SPD

"Pesimismus a skepse nevadí.
Lepší je ale hýřit optimismem!"

podpis

ODVÁŽNĚ A VLASTENECKY KE ZMĚNĚ PRO PŘÍMOU DEMOKRACII, VYMAHATELNOU ODPOVĚDNOST POLITIKŮ A NÁRODNÍ ZÁJMY!

Je žádoucí ctít takové hodnoty, jako je svoboda, demokracie, solidarita, spravedlnost, rodina a zodpovědnost k příštím generacím!

Je žádoucí vždy a na prvním místě prosazovat zájmy České republiky a českých občanů!

Je žádoucí mít úctu k národním symbolům, je žádoucí si vážit své České republiky, chránit ji, řádně o ní pečovat a být hrdi na to, že jsme Češi a že jsme se tu narodili! Zároveň mějme úctu i ke všem ostatním národům!

Je žádoucí být svědomitější a odpovědnější ke své rodné zemi a tím pádem ke svým daním, které jí odvádíme a kterých opravdu není málo! Naše rodná země, jsou naše daně a naopak! Jen my sami musíme rozhodovat o tom, na co se naše peníze použijí! Proto musíme v každých volbách vybírat vždy jen odpovědné politické zástupce, kteří budou spravovat naše finance s péčí řádného hospodáře!

V rámci svého vlasteneckého politického poslání budu prosazovat:

 • Radikální změnu politického sytému s co největším posílením přímé demokracie, aby měl vždy konečné slovo pouze občan.
 • Zavedení přímé volby poslanců, hejtmanů a starostů.
 • Prosazení zákona o referendu, který by občanům v případě potřeby umožnil vymoci žádané změny.
 • Možnost odvolat jakéhokoli politika prostřednictvím referenda.
 • Zavedení adresné trestní a hmotné odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy.
 • Ústavní brzdu bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování země, cílem jsou vyrovnané veřejné rozpočty s legislativou podle švýcarského vzoru.
 • Důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné.
 • Zákon o prokázání původu majetku.
 • Přijetí zákona proti lichvě.
 • Konec zvyšování daní. Odklad na daňové změny po dobu tří let.
 • Podporu živnostníků a podnikatelů.
 • Právo a spravedlnost. Ochranu svobody, rodinných hodnot a bezpečí občanů.
 • Investice do školství, sportu, vědy a výzkumu, jelikož je to ta nejlepší investice.
 • Spravedlivý sociální a důchodový systém.
 • Funkční a transparentní zdravotnictví.
 • Investice do kultury s cílem rozvoje cestovního ruchu, ochrany národního kulturního dědictví a propagace českého umu ve světě.
 • Zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky s podporou malých a začínajících zemědělců a rodinných farem.
 • Referendum o vystoupení České republiky z EU. Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce. Evropu bez zbytečné byrokracie, nesmyslných regulací a nespravedlivého přerozdělování.
 • Přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechci zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod náboženských fanatiků.

Prosazuji zásadní ústavní, politické a legislativní změny. Považuji za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu ekonomické krize, hlubokých dluhů a vysokých daní. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v demokracii. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za své daně dostanou důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody.

Nahlas říkám, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegium. Jsem proti imigraci nepřizpůsobivých cizinců. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Je naše a nestyďme se podle toho chovat. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobří vlastenci. Važme si všech jiných národů a chtějme, aby si oni také stejně vážili nás.

Nejdůležitějším politickým tématem je pro mě přímá demokracie, která dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou a tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém. Z toho je patrné, že tou pravou demokracií, jejíž pojem pochází z řeckého (demokratía), „vláda lidu“, složeného z (demos) lid a (kratos) vládnout je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí na navrhování a přijímání zákonů, kterými se jejich společnost řídí. Důležité je, aby to bylo přímou formou a to tak, jak to již několik desetiletí senzačně funguje ve Švýcarsku. Tedy v zemi, kde neexistují vnitřní konflikty a to i přes to, že zde žijí lidé mluvící několika jazyky (němčina, italština, francouzština a další) a tím pádem vyznávající různou kulturu i náboženství (katolické a protestantské).

Švýcarský systém přímé demokracie je založen na stmelujícím principu pro občany a na vyvážené kombinaci držených, sdílených a delegovaných pravomocí na třech úrovních státní správy a to na úrovni obce, kantonu a federace. Díky těmto principům existuje Švýcarská konfederace v pohodě a bez větších problémů již více než sedm set let. Základním pilířem této demokracie je systém referend, ve kterých se občané vyjadřují k navrženým zákonům (lidové veto), které je nepovinné a je možné buď na základě iniciativy občanů, nebo na základě iniciativy kantonů. Dále je zde povinné ústavodárné referendum, jelikož žádná úprava ústavy není možná bez lidového hlasování. Povinně musí být v referendu schváleny také mezinárodní smlouvy. Dalším referendem je takzvaná lidová iniciativa, která umožňuje libovolné skupině voličů navrhnout celkovou nebo částečnou revizi ústavy. Referenda a iniciativy existují na všech třech úrovních, tedy na úrovni obce, kantonu i federace.

Takže co je základním principem demokracie? Demokracie musí být chápána jako nástroj individuálního a kolektivního sebeurčení a tím i individuální a kolektivní svobody na základě lidových referend na všech úrovních státní správy! Teprve potom můžeme mluvit o pravé demokracii!

Pokud by v evropských státech existoval systém přímé demokracie s odvolatelností, hmotnou, trestní a osobní odpovědností politiků, po které volám, nikdy by nedošlo k takovému imigračnímu šílenství, kterým si teď procházíme.

Je to proto, že by si všichni vedoucí politici velice rozmysleli páchat zlo proti drtivé většině obyvatel. Nenazývali bychom je multi-kulti, jelikož žádné multi-kulti by nebylo. Pokud by totiž nad politiky visel Damoklův meč v podobě jejich možné odvolatelnosti, Merkelová, Juncker ani Dienstbier by si nedovolili říkat to, co v současné době plácají a dělat to, co páchají. No, a pokud by si přeci jen stáli za svým, lidé by jim to ihned spočítali.

Tento skvělý politický systém by si náramně poradil i s celou Evropskou unií jako takovou, jelikož ta by v takovéto podobě nemohla ani existovat. Nikdy by totiž nemohl vzniknout orgán, který není volený občany. Ano mám na mysli Evropskou komisi, která má jako jediný orgán v celém tom evropském aparátu legislativní monopol, jelikož jako jediná instituce EU může navrhovat právní předpisy a nařízení. Do této komise nejsou evropští komisaři voleni, nýbrž jsou pouze jmenováni vládami své konkrétní země. Voleni jsou pouze poslanci Evropského parlamentu, kteří ale žádné legislativní návrhy nepředkládají. Europoslanci pouze schvalují předpisy navržené Evropskou komisí, kterou nikdo nezvolil, ale jen striktně najmenoval.

Pokud to v instituci, jakou je Evropská unie, funguje takto nedemokraticky, nedivme se, že si z nás všichni ti zrádci Evropy stále dokola dělají legraci a mají nás za ovce, které poslušně odvádějí stále se zvyšující daně, aby nás za ně mohli postupně zaprodat a následně zničit. To jim ale nesmíme v žádném případě dovolit a je jen na nás všech, abychom Evropu ještě, když to jde, změnou systému zachránili.

Jmenuji se Radek Rozvoral a narodil jsem se 28.6.1967 v Nymburce.

Žiji v rodinném domě v obci Všechlapy u Nymburka, kde jsem již od roku 2006 zastupitelem obce, od roku 2014 jejím místostarostou a od roku 2003 předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol.

Po absolvování základní školy jsem vystudoval čtyřletý učební obor s maturitou Mechanik strojů a zařízení v ČKD Praha. Maturitu jsem úspěšně složil v roce 1985.

Po dvouleté základní vojenské službě jsem pracoval jako údržbář v ČKD Praha, závod Slévárny. V roce 1991 jsem nastoupil do služebního poměru k Policii České republiky, jejíž řady jsem opustil na vlastní žádost v roce 1995 a to vzhledem k tomu, že mi nebylo umožněno pracovat v agendě na dopravním inspektorátu.

V roce 1996 jsem se dvěma společníky založil obchodní společnost PLAST spol. s r.o. v České Lípě, která dodává stavebním firmám kompletní sortiment materiálů na rozvod tlakové vody, kanalizace a plynu. V této společnosti od jejího založení pracuji jako jednatel a ekonomický ředitel.

Mým největším koníčkem je sport, který i aktivně provozuji. Hraji fotbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, rád lyžuji atd. Velice rád si poslechnu dobrou rockovou muziku (Kabát, Bon Jovi a další).

Jsem rozvedený a mám dospělého vysokoškolsky vzdělaného syna.

Od léta roku 2013 spolupracuji s Tomiem Okamurou a dne 16.6.2015 jsem se stal členem politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). 4.8.2015 jsem byl na členské konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie zvolen členem předsednictva hnutí a 2.4.2016 předsedou Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje. Na podzim roku 2017 jsem ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamantu České republiky získal od voličů poslanecký mandát, čímž jsem se 21.10.2017 stal poslancem PS PČR, čehož si nesmírně vážím a je to pro mě velká čest. Budu se snažit dělat vše pro to, aby bylo politické hnutí SPD úspěšné a abychom v Poslanecké sněmovně prosadili co nejvíce bodů z našeho vlasteneckého programu pro přímou demokracii, patriotismus, vymahatelnou odpovědnost politiků a za národní zájmy.

Jsem celoživotní optimista a vlastenec prosazující svobodu a přímou demokracii, který má odpor k násilí, smysl pro humor a pro zodpovědnost.

Na první stránku tohoto webu jsem umístil svůj citát: „Pesimismus a skepse nevadí. Lepší je ale hýřit optimismem!“

Je známo, že my Češi jsme spíše v životě skeptičtí a pesimističtí, než ostatní národy a já bych tímto sloganem chtěl na co nejvíce z Vás apelovat, abychom tím optimismem všichni anebo alespoň co nejvíce z nás hýřili a ze života se radovali. Jsme tu přeci jen pouze na návštěvě, tak si pojďme život užívat těmi největšími doušky, co to jen jde. Každý den žijme naplno a tak, jako by byl poslední, ale zároveň ve vší slušnosti, pokoře a tak, abychom se za své činy nemuseli stydět.

16.10.2019

Pokud někdo poruší naše zákony, potom nemá u nás co pohledávat!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že odsuzujeme agresi Turecka na svrchovaném území Syrské arabské republiky a požadujeme vyloučení Turecka z NATO i navržení mimořádného bodu na jednání Poslanecké sněmovny, která by útok Turecka odsoudila. Vítáme drtivé vítězství polských vlastenců z Práva a spravedlnosti v polských volbách. Dále informujeme, že hnutí SPD nebude hlasovat pro schválení zpráv o hospodaření a činnosti zmanipulované České televize a předloží zákon na zrušení koncesionářských poplatků. Odmítáme odsouzení katalánských politiků k mnohaletým trestům vězení jen za to, že zorganizovali referendum o sebeurčení katalánského národa. Uznáváme právo národů na sebeurčení. Hnutí SPD odmítá záměr vlády stavět na okraji Prahy novou čtvrt vládních úřadů a odmítáme, aby uprchlíci, kteří poruší naše zákony, byli nadále chráněni naším státem, jak rozhodla Evropská unie.   

1. Hnutí SPD odmítá odsouzení katalánských politiků k mnohaletým trestům vězení jen za to, že zorganizovali referendum o sebeurčení katalánského národa.

Hnutí SPD odmítá odsouzení katalánských politiků k mnohaletým trestům vězení jen za to, že zorganizovali referendum o sebeurčení katalánského národa. SPD stojí na straně práva každého národa na sebeurčení, demokracii a svobodu ve vlastní zemi. Právo národa rozhodnout, zda chce, či nechce žít ve vlastním suverénním státě, je právo, které garantují mnohé dokumenty OSN, a je to i přirozené právo každého národa. Vedení Evropské unie v tomto případě stojí na straně Španělska a popírá demokracii a právo katalánského lidu rozhodovat o svém vlastním osudu ve vlastní zemi. V praxi tak Brusel ukazuje selektivní přístup k demokracii, která v podání Evropské unie neplatí pro všechny, ale jen pro vyvolené.

2. Odsuzujeme agresi Turecka na svrchovaném území Syrské arabské republiky.

Rozhodně odsuzujeme agresi Turecka na svrchovaném území Syrské arabské republiky. Agrese je namířena proti kurdské menšině obývající sever Sýrie. Kurdové jsou hlavními bojovníky proti Islámskému státu a proti islámskému extremismu. Tureckou invazi nelze omlouvat žádným argumentem. V případě bezpečnostních problémů měla turecká vláda nejdříve jednat s vládou Sýrie o společném řešení. Nestalo se tak, a proto je násilný vpád na území Sýrie jasným porušením mezinárodního práva. Hnutí SPD požaduje stažení všech cizích vojsk, které jsou na území Sýrie v rozporu s mezinárodním právem a bez souhlasu syrské vlády. Situaci v Sýrií musí řešit zákonná vláda a součástí řešení musí být i přiznání autonomních práv a samosprávy pro syrské Kurdy. 

3. Požadujeme vyloučení Turecka z NATO a zařazení mimořádného bodu k agresi Turecka na jednání schůze Poslanecké sněmovny.

Hnutí SPD v souvislosti s Tureckou agresí opakovaně upozorňuje na  naprostou bezpáteřnost politiky EU, NATO a z toho vyplývající dvojaká stanoviska české vlády. Dnes je na místě požadavek na okamžité ukončení veškerých přístupových jednání EU s Tureckem. Turecko si nezaslouží ani žádnou podporu ostatních členských zemí Severoatlantické aliance. NATO jako pakt, který byl založen na kolektivní obraně, by v žádném případě nemělo jakýmkoliv způsobem podporovat nezákonné napadení Sýrie Tureckem. Generální tajemník NATO Stoltenberg by neměl Turecko vyzývat k umírněnosti a zdrženlivosti, ale urychleně svolat mimořádný summit NATO a vyloučit Turecko z aliance za bezprecedentní akt agrese proti suverénnímu státu a porušování lidských práv projevující se terorem proti Kurdům. Ukazuje se falešná tvář této aliance. Turecká agrese je lumpárna a hnutí SPD bude žádat zařazení mimořádného bodu na jednání Sněmovny, kde by došlo k odsouzení této agrese. Vyzveme vládu k uvalení zbrojního embarga a dalších vhodných sankcí na Turecko. 

4. Vítáme drtivé vítězství polských vlastenců z Práva a spravedlnosti (PiS) v polských parlamentních volbách.

Vítáme drtivé vítězství polských vlastenců z Práva a spravedlnosti (PiS) v polských parlamentních volbách. Vlastenci tam zvítězili navzdory tomu, že jim Evropská unie házela klacky pod nohy a vměšovala se do vnitřních věcí suverénního Polska. Podporujeme silný Visegrád a spolupráci zemí střední Evropy, které se společně brání proti diktátu Bruselu, masové imigraci, islamizaci a proti neomarxistické nové totalitě. Jsme jediné relevantní politické uskupení v ČR, které stejně jako PiS hájí vlastenectví, křesťanské hodnoty, národní suverenitu a ochranu národního hospodářství proti globalismu.

5. Hnutí SPD nebude hlasovat pro schválení zpráv o hospodaření a činnosti zmanipulované České televize a předloží zákon na zrušení koncesionářských poplatků. 

Tento týden budou na programu jednání Poslanecké sněmovny projednávány a schvalovány výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize (ČT) za roky 2016 – 2018. Poslanci za SPD schválení těchto výročních zpráv svým hlasováním nepodpoří. Považujeme zpravodajství a hospodaření ČT dlouhodobě za nehospodárné, účelové, neobjektivní a manipulativní. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura nebyl například již pět let pozván do diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. Poslanci a členové SPD jsou také dlouhodobě dehonestováni v pořadech ČT jako 168 hodin, Reportéři ČT, Newsroom ČT24 atp. Vysílání ČT se v podstatě stalo politickým nástrojem tzv. demobloku a ČSSD. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje činnost a hospodaření ČT a Rady ČT, v jejíž pravomoci je mimo jiné jmenování a odvolávání generálního ředitele ČT.  Pokud se neschválí dvě výroční zprávy po sobě, potom musí být Rada ČT odvolána, což způsobí i změnu na postu generálního ředitele ČT. Hospodaření ČT nepodléhá ani zákonné kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Odmítáme také požadavky na navyšování koncesionářských poplatků. Veřejnoprávní televize by měla být státní příspěvkovou organizací pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu a finanční prostředky na její činnost by měly být součástí kapitoly státního rozpočtu na každý rok. V této souvislosti hnutí SPD předloží návrh zákona na zrušení koncesionářských poplatků. Česká televize se musí změnit na organizaci pracující s transparentním rozpočtem a pod přísnou ekonomickou kontrolou. 

6. Pokud někdo poruší naše zákony, potom nemá u nás co pohledávat.

Dle rozhodnutí Soudního dvora EU musí Česká republika potvrdit institut strpění cizinců ze třetích zemí. Ministr vnitra Hamáček (ČSSD) v této souvislosti používá argumentaci, že návrh zákona zpřísňuje udělení azylu. Hnutí SPD je připraveno části zákona, který zpřísňuje podmínky pro udělení azylu, podpořit. Jednoznačně však odmítáme to, aby zločinec, který nemá právo na azyl či ho pozbyl, stále užíval ochrany našeho státu a ochrany některých jeho práv (v případě, že mu hrozí pronásledování). Problém je v té části zákona, která implementuje nepřijatelné rozhodnutí Soudního dvora EU, že imigranty zločince, kterým hrozí pronásledování, nelze vyhostit. To je pro SPD zcela nepřijatelné a v této souvislosti zastáváme názor, že stát má povinnosti zajištění bezpečnosti svých vlastních občanů a má povinnost je chránit. Pokud někdo poruší naše zákony, potom nemá u nás co pohledávat. Především takovéto rozhodnutí má být na národních státech a nikdo jiný nemá právo nám do toho mluvit. A Evropská unie již vůbec ne.

7. Hnutí SPD odmítá záměr vlády stavět na okraji Prahy novou vládní čtvrť.

Hnutí SPD odmítá záměr vlády stavět na okraji Prahy novou čtvrt vládních úřadů. Odborníci z řad urbanistů a architektů záměr kritizují, jelikož odporuje racionálním koncepčním záměrům.  Zkušenosti ze zahraničí jasně ukazují, že takové řešení vyvolá dopravní problémy, negativně ovlivní životní prostředí, vznikne výlučná zóna bez běžného občanského života a umělé vytlačení úřadů z centra Prahy znehodnotí státní i správní tradici města. Koncept vládní čtvrti je zastaralým a překonaným řešením. Hnutí SPD také dlouhodobě prosazuje zastavení růstu nákladů na státní správu a zrušení zbytečných úřadů nebo jejich sloučení včetně sloučení některých ministerstev a zrušení Senátu.

15.10.2019

Odsuzujeme útok Turecka na oddíly syrských Kurdů!

Hrozba, že turecký prezident Erdogan přestane střežit své hranice a otevře tak cestu milionům imigrantů, aby se dostali do zemí Evropské unie, je stále více aktuální. Tuto svou výhružku v poslední době už několikrát zopakoval. Naposledy, když byl představiteli členských států EU kritizován, že dal minulou středu povel turecké armádě k útoku na kurdské jednotky v Sýrii.

Hnutí SPD dlouhodobě poukazuje na to, jaké bezpečnostní riziko pro celou Evropu představuje Turecko, v čele se svým prezidentem. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan si přisvojil roli uzurpátora a dělá si svou politiku, a to bez ohledu na ostatní. O tom svědčí například jeho nedávné výroky, ve kterých propagoval islámský nacionalismus a „Nové Turecko“ obdobné Osmanské říši. Zcela nově je to jeho příkaz turecké armádě k zahájení válečných útoků na kurdské jednotky v Sýrii, aniž by to předem konzultoval s představiteli Evropské unie, s vedením Severoatlantické aliance NATO, s americkým prezidentem Trumpem nebo ruským prezidentem Putinem.

Důvod jeho suverenity je z jeho pohledu zřejmý, neboť se domnívá, že si nikdo nedovolí rozhněvat mocného Erdogana. Svůj útok na kurdské jednotky v Sýrii obhajuje tím, že počet imigrantů, které zadržuje v Turecku a kteří do Turecka neustále míří, už je pro jeho zemi neúnosný. Tito imigranti pocházející většinou z Afriky se chtějí přes Turecko dostat do zemí Evropské unie, aby se tam usadili a profitovali z poskytovaných sociálních dávek. Velký podíl na této vzniklé situaci mají i vrcholoví lídři Evropské unie, kteří problém imigrace důsledně neřeší (ba naopak ho podporují) a spokojili se s tím, že Turecku budou posílat stále více finančních prostředků ze společných peněz. Je to ze strany lídrů EU alibistické jednání, neboť se dalo očekávat, že Turecko jednou k tomuto kroku sáhne. I z tohoto důvodu trváme na tom, aby naše republika vypsala referendum o vystoupení ČR z Evropské unie. Nechceme, aby naši občané dopláceli na neschopnost čelních představitelů EU, kterým zřejmě neustálý příliv nových imigrantů převážně z Afriky volících cestu přes Turecko nejspíš vyhovuje.

Turecko zahájilo ve středu 9. října vojenskou ofenzivu na severu Sýrie. Operace začala útoky tureckého letectva a už večer hranici Sýrie překročily i pozemní jednotky. Cílem turecké ofenzívy je podle Ankary vytvoření bezpečnostní zóny na syrské straně syrsko-turecké hranice, která umožní návrat syrských uprchlíků. Mrtví jsou hlášeni z obou stran bojů. Turecký útok je zaměřen na kurdské milice YPG, které pomohly v Sýrii porazit samozvaný Islámský stát. Lidové obranné jednotky (YPG) jsou tvořeny muži a ženami z komunit v kurdském regionu Rojava v Sýrii. Skupina sebe sama považuje za demokratickou lidovou armádu. Většinu bojovníků tvoří Kurdové, ale přitahuje i další etnické skupiny včetně Arabů přecházejících od opozičních sil, stejně jako lidé z místních vesnic, kteří jsou základem místní bezpečnosti. Tyto jednotky společně se Spojenými státy spolupracovaly v boji proti Islámskému státu.

Hnutí SPD odsuzuje útok Turecka na oddíly syrských Kurdů a vnímá ho jako agresivní napadení území cizího státu, což považuje za válečnou agresi. Naše hnutí SPD dlouhodobě zastává názor, že nemůžeme být závislí na rozmarech takových lidí, jako je Erdogan, a skutečným řešením pro naši republiku je ostraha hranic a nulová tolerance jakékoli nelegální imigrace.

14.10.2019

Chceme potrestání všech viníků, kteří vytunelovali OKD!

Sněmovní vyšetřovací komise zveřejnila minulý týden „Závěrečnou zprávu Vyšetřovací komise k OKD“, ve které se konstatuje, že některé předchozí vlády pochybily při privatizaci OKD a tím připravily náš stát o miliardy korun.

Hnutí SPD od svého vzniku poukazuje na kauzy, které se odehrály pod taktovkou v tehdejší době vládnoucí ČSSD. Mezi tu nejzávažnější patří machinace v souvislosti s privatizací OKD, kde stát přišel o miliardy korun a stovky lidí o své byty. Proto jsme uvítali a podpořili v Poslanecké sněmovně vznik vyšetřovací komise. Ta byla zřízena na základě usnesení č. 58 ze 4. schůze ze dne 12. prosince 2017, kde se definoval i její úkol, který spočíval v prověření převodu akcií společnosti OKD, a.s. z vlastnictví České republiky do vlastnictví jiných osob, plnění závazků nabyvatelem akcií a činnost orgánů státu a jiných osob, které za majetkové operace při privatizaci OKD, a.s., a v době před vznikem úpadku OKD, a.s., odpovídaly či nad nimi měly vykonávat kontrolu či dohled. To, že komise našla řadu nesrovnalostí, naplňujících skutkovou podstatu několika trestných činů, jenom potvrzuje to, na co hnutí SPD dlouho poukazovalo.

Vyšetřovací komise přistoupila ke svěřenému úkolu s pocitem odpovědnosti, a to zejména vůči generacím pracujících v OKD. Vyslechla celkem 49 svědků, jejichž výpovědi zabírají stovky stran protokolů, a prošla desítky tisíc stran dokumentů, soudních, policejních i ministerských spisů. Svědek Z. Bakala odmítl splnit svou svědeckou povinnost, a proto vyšetřovací komise požádala Policii ČR o jeho předvedení. Vyšetřovací komise jeho jednání považuje za arogantní pohrdání ústavním orgánem země, ve které zbohatl. Vyšetřovací komise jednala 45 jednacích dní na dvaceti schůzích a dospěla k závěru, že řada aktérů uvedených ve spojitosti s kauzou OKD jednala protiprávně, a to s cílem značného finančního prospěchu.

Komise ve své závěrečné zprávě konstatuje, že v souvislosti s výše uvedeným mohlo dojít k naplnění znaků skutkové podstaty zejména trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku (TZ), porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 TZ, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 TZ, podvodu podle § 209 TZ, způsobení úpadku podle § 224 TZ, poškození věřitele podle § 222 TZ či zvýhodnění věřitele podle § 223 TZ. Vyšetřovací komise má podezření, že zejména transakcemi spočívajícími ve snížení majetku OKD vyplacením dividend a splacením půjček mateřské společnosti došlo ke spáchání výše uvedených trestných činů. Obdobně se vyšetřovací komise domnívá, že garance za úvěry NWR (New World Resources B.V., New World Resources N.V., NWR Holdings B.V.) a spoludlužnictví s NWR byly pro OKD nevýhodné transakce, neboť OKD byla příjemcem půjček od NWR za nepřiměřeně vysoké úroky a zároveň byla spoludlužníkem či garantem za tyto půjčky. Tyto půjčky byly následně použity na zlepšení peněžních toků, a tím umožnění výplat dividend. Zároveň se vyšetřovací komise domnívá, že transakce s mateřskou společností z daňového pohledu mohly naplnit skutkovou podstatu některého z trestných činů v oblasti daňové a navrhuje prošetřit činnost auditora.

V této souvislosti s někdejší privatizací těžební společnosti OKD podá vyšetřovací komise trestní oznámení na bývalé ministry za ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana a za ODA Jiřího Skalického a Vladimíra Dlouhého, který je nyní prezidentem Hospodářské komory. Trestnímu oznámení budou čelit také podnikatelé Zdeněk Bakala, Viktor Koláček a řada dalších. Nyní to bude už na vyšetřovatelích této kauzy.

Hnutí SPD věří, že celá kauza s privatizací OKD bude orgány činnými v trestním řízení prošetřena. ČSSD se za doby svého působení ve vládě v žádném případě nechovala jako řádný hospodář, ba dokonce umožnila rozkrádání státního majetku. Věříme apolitické a profesionální Policii ČR, která si v poslední době drží vysokou image u veřejnosti, a to především tím, že nestraně prošetřuje kauzy politiků. Naši občané si zaslouží, aby se podobné kauzy jako OKD již nikdy neopakovaly.

11.10.2019

Celý národ se s pietou rozloučí s Karlem Gottem a Vlastou Chramostovou. Čest jejich památce!

V prvním říjnovém týdnu tohoto roku přišla naše kulturní scéna o dvě významné osobnosti. 1. října nás po těžké nemoci navždy opustil Karel Gott, který nedávno oslavil osmdesáté narozeniny. 6. října zemřela ve věku 92 let Vlasta Chramostová.

Karel Gott zemřel doma v kruhu své rodiny. Vláda kvůli jeho úmrtí vyhlásila na sobotu 12. října státní smutek. Zpěvákovi příznivci se po celý týden scházeli před jeho vilou na Bertramce, kde uctili jeho památku položením květin a zapálením svíčky. Karla Gotta měli v oblibě muži a ženy tří generací a svými písničkami rozdával radost více jak půl století. Mimo zpěvu také hrál v několika filmech a rád maloval. V letech 1965 – 2019 prodal 50 milionů nosičů alb, což z něj učinilo nejúspěšnějšího českého interpreta. Během kariéry vydal 293 sólových alb na domácí scéně i v zahraničí, zpíval nejen česky, ale i německy, anglicky, italsky a rusky. V anketách Zlatý slavík a později Český slavík získal celkem 42 ocenění. Za svou kariéru obdržel více než 120 televizních ocenění, 8 zlatých desek, 1 diamantovou desku, opakovaně se umisťoval na prvních příčkách hitparád a prodeje desek. Spolupracoval s mnoha významnými umělci a celkově nazpíval téměř tisíc písní. Za tuto reprezentaci naší republiky mu byl v roce 1977 propůjčen titul zasloužilý umělec a v roce 1985 titul národní umělec. Dne 28. října 2009 obdržel Karel Gott od prezidenta České republiky Václava Klause Medaili za zásluhy I. stupně.

Občané se s Karlem Gottem mají možnost rozloučit v pátek 11. října od osmé hodiny ranní do desáté hodiny večerní v Paláci Žofín na Slovanském ostrově. Následující den se bude konat od jedenácti hodin zádušní mše pro zvané hosty ve svatovítské katedrále na Pražském hradě.

Herečka Vlasta Chramostová, signatářka Charty 77, nemohla po roce 1968 vystupovat, na divadelní prkna se vrátila až po roce 1989. Její hereckou kariéru dočasně zastavil zákaz vystupování kvůli její angažovanosti v roce 1968. Až do sametové revoluce působila v disentu. Ona sama se vyjádřila, že prožila v rámci své životní pouti tři bohaté, složité a dlouhé etapy, a to hereckou, disidentskou a život návratu. Za svou hereckou karieru ztvárnila řadu předních rolí a úspěch zaznamenala i u filmu. Od roku 1991 byla stálou členkou Činohry Národního divadla. V roce 1998 obdržela od prezidenta Václava Havla Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. V roce 2015 byla uvedena do Síně slávy Národního divadla.

Poslední rozloučení s herečkou Vlastou Chramostovou v Národním divadle proběhne v pondělí 14. října od 11 hodin. Pohřeb má záštitu státu, vyvěšena bude česká vlajka, přítomni budou i političtí představitelé. Divadlo bude pro veřejnost otevřeno o půl hodiny dříve, kde bude možné položit květiny na forbínu a poklonit se rakvi. Připraveny budou také kondolenční knihy. Čestnou stráž u rakve paní Chramostové budou držet její kolegové a kolegyně a osobnosti z veřejného života. Celý obřad bude zakončen vynášením rakve za potlesku všech přítomných.

Čest jejich památce!

10.10.2019

Prezident Macron se pokládá za lídra celé EU, ale problémy ve Francii neřeší!

Nepokoje a události odehrávající se v poslední době ve Francii jsou špatnou vizitkou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který problémy Francouzů neřeší a přitom by chtěl řídit celou EU, neboť on sám se pasoval na jejího lídra.

Hnutí SPD sleduje situaci ve Francii, která už trvá téměř rok a zdá se, že jen tak neskončí. Svou nespokojenost s politikou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona vyjadřují Francouzi formou demonstrací, kterých se účastní nejenom příznivci žlutých vest, ale k demonstrujícím se připojují další skupiny obyvatel, viz např. odbory a dokonce i policisté. To vše svědčí o tom, že Emmanuel Macron je slabý politik, který nekoná politiku v zájmu vlastních občanů. On se totiž upnul na roli lídra Evropské unie a chce ji vést směrem, který si společně s německou kancléřkou Merkelovou určili. Tento jeho postoj se projevuje i v rámci řešení nelegální imigrace do zemí EU, kde si Macron našel dalšího spojence v Itálii. Italský premiér Giuseppe Conte spolu s Emmanuelem Macronem prosazují nově automatické přerozdělování imigrantů s tím, že kdo neposlechne, bude potrestán formou finančních postihů.

Francouzská vláda se ocitá ve stále větší krizi a demonstrace proti ní a jejím reformám zesilují, kdy se k protestujícím připojují další skupiny obyvatel. Vlastní nepokoje vyprovokovalo hnutí „žlutých vest“, kdy se od poloviny listopadu loňského roku ve Francii začalo s demonstracemi. Původním impulsem bylo zvýšení spotřební daně na benzin a naftu. Od té doby se konalo již 47 demonstrací, a to převážně v Paříži. Plánovaným dnem protestů se stala sobota a mimo žlutých vest se do demonstrací namířených proti vládě zapojují např. odbory, které požadují sociální spravedlnost a nesouhlasí s vládním plánem důchodové reformy a další.

Proti demonstracím vláda nasazuje čím dál více příslušníků bezpečnostních sborů, kteří jsou už ze stálého zajišťování bezpečnostních akcí vyčerpáni. Svou nespokojenost vyjádřili formou „pochodu hněvu“ začátkem měsíce října tohoto roku, kterého se zúčastnilo více jak dvacet tisíc policistů. Policisté demonstrovali v ulicích Paříže proti špatným pracovním podmínkám, které podle nich vedly v letošním roce k desítkám sebevražd v jejich řadách. Letos podle policejních odborů odešlo ze světa vlastní rukou dosud 52 policistů. Pro policisty ve Francii představuje výkon služby velkou frustraci. Od roku 2003 francouzská policie zabránila 59 teroristickým útokům, kdy tři z nich zmařila v letošním roce.

Francouzská tisková agentura AFP uvedla, že od atentátů na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo ze začátku roku 2015 zahynulo při teroristických útocích ve Francii přes 250 lidí. Poslední otřesný případ se stal dne 3. října tohoto roku, kdy zaměstnanec pařížské policejní prefektury ubodal čtyři kolegy. Tento útočník se hlásil k "radikální verzi islámu", o čemž informovala agentura AFP s odvoláním na protiteroristické oddělení pařížské prokuratury. Muž, jehož nakonec zastřelil jeden z policistů, byl ve spojení s jedinci z řad salafistů, kteří se hlásí k radikálnímu islámu. Podle neoficiálních údajů agentury AFP se již do státních úřadů infiltrovala celá řada stoupenců radikálního islámu, což představuje pro celou Francii časovanou bombu, neboť můžeme předpokládat, že podobné teroristické útoky budou pokračovat.

Naše hnutí SPD konstatuje, že v prezidentských volbách ve Francii, které byly zakončeny druhým kolem dne 7. května 2017, nezvítězila protikandidátka Emmanuela Macrona, předsedkyně vlasteneckého Národního sdružení, které je stejně jako hnutí SPD členem evropské frakce Identita a demokracie, Marine Le Penová. Budeme si ale přát, ať se jí to v příštích prezidentských volbách v roce 2022 podaří. Francouzi by si změnu na prezidentském postu zajisté přáli, o čemž svědčí i to, jaká situace v současné Francii panuje.

9.10.2019

Hlavní město Praha nemá právo mít vlastní zahraniční politiku!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém vyjadřujeme upřímnou soustrast pozůstalým fenomenálního zpěváka Karla Gotta a úctu jeho památce. Snahu propustit až sedm tisíc zaměstnanců České pošty považujeme za skandální. Za teroristický útok v Paříži nese podle nás odpovědnost masová imigrace a islám. V souvislosti s tím, že Praha odmítá uznávat politiku jedné Číny, připomínáme, že hlavní město Praha nemá právo mít vlastní zahraniční politiku, která je navíc v rozporu s pozicí České republiky.

1. Čest památce Karla Gotta!

V úterý 1. října v pozdních večerních hodinách zemřel fenomenální zpěvák Karel Gott. Osobnost, která se stala vzorem pro mnoho generací, byla symbolem profesionality a laskavosti. Bohužel i tak se stal předmětem hrátek na politické a dezinformační scéně. Předsednictvo hnutí SPD v této souvislosti vyjadřuje hlubokou soustrast všem jeho rodinným příslušníkům a pozůstalým a zastává názor, že o druhu a způsobu provedení pohřbu si má v první řadě rozhodovat rodina sama. Odmítáme veškeré nenávistné projevy některých politiků a novinářů, které se objevily. Karel Gott téměř šedesát let poctivě pracoval a přinášel nám všem radost. Byl to jeden z mála českých umělců, jehož význam výrazně přesahoval naše hranice. Čest jeho památce!

2. Návrh Babišovy vlády propustit sedm tisíc zaměstnanců České pošty je skandální.

Česká pošta plánuje do roku 2025 propustit až sedm tisíc zaměstnanců, na kvalitě, komfortu a dostupnosti služeb se prý nic nezmění. Minulý týden to po jednání s vedením pošty řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO) dodal, že by chtěl, aby stát v roce 2020 splatil poště dluh 3,3 miliardy korun, který navíc ještě podléhá schválení Evropské komise. Předsednictvo SPD propouštění považuje za skandální a tyto plány za zcela nepřijatelné. Česká pošta je tradiční firmou, která zajišťuje službu státu. Poslední roky ji řídili ministři vnitra Milan Chovanec, Lubomír Metnar, Jan Hamáček, tedy ministři za ANO a ČSSD. Ti nesou plnou odpovědnost za současný stav České pošty. Předsednictvo hnutí SPD je přesvědčeno, že tímto krokem bude ohrožena již dnes špatná kvalita doručování a zejména dojde k propouštění těch lidí, kterých je již dnes málo a jejichž ohodnocení je směšné. Česká pošta chce propouštět zaměstnance a na druhou stranu nemá dostatek lidí na základních funkcích (řidičů a poštovních doručovatelů). Výkony pošťaček a pošťáků jsou nadlidské, za každého počasí a za směšný plat. Chyba není v řadových zaměstnancích, ale v systému České pošty, takže soukromé firmy dnes bez dotací dělají daleko větší výkon a pracují produktivněji než pošta. Řešením je nikoliv propouštění již tak nízkého počtu lidí v přímém výkonu, ale zrušení a omezení státní byrokracie na ministerstvech a úřadech.

3. Za teroristický útok v Paříži nese odpovědnost masová imigrace a islám.

Francouzský policista Michael Harpon, který nedávno přestoupil na islám, ve čtvrtek ubodal čtyři své kolegy z pařížské policejní prefektury. Podle zjištění vyšetřovatelů měl vazby na islámské radikální organizace Islámský stát nebo Al-Káida. Policie tak na útok pohlíží jako na teroristický čin. Jedna z obětí byla jeho nadřízená policistka, jež ho předtím pokárala, že odmítá normálně vycházet se ženami. Je zcela jasné, že se Západ zmítá ve vlnách násilí, zvýšené kriminality, vražd a terorismu. Je evidentní, že je to důsledek migrace v souvislosti s nenávistným náboženstvím, kterým islám bezpochyby je. Nenechme si tedy vnutit muslimský způsob života, na který nejsme zvyklí, a je nám naprosto cizí. Evropa musí zůstat taková, jakou nám ji předali naši otcové a jim naši dědové. Hnutí SPD si nepřeje, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili ilegální imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic pro větší bezpečnost našich občanů. Navrhli jsme již zákony zakazující islámské zahalování na veřejnosti a zakazující propagaci nenávistné islámské ideologie, ale ostatní strany ve Sněmovně včetně ANO, ČSSD a KSČM nám je blokují.

4. Hlavní město Praha nemá právo mít vlastní zahraniční politiku.

Rada hlavního města se v pondělí rozhodla vypovědět partnerskou smlouvu s Pekingem. Důvodem je neochota čínské strany jednat s pražským vedením o vyškrtnutí klauzule o uznání jedné Číny. V přímém přenosu se opět ukazuje nekompetentnost a amatérismus Pirátů a celé pražské koalice, která doslova poškozuje české zájmy. Česká republika dosud investovala obrovské peníze z kapes našich daňových poplatníků do pozitivní propagace České republiky v Číně. Například státní agentura CzechTourism tam provozuje vlastní zastoupení. Výsledkem je obrovský nárůst čínských turistů, kterých k nám ročně jezdí přes 600 tisíc a řadí se tak na špičku. Díky tomu má desetitisíce Čechů kvalitní práci v cestovním ruchu, ať jsou to pracovníci v hotelech, restauracích, galeriích, muzeích, na hradech a zámcích, řidičů zájezdových autobusů či průvodců. Příjmy od turistů generují značné prostředky do státního rozpočtu, které stát potřebuje na výplatu důchodů, na zdravotnictví či na školství. Tohle všechno mnohaleté úsilí pirátské vedení pražského magistrátu ničí, aniž by nabídli jakoukoli pozitivní alternativu. Uznávání jednotné Číny je oficiální politikou České republiky. To znamená, že ČR uznává Tibet a Tchaj-wan za integrální součást Čínské lidové republiky. „Česká republika, spolu s celou EU, realizuje politiku jedné Číny. S Tchaj-wanem nemá diplomatické styky," píše se na stránkách českého ministerstva zahraničí. Je skandální, aby hlavní město Praha mělo jinou zahraniční politiku než Česká republika. To je v rozporu s ústavním pořádkem naší země! Města nemají právo mít odlišnou zahraniční politiku od té státní! Dokazuje to, že vedení Prahy kašle na Českou republiku a dělá si, co chce, bez ohledu na zájmy naší země a jejích občanů!

8.10.2019

Počty nelegálních imigrantů hlásících se k islámské ideologii ve světě narůstají!

Podle statistik OSN je ve světě více jak čtvrt miliardy imigrantů a jejich počty se oproti poslednímu roku druhého tisíciletí, tedy za necelých dvacet let, zvýšily o téměř 50 procent. Tento nárůst je alarmující a jeho hrozbu umocňuje skutečnost, že většinu z nich tvoří tzv. ekonomičtí imigranti vyznávající Alláha a islámské právo šaría.

Hnutí SPD se všemi dostupnými prostředky snaží zabránit tomu, aby se do naší země dostali nelegální imigranti. Je to ale opravdu složité, zvláště když tento nelegální přísun nežádoucích imigrantů do naší republiky vyžaduje Evropská unie a podporují ho i některé naše politické strany. Bylo to právě naše hnutí SPD, které se otevřeně a tvrdě postavilo proti migračním kvótám a díky tomu situace prozatím nedopadla tak, jak si bruselští politici naplánovali. Tento boj ale stále není vyhrán a proto musíme být obezřetní. Na půdě Poslanecké sněmovny navrhujeme taková opatření, aby ke scénáři, jaký si přeje Evropská unie, nedošlo. I z tohoto důvodu jsme pro vystoupení naší země z Evropské unie, pokud si to naši občané budou přát, což může být vyjádřeno pomocí referenda o našem setrvání v EU.  

To, že počty imigrantů ve světě stále rostou, potvrzují výsledky zveřejněné OSN na konci loňského roku, a čísla to jsou opravdu děsivá (https:/eurozpravy.cz/242610-osn/). Podle OSN bylo ke konci roku 2018 ve světě 257,7 milionu imigrantů, což představovalo 3,4 procenta světové populace. Od roku 2000 se jednalo o nárůst o 49 procent. Průměrný věk imigrantů je 39 let. V současné době poskytuje útočiště pro 60 procent imigrantů z celého světa pouhých deset zemí. Nejvíce imigrantů se nachází na území USA (49,8 milionů), Saúdské Arábie (12,2 milionů), Německa (rovněž 12,2 milionů), Ruska (11,7 milionů) a Velké Británie (8,8 milionů). Dále to jsou například Spojené arabské emiráty (8,3 milionů), Francie a Kanada (7,9 milionů), Austrálie (400 tisíc) a Španělsko (5,9 milionů). Ze světadílů se ale nejvíce imigrantů nachází v Asii (80 milionů), poté v Evropě (78 milionů) a na třetím místě je Severní Amerika (58 milionů).

Ještě zmíníme, odkud imigranti pocházejí. Nejvíce jich je z asijských zemí (106 milionů) a evropských zemí (61 milionů, z nich se 41 milionů usadilo v jiných evropských zemích). Z posledních výsledků o migraci se potvrdilo, že se v poslední době jedná především o ekonomické imigranty, kteří si tak chtějí zajistit lepší život a to i na úkor čerpání sociálních dávek, které jim jsou v ekonomicky silných státech zajištěny. Obyvatelé států, kam tito imigranti míří, se ale nejvíce obávají šíření islámské ideologie, neboť drtivá většina z těchto imigrantů se hlásí k islámu. Islám je aktuálně se skoro dvěma miliardami příznivci druhé nejrozšířenější náboženství na světě. A jelikož se ke křesťanství hlásí jen o něco více lidí a jejich počet stagnuje, za pár let bude dominantním náboženstvím právě islám. Věděl to už Samuel Huntington, který explozi muslimské populace předpovídal v roce 1994 v knize Střet civilizací. Řada muslimů se hlásí k radikální verzi islámu, která se vyznačuje mimořádnou agresivitou a násilností a právo šaría vyznává v té nejpřísnější formě. Mimo jiné podporuje militarizaci dětí, na internetu šíří videa poprav a v Evropě zosnoval několik teroristických útoků. K Islámskému státu se v Africe hlásí podobně brutální Boko Haram.

V současné době do USA míří tisíce imigrantů ze Střední Ameriky. Na jihovýchod Asie a na Dálný Východ míří nejen Rohingové a další menšiny utíkající z Barmy, ale i běženci z Blízkého východu. Na jihokorejský ostrov Čedžu dorazilo v létě asi pět set Jemenců, což v zemi vyvolalo řadu reakcí, např. více jak 700 tisíc lidí doposud podepsalo petici, v níž vyzývají vládu, aby nevyhověla žádostem o azyl a utečence vykázala z ostrova. Jako poslední příklad z mnoha uvedu příklad z Řecka, kde místní vláda připravuje nový zákon, který má urychlit azylová řízení s imigranty. Vyhoštění postihne i ty, kteří nespolupracují s úřady. Podle řeckého premiéra Kyriakose Mitsotakise většina imigrantů přicházejících nyní do Řecka nejsou žádní uprchlíci, ale ekonomičtí imigranti.

Hnutí SPD i z těchto výše uvedených faktů v žádném případě nebude podporovat aktivity Evropské unie v rámci prosazování její vstřícné migrační politiky. Islámští imigranti představují časovanou bombu a nám jde hlavně o to, abychom zabezpečili bezpečnost našich občanů.

7.10.2019

V Lánech se prezidenti V4 dohodli na posilování vlivu zemí této skupiny v rámci EU!

Prezident Miloš Zeman přizval prezidenty zemí V4 na dvoudenní summit, který se uskutečnil minulý týden ve středu a ve čtvrtek na zámku v Lánech. Prezidentský summit byl součástí našeho předsednictví ve Visegrádské skupině, které jsme převzali dne 1. července na dobu jednoho roku od Slovenska.

Naše hnutí SPD chová úctu k našemu prezidentovi Miloši Zemanovi, neboť se domníváme, že je to politik, který je velmi zkušený a vždy hájící zájmy našich občanů a nebojí se říci i to, co někteří neradi slyší. Proto vítáme jeho aktivity v hledání společného úsilí proti některým nařízením Evropské unie, viz spojenectví v rámci zemí Visegrádské skupiny. Zde se obáváme pouze stanovisek slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, která se netají svou podporou bruselské politiky. Přejme si, že i do budoucna budou představitelé V4 vystupovat v EU jednotně a na svou stranu získají postupně i další členské státy v rámci formátu V4+ (plus), a tím bude jejich síla při jednáním lídrů EU ještě větší.

Proběhlý prezidentský summit, který inicioval prezident Miloš Zeman a jehož dvoudenní jednání se uskutečnilo na zámku v Lánech, lze hodnotit jako úspěšné a jeho účastníci přijali stanovisko spočívající v upevňování postavení zemí V4 v Evropské unii i v Severoatlantické alianci. Prvního dne summitu se zúčastnil český prezident Miloš Zeman, dále slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, polský prezident Andrzej Duda a maďarský prezident János Áder. Jednání bylo rozděleno do dvou bloků.

V prvním bloku se aktéři jednání věnovali hledání příležitostí pro posílenou spolupráci při dosahování konkrétních cílů v rámci EU, jednali např. o novém víceletém finančním rámci EU na roky 2021 až 2027, řešil se stav dopravních infrastrukturních projektů, kdy zejména naše republika klade důraz na to, aby neklesalo množství finančních prostředků určených na politiku soudržnosti. Prezidenti také zhodnotili proběhlé květnové volby do Evropského parlamentu. Hovořilo se o bezpečnostním riziku spočívajícím v ilegální migraci, kdy prezident Zeman vyzdvihl jako velký úspěch zemí V4 odmítnutí migračních kvót. V druhém bloku se debatovalo o klimatických změnách, energetické soběstačnosti jednotlivých zemí, digitalizaci, robotizaci a udržení vnitřního trhu. Část jednání byla věnována brexitu a formám další budoucí spolupráci se Spojeným královstvím. Na druhý den jednání byli přizváni slovinský prezident Borut Pahor a srbský prezident Aleksandar Vučič a debata byla zaměřena na perspektivu rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu.

Hnutí SPD nadále prosazuje referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, protože dle našeho názoru je EU nereformovatelná a nectí národní suverenitu členských států, neboť prosazuje zájmy největších mocností v čele s Německem a Francií. EU podporuje přijímání nelegálních imigrantů, a proto vítáme všechny aktivity, které jsou proti těmto zájmům. Země V4 společně nesouhlasí s povinnými kvótami pro příjem imigrantů do všech zemí EU a chtějí společně prosazovat i zájmy svých zemí, ne bezhlavě přijímat všechna rozhodnutí z Bruselu. Z tohoto úhlu pohledu hodnotíme skončený summit prezidentů V4 za přínosný.

4.10.2019

Chceme, aby se autorské poplatky (OSA, atp.) neplatily v drobných provozovnách!

Z tohoto důvodu jsme také podali do Poslanecké sněmovny návrh zákona o právu autorském, který čeká na své projednávání v prvním čtení.

Poslanci hnutí SPD předložili novelu autorského zákona, ve které navrhujeme, aby provozovatelé restaurací, kadeřnictví, hotelů či zdravotních zařízení již nemuseli platit autorské poplatky.

Změnu jsme zapracovali do § 23, kde se věta druhá nahrazuje větou: „Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních ani zpřístupňování díla v provozovnách, které nejsou provozovány za účelem zpřístupnění rozhlasového a televizního vysílání.“

Návrh zákona ukládá, aby šíření rozhlasového a televizního vysílání bylo umožněno nejen ve zdravotnických zařízeních, ale také v prostorách, jež jsou v živnostenském zákoně definovány jako „provozovny“, ale nejsou určeny pro poskytování hudební a televizní produkce. Účelem novely zákona je zpřístupnit hudební produkci v prostorách, které primárně slouží pro jiné účely než je provozování hudební produkce, jako jsou kadeřnictví nebo restaurační provozovny a jsou navštěvovány za účelem poskytnutí dané služby, nikoliv zpřístupnění hudební produkce.

Zákon tedy stanoví, že autorské poplatky se neplatí v provozovnách, které nejsou určeny pro poskytování hudební a televizní produkce. To znamená, že pokud hraje rádio u kadeřníka, v restauraci, hotelu či v nemocnici, tak tito provozovatelé nebudou muset již nic platit.

3.10.2019

Srbsko a Chorvatsko čelí největším počtům imigrantů od začátku migrační krize!

Imigranti, kteří se chtějí dostat do zemí Evropské unie, volí všechny pro ně dostupné trasy a využívají k tomu dobře organizované pašerácké skupiny, kterým z těchto nelegálních činností plynou značné finanční zisky. Tyto převaděčské skupiny jsou dobře informované a vždy volí takové cesty, které jsou pro imigranty nejschůdnější. V současné době je to opět Balkánská migrační trasa, vedoucí přes Srbsko a Chorvatsko.

Hnutí SPD prosazuje protiimigrační politiku, která je vedena s cílem zabránit vstupu imigrantů do naší republiky. Oprávněně se domníváme, že nelegální imigranti vyznávající islámskou ideologii představují nejenom pro Českou republiku, ale i pro celou Evropu velkou bezpečnostní hrozbu. V rámci celé Evropy máme i v ostatních státech partnerské politické strany, které prosazují protiimigrační politiku. V Evropské unii prosazujeme opatření proti imigrantům ve frakci Identita a demokracie.

Evropské státy, např. Slovinsko, Maďarsko, Chorvatsko a Srbsko, opět začínají bojovat s nelegální imigrací, která se v poslední době znovu zvyšuje, a to převážně tzv. Balkánskou cestou. Tyto státy postihla migrační krize nejvíce v roce 2015, kdy během září a října nelegálně překračovalo hranice přes Srbsko do Maďarska v průměru až 8.000 imigrantů za den. Dne 15. října 2015 byl dokončen na pokyn maďarského premiéra Viktora Orbána maďarský pohraniční plot na hranicích mezi Chorvatskem a Maďarskem. Od 17. října byla uzavřena chorvatsko-maďarská hranice pro imigranty; Maďarsko přestalo přijímat chorvatské autobusy s běženci a na několik dnů byly uzavřeny i všechny maďarsko-chorvatské silniční hraniční přechody. Chorvatsko z tohoto důvodu začalo odklánět imigranty do Slovinska a tím došlo k přesměrování Balkánské imigrační trasy, která přes území Chorvatska vedla na území Slovinska. V této souvislosti slovinský premiér Miro Cerar nasadil na ochranu hranic armádu.

Následné tři roky se počty nelegálních imigrantů využívajících tuto Balkánskou cestu snižovaly. Takový stav ale nevydržel dlouho a v současné době se zvyšují počty imigrantů, kteří se chtějí pozměněnou trasou dostat přes Balkán do Evropské unie. Velké potíže hlásí Srbsko, kde číhá na vstup na území EU více než tři tisíce imigrantů, kteří se sem dostali pomocí pašeráckých skupin. Tito imigranti pocházející hlavně z Pákistánu, Afghánistánu a Bangladéše doufají, že se dostanou do Maďarska nebo Chorvatska – tedy do některé ze zemí EU. Jenže maďarská hranice je úplně uzavřena a ta chorvatská je pečlivě střežena. Počty imigrantů, které zadržela chorvatská pohraniční policie v letošním roce při pokusu dostat se do Chorvatska, se proti stejnému období minulého roku více než ztrojnásobily. Napsal to na svém webu chorvatský deník Jutarnji list s odvoláním na údaje poskytnuté ministerstvem vnitra. Obavy států na Balkánském poloostrově, který tvoří hranici Evropské unie, z přílivu imigrantů, jsou umocněny počty imigrantů v Turecku, kteří jsou odhodláni dostat se do zemí Evropské unie za každou cenu.

Hnutí SPD nesouhlasí s politikou, kterou zastávají současní lídři Evropské unie v čele s francouzským prezidentem Emmanuel Macronem a německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Naopak v otázkách imigrace podporujeme přístupy uplatňované maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Díky razantním krokům a opatřením přijatých Orbánovou vládou byl téměř zamezen příliv nelegálních imigrantů do Evropské unie přes Maďarsko. Nejen naši občané, ale i například Maďaři a Chorvati si nepřejí mít ve svých zemích imigranty přicházející ze zemí mimo Evropu, a tak posilují ochranu svých hranic. V jejich úsilí jim vyjadřujeme plnou podporu.

2.10.2019

Podáme do Sněmovny zákon na zrušení koncesionářských televizních poplatků!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém připomínáme, že odmítáme zvyšování daní Babišovou vládou i deficitní státní rozpočet. Hnutí SPD také podá do Sněmovny zákon na zrušení koncesionářských televizních poplatků. ČT je neobjektivní a nevyvážená. Výsledek voleb v Rakousku je důsledkem toho, že Svobodná strana Rakouska byla několik let pod silným tlakem nadnárodních elit a stala se politickou obětí zpravodajsky připravené pasti na jejího předsedu. Podporujeme iniciativu ruského prezidenta Vladimira Putina snižující jaderné napětí v Evropě. Připomínáme si hrdiny, kteří padli 6. října 1944 na Dukle při boji za naši svobodu a suverenitu.

1. Hnutí SPD odmítá zvyšování daní Babišovou vládou i deficitní státní rozpočet.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM schválila návrh státního rozpočtu na rok 2020, který se bude projednávat na říjnové schůzi Poslanecké sněmovny. Vláda počítá s deficitním rozpočtem ve výši 40 miliard korun, a to v době hospodářské konjunktury a bez ohledu na blížící se negativní zprávy ohledně krize světové a evropské ekonomiky. Vláda připravila tzv. „daňový balíček", ve kterém chce mj. zvýšit daně z cigaret, tabáku a lihu, a navrhuje zdanit rezervy pojišťoven. Také například hodlá zdanit výhry drobným sázkařům na výsledky sportovních utkání. Za vklad do katastru nemovitostí se má platit dokonce o 100% vyšší poplatek, tedy 2 000 korun. Poslanci za hnutí SPD takto koncipovaný návrh rozpočtu nepodpoří. V této souvislosti hnutí SPD jednoznačně odmítá veškeré návrhy související se zvyšováním daní, které tato vláda zahájila mj. také zavedením EET. SPD prosazuje také zrušení daně z nabytí nemovitostí, ale Sněmovna to hlasy poslanců ANO, ČSSD a KSČM zamítla. Tato vláda hledá prostředky do svého příjmu zejména na soustavné zvyšování výdajů, které jsou důsledkem rostoucí byrokracie a počtu státních úředníků, odkládáním důchodové reformy, neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým, inkluze ve školství, plateb politickým neziskovkám a zahraničních operací naší armády. To je pro SPD zcela nepřijatelné.

2. Hnutí SPD podá do Sněmovny zákon na zrušení koncesionářských televizních poplatků. ČT je neobjektivní a nevyvážená.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje neobjektivitu, špatné hospodaření a nevyváženost ČT. Za zcela katastrofální považujeme zejména úroveň pořadů jako 168 hodin, Newsroom ČT 24 nebo Reportéři ČT. Také kritizujeme politickou zaujatost celé redakce zpravodajství a aktuální publicistiky. Například do Otázek Václava Moravce nebyl pozván předseda SPD Tomio Okamura již 5 let. Ve Sněmovně již delší dobu leží 6 výročních zpráv o činnosti a hospodaření ČT od roku 2016, jejichž projednání poslanci ANO, ČSSD a tzv. demobloku neustále účelově oddalují. Mají obavy z toho, že pokud Sněmovna neschválí 2 výroční zprávy po sobě, dojde k odvolání generálního ředitele ČT. Hnutí SPD podá do Sněmovny v nejbližší době zákon na zrušení koncesionářských televizních poplatků. Navrhujeme změnit status ČT a Českého rozhlasu na příspěvkovou organizaci hospodařící s transparentním rozpočtem pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu.

3. Svobodná strana Rakouska byla několik let pod silným tlakem nadnárodních elit a stala se politickou obětí zpravodajsky připravené pasti na jejího předsedu.

V parlamentních volbách v Rakousku získala naše partnerská Svobodná strana Rakouska podle předběžných výsledků 17% hlasů. Zvítězila lidová strana s 38% hlasů. Svobodná strana Rakouska byla několik let pod silným tlakem nadnárodních elit a stala se politickou obětí zpravodajsky připravené pasti na jejího předsedu. V důsledku tohoto tlaku část voličů přešla především k lidové straně. Tito voliči ale mohou být zklamáni, neboť lidová strana s velkou pravděpodobností uzavře koalici s ostře probruselskými sociálními demokraty nebo dokonce se zelenými. Hlasy těchto voličů tak ve skutečnosti podpoří zcela jinou politiku, než si tito lidé přáli. Vlastenecký program a vlastenci povedou dlouhý a náročný politický boj za záchranu svých zemí a národů proti globalismu. Přes dílčí neúspěchy bude nakonec vítězný. Jak řekl prezident Trump na jednání OSN, budoucnost patří vlastencům.

4. Vítáme iniciativu Vladimira Putina snižující jaderné napětí.

Hnutí SPD vítá iniciativu ruského prezidenta Vladimira Putina, který zaslal šéfům všech členských států NATO dopis, v němž navrhl moratorium na rozmístění raket středního a kratšího dosahu v Evropě. Hnutí SPD je pro snižování napětí mezi velmocemi a pro posílení bezpečnosti v Evropě. Jaderný konflikt mezi velmocemi bychom nejvíce odnesli my ve střední Evropě. Hnutí SPD v této souvislosti rovněž požaduje revizi dokumentů bezpečnostní a zahraniční politiky ČR. Podle stávajícího znění těchto dokumentů je naše zahraniční politika v současné době plně v rukou EU.

5. Čest a sláva našim hrdinům, kteří zahynuli 6. října 1944 na Dukle.

6. října si připomeneme oběti československých vojáků v bitvě o Dukelský průsmyk v roce 1944. Jde o výročí nejkrvavější bitvy československých jednotek za druhé světové války. Nejsou podstatné současné spekulace a fabulace novinářů. Šlo o těžké vítězství zaplacené krví tisíců československých vojáků. V bitvě o karpatský hřeben, která měla rychle uvolnit cestu na naše území, padlo nebo bylo raněno na 9 000 našich a 80 000 sovětských vojáků. Podstatné je dnes nezapomínat na oběti boje za naši svobodu a nepřipustit revizi výsledků druhé světové války. Čest a sláva našim hrdinům.

1.10.2019

Blahopřejeme vlastenecké Svobodné straně Rakouska k třetímu místu ve volbách!

V zemích Evropské unie mají již své stálé místo v politickém systému vlastenecké, protiunijní a protiimigrační strany, neboť občané v jednotlivých státech se oprávněně obávají přílivu nelegálních imigrantů. Tento trend potvrdily výsledky předčasných parlamentních voleb v Rakousku, kdy Svobodná strana Rakouska skončila na třetím místě.

Hnutí SPD blahopřeje Svobodné straně Rakouska (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) k volebnímu výsledku, kterého dosáhla v rámci předčasných parlamentních voleb konaných poslední neděli v Rakousku. V Evropském parlamentu je FPÖ naší partnerskou stranou ve frakci Identita a demokracie, ve které má zastoupeny tři europoslance.

Poslední zářijovou neděli se v Rakousku konaly předčasné parlamentní volby. Občané Rakouska se v nich svobodně rozhodovali, jaké politické straně vyjádří podporu. Každý z celkem 6,4 milionů Rakušanů, který dosáhl věku 16 let, mohl v těchto volbách dát svůj hlas některé z kandidujících stran. Předběžné předvolební průzkumy dávaly šance pěti politickým stranám, že se dostanou do Národní rady. Podle předběžných výsledků se vítězem stala Rakouská lidová strana (Österreichische Volkspartei, ÖVP) v čele se svým předsedou a současným spolkovým kancléřem Sebastianem Kurzem. Rakouská lidová strana vyhrála parlamentní volby již v roce 2017 se ziskem 31,47 % hlasů, což jí zajistilo 62 poslaneckých mandátů ze 183. V nedělních předčasných parlamentních volbách tato strana obhájila své prvenství, a to se ziskem 38 procent hlasů. Druhé místo se ziskem 21 procent hlasů skončila Sociálně demokratická strana Rakouska (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ). Na třetím místě skončila Svobodná strana Rakouska (FPÖ) v čele se svým nedávno zvoleným předsedou Norbertem Hoferem. Svobodná strana Rakouska prosazující protiimigrační politiku získala v nedělních předčasných parlamentních volbách celkem 17 procent hlasů. Do parlamentu se dostali ještě Zelení – Zelená alternativa (Die Grünen – Die grüne Alternative), kteří získali 12 procent hlasů a poslední, pátá strana, jejíž poslanci zasednou v rakouském parlamentu, je NEOS – Das Neue Österreich und Liberales, která získala 7 procent hlasů. Nyní si počkejme, pro jakou stranu se rozhodne Sebastian Kurtz a přizve jí, aby se stala součástí vládnoucí koalice.

Nový předseda Svobodné strany Rakouska Norbert Hofer je významným rakouským politikem, který kandidoval v minulých prezidentských volbách v roce 2017 za Svobodnou stranu Rakouska na post rakouského prezidenta, a i když vyhrál první kolo prezidentských voleb, ve druhém kole ho s nepatrným rozdílem porazil kandidát strany Zelených Alexander Van der Bellen. Norbert Hofer se v listopadu 2016 v rámci této prezidentské kampaně v rozhovoru pro BBC vyjádřil, že by v roli prezidenta připustil možnost vypsání referenda o vystoupení z EU. Hofer společně se svou stranou FPÖ ostře vystupuje proti imigraci a islamizaci Evropy. Islám podle něj bude v příštích desetiletích hrát stále větší roli, avšak evropská kultura je podle jeho názoru založena na křesťanských a židovských a hodnotách. Hofer též prohlásil, že nechce, aby se Rakousko stalo muslimskou zemí, nebo že islám není součástí Rakouska.

Hnutí SPD blahopřeje Svobodné straně Rakouska k volebnímu výsledku, kterého dosáhla v rakouských předčasných parlamentních volbách a jejímu předsedovi Norbertu Hoferovi přejeme, ať jeho strana dále posiluje. Je dobře, že v evropských zemích posilují vlastenecké a protiimigračně zaměřené politické strany a hnutí, neboť je to dobrý příslib toho, že zde nebude sílit islámská ideologie.

30.9.2019

Zásadně odmítáme přerozdělování nelegálních imigrantů Evropskou unií!

Minulý týden na Maltě zástupci Francie, Německa, Itálie a Malty přijali domluvu o dočasném řešení, jak pomoci imigrantům, kteří budou „zachráněni“ při jejich cestě do Evropy na moři. Podle této domluvy budou následně přerozdělováni do vybraných zemí Evropské unie a proces žádosti o udělení azylu s nimi bude řešen až v této zemi.

Hnutí SPD zastává názor, že lídři Evropské unie nevědí, jak vyřešit problém s imigranty, kteří se chystají za každou cenu a všemi způsoby dostat do evropských zemí. Tento jejich úmysl je veden s cílem budoucího bezstarostného života ve vyspělých zemích Evropy, a to díky štědrým sociálním příspěvkům. Cestu imigrantům přes moře do Evropy zajišťují mafiánské převaděčské skupiny, které z toho velmi dobře profitují. V neposlední řadě nahrává do karet imigrantům i přístup k řešení migrační krize ze strany Evropské unie a pod její záštitou působící neziskové organizace, které z toho též profitují, ale na rozdíl od pašeráckých gangů je jejich financování legální. Představitelé EU místo toho, aby intenzivně bojovali proti nelegálním skupinám pašeráků lidí do Evropy, tak pomocí lodí pod hlavičkou humanitární pomoci, pomohou dostat se imigrantům uvízlým na moři do zemí EU, kde budou následně přerozdělováni do členských zemí EU. S takovým to postupem a přístupem, který zastává EU k imigrantům, hnutí SPD nesouhlasí.

Dne 23. září tohoto roku se ve městě Vittoriosa, které je nejhistoričtější město Malty, konalo setkání ministrů vnitra Francie, Německa, Itálie a Malty. Zastoupeno bylo také Finsko, které v současné době předsedá EU, a Evropská komise. Řešeným tématem jednání byla migrace, a z tohoto důvodu se jednání za Evropskou komisi zúčastnil eurokomisař pro migraci Dimitris Avramopulos. Výsledkem jednání bylo přijetí dohody všech přítomných, že její signatáři v budoucnu vyloděné imigranty do čtyř týdnů přijmou, pokud tito běženci nebudou představovat bezpečnostní riziko a budou přerozdělováni do ostatních zemí EU v rámci dohodnutých kvót. Právo těchto imigrantů na azyl se bude zkoumat až v hostující zemi, což požadovaly Malta a Itálie. Lodě se zachráněnými imigranty budou moci bez problémů plout do maltských a italských přístavů, a pokud budou oba státy přetíženy, může své přístavy imigrantům otevřít Francie. Tato dohoda by měla platit šest měsíců.

Německý ministr vnitra Horst Seehofer k této dohodě dodal, že každý signatář od ní může kdykoliv odstoupit, což prý neočekává, a zároveň dodal, že uzavřená dohoda nemá sloužit jako motivace pro příchod imigrantů z Afriky do Evropy (což musí každému rozumně uvažujícímu občanu přijít jako velmi naivní). Seehofer též uvedl, že nyní bude záležet, kolik imigrantů se zavážou přijmout ostatní státy Evropské unie. On sám řekl, že doufá, že se připojí 12 až 14 dalších států. Tyto otázky se mají prioritně řešit dne 8. října tohoto roku na zasedání ministrů vnitra a spravedlnosti členských zemí EU. Takže si počkejme, jaké závěry z tohoto zasedání vzejdou.

Hnutí SPD má ve svém programu jako jeden z prioritních bodů boj proti nelegální migraci a zachování národní suverenity naší republiky v zájmu zachování bezpečnosti blaha našich občanů. V žádném případě nechceme v naší zemi žádné imigranty, které se nám stále více v rámci přerozdělovacích kvót snaží přidělit Evropská unie. Pro tento náš neměnný postoj máme celou řadu argumentů, jako například ten, že drtivá většina z imigrantů jsou vyznavači nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie, kteří mohou představovat velkou bezpečnostní hrozbu. Pro hnutí SPD je bezpečnost našich občanů na prvním místě.

27.9.2019

Ústavní žalobu na prezidenta republiky jsme nepodpořili!

Včera projednávala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ústavní žalobu na prezidenta republiky Miloše Zemana, kterou poslanci hnutí SPD nepodpořili, jelikož jsme přesvědčeni o tom, že prezident ústavu neporušil a neporušuje.

V naší svobodné zemi má každý občan právo vyjádřit svůj názor, což mu zaručuje naše ústava. Ústava též stanovuje, že si občané mohou zvolit představitele, kteří vzejdou z demokratických voleb a ti se pak budou podílet na řízení naší země. Každý občan se může svobodně rozhodnout, koho a jaké politické uskupení podpoří. Vítěze voleb by následně měli všichni respektovat a chovat k nim úctu, i když zrovna nepatří k těm, kterým vyjadřovali svou podporu. Tímto jednáním a chováním se pozná kulturní, etická, sociální a společenská vyspělost občanů. Mám svůj názor a v případě, má-li většina jiný, tak se umím podřídit a respektuji jej.

Z mého pohledu k ovlivňování našich občanů, aby změnili svůj politický názor, masivně docházelo v souvislosti s tvrdou kampaní vedenou s cílem nedopustit, aby se naším prezidentem stal Miloš Zeman. Smutné na tom je ta skutečnost, že hlavními politickými iniciátory byli převážně velmi vzdělaní lidé, kteří si na svém vzdělání zakládají a kteří za významné pomoci některých médií chtěli Miloše Zemana zdiskreditovat.

Občané se však přesvědčit nedali a v přímých demokratických prezidentských volbách v lednu minulého roku dali opět hlas Miloši Zemanovi, čímž dali najevo, že svou roli prezidenta zastává dobře. S tím se ale nemíní ztotožnit někteří jeho odpůrci, např. z řad jeho protikandidátů na prezidenta, kteří se snažili dostat alespoň do horní komory Parlamentu České republiky a zde v tažení proti prezidentu Zemanovi různými formami pokračují. Tito lidé prosazují převážně své ambice, aby na sebe co nejvíce upozornili, místo toho aby sloužili občanům a ctili jejich názory.

Tento pohled má naše hnutí SPD i na senátora magistra Václava Lásku, kterému příští rok skončí jeho senátorský mandát a bude se o něj zřejmě znovu ucházet v senátním obvodu na Praze 5. V současné době je senátor Láska předsedou senátorského Klubu pro liberální demokracii – SENÁTOR 21, čítajícího celkem 6 senátorů. Senátor Láska vsadil na to, že téma „AntiZeman“ by mu mohlo pomoci v senátních volbách v roce 2020 k vítězství. Z tohoto důvodu zpracoval návrh ústavní žaloby na prezidenta, vystupoval v médiích a sháněl podporu dalších senátorů. Návrh jeho žaloby na prezidenta je zpracován na 45 stránkách a v rámci vymezeného jednání je popsáno celkem osm skutků, které se datují od června 2013 po současnost. V polovině června tohoto roku oznámil senátor Láska, že má 31 podpisů od senátorů a jeho návrh se projedná v Senátu. K tomu došlo na jednání Senátu dne 24. července 2019, kde návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana získal potřebnou podporu senátorů. Pro návrh hlasovalo 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů. Podporu návrhu žaloby už před jednáním v médiích vyjádřili zástupci nejpočetnějších senátorských frakcí, tedy Starostů, ODS a KDU-ČSL, stejně jako iniciátoři z klubu Senátor 21.

Všichni naši přítomní poslanci za hnutí SPD hlasovali proti přijetí ústavní žaloby, neboť si váží a chovají úctu k demokraticky zvolenému prezidentovi. Naopak máme výhrady k jednání senátora Lásky a jeho příznivcům, neboť cíleně rozdmýchávají negativní nálady u našich občanů a to co předložili jako ústavní žalobu je právnický paskvil.

V předloženém návrhu ústavní žaloby na prezidenta republiky vidíme nástroj, který byl od jeho zpracovatelů a zastánců veden s cílem poškodit prezidenta Miloše Zemana v očích našich občanů. Naše hnutí SPD zastává názor, že se Miloš Zeman ve funkci prezidenta nedopustil žádného protiústavního jednání, to znamená, že Ústavu České republiky neporušil a neporušuje, což vyplynulo např. i z vyjádření ústavního právníka profesora Aleše Gerlocha.

26.9.2019

Francouzi jsou stále více nespokojeni s politikou prezidenta Macrona!

Ve Francii pokračují protesty proti uplatňované politice prezidenta Emmanuela Macrona. Dle nejnovějších průzkumů se dvě třetiny Francouzů necítí ve své zemi jako doma a nejvíce jim ve Francii vadí velký počet imigrantů.

Hnutí SPD nesouhlasí s politikou francouzského premiéra Emmanuela Macrona, kterou uplatňuje nejen v rámci Francie, ale poslední dobou se stále více pasuje do role toho, kdo má nejsilnější vliv v Evropské unii a spolu s německou kancléřkou Angelou Merklovou řídí politiku celé EU. Tím dávají oba tyto státy, Francie a Německo, všem ostatním najevo, že budou řídit nejdůležitější procesy a mít hlavní slovo v otázkách přerozdělování unijních financí a také např. v zavedení migračních kvót. I z tohoto důvodu prosazujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Prozatím, pokud jsme jejím členem, tak musíme spolupracovat hlavně s našimi partnery v rámci zemí V4, nyní konkrétně podporovat kroky maďarského premiéra Viktora Orbána, jenž jako jeden z mála razantně odmítá opatření a zákony Evropské unie, které by dle jeho uvážení potlačovaly národní identitu, suverenitu a vlastenectví.

Ve Francii nepřestávají demonstrace tzv. žlutých vest a stále více se k nim přidávají další Francouzi. Jako formu protestu zvolili sobotní demonstrace, a to hlavně v Paříži. K protestujícím příznivcům žlutých vest se začali přidávat i ostatní skupiny občanů jako například odboráři, kterým se nelíbí návrh připravované důchodové reformy, ekologičtí aktivisté a lidé, kteří jsou nespokojeni s migrační politikou. Jen předposlední sobotu v září demonstrovalo v ulicích Paříže okolo čtyřiceti tisíc nespokojených Francouzů, proti kterým policie nasadila přes 7.500 policistů. Došlo i k potyčkám mezi demonstranty a policií, která následně oznámila, že zadržela 163 osob a 99 z nich skončilo ve vazbě. Téměř 400 lidí dostalo pokutu ve výši 135 eur (asi 3.500 Kč) za protest v zakázané oblasti.

Francouzi nedemonstrují jen v ulicích, ale svou nespokojenost s politikou vládnoucí strany Republika v pohybu (La République en marche), kterou založil francouzský prezident Emmanuel Macron, vyjadřují i jinými formami. Jejich nespokojenost potvrzují nejnovější výzkumy z poloviny září tohoto roku od společnosti Ipsos/Sopra Steria, otištěné v deníku MF DNES. Dvě třetiny dotázaných Francouzů se domnívá, že se imigranti nesnaží integrovat do společnosti a téměř stejné množství respondentů se domnívá, že ve Francii žije příliš mnoho cizinců. Nejvíce ale překvapil výsledek zpracovaných dat k otázce, zda se cítí ve Francii jako doma. Celkem 64 procent Francouzů se dle tohoto výzkumu už tak necítí.

Hnutí SPD zcela rozumí Francouzům, kteří stále více dávají formou protestů najevo nespokojenost s politikou, kterou uplatňuje současný prezident Emmanuel Macron a jeho politická strana Republika v pohybu. Velmi nás těší, že ve Francii posilují preference francouzské vlastenecké strany Národní sdružení (Rassemblement national) v čele s Marine le Pen. Byla to právě ona, která dne 12. června tohoto roku oznámila vznik politické frakce Identita a demokracie, jež tvoří jednu z osmi frakcí v Evropském parlamentu a ve které mají zastoupení i oba europoslanci za naše hnutí SPD.

25.9.2019

Miloš Zeman má naši podporu!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém připomínáme, že hnutí SPD nepodpoří ústavní žalobu proti prezidentu republiky, která se bude probírat tento týden ve Sněmovně, a že prezident Zeman má naši podporu. Pokud jde o to, že prezident oznámil možnost udělit milost Andreji Babišovi, tak dle hnutí SPD je udělování milosti prezidentovo výsostné ústavní právo a užívá ho ve srovnání s předešlými prezidenty uvážlivě. V souvislosti s napětím v oblasti Perského zálivu zastáváme názor, že má být vše řešeno mírovou cestou a jednáním a Česká republika by se v případném konfliktu neměla nikterak angažovat. Poslanecká sněmovna má tento týden na pořadu jednání postoj vlády ke směrnici EU zavádějící regulaci olova ve střelivu a rybářském olůvku. Hnutí SPD odmítá, aby orgány EU zasahovaly do regulace zbraní či rybaření v ČR. To, že premiér Babiš nakonec odmítl návrh prezidenta Zemana odvolat uznání samostatnosti Kosova Českou republikou, dokazuje, že Babiš nakonec udělá to, co chtějí elity EU, USA nebo Merkelová.  

1. Miloš Zeman má naši podporu. Hnutí SPD nepodpoří ústavní žalobu proti prezidentu republiky.

Tento týden, ve čtvrtek 26. září, je na pořadu jednání schůze Poslanecké sněmovny projednání ústavní žaloby na prezidenta republiky Miloše Zemana. Podnětem je žádost Senátu o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby proti prezidentu republiky. Poslanci za SPD tuto ústavní žalobu nepodpoří. Zastáváme názor, že přímo zvolený prezident republiky Miloš Zeman Ústavu ČR neporušil a neporušuje. Vycházíme například i z vyjádření ústavního právníka profesora Aleše Gerlocha. Ústava ČR dává prezidentu republiky silné pravomoci a přímo volený prezident má od voličů silný politický mandát je naplňovat. Hnutí SPD naopak programově usiluje o zrušení druhé komory Parlamentu ČR, tedy Senátu, a dlouhodobě podporuje prezidenta Zemana. 

2. Udělování milosti je prezidentovo výsostné právo a užívá ho uvážlivě.

Prezident republiky minulý týden oznámil možnost udělit milost (abolici) premiéru Andreji Babišovi v případě, že by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman změnil rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze ve věci zastavení trestního stíhání premiéra a jeho rodinných příslušníků v kauze Čapí hnízdo. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že milost prezidenta republiky je jeho výsostné právo dané ústavou a jeho politická (nikoliv právní) odpovědnost. Pokud prezident Zeman hovoří o tom, že tento právní nástroj má, není to pro nikoho ospravedlnění k vulgaritě a útokům na prezidenta, jak to učinil ostudným způsobem například europoslanec Polčák (STAN). Prezident Zeman zachází se svým právem milosti uvážlivě a milost neuděluje způsobem, který vzbudil oprávněné výhrady jako v případě milostí prezidenta Václava Klause nebo dokonce prezidenta Václava Havla. Především prezident Havel zneužil své právo pro své známé a udělování jeho milostí znamenalo i řadu případů, kdy na nevinné občany byli vypuštěni kriminálníci páchající následně hrůzné zločiny.

3. Hnutí SPD odmítá, aby se ČR angažovala na straně islamistické Saúdské Arábie.

Hnutí SPD je velmi znepokojeno současným napětím v oblasti Perského zálivu, které může eskalovat do dalšího válečného konfliktu. V oblasti probíhá více nebo méně otevřený konflikt o dominanci mezi Saúdskou Arábií a Íránem. Obě země kromě svých zájmů zastupují i zájmy supervelmocí. Prezident USA Donald Trump dal pokyn značně zpřísnit sankce proti Íránu a oznámil vyslání kontingentu armády USA do této oblasti. Hnutí SPD považuje Saúdskou Arábii i Írán za země, které podporují islámské teroristy v různých oblastech světa. Především Saúdská Arábie je země založená na nejagresivnější podstatě islámu. Je proto naprosto nepřijatelné, aby se Česká republika pod jakoukoliv záminkou v případném konfliktu angažovala. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že celá věc by měla být předmětem vzájemných mírových jednání a všechny případné vojenské akce v této oblasti by měly být výhradně pouze na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

4. Hnutí SPD odmítá, aby orgány EU zasahovaly do regulace zbraní v ČR.

Poslanecká sněmovna má tento týden na pořadu jednání postoj vlády ke směrnici EU zavádějící regulaci olova ve střelivu a rybářském olůvku. Po směrnici EU, která omezuje naše legální držitele zbraní, tak přichází další omezování svobody našich občanů. Přitom již od roku 2010 platí směrnice o regulaci olova ve střelivu v mokřadech. Jedná se o další systémové omezení legálních držitelů zbraní, myslivců, sportovních a zájmových střelců a rybářů. Hnutí SPD odmítá, aby orgány EU zasahovaly do rybaření u nás a do funkčního systému výroby, kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM by měla podniknout všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové unijní legislativy, která by narušovala český právní řád a tím nevhodně zasahovala do práv občanů České republiky.

5. Případ Kosova dokazuje, že Babiš nakonec udělá to, co chtějí elity EU, USA nebo Merkelová.

Premiér Babiš odmítl návrh prezidenta Zemana odvolat uznání samostatnosti Kosova Českou republikou. Ještě minulý týden po schůzce s prezidentem vyjadřoval ochotu o něm jednat. Jde o naprosto zřejmý příklad politiky premiéra Babiše. Když se problém vynoří, říká to, co chtějí slyšet lidé. Až mediální zájem utichne, udělá to, co chtějí elity EU, USA nebo Merkelová. Hnutí SPD je jediná politická síla ve Sněmovně, která důsledně hájí zájmy České republiky.

24.9.2019

Osud našich občanů ohrožených chudobou nám není lhostejný!

Dle nejnovějšího průzkumu se Česká republika v posuzování kvality života dostala před USA a patří jí 24. místo. Stále ale více obyvatel je v ohrožení chudobou a každý jedenáctý Čech žije na hranici chudoby. Celkem tedy více jak devět set tisíc lidí musí měsíčně vyžít s částkou nedosahující ani dvanáct tisíc korun.

Hnutí SPD vnímá, že v naší republice je něco přes 900 tisíc obyvatel žijících pod hranicí chudoby, trpící sociálním vyloučením a nedostává se jim požadovaná kvalita života. V této skupině nejvíce převažují penzisté bez partnera a samoživitelky s jedním dítětem. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení pobírá starobní důchod přes 2,4 milionu seniorek a seniorů. Průměrná penze činila 13.377 korun. Muži dostávají v průměru 14.697 korun a ženy 12.182 korun. Zde musíme ale vzít v úvahu to, že zhruba 190.000 důchodců pobírá měsíčně méně než 10.000 korun a kolem 60.000 lidí nemělo starobní penzi ani 8.000 korun. Nám není v žádném případě lhostejný osud těchto osob a hledáme různé cesty, jak jim pomoci. Jako příklad uvedu, že poslanci hnutí SPD podali ve Sněmovně novelu zákona o minimálním důchodu, a to ve výši 12 tisíc korun, která čeká na projednávání.

