a námořní dopravu. Evropská unie zároveň zrychlí tempo, jakým budou muset průmyslové firmy z různých odvětví snižovat emise oxidu uhličitého. Ceny emisních povolenek v očekávání těchto přísnějších pravidel už letos vystoupily na rekordních 99 euro za tunu. V pátek se cena termínových kontraktů na tyto povolenky pohybovala těsně nad 83 eury za tunu, což je více než pětinásobek ve srovnání s jejich cenou před pěti lety. Toto rozhodnutí je z dlouhodobého hlediska naprosto likvidační pro velkou část českého průmyslu, povede k dalšímu výraznému růstu cen elektřiny a plynu, pohonných hmot, dopravy a návazně i všeho dalšího zboží a služeb a k postupujícímu chudnutí našich domácností. Fialova vláda nejen, že toto opatření nevetovala, ale dokonce jej aktivně prosazovala, a ještě se tím chlubí. Není tedy sebemenších pochyb o tom, že ekonomické a sociální zájmy České republiky nejsou její prioritou, a proto by měla odstoupit!

5. Přejeme všem občanům dobré vůle klidné vánoční svátky.

Hnutí SPD přeje všem občanům klidné vánoční svátky prožité ve zdraví a se svými nejbližšími v rodinném kruhu. Považujeme tyto tradiční křesťanské svátky za vhodnou příležitost projevit si vzájemně lásku, úctu a dobrou vůli a uvědomit si, které životní hodnoty jsou skutečně zásadní.

20. 12. 2022

Korupční kauza v Evropském parlamentu zásadně snižuje důvěryhodnost EU!          

Důvěryhodnost Evropského parlamentu (EP) a potažmo celé Evropské unie (EU) utrpěla zásadní úder.

Bruselská policie po více jak čtyřměsíčním prověřování v pátek devátého prosince zatkla několik vysoce postavených osob ze socialistické frakce Evropského parlamentu z důvodu podezření ze zločinného spolčení, z rozsáhlého praní špinavých peněz a korupce. Tento korupční skandál zcela poškodil morální kredit nejvyšší instituce EU, která vydává rezoluce kritizující porušování lidských práv po celém světě, nebo napomíná vlády sedmadvacítky za porušování demokratických principů, viz poslední dobou hlavně Maďarsko a Polsko. Zde se na adresu unijních institucí nabízí hned několik českých přísloví: „Pod svícnem bývá největší tma“ nebo „Ryba smrdí od hlavy“.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje projekt Evropské unie jako nefunkční byrokratický moloch, kde za nadstandardně vysoké platy zastávají pracovní pozice nekompetentní bruselští úředníci. Daná prošetřovaná kauza odhalila to, že v rámci Evropského parlamentu vůbec nebyly nastaveny kontrolní mechanismy a europoslanci si tak mohli dělat, co bylo hlavně pro jejich prospěch. Proto požadujeme možnost uspořádání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie, neboť považujeme za základní princip obrany demokracie zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země. Jedním z nástrojů, pomocí kterého lze toto realizovat za dodržení všech zákonných opatření, je právě referendum. Hnutí SPD opět v tomto volebním období předložilo do Sněmovny novelu ústavního zákona o celostátním referendu, které vládní pětikoalice společně s hnutím ANO doposud nedovolila zařadit na program jednání Poslanecké sněmovny.

Belgická prokuratura v souvislosti s touto korupční kauzou oznámila, že provedla několik prohlídek objektů a následně na třech různých místech zabavila přibližně 600 tisíc eur (14,6 milionu Kč) a zatkla několik lidí včetně místopředsedkyně EP Evy Kailiové. Tyto osoby byly příjemci stovek tisíc eur v hotovosti a darů od arabské země z Perského zálivu – Kataru, aby ovlivňovaly rozhodnutí instituce v její prospěch. Kailiová byla v roce 2014 zvolena do Evropského parlamentu a přidala se k socialistické skupině S&D, druhé největší formaci v EP. Dále byl obžalován Pier Antonio Panzeri, bývalý europoslanec za Itálii (Belgie vydala evropské zatykače i na jeho ženu a dceru), Francesco Giorgi, partner Kailiové, parlamentní asistent, Niccolo Figa-Talamanca, generální tajemník skupiny bojující za lidská práva. Korupční skandál vyšel najevo v době konání mistrovství světa ve fotbale, který Katar hostí. Země je tak v celosvětovém hledáčku a je kritizována například za porušování lidských práv a za špatné zacházení s cizinci, zejména stavebními dělníky, kteří v zemi žijí a pracují.

Hnutí SPD nemá důvěru v Evropskou unii, což se týká i všech institucí, které pod ní spadají. EU prosazuje politiku, která je vedena na úkor národních zájmů členských států. Vzhledem k tomu, že současná vláda Petra Fialy je velmi probruselská a v rámci svých priorit neprosazuje prioritně zájmy České republiky, považujeme přijetí zákona o celostátním referendu za velmi aktuální a potřebné.

16. 12. 2022       

Chceme vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě České republiky!     

Zastáváme názor, že Fialova vláda vede naši zemi a její občany do velké hospodářské a společenské krize, která bude pro většinu lidí a firem znamenat doslova boj o přežití, což nechceme připustit.

Hnutí SPD proto chce vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě České republiky. Hlavním důvodem je nečinnost vlády při řešení cen energií a hrozby hospodářské a společenské krize, neboť hnutí SPD nevidí skutečnou a účinnou pomoc lidem v této pro ně tíživé situaci, zapříčiněnou astronomickým růstem těchto cen. Aby byl náš návrh projednán na jednání Poslanecké sněmovny, je potřeba zajistit podpisy 50 poslanců. Za SPD návrh podepsalo všech dvacet poslanců, takže musíme ještě oslovit poslance za hnutí ANO, aby i oni připojili své podpisy. Zde jenom připomenu, že dne 1. září tohoto roku proběhlo ve Sněmovně hlasování k návrhu o vyslovení nedůvěry vládě České republiky z podnětu 74 poslanců za hnutí SPD a ANO. Důvodem ke svolání byla energetická krize, zdražování, a aféry kolem vládního hnutí STAN. Tehdy vláda hlasování ustála.

Současná Fialova vláda, která vznikla za pomoci povolebního spolčení pěti stran, vůbec nepomáhá našim občanům v této těžké době. Vláda svou nečinností za rok svého vládnutí dopustila, že na naše občany stále více dopadají důsledky stálého zdražování cen energií. To se zákonitě projevilo ve zdražování ostatních komodit, včetně základních potravin a služeb. Pokud Fialova vláda současnou neutěšenou situaci ve společnosti nechce a ani neumí řešit, musí v zájmu státu odejít. 

V rámci většího průzkumu provedeného v září tohoto roku agenturou Median pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo víc než tisíc respondentů, se dvě třetiny Čechů vyjádřilo, že nejsou spokojeni s postupem vlády Petra Fialy proti rostoucím cenám energií. Nyní, na konci roku, se procento nespokojených lidí se současnou vládou stále zvyšuje, a dle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je spokojeno s politickou situací v České republice pouze 14 procent občanů.

Tak to je vizitka Fialovy vlády. Lidé už pochopili, že současná vláda tak vědomě rezignovala na jakoukoli snahu pomoci občanům s astronomickým růstem cen základních životních potřeb. Přitom hrozí, že pro nečinnost a nekompetentnost současné vlády bude příští rok situace ještě horší, protože energeticky náročné provozy začnou propouštět zaměstnance, a v důsledku vysokých cen energií podstatně klesnou i zisky firem napříč jednotlivými odvětvími hospodářství, což je nevyhnutelně spojeno s dalším poklesem úrovně mezd. Občané budou i nadále ve svých peněženkách pociťovat vysokou inflaci a zvýšené náklady na provoz svých domácností. Fialova vláda přišla s regulačními nástroji velmi pozdě, a navíc ještě špatně zastropovala ceny energií (velmi vysoko nad výrobními a distribučními náklady). 

Všem slušným a pracujícím lidem mohu slíbit, že hnutí SPD udělá vše proto, aby Fialova vláda, která místo pomoci našim občanům jim viditelně škodí, skončila.

14. 12. 2022

Požadujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

kvůli nečinnosti Fialovy vlády rostou ceny potravin v ČR prakticky nejrychleji v Evropě. Potraviny a spotřební zboží jsou levnější v Polsku a v Německu než v ČR. Fialova vláda nechce řešit sociální problémy občanů. Vážné finanční problémy má již 1,3 milionu českých občanů. Plošná pomoc Ukrajincům ze strany Fialovy vlády je v nepoměru vůči pomoci našim sociálně ohroženým občanům, která je nedostatečná. Kvůli neschopnosti Fialovy vlády chybí v ČR léky. Pacienti na tyto léky musí mnohdy čekat až několik týdnů, léky rovněž enormně zdražují. Korupční kauza zásadně snižuje důvěryhodnost Evropského parlamentu a EU. Požadujeme referendum o vystoupení ČR z EU.

1. Kvůli nečinnosti Fialovy vlády rostou ceny potravin v ČR prakticky nejrychleji v Evropě. Potraviny a spotřební zboží jsou levnější v Polsku a v Německu než v ČR.

Současná vláda se podle prohlášení jejího premiéra Petra Fialy (ODS) z minulého týdne staví negativně k případnému snížení DPH na potraviny. Přitom máme jednu z nejvyšších DPH na potraviny v Evropě ve výši 15 procent, zatímco sousední státy mají 10 procent a méně, anebo dočasně dokonce nulu jako v sousedním Polsku. Nulovou DPH navíc polská vláda prodloužila od ledna na dalšího půl roku. Současná vláda tak vědomě rezignovala na jakoukoli snahu pomoci občanům s astronomickým růstem cen základních životních potřeb. Přitom většina evropských států již dávno učinila kroky ke snížení cen základních potravin (kombinace snížení DPH až na nulovou sazbu a zastropování cen), včetně všech sousedních států České republiky. Důsledkem nečinnosti Fialovy vlády je až nedůstojný stav, kdy jsou čeští občané z existenčních důvodů nuceni ve velkých počtech jezdit nakupovat do Polska či Německa, kde jsou potraviny a další spotřební zboží výrazně levnější než u nás doma. Příčinou vysokých cen potravin v ČR je i to, že současná vláda, opět jako jediná v Evropě, nijak nepomáhá domácím zemědělcům a potravinářům s vysokými cenami energií, které máme nejvyšší v Evropě (meziročně +67 procent). Kvůli nečinnosti vlády tudíž rostou ceny potravin v ČR prakticky nejrychleji v Evropě, výrazně více, než je průměrná míra inflace, v některých případech (mouka, mléko, oleje, tuky) meziročně i více než o 50 procent. Jde o jeden ze základních důvodů propadu životní úrovně našich domácností a o neomluvitelné selhání nekompetentní pětikoaliční vlády Petra Fialy (ODS), která by měla podat demisi.

2. Fialova vláda nechce řešit sociální problémy občanů. Vážné finanční problémy má již 1,3 milionu českých občanů.

Na čtvrtek je ve Sněmovně plánována opoziční mimořádná schůze týkající se závažných problémů v oblasti sociální politiky. Současná vládní koalice již však avizovala prostřednictvím předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného, že pořad schůze neschválí, a budou tak moci vystoupit pouze poslanci s přednostním právem. Jinými slovy, vládní koalice problémy občanů v sociální oblasti řešit nechce. Přitom podle informací serveru iDnes.cz z minulého týdne má v současnosti vážné finanční problémy již 1,3 milionu našich občanů, kteří ještě navíc většinou propadávají systémem veřejné sociální podpory a pomoci kvůli jeho složitosti a také kvůli nedostatku pracovníků na úřadech práce. A právě to má být tématem této schůze. Tématem jednání schůze má být také skandální novela úhradové vyhlášky, kterou vláda zdražuje sociální služby pro zdravotně postižené občany závislé na pomoci jiných osob bez toho, aby jim zvýšila příspěvek na péči, jak už více než rok navrhuje SPD. Dále zde má jít o návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče pečující o děti do 4 let věku, což hnutí SPD formou novely zákona též již opakovaně ve Sněmovně navrhlo a poslanci vládní pětikoalice to vždy odmítli. Naposledy na minulé schůzi Sněmovny, kdy se nepřihlásili do svých hlasovacích zařízení a neumožnili řádně projednat naše návrhy na pomoc rodinám s dětmi a zdravotně postiženým občanům a hlasovat o nich v rámci tzv. opozičního okénka. Hnutí SPD samozřejmě program této schůze svými hlasy podpoří, stejně tak jako všechny příslušné návrhy na pomoc slušným a pracujícím občanům, kteří se kvůli Fialově vládě v čím dál vyšších počtech ocitají v tíživé sociální situaci. 

3. Plošná pomoc Ukrajincům ze strany Fialovy vlády je v nepoměru vůči pomoci našim sociálně ohroženým občanům, která je nedostatečná.

Sněmovna by na řádné schůzi v tomto týdnu měla v tzv. zkráceném jednání, ve stavu legislativní nouze, také projednat pravidla prodloužení dočasné ochrany migrantů z Ukrajiny o jeden rok, do konce března roku 2024. Tato speciální ochrana umožňuje Ukrajincům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění (prvních 5 měsíců hrazenému českým státem), ke vzdělání či na trh práce v ČR. K tomuto návrhu se stavíme velmi rezervovaně, paušální a hromadné prodloužení práva na tuto speciální ochranu všem příchozím Ukrajincům považujeme za neodůvodněné, preferujeme individuální přístup a individuální posouzení každého případu i zkrácení doby této ochrany. Plošná pomoc Ukrajincům ze strany současné vlády je rovněž v nepoměru vůči pomoci našim sociálně ohroženým občanům, která je nedostatečná. Nejsme proti pomoci skutečným válečným uprchlíkům, ale tato pomoc by měla být přiměřená a také časové omezená, a nikoliv aby si vláda za současného stavu veřejných financí ještě půjčovala na úhradu nákladů na jejich pobyt u nás 400 milionů eur (téměř 10 miliard korun) od Rozvojové banky Rady Evropy (CEB). Pro hnutí SPD jsou naši občané na 1. místě.

4. Kvůli neschopnosti Fialovy vlády chybí v ČR léky. Pacienti na tyto léky musí mnohdy čekat až několik týdnů, léky rovněž enormně zdražují.

V České republice aktuálně chybí v lékárnách ve velkém rozsahu některá základní léčiva, zejména penicilin, jiná antibiotika a léčiva na snížení teploty. Pacienti na tyto léky musí mnohdy čekat až několik týdnů, léky rovněž enormně zdražují. Dle Sdružení praktických lékařů jsou momentálně nedostupné i některé léky, které nelze jednoduše nahradit, například léky na snížení krevního tlaku a na snížení hladiny cholesterolu. Tento stav trvá již minimálně od letošního září. Za tuto situaci nese odpovědnost vláda Petra Fialy (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). V SPD dlouhodobě trváme na tom, že je nezbytné přijmout opatření k zajištění plynulé dodávky léků.

5. Korupční kauza zásadně snižuje důvěryhodnost Evropského parlamentu a EU. Požadujeme referendum o vystoupení ČR z EU.

Minulý pátek belgická policie v rámci vyšetřování rozsáhlého praní špinavých peněz a korupce zatkla několik osob ze socialistické frakce Evropského parlamentu, včetně místopředsedkyně parlamentu a řecké europoslankyně Evy Kailisové. Zadržen byl i šéf Mezinárodní konfederace odborových svazů Luca Visentini. Podle vyšetřovatelů se zadržení snažili finančně korumpovat vlivné členy Evropského parlamentu a policie je podezřívá ze zločinného spolčení. Dle policie a prokuratury se v celé této kauze jedná o snahy určité země Perského zálivu (dle médií má jít o Katar) ovlivnit ekonomická a politická rozhodnutí Evropského parlamentu prostřednictvím vyplácení velkých finančních částek osobám s významným politickým a strategickým postavením v této instituci. Tato korupční kauza zásadním způsobem snižuje (už tak velmi nízkou) důvěryhodnost Evropského parlamentu i všech jeho rozhodnutí. Celou věc je potřeba důkladně vyšetřit a případné viníky potrestat. Požadavek hnutí SPD na uspořádání referenda o vystoupení ČR z Evropské unie se tak ukazuje jako čím dál oprávněnější.

13. 12. 2022

Vláda, která není schopna postarat se o naše potřebné občany, musí odstoupit!

Role státu v zajištění sociálních práv občanů spočívající v efektivní a rychlé pomoci by měla přicházet ve chvíli, kdy jí občané potřebují. Současná situace začíná být v důsledku velké inflace a zdražování všech důležitých komodit pro většinu lidí nezvládatelná a bez státní podpory se neobejdou. Vláda Petra Fialy, která svou liknavostí a nečinností je plně zodpovědná za tento stav, si z toho velkou hlavu ale viditelně nedělá.

Hnutí SPD neustále upozorňuje na tento neudržitelný stav, kdy většině našich občanů se už nedostávají finanční prostředky na zaplacení stále rostoucích nákladů pro zajištění důstojných životních podmínek, např. nákladů na bydlení. Zde uvedu příklad z jednání Poslanecké sněmovny, kdy poslanci Fialovy vládní koalice odmítli podpořit náš návrh usnesení, které vyzývalo vládu k vypracování návrhů, jak do nákladů na bydlení uznatelných pro nárok na příspěvek na bydlení zahrnout určitou část splátek hypotečních úvěrů, a otevřít diskusi, jak konkrétně lidem pomoci. Vláda Petra Fialy tím prokázala svou neochotu a nepřipravenost pracovat pro občany a skutečně řešit příčiny rostoucích nákladů na bydlení a jejich dopady na naše domácnosti.

Česká republika je civilizovanou evropskou zemí, která je vázána mnoha mezinárodními smlouvami, jež upravují sociální práva občanů. V hnutí SPD tvrdíme, že je povinnost státu se o vybrané skupiny nejvíce ohrožených osob postarat. Státu to dokonce z makroekonomického hlediska přináší jisté výhody, protože odstraňovat následky systémové chudoby je násobně nákladnější.

Hnutí SPD prosazuje pro naše občany od státu důsledné zabezpečení lidských práv, ke kterým patří také sociální práva. To vše by mělo zaručit lidem základní lidskou důstojnost. Zabránilo by to sociálním hrozbám v důsledku sociálních potíží obyvatel, které v minulosti často vedly ke společenské destabilizaci, a v současné době je to též velmi aktuální.

Fialova vláda je plně zodpovědná za tento stav v naší společnosti, neboť svou nečinností dopustila, že řada našich občanů se ocitá na hranici sociální chudoby. Vláda, která není schopna postarat se o naše potřebné občany, musí odstoupit. Česká republika si zaslouží vládu, která bude vždy a za všech okolností hájit zájmy ku prospěchu českým občanům. Pro hnutí SPD jsou občané České republiky na prvním místě.

9. 12. 2022

Hnutí SPD si vytýčilo základní teze dlouhodobého politického programu!

První prosincovou sobotu se v Praze uskutečnila již IX. celostátní konference hnutí SPD, na které se řešily základní teze našeho politického programu.

Všemi hlasy delegátů bylo schváleno usnesení, obsahující i tyto tři zásadní body:

 1. V rámci bezpečnosti České republiky a s ohledem na současnou situaci na Ukrajině bude hnutí SPD proti trvalému pobytu cizích vojsk a rozmísťování jaderných zbraní na území České republiky.
 2. Hnutí SPD bude i nadále trvat na nezvyšování daní. Stát musí začít šetřit sám u sebe, např. snižováním byrokracie.
 3. Hnutí SPD bude i nadále zásadně proti zavedení eura v České republice. Jsme pro zachování české koruny. Zavedením eura by České republika ztratila možnost, jak ovlivnit měnovou politiku v době krizí, jako je v současné době.

Přítomní delegáti konference též projednali základní programové teze a body pro tvorbu volebních programů pro následující evropské, krajské a senátní volby v roce 2024 a pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025.

Předsednictvo hnutí SPD v čele se svým předsedou Tomiem Okamurou si je plně vědomo, že našemu programu důvěřuje stále více občanů, o čem svědčí výstupy z provedených výzkumů volebních preferencí v tomto roce, kdy na jejich základě patříme ke třetímu nejsilnějšímu subjektu, působícímu na té nejvyšší úrovni v Poslanecké sněmovně. V současné době zastáváme roli opozičního hnutí, ale právě o to více musíme hájit zájmy našich slušných a pracujících občanů, na které současná vládnoucí pětikoalice nebere vůbec žádný ohled. Fialova vláda neřeší pomoc našim občanům v této pro ně tak těžké době, kteří to pociťují ve svých peněženkách, kdy už se jim nedostávají finance na zajištění důstojných životních podmínek. Do skupiny osob závislých na sociálních dávkách spadá mimo seniorů, zdravotně postižených osob a mladých rodin s dětmi už i pracující střední třída.

Prioritním cílem hnutí SPD je právě pomoc všem těmto lidem. Jsme jediné vlastenecké hnutí v současné Sněmovně, které vede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Pro nás je Česká republika a zajištění co nejlepších životních podmínek pro naše občany na prvním místě. Lidé, kteří odevzdali své volební lístky v minulých parlamentních volbách pro strany současně vládnoucí pětikoalice, si už uvědomili, že je poslanci zvolení za tento slepenec pětikoalice podvedli. Proto zde musí být někdo, kdo za těmito občany bude vždy stát, hájit jejich zájmy a nikdy nezklame jejich důvěru. Hnutí SPD je na tuto roli připraveno.

7. 12. 2022

Fialova vláda škodí České republice a českým občanům!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Jaroslav Bašta je jediným vlasteneckým kandidátem na prezidenta, který bude na prvním místě hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Odmítáme trvalou přítomnost cizích vojsk a rozmístění jaderných zbraní na našem území, zvyšování daní a zavedení eura. Fialova vláda škodí České republice a českým občanům. Pokusíme se vládě vyslovit nedůvěru. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování České republiky vládou Petra Fialy, které je hazardem s budoucností našeho státu. Vládní koalice potopila naše návrhy na zvýšení přídavku na dítě pro pracující rodiče i zvýšení příspěvku na bydlení. Fialova vláda kašle na občany. Vládní poslanci neumožnili projednat konkrétní návrhy SPD na pomoc statisícům občanů v tíživé životní situaci. Je to plivnutí do tváře slušným a pracujícím občanům ze strany vlády Petra Fialy.

1. Jaroslav Bašta je jediným vlasteneckým kandidátem na prezidenta, který bude na prvním místě hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Odmítáme trvalou přítomnost cizích vojsk a rozmístění jaderných zbraní na našem území, zvyšování daní a zavedení eura.

Minulou sobotu proběhla v Praze IX. Celostátní konference hnutí SPD. Její delegáti vyjádřili přijetím usnesení bezvýhradnou podporu kandidátovi hnutí, poslanci Jaroslavu Baštovi, v nadcházející přímé volbě prezidenta republiky. Jaroslav Bašta, bojovník za svobodu, je v této volbě již jediným kandidátem s nezpochybnitelným morálním profilem a kreditem a zároveň jediným vlasteneckým kandidátem, u kterého je záruka, že bude na prvním místě hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Je také jediným kandidátem, který nebude ve funkci prezidenta ovladatelný a manipulovatelný. Na této konferenci byly rovněž projednány základní programové teze a body pro tvorbu volebních programů pro následující evropské, krajské a senátní volby v roce 2024 a pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025. Všemi hlasy delegátů konference bylo schváleno usnesení, kterým hnutí SPD jednoznačně odmítá trvalou přítomnost cizích vojsk a rozmístění jaderných zbraní na našem území, zvyšování daní a zavedení eura namísto české koruny.

2. Fialova vláda škodí České republice a českým občanům. Pokusíme se vládě vyslovit nedůvěru.

Vláda Slovenské republiky zastropovala ceny elektřiny, zemního plynu a tepla pro rok 2023 pro slovenské domácnosti tak, že zůstanou na stejné úrovni jako letos a cena plynu vzroste o pouhých 15 %. Ceny silové elektřiny slovenským domácnostem budou garantovány v přepočtu na úrovni 1,50 Kč za kilowatthodinu, což je čtyřikrát méně než cenové stropy na elektřinu stanovené pro české domácnosti vládou Petra Fialy (ODS)! Přitom na kompenzaci tohoto opatření výrobcům a dodavatelům energií vynaloží slovenská vláda celkově 6 miliard euro, což je v přepočtu méně, něž na obdobné kompenzace hodlá vynaložit vláda Petra Fialy. To zcela jasně prokazuje totální neschopnost či úmysl záměrně poškodit české domácnosti a firmy ze strany vlády pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti). Protože cenové a další podmínky pro výrobu elektřiny jsou v ČR i na Slovensku plně srovnatelné. Navíc slovenská vláda je pouze menšinovým akcionářem dominantního slovenského producenta elektřiny, zatímco česká vláda vlastní většinový 70% podíl ve společnosti ČEZ, což je hlavní výrobce elektřiny v ČR. Slovenský příklad zároveň plně potvrzuje i správnost a proveditelnost dlouhodobé strategie hnutí SPD v boji proti vysokým cenám energií: přímý přednostní prodej levné doma vyrobené elektřiny za nízké dostupné ceny domácím spotřebitelům. Pokud toto není schopna zajistit současná Fialova vláda, musí skončit! Z těchto důvodů jsme začali shromažďovat potřebné podpisy pro svolání mimořádné schůze Sněmovny a dále po novém roce budeme shánět další potřebné podpisy pro vyslovení nedůvěry současné vládě.

3. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování České republiky vládou Petra Fialy, které je hazardem s budoucností našeho státu.

Poslanecká sněmovna hlasy vládních poslanců schválila v závěrečném třetím čtení vládní návrh státního rozpočtu na rok 2023 se schodkem ve výši 295 miliard korun. Tento vládní rozpočet obsahuje enormní nárůst veřejných výdajů, ovšem nikoliv na pomoc našim občanům a firmám, nýbrž zejména ve prospěch zahraničních nadnárodních subjektů, Evropské unie a občanů Ukrajiny. S tím SPD zásadně nesouhlasí. Naši poslanci podali k zákonu o státním rozpočtu na rok 2023 mnoho pozměňovacích návrhů na pomoc českým občanům a podnikatelům, ovšem vládní poslanci je všechny zamítli. Jednalo se například o pomoc sociálně ohroženým skupinám obyvatel, seniorům, zdravotně postiženým či pracujícím rodinám s dětmi, o zvýšení platů pracovníkům ve školství a v sociálních službách, o snížení odvodů do rozpočtu Evropské unie či o razantní omezení dotací tzv. solárním baronům. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování České republiky vládou Petra Fialy, které je hazardem s budoucností našeho státu. Prosazujeme konsolidaci veřejných financí, návrat k vyrovnaným či přebytkovým státním rozpočtům, omezení zbytných výdajů státu – zejména výdajů na zbytnou byrokracii a do zahraničí – a orientaci na nové zdroje rozpočtových příjmů, například zdaněním stamiliardových dividend vyváděných každoročně zahraničními korporacemi z České republiky.

4. Vládní koalice potopila naše návrhy na zvýšení přídavku na dítě pro pracující rodiče i zvýšení příspěvku na bydlení. Fialova vláda kašle na občany.

Také díky hlasům poslanců SPD byly minulý týden ve Sněmovně zvýšeny přídavky na děti a příspěvky na bydlení. Bohužel vládní poslanci zamítli naše návrhy na ještě výraznější zvýšení přídavku na dítě pro pracující rodiče, na rozšíření okruhu rodin, které mají na tento přídavek nárok i na mnohem významnější zvýšení příspěvku na bydlení v důsledku raketově rostoucích cen energií. Poslanci Fialovy vládní koalice také odmítli podpořit náš návrh usnesení, které vyzývalo vládu k vypracování návrhů, jak do nákladů na bydlení uznatelných pro nárok na příspěvek na bydlení zahrnout určitou část splátek hypotečních úvěrů. Vláda Petra Fialy (ODS) tím prokázala svou neochotu a nepřipravenost pracovat pro občany a skutečně řešit příčiny rostoucích nákladů na bydlení a jejich dopady na naše domácnosti.

5. Vládní poslanci neumožnili projednat konkrétní návrhy SPD na pomoc statisícům občanů v tíživé životní situaci. Je to plivnutí do tváře slušným a pracujícím občanům ze strany vlády Petra Fialy.

Poslanci stran vládní koalice se rovněž arogantně odmítli zabývat návrhy hnutí SPD na zvýšení v dnešní situaci naprosto nedostatečných příspěvků na péči pro zdravotně postižené občany a na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiny pečující o děti do čtyř let věku, který se již přes tři roky nezvyšoval a je v době dvacetiprocentní inflace již zcela nedostatečný. Došlo totiž k tomu, že vládní pětikoalice nám naoko odsouhlasila tzv. opoziční okénko v rámci čtvrtečního programu jednání Poslanecké sněmovny, ovšem její poslanci se následně nepřihlásili k hlasování, ačkoli byli v sále Sněmovny fyzicky přítomni, což znamenalo ukončení schůze z důvodu neusnášeníschopnosti Sněmovny. Vládní poslanci tak neumožnili projednat konkrétní návrhy SPD na pomoc statisícům občanů v tíživé životní a existenční situaci, zatímco žádné vlastní návrhy v této oblasti současná Fialova asociální vláda není schopna či ochotna předložit. Jde o vrchol cynismu a pomyslné plivnutí do tváře slušným a pracujícím občanům ze strany vlády Petra Fialy!

6. 12. 2022

Hlasovali jsme proti návrhu zákona, který zavádí drahé trafiky a koryta!

Poslanci vládní pětikoalice premiéra Petra Fialy si minulý týden ve Sněmovně protlačili platnost novely služebního zákona. Arogantně na sílu tak přehlasovali opoziční poslance, kteří k této novele měli řadu připomínek a nehlasovali za její přijetí ani v jednom případě. Svůj nesouhlas s novelou služebního zákona vyjádřil i prezident republiky Miloš Zeman, kdy jí odmítl podepsat, a proto byla znovu projednávána v Poslanecké sněmovně.

Poslanci za hnutí SPD novelu služebního zákona v tom stavu, jak byla ve Sněmovně předložena, nepodpořili, a hlasovali proti její přijetí. Naše stanovisko bylo jednoznačné, neboť v takto předložené novele služebního zákona spatřujeme nástroj, pomocí kterého si budou moci vládní ministři dle svého uvážení zřizovat pozice nových náměstků pro své kamarády, spolustraníky. To vše bude hrazeno z peněz všech daňových poplatníků, čili ze státní pokladny, kam svými daněmi přispívají všichni pracující občané.

Novela zákona, která mění zákon o státní službě a která byla po schválení ve Sněmovně vrácena vetem prezidenta, byla při opětovném projednávání zásluhou poslanců z vládnoucí pětikoalice definitivně schválena, a začne platit od nového roku. Ve schválené novele služebního zákona se například ruší početní omezení tzv. politických náměstků (doposud mohli být nejvíce dva na ministerstvu), nyní jich může být libovolný počet. V této věci souhlasíme s tvrzením prezidenta republiky, který své veto odůvodnil též tím, že funkce tzv. politického náměstka není v organizačním uspořádání správního úřadu stupněm řízení, a jeho úkoly jsou v zákoně vymezeny z části neurčitě a z části v minimální míře. Jde o úpravu, která do žádného zákona, natož do zákona o státní službě, nepatří. Takže v konečném důsledku jde o dobře placenou trafiku.

Vládní pětikoalice touto novelou služebního zákona a způsobem, jakým ho protlačila ve Sněmovně, ukázala všem našim občanům svou opravdovou tvář a opět odhalila, o co jim ve skutečnosti jde. Tato novela služebního zákona prosazuje další silnou politizaci státní správy, snížení její odborné úrovně, zvýšení jejího korupčního potenciálu, a zejména další masivní rozhazování peněz daňových poplatníků. Ve svém důsledku to bude znamenat vznik značného množství dalších zbytečných politických pozic a stranicko-politických trafik za stovky milionů korun ročně z veřejných peněz v době, kdy hospodaření státu je ve velmi vysokém deficitu. Vláda by měla, v této pro naše občany těžké době, pomáhat prioritně jim. V době, kdy se skokově zdražují potraviny, a miliony domácností, živnostníci a firmy mají finanční problémy v důsledku drahých energií, myslí vládní poslanci hlavně na sebe.

Hnutí SPD odsuzuje takovéto arogantní jednání vládních stran, zastoupených svými poslanci v Poslanecké sněmovně. Proto by vláda, pro kterou nejsou čeští občané na prvním místě, měla okamžitě odstoupit.

2. 12. 2022

Hnutí SPD navrhuje větší finanční pomoc pro zdravotně postižené osoby!

V sobotu si připomeneme Mezinárodní den osob se zdravotním postižením, který připadá na 3. prosince a to již od roku 1981, kdy byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů.

Hnutí SPD plně podporuje všechny naše slušné a pracující občany, což dokladuje svým programem, který je k dispozici na našich webových stránkách www.spd.cz. Prioritně si zvýšenou péči zasluhují ti nejzranitelnější, mezi které patří senioři, děti a zdravotně postižení občané. Obzvláště osoby s různým stupněm postižení se většinou neobejdou bez pomoci druhých osob, a proto by pomoc státu měla směřovat i na ně. Poslanci za hnutí SPD jsou v tomto směru ve Sněmovně velmi aktivní, a předkládají novely zákonů ku prospěchu této skupině osob. Včera jsme chtěli projednávat zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany, ale poslanci vládní pětikoalice se účelově nepřihlásili ke svým hlasovacím zařízením a to i přesto, že byli v jednacím sále fyzicky přítomni. Tím znemožnili projednávání tohoto návrhu, čímž dali jasně najevo svůj postoj ke zdravotně postiženým osobám.   

Dlouhodobě prosazujeme zlepšení podmínek pro zdravotně postižené občany s cílem, aby se co nejlépe v rámci svých zdravotních možností začlenili do naší společnosti. Zastáváme názor, že to musí být hlavně stát, který má povinnost zabezpečit důstojné podmínky pro osoby, které se o sebe již zcela postarat nemohou, a též ocenit i ty, kteří jsou ochotni těmto zdravotně hendikepovaným osobám pomoci. Ve většině případů se jedná o rodinné příslušníky, kteří se osobám se zdravotním postižením věnují. Hlavně v případech seniorů je velmi důležité, že mnoho z nich může svůj život prožívat v kruhu svých nejbližších a nemusí využívat pobyt v sociálních zařízeních.  

Z programu hnutí SPD vyplývá, že sociální systém musí zajistit garantovaný minimální důstojný důchod a pomoc všem potřebným a slušným lidem v těžké zdravotní nebo životní situaci. Vše je vedeno s cílem zajištění ekonomické stability a prosperity země. Ekonomika České republiky musí vytvářet dostatek finančních zdrojů pro zajištění sociální stability, což je provázáno se zajištěním podmínek pro úspěšný život občanů s garancí kvalitního vzdělání, zdravotnictví a sociálního systému.

Abychom takového stavu dostáli, je nutné prosadit zásadní reformu systému sociálních dávek s cílem ukončení jejich zneužívání nepřizpůsobivými. Současný systém podporuje parazitický způsob života občanů, kteří se dlouhodobě vyhýbají práci a nejsou ochotni se přizpůsobit právnímu systému země. Uspořené finance by byly dále využity pro ty, kteří pomoc od státu opravdu potřebují. Zdravotně postižení občané do této skupiny osob, kteří zvýšenou pomoc státu potřebují, rozhodně patří.

30. 11. 2022

Znovu jsme hlasovali proti drahým trafikám a korytům pro politiky Fialovy vládní pětikoalice!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

neschopnost Fialovy vlády přímo ohrožuje fungování mnoha českých domácností a firem a živobytí tisíců jejich zaměstnanců. Odmítáme zvyšování daní z příjmu a z nemovitostí, které prosazuje ministr práce Jurečka (KDU-ČSL). Prosazujeme snížení daní rodinám s dětmi. Evropská unie a Fialova vláda likvidují české zemědělství a potravinovou soběstačnost ČR. Znovu jsme hlasovali proti drahým trafikám a korytům pro politiky Fialovy vládní pětikoalice.

1. Neschopnost Fialovy vlády přímo ohrožuje fungování mnoha českých domácností a firem a živobytí tisíců jejich zaměstnanců.

Vláda Petra Fialy (ODS) stále nepomáhá našim občanům a firmám zvládnout současnou energetickou krizi. Ministři pro energetiku členských států EU se na jednání minulý týden v Bruselu opět neshodli na žádném společném efektivním a funkčním řešení vysokých cen energetických komodit. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) při vyjednáváních v orgánech EU ohledně cen energií tak opět zcela selhal. Shoda byla pouze v tom, že se opět sejdou 13. prosince. Takže ministr Síkela do dnešního dne nedokázal v EU prosadit společný cenový strop na energie pro velké průmyslové firmy, přičemž většina členských států EU svému domácímu průmyslu s cenami energií pomáhá a garantuje jejich cenovou dostupnost. Neschopnost ministra Síkely hájit zájmy ČR tak přímo ohrožuje fungování mnoha českých firem a živobytí tisíců jejich zaměstnanců. Podle průzkumu Hospodářské komory začíná být situace ve firmách skutečně kritická. Hlavní odpovědnost za tento stav nese premiér Petr Fiala (ODS), který nedokázal neschopného ministra Síkelu (za STAN) již dávno odvolat a sám je rovněž nekompetentní energetickou krizi řešit. Jak uvádí odborný ekonomický server Newstream, neodůvodněně astronomicky vysoké ceny energií české vládě doslova diktují jejich výrobci a dodavatelé a vláda tomu pouze nečinně přihlíží. To je i dlouhodobý názor hnutí SPD, když jsme opakovaně navrhovali ceny elektřiny zastropovat přímo u jejích výrobců a následně i v celém dodavatelském řetězci na úrovni výrobních nákladů včetně nákladů na distribuci a přiměřeného zisku, což by mimo jiné i odstranilo nutnost miliardových kompenzací dodavatelům energií ze státního rozpočtu. Tato vláda rezignovala na pomoc našim občanům a firmám a nehájí jejich zájmy, ale hájí zájmy spekulantů. Firmy krachují a čím dále více občanů se dostává do existenčních problémů s dalekosáhlými negativními ekonomickými dopady na celou společnost. Z těchto důvodů budeme nadále usilovat o to, aby současná vláda podala demisi!

2. Odmítáme zvyšování daní z příjmu a z nemovitostí, které prosazuje ministr práce Jurečka. Prosazujeme snížení daní rodinám s dětmi.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden v rozhovoru pro Novinky.cz prohlásil, že Česká republika se musí vrátit ke zvyšování daní, konkrétně hovořil o dani z příjmu fyzických osob a o dani z nemovitosti. Hnutí SPD tyto šílené nápady zcela odmítá. Zvyšování daní je pro SPD nepřijatelné. Naopak, v době současné sociální a ekonomické krize je nutné ponechat občanům z jejich pracovních příjmů co nejvíce peněz. I díky hlasům SPD došlo v minulém volebním období ke zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy, což nezanedbatelně zvýšilo čisté příjmy našich zaměstnanců a živnostníků. Stejně tak jsme prosadili zrušení daně z převodu nemovitostí. V tomto volebním období jsme již předložili návrhy zákonů na zvýšení slevy na dani z příjmu pro všechny pracující občany a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti v pracujících rodinách. Uvažovat o dalším zvyšování daní občanům v době, kdy dle studie renomované finanční společnosti Cyrrus klesnou v příštím roce reálné mzdy v České republice nejvýrazněji ze všech zemí uskupení V4, je naprosto neakceptovatelné. Navíc současné vládní strany porušují předvolební slib, že daně zvyšovat nebudou. Hnutí SPD odmítá řešit hrozivě narůstající deficit veřejných financí zvyšováním daňové zátěže obyvatel ČR, jak to plánuje vláda Petra Fialy (ODS), zatímco zisky spekulantů zůstávají nedotčené. Cestou zvyšování příjmů státního rozpočtu je např. zdanění nadnárodních koncernů podnikajících u nás, které každoročně vyvádějí cca 300 miliard korun ročně ve formě nezdaněných dividend. Na stránce výdajů je to potom výrazné omezení zbytných výdajů státu (např. snižováním byrokracie, omezením plateb solárním baronům anebo zrušením nákupů předražené armádní výzbroje ze zahraničí). To je názor SPD!

