SPD

"Pesimismus a skepse nevadí.
Lepší je ale hýřit optimismem!"

podpis

ODVÁŽNĚ A VLASTENECKY KE ZMĚNĚ PRO PŘÍMOU DEMOKRACII, VYMAHATELNOU ODPOVĚDNOST POLITIKŮ A NÁRODNÍ ZÁJMY!

Je žádoucí ctít takové hodnoty, jako je svoboda, demokracie, solidarita, spravedlnost, rodina a zodpovědnost k příštím generacím!

Je žádoucí vždy a na prvním místě prosazovat zájmy České republiky a českých občanů!

Je žádoucí mít úctu k národním symbolům, je žádoucí si vážit své České republiky, chránit ji, řádně o ní pečovat a být hrdi na to, že jsme Češi a že jsme se tu narodili! Zároveň mějme úctu i ke všem ostatním národům!

Je žádoucí být svědomitější a odpovědnější ke své rodné zemi a tím pádem ke svým daním, které jí odvádíme a kterých opravdu není málo! Naše rodná země, jsou naše daně a naopak! Jen my sami musíme rozhodovat o tom, na co se naše peníze použijí! Proto musíme v každých volbách vybírat vždy jen odpovědné politické zástupce, kteří budou spravovat naše finance s péčí řádného hospodáře!

V rámci svého vlasteneckého politického poslání budu prosazovat:

 • Radikální změnu politického sytému s co největším posílením přímé demokracie, aby měl vždy konečné slovo pouze občan.
 • Zavedení přímé volby poslanců, hejtmanů a starostů.
 • Prosazení zákona o referendu, který by občanům v případě potřeby umožnil vymoci žádané změny.
 • Možnost odvolat jakéhokoli politika prostřednictvím referenda.
 • Zavedení adresné trestní a hmotné odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy.
 • Ústavní brzdu bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování země, cílem jsou vyrovnané veřejné rozpočty s legislativou podle švýcarského vzoru.
 • Důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné.
 • Zákon o prokázání původu majetku.
 • Přijetí zákona proti lichvě.
 • Konec zvyšování daní. Odklad na daňové změny po dobu tří let.
 • Podporu živnostníků a podnikatelů.
 • Právo a spravedlnost. Ochranu svobody, rodinných hodnot a bezpečí občanů.
 • Investice do školství, sportu, vědy a výzkumu, jelikož je to ta nejlepší investice.
 • Spravedlivý sociální a důchodový systém.
 • Funkční a transparentní zdravotnictví.
 • Investice do kultury s cílem rozvoje cestovního ruchu, ochrany národního kulturního dědictví a propagace českého umu ve světě.
 • Zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky s podporou malých a začínajících zemědělců a rodinných farem.
 • Referendum o vystoupení České republiky z EU. Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce. Evropu bez zbytečné byrokracie, nesmyslných regulací a nespravedlivého přerozdělování.
 • Přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechci zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod náboženských fanatiků.

Prosazuji zásadní ústavní, politické a legislativní změny. Považuji za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu ekonomické krize, hlubokých dluhů a vysokých daní. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v demokracii. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za své daně dostanou důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody.

Nahlas říkám, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegium. Jsem proti imigraci nepřizpůsobivých cizinců. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Je naše a nestyďme se podle toho chovat. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobří vlastenci. Važme si všech jiných národů a chtějme, aby si oni také stejně vážili nás.

Nejdůležitějším politickým tématem je pro mě přímá demokracie, která dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou a tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém. Z toho je patrné, že tou pravou demokracií, jejíž pojem pochází z řeckého (demokratía), „vláda lidu“, složeného z (demos) lid a (kratos) vládnout je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí na navrhování a přijímání zákonů, kterými se jejich společnost řídí. Důležité je, aby to bylo přímou formou a to tak, jak to již několik desetiletí senzačně funguje ve Švýcarsku. Tedy v zemi, kde neexistují vnitřní konflikty a to i přes to, že zde žijí lidé mluvící několika jazyky (němčina, italština, francouzština a další) a tím pádem vyznávající různou kulturu i náboženství (katolické a protestantské).

Švýcarský systém přímé demokracie je založen na stmelujícím principu pro občany a na vyvážené kombinaci držených, sdílených a delegovaných pravomocí na třech úrovních státní správy a to na úrovni obce, kantonu a federace. Díky těmto principům existuje Švýcarská konfederace v pohodě a bez větších problémů již více než sedm set let. Základním pilířem této demokracie je systém referend, ve kterých se občané vyjadřují k navrženým zákonům (lidové veto), které je nepovinné a je možné buď na základě iniciativy občanů, nebo na základě iniciativy kantonů. Dále je zde povinné ústavodárné referendum, jelikož žádná úprava ústavy není možná bez lidového hlasování. Povinně musí být v referendu schváleny také mezinárodní smlouvy. Dalším referendem je takzvaná lidová iniciativa, která umožňuje libovolné skupině voličů navrhnout celkovou nebo částečnou revizi ústavy. Referenda a iniciativy existují na všech třech úrovních, tedy na úrovni obce, kantonu i federace.

Takže co je základním principem demokracie? Demokracie musí být chápána jako nástroj individuálního a kolektivního sebeurčení a tím i individuální a kolektivní svobody na základě lidových referend na všech úrovních státní správy! Teprve potom můžeme mluvit o pravé demokracii!

Pokud by v evropských státech existoval systém přímé demokracie s odvolatelností, hmotnou, trestní a osobní odpovědností politiků, po které volám, nikdy by nedošlo k takovému imigračnímu šílenství, kterým si teď procházíme.

Je to proto, že by si všichni vedoucí politici velice rozmysleli páchat zlo proti drtivé většině obyvatel. Nenazývali bychom je multi-kulti, jelikož žádné multi-kulti by nebylo. Pokud by totiž nad politiky visel Damoklův meč v podobě jejich možné odvolatelnosti, Merkelová, Juncker ani Dienstbier by si nedovolili říkat to, co v současné době plácají a dělat to, co páchají. No, a pokud by si přeci jen stáli za svým, lidé by jim to ihned spočítali.

Tento skvělý politický systém by si náramně poradil i s celou Evropskou unií jako takovou, jelikož ta by v takovéto podobě nemohla ani existovat. Nikdy by totiž nemohl vzniknout orgán, který není volený občany. Ano mám na mysli Evropskou komisi, která má jako jediný orgán v celém tom evropském aparátu legislativní monopol, jelikož jako jediná instituce EU může navrhovat právní předpisy a nařízení. Do této komise nejsou evropští komisaři voleni, nýbrž jsou pouze jmenováni vládami své konkrétní země. Voleni jsou pouze poslanci Evropského parlamentu, kteří ale žádné legislativní návrhy nepředkládají. Europoslanci pouze schvalují předpisy navržené Evropskou komisí, kterou nikdo nezvolil, ale jen striktně najmenoval.

Pokud to v instituci, jakou je Evropská unie, funguje takto nedemokraticky, nedivme se, že si z nás všichni ti zrádci Evropy stále dokola dělají legraci a mají nás za ovce, které poslušně odvádějí stále se zvyšující daně, aby nás za ně mohli postupně zaprodat a následně zničit. To jim ale nesmíme v žádném případě dovolit a je jen na nás všech, abychom Evropu ještě, když to jde, změnou systému zachránili.

Jmenuji se Radek Rozvoral a narodil jsem se 28.6.1967 v Nymburce.

Žiji v rodinném domě v obci Všechlapy u Nymburka, kde jsem již od roku 2006 zastupitelem obce, od roku 2014 do roku 2022 jsem byl jejím místostarostou a od roku 2003 do roku 2021 jsem byl také předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol.

Po absolvování základní školy jsem vystudoval čtyřletý učební obor s maturitou Mechanik strojů a zařízení v ČKD Praha. Maturitu jsem úspěšně složil v roce 1985.

Po dvouleté základní vojenské službě jsem pracoval jako údržbář v ČKD Praha, závod Slévárny. V roce 1991 jsem nastoupil do služebního poměru k Policii České republiky, jejíž řady jsem opustil na vlastní žádost v roce 1995 a to vzhledem k tomu, že mi nebylo umožněno pracovat v agendě na dopravním inspektorátu.

V roce 1996 jsem se dvěma společníky založil obchodní společnost PLAST spol. s r.o. v České Lípě, která dodává stavebním firmám kompletní sortiment materiálů na rozvod tlakové vody, kanalizace a plynu. V této společnosti od jejího založení pracuji jako jednatel a ekonomický ředitel.

Mým největším koníčkem je sport, který i aktivně provozuji. Hraji fotbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, rád lyžuji atd. Velice rád si poslechnu dobrou rockovou muziku (Kabát, Bon Jovi a další).

Jsem rozvedený a mám dospělého vysokoškolsky vzdělaného syna.

Od léta roku 2013 spolupracuji s Tomiem Okamurou a dne 16.6.2015 jsem se stal členem politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). 4.8.2015 jsem byl na členské konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie zvolen členem předsednictva hnutí a 2.4.2016 předsedou Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje. Na podzim roku 2017 jsem ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamantu České republiky získal od voličů poslanecký mandát, čímž jsem se 21.10.2017 stal poslancem PS PČR, čehož si nesmírně vážím a je to pro mě velká čest. Budu se snažit dělat vše pro to, aby bylo politické hnutí SPD úspěšné a abychom v Poslanecké sněmovně prosadili co nejvíce bodů z našeho vlasteneckého programu pro přímou demokracii, patriotismus, vymahatelnou odpovědnost politiků a za národní zájmy.

Jsem celoživotní optimista a vlastenec prosazující svobodu a přímou demokracii, který má odpor k násilí, smysl pro humor a pro zodpovědnost.

Na první stránku tohoto webu jsem umístil svůj citát: „Pesimismus a skepse nevadí. Lepší je ale hýřit optimismem!“

Je známo, že my Češi jsme spíše v životě skeptičtí a pesimističtí, než ostatní národy a já bych tímto sloganem chtěl na co nejvíce z Vás apelovat, abychom tím optimismem všichni anebo alespoň co nejvíce z nás hýřili a ze života se radovali. Jsme tu přeci jen pouze na návštěvě, tak si pojďme život užívat těmi největšími doušky, co to jen jde. Každý den žijme naplno a tak, jako by byl poslední, ale zároveň ve vší slušnosti, pokoře a tak, abychom se za své činy nemuseli stydět.

22. 9. 2023

Zásadně odmítáme Migrační pakt EU, který odsouhlasil ministr vnitra Rakušan!

Agentura EU pro otázky azylu zveřejnila informaci, že počet nelegálních imigrantů do států Evropy v současné době překonává všechny dosavadní rekordy. Jen za letošní rok se předpokládá, že bude překonán počet jednoho milionu imigrantů. 

Hnutí SPD vnímá tento stav jako velké bezpečnostní riziko pro celou Evropu a samozřejmě i pro Českou republiku. Imigranti, kteří se nelegálně dostanou do Evropy, už zde budou chtít zůstat a postupně vezmou za vděk každým státem. Vidina štědrých sociálních dávek a bezpracný život je pro ně silně motivační, a jenom naivní člověk se může domnívat, že tomu bude v budoucnu jinak.

Největší nápor masové imigrace nyní zažívá Itálie přes ostrov Lampedusa, kudy do Evropy připlouvají imigranti z Afriky, v posledním období zhruba několik tisíc denně. Místní úřady musely dokonce dne 13. září vyhlásit stav nouze. Lampedusa, italský ostrov, který leží asi 140 kilometrů od tuniského pobřeží a má 6.000 obyvatel, se s přílivem imigrantů potýká dlouhodobě. Letos je ale imigrační vlna nebývale veliká. Od začátku roku dorazilo do Itálie přes moře, podle údajů ministerstva vnitra zveřejněných minulý týden, na 123.860 imigrantů, což je skoro dvojnásobek oproti stejnému období za loňský rok, kdy to bylo 65.517 imigrantů, a trojnásobek ve srovnání s rokem 2021, to se jednalo o 41.286 imigrantů.

Italská vláda, kterou vede premiérka Giorgia Meloni, rozhodla, že na 18 měsíců prodlouží dobu, po kterou bude možné zadržovat imigranty v zařízeních před jejich případným vyhoštěním. To je maximální délka, kterou povolují současná unijní pravidla. Současně bude zvýšen počet zařízení pro zadržování imigrantů. Pro agenturu ANSA uvedla Meloniová, že v detenčních zařízeních bude možné imigranty držet až 18 měsíců místo současných šesti, čímž vznikne dostatek času na provedení veškerých kontrol, a také na vyhoštění v případě těch, kteří již nemají právo na mezinárodní ochranu. Též se vyjádřila, že bude bedlivě pozorovat, jak v otázce budou postupovat unijní orgány, které italská vláda požádala o pomoc.

Hnutí SPD zastává v této otázce názor, že se situace ještě zhorší po případném finálním schválení tzv. Migračního paktu EU, který podporuje i Fialova vláda. Za vládu České republiky ho odsouhlasil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Tento pakt předpokládá každoroční přerozdělování desítek tisíc převážně islámských a afrických imigrantů napříč členskými státy EU, kterému se jednotlivé země budou moci vyhnout pouze za cenu placení miliardových pokut do zvláštního fondu EU. Nechceme platit z peněz našich občanů žádné imigranty. Zde jen zmíním případ z Německa, kdy se v rámci celého Německa vyplácí 436 milionů eur měsíčně (10,43 miliardy korun) na občanských příspěvcích, tedy kombinaci podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek, statisícům uprchlíků schopných pracovat. Celkem 587 tisíc práceschopných imigrantů, například ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku, pobírá občanský příspěvek, tedy příjem (standardní sazba 502 eur – 12 tisíc korun) dříve známý jako Hartz IV. Vyplývá to z Migračního monitoru Spolkové agentury práce (BA), o němž informoval web Focus online.

Zastáváme k imigraci dlouhodobě názor, že je nutné zabezpečit trvalou ochranu státních hranic, a občané by měli mít možnost rozhodnout o samotném členství České republiky v Evropské unii na základě celostátního referenda.

20. 9. 2023

Těšíme se na osobní setkání s vámi zítra 21. 9. 2023 v Českých Budějovicích!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda chce během následujících dvou let zvýšit lidem daně o 100 miliard korun. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí. Počet nelegálních imigrantů do Evropy letos překonává všechny dosavadní rekordy a do konce roku překoná jen za letošní rok číslo jeden milion. EU problém vůbec neřeší, proto je podle našeho názoru nutné chránit naše hranice. Odmítáme další plošnou podporu ukrajinským imigrantům, kterou prosazuje Fialova vládní koalice až do roku 2025. Zdražování pohonných hmot kvůli Fialově vládě stále pokračuje. Ekonomický diletantismus Fialovy vlády vede pouze k poklesu veřejných příjmů. To, že prezident Petr Pavel ve výběru kandidátů na ústavní soudce opakovaně zásadně selhává, je projevem jeho naprosté politické nezkušenosti a nepřipravenosti na výkon úřadu prezidenta republiky.

1. Fialova vláda chce během následujících dvou let zvýšit lidem daně o 100 miliard korun. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí.

Na pátek 22. září svolala vládní pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) mimořádnou schůzi Sněmovny, na které chce koalice schválit v závěrečném třetím čtení tzv. „konsolidační balíček", což není nic jiného než soubor návrhů přinášejících nejrozsáhlejší zvýšení daní a pojistných odvodů v historii samostatné ČR. Fialova vláda chce během následujících dvou let zvýšit lidem daně v celkovém objemu o 100 miliard korun! Poslanci hnutí SPD udělají vše pro to, aby tyto návrhy zákonů nebyly v předložené podobě schváleny. Podali jsme k nim více než třicet vlastních pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je zabránit masivnímu zvýšení všech přímých i nepřímých daní a ochránit příjmy českých občanů, existenci a prosperitu českých firem i příjmy samospráv – obcí a krajů – které zajišťují klíčové veřejné služby. Fialova vláda ničí systém veřejných financí i životní úroveň občanů, kteří oprávněně demonstrují. I proto pořádáme tento čtvrtek 21. září v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II. v 16h. další demonstraci „Lidé proti vládě", na které vystoupí předseda SPD Tomio Okamura a další představitelé našeho politického hnutí.

2. Počet nelegálních imigrantů do Evropy letos překonává všechny dosavadní rekordy a do konce roku překoná číslo jeden milion. EU problém vůbec neřeší, proto je podle SPD nutné chránit naše hranice.

Již osm let řeší EU nelegální imigraci a nevyřešila nic! V roce 2015 přišlo do EU více než 1,3 milionu nelegálních imigrantů a podle informací Agentury EU pro otázky azylu počet nelegálních imigrantů do států Evropy překonává v současné době všechny dosavadní rekordy a do konce letošního roku jen za letošní rok překoná číslo jeden milion! Největší nápor masové imigrace nyní zažívá Itálie přes ostrov Lampedusa, kudy do Evropy připlouvají imigranti z Afriky v posledních dnech zhruba po pěti tisících denně! Místní úřady již musely dokonce vyhlásit stav nouze. Tato situace je důsledkem vstřícné proimigrační politiky EU, na které se aktivně podílí i Fialova vláda. Situace se ještě zhorší po případném finálním schválení tzv. Nového migračního paktu EU, který za ČR jménem Fialovy vlády odsouhlasil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Tento pakt předpokládá každoroční přerozdělování desítek tisíc převážně muslimských a afrických imigrantů napříč členskými státy EU, kterému se jednotlivé země budou moci vyhnout pouze za cenu placení miliardových pokut do zvláštního fondu EU. Ochrana vnějších hranic EU naprosto nefunguje, selhala i dohoda s Tuniskem, která měla imigraci ze severní Afriky do Evropy minimalizovat. Z důvodu zajištění bezpečnosti našich občanů proto požadujeme trvalou ostrahu českých státních hranic a celostátní referendum o samotném členství ČR v EU.

3. Odmítáme další plošnou podporu ukrajinským imigrantům, kterou prosazuje Fialova vládní koalice až do roku 2025.

Vláda Petra Fialy (ODS) na návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) minulou středu na svém jednání schválila další novelu zákona tzv. Lex Ukrajina, což je soubor právních norem upravujících poskytování státní podpory imigrantům z Ukrajiny. Vláda touto novelou navrhuje prodloužit režim tzv. dočasné ochrany na území ČR pro imigranty z Ukrajiny až do března roku 2025. Podle Ministerstva vnitra udělila Česká republika od začátku válečného konfliktu na Ukrajině dočasnou ochranu 504 tisícům Ukrajinců! Režim dočasné ochrany například umožňuje bezvízový vstup do ČR, nárok na sociální dávky z českého státního rozpočtu či využívání služeb hrazených z českého veřejného zdravotního pojištění. Hnutí SPD prodloužení režimu plošné dočasné ochrany pro Ukrajince v ČR ve Sněmovně nepodpoří. Preferujeme, aby byl dlouhodobý pobyt každého cizince na našem území posuzován individuálně, na základě našich zákonů a předpisů. Pomáhat se má přiměřeně, po časově ohraničenou dobu, a nikoliv plošně. Na příkladu masové rekreační turistiky Ukrajinců z ČR do své vlasti a zpět je rovněž patrné, že se do velké míry nejedná o stav uprchlictví před válkou. Proto jsme toho názoru, že by se tito lidé měli vracet zpět na Ukrajinu na území, kde se nebojuje. Navíc stále více Ukrajinců žaluje, mnohdy bohužel úspěšně, ČR u soudů, když jim dočasnou ochranu neudělí z toho důvodu, že ji již získali, nebo o ni požádali, v jiném státě EU. Naší zemi z těchto důvodů dokonce hrozí sankce ze strany EU, protože česká právní úprava je údajně v rozporu s unijním právem. I zde je zcela patrné, jak jsou normy a politika EU pro ČR škodlivé, zejména v záležitostech imigrace.

4. Zdražování pohonných hmot kvůli Fialově vládě stále pokračuje. Ekonomický diletantismus Fialovy vlády vede pouze k poklesu veřejných příjmů.

Zdražování pohonných hmot v ČR stále pokračuje. Litr benzínu už stojí přes 41 korun. Stoupá i cena nafty, jen za poslední týden o 70 haléřů na téměř 39 korun za litr. Přitom ještě na konci letošního května se cena jednoho litru nafty pohybovala kolem 31 korun. Vyplývá to z dat a údajů společnosti CCS, která dlouhodobě ceny motorových paliv sleduje a analyzuje. Hlavní odpovědnost za tyto trendy nese Fialova vláda, která od července zvýšila spotřební daň na motorovou naftu, i když jsme v SPD před tímto krokem a jeho důsledky varovali. Zdražování pohonných hmot se dále promítne do zdražování veškerého dalšího zboží a služeb, jelikož jejich prodejci a poskytovatelé si do výsledných cen započítají zvýšené náklady na dopravu. Navíc zvýšení spotřební daně na naftu nepovede ani k jejímu vládou předpokládanému vyššímu výběru, protože klesne poptávka, a zejména provozovatelé nákladní a tranzitní dopravy budou tankovat v sousedních státech, kde jsou pohonné hmoty levnější. Obdobně je tomu i v případě cigaret a tabákových výrobků. Ekonomický diletantismus Fialovy vlády tak vede pouze k poklesu našich veřejných příjmů a prohlubování rozpočtového deficitu. Současná vláda nemá schopnost řídit tento stát v době krize a problémy se špatným vývojem státního rozpočtu řeší zvyšováním daní pro všechny, a nikoliv plošnými škrty ve výdajích ministerstev. Proto má také vláda tak nízké volební preference, drtivá většina občanů jí nevěří, a měla by tudíž podat demisi!

5. To, že Petr Pavel ve výběru kandidátů na ústavní soudce opakovaně zásadně selhává, je projevem jeho naprosté politické nezkušenosti a nepřipravenosti na výkon úřadu prezidenta republiky.

Prezident Petr Pavel pokračuje v pochybných a kontroverzních nominacích svých kandidátů na soudce do Ústavního soudu. Po soudci Robertu Fremrovi, který před rokem 1989 odsoudil stovky lidí za emigraci a podílel se na procesu zmanipulovaném Státní bezpečností, nyní prezident do funkce ústavního soudce navrhuje Pavla Simona. Tento soudce Nejvyššího soudu je například spojen s kauzou nedostatečného odškodnění klientů podvedených společností H-Systém. Dále v minulosti odmítl odškodnit signatáře Charty 77 Petra Hanzlíka za nucené vystěhování z Československa, což později Ústavní soud označil za nezákonné. V rozhovoru pro právní server Česká justice Pavel Simon prohlásil, že práva oběti rozhodnutí státu jsou u nás příliš rozsáhlá. Soudce Simon rovněž vede organizaci „Čchi-kung Orel v hnízdě", která se zabývá mj. pořádáním placených esoterických kurzů, což může být v rozporu s požadavkem zákona, který soudcům zakazuje výdělečnou činnost s výjimkou správy majetku či sportovních a pedagogických aktivit. Jde o další hrubé selhání prezidenta a jeho poradců, kteří mají na starosti návrhy na osoby ústavních soudců. Ústavní soud je klíčovou institucí našeho justičního systému, který má chránit ústavně garantovaná práva a svobody občanů a proti jehož rozhodnutí již neexistuje žádný opravný prostředek. Proto musí být tento orgán tvořen nezpochybnitelnými osobnostmi s vysokým morálním kreditem a čistou minulostí, které rovněž nebudou vydíratelné. To, že Petr Pavel ve výběru kandidátů na ústavní soudce opakovaně zásadně selhává, je i projevem jeho naprosté politické nezkušenosti a nepřipravenosti na výkon úřadu prezidenta republiky.

19. 9. 2023

Pane premiére, proč vláda zdražuje slušným a pracujícím občanům bydlení?

Minulý čtvrtek proběhly v Poslanecké sněmovně první poprázdninové ústní interpelace na premiéra Petra Fialu a další ministry současné vlády.

Naši poslanci využili tuto možnost, kdy v rámci interpelací mohou položit otázky členům vlády, neboť v rámci standardního projednávání jednotlivých bodů zařazených na program jednání Sněmovny většinou nikdo z poslanců vládní pětikoalice není při vystoupení našich poslanců přítomno v sále, nebo dokonce naši poslanci ani nedostanou možnost vystoupit (viz například projednávání novely o důchodovém pojištění).

Při čtvrteční ústní interpelaci na premiéra Petra Fialu po vylosování vystoupilo pět našich poslanců se svými otázkami, a čekali, že jim předseda vlády kompetentně odpoví, což ale dle očekávání nenastalo. Poslankyně Karla Maříková, poslanci Zdeněk Kettner, Oldřich Černý i Jan Síla dostali pouze obecné odpovědi na své dotazy.

Po nich jsem vystoupil se svou interpelací já: „Vážený pane premiére, vládní daňový balíček zasáhne všechny občany České republiky a neskutečně jim zdraží jejich životy, včetně nákladů na bydlení. Vaše návrhy, obsažené v daňovém balíčku, jsou silně cílené na peněženky občanů, neboť zavedením dvou sazeb DPH lze očekávat další zdražování základních potravin, komodit a výrobků a výrazně vzrostou také ceny za služby. Na pracující občany chystáte zavést další odvody, znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %, pracujícím rodičům vychovávajících děti chcete omezit slevy na dani na partnera, zrušit školkovné, živnostníkům navýšit odvody, firmám zvýšit daně, a tak bych mohl dlouze pokračovat. Zakončím to tím, že se občanům zvednou i náklady na bydlení, a to v souvislosti s navýšením daně z nemovitosti až na 1,8násobek a zvýšením DPH nově ve 21procentní sazbě na topné dřevo, štěpku a dřevěné brikety. Z toho vyplývá i moje otázka: Proč vláda zdražuje slušným a pracujícím občanům, rodinám s dětmi a tělesně postiženým občanům bydlení?“

Odpověď premiéra vyzněla tak, že to udělali i proto, aby dali do pořádku státní finance a prý napravili to, co se tady v předcházejícím období dělo a nedařilo. Dále uvedl, že tempo zadlužování České republiky je hrozivé, a kdyby nedokázali šlápnout na brzdu tak by se ta situace během několika let vymkla z ruky.

Jelikož mě odpověď neuspokojila, tak jsem premiérovi oponoval:

„Pane premiére, Vy jste tady na plénu Sněmovny nedávno uvedl, že obě opoziční strany nechtějí konsolidovat veřejné finance, a já jsem na vás ihned reagoval s tím, že hnutí SPD je pro konsolidaci veřejných financí, ale navrhujeme to dělat úplně jinak. Zásadně odmítáme navrhované zvyšování daní českým občanům a firmám. Opakovaně navrhujeme zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací, kde odchází desítky miliard korun, a máme to předloženo i jako změnu zákona. Chceme, abyste přehodnotili armádní zakázky, jelikož odmítáme více než stomiliardový nákup amerických stíhaček F-35. Dále navrhujeme seškrtat rozpočtové výdaje státu, je třeba zrušit tři nepotřebná ministerská místa, zrušit podporu solárním baronům, zrušit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, kteří mohou pracovat, ale práce se štítí, zrušit financování neziskovek s politickým programem, zrušit nepotřebnou inkluzi ve školství, a tak bych mohl pokračovat. Takže nakonec mám otázku: Co říkáte na tyto naše návrhy?“

Odpověď premiéra, cituji:

„Kdybyste to s tím zlepšováním nebo ozdravováním veřejných financí mysleli tak vážně, tak nás přesvědčujete o kvalitě svých návrhů a předkládáte je jako pozměňovací návrhy, což asi také děláte, ale neblokujete jednání Poslanecké sněmovny ve věci ozdravného balíčku, což tady prokazatelně děláte. To moc nesvědčí o zájmu o ozdravení veřejných financí a o tom, že si uvědomujete opravdu, jaký to je problém, jakému problému čelíme, jaký jsme tady zdědili, a že si s tím skutečně musíme poradit. Jak jsem říkal, my jsme se snažili najít vyvážený kompromis mezi požadavky na ozdravení státního rozpočtu, snížení výdajů, určité zvýšení příjmů v poměru dvě třetiny výdajů, třetina příjmů a kompromisy v tom, aby to skutečně nezasáhlo významně žádnou sociální, profesní skupinu, malé podnikatele, občany, zranitelné skupiny, a tu vyváženost jsme tam hledali. Myslím si, že když se na ten konsolidační balíček podíváte jako na celek, tak je jasné, že se nám takovou podobu toho návrhu skutečně podařilo najít“.

Závěrem, to snad ani nemusím komentovat. Každý rozumně uvažující člověk nemůže s odpovědí premiéra Petra Fialy souhlasit. Hnutí SPD odmítá tzv. vládní konsolidační balíček a prosazujeme zrealizovat naše návrhy, na které ale Fialova vláda neslyší.

15. 9. 2023

Požadujeme po vládě konkrétní kroky ke snižování státního dluhu a inflace!

Současný stav naší ekonomiky je tristní a statistické údaje dokladují, že patříme mezi nejhorší v rámci unijních zemí. To ale naší vládě zřejmě vůbec nevadí, což potvrzuje i tím, že nemá připravené žádné plánované kroky na jeho zlepšení.    

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje počínání pětikoaliční vlády Petra Fialy, a to ve šech směrech. Současný kabinet nedělá téměř vůbec nic pro to, aby se našim občanům zvyšovala životní úroveň, rostly jejich příjmy a rozvíjela se naše ekonomika. Tato probruselská vláda má jiné priority a zcela zapomněla na naše občany. Těm naopak začala ztěžovat jejich každodenní život a přesunuje na ně další finanční zatížení pro jejich rodinné rozpočty. To se týká všech věkových skupin obyvatel. Příjemce důchodů okradla o jejich zákonné valorizace, nechce navýšit sociální dávky pro zdravotně postižené občany a těm, kteří jim poskytují nutnou péči a pracujícím chce zavést další odvody a zvýšit daně.

Poslanci za hnutí SPD v rámci každého jednání Poslanecké sněmovny navrhují zařadit na program jednání Sněmovny důležité body, ve kterých by se společně řešila současná neudržitelná ekonomická situace České republiky. Bylo tomu i na úterním jednání PS, kde jsme prostřednictvím našeho místopředsedy Radima Fialy navrhovali zařadit bod s názvem: „Informace vlády o vývoji státního dluhu a inflace a o opatřeních na jejich snižování“. Nechceme totiž přihlížet nečinnosti Fialovy vlády a požadujeme dostat odpovědi, jak to kabinet bude řešit, a aby nám představil konkrétní kroky a opatření vedoucí ke zlepšení tohoto stavu.

Na nepříznivý vývoj ekonomiky v České republice za období vlády Petra Fialy upozorňuje i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve své výroční zprávě za rok 2022. Uvádí se zde, že se česká ekonomika ještě nedokázala vrátit na předkrizové tempo růstu hospodářství z roku 2019, kdy naše ekonomika rostla tříprocentním tempem. V citované zprávě NKÚ se uvádí, že podle mezinárodního srovnání zaznamenaly tři čtvrtiny zemí Evropské unie vloni vyšší meziroční růst hrubého domácího produktu než Česká republika, která zaznamenala o 1,1 procentního bodu nižší meziroční růst, než je průměr Evropské unie, přičemž letos je tento trend na konkrétních číslech ještě horší. Už jsme v rámci Evropské unie v této veličině na posledním místě, stejně tak jako v propadu reálných mezd. 

Za hnutí SPD máme celou řadu návrhů, jak dosáhnout zlepšení situace. Fialova vláda ale zřejmě nic připraveného nemá, protože poslanci vládní pětikoalice na pokyn svých lídrů zamítli náš návrh, ostatně jako všechny další opoziční návrhy bodů do programu jednání schůze PS zařadit. Svědčí to pouze o tom, že současná vláda je nekompetentní, neschopná řídit náš stát a spoléhá se pouze na výběr daní od našich občanů, které neustále navyšuje (viz navrhovaná opatření obsažené ve vládním konsolidačním balíčku). Nejlepším řešením pro většinu našich občanů by bylo, kdyby už Fialova vláda skončila. Požadujeme demisi vlády.

13. 9. 2023

Bojujeme proti Migračnímu paktu EU a prosazujeme ochranu našich státních hranic!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

uděláme maximum pro to, aby se Fialově vládě nepodařilo rekordně zvýšit občanům daně. Fialova vláda opakovaně hanebně okrádá důchodce. SPD připravuje zákon, který umožňuje významné zvýšení důchodů. Stojíme proti okrádání občanů formou navýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Navrhujeme úplné zrušení koncesionářských poplatků. Odmítáme nákup 24 amerických stíhaček F-35, který vyjde daňové poplatníky na stovky miliard. Počet muslimských imigrantů v Evropě rapidně roste. Bojujeme proti Migračnímu paktu EU a prosazujeme ochranu našich státních hranic.

1. Uděláme maximum pro to, aby se Fialově vládě nepodařilo rekordně zvýšit občanům daně.

V minulém týdnu se ve Sněmovně ve druhém čtení projednával tzv. „konsolidační balíček", což je soubor vládních návrhů na změny v desítkách zákonů přinášející nejrozsáhlejší zvýšení všech typů daní a povinných pojistných odvodů v novodobé české historii. Poslanci hnutí SPD podrobili tyto vládní návrhy po dobu tří dnů kritice, jejíž součástí bylo představení a zdůvodnění více než třiceti našich pozměňovacích návrhů. Navrhujeme mimo jiné nezvyšovat daň z nemovitosti a sazbu sociálního pojištění živnostníků, nezvyšovat daň z přidané hodnoty u zboží a služeb základní denní potřeby, nerušit prorodinné daňové slevy, nezavádět nemocenské pojištění zaměstnanců, zachovat daňové osvobození zaměstnaneckých benefitů a státní podpory stavebního spoření, nesnižovat podíl obcí a krajů na vybraných daních, snížit daňové zatížení menších českých firem, a především na straně příjmů naopak konečně zdanit dividendy, které zahraniční korporace léta po stovkách miliard ročně vyvádějí z České republiky. Náš poslanecký klub udělá vše pro to, aby tato obsáhlá daňová reforma nebyla v podobě předložené vládou Petra Fialy schválena.

2. Fialova vláda opakovaně hanebně okrádá důchodce. SPD připravuje zákon, který umožňuje významné zvýšení důchodů.

Minulý týden ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) oznámil, že v rámci řádné valorizace vzrostou všechny důchody všech jejich příjemců od 1. ledna 2024 bez výjimky o pouhých 360 korun. U průměrného důchodu tedy půjde o jeho zvýšení o necelá dvě procenta, přičemž aktuální meziroční míra inflace je stále téměř devět procent. Reálné důchody všem jejich příjemcům tedy klesnou, což je trend, před kterým hnutí SPD dlouhodobě varuje. Ze strany Fialovy vlády jde již o třetí hrubý útok na důchodce v tomto roce: Prvním bylo protiústavní snížení mimořádných červnových valorizací a druhým nedávno prezidentem Pavlem podepsaný asociální zákon trvale snižující všechny řádné valorizace, rušící dosavadní mimořádné valorizace a významně zpřísňující a zhoršující předčasné starobní důchody. Fialova vláda opakovaně hanebně okrádá důchodce, kteří se nemohou bránit a kteří celý život poctivě pracovali pro Českou republiku! Hnutí SPD naopak pevně stojí za českými důchodci, brání jejich zákonná a ústavní práva a rovněž připravujeme návrh zákona, který by důchody od 1. ledna 2024 umožnil zvýšit významně více, než hodlá udělat Fialova vláda.

3. Stojíme proti okrádání občanů formou navýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Navrhujeme úplné zrušení koncesionářských poplatků.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) minulý týden oznámil, v rozporu s jeho loňským veřejným prohlášením, že vláda Petra Fialy (ODS) navrhne zvýšení koncesionářských poplatků od roku 2025 pro Českou televizi (ze 135 na 160 korun) a pro Český rozhlas (ze 45 na 55 korun). Výrazně (o 230 tisíc!) se má také zvýšit počet osob povinných tyto poplatky hradit. Jedná se o majitele počítačů, tabletů a mobilních telefonů, na kterých je možné rozhlasové a televizní vysílání přehrávat. Ze strany vlády jde o vrcholný projev drzosti a mocenské arogance a také o další lež, protože ministr kultury Baxa donedávna prohlašoval, že se koncesionářské poplatky zvyšovat nebudou. Přitom Česká televize má k dispozici od koncesionářů každoroční astronomický rozpočet v objemu přes sedm miliard korun, přičemž disponuje další téměř jednou miliardou korun příjmů z reklam, sponzoringu a podnikatelské činnosti. V SPD naprosto odmítáme, aby byli čeští občané dále nuceni pod hrozbou exekucí platit provládní a probruselskou propagandu takzvaných veřejnoprávních médií. Navrhujeme úplné zrušení koncesionářských poplatků a prosazujeme přeměnu České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkové organizace se zákonem pevně stanoveným rozpočtem a s hospodařením kontrolovaným Nejvyšším kontrolním úřadem. Žádáme, aby tato veřejnoprávní média občany objektivně informovala o dění v České republice a ve světě a umožnila nestrannou diskusi na základě objektivních analýz.

4. Odmítáme nákup 24 amerických stíhaček F-35, který vyjde daňové poplatníky na stovky miliard.

Hnutí SPD odmítá od samého počátku nákup 24 amerických stíhacích letounů F-35, který celkově vyjde daňové poplatníky na stovky miliard korun. Nyní po roce jednání se tento nákup blíží ke svému uskutečnění a vláda Petra Fialy o něm bude za pár týdnů rozhodovat. To vše za situace, kdy stávajících 14 švédských letounů JAS-39 Gripen má nalétáno pouhých 50 procent své životnosti, jejich pronájem končí v roce 2027 a švédská strana nám je nabízí po skončení pronájmu přenechat zdarma a k tomu nabízí jejich další modernizaci. Cena jedné stíhačky F-35 se aktuálně pohybuje okolo 160 milionů dolarů (3,5 miliardy korun), je tedy třikrát dražší než Gripen, je také velmi poruchová, ale zejména náklady na její provoz jsou astronomické, v porovnání s Gripenem několikanásobné. První kusy F-35 bychom dostali až v roce 2035 a jejich plný potenciál nikdy nevyužijeme. Hnutí SPD prosazuje moderní armádu orientovanou výhradně na obranu našeho území, ale díky politice současné vlády a stavu ekonomiky nás bez pochyby čekají těžké roky. Proto vyzýváme vládu Petra Fialy, aby od tohoto nákupu odstoupila.

5. Počet muslimských imigrantů v Evropě rapidně roste. Bojujeme proti Migračnímu paktu EU a prosazujeme ochranu našich státních hranic.

Počet žadatelů o azyl v Evropě se v první polovině roku opět meziročně zvýšil o 28 procent – na zhruba 519 tisíc osob. Při zachování současného trendu překročí počet nových imigrantů do konce letošního roku jeden milion osob. Nejčastěji žádají o azyl Syřané, Afghánci a Turci. Letošní počty imigrantů do Evropy se pohybují na úrovní vrcholu dosavadní migrační krize v letech 2015 a 2016, přičemž 41 procent letošních žádostí o azyl bylo vyřízeno kladně. Tyto údaje vyplývají z informací Agentury EU pro otázky azylu. Počet žádostí o azyl se meziročně zvýšil o 34 procent. Agentura EU pro otázky azylu již hovoří o tom, že některé členské státy jsou žádostmi imigrantů o azyl přetíženy. To považujeme za další projev tlaku na konečné schválení a spuštění nového Migračního paktu EU, který zavádí povinné roční kvóty na imigranty, způsob jejich přerozdělování po státech EU, anebo výpalné zhruba půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta. Tento pro ČR ničivý a zhoubný Migrační pakt v červnu odsouhlasil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), zatímco Poláci a Maďaři se snaží jeho finální přijetí a aplikaci do praxe zablokovat. Hnutí SPD tento Migrační pakt EU rezolutně odmítá a požadujeme ochranu našich státních hranic.

12. 9. 2023

Zásadně odmítáme navyšování koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu!

Fialova vláda, které dnes už zcela věří jen dvě procenta občanů, se snaží si všemi prostředky zajistit podporu svého vládního působení.

Vzhledem k tomu, že si je dobře vědoma síly médií, tak se rozhodla, že od roku 2025 navýší koncesionářský televizní poplatek o 25 korun na 160 korun měsíčně a rozhlasový vzroste o deset korun na 55 korun za měsíc. Tím chce podpořit vysílání veřejnoprávních médií, mezi které patří Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Ty jí zajišťují odvysílání převážně zpravodajských pořadů, s cílem působit na občany a přesvědčit je, že současná Fialova probruselská vláda si počíná velmi dobře.

V hnutí SPD zcela zásadně odmítáme tzv. velkou mediální novelu, která upravuje navýšení koncesionářských poplatků ČT a ČRo a rozšiřuje počet plátců. Nově budou televizní a rozhlasový poplatek platit ti, kteří disponují jakýmkoliv zařízením, které umožňuje příjem veřejnoprávních médií, tedy i mobilem, tabletem nebo počítačem. Nově bude také u firem zavedena platba podle počtu zaměstnanců. Tím se má počet poplatníků zvýšit zhruba o 230 tisíc.

Na této mediální novele se shodli minulý týden zástupci vládní koalice, což potvrdil následně na tiskové konferenci ministr kultury Martin Baxa (ODS). Ano, byl to právě Baxa, který ještě před rokem prohlašoval, že jejich vláda žádné koncesionářské poplatky zvyšovat nebude. To vše svědčí o tom, že naše nekompetentní vláda neplní své sliby a je zcela bezradná v řízení České republiky, které nevede k její prosperitě a spokojenosti občanů.

Proti navyšování rozpočtu České televize jsou i zástupci komerčních televizí, podle kterých by to znamenalo zvýšení nerovnováhy na trhu. Česká televize letos hospodaří s rozpočtem 7,4 miliardy korun a Český rozhlas s 2,3 miliardy korun. To vše platí naši občané, včetně půlmilionu voličů SPD, kteří odmítají jednostranně cílené zprávy ve zpravodajských pořadech, kdy zástupci opozice nedostávají tolik prostoru na prezentaci svých názorů, kolik by dostat měli.       

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje úroveň hospodaření a objektivitu vysílání veřejnoprávních médií. Zastáváme názor, že by se koncesionářské poplatky měly úplně zrušit a ČT a ČRo by se měly transformovat na státní příspěvkovou organizaci se zákonem pevně stanoveným rozpočtem a s hospodařením kontrolovaným Nejvyšším kontrolním úřadem.

8. 9. 2023

Čtyři z pěti občanů se obávají vládního daňového balíčku – SPD ho odmítá!

Další nehorázný krok Fialovy vlády proti všem našim občanům spočívá v opatřeních, které vládní pětikoalice na sílu protlačuje Poslaneckou sněmovnou v rámci daňového balíčku.

Současná vláda namísto toho, aby v této pro občany tíživé době jim pomáhala lépe zvládat těžké období, jim ještě jejich situaci ztěžuje. Tento nežádoucí stav potvrzují i zveřejněná data z provedeného srpnového průzkumu společnosti Generali Investments. Z celkového počtu tisíce respondentů (občanů České republiky) jich celkem 81 procent uvedlo, že se obávají dopadů tzv. konsolidačního balíčku, což pocítí ve svých peněženkách. Nejvíce se občané bojí navyšování DPH u vybraných produktů, komodit a služeb.    

Hnutí SPD už od samého počátku odmítá celý vládní daňový (tzv. konsolidační) balíček, neboť ve skutečnosti se jedná o nejrozsáhlejší zvýšení daní v historii samostatné České republiky. V balíčku představitelé vládnoucí pětikoalice například navrhují zvýšit všechny typy existujících daní a povinných pojistných odvodů. Nechceme vládní daňový balíček jako celek, ale když už je navržen a v Poslanecké sněmovně projednáván, tak se ho alespoň svými pozměňovacími návrhy snažíme zmírnit a některé návrhy zcela z vládní novely zákona, kterou se mění některé zákony v souvislosti s konsolidacích veřejných rozpočtů, vypustit.

Například navrhujeme z daňového balíčku vypustit zvyšování odvodů živnostníků na sociální pojištění a ustanovení a změny zákona vedoucí ke zrušení slevy na manžela (manželku), slevu na pracujícího studenta, slevu na umístění dítěte v předškolním zařízení (školkovné), a dále jakékoli úpravy a změny v nastavení systému daně z nemovitých věcí, změny sazby této daně, její indexaci a změny v mechanismu jejího výběru a rozpočtového určení. Ponechat navrhujeme v současném stavu zákona o rozpočtovém určení daní upravující podíl samosprávných celků, krajů a obcí, na vybraných daních z příjmu fyzických a právnických osob pro roky 2024 a 2025.

Navrhujeme také zrušit změnu „zákona o dani z přidané hodnoty“, také „změnu zákona o daních z příjmů“. Též požadujeme zrušení navrhovaného zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob z 19 na 21%. Zásadně odmítáme znovuzavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance. V současné době platí nemocenské pojištění za zaměstnance jeho zaměstnavatel. Vláda ale navrhuje, aby pojištění platili nově i zaměstnanci, a to ve výši 0,6 procent čisté mzdy.

Pozměňovací návrhy jsme podali i k nově stanoveným daním, kdy například nesouhlasíme se zvýšením daně z přidané hodnoty na 21 % u palivového dřeva, pilin, dřevěné štěpky a pelet. Jako paradox vnímáme například to, že vládní návrh vyčlenil ze snížené sazby ve stravovacích službách nealkoholické nápoje a zařadil je do sazby základní, což v reálu bude znamenat, že některé nealkoholické nápoje budou dražší než nápoje alkoholické.

V krátkosti jsem představil některé z našich pozměňovacích návrhů, pomocí kterých chceme zmírnit další finanční zátěž, chystanou na naše občany formou daňového balíčku. To, co předvádí Fialova vláda, nemá obdoby, a už je opravdu na čase, aby skončila. Bude-li hnutí SPD součástí příští vlády, tak se bude snažit zjednat v těchto věcech nápravu.

6. 9. 2023

Vláda pokračuje v extrémním zadlužování naší země – požadujeme demisi vlády!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

uděláme vše pro to, aby vládní daňový balíček rekordně zvyšující daně nebyl schválen. Obává se ho 81 procent občanů. Rozpočet na rok 2024 pokračuje v extrémním zadlužování naší země. Fialova vláda je naprosto nekompetentní. Prezident Petr Pavel se při podepsání zákona na snížení valorizací důchodů zachoval alibisticky. SPD je připravena podpořit návrh na zrušení tohoto zákona u Ústavního soudu. Tuzemská ekonomika má nejhorší růst v Evropě a směřujeme ke stagnaci. Čeští podnikatelé již premiérovi Fialovi nevěří a šest z deseti českých firem vidí budoucnost České republiky temně. Invaze imigrantů do Evropy zesiluje. EU vůbec není schopna ji zastavit.

1. Uděláme vše pro to, aby vládní daňový balíček rekordně zvyšující daně nebyl schválen. Obává se ho 81 procent občanů.

Na schůzi sněmovny v tomto týdnu začne druhé čtení takzvaného vládního konsolidačního balíčku, který je ve skutečnosti nejrozsáhlejším zvýšením daní v historii samostatné České republiky. Vláda Petra Fialy navrhuje například zvýšit všechny typy existujících daní a povinných pojistných odvodů – mimo jiné daň z nemovitosti, spotřební daň, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, daň z přidané hodnoty u mnoha druhů zboží a služeb, nemocenské pojištění, sociální pojištění živnostníků a některé další daně a odvody. Jde tedy čistě o snahu snižovat astronomický deficit státního rozpočtu zvyšováním daní, přestože vláda může šetřit jinde a jinak. Tohoto vládního daňového balíku se oprávněně obává 81 procent českých občanů, jak vyplývá z aktuálního průzkumu společnosti Generali Investments. Hnutí SPD udělá vše pro to, aby tento balíček nebyl v představené podobě schválen. Naši poslanci k němu podali více než 60 pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je ochránit příjmy a životní úroveň českých domácností a firem. Navrhujeme například zachovat daň z nemovitosti v současné výši, nerušit školkovné a daňové slevy na manžela, manželku a na pracujícího studenta, nezvyšovat sociální odvody živnostníkům, nesnižovat příjmy obcí a krajů, zachovat daňové osvobození státní podpory stavebního spoření i zaměstnaneckých benefitů a řadu dalších věcí na podporu slušných a pracujících občanů.

2. Rozpočet na rok 2024 pokračuje v extrémním zadlužování naší země. Fialova vláda je naprosto nekompetentní.

Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou (ODS) předložilo vládě návrh rozpočtu na příští rok, a to se schodkem ve výši 252 miliard korun. Navrhovaný deficit je o 42 miliard vyšší, než jaký slibovala Fialova vláda v květnu při představování tzv. ozdravného balíčku (210 miliard korun). Vláda musí konečnou podobu rozpočtového deficitu schválit do konce září. Na rok 2025 pak ministerstvo financí plánuje rozpočtový deficit v objemu 235 miliard korun. To by při dodržení letošního plánovaného deficitu znamenalo, že za čtyři roky svého působení zvýší Fialova vláda státní dluh celkem o 1,157 bilionu korun! Přičemž celkový státní dluh v polovině letošního roku překročil již tři biliony korun. Hlavním problémem deficitního státního rozpočtu je vysoká inflace, dlouhodobý pokles reálných mezd, ale zejména tempo zadlužování. Žádná vláda v historii nezadlužila zemi za svůj mandát tolik, jako ji zadlužuje ta současná. Fialova vláda nemá žádnou ekonomickou koncepci, její působení je charakteristické nahodilými a škodlivými opatřeními, která jdou navíc mnohdy proti sobě. Hnutí SPD má v oblasti fiskální a rozpočtové politiky jasno: je třeba výrazně snížit výdaje státu, zejména veškeré zbytné výdaje typu plateb a odvodů do zahraničí, vojenské pomoci Ukrajině, financování politických neziskových organizací či dotací privátním podnikatelským subjektům. Dále je třeba omezit objem předražených armádních nákupů v zahraničí. Na straně příjmů požadujeme zdanit dividendy vyváděné nadnárodními korporacemi z ČR do zahraničí. To jsou konkrétní návrhy snižující deficit v řádu 200 až 300 miliard korun. Hnutí SPD disponuje, na rozdíl od Fialovy pětikoalice, ve svých řadách mnoha odborníky, kteří budou schopni v příští vládě tyto a další návrhy realizovat v praxi.

3. Prezident Petr Pavel letos již podruhé vystoupil proti našim důchodcům a při podepsání zákona na snížení valorizací důchodů se zachoval alibisticky. SPD je připravena podpořit návrh na zrušení tohoto zákona u Ústavního soudu.

Prezident Petr Pavel minulý týden podepsal vládní návrh zákona na snížení řádných valorizací důchodů, zrušení mimořádných valorizací a na výrazné zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Stalo se tak pouze den poté, kdy prezident oznámil, že uvažuje o vetu tohoto zákona anebo o jeho podpisu později. Prezident republiky měl dostatek času na jasné stanovisko k zákonu o důchodovém pojištění a opět tak potvrdil, že v postojích k zásadním politickým tématům jedná alibisticky a chybí mu, na rozdíl od předcházejících dvou prezidentů, politická zkušenost. Prezident letos již podruhé aktivně vystoupil proti našim důchodcům. Poprvé tomu tak bylo v případě, kdy prezident podepsal vládní návrh na snížení červnové mimořádné valorizace důchodů, který byl dle našeho názoru v mnoha ohledech protiústavní. Hnutí SPD je připraveno aktivně se podílet na vypracování a podání návrhu na zrušení problematického a škodlivého zákona o snížení valorizací důchodů a zpřísnění podmínek předčasných důchodů k Ústavnímu soudu. Chráníme práva našich důchodců proti asociální vládě a prezidentovi!

4. Tuzemská ekonomika má nejhorší růst v Evropě a směřujeme ke stagnaci. Čeští podnikatelé již premiérovi Fialovi nevěří a šest z deseti českých firem vidí budoucnost České republiky temně.

Pokud stát nezačne investovat, stane se Česká republika skanzenem a přijde kolaps, obávají se společnosti v průzkumu podnikatelských svazů pro agenturu Ipsos a podle stejného průzkumu mohou za současnou situaci mimo jiné špatná rozhodnutí politiků. To je vysvědčení vlády Petra Fialy (ODS) které zaznělo minulý týden na konferenci „Česko na křižovatce – Vize a strategie pro dalších 30 let" ze strany podnikatelů. Další kritika směřovala na dlouhé povolovací procesy a chybějící státní vize. Tuzemská ekonomika má nejhorší růst v Evropě a podle dat z Českého statistického úřadu směřujeme ke stagnaci. Tuzemská ekonomika také podle Evropského statistického úřadu (Eurostat) jako jediná ze států Evropy stále nedosáhla předcovidové úrovně. Premiér Fiala hovořil o šesti oblastech, které mají naši zemi změnit. Mají to být doprava, energetická infrastruktura, jádro, lithium, čipy a trendy v informačních technologiích. Takže ODS měla premiéra od roku 1993 celkem 15 let a nyní, v roce 2023, v polovině svého vládního cyklu, přichází s „receptem“ vize pro budoucnost. Zatímco Polsko postavilo 2 700 kilometrů nových dálnic, u nás je to 260 kilometrů. Nemáme vysokorychlostní tratě, chybí infrastruktura, máme drahé energie, chybí jaderné bloky, přehrady. Vláda nemá jasnou energetickou koncepci a k tomu potřebnou infrastrukturu. Ve spoustě věcí se zaspalo. Pokud hnutí SPD bude v příští vládě, máme na rozdíl od vlády Petra Fialy dostatek odborníků, kteří jsou schopni tyto věci řešit ve prospěch zájmů České republiky a našich občanů.

5. Invaze imigrantů do Evropy zesiluje. EU vůbec není schopna ji zastavit.

Stále enormně rostou počty nelegálních imigrantů přicházejících do Evropy přes Středozemní moře. Od počátku roku tudy připlulo do Itálie 108 tisíc imigrantů, vloni jich bylo za stejné období 53 tisíc, v roce 2021 37 tisíc. Z toho je evidentní, že letošní dohoda EU-Tunisko absolutně nefunguje. Za pět týdnů, které uplynuly od uzavření této dohody, se zvýšil příliv imigrantů o 38 procent. Obdobná situace panuje i co se týče migrační dohody EU-Turecko. Nelegální imigrace ze severní Afriky do států EU tedy bude i nadále eskalovat. Profitovat na ni budou pašeráci imigrantů a vše zaplatí státy EU nejen ekonomicky, ale také ztrátou své vnitřní bezpečnosti a rozkladem tradičního hodnotového a společenského řádu pod tlakem islamizace, která masovou nelegální imigraci doprovází. Čím dál zřetelněji se tak ukazuje, že EU si není schopna s nelegální imigrací poradit na svých vnějších hranicích a problémy chce řešit pouze přerozdělováním imigrantů do jednotlivých členských států, i proti zájmům a vůli jejich občanů. To je ostatně hlavním obsahem Nového migračního paktu EU, který před prázdninami v Lucemburku odsouhlasil za ČR ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), čímž zásadně poškodil národní zájmy vlastní země. Nelegální imigraci musíme čelit ochranou vlastních státních hranic a výhradním uplatňováním vlastního azylového práva, nikoli prostřednictvím norem EU. Postoj EU k nelegální imigraci je jedním z hlavních důvodů, proč je pro ČR členství v této organizaci škodlivé a proč by o něm měli rozhodnout čeští občané v celostátním závazném referendu.

5. 9. 2023

Velmi nás těší zájem občanů o politiku prosazovanou hnutím SPD!

SPD je již druhé volební období zastoupeno jako politické vlastenecké hnutí v Poslanecké sněmovně. Vycházíme z našeho programu, který cílí na všechny naše slušné občany, pracující rodiny, mladé rodiny s dětmi, seniory a zdravotně postižené občany.   

Hnutí SPD bude vždy prosazovat takovou politiku, ze které budou profitovat všichni naši občané a prosperovat Česká republika. Jsme velmi znepokojeni tím, jak si počíná vládní pětikoalice v čele s předsedou vlády Petrem Fialou. Tato vláda činí taková opatření, které snižují životní úroveň občanů České republiky, kdy většina z nich má problémy vyjít se svými financemi v rámci svých domácností, a stále roste jejich počet závislých na sociálních dávkách. Dnes dospěla situace do takového stavu, že vládě Petra Fialy už nedůvěřuje drtivá většina občanů a žádá změnu. 

Jsme připraveni se podílet na příští vládě a hájit zájmy všech lidí, vycházeje z programu hnutí. Ve svém úsilí představovat náš program nepolevujeme a velmi nás těší zájem občanů, což nám potvrzuje jejich účast na našich demonstracích, besedách s poslanci konaných v rámci celé republiky, a také množství podpisů na peticích, které mají možnost občané podepsat u petičních stánků SPD.

Nejbližší demonstrace s názvem „LIDÉ PROTI VLÁDĚ“ je plánována na čtvrtek 21. září 2023 od 16 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Vystoupí zde vrcholní představitelé hnutí SPD v čele s předsedou hnutí Tomiem Okamurou a celá řada hostů. Lidé zde budou mít možnost podepsat petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy. Mezi další akce hnutí SPD patří pořádání petičních stánků, kde občané mohou tuto petice podepsat, jako tomu bylo například v sobotu v Nymburce při nymburském posvícení.

Zmíním ještě besedy s občany, o které je též velký zájem. V rámci Středočeského kraje se tento měsíc bude beseda konat 19. září 2023 od 17 hodin v Hudebním sále Domu kultury v Mladé Boleslavi, kde vystoupí poslanci R. Rozvoral, O. Černý a J.Foldyna. Další beseda proběhne dne 20. září 2023 od 16:30 hodin v hotelu Theresia v Kolíně, kde vystoupí poslanci R. Rozvoral, O. Černý a europoslanec I. David. Občané se budou moci zeptat na vše, co je zajímá. Hlavními tématy bude hanebné selhání Fialovy vlády, proč šetří vláda na důchodcích, nehorázné zdražování potravin, zvyšování daní a úpravy DPH, neuvážené zelené šílenosti a další aktuální věci, které všechny trápí.

Pro hnutí SPD jsou naši občané na prvním místě a vždy budou. V hnutí SPD sliby plníme a velmi si vážíme přízně občanů. Děkujeme.

1. 9. 2023

Ekonomické důsledky Fialovy vlády pociťují občané velmi negativně!

Ekonomická bilance vlády Petra Fialy, složená ze zástupců koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a koalice Pirátů a Starostů (Česká pirátská strana a Starostové a nezávislí) je tristní. Za vládnoucí působení, blížící se do poloviny volebního období, tato vláda způsobila, že se většině českých občanů snížila jejich životní úroveň a stále více z nich musí žádat v rámci zajištění svých domácností o sociální dávky.

Hnutí SPD od samého počátku nástupu Fialovy vlády kritizuje její kroky v tom, jak přistupuje k hospodaření naší republiky, kdy se v žádném případě nechová jako řádný hospodář, a svou nekompetentností a nečinností (hlavně v počátku vypuknutí energetické krize) způsobila, že se neustále prohlubuje státní dluh, vysoká inflace zpomaluje ekonomický růst a snižuje životní úroveň obyvatel. Za Fialovy vlády došlo k extrémnímu nárůstu spotřebitelských cen všech důležitých komodit, včetně potravin, pohonných hmot, elektřiny, zemního plynu a výrazně podražilo nájemné i další kategorie zboží a služeb. To vše se negativně dotýká všech našich občanů, kteří zažívají nejrozsáhlejší propad životní úrovně ze všech zemí v celé Evropské unii. Nikde jinde v unijních zemích se reálné příjmy nepropadají tolik jako v České republice, což potvrzují údaje Statistického úřadu Evropské unie, tzv. Eurostatu, kdy v prvním čtvrtletí letošního roku poklesly reálné příjmy českých občanů o 6,7 %. Průměr růstu mezd a platů v celé Evropské unii za toto období byl plus 5 procent, ale u nás jde o výrazný pokles (téměř sedm procent).

V 1. čtvrtletí roku 2023 činila průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 41.265 Kč, což je o 3.265 Kč (8,6 %) více než ve stejném období roku 2022, ale z důvodu, že se spotřebitelské ceny zvýšily za uvedené období o neuvěřitelných 16,4 %, tak reálně mzda klesla o 6,7 %.  Medián hrubé mzdy (hodnota nacházející se uprostřed všech mezd) činil 34.741 Kč. Nesmíme ale opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a záloha na daň z příjmu; následně je zaměstnanci vyplácena mzda čistá.

Tento nežádoucí stav pro Českou republiku je výslednicí několika faktorů, zejména pak souběhu vysoké inflace a dlouhodobě nízkých mezd. Příčinou dlouhodobě vysoké inflace je jednak rychle rostoucí deficit státního rozpočtu a rekordní růst státního dluhu, přičemž obojí je důsledkem katastrofální vládní, fiskální a rozpočtové politiky. Zodpovědnost za tento stav plně nese pětikoaliční Fialova vláda. K tomu všemu ještě vládní koalice chystá další opatření, které se negativně dotknou všech občanů, kdy prosadila novelu upravující výplatu budoucích důchodů a ke konečnému schválení se blíží vládní daňový balíček, který všem občanům zdraží jejich život.

Hnutí SPD je přesvědčeno, že už by Fialova vláda neměla dále znepříjemňovat život našim občanům a měla by skončit. Požadujeme demisi vlády.

30. 8. 2023

Hnutí SPD hájí zájmy našich občanů, kteří jsou pro nás absolutní prioritou!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

prosazujeme zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun a jeho pravidelnou valorizaci. Navrhujeme i další úpravy pro pomoc pracujícím rodinám s malými dětmi. Počet zadržených nelegálních imigrantů na našem území několikanásobně narůstá. V zájmu ochrany bezpečnosti českých občanů prosazujeme obnovení kontroly našich státních hranic. Budeme nadále tvrdě vystupovat proti vládnímu balíčku, který lidem rekordně zvyšuje daně. Senát snížením valorizace důchodů a zpřísněním podmínek pro získání předčasného důchodu prokázal svou zbytečnost. Je to hanebnost, ke které nebudeme mlčet. Vysoký poměr nezaměstnaných mladých lidí je důsledkem selhání Fialovy vlády, která nezajistila dostatečné kapacity na středních školách.

1. Prosazujeme zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun a jeho pravidelnou valorizaci. Navrhujeme i další úpravy pro pomoc pracujícím rodinám s malými dětmi.

Tento týden je na pořadu mimořádná schůze Sněmovny mimo jiné k rodičovskému příspěvku, náhradnímu výživnému a ke zrychlení oddlužení, což jsou významné priority politického programu hnutí SPD. Za aktuálně nejpodstatnější z nich považujeme úpravu rodičovského příspěvku. Vládní návrh na jeho zvýšení o 50 tisíc korun je opožděný a nedostatečný. My navrhujeme zvýšit jej o 100 tisíc korun, což odpovídá hodnotě růstu inflace od jeho posledního navýšení v roce 2020. Dále navrhujeme zakotvit do zákona i pravidelnou každoroční valorizaci rodičovského příspěvku o aktuální míru růstu inflace, aby jeho zvyšování nebylo pouze předmětem libovůle jakýchkoli vlád. Navrhneme i další úpravy, které by pomohly pracujícím rodinám s malými dětmi. Rodiny s předškolními dětmi jsou jednou ze sociálně a ekonomicky nejvíce ohrožených skupin občanů a Fialova vláda se je v rámci tzv. konsolidačního balíčku chystá ještě dále výrazně poškodit, když jim plánuje zrušit důležité daňové slevy, školkovné a slevu na manželku či manžela. To ohrozí i budoucí porodnost, jejíž výše je základem udržitelnosti důchodového systému. Pro hnutí SPD je rodina na 1. místě!

2. Počet zadržených nelegálních imigrantů na našem území několikanásobně narůstá. Prosazujeme obnovení kontrol na hranicích.

Podle aktuálních údajů cizinecké policie se v ČR opět zvyšuje počet zadržených nelegálních imigrantů. Jen za měsíc červenec bylo na našem území zadrženo 382 nelegálních imigrantů, což je třikrát více než v dubnu. Počty zachycených imigrantů, kteří většinou přes ČR projíždějí dále do Německa, narůstají meziměsíčně o stovky osob, přičemž policisté předvídají další zhoršení situace. Tento stav přináší pro ČR a její občany mnohá bezpečnostní rizika, kterým Fialova vláda nepředchází a nehodlá proti nim bojovat, protože neplánuje obnovení kontrol na česko-slovenských hranicích, kudy nelegální imigranti a jejich převaděči nejčastěji projíždějí. Obnovení kontrol je přitom jediný efektivní způsob, jak nelegální imigraci do ČR minimalizovat, protože Schengen nefunguje. Hlavní politickou odpovědnost za tuto nepřijatelnou situaci nese zcela neschopný ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který svou funkci absolutně nezvládá, protože kromě objemu nelegální imigrace meziročně markantně roste i další obecná kriminalita a počet trestných činů páchaných cizinci. Hnutí SPD požaduje v zájmu ochrany bezpečnosti českých občanů zavedení kontroly našich státních hranic.

3. Budeme nadále tvrdě vystupovat proti vládnímu balíčku, který lidem rekordně zvyšuje daně.

Hnutí SPD odmítá vládní tzv. daňový balíček, který má podle vlády Petra Fialy (ODS) vyřešit konsolidaci veřejných financí. Tento daňový balíček, který mění 63 zákonných norem, razantně zvyšuje plošně daně všem skupinám obyvatel (s výjimkou vydavatelů knih) o 73 miliard korun. Přitom slibované úspory na výdajích ve výši 54,4 miliard korun na konkrétních národních dotacích jednotlivých resortů k dnešnímu dni zatím stále nejsou známy. Je to kočkopes, který svědčí o skutečnosti, že jednotlivé strany současné vládní pětikoalice mají zcela odlišné programové priority v rámci návrhů státních rozpočtů. V dosavadním návrhu balíčku je spousta nelogičností, za všechny například to, že kojenecká voda a dětské pleny budou podléhat dani ve výši 21 %, zatímco tiché víno zdaněno nebude vůbec. Návrh na snížení DPH u potravin z 15 na 12 % je pouze kosmetický a v konečném důsledku to občané ani nepocítí, protože rozdíl zůstane potravinovým obchodním řetězcům. První čtení projednávání ve Sněmovně, kde jsme razantně vystupovali k tomuto návrhu, trvalo celých 27 hodin. Při druhém čtení ve Sněmovně na schůzi, která je svolána na 5. září, budeme opět tvrdě vystupovat, protože odmítáme plošné zvyšování daní pro naše občany a firmy. Hnutí SPD hájí zájmy našich občanů, kteří jsou pro nás absolutní prioritou!

4. Senát snížením valorizace důchodů a zpřísněním podmínek pro získání předčasného důchodu prokázal svou zbytečnost. Je to hanebnost, ke které nebudeme mlčet.

Senát v minulém týdnu schválil vládní návrh změn v oblasti důchodů, který zásadním způsobem snižuje valorizace všech typů důchodů a výrazně zhoršuje podmínky pro získání i výplatu předčasných starobních důchodů. Senát, ovládaný stranami vládní koalice, tak opět selhal ve své roli tzv. pojistky ústavnosti a demokracie a prokázal svoji zbytečnost. Pokud návrh podepíše i prezident republiky, tyto škodlivé změny začnou platit již od 1. září. Ze dne na den se tak zpřísní pravidla pro vznik nároku na předčasný starobní důchod, což tisícům občanů znemožní jeho využití a donutí je to proti jejich vůli a na poslední chvíli významně změnit životní plány, což mnohdy povede k výraznému zhoršení jejich sociální situace. Výsledkem mohou být i četné soudní spory v případech, kdy by měl být žadatelům řádně přiznán předčasný důchod dle dosud platných pravidel, avšak od termínu, který bude následovat až po 1. září. Na všechna tato rizika jsme v SPD opakovaně upozorňovali, stejně tak jako například ombudsman Stanislav Křeček. Z těchto důvodů, i kvůli mnoha procesním pochybením a porušování Jednacího řádu při jeho projednávání ve Sněmovně, bude zákon nejspíše čelit návrhu na zrušení před Ústavním soudem. Asociální vláda Petra Fialy (ODS) od svého nástupu systematicky poškozuje všechny důchodce, přestože jde o jednu ze sociálně nejzranitelnějších a nejohroženějších skupin a o lidi, kteří se celoživotní poctivou prací zasloužili o český stát. Je to hanebnost, ke které SPD nebude nikdy mlčet.

5. Vysoký poměr nezaměstnaných mladých lidí je důsledkem selhání Fialovy vlády, která nezajistila dostatečné kapacity na středních školách.