Na první pohled je chudoba skrytá. Postihuje však významnou část obyvatel České republiky, kterým bere šanci na lepší život a vytlačuje je na periférii společnosti. V příjmové chudobě se člověk ocitne, pokud nemá ani 60 procent mediánu příjmu. Tato částka činí pro jednotlivce necelých 12 tisíc korun, u dvojice dospělých necelých 18 tisíc korun, u rodiny se dvěma dětmi přes 25 tisíc korun. Nyní zmíním výsledky dvou průzkumů, které odráží výsledky k dané problematice kvality života občanů u nás a v porovnání s ostatními státy světa. První uvedu průzkum, který zveřejnila minulý týden společnost Deloitte, ve kterém uvádí, že se Česká republika v kvalitě života dle nového indexu umístila na 24. místě, z celkového počtu 149 hodnocených zemí. Hned za námi se umístilo Estonsko a USA. Nejlépe bylo hodnoceno Norsko, druhé Dánsko a třetí Švýcarsko. Nejhůř se žije lidem v Africe. Mezi hodnotící kritéria, kde si oproti loňskému roku Češi polepšili, patří např. výživa, základní lékařská péče a přístup k vyššímu vzdělání, naopak propad jsme zaznamenali v kvalitě životního prostředí a v přístupu k informacím.

Zajímavé výsledky o tom, jak se lidem žije v České republice po třiceti letech od revoluce, vyplynuly z průzkumu, který provedl v rámci projektu „Rozděleni svobodou“ Český rozhlas ve spolupráci se sociologickými agenturami MEDIAN a STEM/MARK.  Sociologové získali data na základě vzorku více než čtyř tisíc respondentů z více jak 1.300 měst a obcí, formou osobních rozhovorů a online dotazníků. Následným zpracováním získaných dat identifikovali v české společnosti šest tříd, vypovídajících o tom, jak se dnes žije lidem v naší republice. Do vyšší třídy dle stanovených kritérií spadá více jak jedna třetina respondentů, do nižší střední třídy byla zařazena skoro polovina respondentů a zbytek, konkrétně 17,6 procent tvoří nižší strádající třída. V této nejnižší třídě dle průzkumu, kam byl zařazen téměř každý pátý z oslovených respondentů, mají největší zastoupení samoživitelky s dětmi a ženy starší 65 let, které žijí samy. Podíváme-li se podrobně na výsledky průzkumu a sečteme výsledky počtu strádající třidy (17,6 %) a ohrožené třídy (22,2 %), vyjde nám, že skoro 40 procent z oslovených respondentů je ohroženo tím, že jejich kvalita života nebude alespoň na minimální požadované úrovni. Respondenti, kteří byli dle průzkumu zařazeni do třetího stupně nižší střední třídy nazvaného ohrožená třída, jen těsně unikli tomu, aby se ocitli ve strádající třídě. To je zajisté alarmující zjištění. Tento průzkum zveřejněný minulý týden též konstatoval, že obavy z imigrantů trápí Čechy více, než si někteří z řad tzv. sluníčkářů mysleli. Imigranty jako hrozbu pro náš způsob života uvedlo 72 procent dotazovaných.

Hnutí SPD není lhostejný osud našich obyvatel a zveřejněné výstupy z obou výzkumů, vztahujících se ke kvalitě života potvrzují, že se musíme více starat o blaho našich spoluobčanů s prioritou pomoci těm, kteří si požadovanou kvalitu života zaslouží, ale bohužel na ní nedosáhnou.

23.9.2019

Liga Mattea Salviniho má stále největší podporu Italů!

Příznivci a voliči protiimigrační Ligy včele s někdejším ministrem vnitra Matteem Salvinim zůstávají věrni svému lídrovi, což potvrdila několikatisícová účast na jeho podporu, konaná minulou neděli v italském městečku Pontida.  

Hnutí SPD vnímá lídra italské protiimigrační Ligy Mattea Salviniho jako jednoho z mála politiků, který se odhodlal všemi dostupnými prostředky realizovat v praxi to, o čem jenom ostatní bruselští zastánci a vrcholní představitelé Evropské unie diskutují a hledají nějaká přijatelná řešení. Jde o omezení vstupu nelegálních imigrantů do zemí EU. Matteo Salvini v době, kdy zastával pozici ministra vnitra, dokázal uvést do života zákony, které zamezily vstup imigrantů na italské pobřeží, které pro ně představovalo vstupní bránu do Evropy. Liga je naší partnerskou stranou ve frakci Identita a demokracie v Evropském parlamentu a navazuje na činnost frakce Evropa národů a svobody, která fungovala v předcházejícím volebním období Evropského parlamentu. Identita a demokracie má celkem 73 mandátů, nejvíce je zde zastoupena italská Liga s 28 mandáty a její představitel Marco Zanni je předsedou frakce. Naše hnutí má v této frakci 2 mandáty a všichni společně zastáváme tvrdou protiimigrační politiku.

Přísná protiimigrační politika, která spočívala v uzavírání přístavů a bojem s pracovníky humanitárních organizací (tedy pašeráků lidí), operujících ve Středomoří, byla uplatňována ministrem vnitra Matteem Salvinim, kterému se v srpnu tohoto roku podařilo prosadit zákon, na jehož základě je možné pokutovat kapitány lodí s imigranty až do výše jednoho milionu eur. Všechny tyto kroky, které Salvini jako ministr vnitra prosadil, přispěly k tomu, že výrazně klesl (uvádí se až o 80 procent) příliv nelegálních imigrantů do Itálie. Všechna tato opatření oceňovali Italové a preference italské politické straně Liga, v jejímž čele stojí Matteo Salvini, stále rostla a v případných volbách by jí tito voliči zajistili vítězství. Tím by se pozice Mattea Salviniho ještě více posílila a jako případný premiér mohl ještě více hájit a prosazovat protiimigrační politiku nejen v Itálii, ale v celé Evropské unii.

Salvini v srpnu tohoto roku vypověděl spolupráci s Hnutím pěti hvězd (M5S) a očekával, že italský prezident Sergio Mattarella vyslyší to, co si většina Italů přála a vyhlásí předčasné volby. Italský prezident ale pod vlivem představitelů Evropské unie, kteří se obávali rostoucí popularity Mattea Salviniho, nepřistoupil k vyhlášení předčasných voleb a umožnil vznik nové koaliční vlády protestního Hnutí pěti hvězd a doposud opoziční středolevé Demokratické strany (PD). Nová italská ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová zastává k migraci mírnější postoj, a tak si počkejme, zda uvolní přístup lodím s imigranty do italských přístavů, které dle jejího vyjádření naplňují námořní záchranné mise.

Příznivci Ligy zůstávají věrni svému lídrovi a jejich hesla: „Salvini premiérem“ a „Salvini navždy“ měli účastníci manifestace, která proběhla na louce v Pontidě na severu Itálie, na svých trikách a jejich počet se odhadoval na několik tisíc. Podle posledních průzkumů z minulého týdne, zveřejněných v nejprodávanějším italském finančním deníku Il Sole 24 Ore, má Liga stále nejsilnější podporu v Itálii; volilo by ji 34 procent dotazovaných.

Hnutí SPD stojí za Matteem Salvinim a pevně doufá, že Italové sami dají najevo svou nespokojenost s uplatňovanou proimigrační politikou nové vlády a že v Itálii nakonec budou vypsány předčasné volby, ve kterých náš přítel Matteo zvítězí.

20.9.2019

Nechceme zde nikáby a burky, nemají zde co dělat!

Z tohoto důvodu jsme také podali do Poslanecké sněmovny návrh zákona zakazující na veřejnosti zahalování tváře podle muslimského rituálu, který čeká na své projednávání v prvním čtení.

Dle našeho návrhu by zákaz platil na veřejných prostranstvích a ve veřejně přístupných budovách s výjimkou případů, kdy zahalování obličeje souvisí s plněním zákonné povinnosti, výkonem povolání, umělecké nebo sportovní činnosti nebo vyplývá ze zdravotních důvodů.

Důležitým faktorem, proč jsme tento návrh předložili, je to, že nebudeme v naší zemi podporovat prvky nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie, v rámci které je zahalování obličeje žen na veřejnosti vyžadováno. Spatřujeme v tom ponižování žen a nerespektování jejich základních lidských práv. Ostatně takto to vnímají i země, ve kterých přijaly obdobné zákonné normy k zákazu zahalování obličeje na veřejnosti.

Prvním evropským státem, který vydal zákon zakazující nošení závojů a šátků zahalující obličej na veřejnosti, byla v dubnu roku 2011 Francie. Druhou zemí, v níž je zakázáno na veřejných místech nosit závoje či šátky zahalující zcela či z velké části obličeje, se v polovině roku 2011 stala Belgie. Podobné zákony byly ve stejném roce rovněž přijaty v Bulharsku a Lotyšsku. Předloni schválil rakouský parlament zákaz zahalování celé tváře na veřejnosti. Opatření, které vstoupilo v platnost v říjnu 2017, bylo součástí „integračního balíčku“, konkretizovalo způsob začleňování žadatelů o azyl do rakouské společnosti a ztěžovalo agitaci ve prospěch šíření radikálních myšlenek. Dalšími zeměmi, které zakázaly zahalování obličeje na veřejnosti, bylo Dánsko a Švýcarsko. Také v Německu je částečně zakázáno nosit šátky a další náboženské symboly ve školách či na úřadech. Restrikce se týkají některých spolkových zemí. Obdobné nařízení bylo přijato v Norsku a Nizozemsku. V Itálii existuje zákon z roku 1975, který je součástí předpisů na ochranu veřejného pořádku, zakazuje zakrývat si zcela tvář na veřejných místech. To platí jak pro závoj, tak pro motorkářskou helmu.

Cílem navrhované právní úpravy je ochrana interakce mezi jednotlivci ve společnosti, kterou lze považovat za klíčovou pro vyjádření pluralismu, tolerance a otevřenosti, bez kterých nemůže demokratická společnost existovat. Jedná se tak o ochranu práv a svobod jiných osob a zajištění respektu k minimální sadě hodnot otevřené a demokratické společnosti. Mezi tyto hodnoty patří princip „vzájemného soužití“ v jedné společnosti, rovnost pohlaví a lidská důstojnost. Obličej totiž tvoří základ pro rozpoznání lidí, stejně jako obličej umožňuje číst signály a pocity ostatních lidí. Obličej tak hraje zásadní roli ve vzájemné interakci v naší společnosti.

Dalším cílem navrhované právní úpravy je důsledná ochrana bezpečnosti osob a veřejného pořádku a předcházení protiprávnímu jednání, a to nejenom před terorismem, ale i před ostatními trestnými činy a přestupky.

19.9.2019

Nejvyšší soud USA přijal opatření vedoucí k zamezení přílivu imigrantů do země!

Americký nejvyšší soud schválil nové pravidlo zpřísňující podmínky pro získání azylu ve Spojených státech. Donaldu Trumpovi se tak daří plnit slib, který dal svým voličům, spočívající ve snižování příchozích počtů nelegálních imigrantů do USA.     

Hnutí SPD podporuje přístup amerického prezidenta Donalda Trumpa v otázkách týkající se migrace. Donal Trump z pozice amerického prezidenta byl jedním z prvních, kdo odmítl přijmout návrh, který představil v polovině roku 2017 v New Yorku generální tajemník OSN António Guterres spolu s předsedou Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem a řadou dalších představitelů OSN pod názvem Globální pakt o migraci. O tomto materiálu se Trump vyjádřil jako o rozporuplném dokumentu, který se spíše snaží nelegální migraci transformovat na legální. Poslední velký úspěch si v této oblasti připsal Donald Trump minulý týden, kdy americký Nejvyšší soud rozhodl, že jeho vláda může bez omezení uplatňovat nové pravidlo zpřísňující podmínky pro získání azylu ve Spojených státech. Rozhodnutí též anuluje verdikt soudu nižší instance, který zablokoval vymáhání nové politiky v některých státech USA na hranici s Mexikem.

11. září tohoto roku si celé Spojené státy připomněly osmnácté výročí nejkrvavějších teroristických útoků na jejich území, kdy do mrakodrapů přezdívaných „Dvojčata“ narazily dva unesené letouny, což mělo za následek skoro tři tisíce obětí. Právě v tento den přijal americký nejvyšší soud rozhodnutí umožňující celostátní prosazování nového pravidla Trumpovy správy, které brání většině středoamerických přistěhovalců v tom, aby ve Spojených státech hledali azyl. Toto usnesení nejvyššího orgánu soudní moci ve Spojených státech, které se skládá z devíti soudců schvalovaných senátem a jmenovaných prezidentem, dočasně zruší rozhodnutí nižšího soudu, které zablokovalo novou azylovou politiku v některých státech podél jižní hranice.

Účelem této politiky je odepřít azyl každému, kdo prochází jinou zemí na cestě do USA, aniž by tam hledal ochranu. Problém nelegální migrace je celosvětový problém. Migrace lidí, kteří se nelegálně a převážně ve skupinách snaží dostat do zemí, kde se jim bude lépe dařit, se silně navýšila v posledním desetiletí, jedná se hlavně o tzv. ekonomické imigranty. Ti si pro svůj záměr vybírají právě bohaté země a pevně doufají, že když se tam už dostanou, tak se tyto země o ně postarají. Mimo země Evropské unie je velký zájem o Spojené státy. Ty jsou v poslední době vystaveny externímu nárůstu imigrantů ze Střední Ameriky, kteří volí cestu do USA přes Mexiko. Dle americké tiskové agentury Associated Press (AP) se jedná hlavně o imigranty z Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru a též přibývají imigranti z Afriky, Asie a Jižní Ameriky.

Hnutí SPD má stejný názor na migraci jako americký prezident Donald Trump, který za pomoci svých poradců předložil tento zákon, jemuž dal zelenou americký Nejvyšší soud. Je to další nástroj, pomocí kterého se budou snižovat počty nelegálních imigrantů mířících do Spojených států. Je to správná cesta k ochraně vlastního národa a jeho identity. Podobná razantní opatření by měla přijímat na ochranu svých hranic i Evropská unie a nedovolit vstoupit žádnému imigrantovi na její území; případné lodě s imigranty nekompromisně posílat zpět, odkud vypluly.

18.9.2019

Považujeme Kosovo nadále za součást Srbska!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD podalo do Sněmovny novelu trestního zákoníku, která chrání oběti, nikoli gaunery. Hnutí SPD nepropadá laciné hysterii vůči Andreji Babišovi, ale jeho vládu odmítá ze zásadních programových důvodů. Globalistka Věra Jourová z ANO nominovaná na místopředsedkyni Evropské komise je oddaným služebníkem EU. Vítáme snahu prezidenta Zemana, aby ČR neuznávala Kosovo jako samostatný stát – Kosovo je podle SPD součást Srbska. Cílem odstranění památníku Koněva vedením Prahy 6 je vymazání významu obětí ruského národa a revize výsledků druhé světové války. Hnutí SPD podporuje navýšení důchodů, ale žádá škrty zbytečných výdajů na neziskovky, nepřizpůsobivé atd.

1. Novela trestního zákoníku z pera hnutí SPD chrání oběti, nikoli gaunery.

Poslanecký klub SPD minulý týden navrhl a podal do Sněmovny novelu trestního zákoníku, která má posílit práva slušných lidí, kteří jsou přepadeni. SPD tím chce posílit institut tzv. nutné obrany, jelikož dnes je stav takový, že napadený člověk je ještě odsouzen za to, že se bránil, protože to může být podle soudu posuzováno jako nepřiměřené. Chráněni zákonem ale musí být podle SPD slušní lidé, nikoliv gauneři! Následky musí nést agresor, nikoli oběť. Hlavním principem posílení nutné obrany je poskytnout občanům vyšší míru jistoty a bezpečnosti, aby se nemuseli obávat použít adekvátní nástroje a prostředky, když někdo poruší jejich domovní svobodu, bude se snažit vniknout do jejich obydlí a vyvolá v nich pocit, že pachatel může ohrozit jejich zdraví nebo dokonce život. Nová úprava zakotvuje zásadu „můj dům, můj hrad", která je součástí některých zahraničních úprav. Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše domovy, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek. 

2. Hnutí SPD nepropadá laciné hysterii vůči Andreji Babišovi, vládu odmítá ze zásadních důvodů.

Ukončení trestního stíhání premiéra Babiše je zpráva, která vyjasňuje celou situaci a odstraňuje problém České republiky, kdy premiér země byl trestně stíhán. Hnutí SPD vždy trvalo na odpovědném prošetření celé věci a nepropadalo laciné osobní hysterii vůči osobě premiéra. Hnutí SPD nepodpořilo a nepodporuje vládu premiéra Babiše z konkrétních a zásadních důvodů – jde o koaliční spolupráci s neomarxistickou probruselskou ČSSD, podporu paktu o uprchlících, podporu Istanbulské smlouvy, dluhové hospodaření, nákup drahých expedičních zbraní, záměr zvýšit věk odchodu do důchodu, zvyšování daní, vyplácení dávek nepřizpůsobivým, pokračování v inkluzi ve školství a podpora neziskových organizací s politickým a ideologickým programem. Vláda odmítá naše návrhy zákonů proti islamizaci. Vláda odmítá pomoc lidem v dluhových pastech a definovat lichvu, přičemž definice lichvy je jeden ze základních předpokladů pro pomoc lidem v dluhových pastech lichvářů. Vládní strany nepodpořily návrhy usnesení Sněmovny bránící vydávání majetku zabaveného na základě Benešových dekretů kolaborantům a odmítají požadovat reparace po Německu. Hnutí SPD dělá zásadovou politiku, na kterou nemá vliv hysterie kolem kauzy „Čapí hnízdo".

3. Globalistka Věra Jourová z ANO je oddaným služebníkem EU.

Globalistka Věra Jourová z hnutí ANO, která je nominována Bruselem na místopředsedkyni Evropské komise, dlouhodobě prosazuje politiku diktátu EU vůči členským zemím a prosazuje cenzuru vlastenců a odpůrců imigrace a islámu. Není českým zástupcem hájícím zájmy České republiky, ale oddaným služebníkem EU. Hnutí SPD považuje Evropskou komisi za zbytečný a škodlivý orgán, který je nástrojem diktátu EU proti členským zemím. Je třeba Evropskou komisi zrušit a vrátit rozhodování na úroveň členských zemí. Hnutí SPD nadále podporuje referendum o vystoupení z EU.

4. Vítáme snahu prezidenta Zemana, aby ČR neuznávala Kosovo jako samostatný stát – Kosovo je součást Srbska.

Hnutí SPD vítá kroky prezidenta Miloše Zemana v otázce přehodnocení uznání Kosova ze strany ČR. Samostatnost Kosova uznala druhá vláda Mirka Topolánka (ODS) v roce 2008. K dnešnímu dni neuznalo statut Kosova jako samostatného státu téměř 80 států světa, včetně Číny, Ruska, Španělska, ale i sousedního Slovenska. Kosovo a Evropská unie podepsaly 27. října 2015 Dohodu o stabilizaci a přidružení, a Kosovo má tudíž status potenciálního kandidáta na členství. Jde o porušení rezoluce OSN 1244. Žalobce zvláštního tribunálu v Haagu si před dvěma měsíci předvolal jako podezřelého ze spáchání zločinů za války v Kosovu v letech 1998-1999 bývalého premiéra Ramuše Haradinaje. Obviněna ale může být řada členů současné vládnoucí politické garnitury, kterou tvoří strany vzešlé právě z velitelů a příslušníků Kosovské osvobozenecké armády (UÇK), která páchala zvěrstva za války v Kosovu. Odsuzujeme válečné zločiny Spojených států amerických spáchané na srbském národu. Odsuzujeme „humanitární bombardování", které podporoval tehdejší prezident republiky Václav Havel. Považujeme Kosovo nadále za součást Srbska. Odmítáme tím také požadavky propagátorů a vyznavačů islámu na vznik tzv. „Velké Albánie". 

5. Cílem odstranění památníku Koněva vedením Prahy 6 je vymazání významu obětí ruského národa a revize výsledků druhé světové války.

Hnutí SPD odsuzuje přepisování historie. Vedení Prahy 6 v čele se starostou Ondřejem Kolářem (TOP 09) schválilo společně se zastupiteli usnesení o faktické likvidaci pomníku ruského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Socha maršála Koněva je symbolem osvobození. Při osvobozování Československa padlo na 140 tisíc rudoarmějců a k tomu více než 30 tisíc vojáků rumunské armády a také tisíce našich vojáků a občanů. Těm všem patří náš dík a úcta. Kroky vedení Prahy 6 jsou součástí postupného přepisování dějin v zájmu vymazání významu obětí ruského národa. Probíhá to, před čím varoval po válce prezident Beneš. Fakticky se relativizuje výsledek druhé světové války. Není náhoda, že ve stejné době probíhá faktický pokus o prolomení Benešových dekretů. Političtí pohrobci Třetí říše těží z toho, že již nežijí pamětníci, a cílevědomě pracují na revizi výsledku druhé světové války.

6. Hnutí SPD podporuje navýšení důchodů, ale žádá škrty zbytečných výdajů na neziskovky, nepřizpůsobivé atd.

Hnutí SPD podporuje a bude podporovat zvyšování důchodů a v první řadě zvyšování nejnižších důchodů. Nesouhlasíme však se záměrem vlády krýt navýšení důchodů zvýšením věku odchodu do důchodu a zvyšováním daní. Je nutné a možné prostředky získat úsporou ve snížení nákladů na státní správu, nákladů na inkluzi, zrušením nákupu zbraní pro armádní expedice, ukončením financování politických neziskovek a ukončením podpory nepřizpůsobivých občanů. Další zadlužování země je nebezpečné s ohledem na začátek hospodářské recese v Německu a na prohlubující se bezpečnostní krizi na Blízkém východě, kde dochází k vážnému narušení stability ropného trhu. Uvedená rizika mohou mít vážný dopad na ekonomiku.

17.9.2019

Prioritou zahraniční politiky musí být zachování národní suverenity!

Minulý čtvrtek 12. září se v Praze konal summit premiérů Visegrádské skupiny a přizvaných zástupců zemí západního Balkánu. Cílem jednání bylo domluvení společného postupu v otázkách bezpečnosti, který budou uplatňovat a prosazovat v rámci Evropské unie.

Hnutí SPD podporuje spolupráci zemí V4 a vítá posilování vlivu těchto zemí v rámci celé Evropské unie. Už není možně trpět prioritní postavení Německa a Francie v EU. Každá země spadající do Evropské unie si zasluhuje od ostatních zemí EU úctu a respekt k národní suverenitě.

Summit premiérů V4 se konal v Praze v prostorách Pražského hradu a byl jednou z prvních akcí na vrcholové úrovni, které Česká republika uspořádala v rámci svého předsednictví Visegrádské čtyřce. Kromě předsedů vlád Maďarska, Slovenska a Polska se jednání zúčastnili ještě zástupci balkánských států, konkrétně srbská premiérka a předsedové vlád Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie a Bosny a Hercegoviny. Tito zástupci společně jednali o užší spolupráci a o připojení západobalkánského regionu k Evropské unii. Na summitu se řešily především evropské otázky, brexit, blížící se klimatická konference OSN, a hlavním tématem byla migrace. V otázkách migrace byl nejvíce aktivní maďarský premiér Viktor Orbán, který kritizoval postoj EU. Českou republiku zde zastupoval premiér Andrej Babiš.

Země V4 během svého jednání přijaly deklaraci, ve které mimo jiné zopakovaly svou podporu západobalkánským partnerům v jejich odhodlání udržovat stabilitu v regionu, posilovat právní stát, bojovat proti organizovanému zločinu a korupci, zvyšovat odolnost vůči hybridním hrozbám, bránit radikalizaci a udržovat migrační pohyby pod kontrolou. Též vzaly na vědomí strategickou roli západobalkánského regionu při zvyšování diverzity energetických dodávek pro EU prostřednictvím Jižního plynového koridoru a vyjádřily své odhodlání posílit spolupráci v této oblasti mezi V4 a západním Balkánem. Také vyjádřily své odhodlání pokračovat ve spolupráci při ochraně hranic a zdůraznily odhodlání zemí Visegrádské skupiny pokračovat v podpoře rozsáhlé regionální spolupráce, dobrých sousedských vztahů a usmíření na západním Balkáně.

Hnutí SPD vítá a podporuje všechny aktivity, které přispívají ke spolupráci v otázkách migrace a zároveň hájí suverenitu jednotlivých států. Účast maďarského premiéra Viktora Orbána na těchto jednáních jsou pro nás zárukou, že v rámci přijatých opatření V4, které budou dále prezentovány a hájeny v rámci celé unie, bude vyžadováno zachování jednotlivých národních suverenit. Hnutí SPD nadále podporuje referendum o vystoupení z EU a spolupráci suverénních evropských států na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu.

16.9.2019

Můj dům – můj hrad. Bezpečnost občanů je pro nás na prvním místě!

Pro naše občany chceme zajistit větší bezpečnost a ochranu soukromého majetku.

Povinností státu je udržet pro naše občany bezpečné prostředí a navrhovat a schvalovat taková zákonná opatření, která u nich zvyšují pocit bezpečí. Jedním z nich je i rozšíření institutu nutné obrany v trestním zákoníku, které navrhují poslanci hnutí SPD.

Hnutí SPD plní své sliby vycházející z programu hnutí, které dalo svým občanům. V rámci programového bodu, že zajistíme bezpečnou Českou republiku, předkládáme v Poslanecké sněmovně návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Ve Sněmovně je tento návrh veden pod číslem 591/0 a byl dne 12. září tohoto roku zaslán všem poslancům k prostudování. Konkrétně navrhujeme rozšíření paragrafu č. 29 Nutná obrana, spadajícího pod okolnosti vylučující protiprávnost činu, které jsou vymezeny ve třetí hlavě trestního zákoníku. V původním paragrafovém znění jsou v § 29 dva body a náš návrh spočívá v přidání bodu č. 3, který by měl tuto právní definici: (3) O nutnou obranu se naopak jedná, je-li obrana vedena vůči osobě, která neoprávněně vnikla do cizího obydlí za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí, pokud takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu z ohrožení života či zdraví jeho nebo jiné přítomné osoby.“

Naše zdůvodnění je zcela jednoznačné. Platná právní úprava příliš limituje případy nutné obrany, kterou je naopak nutné posílit s ohledem na stále rostoucí agresivitu pachatelů zločinů. Jde zejména o porušování domovní svobody, kdy se pachatelé snaží násilně vniknout do obydlí či obdobných soukromých prostor bez ohledu na skutečnost, je-li v nich někdo přítomen. Nová úprava zakotvuje zásadu „Můj dům – můj hrad", která je součástí některých zahraničních úprav. Posiluje postavení a sebevědomí občana, který je napaden ve svém domě a hodlá se bránit, aby se pak nemusel obávat následného stíhání ze strany státních orgánů, když použil přiměřené nástroje proti pachateli, který bývá často ozbrojen. V takovém případě útočník na sebe bere riziko, že vyvolá-li odůvodněnou obavu z ohrožení majetku, zdraví či života oprávněné osoby, bude se napadený bránit, a to účinně, avšak bez případné sankce ze strany státu.

Při našem společném návrhu jsme dbali, aby návrh zákona byl v souladu s ústavním pořádkem, se závazky České republiky vyplývajícími z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, a rovněž s právem Evropské unie. Navrhovaná právní úprava posiluje ochranu soukromí jednotlivce, jež bude oprávněn zvolit adekvátní prostředky pro ochranu svého zdraví a života stejně jako osob, které budou přítomny v obydlí. U občanů, konkrétně u seniorů a osob, kteří žijí v domácnosti sami, toto vědomí možné obrany v případě napadení posílí jejich pocit bezpečí.

Hnutí SPD předložilo tento návrh změny trestního zákoníku, spočívající v rozšíření paragrafového znění nutné obrany. Podepsali ho všichni poslanci za naše hnutí, kteří byli zvoleni občany do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Návrh na změnu trestního zákoníku jsme zpracovali s cílem posílení bezpečnosti našich občanů. Pocit bezpečí pro každého občana a jeho rodinu je jedním ze základních atributů nezbytných pro spokojený život, naplněný poctivou prací, výchovou dětí, péčí o stárnoucí rodiče a pomocí potřebným spoluobčanům.

13.9.2019

Zaprodanci Bruselu z řad britských poslanců blokují vystoupení Británie z EU!

Britský premiér Boris Johnson má stále těžší pozici při naplnění výsledků referenda o brexitu, v rámci kterého má Spojené království opustit Evropskou unii. Stojí proti němu probruselští poslanci, kteří se všemi dostupnými prostředky snaží zabránit vystoupení Británie z Evropské unie.

Hnutí SPD sleduje situaci kolem brexitu v Británii a stále doufá, že Boris Johnson coby britský premiér dotáhne tento proces trvající již déle než tři roky do zdárného konce. Z celé této brexitové kauzy je velice patrná nutnost přijetí takového zákona o referendu, ve kterém bude jasně definováno, že rozhodnutí výsledku referenda musí být pro politiky závazné.

Opoziční poslanci se snaží všemi dostupnými prostředky o to, aby Británie zůstala v Evropské unii, a tak dávají Britům jasně najevo, že ignorují výsledky referenda o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, které podpořilo 51,6 procent Britů. V průběhu splnění tohoto rozhodnutí většiny britských občanů byly a stále jsou ze strany zastánců probruselské politiky, kterou tvoří poslanci Labouristické strany v čele se svým lídrem Jeremym Corbynem, kladeny překážky k jeho dokončení. Úsilí dokončit brexit se nepodařilo minulé britské premiérce Therese Mayové a nyní se o toto dokončení usilovně snaží současný britský premiér Boris Johnson. Opozičním poslancům se podařilo prosadit zákon zakazující tvrdý brexit a zamítli i návrh premiéra Borise Johnsona na vypsání předčasných voleb, neboť jsou si dobře vědomi, že by v těchto volbách u voličů příliš neuspěli.

To dokazují i zveřejněné výsledky z průzkumu mezi Brity, který proběhl mezi 1.639 respondenty ve dnech 2. a 3. září 2019. Podle zveřejněného volebního modelu by v případě předčasných voleb plánovaných na 15. října tohoto roku (jak navrhoval premiér Boris Johnson) vyhráli konzervativci se ziskem 35%, druzí by skončili labouristé se ziskem 25%, třetí liberální demokraté s 16%, čtvrtá Strana pro brexit protiunijního europoslance Nigela Farage by získala 11% a zelení 7%. V následném průzkumu mezi Brity ze dne 10. září 2019 se 52% respondentů vyjádřilo, ať Boris Johnson poruší zákon zakazující tvrdý brexit, který si při posledním jednání prosadili opoziční poslanci, a vystoupí z Evropské unie za každou cenu k poslednímu říjnovému dni tohoto roku. (zdroj: YouGov).

Samotný britský premiér Boris Johnson ve svém úsilí dokončit proces odchodu Spojeného království z Evropské unie poslední říjnový den letošního roku nepolevuje a pevně věří, že se mu to podaří. Ohledně zásadního problému, tzv. irské pojistce, vede Johnson intenzivní bilaterální jednání na té nejvyšší úrovni mezi Británií a Irskou republikou a pevně věří, že se tyto dvě země dohodnou o podobě hranic mezi Irskem a Severním Irskem. Boris Johnson též doufá, že s lídry Evropské unie na říjnovém summitu EU a hlavně především na jednání Evropské rady, která se bude konat ve dnech 17. a 18. října, dohodne shodu ve věci irské pojistky a tak prosadí Brexit s dohodou.

Hnutí SPD prosazuje závazné referendum, kde by jeho výsledky musely respektovat všechny politické subjekty a který by byl pro místní politiky závazný. Tato podmínka by zajistila, aby se výsledky vzešlé z referenda co nejdříve zrealizovaly v praxi. V případě brexitu přejeme Britům, aby se ke dni  31. října 2019 Británie odstřihla od svazku Evropské unie a naplnilo se tak to, co si občané Spojeného království v červnovém referendu v roce 2016 odhlasovali.

12.9.2019

Komisaři Evropské komise stojí daňové poplatníky nemalé peníze!

Toto úterý představila nastupující předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová seznam kandidátů na eurokomisaře navržené členskými zeměmi. Tito eurokomisaři mají zajištěné nadstandardní příjmy, a to i po skončení jejich působení v Bruselu.

Hnutí SPD vnímá celou Evropskou unii jako přežitý a hlavně nefunkční model a spolupráci mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropy si představujeme na jiných základech. Z EU se stal velký byrokratický a globalistický moloch, který stojí daňové poplatníky všech zemí osmadvacítky nemalé finanční náklady. Projekt Evropské unie potřebuje nahradit jinou formou spolupráce suverénních evropských zemí a to na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu bez diktátu Bruselu. K nově zvoleným komisařům jenom zmíním, že jejich posláním je striktně hájit zájmy Evropské unie a tím potlačovat prvky vlastenectví a národní suverenity jednotlivých členských států.

V novém zastoupení Evropské komise, které předsedá dosavadní německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová, zasedne celkem 27 komisařů, z toho 13 žen a 14 mužů. V minulé Evropské komisi, které předsedal Jean-Claude Juncker, byl tento poměr devatenáct ku devíti ve prospěch mužů. Všichni tito komisaři, kterým už skončil mandát v Evropské komisi, dostanou na odchodném minimálně okolo 100 tisíc eur ročně po dobu tří let, ale i pak mají garantovanou doživotní rentu. Nově zvolení eurokomisaři mají zajištěný základní plat skoro 21.000 eur, což se v přepočtu blíží částce 550 tisíc korun měsíčně. Tento plat podléhá evropské dani, která je stanovena ve výši 45 procent. Eurokomisaři dostanou navíc až 17 tisíc korun měsíčně na reprezentaci, zajištěny mají i finance na bydlení, a to 15% z platu, což dělá až 80 tisíc korun. I po skončení funkčního období budou po dobu tří let pobírat 40 až 65 procent dosavadního platu (217 tisíc až 325 tisíc korun), a to v závislosti na době působení v komisi. Vůbec nejpohádkověji ovšem vypadá důchod eurokomisařů. Na ten mají nárok od 65 let a jeho výše je 4,275% z platu za každý rok ve funkci. Tak například po deseti letech by eurokomisař měl nárok na důchod ve výši skoro 9.000 eur, což představuje zhruba 220 tisíc korun.

Českou republiku bude v novém složení Evropské komise zastupovat Věra Jourová, která v Evropské komisi pracovala již v předešlém období a měla ve své kompetenci porfolio – Spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Nyní eurokomisařka Věra Jourová získala post místopředsedkyně Evropské komise a v týmu Ursuly von der Leyenové bude mít na starosti dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost. Komise bude mít celkem osm místopředsedů.

Hnutí SPD nevidí přínos v tom, že se Věra Jourová stala místopředsedkyní Evropské komise, neboť jejím úkolem bude hájit pouze zájmy Evropské unie, a to i proti zájmům jednotlivých unijních států. V této souvislosti se podívejme do minulosti a položme si otázku, o co se zasloužili bývalí eurokomisaři z naší republiky? Pavel Telička, portfolio – Zdraví a ochrana spotřebitele, Vladimír Špidla, portfolio – Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, Štefan Füle, portfolio – Rozšíření a politika sousedství. Odpovědět si může každý sám. Pro hnutí SPD jsou na prvním místě naši občané, pro které chceme to nejlepší, a proto např. pro seniory podporujeme navýšení starobních důchodů a odmítáme zvyšovat věk do jeho odchodu. Velice důležitá je pro nás také podpora mladých, pracovitých, tradičních, přirozených rodin s dětmi a to z důvodu udržení naší populace.

11.9.2019

Je nutné provést zásadní změny v hospodaření země. Odmítáme zvyšování daní.

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že je nutné provést zásadní změny v hospodaření země a že odmítáme zvyšování daní Babišovou vládou. Také odmítáme vydírání vpuštěním „uprchlíků" do Evropy ze strany Turecka. Je podle nás třeba se připravit na ostrahu hranic. Opatření Mattea Salviniho proti imigraci fungují, jeho Liga má plnou podporu SPD. Dění okolo brexitu, kdy zrádní politici blokují rozhodnutí občanů, je důkazem, že je nutné zavést závazné referendum. Výrok ruského ministra kultury o tom, že je starosta Prahy 6 nacista, odráží podle nás vzniklou situaci.

1. Je nutné provést zásadní změny v hospodaření země. Odmítáme zvyšování daní.

Vláda začala připravovat státní rozpočet na příští rok a hledá, kde zvýšit příjmy a na kom ušetřit. V této souvislosti hnutí SPD odmítá zvyšování daní. Dlouhodobě upozorňujeme na nebezpečí hospodářské recese. Plně platí slova prezidenta Zemana, že ekonomický mejdan skončil. Je nutné provést zásadní změny v hospodaření země. Naše hnutí žádá okamžitý stop stav na náklady státní správy, zastavení financování neziskových organizací s politickým programem, konec sociálního komfortu pro nepřizpůsobivé občany a ukončení drahých neefektivních zbrojních zakázek či korupčních dotačních projektů. Pokud vláda bude ignorovat ekonomickou realitu a nepřistoupí na výše uvedená opatření, čeká nás zvyšování daní a inflace. Postihne to především zaměstnance, živnostníky a seniory.

2. Odmítáme vydírání vpuštěním „uprchlíků" do Evropy ze strany Turecka. Je třeba se připravit na ostrahu hranic.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil, že umožní milionu „syrských uprchlíků" opustit Turecko a odcestovat do Evropy, pokud nebude na severovýchodě Sýrie ustavena bezpečnostní zóna. Na té se domluvilo Turecko s USA, ale plán vázne a Sýrie zřízení 30 km širokého koridoru na svém území odmítá. O možném otevření hranice s EU hovořil Erdogan ve čtvrtečním projevu ke své vládnoucí Straně spravedlnosti a rozvoje (AKP). Pod pojmem „syrský uprchlík" se ale ve skutečnosti mnohdy skrývají poražení militanti Islámského státu a teroristé různých radikálních skupin, které by zejména v Sýrii, Iráku a dalších zemích čekaly tvrdé tresty za zvěrstva, kterých se dopouštěli při okupaci těchto dnes rozvrácených zemí. EU poskytla Turecku v letech 2016 - 2018 tři miliardy eur, což je přibližně 77 miliard korun, stejnou částku by Turecko mělo dostat v období 2019 - 2023. Dvě miliardy eur půjdou z unijního rozpočtu a jednu miliardu zaplatí členské státy. Na Českou republiku padl diktát Bruselu ve výši účtu 11,38 milionu eur, což je přibližně 290 milionů korun. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM zaplacení peněz potvrdila loni v listopadu. V minulém volebním období vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL dokonce chtěla prosadit v rámci EU bezvízový styk pro Turecko. Nechat se vydírat tureckým diktátorem je pro SPD zcela nepřijatelné. Pokud Erdogan své výhrůžky splní, ponese za to plnou odpovědnost Brusel a Babišova vláda. V této souvislosti je potřeba se připravovat na ostrahu našich vlastních hranic a připravovat soubor vlastních vládních bezpečnostních opatření.

3. Opatření Mattea Salviniho proti imigraci fungují, Liga má plnou podporu SPD.

Hnutí SPD podporuje legislativní kroky zavedené Matteem Salvinim (Liga), jimiž dočasně zastavil ilegální imigraci do Itálie. Přestože byl Matteo Salvini italskými zrádci a sluníčkáři zbaven funkce ministra vnitra, jeho vydané dekrety ještě stále platí. Italská policie zabavila na ostrově Lampedusa loď neziskové organizace Mediterranea, jejíž posádka ve Středozemním moři u libyjských břehů soustavně nabírala ilegální imigranty, které následně převážela do Itálie. Italské úřady zároveň také v pondělí zabavily loď Eleonore. Plavidlo se stovkou afrických ilegálních imigrantů na palubě zakotvilo na Sicílii i přes zákaz tamní vlády. Kapitán lodi Eleonore a zároveň pašerák v jedné osobě musí ale zaplatit pokutu ve výši 300 tisíc eur (7,8 milionu korun), rozhodly italské úřady. Matteo Salvini a Liga má naši maximální podporu. Předsednictvo SPD je připraveno veřejně vystoupit na jeho podporu na manifestaci plánovanou na den 19. října 2019 v Římě.

4. Dění okolo brexitu je důkazem, že je nutné zavést závazné referendum.

Dění okolo brexitu, kdy někteří zrádní britští poslanci blokují demokratické rozhodnutí britského národa v referendu a neustále se snaží posunout datum brexitu se záměrem vystoupení Velké Británie z EU úplně zablokovat, je dalším důkazem toho, že je potřeba zavést přímou demokracii a referenda. Hnutí SPD podporuje kroky a vyjádření britského premiéra Borise Johnsona, který opakovaně prohlásil, že Velká Británie opustí EU v každém případě k 31. říjnu 2019. Současný stav a politická situace ve Velké Británii je důsledkem absence zákona o referendu, který by byl pro místní politiky závazný. Závazné referendum prosazuje SPD.

5. Výrok ruského ministra kultury o tom, že je starosta Prahy 6 nacista, odráží vzniklou situaci.

Výrok ministra kultury Ruské federace Vladimira Medinského, ve kterém označil starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP09) v souvislosti s děním kolem sochy maršála Koněva za nacistu, považuje hnutí SPD za vyjádření, které plně odráží vzniklou situaci. Kolář opakovaně veřejně uráží památku vítězů nad fašismem. Nacistická Třetí říše byla globalistický imperiální projekt, stejně jako je globalistickým imperiálním projektem současná EU. Třetí říši porazilo spojení vlastenců bránících svoje národy. Maršál Koněv k těmto vlastencům patřil, proto je jeho památka nepřijatelná pro zastánce současné EU. Současní globalisté pomalu, ale důsledně přepisují historii a protože nenávidí obnovu pravoslavného vlasteneckého ruského státu a jeho křesťanských a slovanských tradic, tak důsledně a falešně vytváří obraz Ruska jako nepřítele.

10.9.2019

Pašerácké gangy lidí je nutné zastavit!

Řekové jsou znepokojeni zvýšeným počtem imigrantů mířících do Evropy, kteří začali čím dál častěji opět volit cestu k řeckým ostrovům. To je výhodné z důvodu malé vzdálenosti těchto ostrovů od Turecka pro pašerácké gangy zajišťující tuto přepravu.

Hnutí SPD je na rozdíl od vrcholných lídrů Evropské unie znepokojeno situací, kdy opět začaly narůstat počty imigrantů do Evropy. Poté, co Itálie začala uplatňovat zákony navržené Matteem Salvinim k zamezení vstupu imigrantů převážených loděmi nevládních organizací od libyjského pobřeží do italských přístavů, se hlavní migrační trasy opět stáčejí do Řecka. Představitelé EU stále tvrdí, že migrační krize, která svůj vrchol zaznamenala v roce 2015, již nehrozí, že současné počty imigrantů mířící do zemí EU mají pod kontrolou a v žádném případě nepředstavují bezpečnostní hrozbu. Naše hnutí SPD je opačného názoru a dnes se k němu přiklání i stále více občanů v zemích EU.

V poslední době se silně začali ozývat obyvatelé řeckých ostrovů, např. Samosu a Lesbosu, kde byly zřízeny záchytné tábory pro imigranty a které praskají ve švech. Místní obyvatelé se obávají, že by opět mohla nastat situace stejná jako v roce 2015, kdy se do Evropy přes Řecko valily statisíce imigrantů, a proto žádají řeckou vládu i lídry Evropské unie o pomoc. Právem se domnívají, že s muslimskými imigranty přicházejí i radikálové, což může představovat velkou bezpečnostní hrozbu.

Ve zmiňované migrační krizi byla unijními lídry sjednána migrační dohoda mezi EU a Tureckem, která vstoupila v platnost 1. června 2016 a díky které byl omezen masivní milionový příval imigrantů do Evropy. V rámci této dohody se EU zavázala zaplatit Turecku šest miliard eur, poskytnout bezvízový styk více jak 80 milionům tureckých občanů a znovu zahájit přístupové rozhovory ke vstupu Turecka do EU. Turecko se naproti tomu zavázalo, že zastaví příliv imigrantů z Turecka do Evropy a že převezme zpět všechny imigranty, kteří se dostali z Turecka do Řecka. Podle nejnovějších odhadů se dnes v Turecku nachází přibližně 3,5 milionů imigrantů, a to převážně Syřanů, Iráčanů a Afgánců, kteří jenom čekají na příležitost, aby se dostali do Evropy. V této souvislosti odkazuji na článek Soerena Kerna z Gatestone Institute se sídlem v New Yorku ze dne 31.7.2019 s názvem „Turkey Threatens to Reignite European Migrant Crisis", ve kterém je citován výrok, který řekl turecký ministr vnitra Süleyman Soylu: Čelíme největší vlně migrace v historii. Pokud otevřeme stavidla, žádná evropská vláda se neudrží u moci déle než šest měsíců. Radíme jim, aby nepokoušeli naši trpělivost.“ Ještě zmíním prohlášení tureckého ministerstva zahraničí vydané dne 9. května 2019: „Turecko je i nadále odhodláno dosáhnout svého cíle stát se členem EU. Naší hlavní prioritou je dokončení procesu dialogu o liberalizaci vízového režimu, který našim občanům umožní cestovat do Schengenského prostoru bez víz.“ (dle webového portálu gatestoneinstitute.org).

Hnutí SPD ve výše uvedených skutečnostech vidí velký problém, kde ani jedna zvolená možnost nic neřeší. Schválením bezvízového styku by desítky milionů Turků získaly okamžitý a neomezený přístup do Schengenského prostoru a miliony tureckých státních příslušníků by se v takovém případě rozhodly emigrovat do Evropy. V případě druhé varianty, kdy EU Turecku bezvízový styk zamítne, by Turecko mohlo otevřít stavidla migračním tokům a do Evropy by opět začaly proudit stovky tisíc imigrantů z Afriky, Asie a Středního východu. Prioritou hnutí SPD je, aby se do naší republiky žádný takový další imigrant nedostal.

9.9.2019

Návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun nepodpoříme!

Ministerstvo financí poslalo minulé úterý na vládu nový návrh státního rozpočtu na příští rok, kde oproti červnovému návrhu byly navýšeny výdaje i příjmy o dvacet miliard korun a kde je počítáno se schodkem ve výši 40 miliard korun.  

Naše hnutí SPD nepodpoří ve Sněmovně státní rozpočet na rok 2020, bude-li navrhován s plánovaným schodkem. Stát by se měl chovat jako řádný hospodář a v žádném případě by neměl operovat a počítat s tím, že jeho výdaje budou byť jen o korunu vyšší než jeho příjmy. Naopak by měl stát pamatovat na mimořádné události, které mohou kdykoli nastat, např. v důsledku bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti našich občanů při možné hrozbě teroristického útoku nebo v odstranění možných přírodních katastrof jako jsou záplavy, silné vichřice atd. a z tohoto důvodu by měl mít dostatečnou finanční rezervu. V případě, kdy by nebyly tyto finance vyčerpány, by pak měly být použity na umořování státního dluhu.  

Vláda má na svém zasedání dne 16. září 2019 na programu projednání návrhu státního rozpočtu na rok 2020, který předkládá ministryně financí Alena Schillerová. Jednání se účastní prezident Miloš Zeman. Rozhodující pak bude schválení rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Zde jenom připomenu situaci při schvalování rozpočtu z minulého roku, kdy poslanci tento nejdůležitější zákon k zajištění chodu státu schválili až 19.12.2018, a to 108 hlasy poslanců ANO, ČSSD a KSČM a následně ho podepsal prezident republiky. Senát se schvalováním rozpočtu nezabývá.

V navrhovaném státním rozpočtu na rok 2020 se počítá s celkovými příjmy ve výši 1.578,1 mld. Kč, výdaji ve výši 1.618,1 mld. Kč a s celkovým schodkem 40 mld. Kč. Ministryně Schillerová v obhajobě rozpočtu uvedla, že se v příštím roce očekává vyšší výběr daní a je zohledněn růst inflace. Oproti loňskému rozpočtu je v návrhu počítáno s nejvyšším navýšením pro ministerstvo práce a sociálních věcí o 51 mld. Kč na celkovou částku 688,2 mld. Kč. Ministerstvo školství má plánováno o 20 mld. Kč více než v loňském roce, ministerstvo pro místní rozvoj o 15,1 mld. Kč více, ministerstvo obchodu o 10,1 mld. Kč více a také byly zvýšeny výdaje na obranu o 8,8 mld. Kč oproti roku 2019. Méně přidělených financí na příští rok oproti letošnímu roku je plánováno např. pro Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv. V této souvislosti jenom zmíním informaci o tom, že současně platný státní rozpočet na rok 2019 byl po prvních osmi měsících letošního roku ve schodku 15,4 miliardy korun. Jedná se tak o výrazné zhoršení oproti loňskému červnu, kdy byl státní rozpočet v přebytku 14,8 miliardy. Hůře stát hospodařil naposledy v srpnu 2013. Tyto informace by měly být dostatečným signálem k tomu, abychom byly obezřetní a neplánovali žádný schodek pro budoucí státní rozpočty.

Naše hnutí SPD předložený návrh státního rozpočtu s plánovaným schodkem 40 miliard ve Sněmovně nepodpoří. Naše ekonomika se pomalu přibližuje od období ekonomického růstu do recese, a tak by měl být návrh státního rozpočtu na rok 2020 vyrovnaný. Hnutí SPD má v programu ústavní dluhovou brzdu s legislativou podle vzoru Švýcarska, ve které je uvedeno, že výdaje státního rozpočtu musí dlouhodobě odpovídat příjmům. Chovejme se jako řádní hospodáři a neplánujme státní rozpočty se schodkem, což je velmi nezodpovědné hlavně vůči našim dětem.

5.9.2019

Protiimigrační Alternativě pro Německo (AfD) dal hlas každý čtvrtý volič!

Stále více Němců nesouhlasí s proimigrační politikou, což potvrdily zemské volby v Sasku a Braniborsku. Minulou neděli dali němečtí občané v zemských volbách, které proběhly v Sasku a Braniborsku, jasný vzkaz do Berlína, že roste počet těch, kteří nesouhlasí s proimigrační politikou Bruselu a jednotlivých západních zemí v čele s Německem.

Hnutí SPD blahopřeje Alternativě pro Německo, která tvrdě prosazuje protiimigrační politiku, k úspěchu v proběhlých zemských volbách v Sasku a Braniborsku. Tím se stává jediným silným politickým subjektem v Německu, který nesouhlasí s imigrační politikou, kterou v rámci Německa a potažmo v rámci Evropské unie prosazuje současná německá kancléřka Angela Merkelová. S Alternativou pro Německo je naše hnutí SPD po květnových volbách do Evropského parlamentu ve stejné frakci Identita a demokracie. Máme s AfD uzavřenou deklaraci, ve které se AfD zavazuje, že nemá zájem otevírat otázky minulosti, jako například Benešovy dekrety.

Skupina Identita a demokracie (ID) vznikla v červnu 2019 a je nástupkyní frakce Evropa národů a svobody (ENF). Oproti ENF frakce po květnových volbách do Evropského parlamentu o 37 poslanců posílila. V Evropském parlamentu má ID v současné době 73 poslanců a poslankyň z devíti zemí, přičemž nejsilnější italská delegace má 28 poslanců. Do skupiny patří také dva čeští poslanci Hynek Blaško a Ivan David, zvolení za hnutí SPD. Frakce ID zastává kritické a odmítavé stanovisko vůči evropskému integračnímu projektu podpory imigrantům a tvoří ho hlavně poslanci francouzského Národního sdružení (dříve Národní fronta), italské Ligy (dříve Liga Severu) a německé Alternativy pro Německo.

Proběhlé zemské volby minulou neděli v Sasku a Braniborsku určily, kdo zasedne do místních zemských sněmů na dalších pět let. Nejvyšší nárůst preferencí zaznamenala v těchto volbách Alternativa pro Německo, čímž občané těchto dvou z celkového počtu 16 spolkových zemí dali jasně najevo, že nesouhlasí se současnou politikou vedenou kancléřkou Angelou Merklovou. Sasko i Braniborsko bylo do roku 1990 součástí Německé demokratické republiky. Nyní bylo v právě skončených zemských volbách v Sasku zvoleno 126 poslanců do saského zemského sněmu zasedajícího v Drážďanech. Ve čtyřmilionovém Sasku získala Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) 32,5 procenta hlasů, Alternativa pro Německo (AfD) 27,8 procenta hlasů. Dále s velkým odstupem skončila Levice s 10,1 procenta, Zelení s 8,4 procenta a Sociálně demokratická strana Německa (SPD) s 7,8 procenta. V zemských volbách ve 2,5 milionovém Braniborsku bylo zvoleno 88 poslanců do braniborského zemského sněmu zasedajícího v Postupimi. Vyhrála SPD s 26,2 procenta, druhá AfD s 23,5 procenta, třetí CDU s 15,6 procenta. Do zemského sněmu se dostala ještě Levice s 10,7 procenta, Zelení s 10,8 procenta a Svobodní s 5 procenty. Pro vládnoucí strany CDU a SPD to jsou nejhorší výsledky v zemských volbách od znovusjednocení Německa v roce 1990.

Naše hnutí SPD vítá úspěch své partnerské strany AfD v Evropském parlamentu ve frakci Identita a demokracie. Alternativa pro Německo zabodovala v rámci proběhlých zemských voleb v Sasku a Braniborsku u voličů hlavně tématem imigrace a např. v Sasku dosáhla AfD trojnásobně více hlasů než v předešlých zemských volbách v roce 2014. Blahopřejeme!

4.9.2019

Odmítáme Babišovu vládu s ČSSD ze zásadních důvodů!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD odmítá přepisování historie druhé světové války a bude bránit pietu vůči vítězům nad Hitlerovou Třetí říší. K fungování vlády máme zásadní výhrady, které nesouvisí s kauzou Čapí hnízdo. Gratulujeme k volebnímu úspěchu partnerské AfD v zemských volbách a pevně podporujeme našeho přítele a partnera Mattea Salviniho, který čelí politické zradě. Nepochybujeme, že se vrátí jako vítěz. Žákům i učitelům přejeme na začátek školního roku vše dobré a odmítáme neomarxistické školství včetně inkluze.

1. Odmítáme Babišovu vládu s ČSSD ze zásadních důvodů.

Hnutí SPD nepodpořilo a nepodporuje vládu premiéra Babiše z konkrétních a zásadních důvodů. Jde o koaliční spolupráci s ČSSD, podporu paktu o uprchlících, podporu Istanbulské smlouvy, dluhové hospodaření, nákup drahých expedičních zbraní, záměr zvýšit věk odchodu do důchodu, zvyšování daní, pokračování v inkluzi ve školství a podpora neziskových organizací s politickým a ideologickým programem. Vláda odmítá naše návrhy zákonů proti islamizaci, pomoc lidem v dluhových pastech, lichvě, na ukončení výplaty sociálních dávek nepřizpůsobivým lidem nebo návrhy usnesení Sněmovny bránící vydávání majetku zabaveného na základě Benešových dekretů kolaborantům a zrádcům. V této souvislosti je nepodstatné rozhodnutí státního zastupitelství o podání nebo nepodání žaloby na premiéra. Bohužel státní zastupitelství a soudy jsou často zpolitizované a mnohdy nepracují nestranně. V této souvislosti připomínáme pokusy politicky kriminalizovat Tomia Okamuru nebo současnou snahu policie a státního zastupitelství politicky kriminalizovat poslankyni SPD Karlu Maříkovou za kritiku migrační politiky EU.

2. Odmítáme přepisování výsledků druhé světové války a popírání klíčové role Ruska při porážce nacistického Německa.

Dne 1. září jsme si připomněli smutné 80. výročí vypuknutí druhé světové války, kdy v roce 1939 začal útok Německa na Polsko. Tímto útokem na Polsko se dostal do nové fáze konflikt, který se připravoval a vlastně i probíhal delší dobu. Británie a Francie sice vypověděly Německu válku, ale fakticky zůstaly „sedět" na hranicích a pro Polsko nehnuly prstem. Druhá světová válka nakonec skončila porážkou Hitlera a jeho plánu vybudovat Tisíciletou říši a evropský superstát. Stalo se tak za nesmírných obětí vlastenců a národovců bránících svobodu, národní suverenitu a přežití svých národů. Bohužel myšlenka a zájem ovládat národy a kořistit z jejich práce není mrtvá. Idea globalismu je stejně nebezpečná jako dříve, včetně snahy o přepisování dějin. Je zcela nepřijatelné, že na výročí oslav do Polska nebyli pozváni zástupci Ruské federace a Běloruska. Přínos těchto národů k porážce Třetí říše je nesmírný.  Je to jasná snaha o překrucování dějin. Obdobně se postupuje v Praze v souvislosti se zakrýváním sochy maršála Koněva ze strany vedení Prahy 6 (TOP 09) anebo nevrácení pamětní desky k osvobození Prahy maršálem Koněvem na Staroměstskou radnici ze strany primátora Hřiba (Piráti). Z pohledu SPD je to falešné a sprosté překrucování skutečnosti. Právě vedení Prahy svými výroky, ve kterých záměrně překrucují historii a uráží památku vítězů nad fašismem, vytvořilo situaci, která povzbuzuje vandaly. Doslova fašizující sluníčkáři v zájmu vytváření obrazu Ruska jako nepřítele likvidují připomínky toho, že záchrana před likvidací našeho národa v globálním hitlerovském impériu přišla zásadní měrou z východu za neskutečných obětí ruského národa. To jsou pro SPD nezpochybnitelná fakta! 

3. Kolik lidí bude muset ještě zemřít, než bude zastavena nelegální imigrace?

Minulý týden ve francouzském Lyonu nejméně jednoho člověka zabil a dalších devět pobodal žadatel o azyl z Afghánistánu. Kolik lidí bude muset ještě zemřít, než Macron a bruselští novodobí neomarxisté pochopí, že řešením je nulová tolerance ilegální imigrace a ochrana vlastních hranic? Podle SPD tento ohavný skutek nese znaky teroristického činu. Toto jsou fakta, pane Hamáčku, na které SPD dlouhodobě upozorňuje, a žádná předsudečná nenávist. 

4. Italské Hnutí pěti hvězd zradilo v zájmu elit EU své voliče.

Italské Hnutí pěti hvězd zradilo v zájmu elit EU své voliče a ze strachu z těchto elit a z vítězství Mattea Salviniho v případných předčasných volbách se raději spojilo s probruselskou a proimigrační Demokratickou stranou (PD), která je symbolem minulého zkorumpovaného vedení Itálie. Matteo Salvini tak končí ve vládě i jako ministr vnitra. Postoj Hnutí pěti hvězd je podvod na voliče, jelikož právě Hnutí pěti hvězd se před loňskými volbami proti zkompromitované Demokratické straně (PD) tvrdě vymezovalo. Tento krok nemůže skončit jinak než drtivým vítězstvím Ligy a Mattea Salviniho v příštích volbách, která má v současnosti preference kolem 40 procent a je ve volebních průzkumech v Itálii na prvním místě. Předseda SPD Tomio Okamura se telefonicky spojil s Matteem Salvinim a vyjádřil mu podporu. Liga Mattea Salviniho je partnerskou stranou naší SPD a jsme společně členy vlastenecké frakce Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu.

5. AfD je morálním vítězem voleb v Německu.

Ve východoněmeckých spolkových zemích Sasko a Brandenbursko se o víkendu konaly zemské volby. Hnutí SPD blahopřeje k dosaženému výsledku protiimigrační Alternativě pro Německo (AfD), která téměř porazila dosud vládnoucí probruselské a proimigrační CDU Angely Merkelové a německé sociální demokraty. AfD skončila druhá, ale je morálním vítězem voleb, neboť čelila špinavé kampani ze strany neomarxistického režimu i fyzickým útokům. Jedná se o jednoznačně silný impuls pro další vývoj v Německu. Předseda SPD Tomio Okamura telefonicky poblahopřál předsedovi AfD Jörgovi Meuthenovi k výsledku. AfD je partnerskou stranou naší SPD a jsme společně členy vlastenecké frakce Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu v čele s Matteem Salvinim a Marine Le Penovou. Hnutí SPD letos v červnu podepsalo s AfD deklaraci, kde se AfD zavázalo, že nemají zájem otevírat otázky minulosti, například Benešovy dekrety.

6. Žákům i učitelům přejeme vše dobré a odmítáme neomarxistické školství včetně inkluze.

Hnutí SPD přeje všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol, žákům i studentům úspěšný začátek školního roku. Naše hnutí považuje zajištění kvalitního a dostupného vzdělávání v naší zemi za klíčový úkol pro budoucnost České republiky. V minulých letech bylo české školství systematicky rozvráceno nepromyšlenými reformami a ideologickými zásahy, které vychází z doktríny globalistů o multikulturním světě. Místo znalostí se začínají na žácích ve školách vyžadovat správné ideologické postoje. Vrcholem této koncepce je inkluze v českých školách.

3.9.2019

Prvního září jsme si připomněli 80. výročí od začátku druhé světové války!

V neděli jsme si s úctou připomněli události, které se odehrály dne 1. září 1939, kdy ráno ve 4:45 hod. útokem Německa na polský poloostrov Westerplatte začala druhá světová válka.

Hnutí SPD s úctou vzpomíná na všechny oběti, které si vyžádala druhá světová válka, protože naše svoboda byla vykoupena jejich životy. Tento globální konflikt byl největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva a proto si musíme vážit toho, že už 74 let žijeme v míru a zároveň musíme udělat vše, abychom znovu takové utrpení nezažili. 

Druhá světová válka, která vypukla 1. září 1939, kdy vojska nacistického Německa napadla Polsko, oficiálně skončila 8. května 1945 kapitulací Německa. Už první dny války přinesly i české oběti. Odhady uvádějí, že si tato válka vyžádala životy více jak 360.000 československých občanů. Statistiky obětí druhé světové války se v závislosti na zdroji výrazně liší. Nejoptimističtější odhady hovoří o 50 milionech, ty nejhorší o více než 70 milionech mrtvých.

A právě jako vzpomínka na všechny tyto padlé proběhly v neděli dne 1. září, tj. přesně 80 let od začátku bojů druhé světové války, pietní akce. V Polsku, ve Varšavě, se zúčastnilo pietní vzpomínky přes 250 hostů a čelních představitelů z celého světa. Polští hostitelé přivítali čtyři desítky zahraničních delegací, včetně prezidentů, premiérů, předsedů parlamentů, ministrů zahraničí a obrany, jakož i zástupců královských rodů z Evropy. Z Německa kromě prezidenta Steinmeiera do Varšavy přijela také kancléřka Angela Merkelová. Naši republiku zastupoval prezident Miloš Zeman. Z vrcholných politiků se nedostavil britský premiér Boris Johnson nebo francouzský prezident Emmanuel Macron. Americký prezident Donald Trump se kvůli hurikánu Dorian omluvil a ve Varšavě ho zastupoval viceprezident Mike Pence.

Pozván nebyl ruský prezident Vladimír Putin, což chápeme jako neúctu k osvoboditelům a snahu o přepisování dějin. Ze solidarity k Putinovi odřekl svou účast běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Mezi prvními, kteří zde v Polsku vystoupili se svými projevy, byl německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který se omluvil obětem německé agrese a polsky požádal o odpuštění. Hlavní řeč měl polský prezident Andrzej Duda, který v ní zmínil, že vzpomínáme na den, kterým před 80 lety začal nejstrašnější konflikt v dějinách lidstva, který stál životy 50 až 80 milionů lidí, pokud se mezi oběti počítají i ti, kteří zemřeli hlady, nouzí či kvůli nemoci. Součástí vzpomínkové akce se ve Varšavě na Pilsudském náměstí rozezněl zvon, na kterém je odlit nápis: „Paměť a varování“, který připomíná, že nesmíme nikdy na hrůzy druhé světové války zapomenout.

Hnutí SPD zastává takovou politiku, která má v zájmu zachování míru a zabraňování vzniku válečných konfliktů. V posledních letech se v celém světě množí útoky radikálních skupin napojených na teroristy z Islámského státu. Právě i z tohoto důvodu jako hnutí aplikujeme takovou bezpečnostní politiku, abychom zabránili vstupu imigrantům do naší republiky. Do Evropy se stále převážně z Afriky různými cestami dostávají muslimští imigranti, mezi kterými jsou i vyznavači radikálního islámu, které můžeme bez nadsázky označit jako časovanou bombu z pohledu možných teroristických útoků. Zajištění bezpečnosti našich občanů je pro nás prioritou.

2.9.2019

Přejeme všem dětem úspěšný vstup do školních lavic!

Dnes se opět po dvouměsíčních prázdninách otevřely školy pro děti a mládež školou povinné a odstartoval tak nový školní rok. Přejeme všem žákům, ať se bez problémů přizpůsobí požadavkům výuky a načerpají co nejvíce znalostí, ze kterých budou profitovat v budoucnu.

Hnutí SPD prosazuje všechny aktivity, které přispívají ke zkvalitnění procesu vzdělávání, a to na všech typech vzdělávacích institucí. V rámci státní politiky vzdělávání je nutné mít kvalitní pedagogy, kteří chápou roli učitele jako své poslání a jejich cílem je zajistit, že se žáci a studenti budou postupně a systematicky rozvíjet po stránce všeobecného vzdělávání, následně odborného vzdělávání a profesního rozvoje. Z tohoto důvodu podporujeme navýšení platů ve školství, a to jak pro pedagogické pracovníky, tak i pro ostatní zaměstnance ve školství.

V Poslanecké sněmovně bylo schváleno zřízení Národní sportovní agentury, která postupně převezme od ministerstva školství agendu státní politiky ve sportu. I když naši poslanci nepodpořili vznik této agentury, pevně věříme, že část financí, které bude Národní sportovní agentura přerozdělovat, půjde na zajištění sportovních aktivit pro děti základních škol a těmito školami organizované sportovní aktivity. Jako příklad uvedu, že prosazujeme zařadit do výukových osnov opětovné povinné plavání pro I. stupeň základních škol, které bylo zrušeno v roce 2005. Pro žáky základních škol též navrhujeme výuku branné výchovy jako samostatného povinného předmětu. Součástí výuky tohoto předmětu by byly základy zdravovědy, první pomoci a zásady chování ve stavu ohrožení, spojené s praktickými cvičeními. Podle našeho hnutí SPD by se ve školách nemělo ideologicky agitovat a žáci a studenti by se koncepcí výuky měli vést obecně k vlastenectví, svobodě a demokracii.

Hlavní prázdniny skončily a opět začala výuka na základních a středních školách a gymnáziích, výuka na vysokých školách bude zahájena o měsíc později. Všechny tyto instituce systematicky zajišťují předávání poznatků a vědomostí, jež jsou nezbytnou podmínkou přípravy každého člověka k životu a práci. Vždy by ale měl systém vzdělávání vycházet ze vzdělávacích potřeb, a v této souvislosti musím konstatovat, že naše školství jaksi opomenulo, aby bylo v budoucnu zajištěno vzdělávání pro výkon potřebných dělnických profesí, jako např. zedník, údržbář, truhlář, instalatér. Tyto profese v současné době chybí v našem průmyslu, a i z tohoto důvodu činí vláda taková opatření, aby u nás mohli pracovat v těchto nedostatkových profesích dělníci ze zahraničí, což sebou přináší řadu sekundárních problémů, např. zvýšenou kriminalitu v daných ubytovacích lokalitách těchto zahraničních pracovníků. Hnutí SPD tento přístup odmítá a řešení vidí ve znovuotevření středních a učňovských škol, které zajistí potřebné znalosti a dovednosti pro výkon dělnických profesí. Dalším úkolem je též propagace a zatraktivnění těchto profesí mezi naší mládeží. Různých politologů, sociologů už máme nadbytek, chybí nám budoucí živnostníci podnikající v potřebných odvětvích naší ekonomiky.

SPD si dobře uvědomuje pravdivost výroku, jež nám vštěpovali naši rodiče, že investice do vzdělávání je tou nejlepší investicí. Našim dětem chceme poskytovat kvalitní vzdělání, neboť ony se v budoucnu budou podílet na rozvoji naší země. Dobře si uvědomujeme, že požadavky na znalosti a dovednosti lidí se mění a má-li člověk být ve své profesi opravdu profesionál, musí své znalosti a dovednosti neustále aktualizovat, prohlubovat a rozšiřovat. Proces učení začínající na základních školách je následně celoživotním procesem. Závěrem popřeji všem dětem úspěšný vstup do školních lavic a těm, kteří se od dnešního dne stanou žáky prvních tříd základních škol, ať ve výuce najdou zalíbení a určitou formu zábavy.

30.8.2019

Chceme chránit občany proti lichvářským úvěrům!

Z tohoto důvodu jsme také podali do Poslanecké sněmovny návrh novely občanského a trestního zákoníku, který definuje lichvu a čeká na své projednávání v prvním čtení.

Je povinností státu poskytnout podporu občanům, kteří by se mohli dostat v souvislosti s nepřiměřenou lichvářskou půjčkou do nežádoucí situace. Veřejnost si lichvu ztotožňuje s nepřiměřeně vysokými úroky, případně s neadekvátně vysokými smluvními pokutami. Ve smyslu právním je za lichvu obvykle označována situace, kdy v rámci vztahu dvou osob jedna z nich zneužije tíživého postavení osoby druhé, k získání plnění, které je nepřiměřeně vyšší než to, které musí sama do vztahu vnést.

Navrhované znění obsahuje rozšíření občanského zákoníku a na něj navazujících zákonů, spočívající ve vložení nového paragrafu k § 1796 Lichva o § 1796a Lichvářský úvěr.

Navrhované znění: 

(1) Lichvářským úvěrem se rozumí smlouva o úvěru, jejíž celkové roční procentní souhrnné náklady, vypočtené podle zákona o spotřebitelském úvěru, v okamžiku sjednání, překračují více než dvakrát aktuální zákonný úrok z prodlení stanovený podle § 1970 tohoto zákona.

(2) Jakékoliv ujednání, které naplňuje znaky lichvářského úvěru podle odstavce 1, je od počátku neplatné. 

Předložený návrh vydání zákona dále upravuje změnu trestního zákoníku a na něj navazujících zákonných norem. Konkrétně se v trestním zákoníku, v § 218 za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Stejně bude potrestán ten, kdo poskytne jinému lichvářský úvěr podle občanského zákoníku nebo kdo z takového úvěru plynoucí pohledávku uplatní nebo kdo takovou pohledávku, v úmyslu uplatnit ji, na sebe převede nebo kdo jakýmkoli způsobem poskytne součinnost při získání nebo poskytnutí lichvářského úvěru nebo úvěru, který by se stal lichvářským v souvislosti s takto poskytnutou součinností.“

Tyto navrhované změny jsou velmi aktuální a potřebné, neboť v současném znění obou hlavních zákonů a zákonů na ně navazujících není přesně definován „lichvářský úvěr“, čehož v minulosti využilo a stále využívá celá řada subjektů s cílem co nejvyššího zisku. Těchto zisků dosahují na úkor občanů, kteří se dostali do tíživé situace a ve snaze se z ní dostat, často přistupují na uzavírání takových lichvářských úvěrů, které vykazují hrubý nepoměr majetkového protiplnění. Nově budou definovány mantinely při uzavírání smluv o úvěru a jejich překročení bude naplňovat znaky protiprávního jednání, posuzovaných dle změn navrhovaných zákonů. Navrhované změny obsahují i sankce, čili tresty pro osoby, které se takového protiprávního jednání dopustí.

Od schválení zákonů související s potíráním lichvářských půjček očekáváme výrazné omezení poskytovatelů lichvářských úvěrů, kteří při uzavírání těchto úvěrů nebudou respektovat stanovená pravidla a větší ochranu občanů, kteří z různých důvodů přistupují ke sjednání lichvářského úvěru, který často chápou jako poslední šanci vypořádat se s nastalou nepříjemnou situací.

29.8.2019

Summit G7 ve Francii provázely demonstrace proti politice prezidenta Macrona!

Toto pondělí skončil ve francouzském Biarritzu třídenní summit skupiny G7. V rámci projednávaných témat se velmi angažoval prezident hostitelské země Emmanuel Macron, což mu ale vyčítali demonstranti z řad místních občanů, kterým vadí, že prioritně neřeší zhoršující se sociální podmínky obyčejných Francouzů.

Hnutí SPD v souvislosti s proběhlým zasedáním členů skupiny vyspělých ekonomik G7 souhlasí s řadou projednávaných témat jako je například nebezpečí obchodních válek a nebezpečí šíření falešných zpráv médii. Velmi oceňujeme aktivity britského premiéra Borise Johnsona, který v rámci osobních schůzek využil tento summit k tomu, aby lídři Evropské unie přehodnotili svůj postoj k irské pojistce a umožnili dokončit brexit s dohodou. Též podporujeme návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se příštího summitu zúčastnilo i Rusko, které bylo ze skupiny G8 vyloučeno v roce 2014 v souvislosti s událostmi na Krymu.

Summitu G7 se zúčastnili prezidenti a premiéři Francie, Spojených států, Velké Británie, Kanady, Itálie, Japonska a Německa. Přizván byl i předseda Evropské rady Donald Tusk. Mezi projednávanými tématy byly zařazeny body o mezinárodním obchodě, bezpečnostních hrozbách a jednalo se o digitalizaci, ochraně klimatu a o pomoci Brazílii v souvislosti s rozsáhlým požárem amazonského deštného pralesa.

Na tomto summitu se velmi angažoval jeho hostitel, francouzský prezident Emmanuel Macron, který se stále více pasuje za lídra Evropské unie a chtěl by cíleně určovat politiku ostatních zemí EU. Tento jeho panovačný přístup se nelíbí nejenom některým politickým uskupením v evropských zemích, jako např. italské Lize Mattea Salviniho, maďarské Fidesz v čele s Viktorem Orbánem a též našemu hnutí SPD v čele s lídrem Tomio Okamurou, ale i značné části obyvatel Francie. Ti v roli demonstrantů protestovali proti uplatňované sociální politice prezidenta Macrona, které mu dávají za vinu, že neřeší problémy obyčejných občanů Francie. Tento nesouhlas s Emmanuelem Macronem vyjadřují formou protivládních demonstrací pod hlavičkou „žlutých vest“ už od konce minulého roku a jejich protesty stále trvají. V rámci demonstrací proti probíhajícímu summitu se k protestujícím přidali také odpůrci globalizace a ekologičtí aktivisté. Celkem se odhaduje, že se demonstrací zúčastnilo několik tisíc lidí, proti kterým policie použila vodní děla i slzný plyn. Celkem bylo na potlačení demonstrací nasazeno přes třináct tisíc policistů.

Během francouzského summitu, který byl ukončen toto pondělí, byla zhodnocena míra plnění úkolů z předchozího summitu, který se konal v červnu minulého roku v kanadské provincii Quebec. Své úkoly si nejlépe splnila Británie a Kanada. Zároveň bylo navrženo místo konání dalšího summitu G7. Americký prezident Donald Trump nabídl pro příští setkání svůj rezort v Miami a navrhl, aby se summit vrátil do původního formátu G8, což znamená opětovné přizvání Ruska.

Hnutí SPD podporuje spolupráci velmocí v otázkách zajišťující bezpečnost na celém světě a vedoucí k eliminaci válečných konfliktů. Zároveň jsme pro zachování národních suverenit jednotlivých států, což je i naše priorita pro Českou republiku. V současné době jsme ale stále více vázáni na Evropskou unii, což naší suverenitu potlačuje. Naši vrcholní představitelé by měli realizovat takovou zahraniční politiku, která vychází ze spolupráce s velmocemi, jakými bezesporu jsou Spojené státy, Velká Británie, Čína, Japonsko a Rusko, a ze které by měli největší užitek především naši občané.

28.8.2019

Koncepce armády je špatná a drahá!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že hnutí SPD odmítá vládní politiku prodloužení věku odchodu do důchodu. Je to politický podvod a porušení volebních slibů. Navrhujeme konkrétní kroky proti šíření islámu, které vláda blokuje. Vládní koncepce naší armády je špatná. Budujeme za naše peníze armádu pro cizí zájmy. Raketový test střely s plochou dráhou letu středního doletu provedený USA znovu znamená faktické riziko jaderné války s těžištěm konfliktu ve východní Evropě.

1. Hnutí SPD vystoupí ve Sněmovně rozhodně proti záměrům vlády prodlužovat dobu odchodu do důchodu.

Záměr oznámený ministryní financí vlády ANO, ČSSD s podporou KSČM je lumpárnou na lidi, kteří řádně pracují a podnikají. Hnutí SPD odmítá argumenty, že je to nezbytné opatření. Důchody lze dlouhodobě stabilizovat podporou pracujících rodin s dětmi. Je třeba obnovit populační růst. Na důchody se nespoří, ale na důchody rodičů platí odvody jejich děti. Stabilita důchodového systému a podpora pracujících rodin s dětmi jsou jeden spojitý problém. Hnutí SPD dlouhodobě a programově prosazuje u pracujících rodin s dětmi návrat k systému novomanželských půjček a až úplné osvobození od daně z příjmu fyzických osob v případě, že mají tyto rodiny více dětí. Jde o jediné koncepčně správné řešení stabilizace důchodového systému, důstojného života seniorů a také zajištění budoucnosti národa. Krátkodobě lze stabilizovat důchodový systém lepším hospodařením vlády. Nekupujme zbraně na zahraniční expedice armády, neplaťme politické neziskovky, zastavme růst nákladů na státní správu a získáme desítky miliard korun. 

2. Hnutí SPD navrhuje konkrétní kroky proti šíření islámu, které vláda blokuje.

Vláda ustupuje islamizaci a zcela záměrně blokuje projednávání zákona připraveného hnutím SPD, který zakazuje islámské zahalování na veřejnosti. Podobný zákon již přijalo Rakousko a Dánsko. Jde o snahu hnutí SPD znemožnit pronikání islámských rituálů na území naší země. Zahalování žen dnes řeší zákazy v řadě evropských zemí a řeší to v situaci, kdy islám se už naplno projevuje jako náboženství, ve jménu kterého se páchá násilí. Nemáme na co čekat, pokud nechceme skončit jako Francie nebo další země. České ministerstvo vnitra ale postupuje zcela opačně. Probíhá kriminalizace vlastenců a lidí upozorňujících na nebezpečí imigrace islámských fanatiků, probíhá faktická cenzura a ministr vnitra svými výroky obhajuje islám. Islám ve svých zásadních částech je neslučitelný s naší představou demokracie a svobody. Přímo ohrožuje naši kulturu a zkušenosti mluví jasně o faktu, že imigrace ohrožuje bezpečnost občanů.

3. Koncepce armády je špatná a drahá.

Hnutí SPD odmítá drahé nákupy expedičních zbraní v zahraničí pro českou armádu. 12 vrtulníků z USA bude stát 14,5 miliardy korun. Nákup zahraničních bojových vozidel pěchoty 50 miliard korun. Specifikace této výzbroje mluví jasně o tom, že není určena k obraně země, ale k nasazení v zahraničí. Tento fakt je pro nás jedním ze zásadních. Hnutí SPD netrpí naivním pacifismem a naopak jsme přesvědčeni o nutnosti zvýšit obranou kapacitu České republiky. Dosáhnout toho lze změnou koncepce armády, modernizací stávající výzbroje českým průmyslem a rozvojem schopností složek armády zajistit obranu teritoria země. Bohužel současná koncepce slouží expedičním válkám a zisku nadnárodních zbrojařských korporací.

4. Zvyšuje se riziko jaderné války v Evropě.

USA provedly test střely s plochou dráhou letu odpálenou ze země. Jde o test zbraně, která porušuje dohodu o likvidaci zbraní středního doletu, kterou USA vypověděly a jejíž platnost tedy nedávno skončila. Test také ukázal, že tyto střely je možné odpálit z odpalovacích zařízení, která již byla vybudována v Rumunsku a Polsku v rámci programu protiraketové obrany. Technicky tak došlo k rozmístění střel pro bleskový jaderný úder proti Rusku na teritoriu východní Evropy. Je jasné, že reakce Ruska bude symetrická, dojde k nárůstu napětí a zvýší se riziko konfrontace v Evropě. Znovu se vrací koncept jaderné války na teritoriu Evropy s tím, že tentokrát bude pod odvetný úder vystaven především prostor východní Evropy. Vzhledem ke koncepci naší armády jako malého a drahého expedičního sboru dnes nemá naše země funkční obranu proti střelám s plochou dráhou letu a především neexistuje funkční civilní obrana. Hnutí SPD požaduje po vládě ČR zásadní revizi dokumentů "Bezpečnostní strategie ČR", „Obranná strategie ČR“ a tzv. „KVAČR“ (Koncepce výstavby AČR do roku 2025). Tyto dokumenty neodrážejí stávající změny bezpečnostní situace ve světě a ve státech Evropy a ani nedefinují nové úkoly pro armádu v rámci obrany území našeho státu. Jsme tak plně v rukou globalistů EU a USA.

27.8.2019

Boris Johnson je dle Donalda Trumpa tím pravým mužem pro jednání o brexitu!

Britský premiér Boris Johnson chce splnit svůj slib vyvést do konce října toho roku Spojené království z EU za jakoukoli cenu. To se mu daří realizovat i na úkor lídrů EU, kteří hledají stále překážky, aby brexit alespoň oddálili.

Hnutí SPD si přeje, aby se odchod Britů z Evropské unie uskutečnil do konce října tohoto roku. Současné aktivity premiéra Borise Johnsona nás opravňují věřit tomu, že se mu to povede. Britský premiér je zkušený politik, který nevzdal další vyjednávání o irské pojistce, o které se už představitelé EU nechtěli dohadovat. Jejich důvod a neochota dále vyjednávat s Británií byl veden s cílem alespoň oddálit termín odchodu Spojeného království z Evropské unie. Právě irská pojistka je posledním sporným bodem, aby se mohl uskutečnit brexit s dohodou. V hnutí SPD jsme přesvědčeni, že i problematická irská pojistka bude vzájemně dohodnuta a Británie proces odchodu z EU zdárně dokončí.

Premiér Johnson nenechává nic náhodě a relativně krátký čas do konce října se snaží co nejefektivněji využít. Pro sjednání brexitu s dohodou a odstranění irské pojistky navštívil dne 21. srpna v Berlíně německou kancléřku Angelu Merkelovou. Ta následně na společné tiskové konferenci s Johnsonem uvedla, že spolková republika upřednostňuje brexit s dohodou. Johnson naopak zdůraznil, že se jeho vláda cítí plně vázána ochranou práv více jak tří milionů občanů ostatních unijních zemí žijících v Británii. Následný den jednal Johnson v Elysejském paláci s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který ale nebyl k brexitu s dohodou tak vstřícný. Poslední velké jednání absolvoval britský premiér v neděli dne 25. srpna s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem v rámci Summitu států G7, který proběhl v Biarritzu  na jihu Francie.

V rámci dvoustranného jednání s Tuskem, který neustále odmítal další jednání ve prospěch brexitu s dohodou, přišel Boris Johnson s významným prohlášením spočívajícím v tom, že pokud Británie opustí unii bez dohody (tzv. tvrdý brexit), nebude už z právního hlediska dlužit 39 miliard liber (v přepočtu 1,1 bilionu korun), což činilo původní odhadovanou výši tzv. brexitového účtu. Podle propočtů britských právníků by Británie měla zaplatit jen necelou čtvrtinu uvedené částky. To přinutilo Donalda Tuska ke změně názoru a je ochoten ještě o irské pojistce jednat. Britský premiér Johnson tak od svých unijních partnerů žádá, aby z dohody vyjednané jeho předchůdkyní Theresou Mayovou byla odstraněna irská pojistka, jinak se Evropská unie nedočká téměř čtyřiceti miliard liber.