3. Evropská unie a Fialova vláda likvidují české zemědělství a potravinovou soběstačnost ČR.

Agrární komora ČR informuje, že čeští zemědělci dostávají na kilogram kuřecího masa dotaci 2,50 až 3 Kč, zatímco v západní Evropě je to v přepočtu běžně 15 až 17 Kč. V příštím roce musí naši chovatelé navíc počítat s celkově nižší podporou z národních dotací, které se mají snížit na polovinu! V rozpočtu Ministerstva zemědělství se totiž na rok 2023 na tyto dotace počítá s 2,7 miliardami Kč, což je o 2,3 miliardy Kč méně než v letošním roce. Reálně tak hrozí, že naši drůbežáři přijdou na evropském trhu o konkurenceschopnost a budou muset zavírat své chovy. A jedním z důsledků bude i další pokles potravinové soběstačnosti České republiky. Hnutí SPD naopak dlouhodobě prosazuje vyšší míru potravinové soběstačnosti naší země v základních komoditách, které lze v naší republice vyprodukovat. Společná zemědělská politika EU a vláda Petra Fialy (ODS) tak postupně dále ničí české zemědělství a potravinářství. Dle názoru hnutí SPD je dlouhodobou variantou systémového řešení zrušení evropských dotací a opuštění společné zemědělské politiky EU. Než se tak stane, je povinností každé vlády našim zemědělcům z národních zdrojů tyto dotace dorovnávat na úroveň evropské konkurence, aby byli schopni ekonomicky přežít. Současná vláda pětikoalice ale tyto naše návrhy odmítá.

4. Znovu jsme hlasovali proti drahým trafikám a korytům pro politiky Fialovy vládní pětikoalice.

Na schůzi Poslanecké sněmovny se včera hlasovalo i o vetu prezidenta republiky, které uplatnil vůči vládnímu návrhu na změnu tzv. služebního zákona. Hnutí SPD veto prezidenta podporuje a opět jsme hlasovali proti tomuto škodlivému vládnímu návrhu. Vládní pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti) veto prezidenta přehlasovala a tímto svým návrhem prosadila další silnou politizaci státní správy, snížení její odborné úrovně, zvýšení jejího korupčního potenciálu, a zejména další masivní rozhazování peněz daňových poplatníků. Návrh mimo jiné ruší pozice odborných ministerských náměstků a nově dává ministrům a jejich politickým stranám možnost dosadit si na pozice politických náměstků neomezený počet osob (namísto dosavadních dvou). To bude v praxi znamenat vznik značného množství dalších zbytečných politických pozic a stranicko-politických trafik za stovky milionů korun ročně z veřejných peněz v době, kdy vláda říká našim občanům, aby se uskromnili. Navíc současně vláda Petra Fialy (ODS) plánuje škrty v sociální oblasti, zvyšování věku odchodu do důchodu a nově též i snižování růstu důchodů. Je tedy evidentní, jaké jsou ve skutečnosti priority Fialovy vlády. To hnutí SPD odmítá!

29. 11. 2022

Mnoho firem zvažuje z důvodu drahých energií propouštění svých zaměstnanců!

Důsledky nerozhodnosti a nečinnosti vlády Petra Fialy ve věci řešení energetické krize budou dál dopadat nejen na české občany, ale i na naše firmy a živnostníky. V důsledku stálého zdražování plynu, elektřiny a inflace plánuje od nového roku ukončit svou živnost celá řada živnostníků, a mnoho středních a velkých firem se chystá z důvodu vyšších nákladů na výrobu propouštět zaměstnance.

Hnutí SPD zastává názor, že Fialova vláda žene domácnosti do energetické chudoby a naše podniky a provozovny služeb k omezování výroby, v některých odvětvích služeb dokonce k ukončování živností. Většina okolních zemí nabízí svým občanům a firmám různé formy pomoci vedoucí ke snížení nákladů drahých energií. Německá vláda zastropuje už od začátku příštího roku ceny elektřiny a plynu i pro velký průmysl na velmi nízkých hodnotách a v rámci této pomoci uvolní 200 miliard euro. Naše vláda stále nic konkrétního v rámci pomoci velkým firmám nepředstavila a stále počítá s tím, že řešení pomoci přijde centrálně z Evropské unie. Tomu ale nikdo rozumně uvažující nevěří, a proto by vláda, která zcela selhala v pomoci všem našim občanům a firmám v souvislosti s drahými energiemi, měla okamžitě podat demisi.      

Podle posledních průzkumů se chystá kvůli nutným úsporám propouštět až pětina z českých firem. Vysoké ceny plynu a elektřiny způsobují potíže zejména podnikům v energeticky náročných odvětvích, jako jsou pekárny, sklárny nebo hutě. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš upozornil, že firmy působící ve zpracovatelském průmyslu již nenabírají nové zaměstnance jako náhrady za odchozí a v celé řadě případů sáhly k přímému propouštění zaměstnanců. Velké firmy reálně zvažují rovnou odchod do zahraničních lokalit. Do konce roku předseda Jaroš očekává, že k propuštění sáhne minimálně pětina firem, zejména v energeticky náročných oborech, ale dopad předpokládá i v těch ostatních. Propouštění by se mělo týkat hlavně administrativních pozic ve službách, dělnických nebo technických profesích. Téměř dvě třetiny zaměstnanců pak nedostanou přidáno na platu, ačkoliv se hodnota jejich mzdy kvůli inflaci snižuje.

Hnutí SPD požaduje na vládě, která není schopná pomoci našim občanům a firmám v souvislosti s drahými energiemi a inflací, aby podala demisi. Naši občané a firmy si zaslouží lepší vládu.

25. 11. 2022

Hnutí SPD zásadně odsuzuje všechny formy násilí páchané na ženách!

Na dnešní den 25. listopadu připadá Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách. Tento den má upozornit na to, že do moderní společnosti dvacátého prvního století nepatří žádné formy násilí a diskriminace vedené vůči ženám.

V hnutí SPD zásadně odsuzujeme všechny formy násilí páchané na ženách bez ohledu na to, jestli se jedná o násilí fyzické, verbální, psychické, ekonomické, náboženské či reproduktivní povahy, nebo o násilí sexuální. O tom, že si v hnutí SPD velmi vážíme žen, dokládají naše aktivity v podobě návrhů zákonů a projektů, které v souladu s naším programem prosazujeme.

Naším cílem je vytvářet pro ženy takové podmínky, aby mohly vést plnohodnotný život, cítily se bezpečně a měly dostatek finančních prostředků k výchově svých dětí. Ženy nesmí být za to, že se věnovaly výchově dětí, diskriminovány, což se ještě dnes odráží i tak, že ženy mají v porovnání s muži nižší důchody. To rozhodně odmítáme a v Poslanecké sněmovně jsme předložili např. návrh zákona upravující zabezpečení minimálního důstojného důchodu. Samozřejmě jsme podpořili navýšení důchodů za každé vychované dítě o 500 korun měsíčně, které bude platit od příštího roku. Celou řadu finančních pobídek určených převážně pro mladé rodiny jsme představili v rámci projektu hnutí SPD: „Rodina na prvním místě“. (www.rodinana1miste.cz).

Máme za cíl podporovat ženy nejen finančně, ale mezi naši prioritu patří též zabezpečit jejich bezpečnost. V této souvislosti musím zmínit reálnou hrozbu, kterou představuje cílená islamizace Evropy podporovaná vrcholnými představiteli Evropské unie. První velká vlna přílivu nelegálních imigrantů do unijních zemí začala v roce 2015, kdy se do Evropy dostalo více než milion imigrantů, kteří se sebou mimo jiných negativ přinesli a začali zde výrazněji prosazovat nenávistnou, netolerantní, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii, neboť převážná většina z nich je z muslimských zemí. V rámci této ideologie se přisuzuje ženám pasivní role a staví je do podřízeného postavení vůči mužům.

Hnutí SPD ctí naše národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace a tyto hodnoty budeme chránit, neboť jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Lidská práva založená na islámském právu jsou neztotožnitelná s pojetím lidských práv v křesťanském světě. V současné době probíhá další masová nelegální imigrace ze subsaharské Afriky a zemí Blízkého východu do unijních zemí, což negativně reálně pociťujeme i v rámci naší republiky. Tito nelegální imigranti jsou vyznavači islámské ideologie, kterou v České republice nechceme, a proto musíme udělat vše proto, abychom těmto imigrantům zamezili vstup a pobyt na našem území.

V hnutí SPD důsledně odmítáme multikulturní ideologii propagovanou Evropskou unií, protože tato ideologie je nástrojem islamizace. I to je jeden z důvodů, proč požadujeme naše vystoupení z Evropské unie, a to na základě výsledků z vyhlášeného celostátního referenda. Hnutí SPD je pro nulovou toleranci nelegální imigrace a islamizace České republiky.

23. 11. 2022

Bezvýhradně podporujeme Jaroslava Baštu při kandidatuře na prezidenta republiky!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

pomoc Fialovy vlády občanům je naprosto nedostatečná a na velké firmy se vykašlala. Německo zastropovalo ceny energií pro občany i firmy na mnohem nižší úrovni. Fialova vláda likviduje průmysl a občany vede do energetické chudoby. Odmítáme, aby se na našem území za naše peníze cvičili vojáci Ukrajiny. Nechceme nechat naši zemi zatáhnout do války! Od května počet nelegálních imigrantů na našem území neustále roste a je násobně vyšší než v době vrcholící migrační krize v roce 2015. Schengen a EU selhaly. Z České republiky jsou vysávány stovky miliard korun ročně a jsme krmelcem Západu. Hnutí SPD prosazuje zdanění nadnárodních korporací. Fialova vládní pětikoalice rozbíjí Visegrád (V4). Hnutí SPD naopak podporuje co nejužší spolupráci zemí V4. Bezvýhradně podporujeme poslance SPD Jaroslava Baštu při kandidatuře na prezidenta republiky.

1. Pomoc Fialovy vlády občanům je naprosto nedostatečná a na velké firmy se vykašlala. Německo zastropovalo ceny energií pro občany i firmy na mnohem nižší úrovni. Fialova vláda likviduje průmysl a občany vede do energetické chudoby.

Německo připravuje rozsáhlou pomoc 200 miliard euro (odpovídá jedné třetině rozpočtu ČR) s drahými energiemi domácnostem a firmám, včetně velkých průmyslových podniků. Německá vláda se chystá zastropovat ceny elektřiny a plynu i pro velký průmysl na velmi nízkých hodnotách, mnohem nižších, než jsou české cenové stropy pro domácnosti. Tuto pomoc již schválil německý parlament. Naopak vláda Petra Fialy (ODS) odmítá velkým podnikům zastropovat ceny energií, což je pro ně naprosto likvidační a ohrožuje to jejich konkurenceschopnost i tisíce pracovních míst. Současná vláda se nesmyslně vymlouvá na údajný zákaz této podpory ze strany orgánů Evropské unie, který ostatní členské státy nedodržují, a naopak si přijímají svá vlastní opatření. Neomluvitelným selháním současné vlády je i její více než roční čekání na jakési evropské řešení v oblasti cen energií, které stejně nepřichází a ani nikdy nepřijde. Pokud by přišlo, půjde o další společné zadlužení. Podle návrhu německého kancléře Olafa Scholze by měly mít velké německé podniky zastropované ceny silové elektřiny na 13 eurocentech za 1 kWh (což je 3,20 Kč) a ceny plynu na 7 eurocentech (1,70 Kč). Připomeňme si, že česká Fialova vláda zastropovala cenu silové elektřiny pro domácnosti a malé firmy na 6 korunách za 1 kWh a cenu plynu na 3 korunách (bez distribučních poplatků). Jedná se o meziroční zdražení zhruba o 200 %! SPD dlouhodobě navrhuje zastropovat ceny elektřiny (přímo u výrobců) a plynu pod 2 korunami za 1 kWh, což je ekonomicky zcela reálné. Fialova vláda, která to nedokáže a žene domácnosti do energetické chudoby a likviduje domácí průmysl, musí odejít!

2. Odmítáme, aby se na našem území za naše peníze cvičili vojáci Ukrajiny. Nechceme nechat naši zemi zatáhnout do války!

Vláda Petra Fialy (ODS) plánuje cvičit na našem území až čtyři tisíce ukrajinských vojáků v pěti měsíčních intervalech, což by mělo stát český státní rozpočet v letošním a příštím roce dohromady téměř jednu miliardu korun. Přitom kvůli této vládě strmě roste zadlužení státu a českým občanům a firmám postiženým astronomickým růstem cen energií a veškerých dalších nezbytných nákladů se žádné pomoci nedostává. Prioritou Fialovy vlády je však podpora Ukrajiny a Ukrajinců v pokračování válečného konfliktu. Hnutí SPD je proti tomu, aby peníze vybrané od českých daňových poplatníků, které mají sloužit českým občanům, směřovaly prioritně na Ukrajinu a výcvik jejích vojáků u nás. Je to navíc nepřijatelné v době, kdy i nám aktuálně schází (podle vyjádření vedení armády) 3.500 vojáků na doplnění pro naši obranu nedostatečných početních stavů. Rovněž nechceme na našem území žádné cizí armády a vojáky. Není v našem zájmu zapojovat se do konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem a nechceme také, aby se na našem území školili vojáci a jednotky, které budou dále válčit a zabíjet na Ukrajině. Hnutí SPD chce mír a podporuje ukončení konfliktu.

3. Od května počet nelegálních imigrantů na našem území neustále roste a je násobně vyšší než v době vrcholící migrační krize v roce 2015. Schengen a EU selhaly.

Po obnovení kontrol letos v létě zadržely hlídky na česko-slovenské hranici již na 8.500 nelegálních imigrantů. Vzhledem k pokračujícímu přílivu imigrantů zde tyto kontroly celníků, policistů i vojáků (včetně příslušníků aktivních záloh) budou pokračovat i po 12. prosinci, na kdy vláda původně plánovala jejich ukončení. (Delší než dvouměsíční ostraha vlastních hranic podléhá souhlasu Evropské komise). Od konce září překročilo nelegálně naše hranice jenom v Jihomoravském kraji více než 5.300 nelegálních imigrantů, většinou původem ze Sýrie. Od letošního května počet osob, které nelegálně překračují naši státní hranici, neustále roste a je násobně vyšší než v době vrcholící migrační krize v roce 2015. Tato situace je jasným dokladem nefunkčnosti tzv. schengenského systému Evropské unie. Dle jeho pravidel by se nelegální imigranti neměli na území členských států vůbec dostat, anebo by měli zůstat v tzv. první bezpečné zemi. Hnutí SPD dlouhodobě zastává politiku nulové tolerance vůči nelegální imigraci a požadujeme trvalou ostrahu a kontrolu našich státních hranic – v zájmu ochrany bezpečnosti země a českých občanů.

4. Z České republiky jsou vysávány stovky miliard korun ročně a jsme krmelcem Západu. Hnutí SPD prosazuje zdanění nadnárodních korporací.

Odliv dividend z České republiky se ve srovnání s loňským rokem zvýšil o desítky miliard korun. Jak uvedl minulý týden server Novinky.cz, od počátku letošního roku se jedná o částku v objemu 225,5 miliardy Kč. V roce 2021 to bylo podle údajů České národní banky za stejné období o 80 miliard korun méně a za celý loňský rok pak o 55 miliard korun méně než za prvních devět měsíců letošního roku. Vývoz kapitálu včetně vyvádění nezdaněných dividend a zisků z České republiky zahraničními korporacemi je jednou z hlavních příčin celkové neutěšené ekonomické a sociální situace v ČR. Hnutí SPD již opakovaně navrhlo změnu zákona, která by umožnila tyto takto vyváděné dividendy zdanit srážkovou daní, což by přineslo do našeho státního rozpočtu každoročně desítky miliard korun. Poslanci stran vládní pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) to ovšem vždy odmítli. Vyvádění dividend a odliv nezdaněných zisků vytvořených v České republice ne náhodou umožňují pravidla Evropské unie. Světově uznávaný ekonom Thomas Piketty dokonce poukázal na to, že největší odliv kapitálu ze zemí EU je z ČR. Jsme tak „krmelcem západních firem v EU". To hnutí SPD odmítá!

5. Fialova vládní pětikoalice rozbíjí Visegrád (V4). Hnutí SPD naopak podporuje co nejužší spolupráci zemí V4. 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) odmítli jednat se svými maďarskými kolegy, představiteli vedení maďarského parlamentu, v rámci jednání uskupení zemí V4. Kvůli tomuto hanebnému neprofesionálnímu postoji představitelů současné vládní koalice a jejich bojkotu jednání s Maďarskem se neuskuteční ani setkání vrcholných představitelů parlamentů států V4, které se mělo konat tento týden v Bratislavě. Protimaďarské postoje politiků českých vládních stran tak již přímo a velmi konkrétně ohrožují dlouholetou těsnou a prospěšnou spolupráci středoevropských států, a tím i naše národní zájmy. Hnutí SPD naopak podporuje co nejužší spolupráci zemí V4 ve všech formátech, tedy strategickou spolupráci České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska – včetně jejího možného rozšíření o další nám historicky a kulturně blízké státy, jako jsou například Rakousko, Slovinsko nebo Srbsko. Podporujeme i maďarskou národně konzervativní vládu premiéra Orbána a politickou stranu Fidesz, se kterou jsme nedávno uzavřeli dohodu o užší spolupráci, výměně zkušeností a koordinaci postojů.

6. Bezvýhradně podporujeme Jaroslava Baštu při kandidatuře na prezidenta republiky.

Předsednictvo hnutí SPD žádá všechny členy a orgány hnutí o maximální podporu našeho poslance Jaroslava Bašty v přímé volbě do funkce prezidenta republiky. Je jediný vlastenecký kandidát, tedy takový, pro kterého je zájem občanů ČR na prvním místě. První kolo prezidentských voleb se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a případné druhé kolo potom o čtrnáct dní později. Volbou Jaroslava Bašty volíte SPD a Vaši budoucnost. SPD volí Jaroslava Baštu!

Jaroslav Bašta je člověk s obrovskou životní zkušeností v oblasti boje za svobodu, demokracii a lidská práva. Je disident, politický vězeň v době tzv. normalizace (vězněn 2,5 roku), jeden z prvních signatářů Charty 77, v letech 1998 až 2002 ministr vlády ČR, poté velvyslanec ČR v Rusku a velvyslanec ČR na Ukrajině, nikdy nebyl členem KSČ, hovoří anglicky, německy a rusky. Je 40 let ženatý s jednou manželkou. Původním povoláním je archeolog, vydal několik knih. Vzhledem ke svému charakteru, životním, profesním a politickým zkušenostem a mezinárodnímu rozhledu má všechny předpoklady k tomu být vynikajícím prezidentem České republiky chránícím naše národní zájmy.

22. 11. 2022

Hnutí SPD podporuje všechny naše slušné a pracující občany!

Vládnoucí garnitura tvořena ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v koalici Spolu a koalicí PirSTAN, složenou Piráty s hnutím STAN za rok svého vládnutí dopustila svou nečinností to, že se stále více našich občanů propadá do existenční chudoby.

Hnutí SPD apeluje na vládu premiéra Petra Fialy po celou dobu jejího vládnutí, aby své priority směřovala na pomoc všem našim slušným a pracujícím občanům. Neustále vyzýváme Fialovu vládu k tomu, aby už konečně začala činit rychlé a razantní kroky k zamezení rostoucí inflace a zdražování všech důležitých komodit (elektrické energie, základních potravin, služeb). Dnes už do ohrožené skupiny obyvatel spadá stále více z nich. Mimo seniorů, zdravotně postižených a rodičů samoživitelů už se k hranici stanovené pro existenční chudobu přibližuje i mnoho rodin s dětmi. Tento stav je pro hnutí SPD zcela nepřijatelný, a jestli současná vláda neví, jak těmto osobám v této pro ně těžké době pomoci, tak by měla ihned podat demisi.

Fialova vláda před volbami oklamala občany, jelikož jim slibovala šetření a rozpočtovou odpovědnost, ale ve skutečnosti za čtyři roky svého vládnutí předpokládá (dle vládou představeného rozpočtového výhledu), zadlužit Českou republiku o 1,2 bilionu korun. Když si v této souvislosti položíme otázku, kdo na to nejvíce doplatí, tak odpověď je jednoznačná – občané České republiky. Zcela reálně hrozí, že už nemusí být státní finance na zajištění adekvátní zdravotní péče, na zajištění základních sociálních služeb a na důstojné důchody.

Když si vláda konečně uvědomila, že musí začít šetřit, tak požádala svůj poradní orgán, Národní ekonomickou radu vlády (NERV), aby připravila návrh, jak v současné době může Česká republika bojovat s vysokými schodky veřejných rozpočtů. Zpracovaný návrh úspor obsahuje více než dvě desítky opatření a členové NERVu si od něho slibují úspory až 200 miliard korun. Dle hnutí SPD považujeme tento návrh za asociální, neboť v mnoha případech se nejvíce negativně dotkne našich slušných a pracujících občanů. Představím v bodech jenom některé z těchto návrhů NERVu, které zásadně odmítáme: posunutí věku odchodu do starobního důchodu, zrušení státní podpory stavebního spoření, redukce počtu policistů, snížení podpory v nezaměstnanosti, snížení neinvestičních dotací v zemědělství, zvýšení zdanění příjmů fyzických osob, zpoplatnění studia na vysokých školách.

Hnutí SPD předložilo celou řadu návrhů úspor vedoucích ke snížení deficitu veřejných rozpočtů, pomocí kterých by se zabránilo budoucí ekonomické stagnaci České republiky. Všechny naše návrhy byly předloženy s cílem snížit riziko finanční a ekonomické nestability, ale vláda Petra Fialy na ně vůbec nereaguje. Pro hnutí SPD je prosperita České republiky na prvním místě a zajištění důstojných životních podmínek pro naše občany je pro nás prioritním úkolem.

17. 11. 2022

Chceme skutečnou svobodu a demokracii, tedy vládu lidu nad jeho zemí!

Na dnešní den připadají dvě významné události. Ta první se váže na události z roku 1939, druhá k roku 1989. Obě události se staly nedílnou součástí naší novodobé historie a zasluhují připomínku, respekt a úctu.

První událost z roku 1939 je charakteristická tím, že v době tehdejšího protektorátu Čechy a Morava byly české vysoké školy uzavřené německými nacisty. Stalo se tak po pohřbu studenta Jana Opletala, který byl těžce zraněn při protinacistické demonstraci konané na počest 21. výročí vzniku Československa dne 28. října, a dne 11. listopadu podlehl střelnému zranění. Pohřeb Jana Opletala dne 15. listopadu přerostl v další demonstraci proti německé okupaci. Hitler poté nařídil, aby všechny demonstrace byly potlačeny silou. Následně byly dnem 17. listopadu uzavřeny vysoké školy a devět vedoucích představitelů vysokoškolských studentů bylo popraveno. V hnutí SPD nás velice potěšilo, že prezident republiky Miloš Zeman akceptoval návrh našeho poslance Jiřího Kobzy a udělil v rámci letošního předávání státních vyznamenání medaili Za hrdinství in memoriam devíti představitelům studentských organizací z dob protektorátu, kteří byli popraveni 17. listopadu 1939.

Na druhou událost vztahující se k 17. listopadu si většina z nás pamatuje, neboť se váže k roku 1989. Tento den v Praze přerostla připomínka 50. výročí nacistických represí v demonstraci proti komunistickému režimu. Následně došlo ke studentským protestům na Národní třídě, které jednotky Státní a Veřejné bezpečnosti násilně potlačily, čímž spustily sametovou revoluci. Tyto listopadové události vedly k pádu komunistického režimu. Označení sametová revoluce vymysleli novináři, a jedná se o označení této revoluce, která byla provedena v podstatě bez násilí a na základě vzájemného dialogu.

Obě dvě události se staly symbolem boje občanů za národní suverenitu, svobodu a demokracii. V roce 1939 se u našich studentů a všech jejich podporovatelů prokázalo velmi silné vlastenectví provázané k naší republice a její historii, českému jazyku a kultuře. V roce 1989 v rámci sametové revoluce se naši občané společně semkli proti totalitnímu režimu představovaného komunistickou stranou a pevně věřili, že v naší krásné republice začne fungovat tak dlouho očekávaná svoboda a demokracie. K tomu ale nedošlo. V hnutí SPD, když vyjdeme z nálad našich občanů a rozhovorů s celou řadou z nich, musíme konstatovat, že si lidé v roce 1989 představovali svobodu a demokracii úplně jinak, než co v současné době prožíváme. Dnešní svět je z jejich pohledu aktivisticky liberální, globalistický, zaměřen na nesmyslné priority EU, podporující nelegální imigraci, čímž se konzervativní hodnoty, které hnutí SPD podporuje, rychlým tempem vytrácejí.

Hnutí SPD bude vždy stát na straně našich občanů a prosazovat občanskou i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Chceme skutečnou svobodu všem lidem a demokracii, tedy vládu lidu nad jeho zemí.

16. 11. 2022

Odmítáme krácení rodičovské a další asociální návrhy Fialovy vlády!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

odmítáme krácení rodičovské a další asociální návrhy Fialovy vlády. Podporujeme pracující rodiny s dětmi. Energetickou chudobou jsou v České republice ohroženy stovky tisíc lidí. Fialova vláda jen nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhů i krachům mnoha firem. Máme nejvyšší ceny energií v EU. Požadujeme demisi Fialovy vlády. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování našeho státu vládou Petra Fialy. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje k našim potřebným občanům a podnikatelům. Stejně jako Maďarsko odmítáme finanční pomoc států EU Ukrajině ve výši 18 miliard eur. Odmítáme nátlak Bruselu vůči Maďarsku.

1. Odmítáme krácení rodičovské a další asociální návrhy Fialovy vlády. Podporujeme pracující rodiny s dětmi.

Vláda Petra Fialy (ODS) hledá způsoby, jak zajistit snížení výdajů a zvýšení příjmů státního rozpočtu. Národní ekonomická rada vlády (tzv. NERV) předložila počátkem listopadu vládě více než dvě desítky návrhů, podle kterých hodlá vláda dále postupovat. Hnutí SPD odmítá návrhy hovořící o zvýšení daní fyzických osob, zvýšení odchodu věku do důchodu, zpoplatnění veřejných vysokých škol anebo snížení podpory v nezaměstnanosti. Kategoricky také odmítáme návrhy na krácení rodičovské dovolené anebo rodičovského příspěvku. Naopak podporujeme pracující rodiny a jejich porodnost. Uvedené návrhy jsou vrcholně asociální a jsou i zcela v rozporu s předvolebními sliby vládních stran i s programovým prohlášením současné vlády. Rodičovská dovolená je označení pro péči o dítě až do 4 let jeho věku jedním z rodičů, na kterou stát nyní poskytuje částku 300 tisíc korun. Přitom rodič může tuto částku vyčerpat i rychleji. Ve skutečnosti se ale o žádnou dovolenou nejedná. Jde o nenahraditelnou mateřskou či otcovskou výchovu a péči od novorozence až do předškolního věku. My v SPD naopak navrhujeme zvýšení rodičovského příspěvku, protože už 3 roky zůstává na stejné úrovni, přestože za tu dobu došlo k rapidnímu růstu inflace a cen všech základních životních nákladů včetně dětských potřeb. Snížení této částky by naopak znamenalo pokles porodnosti a propad kvality života rodin s nejmenšími dětmi. Jsme přesvědčeni, že naopak je potřeba masivně podporovat rodičovství. To, že chce Fialova vláda, nezvládající odpovědné hospodařit s veřejnými financemi, šetřit na rodinách s nejmenšími dětmi a komplikovat jim životy, je hanebnost! Pro hnutí SPD je rodina na 1. místě!

2. Energetickou chudobou jsou v České republice ohroženy stovky tisíc lidí. Fialova vláda jen nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhů i krachům mnoha firem.

Energetickou chudobou jsou v České republice ohroženy stovky tisíc lidí. Nejčastěji jde o seniory, vícečlenné rodiny a rodiče samoživitele. Vyplývá to ze studie významné investiční společnosti Wood and Company. Zdražování elektřiny a plynu se tak stává pro rozpočty čím dál vyššího počtu domácností a některých skupin obyvatel téměř devastačním. V této studii se uvádí, že 648 tisíc našich domácností zaplatí za energie více než 40 % svých příjmů, že nedoplatky na účtech za energie má pravidelně přes 157 tisíc občanů a že více než 230 tisíc občanů kvůli drahým energiím žije v nedostatečně vytápěných prostorách pod 18 stupňů Celsia. Jde o nepřijatelný a neudržitelný stav, za který je zodpovědná vláda Petra Fialy (ODS), která stále není schopna občanům (ani podnikům) snížit ceny energií zastropováním u jejich výrobců a jen nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhů i krachům mnoha firem. Pokud by vláda zastropovala ceny energií přímo u výrobců, tak potom by stát nemusel platit kompenzace. Stát by podle SPD měl také zajistit vykoupení minoritních 30 % akcií ČEZu, aby se tak stal jeho 100 % vlastníkem. ČEZ má astronomické zisky a zároveň ohlásil od nového roku další zdražení elektřiny o 60 %.

3. Česká republika má nejvyšší ceny energií v EU. Požadujeme demisi Fialovy vlády.

Česká republika má nejvyšší ceny energií v EU. Jen během prvních devíti měsíců letošního roku domácnosti v České republice zaplatily za plyn meziročně více o 49,3 %, za elektřinu o 29,4 % a za teplo o 16,9 % více. Při meziročním srovnání nárůstu cen energií v okolních zemích jsou výsledky pro Českou republiky ještě více tristní. Zatímco v Polsku došlo dokonce k meziročnímu poklesu ceny o -3,4 %, v Maďarsku o -0,9 %, tak v Rakousku vzrostla cena pouze o +1,5 % a v Německu o +2,6 %, ale v České republice o +61,8 % (!!!). Řešením je odstoupení od Green Dealu EU, od systému obchodování s emisními povolenkami, odchod z burzy v Lipsku a prodej energií našim lidem za výrobní ceny s přiměřeným ziskem a do zahraničí prodávat pouze přebytky. Hnutí SPD považuje tento stav za neudržitelný a požaduje demisi vlády Petra Fialy.

4. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování našeho státu vládou Petra Fialy. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje k našim potřebným občanům a podnikatelům.

Tento týden se bude ve Sněmovně projednávat ve druhém čtení návrh státního rozpočtu na rok 2023. Fialova vláda, která před volbami slibovala rozpočtovou odpovědnost a snižování státního dluhu, si prosadila rozpočtový deficit 295 miliard korun, který ovšem bude ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, protože drtivá většina expertů se shoduje na tom, že výběr nové daně z mimořádných zisků (tzv. windfall tax) zdaleka nenaplní vládní očekávání. Vláda v návrhu rozpočtu rovněž zvyšuje veřejné výdaje, ovšem nikoli na pomoc našim občanům a firmám, nýbrž ve prospěch zahraničních nadnárodních subjektů, Evropské unie a pomoci občanům Ukrajiny. Hnutí SPD odmítá toto bezprecedentní zadlužování našeho státu, které je hazardem s jeho budoucností. Vláda neřeší příjmovou stránku rozpočtu, rezignovala na možnost zdanění dividend nadnárodních korporací podnikajících v České republice a rovněž, namísto potřebného šetření, bezdůvodně dále zvyšuje výdaje na státní byrokracii. Poslanci hnutí SPD připravili k zákonu o státním rozpočtu řadu pozměňovacích návrhů. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje státu včetně zahraničích směrem k našim potřebným občanům a podnikatelům. Navrhujeme také přesun výdajů z inkluze ve školství na podporu speciální pedagogiky. Navrhujeme rovněž například snížení odvodů do Evropské unie, plateb tzv. solárním baronům, příspěvků mezinárodním organizacím či dotací neziskovým organizacím s politickým programem. A naopak navrhujeme zvýšení podpory pracujících rodin s dětmi, samoživitelů, pěstounů, seniorů, zdravotně postižených, podpory bydlení, českého průmyslu, exportu či integrovaného záchranného systému, anebo navýšení státní rozpočtové rezervy pro boj s inflací. Pokud nám koalice tyto naše návrhy neschválí, potom takto koncipovaný návrh státního rozpočtu poslanci za SPD nepodpoří. Rovněž podporujeme veto prezidenta republiky Zemana k rozpočtu pro rok 2022 a pro tento rozpočet hlasovat nebudeme.

5. Stejně jako Maďarsko odmítáme finanční pomoc států EU Ukrajině ve výši 18 miliard eur. Odmítáme nátlak Bruselu vůči Maďarsku.

Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána a strany Fidesz, která je partnerskou stranou SPD, prozatím zablokovala další kolo finanční pomoci států EU Ukrajině v objemu 18 miliard eur. Maďarsko se poté obratem stalo opět terčem výhrůžek ze strany unijních orgánů a některých členských států EU. Například německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková prohlásila, že by Budapešť „neměla hrát poker a tlačit na Brusel". Další diplomaté států EU obvinili maďarskou vládu z vydírání. Poskytnutí finanční pomoci z prostředků států EU třetím zemím musí schválit všech jejích 27 členských zemí, platí zde právo veta. Jsme v SPD přesvědčeni, že Maďarsko se chová jako suverénní stát a jeho premiér Viktor Orbán pouze důsledně hájí zájmy Maďarska a jeho občanů. Proto zcela odmítáme tento nepřijatelný tlak na Maďarsko, které legitimně využívá možnosti vyplývající z platných pravidel fungování EU a chová se odpovědně k finančním prostředkům vybraných od občanů a firem z členských států. Naopak odmítáme zadržování 13 miliard eur z rozpočtu EU, na které má Maďarsko nárok, pod nepravdivou a účelovou záminkou, že je v Maďarsku omezována demokracie.

15. 11. 2022

Nová italská vláda začala uplatňovat přísnou imigrační politiku!

Koncem září tohoto roku se Italové v předčasných volbách vyslovili pro nové politické zastoupení, neboť většina z nich nebyla spokojena s politikou EU, konkrétně s její imigrační politikou, kterou prosazovala do té doby působící vláda premiéra Draghiho.

Nově tak do premiérského křesla usedla pravicová lídryně strany Bratři Itálie Giorgia Meloniová, která uzavřela vládnoucí koalici s Ligou Mattea Salviniho a stranou Forza Italia vedenou Silviem Berlusconim. Tato vládnoucí koalice získala většinu v italské Sněmovně i Senátu, takže může realizovat to, co svým voličům slibovali jejich představitelé v rámci volebních kampaní. Mezi hlavní body patřila kritika vstřícné unijní imigrační politiky podporující příliv nelegálních imigrantů, převážně z Afriky, do zemí EU. 

Nová vláda chce navázat na to, co kdysi v pozici ministra vnitra prosadil Matteo Salvini. Tomu se podařilo prosadit zákon, na jehož základě bylo možné uzavírat přístavy pro nelegální imigranty dopravované pracovníky humanitárních organizací pomocí svých lodí do italských přístavů. Tato zpřísněná imigrační politika se tak projevila výrazným snížením počtu nových imigrantů, a to až o 80 procent. V poslední době ale jejich počty zase stále stoupají. Dle údajů zveřejněných OSN přišlo do Itálie od počátku letošního roku přes 85 tisíc imigrantů.

Nedávno proběhla v médiích zpráva, že několik set imigrantů zůstává zablokovaných na lodích u sicilského přístavu v Katánii, neboť tamní úřady jim nepovolily vstup na italské území. Výjimku udělily pouze těm nejzranitelnějším; ženám, dětem a nemocným. Kapitáni humanitárních lodí Geo Barents a Humanity 1 ale odmítají převézt tyto imigranty do zemí, odkud připluly. Italská premiérka Giorgia Meloniová žádá, aby Německo a Norsko přijaly přibližně tisíc imigrantů zachráněných ve Středozemním moři na lodích nevládních organizací plujících pod jejich vlajkami, a též oznámila, že její vláda už nebude přijímat uprchlíky a imigranty, kteří připlouvají od pobřeží severní Afriky, a podle listu The Daily Telegraph zvažuje zákaz vstupu humanitárních záchranných plavidel do italských vod. Premiérka Meloniová současně obvinila nevládní organizace z porušování mezinárodního práva tím, že fungují jako „kyvadlová doprava“ mezi severní Afrikou a Evropou.

Její nekompromisní postoj okomentoval na svém tweetu její vládní kolega a náš přítel Matteo Salvini: „Vzkaz pro pašeráky lidí a jejich komplice: Jak jsme stanovili ve volební kampani, Itálie už nebude tolerovat byznys s tajnou imigrací a nekontrolovaným vyloďováním.“ Nový ministr vnitra Matteo Piantedosi ve vládě Meloniové k této situaci uvedl, že humanitární lodě budou moci v italských teritoriálních vodách zůstat jen tak dlouho, než se ověří, zda nejsou ve stavu nouze. Vláda premiérky Meloniové zvažuje kroky, vedoucí k úplnému zákazu vplout humanitárním lodím do vod u italských přístavů.   

Hnutí SPD plně podporuje imigrační politiku uplatňovanou novou italskou vládou v čele s premiérkou Giorgií Meloniovou. Naše republika v současné době též čelí vysokému nárůstu počtu nelegálních imigrantů, převážně ze Sýrie. Na stálé upozorňování tohoto nežádoucího stavu ze strany našeho hnutí tak alespoň Fialova vláda přistoupila k dočasným kontrolám na hranicích se Slovenskem. Hnutí SPD požaduje systémové, dlouhodobé řešení spočívající v trvalém zabezpečení ostrahy našich státních hranic.

9. 11. 2022

Fialova vláda dramaticky zhoršuje životní úroveň občanů!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

podíl domácností, kterým jejich příjmy vystačí pouze na nejlevnější jídlo a oděvy, stoupl na 26 procent. S vyrovnaným rodinným rozpočtem hospodaří jen 17 procent populace. Fialova vláda dramaticky zhoršuje životní úroveň občanů. Cena elektřiny se v ČR zvýšila nejvíce z celé EU, i když ČR patří k největším producentům elektřiny. Fialova vláda ohrožuje přežití domácností i podniků. Vládní TOP 09 prosazuje přijetí eura do roku 2030 a zavedení dvojí kvality zdravotní péče. Odmítáme platit dluhy za krachující státy eurozóny a odmítáme, aby měli chudší občané horší zdravotní péči. Odmítáme také arogantní a asociální návrh ministra práce Jurečky na snížení podpory v nezaměstnanosti. Prosadili jsme možnost dřívějšího řádného odchodu do důchodu pro záchranáře. Prosazujeme možnost řádného odchodu do důchodu v 60 letech pro fyzicky a psychicky náročná povolání. Těšíme se na další spolupráci s Marine Le Pen i novým předsedou Národního sdružení Jordanem Bardellou. Budeme společně bránit Evropu suverénních národů proti diktátu Bruselu.

1. Podíl domácností, kterým jejich příjmy vystačí pouze na nejlevnější jídlo a oděvy, stoupl na 26 procent. S vyrovnaným rodinným rozpočtem hospodaří jen 17 procent populace. Fialova vláda dramaticky zhoršuje životní úroveň občanů.

Dle říjnového průzkumu agentury STEM/MARK stoupl podíl domácností, kterým jejich měsíční rozpočet vystačí pouze na nejlevnější jídlo a oděvy, z loňských 18 na letošních 26 %. Počet domácností, které zvládnou pokrýt základní životní potřeby i závažnější výdaje, klesl meziročně o 12 procentních bodů. Podstatně klesl také počet občanů, kteří hospodaří s vyrovnaným rodinným rozpočtem – z loňských 24 na letošních 17 %. Se svojí finanční situací má také problém 47 % starobních důchodců! Je to další důkaz propadu životní úrovně českých domácností v důsledku tragické nekompetentnosti vlády Petra Fialy (ODS), která vlastním občanům nedokáže a ani nechce pomoci. Naopak preferuje financování zahraničních zájmů z českého státního rozpočtu, aktuálně zejména v podobě masivní finanční podpory Ukrajiny, a to všechno na dluh, který budou muset platit naši občané. Přitom recepty na rychlou a efektivní pomoc našim sociálně ohroženým domácnostem existují, hnutí SPD je opakovaně předložilo a mnohé z nich využívají i četné evropské státy. Jde o dočasné snížení DPH na nulovou sazbu u energií, základních potravin a pohonných hmot, o zastropování cen těchto komodit, včetně zastropování úroků u hypotečních úvěrů, o výrazné zvýšení daňových slev pro pracující občany a daňových zvýhodnění na děti pro pracující rodiče, o systémovou pomoc a podporu pracujících rodin, seniorů a zdravotně postižených. Pokud Fialova vláda není z jakýchkoli důvodů těchto kroků schopna, nezaslouží si stát v čele země a musí odejít! 

2. Cena elektřiny se v ČR zvýšila nejvíce z celé EU, i když ČR patří k největším producentům elektřiny. Fialova vláda ohrožuje přežití domácností i podniků.