V ČR je dle aktuálních dat statistického úřadu EU Eurostat nejvíce nezaměstnaných mladých lidí do 25 let za posledních 10 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině činí aktuálně 13,7 %. Tento markantní nárůst míry nezaměstnanosti mladých v ČR souvisí i s letošním vysokým počtem absolventů základních škol, kteří se nedostali na žádnou střední školu, a tudíž se museli zaregistrovat na úřady práce jako uchazeči o zaměstnání. Jde tedy také o důsledky selhání současné vlády a krajů ve věci zajištění dostatečných kapacit v oblasti středoškolského vzdělávání. Dalším problémem je nedostatečné propojení nabídky práce a poptávky po ní, tedy nedůsledná aktivní politika zaměstnanosti ze strany státu. Na jedné straně je v ČR enormně vysoký počet volných pracovních míst a na straně druhé roste nezaměstnanost mladých lidí. Tato volná pracovní místa by měla být v prvé řadě obsazena českými nezaměstnanými občany, nikoli prostřednictvím organizované pracovní migrace. Úkolem zodpovědné vlády musí být snaha o maximální zaměstnanost mladých lidí. To zahrnuje i mnohem vyšší propojení škol s praxí, lepší plánování kapacit středních škol a skladby studijních oborů, podporu technického a učňovského školství a řemesel. To je i dlouhodobým programem SPD.

29. 8. 2023

Hnutí SPD má na rozdíl od vlády návrhy řešení pro zajištění dostupného bydlení!      

Současná Fialova vláda neplní téměř nic, co při svém nástupu občanům slibovala. Jako jeden z mnoha slibů, který vůbec nerealizuje, spočívá v zajištění dostupného bydlení hlavně pro mladé a pracující rodiny s dětmi.

Vláda tvořená pětikoalicí dostupnost bydlení lidem vlastně zhoršuje a spíše než pomoc hází lidem klacky pod nohy, viz např. tím, že navyšuje daň z nemovitosti a zvyšuje DPH na palivové dřevo. Jak vyplývá z aktuálního Property indexu poradenské společnosti Deloitte, který zveřejnila ČTK, Česká republika je v Evropě druhou nejméně dostupnou zemí pro koupi vlastního bydlení. Na pořízení nemovitosti o 70 metrech čtverečních je třeba průměrně 13 hrubých ročních platů. Mladé rodiny tak bez finanční pomoci rodičů mohou na vlastní bydlení zapomenout. 

Hnutí SPD tento stav dlouhodobě kritizuje a vyzývá vládu, aby už konečně začala něco pro lidi v této oblasti konat, ale to je jako házet hrách na stěnu. Nekompetentní probruselská vláda se ani nechce zabývat našimi návrhy řešení, jak pomoci občanům, aby si zajistili vlastní bydlení. Ve věci bytové politiky přináší hnutí SPD řadu návrhů, jak pomoci našim občanům k řešení jejich bytové situace. Všichni občané se mohou na našich webových stránkách (www.rodinana1miste.cz) blíže seznámit s naším projektem: "Rodina na prvním místě", ve kterém nabízíme možná řešení vedoucí k získání vlastního bydlení, a to nejenom pro mladé rodiny. Speciálně podpoříme mladé pracující rodiny, pracující rodiny s dětmi a pracující rodiny s nižšími příjmy. V oblasti bydlení je nutné podpořit družstevní výstavbu, výhodné manželské půjčky rodinám a nájemní bydlení v obecních bytech.

V rámci výše zmíněného projektu chceme zavést výhodné manželské půjčky až do výše 800 tisíc korun pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dítěte, a poskytneme příspěvek na splácení hypotéky rodinám v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě v rámci rodičovské dovolené. Naší prioritou je zvýšení porodnosti, a proto též navrhujeme výrazně zvýšit daňová zvýhodnění na děti; na dvojnásobek u prvního a druhého dítěte v rodině a na čtyřnásobek u třetího a každého dalšího dítěte. Pracujícím rodičům zvýšíme porodné na první a druhé dítě a poskytneme jim porodné i u třetího a každého dalšího narozeného dítěte. Rodičovský příspěvek budeme pravidelně zvyšovat včetně přídavků na děti pro pracující a zdravotně postižené rodiče.

Vycházeje prioritně z programu hnutí SPD, je našim cílem podpora všech slušných a pracujících občanů a rodin s dětmi, kdy jejich podpora ze strany státu musí být skutečně výrazná a motivující. Máme připraven ucelený systém dostupné podpory rodin ze strany státu – od založení rodiny až po důstojné stáří. Zaleží jenom na občanech, voličích, aby podpořili naše hnutí ve všech nadcházejících volbách (hlavně v těch parlamentních), a pokud bude naše hnutí součástí příští vlády, budeme tento program realizovat. V hnutí SPD své sliby plníme.

25. 8. 2023

Podali jsme návrh, aby palivové dřevo bylo zatíženo sníženou sazbou DPH!

Skutečnost, že Fialova vláda škodí českým domácnostem, není žádné populistické heslo, jak tvrdí zastánci vládní pětikoalice, ale tvrdá realita současného života našich občanů. Lidé, kteří si zajišťují palivové dřevo pro vytápění svých domácností, budou muset opět sáhnout hlouběji do svých peněženek, neboť vláda počítá z přesunutím daně z přidané hodnoty u této komodity ze současných 15 procent na 21 procent.

Hnutí SPD od počátku odmítá vládní daňový balíček, v jehož rámci navrhuje Fialova vláda opatření, která výrazně negativně pocítí všichni naši slušní a pracující občané, pracující rodiny s dětmi, senioři i zdravotně postižení občané. Jedním z navrhovaných bodů je od roku 2024 zredukování stávajících tří sazeb daně z přidané hodnoty pouze na dvě sazby. Vláda navrhuje základní sazbu daně 21 % a jednu sníženou sazbu daně ve výši 12 %, která sloučí stávající sazby 10 % a 15 %. Do té nejvyšší jednadvacetiprocentní sazby by mělo spadat i palivové dřevo, včetně dřevěných pelet a briket (nyní je v 15 procentní sazbě). To ve finále zvýší náklady domácností na vytápění jejich domů o tisíce až desítky tisíc korun ročně.

V roce 2021 využívalo dřevo na topení 800 tisíc českých domácností. Pro část šlo o hlavní zdroj tepla a více než polovina z nich používala dřevo v kombinaci s jiným způsobem, nejčastěji společně s kotlem na plyn. V důsledku výrazného zdražení, kdy ceny plynu a elektřiny zažily od roku 2022 prudký růst, se řada vlastníků rodinných domků, a to převážně lidí žijících na venkově, rozhodlo pro vytápění dřevem. Z důvodu zatím nejvýhodnějšího způsobu vytápění počty domácností vytápějící dřevem stále rostou a jeho využití najdeme jak v novostavbách, tak ve starších domech.

V hnutí SPD jsme si vědomi, na rozdíl od Fialovy vlády a poslanců vládní pětikoalice, že vytápění nemovitostí určených k bydlení je základní životní potřebou občanů a jako takové nesmí být pro lidi finančně likvidační. Proto jsme k vládnímu daňovému balíčku podali celou řadu pozměňovacích návrhů, kdy jedním z nich je, aby palivové dřevo včetně dřevěných pelet a briket bylo zařazeno do snížené sazby DPH, která by měla nově být 12 %. Pro nás jsou čeští občané vždy na prvním místě.

23. 8. 2023

Již téměř rok probíhají výpadky důležitých léků – další selhání Fialovy vlády!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

pokud budeme ve vládě, zrušíme zákon pětikoalice, který snižuje důchody, zvyšuje věk odchodu do důchodu a zhoršuje postavení důchodců. Již téměř rok probíhají výpadky důležitých léků. Zvýšení daně na léky Fialovou vládou povede k jejich dalšímu zdražení a ještě větší nedostupnosti. Ukrajinci nemají podle hnutí SPD automatický nárok imigrovat do ČR. Kdo je bezpečnostním rizikem, měl by být vyhoštěn. Již téměř dva roky trvající vysoká inflace způsobená Fialovou vládou znehodnotila úspory milionů českých občanů. Ekonomické vyhlídky naší země jsou špatné. Fialova vláda zvýšením daně na palivové dřevo majitelům domů zdraží vytápění o tisíce až desítky tisíc korun ročně.

1. Pokud budeme ve vládě, zrušíme zákon pětikoalice, který snižuje důchody, zvyšuje věk odchodu do důchodu a zhoršuje postavení důchodců.

Senát bude v tomto týdnu projednávat návrh zákona vládních ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN na snížení řádných valorizací důchodů, zrušení jejich mimořádných valorizací a na výrazné zhoršení podmínek pro předčasné starobní důchody. Hnutí SPD tento vládní návrh jednoznačně odmítá a při jeho projednávání ve Sněmovně jsme k němu předložili desítku pozměňovacích návrhů, jejichž společným cílem bylo ochránit životní úroveň současných i budoucích důchodců a jejich ústavní a zákonná práva před zásahy asociální vlády Petra Fialy (ODS). Vládní návrh, který má být účinný již od 1. září, kromě plošného snížení reálných důchodů a tempa jejich růstu, přináší v oblasti úprav předčasných starobních důchodů i jasné prolomení principů předvídatelnosti práva. Má totiž dojít k okamžitému a skokovému zvýšení hranice věku nároku na předčasný starobní důchod o dva roky a k prodloužení potřebné doby účasti na důchodovém pojištění dokonce o pět let! To tisíce osob úplně připraví o možnost požádat o předčasný důchod a mnoha dalším občanům to zásadně ztíží a zhorší jejich životní situaci a životní plány. To považujeme za nepřípustné, stejně tak jako způsob projednávání tohoto návrhu zákona ve Sněmovně, kdy byla zkrácena práva opozičních poslanců k věci vystoupit a byl porušován i zákon o jednacím řádu Sněmovny. Proto budeme plně podporovat podání návrhu na zrušení tohoto zákona Ústavním soudem. Zároveň odmítáme vládou plánované zvyšování hranice věku pro nárok na odchod do řádného starobního důchodu nad 65 let. Pokud bude mít hnutí SPD v následujícím volebním období podíl na vládní odpovědnosti, tak tento zákon zrušíme.

2. Již téměř rok probíhají výpadky důležitých léků. Zvýšení daně na léky Fialovou vládou povede k jejich dalšímu zdražení a ještě větší nedostupnosti.

Již téměř rok trvá neutěšená situace v oblasti nedostatku mnoha základních léků a léčiv na českém trhu, přičemž výpadky v zásobování a dodávkách důležitých léků neustávají ani v letních měsících. V lékárnách například dlouhodobě chybí některá základní antibiotika a lékárníci se obávají dalšího zhoršení situace na podzim a v zimě, kdy propukne sezóna respiračních onemocnění. Tento stav, spolu s Fialovou vládou navrhovaným zvýšením sazby daně z přidané hodnoty na léky, povede mimo jiné i k citelnému zvýšení jejich cen a k dalšímu prohloubení jejich faktické i finanční nedostupnosti pro české občany. Neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tuto dramatickou a nepřijatelnou situaci vůbec neřeší a namísto toho neustále hovoří o zavádění jakýchsi nadstandardů ve zdravotnictví včetně zavádění jakéhosi zdravotního připojištění, což by fakticky znamenalo další privatizaci zdravotnictví a zpoplatnění mnoha zdravotnických úkonů a služeb. To je pro hnutí SPD ze zásady nepřijatelné! Všichni čeští občané, kteří si platí povinné zdravotní pojištění, musí mít nárok na stejný rozsah a kvalitu poskytované péče hrazené z tohoto pojištění. Zdravotnictví je veřejná služba, nikoli předmět trhu. Nečinný a neschopný ministr zdravotnictví Válek měl být již dávno odvolán z funkce. Premiér Fiala (ODS) ale situaci také neřeší. Stát musí převzít svou ústavní zodpovědnost za zajištění dodávek životně důležitých léků, provozovat aktivní lékovou politiku a postupně obnovit i výrobu léků v ČR, a získat tím kontrolu nad jejich distribucí.

3. Ukrajinci nemají podle hnutí SPD automatický nárok imigrovat do ČR. Kdo je bezpečnostním rizikem, měl by být vyhoštěn.

Bývalý prezident republiky Miloš Zeman v minulém týdnu poskytl rozhovor televizi CNN Prima, kde například prohlásil, že byl Fialovou vládou vloni oklamán z hlediska poskytnutých informací o složení imigrantů z Ukrajiny, jelikož většinu z nich zjevně netvoří ženy a děti, což lze demonstrovat i na příkladech přidělování imigrantů do některých měst. Bývalý prezident se rovněž tvrdě vymezil proti ukrajinským imigrantům páchajícím v poslední době v ČR závažné trestné činy, což je plně v souladu s kritikou ze strany SPD. Hnutí SPD vyjadřuje souhlas s postoji Miloše Zemana k situaci v České republice ohledně imigrace z Ukrajiny. Odmítáme plošnou a nárokovou imigraci z Ukrajiny do ČR. Každý příchozí cizinec musí být pečlivě prověřen, a pokud je pro ČR bezpečnostním rizikem, nesmí k nám být vpuštěn, resp. musí být okamžitě vyhoštěn. Plnou odpovědnost za závažné problémy, které jsou důsledkem masové imigrace z Ukrajiny do ČR, nese Fialova vláda a všechny strany vládní pětikoalice v čele s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN), který by měl rezignovat na svou funkci, protože situaci s rostoucí kriminalitou a ilegální imigrací, za které ve vládě odpovídá, dlouhodobě nezvládá!

4. Již téměř dva roky trvající vysoká inflace způsobená Fialovou vládou znehodnotila úspory milionů českých občanů. Ekonomické vyhlídky naší země jsou špatné.

Dle nejnovější makroekonomické prognózy ministerstva financí z minulého týdne hrubý domácí produkt ČR letos meziročně poklesne o 0,2 procenta (!). Ještě v dubnu přitom tento resort počítal s mírným růstem české ekonomiky. Za zhoršením výhledu predikce ekonomického vývoje stojí zejména markantní propad poptávky a spotřeby domácností. I tato skutečnost je jednoznačným dokladem nekompetence a škodlivosti působení vlády Petra Fialy (ODS) a jejich přímých negativních dopadů na společensko-ekonomický vývoj ČR a životy jejích občanů. Již téměř dva roky trvající vysoká inflace způsobená do značné míry rovněž Fialovou vládou znehodnotila úspory milionů českých občanů, pokud je o ně již rovnou úplně nepřipravila. To je i hlavním důvodem propadu spotřeby a maloobchodních tržeb, jehož výsledkem je pokles hrubého domácího produktu a znamená to samozřejmě i velké ohrožení pro české firmy a živnostníky, včetně ohrožení samotné existence a budoucnosti jejich podnikání. Všechny tyto skutečnosti budou ve svých důsledcích znamenat i razantní propad příjmů státního rozpočtu a prohlubování jeho deficitu. Ze všech těchto závažných důvodů trváme na tom, že Fialova vláda škodící ČR musí okamžitě skončit. I proto, že dle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM) jí plně důvěřují pouze 2 % českých občanů, zatímco nedůvěra v tento vládní kabinet je rekordní (nedůvěřuje jí plných 73 % občanů). Vláda, která objektivně škodí vlastní zemi a pozbyla důvěry drtivé většiny občanů, musí odejít! Jediným východiskem z existující situace jsou následující volby do Poslanecké sněmovny a sjednocování politických subjektů s podobným vlasteneckým programem, který má hnutí SPD.

5. Fialova vláda zvýšením daně na palivové dřevo majitelům domů zdraží vytápění o tisíce až desítky tisíc korun ročně.

Součástí tzv. vládního konsolidačního balíčku, který přináší nejrozsáhlejší zvýšení daní v historii samostatné ČR, je i zvýšení daně z přidané hodnoty na palivové dřevo (včetně dřevěných pelet a briket) z 15 na 21 %. Majitelům a obyvatelům rodinných domů to tak zvedne výdaje na jejich vytápění o tisíce až desítky tisíc korun ročně, dle typu, kvality a výhřevnosti dřeva či velikosti, stáří či energetické náročnosti domu. Zvýšení této daně má být účinné od 1. ledna 2024 a je jisté, že jej prodejci dřeva následně okamžitě promítnou do svých cen. Podle expertů tento krok podpoří i černý trh se dřevem. Je evidentní, že Fialova vláda svými opatřeními zásadně zvyšuje základní životní náklady všech českých občanů, zejména náklady na bydlení. Možnost vytápění tuhými palivy, včetně dřeva, byla dosud pro majitele rodinných domů a obyvatele venkova levnější a dostupnou alternativou k vytápění elektřinou a plynem, jejichž ceny se v posledním období astronomicky zvýšily. Hnutí SPD ostře nesouhlasí se zvyšováním daně z přidané hodnoty na palivové dřevo, naopak navrhujeme jeho zařazení do její snížené sazby (12 %). Vytápění nemovitostí určených k bydlení je základní životní potřebou občanů a jako takové nesmí být pro lidi finančně likvidační. Současné jsme již před delší dobou představili komplexní plán na zlevnění energií, jehož základem je výrazné snížení cenových stropů a v případě elektřiny jejich zafixování přímo u výrobců.

22. 8. 2023

Fialově vládě nedůvěřují již tři občané ze čtyř – požadujeme její demisi!        

Převážná většina občanů České republiky už dospěla k tomu, že pětikoaliční vláda pod vedením premiéra Petra Fialy nehájí jejich zájmy a nečiní zásadní kroky vedoucí k tomu, aby se lidem v naší zemi dobře žilo a zvyšovala se kvalita jejich života. Současná vláda bude brzy v polovině svého funkčního období a její vizitkou je to, že stále více občanů v ní ztratilo důvěru, neboť pociťují propad životní úrovně. Tento nežádoucí stav potvrzují i zveřejněná data z provedených výzkumů. 

Hnutí SPD od začátku, kdy Fialova vláda začala úřadovat, kritizuje její kroky, neboť ta je svou neschopností přímo zodpovědná, že naše země je ve všech důležitých ekonomických statistických ukazatelích ve srovnání s ostatními státy Evropy na nejhorších příčkách. Zmíním například zdražení energií, míru inflace, pokles průmyslové výroby a stavebnictví, pokles reálných mezd nebo devalvaci úspor občanů. Lidé tak musí vynakládat více financí na chod svých domácností.

Dle oficiálních údajů Českého statistického úřadu jen za minulý rok vzrostly ceny základních potravin o 134 procent, přibližně o třetinový nárůst se zvýšily lidem náklady na bydlení (zemní plyn, teplo a teplá voda) a o více jak pětinu vzrostly náklady za elektřinu a stočné. Tímto ale pro naše občany tento nežádoucí stav nekončí, neboť Fialova vláda na ně chystá v brzké době další opatření, které je finančně poškodí a to tzv. vládní konsolidační balíček a novelu zákona o důchodovém pojištění.

Silnou nespokojenost občanů s probruselskou vládou Petra Fialy potvrzují i průzkumy veřejného mínění. Nedávno zveřejněný průzkum zrealizovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu Akademie věd v období od 26. 5. – 24. 7. 2023. Celkem 929 respondentů starších 15 let zodpovědělo na otázky v rámci osobního rozhovoru. Závěr výzkumu je jednoznačný. Nekompetentní Fialově vládě již nevěří tři občané ze čtyř, důvěřuje jí už pouze 25 procent lidí; v tom 2 % „rozhodně“ a 23 % „spíše“. S politickou situací je to pro vládnoucí pětikoalici ještě horší, spokojenost vyjádřilo pouze 15 procent respondentů výzkumu, více než třípětinová většina (62 %) veřejnosti vyjádřila nespokojenost. Podrobnější analýza ukázala, že spokojenost s politickou situací lidí klesá se zhoršujícím se hodnocením jejich životní úrovně vlastní domácnosti, kdy se stále více lidí propadá do sociální chudoby, a jsou odkázáni na výplatu podpůrných sociálních dávek.

Tento stav hnutí SPD zásadně odmítá. Fialova vláda ekonomicky ničí český stát a doplácí na to všichni slušní a pracující občané, rodiny s dětmi, senioři, i zdravotně postižení občané. Požadujeme demisi vlády. Pro nás jsou občané České republiky na prvním místě.

16. 8. 2023

Odmítáme plošné prodloužení pobytu ukrajinských imigrantů u nás!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

kvůli nezvládnutí imigrace Fialovou vládou přibývá násilných útoků ukrajinských imigrantů na české občany. Odmítáme plošné prodloužení pobytu ukrajinských imigrantů u nás. Kauza ohledně jmenování Roberta Fremra do funkce soudce Ústavního soudu je totálním selháním prezidenta republiky Pavla a pětikoalicí ovládaného Senátu. Fialova vláda ničí český stát. Česká republika patří kvůli pětikoalici v ekonomických ukazatelích mezi nejhorší státy v Evropě. Fialovo zdražování nadále pokračuje. Například ceny cukru meziročně stouply o 44,7 %, vajec o 28,2 %, zeleniny o 28,9 % a brambor o 61,2 %. Fialova vláda vede důchodce do bídy. Hnutí SPD navrhne zákon významně zvyšující důchody.

1. Kvůli nezvládnutí imigrace Fialovou vládou přibývá násilných útoků ukrajinských imigrantů na české občany. Odmítáme plošné prodloužení pobytu ukrajinských imigrantů u nás.

V posledních dnech přibývá násilných útoků ukrajinských imigrantů na české občany. Jen v minulém týdnu došlo ke dvěma brutálním sexuálně motivovaným trestným činům spáchaných Ukrajinci na českých ženách, a to v Plzni a v Praze. Jednalo se o znásilnění a pokus o vraždu. A připomeňme i nedávné zabití českého občana ukrajinským imigrantem v Brně. Situace okolo ukrajinské imigrace do ČR se Fialově vládě začíná vymykat z rukou. Jedná se o kombinaci neschopnosti vlády v oblasti politiky vnitřní bezpečnosti a důsledků masové imigrace z Ukrajiny do ČR, kterou Fialova vláda nekriticky podporuje a iniciuje. Současná imigrace z Ukrajiny je nekontrolovaná a většina příchozích není ohrožena válkou, to je patrno i z toho, že velká část z nich se pravidelně vrací na Ukrajinu. Část těchto imigrantů jsou demoralizované živly. Stejně tak vláda podporuje nelegální imigraci do Evropy z Asie a Afriky, kdy ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), se souhlasem premiéra Petra Fialy (ODS), podpořil nový Migrační pakt EU, který je založen na tzv. povinné solidaritě, což znamená přerozdělování nelegálních imigrantů do EU do všech jejích členských států, anebo placení každoročního výpalného ve výši půl milionu korun za jednoho nepřijatého imigranta do rozpočtu EU. Hnutí SPD říká jasné NE nelegální imigraci do ČR, včetně neodůvodněného návrhu na plošné prodloužení dočasné ochrany a strpění pobytu Ukrajinců do března roku 2025 na našem území. Tato země patří českým občanům, nikoli cizincům! Zároveň požadujeme, aby cizincům, kteří jsou u nás pravomocně odsouzeni za jakýkoli trestný čin, bylo ukončeno povolení k pobytu v ČR a aby byli (po odpykání trestu) vyhoštěni. Vláda zcela nepokrytě říká, že její prioritou je podpora současného ukrajinského režimu zvyšujícího utrpení ukrajinského lidu, a to je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné!

2. Kauza ohledně jmenování Roberta Fremra do funkce soudce Ústavního soudu je totálním selháním prezidenta republiky Pavla a pětikoalicí ovládaného Senátu.

Kauzu ohledně jmenování Roberta Fremra do funkce soudce Ústavního soudu považuje hnutí SPD za totální selhání prezidenta republiky, jeho poradního týmu a také Senátu. Prezident republiky Petr Pavel jej do této funkce navrhl, následně obhajoval jeho zvolení v Senátu, který jej poté v tajné volbě nakonec schválil a nyní, když se objevily nové skutečnosti, tak jej prezident váhá jmenovat a soudce Fremr na základě tlaku opozice a veřejnosti dne 14. srpna 2023 nakonec vzdal svou kandidaturu na ústavního soudce. Stalo se tak však až na základě informací, že odsoudil v letech 1983 až 1985 za emigraci 172 lidí ve 124 samostatných případech. Vyplývá to z aktualizovaného seznamu rehabilitačních spisů Obvodního soudu pro Prahu 4, které si vyžádal Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) z Archivu hlavního města Prahy. ÚSTR, který se nyní zabývá Fremrovým působením v komunistické justici, to uvedl na svém webu. Podobné pochybnosti se také objevují i v souvislosti se jmenováním předsedy Ústavního soudu Josefa Baxy. Jedná se tak o zásadní selhání prezidenta republiky, který by jako hlava státu měl navrhovat do nejvyšších míst nejrespektovanější české instituce odborníky s čistou minulostí.

3. Fialova vláda ničí český stát. Česká republika patří kvůli pětikoalici v ekonomických ukazatelích mezi nejhorší státy v Evropě.

Značně proinflační charakter má chystaný tzv. vládní konsolidační balíček, který počítá se zvýšením daně z přidané hodnoty u mnoha druhů zboží a služeb. Vládní konsolidační balíček (dle nedávno zveřejněné prognózy České národní banky) rovněž sníží v příštím roce dynamiku růstu české ekonomiky o 0,9 procentního bodu, což znamená pro naše národní hospodářství ztrátu zhruba 70 miliard korun, zejména kvůli nižším příjmům domácností v důsledku vládou navrhovaného zvýšení daní a povinných pojistných odvodů. Vysoká inflace, propad reálných mezd a důchodů, pokles životní úrovně občanů a celkový hospodářský pokles jsou jednoznačně zapříčiněny především ekonomickým diletantismem a neschopností Fialovy vlády. Ať to vezmeme z kterékoliv stránky, naše země je ve všech statistických ukazatelích ve srovnání s ostatními státy Evropy na nejhorších příčkách. Zdražení energií, pokles reálných mezd, inflace, pokles průmyslové výroby a stavebnictví, nebo ať mluvíme o výpadcích v zásobování léky, počtech dětí bez pediatra, počtech lidí bez stomatologa atd. Hnutí SPD má naopak jasné recepty jak na snižování inflace, tak na obnovu hospodářského růstu. Je třeba zejména výrazně snížit cenové stropy na energie, dočasně zavést nulovou sazbu daně z přidané hodnoty u základních potravin a zásadně snížit marže obchodních řetězců a rovněž snížit daňové zatížení zaměstnanců a živnostníků. Fialova vláda, která český stát ekonomicky ničí, musí skončit. Hnutí SPD je připraveno se podílet na příští vládě svými odborníky při řešení problémů, do kterých Českou republiku a naše občany přivedla současná vláda pětikoalice s premiérem Petrem Fialou (ODS) v čele.

4. Fialovo zdražování nadále pokračuje. Například ceny cukru meziročně stouply o 44,7 %, vajec o 28,2 %, zeleniny o 28,9 % a brambor o 61,2 %.

Dle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) z minulého týdne inflace v ČR nadále roste, přestože vláda Petra Fialy (ODS) lživě tvrdí opak. Ve skutečnosti spotřebitelské ceny zboží a služeb v červenci meziměsíčně opět vzrostly o 0,5 %, a meziročně dokonce o dalších 8,8 %. Meziroční růst cen byl tažen zejména zdražením potravin a náklady na bydlení, které se tak stává zejména pro mladé pracující rodiny čím dále více nedostupným. Meziroční růst cen potravin činil v průměru 9,5 % a v některých položkách i výrazně více, například u cukru meziročně stouply ceny o 44,7 %, u vajec o 28,2 % a u zeleniny o 28,9 % (z toho u brambor o 61,2 %). Přičemž dle údajů ČSÚ jen za rok 2022 vzrostly ceny základních potravin o 134 %! Co se týče nákladů na bydlení, ceny zemního plynu meziročně stouply o 35,5 %, ceny tuhých paliv o 26,9 %. Vodné zdražilo o 16,3 %, stočné o 26,9 %, elektřina o 23,4 % a teplo a teplá voda o 38,9 %. Hovořit za této situace o snižování inflace může pouze lhář. Navíc v příštích měsících lze očekávat další zrychlení tempa růstu inflace kvůli výraznému růstu cen pohonných hmot, který zavinila Fialova vláda zvýšením spotřební daně na naftu od 1. srpna.

5. Fialova vláda vede důchodce do bídy. Hnutí SPD navrhne zákon významně zvyšující důchody.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v minulých dnech oznámil, že průměrný důchod od ledna příštího roku v rámci řádné valorizace vzroste pouze zhruba o 400 korun, což znamená zvýšení průměrné penze o necelá 2 % v situaci, kdy se meziroční růst inflace stále pohybuje okolo 10 %. To je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné. Vláda si navíc v březnu narychlo ve stavu legislativní nouze schválila nový zákon na jedno použití, podle kterého důchody následně v červnu valorizovala v průměru o 1 100 korun méně, než by musela učinit podle předchozích pravidel. Podle nás toto proběhlo protiprávně a nyní je celá věc na posouzení u Ústavního soudu. Fialova vláda je tedy absolutně bezzásadová a vede občany, a zejména důchodce, do bídy. Hnutí SPD naopak bojuje za oprávněné zájmy a práva příjemců důchodů, a proto podáme návrh zákona, který by umožnil od ledna zvýšit všechny důchody o významně vyšší částku, než o pouhých 400 korun, což prosazuje vláda Petra Fialy (ODS). Vláda již dala jen za poslední rok Ukrajincům téměř 100 miliard korun. Pro cizince tedy vláda peníze má, ale na naše občany ne. Pro hnutí SPD jsou naši občané na 1. místě!

15. 8. 2023

Zcela zásadně odmítáme snížení věku volebního práva na šestnáct let!

Vládní pětikoalice hledá všechny způsoby, jak si zajistit co nejvíce voličů pro budoucí volby, protože si je vědoma, že občané už nevěří tomu, co současní vládní představitelé slibovali v rámci předvolebních kampaní. Proto hledá všechny způsoby, jak si zajistit voliče, kteří by se ještě dali zmanipulovat k její podpoře. Jedním z nástrojů, který vládní koalice vehementně prosazuje, je zavedení korespondenční volby a snížení věku volebního práva z osmnácti na šestnáct let.

Hnutí SPD zcela zásadně odmítá takovéto návrhy vládnoucích stran. Pro případ jejich prosazování na půdě Sněmovny bychom předložili vlastní návrhy vedoucí k zajištění vyšší volební účasti. Jedná se o návrhy, které máme obsažené v našem volebním programu, kdy požadujeme radikální změnu politického systému. Chceme přímou demokracii, obecné referendum a odvolatelnost politiků. Občané musí mít právo v referendu rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se budoucnosti země. Prosazujeme přímé volby poslanců, starostů a hejtmanů. Jsme pro uzákonění osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy a pro odvolatelnost politiků občany. Jsme též pro zákaz souběhu funkce poslance a ministra. V rámci změn volebního systému bychom rádi zrušili nepotřebný Senát. Návrh zákona k zavedení přímé volby politiků z dílny hnutí SPD už roky leží ve Sněmovně.

Snížení věku volebního práva na šestnáct let už v minulém volebním období předložilo hnutí STAN a chtělo ho praktikovat pro komunální volby. Podporují ho i strany z vládní pětikoalice, neboť hledají všechny způsoby, jak si zajistit potenciální voliče v budoucích volbách. Pro ně jsou mladí lidé ve věku mezi 16 až 18 lety lehce manipulovatelní, a to prostřednictvím vzdělávacích institucí nebo cílenou kampaní vedenou přes sociální sítě za využití různých projektů financovaných z evropských fondů. Tito mladí lidé tvoří dvě až tři procenta celkové voličské populace a ve finále se bude počítat s každým hlasem. V březnu letošního roku toto téma vytáhl během své návštěvy Moravskoslezského kraje prezident Petr Pavel, když dostal v diskusi s občany dotaz, zda by takovou změnu podpořil. To by prý pravděpodobně učinil, protože mladé lidi nepovažuje za riziko a mají podle něj dostatečný přehled o situaci v zemi.

V hnutí SPD zastáváme názor, že teprve v 18 letech, kdy se člověk stává plnoletým, přebírá plnou odpovědnost za všechna svá rozhodnutí a činy. K tomu také náleží, že nabude veškerá práva, včetně práva volit, a proto by tato věková hranice měla být zachována i pro volební účast. 

Musíme též respektovat, že hranice aktivního volebního práva je zakotvena v ústavních zákonech České republiky a změnit ji lze pouze tehdy, když souhlas vysloví tři pětiny všech poslanců a tři pětiny přítomných senátorů. Hnutí SPD odmítá snížení věku opravňující volit.

11. 8. 2023

Vlastenecké strany v Evropě, vymezující se proti politice Evropské unie, posilují!

Stále více občanů v unijních zemích je nespokojeno se současným stavem, jakým vrcholní představitelé Evropské unie prosazují svůj bruselský diktát, spočívající v přeměně evropské instituce v orgány, které jsou nadřazené národním státům.

Úsilí EU je vedeno s cílem vedoucím k vybudování evropského superstátu, čili vystavět Evropu bez národů, jejich hodnot a tradic. Tento záměr Evropské unie hnutí SPD jednoznačně odmítá, neboť jsme přesvědčeni, že spolupráce evropských národů by měla být založena na tradici, respektu ke kultuře a dějinám evropských států, respektu k židovsko-křesťanskému dědictví Evropy a ke společným hodnotám, které spojují naše národy. Též nám vadí, že unijní lídři mají jiné priority, než které vnímají běžní občané. Představitelé EU stále prioritně prosazují Green Deal a v jeho rámci neuvážená šílená nařízení, nebo vůbec nečiní radikální kroky k zastavení nelegální imigrace do EU (viz nový „Migrační pakt EU“). Pro občany unijních zemí je také podstatné, že unijní politici neřeší jejich ekonomické problémy, což oprávněně vnímají velmi negativně.

To potvrzují i výsledky proběhlých voleb či předvolební průzkumy, ve kterých posilují vlastenecká hnutí, která se vymezují proti politice EU, a upřednostňují ve svých politických programech národní suverenitu, tradice a hodnoty. V Itálii zvítězila minulý rok s přehledem strana Bratři Itálie v čele s nynější premiérkou Giorgiou Meloniovou. V nové italské vládě má své zástupce také Liga Mattea Salviniho, sám Salvini zastává post ministra dopravy. Ve Švédsku se uskutečnily volby také v roce 2022 a v nich zaznamenala velký nástup vlastenecká a protiimigrační strana Švédští demokraté, která získala 20,5 % hlasů.

A jak to vypadá v zemích, které přímo hraničí s Českou republikou? V Německu zaznamenává strmý růst protiimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD). Průzkumy jí přisuzují dvacetiprocentní podporu voličů, což je nejvíc v její historii. V červencovém průzkumu obsadila AfD druhé místo s 22 %, což je jen o 4 % méně, než kolik získala strana CDU. V Polsku se budou konat volby v říjnu tohoto roku a podle průzkumů veřejného mínění má největší šanci vyhrát národně-konzervativní Právo a spravedlnost (PiS), které je u moci od roku 2015. PiS chce, aby se zároveň s volbami konalo referendum o přijetí nových unijních migračních pravidel, které odmítá. Vláda PiS se staví do role ochránce tradičních křesťanských hodnot a garanta polské suverenity. Koncem září 2023 proběhnou parlamentní volby na Slovensku, kde podle posledních průzkumů má největší šance na vítězství strana SMĚR – sociální demokracie, které předsedá Robert Fico. Strana prosazuje národní sebeurčení, suverenitu lidu, sociální rovnost a v současné době zastává také silnou kritiku vůči EU. 

Hnutí SPD je připraveno spolupracovat se všemi vlastenci v unijních zemích na našich společných programových průnicích a na obraně suverenity národních států a tradičních hodnot proti diktátu Bruselu, imigraci, islamizaci a neomarxistické diktatuře. Na rozdíl od některých unijních zemí jsme ale přesvědčeni, že EU jako byrokratickou instituci nelze reformovat, a proto prosazujeme vystoupení České republiky z EU na základě celostátního referenda a spolupráci suverénních národních států na základě volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu.

9. 8. 2023

Vládní diletantismus způsobuje inflaci, chudnutí domácností i rostoucí zadlužení!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

občané ČR zažívají nejrozsáhlejší propad životní úrovně ze všech zemí v celé Evropě. Nikde v Evropě se reálné příjmy nepropadají tolik jako u nás. Jsme proti tomu, aby se Ukrajincům plošně prodloužil režim tzv. dočasné ochrany v ČR o další rok. Pobyt každého cizince má být dle nás posuzován individuálně. Kvůli Fialově vládě se zdražuje benzin i nafta. Diletantismus pětikoalice způsobuje inflaci, chudnutí domácností i rostoucí zadlužení státního rozpočtu. Fialova vláda chce důchodce připravit o peníze a rozhoduje se vždy pro to, co bude pro české důchodce horší.

1. Občané ČR zažívají nejrozsáhlejší propad životní úrovně ze všech zemí v celé Evropě. Nikde v Evropě se reálné příjmy nepropadají tolik jako u nás.

V prvním čtvrtletí letošního roku, dle údajů statistického úřadu EU Eurostat, poklesly reálné příjmy českých občanů o 6,7 %, což je nejvíce v celé Evropě. Přitom kromě dvou případů (Slovensko a Německo) ve všech evropských státech nyní reálné mzdy a platy meziročně rostou. Nejvíce rostou v Maďarsku (o 17,9 %), v Estonsku (o 13,3 %), v Rumunsku (o 13,7 %) a v Polsku (o 11,9 %). Průměr růstu mezd a platů v celé Evropské unii je 5 %. Je tak naprosto zřejmé, že se Fialova vláda nemůže vymlouvat na mezinárodní situaci a zahraniční vlivy – tyto tristní výsledky jdou čistě na její vrub. Občané ČR zažívají nejrozsáhlejší propad životní úrovně ze všech zemí v celé Evropě. V rámci našeho kontinentu neexistuje žádná země, kde by se reálné mzdy a platy propadaly více než v ČR. Vinu za tento stav nese vláda Petra Fialy (ODS), která nedokáže či nechce pracovat ve prospěch českých občanů a kombinace její neschopnosti a nečinnosti vede k tristním výsledkům, a to nejen v sociální a ekonomické oblasti. Tato pro ČR neblahá situace je výslednicí několika faktorů, zejména pak souběhu vysoké inflace a dlouhodobě nízkých mezd. Příčinou dlouhodobě vysoké inflace v ČR je jednak rychle rostoucí deficit státního rozpočtu a rekordní růst státního dluhu, přičemž obojí je důsledkem katastrofální vládní fiskální a rozpočtové politiky. Dalším zdrojem vysoké inflace je masivní růst cen energií a potravin, kdy vláda rezignovala na své povinnosti a nevyužívá cenové regulační nástroje. Vláda ještě navíc hodlá zvyšovat daň z přidané hodnoty u mnoha druhů zboží a služeb, což povede k dalšímu růstu jejich cen. Hnutí SPD naopak již více než rok požaduje snížení vládních cenových stropů na energie a u elektřiny jejich zafixování přímo u výrobců a zavedení nulové sazby daně z přidané hodnoty u základních potravin včetně důsledné kontroly cen a marží zahraničních maloobchodních potravinových řetězců. Současně je třeba zaměřit se na zahraniční korporace podnikající v ČR, které část zisku ve formě dividend vůbec nedaní a na mzdy českých zaměstnanců vynakládají podstatně nižší část svých příjmů, než je tomu v jiných evropských státech.

2. Jsme proti tomu, aby se Ukrajincům plošně prodloužil režim tzv. dočasné ochrany v ČR o další rok. Pobyt každého cizince má být dle nás posuzován individuálně.

Místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) navrhuje, aby byl migrantům z Ukrajiny prodloužen režim tzv. dočasné ochrany v ČR o další rok, tedy až do konce března roku 2025. Příslušný návrh na změnu zákona (tzv. Lex Ukrajina) již ministerstvo vnitra odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení. Režim dočasné ochrany umožňuje všem Ukrajincům mj. volný vstup do ČR bez nutnosti žádat o vízum, bezplatný přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění a školnímu vzdělávání i k určitým typům sociálních dávek. Hnutí SPD s tímto postupem nesouhlasí a nepodpoří jej. Neodmítáme adresnou a časově omezenou pomoc skutečným válečným uprchlíkům a obětem válečných konfliktů, ale jsme proti plošnému rozhazování veřejných peněz. Zároveň platí, že válečný konflikt nyní probíhá jen na části území Ukrajiny, přičemž zbývající část země je bezpečná. Svědčí o tom i skutečnost, že desítky tisíc ukrajinských migrantů pobývajících nyní v ČR a čerpající zde různé formy sociální podpory, se na Ukrajinu vrací trávit dovolenou a letní prázdniny. ČR dosud udělila dočasnou ochranu zhruba půl milionu migrantů z Ukrajiny a zhruba třetina z nich se již vrátila zpět domů. V této souvislosti upozorňujeme na důležité oficiální údaje naší cizinecké policie a Českého statistického úřadu, dle kterých vloni počet cizinců žijících v ČR meziročně vzrostl o 457 590 osob na celkových 1 116 154. Nejvíce cizinců je registrováno na území hlavního města Prahy, a to 346 306 osob, kdy jde tedy téměř o třetinu osob žijících v Praze. Hnutí SPD důrazně trvá na tom, aby byl vstup každého cizince do ČR a jeho další pobyt v ní posuzován individuálně, včetně Ukrajinců, a to na základě standardního českého cizineckého a azylového práva. Nikoli na základě jednorázových účelových norem ze strany Fialovy vlády či nařízení EU. S tím, že nutnou podmínkou pro nárok na sociální dávky financované z českých veřejných rozpočtů musí být, při splnění dalších zákonných požadavků, české státní občanství.

3. Kvůli Fialově vládě se zdražuje benzin i nafta. Diletantismus pětikoalice způsobuje inflaci, chudnutí domácností i rostoucí zadlužení státního rozpočtu.

Pohonné hmoty v ČR za poslední týden výrazně zdražily. Průměrná cena benzinu stoupla o korunu a 13 haléřů na 38,65 koruny za litr, a je tak nejvyšší za posledních osm měsíců. Nafta zdražila dokonce o dvě koruny a 18 haléřů - na průměrných 34,92 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje a analyzuje. Toto zdražení pohonných hmot je jednoznačně způsobeno zvýšením spotřební daně u nafty, které proběhlo k 1. srpnu a které prosadila vláda Petra Fialy (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) a její poslanci. Hnutí SPD hlasovalo proti tomuto návrhu a varovalo před jeho negativními dopady. Těmi jsou nejen růst cen pohonných hmot, ale i následný růst cen všech druhů zboží a služeb, do kterých si jejich prodejci zakalkulují vyšší náklady na dopravu. Jde tedy jednoznačně o škodlivé a proinflační opatření, které ani nijak výrazně neposílí příjmy státního rozpočtu, protože řidiči a dopravci, zejména v oblasti nákladní či kamionové dopravy, budou namísto v ČR nakupovat pohonné hmoty v sousedních státech. Podobný trend vidíme již mnoho měsíců i u vývoje nákupu potravin a tabákových výrobků. Je evidentní, že pokud sazba jakékoli daně překročí únosnou míru, dochází i k poklesu objemu jejího výběru. Ekonomický diletantismus Fialovy vlády tak současně a paralelně způsobuje zvyšování inflace, chudnutí českých domácností, pokles maloobchodních tržeb a narůstající deficit státního rozpočtu. Je zcela nepochybné, že působení této vlády jde přímo nejen proti ekonomickým, ale i proti národním zájmům ČR a jejích občanů.

4. Fialova vláda chce důchodce připravit o peníze a rozhoduje se vždy pro to, co bude pro české důchodce horší.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v minulých dnech oznámil, že průměrný důchod od ledna příštího roku v rámci řádné valorizace vzroste pouze zhruba o 400 korun, což znamená zvýšení průměrné penze o necelá 2 % v situaci, kdy se meziroční růst inflace stále pohybuje okolo 10 %. Podle ministra Jurečky by se měla zvýšit jen základní složka důchodů, která je pro všechny jejich příjemce stejná a musí odpovídat 10 procentům aktuální průměrné mzdy. Zvýšení důchodů v lednu roku 2024 tedy nebude nijak zohledňovat růst inflace. Přesnou výši lednové valorizace důchodů vláda oznámí v září, kdy obdrží aktuální data o vývoji průměrné mzdy. Současná právní úprava takto nízkou valorizaci umožňuje, protože počítá pouze s růstem inflace v období únor 2023 až červen 2023, který činil 1,1 %. Ovšem dle nové podoby zákona o důchodovém pojištění, který má být účinný právě od září, by měla následující lednová řádná valorizace důchodů zohlednit růst inflace v období červenec 2022 až červen 2023, tedy 9,7 %. Což by bylo pro všechny příjemce důchodů mnohem výhodnější, u průměrného důchodu zhruba o 1 600 korun. Vláda si ovšem v přechodném ustanovení k této novele zákona vymínila, že lednová řádná valorizace důchodů se bude řídit ještě starými pravidly, která jsou v tomto konkrétním případě pro příjemce důchodů nevýhodnější. Přitom v případě červnové mimořádné valorizace důchodů vláda Petra Fialy (ODS) naopak rozhodla nikoli podle zákona, který byl v příslušné rozhodné době platný, ale narychlo si ve stavu legislativní nouze schválila zákon nový, na jedno použití, podle kterého důchody následně valorizovala v průměru o 1 100 korun méně. Fialova vláda je tedy absolutně nekonzistentní a bezzásadová a ve věcech valorizací důchodů rozhoduje vždy jen dle toho, co bude pro naše důchodce horší. Hnutí SPD naopak bojuje za oprávněné zájmy a práva příjemců důchodů, a proto podáme návrh zákona, který by umožnil od ledna zvýšit všechny důchody o významně vyšší částku, než o pouhých 400 korun, což prosazuje vláda Petra Fialy.

8. 8. 2023        

Nechceme v České republice žádného nelegálního imigranta!

Jen naivní člověk by předpokládal, že klesnou počty imigrantů, kteří se snaží nelegálně přes Českou republiku dostat do Německa. Zatím je naše republika brána hlavně jako tranzitní země, přes kterou k nám imigranti přicházejí.

Hnutí SPD má v otázce nelegální imigrace zcela jasno od samého počátku. Boj proti jejímu zamezení je jednou z hlavních priorit programu našeho hnutí, a proto odmítáme jakékoli kvóty na přerozdělování nelegálních imigrantů do České republiky, i placení výpalného za ně. Je to právě Fialova pětikoaliční vláda, která podporuje „Migrační pakt EU“ a odmítá se postavit na stranu Polska a Maďarska, které ho naopak nechtějí přijmout. Podle hnutí SPD je vnitřní a vnější bezpečnost spolu se zajištěním spravedlnosti základní a nezbytnou funkcí státu. Musíme mít jako suverénní stát výhradní právo rozhodovat o tom, kdo u nás bude žít a komu poskytneme pomoc. Nechceme v naší republice žádného nelegálního imigranta, stejně tak jako řada našich občanů.

Policejní statistiky uvádějí, že od 1. ledna do 25. července tohoto roku bylo na našem území zadrženo 1.022 imigrantů a 121 převaděčů. Většina imigrantů pocházela ze Sýrie. Naší republikou projíždějí jako zemí tranzitní, jejich cílovou destinací je převážně Německo. V rámci tohoto tranzitu využívají různé dopravní prostředky – osobní automobily, vlaky nebo autobusy. Policie České republiky koná pouze namátkové akce nebo reaguje na hlášení občanů.

Zmíním tři případy záchytu imigrantů v České republice v rozmezí 6 dnů měsíce července tohoto roku. Dne 21. 7. zajistili policisté deset nelegálních imigrantů původem ze Sýrie, v osobním autě na Pražském okruhu. Čtyřicetiletého řidiče policisté podezírají z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, za což mu hrozí až dvouleté vězení. Dne 25. 7. kolem osmé hodiny ráno zastavila policie před sjezdem na Barrandovský most ve směru na dálnici D5 čtyři auta s 16 imigranty. Dne 26. 7. středočeští celníci na dálnici D1 pronásledovali osobní auto, které převáželo devět imigrantů z Turecka. Řidič ujížděl rychlostí 150 kilometrů v hodině a zběsilou jízdou ohrožoval sebe a okolí, následně z dálnice odbočil do obce Psáře, kde boural, a posádka se snažila uprchnout. Hlídka celníků za pomoci donucovacích prostředků zadržela část prchajících pasažérů vozidla. Při součinnosti s příslušníky Policie ČR pak za pomoci služebního psa a policejního vrtulníku vypátrali další osoby uprchlé z ujíždějícího vozidla.

Hnutí SPD říká jasné NE nelegální imigraci. Je nutné zavést systémovou obnovu kontroly českých státních hranic. Další podmínkou, jak zastavit imigraci do ČR, je vystoupení České republiky z EU a nastolení vlastní imigrační a azylové politiky.

2. 8. 2023

Je čas obnovit naši suverenitu vystoupením z Evropské unie!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

schválený vládní zákon okrádající důchodce je protiústavní. Hnutí SPD udělá maximum pro jeho zrušení. Za rapidní nárůst počtu exekucí nese odpovědnost Fialova vláda, která způsobila rekordní propad reálných příjmů. Evropská unie nám pod pohrůžkou pokut vnucuje zákony. Je čas obnovit naši suverenitu vystoupením z EU. Místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL Jurečka prohlásil, že by ČR mohla mezi lety 2025 a 2030 přijmout euro. Hnutí SPD odmítá přijetí eura. Vzdát se vlastní národní měny znamená být naprostou ekonomickou a finanční kolonií Německa a Bruselu. Brutální nátlak orgánů EU na jednotlivé členské státy se v poslední době výrazně zvyšuje a stupňuje. Brusel porušuje jejich suverenitu.

1. Schválený vládní zákon okrádající důchodce je protiústavní. Hnutí SPD udělá maximum pro jeho zrušení.

Poslanci vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti) minulý týden protlačili ve Sněmovně ve třetím čtení změnu zákona o důchodovém pojištění, která přináší snížení řádných valorizací všech důchodů, zrušení jejich mimořádných valorizací a enormní a skokové zpřísnění podmínek pro nárok na předčasný důchod i významné snížení důchodů tohoto typu. Způsob přijetí tohoto zákona ve Sněmovně považujeme za protiústavní, jelikož v jeho závěrečném čtení stanovili vládní poslanci pevný čas hlasování, a nebylo tak umožněno opozičním poslancům bez přednostního práva vystoupit a přednést a obhájit jejich případné návrhy. Jsme přesvědčeni, že tento zákon je na hranici ústavnosti i v obsahové rovině. Například v oblasti změn předčasných důchodů, když vláda de facto ze dne na den zvyšuje hranici věku pro nárok na odchod do předčasného důchodu o dva roky a požadovanou dobu odvádění důchodového pojištění dokonce o pět let! V tomto směru vládní zákon ostatně kritizoval i veřejný ochránce práv, ombudsman Stanislav Křeček. Tento vládní zákon znamená ohromné nerovnosti ve výši předčasných důchodů u občanů se stejnými předchozími pracovními příjmy a pojistnými odvody v závislosti na tom, zda by odešli do předčasného důchodu dle současných anebo nových pravidel. Poslanci hnutí SPD jsou proto připraveni, pokud zákon odsouhlasí Senát a podepíše jej prezident republiky, vypracovat a podat ústavní stížnost. Zároveň pokud bude SPD součástí příští vlády, tak tento zákon zrušíme.

2. Za rapidní nárůst počtu exekucí nese odpovědnost Fialova vláda, která způsobila rekordní propad reálných příjmů.

V ČR se rapidně zvýšil počet exekucí. Na začátku července probíhalo o 48 600 více exekučních řízení než v loňském roce. Celkem se nyní vede více než 4 miliony (!) exekučních řízení, přičemž alespoň jednu exekuci má více než 660 tisíc našich občanů. Významně také stoupl počet osob, proti kterým jsou vedena dvě a více exekučních řízení. Vyplývá to z aktuálních údajů Exekutorské komory. Za tímto růstem počtu exekučních řízení je na prvním místě zhoršování ekonomické, příjmové a sociální situace občanů v důsledku vysoké inflace a propadu reálných mezd i dalších příjmů. Exekuce a jejich narůstající rozsah jsou zásadním problémem ČR z hlediska sociálního a důchodového systému, zaměstnanosti i soudržnosti společnosti. Nejvíce postihují severozápadní a severní regiony našeho státu, zejména Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje systémové řešení tohoto neúnosného stavu. Prosazujeme zestátnění exekutorů, aby exekuce prováděly soudy či úřady veřejné správy, nikoli privátní exekutoři, jejichž primárním cílem je maximalizace zisku i za cenu naprostého sociálního a ekonomického zničení dlužníka. Hnutí SPD je jednou stranou v Parlamentu, která prosazuje zestátnění exekutorů. Dluhy se platit mají a musejí, ale splácení dluhu nesmí být likvidační. Prosazujeme i teritorialitu exekucí, zastropování úroků a příslušenství dluhu, bezplatnou právní pomoc lidem v dluhových pastech a exekucích prostřednictvím příslušných úřadů státní správy a ukončení nekalých praktik lichvářů a soukromých exekutorů, které jsou byznysem s lidským neštěstím. 

3. Evropská unie nám pod pohrůžkou pokut vnucuje zákony. Je čas obnovit naši suverenitu vystoupením z EU.

Evropská komise zahájila s ČR řízení pro porušení unijního práva kvůli tomu, že naše země dostatečně včas nezavedla do právního řádu unijní pravidla vyplývající ze směrnic EU o tzv. předvídatelných pracovních podmínkách a o sladění práce a rodiny. Za každou tuto dosud neaplikovanou směrnici stanovila Evropská komise letos v dubnu vůči ČR sankci ve výši 45 milionů korun plus vysoké penále za každý další den, dokud tyto normy nebudou přijaty a nenabydou účinnosti. Přitom realita je taková, že požadavky z těchto unijních směrnic upravuje vládní novela zákoníku práce, která se nyní vrací ze Senátu do Sněmovny. Na tomto příkladu se zcela jasně prokazuje škodlivost našeho členství v EU. Buď musíme zcela rezignovat na vlastní legislativní suverenitu a přijímat takové zákony a regulace, které nám diktují orgány EU, přestože jsou pro nás nevýhodné či nepotřebné. Anebo v případě, že je do našeho právního řádu neaplikujeme, případně je přijmeme později, jsme nuceni platit drakonické pokuty do rozpočtu EU. Dle názoru SPD již skutečně nastal nejvyšší čas k přijetí ústavního zákona o všeobecném závazném referendu, ve kterém by se čeští občané mohli svobodně rozhodnout o tom, zda má ČR v EU zůstat, anebo z ní odejít a obnovit svou státní suverenitu ve všech oblastech. Hnutí SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která prosazuje zákon o referendu včetně možnosti hlasovat o mezinárodních smlouvách (např. členství ČR v EU, Migrační pakt EU, smlouva o obraně ČR – USA, Istanbulská úmluva atd.).

4. Místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL Jurečka prohlásil, že by ČR mohla mezi lety 2025 a 2030 přijmout euro. Hnutí SPD odmítá přijetí eura. Vzdát se vlastní národní měny znamená být naprostou ekonomickou a finanční kolonií Německa a Bruselu.

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka minulý týden v televizi CNN Prima prohlásil, že by v letech 2025 až 2030 mohla ČR vstoupit do tzv. eurozóny, tedy přejít z české koruny na společnou měnu EU euro. Hnutí SPD ostře odmítá tyto výroky a plány současné vlády. Národní měna, v našem případě česká koruna, je základním a výsostným znakem státní suverenity. Bez vlastní národní měny stát svoji suverenitu ztrácí a nemůže provozovat nezávislou měnovou, rozpočtovou a hospodářskou politiku. Vzdát se české koruny a nahradit ji eurem by rovněž znamenalo připravit se o jeden ze základních nástrojů ekonomické politiky, kdy lze prostřednictvím kurzových změn vlastní měny vůči cizím měnám ovlivňovat základní makroekonomické ukazatele typu inflace či vnější obchodní a platební bilance. Česká národní banka skrze posilování kurzu české koruny zabránila v poslední době ještě vyššímu růstu inflace, než který zde vinou Fialovy vlády máme. Vzdát se vlastní národní měny znamená být podřízeni Evropské centrální bance ve Frankfurtu nad Mohanem – a tudíž být i naprostou ekonomickou a finanční kolonií Německa a Bruselu. Přijmout euro znamená i ručit za finanční závazky nejzadluženějších států eurozóny a EU. Hnutí SPD hájí českou korunu jakožto jedinou možnou naši národní měnu, což by mělo být i ústavně zakotveno a ministr Jurečka a potažmo celá vláda, by měli podat demisi, protože nehájí naše národní zájmy.

5. Brutální nátlak orgánů EU na jednotlivé členské státy se v poslední době výrazně zvyšuje a stupňuje. Brusel porušuje jejich suverenitu.

Evropská komise podala žalobu na Polsko kvůli tomu, že polský ústavní soud rozhodl o nadřazenosti polské ústavy právu EU. Brutální nátlak orgánů EU na jednotlivé členské státy se tak v poslední době výrazně zvyšuje a stupňuje. Přitom jde o základní princip demokratického právního státu a státní suverenity, kdy ústava každé země je nadřazená veškerým ostatním typům právních norem, zákonů či smluv. Evropská komise polskému ústavnímu soudu vyčítá, že ve svých rozhodnutích označil některá ustanovení smluv EU za neslučitelná s polskou ústavou, čímž údajně zpochybnil přednost práva EU před národním právem. Žaloba dokonce zpochybňuje i legitimitu polského ústavního soudu. O žalobě bude rozhodovat Soudní dvůr EU, tedy unijní instituce, která dlouhodobě ve svých rozhodnutích prosazuje centralizaci a federalizaci EU a téměř vždy upřednostňuje zájmy orgánů EU před oprávněnými zájmy a právy členských zemí a jejich občanů. Hnutí SPD stojí v tomto sporu jednoznačně na straně Polska a vyzývá k témuž i vládu Petra Fialy (ODS), která ovšem již od doby svého nástupu systematicky oslabuje strategické spojenectví s našimi středoevropskými partnery v rámci uskupení V4. Obrana zájmů Polska před nátlakem a žalobami Evropské komise představuje i obranu klíčových hodnot naší státní a národní suverenity, která je ze strany orgánů EU těmito kroky zásadně porušována.

28. 7. 2023          

Okrádání příjemců důchodů vládou Petra Fialy jsme ve Sněmovně zásadně odmítli!

Vládní poslanci ve středu protlačili Sněmovnou další okrádání seniorů, vdov, vdovců, sirotků a tělesně postižených občanů. 

Tuto středu proběhla mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, ve které poslanci za vládní pětikoalici nestandardním způsobem prosadili novelu vládního zákona, týkající se zpomalení valorizace důchodů a znevýhodnění předčasného odchodu do penze. Návrh nyní míří do Senátu a pak k podpisu prezidentovi. Zde se očekává hladký průběh schválení, neboť to zástupci obou institucí dlouhodobě avizují. Jejich předpokládané rozhodnutí vůbec neovlivní, že tato novela výrazně poškodí všechny příjemce důchodů současných i budoucích. Stát si z důvodu své neschopnosti řádně hospodařit a spravovat státní finance vybral tu nejzranitelnější skupinu, která se může bránit jen minimálně; slušné občany, kteří celý život tvrdě a poctivě pracovali pro náš stát, platili daně a hradili si sociální pojištění. Tito občané tak nyní budou okrádáni o své nárokové finance, což značně negativně omezí jejich životní úroveň.

V hnutí SPD zcela zásadně odmítáme postup vládní koalice. Tato asociální vláda se rozhodla připravit o finance ty nejzranitelnější osoby, které se nemohou žádným způsobem účinně bránit. Tato probruselská vláda má na rozdíl od našeho hnutí v popředí jiné priority, než jsou naši občané. Pro hnutí SPD jsou a vždy budou na prvním místě občané České republiky.

To, že si tato pětikoaliční a zcela nekompetentní vláda, vědoma si síly 108 poslanců, dělá ve Sněmovně doslova, co chce, se opět potvrdilo při projednávání novely zákona o důchodovém pojištění ve třetím čtení. Nejprve koalice zkrátila řadovým poslancům dobu svého vystoupení na dvakrát deset minut. Vrcholem arogance pak bylo to, že předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob navrhl pevný čas hlasování o pozměňovacích návrzích a zákonu jako celku. Sněmovna tak o změnách v důchodovém systému finálně hlasovala ve středu ve 12:30 hodin, aniž by dostali šanci vystoupit všichni poslanci, kteří chtěli k této důležité novele zákona přednést své návrhy a připomínky. To se týkalo i našich poslanců. Za hnutí SPD jsme podali celou řadu pozměňovacích návrhů, které vládnoucí pětikoalice odmítla. Všechny naše návrhy byly vedeny s cílem zabránit okrádání všech příjemců důchodů a zhoršení a zpřísnění podmínek odchodu občanů do předčasného důchodu oproti současnému stavu, což navrhuje vláda. Též jsme chtěli, aby byla tato novela zákona o důchodovém pojištění vrácena zpátky do druhého čtení a zde řádně projednána.

Nakonec koalice dle svých představ tuto novela zákona odhlasovala. Tímto postupem zcela porušila zásady projednávání zákonů ve Sněmovně a dokázala pouze, jak je tato vládní koalice arogantní a vůbec nectí zásady demokracie a zákonné postupy. Se způsobem projednávání této vládní novely zákona o důchodovém pojištění ve třetím čtení nesouhlasíme, a proto se chystáme obrátit společně s druhou opoziční stranou zastoupenou ve Sněmovně na Ústavní soud.

Hnutí SPD zastává názor, že Fialova vláda musí co nejdříve skončit, což by nejvíce pozitivně pocítili naši slušní a pracující občané, pracující rodiny s dětmi, senioři a zdravotně postižení občané. Hnutí SPD chce být v příští vládě právě proto, aby hájilo zájmy těchto občanů.

26. 7. 2023

Chceme zachovat stávající valorizace důchodů proti zvůli pětikoalice!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

na rozdíl od Fialovy vlády prosazujeme opatření proti inflaci, nikoli proti důchodcům. Chceme zachovat stávající valorizace důchodů proti zvůli pětikoalice. Fialova vláda půjčkou od Evropské unie ve výši 137 miliard ještě mnohem více zadluží náš stát. Nechceme, aby Evropská unie poskytla 20 miliard eur na zabíjení na Ukrajině. Prosazujeme mírové řešení. Pro vojenskou přítomnost americké armády a cizí základny na našem území hlasovali poslanci ANO včetně Andreje Babiše, Aleny Schillerové a Karla Havlíčka. Stojíme proti zavedení elektronických voleb, které prosazuje prezident Petr Pavel. Korespondenční i elektronické volby jsou zásadním ohrožením demokracie.

1. Na rozdíl od Fialovy vlády prosazujeme opatření proti inflaci, nikoli proti důchodcům. Chceme zachovat stávající valorizace důchodů proti zvůli pětikoalice.

V tomto týdnu dále pokračuje ve Sněmovně závěrečné třetí čtení vládního návrhu na výrazné snížení řádných valorizací důchodů, na zrušení mimořádných valorizací a na zásadní zhoršení veškerých podmínek pro předčasné starobní důchody. Hnutí SPD tyto vládní návrhy na obrání důchodců o to, co jim dosud právem náleží, jednoznačně odmítá. Stejně tak omezení řečnické doby k nim, které prosadili poslanci pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. V dosavadní parlamentní rozpravě naši zástupci podrobně zdůvodnili, proč jsou pro nás vládní návrhy nepřijatelné. Zároveň předkládáme deset vlastních pozměňovacích návrhů, které by současné i budoucí příjemce starobních důchodů ochránily před dopady této vládní zvůle na jejich životní úroveň. Chceme zachovat současné nastavení zvyšování důchodů, které chrání důchodce před důsledky vysoké inflace. Prosazujeme opatření proti inflaci, nikoli proti důchodcům, jako současná vláda Petra Fialy (ODS). Postup Fialovy vlády v oblasti změn nastavení systému předčasných starobních důchodů považujeme dokonce za protiústavní, protože prakticky ze dne na den dramaticky mění podmínky nároku na tento typ důchodů a snižuje jejich výši. Stejně tak jsme proti zvyšování hranice věku pro nárok na odchod do starobního důchodu nad 65 let, který chce vláda letos na podzim předložit do Sněmovny na návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

2. Fialova vláda půjčkou od Evropské unie ve výši 137 miliard ještě mnohem více zadluží náš stát.

Česká vláda si chce od Evropské komise půjčit v přepočtu přes 137 miliard korun na financování nejrůznějších zelených projektů vyplývajících z Green Dealu EU a digitalizace. K této půjčce máme zásadní výhrady, a navíc o výhodnosti této půjčky panují pochybnosti i mezi ekonomickými experty včetně členů Národní rozpočtové rady vlády. Tento krok směřuje zcela proti deklarovanému záměru vlády ozdravit veřejné finance. Zhruba dvě třetiny z tohoto úvěru hodlá současná vláda sama přepůjčovat dalším subjektům, zbývající třetina má být určena na poskytování dotací. Tato astronomická půjčka od Evropské komise znamená pouze další nárůst veřejného dluhu ČR o více než dva procentní body. Deficit všech veřejných rozpočtů se v důsledku tohoto úvěru každoročně zvýší až o 0,6 procenta HDP. Přitom ČR má kvůli Fialově vládě aktuálně druhý nejvyšší meziroční růst zadlužení v rámci EU (o 1,7 procentního bodu) a celkový státní dluh ČR na konci prvního čtvrtletí letošního roku přesáhl již tři biliony korun (!!!). Využití tohoto úvěru je navíc omezeno pouze na projekty, které jsou v souladu s cíli a nařízeními EU včetně pevně stanovených termínů jejich dokončení. Hnutí SPD tvrdě odmítá naprosto hazardní vládní politiku v oblasti veřejných financí i to, že vláda Petra Fialy (ODS) zadlužuje další generace, a to bez vědomí a souhlasu Parlamentu ČR.

3. Nechceme, aby Evropská unie poskytla 20 miliard eur na zabíjení na Ukrajině. Prosazujeme mírové řešení.

EU zvažuje přidat dalších 20 miliard eur (asi 470 miliard korun) na nové dodávky zbraní pro Ukrajinu. Jde o posílení objemu fondu „Evropský mírový nástroj" (!!!), z něhož se financuje nákup zbraní poskytovaných členskými zeměmi EU Ukrajině. Tento návrh zazněl na jednání ministrů zahraničních věcí členských států EU v minulém týdnu. O uvolnění těchto peněz by členské státy měly rozhodnout do letošního podzimu, přičemž je nutná jejich stoprocentní shoda, neboť každý stát má v této věci právo veta. Josep Borrell, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, požaduje, aby se Evropský mírový nástroj změnil na fond určený výhradně na nákup zbraní pro Ukrajinu, i když jeho původním posláním a účelem je vojenská pomoc mimoevropským partnerům EU. Proti tomuto postupu protestuje Maďarsko, které i odmítá odsouhlasit uvolnění další ze série půlmiliardových plateb z tohoto fondu na zbraně pro Ukrajinu. Maďarský postoj je blízký SPD a považujeme jej za rozumný. Nechceme financovat boj Ukrajiny do posledního muže. Odmítáme se podílet na eskalaci vojenského konfliktu na Ukrajině formou dalších dodávek zbraní a munice, což pouze prodlužuje utrpení dalších desetitisíců vojáků a civilistů. Od počátku dáváme přednost jednání a mírovému řešení tohoto konfliktu. Pro zástupce EU a současnou servilní probruselskou vládu je ale mír sprosté slovo!

4. Pro vojenskou přítomnost americké armády a cizí základny na našem území hlasovali poslanci ANO včetně Andreje Babiše, Aleny Schillerové a Karla Havlíčka.

Minulý týden Sněmovna souhlasila s ratifikací česko-americké smlouvy o obranné spolupráci (tzv. smlouva DCA). Senát svůj souhlas s ní vyslovil již dříve a nyní k dokončení ratifikačního procesu zbývá jen podpis prezidenta republiky. Hnutí SPD jako jediné hlasovalo ve Sněmovně proti ratifikaci této smlouvy. Naopak pro byli všichni poslanci stran vládní koalice a drtivá většina poslanců hnutí ANO, včetně Andreje Babiše, Aleny Schillerové a Karla Havlíčka. Návrh hnutí SPD na odročení projednávání smlouvy na neurčito byl spojenými silami vládních stran a hnutí ANO zamítnut. Smlouva DCA mj. nastavuje podmínky dlouhodobého pobytu amerických vojsk v ČR v jedenácti lokalitách, které jim budou svěřeny do užívání bez povinnosti platit nájemné. Budoucí vojenská přítomnost USA na našem území na základě této smlouvy zásadním způsobem omezuje suverenitu ČR, je navíc deset let nevypověditelná. Vláda Petra Fialy (ODS) neměla ke schválení této pro ČR nevýhodné a ponižující smlouvy absolutně žádný mandát, protože tato smlouva nebyla součástí volebních programů vládních stran ani programového prohlášení vlády. Mnohá ustanovení smlouvy taktéž vzbuzují vážné pochybnosti a Ústavní soud by měl podle našeho názoru autoritativně posoudit její soulad s Ústavou ČR. Hnutí SPD prosazuje, aby o smlouvách tohoto typu vždy rozhodovali občané v celostátním závazném referendu.

5. Stojíme proti zavedení elektronických voleb, které prosazuje prezident Petr Pavel. Korespondenční i elektronické volby jsou zásadním ohrožením demokracie.