Hnutí SPD zastává stejný názor na britského premiéra Borise Johnsona, který vyslovil americký prezident Donald Trump na výše zmíněném Summitu na jihu Francie: „Johnson je tím pravým mužem pro jednání o brexitu.“ Tím veřejně vyslovil svůj předpoklad, že Británie opustí Evropskou unii k poslednímu říjnovému dni tohoto roku. Zároveň Donald Trump po společném jednání s Borisem Johnsonem také mimo jiné prohlásil: „Británie bude mít po odchodu z Evropské unie se Spojenými státy velkou obchodní dohodu, kterou bude možné uzavřít velmi rychle.“ Hnutí SPD apeluje na naše politiky, aby také pracovali na přípravě dvoustranných smluv mezi Velkou Británií a Českou republikou, které by se začaly realizovat po ukončení členství Spojeného království v Evropské unii.

26.8.2019

Podporujeme Mattea Salviniho a vypsání předčasných voleb v Itálii!

Italský premiér Giuseppe Conte dne 20. srpna tohoto roku ohlásil v parlamentu demisi italské vlády. Další postup má ve svých rukou italský prezident Sergio Mattarella. Jednou z možných variant je vypsání předčasných voleb, které by posílily pozici Mattea Salviniho, čehož se ale obávají italské politické strany nakloněné Bruselu.

Hnutí SPD by přivítalo, kdyby se naplnil scénář, který si přeje náš spojenec v Evropském parlamentu Matteo Salvini a jeho Liga, a sice aby italský prezident po tom, co ohlásil demisi premiér Giuseppe Conte, vypsal předčasné volby. Po nich by se pravděpodobně šéf Ligy Matteo Salvini stal italským předsedou vlády, neboť, jak potvrzují průzkumy mezi italskými občany, od voleb do Europarlamentu rostou preference této strany. Průzkumy mezi Italy v poslední době potvrzují, že Liga je nyní v Itálii nejsilnějším hráčem na politickém poli a při možných volbách by mohla získat více jak třetinu hlasů (uvádí se 36 procent hlasů). Naše hnutí SPD si přeje, aby se scénář spočívající ve vypsání předčasných voleb uskutečnil. Pak by měl Matteo Salvini velkou šanci stát se italským premiérem a mohl by tak prosazovat další protiimigrační opatření spočívající v zamezení nelegálního vstupu imigrantů do Evropy. 

Po tom, co podal italský premiér Giuseppe Conte demisi své vlády, má další postup, jak se Itálie s touto patovou situací vyrovná, ve svých rukou prezident Sergio Mattarella. Vláda, kterou tvořila koalice Hnutí pěti hvězd Beppeho Grilla a Ligy Mattea Salviniho, tak skončila po čtrnácti měsících. Italský prezident může vyhlásit předčasné volby, které by se mohly uskutečnit do konce října, nebo pověřit sestavením vlády jiné uskupení politických stran. Zatím jedná s lídry politických stran, aby si zmapoval, zda by se nenašla nová koalice, která by měla v parlamentu zajištěnou většinu. Zde může pro Ligu Mattea Salviniho nastat největší nebezpečí, spočívající v tom, že na společném vládnutí se dohodne Hnutí pěti hvězd s Demokratickou stranou a Liga by se tím pádem stala opoziční stranou. To si ale nepřeje většina Italů, kteří podporují Mattea Salviniho, a prezident by měl respektovat názor většiny občanů. Z jednání prezidenta na schůzkách se zástupci parlamentních stran, které proběhly minulý čtvrtek, vyznělo, že levicové strany jsou nakloněny dialogu a nepřejí si předčasné volby. Italský prezident následně poskytl stranám delší čas na jednání a stanovil další kolo konzultací na úterý 27. srpna. 

Hnutí SPD pevně doufá, že se italský prezident rozhodne (ke spokojenosti převážné části Italů) vypsat předčasné volby a nenechá se ovlivnit zájmy Bruselu, kterému se nezamlouvá protiimigrační politika Mattea Salviniho. Jím přijatá opatření měla za následek snížení počtu nelegálních imigrantů, kteří se dostali do Evropy přes Středozemní moře a dále přes italská pobřeží. Odhaduje se, že za poslední rok pronikla do Itálie pouze desetina imigrantů proti roku minulému. Hnutí SPD podporuje přijaté zákony spočívající v zákazu vplutí lodí přepravujících imigranty z Afriky do italských přístavů, které inicioval právě Salvini. Současná situace je ale taková, že i přes tyto zákony stále přivážejí lodě nové imigranty. Tyto lodě jsou podporované neziskovými organizacemi financovanými z projektů Evropské unie. Jako příklad uvedu loď Open Arms, která byla plná imigrantů a nakonec tato loď téměř po dvaceti dnech dostala povolení zakotvit u břehů Lampedusy. Hnutí SPD přeje Matteu Salvinimu, aby v Itálii proběhly předčasné volby, ve kterých by jeho strana Liga zvítězila.

23.8.2019

Chceme, aby propagace nenávistné ideologie byla trestným činem!

Proto jsme také podali do Poslanecké sněmovny návrh novely trestního zákoníku, který čeká na své projednávání ve druhém čtení.

Cílem této novely je zamezit hlásání veřejné nenávisti k druhým lidem a potlačování lidských práv a svobod. Proces s předsedou Muslimské obce v Praze Vladimírem Sáňkou nám totiž ukázal, že současné znění zákona má formální mezeru a lze ho vyložit tak, že postihuje pouze propagaci konkrétního hnutí, které hlásá potlačování svobod, ale nikoli samu ideologii, která nenávist a likvidaci lidských práv představuje a propaguje.

Naše hnutí SPD navrhuje tento zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o právní úpravu § 403, který spadá do zvláštní části trestního zákoníku, pod hlavu 13, díl 1 – Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy.

Nově navrhované znění celého odstavce:

„Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí nebo ideologii, které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.“

Hnutí SPD předložením úpravy zmiňovaného zákona dává všem silně a otevřeně najevo, že chceme mít zákonnou normou ošetřeno každé společensky nebezpečné veřejné vystupování vedoucí k propagaci nenávisti, popírání lidských práv a omezování rovnosti lidí bez rozdílu národnosti, příslušnosti k etnické skupině, rase, třídě či jiné skupině osob.

Navrhovaná předloha trestního zákoníku poslanci hnutí SPD a všemi členy našeho hnutí 100 % podporována by měla zcela jednoznačně říkat, co zákonodárce a společnost chce: zamezit společensky nebezpečné veřejné propagaci nenávisti a popírání lidských práv.

Nová navrhovaná úprava zmiňovaného paragrafu trestního zákoníku dává do rukou orgánům činným v trestním řízení, konkrétně soudům, státním zástupcům a hlavně Policii České republiky nástroj, pomocí kterého budou moci kvalitněji rozhodovat o právní kvalifikaci protiprávních skutků, které budou vykazovat známky definované v tomto paragrafu. Prioritně to ulehčí rozhodování příslušníků Policie České republiky a to v té nejdůležitější prvotní fázi, kdy se o možném protiprávním jednání dozví a začnou prověřovat všechny dostupné informace ke stanovení právní kvalifikace. V rámci úspěšnosti by bylo vhodné co nejdříve zpracovat manuál pro příslušníky Policie ČR, který by definoval základní pojmy obsažené v tomto paragrafovém znění trestního zákoníku, jako např.: hnutí, ideologie, potlačení práv a svobod člověka, rasová, etnická, národnostní, náboženská či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Všechny tyto aktivity by měly být vedeny s cílem, aby trestné činy naplňující znaky takto definovaného paragrafového znění byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.

Navržený zákon přitom nijak neomezuje žádnou lidskou víru – pouze omezuje veřejné šíření a propagování takové ideologie, která ohrožuje svobody ostatních.

22.8.2019

Připomínáme si okupaci z roku 1968 a oběti demonstrací ze srpna 1969!

V tomto týdnu si připomínáme tragické výročí začátku okupace naší republiky vojsky Varšavské smlouvy. Vojenský vpád vojsk pěti komunistických zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem se za podpory konzervativního křídla Komunistické strany Československa uskutečnil 21. srpna 1968. Následky pak nesla naše republika, která se tak dostala do područí Sovětského svazu, až do roku 1989. V současné době chce naši suverenitu řídit Evropská unie.

Hnutí SPD si spolu s našimi občany připomíná tragickou dobu okupace vojsky Varšavské smlouvy, která na příkaz vedoucích představitelů komunistického režimu Sovětského svazu začala v srpnu roku 1968. Náš stát tak přišel na dlouhé období o svoji státní suverenitu, kdy cílem této invaze cizích vojsk bylo potlačení vlastenectví, národní hrdosti, svobody a práv našich občanů. To nesmíme již nikdy připustit. Současné poklonkování Bruselu ze strany některých politických subjektů a hlavně vládnoucí ČSSD, které podporují multikulturní Evropu a imigrační politiku EU, by mělo být varováním, abychom zase o svou suverenitu nepřišli.  

V těchto dnech si také naše země připomíná 50 let od událostí, které následovaly rok po zmíněné okupaci v roce 1968. V naší republice v té době stále přetrvávala nespokojenost s politickou situací a občané tuto nespokojenost vyjadřovali různou formou. V dubnu 1969 nahradil Alexandra Dubčeka ve funkci generálního tajemníka KSČ Gustáv Husák. I tehdejší vedení státu si uvědomovalo, že vstup vojsk Varšavské smlouvy na území Československa může být podnětem k nepokojům. Proto v červenci 1969 předložilo ÚV KSČ „Zprávu o zabezpečení veřejného klidu v ČSSR k 21. srpnu 1969“, která vymezovala, že je zapotřebí „…učinit opatření, aby se v televizním vysílání neobjevovaly zprávy nebo vystoupení narušující internacionální vztahy mezi socialistickými zeměmi…“ a poukázala na to, že je potřeba „…promyšleným působením masových komunikačních prostředků zabránit, aby pravicové, protisocialistické a antisovětské síly mohly zneužít 21. srpna k vyvolání šovinistických nálad…“ Ani tato opatření nepomohla a 21. srpna 1969 se konaly masové demonstrace (zejména Praha, Brno Liberec) k prvnímu výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy, které byly brutálně potlačeny ozbrojenými složkami (armáda, Veřejná bezpečnost, Lidové milice). V Praze zemřeli po střelbě příslušníků Lidových milicí 3 lidé a 2 příslušníci lidových milicí byli zasaženi vlastní střelbou, v Brně byli zastřeleni dva lidé. Celkem utrpělo zranění 50 lidí, ačkoliv se mediálně uvádělo, že jich bylo 31. Následně předsednictvo Federálního shromáždění ČSSR dne 22. srpna přijalo tzv. „pendrekový zákon“, který zpřísňoval tresty za protikomunistické projevy. Období komunistické dikce následně trvalo až do roku 1989, kdy ho ukončila tzv. „sametová revoluce“.

Hnutí SPD udělá vše pro naše občany žijící v České republice. Podporujeme vlastenectví a zájmy naší země jsou pro nás na prvním místě. Nesmíme si už nikdy nechat vzít svou státní suverenitu a nechat se řídit zvenčí, což by si v současné době přáli vrcholní představitelé Evropské unie, bohužel i za podpory některých „sluníčkářských“ politických subjektů působících v současném Parlamentu České republiky.

21.8.2019

Podporujeme prezidenta Zemana!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že podporujeme prezidenta Zemana v jeho postoji k vládní krizi. Za tuto krizi je plně odpovědná ČSSD a premiér Babiš. Výročí tragédie roku 1968 je mementem a výzvou, že musíme hájit svoji suverenitu. Hnutí SPD je terčem politické šikany ministerstva vnitra řízeného ministrem Hamáčkem (ČSSD). Jde o počátek otevřené snahy o policejní kontrolu a perzekuci nepohodlných politických názorů. Snahy vlády zvyšovat daně a zákonné odvody nebudeme podporovat. Lidé platí státu na daních dost peněz a vláda s nimi neumí hospodařit.

1. Podporujeme prezidenta Zemana.

Hnutí SPD souhlasí s vyjádřením prezidenta republiky Miloše Zemana, ve kterém konstatoval, že pan Michal Šmarda (ČSSD) se nikdy nezabýval problematikou české kultury a z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky. Za současnou vládní krizi, kterou způsobila opakovaná nominace nekompetentního kandidáta na uvolněný post ministra kultury, nesou plnou odpovědnost předseda ČSSD Jan Hamáček a premiér Andrej Babiš (ANO), kteří ho prezidentovi na jmenování navrhli. Andrej Babiš mění svá stanoviska k této věci jako na běžícím pásu. Jednou s ČSSD ve vládě být nechce a další den ano. Toto jednání paralyzuje funkci vlády, která zde má být v první řadě pro blaho občanů. Jediným možným východiskem z této situace je definitivní konec této koaliční vlády ANO a ČSSD, podporované KSČM. SPD je následně připravena podpořit vládu odborníků sestavenou vítězem voleb, která by prosazovala také naše programové priority. Takováto vláda by  dostala ve  Sněmovně důvěru a mohla by skutečně efektivně pracovat. Bohužel strach z reakce elit EU brání Andreji Babišovi přijmout takové řešení. Vládní nestabilita bude proto pokračovat dál. 

2. Tragédie roku 1968 byla logickým důsledkem komunistické totality.

V těchto dnech si opětovně připomínáme tragické výročí okupace naší země armádami Varšavské smlouvy v roce 1968. Vpád vojsk Varšavské smlouvy a následná okupace byly hrubým pošlapáním zbytku suverenity tehdejšího Československa. Za tento akt, padlé oběti a důsledky nese plnou odpovědnost především komunistický režim tehdejšího Sovětského svazu a politika Komunistické strany Československa, což nás poznamenalo na další tři dekády. Tehdejší takzvané „Pražské jaro” bylo falešnou nadějí na reformu totalitního komunistického režimu a následná okupace byla potvrzením faktické neexistence československé státní suverenity. Bohužel dnes se Česká republika nachází v postavení země, která svoji suverenitu předala neomarxistickému projektu evropské integrace. Stávající Evropská unie provádí globalizační, multikulturní a tzv. „zelenou“ politiku, která je v rozporu se zájmy naší národní a státní suverenity. Tento stav má opět zásadní bezpečnostní rizika pro naše občany. Případná realizace imigrační politiky Evropské unie, která je různě odsouvána podle probíhajících voleb, bude mít dopad ještě osudovější než okupace státy Varšavské smlouvy. V dnešních dnech jde nejen o obranu svobody a demokracie, ale také o zachování samotné existence českého národa a naší kultury. 

3. Ministerstvo vnitra  šikanuje hnutí SPD.

Ministerstvo vnitra zveřejnilo II. čtvrtletní zprávu o extremismu, ve které mj. uvádí, že hnutí SPD povzbuzovalo xenofobní nálady v české společnosti v otázkách ilegální imigrace a islamizace. Hnutí SPD tyto názory jednoznačně odmítá. Zastáváme naopak názor, že ministerstvo vnitra používá Jan Hamáček (ČSSD) k politickému boji. Policisté také vyšetřují poslankyni SPD Karlu Maříkovou kvůli jejímu výroku o ilegálních imigrantech, kde se pouze vyjádřila na sociální síti o tom, že by se Evropa před nimi měla bránit. Prezentovala tedy svůj názor podle Listiny základních práv a svobod, která je zakotvena v naší Ústavě. To, že SPD dlouhodobě upozorňuje na nenávist islámu, neznamená šíření nenávisti a předsudků. SPD programově brání naši zemi, její občanské svobody a demokracii před nenávistným islámem a před nepřizpůsobivými imigranty, kteří mnohdy páchají kriminalitu a zvěrstva. Kdo sleduje realitu v zemích západní Evropy, ví, že to není žádný „dojem“, ale fakt dokazatelný desítkami, stovkami či tisíci otřesných případů, o kterých informujeme. A původní obyvatelé se ve Švédsku, Německu, Francii a dalších zemích Západu vskutku stávají občany druhé kategorie. My pouze poukazujeme na fakta, které nejsou předsudky, ale ověřené informace. A bránit se musíme i budeme, i když na nás bude Hamáčkovo ministerstvo házet špínu a pomluvy. Hnutí SPD bude nadále bránit demokracii a svobodu v naší zemi! Plně stojíme za naši poslankyní Karlou Maříkovou a budeme bránit právo každého na svobodný politický názor na politiku EU. To je demokracie.   

4. Vláda chce zvýšit daně a odvody pro živnostníky, to je pro SPD nepřijatelné.

Vláda ANO a ČSSD už neví, kde sebrat peníze, tak se chystá naše spoluobčany opět sedřít z kůže. Vláda zvyšuje spotřební daně, začíná mluvit o navýšení zákonných odvodů pro živnostníky a média informují o přípravě uhlíkové daně. Vláda  chce přistoupit na další diktát Bruselu, který chce zavést tzv. uhlíkovou daň, která se má týkat těch domácností, kde je topením uhlí a zemní plyn. To by v praxi znamenalo, že v rodinném domku, kde se topí v klasickém kotli na uhlí, by daň přišla na zhruba 4,5 tisíce korun ročně, v případě účinnějšího kotle na zemní plyn by to bylo 1 300 korun. Český kabinet totiž slíbil Bruselu, že emise skleníkových plynů omezí. Tuto uhlíkovou daň už zavedla Francie a další zhruba desítka zemí v EU, na řadě je nyní Německo (jako vůbec největší znečišťovatel ovzduší v Evropě a šestý na světě) a následně tedy i Česká republika. Babišova vláda se bojí nevole občanů, a tak přemýšlí, že by zavedení daně spustila až v dalším volebním období. SPD dlouhodobě bojuje proti navyšování daní, neboť daňová zátěž patří již dnes v ČR mezi jedny z největších v Evropě. Navíc čistota ovzduší se nezvýší, pokud budou naši občané za plyn a uhlí platit více. Vláda má peníze hledat jinde, například u nadnárodních korporací kontrolou jejich odvodů zisků a dividend do zahraničí, které se zde zpětně nereinvestují, omezením plateb politickým neziskovým organizacím nebo redukcí byrokracie.

20.8.2019

Bezpečnost našich občanů je pro nás prioritou!

Povinností vrcholných představitelů státu by měl být společný zájem o zajištění bezpečnosti našich občanů.

V rámci zahraniční politiky, která má vliv na naši vnější i vnitřní bezpečnostní politiku, by měli prezident republiky, premiér, ministři a též poslanci a senátoři obou komor Parlamentu České republiky postupovat jednotně a vždy preferovat na prvním místě bezpečnost občanů žijících v České republice.

Hnutí SPD si stojí za tvrzením, že stát musí v otázkách bezpečnosti prosazovat takovou bezpečnostní politiku, kterou společně zastává prezident republiky, premiér vlády a její ministři. Konkrétně pak ministři obrany, vnitra a zahraničních věcí jsou ti, kteří ji prostřednictvím svých resortů aplikují v praxi. Jejich přístup by měl být vždy profesionální, hájící bezpečnost našich občanů. Strategická rozhodnutí by měla vycházet z důkladných analýz bezpečnostních hrozeb a rizik, být konzultována s odborníky zabývajícími se touto problematikou a vždy by měl být přijat takový návrh řešení, který budou všichni z výše jmenovaných respektovat. Pak už bude jen záležet na tom, jak jednotliví členové vlády dokáží své návrhy, které podléhají hlasování v Poslanecké sněmovně a Senátu PČR, před poslanci a senátory obhájit.

Naši občané svěřili ve volbách do rukou rozhodovací pravomoci nejvyšším státním představitelům, od kterých zpětně očekávají, že udělají vše pro pocit bezpečí každého občana a jeho rodinu, což je jedním ze základních atributů nezbytných pro spokojený život, naplněný poctivou prací, výchovou dětí, péčí o stárnoucí rodiče a pomocí potřebným spoluobčanům. Česká republika musí jako suverénní stát prostřednictvím svých výkonných orgánů garantovat bezpečí všem svým občanům. Tato povinnost je právně vymezena v ústavním zákoně č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, kde se stanoví, že základní povinností státu je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot.

Za největší hrozbu pro bezpečnost České republiky a stabilitu jejího politického, ekonomického a sociálního systému považujeme v současné době hrozbu masové imigrace miliónů obyvatel, jejichž kulturní, historické a sociální chování v souvislosti s netolerantní a nenávistnou islámskou ideologií je s našimi způsoby a chápání demokracie neslučitelné. Nelegální imigraci považujeme za hrozbu naší státní existence a je primární povinností státu realizovat bezpečnostní politiku vedenou s cílem tuto hrozbu co nejvíce eliminovat.

19.8.2019

Většina Britů podporuje tvrdý brexit a roste i jejich podpora konzervativcům!

Cíl britského premiéra a lídra vládní Konzervativní strany Borise Johnsona, že vyvede do konce října toho roku Spojené království z Evropské unie za jakoukoli cenu, má dle nejnovějšího průzkumu podporu většiny Britů.

Hnutí SPD podporuje aktivity nového britského premiéra Borise Johnsona v souvislosti s cílem, který si po svém nástupu do této nejvyšší státní funkce stanovil, a to dokončení brexitu v co možná nejkratším termínu. Kroky, které v této věci činí, jsou dokladem toho, že si jde postupně, ale tvrdě za svým cílem. V tomto úsilí má nejenom plnou podporu 160 tisíc členů Konzervativní strany, ale také, jak dokladují výsledky posledního průzkumu, i většiny Britů. Hnutí SPD vítá, že občané Spojeného království mají už dost všech průtahů a odkladů s ukončením členství Británie v Evropské unii, které si odhlasovali v referendu dne 23. června 2016. Voliči v něm hlasovali nadpoloviční většinou 17,411 miliónu hlasů (51,9 %) pro brexit. Britové dobře vidí, že se jim za více než tři roky nepodařilo uzavřít vzájemně respektovanou odchodovou dohodu s představiteli Evropské unie a nyní si většina z nich přeje i možný tvrdý brexit, hlavně aby už vše bylo dořešeno. To samé si přeje i naše hnutí SPD.

Výsledky průzkumu mezi Brity, které zveřejnil minulý týden web deníku The Telegraph, potvrzují, že více než polovina – konkrétně 54 procent Britů – si přeje, aby Boris Johnson vyvedl zemi z Evropské unie, a to i za cenu tvrdého brexitu. Proti tomu ale intenzivně bojují opoziční labouristé a jejich šéf Jeremy Corbyn, který je zastáncem Evropské unie, takže se snaží všemi prostředky alespoň oddálit brexit a případně uspořádat nové referendum o působení Spojeného království v Evropské unii. Hnutí SPD si přeje, aby aktivity Corbyna vyzněly bez výsledku a v této souvislosti velmi vítá i rostoucí vliv, který má Strana pro brexit Nigela Farage, jež dosáhla v eurovolbách značného vítězství, když obdržela skoro třetinu odevzdaných hlasů.

Lídři evropských zemí v Bruselu podporují nejen Corbyna, ale i ostatní propagátory Evropské unie a bojí se oslabování této instituce. Prostřednictvím svých příznivců v jednotlivých členských zemích podávají občanům zkreslující informace o tom, jak by jejich země špatně dopadly, kdyby chtěly také vystoupit z EU. U nás jsou v tomto ohledu velmi aktivní tzv. „sluníčkáři“ a např. zpravodajství v České televizi neustále upozorňuje na špatné dopady brexitu pro náš stát a naše firmy. V této souvislosti zmíním výsledky online průzkumu zaměřeného na aktuální očekávání a reálné dopady brexitu pro malé a střední firmy v ČR, který proběhl v 1. čtvrtletí tohoto roku. Z průzkumu Bibby Financial Services a Britské obchodní komory Česká republika realizovaný mezi firmami obchodujícími s Británií vyplývá, že 75 procent těchto našich firem se neobává horší platební schopnosti svých britských partnerů, 77 procent našich firem sdělilo, že kvůli brexitu nepřestane obchodovat s Británií a 90 procent uvedlo, že v souvislosti s brexitem nechce omezit obchodování s Británií (webový portál bibbyfinancialservices.cz).

Naše hnutí SPD považuje Velkou Británii za jednoho z klíčových obchodních partnerů České republiky. Spolupráci obou zemí chceme po brexitu dále rozvíjet na základě dvoustranných smluv, které budou respektovat obě země. Pevně věříme, že v blízké budoucnosti bude Spojené království patřit mezi hlavní odbytiště českého zboží a stejně tak bude náležet k největším vývozcům na český trh. Britskému premiérovi Borisu Johnsonovi přejeme, ať brexit úspěšně dokončí co nejdříve – v tom má naší plnou podporu!

16.8.2019

Prosazujeme přímou volbu starostů a hejtmanů!

Z tohoto důvodu jsme také podali do Poslanecké sněmovny návrh novely ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, který čeká na své projednávání ve druhém čtení.

Demokracie je nejlepší formou politického života lidské společnosti. Na tom se shodne většina politologů i politiků. S rozvojem společnosti je potřeba přizpůsobovat pravidla uplatňování demokratických principů. Přímá volba starosty obce či hejtmana je z pohledu voliče nejdemokratičtější z možností ustanovení vrcholného představitele obce nebo kraje. Pro voliče je jednoznačné, že jeho zájmy bude hájit člověk, na kterého přímo ukázal.

Hnutí SPD předložením úpravy tohoto ústavního zákona, spočívající v rozšíření subjektů a jejich kompetencí ve věcech územní samosprávy, chce zajistit zákonnou oporu pro následné přijetí prováděcích předpisů o přímé volbě starostů, hejtmanů a členů zastupitelstev územně samosprávných celků. Toto je vedeno snahou vedoucí ke kvalitnější demokracii a obrodě správy věcí veřejných v České republice. Primárně se od přímé volby očekává zdůraznění osobní odpovědnosti osoby primátora, starosty nebo hejtmana, vedoucí k vyšší stabilitě systému obecních a krajských zřízení.  Sekundárně by mělo dojit k podstatnému posílení důvěry občanů tím, že se mohou aktivně podílet na správě věcí veřejných. V neposlední míře by se měl i zvýšit zájem občanů zúčastnit se voleb.

Současný právní stav je pro tuto navrhovanou změnu zcela nevyhovující, neboť podporuje kolektivní neodpovědnost. Starosta či hejtman mnohdy musí prosazovat požadavky členů zastupitelstev či rady, které však za ně nenesou žádnou odpovědnost. Navíc nepřímo volení starostové a hejtmani nemusí mít vždy podporu veřejnosti na území příslušného územního celku a ani svého zastupitelstva a tím mají jen velmi slabý mandát k tomu, aby mohli realizovat potřebné změny ve veřejném zájmu. Příkladů takového stavu bychom našli celou řadu. Ve velkých veřejnoprávních korporacích je tendence velkých politických stran přímou volbu spíše odmítat a to z důvodu možného oslabení jejich vlivu.

Zavedení přímé volby zastupitelů by mělo přispět k zvýšení participace občanů obcí na samosprávě, zvýšit důvěru občanů v samosprávu a také odstranit některé nedostatky, jako je např. to, že starostou obce je velmi často zvolena do funkce osoba vzešlá z koaliční dohody politických stran, které nemusely vyhrát volby, a nejedná se tedy o osobu, která získala ve volbách nejvíce preferenčních hlasů.

Výhody přímé volby proto spatřujeme v tom, že prostřednictvím přímé volby starosty obce, primátora statutárního města nebo hejtmana je možné vytvořit představitele samosprávy se silným politickým mandátem, který by byl pod přímou kontrolou veřejnosti. Přímou volbou hejtmanů, starostů nebo primátorů bychom tak dali občanům možnost více se podílet na správě věcí veřejných a tím by se také zvýšil jejich občanský zájem o volby jako takové.

15.8.2019

Není nám lhostejný osud divokých koní, zubrů a zpětně šlechtěných praturů!

Hrozí, že liknavost státních úředníků zapříčiní omezení počtu tří druhů velkých kopytníků, kteří žijí v Přírodní rezervaci Milovice. Může dojít i k jejich utracení.

Obrátil se na mě jako na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky občan Milovic a požádal o prověření informace o možném utracení části zvířat žijících v Přírodní rezervaci Milovice, což znepokojilo řadu občanů. Obyvatelé Milovic jsou velmi rádi, že zde vznikla přírodní rezervace, neboť řada z nich ještě pamatuje dobu, kdy se zde nacházel vojenský prostor a do většiny krajiny byl vstup zakázán.

Přírodní rezervace Milovice je součástí evropsky významné lokality Milovice-Mladá. Nejcennější jsou zde zachovalé otevřené stepi, obývané řadou vzácných rostlin a živočichů. Prvními obyvateli milovické stepi se mezi velkými kopytníky stali divocí koně, jejichž stádo bylo vysazeno na čtyřicetihektarovou pastvinu u Milovic v lednu roku 2015. Stádo divokých koní pochází z anglického Exmooru. V Milovicích je to vůbec první stádo těchto koní nejen v České republice, ale i v celé střední a východní Evropě. Koně z Exmooru jsou ohroženi, jsou totiž vzácnější než panda velká – je jich méně než 1.500. Všichni koně ze zdejšího stáda jsou zapsáni v plemenné knize, mají jména, mezinárodní pas a je znám jejich rodokmen. Dalším kopytníkem milovické rezervace je zubr evropský, největší volně žijící suchozemský obratlovec Evropy. Zubři se vyskytovali v Evropě od území dnešní severovýchodní Francie, přes střední a východní Evropu až po severní Kavkaz; ve volné přírodě byl zubr člověkem vyhuben. Poslední dvě populace zubrů se zachovaly v polské Bělověži a na Kavkaze. Díky chovu v zajetí se však podařilo zubry zachránit a od 50. let 20. století opět vracet do volné přírody. Třetí druh kopytníků žijící v rezervaci je pratur. Stádo v Milovicích je první ve střední a východní Evropě. Zvířata, která se vyskytují v Milovicích, jsou výsledkem takzvaného zpětného šlechtění; plemeno Tauros je šlechtěno tak, aby vzhledem a chováním odpovídalo vyhubenému praturovi.

Rezervace vznikla díky spolupráci mnoha odborníků a institucí. Již během několika měsíců dokázali tito kopytníci proměnit step v milovické rezervaci způsobem, který neočekávali ani největší optimisté. V současné době kvůli dalšímu odkladu rozšíření ploch pastvin, které je schválené od roku 2016 hrozí to, že budou muset ochránci do konce srpna evakuovat nebo utratit 31 zvířat, tedy přibližně třetinu současného počtu. Do kritické situace se rezervace dostala kvůli pomalé práci úředníků, kteří připravují smlouvy umožňující rozšíření rezervace. Ani po opakovaném posunutí termínů však nejsou dokumenty stále dokončeny. Zvířata v bývalém vojenském prostoru nutně potřebují rozšířit rezervaci.

Při ověřování stavu věci mi nejvíce informací poskytl ředitel obecně prospěšné společnosti Česká krajina Mgr. Dalibor Dostál. Hlavním cílem této společnosti je ochrana biologické rozmanitosti a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu. Součástí těchto snah je vytváření sítě nestátních přírodních rezervací, které umožní přežití ohrožených druhů rostlin a zvířat, případně jejich návrat do oblastí, kde byly v minulých staletích vyhubeny. Prioritou společnosti Česká krajina je i záchrana velkých kopytníků v Milovicích. Po intervencích ředitele Dostála na Krajském úřadu Středočeského kraje mu hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová přislíbila, že bude celá kauza do konce srpna vyřízena. Doufejme, že paní hejtmanka své slovo dodrží. Pro případ nečinnosti v této věci jsem panu Dostálovi nabídl pomoc. Nesmíme dopustit devastaci naší přírody a vybíjení takto vzácných zvířat.

14.8.2019

Podporujeme našeho spojence Mattea Salviniho v boji proti nelegální imigraci!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že podporujeme našeho spojence Mattea Salviniho v boji proti nelegální imigraci, protože hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa. Odmítáme návrhy Babišovy vlády na zvyšování spotřebních daní a na zvýšení věku odchodu do důchodu. Místo odpovědnosti k vlastní zemi a půdě se bohužel za péči o přírodu vydává  třeštění fanatičky Grety Thunbergové, z kterého globalisté začínají dělat moderní náboženství, které má odvést lidi od boje za svobodu, demokracii a svou vlast.

1. Podporujeme našeho spojence Mattea Salviniho v boji proti nelegální imigraci. 

Italským Senátem minulé pondělí prošel přísný zákon o bezpečnosti a migraci, který inicioval šéf vlastenecké Ligy, náš kolega a spojenec a italský ministr vnitra Matteo Salvini. Opatření rozšiřuje pravomoci ministra vnitra, který může zapovědět humanitárním lodím vstup do teritoriálních vod, plavidla snáze zabavit a jejich kapitánům uložit pokutu až milion eur (25,8 milionu korun), pokud se příkazu nepodvolí. Podle našeho názoru mají být ilegální imigranti deportováni zpět, odkud přišli, a ti, kteří je pašují, mají být trestně stíháni. Lodě pašeráků by měly být zabavovány. Je totiž evidentní, že jde o imigranty, kteří jsou motivováni lepší ekonomickou situací v Evropě. Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost rozhodovat o tom, kdo bude žít v naší zemi. Hnutí SPD podporuje Mattea Salviniho v jeho politice. Salviniho Liga je v Itálii naší partnerskou vlasteneckou politickou stranou. 

2. Odmítáme návrhy Babišovy vlády na zvyšování daní.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM hodlá opět zvyšovat spotřební daně. Vláda podle našeho názoru nemá svou špatnou rozpočtovou politiku, ovlivněnou nereálnými sliby voličům a požadavky ČSSD, kompenzovat dalším zvyšováním daní. Pokud by byly pravdivé argumenty ministerstva financí, že chce bojovat se škodlivým kouřením, mohlo adekvátně snížit daně rodinám s dětmi. Právě zde by vláda měla snižováním daní podporovat pracující rodiny s dětmi. Vláda ve skutečnosti jen hledá další peníze, které by sebrala občanům. Peníze potřebuje kromě jiného na dávky pro nepřizpůsobivé, nárůst státní byrokracie, inkluzi, financování politických neziskovek a nákup zbraní, které slíbil koupit premiér Babiš od USA při návštěvě prezidenta Trumpa. Argument vlády, že zvyšuje zdanění nezdravých věcí, je jasný signál, že brzo se můžeme dočkat daně z masa, cukru, tuku a všeho, co může někdo označit za nezdravé.

3. Návrh ministryně financí na zvýšení věku odchodu do důchodu je naprosto nepřijatelný.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) oznámila záměr zvýšení věku odchodu do důchodu. To je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné. Hnutí SPD má podporu seniorů a pracujících občanů jako jednu ze svých hlavních priorit a již jsme několik zákonů na zvýšení finanční částky důchodů předložili. V naší společnosti umíme prodloužit neproduktivní věk (lidé se dožívají vyššího věku), ale bohužel produktivní věk (doba, do kdy jsou lidé schopni pracovat) se adekvátně neprodlužuje. Hnutí SPD proto navyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let jasně odmítá. Naopak SPD podpořilo zvýšení důchodů o 900 korun a navíc navrhlo, aby v rámci avizovaného zvýšení důchodů o 900 korun dostali navíc všichni, kteří mají důchody do 10 tisíc korun měsíčně, ještě dalších 900 korun, aby se alespoň trochu dorovnala výše nejnižších důchodů, jelikož za současné situace nelze z této částky vyžít. Navrhli jsme také zákon na zavedení minimálního důchodu, který by lidem garantoval minimální důstojný starobní důchod ve výši hranice chudoby stanovované Evropským statistickým úřadem (Eurostat), která je dnes pro ČR zhruba 12 tisíc korun čistého – a až od této částky zásluhově. Samozřejmě při zachování podmínky odpracovaných let. Navrhujeme také zvýšit invalidní důchody. Dnes jsou v chudobě sta tisíce důchodců, jejichž důchod objektivně nestačí na základní životní potřeby, tedy nájemné, energie a služby, potraviny a náklady spojené s udržením zdravotního stavu. To je pro SPD nepřijatelné! Existuje nutné a potřebné řešení bez nutnosti zvyšovat dobu odchodu do důchodu. Na náš důchod platí naše děti. Potřebujeme účinnou prorodinnou politiku státu. Stabilitu důchodového systému zajistí pouze nově narozené děti. Hnutí SPD navrhuje výrazné snížení daní pracujícím rodinám s dětmi a výhodné novomanželské půjčky. To se ovšem nehodí bruselským elitám, které považují tradiční evropskou rodinu za nežádoucí společenský útvar. 

4. Potřebujeme se starat o svou půdu, vlast a životní prostředí jako hospodáři.

Ministr zemědělství hodlá plošně aplikovat jed na zemědělské pozemky kvůli katastrofálnímu přemnožení hlodavců. Je naprosto jasné, jaká rizika má plošné zanesení jedovatých látek do potravních řetězců a celého ekosystému. Vzniklá situace je plně důsledkem dotačního a regulačního zemědělství. Na půdě se nehospodaří, ale tvoří se dotační zisk. Tomu je podřízeno vše od volby plodin přes agrotechniku. Kromě toho se většinou hospodaří na cizí půdě. Ještě před dvaceti lety zpět si každý vzpomene, že na poli byla bidla pro dravce, aby mohli lovit hraboše v celé ploše pozemku. K likvidaci hrabošů přispívala hluboká orba, která se dnes na velké části polí neprovádí. Nehospodaříme v naší zemi a chováme se k ní jako dementní lupiči. Místo odpovědnosti k vlastní zemi se bohužel za péči o přírodu vydává  třeštění fanatičky Grety Thunbergové, z kterého globalisté začínají dělat moderní náboženství, které má odvést lidi od boje za svobodu, demokracii a svoji vlast.

13.8.2019

Odmítáme hnutím ANO navrhované navyšování věku pro odchod do důchodu!

Ekonomové z Evropské unie i statistici z Českého statistického úřadu apelují na vládu, aby začala navyšovat věk odchodu do důchodu a to z důvodu zajištění financování důchodového systému. S tím rozhodně nesouhlasíme.

Hnutí SPD má dlouhodobé výhrady k tomu, jak je vedeno Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), o které vždy usilovalo ČSSD, a to již za působení premiéra Vladimíra Špidly nebo Bohuslava Sobotky. Vedení ČSSD si je dobře vědomo, že toto ministerstvo hospodaří s nejvyššími přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu, což umožňuje jeho ministrům poskytovat „pro své lidi“ lukrativní pozice různých náměstků, asistentů a poradců. To je asi jediné, co ministři za ČSSD na tomto ministerstvu dokázali.

V této zajeté stopě vede MPSV už přes rok Jana Maláčová. Za dobu svého působení nemá ministerstvo přehledy o vyplácení sociálních dávek, a i proto dále dochází k jejich zneužívání, na což nejvíce doplácejí právě slušní a poctiví občané. Chování řádného hospodáře současné ministryni Maláčové nic neříká, a když jí chybí finance, tak na vládě požaduje jejich navýšení, což ještě navíc celé vedení ČSSD v čele se svým předsedou Hamáčkem řeší mediálně. To je příklad i současného požadavku Maláčové o navýšení 11 miliard korun pro MPSV v rámci státního rozpočtu na rok 2020. Cílem takového přístupu je zapůsobit na voliče, aby viděli, jak se ČSSD stará o zajištění jejich blaha, ale opak je pravdou.

Je načase, aby ČSSD odešla z vlády a MPSV by z pozice ministra spravoval opravdový odborník, který povede resort hospodárně a zabezpečí jeho efektivní fungování. Mezi priority řadíme zajištění finančních prostředků pro aplikaci takové sociální politiky, která bude zabezpečovat potřeby našich občanů. Spadá sem i rozjezd důchodové reformy. V této souvislosti hnutí SPD odmítá navyšování věku odchodu do důchodu, jak o tom v současné době nahlas začíná mluvit také ministryně financí Alena Schillerová (ANO), které to navrhují ekonomové z Bruselu a statistici z Českého statistického úřadu.

Sobotkova vláda stanovila v roce 2017 pro odchod do důchodu věk 65 let a zároveň vyšla vstříc úředníkům z Bruselu, prý z důvodu „udržitelnosti důchodového systému“ a do zákona prosadila, že se tato hranice bude každých pět let přezkoumávat a upravovat, a to na základě demografických údajů Českého statistického úřadu. Letos je to právě pět let od posledního přezkoumání, a tak MPSV  za tímto účelem předloží k projednání vládě „Zprávu o důchodovém systému“. Ve zprávě se uvádí, že je podle statistiků nutné zvýšit důchodový věk, což znamená, že by například dnešní pětadvacátníci měli jít do důchodu až po 67. roce života.

Hnutí SPD s takovýmto postupem nesouhlasí a žádá celé MPSV v čele s ministryní Maláčovou, aby provedlo audity na všechny své činnosti a vyplácené sociální dávky, což už mělo být dávno zmapováno. Pak by se určitě našly potřebné finance pro zajištění chodu MPSV. V našem hnutí SPD rozhodně odmítáme jakékoli navyšování věku pro odchod do důchodu, což je zajisté nejsnadnější přístup k potřebným financím, ale naneštěstí příjemce důchodu je v celém procesu někde na konci. Pro nás je občan vždy na prvním místě. Máme rozpracovanou koncepci sociální politiky, která počítá se zásadní reformou, jež je vedena s cílem zefektivnit systém sociální podpory pomocí takových nástrojů, jako je například přísná adresnost a zamezení obchodování s chudobou. V systému navrhujeme ponechat pouze osoby objektivně práce neschopné a úplné vyloučení osob, které pracovat nechtějí a nehledají si práci. Celý navrhovaný systém vychází ze zásad, jako je např. sociální citlivost, odstranění diskriminace rodičů a podpora současných seniorů. Každému občanu, který splní všechny podmínky pro přiznání důchodu, by měla jeho výše zajistit důstojný život v této fázi jeho života.

12.8.2019

Matteo Salvini činí konkrétní opatření k zamezení vstupu imigrantů do Evropy!

Minulé pondělí schválil italský Senát zákon o bezpečnosti a migraci, který rozšiřuje pravomoci ministra vnitra ve věci zákazu vstupu humanitárních lodí do teritoriálních vod. Pro případ jeho porušení jsou v zákoně výrazně zvýšeny sankce.

Hnutí SPD vítá všechny aktivity italské vlády směřující proti nelegálním imigrantům, kteří se chtějí dostat do Evropy. Že tato opatření jsou účinná, dokládají statistiky Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) o počtech imigrantů, kteří se dostali po moři a následně přes italské břehy dále do Evropy. IOM uvádí, že takto za posledních pět let přišlo do Evropy 700.000 imigrantů; z tohoto počtu se jednalo v roce 2017 okolo 120.000 a v roce 2018 „pouze“ o necelých 25.000 imigrantů. To je prokazatelný důkaz dobré protiimigrační politiky italské vlády a především ministra vnitra Mattea Salviniho. Zákon schválený italským Senátem tak přispěje k tomu, že se počty nelegálních imigrantů, kteří se dostávají po moři do Itálie, budou dále eliminovat. Evropská unie by potřebovala více takových lídrů jako je Matteo Salvini, který koná razantní kroky vůči imigrantům mířícím do Evropy.

Senátem schválený zákon o bezpečnosti a migraci zpřísňuje dosavadní právní normu, ve které bylo uvedeno, že nevládní organizace musí zaplatit 10.000 – 50.000 eur (zhruba 250.000 – 1,3 miliónu korun) pokutu za vstup do italských vod bez povolení tam kotvit. Pokutu musí zaplatit kapitán, provozovatel lodě a majitel lodi. Též bylo umožněno policejní vyšetřování převaděčských sítí za pomoci odposlechů těch, kteří jsou podezřelí z obchodování s lidmi. Senátem nově přijaté zákonné opatření rozšiřuje pravomoci italského ministra vnitra, který může nyní zakázat humanitárním lodím vplutí do teritoriálních italských vod a v případě porušení tohoto zákazu může zabavit tyto lodě a jejich kapitánům uložit pokutu až do výše milion eur (okolo 25 milionů korun).

Součástí schvalování tohoto zákona bylo i hlasování o důvěře současné vládě. Pro schválení zákona a vyslovení důvěry vládě hlasovalo 160 senátorů, proti bylo pouze 57. O tom, že tvrdá protiimigrační politika je Italy podporována, svědčí i zvýšení preferencí Salviniho Ligy, kdy oproti loňským březnovým volbám, ve kterých získala tato strana 17 procent hlasů, by jí dnes dalo hlas 39 procent Italů, což je více než dvojnásobek. Průzkum provedla agentura Winpoll a zveřejnil ho začátkem srpna italský deník II Sole 24 Ore. (dle portálu novinky.cz)        

Hnutí SPD v této souvislosti plně podporuje kroky lídra italské Ligy a ministra vnitra Mattea Salviniho, který tímto způsobem bojuje v Itálii proti ilegální imigraci. Jeho opatření jsou v souladu i s našimi postoji. Zároveň působíme v Evropském parlamentu ve společné frakci Identita a demokracie (nástupce bývalé ENF). Frakce má celkem 73 europoslanců včetně našich europoslanců Hynka Blaška a Ivana Davida a v současnosti představuje páté nejsilnější uskupení v novém složení europarlamentu. Vede jej Marco Zanni z italské Ligy. Zástupci frakce si také stanovili cíl, spočívající v ukončení stále těsnější integrace Evropy, a dále nutnost zarazit destruktivní politiku „otevřených přístavů". Přijetí nového zákona o bezpečnosti a migraci, který byl schválen minulý týden italským Senátem, je dokladem toho, že se tyto cíle daří naplňovat. Blahopřejeme!

9.8.2019

Prosazujeme osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků!

Proto jsme také podali do Poslanecké sněmovny návrh novely zákona o majetku České republiky, který čeká na své projednávání ve druhém čtení.

Hnutí SPD předložilo úpravu zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, která je vedena snahou definovat jednoznačně povinnost zainteresovaných subjektů pečovat řádně o majetek státu, tzn. vystupovat v roli řádného hospodáře. Stávající zákony nezakotvují dostatečně konkrétně a jednoznačně povinnost pečovat řádně o majetek pro úřední osoby podle § 127 nového trestního zákoníku, čímž se myslí jak funkcionář (obvykle volený politik), tak úředník (nestranný odborník). V tom je odlišnost od členů orgánů soukromoprávních právnických osob, od spolků až po akciové společnosti.

Konkrétní obsah povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře je věcí výkladu a zahrnuje svědomitost a obezřetnost při plnění funkce, odborné řízení, které v sobě nese i schopnost rozpoznat potřebu odborného posouzení projednávané záležitosti jiným specialistou, protože každý odpovědný pracovník nemusí být odborníkem ve všech oblastech činnosti. Řádný hospodář činí právní úkony týkající se spravování státního majetku odpovědně a svědomitě a stejným způsobem pečuje o státní majetek, jako kdyby šlo o majetek jeho vlastní, ale s rezignací na svoje osobní zájmy, pokud by se mohly křížit se zájmy zastupujícího subjektu.

Majetek státu musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností. Organizační složka si počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku. Stanovení odpovědnosti za škody při hospodaření s majetkem státu je další důležitou složkou dobré správy a ochrany majetku a mělo by být samozřejmostí.

Návrhem novely zákona o majetku České republiky chceme jasně a jednoznačně definovat odpovědnost odpovědných, aby tito řádně pečovali o majetek státu a tím vystupovali v roli řádného hospodáře. Veřejný sektor musí sloužit občanům a ne k obohacování kmotrovských stranických mafií. Za korupci a rozkrádání veřejných prostředků musí následovat trest. Viníci musí být odhaleni, souzeni a přísně trestáni. Zde musí fungovat nezávislá policie, státní zastupitelství a soudy. Budeme dále také prosazovat uzákonění osobní, hmotné a trestní odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutivy.

8.8.2019

Odmítáme propagaci a podporu genderové ideologie homosexualismu!

V Praze začal již devátý festival Prague Pride, který je zaměřený na propagaci homosexuální tematiky s cílem přiblížení života leseb, gayů, bisexuálů a transexuálů (LGBT) majoritní populaci. Na financování a propagaci letošního festivalu se podílejí i pražští zastupitelé z tzv. „sluníčkářských“ politických stran.    

Hnutí SPD nemá nic proti této minoritě, ale propagaci a podporu genderové ideologie homosexuality odmítá. Současní pražští zastupitelé v čele s primátorem Hřibem využili již devátý ročník festivalu Prague Pride ke své politické propagaci a z pozice generálního partnera Hlavního města Prahy a partnera Městské části Praha 1 uvolnili státní finance na zajištění celého festivalu. Tyto peníze by se rozhodně daly využít účelněji.

Devátý ročník festivalu Prague Pride se koná v Praze, v rámci projektu We Are Fair financovaného Evropskou unií z programu Práva, rovnost a občanství (2014-2020) a s přispěním sponzorských partnerů. Letos byl festival oficiálně zahájen 4. srpna 2019 bohoslužbou v kostele Českobratrské církve evangelické Martin ve zdi v Praze 1 od 19:30 hod. Festival bude zakončen 11. srpna 2019 formou párty, která proběhne od 22:00 hod. v Friends clubu a baru na Praze 1. Celkem bude festival zajišťovat 140 akcí a to i díky zmiňované finanční podpoře. Hlavní akcí festivalu je zajištění průvodu Prahou, který se uskuteční v sobotu 10. srpna. Délka jeho trasy je přes čtyři kilometry a povede z Václavského náměstí ulicí Na Příkopě, přes náměstí Republiky, Dvořákovo nábřeží a Čechův most na schody na Letnou. Pořadatelé počítají s účastí přes 30 tisíc účastníků.

Vedení Prahy mimo finanční podpory festivalu podpořilo festival Prague Pride vyvěšením duhové vlajky na budovu Nové radnice a po dobu festivalu bude nasvícena v duhových barvách Petřínská rozhledna. V rámci tiskové konference k zahájení festivalu Prague Pride vystoupili i političtí představitelé z vedení Prahy, kteří své projevy vedli s cílem svého zviditelnění v očích občanů. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že v naší republice nemohou stejnopohlavní páry uzavírat sňatky a že je potřeba zasadit se o to, aby všichni měli stejná práva a příležitosti a nebyli diskriminováni pro svou sexuální orientaci a aby páry stejného pohlaví měly možnost uzavírat manželství se všemi právními důsledky. Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) doplnil, že tento festival plně podporuje a že je oslavou toho, že všichni mohou být sami sebou.

Hnutí SPD nesouhlasí s takovouto masivní propagací a se spoluúčastí na financování festivalu Prague Pride za strany pražských zastupitelů. Homosexualitu neodsuzujeme a respektujeme ji. Z našeho pohledu si ale výraznou podporu zaslouží pouze tradiční přirozená rodina, která jediná může zachovat naši populaci. Podporujeme výchovu našich dětí v klasické rodině, kterou tvoří muž a žena v rovnoprávném vztahu a své děti vedou k úctě ke své rodné vlasti.

7.8.2019

Budeme se bránit proti majdanizaci naší politiky!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že kvůli odstoupení USA od zákazu raket krátkého a středního doletu vzroste nebezpečí války v Evropě a že na podzim se připravuje „majdan" proti vlasteneckým silám a proti prezidentu republiky. Vládou navržený rozpočet na rok 2020 počítá s dalším růstem státního dluhu a zároveň se zvýšením daní, což je pro SPD naprosto nepřijatelné. V souvislosti s homosexualistickým festivalem Prague Pride hnutí SPD odmítá propagaci ideologie homosexualismu, jelikož považujeme sexuální orientaci za soukromou věc každého občana. 

1. Kvůli odstoupení USA od zákazu raket krátkého a středního doletu vzroste nebezpečí války v Evropě.

V pátek 2. srpna skončila výpovědní lhůta smlouvy o zákazu raket krátkého a středního doletu mezi USA a Ruskem. Smlouva zakazovala rakety s doletem větším než 500 kilometrů a menším než 5000 kilometrů rozmístěných na zemi. Tedy rakety s dosahem umožňujícím efektivní vedení úderů v případě konfliktu v Evropě. Smlouva končí na základě výpovědi USA. Pokud se tyto rakety znovu objeví v Evropě, zvýší to zásadně nebezpečí války. Hnutí SPD odmítá umístění stálých vojenských základen cizích armád na území České republiky. Pokud by u nás došlo k rozmístění těchto raket, staneme se cílem odvetných úderů Ruska. Česká republika musí vést zahraniční politiku, jejímž cílem musí být zachování míru v Evropě.

2. Vláda dělá dluhy a zvyšuje daně. 

Vládou navržený rozpočet na rok 2020 počítá s dalším růstem státního dluhu a zároveň se zvýšením daní. Pro hnutí SPD je tato koncepce nepřijatelná. Odmítáme zvyšování daní a odmítáme zadlužování země. Pokud škrtneme peníze politickým neziskovkám, zastavíme růst nákladů na byrokracii, zrušíme dávky lenochům a nepřizpůsobivým odmítajícím práci, zastavíme podporu solárních baronů a ukončíme náklady na inkluzi, tak máme k dispozici desítky miliard. Naše země musí začít hospodařit a také donutit nadnárodní korporace reinvestovat své zisky zpět v naší zemi. Máme bohatou zemi, jen je třeba její bohatství užívat ve prospěch našich lidí.

3. Na podzim se připravuje „majdan“ proti vlasteneckým silám a proti prezidentu republiky.

Politické neziskovky, část politických stran takzvaného „demobloku" a ČSSD podnikají kroky, které naznačují, že na podzim 2019 dojde k politickému útoku směřujícímu proti vlasteneckým silám v České republice a především proti prezidentu republiky. Jsou připravovány časově zkoordinované akce s cílem destabilizovat pozici prezidenta a vyvolat vládní krizi, do které by prezident Zeman nemohl zasáhnout. Je v běhu zahájení procesu ústavní žaloby na prezidenta a je zřejmé, že ČSSD bude nyní usilovat o rozbití vlády pod vhodnou záminkou a ve vhodný čas. Termín 30. výročí sametové revoluce se přímo nabízí k politické eskalaci podobných záměrů. Zcela zřejmě se počítá s tím, že bude možné vyvinout účinný tlak na premiéra Babiše prostřednictvím elit EU. Hnutí SPD bude rozhodně bránit politickou pozici prezidenta Zemana, kterého jsme vždy podporovali i přes určité názorové rozdíly. Budeme se bránit proti majdanizaci naší politiky. Rozhodovat v demokracii musí volby včetně referend, a ne část ulice a neziskovky.

4. Hnutí SPD odmítá propagaci homosexualismu.

V souvislosti s homosexualistickým festivalem Prague Pride hnutí SPD odmítá propagaci genderové ideologie homosexualismu i to, že propagaci homosexualismu podporuje vedení hlavního města Prahy (koalice Pirátů, TOP 09, STAN a hnutí Praha sobě poslance KDU-ČSL Jana Čižinského) finančně i vyvěšením duhové vlajky. Stejně tak odsuzujeme, že se ambasády cizích států vměšují do vnitřních záležitostí našeho státu tím, že tento festival podporují. 

Sexuální orientace je soukromou záležitostí každého. Hnutí SPD odmítá perzekuci homosexuálů a homosexuálové mají dle nás právo na stejné občanské svobody jako ostatní občané. Největším nebezpečím pro homosexuály jako osoby je ale v současnosti nenávistný islám, který prosazuje trest smrti za homosexualitu. Podle hnutí SPD je základem státu tradiční rodina, ve které táta s mámou vychovávají děti. Tradiční rodina si od státu zasluhuje všestrannou podporu a ochranu.

6.8.2019

Vůči Turecku se musíme mít neustále na pozoru!

Nynější hospodářská recese a vysoká míra nezaměstnanosti přispívá v Turecku k nevraživosti vůči téměř čtyřem milionům syrských uprchlíků a přistěhovalců, kteří se do Turecka dostali během několika posledních let. Nyní Turecko zavádí opatření, pomocí kterých chce tyto imigranty alespoň z části vrátit zpět.

Hnutí SPD je velmi opatrné ohledně hodnocení uplatňované politiky tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který v Turecku vystupuje jako neomezený vládce. I když je Turecko členem NATO a usiluje o vstup do Evropské unie, představuje určitou hrozbu, neboť jak ukazují zkušenosti z posledních let, chovají se Turci agresivně a vždy jen tak, jak se sami rozhodnou, bez ohledu na zájmy partnerů. V současné době má Turecko v šachu celou Evropskou unii, protože drží hráz nad nekontrolovanou imigrací do Evropy, a to na základě uzavřené dohody s EU o zadržování imigrantů z března 2016. Jak ale známe postoje Erdogana, on sám rozhodne, kdy tato dohoda, na jejímž základě plynou z EU do Turecka nemalé finanční prostředky, bude ukončena. Tím by se otevřela imigrantům cesta do Evropy přes balkánské státy, které turecká vláda považuje za předmostí Evropy. Největší nápor by byl v Kosovu, Albánii a Bosně. To by se mohlo dotknout i České republiky, a proto již delší dobu apelujeme na větší ostrahu našich vnějších hranic.  

Mezi konkrétní opatření, které Turecko začalo realizovat, je vybudování bezpečnostní zóny, jak už letos v lednu navrhoval americký prezident Donald Trump poté, co loni oznámil stažení amerických vojáků ze Sýrie. Vládní představitelé Turecka v čele s prezidentem Erdoganem sídlící v Ankaře chtějí na severu Sýrie u svých hranic vytvořit až 30 kilometrů širokou bezpečnostní zónu. Ta by byla plně pod kontrolou Turecka a mohla by být mimo jiné využita pro návrat skoro čtyř milionů syrských uprchlíků žijících nyní v Turecku.

Jako další opatření v rámci snížení počtu imigrantů v zemi lze hodnotit rozhodnutí istanbulských úřadů ze dne 22. července tohoto roku, podle nějž syrští uprchlíci, kteří užívají status dočasné ochrany a nejsou v Istanbulu přihlášeni, musí do čtyř týdnů opustit město. Ti, co do 20. srpna neodejdou do provincií, kde jsou přihlášeni, budou k odchodu z Istanbulu donuceni. Úřad istanbulského guvernéra uvedl, že těm, kteří nejsou zaregistrováni nikde, přidělí místo určení ministerstvo vnitra, které jejich počet odhaduje na půl milionu. Naopak podle starosty Istanbulu takových osob v největším městě Turecka žije až milion. V této souvislosti turecké bezpečnostní síly v posledních dnech zintenzivnily v Istanbulu kontroly totožnosti osob, a to zejména v metru, na nádražích a ve čtvrtích, kde jsou silně zastoupeni syrští uprchlíci. Většina syrských uprchlíků v Turecku žije v jižních provinciích blízko hranic se Sýrií, mnoho z nich ale také přebývá v Istanbulu. Podle zveřejněných výzkumů istanbulské univerzity Kadira Hase stále stoupá počet Turků, kterým Syřané v zemi vadí, letos to bylo již skoro 70 procent.

Naše hnutí SPD zastává názor, že nemůžeme být závislí na rozhodnutích despotického prezidenta Erdogana, vůči kterému musí být opatrní jak USA, tak Rusko i Evropská unie. Z důvodu možného ukončení imigrační dohody Turecka s EU musí náš stát řešit ochranu svých státních hranic, abychom byli připraveni zabránit vstupu nelegálních imigrantů do naší republiky.

5.8.2019

Odmítáme nekoncepční požadavky ČSSD na navýšení státního rozpočtu!

Vládní ČSSD se v žádném případě nechová jako řádný hospodář, který má pod kontrolou státní finance. Zcela nekoncepčně žádá pro své resorty navýšení peněz jen proto, aby se zalíbila voličům.

Hnutí SPD má od začátku působení současné vládní koalice výhrady proti ČSSD, neboť se oprávněně domnívá, že tato strana hájí pouze své priority, bez ohledu na skutečné potřeby našich občanů. Dokázala to například v minulé vládě za premiéra Bohuslava Sobotky. Je až s podivem, že i když ČSSD ztrácí své voliče, což potvrdily všechny volby konané v naší republice v posledních třech letech, dostala tato strana v současné vládě od premiéra Andreje Babiše pět důležitých ministerstev. Všechna ministerstva spravovaná ministry za ČSSD se ale potýkají s problémy a doprovázejí je různé kauzy, které nejsou ku prospěchu naší republice. Nyní, v době posledních příprav před schvalováním státního rozpočtu na rok 2020, požadují ministři za ČSSD nekoncepční navýšení již předjednaných finančních prostředků pro svá ministerstva, čímž jasně dávají všem občanům najevo, že se nechovají zodpovědně, ale pouze si našli zástupný problém, který by zahalil jejich celkovou neschopnost. I z tohoto důvodu hnutí SPD již několikrát apelovalo na ČSSD, aby její ministři odešli ze současné vlády a tak umožnili sestavení nové vlády skutečných odborníků, která se bude chovat zodpovědně a zajišťovat blaho pro naše občany. Takovou vládu, která by také prosazovala programové priority SPD, by podpořili všichni naši poslanci zastoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Vláda se na svém posledním jednání před vládními prázdninami, mimo kauzy okolo odchodu ministra za ČSSD Staňka z čela resortu kultury, také zabývala návrhem státního rozpočtu na příští rok, který musí být odeslán do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke schválení do konce měsíce září. Původně navrhovaný schodek 40 miliard dle ministrů za ČSSD nezohledňuje finanční prostředky, které pro svá jednotlivá ministerstva potřebují. Uvedl to po poslední předprázdninové schůzi vlády předseda ČSSD Jan Hamáček s tím, že požaduje navýšení o více jak 20 miliard pro resorty spadající pod ČSSD. Svému koaličnímu partnerovi ve vládě tak pohrozil, že v případě nezajištění navýšení požadovaných financí pro svá ministerstva odejdou z vlády. Zde jen poznamenám, že na takovéto jednání jsme od ČSSD zvyklí, ale určitě by se tak koaliční partneři chovat neměli.

ČSSD své požadavky definovala následovně:

Ministr Hamáček žádá pro ministerstvo vnitra navýšení o 5 až 6 miliard s tím, že by jinak policisté a hasiči nemohli plně plnit své úkoly. V původním vládním návrhu se však počítá s částkou, která je o 50 miliard vyšší než vloni. Ministryně Maláčová žádá pro ministerstvo práce a sociálních věcí navíc přes 11 miliard. Na zajištění chodu tohoto ministerstva je plánováno 680 miliard, což představuje více jak 40 procent z celého rozpočtu. Už v minulosti dostalo toto ministerstvo od premiéra Babiše za úkol předložit návrh opatření vedoucí k úspoře financí. Ze strany ministryně Maláčové ale žádný návrh předložen nebyl, nedošlo k celkovému personálnímu auditu, nesnížila se byrokracie ani nebylo přesně doloženo, jak jsou vynakládány finance na sociální dávky ani přehled financování jednotlivých neziskových organizací. Zde vidíme velké rezervy, ale Maláčová se tím nechce zabývat, protože by vyšly najevo zajímavé informace, např. jak toto ministerstvo plýtvá se státními financemi. Zde zmíním jeden z mnoha paradoxů. Maláčová požaduje mimo jiné skoro tři miliardy na změnu IT systémů, přičemž na informační technologie pro toto ministerstvo za minulé ministryně za ČSSD Michaely Marxové Tominové, byla neúčelně vyplacena přibližně jedna miliarda korun. Dle zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) toto ministerstvo vynakládá státní finance nehospodárně v řádu miliard korun. Ministr zemědělství Toman stejně jako ministr zahraničí Petříček žádají pro svá ministerstva navýšení o 1,5 miliardy korun. Dalších 700 milionů korun chce navíc ČSSD pro ministerstvo kultury. Přemrštěné požadavky především Hamáčka a Maláčové jsou zřejmě přípravou pro promyšlenější důvod odchodu ČSSD z vlády než jen výměna jednoho ministra.

Základní parametry rozpočtu na rok 2020 schválila vláda na konci června a počítá pro příští rok i pro další roky se schodkem 40 miliard korun. Celkové příjmy státního rozpočtu na příští rok naplánovalo ministerstvo financí na 1,558 bilionu korun. Celkové výdaje rozpočtu by tak měly být 1,598 bilionu korun. Hnutí SPD odmítá nepodložené a nekoncepční požadavky ČSSD na navýšení peněz pro svá ministerstva, protože se tímto gestem snaží jenom zviditelnit. Ve finále by mohlo dojít k tomu, že by státní rozpočet nebyl schválen a nastalo by rozpočtové provizorium, což by rozhodně neprospělo naší celkové ekonomice. Celkově je také třeba říci, že by měl být v době ekonomické prosperity státní rozpočet vyrovnaný a k žádnému schodku by nemělo docházet.

2.8.2019

Zákon o celostátním referendu je vlajkovou lodí k nastolení opravdové demokracie!

Jako první zákon, který hnutí SPD po sněmovních volbách předložilo v Poslanecké sněmovně, byl zákon o celostátním referendu a to proto, že tento zákon je vlajkovou lodí k postupnému nastolení opravdové demokracie.

Naši poslanci navrhli zákon o celostátním referendu s přesvědčením, že přijetí referenda jako běžně užívaného institutu povede ke kvalitnější demokracii v České republice. Referendum je v České republice velmi častým předmětem debat a za posledních pětadvacet let bylo jeho zavedení do právního řádu v podobě ústavního zákona navrženo již mnohokrát. V české ústavě je totiž přítomen příslib budoucího zakotvení referenda, a to v článku 2, odst. 2. Přesto se celostátní referendum prozatím právní úpravy nedočkalo. Návrh námi předkládaného zákona vychází z přirozeného práva i z ústavního principu, že suverénem v České republice jako i v každé demokracii jsou občané, kteří mají právo podílet se na řízení státu a měli by mít možnost rozhodovat o zásadních otázkách. Stávající systém to dnes občanům neumožňuje. Zákon o referendu dá do rukou občanů naší země nástroj, pomocí kterého budou moci svobodně a odpovědně rozhodovat o zásadních věcech, které jsou z jejich pohledu prioritní a na základě výsledků referenda budou moci zavázat politiky k přijetí či nepřijetí různých opatření.

Politika od vzniku samostatné České republiky prošla dynamickým vývojem, přičemž podle představitelů našeho hnutí SPD je doplňování zastupitelské formy demokracie prvky přímé demokracie jedna z možností, jak zvýšit kvalitu demokracie v zemi či jak demokracii prohloubit. V současnosti je zakotvení a běžné užívání referenda požadováno určitou částí české politické reprezentace, stejně jako velkou částí veřejnosti. To je také důvodem, proč je potřeba se problematikou nástrojů přímé demokracie zabývat a postupně je zapracovávat do zákonných norem. Musí to být ale takovou formou, aby bylo vůbec možné referendum vyhlásit.

Teď se pojďme podívat, jak vypadá projednávání tohoto návrhu zákona v parlamentu. I přes to, že se některé politické strany jako je ANO, Piráti, ČSSD a KSČM ihned po volbách dušovaly, že jsou pro přijetí zákona o celostátním referendu, nedopadlo prozatím jeho projednávání moc valně. Zákon prošel zatím jen prvním čtením a to společnou rozpravou tří návrhů tohoto zákona. Kromě SPD totiž předložila návrh o obecném referendu také ČSSD a KSČM. Po několika jednáních se nakonec rozhodlo, že výchozím návrhem zákona pro druhé čtení, které ještě nenastalo, bude návrh z dílny ČSSD, což je pro nás nepřijatelné. Jsou zde totiž podmínky, které jsou z našeho pohledu pro vyhlášení referenda reálně nesplnitelné a jsou navrhované přesně tak, aby bylo vyhlášení referenda pro občany co nejvíce ztíženo a nebylo možné žádné referendum nikdy vyhlásit. Jenom pro upřesnění uvedu pár z našeho pohledu nesplnitelných podmínek pro vyhlášení takto navrhovaného referenda:

 1. návrh petice musí být podepsaná nejméně 850.000 občany České republiky, kteří dosáhli věku 18 let,
 2. časová proveditelnost je do 6 měsíců ode dne oznámení zahájení sběru podpisů pod petici,
 3. rozhodnutí je přijato, pokud nadpoloviční většina občanů oprávněných v referendu hlasovat odpoví na otázku položenou v referendu kladně, nebo záporně, tzn. nadpoloviční většina všech voličů.

Takže suma sumárum, aby se vůbec mohlo o něčem hlasovat, je potřeba nasbírat 850.000 podpisů do šesti měsíců a aby bylo referendum platné, je potřeba, aby se ho zúčastnilo více jak 50% oprávněných voličů. Takže vidíte, že tento předložený návrh zákona o celostátním referendu z dílny ČSSD, který podporuje i hnutí ANO a Piráti je nakonec koncipován pouze tak, aby se takzvaně vlk nažral a koza zůstala celá. Tedy, když už máme v ústavě o přímém rozhodování občanů zmínku, tak alibisticky nějaký vykastrovaný zákon o celostátním referendu přijmeme, ale jen takový, aby nebyl nikdy použitelný. V referendu navrženém ČSSD nelze též rozhodovat o členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci, což jsou také velice důležité věci, o kterých by občané měli mít právo rozhodovat.

Další velkou překážkou pro schválení zákona o celostátním referendu je přístup Senátu, jehož zástupci na všech schůzkách již dopředu dávali najevo, že je v horní komoře Parlamentu ČR k tomuto zákonu velký odpor. Vzhledem k tomu, že se jedná o ústavní změnu zákona je potřeba pro jeho schválení třípětinová většina všech poslanců a třípětinová většina všech přítomných senátorů. Tato podmínka s negativním postojem většiny senátorů nám napovídá, že s prosazením zákona o celostátním referendu bude i v tomto volebním období obrovský problém. My se ale nevzdáme a i nadále budeme bojovat o to, abychom alespoň nějaký zákon o celostátním referendu prosadili.

Hnutí SPD navrhuje sto tisíc podpisů pod petici a nulové kvórum k povinné účasti, jelikož dnes jsou například někteří senátoři voleni také jen třeba 15% hlasů a nikomu to nevadí. Dále je v našem návrhu možnost hlasování i o mezinárodních otázkách a také to, že musí být referendum závazné a to jak pro vládu, tak také pro parlament.

1.8.2019

Podporujeme protiimigrační politiku Viktora Orbána a odmítáme sankce EU! 

Lídrům Evropské unie se delší dobu nelíbí přístup maďarského premiéra Viktora Orbána k nelegální imigraci a hledají všechny možné prostředky, aby Maďarsko nemohlo realizovat svou politiku vůči imigrantům. Za zákon, který kriminalizuje aktivity na podporu běženců, poslala Evropská komise Maďarsko k unijnímu soudu.

Hnutí SPD má stejný názor na nelegální imigraci do Evropy jako maďarský premiér Viktor Orbán a oceňuje všechna jeho opatření, která mají zabránit tomu, aby se do Maďarska doslaly závadové osoby, které by byly pro tuto zemi bezpečnostním rizikem. Viktor Orbán, stejně jako italský ministr vnitra Matteo Salvini, svou uplatňovanou politikou vůči imigrantům značně omezili nelegální přesun převážně muslimských imigrantů z Afriky do Evropy, což se ale nelíbí lídrům Evropské unie. I v rámci visegrádské skupiny V4 chceme společně prosazovat všechna opatření, vedoucí k tomu, aby se imigranti do zemí V4 nedostali.

Evropská unie stupňuje své sankce proti Maďarsku, a to z důvodu, že tamní vláda pod vedením premiéra Viktora Orbána prosazuje tvrdou protiimigrační politiku. EU prostřednictvím Evropské komise (EK) má už od roku 2015 výhrady proti opatřením, která přijalo Maďarsko v rámci zamezení nelegální imigrace. V poslední době EK kritizuje schválený balíček protiimigračních zákonů, které zavádějí sankce za podporu nelegální imigrace. Tato právní úprava, známá pod názvem „Stop Sorosovi“, označuje všechny aktivity pomáhající imigrantům za nezákonné. Tento zákon řeší mimo jiné i trestní odpovědnost pro organizace, které jakoukoli formou pomáhají imigrantům. Dále také pro tyto organizace zavádí zvláštní 25 procentní daň na jejich přijaté zahraniční dary a tamní ministerstvo vnitra má pravomoc z důvodu národního bezpečnostního rizika zakázat jejich činnost. Právě tyto nevládní organizace, které finančně podporuje americký miliardář maďarského původu George Soros, viní Viktor Orbán z politického vměšování a z aktivní podpory masové imigrace do Evropy. Orbán tvrdí, že cílem těchto organizací je multikulturní Evropa podporující imigraci a že jejich stoupenci chtějí dostat k moci v Maďarsku novou vládu, která by byla nakloněná imigraci a Bruselu.

Nová právní úprava též definuje nelegální imigraci v Maďarsku jako organizovanou činnost, která osobám, jež nečelí nebezpečí pronásledování, neoprávněně pomáhá požádat o azyl nebo získat povolení k pobytu v Maďarsku. Zákon také znemožňuje žádat o azyl těm, kteří do Maďarska přišli ze třetích, bezpečných zemí. Premiér Viktor Orbán má plnou podporu vládní strany Fidesz, která má v maďarském parlamentu dvoutřetinovou většinu a tak se Orbánovi bez problému podařilo přijmout změny ústavy. Nově v ní bude zakotvena povinnost chránit křesťanskou kulturu. Dle vyjádření poslanců vládní strany Fidesz je maďarský parlament jako hlavní zastupitelský orgán v zemi povinen plnit vůli lidu a chránit zemi proti milionům lidí, kteří plánují imigrovat z Afriky či z Blízkého východu do Evropy.  

Hnutí SPD vítá tato opatření Maďarska, směřující k zabránění vstupu imigrantů do jejich země. Maďarsko, stejně tak jako Česká republika, ctí národní kulturu a hodnoty, vycházející z historických základů a podporující u občanů vlastenectví.

31.7.2019

Vládní krize je fraška ignorující přání občanů!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že vinu na současné vládní krizi má ČSSD, ve které probíhá vnitrostranický boj o funkce a křesla, a také premiér Babiš, jenž si ČSSD vybral za koaličního partnera. Podle nás EU ničí naše přírodní bohatství a země potřebuje ekologické odborníky, a ne zelené ideology. Odchod z EU Británii pomůže a přiblíží konec současné Evropské unie. Odmítáme ústavní návrh žaloby na prezidenta republiky a považujeme ji za pokus o majdanizaci české politiky.

1. Vládní krize je fraška ignorující přání občanů.

Pokračující politické tahanice kolem odvolání ministra kultury Staňka jsou trapnou a nekončící politickou fraškou. Vinu má na tom ČSSD, v níž probíhá vnitrostranický boj o funkce a křesla, a odpovědnost nese také premiér Babiš, který si ČSSD vybral za koaličního partnera. Hnutí SPD plně chápe postoj prezidenta Zemana, který nechce být jen pasivní figurkou v politických tahanicích kolem vlády. ČSSD dnes fakticky nemá český národní politický program a je plně kontrolovaná zájmy elit EU. Na jejích sjezdech zní „hymna EU“ Óda na radost podle přání EU. Ve vládě je proto, že premiér Babiš ustoupil diktátu z Bruselu a Berlína.

2. EU ničí naše přírodní bohatství. Země potřebuje ekologické odborníky, a ne zelené ideology.

V programovém projevu předsedy hnutí Tomia Okamury na VI. celostátní konferenci hnutí jasně zaznělo, že hnutí SPD má zásadní zájem na koncepční a odborné péči o životní prostředí v České republice. Zemědělské a lesní hospodaření v naší zemi je špatné. Hospodaří se zde podle toho, jaké regulace a dotace přichází z EU. Ničí se tím půda, kontaminuje voda a z lesů se ždímají zisky. Dotace a zisk, to je zásadní příčina problémů s kůrovcem, vodou a půdou. Klimatické změny probíhají po celou historii planety. Hnutí SPD odmítá médii podporované katastrofické třeštění zelených ideologů o boji s klimatem. Svým fanatismem připomínají novodobé náboženské fanatiky. Česká republika potřebuje v péči o životní prostředí  odborníky a hospodáře. Stejně tak potřebujeme převzít zpět svoji zemi z rukou nadnárodních korporací a skončit diktát EU.

3. Británie odchází 31. října z EU a v Bruselu zuří.

Britský premiér Boris Johnson jasně potvrdil ve svém prvním projevu, že Velká Británie odchází 31. října z EU. Protože elity EU nejsou schopny rozumně a pragmaticky jednat o podmínkách odchodu, připustil variantu takzvaného tvrdého brexitu. Elity v Bruselu šílí a vědí proč. Velmi rychle se ukáže, že Velká Británie těžkosti překoná a odchod z EU bude pro Brity  pozitivní. V budoucnu bude velmi obtížně lhát občanům zemí Evropy, že EU je jediná budoucnost našich národů. Česká politika musí jednat odvážně, odpovědně a ve spolupráci s vlasteneckými stranami zemí Evropy připravovat konec současné EU a vytvořit novou organizaci suverénních evropských států. Hnutí SPD se jako jediná politická síla může otevřeně hlásit k této politice, neboť má silné zahraniční spojence v čele s vítězi voleb ve svých zemích Matteem Salvinim a Marine Le Penovou.  

4. Podporujeme prezidenta.

Hnutí SPD považuje návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana, kterou schválil Senát, za politický útok na přímo zvoleného prezidenta. Žaloba je načasována tak, aby byla součástí majdanizace české politiky. Prezident Miloš Zeman maximálně využívá znění ústavy ve své práci a má k tomu silný mandát voličů. Hnutí SPD dlouhodobě podporuje prezidenta a bude hlasovat ve Sněmovně proti této žalobě. V našem politickém programu budeme nadále prosazovat posílení ústavní role přímo voleného prezidenta a zrušení Senátu.

30.7.2019

Vítáme opatření Slovinska v posílení ochrany jejich státních hranic!

Nelegální imigrace převážně z Afriky do evropských zemí nepřestává. Pašerácké gangy, které tyto zakázané přesuny lidí organizují, dobře znají všechny možné trasy a vždy volí pro imigranty tu nejschůdnější. V poslední době je to trasa balkánská.

Hnutí SPD hájí zájmy českých občanů a všemi dostupnými prostředky se snaží zamezit vstupu imigrantů do naší republiky. Z tohoto důvodu podporuje všechny formy realizace vedoucí k zastavení nelegální imigrace do evropských zemí a vítá aktivity, které uplatňuje italský ministr vnitra Matteo Salvini nebo maďarský premiér Viktor Orbán. Lídři Evropské unie k tomuto problému přistupují velmi laxně, což hraje do karet těm, kteří mají z pašování lidí obrovské finanční zisky. Sítě převaděčů mají stále nové informace o možných cestách větších skupin osob k jejich nelegálním přesunům do Evropy a dále pak převážně do Německa, které se stává jejich cílem z důvodu vyplácení štědrých sociálních dávek.          

Frekventované jsou tři trasy, pomocí kterých se imigranti dostávají do Evropy. Centrální středomořská trasa, která vedla přes Itálii, byla pro imigranty díky opatřením Matteo Salviniho spočívající v uzavření vstupu do svých vod lodím s imigranty téměř uzavřena. Západní středomořská trasa vedoucí ke břehům Španělska je z důvodu nejvzdálenější trasy přes moře náročnější a tak pašeráci poslední dobou preferují východní středomořskou trasu přes Řecko.

V roce 2018 byly podle statistik Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dosud nejčastějšími zeměmi původu imigrantů připlouvajících k řeckým Egejským ostrovům Sýrie, Irák a Afghánistán a jejich počty se v letošním roce navýšily. Z Řecka, stejně tak jako z Turecka, pak pašeráci lidí hledají různé cesty, pomocí kterých by se imigranti dostali dále do Evropy, známá je balkánská trasa. V poslední době vznikají na Balkáně nové převaděčské trasy, což je důsledkem toho, že Maďarsko a Makedonie výrazně zpřísnily ochranu vnějších hranic Evropské unie. Nová trasa imigrantů v současné době vede z Řecka přes Albánii, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu a Chorvatsko do Slovinska a dále do dalších evropských zemí. 

To, že imigrační trasa vedoucí z Pákistánu a z Afghánistánu až do Rakouska a Německa znovu ožívá, potvrdilo italské ministerstvo vnitra, které vycházelo z počtu zadržených imigrantů bez dokladů na hranici Itálie a Slovinska. Letos jich už bylo dvakrát více než za celý rok 2018. Slovinsko v této souvislosti posílí ostrahu svých hranic, kde je spolu s policisty budou střežit také vojáci a jejich úkolem bude zabránit rostoucímu pronikání imigrantů přes Slovinsko. Prestižní americká tisková agentura Associated Press (AP) minulý týden zveřejnila zprávu, že místní policie v blízkosti slovinského pobřežního města Koper, které je v blízkosti italských a chorvatských hranic, zadržela 122 imigrantů a v zalesněném terénu odhalila několik provizorních táborů s imigranty, kteří pocházeli z Afghánistánu.

Hnutí SPD si dobře uvědomuje bezpečnostní hrozbu, kterou pro celou Evropu představují radikální muslimové, kteří se do zemí Evropy spolu s dalšími imigranty dostávají nelegálními trasami, a proto vítá opatření Slovinska v posílení ochrany jejich státních hranic.

29.7.2019

Ústavní žalobu na prezidenta republiky v žádném případě nepodpoříme!

Senát Parlamentu České republiky je pro stát zbytečná a příliš drahá instituce, o kterou se naši občané příliš nezajímají a tak se pro své zviditelnění nebojí použít cokoli. Nyní podali senátoři ústavní žalobu na prezidenta republiky.

Hnutí SPD má stejný názor, který vyjádřil i prezident Miloš Zeman, a sice že Senát Parlamentu ČR je nadbytečná instituce a jeho zrušením by stát ušetřil nemalé státní finance, které by se daly investovat racionálněji. Zřejmě asi i proto se senátoři snížili k tomu, že na prezidenta republiky podali ústavní žalobu, která je neskutečným právním paskvilem. Senát čítající 81 volených senátorů, kteří jako svoji hlavní náplň spatřují ve zviditelnění sama sebe a své politické strany, za kterou lobují, se proto již neštítí ničeho. V posledních měsících je to počínání senátora Václava Lásky, který z důvodu zalíbení se tzv. „sluníčkářům“, tedy jeho potenciálním voličům, kritizuje delší dobu výkon funkce prezidenta Miloše Zemana. Završil to tím, že na něj zpracoval návrh ústavní žaloby a zajistil si podporu dalších senátorů, aby jeho návrh Senátem prošel. Hnutí SPD stejně jako většina našich občanů podporuje Miloše Zemana ve funkci prezidenta republiky, který byl zvolen demokratickým způsobem a odsuzujeme jednání a aktivity senátora Lásky a některých dalších senátorů proti němu.

Senátor Mgr. Václav Láska je v současné době předsedou senátorského klubu pro liberální demokracii – SENÁTOR 21 (SEN21) čítajícího celkem 6 senátorů a na návrhu ústavní žaloby na prezidenta Zemana pracuje delší dobu. Původní návrh byl sepsán na 50 stránkách a obsahoval 57 skutků, které jsou řazeny v časové řadě od roku 2013 až po současnost. Nyní jí zpracovatel senátor Láska rozšířil ještě o skutek neodvolání ministra Staňka. Tuto rozšířenou verzi ústavní žaloby na prezidenta republiky pro hrubé porušení Ústavy ČR předložil Senátu k hlasování, které se uskutečnilo minulou středu; senát návrh ústavní žaloby schválil. Pro návrh hlasovalo 48 ze 75 přítomných senátorů, potřebných bylo nejméně 45 hlasů. Proti bylo 20 senátorů a sedm se hlasování zdrželo.

Senátor Láska to ze svého pohledu komentuje jako velký úspěch a rád poskytuje „sluníčkářským“ médiím rozhovory na toto téma, které jsou z pohledu slušného občana uznávajícího demokraticky zvoleného prezidenta přinejmenším nevhodné, neetické a jak se říká „mimo mísu“. Senátor Láska je již tak zoufalý, že dokáže vypustit z úst i výroky, které poskytl pro Forum24.cz. Láska má dojem, že Zemana k překračování hranic stanovených mu ústavou vede i jeho zdravotní stav. „Nechci, aby to vyznělo, že pana prezidenta urážím, ale nejsem si jist, že to, jak pan prezident uvažuje, je stále logika zdravého člověka. Trošku se obávám, že prezidentovo zdraví a jeho věk se projevuje i na jeho uvažování, které se někdy vymyká obvyklostem v důsledku těchto dvou faktorů,“ pravil Láska.