Cena elektřiny v ČR se v první polovině letošního roku zvýšila nejvíce ze všech zemí EU, v meziročním srovnání o 62 %. Vyplývá to z dat evropského statistického úřadu Eurostat. A to přesto, že ČR patří k největším producentům a vývozcům elektřiny v Evropě. V několika evropských zemích se naopak ceny elektřiny meziročně snížily, například v Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku či Slovinsku, a to zejména díky tomu, že tamní vlády svým občanům a firmám v boji s vysokými cenami energií efektivně pomáhají formou regulací cen, snížením DPH či jinými finančními kompenzacemi. Naopak vláda Petra Fialy (ODS) nedělá v tomto ohledu pro české občany a firmy vůbec nic. Dle vyjádření energetických expertů a analytiků pro server iDnes jsou hlavními příčinami prudkého růstu cen elektřiny v ČR obchodní spekulace na energetické burze, napojení cen elektřiny v ČR na německý energetický mix a omezené kroky státu a absence státní pomoci v řešení energetické krize. Hnutí SPD říká dlouhodobě totéž. Tento stav je tragickou vizitkou nečinnosti a neschopnosti Fialovy vlády, která tím ohrožuje sociální situaci milionů domácností a existenci stovek průmyslových podniků, pro které jsou současné vysoké ceny energií v kombinaci s nulovou státní pomocí smrtící. My v SPD říkáme jasně: je třeba zastropovat ceny elektřiny přímo u jejích výrobců na úrovni 1,50 Kč za 1 kWh silové elektřiny pro všechny odběratele, domácnosti i firmy, přičemž povinností bude přednostní prodej v ČR vyrobené elektřiny domácím spotřebitelům a do zahraničí vyvážet pouze přebytky. Dále je potřeba obdobně zastropovat cenu zemního plynu a zajistit dlouhodobé kontrakty na jeho dodávku přímo s producenty, a nikoliv prostřednictvím německých firem a spekulantů.

3. Vládní TOP 09 prosazuje přijetí eura do roku 2030 a dvojí kvalitu zdravotní péče. Hnutí SPD odmítá platit dluhy za krachující státy eurozóny a zhoršení zdravotní péče pro naše občany.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila na sobotní stranické programové konferenci TOP 09 v Praze rok 2030 za naprosto realistický pro přijetí společné evropské měny euro i v České republice. Před nedávnem se shodně vyjádřila i ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09). Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) oznámil plán na zavedení dvojí kvality zdravotní péče tzv. nadstandardy, což znamená horší péči pro chudší lidi a lepší pro bohatší. Předsedkyně Sněmovny a vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová k tomu uvedla, že jde o dlouhodobou prioritu. To je pro SPD nepřijatelné. Hnutí SPD trvá na tom, že v rámci veřejného zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění musí naši občané dostat tu nejlepší možnou dostupnou zdravotní péči v daném místě a čase. Hnutí SPD ostře odmítá myšlenku přechodu České republiky na společnou evropskou měnu. Jednoznačně požadujeme zachování české koruny, protože vlastní národní měna je klíčovým atributem i symbolem národní a státní suverenity a přijetí eura není a nikdy nebude pro naši republiku přínosem. Naopak, šlo by o krok, který by znamenal konec naší suverénní měnové a hospodářské politiky i suverenity a svrchovanosti jako takové. Podle našeho názoru by bylo i vhodné zakotvit přímo do české Ústavy, že měnovou jednotkou České republiky je česká koruna. Rovněž odmítáme platit dluhy za krachující státy tzv. eurozóny, což by bylo s přijetím eura neoddělitelně spojeno. Přijetí eura by také vedlo i k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace občanů a firem v České republice. Ten, kdo požaduje přijetí eura, naši suverenitu a prosperitu naopak ohrožuje a takové názory hnutí SPD odmítá.

4. Odmítáme arogantní a asociální návrh ministra práce Jurečky na snížení podpory v nezaměstnanosti.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden prohlásil, že chce snížit dobu a výši podpory v nezaměstnanosti občanům, kteří přišli o zaměstnání a hledají si nové, případně se rekvalifikují na novou profesi. Je to projev absolutní arogance, asociálnosti a nekompetentnosti. Podpora v nezaměstnanosti není žádnou sociální dávkou, jde o pojistné plnění, na které mají nárok pouze ti občané, kteří si dlouhodobě, třeba i desítky let (jako zaměstnanci nebo živnostníci) hradí sociální pojištění, ze kterého se podpory v nezaměstnanosti vyplácejí. Jedná se tedy pouze o občany, kteří léta poctivě pracovali. Nejde o nepřizpůsobivé nepracující příjemce dávek, kteří nikdy nepracovali, přestože by pracovat mohli. Podpora v nezaměstnanosti není ani nikterak vysoká, činí 45-65 % posledního čistého výdělku (a maximálně 21 488 Kč měsíčně), a to po dobu 5 až 11 měsíců dle věku občana. Nejčastěji tak jde o částky v rozmezí 10 až 15 tisíc korun měsíčně, což není ničím, co by motivovalo občany k dlouhodobému pobírání této podpory a k odkládání nástupu do nového zaměstnání. Uvažovat nyní, v době, kdy i podle vyjádření Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a Asociace malých a středních podniků hrozí reálné riziko hromadného propouštění zaměstnanců v důsledku vysokých cen (a nulové státní podpory) energií, které nutí mnohé firmy ukončovat svoji činnost, o snížení výše podpor v nezaměstnanosti, je naprosto nehorázné. Hnutí SPD to zcela odmítá a bude proti tomu bojovat. Stojíme vždy - na rozdíl od současné vlády - na straně slušných a pracujících občanů!

5. Prosadili jsme možnost dřívějšího řádného odchodu do důchodu pro záchranáře. Prosazujeme možnost řádného odchodu do důchodu v 60 letech pro fyzicky a psychicky náročná povolání.

Na schůzi Sněmovny byla minulý pátek i díky hlasům poslanců SPD schválena změna zákona o důchodovém pojištění, která umožní dřívější odchod do starobního důchodu bez finančních postihů pracovníkům Integrovaného záchranného systému. V rámci této změny prošel i pozměňovací návrh, jehož spolupředkladatelkou za SPD byla poslankyně Lucie Šafránková a který znamená spravedlivé podmínky v přístupu k předčasným důchodům i těm záchranářům, kteří pracovali ve 12 hodinovém směnném režimu. SPD trvá na tom, aby možnost odejít do starobního důchodu za plnohodnotných podmínek v 60 letech měli i zaměstnanci v dalších fyzicky a psychicky náročných profesích a současně zásadně odmítáme zvyšování hranice pro odchod do důchodu nad 65 let věku, jak o tom uvažuje ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). Tato věková hranice je pro nás neprolomitelná. Co se týče důchodového systému jako takového, SPD formou již námi předložených návrhů zákonů požaduje zavést minimální důchod ve výši minimální mzdy (a od této částky vyplácet důchody zásluhově). Zároveň navrhujeme zvýšení základní výměry všech důchodů z 10 % průměrné mzdy na 13 %, což by přineslo zvýšení všech důchodů o částku 1 800 Kč měsíčně a odstranilo nespravedlnosti v systému valorizací důchodů, kdy jsou finančně diskriminování nízkopříjmoví důchodci. Vládní koalice nám však projednání těchto návrhů ve Sněmovně blokuje.

6. Těšíme se na další spolupráci s Marine Le Pen i novým předsedou Národního sdružení Jordanem Bardellou. Budeme společně bránit Evropu suverénních národů proti diktátu Bruselu.

Marine Le Penová minulý týden, po 11 letech, odstoupila z čela francouzské politické strany Národní sdružení (dříve Národní fronta), což je naše partnerská politická strana v rámci společné vlastenecké, konzervativní a euroskeptické frakce Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu. Jejím nástupcem v pozici předsedy strany byl zvolen europoslanec Jordan Bardella. Marine Le Penová přechází do funkce předsedkyně poslaneckého klubu Národního sdružení ve francouzském Národním shromáždění, kde je po historickém úspěchu v letošních parlamentních volbách její strana nejsilnější opoziční silou s 89 poslanci, což znamená více než desetinásobné posílení oproti stavu po předchozích volbách v roce 2017. Marine Le Penová rovněž dvakrát postoupila do druhého kola francouzských prezidentských voleb, přičemž v letošním roce zde získala o tři miliony voličských hlasů více než v roce 2017. Její politická kariéra a práce, kterou vykonala, je úctyhodná. Oběma politikům přejeme v jejich nových funkcích mnoho úspěchů a těšíme se na další úspěšnou spolupráci v boji za náš sdílený ideál - Evropu založenou na partnerství spolupracujících svobodných a suverénních národních států vycházejících z tradičních křesťanských hodnot, národních tradic a ochrany národních zájmů.

8. 11. 2022

Vláda Petra Fialy (ODS) by měla prioritně pomáhat našim občanům! 

Koncem měsíce října proběhly ve všech médiích zprávy, že nám v České republice elektřina zdražila nejvíc v celé Evropě, což ve svém důsledku vede k dalšímu zdražování ostatních komodit, výrobků a služeb.

To vše zapříčinila svou liknavostí a neakceschopností současná vláda Petra Fialy (ODS). Hnutí SPD od nástupu nové vládní pětikoalice upozorňuje na to, že je nutné řešit největší problémy, které trápí naše občany. Fialova vláda na to nedbá a stále enormně stupňuje plýtvání veřejnými penězi, přestože raketově roste zadlužení státu, a kdy občané a firmy nemají peníze na drahé energie, skokově zdražují potraviny a miliony domácností mají finanční problémy.

Dle hnutí SPD by měla vláda ve Sněmovně předkládat zákony, které finančně pomohou našim občanům, což rozhodně nečiní a my na to stále upozorňujeme. V důsledku nečinnosti vlády řešit rostoucí ceny elektřiny tak máme výrazně její nejvyšší nárůst cen v rámci celé EU. Paradox je v tom, že Česká republika patří mezi největší vývozce elektřiny nejen v Evropě, ale dokonce na světě. Energetická skupina ČEZ počítá s čistým ziskem pro letošní rok v rozmezí 60 – 65 miliard korun. Naproti tomu v důsledku drahé elektřiny pro české firmy už pětina firem v České republice uvažuje o tom, že bude muset omezovat výrobu; některé provozovny úplně svou činnost ukončí, což bude provázáno tím, že celá řada zaměstnanců přijde o práci. V praxi se tak potvrzuje názor SPD, že vládní řešení zastropování cen energií přišlo velmi pozdě a je absolutně nedostatečné.

Předkládáme vládě celou řadu řešení, na které ale Fialova vláda neslyší. Ohledně drahé elektřiny navrhujeme zastropování cen přímo u výrobců. Vládě jsme doporučili i návrhy vedoucí k úsporám státních financí, jako např. ukončení vyvádění nezdaněných dividend do zahraničí nadnárodními korporacemi, přehodnocení nákupů předražené vojenské techniky, odstoupení od šíleného Green Dealu EU, ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, zrušení inkluze ve školství, odebrání dotací politickým neziskovkám, odebrání dotací pro solární barony atd. Též jsme navrhli konkrétní řešení v podobě deseti bodů, které povede ke snížení Fialovy drahoty a našim občanům a firmám zásadně pomůže. Zveřejněno na webových stránkách hnutí SPD (www.spd.cz). 

Hnutí SPD učiní vše proto, aby Fialova vláda svou nekompetentností dále neprohlubovala zadlužování naší země, které nás přibližuje k bankrotu a ekonomickému kolapsu. Požadujeme demisi této vlády!

4. 11. 2022

Odmítáme diletantské hazardování s budoucností země v podání Fialovy vlády!

Arogance vlády. Bartošova agentura a manažerská místa pro piráty. Koaliční strany slibovaly před volbami vyrovnané rozpočty, vláda je ale rozpočtově nezodpovědná.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro Parlamentní listy:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Arogance-vlady-Bartosova-agentura-a-manazerska-mista-pro-Piraty-Poslanec-Rozvoral-vyzyva-k-odstoupeni-718955

1. Premiér Fiala označil návrh rozpočtu na příští rok, který vláda sněmovně předkládá, jako „válečný“. Je podle vás důvod předkládat válečný rozpočet?

Je to samozřejmě nesmyls, jelikož Česká republika ve válečném stavu není a premiér Fiala a celá jeho vláda tím jen omlouvá nehorázný schodek návrhu státního rozpočtu, který prohlubuje již tak vysoké zadlužení našeho státu, přestože všechny koaliční politické strany (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráti) slibovali před volbami vyrovnané rozpočty. Vláda je rozpočtově nezodpovědná. Zde stojí za to připomenout, že vláda ve svém čtyřletém rozpočtovém výhledu počítá s rekordním schodkem ve výši 1,2 bilionu korun, což je pro hnutí SPD nepřijatelné a takovýto rozpočtový diletantismus Fialovy vlády a její hazardování s veřejnými financemi a budoucností České republiky ostře odmítáme.

2. Co říkáte na návrh, který ministr Stanjura Poslanecké sněmovně předložil?

V hnutí SPD se oprávněně domníváme, že hlavní vytýčený cíl vlády spočívající v podpoře obyvatel v souvislosti s inflací a energetickou krizí vůbec tato vláda neplní a pro naše občany nenabízí žádná funkční opatření, která by jim pomohla v této nelehké době. Je zcela prokazatelné, že jsme jako hnutí SPD od začátku tohoto roku navrhovali konkrétní řešení, jak zamezit růstu inflace a rostoucím cenám energií, ale vláda na to nechtěla slyšet. Tato probruselská vláda čekala na to, že Evropská unie tyto problémy společně vyřeší, ale jak v reálu vidíme, tak se prozatím nic zásadního nekoná. Návrh státního rozpočtu na příští rok, který předložil ministr financí Stanjura, počítá s rozpočtovým deficitem ve výši 295 miliard korun, obsahuje mnoho nesrovnalostí a chyb, na které upozorňují nejen naší poslanci, ale i celá řada renomovaných ekonomů. Národní rozpočtová rada označila odhad příjmů i očekávané saldo státního rozpočtu na příští rok za vysoce spekulativní. Fialova vláda před volbami slibovala šetření a rozpočtovou odpovědnost, ale realita je zcela opačná. Další zadlužování naší republiky přinese jen další zdražování, které může přivést naši zemi k bankrotu a kolapsu.  

3. Na straně rozpočtových příjmů se největší debaty vedou o „dani z bezdůvodných zisků“, neboli „windfall tax“. Souhlasíte s parametry, které u ní vláda nastavila?

Podle našeho názoru, má „windfall tax“ více negativ než pozitiv a v hnutí SPD se domníváme, že výběr např. financí z bank bude v reálu třetinový, jelikož všechny přikročí k tzv. optimalizaci finančních prostředků. Speciální odvod by měl po hádkách koaličních partnerů platit zřejmě až od příštího roku. Zatím ale nejsou známy ani konkrétní návrhy této speciální daně. Například hnutí ANO navrhuje, aby „windfall tax“ platil pouze jeden rok a aby část z těchto příjmů dostaly obce a kraje, poslanecký návrh ministra financí Stanjury počítá se třemi roky platnosti. Dále jsou v systému předloženy návrhy Pirátů a TOP 09, každý s jinými parametry, takže chaos nad chaos. Pokud by se zastropovaly ceny energií přímo u výrobců, což jako hnutí SPD navrhujeme, tak žádná daň z mimořádných zisků není potřeba. Současné vládě předkládáme řadu návrhů vedoucí k úsporám státních financí, jako např. ukončení vyvádění nezdaněných dividend do zahraničí nadnárodními korporacemi, přehodnocení nákupů předražené vojenské techniky, odstoupení od šíleného Green Dealu EU, ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, zrušení inkluze ve školství, odebrání dotací politickým neziskovkám, odebrání dotací pro solární barony atd. Též jsme navrhli konkrétní řešení v podobě deseti bodů, které povede ke snížení Fialovy drahoty a našim občanům a firmám zásadně pomůže. Na to ale vláda neslyší.     

4. Schvalování této nové daně mohutně zahýbalo i finančními trhy, když někteří koaliční politici vydávali investorsky důležitá prohlášení, která pak byla popírána a měněna. Překvapilo vás, že ve vládě v této otázce zavládla až taková neshoda a zmatek?

Výroky místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olgy Richterové a následně i předsedy KDU-ČSL a současného ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky na sociálních sítích o účinnosti tzv. „windfall tax“ ještě v tomto roce způsobily pád akcií dotčených firem v minimální výši 31 miliard korun. Nejvíce na to doplatila společnost ČEZ, která je ve většinovém vlastnictví státu. Následující den ministr financí Stanjura uvedl, že tato daň bude platit až od roku 2023, ale to už bylo pozdě. Představitelé vládní koalice svým diletantismem poškodili Českou republiku, její firmy i občany. Nyní je zajímavé, kdo tuto škodu zaplatí. Zde jenom připomenu návrh našeho zákona o osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, který jsme předložili již v minulém volebním období.

5. Opozice stále častěji hovoří o chaosu, který provází úřadování Fialovy vlády. Jak se na to díváte vy coby poslanec, který už něco pamatuje?

Po tom, co vidíme každý den, jak vláda plní (spíše neplní) své poslání a stará (spíše nestará) se o blaho našich občanů, tak mě osobně je především velmi líto našich slušných pracujících lidí, našich mladých rodin vychovávajících v této složité době děti, a hlavně těch nejzranitelnějších – zdravotně postižených osob, samoživitelů a seniorů. Ti všichni si takovou nečinnou, neschopnou a nekompetentní vládu nezaslouží. Naši občané potřebují vládu, která bude především hájit jejich zájmy a zájmy České republiky.

6. Zatímco je vláda kritizována, že nezvládá sociální agendu a pomoc občanům v tíživé situaci, ministr práce a sociálních věcí Jurečka si pod sebe přibírá ještě ministerstvo životního prostředí, ze kterého odchází ministryně Hubáčková. Co na to říci?

Ministr Jurečka nezvládá agendu, kterou zabezpečuje ministerstvo práce a sociálních věcí a pomoc občanům v tíživé situaci. Ve věci předkládání novel zákonů se hodně inspiruje návrhy novel zákonů z dílny našeho hnutí (viz např. novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ve věci výše příspěvku na mobilitu). Naše hnutí SPD odmítá i jeho úvahu o navyšování odchodu věku do důchodu. Ministr Jurečka by měl spíše tvrdě pracovat na důchodové reformě a hledat společně i s opozicí a ostatními subjekty co nejpřijatelnější návrh ku prospěchu našich občanů. On má ale evidentně jiné plány a velmi mě překvapuje, že se cítí být kompetentní na výkon ministra životního prostředí.   

7. Důvodem těchto přesunů je aféra, které v Brně čelí vyhlédnutý ministerský adept lidovců Petr Hladík. Co říkáte na jeho kauzu kolem městských bytů? Měl by se politik po tomto škraloupu ucházet o ministerské křeslo?

Tato kauza se potáhne ještě několik měsíců, a i proto by se měl sám Petr Hladík vzdát kandidatury na post ministra. Místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík měl v této souvislosti dle informací MF Dnes mimo jiné vyvíjet tlak na starostu městské části Brno-Židenice s cílem získat k další privatizaci bytové domy. Politikům KDU-ČSL to však nevadí a dále trvají na jmenování Petra Hladíka ministrem. Po zapojení vládního hnutí STAN ministra vnitra Víta Rakušana a TOP 09 do kauzy organizovaného zločinu Dozimetr v Praze jsme tak svědky prorůstání kriminální činnosti a korupce i do další vládní strany, KDU-ČSL, tentokrát v Brně. Domnívám se, že existuje celá řada opravdových kompetentních manažerů, odborníků, kteří by tuto funkci zvládli, přitom zároveň nepřitakávali na nesmyslné příkazy z Bruselu a byli zároveň důvěryhodnými osobami. 

8. V Poslanecké sněmovně se aktuálně řešily změny v soustavě stavebních úřadů, kdy jsou změny provedené Babišovou vládou zase rušeny. Má to podle vás smysl?

Nová vláda si už od svého zvolení dala za cíl, aby se pomstila „Babišovi“, a to i v oblasti novely stavebního zákona. Prosazení změn ve stavebním zákoně si stanovila Fialova vláda i ve svém programovém prohlášení. Hnutí SPD v minulém volebním období podpořilo nový návrh stavebního zákona předložený předešlou vládou, neboť jsme v něm spatřovali více pozitiv, oproti v té době platnému zákonu a to hlavně urychlení stavebního řízení a méně byrokracie. Nejvíce novou změnu stavebního zákona propaguje ministr za Piráty Ivan Bartoš, který je dle našeho mínění zcela nekompetentní pro výkon funkce ministra pro místní rozvoj ČR, pod které stavební úřady spadají. 

9. Jiný úřad naopak vzniká – digitalizační agentura DIA, projekt ministra Bartoše. Zaznívají stížnosti, že se jedná o totálně nepřipravený projekt, sepsaný během léta a nereflektující námitky od úředníků ani IT komunity. Je správné, aby právě teď, když se šetří, kde se dá, vznikal takto pochybný projekt, jehož cena se může blížit miliardě?

Rozhodně to správné není. Místopředseda vlády Ivan Bartoš si za svoji loajálnost ze strany Pirátů k Fialově vládě prosazuje vytvoření nového státního úřadu za téměř jednu miliardu korun, kde budou za slušné peníze zaměstnány stovky nových úředníků. Úřad se má jmenovat Digitální a informační agentura (DIA) a má se zabývat digitalizací, a to i přesto, že na všech ministerstvech již útvary pro digitalizaci existují. Celkový počet úředníků má být dvojnásobný oproti stávajícímu počtu úředníků, kteří se na ministerstvech touto agendou zabývají. Je zcela jisté, že manažerské pozice budou zastávat ve velké míře politici z Pirátské strany, která propadla ve volbách. Je to další důkaz arogance této vlády, která hájí pouze své vlastní zájmy a neřeší, co slibovala svým voličům před volbami. Tato vláda by měla odstoupit.

2. 11. 2022

Požadujeme trvalou ochranu českých státních hranic!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

kvůli Evropské unii a Fialově vládě budou auta jen pro bohaté. Brusel za podpory pětikoalice zakázal automobily na naftu a benzín od roku 2035. Vláda Petra Fialy chce politicky ovládnout orgány veřejnoprávních médií, aby se vysílaly pouze probruselské a provládní názory. Poslanci SPD to budou blokovat všemi zákonnými prostředky. Evropská unie i Fialova vláda nechrání naši zemi před masovou imigrací. Požadujeme trvalou ochranu českých státních hranic! Fialova vláda plýtvá veřejnými penězi a zavádí nový zbytečný a předražený úřad. Ministr vnitra Rakušan (STAN) zneuctil českou státní vlajku a zneužil ji pro svou politickou agendu. Odmítáme zrušení vojenského letiště Líně u Plzně. Průmyslový areál lze vybudovat na vhodnějším místě.

1. Kvůli Evropské unii a Fialově vládě budou auta jen pro bohaté. Brusel za podpory pětikoalice zakázal automobily na naftu a benzín od roku 2035.

V zemích EU má být od roku 2035 prakticky nemožné pořídit si nový automobil na benzín či naftu. Členské státy EU pod vedením současného českého předsednictví minulý týden dohodly se zástupci Evropského parlamentu podrobnosti nových pravidel tohoto nesmyslného opaření, které již dříve na Radě ministrů životního prostředí států EU podpořila za českou vládu ministryně Alena Hubáčková (KDU-ČSL). Nová auta tudíž už od roku 2035 nebudou smět mít spalovací motory. Tyto normy jsou součástí tzv. Zelené dohody (Green Deal) EU a klimatického balíčku Fit for 55, který má zajistit emisní cíle EU a tzv. klimatickou neutralitu. Dohoda z minulého týdne přináší i výrazné zpoplatnění automobilových emisí ještě před rokem 2035 a povede k zásadnímu zdražení automobilů, které se tak mohou stát pro široké vrstvy občanů prakticky nedostupnými – se všemi představitelnými negativními důsledky této skutečnosti. Zejména půjde o zánik desítek tisíc pracovních míst v automobilovém průmyslu a návazných oborech, což se bytostně týká České republiky a jejích základních ekonomických a sociálních zájmů, které neschopná Fialova vláda svojí vyjednávací neschopností a ponížeností v rámci Evropské unie nenapravitelně poškozuje.

2. Vláda Petra Fialy chce politicky ovládnout orgány veřejnoprávních médií, aby se vysílaly pouze probruselské a provládní názory. Poslanci SPD to budou blokovat všemi zákonnými prostředky.

Na mimořádné schůzi Sněmovny se v úterý má projednávat vládní návrh na změny zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu, kterým chce vláda Petra Fialy a vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) politicky ovládnout orgány těchto veřejnoprávních médií tak, aby se ve zpravodajství a publicistice vysílaly pouze probruselské názory, do televize nadále byli zvány pouze osoby a politici podporující Brusel a Washington a zároveň aby byla politicky pronásledována a perzekvována opozice. Namísto toho, aby vláda řešila pomoc občanům a firmám s astronomickým zdražováním, chtějí si vládní strany nedemokraticky a autoritářsky pojistit svoji politickou moc. Vládní koalice chce totiž změnit způsob volby rad veřejnoprávních médií tak, aby v budoucnu volil třetinu jejich členů Senát, zatímco nyní je volí Poslanecká sněmovna. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné! Senát má minimální podporu a důvěru občanů, jednotliví senátoři jsou voleni zpravidla deseti procenty voličů, a zastupují tak pouze naprostou menšinu veřejnosti. Jediným orgánem, který věrohodně reprezentuje rozložení politických sil ve společnosti, je Sněmovna. Proto má členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu volit pouze tento ústavní orgán. Vzhledem k důležitosti těchto orgánů pro demokratické fungování společnosti by bylo optimální, kdyby členové rad byli voleni ve všeobecných přímých volbách. Poslanci hnutí SPD budou přijetí tohoto vládního návrhu blokovat všemi zákonnými prostředky.

3. Evropská unie i Fialova vláda nechrání naši zemi před masovým přílivem imigrantů. Požadujeme trvalou ochranu českých státních hranic!

Eurokomisařka pro migraci Ylva Johanssonová byla minulý týden nucena přiznat, že balkánskou trasou přichází letos do zemí EU třikrát více (převážně) muslimských nelegálních imigrantů než loni, a dokonce desetkrát více než v roce 2018. V praxi tak vidíme tragické důsledky katastrofální migrační politiky EU. Rekordní počet nelegálních imigrantů z muslimských států nyní bohužel zaznamenává i ČR, je jich zde nyní zachyceno v průměru zhruba 200 denně. Příčinou tohoto stavu jsou štědré sociální systémy států EU, které motivují k masové ekonomické imigraci, a rovněž tak i zcela nefunkční schengenský prostor, jehož hranice jsou nehlídané a naprosto propustné. Neschopný premiér Petr Fiala (ODS), přestože ČR půl roku předsedá Radě EU, neprosadil ani nenavrhl žádné řešení této neudržitelné a náš stát poškozující situace. My v SPD prosazujeme nulovou toleranci nelegální imigrace a návrat k důsledné ostraze našich státních hranic. Podle pravidel EU ovšem můžeme kontroly na našich vlastních hranicích provádět pouze dva měsíce, poté musíme žádat Evropskou komisi o zvláštní povolení! Navíc nám k plnohodnotné ochraně hranic chybí 6 tisíc policistů, čímž se ministr vnitra Rakušan (STAN) vůbec nezabývá. Policistům tak musí vypomáhat vojáci, což není systémové řešení! Požadujeme trvalou ochranu českých státních hranic!

4. Fialova vláda plýtvá veřejnými penězi a zavádí nový zbytečný a předražený úřad.

Fialova vláda enormně stupňuje plýtvání veřejnými penězi. Na návrh ministra pro místní rozvoj a předsedy Pirátů Ivana Bartoše plánuje vytvořit nový rozsáhlý státní úřad, tzv. Digitální a informační agenturu, a to za téměř jednu miliardu korun se stovkami nových úředníků. Tento zcela nadbytečný úřad se má zabývat digitalizací, přestože na jednotlivých ministerstvech a úřadech státní správy již útvary a odbory pro digitalizaci dávno existují. Počet nových úředníků v této agentuře má být dvojnásobný, než je počet stávajících zaměstnanců těchto útvarů. Nelze se vyhnout myšlence, že se může jednat i o snahu najít pracovní pozice ve státním sektoru pro ty členy a aktivisty vládních stran, kteří jsou obtížně zaměstnatelní. V době, kdy raketově roste zadlužení státu, a kdy občané a firmy nemají peníze na drahé energie, skokově zdražují potraviny a miliony domácností mají finanční problémy, vláda namísto pomoci našim podnikatelům a dalším občanům nesmyslně dále rozšiřuje státní byrokratický aparát a chystá se promarnit a doslova zneužít další miliardu korun z peněz českých daňových poplatníků. V důsledku obdobných škodlivých rozhodnutí Fialovy vlády je aktuálně ČR dle žebříčku statistického úřadu EU Eurostat v čele pořadí evropských zemí, kterým jejich státní dluh roste nejrychleji. I to je jeden z podstatných důvodů pro okamžitou rezignaci Fialovy vlády.

5. Ministr vnitra Rakušan zneuctil českou státní vlajku a zneužil ji pro svou politickou agendu.

V den státního svátku 28. října, kdy si občané připomínali vznik Československa a účastnili se demonstrací proti zdražování, válce a požadovali demisi vlády Petra Fialy, nechal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) vyvěsit na státní budově ministerstva vnitra billboard, na kterém byla česká vlajka, vlajka Ukrajiny a mezi ně byl vložen symbolický pytel na mrtvoly, ze kterého vyčnívala hlava ruského prezidenta Vladimira Putina. Hnutí SPD považuje tento krok ministra Rakušana za vrchol nevkusu, a navíc se může ze strany ministra Rakušana jednat i o porušení zákona o užívání státních symbolů, tedy české vlajky. Tento způsob vyjádření ministra Rakušana hnutí SPD jednoznačně odmítá a požaduje jeho demisi!

6. Odmítáme zrušení vojenského letiště Líně u Plzně. Průmyslový areál lze vybudovat na vhodnějším místě.

Vláda Petra Fialy (ODS) podpořila záměr vybudovat na místě vojenského letiště Líně u Plzně průmyslový areál, kde by měla vzniknout tzv. gigafactory, továrna na baterie do elektromobilů koncernu Volkswagen. Má se jednat o investici v řádu desítek miliard korun, která ovšem nejprve vyžaduje ve stádiu přípravy vynaložení vysokých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Podle dostupných informací má stát do vzniku tohoto projektu investovat až 9 miliard korun. Projekt má na jednu stranu přinést vznik 5 tisíc nových pracovních míst, na druhou stranu ho provází oprávněné velké výhrady. Jde jednak o lokalizaci projektu, kdy by bylo vhodnější umístit jej spíše v průmyslové zóně na místě bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov v Ústeckém kraji, kde je i návaznost továrny na případnou těžbu lithia v blízké oblasti Cínovce. Současně i z toho důvodu, že v Ústeckém kraji je míra nezaměstnanosti nad celostátním průměrem a tato investice by místním občanům a ekonomickému rozvoji regionu velmi prospěla. Rovněž odmítáme zrušení vojenského letiště v Líních u Plzně, které Armáda ČR nutně potřebuje jako záložní pro vojenské letectvo, je také využíváno leteckou záchrannou službou, ale také hojně letci-amatéry. Pro plánovaný projekt v Líních není vyřešeno ani zásobování vodou, které je v okolí již nyní nedostatek. Problém představují také pozemky, které leží v areálu letiště a obce se jich nechtějí vzdávat. Hnutí SPD proto tento vládní návrh v tomto pojetí odmítá, navíc tento projekt odmítá i Plzeňský kraj a město Plzeň.

1. 11. 2022

Finanční pomoc zdravotně postiženým občanům musí být výraznější!     

Minulou středu byl v rámci 41. schůze Poslanecké sněmovny zařazen na projednání jako první bod vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a to v závěrečném třetím čtení.

Hnutí SPD dlouhodobě předkládá v Poslanecké sněmovně návrhy novel zákonů, které jsou cíleny na pomoc našim slušným a pracujícím občanům. Prioritně mezi ně patří ty návrhy, které by zajistily důstojnější podmínky pro život pro ty nejohroženější. Jedná se zejména o osoby se zdravotním postižením, seniory, samoživitele a mladé rodiny vychovávající děti. Poslanci za hnutí SPD, stejně jako v minulém volebním období, předložili celou řadu novel zákonů vztahujících se na oblast sociální politiky státu, aby pomohli těmto nejvíce ohroženým osobám. Za hnutí SPD odvádí velmi dobrou práci Lucie Šafránková, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá, a v dolní komoře Parlamentu ČR zastává pozici místopředsedkyně výboru pro sociální politiku.    

Při konečném hlasování o tomto vládním návrhu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením bylo všemi poslanci odhlasováno, že příspěvek na mobilitu pro lidi se zdravotním postižením vzroste z nynějších 550 korun na 900 korun měsíčně. Zde je nutné zmínit, že hnutí SPD prostřednictvím Lucie Šafránkové podalo k projednávanému sněmovnímu tisku celkem tři pozměňovací návrhy, ve kterých navrhovalo tři možné varianty výraznějšího navýšení této dávky, a to na výši 2.200 Kč, 1.650 Kč, nebo alespoň 1.100 Kč. Ještě v rámci projednávání této novely poslankyně Šafránková ve svém vystoupení apelovala na přítomné poslance k podpoře alespoň jedné navrhované varianty. Poslanci vládní koalice ale zřejmě nemají žádné sociální cítění a potřebu pomoci této bezbranné skupině osob. Nakonec totiž odhlasovali zvýšení příspěvku na mobilitu jen o zanedbatelnou částku 350 Kč měsíčně.

Vládní koalice již dlouhou dobu odmítá ve Sněmovně projednávat novely návrhů zákonů z dílny hnutí SPD. To se opět potvrdilo při projednávání našich návrhů v rámci projednávání novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Vládním poslancům je tato skupina osob zcela lhostejná a vůbec nezohledňují, že právě na tyto osoby nejvíce doléhá vysoká a stále rostoucí inflace, která je provázána i s růstem cen energií, potravin nebo pohonných hmot. Dále se zvyšují i ceny jízdného a další základní životní náklady, což nejvíce poškozuje nízkopříjmové občany, včetně osob se zdravotním postižením. Ve světle tohoto vývoje je schválený vládní návrh na zvýšení příspěvku na mobilitu už nyní absolutně nedostatečný.

Pro hnutí SPD jsou naši občané vždy na prvním místě.  Pomoc zdravotně postiženým občanům by měla být od státu vždy zajištěna v dostatečné míře – současná vláda tak ale rozhodně nečiní. Občané České republiky si zaslouží vládu, která dělá vše pro blaho svých občanů.

27. 10. 2022       

S úctou a respektem si připomínáme výročí vzniku Československa!

Zítra tomu bude již 104 let, kdy byl vyhlášen nezávislý samostatný československý stát. Vzpomínka tak bude patřit všem předkům, kteří se zasloužili o to, že se podařilo vymanit naši zemi z područí Rakouska-Uherska a vytvořit samostatnou republiku.

Hnutí SPD s úctou vzpomíná na všechny, kteří se podíleli na vzniku samostatného československého státu dne 28. října 1918. Sluší se připomenout nejvýznamnější politiky, kteří v té době nejvíce přispěli k obnovení české státní suverenity. Mezi nejvýraznější osobnosti patřil tehdejší první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, předseda vlády Karel Kramář, ministr zahraničí Edvard Beneš a ministr vojenství Milan Rastislav Štefánik. V této souvislosti ještě zmíním Antonína Švehlu, Aloise Rašína, Jiřího Stříbrného, Vavra Šrobára a Františka Soukupa, kteří byli za své aktivity při vzniku Československa nazýváni „Muži 28. října“. Významnou roli při vzniku Československa měly též legie, jednotky dobrovolnického zahraničního vojenského odboje Čechů a Slováků za první světové války, které následně tvořily základ československé armády.

Přestože se Československo v roce 1993 rozpadlo, stále je vznik samostatného československého státu 28. října 1918 naprosto zásadním okamžikem v našich novodobých dějinách, a proto nesmíme zapomínat na všechny osobnosti, které pro naši republiku mnohé udělali. Lze mezi ně zařadit nejen významné politiky, ale též významné válečné hrdiny z období druhé světové války, významné podnikatele, kteří proslavili naši republiku ve světě, umělce, vědce, sportovce.

Hnutí SPD v rámci svého programu hájí odkaz prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka a hodnoty, které prosazoval. Jedná se o občanskou i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Dle nás mají lidé právo žít v zemi, která je jejich dědictvím. Chceme skutečnou svobodu všem lidem, demokracii, tedy vládu lidu nad jejich zemí a práva a místo které jim historicky patří. Proto budeme vždy bojovat za dědictví našich předků, kteří udrželi a vybojovali naše národní práva, a nikdy nepřipustíme jejich zcizení. Pány v naší republice musí být občané, a nikoli samozvané elity.

Jsme jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky vystoupením z Evropské unie. Proto za zásadní považujeme přijetí funkčního zákona o referendu, aby se občané mohli svobodně vyjádřit k tomu, jakým směrem by se měla naše republika v budoucnu ubírat. Nechceme, aby Česká republika byla jen přívěškem EU, a postupně ztrácela svoji národní identitu. Jsme proti tomu, aby nám politici z Bruselu určovali to či ono a dbali na to, abychom dodržovali jejich směrnice a nařízení, které naši zemi více svazují do područí vládnoucích elit EU. Zároveň v hnutí SPD říkáme, že jsme proevropští. My chceme Evropu svobodných a suverénních národů, které spolupracují dobrovolně a tak, aby to bylo vzájemně výhodné. Chceme společný trh a volný pohyb osob, zboží, služeb i peněz a k tomu nepotřebujeme žádnou kontrolu bruselských úředníků.

Cílem hnutí SPD je rozvíjet Českou republiku ku prospěchu všem občanům, kteří zde žijí, pracují, mají své rodiny, kteří pociťují lásku ke své vlasti a ke svému národu a ctí naší historii, kulturu a tradice. Vznik Československa v roce 1918 byl v tomto významným mezníkem, který si zaslouží naše připomínání. Pro nás je České republika vždy na prvním místě.

26. 10. 2022

Požadujeme trestní a hmotnou odpovědnost politiků!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

politici vládní pětikoalice Petra Fialy na občany kašlou a chtějí si výrazně zvyšovat platy. Hnutí SPD naopak prosazuje zmrazení platů politiků. Vláda Petra Fialy nedokáže v EU hájit české zájmy. Naše firmy, zejména sklárny, hutě, pekárny a další již dnes zavírají a propouštějí. Další zadlužování naší země způsobené Fialovou vládou přinese jen další zdražování a vláda Petra Fialy může naši zemi přivést k bankrotu a kolapsu. Vláda Petra Fialy si půjčí 10 miliard korun na pomoc Ukrajincům. Česká vláda preferuje zájmy Ukrajiny před zájmy vlastní země a vlastních občanů. Vyzýváme občany, aby přišli 28. října ve 14 hodin na náměstí Zelný trh v Brně na demonstraci říct STOP Fialově vládě, STOP zdražování, STOP válce, STOP rozkrádání naší země! Odmítáme, aby se Petr Hladík z KDU-ČSL, spojený s korupční kauzou v Brně, stal ministrem! Premiér Fiala po kriminální kauze STAN Dozimetr toto vše toleruje. Místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Richterová a předseda KDU-ČSL Jurečka způsobili škodu minimálně 31 miliard. Požadujeme trestní a hmotnou odpovědnost politiků! 

1. Politici vládní pětikoalice Petra Fialy na občany kašlou a chtějí si výrazně zvyšovat platy. Hnutí SPD naopak prosazuje zmrazení platů politiků.

Politici vládní pětikoalice Petra Fialy (ODS, Piráti, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL) si chtějí výrazně zvyšovat platy. Vyplývá to z návrhu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který požaduje rozmrazení (tedy skokové zvýšení) platů ústavních činitelů od roku 2023. Hnutí SPD s tím naprosto nesouhlasí a prosazujeme naopak zmrazení platů politiků na celé toto volební období. Návrh na zmrazení platů politiků jsme po volbách v roce 2021 předložili ve Sněmovně již dvakrát, poprvé jej vládní poslanci zamítli, projednání toho druhého dodnes blokují, přitom je námi předložen v tzv. zkrácené lhůtě, a může tudíž platit v podstatě ze dne na den. Hnutí SPD požaduje, aby v době ekonomické krize, vysoké inflace a poklesu reálných mezd občanů byli politici solidární se svým národem. Nelze kázat vodu a přitom pít víno. Politici by si neměli o svých platech rozhodovat sami. Vláda Petra Fialy tímto krokem na občany naprosto kašle a zajímají ji jen vlastní finanční privilegia. Taková vláda nemá právo stát v čele země!