Prezident republiky Petr Pavel prohlásil minulý pátek na besedě s občany v Ostravě, že chce prosadit zavedení elektronických voleb. Petr Pavel spatřuje výhodu elektronického hlasování v tom, že lidé budou moci volit z domova a že ulehčí situaci voličům v zahraničí a představuje si, že by se tímto způsobem hlasovalo ve všech typech voleb. Hnutí SPD tyto krajně nebezpečné a nedemokratické představy prezidenta Pavla rozhodně odmítá. Elektronická (i korespondenční) forma hlasování porušuje základní principy volebního práva v demokratických společnostech i ústavní principy voleb v ČR, jelikož hlasování ve volbách musí za všech podmínek probíhat osobně, svobodně a tajně, bez nátlaku a bez kontroly ze strany dalších osob a zároveň pod dohledem okrskových volebních komisí složených z většiny ze zástupců kandidujících politických subjektů. Elektronická i korespondenční volba umožňují rozsáhlé manipulace při sčítání hlasů a volební podvody, jak to známe ze zahraničí. Ze strany prezidenta se tak jedná o útok na českou Ústavu, kterou by měl naopak hájit, o útok na ústavně garantovaná politická práva občanů, o snahu omezit a ovlivnit svobodnou politickou soutěž. Hnutí SPD podporuje stávající způsob provádění voleb, a nikoliv elektronické anebo korespondenční volby.

25. 7. 2023

Většina občanů ČR se obává chudoby, do které je dostala Fialova vláda!   

Zpravodajský server Novinky zveřejnil minulý týden výsledky průzkumu, v němž se občané České republiky mimo jiné vyjadřovali, jestli se obávají chudoby, a zda současná vláda podniká účinné kroky vedoucí k tomu, jak nárůst chudoby zvrátit. Odpověď na tuto otázku vyzněla na základě podložených dat jednoznačně – Fialova vláda tento závažný problém našich občanů vůbec neřeší.

Hnutí SPD tyto výsledky nepřekvapují. Osm z deseti českých občanů se domnívá, že Fialova vláda v této věci pro ně nic nedělá, což je pro nás jasný signál, že je na čase, aby tato pětikoaliční vláda skončila. Pro naše občany tato vláda za celou dobu svého vládnutí neudělala nic pozitivního, protože se o jejich rostoucí životní úroveň vůbec nestará. Fialova prounijní a proamerická vláda vše cílí tímto směrem a tím pádem vůbec neřeší problémy občanů České republiky. Navíc svými nekompetentními rozhodnutími stále více zadlužuje naši státní kasu.

Když si vláda uvědomila, že situace hospodaření a stav státní pokladny je téměř neudržitelný, vládní představitelé s velkou pompou představili daňový balíček a tzv. důchodovou reformu a chtějí tak konsolidovat státní finance. Ve finále se ale jedná pouze o další okrádání našich slušných a pracujících občanů, včetně seniorů, mladých rodin s dětmi a zdravotně postižených občanů.

Výstupy z provedeného výzkumu agentury STEM jasně ukazují, že většina Čechů (58 procent) se stále obává chudoby či neúměrného snížení své životní úrovně. Výzkum byl realizovaný v době od 18. do 29. května tohoto roku a zapojilo se do něj 1.059 respondentů. Obavy z chudoby se liší podle příjmů jednotlivých domácností. Zatímco mezi zajištěnými domácnostmi deklarovalo obavy 25 procent respondentů, ve skupině průměrně zajištěných se jedná o 57 procent, a mezi nízkopříjmovými dokonce o 90 procent. Z výzkumu též vzešlo, že vysoké ceny energií nutí Čechy šetřit, kdy spotřebu snižují všichni bez ohledu na zajištění domácnosti. Mezi solidně zajištěnými domácnostmi to uvedlo 44 procent respondentů, u průměrně zajištěných 90 procent, a u špatně zajištěných dokonce 95 procent. Na čem se veřejnost shoduje bez ohledu na výši příjmů, je to, že se vláda dostatečně nesnaží nárůst chudoby zvrátit. Tento názor deklarovalo 81 procent lidí.

Česká republika si zaslouží takovou vládu, která bude mít za prioritu zvyšování životní úrovně našich občanů. Představitelé vládnoucích stran deklarovali před volbami úplně jinou politiku, než kterou vedou nyní. Vážení občané, uvědomte si to prosím u příštích voleb a dobře zvažte, jakým stranám (jejich kandidátům) dáte svůj hlas. V roce 2024 proběhnou krajské volby, senátní volby a volby do Evropského parlamentu. Hnutí SPD bude nominovat své kandidáty do všech těchto voleb.

21. 7. 2023

Pro hnutí SPD jsou občané České republiky vždy na prvním místě! 

V tomto týdnu si naplánovala vládnoucí pětikoalice protlačit Sněmovnou dva velmi důležité materiály, které z pohledu hnutí SPD ovlivní v blízké budoucnosti suverenitu České republiky a podstatně sníží kvalitu života našich seniorů. 

Hnutí SPD zcela zásadně odmítá oba zmiňované materiály a v průběhu jejich projednávání využíváme všech možných prostředků, abychom dosáhli jejich nepřijetí. Vládní pětikoalice si je vědoma převahy 108 poslanců, a tak na sílu protlačuje Sněmovnou to, co chce prosadit. Na tento týden zařadila na projednávání ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany (Defense Cooperation Agreement – DCA) a třetí čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Dohodu DCA nakonec poslanci odhlasovali. Zcela jednotně byli proti pouze poslanci z našeho hnutí, kteří v rámci svých vystoupení přednášeli argumenty proti této smlouvě. Spolu s pětikoalicí hlasovali pro i poslanci z hnutí ANO. Dle hnutí SPD tato dohoda nezaručuje rovnost a rovnoprávnost České republiky v mezinárodních vztazích a narušuje naši samostatnost a suverenitu. České republice tato dohoda nařizuje rozsáhlé a nákladné povinnosti, naopak Spojeným státům neukládá povinnosti žádné, nebo jen minimální a spíše formální. Zastáváme názor, že k tak důležité dohodě mělo být vypsáno celostátní referendum a vláda měla vést s širokou veřejností všeobecnou diskusi. Dohoda DCA nebyla projednána v ústavně právním výboru Sněmovny, což může být způsobeno tím, že si vláda není jistá, zda je tato dohoda v souladu s Ústavou České republiky a mezinárodním právem. Hnutí SPD říká jednoznačné NE přítomnosti jakýchkoli cizích armád, vojáků a základen na českém území. 

Projednávání třetího čtení novely vládního zákona o důchodovém pojištění bylo ve středu přerušeno a bude pokračovat dnes. Vláda v něm navrhuje výrazné snížení řádných valorizací důchodů, úplné zrušení mimořádných valorizací důchodů a zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu včetně snížení tohoto typu penzí, což v hnutí SPD odmítáme. Zároveň předkládáme k této vládní novele deset vlastních pozměňovacích návrhů, kde například požadujeme zachovat stávající podobu valorizací důchodů, anebo jejich alternativní úpravu v podobě zvyšování důchodů všem jejich příjemcům vždy o stejnou finanční částku, což by bylo spravedlivé a pomohlo by to nízkopříjmovým důchodcům. Naše postoje jsou v této oblasti vedeny s cílem bránit sociální a ekonomické zájmy a práva všech současných i budoucích příjemců důchodů.

Pro hnutí SPD jsou naši občané vždy na prvním místě a jasně říkáme, že budeme neustále bránit suverenitu a samostatnost České republiky.

19. 7. 2023

Říkáme jednoznačné NE přítomnosti jakýchkoli cizích vojsk na českém území!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda prosazuje okradení důchodců. Předkládáme návrhy hájící seniory. Bojujeme ze všech sil proti vládnímu daňovému balíčku, který zvyšuje daně nejvíce v historii ČR. Předložíme pozměňovací návrhy pro ochranu českých občanů, živnostníků a firem před zvyšováním daní a zdražováním. Jako jediní v parlamentu bojujeme proti přítomnosti amerických vojsk a cizím základnám na našem území. Ve středu se bude smlouva mezi ČR-USA schvalovat ve Sněmovně a pořádáme proti ní demonstraci. Premiér Fiala se nesmyslně chlubí snížením inflace, přitom zdražování nadále pokračuje. Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění většina českých občanů nedůvěřuje Evropské unii. Prosazujeme referendum o vystoupení z EU. Fialova vláda stahuje čím dál více občanů do bídy. Lidé šetří a nakupují mnohem méně než v předchozích letech.

1. Fialova vláda prosazuje okradení důchodců. Předkládáme návrhy hájící seniory.

Tuto středu pokračuje schůze Sněmovny, na které se bude v závěrečném třetím čtení projednávat a hlasovat vládní návrh na změnu zákona o důchodovém pojištění. Vláda Petra Fialy (ODS) navrhuje výrazné snížení řádných valorizací důchodů, zrušení jejich mimořádných valorizací a významné zhoršení podmínek předčasných starobních důchodů včetně jejich snížení. Hnutí SPD má k tomuto vládnímu návrhu zásadní výhrady a předložili jsme k němu deset pozměňovacích návrhů. Jejich prostřednictvím chceme zachovat současnou podobu zákonných valorizací důchodů, případně učinit jejich systém ještě spravedlivějším, aby nepoškozoval nízkopříjmové důchodce a nezvyšovaly by se dále rozdíly mezi příjmy a životní úrovní jednotlivých skupin důchodců. Rovněž navrhujeme zachování současného nastavení systému předčasných starobních důchodů tak, aby nedocházelo k diskriminaci celoživotně poctivě pracujících občanů. Navrhujeme i umožnění omezeného přivýdělku při pobírání předčasného důchodu pro zaměstnance na částečné pracovní úvazky, což by pomohlo lidem i státnímu rozpočtu. Navrhujeme také možnost odchodu do řádného starobního důchodu bez jakéhokoli jeho krácení pro občany, kteří odváděli důchodové pojištění minimálně 45 let. Bojujeme za práva a zájmy současných i budoucích příjemců důchodů proti asociální vládě Petra Fialy (ODS).

2. Bojujeme ze všech sil proti vládnímu daňovému balíčku, který zvyšuje daně nejvíce v historii ČR. Předložíme pozměňovací návrhy pro ochranu českých občanů, živnostníků a firem před zvyšováním daní a zdražováním.

Díky úsilí poslanců a vedení hnutí SPD trvalo první čtení tzv. „vládního konsolidačního balíčku" v minulém týdnu ve Sněmovně celé tři jednací dny. Fialova vláda prosazuje plošné zvýšení všech existujících daní a povinných pojistných odvodů. Návrh na zamítnutí, který předložil předseda hnutí SPD Tomio Okamura, byl poslanci vládní koalice odmítnut. Ale podařilo se zmařit záměr vlády na zrychlené schválení tohoto návrhu ještě během léta a jeho další projednávání bude pokračovat až v září. Do té doby k němu předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů, jejichž společným cílem bude ochrana českých občanů, živnostníků a firem před vládním zvyšováním zdanění a zdražováním většiny druhů zboží a služeb. Vládní konsolidační balíček je navíc i po odborné stránce velice nekvalitně připraven, jsou v něm vnitřní rozpory a ani strany vládní koalice se na něm neshodují a chtějí jej v rámci jeho dalších čtení ve Sněmovně změnit. Jde jednoznačně o nejrozsáhlejší zvýšení daní v ČR po roce 1989, přestože ODS před volbami lživě slibovala občanům, že žádné daně zvyšovat nebude. Jde o cynický podvod na voliče, který povede k markantnímu snížení čistých příjmů všech domácností, nejvíce u pracujících rodin s předškolními dětmi, i k dalšímu růstu inflace. Hnutí SPD bude i v dalších fázích projednávání tohoto veskrze nekvalitního a škodlivého vládního návrhu všemi zákonnými prostředky bojovat proti jeho konečnému schválení.

3. Jako jediní v parlamentu bojujeme proti přítomnosti amerických vojsk a cizím základnám na našem území. Ve středu se bude smlouva schvalovat ve Sněmovně a pořádáme proti ní demonstraci. 

Ve středu 19. července odpoledne se bude na mimořádné schůzi Sněmovny v závěrečném, druhém čtení projednávat Česko-americká smlouva o obraně (tzv. smlouva DCA) a zároveň se o ní bude i finálně hlasovat. Hnutí SPD ratifikaci této pro ČR nevýhodné a ponižující smlouvy zásadně odmítá, ale stojí proti nám jednotné spojenectví stran vládní pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) a hnutí ANO. Tato smlouva řeší detaily dlouhodobého pobytu americké armády v ČR v jedenácti vyjmenovaných lokalitách a je deset let nevypověditelná. Týká se tedy budoucí dlouhodobé přítomnosti vojáků USA na českém území, a to za velmi nerovných podmínek pro ČR. Smlouva uděluje americkým vojákům i jejich rodinným příslušníkům na českém území rozsáhlá privilegia, kdy v podstatě v ničem nebudou podléhat českému právnímu řádu. Tato dohoda výrazným způsobem omezuje českou státní suverenitu, a je navíc nepotřebná a nadbytečná, neboť případný pobyt vojsk členských států NATO v zemích aliančních partnerů již dávno dostatečně upravuje tzv. Smlouva NATO SOFA. V minulém týdnu doporučily ratifikaci smlouvy Výbor pro obranu a Zahraniční výbor Sněmovny. Proti hlasovali pouze poslanci SPD Radovan Vích a Jiří Kobza. Naopak hnutí ANO společně s Fialovou vládou smlouvu podporuje. Poslanci vládní koalice navíc odmítli, aby smlouvu posoudil rovněž i sněmovní Ústavně-právní výbor, přestože existují oprávněné pochybnosti o tom, zda je v souladu s českou Ústavou. Hnutí SPD říká jednoznačné NE přítomnosti jakýchkoli cizích armád, vojáků a základen na českém území a jsme přesvědčeni, že o těchto otázkách by měli vždy rozhodovat čeští občané v celostátním závazném referendu. Ve středu 19. července od 13:00 hodin proto pořádáme v Praze na Malostranském náměstí další demonstraci proti ratifikaci této smlouvy.

4. Premiér Fiala se chlubí snížením inflace, přitom zdražování nadále pokračuje.

Premiér Petr Fiala (ODS) se zcela nesmyslně chlubí svým podílem na údajném meziročním snížení inflace. Tato slova jsou však v naprostém rozporu s realitou i s nejnovějšími údaji o růstu inflace Českého statistického úřadu. Dle těchto údajů je evidentní, že inflace v ČR i nadále roste, pouze se mírně zpomalil její růst, což je dáno zejména vysokou loňskou srovnávací základnou, kdy inflace stoupala enormně rychle a výrazně. Není tedy pravdou, že zboží a služby zlevňují. Meziroční míra růstu inflace v ČR činila v červnu 9,7 %, což je stále jeden z nejhorších výsledků v rámci všech evropských zemí. Dle dat Českého statistického úřadu rostly ceny mnoha druhů zboží i služeb i meziměsíčně. Jde například o ceny dovolených (zdražení o 8,7 %), zeleniny (růst o 5,1 %), či brambor (zdražení o 22,1 %). Co se týče meziročního srovnání, ceny zemního plynu stouply o 39,8 %, ceny tuhých paliv o 35,2 %, ceny vodného o 16,3 %, ceny stočného o 26,9 %, ceny elektřiny o 24,6 %, ceny tepla a teplé vody o 40,7 %. V oblasti potravin se meziročně zvýšily ceny vajec o 28,8 %, ceny zeleniny o 28,2 %, ceny cukru o 50,3 %. Toto jsou skutečně podstatné a vypovídající oficiální údaje o růstu cen v ČR, protože se dotýkají nezastupitelného zboží a služeb denní potřeby a mají přímý vliv na klesající životní úroveň českých občanů. Hnutí SPD říká jasně, že vláda musí plně využít všechny regulační nástroje, které má k dispozici, k tlaku na snižování cen. V opačném případě by měla odstoupit.

5. Čeští občané nedůvěřují Evropské unii. Prosazujeme referendum o vystoupení ze škodlivé EU.

Dle výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z minulého týdne Evropské unii důvěřuje nejméně Čechů od roku 2016. Důvěra EU mezi českými občany poklesla na 46 %. Více než polovina Čechů již tedy EU nedůvěřuje. Meziročně poklesla i důvěra našich občanů v Severoatlantickou alianci (NATO) a v Organizaci spojených národů (OSN). Konkrétním orgánům EU důvěřuje ještě méně občanů – v případě Evropské komise je to 38 % a u Evropského parlamentu 36 %. Nedůvěra vůči EU tedy v České republice již jednoznačně převažuje nad důvěrou. Není divu. Čím dál více českých občanů si uvědomuje škodlivost členství ČR v EU. A to na základě konkrétních faktů a zkušeností. Členství ČR v EU nejen, že omezuje naši státní suverenitu, ale čím dál více nás poškozuje i ekonomicky a bezpečnostně. Například prostřednictvím programu Green Deal, který podpořila Babišova i Fialova vláda a který postupně likviduje náš průmysl, energetiku, zemědělství i životní úroveň českých občanů. Anebo skrze připravovaný Migrační pakt EU, který podpořil za českou vládu ministr vnitra Rakušan (STAN) a který bude znamenat buď přemísťování tisíců muslimských a afrických imigrantů z jiných států EU do ČR, anebo mnohamiliardové platby na tyto imigranty z našeho rozpočtu. Hnutí SPD je jedinou významnou polickou silou v ČR, která dlouhodobě požaduje přijetí ústavního zákona o celostátním závazném referendu, na základě kterého by čeští občané mohli hlasovat i o vystoupení ČR z EU. Všechny ostatní parlamentní strany včetně hnutí ANO toto odmítají.

6. Fialova vláda stahuje čím dál více občanů do bídy. Lidé šetří a nakupují mnohem méně než v předchozích letech.

Maloobchodní tržby v ČR klesají již třináct měsíců v řadě. V květnu činil jejich meziroční pokles 6,1 %, v dubnu 8,4 %. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Je tak evidentní, že Fialova vláda stahuje čím dál více občanů do bídy. Lidé šetří a nakupují mnohem méně než v předchozích letech. Téměř 60 % našich občanů omezilo nákupy potravin, včetně příslušníků tzv. střední příjmové třídy. Dle průzkumu portálu AkcniCeny.cz pro MF DNES je tento pokles nejpatrnější u zeleniny, kterou nakupuje o 59 % občanů méně než vloni. Spotřebu masa oproti loňsku omezilo 57 % občanů. Zásadní příčinou tohoto stavu je dlouhotrvající inflace neboli drahota, v jejímž důsledku rychle a rapidně klesá kupní síla českých domácností. Fialova vláda proti inflaci nebojuje, naopak k jejímu růstu svým diletantismem a opatřeními, která provádí anebo chystá, výrazně přispívá. Situace již překračuje kritickou mez, miliony lidí jsou nuceny používat své tenčící se úspory k placení povinných měsíčních výdajů. Stav, kdy poctivě pracujícím lidem nestačí mzda či plat k důstojnému životu a musí omezovat spotřebu potravin, je neudržitelný a je v rozvinuté společnosti neakceptovatelný. Vláda Petra Fialy (ODS), která je hlavním původcem tohoto stavu, musí skončit, než napáchá na našich občanech již doslova nevratné škody.

18. 7. 2023

Více než polovina českých občanů nemá důvěru v Evropskou unii!

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) nedávno zveřejnil výsledky průzkumu, v němž se občané České republiky mimo jiné vyjádřili k tomu, jak důvěřují Evropské unii. Výsledek byl zcela jednoznačný – EU nedůvěřuje většina oslovených respondentů.

Hnutí SPD tyto zveřejněné výsledky nepřekvapují, neboť naši občané si začali konečně uvědomovat, že prosazovaná politika lídry EU naše občany spíše poškozuje, než aby jim zlepšovala podmínky pro kvalitní život. Jedním z prioritních bodů uvedených v programu hnutí SPD jako vlasteneckého a demokratického hnutí, jež vede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu, je prosazení práva občanů rozhodnout v referendu o vystoupení z EU.

Zastáváme názor, že současná podoba evropské integrace je chybným projektem, který se snaží o vytvoření evropského superstátu s cílem faktického oslabení a likvidace národních států a národů Evropy. Projekt stávající evropské integrace také přímo ohrožuje svobodu a demokracii v Evropě.

Nyní uvedu několik poznámek k výsledkům průzkumu, který byl proveden letos od konce března do konce května. Evropské unii důvěřuje nejméně lidí v České republice od roku 2016, důvěra k ní klesla na 46 procent z loňských 58 procent. Předchozí průzkum se uskutečnil vloni v červenci. CVVM zjišťuje také důvěru k unijním institucím a představitelům. U všech zahrnutých do průzkumu nedůvěra převažuje nad důvěrou a podíl nedůvěřujících od roku 2021 významně vzrostl. Evropské komisi v letošním průzkumu věřilo 38 procent dotázaných, Evropskému parlamentu 36 procent, předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové 31 procent, předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi 24 procent a šéfovi unijní diplomacie Josepovi Borrellovi 23 procent Čechů. V letošním průzkumu mezi 27. březnem a 22. květnem se CVVM dotazovalo 834 lidí ve věku od 15 let. Zveřejněná data jasně dokladují, že většina našich občanů nemá důvěru v EU a její orgány včetně čelních představitelů. Probruselská vláda Petra Fialy by měla tyto výstupy brát vážně a v rámci své politiky hájit a prosazovat potřeby českých občanů.  

V hnutí SPD prosazujeme, abychom byli skutečnými pány ve své zemi, dobrými vlastenci, a to s respektem k našim předkům, kteří naši vlast po staletí budovali. Vážíme si a respektujeme jiné národy, ale žádáme stejný respekt od nich. Podporujeme spolupráci svobodných evropských států a států Visegrádské čtyřky na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu, svobodného obchodu a pohybu. Dále požadujeme prosazení zákona o celostátním referendu, včetně referenda o vystoupení z Evropské unie.

12. 7. 2023

Prioritou odpovědné vlády musí být pomoc našim občanům!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda ve svém „balíčku" přináší nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách ČR. Budeme proti tomu bojovat všemi silami. Fialova vláda prosazuje faktické okradení důchodců. Proti tomu předkládáme pozměňovací návrhy chránící zájmy současných i budoucích příjemců důchodů. Státy EU, které jsou imigrací zasaženy nejvíce, chtějí skrze nový Migrační pakt EU imigranty přesunout do východoevropských zemí včetně ČR. Výpalné Bruselu nás může stát desítky miliard ročně. Pokles reálných mezd v České republice je nejvyšší ze všech členských zemí OECD. Se svými příjmy má problém vyjít již 55 % českých zaměstnanců. Nesouhlasíme s vládní podporou Ukrajině ve formě dalších dodávek zbraní a munice a s členstvím Ukrajiny v NATO. Podporujeme mírová jednání.

1. Fialova vláda ve svém „balíčku" přináší nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách ČR. Budeme proti tomu bojovat všemi silami.

Vládní pětikoalice hasí požár ve formě současného vládou špatně sestaveného státního rozpočtu, a proto svolala na tento týden mimořádnou schůzi Sněmovny, na které hodlá představit tzv. „konsolidační balíček", jímž hodlá zastavit katastrofální stav vývoje státního rozpočtu na letošní rok s pětikoalicí schváleným schodkem minus 295 miliard korun. Ten byl ale za první pololetí již z 97 % vyčerpán i po započítání pololetního jednorázového příjmu z EU a záloh na daně z příjmů právnických osob. Hnutí SPD od samého počátku tvrdí, že letošní státní rozpočet je nereálný a je postaven na nereálných příjmech a výdajích. Vláda Petra Fialy (ODS) nyní předkládá do Sněmovny na 732 stranách nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách České republiky, které má dopad do šedesáti zákonných norem. Navíc současná ODS obelhala voliče slibem, že nikdy žádné daně nezvýší. Takže na jedné straně nepřiměřeně podporuje Ukrajinu a na druhé straně pětikoaliční vláda občanům naordinuje úsporný balíček. Předložený návrh navíc vůbec nenavrhuje smysluplné škrty ve výdajích. Vláda navrhuje například zvýšit daň z přidané hodnoty (DPH) u většiny druhů zboží a služeb, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitosti, spotřební daně, důchodové pojištění a nemocenské pojištění, včetně zvýšení odvodů sociálního pojištění živnostníků. Hnutí SPD s těmito návrhy nesouhlasí a učiníme z opozice vše pro to, aby tento soubor veskrze škodlivých opatření nebyl v předložené podobě schválen, včetně toho, že k němu předložíme řadu pozměňovacích návrhů.

2. Fialova vláda prosazuje faktické okradení důchodců. Proti tomu předkládáme pozměňovací návrhy chránící zájmy seniorů.

Ve Sněmovně se v tomto týdnu bude na mimořádné schůzi mj. projednávat ve druhém čtení vládní novela zákona o důchodovém pojištění. Jde o výrazné snížení řádných valorizací důchodů, o úplné zrušení mimořádných valorizací důchodů a o zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu, včetně snížení tohoto typu penzí. Hnutí SPD tyto vládní návrhy jednoznačně odmítá! Zároveň předkládáme k této vládní novele deset vlastních pozměňovacích návrhů, kde požadujeme zachovat stávající podobu valorizací důchodů, anebo jejich alternativní úpravu v podobě zvyšování důchodů všem jejich příjemcům vždy o stejnou finanční částku, což by bylo spravedlivé a pomohlo by to nízkopříjmovým důchodcům. Co se týče předčasných důchodů, navrhujeme zachování současného nastavení podmínek, včetně umožnění omezeného přivýdělku při jeho pobírání i pro zaměstnance na standardní pracovní poměr. Současně navrhujeme možnost odchodu do řádného starobního důchodu bez jakéhokoli jeho krácení pro občany, kteří odváděli důchodové pojištění 45 a více let. Hnutí SPD brání sociální a ekonomické zájmy a práva všech současných i budoucích příjemců důchodů.

3. Státy EU, které jsou imigrací zasaženy nejvíce, chtějí skrze nový Migrační pakt EU imigranty přesunout do východoevropských zemí včetně ČR. Výpalné Bruselu nás může stát desítky miliard ročně.

Migrační pakt EU rozděluje politické strany a státy po celé Evropě. Česká Fialova vláda na jednání Evropské rady, na rozdíl od Polska, Maďarska (které hlasovaly proti) a Slovenska (které se alespoň zdrželo), servilně přikyvuje a hlasovala pro, čímž ohrožuje bezpečnost a sociální smír v ČR. Hnutí SPD považuje dlouhodobě masovou imigraci za zásadní bezpečnostní riziko České republiky. V minulém týdnu padla kvůli neshodám ohledně azylové politiky vláda v Nizozemsku. Jádrem sporu byl nový program premiéra Rutteho, který měl omezit počet žadatelů o azyl v Nizozemsku. Progresivistické levicové vládní strany ho odmítly. Počet žadatelů o azyl v Nizozemsku meziročně stoupl o třetinu (na 46 tisíc), překročil kritickou mez a začíná v zemi působit vážné problémy. Podobně ve Francii, Belgii atd. Je to důsledek dlouhodobé tolerance masové imigrace do EU, kterou podporuje Evropská komise a Evropský parlament. Státy EU, které jsou imigrací zasaženy nejvíce (Německo, Francie, Itálie), se snaží skrze nový „Migrační pakt EU" část imigrantů přesunout do východoevropských zemí včetně ČR. Jediná možnost, jak se přijetí těchto převážně muslimských nepřizpůsobivých imigrantů vyhnout, je podle návrhu EU platit vysoké výpalné – v přepočtu 500 tisíc korun ročně za každého takto odmítnutého imigranta. To může pro český státní rozpočet znamenat až desítky miliard korun ročně. Hnutí SPD rezolutně odmítá přistoupení ČR k novému „Migračnímu paktu EU". Pokud bude hnutí SPD ve vládě, tak od tohoto „Migračního paktu EU" odstoupíme. Zároveň dlouhodobě požadujeme ochranu našich hranic a referendum o vystoupení z EU.

4. Pokles reálných mezd v České republice je nejvyšší ze všech členských zemí OECD. Se svými příjmy má problém vyjít již 55 % českých zaměstnanců.

Vládní dluh v 1. čtvrtletí meziročně stoupl o 415,3 miliardy korun na 3,099 bilionu korun. Míra zadlužení se zvýšila na 44,5 % HDP. Uvedl to Český statistický úřad. Jenom tento ukazatel by měl stačit na okamžitou demisi současné vlády Petra Fialy (ODS). Ale aby toho nebylo málo, pokles reálných mezd v České republice je nejvyšší ze všech členských zemí OECD a činí 7,5 %. A nadále pokračuje. Zásadním problémem české ekonomiky je dlouhodobý propad reálných příjmů občanů, tedy setrvalý pokles hodnoty mezd a platů, který vede k narůstajícím finančním potížím čím dál většího počtu českých zaměstnanců, rodin a domácností. Dle dat provozovatele našich největších pracovních portálů, společnosti LMC, má problémy vyjít se svými příjmy již 55 % českých zaměstnanců, přičemž výrazné obtíže má 20 % z nich. Vysokými cenami skokově doháníme Západ, ale v příjmech stále výrazně zaostáváme. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na to, že hlavní příčinou tohoto stavu je dlouhotrvající vysoká inflace, proti které Fialova vláda nebojuje, a ještě ji svými škodlivými rozhodnutími (vysoký deficit rozpočtu, zvyšování DPH) podporuje. Kromě efektivního boje proti inflaci je nutné zasadit se systémově o růst příjmů českých zaměstnanců, což zahrnuje, kromě zvyšování minimální mzdy a zaručených mezd, tlak na zahraniční korporace, které z ČR vyvádějí stamiliardy korun na nezdaněných dividendách, aby se o své zisky rozdělily se svými českými zaměstnanci formou zvyšování jejich příjmů.

5. Nesouhlasíme s vládní podporou Ukrajině ve formě dalších dodávek zbraní a munice a s členstvím Ukrajiny v NATO. Podporujeme mírová jednání.

Hnutí SPD nesouhlasí s podporou Ukrajině ve formě dalších dodávek zbraní a munice, kterou slíbil po společném jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským v Praze dne 7. července premiér Petr Fiala (ODS). Naši podporu má ukončení konfliktu a zahájení mírových jednání. Dodávky zbraní a munice tento konflikt naopak prodlužují, a tím vedou k růstu počtu padlých a zmrzačených. Zároveň nesouhlasíme s podporou členství Ukrajiny v NATO vyjádřenou hlavními ústavními činiteli České republiky v průběhu této návštěvy. Pokud by Ukrajina na nadcházejícím summitu NATO v Litvě, který právě probíhá (11. a 12. července), dostala pozvánku na členství a stala se členem NATO, znamenalo by to okamžité zatažení České republiky do válečného konfliktu. Ukrajina nesplňuje ani základní podmínky členství jak v NATO, tak i v EU – ať již hospodářsky, vojensky anebo po stránkách dodržování demokratických a lidských práv například národnostních menšin, všudypřítomné korupci či dodržování principů právního státu. Odpovědně jednající vláda by měla iniciovat deeskalaci napětí, zastavení bojů a podporu mírových jednání. Kroky Fialovy vlády však naopak vedou k intenzivní militarizaci a podpory dalšího válčení na evropském kontinentu. To je pro hnutí SPD nepřijatelné. Prioritou odpovědné vlády musí být řešení deficitu veřejných financí, zastavení zdražování, odmítnutí „Migračního paktu EU" a pomoc našim občanům, namísto podpory Ukrajiny, která je prioritou vlády Petra Fialy.

11. 7. 2023

Ve Sněmovně budeme hlasovat proti přijetí tzv. konsolidačního balíčku!

Fialova vláda chce rychle a na sílu prosadit tzv. konsolidační balíček, neboť si od něho slibuje konsolidaci státního rozpočtu. Ve skutečnosti ale opět poškodí naše slušné a pracující občany, rodiny s dětmi, seniory a zdravotně postižené občany.   

V hnutí SPD tento vládní návrh, označovaný vládou též jako konsolidační balíček, zcela zásadně odmítáme, a proto využijeme všech možných prostředků, abychom zabránili jeho schválení. Naši poslanci v rámci svých vystoupení představí zásadní výhrady k tomuto vládnímu návrhu.

Celý sněmovní tisk byl zpracován velmi nekoncepčně a navrhovaná opatření vláda vůbec neřešila s opozicí, což znamená, že zcela ignorovala možné návrhy opozičních stran, jak dosáhnout snížení astronomického deficitu, a zcela arogantně do něj napasovala pouze návrhy od stran vládnoucí pětikoalice. Hnutí SPD při jeho projednávání ve Sněmovně k němu představí své pozměňovací návrhy.

Projednávaná novela tzv. konsolidačního balíčku po jeho případném zavedení zasáhne negativně všechny naše občany (některé více, některé méně), a proto by k ní měli všichni poslanci přistupovat co nejzodpovědněji s prioritním cílem, aby navrhovaná opatření co nejméně v negativním smyslu zasáhla kvalitu života našich občanů. V hnutí SPD stojíme za našimi občany, kteří jsou pro nás vždy na prvním místě, a jejich zájmy budeme ve Sněmovně hájit. To se ale nedá říci o stranách zastoupených ve vládní pětikoalici, které prosazují hlavně zájmy prounijní, proamerické a proukrajinské.

Současná vláda by měla prioritně pracovat pro zabezpečení lepších životních podmínek českých občanů. Fialova vláda ale koná přesný opak a život našim občanům spíše zhoršuje, neboť z důvodu vládou neřešené inflace a vysokých cen všech důležitých komodit mají občané stále méně peněz ve svých peněženkách. Čeští občané už toho mají dost, o čem svědčí i to, že více jak šedesát procent z nich této asociální pětikoaliční vládě nedůvěřuje, což potvrzují průzkumy veřejného mínění realizované kompetentními instituty.   

Počkejme si tedy, jak ve Sněmovně v rámci projednávání vládního konsolidačního balíčku vše dopadne. Poslanci za hnutí SPD ho v žádném případě nepodpoří a budou se snažit, aby nebyl schválen, neboť většinu z navrhovaných opatření bychom negativně pocítili my všichni. Pro nás v hnutí SPD je prioritní zvyšování kvality života všech našich občanů.

4. 7. 2023

Hnutí SPD prosazuje nulovou toleranci nelegální imigrace!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

poslanecký klub SPD jako jediný hlasoval proti česko-americké obranné smlouvě. Naopak pro smlouvu hlasovali poslanci Fialovy vládní koalice a hnutí ANO. Všichni, kteří pro její schválení hlasovali, jsou pro omezení svrchovanosti a nezávislosti České republiky. Hnutí SPD se postaví proti vládnímu balíčku, který zvyšuje daně českým občanům a firmám. Předložíme pozměňující návrhy na pomoc českým lidem. Současná vláda podporuje imigraci. Vyzýváme premiéra Fialu (ODS) a ministra vnitra Rakušana (STAN), aby se na Evropské radě připojili k postojům Polska a Maďarska a blokovali tzv. „Migrační pakt EU“ a povinné kvóty. Řádění imigrantů ve Francii je důsledkem multikulturalismu a masové imigrace. Hnutí SPD prosazuje nulovou toleranci nelegální imigrace! Připomínáme si svaté Cyrila a Metoděje i mistra Jana Husa, kteří hájili zájmy našeho národa a naši nezávislost.

1. Poslanecký klub SPD jako jediný hlasoval proti česko-americké obranné smlouvě. Naopak pro smlouvu hlasovali poslanci Fialovy vládní koalice a hnutí ANO. Všichni, kteří pro její schválení hlasovali, jsou pro omezení svrchovanosti a nezávislosti České republiky.

Minulý týden vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) hlasovala v prvním čtení při projednávání ve Sněmovně pro smlouvu o obranné spolupráci mezi Česko republikou a USA (DCA). Poslanci hnutí SPD jako jediní vzdorovali tomuto kroku celé dva jednací dny, podali jsme i návrh na její zamítnutí v prvním čtení, ale byli jsme spojenectvím vládních stran a hnutí ANO přehlasováni. Hnutí ANO dokonce označilo smlouvu za „technikálii“, což je lež! Smlouva, která řeší detaily pobytu americké armády v České republice a které dáváme k dispozici na deset let jedenáct lokalit, ve kterých mohou USA stavět objekty, do kterých nebudeme mít přístup, není technikálie. A pokud hnutí ANO tvrdí, že o pobytu amerických vojáků musí hlasovat Parlament, tak tím dává jasně najevo, že proti tomu nic nemá. Hnutí SPD bude proti této smlouvě v rámci její ratifikace i nadále bojovat, protože se jedná o ztrátu suverenity a svrchovanosti České republiky. Trvale zastáváme názor, že o jakékoliv cizí základně na našem území by mělo být vyhlášeno celostátní referendum. Vláda Petra Fialy (ODS) se ovšem referendu vyhýbá, protože se občanů bojí. Hnutí SPD říká jasně NE cizím základnám a dlouhodobému pobytu jakýchkoliv cizích vojáků na našem území!

2. Hnutí SPD se postaví proti vládnímu balíčku, který zvyšuje daně českým občanům a firmám. Předložíme pozměňující návrhy na pomoc českým lidem.

Vláda Petra Fialy (ODS) v minulém týdnu schválila konečnou legislativní podobu tzv. „konsolidačního balíčku“, který hodlá za týden předložit do Sněmovny. Tento materiál v žádném případě není slibovaným souborem opatření na konsolidaci veřejných financí a snižování hrozivého rozpočtového deficitu a státního dluhu, protože neobsahuje žádné návrhy na snižování výdajů státu. Ve své podstatě jde pouze o „balík daňových zákonů“, který obsahuje rozsáhlé zvýšení daní všech typů fyzickým i právnickým osobám, českým občanům i firmám. Jde o plošné zvýšení DPH, dále o razantní zvýšení daně z nemovitosti, která má navíc prostřednictvím inflačního koeficientu pravidelně každoročně růst, a bude tak dále zdražovat vlastnické i nájemní bydlení, o zvýšení daně z příjmu právnických osob a rozšíření daňové progrese u fyzických osob, což jde proti spravedlivému principu rovné daně. Navrhovaná opatření naprosto zásadně poškodí pracující rodiny s předškolními dětmi, kterým zrušením školkovného a omezením daňové slevy na manželku či manžela pečujících o děti sníží čistý roční příjem o více než 40 tisíc korun. Hnutí SPD tento balíček nepodpoří a při jeho projednávání ve Sněmovně k němu představí celou řadu pozměňovacích návrhů.

3. Současná vláda podporuje imigraci. Vyzýváme premiéra Fialu (ODS) a ministra vnitra Rakušana (STAN), aby se na Evropské radě připojili k postojům Polska a Maďarska a blokovali tzv. „Migrační pakt EU“ a povinné kvóty.

Summit prezidentů a premiérů členských států EU, který proběhl v minulém týdnu, nenalezl shodu na dalším postupu EU v otázce migrace. Česká Fialova vláda podporuje „Migrační pakt EU“ a odmítá se postavit na stranu Polska a Maďarska, které „Migrační Pakt EU“ naopak odmítají. Hnutí SPD odmítá jakékoli kvóty na přerozdělování nelegálních imigrantů do České republiky i placení výpalného za ně. Vnitřní a vnější bezpečnost spolu se zajištěním spravedlnosti jsou základní a nezbytné funkce státu. Proto vyzýváme premiéra Fialu a ministra vnitra Rakušana, aby následovali postoje Polska a Maďarska a blokovali jednání o většinovém rozhodování v otázkách migrace na úrovni Evropské rady. Premiér Fiala (ODS) namísto toho, aby na evropském summitu podpořil naše polské a maďarské spojence v jejich oprávněném boji za právo veta členských států EU v otázkách migrace, žebral o peníze z Bruselu na podporu ukrajinské migrace do ČR. Podle hnutí SPD musíme mít jako suverénní stát výhradní právo rozhodovat o tom, kdo u nás bude žít a komu poskytneme pomoc. Prvním předpokladem pro to je obnova kontroly českých státních hranic. Hnutí SPD říká jasně, že jedinou možností, jak zastavit migraci do ČR, je vystoupení z EU a vlastní migrační a azylová politika.

4. Řádění imigrantů ve Francii je důsledkem multikulturalismu a masové imigrace. Hnutí SPD prosazuje nulovou toleranci nelegální imigrace!

Sedmnáctiletý mladík alžírského původu, který jel minulý týden sportovním vozem vysokou rychlostí v Nanterre u Paříže v pruhu vyhrazeném pro autobusy, po střelbě policisty zemřel. Přiměřenost zákroku policisty se vyšetřuje, nicméně jeho smrt spustila ve Francii násilné protesty, které trvají již týden. Výsledkem je zatím 80 zraněných policistů, 30 vypálených radnic, tisíce zatčených a zadržených, vyrabované obchody, včetně obchodů se zbraněmi, auta v plamenech. Nasazeno bylo 45 tisíc policistů a příslušníků pořádkových sil a prezident Emmanuel Macron dokonce zvažuje v zemi vyhlásit výjimečný stav. Pro celou Evropu je to další silné varování, co může způsobit nezvládnutá masová migrace z jiných civilizačních okruhů. Migrace těch, kteří nechtějí žít podle principů a pravidel zemí, do kterých přišli. Jedná se o osoby žijící převážně na sociálních dávkách, které ve Francii nikdy nic nevybudovaly. Vláda Petra Fialy (ODS) se v rámci podpory migrace chová podobně a současná situace ve Francii by pro ni měla být jasným varováním. Hnutí SPD říká jasně - nulová tolerance nelegální imigrace!

5. Připomínáme si svaté Cyrila a Metoděje i mistra Jana Husa, kteří hájili zájmy našeho národa a naši nezávislost.

V tomto týdnu oslavíme dva významné státní svátky. 5. červenec je dnem příchodu slovanských věrozvěstů, svatého Cyrila a svatého Metoděje, na naše státní území. Jejich posláním bylo nejen šíření křesťanské civilizace, ale rovněž vytvoření vlastní na říši nezávislé církevní organizace a šíření slovanské vzdělanosti. Jejich historická mise tedy měla i velký politický význam, jelikož významně posilovala naši národní a státní svrchovanost a nezávislost na západní francké (německé) říši usilující o podmanění českých zemí. Zůstaňme věrni odkazu těchto věrozvěstů! 6. července si připomeneme smutné výročí upálení mistra Jana Husa v německé Kostnici. Šlo o politickou vraždu a popravu odvážného člověka, který ani tváří v tvář smrti neodvolal názory, o jejichž správnosti byl přesvědčen. Jan Hus byl významný učenec a kněz, který tvrdě kritizoval excesy tehdejší církevní a světské moci. Jan Hus byl rovněž významný český vlastenec, který se podílel na přerodu tehdejší Karlovy univerzity z německé na především českou vysokou školu, kázal i psal v češtině a kodifikoval český pravopis. Vzpomeňme s úctou a pokorou tyto velké postavy českých národních a státních dějin!

30. 6. 2023

Hnutí SPD si na rozdíl od Fialovy vlády váží našich občanů a své sliby plní!

Fialova vláda opět ukázala, že pro české občany nedělá nic dobrého. Po tom, co odmítá zdravotně postiženým občanům navýšit příspěvek na péči, nyní rozhodla, že se budou udělovat vysoké pokuty za předčasné splacení hypoték. 

V rámci novely zákona o spotřebitelském úvěru rozhodla o zavedení poplatku za předčasné splacení hypotéky. Domníváme se, že není potřeba měnit tento zákon a pokutu za předčasné splacení úvěru považujeme za nemravnou. Poškozuje totiž slušné a pracující lidi, kteří se snaží svůj dluh vyplývající z hypotéky na bydlení co nejdříve splatit. Nově může pokuta dosahovat až dvou procent z předčasně splacené části celkové výše úvěru. Dosud se přitom za předčasné splacení úvěru hradil jen administrativní poplatek v maximální výši tisíc korun, přičemž nyní by pokuta mohla činit i desítky tisíc korun. Úprava se přitom bude vztahovat i na již uzavřené smlouvy.

Fialova vláda, vzešlá z pětikoaličního slepence, opět potvrdila, čí zájmy prosazuje. V tomto případě se jedná o banky, které vykazují rekordní zisky. Co se týče bank působících na českém trhu, většina z nich je součástí nějaké zahraniční skupiny. Daně tak sice odvádějí zde, ale jejich zisky míří často k akcionářům v zahraničí nebo mateřským společnostem. Peníze od českých klientů, až na výjimky, tak putují do kasy mimo republiku. Naopak postiženi budou občané, kteří poctivě splácejí hypotéky na pořízení vlastního bydlení, u nichž rostou měsíční splátky z důvodu zvyšování úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. Fialova vláda doposud nepřišla s žádným řešením ohledně nedostatku bytů a nedostupnosti bydlení a jenom situaci našim občanům ztěžuje, viz též navýšení daně z nemovitosti, které se chystá vláda zrealizovat v rámci konsolidačního balíčku.

Pro hnutí SPD je takový přístup Fialovy vlády nepřijatelný. Pro naše slušné a pracující rodiny jsme připravili celou řadu motivačních pobídek, pomocí kterých chceme rodinám pomoci. Budeme-li v příští vládě, tak tyto úkoly zrealizujeme. Pro mladé rodiny jsme připravili projekt Rodina na prvním místě (www.rodinana1miste.cz), v jehož rámci navrhujeme zavést například výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny na pořízení vlastního bydlení s nízkým úrokem a garancí státu. Podporujeme též družstevní výstavbu a nájemní bydlení v obecních bytech a pro mladé rodiny navrhujeme výrazně zvýšit daňová zvýhodnění na děti s bonusy na každé další narozené dítě.

To vše je schopno zajistit hnutí SPD, bude-li ve vládě. Nejprve ale musí skončit Fialova vláda, která pro naše občany nedělá zhola nic a spíše jim jejich životní úroveň snižuje. Hnutí SPD si váží našich občanů a své sliby plní.

28. 6. 2023

Vyzýváme premiéra Petra Fialu, aby na Evropské radě odmítl Migrační pakt EU!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,         

hnutí SPD je ve Sněmovně jediné proti česko-americké obranné smlouvě, která umožňuje pobyt cizích vojsk a zřizování cizích vojenských základen na našem území. Většina poslanců hnutí ANO je naopak pro. Vláda Petra Fialy (ODS) podpořila ratifikaci Istanbulské úmluvy a doporučila její schválení v českém Parlamentu. Hnutí SPD zásadně odmítá, aby tento škodlivý dokument v České republice platil. Vyzýváme premiéra Petra Fialu (ODS), aby se na jednání Evropské rady připojil k postojům Polska a Maďarska a odmítl Migrační pakt EU. Opožděný návrh vládní koalice na zvýšení rodičovského příspěvku o pouhých 50 tisíc korun a jen pro nově narozené děti považujeme za nedostatečný a diskriminační. Hnutí SPD navrhuje zvýšení tohoto příspěvku o 100 tisíc korun všem rodičům, kteří jej pobírají. Vláda Petra Fialy (ODS) navrhuje zavést vysoký poplatek za dřívější splacení hypotéky. Hnutí SPD prosazuje zavedení výhodných manželských půjček pro pracující rodiny s nízkým úrokem a garancí státu. Vládní konsolidační balíček je především rozsáhlým a plošným zvýšením daní. Vládě se hroutí státní rozpočet a její neschopnost spravovat veřejné finance mají zaplatit čeští občané a firmy. Hnutí SPD je zásadně proti tomuto zvyšování daní.

1. Hnutí SPD je ve Sněmovně jediné proti česko-americké obranné smlouvě, která umožňuje pobyt cizích vojsk a zřizování cizích vojenských základen na našem území. Většina poslanců hnutí ANO je naopak pro.

Poslanecká sněmovna má tento týden na programu začátek projednávání „dohody o obraně" mezi Českou republikou a USA (tzv. DCA), kterou odsouhlasila Fialova vláda. Hnutí SPD je v Poslanecké sněmovně jediné proti této smlouvě. Také proto pořádáme v úterý 27. června od 13 hodin v Praze na Malostranském náměstí demonstraci proti cizím vojenským základnám v České republice. Většina poslanců hnutí ANO je naopak pro. Naše výhrady proti pobytu cizích vojsk a zřizování základen na našem území jsou zcela zásadní. Tato dohoda je pro Českou republiku nevýhodná, není reciproční, je rámcová, a hlavně neobsahuje interpretační doložku jako na Slovensku, ve které je uvedeno, že tato smlouva nevytváří podmínky pro zřízení základny USA, a to ani do budoucna. Jsme přesvědčeni, že tak zásadní věc musí být projednána až na základě výsledků celostátního referenda. Představa, že v jedenácti českých lokalitách se v režii USA staví objekty, které budou v režimu podobném jako ambasády, tedy nemáme tam přístup, nevíme, kdo tam je, co se tam nachází za materiál a jaká se tam provádí činnost, je pro nás naprosto nepřijatelná. Dohodu také nelze po dobu deseti let vypovědět ani právně napadnout. Máme k ní i řadu dalších výhrad a představíme je v rámci vystoupení našich poslanců ve Sněmovně. Hnutí SPD říká jasné NE cizím základnám na našem území!

2. Vláda Petra Fialy (ODS) podpořila ratifikaci Istanbulské úmluvy a doporučila její schválení v českém Parlamentu. Hnutí SPD zásadně odmítá, aby tento škodlivý dokument v České republice platil.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden podpořila ratifikaci Istanbulské úmluvy a doporučila její schválení v Parlamentu ČR. Istanbulská úmluva je veřejnosti nepravdivě předkládána jako dokument sloužící k prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Ovšem tyto myšlenky jsou v Úmluvě založeny na nebezpečné genderové ideologii rozvracející přirozené uspořádání společnosti a ničící vztahy mezi muži a ženami. Navíc násilí na ženách a domácí násilí lze u nás stíhat a trestat dle platných zákonů. Hnutí SPD zásadně odmítá, aby tento škodlivý dokument v České republice platil, a považujeme naši současnou legislativu v této věci za přiměřenou a dostatečnou. Pod falešným krytím vyšší právní ochrany žen proti násilí je primárním cílem Istanbulské úmluvy zakotvení zhoubné genderové ideologie do národní legislativy signatářských států. Istanbulská úmluva také nově definuje pohlaví nikoli jako biologickou danost, ale jako společenský konstrukt a věc osobní volby, kterou lze kdykoli změnit a společnost je povinna to akceptovat. Státům je v tomto směru ukládána povinnost přijmout opatření nezbytná k podpoře změn postojů společnosti formou nátlakové převýchovy prostřednictvím rozsáhlých indoktrinačních kampaní prováděných neziskovými organizacemi a financovanými z veřejných peněz. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné!

3. Vyzýváme premiéra Petra Fialu (ODS), aby se na jednání Evropské rady připojil k postojům Polska a Maďarska a odmítl Migrační pakt EU.

Na tento týden je plánované jednání Evropské rady za účasti premiérů všech členských států EU. Součástí jeho programu je i tzv. „Migrační pakt", jehož směřování odsouhlasil za Českou republiku v Radě ministrů vnitra států EU 8. června 2023 ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Při projednávání tohoto bodu ve Sněmovně v rámci mimořádné schůze vládní pětikoalice odmítla přijmout návrh našeho usnesení, že nelegální imigrace zásadním způsobem dlouhodobě ohrožuje bezpečnostní situaci v České republice. Vyzýváme proto premiéra Petra Fialu (ODS), aby na tomto jednání Evropské rady jednal v národním zájmu a připojil se k postojům Polska, Maďarska, kteří byli proti, anebo Slovenska, které se společně s dalšími třemi státy při hlasování zdrželo. Migrační pakt ve stávající podobě je zrada naší země a našich občanů. EU je nástroj destrukce svobody jednotlivých národů a my nechceme předávat pravomoci ohledně migrace do Bruselu. Představa přijmout kvóty ve výši desítek tisíc ilegálních imigrantů anebo platit „výpalné" ve výši půl miliónu korun za každého odmítnutého migranta je zcestná, a to v době, kdy je nelegální migrace opět na vzestupu. Podle údajů úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je letos příchozích ilegálních imigrantů do Evropy k dnešnímu dni 76 223, což je meziroční nárůst ve výši 230 %. Nejenom proto je potřeba „Migrační pakt" odmítnout, ale i obnovit kontrolu na česko-slovenské hranici, a zajistit tak větší bezpečnost našich občanů.

4. Opožděný návrh vládní koalice na zvýšení rodičovského příspěvku o pouhých 50 tisíc korun a jen pro nově narozené děti považujeme za nedostatečný a diskriminační. Hnutí SPD navrhuje zvýšení tohoto příspěvku o 100 tisíc korun všem rodičům, kteří jej pobírají.

Vláda a ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Mariana Jurečky (KDU-ČSL) nejsou již déle než rok schopni předložit návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiny pečující o děti do 4 let věku. Přitom od posledního zvýšení tohoto příspěvku v roce 2020 stoupla inflace o více než 30 %, a rodiny s malými dětmi se tak stávají jednou ze sociálně nejohroženějších skupin našich občanů. Hnutí SPD návrh na zvýšení rodičovského příspěvku předložilo do Sněmovny již na jaře loňského roku, vládní poslanci však blokují jeho projednání. Vzhledem k celkovému růstu cen od jeho posledního zvýšení považujeme za adekvátní zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun za celkovou dobu jeho čerpání. Vládní koalice se teprve nyní shodla na navýšení rodičovského příspěvku, ale o pouhých 50 tisíc korun, a navíc pouze pro děti narozené po 1. lednu 2024. To je pro SPD nedostatečné, zvýšení rodičovského příspěvku by mělo být určeno všem rodičům, kteří jej pobírají. Proto předložíme naše vlastní pozměňovací návrhy a budeme prosazovat jejich schválení.

5. Vláda Petra Fialy (ODS) navrhuje zavést vysoký poplatek za dřívější splacení hypotéky. Hnutí SPD prosazuje zavedení výhodných manželských půjček pro pracující rodiny s nízkým úrokem a garancí státu.

Minulý týden schválila vláda Petra Fialy (ODS) novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která mimo jiné výrazně zvyšuje pokutu za předčasné splacení hypotéky. Dosud se za předčasné splacení hypotečního úvěru hradil jen administrativní poplatek v maximální výši jednoho tisíce korun. Vláda nyní zavádí nový poplatek ve výši 2 % z předčasně splacené části jistiny úvěru, což jsou až desítky tisíc korun. Jde jednoznačně o opatření vládní pětikoalice ve prospěch bank generujících již dnes rekordní zisky, ale zároveň i o změnu v neprospěch občanů, kteří poctivě splácejí půjčky na pořízení vlastního bydlení. Za rychlejší splacení dluhu nesmí být nikdo trestán. Navíc v době ekonomické krize, kdy kvůli inflaci a zvyšování úrokových sazeb u hypotečních úvěrů citelně rostou měsíční splátky hypoték. Vláda není schopna nijak řešit katastrofální situaci ohledně nedostatku bytů a nedostupnosti bydlení, a ještě kromě toho zavádí další poplatky. Pro hnutí SPD je takový přístup nepřijatelný, a naopak navrhujeme zavést výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny na pořízení si vlastního bydlení s nízkým úrokem a garancí státu.

6. Vládní konsolidační balíček je především rozsáhlým a plošným zvýšením daní. Vládě se hroutí státní rozpočet a její neschopnost spravovat veřejné finance mají zaplatit čeští občané a firmy. Hnutí SPD je zásadně proti tomuto zvyšování daní.

Vláda má tuto středu schválit tzv. „konsolidační balíček" k ozdravení veřejných financí. Ve skutečnosti se jedná o obsáhlou a plošnou daňovou reformu, která v případě přijetí bude mít negativní dopad prakticky na všechny naše občany. Hnutí SPD tvrdí již od samého počátku, že státní rozpočet na letošní rok je postaven na nereálných číslech a dnes se naše slova potvrzují. Na jednu stranu vláda Petra Fialy (ODS) nabírá tisíce státních zaměstnanců a na druhé straně křičí, že je potřeba šetřit a odmítá si přitom zmrazit platy. Schodek letošního rozpočtu již dávno přesáhl 300 miliard korun a dále se prohlubuje. Problémem je propad na plánovaných příjmech a vysoké výdaje. Občané šetří anebo jezdí nakupovat do Polska či Německa, kde je levněji, jelikož vláda neřeší drahé potraviny atd., a proto již více než rok klesají tržby v maloobchodě. Tím pádem také vláda vybere méně na DPH, než plánovala. Z důvodu Fialovou vládou nezvládnuté inflace vláda ani nepočítala s mimořádnou valorizací důchodů. Zásadním problémem jsou potom vládou příliš vysoko zastropované ceny energií u jejich distributorů. Očekávané příjmy zejména z dividend ČEZu a tzv. windfall tax jsou také hluboko pod vládním očekáváním, protože firmy optimalizovaly svá daňová přiznání. Hnutí SPD je dlouhodobě proti zvyšování daní a využije všech demokratických a zákonných možností, aby soubor těchto 57 norem v 55 zákonech nebyl pětikoalicí prosazen. Zároveň představíme celou řadu pozměňovacích návrhů, abychom pomohli našim firmám a občanům.

27. 6. 2023

Hnutí SPD zásadně odmítá přítomnost cizích vojsk na území České republiky!

Dnes se bude ve Sněmovně projednávat vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a USA o spolupráci v oblasti obrany, kterou podepsala ve Washingtonu dne 23. května 2023 ministryně obrany Černochová.

Hnutí SPD říká jasné NE cizím základnám a vojákům na našem území, a proto tuto česko-americkou dohodu o obranné spolupráci (Defense Cooperation Agreement – DCA), kterou Fialova vláda schválila v dubnu tohoto roku, a následně ji v květnu ministryně obrany Černochová v USA s velkou pompou podepsala, zásadně odmítá.

Dohoda upravuje především právní postavení příslušníků ozbrojených sil USA při případném plnění jejich úkolů na území České republiky. Ze smlouvy plyne, že v případě souhlasu Parlamentu České republiky s pobytem amerických vojsk se budou moci na území České republiky pohybovat a operovat ozbrojené síly USA a využívat česká vojenská zařízení, vojenské prostory a základny, ve kterých si budou moci budovat své objekty. Ve smlouvě se píše i o možnosti výstavby amerických budov či zařízení v jedenácti vojenských základnách a vojenských prostorech, kam patří například letecká základna v Náměšti nebo výcviková základna ve Vyškově. Též je zde uvedeno, že ministerstvo obrany může rozhodnout, že některá zařízení a prostory budou určeny k výlučnému přístupu a užívání ozbrojenými silami USA.

Tato dohoda (DCA) obsahuje téměř čtyřicet stran a řeší především vojenské, právní a logistické otázky přítomnosti amerických vojáků v České republice, například za jakých podmínek budou moci vstupovat na území ČR, či jak budou řešeny škody, které způsobí. Jednou z kapitol je i to, pod jakou trestní jurisdikci budou američtí vojáci spadat. Podle návrhu se Česká republika vzdá svého práva vyšetřovat a trestat americké vojáky s výjimkou vážných trestných činů. Podobnou dohodu s USA má z třiceti aliančních zemí uzavřeno 24 států. Nyní o ní jedná také Dánsko. A například slovenská vláda, pod tlakem opozice, musela ke smlouvě navíc přijmout i tzv. interpretační doložku, která říká, že na území Slovenska nevzniknou americké základny.

Zastáváme názor, že Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany je pro naši republiku nevýhodná a zbytečná a navíc je ještě uzavírána na celých deset let, a v celém tomto období se nedá vypovědět. Navíc naše vztahy s USA v otázkách vojsk již máme ošetřeny smlouvou NATO SOFA, která upravuje podmínky nasazení jednotek jednoho státu Aliance na území jiného. 

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje přijetí funkčního zákona o referendu, ve kterém by občané měli možnost rozhodnout o zásadních společensko-politických a bezpečnostních otázkách směřování naší země, jako je například tato dohoda.

22. 6. 2023

Navrhujeme navýšení finančních prostředků pro zdravotně postižené osoby!              

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nechce navýšit příspěvek na péči pro zdravotně postižené osoby, což zdůvodňuje nutnými úsporami v rámci vládního konsolidačního balíčku.

To, že nenajde ve státním rozpočtu finanční prostředky pro tuto ohroženou skupinu osob, je zcela tristní a svědčí to o aroganci ministra, potažmo celé nekompetentní, asociální vlády. Podává to obraz, jak současná vláda nahlíží na ty nejohroženější osoby, které jsou zcela odkázány na pomoc státu.  

Hnutí SPD si váží všech našich slušných a pracujících občanů, rodin s dětmi, seniorů a zdravotně postižených občanů, pro které Fialova vláda za celou dobu působení, co je u moci neudělala vůbec nic. Naopak svou nečinností řešit vysokou inflaci a její příčiny, způsobila, že občané vynakládají stále více peněz na chod svých domácností. Představený vládní konsolidační balíček se nejvíce negativně dotkne právě těch nejzranitelnějších a to i příjemců příspěvku na péči, kteří si těžko mohou pomoci sami. Hnutí SPD zvýšení příspěvku na péči již dříve ve Sněmovně předložilo, ale návrh není koalice ochotna projednat.

Zvýšení příspěvku na péči doporučil poslancům i ombudsman Stanislav Křeček, který tuto situaci popsal ve výroční zprávě o činnosti úřadu veřejného ochránce práv za loňský rok. Zde se konstatuje, že výše příspěvků na péči je nedostatečná, protože nepokrývá potřebné služby ani v rozsahu, který nastavil zákon o sociálních službách v roce 2007. Tím je ohroženo i právo lidí s postižením na nezávislý život. Česká republika tak porušuje čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

O případné úpravě příspěvků se mluvilo za poslední desetiletí opakovaně. Zvažovalo se třeba poskytovat dávku v poukázkách na úhradu služeb či nynější návrhy vyplácet ji rovnou provozovatelům za péči. Proti plánům měnit pravidla příspěvku tehdy protestovala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) a staví se proti nim i teď. S tím, že by podmínkou pro vyplacení dávky mělo být využívání oficiálních služeb, nesouhlasí. Vnímá to jako zasahování do práv potřebných, aby si o vhodné pomoci rozhodli sami. Předseda NRZP ČR Václav Krása zaslal ministru financí Stanjurovi žádost o navýšení příspěvků na péči a jeho pravidelnou valorizaci. Ten se ale vyjádřil, že Fialova vláda s tím prozatím nepočítá.

Hnutí SPD podporuje navýšení finančních prostředků pro příjemce příspěvku na péči a děláme maximum proto, aby se tak stalo co nejdříve.

21. 6. 2023

Hnutí SPD požaduje demisi ministra vnitra Víta Rakušana (STAN)!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

naše občany stále trápí vysoká inflace způsobená a udržovaná vládou Petra Fialy. Je nezbytně nutné okamžitě razantně snížit cenové stropy na energie a v případě elektřiny je zafixovat přímo u výrobců. Předsedové politického hnutí SPD a politické strany Trikolora podepsali memorandum o spolupráci. Rezignace ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) je dalším dokladem absolutní odborné a personální nepřipravenosti všech stran vládní koalice ke správě státu. Hnutí SPD disponuje experty i mimo hnutí, kteří jsou připraveni na účast v nové vládě odborníků. Prezident Petr Pavel nesplnil svůj slib, že bude jednat se všemi politickými subjekty zastoupenými ve Sněmovně. Hnutí SPD požaduje znovuzavedení ochrany našich státních hranic a demisi ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který má zásadní podíl na současném stavu nelegální imigrace v České republice. Hnutí SPD je šokováno postojem ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) k našim zdravotně postiženým spoluobčanům.

1. Naše občany stále trápí vysoká inflace způsobená a udržovaná vládou Petra Fialy. Je nezbytně nutné okamžitě razantně snížit cenové stropy na energie a v případě elektřiny je zafixovat přímo u výrobců.

Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu vzrostly k 31. květnu průměrné ceny zboží a služeb meziročně o 11,1 %. Přičemž za poslední dva roky, od května 2021, stoupla inflace o 27,1 %, tedy téměř o třetinu. Ještě horší je situace ohledně růstu cen základních životních potřeb. Ceny zemního plynu meziročně vzrostly o 47,6 %, ceny tuhých paliv o 39,4 %, ceny vodného o 16,3 %, stočného o 30,3 %, elektřiny o 24,8 % a ceny tepla a teplé vody 41,3 %. Rovněž ceny mnoha základních potravin meziročně stouply o více než 30 %, u zeleniny ceny takto výrazně stouply dokonce meziměsíčně. Dle hnutí SPD a mnoha ekonomických expertů jsou hlavními důvody inflace, která je v ČR jedna z nejvyšších v Evropě, vysoké ceny energií zaviněné vládou špatně a pozdě nastavenými tzv. cenovými stropy na elektřinu a plyn, které nyní brání jejich zlevnění. Je nezbytně nutné cenové stropy na energie okamžitě razantně snížit a v případě elektřiny je zafixovat přímo u výrobců. Impulsem pro růst inflace je rovněž stále narůstající astronomický deficit státního rozpočtu, se kterým si Fialova vláda nedokáže poradit. Jednoznačně proinflačním opatřením je i vládou plánované plošné zvyšování daně z přidané hodnoty. Hnutí SPD by naopak tuto daň u komodit základní denní potřeby (energie, potraviny, léky) snížilo dočasně až na nulovou sazbu.

2. Předsedové politického hnutí SPD a politické strany Trikolora podepsali memorandum o spolupráci. 

Předsedové politického hnutí SPD a politické strany Trikolora podepsali 14. června memorandum o spolupráci těchto dvou subjektů. Jde o projev jednoznačné vůle ke spojování národních, konzervativních a euroskeptických politických sil v ČR, jehož cílem je zabránění propadu hlasů vlastenecky zaměřených občanů ve všech volbách, které proběhnou v následujícím roce, tedy ve volbách do Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů a do Senátu. Hnutí SPD si je vědomo své spoluodpovědnosti za další směřování České republiky a je odhodláno a připraveno přijmout vládní odpovědnost. Zároveň vyzýváme další politické mimoparlamentní subjekty s vlasteneckým programem, aby následovaly Trikoloru a přidaly se k nám.

3. Rezignace ministra zemědělství Zdeňka Nekuly je dalším dokladem absolutní odborné a personální nepřipravenosti všech stran vládní koalice ke správě státu. Hnutí SPD disponuje experty i mimo hnutí, kteří jsou připraveni na účast v nové vládě odborníků.

Rezignace ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) je již sedmou výměnou ministra vlády Petra Fialy (ODS) za 18 měsíců jejího působení. Místo něho je prezidentu republiky navrhován povoláním učitel poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL), který se problematice zemědělství a potravin nikdy nevěnoval. Vysoký počet změn ve vládním kabinetu je dokladem absolutní odborné a personální nepřipravenosti všech stran vládní koalice ke správě státu. Je to pouze potvrzení toho, že současná vláda není vládou odborníků a že vládní koalice je personálně zcela vyprázdněná. Nekompetentní ministr Zdeněk Nekula nebyl schopen za celou dobu svého působení přijmout žádná opatření ke zlevnění potravin pro naše občany, kteří čelí neskutečné drahotě. Tato výměna ministra je pouze jedním z dalších důkazů nekompetentnosti vlády Petra Fialy (ODS). Hnutí SPD navrhuje dlouhodobě konkrétní opatření, která by vedla ke snížení cen základních potravin a podpory našich zemědělců tak, aby byli naši producenti schopni čelit štědře dotovaným produktům dováženým ze zahraničí v rámci EU. Hnutí SPD disponuje celou řadou odborníků i mimo hnutí, kteří jsou připraveni naše jednotlivá opatření v rámci případné účasti SPD v nové vládě systémově řešit.

4. Prezident Petr Pavel nesplnil svůj slib, že bude jednat se všemi politickými subjekty zastoupenými ve Sněmovně.

Hnutí SPD hodnotí prvních 100 dní prezidenta republiky ve funkci se značnými rozpaky. Selháním bylo již jeho první zásadní rozhodnutí, kdy namísto prezidentského veta na jasně protizákonné snížení mimořádné valorizace důchodů vládou Petra Fialy (ODS) tento zákon podepsal. Nepřijatelný byl i jeho výrok v rámci Terezínské tryzny, tedy pietní akce v rámci vzpomínky na německou nacistickou perzekuci, kdy ve svém projevu mj. uvedl, že „naši předkové páchali zločiny a my za ně máme přijmout odpovědnost“. Jedná se o člověka bez politické minulosti, který v zásadních ekonomicko-hospodářských a politických otázkách nemá vlastní názor a musí se radit s odborníky. Také nesplnil svůj slib, že bude jednat se všemi politickými subjekty zastoupenými ve Sněmovně, protože se zástupci SPD ještě nehovořil. Hnutí SPD je dlouhodobě připraveno jednat s prezidentem o aktuálních politických tématech a návrzích řešení.

5. Hnutí SPD požaduje znovuzavedení ochrany našich státních hranic a demisi ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který má zásadní podíl na současném stavu nelegální imigrace v České republice.