Hnutí SPD v žádném případě nepodpoří návrh ústavní žaloby na prezidenta, který schválil Senát a nyní se o něm bude hlasovat v Poslanecké sněmovně. Poslanci mají čas tři měsíce, aby tento návrh projednali. Proto, aby byl návrh schválen i dolní komorou Parlamentu České republiky, muselo by mu vyjádřit podporu v hlasování nejméně 120 poslanců. Všech našich 19 poslanců za hnutí SPD bude pro nepřijetí tohoto právního paskvilu, neboť si váží a chová úctu k demokraticky zvolenému prezidentu a naopak bude podporovat všechny aktivity směřující ke zrušení Senátu Parlamentu České republiky. Nejenom, že by se ušetřila část státních financí, ale byla by zrušena i instituce, která jednáním, jež nyní předvádí senátor Láska, cíleně rozdmýchává negativní nálady u našich občanů.

26.7.2019

Z důvodu větší bezpečnosti našich občanů požadujeme kontrolu státních hranic!

Ze zveřejněných analýz Ministerstva vnitra ČR a z výroční zprávy policie Spolkové republiky Německo je patrné, že počty imigrantů nelegálně překračujících hranice z České republiky do Německa neklesají, ba naopak se zvyšují.

Hnutí SPD nemá důvod nevěřit údajům uvedeným ve výroční zprávě německé spolkové policie za rok 2018, kterou v Berlíně představil ministr vnitra Horst Seehofer. Ve zprávě se uvádí, že se počet imigrantů, kteří nelegálně překročili hranice z České republiky do Německa, zvýšil. Zatímco v roce 2017 jich bylo 4.035, vloni to bylo 4.295, což je nárůst o 6,5 procenta. Zpráva též uvádí, že vloni Německo vrátilo zpět do naší republiky celkem 942 těchto závadových osob. To je i jedním z důvodů, proč chce německý ministr vnitra Horst Seehofer provádět kontroly u hranic s Českou republikou. Naše hnutí SPD podporuje příhraniční spolupráci s policií Spolkové republiky Německo, ale prioritně by měla Policie České republiky za pomoci svých sil a prostředků zavést hraniční kontroly, pomocí kterých by byla zajištěna větší bezpečnost občanů žijících v naší republice.

Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) je gestorem problematiky imigrace a mezinárodní ochrany v České republice, a to jak na úrovni legislativně – koncepční, analytické, tak i realizační. V rámci MV ČR za tuto oblast zodpovídá odbor azylové a migrační politiky (OAMP). Tento odbor ve své „Čtvrtletní zprávě o migraci – I. 2019“, uvádí zpracované údaje k nelegální imigraci za období od 1.1.2019 do 31.3.2019. V tomto období bylo na území České republiky zadrženo celkem 1.372 osob. Z nich pak 103 osob bylo zadrženo na vnější schengenské hranici, tj. na mezinárodních letištích a 1.269 při nelegálním pobytu. Na nelegální imigraci se podíleli státní příslušníci 78 států. (dle portálu Ministerstva vnitra ČR)

Obdobná statistika vedená Službou cizinecké policie PČR ještě údaj 1.372 zadržených osob v prvním čtvrtletí tohoto roku porovnává se shodným obdobím roku 2018 a konstatuje, že došlo k navýšení o 158 osob, což představuje nárůst o 11,5 procent. Při tranzitní nelegální imigraci přes území České republiky bylo odhaleno celkem 59 osob. Pro vstup do České republiky použily zejména hraniční přechody s Rakouskem a Slovenskem s cílem pokračovat dále do Spolkové republiky Německo. Nejvíce zajištěných cizinců pocházelo z Iráku (18 osob), Afganistánu (10 osob), Sýrie a Jemenu (obě země po 7 osobách). Ve sledovaném období k této problematice řešili policisté celkem 9 osob, které napomáhaly k nelegální imigraci. Z nich bylo 6 občanů z České republiky, po jedné z Ukrajiny, Vietnamu a Iráku. Též policisté v prvním čtvrtletí letošního roku řešili pět případů účelových sňatků, dva případy se týkaly nelegálního převádění přes hranice a dva případy umožnění pobytu za pomoci neregulérních potvrzení v řízení o pobytu. (dle portálu Policie ČR).    

Naše hnutí SPD od svého vzniku trvale bojuje proti všem formám nelegální imigrace do naší republiky, což je i jedna z priorit obsažená v programu hnutí SPD. V současné době zaznamenáváme zvýšené počty imigrantů, kteří z velké části využívají naší republiku jako tranzitní zemi k jejich další cestě, převážně do Německa. To se ale může každou chvíli změnit a naše země bude pro imigranty zemí cílovou, což nesmíme nikdy připustit. Apelujeme na všechny naše bezpečnostní složky, a nejvíce konkrétně na ministra vnitra České republiky, k přijetí vhodných a účinných opatření spočívajících v ochraně našich hranic.

25.7.2019

Boris Johnson premiérem Velké Británie – správná volba a velká gratulace!

Proces výběru nového lídra vládní Konzervativní strany byl po více než měsíci ukončen a stal se jím Boris Johnson, který se tak automaticky stal i novým premiérem Spojeného království. Jako svůj nejbližší úkol si vytýčil ukončení brexitu v co nejkratším termínu. Přejeme britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi, aby odchod Británie s EU dokončil co nejdříve.

Hnutí SPD blahopřeje novému předsedovi Konzervativní strany Borisi Johnsonovi, že ho členská základna zvolila hlasováním do čela této vládní strany, kde nahradí bývalou premiérku Theresu Mayovou. Zároveň se stal novým premiérem Británie. Ve vrcholné politice Spojeného království působil od července 2016 až do července 2018 jako ministr zahraničí, předtím byl osm let starostou Londýna. Boris Johnson byl též od začátku aktivním zastáncem brexitu, za což si získal sympatie našeho hnutí. Velice si přejeme, aby se mu v nové funkci podařilo v co nejkratším termínu splnit úkol, který si stanovil do 31. října tohoto roku, spočívající ve vyvedení Spojeného království z Evropské unie, tak jak si přeje většina britských voličů.

Poté, co britská premiérka Theresa Mayová oznámila, že ke dni 7. června tohoto roku opustí post vůdkyně britských konzervativců a že včele vlády zůstane do doby, než strana najde nového vůdce, začalo v celé Británii několikatýdenní hlasování všech členů této vládnoucí strany. Celkem okolo 160.000 členů této vládní strany mělo do pondělka do 17 hodin možnost dát hlas svému kandidátovi. V úterý dne 22.7.2019 ve 13 hodin středoevropského času byl výsledek oznámen široké veřejnosti. Novým předsedou byl s převahou zvolen Boris Johnson, který tak porazil protikandidáta Jeremyho Hunta. Johnson získal celkem 92.153 platných hlasů, což bylo skoro dvakrát více, než dostal Jeremy Hunt, který získal celkem 46.656 hlasů.

Členové Konzervativní strany podpořili Borise Johnsona též z důvodu, že se jim jeví jako lepší kandidát strany při možných předčasných parlamentních volbách, kde mu bude hlavním soupeřem lídr labouristů Jeremy Corbyn. Corbyn je britský politik, který je od září 2015 předsedou opoziční Labouristické strany, patřící k levicovému politickému spektru. Tato strana chce jít do případných parlamentních voleb s požadavkem setrvání země v Evropské unii na základě nového hlasování o brexitu.

Naopak Boris Johnson chce vyvést Spojené království z EU k 31. říjnu letošního roku i za cenu toho, že půjde o tzv. tvrdý brexit. V otázkách týkající se imigrace chce Johnson představit přísná opatření, která fungují například v Austrálii. Přistěhovalci budou hodnoceni v bodovém systému, který zohlední, jestli mají nabídku stabilního zaměstnání nebo zda umí anglicky. Když neprokáži dostatečnou znalost jazyka, tak se do Spojeného království nedostanou. Imigrantům chce zamezit v okamžitém čerpání sociálních benefitů. Další Johnsonovou prioritou je posílení vnitřní a vnější bezpečnosti Británie. V této souvislosti chce do roku 2022 nabrat 20 tisíc nových policistů a zachovat výši odvodu dvou procent HDP na obranu. Ve svém prvním projevu po vyhlášení výsledku volby předsedy Konzervativní strany poděkoval Boris Johnson Therese Mayové za práci, kterou pro Konzervativní stranu a zemi za dobu svého působení v pozici britské premiérky odvedla a vyzdvihnul její úsilí v rámci brexitu, který dle jeho vyjádření dotáhne do konce. Johnson převzal funkci předsedy vlády ve středu po audienci u královny Alžběty II.    

Naše hnutí SPD přeje Borisi Johnsonovi, ať je ve své další politické kariéře úspěšný a ať se mu podaří dotáhnout proces odchodu Británie z Evropské unie do zdárného konce. Naši politici by měli v současné době připravovat dvoustranné mezinárodní smlouvy mezi Spojeným královstvím a Českou republikou, které budou výhodné pro obě strany.

24.7.2019

Žádáme a budeme žádat definici lichvy a potrestání neoprávněných exekucí!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že podpoříme ústavní ochranu přírodních a nerostných zdrojů. Na rozdíl od premiéra Babiše naprosto odmítáme politiku nové předsedkyně Evropské komise von der Leyenové, která chce zrušit naši státnost. Počet imigrantů, kteří nelegálně překročili hranice z ČR do Německa, se zvýšil na téměř 4,5 tisíce, proto požadujeme, aby s hraničními kontrolami byla zajištěna větší bezpečnost českých občanů. Navíc je tu znovu hrozba přerozdělování imigrantů ze strany arogantní EU – hlavně s podporou Francie a Německa. Podle německého ministra vnitra Horsta Seehofera budou totiž debaty o německo-francouzském plánu přerozdělování imigrantů pokračovat. Kvóty odmítáme a podporujeme deportaci nelegálních imigrantů. Hnutí SPD žádá a bude žádat definici lichvy a potrestání neoprávněných exekucí.

1. Hnutí SPD podpoří ústavní ochranu přírodních a nerostných zdrojů.

Hnutí SPD považuje otázku ochrany vody, nerostného bohatství a přírodních zdrojů za zásadní programovou prioritu hnutí. Prosazujeme komplexní ochranu a státní kontrolu nad využíváním bohatství naší země, včetně deprivatizace centrálních sítí na zásobování vodou. Proto poslanci za SPD podpoří případné návrhy změn Ústavy v otázce ochrany vody a vodních zdrojů a budou prosazovat  rozšíření a posílení legislativní ochrany ostatních  přírodních zdrojů České republiky.

2. Hnutí SPD na rozdíl od Babiše naprosto odmítá politiku von der Leyenové, která chce zrušit naši státnost.

Po dlouhém zákulisním vyjednávání byla těsnou většinou devíti hlasů zvolena předsedkyní Evropské komise blízká spolupracovnice Angely Merkelové a podporovatelka imigrace Ursula von der Leyenová. Stalo se tak i díky jedenácti hlasům europoslanců ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Europoslanci SPD hlasovali samozřejmě PROTI. Nová „paní Evropa“ Ursula von der Leyenová představila šestibodový finančně těžko realizovatelný program. „Mým cílem jsou Spojené státy evropské,“ řekla také. Dále zaujala kritikou obrany před imigrací a myšlenkou společné evropské armády. Taktéž velmi silně podporuje neomarxistickou agendu genderu a prosazuje falešný ekoaktivismus. Hnutí SPD naprosto odmítá politiku von der Leyenové. Její zvolení a především podpora ze strany premiéra Babiše ukazuje jeho dvojakou politiku. Doma premiér mluví o silném Česku a přitom podporuje politika, který chce naši státnost zrušit.

3. Počet imigrantů, kteří nelegálně překročili hranice z ČR do Německa, se zvýšil na téměř 4,5 tisíce. Požadujeme ochranu hranic.

Podle výroční zprávy německé spolkové policie za rok 2018 se počet imigrantů, kteří nelegálně překročili hranice z České republiky do Německa, zvýšil. Zatímco v roce 2017 jich bylo 4035, vloni to bylo 4295, což je nárůst o 6,5 procenta. Tedy každý den sedm nových zadržených imigrantů. Jedná se pouze o pomyslnou špičku ledovce. Proto chce německý ministr vnitra Horst Seehofer kontroly u hranic s ČR. Podobně by měla postupovat i Česká republika, aby se k nám nedostávali nelegální imigranti. Schengenský nefunkční systém bohužel znamená, že kromě slušných občanů evropských zemí se mohou přes hranice volně pohybovat i nelegální imigranti, zločinci a teroristé, aniž by je kdokoli zkontroloval. Do Česka vloni Německo podle německé policejní statistiky také vrátilo 942 nelegálů. SPD podporuje bezvízový styk a volné cestování občanů vyspělých zemí, ale nikoliv občanů rozvojových či muslimských zemí. Zároveň ale požadujeme, aby byla možnost zavést hraniční kontroly a tím byla zajištěna větší bezpečnost českých občanů. Nesmíme dopustit, aby to, co se děje v západní Evropě, bylo i u nás. 

4. Je tu znovu hrozba přerozdělování imigrantů ze strany arogantní EU – hlavně s podporou Francie a Německa.

Je tu znovu hrozba přerozdělování imigrantů ze strany arogantní EU – hlavně s podporou Francie a Německa. Podle německého ministra vnitra Horsta Seehofera budou debaty o německo-francouzském plánu přerozdělování imigrantů pokračovat. Seehofer minulý týden před jednáním Rady ministrů vnitra EU řekl, že státy, které se dosud zdráhaly podílet se na společném evropském mechanismu řešení imigrace, je třeba přesvědčit argumenty, aby přijímaly imigranty „dobrovolně“. „Povinné kvóty“ podle něj v plánu nejsou – přijímání imigrantů má být prý „dobrovolné“. Varující také je, že Seehofer minulou středu kritizoval Česko, že jeho ochota podílet se na evropském řešení imigrace je podle něj téměř nulová. To je pro SPD zcela nepřijatelné! Hnutí SPD odmítá přijímání nelegálních imigrantů, a to „dobrovolné“ i nedobrovolné, a podporuje jejich deportaci zpět do země jejich původu. K tomu je potřeba střežit vlastní hranice a pomáhat rekonstruovat země původu imigrantů. Nelegální imigranty je potřeba nekompromisně deportovat a do EU je nevpouštět a ty, kteří je pašují, je potřeba trestně stíhat.

5. Hnutí SPD žádá a bude žádat definici lichvy a potrestání neoprávněných exekucí.

Hnutí SPD již podalo návrh zákona, který lichvu přímo definuje a který ji zakazuje. Přes negativní stanovisko vlády ho budeme nadále důsledně prosazovat. Současná šetření ministerstva spravedlnosti navíc ukazuje na fakt, že více jak sto tisíc exekucí může být vedeno v rozporu s právem. Důvod je prostý! Stát chrání více práva lichvářů než občanů, kteří padají do dluhových pastí. Požadujeme prošetření těchto případů a vyvození majetkové a trestní odpovědnosti za okrádání a trápení lidí.

23.7.2019

Nenecháme si vzít národní suverenitu!

V roce 2020 by měl v rámci Evropské unie začít fungovat nadnárodní úřad, který by se měl zaměřit na trestnou činnost poškozující finanční zájmy EU. Tento Úřad evropského veřejného žalobce bude moci vést vyšetřování na území svrchovaných států, což je jasné porušení národní suverenity.

Hnutí SPD v žádném případě nepodporuje vznik Úřadu evropského veřejného žalobce, zkratka EPPO (European Public Prosecutor´s Office), který si má dle jeho zřizovatelů a zastánců posvítit na čerpání evropských dotací a tím ušetřit Evropské unii desítky miliard eur. Hnutí SPD zastává názor, že nejlepším řešením by bylo evropské dotace úplně zrušit. Toto naše tvrzení vychází z celounijní reality čerpání dotací, neboť pokřivují trh, motivují ke korupci, na dotace dosahují převážně velké korporace, což je diskriminační a často jsou vynakládány na dopředu dané neefektivní projekty, jen aby se dotace vyčerpaly. Tak se řádný hospodář v žádném případě nechová. Dlouhodobě zastáváme názor, že Evropská unie je projekt, který svou byrokracií zatěžuje suverénní národní státy. Naše hnutí SPD si představuje spolupráci evropských zemí na jiné bázi.

Vznik Úřadu evropského veřejného žalobce, který má za cíl přispívat k ochraně finančních zájmů EU a k odhalování s tím související trestné činnosti jako jsou podvody, korupce, praní peněz a přeshraniční podvody v oblasti DPH, schválil minulý čtvrtek Evropský parlament. Pro jeho přijetí hlasovalo 456 poslanců, proti bylo 115 a 60 poslanců se hlasování zdrželo. Konečné schválení úřadu Radou EU, konkrétně pak ministry spravedlností členských zemí, by se mělo stihnout ještě do konce tohoto roku.

Účast v EPPO je pro členské státy zatím dobrovolná. Je totiž zřízen v rámci tzv. posílené spolupráce, které se účastní pouze ty země, které chtějí. Do vzniku nového úřadu se zapojilo 22 zemí včetně České republiky. EPPO nepodporují naši partneři v rámci V4, konkrétně Polsko a Maďarsko, dále ho odmítá Británie, Švédsko, Irsko a Dánsko. EPPO by měl být decentralizovaným orgánem EU s právní subjektivitou, což znamená, že evropský nadnárodní orgán bude mít vůbec poprvé vyšetřovací pravomoc na území jednotlivých států. Do čela EPPO bude Evropský parlament jmenovat veřejného žalobce a v EPPO budou působit i národní žalobci z jednotlivých států; ti budou úzce spolupracovat s pobočkami ve svých zemích. Centrální úřad bude mít sídlo v Lucemburku. Favoritkou na post prvního evropského veřejného žalobce je kandidátka z Rumunska, Laura Codruţa Kövesiová, která ale paradoxně nemá podporu rumunské vlády. Kromě Kövesiové jsou navrženi ještě dva kandidáti. Jde o Jean-Françoise Bohnerta z Francie a Andrese Rittera z Německa.

Hnutí SPD odmítá vznik Úřadu evropského veřejného žalobce, neboť ho považuje za další projekt z dílny úředníků EU, na který bude vynaloženo mnoho finančních prostředků a výsledný efekt bude skoro nulový, tak jako u řady dalších unijních projektů. Projekt vzniku EPPO je pouze snahou, jak zviditelnit nefunkční moloch Evropské unie. Mimo jiné by měl EPPO zasahovat do suverenity našeho státu a tím by zkomplikoval působnost a vymahatelnost našeho trestního práva.

22.7.2019

Z pašeráků lidí se dělají hrdinové, což je neskutečná hanebnost!

Dobře dotované německé neziskovky se aktivně podílejí na přesunu nelegálních imigrantů z afrických zemí do Evropy.

V Německu jsou dobře financované neziskové organizace, jako např. Jugend Rettet a Sea-Watch, které zabezpečují převozy nelegálních imigrantů z Afriky do evropských zemí, a to pod záminkou humanitární pomoci na záchranu životů imigrantů, plavících se na člunech přes Středozemní moře za vidinou bezstarostného života v Evropě.

Hnutí SPD zásadně odmítá cílené aktivity německých neziskových organizací, které pod záminkou humanitární pomoci neustávají přepravovat pomocí svých lodí imigranty z Afriky do Evropy. Opatření Itálie k zamezení těchto aktivit, spočívajících v přijetí vlastních zákonů a opatření, např. zákaz vplout do výsostných vod s africkými imigranty, tyto lodě uvedených neziskovek nerespektují. Naopak ve svých aktivitách pokračují a volí další možné nástroje, jak v tom pokračovat a přinutit Itálii, aby pod tlakem OSN a orgánů Evropské unie byla tato opatření zrušena. V poslední době je to výzva německé kapitánky lodi Sea-Watch 3, aby Evropa přijala půl milionů imigrantů, což naše hnutí odsuzuje a doporučuje uvedené kapitánce německé lodi, aby místo propagace nelegální imigrace respektovala a dodržovala platné zákony.

Německá kapitánka lodi Sea-Watch 3, jednatřicetiletá Carola Racketeová, která se dříve angažovala pro ekologickou skupinu Greenpeace, od roku 2016 začala pracovat pro německé nevládní sdružení Sea-Watch, které „zachraňuje imigranty“ plavící se na člunech přes Středozemní moře z Libye. Racketeová byla zadržena italskou policií 29. června poté, co přes zákaz místních úřadů vplula do italských vod s lodí Sea-Watch 3 se čtyřiceti africkými imigranty na palubě. Za toto nezákonné jednání bylo kapitánce v Itálii nařízeno domácí vězení a dále probíhá šetření z podezření, že napomáhala ilegální imigraci. Z důvodu zviditelnění práce humanitárních neziskovek ve věci napomáhání imigrantům z Afriky dostat se do Evropy, Racketeová uveřejnila výzvu, ve které praví, že evropské země mají povinnost přijmout půl milionu imigrantů, kteří se nachází v uprchlických táborech v Libyi a zabezpečit jejich převoz, což ona, coby kapitánka lodi zabezpečovala. Na její výroky a její nezákonné jednání už reagovali podporovatelé imigrace muslimů do Evropy, což bylo cílem Racketeové. Ve Francii bude oceněna nejvyšším vyznamenáním francouzské metropole Paříže. Kromě toho byla navíc pozvána Stranou evropské levice na půdu Evropského parlamentu a dokonce zazněly hlasy, že by měla obdržet Nobelovu cenu míru.

Další dobře podporovanou německou neziskovkou je organizace Jugend Rettet, která pomocí své lodi Iuventa pod vedením pětatřicetileté německé kapitánky Klempové nalodila ve Středozemním moři tisíce imigrantů (operuje se s údajem 14 tisíc imigrantů). Ty pak přes zákaz vozila k italským břehům. Posádka lodi je obviňována, že brala na palubu imigranty přímo z plavidel pašeráků lidí u libyjského pobřeží. Spolu s devíti dalšími aktivisty je Klempová podezřelá z napomáhání nelegální imigraci a v Itálii jí hrozí až 20 let vězení a vysoké pokuty podobně jako Racketeové, které mohou být ve výši až 15 tisíc eur za každou osobu. 

Hnutí SPD stojí za opatřeními, které v Itálii prosadil ministr vnitra a šéf protiimigrační strany Liga Matteo Salvini, spočívajícími v tvrdém postupu vůči imigrantům, včetně uzavření přístavů pro záchranné lodě neziskových organizací.

17.7.2019

Vládní komedie v režii ČSSD bude pokračovat!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme o sobotní konferenci hnutí SPD, která potvrdila jednotu hnutí a na níž předseda hnutí Tomio Okamura pronesl zásadní programový projev. Upozorňujeme, že Sněmovna odmítla podpořit návrh bodu SPD na zařazení bodu varujícího před možností prolomení Benešových dekretů, zvláště v kauze Walderode. Poslanci hnutí SPD nepodpoří zprávu o hospodaření České televize. Návrh hnutí SPD na podporu vlády odborníků sestavenou vítězem voleb, která bude prosazovat také program SPD, stále platí a je to jediná cesta z vládní nestability.

1. Konference hnutí potvrdila jednotu SPD a předseda hnutí pronesl zásadní programový projev.

Na VI. celostátní konferenci hnutí SPD, která proběhla 13.7. v Praze, pronesl předseda hnutí Tomio Okamura zásadní programový projev. Konference hnutí prokázala jednotu a akceschopnost hnutí. Na 200 delegátů podpořilo předsednictvem hnutí navržené změny stanov a konference hnutí vytyčila úkoly hnutí pro volby do krajských zastupitelstev. Jednání hnutí pozdravil prezident republiky Miloš Zeman a předsedkyně Národního sdružení Marine Le Pen.

2. Sněmovna odmítla podpořit zařazení bodu varujícího před možností prolomení Benešových dekretů.

Hnutí SPD navrhlo zařazení mimořádného bodu jednání Sněmovny, který měl vyjádřit jasnou podporu nedotknutelnosti Benešových dekretů, na základě kterých byl konfiskován majetek zrádců a kolaborantů po druhé světové válce. Sněmovna to odmítla podpořit hlasy ANO, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a ODS. V souvislosti s podivným rozsudkem v případě majetku rodu Walderode vzniká dojem, že se začíná připravovat restituce majetku osob spadajících pod okruh vlastizrádců potrestaných dekrety prezidenta Beneše. Takové podezření umocňuje i účast velvyslance České republiky Podivínského na posledním srazu sudeťáků. 

3. Poslanci Hnutí SPD nepodpoří zprávu o hospodaření České televize.

Česká televize nehospodaří podle názoru hnutí SPD odpovědně s prostředky, které získává od občanů. Mizí finanční rezerva a hrozí nebezpečí tlaku na navýšení poplatků. Máme důvodné podezření, že jsou zde vypláceny přehnané odměny a vynakládány zbytečné náklady. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje změnu České televize na státní organizaci s přiděleným kontrolovaným rozpočtem a zrušení televizních poplatků.

4. Vládní komedie v režii ČSSD bude pokračovat.

Vládní komedie v režii ČSSD bude pokračovat. ČSSD se snaží přehodit odpovědnost za svoji rozhádanost na prezidenta republiky. Vyplývá to ze závěrů pondělní schůzky vedení rozpadající se ČSSD. Budou se držet vlády zuby nehty. Protichůdné výroky jednotlivých představitelů ČSSD připomínají politickou satiru. Bohužel krize paralyzuje vládu, která má pracovat pro občany. Odpovědnost za tuto situaci nese i premiér Babiš. Ze strachu z elit EU zvolil ČSSD za koaličního partnera. Měl strach z majdanů, tak odmítl návrh na možnost, aby hnutí ANO jako vítěz voleb sestavilo vládu odborníků a na základě programové dohody získal podporu pro takovou vládu od hnutí SPD. Návrh hnutí SPD stále platí - je to nejen jediná cesta z vládní nestability, ale především to je cesta k prosazení programu SPD, který jsme slíbili našim voličům.

16.7.2019

Naší povinností je ochránit Českou republiku před nelegálními imigranty!

Příliv nelegálních imigrantů do evropských zemí neustává, což je tvrdá realita. Naše republika dnes slouží těmto imigrantům prozatím spíše jako tranzitní země, ale nikdo nemůže vědět, co může nastat v blízké budoucnosti.     

Hnutí SPD bude dále všemi dostupnými prostředky podnikat zásadní kroky k zajištění bezpečnosti naší země a jejich občanů. Velmi razantně odmítáme nařizování z Bruselu přijímat nelegální imigranty a odmítáme islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu. Stále probíhající nelegální imigrace převážně z afrických zemí do Evropy je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku s velkou pravděpodobností může ohrozit svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. Nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře nebo náboženství, ale nedovolíme, aby v České republice vznikaly buňky radikálních muslimů. Naše společnost má své dlouhodobé křesťanské národní tradice a kulturu, která je neslučitelná s ideologií, jež tito islámští imigranti vyznávají.

To, že nelegální imigrace muslimů do evropských zemí je velký problém a bezpečnostní hrozba, dnes vidí každý z nás a veřejně to přiznávají i ti, kteří v minulosti masivní příliv nelegálních imigrantů do Evropy podporovali, jako např. bývalý šéf německé kontrarozvědky Maassen. Ten dnes zastává názor, že nejvyšší státní představitelé v čele s Angelou Merkelovou nevědí, jak si poradit s neustálým příchodem nových muslimů do Německa, neboť přijatá opatření v této souvislosti nepřinášejí očekávané výsledky. Imigranti stále hledají další cesty, jak se dostat do evropských zemí a volně se tam pohybovat. To jim umožňuje schengenský prostor, což je označení pro území 26 evropských států, na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. To bohužel znamená, že kromě slušných občanů evropských zemí se mohou přes hranice volně pohybovat i zločinci a teroristé, aniž by je kdokoli prověřil.

Nyní ale současná situace žádá kontrolu na našich státních hranicích, což potvrzují i zveřejněné údaje o počtech skupin muslimských imigrantů, které byly zadrženy při nelegálním přechodu přes naši republiku. Těchto případů od roku 2015 stále přibývá a organizátoři, kteří z toho mají obrovské nelegální finanční zisky, volí stále nové a schůdnější způsoby. Mezi ně patří mezinárodní vlaková spojení, autobusové spoje, osobní i nákladní automobilová doprava. Nově začala být využívána doprava přes Českou republiku z letiště Václava Havla v Praze, kam se imigranti dostávají pomocí charterových letů. Nově též zkoušejí možnosti převozu v kamionech, kam se dostávají, aniž o tom řidiči přejíždějící přes Českou republiku věděli.

V této souvislosti apelujeme na Ministerstvo vnitra ČR o zavedení stálých kontrol na našich hranicích se zaměřením na zamezení nelegální imigrace. Od 1. července 2019 převzala Česká republika předsednictvo V4 a jako prioritní cíl si stanovila imigraci a ochranu hranic. Policisté ze Služby cizinecké policie a policisté Odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování zveřejňují případy, kolik se jim podařilo zadržet těchto nelegálních imigrantů a rozbít převaděčských skupin. Ano, velmi si vážíme práce naší policie a všech příslušníků bezpečnostních sborů, ale těchto výsledků bylo dosaženo v rámci jednotlivých připravovaných bezpečnostních akcí. My ale požadujeme stálou kontrolu našich státních hranic, neboť počty jejich přechodů nelegálními imigranty pokračují, což potvrzují i výsledky realizovaných akcí policie, které jsou zveřejňovány na webových stránkách policie.

Hnutí SPD si stojí za svým programem, v němž říkáme „Ne islámu, ne teroristům. Víc je bezpečnost našich občanů.“ Chceme zachovat to, co zde naši předkové několik století budovali a jejich odkaz předávat dále našim dětem, neboť to jsou hodnoty, které u občanů posilují vlastenectví a národní cítění. Chováme úctu i respekt k ostatním státům a to samé očekáváme od nich. O tom, jaké osoby si do naší republiky pustíme, si chceme rozhodovat sami a vždy u nich požadujeme provádění standardních úkonů, zda nepředstavují pro naši republiku bezpečnostní riziko.

15.7.2019

Vlastenectví je čest, hrdost a odvaha!

V sobotu 13. července 2019 proběhla v Praze VI. celostátní konference hnutí SPD pod názvem „Česká republika na 1. místě! – Vlastenectví je čest, hrdost a odvaha!“

Konference byla z větší části zaměřena ideově na politický program hnutí. Vystoupil jsem zde z pozice člena předsednictva s projevem zaměřeným na přímou demokracii a obecné referendum:

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé a kolegové, vážení hosté!

V úvodu mého vystoupení mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil. Vy, co jste zde přítomní, zastupujete své krajské organizace hnutí SPD na základě jejich mandátů. V této souvislosti mě velice potěšila informace, že zájem o účast na dnešní celostátní konferenci byl velmi vysoký, což je zde vidět. Ti co se sem dnes nedostali, zajisté Vašim prostřednictvím dostanou informace, které se zde dozvíte, a tak proniknou ke všem našim členům, členům čekatelům i sympatizantům. 

Čas rychle letí a už to jsou čtyři roky, kdy hnutí Svoboda a přímá demokracie vzniklo a opět jsme se zde po roce v takovémto formátu sešli, abychom si zhodnotili svou práci. Znovu s radostí konstatuji, že jsme s dosaženými výsledky spokojeni, ale zároveň podotýkám, že je před námi řada dalších úkolů, takže ve své práci musíme ještě s větší intenzitou pokračovat a tak naplňovat náš vlastenecký program. To je naše povinnost ke všem občanům této republiky, kteří nám důvěřují a volí nás. Ta spokojenost s dosaženými výsledky je zásluhou práce všech vás tady v sále přítomných, všech krajských regionálních klubů, všech členů, členů čekatelů a sympatizantů hnutí, v čele s celorepublikovým předsednictvem.

Naše hnutí SPD staví svou činnost na svém vlasteneckém programu a na základě prioritního prosazování prvků přímé demokracie. V současné situaci jsme jedinou parlamentní stranou, která prosazuje a hájí „Svobodu a přímou demokracii švýcarského typu“. Lidé mají dostat prostor se k mnoha otázkám svobodně vyjadřovat a rozhodnutí většiny pak ostatní respektují. To je hlavní zásada přímé demokracie. Pokud ale cítí občané potřebu se vyjádřit ke specifickým otázkám a není jim to umožněno, je to jasný důkaz, že občané nemají přímou moc podílet se na rozhodování ve věcech, které se jich přímo dotýkají a ovlivňují jejich život v naší republice.

U nás je většinou politických subjektů prosazována tzv. „zastupitelská demokracie“, která ale zachovává moc pro politické subjekty jako privilegium a je to taková neurčitá forma polodemokracie. Naše hnutí „Svoboda a přímá demokracie“ jako jediný politický subjekt v současném Parlamentu České republiky prosazuje a činí kroky vedoucí ke změně našeho politického systému směrem k přímé demokracii, tedy k přímé a vymahatelné odpovědnosti politiků. Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků a soudců a také jejich osobní, hmotnou a trestní odpovědnost. Prosazujeme také široký zákon o referendu, aby občané mohli v zásadních otázkách sami rozhodovat o své budoucnosti. Návrhy našich zákonů nejen k této problematice jsou zpracovány a připravené k projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Předsednictvo našeho hnutí spolu se všemi dalšími poslanci, kterých máme v Poslanecké sněmovně celkem 19, zde odvádí práci pro naše hnutí na té celorepublikové a zákonodárné úrovni.

Jak všichni moc dobře víte, jako první zákon, který jsme po sněmovních volbách předložili v Poslanecké sněmovně, byl zákon o celostátním referendu a to proto, že tento zákon je vlajkovou lodí k postupnému nastolení opravdové demokracie. Naši poslanci navrhli zákon o celostátním referendu s přesvědčením, že přijetí referenda jako běžně užívaného institutu povede ke kvalitnější demokracii v České republice. Referendum je v České republice velmi častým předmětem debat a za posledních pětadvacet let bylo jeho zavedení do právního řádu v podobě ústavního zákona navrženo již mnohokrát. V české ústavě je totiž přítomen příslib budoucího zakotvení referenda, a to v článku 2, odst. 2. Přesto se celostátní referendum prozatím právní úpravy nedočkalo. Návrh námi předkládaného zákona vychází z přirozeného práva i z ústavního principu, že suverénem v České republice jako i v každé demokracii jsou občané, kteří mají právo podílet se na řízení státu a měli by mít možnost rozhodovat o zásadních otázkách. Stávající systém to dnes občanům neumožňuje. Zákon o referendu dá do rukou občanů naší země nástroj, pomocí kterého budou moci svobodně a odpovědně rozhodovat o zásadních věcech, které jsou z jejich pohledu prioritní a na základě výsledků referenda budou moci zavázat politiky k přijetí či nepřijetí různých opatření.

Politika od vzniku samostatné České republiky prošla dynamickým vývojem, přičemž podle představitelů našeho hnutí SPD je doplňování zastupitelské formy demokracie prvky přímé demokracie jedna z možností, jak zvýšit kvalitu demokracie v zemi či jak demokracii prohloubit. V současnosti je zakotvení a běžné užívání referenda požadováno určitou částí české politické reprezentace, stejně jako velkou částí veřejnosti. To je také důvodem, proč je potřeba se problematikou nástrojů přímé demokracie zabývat a postupně je zapracovávat do zákonných norem. Musí to být ale takovou formou, aby bylo vůbec možné referendum vyhlásit.

Teď se pojďme podívat, jak vypadá projednávání tohoto návrhu zákona v Parlamentu. I přes to, že se některé politické strany jako je ANO, Piráti, ČSSD a KSČM ihned po volbách dušovaly, že jsou pro přijetí zákona o celostátním referendu, nedopadlo prozatím jeho projednávání moc valně. Zákon prošel zatím jen prvním čtením a to společnou rozpravou tří návrhů tohoto zákona. Kromě SPD totiž předložila návrh o obecném referendu také ČSSD a KSČM. Po několika jednáních se nakonec rozhodlo, že výchozím návrhem zákona pro druhé čtení, které ještě nenastalo, bude návrh z dílny ČSSD, což je pro nás nepřijatelné. Jsou zde totiž podmínky, které jsou z našeho pohledu pro vyhlášení referenda reálně nesplnitelné a jsou navrhované přesně tak, aby bylo vyhlášení referenda pro občany co nejvíce ztíženo a nebylo možné žádné referendum nikdy vyhlásit. Jenom pro upřesnění uvedu pár z našeho pohledu nesplnitelných podmínek pro vyhlášení takto navrhovaného referenda:

 1. návrh petice musí být podepsaná nejméně 850.000 občany České republiky, kteří dosáhli věku 18 let,
 2. časová proveditelnost je do 6 měsíců ode dne oznámení zahájení sběru podpisů pod petici,
 3. rozhodnutí je přijato, pokud nadpoloviční většina občanů oprávněných v referendu hlasovat odpoví na otázku položenou v referendu kladně, nebo záporně, tzn. nadpoloviční většina všech voličů.

Takže suma sumárum, aby se vůbec mohlo o něčem hlasovat, je potřeba nasbírat 850.000 podpisů do šesti měsíců a aby bylo referendum platné, je potřeba, aby se ho zúčastnilo více jak 50% oprávněných voličů. Takže vidíte, že tento předložený návrh zákona o celostátním referendu z dílny ČSSD, které podporuje i hnutí ANO a Piráti je nakonec koncipován pouze tak, aby se takzvaně vlk nažral a koza zůstala celá. Tedy, když už máme v ústavě o přímém rozhodování občanů zmínku, tak alibisticky nějaký vykastrovaný zákon o celostátním referendu přijmeme, ale jen takový, aby nebyl nikdy použitelný. V referendu navrženém ČSSD nelze též rozhodovat o členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci, což jsou také velice důležité věci, o kterých by občané měli mít právo rozhodovat.

Další velkou překážkou pro schválení zákona o celostátním referendu je přístup Senátu, jehož zástupci na všech schůzkách již dopředu dávali najevo, že je v horní komoře Parlamentu k tomuto zákonu velký odpor. Vzhledem k tomu, že se jedná o ústavní změnu zákona je potřeba pro jeho schválení třípětinová většina všech poslanců a třípětinová většina všech přítomných senátorů. Tato podmínka s negativním postojem většiny senátorů nám napovídá, že s prosazením zákona o celostátním referendu bude i v tomto volebním období obrovský problém. My se ale nevzdáme a i nadále budeme bojovat o to, abychom alespoň nějaký zákon o celostátním referendu prosadili.

Vážené dámy, vážení pánové, závěrem této zprávy mi ještě dovolte, abych vám všem velice poděkoval za práci, kterou jste pro hnutí doposud odvedli, a vím, že někteří z Vás pracují opravdu velice poctivě. Velké poděkování patří především našemu předsedovi Tomio Okamurovi, který je alfou i omegou veškerého úspěchu našeho hnutí a jeho úsilí a nasazení pro hnutí si zaslouží obdiv. Stejně je tomu i v případě místopředsedy ing. Radima Fialy.

Dále vám všem přeji pevné zdraví, hodně osobních, pracovních a politických úspěchů a vám, co se chystáte na dovolenou se svými blízkými, přeji načerpání sil, které budeme  všichni moc potřebovat.

Ať žije svoboda, ať žije demokracie, ať žije vlastenectví!

12.7.2019

Odmítáme návrh státního zastupitelství nasazovat odposlechy bez povolení soudu!

Projevy takzvané předsudečné nenávisti chtějí dokumentovat státní zastupitelství pomocí odposlechů bez povolení soudu.

Předsudečná nenávist byl připravovaný pojem sloužící ministerstvu vnitra k možnému potrestání osob, které se např. na sociálních sítích ohradí proti nelegální imigraci. Na tyto osoby by pak bylo možné nasadit odposlechy bez povolení soudu, jehož pravomoc převezme státní zastupitelství.

Hnutí SPD striktně odmítá návrh vedení státního zastupitelství, který požaduje, aby byl změněn trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků). Státní zastupitelství navrhuje, aby v případě hrozby teroristickým útokem nebo během něj mohlo nasadit domovní prohlídky a odposlechy ihned se souhlasem státního zástupce bez prvotního rozhodnutí soudu.

Současný stav platné legislativy k použití odposlechů je zcela vyhovující a respektuje svobodu a práva všech občanů, což je dáno Ústavou České republiky. Soudní moc je nezávislá na ostatních složkách státní moci a soudy poskytují ochranu práv všem občanům a rozhodují o vině a trestu, za respektování presumpce neviny. Na tom nechceme nic měnit a návrh státního zastupitelství vyplývající z jeho zveřejněné výroční zprávy považujeme za účelový.

Zprávu včetně příloh předložil státní zástupce odboru trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství a současný prezident Unie státních zástupců Jan Lata pod názvem: „Zprávy o činnosti národního korespondenta pro boj proti terorismu a trestným činům spáchaným z nenávisti za rok 2018“. Autor konstatuje, že radikalizaci, šíření předsudečné nenávisti na internetu i terorismu je v ČR věnována maximální pozornost. Zpracovatelé Výroční zprávy tak cílí na občany, že výroky uveřejněné na internetu mohou být trestněprávně postižitelné a že již nyní lze zaznamenat nárůst počtu stíhaných resp. odsouzených osob za nenávistné trestné činy. Ve zprávě se uvádí, že nenávistné projevy, které byly dříve zaměřeny zejména vůči Romům, se částečně přesunuly vůči muslimům a imigrantům a nově směřují i vůči osobám, které se k přijímání a pomoci imigrantům stavějí vstřícně.

Zde se obávám pouze toho, aby se veškeré úsilí nezaměřovalo jen na monitorování osob, které se nějakým způsobem ohradí proti nelegálním islámským imigrantům. Obávám se také, aby cílem policie a státního zastupitelství nebylo prioritně vést databáze „pro ně zájmových osob“, u kterých budou permanentně sledovat jejich komunikaci. Dle mého názoru by se prioritní činnost orgánů činných v trestním řízení v rámci této problematiky měla zaměřit na úkony vedoucí k odhalení možných potenciálních pachatelů teroristických útoků a jejich příznivců a podporovatelů.     

Hnutí SPD zásadně odmítá návrh státního zastupitelství nasazovat odposlechy bez povolení soudu pro takzvané projevy předsudečné nenávisti. Je pro nás naprosto nepřijatelné šmírování občanů jen proto, že se nějakým způsobem ohradí proti nelegálním islámským imigrantům. V naší republice nechceme žádné islámské imigranty, což dáváme slušnou formou na vědomí.

11.7.2019

Podpořili jsme navýšení důchodů a rodičovského příspěvku!

I díky hlasům poslanců hnutí SPD budou od příštího roku navýšeny důchody a to v průměru o 900 korun měsíčně. Dále jsme propustili do druhého čtení návrh zákona na zvýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun.

Velmi nás ale zklamalo, že poslanci konkurenčních politických stran za ANO, ODS, Pirátů, ČSSD, KSČM a TOP 09 nepodpořili náš pozměňující návrh, na základě kterého by se důchod těm nejchudším důchodcům, kteří pobírají důchod, jenž nepřesahuje deset tisíc korun, zvýšil ještě o dalších 900 korun. Je nemorální nechat žít občany, kteří celý život pracovali s důchody pod deset tisíc korun.

Dále jsme propustili do druhého čtení návrh zákona na zvýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun, na který by měly mít nárok rodiny s dětmi do čtyř let, které ještě v lednu 2020 budou příspěvek pobírat, to znamená, že ho ještě nevyčerpaly. U tohoto vládního návrhu nám ale vadí, že je sepsán nespravedlivě a diskriminačně a nemyslí na všechny rodiny s nejmladším dítětem do čtyř let. Tím totiž trestá rodiče, kteří dříve vyčerpali příspěvek, protože se zapojili na trh práce dříve. Proto naše hnutí SPD podpoří v dalším projednávání návrhu zákona spravedlivé navýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiny s pracovní minulostí s nejmladším dítětem do čtyř let věku a to i pro ty, které již příspěvek vyčerpaly. Dále také podpoříme pravidelnou valorizaci tohoto rodičovského příspěvku.

10.7.2019

Hnutí SPD se postaví proti záměru ODS zrušit přímou volbu prezidenta!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme o sobotní konferenci hnutí SPD, na které se zásadním projevem vystoupí předseda Tomio Okamura. Hnutí SPD je připraveno v případě odchodu ministrů ČSSD z vlády jednat o případné podpoře vládě odborníků, která by plnila také programové priority SPD. Tvrzení premiéra Babiše, že úspěšně bojoval za zájmy ČR v Bruselu, je podle nás mylná samochvála, protože vedení Evropské unie obsadili centralističtí globalisté podporující masovou migraci a multikulturalismus. Útok části uměleckých hostů festivalu v Karlových Varech proti České zbrojovce je dle nás ukázka ubohosti, neboť Česká zbrojovka je jedním ze symbolů dovednosti českých dělníků a techniků. Také odsuzujeme, že Babišova vláda nechce zakázat lichvu. Hnutí SPD se ve Sněmovně rozhodně postaví proti ohlášenému záměru ODS zrušit přímou volbu prezidenta republiky.

1. Na konferenci SPD se zásadním projevem vystoupí Tomio Okamura.

V sobotu 13. července se v Praze koná celostátní konference hnutí SPD. Z celé České republiky se sejde pře 250 delegátů hnutí, aby jednali o úkolech hnutí. Hnutí SPD úspěšně zvládlo volby a nepodařilo se rozbít jeho jednotu. Nepotvrdily se plané naděje politických protivníků, kteří plánovali oslabení a rozbití hnutí před volbami do Evropského parlamentu. Na konferenci vystoupí se zásadním projevem předseda hnutí Tomio Okamura. Hnutí SPD se začíná připravovat na krajské volby na podzim 2020. Delegáti hnutí také posoudí úkoly hnutí v souvislosti se současnou vládní krizí.

2. Tvrzení premiéra Babiše, že úspěšně bojoval za zájmy ČR v Bruselu, je mylná samochvála.

Zvolení socialisty Davida-Maria Sassoliho do čela Evropského parlamentu je jen naplnění politického obchodu, díky kterému se má stát předsedkyní Evropské komise spolupracovnice Angely Merkelové, Ursula von der Leyenová. Předsedou Evropské rady je Charles Michel, v čele evropské diplomacie je Josep Borrell a Christine Lagardeová povede Evropskou centrální banku. Tím bude bohužel stvrzeno federalistické centralistické vedení EU a další trend likvidace suverenity národních států. Další významné funkce a výbory ovládají Němci a Francouzi. Sassoli je představitelem italské socialistické Demokratické strany, která podobně jako i čeští socialisté z ČSSD podporuje globalisty, multikulturalismus, diktát Evropské unie a masovou imigraci. Sassoliho Demokratická strana agresivně prosazovala i přerozdělovací kvóty pro přijímání imigrantů. S tím SPD nesouhlasí a naši europoslanci Sassoliho nepodpořili. 

3. Útok části uměleckých hostů festivalu v Karlových Varech proti České zbrojovce je ukázka ubohosti.

Mediální útok části uměleckých hostů filmového festivalu v Karlových Varech proti České zbrojovce Uherský Brod je směšně trapná ukázka ubohosti. Česká zbrojovka je jedním ze symbolů dovednosti českých dělníků a techniků. Její produkty mají světovou úroveň a každý soudný člověk je na jejich práci pyšný. Pokud by tito umělečtí pacifisté měli stejnou úroveň, tak by nemuseli žebrat o dotace a prodávat se bulváru.

4. Hnutí SPD je připraveno v případě odchodu ministrů ČSSD z vlády jednat o případné podpoře vládě odborníků.

Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal společně s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem o přijetí prezidentem republiky Milošem Zemanem. Cílem tohoto setkání, které proběhlo 4. července, mělo být přesvědčit prezidenta o odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) z funkce. Pan prezident se nevyjádřil k termínu případného odvolání a ministři Petříček a Maláčová pohrozili demisemi. Hamáček nevidí prý v tuto chvíli mnoho možností, jak by mohla sociální demokracie pokračovat ve vládě, a svolává v této souvislosti předsednictvo ČSSD. Hnutí SPD je připraveno v případě odchodu ministrů ČSSD z vlády jednat o případné podpoře vládě odborníků, pokud bude prosazovat programové priority SPD. Naši prvním partnerem pro takové jednání bude prezident republiky, jehož postoj bude pro nás zásadní.

5. Vláda nechce trestat lichváře.

Hnutí SPD trvale usiluje o řešení lichvy. V této souvislosti jsme podali do Sněmovny zákon na zastropování úrokové sazby (RPSN) u půjček. Je především nutné přesně stanovit, co je lichva, a trestat ji. Lichvářské půjčky ekonomicky i společensky ničí statisíce lidí. Vláda ale definovat lichvu nechce a návrh SPD odmítá. Vláda nechce stanovit maximální úrokovou sazbu. Vymlouvá se na spekulace, že by to lichvářské půjčky vytlačilo do šedé ekonomiky. Podle nás ale lichvář musí být v pozici zločince. Zločince, který by měl být trestán. Ve většině zemí EU jsou úrokové sazby zastropovány.

6. Hnutí SPD se postaví proti záměru ODS zrušit přímou volbu prezidenta.

Hnutí SPD se ve Sněmovně rozhodně postaví proti ohlášenému záměru ODS zrušit přímou volbu prezidenta republiky. Pokud se tento záměr začne ve spolupráci stran takzvaného demobloku realizovat, vyzveme občany, aby veřejně vystoupili na obranu svého práva volit hlavu státu. Využijeme práva shromažďovacího a petičního k zabránění pokusu okleštit přímé volební právo občanů. Není pochyb, že přímo volený prezident je solí v očích politickým kmotrům a stranickým sekretariátům, kteří vzpomínají na své politické čachry spojené s volbou prezidenta poslanci a senátory. Přímá demokracie je základem programu SPD a tento program budeme hájit. Věříme, že v tom budeme mít podporu našich spoluobčanů.

9.7.2019

Islámská imigrace je bezpečnostní hrozbou pro celou Evropu!

Imigranti stojí za zvyšující se kriminalitou ve všech zemích EU, nárůst pociťují už také ve Španělsku. 

Nelegální imigranti, a to převážně z muslimských zemí, se stále ve větší míře dopouštějí trestných činů v zemích EU. V květnu tohoto roku Soeren Kern uvedl zprávu, ve které uvádí závažné trestné činy spáchané ve Španělsku, které mají na svědomí islámští imigranti.     

Hnutí SPD odsuzuje nelegální imigraci do zemí Evropské unie a všemi dostupnými prostředky bude i nadále činit taková opatření, aby se tito imigranti nedostali do naší republiky.

Imigranti, pocházející převážně z muslimských zemí, se stále pokoušejí všemi dostupnými cestami dostat do Evropy. Velký nárůst těchto imigrantů byl zaznamenán za necelé poslední dva roky také ve Španělsku. Důvodem byla Salviniho opatření k zamezení vstupu imigrantů do Evropy přes italská pobřeží a italské přístavy. Lodě převážející imigranty z Afriky tak volí cestu přes Středozemní moře ke břehům Španělska.

Španělsko, které je solidární k imigrantům z Afriky, si ale neuvědomilo, nebo spíše podcenilo negativní důsledky, které v rámci zvýšeného počtu imigrantů pocítili jejich obyvatelé. Imigranti se dostávají dále do vnitrozemí a budují své komunity v okrajových částech velkých měst, například v Madridu, Barceloně a Valencii. V těchto čtvrtích postupně získají svou moc, neboť donutí místní občany, kteří zde dlouhodobě žili, aby se přestěhovali jinam. Vše se děje za nečinnosti místních státních úřadů. Je zde zaznamenáván vysoký nárůst kriminality, kterou páchají právě imigranti. Je to jejich známý scénář, který praktikovali ve Švédsku, Německu i Francii.

Úřady ale informace o těchto skutcích před veřejností tají. Ve Španělsku statistiky o trestné činnosti imigrantů nejsou k dispozici a údaje zveřejňované španělským ministerstvem vnitra dle konkrétních kategorií trestných činů, jako vraždy, znásilnění, loupeže atd. neuvádějí národnost pachatelů. Více nám poskytnou data Španělského statistického institutu (Instituto Nacional de Estadística, INE), která ukazují, že imigranti tvoří zhruba 10 procent obyvatelstva Španělska, ale i jednu třetinu všech vězňů ve španělských věznicích. Španělský statistický institut ve statistikách neuvádí národnost vězňů, ale údaje ministerstva vnitra prozrazují, že většina imigrantů zatčených v posledních dvou letech pochází převážně z Rumunska a Maroka.

Zveřejněna ale byla zpráva, která vyšla koncem června v anglickém origináleSpain: Surge in Migrant Crime“. Jejím autorem je významný spolupracovník Gatestone Institute uznávaný politolog Soeren Kern. Ve zprávě jsou popsány zdokumentované kriminální činy, které spáchali ve Španělsku imigranti, a jsou řazeny dle vybraných oblastí:

Imigranti se ve Španělsku stále častěji dopouštějí hromadných znásilnění.

Oběťmi sexuálních trestných činů spáchaných imigranty se často stávají malé děti, dospívající dívky a starší ženy.

Trestné činy a domácí násilí spáchané imigranty.

Na trestné činnosti se podílejí také nezletilé osoby bez doprovodu.

Oběťmi útoků a loupeží páchaných imigranty se stále častěji stávají starší a zdravotně postižení lidé.

Podrobné údaje viz server gatestoneinstitute.org.

Naše hnutí SPD nechce, abychom dopadli jako Španělé, kteří už si s kriminalitou imigrantů neumějí poradit. Ještě více tento dojem umocňuje fakt, že oběťmi jsou převážně bezbranní lidé – děti, mladé ženy, staří lidé. Chceme uchovat naši republiku bezpečnou nejen pro naše děti a seniory, ale pro všechny naše občany, a proto zde žádné islámské imigranty nechceme.

8.7.2019

Česká televize zcela zásadně neplní svůj statut veřejnoprávní televize!

Úkolem veřejnoprávních médií nesmí být politická agitace, nýbrž objektivní informovanost. Jejich úkolem musí být pravdivá vyvážená informace a transparentní hospodaření s veřejnými prostředky pod veřejnou kontrolou ze strany NKÚ.

Organizátorům současných demonstrací a politikům opozičních stran nejde o demokracii a spravedlnost. Chtějí se dostat k moci, aby mohli zajistit další likvidaci českého státu a národa v zájmu nadnárodních korporací a elit EU.

Více v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz na aktuální politická témata, které v současné době rezonují ve společnosti:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/CT-nedodrzuje-svuj-statut-Moravec-prekrucuje-fakta-to-jsme-zazili-sami-A-vlada-misto-setreni-dava-penize-politickym-neziskovkam-krouti-hlavou-poslanec-SPD-Rozvoral-588063

Ve středu 26. června vláda přečkala hlasování o nedůvěře, které bylo uskutečněno až ve čtvrtek nad ránem, neb do té doby poslanci řečnili. Jaký smysl spatřujete v této akci? A obecně jak hodnotíte působení současné opozice proti Babišově vládě?

Máte pravdu, že ve středu 26. června proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky již druhé hlasování o nedůvěře vládě, které, stejně tak jako to první, vláda ANO a ČSSD ustála. Schůzi iniciovala opozice z důvodu zaslaných unijních auditů ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Téměř po 17 hodinách jednání byl znám výsledek, který se vzhledem k okolnostem dal předpokládat. Pro vládu i proti ní hlasovalo shodně 85 poslanců. Pro vládu hlasovali poslanci ANO a ČSSD, poslanci KSČM se zdrželi hlasování, ostatní byli proti vládě. Všichni naši poslanci hlasovali proti vládě, a to z důvodu, že nám v ní vadí zastoupení ČSSD. Opozice stále poukazuje na trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a žádá jeho demisi. Naše hnutí SPD ctí presumpci neviny a počká si na výsledky šetření v kauzách Andreje Babiše, které budou zveřejněny orgány činnými v trestním řízení. Opozice svými kroky v lidech uměle vyvolává negativní reakce, které rozdělují naši společnost. Hnutí SPD je vstřícné ke všem jednáním, kde jejich výsledek bude prospěšný občanům naší země.   

Babišova vláda má za sebou rok působení. Je v ní někdo, jehož činnost vyzdvihnete? A naopak, který ministr (či ministři) je podle vás nejhorší? A jak hodnotíte českou zahraniční politiku pod vedením Tomáše Petříčka?

Jak jsem zmínil v první otázce, naše hnutí SPD podpoří ve Sněmovně všechny předložené zákony a iniciativy, které budou prospěšné pro naše občany. Vždy, když se má projednávat důležitý dokument, sejde se náš poslanecký klub a je učiněn závěr, jak budeme hlasovat. Vždy hlasujeme jednotně a po důkladném projednání všech bodů v našem klubu. Nečiní nám problém hlasovat i o návrzích, které jsou předkládány naší politickou konkurancí, když se domníváme, že jsou pro naše občany prospěšné. Hnutí SPD odmítá sebechválu premiéra Babiše týkající se výsledků jeho vlády. Vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM schválila návrh rámce státního rozpočtu na příští rok a střednědobý výhled hospodaření státu pro roky 2021 a 2022. Pro příští rok i pro další léta počítá ministerstvo financí se schodkem 40 miliard korun. To je pro SPD naprosto nepřijatelné. Vláda by měla dlouhodobě plánovat vyrovnaný anebo přebytkový rozpočet zejména v období hospodářského růstu. Vláda nehledá možnosti snižování výdajů státu zejména v zastavení financování ideologických neziskovek, v razantním omezení byrokracie, v omezení vyplácení neadresných sociálních dávek lidem, kteří nepracují i přesto, že by mohli, ve zrušení nesmyslné inkluze ve školství a v omezení zahraničních operací naší armády. Tyto prostředky je možné následně převést k těm nejvíce potřebným, tedy důchodcům, invalidům, nezaopatřeným dětem a poctivě pracujícím rodinám s dětmi.

Zvýšení platů a důchodů pohlcuje rapidní nárůst cen. Veřejné finance se propadají v polovině roku 2019 do více než 50 miliardového deficitu. Kvůli neuváženým krokům vlády je správa státu stále dražší. Co se týče jednotlivých ministrů, tak jsme dlouhodobě kritizovali ministra dopravy Dana Ťoka, který za celá léta svého působení ve vládě neuměl vyřešit problematickou dálnici D1 nebo situaci ve společnosti České dráhy, a. s. Současné ministry ve vládě za ČSSD navrhujeme kompletně vyměnit, protože ani jeden z nich doposud nepřesvědčil, že zastávanému resortu rozumí a řídí ho v zájmu našich občanů. To potvrzuje i probruselský přitakávač Tomáš Petříček, který zahraniční politiku naší země určuje podle zájmů představitelů Evropské unie, což je pro hnutí SPD nepřijatelné.    

Hodně se mluví o roli ČSSD ve vládě. Ta je podle vás jaká? Ještě více se mluví v poslední době o odvolávání ministra Staňka. Co říkáte na to, že ČSSD navrhuje místo něj někoho, kdo kultuře nerozumí?

Platí to, jak jsem zmínil, že jsme pro odchod ministrů za ČSSD ze současné vlády, což byl i náš důvod, proč jsme nedali minulý týden při hlasování vládě důvěru. ČSSD už za minulé vlády prokázala svoji neschopnost řídit chod státu a spíše než výsledky jsou za ní nevyřešené kauzy, v rámci kterých náš stát přišel o stovky miliard korun. Své politické funkce si rozdělují za zásluhy a je už jedno, jestli dotyčný ministr či ministryně má potřebné profesní a odborné kompetence pro výkon ministerské funkce, hlavní předpoklad je ten politický. Příkladů je opět mnoho, například v poslední době navrhovaný ministr kultury Michal Šmarda. Nejužší vedení ČSSD už bude mít ve vládě silné zastoupení. Našemu hnutí SPD je jedno, kdo vede ČSSD, ale nechceme žádného Hamáčka, Petříčka, Maláčovou ani Šmardu ve vládě ČR. 

Několik týdnů probíhaly protesty proti premiéru Babišovi, které vyvrcholily velkou demonstrací na Letně v neděli 23. června. Jak tyto demonstrace hodnotíte a jaký vliv podle vás budou mít na naši politickou scénu?  

Naše hnutí SPD zastává názor, že pokud jakékoli protesty a demonstrace neporušují zákon, jsou legální a každý na ně má právo, jelikož žijeme ve svobodné zemi. Je potřeba si ale říci, že tyto demonstrace jsou podporovány politiky takzvaného „demobloku“, kteří se nesmířili s volebními výsledky a hrají falešnou hru, při níž jim jde jen o moc, stejně jako organizátorům těchto demonstrací. Hnutí SPD programově prosazuje přímou volbu a odvolatelnost politiků, prosazuje závazné obecné referendum. Naše návrhy odmítají stejní politici, kteří aktivně vystupují a mluví na demonstracích požadujících demisi premiéra Babiše. Naše hnutí jako jediné ze současných politických stran, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, prosazují prvky přímé demokracie, kdy ctíme zásadu, že o důležitých otázkách si mají rozhodovat sami občané, voliči.

Na demonstracích zaznívají někdy i dost vypjaté projevy zvláště umělců, kde se o těch, kdo volí Babiše, vyjadřují jako o hloupých a či nemajících dostatečné informace. Zároveň se tam volá po dialogu mezi oběma skupinami obyvatel. Na jedné straně tedy z pódií slyšíme o snaze spojit národ, pak ale z toho samého místa zazní urážky politiků či jejich voličů. Jak to jde dohromady?

Organizátorům těchto demonstrací a politikům opozičních stran nejde o demokracii a spravedlnost. Chtějí se dostat k moci, aby mohli zajistit další likvidaci českého státu a národa v zájmu nadnárodních korporací a elit EU. Hnutí SPD nikdy nepodpoří vládu složenou ze stran tzv. demobloku (ODS, TOP 09, Piráti, STAN, KDU-ČSL). Věříme, že naši občané nejsou žádní hlupáci, jak zaznívá od tzv. sluníčkářů. Ti takto nálepkují všechny občany, kteří v minulých prezidentských volbách dali svůj hlas Miloši Zemanovi. Výsledky demokratických voleb by měli všichni respektovat a jakákoliv budoucí změna uplatňované politiky českého státu by měla vycházet pouze ze svobodných a demokratických voleb, nebo na základě výsledků celostátního referenda.    

Kromě Babiše byla terčem demonstrantů i nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která podle nich ohrožuje nezávislost justice. Skutečně ji podle vás ohrožuje?

To byl pouze zástupný problém organizátorů a politiků, kteří demonstrace vyvolali, a dle mého názoru paní Benešová nezávislost justice v žádném případě neohrožuje. Hnutí SPD respektuje výsledky parlamentních voleb a proto je na premiérovi, koho si na jaký ministerský post vybere. Tento názor máme i na obsazení ministerstva spravedlnosti. Bez podpory 78 poslanců hnutí ANO není možné v současném složení Sněmovny složit vládu. Hnutí SPD prosazuje zásadní změnu, kterou jsem již několikrát zmínil, a tou je odchod ČSSD ze současné vlády a jmenování vlády odborníků nominovaných vítězem voleb hnutím ANO. Takovou vládu podpoříme za předpokladu dohody nad prosazením programových bodů hnutí SPD. 

Premiér Andrej Babiš se stal v neděli hostem Otázek Václava Moravce. Ve studiu panovala vyhrocená atmosféra, Babiš Moravce osočil, že je nekorektní a překrucuje fakta. Je na tom něco pravdy? Je pořad OVM vyvážený skladbou hostů? 

O České televizi mohu pouze sdělit, že zcela zásadně neplní svůj statut veřejnoprávní televize. Konkrétně se jedná o zpravodajské pořady, v rámci kterých podává jednostranné informace o dění u nás i ve světě, a tímto záměrným jednáním ovlivňuje informovanost našich občanů ve prospěch probruselských přitakávačů a různých politických neziskovek financovaných ze zahraničí. To, že Václav Moravec je nekorektní a překrucuje fakta, se přesvědčili i zástupci našeho hnutí SPD, kteří byli do tohoto pořadu pozváni. Hnutí SPD požaduje a dále v budoucnu bude prosazovat zásadní změny v práci veřejnoprávních médií směrem k její vyváženosti. Jejich úkolem musí být pravdivá informace a transparentní hospodaření s veřejnými prostředky pod veřejnou kontrolou ze strany NKÚ. Úkolem veřejnoprávních médií nesmí být politická agitace, nýbrž objektivní informovanost.

Zatímco Václav Klaus mladší založil hnutí Trikolóra, jeho otec čelil nařčení, že je ruský agent, konkrétně od Miroslava Kalouska. Exprezident to okomentoval tak, že se Kalousek asi prošel s Johnnie Walkerem. Co k tomu říci na závěr?

Rodinu Klausových a vše, co se děje okolo jejich současných i minulých politických aktivit, nechci komentovat a pana Kalouska už vůbec ne. Hnutí Trikolóra bude náš politický protivník a některé body, které prezentuje jako své priority, jsou velmi shodné s naším programem. Zásadní ale je, že hnutí SPD staví svou činnost prioritně na svém programu a na základě prosazování prvků přímé demokracie. V současném politickém uspořádání jsme jedinou parlamentní stranou, která prosazuje a hájí svobodu a přímou demokracii švýcarského typu. Lidé mají dostat prostor se svobodně vyjadřovat ke všem otázkám a rozhodnutí většiny pak ostatní respektují. To je hlavní zásada přímé demokracie. Pokud ale cítí občané potřebu vyjádřit se ke specifickým otázkám a není jim to umožněno, je to jasný důkaz, že občané nemají přímou moc podílet se na rozhodování ve věcech, které se jich dotýkají a ovlivňují jejich život v naší republice. U nás je většinou politických subjektů včetně Trikolóry prosazována tzv. „zastupitelská demokracie“, která ale zachovává moc pro politické subjekty jako privilegium a je to v podstatě neurčitá forma polodemokracie. Naše hnutí SPD jako jediný politický subjekt v současném Parlamentu České republiky prosazuje a činí kroky vedoucí ke změně našeho politického systému směrem k přímé demokracii, tedy k přímé a vymahatelné odpovědnosti politiků. Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků a soudců a také jejich osobní, hmotnou a trestní odpovědnost. Prosazujeme také široký zákon o referendu, aby občané mohli v zásadních otázkách sami rozhodovat o své budoucnosti.

4.7.2019

Nechceme superstát EU, který by ve svém zájmu určoval náš státní rozpočet!

Lídři zemí Evropské unie se na červnovém bruselském summitu vyjádřili, že chtějí rozšířit země eurozóny a požadují, aby země, jako je například Česká republika, aktivně pracovali na přijetí eura jako státní měny.

Hnutí SPD nevidí žádný racionální důvod, aby bylo v České republice uznané státní měnou euro. Z našeho pohledu je jednotná společná měna pro všechny státy Evropské unie „euro“ pouze politický projekt, pomocí kterého si chtějí lídři EU dokázat, že zřízení jednoho superstátu byla dobrá myšlenka, která má před sebou skvělou budoucnost. Naše hnutí ale tento názor nezastává, a realita rozpočtu eurozóny nám dává za pravdu. Nechceme, aby náš státní rozpočet určovali úředníci v Bruselu a nám jako České republice vyplynula povinnost za rozpočet eurozóny ručit, a to se všemi negativními dopady.

Euroskupina, je orgán sdružující ministry zemí eurozóny. Má společný rozpočtový nástroj, pomocí kterého řeší financování budoucího rozpočtu eurozóny. Letos na podzim mají lídři této skupiny připravovat budoucí víceletý rozpočet Unie na léta 2021 až 2027. Eurozónou nazýváme euro oblast, která je na území Evropské unie a kde se užívá společná evropská měna euro. Členy eurozóny je 19 zemí Evropské unie: Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Tyto státy vstoupily do třetí fáze Evropské měnové unie (EMU) a tím euro na svém území zavedly a zavázaly se přispívat do Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), což je záchranný fond finanční pomoci pro země platící eurem. 

ESM může za striktních podmínek, de facto výměnou za reformy a nápravná opatření vedoucí k fiskální konsolidaci, poskytovat půjčky členským státům ve vážných finančních problémech až do výše 500 miliard eur (asi 13 biliónů korun). ESM dal též vyšší pravomoci Evropské centrální bance, především přímo dohlížet systémově na významné banky v eurozóně. ESM si rovněž na trzích může sám půjčovat peníze. ESM sídlí v Lucemburku. Česko se stane členem ESM až po vstupu do eurozóny.

Nechceme u nás platit eurem. Každý stát má v rámci své státní suverenity i takzvanou měnovou suverenitu, tedy právo určit si vlastní měnu. Naše národní měna, čili národní forma peněz, je charakterizována tím, že je v rámci celé naší republiky výlučným zákonným platidlem s nuceným oběhem. Definována je v právním řádu státu, na jehož území platí. V České republice je podle § 13 zákona o České národní bance zákonným platidlem koruna česká (Kč). 

Naše hnutí SPD prosazuje a hájí názor, že ekonomiku v naší zemi bude určovat naše vláda a že všechna důležitá rozhodnutí v ekonomické oblasti včetně jejich finančních nákladů budou vládou po důkladné analýze předkládány poslancům, ke schválení do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jako státní platidlo máme korunu českou a uděláme vše, aby to tak zůstalo i v budoucnu.

3.7.2019

Podporujeme Mattea Salviniho v boji proti nelegální imigraci!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme na konkrétních příkladech, že hnutí SPD dlouhodobě čelí dehonestaci a nenávisti probruselských médií a že premiér Babiš ponese plnou odpovědnost za pokračování tragikomické koalice s ČSSD. Jednání Trumpa s Čínou a Severní Koreou na summitu G20 je pozitivním signálem odvrácení globálního konfliktu. Kvůli dalším případům salmonely u polského masa dovezeného do ČR požadujeme zavedení plošných kontrol masných výrobků bez ohledu na zákazy ze strany EU. Podporujeme italského ministra vnitra Mattea Salviniho v boji proti nelegální imigraci, nyní zvláště v kauze lodi Sea-Watch 3.

1. Hnutí SPD dlouhodobě čelí dehonestaci a nenávisti probruselských médií.

Hnutí SPD dlouhodobě čelí dehonestaci a nenávisti probruselských médií. Dne 26. června Česká televize najednou ustřihla tiskovou konferenci SPD zrovna v okamžiku, kdy předseda hnutí Tomio Okamura hovořil o štvavých kampaních novinářů v rámci nenávistných a rasistických komentářů pod příspěvky na jeho profilu na sociální síti. A místo toho hned Česká televize zařadila tiskovou konferenci Miroslava Kalouska (TOP 09). V sobotu 29. června bulvární deník Blesk zveřejnil článek redaktora Jakuba Tomka, kde jsou členové SPD pojmenováni jako „náckové". Cenzura, lež a pomluva mají jediný cíl, a to dehonestaci a odrazení přízně voličů od hnutí SPD. Hnutí SPD provede tam, kde to bude účinné, právní kroky. A samozřejmě budeme nadále pevně prosazovat náš politický program.

2. Babiš ponese plnou odpovědnost za pokračování tragikomické koalice s ČSSD.

V naší zemi probíhá neustálá vládní krize. Příčinou je koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM. Vláda řeší spory a nepracuje. Hnutí SPD považuje účast ČSSD ve vládě za podraz na voliče. ČSSD je nevolitelná promigrační strana sloužící globalistům. Naše řešení této krize je jednoduché. Jsme připraveni podpořit vládu odborníků nominovaných vítězem voleb hnutím ANO výměnou za podporu dohodnutých bodů programu hnutí SPD. Cílem je prosadit program SPD. Realita je dnes taková, že bez 78 poslanců hnutí ANO nelze v současné Sněmovně sestavit vládu či cokoli prosadit. Nechceme vládní koryta, která by zůstala po ČSSD. Tento postup dlouhodobě nabízíme a jsme připraveni jednat o této variantě s prezidentem Zemanem a premiérem Babišem. Je to řešení respektující výsledek voleb a řešení prospěšné pro Českou republiku. Premiér Babiš v médiích uvedl, že náš návrh odmítá a o podporu hnutí SPD se nechce opírat. Ponese tak plnou odpovědnost za pokračování tragikomické koalice s ČSSD. Hnutí SPD také nemění své stanovisko, že nevstoupíme do otevřené koalice s jakýmkoli trestně stíhaným premiérem. Proto navrhujeme tento model. Andrej Babiš se hluboce mýlí, že ho bruselská elita nechá na pokoji a přestane organizovat majdan. Premiér Babiš tím pádem bude mít nestabilní vládu s ČSSD a majdan k ní navíc. A Česká republika bude stagnovat. 

3. Jednání Trumpa s Čínou a Severní Koreou je pozitivním signálem odvrácení globálního konfliktu.

Ve dnech 28. - 29. června se v Japonsku konalo setkání G20. Jde o jednání dvaceti nejvýznamnějších zemí světa. Důležitá byla zejména jednání mezi čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Domluvili se na pokračování jednání o vzájemné obchodní dohodě, která má vyřešit celní válku mezi oběma státy. Trump potvrdil, že prozatím nebude zavádět další cla na čínské zboží a nakonec překvapil uklidněním situace okolo firmy Huawei, když americké firmy od něj dostaly povolení prodávat své technologie čínskému gigantu. Zcela nečekaná byla také návštěva prezidenta Donalda Trumpa na Korejském poloostrově, když vstoupil jako první prezident USA do Severní Koreje na demarkační linii mezi oběma korejskými státy, kterou tvoří 38. rovnoběžka. Donald Trump a Kim Čong-un tímto obnovili jednání, které má vést k denuklearizaci Korejského poloostrova a zmírnění napětí v této oblasti. Ukazuje se, že na rozdíl od globalistické Obamovy administrativy se prezident Trump řídí důsledně a pragmaticky zájmy USA. To je určitou šancí, jak odvrátit globální konflikt. 

4. Premiér Babiš není dobrým hospodářem.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM schválila návrh rámce státního rozpočtu na příští rok a střednědobý výhled hospodaření státu pro roky 2021 a 2022. Pro příští rok i pro další léta počítá ministerstvo financí se schodkem 40 miliard korun. To je pro SPD naprosto nepřijatelné. Vláda by měla dlouhodobě plánovat vyrovnaný anebo přebytkový rozpočet zejména v období hospodářského růstu. Vláda nehledá možnosti snižování výdajů státu zejména v zastavení financování ideologických neziskovek, v razantním omezení byrokracie, v omezení vyplácení neadresných sociálních dávek, ve zrušení nesmyslné inkluze ve školství a v omezení zahraničních operací naší armády. Tyto prostředky je možné následně převést k těm nejvíce potřebným, tedy důchodcům, invalidům, nezaopatřeným dětem a poctivě pracujícím rodinám s dětmi. Premiér Babiš není dobrým hospodářem – svoje sliby plní tak, že dělá dluhy a pokouší se zvýšit daně. Hnutí SPD tvrdí, že pokud stát bude dobře hospodařit, může mít vyrovnaný rozpočet a nemusí zvyšovat daně.

5. Požadujeme zavedení plošných kontrol masných výrobků bez ohledu na zákazy ze strany EU.

Za poslední zhruba měsíc veterináři zjistili dalších 14 případů, kdy bylo do Česka dovezeno drůbeží maso z Polska se salmonelou. Celkem šlo o 21 tun masa. Přitom orgány EU zakazují českému ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi (ČSSD) provádět plošné kontroly dovozu masných výrobků ze států EU. To je pro SPD naprosto nepřijatelné a v této souvislosti zastáváme názor, že zdraví našich občanů je prvořadé. Požadujeme zavedení plošných kontrol masných výrobků bez ohledu na zákazy ze strany EU, popřípadě vypsání referenda o vystoupení z EU. 

6. Podporujeme Mattea Salviniho v boji proti nelegální imigraci.

Italská prokuratura v pátek zahájila vyšetřování Caroly Racketeové, 31leté německé kapitánky lodi Sea-Watch 3, která ve středu se 42 imigranty na palubě nepovoleně vplula do italských vod u ostrova Lampedusa. Italský ministr vnitra Matteo Salvini (Liga), který přísnou proti-imigrační politiku prosazuje od loňského nástupu do úřadu, v této souvislosti prohlásil, že je pro zabavení lodi a zatčení její posádky a že kapitánka lodi bude čelit obvinění z pašeráctví. Řekl rovněž, že očekává, že takto rozhodne i italský soud. Racketeovou a její posádku správně označil za „piráty", kteří pomáhají gangům pašovat Afričany do Evropy. Hnutí SPD v této souvislosti plně podporuje vyjádření Mattea Salviniho, který takto bojuje v Itálii proti ilegální imigraci. Jeho kroky jsou v souladu i s našimi postoji.

1.7.2019

Největší hrozbou pro českou identitu je byrokratický moloch s názvem Evropská unie!

Před několika dny mě oslovil student sociálních věd na Harvardově univerzitě ohledně své diplomové práce o národnostních hnutích v Evropě a položil mi několik otázek o cílech a hodnotách hnutí SPD.

Co vás vedlo k tomu, že jste se v roce 2015 stal členem hnutí SPD a jaký jste měl politický postoj vůči euroskepticismu, přímé demokracii a anti-imigraci před vstupem do hnutí?

Do hnutí SPD jsem vstoupil na základě vlastního rozhodnutí a po důkladné rozvaze. Jelikož žiji na malé vesnici nedaleko středně velkého okresního města, zajímal jsem se spíše o problémy lidí, kteří zde žijí. Byl jsem vychováván k úctě ke starším občanům a ke své rodině. Oba rodiče celý život poctivě pracovali a k tomu vedli i mě. Život a dění na vesnicích byl po sametové revoluci pro politiky okrajovou záležitostí, což mělo za následek to, že se mnoho mladých lidí přestěhovalo do větších měst a tak zde postupně začal upadat společenský, kulturní a sportovní život. I z tohoto důvodu jsem se stal nestranným zastupitelem obce. Jako zastupitel obce prosazuji politiku pro naše občany a myslím, že se nám práce daří, o čemž svědčí i to, že se zde staví nové rodinné domy, do kterých se stěhují mladé rodiny s dětmi, čímž se zvedl zájem mladých lidí o kulturu a sport. To, že mi opět naši voliči dali své hlasy v komunálních volbách, je pro mě zpětná vazba, že to snad dělám dobře. Vždy, když něco důležitého projednáváme, diskutujeme o tom se všemi občany, kteří se k dané věci chtějí vyjádřit, takže automaticky prvky přímé demokracie považuji za to nejlepší v rámci důležitých rozhodnutích. Když jsem se seznamoval s programem politických stran a hnutí, které působily na naší politické scéně, byl to právě Tomio Okamura a hnutí Úsvit, které v roce 2013 vznikalo a jehož hlavními body programu byla přímá demokracie švýcarského typu, která mě zaujala. Po následném puči na Tomio Okamuru vzniklo v roce 2015 hnutí SPD, které jsem pomáhal zakládat a stal jsem se jeho členem. Můj postoj vůči euroskepticismu a anti-imigraci se utvářel výchovou a prostředím, ve kterém žiji.

Co podle Vás znamená slovo populismus? Považujete hnutí SPD za populistické hnutí?

Populistické hnutí – k tomuto pojmu si jako student zajisté umíte přiřadit některou z celé řady definic. Já v této souvislosti použiji tento termín v pejorativním významu, který nám přidělily některé politické subjekty jako „nálepku“, což nás velmi mrzí a ve finále nás to poškozuje: „Termín populista míní člověk prosazující rychlá a líbivá, ale těžko uskutečnitelná a často až škodlivá řešení na složité socio-ekonomické problémy.“ Hnutí SPD nabízí racionální řešení na různé společenské problémy, které jsou proveditelné a vedou k vyřešení daného problému, takže hnutí SPD jako populistické nevnímám.

Hnutí SPD samo sebe považuje za vlastenecké. Proč je dnes v ČR důležitý patriotismus a jaké jsou podle Vás v současné době největší hrozby pro českou identitu?

Když si podrobně přečtete náš program, tak Vám bude vše jasné. Svědčí o tom aktivity našich poslanců v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v rámci navrhovaných zákonů i hlasování našich poslanců u jednotlivých projednávaných bodů. Naší prioritou je prosazování zákonů, které budou ku prospěchu České republiky a našim občanům. Vždyť oni pro nás a náš vlastenecký program hlasovali a nyní je naší povinností jim to oplatit aktivním prosazováním tohoto programu. Naše země si zaslouží, abychom na ni byli hrdí a občanům zajistili důstojný a bezpečný život. Největší hrozbou pro českou identitu je byrokratický moloch s názvem Evropská unie, která se snaží o zničení svobody a suverenity národních států a o nastolení jednoho superstátu, což je potřeba jednoznačně odmítnout.

Co přesně podle Vás znamená slovo přímá demokracie a odvolatelnost? Jak by podle vás ideálně vypadala přímá demokracie a odvolatelnost v ČR?

Lidé mají dostat prostor se svobodně vyjadřovat k mnoha otázkám a rozhodnutí většiny pak ostatní respektují. To je hlavní zásada přímé demokracie. Pokud ale cítí občané potřebu se vyjádřit ke specifickým otázkám a není jim to umožněno, je to jasný důkaz, že občané nemají přímou moc podílet se na rozhodování ve věcech, které se jich přímo dotýkají a ovlivňují jejich život v naší republice. U nás je většinou politických subjektů prosazována tzv. „zastupitelská demokracie“, která ale zachovává moc pro politické subjekty jako privilegium a je to spíše neurčitá forma polodemokracie. Hnutí „Svoboda a přímá demokracie (SPD)“ jako jediný politický subjekt v současném Parlamentu České republiky prosazuje a činí kroky vedoucí ke změně našeho politického systému směrem k přímé demokracii, tedy k přímé a vymahatelné odpovědnosti politiků. Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků a soudců a také jejich osobní, hmotnou a trestní odpovědnost. Prosazujeme také široký zákon o referendu, aby občané mohli v zásadních otázkách sami rozhodovat o své budoucnosti. Návrhy našich zákonů k zavedení tohoto systému jsou zpracovány, předloženy a připraveny k projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. 

Existuje podle Vás konkrétní vztah mezi přímou demokracií a anti-imigrací, dvěma hlavními ideály hnutí SPD?

Prvek přímé demokracie jsem Vám popsal v předchozí otázce. Anti-imigrace má zcela jiný význam. Záleží, z jakého úhlu pohledu se na problematiku díváte a v jaké souvislosti si dáváte tyto pojmy dohromady. Hnutí SPD hájí v prvé řadě zájmy České republiky a českých občanů, to mluví za vše. Jsme proti nelegální imigraci. Naše republika by si měla sama rozhodnout, prostřednictvím svých státních institucí a za dodržení příslušných právních zákonů a norem, komu umožní, aby zde mohl žít a pracovat. Vždy se musí prověřit, zda dotyčná osoba nepředstavuje pro naši zemi bezpečnostní riziko.

Podporu SPD vyjádřila i Marine Le Penová, někdejší předsedkyně francouzské Národní Fronty. Co spojuje SPD s Národní Frontou a jinými vlasteneckými hnutími v Evropě?

V Evropském parlamentu vznikla po nedávno proběhlých volbách nová frakce s názvem Identita a demokracie. Je to nástupce bývalé frakce ENF, které předsedala Marine Le Pen. Novou frakci tvoří vlastenecké strany a strany zaměřené proti současné podobě Evropské unie, včetně naší SPD. Frakce má 73 europoslanců a představuje v současnosti páté nejsilnější uskupení v novém složení europarlamentu. Povede jej Marco Zanni z italské Legy. Členy jsou poslanci tří větších stran, kromě francouzského Národního sdružení (RN) také italské Legy Mattea Salviniho a Alternativy pro Německo (AfD). Dále ho tvoří menší počty europoslanců Dánské lidové strany, Strany Finů, Svobodné strany Rakouska, belgického Vlámského zájmu, Konzervativní lidové strany Estonska a naší SPD. Zástupci nové frakce zdůraznili svůj cíl ukončit stále těsnější integraci Evropy a nutnost zarazit nelegální příliv imigrantů do zemí Evropské unie.