2. Vláda Petra Fialy nedokáže v EU hájit české zájmy. Naše firmy, zejména sklárny, hutě, pekárny a další již dnes zavírají a propouštějí.

Návrh Evropské komise na celoevropské snížení cen energií neobsahuje oddělení ceny elektřiny od ceny plynu, což byl požadavek České republiky, který vláda Petra Fialy opět nedokázala v Bruselu minulý týden na summitu prosadit, přestože Radě EU momentálně předsedá. V praxi se tak ukazuje nulový význam unijního předsednictví České republiky, které stojí naše daňové poplatníky více než 2 miliardy korun. Naopak Maďarsko si na tomto summitu zajistilo výjimku z tzv. pohyblivého cenového stropu, cenového pásma na dovážený zemní plyn a bude moci nadále dovážet levný plyn z Ruska na základě dlouhodobé smlouvy, kterou má na 15 let uzavřenou s ruskou společností Gazprom. Německo se také rozhodlo jít vlastní cestou a bude masivně a plošně dotovat svůj průmysl a domácnosti tak, jak schválil německý parlament (200 miliard euro). Tím pádem tak část našich firem již nebude schopná konkurence, protože německé průmyslové podniky mohou mít cenu 1 kWh plynu zastropovanou v přepočtu na 1,7 Kč, zatímco velké české podniky ji nemají zastropovanou vůbec a nedostávají žádnou státní pomoc. Naše firmy, zejména sklárny, hutě, pekárny a další již dnes zavírají a propouštějí a tohle bude poslední kapka! Opět se jasně ukazuje, že slabá vláda Petra Fialy (ODS) nedokáže v EU hájit národní zájmy vlastního státu. Potvrzuje se i dlouhodobé stanovisko SPD, že jediným systémovým řešením energetické krize je přednostní přímý prodej v ČR vyrobené elektřiny domácím spotřebitelům za dostupné ceny a nákup levného zemního plynu v rámci dlouhodobých kontraktů přímo od jeho producentů.

3. Další zadlužování naší země způsobené Fialovou vládou přinese jen další zdražování a vláda Petra Fialy může naši zemi přivést k bankrotu a kolapsu.

Tento týden se bude ve Sněmovně projednávat v prvním čtení návrh státního rozpočtu na rok 2023. Fialova vláda před volbami slibovala šetření a rozpočtovou odpovědnost, ale navrhuje další rozpočtový deficit, a to ve výši 295 miliard korun. A to i přesto, že samo ministerstvo financí ve svých materiálech uvádí, že v příštím roce očekává jen z DPH a z daní z příjmu fyzických a právnických osob o 216,6 miliard korun vyšší příjmy než za rok 2022! Na těchto číslech je jasně vidět, jak enormně a bezdůvodně vláda meziročně zvyšuje rozpočtové výdaje. V navrženém státním rozpočtu také skokově rostou náklady na obsluhu státního dluhu až na částku bezmála 70 miliard korun. Za tento návrh vládu kritizuje i její Národní rozpočtová rada, a to nejen kvůli masivnímu nárůstu zadlužení státu, ale i s ohledem na to, že vláda v něm počítá i s příjmy z mimořádného zdanění energetických firem a bank (tzv. windfall tax), které zatím nejsou zakotveny v zákonech. Plánovanou výši schodku lze proto označit za spekulativní. Hnutí SPD ostře odmítá rozpočtový diletantismus Fialovy vlády i její hazardování s veřejnými financemi a budoucností našeho státu. Další zadlužování přinese jen další zdražování a Fialova vláda může naši zemi přivést k bankrotu a kolapsu. Tento rozpočet neobsahuje ani návrhy na zvýšení příjmů od zahraničních firem podnikajících u nás (zdanění dividend zahraničních bank, pojišťoven, telekomunikačních firem), které z ČR každoročně vyvádějí až 400 miliard korun, ani přijetí důchodové reformy zajišťující důstojné důchody, ani snížení výdajů státu formou snižování byrokracie slučováním agend ministerstev, omezení plateb solárním baronům a nenavyšování počtu státních zaměstnanců, kterých bude o 8 tisíc více než letos (celkem 492 tisíc). Takže tento vládou předložený návrh odmítáme a připravíme k němu řadu pozměňovacích návrhů.

4. Vláda Petra Fialy si půjčí 10 miliard korun na pomoc Ukrajincům. Česká vláda preferuje zájmy Ukrajiny před zájmy vlastní země a vlastních občanů.

Vláda Petra Fialy minulý týden rozhodla o tom, že si Česká republika půjčí 10 miliard korun na pomoc Ukrajincům. Tento úvěr navyšuje náš státní dluh a jen na úrocích nás bude stát přes půl miliardy korun ročně. Fialova vláda zatím utratila na podporu Ukrajinců v ČR celkem 16,9 miliardy korun. Zdražování, které drtí české občany a firmy, vláda neřeší, ale Ukrajině a Ukrajincům doslova sype miliardy. K 16. říjnu 2022 udělila Fialova vláda jen od letošního března povolení k pobytu v ČR 446 811 novým migrantům z Ukrajiny. To jim plně otevírá dveře do systému tuzemského veřejného zdravotního pojištění zdarma, přístup k veřejnému školství zdarma a rovněž vstup na pracovní trh. Podle údajů Úřadu práce ČR zde ale ke konci září pracovalo z těchto lidí pouze 88 900 osob. A sociální a zdravotní pojištění odvádí pouze zhruba polovina z nich, jelikož značná část Ukrajinců pracuje záměrně na dohody o provedení práce (tzv. DPP), což je zprošťuje od povinnosti těchto pojistných odvodů, přestože využívají zdarma služeb českého zdravotnictví, sociálního systému či školství. Z říjnového jednání sněmovního Výboru pro zdravotnictví vyplynulo, že skokový nárůst výdajů na péči o Ukrajince mají tuzemské zdravotní pojišťovny zejména při léčbě tuberkulózy a HIV. 31. října bude navíc vláda Petra Fialy jednat v Kyjevě společně s vládou Ukrajiny o její obnově. Jde o jednoznačný důkaz toho, že česká vláda preferuje zájmy Ukrajiny před zájmy vlastní země a vlastních občanů. To je pro SPD nepřijatelné!

5. Vyzýváme občany, aby přišli 28. října na náměstí Zelný trh v Brně říct STOP Fialově vládě, STOP zdražování, STOP válce, STOP rozkrádání naší země!

Vyzýváme všechny naše příznivce a občany, kterým není stav naší země lhostejný, aby přišli, pokud mohou, v den státního svátku, v pátek 28. října ve 14 hodin na náměstí Zelný trh v Brně, vyjádřit nespokojenost s Fialovou vládou na demonstraci za demisi této vlády. Pojďme společně říci vládě hlasitě STOP! STOP zdražování, STOP válce, STOP rozkrádání naší země! Na demonstraci vystoupí předseda SPD Tomio Okamura a další.

6. Odmítáme, aby se Petr Hladík z KDU-ČSL, spojený s korupční kauzou v Brně, stal ministrem! Premiér Fiala po kriminální kauze STAN Dozimetr toto vše toleruje.

Vedení vládní KDU-ČSL trvá na nominaci svého místopředsedy Petra Hladíka na funkci ministra životního prostředí. Podle názoru SPD by se Hladík, v jehož kanceláři zasahovala policie v rámci rozsáhlé korupční aféry spojené s privatizací bytů v Brně, neměl stát ministrem do té doby, než příslušné orgány vyjasní jeho úlohu v této kriminální kauze, do které jsou zapojeni i politici další vládní strany, ODS (Otakar Bradáč). Primátorkou Brna je již delší dobu Markéta Vaňková z ODS a poslancem ODS za Brno je i premiér Petr Fiala. Místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík měl mimo jiné dle informací MF Dnes vyvíjet tlak na starostu městské části Brno-Židenice s cílem získat k další privatizaci bytové domy. Politik čelící takto vážným podezřením – má policií zapečetěnou kancelář, zajištěný mobilní telefon a služební notebook – nesmí být dle našeho názoru v žádném případě členem vlády! Politikům KDU-ČSL to však nepřekáží a na jeho jmenování ministrem přesto trvají. Po zapojení vládního hnutí STAN ministra vnitra Víta Rakušana a TOP 09 do kauzy organizovaného zločinu Dozimetr v Praze jsme tak svědky prorůstání kriminální činnosti a korupce i do další vládní strany, KDU-ČSL, tentokrát v Brně. A premiér Petr Fiala toto vše toleruje. To je pro SPD nepřípustné!

7. Místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Richterová a předseda KDU-ČSL Jurečka způsobili škodu minimálně 31 miliard. Požadujeme trestní a hmotnou odpovědnost politiků!

Místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová a předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) svými výroky v médiích a na sociálních sítích o účinnosti tzv. windfall tax (mimořádné zdanění energetických firem a bank) již od roku 2022 způsobili pád akcií dotčených firem, které dosáhly ztráty minimálně 31 miliard korun, přičemž více než polovina z této částky je škoda způsobená společnosti ČEZ, která je ve většinovém vlastnictví státu. O tuto částku tedy přišli akcionáři těchto firem, zejména českého státu, během pár hodin pouze kvůli těmto hloupým a neuváženým vyjádřením. Oba tito vládní politici totiž veřejně prohlásili, že vláda zavede mimořádnou sektorovou daň, tzv. windfall tax, již na zisky z roku 2022 a burza na to reagovala skokovým oslabením akcií dotčených firem. Později se ukázalo, že tato informace není pravdivá, protože ministr Stanjura prohlásil, že to bude platit až od roku 2023, ale to již bylo pozdě. Jde o opakovanou ukázku mimořádného diletantismu představitelů vládních stran poškozující Českou republiku, její firmy a občany. Kdo tuto škodu zaplatí a kdo za ni ponese odpovědnost? Na tomto příkladu je jasně vidět, jak moc v českém právním řádu chybí ustanovení o hmotné a trestní odpovědnosti politiků, což je dlouhodobý návrh hnutí SPD už od doby jeho založení.

25. 10. 2022

Cílem hnutí SPD je ekonomická stabilita a prosperita země!

Minulý týden v úterý proběhla mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, která měla na pořadu jednání jediný bod a to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 ve třetím čtení. 

Hnutí SPD je zastoupeno v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dvaceti poslanci. V rámci projednávání novely zákona o státním rozpočtu jsme předložili k projednání 15 pozměňovacích návrhů, které ale vládní pětikoalice společným hlasováním odmítla přijmout. Tyto naše návrhy přitom cílily na pomoc našim občanům. Jako příklad uvedu návrh podaný naší poslankyní Lucií Šafránkovou, která navrhovala navýšit finance v kapitole 313 Ministerstva práce a sociálních věcí o tři miliardy korun; konkrétně přidání po jedné miliardě korun na „Dávky osobám se zdravotním postižením“, dále na „Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách“ a v posledním případě na „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“. O tyto tři miliardy korun by se zkrátily celkové odvody do rozpočtu Evropské unie (z původně navrhovaných 60 na 57 miliard korun).

Celkem k této novele zákona o letošním státním rozpočtu bylo podáno 34 pozměňovacích návrhů. Všichni poslanci hnutí SPD podpořili pouze ty pozměňovací návrhy, které cílily na pomoc našim občanům se zdražováním. Byly mezi nimi i dva, navržené poslanci z vládnoucí koalice. Zároveň ale říkáme, že tyto návrhy šlo přijmout bez dalšího navýšení zadlužení, např. z položky specifických ukazatelů v části vládní rozpočtové rezervy. Současné vládě předkládáme naše návrhy vedoucí k úsporám státních financí, jako např. ukončení vyvádění nezdaněných dividend do zahraničí nadnárodními korporacemi, přehodnocení nákupů předražené vojenské techniky, odstoupení od šíleného Green Dealu EU, ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, zrušení inkluze ve školství, odebrání dotací politickým neziskovkám, odebrání dotací pro solární barony atd. Též jsme navrhli konkrétní řešení v podobě deseti bodů, které povede ke snížení Fialovy drahoty a našim občanům a firmám zásadně pomůže.

Poslanci vládní pětikoalice, když byly jejich politické strany v minulém volebním období v opozici, tak kritizovali návrhy vládních rozpočtů a rozpočtových schodků s tím, jak by oni šetřili a efektivně hospodařili. Nyní, když jsou ve vládě, tak už v prvním roce vládnutí dosáhli rekordu v zadlužení České republiky v její historii, a po dobu svého působení v řízení země plánují zadlužit Českou republiku o více než 1 bilion korun. Původní rozpočtový schodek, který současná vláda navrhovala na letošní rok, byl minus 280 miliard korun. Vláda Petra Fialy nejprve navrhla jeho zvýšení na 330 miliard korun a následně při konečném schvalování si odhlasovala schodek státního rozpočtu na rok 2022 ve výši rekordních 375 miliard korun. Poslanci za SPD hlasovali proti vládnímu návrhu zákona státního rozpočtu na rok 2022 jako celku.

Cílem hnutí SPD, tak jak definujeme ve svém programu, je ekonomická stabilita a prosperita země. Ekonomika České republiky musí vytvářet dostatek finančních zdrojů pro zajištění sociální stability. Cílem je zajistit podmínky pro spokojený život občanů s garancí kvalitního vzdělání, zdravotnictví a sociálního systému. Tento cíl ohrožují dluhy země, a proto usilujeme o jejich zastavení, neboť dluhy nejsou budoucnost. Není možné mít dlouhodobě vyšší výdaje než příjmy. Fialova vláda nehájí zájmy českých občanů a chová se nezodpovědně, a proto požadujeme její odstoupení.

21. 10. 2022

Hnutí SPD nedopustí další navyšování věku odchodu do důchodu!

Současná vláda Petra Fialy se nezajímá o naše občany a neplní sliby, které deklarovala ve svém programovém prohlášení. Bohužel se to týká i těch nejzranitelnějších, a to našich seniorů.

V Programovém prohlášení vlády, se v kapitole důchodového systému uvádí: „Jsou to lidé, kdo tvoří prosperitu naší země. Proto si každý zaslouží vědět, že má jistotu ve stáří. Připravíme takovou reformu penzijního systému, která bude postavena na celospolečenském konsenzu, který zajistí dlouhodobou perspektivu.“ Nyní ale rok po volbách zveřejnil v médiích ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka (KDU-ČSL), že vláda se bude muset zabývat otázkou zvýšení věku odchodu do starobního důchodu. Zdůvodňoval to tím, že v budoucích letech nebude ve státní pokladně dostatek financí na výplatu penzí. Takové jednání si naši budoucí senioři v žádném případě nezaslouží. Vnímáme to jako neúctu ke všem slušným a pracujícím občanům, kteří celý svůj produktivní věk pracovali pro blaho naší republiky a řádně vychovávali děti. Proto si zaslouží od státu zajištění důstojných podmínek pro tuto etapu jejich života.

Hnutí SPD zastává názor, že je nutné urychleně řešit důchodovou reformu, a je povinností státu najít potřebné finance, aby bylo zajištěno vyplácení důchodů pro naše seniory i v budoucnu. V žádném případě by nemělo dojít ke zvyšování věku odchodu do důchodu. Vláda má mnoho dalších možností, kde ušetřit státní finance. Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje možnosti úspor, viz ukončení vyvádění nezdaněných dividend do zahraničí nadnárodními korporacemi, zrušení inkluze ve školství, přehodnocení nákupů předražené vojenské techniky, odstoupení od šíleného Green Dealu EU, ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, odebrání dotací solárním baronům nebo politickým neziskovkám. Vláda ale na naše návrhy neslyší.

Též navrhujeme, že se musí významně podpořit porodnost v pracujících rodinách, aby naše země měla v budoucnu dostatečný počet aktivních plátců důchodového pojištění, kteří v našem průběžném důchodovém systému ufinancují důstojné důchody svých rodičů a prarodičů. Všechny tyto návrhy jsme zpracovali a představili našim občanům v rámci projektu: „Rodina na prvním místě“.

V hnutí SPD si vážíme všech našich seniorů, a proto jsme pro odchod do důchodu nejpozději v 65 letech věku a dříve, pokud bude mít důchodově pojištěný odpracovaná potřebná léta. Pro naše seniory musí stát, při splnění zákonných podmínek, zavést pravidelně zvyšovaný garantovaný minimální starobní důchod ve výši minimální mzdy jakožto základní složky penze; nad tuto částku pak výši starobního důchodu určovat zásluhově. Senioři mají po celoživotní tvrdé a poctivé práci nezadatelné právo na odpočinek a zaslouženou podporu. My si našich seniorů vážíme.

19. 10. 2022

Nedovolme, aby Fialova vláda ještě více ovládala Českou televizi a Český rozhlas!

Vládní pětikoalice se snaží všemi prostředky ovládnout největší veřejnoprávní média v zemi, a proto chce protlačit Poslaneckou sněmovnou novelu zákona o České televizi a Českém rozhlasu.

Hnutí SPD neschvaluje tuto vládní novelu zákona o České televizi (ČT) a Českém rozhlasu (Čro), neboť se oprávněně domníváme, že s přijetím této novely získá vládnoucí pětikoalice velmi činný nástroj pro dohled nad veřejnoprávními médii a na jejich jednosměrné nasměrování na pozitivní propagaci politiky vlády a Evropské unie. Naopak cíleně bude utlačovat celou opozici do pozadí. To vše je vedeno s cílem úplného politického ovládnutí ČT a Čro. Týká se to především ČT a jejích zpravodajských pořadů. Nelze připustit, aby se z České televize stala totalitní televize, a proto se budou naši poslanci zastoupení v Poslanecké sněmovně všemi dostupnými prostředky snažit zablokovat projednání této novely zákona.  

V hnutí SPD chceme názorovou různorodost v souladu s platným zákonem ČNR č. 483/1991 Sb. o České televizi, kde se mimo jiné uvádí, že Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů na celém území České republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti, a potřeby zachovat mediální pluralitu. Mezi její hlavní úkoly, coby poskytovatele veřejné služby v oblasti televizního vysílání, patří poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Proto požadujeme, aby Česká televize, jelikož je placena z koncesionářských poplatků, reflektovala názory celé společnosti, tedy hlavní názorové proudy včetně názorů našeho hnutí. Toto tvrzení je podloženo tím, že hnutí SPD v posledních parlamentních volbách volilo více než půl milionů voličů a v současné době zastává pozici třetího nejsilnějšího subjektu na té nejvyšší úrovni naší politické scény.

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je umožnit, aby členy Rady České televize (nyní 15 členů, nově 18) a Rady Českého rozhlasu (celkem 9 členů) volily obě komory Parlamentu České republiky, tedy poslanci zastoupení v Poslanecké sněmovně a nově i senátoři zvolení do Senátu. Poslanci by volili dvě třetiny členů a senátoři třetinu. Rady ČT i Čro mají pravomoc schvalovat rozpočet těchto institucí a volbu jejích generálních ředitelů.

Odmítáme podpořit navrženou vládní novelu zákona o ČT a Čro, neboť jsme rezolutně proti tomu, aby se rozšiřoval počet radních, a aby třetinu radních volil nově i Senát, který nereflektuje vůli většiny občanů, jelikož voleb do této instituce se průměrně účastní méně než dvacet procent oprávněných voličů. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že Česká televize poskytuje našim občanům nevyvážené informace, což by se přijetím této novely ještě více prohloubilo, a to převážně v rámci obsahu zpravodajských pořadů.

Hnutí SPD též dlouhodobě prosazuje, aby Česká televize i Český rozhlas byly státní příspěvkovou organizací s pevným rozpočtem pod kontrolou nezávislého Nejvyššího kontrolního úřadu.

18. 10. 2022

Budeme hlasovat proti vládnímu návrhu rozpočtu na letošní rok!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

vláda Petra Fialy svou nečinností, nekompetentností a chaotickými opatřeními způsobuje další a další nárůst inflace. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje řešení Fialovy drahoty. Zastropování cen energií vládou Petra Fialy je absolutně nedostatečné. Kvůli škodlivé Fialově vládě už začínají krachovat české firmy. Fialova vláda odmítá řešit vysoké ceny pohonných hmot snížením DPH. Hnutí SPD rozhodně odmítá zvýšení hranice věku pro odchod do důchodu, jak to navrhl ministr práce Jurečka. Senioři mají po celoživotní poctivé práci nezadatelné právo na odpočinek a zaslouženou podporu. Fialova vláda před volbami občanům lživě slibovala rozpočtovou odpovědnost, ale ve skutečnosti chce zadlužit Českou republiku o více než 1 bilion korun.

1. Vláda Petra Fialy svou nečinností, nekompetentností a chaotickými opatřeními způsobuje další a další nárůst inflace. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje řešení Fialovy drahoty.

Zářijová míra inflace zrychlila meziročně na 18 % ze srpnových 17,2 %. Elektřina meziročně zdražila o 37,8 %, zemní plyn dokonce o 85,9 %, tuhá paliva o 55,8 %, cukr o 33,8 %, trvanlivé mléko o 50,1 %, máslo o 50,5 % a mouka o téměř 61 %! To vše je následkem nezodpovědných rozhodnutí orgánů Evropské unie, nyní pod předsednictvím vlády Petra Fialy. Přičemž vláda Petra Fialy (ODS) kombinací své nečinnosti, nekompetentnosti a chaotických opatření způsobuje další a další nárůst inflace. Hnutí SPD naopak dlouhodobě předkládá návrhy řešení Fialovy drahoty. Požadujeme okamžité zastropování cen nejen u energií, které je ze strany vlády na zcela nedostatečné úrovni, ale i u pohonných hmot, základních potravin a úroků z hypotečních úvěrů. Stejně tak navrhujeme dočasné snížení DPH u energií, pohonných hmot a základních potravin na nulovou sazbu. Všechna tato opatření v různé míře už dávno používá drtivá většina evropských států, včetně našich sousedů a zemí uskupení V4. I proto jsou naši občané nuceni ve velkých počtech například jezdit nakupovat potraviny do Polska, kde jsou v důsledku snížení DPH výrazně levnější, protože polská vláda se o své občany, na rozdíl od vlády Petra Fialy, skutečně stará. Z těchto důvodů požadujeme demisi vlády Petra Fialy, kterou je potřeba nahradit kompetentními odborníky.

2. Zastropování cen energií vládou Petra Fialy je absolutně nedostatečné. Kvůli škodlivé Fialově vládě už začínají krachovat české firmy.

Zatímco vláda Petra Fialy (ODS) zastropovala ceny zemního plynu pro domácnosti a malé firmy na úrovni 3 koruny za jednu kilowatthodinu, Německo plánuje dle návrhu své expertní komise zastropování ceny zemního plynu v přepočtu na 1,7 koruny za kilowatthodinu! V praxi se tak potvrzuje názor SPD, že zastropování cen energií vládou Petra Fialy je absolutně nedostatečné. Navíc německá vláda, na rozdíl od české vlády, plánuje zastropovat ceny plynu všem odběratelům, včetně velkých průmyslových firem, zatímco u nás firmy kvůli nečinnosti vlády krachují. Hnutí SPD navrhovalo při projednávání změny energetického zákona ve Sněmovně zastropování ceny plynu na úrovni 1 koruny za kilowatthodinu i to, aby se to týkalo naprosto všech odběratelů plynu v České republice. To však vládní koaliční poslanci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN odmítli. Ostatní evropské státy nespoléhají na řešení ze strany EU a přijímají si vlastní opatření. Například německý kancléř Scholz koncem září oznámil vytvoření zvláštního hospodářského fondu o objemu 200 miliard euro na podporu kroků, které mají ochránit německé občany i průmyslové podniky ohrožené vysokými cenami energií. Pokud tato podpora velkých firem v Německu projde, stanou se naše firmy naprosto nekonkurenceschopné a zničí je to. To vše se všemi negativními dopady na nezaměstnanost a státní rozpočet! To je pro SPD zcela nepřijatelné!

3. Fialova vláda odmítá řešit vysoké ceny pohonných hmot snížením DPH.

Pohonné hmoty jenom za poslední týden opět razantně zdražily. Benzín o 3 koruny a nafta v průměru o 2 koruny za litr. Toto zdražení se opět promítá do zvýšení cen všeho, na čem je doprava závislá. Vláda odmítá řešit vysoké ceny pohonných hmot snížením DPH tak, jak dlouhodobě navrhuje SPD. Tato vláda nemá důvěru veřejnosti a nehájí zájmy našich občanů, a proto by měla okamžitě podat demisi. Místo pomoci našim občanům plánuje vláda Petra Fialy jednat dne 31. října v Kyjevě společně s vládou Ukrajiny o její obnově. Tento krok nepokládáme za aktuální, zatímco růst cen v ČR a pomoc našim občanům a firmám je nutné řešit ihned.

4. Hnutí SPD rozhodně odmítá zvýšení hranice věku pro odchod do starobního důchodu, jak to navrhl ministr práce a sociálních věcí Jurečka. Senioři mají po celoživotní poctivé práci nezadatelné právo na odpočinek a zaslouženou podporu.

Hnutí SPD rozhodně odmítá zvýšení hranice věku pro odchod do starobního důchodu nad 65 let, jak to navrhl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Jsme pro odchod do důchodu nejpozději v 65 letech věku a dříve, pokud bude mít důchodově pojištěný odpracovaná potřebná léta. A navrhujeme pro naše seniory při splnění zákonných podmínek zavést pravidelně zvyšovaný minimální starobní důchod ve výši minimální mzdy jakožto základní složku penze. Nad tuto částku se výše starobního důchodu bude určovat zásluhově. Senioři mají po celoživotní tvrdé a poctivé práci nezadatelné právo na odpočinek a zaslouženou podporu. Recept SPD je jasný: Musíme významně podpořit porodnost v pracujících rodinách, aby naše země měla v budoucnu dostatečný počet aktivních plátců důchodového pojištění, kteří v našem průběžném důchodovém systému ufinancují důstojné důchody svých rodičů a prarodičů.

5. Fialova vláda před volbami občanům lživě slibovala rozpočtovou odpovědnost, ale ve skutečnosti chce zadlužit Českou republiku o více než 1 bilion korun.

Fialova vláda před volbami občanům lživě slibovala šetření a rozpočtovou odpovědnost, ale ve skutečnosti za čtyři roky svého předpokládaného funkčního období chce zadlužit Českou republiku o více než 1 bilion korun. Na schůzi Sněmovny se toto úterý bude projednávat vládní novela zákona o státním rozpočtu pro letošní rok v závěrečném třetím čtení. Vláda Petra Fialy (ODS) navrhuje zvýšení schodku státního rozpočtu (tím i státního dluhu) o dalších 95 miliard korun! A to přesto, že má kvůli vysokým cenám energií, pohonných hmot, potravin a dalšího zboží a služeb meziročně zhruba o 127 miliard vyšší daňové příjmy. Původní rozpočtový schodek byl 280 miliard korun. Vláda nejprve navrhla jeho zvýšení na 330 miliard korun a poté, až při projednávání novely zákona ve Sněmovně, formou poslaneckého pozměňovacího návrhu požaduje jeho navýšení o dalších 45 miliard. To je naprosto bezprecedentní a nepřijatelné! Stejně tak jako návrh rozpočtového deficitu na rok 2023 v objemu 295 miliard korun. Vláda je rozpočtově nezodpovědná. Je potřeba snižovat schodky státních rozpočtů zvyšováním příjmů a snižováním zbytných výdajů. Poslanci hnutí SPD budou samozřejmě hlasovat proti vládnímu návrhu rozpočtu na letošní rok.

14. 10. 2022

Pražské summity evropských lídrů nic konkrétního kromě fotografií nepřinesly!

Minulý týden se v Praze uskutečnily dva summity, které naše daňové poplatníky stály více jak 50 milionů korun a ve finále pro ně nic konkrétního nepřinesly.

Evropští lídři ze 44 evropských zemí se neformálně sešli v Praze na Pražském hradě ve čtvrtek 6. a v pátek 7. října 2022. Dne 6. října proběhlo historicky první zasedání Evropského politického společenství, na které navázalo dne 7. října neformální zasedání Evropské rady.

Nejvyšší představitelé 27 členských států Evropské unie se na neformální schůzi v Praze snažili ujednotit své postoje ke snížení cen zemního plynu a dalším nástrojům, kterými chtějí na evropské úrovni řešit energetickou krizi. Jednali též o možnosti zastropovat velkoobchodní ceny plynu. Ke stanovení maximální ceny se přiklánějí země jako Polsko, Francie, Itálie či Španělsko. Německo spolu s Nizozemskem či severskými státy se zatím staví proti s obavami, že by strop zásadně narušil fungování trhu a mohl by způsobit nedostatek plynu. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona mají lídři unijních zemí 27 různých způsobů, jak bojovat s drahými energiemi, a každá unijní země si hájí svůj postup. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že unijní exekutiva bude mít připravené detailnější návrhy opatření proti rostoucím cenám energií v následujících týdnech, a že některé představí členským státům před řádným unijním summitem v Bruselu, který se bude konat ve dnech 20. a 21. října toho roku.

Takže když to shrneme, lídři EU se opět nedohodli na konkrétních opatřeních, které by rychle a účinně pomohly občanům v rámci jejich tíživé životní situace v souvislosti s razantním zvýšením cen energií. Čekat nějaké unijní řešení, které by pomohlo našim občanům – tomu snad již nikdo nevěří, kromě představitelů vládní pětikoalice v čele s premiérem Petrem Fialou. Zde se znovu potvrdilo, že EU je nefunkční projekt, a proto naše hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, že zásadní politické a ekonomické otázky musíme v České republice řešit primárně tak, aby odpovídaly našim národním zájmům. Tomu odpovídají i zveřejněná data z provedeného průzkumu agentury Kantar, zpracovaný pro Českou televizi. Z výzkumu vyplývá, že aktuálně 75 % občanů ČR nesouhlasí s kroky Fialovy vlády v energické krizi.

Hnutí SPD dlouhodobě zastává názor, že naše další členství v EU by mělo být předmětem rozhodnutí našich občanů v celostátním závazném referendu. Novelu tohoto ústavního zákona jsme předložili k projednání do Poslanecké sněmovny v listopadu minulého roku, ale strany vládní koalice ho odmítají zařadit na program jednání. Pro hnutí SPD je na první místě Česká republika a její občané.

12. 10. 2022

Demonstrace hnutí SPD proti škodlivé vládě Petra Fialy budou pokračovat!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

aktuálně 75 % občanů nesouhlasí s kroky Fialovy vlády v energetické krizi a téměř 50 % občanů si myslí, že by ČR měla s Ruskem vyjednávat o dodávkách energií. Demonstrace hnutí SPD proti škodlivé vládě budou pokračovat. Kvůli drahým energiím hrozí krachy firem a jejich odchod z ČR. Hnutí SPD podporuje zdanění nadnárodních korporací. Summit evropských lídrů v Praze nepřinesl kromě společných fotografií žádný konkrétní a hmatatelný výsledek, který by zlepšil životy našich občanů. Agresivita převaděčů nelegálních muslimských imigrantů v ČR rapidně stoupá a ilegální imigrace do České republiky eskaluje. Ministr vnitra Rakušan (STAN) i EU selhávají. Hnutí SPD prosazuje zlepšení životní úrovně zdravotně postižených občanů. Fialova vláda naopak v letošním rozpočtu snížila finance určené na pomoc zdravotně postiženým.

1. Aktuálně 75 % občanů nesouhlasí s kroky Fialovy vlády v energetické krizi a téměř 50 % občanů si myslí, že by ČR měla s Ruskem vyjednávat o dodávkách energií. Demonstrace hnutí SPD proti škodlivé vládě budou pokračovat.

Vládě Petra Fialy (ODS) se stále nedaří přesvědčit naše občany, že pro ně přijala alespoň nějaká opatření, která by jim pomohla zvládnout současnou energetickou krizi. Aktuálně 75 % občanů nesouhlasí s kroky vlády v energetické krizi a téměř 50 % občanů si myslí, že by ČR měla s Ruskem vyjednávat o dodávkách energií, zejména plynu a ropy. Jedná se o závěry výzkumu agentury Kantar CZ pro ČT. Také proto je hnutí SPD organizátorem demonstrací nespokojených občanů, kterým průběžně přicházejí od dodavatelů energií faktury násobky zvýšených záloh na platby elektřiny a plynu, a jejich požadavky považujeme v této oblasti za naprosto oprávněné. Tyto demonstrace budou pokračovat a hnutí SPD stojí za požadavky demonstrujících v oblastech energetické a potravinové krize a stále rostoucích cen energií a potravin. Namísto pomoci našim občanům vláda plánuje společně jednat 31. října v Kyjevě s ukrajinskou vládou o obnově Ukrajiny. Takové vládní priority jsou pro SPD nepřijatelné. Tato vláda by měla podat demisi. Pro nás jsou naši občané na 1. místě!

2. Kvůli drahým energiím hrozí krachy firem a jejich odchod z ČR.

Minulý týden na sněmu Svazu průmyslu a dopravy zazněla kritika vlády v oblasti zabezpečení cen energií pro firmy. Hnutí SPD s vyjádřeními, která na tomto sněmu zazněla, souhlasí. Pro příští rok má zafixované ceny plynu jen 22 % našich podniků a ceny elektřiny pouhých 20 % z nich. Pokud naše firmy nebudou mít zajištěny cenově dostupné energie, tak hrozí, že svou výrobu přesunou jinam, stoupne nezaměstnanost a státní pokladna přijde o nemalé příjmy z daní. Tím aktuálně pohrozil i německý koncern Volkswagen Group, který je majitelem největšího výrobce automobilů v České republice, Škody Auto a.s. Aktuálně také nejstarší fungující sklárna v Evropě – harrachovská sklárna Novosad – oznámila své uzavření kvůli vysokým cenám plynu a většinu z 90 zaměstnanců plánuje propustit. Zatímco loni za celý rok zaplatila za plyn 4,5 milionu korun, letos už její náklady na plyn překročily 20 milionů, a to ještě není konec roku. Fialova vláda nehájí zájmy našich průmyslových podniků, firem a občanů, není vládou odborníků a měla by okamžitě skončit! 

3. Hnutí SPD podporuje zdanění nadnárodních korporací.

Vláda Petra Fialy (ODS) přišla minulý týden s návrhem zákona na zdanění mimořádných zisků od ledna 2023 na dobu tří let pro společnosti z oblasti energetiky, bankovnictví, petrolejářství a těžby fosilních paliv (tzv. windfall tax). Hrozí tak další výrazné zdražení příslušného zboží a služeb, protože tyto společnosti se v důsledku zavedení mimořádné daně budou snažit různými způsoby optimalizovat svůj zisk a daňový základ, tudíž ani výnos z této daně nemusí odpovídat představám ministerstva financí. Ostatně o vládním odhadu příjmů z této daně, 85 miliard korun ročně, pochybují i mnozí ekonomičtí experti. V bankovním sektoru lze rovněž očekávat zvýšení úroků z úvěrů, hypoték a bankovních poplatků pro naše občany. Hnutí SPD zásadně odmítá zvyšování daní našim občanům a zároveň dlouhodobě prosazujeme, aby se zdanilo vyvádění u nás nezdaněných dividend zahraničními nadnárodními korporacemi do ciziny, což představuje až 300 miliard korun ročně. To ale Fialova vláda odmítá.

4. Summit evropských lídrů v Praze nepřinesl kromě společných fotografií žádný konkrétní a hmatatelný výsledek, který by zlepšil životy našich občanů.

Setkání lídrů evropských států, EU a tzv. Evropského politického společenství, která proběhla minulý týden v Praze, nepřinesla kromě společných fotografií žádný konkrétní a hmatatelný výsledek, který by zlepšil životy našich občanů. Přitom nás půlroční předsednictví České republiky EU stojí přes 2 miliardy korun. Mezi účastníky setkání navíc panovalo silné napětí a rozpory a projevila se zde zároveň nejednotnost ohledně řešení společné energetické krize. Jasně se tedy ukazuje nefunkčnost a škodlivost EU, zejména v době krizí, jako je tomu nyní. Zásadní politické a ekonomické otázky musíme řešit primárně tak, aby odpovídaly našim národním zájmům, a naše další členství v EU by mělo být předmětem rozhodnutí našich občanů v celostátním závazném referendu, které strany vládní koalice dlouhodobě odmítají.

5. Agresivita převaděčů nelegálních muslimských imigrantů v ČR rapidně stoupá a ilegální imigrace eskaluje. Ministr vnitra Rakušan (STAN) i EU selhávají.

Vlna ilegální imigrace do České republiky eskaluje a situace se stává neudržitelnou. Ředitel cizinecké policie Milan Majer v rozhovoru pro deník Právo upozornil, že agresivita převaděčů nelegálních muslimských imigrantů rapidně stoupá a že by při ostraze státních hranic uvítal pomoc české armády, protože policistů je nedostatek. V letošním roce bylo na našem území zachyceno již 14 214 nelegálních imigrantů, zatímco během dosavadní největší migrační krize v roce 2015 to bylo pouze 3 024 osob. Ministr vnitra Rakušan (STAN) tuto situaci absolutně nezvládá a neřeší a ukazuje svoji neschopnost zajistit dostatečný počet policistů. Hnutí SPD již dlouhodobě a opakovaně v této souvislosti požaduje výrazné personální a finanční posílení policie. Současná migrační krize rovněž ukazuje na další fatální selhání EU, na nefunkčnost tzv. schengenského systému i readmisních dohod o vracení nelegálních imigrantů.

6. Hnutí SPD prosazuje zlepšení životní úrovně zdravotně postižených občanů. Fialova vláda naopak v letošním rozpočtu snížila finance určené na pomoc zdravotně postiženým.

Na schůzi Poslanecké sněmovny v tomto týdnu by se měla mimo jiné projednávat i vládní novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Hnutí SPD zde podává několik pozměňovacích návrhů, které by zvýšily podporu zdravotně postižených občanů v rámci poskytování příspěvku na mobilitu. Zatímco vláda chce zvýšit tento příspěvek pouze na 900 korun měsíčně, což ani zdaleka nepokrývá inflaci a zdražení nákladů na dopravu, my v SPD navrhujeme jeho zvýšení ve třech variantách na 2 200 korun, na 1 650 korun, anebo alespoň na 1 100 korun měsíčně. Boj za práva a důstojnou životní úroveň zdravotně postižených občanů je jednou z programových priorit hnutí SPD v oblasti sociální politiky. Naopak vláda Petra Fialy (ODS) této sociálně ohrožené skupině osob nepomáhá vůbec nijak, přičemž v letošním rozpočtu snížila objem finančních prostředků, které jsou určeny na pomoc zdravotně postiženým. To je pro SPD nepřijatelné!

11. 10. 2022

Kandidátem hnutí SPD na prezidenta České republiky je poslanec Jaroslav Bašta!

Jde o člověka s obrovskou životní zkušeností v oblasti boje za svobodu, demokracii a lidská práva, disidenta, politického vězně v době normalizace (vězněn 2,5 roku) a jednoho z prvních signatářů Charty 77.

V současné době podávají své nominace v souladu se zákonem oprávněné subjekty i samotní kandidáti, na výkon funkce prezidenta České republiky na dalších pět let. Hnutí SPD mělo jasnou volbu, koho vyšle a bude podporovat v boji o Pražský hrad. Jaroslav Bašta je poslanec, archeolog a spisovatel. V letech 1998 až 2002 byl ministrem vlády České republiky a poté naším velvyslancem v Rusku a na Ukrajině. Nikdy nebyl členem KSČ, mluví plynně anglicky, německy a rusky. Vzhledem ke svému charakteru, životním, profesním a politickým zkušenostem a mezinárodnímu rozhledu má všechny předpoklady k tomu být vynikajícím prezidentem České republiky chránícím naše národní zájmy.

Hnutí SPD dle posledních průzkumů patří třetí příčka mezi politickými subjekty, zastoupené v Poslanecké sněmovně, za což velmi děkujeme našim příznivcům. Předsednictvo hnutí tak logicky navrhlo kandidáta na post prezidenta, kterého budeme společně podporovat. Volba v tomto ohledu byla jednoznačná. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura navrhl a představil vybraného kandidáta členům hnutí v rámci celostátního Grémia hnutí SPD, které proběhlo druhou zářijovou sobotu tohoto roku v Praze. Nominace pana Jaroslava Bašty byla jednomyslně všemi přítomnými schválena. 