Na jihu Moravy policie jen za první červnový týden zachytila tolik nelegálních imigrantů jako za celý květen, přičemž se jedná o imigranty převážně ze Sýrie. Je to pouhý pomyslný vrchol ledovce a ohrožení bezpečnosti našich občanů. Migrační politika EU je v tomto ohledu naprosto destruktivní. Je zcela absurdní platit „solidární příspěvek" půl milionu korun ročně „na hlavu" Německu za nelegální imigranty, které německá vláda láká do EU a dává jim peníze za nic. Pokud by fungoval tzv. schengenský systém kontroly hranic v rámci EU a návratový mechanismus, žádní ilegální imigranti by na našem území zadržováni nebyli. Hnutí SPD proto požaduje znovuzavedení ochrany našich státních hranic a demisi ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který podepsal „Migrační pakt EU" a má také na současném stavu nelegální imigrace v České republice zásadní podíl. Zároveň je nutné přijmout zákon o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU.

6. Hnutí SPD je šokováno postojem ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) k našim zdravotně postiženým spoluobčanům.

Hnutí SPD je šokováno postojem ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) i celé vlády k našim zdravotně postiženým spoluobčanům. Ministr financí totiž odmítl vyčlenit peníze na zvýšení příspěvku na péči pro vážné nemocné občany závislé na pomocí jiných osob. Hnutí SPD předložilo již v říjnu 2021 návrh zákona na zvýšení těchto příspěvků, které se v tzv. prvním a druhém stupni závislosti nezvyšovaly od roku 2016, ale poslanci vládní koalice jej od té doby opakovaně odmítají ve Sněmovně projednat.

20. 6. 2023

Vláda, která neslouží svým občanům, by měla skončit!

Fialova vláda svou nekompetentností způsobila, že státní dluh, za který vláda přímo odpovídá, se poprvé v historii České republiky přibližuje k hranici tří bilionů korun.

Nyní představila balíček úsporných opatření, který ale připraví o finance převážně naše slušné a pracující občany, seniory, zdravotně postižné občany a též mladé rodiny s dětmi. K tomu ještě vláda minulý čtvrtek schválila aktualizaci Národního plánu obnovy, včetně půjčky od Evropské komise, která má činit zhruba 137,4 miliardy korun. To vše budeme muset v budoucnu splácet.

Hnutí SPD odmítá špatné hospodaření Fialovy vlády, která prohlubuje zadlužování České republiky, a navíc žádným způsobem nezvyšuje rostoucí životní úroveň našich občanů, ba naopak. To, že naši občané jsou nespokojeni se současnou vládou tvořenou vládnoucí pětikoalicí, dokládají i průzkumy veřejného mínění, kdy vládě nedůvěřují téměř dvě třetiny občanů České republiky. Zastáváme názor, že vláda, která neslouží svým občanům a ještě astronomicky zadlužuje naší republiku, by měla skončit.

Podle údajů zveřejňovaných Eurostatem se Česká republika vloni ve čtvrtém čtvrtletí zadlužovala nejvýrazněji v celé EU. Veřejné zadlužení ČR v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) se zvýšilo o 2,1 procentního bodu na 44,1 procenta. Toto špatné hospodaření stále pokračuje. Fialova vláda v rámci státního rozpočtu hospodařila ke konci letošního května s nejvyšším schodkem v historii České republiky, a to více než 170 miliard korun. Ještě nikdy v historii ČR nebylo hospodaření státního rozpočtu po prvních čtyřech měsících roku v takto hlubokém deficitu.

Na zasedání vlády dne 15. června Fialova vláda schválila v rámci Národního plánu obnovy, že zažádá o půjčku od Evropské komise ve výši 137,4 miliardy korun. V rámci tohoto plánu žádá vláda například pro školství půjčku 40 miliard korun, na spolufinancování úsporných projektů Nová zelená úsporám chce 20 miliard korun, na renovaci budov a snižování spotřeby 10 miliard korun, na renovaci budov ve veřejném sektoru dalších 10 miliard. Plán obnovy zahrnuje i projekty na ústup od fosilních paliv a je součástí plnění úkolů vyplývajících ze Zelené dohody pro Evropu (Green Dealu). Tento projekt neuváženého zeleného šílenství EU od začátku v hnutí SPD zásadně odmítáme. 

Nabídli jsme vládě celou řadu námětů, kde ušetřit státní finance, pomocí kterých by se zvýšil příjem peněz do státní pokladny, aniž by se to negativně promítlo do rozpočtů našich občanů. To ale Fialova vláda odmítá. Sama připravila konsolidační balíček, na který v rámci navrhovaných úspor doplatí nejvíce naši občané. Letos schválený rozpočet se schodkem 295 miliard korun činil na konci května schodek ve výši 271,4 miliardy korun a předpokládáme, že do konce roku přesáhne 400 miliard. Naše vláda neumí řádně hospodařit, a navíc chce ještě čerpat další vysoké půjčky od EU – proto v zájmu našich občanů požadujeme její demisi.

16. 6. 2023       

Hnutí SPD zásadně odmítá dohodu Evropské unie o přerozdělování imigrantů!

Ve středu 14. června proběhla v Poslanecké sněmovně mimořádná schůze, která měla na programu jediný bod projednávání a to „Informace ministra vnitra Víta Rakušana o schválené povinné solidaritě při přerozdělování imigrantů.“

Hnutí SPD zásadně odmítá migrační reformu přerozdělování imigrantů v rámci unijních zemí, na které se dohodli ministři vnitra unijních zemí na zasedání dne 8. června v Lucemburku. Komisařka EU pro vnitřní věci Ylva Johannson se k tomu vyjádřila, že této dohody zástupců unijních zemí se prý podařilo dosáhnout poté, co ze stolu spadl požadavek na „povinnou relokaci“ imigrantů ze zemí na vnější hranici, jako jsou Itálie, Řecko a Malta. Místo toho si členský stát může zvolit zaplacení finančního příspěvku ve výši 22.000 eur za každého imigranta (téměř půl milionu korun), o němž prohlásí, že jej nemůže přijmout. Tyto platby mají následně putovat do společného fondu EU a mají být použity na financování projektů zaměřených na řešení základních příčin migrace.

Skutečnost, že ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) hlasoval na jednání ministrů vnitra členských států EU dne 8. června pro systém přerozdělování imigrantů v rámci EU, což učinil bez jakéhokoliv předchozího projednávání této věci ve Sněmovně anebo s opozicí, nás opravňuje k tvrzení, že svým hlasováním zásadně poškodil národní zájmy České republiky. Tím, že ministr Vít Rakušan tento návrh podpořil, na rozdíl od polského a maďarského ministra, podrazil naše spojence z tzv. Visegrádské čtyřky. Další čtyři státy, Slovensko, Bulharsko, Litva a Malta, se hlasování zdržely. Velice oceňujeme v této věci postoj Polska a Maďarska, které se tvrdě ohradily proti této reformě upravující přerozdělování imigrantů a hlasovaly proti jejímu přijetí.

Za hnutí SPD jsme v rámci podrobné rozpravy při projednávání ve Sněmovně navrhli toto usnesení:

 1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že nelegální migrace zásadním způsobem dlouhodobě ohrožuje bezpečnostní situaci v České republice.
 2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby se připojila k postojům Polska a Maďarska a odmítla v orgánech Evropské unie zásady směřování k návrhu nařízení, kterým se stanoví společné řízení o mezinárodní ochraně.

Poslanci vládní pětikoalice ale tyto naše návrhy usnesení zamítli.

V hnutí SPD zastáváme názor, že povinné přijímání ilegálních imigrantů naši republiku nevratně poškodí bezpečnostně, civilizačně, ekonomicky i sociálně, to znamená ve všech směrech. Nechceme v naší republice žádné vyznavače islámské ideologie, neboť se z nich mohou rekrutovat příznivci radikálního islámu, což představuje pro naše občany velké bezpečnostní riziko. Tento názor zastává i celá řada našich občanů.

Za hnutí SPD konstatuji, že v souvislosti s rostoucím nárůstem imigrantů do unijních zemí, včetně České republiky, požadujeme obnovení ochrany našich státních hranic. Dlouhodobě navrhujeme přijetí zákona o obecném referendu, včetně referenda o vystoupení z EU, který nám však pětikoalice dlouhodobě odmítá zařadit na pořad jednání Sněmovny.

14. 6. 2023

Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti schválení Istanbulské úmluvy!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Evropská unie nám za podpory Fialovy vlády nově nařizuje přijímání přerozdělených imigrantů, nebo za každého nepřijatého platit pokutu půl milionu korun. Nekompetentní Fialova vláda by měla odstoupit. Hnutí SPD disponuje experty i mimo hnutí, kteří jsou připraveni na případnou účast v nové vládě odborníků. Učiníme vše pro to, aby Fialova vláda neokradla seniory o jejich zasloužené důchody. Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti schválení Istanbulské úmluvy, která zavádí genderovou totalitu a je zásadním útokem na společnost a rodinu.

1. Evropská unie nám za podpory Fialovy vlády nově nařizuje přijímání přerozdělených imigrantů, nebo za každého nepřijatého platit pokutu půl milionu korun.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) hlasoval na jednání ministrů vnitra členských států EU dne 8. června pro systém rozdělování imigrantů v rámci EU. Návrh podpořil na rozdíl od polského a maďarského ministra, a podrazil tak všechny naše spojence z tzv. Visegrádské čtyřky. Další čtyři státy, Slovensko, Bulharsko, Litva a Malta, se při hlasování zdržely. Rakušan tak učinil bez jakéhokoliv předchozího projednávání této věci ve Sněmovně anebo s opozicí a svým hlasováním zásadně poškodil národní zájmy České republiky. Lze to nazvat bez nadsázky i národní zradou. V principu se jedná o povinné přerozdělování ilegálních imigrantů mezi členskými státy EU, převážně muslimů, kteří žádají o azyl v určité konkrétní členské zemi, a pokud je jiný členský stát odmítne přijmout, tak zaplatí v rámci „povinné solidarity" tzv. „výpalné" půl miliónu korun (22 tisíc euro) za každého imigranta. Zastáváme názor, že solidarita přeci nemůže být povinná, ale pouze a výhradně dobrovolná. V opačném případě se jedná o vynucený diktát a ztrátu suverenity. Povinné přijímání ilegálních imigrantů naší zemi nevratně poškodí, bezpečnostně, civilizačně, ekonomicky i jinak. Hnutí SPD proto podporuje svolání mimořádné schůze Sněmovny k této problematice v co nejkratším možném termínu. Zároveň budeme požadovat její přednostní projednání jako mimořádný bod na nejbližší řádné schůzi Sněmovny. Zároveň požadujeme obnovení ochrany našich státních hranic a dlouhodobě navrhujeme přijetí zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU, který nám však pětikoalice dlouhodobě odmítá zařadit na pořad jednání Sněmovny.

2. Nekompetentní Fialova vláda by měla odstoupit. Hnutí SPD disponuje experty i mimo hnutí, kteří jsou připraveni na účast v nové vládě odborníků.

Vláda Petra Fialy (ODS) odložila projednávání dalších škrtů v tzv. „konsolidačním a ozdravném balíčku" ve výši 20 miliard korun ze státního rozpočtu na rok 2023, a to zatím do léta. Přitom se předpokládalo, že projednávání „plošné daňové reformy" bude chtít vláda projednat tento týden. Těch důvodů je ze strany vlády určitě celá řada, ale je jasné, že letošní plánovaný deficit ve výši minus 295 miliard je již zřejmě překročen, protože již ke konci května byla bilance státního rozpočtu ve výši minus 271,4 miliardy korun. Hnutí SPD říká jasně, že škrty v provozních výdajích ministerstev musí být mnohem vyšší, a nikoliv pouze kosmetické. Spoléhat v příjmové stránce pouze na dividendu ČEZu a příjmy z windfall tax je naivní. Tyto příjmy budou mnohem nižší, než vláda počítá. Rozpočet je nereálný a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) by měl odstoupit z funkce stejně jako celá vláda, která by měla podat demisi. Vláda Petra Fialy (ODS) není vládou odborníků a hnutí SPD disponuje experty i mimo hnutí, kteří jsou připraveni na účast v nové vládě odborníků.

3. Učiníme vše pro to, aby Fialova vláda neokradla seniory o jejich zasloužené důchody.

Poslanci stran vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) minulý týden protlačili ve Sněmovně v prvním čtení návrh na změnu zákona o důchodovém pojištění, jehož cílem je trvale snížit růst důchodů a jejich reálnou hodnotu a kupní sílu. Fialova vláda chce razantně omezit řádné valorizace důchodů a zcela zrušit institut mimořádné valorizace, který dosud chránil důchodce před dopady vysoké inflace. Vláda chce rovněž významně zpřísnit podmínky odchodu do předčasného důchodu, který se tak stane pro široké skupiny celoživotně tvrdě pracujících zaměstnanců a živnostníků prakticky nedostupným. Jedná se o opatření, která jsou vůči současným i budoucím důchodcům zcela za hranou jakékoli sociální únosnosti a hnutí SPD je jednoznačně proti. Poslanci hnutí SPD vystoupili k návrhu s řadou kritických projevů a podali jsme i návrh na jeho zamítnutí v prvním čtení. V dalších fázích projednávání tohoto materiálu, ve výborech i na plénu Sněmovny, představíme své vlastní pozměňovací návrhy a učiníme vše pro to, aby v současné podobě nebyl schválen. Zároveň jsme si vědomi toho, že náš důchodový systém potřebuje úpravy směrem k posílení jeho dlouhodobé stability a udržitelnosti tak, aby trvale zajišťoval důstojné důchody bez zvyšování věku odchodu do důchodu a sazeb důchodového pojištění. Klíčovými nástroji k tomu jsou podle SPD silná a efektivní prorodinná politika a podpora porodnosti a dostupného bydlení v pracujících rodinách, nízká inflace, růst reálných mezd a další související opatření. Součástí programu SPD jsou desítky konkrétních opatření, kterými lze tohoto stavu dosáhnout a která jsme představili i ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) při vzájemných jednáních o důchodové reformě.

4. Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti schválení Istanbulské úmluvy, která zavádí genderovou totalitu a je zásadním útokem na společnost a rodinu.

Vláda Petra Fialy (ODS) by měla tuto středu, i pod nátlakem Evropského parlamentu, rozhodnout o tom, zda pošle k ratifikaci do Parlamentu tzv. Istanbulskou úmluvu. Hnutí SPD ratifikaci této nebezpečné a škodlivé mezinárodní smlouvy zásadně odmítá. Tento dokument je i nadbytečný, protože český právní řád umožňuje dostatečnou ochranu žen i stíhání a trestání veškerých násilných činů, o kterých se v Úmluvě hovoří. Úmluva nařizuje signatářským státům provádět intervenci do vzdělávacího systému v duchu zhoubné ideologie genderismu a pozitivní diskriminace, stejně tak jako organizovat a financovat školení a osvětové kampaně na její podporu, které by za veřejné peníze prováděly politické neziskové organizace a zřizovat k tomu další státní orgány a instituce. Je proto i útokem na křesťanské společenské hodnoty a tradiční rodinu. Jednalo by se o dalekosáhlou a závaznou nadstátní právní regulaci přinášející pro Českou republiku nebezpečí finančních i jiných sankcí ze strany mezinárodních soudů, která navíc přiznává rozsáhlé kompetence nadnárodním kontrolním orgánům (tzv. skupina GREVIO), jejichž představitelé by nepodléhali české jurisdikci. Istanbulská úmluva by rovněž znamenala průlom do českého právního systému, například v podobě tlaku na oslabení nástrojů důkazní praxe a omezení advokátní mlčenlivosti. Proto ji odmítá i Česká advokátní komora. Hnutí SPD vyzývá vládu České republiky, aby ratifikační proces Istanbulské úmluvy zastavila a odvolala náš podpis tohoto dokumentu.

13. 6. 2023

Odmítáme vládní novelu zákona o důchodovém pojištění, která okrádá seniory!

Minulý čtvrtek proběhla mimořádná schůze Sněmovny, na které koaliční poslanci protlačili v prvním čtení vládní novelu zákona o důchodovém pojištění, která přináší zpomalení valorizací penzí nebo zpřísnění podmínek pro předčasný důchod.

Hnutí SPD tuto vládní novelu zákona o důchodovém pojištění zásadně odmítá. Fialova vláda se opět rozhodla okrást důchodce. Poté, co si vládní poslanci na sílu a protiprávně prosadili snížení letošních červnových valorizací důchodů, nyní opět chtějí vládní novelou zákona o důchodovém pojištění už v blízké budoucnosti poškodit všechny naše slušné a pracující občany. Hnutí SPD v rámci projednávání této novely podalo prostřednictvím našeho předsedy Tomio Okamury návrh na zamítnutí tohoto zákona již v prvním čtení, neboť jde pouze o sérii několika parametrických úprav, které poškodí současné i budoucí důchodce. Zamítnutí novely přijato nebylo a následně poslanci vládní pětikoalice přikázali její projednání výboru pro sociální politiku a to ještě ve zkrácené (poloviční) lhůtě, čímž návrh pustili do dalšího legislativního procesu.

Nyní se důchody navyšují pravidelně vždy od prvního ledna a zvedají se o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Předložená novela počítá s tím, že od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd. Jedná se tedy o ponížení. Další pro naše budoucí důchodce negativní navrženou změnou je omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu. Dosavadní lhůta pěti let bude zkrácena na maximálně tři roky před dosažením důchodového věku. Toto opatření se týká osob, které odpracovaly a platily odvody po dobu 40 let, zatímco nyní je tato lhůta stanovena na 35 let. Pobíraná částka v předčasném důchodu by se navíc měla krátit víc než dosud. V případě, že ceny vzrostou minimálně o pět procent od posledního přidání, dostanou důchodci místo mimořádné valorizace důchodů dočasný přídavek, kde jeho výše bude stanovena vyhláškou MPSV.

Hnutí SPD bude dále podnikat kroky, aby tato vládní novela zákona o důchodovém pojištění nebyla schválena. Velmi výrazně totiž poškozuje slušné a pracující občany, kteří celý život tvrdě a poctivě pracovali pro náš stát, a kteří na oplátku od státu očekávají slušné zabezpečení v zaslouženém důchodu. Tato projednávaná novela je zcela neetická, asociální a pro tyto lidi velmi ponižující.

9. 6. 2023

S hlubokou úctou vzpomínáme na oběti z vyhlazené obce Lidice!

Desátý červen roku 1942 zůstane černě zapsán v historii naší republiky. Německými okupanty byla vypálena a zcela srovnána se zemí obec Lidice v okrese Kladno. Vyhlazení Lidic bylo součástí německého teroru rozpoutaného po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Celkem bylo vyvražděno 340 lidických obyvatel.

Hnutí SPD je vlastenecké hnutí hájící národní zájmy, které respektuje naši historii, kulturu a tradice. Trvale prosazujeme a podporujeme všechny formy vlastenectví našich občanů, s cílem prohlubování jejich pocitu národní hrdosti. Na naše občany, kteří prokázali svou lásku k vlasti i za cenu svých životů, nesmíme nikdy zapomenout, a jejich odkaz musíme předávat našim dalším generacím. Mezi ně bezesporu patří i všechny lidické oběti z června roku 1942.

V osudný den 10. června 1942, kdy v obci Lidice žilo kolem pěti set obyvatel, bylo jednotkami SS a německé policie pod vedením K. H. Franka zastřeleno 173 lidických mužů. Ženy a děti nejdříve strávily tři dny v tělocvičně kladenského gymnázia, poté byly děti od matek odděleny. Ženy byly následně převezeny do koncentračních táborů. Děti, které nebyly vybrány k poněmčení nebo přesáhly jeden rok věku, skončily v německém nacistickém koncentračním táboře Chelmno na území okupovaného Polska. Celkem 82 dětí z Lidic bylo v tomto koncentračním táboře udušeno v pojízdných plynových komorách.

Po konci druhé světové války se z koncentračních táborů vrátilo zpět 143 lidických žen a po velkém úsilí se podařilo najít také 17 dětí, které nacisté odvezli do Německa na převýchovu. Tři roky od tragédie – 10. června 1945 slíbil prezident Edvard Beneš, že Lidice znovu obnoví. Nová obec stojí jen nedaleko té původní.

Věnujte s námi v den 81. výročí lidické tragédie tichou vzpomínku jejím obětem. V sobotu dopoledne položí zástupci Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje v rámci pietního aktu věnec u hromadného hrobu. Lidické oběti nám připomínají hodnoty, za které je nutné bojovat i v těch nejtěžších chvílích a je naší vlasteneckou povinností chovat ke všem z nich hlubokou úctu a vzpomínku.

7. 6. 2023

Těšíme se na osobní setkání s vámi při demonstraci v Mladé Boleslavi!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda hospodaří s nejhorším deficitem v historii ČR a vede republiku k bankrotu. I proto by měla odstoupit. Fialova vláda chce prosadit pokles reálných důchodů a propad seniorů do chudoby. To odmítáme a předložíme ve Sněmovně vlastní pozměňovací návrhy, které zajišťují důstojné penze. Evropská unie projevuje mocenskou aroganci. Hnutí SPD stojí za Maďarskem, které čelí perzekuci a diskriminaci ze strany Bruselu a europoslanců Fialovy vlády a hnutí ANO.

1. Fialova vláda hospodaří s nejhorším deficitem v historii ČR a vede republiku k bankrotu. I proto by měla odstoupit.

Státní rozpočet na letošní rok skončil ke konci května v minusu ve výši 271,4 miliard korun, přičemž na celý letošní rok si koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN prosadila schodkový rozpočet ve výší minus 295 miliard korun. Takže za pět měsíců je 92 % deficitu vyčerpáno a jedná se o nejhorší deficit státního rozpočtu v novodobé historii České republiky vůbec. Je tedy jasné, že rozpočet na letošní rok je zcela nereálný, na což SPD upozorňovala již od samého začátku jeho projednávání ve Sněmovně. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na teatrální tiskové konferenci představil tzv. „konsolidační balíček" ve výši 94 miliard korun. Po týdnu ale přichází s dalším „konsolidačním balíčkem" na úspory státu ve výši dalších 20 miliard korun. Navrhuje se v něm například snížení platových tarifů státních zaměstnanců o 5 % nebo odložení plánované valorizace plateb za státní pojištěnce, což již způsobilo stávkovou pohotovost pracovníků ve zdravotnictví. Podle Eurostatu máme třetí nejvyšší inflaci v Evropě vůbec a Česká republika je jednou ze tří zemí Evropy, které nemají hospodářský růst zpět na úrovni před covidovou krizí. Vláda přitom vybrala z důvodu dvouciferné inflace nad rámec celkově již více než 200 miliard korun na daních. Ministr financí Zbyněk Stanjura je nekompetentní a měl by jako správce státní kasy okamžitě odstoupit a s ním celá vláda. Demonstrace proti vládě Petra Fialy (pořádané hnutím SPD) po celé republice jsou tak naprosto oprávněné. Říkáme dost této vládě pětikoalice a přijďte nás podpořit na naši další demonstraci „Lidé proti vládě" ve středu 7. června od 15:30, tentokrát do Mladé Boleslavi v Parku Výstaviště!

2. Fialova vláda chce prosadit pokles reálných důchodů a propad seniorů do chudoby. To odmítáme a předložíme ve Sněmovně vlastní pozměňovací návrhy, které zajišťují důstojné penze.

Na mimořádné schůzi Sněmovny se tento čtvrtek začne v tzv. prvním čtení projednávat úvodní série vládních návrhů změn zákona o důchodovém pojištění a systému důchodů. Jde o opatření, která mají za cíl výrazně omezit budoucí valorizace důchodů a zásadně zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného starobního důchodu. Hnutí SPD tento vládní materiál v předložené podobě zcela odmítá a předloží k němu své vlastní pozměňovací návrhy, které zajišťují důstojné penze. Vláda Petra Fialy (ODS) chce významně snížit řádné valorizace důchodů a ty mimořádné, pro případ vyšší inflace, chce úplně zrušit a nahradit je nízkým sociálním příspěvkem na omezenou dobu, který se ale nestane trvalou součástí výměru důchodu. To povede k dalšímu poklesu reálných důchodů, propadu velkého množství seniorů do příjmové chudoby a zasáhne to nejvíce nízkopříjmové seniory. Neúnosné zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu zase poškodí zaměstnance v náročných profesích. Tato vládní předloha je tak jen snahou o snižování rozpočtového deficitu, který tato vláda sama způsobila a neustále jej prohlubuje, na úkor příjemců důchodů a rezignací na skutečnou, přínosnou a dlouhodobou důchodovou reformu.

3. Evropská unie projevuje mocenskou aroganci. Hnutí SPD stojí za Maďarskem, které čelí perzekuci a diskriminaci ze strany Bruselu a europoslanců Fialovy vlády a hnutí ANO.

Evropský parlament vyzval minulý čtvrtek členské země EU, aby neumožnily Maďarsku kvůli jeho údajným problémům s dodržováním zásad právního státu a tzv. evropských hodnot v příštím roce vykonávat předsednictví v Radě EU. Ve svém usnesení Evropský parlament vyhrožuje členským státům EU, že pokud nebudou otázku maďarského předsednictví co nejdříve řešit, přijme vůči nim odpovídající opatření. Rezoluce Evropského parlamentu rovněž požaduje, aby Evropská komise neuvolňovala Maďarsku peníze ze zmrazených unijních fondů. Pro toto hanebné usnesení hlasovali z českých europoslanců zástupci Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 a dvě europoslankyně zvolené za hnutí ANO. Oba europoslanci zvolení za hnutí SPD hlasovali samozřejmě proti. Jde o další z případů vrcholné mocenské arogance institucí EU vůči členským státům s nepokrytými rysy vydírání. Usnesení Evropského parlamentu je přímou výzvou k porušování základních smluv EU a diskriminací Maďarska z politických důvodů, jelikož v rámci orgánů EU provozuje samostatnou politiku hájící jeho národní a státní zájmy a podle toho zde také hlasuje. Za to nesmí být v demokratickém společenství nikdo trestán. Hnutí SPD vyjadřuje Maďarsku v této věci plnou podporu.

6. 6. 2023

Německo zvýšilo ostrahu státních hranic, požadujeme to i od Fialovy vlády!                

Od počátku tohoto roku se výrazně zvýšily počty nelegálních imigrantů mířících do unijních zemí, kdy nejvíce z nich se chce dostat do cílové destinace – Německa. To z rozhodnutí německé ministryně vnitra Nancy Faeserové z obavy z nelegální imigrace posiluje policejní hlídky u svých státních hranic s Českou republikou a Polskem.

Hnutí SPD dlouhodobě požaduje po naší vládě, konkrétně po ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN), stálou ochranu státních hranic, aby byla zajištěna bezpečnost našich občanů. Hlavní důvod pro tato opatření spatřujeme v rostoucí nelegální imigraci, kdy poslední dobou evidujeme nárůst zadržených imigrantů ze Sýrie, což dokladují policejní statistiky.

Velký nárůst počtu nelegálních imigrantů je nyní zaznamenáván na tzv. východní cestě, což je migrační trasa vedoucí přes Rusko, Bělorusko a Polsko, pak dále do Německa. Jedná se převážně o imigranty ze Sýrie, Afganistánu a Iráku, tedy vyznavače islámské ideologie. Dle agentury DPA přistoupilo Německo k zesílení kontrol na státních hranicích s Polskem a Českou republikou na základě údajů spolkového ministerstva vnitra.

Ta samá situace související s nárůstem nelegální imigrace je zaznamenána na středomořské trase. Italská vláda vyhlásila v této souvislosti v dubnu letošního roku nouzový stav kvůli rostoucím počtům imigrantů. Potrvá šest měsíců a vláda na opatření s ním spojená vyčlení v první fázi pět milionů eur (asi 120 milionů Kč). Itálie se letos potýká s více než čtyřnásobným přílivem imigrantů ve srovnání s loňskem. Místopředseda vlády a ministr dopravy Matteo Salvini v této souvislosti vyzval Brusel, aby Itálii pomohl: „Je nutné, aby se Evropa probudila a zasáhla. Už roky jen mluví, ale nehnula ani prstem.“

Hnutí SPD ve svém programu jasně odmítá přijímání nelegálních imigrantů na území České republiky, neboť je považuje za velké bezpečnostní riziko. Též říkáme jasné NE proimigrační politice, kterou prosazuje Evropská unie. Naše stanovisko ohledně ochrany státních hranic je neměnné. Policie České republiky musí zajistit trvalou kontrolu našich stáních hranic.

2. 6. 2023

Hnutí SPD, na rozdíl od Fialovy vlády, podporuje prorodinnou politiku!

Včera jsme si připomněli Mezinárodní den dětí. Je povinností státu utvářet dětem co nejlepší podmínky pro jejich bezstarostný život, s čímž úzce souvisí podpora pracujících rodin s dětmi.

Hnutí SPD, vycházeje ze svého programu, podporuje prorodinnou politiku, která by měla být prvořadým veřejným zájmem a stát by měl garantovat její financování v co největším rozsahu. V našem programu předkládáme širokou škálu nástrojů, pomocí jejich realizace by se výrazně pomohlo našim pracujícím rodinám starajících se o děti. Základní rodinu definujeme jako rodiče (muž a žena) žijící ve společné domácnosti a vychovávající děti a proto navrhujeme zavést funkční podporu těchto rodin s cílem zvýšení porodnosti.

Současná Fialova vláda v žádném případě nečiní opatření, s jejichž pomocí by se zlepšila životní situace mladých rodin s dětmi, a svými nekompetentními návrhy spíše škodí této pro stát tak důležité skupině našich občanů. Jako příklad uvedu některé vládní návrhy, které představila vláda ve svém konsolidačním balíčku, jenž uberou další finance z rodinných rozpočtů rodin s dětmi. Zrušením školkovného a omezením možnosti využití slevy na manželku připraví pracující rodiny s předškolními dětmi o více jak čtyřicet tisíc ročně.        

Pro naše pracující rodiny s dětmi jsme připravili projekt s názvem: „Rodina na prvním místě“, se kterým se mohou všichni seznámit prostřednictvím webových stránek (www.rodinana1miste.cz). Uvedu některé body z tohoto projektu, jako je například podpora družstevní výstavby a podpora nájemního bydlení v obecních bytech. Dále navrhujeme zavést výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dítěte, a poskytnutí příspěvku na splácení hypotéky rodinám v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě v rámci rodičovské dovolené. Pracujícím rodičům chceme zvýšit porodné na první a druhé dítě a poskytnout jim porodné i u třetího a každého dalšího narozeného dítěte. Rodičovský příspěvek chceme pravidelně zvyšovat, prioritně na děti pro pracující a zdravotně postižené rodiče.

Hnutí SPD považuje dobře fungující rodinu, kde rodiče pracují a vychovávají děti, za základ prosperity naší republiky, a proto konkrétními návrhy chceme posílit prorodinnou politiku garantovanou státem. Založení rodiny musí být pro rodiče motivačně výhodné a v žádném případě to nesmí pro mladé pracující rodiny znamenat jejich sociální a ekonomický propad.

31. 5. 2023

Hnutí SPD je programově proti zvyšování daní českým občanům a firmám!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda svým „konsolidačním balíčkem" předvádí aroganci moci. Hnutí SPD je programově proti zvyšování daní českým občanům a firmám. Fialova vláda ukázala naprostou nepřipravenost na letošní zvýšení počtu žáků ukončujících základní školy. Fialova vláda výrazně zhoršuje podmínky penzijního spoření. Hnutí SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření. Prezident Petr Pavel hrubě urazil český národ a oběti nacismu. Vyzýváme prezidenta k omluvě.

1. Fialova vláda svým „konsolidačním balíčkem" předvádí aroganci moci. Hnutí SPD je programově proti zvyšování daní českým občanům a firmám.

Vláda Petra Fialy po roce nicnedělání schválila tzv. „konsolidační a ozdravný balíček" na letošní rok v celkové výši 94,1 miliardy korun. Není to žádný konsolidační a už vůbec ne ozdravný balíček, ale obsáhlá daňová reforma, která zvýší daně všem bez rozdílu. Přitom nejen před volbami, ale dokonce ještě nedávno premiér Petr Fiala (ODS) a pětikoalice veřejně tvrdili, že daně zvyšovat nebudou. Minulý týden ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vyzval dotčené subjekty k zaslání připomínek k tomuto materiálu a stanovil termín k jejich zaslání v délce pouhých pěti pracovních dnů. Vláda přitom hodlá měnit celkem 57 zákonných norem a jenom důvodová zpráva má celkem 238 stran. Podle hnutí SPD toto není dialog, ale pouze arogance moci. Předkládaný materiál zároveň vykazuje celou řadu nedostatků. Například z národních dotací, ze kterých se stal regulérní byznys a podhoubí pro korupci, vláda chystá seškrtat 54, 4 miliardy korun, ale materiál neuvádí, konkrétně kterých se to týká. Hnutí SPD je programově proti zvyšování daní českým občanům a firmám, proto tyto vládní návrhy nepodpoříme. Pro SPD jsou naši občané na 1. místě.

2. Fialova vláda ukázala naprostou nepřipravenost na letošní zvýšení počtu žáků ukončujících základní školy.

Vláda Petra Fialy (ODS) a ministerstvo školství (vedené již třetím nominantem hnutí STAN v tomto volebním období), ukázaly naprostou nepřipravenost na letošní zvýšení počtu žáků ukončujících základní školy. Těchto žáků je zhruba o 11 tisíc více oproti loňsku. Důsledkem je stav, kdy nejsou dostatečné kapacity a tisíce z nich nyní nemají zajištěno místo v 1. ročníku střední školy pro příští školní rok ani na jednu ze dvou škol, na které se hlásili. Rodiče jsou tak nuceni pro své děti hledat prakticky jakákoli studijní místa, aby jinak neskončily v září na Úřadu práce. Problém se týká zejména hlavního města Prahy a Středočeského kraje, ale nejen jich. Selhaly tak zejména krajské samosprávy, do jejichž gesce v případě zřizovatelů střední školství spadá. Demografický vývoj je léta dobře známý a na tuto situaci se bylo možné postupně připravit. Dle hnutí SPD je zde nutná kombinace krátkodobých a dlouhodobých opatření. K těm krátkodobým patří rozšíření povolených kapacit studentů ve třídách a dočasné pronájmy dalších vhodných prostor pro potřeby škol. Z hlediska delší časové perspektivy je nutná reforma podoby přijímacího řízení a dlouhodobé systémové plánování dostatečných kapacit ve středním školství dle výhledu populačního vývoje, a rovněž tak přizpůsobení podoby struktury středního školství potřebám trhu práce včetně významného rozšíření kapacit technického, a zejména učňovského školství.

3. Fialova vláda výrazně zhoršuje podmínky penzijního spoření. Hnutí SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhuje v rámci opatření, které zavádějícím způsobem nazývá důchodovou reformou, výrazné zhoršení a zpřísnění podmínek státní podpory dobrovolného penzijního spoření občanů. Konkrétně se jedná o významné omezení – a v některých případech až o zrušení – státních příspěvků na tento typ spoření. Příspěvek od státu tak mají nově dostávat jen ti občané, kteří si své úspory z penzijního spoření nechají posílat po dobu deseti let ve splátkách jako rentu. Když si je vyberou jednorázově, o státní podporu přijdou. Jde o naprosto nedůvodné a diskriminační opatření, které trestá zodpovědné občany, kteří se dlouhodobě zajišťovali na stáří. Vláda chce navíc změnit i další podmínky státní podpory penzijního spoření – například zvýšit povinnou měsíční výši úložky, od které je poskytován státní příspěvek z 300 na 500 korun a úplně odebrat tento příspěvek občanům, kteří si platí na penzijní spoření i v důchodovém věku. To jsou opět demotivující návrhy, které oslabí ochotu občanů spořit sobě nebo svým dětem a vnukům na penzi. Hnutí SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření. Státní příspěvek bychom poskytli i při měsíčních úložkách nižších než 300 korun měsíčně, abychom tak výrazněji podpořili nízkopříjmové a mladší občany. Rozšířili bychom i státní podporu stavebního spoření, kterou chce vláda Petra Fialy (ODS) naopak také výrazně omezit.

4. Prezident Petr Pavel hrubě urazil český národ a oběti nacismu. Vyzýváme prezidenta k omluvě.

Prezident republiky Petr Pavel se 21. května ve svém projevu u příležitosti 78. výročí ukončení druhé světové války a osvobození naší vlasti při Terezínské tryzně dopustil hrubé urážky českého národa a českého státu a všech obětí německé okupace českých zemí a bojovníků proti ní. Jedná se zejména o tyto pasáže z jeho projevu: „Na oběti našich historických chyb nesmíme zapomínat", nebo „Odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijmout, a poučit se z nich.". V kontextu času a místa, kde byla tato slova pronesena a s vědomím všech historických souvislostí jde o výroky, které jsou nepřijatelné, nepřípustné a neslučitelné s výkonem funkce prezidenta České republiky. Hnutí SPD proti těmto výrokům hlasitě protestuje. Naši předkové, občané českého a československého státu, nezpůsobili historické chyby, nebyli u přijímání Norimberských zákonů, nezřizovali koncentrační tábory, nepodíleli se na holocaustu a nepáchali válečné zločiny, tak jako nacistické Německo v letech 1933-1945. Naopak byli oběťmi německých zločinů a hrozilo jim úplné vyhlazení. Prezident republiky Petr Pavel vědomě zaměňuje zločince za oběti! Prezident České republiky se obdobných výroků v takto zásadních věcech z hlediska historie a samotné existence vlastního státu nesmí dopouštět a neexistuje pro ně žádná přijatelná omluva. Prezident České republiky Petr Pavel není prezidentem Německa ani Evropské unie. Jde o nepřípustnou relativizaci zločinů nacismu, kterou prezident republiky (ale i premiér Petr Fiala a ministr školství Mikuláš Bek) podporují svou účastí na akcích tzv. sudetských Němců a poníženými a podlézavými postoji vůči nim. To ohrožuje nejvlastnější české národní zájmy. Za svůj skandální projev musí nést prezident Petr Pavel osobní odpovědnost. Zejména vůči našim předkům, vůči všem občanům naší země, kteří bojovali proti německému okupačnímu teroru, kteří v tomto vítězném boji padli, anebo se stali jeho oběťmi, a také vůči jejich pozůstalým. Očekáváme, že Petr Pavel přijme odpovědnost za svoje výroky a omluví se.

30. 5. 2023

Hnutí SPD je zásadně a dlouhodobě proti přijetí eura v České republice!     

To, že euro nelze udržet v tak rozdílných ekonomikách, jako je Německo, Rumunsko nebo Řecko, se vědělo od začátku a jeho zavedení bylo pouze nesmyslným politickým rozhodnutím.

Ve Sněmovně je hnutí SPD jediným subjektem, který se zásadně staví proti přijetí eura, neboť jsme přesvědčeni, že by jeho přijetí výrazně poškodilo naši ekonomiku, a hlavně naši suverenitu. Vstup České republiky do eurozóny by měl také negativní dopady pro naše občany, kteří by pocítili nárazové zvýšení cen. Státu by vznikly nemalé finanční náklady v rámci administrativního zavedení eura a mohl bych zmínit celou řadu záporů, např. ztrátu autonomní monetární politiky, což je nástroj centrální banky (ČNB), kterým ovlivňuje stabilitu cenové hladiny, vyrovnanost platební bilance, ekonomický růst, míru nezaměstnanosti a stabilitu měnového kurzu. Základním cílem ČNB je hlídání a aktivní ovlivňování míry znehodnocení peněz – inflace.

Naopak ostatní politické strany zastoupené ve Sněmovně přijetí eura dříve podporovaly nebo stále podporují. Strany vládní pětikoalice přijetí eura prosazovaly v rámci předvolební kampaně do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Rychlé zavedení eura v současné Fialově vládě začali opět prosazovat koaliční partneři z hnutí STAN, kdy na červencovém sjezdu minulý rok v Hradci Králové zmínil tlak na přijetí eura ve svém projevu předseda hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan. Poslanci za hnutí STAN by toto téma chtěli co nejdříve protlačit na vládní stůl.

Česká koruna stále posiluje a dle finančních ukazatelů je nejsilnější vůči euru téměř za patnáct let. Euro jako evropskou měnu táhne dolů Německo, představující největší evropskou ekonomiku. Podle zpřesněných údajů zveřejněných koncem minulého týdne se hrubý domácí produkt (HDP) Německa ve srovnání s předchozími třemi měsíci snížil o tři desetiny procenta a propadl se do recese. To negativně ovlivní finanční stabilitu eurozóny, kde je euro oficiální měnou.

Hnutí SPD chce mít v České republice za měnu českou korunu. Pro Českou republiku nabízíme reálnou alternativu – vystoupení z EU na základě referenda a spolupráci suverénních národních států. Naším cílem je bezpečná, spravedlivá, prosperující a suverénní Česká republika. Proto odmítáme vstup ČR do eurozóny, a naopak požadujeme zachování české koruny.

24. 5. 2023

Odmítáme zvyšování daní a preferujeme cestu plošných škrtů provozních výdajů!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,       

Fialova vláda svým „úsporným balíčkem" způsobí jen další zdražování a ožebračí občany. Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti Green Dealu a proti likvidaci výroby automobilů ze strany EU. Podporujeme Maďarsko v tom, že zablokovalo vyplácení vojenské pomoci EU pro Ukrajinu. Prosazujeme mírové řešení, ne válku. Odmítáme rušení rodných čísel a jejich nahrazení identifikátorem za 56 miliard. Je to tunel Fialovy vlády na peníze občanů.

1. Fialova vláda svým „úsporným balíčkem" způsobí jen další zdražování a ožebračí občany.

Podle aktuálního výzkumu agentury STEM/MARK s opatřeními spojenými s tzv. „vládním úsporným balíčkem" dvě třetiny občanů nesouhlasí. Postoje hnutí SPD jsou v tomto ohledu shodné s většinovým odmítavým názorem českých občanů. Jedná se v podstatě o nejrozsáhlejší zvýšení daní v dějinách samostatné České republiky, které povede ke zdražení absolutní většiny typů zboží a služeb, což posílí růst inflace. Dalším důsledkem vládních opatření bude citelný propad čistých příjmů domácností, které nejvíce postihnou pracující rodiny s předškolními dětmi, jež v důsledku zrušení školkovného a omezení možnosti využití slevy na manželku přijdou o více než 40 000 korun ročně. Zvyšují se mj. daně na vodu, teplo, léky, dopravu, kadeřnické služby a pivo. Plánují se také zvýšené odvody daní z příjmu právnických osob, zavedení nemocenského pojištění zaměstnanců a vyšší odvody pro živnostníky a zvýšení daně z nemovitostí dokonce o 100 %. Máme stále jedny z nejdražších potravin v Evropě a naši občané jezdí za levnějšími nákupy do Polska a Německa. Odmítáme dotační byznys, kde se navíc ukazuje, že plánované vládní škrty nebude z velké části možné vůbec realizovat, protože jsou vázány na platné zákony nebo na již uzavřené smlouvy a schválené projekty. Hnutí SPD odmítá zvyšování daní a preferuje jít cestou plošných škrtů provozních výdajů na jednotlivých ministerstvech, zrušení všech zbytných veřejných plateb do zahraničí či předražených zahraničních zbrojních nákupů. Na straně příjmů je třeba zdanit zahraniční spekulativní kapitál a nezdaněné dividendy vyváděné z České republiky do ciziny.

2. Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti Green Dealu a proti likvidaci výroby automobilů ze strany EU.

Italský vicepremiér a ministr dopravy Matteo Salvini, předseda politické strany Liga, což je partnerský subjekt hnutí SPD v rámci mezinárodní frakce vlasteneckých stran EU Identita a demokracie, deklaroval v minulém týdnu odhodlání zajistit v rámci orgánů EU zablokování přijetí nařízení emisní normy Euro 7, které by od roku 2025 výrazně poškodilo evropský automobilový průmysl. Norma Euro 7 by přinesla praktický konec výroby cenově dostupných malých a středních automobilů, navíc i zcela postrádá jakékoli ekologické opodstatnění. Slovenský parlament zase v minulém týdnu uložil slovenské vládě povinnost, aby v orgánech EU její ministři hlasovali proti veškerým návrhům směřujícím ke znevýhodnění nebo k zákazu výroby a prodeje aut se spalovacími motory, o čemž nedávno – za podpory vlády Petra Fialy – EU rozhodla. Zákaz výroby aut se spalovacími motory i norma Euro 7 jsou opatření, které přímo vycházejí z projektu EU Green Deal, který je dlouhodobě likvidační vůči evropskému průmyslu, dopravě či energetice a vede pouze k dalšímu zadlužování států a k propadu životní úrovně širokých vrstev občanů. Green Deal odsouhlasil tehdejší premiér Andrej Babiš a podporuje ho i vláda Petra Fialy. Hnutí SPD požaduje po Fialově vládě, aby postupovala v této věci obdobným způsobem jako Matteo Salvini anebo slovenský parlament.

3. Podporujeme Maďarsko v tom, že zablokovalo vyplácení vojenské pomoci EU pro Ukrajinu. Prosazujeme mírové řešení, ne válku.

Maďarsko v minulém týdnu zablokovalo vyplacení další části vojenské pomoci EU určené pro Ukrajinu ve výši 500 milionů eur (asi 11,8 miliardy korun). Tento postoj Maďarska okamžitě kritizoval český prezident Petr Pavel. Hnutí SPD považuje maďarský postoj v této záležitosti za zodpovědný a realistický a jeho kritiku ze strany českého prezidenta za krok, který poškozuje česko-maďarské vztahy a strategickou spolupráci v rámci zemí tzv. Visegrádské čtyřky. Dodávky zbraní a vojenské pomoci na Ukrajinu ze zahraničí přispívají pouze k eskalaci tamního konfliktu a k úmrtí tisíců nevinných lidí. Tato pomoc je navíc poskytovaná na dluh, který budou muset splácet další generace občanů členských států EU včetně České republiky. Hnutí SPD podporuje mírové a diplomatické řešení konfliktu na Ukrajině.

4. Odmítáme rušení rodných čísel a jejich nahrazení identifikátorem za 56 miliard. Je to tunel Fialovy vlády na peníze občanů.

Od příštího roku mají začít úřady veřejné správy měnit rodná čísla občanů za nové identifikátory, které již nebudou obsahovat údaje o datu narození nebo pohlaví občana. To mimo jiné zahrnuje i výměnu všech občanských a řidičských průkazů. Zavedení tohoto systému bude enormní finanční a administrativní zátěží pro veřejný i soukromý sektor a jeho náklady experti odhadují minimálně na 56 miliard korun. Jedná se o naprosto neodůvodněný a drahý projekt, který zkomplikuje životy občanů a tisíců institucí a firem a bude znamenat další nesmyslné náklady pro stát v době, kdy musí být prioritou šetření na straně veřejných výdajů. Efekt tohoto opatření, které na vládní úrovni prosazuje zejména Ivan Bartoš (Piráti) na zlepšení životů lidí a fungování veřejné správy, bude nulový až záporný. Například Česká asociace pojišťoven spatřuje velké riziko v tom, že rušení rodných čísel může znamenat složitější komunikaci nejen pro klienty pojišťoven, ale i mezi státem a soukromým sektorem. Může dojít i k ohrožení ochrany soukromí občanů. Jedná se tak hlavně o snahu nalézt pracovní náplň pro Fialovou vládou zbytečně nově zřízenou a drahou Digitální a informační agenturu. Současný systém identifikace občanů pomocí rodných čísel je zažitý a plně funkční a není jediný důvod jej měnit.

23. 5. 2023

Hlasovali jsme proti přijetí zákona o České televizi a Českém rozhlasu!

Minulou středu vládní poslanci schválili ve třetím čtení novelu zákona o České televizi (ČT) a o Českém rozhlasu (ČRo), spočívající ve změně volby Rady ČT a Rady ČRo. Také se zvýší počet členů Rady ČT z 15 na 18. Schválením této novely zákona, kterou prosazovala vládní pětikoalice hned po svém nástupu k moci, posílila své politické ambice mít zcela pod svou kontrolou největší veřejnoprávní média v zemi. 

Hnutí SPD od počátku projednávání navrhované změny zákona o ČT a ČRo v Poslanecké sněmovně obstruovalo její schválení, ale vládnoucí pětikoalice silou převahy svých poslanců nakonec dosáhla svého. Nyní bude snadněji ovlivňovat hlavně zpravodajské pořady s cílem větší propagace kroků EU, viz nesmyslné nařízení ve jménu Green Dealu, nebo podporou kolonizace Evropy nezákonnou imigrací z Afriky a dalších zemí. Naopak ještě více zesílí tlak na šíření nenávisti vůči názorům opozice a potírání svobody slova, jež nebudou ve jménu bruselských myšlenek.

Oponenti probruselské ideologie budou dostávat ještě méně prostoru ve zpravodajských pořadech našich veřejnoprávních médií, což se už několikrát od nástupu Fialovy vlády potvrdilo, naposledy v průběhu prezidentských voleb. Zde stojí za připomenutí, co patří mezi hlavní úkoly ČT coby poskytovatele veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Jde o poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Přijetím výše zmiňované novely zákona se ještě více posílí jednobarevnost a neprůstřelnost systému, který chrání zcela jasnou nevyváženost a jednostrannost některých pořadů České televize a Českého rozhlasu.

Novela zákona zavádí přísnější podmínky pro navrhování kandidátů na členy mediálních rad, kdy je budou moci nominovat jen organizace, spolky a instituce, existující alespoň 10 let. Ke zvolení generálního ředitele ČT bude stačit prostá nadpoloviční většina hlasů namísto současné alespoň dvoutřetinové shody. Navíc nově Senát bude volit 6 členů z celkem 18 členů. Podmínka dvou třetin hlasů zůstává pouze pro odvolání ředitele. Fialova vláda si tak chce zajistit podmanění veřejnoprávních médií s tím, že si navolí takové loajální televizní radní, kteří následně budou rozhodovat o tom, kdo bude stát v čele našeho politicky a společensky nejvlivnějšího média dalších šest let.

Poslanci SPD hlasovali proti přijetí této novely zákona. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, aby Česká televize i Český rozhlas byly státní příspěvkovou organizací s pevným rozpočtem pod kontrolou nezávislého Nejvyššího kontrolního úřadu, a aby senioři a zdravotně postižené osoby nemuseli platit koncesionářské poplatky.

19. 5. 2023

Občané mají právo vyjádřit svou nespokojenost s vládní politikou!

Většina občanů České republiky je stále ve větší míře nespokojena s tím, jak současná vláda Petra Fialy (ne)plní to, co slibovala v rámci předvolební kampaně a co deklarovala v Programovém prohlášení vlády ze dne 6. ledna 2022.

Hnutí SPD to, co současná vláda předvádí, vnímá jako velký podvod na naše voliče. Ve zmíněném Programovém prohlášení vlády České republiky se Fialova vláda zavázala k naplnění programu, který považovala vládnoucí pětikoalice za nezbytný pro to, aby Česká republika dokázala obstát v konkurenci dalších vyspělých zemí, a aby mohla svým občanům dlouhodobě zajistit bezpečnou existenci a stále rostoucí životní úroveň. Za téměř rok a půl vládnutí ale Fialova vláda nesplnila téměř nic. Životní úroveň se všem občanům výrazně snižuje a celá řada občanů je z důvodu zajištění všech životních potřeb odkázána na to, že musí žádat o sociální dávky. Je zcela tristní, že do této skupiny už patří i slušní a pracující občané, včetně pracujících rodičů vychovávajících děti.

Nyní tuto aroganci vůči našim občanům dala Fialova vláda jasně najevo představeným daňovým balíčkem a návrhem tzv. důchodové reformy. Vláda tyto návrhy předem nekonzultovala se všemi subjekty, které by se k tomu měly vyjádřit (opoziční strany, odbory a další). Například opozice (hnutí SPD a ANO) ve Sněmovně podle očekávání neprosadila ani jeden z diskusních bodů, v nichž chtěla probírat vládní konsolidační balíček a reformu důchodů, poté co byly vládou představeny. Odborům už také došla trpělivost, a na protest proti vládnímu konsolidačnímu balíčku vyhlásilo toto pondělí 31 svazů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) stávkovou pohotovost, ke které se přidaly i odbory automobilky Škoda Auto. Právo na stávku v České republice zaručuje čl. 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, kde se stanoví, že právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem, přičemž toto právo nepřísluší soudcům, státním zástupcům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů.

Hnutí SPD plně podporuje odborářské organizace, protože se jednoznačně postavily za zaměstnance, a pevně doufá, že nepoleví, dokud nedosáhnou přijatelných kompromisů, a v případě, že se tak nestane, přistoupí ke generální stávce.

Hnutí SPD pořádá demonstrace LIDÉ PROTI VLÁDĚ, na které mohou občané podepsat petici za odvolání vlády Petra Fialy. Ty nejbližší proběhnou dne 24. května 2023 v Liberci na Soukenném náměstí, dne 7. června 2023 v Mladé Boleslavi – Park Výstaviště, a dne 21. června 2023 v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí, vždy od 15:30 hodin. Pro nás jsou naši občané na prvním místě!

17. 5. 2023

Prioritou hnutí SPD je usilovat o mírové řešení vojenského konfliktu na Ukrajině!       

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda zvýšením daní ve svém balíčku sprostě okrade občany o další peníze. Odmítáme vládní důchodovou reformu, která skandálně snižuje důchody a zvyšuje věk odchodu do důchodu. Čeští občané si myslí, že podpora Ukrajiny ze strany Fialovy vlády je příliš vysoká. Chceme mír, ne válku! Premiér Fiala přislíbil účast člena vlády na sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jde o urážku všech českých bojovníků proti německé okupaci a všech jejích obětí. Fialova probruselská vláda chce mocensky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas.

1. Fialova vláda zvýšením daní ve svém balíčku sprostě okrade občany o další peníze.

Vládě Petra Fialy (ODS) trvale klesají volební preference. Neúnosně prohlubuje deficit státního rozpočtu. Ten skončil v letošním březnu ve schodku 166,2 miliardy korun, což je vůbec nejhorší výsledek prvního čtvrtletí od vzniku České republiky. V dubnu už pak dosáhl objemu 200 miliard korun! Strukturu a parametry státního rozpočtu hnutí SPD dlouhodobě kritizuje a jeho výrazné nedostatky konstatuje mj. ve svých výročních zprávách i Nejvyšší kontrolní úřad. Vláda nedělala více než jeden rok od nástupu energetické a potravinové krize vůbec nic, čímž dopustila astronomickou inflaci a podpořila její růst a poté přišla až minulý týden s tzv. „konsolidačním ozdravným balíčkem", v němž představila své návrhy „řešení", a to zvyšováním daní a „důchodovou reformou". Podle vlády má výrazné zvýšení daní příští rok přinést do rozpočtu 31 miliard a další rok 70 miliard korun. Přitom před volbami koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) prohlašovala, že žádné daně nezvýší. Hnutí SPD je přesvědčeno, že řešením jsou úspory na straně státu a vláda musí začít v první řadě u sebe, a nikoliv řešit schodek státního rozpočtu snižováním valorizací důchodů a plošným zvyšováním daní. Je potřeba snížit výdaje jednotlivých ministerstev v průměru o 10 %, a nikoliv zavádět obsáhlou daňovou reformu, která bude mít nepříznivý dopad na všechny občany České republiky. Vláda neřeší příčiny, ale hasí pouze důsledky své vlastní nezodpovědné činnosti. Vláda tímto způsobem zcela přenáší svou neschopnost v podobě břemena státního dluhu na slušné a pracující občany namísto toho, aby například konečně zdanila nadnárodní zahraniční korporace, které z ČR ročně vyvádějí nezdaněné stamiliardové zisky a dividendy. Zvýšení DPH u piva z 10 na 21 % je potom posledním pomyslným „hřebíkem do rakve" venkovských hospod. Demonstrace proti vládě Petra Fialy (pořádané hnutím SPD) po celé republice jsou tak naprosto oprávněné. Říkáme dost této vládě pětikoalice!

2. Odmítáme vládní důchodovou reformu, která skandálně snižuje důchody a zvyšuje věk odchodu do důchodu.

Soubor návrhů, které vláda Petra Fialy (ODS) nazývá důchodovou reformou, žádnou skutečnou reformu nepředstavuje. Je to pouze „horkou jehlou" šitá sada dílčích parametrických úprav zákona o důchodovém pojištění. Vláda hodlá už od roku 2030 až o dva měsíce ročně zvyšovat věk odchodu do důchodu a již od roku 2025 se mají nové důchody významně snižovat. Kromě toho se mají od příštího roku snížit řádné valorizace důchodů a ty mimořádné chce Fialova vláda zrušit. To ovšem povede pouze k dalšímu poklesu reálných důchodů a poškodí to zejména nízkopříjmové důchodce. Vláda zároveň velmi zpřísňuje podmínky odchodu do předčasného důchodu, což silně poškodí občany, kteří pracují od 18 let, ale i vysokoškoláky. Vláda ale vůbec nepřichází s žádnými skutečně reformními kroky, které by posílily udržitelnost našeho důchodového systému a zajistily by důstojné důchody současným i budoucím důchodcům. Hnutí SPD takové návrhy již veřejně představilo a mnohé z nich máme připraveny v legislativní podobě. Jde zejména o silnou systémovou podporu porodnosti v pracujících rodinách a o efektivní prorodinnou politiku, která dlouhodobě zajistí dostatek plátců důchodového pojištění. Dále jde o reformu systému exekucí, která umožní osobám v exekucích standardně pracovat jako řádní zaměstnanci za důstojné mzdy a zajistí až 12 miliard korun do systému důchodového pojištění ročně navíc. Vládní soubor návrhů v oblasti důchodů je pro nás jako celek absolutně nepřijatelný a uděláme vše pro to, aby v této podobě nebyl nikdy schválen.

3. Čeští občané si myslí, že podpora Ukrajiny ze strany Fialovy vlády je příliš vysoká. Chceme mír, ne válku!

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) minulou středu zveřejnilo výsledky průzkumu, ze kterého vyplývá, že více než polovina českých občanů nesouhlasí s mírou vládní podpory Ukrajiny a myslí si, že je tato podpora příliš vysoká a rozsáhlá. V otázce poskytování vojenského vybavení Ukrajině je česká veřejnost rozdělena přesně napůl. A jen pouhých 12 procent českých občanů by případně podpořilo vyslání českých vojáků na Ukrajinu a jejich přímé zapojení do bojů. Hnutí SPD dlouhodobě respektuje poskytování humanitární podpory a pomoci skutečným válečným uprchlíkům a osobám postiženým vojenským konfliktem na Ukrajině. Současně jasně říkáme, že jakákoli finanční pomoc z českého státního rozpočtu cizím státům a cizím státním příslušníkům nesmí probíhat na úkor českých občanů, zejména jejich nejohroženějších sociálních skupin, jak se tomu nyní děje. Vláda Petra Fialy (ODS) zvyšuje daně a odvody českým občanům a firmám a snižuje zákonné valorizace důchodů, ale finanční pomoc do zahraničí neomezuje. Zároveň odmítáme jakoukoli vojenskou podporu Ukrajiny, například dodávkami zbraní anebo výcvikem jejích vojáků v našich armádních zařízeních. Prioritou hnutí SPD je usilovat o mírové řešení vojenského konfliktu na Ukrajině, a nikoliv jeho podpora.

4. Premiér Fiala přislíbil účast člena vlády na sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jde o urážku všech českých bojovníků proti německé okupaci a všech jejích obětí.

Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden, v den výročí konce druhé světové války a osvobození naší země od hrůzné německé okupace, po jednání s bavorským premiérem prohlásil, že se zástupce české vlády zúčastní nadcházejícího sjezdu sudetských Němců (Sudetoněmeckého landsmanšaftu), který se uskuteční na konci května. Jde o naprosto nepřijatelný krok, a to nejen pro jeho zcela nevhodné načasování. Jedná se především o pošpinění památky a urážku všech českých bojovníků proti německé okupaci a všech jejích obětí. Na této okupaci a protičeských represích, se kterými byla neoddělitelně spojena, se zásadním způsobem podíleli právě sudetští Němci, kteří ve spojení s Hitlerem, jehož masově podporovali, rozbili první demokratickou Československou republiku a poté zničili i českou státnost a usilovali i o konečné zničení českého národa. Za to byli po válce po právu z Československa odsunuti. Od té doby usilují o revanš a o revizi poválečného uspořádání – včetně požadavků na majetkové restituce a prolomení tzv. Benešových dekretů, zatímco válečné reparace platit nehodlají. Sudetoněmecké organizace jsou dlouhodobě proti České republice ostře nepřátelsky zaměřené, a proto nesmí být pro jakoukoli českou vládu partnery. Sudetoněmecký landsmanšaft má navíc nacistické kořeny. Jednání se sudetskými Němci, včetně účasti zástupců české vlády na jejich sjezdech, je z pohledu hnutí SPD zradou českých národních zájmů!

5. Fialova probruselská vláda chce mocensky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas.

Vládní koalice chce na program aktuální schůze Poslanecké sněmovny opět zařadit návrh zákona, kterým se mění zákony o České televizi a Českém rozhlasu. Jedná se o závěrečné třetí čtení tohoto vládního návrhu. Jeho podstatou je to, že vláda Petra Fialy (ODS) chce dokončit politické ovládnutí kontrolních rad veřejnoprávních médií prostřednictvím jejich personálního složení – a tím si dlouhodobě zajistit dominantní vliv na vysílání České televize a Českého rozhlasu, zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Jde hlavně o to, aby ve vysílání zcela převažovaly pouze provládní a probruselské názory a aby zde byly zastoupeny svými názory zástupci opozice pouze velmi okrajově anebo vůbec. Vládní strany si tím rovněž chtějí pojistit politickou moc a získat neoprávněné výhody v předvolebních kampaních. Vládní koalice chce proto změnit způsob volby kontrolních rad veřejnoprávních médií tak, aby jejich třetinu volil pouze Senát, zatímco nyní je volí Poslanecká sněmovna, která je jediným legitimním reprezentantem názorů široké veřejnosti. Přitom Senát zastupuje pouze naprostou menšinu veřejnosti a má minimální důvěru občanů. Odmítáme i omezení okruhu subjektů, které budou moci navrhovat členy mediálních rad, jen na organizace, které existují více než deset let. To je diskriminační opatření jednoznačně zvýhodňující politické neziskové organizace napojené na strany současné vládní koalice. Poslanci hnutí SPD se snaží přijetí tohoto návrhu zabránit a budou v tom pokračovat.

16. 5. 2023

Vládní plán pro veřejné finance zdraží životy slušným a pracujícím občanům!

S velkou pompou minulý čtvrtek představila vláda Petra Fialy ozdravný plán pro veřejné finance „Česko ve formě“, jehož součástí je konsolidační balíček a návrh důchodové reformy. Většina veřejnosti však s tímto záměrem vlády nesouhlasí.

Hnutí SPD jako opoziční strana zastoupená v Poslanecké sněmovně má k představenému vládnímu konsolidačnímu balíčku celou řadu výhrad a odsuzuje sebechválu pětikoalice, spočívající v tom, že pomocí představeného daňového balíčku dostane opět naši republiku do situace, kdy se zásadně změní trend rostoucího zadlužování našeho státu. Zde ale musím zmínit, co zatím Fialova vláda po téměř roce a půl vládnutí pro naše občany udělala pozitivního. Odpověď je velmi jednoduchá, téměř nic, a navíc je pětikoaliční vláda plně odpovědná za velkou inflaci a rostoucí státní dluh. Nově představená opatření se negativně promítnou do životů českých občanů, pracujících zaměstnanců i živnostníků, rodin s dětmi, studentů, seniorů a zdravotně postižených občanů.    

Zmíním některé návrhy z 55 opatření, obsažené v konsolidačním vládním balíčku, které v hnutí SPD zásadně odmítáme. Zvýšení daně z příjmu právnických osob od roku 2025 ze současných 19 procent na 21 procent a zvýšení odvodů pro živnostníky. Zvýší se také daň z příjmu fyzických osob, a to konkrétně v pásmu příjmu, v jehož rámci se platí vyšší sazba daně (23 %), který se snižuje z čtyřnásobku průměrné mzdy na třínásobek. Občané vlastnící nemovitost pocítí dvojnásobné zvýšení daně z nemovitostí. V balíčku vláda opět ukázala, že nestojí o podporu mladých rodin, neboť navrhuje zrušení školkovného, zrušení daňové slevy na manželku, snížení podpory stavebního spoření a zdražení dálniční známky. Zaměstnanci v následujících letech též nemohou očekávat od současné vlády žádné zlepšení svých financí, spíše naopak. Navrhuje se snížení objemu platů ve veřejné sféře, zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům a opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy.

Daň z přidané hodnoty bude mít dvě sazby. Dosavadní snížené sazby 10 a 15 procent se sloučí na 12 procent. Základní 21procentní sazba zůstane a nově do ní bude zařazeno čepované pivo, opravy kol, obuvi a kožených výrobků, úklid, kadeřnictví a palivové dřevo. Všechny tyto položky výrazně zdraží. V hnutí SPD v této pro naše občany těžké době navrhujeme na přechodnou dobu nulovou sazbu DPH na základní potraviny.

Hnutí SPD má celou řadu připomínek k takto představenému „úspornému balíčku“, neboť většina z navrhovaných opatření pocítí negativně slušní a pracující lidé. Navrhujeme i řešení, kde by stát mohl finance získat a ušetřit. V rámci projednávání daňového balíčku v Poslanecké sněmovně uděláme vše proto, aby některé návrhy, které nejvíce poškodí naše občany, nebyly schváleny. Víme, že to ale bude těžké, neboť poslanci vládní pětikoalice jsou si vědomi své převahy 108 hlasů. Pro hnutí SPD jsou čeští občané na prvním místě, a proto požadujeme demisi Fialovy vlády. Souhlasíte-li s námi, podpořte nás na našich demonstracích proti současné vládě.

12. 5. 2023

Odmítáme další diktát Evropské unie v podobě emisních povolenek!

Státy Evropské unie dne 25. dubna 2023 schválily celou řadu reforem týkajících se klimatických norem, které opět negativně pocítí naši občané. Vše spočívá v tom, že země unijní sedmadvacítky odhlasovaly zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy od roku 2027 a konec bezplatných povolenek v roce 2034.

Hnutí SPD vnímá tento krok jako další neuvážený šílený plán EU, jak připravit naše občany o jejich finance. Sada klimatických norem označovaná jako „Fit for 55“, kterou Rada EU nedávno schválila, má přiblížit EU k cíli snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o alespoň 55 procent oproti roku 1990. Všechny navržené změny pravidel, jež jsou součástí šíleného Green Dealu, podpořila jasná většina členských zemí, pouze Polsko bylo podle webových stránek Rady EU u většiny schvalovaných norem proti nebo se zdrželo hlasování. Úpravy systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) ve střednědobém až dlouhodobém horizontu výrazně zpřísní trh s CO2.

Do působnosti EU ETS budou zařazeny emise z lodní dopravy (od roku 2026 to bude 100 %) a postupně budou rušeny bezplatné povolenky pro odvětví letectví, kdy od roku 2026 se zavede úplné dražení povolenek. Naši občané v souvislosti s přijatými reformami hlavně pocítí vyšší náklady v rámci svých domácností, neboť systém EU ETS se bude od roku 2027 vztahovat na distributory, kteří dodávají paliva odvětví budov, silniční dopravy a dalším odvětvím. Ti následně zvýšené náklady budou účtovat občanům, příjemcům jejich služeb.  

V rámci konečného projednávání nových klimatických norem považujeme za zcela absurdní, že ti samí europoslanci hned po jejich schválení, vytvořili a odhlasovali tzv. „sociální klimatický fond“, který má ochránit domácnosti a podnikatele před vysokými cenami energií a náklady na dopravu vyvolanými zpřísněním systému emisních povolenek, ve kterém má být k dispozici 86,7 miliardy eur (přes dva biliony korun).

Hnutí SPD zásadně odmítá všechna tato opatření vycházející z projektu Green Dealu (Zeleného údělu EU), včetně systému obchodování s emisními povolenkami, pro jehož zpřísnění hlasovali i europoslanci zastoupení ze stran vládnoucí pětikoalice. Hnutí SPD prosazuje vystoupení České republiky z Evropské unie, a to na základě výsledků celostátního referenda.

10. 5. 2023

Hnutí SPD předkládá jasné řešení Fialovy drahoty!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Německo nám dosud nezaplatilo značnou část válečných reparací v řádech bilionů korun. Čest památce našich osvoboditelů. Premiér Fiala shazuje vinu za zdražování na ČNB, přitom za něj může Fialova vláda. Hnutí SPD předkládá jasné řešení Fialovy drahoty. Ministr práce Jurečka a Fialova vláda nesou odpovědnost za to, že desítkám tisíc občanů nebyly přiznány důchody v zákonné lhůtě. Ne migraci, ne genderu, ne válce. Společně s Viktorem Orbánem, s jehož stranou máme uzavřené memorandum o spolupráci, čelíme rozkladné politice Evropské unie. Fialova vláda škodí živnostníkům.

1. Německo nám dosud nezaplatilo značnou část válečných reparací v řádech bilionů korun. Čest památce našich osvoboditelů.