Hnutí SPD uspělo ve volbách v roce 2017 u mnoha voličů, kteří šli volit poprvé. Jak jste tyto voliče mobilizovali? Proč vás volila velká část mladých voličů?

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 hnutí SPD kandidovalo ve všech krajích a ziskem 10,64 procent hlasů se dostalo do Poslanecké sněmovny, kde obsadilo 22 mandátů a má tak zastoupení poslanců ve všech krajích. Tento úspěch byl podmíněn prací všech našich členů a příznivců ve všech regionech, mezi kterými bylo i hodně mladých lidí. Propagovali vlastenecký program našeho hnutí SPD jak u petičních a propagačních stánků, podíleli se na roznosu propagačních materiálů a dalších činnostech v rámci propagace našeho hnutí SPD a bezesporu stáli za tímto úspěchem. Je zcela zřejmé, že jsme všechny naše voliče včetně velké části mladých voličů oslovili naším vlasteneckým programem, ve kterém myslíme mimo jiné i na mladé, tradiční a přirozené rodiny s dětmi, které musíme co nejvíce motivovat k dalšímu plození dětí, aby byla zachována naše identita.

V nedávných volbách do Evropského Parlamentu se nedařilo tradičně silným politickým stranám, například sociálním demokratům. Na druhou stranu dobře skončily netradiční politické strany, jako například vlastenecká hnutí nebo liberálové. Čemu připisujete tento politický trend?

Volby do Evropského parlamentu ukázaly, jak občané vnímají tuto instituci a jaké jsou jejich priority. Evropská unie jako taková prokázala a stále prokazuje, že je již přežitou institucí, kterou je potřeba zrušit a nastolit spolupráci svobodných a suverénních evropských států na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz. Tyto suverénní státy si pak budou samy rozhodovat o své politice, ekonomice, měně a bezpečnosti. Vrcholní představitelé orgánů EU zatím nevyřešili zdárně žádný větší problém, který je v zájmu většiny obyvatel zemí Evropy.

27.6.2019

Odmítáme podporovat solární barony, tak jak požaduje EU!

Komisaři Evropské unie nám chtějí diktovat prioritu energetických zdrojů, solární baroni mají příjmy zajištěné.

Úředníci z EU požadují od naší vlády, aby do roku 2030 došlo ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a zlepšení energetické účinnosti téměř o třetinu a byly sníženy emise nejméně o 40 procent.

Hnutí SPD zastává názor, že Vláda České republiky by si měla sama rozhodovat o všech důležitých věcech a vždy prosazovat taková řešení, která by byla prospěšná našim občanům. To, jaké zdroje bude v oblasti zajištění energie preferovat, by se mělo odvíjet na základě podrobných analýz a dostupnosti co největší soběstačnosti z vlastních zdrojů. Zároveň se musí chovat jako řádný hospodář, tzn. vynakládat s rozvahou státní finance na zajištění všech potřeb a činností. Mít dostatek energetických zdrojů patří mezi prioritní úkoly strategické povahy přispívající k ochraně všech našich obyvatel.

Úředníci Evropské unie by nám neměli striktně nařizovat, jaké zdroje máme preferovat a stanovovat nesmyslné limity (viz například každoroční snižování emisních limitů). Naši státní úředníci pak tato nařízení z Bruselu za podpory svých ministrů transformují do našich zákonů, nehledě na to, jaké problémy to může naší republice způsobit. Naše hnutí SPD vnímá Českou republiku jako suverénní nezávislý stát, který si sám určuje, co je pro něj výhodné a prospěšné. Prosazujeme, aby ve vládě pracovali skuteční odborníci, kteří problematice daných ministerstev rozumí a neprosazují zájmy vybraných klientů, z kterých sami profitují.

Příkladů z minulosti z našich vlád je bohužel mnoho, zmiňme např. kauzy, které se odehrály v souvislosti s dotacemi do rozvoje fotovoltaických elektráren. Už počátkem třetího tisíciletí bylo každému, kdo se o tuto problematiku zajímal, jasné, že energetika nemůže být závislá jen na fosilních palivech a jádru. Obnovitelné zdroje se tak jeví jako možná budoucí cesta. Experti odhadují, že v roce 2050 zajistí čtvrtinu spotřeby energie nové technologie. Vedle spalování biomasy, geotermálních zařízení či větrných elektráren to budou například fotovoltaické elektrárny, které se rozhodla podpořit i tehdejší vláda. U každé nové technologie platí, že ji je nutné zpočátku podpořit, protože jinak nemůže v ostré konkurenci obstát. Domácí pokus vykročit rychle do budoucnosti se však bohužel ukázal jako vskutku bizarní.

Počátky těchto vládních aktivit se začaly uplatňovat od roku 2005 a stojí za nimi ČSSD, lidovci, unionisté a následně i ODS. Nejprve to byl nejspíše dobrý úmysl, ale na konci desítky miliard, které zaplatí následujících 20 let tuzemské podniky a domácnosti ze svého. Příběh o zbabrané podpoře energie ze slunce je směsicí dobrých úmyslů, neodpovědnosti politiků, laxnosti státních úředníků a neschopnosti poučit se z chyb, které už před námi dokázali napravit za hranicemi. Možná to byla i cílená rozhodnutí některých vládních úředníků, kteří tak zištným způsobem umožnili zajištění nemalých finančních příjmů – i v budoucnu – pro takzvané solární barony. 

Naše hnutí SPD prosazuje politiku, která bude sloužit k dobru našim občanům, kteří si zasluhují náš respekt. Nehájíme a nebudeme ani v budoucnu prosazovat nesmyslná nařízení z Bruselu a ani podporovat obohacování vybraných elit na úkor nás všech, jako to bylo v případě solárních baronů.

26.6.2019

Pokud by hrozilo prolomení Benešových dekretů, podáme ústavní stížnost!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že politici vyzývající na demonstracích premiéra Babiše k demisi odmítají přímou demokracii. Politika Babišovy vlády je katastrofální. SPD ale může podpořit vládu odborníků sestavenou vítězem voleb hnutím ANO bez ČSSD za podmínky splnění programových priorit SPD. Jasně odmítáme úvahy o zvýšení ceny dálničních známek. Naše hnutí SPD též podporuje dohodu s Íránem o zastavení jeho jaderného programu. Útoky médií na Tomia Okamuru v souvislosti s dívkou znásilněnou imigrantem v obci Lukavec svědčí o nástupu totality. Pokud by hrozilo prolomení Dekretů prezidenta Beneše (například kauza Walderode), hnutí SPD podá v této věci ústavní stížnost.

1. Politici vyzývající na demonstracích Babiše k demisi odmítají přímou demokracii!

Hnutí SPD programově prosazuje přímou volbu a odvolatelnost politiků, prosazuje závazné obecné referendum. Naše návrhy odmítají stejní politici, kteří mluví na demonstracích požadujících demisi premiéra Babiše. Politici takzvaného „demobloku“ hrají falešnou hru a jde jim jen o moc. Nejtrapnější roli hraje ČSSD, jejíž politici podporují demonstrace, zatímco sama ČSSD je součástí vlády Andreje Babiše. Vládních postů se drží zuby nehty a bude se jich držet dál. Politikům těchto stran nejde o demokracii a spravedlnost. Chtějí k moci, aby mohli zajistit další likvidaci českého státu a národa v zájmu nadnárodních korporací a elit EU. Hnutí SPD nikdy nepodpoří vládu složenou ze stran tzv. demobloku (ODS, TOP09, Piráti, STAN, KDU-ČSL).

2. Politika Babišovy vlády je katastrofální. SPD může podpořit vládu bez ČSSD!

Hnutí SPD odmítá sebechválu premiéra Babiše týkající se výsledků jeho vlády. Zvýšení platů a důchodů pohlcuje rapidní nárůst cen. Veřejné finance se propadají v polovině roku 2019 do více než 50miliardového deficitu. Kvůli neuváženým krokům vlády je správa státu stále dražší. Pokračuje zvýhodňování nepřizpůsobivých. Vláda zásadním způsobem neřeší nesmyslnou formu inkluze ve školství a neřeší koncepčně podporu mladých rodin s dětmi a otázku financování důchodů.

Katastrofální je zahraniční politika státu, která je plně ve službách EU. Tento stav vlády je důsledkem politiky premiéra Babiše, který se snažil sedět na dvou židlích. Koalice s ČSSD slouží zájmům Bruselu a nemá důvěru občanů. Pokud bude Andrej Babiš v této politice pokračovat, zmaří naděje voličů na zásadní změnu politiky. Hnutí SPD prosazuje zásadní změnu, odchod ČSSD z vlády a jmenování vlády odborníků nominovaných vítězem voleb hnutím ANO. Takovou vládu podpoříme za předpokladu dohody nad prosazením programových návrhů hnutí SPD. Bez podpory 78 poslanců hnutí ANO není možné v současném složení Sněmovny složit vládu.

Za nehoráznost považuje hnutí SPD úvahy o zvýšení ceny dálničních známek a zvyšování dani z nemovitostí. Jde o další pokus, jak fakticky více zdanit občany a získat peníze od lidí. Stav dopravní infrastruktury je strašný a cesta po našich dálnicích a silnicích připomíná horor. Průjezdy měst jsou kalamitní a provází je kolaps. Opravy probíhají nekoncepčně a stejné úseky se spravují opakovaně.

3. Hnutí SPD podporuje dohodu s Íránem o zastavení jeho jaderného programu!

Zásah prezidenta Trumpa na poslední chvíli zatím zastavil válku s Íránem. Tato válka by měla nadregionální rozměr a měla by charakter války v zastoupení, kdy Írán by byl podporován Ruskem a Čínou. Írán je zásadním dodavatelem ropy do Číny. Nebezpečná situace kolem této krize pokračuje a velmi výmluvné je mlčení médií. Hnutí SPD podporuje dohodu s Íránem o zastavení jeho jaderného programu. Je nepřijatelné, že dohoda není plněna, a to včetně závazků, které má v dohodě s EU. Hnutí SPD programově požaduje dodržování mezinárodního práva ve vztazích mezi státy.

4. Útoky médií na Tomia Okamuru v souvislosti s dívkou znásilněnou imigrantem svědčí o nástupu totality!

Hnutí SPD považuje útoky na Tomia Okamuru v souvislosti s informacemi o nelegálním imigrantovi z Afriky, který měl znásilnit mladistvou dívku, za důkaz postupujících totalitních praktik médií. Část médií a především veřejnoprávní média pracující podle pokynů EU již otevřeně přešla k praxi propagandy typické pro fašistické nebo komunistické režimy. Cenzura, skandalizace pravdy a šíření nenávisti v boji proti politicky nepohodlným lidem, to je jejich práce. Hnutí SPD bude požadovat zásadní změny v práci veřejnoprávních médií. Jejich úkolem musí být pravdivá informace a transparentní hospodaření s veřejnými prostředky.

5. Pokud by hrozilo prolomení Dekretů prezidenta Beneše, hnutí SPD podá v této věci ústavní stížnost!

Hnutí SPD pečlivě ověří okolnosti miliardové restituce, která byla přiznána rodu Walderode českou justicí. Pokud se jako pravdivé prokáží informace o nacistických postojích představitele rodu Walderode za druhé světové války, šlo by o případ zpochybnění Dekretů prezidenta Beneše. Je pro nás nepřijatelné, aby se právními kličkami vracely miliardové majetky zabavené na základě těchto dekretů. Pokud by hrozilo prolomení Dekretů prezidenta Beneše, hnutí SPD podá v této věci ústavní stížnost.

Česká republika na prvním místě!

25.6.2019

Prioritně prosazujeme prvky přímé demokracie!

Hnutí SPD staví svou činnost na svém vlasteneckém programu a na základě prioritního prosazování prvků přímé demokracie.

V současné situaci jsme jedinou parlamentní stranou, která prosazuje a hájí „svobodu a přímou demokracii švýcarského typu“. Lidé mají dostat prostor se svobodně vyjadřovat ke všem otázkám a rozhodnutí většiny pak ostatní respektují. To je hlavní zásada přímé demokracie. Pokud ale cítí občané potřebu vyjádřit se ke specifickým otázkám a není jim to umožněno, je to jasný důkaz, že občané nemají přímou moc podílet se na rozhodování ve věcech, které se jich dotýkají a ovlivňují jejich život v naší republice.

U nás je většinou politických subjektů prosazována tzv. „zastupitelská demokracie“, která ale zachovává moc pro politické subjekty jako privilegium a je to v podstatě neurčitá forma polodemokracie. Naše hnutí „Svoboda a přímá demokracie (SPD)“ jako jediný politický subjekt v současném Parlamentu České republiky prosazuje a činí kroky vedoucí ke změně našeho politického systému směrem k přímé demokracii, tedy k přímé a vymahatelné odpovědnosti politiků. Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků a soudců a také jejich osobní, hmotnou a trestní odpovědnost. Prosazujeme také široký zákon o referendu, aby občané mohli v zásadních otázkách sami rozhodovat o své budoucnosti.

Návrhy našich zákonů k zavedení tohoto systému jsou zpracovány, předloženy a připraveny k projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

24.6.2019

Německá vláda vědomě napomáhá šíření islámské ideologie v Evropě!

V Německu zřizují školy pro imámy, kteří budou šířit nenávistnou, netolerantní, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii pro muslimy v německých mešitách. 

Němci investují nemalé peníze na vznik škol, ve kterých budou připravovat absolventy německých institutů islámské teologie na profesi imáma. Tito muslimští duchovní budou učiteli a předříkávači denní muslimské modlitby v německých mešitách.     

Hnutí SPD má na zřizování mešit, ve kterých je šířena islámská ideologie, zcela jasný názor. Nechceme mít v naší republice žádnou mešitu, která by propagovala šíření koránu, neboť to je první předpoklad pro budování sítí islámské ideologie. Z těchto vybudovaných základen by vzešli radikální muslimové, což by představovalo pro Českou republiku velkou bezpečnostní hrozbu.

Němci tím, že budou vzdělávat budoucí propagátory koránu, dali jasně najevo, že dovolí šíření islámské ideologie a budou jí dále propagovat. O tom svědčí i výrok, který v této souvislosti pronesl náměstek německého ministra vnitra Markus Kerber: „Je to krok k lepší integraci muslimské komunity a cílem je, aby se zdejší muslimové cítili v Německu vítáni a skutečně doma a aby tuto zemi obohatili.“ Tento názor rozhodně nemá naši podporu. Naopak jsme velmi ocenili krok, který před rokem realizoval rakouský kancléř Sebastián Kurz, když nechal uzavřít sedm mešit ve Vídni, v Horních Rakousích a Korutanech. Radikální imámy, kteří zde šířili islámskou ideologii, nechala rakouská vláda vyhostit.        

Vláda Angely Merkelové chce pilotní projekt vzdělávání budoucích imámů odstartovat ve spolkové zemi Dolní Sasko. Budou se zde formou dalšího studia vzdělávat absolventi sedmi institutů islámské teologie, do kterých německá vláda už investovala 44 milionů eur. První německý seminář pro přípravu imámů by měl být otevřen v Osnabrücku a pilotní projekt počítá pro začátek s patnácti až dvaceti studenty, kteří by během dvou let načerpali praktické znalosti a prošli praxí v různých muslimských komunitách. Cílem je naučit studenty předčítat z Koránu, vést modlitbu a například omývat mrtvé.

Dle statistik dnes v Německu žije okolo 4,5 milionu muslimů, z čehož tři miliony mají turecké kořeny. Většina z nich přišla z Turecka, ale navyšují se i počty muslimů z Afriky. V roce 1980 mělo Německo okolo 700 malých mešit a ke konci roku 2017 jich bylo již více jak dva a půl tisíce, což uvádí ve své knize „Poslední dny Evropy“ americký historik polského původu Waltr Lagueur, který vystudoval Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě a získal řadu ocenění v USA a Kanadě. Výstavba mešit po celém Německu je jasným důkazem rozšiřování islámu na úkor křesťanství. Zavedení nového institutu pro vzdělávání imámů německá vláda zdůvodňuje tím, že chce mít tento proces pod svou kontrolou. Do současné doby imámy doporučovala pobočka tureckého ministerstva pro náboženské záležitosti DITIB a od německé vlády dostala od roku 2012 dotace ve výši šesti milionů eur. Nedávno ale vyšlo najevo, že tato organizace šíří nacionalismus, nenávist vůči křesťanům, židům a všem lidem, kteří nejsou vyznavači islámské ideologie, a tak německá vláda zastavila dotace pro DITIB a přistoupila k tomu, že si bude vzdělávat imámy sama.   

Naše hnutí SPD by nikdy nepodpořilo výstavbu jediné mešity v naší zemi. Uznáváme křesťanské hodnoty a nedopustíme, aby se do naší země dostali muslimští imigranti, kteří by zde propagovali islámskou ideologii, tak jak se to děje v současném Německu. Německá vláda tak vědomě napomáhá šíření islámu v Evropě, což může být v budoucnu ještě větší problém, než je doposud.

21.6.2019

Salvini má naší plnou podporu v opatřeních vůči nelegálním imigrantům!

Ministr vnitra a vicepremiér italské vlády Matteo Salvini prosazuje tvrdé kroky, které mají zamezit přílivu nelegálních imigrantů přes Středozemní moře a italské pobřeží do Evropy. EU by potřebovala více podobně smýšlejících politiků, pak by se dal problém s nelegálními imigranty úspěšně řešit.

Hnutí SPD vítá a podporuje všechny kroky vedoucí k zamezení přílivu nelegálních imigrantů do zemí Evropské unie. Ti ke své nelegální cestě do Evropy využívají všechny možné cesty, v rámci kterých je nyní nejvíce preferovaná plavba přes Středozemní moře ke břehům Itálie. Imigranti ze severní Afriky se za pomoci dobře placených převaděčů a po různě velkých skupinách vydávají na tuto nebezpečnou cestu. Zároveň počítají, že v případě problémů na moři jim pomohou lodě politických neziskovek. To je běžná realita, která funguje několik let a nic se neděje, nebo lépe řečeno nedělo. Matteo Salvini od svého nástupu do funkce italského ministra vnitra koná razantní opatření, která vedou k zamezení tomuto nelegálnímu vstupu muslimských imigrantů z Afriky na evropské území. Jedním z nich je návrh Mattea Salviniho, který začátkem června schválila italská vláda a který posádkám lodí ukládá přísné tresty, vstoupí-li do italských vod bez povolení kotvit v tamních přístavech. Toto opatření je namířeno přímo na lodě různých politických neziskovek, které se aktivně podílí na transferu nelegálních imigrantů do Evropy, a to pod záštitou humanitární pomoci. 

Právě Matteo Salvini byl iniciátorem návrhu, který schválila italská vláda, podle nějž by nevládní organizace musely platit 10.000 – 50.000 eur (zhruba 250.000 – 1,3 miliónu korun) za vstup do italských vod bez povolení tam kotvit. Přijatý návrh také umožňuje policejní vyšetřování převaděčských sítí a odposlechů těch, kteří jsou podezřelí z obchodování s lidmi. Pokutu musí v budoucnu zaplatit kapitán, provozovatel a majitel lodi. Italská policie má tak v rukou nástroj, který může tvrdě uplatňovat. Vzpomeňme jenom poslední aféry s „humanitárními loděmi“, kdy lodě Mare Jonio, Sea-Watch 3 a Beppe Caccia dovezly k italským břehům „zachráněné imigranty z otevřeného moře.

Zpřísněná imigrační politika italské vlády se projevila výrazným snížením počtu nových imigrantů. Letos jich podle OSN do Itálie přes Středozemní moře do 10. června dorazilo 2.144, což je o 85 procent méně než za totéž období loňského roku. Následkem toho i italská vláda přistoupila k uzavření největšího uprchlického tábora na Sicílii nedaleko Katánie.

Hnutí SPD vítá všechny aktivity italské vlády směřující proti nelegálním imigrantům, kteří se chtějí dostat do Evropy. To, že tato opatření jsou účinná, dokládají statistiky OSN, což je prokazatelný důkaz dobré protiimigrační politiky italské vlády.

20.6.2019

Naše politická konkurence nechce řešit dluhové pasti!

Včera jsme v Poslanecké sněmovně projednávali předložený návrh poslanců SPD na změnu občanského zákoníku, který by velice pomohl lidem v dluhových pastech.

Po plodné rozpravě nám naše politická konkurence hlasy ANO, ODS, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN i přes naše racionální argumenty vrátila návrh této změny zákona k přepracování, čímž dala jasně najevo, že řešit dluhové pasti našich občanů nechce.

Zde je můj projev k uvedené problematice:

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády,

dovolte mi představit návrh poslanců hnutí SPD ze dne 13. února tohoto roku, kterým se mění občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a spočívá v úpravě znění v paragrafu č. 1932, odstavce 1. a 2.

Konkrétně v odstavci 1. paragrafu 1932 se slova: „na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu“ nahrazují slovy „na jistinu, pak na náklady již určené, poté na úroky z prodlení a nakonec na úroky“.  Odstavec 2. v paragrafu 1932 nově zní: „Jistina a náklady již určené se úročí. Úroky a úroky z prodlení se neúročí.“ Účinnost tohoto zákona je navrhována prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. 

Navrhované změny právní úpravy jsou vedeny s cílem posílení právní pozice postavení dlužníka v rámci závazkového vztahu. Máme za to, že navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní sociální dopady pro občany, kteří se dostali do krizové finanční situace, neboť těmto lidem velice pomůže, pokud budou splácet nejdříve jistinu poté náklady již určené a teprve potom úroky z jistiny a nákladů. Dále tímto návrhem rušíme placení úroků z úroků, jelikož to považujeme za nevhodné a nemorální.

Tato změna právní úpravy reflektuje současnou situaci ve věci dluhových pastí neboli dluhových spirál, což vyjadřuje situaci, kdy jednotlivec či rodina není schopna plnit své závazky vůči věřitelům. Důsledkem tohoto stavu jsou sankce a dluh se navyšuje o penále. Mnoho osob řeší tuto situaci další půjčkou nebo úvěrem, ale ve většině případů nejsou schopni splácet ani tyto následné půjčky a padají do dluhové pasti. V případě, že se již člověk do dluhové pasti dostane, nezbývá mu nic jiného, než přistoupit k jejímu řešení konsolidací nebo oddlužením. Konsolidace spočívá ve sloučení všech dluhů dlužníka do jednoho dluhu z důvodu zjednodušení a přehlednosti, kdy dluhy dlužníka řeší jeden subjekt. 

Oddlužení či osobní bankrot je v podstatě sanační způsob řešení úpadku, který byl do českého právního řádu zaveden insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Tento zákon upravuje proces umožňující dostat se dlužníkům legálním způsobem z jejich tíživé finanční situace, když už nejsou schopni řádně a včas hradit splátky svých půjček a úvěrů, nebo je jim zřejmé, že toho nebudou schopni v blízké budoucnosti. 

Celý proces oddlužení je řízen nestranným soudem, který jako jediný má pravomoc usměrnit požadavky věřitelů. Dlužníci pak hledají různá východiska, jak se dostat z dluhové pasti. Desítky společností nabízející dlužníkům služby typu finančního poradenství, za což ale musí dlužníci platit vysoké částky, aniž by bylo zaručeno, že pomoc bude úspěšná.

V této souvislosti bych sdělil několik faktů a čísel, které ve svých statistikách zveřejnila Exekuční komora České republiky za rok 2018:

Počet nově zahájených exekucí v České republice v loňském roce přesáhl půl milionu, přesně 505.120 exekucí a i když zde byl oproti roku 2017 zaznamenán pokles o 106.445 exekucí, je toto číslo alarmující. Celkový počet lidí v exekuci atakuje hranici devět set tisíc. Z toho téměř půl milionu lidí má tři a více exekucí, a něco málo přes 150 tisíc lidí má dokonce přes deset exekucí. Zhruba polovina exekucí je na částku do 10 tisíc korun. V průměru tak statisticky vychází na jednu osobu více jak pět a půl exekučních řízení a vymáhaná částka převyšuje částku 63 tisíc korun v rámci jedné exekuce. Co se týče geografického rozložení, pak nejvyšší podíl osob v exekuci spadá v rámci České republiky pod Ústecký a Moravskoslezský kraj, kde se pohybuje okolo 15 procent. Naopak nejméně povinných se nachází v kraji Zlínském a v kraji Vysočina, kde se pohybuje okolo 3 procent.

Závěrem bych chtěl zmínit, že pro lidi, kteří se dostali do tzv. dluhové pasti, je placení úroků z úroků silným demotivujícím prvkem nejenom v jejich současné situaci, ale bude mít i negativní dopady na jejich budoucnost. Naše hnutí SPD považuje tento stav za silně alarmující, protože tyto skutečnosti se odráží na utváření společenského klimatu v naší republice. Proto je naší povinností těmto lidem pomoci z jejich tíživé životní situace. Naše hnutí SPD má v rámci balíčku pomoci těmto lidem připravený ještě zákon řešící zestátnění exekutorů a zákon ke zrušení lichvy. Dnes navrhovanou a projednávanou změnu občanského zákoníku, spočívající ve změně znění paragrafu č. 1932 v prvním a druhém odstavci, považujeme za nástroj, který by pomohl stav lidem v dluhové pasti zlepšit.

Z tohoto důvodu Vás, přítomné, žádám o podporu tohoto návrhu změny zákona.

Děkuji za pozornost.

19.6.2019

Jsme součástí silné frakce stran v Evropském parlamentu!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k současné politické situaci.

Hnutí SPD se stalo součástí velké frakce v Evropském parlamentu s názvem Identita a demokracie, která vznikla z původní frakce Evropa národů a svobody. Pokračujeme ve své jasné a důrazné politice ve věci vlády ANO, ČSSD a KSČM. Odmítáme přenášet dluhy vlády na kraje a obce. Hnutí SPD sleduje se znepokojením růst napětí ve světě s ohledem na riziko šíření jaderných zbraní.

1. Jsme součástí silné frakce stran v Evropském parlamentu.

Minulý týden proběhlo v Bruselu další povolební jednání za účasti předsedy hnutí SPD Tomia Okamury a našich europoslanců Ivana Davida a Hynka Blaška. V Evropském parlamentu vznikla nová frakce s názvem Identita a demokracie (ID). Je to nástupce bývalé frakce ENF a tvoří ji vlastenecké strany a strany zaměřené proti současné podobě Evropské unie včetně naší SPD. Frakce má 73 europoslanců a představuje v současnosti páté nejsilnější uskupení v novém složení europarlamentu. Povede jej Marco Zanni z italské Ligy. Členy jsou poslanci tří větších stran, kromě francouzského RN také italské Ligy Mattea Salviniho a Alternativy pro Německo (AfD). Dále ho tvoří menší počty europoslanců Dánské lidové strany, Strany Finů, Svobodné strany Rakouska, belgického Vlámského zájmu, Konzervativní lidové strany Estonska a naší SPD. Zástupci nové frakce zdůraznili svůj cíl ukončit stále těsnější integraci Evropy a nutnost zarazit destruktivní politiku „otevřených přístavů".

Frakce ID bude usilovat i o zrušení sankcí, které EU uvalila na Rusko, jelikož postrádají reálný smysl. Frakce také schválila svou konkrétní politickou deklaraci, jejímž základem je snaha prosazovat „spolupráci suverénních a svobodných evropských národů". Pro SPD je klíčové, že zástupci německé AfD výslovně souhlasili s tím, že nebudou otevírány otázky minulosti, především v souvislosti s takzvanými Benešovými dekrety, které po druhé světové válce mimo jiné umožnily zabavení majetku etnických Němců a jejich odsun z území tehdejšího Československa.

2. Nebudeme dělat Demobloku užitečné idioty.

Hnutí SPD nebude dělat „užitečného idiota“ stranám takzvaného „demokratického bloku“. Hájíme vlastní politiku a její cíle jsou neslučitelné s ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Piráty. Naše hnutí od samotného počátku nedává důvěru této vládě z důvodu účasti ČSSD ve vládě. Hnutí SPD žádá odchod ČSSD z vlády a sestavení nové vlády vítězem voleb na základě odborných nominantů, která bude prosazovat také programové priority SPD. Takovou vládu je hnutí SPD ochotno podpořit. V případě střetu zájmů premiéra Babiše je pro nás zásadní stanovisko českých národních orgánů, zdali došlo k porušení zákona či nikoliv, a nikoliv orgánů EU. Finální stanovisko však zatím není. SPD bude postupovat na základě tohoto stanoviska. 

3. Stát nemůže zvyšování daní házet na samosprávu.

Předsednictvo SPD nesouhlasí s návrhem ministryně financí Aleny Schillerové, která nabádá města, aby koeficientem zdražila lidem daň z nemovitostí. Ministryně financí tímto nabádá samosprávy k řešení nedostatků finančních prostředků, které by jim měl zajistit stát zejména prostřednictvím výše rozpočtového určení daní (RUD). Je evidentní, že obce nemají peníze např. na přenesený výkon státní správy jako matriční úkony, agendu stavebního úřadu, životního prostředí a sociální zabezpečení. A Vláda ČR jim na to nechce uvolnit více peněz, přestože jim tyto úkoly byly delegovány a peníze v rozpočtu jsou. Hnutí SPD programově odmítá zvyšování daní včetně zvyšování daní, o kterém rozhodují samosprávy. Stát v tomto případě přehazuje svoji odpovědnost za hospodaření na krajské samosprávy. 

4. Hrozí šíření jaderných zbraní.

Předsednictvo SPD se značným znepokojením sleduje podivné okolnosti související s požáry na dvou ropných tankerech v Ománském zálivu. Zejména znepokojující je rychlost, s jakou byl za útočníka označen Írán, dokonce bez toho, že by proběhlo řádné vyšetřování. Jako pachatele označili Írán zejména USA a Saúdská Arábie, hlavní soupeři Íránu v regionu. Nelze vyloučit ani účelovou provokaci provedenou stranou, která se snaží Írán dostat do války s USA, ani účelovou akci spekulantů a ropných společností za účelem nárůstu cen ropy. V minulosti jsme zažili již několik podobných rychlých odsudků anebo dokonce vyložených nepravd (např. chemické zbraně Saddáma Husajna anebo chemický útok v Sýrii), které vedly k eskalaci konfliktů. SPD vyzývá všechny zúčastněné strany k uvážlivosti, k provedení důkladného (apolitického a věcného) vyšetření příčin obou požárů a k označení případných viníků  na základě jasných důkazů. Hnutí SPD v těchto souvislostech znepokojuje možnost šíření jaderných zbraní v regionu. Jde především o jaderné ambice Íránu a Saúdské Arábie.

18.6.2019

Hnutí SPD preferuje vládu bez ČSSD!

Bude-li na jednání poslanců v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zařazen bod hlasování o nedůvěře vládě, tak všichni poslanci poslaneckého klubu SPD podpoří v rámci hlasování nedůvěru současné vládě.   

Hnutí SPD nepodporuje současnou koaliční vládu a v případě hlasování, zda má tato vláda důvěru, tak jí všech našich 19 poslanců nepodpoří. Našemu hnutí vadí účast ČSSD ve vládě, a proto již při hlasování o podpoře menšinové vlády ANO, ČSSD a KSČM jsme jí nepodpořili. Vlastní spolupráci koaliční vlády ANO a ČSSD si obě strany domluvily na základě koaliční smlouvy a podporu komunistů si vláda zajistila smlouvou o toleranci mezi ANO a komunisty.

Zmíním některé výhrady proti ČSSD:

 • ČSSD v rámci všech vyjednávání o vládní spolupráci vystupovala velmi arogantně a hlavně vůči našemu hnutí se vyjadřovala velmi urážlivě a veřejně tvrdila nepravdivé informace s cílem poškodit naše hnutí a náš program.
 • Způsob ukončení prvního vyjednávání o vládě s hnutím ANO, svědčí o nastavené kultuře v této straně.
 • Nejednotnost vedení strany při všech hlasováních, nejednotnost poslanců a senátorů ČSSD.
 • Za stranou jsou nevyřešené korupční kauzy, např. OKD, David Rath, kauzy financování vrcholového sportu a mnoho dalších, které stály naše daňové poplatníky miliardy korun.
 • ČSSD ve svém programu podporuje principy globalizace a multikulturní integrace, podporuje politické neziskovky a vyplácení neadresných sociálních dávek i těm občanům, kteří nepracují, i když by mohli. 

Za působení současné vlády se již jednou v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o nedůvěře vládě hlasovalo a konalo se dne 23. listopadu 2018. SPD, hlasovalo pro nedůvěru, ale na rozdíl od ostatních opozičních stran mělo jiný důvod k hlasování o nedůvěře vládě. Našim hlavním a jediným cílem tímto vyvolaným jednáním bylo nahradit ve vládě ČSSD programem SPD. Hlasovalo se podle jmen a každý vyvolaný poslanec se přede všemi vyjádřil. Pro výrok rozhodnutí: „Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě nedůvěru“ (pro návrh) se vyslovilo 92 poslanců, (proti návrhu) bylo 90 poslanců. Poslanci ČSSD (15) se nezúčastnili hlasování a zbaběle ze sálu odešli. K vyslovení nedůvěry vládě bylo potřeba 101 hlasů. Vláda tak první hlasování o nedůvěře ustála. Takže si vyčkejme, jak dopadne případné druhé hlasování o vyslovení nedůvěry vládě.  

Naše hnutí SPD je po celé působení současné vlády nespokojeno, jakým způsobem v ní vystupují ministři nominovaní za ČSSD a jakou dělají politiku v zájmu našich občanů. Ministr vnitra Hamáček by nejraději zakázal naše hnutí SPD a činí vše, aby nás pošpinil – viz jeho výrok o předsudečné nenávisti. Nekompetentnost ministra kultury Staňka a proces jeho odvolání – neodvolání, nečinnost ministra zemědělství Tomana ve věci dováženého zkaženého masa z Polska, probruselského ministra zahraničí Petříčka nebo svéráznou ministryni práce a sociálních věcí Maláčovou, která ani neví, za co je její ministerstvo zodpovědné a jaký je cash flow (tok peněz) z ministerstva. Naše hnutí preferuje vládu bez ČSSD, kterou by nahradili nestranní odborníci jednající v zájmu prosazování našeho programu. Z tohoto důvodu je náš postoj v případě hlasování o nedůvěře vládě zcela jasný.

17.6.2019

Největším nebezpečím pro Evropu je islámský terorismus!

Toto tvrzení obsahuje zpráva amerického národního bezpečnostního think-tanku CSIS. Zpráva uvádí, že počet útoků islámskými teroristy za sledované desetileté období v Evropě vzrostl o více jak 700% a v USA dokonce o 1.450%.

Hnutí SPD od svého založení varuje před hrozbou radikálního islámu, který se začal infiltrovat do zemí Evropy od konce 90. let minulého století. Následně na své intenzitě ohromně zesílil masovým přílivem imigrantů z muslimských zemí a to na základě vítací politiky německé kancléřky Angely Merkelové ve druhém desetiletí tohoto století. Do zemí Evropské unie se tak dostalo několik milionů nelegálních imigrantů, kteří se do Evropy dostávali přes dvě hlavní migrační trasy. První „Balkánská trasa“ vede z Turecka přes Egejské moře a Balkán do střední Evropy a druhá „Středomořská trasa“ vede ze Severní Afriky přes Středozemní moře do Itálie, případně do Francie nebo Španělska. Zveřejněná data národního bezpečnostního think–tanku CSIS jsou přirozeným vyústěním následků vítací politiky Angely Merkelové a vedoucích představitelů ve vrcholných orgánech EU.

Vraťme se ke zprávám zveřejněných americkým bezpečnostním think-tank CSIS (zdroj: The Transnational Threats Project@CSIS). Data získaná v rámci projektu nadnárodních hrozeb, poskytují strategická hodnocení terorismu, militantních a zločineckých sítí po celém světě. Uvádí se, že počet teroristický útoků v USA vzrostl o 1.450 procent. Cílem útočníků byly náboženské osobnosti a instituce. V Evropě byl nejvíce zaznamenán nárůst islámského terorismu, kde islámské teroristické útoky vzrostly mezi lety 2007-2017 o 725 procent. Toto číslo, které zahrnuje jak úspěšné, tak i neúspěšné útoky, opět zdůrazňuje skutečnost, že islámský terorismus je zdaleka největší hrozbou terorismu na Západě.

O tom, že tato situace je důsledkem nelegální imigrace do zemí EU, dnes snad již nikdo nepochybuje. Jenom dva největší lídři Evropské unie německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emannuel Macron si stále nalhávají, že se jim podaří zastavit stále trvající příliv nelegálních imigrantů, a to převážně muslimů ze severní Afriky, a situace se nějak ustálí. Tomu ale dnes již nikdo nevěří a obyvatelé zemí Evropské unie to dali najevo při volbách do Evropského parlamentu, které proběhly minulý měsíc. Politické strany a hnutí bojující proti zabránění nelegálního vstupu imigrantů do EU v těchto volbách silně posílily.   

V této souvislosti bych zmínil výrok, který napsal známý britský spisovatel a komentátor Douglas Murray a v podstatě vystihuje vše: „Tvrzení, že islám je náboženství míru, je obezlička, kterou vynalezli západní politici, aby buď neurazili své muslimské obyvatelstvo, nebo aby prostě jen obelhali sami sebe, že to ještě všechno dobře dopadne.“ V knize „ISLAM-OPHILIA“ též uvádí: „Riziko, že to všechno nedopadne dobře, je však příliš reálné, a nelze jej do nekonečna ignorovat.“

Naše hnutí SPD nečinně nepřihlíží, jak celá situace s nelegální imigrací do zemí Evropské unie bude pokračovat, ale v Evropském parlamentu společně ve frakci Identita a demokracie (ID), která se přejmenovala z původního názvu Evropa národů a svobody (ENF) a po boku dalších spřízněných politických stran a hnutí udělá vše, aby byla nelegální imigrace do Evropy zastavena. Velký nárůst teroristických útoků islámskými teroristy je přirozený důsledek nelegální imigrace a to musíme zastavit. Chceme pro naše občany, aby žili v bezpečné zemi, a snažíme se všemi silami toho dosáhnout.

14.6.2019

V hluboké úctě si připomínáme vyhlazení obce Lidice německými nacisty!

Letos je tomu už 77 let, kdy byla německými nacistickými okupanty v důsledku heydrichiády vypálena a srovnána se zemí obec Lidice a veškeré místní obyvatelstvo bylo popraveno nebo odsunuto do koncentračních táborů.     

Hnutí SPD chová úctu ke všem obětem tohoto odsuzujícího činu. Vždyť se jednalo o naše české občany, žijící a pracující v poklidné vesnici Lidice ve Středočeském kraji. Z celkového počtu 340 obětí bylo 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Proto si každoročně připomínáme tyto události z června roku 1942, abychom nezapomněli a činili vše, aby nic podobného občané žijící v naší krásné zemi již nezažili. V té době to byl útok ze strany zfanatizovaných německých nacistů, v budoucnu by to mohl být útok vedený radikálními islamisty. Ve Sněmovně budeme prosazovat takové zákony, které povedou k posílení suverenity a větší bezpečnosti České republiky.

Připomeňme si krátce sled událostí, které vedly k vyhlazení obce Lidice. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha dne 27. května 1942 se ještě více vystupňoval teror nacistických okupantů proti českému národu. I přes popravy stovek lidí a rozsáhlé razie se jim nedařilo pachatele atentátu dopadnout. Když 4. června 1942 Heydrich na následky zranění zemřel, rozhodli se nacisté provést čin, který měl transparentně zastrašit naše občany. Souhrou nevýznamných událostí byly za oběť vybrány právě Lidice. Navečer dne 9. června byly Lidice obklíčeny jednotkami SS a německé policie a nikdo nesměl obec opustit. Ráno 10. června 1942 se na místo osobně dostavil K. H. Frank, aby dohlížel na likvidaci obce. Ženy s dětmi byly nejprve nahnány do místní školy a poté postupně odváženy do koncentračních táborů. Lidičtí muži byli vyváděni ve skupinách na odlehlou zahradu a tam stříleni. Všechny domy včetně školy, kostela a fary byly polity benzínem a podpáleny. V následujících týdnech a měsících byly zbytky vypálených budov vyhozeny do povětří, zničen hřbitov a vše srovnáno se zemí. Prostor, kde stávaly Lidice, měl být učiněn holým polem a jméno obce vymazáno z map.

Hnutí SPD vnímá události, které se odehrály v roce 1942 ve středočeské obci Lidice a jsme přesvědčeni, že je naší povinností předávat odkaz Lidic dalším generacím. Nesmíme již nikdy dopustit druhé Lidice, je to pro nás vlastenecká povinnost. V hluboké úctě vzpomínáme na ty, kteří v osudném roce 1942 položili své životy. V této souvislosti se lídr našeho hnutí SPD Tomio Okamura z pozice místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zúčastní pietní vzpomínky k 77. výročí vyhlazení obce Lidice, která se bude konat zítra od 10 hodin v Lidicích. Za Regionální klub hnutí SPD Středočeského kraje položí v rámci pietního aktu věnec jeho předseda a poslanec PS PČR Radek Rozvoral. Pietní vzpomínky se také zúčastní členové a příznivci hnutí SPD ze Středočeského kraje.

13.6.2019

Pro řadu drobných podnikatelů a živnostníků bude EET likvidační!

Poslanci vládní koalice rozšířením elektronické evidence tržeb protlačili další zátěž pro malé podnikatele a živnostníky.

Po dlouhých jednáních byla koncem minulého týdne ve Sněmovně poslanci za hnutí ANO, ČSSD a KSČM celkem 102 hlasy prosazena vládní novela, jež rozšiřuje elektronickou evidenci tržeb na další obory podnikání.

Naše hnutí SPD nesouhlasí s takto přijatým zákonem o elektronické evidenci tržeb (EET) pro malé podnikatele a živnostníky a celou dobu jsme hlasovali proti této novele. Jde o další zátěž a překážku v jejich podnikání, spočívající ve zbytečné byrokracii. Hnutí SPD si váží našich drobných podnikatelů a živnostníků a v žádném případě jim jejich práci nechceme ztěžovat nesmyslnými činnostmi a místo toho navrhujeme jednoduchou paušální daň.    

Sněmovna tak schválila vládou navrhovanou novelu o evidenci tržeb. Při jejím projednávání se poslanci vyjadřovali hlasováním k téměř osmi stovkám pozměňovacích návrhů na vynětí jednotlivých oborů z evidence tržeb. Nakonec byly vyřazeny z povinnosti evidovat tržby sociální služby a prodej předvánočních sladkovodních ryb.

Evidence EET začala platit od 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení a od března roku 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Nově se to bude týkat dalších oborů, které doposud neměly povinnost vést EET. Spadnou sem řemeslníci, lékaři, advokáti, podnikatelé v zemědělství a další, kteří byli zařazeni do 3. a 4. fáze zákona o ETT. Ti všichni budou mít nyní povinnost vést EET, konkrétně od prvního dne sedmého měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. Novela schváleného zákona se nyní dostane na program jednání do Senátu, odkud se ale s největší pravděpodobností vrátí zpět do Sněmovny. Většina senátorů již avizovala, že tuto novelu zákona o ETT nepodpoří, takže budou ještě jednou hlasovat poslanci ve Sněmovně. Z toho lze odvodit, že dříve jak koncem první poloviny roku 2020 tento zákon platit nebude.           

Hnutí SPD je přesvědčeno, že rozšíření EET na řemeslníky a další obory bude mít ve svém důsledku více negativ než pozitiv, jak se domnívá vláda, která největší přínos spatřuje ve vyšším výběru daní pro státní rozpočet. Domníváme se, že se potvrdí to, co již řada drobných živnostníků dopředu avizovala, tj. že ukončí z důvodu EET svoji podnikatelskou činnost, neboť tyto další byrokratické překážky povedou k jejich demotivaci podnikat. V tomto důsledku by stát následně přišel o velký počet lidí, kteří se dříve o sebe a své zaměstnance dokázali postarat, a tím státu ušetřili velké sociální výdaje. Jedná se převážně o drobné řemeslníky a živnostníky, kteří odvádí poctivou práci. Zároveň jim nebude umožněno si vydělat více peněz, a to z důvodů náročné byrokracie, takže si nebudou schopni vzít velké zakázky. Možná je to i záměr vlády, aby zůstaly jen velké firmy, které ovládnou trh a následně si budou určovat své ceny za služby a zboží a ještě budou chtít uplatnit co nejvíce daňových a dalších slev na své podnikání, včetně čerpání dotací.

Naše hnutí má úctu k lidem, kteří se umí svou prací postarat o své blízké a kteří se vydali na dráhu drobných živnostníků. Podporujeme všechny podobné aktivity lidí, jako např. provoz malých obchůdků a místních hospůdek na našem venkově, neboť to vše utváří společenský život v naší republice a podporuje u občanů jejich národní hrdost.

12.6.2019

Návrh na konání srazu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v ČR je drzou provokací!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že pro řadu drobných podnikatelů a živnostníků bude EET likvidační, vláda se podporou nepřizpůsobivých a zvýhodněním zahraničních pracovníků vysmívá řádně pracujícím lidem s menší mzdou a že hnutí SPD podporuje prošetření dotací českými orgány a nepřipustí vládní převrat v zájmu elit EU. Návrh na konání srazu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v České republice je podle nás drzou provokací.

1. Pro řadu drobných podnikatelů a živnostníků bude EET likvidační.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM prosadila minulý týden ve Sněmovně zavedení třetí a čtvrté vlny EET. Návrh hnutí SPD na paušální daň pro podnikatele s ročním obratem do 500 tisíc korun Sněmovna nepodpořila. V minulosti již vláda zamítla i podobný náš návrh na paušální daň pro podnikatele s ročním obratem do 1 mil. korun. Daně se platit musí, ale cestou je právě paušální daň odstupňovaná podle výše ročního obratu. Stát by měl svoje jisté, není potřeba nabírat další úředníky a živnostníci nejsou zatěžovaní byrokracií. Hnutí SPD nesouhlasí s plošným zaváděním EET a jakýmkoliv zvyšováním daní pro naše zaměstnavatele, podnikatele a živnostníky. Řešením není zavádění dalších překážek ve formě dalších odvodů a byrokracie. Přínos pro státní rozpočet je v tomto případě sporadický. Přináší to byznys pro výrobce a dodavatele potřebných platebních terminálů, ale pro řadu drobných podnikatelů a živnostníků to bude likvidační. Ti následně podnikání ukončí a půjdou pobírat podporu v nezaměstnanosti, čímž se naopak výdaje státu zvýší. To je pro hnutí SPD nepřijatelné!

2. Vláda se podporou nepřizpůsobivých a zvýhodněním zahraničních pracovníků vysmívá řádně pracujícím lidem s menší mzdou.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM rozhodla, že do českých firem bude moci přijít dvakrát více Ukrajinců se zaměstnaneckými kartami než doposud. Ročně to má být místo 19 tisíc až 40 tisíc lidí. Součástí schváleného materiálu je také výše minimální mzdy ukrajinských pracovníků na 1,2 násobku zaručené mzdy oproti našim občanům. Předsednictvo SPD s tímto postupem vlády ČR nesouhlasí a považuje to za naprosto skandální. Jde o zvýhodnění zahraničních pracovníků na trhu práce v neprospěch českých. Pokud chybí lidé na pracovní pozice, tak se mají naše úřady práce v první řadě starat o rekvalifikace 200 tisíc lidí, kteří mnozí nikdy nepracovali a přitom by pracovat mohli. Pokud se tito nepřizpůsobiví nechtějí rekvalifikovat, je potřeba jim seškrtat sociální dávky. Vláda se podporou nepřizpůsobivých a zvýhodněním zahraničních pracovníků vysmívá řádně pracujícím lidem s menší mzdou.

3. Hnutí SPD podporuje prošetření dotací českými orgány a nepřipustí vládní převrat v zájmu elit EU.

Předsednictvo hnutí SPD považuje současnou vládní krizi za velmi vážnou. Proto přistupuje velmi aktivně v rámci postupu řešení v souvislosti se šetřením střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Poslanecký klub hnutí SPD prosadil minulý týden na jednání Sněmovny bod s názvem „Projednání rizika možných finančních ztrát z České republiky v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů předsedy vlády ČR". Po mnohahodinové diskusi Sněmovna odhlasovala naše usnesení v tomto znění: „Sněmovna Parlamentu ČR vyzývá Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů předsedy vlády k důslednému hájení zájmů České republiky. V případě finanční škody, způsobené České republice, porušením českých zákonů, žádáme vyvození odpovědnosti viníků." Hnutí SPD nemá důvěru ke zprávám a závěrům Evropské komise. Zásadní jsou pro nás naše zákony a hodnocení našich orgánů. Hnutí SPD nepřipustí vládní převrat v zájmu elit EU, který by popřel výsledky voleb.

4. Návrh na konání srazu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v České republice je drzou provokací.

O víkendu se v bavorském Řezně sešli odsunutí sudetští Němci a jejich následovníci, kteří opět doufají, že české pohraničí bude jejich. Na 70. sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (landsmanšaftu), což je organizace s nacistickými kořeny, pronesl myšlenku budoucího uspořádání sudetoněmeckého sjezdu v České republice německý ministr vnitra Horst Seehofer a podpořil ho i mluvčí sudetských Němců Bernd Posselt. Ten opět zmínil, že ta pravá doba ještě nenastala, ale tak za dva až tři roky bude zajisté situace v České republice pro Němce příznivější. Seehofer ve svém projevu též ocenil přítomnost bývalého českého ministra kultury a neúspěšného kandidáta na senátora Daniela Hermana (KDU-ČSL). Pro předsednictvo hnutí SPD jsou tyto výroky naprosto nepřijatelné a zásadním způsobem odmítáme jakékoliv aktivity vedoucí ke zpochybňování tzv. Benešových dekretů, které byly logickým důsledkem poválečného vypořádání s nacistickým běsněním. Za skandální považujeme účast a vystoupení českého velvyslance na srazu. Návrh na konání srazu v České republice je drzou provokací.

11.6.2019

Zákaz používat název Mandlovice potvrzuje diktátorské praktiky EU!

Evropská unie opět prostřednictvím svých orgánů a úředníků chce zlikvidovat poctivou českou drobnou firmu, a to na základě nesmyslných nařízení ohledně názvu výrobku. Tentokrát jim vadí název destilátu Mandlovice.

Hnutí SPD považuje rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce o zákazu používat firmě Hustopečská mandlárna s.r.o. pro název svého výrobku Mandlovice za další pokus, jak úředníci sedící v Bruselu pomalu likvidují naše poctivé drobné podnikatele a živnostníky. Dále to svědčí i o tom, že naši úředníci, a to konkrétně ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce, nehájí oprávněné zájmy našich občanů. Hustopečská mandlárna má od roku 2013 na název Mandlovice přidělenou ochrannou známku, takže celý proces udělení ochranné známky na produkt této malé firmy působící v Hustopečích zcela v souladu s českými platnými zákony. 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin. Dle vyjádření této instituce, důvodem k zákazu používat název Mandlovice, je nesoulad názvu s nařízením EU, které bylo přijato bruselskými úředníky v roce 2008. To vyplynulo ze zprávy o kontrole provozovny a nic na tom nemění ani skutečnost přidělené ochranné známky.  

Hustopečská mandlárna s.r.o. je rodinný podnik vyrábějící destilátové produkty, v nichž se snoubí nevšední chuť a vůně mandlí a kvalitního alkoholu. Dle vyjádření Kateřiny Kopové, zakladatelky společnosti, byli první, kteří začali vyrábět Hustopečskou mandlovici. V současné době podle paní Kopové skladbu produktů rozšiřují o další kvalitní výrobky, které lze ochutnat v nejrůznějších vinotékách, restauracích a obchodech ve více než 60 městech České republiky. Též mnohokrát do roka vyjíždí se svým prodejním stánkem na moravská i česká vinobraní, posvícení, masopusty a další kulturní akce. Majitelka paní Kopová též uvedla, že Mandlovice je bez ohledu na název žádaným artiklem, symbolem a suvenýrem. Rozhodnutí o zákazu používat značku Mandlovice může mít za následek i ukončení jejich podnikání, neboť ve skladu mají zásoby Mandlovice na celou sezonu, což činí tisíce lahví s nastříknutou etiketou, která nejde odlepit a změnit. Rodinnou firmu budovali sedm let a veškeré reklamní materiály, grafiku a obaly teď musí dělat znovu, takže škodu vyčíslují na milion korun.

Hnutí SPD tento případ okolo názvu destilátu Mandlovice považuje za cílenou likvidaci úspěšné české firmy, která při udělování názvu pro svůj destilát postupovala v souladu se zákony. Firma se postupně budovala a investovala do provozu nemalé peníze, a nyní, kdy se jí začalo dařit, má z rozhodnutí evropských úředníků název své značky ukončit, což by jí mohlo zcela zlikvidovat. Firma působí v České republice, zaměstnává naše občany, platí daně a plní řadu dalších nařízení, které jsou od našich podnikatelů a živnostníků od státních úředníků vyžadovány. Tento postup naše hnutí odsuzuje a činí opatření, aby k takovýmto excesům nedocházelo. Proto chceme prosadit referendum o vystoupení ČR z Evropské unie. Také prosazujeme zrušení elektronické evidence tržeb pro podnikatele a živnostníky, protože je to pro ně další nárůst zbytečné administrativy.

10.6.2019

Brexit bude – Donald Trump se na něj již poctivě připravuje!

Americký prezident Donald Trump uskutečnil počátkem června třídenní návštěvu Británie. Hlavním cílem této pracovní cesty bylo připravit co nejlepší podmínky pro budoucí spolupráci mezi oběma zeměmi po vystoupení Britů z Evropské unie.

Hnutí SPD vidí v této návštěvě Donalda Trumpa inspiraci pro naše vrcholné představitele, aby zareagovali na skutečnost, že v brzké době opustí Velká Británie Evropskou unii a stane se tak samostatnou, vyspělou a bohatou zemí na evropském kontinentu, se kterou je třeba dojednat nové dvoustranné a pro obě země výhodné smlouvy pro budoucí vzájemnou spolupráci a obchod.  

Jiný názor na odchod Británie z EU zastávají její čelní představitelé. Ti si přejí, aby budoucí lídr britských konzervativců neuskutečnil brexit, který je plánován do konce října tohoto roku a nastal tak jeho další odklad do jara roku 2020. V průběhu tohoto období budou různými formami apelovat na Spojené království, aby bylo vyhlášeno druhé referendum, což je třeba zásadně odmítnout.       

Součástí návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterého doprovázely i jeho čtyři dospělé děti, bylo také setkání s britskou královnou Alžbětou II. v Buckinghamském paláci spojené se slavnostním státním banketem. Hlavním cílem návštěvy Trumpa ale bylo oficiální jednání se členy britské vlády a jednání se zástupci podnikatelské sféry. S britskou premiérkou Theresou Mayovou pracovně poobědval a prohlédl si prostory v Downing Street. Mayová předala Trumpovi jako dar reprodukci Atlantické charty, společné prohlášení států bojujících proti nacistickému Německu, vydanou na konferenci v Londýně 14. srpna 1941. Tento dokument položil základ principům volného obchodu a kolektivní bezpečnosti v poválečném uspořádání západní Evropy a USA. Tento dar plně vystihnul témata společného jednání o budoucí obchodní spolupráci po brexitu.

V rámci jednání se hovořilo o brexitu jako takovém, ke kterému se Donald Trump vyjadřoval velmi pozitivně a vyjádřil Britům své přání, aby byl celý tento proces co nejdříve úspěšně dokončen. Součástí společného jednání byly i otázky klimatu a zapojení společnosti Huawei do budování mobilní sítě páté generace (5G). Po jednáních prezident Trump před novináři ohlásil, že Spojené státy jsou připravené s Británií po jejím odchodu z Evropské unie uzavřít „úžasnou“ obchodní dohodu a avizoval, že obě země mohou objem vzájemného obchodu zdvojnásobit až ztrojnásobit. V době pobytu Trumpa v Británii zamířil do sídla amerického velvyslance v Londýně lídr Strany pro brexit Nigel Farage, kterého tam americký prezident pozval k jednání. Strana pro brexit dosáhla v nedávno proběhlých eurovolbách velkého vítězství, když obdržela od Britů skoro třetinu odevzdaných hlasů a skončila na prvním místě.

Hnutí SPD, stejně jako americký prezident Donald Trump, si přeje, aby byl konečně a co nejdříve zakončen celý proces odchodu Spojeného království z EU a doporučuje naší vládě, aby intenzivně pracovala na budoucích dvoustranných dohodách mezi Českou republikou a Británii, které budou přínosné pro obě země.

7.6.2019

Návrh na vyšší minimální mzdu pro Ukrajince je ostudným činem české vlády!

Ministerstva vedená ČSSD ve vládě prosadila pro Ukrajince vyšší minimální mzdy, než mají naši zaměstnanci.

Vláda na svém jednání projednala návrh připravený ministerstvy práce a sociálních věcí a zahraničí, ve kterém chce zajistit více peněz zahraničním dělníkům z Ukrajiny. S tímto návrhem nemůžeme souhlasit, protože je diskriminační vůči našim pracujícím.

Naše hnutí SPD zásadně odmítá návrh, který na pondělním jednání vlády předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem zahraničí. Oba ministři těchto resortů jsou z ČSSD. Dokument schválený vládou zdvojnásobil počet ročních pracovních povolení pro Ukrajince, kteří se budou ucházet o práci v České republice. Nově by se mělo jednat o čtyřicet tisíc lidí, kterým by mělo být umožněno u nás pracovat. V rámci tohoto návrhu by mělo být zavedeno zrychlené vyřízení žádosti a zaručení výše minimální mzdy, která byla stanovena na 1,2 násobek minimální mzdy; na to nemají nárok čeští uchazeči o zaměstnání. I když ministr zahraničí za ČSSD Petříček to jako velký úspěch ku prospěchu zaměstnavatelů okomentoval na tiskové konferenci, která následovala po jednání vlády, my to tak nevnímáme. Naše hnutí SPD se proti tomuto návrhu staví zcela odmítavě a považuje jej za diskriminační vůči občanům České republiky žádající o práci.   

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ministerstvem zahraničí uvedlo statistické údaje, ve kterých se hovoří, že v loňském roce legálně pracovalo v České republice přes 120 tisíc lidí z Ukrajiny. Program pro přijímání pracovníků z Ukrajiny má naše republika od roku 2016. Původně bylo umožněno přijmout na pracovní pozice u nás necelé čtyři tisíce lidí ročně, což se dvakrát navyšovalo na necelých deset tisíc, pak na necelých dvacet tisíc a současný návrh je čtyřicet tisíc. Vláda se rozhodla navýšit i počty zaměstnanců jak na generálním konzulátu ve Lvově, tak i na dalších pracovištích, zabývajících se touto agendou. Dokument podporují odbory, které se také podílely na jeho zpracování. Naopak Hospodářská komora se k vládnímu návrhu zaměstnávání Ukrajinců v České republice staví též odmítavě.

Hnutí SPD tvrdě odsuzuje práci na černo, kterou u nás nelegálně aplikuje čtvrt milionu lidí. Tito lidé jsou i z velké části příjemci sociálních dávek. Prosazujeme, že práci by měli v prvé řadě dostávat čeští občané a v případě, že jsou práce schopní a nechtějí pracovat, tak by měli i ztratit nárok na sociální dávky. To vše by mělo prioritně hlídat ministerstvo práce a sociálních věcí, které má k tomu potřebné instituce a kompetence. Nabízet volná pracovní místa na našem trhu cizincům by mělo být až tou poslední variantou a v žádném případě by neměli pobírat větší minimální mzdu než čeští občané. Povolení pracovat u nás by mělo být poskytováno cizincům na dobu určitou s možností dalšího prodloužení a jen těm, kteří budou řádně prověřeni, z důvodu jejich možného bezpečnostního rizika.

6.6.2019

Sociální demokracie dostává červenou napříč evropskými zeměmi!

Na základě dlouhodobého propadu preferencí německých sociálních demokratů, který je provázán s krizí této nejstarší německé demokratické strany, dobrovolně odchází ze všech politických funkcí její současná předsedkyně Andrea Nahlesová.

Hnutí SPD sleduje úpadek přízně voličů sociálních demokratů napříč evropskými zeměmi. Je to důsledek jejich uplatňované politiky vůči svým občanům, kteří v nich ztratili důvěru a přiklání se k takovým politickým subjektům, jež propagují program, který cílí na uspokojování jejich potřeb a názorově je oslovuje. Na kroku německé předsedkyně sociálních demokratů Nahlesové oceňujeme její morální „chlapské gesto“, spočívající v rezignaci na všechny politické funkce.

Možná by to mohla být pozitivní inspirace pro vedení České strany sociálně demokratické. ČSSD u nás dlouhodobě v posledních volbách propadá, jak jen to jde. Strana není jednotná ve svých názorech a stále více se kompromituje u našich voličů. Členové předsednictva ČSSD nemají ani tu odvahu rezignovat na své funkce a stále si nalhávají, že přijde nový silný restart jejich strany. Dění v této straně by byla jen její vnitřní záležitost, kdyby ale nebyla součástí současné vlády. Z tohoto důvodu v zájmu našich občanů apelujeme na vedení ČSSD, aby odešlo z vlády.

Sociální demokraté pomalu vyklízejí své pozice na politické scéně napříč celou Evropou, což dokládají výsledky místních voleb v jednotlivých zemích Evropské unie a konečně to potvrzují i závěry nedávno proběhlých voleb do Evropského parlamentu.

Sociálnědemokratická strana Německa obsadila ve volbách do EP v Německu až třetí místo se ziskem 15,5 procent, což je nejhorší výsledek pro tuto stranu v rámci evropských voleb. Naopak jako úspěch musím zmínit čtvrté místo a zisk 10,5 procent Alternativy pro Německo, která je v Evropském parlamentu zastoupena ve stejné frakci jako naše hnutí SPD. Ve Francii budou mít socialisté šest europoslanců, když získali 6,19 procent. Zde volby vyhrálo Národní sdružení Marine Le Pen z naší společné frakce Evropa národů a svobody. Národní sdružení tak ve Francii získalo 23,31 procent hlasů a obsadí v EP 23 křesel. Jako další příklad neúspěchu sociálně demokratických stran ve volbách do EP uvedu příklad Řecka a Maďarska. V Řecku socialistická strana Panhelénské socialistické hnutí, jež je členem Strany evropských socialistů a kandidovalo v evropských volbách za středolevou koalici KINAL, skončila na třetím místě se ziskem 8 procent. V Maďarsku získala Maďarská socialistická strana shodně okolo 10 procent jako levicová Demokratická koalice a skončila na třetím místě. Vítězná strana Fidesz Viktora Orbána získala ve volbách do EP celkem 52,33 procent a připadne jí 13 křesel. 

Tyto výsledky proběhlých voleb do Evropského parlamentu utvrzují názor, že politická značka „sociální demokracie“ je na úpadku napříč celou Evropou a že jí občané přestali důvěřovat. Naše hnutí SPD stojí za svými voliči a plní své sliby.

5.6.2019

Odsoudili jsme fyzické útoky na člena RRTV Ladislava Jakla!

Včera jsme v Poslanecké sněmovně projednávali na návrh poslanců SPD dvojité fyzické napadení člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla na základě jeho politického názoru.

Po lehce vyhrocené rozpravě přijala Poslanecká sněmovna k tomuto bodu následující usnesení navržené hnutím SPD:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje podobné útoky, jako byly na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla, za nepřijatelné ohrožení demokracie a svobody v České republice.“

Zde je můj projev k uvedené problematice:

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády,

ve svém projevu bych se rád zmínil o tom, jaká panuje v současné době politická kultura, a zmíním ty, kteří jsou za tento stav zodpovědní. V naší svobodné zemi má každý občan právo vyjádřit svůj názor, což mu zaručuje naše Ústava. Ústava též stanovuje, že si občané mohou zvolit představitele, kteří vzejdou z demokratických voleb a ti se pak budou podílet na řízení naší země.

Každý občan se může svobodně rozhodnout, koho a jaké politické uskupení podpoří. Vítěze voleb by následně měli všichni respektovat a chovat k nim úctu, i když zrovna nepatří k těm, kterým vyjadřovali svou podporu ve volbách. Tímto jednáním a chováním se pozná kulturní, etická, sociální a společenská vyspělost občanů. Mám svůj názor a v případě, má-li většina jiný, tak se umím podřídit a respektuji jej.

Z mého pohledu k ovlivňování našich občanů, aby změnili svůj politický názor, masivně docházelo v souvislosti s tvrdou kampaní vedenou s cílem nedopustit, aby se naším prezidentem stal Miloš Zeman. Smutné na tom je, že, hlavními iniciátory byli převážně velmi vzdělaní lidé, kteří si na svém vzdělání zakládají a kteří za podpory probruselských sponzorů a za významné pomoci médií, ke kterým se přidaly i české veřejnoprávní instituce, chtěli Miloše Zemana zdiskreditovat.

Z institucí byla a je stále nejvíce aktivní Česká televize a její zpravodajství, které po celou dobu neplní své hlavní poslání, kterým je předkládat našim občanům pravdivé a objektivně vyvážené informace o politické situaci u nás i ve světě. Touto formou masírují naše občany k nenávisti k některým lidem, viz k panu prezidentovi, k panu premiérovi nebo našemu předsedovi hnutí SPD Tomio Okamurovi.

Naši občané, kteří celý den pracují a snaží se zabezpečit své rodiny a blízké, nemají čas sledovat politiku do nejpodrobnějších detailů. Ale večer, když usednou k televizi, aby se dozvěděli, co je nového u nás a ve světě, dostávají neobjektivní jednostranně vedené informace. Jsou jim nehorázným způsobem podsouvány nepravdy, a - jak říká jedno české přísloví - „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“ a některé politické subjekty na tom staví svou propagaci.

Musím zmínit, že velký podíl na tomto stavu nese i současné ministerstvo vnitra pod vedením předsedy ČSSD Janem Hamáčkem. Je to právě resort ministerstva vnitra, který by neměl podporovat sílící nenávist mezi občany a měl by tvrdě postihovat všechny formy i náznaky protiprávního jednání, zejména s politickým podtextem.

To, že se tak ministerstvo vnitra nechová, svědčí např. výroky citované proti našemu hnutí SPD, které zveřejnil Odbor bezpečnostní politiky MV ve zprávě s názvem: „Projevy extremismu a předsudečné nenávisti; Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2018“. Zpracovatelé této zprávy asi z důvodu zalíbení se panu ministrovi napadají naše hnutí SPD a zmiňují, že patříme mezi politické subjekty, které staví svůj program dominantně na protimuslimské, protiimigrantské a protiromské rétorice a na vyhroceném nacionalismu. Zpracovatelé zprávy se panu ministrovi Hamáčkovi chtěli, jak se říká: „trefit do noty“ takže ještě výrok směřovaný neprávem proti našemu hnutí uvedly do názvu zprávy a to i přes to, že se ve zprávě cituje, že hnutí SPD není dle definice ministerstva vnitra extrémistické hnutí. To znamená, že bylo třeba si vymyslet nějaký termín, který by hnutí SPD dehonestoval a tak se vymyslela předsudečná nenávist.

To je jeden extrém ministra vnitra k jeho politické zodpovědnosti k současným náladám a vyvolávaným politickým konfliktům, kdy se z pozice ministra vnitra snaží diskreditovat svou politickou konkurenci. Jako druhý extrém ministra vnitra Jana Hamáčka zmíním jeho postoj ke kauze verbálního a fyzického napadení pana Jakla. Policisté měli od počátku provést úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví, ublížení na zdraví a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Policie o tomto incidentu ani na svých stránkách moc neinformovala a natož, aby tuto informaci o napadení slušného občana s politickým podtextem objektivně zveřejnila média.

V této souvislosti zmíním incident spočívající v potyčce poslance za TOP O9 Dominika Feriho. Média byla plná zpráv, že pan poslanec Feri byl napaden za to, že je členem TOP 09 a že je to projev hodný k odsouzení. Ano, s tímto tvrzením naše hnutí SPD jednoznačně souhlasí a odsuzujeme jakákoli jednání nesoucí znaky násilí a napadání osob ohledně politického názoru.

Ještě se ale vrátím k napadení pana Jakla a připomenu, že se jednalo o již druhý útok v nedávné době. Ten první se uskutečnil v sobotu 25. května večer, ve voze pražského metra, kdy útočník zasadil panu Jaklovi několik ran do hlavy a zad a to vše hlasitě komentoval slovy: „Ty seš Jakl, ten lídr SPD“. Druhé napadení pana Jakla se odehrálo necelý týden po tom prvním a stalo se ve Zlíně, kde byl spolu s dalšími členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na filmovém festivalu.

V obou případech napadení šlo o politicky motivovaný čin s mimořádnou společenskou závažností. Pan Ladislav Jakl je slušný občan, který v minulosti dělal např. tajemníka panu prezidentovi Václavu Klausovi. V loňských senátních volbách kandidoval v Praze 2 za naše hnutí SPD a letos byl Parlamentem ČR zvolen členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.      

Vážení přítomní, apeluji na Vás, že nesmíme připustit, aby naši občané v naší zemi neměli zajištěnu svou bezpečnost. Proti každému, kdo se dopustí protiprávního jednání, by mělo být postupováno v souladu s právem. Proto naše hnutí SPD vyzývá ministra vnitra Jana Hamáčka, aby dohlížel na chod bezpečnostních sborů, které slouží všem občanům a ne aby jen řešil neřešitelnou situaci v ČSSD. Právní zásada, která stanovuje, že bezpečnostní sbory musí být apolitické, by měla být vyžadována i od samotného ministra vnitra.

Na závěr musím zmínit, že naše hnutí SPD důrazně odsuzuje jakékoli formy násilí na základě politického názoru, barvy kůže nebo náboženského vyznání.        

Děkuji za pozornost.

4.6.2019

Dotace vytváří podmínky pro korupci!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že dotační kauza Agrofertu je důsledkem systému čerpání evropských dotací, který narušuje podnikatelské vztahy a vytváří podmínky pro korupci. Dále kritizujeme, že kvůli Babišově vládě hrozí kolaps sociálních služeb. Z důvodu napadení člena RRTV Ladislava Jakla nominovaného za SPD požadujeme zařazení mimořádného bodu na jednání Poslanecké sněmovny, protože napadání lidí za odlišný názor je ohrožením demokracie. Odmítáme vydírání Itálie ze strany Bruselu pod záminkou dodržování rozpočtových pravidel. Krize v Kosovu je dle nás důsledkem porušení mezinárodního práva. Europoslanci SPD se stali v Evropském parlamentu členy vlastenecké parlamentní frakce Evropy národů a svobody (ENF).

1. Dotace vytváří podmínky pro korupci.

Auditní zpráva Evropské komise hovoří o pokračujícím střetu zájmů premiéra Andreje Babiše na čerpání dotací pro jím ovládaný holding Agrofert, který předal do svěřenského fondu. Dotační žádosti Agrofertu podané po 9. únoru 2017 prý „nebyly ve shodě" se starší ani s novou verzí finančního nařízení Evropské komise ani s českým zákonem o střetu zájmů. Česká republika má tak zaplatit pokutu 450 milionů korun.

Auditní zpráva také popisuje manipulace, kterých se při čerpání dotací dopouštějí zdejší úřady a zaměstnanci Agrofertu průběžně od roku 2012 dodnes. Způsob přidělování projektů připomíná praxi, kterou popisoval sedm let starý audit Regionálního operačního programu Severozápad, dosud největšího fiaska při českém čerpání eurodotací. Zároveň tato auditní zpráva předpovídá výsledek dalšího auditu, který by měl do konce června popsat, jak Agrofert čerpá zemědělské dotace.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje systém čerpání evropských dotací, který narušuje podnikatelské vztahy a vytváří podmínky pro korupci. Požadujeme zveřejnění konečného vyhotovení auditní zprávy a budeme postupovat dle pravomocného rozhodnutí v této věci. Pokud by se potvrdilo zvýhodňování skupiny Agrofert, šlo by o podraz na podnikatelské prostředí v České republice.

2. Europoslanci SPD se stali členy parlamentní frakce Evropy národů a svobody (ENF).

Zvolení poslanci Evropského parlamentu za hnutí SPD MUDr. Ivan David, CSc. a generálmajor v.v. Ing. Hynek Blaško se stali v Evropském parlamentu členy parlamentní frakce Evropy národů a svobody (ENF). V doprovodu předsedy hnutí Tomia Okamury proběhlo jednání našich europoslanců s Marine Le Pen a dalšími představiteli frakce ENF. Začínáme společně pracovat na realizaci našeho programu.

3. Kvůli Babišově vládě hrozí kolaps sociálních služeb.

Babišova vláda ANO, ČSSD a KSČM se chlubí tím, jak hájí sociální jistoty, přitom minulý týden prosáklo na veřejnost, že svými kroky může přivést ke kolapsu sociální služby, kde chybí krajům až dvě miliardy korun. Má být také propuštěno deset tisíc pracovníků. V druhé polovině roku hrozí kolaps sociálních služeb v převážné většině organizací poskytujících sociální služby. Vláda vždy před volbami některým vybraným pracovníkům přidá na platech, ale potřebné prostředky již krajům nevyčlení. Jedná se o dlouhodobě neřešenou chybu v souvislosti se stoupajícím počtem seniorů a tím rostoucí poptávkou na zvýšení počtů pracovníků v sociálních službách.

Za nynější stav nese plnou odpovědnost současná Vláda ČR a zejména její ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Vláda utápí desítky miliard na neadresné sociální dávky nepřizpůsobivým, financování politických neziskovek, nesmyslnou inkluzi ve školství, zahraniční expedice naší armády, a přitom nemá dvě miliardy na tisíce podhodnocených lidí, kteří se starají v domovech pro seniory a hospicích o naše seniory.

Poslanci za SPD na mimořádné schůzi Sněmovny proto podpořili usnesení, ve kterém požadujeme po ministerstvech práce a sociálních věcí a financí, aby do 7. června 2019 předložily Poslanecké sněmovně návrh na doplacení dvou miliard korun na sociální služby. Vyzýváme také Vládu ČR, aby tíživou situaci pracovníků v sociálních službách řešila systémově a nikoliv pouze v rámci předvolebního boje s cílem získání přízně voličů.

4. Napadání lidí za odlišné názory ohrožuje demokracii.

Ladislav Jakl, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) nominovaný hnutím SPD, byl během jediného týdne podruhé brutálně napaden. Tentokrát ve Zlíně, kde byl přítomen v rámci filmového festivalu spolu s dalšími členy RRTV. Jde zjevně o útoky související s politickou spoluprací Ladislava Jakla s hnutím SPD. Takovým politickým terorem vůči svým odpůrcům se chopili moci v Německu nacisté. Lidé v naší zemi nesmí být mláceni jenom proto, že jsou nějak spojeni s hnutím SPD. Předsednictvo hnutí v této souvislosti zastává názor, že je v naší zemi ohrožena demokracie a občanské svobody lidmi, kteří si přisvojili právo diktovat ostatním a rozhodovat bez ohledu na ústavu. Hnutí SPD bude bránit demokracii a svobodu všech občanů a kvůli opakovaným fyzickým útokům znovu navrhne 4. června 2019 mimořádný bod na jednání Poslanecké sněmovny. Naše lidi budeme bránit.

5. Brusel vydírá Itálii.

Brusel dal minulý týden Itálii další ultimátum 48 hodin, aby se podřídila výdajovým předpisům EU, jinak ji čeká peněžitý trest. Římu tak prý hrozí pokuta až 3,5 miliardy eur. Italský ministr vnitra Matteo Salvini (Liga), který je v Itálii drtivým vítězem voleb do Evropského parlamentu, komentoval tento dopis z EU prohlášením: „Těm pánům z Bruselu řeknu, že s časy zasílání takových dopisů a povelů, jsme už skoncovali. EU musí vzít na vědomí, že lidé volili jasně a zřetelně proti zbídačování, nestabilitě, nezaměstnanosti a za revizi všech těch zastaralých parametrů." Matteo Salvini si totiž přeje nakládat s financemi jinak, než požaduje současná Evropská komise a využít je zcela k jiným programům, a to zejména pro potřeby italského lidu.

Předsednictvo hnutí SPD tento postoj Mattea Salviniho vítá a ztotožňuje se s ním. Je třeba říci elitářům z EU jednoznačně, že způsoby diktátu a nařizování z jejich strany jsou minulostí a je potřeba respektovat postoje a stanoviska suverénních svobodných států.

6. Krize v Kosovu je důsledkem porušení mezinárodního práva.

V Kosovu došlo v minulém týdnu ke zvýšení napětí v souvislosti s akcemi policie Kosova proti místním Srbům. Srbsko reagovalo uvedením srbské armády do plné pohotovosti. Hnutí SPD považuje tento růst napětí za důsledek nerespektování mezinárodního práva. Republika Kosovo byla vyhlášena a uznána řadou zemí včetně České republiky v rozporu s mezinárodním právem. Příslušná rezoluce OSN, která ukončila válku států NATO a tehdejší Jugoslávie v roce 1999, považuje Kosovo stále za součást Srbska.

3.6.2019

Hrozící nefunkčnost sociálních služeb je vizitkou práce ČSSD!

Ministryni práce a sociálních věcí za ČSSD Janě Maláčové nic neříká, že by se měla chovat jako řádný hospodář a finance přidělené pro její resort ministerstva jí nedělají starosti. Toto jednání je příznačné pro ČSSD.

Hnutí SPD upozorňuje dlouhodobě na politiku uplatňovanou vládnoucí ČSSD, která si chce koupit voliče tím, že jim slibuje další peníze, aniž by je měla k těmto účelům zajištěné. Z poslední doby je to např. kauza financování sociálních služeb. Ona to nějak vláda vyřeší, jako by si ministryně Maláčová říkala. Ale naši občané nejsou hloupí a chtějí, aby se stát choval zodpovědně a řádně hospodařil se státními financemi. Na nezodpovědnou politiku vedenou vládními představiteli za ČSSD neslyší, což mimochodem dali občané najevo při všech nedávných volbách, které proběhly v naší republice. V těch posledních do Evropského parlamentu nezískala sociální demokracie ani jeden mandát.

Celé vedení ČSSD už by si konečně mělo uvědomit, že v nich nemají naši občané důvěru a sami by měli odejít z vlády. To si ale nechce připustit současný předseda Hamáček, jenž po výsledku voleb do Evropského parlamentu sdělil, že musí nastat restart strany (pokolikáté už), který musí být silnější a jasnější, aby strana uspěla v krajských volbách, které se uskuteční příští rok na podzim. Vedení této strany si nepřipouští žádnou sebereflexi, což by nám nevadilo, kdyby se to netýkalo všech našich občanů. Jestli bude vládní koalice ukončena ještě v tomto volebním období, nebo si budeme muset počkat až po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021, záleží nyní na premiérovi Babišovi.  

Vraťme se ještě ke kauze financování sociálních služeb. ČSSD si navzdor svým volebním výsledkům ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 vydobyla vedení pěti klíčových ministerstev, mezi které patří i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Do kompetence ministerstva patří mimo jiné sociální politika, která se zabývá problematikou zdravotně postižených, sociálními službami, sociálními dávkami atd. Dále je to oblast sociálního pojištění, kam spadají důchody, nemocenské, apod. Důležitá je i oblast zaměstnanosti, zabývající se trhem práce, podporou zaměstnanosti a např. zahraniční zaměstnanosti a neméně důležitá je i oblast evropské integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie.

V čele tohoto ministerstva stojí Jana Maláčová, která jako ministryně si navíc k rozsáhlé organizační struktuře a velkému počtu státem placených manažerů platí i celý aparát poradců (radí jí např. bývalý premiér a člen ČSSD Vladimír Špidla). Současný problém spočívá v tom, že ministerstvo si neumělo naplánovat přidělené finance a vyšlo najevo, že už nemá peníze na zajištění fungování sociálních služeb. Kraje tuto částku potřebnou k zajištění funkčních sociálních služeb do konce roku vyčíslily na dvě miliardy korun. Ministryně Maláčová si i s celým svým týmem poradců neumí s tímto problémem poradit a spoléhá se na to, že se ve státní pokladně peníze najdou. Hlavně, že řeší další zbytečné projekty, jako příklad uvedu návrh ČSSD, prosazující plošné neadresné sociální dávky všem aniž by někteří měli za sebou alespoň malou pracovní minulost.

Hnutí SPD má velké výhrady k politice ČSSD, kterou její ministři uplatňují na svých ministerstvech. Kauzy ministra zahraničí Petříčka, postoj ministra zemědělství Tomana v kauze nekvalitního dováženého masa a např. nekompetentnost ministra kultury Staňka toto jenom potvrzují. Činnost ministryně Maláčové na ministerstvu práce a sociálních věcí je zmatečná a bez reálné koncepce fungování ministerstva. To vše potvrzuje naše tvrzení, že by ČSSD měla ze současné vlády odejít.

31.5.2019

Brexit je třeba zdárně dokončit! S demokratickou vůlí občanů se hazardovat nemá!

Po svém skoro tříletém působení v roli premiérky Spojeného království končí Theresa Mayová. Jako důvod své rezignace uvedla, že se jí nepodařilo splnit to, co od ní Britové požadovali, úspěšně dokončit brexit.

Naše hnutí SPD sleduje situaci kolem brexitu ve Velké Británii a je nám líto, že britská premiérka Theresa Mayová nesplnila slib, který dala Britům po vyhlášení výsledků o brexitu a nedotáhla ukončení členství Velké Británie v Evropské unii do konce. Pevně ale věříme, že tento proces proběhne a Spojené království opustí Evropskou unii, jelikož s demokratickou vůlí občanů se hazardovat nemá. Budeme prosazovat, aby Česká republika po vystoupení Britů z EU dále aktivně spolupracovala se Spojeným královstvím na základě dvojstranných dohod o volném pohybu osob, zboží a služeb.

Minulý pátek přenášela všechna významná zpravodajská média po celém světě přímý přenos z Velké Británie v souvislosti s projevem britské premiérky Theresy Mayové před svým sídlem v Downing Street 10, kde se slzami v očích učinila prohlášení, že v pátek 7. června 2019 rezignuje na pozici lídra Konzervativní a unionistické strany. V pozici premiérky zůstane do doby, než si Konzervativní strana zvolí někoho nového do svého čela. Tlak na odchod Mayové, kterému čelila již delší dobu, podpořili i někteří její zastánci z vlastních řad a to v souvislosti s tím, že se jí nepodařilo, aby byla schválena dohoda o brexitu, která byla již třikrát zamítnuta.

Mayová si vzala za úkol ukončit členství Británie v Evropské unii tak, jak si to Britové odhlasovali v referendu. To se konalo 23. června 2016 a voliči hlasovali nadpoloviční většinou 51,9 % pro brexit. Odpůrci britského členství v EU tehdy zvítězili ve 308 z 382 volebních obvodů. V reakci na výsledek referenda oznámil dne 24. června 2016 tehdejší britský premiér David Cameron svou rezignaci. Proces směřující k ukončení členství v EU tak dostala za úkol nově zvolená premiérka Theresa Mayová. Tento proces bohužel už do konce nedotáhne, ale musíme zmínit, že se jí to vrcholoví představitelé EU snažili spíše překazit a v poslední fázi předseda Evropské rady Donald Tusk veřejně prezentoval názor, že nové vyjednávání o textu dohody o podmínkách britského vystoupení z EU není možné. Je zcela zřejmé, že je to záměr EU, jak proces odchodu Británie z EU alespoň oddálit a postupně dotlačit Spojené království k vypsání nového referenda o brexitu.