V České republice od svého vzniku v roce 1993 do změny ústavy v roce 2012 probíhala volba hlavy státu nepřímo na společné schůzi obou komor Parlamentu (do ustavení Senátu v roce 1996 pak na schůzi Poslanecké sněmovny). Od roku 2013 se volba koná přímo většinovým dvoukolovým systémem. Délka funkčního období prezidenta republiky je pět let a nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

Hnutí SPD postavilo do prezidentských voleb kandidáta, který splňuje všechny předpoklady a je kompetentní k výkonu funkce prezidenta České republiky. První kolo se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023. V panu Jaroslavu Baštovi mají naši občané jistotu, že vždy bude ze své pozice hájit jejich zájmy a prosazovat vše ku prospěchu národní suverenity České republiky.

7. 10. 2022

Hnutí SPD přistupuje k našim seniorům s respektem a úctou!

První říjnovou sobotu jsme si připomněli mezinárodní den seniorů. Rozhodně na tuto skupinu osob nesmíme zapomínat a je povinností státu se o své seniory řádně postarat a garantovat výplaty důchodů i v budoucnu.

Hnutí SPD si váží všech našich seniorů, a proto považujeme za nezbytné přijmout dlouhodobě odkládanou důchodovou reformu. Právo na odchod do starobního důchodu musí být nejpozději ve věku 65 let a zvýhodněni by měli být ti, co pracují i po dosažení důchodového věku. Prosazujeme zvýšení poměru starobního důchodu k průměrné mzdě v národním hospodářství. Ve Sněmovně naši poslanci podpořili každé přidání financí seniorům. V rámci valorizací prosazujeme pro všechny stejnou výši a navrhujeme uzákonit zaručenou minimální výši důchodu na úrovni minimální mzdy. Naši senioři si zajisté zaslouží prožívat tuto svou životní etapu v důstojných podmínkách. Zároveň také prosazujeme zvýšení invalidních důchodů.

V České republice žije více než dva miliony seniorů a jak populace stárne, tak i jejich počet roste. Většina z nich je odkázána jen na starobní důchod a z důvodu vysoké inflace a rostoucího zdražování všech komodit (energie, teplo, potraviny) se dostává stále více z nich do tíživé situace. Životní úroveň lidí odchodem do penze výrazně klesá a současné důchody jsou tak v poměru k nákladům stále nižší. Pro seniory to vyžaduje, aby měli další zaměstnání, podporu rodiny nebo to, co si v průběhu života naspořili, a ani státem garantované valorizace důchodů to nezachrání. Vysoké ceny potravin a energií řeší senioři nejčastěji a mají oprávněné obavy, jak to s nimi bude dál, zda zvládnou zaplatit za vše, co souvisí s jejich bydlením, zda budou mít peníze na léky atd. Rozhodně tyto stavy nejistoty mají negativní vliv nejen na jejich psychiku (stres, úzkost), což se projevuje na celkovém zdraví seniorů. 

Podle odhadu odborníků žije v České republice za hranicí chudoby zhruba půl milionu seniorů, kterým nezbývají peníze na zaplacení elektřiny, teplé vody, tepla a potravin. Převážně jsou starší 70 let, čímž možnosti nějakého přivýdělku jsou pro ně mizivé. Průměrná výše starobního důchodu činila v červnu tohoto roku 17.299 Kč. Přitom muži pobírají oproti ženám v průměru o více než 3.000 Kč. Muži pobírají v průměru 18.919 Kč a ženy 15.788 Kč. 

Hnutí SPD přistupuje k našim seniorům s respektem a úctou. Výše jejich starobních důchodů by měla být taková, aby senioři mohli nadále v naší společnosti vést dle možností plnohodnotný život. Je povinností státu zajistit dostatek financí ve státním rozpočtu i v dalších letech, aby bylo na výplatu starobních důchodů pro naše seniory.

5. 10. 2022

Hnutí SPD požaduje stálou ochranu státních hranic před nelegálními imigranty!

Během letních měsíců tohoto roku se raketově zvýšil záchyt nelegálních imigrantů, kteří byli zadrženi v České republice.

Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na půdě poslanecké sněmovny na tento nežádoucí stav, neboť nově nelegálně příchozí imigranti představují pro naši zemi určité bezpečnostní riziko. V našem programu zásadně odmítáme imigrační politiku a cíle EU. Jasně a nekompromisně odmítáme přijímání nelegálních imigrantů na území České republiky a říkáme NE islamizaci. Prosazujeme účinnou a rychlou návratovou politiku nelegálních imigrantů.

Uvedu některé údaje z policejních statistik. Počet zadržených nelegálních imigrantů v letošním květnu byl 264 osob, v červnu 356, v červenci 1.055, v srpnu 3.440 a ke konci měsíce září byl počet zadržených imigrantů již 4.558. Za celý rok 2021 bylo zajištěno 1.330 imigrantů nelegálně se pohybujících na území České republiky. Letos za prvních devět měsíců jich je už více než 12.000, což výrazně překračuje čísla z roku 2015, kdy v Evropě vrcholila migrační krize. Letos policie zadržela také 125 převaděčů, když v minulých letech šlo spíše o jednotky či menší desítky. Nejčastěji do Česka míří Syřané, a to převážně z Afganistánu a Turecka. Do České republiky se dostávají nejčastěji ze Slovenska. Většina z nich putuje z Turecka, dále přes Řecko, Albánii nebo Severní Makedonii.

Vláda se nyní konečně pod tlakem hnutí SPD a nespokojených občanů rozhodla alespoň na 10 dní zavést kontrolu státních hranic se Slovenskem, konkrétně v termínu od 29. září do 8. října tohoto roku. Cílem je zamezení nelegální imigrace a zadržení převaděčů, kteří na této nezákonné činnosti velmi dobře finančně profitují. Celkem 500 příslušníků Policie České republiky spolu s 60 celníky budou po dobu 10 dní ve 12hodinových směnách důkladně střežit naši hranici se Slovenskem. Takže si počkejme na vyhodnocení těchto opatření.

Hnutí SPD dlouhodobě odmítá masovou nelegální imigraci a požadujeme stálou a důslednou kontrolu našich státních hranic. Je povinností vlády chránit naši vlast, české občany, jejich bezpečnost, majetek a životy.

4. 10. 2022

Neustálé zvyšování deficitu veřejných financí je pro nás naprosto neakceptovatelné!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

ačkoli má Fialova vláda o 127 miliard vyšší příjmy než vloni, dále extrémně zvyšuje zadlužení naší země a způsobuje zdražování. Vláda ohrožuje sociální jistoty občanů i vyplácení důchodů. Vláda Petra Fialy de facto podporuje korupci. Vytvořila si velké množství nových politických trafik pro své kamarády za stovky milionů ročně. Hrozí, že cena elektřiny bude pro spotřebitele přes 10 tisíc korun za megawatthodinu a 14 tisíc za megawatthodinu plynu. Fialova vláda to ale neřeší. Situace ohledně ilegální imigrace na území ČR se neustále zhoršuje a občané mají strach. Česká policie denně zachytí několik stovek imigrantů hlavně z muslimských zemí. Hnutí SPD ostře odsuzuje vojenské útoky Ázerbájdžánu na Arménii. Česká vláda i EU hanebně a pokrytecky mlčí.

1. Ačkoli má Fialova vláda o 127 miliard vyšší příjmy než vloni, dále extrémně zvyšuje zadlužení naší země a způsobuje zdražování. Vláda ohrožuje sociální jistoty občanů i vyplácení důchodů.

Poslanci vládní koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN odmítli minulý pátek ve Sněmovně projednat mimořádný bod navržený hnutím SPD, který se měl týkat našich oprávněných výhrad k dále rostoucímu deficitu státního rozpočtu na letošní rok. Vláda Petra Fialy (ODS) se totiž zcela v rozporu s předvolebními sliby chová rozpočtově naprosto nezodpovědně. A přestože má kvůli vysokým cenám energií, pohonných hmot, potravin a dalšího zboží a služeb z nepřímých daní minimálně o 127 miliard vyšší příjmy než v předchozím roce, dále stupňuje zadlužení naší země. Původně byl pro letošní rok schválen schodek v objemu 280 miliard korun, poté vláda navrhla jeho navýšení na 330 miliard korun a při jeho projednávání ve Sněmovně požadují vládní poslanci zvýšení schodku až na těžko uvěřitelných 375 miliard! Na rok 2023 potom navrhuje vláda schodek ve výši 295 miliard korun, přičemž v něm počítá s příjmy v řádu 150 miliard z mimořádných daní, které ještě nebyly vůbec zákonem schváleny, což je také absolutně nepřijatelný postup! Na další dva roky pak navrhuje ministerstvo financí deficity v objemu po 250 miliardách korun, což by znamenalo za čtyři roky Fialovy vlády růst zadlužení státu zhruba o 1,2 bilionu korun! Je to nepřijatelný hazard, který přivodí naší zemi obrovské sociálně-ekonomické problémy, ohrozí sociální jistoty občanů i vyplácení důchodů. Vláda tím způsobí další nárůst inflace a zdražování. Pro hnutí SPD je neustálé zvyšování deficitu veřejných financí naprosto neakceptovatelné, jsme zastánci vyrovnaného hospodaření státu, vyrovnaných či přebytkových státních rozpočtů. Takto hospodařící vláda by měla okamžitě podat demisi!

2. Vláda Petra Fialy de facto podporuje korupci. Vytvořila velké množství nových politických trafik pro své kamarády za stovky milionů ročně.

Vládní pětikoalice premiéra Petra Fialy (ODS) ve Sněmovně minulý týden přes odpor hnutí SPD protlačila změnu služebního zákona, která přinese silnou politizaci státní správy, další snížení odborné úrovně a zejména další masivní utrácení peněz daňových poplatníků. Tato změna mimo jiné ruší pozice odborných náměstků a dává ministrům nově možnost dosadit si na pozice svých politických náměstků neomezený počet osob (namísto dosavadních dvou), což bude v praxi znamenat vznik velkého množství dalších stranicko-politických trafik za stovky milionů korun ročně z veřejných peněz. Vláda Petra Fialy (ODS) tedy v situaci, kdy je státní rozpočet doslova v troskách a jeho deficity dosahují rekordních objemů, de facto podporuje korupci tím, že vytváří neomezené množství nových politických pozic placených z veřejných zdrojů. A to v situaci, kdy třetina českých domácností má podle Českého statistického úřadu problém vyjít s penězi, čtvrt milionu lidí nemá na základní životní potřeby a přes milion Čechů je součástí nízkopříjmových domácností. Namísto potřebné pomoci sociálně ohroženým skupinám obyvatel a firmám ohroženým zdražováním a energetickou chudobou hodlá vládní koalice ve velkém uplácet své stranické kamarády novými funkcemi, a připojit je tak na veřejné penězovody, přes které bude dále vysávat státní rozpočet a zvyšovat veřejný dluh. Je to naprostá hanebnost a další podvedení voličů, protože před volbami současné vládní strany naopak slibovaly odpolitizování státní správy, snižování státního dluhu a počtu státních zaměstnanců. 

3. Hrozí, že cena elektřiny bude pro spotřebitele přes 10 tisíc korun za megawatthodinu a 14 tisíc za megawatthodinu plynu. Fialova vláda to ale neřeší.

Dle serveru Seznam v příštím roce reálně hrozí zvýšení regulované složky ceny elektřiny a plynu. Pokud se nepodaří uhradit náklady distributorů a provoz přenosové soustavy, bude dopad na zákazníky katastrofální. Regulovaná složka elektřiny obsahuje i náklady na systémové služby, jejichž cena stoupla letos z 6 na 20 miliard korun, a pokud se tento nárůst přenese na zákazníky, budou za elektřinu a plyn celkově platit mnohem více, než sdělovala Fialova vláda v souvislosti se slibovaným zastropováním cen. Celková cena za 1 kwh elektřiny by se pak mohla dostat i nad 10 korun a cena za 1 kwh plynu dokonce na 14 korun! Vláda Petra Fialy (ODS) tuto situaci neřeší, jí plánované zastropování části ceny elektřiny a plynu je absolutně nedostatečné a nadále pro mnoho občanů likvidační a firmám vláda nechce pomoci vůbec. Takzvané evropské řešení energetické drahoty, na které se vláda neustále spoléhá, stále nepřichází a ani nepřijde. Naopak, dohoda energetických ministrů zemí EU z minulého pátku vyvolala ostré protesty některých členských států, například Slovenska, jehož premiér Heger v této souvislosti dokonce pohrozil zastavením vývozu domácí elektřiny do zahraničí, aby bránil zájmy obyvatel své země.

SPD již před půl rokem pojmenovala kroky, které je nezbytně nutné učinit: Zastropovat ceny elektřiny přímo u výrobců, prodávat domácí produkci elektřiny za dostupné ceny primárně českým občanům a firmám a vyvážet či prodávat na burze pouze její případné přebytky, nakoupit levně zemní plyn přímo od jeho producentů, snížit DPH u elektřiny a plynu na nulovou sazbu, odstoupit od projektu EU Green Deal a vystoupit ze systému EU o obchodování s emisními povolenkami. Vláda neschopná řešit energetickou krizi pro naše firmy a domácnosti musí odejít!

4. Situace ohledně ilegální imigrace na území ČR se neustále zhoršuje a občané mají strach. Česká policie denně zachytí několik stovek imigrantů hlavně z muslimských zemí.

Situace ohledně ilegální imigrace na území České republiky se neustále zhoršuje. Česká policie denně zachytí několik stovek imigrantů téměř výhradně z muslimských zemí, což je však pouze špička ledovce. Situace je dokonce horší než v roce 2015, přičemž meziroční nárůst je dokonce 1200 %. Nelegální imigranti a jejich převaděči jsou přitom čím dál agresivnější. Na hranicích se Slovenskem již musela být proti unikajícím vozidlům s imigranty ze strany policie dokonce použita i střelba a dodávka s 29 imigranty bourala minulý týden v Břeclavi po honičce s policií. Mezi imigranty převažují Syřané, kteří se dosud dlouhodobě zdržovali v Turecku a nyní míří většinou do západní Evropy. České orgány je namísto nevpuštění na naše území a následné deportace často doprovázejí až do Německa a jejich tranzit a pobyt na našem území nedobrovolně platí naši občané. V příhraničních oblastech a na pražském Hlavním nádraží se v této souvislosti výrazně zhoršuje i bezpečnostní situace a naši občané mají oprávněný strach. Hnutí SPD upozorňovalo ve Sněmovně na hrozící situaci již před několika měsíci, ale Fialova vláda to odmítala řešit. Ministr vnitra Rakušan (STAN) tuto situaci absolutně nezvládá, vláda zareagovala pozdě a ministr vnitra Rakušan zaspal. Němci nám vrací tyto nelegální imigranty zpět, a když je předáváme na Slovensko, tak nám je také vrací, přičemž nám chybí kapacity v příhraničních uprchlických zařízeních. Hnutí SPD požaduje v této souvislosti výrazné finanční a personální posílení policie, nulovou toleranci nelegální imigrace, důslednou kontrolu našich státních hranic a dodržování a vynucování migračních pravidel! Problémem je vstřícná migrační politika EU a vlád členských zemí EU, která je lákadlem pro nelegální imigranty z celého světa.

5. Hnutí SPD ostře odsuzuje vojenské útoky Ázerbájdžánu na Arménii. Česká vláda i EU hanebně a pokrytecky mlčí.

Hnutí SPD ostře odsuzuje vojenské útoky Ázerbájdžánu na Arménii. Ázerbájdžán 12. září zaútočil přímo na svrchované území Arménie. Následné střety si vyžádaly nejméně 300 obětí, přičemž aktuální velmi křehké příměří se může kdykoliv opět proměnit v regulérní válku. Jedná se o pokračování válečného konfliktu z roku 2020, kdy Ázerbájdžán s podporou Turecka zaútočil na Armény obývané území Náhorního Karabachu a dodnes, v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi OSN, zadržuje a mučí arménské zajatce a porušuje sjednané příměří. Česká vláda, EU i západní velmoci k této ázerbájdžánské agresi ostudně mlčí, což je nesmírně pokrytecké a zbabělé. Vedení Evropské komise přitom navíc dokonce podepsalo s Ázerbájdžánem novou smlouvu o dodávkách zemního plynu. Hnutí SPD stojí pevně na straně křesťanské Arménie, která je dlouhodobě cílem útoků sousedních turkických (převážně muslimských) států a která byla během období první světové války obětí brutální genocidy ze strany Turecka, při které bylo vyvražděno na dva miliony Arménů. Turecko dodnes tuto genocidu popírá.

30. 9. 2022

Italové dali ve volbách jasně najevo nespokojenost s politikou Evropské unie!

Minulou neděli proběhly v Itálii předčasné parlamentní volby, ve kterých dali Italové velký políček uplatňované politice EU vedené z Bruselu. Jsou tak další unijní zemí po Švédsku, kde zvítězily národně konzervativní strany hájící národní priority a vyhrazující se proti EU. Nejvíce jim vadí vstřícná unijní migrační politika podporující příliv nelegálních imigrantů, převážně z Afriky, do zemí EU. 

Hnutí SPD velmi vítá výsledky voleb v Itálii, neboť lidé v této zemi dali svým postojem zřetelně najevo, že nesouhlasí s prosazovanou politikou vrcholných představitelů EU, kteří se snaží potlačit suverenitu národních států. Pevně doufáme, že tento trend nesouhlasu s unijní politikou bude sílit i v ostatních zemích EU a povede ke konečnému cíli – rozpadu EU.

Blahopřejeme tak italským vlastencům k velmi výraznému vítězství v předčasných parlamentních volbách, kde zvítězil blok národně konzervativních politických subjektů. Patří mezi ně i naše partnerská strana v Evropském parlamentu z uskupení Identita a demokracie, Liga Mattea Salviniho. Byl to právě Matteo Salvini, který ještě v době svého působení ve vládě Giuseppa Conteho, coby jako vícepremiér a ministr vnitra od června 2018 do září 2019, odmítl v několika případech povolit vylodění imigrantů z humanitárních lodí v italských přístavech. V současné době zastává Salvini post senátora v italském Senátu. Liga Mattea Salviniho se pod jeho vedením postupně stala z regionální celostátní stranou. Jejími hlavními tématy jsou odpor vůči nelegální imigraci či kritický až odmítavý postoj vůči evropské měně. V Evropské unii patří k nejbližším spojencům Ligy francouzské Národní sdružení Marine Le Penové.

Podle výsledků zveřejněných italskými médii tak pravicový blok obsadí 235 ze 400 křesel v dolní komoře parlamentu a bude mít 112 z 200 senátorů. Středolevicová koalice kolem Demokratické strany (PD) bude mít 80 poslaneckých mandátů a 39 senátorů. Hnutí pěti hvězd obsadí 28 senátorských křesel a bude mít 51 poslaneckých mandátů. Bratři Itálie jsou nejsilnějším uskupením v bloku pravicových stran, kam patří též pravicově orientovaná strana Liga bývalého ministra vnitra Mattea Salviniho a také uskupení Vzhůru Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho. Celková účast voličů v italských parlamentních volbách byla 64 procent.

SPD velmi vítá toto volební vítězství koalice pravicových stran a upřímně blahopřeje k tomuto přesvědčivému výsledku stejně, jako celá řada vlasteneckých hnutí po celé Evropě. Francouzské pravicové Národní sdružení (RN), vedené Marine Le Penovou, výsledky označilo za „lekci pokory“ Evropské unii. „Italský lid se rozhodl vzít do svých rukou vlastní osud zvolením vlády vlastenců a zastánců národní svrchovanosti,“ uvedla Le Penová. Zásadně jsme v hnutí SPD odmítli snahy předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové, která se svými výroky snažila ovlivnit hlasování Italů, a tak poškodit vlastenecky smýšlející pravicové strany, vyhrazující se proti politice EU. V hnutí SPD pevně doufáme, že kroky k rozpadu současné podoby EU budou dále pokračovat. V rámci Evropy podporujeme spolupráci svobodných evropských států na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu, svobodného obchodu a pohybu.

28. 9. 2022

Vítězem komunálních voleb je hnutí SPD – děkujeme všem voličům!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

hnutí SPD se stalo vítězem komunálních voleb, získali jsme celkem 492 zastupitelských mandátů, což je více než trojnásobný nárůst oproti minulým komunálním volbám. Děkujeme všem voličům! Všechny strany vládní pětikoalice Petra Fialy zaznamenaly pokles počtu zastupitelů. Fialova vláda ztratila důvěru občanů a měla by co nejdříve podat demisi. Přijďte 28. září ve 14 hodin na demonstraci v Ostravě na Masarykovou náměstí říci NE zdražování, válce a škodlivé vládě Petra Fialy! Arogantní vláda Petra Fialy opět podvedla občany. Zastropování cen elektřiny a plynu se nebude vztahovat na celou spotřebu těchto energií. V České republice stále roste počet ilegálních imigrantů z muslimských zemí. Jde o jasné selhání EU a ministra vnitra Rakušana (STAN). Odmítáme zvyšování zadlužování, které prosazuje vláda Petra Fialy. Pětikoalice podvedla voliče. Blahopřejeme italským vlastencům k vítězství v parlamentních volbách. Výsledek italských voleb může být i důležitým mezníkem na cestě k rozpadu EU.

1. Vítězem komunálních voleb je SPD. Hnutí SPD získalo celkem 492 zastupitelských mandátů, což je více než trojnásobný nárůst oproti minulým komunálním volbám. Děkujeme všem voličům! Škodlivá vláda Petra Fialy ztratila důvěru občanů a měla by co nejdříve podat demisi!

Uplynulý víkend proběhly v České republice komunální a senátní volby, které byly zároveň referendem o vládě Petra Fialy (ODS). Vítězem komunálních voleb je jednoznačně hnutí SPD, což zmínil ve svém vystoupení i prezident republiky Miloš Zeman v pořadu Partie v TV Prima. Hnutí SPD vyslovuje poděkování všem voličům, kteří odevzdali své hlasy našim kandidátům. V těchto komunálních volbách hnutí SPD získalo celkem 492 zastupitelských mandátů (oproti 155 v předchozích volbách roku 2018), což je více než trojnásobný nárůst oproti minulým komunálním volbám, a máme tak v konečném součtu jako jediná parlamentní strana dokonce násobný nárůst počtu mandátů. Všechny strany vládní pětikoalice Petra Fialy (ODS, STAN, TOP09, KDU-ČSL a Piráti) zaznamenaly pokles počtu mandátů.

Výsledky dosažené SPD lze považovat za jednoznačný úspěch. Hnutí SPD je přítomno v zastupitelstvech všech krajských měst, v drtivé většině okresních měst, kde jsme postavili kandidátní listiny, a městských částí Prahy, Brna či Ostravy. V řadě těchto měst a obcí v současné době probíhají politická jednání o případných koalicích a dalších možnostech spolupráce. Je evidentní, že SPD je hnutím s úspěchem napříč celou Českou republikou. Výsledky těchto komunálních a senátních voleb jasně demonstrovaly pokles podpory stran Fialovy vládní koalice mezi občany. Je to jasné poselství, že nekompetentní a asociální vláda Petra Fialy (ODS) ztratila důvěru občanů a měla by co nejdříve podat demisi.

Kandidátka SPD ing. Eva Chromcová ve volebním obvodu Karlovy Vary je historicky první kandidátkou hnutí SPD, která postoupila do druhého kola senátních voleb. Hnutí SPD žádá naše členy, příznivce a voliče, aby ve druhém kole senátních voleb tento týden přišli v maximálním počtu a hlasovali na Karlovarsku pro naši kandidátku a v ostatních senátních volebních obvodech, aby volili ty kandidáty, kteří nejsou žádným způsobem spojeni s vládními stranami ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů. Děkujeme!

2. Přijďte na demonstraci v Ostravě říci NE zdražování, válce a škodlivé vládě Petra Fialy!

Hnutí SPD pořádá ve středu 28. září od 14 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě demonstraci s tradičním heslem SPD „Česká republika na 1. místě". Na této akci vystoupí s projevy předseda hnutí SPD Tomio Okamura, místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu Radim Fiala, člen předsednictva hnutí a poslanec Evropského parlamentu Ivan David, kandidát hnutí SPD na prezidenta republiky Jaroslav Bašta a další řečníci. Přijďte, proto prosím v co největším množství vyjádřit zásadní nesouhlas se zdražováním, válkou a zejména s naprosto nekompetentní a škodlivou Fialovou vládou! Těšíme se na osobní setkání s vámi!

3. Arogantní vláda Petra Fialy hned den po volbách opět podvedla občany. Zastropování cen elektřiny a plynu se nebude vztahovat na celou spotřebu těchto energií.

V neděli v České televizi ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) prohlásil, že plánované zastropování cen elektřiny a plynu pro domácnosti a malé a střední firmy se nebude vztahovat na celou spotřebu těchto energií. Dle Síkely by při jednání na úrovni EU měla být stanovena horní hranice spotřeby, do které budou ceny elektřiny a plynu zastropovány. Důvodem tak má být tlak na občany, aby s energiemi šetřili. Jde o neuvěřitelnou aroganci a drzost současné vlády, která ve Sněmovně při projednávání zákona, který umožňuje vládě zastropovat ceny elektřiny a plynu, ani slovem nezmínila, že toto zastropování se bude týkat jen části spotřeby. Poslanci i občané byli podvedeni a zjevně šlo o předvolební manipulaci, protože skutečný stav věcí sdělil ministr Síkela až den po volbách. Šlo tedy i o ovlivnění voleb ve prospěch stran vládní koalice. Tím, že vláda podmiňuje pomoc našim občanům a firmám rozhodnutím a podmínkám EU, potvrzuje její vazalství a podřízenost cizím zájmům. Totéž vláda předvedla již dříve, když odmítla zastropovat ceny energií pro velké průmyslové firmy s odůvodněním, že to neumožňuje legislativa EU. Naši občané a podnikatelé tak budou i nadále po vládním nedostatečném zastropování platit dál za energie jedny z nejvyšších cen v EU. Dle nedávného materiálu statistického úřadu Eurostat platí čeští spotřebitelé za elektřinu v přepočtu na paritu kupní síly dokonce vůbec nejvyšší cenu v celé Evropě. To hnutí SPD jednoznačně odmítá!

4. V České republice stále roste počet ilegálních imigrantů z muslimských zemí. Jde o jasné selhání EU a ministra vnitra Rakušana (STAN).

V České republice stále roste počet ilegálních imigrantů, zejména Syřanů, přicházejících převážně z Turecka a též z Afghánistánu. Pro většinu z nich jsme tranzitní zemí na cestě do Německa, mnoho z nich však na našem území na přechodnou dobu zůstává. Jedná se o příchod několika stovek ilegálních imigrantů denně, mezi kterými převažují jednoznačně muži ve věku mezi 18 a 30 lety. Například obyvatelé města Holešova na Moravě, kde nedávno vzniklo imigrační centrum, mají dle serveru Novinky.cz v této souvislosti obavy o svou bezpečnost. Je tak zcela jasně vidět, že jednak schengenský systém volného pohybu EU nefunguje a dále to svědčí o naprostém selhání ministra vnitra Rakušana (STAN), který tuto situaci neřeší. V současné době chybí po celé České republice celkem asi 6 tisíc policistů a ministr vnitra Rakušan tuto situaci řeší pouhým slučováním policejních služeben namísto toho, aby systémově řešil nárůst počtu policistů zvyšováním jejich platů a stabilizací policejního sboru. SPD dlouhodobě odmítá masovou nelegální imigraci a požadujeme důslednou kontrolu našich státních hranic. Chráníme naši vlast, české občany, jejich bezpečnost, majetek a životy!

5. Odmítáme zvyšování zadlužování, které prosazuje vláda Petra Fialy. Pětikoalice podvedla voliče.

Na pokračující schůzi Poslanecké sněmovny se v tomto týdnu bude ve druhém čtení projednávat novela zákona o státním rozpočtu, ve které vláda Petra Fialy (ODS) požaduje zvýšení rozpočtového deficitu o dalších 50 miliard korun. To je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné! Vládní koalice plánuje během svého čtyřletého funkčního období zadlužit Českou republiku o více než jeden bilion korun, přestože před volbami slibovala vyrovnané hospodaření státu, snižování státního dluhu a odpovědné spravování veřejných financí. Byla to jednoznačná lež a podvod na voliče. Hnutí SPD rovněž podá k vládní novele státního rozpočtu své vlastní pozměňovací návrhy, které by přesměrovaly veřejné peníze z nepotřebných a zbytných výdajů k podpoře našich občanů a firem a na pomoc sociálně ohroženým skupinám obyvatel.

6. Blahopřejeme italským vlastencům k vítězství v parlamentních volbách. Výsledek italských voleb může být i důležitým mezníkem na cestě k rozpadu EU.

V Itálii v neděli proběhly předčasné parlamentní volby, ve kterých zvítězil blok národně konzervativních politických subjektů, jehož součástí je i partnerská strana hnutí SPD v rámci mezinárodního uskupení Identita a demokracie, Liga Mattea Salviniho. S celkovým ziskem téměř 45 % hlasů bude mít tato koalice dostatek křesel na ovládnutí obou komor italského parlamentu, a na půdorysu těchto stran tudíž bude ustavena nová italská vláda. Blahopřejeme našim italským politickým přátelům ze strany Liga k dosaženým volebním výsledkům, protože prosazují stejně jako my obhajobu svých národních zájmů, jasnou a důslednou protiimigrační politiku, výraznou podporu rodin a porodnosti či snížení daňové zátěže pracujících lidí. Jde tedy o programové hodnoty, které jsou prakticky totožné s politickými prioritami hnutí SPD. Věříme, že naši partneři ze strany Liga budou mít na program a směřování nové italské vlády ve všech důležitých oblastech typu zahraniční či migrační politiky významný vliv. Výsledek těchto italských voleb může být i důležitým mezníkem na cestě k rozpadu EU, minimálně v její současné podobě. Obavy o výsledek voleb vyjádřila v poslední den italské volební kampaně šéfka EU Ursula von der Leyenová, která se snažila ovlivnit hlasování Italů svými výroky, ve kterých mj. uvedla, že pokud by se vládní politika Říma vyvíjela podobně jako v Maďarsku anebo v Polsku, tak Brusel má prostředky, jak zasáhnout. To hnutí SPD jednoznačně odmítá!

27. 9. 2022

Navýšili jsme počet zastupitelů v komunálních volbách na více než trojnásobek!

Minulý pátek a sobotu proběhly tolik očekávané komunální a senátní volby v celé republice, v jejichž rámci byli zvoleni noví zastupitelé měst, městských částí a obcí. Také se volilo 27 nových senátorů v rámci prvního kola.

Hnutí SPD děkuje všem voličům, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali svůj hlas kandidátům za hnutí SPD nebo podpořili celé kandidátní listiny našeho hnutí. Velice si této důvěry vážíme a naši zvolení zastupitelé budou usilovat o prosazení volebního programu, se kterým jsme šli do těchto voleb. I když většinou skončíme v opozici, vždy budeme ve všech městech a obcích, kde budeme mít své zástupce, hájit zájmy slušných a pracujících občanů. Naši zvolení zastupitelé si váží důvěry občanů, kteří je volili, a k výkonu svého mandátu budou přistupovat se vší úctou a respektem a co nejlépe poskytovat službu občanům.

Velice také děkujeme všem našim kandidátům, členům a sympatizantům za veškerou práci ve volební kampani. Další poděkování patří všem našim podporovatelům, kteří za hnutí SPD pracovali ve volebních komisích po celé České republice. 

Letošní výsledky komunálních voleb v porovnání s výsledkem v roce 2018 zaznamenaly výrazný propad počtu zastupitelských křesel ČSSD a KSČM. O počty zastupitelů přišly též všechny strany z vládnoucí pětikoalice. Naše hnutí SPD zaznamenalo v těchto volbách největší procentuální nárůst hlasů ze všech parlamentních stran, za což našim voličům velmi děkujeme. V roce 2018 jsme získali celkem 155 zastupitelských křesel, v letošních volbách jsme získali 492 mandátů, což je třikrát více než před čtyřmi lety. Naši zástupci uspěli ve volbách v Praze, ve všech krajských městech a ve většině měst, kde jsme postavili naše kandidáty. Ve Středočeském kraji budeme mít zastupitele například v Kladně, Mladé Boleslavi, Neratovicích, Příbrami, Berouně, Vlašimi, Pečkách a ve Slaném. Dále budeme mít své zástupce v obcích. Já osobně si velmi cením toho, že mě voliči v mé rodné obci Všechlapy na Nymbursku dali opětovně důvěru a zvolili mě do zastupitelstva obce.

Úspěch zaznamenala i naše kandidátka za SPD Ing. Eva Chromcová, ve volebním obvodu Karlovy Vary a to tím, že je historicky první kandidátkou hnutí SPD, která postoupila do druhého kola senátních voleb. Dosavadní senátor a místopředseda horní komory Jan Horník (STAN) neuspěl a mandát neobhájí.

Hnutí SPD bude nadále dělat politiku pro slušné a pracující občany České republiky, a to jak na té nejvyšší úrovni v rámci svého postavení opoziční strany v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, tak na té komunální úrovni. Nově zvolení zastupitelé za hnutí SPD budou ve svých městech a obcích prosazovat náš program s cílem, aby se občanům žilo lépe. Všem občanům, kteří nás podpořili v komunálních a senátních volbách, velice děkujeme.

23. 9. 2022

Podpořte prosím kandidáty hnutí SPD v komunálních a senátních volbách!

Dnes a v sobotu, tedy 23. a 24. září 2022, proběhnou volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky.

Hnutí SPD vyzývá všechny občany, aby se voleb zúčastnili a vyjádřili tak svou spokojenost či nespokojenost s vládou Petra Fialy. Komunální volby budou referendem o vládě Petra Fialy a občané tak budou mít možnost říci stop této vládě. Volby v obcích a městech jsou pro nás důležité, neboť jsme si vědomi, že politika, kterou poslanci za hnutí SPD prosazují na té nejvyšší úrovni v Poslanecké sněmovně, vychází z našeho programu. Tento program plně respektuje názory a podněty přicházející právě z měst a obcí, kde žijí a pracují naši členové i voliči, kteří souhlasí s naším programem. Tím se nám daří rozšiřovat politickou a občanskou základnu.      

Jsme jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky a to na základě funkčního referenda o vystoupení ČR z Evropské unie. Podporujeme spolupráci svobodných a suverénních států Evropy bez diktátu Bruselu. Hájíme základní svobody občanů. Žádáme ústavní právo na nepromlčitelnou spravedlnost nebo právo na skutečnou svobodu projevu a bráníme vlastenecké a národní tradice. Podporujeme přirozené konzervativní společenské hodnoty, jako je rodina nebo úcta ke starším a tělesně postiženým spoluobčanům.

S přípravou k těmto nadcházejícím volbám jsme začali začátkem roku, kdy jsme se snažili vytipovat vhodné kandidáty ve městech a obcích po celé České republice. Poslední „horká fáze“ volební kampaně byla představena v rámci celostátního grémia konaného dne 10. září 2022 v Praze. Kontaktní kampaň zaměřujeme na prezentaci mezi občany ve městech, kde kandidujeme, a to formou petičních stánků, kde mají občané možnost se seznámit s naším volebním programem a našimi kandidáty, a též podepsat petici proti zdražování. V rámci krajských měst proběhla „Tradiční pouť SPD“, kde na pódiu vystupoval předseda hnutí SPD Tomio Okamura a další členové hnutí včetně našich kandidátů. Pro zářijové komunální volby jsme podali kandidátní listiny celkem v 337 městech a obcích, z toho kolem 50 v koalicích s programově blízkými stranami nebo s místními sdruženími. Spojujeme vlastence a konzervativně smýšlející občany. Též jsme postavili 19 senátních kandidátů.

Vážení voliči, pokud cítíte, že současná vláda neřeší dostatečně zdražování všech důležitých komodit a vysokou inflaci, tak prosím podpořte kandidáty za hnutí SPD v těchto důležitých volbách do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu. Seznamte se s naším programem, a pokud s ním souhlasíte, odevzdejte nám svůj hlas. Našim cílem je zlepšit životy našich občanů.

21. 9. 2022

Komunální a senátní volby budou referendem o škodlivé vládě Petra Fialy!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

předseda vlády Fiala zbaběle odmítl televizní debatu s předsedy obou opozičních stran a zneužil mimořádný projev. Občané platí kvůli vládě za energie několikanásobně více, než by museli. Čeští spotřebitelé budou i po vládním zastropování stále platit za energie prakticky nejvyšší ceny v Evropě a několikanásobně vyšší než v zemích okolo nás! Vláda škodí naší zemi. Kvůli tomu, že Fialova vláda nezastropovala ceny energií větším firmám, hrozí krachy a propouštění. Vláda Petra Fialy dále pokračuje ve svém asociálním jednání. Hnutí SPD již předložilo třicet návrhů zákonů, které mají pomoci občanům. Evropská unie perzekvuje Maďarsko. Braňme se společně s Orbánem proti diktátu Bruselu! Komunální a senátní volby tento týden jsou referendem o škodlivé vládě Petra Fialy. Netříštěme hlasy a volme vlastence sjednocené nejsilnějším národním hnutím SPD.

1. Předseda vlády Fiala zbaběle odmítl televizní debatu s opozičními lídry a zneužil mimořádný projev. Občané platí kvůli vládě za energie několikanásobně více, než by museli. 

V neděli 18. září, tedy pět dnů před volbami, pronesl premiér Petr Fiala (ODS) v hlavním sledovacím čase mimořádný projev, který byl současně přenášený na všech hlavních televizních kanálech a také v Českém rozhlase. V té době se měl přitom účastnit dlouhodobě plánované předvolební superdebaty na TV Prima s předsedy obou opozičních stran, mj. s předsedou hnutí SPD Tomiem Okamurou, což ale zbaběle odmítl. Jeho mimořádný projev, který se týkal kroků vlády v energetické krizi, považuje hnutí SPD za zneužití funkce premiéra se snahou o ovlivnění výsledků blížících se komunálních a senátních voleb. V jeho projevu nezaznělo nic mimořádného, kromě toho, že vláda energetickou krizi a zdražování mimořádně nezvládá. Za úspěch vlády nelze považovat zastropování ceny energií na 6 Kč za 1 kWh silové elektřiny, kdy včetně dalších poplatků za ni budou koncoví odběratelé platit za 1 kWh celkově v rozmezí mezi 9 až 11 Kč (podle distributora a dodavatele), když ji přitom vyrábíme za 50 haléřů. Podobně je to s plynem. Cena 3 Kč za kWh je ve skutečnosti 32 Kč za m3 plynu, přičemž například Maďarsko má plyn na úrovni 6 Kč za m3, tedy více než 5x levněji, než ho tzv. zastropovala současná vláda, která nehájí zájmy našich spotřebitelů, naši republiku dále zadlužuje, a měla by proto podat demisi.

2. Čeští spotřebitelé budou i po vládním zastropování stále platit za energie prakticky nejvyšší ceny v Evropě a několikanásobně vyšší než v zemích okolo nás! Vláda Petra Fialy škodí naší zemi.

Vláda Petra Fialy (ODS) po půl roce nicnedělání minulý týden prosadila ve Sněmovně paskvil v podobě novely energetického zákona, který dále prohloubí deficit veřejných financí o 130 miliard korun místo toho, aby přenesla zastropování cen energií na výrobce. Strop, který nebyl v energetickém zákoně konkrétně stanoven, dává vládě bianko šek v podobě možnosti vydání příslušné vyhlášky, kterou hodlá vláda ceny energií regulovat. Přesto budou ceny energií příliš vysoko a energie budeme mít několikrát dražší než v loňském roce, dokonce čtyřikrát dražší než v předloňském roce a mnohonásobně dražší než v zemích okolo nás. Hnutí SPD přitom navrhovalo sedm variant zastropování cen energií, vždy na nižší úrovni, než avizovala vláda, a to od 1,50 Kč za 1 kWh silové elektřiny a 1 Kč za 1 kWh plynu, a zároveň jsme navrhovali přenést náklady zastropování na výrobce, a nikoliv na lidi a na stát, ale pětikoalice nás přehlasovala. Naopak vládní poslanci schválili návrh ministra financí Stanjury (ODS), který kritéria pro zastropování cen elektřiny a plynu změnil k horšímu. Tento návrh zrušil povinnost vlády zastropovat v rámci cen elektřiny a plynu také stálý měsíční poplatek za odběrné místo, což umožní obchodníkům ceny energií i nadále zvyšovat a zákazníky to poškodí. Jedině hnutí SPD hlasovalo proti této změně! Naši spotřebitelé tak budou stále platit za energie prakticky nejvyšší ceny v Evropě! Vládní řešení je špatné pro občany České republiky, pro celou Českou republiku i pro státní rozpočet.