Společně si v těchto dnech připomínáme 78. výročí konce druhé světové války. Nejstrašnější válka v dějinách způsobila smrt více než 72 milionů lidí, včetně 6 milionů obětí židovského holocaustu. Květnové povstání českého lidu a osvobození Československa armádami Spojenců, v čele s tehdejším Sovětským svazem, přinesly definitivní porážku hitlerovského Německa a konec německé okupace českých zemí. Jednalo se o okupaci, která měla jednoznačně genocidní charakter a jejímž konečným cílem byla úplná likvidace Slovanů a českého národa. Je třeba si stále připomínat oběti našich osvoboditelů, především vojáků tehdejší sovětské Rudé armády, kteří se na našem osvobození podíleli rozhodujícím způsobem, ale i vojáků rumunské armády či amerických, polských, belgických a dalších vojáků, kteří v letech 1944 a 1945 padli na území Československé republiky při jejím osvobozování. Čest jejich památce! V této souvislosti je také nutno mít na paměti, že Německo nám dosud nezaplatilo značnou část válečných reparací (v řádech bilionů korun), které jim ukládá Pařížská reparační dohoda a které se současná vláda ČR odmítá snažit vymáhat. Hnutí SPD, jako jediný politický subjekt zastoupený ve Sněmovně, nepovažuje tuto otázku za uzavřenou a požaduje, obdobně jako Polsko, zaplacení zbytku německých válečných reparací, které nám po právu náleží. Odmítáme přepisování dějin a výsledků druhé světové války i jakoukoli relativizaci a rehabilitaci nacismu a jeho zločinů!

2. Premiér Fiala shazuje vinu za zdražování na ČNB, přitom za něj může Fialova vláda. Hnutí SPD předkládá jasné řešení Fialovy drahoty.

Premiér Petr Fiala (ODS) v minulém týdnu obvinil Českou národní banku (ČNB) a jejího guvernéra Aleše Michla z nedostatečného boje proti inflaci, jejíž výše je v České republice jedna z nejvyšších v Evropě (15 %). Realita je přitom taková, že ČNB již mnoho měsíců proti inflaci bojuje, přičemž preferuje metodu posilování kurzu české koruny prostřednictvím tzv. měnových intervencí (prodej eurových rezerv a nákup českých korun). Silný kurz české koruny tak zlevňuje dovážené zboží, což je důležité hlavně u ropy, a působí protiinflačně. Beze zbytku platí, a vidíme to po celé Evropě, že na vývoj inflace mají enormní vliv opatření jednotlivých vlád. Hlavními protiinflačními nástroji musí být snižování deficitu státního rozpočtu (primárně prostřednictvím snižování výdajů), snižování státního dluhu a regulační opatření, která zabrání dalšímu růstu cen. Fialova vláda jde opačnou cestou a chystá se zvyšovat nepřímé daně (DPH a spotřební daň) či majetkové daně (daň z nemovitosti), což bude působit jednoznačně proinflačně, a ještě více to zdraží většinu zboží a služeb. Z pohledu SPD je momentálně klíčové snížit ceny energií, kdy máme stále nejdražší elektřinu přepočtenou na paritu kupní síly v rámci Evropy a kde u plynu jsme druzí nejdražší. Řešení je přitom v zastropování ceny elektřiny přímo u výrobců a v nákupu plynu přímo od producenta s nejvýhodnější cenou. V rámci snižování cen potravin je to kombinace daňových (snížení DPH), kontrolních a regulačních opatření. To jsou řešení, která navrhuje SPD, která však vláda odmítá.

3. Ministr práce Jurečka a Fialova vláda nesou odpovědnost za to, že desítkám tisíc občanů nebyly přiznány důchody v zákonné lhůtě.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která přímo podléhá ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) absolutně nestíhá vyřizovat žádosti občanů o důchody. Desítky tisíc občanů (konkrétně se to týká 25 500 osob) v posledních měsících neobdržely rozhodnutí o přiznání důchodu a jeho výplatu v zákonné lhůtě devadesáti dnů. Není výjimkou, že občané čekají na důchod i déle než půl roku, aniž by jim ČSSZ podala jakoukoli informaci o stavu jejich žádosti nebo se jim omluvila. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné! Ministr Jurečka se vymlouvá na přetíženost a vysoký počet žádostí o důchod, jde ale o naprosté manažerské selhání Fialovy vlády a výsměch občanům. Povinností ministra i celé vlády je, aby byl v praxi dodržován zákon o důchodovém pojištění a aby důchody byly přiznávány a vypláceny včas. Ministr Jurečka tento kritický stav vůbec neřeší, naopak dochází k rušení poboček ČSSZ (například v Praze), což situací naopak nadále zhoršuje. Obdobně neuspokojivě z hlediska dodržování lhůt pro výplatu sociální podpory a pomoci fungují i úřady práce, opět řízené ministrem Jurečkou, jehož manažerská neschopnost by měla být jasným důvodem k jeho odvolání z pozice ministra práce a sociálních věcí a člena vlády.

4. Ne migraci, ne genderu, ne válce. Společně s Viktorem Orbánem, s jehož stranou máme uzavřené memorandum o spolupráci, čelíme rozkladné politice Evropské unie.

V minulém týdnu proběhla v Budapešti Konference konzervativní politické frakce (CPAC), což je v současnosti nejvýznamnější a nejvlivnější mezinárodní platforma a shromáždění politických konzervativců na světě. Tuto konferenci pořádal Americký konzervativní svaz blízký Republikánské straně. Hnutí SPD na této akci zastupovala delegace vedená ředitelem Institutu svobody a přímé demokracie Josefem Nerušilem. Hlavním řečníkem konference byl maďarský premiér Viktor Orbán, jehož projev se nesl ve znamení hlavního hesla: „Ne migraci, ne genderu, ne válce" a důrazu na klíčovou roli a důležitost národů a suverénních národních států v dnešní Evropě. Přičemž tyto hodnoty jsou nyní nejvíce ohroženy politikou Evropské unie a její stále těsnější federalizací doprovázenou odebíráním kompetencí členským státům. Viktor Orbán ve své řeči zdůraznil, že jeho strana Fidesz, se kterou má hnutí SPD uzavřené memorandum o spolupráci, úspěšně čelí rozkladné politice Evropské unie důslednou obhajobou národních zájmů. Hnutí SPD s těmito názory Viktora Orbána souhlasí. Jsou to zároveň i stěžejní body v rámci programové strategie SPD. Konkrétně jsou jimi obhajoba národní a státní suverenity, národní soudržnosti, ochrana tradiční rodiny, podpora porodnosti v pracujících rodinách, obrana tradičních křesťanských hodnot, prosperity a sociální spravedlnosti.

5. Fialova vláda škodí živnostníkům.

Téměř milion občanů se dosud nepřihlásil do datových schránek, které jim k 1. lednu letošního roku povinně zřídil stát na návrh vlády Petra Fialy (ODS). Tento údaj vyplývá z informací Digitální a informační agentury. Pro tyto občany to může znamenat vážné problémy. K aktivaci datové schránky totiž dojde i bez jejich přihlášení, což přináší pro jejich uživatele nové povinnosti a riziko vysokých pokut. Statisíce občanů, kterých se to týká, ovšem tyto podstatné informace od vlády s předstihem vůbec neobdrželo. Problémem je především to, že nepřihlášení do datové schránky neznamená, že schránka zůstane neaktivní. Na řadu potom přichází tzv. fikce zpřístupnění datové schránky, která se automaticky aktivuje po 15 dnech od doručení přístupových údajů a od této chvíle platí i tzv. fikce doručení, kdy se dokumenty zaslané do datové do schránky považují za doručené po 10 dnech. Mnoha občanům tak může hrozit i reálné riziko exekucí. Se zřízením a zpřístupněním datové schránky je rovněž spojena povinnost podávat daňové přiznání výhradně elektronicky. O tom opět statisíce živnostníků nevědí. Zároveň většina z nich hodlá podávat svá daňová přiznání i nadále standardním způsobem, na který jsou zvyklí. Značné množství z nich také nepracuje s internetem či počítačem. Činnost Fialovy vlády tedy objektivně směřuje proti zájmům živnostníků, které hnutí SPD naopak vždy pevně hájí.

5. 5. 2023

Všichni dosavadní ministři české vlády včetně jejího premiéra jsou na výměnu!

Fialo, ten průšvih za žádnou kontrolu statistik neschováte. Premiér Petr Fiala si za svou prioritu stanovil nadstandardní podporu a propagaci EU a Ukrajiny a na zájmy našich občanů a České republiky jaksi zapomněl.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro Parlamentní listy:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Fialo-ten-prusvih-za-zadnou-kontrolu-statistik-neschovate-vzkazuje-poslanec-Rozvoral-Vlada-na-obcany-uplne-zapomnela-735349

1. Co se týká úsporného balíčku, vláda stále jedná. „Dokázali jsme ušetřit 80 mld. korun na výdajové stránce,“ uvedl na tiskové konferenci Petr Fiala s tím, že pak ale přišla válka na Ukrajině a další krize. Rozpočet nás zadlužuje, a proto musíme pokračovat v konsolidaci veřejných rozpočtů. Chce najít dobrou kombinaci na příjmové a výdajové stránce rozpočtu. Pane poslanče, jak to hodnotíte Vy? Jak se daří nacházet kabinetu „dobré kombinace“?

Premiér Petr Fiala není žádný ekonom ani krizový manažer, což se velmi negativně odráží na řízení naší země. Zde byla velká chyba, že v té době zrovna Česká republika předsedala Evropské unii. Místo toho, aby využila této situace a pro naši zemi vyjednala co možná nejvýhodnější podmínky, tak se česká vláda chtěla hlavně zalíbit EU a úředníkům v Bruselu. Tomu vše podřídila, ale na úkor všech našich slušných a pracujících občanů, včetně seniorů, zdravotně postižených i mladých rodin s dětmi. Hodně záležitostí v souvislosti s vysokou inflací mohla řešit ještě před tím, než začal válečný konflikt na Ukrajině. V té době navrhovalo naše hnutí SPD celou řadu podnětných návrhů, kde ušetřit finance, a zastavit tak inflační spirálu, ale vláda naše návrhy nevyslyšela, a proto jsme dnes tam, kde jsme. Prioritně mělo dojít k zastropování cen energií přímo u výrobců, a to na rozumnou cenu. Vláda v této věci nekonala, stále čekala, co na to EU, a to bylo podle mého názoru zásadní pochybení, s jehož následky se nám nedaří stále vypořádat.      

2. Premiér Petr Fiala zatím neměl potřebu komentovat jednotlivé návrhy. Za poslední týdny jsme v médiích viděli a slyšeli x nejrůznějších návrhů na změny DPH, čili zdražování. Premiér zdůraznil, že nemůže připustit, aby opatření poškozovala život nějaké sociální skupiny. Věříte, že se úsporná opatření podaří koalici vyjednat tak, aby nikdo nebyl poškozený?

Vláda Petra Fialy vůbec neví, jak situaci řešit, a v médiích se objevují stále nové a nové návrhy, kde hodlá ušetřit finance. Všechno co se v médiích objevuje, by v největší míře poškodilo všechny slušné a pracující občany. Nechci se zatím vyjadřovat ke konkrétním návrhům, o kterých se mluví, počkejme si, až co vláda předloží. Už teď ale mohu říci, že zde nic zásadního, co by ušetřilo státní finance a zároveň nepoškodilo naše občany, nebude. Z jednotlivých koaličních stran zaznívají různé návrhy a nakonec vláda stejně schválí i to, co některé ze stran vládní pětikoalice odmítají ve svých programech, a to jen z toho důvodu, aby se udržely ve vládě. Naštěstí to naši občané dobře vidí a vládě už nedůvěřují dvě třetiny z nich, což potvrdily i nedávno zveřejněné výzkumy CVVM. Za SPD říkám, že odmítáme zvyšování daní pro naše občany a firmy.  

3. Jaký by byl Váš návrh úsporného balíčku? Mimochodem, opravdu potřebujeme úsporné balíčky?

V prvé řadě by se měl stát chovat jako řádný hospodář, což Fialova vláda v žádném případě nečiní. Vláda musí začít hlavně u sebe a hledat úspory na výdajové stránce. Je potřeba plošně škrtat v každém resortu. Rozhodně by neměla, v této pro naše občany těžké době, je dále připravovat o jejich finance. Vždyť stále více občanů je odkázáno na různé formy sociálních dávek, a to je ještě problém z jejich včasným vyplácením. Podporujeme naši ekonomiku, odmítáme šílené a neuvážené návrhy EU v rámci tzv. Grenn Dealu. Například se také nemuselo tak vehementně prosazovat navýšení financí ohledně armádních zakázek, jelikož se zcela oprávněně obáváme, že finance zde navýšené nebudou v rámci Armády ČR efektivně vynaloženy. Dále je potřeba zrušit příspěvky pro solární barony, ukončit škodlivou inkluzi ve školství a zrušit výjimky na vyvádění nezdaněných dividend zahraničními korporacemi mimo Českou republiku. Měli bychom také zdanit internetové giganty (Facebook, YouTube, Twitter), které zde produkují obrovské zisky, aniž by je zde musely danit.   

4. Kabinet měl nejdřív zveřejnit výsledky jednání, koncem dubna, pak začátkem května, teď už se hovoří o květnu. Máte prosím, pane poslanče nějaké konkrétnější informace?

Jak jsem říkal, vláda jedná chaoticky a já osobně se domnívám, že to ani do poloviny května nebude. Jsou to důležité záležitosti, které se dotknou téměř všech našich občanů, a proto by jednotlivé návrhy měly být důkladně projednány i s opozicí. V této věci zatím konkrétnější informace nemáme, ale co víme úplně přesně je to, že by vláda Petra Fialy měla co nejdříve podat demisi.

5. Eurostat přišel s dost nepříjemnou statistikou, podle které ve druhém pololetí loňského roku patřila elektřina a plyn v tuzemsku k nejdražším v Evropě. A problém je podle Petra Fialy právě ve statistice. Připomněl, že už se ohradily firmy, které pracují v energetice a kdo dělá chybu, musí být odhalen. Pozve si zástupce orgánů, kteří se mohou podílet na těchto číslech. Co Vy na to?  

To, že máme skoro nejdražší elektřinu ze všech unijních zemí, je pravda, a též i to, že ji umíme relativně levně vyrobit, a ještě jí máme tolik, že ji můžeme prodávat. Jelikož ale vláda Petra Fialy neudělala razantní kroky hned v počátcích (zestátnění ČEZu), odchod z burzy v Lipsku, zastropování cen elektrické energie na přijatelné úrovni u výrobců, tak je tu situace taková, jaká je. To se neschová za žádnými kontrolami statistik.   

6. Premiér Petr Fiala začal řešit české úspory hned poté, co se vrátil z jihovýchodní a střední Asie. Posiloval vztahy v asijských zemích, zmínil, že máme firmy, které mají šanci se na trzích uplatnit a podařilo se mu podepsat 21 smluv a memorand. To by mělo vést ke konkrétním výsledkům a také diverzifikaci zdrojů. Výnos pro naše firmy by měl být v desítkách mld. korun. Váš komentář?  

Ano, to tvrdí ve svých prohlášeních Petr Fiala, že začal hned řešit české úspory, co se vrátil z jihovýchodní a střední Asie. Ale on to měl coby premiér řešit hned při nástupu do funkce a řídit své ministry tak, aby jejich jednotlivá ministerstva předkládala průběžně úsporné balíčky, s jejichž pomocí by se postupně a cíleně snižoval schodek zadlužení České republiky. To ale po celou dobu ve funkci premiéra nečinil, neboť si za svou prioritu stanovil nadstandardní podporu a propagaci EU a Ukrajiny a na zájmy našich občanů a České republiky jaksi zapomněl. Petr Fiala není premiérem hájící zájmy České republiky a jejich občanů.   

7. Mezi tím došlo k výměně ministra školství. Na toto místo nastoupí Mikuláš Bek, který dosud zastával pozici ministra pro Evropské záležitosti. V té ho má nahradit současný náměstek ministra zahraničí a bývalý velvyslanec Martin Dvořák. Jak změny hodnotíte?

Dle mého názoru stojí za výměnu celá vláda v čele s premiérem Petrem Fialou. To, co ve svých funkcích dokazují jednotliví ministři, nebo spíše nedokazují, vypovídá o všem. Uvedu jenom jako příklad ministerstvo vnitra – rušení poboček České pošty; ministerstvo zdravotnictví – nedostatek základních léků; ministerstvo práce a sociálních věcí – situace na úřadech práce; ministerstvo zemědělství – dovoz nekvalitního obilí z Ukrajiny a tak bych mohl pokračovat.   

8. Ministr práce Marian Jurečka se chystá představit důchodovou reformu v první polovině května. Aktuální zpráva je, že by rád zkrátil dobu pojištění na 25 let. Všem je jasné už teď, že tohle neprojde. Nebo, je to rozumný nápad?

Ministr Jurečka si vůbec s důchodovou reformou neví rady a jsem přesvědčen, že s žádným „rozumným návrhem“ nepřijde. Zkrátit dobu pojištění na 25 let, ale pro přiznání předčasného důchodu to má být 40 let. Zdá se Vám to logické? Zase to budou jenom úpravy, které poškodí budoucí příjemce důchodů. Hnutí SPD má pro tuto problematiku dostatek expertů a předložili jsme i celou řadu novel zákonů v této oblasti, ale vládnoucí pětikoalice na to neslyší.   

9. Je něco, co v médiích nezaznívá, čeho si nevšímají a chtěl byste na to upozornit?​

Těch věcí je opravdu mnoho a všechny se týkají současné situace našich občanů, kteří se neustále musí vypořádávat s inflací, se stále se zvyšujícími náklady, které vynakládají na zabezpečení chodu domácnosti (stále se zvyšující ceny základních potravin, služeb atd.), i s devalvací úspor. Problematika rodin s malými dětmi, otázka bydlení pro mladé rodiny, zhoršující se životní podmínky důchodců a invalidních občanů; a tak bych mohl pokračovat. Vláda by se měla prioritně zajímat o to, jaké mají občané problémy, a ty se snažit co nejlépe a nejrychleji řešit, neboť to by mělo být posláním všech politiků, kteří jsou placeni z peněz daňových poplatníků. Zde je ale realita úplně někde jinde.

3. 5. 2023

Vystoupení z Evropské unie je stále nutnější a naléhavější!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda schválila smlouvu o vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje armádě USA používání vojenských prostor a budov. Hnutí SPD říká jasné NE cizím základnám a vojákům na našem území. Vláda chystá zvýšení daní. Tato opatření povedou ke zdražování a dostanou další domácnosti do chudoby a existenční tísně. Vláda chce prosadit korespondenční volbu, která popírá tajnost a rovnost volby a nahrává volebním podvodům a manipulacím. Budeme tomu bránit všemi zákonnými nástroji. EU za podpory Fialovy vlády schválila markantní zdražení benzínu, nafty či uhlí. Vystoupení z EU je stále nutnější a naléhavější. Počet nelegálních imigrantů na našem území narostl o 40 procent. Podporujeme obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích.

1. Fialova vláda schválila smlouvu o vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje armádě USA používání vojenských prostor a budov. Hnutí SPD říká jasné NE cizím základnám a vojákům na našem území.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden schválila smlouvu se Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany. Není to smlouva o spolupráci, ale smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje Ozbrojeným silám USA používání vojenských prostor a budov, a to na leteckých základnách Čáslav, Pardubice, Náměšť a Mošnov. Budou také moci používat armádní výcvikové prostory a používat kasárna ve Vyškově, v Rančířově a ve Staré Boleslavi. Ve všech těchto lokalitách mohou USA stavět vlastní budovy, a to včetně prodejen potravin, otevřených stravovacích zařízení, bankovních služeb, společenských a vzdělávacích center atp. V případě schválení smlouvy se tak budou moci na území ČR volně pohybovat a operovat ozbrojené síly USA, a to včetně rodinných příslušníků. Odkazy vládních politiků, že tato dohoda v podstatě nic nemění, nejsou pravdivé. Zavádí „volný režim" příjezdů, odjezdů, přivážení jakýchkoli movitých věcí a skladování zbraní a střeliva do těchto prostor, a to bez možnosti kontrol ze strany České republiky. De facto se bude jednat o podobný princip, jaký je aplikován na teritoria ambasád. Dohoda je navíc uzavírána na 10 let, kdy se nedá vypovědět. Smlouva je pro ČR nevýhodná a zbytečná. S USA ji má uzavřeno pouze 24 členských států NATO, a navíc již máme smlouvu NATO SOFA. Hnutí SPD říká jasné NE cizím základnám a vojákům na našem území a bude hlasovat ve Sněmovně proti schválení této smlouvy!

2. Vláda chystá zvýšení daní. Tato opatření povedou ke zdražování a dostanou další domácnosti do chudoby a existenční tísně.

Vláda Petra Fialy (ODS) pokračuje v interním jednání o snižování růstu deficitu státního rozpočtu a státního dluhu, který sama svou nečinností a nekompetentností způsobila. Přestože toto jednání provází částečné informační embargo, je již část návrhů veřejná. Je zcela evidentní, že se vláda chystá zvýšit českým občanům a firmám více typů daní a povinných odvodů, což je jednak závažné porušení předvolebních slibů vládních stran a původního programového prohlášení vlády, ale rovněž jde o opatření, která by v době astronomicky rostoucích cen základních životních potřeb zcela nesmyslně ještě dále snížila čisté příjmy domácností a část z nich by dostala do chudoby a existenční tísně. Tato opatření povedou k nárůstu inflace a zdražování. Vládní návrhy na konsolidaci rozpočtu jsou systémově a koncepčně zcela chybné. Dle názoru SPD se musí začít škrtnutím zbytných výdajů států, a to zejména tam, kde neslouží českým občanům či k financování veřejných služeb, které musí stát zabezpečovat. Takovými zbytnými výdaji máme na mysli zejména snížení státní byrokracie, předražené armádní zakázky ze zahraničí, podporu solárním baronům, nepřizpůsobivým atp. 

3. Fialova vláda chce prosadit korespondenční volbu, která popírá tajnost a rovnost volby a nahrává volebním podvodům a manipulacím. Budeme tomu bránit všemi zákonnými nástroji.

Představitelé vládní koalice chtějí zařadit na program aktuální schůze Sněmovny návrh zákona, který by zavedl do našeho právního řádu korespondenční hlasování. A to konkrétně pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a pro volbu prezidenta republiky. Právo hlasovat korespondenčně by získali čeští občané pobývající či trvale žijící v zahraničí, kteří přitom již dnes mají možnost hlasovat standardním způsobem na zastupitelských úřadech. Vláda Petra Fialy (ODS) chce tuto zásadní změnu formy voleb prosadit především z důvodu její strmě klesající podpory ve veřejnosti a strachu z porážky v příštích volbách. Jedná se o mimořádné nebezpečí pro zachování demokratického politického systému, jelikož v případě korespondenční volby nelze žádným způsobem zajistit tajnost a rovnost volby, což jsou základní principy volebního práva definované Ústavou České republiky. Korespondenční volba současně přináší nebezpečí rozsáhlých manipulací a volebních podvodů při sčítání hlasů, což se nedávno odehrálo v USA či v Rakousku, kde kvůli tomu dokonce muselo být opakováno jedno kolo prezidentské volby. Korespondenční hlasování zásadním způsobem podrývá důvěru občanů ve férovou volební politickou soutěž. Je to de facto konec demokracie. Hnutí SPD je připraveno bránit principy svobodných, spravedlivých, přímých, rovných a tajných voleb všemi silami a všemi zákonnými nástroji a prostředky!

4. EU za podpory Fialovy vlády schválila markantní zdražení benzínu, nafty či uhlí. Vystoupení z EU je stále nutnější a naléhavější.

Členské státy EU, včetně České republiky reprezentované zástupcem vlády Petra Fialy (ODS), v minulém týdnu definitivně schválily další balíček závazných klimatických norem, který má začít platit od roku 2027 a přinese markantní zdražení benzínu, nafty či uhlí pro české občany a firmy. Česká vláda souhlasila se všemi předloženými návrhy. Podstatou těchto nových opatření EU je budoucí nesmyslné zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy. Tyto nové emisní povolenky zdraží litr benzínu či nafty zhruba o tři koruny. Nejdramatičtější bude nárůst cen černého uhlí pro vytápění domácností, kde lze očekávat zdražení minimálně o 40 procent. V souběhu s růstem cen elektřiny a plynu jde o další likvidační opatření pro české domácnosti a o přímý doklad ekonomické a sociální škodlivosti EU. Zároveň jde o přímý důsledek postupné realizace plánu EU „Green Deal", který za Českou republiku v minulosti podpořil expremiér Babiš (ANO) a naprosto aktivně a otevřeně jej podporuje i současná Fialova vláda. Dle názoru hnutí SPD by Česká republika neměla tato škodlivá opatření implementovat do svého právního řádu, a naopak bychom měli usilovat o přijetí zákona o všeobecném celostátním referendu, který by občanům umožnil hlasovat o vystoupení ČR z EU, které se ukazuje být čím dál nutnějším a aktuálnějším.

5. Počet nelegálních imigrantů na našem území narostl o 40 procent. Podporujeme obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích.

Cizinecká policie odhalila za první tři měsíce letošního roku 2 658 nelegálních imigrantů, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o 40,6 procenta! Drtivá většina (2 550) z těchto osob byla odhalena v souvislosti s nelegálním pobytem na území České republiky. Ve zbytku případů se jedná o tranzitní migraci. Nejčastěji odhalenými imigranty pobývajícími nelegálně na našem území byli občané Ukrajiny (1 016 osob), Moldavska (456 osob) a Sýrie (146 osob). Vyplývá to z informací serveru Novinky. V rámci tranzitní migrace dominovali Syřané před občany Turecka a Maroka. Mnozí z těchto migrantů se prokazovali falešnými doklady. Za loňský rok čeští policisté zadrželi na našem území z důvodu nelegální imigrace 29 235 osob, což bylo ve srovnání s rokem 2021 o 18 065 osob více. Převažovali mezi nimi občané Sýrie (zhruba dvě třetiny z celkového počtu). Ve světle těchto údajů považujeme v SPD za velmi vhodné, a z hlediska bezpečnosti českých občanů i žádoucí, obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích, zejména se Slovenskem, kudy proudí největší počet ilegálních imigrantů.

28. 4. 2023

Přejeme všem slušným a pracujícím občanům hezký prodloužený víkend!

V pondělí 1. května si připomínáme Svátek práce, který je uznáván téměř po celém světě. Jedná se o státní svátek a z něj vyplývající pracovní volno, kdy většina lidí využije prodlouženého víkendu k odpočinku, a k dalším tradičním aktivitám.

Hnutí SPD si váží všech našich slušných a pracujících občanů, ať už zastávají jakékoliv zaměstnání v různých profesích, živnostníků a podnikatelů, neboť všichni odvádějí povinné odvody na daních, pomocí kterých je financován náš stát. Svou každodenní prací tak automaticky přispívají na zajišťování chodu státu a ten by měl recipročně zajistit, aby tito pracující dostávali za svou práci alespoň takovou odměnu, která je nezbytná pro zajištění důstojných životních podmínek. Současná vláda Petra Fialy vnímá naše pracující zcela odlišně a místo toho, aby si vážila jejich práce a hájila jejich zájmy, tak jim pouze zhoršuje situaci. Těch příkladů je mnoho, např. vláda uvažuje o navýšení daní a různých odvodů.

Je pro nás zcela nepřípustné, že stále více slušných a pracujících občanů ze svého příjmu ze zaměstnání nepokryje všechny náklady na chod svých domácností, a jsou odkázáni na sociální dávky. To se poslední dobou dotýká stále více i mladých rodin vychovávajících děti. Paradoxně je zde ale i velká skupina nepřizpůsobivých občanů zneužívajících systém vyplácení sociálních dávek, kteří nechodí do práce, i když jim v tom nic nebrání. Tato situace už musí skončit. Fialova vláda není schopna tyto problémy řešit a vůbec nevytváří pro pracující občany adekvátní podmínky pro jejich život.

První květnový den je též spojen s oslavou lásky a pojí se s ním mnohé tradice. Jde například o políbení dívek pod rozkvetlým stromem. Chlapci také převážně na vesnicích staví májky, kdy tradice jím velí májku hlídat, protože její poražení chlapci ze sousedství je vnímáno jako velká ostuda. K tradicím patří i večer před prvním květnovým dnem – pálení čarodějnic. 

Hnutí SPD si váží všech slušných a pracujících občanů. Přejeme všem hezký prodloužený víkend při odpočinku a dalších tradičních aktivitách.

26. 4. 2023

Jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

hnutí SPD podporuje zákaz dovozu zdraví škodlivých ukrajinských zemědělských produktů do České republiky a ochranu zdraví českých občanů a zájmů českých zemědělců. Čeští spotřebitelé platili i ve druhém pololetí roku 2022 v přepočtu na tzv. paritu kupní síly nejvyšší ceny za energie v celé Evropě. Zákony prosazené Fialovou vládní pětikoalicí zvyšují pravděpodobnost zapojení českých občanů do válečného konfliktu mimo území naší země. Podle SPD je ale hlavním úkolem Armády ČR zajistit obranu České republiky. Stavíme se proti manželství homosexuálů i jejich adopci dětí, proti Istanbulské smlouvě i proti trestání Maďarska. Všechny tyto škodlivé věci prosazuje prezident Petr Pavel. Jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie! Nové opatření EU výrazně prodraží průmyslovou výrobu, dopravu, energie, vytápění, výstavbu a nemovitosti. Odmítáme Green Deal i emisní povolenky. Hnutí SPD se nebude ve volbách spojovat s těmi subjekty, které podporují členství ČR v Evropské unii.

1. Hnutí SPD podporuje zákaz dovozu zdraví škodlivých ukrajinských zemědělských produktů do České republiky a ochranu zdraví českých občanů a zájmů českých zemědělců.

Česká vláda nemíní na rozdíl od vlád Polska, Maďarska či Slovenska uvalit zákaz na dovoz nekvalitního a zdraví škodlivého ukrajinského obilí, které může obsahovat v Evropské unii zakázané pesticidy, jak již prokázaly některé kontroly právě v sousedních zemích České republiky. Oznámil to ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který svůj postoj zdůvodňuje nutností dodržovat podmínky jednotného trhu Evropské unie. Je tedy evidentní, že česká vláda upřednostňuje zájmy Evropské unie a jejích institucí před zájmem na ochraně zdraví českých spotřebitelů. Ukrajinské obilí se navíc do zemí EU nyní vyváží bez celních přirážek, přestože Ukrajina není členským státem Evropské unie, což výrazně poškozuje i naše domácí zemědělce. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha v této souvislosti uvedl, že zásoby obilí jsou po dovezení ukrajinské pšenice do České republiky příliš vysoké, zatímco jeho kvalita je nízká. Navíc hrozí, že mnohem kvalitnější české obilí nebude už možné ani uskladnit. Pokud k tomu dojde, může se stát, že si čeští občané budou nuceni kupovat méně kvalitní mouku a pečivo z ukrajinského obilí, zatímco čeští zemědělci budou muset svou úrodu spálit. Celá tato situace je tak dalším přímým důkazem toho, jak škodlivé jsou zásahy Evropské unie do záležitostí jejích členských států a jaké negativní dopady má tzv. Společná zemědělská politika Evropské unie. Hnutí SPD podporuje zákaz dovozu zdraví škodlivých ukrajinských zemědělských produktů do České republiky, obnovení suverenity českého státu, ochranu zdraví českých občanů a oprávněných ekonomických zájmů českých zemědělců.

2. Čeští spotřebitelé platili i ve druhém pololetí roku 2022 v přepočtu na tzv. paritu kupní síly nejvyšší ceny za energie v celé Evropě.

Čeští spotřebitelé platili i ve druhém pololetí roku 2022 v přepočtu na tzv. paritu kupní síly nejvyšší ceny za energie v celé Evropě. Vyplývá to z aktuální analýzy Evropského statistického úřadu – Eurostatu. Čeští občané a podnikatelé platili v tomto období za jednu kilowatthodinu silové elektřiny 38 eurocentů, což byla v absolutních číslech čtvrtá nejvyšší cena v Evropě a po přepočtu na paritu kupní síly, spolu s Rumunskem, dokonce cena v rámci Evropy nejvyšší. Ještě větší změnu k horšímu zaznamenaly české domácnosti a firmy z hlediska dodávek zemního plynu. Cena za jednu kilowatthodinu plynu stoupla ve sledované době o 90 %, na 19 eurocentů. Jde opět o nejvyšší cenový tarif v přepočtu na kupní sílu v celé Evropě. Vysoké ceny elektřiny a plynu jsou rovněž hlavní příčinou rekordní míry inflace v České republice, která je opět jednou z nejvyšších v Evropě. Tyto údaje Eurostatu mimo jiné ukazují, že Fialova česká vláda pro snížení cen energií neudělala prakticky nic a že špatně provedené a opožděné zastropování cen nepřineslo žádné pozitivní dopady. Naopak vládám Maďarska, Polska, Slovenska či Chorvatska se podařilo díky vhodně zvoleným regulačním opatřením udržet ceny kilowatthodiny elektřiny pod úrovní 20 eurocentů a ceny kilowatthodiny plynu pod 5 eurocenty. Což je v případě elektřiny polovina a v případě plynu čtvrtina české ceny! Tato data jasně demonstrují neschopnost či neochotu české vlády skutečně efektivně bojovat za snížení cen elektřiny a plynu v České republice. Přitom k tomu má česká vláda mnohem lepší výchozí předpoklady než mnohé evropské země i díky tomu, že jsme ve výrobě levné elektřiny naprosto soběstační, a ještě ji vyvážíme. SPD jasně říká, že je nutné tohoto potenciálu co nejrychleji využít, zastropovat ceny elektřiny na nízké úrovni přímo u jejích domácích výrobců a výrazně snížit i cenové stropy pro spotřebitele. To předpokládá získat plnou kontrolu státu nad největším domácím producentem elektřiny, společností ČEZ, a převzít plnou odpovědnost za proces výroby, distribuci a prodej elektřiny.

3. Zákony prosazené pětikoalicí zvyšují pravděpodobnost zapojení českých občanů do válečného konfliktu mimo území naší země. Podle SPD je ale hlavním úkolem Armády ČR zajistit obranu České republiky.

V minulém týdnu byly v Poslanecké sněmovně v závěrečném třetím čtení stranami vládní koalice a hnutím ANO schváleny podstatné změny obranné legislativy. Hnutí SPD bylo jediným subjektem, jehož poslanci hlasovali proti těmto změnám zákonů navržených vládou Petra Fialy (ODS) a ministryní obrany Janou Černochovou (ODS), které mimo jiné zvyšují pravděpodobnost zapojení občanů České republiky do válečného konfliktu mimo území naší země. Nesouhlasili jsme ani se zavedením institutu tzv. „předurčení pro doplnění ozbrojených sil" do branného zákona, který rovněž výrazně usnadní mobilizaci a vyslání českých občanů do vojenských operací v zahraničí. To samé platí i o zkrácení lhůty od doručení povolávacího rozkazu k nástupu na vojenské cvičení nebo operační nasazení na pouhé tři dny. Ve všech těchto případech se jedná o civilisty nepatřící k profesionálním příslušníkům Armády České republiky i jejích aktivních záloh. Poslanci hnutí SPD hlasovali i proti vládnímu návrhu zákona o financování obrany, který zavádí zvláštní pravidla pro financování rozpočtové kapitoly ministerstva obrany s cílem v každém kalendářním roce zajistit, aby nebylo možné celkový objem rozpočtu na obranu snížit pod 2 % hrubého domácího produktu. Jde o velmi nestandardní legislativní opatření, zejména v době, kdy vinou vlády Petra Fialy (ODS) enormně roste státní dluh a kdy je třeba pomáhat hlavně českým občanům, kterým se razantně propadá životní úroveň. Navíc je zde důvodné riziko toho, že resort obrany takto ohromné finanční prostředky nestihne rozumně investovat v souladu se skutečnými potřebami Armády České republiky a obranyschopnosti našeho státu. To by bylo neomluvitelné plýtvání penězi českých daňových poplatníků, nemluvě o značných rizicích korupce velkého rozsahu při armádních nákupech ze zahraničí. Dle hnutí SPD by měl být postup přesně opačný: Stanovit priority, aktualizovat vojenské obranné dokumenty, zjistit, co se dá v daném kalendářním roce nakoupit a v jakých cenách a až podle toho sestavit obranný rozpočet, samozřejmě se silným zapojením domácího obranného průmyslu a s vědomím toho, že hlavním úkolem Armády České republiky je zajistit obranu území a obyvatel České republiky. To je názor SPD!

4. Stavíme se proti manželství homosexuálů i jejich adopci dětí, proti Istanbulské smlouvě i proti trestání Maďarska. Všechny tyto škodlivé věci prosazuje prezident Petr Pavel.

Prezident České republiky Petr Pavel minulý týden na tiskové konferenci v Bruselu podpořil zavedení institutu manželství pro stejnopohlavní páry do českého právního řádu i jejich nárok na adopci dětí. Vyzval rovněž k ratifikaci Istanbulské úmluvy a vyjádřil lítost nad tím, že se Česká republika nepřipojila k žalobě Evropské komise na Maďarsko kvůli přijetí zákona, který zakazuje propagaci homosexuality a transsexuality na maďarských školách pro děti a mládež do 18 let. Všechny tyto skutečnosti potvrzují obavy hnutí SPD z toho, že nově zvolený prezident nebude reprezentantem zájmů všech občanů České republiky, že bude naši společnost spíše rozdělovat, a že nebude hájit národní priority našeho státu, ale spíše jednat v zájmu zahraničních mocností a nadnárodních uskupení. SPD trvá na tom, že manželství je výlučným svazkem muže a ženy a podporujeme i zavedení této definice do české Ústavy. Jednoznačně preferujeme i výchovu dětí v tradiční rodině, kde rodičovský pár tvoří muž a žena. Každé dítě má rovněž právo znát oba své biologické rodiče (i prarodiče) a vyrůstat s nimi, pokud je to možné. Rodičovství naopak není všeobecným právem, které lze udělit komukoli. Odmítáme experimentování s dětmi a uznáváme právo každého státu upravit si poměry v oblasti rodinné politiky či sexuální výchovy na školách zcela dle svého vlastního uvážení. Proto považujeme žalobu Evropské komise na Maďarsko za projev nepřijatelné mocenské arogance a nepřípadného vydírání suverénního státu. Podpora prezidenta Pavla této žalobě je přímým útokem na spolupráci zemí tzv. Visegrádské čtyřky, kterou považujeme za základ naší zahraniční politiky. Z obdobných důvodů odmítáme i ratifikaci Istanbulské úmluvy Českou republikou, protože by to přineslo naše další podřízení mezinárodním institucím a mezinárodním soudům. S prvními kroky a prohlášeními prezidenta Pavla v oblastech vnitřní a zahraniční politiky vyjadřujeme ostrý nesouhlas!

5. Jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie!

Prezident Pavel po jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem také vyzval k tomu, aby byly do konce letošního roku zahájeny přístupové rozhovory s Ukrajinou o jejím členství v Evropské unii. Přistoupení Ukrajiny k Evropské unii, přestože pro to nesplňuje ani ty základní podmínky, a to dlouhodobě bez ohledu na aktuálně probíhající válečný konflikt, znamená pak zásadní ekonomické i bezpečnostní riziko pro všechny členské státy Evropské unie, přičemž Česká republika by patřila mezi takto nejvíce ohrožené země.

6. Nové opatření EU výrazně prodraží průmyslovou výrobu, dopravu, energie, vytápění, výstavbu a nemovitosti. Odmítáme Green Deal i emisní povolenky.

Poslanci Evropského parlamentu minulý týden schválili ukončení vydávání bezplatných emisních povolenek v průmyslu (tzv. systém ETS) do roku 2034 a zpoplatnění emisí z vytápění budov a v silniční dopravě (systém ETS II) od roku 2027. Ke konečnému vstupu těchto nesmyslných – a nejen pro Českou republiku všestranně škodlivých – opatření v platnost je ještě třeba závěrečný souhlas vlád členských zemí Evropské unie. Naprosto absurdní je pak skutečnost, že europoslanci následně podpořili vytvoření tzv. sociálního klimatického fondu, který má ochránit domácnosti a podnikatele před vysokými cenami energií a náklady na dopravu vyvolanými právě zpřísněním systémů emisních povolenek, který ti samí poslanci schválili krátce předtím! Všechna tato opatření, která vycházejí z projektu Evropské unie Green Deal a legislativního souboru Fit for 55, povedou k dalšímu výraznému zdražení průmyslové výroby, dopravy, energií, vytápění, výstavby a nemovitostí. Hnutí SPD zásadně odmítá jak projekt Green Deal, tak i systém obchodování s emisními povolenkami, pro jehož zpřísnění nyní hlasovali i čeští vládní europoslanci zvolení za Piráty a TOP 09. Jde o další důkaz škodlivosti členství v Evropské unii pro budoucnost České republiky.

7. Hnutí SPD se nebude ve volbách spojovat s těmi subjekty, které podporují členství ČR v Evropské unii.

V sobotu 22. dubna proběhlo v Praze za účasti tří stovek delegátů, členů z celé republiky, jednání Celostátního grémia hnutí SPD. Předseda Tomio Okamura a další členové předsednictva hnutí zde členskou základnu informovali o nejaktuálnějších záležitostech vnitřní politiky a představili i taktický a strategický plán pro postup ve volbách do Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2024. Cílem hnutí SPD pro všechny tyto volby je zvýšit své zastoupení měřené počtem získaných mandátů ve všech těchto orgánech. Základním a nezbytným předpokladem pro splnění tohoto cíle je stabilní programové směřování hnutí, jehož základem je kritický postoj k členství České republiky v Evropské unii, které v současné době považujeme z hlediska národních, politických a ekonomických zájmů našeho státu a jeho občanů za jednoznačně škodlivé. Proto nemůže hnutí SPD uzavírat předvolební koalice se subjekty, které naopak členství České republiky v Evropské unii podporují a jejichž zástupci v Evropském i českém parlamentu hlasují pro nařízení a směrnice Evropské unie poškozující Českou republiku. Stejně tak se nemůže SPD spojovat se stranami podporujícími členství ČR v Evropské unii a dávat prostor na svých kandidátních listinách subjektům a lidem, jejichž deklarovaným cílem je poškození a oslabení našeho politického hnutí. Vedení hnutí SPD na tomto jednání svého Celostátního grémia potvrdilo, že jeho stěžejním cílem a zájmem z dlouhodobého hlediska je získání podílu na výkonu vládní moci, tedy převzetí vládní odpovědnosti po nejbližších volbách do Poslanecké sněmovny.

25. 4. 2023          

Fialova vláda nemá důvěru občanů, a proto by měla podat demisi!      

Současné Fialově vládě, tvořené pětikoalicí (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti), nedůvěřuje stále více českých občanů, což bylo potvrzeno provedeným průzkumem Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd České republiky (CVVM).

Hnutí SPD je od počátku nástupu Fialovy vlády velmi kritické k tomu, jak tato vláda přistoupila k řízení naší republiky, což se stále více projevuje ve vyhodnocení ekonomických ukazatelů. Na špatné řízení státu doplácejí všechny skupiny občanů. Mimo seniorů, zdravotně postižených občanů, samoživitelů a samoživitelek, se do pásma stanovující sociální chudobu propadá i stále více rodin s dětmi a celá řada slušných a pracujících občanů. Ti jsou pak nuceni žádat o různé sociální dávky, což považujeme za zcela nedůstojné. Navíc úřady práce z důvodu přetížení nestíhají žádosti občanů o sociální dávky včas vyřizovat.

Fialova vláda složená z vládnoucí pětikoalice neplní skoro nic, co před volbami v ní zastoupené jednotlivé politické strany slibovaly voličům. Jediné, co zvládly velmi rychle a dobře bylo to, že si rozdělily ministerstva a prosadily si tam neomezený počet politických náměstků, na základě novely zákona o státní službě. Každé ministerstvo se potýká z celou řadou problémů, které neumí (někdy to připadá tak, že ani nechce) řešit ku prospěchu našich občanů a ekonomické prosperity České republiky. Výčet by byl nekonečný, tak uvedu jen některé příklady: vysoká inflace, drahé energie, stále se zvyšující ceny základních potravin, nedostatek léků, nepřiznání příjemcům důchodů plnou částku valorizace, na kterou měli zákonný nárok, neuvážené uzavírání poboček České pošty, rušení finančních úřadů a s tím spojené propouštění převážně řadových zaměstnanců. To v hnutí SPD zásadně odmítáme, stejně jako většina našich občanů, což potvrdil i výzkum CVVM.

Z průzkumu realizovaného CVVM, který se prováděl letos od konce ledna do 20. března, jasně vyplynulo, že naši občané jsou silně nespokojeni s vládou Petra Fialy. Hůře byl naposledy hodnocen jen Nečasův kabinet v průzkumu z února 2013. Nečasova vláda po necelých třech letech skončila demisí, takže pevně věříme, že stejný osud potká i tuto současnou vládu, a že to bude ještě dříve.

Uvedu některá data získaná z tohoto nejnovějšího průzkumu, kterého se zúčastnilo 861 respondentů starších 15 let formou osobního rozhovoru. Na otázku komunikace s veřejností hodnotilo negativně 66 procent, nevím uvedly 4 procenta. Ještě více byli respondenti nespokojeni s činností vlády, celkem 69 procent, neví 4 procenta.  Nejhůře z výzkumu dopadlo vyhodnocení otázky spokojenosti se členy kabinetu, kdy s lidmi, kteří vládu Petra Fialy tvoří, vyjádřilo nespokojenost 71 procent dotázaných, 5 procent neví. Stejně negativně se vyjádřili oslovení k aktuálnímu postoji veřejnosti k premiérovi. Nespokojenost mu vyjádřilo 64 procent občanů (což jsou téměř dvě třetiny), 4 procenta se nedokázala rozhodnout a uvedla podle průzkumu odpověď nevím.

Dle hnutí SPD tyto výsledky dokladují, jaká situace vládne mezi našimi občany, kteří jsou s vládou Petra Fialy silně nespokojeni. To dokazují i počty osob, které se účastní demonstrací organizovaných proti dalšímu pokračování této vlády. Hnutí SPD pořádá nejbližší demonstraci s názvem: „Lidé proti vládě“ dne 24. 5. 2023 od 15:30 hod. na Soukenném náměstí v Liberci, na kterou jsou všichni občané, nespokojení se současnou vládou, srdečně zváni. Na místě bude možné podepsat Petici za demisi vlády Petra Fialy. Všem, kteří se akce zúčastní, předem děkujeme.

21. 4. 2023   

Vyzýváme ministra zemědělství, aby zakázal dovoz závadového obilí z Ukrajiny!

Vláda Petra Fialy svou nečinností nejenom že nepomáhá našim občanům zvládat vysokou inflaci a z ní vyplývající zdražení všech důležitých komodit, ale nyní vyšlo najevo, že vědomě ohrožuje zdraví našich občanů. Konkrétně nezakázala dovoz závadového, poměrně značně kontaminovaného obilí z Ukrajiny. 

Hnutí SPD apeluje na vládu, aby problém závadného obilí začala rychle řešit. V rámci úterního jednání Poslanecké sněmovny jsme navrhli zařadit tento bod pod názvem „Potravinová bezpečnost v České republice“ na program schůze, ale poslanci vládní pětikoalice zamítli tento bod projednat. Tím dali jasný signál našim občanům, že ochrana zdraví našich občanů není pro ně tak důležitá, jako zalíbení se Evropské unii.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v tiskové zprávě začátkem tohoto týdne uvedl, že vláda zatím nechystá zákaz dovozu obilí a dalších zemědělských komodit z Ukrajiny. Zákazy, které zavedly v posledních dnech Polsko, Maďarsko, Slovensko a Bulharsko, jsou podle něj v rozporu s podmínkami jednotného trhu Evropské unie i Světové obchodní organizace (WTO). K tomuto závažnému problému jenom sdělil, že téma dovozu obilí z Ukrajiny bude zařazeno na jednání ministrů zemědělství EU dne 25. dubna a podle toho bude česká vláda postupovat.

Čeští zemědělci mají na skladech nadbytek obilí, důvodem je dovoz pšenice z Ukrajiny. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha v tiskové zprávě toto úterý uvedl: „Zásoby obilí jsou po dovezení ukrajinské pšenice do České republiky příliš vysoké, kvalita je ale nízká. Navíc hrozí, že naše mnohem kvalitnější obilí vypěstované podle standardů platných v Evropské unii nebudeme mít kam uskladnit. Pokud k tomu dojde, může se stát, že si lidé budou kupovat méně kvalitní mouku a pečivo z ukrajinského obilí, zatímco čeští zemědělci budou muset svou úrodu spálit.“

Na dovoz obilí z Ukrajiny si stěžují zemědělci v Polsku, Slovensku, Maďarsku a dalších zemích, a to na základě nerovných podmínek, neboť EU loni v červnu na rok pozastavila dovozní cla na ukrajinské zemědělské a potravinářské produkty. Tím nastala situace, že o obilí z těchto zemí není takový zájem. Vše gradovalo tím, že Polsko, Maďarsko a Slovensko v posledních dnech zakázaly dovoz obilí a dalších komodit z Ukrajiny. Zdůvodňují to nejen potřebou ochrany domácích zemědělců před levným dovozem, ale především ochranou zdraví spotřebitelů. Slovensko minulý týden zakázalo zpracovat naskladněné ukrajinské obilí a mouka vyrobená z něj nesmí na trh. K tomuto kroku přikročila Bratislava poté, co v dovezeném ukrajinském obilí testy potvrdily pesticid, který není povolen v Evropské unii a může mít negativní vliv na lidské zdraví. Kromě obilnin bude na Slovensku dočasně zakázáno dovážet z Ukrajiny také cukr, krmiva, osiva, víno, ovoce, zeleninu, chmel a med. Další zemí, která zavádí dočasný zákaz dovozu obilí z Ukrajiny je Bulharsko a silně o tom uvažuje i Rumunsko. 

Hnutí SPD tento postup Slovenska, Polska Maďarska a Bulharska plně podporuje. Zdraví našich občanů a ekonomická prosperita České republiky jsou pro nás, na rozdíl od Fialovy vlády, na prvním místě. Požadujeme demisi současné vlády.

19. 4. 2023

Základem důchodové reformy je podpora prorodinné politiky v pracujících rodinách!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

ceny plynu vzrostly meziročně o 60 %, ceny elektřiny o 29,6 %, ceny tuhých paliv o 53,7 % a ceny tepla a teplé vody o 44,6 %. Toto je skutečná vizitka Fialovy vlády a její nečinnosti. Rušení poboček České pošty poškodí všechny občany, a zejména seniory. Dle hnutí SPD Česká pošta poskytuje nenahraditelnou veřejnou službu a její pobočková síť musí zůstat zachována. Hnutí SPD nikdy nepodpoří zvýšení hranice věku pro odchod do starobního důchodu nad 65 let, což Fialova vláda plánuje. Jsme i tvrdě proti vládním návrhům na výrazné snížení řádných i mimořádných valorizací důchodů. Jedinou relevantní politickou silou, která chce českým občanům umožnit hlasovat v referendu o zásadních otázkách vnitřní i zahraniční politiky bez omezení, je hnutí SPD. Vládní pětikoalice rozvrací veřejné finance a vede naši zemi k bankrotu. Opatření Fialovy vlády vedly ke zvýšení ceny elektřiny a růstu zadlužení. Ministr financí Stanjura ohlásil zrušení třetiny územních pracovišť finančních úřadů. Poškodí tím české občany.

1. Ceny plynu vzrostly meziročně o 60 %, ceny elektřiny o 29,6 %, ceny tuhých paliv o 53,7 % a ceny tepla a teplé vody o 44,6 %. Toto je skutečná vizitka Fialovy vlády a její nečinnosti.

Současná meziroční inflace je vysokých 15 % a vládní představitelé nad tím nepochopitelně jásají, a dokonce to považují za svůj úspěch. Avšak ceny zemního plynu vzrostly oproti březnu loňského roku o 60 %, ceny elektřiny o 29,6 %, ceny tuhých paliv o 53,7 % a ceny tepla a teplé vody o 44,6 %. Ceny rýže a mouky meziročně stouply o 32 %, vepřové maso o 34 %, mléko o 45 %, vejce o 75 %, cukr dokonce o 97 %! Toto je skutečná vizitka Fialovy vlády a její nečinnosti v „boji proti inflaci a zdražování". Naše recepty jsou dlouhodobě jasné. Jde o nastavení nízkých cenových stropů přímo u výrobců elektřiny, o snížení sazby daně z přidané hodnoty u energií, vody, léků a základních potravin až na nulu. V Evropě to funguje. Jen vláda Petra Fialy a její poradci posílají občany na nákupy do Polska a nedělají vůbec nic. Vláda naopak ještě plánuje výrazné zvýšení daně z přidané hodnoty u mnoha druhů zboží a služeb denní potřeby, což povede k dalšímu zdražování, dalšímu růstu inflace a ke zhoršování sociální a existenční situace našich občanů. To je pro hnutí SPD nepřijatelné!

2. Rušení poboček České pošty poškodí všechny občany, a zejména seniory. Dle hnutí SPD Česká pošta poskytuje nenahraditelnou veřejnou službu a její pobočková síť musí zůstat zachována.

Tuto středu se bude konat opozicí svolaná mimořádná schůze Sněmovny na téma transformace a budoucnost České pošty a hromadného rušení jejích poboček ze strany vlády Petra Fialy (ODS). Hnutí SPD s rušením tří set poboček České pošty, za které je zodpovědný ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), od počátku zásadně nesouhlasí. Odmítáme jak samotný princip rušení těchto poboček, které dosud poskytují poštovní služby ve městech statisícům našich občanů, tak i jeho naprosto neprůhledný proces, kdy neprobíhala jednání se zástupci samospráv na obecní či krajské úrovni a kdy mezi zrušenými pobočkami jsou i bezbariérové a čerstvě nákladně zrekonstruované pobočky. Proti rušení poboček České pošty protestují i starostové a primátoři napříč republikou a celým politickým spektrem. Toto rozhodnutí poškodí zejména naše seniory, kterým zkomplikuje výběr důchodů a přístup k různým dalším službám veřejné správy, což jsou tzv. Czech Pointy, které by bylo možno ještě rozšířit o další služby. Dle hnutí SPD Česká pošta poskytuje nenahraditelnou veřejnou službu a její pobočková síť musí zůstat zachována.

3. Hnutí SPD nikdy nepodpoří zvýšení hranice věku pro odchod do starobního důchodu nad 65 let, což Fialova vláda plánuje. Jsme i tvrdě proti vládním návrhům na výrazné snížení řádných i mimořádných valorizací důchodů.

V minulém týdnu proběhlo další jednání zástupců hnutí SPD s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) na téma plánovaných změn v důchodovém systému a důchodové reformy. Hnutí SPD nikdy nepodpoří zvýšení hranice věku pro odchod do starobního důchodu nad 65 let, což Fialova vláda plánuje. Tento náš závazek je neměnný. Zároveň jsme tvrdě proti vládním návrhům na výrazné snížení řádných i mimořádných valorizací důchodů. Naopak navrhujeme spravedlivý systém valorizací důchodů všem jejich příjemcům o stejnou částku, která bude zohledňovat aktuální růst inflace. Co se týče vládních plánů na zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu, nepřipustíme žádné poškození těch občanů, kteří celý život poctivě pracovali v náročných profesích. Základem důchodové reformy a budoucí udržitelnosti důchodového systému je dle SPD systémová prorodinná politika a podpora porodnosti v pracujících rodinách, včetně bytové politiky obsahující rozsáhlou státní podporu budování kapacit dostupného bydlení a systém nízko úročených manželských půjček. Za důležité považujeme i nastavení podmínek pro zaměstnávání osob v exekucích za důstojné mzdy či výrazné benefity pro osoby, které dobrovolně pracují i v důchodovém věku. Zároveň hnutí SPD nepodpoří zvýšení pojistných odvodů živnostníků.

4. Jedinou relevantní politickou silou, která chce českým občanům umožnit hlasovat v referendu o zásadních otázkách vnitřní i zahraniční politiky bez omezení, je hnutí SPD.

Hnutí SPD od svého vzniku v roce 2015 navrhuje přijetí zákona o obecném referendu. Dle našeho návrhu by referendum bylo pro vládu závazné tehdy, pokud by se na petiční podpisové archy shromáždilo minimálně 250 tisíc podpisů občanů, hlasování by se zúčastnila alespoň pětina oprávněných voličů a pro návrh by hlasovala nadpoloviční většina z nich. Jednalo by se např. o možnost hlasovat o odmítnutí eura a zachování české koruny, o vystoupení České republiky z EU či o vypovězení mezinárodních smluv. Tento návrh zákona nám ale pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) dlouhodobě odmítá zařadit na pořad schůze Sněmovny. Hnutí ANO dlouhodobě náš návrh zákona o referendu odmítalo z důvodu, že odmítají možnost hlasovat o členství ČR v EU. Nyní přichází hnutí ANO s vlastním návrhem zákona o referendu, kde neumožňují hlasovat o členství ČR v EU či v NATO, a navíc nastavují pro realizaci referenda tak tvrdé a přísné podmínky, které v podstatě faktickou proveditelnost celostátního referenda vylučují. Referendum podle hnutí ANO by se například mohlo konat na základě petice s podpisy nejméně 450 tisíc občanů (!). Je tedy evidentní, že jedinou relevantní politickou silou, která chce českým občanům umožnit hlasovat v proveditelném a skutečně závazném referendu o zásadních otázkách vnitřní i zahraniční politiky bez omezení, je hnutí SPD, zatímco návrh hnutí ANO je pouze předstíráním snah o přímou demokracii, které vypsání a konání skutečného referenda fakticky znemožňuje. Vyzýváme proto poslance hnutí ANO, aby podpořili návrh zákona o referendu z pera SPD.

5. Vládní pětikoalice rozvrací veřejné finance a vede naši zemi k bankrotu. Opatření Fialovy vlády vedly ke zvýšení ceny elektřiny a růstu zadlužení.

Konsolidace veřejných financí selhává. Pětikoalicí prosazený a schválený státní rozpočet na letošní rok s astronomickým deficitem 295 miliard korun se stává čím dále více nereálným a bude určitě překročen. Daň z mimořádných zisků, tzv. windfall tax, týkající se společností podnikajících v oblastech energetiky a petrochemie a také největších bank, kterou v loňském roce prosadila do právního řádu vládní koalice, ani zdaleka nepřinese do státního rozpočtu tolik prostředků, se kterými původně počítalo ministerstvo financí. Samo ministerstvo financí přiznalo, že namísto 100 miliard korun za letošní rok se bude výnos z této daně pohybovat maximálně na hranici 40 miliard. Zcela se tak naplnila prognóza hnutí SPD, které zavedení této daně ve Sněmovně nepodpořilo a přesně předpovědělo, že kalkulace ročních příjmů z této daně byla v rámci návrhu státního rozpočtu naprosto nezodpovědně a nerealisticky nadsazená. Zavedení této daně rovněž vedlo ke zvýšení cen elektřiny pro spotřebitele a k vyššímu objemu kompenzací vyplácených ze státního rozpočtu dodavatelům energií. Je také velmi pravděpodobné, že dotčené společnosti po zavedení této mimořádné daně nejrůznějšími způsoby snižují svůj faktický zisk (tzv. daňová optimalizace). Budou se také snažit promítnout zvýšené náklady do svých cen. I z těchto důvodů je státní rozpočet po prvním čtvrtletí v rekordním deficitu (166,2 miliardy korun) a jeho celkový roční schodek bude zcela jistě mnohem vyšší než plánovaných 295 miliard korun. Jedná se o mimořádné selhání celé vlády a v první řadě ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), který by měl okamžitě rezignovat. Vláda Petra Fialy (ODS) není schopna řídit a konsolidovat veřejné finance, proti hrozivě narůstajícímu rozpočtovému deficitu a státnímu dluhu nedělá vůbec nic, a proto by měla skončit!

6. Ministr financí Stanjura ohlásil zrušení třetiny územních pracovišť finančních úřadů. Poškodí tím české občany.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ohlásil od července zrušení jedné třetiny (77 z 201) územních pracovišť finančních úřadů, zejména v menších městech a na venkově. Tím se jednoznačně sníží dostupnost služeb těchto úřadů, které se primárně věnují správě a výběru daní, pro občany. To bude představovat další závažný problém zejména pro naše živnostníky a menší firmy působící v oblastech, kde se tyto pobočky zruší. Proti tomuto kroku se také negativně staví i Svaz měst a obcí. Zároveň to znamená další vládní tlak na povinnou a často nedobrovolnou elektronickou komunikaci občanů s úřady a na povinné zřizování datových schránek. Hnutí SPD naopak trvá na právu občanů na osobní komunikaci s úřady veřejné správy, které pro ně musí být dostupné v místě jejich bydliště či podnikání po celém území republiky. Chceme stát vstřícný k občanům a poskytující jim za jejich daně odpovídající servis a služby, a nikoliv stát, který jim klade překážky. Hledání úspor výdajů ve státním rozpočtu je potřeba hledat jinde, zejména v předražených armádních nákupech ze zahraničí, platbách tzv. solárním baronům, neefektivních dotacích, zahraniční rozvojové pomoci, anebo v platbách neziskovým organizacím s politickým obsahem.

18. 4. 2023

Itálie vyhlásila z důvodu nelegální imigrace do země nouzový stav!

Italská vláda minulé úterý vyhlásila z důvodu rostoucí nelegální imigrace do země nouzový stav na půl roku a požaduje pomoc Evropské unie. Imigranti, kteří jsou stoupenci islámské ideologie, do Itálie a na její ostrovy plují přes Středozemní moře z Afriky. Jejich motiv absolvovat tuto cestu je čistě ekonomický, neboť spoléhají, že zde budou žít ze štědrých sociálních dávek.

Hnutí SPD zastává názor, že v oblasti nelegální imigrace do unijních zemí zcela selhává politika EU v této oblasti. EU se formou různých programů spíše snaží o rychlé začlenění těchto ekonomických imigrantů do společnosti jednotlivých unijních zemí a má pro ně připraveno dostatek finančních prostředků podpory, která je jim vyplácena formou sociálních dávek. To se ale stále více nelíbí obyvatelům jednotlivých unijních zemí, kteří požadují ze strany EU razantní řešení, vedoucí k zamezení vstupu těchto imigrantů do země. V případě jejich vstupu požadují, aby za pomoci účinných opatření byli imigranti rychle vráceni do země, ze které se do EU vydali. Nejvíce jsou nelegální imigrací z Afriky zasaženy země, které mají pobřeží ve Středozemním moři. Jedná se především o Řecko a jeho ostrovy, Španělsko, Francii a v poslední době nejvíce o Itálii a její ostrovy.

Italská vláda už tento rostoucí příliv imigrantů z Afriky nezvládá, a proto zavedla nouzový stav, který potrvá šest měsíců. Vláda na opatření s ním spojená vyčlení v první fázi pět milionů eur (asi 120 milionů Kč). Stalo se to proto, že se Itálie letos potýká s více než čtyřnásobným přílivem imigrantů ve srovnání s loňskem. Jen za minulý víkend nelegálně doplulo do země přes 3.000 lidí. Podle italského ministerstva vnitra dorazilo do Itálie od začátku roku přes Středozemní moře na 31.290 imigrantů, zatímco ve stejném období loňského roku jich bylo asi 6.830 a v roce 2021 na 8.400.

Imigrace ze severu Afriky je dlouhodobě jedním z hlavních témat italské politiky. Na vážnosti mu přidalo období počínající rokem 2015, kdy do Evropy z Blízkého východu i severu Afriky přišly statisíce lidí. Po mírném poklesu se v posledních letech počty opět zvyšují. Italská vláda v této věci stále vyzývá vrcholné představitele EU, aby se touto situací začali intenzivně zabývat. Místopředseda vlády a ministr dopravy Matteo Salvini vyzval Brusel, aby Itálii pomohl. Konkrétně se v médiích vyjádřil: „Je nutné, aby se Evropa probudila a zasáhla. Už roky jen mluví, ale nehnula ani prstem.“

Hnutí SPD plně chápe obavy italské vlády, protože nelegální imigrace z Afriky do Evropy bude dále pokračovat. Nevěříme též tomu, že problém unijní lídři spolu s úředníky v Bruselu vyřeší, neboť měli dostatek času něco v této problematice udělat, ale zatím nic zásadního k zamezení nelegální imigrace do unijních zemí nezrealizovali. Hnutí SPD říká jasně, nechceme v České republice žádné imigranty z Afriky. Požadujeme referendum o vystoupení České republiky z EU.

14. 4. 2023

Stát musí šetřit na výdajích, nikoli zvyšovat daně našim občanům a firmám!

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) připravil materiál, který se týká reformy DPH, spočívající v zásadě v plošném zvyšování daní u vybraných produktů a služeb. Vláda si od jeho přijetí slibuje zvýšení příjmů státu zhruba o 24 miliard korun ročně.

Hnutí SPD je dlouhodobě proti zvyšování daní našim firmám a občanům, z čehož jasně vyplývá, že s návrhem reformy DPH představeným ministrem financí Stanjurou zásadně nesouhlasíme. Zastáváme názor, že je potřeba hledat úspory zejména na výdajích státního rozpočtu. Vláda a celá vládnoucí pětikoalice na naše návrhy „neslyší“ a raději se zabývá plošným zvyšováním daní, které ve finále negativně pocítí všichni občané. My v hnutí SPD odmítáme návrhy úspor státu na úkor našich občanů a například prosazujeme snížení DPH na základní potraviny. 

Nyní si blíže představíme některé návrhy změn DPH, které chce prosadit ministr financí Stanjura. Ten navrhuje dvě sazby DPH místo tří. Základní by měla zůstat 21 procent, snížená by byla 14 procent. To znamená, že návrh počítá se zrušením nejnižší 10procentní sazby DPH, což způsobí to, že část zboží a služeb z nejnižší 10tiprocentní sazby DPH bude přesunuto do té nejvyšší, 21procentní. Tento přesun by se měl týkat například vodného a stočného, točeného piva, vstupenek na sportovní a kulturní akce a rovněž též ubytovacích služeb, tepla, opravy obuvi, kožených výrobků nebo třeba kol. Do druhé 14procentní sazby DPH se plánuje například přesun léků, veřejné dopravy, stravovacích služeb, knih, novin a časopisů a bezlepkových výrobků, které nyní spadají do 10procentní sazby DPH. Ministr financí Zbyněk Stanjura by rád návrh změny DPH předložil Sněmovně v červnu.

Hnutí SPD apeluje na vládu, aby se už konečně začala chovat jako řádný hospodář a v žádném případě by neměla zhoršovat životní podmínky našim občanům. O tom, jací profesionálové a odborníci řídí náš stát, dokladuje i to, že státní rozpočet skončil v březnu tohoto roku se schodkem 166,2 miliardy korun, což je nejhorší výsledek hospodaření za první čtvrtletí roku od vzniku České republiky. V plusu byly rozpočtové příjmy za první čtvrtletí tohoto roku, kdy dosáhly výše 402,5 miliardy korun, což znamená v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2022 nárůst o 13 procent. Takže nevidíme žádný důvod zvyšování sazeb DPH.

Stát musí šetřit hlavně na výdajích. Celou řadu návrhů úspor státních výdajů vzešlých z dílny hnutí SPD jsme vládě předložili. Pro hnutí SPD jsou, na rozdíl od současné vládnoucí pětikoalice, na prvním místě čeští občané a česká ekonomika. Požadujeme konec Fialovy vlády, která hájí především zájmy nařízené jí z Bruselu, a to na úkor občanů České republiky.

12. 4. 2023

Hnutí SPD je dlouhodobě proti zvyšování daní našim občanům a firmám!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

zažili jsme nejdražší Velikonoce v naší novodobé historii. Máme jedny z nejdražších energií v Evropě, jednu z nejvyšších inflací, drahé potraviny, klesající reálné mzdy a nemáme ani základní léky. Navzdory předvolebním slibům ministr financí Stanjura oznámil zvyšování daní. Ministr vnitra Vít Rakušan svou snahou omezit výplatu důchodů na pobočkách pošty poškodí důchodce. Česká pošta potřebuje kvalitní manažerské řízení bez zásahů politických trafikantů. Nesouhlasíme se zvyšováním věku odchodu do důchodu a omezování valorizace důchodů, které prosazuje Fialova vláda. Fialova vláda také podpořila opatření EU, které výrazně poškodí Českou republiku. Čím dál více se ukazuje ekonomická nevýhodnost členství ČR v EU.

1. Zažili jsme nejdražší Velikonoce v naší novodobé historii. Máme jedny z nejdražších energií v Evropě, jednu z nejvyšších inflací, drahé potraviny, klesající reálné mzdy a nemáme ani základní léky.