Nakonec to byli kolegové z Konzervativní strany, kteří donutili Theresu Mayovou, aby do 30. června 2019 opustila vedoucí post této strany a celé vlády bez ohledu na to, co se dál bude dít s brexitem. Konzervativci nyní budou vybírat nového lídra, který to ale nebude mít lehké. Bude muset dotáhnout brexit do konce a sjednotit vlastní stranu tak, aby jí Britové zase začali opět respektovat. To, že Konzervativní strana ztrácí důvěru občanů, potvrdily i výsledky voleb do Evropského parlamentu, které nakonec ve Spojeném království proběhly a vládní konzervativci nedosáhli ani na deset procent. Naopak největší úspěch zaznamenala Strana pro brexit Nigela Farage, která obdržela třetinu odevzdaných hlasů. Tato strana si přeje co nejrychlejší odchod z EU, a to i za cenu tvrdého brexitu.

Hnutí SPD si přeje, aby byl celý proces brexitu co nejdříve zdárně ukončen. Britům do budoucna přeje, aby se politická situace v zemi co nejdříve stabilizovala a vláda jim zajistila další ekonomický růst, ze kterého bude profitovat i Česká republika a naši občané. Podpoříme všechny aktivity v navázání spolupráce mezi Českou republikou a Velkou Británii, a to na základě dvoustranných dohod o pohybu osob, zboží, služeb a dalších aktivit a činností, které budou výhodné pro obě země.

30.5.2019

Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019!

Včera proběhla v Poslanecké sněmovně mimořádná schůze ke kritické situaci ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její řešení. Je potřeba, aby skončily žabomyší války mezi rezortem ministerstva práce a sociálních věcí, které vede paní Maláčová (ČSSD) a ministerstvem financí paní Schillerové (ANO). Vláda hnutí ANO a ČSSD podporovaná KSČM musí co nejdříve najít finanční prostředky na financování sociálních služeb, které jsou velice důležitou součástí naší společnosti a SPD udělá maximum proto, aby Sněmovna přijala usnesení, které k tomu vládu zaváže.

Zde je můj projev k tomuto problému:

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády,

sešli jsme se u další manifestační a propagační mimořádné schůze, jelikož je mimořádně absurdní a směšné, když se nad stavem sociálních služeb děsí partaje, které se po desítky let podílely na likvidaci české ekonomiky, partaje, které prošustrovaly biliónové státní majetky a miliardy obecních a městských majetků. 

Sociální služby slouží sociálně slabým. A my zákonodárci a vláda, bychom měli mít primární starost o to, abychom žádné sociálně slabé neměli, nebo jich měli co nejméně. V praxi to znamená, že stát a obce by měly mít peníze na důstojné důchody pro seniory a pro ty, kdo se o sebe ze zdravotních nebo jiných objektivních důvodů postarat nemohou. 

Stát a obce, by měly mít také důstojné bydlení pro všechny potřebné, pro bezmocné seniory, pro rodiny s dětmi, ale i pro mladé, kteří si ještě nemohli našetřit na své bydlení ani nemají na komerční nájem. 

Copak proto od roku 1989 udělaly ty staré partaje, které tady dosud vládly? Udělaly maximum proto, aby stát neměl příjmy ze svého majetku na sociální pomoc. Udělaly v obcích a městech maximum proto, aby obecní majetky rozprodaly, aby obce zbavily možnosti poskytovat jak sociální bydlení, tak jakoukoliv sociální pomoc.

Byly doby, kdy z takzvané pravice ve Sněmovně i v médiích zaznívaly bláboly o tom, že důchodci projedli státní rozpočet. Obludnost a drzosti těch, co tuhle zemi nechali rozkrást a tím ožebračili lidi, opravdu nemá hranice.

Vláda lidovců a sociálních demokratů položila základy soukromého exekutorského byznysu, připravila půdu pro zdroj neskutečné lichvářské mafie, která statisíce lidí, rodin s dětmi a důchodců ožebračila a připravila často o veškerý majetek. 

Nikdo z dosavadních vlád problém dluhových pastí účinně neřeší.

Šéfkuchař Pohlreich říká že, kuchyně se pozná podle toho nejhoršího jídla. To samé platí o státu a jeho službě občanům. Tomu kdo je na ulici, tomu kdo nemá na nájem a na jídlo, je úplně šumafuk jaké je HDP a jakou dálnici postavíte a je úplně jedno, kolik miliard dáváte do sociálních služeb, když on sám nemá na důstojný život. A to nejen proto, že je třeba nemocný nebo v dluhové pasti, ale také proto, že dře za malou mzdu, ze které prostě rodinu neuživíte, i kdybyste dluhy neměli. Lidé potřebují nejen lepší sociální služby, ale v prvé řadě lidé potřebují také vymahatelnou spravedlnost, dobře placenou práci a důstojné důchody. 

Lidi do dluhové pasti nedostali jen nenasytní advokáti a exekutoři. Exekuce za lichvářské pokuty, úkony a přísudky přece schvalovaly soudy, tedy stát, který si z těchto exekucí ukrojí pětinu v rámci DPH, jako svůj vlastní lichvářský úrok a přímo se tak na ožebračování nejslabších podílí.

Vážené kolegyně a kolegové, strašíte tím, že nejsou peníze na platy zaměstnanců v sociálních službách. Kdopak asi má podíl na tom, že byly a jsou tak malé? Každá vláda měla šance ty platy zvyšovat, každá vláda měla možnost snižovat byrokracii a tím uspořit v rozpočtu nebo přestat financovat nepotřebné hlouposti.  

Není to tak dlouho, co zde náš předseda Tomio Okamura řekl, že nám Německo dluží více než 10 000 miliard korun na válečných reparacích. Tento dluh Německo nikdy nepopřelo a pan ministr zahraničí nám na interpelaci také víceméně nechtěně a nerad, ale přece jen potvrdil, že dluh je nepromlčený a že jde jen o politickou vůli peníze chtít či nechtít.

A naše vlády více než dvacet let usilovně peníze po Německu nechtějí a to podotýkám, že ze všech zemí, které se dnes v Německu o reparace hlásí, je nárok České republiky absolutně nejtransparentnější a absolutně nezpochybnitelný.

Připomenu, že kdyby vláda tento dluh vymohla, tak každý občan může dostat minimálně jeden milion korun. Otázku reparací již otevřelo Polsko a Řecko.

Těm co tuto částku zpochybňují, připomínám, že jde o částku přepočtenou na dnešní hodnotu, plus minimální úrok za zhruba 80 let co si Němci budují prosperitu za naše peníze. 

Pro fanoušky landsmanšaftu v této Sněmovně připomenu základní fakta. Dluh Německa nikdy nezpochybnila Česko-německá deklarace, je to jen deklarace, ne smlouva a kancléř Kohl ihned po podpisu smlouvy, na tiskové konferenci ubezpečil právě vaše kamarády z landsmanšaftu, že se netýká majetku.

Za druhé, veškeré dohody ohledně reparací výslovně vylučují, aby se do reparací počítal majetek zabavený Němcům a kolaborantům. Neobstojí ani argument o tom, že by vymáhání dluhu rozhodilo naše vztahy.

A samozřejmě znovu připomenu fakt, že Německo bez protestů v roce 2010 zaplatilo poslední část reparací z první světové války a to do rukou soukromých investorů, kteří pohledávky odkoupili. Takže pokud máte starost, aby byly peníze pro naše sociálně slabé a pro naše občany, udělejte jim vládo radost, a vymožte z Německa 10 000 miliard korun které nám patří. 

Vážené kolegyně a kolegové, 

pojďme zavázat vládu, ať zanalyzuje skutečnou výši našich nároků, vůči Německu k dnešnímu dni a pojďme zavázat vládu, aby vyzvala Německou vládu k plnění závazků daných poválečnými dohodami. 

Je přece absolutně amorální, aby Německá vláda z našich peněz financovala například arabské imigranty a dávala jim z našich peněz násobně vyšší dávky, než jsme my schopni platit lidem, co se starají o sociálně slabé natož, abychom měli peníze na to, abychom sociálně slabým zajistili důstojný život bez žebroty. 

Děkuji za pozornost.

29.5.2019

Volby do Evropského paralmentu jsou skvělým úspěchem vlastenců v Evropě i u nás!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

Volby do Evropského parlamentu jsou skvělým úspěchem vlastenců v Evropě i u nás. Díky moc za Vaši podporu! Vlastenci uspěli i v největších zemích EU. Naše kolegyně a spojenec Marine Le Pen zvítězila ve Francii. Stejně tak se svou Legou zvítězil v Itálii i náš kolega Matteo Salvini, euroskeptické hnutí Pěti hvězd tam skončilo třetí. Strana pro brexit Nigela Farage zvítězila ve Velké Británii.

V Maďarsku drtivě zvítězil Viktor Orbán, v Polsku Právo a spravedlnost. V Německu relativně uspěla AfD, i rakouská FPÖ poměrně zabodovala a byla třetí. Náš spojenecký Vlámský zájem skončil v Belgii jako druhý, ve Španělsku se do europarlamentu dostala euroskeptická strana Vox. Švédští demokraté ve Švédsku skončili jako třetí… Blahopřejeme i všem vlastencům Evropy a těšíme se na spolupráci!

Hnutí SPD děkuje všem voličům, kteří přišli k volbám do Evropského parlamentu a podpořili naše kandidáty. V Evropském parlamentu nás bude zastupovat generál v.v. Hynek Blaško a MUDr. Ivan David. Zvolením dvou europoslanců za SPD jsme splnili náš cíl a těšíme se na spolupráci s partnery v rámci frakce Evropy národů a svobody (ENF), vedenou Marine Le Pen a Matteo Salvinim. Výsledek SPD je jasnou odpovědí na zbožná přání politických oponentů, kteří produkovali lži o rozpadu hnutí a jeho nízkých preferencích. Oba naši europoslanci se okamžitě zapojí do práce v rámci frakce ENF, kde budou účinně prosazovat naši politiku. Budeme blokovat diktát EU a rozhodně bojovat proti imigraci a islamizaci Evropy.

Naše gratulace míří do Francie, kde hnutí Marine Le Pen zvítězilo ve francouzských volbách do Evropského parlamentu. Porážka strany prezidenta Macrona jasně ukazuje, že Francie začíná plně chápat hrozby plynoucí z migrační politiky a islamizace. Dnes se tyto problémy přímo dotýkají kvality života každého Francouze a Francouzi začali chápat nutnost zásadní změny politiky. Jejich nadějí je politika Marine Le Pen a věříme, že je to i politika budoucí prezidentky Francie.

Věříme, že celá vlastenecká frakce ENF vystoupí proti záměrům Evropské komise na financování politických neziskovek ze společného rozpočtu EU, do kterého přispívají jednotlivé země. Tyto neziskové organizace působí jako politická síla v zájmu likvidace národních států Evropy. Z tohoto a mnoha dalších důvodů nepodpoříme znovuzvolení komisařky Jourové do Evropské komise. 

Britská Konzervativní strana zradila britské občany a premiérka Mayová nedokázala splnit rozhodnutí o vystoupení Velké Británie z EU. Není pochyb, že šlo o cílené blokování vůle občanů, kdy spolupracovaly globalistické elity Bruselu a Londýna. Chtěly a chtějí ukázat, že odchod z EU je nemožný. Tento manévr měl oslabit podporu stran prosazujících konec stávající EU. Hnutí SPD je pevně přesvědčeno, že se brexit uskuteční. Důkazem je vítězství Strany pro brexit Nigela Farage ve volbách do Evropského parlamentu.

Evropské totalitní elity se jen tak nevzdají a boj za záchranu našich vlastí a Evropy bude nadále pokračovat. Bojuje se o přežití našich národů a my tento boj nevzdáme a nakonec, i když to bude těžká cesta, zvítězíme! Česká republika na 1. místě!

28.5.2019

Vlastenci uspěli – obrovská gratulace Matteo Salvinimu a Marin Le Pen!

Občané členských států Evropské unie dali v rámci voleb do Evropského parlamentu razantní vzkaz do Bruselu, že si přejí změnu. Největšího úspěchu dosáhla v Itálii Lega Matteo Salviniho a ve Francii zvítězilo Národní sdružení Marin Le Pen.

Hnutí SPD získalo v těchto, pro budoucí směrování Evropské unie důležitých volbách dvě europoslanecká křesla a po boku ostatních stran ve frakci Evropa národů a svobody (ENF) bude spolu se všemi jejich europoslanci prosazovat mimo jiné protiimigrační a protiislámskou politiku. Naše hnutí SPD mohlo v těchto volbách do EP dopadnou ještě lépe, ale o část hlasů nás připravily strany a hnutí, které postavily svou kampaň na protiimigračním programu, který vlastně ani neměly a bez spojenců by stejně nic v Evropském parlamentu neprosadily.

Našim partnerským stranám se podařilo vyhrát ve Francii, kde Národní sdružení Marin Le Pen porazilo proevropskou stranu prezidenta Emmanuela Macrona. Ve svém projevu po vyhlášení výsledků to Marin Le Pen okomentovala slovy: „Vítězství lidu, který si s hrdostí a důstojností vzal zpět moc.“

V Itálii vyhrála s velkým náskokem protiimigrační Lega vicepremiéra Matteo Salviniho, která získala více jak třetinu všech hlasů (34%) a druhou Demokratickou stranu porazila o více jak deset procent. Koaliční partner Legy, Hnutí pěti hvězd získalo skoro pětinu hlasů.

V Belgii získala naše spojenecká strana Vlámský zájem téměř 12% a získala tak 3 europoslanecká křesla. V Nizozemsku připravila o hlasy Stranu pro svobodu Geerta Wilderse formace Fórum pro demokracii, která se též staví proti imigraci a islámu. V Rakousku získali Svobodní od voličů 17,5% hlasů, což jim zaručilo třetí místo.

Naše hnutí SPD blahopřeje k získání europoslaneckých křesel všem našim partnerům z frakce Evropa národů a svobody, ale chceme poděkovat i podobně smýšlejícím stranám, které zatím nejsou ve frakci ENF, ale prosazují stejné názory v Evropské unii jako naše hnutí SPD. Jako příklad uvedu maďarskou stranu Fidesz Viktora Orbána, která v Maďarsku získala více jak polovinu hlasů a v Evropském parlamentu bude mít 13 europoslanců.

Oba dva zvolení europoslanci za naše hnutí SPD, psychiatr Ivan David a generálmajor ve výslužbě Hynek Blaško se aktivně zapojí do práce v Evropském parlamentu a naši občané budou dostávat zpětnou vazbu o jejich práci prostřednictvím vedení hnutí SPD.

27.5.2019

Děkujeme voličům – SPD získalo dva europoslanecké mandáty!

Naši občané v pátek a v sobotu v rámci voleb do Evropského parlamentu rozhodli o tom, kteří z navržených 842 kandidátů z celkem 39 politických uskupení se podělilo o 21 europoslaneckých míst připadajících České republice. 

Hnutí SPD velice děkuje všem našim občanům, kteří se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu a dali svůj hlas kandidátům našeho hnutí SPD. Tito občané vyjádřili svůj názor, že jim není osud naší republiky lhostejný. Získání 9,14% nám zajistilo získání dvou mandátů.

Hnutí SPD se voleb do Evropského parlamentu zúčastnilo poprvé a považujeme výsledek za velký úspěch. Je to známka toho, že jsme pevně zakotveni na české politické scéně. Svůj podíl na tom má nejenom vedení hnutí v čele s Tomiem Okamurou, ale i poslanci našeho hnutí zastoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, kde předkládají a prosazují zákony ku prospěchu našich občanů. V neposlední řadě patří poděkování všem našim sympatizantům, členům, i všem kandidátům, kteří se podíleli na předvolební kampani v rámci svých regionů.

Volby do Evropského parlamentu (EP) v České republice už od svého začátku poznamenává nízká volební účast, což je i silný argument, jak naši občané členství v EU vnímají a jaký mu přikládají význam. V roce 2004, kdy se u nás konaly první volby do EP, tak i při druhých volbách do EP v roce 2009 přesáhla volební účast těsně 28 procent. Ve volbách v roce 2014 byla volební účast v České republice pouhých 18 procent. Letos byla volební účast 28,72%. Všechno je to známka toho, že naše občany Evropská unie nezajímá a potvrzuje to naše stanovisko, které již delší dobu hnutí SPD deklaruje a to, že současná podoba Evropské unie musí skončit a je třeba jí nahradit spoluprací svobodných suverénních států na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz bez diktátu EU.

Hnutí SPD děkuje za projevenou důvěru našim občanům a zároveň je ubezpečuje, že naši zvolení europoslanci budou prosazovat body z našeho předvolebního programu v zájmu všech občanů České republiky.

24.5.2019

Pro ukončení stávajícího modelu nereformovatelné Evropské unie volte hnutí SPD!

Ano, už nastal den „D“ a tento pátek a sobotu proběhnou v naší republice volby do Evropského parlamentu. Výsledky těchto voleb budou klíčové pro další osud České republiky. Braňme naší suverenitu a svobodu.  

Naše hnutí SPD v rámci své volební kampaně představilo volební program pro volby do Evropského parlamentu, který je veden naší vizí – Česká republika na prvním místě. Jsme politické hnutí hájící zájmy našich občanů a v Evropském parlamentu budeme usilovat o ukončení stávajícího nereformovatelného modelu EU a tím pádem o to, aby naše republika právně posilovala národní suverenitu a svobodu. Budeme chtít, aby se lidé sami rozhodli, zda chtějí být i nadále součástí Evropské unie a to na základě referenda o vystoupení ČR z EU. Nedopustíme, aby k nám přesídlili imigranti ze zemí EU na základě přijatých kvót. Zde máme zcela jasno – ani jeden nelegální imigrant.

Naši zvolení kandidáti vždy budou vystupovat a přijímat důležitá rozhodnutí v souladu s doporučením vedení hnutí SPD, v jehož čele stojí náš lídr Tomio Okamura.

Naše síla spočívá též v tom, že budeme v Evropském parlamentu úzce spolupracovat s našimi silnými vlasteneckými spojenci z naší evropské parlamentní frakce Evropa národů a svobody (ENF) v čele s Matteem Salvinim a Marine Le Pen. Společně jsme připraveni budovat novou formu spolupráce národních států Evropy s důrazem na zachování naší suverenity, kultury a svobody.

Hnutí SPD je jediná politická strana, která má tu sílu, aby naplnila body svého volebního programu, protože má významné spojence v podobě obdobně smýšlejících stran a hnutí ve většině zemí Evropy. Ostatní strany a hnutí kandidující do Evropského parlamentu, které od nás okopírovaly zásadní body z našeho volebního programu, nemohou v Evropském parlamentu ničeho dosáhnout, a jejich ambicí jsou pouze osobní zájmy. Řada z nich hlásá, jak budou bojovat proti nelegální imigraci. Vážení občané, sami si ověřte, kdo jako první prosazoval, aby Česká republika odmítla povinné kvóty k přijímání imigrantů, viz návrhy a hlasování našich poslanců v Parlamentu České republiky.

Jako další příklady uvedu, že prosazujeme naše zákony v oblasti zestátnění exekutorů, připravili jsme komplexní řešení, jak dostat občany z dluhových pastí, podali jsme návrh zákona upravující šíření islámu jako trestný čin, předložili jsme zákon o referendu, o přímé volbě a odvolatelnosti politiků, o přímé hmotné odpovědnosti politiků a celou řadu dalších zákonů. Máme připravené projekty k podpoře tradičních pracujících rodin, k důchodové reformě a k podpoře živnostníků. Zásadně odmítáme placení neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým, usilujeme o ukončení inkluze ve školství a v rámci zahraniční politiky prosazujeme ukončení vojenských zahraničních misí.

Vážení občané, představil jsem některé z bodů, za které naše hnutí bojuje a bude je prosazovat v zájmu našich občanů. Souhlasíte-li a domníváte se, že je to správný směr pro Českou republiku, tak nás prosím přijďte podpořit do volebních místností. Hnutí SPD má číslo 28. Vaši důvěru nezklameme.

23.5.2019

Jesenický zastupitel za ODS Martin Lang je ničemný extrémista!

Výroky, které prezentoval zastupitel a radní Jesenice za ODS Martin Lang na svém facebookovém profilu vůči poslancům Parlamentu ČR a proti prezidentu Miloši Zemanovi, opravňují Policii ČR konat úkony trestního řízení.

Naše hnutí SPD odsuzuje takovéto hulvátské jednání, které do naší kultivované společnosti nepatří. Každý občan by měl ctít a respektovat svého prezidenta, který vzešel z demokratických voleb a to samé platí i ve vztahu ke zvoleným poslancům Parlamentu České republiky. Uvedené výroky pana Langa umocňuje skutečnost, že v současné době vykonává zastupitele a radního v Jesenici u Prahy.  

Pan zastupitel Lang dne 26. dubna tohoto roku po 23. hodině ve svém facebookovém příspěvku mimo jiné uvedl: „Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini. Poslanci, kteří zvedli své ničemné pazoury pro schválení zákona o zdanění církevních restitucí, jsou smradlavá, proradná prasata. Nejsou to lidé a je dovoleno je zabíjet. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že takové zrůdy je nutné pozabíjet, aby svou morální zrůdností nenakazili zbytek národa. Debilní senilní bolševik Zeman se rozhodl zákon podepsat a je ho potřeba zabít též. Ideálně takovou zrůdu podřezat, jako přestárlou svini a nechat vykrvit a poté spálit. Morálním zrůdám je třeba vyhlásit boj na život a na smrt. Není možné dále tolerovat ničemnost hloupých a všehoschopných zvířat. Taková zvířata nejsou vhodná ani na mýdlo. Hromadu sraček lze pouze spálit.“    

Vážení občané, prosím, rozvažte dobře, komu dáváte důvěru ve volbách, aby hájil vaše zájmy. V komunálních volbách dobře znáte navrhované kandidáty a při jejich volbě zohledňujete nejen za jakou politickou stranu nebo uskupení dotyčný kandiduje, ale i jak se chová a jak ho vnímají ostatní občané. V této souvislosti připomenu, že různé politické subjekty představily své kandidáty pro volby do Evropského parlamentu, které proběhnou již tento pátek a sobotu. Když se pozorně seznámíte s tím, kdo všechno se uchází o přízeň vás voličů, tak se asi ani nestačíte divit naivitě a aroganci některých kandidátů. Jako příklad uvedu Davida Ratha, který je lídrem kandidátní listiny České suverenity.  

Naši navrhovaní kandidáti za SPD nemají za sebou žádné kauzy a v rámci svého bydliště patří mezi občany, kteří na základě svého chování a vystupování užívají společenský kredit. Kandidáti SPD budou v Evropském parlamentu hájit zájmy našich občanů a prostřednictvím našeho hnutí budou poskytovat zpětnou vazbu, co se jim podařilo pozitivního prosadit. Vždy budou jednat v zájmu naší republiky, neboť pro nás je Česká republika na 1. místě.

22.5.2019

Kdo nejde volit, podporuje politiku EU, imigraci a islamizaci!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme na to, že Babišova vláda schválením pojmu „předsudečná nenávist“ z dílny Hamáčkova ministerstva vnitra podporuje umlčování kritiků imigrace a islámu. Konstatujeme, že ten, kdo nejde volit ve volbách do Evropského parlamentu 24. a 25. května, svým postojem de facto podporuje politiku EU, imigraci a islamizaci. Kateřina Konečná z KSČM a europoslanci ANO, ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL podpořili imigranty z Afriky a tento fakt Konečná nezakryje ani podáním trestního oznámení na Tomia Okamuru. Podíl seniorů pod hranicí příjmové chudoby se každoročně zvyšuje a SPD i navzdory odporu ANO, ČSSD, KSČM a Pirátů podporuje zvýšení důchodů. Rezignace ministra kultury Antonína Staňka je potvrzením personální krize vlády a vnitřního rozkladu ČSSD. Přijďte v co největším počtu ke klíčovým volbám do Evropského parlamentu 24. a 25. května!

1. Kdo nejde volit, podporuje politiku EU, imigraci a islamizaci.

O víkendu proběhla v italském Miláně mnohatisícová manifestace vlastenců Evropy organizovaná italskou Ligou vedenou italským ministrem vnitra a vicepremiérem Mateem Salvinim. Zúčastnil se jí předseda hnutí SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, předsedkyně Národního sdružení Marine Le Pen či předseda Strany pro svobodu Geert Wilders. Vlastenci sdružení do politické frakce Evropa národů a svobody (ENF) společně prosazují ukončení diktátu Evropské unie a návrat pravomocí na úroveň národních států. Jasně odmítají imigrační politiku EU a islamizaci evropských zemí. Chtějí nahrazení současné Evropské unie novou formou spolupráce na základě svobody, suverenity a vzájemného respektu jednotlivých států.

Přijďte v co největším počtu ke klíčovým volbám do Evropského parlamentu 24. a 25. května a podpořte tak úsilí vlasteneckých stran! Evropský parlament je totiž jediné místo, kde můžeme prosadit změnu v Evropě a bojovat za suverenitu České republiky – a proto je zcela nutné v těchto volbách uspět. Nenechte se oklamat tvrzením, že je správné volby ignorovat, pokud nesouhlasíte s politikou EU. Jde o manipulaci řízenou bruselskou elitou, která spoléhá na politickou naivitu lidí. Kdo nejde volit, podporuje politiku EU, imigraci a islamizaci.

2. Konečná z KSČM a europoslanci ANO, ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL podpořili imigranty z Afriky.

Kandidátce komunistů Kateřině Konečné, dochází týden před eurovolbami nervy, a proto na předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru podala trestní oznámení za to, že zveřejnil pravdu o tom, jak hlasovala v Evropském parlamentu pro podporu imigrace z Afriky. Europoslankyně Konečná hlasovala (společně s dalšími europoslanci za KSČM, ANO, ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL) pro „Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě (2018/2899(RSP))“, ve kterém se v článku 23 říká: „Evropský parlament žádá Evropskou komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU.“ Výše uvedené usnesení také fakticky otevírá cestu k právu imigrantů z Afriky na pozitivní diskriminaci v Evropě. Vysvětlování soudružky Konečné že jde o nezávazné usnesení a její útoky proti hnutí SPD jsou trapné a zbytečné.

3. Podíl seniorů pod hranicí příjmové chudoby se každoročně zvyšuje. SPD podporuje zvýšení důchodů.

Podíl seniorů pod hranicí příjmové chudoby se každoročně zvyšuje. Kolem 190 tisíc seniorů má důchod pod 10 tisíc korun. Zhruba 60 tisíc důchodců dokonce pobírá penzi, která nedosahuje ani výše 8 tisíc korun. V podobně tristní situaci jsou také invalidní důchodci. Za tuto situaci nesou plnou odpovědnost všechny parlamentní stany a hnutí, které se podílely na vládnutí od roku 1993, tedy ODS, ČSSD, ANO, KDU-ČSL a TOP 09. Nikdo z nich nebyl schopen do dnes přijmout důchodovou reformu, která by nastavila takový poměr solidarity a zásluhovosti, který by zvyšoval zásadním způsobem nejnižší důchody a dále aby byly důchody zvyšovány nikoliv procentuálně, ale všem o stejnou částku.

Poslanci ANO, ČSSD, KSČM a Pirátů navíc dne 16. května 2019 v Poslanecké sněmovně na jednání Sociálního výboru odmítli podpořit návrh naší poslankyně Lucie Šafránkové, aby v rámci avizovaného zvýšení důchodů o 900 korun dostali navíc všichni, kteří mají důchody do 10 tisíc korun měsíčně ještě dalších 900 korun, aby se alespoň trochu dorovnala výše nejnižších důchodů. Přitom peníze ve státním rozpočtu lze nalézt. Hnutí SPD navrhuje ukončit financování politických „neziskovek“, ukončit vyplácení neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým a podmínit vyplácení pracovní minulostí a čistým trestním rejstříkem a stažení české armády z Afghánistánu. Ušetřené prostředky bohatě postačují ke zlepšení životní situace penzistů s důchodem do 10 tisíc korun.

4. Rezignace ministra kultury Antonína Staňka je potvrzením personální krize vlády a vnitřního rozkladu ČSSD.

Rezignace ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) je dalším potvrzením personální krize vlády a vnitřního rozkladu ČSSD. Hnutí SPD prosazovalo od počátku model vlády odborníků, nominovaných vítězem voleb. Hnutí SPD by takovou vládu podpořilo výměnou za prosazení programových priorit hnutí SPD. Stávající vládu s globalistickou ČSSD hnutí SPD nepodpořilo a ani nepodporuje právě kvůli účasti ČSSD. Vláda je bezradná a probíhá neustálá výměna ministrů. Předsedu vlády a hnutí ANO tlačí z jedné strany sliby voličům a z druhé strany strach z bruselských elit. Platí zde přísloví, že nejde sedět na dvou židlích.

5. Babišova vláda podporuje umlčování kritiků imigrace a islámu.

Vláda Andreje Babiše souhlasila se zavedením nového pojmu „šíření předsudečné nenávisti“. Tento pojem z dílny ministerstva vnitra v čele s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem je otevřeně mířen k cenzurování a kriminalizaci hnutí SPD. Je to projevem likvidace svobody slova a má zastrašit vlastenecky smýšlející občany. Občané mají být umlčeni tímto nástrojem, pokud budou kritizovat imigraci, islamizaci nebo ideologický teror politických neziskových organizací. Jde o další krok potvrzující nástup totalitního diktátu Bruselu. Je signifikantní, že Andrej Babiš, který hovoří o tom, jak nás chrání před imigrací, se proti této věci nepostavil. Hnutí SPD je cílem těchto opatření, neboť je jediným vážným protivníkem bruselských elit, jejichž cílem je likvidace svobody, demokracie a naší národní suverenity.

21.5.2019

V Evropském parlamentu budeme tvrdě prosazovat zájmy České republiky!

Už tento pátek a sobotu budou občané volit své zástupce do Evropského parlamentu. Vážení občané, sami si zrekapitulujte, co pro Vás současní čeští zástupci v Bruselu udělali. Hnutí SPD své sliby plní.

Hnutí SPD chce mít v novém složení Evropského parlamentu své zástupce, kteří zde budou vystupovat v zájmu našich občanů a proti dalšímu omezování jejich práv, proti přijímání dalších nesmyslných nařízení a regulací. Budeme prosazovat takovou Evropu, kde bude prioritou volný pohyb osob, zboží, služeb, a peněz a spolupráce členských států s respektem k suverenitě každého z nich. Nechceme Evropu s narůstajícím počtem byrokratických úředníků, vyplácejících nesystémové dotace a nekontrolované sociální dávky. V zájmu České republiky budeme prosazovat a uplatňovat přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechceme zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod  islámských náboženských fanatiků. V zájmu naší republiky budeme prosazovat kroky k obnově suverenity státu, a to zejména v otázkách imigrace, vnitřní a vnější bezpečnosti, potravinové a energetické bezpečnosti, daní a měny.

Jsme také připraveni prosadit vyhlášení referenda o vystoupení naší země z Evropské unie. V případě, že občané toto vystoupení podpoří, aktivujeme článek 50 Lisabonské smlouvy a zahájíme řízený proces našeho postupného vystoupení.

Naši zvolení europoslanci budou podporovat projekty, ve kterých vidíme smysl a přínos pro naši republiku. Jako příklad podporujících projektů uvedu: 

 • Zrušení Lisabonské smlouvy a novou spolupráci národních států na základě svobody a suverenity.
 • Společný trh a svobodný pohyb občanů národních států Evropy.
 • Společné projekty dopravní a energetické infrastruktury.
 • Společné vědecké projekty a vědeckou spolupráci.
 • Spolupráci v boji s teroristy a mezinárodním zločinem.
 • Právo občanů členských zemí rozhodovat v referendu o všech zásadních otázkách včetně vystoupení z EU.
 • Postupné rušení zbytečných byrokratických orgánů EU.
 • Sociální projekty pro pracující rodiny v národních státech Evropy. Musí skončit demografická genocida evropských národů a jejich nahrazování imigranty.

Zároveň zmíním témata, kde naše hnutí SPD říká radikálně NE:

 • Nekvalitním potravinám a spotřebnímu zboží. Ať z nás přestane EU dělat odpadkový koš.
 • Likvidaci národních států a národů a vzniku jednoho multikulturního státu EU. Současná EU je nereformovatelná a stávající forma evropské integrace musí skončit.
 • Dalšímu omezování práv občanů, včetně práva vlastnit zbraň.
 • Novým regulacím a nesmyslným omezením podnikatelských aktivit.
 • Podpoře imigrace a toleranci islamizace Evropy.
 • Pozitivní diskriminaci menšin a podpoře politických neziskových organizací.
 • Přijetí eura Českou republikou.
 • Evropské armádě vedené bruselskou elitou.
 • Předávání další moci z úrovně států do rukou EU.

Zde jsme představili nejdůležitější body a naše stanovisko k nim, které chceme prosazovat v Evropském parlamentu prostřednictvím našich zvolených zástupců. Naše síla bude v tom, že na to nebudeme sami, ale společně s aliancí Evropa národů a svobody (ENF). Vážení občané, souhlasíte-li s body, které chceme v rámci EU prosazovat a které naopak zamítáme, podpořte naše kandidáty v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Každý hlas bude důležitý. Děkujeme všem občanům, kteří se rozhodnout dát hlas hnutí SPD a odevzdají hlasovací lístek s číslem 28.

20.5.2019

Itálii ochraňuje před přílivem imigrantů Salvini, Maďary Orbán, Čechy Okamura!   

Nebýt radikálních a nekompromisních opatření, které navzdor lídrům EU zavedli italský ministr vnitra Matteo Salvini a maďarský premiér Viktor Orbán, byl by příliv imigrantů do zemí EU několikanásobný.

Naše hnutí SPD plně souhlasí s opatřeními italského ministra vnitra Salviniho, jehož zásluhou se do Itálie přes Středozemní moře dostává jen zlomek imigrantů. Jak hlídá Salvini břehy Itálie, tak další z možných cest imigrantů přes Makedonii a Srbsko je silně omezena zásluhou uzavření a důsledných kontrol hranic s Maďarskem, což uplatňuje maďarský premiér Viktor Orbán. Do České republiky se větší skupiny imigrantů zatím nedostaly a spíše je naše republika vnímána imigranty jako tranzitní země do Německa. Že je v naší republice tento pro nás přijatelný stav, je z velké části zásluhou našeho hnutí SPD. To plní v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky roli hlídače, spočívající v kontrole všech dokumentů mající vztah k imigračním kvótám a závazkům, kterými chce Evropská unie svými směrnicemi a nařízeními zavázat naší republiku k plnění. 

Různé návrhy na vyřešení nežádoucího příchodu imigrantů do Evropy nepřinesly téměř žádné výsledky. Jako příklad uvedu projekt, který prosazuje i náš premiér Andrej Babiš, spočívající ve zřizování uprchlických středisek v severní Africe a finanční pomoci zemím Afriky, jakými jsou například Maroko, Alžírsko, Tunisko a Libye. Realita je ale taková, že tyto země takovou formu pomoci odmítají a podporují nelegální imigraci do Evropy.

Imigranti stále nejvíce využívají cestu přes Středozemní moře. Podle statistik Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v letošním roce připlulo do konce prvního květnového týdne do Evropy celkem 17.000 imigrantů. Okolo 8.000 z nich volilo cestu přes Řecko a přibližně stejný počet přes Španělsko. V Itálii se jich letos zatím vylodilo jen necelých tisíc, což představuje necelou desetinu z celkového počtu předpokládaných imigrantů. Zpráva IOM uvádí, že během plavby přes Středozemní moře letos zemřelo 443 lidí, mezi nimiž byly i ženy a děti. Na tento fakt poukazují příznivci a zastánci imigrace do zemí EU a tvrdí, že je naší povinností pomoci hlavně ženám a dětem. Nám též není lhostejný osud žen a především dětí, ale podívejme se na tu nezodpovědnost imigrantů, tvořenou převážně mladými muži. Ženy a děti si berou na tyto cesty jenom z důvodu, aby jim byly vypláceny štědré sociální dávky, čili na děti a ženy pohlíží jako na nástroj svého příjmu.

Matteo Salvini má náš obdiv, že se ze své pozice ministra vnitra rozhodl nekompromisně prosazovat takové zákony, které zabraňují nelegálním vstupům imigrantů do Itálie. Příkladem je i zákon spočívající v uzavření italských přístavů pro humanitární lodě provozované neziskovými organizacemi, kdy v případě porušení bude posádka lodí vyšetřována, zda se nedopustila napomáhání nelegální imigraci.

Hnutí SPD vítá tento přístup, který uplatňují v Itálii. Ministr vnitra Matteo Salvini je též šéfem vlastenecké Legy, se kterou je hnutí SPD ve společné frakci a to nejen pro následující volby do Evropského parlamentu (frakce ENF – Evropa národů a svobody). Souhlasíte-li s názory Mattea Salviniho, Viktora Orbána a Tomio Okamury, tak podpořte kandidáty SPD ve volbách, které proběhnou již koncem tohoto týdne. Děkujeme Vám.

17.5.2019

Vyvedeme naše zemědělství z područí Evropské unie k soběstačnosti!

Už naši dědové – sedláci hospodařili s cílem zemědělské a potravinové soběstačnosti svých rodin.

Na sněmu Agrární komory v Brně, která se konala druhou květnovou neděli na Den matek, prohlásil premiér Andrej Babiš, že je zcela neúnosné, aby naše republika nebyla ani z poloviny zemědělsky a potravinově soběstačná. To, proč pro tuto soběstačnost nic neudělal i přes to, že je jeho hnutí ANO již pět a půl roku vládní stranou, nám už ale neřekl.

Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na zemědělskou politiku vedenou ze strany Evropské unie, která je evidentně vedena záměrem likvidace našeho zemědělství. Naše zemědělství a potravinářství lze znovu obnovit, a navázat tak na hospodaření, které aplikovali naši zemědělci v dobách, kdy ještě nebyli v područí EU. Toho lze dosáhnout ukončením našeho členství v současné EU.

Potravinová soběstačnost státu v souvislosti s rostoucí světovou populací a možnými nenadálými událostmi je v současné době stále důležitější, podobně jako například soběstačnost energetická. Prohlubování závislosti na zahraničním trhu a současně neudržování alespoň přibližné úrovně potravinové soběstačnosti znamená zvyšování nejistoty v případě bezpečnostního ohrožení či krize a tím i snižování státní potravinové bezpečnosti. Udržení naší potravinové soběstačnosti je přímo úměrné zemědělské činnosti, která má prioritu nejvyšší důležitosti a patří mezi základní pilíře ekonomické stability. Zároveň má příznivý dopad na rozvoj venkova, který zajišťuje zemědělskou produkci v rámci našeho národního hospodářství. Tato produkce je tvořena dvěma základními složkami, a to rostlinnou produkcí zabývající se pěstováním kulturních rostlin a živočišnou produkcí zabývající se chovem hospodářských zvířat. Obě základní složky zemědělství se dále člení na odvětví, v závislosti na produkované komoditě. Zemědělské komodity, které jsou základem pro zásobování potravinami, jsou určeny vždy podle přírodních a klimatických podmínek, ve kterých je možné komodity pěstovat.

V rámci srovnání výstupů soběstačnosti pro hlavní zemědělské komodity v Evropské unii bylo také zjištěno, že zeměmi, které jsou nejvíce závislé na dovozu základních zemědělských komodit, jsou Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Závislost České republiky na dovozu v rámci jednotlivých komodit se od roku 2000 zvyšuje. Nejvýraznější nárůst takzvané závislosti na dovozu lze pozorovat u živočišné výroby v oblasti masných výrobků, která dnes dosahuje neuvěřitelných 60 až 70 procent. Maso je tedy obecně komoditou, která je v České republice ve stále větší míře dovážena a zároveň její produkce znatelně ubývá, nehledě na kvalitu dováženého masa (viz kauzy z poslední doby).

Naše hnutí SPD hájí zájmy České republiky a českých občanů. Víme, že jsme schopni si sami zabezpečit naši zemědělskou a v návaznosti na ní i potravinovou soběstačnost. Nechceme, aby zanikaly naše vesnice a aby na předměstích velkých měst vyrůstaly montovny, které se na jaře ztrácí ve žlutých lánech řepky.

16.5.2019

Jsme rádi, že islámské jméno Mohamed u nás slyšíme jen velice zřídka!

Vyznavači nenávistné islámské ideologie si pomalu, ale jistě začínají upevňovat své komunity v řadě evropských měst, kam se dostali v rámci nelegální imigrace. Jedním ze signálů potvrzující tento trend lze odvodit ze statistik křestních jmen dětí, které se zde od počátku 21. století narodily.  

Hnutí SPD bojuje všemi dostupnými prostředky za to, aby se do České republiky nedostal žádný vyznavač nenávistné islámské ideologie. Ti k nám mohou přicházet hlavně nelegální imigrací, jako se dostali do řady jiných zemí v Evropě. To se nám zatím daří, ale v našem úsilí nesmíme polevit.

Když už se tito zastánci nenávistné islámské ideologie do některé země dostanou, aktivně zde zřizují své buňky (základny) a hledají různé cesty, jak do „nové země“ dostat další své příznivce. Tím, jak rostou početně, zakládají v těchto zemích imigrantská ghetta a začínají ovládat dané teritorium. Jako jediný příjem jim slouží štědré sociální dávky, které jim zabezpečují pohodlný život bez nutnosti se zajímat o práci. Jedná se hlavně o mladé muslimy, kteří si sebou přivezli i ženy, jež mají za hlavní povinnost rodit děti, což se jim evidentně daří.

Jako příklad tohoto jednání uvedu případ z Německa. Podle deníku BILD čtyřicetiletý syrský imigrant v rozhovoru uvádí, jak žije se svými třemi manželkami a 13 dětmi v malém městečku v Severním Porýní-Vestfálsku. Do žádné práce nechodí a po celou dobu, tedy přes tři roky, pobírá sociální dávky na svých 13 dětí (zanedlouho jedna z jeho manželek porodí další dítě). Německé úřady problémy spojené s nelegální imigrací neumějí vyřešit a přijatá opatření v této souvislosti nepřinášejí požadované výsledky. 

Tvrzení, že muslimské komunity se postupně zabydlují v zemích Evropy, lze odvodit i ze statistik matričních úřadů, které vedou evidence o narozených dětech, kde jsou uváděna jména narozených dětí. Rakouský deník Der Standard zveřejnil, že na přední příčky žebříčku oblíbenosti novorozeneckých jmen u rodičů se dostalo jméno Mohamed. Jedním z nejčastějších je například v Británii, mnohých městech ve Francii, v belgickém Bruselu, norském Oslu, švédském Malmö, nizozemském Amsterodamu či italském Milánu (server derstandard.at). Tento narůst jména Mohamed byl zaznamenán i v Německu, konkrétně v Brémách, Hamburku, Sársku, Hesensku a Severním Porýní-Vestfálsku. V roce 2018 dokonce jméno Mohamed v hlavním městě Německa Berlíně, obsadilo první místo u jmen chlapců zde narozených.  

Naše hnutí SPD stále vyvíjí úsilí, aby u nás k podobným scénářům nedošlo. Rodiče dětí narozených v naší republice mají na výběr z celé řady jmen a některá se v rámci rodinné tradice předávají dalším generacím – Jan, Josef, Anna, Jiřina a celá řada dalších jmen. Jsme rádi, že islámské jméno Mohamed u nás slyšíme jen velice zřídka. Pro nás je Česká republika na prvním místě a ctíme její kulturu a tradice.

15.5.2019

Babišova vláda plýtvá peníze na neadresné sociální dávky a „neziskovky“!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme na to, že Babišova vláda plýtvá peníze na neadresné sociální dávky a „neziskovky“, stav soběstačnosti České republiky v zemědělství je kvůli EU katastrofální, a že imigrace pokračuje a pokud se nebudeme bránit, budeme lidmi druhé kategorie ve vlastní zemi. Vlastenci v naší zemi navzdory manipulaci veřejného mínění naštěstí vědí, že volba SPD je jediná možnost, jak zastavit ničení naší státnosti, migraci a islamizaci. Přijďte k volbám 24. a 25. května! Česká republika na prvním místě!

1. Babišova vláda plýtvá peníze na neadresné sociální dávky a „neziskovky“.

Vládě ANO, ČSSD s podporou KSČM docházejí peníze na jejich sliby voličům. Proto vláda hledá další cesty jak zvýšit příjmy státního rozpočtu zavedením dalších daní. Hospodaření státu se v posledních měsících dramaticky zhoršilo. Zatímco loni hospodařil stát za první čtyři měsíce roku s přebytkem 0,8 miliardy korun, letos za stejné období s deficitem 29,7 miliard Kč. To je nejhorší výsledek od roku 2012. Vysvětlení je jednoduché. Zatímco příjmy státního rozpočtu letos rostou o 6,5 procenta, výdaje rostou více než dvakrát rychleji – vyskočily o 13,4 procenta. 

Zázrak spojený se zavedením EET se  nekonal a neznamenal žádnou záchranu letošního hospodaření státu. Na neadresné sociální dávky vynaložil stát o 9,2 procenta více než před rokem, a to i přesto, že máme rekordně nízkou nezaměstnanost. Kapitola „Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím“ meziročně vyskočila o nevídaných 37  procent. Dále vzrůstá státní dluh. Do toho přicházejí nesplněné sliby hnutí ANO na financování krajů a také další požadavky ze strany ČSSD na výdaje státního rozpočtu.

Předsednictvo hnutí SPD s těmito návrhy nesouhlasí a považuje současnou vládu ANO, ČSSD s podporou KSČM za špatný projekt. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje vládu odborníků, nominovaných vítězem voleb, která by důsledně hájila zájmy země. Tuto vládu by hnutí SPD podpořilo. K takové vládě ale premiér Babiš nemá odvahu, neboť se bojí Bruselu a Berlína. 

2. Stav soběstačnosti České republiky v zemědělství je katastrofální.

Premiér Andrej Babiš musel jet na sněm Agrární komory, aby zjistil, že stav soběstačnosti České republiky v zemědělství je katastrofální. Přitom hnutí ANO a ČSSD jsou ve vládní koalici již více než 5 let a nesou tedy velký díl odpovědnosti za nynější stav. Česká republika dováží vepřové i kuřecí maso, ale i vejce a další zemědělské produkty. Soběstačnost země ve výrobě vepřového masa se pohybuje mezi 36 až 38 procenty, u drůbežího je to 55 procent, u vajíček 60 procent a u mléka kolem 85 procent, přitom před naším vstupem do EU jsme byli zemědělsky soběstační.

Hnutí SPD dlouhodobě likvidaci našeho zemědělství ze strany EU kritizuje. Pokud někdo pěstuje řepku na rostlinné tuky a oleje, je to v pořádku. Pokud ale třetina naší produkce řepky je na dotovaný povinný přídavek do biopaliv, je to byznys na úkor naší země. České zemědělství a potravinářství lze znovu obnovit, ale podmínkou je konec současné EU. K tomu tato vláda ovšem nemá odvahu.

3. Imigrace pokračuje, a pokud se nebudeme bránit, budeme lidmi druhé kategorie ve vlastní zemi.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) neustále planě hovoří o naší bezpečnosti a o zajištění a ochraně vnější a vnitřní hranice Schengenu našimi policisty. Migraci označuje za zvládnutý problém. Opak je pravdou. Imigrace v celé EU pokračuje a pokračuje i proces pozitivní diskriminace migrantů. EU závazně zvýhodnila africké migranty nad původními obyvateli Evropy. Pokud nebudeme správně jednat, staneme se lidmi druhé kategorie ve vlastní zemi. Jde o součást globálních plánů na multikulturní světový řád a ČSSD má tento zrůdný záměr ve svém oficiálním programu. Co můžeme udělat pro svou bezpečnost nyní? Je nutné jít k volbám a podpořit hnutí SPD. Letošní volby jsou zásadním referendem o současné EU. Musíme jí společně říct NE! Hnutí SPD je díky členství v největší evropské vlastenecké frakci v čele s Matteem Salvinim a Marine Le Pen jediné, které to dokáže – ostatní vždy bázlivě kolaborovali s elitami EU.

4. Vlastenci v naší zemi vědí, že volba SPD je jediná možnost, jak zastavit ničení naší státnosti, migraci a islamizaci.

V současné době se odkrývá manipulace veřejného mínění pomocí takzvaných volebních průzkumů. Prodejné agentury zveřejňují výsledky hnutí SPD najednou o několik procent vyšší než před měsícem. Je jasné, že již nejde udržet představu o nízké podpoře hnutí SPD. Naše podpora roste. Nezdařil se pokus o rozvrat SPD a vlastenci v naší zemi vědí, že volba SPD ve volbách do Evropského parlamentu je jediná možnost, jak zastavit ničení naší státnosti, migraci a islamizaci. Přijďte k volbám! Česká republika na prvním místě!

14.5.2019

Nefungující Evropská unie je nereformovatelná a nedá se udržet!

Poslední summit prezidentů a premiérů zemí EU před volbami do Evropského parlamentu proběhl v rumunském městě Sibiu. Výsledkem jednání bylo společné prohlášení, že je nutná radikální reforma řízení Evropské unie.

Naše hnutí SPD od svého vzniku tvrdí, že je Evropská unie nereformovatelná a jsme zastánci prosazení spolupráce evropských, svobodných a suverénních národních států na bázi volného pohybu osob, služeb, zboží a peněz, spočívající ve vymezení rozhodovacích kompetencí všem spolupracujícím státům a nastavení nových organizačních struktur. To vše má být vedeno s cílem jejich efektivity a plnění prioritních cílů, které se musí vyhodnocovat, zda jsou plněny. V každém případě musí být zohledněny národní zájmy všech spolupracujících států. Je to těžký úkol, ale musí se začít plnit, a ne o těchto věcech jen mluvit a vidět v nich velký problém. Tak se totiž chovají vrcholní představitelé nejvyšších orgánů EU. Z tohoto důvodu je zcela určitě na místě zeptat se přímo občanů, zda chtějí i nadále v Evropské unii setrvat a to vypsáním referenda o vystoupení České republiky z EU.

Vlastní summit Evropské rady proběhl v rumunském Sibiu 9. května tohoto roku, tedy dva týdny před evropskými volbami do Evropského parlamentu. Hlavním cílem bylo dle jejich účastníků dohodnout novou Strategickou agendu EU na příštích pět let.

Jedná se o boj s nelegální imigrací, zvýšení celkové bezpečnosti, podporu hospodářského růstu nebo o snahu čelit změnám klimatu. Tyto body by se měly schvalovat na příštím summitu, který se bude konat v červnu tohoto roku v Bruselu. Po skončení summitu jednotliví lídři hlásali prohlášení typu: „Unie zůstane jednotná“; „Potvrdili jsme naši víru, že jsme společně silnější“; „Evropská unie musí doznat změn“. To i prezentují ve společné deklaraci. Ve vztahu k brexitu lídři členských zemí zdůraznili, že Velká Británie není se svým referendem o brexitu pro nikoho z nich inspirací. Za Českou republiku se jednání zúčastnil premiér Andrej Babiš.

Podívejme se ale na Evropskou unii reálnou optikou. Členské země se jen velmi těžce dokáží dohodnout na změnách ve fungování unie, natož pak na zásadních reformách. Za celou dobu nedokázala EU reagovat na neustálý příliv nelegálních imigrantů, kteří jsou a v budoucnu nadále budou největší bezpečnostní hrozbou. To vše si uvědomují občané jednotlivých členských zemí a přejí si, aby se tyto věci již začaly řešit. Vzor spatřují například v uplatňované politice, kterou v současné Evropě realizuje italský ministr vnitra Matteo Salvini nebo maďarský premiér Viktor Orbán. V rámci všech evropských zemí posilují politická uskupení, hlásající se k současné frakci Evropa národů a svobody (ENF).

Hnutí SPD je hrdým členem frakce Evropa národů a svobody, kterou vede Matteo Salvini s Marine Le Pen. Strany této frakce spojuje prosazení spolupráce svobodných a suverénních národních států na bázi volného pohybu osob, služeb, zboží a peněz, odmítání nenávistné islámské ideologie a úplné zastavení vstupu nelegálních imigrantů do Evropy. Těchto cílů můžeme společně dosáhnout, když naši zástupci budou zvoleni do Evropského parlamentu. Proto vyzýváme občany, kteří zastávají stejný názor, aby přišli k volbám do Evropského parlamentu a podpořili naše kandidáty za hnutí SPD.

13.5.2019

Hokej je pro naše občany fenomén – Češi do toho! 

Na Slovensku začalo v pátek 10. května 83. mistrovství světa v ledním hokeji a už po úvodním zápase naší reprezentace se ukázalo, jaký je to fenomén pro naše občany, kteří bez ohledu na politické názory hrdě fandí České republice.

Je pravdou, že jsou chvíle, kdy se naši občané dokáží semknout a společně se hlásit a být hrdi na to, že jsou Češi. Tento stmelovací prvek přinášejí velké sportovní akce jako například olympijské hry, mistrovství Evropy či světa, a to především ve sportovních disciplínách, které u nás mají svou tradici a po celé republice mají širokou členskou základnu. Lední hokej u nás patří mezi top sporty a tak je zcela logické, že turnaj o mistra světa v tomto kolektivním sportu je v popředí zájmu většiny občanů. Ti se ve skupinách scházejí, aby společně povzbuzovali naše reprezentanty, a každé jejich vítězství v nich probouzí určitou euforii a hlavně hrdost a pocit, že i oni jsou součástí týmu a svou podporou přispěli k vítězství České republiky.

Právě probíhajícího MS v ledním hokeji, které bude zakončeno 26. května 2019, se zúčastní reprezentace z 16 zemí a celkem 64 zápasů bude odehráno ve dvou sportovních halách, v Bratislavě a Košicích. Naši hokejisté odehrají zápasy své skupiny na zimním stadionu Ondreje Nepely v Bratislavě s kapacitou přes 10 tisíc diváků a podstatná většina fanoušků na zápasy naší reprezentace dorazí z České republiky. Ostatní budou sledovat zápasy v různých kulturních zařízeních, na společných prostranstvích prostřednictvím velkoplošných obrazovek nebo doma v kruhu svých nejbližších. Tak si jen přejme, ať se naši hokejisté dostanou co nejdále a získají medaili. Úvodní dva zápasy se Švédy a Nory se jim povedli, takže držme palce.

V této souvislosti chci připomenout, jak celý národ sledoval zápasy naší reprezentace v ledním hokeji v rámci zimních olympijských her v Naganu v roce 1998, kde jsme získali zlaté medaile. Tehdejší semifinále s Kanadou a následné finále s Ruskem bylo našimi občany sledováno na velkoplošných obrazovkách ve všech větších městech. V Praze fanoušci zaplnili celé Staroměstské náměstí. Ještě větší byly oslavy při příjezdu našich hráčů zpět do České republiky.

Jedním z hlavních lídrů, který se na úspěchu našich hokejistů v Naganu velkou měrou podílel, byl Jaromír Jágr. Tento sportovec se řadí mezi ty nejlepší v ledním hokeji na světě a je vzorem pro řadu mladých sportovců nejen u nás. Pro značku „Česká republika“ toho udělal strašně moc a proto je zcela nepochopitelné, že ho někteří lidé začali veřejně urážet např. přes sociální sítě, a to proto, že vyhověl nabídce pana prezidenta Miloše Zemana a zúčastnil se jeho poslední společné delegace v Číně. K tomu mohu pouze sdělit jediné. Naše hnutí SPD si Jardy Jágra váží nejenom jako sportovce, ale i jako občana, který udělal pro naši republiku v rámci její propagace v zahraničí mnohé a pro spoustu našich dětí je stále sportovním vzorem, což potvrzuje svým chováním a jednáním. Ti, co ho kritizují, mu nesahají ani po kotníky, takže nestojí za to se o nich dále zmiňovat.    

Na závěr se opět vrátím k probíhajícímu Mistrovsví světa v ledním hokeji 2019 a vyslovím přání, aby se naši hokejisté dostali až do finále, které bychom společně prožívali v kruhu svých nejbližších nebo opět společně na velkoplošných obrazovkách v kulturních zařízeních a v centrech měst. Bez ohledu na naše politické názory budeme na sebe ohleduplní a společně fandit „Češi do toho“.

10.5.2019

Středověká islámská ideologie je neslučitelná s evropskými hodnotami!

Evropské země vycházející z křesťanské kultury jsou založené na křesťanských tradicích a jejich hodnotách, což je v přímém rozporu s islámskými tradicemi, které do Evropy přinášejí muslimové v rámci nelegální imigrace. 

To, že nelegální imigrace muslimů do Evropských zemí je velký problém a bezpečnostní hrozba, veřejně přiznávají i zastánci a sympatizanti Angely Merkelové, která od roku 2013 až do současnosti umožnila vstup několika milionům nelegálních imigrantů do zemí Evropské unie. Tito imigranti, z nichž většina vyznává nenávistnou, netolerantní, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii, se nechtějí začlenit do místních společenství, které zde respektují nastavené tradice a zvyky. Tito imigranti si postupně budují své místní komunity a někdy i na úkor místních občanů začínají nastolovat nové pravidla soužití ve společnosti, a to v souladu s islámskou ideologií.

Ve většině velkých evropských měst, kde už jsou některé čtvrti ovládány muslimy, se označují jako tzv. no-go zóny. Analytik Soeren Kern z newyorského think-tanku Gatestone Institute ve svých zprávách již několik let zmiňuje, že tyto no-go zóny jsou např. v Německu, Francii, Itálii, Nizozemsku a Švédsku a definuje je jako „muslimy ovládané čtvrti, které jsou do značné míry zakázány pro nemuslimy a jsou místem, kde vláda ztratila kontrolu a nemůže prosazovat právní stát, a kde se žije dle islámského práva šaría.“ V posledně zmiňovaném Švédsku uvedla místní policie ve zprávě o bezpečnosti z roku 2016, že v celé zemi identifikovala celkem 53 oblastí, kde výrazně stoupla kriminalita a sociální nepokoje, což v převážné míře měli na svědomí mladí muslimové z přistěhovaleckých rodin. Švédská policie v rámci prošetřování těchto protiprávních jednání musela hledat jiné formy řešení, než běžně používá.

A jak je na tuto skutečnost nazíráno u nás? Problém spojený s islámskou kulturou si uvědomují i ti, kteří patří mezi tzv. „pražskou kavárnu“ a jako příklad uvedu výroky psychologa Daniela Štrobla, které zveřejnil server Reflex.cz. Daniel Štrobl v současné době pracuje jako soukromý psycholog, psychoanalytický psychoterapeut a lektor profesního vzdělávání. Řadu let pracoval jako vojenský psycholog AČR a sám se počítá mezi tzv. „pražskou kavárnu“. Štrobl uvádí, že islám je jiná liga, že imigranti mohou za výrazný nárůst znásilnění v zemích EU, že Evropa nevěří vlastní kultuře, varuje před přijímáním muslimů a upozorňuje na odlišné islámské tradice. Ty totiž nejsou kompatibilní s evropskou kulturou. Jde podle něj hlavně o vztah k ženám a komunitě. Dále uvádí, že národnost není problém, islám není problém, ale islámská tradice ano. Daniel Štrobl, který poznával místní obyvatele při práci s vojáky v Afghánistánu a Iráku, varuje před přijímáním muslimů. Dále poukazuje na knihu, která popisuje situaci v rakouském školství, kde se muslimové odmítají učit věci, které nejsou v koránu a běžně šikanují nemuslimské dívky. Též dodává, že kdyby imigranti dodržovali zákony, tak by tu problém nebyl, ale zároveň přiznává, že k tomu nikdy nedojde. Ohradil se i proti datům zveřejněným v Německu, která uvádějí, že Němci jsou se soužitím s imigranty většinou spokojeni, a také že jsou upravovány německé policejní statistiky o kriminalitě spáchané imigranty a doporučuje imigraci omezovat.

Hnutí SPD zastává dlouhodobý názor, že celá Evropská unie bude ještě dlouho nést následky své vstřícné politiky, spočívající v přijímání imigrantů z muslimských zemí, kteří sebou přinášejí svou nenávistnou ideologii, zákony a praktiky neslučitelné s evropskou kulturou. A to je velká hrozba, která bude stát za rozpadem EU. To už si pomalu začínají uvědomovat i ti, kteří vstup nelegálních imigrantů do zemí Evropské unie podporovali.

9.5.2019

Porážka nacismu je vítězstvím národovců a porážkou snahy vytvořit nadnárodní evropskou árijskou říši!          

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že odmítáme přepisování historie druhé světové války, připomínáme, že nás západní mocnosti zradily dvakrát: jednou v Mnichově a podruhé v Jaltě a Postupimi, a že porážka nacismu je vítězstvím národovců a porážkou snahy vytvořit nadnárodní evropskou árijskou říši. Zvýšení daní na alkohol a tabák ze strany Babišovy vlády pouze přinese vyšší míru pašování či pokoutní výroby. Ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana  považujeme za pokus o český Majdan. Fakt, že Babišova vláda podporuje i finančně současný polofašistický ukrajinský režim hlásící se k Banderovi a banderovcům, je cynický výsměch jejich českým obětem. Předsednictvo SPD odmítá návrh Babišovy vlády, aby armádu do zahraničí mohla vysílat vláda, nikoli parlament. Izrael má právo na sebeobranu a předsednictvo SPD odsuzuje terorismus Palestinců.

1. Porážka nacismu je vítězstvím národovců a porážkou snahy vytvořit nadnárodní evropskou árijskou říši.

Hnutí SPD odmítá překrucování historie. Za komunistů jsme si nemohli připomínat, že Plzeň a část západních Čech osvobodila americká armáda. Teď se to totálně převrátilo a nesmí se zase pomalu připomínat, že drtivou většinu našeho území osvobodila armáda sovětská, která přinesla i největší oběti na životech. Vzdejme úctu všem, kteří padli v boji proti nacismu a osvobodili naši vlast před Německem bez ohledu na politické hry novodobých totalitářů!

V souvislosti s druhou světovou válkou si znovu musíme připomenout, že nás západní mocnosti zradili dvakrát: jednou v Mnichově a podruhé v Jaltě a Postupimi. Jednou nás přenechali Němcům, podruhé bolševikům. Západní mocnosti přenechaly Sovětům i Polsko, kvůli kterému byla druhá světová válka zahájena. 

Poučení pro nás je, že při zabezpečení své suverenity a svobody musíme spoléhat především sami na sebe jako Švýcarsko či Izrael, protože „spojenci“ nás mohou kdykoli zradit, když to bude pro ně výhodné. Podobně jako v roce 1938 či v čase Jalty a Postupimi nemůžeme spoléhat na dnes již zdegenerovaný takzvaný Západ reprezentovaný Německem a Francií, který s námi má zlé úmysly.

Hnutí SPD též odmítá demagogii, že druhá světová válka byla důsledkem existence národních států a národovectví. Jak dokazuje Hannah Arendtová ve své knize Původ totalitarismu, či jak o tom mluvil sám vůdce Třetí říše Adolf Hitler, nacismus byl nadnárodním rasismem, který měl sjednotit germánské árijské národy v jeden celek – ukázkou v praxi byly nadnárodní jednotky Waffen SS. Nacisté plánovali evropskou integraci, která se v mnohém podobala současné Evropské unii. Čili je to naopak – nacismus byl poražen vlasteneckým a národoveckým vzepětím občanů národních států, kteří bojovali za suverenitu svých zemí proti snaze vytvořit nadnárodní evropskou árijskou říši.

2. Zvýšení daní na alkohol a tabák pouze přinese vyšší míru pašování či pokoutní výroby.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM po plánu na zvýšení spotřební daně na tabák, alkohol, a zavedení digitální daně a zdanění pojišťoven nyní navrhuje zavedení bankovní daně. Všechna tato opatření by – dle vlády – měla do rozpočtu přinést 30 miliard korun. Předsednictvo SPD tyto návrhy (kromě digitální daně na nadnárodní korporace) na zvyšování daní jednoznačně odmítá, protože ve všech případech tyto zvýšené náklady budou přeneseny z plátců na naše občany, opatření poškodí ekonomiku a povzbudí černý trh.

Zvýšení daní na alkohol a tabák pouze přinese vyšší míru pašování, či pokoutní výroby a stát tak v konečném důsledku vybere méně podobně, jako se to stalo, když tyto daně zvyšoval tehdejší ministr financí Kalousek. Po Kalouskově zvýšení daně o 10% kuřáci masivně přecházeli k nákupům na černém trhu. Každá čtvrtá v ČR vykouřená cigareta byla pašovaná, takže stát po zdražení vybral na dani o 9 miliard méně. 

Po zvýšení daně za Kalouska milovníci tvrdých nápojů nepřestali pít alkohol, ale přešli na černý trh. Nebo na individuální dovoz alkoholu z Polska, kde byla spotřební daň tehdy nižší. Zvýšené nákupy spotřebitelů na černém trhu trvaly několik let, až do metanolové krize. Během té doby klesl roční výnos daně z lihu až na 6 miliard. Kvůli příliš vysokému zvýšení daně a zdražení legálního zdaněného alkoholu stát během 5 let přišel o zhruba 6 miliard Kč. Velká část z této sumy skončila v rukou pašeráků a lidí, kteří vyráběli falešné kořalky, tedy v rukou kriminálníků, kteří nakonec způsobili smrt a zmrzačení řady lidí při otravě metylalkoholem. Přesto Babišova ministryně financí nyní navrhuje dokonce dvojnásobné zvýšení daňové sazby na alkohol, než v krizových letech 2006 a 2010. 

Úspory vlády je potřeba provádět zejména zásadním snižováním státní byrokracie, omezením financování politických neziskovek a omezením vyvádění stovek miliard ročně ve formě dividend nadnárodních koncernů do zahraničí.

3. Pokus o český Majdan.

Senátoři ze senátního klubu Senátor 21 dokončili chystanou ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana. Předsednictvo hnutí SPD považuje tento krok za bezprecedentní pokus omezovat Ústavou daná práva a za pokus o český Majdan. Jde o další šíření nenávistné atmosféry ve společnosti. Pokud tento návrh bude podán, a následně jej bude projednávat Poslanecká sněmovna PČR, potom poslanci za SPD tento návrh nepodpoří. 

4. Fakt, že Babišova vláda podporuje současný polofašistický ukrajinský režim hlásící se k Banderovi a banderovcům, je cynický výsměch jejich českým obětem.

Mnohé rodiny v České republice nemají na to, aby zaplatily školní obědy svým dětem, a přitom Babišova vláda posílá desítky milionů korun na financování „neziskovek“, které (byť nepřímo) podporují ukrajinský zkorumpovaný polofašistický režim, jenž se hlásí k odkazu šovinistických banderovců, kteří na Volyni spáchali genocidu až sto tisíců nevinných lidí, mezi nimiž byli i volyňští Češi. Hnutí SPD jasně odsuzuje, že Babišova vláda klade zájmy českých občanů na oltář zájmů Spojených států amerických a jejich loutkové polofašistické ukrajinské vlády. Je šokující, že Babišovu vládu může za těchto okolností, včetně podpory agrese NATO v Afghánistánu, podporovat i KSČM!  

Navíc víme, že ukrajinský režim je pod obrovským vlivem zkorumpovaných oligarchů, čili je navíc i dost možné, že tyto prostředky, které mohly pomáhat českým občanům, budou rozkradeny. Hnutí SPD považuje fakt, že Babišova vláda podporuje současný polofašistický ukrajinský režim hlásící se k Banderovi a banderovcům, za cynický výsměch jejich českým obětem. 

5. Vysílání našich vojáků musí nadále schvalovat Parlament ČR.

Premiér Andrej Babiš oznámil záměr provedení legislativních změn ohledně vysílání českých vojáků do zahraničních operací pouze na základě nařízení Vlády ČR nebo Bezpečnostní rady státu. Hnutí SPD zásadně s těmito návrhy nesouhlasí. Pro SPD je nepřijatelné, aby naši vojáci byli vysíláni do zahraničních operací pouze na základě rozhodnutí Vlády ČR bez souhlasu Poslanecké sněmovny. Tyto pravomoci nesmějí přecházet z rukou parlamentu na vládu. Již nyní může vláda poslat české vojáky do zahraničí nejvýše na 60 dnů jen omezeně, a to považujeme za více než dostačující. SPD dlouhodobě nesouhlasí s vysíláním našich vojáků do zahraničních operací bez mandátu RB OSN. Naše armáda je v první řadě určena pro obranu území našeho státu podle Ústavy ČR.

6. Izrael má právo na sebeobranu. Odsuzujeme terorismus Palestinců.

Z Pásma Gazy bylo o víkendu vypáleno na Izrael více než 600 raket, na což izraelská armáda reagovala protiútokem na pozice radikálních organizací Hamás a Islámský džihád. Výsledkem jsou desítky mrtvých a stovky raněných civilistů. Jedná se nejvyhrocenější situaci mezi Izraelem a Palestinci za poslední desítky let. Islámský džihád se tímto snaží rozpoutat válečný konflikt s Izraelem. Předsednictvo SPD odsuzuje raketové útoky z palestinského Pásma Gazy na Izrael a podporuje právo Izraele na sebeobranu. Zároveň považujeme raketové útoky na Izrael za akt terorismu.

8.5.2019

Naši úctu si zaslouží všichni, kteří položili svůj život za naši republiku!

Už je tomu 74 let, co byla osvobozena naše vlast od nacismu a byly ukončeny boje v rámci II. světové války. Je naší povinností nezapomínat na ty, kteří nejcennější obětí – svým životem – přispěli k jejímu ukončení a nám tak zabezpečili svobodu.

Hnutí SPD bude vždy prosazovat a podporovat vlastenectví našich občanů a prohlubovat u nich pocit národní hrdosti. Je to součástí národní kultury, kterou musíme udržet i pro další generace. To v minulosti prokázali naši předci a dědové v krizových situacích, mezi které řadíme i obě světové války. Řada z nich v těchto válkách za naši vlast položila své životy.

V těchto květnových dnech si znovu, jako každý rok připomínáme ukončení druhé světové války a osvobození naší republiky od nacismu. Vlastní osvobození Československa od německých okupantů bylo v roce 1945 jednou z posledních událostí druhé světové války. Součástí osvobození Československa byla Pražská ofenzíva vedená Sovětským svazem z východní fronty, dále osvobození západních Čech americkou armádou a květnové povstání českého lidu. I v těchto posledních dnech bojů při osvobození naší republiky padlo mnoho příslušníků všech armád, kteří se na osvobození podíleli. V bojích padlo i mnoho civilistů.

Proto je naši povinností si s úctou připomínat ty, kteří položili své životy, a to nejenom při samotném osvobození naší republiky v květnových dnech roku 1945, ale v průběhu celé druhé světové války. V rámci ní se odhaduje, že celkové ztráty na životech představují více než 72 milionů lidí. Civilní oběti představují asi 47 milionů, včetně asi 20 milionů lidí, kteří zemřeli během války v důsledku hladu a nemocí. Vojenské ztráty představují asi 25 milionů, včetně 5 milionů válečných zajatců. Počet padlých československých vojáků se odhadují na 25 tisíc, polských vojáků 700 tisíc, maďarských vojáků okolo 300 tisíc a např. amerických vojáků padlo více jak 400 tisíc a o podobný počet vojáků přišlo Spojené království. O nejvíce vojáků v průběhu celé druhé světové války přišel Sovětský svaz, kde se uvádí počet kolem 9 milionů padlých vojáků. 

Mějme tento počet obětí stále na paměti, a nedopusťme, aby se takovéto strašné události ještě někdy v budoucnosti opakovaly. Připomínejme si události II. světové války a s úctou vzpomeňme na všechny padlé, protože naše svoboda byla vykoupena jejich životy.

7.5.2019

Česká republika na 1. místě – Společně proti diktátu EU!

Politická konkurence začala šířit opravdu hloupou fámu, že prý nemá smysl volit SPD v květnových volbách do Evropského parlamentu, protože jsme jako jediná strana proti EU.

Všichni ale víme, že právě Evropský parlament je jediné místo, kde můžeme prosadit změnu v Evropě a bojovat za svobodu a suverenitu České republiky – a proto je naopak zcela nutné v těchto volbách uspět. Spolu s našimi kolegy s evropské vlastenecké frakce Matteem Salvinim, Marine Le Pen, Geertem Wildersem, rakouskými Svobodnými a dalšími. Hnutí SPD je jediná politická síla důsledně hájící zájmy České republiky. Nekandidujeme proto, aby naši poslanci v Evropském parlamentu kolaborovali s elitami Evropské unie. Kandidujeme v těchto volbách, abychom zastavili diktát neomarxistických globalistů ovládajících současnou Evropskou unii. A nejsme sami – ve spolupráci s vlasteneckými politickými stranami naší frakce jsme připraveni budovat novou formu spolupráce národních států Evropy. Spolupráci, která bude respektovat a chránit naší suverenitu, svobodu, kulturu a tradiční společenské hodnoty.

V Evropském parlamentu řekneme společně jasné:

NE dvojí kvalitě potravin a spotřebního zboží. Ať z nás přestane EU dělat odpadkový koš.

NE likvidaci národních států a národů a vzniku jednoho multikulturního státu EU. Současná EU je nereformovatelná a stávající forma evropské integrace musí skončit.
NE dalšímu omezování práv občanů, včetně práva vlastnit zbraň.
NE novým regulacím a nesmyslným omezením podnikatelských aktivit.
NE podpoře imigrace.
NE toleranci k islamizaci Evropy.
NE pozitivní diskriminaci menšin a podpoře politických neziskových organizací.
NE přijetí eura Českou republikou.
NE evropské armádě vedené Bruselskou elitou.
NE předávání další moci z úrovně států do rukou EU.

V Evropském parlamentu budeme prosazovat:

PODPOŘÍME zrušení Lisabonské smlouvy a novou spolupráci národních států na základě svobody a suverenity.
PODPOŘÍME společný trh a svobodný pohyb občanů národních států Evropy.
PODPOŘÍME společné projekty dopravní a energetické infrastruktury.
PODPOŘÍME společné vědecké projekty a vědeckou spolupráci.
PODPOŘÍME spolupráci v boji s teroristy a mezinárodním zločinem.
PODPOŘÍME právo občanů členských zemí rozhodovat v referendu o všech zásadních otázkách včetně vystoupení z EU.
PODPOŘÍME postupné rušení zbytečných byrokratických orgánů EU.
PODPOŘÍME sociální projekty pro pracující rodiny v národních státech Evropy. Musí skončit demografická genocida evropských národů a jejich nahrazování imigranty.

6.5.2019

Angela Merkelová vystavila celou Evropu obrovskému nebezpečí!

Imigrace do Německa stále pokračuje a integrace imigrantů probíhá do muslimských komunit.

To, že nelegální imigrace muslimů do Německa je problém a bezpečnostní hrozba, veřejně přiznal i bývalý šéf německé kontrarozvědky Maassen. Dle jeho názoru nejvyšší státní představitelé v čele s Angelou Merkelovou nevědí, jak si poradit s neustálým příchodem nových muslimů do Německa, neboť přijatá opatření v této souvislosti nepřinášejí očekávané výsledky.

Hans-Georg Maassen je německý právník a politický úředník Křesťanské sociální unie v Bavorsku (CDU). Od roku 1991 působil ve Spolkovém ministerstvu vnitra a od roku 2001 zastával pozici vedoucího oddělení pro cizinecké právo. Od srpna roku 2012 až do jeho předčasného odchodu do důchodu v listopadu 2018, a to na základě dohody vládní koalice, byl prezidentem Federálního úřadu pro ochranu Ústavy.

Své tvrzení Hans-George Maassen o stavu nelegální migrace v Německu veřejně prohlásil při rozhovoru v Magyar televizió (MTV), která je součástí národní veřejnoprávní maďarské mediální skupiny Duna Média (M1). Maassen v rozhovoru, který trval 25 minut, kritizoval imigrační politiku Německa i celé Evropské unie a hlavně přístup Angely Merkelové k problému nelegální imigrace. V této souvislosti sdělil svou obavu, že buď letos v létě a na podzim, nebo případně příští rok přijde nelegálními cestami do zemí Evropské unie ještě více imigrantů. V této souvislosti doplnil, že Evropská unie nemůže přijmout celý svět na své území.

Maassen od roku 2015 stále varuje, že mezi imigranty jsou i ve velkém počtu bojovníci Islámského státu nebo jiní příslušníci džihádistických teroristických organizací. V rozhovoru kritizoval naprosto nedůsledné posílání zpět žadatelů o azyl, kterým byla jejich žádost zamítnuta. Podle jeho slov je to nejen v Německu, ale v celé EU katastrofa. V závěru rozhovoru kritizoval posilování paralelních společností v Německu, kdy u nově příchozích imigrantů dochází k integraci, ale nikoliv do většinové německé společnosti, ale do již existujících arabských, tureckých nebo salafistických společností. V této souvislosti mluvil o zhoršení celospolečenského klimatu v Německu v posledních letech a uvedl to na příkladu, že spousta lidí, kteří byli spíše voliči středu, se nyní přiklání k  Alternativě pro Německo (AfD), což potvrzují i provedené průzkumy mezi Němci (server sueddeutsche.de a focus.de).

Naše hnutí SPD souhlasí s výroky, které Hans-George Maassen uvedl v rámci rozhovoru v maďarské televizi o stavu muslimských komunit v Německu. Hnutí SPD bylo první a ve svých počátcích jedinou stranou v České republice, která se zásadně postavila proti přijímání nelegálních imigrantů a přerozdělování migračních kvót v rámci zemí Evropské unie, což si následně začaly přivlastňovat i jiné politické subjekty. Hnutí SPD prosazuje názor, že Česká republika patří našim občanům.

3.5.2019

Ustavující konference Oblastního klubu hnutí SPD Kladno.

Včera se uskutečnila ustavující konference Oblastního klubu hnutí SPD Kladno.

Milí přátelé, včera se uskutečnila ustavující konference Oblastního klubu hnutí SPD Kladno, jejímž hlavním bodem byla volba jeho předsednictva. Předsedou byl zvolen Jan Štraub a místopředsedy pak František Ryšlink a Ivana Slavíčková. Děkujeme všem členům za účast a zvolenému předsednictvu gratulujeme ke zvolení. Celému oblastnímu klubu přejeme hodně úspěchů v politické práci.

3.5.2019       

Senátní žaloba na prezidenta republiky je zoufalým a zhrzeným činem!

Hnutí SPD stojí za demokraticky zvoleným prezidentem a je zastáncem zrušení Senátu.

Prezident Miloš Zeman byl podruhé zvolen přímou volbou prezidentem České republiky a je v zahraničí respektován jako státník, který hájí zájmy našich občanů. Naneštěstí se ale najdou i jeho kritici, kteří by ho nejraději viděli v roli posluhovače svých probruselských zájmů. Nyní se do jejich čela postavila část senátorů, kteří připravují na prezidenta žalobu.

Naše hnutí SPD respektuje a chová úctu k našemu prezidentovi Miloši Zemanovi, který roli prezidenta České republiky zastává již druhé volební období, když v přímé volbě porazil všechny své protikandidáty. Ne všichni však respektují výsledek těchto demokratických voleb a neustále pana prezidenta napadají různými formami: televizní zpravodajství, novinové články, svolávání demonstrací apod., což vše je vedeno s cílem poškodit Miloše Zemana v očích občanů. Jako poslední příklad takového jednání uvedu „aktivitu části senátorů“, kteří dokončili žalobu na pana prezidenta, údajně za to, že „v naší republice vyvolal čistě prezidentský systém vládnutí“. Na celé věci je pro každého slušného občana nepochopitelné, že tuto žalobu vypracovali senátoři horní komory Parlamentu České republiky. Konkrétně se jedná o šest senátorů zastupujících senátorský Klub pro liberální demokracii – SENÁTOR 21, který tvoří senátoři Václav Láska, Ladislav Kos, Tomáš Goláň, Přemysl Rabas, Petr Orel a Lukáš Wagenknecht. Ti nyní vedou kampaň k podpoře v Senátu, kde chtějí získat 27 podpisů, aby se mohlo o návrhu žaloby v Senátu hlasovat. 

Samotný návrh žaloby je sepsán na 50 stránkách dokumentu a obsahuje celkem 57 skutků, ve kterých poukazují na pochybení současného pana prezidenta. Tyto skutky jsou řazeny v časové řadě, která začíná rokem 2013 a vede až do roku 2019. Nejvíce skutků se týká personálií, kde je uvedeno 27 případů, jako např. odmítnutí povýšení osob ve státních službách, nejmenování profesorů a nejmenování navrženého ministra zahraničí. Dalších 9 skutků dle návrhu žaloby nahrávaly Rusku a Číně, např. kauza novičok a účast prezidenta na vojenské přehlídce v Číně. V návrhu žaloby je též zmíněno, že se prezident v šesti případech v období šesti let postaral o kontroverzi při udílení státních vyznamenání. V závěru tohoto dokumentu je v odůvodnění napsáno: „Ústavně žalovaný, který si v podstatě uzurpoval řízení exekutivy bez odpovědnosti Poslanecké sněmovně, tak porušil Ústavu hrubým způsobem, protože takový způsob vládnutí Ústava nezná a stanoví způsob vládnutí zcela jiný.“

Co k tomuto návrhu žaloby na našeho pana prezidenta říci. Naše hnutí SPD stejně jako většina našich občanů stojí a podporuje Miloše Zemana ve funkci prezidenta, který byl zvolen demokratickým způsobem a to i přes to, že ne se všemi jeho postoji a názory souhlasí. Na některé záležitosti máme zcela odlišný politický názor, ale přímou demokratickou volbu prezidenta ctíme.

Nyní si ale položme otázku, k čemu nám vlastně horní komora Parlamentu České republiky, čítající 81 dobře placených senátorů, je a zda se bez Senátu naše republika neobejde. Hnutí SPD tvrdí, že Senát nepotřebujeme a budeme podporovat všechny aktivity k jeho zrušení. Tím by se nejen ušetřila část státních financí, ale i zrušila instituce, která rozdmýchává negativní nálady u našich občanů.

2.5.2019

Evropská unie je byrokratický moloch odsouzený k zániku!

Včera jsme si připomněli 15 let od vstupu do Evropské unie, od kterého si naši občané slibovali rozvoj naší republiky ve všech směrech. Naše očekávání se však nenaplnila.

Česká republika vstoupila do Evropské unie ve sváteční den (oslava Svátku práce) dne 1. května 2004, čemuž předcházelo první celostátní referendum v naší republice.  Toto referendum proběhlo ve dnech 13. – 14. června 2003 a 77% hlasujících z necelých 42% všech oprávněných voličů, kteří se voleb aktivně zúčastnili, členství podpořilo. Referendum bylo právně podloženo ústavním zákonem č. 515/2002 Sb. Vlastní akt přistoupení podepsali v Aténách za Českou republiku tehdejší prezident Václav Klaus a premiér Vladimír Špidla. K tomuto datu šlo o dosud největší rozšíření EU, kdy k ní přistoupily též Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. K dnešnímu dni je členem EU celkem 28 zemí.

V rámci tohoto patnáctiletého období se však odehrálo mnoho věcí, které značně ovlivnily chod a směrování této evropské velmoci, bohužel z pohledu našeho občana byla vnímána spíše negativně. Samotní vrcholní představitelé EU, zastoupení především německou kancléřkou Angelou Merkelovou a francouzským prezidentem Emanuellem Macronem, začali v rámci EU uplatňovat takovou zahraniční a ekonomickou politiku, která podporuje tyto silné velmoci a je vedena na úkor zájmů a svobod jednotlivých národů. To potvrzuje nedávné prohlášení Macrona, že když se nebudou některé státy podílet na přijímání imigrantů, budou vyloučeny ze Schengenského prostoru.