3. Kvůli tomu, že Fialova vláda nezastropovala ceny energií větším firmám, hrozí krachy a propouštění.

Vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN v rámci změny energetického zákona odmítla nastavit cenové stropy na elektřinu a plyn pro větší firmy v sektorech průmyslu a zemědělství, které jsou přitom vysokými cenami energií velmi silně ohroženy z hlediska jejich konkurenceschopnosti i jejich samotného přežití. Ve skutečnosti to znamená riziko hromadného propouštění zaměstnanců a ztrátu až desítek tisíc pracovních míst. Hnutí SPD proto navrhovalo, aby se vládou stanovený cenový strop na elektřinu a plyn týkal vždy všech spotřebitelů, tedy i těchto velkoodběratelů. To nám však vládní koalice zamítla. Opatření by mělo platit od 1. listopadu i pro samosprávy či veřejný sektor prostřednictvím státního obchodníka s energiemi. Neplatí naopak pro velkoodběratele energií. Pro ty vláda vyčlenila kompenzace ve výši 30 miliard korun. Představený vládní návrh na pomoc velkým firmám s vysokými cenami energií je nekonkrétní a má se týkat jen malé části vybraných podniků. Jeho kritéria jsou navíc manipulovatelná a zneužitelná a povedou k dalšímu růstu státního dluhu. Dle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) nastavení cenových stropů pro velké podniky prý neumožňuje evropská legislativa. Na tomto příkladu je dobře vidět, jak nám členství v EU škodí a jak nulový je význam českého předsednictví, když si slabá Fialova vláda nedokáže ani vyjednat příslušnou výjimku. V době závažné energetické, ekonomické a sociální krize musí mít před evropskou legislativou jednoznačně přednost zájem našich občanů a firem. Je potřeba přijmout zákon SPD na referendum o vystoupení z EU. To je názor SPD!

4. Vláda Petra Fialy dále pokračuje ve svém asociálním jednání. Hnutí SPD již předložilo třicet návrhů zákonů, které mají pomoci občanům.

Vládní koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), STAN a Piráti odmítla minulý týden ve Sněmovně schválit program dvou svolaných schůzí z iniciativy SPD se sociální tématikou. Poslanci se tak nemohli zabývat ani sociálními dopady energetické, inflační a potravinové krize na občany ČR, ani projednat návrhy na pomoc důchodům, rodinám s dětmi, pracujícím lidem a zdravotně postiženým. Vláda Petra Fialy (ODS) tak dále pokračuje ve svém asociálním jednání. Počet domácnosti žijících v příjmové chudobě se tak od jejího nástupu před devíti měsíci zdvojnásobil. Je to tragická vizitka a jasná odpovědnost vlády Petra Fialy! Naopak hnutí SPD v oblasti sociální politiky pracuje neustále naplno. Od sněmovních voleb jsme předložili již na tři desítky konkrétních návrhů zákonů. Jde mimo jiné o zvýšení daňových slev pro pracující občany a daňových zvýhodnění na děti, o zvýšení příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené. Dále se jedná o pomoc seniorům a invalidům v podobě navázání minimálního důchodu na úroveň výše minimální mzdy, o zvýšení základní složky důchodu o 1 800 korun měsíčně pro všechny jejich příjemce a o spravedlivé nastavení valorizací důchodů, to znamená zvyšování všech důchodů vždy o stejnou finanční částku všem. Navrhujeme také zvýšení rodičovského příspěvku o 60 tisíc korun a jeho pravidelnou zákonnou valorizaci a zvýšení přídavků na děti a porodného pro pracující rodiče. Projednání těchto návrhů nám ale vládní koalice ve Sněmovně dlouhodobě blokuje, a přitom sama žádná řešení nemá.

5. Evropská unie perzekvuje Maďarsko. Braňme se společně s Orbánem proti diktátu Bruselu!

Maďarsko již nelze kvůli trvalému porušování evropských hodnot ze strany vlády premiéra Viktora Orbána považovat za plnohodnotnou demokracii, konstatovali minulý čtvrtek poslanci Evropského parlamentu. V usnesení přijatém výraznou většinou hlasů kritizovali podle nich neúčinný postup orgánů EU vůči Maďarsku. Europoslanci následně vyzvali Evropskou komisi, aby začala důsledně uplatňovat pravidla umožňující odebrat Budapešti část unijních peněz a Komise EU následně navrhla odebrat Maďarsku 7,5 miliardy eur (184 miliard korun) z fondů EU. Hnutí SPD s tímto postojem ostře nesouhlasí. Evropský parlament a Evropská komise by se měly v první řadě zamyslet nad odstraňováním příčin zdražování, inflace a energetické a potravinové krize členských států, a nikoliv odvádět pozornost od těchto zásadních témat kritikou Maďarska, anebo pomocí Ukrajině, která ani není unijním členským státem. Podle nás maďarský premiér Viktor Orbán pouze důsledně hájí zájmy Maďarska, odmítá na své území vpouštět nelegální imigranty, odmítá propagandu LGBT+ ve školách a legitimně kritizuje sankce uvalené ze strany EU na Ruskou federaci, které v k důsledku zásadně poškozují naše občany a naše firmy. Orbánova strana Fidesz vládne v Maďarsku nepřetržitě od roku 2010 a v posledních volbách letos v dubnu byl její výsledek dokonce téměř na úrovni 54 procent oprávněných voličů. Fidesz má tedy v maďarském parlamentu dvoutřetinovou ústavní většinu a Viktor Orbán je zároveň počtvrté za sebou premiérem. Hnutí SPD nedávno se stranou Fidesz navázalo dlouhodobé strategické partnerství, jehož cílem jsou konzultace a koordinace politických kroků a obrana národních zájmů zemí V4. Hnutí SPD vyjadřuje Maďarsku a premiéru Orbánovi v jejich sporu s EU plnou podporu!

6. Tyto volby jsou referendem o škodlivé vládě Petra Fialy. Netříštěme hlasy a volme vlastence sjednocené nejsilnějším národním hnutím SPD.

Ke konci tohoto týdne, v pátek 23. a sobotu 24. září, proběhnou volby do zastupitelstev obcí a měst a první kolo voleb do Senátu. Tyto volby budou zároveň referendem o vládě Petra Fialy (ODS), a občané tak budou mít na dlouhou dobu poslední příležitost vyjádřit svůj názor na devítiměsíční působení této vlády, které vedlo k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi, k drakonickému růstu cen všech základních životních potřeb (zejména potravin a energií) a k propadu životní úrovně milionů občanů. Voliči tak budou moci vystavit vládní koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN politický účet. V těchto volbách bude zásadně důležité netříštit hlasy a nevolit účelově vzniklé a mimoparlamentní strany, které nemají zastoupení ve Sněmovně. Jedinou reálnou významnou opoziční vlasteneckou silou, která je kompetentní podílet se na správě země, je hnutí SPD. Podle aktuálního volebního modelu agentury STEM pro televizi Prima z minulého týdne je hnutí SPD pět dnů před volbami druhým nejsilnějším politickým subjektem s podporou 14,3 % občanů, a je tak druhým nejsilnějším politickým subjektem zastoupeným ve Sněmovně, což svědčí o správnosti našeho programu. Hnutí SPD podalo kandidátní listiny do komunálních voleb celkem ve 337 městech a obcích, z toho kolem 50 v koalicích s programově blízkými stranami nebo s místními sdruženími. Spojujeme vlastence a konzervativně smýšlející občany. Nabídli jsme spolupráci i dalším politickým subjektům. Kdo chtěl, tak toho využil, kdo nechtěl, odmítl a záměrně snižuje volební potenciál pronárodních sil. Žádáme tímto všechny naše členy, příznivce a hlavně občany nespokojené s Fialovou vládou, aby se těchto voleb určitě zúčastnili v maximálním počtu a aby svými hlasy vyjádřili podporu kandidátům hnutí SPD, a dali tak současné vládě jasně najevo, že nastal čas na její demisi.

16. 9. 2022

Usilujeme o urychlené zastavení extrémního zadlužování České republiky!

Fialova vláda se může pochlubit tím, že v rámci unijních zemí patří České republice prvenství v rychlosti nárůstu veřejného dluhu. Celkem hodlá tato vláda, tvořená slepencem pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů, zadlužit naší republiku do konce volebního období o více než bilion korun. 

Hnutí SPD vidí v tomto neblahém prvenství hlavně neschopnost současné vlády pod vedením premiéra Petra Fialy řešit krizový stav se zdražováním, které je zapříčiněno stále se zvyšujícími cenami energií. Ten vede Českou republiku k ekonomickému bankrotu, což zhoršuje kvalitu sociálního systému či zdravotnictví. Ve finále se to odráží v tom, že se občanům snižuje jejich životní standard. To je pro nás nepřijatelné. 

Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou (ODS) navrhuje na příští rok schodek státního rozpočtu ve výši 270 miliard korun a dle výhledu na další dva roky plánuje další deficity každoročně okolo 250 miliard korun, což by znamenalo zadlužit Českou republiku po dobu čtyřletého mandátu celkově více než o jeden bilion korun. To ale vládě zřejmě nevadí a jen kvituje, že bude mít vyšší příjmy z DPH, spotřební daně a daní z příjmu fyzických a právnických osob. Pro příští rok se počítá s částkou o 120 miliard vyšší než letos. Minulý týden byla v Poslanecké sněmovně schválena novela zákona o státním rozpočtu na rok 2022, zvyšující jeho schodek o 50 miliard korun na celkových 330 miliard. Poslanci za hnutí SPD hlasovali proti navýšení.  

Jsme přesvědčeni, že k ekonomické stabilitě České republiky přispěje důsledná podpora českých firem, investice do projektů, které státu přinesou další příjmy a také ochrana ekonomických zájmů země. Odmítáme platby solárním baronům a systém neúčelných dotací EU, včetně biopaliv. Navrhujeme zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací a zdanění nadnárodních internetových gigantů typu Facebook a Google, které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v naší republice. V rámci úspor navrhujeme razantní snížení zbytných výdajů státu v oblasti veřejné byrokracie, omezení plateb do rozpočtu EU, snížení výdajů na předražené armádní zakázky ze zahraničí a omezení vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým.

Hnutí SPD usiluje o zastavení zadlužování země. Již opakovaně jsme předložili své programové návrhy v oblasti struktury parametrů státního rozpočtu a jednou z našich priorit je zajištění konsolidace veřejných financí. Není možné mít dlouhodobě vyšší výdaje než příjmy. ČR musí hospodařit podle předem připraveného a na základě důkladných analýz vypracovaného státního rozpočtu. Prioritou je zajištění jeho vyrovnanosti a příjmových zdrojů. Pro hnutí SPD je Česká republika a její občané na prvním místě.

14. 9. 2022

Opožděné řešení energetické krize, představené vládou, je výsměchem občanům!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

vláda Petra Fialy zastropovala ceny energií na extrémně vysoké úrovni. Je to naprosto nedostatečné řešení a výsměch občanům. Jednání vedení Evropské unie o energetice skončilo fiaskem a nepřineslo žádné skutečné řešení zdražování. Premiér Fiala (ODS) a ministr průmyslu Síkela (STAN) jen obelhávají lidi. Vládní návrhy v oblasti energetiky pouze nedostatečně řeší důsledky zdražování, nikoli jeho příčiny. Policie na našem území zadržela více nelegálních imigrantů než v době uprchlické krize. Vyzýváme vládu, aby chránila naše hranice! Vláda Petra Fialy pokračuje v rapidním zadlužování naší země. Kandidátem hnutí SPD na prezidenta republiky je Jaroslav Bašta. Má všechny předpoklady být vynikajícím prezidentem chránícím národní zájmy.

1. Vláda Petra Fialy zastropovala ceny energií na extrémně vysoké úrovni. Je to naprosto nedostatečné řešení a výsměch občanům.

Vláda koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), STAN, Piráti neudělala v oblasti energetické krize od svého nástupu před devíti měsíci vůbec nic! Ignorovala návrhy SPD, odborníků i řešení, která přijaly všechny okolní evropské státy. Pouze vyčkávala, až za ni něco vymyslí orgány EU v Bruselu a zaklínala se celoevropským řešením. Opožděné řešení, představené vládou v pondělí, je absolutně nedostatečné a je i v rozporu s vládními sliby, že nenechá občany a firmy padnout. Je to výsměch občanům. Fialovou vládou navržený cenový strop na úrovni 6 Kč za kilowatthodinu silové elektřiny je nepřijatelně vysoký, když donedávna se kilowatthodina silové elektřiny včetně DPH prodávala za 2 Kč! Přitom má naše republika u nás vyráběné levné elektřiny přebytek! Trojnásobná cena je neúnosná, s poplatky za odběrné místo, přenos, distribuci, příkon a jistič je to 9 Kč za kilowatthodinu! To samé platí pro zemní plyn. Vládou navržený strop 3 Kč za kilowatthodinu je více než čtyřnásobné zvýšení oproti loňsku, kdy stála kilowatthodina okolo 70 haléřů. Pro ty, kteří plynem topí, je to likvidační. Pro průmyslové firmy vláda nepředstavila pomoc zatím vůbec žádnou, a nechává je tak i nadále v nejistotě! Řešením dle SPD je okamžité zastropování cen elektřiny a plynu pro všechny české odběratele na maximálně poloviční úrovni oproti vládnímu návrhu a snížení DPH na nulovou sazbu. Odmítáme nesmyslné tvrzení Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), že vysoká cena elektřiny pro české zákazníky způsobená jejím vývozem a obchodováním na lipské komoditní burze je projevem solidarity za to, že dovážíme plyn a ropu. Je to lež! Pokud bychom uzavřeli smlouvy na dodávky plynu a ropy napřímo s jejich producenty, a nikoli s německými překupníky, byla by i cena těchto surovin pro české zákazníky přijatelně nízká, jako je tomu mj. na Slovensku a v Maďarsku. A my bychom měli levnou elektřinu a do zahraničí by se prodávaly pouze přebytky.

2. Jednání vedení Evropské unie o energetice skončilo fiaskem a nepřineslo žádné skutečné řešení zdražování. Premiér Fiala (ODS) a ministr průmyslu Síkela (STAN) jen obelhávají lidi.

Jednání Rady ministrů pro energetiku zemí EU skončilo minulý pátek dle očekávání fiaskem. Potvrzuje se dlouhodobý názor hnutí SPD, že žádné evropské řešení drasticky vysokých cen elektřiny a plynu nemůže fungovat. Jeho hledání je jenom prodlužováním současné krize, která je pro mnohé naše domácnosti a firmy likvidační. Prohlášení premiéra Petra Fialy (ODS) a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) o úspěšných výsledcích tohoto jednání jsou jen dalším obelháváním české veřejnosti. Toto jednání žádné výsledky nepřineslo, pouze dalo doporučení rozpracovat několik návrhů, kdy jeden je horší než druhý. Evropská komise preferuje komplikovaný mechanismus, kdy by výrobci elektřiny odváděli část svých příjmů do fondu EU, odkud by byly tyto prostředky přerozdělovány jako kompenzace ke spotřebitelům elektřiny v členských zemích. Vláda Petra Fialy (ODS) dlouhodobě odmítala přijmout národní řešení, nyní se na tomto mimořádném summitu potvrdilo, že drtivá většina členských zemí EU přijala svá vlastní opatření již dávno. Návrhy na řešení zdražování a pomoci našim občanům a firmám představilo hnutí SPD v deseti bodech již před několika měsíci, vláda však tyto naše návrhy dlouhodobě ignoruje.

3. Vládní návrhy v oblasti energetiky pouze nedostatečně řeší důsledky zdražování, nikoli jeho příčiny.

Vláda Petra Fialy (ODS) zvažuje v rámci řešení energetické krize a drahoty zavedení speciální daně z mimořádných zisků pro energetické a petrochemické firmy a bankovní sektor (tzv. sektorová daň, windfall tax), ale s tím, že hodlá podřízeně a alibisticky vyčkávat až na rozhodnutí a povolení z EU. Konkrétní parametry a představy ale vláda zatím nepředstavila a nejsou známy možné dopady a rizika. Jde například o riziko tzv. daňové optimalizace, kdy příslušné firmy v reakci na zavedení nové speciální daně mohou nejrůznějšími způsoby a investicemi do značné míry uměle snižovat své zisky a daňové základy. Tudíž ani výnos z této daně nemusí zdaleka naplnit vládní očekávání. V bankovním sektoru v tomto případě zase hrozí zvyšování poplatků a úroků z úvěrů. Vládní návrhy v oblasti energetiky pouze nedostatečně řeší důsledky kritické situace, nikoli její příčiny. Dle hnutí SPD je dlouhodobým systémovým řešením jednoznačně ukončení obchodování s elektřinou vyrobenou v ČR přes lipskou komoditní burzu a zajištění nízkých zastropovaných cen energií pro české občany, opuštění systému spekulativního obchodování s emisními povolenkami, kontrakt na levný plyn přímo od producenta a odstoupení od šíleného projektu EU Green Deal.

4. Policie na našem území zadržela více nelegálních imigrantů než v době uprchlické krize. Vyzýváme vládu, aby chránila naše hranice!

Česká policie na počátku září zaznamenala opět značný nárůst pohybu nelegálních imigrantů na území České republiky. Průměrně je to až 170 osob denně a jedná se hlavně o Syřany. Od začátku roku bylo na našem území zadrženo už přes deset tisíc osob, nejvíce v Jihomoravském a Zlínském kraji. Tyto počty jsou vyšší než v krizovém roce 2015! A to jde jen o vrchol ledovce, velké množství imigrantů zůstává nezachyceno. Hnutí SPD považuje nárůst objemu nelegální imigrace do Evropy za velmi varovný signál. Jeho příčinou je v prvé řadě vstřícná migrační politika EU a Fialovy vlády a také chování Turecka, které porušuje dohodu s EU o zadržování nelegálních imigrantů na svém území výměnou za masivní finanční kompenzace. Tato situace souvisí i s blížícími se parlamentními a prezidentskými volbami v Turecku, kdy prezident Erdogan zneužívá migrační kartu a vydírá státy EU pomyslným „zvednutím závory". Vyzýváme proto nečinného a nekompetentního ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), aby urychleně přijal opatření k důsledné ochraně naší státní hranice, aby si nelegální imigranti nemohli z naší země dělat volný koridor k cestě na Západ. Masovou migraci považujeme dlouhodobě za bezpečnostní riziko, zdroj kriminality, násilí a terorismu. Hnutí SPD jako jediný parlamentní politický subjekt říká jasné ne imigraci z muslimských a afrických zemí a jasné ne jakýmkoliv snahám o islamizaci naší země prostřednictví nekontrolované imigrace!

5. Vláda Petra Fialy pokračuje v rapidním zadlužování naší země.

Vláda Petra Fialy (ODS) pokračuje v rapidním zadlužování naší země. Minulou středu prosadila ve Sněmovně v prvním čtení novelu zákona o státním rozpočtu, která zvyšuje letošní rozpočtový deficit ve výši 280 miliard korun na 330 miliard. A to navíc vláda v novele vůbec nezohledňuje náklady na úsporný energetický tarif a na zvýšení platů státních zaměstnanců. Česká republika je v současné době státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU. A to přesto, že meziročně stouply jen za první pololetí veřejné příjmy o 90 miliard korun vzhledem k inflaci a enormně vysokým cenám energií, pohonných hmot a potravin a výběru nepřímých daní z těchto komodit. Vláda vůbec nešetří na zbytných výdajích. Místo, aby vláda pomohla českým občanům a firmám, tak zvyšuje platby do zahraničí, na předražené zbrojní zakázky a na podporu Ukrajiny. S takovou rozpočtovou politikou nemůže hnutí SPD souhlasit!

6. Kandidátem hnutí SPD na prezidenta republiky je Jaroslav Bašta. Má všechny předpoklady být vynikajícím prezidentem chránícím národní zájmy.

V sobotu proběhlo v Praze mimořádné celostátní Grémium hnutí SPD. Byla zde diskutována podoba závěrečné fáze volební kampaně, která je založena zejména na kontaktech s občany v ulicích obcí a měst a na krajských mítincích s prezentací našich kandidátů a volebních programů pro komunální a senátní volby, jejichž hlavním cílem je zlepšení životů obyvatel naší země. Na tomto celostátním Grémiu byli rovněž prezentování lídři hnutí SPD pro volby do zastupitelstev krajských měst a hlavního města Prahy a také naši kandidáti do Senátu. Celostátní Grémium jednomyslně doporučilo poslaneckému klubu hnutí SPD nominovat jako kandidáta pro volbu prezidenta České republiky poslance Jaroslava Baštu. Jde o člověka s obrovskou životní zkušeností v oblasti boje za svobodu, demokracii a lidská práva, disidenta, politického vězně v době tzv. normalizace (vězněn 2,5 roku) a jednoho z prvních signatářů Charty 77. Jaroslav Bašta byl v letech 1998 až 2002 ministrem vlády České republiky a poté velvyslancem ČR v Rusku a na Ukrajině. Jaroslav Bašta nikdy nebyl členem KSČ, hovoří anglicky, německy a rusky. Vzhledem ke svému charakteru, životním, profesním a politickým zkušenostem a mezinárodnímu rozhledu má všechny předpoklady k tomu být vynikajícím prezidentem České republiky chránícím naše národní zájmy.

7. 9. 2022

Škodlivá vláda Petra Fialy nemá důvěru občanů, a proto by měla podat demisi!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda sice přežila hlasování o nedůvěře v parlamentu, důvěru občanů ale nemá. Škodlivá vláda by měla podat demisi. Premiér Fiala lživě a arogantně obvinil a urazil občany. Lidem už došla trpělivost s premiérem Fialou a s jeho neschopnými ministry. Vláda Petra Fialy hodlá zadlužit naši republiku o více než bilion korun. Česká republika je státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU. Německo prosazuje definitivní konec suverenity států v EU. Fialova vláda nehájí české zájmy, ale je vazalem Bruselu a Berlína. Hnutí SPD prosazuje, aby česká vláda podobně jako polská požadovala na Německu reparace za nacistickou okupaci.

1. Fialova vláda sice přežila hlasování o nedůvěře v parlamentu, důvěru občanů ale nemá. Škodlivá vláda by měla podat demisi.

Minulý týden proběhla schůze Poslanecké sněmovny ohledně návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS), která byla svolána i na základě podpisů poslanců hnutí SPD. V rámci této schůze jsme požadovali demisi vlády z důvodu jí zaviněné a absolutně nezvládnuté energetické a potravinové krize a závažných skandálů hnutí STAN, včetně aktuální kriminální kauzy Dozimetr a prorůstání organizovaného zločinu a mafie do vládních struktur. Koaliční vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN si sice udržela po 23 hodinách nepřetržitého jednání důvěru Sněmovny, ale důvěru naprosté většiny občanů již dávno nemá. Vládou nejsou zajištěny dodávky plynu pro firmy na nadcházející zimu, na dodávky uhlí se čeká až dva měsíce, ceny elektřiny, pohonných hmot a potravin dále strmě stoupají, inflace atakuje 20 % a občané mají oprávněný strach, aby kvůli nečinnosti této vlády zimu vůbec přežili. Vláda nemá žádná řešení a vyjádření jejich členů jsou zmatečná. Vláda nemyslí na naše občany, firmy krachují, kraje a obce nemají smluvně zajištěny dodávky energií pro školy, nemocnice a domovy pro seniory na příští rok a vláda až nyní volá po celoevropském řešení. Taková vláda by měla okamžitě podat demisi! To je názor SPD!

2. Premiér Fiala (ODS) lživě a arogantně obvinil a urazil občany. Lidem už došla trpělivost s premiérem Fialou a s jeho neschopnými ministry.

Logickým pokračováním jednání o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS) byla v sobotu 3. září demonstrace na Václavském náměstí v Praze, které se zúčastnilo cca 100 tisíc občanů. Tato demonstrace, na které byli přítomni také členové SPD a naši příznivci, byla vyjádřením oprávněných obav občanů o jejich budoucnost z důvodů naprosté neschopnosti vlády, neřešení závažných ekonomických a sociálních problémů a padaly zde oprávněné požadavky na demisi této vlády. Ještě nikdy v novodobé historii necítili naši občané takovou beznaděj! A je zřejmé, že lidem už došla trpělivost s premiérem Fialou (ODS) a s jeho neschopnými ministry. Současná vláda na ně kašle a nechala je na holičkách. Také následná mediální vyjádření premiéra Fialy ohledně této demonstrace byla arogantní a hloupá. Demonstrovali zde naštvaní občané a jednalo se o oprávněný a zcela legitimní protest! Premiér Fiala svými výroky veřejně a bez důkazů obvinil účastníky demonstrace ze spolupráce s cizí mocí proti zájmům naší země. Je to lež! Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelná situace, kdy někdo z občanů je označován nálepkou jen proto, že nesouhlasí s politikou vlády. Nekompetentní premiér se tím snaží zamaskovat svoji vlastní neschopnost, jak řešit zdražování, organizovaný zločin a korupci ve vládních stranách, což jsou pravé důvody vysoké účasti občanů na této demonstraci. Stav, kdy předseda vlády takovýmto způsobem osočuje občany České republiky, nelze vnímat jinak než jako útok na občanská práva a základní demokratické principy. Požadujeme, aby premiér svá tvrzení vůči zúčastněným občanům buď doložil jasnými důkazy, anebo se účastníkům demonstrace veřejně omluvil a následně odstoupil ze své funkce.

3. Vláda Petra Fialy hodlá zadlužit naši republiku o více než bilion korun. Česká republika je státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU.

Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou (ODS) navrhuje na příští rok schodek státního rozpočtu ve výši 270 miliard korun. A to přesto, že odhaduje pro rok 2023 celkově o 120 miliard vyšší příjmy z DPH, spotřební daně a daní z příjmu fyzických a právnických osob než letos! Pro letošní rok chce vláda zvýšit rozpočtový deficit na 330 miliard korun a dle výhledu na další dva roky plánuje další deficity každoročně okolo 250 miliard korun. Vše tedy nasvědčuje tomu, že vláda Petra Fialy (ODS) hodlá Českou republiku zadlužit za dobu svého plánovaného čtyřletého mandátu celkově více než o jeden bilion korun! Přitom před volbami lživě slibovala snížení deficitu veřejných financí a vyrovnané státní rozpočty. Takto koncipovaný státní rozpočet je neufinancovatelný, protože plánované výdaje státu jsou tak vysoké, že si na ně stát není schopen zajistit dostatečné příjmy. Jde tedy o další z řady vládních cynických a vědomých lží. Česká republika je nyní státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU. Hnutí SPD již opakovaně předložilo své programové návrhy v oblasti struktury parametrů státního rozpočtu. Patří mezi ně razantní snížení zbytných výdajů státu v oblasti veřejné byrokracie, omezení plateb do rozpočtu EU, snížení výdajů na předražené armádní zakázky ze zahraničí anebo razantní omezení vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým. Na straně příjmů potom SPD navrhuje například zdanění nadnárodních internetových gigantů typu Facebook a Google, které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, či zdanění dividend vyváděných zahraničími korporacemi z České republiky. 

4. Německo prosazuje definitivní konec suverenity států v EU. Fialova vláda nehájí české zájmy, ale je vazalem Bruselu a Berlína.

Německý spolkový kancléř Olaf Scholz při své návštěvě Prahy minulý týden již poněkolikáté veřejně navrhl, aby při hlasováních v Evropské radě přestal platit princip jednomyslnosti a právo veta členských států, a to včetně oblastí daňové, obranné a zahraniční politiky. Pokud by se tento dlouhodobý německý plán realizoval, šlo by o definitivní konec státní suverenity České republiky, jejíž občané by se ocitli zcela v područí cizích zájmů, zejména Berlína a Bruselu. Je naprosto šokující, že se premiér Petr Fiala (ODS) ani ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) proti tomuto mocensky arogantnímu postoji německého kancléře okamžitě tvrdě nevyhranili a v minulosti ho označili jako vhodný. Je tak zcela evidentní, že vláda Petra Fialy ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN nehájí národní zájmy a suverenitu České republiky, ale je vazalem zejména Německa. Postoj německého kancléře činí naléhavým přijetí návrhu SPD na zákon o referendu, včetně možnosti hlasování o vystoupení České republiky z EU, ve kterém by se všichni naši občané mohli k této zásadní otázce vyjádřit. Současná vláda ale jeho projednání ve Sněmovně dlouhodobě odkládá.

5. Hnutí SPD prosazuje, aby česká vláda podobně jako polská požadovala na Německu reparace za okupaci.

Polsko se rozhodlo oficiálně žádat po Německu vyplacení válečných reparací za období nacistické okupace. Oznámil to minulý týden u příležitosti připomínky 83. výročí vypuknutí druhé světové války klíčový polský politik Jarosław Kaczyński, předseda vládnoucí strany Právo a spravedlnost. Náhrada za škody, kterou má Německo Polsku zaplatit, činí 6,2 bilionu zlotých (zhruba 32 bilionů korun). Tento polský požadavek zároveň ukazuje na zbabělost a lhaní mnoha českých vládních politiků, kteří opakovaně tvrdili, že žádat Německo o úhradu válečných reparací není již právně ani politicky možné. Hnutí SPD, jako jediná politická síla, se dlouhodobě veřejně hlásí k myšlence, že i Česká republika musí po Německu požadovat urychlené vyplacení reparací, které nám Německo jako následnický stát nacistické Třetí říše za brutální okupaci českých zemí v letech 1939-1945, smrt více než 360.000 našich občanů a způsobení ohromných hospodářských a majetkových škod dodnes dluží. Máme na to evidentní právní nárok a jsme tím povinni našim předkům a všem obětem nacistické okupace. Právo na vyplacení těchto válečných reparací nám přiznala Postupimská konference i reparační konference v Paříži. Z celkové částky přiznané nám Pařížskou reparační smlouvou, což bylo 306 miliard korun v tehdejší měně, nám Německo dosud zaplatilo pouze 0,07 procenta, tedy necelou tisícinu. Podle hodnověrných odhadů a propočtů na základě vývoje hodnoty měny a cen nám tedy Německo dluží ještě minimálně 4 biliony korun, přičemž některé odhady hovoří až o 15 bilionech. Již v minulém období SPD písemně požádalo vládu tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO), aby reparace vymáhala, ale Babišova vláda to odmítla s poukazem na možné narušení česko-německých vztahů. Hnutí SPD podporuje tento požadavek Polska vůči Německu jako oprávněný a jsme přesvědčeni, že stejným způsobem musí postupovat i Česká republika. V tomto smyslu vyzveme také premiéra Petra Fialu (ODS).

6. 9. 2022

Všech dvacet poslanců hnutí SPD hlasovalo pro vyslovení nedůvěry vládě!

Dne 1. září 2022 proběhla 36. schůze Poslanecké sněmovny s jediným bodem jednání: „Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky.“

Schůze se konala i na základě podpisů poslanců hnutí SPD. Důvodem ke svolání byla energetická krize, zdražování, ale také závažné skandály kolem vládního hnutí STAN, včetně aktuální kriminální kauzy Dozimetr a prorůstání organizovaného zločinu a mafie do vládních struktur, a neodstoupení ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).

Hnutí SPD konstatuje, že když se na základě předvolebního spolčení dostala k moci vládní koalice pěti stran, ODS, Pirátů, STAN, KDU-ČSL a TOP 09, tak necítila potřebu řešit velmi aktuální problémy, které negativně začali pociťovat naši občané. Největší problémem pro mnoho z nich je, jak vyjít se svými financemi. Nehorázné zdražování energií mělo za následek, že se sekundárně zdražilo vše ostatní: potraviny, služby, voda, teplo atd. Na základě nečinnosti vlády se tak stále více lidí propadá do existenční chudoby a do dluhových a exekučních pastí. Občanům se velmi rychle snižuje jejich životní úroveň a situace se stále zhoršuje.

SPD na tento stav upozorňuje na každém jednání Poslanecké sněmovny, kdy neustále navrhujeme zařadit na program schůzí body, týkající se pomoci českým občanům v souvislosti s astronomicky rostoucími cenami základních životních potřeb, ale poslanci vládní pětikoalice s arogancí odmítají tyto problémy řešit. Vládu ale problémy českých občanů tak netrápí a prioritně vynakládá prostředky a čas na zajištění předsednictví České republiky v Evropské unii, které jsme oficiálně převzali na půl roku prvního července. Vláda se tak plně zaměřila na Evropskou unii a na Ukrajinu, a vůbec neřeší krizovou situaci v souladu s rostoucím zdražováním a inflací v České republice. Problémy s rostoucími cenami energií a plynu pro naše občany, firmy a instituce jakoby pro vládu neexistovaly. 

To byly pro nás dosti silné argumenty, abychom svolali schůzi Poslanecké sněmovny, na které jsme hlasovali pro vyslovení nedůvěry vládě. Po téměř dvacet tří hodinovém jednání hlasovalo pro navržené usnesení 84 poslanců včetně všech dvaceti poslanců hnutí SPD, proti bylo 100 poslanců z vládní koalice. Usnesení tak přijato nebylo, jelikož pro by muselo být minimálně 101 poslanců.   

Hnutí SPD závěrem konstatuje, že naší důvěru tato vládu nemá, kdy stejný názor zastává většina našich občanů. Díky tomu, že se nepodařilo vyjádřit nedůvěru vládě Petra Fialy, se budou dál dostávat miliony českých občanů do neřešitelných finančních a sociálních problémů a české firmy budou krachovat, neboť současná Fialova vláda nemá řešení pro energetickou krizi v České republice a stále se zvyšující inflaci.

1. 9. 2022                 

Kvalitní vzdělávací systém a efektivní podpora vědy je pro hnutí SPD prioritou!

Dnes se opět žáci základních škol a studenti středních odborných škol a gymnázií plně zapojili do výukových aktivit v rámci školního roku 2022/23. Studentům vysokých škol začne výuka v zimním semestru akademického roku 2022/23 o měsíc později. 

Hnutí SPD přeje více než milionu žákům základních škol a téměř půl milionu studentům středních škol a gymnázií, aby jejich návrat do školních lavic proběhl bez komplikací a opět se zapojili do vzdělávacího procesu s nadšením. Novým prvňáčkům základních škol přejeme, aby našli ve výuce zalíbení.    

Pro hnutí SPD je kvalitní vzdělávací systém a efektivní podpora vědy zásadním strategickým cílem pro úspěšnou budoucnost země, což vyplývá i z našeho programu. Systém vzdělání má vytvářet předpoklady pro úspěšné pracovní a osobní uplatnění každého občana a zároveň by měl respektovat práva dětí a zájem rodičů. Školy musí pracovat na základě vzdělávacích dokumentů, kde MŠMT stanoví jasné obsahové požadavky z hlediska průběhu vzdělávání. Systém středního školství by měl nabízet dostupnou síť škol s kvalitní odbornou i všeobecnou přípravou. Víceletá gymnázia musí být zásadním nástrojem přípravy talentovaných dětí s výraznými studijními předpoklady. Podporujeme intenzivní rozvíjení technické a řemeslné přípravy na odborných školách a učilištích tak, aby odpovídala požadavkům praxe, s čímž souvisí zapojení technologicky dobře vybavených firem do praktické výuky žáků. Zároveň odmítáme současný systém společného vzdělávání, tzv. inkluzi, která nesmí vést ke snížení kvality vzdělávání a poškozování zájmu dětí.

S drastickým nárůstem cen energií a inflace budou mít největší potíže právě rodiče dětí. Z průzkumu Providentu odvysílaném v hlavních večerních zprávách na zpravodajském kanále CNN Prima News vyplývá, že se řada rodičů bojí, aby jim nechyběly peníze na školní pomůcky. Odhadují, že letos by za ně v průměru měli zaplatit kolem tří až pěti tisíc korun. Jak uvedla jedna respondentka průzkumu, dále jsou to výdaje na oblečení, bačkory, sálové boty. Významnou finanční položku též tvoří obědy, družina, kroužky. Právě kroužky bude muset 14 % rodičů podle průzkumu omezit. Až 11 % z dotazovaných rodičů si bude muset vzít ke své práci brigádu nebo směny navíc. Rodinu o pomoc musí požádat 6 % a stejné procento rodičů přiznává, že jejich dítě bude chodit na oběd jen někdy. Průzkum si nechala vypracovat organizace Neviditelní.

Pro hnutí SPD je nepřijatelné, jak současná vláda Petra Fialy neřeší pomoc našim občanům, včetně našich dětí. Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5.000 korun je spíše výsměchem, a ještě na něj celá řada rodičů nemá nárok, např. z důvodu výše jejich příjmu, nebo pokud je studující dítě starší 18 let. Naše děti si zaslouží bezplatné kvalitní vzdělání a možnost vyžití v různých zájmových, kulturních a sportovních kroužcích.

30. 8. 2022

Hnutí SPD dlouhodobě volá po znovuzavedení ochrany našich státních hranic!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

cena elektřiny v ČR je nyní 17x vyšší než před dvěma lety a plynu dokonce 37x vyšší! Vláda Petra Fialy způsobuje chudobu občanů a krachování firem. Fialova vláda rozvrací hospodářství a ožebračuje lidi. Pojďme společně dotlačit vládu k tomu, aby odstoupila. Vláda Petra Fialy odebráním peněz ze zdravotnictví ohrožuje zdraví českých občanů a zhoršuje zdravotní péči i platové a pracovní podmínky zdravotníků. Příliv nelegálních imigrantů do České republiky se opět výrazně zvyšuje. Policie již zadržela více imigrantů než v době migrační krize v roce 2015!

1. Cena elektřiny v ČR je nyní 17x vyšší než před dvěma lety a plynu dokonce 37x vyšší! Vláda Petra Fialy způsobuje chudobu občanů a krachování firem.

Trh s energiemi kolabuje a cena elektřiny v České republice je v současné době 17x vyšší než před dvěma lety a plynu dokonce 37x vyšší! Červencový index HEPI (Household Energy Price Index), který porovnává cenu energií pro domácnosti v jednotlivých evropských metropolích, uvádí, že např. v Praze platí lidé po přepočtu dle parity kupní síly měny za elektřinu nejvyšší cenu v celé Evropě. Česko je přitom zároveň jeden z největších vývozců elektřiny na světě. Aktuální cena elektřiny na pražské pobočce lipské burzy byla v závěru minulého týdne v přepočtu 24,24 Kč za kWh silové elektřiny. S distribucí, přenosem a DPH (21 %) je tak aktuální koncová cena 35 Kč za kWh silové elektřiny pro koncové uživatele. Cena na burze tak atakuje magickou částku 1 tisíc eur (!!) za MWh (přesně 984 eur). Situace je kritická a vláda Petra Fialy (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) jedná pozdě a navíc až na základě tlaku opozice. Přitom hnutí SPD již před několika měsíci navrhlo deset bodů, jak bojovat proti energetické krizi a zdražování. A vláda až nyní, kdy jsou ceny energií v astronomické výši, volá po zastropování cen, a navíc se dovolává řešení na úrovni EU. Spoléhat na společné řešení na úrovni EU je naivita a nemůže existovat, protože každý stát má jiný energetický mix a jinou cenovou hladinu. A navíc kdo ze států EU opatření chtěl přijmout, tak je již dávno přijal. Slovensko a Polsko již ceny energií zastropovalo. Podobně i například Španělsko a Portugalsko. Za současnou situaci nese plnou odpovědnost vláda Petra Fialy, která svou nečinností způsobila energetickou chudobu občanů a firem, recesi průmyslu, hospodářství a ohrožení sociálního smíru. Podniky krachují a řada z nich nepřežije zimu, chystají se stávky a je ohrožen chod nemocnic. Vláda přichází s opatřeními pozdě a řeší důsledky, a nikoliv příčiny. Možnosti, jak zastavit růst cen energií, je zastropování jejich cen, odchod z komoditní burzy v Lipsku a začít prodávat levnou českou elektřinu napřímo našim občanům. Dále odstoupení od Green Dealu EU a systému spekulací s emisními povolenkami EU. Vláda Fialovy pětikoalice je jednou z nejhorších, které jsme kdy měli, nechá se vléci sledem událostí a neumí řídit stát v dobách krizí, které se momentálně šíří naší zemí, a proto voláme po jejím odvolání a demisi. To je názor SPD!