Zažili jsme nejdražší Velikonoce v naší novodobé historii. Například vejce zdražily na 6 korun za kus, zatímco vloni stály 3,50 koruny. Kilogram cukru aktuálně stojí 33 korun, zatímco vloni stál 19 korun. Vejce se aktuálně dokonce dováží z Rumunska a Bulharska a stále se jejich dovoz cenově vyplácí a jsou levnější, než za co se prodávají vejce z našich chovů. Máme jedny z nejdražších cen energií v Evropě, jednu z nejvyšších inflací (16 %) a jedny z nejdražších potravin. Navíc v minulém roce klesly reálné mzdy v ČR o 7,5 % kvůli vládou nezvládnuté vysoké inflaci. Stále nám chybí i základní léky. K tomu vláda Petra Fialy (ODS) rekordně zadlužuje stát. Občané jezdí do Německa, Polska a Rakouska za kvalitnějšími, ale zejména levnějšími potravinami. Aby občané jezdili za levnými nákupy do Polska, radí i ekonomický poradce premiéra Petra Fialy Štěpán Křeček. Uvedl to v nedělním pořadu Partie na TV Prima. Takto tedy funguje současná vláda, která má pouze třetinovou (34 %) podporu veřejnosti a u moci jí drží už pouze veřejnoprávní a provládní média. Přitom vláda má regulační nástroje, které ale nevyužívá. Už i portugalský parlament v minulém týdnu schválil zavedení nulové sazby daně z přidané hodnoty na 40 vybraných druhů potravin do října tohoto roku. Portugalsko je tak po Polsku další evropskou zemí, která zavedla nulovou sazbu DPH na potraviny. Hnutí SPD již více než rok navrhuje snížení DPH u potravin na nulovou sazbu, protože ta současná (15 %) je prakticky nevyšší v Evropě. Kromě toho požadujeme zavést do zákona pro maloobchodní řetězce povinnost nakupovat určitou část potravinářských komodit, které lze vyprodukovat v České republice, od našich domácích výrobců. Toto jsou konkrétní návrhy a opatření, jež pomohou jak našim zemědělcům a potravinářům, tak hlavně českým spotřebitelům.

2. Navzdory předvolebním slibům ministr financí Stanjura (ODS) oznámil plošné zvyšování daní.

Ministr financí Fialovy vlády Zbyněk Stanjura (ODS) oznámil, že vláda zásadně zvýší DPH a tím všem lidem plošně zdraží léky, vodné a stočné, veřejnou dopravu, stravovací služby, teplo atd. Vláda chce zrušit sníženou 10% sazbu DPH a zvýšit ji na 14 % a dále nově převést do nejvyšší 21% sazby vodné a stočné, palivové dřevo, teplo, opravy obuvi, ubytovací služby, vstupenky na sportovní a kulturní akce atd. Vláda by tím podle ministra Stanjury zvýšila příjmy státu zhruba o 24 miliard korun ročně. Hnutí SPD je dlouhodobě proti zvyšování daní našim firmám a občanům a s tímto návrhem zásadně nesouhlasíme. Je potřeba hledat úspory zejména na výdajích státního rozpočtu. Pro Ukrajince vláda jen za poslední rok utratila i na dluh přes 50 miliard korun, ale naše občany nadále sdírá z kůže? Podpořte SPD ve volbách a pojďme vyměnit Fialovu vládu!

3. Ministr vnitra Vít Rakušan svou snahou omezit výplatu důchodů na pobočkách pošty poškodí důchodce. Česká pošta potřebuje kvalitní manažerské řízení bez zásahů politických trafikantů.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), pod něhož spadá řízení České pošty, označil minulý týden vyplácení důchodů na pobočkách České pošty za velké bezpečnostní riziko. Chystá se proto omezit vybírání důchodů v hotovosti na těchto pobočkách. Jde o další krok vlády, který by tvrdě existenčně poškodil naše seniory a mnohým z nich by v podstatě znemožnil přístup k jejich zákonným důchodům, jelikož nemají zřízeny bankovní účty. Zároveň jde o alibismus, kterým se ministr Rakušan snaží předejít budoucím nevyhnutelným problémům při výběru důchodů po plánovaném nesystémovém a chaotickém zrušení tří set poboček České pošty, které dosud ve větších městech obsluhují statisíce klientů. Ministrův návrh je zároveň součástí tlaku na omezování používání hotovosti, což je velmi nebezpečný a pro hnutí SPD absolutně nepřijatelný trend. My naopak požadujeme zakotvit právo na používání peněžní hotovosti do ústavního pořádku České republiky. Zrušení tří set poboček České pošty vládou Petra Fialy (ODS) nevratně poškodí tisíce domácností, naše seniory a také výrazně sníží dostupnost veřejných poštovních služeb po celém území České republiky. Česká pošta vyžaduje hloubkový audit hospodaření a potřebuje kvalitní manažerské řízení bez zásahů a vlivu politických trafikantů. To je názor SPD.

4. Nesouhlasíme se zvyšováním věku odchodu do důchodu a omezování valorizace důchodů, které prosazuje Fialova vláda.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v rozhovoru pro server Novinky minulý týden potvrdil, že vláda počítá s tím, že se věk odchodu do starobního důchodu má postupně zvyšovat podle průměrného věku dožití nad současných 65 let. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. Hranici 65 let pro vznik nároku na starobní důchod považujeme za nepřekročitelnou a neprolomitelnou i z toho důvodu, že klíčový parametr, doba dožití ve zdraví, se již desítky let nezvyšuje a pohybuje se na úrovni 62 let u mužů a 64 let u žen. Hranice věku odchodu do důchodu v 65 letech je podle hnutí SPD maximální s tím, že u fyzicky náročných profesí musí být nižší. To budeme prosazovat i v komisi pro důchodovou reformu. Ministr Jurečka současně naplno přiznává, že se vláda chystá od příštího roku citelně snížit řádné valorizace důchodů a ty mimořádné chce dokonce úplně zrušit a nahradit je nízkou sociální dávkou na časově omezenou dobu. Toto podle nás není důchodová reforma! Ohledně budoucí udržitelnosti našeho průběžného důchodového systému máme v SPD jasnou představu, včetně řady konkrétních návrhů. V první řadě je to nutnost dlouhodobé systémové prorodinné politiky a podpory porodnosti v pracujících rodinách. Dále daňová zvýhodnění, vyšší rodičovský příspěvek a porodné, zajištění dostatečné kapacity ve školkách a školách a masivní státní podpora dostupného bydlení, včetně nízkoúročených novomanželských půjček. Důležité je i vytvořit prostředí pro trvalý růst reálných mezd. To jsou recepty na důchodovou reformu SPD, a nikoliv asociální návrhy ministra Jurečky a Fialovy vlády.

5. Fialova vláda podpořila opatření EU, které výrazně poškodí Českou republiku. Čím dál více se ukazuje ekonomická nevýhodnost členství ČR v EU.

Zástupci vlád členských států EU, včetně ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) za Českou republiku, a zástupci Evropského parlamentu koncem března rozhodli o zvýšení dosavadního závazku podílu na celkové spotřebě energie v roce 2030 z tzv. obnovitelných zdrojů (solární, větrná a vodní energie) z 32 na 42,5 procenta. Podle energetických analytiků jde o velmi ambiciózní a obtížně realizovatelný cíl, který budou doprovázet spory členských států při rozdělení plnění tohoto závazku. Tento závazek rovněž povede k dalšímu růstu cen elektřiny a zemního plynu a k razantnímu zvýšení dotací z veřejných rozpočtů producentům energie z obnovitelných zdrojů. To ještě zvýší již tak enormní zadlužení našeho státu. Čím dál více se tak ukazuje ekonomická nevýhodnost členství České republiky v EU. Hnutí SPD proto trvá na přijetí zákona o všeobecném a funkčním závazném celostátním referendu, ve kterém by naši občané mohli hlasovat například i o vystoupení z EU.

6. 4. 2023

Přejeme všem občanům příjemně strávené Velikonoce v kruhu svých blízkých!

Konečně jsme se dočkali a po zimě zde máme čas velikonočních svátků. Jsou to svátky jara, které oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku. Velikonoce patří mezi nejvýznamnější svátky křesťanského světa.

Květnou nedělí začíná takzvaný Svatý, neboli Pašijový týden. Je poslední nedělí v rámci čtyřicetidenního půstu, který začal Popeleční středou. Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, jejich datum je tedy každý rok trochu jiné. Letos Květná neděle připadla na 2. dubna.

Velikonoční tradice, které povětšinou mají náboženský či jinak symbolický význam, se na našem území dodržují již odedávna. Ačkoliv některé dnes nejsou již tak oblíbené jako v minulosti, mnoho z nich si našlo cestu i do moderních domácností.  Především na vesnicích se pak stále dodržují staré lidové obyčeje, které i dnes dodávají svátkům jara tu pravou atmosféru. V průběhu tohoto svátečního času se ženy a děvčata zabývají zdobením vajíček, k čemuž používají vajíčka vařená, ale i vyfukovaná. Existuje celá řada různých výtvarných technik a způsobů zdobení vajec a často se vychází z různých regionálních či místních zvyklostí. Mezi oblíbené dekorace patří hlavně květinové, zvířecí nebo abstraktní motivy, k jejichž tvorbě se používá například vosk nebo sláma, ale vejce se také vyškrabují nebo drátují.

Muži a chlapci se zase věnují pletení pomlázek. Tento velikonoční zvyk se na našem území praktikuje již velice dlouho a je velmi oblíbený. S upletenými pomlázkami a někdy za zvuku řehtaček pak chodí chlapci na Velikonoční pondělí na koledu a šlehají děvčata, která je na oplátku obdarují ozdobenými vajíčky. Mezi velikonoční symboly patří i specifická jídla, jako je beránek, mazanec nebo jidáš.  

Velikonoce vnímáme též jako svátky jara. Končí zima, příroda se probouzí, jarní sluníčko vytahuje ze země první květiny, začínají kvést ovocné stromy. Volné dny v souvislosti s velikonočními svátky letos vychází na pátek 7. dubna a pondělí 10. dubna.

Přeje všem našim občanům, aby oslavili Velikonoce tak, jak jsme zvyklí, se svými rodinami, blízkými a přáteli a aby uctili tradice, které tento křesťanský svátek doprovází. Dopřejte si tyto sváteční dny též k odpočinku a načerpání nových sil. Příjemné a klidné prožití velikonočních svátků.

5. 4. 2023

Odmítáme rušení poboček České pošty i propouštění jejích provozních zaměstnanců!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

odmítáme rušení poboček České pošty i propouštění jejích provozních zaměstnanců. Odmítáme, aby na neschopnost ministra vnitra Rakušana (STAN) dopláceli poctiví zaměstnanci pošty i klienti. Díky podpisům poslanců hnutí SPD jednala Poslanecká sněmovna o odvolání její předsedkyně Markéty Pekarové Adamové. Štvanice ministryně Černochové proti Davidu Svobodovi je štvanicí proti svobodě slova. Odmítáme pronásledování občanů ze strany politiků za vyřčení vlastního názoru. Hnutí SPD absolutně odmítá další zadlužování naší země. Vláda nás vede řeckou cestou a k závislosti na Bruselu. Hnutí SPD přeje všem spoluobčanům požehnané a hezké Velikonoce.

1. Odmítáme rušení poboček České pošty i propouštění jejích provozních zaměstnanců. Odmítáme, aby na neschopnost ministra vnitra Rakušana (STAN) dopláceli poctiví zaměstnanci pošty i klienti.

Vláda hodlá zrušit 300 poboček České pošty a propustit stovky provozních zaměstnanců. Pod vedením politiků současné vládní koalice jenom vloni vykázala Česká pošta ztrátu 1,75 miliardy korun, a dokonce jí hrozí pád do insolvence. Hnutí SPD nesouhlasí, aby na absolutní neschopnost ministra vnitra při řízení České pošty dopláceli její poctiví zaměstnanci a její klienti, občané České republiky. Česká pošta je nenahraditelnou veřejnou službou pro občany, například pro seniory při výplatě důchodů. V obcích a menších městech je současně jediným místem kontaktu občana se státní správou (tzv. Czech POINT). Navíc Česká pošta má veškerý potenciál být při kompetentním řízení finančně soběstačná i výdělečná. Může poskytovat logistické, přepravní, zasilatelské a balíkové služby, které jsou na trhu velmi žádané a pro které má Česká pošta potřebné personální i materiální vybavení. Není ani zajištěna bezbariérovost přístupu a zároveň posílení těch poboček, které zůstávají a na kterých jsou již dnes fronty. Nyní k nim ještě přibydou další zákazníci z těch rušených poboček. Tento návrh ani nebyl předem diskutován se Sdružením místních samospráv ČR ani s Asociací krajů ČR. Z výše uvedených důvodů hnutí SPD nesouhlasí s postupem vlády při záměru rušení poboček České pošty. Hnutí SPD zároveň odmítá privatizaci České pošty i jakýchkoli jejích součástí. Odmítáme také návrh na bianco šek ve výši 8 miliard korun, který vláda prostřednictvím ministra vnitra Rakušana plánuje použít na transformaci pošty.

2. Díky podpisům poslanců hnutí SPD jednala Poslanecká sněmovna o odvolání její předsedkyně Markéty Pekarové Adamové.

Díky podpisům poslanců hnutí SPD jednala včera Poslanecká sněmovna o odvolání její předsedkyně Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) z funkce. Markéta Pekarová Adamová řízení Poslanecké sněmovny dlouhodobě nezvládá, není nestrannou předsedkyní všech zákonodárců. Vše vyvrcholilo nedávno na mimořádné schůzi Sněmovny při schvalování snížení červnové valorizace důchodů ve stavu legislativní nouze. Markéta Pekarová Adamová při vedení této schůze několikrát porušila Jednací řád Poslanecké sněmovny, omezovala práva opozičních poslanců, a tím jednoznačně stranila zástupcům vlády a poslancům vládní koalice. Markéta Pekarová Adamová rovněž velmi nehospodárně nakládá s finančními prostředky občanů a státu, jak vyplynulo z informací o přemrštěných výdajích za občerstvení a alkohol při nedávném letu jí vedené delegace Poslanecké sněmovny na Tchaj-wan. Ze všech těchto důvodů jsme přesvědčeni, že by Markéta Pekarová Adamová neměla vykonávat jednu z nejvyšších ústavních funkcí ve státě, jakou je pozice předsedkyně Poslanecké sněmovny. Poslanecký klub hnutí SPD proto hlasoval pro její odvolání.

3. Štvanice ministryně Černochové proti Davidu Svobodovi je štvanicí proti svobodě slova. Odmítáme pronásledování občanů ze strany politiků za vyřčení vlastního názoru.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) iniciovala potrestání olympijského vítěze v moderním pětiboji, v současnosti trenéra a profesionálního vojáka Davida Svobody pouze za to, že v televizním rozhovoru vyjádřil názor Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a svůj názor na účast ruských a běloruských sportovců na letních olympijských hrách 2024 ve Francii. David Svoboda zde mimo jiné prohlásil, že sportovci by neměli pykat za politiky a že by jim nemělo být bráněno v účasti na sportovních soutěžích. Po předvolání k ministryni obrany a následném jednání bylo oznámeno, že David Svoboda musí odejít z čela Komise sportovců Českého olympijského výboru a že za své výroky obdržel písemnou důtku. Hnutí SPD hájí ústavní principy svobody slova a vyjadřuje Davidu Svobodovi podporu. Jsme přesvědčeni, že štvanice proti jeho osobě je štvanicí proti svobodě slova. Veřejné pronásledování občanů ze strany politiků a hrozba profesní likvidací za vyřčení vlastního názoru, kterým není porušen zákon, jsou v demokratickém právním státě nepřijatelné. Jde jednoznačně o cenzurní praktiky a omezování svobody projevu typické pro totalitní režimy. V obdobných případech, kdy jiné státy, zejména USA, v rozporu s mezinárodním právem napadaly cizí země (Jugoslávii, Irák, Libyi) nikdy k sankcionování sportovních reprezentantů nedocházelo a nedochází. Jednání ministryně Černochové je podle hnutí SPD jasným důvodem k jejímu odchodu z vládní funkce.

4. Hnutí SPD absolutně odmítá další zadlužování naší země. Vláda nás vede řeckou cestou a k závislosti na Bruselu.

Vláda Petra Fialy (ODS) se dle informací webu Aktuálně definitivně rozhodla využít půjčku od EU, konkrétně jde o úvěr od Evropské komise, v astronomické výši v rozmezí 2,9 až 11 miliard eur, což je v přepočtu od 69 do 265 miliard korun. Peníze z tohoto úvěru by měly být použity na odstřižení od levných fosilních paliv z Ruska, konkrétně na stavbu solárních nebo větrných elektráren a budování alternativních plynovodů a ropovodů pro dodávku mnohem dražších surovin. Hnutí SPD další zadlužování naší země absolutně odmítá. Je to další z kroků, které zvyšují inflaci. Zadlužování ČR již nyní dosahuje velmi nebezpečného a obtížně splatitelného objemu. Pochybný je již samotný účel úvěru, tedy investice do energetické transformace. Tu ČR může zvládnout i vlastními prostředky, pokud stát a vláda převezmou plnou odpovědnost za výrobu, distribuci a prodej elektřiny za dostupné ceny na domácím trhu. Máme k tomu všechny předpoklady, zejména prostřednictvím státem většinově ovládané společnosti ČEZ. Zásadně také nesouhlasíme s tím, že takto vysoký úvěr (zhruba v objemu aktuálního ročního deficitu státního rozpočtu) probíhá zcela netransparentně, mimo účasti Poslanecké sněmovny, které se má vláda ze svých kroků zodpovídat. Naše pochybnosti sdílejí také ekonomičtí experti, kteří upozorňují i na kurzová rizika takto vysokého úvěru v cizí měně. Hnutí SPD kategoricky odmítá další a další zadlužování našeho státu a přenášení odpovědnosti splácení těchto dluhů dalšími vládami a generacemi. Vláda nás vede řeckou cestou a k závislosti na Bruselu.

5. Hnutí SPD přeje všem spoluobčanům požehnané a hezké Velikonoce.

Hnutí SPD přeje všem spoluobčanům požehnané příjemné a klidné prožití nejvýznamnějších křesťanských svátků Velikonoc. Jde o oslavu znovuzrození nejen Ježíše Krista, ale i přírody. Toto každoroční znovuzrození je spojeno s naší tisíciletou národní tradicí i s moderním poselstvím svobody. Zkusme alespoň na chvíli zastavit a připomeňme si, proč Velikonoce slavíme.

4. 4. 2023

Hnutí SPD zásadně odmítá zvyšování daní českým občanům a firmám!

Fialova vláda po více než ročním vládnutí svou nečinností řešit opravdu důležité věci, jako například vysokou inflaci a ceny energií, docílila toho, že se stále více lidí propadá do sociální chudoby a náš státní dluh se neustále prohlubuje.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje Fialovu vládu za to, jak zadlužuje Českou republiku. Zároveň ale předkládáme vládě návrhy řešení, jak snížit schodek státního rozpočtu. Naše návrhy úspor jsou vedeny s cílem, aby negativně nedopadaly na slušné a pracující občany, mladé rodiny, děti, seniory, tělesně postižené osoby a další skupiny, které si naopak zaslouží výraznou podporu státu.

Zcela zásadně odmítáme návrhy úspor státu na úkor našich občanů. V poslední době to bylo snížení valorizačního příspěvku důchodcům, ke kterému se ještě bude vyjadřovat Ústavní soud. Nyní představitelé vládnoucí pětikoalice postupně připravují různé formy zvyšování daní, i když před volbami vehementně slibovali občanům, že daně se zvyšovat nebudou. To samé deklarovala Fialova vláda ve svém programovém prohlášení, na jehož základě získala důvěru Poslanecké sněmovny. Z něj cituji pasáž z kapitoly stabilizace veřejných financí: „Naše země potřebuje odpovědnou rozpočtovou politiku, která zabrzdí nesmyslné rozhazování peněz daňových poplatníků. Cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu a efektivním nakládáním s penězi, nikoliv ve zvyšování daňové zátěže.“

Nyní se předvolební slib koalice Spolu i závazek z programového prohlášení vlády otřásá v základech. Strany vládní koalice v médiích prezentují své návrhy, jak alternativně konsolidovat rozpočet. O progresivním zdanění příjmů hovoří jak hnutí STAN, tak lidovci. Hnutí STAN a TOP 09 volají po zvýšení základní sazby DPH, kdy navrhují zvýšit základní sazbu DPH až na 23 procent. Sadu opatření hnutí STAN zmínil její spoluautor, šéf rozpočtového výboru Josef Bernard pro Seznam Zprávy. Uvedl, že jde o soubor vlastních návrhů, neboť je nutné navýšit celé spektrum daní.

Podle informací Hospodářských novin navrhuje hnutí STAN daňové změny na podporu státního rozpočtu, jež mj. zahrnují zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob o 1-2 % (z aktuálních 19 %), či zvýšení horní sazby DPH o 2 % na 23 % a zařazení více položek do této sazby. Dále navrhuje progresivní zdanění příjmů fyzických osob či rušení daňových úlev. Např. pro ty, kteří pobírají více než 160 tisíc měsíčně by pak mělo jít o 31 % s tím, že touto sazbou by se danila ta část příjmu, která je nad stanovenou hranicí. Těmito různými návrhy chce zajistit pětikoalice přínos do státního rozpočtu.

Hnutí SPD žádný z takovýchto návrhů nepodpoří. Domníváme se, že by Fialova vláda měla především, jak slibovala, redukovat své výdaje. Teprve až možnosti zeštíhlení výdajové stránky vláda vyčerpá, tak by měla důsledně analyzovat příjmovou stránku rozpočtu. Hnutí SPD v žádném případě nechce zvyšovat daně českým firmám a našim pracujícím občanům.

31. 3. 2023

Výrazná podpora mladých pracujících rodin s dětmi je naší prioritou!

Podporujeme všechny slušné a pracující občany, rodiny s dětmi, seniory i osoby se zdravotním postižením a jejich podpora ze strany státu musí být skutečně výrazná a motivující.

Hnutí SPD v tomto i v minulém volebním období předložilo do Sněmovny k projednání několik novel zákonů, které cílí na pomoc těm nejslabším, pobírajícím různé typy sociálních dávek. Plníme tak body, vycházející z našeho programu s názvem: „Naše vlast, naše rodina, náš bezpečný domov“, jehož cílem je podpora rodiny, tradičních hodnot a národní suverenity. Cílem je chránit svůj národ a svůj stát, kdy požadujeme normální život pro naše děti. Stát by měl pro mladé pracující rodiny udělat maximum pro podporu dostupného bydlení a dobře placenou práci, aby každá rodina měla dostatek prostředků pro výchovu dětí. Naopak sociální systém nesmí být zneužíván lidmi, kteří odmítají práci nebo porušují zákony. Též musí být zajištěna jistota spravedlivého důchodu pro pracující občany a zdravotně postižené.

Chceme ekonomickou stabilitu a prosperitu země. Ekonomika České republiky musí vytvářet dostatek finančních zdrojů pro zajištění sociální stability. Cílem je zajistit podmínky pro úspěšný život občanů s garancí kvalitního vzdělání, zdravotnictví a sociálního systému. Tento cíl ohrožují dluhy země, a proto usilujeme o zastavení jejího zadlužování, neboť dluhy nejsou budoucnost. Stát se musí chovat jako řádný hospodář, stejně jako odpovědná rodina či firma. Není možné mít dlouhodobě vyšší výdaje než příjmy.

Dle hnutí SPD je prorodinná a sociální politika věcí prvořadého veřejného zájmu. Její financování musí být zajišťováno a garantováno státem v plném rozsahu. Požadujeme ucelený systém dostupné podpory rodin ze strany státu – od založení rodiny až po důstojné stáří. Naší prioritou je zvýšení porodnosti. Speciálně chceme podporovat mladé pracující rodiny, pracující rodiny s dětmi a pracující rodiny s nižšími příjmy. V oblasti bydlení je nutné podpořit družstevní výstavbu, výhodné manželské půjčky rodinám a nájemní bydlení v obecních bytech. V rámci našeho programu požadujeme zavést výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dítěte. Chceme poskytnout příspěvek na splácení hypotéky rodinám v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě v rámci rodičovské dovolené. Dále navrhujeme výrazně zvýšit daňové odpočty na děti. Na dvojnásobek u prvního a druhého dítěte v rodině a na čtyřnásobek u třetího a každého dalšího dítěte.

To jsou některé body z programu hnutí SPD v rámci podpory mladých pracujících rodin s dětmi, neboť jsme si plně vědomi, že prorodinná politika je velice důležitá pro důchodový systém. Bez toho, aby se rodily děti, není možné důchodový systém ufinancovat.

29. 3. 2023

Řešením důchodové reformy podle SPD je podpora porodnosti v pracujících rodinách!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

ceny většiny potravin v Polsku jsou oproti českým zhruba poloviční. Opakovaně vyzýváme Fialovu vládu, aby snížila DPH na potraviny na nulu po vzoru Polska. Ministr práce Jurečka (KDU-ČSL) je podezřelý z toho, že fakticky vydíral někdejšího generálního ředitele Úřadu práce. Měl by proto odstoupit. Ministr práce Jurečka po jednání s SPD slíbil, že odchod do důchodu nebude v 68 letech. Řešením důchodové reformy podle SPD není zvyšování věku odchodu do penze, ale státní podpora rodin a porodnosti.

1. Ceny většiny potravin v Polsku jsou oproti českým zhruba poloviční. Opakovaně vyzýváme Fialovu vládu, aby snížila DPH na potraviny na nulu po vzoru Polska.

Vysoké a stále rostoucí ceny mnoha základních potravin v České republice nutí české občany nakupovat v zahraničí, pokud mohou. Při nákupech v Polsku, kde je na potraviny nulová sazba DPH a ceny většiny potravin jsou oproti českým zhruba poloviční, tak ušetří až tisíce korun měsíčně. Podobné je to i v případě Německa, kde mají potraviny navíc vyšší kvalitu. Tento trend ve svých důsledcích vede i k propadu tržeb českých obchodů, a tím i k potenciálnímu nemalému propadu výběru DPH a daně z příjmu právnických osob do českých veřejných rozpočtů. Jednou z hlavních příčin tohoto stavu je skutečnost, že Česká republika má nejvyšší sazbu (15 procent) na potraviny ve střední Evropě. V sousedním Německu je tato sazba na sedmi procentech, Polsko vloni DPH na potraviny úplně zrušilo. Snížení sazby DPH u potravin až na nulu již dlouhodobě navrhuje i hnutí SPD. Vláda Petra Fialy (ODS) to ovšem setrvale a bezdůvodně odmítá, přičemž žádné vlastní řešení astronomického zdražování potravin sama nemá. Její nečinnost tak, kromě zhoršování životní úrovně českých občanů, zejména seniorů a těch, kteří nemají možnost nakupovat potraviny v zahraničí, z dlouhodobého hlediska vede i poklesu výběru daní do českého státního rozpočtu a HDP tím, že čím dál více občanů nakupuje potraviny v sousedních zemích. Některé evropské státy zvolily jako cestu snížení cen potravin dohodu vlád a největších maloobchodních řetězců na zastropování cen potravin. Na Slovensku tak osm největších řetězců od minulého pondělí na tři měsíce dokonce stanovilo cenový strop na vybrané potraviny. Neřešení situace kolem drahých potravin je jedním z důvodů legitimního požadavku na demisi vlády Petra Fialy. Přijďte proto vyjádřit společně s námi svůj nesouhlas s touto vládou na naši demonstraci s názvem „Lidé proti vládě", která je již tuto středu 29. března od 16.30 hodin v Ostravě na Masarykově náměstí a řekněme všichni společně NE vládě Petra Fialy!

2. Ministr práce Jurečka je podezřelý z toho, že fakticky vydíral někdejšího generálního ředitele Úřadu práce. Měl by proto odstoupit.

Minulý týden informovala MF Dnes, že místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) nutil někdejšího generálního ředitele Úřadu práce ČR Viktora Najmona k odstoupení prostřednictvím mimořádné odměny z veřejných prostředků, nebo výhrůžek špatným služebním hodnocením, které mu mělo v budoucnu podle ministra zkomplikovat nalezení nového zaměstnání. Protože ředitel Úřadu práce ČR Najmon tušil, že ho ministr Jurečka hodlá odvolat, pořídil si z rozhovoru nahrávku. Okolnosti rozhovoru mezi Jurečkou a Najmonem prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Pokud se prokáže, že nahrávka je autentická, jednalo by ze strany ministra Jurečky nejen o porušení zákoníku práce, ale o vyhrožování s možnými znaky trestných činů vydírání, případně zneužití pravomocí úřední osoby. Ministr Jurečka by měl v takovém případě sám rezignovat na svou funkci, nebo by měl být odvolán premiérem Fialou. Obecně platí, že vedení Ministerstva práce a sociálních věcí dlouhodobě zcela selhává v řízení Úřadu práce, čímž trpí jak klienti tohoto Úřadu, tak jeho zaměstnanci. Premiér Petr Fiala se snaží tuto kauzu bagatelizovat. Dokonce řekl, že je rád, pokud ministr Jurečka našel takové řešení, aby se úřady práce staly dostatečně moderními, ale vůbec nekomentoval onu naprosto nepřijatelnou formu a způsob jednání ministra Jurečky.

3. Ministr práce Jurečka po jednání s SPD slíbil, že odchod do důchodu nebude v 68 letech. Řešením důchodové reformy podle SPD není zvyšování věku odchodu do penze, ale státní podpora rodin a porodnosti.

V minulém týdnu proběhlo jednání zástupců hnutí SPD s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) na téma reformy důchodového systému. Hnutí SPD na tomto jednání jednoznačně odmítlo jakékoli zvyšování hranice věku pro odchod do důchodu. Řekli jsme jasně, že odchod do důchodu v 68 letech není žádná důchodová reforma. Následně ministr Jurečka na tiskové konferenci prohlásil, že ke zvýšení této hranice na 68 let nedojde. Je to velký dílčí úspěch hnutí SPD. Naše poslankyně Lucie Šafránková byla následně nominována za SPD do komise pro důchodovou reformu, která pracuje při Ministerstvu práce a sociálních věcí. Hnutí SPD na tomto jednání zároveň představilo své priority v oblasti budoucích změn důchodového systému, přičemž za klíčovou z nich považuje silnou, dlouhodobou a efektivní prorodinnou a propopulační politiku a podporu porodnosti v pracujících rodinách. To je z hlediska budoucí udržitelnosti našeho průběžného důchodového systému naprosto klíčové. Patří sem ale i státní garance, aby minimální důchod při splnění zákonných podmínek byl na úrovni minimální mzdy (17 300,- Kč), anebo i rozsáhlé daňové úlevy, vyšší rodičovský příspěvek, vyšší porodné a vyšší přídavky na děti pro pracující rodiče, rozsáhlá státní podpora dostupného bydlení či zajištění dostatečných kapacit ve školkách a školách. Naopak odmítáme snižování či úplné rušení státní podpory dobrovolného zajištění občanů na stáří, což vláda Petra Fialy (ODS) nyní plánuje provést u stavebního spoření a penzijního připojištění. A nikdy také nepodpoříme vládou plánované omezení valorizace důchodů, které snižuje životní úroveň všem zhruba třem milionům občanů, kteří pobírají důchody.

28. 3. 2023

Řekněme společně vládě Petra Fialy, že nemá naši důvěru a ať odstoupí!

Ve středu 29. března 2023 pořádá hnutí SPD v Ostravě demonstraci s názvem „Lidé proti vládě“. Hlavní pódium této demonstrace bude umístěno na Masarykově náměstí v Ostravě a začátek této oficiální demonstrace je plánován na 16:30 hod. 

Hnutí SPD není dlouhodobě spokojeno s politikou, jakou od svého zvolení prosazuje současná Fialova vláda, tvořená pětikoalicí (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti). Fialova vláda byla sestavena účelově tak, aby se na ministerská křesla dostali všichni představitelé pětikoalice, a jejich odbornost a schopnost zodpovědně řídit stát už nikdo neřešil. Premiér Fiala se chtěl hlavně zalíbit úředníkům v Bruselu a vrcholným unijním představitelům, jak naše republika poslušně hájí prioritně zájmy EU. Vláda by si měla rychle uvědomit, že by měla konat vše ku prospěchu našich slušných a pracujících občanů, mladých rodin, dětí, seniorů, zdravotně postižených občanů, neboť na všechny tyto skupiny lidí stále více negativně dopadá nechuť Fialovy vlády něco pro ně trvale dělat. Tato nečinnost vlády vůči našim občanům nás opravňuje k tomu, že požadujeme její demisi.

My v hnutí SPD soucítíme s našimi občany, a proto volíme i tuto demonstraci, neboť chceme, aby už Fialova vláda skončila. Během demonstrace v Ostravě vystoupí předseda hnutí Tomio Okamura, europoslanec za hnutí SPD Ivan David, poslanec Jaroslav Foldyna, a celá řada dalších hostů. Uvedu např. bývalého prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska, nebo experty na energetiku Ivana Noveského a Vladimíra Štěpána. Všichni v rámci svých vystoupení podají přesvědčivé argumenty o tom, co vedlo k vysoké inflaci, nehorázným cenám potravin a cen energií a jaký podíl na tomto stavu má Fialova vláda. 

Na demonstraci budou moci lidé též podepsat u petičních stánků SPD petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy. V samotném textu petice je definováno deset hlavních bodů, které přispívají k tomu, že se z většiny občanů stávají osoby závislé na sociálních dávkách. Takový stav naše hnutí SPD razantně odmítá. My prosazujeme body obsažené v našem programu „Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov“. Podporujeme přirozené společenské hodnoty, jako je rodina nebo úcta ke starším spoluobčanům. Pro nás jsou občané České republiky na 1. místě! Zaslouží si ty nejlepší podmínky pro svůj život, výchovu dětí, svou práci a důstojné žití ve stáří. Souhlasíte-li, prosím přijďte na naší demonstraci: „Lidé proti vládě.“

Na všechny se těšíme již tuto středu v Ostravě, od 16:30 hod. na Masarykově náměstí. Řekněme společně Fialově vládě, že nemá naši důvěru, a proto požadujeme její demisi.

24. 3. 2023

Vyzýváme vládu Petra Fialy, která nemá důvěru občanů, k demisi formou petice!

Současná Fialova vláda, tvořená pětikoalicí (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti), za více než roční vládnutí vůbec neřeší prioritní problémy, které trápí české občany.

To se negativně promítá do běžného života lidí, kdy se jich stále více propadá do existenční chudoby a do dluhových a exekučních pastí. Vláda neřeší astronomické zdražování potravin a všech důležitých komodit, nedostatek léků a léčiv, uprchlickou krizi, krizi v oblasti bydlení, ani další společenské a ekonomické problémy, a jediné doporučení vlády zní – požádejte si o sociální dávky.

Hnutí SPD zastává k této neúnosné situaci jednoznačné stanovisko. Fialova vláda není schopna zodpovědně řídit stát a svou nekompetentností a nečinností za dobu svého vládnutí pozbyla důvěru naprosté většiny veřejnosti, a proto musí neprodleně odejít. Předsednictvo hnutí SPD vypracovalo Petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy a již probíhá sběr podpisů mezi občany. Vlastní nadpis petice je: „My, níže podepsaní občané, požadujeme demisi vlády Petra Fialy, která nemá důvěru občanů České republiky“. V petici uvádíme deset konkrétních bodů, ve kterých vláda Petra Fialy úplně selhala a koná věci, které zásadně odmítáme. Jako příklad uvedu některé z těchto bodů.

Fialova vláda navrhuje odchod do důchodu v 68 letech, a obrala v rozporu se zákony naše důchodce o zákonem stanovenou valorizaci. Tím zapříčinila ztrátu důvěry občanů ve stát. Chybí jí jasná podpora rodičovství, kdy mladé rodiny nemají kde bydlet a hypotéky jsou pro ně nedostupné. Vláda nebuduje efektivně fungující a hospodařící stát, neprosazuje vlastenectví, ale globalizaci, nemá vizi dlouhodobého pohledu na budoucnost, roli státu a našich hodnot. Náš národ se pod touto vládou nerozvíjí, ale pouze přežívá. Vládnoucí pětikoalice odmítá přijmout zákon o referendu, který by umožnil našim občanům hlasovat o tak zásadních věcech, jako je odmítnutí eura a zachování české koruny nebo o vystoupení z EU. Fialova vláda připustila astronomické schodky státního rozpočtu a dynamicky rostoucím státním dluhem způsobuje rozvrat veřejných financí, kdy vytváří dluh, který budou splácet další generace. Jediné, co chce prosazovat Fialova vláda, je zvyšování daní a nekritické přijímání a schvalování veškerých nařízení z Evropské unie, která jsou naprosto absurdní, především v oblasti tzv. klimatické politiky, která ničí naši budoucí prosperitu. Jako poslední příklad nesouhlasu s Fialovou vládou zmíním, že omezuje svobodu slova a zavádí nepřípustnou cenzuru, kterou nazývá bojem proti dezinformacím.

Vážení občané, prosím přečtěte si celý text petice zde, a pokud se s ztotožňujete s uvedenými body, prosím připojte svůj podpis pod tuto petici. Možnost jejího podepsání budete mít přímo na naši demonstraci „Lidé proti vládě“ dne 29. března od 16:30 hodin v Ostravě na Masarykově náměstí, kde budou umístěny petiční stánky. Petici můžete též přijít podepsat do poslaneckých kanceláří hnutí SPD v regionech, anebo také do kanceláří regionálních, oblastních anebo místních klubů SPD. Prosím, nesouhlasíte-li s vládou Petra Fialy, podpořte svým podpisem tuto petici. Vláda Petra Fialy musí skončit!

22. 3. 2023

Prezident Petr Pavel potvrdil, že je prezidentem Fialovy vládní pětikoalice!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

prezident Petr Pavel potvrdil, že je prezidentem Fialovy vládní pětikoalice a hodil přes palubu tři miliony důchodců. Odmítáme jakékoli snížení valorizací důchodů. Hnutí SPD zahájilo petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy, která škodí českým občanům a rozvrací naši zemi. Kvůli Evropské unii budou muset české domácnosti vynaložit obrovské náklady na zateplení domů. Brusel brutálně zdraží bydlení. Fialova vláda prosazuje zvýšení daní českým občanům i firmám. Odmítáme okrádání českých občanů Fialovou vládou.

1. Prezident Petr Pavel potvrdil, že je prezidentem Fialovy vládní pětikoalice a hodil přes palubu tři miliony důchodců. Odmítáme jakékoli snížení valorizací důchodů.

Prezident Petr Pavel minulý týden s výhradami podepsal zákon o důchodovém pojištění, který bere všem, kteří pobírají důchody, jenom v letošním roce sedm tisíc korun. Je to ze strany prezidenta zbytečně odkládané alibistické řešení. Následně prohlásil, že pokud opozice nepodá ústavní stížnost, podá ji on sám. V podstatě tímto prezident republiky přiznal, že se jedná o zřejmé porušení zákonů a on podá ústavní stížnost mj. také sám na sebe. Prezident republiky, pokud měl pochybnosti o okolnostech a podmínkách, za jakých byl zákon přijímán, měl jako jeden ze strážců ústavnosti zákon sám vetovat. K tomu jsme jej jako hnutí SPD opakovaně vyzývali. Tímto rozhodnutím hodil prezident téměř tři miliony osob, které pobírají důchod, přes palubu. Potvrdil tak, že je prezidentem vládní pětikoalice, a nikoliv prezidentem, který bude dodržovat zákony, jak o tom hovořil při svém prezidentském slibu. Potvrdil, že nebude prezidentem všech. Boj hnutí SPD za oprávněné zájmy našich důchodců zdaleka nekončí. Vyzvali jsme hnutí ANO ke společnému podání ústavní stížnosti na vládou protiprávně prosazený zákon umožňující plošné okradení důchodců, což by stížnosti dodalo vyšší politickou váhu a legitimitu a rovněž by to dodáním našich expertních pohledů a analýz posílilo kvalitu této stížnosti. Současně jsme připraveni bojovat proti trvalému výraznému snížení valorizací důchodů, které nyní připravuje vláda a ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s Marianem Jurečkou (KDU-ČSL).

2. Hnutí SPD zahájilo petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy, která škodí českým občanům a rozvrací naši zemi.

Hnutí SPD zpracovalo a začalo sbírat podpisy na Petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy. Důvodem je fakt, že vláda Petra Fialy za dobu svého vládnutí pozbyla důvěru naprosté většiny veřejnosti. Vláda Petra Fialy není dlouhodobě schopna řešit vysoké a stále rostoucí ceny základních životních potřeb, zejména potravin a energií, nedostatek léků a léčiv, uprchlickou krizi, krizi v oblasti bydlení ani další společenské a ekonomické problémy. Dostala tak naše občany, včetně podnikatelů, do vážných existenčních problémů. Vláda naopak provádí a preferuje všestrannou podporu ukrajinského režimu a Ukrajinců, včetně podpory válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací a neusiluje o jeho mírové řešení. Tím prodlužuje utrpení ukrajinského lidu. Činnost vlády Petra Fialy české občany poškozuje, především ty jejich skupiny, které se nemohou bránit. Vláda navrhuje zvýšit věk odchodu do důchodu na 68 let a stávající důchodce obrala o výraznou část zákonem stanovené valorizace jejich důchodů. Vláda nepodporuje rodičovství, mladé rodiny nemají kde bydlet a hypotéky jsou pro ně zcela nedostupné. Vláda nekriticky přijímá a schvaluje veškerá nařízení z Evropské unie, která jsou naprosto absurdní, především v oblasti tzv. klimatické politiky, která ničí naši budoucí prosperitu. Fialova vláda rovněž astronomickými schodky státního rozpočtu způsobuje rozvrat veřejných financí se všemi jeho negativními důsledky. Vláda také omezuje svobodu slova a zavádí nepřípustnou protiústavní cenzuru. Nejde o vládu odborníků schopnou zodpovědně řídit stát. Proto musí neprodleně odejít. Petici můžete najít na zde nebo ji přijít podepsat do poslaneckých kanceláří hnutí SPD v regionech, anebo také do kanceláří regionálních, oblastních anebo místních klubů SPD, případně přímo na naši demonstraci Lidé proti vládě dne 29. března od 16:30 hodin v Ostravě na Masarykově náměstí, kde budou také umístěny petiční stánky. Na demonstraci vystoupí Tomio Okamura, Radim Fiala, Ivan David, Jaroslav Foldyna a známí odborníci na energetiku, potraviny a další. Vláda Petra Fialy musí skončit!

3. Kvůli Evropské unii budou muset české domácnosti vynaložit obrovské náklady na zateplení domů. Brusel brutálně zdraží bydlení.

Evropský parlament minulý týden schválil směrnici Evropské komise týkající se renovace budov. Vyplývá z ní povinnost majitelů činžovních a rodinných domů s nejvyšší energetickou náročností tyto budovy do konce roku 2033 rekonstruovat a zateplit. Jde o další nebezpečné a nerealistické opatření Evropské unie. Podle Evropského parlamentu se takto mají povinně upravit domy s energetickou náročností tříd E, F a G, aby do roku 2030 dosáhly minimálně třídy energetické náročnosti E a do roku 2033 pak třídy D. Stovky tisíc českých domácností by tak musely vynaložit stovky tisíc korun na rekonstrukce svých domů, navíc v extrémně krátkých časových lhůtách. Předseda Občanského sdružení majitelů domů Milan Krček odhadl, že příslušná komplexní renovace pětipatrového staršího činžovního domu v Praze vyjde zhruba na 25 milionů korun. Toto opatření tedy ještě více zdraží bytovou výstavbu, ceny bytů i nájemního bydlení, které je již tak těžce dostupné. Směrnice upravuje i pravidla pro nové budovy postavené po roce 2028. Ty budou muset být povinně bezemisní. O návrhu budou nyní Evropský parlament a Evropská komise vyjednávat s členskými státy. Bohužel, jak vidíme na aktuálních příkladech rozšíření systému emisních povolenek a budoucího zákazu prodeje aut se spalovacími motory, česká vláda při těchto vyjednáváních dostatečně nehájí naše národní zájmy a ustupuje diktátu Evropské komise a západních států Evropské unie. Hnutí SPD naopak odmítá podřizování České republiky nebezpečným a škodlivým normám unijní klimatické politiky ztělesněných projektem Green Deal, které zásadním způsobem ohrožují budoucí ekonomickou prosperitu našeho státu a životní úroveň i kvalitu života našich občanů. Hnutí SPD požaduje referendum o vystoupení z EU.

4. Fialova vládní pětikoalice prosazuje výrazné zvýšení daní českým občanům i firmám. Odmítáme okrádání českých občanů Fialovou vládou.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden v rozhovoru pro ČTK připustil možnost vyššího zdanění firem i zavedení daňové progrese. Podle Jurečky by měla vláda o změnách v daňovém systému politicky rozhodnout do měsíce a platit by měly od ledna. Jurečka přímo zmínil variantu posílení příjmů státního rozpočtu prostřednictvím vyššího zdanění právnických osob na dva nebo tři roky. Jako další možnost uvedl zavedení progresivního zdanění fyzických osob, kdy s výší příjmu roste i procento daňové sazby. Hnutí SPD programově odmítá zvyšování daní českým občanům a českým firmám. Navíc jsou tyto návrhy v naprostém rozporu s programovým prohlášením vlády a s předvolebními sliby všech vládních stran. Zvyšovat v době krize a vysoké inflace daně českým firmám je z ekonomického hlediska nesmyslné a likvidační, protože klesá poptávka, reálné příjmy i úspory občanů, a naopak rostou ceny všech vstupních nákladů, hlavně energií. Hnutí SPD naopak navrhuje snížení daně z příjmu pro menší a rodinné české firmy. Odmítáme i zavádění dalšího progresivního zdanění fyzických osob – i proto, že už v současnosti jsou nejvyšší příjmy nad určitou hranici (cca 155 000 korun měsíčně) zdaňovány vyšší sazbou ve výši 23 procent. Vláda musí řešit parametry příjmů a výdajů státního rozpočtu jinými způsoby než zvyšováním daní našim občanům.

21. 3. 2023

Neuvážené zelené šílenosti Evropské unie, je třeba nekompromisně odmítat!

Minulý týden Evropský parlament schválil návrh směrnice na podporu renovací budov v Evropské unii, spočívající v povinnosti pro majitele domů a bytů snížit do deseti let jejich energetickou náročnost. Tím připraví naše občany o značné finance, neboť dodržování navržené směrnice výrazně zdraží novou výstavbu, a ještě výraznější finanční náklady budou potřeba na renovace starších bytů a domů.

Hnutí SPD tento šílený návrh pocházející od Evropské komise, kde vykonává místopředsedkyni Věra Jourová, navržená hnutím ANO, zásadně odmítá. Pro směrnici hlasovali čtyři čeští europoslanci. Tři z nich, pirátští zástupci Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa a Marcel Kolaja, jsou z frakce Zelených, a návrh podpořil i Luďek Niedermayer (TOP 09) z lidovecké frakce. Návrh směrnice připravili nekompetentní, ale dobře placení bruselští úředníci jako jeden z mnoha šílených projektů spadajících pod Green Deal. Ten ve svém počátku schválil tehdejší premiér Andrej Babiš a slepě, ale za to velmi důsledně ho podporuje současná vláda Petra Fialy. Je to zase jeden z mnoha nereálných projektů silně poškozujících zájmy České republiky a jejích občanů.

Jenom připomenu cílené kroky ze strany EU k likvidaci automobilového průmyslu u nás, kdy Evropský parlament nedávno schválil normu definitivně stvrzující konec prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035, nebo prosazování emisní normy Euro 7. Teď tu máme směrnici, která bude určovat energetickou náročnost budov, a bude pod pohrůžkou vysokých sankcí vyžadovat od majitelů bytů a domů její striktní dodržování. To hnutí SPD v žádném případě nemůže tolerovat. Jediné východisko spatřujeme ve vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie. Čím dříve, tím pro naše občany i naší ekonomiku lépe.

Obytné budovy by měly podle schváleného návrhu směrnice EU do roku 2030 dosáhnout minimálně třídy energetické náročnosti E a do roku 2033 pak třídy D, a to na stupnici od A do G, přičemž G označuje 15 procent energeticky nejnáročnějších budov daného členského státu. O finálním znění právního předpisu ještě bude Evropský parlament jednat s členskými státy. Dá se předpokládat, jaké stanovisko zaujme probruselská vláda Petra Fialy, která se ještě bude chlubit tím, že občané budou moci čerpat na rekonstrukci bytů a domů evropskou dotaci (která stejně nepokryje náklady na rekonstrukce a o kterou nebude mít většina českých občanů zájem).

Občané si musí sami rozhodovat, kde a v jakých prostorách chtějí žít. Stát jim v tomto nemá co přikazovat. Ono už stačí, jak jim Fialova vláda chystá letos navýšit daň z nemovitostí plus ještě další daně. Fialova vláda nehájí zájmy našich občanů, a proto požadujeme její demisi.

17. 3. 2023

Požadujeme odvolání Markéty Pekarové Adamové z čela Poslanecké sněmovny!

Poslanci za hnutí SPD, společně s poslanci za hnutí ANO, bez problému sesbírali přes 80 podpisů k podání návrhu na odvolání předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09).

Ta dlouhodobě při řízení Sněmovny selhává a navíc se v této vysoké politické funkci nechová nadstranicky. To vše se nyní potvrdilo v rámci projednávání novely zákona o důchodovém pojištění.

Hnutí SPD velmi vítá, že se nám společně s hnutím ANO, podařilo naplnit literu jednacího řádu. To znamenalo získat alespoň 80 podpisů, které by ani jedna z opozičních stran sama svými poslanci nezabezpečila. Dokument s podpisy byl doručen do sekretariátu předsedkyně, která by měla o věci informovat na plénu Sněmovny, a na jednání organizačního výboru požádat o zařazení tohoto bodu, který se týká jejího odvolání, na program některé z následujících schůzí.

První březnovou sobotu skončila pět dnů trvající mimořádná schůze Sněmovny, v jejímž rámci poslanci pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN za každou cenu protlačili vládní novelu zákona o důchodovém pojištění. Touto novelou vláda odebrala všem příjemcům důchodů průměrně jeden tisíc korun měsíčně od června tohoto roku, na který jim ale již vznikl zákonný nárok. Dle našeho právního rozboru byl postup projednávání této novely vládního zákona ve Sněmovně v rozporu s Ústavou ČR, za což je plně z výkonu své funkce odpovědná předsedkyně dolní komory Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová. 

Pekarová Adamová zcela selhala, když si neuměla poradit se situací ze závěru pátečního dne, kdy někteří opoziční poslanci obsadili řečnický pult a požadovali, aby poslanci s přednostními právy nebyli časově omezováni při svých vystoupeních. Situace se stávala nepřehlednou a Pekarová Adamová opakovaně odmítla svolat politické grémium Sněmovny a trvala na tom, aby se pokračovalo v porušování zákona. Přitom ji náš předseda Tomio Okamura jako první žádal, aby okamžitě politické grémium Sněmovny svolala. Nakonec bylo svoláno po delší odmlce až na žádost premiéra Fialy a tam se celá věc vyřešila.

Markéta Pekarová Adamová podle nás není předsedkyní celé Sněmovny, jak slibovala po zvolení. Mimo jiné také aktivisticky straní poslancům vládní pětikoalice. Proto požadujeme její odvolání z čela Sněmovny.

15. 3. 2023

Senát prokázal, že není žádnou pojistkou demokracie!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

přijďte na demonstraci „Lidé proti vládě" říci jasné NE Fialově vládě, která nehájí zájmy českých občanů! Senát prokázal, že není žádnou pojistkou demokracie. Vyzýváme prezidenta Petra Pavla, aby vetoval zákon okrádající důchodce. Fialova vláda poškozuje rodiny s dětmi. Stop Fialově vládě, stop diktátu Bruselu! Je nezodpovědné, že prezident Petr Pavel jmenoval Petra Hladíka z KDU-ČSL ministrem. Hladík je spojován s korupčními skandály. ČR kvůli Fialově vládě stále patří mezi země s největším zdražováním v Evropě, zatímco například v Německu je inflace 8,7 procenta, ve Francii 6,2 procenta a ve Švýcarsku pouhých 3,4 procenta. Pětikoalice odmítla pomoc rodinám s dětmi, zmrazení platů politiků či řešit vysoké ceny potravin, zdražování aut a krizi České pošty. Fialova vláda na občany kašle.

1. Přijďte na demonstraci „Lidé proti vládě" říci jasné NE Fialově vládě, která nehájí zájmy českých občanů!

Vláda Petra Fialy (ODS) i nadále zcela ignoruje zájmy občanů České republiky a nechává je stále více na holičkách tváří v tvář rostoucím cenám energií, potravin či nedostupnosti léků anebo hypotečních úvěrů. Současně tato válečnická vláda má jako prioritu Ukrajinu. Veřejnost proto vznáší oprávněné požadavky na demisi vlády složené ze zástupců ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. Hnutí SPD proto svolává na den 29. března 2023 do Ostravy na Masarykovo náměstí od 16:30 demonstraci pod názvem „Lidé proti vládě". Na této demonstraci vystoupí Tomio Okamura, Radim Fiala, Ivan David, Jaroslav Foldyna, další poslanci SPD a celá řada dalších známých řečníků z řad odborníků na energetiku, ekonomiku a zemědělství. Hnutí SPD učiní všechny politické a právní kroky pro zastavení zdražování. Jsme proti válce a prosazujeme mírové řešení konfliktu na Ukrajině, které však současná vláda odmítá. Přijďte nás proto podpořit na tuto demonstraci a řekněme společně jasné NE Fialově vládě, která nehájí zájmy našich občanů! Pro hnutí SPD je Česká republika a její občané na 1. místě!

2. Senát prokázal, že není žádnou pojistkou demokracie. Vyzýváme prezidenta Petra Pavla, aby vetoval zákon okrádající důchodce.

Senát Parlamentu ČR, ve kterém má výraznou většinu vládní Fialova pětikoalice, v minulém týdnu odsouhlasil a posvětil okradení všech příjemců důchodů o plnou zákonnou červnovou valorizaci důchodů, na kterou mají nárok. Jde o vládní návrh zákona na nepřijatelné snížení všech důchodů v průměru o více než 7 tisíc korun v letošním roce a o více než 12 tisíc korun v příštím roce, což je v době výrazného zdražování všech základních životních nákladů a potřeb zcela asociální a nepřijatelné. Důchodci nemohou být obětí neschopnosti vlády řádně hospodařit se státním rozpočtem. Senát tedy opět prokázal, že není žádnou pojistkou demokracie, za kterou se často vydává, protože zákon je, kromě asociální povahy, zřejmě i protiústavní. Je retroaktivní, nebyly splněny zákonné důvody k jeho projednání ve stavu legislativní nouze a při jeho projednávání ve Sněmovně byl řídícími schůze z řad vládní koalice a vládními poslanci několikrát porušen zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Hnutí SPD přijetí zákona blokovalo nepřetržitě pět dní. Nyní je na tahu prezident Petr Pavel, kterého opakovaně vyzýváme, aby tento asociální zákon Fialovy vlády vetoval, čímž by znemožnil okradení důchodců. V případě, že prezident Petr Pavel tento zákon podepíše, bude hnutí SPD usilovat o podání ústavní stížnosti s cílem jeho zrušení Ústavním soudem.

3. Fialova vláda poškozuje rodiny s dětmi. Stop Fialově vládě, stop diktátu Bruselu!

Vláda Petra Fialy už více než rok blokuje naše návrhy na zvýšení rodičovského příspěvku rodinám pečujícím o děti do 4 let. Naopak připravuje takovou úpravu tohoto příspěvku, která naše rodiny s dětmi výrazně poškodí. Podle plánu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) mají totiž v budoucnu dostávat vyšší rodičovský příspěvek ty rodičovské páry, které se při péči o dítě vystřídají. Nově tak mají být dva měsíce tzv. rodičovské dovolené a čerpání rodičovského příspěvku nepřenosné. Stát rodičovský příspěvek za tyto dva měsíce napříště proplatí pouze tomu z rodičů, který o dítě nepečuje ve zbývajícím čase rodičovské dovolené. Vláda alibisticky říká, že střídání při péči o dítě nebude povinné. Pokud k němu ale rodiče nepřistoupí, rodičovský příspěvek za dva měsíce jim propadne. Jde o přímou aplikaci směrnice Evropské komise pod názvem „Work Life Balance", a tudíž i o nesmyslné poklonkování vlády příkazům EU, která se tímto způsobem snaží bezdůvodně prosadit sjednocení podoby sociální a rodinné politiky ve všech členských státech, přestože se nejedná o agendu tzv. společných politik EU. Pro hnutí SPD je toto vše naprosto nepřijatelné a odmítáme implementaci směrnic ze strany EU a diktát Bruselu!

4. Je nezodpovědné, že prezident Petr Pavel jmenoval Petra Hladíka ministrem. Hladík je spojován s korupčními skandály.

Prezident Petr Pavel provedl jako svůj první krok ve funkci po inauguraci jmenování místopředsedy KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí na návrh premiéra Petra Fialy. Hnutí SPD dlouhodobě považuje toto jmenování za nepřijatelné. Předchozí prezident Miloš Zeman toto jmenování odmítl vykonat. Petr Hladík figuruje v závažné korupční a kriminální kauze nezákonného přidělování městských bytů v Brně, kde zastával vysoké funkce v samosprávě města. V této věci Policie ČR prováděla úkony trestního řízení i v kanceláři Petra Hladíka. Celá tato trestní záležitost není zdaleka ukončena, stejně tak jako není zcela vyjasněna úloha Petra Hladíka v ní. Autoritativním a konečným stanoviskem může být až pravomocné vyjádření soudu. Do té doby by Petr Hladík neměl zastávat žádnou veřejnou funkci, natož vrcholnou pozici ministra a člena Vlády ČR. Petr Hladík je navíc spojen i s dalšími skandály, jako je střet zájmů, kdy měl v orgánech města Brna lobbovat za zájmy podnikatele, jehož rodina mu prodala dům, ve kterém nyní bydlí, anebo když v době, kdy ještě dávno ministrem nebyl, nabízel vysoké funkce na ministerstvu životního prostředí svým spolustraníkům z KDU-ČSL. Ze všech těchto důvodů nemá být Petr Hladík členem vlády, a rozhodnutí prezidenta i premiéra považujeme proto za nezodpovědné.

5. ČR kvůli Fialově vládě stále patří mezi země s největším zdražováním v Evropě, zatímco například v Německu je inflace 8,7 procenta, ve Francii 6,2 procenta a ve Švýcarsku pouhých 3,4 procenta.

Meziroční růst spotřebitelských cen v ČR v únoru dosáhl astronomických 16,7 procenta. Největší vliv na vývoj cenové hladiny měly i nadále ceny týkající se bydlení. Meziročně stouply ceny vodného o 16,3 procenta, stočného o 30,3 procenta, tuhých paliv o 55,6 procenta a tepla a teplé vody o 45,6 procenta. Vliv na růst inflace měly také ceny potravin. V únoru vzrostly ceny rýže o 31,9 procenta, mouky o 36,1 procenta, vepřového masa o 31,1 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 39,5 procenta, margarínu a rostlinných tuků o 39,8 procenta, cukru o 75,1 procenta (!) a ceny vajec dokonce o 95,2 procenta (!!). Růst cen nadprůměrně postihuje důchodce a mladé rodiny, protože v jejich spotřebním koši mají největší podíl hlavně náklady na bydlení a potraviny. I v rámci Evropské unie ČR stále patří mezi země s nejvyšší inflací, zatímco například v Německu to je 8,7 procenta, ve Francii 6,2 procenta a ve Švýcarsku dokonce pouhých 3,4 procenta. Viníkem tohoto stavu je jednoznačně vláda Petra Fialy, která nedokáže či nechce odstranit příčiny této inflace – a současně odmítá českým občanům a domácnostem jakkoli pomoci s jejími negativními dopady. Recept SPD je známý a jasný: Je třeba okamžitě snížit daň z přidané hodnoty u vybraných druhů zboží a služeb (potraviny, léky, energie, voda) na nulovou sazbu a některé ceny i dočasně zastropovat a také začít snižovat astronomický deficit veřejných financí omezením a zrušením veškerých zbytných výdajů státu včetně snižování byrokracie a také zastropovat cenu energií u výrobců. Protože se vláda Petra Fialy zdráhá přijmout účinná opatření proti rostoucí drahotě, usilujeme o její konec.

6. Pětikoalice odmítla pomoc rodinám s dětmi, zmrazení platů politiků či řešit vysoké ceny potravin, zdražování aut a krizi České pošty. Fialova vláda na občany kašle.

Poslanci vládní koalice v minulém týdnu odmítli schválit program všech opozicí svolaných mimořádných schůzí Sněmovny, čímž opakovaně znemožnili projednávání zásadních problémů českých občanů na nejvyšší parlamentní úrovni. Tímto svým postojem vládní strany zablokovaly možnost pomoci rodinám s malými dětmi, kde hnutí SPD navrhuje zvýšení rodičovského příspěvku celkově o 100 tisíc korun a jeho pravidelnou valorizaci. Vládní poslanci rovněž znemožnili projednat návrh zákona na zmrazení platů politiků, což je také dlouhodobá priorita hnutí SPD – a nejenom v současném volebním období. Další mimořádná schůze se měla zabývat kritickou situací v České poště, která kvůli neschopnosti vládou dosazeného managementu, a hlavně nadřízeného resortního ministra Víta Rakušana (STAN), směřuje do insolvence. Strany vládní koalice zablokovaly i možnost jednat o škodlivém nařízení Evropské komise Euro 7, které je likvidační pro český automobilový průmysl a naši prosperitu, i podrobnou diskusi o příčinách a způsobech řešení vysokých cen potravin v ČR, které rostou nejrychleji v Evropě. Vládní koalice opět jasně prokázala, že odmítá, neumí a nechce řešit zásadní problémy země, které navíc do velké míry sama vyvolala a způsobila. Hnutí SPD požaduje demisi vlády Petra Fialy!

14. 3. 2023

Německou okupaci Československa v roce 1939 je nutné připomínat!

Zítra tomu bude již 84 let, kdy vojska nacistického Německa z příkazu Adolfa Hitlera zahájily násilné obsazování území Čech a Moravy. Po násilném napadení Polska dne 1. 9. 1939 to byl další krok k rozpoutání válečných bojů II. světové války.

Hnutí SPD si s úctou ke všem padlým, kteří přišli o život během této největší a nejtragičtější války v novodobých dějinách, připomíná každoročně 15. březen jako vzpomínku na tento den, kterým v roce 1939 začalo pro Československo těžké období, jež bylo ukončeno po více jak šesti letech. V lednu roku 2020 jsme v Poslanecké sněmovně navrhli zákon, aby byl nově významným dnem také 15. březen, a to jako Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem.

Německé armádní jednotky vstoupily pod vedením generála Blaskowitze dne 15. března 1939 v ranních hodinách na neobsazené území Čech a vojska generála Lista na Moravu. Po sedmé hodině večer vjel do obsazeného Pražského hradu sám Adolf Hitler, který o den později vydal výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Na základě tohoto protektorátu měly české země požívat autonomie, nicméně ta byla prakticky jen na papíře. Češi se stali obyvateli Německé říše druhé kategorie. Vedle pronásledování odpůrců nacismu docházelo i k upozaďování všeho českého. Došlo k rozpuštění parlamentu a zrušení stávajících politických stran, přičemž jediným povoleným politickým uskupením se stalo tzv. Národní souručenství. Je nezpochybnitelným historickým faktem, že Němci chtěli náš národ vyhladit.

Dnem 15. března 1939 tak naše republika přišla o zbytky jakékoli státní suverenity. Nastolená německá nadvláda byla naplňována cíleným nacistickým terorem. Ten spočíval ve vyvražďování českých občanů, čímž jednoznačně naplnil genocidní rysy a genocidní charakter. O život přišlo mnoho pravých vlastenců, kteří se různou formou stavěli nacistům na odpor, jen proto, že chtěli bránit svou rodnou vlast. Podle zveřejněných výstupů a výsledků bádání historiků Vojenského ústředního archivu v Praze, činí počet obětí německého nacismu zhruba 343 tisíc osob (včetně žen a dětí) v rámci celého někdejšího československého státu. Nutno též připomenout, že více jak 120 tisíc lidí zemřelo po druhé světové válce na následky týrání, perzekucí, na následky věznění v koncentračních táborech a ve věznicích, na následky tzv. totálního nasazení apod. Všichni si zaslouží naší hlubokou úctu.

Zavazuje nás to k tomu, abychom již nikdy nedopustili, aby se něco podobného v budoucnu opakovalo. Hnutí SPD vzhledem k úctě k historické pravdě, a hlavně s ohledem na úctu k obětem německé nacistické okupace, si bude každoročně s pietou připomínat tyto osudové březnové dny.

10. 3. 2023

Pro hnutí SPD jsou zájmy slušných a pracujících občanů na prvním místě!

Ve středu byly zařazeny na projednání ve Sněmovně v rámci mimořádných schůzí opoziční návrhy s programy cílícími na pomoc našim občanům. Poslanci pětikoalice zde opět prokázali svou aroganci a programy všech schůzí neschválili.

Mimo jiné se měla projednávat novela zákona o státní sociální podpoře, ve které se navrhuje zvýšení rodičovského příspěvku z důvodu péče o nejmladší dítě ze současných 300 tisíc na částku 400 tisíc Kč. U dvou a více dětí narozených současně je navrhováno zvýšení rodičovského příspěvku na 1,5násobek této částky, tzn. na 600 tisíc Kč. 

V této věci zastává hnutí SPD dlouhodobě jasný názor, spočívající v podpoře našich pracujících rodin. Prosazujeme systémovou a efektivní prorodinnou politiku, což dokládá i to, že jsme ve Sněmovně podali celou řadu novel zákonů v této oblasti, např. jsme již před rokem podali návrh, který by rodičovský příspěvek výrazně navýšil a do části zákona o státní sociální podpoře zakotvil trvalý valorizační mechanismus. Pomocí něj by se napříště rodičovský příspěvek pravidelně každoročně zvyšoval v závislosti na růstu inflace. Tím by bylo zajištěno, že jeho výše by nebyla tolik závislá na libovůli jednotlivých vlád. Naše rodiny s malými dětmi pomoc státu rozhodně potřebují a hnutí SPD podpoří všechny návrhy, které by vedly k zlepšení finanční situace rodin vychovávajících děti. V této souvislosti stojí za připomenutí náš projekt „Rodina na prvním místě“.

Programem další schůze měly být ceny potravin v České republice. V rámci využití přednostních práv vystoupili předseda i místopředseda hnutí SPD, kteří ve svých projevech konstatovali jasná a ověřitelná fakta. Ceny jídla i energií rostou nejvíc v novodobé historii. Potraviny v České republice zdražují mnohem více, než je evropský průměr. Zvyšování cen za potraviny v západní a střední Evropě je oproti České republice maximálně poloviční. Za poslední rok se ceny potravin u nás zvýšily o více než 20 %. A to je jen průměr, u mnoha základních potravin, jako je mléko, mléčné výrobky, oleje, tuky, cukr, ovoce, zelenina a podobně je růst dramatický a přesahuje výrazně 50 %. Jednou z příčin tohoto stavu je, že Česká republika má jednu z nejvyšších sazeb DPH na potraviny v Evropě ve výši 15 %. Ve srovnání se sousedními státy je tento rozdíl markantní.

Za tento stav je plně zodpovědná současná vláda v čele s premiérem Fialou. Na základě nečinnosti vlády se stále více našich občanů propadá do sociální chudoby a jediné doporučení vlády zní: „Zažádejte si o sociální dávky!“ K tomu je ještě nutné podotknout, že výplata sociálních dávek není plně zabezpečena a systémy pro jejich evidenci jsou plné chyb, za což nese odpovědnost ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který by měl odstoupit. 

Všichni naši přítomní poslanci za hnutí SPD hlasovali v obou případech pro schválení programu. Ve finále to ale nestačilo, a tak si vládní poslanci odhlasovali, že se navrhovanými body programu nebude Sněmovna zabývat. Tato arogance vládních poslanců, kteří jenom plní příkazy od vlády Petra Fialy, už musí skončit. Tato vláda nehájí zájmy našich občanů!

8. 3. 2023

Prosazujeme zvýšení rodičovského příspěvku a zmrazení platů politiků!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

okradení důchodců vládou Petra Fialy je protiústavní a vláda ho prosadila porušením zákona. Vyzýváme prezidenta Petra Pavla, aby zákon vetoval, a hnutí ANO, aby se přidalo k návrhu na zrušení zákona u Ústavního soudu. Prosazujeme zvýšení rodičovského příspěvku a zmrazení platů politiků. Potraviny v ČR zdražují mnohem více, než je evropský průměr, i kvůli vysoké DPH. Prosazujeme snížení DPH na potraviny na nulu. Fialova vláda novým programovým prohlášením porušila své předvolební sliby. Silně poškodí české občany včetně důchodců a rodin s dětmi. Miliony korun určené na humanitární dávky nebo příspěvky pro Ukrajince byly rozkradeny. Ministr práce Jurečka svou neschopností umožnil rozkrádání sociálních dávek.

1. Okradení důchodců vládou Petra Fialy je protiústavní a vláda ho prosadila porušením zákona. Vyzýváme prezidenta Petra Pavla, aby zákon vetoval, a hnutí ANO, aby se přidalo k návrhu na zrušení zákona u Ústavního soudu.