V současné době se EU nachází v hluboké krizi, ze které nynější vedoucí představitelé nejvyšších orgánů EU neumí najít východisko. Tato krize propukla v roce 2015 jako důsledek vítací politiky ze strany Angely Merkelové, která otevřela hranice EU nelegálním imigrantům, kteří se v počtu několika milionů dostali do zemí EU (nejvíce z nich skončilo v Německu a to z důvodu štědrých sociálních dávek). Tento trend přílivu nelegálních imigrantů (převážně muslimů) sebou přinesl nové situace a především bezpečnostní hrozby, se kterými se bude EU neustále potýkat, protože nelegální imigrace pokračuje. Je pouze omezena, a to zásluhou takových osobností, jako je italský ministr vnitra a šéf protiimigrační strany Lega Matteo Salvini nebo maďarský premiér a předseda nejsilnější parlamentní strany Fidesz-MPS Viktor Orbán.

Současní představitelé EU nemají ani koncepci reorganizace celé unie, aby lépe fungovala, neboť jim tento stav vyhovuje a pouze kritizují ostatní země, že upřednostňují vlastní národní zájmy nad těmi evropskými. Jako příklad uvedu výrok exprezidenta Evropské unie Hermana van Rompuyho: „V EU již nesmí být místo pro slova jako národ a vlast ve smyslu národním. Nová Evropa musí vymazat tyto pojmy ze slovníku. V EU není pro tyto pojmy místo. Čím dříve si to všichni uvědomíte, tím lépe.“ (server EUportal). Taková je současná EU a její představitelé.

Naše hnutí SPD zastává názor, že je EU nereformovatelná. Jestli máte stejný názor, můžete nás podpořit aktivní účastí u voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou ve dnech 24. a 25. května tohoto roku, a dát hlas našim kandidátům. SPD je součástí frakce Evropa národů a svobody (ENF), jejímž cílem je spolupráce suverénních evropských států na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, která musí být také zaměřená na co možná nejmenší byrokracii a zamezení vstupu imigrantů do zemí EU. Součástí této frakce je též Salviniho Lega nebo Národní sdružení Marine Le Pen. Nadále budeme také prosazovat, aby bylo možné hlasovat v referendu o vystoupení z Evropské unie, čímž by si sami občané rozhodli, jako před 15 lety, zda naše setrvání v Evropské unii je pro ně přínosem.

1.5.2019

Demonstrovali jsme společnou sílu vlastenců!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž hodnotíme čtvrteční zahájení kampaně SPD do voleb do Evropského parlamentu jako velmi úspěšné a vyzýváme všechny členy a voliče SPD k účasti ve volbách do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019. Současná Babišova vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM v tomto složení neslouží občanům a SPD vidí řešení ve vládě odborníků, kterou by mohla podpořit, pokud by tato vláda plnila i priority programu SPD. Vítáme úspěch protiimigrační strany Vox ve španělských parlamentních volbách, který poukazuje i s úspěchem dalších vlasteneckých stran na vzestup patriotismu po celé Evropě. V souvislosti s květnovými oslavami porážky Německa v roce 1945 připomínáme, že Německo zaplatilo naší zemi pouze maličký zlomek reparací, na které máme oprávněný nárok, a jejichž vymáhání po Německu SPD požaduje. Hnutí SPD také říká, že pokud nás prezident Francie Macron chce vyloučit ze Schengenu za to, že odmítáme imigranty, ať tak klidně učiní. A ať nás klidně vyloučí i z EU. V takovéto EU, kde se jen vyhrožuje, být nechceme!

1. Demonstrovali jsme společnou sílu vlastenců.

Ve čtvrtek 25. dubna hnutí SPD pořádalo v Praze na Václavském náměstí demonstraci „Za svobodnou Evropu, bez imigrace a diktátu EU“, kterou jsme zároveň zahájili kampaň do nadcházejících klíčových voleb do Evropského parlamentu. Na akci vystoupili se svými projevy kolegové z naší evropské vlastenecké frakce Geert Wilders, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Matteo Salvini se spojil formou videozdravice a také Tomio Okamura a lídr SPD do eurovoleb MUDr. Ivan David, CSc. Akce se zúčastnily na tři tisíce příznivců a naprosto zkrachoval pokus několika desítek odpůrců narušit její průběh.

Předsednictvo SPD vyslovuje v této souvislosti poděkování všem našim členům, příznivcům a účastníkům, kteří nás přišli na demonstraci podpořit. Zvláštní poděkování potom patří organizátorům a Policii ČR, kteří zajišťovali bezpečnost a hladký průběh celé akce. Děkujeme za skvělé vystoupení skupině Ortel. Vyzýváme všechny naše členy, příznivce a sympatizanty k maximální účasti ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 24. až 25. května 2019. Máme velkou šanci na získání několika mandátů a budeme tak moci prosazovat náš program i na úrovni Evropského parlamentu společně s našimi politickými partnery v rámci společné frakce.

2. Ve své nahotě se zde opět ukazuje ohavná podstata EU a jejích nabubřelých arogantních lídrů.

Francouzský prezident Macron vyhrožuje České republice a dalším státům odmítajícím imigranty, že když se nebudou podílet na přijímání imigrantů, budou vyloučeny ze Schengenského prostoru. EU, která se stále více stává jen fíkovým listem pro franko-germánské neomarxistické impérium, už nemá co nabídnout, a tak jen vyhrožuje. Hnutí SPD odmítá ustupovat takovému vyhrožování a klidně, ať nás ze Schengenu a i z Evropské unie vyloučí. V takové Evropské unii být nechceme! Pokud nechcete, aby Vám vládli Merkelová, Macron, Juncker a Soros, přijďte k REFERENDU o EU a IMIGRACI 24. a 25. května!

3. Vláda nepracuje, jen se hádá a střídá ministry.

Předsednictvo hnutí SPD považuje stávající výměnu ministrů vlády Kněžínka, Ťoka a Novákové za potvrzení vládní krize koaliční vlády ANO, ČSSD s podporou KSČM. Premiér Andrej Babiš těmito výměnami potvrzuje nejen špatný výběr ministrů, ale zároveň i současnou krizi vlády při hledání úspor v příjmech a výdajích státního rozpočtu. Hnutí SPD nesouhlasí s požadavky ČSSD na příjmy a výdaje státního rozpočtu a nesouhlasí s jejich účastí ve vládě. Vláda v tomto složení neslouží našim občanům. Řešení SPD vidí v demisi celé vlády a jmenování vlády odborníků. Na základě prosazení našich priorit je potom SPD ochotna takovouto vládu podpořit. Tento politický projekt prosazujeme od počátku a politická realita potvrzuje jeho správnost.

4. Zájmy České republiky jsou na prvním místě.

Předsednictvo SPD souhlasí s názory prezidenta Miloše Zemana, které pronesl při návštěvě Číny v rámci summitu zemí čínského projektu Hedvábné stezky. Prezident doufá, že firma Huawei bude zapojena do digitalizace v Česku včetně budování sítí páté generace. Hnutí SPD zastává názor, že veškeré diskuze o bezpečnostních rizicích spojených s firmou Huawei jsou pouhými spekulacemi, které mají za cíl poškodit zájmy této firmy. Bezpečnostní rizika nejsou potvrzená. Ve skutečnosti se jedná výhradně o otázku zájmů byznysu USA, který je spojen s možnostmi provozování v rámci sítě páté generace na našem území na úkor čínské firmy Huawei. Hnutí SPD odmítá podřizovat zájmy naší země obchodní válce USA.

5. Španělé se probouzí z multikulturního blouznění.

Předčasné volby ve Španělsku provázela mimořádná účast. Historicky poprvé v parlamentních volbách uspěla protiimigrační strana Vox, která získala více než dvě desítky mandátů. Je to důsledek politické krize bývalé vlády lidoveckého premiéra Mariana Rajoye, kterému španělský parlament vyslovil 1. června 2018 nedůvěru a tím jej jako předsedu vlády svrhl. Politická krize ve Španělsku je důsledkem dlouhodobého potlačování snah Katalánska o samostatnost a nezvládnuté migrační politiky. Je nutné připomenout surové potlačení referenda v Katalánsku, kde bylo zraněno na 900 občanů.

6. Připomínáme si porážku nacistického Německa v květnu 1945.

Hnutí SPD si připomíná výročí květnových událostí v roce 1945. Květnové povstání českého lidu a osvobození Československa armádami Spojenců znamenalo konečnou porážku nacistického Německa. Je třeba znovu připomenout zapomínané obětí 140 000 vojáků tehdejší sovětské armády a 33 000 vojáků rumunské armády, kteří padli v letech 1944 a 1945 na území Československé republiky. Zachránili nás před konečným řešením české otázky, kdy Německo plánovalo likvidaci našeho národa. Německo dosud zaplatilo jen mizivý díl válečných reparací. Hnutí SPD jako jediná politická strana nepovažuje tuto otázku za uzavřenou a žádá zaplacení zbytku reparací, které nám po právu náleží.

30.4.2109

Řev europaviánů do státní hymny na Václaváku dokazuje jejich idiotismus!

Na Václavském náměstí vyjádřilo podporu hnutí SPD několik tisíc demonstrantů – děkujeme.

Na čtvrtek 25. dubna 2019 si naše hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) naplánovala v souvislosti se začátkem kampaně voleb do Evropského parlamentu demonstraci na Václavském náměstí v Praze, a to přímo na historickém místě, kde velkolepé podium bylo hned pod sochou svatého Václava. Akce ve velkém formátu úspěšně proběhla a měla obrovský ohlas.

Nosné téma této velkolepé akce neslo název „Za svobodnou Evropu, bez imigrace a diktátu EU. Vedení hnutí tuto akci dobře připravilo, zabezpečilo účast zahraničních státníků, kteří jsou pro nadcházející volby do EP ve stejné frakci a mají společný cíl, kterým je získání co nejvyššího počtu křesel pro frakci Evropa národů a svobod (ENF). Demonstrace byla včas ohlášena magistrátu a byla též požádána Policie České republiky, aby dohlédla na klidný průběh demonstrace. Už po zveřejnění této akce se angažovaly přes sociální sítě skupiny podporované tzv. „sluníčkáři“, aby tuto demonstraci přerušili a vyprovokovali potyčky a nezákonné chování příznivců, které by následně zadokumentovali a zveřejňovali např. v České televizi. To se jim ale nepodařilo, za což je třeba poděkovat přítomným příslušníkům Policie ČR, kteří museli proti těmto provokatérům zasáhnout a to i za použití donucovacích prostředků.

Vlastní program demonstrace zahájil místopředseda SPD Radim Fiala, který se ujal role moderátora. V úvodu přivítal všechny přítomné členy a příznivce hnutí SPD, kterým se podařilo zaplnit celou horní část Václavského náměstí. V 16.00 hod. vystoupila na velkém jevišti skupina Ortel, která svými hudebními skladbami podporujícími české vlastenectví sklidila velké ovace a většina přítomných si tyto písně společně s kapelou zazpívala.

Před vlastním vystoupení předsedy hnutí SPD Tomia Okamury a zahraničních hostů zazněla státní hymna, kterou si přítomní za vztyčení stovek státních vlajek zazpívali. V této souvislosti musel každý slušný občan odsoudit nepřístojné chování odpůrců demonstrace (europaviánů), kteří při zpěvu státní hymny pískali a tropili hluk, čímž dokazovali svůj idiotismus. Škoda, že právě je nenatočili reportéři ČT a následně nezveřejnili ve zprávách, aby to viděla celá veřejnost. Oni ale čekali na jinou situaci, která by naše hnutí SPD v očích veřejnosti poškodila. Ale o tom, že se demonstrace zúčastnilo několik tisíc lidí, kteří se chovali úžasně a nenechali se k ničemu vyprovokovat, neproběhla ve zpravodajských pořadech České televize žádná zpráva.

Další část programu probíhal dle připraveného scénáře a jeho časové prodloužení vzniklo jenom v důsledku častých potlesků a hlasité podpory vystupujících. Jenom krátce zmíním řečníky, kterými byli lídr na kandidátce SPD pro volby do Evropského parlamentu MUDr. Ivan David, CSc., předseda hnutí SPD Tomio Okamura, předseda nizozemské Strany pro Svobodu Geert Wilders, předsedkyně francouzského Národního sdružení Marine Le Pen a další zahraniční hosté. Svou videozdravici účastníkům demonstrace zaslal i předseda italské Legy a ministr vnitra Matteo Salvini, která byla prezentována na velkoplošných obrazovkách a sklidila dlouhotrvající ovace. Po vystoupení všech hostů byla demonstrace za velkého potlesku ukončena a její účastníci se pokojně rozešli.

Pro každého, kdo se této demonstrace zúčastnil, to byl jistě silný zážitek, který potvrdil, že je mnoho příznivců, kteří mají dost diktátu Evropské unie a hrdě se hlásí k vlasteneckým hodnotám. Za to všem účastníkům této demonstrace patří velké poděkování a příslib, že hnutí SPD sliby, které dalo voličům, plní.

29.4.2019

V kauze nezaplaceného dluhu dědicům pana Altnera jde o zneužívání moci ČSSD!

Občané si sami udělají obrázek o vedení ČSSD, které káže vodu a pije víno. Pravdivost tohoto přísloví lze potvrdit řadou kauz ČSSD, které jsou důkazem toho, jak představitelé této vládnoucí strany porušují svůj mravní politický kodex.

Všem našim občanům je známá kauza, která od konce posledních let druhého milénia doprovází Českou stranu sociálně demokratickou, kdy jí hrozilo, že přijde o Lidový dům. Palác Losyů z Losinthalu, kdysi též palác Kinských, známý dnes hlavně jako Lidový dům, je raně barokní palác, který byl zbudován v letech 1651 – 1657 italským architektem a sochařem Carlem Luragem a nachází se v Praze na Novém Městě. V současnosti jde o sídlo České strany sociálně demokratické, která ho vlastní prostřednictvím své akciové společnosti Cíl.

V roce 1993 podalo Ministerstvo financí ČR určovací žalobu, aby soud zjistil skutečného vlastníka Lidového domu. Obvodní soud pro Prahu 1 v roce 1994 rozhodl, že vlastníkem domu je společnost Cíl. Následovaly dlouholeté právní spory, zda společnost Cíl právně existuje a kdo je jejím vlastníkem. Konečný verdikt v této kauze měl Ústavní soud, který v roce 2000 rozhodl, že vlastníkem nemovitosti je společnost Cíl, kterou vlastní ČSSD. V době těchto soudních sporů byl předsedou ČSSD Miloš Zeman, který smlouvu o zastupování ČSSD advokátem Zdeňkem Altnerem podepsal. Na jejím základě vysoudil advokát Zdeněk Altner pro ČSSD její stranické sídlo, za což měl slíbeno deset procent z vysouzeného majetku, plus možné penále.

Současný prezident Miloš Zeman se k této kauze již několikrát vyjádřil a obhajuje své tvrzení, že to bylo pro ČSSD v té době to nejlepší řešení. Též prosazoval, aby vedení ČSSD smlouvu neutajovala před veřejností a především před řadovými členy. V době, kdy advokát Altner vyhrál tento soudní spor, mu ČSSD vyplatila jen část slíbeného honoráře a postupně mu měla splácet dle splátkového kalendáře zbytek financí, což mu zaručovala uzavřená smlouva o zastupování ČSSD ve sporu o Lidový dům.

Advokát Altner v roce 2006 požádal ČSSD o doplatek ve výši 165 milionů korun s tím, že tímto bude pohledávka ČSSD vůči jeho osobě zcela vyrovnána. Tento návrh ale vedení ČSSD v čele s předsedou Jiřím Paroubkem odmítlo, neboť se domnívalo, že panu Altnerovi už vyplatili dost peněz a že původní smlouva byla finančně pro pana Altnera nadhodnocena. Tento názor od té doby zastává vedení ČSSD, ať již byl jejím předsedou Jiří Paroubek (2006 – 2010), Bohuslav Sobotka (2010 – 2017), Milan Chovanec (2017 – 2018) a i současný předseda Jan Hamáček, který je ve vedení strany od 18. února 2018 doposud. Vedení ČSSD si v těchto letech vůbec nepřipouštělo, že by ještě nějaké finance panu Altnerovi vyplatilo, a myslelo si, že spor časem vyšumí a z případných soudních sporů vyjde ČSSD vítězně. Tento názor byl posilován její vládnoucí pozicí a nestandardními postupy v celé řadě kauz (např. OKD), které jí provázely.           

Advokát Zdeněk Altner se ale nevzdal, a po úspěchu ve sporu, kdy zastupoval ČSSD ve sporu o Lidový dům, se domáhal doplacení částky 145 milionů korun. Verdikt z roku 2004 mu přiznal 18,5 milionu. Proti tomu se obě strany odvolaly. Městský soud v Praze následně v roce 2016 rozhodl, že částka má být vyplacena. Se smluvní pokutou za prodlení je to však víc než 300 milionů korun. Advokát Altner dne 7. listopadu 2016 zemřel a jeho práva přešla na jeho dědice. Nyní je spor v řešení u Nejvyššího soudu, který má rozhodnout o dovolání ČSSD proti pravomocnému verdiktu, podle něhož má strana zaplatit 338 milionů korun svému bývalému advokátovi Zdeňku Altnerovi, respektive jeho dědicům. Mezitím se ovšem případem začal zabývat Ústavní soud. Řeší stížnost, kterou Altner podal ještě před svou smrtí. Stěžoval si na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který rozhodl o odkladu vyplacení peněz. Ústavní soud v polovině dubna tohoto roku svým verdiktem vyhověl dědicům právníka Zdeňka Altnera a zrušil odklad vykonatelnosti verdiktu, podle kterého jim má ČSSD vyplatit asi 338 milionů korun.

Takže si počkejme, jak celý spor dopadne. To ale nic nemění na přístupu vedení ČSSD, jak na celou kauzu nahlíží. Na závěr uvedu, co o sporu ještě před svou smrtí řekl Zdeněk Altner: „Zatímco statisíce lidí musí plnit své závazky vůči bankám, kdyby se zpozdili často byť jen o den, čekali by je nemalé sankce. A ČSSD si myslí, že své závazky plnit nebude." Naše hnutí SPD odsuzuje, jak ČSSD zneužívá svoji moc, aby nemusela platit dluh na základě pravomocného rozsudku pro dědice pana Altnera.

26.4.2019

Vládní spolupráce s ČSSD je zárukou cesty do pekel!

O tom, že Česká strana sociálně demokratická je stranou, která vlastně neví, co chce, se občané denně přesvědčují z výroků jejích představitelů. Poslední takovou zprávou bylo prohlášení Jana Hamáčka v souvislosti s možnou výměnou nejvyššího státního zástupce.

Místo toho, aby byla ČSSD loajální ke svému vládnímu partnerovi, tak hnutí ANO v důležitých momentech dává spíše najevo svou nepodporu, což také hodně vypovídá o etických hodnotách a normách vládních představitelů z řad ČSSD. První případ tohoto jednání představitelů ČSSD se ukázal při hlasování o vyslovení nedůvěry vládě ze dne 23. listopadu 2018, kdy se poslanci ČSSD hlasování vůbec nezúčastnili (před vlastním hlasováním opustili jednací sál).

Poslední případ se váže na výměnu ministra spravedlnosti, kdy se v médiích začaly šířit informace, že tato výměna je účelový krok premiéra Babiše domluvený s prezidentem Milošem Zemanem. Předseda ČSSD Jan Hamáček tuto informaci komentoval přes média s tím, že ČSSD nevidí důvod personálních změn na státním zastupitelství a plně podporuje pozici současného nejvyššího státního zástupce. Případné hlasování o odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana by pak dle Hamáčka znamenalo konec vlády.

O tlaku na Pavla Zemana se začalo hovořit v souvislosti s tím, že novou ministryní spravedlnosti bude Marie Benešová. Předseda ČSSD v přímém přenosu ve zprávách na ČT 24 uvedl: „Já nevidím důvod, abychom teď sahali do systému státních zástupců, na toto bude sociální demokracie velmi citlivá. Pokud by se ve vládě mělo hlasovat o odvolání nejvyššího státního zástupce, tak to bude poslední hlasování této vlády.“ Vše se točí okolo dotační kauzy „Čapí hnízdo“, ve které předseda vlády čelí návrhu na podání obžaloby. Tyto spekulace už dříve odmítl premiér Andrej Babiš.

Ministr vnitra a předseda ČSSD nevede Policii České republiky tak, aby se navenek chovala apoliticky a sloužila všem našim občanům. To lze dokladovat např. ve zprávě o extremismu, kde je zveřejněno, že hnutí SPD šíří „předsudečnou nenávist“, protože poukazuje na trestné činy imigrantů a islamistů. Předseda ČSSD Jan Hamáček by si měl uvědomit, že zastává velmi důležitý post ministra vnitra a tím pádem by se měl vyvarovat šíření lží a negativních nálad proti našemu hnutí. On to má ale už ve své povaze, jak poukazujeme na případech, jak se chová ke svým partnerům.

ČSSD je strana, která by neměla být vládní stranou, neboť za období svého vládnutí v předchozí vládě nic pro naše občany pozitivního neudělala a je spojována s kauzami, které stály naše daňové poplatníky miliardy korun (např. privatizace OKD). Ve svém programu ČSSD podporuje principy globalizace a multikulturní integrace, které prostřednictvím svých ministrů zastoupených v současné vládě cíleně různými formami podsouvá našim občanům.

I z tohoto důvodu prosazuje naše hnutí SPD, aby na významných ministerských postech byli hlavně dobří manažeři, kteří jsou garanty, že ministerstva zabezpečují své úkoly profesionálně.

25.4.2019

Odsuzujeme barbarský teror nenávistné islámské ideologie na Srí Lance!

Islámský stát se přihlásil k sériím teroristických útoků, které spáchali sebevražední atentátníci v metropoli Colombo a na dalších místech na Srí Lance. Mezi více jak tři sta mrtvými je i 45 dětí. 

Na Velikonoční neděli zaútočilo na Srí Lance sedm sebevražedných atentátníků, kteří svůj útok realizovali ve třech kostelech a třech luxusních hotelích. Poslední útok se odehrál na okraji města Colombo a připravil o život tři policisty. Celkem si tyto teroristické útoky vyžádaly 359 mrtvých (z toho je 38 cizinců) a okolo 500 zraněných. Dětský fond OSN (UNICEF) oznámil, že mezi oběťmi je i 45 dětí. K těmto teroristickým útokům se prostřednictvím propagandistické agentury Amak přihlásil Islámský stát: „Pachatelé útoku, jehož terčem byli předevčírem občané zemí koalice a křesťané na Srí Lance, pocházejí z řad bojovníků Islámského státu". Tyto atentáty na Srí Lance odůvodňují jako odvetu za útoky na mešity na Novém Zélandu, při nichž zemřelo padesát muslimů. Ministr obrany Srí Lanky Ruvan Vidžavardene v parlamentu uvedl, že atentáty se připisují na vrub radikální skupině Národní Tauhíd Džamáate (NTJ) vedené kazatelem Zahránem Hašímem, který se odpálil v jednom ze tří hotelů ve městě Colombo. 

Zahrán Haším se svými příznivci se hlásí jako odnož radikální skupiny Srí Lanka Tauhíd Džamáate (SLTJ), jejíž tajemník Abdul Razik byl v roce 2016 zatčen za šíření nenávisti vůči buddhistům. V této návaznosti je NTJ spojovaná s prosincovými vandalskými útoky v buddhistických chrámech v Mawanelle, kde se terči útoku staly tváře soch Buddhy. V červenci roku 2017 NTJ zveřejnila urážlivé video o Buddhovi a buddhistických Sinhálcích v zemi. Haším se také v jednom videu ptal, co udělali muslimové na Srí Lance pro doktora Zakira Naíka (předseda Islámské výzkumné nadace v Indii), který podněcuje nenávist a podporuje terorismus. Ze Srí Lanky sice odešlo několik radikálů bojovat do Sýrie, kde se přidali k Islámskému státu, ale už není evidováno, kolik se jich vrátilo zpět a kolik s nimi přišlo do země džihádistů.

Na Srí Lance byl od pondělního večera vyhlášen výjimečný stav a místní policie dosud v souvislosti s útoky zadržela 60 lidí. Většinu zatčených tvoří místní obyvatelé, policie ale pátrá po možném zapojení cizinců. Mezi zadrženými je i syrský občan. Vyšetřování dosud ukázalo, že mezi pachateli útoků je sedm sebevražedných atentátníků. Svou pomoc nabídl i Interpol, který se k těmto teroristickým útokům vyjádřil prostřednictvím svého generálního tajemníka Jürgena Stocka: „Informace k identifikaci těch, kteří se podíleli na útocích, mohou pocházet odkudkoliv. Interpol má však rozsáhlou mezinárodní síť a také databázi, která je při vyšetřování atentátů nezbytná.“ Premiér Srí Lanky Ranil Vikremasinghe podle agentury Reuters nevyloučil další atentáty.

Naše hnutí SPD nedopustí, aby buňky islámských teroristů zapustily své kořeny v naší republice. Bohužel tyto buňky v rámci zemí Evropské unie již existují a nikdo neví, kdy a jak zase zaútočí. Do nadcházejících voleb do Evropského parlamentu jdeme mimo jiné i s těmito vizemi: Ne islámu, ne teroristům. Zajistíme bezpečnou Českou republiku. Jestli s námi souhlasíte, tak podpořte naše kandidáty v nadcházejících volbách do EP.

24.4.2019

Přijďte nás podpořit!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Hnutí SPD pořádá ve čtvrtek 25. dubna od 16:00 hodin v Praze – v horní části Václavského náměstí – demonstraci, jejímž hlavním tématem je říct celé Evropě NE diktátu EU, její imigrační politice a islamizaci, a kde ze zahraničních hostů vystoupí Marine Le Pen, Geert Wilders a Matteo Salvini se spojí formou videozdravice. V usnesení též upozorňujeme na pronásledování křesťanů ze strany muslimů a na to, že příchod islámských imigrantů je nástrojem národní a kulturní genocidy evropských států. Zpráva Ministerstva vnitra, která spojuje hnutí SPD s extremismem, je politickým útokem na svobodu a demokracii. SPD odmítá návrhy na zvýšení daní ze strany ČSSD. Volby na Ukrajině ukázaly, že tamní lidé chtějí změnu.

1. Přijďte nás podpořit.

Hnutí SPD pořádá ve čtvrtek 25. dubna od 16:00 hodin v Praze – v horní části Václavského náměstí – demonstraci, jejímž hlavním tématem je říct celé Evropě NE diktátu EU, její imigrační politice a islamizaci. Na demonstraci vystoupí se svými projevy lídři jednotlivých stran a hnutí, se kterými je hnutí SPD ve společné frakci Evropského parlamentu ENF (Evropa národů a svobody), zejména Marine Le Pen, Geert Wilders, Tomio Okamura a další řečníci. Se zdravicí se na dálku účastní i předseda italské Ligy a ministr vnitra Matteo Salvini a zahraje i kapela Ortel.

Hnutí SPD vyzývá své členy, příznivce a voliče k maximální účasti na této veřejné akci před blížícími se klíčovými eurovolbami. Přijďte vyjádřit svou přítomností podporu programu SPD, které je jediným politickým subjektem zastoupeným ve Sněmovně, které má šanci reálně v nadcházejících eurovolbách uspět. Chceme žít v Evropě, ale bez současné politiky multikulturalismu a likvidace národních států prosazovanou elitáři EU Junckerem, Tuskem, Macronem a Merkelovou.

2. Islamisté jsou nástroj globalistů.

Masové vraždění na Srí Lance je zcela zjevným útokem na křesťany a turisty takzvaných západních zemí. Na tři sta mrtvých a stovky raněných jsou dílem náboženských fanatiků. V souvislosti s velikonočním vražděním na Srí Lance dostává jasnou podobu i požár Notre Dame v úvodu velikonočních svátků. Delší dobu se zvyšuje agresivita stoupenců islámu proti křesťanům a židům po celém světě. Politické elity západního světa tuto agresi podporují a povzbuzují. Jsou zaprodáni myšlence globálního světa a považují radikální islamisty za nástroj pro likvidaci národních kultur Evropy. Jejich nástroji jsou pozitivní diskriminace a podpora imigrace z islámských zemí. Islám je neslučitelný s naším pojetím demokracie a svobody. Je dnes pro Evropu a Českou republiku stejnou hrozbou jako nacistické Německo.

Míra agresivity islámu je pouze otázkou počtu jeho vyznavačů v dané zemi. Hnutí SPD požaduje zákaz propagace nenávistných ideologií potlačujících lidská práva a popírajících lidská práva. Zásadní části islámu takovou ideologií jsou. Politici podporující pozitivní diskriminaci a příchod islámských imigrantů připravují národní a kulturní genocidu evropských států. Hnutí SPD se nebojí ani Berlína, ani Bruselu, ani domácích zrádců. Jsme jediná významná politická síla, která říká imigraci a islamizaci Evropy jasné NE.

3. Útok Ministerstva vnitra na hnutí SPD.

Zpráva Ministerstva vnitra, která osočuje hnutí SPD a spojuje ho s extrémismem, je politickým útokem na svobodu a demokracii. Ministerstvo vnitra vedené ministrem a předsedou ČSSD Hamáčkem otevřeně vstupuje do politické soutěže s cílem politicky poškodit hnutí SPD. Jde o totalitní praktiky politické policie. ČSSD, která dnes řídí ministerstvo je globalistická, neomarxistická strana. Je to strana, která zradila své tradice a dnes slouží jen cizím nadnárodním zájmům.

Hnutí SPD se nedá zastrašit. Budeme dál prosazovat přímou demokracii a právo lidí rozhodovat ve své zemi. Neuhneme z požadavku na referendum včetně referenda o vystoupení z EU nebo NATO. Říkáme NE migraci islámských fanatikům a podpoře flákačů odmítajících práci! To není nenávist, ale projev zdravého rozumu.

4. Odmítáme zvyšování daní.

Předsednictvo SPD považuje další návrhy ČSSD na zvyšování daní, které by měly přinést do rozpočtu až 30 miliard korun, za zcela nepřijatelné. V případě zavedení tzv. bankovní daně by banky tyto zvýšené odvody přenesly na své klienty a to je pro SPD nepřijatelné.

Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM by naopak měla přijít s návrhy zásadního snížení výdajů svých ministerstev ve vztahu k výši vyplácení neadresných sociálních dávek chronickým flákačům, zásadně omezit platby politickým neziskovým organizacím, zrušit inkluzi ve školství a snížit bující státní byrokracii. Tyto finanční prostředky potom lze následně použít na zvýšení nejnižších důchodů, včetně invalidů, dále ve prospěch nezaopatřených dětí, pro platy a mzdy zaměstnanců v sociálních službách nebo zásadní investice do dopravy a infrastruktury státu.

5. Majdan na Ukrajině znamenal katastrofu – lidé chtějí změnu.

Prezidentské volby na Ukrajině vyhrál politicky neznámý herec Volodymyr Zelenskyj, který drtivě porazil stávajícího prezidenta Petra Porošenka. Výsledek druhého kola prezidentských voleb na Ukrajině je odrazem dlouhodobé situace na Ukrajině, kde její občané chtějí zásadní změnu. Ukrajina je rozkradená země zmítaná občanskou válkou. Politiku země ovládají fakticky USA a klany oligarchů za podpory EU. Pouze čas ukáže, jestli nový prezident bude mít odvahu řešit problémy země nebo je pouze figurka na šachovnici mocenských her globální oligarchie.

23.4.2019

Petice za právo na zdravotně nezávadné potraviny a proti dvojí kvalitě potravin a zboží!

Podpořte novou petici občanů České republiky za právo na zdravotně nezávadné potraviny a proti dvojí kvalitě potravin a zboží!

Cílem je sesbírat co nejdříve 10 tisíc podpisů, aby došlo k veřejnému projednání ve Sněmovně! Musíme vytvořit tlak na českou vládu, která ustoupila diktátu z Bruselu, a přestala důsledně kontrolovat kvalitu dováženého masa! Může tak nadále docházet k dovozu zdravotně závadných potravin ze zemí EU, jak se to v poslední době stává a které přímo ohrožují naše zdraví. Orgány EU celý problém dlouhodobě ignorují a zpochybňují právo České republiky na přísné uplatnění vlastní kontroly kvality zdravotní nezávadnosti potravin. Občané ČR jsou dlouhodobě vystaveni ponižující a diskriminační praxi dvojí kvality potravin a zboží.

Odmítáme jíst zdravotně závadné maso na základě diktátu Evropské unie, která svou zemědělskou politikou a z ní vyplývajícími regulacemi brání České republice v produkci vlastních kvalitních potravin. Dotace a regulace Evropské unie tak brání v zajištění naší potravinové soběstačnosti a bezpečnosti.

Žádáme vládu České republiky, aby bez ohledu na diktát Evropské unie připravila legislativní kroky k ochraně občanů České republiky před dovozem zdravotně závadných potravin a zavedla embargo na dovoz výrobců uplatňujících dvojí kvalitu u potravin a zboží pro Českou republiku a takzvané „západní země".

Pomozte nám sesbírat co nejvíce podpisů! Archy nemusí být plné – stačí, když nám zašlete arch třeba i s jedním podpisem, i takový arch je platný! Petice je ke stažení a vytisknutí zde:

https://www.spd.cz/novinky/4378-petice-obcanu-ceske-republiky-za-pravo-na-zdravotne-nezavadne-potraviny-a-proti-dvoji-kvalite-potravin-a-zbozi?fbclid=IwAR1RiDBFa61o1zmmT3VKQMHva6MSVWwQNZuxvFZssxl4tH1JK7AFBINI4ws 

Podpisové archy zasílejte na adresu: SPD – Tomio Okamura, Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana.

Děkujeme za spolupráci!

19.4.2019

Hezké Velikonoce plné jarního sluníčka!

Milí přátelé, prožijte celé velikonoční svátky v klidu, rodinné pohodě a hlavně ve zdraví. Tradice je třeba udržovat a předávat dalším generacím.

18.4.2019

Pohádky jsou nedílnou součástí naší národní identity a kultury!

Základní škola v Barceloně vyřadila některé pohádkové knihy s odůvodněním, že jsou příliš sexistické.

Toto tvrzení není žádný aprílový žert, ale skutečná realita, která by měla každého občana v naší zemi přinutit alespoň k zamyšlení. Ve Španělsku ať si pohlíží na výchovu dětí po svém, ale pro nás jsou české pohádky nedílnou součástí naší kultury, kterou zachováme i pro budoucí generace. 

Zprávu zveřejnil portál iDnes.cz dne 12. dubna tohoto roku, takže se opravdu nejedná o nějaký aprílový žert. Barcelonská školská komise rozhodla, že některé ze zařazených knížek v místní knihovně jsou pro děti a jejich další psychosociální vývoj nevhodné a tvrdí, že jsou příliš sexistické. Tato školská komise, která je oficiálně zřízena pro rovnost pohlaví, z místní knihovny vyřadila přes 200 pohádkových knih, o kterých samovolně rozhodla, že jsou nevhodné z důvodů šíření stereotypů o mužské a ženské roli. V barcelonské škole Taber v oddělení pro ty nejmladší děti do šesti let tak byla vyřazena z nabídky téměř třetina knih.

Paradoxní na této věci je též další skutečnost. Celý projekt vznikl jako součást katalánského projektu pod názvem „Knihovna a rovnost pohlaví“ a je do něj zapojeno více regionů. Tuto cenzuru dělají lidé, kteří vystudovali na evropských univerzitách různé humanitní obory a někteří z nich zastávají pozice v příslušných orgánech EU. Nyní chtějí určovat vhodnost či nevhodnost dětských pohádek, a to na základě „svých etických pravidel“. Celý projekt nám tak ukazuje, jak lze „hospodárně“ nakládat se státními penězi. Nalezneme zde společné znaky s tím, jak se u nás využívají dotační peníze na různé nesmyslné projekty realizované převážně politickými neziskovými organizacemi. V rámci zemí EU se problémy tohoto druhu (nevhodnost pohádek pro děti) řešily např. ve Švédsku v souvislosti s knihou Pipi Dlouhá punčocha (Astrid Lindgrenová) a ve Francii byly z knihoven pro děti vyřazeny některé díly Tintinových dobrodružství (Hergé).

A jak je nahlíženo na pohádky od českých autorů? Ve zmiňované škole Taber byla vyřazena např. pohádka o Červené Karkulce (František Hrubín). Když se v této souvislosti poohlédneme do naší historie, tak mi každý soudný občan dá za pravdu, že pohádky od našich autorů jsou nepřekonatelné a celá řada z nás na nich vyrostla. Většina si vzpomene na své dětství, kdy nám rodiče, potažmo babičky a dědové četli pohádky a následnou rozpravou s nimi nám bylo každé neetické jednání pohádkových postav vysvětleno. Jednalo se o pohádky z „klenotnice českých pohádek“, jejímiž autory byli např. Božena Němcová, Jaromír Erben, Karel Čapek, František Hrubín, Václav Čtvrtek. Hrdinové těchto pohádek, jako např. Princ Bajaja, Rumcajs, Manka, Maková panenka, Křemílek a Vochomůrka, nám zpříjemňovali dětství.

Naše hnutí SPD zastává názor, že jsou pohádky nedílnou součástí naší národní identity a kultury, kterou jsme povinni rozvíjet a uchovat pro příští generace. Vážíme si a chováme úctu k národním tradicím a kultuře, jejíž nedílnou součástí jsou i pohádky od českých autorů, které mají své pevné místo při výchově našich dětí v předškolním věku.

17.4.2019

Ve Finsku uspěli vlastenci, kterým gratulujeme!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž upozorňujeme, že požadavek ODS na odvolání Václava Klause ml. je falešný, neboť ODS (včetně Klause ml.) sama tento princip porušila, když prosazovala odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy sněmovny. Vláda Andreje Babiše neplní sliby, když odkládá zavedení paušální daně, která měla odlehčit živnostníkům. Výrazný meziroční růst inflace o tři procenta, kdy například brambory zdražily o 75 procent, je důsledkem dotační politiky EU a především dluhové ekonomiky. Hnutí SPD jasně odmítá diktát EU, která se snaží vnutit nám směrnici o zbraních. Talibán pokračuje v ofenzivě, a proto podporujeme stažení naší armády i armád NATO z Afghánistánu. Vítáme, že ve Finsku velmi uspěli vlastenci ze Strany Finů, která je pro vystoupení z Evropské unie a proti imigraci.

1. Dnešní situaci s Klausem ml. si zavinila ODS sama.

Hnutí SPD se nenechá úkolovat ODS při řešení jejích vnitrostranických problémů spojených s vyloučením poslance Klause ml. z ODS a jeho odvoláním ze školského výboru. Volání ODS po dodržování dohod o poměrném zastoupení v orgánech sněmovny je falešné. ODS sama tento princip porušila, když prosazovala odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy sněmovny. Klub ODS, včetně poslance Klause, tehdy podpořil odvolání Tomia Okamury bez ohledu na princip poměrného zastoupení. Dnešní situaci si zavinila ODS sama. Václav Klaus ml. byl ODS ze strany vyhozen, a pokud situaci není schopna ODS řešit, tak ho neměla vylučovat. Hnutí SPD nemá problém se setrváním Václava Klause ml. ve školském výboru, kam po odborné stránce jistě patří.

2. Odklad paušální daně pro jeden milión živnostníků.

SPD dlouhodobě prosazuje platbu paušální daně pro drobné podnikatele a živnostníky, která má být odstupňovaná podle výše jejich obratu. Premiér Andrej Babišale opětovně neplní sliby. Letos v lednu veřejně avizoval zavedení paušálních odvodů pro živnostníky na leden 2020. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) však minulý týden oznámila, že se tento termín nestihne a paušální daň pro drobné podnikatele a živnostníky bude zavedena nejdříve v pololetí příštího roku. Cílem zavedení paušální daně je snížení byrokracie a administrativy, při kterém by již drobní podnikatelé a živnostníci dále nemuseli vést účetnictví a stát by je přestal kontrolovat, což je pro ně velká úleva. Předsednictvo SPD v této souvislosti zastává názor, že současná vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM pouze slibuje a nehájí dostatečně zájmy drobných podnikatelů a živnostníků. Současná vláda slibuje, nešetří a dnes je v situaci, kdy bude shánět peníze za každou cenu, včetně navýšení daní a odvodů. SPD prosazuje úsporu výdajů na státní správu a konec financování politických neziskových organizací.

3. Probíhá trvalé znehodnocování měny a úspor lidí v zájmu finanční oligarchie.

Spotřebitelské ceny v ČR, tedy cenová inflace, v březnu meziročně stouply o 3 procenta. Šlo o nejvyšší meziroční nárůst od října 2012, uvedl Český statistický úřad. Vyšší byly zejména ceny některých potravin. Třeba brambory meziročně zdražily o neuvěřitelných 75 procent, ale zdražily rovněž lihoviny, pivo a víno, tabákové výrobky a pohonné hmoty. K růstu cen zhruba polovinou přispěly i ceny související s bydlením, tedy vodné a stočné a energie. Elektřina byla meziročně dražší o 11,9 procenta, teplo a teplá voda o 4,5 procenta a pohonné hmoty o 2,1 procenta. Je to důsledek dotační politiky EU a především dluhové ekonomiky. Probíhá trvalé znehodnocování měny a úspor lidí v zájmu finanční oligarchie. Hnutí SPD prosazuje hospodářskou politiku založenou na podpoře malého a středního podnikání, významné role státu v oblasti energetiky, vody a ukončení regulační politiky EU v českém zemědělství. Hnutí SPD také jednoznačně vystupuje proti narůstající síle nadnárodních globálních společností. Zde naopak prosazujeme regulaci k omezení vyvádění jejich zisku z České republiky.

4. EU směřuje k regulaci a omezování našich legálních držitelů zbraní.

Generální advokátka Soudního dvora Evropské unie doporučila tomuto soudu, aby zamítl žalobu České republiky proti unijní směrnici zavádějící přísnější pravidla pro nabývání a držení zbraní. Jde o diktát EU. Naprosto jasně se ukázalo jako falešné ujišťování vlády, že bude zájmy majitelů zbraní hájit. Existuje jediná obrana a tou je politika hnutí SPD. Diktátu je třeba říct jasné NE. EU musí skončit a být nahrazena spoluprací suverénních národních států, kde pravidla pro držení zbraní budou výlučně v pravomoci jednotlivých zemí.

5. Po vojenském debaklu USA a NATO je třeba nechat Afghánistán Afgháncům.

Radikální hnutí Tálibán 12. dubna 2019 oznámilo, že zahajuje jarní ofenzivu v Afghánistánu s tím, že boje neustanou, dokud v zemi budou zahraniční vojenské síly. To vše ohlásili navzdory mírovým jednáním se Spojenými státy. Učinili tak i přes chystané významné shromáždění Afghánců, při němž se má diskutovat o řešeních vleklé války a o případném stažení amerických vojáků ze země. Povstalci prakticky každý den přepadávají afghánské bezpečnostní síly a vojáky NATO, přičemž způsobují značné ztráty, a to i mezi civilisty. Minulý týden zahynuli další tři Američané při útoku na americký vojenský konvoj nedaleko letecké základny Bagrám. O den později ozbrojenci Tálibánu zabili dvě desítky afghánských vojáků, když přepadli vojenské kontrolní stanoviště nedaleko hranic s Pákistánem. Jenom loni zahynulo rukami tálibánců pět našich vojáků, což je vůbec největší poměr padlých k počtu nasazených vojáků. Celkem zde již padlo 14 našich vojáků.

SPD dlouhodobě nesouhlasí s účastí našich vojáků v operaci na území Afghánistánu. Pokračování této nekonečné operace přinese pouze další oběti. Jedná se z našeho pohledu o velmi drahou dlouhodobou intervenci v cizí zemi, za cizí zájmy a to díky dlouhodobě špatnému přístupu a strategii západních mocností a NATO k situaci v Afghánistánu. Je potřeba nechat po 17 let trvajícím vojenském debaklu USA a NATO Afghánistán Afgháncům a nevnucovat jim naše anebo jiné modely chápání demokracie a naše vojáky stáhnout domů. Potřebujeme je doma na obranu území našeho státu.

6. Ve Finsku uspěli vlastenci, kterým gratulujeme.

Ve Finsku velmi uspěli vlastenci ze Strany Finů, která je pro vystoupení z Evropské unie a proti imigraci. Získali 17,5 procenta jen velmi těsně za vítěznými sociálními demokraty. Straně Finů gratulujeme a věříme, že po volbách do Evropského parlamentu, které jsou 24. a 25. května 2019, se společně zbavíme diktátu Bruselu a zabráníme masové imigraci a islamizaci Evropy! Ukazuje se, že lidé po celé Evropě začínají mít čím dál tím víc dost diktátu sluníčkářského Bruselu a islamizace svých zemí. Lidé si chtějí vzít své země zpět z rukou neomarxistů a globalistů.

16.4.2019

Apelujeme na Policii ČR k zesílení opatření na hraničních přechodech!

Imigranti využívají nelegální tranzit do Německa přes Českou republiku, čemuž musíme všemi dostupnými prostředky zamezit.

Nelegální imigranti, kteří se chtějí dostat do cílové země Německo, volí tranzit přes Českou republiku. Policie ČR jenom v tomto roce zaznamenala několik případů, v rámci kterých koná trestní řízení, ale velká většina těchto nelegálních aktivit zůstává utajených.

Tvrzení, že přes Česko převaděči dopravují do Německa stále více imigrantů, je realita, kterou potvrzuje nejen Policie České republiky, ale i německý ministr vnitra Horst Seehofer (CSU). Dle statistik zveřejněných v Německu se každým rokem od roku 2015 zvyšuje počet imigrantů, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa. Za rok 2017 zachytila Spolková republika Německo na svém území přes tři a půl tisíce imigrantů, kteří do země nelegálně vstoupili z Česka, v roce 2018 jich bylo skoro čtyři tisíce. A to se bavíme jen o těch případech, které se podařily zrealizovat (dle serveru Lidovky.cz).

V rámci těchto zvyšujících se počtů nelegálních imigrantů z Česka do Německa vyzval v květnu minulého roku místopředseda odborů německé spolkové policie Jörg Radek německého ministra vnitra Horsta Seehofera, aby apeloval na ministra vnitra České republiky k zesílení kontrol na hraničních přechodech. Jörg Radek to odůvodňoval dle deníku Die Welt těmito slovy: „Šance, že budou běženci odhaleni, s tím lze počítat jen v případě, že bude na místě přítomna policie a budou se dělat kontroly, a proto musí být i u hranic s Českem počet policistů stabilizován.” Na tuto situaci reagoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) tvrzením, že české statistiky ohledně této problematiky operují s jinými daty, a že Policie ČR má vše pod kontrolou. Proti počtu 4.000 nelegálních imigrantů zadokumentovaných v Německu v roce 2018 uvádí Jan Hamáček počet 191.

Dle oficiálních statistik zveřejněných na webových stránkách Policie ČR se uvádí, že Služba cizinecké policie loni v Česku odhalila nelegální pobyt 4.992 lidí, což bylo o 254 více než v roce 2017. Nejvíce se jednalo o Ukrajince, Moldavany a Vietnamce, kteří překročili povolenou dobu pobytu. Imigrantů, kteří využili Českou republiku jako tranzitní zemi, přibylo loni meziročně o 19 na počet 191. Ti údajně mířili převážně ze Slovenska do Německa. Letos k 10. dubnu je zadokumentováno celkem 73 imigrantů v souvislosti s tranzitní nelegální imigrací.

Poslední případ u nás byl zaznamenán minulý čtvrtek, kdy policisté z mobilní jednotky Ředitelství služby cizinecké policie v dopoledních hodinách na 162. km dálnice D1 provedli na základě poznatku od partnerských policejních sborů kontrolou dodávkového vozidla Mercedes s poznávací značkou Velké Británie. Toto vozidlo bylo speciálně upraveno k převozu osob, z čehož lze odvodit, že to nebyl první případ nelegálního převozu osob přes státní hranice České republiky. V tomto případě bylo za falešnou zástěnou namačkáno celkem 13 imigrantů, z toho byly 3 děti. Řidič uvedeného vozidla je litevské státní příslušnosti a je jedním z členů organizovaných skupin, kteří touto nelegální formou vydělávají nemalé peníze. Zatím je trestně stíhán v souvislosti naplnění skutkové podstaty dle § 340 trestního zákoníku – Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, kde lze dle dalších zjištěných okolností uložit dle odst. 3 trest odnětí svobody na dva až osm let nebo propadnutí majetku. 

Naše hnutí SPD trvale bojuje proti všem formám nelegální imigrace a všemi dostupnými prostředky prosazujeme zamezení vstupu nelegálním imigrantům na území České republiky, a to i v případech nelegálních tranzitů imigrantů přes náš stát. V této souvislosti apelujeme na Policii ČR k zesílení opatření na hraničních přechodech.

15.4.2019

Nedopustíme krizi ve školství z důvodu proimigrační politiky!

Proimigrační politika v Německu se projevuje i v tamním školství, kde se začíná mluvit o nastupující krizi. Z toho je potřeba se poučit a nedopustit, aby se něco podobného stalo i u nás.

V poslední době jsou zveřejňovány informace, ze kterých lze dovodit, že v německém školství dochází ke krizi, což má za následek snižující se kvalitu výuky a absolventi škol už nemají požadované vědomosti. Na školách se také šíří diskriminace, a to ve prospěch dětí imigrantů.

Tyto informace byly zveřejněny v německých sdělovacích prostředcích (týdeník Der Spiegel, list Der Tagesspiegel) a též v britském časopise (The Economist). Konstatuje se zde, že se Německo stává stále otevřenější a rozmanitější a jeho nálepka etnické a kulturní homogenity a konzervativní společnosti se razantně mění. Tato změna je následkem politiky otevřených dveří Angely Merkelové vůči imigrantům, v jejímž důsledku se do Německa v letech 2015 – 2016 dostalo více jak 1,2 milionu nových imigrantů. Vrcholní představitelé Německa a potažmo i Evropské unie v čele s Merkelovou si od tohoto kroku slibovali zmírnění demografické krize. V přílivu stovek tisíců imigrantů z arabských a muslimských zemí byla spatřována živá voda pro ekonomické problémy Evropy s tím, že mladí a silní přistěhovalci dle těchto politiků posílí slábnoucí evropskou pracovní sílu a vyvolají budoucí ekonomický boom.

Německý deník Frankfurter Rundschau např. uvedl, že „uprchlíci zaplatí naše důchody a migrační příliv zaručuje omlazení, které je tak naléhavě potřeba“ a „uprchlíci budou brzy přispívat do veřejného systému sociálního zabezpečení“. V médiích se objevovalo stále více zpravodajství o tom, že podnikatelské kruhy v Německu považují příliv imigrantů za pomoc společnosti v růstu a zajištění dlouhodobé prosperity, neboť podnikatelé naléhavě potřebují pracovníky. V rámci nekontrolované imigrace se do Německa dostalo mnoho imigrantů, a to všech věkových struktur. Bylo mezi nimi mnoho dětí předškolního i školního věku, adolescenti, dospělí i staří. Výrok Angely Merkelové ze září roku 2016: „Mnoho imigrantů se nachází v integračních kurzech, nebo čeká, až se tam dostanou. Takže si myslím, že budeme muset prokázat určitou trpělivost,“ což se nyní potvrzuje jako bláhový sen, jakož i prosazování zabezpečení vzdělání všem dětem na německých základních a středních školách.

A jaký je tedy důsledek těchto opatření, v rámci kterého se očekávalo, že se imigranti připojí a tak silně posílí německou pracovní sílu? Realita je taková, že stovky tisíců převážně mladých mužů se uchýlilo do péče velkorysého sociálního systému Německa. A jak to dopadlo s těmi nejmladšími imigranty; jak uvádí studie ekonomického institutu v Kolíně nad Rýnem, klesá kvalita vzdělání, a to téměř ve všech spolkových zemích. Navyšují se počty studentů, kteří nedokončí vzdělání, a zvyšuje se množství dětí, které musí opakovat ročník. Zhoršení je patrné zejména v němčině a matematice. Zvláště mezi cizinci se zvýšily počty těch, kteří odešli ze školy bez ukončeného vzdělání. To se týká převážně žáků z imigrantských rodin. Další faktor, který potvrzuje nastupující krizi v německém školství, je málo učitelů. Dle školských odborů chybí okolo 40 tisíc učitelů (dle iDnes.cz).

Naše hnutí SPD odsuzuje šíření pozitivní diskriminace ve prospěch imigrantů, která je následkem politiky otevřených dveří kancléřky Angely Merkelové. Nikdy nedopustíme, aby krize ve školství z důvodu proimigrační politiky nastala v České republice.

12.4.2019

Fiktivní sňatky s imigranty je třeba nekompromisně trestat!

Imigranti našli nový způsob jak zůstat v Evropské unii – v Německu uzavírají za peníze sňatky s Češkami.

Ve zprávě Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) upozorňují příslušníci tohoto specializovaného útvaru spadající pod Policii České republiky na novou formu byznysu, kterou si organizované skupiny nelegálně vydělávají nemalé peníze.

Ve výroční zprávě NCOZ zveřejněné v prosinci loňského roku je konstatováno, že novým trendem je právě uzavírání fiktivních sňatků v jiných státech Evropské unie. Ještě ve výroční zprávě za rok 2017 se uvádělo, že tento byznys fungoval tak, že se dívky provdaly u nás za cizince, kteří chtěli získat pobyt v Česku. Když se této problematice začala policie více věnovat, mělo to za důsledek více odhalení těchto účelových sňatků (v roce 2017 jich bylo okolo 150), a výsledkem bylo zamítnutí žádosti těchto rodin cizinců přejít do země. Bylo též zveřejněno, že si tyto ženy za fiktivní sňatek vydělávaly v roce 2017 v průměru 8.000 EUR. 

Novou formu uzavírání sňatků, která zajistí imigrantům jejich legální setrvání v Evropské unii, uplatňují ve větší míře převážně Turci a kosovští Albánci. Sňatky s nimi uzavírají Češky, které se za peníze provdají v Německu za takovéhoto imigranta a ten se tak stane řádným občanem EU. To vše probíhá pod kontrolou organizovaných skupin, které v naší republice páchají organizovaný zločin, což je spojeno také s distribucí drog a s praním špinavých peněz. Tyto skupiny pachatelů sjednávají účelové sňatky pro imigranty, kteří by jinak byli vyhoštěni ze zemí EU.  České ženy nejsou vyváženy do zahraničí násilím, naopak jsou jim za tyto služby spočívající uzavření fiktivního manželství vypláceny nemalé částky. Za rok 2018 se uvádí průměr za jeden sňatek 10.000 EUR. Organizátoři těchto nelegálních a nezákonných praktik českým ženám jako občankám Evropské unie zařídí práci a bydliště v Německu.

Policisté z NCOZ odhalili v nedávné době několik těchto případů. Nejvíce sňatků se mělo odehrát ve třech německých spolkových zemích – Hesensku, Durynsku a Sasko-Anhaltsku. Češky se fiktivně vdávají nejen v Německu, ale jsou zadokumentovány případy sňatků na Kypru, v Číně a Rakousku. Novým trendem jsou případy z Nigérie a Alžíru. Na tuto skutečnost upozornilo koncem roku Policii ČR naše velvyslanectví v Alžíru. Odhalit fiktivní sňatek je přitom velmi obtížné. Kromě toho Češkám, které se provdají v zahraničí a umožní cizincům pobyt v sousedních státech, v Česku trest nehrozí. Trestné je jen napomáhání k pobytu v České republice. Jedním z možných nástrojů odhalování této trestné činnosti je, že všechny sňatky Čechů v cizině zapisuje zvláštní matrika v Brně.

Položme si otázku, jak vlastně celý proces fiktivních svateb probíhá? Vše se děje dle předem stanoveného scénáře, kdy verbíři v Česku seženou dívky, které jsou ochotny se za peníze provdat v cizí zemi za imigranta. Jedná-li se například o Německo, je tam dívka fiktivně zaměstnána. V Německu pak uzavřou fiktivní sňatek a cizinec požádá o povolení pobytu z důvodu sloučení rodiny, což úřady respektují a ve většině případů tak žadateli vyhoví a on pak není vyhoštěn.  

Naše hnutí SPD trvale bojuje proti nelegální imigraci a i v budoucnu bude v Poslanecké sněmovně navrhovat a schvalovat takové zákony, které budou přispívat k zamezení vstupu nelegálním imigrantům na území České republiky. Podpoříme všechny zákony ohledně zvýšení pravomocí Policie České republiky, které budou policistům nápomocny k odhalování tohoto druhu trestné činnosti.

11.4.2019

Nepřipustíme, aby v naší zemi platily zákony temného středověku!

Tak lze hodnotit zákony dle islámského práva šaría, které nyní platí v Bruneji, poté co je schválil místní sultán Hassanal Bolkiah s cílem posilování islámského učení.  

Ve sdělovacích prostředcích proběhla minulý týden krátká informace, že v Bruneji vstoupily v platnost zákony dle islámského práva šaría, které svou krutostí připomínají dobu středověku. Náš občan žijící v 21. století si tuto situaci ani neumí představit, ale realita je zcela jiná. Státy, ve kterých je uznáváno islámské náboženství, je dodržování islámského práva šaría posvátné a tresty smrti za homosexualitu či nevěru jsou muslimy vyžadovány.

Brunej je jednou ze sedmi zemí Sdružení národů jihovýchodní Asie, což je regionální mezinárodní organizace založená v roce 1967. Sdružuje Brunej, Filipíny, Indonésii, Kambodžu, Laos, Malajsii, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam. Mezi velké bohatství Bruneje patří její ropné zásoby. V minulosti byla země součástí sultanátů Sabah, Sarawak a spodní části Filipín, následně byla britským protektorátem. Od roku 1984 uznala britská vláda nezávislost Bruneje a v čele této země byl oficiálně uznán sultán Hassanal Bolkiah, který následně převzal titul „Jeho Veličenstvo“. V roce 1984 požádala Brunej o přijetí do Organizace spojených národů a sultán přijal též funkci premiéra, ministra financí a  zahraničí. V Bruneji žije přes 400 tisíc občanů, z toho je více než dvě třetiny muslimů a islám tak hraje hlavní roli ve zdejší společnosti. Náboženské složení obyvatel je v tomto poměru: islám 67 %, buddhismus 13 %, křesťanství 10 %, jiné víry 10 %.

V roce 2014 Hassanal Bolkiah obhajoval přijetí islámských šaría trestů, včetně toho, že cizoložství je trestáno smrtí ukamenováním pouze tehdy, když je prokázáno svědectvím čtyř důvěrných, nestranných a pravdivých svědků. Hassanal Bolkiah také zapověděl veřejné slavnosti Vánoc a např. v roce 2015 zakázal nošení klobouků nebo oblečení, které připomínají Santa Clause. A právě obhajované zákony z roku 2014 dle islámského práva šaría postupně ve třech fázích vstupovaly v platnost. Jako první se začaly udělovat finanční pokuty a tresty vězení za přestupky, jako je například nepřítomnost na pátečních modlitbách. Přijetí druhé a třetí fáze, pod které spadají tresty jako usekávání končetin a kamenování, se však kvůli vlně mezinárodní kritiky odložilo. Například za homosexualitu byl uložen trest až do výše 10 let vězení. Poslední fáze platí od 3. dubna tohoto roku, umožňuje trestat homosexualitu nebo nevěru smrtí a krádež amputací ruky nebo nohy. Nyní si mohou i ženy odsedět za mřížemi až 10 let za lesbický sex a ještě k tomu dostat 40 ran bičem. Brunej se tak stává po Iránu, Saúdské Arábii, Jemenu, Nigérii, Súdánu a Somálsku sedmou zemí světa, kde mohou lidé zemřít kvůli své sexuální orientaci. Sultán Hassanal Bolkiah od těchto zavedení islámského práva šaría očekává posílení své pozice coby islámského vůdce.

Naše hnutí SPD nikdy nepřipustí, aby byla v České republice podporována netolerantní, nenávistná, velice násilná a ženami opovrhující islámská ideologie a vše, co je s ní spojeno. Ať si muslimové žijí v zemích jako je Brunej a zde ať si žijí jako ve středověku. Naši občané žijí ve vyspělé demokratické zemi, kde platí takové zákony, které respektují práva všech občanů.

10.4.2019

Prosazujeme veřejnou kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu!

Dnešní seminář Kontrolního výboru PS PČR, jehož jsem členem, na téma "Rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu".

Hnutí SPD podporuje návrh zákona o rozšíření působnosti NKÚ, jelikož jsme přesvědčeni, že ten kdo nakládá s veřejnými prostředky, se vždy a za všech okolností musí chovat s péčí řádného hospodáře. V návrhu zákona se předpokládá, že by mělo být již konečně ze strany NKÚ kontrolováno mimo jiné také hospodaření České televize a Českého rozhlasu.

10.4.2019

Požadujeme, aby kontrola potravin byla v kompetenci národních států!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž upozorňujeme na nehospodárnost Babišovy vlády i odpovědnost vlády a ministra Ťoka za katastrofální stav silnic v ČR. Hnutí SPD požaduje, aby kontrola a postih za dvojí kvalitu potravin a zboží i závadnost potravin byl plně v kompetenci národních států a ne úředníků v Bruselu. EU ukazuje svou zvůli, když Slovákům zakázala zdanit 2,5 procenty nadnárodní potravinové řetězce, a když šikanuje Polsko pod záminkou nových disciplinárních pravidel pro polské soudce. Hnutí SPD bude též prosazovat legislativní kroky k zastavení růstu cen energií.

1. Babišova vláda je nehospodárná.

Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM nehledá úspory v provozních výdajích ministerstev, snižování počtu státních úředníků, zahraničních operacích naší armády, výdajích na nesmyslnou inkluzi ve školství nebo v dotacích pro politické neziskovky. Vláda chce zvyšovat daně. Ministerstvo financí oznámilo záměr zvýšit od příštího roku spotřební daň na líh a tabák. Hnutí SPD programově odmítá zvyšování daní. V případě daně z lihu a tabáku jsme připraveni jednat o výměně daňového zatížení tak, že se stejným dílem sníží daně z příjmu u pracujících rodin s dětmi. Zásadní snížení, až nulová daň z příjmu u pracujících rodin s více dětmi, je zásadním programovým bodem hnutí SPD. Stát taková věc nic nestojí, jen musí škrtat nesmyslné výdaje. Jde o opatření, kdy peníze lidem zůstávají, a které nepodporuje nepřizpůsobivé občany.

2. Požadujeme, aby kontrola potravin byla v kompetenci národních států.

Minulý týden v Evropském parlamentu proběhlo hlasování o zrušení směrnice o dvojí kvalitě potravin a zboží. Dvojí kvalita bohužel zůstává. Hnutí SPD požaduje, aby kontrola a postih za dvojí kvalitu potravin a zboží, případně závadnost potravin byl plně v kompetenci národních států, a ne úředníků v Bruselu. Závadné potraviny a dvojí kvalita zboží jsou příkladem a důsledkem diktátu Evropské unie. Nepotřebujeme nové regulace a směrnice Bruselu. Potřebujeme návrat kompetencí na úroveň národních států. Problém kvality jídla pro naše občany musí řešit Česká republika. Bránit se musíme sami. Diktát EU musí skončit.

3. Nelichotivé vysvědčení Babišovy vlády a ministra dopravy Ťoka.

NKÚ ve své zprávě kritizuje dlouhou dobu výstavby dálnic. Většina našich silnic je v dezolátním stavu. Ve světovém žebříčku kvality silnic se Česká republika těžce propadla z již tak špatného 65. místa až na 74. místo. Umístili jsme se hůře než například Gambie či Tádžikistán! V asfaltu se tvoří víc děr, než kolik jich silničáři za rok stihnou opravit. Vidíme zde nelichotivé vysvědčení Babišovy vlády a ministra dopravy Ťoka (ANO), který za stav silnic a dálnic odpovídá již 5 let. Většinou jde o silnice II. a III. třídy, které přešly již v dezolátním stavu na kraje od státu při zřízení krajů. Vláda přitom slíbila krajům prostřednictvím premiéra Babiše jenom letos na opravy silnic 3-4 miliardy korun. Ty zatím na kraje ale nepřišly. Navíc letos půjde na opravy dálnic a silnic prvních tříd, tedy těch nejdůležitějších, méně peněz než vloni. Do dopravní infrastruktury a sítí dobrý hospodář investuje především. Vládu a především ČSSD však stále více zajímá bezpracná životní úroveň nepřizpůsobivých občanů.

4. Neuvěřitelná arogance a zvůle diktátorského Bruselu.

Evropská unie diktuje a nařizuje suverénnímu Slovensku, co smí a co nesmí. Nyní Slovákům zakázala zdanit 2,5 procenty nadnárodní potravinové řetězce, které každoročně odvádějí do svých mateřských zemí nezdaněné miliardy ve formě zisků a dividend. To vše bez povinnosti alespoň část ze svých zisků reinvestovat zpět. To je neuvěřitelná arogance a zvůle diktátorského Bruselu. Jen to dokazuje, že Evropská unie prosazuje globální zájmy nadnárodních firem. V České republice je hnutí SPD jediná politická síla programově prosazující ukončení diktátu EU a regulaci vývozu zisku u nadnárodních společností. Jde o téměř 25 miliard měsíčně a tento zisk zde vydělávají na nízkých mzdách lidí.

5. Prosazujeme zastavení růstu cen energií.

Hnutí SPD bude prosazovat legislativní kroky k zastavení růstu cen energií. V současné době dochází ke skokovému nárůstu cen. Je pravděpodobné, že zde selhávají regulační mechanizmy, které mají bránit spotřebitele na tomto specifickém trhu. Hnutí SPD prosazuje programově zvýšení regulačních a kontrolních mechanizmů státu v oblastech, kde hrozí monopolní chování. Voda a energie jsou přesným příkladem. V případě vody budeme prosazovat deprivatizaci firem zajišťujících zásobování vodou pro občany.

6. Evropská unie kopíruje sovětskou Brežněvovu doktrínu omezené suverenity.

Odsuzujeme šikanu Polska ze strany Evropské unie. Evropská komise totiž zahájila minulou středu řízení s Polskem pod záminkou nových disciplinárních pravidel pro polské soudce, která podle komise podkopávají nezávislost soudů a ohrožují demokracii. Evropská unie tak kopíruje sovětskou Brežněvovu doktrínu omezené suverenity a vměšuje se do vnitřních věcí suverénních států.

9.4.2019

Odsuzujeme diskriminaci dítěte na základě politického názoru jednoho z rodičů!

Proimigrační politika v Německu se projevuje i v tamním školství, kde se začínají projevovat různé druhy diskriminace na úkor německých občanů.

V německém školství se projevují různé formy diskriminace. Tou, v poslední době hodně diskutovanou, je podle iDnes.cz aféra z Waldorfské školy ve čtvrti Treptow. Tato škola loni nezapsala ke studiu dceru nejmenovaného politika z AfD, působící v berlínském parlamentu. Dívka přitom chodila do přidružené waldorfské mateřské školky, jejíž žactvo je obvykle upřednostňováno při výběru do vyšších stupňů waldorfských vzdělávacích zařízení. Paradoxní na tom je to, že tento postup přezkoumala školská správa, dala škole za pravdu a nevidí v tom rozpor se zákazem diskriminace, který je obsažen ve školském zákoně i všeobecném zákoně o rovném zacházení. 

Zastánci tohoto tvrzení jsou vyznavači probruselské politiky Angely Merkelové a tak i touto formou dávají najevo svou nelibost rostoucího vlivu vlastenecké AfD. Ve volbách do Německého spolkového sněmu v roce 2017 získala Alternativa pro Německo 12,6 procent hlasů a stala se tak třetí nejsilnější stranou ve Spolkovém sněmu.

Naše hnutí SPD odsuzuje formu uvedené diskriminace dítěte z Německa, která nastala na základě politického názoru jednoho z rodičů. Takovéto praktiky se uplatňují v zemi, která si zakládá na tom, že je lídrem v čele zemí Evropské unie.

8.4.2019

Je třeba zakázat financování politických neziskovek ze státního rozpočtu!

Rozhovor pro ParlamentníListy.cz na aktuální politická témata, které v současné době rezonují ve společnosti.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Neziskovka-je-dnes-velmi-vynosny-byznys-A-nejvetsi-nesrovnalosti-maji-ty-politicke-zjistil-poslanec-Rozvoral-Za-verejne-penize-delaji-ideologii-a-ohrozuji-demokracii-576488

Zuzana Čaputová je zvolenou prezidentkou Slovenska. Liberální voliči ze Slovenska i z Česka vyjadřovali po zveřejnění výsledků radost, že alespoň v některé zemi V4 jsou věci „v pořádku“. Odmítli Slováci volbou Čaputové euroskeptický a národovecký směr zbylých zemí V4?

Výsledky prezidentských voleb na Slovensku silně ovlivnily události, které tam v nedávné minulosti proběhly. A právě této situace využila doposud neznámá politička, což jí ve finálo dopomohlo až k metě nejvyšší. Zuzana Čaputová je politik, který otevřeně podporuje likvidaci tradiční rodiny, likvidaci tradičních hodnot a likvidaci suverénních států. Je to politik podporující unifikaci Evropy do jednotného státu EU. Zvolením Čaputové jde o jednoznačný úspěch globalistických neomarxistů na Slovensku. Podařilo se jim rozdělit vlastenecké voliče a část voličů přesvědčit, že nemá cenu jít k volbám. Slovenská republika je blízkým partnerem naší země a výsledek prezidentských voleb nepochybně ovlivní spolupráci v rámci V4. Je jisté, že Slovensko brzy procitne stejně jako Francie po volbě prezidenta Macrona.

Výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl k vítězství Zuzany Čaputové uvedl: „Už podruhé země, která se stále potýká s absencí delší tradice vlastní státnosti, vystavila bianco šek zcela neznámé osobě, aby jí stála v čele.“ Jde o trefné zhodnocení, nebo Weigl přehání?

V podstatě lze s hodnotícím výrokem pana Weigla souhlasit. V blízké budoucnosti uvidíme, jak si paní Zuzana Čaputová jako prezidentka povede a jak jí budou občané Slovenska hodnotit. Zatím se jeví její postoje jako silně probruselské a s tímto jejím názorem se nedá očekávat žádný kladný přínos pro nastolenou politiku zemí V4 oproti Evropské unii.   

Prosazujete, aby se občané mohli zbraněmi legálně bránit proti napadení a vloupání stejně tak, jak to nedávno v Itálii prosadil ministr vnitra Matteo Salvini. Jaké případy by změna pomohla napravit?

Naše hnutí by uvítalo podobný zákon, jaký byl koncem března tohoto roku přijat v Itálii a dlouho platí v USA, ve věci rozšíření práva na sebeobranu při napadení nebo vloupání. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, že občané májí mít právo se bránit proti zločincům v případě napadení nebo vniknutí na jejich pozemek za účelem vloupání, a to i za pomoci zbraně. Je to právo občanů na sebeobranu a i z tohoto důvodu hnutí SPD odmítá aktivity Evropské unie vedoucí k omezení držení zbraní.

Akcentujete téma kontroly neziskových organizací. Zmiňujete například nesrovnalosti v hospodaření, které odhalila kontrola NKÚ. Na které konkrétní případy byste veřejnost upozornil?

Ano, výsledky kontroly zveřejněné Nejvyšším kontrolním úřadem, které byly zaměřeny na hospodaření neziskových organizací za roky 2015 a 2016, poukázaly na skutečnost, že provozovat neziskovky v České republice je opravdu výnosný byznys.  Stát by se měl především chovat jako řádný hospodář, neboť spravuje státní prostředky, které patří nám všem. Všechny vyšší výdaje a dotace státu by měly být spravedlivě, na základě finančních rozvah a analýz, posouzeny a následně přerozděleny. A to se ve většině neziskových organizací nedělo a neděje. Největší pochybení byla zjištěna u politických neziskovek a vzdělávacích institucí, kde drtivá většina dotací byla rozdělována na platy zaměstnanců.  Naše hnutí SPD si je vědomo, že bez činnosti některých neziskových organizací by se např. v sociální oblasti omezila pomoc a podpora zdravotně postiženým, starým lidem, invalidům a dalším, kteří vyžadují mimořádnou dlouhodobou péči. Též podporujeme investice do sportu, a to hlavně do toho masového, který slouží široké veřejnosti a především našim dětem. Naneštěstí je mnoho těch, kteří uvedené dotace využívají ve svůj prospěch. Naše hnutí volá po zpřísnění podmínek k udělování dotací a o průběžné kontroly ze strany státu, zda je jejich čerpání v souladu s příslušnými zákony. Výstupy z kontroly poukazují na skutečnost, že v rámci vyplácených dotací neziskovým organizacím byly zjištěny rozdíly mezi rozpočtovým informačním systémem a rozborem financování ve výši přesahující tři miliardy korun. Existuje mnoho neziskových organizací s politickým programem, kteří uvedené dotace využívají pro prosazování svých ideologií a drtivou většinu obdržených finančních prostředků rozdají na platy svých zaměstnanců. Činnost takzvaných neziskových organizací s politickým a ideologickým programem považujeme za zásadní ohrožení demokracie. Dnes jsou úzce propojeny na činnost státní správy a realizují ideologické a politické cíle za veřejné prostředky. Proto je žádoucí zakázat jejich financování z prostředků státního rozpočtu.

Jak hodnotíte návrh ministryně práce a sociálních věcí na zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun? Jde o koncepční krok? Měli bychom mladé občany motivovat k nárůstu porodnosti takovouto cestou?

Nebudu se vyjadřovat k návrhům paní ministryně Maláčové, která nemá žádnou koncepci v udržitelné sociální politice. Naše hnutí prosazuje vlastní návrh, jak pomoci mladým rodinám s dětmi, spočívající ve výši odpočtu daní, což by jim ve finále a dlouhodobém horizontu přineslo daleko více financí a vydělal by na tom i stát. Nabízíme výraznou finanční pomoc pracujícím rodinám s dětmi. Pro tyto rodiny s dětmi máme připravené výrazné slevy na dani z příjmu - 50 % u prvního dítěte, 60-70 procent u dvou dětí a rodina se třemi a více dětmi nebude platit žádnou daň z příjmu. Samozřejmě by platila námi navrhovaná podmínka, že alespoň jeden z rodičů pracuje a má čistý trestní rejstřík bez úmyslných trestných činů. Pro mladé manželé  chceme zavést i výhodné novomanželské půjčky.

Ve Sněmovně se, za poměrně nízké účasti, řešilo téma případných sňatků osob stejného pohlaví. Jaký je váš pohled na celou záležitost? Ušli jsme od uznání registrovaného partnerství dlouhý kus cesty? A je to cesta dobrá?

Gayové a lesby si u nás prosadili registrované partnerství a veřejnost byla ujišťována, že se jedná o konečný požadavek stejnopohlavních párů. Proti registrovanému partnerství my v SPD nic nemáme, ale zároveň v žádném případě nepodpoříme takový zákon, ve kterém by bylo uvedeno zrušení manželství jako výlučného svaku muže a ženy. SPD od svého založení podporuje tradiční pracovité rodiny a všichni naši poslanci budou hlasovat pro ústavní ochranu manželství mezi mužem a ženou.

Co pro vás osobně znamená pojem rodina? 

Rodinu nevnímám v žádném případě jako něco neurčitého, ale jako základní instituci, která si zaslouží náš respekt a úctu. Rodina je jakýmsi nejuniverzálnějším socializačním činitelem, který poskytuje jedinci identifikační vzory, seznamuje ho s předpokládaným chováním pro mužskou a ženskou roli. Já jsem zastáncem tradiční rodiny, kterou tvoří muž a žena, jež společně vychovávají děti, o které se následně starají a zabezpečují jim výchovu a vzdělávání.  Plně uznávám širší tradiční rodinu, do které patří i blízcí příbuzní. Tyto tradiční rodiny pak tvoří základní prvky našeho státu a jako jediné mohou zachovat populaci a tím i tradice, zvyky a národ jako takový. 

Podpořil byste ukotvení manželství, coby výlučného svazku muže a ženy, v české ústavě?

Dle vyjádření v předešlých otázkách je má odpověď zcela jasná, a zcela určitě pro to budu v Poslanecké sněmovně hlasovat. Manželství jako svazek muže a ženy je základ, na kterém je nutno stavět rozvoj a prosperitu naší země. A jako bonus toho všeho je, když tento svazek muže a ženy vychovává děti. Je pak povinností státu zajistit, aby pro naplnění tohoto poslání měli odpovídající podmínky. 

Potřebujeme v dnešní době takovou pojistku?

Já se osobně domnívám, že zcela jistě ano. Muž a žena žijící v manželském svazku a starající se o děti by pak dostali zpětnou vazbu, že si jich stát váží a snaží se jim v jejich životě co nejvíce pomoci a jejich roli rodičů umí náležitě ocenit. 

Jak nahlížet na tvrzení, že i homosexuální páry by měly mít možnost adoptovat děti? O co přijde dítě, které bude takovým párem adoptováno?

Já jsem rozhodně proti. Když už spolu chtějí homosexuální páry žít, tak jim toto právo neomezujme, ale v žádném případě by jim nemělo být umožněno adoptovat děti. Můj názor vyplývá z odpovědí na předešlé otázky. Na daný dotaz je též potřeba podívat se z pohledu dítěte, které by bylo vychováváno homosexuálním párem.  Rozhodně to ovlivní proces utváření osobnosti dítěte, dle mého názoru v tom negativním slova smyslu. Dále je velké nebezpečí, že by mohly být takovéto děti svými vrstevníky šikanovány. Pokud někdo argumentuje tím, že je lepší, aby byly děti vychovávány raději homosexuálními páry, než aby vyrůstaly v dětských domovech, tak k tomu mám také racionální odpověď. Máme spousty heterosexuálních párů, které by velice rády děti adoptovaly, ale jsou jim ze strany státních úředníků házeny klacky pod nohy ve smyslu obrovské byrokracie a celý proces osvojení jim tak ztěžují.     

Jak hodnotíte tanečky kolem brexitu? Britové měli z EU vystoupit již 29. března, ale kde nic, tu nic. Nyní se diskutuje o datech 12. dubna a 22. května. Myslíte, že nakonec Británie skutečně EU opustí? A proč to zdržování?

Hnutí SPD jako jediné z našich politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky podporuje britskou premiérku Theresu Mayovou a přeje jí, aby zdárně dotáhla do konce proces vystoupení její země z Evropské unie, který vychází z referenda. Zastáváme názor, že Velká Británie následně ekonomicky oproti Evropské unii poroste. Už z tohoto důvodu bychom měli s Velkou Británií uzavírat oboustranně výhodné smlouvy o vzájemné spolupráci. Ale počkejme si, jak celková situace kolem brexitu dopadne. Zatím to spíše vypadá, že brexit bude na delší dobu odložen, a to občanům Spojeného království nepřejeme. Evropská unie si je moc dobře vědoma, že by v případě brexitu přišla o nemalé finanční zdroje, a proto není vůči Spojenému království moc vstřícná. Hnutí SPD v této souvislosti podporuje brexit bez dohody a zároveň odmítáme vyjádření premiéra Andreje Babiše, že v Británii nastal čas na nové volby a nové referendum. Takové vyjádření pohrdá výsledkem referenda a považuje voliče za manipulovatelné hlupáky.

5.4.2019

Všichni představitelé státu musí jednat s péčí řádného hospodáře!

Souhlasíme s Nejvyšším kontrolním úřadem, že stát není schopen správně reagovat na dynamické změny ve společnosti.

Zveřejněná výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018 kritizuje veřejný sektor v České republice pro jeho nečinnost v oblastech digitalizace, úspory energií a např. z důvodu velké byrokracie pro občany v rámci daňových povinností.   

Tvrzení, že stát není schopen správně reagovat na dynamické změny ve společnosti, se objevilo ve výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za rok 2018, která byla oficiálně zveřejněna koncem března letošního roku. Pod zprávou je podepsán Miloslav Kala, prezident NKÚ. Činnost Nejvyššího kontrolního úřadu vychází přímo z Ústavy České republiky, která zaručuje jeho nezávislost na moci zákonodárné, výkonné i soudní. NKÚ tím představuje jeden z nezastupitelných prvků parlamentní demokracie. Podrobnější úprava postavení, působnosti, organizační struktury a činnosti NKÚ je obsažena v zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Dle tohoto zákona má NKÚ oprávnění ke kontrole hospodaření se státním majetkem a s finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob, plnění příjmových a výdajových položek státního rozpočtu a také hospodaření s prostředky poskytnutými České republice ze zahraničí.

V souladu se svou strategií se NKÚ soustřeďuje zejména na ty oblasti, které jsou rizikové z hlediska aktuálního a budoucího vývoje ČR a její konkurenceschopnosti. Nabízené výstupy v podobě kontrolních závěrů, stanovisek k plnění státního rozpočtu, stanovisek ke státním závěrečným účtům a dalších výstupů činnosti NKÚ podávají informace o legalitě, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti hospodaření s veřejnými prostředky.

A nyní ke konkrétním výstupům. V roce 2018 bylo ukončeno celkem 31 kontrolních akcí, které proběhly v souladu s předmětem a cíli kontrol. Celkem byl prověřen majetek a finanční prostředky u 171 kontrolovaných subjektů. Při nich byly zkontrolovány finanční prostředky a majetek státu ve výši 114 mld. Kč. Systémově se kontroly týkaly prostředků a majetku státu v objemu 1.216 mld. Kč. Závěry kontrol – bylo odesláno 29 oznámení o porušení rozpočtové kázně v celkové výši minimálně 842 mil. Kč a podáno 11 trestních oznámení. Z výše prezentované výroční zprávy NKÚ stojí za pozornost mnohé zjištěné skutečnosti, pro názornost uvedu jen některé:

 • Oddalovány jsou důležité reformy a plnění strategických cílů, směřující např. ke zjednodušení daní, zefektivnění správy daní směrem k poplatníkům, otevírání trhu veřejné železniční dopravy, rozvoji silniční infrastruktury, elektronizaci veřejné správy, k lepšímu ovzduší, dosahování úspor energií, ale také v rámci podpory malých a středních podniků.
 • Hospodaření státu nepostoupilo směrem k dobré praxi ani v některých dalších oblastech, které souvisí s úrovní řízení a kontroly odpovědných orgánů. Důsledkem je, že státní správa v řadě oblastí není efektivní v plnění nezastupitelné role státu v naplňování společenských potřeb.
 • Je zřejmé, že nízká výkonnost veřejné správy limituje celkovou konkurenceschopnost ČR. Potvrzuje to i mezinárodní srovnání. Podle dílčího ukazatele výkonnost veřejného sektoru, který je součástí celkového indexu GCI, obsadila ČR až 97. místo. V rámci 28 zemí EU je ČR na 24. pozici.
 • Počet zaměstnanců státu v letech 2013 – 2017 stoupl o více než 18 tisíc osob a prostředky na platy se zvýšily o více než 30 mld. Kč. V roce 2019 má počet zaměstnanců státu vzrůst o dalších 16 tisíc osob a výdaje by se měly zvýšit o 23 mld. Kč.
 • Z pohledu snižování administrativní náročnosti při plnění daňových povinností poplatníky nebylo dosaženo významného pokroku. V ČR musí firmy věnovat ke splnění svých daňových povinností o 40% více času, než činí průměr zemí EU a EFTA (Evropské sdružení volného obchodu).

Naše hnutí SPD vnímá NKÚ jako solidního a důvěryhodného partnera a poskytovatele nezávislé a objektivní zpětné vazby o fungování našeho státu, poskytující validní informace o hospodaření státu s veřejnými prostředky a majetkem. Tyto informace jsou důležité pro Parlament a Vládu ČR jako orgány odpovědné za správnou kontrolu a hospodaření s veřejnými prostředky, ale rovněž nezbytné pro širokou veřejnost a fungování vnější kontroly jako takové všemi občany.

4.4.2019

Podporujeme brexit bez dohody!

Lídři a ekonomové Evropské unie dobře vědí, že tvrdý brexit nebude pro Velkou Británii bolestný, spíše naopak.