2. Vláda Petra Fialy rozvrací hospodářství a ožebračuje lidi. Pojďme společně dotlačit vládu k tomu, aby odstoupila.

Dne 1. září proběhne hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS). Hnutí SPD připojilo podpisy svých poslanců pro svolání této schůze. Cílem hnutí SPD je vytvořit takový tlak na vládu ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN, aby uznala, že nemůže pokračovat a odstoupila. Důvody jsou jasné – vládou nezvládnutá energetická a potravinová krize a kauzy hnutí STAN spojené s organizovaným zločinem včetně té zatím poslední, a sice jmenování Petra Mlejnka ředitelem rozvědky (Úřadu pro zahraniční styky a informace). Mlejnek byl dlouhodobě v kontaktu s Michalem Redlem, který je hlavním obviněným v kauze Dozimetr, o čemž ministr vnitra Rakušan již před jmenováním Mlejnka do funkce věděl, a přesto jej do funkce se souhlasem vlády jmenoval, navíc bez potřebné prověrky na nejvyšší stupeň. Podle aktuálního průzkumu společností Morning Consulting si jen 2 z 10 našich občanů myslí, že naše země se ubírá správným směrem. Premiérovi Petru Fialovi pak nedůvěřuje 78 procent lidí, a má tak mezi evropskými premiéry nejnižší podporu mezi svými občany ze všech evropských států. Vládní diletantismus, který nyní vyvrcholil, rozvrací naše hospodářství. Pomoc občanům a firmám ze strany vlády je nulová. Dle názoru hnutí SPD nezbývá jiné řešení než okamžitý odchod neschopné, nečinné a protinárodní vlády, dokud je čas! Vláda nemá řešení, má skandály a není vládou odborníků. Proto budeme samozřejmě hlasovat pro její konec. Nejlepším způsobem, jak vládě vystavit účet ze strany veřejnosti, pak budou senátní a komunální volby 23. a 24. září 2022. Vyzýváme voliče, kterým není situace v naší zemi lhostejná, aby hlasovali pro kandidáty jediné skutečné parlamentní silné, kompetentní a vlastenecké opozice, kterou je hnutí SPD!

3. Vláda Petra Fialy odebráním peněz ze zdravotnictví ohrožuje zdraví českých občanů a zhoršuje zdravotní péči i platové a pracovní podmínky zdravotníků.

Poslanci stran vládní koalice – ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti – minulou sobotu v ranních hodinách s definitivní platností odhlasovali odebrání 14 miliard korun ze systému zdravotního pojištění. Přehlasováním prezidentského veta tak bezprecedentním způsobem ohrožují dostupnost, rozsah a kvalitu již tak často dlouhodobě odkládané zdravotní péče poskytované v České republice. V důsledku odebrání finančních prostředků značného objemu dojde nevyhnutelně ke zhoršení zdravotní péče. Stejně tak se zhorší pracovní a platové podmínky našich zdravotníků, což povede k dalšímu prohloubení jejich nedostatku v resortu. Odpovědnost za to nese jednoznačně vláda Petra Fialy (ODS), jejíž asociální kroky nemají v moderní historii domácí politiky obdoby. Všichni zdravotničtí experti a všechny důležité subjekty působící ve zdravotnictví – zdravotnické pojišťovny, Česká lékařská komora, lékařské odbory, nemocnice a další – se shodují na tom, že tento vládní návrh je nesmyslný, neodůvodněný, nebezpečný a škodlivý. Ale Fialova vláda hlasům odborníků ani veřejnosti nenaslouchala a arogantně si prosadila svou, doslova za každou cenu. Hnutí SPD proti tomuto návrhu tvrdě vystupovalo a bojovalo od prvního dne jeho předložení, což bylo 7. března. Lze považovat alespoň za dílčí úspěch, že se nám jeho schválení podařilo zdržet o půl roku a že po celou tuto dobu ke snížení plateb do zdravotnictví, a tudíž ani ke zhoršení zdravotní péče, nemohlo dojít. To, že vláda svůj návrh nakonec silou většiny koaličních poslanců ve Sněmovně prosadila, je zcela ostudné a veškerá odpovědnost za snížení zdravotní péče je vina pětikoalice.

4. Příliv nelegálních imigrantů do České republiky se opět výrazně zvyšuje. Policie již zadržela více imigrantů než v době migrační krize v roce 2015!

Příliv nelegálních imigrantů do České republiky se v posledních dnech opět výrazně zvyšuje. Denně jich policisté na českých hranicích zadrží minimálně kolem stovky, ale to je pouze pomyslný vrchol ledovce. Další nelegální imigranti jsou zachyceni ve vnitrozemí, většina z nich ale není zadržena vůbec. Jen letos do konce července zadržela naše policie při nelegálním pohybu po našem území 1.960 osob, což je dokonce více než bylo v době migrační krize v roce 2015. Zejména počet syrských imigrantů z Turecka letos výrazně stoupl. Přitom Turecku platí EU každoročně vysoké kompenzační částky právě za to, aby další postup imigrantů ze svého území do Evropy neumožnilo. Tato dohoda ale evidentně není ze strany Turecka dodržována. Schengen nefunguje, a nelegální imigrace do České republiky tak má jednoznačně vliv na nárůst kriminality a na zhoršení bezpečnostní situace. Hnutí SPD dlouhodobě volá po znovuzavedení ochrany našich státních hranic a posílení bezpečnostních sborů v souvislosti s nutností permanentně a důsledně kontrolovat naše státní hranice a praktikovat nulovou toleranci nelegální imigrace po vzoru Maďarska. To však vláda Petra Fialy vytrvale odmítá!

25. 8. 2022       

Vyzýváme vládu Petra Fialy k řešení energetické krize a zdražování!          

Poslanci hnutí SPD svými podpisy přispěli ke svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Požadujeme na vládě, aby konečně představila konkrétní kroky vedoucí k řešení energetické krize a zdražování.

Hnutí SPD stále apeluje na vládu Petra Fialy, aby už konečně začala řešit problémy, které trápí naše občany a značně negativně ovlivňují jejich kvalitu života. Občané tak musí vynakládat více finančních prostředků na nákup základních potravin, pohonných hmot, a oprávněně se obávají, že už nebudou mít peníze na platbu stále se zvyšujících cen elektřiny i zemního plynu. Vláda proti zdražování všech důležitých komodit dlouhodobě nic nedělá a občanům nepomáhá. V rámci členských států EU máme například nejvyšší daň z přidané hodnoty (DPH) na potraviny, kdy se do jejich vysokých cen promítají i naše vysoké ceny energií, opět jedny z nejvyšších v celé Evropě. Co se týká cen energií, tak ty v České republice dál raketově rostou a prognóza jejich dalšího vývoje není optimistická.

To je pro naše hnutí SPD naprosto nepřijatelné, a navrhli jsme konkrétní plán řešení této situace, který jsme již dávno představili. Již několik měsíců navrhujeme 10 bodů řešení „Fialovy drahoty". Jsou mezi nimi např. odstoupení od Green Dealu, odstoupení od systému emisních povolenek EU, vystoupení z evropské energetické burzy a prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám, nákup levného plynu přímo od producentů atd. Vláda o naše návrhy nemá zájem a proti všeobecnému zdražování nic nedělá. Podle hnutí SPD se měly již dávno snížit sazby DPH u potravin a energií a to až na nulovou sazbu. Pro DPH a spotřební daň u pohonných hmot rovněž existují nástroje vlády v podobě regulací. Požadujeme také, aby se nechalo občanům více peněz z jejich pracovních příjmů. To umožní naše již podané návrhy zákonů na zvýšení daňových slev pro všechny pracující fyzické osoby a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti pro jejich pracující rodiče.

Apelujeme na vládu, aby představila lidem, jak bude v následujících měsících řešit ceny energií a zdražování. Chceme konkrétní řešení s jasným výsledkem. Vláda doposud jen mlží a jenom slibuje občanům, že jim pomůže, což občané pocítí prý hlavně v příštím roce. Vláda se zatím vše snaží lepit formou různých zvláštních sociálních dávek. Výplata těchto dávek je vázána na přílišnou byrokracii, a navíc není zabezpečeno, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Nejnověji vláda lidem připravuje takzvaný úsporný tarif na energie, ale ten přichází velice pozdě a je nedostačující.

Hnutí SPD požaduje okamžitou výraznou plošnou pomoc všem občanům, a proto jsme podpořili svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny s návrhem pořadu: „Strategie vlády pro řešení energetické krize, zdražování a hrozby rostoucí nezaměstnanosti.“ Může ale dojít k tomu, k čemu došlo ve všech našich předešlých pokusech o projednávání důležitých bodů v rámci mimořádné schůze, že návrh programu poslanci vládní pětikoalice koaliční většinou zamítnou. Tím opět dají občanům jasně najevo, že je problémy našich slušných lidí netrápí. Tato vláda nehájí zájmy našich občanů, a proto by měla odstoupit.

23. 8. 2022

Již několik měsíců navrhujeme 10 bodů řešení „Fialovy drahoty“!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy (ODS) stále odmítá řešit extrémní zdražování. Jediné „řešení", které lidem nabízí, je, aby nosili svetry. Skandál okolo jmenování Petra Mlejnka ředitelem civilní rozvědky se dále prohlubuje. Premiér Fiala zavírá oči před možným kriminálním jednáním. SPD prosazuje vyslovení nedůvěry vládě. Premiér Petr Fiala buď záměrně, nebo kvůli své ignoranci oklamal občany. Hnutí SPD na rozdíl od vlády nabízí slušným občanům řešení ve formě skutečné pomoci. Vláda Petra Fialy svým zákonem zhorší zdravotní péči. Hnutí SPD bude hlasovat proti.

1. Vláda Petra Fialy stále odmítá řešit extrémní zdražování. Jediné „řešení", které lidem nabízí, je, aby nosili svetry.

Vláda Petra Fialy (ODS) nadále odmítá řešit neustálý růst cen energií a jeho sociální důsledky. Poslanci hnutí SPD svými podpisy přispěli ke svolání mimořádné schůze Sněmovny. Budeme opět důrazně požadovat, aby vláda konečně představila strategii a konkrétní kroky řešení a pomoci občanům a firmám. Je stále zřejmější, že Fialova vláda není schopna řešit inflaci, energetickou krizi, růst cen, ekonomické ohrožení podniků a následnou nezaměstnanost. Současná vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN na rozdíl od drtivé většiny vlád ostatních evropských států neudělala dosud pro zlepšení situace absolutně nic. Zatímco v Německu, kde je průměrná mzda 110 tisíc korun, vláda snížila DPH na energie na 7 procent, vláda pětikoalice pracujícím v České republice, kde je průměrná mzda 38 tisíc korun (na níž většina občanů stejně ani nedosáhne), doporučuje „řešit" energetickou krizi omezením topení a „nošením svetrů". Vláda krizi jen prohlubuje. To vše v době, kdy jen za poslední dva měsíce se cena elektřiny na evropské energetické burze zdvojnásobila a jedna megawatthodina tzv. silové elektřiny stojí v přepočtu již více než 17 500 korun (!!), když ještě před dvěma měsíci to bylo 5 675 korun. Nadále roste i velkoobchodní cena zemního plynu, která aktuálně na burze atakuje v přepočtu hranici 6 000 korun za megawatthodinu. Vláda Petra Fialy za tři čtvrtě roku své existence dosud nedokázala představit ani konkrétní podmínky úsporného tarifu pro domácnosti a firmám a živnostníkům nechce pomoci vůbec. Hnutí SPD naproti tomu již několik měsíců navrhuje 10 bodů řešení „Fialovy drahoty". Jsou mezi nimi např. odstoupení od Green Dealu EU, odstoupení od systému emisních povolenek EU, vystoupení z evropské energetické burzy a prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám, nákup levného plynu přímo od producentů a okamžité snížení DPH u energií a základních potravin atd. Pro nás jsou občané České republiky na 1. místě!

2. Skandál okolo jmenování Petra Mlejnka ředitelem civilní rozvědky se prohlubuje. Premiér Fiala zavírá oči před možným kriminálním jednáním. SPD prosazuje vyslovení nedůvěry vládě.

Skandál okolo jmenování Petra Mlejnka ředitelem civilní rozvědky se dále prohlubuje. Mlejnek je dlouhodobě napojen na hlavu mafiánské skupiny Michala Redla a navzdory tomu ho do funkce prosadil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Premiér Petr Fiala (ODS) nedokáže situaci naléhavě řešit, čímž podle našeho názoru v podstatě zavírá oči před možným kriminálním jednáním. Řešením by bylo, pokud by prezidentu republiky podal návrh na odvolání ministra vnitra Rakušana. Premiér ale navíc dokonce řekl, že prý Petr Mlejnek sehrál pozitivní roli ve vyšetřování případu rozsáhlé korupce a organizovaného zločinu (Dozimetr), v němž politici hnutí STAN ve spolupráci s mafiány manipulovali v Praze mnohamilionové veřejné zakázky dopravního podniku. Vedoucí pražského vrchního státního zastupitelství Lenka Bradáčová, které vyšetřování dozoruje, však prohlásila, že o této údajné Mlejnkově pozitivní roli nic neví. Premiérovy podle všeho nepravdivé výroky tak dále prohlubují už tak otřesenou důvěru veřejnosti ve vládu, spravedlnost a tajné služby a ohrožují bezpečnost státu. Navíc se ukazuje, že Petr Mlejnek dokonce ani nesplňuje kvalifikační požadavky na pozici ředitele civilní rozvědky, protože nemá bezpečnostní prověrku na stupeň „přísně tajné". A i udělení prověrky na stupeň „tajné" tomuto člověku Národním bezpečnostním úřadem v minulosti budí vážné pochybnosti, protože zpravodajské služby komplexní bezpečnostní šetření k Mlejnkovým kontaktům z prostředí byznysu, kde působil posledních dvanáct let, anebo styků s kriminálním prostředím, neprovedly. Teď se navíc v médiích objevily informace, že se šéf rozvědky Mlejnek osobně zná s bývalým detektivem Luďkem Vokálem, který byl odsouzený za korupci a vynášení informací od policie. Současně Mlejnkova manželka, která je učitelka, je spolumajitelkou firmy na ochranu proti odposlechům, jejímž jednatelem je odsouzený korupčník Vokál. Šéf rozvědky Mlejnek odmítá říct, zda sám v byznysu také figuroval. Tyto skutečnosti jsou další důvody pro okamžitou demisi vlády Petra Fialy. Proto poslanecký klub hnutí SPD jednoznačně podporuje svolání schůze Sněmovny k vyslovení nedůvěry Fialově vládě a bude pro tuto nedůvěru aktivně hlasovat!

3. Premiér Petr Fiala buď záměrně, nebo kvůli své ignoranci oklamal občany. Hnutí SPD na rozdíl od vlády nabízí slušným občanům řešení ve formě skutečné pomoci.

Premiér Petr Fiala (ODS) se dopustil dalšího zásadního selhání. Minulý týden občanům veřejně slíbil, že stát je připraven domácnostem platit veškeré náklady na bydlení nad 30 procent jejich příjmů. Zamlčel ovšem, že tato podpora, která není zásluhou jeho vlády, ale vyplácí se dle zákona již téměř dvacet let, má zásadní finanční omezení v podobě tzv. normativů, kdy stát hradí rozdíl mezi příjmy občanů a jejich náklady na bydlení jen do určité velmi omezené výše. Ze strany premiéra tak šlo buď o totální neznalost, nebo o vědomou lež. Jedno je horší než druhé, v každém případě došlo k oklamání občanů. Diletantismus a nekompetentnost této vlády nemá v naší moderní historii obdoby! Tato vláda rovněž občanům s rostoucími cenami bydlení nikterak nepomáhá, pouze je alibisticky posílá do fronty na sociální dávky! Podle SPD je potřeba razantně zvýšit ony normativní náklady u příspěvku na bydlení, protože už dávno neodpovídají reálné situaci v oblasti cen nájemného, energií, tepla či vody. Jejich současné nastavení totiž poškozuje hlavně malé domácnosti, rodiče samoživitele a seniory. Ale hlavně, jak hnutí SPD říká již dlouho, stát musí zavést a garantovat zásadní podporu dostupného bydlení pro naše občany, zavést výhodné manželské půjčky s nízkým úrokem pro pracující rodiny, musí bezúplatně převést pozemky městům a obcím, pokud budou ve své režii stavět byty s nízkým nájemným, musí citelně zvýšit podporu družstevního bydlení a zastropovat úroky u hypotečních úvěrů. Kvalitní bydlení musí být dostupným životním standardem pro všechny slušné a pracující občany! To je názor SPD!

4. Vláda Petra Fialy svým zákonem zhorší zdravotní péči. Hnutí SPD bude hlasovat proti.

Tento pátek bude Poslanecká sněmovna znovu jednat o návrhu Fialovy vlády odebrat ze systému českého zdravotnictví 14 miliard korun. Hnutí SPD zásadně nesouhlasí se zhoršováním dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a pracovních podmínek zdravotníků. Tento vládní zákon vetoval prezident Zeman a hnutí SPD proti tomuto vládnímu návrhu aktivně a tvrdě vystupuje od samého počátku jeho projednávání. Stejně tak tomu bude i nyní. K přehlasování veta prezidenta je ve Sněmovně třeba hlasů 101 poslanců. Vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů prohlašuje, že chce tento naprosto asociální návrh prosadit za každou cenu, a dává tím tak jasně najevo, že jí je zcela lhostejné omezení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro české občany, které odebrání 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám neodvratně přinese, stejně jako bude znamenat zhoršení podmínek pro práci našich zdravotníků a jejich nižší mzdy.

17. 8. 2022

Hnutí SPD hlasuje proti snížení plateb do zdravotnictví!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že za vlády Petra Fialy prorostl organizovaný zločin až do nejvyšších pater vlády. Požadujeme odchod ministra vnitra Rakušana i šéfa civilní rozvědky Mlejnka. Prosazujeme vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Tato neschopná a škodlivá vláda musí skončit! Premiéru Fialovi nedůvěřuje 70 procent občanů. Zářijové volby budou referendem o Fialově vládě. Vláda Petra Fialy zhoršuje úroveň zdravotní péče. Hnutí SPD hlasuje proti snížení plateb do zdravotnictví.

1. Za vlády Petra Fialy prorostl organizovaný zločin až do nejvyšších pater vlády. Požadujeme odchod ministra vnitra Rakušana i šéfa civilní rozvědky Mlejnka kvůli vazbám na obviněného Redla.

Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelné, že ministr vnitra, místopředseda vlády a předseda vládního hnutí STAN Vít Rakušan dosadil minulý měsíc do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), což je tajná civilní rozvědka, Petra Mlejnka, který již od roku 2012 udržoval přátelské styky s Michalem Redlem, který je podle policie hlavou skupiny organizovaného zločinu kolem hnutí STAN v kauze Dozimetr a který je zároveň blízkým spolupracovníkem mafiána a zločince Radovana Krejčíře. O pravidelných stycích mezi Redlem a nedávno jmenovaným šéfem ÚZSI Mlejnkem se veřejnost dozvěděla minulý týden. Mlejnek v této věci dokonce prohlásil, že přes Redla poptával zakázky. Do celého tohoto skandálu je nově zapojena i vládní KDU-ČSL, protože Mlejnka doporučil Vítu Rakušanovi její první místopředseda a místopředseda Sněmovny Jan Bartošek. Vít Rakušan navíc prohlásil, že o stycích Mlejnka s Redlem věděl již před jeho jmenováním a nevadí mu. Rakušan Mlejnka odvolat z funkce ředitele ÚZSI odmítá a ani sám nechce odstoupit z funkce ministra vnitra. Podle SPD musí jednoznačně odejít oba dva, protože jejich setrvání ve funkcích je ohrožením bezpečnosti České republiky. Potvrzuje se tak opět, že za vlády Petra Fialy (ODS) prorostl organizovaný zločin až do nejvyšších pater vlády a státní správy. Premiér Fiala navíc o tomto všem ví a po celou dobu to kryje. Je nepřijatelné, aby Vít Rakušan, předseda uskupení s takovými kauzami vedl rezort vnitra a policii, která zločiny představitelů STAN vyšetřuje. Jedná se o střet zájmů takového charakteru, který už vážně ohrožuje zbytky důvěry veřejnosti v trestní řízení a ve spravedlnost jako takovou. Tato vláda nemá důvěru veřejnosti a měla by okamžitě podat demisi. To je názor SPD!

2. Prosazujeme vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Tato neschopná a škodlivá vláda musí skončit!

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš minulý týden připustil možnost vyvolání hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy (ODS) ve Sněmovně. Hnutí SPD tento názor prosazuje od samého začátku jmenování této vlády prezidentem republiky v prosinci loňského roku a nyní hnutí ANO konečně tento náš požadavek sdílí také. Pro svolání schůze Sněmovny pro hlasování o nedůvěře vládě je potřeba podpisy minimálně 50 poslanců a hnutí SPD má poslanců 20, což ke svolání této schůze nestačí. Hnutí SPD tento návrh na svolání schůze o hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy samozřejmě podpoří. Tato vláda není vládou odborníků, dávno ztratila důvěru veřejnosti a nemá schopnosti řídit zemi v době ekonomické a potravinové krize. Vzhledem k otřesnému stavu veřejných financi, rostoucí inflaci, poklesu životní úrovně i osobních úspor občanů, vzhledem k nejistotě týkající se zásobování plynem jak firem, tak domácností, vysokým cenám pohonných hmot, energií, bydlení a potravin, je potřeba říct Fialově vládě jasné NE a bylo toho dost, protože široká veřejnost kromě plamenných projevů členů vlády, jak to zvládneme, nezaznamenala jediný hmatatelný krok tohoto kabinetu kromě korupčních skandálů předních koaličních politiků.

3. Premiéru Fialovi nedůvěřuje 70 procent občanů. Zářijové volby budou referendem o Fialově vládě.

Premiérovi Petru Fialovi (ODS) důvěřují jeho vlastní spoluobčané nejméně z premiérů či prezidentů světových demokratických států. Petr Fiala jako předseda vlády dopadl dokonce nejhůře ze všech sledovaných světových státníků. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu společnosti Morning Consult, který zveřejnila minulý týden TV Nova. Fialovi nedůvěřuje 70 procent našich občanů a má důvěru pouhých 23 procent. Společnost Morning Consult zároveň sleduje, jak lidé vnímají směřování své země. I v tomto ohledu je na tom Česká republika špatně. Na správné cestě je jen podle 20 procent občanů. Tím se pouze potvrzují názory SPD, že premiér této země není muž na svém místě a veřejnost je o tom přesvědčena. Přijďte, proto prosím ve dnech 23. – 24. září k volebním urnám, které budou zároveň referendem a vysvědčením stávající vládě, a dejte svůj hlas kandidátům hnutí SPD. Jsme jediné vlastenecké hnutí zastoupené ve Sněmovně, a pokud chceme, aby nás bylo více slyšet, potřebujeme právě Vaše hlasy. Děkujeme!

4. Vláda Petra Fialy zhoršuje úroveň zdravotní péče. Hnutí SPD hlasuje proti snížení plateb do zdravotnictví.

Prezident Miloš Zeman minulý týden oprávněně vetoval zákon, kterým chce vláda Petra Fialy (ODS) letos snížit o 14 miliard korun platby zdravotním pojišťovnám za tzv. státní pojištěnce. Tímto krokem Fialovy vlády dochází ke snižování úrovně a dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a zhoršování pracovních podmínek zdravotníků. Hnutí SPD tento krok prezidenta Zemana vítá, jelikož poslanci SPD vždy ve Sněmovně vystupovali a hlasovali proti přijetí tohoto špatného a nebezpečného vládního návrhu. Zákon tedy nyní bude znovu projednávat Sněmovna a poslanci SPD budou opět důrazně vystupovat a hlasovat proti němu. Fialova vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN ale již dopředu avizovala, že veto prezidenta přehlasuje.

16. 8. 2022

Zásadně odmítáme zavedení eura v České republice!

Hnutí SPD, stejně jako většina našich občanů, nepodporuje zavedení eura v České republice. Naopak některé strany ze současné vládní pětikoalice (TOP 09 a STAN) požadují, aby bylo euro u nás co nejdříve zavedeno jako měnová jednotka.

Máme na zavedení eura zcela jednoznačný názor, který je definován v programu hnutí. Jsme proti přijetí eura, tedy vstupu do eurozóny, a považujeme za naprosto nepřijatelné, aby podobná rozhodnutí byla učiněna bez referenda. Jsme jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky vystoupením z Evropské unie. Proto chráníme naši měnu, která je jedním ze symbolů státu, a kterou považujeme za základní ekonomický nástroj pro zachování naší ekonomické suverenity.                 

Zavedení společné měny je především politické rozhodnutí, ke kterému se Česká republika zavázala při svém vstupu do Evropské unie. Naštěstí není časově určeno, a proto nehrozí ani žádné sankce za odklad. Přijetím eura bychom se zavázali vstoupit do fondu Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), a přijat nastavená pravidla pro financování krachujících států eurozóny. Česká republika by tak doplatila na astronomické dluhy zemí jako je Řecko, Itálie, Portugalsko nebo Španělsko tím, že by se podílela na jejich financování skrze záchrannou síť ESM (jednotlivé země dluží za druhé).

Zde je dobré připomenout, že celá vládní pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti i STAN), přijetí eura v předvolební kampani v souvislosti s parlamentními volbami na podzim minulého roku podporovala. Pro podporu eura se v minulosti vyslovoval i Andrej Babiš (ANO). Před měsícem se k podpoře přijetí eura opět vyjádřili představitelé TOP 09, podle kterých by se Česká republika měla opět začít upínat k přijetí eura, což by podle této strany oživilo ekonomiku. Na tiskové konferenci ve Sněmovně to řekli místopředseda rozpočtového výboru Miloš Nový a místopředseda evropského výboru Ondřej Kolář. K diskuzi o zavedení eura v rámci vládní koalice vyzval v červenci staronový předseda hnutí STAN Vít Rakušan.  

V hnutí SPD od svého počátku zásadně odmítáme přijetí eura, neboť jsme přesvědčeni, že má celou řadu negativ. Se zánikem české koruny by zanikla i pravomoc České národní banky provádět měnovou politiku. Ta by byla určována Evropskou centrální bankou nikoli podle aktuálních potřeb české ekonomiky, nýbrž z pohledu eurozóny jako celku. Většina našich občanů se domnívá, že přijetím eura by došlo k zdražování všech komodit a ještě k většímu nárůstu inflace, a proto jsou proti zavedení eura. Tento názor zastává 56 procent našich občanů, což prokázal dubnový průzkum Eurobarometru (zde), který byl realizován ve vybraných unijních státech, jež nejsou členy eurozóny.

11. 8. 2022

Hnutí SPD je podle průzkumů třetí nejsilnější politickou stranou v zemi!

Podle posledně zveřejněného aktuálního průzkumu agentury Median by hnutí SPD ve sněmovních volbách získalo 12,5 procenta, což ho řadí na třetí pozici mezi politickými stranami.

Celkové třetí místo je vizitkou toho, že program (dostupný na www.spd.cz) našeho vlasteneckého hnutí je správný a že oslovuje čím dál více slušných a pracujících občanů. Výzkum též uvádí, že strany KDU-ČSL a STAN by se aktuálně do Sněmovny vůbec nedostaly, což je určitě pro většinu voličů dobrá zpráva, neboť naši občané, a to nejen ti chudší, ale i lidé ze středních vrstev, se dostávají do svízelné finanční situace kvůli navýšení cen všeho možného. Za tento stav je plně odpovědná vláda Petra Fialy, neboť není schopná adekvátně řešit stále rostoucí inflaci, která už přesáhla 17 procent a očekává se, že poroste až k 20 procentům.

Současná vláda by měla pomoci v této globální krizi rychle a plošně všem občanům České republiky, tak jak to dělají vlády okolních zemí pro své obyvatele. To ale vláda vzešlá ze slepence pětikoalice vůbec neřeší, protože její prioritou je ukázat navenek v rámci půlročního předsednictví EU, jak jí jsou zájmy EU nadřazené zájmům České republiky, a prioritou pro ni zůstává pomoc Ukrajině. V rámci finanční pomoci na obnovu Ukrajiny dokonce odsouhlasila bez projednání v Poslanecké sněmovně celounijní půjčku na obnovu Ukrajiny ve výši devíti miliard eur, na kterou si ale musí státy EU včetně ČR půjčit formou vydání dluhopisů zaručených členskými státy EU splatnými za 25 let.

Hnutí SPD je zásadně proti tomu, aby si Česká republika musela půjčovat finanční prostředky na obnovu Ukrajiny. Naše vláda by měla v této době aktivně pomáhat českým občanům se zdražováním energií, potravin, bydlení a pohonných hmot a pomocí účinných opatření zastavit stále se zvyšující inflaci. Aktuálně stále přibývá občanů České republiky, kteří jsou ohroženi, že se ocitnou na hranici sociální chudoby, a budou se muset spoléhat na podporu státu, která ale nefunguje tak, jak by měla. Pod příjmovou hranicí chudoby se nachází okolo milionu českých domácností. Zdražováním všech důležitých komodit včetně základních potravin se počty lidí odkázaných na různé sociální dávky budou dále zvyšovat. Dle údajů Českého statistického úřadu jsou nejohroženější skupinou z pohledu materiálního nedostatku domácnosti samoživitelů s jedním či více dětmi, za nimi pak senioři ve věku 65 let a starší. Nyní už začínají být ohroženi materiálním a sociálním nedostatkem i domácnosti úplných rodin s dětmi.

Komunální volby se pomalu blíží a naši kandidáti budou i na komunální úrovni prosazovat program hnutí SPD. Souhlasíte-li s našim programem, dejte v zářijových senátních a komunálních volbách hlas kandidátům za hnutí SPD.

9. 8. 2022

V otázce energetiky nesmíme být rukojmím burzovních spekulantů a zahraničních překupníků!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme na alarmující situaci ohledně zdražování potravin v České republice v mezievropském srovnání a na dlouhodobou nečinnost vlády Petra Fialy v boji proti němu. Informujeme i o návrzích hnutí SPD v této oblasti. Z aktuálního průzkumu veřejného mínění vyplývá, že výrazná většina českých občanů považuje za nejdůležitější úkol českého předsednictví Rady Evropské unie řešení sociálních dopadů energetické krize, nikoli podporu Ukrajiny jako česká vláda. Blíží se komunální a senátní volby, které mohou být celospolečenským referendem o neschopné a škodlivé vládě pětikoalice. Bude velice důležité netříštit v nich voličské hlasy a podpořit nejsilnější opoziční vlastenecký subjekt, hnutí SPD. Přinášíme informace o pesimistických prognózách ohledně dalšího růstu cen elektřiny a zemního plynu, proti kterému vláda Petra Fialy nedokáže účinně bojovat, ačkoli má k dispozici řadu nástrojů. V této souvislosti připomínáme recepty hnutí SPD na řešení energetické drahoty. Na problematice zásobníků plynu ukazujeme, že je klíčovou otázkou národního zájmu, aby měl náš stát pod kontrolou svou energetickou politiku a energetickou bezpečnost. Upozorňujeme na nebezpečně rostoucí napětí mezi USA a Čínou a na zhoršování mezinárodní bezpečnostní situace. Preferujeme budování mírových vztahů mezi státy a velmocemi na základě jednání a dialogu.

1. Růst cen potravin v České republice je nejvyšší ve střední Evropě. Máme i nejvyšší zdanění potravin. Vláda Petra Fialy nedokáže tuto situaci řešit, zatímco hnutí SPD své návrhy již představilo.

Vláda Petra Fialy (ODS) proti zdražování potravin dlouhodobě nic nedělá a občanům nepomáhá. Dalším důkazem je skutečnost, že v zemích EU v červnu meziměsíčně stouply ceny potravin v průměru o 12 %, ale v České republice o 18 %. Pokud jde o sousední státy, v Rakousku vzrostly ceny potravin o 11 %, v Německu o 12 % a v Polsku o 13 %. V rámci členských států EU máme rovněž nejvyšší daň z přidané hodnoty (DPH) na potraviny - a do jejich vysokých cen se promítají i naše vysoké ceny energií, opět jedny z nejvyšších v celé Evropě. Podle ekonomických i zemědělských expertů však zdražování potravin není zdaleka u konce. V meziročním srovnání jde aktuálně o růst cen na úrovni 43 %. Mluvčí Potravinářské komory ČR Helena Kavanová pro odborný ekonomický server FinTag.cz za hlavní důvod tohoto stavu označila skutečnost, že kroky naší vlády jsou vysoce proinflační, zejména co se týče vysoké daně z přidané hodnoty u potravin na úrovni 15 %. V Německu to je 7 %, v Rakousku a na Slovensku 10 %, v Polsku je to 5 %, ovšem u tří set základních potravin je tam nyní dokonce nulová sazba. Při srovnávacím nákupu jsou ceny českých potravin dokonce vyšší než ty německé, avšak kupní síla a platy jsou u nás třikrát nižší. To je naprosto nepřijatelné! Zatímco my v SPD jsme konkrétní plán řešení této situace již dávno představili, vláda Petra Fialy (ODS) proti všeobecnému zdražování nic nedělá. Podle SPD se měly již dávno snížit sazby DPH u potravin (a energií), a to až na nulovou sazbu. Pro DPH a spotřební daň u pohonných hmot také existují nástroje vlády v podobě regulací. Musí se nechat občanům více peněz z jejich pracovních příjmů. To umožní naše již podané návrhy zákonů na zvýšení daňových slev pro všechny pracující fyzické osoby a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti pro jejich pracující rodiče. 

2. Vláda se chlubí údajnými úspěchy v rámci svého předsednictví Rady Evropské unie. Jde o pochybné záležitosti, které nepomáhají českým občanům. Dle aktuálního průzkumu veřejného mínění se naopak shodují priority české veřejnosti a hnutí SPD.

Česká republika má za sebou měsíc předsednictví Rady EU a dokonce vyjmenovala své „úspěchy" – dohoda dobrovolně šetřit plynem, odměna solidárním regionům, větší bezpečnost nakupovaného zboží, snížení zátěže pro tuzemské úřady, dovoz ovoce a zeleniny z Moldavska a schválení dalších sankcí proti Ruské federaci a další pomoc pro Ukrajinu, která ani není členem EU. Z těchto dojednaných údajných "úspěchů" ale naši občané nepocítí nic konkrétního. Aktuální průzkum agentury STEM dokonce ukázal, a potvrdil tak naše slova, že většina českých občanů požaduje, aby naše vláda využila pozici předsednictví Rady EU hlavně k řešení energetické krize. Názor české vlády, že prioritou jejího předsednictví má být pomoc Ukrajině, naopak většina českých občanů nesdílí. Za naprosto nejdůležitější úkol českého předsednictví považuje 79 % dotázaných řešení sociálních dopadů energetické krize. To je i dlouhodobá priorita hnutí SPD. Dle tohoto průzkumu pro většinu české veřejnosti, pro více než dvě třetiny občanů, není vůbec podstatnou otázkou poválečná obnova Ukrajiny a podpora jejího vstupu do EU. Je tak zcela evidentní, že představy české vlády a české veřejnosti na současné hlavní politické priority se diametrálně rozcházejí – a že zatímco pro Fialovu vládu jsou podstatné spíše zájmy cizích států, čeští občané logicky preferují, ve shodě s politickým programem a politickou strategií hnutí SPD, urychlené řešení vnitropolitických ekonomických a sociálních problémů. Jde o vládu, která preferuje cizí zájmy před zájmy národními, a měla by proto co nejdříve odejít!

3. Působení vlády ODS, TOP 09, KDU-ČSL, hnutí STAN a Pirátů vede k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi. Občané budou mít možnost v zářijových komunálních a senátních volbách vystavit této vládě účet.

Komunální a senátní volby, které proběhnou 23. a 24. září budou referendem o Fialově vládě! Voliči tak budou mít jedinečnou příležitost vyjádřit svůj názor na její již téměř roční působení, které objektivně vedlo k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi, k drakonickému růstu cen všech základních životních potřeb a k propadu životní úrovně milionů občanů. V těchto volbách bude velmi důležité netříštit hlasy a nevolit nejrůznější opozičně se tvářící mimoparlamentní strany, které nemají reálnou společenskou podporu. Jedinou reálnou a významnou opoziční vlasteneckou silou, která je schopná a kompetentní podílet se na správě země, je hnutí SPD. V minulém týdnu uplynula lhůta pro registraci kandidátních listin politických subjektů do těchto voleb. Hnutí SPD podalo kandidátní listiny celkem v 337 městech a obcích, z toho kolem 50 společně s Trikolorou, Svobodnými či s různými lokálními subjekty. Spojujeme tak vlastence a konzervativně smýšlející občany. Nabídli jsme tak ruku ke spolupráci i dalším politickým subjektům. Kdo chtěl, tak se k nám přidal, kdo nechtěl, tak odmítl a záměrně tříští síly a oslabuje výsledek hnutí SPD. Do Senátu kandidujeme v 21 senátních obvodech, z toho ve dvou ve spolupráci s Trikolorou. Žádáme občany nespokojené s Fialovou vládou, aby v těchto volbách svým hlasem vyjádřili podporu kandidátům SPD, a dali tak současné vládě jasně najevo, že nastal čas na její demisi.

4. Fialova vláda zcela selhává v boji proti dramatickému růstu cen energií. Již několik měsíců není schopna občanům poskytnout efektivní pomoc. Hnutí SPD má plán na systémové řešení energetické drahoty a na zajištění naší energetické bezpečnosti.

Ceny energií v České republice dál raketově rostou a prognóza jejich dalšího vývoje není optimistická. Dodavatelé letos už poněkolikáté zvyšují ceny elektřiny i zemního plynu. Nejvíce to pocítí rodiny žijící v domech, kde se pomocí plynu vaří, topí i ohřívá voda. Čtyřčlenná domácnost zde zaplatí ročně o zhruba 56 tisíc korun více než dříve. Ředitel Pražské plynárenské Martin Pacovský varoval, že zákazníci, kterým končí fixace cen, mohou na zálohách za zemní plyn platit až sedmkrát výše než dosud! Takové zvyšování cen není vůbec nezbytné a vláda Petra Fialy (ODS) by mu mohla snadno a rychle zabránit, pokud by nakupovala plyn napřímo, a nikoliv přes zahraniční prostředníky. Je však v této věci naprosto nečinná a vážné problémy našich občanů jí dlouhodobě nezajímají. Fialova vláda, která ani téměř po roce u moci našim občanům nepomohla na rozdíl od vlád ostatních evropských států, navíc již několik týdnů není schopna veřejnosti vysvětlit, v čem bude spočívat slibovaná pomoc v boji s drahými energiemi formou tzv. úsporného tarifu. Vláda mlží a protiřečí si. Jednou tvrdí, že půjde o plošnou pomoc ve stejné výši pro všechny, jindy prohlašuje, že to má záviset na tarifech domácností. Nejsou vůbec známy konkrétní finanční parametry ani termíny této pomoci, ani to, kdo bude mít na tuto pomoc nárok. Ze strany vlády je to jen opět naprostý zmar a bezradnost! Hnutí SPD naproti tomu navrhlo již před několika měsíci konkrétní řešení neudržitelné energetické drahoty. Jde mimo jiné o odstoupení od šíleného Green Dealu EU, o odstoupení od zničujícího spekulativního systému EU o obchodování s emisními povolenkami, o přednostní prodej u nás vyrobené levné elektřiny přímo českým odběratelům, nikoli přes unijní lipskou energetickou burzu, kam by bylo možné vyvážet pouze případné přebytky domácí produkce či o obnovu národního importéra zemního plynu, který by jej nakupoval za nízké ceny přímo od jeho producentů. To je skutečný recept, který systémově a dlouhodobě řeší příčiny současné energetické drahoty, která je zároveň i jednou z hlavních příčin vysoké inflace a astronomicky rostoucích cen dalšího zboží a služeb. 

5. Premiér Fiala a vláda mlží ohledně naplnění zásobníků plynu. Vláda nemá reálný plán pro krizové situace. V otázce energetiky nesmíme být rukojmím soukromých zahraničních firem!

Premiér Petr Fiala (ODS) tvrdí, že Česká republika má naplněny zásobníky plynu na 80 procent. Odborníci ale upozorňují, že se nejedná o plyn ve vlastnictví českého státu, ale v zásobnících zahraničních firem. Podle vyjádření společnosti RWE stát letos do svých hmotných rezerv nakoupil jen 240 miliónů kubíků plynu, což je množství, které by v případě vysokých mrazů vystačilo odhadem maximálně na jeden týden! Vláda proto předpokládá, že kdyby došlo k zastavení dodávek plynu z Ruska, uskladněný plyn zabaví soukromým vlastníkům a nastolí krizové scénáře, ve kterých by občané a domácnosti dostali pouze vládou určený objem plynu a nic více. To je zcela nepředstavitelné! Opět se tak zcela jasně ukazuje, že vláda Petra Fialy (ODS) nemá dostatečný a reálný plán, jak se postarat o dostatek cenově dostupného plynu pro své vlastní občany. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje rozprodej klíčové státní infrastruktury, kam zásobníky plynu patří, do rukou zahraničního kapitálu. Je otázkou našeho národního zájmu, aby náš stát měl energetickou politiku a energetickou bezpečnost zcela pod svou kontrolou. Nemůžeme být v otázce energetiky rukojmím burzovních spekulantů a zahraničních překupníků! 