Minulou sobotu skončila 5 dnů trvající mimořádná schůze Sněmovny, kde vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN prosadila ve zkráceném jednání zpětnou sníženou valorizaci důchodů, která platí již od ledna. Jsme přesvědčeni o tom, že tato snaha okrást všechny, kdo pobírají důchody, o průměrně jeden tisíc korun měsíčně od června tohoto roku, je protiústavní. Pokládáme za nepřijatelné nejen projednávání tohoto zákona ve stavu legislativní nouze, ale také jeho retroaktivitu. Jednání bylo vyhrocené a naší snahou bylo využít všech zákonných možností obstrukcí. Jenom předseda hnutí SPD Tomio Okamura hovořil k věci bez přestávky více než sedm hodin. Pětikoalice se dokonce v rozporu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodla omezit práva poslanců s přednostním právem vystupovat k projednávané problematice. Tento způsob řízení jednání ze strany vedení Sněmovny byl v novodobé historii neslýchaný, a proto požadujeme odvolání předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) z funkce předsedkyně Sněmovny. Hnutí SPD udělalo maximum pro to, aby návrh okrádající důchodce nebyl přijat, a také jsme předložili více než 100 pozměňovacích návrhů pro řádnou valorizaci důchodů. Pětikoalice ale po 97 hodinách jednání nakonec „okradení" důchodců Sněmovnou protlačila, a opět tak dokázala, že se neštítí zneužívat stavu legislativní nouze a jednat v rozporu se zákonem o jednacím řádu Sněmovny. Hnutí SPD vyzývá zvoleného prezidenta Petra Pavla, aby zákon vetoval, a hájil tak zájmy tří milionů důchodců. Zároveň hnutí SPD opakovaně vyzývá hnutí ANO, aby společně s ním podalo po případném schválení zákona Senátem a prezidentem republiky ústavní stížnost s cílem zrušení zákona. Hnutí SPD samo nemá potřebných 41 podpisů poslanců, ale ústavní stížnost podaná společně s hnutím ANO by měla větší váhu i šanci na úspěch. Hnutí SPD udělá maximum pro to, aby tři milióny našich důchodců nebyly okradeny o to, co jim ze zákona náleží. Boj hnutí SPD za práva všech příjemců důchodů zdaleka nekončí.

2. Prosazujeme zvýšení rodičovského příspěvku a zmrazení platů politiků.

Tento týden je ve Sněmovně plánováno několik mimořádných schůzí svolaných opozicí. Tématy těchto schůzí jsou mj. zvýšení rodičovského příspěvku a zmrazení platů politiků. Prorodinná politika je dlouhodobě programovou prioritou hnutí SPD, přičemž návrh na zvýšení rodičovského příspěvku jsme do Sněmovny předložili již před rokem a vládní koalice blokuje jeho projednání. Rodiny s nejmenšími dětmi jsou jednou ze sociálních skupin nejvíce ohrožených příjmovou chudobou a urychleně potřebují naši pomoc. Hnutí SPD dlouhodobě již mnoho let podporuje zmrazení platů politiků. Po posledních volbách jsme jej předložili ve Sněmovně již dvakrát, přičemž poprvé ho vládní poslanci zamítli a projednání druhého návrhu blokují. My říkáme jasně, že politici musí být solidární s občany, zejména v době ekonomické a sociální krize. O svých platech by si neměli rozhodovat sami, ale jejich plat by měl být vypočítáván podle výše mezd ve veřejném sektoru.

3. Potraviny v ČR zdražují mnohem více, než je evropský průměr, i kvůli vysoké DPH. Prosazujeme snížení DPH na potraviny na nulu.

Tématem další opoziční mimořádné schůze Poslanecké sněmovny mají být ceny potravin, které v posledních měsících skokově rostou v řádech desítek procent nad průměrnou inflaci. Pro statisíce našich občanů se proto některé základní potraviny stávají neúměrně drahými. Čím dál více občanů je nuceno jezdit nakupovat potraviny do Polska či do Německa, kde jsou výrazně levnější. Na začátku letošního roku rostly ceny potravin v ČR ještě rychleji, než byl evropský průměr. Podle dat statistického úřadu EU Eurostat u nás stouply v lednu ceny potravin meziročně v průměru o 19,6 %, zatímco v celé EU to bylo v průměru o 15,5 %. Příčinou tohoto stavu je i to, že ČR má jednu z nejvyšších sazeb DPH na potraviny v Evropě - 15 %. Ve srovnání se sousedními státy je tento rozdíl markantní. V Rakousku, Německu a na Slovensku se sazba DPH u potravin pohybuje od 5 do 10 % a Polsko vloni DPH u základních potravin snížilo na nulu. To samé dlouhodobě navrhuje a požaduje hnutí SPD a Fialova vláda to odmítá. Českým spotřebitelům, zemědělcům a potravinářům by výrazně pomohl i další náš návrh, který by zavedl povinnost maloobchodních řetězců nakupovat od domácích producentů určitý procentní podíl potravin, které lze vyrobit v České republice. Tento náš návrh v minulém volebním období zablokoval Senát, vrátil jej do Sněmovny a tam jej následně zamítli poslanci stran dnešní vládní koalice a také hnutí ANO.

4. Fialova vláda novým programovým prohlášením porušila své předvolební sliby. Silně poškodí české občany včetně důchodců a rodin s dětmi. 

Vláda Petra Fialy (ODS) v minulém týdnu zveřejnila novou podobu svého programového prohlášení. Tento dokument obsahuje mnoho záměrů, které hnutí SPD zásadně odmítá. Vláda například o rok posunula revizi fungování státní správy z hlediska její efektivity, která by byla možným základem pro účelné omezení státní byrokracie. Z programového prohlášení také vypadl návrh na zavedení daňové brzdy, která by při překročení zákonem stanovené daňové kvóty zakazovala růst daní. To nás opravňuje k obavám z toho, že vláda hodlá zvýšit některé daně, např. z nemovitosti anebo některé spotřební daně. Vládní představitelé hovoří také o zvýšení povinných pojistných odvodů pro živnostníky či nejnověji o zrušení slevy na manželku či manžela anebo o zrušení tzv. školkovného, což je sleva na dani za náklady na umístění dítěte v předškolním zařízení. V prohlášení oproti jeho původní verzi také chybí závazek udržet stávající podobu valorizačního mechanismu důchodů. Vláda tedy hodlá valorizaci důchodů snížit trvale, nikoli jen letos v červnu. Z programového prohlášení rovněž vypadlo i slibované snížení DPH u výstavby či rekonstrukcí bytů a domů nebo zkrácení odpisů u bytových projektů na 20 let. To považujeme v současné situaci katastrofálního nedostatku cenově dostupných bytů pro české občany, a zejména mladé rodiny, za neomluvitelné. Takto zásadní změna programového prohlášení vlády v průběhu volebního období, která mj. znamená i porušení mnoha předvolebních slibů vládních stran, musí vést podle názoru SPD i k novému hlasování o důvěře vládě v Poslanecké sněmovně, protože důvěra byla pětikoaličními poslanci původně dána za jiných podmínek s jinými sliby a závazky. To je názor SPD!

5. Miliony korun určené na humanitární dávky nebo příspěvky pro Ukrajince byly rozkradeny. Ministr práce Jurečka svou neschopností umožnil rozkrádání sociálních dávek.

Miliony korun určené na humanitární dávky nebo příspěvky pro Ukrajince byly rozkradeny. Informace přinesl minulý týden portál Idnes. Podle něho Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Mariana Jurečky (KDU-ČSL) před časem spustilo elektronický systém, který některé žádosti o sociální dávky vyřizuje automaticky, bez zásahů úředníků. Například k žádostem o příspěvky pro solidární domácnosti za ubytování Ukrajinců neměli úředníci vůbec možnost zasáhnout, protože je zpracovával robot. Tento systém zároveň neodhalil mnohé podvody a podle pracovníků úřadů práce vyplatil mnoho milionů korun naprosto neoprávněně. Zastupující ředitel Úřadu práce a náměstek ministra Jurečky Karel Trpkoš na dřívější upozornění úředníků, aby systém kvůli těmto chybám vypnul, reagoval naprosto skandálně prohlášením, že aplikace šetří desítky milionů korun a zneužité miliony jsou jen jejich zlomkem. Pracovníci úřadů práce ve své stížnosti uvedli také, že u žadatelů z Ukrajiny není možné ověření, zda se zdržují na našem území, nebo zda zde pracují, a přesto o sociální dávky žádají. Automatický systém také například poslal na jeden účet stovky tisíc korun pro různé žadatele, ačkoliv jedna domácnost mohla podle zákona dostat maximálně patnáct tisíc korun měsíčně. Hnutí SPD považuje tuto záležitost za velmi značné selhání ministra Jurečky (KDU-ČSL), který je za tuto oblast odpovědný a svou neschopností umožnil a toleroval zneužívání a rozkrádání sociálních dávek. Požadujeme jeho okamžitou demisi. Hnutí SPD již před časem vypracovalo a předložilo návrh zákona, který by zneužívání sociálních dávek ukončil, ale poslanci vládní koalice jej ve Sněmovně odmítli. Pro hnutí SPD jsou naši občané na 1. místě!

7. 3. 2023

Okradení důchodců, invalidů a sirotků vládou Petra Fialy je protiústavní!    

Vládní poslanci protlačili Sněmovnou snížení peněz pro důchodce, invalidy a sirotky narychlo zpracovanou vládní novelou důchodového pojištění, která je v nesouladu s ústavním pořádkem.

V celém průběhu projednávání nebyly akceptovány stanovené zákonné postupy. Cíl se ale vládním poslancům podařil, kdy na základě nepřípustné retroaktivity ožebračili průměrně každého z více jak 2,8 milionu příjemců invalidních, starobních, vdovských a sirotčích důchodů jenom v tomto roce o částku ve výši 7.000 korun.  

Celý průběh projednávání novely vládního zákona o důchodovém pojištění v Poslanecké sněmovně byl ukončen tím, že zásadní snížení zákonné červnové valorizace bylo hlasy poslanců vládní pětikoalice schváleno. Už zbývalo jen to, aby si po skončeném hlasování všichni zatleskali, jakou dobrou práci udělali (to si ale nedovolili). Výsledek hlasování potvrdil jen jejich aroganci, jak oni pohlíží na ty nejzranitelnější osoby.

Všichni poslanci za hnutí SPD hlasovali proti přijetí této silně asociální a protiústavní novely zákona, snižující zákonnou valorizaci. Nyní jenom zmíním některé nestandardní postupy jednání, které si koaliční poslanci pod taktovkou předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové připravili a v rámci projednávání této vládní novely zákona na sílu zrealizovali, aniž by respektovali zásady slušného jednání, etiky a demokracie. Hned v úvodu jednání Sněmovny poslanci pětikoalice znásilnili jednací řád v rozpravě zkrácením řečnické doby poslancům bez přednostních práv při potvrzování trvání stavu legislativní nouze na 2 krát 5 minut a neumožnění vystoupení 66 poslancům, kteří byli přihlášeni do rozpravy, včetně mé osoby. Stejně tak postupovali i při schvalování zkráceného jednání.    

Poslanci hnutí SPD ve Sněmovně pět dní obstruovali (téměř 100 hodin) za využití všech možností, které nám dává zákon upravující jednací řád Sněmovny (podali jsme více jak 100 písemných pozměňovacích návrhů). Našim cílem bylo, aby tato novela připravující naše důchodce o jejich peníze, na které jim vznikl zákonný nárok, nebyla schválena. Jednání ve Sněmovně vyvrcholilo v pátek v pozdních hodinách, kdy jsme museli obsadit společně s poslanci za hnutí ANO řečnický pult, protože nás celá vládní pětikoalice v rozporu s jednacím řádem chtěla umlčet a to zkrácením řečnické doby pro poslance s přednostním právem. Nakonec musela Fialova vláda ustoupit a vrátit nám možnost se vyjádřit. Občané tak měli alespoň možnost sledovat postoje našich „vládnoucích elit“ – kdy premiér Fiala ani nenašel odvahu v takto napjaté situaci vystoupit. 

V hnutí SPD si všech našich slušných a pracujících občanů vážíme a chováme úctu ke všem příjemcům důchodů včetně invalidních osob a sirotků. Vždy budeme stát na jejich straně a uděláme vše proto, aby své finanční prostředky, o které byli nezákonně připraveni, dostali zpět. V této věci chceme podat ústavní stížnost s návrhem na zrušení celé vládní novely o důchodovém pojištění.

3. 3. 2023

Hnutí SPD zásadně odmítá snížení valorizačního příspěvku důchodcům!                    

Vláda Petra Fialy, která vzešla z vládnoucí pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti), za více než rok vládnutí neudělala skoro žádné konkrétní kroky, které by zajistily pomoc našim občanům v této pro ně ekonomicky těžké době.

Vláda se vůbec neumí chovat jako řádný hospodář, a v rámci snížení státních výdajů hledá ta nejjednodušší řešení, aniž by docenila následky svých rozhodnutí. Hned po skončení prezidentských voleb přišla Fialova vláda s tím, jak ušetří okolo 19 miliard korun ve státním rozpočtu, spočívající ve snížení valorizačního příspěvku na důchody. Klíčový ukazatel pro nové navýšení důchodů je podle platného zákona ošetřeno mimořádnou valorizací, která musí přijít pátý měsíc po měsíci, v němž zvyšování cen za sledované období překročí pět procent.

Dle platných zákonů by si mělo přilepšit o více jak 1.700 korun téměř 2,4 milionu starobních důchodců, okolo 412 tisíc invalidních důchodců a více než 58 tisíc příjemců pozůstalostních důchodů. Tato částka se ale současné vládě zdála příliš velká, tak narychlo „upekla“ vládní novelu o důchodovém pojištění, pomocí které připraví každého příjemce této sociální dávky v průměru o tisíc korun. V praxi to bude znamenat, že pokud úpravu schválí parlament, průměrná starobní penze se zvedne jen o 760 korun místo 1.770 korun, o které by vzrostla podle nynějších pravidel.

Občané mohou být pomocí přímého sledování jednání ve Sněmovně svědky toho, jak se poslanci vládní pětikoalice snaží i za cenu porušování jednacího řádu Sněmovny tuto vládní novelu zákona přijmout, aby byla finálně schválena do 22. března 2023. Za hnutí SPD pomocí obstrukcí touto formou bojujeme za naše důchodce, osoby s tělesným postižením a sirotky neboť chceme zabránit schválení novely zákona o důchodovém pojištění.

K projednávané novele vládního návrhu snižující výši valorizačního příspěvku, kterou z důvodu své neschopnosti předložila Fialova vláda cestou ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, musím uvést, že se jedná o nehoráznou drzost a asociálnost. To ale asi nikomu z poslanců vládní pětikoalice nevadí – hlavně, že novelu zákona měnící zákon o důchodovém pojištění za pomoci svých hlasů ve Sněmovně odsouhlasí. Nic na tom nezmění ani to, že si jsou všichni plně vědomi podstatných věcí – projednávaná novela je silně nemorální, neetická, asociální, a navíc se zdá, že je i protiústavní. Protiústavnost spatřujeme v tom, že je novela zákona projednávána ve stavu legislativní nouze a že měli důchodci legitimní očekávání. Hnutí SPD je připraveno v této věci podat i ústavní stížnost. 

Velmi si ceníme všech, kteří nám vyjadřují různou formou svou podporu za to, že nám není lhostejné, jak je naše vláda a poslanci vládní pětikoalice chtějí připravit o finanční prostředky, které by jim zajisté v této době stále trvající inflace chyběly.   

V hnutí SPD si našich seniorů a všech slušných a pracujících občanů vážíme. Proto uděláme vše proto, aby měli od státu garantován finanční příjem v takové výši, který jim zajistí důstojný život.

1. 3. 2023

Vyzýváme Fialovu vládu, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

hnutí SPD bude bránit přijetí vládního protiústavního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců ze všech sil a podáme i ústavní stížnost. Ceny ovoce a zeleniny se zcela vymkly kontrole. Například papriky se prodávají za ceny mezi 140 a 180 korunami za kilogram! Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin na nulu. Jeden až dva miliony českých občanů nemají stálého zubního lékaře. Zdravotní péče je veřejná služba, která musí být kdykoli dostupná všem řádným českým občanům. Na mimořádných schůzích budeme opět prosazovat zmrazení platů českých politiků a vyřešení nedostatku léků pro české občany.

1. Hnutí SPD bude ze všech sil bránit přijetí vládního protiústavního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců a podáme i ústavní stížnost.

Hnutí SPD bude ve Sněmovně při úterní mimořádné schůzi všemi dostupnými zákonnými prostředky blokovat schválení asociálního návrhu vlády Petra Fialy (ODS), kterým hodlá současná pětikoalice okrást důchodce v průměru o více než jeden tisíc korun měsíčně. Jde o hanebný útok vlády na jednu ze sociálně nejohroženějších skupin našich spoluobčanů. Jde o zákeřný útok na lidi, kteří desítky let poctivě pracovali pro český stát, odváděli daně a povinné pojištění, o útok na invalidy, ovdovělé občany a sirotky. S tím se nikdy nesmíříme. Postup vlády je dle našeho názoru, i dle názorů mnoha právních expertů, v rozporu s Ústavou ČR. Zaprvé mění podmínky zvyšování důchodů zpětně poté, co dle zákona nastaly. Zadruhé postup vlády je v rozporu s Ústavou také proto, že vláda chce tento návrh schválit ve zkráceném jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny ve stavu legislativní nouze, který je vyhrazen pouze pro mimořádné situace typu rozsáhlých přírodních katastrof, epidemií či ohrožení bezpečnosti země. Nic z toho nenastalo a vláda měla informace o předpokladu výše inflace na letošní rok již v době schvalování státního rozpočtu na letošní rok, a proto měla tyto výdaje do rozpočtu již tehdy zahrnout. To se však nestalo. Jsme tedy připraveni proti tomuto zákonu podat žalobu k Ústavnímu soudu. Desítky miliard korun na současnou valorizaci důchodů jde velmi rychle najít omezením předražených vojenských nákupů ze zahraničí, plateb do Evropské unie či na Ukrajinu. Vládě rovněž enormně vzrostly příjmy v souvislosti s vyšším výběrem nepřímých daní v důsledku nezvládnuté inflace, a to o 137 miliard korun. Hnutí SPD bude bránit přijetí vládního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců ze všech sil. Také k němu podáváme více než stovku pozměňovacích návrhů, které by našim důchodcům zajistily takové zvýšení penzí, na které mají zákonný nárok a morální právo. SPD pevně stojí za všemi příjemci důchodů! 

2. Ceny ovoce a zeleniny se zcela vymkly kontrole. Například papriky se prodávají za ceny mezi 140 a 180 korunami za kilogram! Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin na nulu.

Ceny ovoce a zeleniny se zcela vymkly kontrole. Zelenina v obchodech v Česku v posledním měsíci opět prudce zdražuje. Například okurky stojí v některých obchodech i 35 korun za kus, a to jsou již i ve slevové akci. Papriky se prodávají za ceny mezi 140 a 180 korunami za kilogram, to v přepočtu může vyjít i na 45 korun za jeden kus. Ledový salát se pak dá pořídit za 50 korun za kus, některé obchody chtějí za hlávku květáku i 90 korun (!). V ČR se aktuálně prodává prakticky jenom dovozová zelenina. Podle místopředsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky zůstanou ceny vysoké ještě několik měsíců, než se objeví první lokální úroda. Letos se navíc odhaduje další pokles českých pěstebních ploch zeleniny o pět procent, stejně jako loni. Vzhledem k pokračující koncentraci obchodu ztrácí pěstitelé zeleniny možnost prodávat v malých obchodech a na vesnicích. V Polsku a Německu jsou ceny téměř všech položek nižší, ale kvalita ovoce a zeleniny je vyšší. Zásadní podíl na těchto astronomických cenách u nás nesou přemrštěné marže nadnárodních řetězců, které mají téměř monopolní postavení. Zde by svou roli měl sehrát Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který by měl kontrolovat zneužívání významné tržní síly těmito hypermarkety. Druhým viníkem těchto cen je ale současná vláda Petra Fialy (ODS), která trvale odmítá návrhy SPD na dočasné snížení DPH na základní potraviny jako například v Polsku či naše návrhy prosazující potravinovou bezpečnost našeho státu. Vyzýváme, proto vládu Petra Fialy, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin na nulu! To je názor SPD!

3. Jeden až dva miliony českých občanů nemají stálého zubního lékaře. Zdravotní péče je veřejná služba, která musí být kdykoli dostupná všem řádným českým občanům.

Jeden až dva miliony českých občanů nemají aktuálně svého stálého zubního lékaře. A dvacet procent z občanů, kteří jsou registrovaní u určitého zubního lékaře, spadá pod stomatology, jejichž práce a výkony nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, a musí si tedy lékařskou zubní péči platit v plné výši ze svého. Vyplývá to z údajů zdravotních pojišťoven zveřejněných minulý týden na serveru iDnes.cz. Jde o dlouhodobé selhání státu a všech vládních reprezentací, které do dnešní doby nebyly schopny zajistit plošnou a finančně dostupnou stomatologickou péči pro všechny občany ČR po celém území republiky. Je to přece jeden ze základních úkolů veřejné správy a politické reprezentace. To, že miliony našich občanů nemají žádnou stomatologickou péči, pro ně znamená i velká zdravotní rizika a pro systém zdravotnictví i budoucí vysoké náklady, které přitom nebyly nevyhnutelné. A za této situace místopředseda správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny Miroslav Kalousek z vládní TOP 09 vážně navrhuje, aby v budoucnu už žádná zubařská péče, tedy ani ta základní, nebyla hrazena ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tragickou situaci v oblasti stomatologické péče, stejně tak jako dlouhodobý nedostatek mnoha základních léků a léčiv na našem trhu, vůbec neřeší a fantazíruje o jakýchsi dvojích standardech ve zdravotnictví a o komerčním zdravotním připojištění. Hnutí SPD proti těmto nebezpečným vládním návrhům důrazně protestuje. Zdravotní péče je veřejná služba, která musí být kdykoli dostupná všem českým občanům platícím povinné zdravotní pojištění a všem tzv. státním pojištěncům, což jsou např. děti, senioři či zdravotně postižení. Premiér Petr Fiala by měl proto navrhnout prezidentovi republiky odvolat Válka z funkce ministra zdravotnictví. Odmítáme zároveň další privatizaci zdravotnictví, která je záměrem asociální vlády Petry Fialy (ODS)!

4. Na mimořádných schůzích budeme opět prosazovat zmrazení platů českých politiků a vyřešení nedostatku léků pro české občany.

Po přerušení či skončení mimořádné schůze Sněmovny ke snížení valorizace důchodů by měly následovat další dvě mimořádné schůze. Jejich tématy jsou nedostatek léků pro české občany v lékárnách a nemocnicích a zmrazení platů politiků. Na kritický nedostatek základních léků upozorňuje hnutí SPD dlouhodobě. Tato situace trvá již několik měsíců a vláda Petra Fialy (ODS) a neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) nedosáhli žádného zlepšení. Místo toho Válek předkládá politická prohlášení mimo působnost jeho rezortu. Distributoři léků upřednostňují velké nemocnice a vlastní řetězce lékáren a panuje zde nepřijatelné monopolní prostředí. Situace je neudržitelná, a pokud ji ministerstvo zdravotnictví pod vedením ministra zdravotnictví Vlastimila Válka není schopno řešit, měl by ministr podat demisi. Hnutí SPD též nesouhlasí se zvýšením platů politiků (poslanců, senátorů, členů vlády atd.), ke kterému došlo od 1. ledna letošního roku z vůle stran vládní koalice. Dlouhodobě prosazujeme zmrazení platů politiků. Tento návrh jsme po volbách v roce 2021 předložili ve Sněmovně již dvakrát, poprvé jej vládní poslanci zamítli, projednání toho druhého dodnes blokují a až nyní s ním přichází hnutí ANO. Hnutí SPD požaduje, aby v době ekonomické a sociální krize, vysoké inflace, poklesu reálných mezd a důchodů byli politici solidární s občany ČR. Politici by si také neměli o svých platech rozhodovat sami, ale jejich plat by se měl odvíjet od platů ve veřejném sektoru. Z těchto důvodů návrh na zmrazení platů politiků prosazujeme a podporujeme!

28. 2. 2023

Konec prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035 je zelená šílenost!

Mám poslaneckou kancelář v Mladé Boleslavi, kam za mnou přicházejí zaměstnanci Škoda Auto a.s. a sdělují mi své obavy, co s nimi bude, říká poslanec Radek Rozvoral (SPD). Jeho hnutí odmítá „podobné nesmysly“, škodící českým občanům.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro Parlamentní listy:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Silena-legislativa-z-Bruselu-Poslanec-Rozvoral-kancelar-v-Mlade-Boleslavi-Chodi-za-mnou-skodovaci-co-s-nimi-bude-730317

1. Evropský parlament v týdnu schválil normu, která definitivně stvrzuje konec prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035. Očekával jste, že tato legislativa bude schválena?

V úvodu chci vyjádřit stanovisko hnutí SPD, které zásadně odmítá konec prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035. Za sebe mohu říct, že jsem očekával, schválení od Evropského parlamentu výslednou podobu nových emisních norem pro osobní automobily, včetně zákazu prodeje nových automobilů produkujících emise, od roku 2035. Tato šílená legislativa brutálně zdraží automobily, které budou jen pro bohaté lidi. Vše se to děje v rámci Green Dealu EU (tzv. Zelený úděl), který schválil tehdejší premiér Babiš a podporuje ho i současný premiér Fiala a to i přes to, že koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ukončení prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035 před volbami do Poslanecké sněmovny tvrdě odmítala. Takže je vidět, že opět podvedla voliče. Celá EU je chybný projekt, a když se zaměříme jen na ekonomickou stránku – velký počet nekompetentních dobře placených úředníků, kteří, aby si svá místa zajistili i do budoucna, tak prosazují věci, které dnes, už vzhledem k současné situaci nejsou aktuální. 

2. Schvalování evropské legislativy v českém parlamentu obvykle probíhá mechanicky a bez věcné debaty, obvykle s komentářem předkladatele že EU si to žádá a případně jaká sankce nám za to od Bruselu hrozí. Očekáváte v tomto případě ve sněmovně nějaký odpor?

Už samotné hlasování europoslanců bylo velmi vyrovnané. Z přítomných 640 konec prodeje automobilů se spalovacími motory podpořilo svými hlasy 340 europoslanců, 279 bylo proti a 21 se zdrželo. Z přítomných 19 českých zástupců tento návrh podpořili všichni tři europoslanci za Pirátskou stranu a jeden z TOP 09. Naši europoslanci byli proti. V případě projednávání ve Sněmovně lze tedy očekávat velkou debatu. Naše hnutí tento návrh evropské legislativy zásadně odmítá stejně jako další podobné nesmysly, které škodí českým občanům, a jsme jediný politický subjekt z parlamentních stran zastoupených v současné Sněmovně, který prosazuje vypsání referenda o vystoupení z EU. Co se týká sankcí ze strany Bruselu, ty lze očekávat, neboť tento nástroj (sankce) EU začíná čím dál více uplatňovat proti těm, kteří nesouhlasí s „jedinou správnou politikou prosazovanou EU“ – viz např. sankce proti Maďarsku.

3. Hlavním tvůrcem této legislativy a propagátorem konce spalovacích motorů je nizozemský eurokomisař Jens Timmermans, který v europarlamentu mluvil o tom, jak zákaz spalovacích motorů podpoří inovace a udrží Evropu jako lídra automobilového průmyslu. Očekáváte, že se automobilový průmysl dokáže od stolu stanoveným parametrům této „Timmermansovy průmyslové revoluce“ přizpůsobit?

Už před hlasováním europoslanců této legislativy předcházela bouřlivá rozprava. Stoupenci normy v ní zdůrazňovali její očekávaný přínos pro zdravější ovzduší a rozvoj nových technologií, zatímco odpůrci sahali i po vizi zničujících dopadů na automobilový průmysl, evropskou prosperitu a peněženky obyčejných lidí. Německá ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová např. uvedla, že vládnoucí koalice v Berlíně podporuje plán výkonné složky EU. Ještě větší podporu vyjádřilo Nizozemsko a Belgie, kde volají po postupném ukončení výroby spalovacích aut do roku 2030. Já osobně si myslím, že tento návrh je pro současný automobilový průmysl zastoupený v České republice nerealizovatelný, a snaha o jeho plnění přispěje k likvidaci výroby automobilů u nás. Navíc nejsou dostatečné kapacity na nabíjení elektromobilů, tato auta nelze při haváriích prakticky uhasit, mají krátký dojezd a velmi dlouho se nabíjí.

4. Naopak europoslanec Alexandr Vondra skepticky dodal, že s elektromobily to dopadne jako s fotovoltaikou, tedy že Evropa si vymyslí úžasné zelené řešení, pak nebude schopna jej vyrábět a nakonec bude muset kupovat výrobky z Číny (fotovoltaické panely už nyní, elektroauta v budoucnu). Jak pravděpodobný vidíte tento scénář?

Dopady na náš automobilový průmysl budou větší, než si většina z nás umí představit. V České republice vytváří automobilový průmysl okolo 10 procent HDP a v automobilovém průmyslu pracuje okolo 13 procent zaměstnanců (přímo téměř 180 tisíc osob). Při dodržování takto nastavených pravidel nebudeme konkurenceschopní. Navíc ještě bude docházet k propouštění zaměstnanců pracujících v automobilovém průmyslu, a též ke zdražování nově vyráběných automobilů.

5. Pokud by byl zásadně omezen automobilový průmysl. Co by to znamenalo pro ekonomiku Středočeského kraje, ve kterém jsou dvě ze tří českých automobilových továren?

Určitě by docházelo k tomu, co jsem již zmínil, tedy k omezování výroby a s tím spojené propouštění zaměstnanců. Nejvíce by se to dotklo obyvatel Mladoboleslavska a Kolínska. Celé město Mladá Boleslav je spjato s automobilkou Škoda Auto a. s., kde se hlavní závod nachází přímo ve městě. Město Kolín s TPCA má výrobní závod v Kolíně-Ovčárech. Už v minulém roce obě tyto automobilky z důvodu nedostatku náhradních dílů musely omezovat výrobu a zaměstnancům rušit některé směny. To samé pokračuje i v tomto roce, kdy je omezována výroba v některých provozech Škoda auto a. s., a zaměstnanci dostávají informaci o zrušení jejich směny jen několik dní předem. Při zrušení směny je jim zatím ještě zajištěn plat ve výši 80 procent, ale jak to bude ještě dlouho pokračovat? Stejnou náhradu dostávají i zaměstnanci kolínské TPCA, kde byla v průběhu celého měsíce února zastavena výroba z důvodu nedostatku náhradních dílů, a od měsíce března do června tohoto roku pojede pouze výroba v ranní směně.     

6. Co teď může stát pro automobilový průmysl udělat?

Stát by měl podporovat zaměstnanost pracovníků v automobilovém průmyslu už z toho důvodu, že celá česká ekonomika je na něm primárně závislá a ne mu takovouto šílenou legislativou házet klacky pod nohy. Ekonomové mají celou škálu nástrojů, které by šlo vhodně použít. Jako zásadní zde musí být vládou podpořena a prosazována taková řešení, ze kterých budou profitovat firmy zastoupené v České republice, a hlavně jejich zaměstnanci.    

7. Z české politické scény si myšlenku dekarbonizace silnic nejvíce osvojili Piráti. Co říkáte na jejich argumentaci, že racionální plánování umožní pokrok, přechod na bezemisní dopravu a slovy jedné europoslankyně z jejich frakce „smíření aut s planetou“?

Pirátská strana vždy prosazovala zelené šílenství a celý projet „Green Deal“, který by měl být už v této době zcela ukončen (důvod jeho stálého prosazování úředníky v Bruselu jsem už zmínil). A já se v této souvislosti Pirátů ptám, jak zabezpečíme navýšení výroby elektrické energie pro elektromobily, jak se budou tyto automobily nabíjet např. na sídlištích, jak na to bude reagovat přenosová soustava a hlavně jakým způsobem se budou ekologicky likvidovat staré opotřebované baterie? To jsou zásadní otázky, které nejsou dořešeny.   

8. Z vládních stran přijetí normy naopak kritizuje ODS. Byl to přitom právě její premiér Fiala, kdo během českého předsednictví zásadně přispěl k tomu, aby konec spalovacích motorů podpořily členské státy. Co říkáte na tento rozporuplný postoj?

Jak už jsem zmínil, koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ukončení prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035 před volbami do Poslanecké sněmovny tvrdě odmítala, ale v rámci předsednictví EU to nakonec podpořila, čímž obelhala občany této země. Jaký názor v této věci zastává ODS je vždy prezentováno předsedou vlády Petrem Fialou a potažmo celé vlády tvořenou vládnoucí pětikoalicí. Ti měli velkou možnost prosazovat zájmy České republiky a jejich občanů v rámci půlročního předsednictví EU (druhé pololetí roku 2022), ale ve finále se tak vůbec nestalo, a jejich prioritou byly zájmy Evropské unie. Tyto „své úspěchy pro EU“ stále v médiích připomínali, ale naši občané se museli bez jejich pomoci vypořádávat s vysokou inflací a rostoucími cenami energií (vládou nabízený deštník proti drahotě je jaksi děravý). Čeští občané si zaslouží lepší vládu, a proto prosazujeme její demisi.     

9. Jak se na konec spalovacích motorů vůbec tváří poslanci ODS, když s nimi hovoříte?

Jsou nejednotní, ale ve finále – čili při různých hlasováních ve Sněmovně vždy poslušně odhlasují, co jim tato vláda v čele s premiérem Fialou stanoví. Pro nás je důležité, že poslanci hnutí SPD jsou naopak v těchto otázkách jednotní. Nepodporujeme nesmyslné návrhy EU, jako například zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035, nebo s tím související normu Euro 7.   

10. Vláda považuje za klíčový projekt pro budoucnost celé české ekonomiky výstavbu továrny a vývojového centra na baterie pro elektromobily, kterou chce koncern Volkswagen stavět u Plzně. Skutečně se podle vás jedná o tak zásadní investici?

Hnutí SP zastává v této věci jednoznačný názor, který prezentovalo v rámci svého usnesení. Jsme přesvědčeni, že lze najít vhodnější objekt pro výstavbu tzv. gigafactory, továrny na výrobu baterií do elektromobilů koncernu Volkswagen. Má se jednat o investici v řádu desítek miliard korun, která ovšem nejprve vyžaduje ve stádiu přípravy vynaložení vysokých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Podle dostupných informací má stát do vzniku tohoto projektu investovat až 9 miliard korun. Projekt má na jednu stranu přinést vznik pěti tisíc nových pracovních míst, na druhou stranu ho provází oprávněné velké výhrady. Jde jednak o lokalizaci projektu, kdy by bylo vhodnější umístit jej spíše v průmyslové zóně na místě bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov v Ústeckém kraji, kde je i návaznost továrny na případnou těžbu lithia v blízké oblasti Cínovce. V Ústeckém kraji je míra nezaměstnanosti nad celostátním průměrem a tato investice by místním občanům a ekonomickému rozvoji regionu velmi prospěla.

11. Senát v týdnu vrátil Poslanecké sněmovně emisní normu Euro 7.

Senát v minulém týdnu nevrátil Poslanecké sněmovně emisní normu Euro 7, jelikož jí zatím projednával pouze sněmovní výbor pro evropské záležitosti. Ale usnesl se, že pokud se návrh nové emisní normy pro motorová vozidla Euro 7 nezmění, může zásadním způsobem ohrozit budoucnost automobilového průmyslu v tuzemsku a způsobit vážné ekonomické i sociální dopady. Je to jedna z mála věcí, kdy se Senátem souhlasíme. 

12. Co by se stalo, kdybychom tuto normu nepřijali?

Zavedením evropské emisní normy Euro 7 by byl učiněn další výrazný krok k přímé likvidaci celého automobilového průmyslu v České republice, a tím i sekundárně k celé řadě dalších negativních dopadů. Když už jsem zmínil stanovisko Senátu, tak musím ještě uvést, že senátoři požadují prodloužení navržených termínů účinnosti nové normy nejméně o čtyři roky s tím, že současné termíny neodrážejí dobu vývoje nového motoru a nenabízejí dostatek času pro přizpůsobení se novým požadavkům. S tím v hnutí SPD souhlasíme, neboť je potřebné vše důsledně projednat s kompetentními odborníky a najít taková konkrétní řešení, které by šla zrealizovat – nastavit časovou osu, stanovit plánované finanční náklady a predikovat možné pozitivní i negativní dopady navržených řešení.   

13. Jak moc podle vás tyto čerstvé zkušenosti s ideologickým „plánováním“ automobilového průmyslu ovlivní postoj veřejnosti k Evropské unii?

Shodou okolností mám poslaneckou kancelář v Mladé Boleslavi, kam za mnou přicházejí ve velké míře zaměstnanci pracující v místní automobilce Škoda Auto a.s. a sdělují mi své obavy, co s nimi bude, bude-li omezována výroba automobilů v tomto městě. Už nyní je omezována výroba, zaměstnancům jsou rušeny plánované směny, ale naštěstí jim je poskytována finanční náhrada, konkrétně ve výši 80 procent platu. Jedná se přitom o zaměstnance, kteří pracují z automobilce celý svůj profesní život, mají zde nebo v blízkém okolí bydliště a rodiny. V případě zrušení jejich pracovních pozic by si těžko hledali nové zaměstnání a většina z nich odmítá žít (dle jejich terminologie přežívat) ze sociálních dávek. Stát by se měl postarat o všechny pracovité občany, kteří by ne ze své viny přišli o práci. V hnutí SPD máme v tomto ohledu jasný názor v tom, že Evropská unie nepomáhá, ale škodí a je evidentní, že postoj veřejnosti k EU je čím dál tím více kritický.

24. 2. 2023

Odmítáme mocenské ovládnutí České televize a Českého rozhlasu vládní pětikoalicí!

Ve středu 22. února projednávala Sněmovna na mimořádné schůzi třetí čtení vládního návrhu zákona o České televizi a Českém rozhlasu, kterým se pětikoaliční vláda snaží o ovládnutí těchto médií veřejné služby.

Zde je můj projev k uvedenému návrhu zákona:

Děkuji za slovo paní předsedající,

vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády,

vládní návrh na změnu zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu je naprosto nesystémový, nelogický a politicky účelový krok.

A navíc, v době, kdy rekordně roste zadlužení státu a kdy i stávající generální ředitel České televize Petr Dvořák oznámil propouštění a finanční škrty, také krok nesmyslně a neodůvodněně nákladný. A návrh a krok vrcholně nezodpovědný.

Není třeba chodit zdlouhavě okolo horké kaše a brát vážně vládní fráze o tom, že jde o snahu o posílení nezávislosti veřejnoprávních médií a jejich kontrolních orgánů.

Například navýšení počtu členů Rady České televize ze současných patnácti na vládou navrhovaných osmnáct, není ničím jiným, než neskrývanou snahou vládní koalice, aby si v kontrolním orgánu veřejnoprávní televize zajistila pohodlnou většinu, která letošní rok rozhodne o tom, kdo bude novým generálním ředitelem tohoto média veřejné služby.

V této souvislosti si ještě připomeňme, že původně, na jaře minulého roku, vláda a její ministr kultury plánovali, že Radu České televize novelou zákona rovnou rozpustí, schválí si nová pravidla volby radních, a podle nich pak poslanci – a nově i senátoři – zvolí kompletní novou Radu České televize dle politických představ Fialovy vlády. Nešlo by o nic jiného než o protiústavní převrat.

Po velkém tlaku a negativních stanoviscích mnoha právníků z tohoto nehorázného plánu sešlo a máme zde lehce odlišnou alternativu, jejíž cíl je ovšem totožný a to:

Ovládnutí rad veřejnoprávních médiích sobě loajálními lidmi – tedy politické ovládnutí Českého rozhlasu a České televize. Tedy cíl, z jehož prosazování léta křivě obviňovali své politické oponenty a nyní jej v praxi uskutečňují sami. Je to klasická ukázka pokrytectví této vlády a stran této vládní koalice!

Dovolím si ocitovat vyjádření člena Volebního výboru Poslanecké sněmovny, který má mediální problematiku ve své gesci, Jana Laciny z hnutí STAN, pro server Mediář z 21. června minulého roku:

Cituji: „Hned po platnosti novely si senátoři zvolí v televizní radě své tři zástupce, potom si při nejbližším konci současných radních zvolí druhou trojici. Už to bude dvanáct ku šesti a každé dva roky si pak senátoři volí svoje dva reprezentanty a sněmovna čtyři.“ Konec citátu.

Důležitá je tedy i časová osa: Vládní novela zákona by mohla vejít v účinnost dle pětikoaličních plánů na začátku tohoto roku, vzápětí by si pětikoaliční vládní  senátoři mohli zvolit své tři televizní radní, jejichž celkový počet vzroste na osmnáct. Mohlo by se to stát někdy na jaře tohoto roku.

Což bude stačit k tomu, aby se tito noví vládní radní zapojili do volby generálního ředitele České televize, protože tomu stávajícímu končí mandát v září roku 2023.

A už je dáno, že někdy na počátku léta tohoto roku, proběhne volba nového generálního ředitele České televize.

A to je také ten hlavní důvod toho, proč vláda, namísto navýšení počtu televizních radních, nenavrhne například to, že část radních by zvolil Senát až poté, kdy skončí mandát třeba tří stávajících televizních radních.

To by mělo určitou logiku – i když i to by pro nás jako pro SPD bylo nepřijatelné, ale nenaplnilo by to hlavní záměr této vlády – dosáhnout v Radě České televize dostatečnou většinu na to, aby si pohlídala volbu nového generálního ředitele.

Což má být ještě účelově pojištěno tím, že ke zvolení generálního ředitele České televize má napříště postačit prostá většina členů televizní kontrolní rady, zatímco nyní je k tomu třeba většiny kvalifikované, dvoutřetinové.

Zatímco stávající zákon počítá s tím, že generální ředitel ČT musí být zvolen deseti hlasy z patnácti (tj. dvoutřetinovou většinou), jeho novelizovaná verze pracuje s tím, že ke zvolení generálního ředitele bude napříště stačit prostá většina hlasů, tedy opět deset hlasů, avšak z celkových osmnácti – tedy významně nižší podíl.

Podobně tomu má být i u Českého rozhlasu, kdy by se měl snížit celkový počet potřebných hlasů ke zvolení i odvolání jeho generálního ředitele. Původní návrh počítal pro tyto případy s navýšením speciálního kvora ze stávajících šesti hlasů na sedm, podle nové předlohy už k tomu má najednou stačit většina všech rozhlasových radních, tedy pět hlasů.

Je to zcela evidentní: vládní koalici nejde o žádnou nezávislost České televize, o její transparentnost a finanční stabilitu, jak o tom často vládní představitelé falešně hovoří, ale jen a jen o sebe, o vlastní politický prospěch a o to, aby ovládala veřejnoprávní média, hlavně Českou televizi, další dlouhá léta – a aby to byli pouze vládní, či vládě  poplatní a zavázaní, televizní radní, kteří rozhodnou o tom, kdo bude stát v čele našeho politicky a společensky nejvlivnějšího média dalších šest let.

Vláda chce tedy bezdůvodnou a účelovou změnou pravidel volby kontrolních orgánů veřejnoprávních médií ovládnout především vrcholový management veřejnoprávní televize, a to na déle než jedno volební období.

A pojistit si tak privilegované postavení ve zpravodajství a publicistice veřejnoprávních médií. A dělá tedy přesně to, z čehož neprávem léta obviňovala jiné.

Původní návrh novely, který ministerstvo kultury představilo vloni v březnu, počítal se zachováním 15 členů kontrolní rady České televize, z nichž by poslanci volili 10 členů a senátoři pět.

Stávající návrh tak tedy, kromě jiného, výrazně zatíží rozpočet České televize tím, že bude muset hradit ze svého platy dalších tří radních a příslušné náklady na ně. To se jaksi neshoduje s – nejspíše předstíranou – starostí vlády o hospodaření České televize.

Dámy a pánové,

účelem překládané vládní novely není – na základě podrobného vyhodnocení jejího obsahu a načasování -  nic jiného, než  zachování České televize, a rovněž i Českého rozhlasu, coby mocenského nástroje v rukou politických stran, kteří tvoří současnou vládu a vládní koalici.

Politických stran, kterým jde o ovládnutí těchto veřejnoprávních médií a jejich kontrolních rad tak moc, že se při volbě jejich členů nerozpakují pošlapat ani jeden z hlavních atributů svobodného a demokratického politického režimu, tajnost volby v personálních záležitostech. Byli jsme toho zde ve Sněmovně při této příležitosti svědky.

A je nanejvýš důvodné se domnívat, že kdo takto zásadním způsobem opakovaně porušuje základní demokratické principy ve snaze posílit a zakonzervovat svoji politickou moc nad veřejnoprávními médii,  nebude se rozpakovat porušit tyto principy, včetně principů a hodnot svobodné politické soutěže, svobody projevu či politické plurality, znovu a opakovaně.

Třeba právě tehdy, když bude prostřednictvím kontrolních rad řídit média veřejné služby a skrze jejich vedení rozhodovat a ovlivňovat politcké situace v naší zemi.

A to už nemá se svobodou a demokracií vůbec nic společného. Naopak, byl by to návrat zpět, k režimu, který nebyl ani svobodný, ani demokratický.

Poslanecký klub hnutí SPD proto předložený vládní návrh jednoznačně odmítá jako naprosto neslučitelný s ústavním systémem parlamentní demokracie.

Děkuji za pozornost.

22. 2. 2023

Fialova vláda sprostě podvedla voliče a připravuje občanům plošné zvýšení daní!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda chce okrást důchodce o část jejich penzí. Je to hanebnost, proti které budeme tvrdě bojovat! SPD bude dělat ve Sněmovně obstrukce, podáme ústavní stížnost, i kdybychom měli nocovat ve Sněmovně několik dní, tak tomu budeme bránit. Fialova vláda navíc sprostě podvedla voliče a připravuje občanům plošné zvýšení daní. Vládní pětikoalice chce mocensky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. Je to další útok na demokracii a pluralitu. Fialova vláda podpořila likvidaci automobilismu nařízenou z Bruselu. Auta budou jen pro nejbohatší.

1. Fialova vláda chce okrást důchodce o část jejich penzí. Je to hanebnost, proti které budeme tvrdě bojovat! SPD bude dělat ve Sněmovně obstrukce, podáme ústavní stížnost, i kdybychom měli nocovat ve Sněmovně několik dní, tak tomu budeme bránit.

Vláda Petra Fialy (ODS) chce silově prosadit retroaktivní a hrubě asociální snížení valorizace důchodů. Chystá k tomu speciální zákon na dodatečnou úpravu podmínek a parametrů červnové mimořádné valorizace penzí, který chce prosadit ve Sněmovně na mimořádné schůzi 28. února. Jedná se o postup, který je podle názoru SPD v rozporu s Ústavou, proto hnutí SPD podá stížnost k Ústavnímu soudu. Jsme připraveni i obstruovat ve Sněmovně, protože nám na našich důchodcích záleží, zatímco Petr Fiala naše důchodce hází přes palubu. Jde o nepřijatelnou snahu výrazně ekonomicky a sociálně poškodit naše seniory, invalidy, vdovy, vdovce a sirotky, zejména ty nízkopříjmové. Je to naprostá hanebnost a postup, který lze srovnat s krádeží. Podle platných zákonných pravidel by se měl od letošního června zásluhový díl penzí zvýšit kvůli růstu cen za období od loňského července do letošního ledna u průměrného důchodu o 1770 korun měsíčně. Vláda chce ovšem průměrný měsíční důchod zvýšit pouze o 760 korun, čímž by připravila jeho příjemce průměrně o více než 1000 korun měsíčně! Šetřit na důchodcích, kteří se nemohou bránit a celý život poctivě pracovali a odváděli povinné daně a pojistné, je od vlády neskutečná drzost. Loni v listopadu přitom premiér Petr Fiala lživě hlásal: „Tato vláda důchodový věk nezvýší." A také: „Valorizace není ohrožena, na valorizaci penzí je nastaven mechanismus podle zákona." Dnes Fialova vláda rozhodla o snížení valorizací penzí a navrhuje zvýšení důchodového věku na 68 let. Hnutí SPD zákon legalizující okradení našich důchodců rozhodně nepodpoří a uděláme vše pro to, aby nevstoupil v platnost! Toto vládou navrhované opatření je, kromě jeho asociálnosti, dle našeho názoru i na hranici ústavnosti, či možná dokonce i za ní, protože důchodcům vznikl nárok na valorizaci v zákonem předpokládané podobě jednoznačně předtím, než by byla vládou navrhovaná úprava případně v budoucnu schválena.

2. Fialova vláda sprostě podvedla voliče a připravuje zvýšení daní.

Vláda Petra Fialy (ODS) hodlá porušit další body ze svého vlastního programového prohlášení i předvolební sliby vládních stran. Vláda chce ustoupit od záměru snížit o dva procentní body odvody sociálního pojištění pro zaměstnavatele. Toto snížení by přitom mohlo vést k žádoucímu zmírnění zdanění práce i ke zvýšení rozsahu zaměstnanosti na standardní pracovní smlouvy – a tím i ke zvýšení objemu výběru důchodového pojištění. Ministerstvo financi dále uvedlo, že v průběhu jara budou představeny konkrétní parametry tzv. konsolidačního balíčku v oblasti státního rozpočtu s cílem snížit jeho deficit o 70 miliard. Půjde zejména o zvýšení nejrůznějších daní, včetně pojistných odvodů živnostníků, o zrušení státní podpory stavebního spoření a o výrazné snížení podpory penzijního spoření. Ze strany vládní pětikoalice jde dle SPD o podvod na voliče a ve všech těchto případech se jedná o zásadní změny oproti programovému prohlášení vlády, na jehož základě vláda obdržela důvěru Sněmovny. Jenom pro připomenutí, struktura státního rozpočtu nemá absolutně žádný vztah ke konfliktu na Ukrajině, na který vláda tyto kroky svaluje. Systémové změny, které by vedly k dlouhodobému odstranění rozpočtového deficitu, představují např. snížení objemu zbytné státní byrokracie či přijetí skutečné důchodové reformy formou podpory pracujících rodin a porodnosti. A nikoliv pouhé zvyšování daní a odvodů pro naše občany, zaměstnance, živnostníky a zaměstnavatele, které hnutí SPD odmítá. Proto by vláda Petra Fialy měla opakovaně předstoupit před Sněmovnu a požádat o důvěru.

3. Vládní pětikoalice chce mocensky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. Je to další útok na demokracii a pluralitu.

Tento týden má vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) v plánu schválit ve Sněmovně změnu zákona o České televizi (ČT) a Českém rozhlasu (ČRo). Vládní koalice chce tímto zákonem změnit způsob volby kontrolních rad veřejnoprávních médií tak, aby v budoucnu jejich třetinu volil pouze Senát, zatímco nyní je volí Sněmovna, která je vzhledem k výši volební účasti občanů jediným reprezentativním obrazem názorů veřejnosti. Jde o to, že vláda Petra Fialy (ODS) chce tímto dokončit politické ovládnutí a obsazení kontrolních rad veřejnoprávních médií – a tím si zajistit dominantní vliv na vysílání ČT a ČRo, zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Pětikoalice provádí kroky k ovládnutí těchto médií tak, aby se zde vysílaly pouze provládní a prounijní názory a aby do těchto médií byly dominantně zvány pouze osoby zastávající souhlasné názory a zároveň tím byla omezována prezentace názorů opozice. Tímto způsobem chtějí ovlivňovat i volby. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné! Senát má minimální podporu a důvěru občanů a jednotliví senátoři zastupují pouze naprostou menšinu veřejnosti. Stejně tak je pro nás nepřijatelné navrhované omezení okruhu subjektů, které budou moci navrhovat členy mediálních rad jen na organizace, které existují více než deset let. To je diskriminační opatření jednoznačně zvýhodňující politické neziskové organizace napojené na strany současné vládní koalice, a naopak znevýhodňující hnutí SPD, které existuje osm let. Proto se poslanci hnutí SPD budou snažit přijetí tohoto návrhu blokovat všemi možnými zákonnými prostředky.

4. Fialova vláda podpořila likvidaci automobilismu nařízenou z Bruselu. Auta budou jen pro nejbohatší.

Evropský parlament v minulém týdnu definitivně schválil novou normu o nulových emisích, která mimo jiné obsahuje zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory v členských státech EU po roce 2035. Toto opatření společně s připravovanou emisní normou Euro 7 od roku 2025 bude mít zničující dopady zejména na automobilový průmysl, který je páteří české ekonomiky (tvoří cca 10 procent českého HDP), na hospodářskou prosperitu, na zaměstnanost (zánik statisíců navazujících pracovních míst) a na životní úroveň občanů. Tuto pro Českou republiku likvidační normu podpořili v předchozích hlasováních na jednání Rady EU v době českého předsednictví i zástupci současné Fialovy vlády (konkrétně ministryně životního prostředí Anna Hubáčková z KDU-ČSL) a nyní i vládní europoslanci zvolení za Piráty a TOP 09. Europoslanci zvolení za SPD hlasovali samozřejmě proti. Tímto opatřením dojde i k drastickému zdražení osobních automobilů, které se tak stanou luxusem pro úzkou nejbohatší vrstvu společnosti, a pro většinu občanů se stanou finančně nedostupnými. Norma o zákazu prodeje aut se spalovacími motory je součástí programu Green Deal EU, který schválil i tehdejší premiér Babiš (hnutí ANO) a podporuje jej i premiér Fiala (ODS) a celá jeho vláda. Tyto kroky hnutí SPD odmítá!

21. 2. 2023

Náš krásný český jazyk si zaslouží úctu a lásku k němu!

Mateřský jazyk vytváří naprosto zásadní identitu každého člověka a množství různých jazyků po světě představuje naše světové kulturní dědictví.

I proto, abychom o toto kulturní dědictví nepřišli, vyhlásilo UNESCO den 21. únor Mezinárodním dnem mateřského jazyka. Na celém světě se používá kolem sedmi tisíc jazyků, v Evropské unii máme 24 úředních jazyků, ale pro nás je zásadní, že v České republice máme svůj mateřský jazyk – jazyk český.

V našem vlasteneckém hnutí SPD ctíme občanskou i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Vždy budeme usilovat o zachování dědictví našich předků, a nikdy nepřipustíme jejich zcizení. Jsme velmi hrdi, že máme za svůj mateřský jazyk češtinu, kterou předáváme našim dětem a vnoučatům, neboť jsme si vědomi, že je zásadní podporovat a zachovat vzdělávání v mateřském jazyce již v raném dětství. Podporujeme i výuku a znalost dalších cizích jazyků v rámci základního vzdělávání, ale vždy musí být znalost českého jazyka prioritní. V případě výuky cizích jazyků dnes převládá anglický a německý jazyk, starší generace měly ve škole povinně ruštinu.   

Náš krásný český jazyk si zaslouží úctu a lásku k němu. V rámci jeho historie bych zmínil jeho význam v době českého národního obrození, které se datuje přibližně od 70. let 18. století do poloviny 19. století. Politicky bylo završeno roku 1918 vznikem národního státu. České obrození bylo součástí širších evropských událostí, ovlivněných zejména osvícenstvím, Francouzskou revolucí, počínajícím nacionalismem a romantickým zájmem o národní historii. Podstatou českého národního obrození byl národně osvobozenecký boj za český národ a zrovnoprávnění českého lidu, jazyka a kultury.

Hnutí SPD prosazuje na politické scéně všechny kladné aktivity, které vedou k nezávislosti a suverenitě českého státu, mezi něž patří i podpora národních, kulturních a tradičních hodnot naší společnosti. Mezi ty jednoznačně náleží i zachování českého jazyka pro budoucí generace.

17. 2. 2023

Od založení patří Sokol pro svůj vlastenecký postoj k symbolům českého národa!       

Včera jsme si připomněli 161. výročí od založení Sokola, který byl založen dr. Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem 16. února 1862 v Praze s cílem posílit ve své době češství a vlastenectví proti silné germanizaci v českých zemích.

Tento záměr se začal hned od jeho založení realizovat a zájem o tento spolek stoupal nejen v Praze, ale i na venkově. Postupně se jeho činnost neomezovala jen na tělovýchovu a vliv Sokola se zásadně podílel na československém dění kulturním, sociálním, ekonomickém a politickém a stal se takřka zástupným symbolem českého národa a samostatného státu.

Hnutí SPD podporuje činnost Sokola a celá řada našich členů v něm aktivně působí, ať v rolích funkcionářů, trenérů nebo cvičenců. Sokol působí ve více než 1.000 obcích po celé republice, od velkých měst až po nejmenší vesnice, kde nabízí pro své členy možnost se věnovat výkonnostnímu sportování v osmdesáti druzích sportu. Mimo to nabízí Sokol i další aktivity pro zájemce, které vedou k všestrannému rozvoji těla i ducha. V současné době má Sokol více jak 160 tisíc členů a velmi nás těší, že téměř polovina z nich je mladší 18 let. Právě mezi mladými členy je připomínán a šířen odkaz Sokola, podporující morální hodnoty a lásku k rodné vlasti.

Sokol je vlastenecký v nejlepším slova smyslu, neboť vede příkladně své členy k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. To, že byli členové Sokola pravými vlastenci hájící sokolské hodnoty (sport, občanství, komunita, osobnost, laskavost) prokázali hlavně v těžkých dobách. Sokol velmi výrazně přispěl ke vzniku samostatného Československa a od svého začátku patřil mezi nejvýznamnější masové organizace, které v zahraničí pomohly ke vzniku Československa. Mezi lety 1938 až 1945 se postavil do zahraničního i domácího odboje a díky zahraničním sokolským jednotám vlastně Sokol přežil i období komunistické totality.

Za zmínku stojí připomenutí 7. všesokolského sletu v r. 1920, který proběhl ve vlastenecké euforii ke vzniku 1. republiky, a 10. všesokolský slet v roce 1938, který se stal nezapomenutelnou manifestací v době ohrožení republiky. Skladba mužů „Věrni zůstaneme“ byla symbolem sokolské lásky k vlasti. Zazněl zde i chorál „Ktož sú boží bojovníci“. Pak přišel tragický Mnichov; Mnichovská dohoda byla dojednána 29. září 1938 a po půl noci také podepsána. Německá vojska obsadila 15. března 1939 české země, a nastalo těžké období i pro Sokol, neboť začalo zatýkání vlastenců. V průběhu 2. světové války splnilo sokolstvo za velkých obětí svůj úkol vůči vlasti a věřilo, že po jejím skončení obnoví svou slavnou historii. XI. všesokolský slet v roce 1948 byl ale na dlouhou dobu posledním veřejným vystoupením Sokolů. Hlavních dnů v Praze se zúčastnilo 180.000 cvičenců, kteří v průvodu projevili nesouhlas s komunistickou vládou po politickém převratu. Po sametové revoluci v roku 1989 je Sokol opět obnoven.

Hnutí SPD vždy bude podporovat činnost Sokola, neboť své členy vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. To prokázali v těžkých dobách, kdy celá řada z nich položila za tyto hodnoty svůj život.

15. 2. 2023

Prosazujeme zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

astronomické zdražování kvůli Fialově vládě pokračuje. Je ostudou vlády, že v Polsku, Rakousku i Německu jsou potraviny levnější. Kvůli Fialově vládě se vlastní bydlení pro pracující s průměrnými příjmy stává nemožné. Vláda situaci ještě zhorší zvýšením daně z nemovitosti. Fialova vláda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) připravili až o tisíce korun naše seniory, zdravotně postižené občany, vdovy, vdovce a sirotky. 

1. Astronomické zdražování kvůli Fialově vládě pokračuje. Je ostudou vlády, že v Polsku, Rakousku i Německu jsou potraviny levnější.

Růst inflace výrazně zrychlil. Meziročně jde dle aktuálních lednových údajů o 17,5 procenta, meziměsíčně inflace stoupla o 6 procent. V meziročním růstu cen základních životních nákladů je situace ale mnohem horší: ceny elektřiny vzrostly o 36,4 procenta, ceny zemního plynu o 87 procent, ceny tepla a teplé vody o 44,7 procenta. Astronomicky zdražily i potraviny. Cena mouky stoupla o 44,2 procenta, cena vepřového masa o 36,8 procenta, cena polotučného mléka o 39,5 procenta, cena cukru o 84,7 procent (!) a cena vajec dokonce o 85 procent (!). Doslova katastrofální je meziměsíční nárůst cen elektřiny, a to o 140 procent. Toto lednové zrychlení inflace nemá v Evropě obdoby, meziměsíční růst cen o 6 procent je jednoznačně nejvyšší ze všech evropských zemí. Kromě Slovenska nikde jinde už totiž meziměsíční růst inflace nepřesáhl jedno procento, v mnoha zemích ceny dokonce klesly. Všechny tyto skutečnosti potvrzují, že enormní růst inflace v České republice nemá vnější příčiny, ale že jeho hlavním viníkem je vláda Petra Fialy (ODS) a její neschopnost proti růstu cen regulačními nástroji čelit. Je neuvěřitelnou ostudou této vlády, že ve všech sousedních státech jsou již potraviny levnější než u nás, a to včetně Polska anebo Německa a Rakouska, kde jsou navíc trojnásobné příjmy. Přitom řešení jsme vládě nabízeli již dávno. Jde zejména o zajištění přímého prodeje u nás vyrobené levné elektřiny bez zprostředkování burzou českým občanům a firmám, krátkodobě pak o výrazné snížení tzv. cenových stropů na elektřinu a plyn a o přechodné snížení daně z přidané hodnoty u základních potravin a léků na nulu. Fialova vláda ale tyto návrhy SPD ignoruje, a proto by měla skončit!

2. Kvůli Fialově vládě se vlastní bydlení pro pracující s průměrnými příjmy stává nemožné. Vláda situaci ještě zhorší zvýšením daně z nemovitosti.

Průměrná sazba hypotečních úvěrů v České republice vzrostla během února na 6,37 procenta, a je tak nejvyšší za posledních 20 let. Uvádí to analýza Hypoindex společnosti Fincentrum. Pro příklad, měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun s dobou splatnosti 25 let vzrostla už na 23 342 korun, přičemž jen za poslední rok se tato splátka zvýšila zhruba o 3 850 korun, což je pro tisíce plátců hypoték už prakticky likvidační. Je také evidentní, že vysoké úrokové sazby markantně snížily dostupnost hypotečních úvěrů pro široké vrstvy občanů a rodin. Získání hypotéky pro pracující s průměrnými příjmy je prakticky nemožné. Jde o další debakl a selhání vlády Petra Fialy (ODS), která se oblasti bydlení, jíž má v kompetenci ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), vůbec nevěnuje. Naopak se chystá situaci ještě zhoršit plánovaným zvýšením daně z nemovitosti, což pro naše občany dále zvýší náklady na bydlení, vlastnické i nájemní. Navíc zvýšení této daně má být příjmem státního rozpočtu, a nikoliv samospráv. Hnutí SPD má na řešení této neudržitelné situace jasné recepty: zastropování sazeb hypotečních úvěrů, zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny anebo masivní státní podpora nové bytové výstavby na úrovni měst a obcí, včetně podpory družstevního bydlení. Pokud se tyto změny neuskuteční, tak se mladé rodiny vlastního bydlení nikdy nedočkají, a to je pro SPD zcela nepřijatelné!

3. Fialova vláda a ministr práce a sociálních věcí Jurečka připravili seniory, zdravotně postižené občany, vdovy, vdovce a sirotky až o tisíce korun.

Vláda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) připravili až o tisíce korun naše seniory, zdravotně postižené občany, vdovy, vdovce a sirotky. Už potřetí během jednoho roku nedokázali zajistit, aby se zvýšení nezabavitelné částky u exekucí, na které mají ze zákona nárok, promítlo do výše jejich důchodů. Je to ostudné a neomluvitelné selhání! Od 1. ledna se tato nezabavitelná částka nařízením vlády zvýšila zhruba o dva tisíce korun na osobu, ale Česká správa sociálního zabezpečení pod vedením ministra Jurečky to opět, opakovaně, nestihla zúřadovat a namísto důchodcům poslala tyto peníze exekutorům. Což je skandální samo o sobě – a zvlášť v době, kdy důchodci kvůli vládou způsobené drahotě čekají doslova na každou korunu pomoci navíc. Vyzýváme premiéra Fialu (ODS), aby z této skutečnosti vyvodil personální opatření, a k tomu, aby vláda urychleně předložila konkrétní řešení, jak vrátit důchodcům tyto peníze, o které je svou neuvěřitelnou neschopností připravila. Ze strany vládních institucí jde navíc o opakované jednání v rozporu s platným právem, z čehož rovněž musí být vyvozeny konkrétní důsledky.

14. 2. 2023   

Měli bychom co nejvíce všemi dostupnými prostředky usilovat o mír!

Minulý týden projednávala Sněmovna vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany a chtěla s ním vyslovit souhlas již v prvém čtení, tzn. bez toho, aby byl řádně projednán ve výboru pro obranu, což jsme jako opozice zavetovali.

V návrhu je nejzásadnější změna kompetenčního zákona (2/1969 Sb.), kde se zřizuje na Úřadu vlády nově pracovní místo poradce pro národní bezpečnost, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Tato působnost je mimořádně silná. Navíc v době, kdy je již jmenován poradce premiéra pro národní bezpečnost (Tomáš Pojar - člen ODS). V dalších čtyřech zákonech se mj. upravuje nasazení vojáků mimo naše území, zajištění vojenské dopravy pro cizí státy, sbírání informací o občanech od ministerstev a z různých databází jimi vedených, ale zejména povolávání předurčených vojáků v záloze do tří dnů, a to pouze na základě mimořádného opatření vlády, tedy bez vyhlašování stavu ohrožení státu anebo válečného stavu se souhlasem Sněmovny.

Ve svém vystoupení jsem k tomuto návrhu při projednávání řekl mimo jiné následující:

„Hned v úvodu svého vystoupení musím zmínit, že hnutí SPD zásadně odmítá přijetí této novely zákona, neboť v něm spatřujeme nástroj vlády, jak připravit a posléze zatáhnout Českou republiky a její občany do války, konkrétně do válečného konfliktu na Ukrajině. Zásadně odmítáme válku a spíše bychom měli co nejvíce všemi dostupnými prostředky usilovat o mír.

První část návrhu mění zákon o zřízení ministerstva a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, kdy zřizuje pracovní pozici poradce, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Poradce pro národní bezpečnost na návrh předsedy vlády jmenuje a odvolává vláda. Poradce pro národní bezpečnost se podílí na koordinaci činnosti státních orgánů v oblasti zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky a na základě rozhodnutí vlády zastupuje Českou republiku při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech týkajících se bezpečnosti a obrany České republiky, včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních organizacích nebo institucích. Takže už nebude rozhodovat Poslanecká sněmovna ale „nějaký poradce“?

Vážené dámy a pánové, hnutí SPD odmítá podpořit tuto navrženou vládní novelu zákona, kterou se mění některé zákony v oblasti obrany. Navrhované změny jsou zcela zásadní, protože velmi usnadňují přípravu a následné zavlečení České republiky do války. Návrh zákona chce navíc vládnoucí koalice projednat ve zkráceném jednání. Určitě musíme mít stanovenou legislativu pro oblast obrany, ale ta musí být řádně projednána ve Sněmovně standardním postupem, aby všichni měli dostatek času se k těmto velmi důležitým věcem v otázkách zajištění bezpečnosti České republiky vyjádřit a předkládat pozměňovací návrhy, o kterých proběhne veřejná debata.

V tomto postupu vlády rychlého neuváženého projednání novely zákona, kterou se mění zákony v oblasti obrany, spatřuji, stejně tak jako poslanci z poslaneckého klubu SPD, jasnou snahu připravit a následně zatáhnout Českou republiku a její občany do válečného konfliktu na Ukrajině. Takže prosím nedělejme rychlá a ukvapená řešení a vždy mějme na paměti, že aktivní účast našich občanů ve válečném konfliktu je tím nejhorším řešením.

Máme zodpovědnost za naše občany – takže hledejme společně taková řešení, která přispějí k uklidnění současné situace a povedou k míru.“

10. 2. 2023

Hnutí SPD důrazně odmítá návrhy zvyšující hranici věku k odchodu do důchodu!     

Každý vyspělý stát by se měl umět postarat o své občany a to především o ty, kteří už se bez pomoci státu neobejdou. Do této skupiny bezesporu patří senioři. U nás je to ošetřeno Listinou základních práv a svobod. Přímo se zde uvádí, že občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

Jedním ze současných návrhů koaličních politiků je zvýšení hranice odchodu do starobního důchodu. Současná nejvyšší hranice stanovená na 65 let by se tak měla dle navrhovatelů posunout až na 68 let. Tuto variantu navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v čele s ministrem Marianem Jurečkou ((KDU-ČŠL). Tento návrh veřejně podpořila i předsedkyně (TOP 09) Markéta Pekarová Adamová v Partii na CNN Prima NEWS. Jinak ale žádný konkrétní návrh vedoucí ke zdárné reformě důchodů jsme od šéfky TOP 09 neslyšeli, přitom ona byla jedním z možných kandidátů vládnoucí pětikoalice na post ministryně práce a sociálních věcí. Jedním z návrhů MPSV je též změna zvyšování důchodů, spočívající v upravení pravidel pro běžnou i mimořádnou valorizaci (směrem ke snížení). Konkrétní kroky by mělo MPSV předložit v průběhu měsíce března, takže si počkejme.