V případě tvrdého brexitu nebude Spojené království v ekonomické krizi, jak s oblibou zveřejňují některá probruselská média, ale existují i prognózy uznávaných ekonomů, že Velká Británie na něm ekonomicky neprodělá, a v blízké budoucnosti její ekonomika v porovnání s ekonomikou EU výrazněji poroste.

Hnutí SPD jako jediné z našich politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky podporuje britskou premiérku Theresu Mayovou a přeje jí, aby zdárně dotáhla do konce proces vystoupení její země z Evropské unie. Premiérka Mayová ctí výsledky referenda ze dne 23. června 2016, kdy si občané Velké Británie odhlasovali odchod z Evropské unie. Vlastní odchod z EU na základě článku 50 Lisabonské smlouvy oficiálně oznámilo Spojené království dne 29. března 2017 Evropské radě.

Od té doby proběhla celá řada vyjednávání, která měla být vedena s cílem, aby tento odchod (brexit) proběhl bez problémů. Liknavost bruselských úředníků a i nevelký zájem lídrů největších představitelů Evropské unie (Merkelové, Macrona) ke zdárnému a bezproblémovému odchodu Velké Británie z EU moc nepřispělo. Z našeho pohledu se dá spíše odvodit, že to byl záměr, a záměr zcela oprávněný. Vždyť Velká Británie patří po Německu a Francii k největším přispěvatelům financí do Evropského rozpočtu. Dle statistik britské vlády se jedná o částku 350 milionů liber týdně, tedy asi 18,2 miliardy liber ročně. A to nejsou malé peníze.

Z těchto čísel si každý odvodí, že Evropská unie případným brexitem přijde o značné příjmy. Co se týká ztrát z brexitu pro Velkou Británii, tak zajisté též budou, ale rozhodně ne tak velké. Dokonce jsou zveřejňovány i studie, že na tvrdém brexitu by Velká Británie ještě vydělala. To podle serveru reflex.cz tvrdí např. prof. Patrick Minford z Cardiffské univerzity, makroekonom a příznivec volného obchodu. Ve svém odůvodnění se opírá o pravidla Světové obchodní organizace (WTO), ve kterých je uvedeno, že nesmí existovat diskriminace dovozců kvůli rozdílným standardům zboží. Obchod Velké Británie se zbytkem světa po brexitu však bude probíhat na základě principů volného obchodu, tj. bez celních a jiných překážek pro dovoz. To přinese podle Minforda pozitivní efekt na HDP Spojeného království v důsledku poklesu cen produktů dovážených ze světa.

Naše hnutí SPD podporuje brexit bez dohody a zastává názor, že Velká Británie následně ekonomicky oproti Evropské unii poroste. Proto je potřeba v budoucnu s Velkou Británií uzavírat oboustranně výhodné smlouvy o vzájemné spolupráci. Ale počkejme si, jak celková situace kolem brexitu dopadne. Zatím to spíše vypadá, že brexit bude na delší dobu odložen, a to občanům Spojeného království nepřejeme.

3.4.2019

Vláda v roce 2020 rezignuje na podporu vzdělávání!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž upozorňuje, že Zuzana Čaputová, která byla zvolená slovenskou prezidentkou, otevřeně podporuje likvidaci tradiční rodiny, tradičních hodnot i suverénních států. Též odsuzujeme, že vládní koalice ANO, ČSSD a KSČM zrušila usnesení, které zavazovalo vládu ČR k růstu platů učitelů v roce 2020 na 130 procent průměrné mzdy. Hnutí SPD podporuje brexit bez dohody a zároveň odmítá vyjádření premiéra Andreje Babiše, že v Británii nastal čas na nové volby a nové referendum – to považujeme za pohrdání demokratickou vůlí voličů. Italský ministr vnitra Matteo Salvini prosadil novelu zákona, podle kterého občané mají právo se bránit proti zločincům se zbraní v ruce v případě vloupání či napadení. Práva občanů na sebeobranu a práva obětí před agresorem jasně hájí i hnutí SPD a odmítá snahy Evropské unie omezit práva legálních držitelů zbraní v České republice. Hnutí SPD rovněž odmítá rezoluci Evropského parlamentu, která de facto podporuje afrikanizaci Evropy, pozitivní diskriminaci afrických imigrantů a imigraci z Afriky.

1. Čaputová je slovenský Macron.

Na Slovensku proběhlo o víkendu druhé kolo prezidentských voleb, při kterém byla prezidentkou zvolena Zuzana Čaputová. Je to politik, který otevřeně podporuje likvidaci tradiční rodiny, likvidaci tradičních hodnot a likvidaci suverénních států. Je to politik podporující unifikaci Evropy do jednotného státu EU. Bohužel druhého kola těchto voleb se nezúčastnilo 58 procent oprávněných voličů, což je nejhorší výsledek ve druhém kole od zavedení přímé volby prezidenta v 90. letech. Jde o jednoznačný úspěch globalistických neomarxistů na Slovensku. Podařilo se jim rozdělit vlastenecké voliče a část voličů přesvědčit, že nemá cenu jít k volbám. Naprosto katastrofálně působí na Slovensku fašistická strana Mariana Kotleby. Ve skutečnosti její politika fakticky brání vytvoření silné demokratické vlastenecké opozice. Na druhé straně je část vlastenců fatálně oklamána politikou SMERU-SD bývalého premiéra Fica. Slovenská republika je blízkým partnerem naší země a výsledek prezidentských voleb nepochybně ovlivní spolupráci v rámci V4. Je jisté, že Slovensko brzy procitne stejně jako Francie po volbě prezidenta Macrona.

2. Vláda v roce 2020 rezignuje na podporu vzdělávání.

Minulý týden Poslanecká sněmovna schválila nárůst platů učitelům. To ale trvalo pouze do středečního dopoledne, kdy koalice ANO, ČSSD a KSČM zpochybnila úterní hlasování. Sněmovna tak zrušila usnesení, které zavazovalo vládu ČR k růstu platů učitelů v roce 2020 na 130 procent průměrné mzdy. Naše země má v kvalitním vzdělávání jedinou šanci pro budoucnost. Kvalitní přípravu našich dětí mohou zajistit jen kvalitní učitelé. Naše hnutí SPD programově prosazuje podporu kvalitního vzdělání, včetně zvýšení prestiže a odpovědnosti učitelské profese. Do školství musí přijít kvalitní lidé na místa učitelů, kteří zajistí výborné podmínky k přípravě našich dětí na pracovní a lidské uplatnění. Pokud chceme kvalitu, musíme podpořit příslušné ohodnocení práce. To platí nejenom ve školství. České školství finanční prostředky má. Bohužel se utrácí miliardy v takzvané inkluzi, která je nesmyslným projektem. Hnutí SPD nemění své programové postoje a nadále budeme prosazovat ve školství kvalitu, odpovědnost, řád a samozřejmě i náležité platové ohodnocení učitelů.

3. Tvrdý brexit, který se přiblížil na 12. dubna 2019, bude prohrou EU.

Spojené království v tuto chvíli nedokáže přijmout rozhodnutí a dohodu schválit. Hrozbu tvrdého brexitu však vyvolala EU svou chybnou strategií a špatnou politikou. Podmínky odchodu ze strany EU kladené Velké Británii jsou dlouhodobě nevýhodné. Ze strany EU byla chyba nastavit brexitový proces tak, že se ve vyjednávání soustředila nejprve na odchod a až pak na finální vztahy mezi EU a Británií. Premiérka Mayová říká, že chce Británii dovést k brexitu, a proto nechce dvouleté prodloužení. Kromě brexitu ohrožuje ekonomiku EU také obchodní válka se Spojenými státy v případě zavedení cel ze strany USA. Hnutí SPD v této souvislosti podporuje brexit bez dohody a zároveň odmítáme vyjádření premiéra Andreje Babiše, že v Británii nastal čas na nové volby a nové referendum. Takové vyjádření pohrdá výsledkem referenda a považuje voliče za manipulovatelné hlupáky. Hnutí SPD žádá právo pro občany České republiky hlasovat v referendu o vystoupení z EU.

4. Máme právo se bránit zločincům.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini prosadil novelu zákona, podle kterého občané mají právo se bránit proti zločincům se zbraní v ruce v případě vloupání či napadení. Dále novela zákona zvyšuje tresty za vloupání, narušení domovní svobody a krádež. Též nově ruší možnost, aby lidé, kteří v sebeobraně zraní útočníka, byli nuceni zaplatit mu bolestné. Italské soudy mají podle této novely vždy považovat za přiměřené, pokud se v případě vloupání nebo napadení oběť útočníkovi brání se zbraní v ruce. Tuto změnu dlouhodobě prosazovala vládní strana Lega Mattea Salviniho, který je společně s hnutím SPD ve frakci evropského parlamentu Evropa národů a svobody (ENF). Práva občanů na sebeobranu a práva obětí před agresorem jasně hájí i hnutí SPD a odmítá snahy Evropské unie omezit práva legálních držitelů zbraní v České republice. Chráněna musí být v první řadě oběť, nikoli agresor a zločinec. Občané mají právo se bránit! Pokud chcete, abyste se ve své zemi, ve svém bytě, domě či na ulici mohli cítit bezpečně, volte hnutí SPD ve volbách do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019. Společně s Mattem Salvinim, Marine Le Pen, Geertem Wildersem a dalšími vlastenci zabráníme, aby Vám EU sebrala Vaše zbraně a Vaše právo na sebeobranu!

5. EU podporuje afrikanizaci Evropy.

EU potvrzuje, že je nástrojem pro zničení tradiční Evropy. Evropský parlament schválil další šílenou sluníčkářskou multikulturní rezoluci, podle níž jsou prý lidé afrického původu v Evropě diskriminování a původní obyvatelé jsou tak fakticky plošně nařčení z rasismu. Tato rezoluce de facto požaduje po evropských státech a Evropské unie pozitivní diskriminaci Afričanů v Evropě. Také podporuje imigraci z Afriky! To hnutí SPD naprosto odmítá a říká stop masové imigraci, islamizaci a afrikanizaci Evropy! Evropský parlament například „žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU.“ Evropský parlament dále podporuje vznik multikulturní společnosti a pozitivní diskriminaci. Parlament EU „žádá evropské orgány, aby přijaly strategii rozmanitosti a začleňování pracovní síly, která zavede strategický plán účasti etnických a rasových menšin na jejich pracovní síle a doplní stávající úsilí vynakládané v tomto směru; žádá evropské politické strany a politické nadace, jakož i parlamenty na všech úrovních v EU, aby podporovaly a rozvíjely iniciativy podporující politickou účast lidí afrického původu.“

2.4.2019

Za svobodnou Evropu bez imigrace a bruselského diktátu!

Politická konkurence začala šířit opravdu hloupou fámu, že prý nemá smysl volit SPD v květnových volbách do Evropského parlamentu, protože jsme jako jediná strana proti EU. Všichni ale víme, že právě Evropský parlament je jediné místo, kde můžeme prosadit změnu v Evropě a bojovat za svobodu a suverenitu České republiky - a proto je naopak zcela nutné v těchto volbách uspět. Spolu s našimi kolegy s evropské vlastenecké frakce Matteem Salvinim, Marine Le Pen, Geertem Wildersem, rakouskými Svobodnými a dalšími. Hnutí SPD je jediná politická síla důsledně hájící zájmy České republiky. Nekandidujeme proto, aby naši poslanci v Evropském parlamentu kolaborovali s elitami Evropské unie. Kandidujeme v těchto volbách, abychom zastavili diktát neomarxistických globalistů ovládajících současnou Evropskou unii. A nejsme sami – ve spolupráci s vlasteneckými politickými stranami naší frakce jsme připraveni budovat novou formu spolupráce národních států Evropy. Spolupráci, která bude respektovat a chránit naší suverenitu, svobodu, kulturu a tradiční společenské hodnoty.

V Evropském parlamentu řekneme společně jasné:

NE dvojí kvalitě potravin a spotřebního zboží. Ať z nás přestane EU dělat odpadkový koš.
NE likvidaci národních států a národů a vzniku jednoho multikulturního státu EU. Současná EU je nereformovatelná a stávající forma evropské integrace musí skončit.
NE dalšímu omezování práv občanů, včetně práva vlastnit zbraň.
NE novým regulacím a nesmyslným omezením podnikatelských aktivit.
NE podpoře imigrace.
NE toleranci k islamizaci Evropy.
NE pozitivní diskriminaci menšin a podpoře politických neziskových organizací.
NE přijetí eura Českou republikou.
NE evropské armádě vedené Bruselskou elitou.
NE předávání další moci z úrovně států do rukou EU.

V Evropském parlamentu budeme prosazovat:

PODPOŘÍME zrušení Lisabonské smlouvy a novou spolupráci národních států na základě svobody a suverenity.
PODPOŘÍME společný trh a svobodný pohyb občanů národních států Evropy.
PODPOŘÍME společné projekty dopravní a energetické infrastruktury.
PODPOŘÍME společné vědecké projekty a vědeckou spolupráci.
PODPOŘÍME spolupráci v boji s teroristy a mezinárodním zločinem.
PODPOŘÍME právo občanů členských zemí rozhodovat v referendu o všech zásadních otázkách včetně vystoupení z EU.
PODPOŘÍME postupné rušení zbytečných byrokratických orgánů EU.
PODPOŘÍME sociální projekty pro pracující rodiny v národních státech Evropy. Musí skončit demografická genocida evropských národů a jejich nahrazování imigranty.

1.4.2019

Prosazujeme právo občanů bránit se proti napadení a vloupání i za pomoci zbraně!

Itálie je po USA další zemí, ve které si občané mohou za pomoci zbraně beztrestně chránit svůj majetek.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini dosáhl dalšího významného úspěchu, když splnil slib svým voličům, spočívající v tom, že Itálie rozšířila právo na sebeobranu při napadení nebo vloupání.

Matteo Salvini je politik, pro kterého je prioritou zajistit bezpečnost italských občanů a tento cíl naplňuje všemi dostupnými prostředky. Od konce roku 2013 je vůdcem strany Lega, která se silně vyhrazuje proti přijímání nelegálních imigrantů do zemí EU. Itálie jako první ze členských zemí unie přestala pouštět lodě s imigranty na italské pobřeží. Tuto politiku začal Matteo Salvini nekompromisně uplatňovat z pozice ministra vnitra a vicepremiéra ve vládě Giuseppa Conteho, kterou zastává od 1. června 2018. Těmito opatřeními vůči nelegálním imigrantům si vládní strana Lega získává stále více příznivců.

Od března 2018 je Matteo Salvini senátorem. Senát republiky je horní komorou Parlamentu Itálie. Sestává z 315 křesel pro zvolené senátory, nepočítaje doživotně jmenované politiky. Funkční období je pětileté. V ústavním systému Itálie je postavení Senátu rovnocenné dolní komoře, kterou je Poslanecká sněmovna. A byl to právě tamní Senát, který v posledním březnovém týdnu tohoto roku schválil ve třetím čtení, a to 201 hlasy, rozšíření práva na sebeobranu. Novela tohoto zákona ukládá soudům napříště vždy považovat za přiměřené, pokud se v případě vloupání nebo napadení oběť útočníkovi brání se zbraní v ruce. Novela zákona též zvyšuje tresty za vloupání, krádež a porušení domovní svobody. V rámci následného trestního řízení bylo zrušeno, že lidé, kteří v sebeobraně zranili útočníka, mu budou muset zaplatit bolestné. Je to velká změna, hájící postavení občanů při ochraně svého majetku. Podobný zákon na ochranu práv občanů platí též ve Spojených státech.

A jak je to v porovnání této novely zákona na ochranu majetku za použití zbraně v České republice? Náš trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) definuje okolnosti vylučující protiprávnost činu v § 28 Krajní nouze a v § 29 Nutná obrana. V obou případech je ale nutné posuzovat způsobený následek a přiměřenost obrany, což je velmi problematické, zdlouhavé a ze soudní praxe můžeme doložit řadu rozhodnutí v dotyčné trestní věci, např. porušování domovní svobody za použití zbraně, kdy bylo posouzeno jednání občana chránící svůj majetek jako nepřiměřené a dotyčný byl ještě následně trestně stíhán. 

Naše hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, že občané májí mít právo se bránit proti zločincům v případě napadení nebo vniknutí na jejich pozemek za účelem vloupání, a to i za pomoci zbraně. Je to právo občanů na sebeobranu a i z tohoto důvodu naše hnutí SPD odmítá aktivity Evropské unie vedoucí k omezení držení zbraní.

29.3.2019

Milí přátelé, včera se uskutečnila ustavující konference Oblastního klubu hnutí SPD Kutná Hora, jejímž hlavním bodem byla volba jeho předsednictva. Předsedou byl zvolen Antonín Dušek a místopředsedy pak Jindřich Vaněček a Vladimíra Štefcová. Děkujeme všem členům za účast a zvolenému předsednictvu gratulujeme ke zvolení. Celému oblastnímu klubu přejeme hodně úspěchů v politické práci.

29.3.2019

Jsme zásadně proti přijetí jednotné měny eura v České republice!

Zadlužená je většina zemí Evropské unie a jejich státní dluh stále narůstá. V současné době se značně prohlubují rozdíly v jednotlivých zemích Evropské unie a projekt jednotné měny (zavedení eura) tak zcela jistě nebude nikdy zrealizován.

Projekt velkého seskupení států, který se v Evropě zrealizoval zřízením Evropské unie, s sebou přináší řadu problémů. Nebudu zde hodnotit nelegální přesun několika milionů imigrantů, ale podíváme se, jak je na tom Evropská unie, potažmo její jednotlivé členské země ve vztahu ke svým státním rozpočtům. Dnes je každému jasné, že nebude fungovat EU jako kompaktní celek, ale že se dále budou zvyšovat příjmové a majetkové rozdíly mezi různými skupinami obyvatel uvnitř jednotlivých států EU. K daleko větším rozdílům dochází mezi státy jako takovými, čili mezi bohatšími a chudšími zeměmi, což je zcela zásadní problém v rámci společného rozpočtu eurozóny.

Zcela jistě se neprosadí zavedení jednotné měny (eura) v rámci všech členských zemí EU. Euro má tu nevýhodu, že nemá za sebou centrální autoritu. Má jen centrální banku, ale nemá za sebou autoritu státní, nemá za sebou státní rozpočet dostatečně velký, aby se vyrovnávaly rozdílné dopady jednotné měnové politiky na různé státy eurozóny. K tomu se ještě projevují výkyvy v platebním systému eurozóny, kdy se převážně u jejích jižních států EU projevuje zadlužení k vyspělejším státům. Tak například Německo má čím dál více pohledávek, tzn., že je ve věřitelské pozici. Tyto pohledávky Německa u zemí jižní Evropy se odhadují na výši jednoho bilionu eur (www.gold.de).

V této souvislosti se operuje s pojmem státní dluh. Státní dluh tvoří souhrn závazků státu, které vznikly od státem přijatých zahraničních půjček, úvěrů od bank a z vydaných státních dluhopisů a jiných státních závazků. Portál kurzy.cz uvádí, že zahraniční dluh ČR dosáhl na konci loňského roku 169 mld. EUR a odpovídal tak 82% HDP. Je to klesající tendence, v roce 2017 činil 90% HDP. Státní dluh narůstá deficitním financováním státního rozpočtu, na které si musí stát půjčit peníze a následně pak platit věřitelům úroky. Tyto finance se označují jako obsluha státního dluhu. Ministerstvo financí zveřejňuje úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu (www.mfcr.cz). V roce 2018 činily tyto úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu 40,62 mld. Kč. 

Ale vraťme se zpět ke státům EU. Většina států EU totiž v dlouhodobém horizontu nedodržuje tzv. maastrichtské kritérium, které stanovuje, že hrubý konsolidovaný dluh k hrubému domácímu produktu nepřekročí hranice 60%. Reálná situace je ale taková, že např. v roce 2008 překročilo tuto hranici devět a v roce 2016 dokonce 16 členských států EU.

Dlouhodobě překračují stanovené maastrichtské kritérium státy jako Belgie, Řecko, Francie, Itálie, Rakousko a Portugalsko. Přitom více než dvojnásobné překračování 60% hranice je typické pro Itálii a Portugalsko. Nejhůře si v tomto směru vede Řecko, jehož dluh se dostal nad 180% HDP, což způsobuje nepříznivý poměr dluhu k HDP za celou EU. Unie není dlouhodobě schopna dostat se pod úroveň 80% HDP a za současné situace nelze očekávat, že se tento stav zlepší.

Naše hnutí SPD od začátku zaujímá negativní postoj k přijetí jednotné měny eura v naší republice. Trváme na naší státní měně, kterou je podle § 13 zákona o České národní bance zákonným platidlem koruna česká (Kč).

28.3.2019

Neziskovky – velký byznys, který nikdo moc nekontroluje!

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zveřejnil závěr kontroly neziskových organizací za roky 2015 a 2016, v rámci které zjistil pochybení státu ve výši přesahující tři miliardy korun.

Stát by se měl především chovat jako řádný hospodář, neboť hospodaří se státními prostředky, které patří nám všem. Všechny vyšší výdaje a dotace státu by měly být spravedlivě, na základě finančních rozvah a analýz, posouzeny a následně přerozděleny. Za jednotlivá rozhodnutí by pak automaticky měl být zodpovědný příslušný manažer (premiér, ministr, státní úředník). Takto ale nevystupovali členové minulé vlády Bohuslava Sobotky. To, že se tito vrcholní politici nechovali jako řádní hospodáři, potvrzují zveřejněné závěry kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, která byla zaměřena na vyplácení státních dotací neziskovým organizacím. Zpětně se jednalo o roky 2015 a 2016. Výstupy z kontroly poukazují na skutečnost, že v rámci vyplácených dotací neziskovým organizacím byly zjištěny rozdíly mezi rozpočtovým informačním systémem a rozborem financování ve výši přesahující tři miliardy korun. Nejzávažnější pochybení byly zjištěny na Ministerstvu vnitra (ministr Milan Chovanec za ČSSD), dále na Ministerstvu pro místní rozvoj (ministryně Karla Šlechtová, nominovaná za ANO), na Ministerstvu životního prostředí (ministr Richard Brabec za ANO) a na Ministerstvu zemědělství (ministr Marian Jurečka za KDU-ČSL). Vrcholovým dohledovým manažerem byl mimo premiéra Bohuslava Sobotky i ministr financí (v té době Andrej Babiš za ANO). 

Úředníci z NKÚ prověřili dotace rozdělené Úřadem vlády ČR na jednotlivá ministerstva a porovnávali je s rozborem financování neziskových organizací, které si nechal Úřad vlády ČR vypracovat externí firmou. V roce 2015 činil rozdíl 2,19 miliardy korun a v roce 2016 se rozdíl pohyboval kolem jedné miliardy korun. Rozdíly byly zjištěny i v centrální evidenci dotací, kde bylo shledáno, že zde nebyly zaznamenávány všechny povinné informace o poskytnutých dotacích. Za velmi závažný nedostatek bylo označeno to, že více než polovina kontrolovaných příjemců dotací navíc nedodržela podmínky nutné pro udělení dotací. Jako jednu z možných příčin kontrolní zpráva uvádí, že v Radě vlády pro neziskové organizace bylo v té době nominovaných více zástupců neziskového sektoru než zástupců státu, čímž měli rozhodující vliv na obsahu strategických materiálů, na jejímž základě byly dotace přidělovány. Jako další negativní faktor je uváděn, že jednotlivá ministerstva a jejich úředníci mezi sebou moc nekomunikovali a nepředávali si potřebné informace, jako např., zda jednotliví žadatelé nežádali o podporu na stejný projekt u jiného resortu.  

Jenom pro dokreslení situace okolo dotací neziskovým organizacím uvedu jejich počet. V našem státě je zaevidováno okolo 130 tisíc neziskových organizací, které v roce 2017 dostaly od státu dotace ve výši 18 miliard korun. Do kategorie neziskovek spadají nejen nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti a církevní organizace, ale i sdružení a spolky, jako například Sokol, zahrádkáři, rybáři, včelaři, myslivci apod. Stát a obce využívají neziskovky zejména v sociálních službách a při vzdělávání.

V závěru jenom zmíním ty neziskové organizace působící v České republice, které čerpají nejvíce financí z nabízených dotací. Jedná se o Fotbalovou asociaci České republiky (roční dotace přes 300 milionů Kč). Jako další je Česká unie sportu, Člověk v tísni a Český atletický svaz (roční dotace okolo 150 milionů Kč). Dotace ve výši přes 100 milionů korun dostává např. Český olympijský výbor, Český svaz ledního hokeje, Slezská diakonie.     

Naše hnutí SPD si je vědomo, že bez činnosti některých neziskových organizací by se např. v sociální oblasti omezila pomoc a podpora zdravotně postiženým, starým lidem, invalidům a dalším, kteří si vyžadují dlouhodobou péči. Též podporujeme investice do sportu, a to hlavně do toho masového, který slouží široké veřejnosti a především našim dětem.

Naneštěstí ale existuje mnoho neziskových organizací s politickým programem, kteří uvedené dotace využívají pro prosazování svých ideologií a drtivou většinu obdržených finančních prostředků rozdají na platy svých zaměstnanců. Činnost takzvaných neziskových organizací s politickým a ideologickým programem považujeme za zásadní ohrožení demokracie. Dnes jsou úzce propojeny na činnost státní správy a realizují ideologické a politické cíle za veřejné prostředky. Proto je žádoucí zakázat jejich financování z prostředků státního rozpočtu.

27.3.2019

Svazek manželství muže a ženy by měl být chráněn ústavou!

Tento týden jsme v Poslanecké sněmovně projednávali sloučenou rozpravou dva návrhy zákonů, jimiž bylo uzákonění manželství stejnopohlavních párů a ochrana manželství mezi mužem a ženou ústavou. Po několika hodinách byla rozprava k těmto tiskům přerušena a bude zařazena na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Zde je můj projev k této problematice:

Děkuji za slovo pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Naše hnutí SPD zaujme souhlasné stanovisko k návrhu na vydání ústavního zákona, kterým by se měnilo usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Hnutí SPD s předloženým návrhem souhlasí a zastává názor, že hodnoty tradiční rodiny musíme v naší zemi zachovat i pro příští generace. Jsme pro zachování současného právního vymezení manželství jako právní a společenské instituce, která tvoří legislativní základ pro rodiny a uzavírají ho mezi sebou muž a žena, kteří navzájem znají svůj zdravotní stav.

Manželství je tedy dobrovolným, v zásadě trvalým soužitím dvou osob různého pohlaví, které je založeno zákonem stanoveným způsobem, tedy sňatkem. Jeho hlavním účelem je dle zákona založení rodiny, řádná výchova dětí v přirozené rodině a přirozených hodnotách, tedy biologická a výchovná funkce a vzájemná pomoc a podpora.

Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Jak z názvu našeho hnutí vyplývá, podporujeme, aby každý občan mohl bez následných sankcí vyjádřit svůj názor, a tudíž nemáme nic ani proti sexuální orientaci každého z nás. Z tohoto důvodu jsme například respektovali festival Prague Pride s gay, lesbickou, bisexuální a transgender tematikou, který proběhl druhý srpnový týden minulého roku v Praze a jehož tématem byla rodina. Organizátoři této akce cílili na to, aby co nejvíce občanů informovali o tom, že homosexuálové mají mít stejná manželská práva a povinnosti jako tradiční rodina, včetně práva mít děti. Všichni poslanci našeho hnutí SPD jim tento názor neberou a respektují ho. Zároveň ale říkáme, že budeme podporovat pouze tradiční rodiny, které jako jediné mohou zachovat populaci, a tím i tradice, zvyky a národ jako takový.

Pracovité tradiční rodiny, které řádně vychovávají děti, jsou pro náš stát základem a zárukou toho, že se zde budou mít naši občané i v budoucnu dobře. Předložený návrh tedy naše hnutí SPD podpoří, neboť v něm vidíme nástroj, který upevní a posílí svazek manželství muže a ženy, který by měl být chráněn ústavou.

27.3.2019

Občané mají právo na závazné referendum o vystoupení z EU!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž říkáme, že by politici neměli pošlapávat vůli občanů. Ti by měli mít podle nás právo vyjádřit se o členství v Evropské unii v referendu. Bohužel ANO, Piráti a ČSSD institut referenda naprosto eliminovali, neboť občané dle nich nemají právo rozhodovat o ničem důležitém, ani o vystoupení z EU. ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 referendum přímo odmítají. Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května budou tedy de facto referendem o EU, neboť jinde občané svůj postoj nemohou vyjádřit. Evropský parlament zřízením fondu pro azyl a imigraci podporuje masovou imigraci a je to snaha prosadit kvóty zadními vrátky. Brněnský soud minulý týden zamítl žalobu kardinála Dominika Duky, týkající se uvedení divadelní hry dramatika a režiséra Olivera Frljiče Naše násilí a vaše násilí a tím de facto řekl, že je legální urážet český národ i křesťanství. To považujeme za skandální. Činnost serveru Aeronet slouží nadnárodním globalistickým elitám.

1. Občané mají právo na závazné referendum o vystoupení z EU.

Celý svět již dva roky ví, že 29. března 2019 Velká Británie plánuje opustit Evropskou unii. Má se tak stát na základě celostátního referenda, ve kterém se občané Spojeného království většinově rozhodli pro brexit. To, co se však děje jak ze strany orgánů a vrcholných představitelů Evropské unie, tak ze strany britské opozice, budí dojem, jako by to byl blesk z čistého nebe. EU se brexitu (navíc před blížícími se, klíčovými květnovými eurovolbami) děsí. Bojí se nejen toho, že bude scházet desetina příjmů jejího rozpočtu, ale hlavně skutečnosti, že se začne EU dále drolit a budou postupně odcházet další státy.

Přitom si za to EU a její elitáři mohou sami. Podpora migrace a diktát jednotlivým státům ve formě stovky nesmyslných směrnic a nařízení, která omezují svobodu občanů jednotlivých členských států, to jsou pilíře totalitní a globalistické politiky EU. Tato politika je smrtelným nebezpečím pro budoucnost evropských národních států. Předsednictvo SPD v této souvislosti dlouhodobě prosazuje právo na referendum o vystoupení z EU. Kdyby nerozhodovali politici v parlamentu a referendum bylo závazné, nemusely se nyní dít nesmyslné tanečky okolo brexitu – vůle lidu by byla naplněna a Británie by unii jednoduše opustila. Politici bohužel pošlapávají vůli britského lidu.

2. EU podporuje masovou imigraci do Evropy.

Evropský parlament schválil zřízení fondu pro azyl a imigraci ve výši deseti miliard eur. Je to další důkaz toho, že Evropská unie podporuje masovou imigraci do Evropy. Do daného fondu budou muset přispívat všechny členské státy EU včetně ČR. Měla by se z něho platit legální migrace i azylová politika. Fond by měl přimět státy, aby přijímaly uprchlíky a aby byly „solidární“- to znamená „poslušné“. Za SPD říkáme jasně, že naprosto odmítáme masovou imigraci i společnou evropskou imigrační a azylovou politiku! Je to jenom jiná cesta, jak prosadit kvóty na imigranty.

Pokud chcete, aby naše země byla bezpečná, a abychom zastavili nežádoucí imigraci, volte, prosím, ve volbách do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019 hnutí SPD. Společně s dalšími vlasteneckými stranami ubráníme naši vlast i Evropu před masovou imigrací a islamizací! Evropský parlament je totiž jediné místo, kde můžeme prosadit změnu v Evropě a bojovat za svobodu a suverenitu České republiky, a proto je zcela nutné v těchto volbách uspět. Spolu s našimi kolegy z naší evropské vlastenecké frakce Matteem Salvinim, Marine Le Pen, Geertem Wildersem, rakouskými Svobodnými a dalšími musíme získat Evropu zpět pro Evropany a evropské národy. Tyto volby jsou referendem o EU.

3. ANO, ČSSD, Piráti, ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 pošlapávají demokracii.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje přijetí zákona o referendu. ANO, ČSSD a Piráti nyní přišli s návrhem zákona o referendu, který je podrazem na občany a fakticky právo na referendum pouze předstírá. Požadují k jeho svolání 450 tisíc podpisů, zakazují hlasovat v referendu o všem podstatném a navrhují velmi vysoké kvórum účasti voličů, které nemá u žádné jiné volby v ČR obdoby. ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 nechtějí dokonce žádný zákon o referendu.

Hnutí SPD navrhuje 100 tisíc podpisů pro vyvolání referenda (podobně jako v mnoha jiných zemích), závaznost rozhodnutí, možnost prosazení ústavních změn (například zrušení Senátu či přímá volba a odvolatelnost politiků), možnost hlasovat o našem členství v EU a v NATO. Nechceme omezení platnosti na základě účasti. Platnost jiných voleb v ČR také není omezena počtem voličů, kteří se voleb účastní, a platnost nebyla omezena kvórem ani u jediného celostátního referenda, které zatím v ČR proběhlo (o vstupu do EU). Jsme jedinou sněmovní politickou silou, které opravdu prosazuje a hájí přímou demokracii a právo našich občanů rozhodovat.

4. Soud skandálně legalizoval urážení českého národa i křesťanství.

Brněnský soud minulý týden zamítl žalobu kardinála Dominika Duky týkající se uvedení zvrácené divadelní hry dramatika a režiséra Olivera Frljiče „Naše násilí a vaše násilí“, která byla uvedena loni v květnu v Brně.

Předsednictvo hnutí toto rozhodnutí považuje za naprosto skandální. Soud tímto rozhodnutím legalizoval urážení českého národa i křesťanství. V této hře v nahý Ježíš znásilňuje muslimku a nahá herečka si vytáhla z vaginy českou vlajku! Odmítáme takovouto urážku našich civilizačních hodnot i českého národa! Kdyby někdo něco takového udělal o muslimech, hned by se na něj sluníčkářští politici, novináři a aktivisté slétli, že jde o rasismus a xenofobii a takový člověk by byl nejspíš trestně stíhán. Český národ a křesťanství ale na základě zamítnutí této žaloby soudem beztrestně urážet lze! Braňme naši vlast a naše hodnoty.

5. Aeronet slouží nadnárodním globalistickým elitám.

Činnost serveru Aeronet slouží nadnárodním globalistickým elitám. Jedná se o typickou operaci pod falešnou vlajkou, kdy Aeronet předstírá, že je vlastenecký a tím si získává důvěru vlastenců, následně pak útočí na vlastenecké hnutí SPD. Server Aeronet se dlouhodobě tváří jako vlastenecké a alternativní médium, avšak vždy, když o něco doopravdy jde, tedy hlavně o volby, tak se snaží rozkládat vlastenecké hnutí a lživě podpásově útočí na SPD. Aeronet například začal šířit fámu, že lídr SPD pro volby do Evropského parlamentu MUDr. Ivan David odstupuje, což je zcela jasná lež. A šíří i další smyšlené výroky ohledně SPD. Skutečnou úlohou Aeronetu je tedy rozkládat vlastenecké hnutí.

Jeho anonymita není obranou proti cenzuře. Je to nástroj toho, že se slušný člověk nemůže bránit proti jeho falešným nařčením občansko-právní žalobou a případné trestní oznámení činí jeho anonymita bezpředmětným, neboť nelze vypátrat, kdo tento web provozuje. Každý si může odpovědět sám, komu slouží anonymita Aeronetu a komu slouží fakt, že se snaží rozkládat vlastenecké hnutí. Činnost Aeronetu slouží nadnárodním globalistickým elitám budujícím sluníčkářský neomarxistický multikulturní Nový světový řád. Jedná se o typickou operaci pod falešnou vlajkou, kdy Aeronet předstírá, že je vlastenecký a tím si získává důvěru vlastenců – a pak útočí na vlastenecké hnutí SPD. Vlastenci by neměli jeho provokacím proto věřit.

26.3.2019

Odmítáme diktát Bruselu ohledně omezování přístupu na internet!

Evropská unie nám chce přikazovat, jak máme nakládat s internetem, s cílem zavést regulaci k informacím.

Brusel chce prostřednictvím europoslanců omezit svobodu neomezeného přístupu ke všem informacím, které lze získat na internetu. Dosáhnout toho chce prosazením směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu v rámci všech zemí Evropské unie. 

Dnes se bude v Evropském parlamentu hlasovat o novele autorského zákona, které si zde předběžně dojednali zástupci více jak 250 organizací v rámci zemí Evropské unie. Patří mezi ně především nakladatelství, zpravodajské agentury, produkční firmy, noviny a rádia. Tito zastánci novely autorského zákona jako hlavní argument uvádějí spravedlivou účast na bohatém a rozmanitém obchodu v rámci sdílení informací. Jde hlavně o článek 11 směrnice týkající se plateb autorských poplatků za sdílení obsahu a článek 13, který ukládá platformám typu YouTube povinnost kontroly, zda zde nahraný obsah neporušuje autorská práva.    

Novela autorského zákona má ale hodně odpůrců, kterým vadí právě dva výše zmiňované články. Nechtějí mít omezený přístup k informacím a žít v cenzurovaném internetovém prostředí, kde by pomocí blokovacích filtrů byla zajišťována kontrola, zda připojení uživatelé neporušují autorská práva. Tito odpůrci se v rámci zemí EU zúčastnili protestních demonstrací k záchraně internetu, při kterých sehnali přes pět milionů podpisů. Účastníky demonstrací byli převážně mladí lidé, kteří internet každodenně využívají, a to například v rámci studií. Demonstrovalo se v Polsku, Portugalsku, Rakousku, Francii, Nizozemsku a Dánsku. Nejpočetnější demonstrace proběhly v Německu, kde v Berlíně a Mnichově dosahoval počet demonstrantů několik desítek tisíc. Celkem se v Německu konaly demonstrace ve více jak 40 městech. Ze stejného důvodu proběhly demonstrace minulou sobotu i v řadě českých měst. Proti chystané směrnici posilující postavení tvůrců obsahů vůči internetovým gigantům typu Facebook, Google a dalších se demonstrovalo v ulicích Prahy, Brna, Liberce, Pardubic a Jihlavy.     

Hnutí SPD zastává názor, že internet by měl sloužit k tomu, abychom měli přístup ke všem volně dostupným informacím. To považujeme za základní právo všech občanů v dnešní době, která je provázána rychlým rozvojem kvalitních informačních technologií. Nenecháme si diktovat od Evropské unie, aby nám omezovala přístup na internet. Tento návrh zákona z Bruselu je dalším z těch, který jde proti zájmům většiny občanů.

25.3.2019

Výzva České televizi: Informujte vyváženě a objektivně!

Česká televize dlouhodobě a cíleně v rámci svých zpravodajských pořadů prosazuje zájmy Evropské unie, odlišné názory odsuzuje.

Každý občan, který si platí koncesionářské poplatky, by měl mít od instituce, která je vybírá, právo na vyvážené a objektivní informace. To by mělo platit hlavně ve zpravodajských pořadech. Naneštěstí Česká televize toto právo nerespektuje a čím dál více se projevuje jako silně probruselská.

Jediná veřejnoprávní televize zabezpečující své vysílání celoplošně na území České republiky je Česká televize (ČT). Je zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., zákon České národní rady o České televizi, ve znění pozdějších změn. Mezi hlavní úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání patří dle § 2 odst. 2, písm. a) uvedeného zákona poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. A právě toto poslání Česká televize ve svých zpravodajských pořadech neplní a cíleně podává občanům informace, které jsou upravovány k pozitivní propagaci zájmů Evropské unie. Zpravodajské pořady vysílané v České televizi, a to převážně na ČT1, ČT2 a ČT24, tuto jednostrannost stále více posilují, a vzhledem k blížícím se volbám do Evropského parlamentu ještě více budou. Tímto svým jednáním ale hrubě porušují výše definované úkoly v zákoně České národní rady o České televizi.

Na takovéto jednostranné poskytování informací ze strany zpravodajských pořadů veřejně upozornil Vadim Petrov v rámci rozhovoru, který byl dne 20. března 2019 zveřejněn na webových stránkách ParlamentníListy.cz. Vadim Petrov je čerstvě zvolený člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která má dle uvedeného zákona právo na kontrolu činnosti České televize. V uvedeném rozhovoru se pan radní vymezil proti moderátorovi Václavu Moravcovi, který v neděli 18. března na ČT1 v pořadu „Otázky Václava Moravce“ dle jeho mínění porušil ustanovení Etického kodexu České televize. V tomto kodexu je jasně stanoveno, že moderátoři diskusních pořadů ČT jsou povinni zachovávat nestrannost a divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému problému nebo diskutujícím zaujímají postoj. Toto ustanovení k chování moderátorů ale pan Václav Moravec neustále ignoruje a stále mu to prochází. Jenom připomenu jeho vstupy a cíleně řízenou diskusi ve zmiňovaném pořadu otázek, kde například hned v úvodu onálepkoval předsedu poslaneckého klubu SPD Radima Fialu, když zmínil, že „vítá místopředsedu Úsvitu“ a následně se hrubě vymezoval proti Václavu Klausovi ml. a celé jeho rodině.

Hnutí SPD uvítalo vyjádření Vadima Petrova a doufáme, že se konečně zvýší kontrola nad obsahem vysílaných zpravodajských pořadů v České televizi. To je jenom k obsahu zpravodajství. Další kapitolou, která si zaslouží důkladnou kontrolu, je hospodaření České televize, neboť získává nemalé finance plynoucí z koncesionářských poplatků. Občan má mít nárok na informace, jak Česká televize s těmito finančními prostředky nakládá. I z tohoto důvodu podporujeme návrh novely zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, spočívající v rozšíření subjektů kontroly NKÚ i o Českou televizi a Český rozhlas.

Naše hnutí SPD apeluje na vedení České televize, aby tato veřejnoprávní organizace plně respektovala práva občanů, a ve svých zpravodajských pořadech zveřejňovala vždy a jen objektivní a vyvážené informace, které mají v prvé řadě hájit zájmy České republiky, s důrazem na její tradice a úctu k vlasti a národu.

22.3.2019

Na sociální demokraty vyplaval další problém s evropskými dotacemi!

Lidem napojených na ústeckou ČSSD nedělá problémy se obohacovat na úkor zdravotně postižených občanů.

To, jak to myslí ČSSD s našimi občany, dokládá příklad ústecké ČSSD, kdy její představitelé a na ně napojení lidé zneužili přidělené finance pro svůj prospěch. O to otřesnější je skutečnost, že peníze měly sloužit pro zajištění potřeb zdravotně postižených občanů.  

Dne 19. března, na který připadá svátek všech Josefů, zveřejnil zpravodajský portál iDnes.cz informace o tom, jak si ústečtí radní dokázali přihrávat peníze ze státní kasy pro sebe a své známé. Nikoho zajisté už nepřekvapí to, že se jednalo o zastupitele a jejich kolegy z řad ČSSD. Případů, kdy za dobu své účasti ve vládě tato politická strana připravila náš stát svými rozhodnutími o miliardy korun, je mnoho. Připomeňme si ta největší pochybení vrcholových představitelů ČSSD v minulých letech, kdy tím vůbec největším byla nepřipravená a špatně provedená privatizace OKD. Ještě zmíním také podporu solárních elektráren, ze které profitují a ještě dlouho budou mít nemalé zisky hlavně solární baroni. Mnoho kauz, ve kterých záporně figurují představitelé a stoupenci ČSSD, je též spojeno s vyplácením peněz z fondů Evropské unie. Zde jako příklad uvedu kauzu ROP Severozápad. Problémové bylo také přidělování sportovních dotací a dále kauzy související s vlivným představitelem ČSSD Davidem Rathem. Takovýchto kauz, ve kterých figurují členové ČSSD, je mnoho a postupem času se dostávají na povrch další.

Posledně zveřejněnou byla ta, v rámci níž se dle iDnes.cz neoprávněně obohatili ústečtí radní, kteří si bez výběrových řízení schválili řadu projektů, na které neoprávněně použili finance z Evropských fondů. Tento odhalený případ ústeckých zastupitelů je o to závažnější, že původně měli peníze pomoci zdravotně postiženým občanům. Více jak 20 milionů korun z evropských peněz si ústečtí radní rozplánovali do několika projektů a po následném schválení financí je bez výběrových řízení přidělili osobám blízkým ČSSD. Měl být například zřízen webový portál, kde by vozíčkáři našli spolehlivé informace o bezbariérových místech, kam mohou v kraji bez potíží vyrazit. Tento projekt ale dopadl poněkud jinak. Mapa je plná chyb a nedostatků a miliony putovaly k firmám, v nichž figurují lokální sociální demokraté. Konkrétně se jedná o bývalého šéfa litoměřické ČSSD Jana Szántoa, který se proslavil tím, že do ČSSD nabíral černé duše, přijal také lobbistu Tomáše Horáčka, který je v současné době stíhán v masivní kauze korupce ve zdravotnictví.    

Ústecký kraj zadával zakázky firmě Gold Media, které v minulých letech vyplatil přes 12 milionů korun a zakázky v hodnotě většinou kolem dvou set tisíc korun jí chodí dál. Firma Gold Media získává zakázky i z Litoměřic a je pod nimi zpravidla podepsán radní za ČSSD Pavel Grund, který byl do loňska místostarostou města. Ten také před lety nahradil Jana Szantóa na postu místostarosty a předsedy litoměřické buňky ČSSD. Majiteli Gold Media jsou další sociální demokraté – Petr Valta a Tomáš Matzke.

Co více k tomu dodat. ČSSD je stranou, která vždycky naslibovala voličům všechno možné a nic moc prospěšného nesplnila. Nejenom, že má za sebou celou řadu stále nedořešených skandálů, ale nemá ani tu sebereflexi, aby současnou vládu opustila a trvala na vyšetření všech kauz, ve kterých figurují její členové. Naše hnutí SPD bude na tyto případy upozorňovat a žádat o jejich řádné prošetření.

21.3.2019

Nedopustíme, aby se k nám vraždící monstra vůbec dostala!

V německém Wormsu Tunisan brutálně ubodal mladou místní dívku.

Dva dny před oslavami MDŽ zavraždil 22 letý Tunisan ve městě Worms v německém Porýní svou o rok mladší přítelkyni. Tuto vraždu provedl muslim velmi brutálním způsobem, jako pomstu za to, že ztratil nárok na pobyt v Německu.

Worms je moderním německým městem s vysokými školami, rozvinutým turismem, průmyslovým centrem a důležitým říčním přístavem. Ve městě žije přes 80 tisíc obyvatel, z nichž 42% je vyznání evangelického a druhou příčku zaujímají s 31% římští katolíci. Toto město zasáhla ve středu večer 6. března děsivá událost. V domě svých rodičů byla nalezena mrtvá 21 letá německá dívka; skutek šetřili regionálně příslušní policisté. Už ve čtvrtek ráno bylo zveřejněno v německých médiích, že 21 letá místní dívka byla ve středu večer zavražděna v domku, ve kterém bydlela s rodiči a svým tuniským přítelem. Dle zprávy policie byla po hádce s ním brutálně pobodána kuchyňským nožem. Na základě pitevního nálezu utržila vícečetné bodné rány po těle, které byly příčinou její smrti, uvedl SWR Aktuell.

Policie uvedla, že zná pachatele, na kterého byla ve čtvrtek 7. března uvalena vazba. Za pachatele označila Tunisana, který žil jako přítel se zvražděnou u jejích rodičů. Pro policii byl tento muslim známou firmou, kterého již stíhala kvůli několika deliktům, a v žádném případě se nejednalo o banality. Policií byl v minulosti stíhán za napadení, obchod s drogami, vyhrožování a vydírání. V říjnu minulého roku strávil tři týdny ve vazbě kvůli krádeži. Zmiňovaný Tunisan je od roku 2017 v Německu, a na základě svých provinění mu v pondělí dne 4. března 2019 vypršela doba pobytu a měl tuto zemi opustit. Několik dnů před vraždou ho už úřady hledaly, aby mohl být deportován. Nebyl ale hlášen ve Wormsu, kde žil, takže nebyl nikde evidován a ztratil se z dohledu policii i úřadům, uvedl server welt.de.

Naše hnutí SPD odsuzuje jakékoliv formy násilí, a to převážně, je-li pácháno na bezbranných lidech. Nedopustíme, aby se k nám lidé typu výše zmiňovaného Tunisana dostali. Občané se musí cítit v naší zemi bezpečně.

20.3.2019

Ministr vnitra Hamáček by neměl vyhrožovat lidem!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž říkáme, že propagátor islámu a předseda ČSSD Jan Hamáček by neměl zneužívat své funkce ministra vnitra a vyhrožovat lidem. Připomínáme, že Piráti i ANO podporují kumulaci funkcí i finančních odměn a hnutí SPD jediné podpořilo ukončení kumulace odměn za více funkcí. Lubomír Volný a spol. potvrdili svou kandidaturou za jiný subjekt svou připravovanou a cílenou zradu SPD. Vítězka prvního kola slovenských prezidentských voleb Čaputová podporuje likvidaci tradiční rodiny a tradičních evropských křesťanských hodnot. Též vysvětlujeme, proč Tomio Okamura je na posledním místě kandidátky do Evropského parlamentu nahrazen jiným kandidátem.

1. Ministr vnitra Hamáček by neměl vyhrožovat lidem.

Předsednictvo SPD odsuzuje teroristický útok v novozélandském Christchurch. V souvislosti s útokem vystoupil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a policejní prezident Jan Švejdar s prohlášením, že policie nebude tolerovat žádné projevy souhlasu s terorismem, extremismem nebo podněcování nenávisti, ke kterému dochází v této souvislosti na sociálních sítích.

Předsednictvo hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že Ministerstvo vnitra a Policie ČR mají pomáhat a chránit, a nikoliv naše občany ústy ministra vnitra a policejního prezidenta zastrašovat a vyhrožovat jim. Hamáček zneužívá post ministra vnitra k prosazení multikulturní a islamizační politiky ČSSD a chce stíhat odpůrce islámu a imigrace. Hamáček totiž řekl o islámu: „Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti.“

Teroristických útoků a kriminálních činů ze strany muslimů ve světě je obrovské množství a akce bohužel vyvolává reakci. Tento teroristický útok i teroristické útoky muslimů, které jednoznačně převládají, jsou bohužel důkazem toho, že sen „elit“ o multikulturní společnosti je nebezpečný. Části islámu jako je právo šaríja, džihád či práva žen, to jsou věci, které jsou neslučitelné s naším pojetím a chápáním demokracie. Proto, abychom ubránili před touto ideologií občany našeho státu, prosazuje SPD zákaz její propagace na území České republiky. V tomto smyslu jsme již podali zákon do Sněmovny.

2. Piráti i ANO podporují kumulaci funkcí i finančních odměn.

Sněmovna zamítla návrh poslanců SPD, aby politici, kteří mají více funkcí najednou (např. poslanec, starosta, hejtman, zastupitel atp.), nemohli kumulovat finanční odměny za tyto funkce. Navrhli jsme, aby politik pobíral odměnu pouze za jednu funkci. Návrh SPD nepodpořila žádná další politická strana nebo hnutí. Naopak poslanci Pirátů a hnutí ANO navrhli a prosadili pokračování kumulace odměn. Hnutí SPD prosazuje dlouhodobě přijetí zákona o přímé volbě a odvolatelnosti hejtmanů, primátorů a starostů. Sněmovna nám ho však dlouhodobě odmítá přijmout.

3. Lubomír Volný a spol. potvrdili svou zradu SPD.

Dne 15. března 2019 ukončili členství v SPD poslanci zvoleni za Moravskoslezský kraj Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová. Ukončení svého členství nejdříve oznámili pouze prostřednictvím sociálních sítí. Nikdo z předsednictva hnutí ukončení jejich členství nepožadoval a oni tento krok s nikým z předsednictva předem nekonzultovali. Poslanci Volný, Nevludová a Bojko následně ihned vstoupili do nové politické strany, která získala registraci Ministerstva vnitra stejný den. Zároveň oznámili kandidaturu ve volbách do Evropského parlamentu. Protože registrace nové politické je záležitost minimálně několika týdnů, je zřejmé, že jde o naplánovanou akci a do celé kauzy vystoupení poslanců z SPD to vrhá jasné světlo. Jde o akci na rozvrat a oslabení SPD.

Pan Volný a spol. realizují záměr oslabit klub SPD a oslabit volební výsledek SPD ve volbách do Evropského parlamentu. Místo práce pro SPD si připravovali vlastní politickou stranu, která měla sloužit jejich ambicím. Jejich politický program bude pouze špinění SPD. Trapná a ubohá zrada SPD nepoškodí. V Moravskoslezském kraji obdržel dne 19. 3. 2019 licenci nový Regionální klub SPD, kde mohou pracovat všichni místně příslušní členové a čekatelé SPD. Hnutí SPD v Moravskoslezském kraji během posledních týdnů mají zájem doplnit desítky novým zájemců o členství.

4. Čaputová podporuje likvidaci tradiční rodiny a tradičních evropských křesťanských hodnot.

Na Slovensku proběhlo o víkendu první kolo prezidentských voleb. Do druhého kola však postoupili kandidáti neomarxistů a neoliberálů. Zuzana Čaputová představuje vše, co by měla tradiční slovenská společnost odmítnout, a vše, co se naopak snaží bruselská lobby zlikvidovat. Čaputová otevřeně podporuje likvidaci tradiční rodiny a tradičních evropských křesťanských hodnot a podporuje likvidaci suverenity národních evropských států. Je to dlouholetá aktivistka politických neziskových organizací. Její úspěch je vítězstvím dlouholeté kampaně, která vyvrcholila zneužitím kriminální vraždy novináře k pokusu o protivládní převrat, který měl změnit výsledky demokratických voleb.

Čaputová je ideovým nástupcem současného prezidenta Kisky s tím, že je radikálnější a říká nahlas to, co si Kiska jen myslel. To nejhorší, co nám hrozí, je riziko zvrácení jednoty Visegrádské čtyřky (V4), jejího kritického přístupu k migrantům a k politice Bruselu. Za porážku slovenských vlastenců je odpovědná politika strany Mariána Kotleby. Umožnila rozdělení hlasů a odsunutí kandidáta hájícího zájmy Slovenska na třetí místo.

5. Tomio Okamura je na posledním místě kandidátní listiny nahrazen jiným kandidátem.

Hnutí SPD podalo kandidátku ve volbách do Evropského parlamentu. Kandidátní listina byla postavena na základě nominací regionálních klubů. Před podáním kandidátní listiny obdržel předseda hnutí Tomio Okamura, který měl v plánu posílit program a kandidáty z posledního místa kandidátky, písemné stanovisko Ministerstva vnitra, které zpochybňuje možnost v případě zvolení odstoupit od mandátu a mandát přenechat dalšímu zvolenému v pořadí.

Vzhledem k tomu, že výklad odkazuje na případné soudní rozhodnutí v této věci a po dobu jednání soudu na možnost neobsazení mandátu, přijalo předsednictvo hnutí rozhodnutí nahradit předsedu hnutí Tomia Okamuru na posledním místě kandidátní listiny jiným kandidátem. Nemůžeme připustit riskování možnosti neobsazeného mandátu a tím oslabení pozice vlasteneckých stran v Evropském parlamentu.

19.3.2019

Česká republika na 1. místě!

Politická konkurence začala šířit opravdu hloupou fámu, že prý nemá smysl volit SPD v květnových volbách do Evropského parlamentu, protože jsme jako jediná strana proti EU. Všichni ale víme, že právě Evropský parlament je jediné místo, kde můžeme prosadit změnu v Evropě a bojovat za svobodu a suverenitu České republiky – a proto je naopak zcela nutné v těchto volbách uspět. Spolu s našimi kolegy s evropské vlastenecké frakce Matteem Salvinim, Marine Le Pen, Geertem Wildersem, rakouskými Svobodnými a dalšími. Hnutí SPD je jediná politická síla důsledně hájící zájmy České republiky. Nekandidujeme proto, aby naši poslanci v Evropském parlamentu kolaborovali s elitami Evropské unie. Kandidujeme v těchto volbách, abychom zastavili diktát neomarxistických globalistů ovládajících současnou Evropskou unii. A nejsme sami – ve spolupráci s vlasteneckými politickými stranami naší frakce jsme připraveni budovat novou formu spolupráce národních států Evropy. Spolupráci, která bude respektovat a chránit naší suverenitu, svobodu, kulturu a tradiční společenské hodnoty.

V Evropském parlamentu řekneme společně jasné:

NE likvidaci národních států a národů a vzniku jednoho multikulturního státu EU. Současná EU je nereformovatelná a stávající forma evropské integrace musí skončit.
NE dalšímu omezování práv občanů, včetně práva vlastnit zbraň.
NE novým regulacím a nesmyslným omezením podnikatelských aktivit.
NE podpoře imigrace.
NE toleranci k islamizaci Evropy.
NE pozitivní diskriminaci menšin a podpoře politických neziskových organizací.
NE přijetí eura Českou republikou.
NE evropské armádě vedené Bruselskou elitou.
NE předávání další moci z úrovně států do rukou EU.

V Evropském parlamentu budeme prosazovat:

PODPOŘÍME zrušení Lisabonské smlouvy a novou spolupráci národních států na základě svobody a suverenity.
PODPOŘÍME společný trh a svobodný pohyb občanů národních států Evropy.
PODPOŘÍME společné projekty dopravní a energetické infrastruktury.
PODPOŘÍME společné vědecké projekty a vědeckou spolupráci.
PODPOŘÍME spolupráci v boji s teroristy a mezinárodním zločinem.
PODPOŘÍME právo občanů členských zemí rozhodovat v referendu o všech zásadních otázkách včetně vystoupení z EU.
PODPOŘÍME postupné rušení zbytečných byrokratických orgánů EU.
PODPOŘÍME sociální projekty pro pracující rodiny v národních státech Evropy. Musí skončit demografická genocida evropských národů a jejich nahrazování imigranty.

18.3.2019

Vstřícnost Německa vůči imigrantům je bezpečnostním rizikem pro Evropu!

Německo neví, jak se vypořádat s problémy souvisejícími s imigrací a bude ještě dlouho nést následky své vstřícné politiky, kterou jako jeden z hlavních představitelů Evropské unie praktikuje vůči imigrantům.

Imigranti a to hlavně z muslimských zemí, si s sebou přinášejí svou ideologii, zákony a praktiky, které jsou neslučitelné s evropskou kulturou.

Politika Angely Merkelové ve vztahu k imigrantům dosáhla svého vrcholu v roce 2015, kdy se jejich počet vyšplhal k jednomu milionu. Země Evropské unie, prezentované převážně německou kancléřkou Angelou Merkelovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, to vysvětlovaly jako humanitární pomoc uprchlíkům. Ti jsou definováni jako osoby, které prchají před ozbrojeným konfliktem nebo pronásledováním a z tohoto důvodu může být jejich návrat domů smrtelně nebezpečný. Statut uprchlíka je definován v Úmluvě o uprchlících z roku 1951, Protokolu z roku 1967 a Úmluvě o uprchlících Organizace africké jednoty z roku 1969. Takových uprchlíků je ale z celkového množství příchozích do zemí EU minimum. Převážně se jedná o imigranty, kteří přicházejí do Evropy z důvodů, aby si realizovali své sny, tj. zvýšení životní úrovně, která je zajištěna štědrými sociálními dávkami. Při takto velkém přesunu jednotlivců a skupin v prostoru je spolu s porodností a úmrtností klíčovým prvkem v procesu dalšího populačního vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a kulturní změny původních obyvatel na daném území. Proces příchodu nelegálních imigrantů do zemí EU není ještě zdaleka vyřešen (vloni jich bylo skoro 150 tisíc). Tato nelegální imigrace je organizována sítěmi převaděčů, kterým tato forma organizovaného zločinu obchodu s lidmi přináší nemalé zisky.

Imigranti se tak do cílových zemí dostávají bez řádného oprávnění (vízum, pobytové oprávnění atd.). Následným podáním žádosti o mezinárodní ochranu (azyl) je legalizován jejich právní status. Azyl ale nedostanou všichni nelegální imigranti, kteří zažádají o mezinárodní ochranu, a proto využívají různé formy, jak ho získat. Zde hovoříme hlavně o imigrantech pocházejících z muslimských zemí (kterých je většina), vyznávajících islámskou ideologii, kterou následně aplikují a rozvíjí v hostitelských zemích. Jednou z těchto forem je například uzavírání sňatků dle práva šaría, kde není stanoven žádný věkový limit pro manželství. Imigranti v roli ženatých tak mají vyšší šance k získání azylu.

Za nelegální imigrací stojí také řada vlivných osob a organizací, mající za cíl zničit tradiční hodnoty suverénních evropských zemí (viz propagace a podpora islámské ideologie). V současné době dostává mimo jiné každý žadatel v Německu kapesné ve výši 135 eur, které ale navrhuje spolkový ministr za Sociálnědemokratickou stranu Německa zvýšit na 150 eur. Jedná se o měsíční kapesné od státu a kromě toho  mají imigranti nárok na ubytování, stravování, ošacení, očkování a plnou lékařskou péči, to vše zdarma. To je jeden z dalších pozitivních signálů pro rozhodování k imigraci nových uprchlíků do Evropy. Tato informace byla zveřejněna začátkem minulého týdne v německých novinách Bild am Sonntag.

Hnutí SPD se snaží všemi prostředky zabánit tomu, aby se do naší země dostali tito nelegální imigranti a chtěli nám vnutit svou ideologii. Hájíme suverenitu našeho státu a náš občan je pro nás vždy na prvním místě.

15.3.2019

Nikdy se nic tak zrůdného, jímž byla okupace naší vlasti, nesmí opakovat!

Je naší povinností, abychom již nikdy nepřipustili okupaci naší republiky, jak tomu bylo v roce 1939, kdy nás obsadila německá vojska a vyhlásila Protektorát Čechy a Morava.

V těchto dnech si připomínáme 80 let od okupace naší republiky německými vojsky. Okupované území Německo anektovalo a zřídilo autonomní Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939 výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Touto okupací a anexí okupovaného území Německo porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo dne 30. září 1938 uzavřelo spolu se zástupci tří evropských zemí. Za Německo jí tenkrát podepsal Adolf Hitler, za Itálii Benito Mussolini, za Velkou Británii Neville Chamberlain a Édouard Daladier za Francii. Mnichovská dohoda obsahovala jejich prohlášení, že Československo musí do 10. října roku 1938 postoupit území obývané z části Němci (Sudety) Německu. Zástupci československé strany nebyli k jednání přizváni. Tato dohoda byla završením aktivit Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a Adolfa Hitlera, s cílem rozbít demokratické Československo, což byl jeden z prvních významnějších kroků k jejich ovládnutí celé Evropy.

Toto nebezpečí pro naší republiku začalo od roku 1933, kdy se nacisté chopili moci v Německu a začali si dělat na ní zálusk, pro její polohu a hlavně pro její průmyslový potenciál. Tomuto nebezpečí se Československo snažilo čelit jak budováním silné moderní armády a pohraničních opevnění, tak i posilováním spojeneckých svazků, nově i se Sovětským svazem a Francii. Ještě dne 10. září 1938 prezident Beneš pronáší rozhlasový projev adresovaný Československu i celému světu, který je tlumočen do 13 jazyků. Mimo jiné prohlašuje: „Mám nezlomnou víru v náš stát, v jeho zdravost, v jeho sílu, v jeho odolnost, v jeho skvělou armádu a v nezdolatelného ducha a oddanost všeho lidu. A vím, že náš stát z dnešních obtíží vyjde vítězně.“ Pak ale následoval podpis Mnichovské dohody a prezident Edvard Beneš dne 5. října 1938 rezignoval na svou funkci.

Naneštěstí sled dalších událostí se vyvíjel tak, jak nikdo nechtěl. V důsledku nacistické agrese vůči Československu vznikla 14. března 1939 Slovenská republika, která přes svou formální samostatnost patřila pod nadvládu Třetí říše a zanikla v roce 1945. Na území českých zemí byl vytvořen výnosem Adolfa Hitlera ze dne 16. března Protektorát Čechy a Morava. Následně byla zrušena Československá armáda a bezpečnostní aparát (policie a četnictvo) se dostal do područí německé moci (gestapa). V té době už také probíhala druhá světová válka (začátek byl určen napadením Polska Německem dne 1. září 1939), která postupně zasáhla většinu států světa a vyžádala si více jak 60 milionů obětí.  Mějme tento počet mrtvých stále na paměti a nikdy nedopusťme, aby se něco podobného opakovalo.

Naše hnutí SPD má hlubokou úctu a pokoru k obětem této ničivé války, a je pro nás také závazné udělat vše co je v našich silách, abychom uchránili naše občany před možnými válečnými konflikty. S pietou si připomínáme dny před 80 lety, které se udály v Československu.

14.3.2019

Poslanecká sněmovna kolegu Miloslava Roznera k trestnímu stíhání nevydala!

Zde je můj projev k této věci z pozice poslance zastupujícího poslanecký klub SPD a z pozice místopředsedy Mandátového a imunitního výboru:

Děkuji za slovo pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych se za poslanecký klub SPD vyjádřil k žádosti Policie České republiky k vydání poslance Miloslava Roznera k trestnímu stíhání a k naší práci v mandátovém a imunitním výboru zabývající se touto problematikou.

Na úvod je třeba říci, že hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) odmítá jakékoli snahy některých politických konkurentů a jejich spřátelených medií vmanévrovat naše hnutí do pozice popíračů genocidy. Nikdo z nás nikdy něco tak odporného nepopíral a jsme si velice dobře vědomi jak všichni, kteří prošli cikánským táborem v letech, trpěli a strádali a že nakonec byli odvezeni do Osvětimi, kde byli popraveni. Tuto zrůdnost odsuzujeme a vždy jí odsuzovat budeme.

Dále je třeba konstatovat pár vět z historických znaleckých posudků, které byly k tomuto případu vyžádány. V nich se mimo jiné píše, že ačkoliv cikánský tábor v Letech vznikl v důsledku provádění nacistické rasové politiky, nelze jej považovat na rozdíl od Osvětimi za místo systematicky prováděné genocidy. Dále je zde uvedeno, že podle oběžníku šéfa bezpečnostní policie z 3.5.1940 bylo označení Koncentrační tábor přípustné pouze pro tábory, které podléhaly inspektorovi koncentračních táborů a tím se lišily od táborů, které nebyly pod přímou pravomocí SS, jenž spadaly do kategorie internační tábor, což byl případ tábora v Letech.

Na celém případu mě velice zaráží postoj dohledového Městského státního zastupitelství, které se o celou věc začalo zajímat mimo jiné také na základě podnětu Vrchního státního zastupitelství s příkazem k zahájení trestního stíhání poslance Roznera a to i přes to, že byl celý případ policejním orgánem na základě historických znaleckých posudků, z nichž jsem citoval odložen, s čímž souhlasilo dozorové Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. Kolega Rozner dle policejního orgánu pouze využil svého základního práva na svobodu lidského projevu, přičemž svoboda politického projevu je těžištěm demokracie a k jejímu omezování či oklešťování může docházet jen u nejmarkantnějšího vybočení ze zákonem garantovaných práv. Policejní orgán měl za to, že nedošlo k tak závažnému porušení práva na svobodu projevu a dále konstatoval, že výrok nemůže naplnit skutkovou podstatu trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 tr. zákoníku, tedy že šlo o úmyslný trestný čin, neboť popírat lze pouze skutečnosti, u kterých byla prokázána historická správnost. U úmyslného popírání by se muselo jednat o výroky, o jejichž nepravdivosti pachatel ví nebo je s jejich možnou nepravdivostí srozuměn, bez ohledu na to, že pro jiného je tato otázka naprosto zřejmá.

Důležité je také dodat, že dle Ústavního soudu by mělo být trestné pouze hrubé popírání něčeho tak podlého, jež byla genocida a pokud není, jedná se o svobodu slova. Dále existuje nález Nejvyššího soudu, který říká, že by se měl ve stejných kauzách dodržovat stejný úřední postup a všichni moc dobře víme, že co se týká tábora v Letech, bylo podáno několik trestních oznámení na několik osob, které byly ale vždy odloženy.

Na základě toho, co jsem zde popsal, jsme přesvědčeni o tom, že je tato kauza o vydání kolegy Roznera k trestnímu stíhání zpolitizovaná a má za cíl poškodit celé hnutí SPD.

Kolega Rozner chtěl pouze svým výrokem zcela oprávněně vyjádřit a to v souladu s názorem hnutí SPD velkou nespokojenost nad tím, že stát na návrh tehdejšího lidoveckého ministra kultury Daniela Hermana vyhodil z okna skoro tři čtvrtě miliardy korun za výkup prosperující firmy zabývající se chovem vepřů a následnou sanaci jen proto, aby zde vybudoval památník, který již mimochodem na místě je. Dle našeho názoru to bylo nehospodárné vynakládání finančních prostředků všech daňových poplatníků a raději bychom tyto prostředky použili například na vzdělávání dětí. Výše vynaložené částky je v hrubém nepoměru k péči o jiná místa, kde za druhé světové války byli zcela prokazatelně vražděni a mučeni čeští vlastenci.

Závěrem mi dovolte sdělit stanovisko poslaneckého klubu hnutí SPD k žádosti Policie České republiky k vydání poslance Miloslava Roznera. Na základě výše popsaných skutečností a toho, že se jednalo o verbální projev poslance na neveřejném jednání, na což mimo jiné poukazovala drtivá většina kolegů napříč politickým spektrem na jednání mandátového a imunitního výboru, doporučil jsem poslaneckému klubu SPD hlasovat proti vydání poslance Miloslava Roznera k trestnímu stíhání a stejně jsem hlasoval i na mandátovém a imunitním výboru.

Děkuji za pozornost.

14.3.2019

Na co čekáme, až nějaký divák na fotbalovém stadionu zemře?

Tato otázka vyzněla jako velmi aktuální, vzhledem k situaci, která se odehrála během fotbalového utkání mezi Spartou Praha a Viktorií Plzeň, kdy byla od vhozeného dělobuchu těžce zraněna mladá dívka.

V sobotu 9. března 2019 v rámci 24. kola Fortuna ligy se konal ligový zápas mezi domácí AC Spartou Praha a FC Viktorií Plzeň. Zápas byl sehrán na stadionu Generali Arena v Praze na Letné. Kapacita stadionu je 18.887 diváků.  Pro příznivce kopané se tak nabízel příjemný sportovní zážitek, který ale ve svém finále pro návštěvníky vyzněl jako nebezpečný a zdraví ohrožující.

Do Prahy dorazila i skupina fanoušků z Plzně, kteří asi pod tlakem vývoje utkání, dělali na stadionu nepokoje už v prvním poločase; kromě jiného házeli dělobuchy a to dokonce i do míst, kde sedávají rodiny s malými dětmi. Proto k sektoru těchto agresivních fanoušků zamířila policie, aby jejich chování kontrolovala. Policii České republiky si vyžádali v rámci součinnosti pracovníci bezpečnostní agentury, kteří jsou povinni zabezpečovat veřejný pořádek přímo na stadionu. Agresivita plzeňských fanoušků se stupňovala čím dál více (v 68. minutě utkání už Plzeň prohrávala 3:0 a o výsledku zápasu bylo prakticky rozhodnuto). V 80. minutě utkání z plzeňského kotle začaly létat dělobuchy na hrací plochu i do ochozů tribuny, kde byli sparťanští fanoušci. Hlavní rozhodčí Pechanec zápas přerušil a na tribunách zasahovali přítomní příslušníci Policie České republiky. Díky jejich rychlému zásahu se podařilo zadržet 21 osob, se kterými pak bylo zahájeno přestupkové řízení. O tom, že zásah policie byl účinný a dobře provedený, svědčí i ta skutečnost, že se policistům podařilo zjistit agresivního diváka mezi ostatními plzeňskými fanoušky, který hodil dělobuch mezi sparťanské fanoušky. Zraněná patnáctiletá dívka byla převezena s vážným zraněním do nemocnice a pachateli hrozí trest v rozmezí od 3 do 10 let, neboť policie jeho jednání kvalifikovala dle trestního zákoníku jako těžké ublížení na zdraví dle § 145, odst. 1 ve stádiu pokusu.   

K incidentu zaujaly stanoviska oba kluby, které toto chování odsoudily s konstatováním, že takto vystupujícím fanouškům by měl být udělen zákaz vstupu na stadiony. Předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) Richard Baček to označil za těžká provinění, které se bude na komisi dnes projednávat. Spartě hrozí za nedostatečnou pořadatelskou službu pokuta 10 milionů korun a uzavření části stadionu. Disciplinární komise bude také posuzovat, zdali domácí klub skutečně udělal všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti diváků. Plzeň může vyfasovat pokutu ve výši pěti milionů korun a zákaz výjezdu svých fanoušků na určitý počet venkovních zápasů. Vyšetřování pachatele je v kompetenci orgánů činných v trestním řízení. Zde jenom připomenu, že jakákoli výše trestu nevrátí zdraví poškozené.

Naše hnutí SPD odsuzuje takovéto chování, které prezentují především radikálové z řad chuligánů a ultras, a je úplně jedno, jestli jsou z řad Sparty Praha, Viktorie Plzeň nebo Baníku Ostrava či jiných klubů. Těmto lidem, kteří porušují zákon, by měl být vstup na fotbalová utkání zakázán a to tak, jak to mají zavedené např. ve Velké Británii. Za nevhodné chování zde může neukázněný divák putovat ze stadionu rovnou do vězení. Za agresivní chování a projevy výtržnictví hrozí násilníkům i doživotní zákaz vstupu na fotbalové stadiony. Samotná britská policie vede databázi závadových osob z řad hooligans. Podobná opatření zavádějí i ve Francii.  Naše hnutí je přesvědčeno, že by se obdobná opatření měla zavést i na stadionech v České republice. Nejvyšší zodpovědnost ale leží na managementu jednotlivých klubů a ten by měl do zajištění bezpečnosti diváků investovat potřebné finance a technologie. Diváci si to zajisté zaslouží.

13.3.2019

Ne armádě EU a ano referendu o NATO!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), v němž informujeme, že předsednictvo hnutí SPD schválilo kandidátku do voleb do Evropského parlamentu 2019. Dále odsuzujeme společné prohlášení amerického prezidenta Trumpa a českého premiéra Babiše, které v překladu z diplomatické řeči znamená, že se budeme podřizovat zájmům USA na úkor zájmů naší země. Připomínáme si 20. výročí vstupu do NATO - odmítáme, aby NATO vedlo agrese v zahraničí, a odmítáme i armádu Evropské unie. Naše armáda musí zajišťovat obranu našeho území a ne zde být pro zahraniční intervence USA a NATO. Občané mají podle nás právo o vystoupení či setrvání v NATO rozhodnout v referendu. Okupace Německem v roce 1939 a mnichovská zrada v roce 1938 pro nás znamenají poučení, že musíme mít silnou armádu a nesmíme spoléhat jen na spojence, kteří nás mohou znovu zradit.

1. Obětování suverenity v zájmu USA.

Třídenní návštěva premiéra ČR Andreje Babiše v USA skončila. Překlad diplomatické řeči ze společného prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa a Andreje Babišeje jasný - Babiš se fakticky zavázal k těmto věcem: Budeme zbrojit a nakupovat výzbroj pro naši armádu z USA, podpoříme sankce proti Rusku a zapojení se České republiky do případné války na Ukrajině. Do modernizace naší jaderné energetiky budou zapojeny firmy z USA. Naše armáda po boku armády USA bude nasazována do dalších vojenských operací a Česká republika se zapojí do společné podpory zákazů na čínské informační technologie.

Jediný přínos pro občany České republiky je tedy v deklaraci podpory vzájemného obchodu. Všechny ostatní body jsou jednoznačně výhodné pro USA.

Hnutí SPD podobný model vztahů odmítá. Jde o jednostranné obětování zájmů České republiky pro zájmy USA. S touto politikou vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM nesouhlasíme. Co je dobré pro USA, není automaticky dobré pro Českou republiku.

2. Ne armádě EU a ano referendu o NATO.

Česká republika vstoupila do Severoatlantické aliance (NATO) v roce 1999. Bohužel od našeho vstupu do NATO se aliance nechovala pouze jako obranné společenství států, ale vedla také agresivní vojenské akce v rozporu s mezinárodním právem. Především je třeba zmínit agresi proti Jugoslávii v březnu 1999. Hnutí SPD prosazuje právo občanů rozhodovat v referendu o členství ve vojenských aliancích. Podporujeme užší obranou spolupráci států V4. Hnutí SPD naprosto odmítá vznik armády EU. Česká republika se nesmí vzdát práva na vlastní ozbrojené síly podřízené velení prezidenta republiky. Bez vlastních ozbrojených sil není suverenity země. Česká armáda musí změnit koncepci a budovat schopnosti pro obranu hranic své země, a ne pro zahraniční intervence.

3. Nesmíme spoléhat jen na spojence.

14.3.1939 byla zahájena okupace českých zemí německou armádou. Šlo o národní tragédii, která znamenala skutečné ohrožení fyzické existence našeho národa. V průběhu okupace byl přijat plán konečného řešení české otázky, který chystal naši fyzickou likvidaci a odstranění českého národa z prostoru Čech a Moravy.

Okupace byla logickým a nevyhnutelným důsledkem mnichovské zrady, kdy naši západní „spojenci“ věrolomně vydali střední a východní Evropu Hitlerovi. Poučení z této tragédie je zřejmé. Musíme důsledně chránit naši suverenitu, nespoléhat na „spojence“ a nenechat jiné rozhodovat o našem osudu.

4. Kandidátka SPD do voleb do Evropského parlamentu.

Předsednictvo hnutí SPD schválilo kandidátku do voleb do Evropského parlamentu 2019. Jejím lídrem bude člen SPD, lékař a bývalý ministr zdravotnictví ve vládě současného prezidenta Zemana, MUDr. Ivan David, CSc. Na dalších místech kandidátky jsou nominanti všech krajů, kteří byli navrženi a schváleni Regionálními konferencemi hnutí SPD. O jejich konečném pořadí na kandidátce rozhodlo předsednictvo hnutí v souladu se stanovami hnutí na základě politických, jazykových a odborných předpokladů, požadavků jednotlivých kandidátů a po konzultaci s vedením krajů.

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční ve dnech 24. - 25. května 2019 a předsednictvo hnutí SPD vyzývá své členy, příznivce, sympatizanty a hlavně voliče k maximální účasti v těchto, pro Evropu a naší zemi, klíčových volbách. Pojďme všichni společně říci jasné „NE“ migrační politice EU a diktátu Bruselských elit!

12.3.2019

Trump při jednání s Babišem dosáhl svých zájmů!

V rámci schůzky prezidenta USA Donalda Trumpa s premiérem České vlády Andrejem Babišem, která proběhla v Bílém domě ve Washingtonu, se podařilo Trumpovi dosáhnout všeho, čeho dosáhnout chtěl.

Naše zpravodajská média měla jako hlavní zprávy informace o cestě našeho premiéra Andreje Babiše do Spojených států amerických a to velmi podrobné. Všude a ve všech přímých vstupech vysílaných přímo z USA a následně komentovaných našimi médii zaznívala samá pozitiva. Sám premiér Babiš byl hrdý už před touto cestou, že ho příjme samotný Donald Trump. Ten ale byl na schůzku velmi dobře připraven a věděl, čeho chce v rámci této schůzky s českým premiérem docílit. Samotná schůzka se konala ve čtvrtek 7. března od 19:45 hod. našeho času a byla ukončena po necelých 80 minutách. První fáze schůzky proběhla standardně dle protokolu a konala se v Oválné pracovně za účasti obou státníků a jejich manželek.

Druhá, následná fáze schůzky se konala v tzv. Cabinet room (zasedací místnost vlády) a už se jí účastnily celé jednací týmy obou jednajících stran. Složení účastníků jednání za Spojené státy potvrzuje to, že byl Donald Trump pečlivě připraven. Přítomen byl viceprezident Michael Pence, šéf diplomacie Mike Pompeo, ministr energetiky Rick Perry, poradce pro národní bezpečnost John Bolton a americký velvyslanec v Praze Stephen King. Za Českou republiku se spolu s premiérem Andrejem Babišem zúčastnil velvyslanec v USA Hynek Kmoníček, náměstek bezpečnostní sekce ministerstva zahraničí Martin Povejšil, náměstek strategické sekce ministerstva obrany Jakub Landovský, místopředseda vládní rady pro výzkum a inovace Karel Havlíček a český kyberatašé v USA Daniel Bagge.

Závěry této schůzky byly deklarovány písemně v dokumentu „Společné prohlášení prezidenta Spojených států Donalda J. Trumpa a předsedy vlády ČR Andreje Babiše.“ Zdroj: www.whitehouse.gov. V dokumentu se například uvádí:

„Zůstáváme pevně při podpoře ukrajinské svrchovanosti a územní celistvosti, stejně jako pokračujících sankcí proti Rusku. Chválíme statečnost a oběti Spojených států a českých vojsk, které slouží v Afghánistánu.“ – Toto je jasný důkaz zavázat si nás jako spojence proti Rusku a posilovat naše zahraniční mise v rámci NATO.

„Spojené státy a Česká republika tvrdí, že energetická bezpečnost je neoddělitelným pilířem národní bezpečnosti každé země. Budeme spolupracovat, abychom prozkoumali příležitosti plynoucí z transformace energetických trhů, a zároveň podpořili zvýšenou diverzifikaci v Evropě a zajistili naši vzájemnou bezpečnost. Dále budeme zkoumat možné přínosy rozvoje regionální energetické infrastruktury ve střední Evropě.“ – V této souvislosti se jednalo o plánované dostavbě jaderné elektrárny Dukovany (zájem firmy Westinghouse), a možných dodávkách amerického zkapalněného plynu (přes Polsko).    

„Naše země budou usilovat o zajištění bezpečných a spolehlivých telekomunikačních sítí a dodavatelských řetězců s cílem snížit riziko zlomyslné počítačové aktivity. Rozhodli jsme se prohloubit naši spolupráci v této oblasti a spolupracovat bilaterálně a multilaterálně na rozvoji zásad zabezpečení telekomunikací.“ – Toto je jasný cíl přerušit spolupráci s čínskou nadnárodní telekomunikační a hardwarovou společností Huawei.

Hnutí SPD podporuje všechny aktivity vrcholných představitelů naší politické scény, které přispívají k rozvoji a prosperitě České republiky. V souvislosti s návštěvou premiéra Babiše ve Spojených státech tuto aktivitu v zájmu naší země nespatřujeme a vnímáme jí spíše za obhajování zájmů Evropské unie a NATO. Naše hnutí má zájmy českých občanů na prvním místě a chce spolupracovat jak s USA, tak s Ruskem, Čínou i zeměmi Evropy, pokud to bude pro republiku přínosem.

11.3.2019

Našim ženám jsme s respektem, úctou a láskou popřáli k MDŽ!

V pátek 8. března jsme si spolu s našimi ženami připomněli jejich svátek. Kytičku, nebo jinou formu poděkování si zaslouží všechny ženy, bez rozdílu jejich věku.

Naše hnutí SPD podporuje tradiční pracovitou rodinu, kde žena, matka má nezastupitelné místo a uděláme vše, aby se ženy u nás cítily dobře a bezpečně.

Mezinárodní den žen (MDŽ), tento mezinárodně uznávaný svátek, stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908, se u nás dlouhá léta oslavuje a od roku 2004 je v České republice významným dnem. Dobře víme, že si naše ženy zaslouží celoroční úctu a lásku, a to nejen při oslavách Mezinárodního dne žen osmého března a druhou neděli v květnu, kdy si připomínáme Den matek.

V naší zemi si žen vážíme a chováme k nim respekt. Náš obdiv si zaslouží ženy ve všech svých rolích, ve kterých během dospělosti vystupují a zasluhují náš obdiv. Pro nás muže z tohoto tvrzení vyplývá povinnost vytvářet v naší zemi takové prostředí, aby se zde všechny ženy cítily co nejlépe, bezpečně a s láskou vychovávaly naše děti. Naše hnutí SPD podporuje a za základ státu vnímá pracující tradiční rodinu, kterou tvoří muž a žena, maj&iacu