6. Se znepokojením sledujeme růst napětí v čínsko-amerických vztazích. Hnutí SPD preferuje mírová řešení mezinárodních otázek a sporů.

Napětí ve vztazích mezi Čínou a USA značně a nebezpečně zesílilo po návštěvě předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové na ostrově Tchaj-wan, který je dle mezinárodního práva součástí Číny, což oficiálně uznává drtivá většina demokratických států světa včetně České republiky. Zhoršila se i bezpečnostní situace v oblasti. Uznávaný americký analytik David Goldman, někdejší pracovník administrativy prezidenta Reagana a nyní zástupce šéfredaktora revue Asia Times, ve své studii k této návštěvě uvádí, že znamená počátek nové závažné strategické krize ve vztazích USA s Čínou. Bidenova administrativa dle něho přímo pochoduje do války s Čínou. A dodává, že Čína směřovala v posledních letech finanční a vojenské zdroje na rakety země-moře, moderní letectvo, ponorky a elektronická válečná zařízení na svém pobřeží. Když budou USA bojovat s Čínou v jejich teritoriu, pravděpodobně prohrají. Strategický zájem Číny ohledně Tchaj-wanu je pro Čínu zásadní. V souvislosti s návštěvou Pelosiové na Tchaj-wanu Čína rovněž oznámila pozastavení spolupráce největšího světového výrobce baterií, čínské společnosti CATL a americké automobilky Ford při dodávkách baterií do elektromobilů v Číně, USA a Evropě a přerušení všech aktivit společnosti v USA. Čínské ministerstvo zahraničí také uvedlo, že pozastaví vzájemná jednání s USA o klimatu, dialog mezi vojenskými představiteli obou zemí, jednání o námořní bezpečnosti a vztahy v oblasti imigrační a protidrogové politiky. Čína rovněž krátce po návštěvě Pelosiové zahájila v okolí Tchaj-wanu dosud nejrozsáhlejší vojenské cvičení v regionu s ostrou střelbou a provádí manévry simulující útok na ostrov. Hnutí SPD prosazuje dlouhodobě budování mírových vztahů mezi státy a velmocemi na základě oboustranného dialogu, a nikoliv eskalaci napětí.

4. 8. 2022

Nepřipustíme likvidaci národní suverenity České republiky!

Německo prostřednictvím svého kancléře Olafa Scholze opět apeluje na ukončení systému, který umožňuje jednotlivým unijním zemím vetovat rozhodnutí přijímaná na Evropské radě. Dle kancléře Scholze se tím má posílit vliv EU.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je vlastenecké a demokratické hnutí, které vždy povede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Současnou podobu Evropské unie a její evropské integrace vnímáme jako špatný projekt, od kterého si vrcholoví představitelé EU, v čele s Německem a Francií, představují vytvoření evropského superstátu. Součástí tohoto nefunkčního projektu je cílené oslabování a likvidace národních států a národů Evropy. V SPD jsme zásadně pro rovnoprávné postavení ČR vůči všem zahraničním partnerům, státům i firmám a pro plné respektování práva národů na sebeurčení v jejich historických hranicích. Zrušení práva veta v EU by bylo dalším krokem k federalizaci Evropy, kde by se jen zvýšil vliv Německa a Francie na politiku EU. Nicméně, byl by to jen další krok na cestě k „unifikaci“ EU.

„Pokud si chce Evropská unie udržet vedoucí úlohu ve světové politice, nemůže si dovolit ponechat jednotlivým členským státům právo veta při rozhodování o společné zahraniční a bezpečnostní politice.“ Podle agentury Reuters to minulý týden uvedl německý kancléř Olaf Scholz v článku zveřejněném v deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung a potom ještě dodal: „Ruská invaze na Ukrajinu činí jednotu Evropy stále naléhavější a zvyšuje tlak na ukončení sobeckých blokád jednotlivých členských států při rozhodování v EU.“

Vrcholovým představitelům EU v Bruselu by se tak případným zrušením práva veta zjednodušil boj s nepohodlnými vládami jednotlivých členských zemí. V současné době nesouhlasí s některými stanovisky EU zejména Maďarsko, které se staví proti řadě sankcí vůči Rusku. Premiér Viktor Orbán hájí v EU zájmy Maďarska a tvrdě odmítá věci, které by se negativně dotkly Maďarů. Dále se jedná o Polsko, od kterého EU vyžaduje dodržovat vládu práva podle unijních požadavků. Zatím je Brusel v sankcích proti Polsku a Maďarsku téměř bezradný, a proto velmi tlačí na to, aby EU dostala do ruky nástroj, s jehož pomocí by si vše vymohla dle svých představ.

Německý kancléř Olaf Scholz i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Layenová zastávají názor, že je nutné některé procesy uvnitř EU zjednodušit a omezit oblasti, ve kterých je nutno získat hlas všech států, a to především v otázkách zahraniční politiky. K podobným krokům se odhodlal i Evropský parlament, který využil své pravomoci vyvolat jednání o změně fungování EU. Na začátku května tohoto roku odsouhlasil rezoluci vyzývající Radu ke změnám smluv. Podle této rezoluce by se měl rozšířit počet oblastí, ve kterých by stačil souhlas kvalifikované většiny zemí namísto současné jednomyslnosti. Podle návrhu poslanců by měla stačit většina hlasů ke změnám v oblasti zahraniční politiky či například sankcí. Také navrhuje rozšíření pravomocí EU v oblasti bezpečnosti či klimatické změny.

Hnutí SPD chce nadále rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku a nepřipustí, abychom byli provincií EU, bez možnosti rozhodovat o zásadních věcech, které přímo ovlivňují strategické činnosti našeho státu. Proto požadujeme referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU a referendum o vystoupení ČR z EU. V SPD chceme Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států, kde funguje volný trh zboží, služeb, financí a práce.

2. 8. 2022

Vláda Petra Fialy extrémně zadlužuje zemi, i když slibovala opak!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém vyzýváme vládu Petra Fily (ODS), aby bojovala proti zdražování potravin a aby pomohla českým zemědělcům a potravinářům. Dále informujeme, že hnutí SPD vyjadřuje velké poděkování hasičům a všem, kteří pomáhají v Hřensku s následky požáru. Soucítíme s těmi, kteří přišli o obydlí. Vláda hasičům včas nezajistila vhodné prostředky proti požáru. Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby byli naši vojáci vysíláni do zahraničí do bojových operací bez schválení Sněmovny, a to samé platí i pro pobyt cizích vojsk na našem území. Vláda Petra Fialy extrémně zadlužuje zemi, i když slibovala opak. Podvedla voliče.

1. Vyzýváme Fialovu vládu, aby bojovala proti zdražování potravin a aby pomohla českým zemědělcům a potravinářům.

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová varuje, že pokud vláda Petra Fialy (ODS) aktivně nezasáhne, hrozí další zdražování potravin. Výroba základních potravin je energeticky náročná, proto naši producenti potravin požadují po vládě zejména kompenzace drahých energií. Hnutí SPD považuje tyto jejich požadavky za oprávněné. Bez vládních regulačních a kompenzačních opatření hrozí nejen zánik řady potravinářských firem a pracovních míst jejich českých zaměstnanců, ale právě i další drakonický růst cen potravin, zejména mouky, mléka, masa a pečiva. Například chléb v červenci zdražil meziročně o 41 procent, cukr o 40 procent, máslo a vejce o třetinu. „Signály, že by se ceny potravin měly snižovat, necítíme," prohlásila k tomu prezidentka Potravinářské komory Večeřová. Česká vláda podle ní svou nečinností k pomoci našim potravinářům a zemědělcům, oproti systému dotací ze strany EU a podpory ostatních evropských vlád jejich zemědělcům, dostává naše zemědělce do existenčních problémů. To je i názor hnutí SPD. Naši potravináři nemohou cenově konkurovat výrobcům ze států, kterým jejich vlády přispěly na úhradu energií, což učinilo 24 vlád z 27 států EU. Hnutí SPD předkládá dlouhodobě návrhy proti zdražování potravin a na efektivní pomoc našim potravinářům a zemědělcům i návrhy na zlepšení naší potravinové soběstačnosti v komoditách, které lze u nás vyprodukovat a na zajištění potravinové bezpečnosti v případě krize. Je třeba zejména urychleně schválit náš návrh zákona na podporu a ochranu produkce českých potravin a zákon o mimořádné tržní síle proti zneužívání dominance nadnárodních řetězců na trhu. Aktuálně se pak musí neprodleně snížit DPH u základních potravin na nulovou sazbu a zastropovat jejich ceny.

2. Hnutí SPD vyjadřuje velké poděkování hasičům a všem, kteří pomáhají v Hřensku s následky požáru. Soucítíme s těmi, kteří přišli o obydlí. Vláda hasičům včas nezajistila vhodné prostředky proti požáru.

S ohromným znepokojením a smutkem zároveň sledujeme obrovský požár v Hřensku v Národním parku České Švýcarsko, se kterým hasiči bojují již déle než týden. Hnutí SPD vyjadřuje velké poděkování stovkám hasičů a všem těm, kteří zde stále neúnavně bojují za ochranu životů, zdraví, majetku a přírody. Zároveň soucítíme se všemi, kteří kvůli řádění živlu přišli o bydlení. Je smutnou skutečností, že premiér vlády Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se dostavili na místo tohoto neštěstí až třetí den od začátku požáru, tedy minulé úterý. Ať už jsou příčiny vzniku tohoto požáru jakékoliv, jedno je jisté již dnes: po všech vládou schválených koncepcích a zpracovaných krizových plánech stát nemá dostatečné kapacity a schopnosti likvidovat požár v těžko dostupném terénu v krátkém časovém intervalu. Pokud by byla přijata okamžitá opatření k likvidaci požáru již v jeho zárodku, tedy v neděli 24. července, a složky integrovaného záchranného systému (IZS), zejména hasiči, vojáci a záchranáři, by v tom okamžiku disponovaly vhodnými věcnými prostředky v dostatečném množství, nemohlo by dojít k rozšíření požáru až na současných 1060 hektarů (přičemž celková zóna zásahu činí 2860 hektarů) a následně k tak rozsáhlým škodám. Je neoddiskutovatelnou povinností vlády a jejích příslušných orgánů zajistit, aby hasiči měli možnost a všechno potřebné vybavení k tomu zasáhnout proti požárům i za velmi ztížených povětrnostních podmínek a v jakoukoli denní i noční dobu. Je také potřeba mnohem více investovat do vybavení složek IZS na úkor zbytných výdajů státu, jako je například financování neziskových organizací s politickým programem anebo plošné vyplácení neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým. To je názor SPD!

3. Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby byli naši vojáci vysíláni do zahraničí do bojových operací bez schválení Sněmovny, a to samé platí i pro pobyt cizích vojsk na našem území.

Vláda Petra Fialy (ODS) 27. července schválila návrh na působení vojáků v zahraničních operacích na následující dva roky (2023 až 2024). Předkládaný návrh již nepočítá s působením českých vojáků v Iráku a ve výcvikové misi EU v Mali. Konkrétně ministryně obrany Černochová navrhla působení v celkovém počtu do 1 362 osob, přičemž náklady každý rok vyjdou přibližně na 1,4 miliardy korun. Součástí předkládaného návrhu je také pobyt ozbrojených sil států NATO na území České republiky v případě potřeby. Tuto případnou krátkodobou spojeneckou přítomnost na území ČR navrhla ministryně zastropovat na počet 800 lidí. Ministryně obrany Černochová (ODS) chce, aby vláda mohla rozhodovat o krátkodobém vysílání našich ozbrojených sil do zahraničí a o pobytu cizích vojsk (NATO, EU) na našem území, a to bez omezení. Za tímto účelem předložila ODS návrh změny Ústavy ČR koaličním partnerům a vláda by jej měla projednat v nejbližší době. Z ústavy mají zmizet omezující podmínky. Nyní platí, že pokud se jedná o mírové, záchranné a humanitární operace s účastí vojáků do 60 dnů, tak o vyslání rozhoduje Vláda ČR. Ve všech ostatních případech však je potřeba souhlas Parlamentu ČR – a právě to chce vláda zrušit. Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby byli naši vojáci vysíláni do zahraničí do bojových operací bez projednání Sněmovnou, a to samé platí i pro pobyt cizích vojsk na našem území. Nemůžeme dopustit, aby vláda zatáhla naši republiku do válečného konfliktu, a to bez projednání Sněmovnou, kde se může později ukázat, že se jednalo například o provokaci. To samé platí i pro pobyt jakýchkoliv cizích vojsk na našem území.

4. Vláda Petra Fialy extrémně zadlužuje zemi, i když slibovala opak. Podvedla voliče.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden schválila nezodpovědný návrh ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) na zvýšení letošního schodku státního rozpočtu oproti jeho schválené podobě o 50 miliard – tedy z už tak hrozivých a nepřijatelných 280 na 330 miliard korun. Do tohoto navýšení schodku přitom ministr financí zahrnul i výdaje na údajný boj vlády s vysokými cenami energií. A to přesto, že vláda za tři čtvrtě roku ještě žádné konkrétní a účinné kroky proti předraženým cenám energií a na pomoc domácnostem a firmám nepodnikla a není dosud známa ani přesná finanční výše pomoci občanům formou tzv. úsporného tarifu. To hodlá vláda upřesnit až později formou příslušné vyhlášky. Do schodku je promítnut i předražený vládní nákup plynu do Správy státních hmotných rezerv v objemu 8,5 miliardy korun, který byl ministrem průmyslu a obchodu Síkelou (za hnutí STAN) realizován za mnohem vyšší cenu, než byla tehdejší tržní cena na komoditní burze. K navýšení schodku navíc není vůbec žádný ekonomický důvod, protože v důsledku astronomického růstu cen elektřiny, plynu a pohonných hmot rostou, oproti plánu, i příjmy státu z DPH a spotřebních daní. Vláda rovněž schválila zvýšení objemu prostředků v systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce o 5,2 miliardy korun, když týden předtím z tohoto systému novelou jiného zákona odebrala 14 miliard korun. To je diletantismus, který nemá obdoby! Dalších 120 milionů korun dává vláda na peněžní dary mezinárodním organizacím na stabilizaci situace na Ukrajině. Českým občanům ale vláda nedává nic. Návrh obsahuje též navýšení dotace na obnovitelné zdroje energie o 6,6 miliardy korun. To už je v současné situaci vyložená drzost! Hnutí SPD toto navýšení rozpočtového schodku v žádném případě nepodpoří! Fialova vláda bezdůvodným zvyšováním státního dluhu navíc podvedla občany, kterým slibovala před volbami šetření zbytných státních výdajů a rozpočtovou odpovědnost!

28. 7. 2022

Chceme moderní armádu, ale odmítáme nákup předražených stíhaček z USA!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy hanebně zhoršuje dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro naše občany i pracovní a platové podmínky pro naše zdravotníky. Hnutí SPD chce moderní armádu, ale odmítáme nákup předražených stíhaček z USA za 100 miliard. Nepotřebujeme je a zakázka je navíc bez soutěže. Odmítáme také nákup švédských pásových bojových vozidel pěchoty za 52 miliard korun, jelikož jde o netransparentní hazardování s penězi daňových poplatníků v situaci, kdy lze modernizovat stávající techniku. Vládní koalice projevuje neuvěřitelnou aroganci moci. Ceny energií se stávají pro české domácnosti a firmy nezaplatitelnými, občané se propadají do dluhových pastí, podnikatelé jsou nuceni zavírat své živnosti a firmy a rušit pracovní místa. Německo chce společně s EU zlikvidovat demokracii a suverenitu národních států. Odmítáme, abychom se stali bezprávnými nevolníky Bruselu a Berlína! Maďarsko prosazuje návrat pravomocí z EU národním státům. Je nutné zbavit se velkopanského diktátu arogantního Bruselu!

1. Vláda Petra Fialy hanebně zhoršuje dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro naše občany i pracovní a platové podmínky pro naše zdravotníky.

Hnutí SPD se po několik měsíců snažilo ze všech sil zabránit tomu, aby vláda sebrala zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun z jejich letošních rozpočtů. Vládní koaliční většina tento návrh minulý týden protlačila v závěrečném třetím čtení Sněmovnou a nyní směřuje do Senátu. Tyto rozpočtové škrty ve svém důsledku zhorší dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro naše občany i pracovní a platové podmínky pro naše zdravotníky. To vše v kritické situaci dlouhodobě odkládaných zdravotních výkonů, obtížně dostupné a drahé stomatologické péče, rostoucí inflace, cen energií a dalších výdajů spojených s migrační vlnou z Ukrajiny. Hnutí SPD považuje za nepřijatelné, aby vláda řešila rostoucí zadlužování země šetřením na již tak dlouhodobě odkládané zdravotní péči o české občany a jejím dalším omezováním. Je to hanebnost. My v SPD naopak navrhujeme uspořit veřejné peníze odstoupením od likvidační dohody EU Green Deal, vystoupením ze spekulativního unijního systému obchodování s emisními povolenkami, ukončením vývozu české elektřiny na zahraniční energetické burzy (vyvážet lze přebytky), přímým nákupem zemního plynu od jeho producentů, ukončením vyplácení veřejných dotací tzv. solárním baronům či snížením plateb do rozpočtu EU. Odmítáme šetřit na českých občanech! Pro SPD náš občan vždy je a bude na 1. místě!

2. Hnutí SPD chce moderní armádu, ale odmítáme nákup předražených stíhaček z USA za 100 miliard. Nepotřebujeme je a zakázka je navíc bez soutěže.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden rozhodla o zahájení jednání s USA o největší strategické zakázce pro armádu v celkové výši 100 miliard korun. Jedná se o přímý nákup 24 kusů supermoderních letounů F-35 jako náhrada po skončení pronájmu stíhacích letounů JAS-39 Gripen. Tento pronájem přitom končí až v roce 2027, ale vláda spěchá. Zřejmě je to v důsledku závěrů z návštěvy ministryně obrany Černochové v USA v dubnu tohoto roku. Naše armáda používá od roku 2004 pro potřeby ochrany vlastního vzdušného prostoru 14 švédských letounů JAS-39 Gripen. Švédská strana deklarovala, že nám po skončení pronájmu tyto letouny přenechá a nabídla i jejich modernizaci. Navíc pořizovací cena jednoho letounu JAS-39 Gripen je zhruba 1 miliarda korun, ale cena jednoho letounu F-35 je cca 3,5 miliardy korun. Mnohem více vypovídající je však srovnání nákladů na provoz po celou dobu životního cyklu, kde jedna letová hodina je u americké F-35 sedmkrát vyšší (35 tisíc dolarů!!!) ve srovnání s JAS-39 Gripen (5 tisíc dolarů). Tato zakázka je tedy odhadována na celkovou výši astronomických 100 miliard korun! Ministryně obrany Černochová ke všemu žádá o dalších 15,5 miliardy korun navíc do letošního armádního rozpočtu, zřejmě jako náhradu na výzbroj, techniku a materiál, který vláda rozhodla uvolnit pro Ukrajinu. Hnutí SPD tento přímý nákup stíhaček z USA odmítá. V situaci, kdy občané nemají na energie, meziroční inflace atakuje 20 %, o 50 % šly nahoru ceny potravin, je stále odkládaná zdravotní péče, státní rozpočty jsou v schodcích řádu 300 miliard korun ročně, není stále přijata důchodová reforma a státní dluh je 250 tisíc korun na občana včetně novorozenců, je tento nákup nepřijatelný. Navíc potenciál těchto stíhacích letounů nebude pro obranu země velikosti České republiky nikdy využitý. I my v SPD chceme moderní armádu, ale nikoliv vysokonákladovou. Chceme armádu se schopnostmi obrany našeho státu s maximální podporou zapojení domácího průmyslu. Nakoupit drahé stíhačky z USA, které ani nepotřebujeme, navíc bez soutěže, je politické rozhodnutí, které bude mít obrovský dopad na státní rozpočty v následujících letech, a takový hazard si nemůžeme dovolit!

3. Odmítáme nákup švédských pásových bojových vozidel pěchoty za 52 miliard korun. Jde o netransparentní hazardování s penězi daňových poplatníků.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden projednala návrh ministryně obrany Černochové a zároveň ji pověřila zahájením jednání o přímém nákupu 210 kusů pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) pro naši armádu za cenu 52 miliard korun se Švédským královstvím. Hnutí SPD tento postup odmítá. Jedná se o politické rozhodnutí, které si v současné době nemůžeme s ohledem na stav veřejných financí dovolit. Dlouhodobě jsme navrhovali modernizaci stávajících BVP po vzoru Maďarska, Slovenska a Polska, což by jednak přineslo značné finanční úspory, ale zároveň by dalo práci našim firmám a lidem zaměstnaným v domácím obranném průmyslu. Tento námi navrhovaný způsob byl však vládní koalicí odmítnut a byla přijata varianta přímého nákupu (vláda-vláda), a to bez výběrového řízení. Právě výběrové řízení ale zaručuje transparentnost a možnost zapojení vyšší konkurence při tomto způsobu podávání závazných nabídek uchazečů, a obecně tak umožňuje zvyšovat tlak na nižší cenu, což by v případě zakázky za více než 52 miliard korun přineslo výrazné úspory se zachováním vysoké kvality dodávek. Takto rozhodně nedochází k transparentnosti, ale naopak k hazardování s penězi daňových poplatníků. Hnutí SPD chce také moderní armádu, ale tento způsob přímého nákupu odmítáme!

4. Vládní koalice projevuje neuvěřitelnou aroganci moci. Ceny energií se stávají pro české domácnosti a firmy nezaplatitelnými, občané se propadají do dluhových pastí, podnikatelé jsou nuceni zavírat své živnosti a firmy a rušit pracovní místa.

Na poslední červencové schůzi Poslanecké sněmovny odmítli poslanci Fialovy vládní koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), STAN a Pirátů zařadit na program dva důležité body navrhované poslaneckým klubem hnutí SPD. Zaprvé mělo jít o projednání neudržitelné situace, kdy vláda dlouhodobě neřeší drakonický růst cen energií a zadruhé o založení politické policie ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN). Jde o projev neuvěřitelné arogance moci ze strany vládní koalice. Ceny energií se stávají pro české domácnosti a firmy již fakticky nezaplatitelnými, nízkopříjmové skupiny občanů se kvůli tomu propadají do dluhových pastí, podnikatelé jsou nuceni zavírat své živnosti a firmy a rušit pracovní místa. Vláda místo toho, aby dle návrhu hnutí SPD i po vzoru sousedních evropských zemí zrušila DPH na elektřinu a zemní plyn a zastropovala jejich ceny, poskytuje společnosti ČEZ půjčku ve výši 74 miliard korun, aby mohla i nadále obchodovat na unijní burze v Lipsku a prodávat českým odběratelům elektřinu za předražené německé ceny. Ministr vnitra Rakušan se zase snaží zakrýt kriminální skandály svého hnutí STAN založením nového policejního útvaru, který má stíhat údajný extremismus a bojovat proti dezinformacím. Podle nás nejde o nic jiného, než o pokus o kriminalizaci vládě nepohodlných politických názorů a jejich nositelů a o zkomplikování a zpomalení vyšetřování zločinů představitelů hnutí STAN. Neschopná vláda, která nedokáže řešit energetickou krizi, kterou naopak svým jednáním ještě prohlubuje, a která zneužívá policii pro politické účely a pošlapává demokratická práva občanů, musí odejít!

5. Německo chce společně s EU zlikvidovat demokracii a suverenitu národních států. Odmítáme, abychom se stali bezprávnými nevolníky Bruselu a Berlína!

Hrozí konec zbytků suverenity národních států a konec demokracie. Poté, co minulý týden německý kancléř Olaf Scholz v komentáři pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung doslova řekl, že „EU si již nemůže dovolit ponechat jednotlivým členským státům právo veta při rozhodování o společné zahraniční a bezpečnostní politice", tak Německo odhalilo svůj skutečný záměr, tedy likvidaci suverénních států. Potvrzují se tak naše názory na trvale sílící trend nátlaku Německa a Evropské komise na změnu rozhodovacího procesu ve všech orgánech EU z jednomyslného na většinové hlasování. To by menší členské země, jako je Česká republika, enormně znevýhodnilo a odsoudilo by je pouze do role bezprávných nevolníků, kteří jen musí plnit vůli Německa, Francie a dalších mocností, i když je to v rozporu s jejich národními zájmy. Byl by to definitivní konec naší státní suverenity. Hnutí SPD tyto snahy rezolutně odmítá. Ve všech politických otázkách, včetně zahraničí a bezpečnostní politiky, musí být podle nás v EU zachováno právo veta členských států. A jednoznačně platí, že jakákoli změna základních smluv EU, kam patří i otázky způsobu hlasování v orgánech EU, musí podléhat souhlasu všech členských států, nejlépe formou všeobecného závazného referenda. Hnutí SPD navíc dlouhodobě prosazuje návrh zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU. Současná koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN nám však dlouhodobě odmítá tento návrh zařadit na program jednání Sněmovny.

6. Maďarsko prosazuje návrat pravomocí z EU národním státům. Je nutné zbavit se velkopanského diktátu arogantního Bruselu!

Maďarští poslanci přijali v minulém týdnu usnesení, dle kterého by parlamenty jednotlivých členských států měly mít právo veta na přijímání veškerých nových právních předpisů EU, a rovněž tak i právo delegovat zástupce svých zemí do Evropského parlamentu namísto toho, aby byli voleni dle nových jednotných pravidel EU. Nově navrhovaná pravidla EU totiž zásadně poškozují menší členské státy, umožňují hlasování cizincům a zavádějí korespondenční hlasování. Maďarský parlament, ve kterém má většinu národně konzervativní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána, se kterou se nedávno hnutí SPD dohodlo na dlouhodobé politické spolupráci, dále požaduje oslabení pravomocí a kompetencí unijních institucí a navrhuje zakázat EU, aby si jako celek půjčovala peníze, za které ručí jednotlivé členské státy. Kroky maďarské vlády jsou kroky správným směrem a odpovídají i politickému programu hnutí SPD. Za nejvhodnější řešení otázky vztahu České republiky k EU i nadále považujeme uspořádání referenda (všelidového hlasování) o vystoupení naší země z této organizace nikým nevolených elitářů, kterým navíc není ani hanba zvýšit si razantně platy o 8,5 % a to nejpozději ke konci letošního roku. Je nutné zbavit se velkopanského diktátu arogantního Bruselu!

26. 7. 2022

Hnutí SPD stojí vždy na straně občanů a jejich oprávněných zájmů!

Poslanecká sněmovna schválila v rámci 29. schůze ve středu 20. července ve 3. čtení novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ta snižuje od 1. srpna 2022 měsíční platbu ze státního rozpočtu za tzv. státní pojištěnce. 

Hnutí SPD se od prvního okamžiku, kdy byl tento vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, snažilo všemi dostupnými prostředky zabránit jeho schválení. I přes veškeré obstrukce poslaneckého klubu SPD si nakonec vládní pětikoalice jeho prosazení prosadila. Vláda Petra Fialy přijetím této novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění velice napomohla k tomu, že bude docházet ke zhoršování dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a budou omezovány podmínky zdravotníků. Tato vláda nehájí zájmy občanů České republiky. Na jednu stranu posílá peníze na Ukrajinu a plánuje zajištění její obnovy, a na druhou stranu škrtá finance určené pro naše zdravotnictví. 

Tento krok vlády spočívající ve snížení výdajů na zdravotní péči pro letošní rok o 14 miliard korun považujeme za přímý útok na veřejný zájem, neboť se jedná o nesystémový návrh, který může výrazně postihnout nejen zdravotní personál, ale hlavně pacienty. Odmítáme šetřit na zdravotní péči hlavně pro ty nejzranitelnější, mezi které řadíme důchodce, invalidy, matky na mateřské nebo nezaopatřené děti. Nesouhlasíme s tím, aby byly dále odkládány zdravotní výkony a kráceny finanční prostředky např. na inovativní léčbu biologickou chemoterapií, nebo se omezovala léčba vzácných nemocí, nebo se prohlubovala nedostupnost stomatologické péče.

Schválenou novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou ještě budou schvalovat senátoři, rozhodně nepovažujeme za dobrý krok k zachování vyrovnaného financování našeho zdravotnictví. Brát peníze ve zdravotnictví v situaci, kdy neustále narůstá tlak na tento resort ohledně jeho nákladů financování je nesystémovým krokem. Zvýšené náklady lze očekávat v důsledku další vlny covidové epidemie, ale též i s příchodem několika set tisíc nových státních pojištěnců uprchlíků z Ukrajiny, za které provádí platby stát. Dalším důležitým faktorem, který navyšuje i veškeré náklady na poskytování zdravotní péče, je enormní inflace a zdražování energií.

Hnutí SPD prosazuje zachování silné role státu v oblasti zdravotní péče pro občany, a to bude požadovat i v budoucnu. Je to ale velmi těžké, neboť současná vláda tvořena pětikoalicí ODS, Pirátů, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 nevnímá zajištění a garanci dostupné a kvalitní péče pro všechny naše občany, hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, za svou prioritu. Hnutí SPD stojí vždy na straně občanů a jejich oprávněných zájmů. Vláda Petra Fialy naopak našim slušným občanům peníze bere. Navíc se jedná o finance, na které přispívají naši občané formou daní. Fialova vláda nehájí zájmy českých občanů.

22. 7. 2022

Ochrana státních hranic České republiky před nelegálními imigranty musí být prioritou!

Poslední dobou je zaznamenáván stále větší nárůst záchytu imigrantů, převážně ze zemí Blízkého východu a Afriky, kteří bez povolení neoprávněně vstupují na území naší republiky.

Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na Ministerstvo vnitra ČR, aby přijalo systémové opatření v Policii České republiky (dále jen policie) ve věci zajištění větší ochrany a střežení státních hranic, s cílem zabránění vstupu nelegálním imigrantům na území České republiky. Naše hraniční přechody jsou ze strany policie kontrolovány jen namátkově formou bezpečnostních akcí, což je zcela nedostačující. Převážná část nelegálních imigrantů byla zadržena na základě prvotního oznámení občanů. Odhalení imigranti tak tvoří jen zlomek z celkového počtu imigrantů, kteří zde pobývají a provádějí nelegální tranzit přes Českou republiku.

Jak uvádějí policejní statistiky v roce 2021, řešili policisté odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina celkem 37 záchytů tranzitujících nelegálních imigrantů přes území České republiky. V celkovém součtu se jednalo o 88 imigrantů, což v rámci celostátního srovnání dle krajů znamenalo druhé místo za Jihomoravským krajem. V naprosté většině šlo o záchyty na dálnici D1. K přepravě imigrantů byla využívána dodávková a nákladní motorová vozidla, případně osobní motorová vozidla. Imigranti cestovali zejména ukryti na ložné ploše návěsů kamionů, případně k přepravě využívali osobní automobily. Cestovali bez cestovního dokladu a patřičného povolení k pobytu na území členských států EU. Na území České republiky byli dopraveni z území sousedních států Rakouska nebo Slovenska. Především šlo o imigranty pocházející z Afghánistánu, Maroka, Sýrie, Alžírska a Turecka.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje prostřednictvím svého mluvčího uvedla minulý pátek na svých stránkách, že za v období od pondělního rána 11. 7. do pátečního večera 15. 7., tedy za necelý týden, cizinečtí policisté na území jižní Moravy zajistili 147 imigrantů. V drtivé většině se jednalo o syrské uprchlíky, kteří k nám téměř vždy přicestovali ze Slovenska. Při vyhledávání imigrantů hlídky často používají i nejmodernější techniku, kterou jsou například drony, nebo speciální přístroj, jenž dokáže odhalit ukryté imigranty pomocí zachycení tlukotu srdce. Nezřídka ale tzv. zelenou hranici imigranti překonávají i po svých. Oproti předcházejícím měsícům policisté nyní zaznamenávají enormní nárůst této nelegální imigrace, v červnu například zajistili 165 imigrantů. Cílová destinace i nadále zůstává pro imigranty stejná, jedná se o státy západní Evropy.

Z výše uvedených případů záchytu nelegálních imigrantů na našem území plyne nutnost posílení ochrany vlastních hranic České republiky, abychom nelegální imigranty zachytili ihned na hranici a mohli je vrátit do zemí, odkud přišli.

Hnutí SPD navrhuje v této oblasti systémové řešení, spočívající v tom, že ochrana našich státních hranic by měla být součástí každodenního výkonu služby příslušníků policie. Plány představitelů EU na přerozdělování nelegálních imigrantů proti vůli našich občanů rázně odmítáme!

20. 7. 2022

Budeme nadále bojovat proti snaze Fialovy vlády zhoršit zdravotní péči občanům!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy odsouhlasila půjčku společnosti ČEZ ve výši 74 miliard korun na to, aby občanům mohla i nadále prodávat předraženou elektřinu, jejíž koncová cena činí už téměř 4000 % výrobní ceny. Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby po vzoru Orbánova Maďarska zabezpečila energetickou soběstačnost naší země. Hnutí SPD bude nadále bojovat proti snaze vlády Petra Fialy zhoršit zdravotní péči občanům. Ministr vnitra Rakušan zakládá politickou policii, která má stíhat občany za jejich názory. Současně tím může způsobit zastavení nebo zpomalení vyšetřování kriminální kauzy STAN. Vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování. Hnutí SPD má jasné řešení. V minulém týdnu dopadli policisté na jihu Moravy téměř 150 nelegálních imigrantů hlavně z islámských zemí. Požadujeme důslednou ochranu státních hranic ČR a odmítáme nelegální imigraci. České televizi nedůvěřuje 58 % obyvatel. Je to důsledek zřetelně tendenčního a nevyváženého zpravodajství a publicistiky ČT.

1. Vláda Petra Fialy odsouhlasila půjčku společnosti ČEZ 74 miliard korun na to, aby občanům mohla i nadále prodávat předraženou elektřinu, jejíž koncová cena činí už téměř 4000 % výrobní ceny.

Vláda Petra Fialy (ODS), která má majoritní podíl v energetické skupině ČEZ, odsouhlasila žádost tohoto energetického giganta o mimořádnou půjčku ze státního rozpočtu ve výši 74 miliard korun. Přitom ČEZ generuje zisky z výroby energie ve výši desítek miliard korun ročně. Nepřijatelná je i skutečnost, že vláda tuto obrovskou půjčku schválila bez předchozího projednání ve Sněmovně! Nejhorší je ale důvod této půjčky – zaplacení zvýšených záloh, které má společnost ČEZ platit za možnost obchodovat s elektřinou na lipské energetické burze! Vláda tak půjčuje společnosti ČEZ peníze našich občanů na to, aby jim mohla i nadále prodávat předraženou elektřinu, jejíž koncová cena činí už bezmála 4000 % výrobní ceny! Hnutí SPD vyzývá vládu, aby společnost ČEZ přiměla k zastropování cen elektřiny pro naše spotřebitele a k tomu, aby na lipské burze prodávala pouze případné přebytky její produkce.

2. Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby po vzoru Orbánova Maďarska zabezpečila energetickou soběstačnost naší země.

Vyzýváme vládu k aktivním opatřením pro zabezpečení energetické soběstačnosti naší země i po vzoru sousedních zemí. Například Maďarsko od srpna zastavuje vývoz zdrojů energie do zahraničí. Zároveň tamní Orbánova vláda přijala sérii opatření podporujících energetickou soběstačnost, jako je zvýšení domácí produkce uhlí a plynu, prodloužení životnosti stávajících jaderných elektráren a urychlení výstavby nové jaderné elektrárny. Pokud naše vláda nemá vlastní nápady, nechť se inspiruje návrhy hnutí SPD anebo maďarským příkladem!

3. Hnutí SPD bude nadále bojovat proti snaze vlády Petra Fialy zhoršit zdravotní péči občanům.

Na pokračující schůzi Poslanecké sněmovny nás čeká další důležitý souboj o kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro české občany. Fialova vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů se totiž znovu pokusí silou protlačit snížení výdajů na zdravotní péči pro letošní rok o 14 miliard korun. V situaci dlouhodobě odkládaných zdravotních výkonů, obtížně dostupné stomatologické péče, rostoucí inflace, cen energií a dalších výdajů v tomto resortu je to nesystémový a nesmyslný návrh, který výrazně postihne pacienty i zdravotníky a nepomůže vůbec nikomu. Je to ze strany vlády útok na veřejný zájem, přičemž vláda zároveň vydává obrovské částky na výdaje, které nejsou nijak užitečné pro české občany. Poslanci hnutí SPD se již několik měsíců snaží schválení tohoto návrhu ve Sněmovně zabránit a budeme v tom pokračovat. SPD stojí vždy na straně občanů a jejich oprávněných zájmů!

4. Ministr vnitra Rakušan zakládá politickou policii, která má stíhat občany za jejich názory. Současně tím může způsobit zastavení nebo zpomalení vyšetřování kriminální kauzy STAN.

Ministr vnitra a předseda vládního hnutí STAN Vít Rakušan se snaží komplikovat práci policie a ovlivňovat vyšetřování organizovaného zločinu a korupce v rámci jím řízeného hnutí. Rozhodl o rozdělení Národní centrály proti organizovanému zločinu na dvě části.  Odliv lidí z této elitní složky policie tak může způsobit zastavení nebo zpomalení vyšetřování mnoha závažných kriminálních kauz. Ministr vnitra Rakušan je předsedou hnutí, jehož významní představitelé, podle existujících důkazů, čelí aktuálně vyšetřování ohledně dlouholeté korupce a organizovaného zločinu v případu „Dozimetr“. Politická účelovost ministrova kroku je očividná. Název jedné z nově vzniklých jednotek má být „Útvar proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě“. Pod vedením ministra Rakušana za hnutí STAN se má policie věnovat i boji proti tzv. dezinformacím a pátrat po vládě nepohodlných názorech a jejich nositelích a stíhat je. To je v demokratickém státě něco naprosto nepřípustného! Navíc dle vyjádření exministra kultury za hnutí STAN Jiřího Bessera pro Seznam hlava aktuálně vyšetřované zločinecké skupiny Michal Redl hnutí STAN od samého počátku jeho existence v roce 2009 fakticky řídil. Všichni ministři za hnutí STAN by proto měli okamžitě opustit současnou vládu. A pokud to premiér Petr Fiala (ODS) není schopen či ochoten zajistit, musí odejít i on. To je názor SPD!

5. Vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování. Hnutí SPD má jasné řešení.

Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu činí meziroční růst inflace už 17,2 procenta! Ceny potravin v červnu meziročně vzrostly v průměru dokonce o 18 procent, z toho ceny mouky o 70 procent, ceny mléka o 42,3 procenta a ceny másla dokonce o 55,8 procenta. Zároveň se lidem dramatickým způsobem zvyšují náklady na bydlení. Zemní plyn zdražil meziročně o 58 procent, tuhá paliva a elektřina zhruba o třetinu, teplo a teplá voda o 18,1 procenta. Pohonné hmoty meziročně zdražily o 47,5 procenta. Vláda Petra Fialy (ODS) ale nekoná a doposud nepředložila žádný plán, jak drakonickou inflaci způsobenou převážně spekulativním navyšováním cen, zvládat – a ani to nevypadá, že by si její ministři byli schopni uvědomit, jak závažně zdražování dopadá na každodenní život našich občanů. Premiér Fiala (ODS) namísto práce pro občany své země jezdí po zahraničních konferencích a ceremoniálech. My v SPD jsme konkrétní plán řešení představili. Okamžitě se musí snížit DPH u potravin a energií, a to až na nulovou sazbu. Totéž platí pro DPH a spotřební daň z pohonných hmot. Musí se zastropovat ceny základních potravin, energií a pohonných hmot i úroky z hypotečních úvěrů. A zároveň musíme nechat občanům více peněz v peněženkách z jejich pracovních příjmů, aby nebyla snížena kvalita jejich života. To zajistí naše již podané návrhy na zvýšení daňových slev pro všechny pracující fyzické osoby a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti pro jejich pracující rodiče. SPD je jediné politické hnutí, které myslí na naše lidi, nikoliv na cizí státy a bruselské papaláše!

6. V minulém týdnu dopadli policisté na jihu Moravy téměř 150 nelegálních imigrantů hlavně z islámských zemí. Požadujeme důslednou ochranu státních hranic ČR a odmítáme nelegální imigraci.

V uplynulém týdnu dopadli policisté na jihu Moravy téměř 150 nelegálních imigrantů. Šlo zejména o Syřany, Turky a migranty z dalších islámských zemí.  Policisté rovněž upozorňují, že oproti předchozím měsícům se počty nelegálních imigrantů zachycených po celém území naší republiky v poslední době zvedají. V poslední době v&y