Hnutí SPD zaujímá stále stejné stanovisko k otázkám, které nyní rezonují v naší společnosti, týkající se důchodové reformy. Pro hnutí SPD je jakékoli zvyšování hranice pro vznik nároku na starobní důchod absolutně nepřijatelné. Požadujeme její zachování na 65 letech, neboť odmítáme, aby byli čeští občané nuceni pracovat v náročných podmínkách do velmi vysokého věku na úkor zaslouženého odpočinku. Podporujeme i možnost dřívějšího odchodu do důchodu pro fyzicky a psychicky náročná povolání. Jako příklad uvedu, že všichni naši poslanci v listopadu minulého roku podpořili umožnění dřívějšího odchodu do starobního důchodu bez finančních postihů pracovníkům Integrovaného záchranného systému a všem záchranářům, kteří pracovali ve 12hodinovém směnném režimu.

Dobře víme, že by se na realizaci důchodové reformy měli podílet zástupci všech politických subjektů zastoupených ve Sněmovně, a to včetně opozice. V našich řadách máme erudované odborníky, kteří by zajisté měli co nabídnout. Současná praxe je ale jiná, neboť všechny naše návrhy v této oblasti vládnoucí pětikoalice odmítla projednat. Například jsme předložili k projednání zavedení zaručeného minimálního důchodu ve výši minimální mzdy, a od této částky vyplácet důchody zásluhově. Zároveň navrhujeme zvýšení základní výměry všech důchodů z 10 % průměrné mzdy na 13 %, což by přineslo zvýšení všech důchodů o částku 1.800 Kč měsíčně a odstranilo by nespravedlnosti v systému valorizací důchodů, kdy jsou finančně diskriminováni nízkopříjmoví důchodci. Mimo konkrétních návrhů vztahujících se ke změně důchodového systému nabízíme i možné úspory ve státních výdajích.

Též navrhujeme, že se musí významně podpořit porodnost v pracujících rodinách, aby naše země měla v budoucnu dostatečný počet aktivních plátců důchodového pojištění, kteří v našem průběžném důchodovém systému ufinancují důstojné důchody svých rodičů a prarodičů. Všechny tyto návrhy jsme zpracovali a představili našim občanům v rámci projektu: „Rodina na prvním místě“.   

V hnutí SPD si našich seniorů a všech slušných a pracujících občanů vážíme. Proto uděláme vše, aby měli od státu garantován finanční příjem v takové výši, zajišťující jim důstojný život.

8. 2. 2023

Fialova vláda a ministr zdravotnictví Válek nesou odpovědnost za nedostatek léků!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda sprostě oblehala voliče. Chystá bezprecedentní ožebračení občanů formou zvyšování mnoha daní. Vláda zároveň prosazuje zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let, což by byl nejvyšší důchodový věk v Evropě. Je to cynická a asociální bezohlednost! Téměř třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou. Lidé se propadají do chudoby kvůli Fialově vládě. Fialova vláda prosazuje zákon, kterým nás chce zavléct do války. My ale chceme mír, a nikoliv válku! Fialova vláda a ministr zdravotnictví Válek nesou odpovědnost za nedostatek léků. Hnutí SPD prosazuje jednodenní volby, tak jako je tomu ve všech státech EU, avšak nikoli v pátek, jak navrhuje Fialova vláda, ale vhodnější je podle našeho názoru sobota anebo neděle.

1. Fialova vláda sprostě oblehala voliče. Chystá bezprecedentní ožebračení občanů formou zvyšování mnoha daní.

Plány vlády Petra Fialy (ODS) na zvyšování daní občanům získávají konkrétnější obrysy. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pro server Seznamzprávy prohlásil, že jeho cílem je, aby změny v této oblasti byly připraveny během letošního jara a účinné od 1. ledna roku 2024. Přičemž všechny strany vládní koalice před volbami slibovaly, že daně v žádném případě nezvýší. Voliče tedy jasně podvedly. Dle dostupných informací by se mělo jednat o zvýšení daně z přidané hodnoty (a tedy o zdražení) u mnoha druhů zboží a služeb posunem její snížené sazby o několik procentních bodů nahoru. Vláda přiznala, že zvažuje i zvýšení daně z nemovitosti, kterou dosud vybírají do svých rozpočtů obce a mohou regulovat i její výši. Ministr Stanjura požaduje, aby její případný zvýšený výnos byl příjmem státního rozpočtu, a nikoliv měst a obcí. Přitom v roce 2021 na své oficiální facebookové stránce uvedl, že nápad na zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný a že nechápe, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídil bydlení. Ministr Stanjura rovněž připustil, že by vláda mohla zvýšit i odvody OSVČ na zdravotní a sociální pojištění, což by zásadním způsobem fakticky zvýšilo daňové zatížení živnostníků a pro značnou část z nich by šlo o likvidační opatření. I v tomto případě by šlo o bezprecedentní porušení a popření předvolebních slibů vládních stran. Hnutí SPD důrazně protestuje proti jakémukoli zvyšování daní českým občanům a firmám a požadujeme, aby vláda své návrhy na zvyšování daní spojila s žádostí o vyslovení důvěry.

2. Jurečkovo ministerstvo sociálních věcí navrhuje zvýšit věk odchodu do důchodu na 68 let, což by byl nejvyšší důchodový věk v Evropě. Je to cynická a asociální bezohlednost!

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) i další představitelé vlády prosazují zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu nad současných 65 let. Podle návrhů důchodové reformy ministerstva práce a sociálních věcí by se měla tato hranice posunout až na 68 let. Hranice pro důchodový věk by tak v České republice byla nejvyšší v Evropě (některé státy mají 67 let, Francie má naopak 62 let). Pro hnutí SPD je jakékoli zvyšování hranice pro vznik nároku na starobní důchod absolutně nepřijatelné. Naopak požadujeme její zachování na 65 letech či případně i její snížení. Odmítáme, aby byli čeští občané nuceni pracovat v náročných podmínkách do velmi vysokého věku na úkor zaslouženého odpočinku. Jedním z klíčových argumentů je pro nás i to, že zatímco celková doba dožití se průběžně pomalu zvyšuje, tzv. „délka života ve zdraví" již cca 50 let zůstává prakticky stejná. Přidávají se léta k životu, a ne život k létům. U mužů délka života ve zdraví nyní činí 61 let a u žen 62 let, jak vyplývá z informací Českého statistického úřadu a Ministerstva zdravotnictví. To znamená, že už i současná hranice 65 let věku pro odchod do důchodu je vysoká - a jakékoli úvahy o jejím dalším zvyšování jsou jen další cynickou a asociální bezohledností vůči českým občanům ze strany současné Fialovy pětikoaliční vlády, která stále není schopna připravit a schválit dlouhodobě odkládanou důchodovou reformu.

3. Téměř třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou. Lidé se propadají do chudoby kvůli Fialově vládě.

Téměř třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou, která nepokryje ani jejich průměrné měsíční životní náklady. Každá desátá česká domácnost pak žije zcela bez rezerv, přičemž v nedávné minulosti řada z nich část vydělaných peněz dokázala ušetřit. Vyplývá to z aktuálních výsledků Indexu finančního zdraví Čechů České spořitelny, Sociologického ústavu Akademie věd a portálu Evropa v datech. Dle tohoto indexu 57 procent domácností vychází se svým rozpočtem jen s obtížemi. Nejvíce znepokojující na výstupech průzkumu je to, že dvě třetiny z domácností, které si dnes nedokážou tvořit žádnou finanční rezervu, deklarují, že do nedávna toho byly schopny. Je evidentní, že hlavními příčinami této sociální krize jsou pokles reálných příjmů a značný nárůst cen všech základních životních nákladů a potřeb. Jde o tristní vizitku a odpovědnost vlády Petra Fialy (ODS), která toto zdražování částečně způsobila, ale hlavně proti němu nechce a nedokáže efektivně bojovat, anebo alespoň občanům pomoci s jeho drtivými dopady. Návrhy řešení, které předkládá hnutí SPD, jsou dlouhodobě známé a jasné: Je třeba okamžitě snížit daň z přidané hodnoty až na nulovou sazbu, zejména u energií, základních potravin a léků. Zároveň se musí snížit vládou nesmyslně vysoko nastavené cenové stropy na elektřinu a plyn. Současně musí vláda vytvořit podmínky pro zvýšení čistých příjmů domácností, zejména snížením přímých daní, resp. zvýšením daňových slev a výrazným zvýšením základní složky důchodů zhruba na úroveň minimální mzdy.

4. Fialova vláda prosazuje zákon, kterým nás chce zavléci do války. My ale chceme mír, a nikoliv válku!

Tento týden má Sněmovna projednávat vládní návrh branné legislativy, která zásadním způsobem mění některé zákony v oblasti obrany. Nejzásadnější je navrhovaná změna kompetenčního zákona (2/1969 Sb.), kde se zřizuje na Úřadu vlády nově pracovní místo poradce pro národní bezpečnost, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Tato působnost je mimořádně silná. Navíc v době, kdy je již jmenován poradce premiéra pro národní bezpečnost (Tomáš Pojar - člen ODS). V dalších čtyřech zákonech se mj. upravuje nasazení vojáků mimo naše území, zajištění vojenské dopravy pro cizí státy, sbírání informací o občanech od ministerstev a z různých databází jimi vedených, ale zejména povolávání předurčených vojáků v záloze do tří dnů, a to pouze na základě mimořádného opatření vlády, tedy bez vyhlašování stavu ohrožení státu anebo válečného stavu se souhlasem Sněmovny. V návrhu se uvádí výjimka např. pro poslance a europoslance, tedy ty, kteří vojáky do války posílají. Takto navrhované změny jsou zcela zásadní, protože velmi usnadňují zavlečení ČR do války, a je potřeba je odmítnout, navíc pětikoalice je chce projednat ve zkráceném jednání. Jsme jednoznačně proti. Tahle vláda nás prostě chce zatáhnout do konfliktu na Ukrajině za každou cenu, a to je potřeba jasně odmítnout. Chceme mír, a nikoliv válku!

5. Fialova vláda a ministr zdravotnictví Válek nesou odpovědnost za nedostatek léků.

Kritická situace spojená s nedostatkem léků dále eskaluje a vláda Petra Fialy (ODS) a neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ji neřeší. Lékárníci uvádějí, že distributoři léků upřednostňují velké nemocnice a vlastní řetězce lékáren. Někteří z nich pak vyvážejí léky do ciziny, a to mnohdy i nelegálně. Vyplývá to z informací serveru iDnes. Navíc dva z největších distributorů léků jsou monopolními dodavateli některých léčiv, což podle lékárníků odporuje českým zákonům. Přestože na to lékárníci dlouhodobě upozorňují, vláda, ministerstvo ani antimonopolní úřad na to nereagují. Desítky lékáren tak nedostávají od distributorů požadované léky. Toto monopolní uspořádání i dle prezidenta České lékárnické komory Aleše Krebse prohlubuje problémy v zásobování léky. Předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel zase uvádí, že v Německu může lékárnu zřídit jen farmaceut, nikoli podnikatel bez odborného vzdělání, a proto tam není možné propojení monopolního distributora léků a řetězce lékáren, jako v České republice. U nás žádné regulace v této oblasti neexistují, což je jedna z příčin katastrofální situace na českém trhu s běžnými léky a občané jsou nuceni je nakupovat v Polsku, Německu anebo na Slovensku. Hnutí SPD tuto situaci kritizuje již několik měsíců, uvádíme její důvody a navrhujeme řešení. Vláda Petra Fialy však nereaguje, a nedostatek léků tak i nadále vážně ohrožuje zdravotní stav občanů České republiky. Jde o hrubé zanedbání základních povinností vlády, a zejména ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), který by měl okamžitě podat demisi!

6. Hnutí SPD prosazuje jednodenní volby, avšak nikoli v pátek, jak navrhuje Fialova vláda, ale vhodnější je podle našeho názoru sobota anebo neděle.

Vláda schválila návrh zákona o správě voleb, který zavádí mimo jiné i jednodenní hlasování. Česká republika je v současnosti poslední zemí v EU, která má dvoudenní volby. Všechny typy voleb by se tak měly od roku 2026 konat jen v pátek od 7 do 22 hodin. Hnutí SPD souhlasí s tím, aby se volby konaly pouze v jeden den, protože se tak zásadně sníží možnost manipulace s hlasovacími lístky přes noc, což je problém zejména u komunálních voleb, kde členy volebních komisí často jmenuje a doplňuje pouze starosta obce. Zásadní výhrady však hnutí SPD vyjadřuje k navrhovanému dni konání voleb, kterým má být pátek. Okrskové volební komise sídlí převážně ve školních zařízeních, vznikla by tedy kolize s běžným provozem škol. Je také potřeba řešení faktu, že členové volebních komisí budou pracovat nepřetržitě, včetně sčítání hlasů, téměř 24 hodin. To je naprosto nereálné, jelikož osazenstvo volebních komisí tvoří do velké míry senioři. Je tudíž nutné zvýšit počty členů volebních komisí, aby se mohli vystřídat a pracovat na směny, a rovněž zvýšit jejich finanční ohodnocení. Je též nezbytné zvýšit počet volebních místností, zejména ve velkých městech. Pátek jako jediný volební den je nevhodný i z hlediska pracovních povinností milionů občanů, zejména ve směnných a nepřetržitých provozech s pracovní dobou delší než 8 hodin. Pokud mají volby probíhat v jednom dni, musí jím být den pracovního klidu, tedy sobota anebo neděle. Jenom tak lze zajistit vysokou volební účast. V drtivé většině evropských zemí probíhají volby v neděli. I nadále zásadně odmítáme korespondenční a elektronickou volbu, které značně zvyšují riziko podvodů!

7. 2. 2023

Jsme jedinou skutečnou opozicí v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR!

Současná vládnoucí pětikoalice, masivně podporovaná mainstreamovými médii, se postupnými kroky snaží upevnit svou moc a prosazovat jen to, co je v jejím zájmu, a na naše občany jaksi zapomíná. Proto je nutné, aby zde existovala silná opozice.  

V této souvislosti je potřeba uvést, že máme velké programové rozdíly s hnutím ANO. Oproti tomuto hnutí jsme v minulém volebním období nepodporovali opatření v souvislosti s covidovou krizí – včetně navrhovaného povinného očkování a plošných zákazů (viz omezení volného pohybu osob, uzavírání škol, živností atd.). Hnutí SPD zásadně odmítá přijímání nelegálních imigrantů i islámskou ideologii. Ve Sněmovně jsme předložili zákon zakazující islámské zahalování na veřejnosti a zákon zakazující propagaci nenávistné islámské ideologie. Tyto naše návrhy předseda hnutí ANO v době, kdy byl premiérem, nepodpořil.

Hnutí SPD je zásadně proti přijetí eura a bojuje za zachování české koruny, hnutí ANO se dle vyjádření jejího předsedy Andreje Babiše přijetí eura v budoucnu nebrání. Ale i některé další výroky vrcholných představitelů hnutí ANO jsou pro nás nepřijatelné – viz to, co řekl v dubnové nedělní Partii na TV Prima v roce 2022 poslanec, místopředseda hnutí ANO a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, že podporuje vybudování americké základny v České republice. K tomu dodávám, že zřízení cizí vojenské základny na našem území je zásadním zásahem do samostatnosti naší země, což razantně odmítáme. Poslanci hnutí SPD byli také jediní proti tomu, aby se na území naší republiky cvičili ukrajinští vojáci. V tomto roce se má u nás vycvičit až 4.000 ukrajinských vojáků a náš stát bude veškeré náklady hradit, což podpořili poslanci hnutí ANO společně s poslanci vládní pětikoalice. 

Dlouhodobě prosazujeme přijetí funkčního zákona o obecném referendu, ve kterém by občané měli možnost rozhodnout o zásadních společensko-politických a bezpečnostních otázkách směřování naší země, jako je například členství v EU (hnutí ANO takovéto referendum odmítá) nebo výše zmíněné zřízení základny cizích vojsk na našem území. Občané musí mít právo rozhodovat v referendu o zásadních otázkách týkajících se budoucnosti země. Prosazujeme přímé volby poslanců, starostů a hejtmanů a odvolatelnost politiků a jejich odpovědnost vůči občanům, kteří jim vyjádřili důvěru. Též jsme pro zákaz souběhu funkce poslance a ministra. Požadujeme důsledné oddělení moci zákonodárné a výkonné a jmenování a řízení vlády občany přímo voleným a odvolatelným prezidentem.

V hnutí SPD boj za zájmy našich slušných a pracujících občanů, rodin s dětmi, seniorů a osob se zdravotním handicapem, nevzdáme, a stále budeme předkládat zákony, které lidem pomohou usnadnit život v této pro ně těžké době. Každopádně podpoříme i všechny návrhy zákonů předložených jinými politickými stranami, pokud budou v souladu s naším programem. Jako příklad uvedu situaci z minulého volebního období, kdy za podpory našich poslanců došlo ke zrušení superhrubé mzdy a díky tomu mají naši pracující občané více peněz ve svých peněženkách.

3. 2. 2023

Pro SPD je Česká republika a zájmy jejích občanů na prvním místě!

Hnutí SPD bude i nadále všemi dostupnými prostředky, zejména v Poslanecké sněmovně, prosazovat body, které vycházejí z našeho dlouhodobého politického programu.

Za klíčové považujeme prosazení funkčního zákona o obecném referendu, které by občanům umožnilo vymoci žádané společenské změny. Prosazujeme zavedení přímé volby poslanců, starostů a hejtmanů a stanovení jasné osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků a soudců. Vždy budeme vystupovat proti zbytečnému zvyšování daní, proti pozitivní diskriminaci a diktátu menšin a proti navyšování věku k odchodu do starobního důchodu. Budeme i nadále zásadně proti zavedení eura v České republice, čímž dáváme jasně najevo, že jsme pro zachování české koruny.

Hnutí SPD odmítá imigrační politiku a cíle Evropské unie, čímž jasně a nekompromisně odmítáme přijímání nelegálních imigrantů na území České republiky, a říkáme jasné NE islamizaci ČR. Vždy budeme podporovat suverenitu České republiky a její národní zájmy a bránit vlastenecké a národní tradice. Podporujeme konzervativní přirozené společenské hodnoty, jako je rodina nebo úcta ke starším a zdravotně handicapovaným spoluobčanům. Vždy budeme ze všech sil bránit ústavní právo na svobodu slova bez jakékoli cenzury.

Jedním z našich úkolů je také spojování osobností napříč politickým spektrem a získávání do našich řad osobnosti z kulturního a společenského života, s cílem kandidovat do Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropského parlamentu a krajských a obecních zastupitelstev.

Hnutí SPD bude nadále pokračovat ve svém úsilí, cílícímu ku prospěchu a prosperitě České republiky a jejích občanů. Pro nás je Česká republika a spokojenost zde žijících lidí na prvním místě.

1. 2. 2023

Požadujeme trvalou kontrolu naší státní hranice!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

bereme na vědomí zvolení Petra Pavla prezidentem České republiky v přímé volbě. Jeho kampaň byla masivně podporována mainstreamovými médii. Pod hranicí chudoby žije již 40 procent rodičů samoživitelů. Fialova vláda se jim nesnaží efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje. Z českých lékáren bylo do zahraničí vyvedeno více než 130 tisíc balení léčiv. Vypovídá to o neschopnosti ministra Válka (TOP 09) řešit nedostatek léků. Česká republika je jedinou zemí EU, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh. Fialova vláda není vládou odborníků a spravuje veřejné finance nejhůře v rámci celé EU. Počet nelegálních imigrantů byl vloni rekordní – 29 235 osob. Převažují Syřané a mezi převaděči Ukrajinci. Požadujeme trvalou kontrolu naší státní hranice.

1. Bereme na vědomí zvolení Petra Pavla prezidentem České republiky v přímé volbě. Jeho kampaň byla masivně podporována mainstreamovými médii.

Hnutí SPD bere na vědomí zvolení Petra Pavla prezidentem České republiky v přímém všelidovém hlasování občanů. Jeho kampaň byla dlouhodobě masivně podporována médii hlavního proudu. Za takových podmínek není možné hovořit o rovnoprávné soutěži politických subjektů tak, jak by měla probíhat podle demokratických pravidel. Naprosto klíčové je pak pro nás to, aby prezident republiky nade vše preferoval zájmy České republiky a jejích občanů. Příčinou neúspěchu Andreje Babiše ve druhém kole prezidentské volby, téměř o jeden milion hlasů, byla na jedné straně skutečnost, že pro sebe nedokázal zajistit ani podporu všech vedoucích představitelů vlastního politického hnutí, včetně místopředsedy Vondráka, kteří veřejně vyzvali k volbě Petra Pavla, a na straně druhé svým neuváženým vystupováním v průběhu volební kampaně proti sobě sjednotil výraznou většinu občanů bez ohledu na jejich politické preference. Předvolební tvrdé negativní výroky Andreje Babiše směrem k hnutí SPD popudily voliče našeho hnutí, a někteří ho proto nepodpořili v druhém kole. Je však jasné, že ani jejich podpora by byla zdaleka nestačila. Důvod prohry tedy musí Andrej Babiš hledat u sebe, nikoliv u SPD. Potvrdily se také naše předpoklady, že Andrej Babiš ve dvoukolovém systému prezidentské volby neměl šanci uspět prakticky za žádných okolností. Pro hnutí SPD hnutí ANO zůstává i nadále jediným možným koaličním partnerem ze současných parlamentních stran. K této spolupráci nabízíme již řadu let naprosto čestné a férové podmínky. Místo této spolupráce ovšem Andrej Babiš vždy volil kooperaci s představiteli politiky stran současné vládní pětikoalice či politiky jako je prezident Macron, kancléřka Merkelová a další.

2. Pod hranicí chudoby žije již 40 procent rodičů samoživitelů. Fialova vláda se jim nesnaží efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje.

Podle výsledků výzkumu agentury PAQ Research jsou příjmovou chudobou nejvíce ohroženy domácnosti rodičů samoživitelů. Pod hranicí chudoby jich žije již čtyřicet procent, přičemž s jedním rodičem nyní vyrůstá celkem zhruba 336 tisíc dětí. Samoživitelé jsou proto nuceni omezit své vlastní životní potřeby jen na to nejnutnější a nemají žádné finanční rezervy. Jakékoliv neočekávané výdaje nebo výpadky v příjmech mohou mít pro ně a pro jejich děti fatální důsledky. Je smutnou skutečností, že se Fialova vláda nesnaží rodičům samoživitelům efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje. To je naprosto nepřijatelné a jedná se o důkaz nezájmu vlády Petra Fialy (ODS) o občany, kteří jsou nuceni vychovávat děti za nepříznivých podmínek. Hlavní míru zavinění za tento stav lze přisoudit ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL). Vláda pětikoalice způsobila extrémní zdražení základních životních potřeb českých občanů a nedokáže pomoci ani těm sociálně nejohroženějším z nich. Mimo jiné i kvůli tomu, že svojí nekompetentní politikou přivedla úřady práce, které mají sociální podporu a pomoc lidem v nouzi na starosti, na pokraj kolapsu. Hnutí SPD požaduje demisi neschopného resortního ministra Mariana Jurečky - a zároveň předkládáme řešení situace rodin s dětmi ohrožených chudobou. Jedná se o kombinaci snížení jejich daňového zatížení, zlevnění bydlení, energií a potravin prostřednictvím snížení daně z přidané hodnoty a zvýšení dětských a prorodinných sociálních dávek slušným a pracujícím občanům. Příslušné návrhy zákonů jsme předložili do legislativního procesu.

3. Z českých lékáren bylo do zahraničí vyvedeno více než 130 tisíc balení léčiv. Vypovídá to o neschopnosti ministra Válka (TOP 09) řešit nedostatek léků.

Podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv došlo jen v posledním roce k nelegálnímu vyvedení více než 130 tisíc balení léčiv v celkové hodnotě zhruba 66 milionů korun z českých lékáren. Jedná se zejména o léky na cukrovku, astma, epilepsii, vysoký krevní tlak a mnoho dalších onemocnění. Inspektoři lékového ústavu to zjistili během pravidelných kontrol evidence léků na předpis v rámci dodavatelského řetězce. Jedná se o jednu z podstatných příčin aktuálního nedostatku léků a léčiv v České republice. Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv odhaduje, že celkový objem nelegálně vyvedených léčiv může být až dvojnásobný oproti dosud zjištěnému stavu. Česká lékárenská komora ve svém oficiálním prohlášení sdělila, že v minulosti opakovaně, ovšem bez odezvy, nabízela Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pomoc při odhalování nelegálních praktik při vyvádění léků do zahraničí a žádala jej o poskytnutí podkladů umožňujících jí zasáhnout proti lékárnám, které se na něm podílejí. Lékárenská komora kritizuje i to, že dosud nebyla navržena změna zákona o léčivech, která by umožňovala účinnější odhalování a trestání nezákonných vývozců léků. Hnutí SPD s touto kritikou souhlasí. Tato alarmující situace vypovídá mimo jiné o naprosté neschopnosti ministerstva zdravotnictví v čele s ministrem Vlastimilem Válkem (TOP 09) řídit resort a řešit kritickou situaci na trhu s léky a léčivy, a proto požadujeme jeho demisi.

4. Česká republika je jedinou zemí EU, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh. Fialova vláda není vládou odborníků a spravuje veřejné finance nejhůře v rámci celé EU.

Česká republika je jedinou zemí EU, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh. Podle dat statistického úřadu Eurostat na 45,2 procenta HDP. V absolutních číslech náš státní dluh dosáhl úrovně 2,98 bilionu korun, přičemž jenom za poslední rok stoupl o více než půl bilionu korun (!!). Průměrný dluh všech členských států celé EU se přitom ve sledovaném období snížil. Z těchto údajů jasně vyplývá, že současná vláda České republiky není vládou odborníků a spravuje veřejné finance nejhůře v rámci celé EU. Odůvodňování rostoucího zadlužení státu konfliktem na Ukrajině neodpovídá realitě. Naopak český státní dluh rapidně stoupl i přesto, že v důsledku vysokých cen energií, pohonných hmot a potravin v loňském roce výrazně stoupl výběr nepřímých daní a tím i příjmy veřejných rozpočtů, a to o 137 miliard korun. A zatímco ve většině členských států EU hrubý domácí produkt roste, v České republice očekává naše ministerstvo financí jeho letošní pokles o 0,5 procenta. Fialova vláda naprosto selhává ve správě veřejných financí a žene zemi do nesplatitelného zadlužení a závislosti na zahraničních věřitelích. Podle názoru hnutí SPD je nezbytné okamžité zahájení konsolidace státního dluhu a snižování deficitu veřejných rozpočtů. Cestou k tomu je zejména rychlé a razantní omezení zbytných výdajů státu, včetně plateb do zahraničí a předražených zbrojních zakázek a také zdanění dividend vyváděných nadnárodními společnostmi do zahraničí.

5. Počet nelegálních imigrantů byl vloni rekordní – 29 235 osob. Převažují Syřané a mezi převaděči Ukrajinci. Požadujeme trvalou kontrolu naší státní hranice.

Cizinecká policie České republiky loni odhalila při nelegální imigraci 29 235 cizinců, tedy o 18 065 více než v roce 2021 – a i více než v letech 2015 až 2016, tedy v období dosud největší migrační krize. Dle informací cizinecké policie mezi nelegálními imigranty jasně převažují Syřané s určitým druhem dočasné ochrany v Turecku, mezi převaděči je nejvíce Ukrajinců. Ve světle těchto údajů považujeme rozhodnutí české vlády z minulého týdne o prodloužení namátkových kontrol na hranicích se Slovenskem pouze o dalších 10 dnů za zcela nedostatečné a nesystémové. Jelikož ostraha vnější hranice tzv. schengenského prostoru proti ilegální imigraci je nefunkční a mnohé členské státy EU nedodržují migrační pravidla a legislativu, požaduje hnutí SPD v zájmu bezpečnosti země a českých občanů trvalou kontrolu naší státní hranice. Zároveň dlouhodobě navrhujeme přijetí zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU.

27. 1. 2023

Nikdy nesmíme zapomenout na oběti holocaustu za II. světové války!      

Dnes je tomu již 78 let, kdy byl v roce 1945 osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim˗Březinka. Od roku 2004 si proto 27. leden připomínáme jako „Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.“

Hnutí SPD si společně s našimi občany připomíná památku přibližně 6 milionů obětí holocaustu, mezi kterými bylo i 78 tisíc Čechů a Moravanů. Naši úctu si zaslouží všichni lidé, kteří v rámci holocaustu přišli o své životy, své rodiny a blízké. Toto obrovské utrpení lidí nesmí být nikdy zapomenuto a nikdy se nesmí opakovat.

Dne 27. ledna 1945 byl osvobozen koncentrační tábor Auschwitz-Berkenau, u nás znám pod názvem Osvětim˗Březinka. Vyhlazovací tábor Březinka byl největším koncentračním táborem, pojmul až 90.000 vězňů a byl vybudován v roce 1940 v objektu bývalých polských kasáren v Osvětimi, významné železniční křižovatce nedaleko česko-polských hranic. Komplex koncentračních táborů u polského města Osvětim se stal jakožto největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor symbolem utrpení a smrti více než milionu mužů, žen a dětí z celé Evropy. Vyhlazovací koncentrační tábor v části Auschwitz-Birkenau, v němž docházelo k masové likvidaci zejména židovského a romského obyvatelstva, sehrál zásadní roli v systematické a hromadné likvidaci lidí.

Holokaust (židovský ekvivalent šoa) je pojem, jímž označujeme systematické pronásledování a hromadné vyvražďování Židů nacisty v období druhé světové války. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci byla v Německu zaváděna rozmanitá protižidovská opatření, která se s postupující nacistickou expanzí rozšiřovala i na další evropské země. Hitler poprvé ohlásil svůj úmysl „konečného řešení židovské otázky“ na počátku roku 1941. Plán praktického provedení této politiky propracovala konference ve Wannsee, která se konala o rok později. Židé z Německa i okupovaných území byli soustřeďováni nejprve v ghettech, později v koncentračních a vyhlazovacích táborech, jakými byly například Osvětim-Březinka, Treblinka, Belzec, Chelmno, Sobibor či Majdanek. Další statisíce obětí měly na svědomí masakry konané jednotkami Einsatzgruppen především v Polsku a dobytých částech SSSR.

V rámci památky obětí holocaustu si připomínáme zrůdnou genocidu Židů během druhé světové války, za kterou stáli nacističtí Němci. Musíme být ale i v dnešní době ostražití, neboť zaznamenáváme v Evropě vzestup antisemitismu, za kterým stojí ortodoxní vyznavači islámské ideologie, kteří naplňují učení proroka Mohameda o nenávisti k Židům, jinověrcům a nevěřícím. 

V hnutí SPD odmítáme projekt stávající evropské integrace prosazovaný vrcholovými představiteli EU, kdy součástí tohoto procesu je řízená islamizace Evropy. Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku může ohrozit bezpečnost našich občanů ze strany stoupenců radikálního islámu. Nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře, nebo náboženství, ale plně respektujeme, že naše společnost má národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami neslučitelná.

25. 1. 2023

Odmítáme asociální Fialovu vládu, která porušuje předvolební sliby!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

hnutí SPD ve druhém kole volby prezidenta republiky v souladu s našimi dlouhodobými politickými a programovými postoji nepodpoří kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí. V ČR máme kvůli Fialově vládě aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států EU, ačkoli vyrábíme levnou elektřinu ve firmě ovládané státem. Budeme nadále všemi ústavními prostředky usilovat o odvolání škodlivé vlády Petra Fialy. Asociální Fialova vláda chce lidem zdražovat vodu, léky, potraviny a další nezbytné životní potřeby.

1. Hnutí SPD ve druhém kole volby prezidenta republiky v souladu s našimi dlouhodobými politickými a programovými postoji nepodpoří kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí.

Hnutí SPD ve druhém kole volby prezidenta republiky v souladu s našimi dlouhodobými politickými a programovými postoji nepodpoří kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí. Tímto kandidátem je Petr Pavel, jemuž současná Fialova vláda a premiér Petr Fiala opakovaně vyjádřili jednoznačnou podporu, jelikož prosazuje programové priority vládní pětikoalice. Petr Pavel mimo jiné také prohlásil, že by nejmenoval členy našeho hnutí ministry vlády, což je jasné pohrdání Ústavou a projev politické arogance. Petr Pavel se rovněž vyslovil pro co nejrychlejší zavedení eura, pro omezování svobody slova a dle jeho veřejných vyjádření by podpořil vyslání našich vojáků na Ukrajinu, čímž by naši zemi přímo zatáhl do války („Nesmíme se bát udělat pro Ukrajinu víc – nabídnout například vojáky NATO a leteckou podporu," napsal Pavel na Twitter).

2. V ČR máme kvůli Fialově vládě aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států EU, ačkoli vyrábíme levnou elektřinu ve firmě ovládané státem.

V ČR máme po přepočtu na tzv. paritu kupní síly (místní úroveň příjmů) aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států EU. Vyplývá to z posledních dat indexu HEPI, který tvoří poradenské společnosti Vaasa ETT z Finska, E-Control z Německa a maďarský energetický regulátor MEKH a který srovnává ceny energií v evropských zemích. Zatímco české domácnosti přišla jedna kilowatthodina elektřiny počátkem prosince 2022 v přepočtu na 68,2 eurocentu, Italy jen na 53,71 eurocentu a Němci za ni platili pouze 46,6 eurocentu. Takto vysoké ceny jsou nuceni naši spotřebitelé platit přesto, že jsme jako stát ve výrobě levné elektřiny plně soběstační a přesto, že Česká republika (reprezentovaná Fialovou vládou) má podíl 70 % ve společnosti ČEZ, která je naším největším producentem elektřiny. Současná situace má silně negativní dopady na sociální situaci českých domácnosti, na fungování českých firem i na samotnou existenci mnoha z nich. Jde jednoznačně o odpovědnost vlády Petra Fialy (ODS), která má také regulační nástroje, ale nevyužívá jich, aby tak dále ožebračovala naše občany a firmy, a přemrštěnými cenami si tak zajistila další miliardové příjmy státního rozpočtu. Podle našeho názoru bychom u nás vyrobenou elektřinu měli nejprve za nízkou cenu prodat našim občanům a firmám a do zahraničí bychom obchodovali pouze s jejími přebytky. To je názor SPD!

3. Budeme nadále všemi ústavními prostředky usilovat o odvolání škodlivé vlády Petra Fialy.

Poslankyně a poslanci hnutí SPD hlasovali minulý týden ve Sněmovně pro vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS). Bohužel, potřebný počet 101 hlasů pro odvolání této neschopné a nekompetentní vlády, která škodí českým občanům a za rok svého působení významně zhoršila ekonomickou a sociální situaci v zemi, prozatím není ve Sněmovně k dispozici. Jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě trvalo celé dva dny, přičemž vládní většina po převážnou část této doby neumožnila otevřenou rozpravu za účasti opozice a zablokovala tento čas sebeoslavnými propagačními vystoupeními jednotlivých ministrů a koaličních poslanců. Skutečností je, že vláda pětikoalice porušila mnohé předvolební sliby. Za dobu její dosavadní existence rapidně stoupl počet lidí a domácností žijících v příjmové chudobě, došlo k bezprecedentnímu růstu inflace, a zejména pak cen energií a potravin, což v kombinaci s výrazným poklesem reálných mezd značně zhoršilo životní úroveň milionů našich občanů. To hnutí SPD odmítá a budeme i nadále postupovat všemi politickými prostředky, abychom tuto probruselskou vládu odvolali.

4. Asociální Fialova vláda chce lidem zdražovat léky a další nezbytné životní potřeby.

Před více než rokem (12. ledna 2022) představitelé vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) předstoupili před Sněmovnu se svým Programovým prohlášením vlády (PPV), na základě kterého žádali Sněmovnu o důvěru. Poslanci hnutí SPD samozřejmě hlasovali proti, ale vláda tehdy hlasy koaličních poslanců důvěru Sněmovny získala. Vláda Petra Fialy (ODS) se však za rok svého působení dostává kvůli své neschopnosti do čím dále větších problémů a její představitelé čím dále častěji hovoří o potřebě změn stávajícího obsahu PPV, protože je v současném znění zcela mimo realitu. Současná vláda zoufale hledá další příjmy státního rozpočtu, a to zejména ve formě zvyšování daní či miliardových úvěrů u zahraničních bank a Evropské komise. Ať již z důvodů krocení astronomických deficitů státního rozpočtu, inflace, na předražené armádní zakázky, anebo na pokračující finanční a vojenskou pomoc Ukrajině a Ukrajincům. V této souvislosti vládní představitelé hovoří zejména o zrušení nejnižší sazby DPH 10 procent (kde jsou např. pitná voda, točené pivo, kojenecká výživa, léky, knihy, ubytovací a stravovací služby) a tyto položky přesunout do nové vyšší sazby DPH v odhadované výši 14 procent. Hnutí SPD zásadně odmítá zvyšování daní. Za situace, kdy zejména chronicky nemocní přemýšlí, zda si některé léky (kterých je navíc akutní nedostatek) vůbec vyzvednout a začít je užívat, zvyšovat ještě navíc DPH může pouze blázen a asociál. Navíc vláda plánuje zvýšit daně pouze českým občanům, kteří se tomu nemohou bránit, zatímco odmítá zdanit a omezit miliardové příjmy zahraničních společností vyvážejících kapitál z ČR. Vláda také hovoří o zvyšování věku odchodu do starobního důchodu, zrušení výchovného, zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku atp. To hnutí SPD odmítá! Z těchto důvodů jsme přesvědčeni o tom, že pokud se bude jednat o tak zásadní změny stávajícího znění PPV, tak by měl premiér Petr Fiala (ODS) opětovně předstoupit před Sněmovnu a požádat znovu o důvěru vládě, kterou tato nejhorší vláda v novodobé historii stejně dlouhodobě od občanů nemá.

24. 1. 2023

Žádosti o příspěvek na bydlení stále rostou – odpovědnost nese Fialova vláda!

Nový rok 2023 začal pro mnoho českých rodin neradostně, neboť musí řešit otázku, jak zaplatit vysoké ceny za své bydlení. Vláda Petra Fialy jim moc možností pomoci nenabízí, a úřady práce v celé České republice agendu v souvislosti s vyplácením příspěvku na bydlení nejsou schopny v požadované kvalitě a ke spokojenosti občanů rychle vyřešit.

Hnutí SPD vnímá nespokojenost velké části našich občanů, spočívající v tom, že jim stát neumí zabezpečit rychlou a účinnou pomoc v této pro ně složité situaci. Vláda Petra Fialy pouze doporučuje občanům, aby se nebáli požádat o sociální dávku. A to je asi ze strany vlády vše. Zde musím zmínit, že ze strany státu ani nefunguje řádná informovanost o tom, kde si mohou o sociální dávku – příspěvek na bydlení požádat, a jakým způsobem. Jako problémem to vnímají převážně senioři, osoby se zdravotním postižením a ti, co nemají přístup k internetu nebo neumí pracovat s výpočetní technikou.

Ke konci minulého roku vláda Petra Fialy spolu s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, pod kterého spadají úřady práce, celou situaci ohledně zajištění příspěvku na bydlení zásadním způsobem podcenila, což mělo za následek velké zatížení zaměstnanců pracujících na těchto úřadech. Všem těmto úředníkům patří velké poděkování za to, že systém vyplácení této dávky alespoň nějak fungoval a nezkolaboval, i když jim enormně narostla pracovní agenda a objem práce, spojená s enormní administrativní náročností v průběhu vyřizování žádostí o příspěvek na bydlení a dalších sociálních dávek.

Z dat zveřejněných na webu ministerstva práce dostalo příspěvek na bydlení v prosinci 228 tisíc domácností; meziročně jich přibylo téměř 48 procent. Průměrná domácnost tak dostala 4.777 korun. Stát minulý rok na příspěvky vydal celkem 8,56 miliardy korun, což je téměř o dvě miliardy víc než předloni. K těmto datům musím zmínit skutečnost, že podle odborné studie zveřejněné (mimo jiné) na serveru Seznam Zprávy mnoho osob, které by na tento příspěvek měly nárok, o jeho existenci ani neví.

Zajímavé informace ohledně nároku vyplácení příspěvku na bydlení vzešly z výzkumu PAQ Researt ve spolupráci s Českým rozhlasem v rámci projektu Česko 2022: život k nezaplacení, kdy byla k 1. listopadu 2022 zpracována data od 1.700 respondentů.  Podle tohoto výzkumu má nárok na příspěvek na bydlení až 24 procent domácností. To znamená, že téměř každá čtvrtá domácnost uvádí, že za bydlení dá měsíčně víc než zhruba třetinu svého čistého příjmu. Do nákladů se v tomto případě započítává nájem, energie, teplo, ale i vodné a stočné, poplatky za výtah, popelnice a další. Výzkum též uvádí, že nárok na příspěvek na bydlení podle typu domácností splňuje 38 % seniorů, 32 % samoživitelů s dětmi, 18 % dospělých bez dětí a 15 % úplných rodin s dětmi.

Hnutí SPD zcela oprávněně poukazuje na to, že za tento stav je plně odpovědná vláda Petra Fialy, a proto požadujeme její odstoupení.

18. 1. 2023

Děkujeme voličům, kteří volili Jaroslava Baštu!      

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda škodí České republice. Budeme hlasovat pro nedůvěru vládě. Děkujeme voličům, kteří volili Jaroslava Baštu. V souladu s našimi dlouhodobými politickými postoji nepodpoříme kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí, který prosazuje omezování svobody. Fialova vláda chce zvýšit daně a zdražit lidem vodné a stočné, jídlo, pivo, léky, ubytovací a stravovací služby, knihy, noviny či hromadnou dopravu. Vláda ohrožuje firmy i domácnosti. Fialova vláda nás chce do války zatáhnout za každou cenu – i bez souhlasu Parlamentu. Hnutí SPD proti tomu bude bojovat všemi zákonnými prostředky!

1. Fialova vláda škodí České republice. Budeme hlasovat pro nedůvěru vládě.

V úterý 17. ledna se bude ve Sněmovně projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS). Hnutí SPD přišlo s tímto návrhem v tomto volebním období opakovaně, naposledy počátkem prosince. Hnutí ANO ale tehdy odmítlo připojit potřebné podpisy svých poslanců k našim 20 poslancům a přicházejí s tímto návrhem teprve nyní. Poslankyně a poslanci hnutí SPD zde vystoupí s konkrétními projevy kritiky vůči dosavadní činnosti vlády v jednotlivých oblastech a celý poslanecký klub hnutí SPD bude samozřejmě hlasovat pro odstoupení této škodlivé vlády, která během prvního roku svého působení flagrantně porušila mnohé své předvolební sliby i vlastní programové prohlášení. Těch důvodů je samozřejmě celá řada – od rapidního zhoršení sociální a ekonomické situace v zemi, přes státní rozpočty se stamiliardovými schodky, vysoká inflace, astronomické ceny energií a potravin atd. Pomoc českým občanům a firmám je ze strany vlády nulová, vládní prioritou je podpora Ukrajiny a Ukrajinců a podřizování se pokynům Evropské unie (např. budoucí zákaz prodeje aut se spalovacími motory či zavádění emisních povolenek i pro domácnosti). Ze všech těchto důvodů musí asociální, neschopná a nekompetentní vláda Petra Fialy (ODS) co nejdříve skončit!

2. Děkujeme voličům, kteří volili Jaroslava Baštu. V souladu s našimi dlouhodobými politickými postoji nepodpoříme kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí, který prosazuje omezování svobody.

Hnutí SPD děkuje všem občanům, kteří v prvním kole třetí přímé volby prezidenta republiky odevzdali svůj hlas našemu kandidátovi Jaroslavu Baštovi. Naše hnutí postavilo kandidáta s jasnou morální integritou. Jeho kandidatura však probíhala za podmínek naprosto bezprecedentní mediální manipulace, kdy byl dlouhodobě vytvořen nerovný prostor pro kandidáty a fakticky zúžen výběr na tři osoby. Předsednictvo hnutí vyslovuje poděkování Jaroslavu Baštovi za jeho skvělou prezentaci v těchto nerovných podmínkách. Dokázal, že naše hnutí je skutečným zásadním reprezentantem vlastenecké politiky v naší zemi. Není náhodou, že lidé dříve bojující proti totalitě za svobodu a demokracii dnes spojují své postoje s hnutím SPD. A není náhodou, že kariéristé a lidé dvou tváří patří k těm, kteří na SPD útočí. Je to logicky dáno morálním vyprázdněním politiky v ČR, která už jen slepě plní direktivy ze zahraničí. Hnutí SPD v druhém kole prezidentské volby v souladu s našimi dlouhodobými politickými postoji nepodpoří kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí, člověka, který je pro omezování svobody slova, a nejmenoval by členy našeho hnutí za ministry vlády, což by omezovalo prosazování našeho politického programu.

3. Fialova vláda chce lidem zvýšit daně a zdražit vodné a stočné, jídlo, pivo, léky, ubytovací a stravovací služby, knihy, noviny či hromadnou dopravu. Vláda ohrožuje firmy i domácnosti.

Vládní koalice se chystá výrazně zvýšit sazby daně z přidané hodnoty (DPH) u mnoha druhů zboží a služeb, včetně důležitých položek denní potřeby pro všechny občany. Dle vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by namísto dosavadních dvou snížených sazeb DPH (10 a 15 procent) měla od příštího roku platit pouze jedna snížená sazba ve výši 13 nebo 14 procent. Vláda dokonce zvažuje i přesun některých služeb (kadeřnictví) ze snížené sazby do nejvyšší, 21procentní sazby. V důsledku sloučení dvou snížených sazeb DPH do jedné by došlo mimo jiné ke zdražení vodného a stočného, léků, jídla a čepovaného piva v restauracích, ubytovacích a stravovacích služeb, knih, novin či hromadné dopravy atd. Toto navrhované opatření, které je dalším popřením předvolebních slibů stran vládní pětikoalice, v případě přijetí závažným způsobem poškodí ekonomickou a sociální situaci českých domácností a ohrozí i existenci mnoha firem, živností a pracovních míst. Hnutí SPD tento opakovaný vládní útok na úspory a peněženky českých občanů zcela zásadně odmítá! Jsme kategoricky proti zvyšování daní českým občanům a nikdy nepodpoříme tento způsob vylepšování katastrofální bilance státního rozpočtu. Naší cestou je výrazné omezení zbytných státních výdajů, například odvodů prostředků do EU či předražených armádních nákupů – a na straně veřejných příjmů pak např. zdanění dividend vyváděných nadnárodními korporacemi z České republiky do zahraničí.

4. Fialova vláda nás chce do války zatáhnout za každou cenu – i bez souhlasu Parlamentu. Hnutí SPD proti tomu bude bojovat všemi zákonnými prostředky!

Premiér Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová (oba ODS) chtějí prosadit rozšíření práva vlády vysílat vojáky do zahraničí na maximálně 60 dnů bez souhlasu Parlamentu a také pobyt cizích vojsk na našem území. Toto rozšíření se má konkrétně týkat možnosti vlády učinit tak i v případě ochrany života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky. Zatímco dnes je to možné pouze v rámci mírových a záchranných operací při živelních pohromách, vláda Petra Fialy toto chce rozšířit v podstatě na jakékoliv operace. Hnutí SPD při projednávání těchto změn Ústavy a ústavního zákona o bezpečnosti České republiky minulý týden ve Sněmovně navrhlo jejich zamítnutí již v prvním čtení. Ale bohužel naši poslanci byli jediní, kteří pro toto zamítnutí hlasovali. Poslanci hnutí ANO k tomuto návrhu vyhýbavě vyjádřili zdrženlivý postoj. Tuto ústavní novelu nyní budou projednávat sněmovní výbory a poté projde závěrečným hlasováním ve Sněmovně a v Senátu, přičemž k jejímu přijetí je třeba ústavní většina zákonodárců v obou našich parlamentních komorách. Touto ústavní většinou 120 hlasů ovšem vládní koalice ve Sněmovně nedisponuje. Nicméně je zde jasné a vážné varování: Fialova vláda nás chce do války zatáhnout za každou cenu – i bez souhlasu Parlamentu. To je pro nás v SPD absolutně nepřijatelné a budeme proti tomu bojovat všemi zákonnými prostředky!

17. 1. 2023

Všichni poslanci SPD budou hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy!       

Dnes se od 10 hodin uskuteční mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, která byla svolána k projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky.

Hnutí SPD přišlo s tímto návrhem v tomto volebním období opakovaně, naposledy počátkem prosince minulého roku. Hnutí ANO ale tehdy odmítlo připojit potřebné podpisy svých poslanců k našim 20 poslancům a přicházejí s tímto návrhem teprve nyní. Celý poslanecký klub hnutí SPD bude samozřejmě hlasovat pro odstoupení této škodlivé vlády, která během prvního roku svého působení flagrantně porušila mnohé své předvolební sliby i vlastní programové prohlášení.

Po ročním působení Fialovy vlády musíme konstatovat, že její vládnutí je naprosto tragické. Dovedlo Českou republiku k zásadnímu zhoršení všech ekonomických ukazatelů, a hlavně se značně ztížila sociální situace většiny našich občanů, převážně ze střední třídy. Mezi ně bezesporu patří zdravotně postižení občané, naši senioři, matky samoživitelky a většina mladých rodin. Po celý rok od svého jmenování prokazuje vláda Petra Fialy svou neschopnost řešit zásadní problémy trápící naše občany, které souvisí s vysokou inflací a rostoucími cenami základních komodit. Příklad rostoucích cen elektrické energie, u kterých máme zaručenou soběstačnost a patříme k jejím největším výrobcům v Evropě, ale paradoxně máme nejdražší elektrickou energii pro naše občany a firmy v rámci celé Evropské unie, je toho důkazem. Poslední příklad, který zasáhl negativně většinu našich občanů, je nedostatek základních léků na domácím trhu, kdy nejvíce chybí antibiotika a léky a léčiva pro děti postižené horečkami a respiračními chorobami. Výpadky těchto základních léků stále trvají a Fialova vláda na své tiskové konferenci k této problematice prostřednictvím ministra zdravotnictví Vlastimila Válka konstatovala, že se situace snad koncem března zlepší. To je ta rychlá a efektivní pomoc státu našim občanům. 

Za zmínku stojí i to, že dle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Česká republika byla v roce 2021 nejrychleji se zadlužující zemí Evropské unie a Česko se zařadilo mezi země s nejnižší mírou ekonomického růstu v EU. Tento negativní trend pokračoval i po celý rok 2022.

Naši poslanci za hnutí SPD svůj boj za odstoupení Fialovy vlády nevzdávají a budou za naše občany stále bojovat, což současná Fialova vláda vůbec nedělá. Svou nečinnost pomoci našim občanům poslanci vládní pětikoalice prokázali hned na prvním jednání Poslanecké sněmovny v tomto roce, kdy odmítli zařadit na pořad jednání schůze důležité body, týkající se pomoci našim občanům v otázkách zdravotnictví – nedostatek léků, hrozby podfinancování sociálních služeb, nejasného směřování v daňové politice a nefunkčnosti a přetíženosti úřadů práce zajišťujících výplatu sociálních dávek.

Hnutí SPD zastává názor, že čím dříve Fialova vláda skončí, tím pro naše občany lépe. Dnes tedy budou všichni naši poslanci hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy.

12. 1. 2023

Jaroslav Bašta je jediný vlastenecký kandidát na prezidenta České republiky!

Zítra a v sobotu budou moci občané – voliči odevzdat svůj hlas svému kandidátovi na prezidenta, neboť volba prezidenta České republiky je naplánována na 13. a 14. ledna 2023 a její případné druhé kolo na 27. a 28. ledna.

Hnutí SPD má pro tuto volbu zcela jasno. Naším kandidátem je současný poslanec za hnutí SPD Jaroslav Bašta, neboť je v této volbě jediným kandidátem s nezpochybnitelným morálním profilem a kreditem a zároveň jediným vlasteneckým kandidátem, u kterého je záruka, že bude na prvním místě hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Jaroslav Bašta, bojovník za svobodu a demokracii, je také jediným kandidátem, který nebude ve funkci prezidenta ovladatelný a manipulovatelný. Jaroslav Bašta jako jediný z kandidátů na prezidenta v minulosti prokázal, že za svobody a práva spoluobčanů je ochotný jít i do vězení, jelikož celý život bojuje proti totalitním praktikám.

Jaroslav Bašta odmítá diktát Evropské unie a prosazuje celostátní referendum o vystoupení z EU. Je proti cenzuře a jakýmkoliv trestům za projevy svobodného názoru. Též odmítá nepřiměřenou podporu cizincům na úkor našich občanů a podporu války posíláním zbraní nebo vojáků na Ukrajinu. Jaroslav Bašta nedopustí vstup ČR do války, aby naši muži nemuseli do zákopů bez velké šance na přežití, protože jediný, kdo může vstupu ČR do války zabránit, je prezident České republiky.

Jaroslav Bašta v případě zvolení prezidentem České republiky v rámci pomoci našim občanům pro ně v této těžké době, odmítne odstřihávání České republiky od levných zdrojů plynu a ropy a prodej české elektřiny přes burzu v Lipsku, kam bychom měli nabízet pouze přebytky. 

Jaroslav Bašta je společným kandidátem opozičních stran, hnutí a spolků, kterého podporují kromě SPD také Trikolora, Akce D.O.S.T., Manifest, Národní domobrana, Cesta, Spojenectví Říp, Hnutí PES, ANS, Kudy z krize, Zachraňme náš stát, ČSNS, BOS, Občan v odporu, Občanská neposlušnost a dalších 56 hnutí a spolků. Je více než milion a půl nepodvolených občanů ČR, jejichž hlasy propadly ve volbách do Poslanecké sněmovny. Tento stav už nesmíme dopustit, a proto všechny správné vlastence vyzýváme k podpoře Jaroslava Bašty.

Jaroslav Bašta svou erudici a kompetentnost být dobrým prezidentem České republiky na dalších pět let prokázal v rámci svých vystoupení a besed s občany. Poslední větší beseda, která byla vedena zastupiteli za SPD města Mladá Boleslav pod patronací Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje, se těšila velkého zájmu občanů. Beseda proběhla toto pondělí v Mladé Boleslavi a její součástí byla i autogramiáda knihy Jaroslava Bašty „Stát jsme my!“

Hnutí SPD apeluje na všechny vlastence, slušné a pracující občany, kteří jsou nespokojeni se současnou vládou pětikoalice v čele s Petrem Fialou, aby podpořili v prezidentských volbách Jaroslava Baštu. Jaroslav Bašta odmítá destrukci České republiky vládou Petra Fialy, kterou proto po svém zvolení hodlá odvolat, jelikož nemíní připustit bídu a válku. Zachraňme náš stát, dokud to ještě jde! Prosím volte Jaroslava Baštu – volte č. 2. Děkujeme!

11. 1. 2023

Hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů a zaručený minimální důchod!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Jaroslav Bašta je jediný vlastenecký kandidát na prezidenta. Jako jediný hájí národní zájmy a odvolá vládu. Na rozdíl od Babiše může zvítězit ve druhém kole. Již téměř jeden milion českých seniorů má problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí. Hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů. Fialova vláda hazarduje s budoucností naší země a vede jí do katastrofy. Na každého Čecha připadá průměrný dluh 275 tisíc korun. Babišovo hnutí ANO se chová nedůvěryhodně a účelově. Jsme rádi, že prezident Zeman podpořil stanovisko SPD a nejmenoval Petra Hladíka z KDU-ČSL ministrem. Důvodné podezření Hladíka z podílu na zapojení do závažné korupční kauzy nebylo vyvráceno.

1. Jaroslav Bašta je jediný vlastenecký kandidát na prezidenta. Jako jediný hájí národní zájmy a odvolá vládu. Na rozdíl od Babiše může zvítězit ve druhém kole.

V přímé volbě prezidenta republiky, jejíž první kolo proběhne v pátek a v sobotu, ve dnech 13. a 14. ledna, hnutí SPD jednoznačně podporuje svého kandidáta a poslance Jaroslava Baštu a vyzývá k jeho volbě všechny své příznivce a podporovatele a občany nespokojené se současnou vládou. Ani jeden ze sedmi zbývajících kandidátů nehájí zájmy České republiky a českých občanů na prvním místě – na rozdíl od Jaroslava Bašty, který je jediným skutečně vlasteneckým kandidátem. Žádný jiný kandidát není zárukou řešení skutečných příčin hospodářských a sociálních problémů. Jaroslav Bašta je zároveň jediným kandidátem, který je reálně schopen ve druhém kole prezidentské volby porazit kandidáty podporované vládní koalicí Petra Pavla anebo Danuši Nerudovou. Andrej Babiš by podle aktuálních volebních modelů ve druhém kole neuspěl. Volba Jaroslava Bašty bude znamenat definitivní konec současné zhoubné vlády Petra Fialy.

2. Již téměř jeden milion českých seniorů má problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí. Hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů.

Již téměř jeden milion českých seniorů má problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí. Získat sociální dávku jako přechodnou pomoc od státu je pro ně velmi obtížné. Podle studie projektu „Neviditelní" až 889 tisíc českých občanů patří mezi tzv. „neviditelné seniory", tedy mezi osoby, které dlouhodobě nezvládají hradit své živobytí, ale současně propadávají systémem státní sociální pomoci, hlavně kvůli jeho složitosti, obtížné dostupnosti a neinformovanosti ze strany úřadů. Téměř 50 tisíc seniorů je v exekuci. Nelze se smířit s tím, aby senioři po celoživotní poctivé práci živořili v nedůstojných podmínkách a dluzích, anebo podstupovali ponižující procedury žádostí o sociální dávky! Podle hnutí SPD je v případě seniorů v první řadě potřeba přijetí zákona o minimálním důchodu ve výši aktuální minimální mzdy pro všechny, kdo splnili zákonné podmínky věku a doby důchodového pojištění, a rovněž o nastavení spravedlivé valorizace důchodů, která by nediskriminovala nízkopříjmové seniory. Poslanci Fialovy vládní pětikoalice nám ale tyto naše návrhy opakovaně blokují tím, že je odmítají projednat.

3. Fialova vláda hazarduje s budoucností naší země a vede jí do katastrofy. Na každého Čecha připadá průměrný dluh 275 tisíc korun.

Hospodaření českého státu za vlády koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů skončilo v loňském roce se schodkem ve výši 360,4 miliardy korun. Celkový státní dluh tak vzrostl už na hrozivých 2,895 bilionu korun. Na každého Čecha tak připadá průměrný dluh v objemu 275 tisíc korun. Vláda přitom původně na loňský rok plánovala rozpočtový deficit ve výši 280 miliard korun, na podzim jej však novelou zákona navýšila. A to přesto, že oproti roku 2021 loni vzrostly příjmy státního rozpočtu, zejména vlivem vyššího výběru DPH, o 137 miliard korun. V letošním roce plánuje vláda Petra Fialy hospodařit se schodkem 295 miliard korun. Realita ovšem může být výrazně horší, protože podle odhadu ekonomických expertů vláda nevybere na mimořádné dani (tzv. windfall tax) uvalené na energetiku, rafinerie a banky ani zdaleka tolik, kolik si naplánovala. A to si ještě ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) plánuje v letošním roce vzít u Evropské komise další úvěr ve výši až 150 miliard korun! Jde ze strany vlády pětikoalice o naprostý hazard s budoucností hospodářství a sociální stability ČR se všemi představitelnými katastrofálními důsledky. To hnutí SPD odmítá!

4. Babišovo hnutí ANO se chová nedůvěryhodně a účelově.

Hnutí ANO oznámilo velmi účelový a nedůvěryhodný obrat. Hnutí SPD navrhlo svolání mimořádné schůze Sněmovny k vyslovení nedůvěry Fialově vládě již opakovaně a poslanci hnutí ANO mohli své podpisy již dávno připojit. Naposledy v prosinci loňského roku, kdy však předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová na adresu této iniciativy SPD řekla, že to pro hnutí ANO není na pořadu dne. Nyní však prohlásila, že hnutí ANO plánuje ve Sněmovně vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS). SPD je v tomto ohledu naprosto konzistentní a pevné: Nepolitikaříme a žádost o svolání schůze Sněmovny, kde by se jednalo a hlasovalo o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy, která čím dál více škodí občanům České republiky, jsme vždy připraveni podpořit a prosazujeme konec Fialovy vlády.

5. Jsme rádi, že prezident Zeman podpořil stanovisko SPD a nejmenoval Petra Hladíka z KDU-ČSL ministrem. Důvodné podezření Hladíka z podílu na zapojení do závažné korupční kauzy nebylo vyvráceno.

Hnutí SPD souhlasí s rozhodnutím prezidenta republiky Miloše Zemana, který odmítl jmenovat místopředsedu KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Dlouhodobě označujeme toto jmenování – a říkáme to veřejně – za absolutně nepřijatelné kvůli důvodnému podezření Petra Hladíka z podílu na zapojení do závažné korupční a kriminální kauzy nezákonného přidělování městských bytů v Brně. Vyšetřování a trestní řízení navíc ani zdaleka není ukončeno. V minulých dnech navíc server Seznam Zprávy informoval o Hladíkově potenciálním střetu zájmů, kdy měl lobbovat za zájmy podnikatele, jehož rodina mu prodala dům, ve kterém nyní bydlí. Tohoto podnikatele zároveň policie rovněž podezírá z manipulací v brněnské bytové kauze. Dle dostupných informací měl Petr Hladík jako náměstek brněnské primátorky prosadit, aby město od tohoto jeho známého vykoupilo pozemky za čtyři miliony korun, přestože znalecký posudek tyto pozemky předtím ocenil na necelou polovinu. Všechny tyto záležitosti považujeme za zcela diskvalifikující nejen pro Hladíkovo jmenování ministrem, ale i pro jeho jmenování náměstkem ministra, což učinil předseda KDU-ČSL a úřadující ministr životního prostředí Marian Jurečka dne 9. ledna 2023.

10. 1. 2023

Kvalitní zdravotní péče nesmí být výsadou movitějších občanů!

Stát musí zabezpečit kvalitní zdravotní péči včetně dostatku základních léků. Proto nevyhnutelně čeká českou vládu v příštích letech řada systémových změn ve zdravotnictví.

Důvodem jsou zejména měnící se potřeby stárnoucí populace, dramaticky rostoucí počet pacientů s chronickým onemocněním a nedostatek kvalifikovaného personálu zejména v nemocnicích. Fialova vláda se resortem zdravotnictví příliš nezabývá a ministr zdravotnictví Válek (TOP 09) je neschopný řešit např. současné problémy způsobené nedostatkem léků na domácím trhu, na což nejvíce doplácí nemocní občané, včetně dětí a seniorů. 

Hnutí SPD prosazuje zachování silné role státu v oblasti zdravotní péče pro všechny naše občany, spočívající v jeho garanci za dostupnou a kvalitní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Koronavirová krize, která od března předminulého roku plně zasáhla naše zdravotnictví, zahltila nemocnice a zásadně zhoršila lidem dostupnost zdravotní péče. Mimo jiné také odhalila celou řadu systémových chyb, které musí být v resortu zdravotnictví napraveny. Zdravotnictví v České republice se stále více vyvíjí v systém sloužící prospěchu korporací, které z něj odčerpávají prostředky, a stále méně ku prospěchu pacientů a zdravotníků. Zdravotnictví je veřejná služba, jejíž kvalita a dostupnost závisí na celkovém objemu prostředků, které do ní mohou být vloženy, a které jsou účelně využity. Z omezených zdrojů financování zdravotnictví vyplývají jeho hlavní problémy. Jsou to nedostatek osob pracujících ve zdravotnictví, nerovnoměrná distribuce zdravotních služeb a jejich nestejná kvalita.

Do veřejného zdravotního pojištění přicházejí peníze vybrané od zaměstnavatelů a zaměstnanců na pojistném odvodu ze mzdy, platby osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a platby státu za takzvané státní pojištěnce. Těch je zhruba 5,9 milionu, jsou to děti, senioři, nezaměstnaní nebo vězni. Letos za ně odvádí stát 1.989 korun měsíčně. Od roku 2024 pak bude nastavená automatická valorizace navázaná na reálný vývoj ekonomiky. Poslanci hnutí SPD v červenci tohoto roku hlasovali proti snížení příspěvku státu zdravotním pojišťovnám o 14 miliard korun, což považujeme ze strany vlády jako útok na veřejný zájem. Poslanci vládní pětikoalice nakonec toto snížení financí pro zdravotní pojišťovny ve Sněmovně odhlasovali.

Koncem toho roku se začal projevovat nedostatek základních léků na domácím trhu, kdy nejvíce chybí antibiotika a léky a léčiva pro děti postižené horečkami a respiračními chorobami. Výpadky těchto základních léků ženou pacienty a rodiče nemocných dětí do kritické situace. Obrací se na nás celá řada občanů o pomoc, neboť nemohou sehnat léky pro své nemocné děti a seniory. Léky si tak zajišťují tak, že si pro ně jezdí do zahraničí, hlavně do Polska (mimochodem tam je jejich cena v porovnání s našimi cenami výrazně nižší). Dle vyjádření zdravotnických expertů a praktických lékařů stále přibývá nemocných a tento krizový stav může trvat ještě několik měsíců. Situaci komplikuje i to, že data o dostupnosti určitých léků v jednotlivých lékárnách nejsou centrálně dostupná, čímž lékaři a pacienti nemají k dispozici aktuální informace o tom, zda je daný předepisovaný lék aktuálně vůbec dostupný.

Za tento kritický stav nese plnou odpovědnost vláda Petra Fialy a jeho ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který současnou lékovou krizi neřeší a na místo toho připravuje zcela šílené plány na zúžení rozsahu zdravotní péče, která byla dosud plně hrazena ze zdravotního pojištění. Dne 5. listopadu 2022 prohlásil současný ministr Vlastimil Válek na ideové konferenci TOP 09, že by si přál rozdělit zdravotní péči na „dvě skupiny kvality péče“ podle možností pacientů připlatit si. Válkův návrh následně podpořila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová s tím, že „je potřeba se zaměřit i na udržitelnost zdravotnictví, což souvisí s udržitelností rozpočtu“.

Hnutí SPD prosazuje názor, že kvalitní zdravotní péče nesmí být výsadou movitějších občanů, a odmítá Válkův záměr zavést dvě kvality zdravotní péče. Právo na ochranu zdraví je právem ústavním. Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče musí být poskytováno všem našim občanům bez rozdílu.

6. 1. 2023

O rozdělení Československa se mělo rozhodnout v celostátním referendu!     

První lednový den tohoto roku si Česká republika připomněla 30 let od svého vzniku. Dne 1. ledna 1993 vznikl nový suverénní stát Česká republika a tento den také začala platit jeho ústava.

Klidné a rychlé rozdělení Československa před 30 lety byl malý zázrak. Rozpady jiných federací, jako byly Sovětský svaz a Jugoslávie, jež se rozdělily zhruba ve stejné době, poznamenaly ozbrojené konflikty a často dodnes trvající nevraživosti. Po roce 1993 vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem na několik let zatížily pouze některé spory, související s nedořešenými hlavně majetkovými záležitostmi. Je skvělé, že jsou mezi oběma zeměmi nadstandardní vztahy, což je zapříčiněno díky společnému soužití v jednom státě po většinu 20. století a také jazykovou blízkostí, vzájemně existujícími ekonomickými, rodinnými a kulturními kontakty.  

Jedním ze zásadních kroků při vzniku dvou samostatných států bylo rozdělení ekonomiky a financí. Slovensko se v průběhu 30 let vzdalo vlastní měny a zavedlo v roce 2009 euro. Česká republika zůstala u koruny, což hnutí SPD zásadně podporuje. Celá řada expertů tvrdí, že díky nepřijetí eura se české ekonomice daří lépe než té slovenské. Rozdílů je ale více a ve většině parametrů je na tom lépe Česká republika. Například průměrná hrubá mzda byla u nás ve druhém čtvrtletí roku 2022 zhruba 39 tisíc korun, na Slovensku v přepočtu asi 31 tisíc korun. Výkon české ekonomiky podle posledních dat Eurostatu dosahoval loni celkem 92 procent průměru zemí EU. Na Slovensku to bylo jen 69 procent. Česká republika má také nižší nezaměstnanost, která byla v říjnu 3,5 % a na Slovensku ve stejném měsíci 5,9 %. Nejen tyto ekonomické aspekty jsou jedním z hlavních důvodů, proč u nás také pracuje stále více Slováků. Český statistický úřad (ČSÚ) jich eviduje přes 214 tisíc. Naopak na Slovensku pracuje jen zhruba 6,5 tisíce Čechů.

Rozdělení Československa před 30 lety bylo pro spoustu lidí překvapením a názory na to, zda to byl správný či špatný krok, se dosud liší. Češi jsou v otázce rozdělení společného státu rozděleni půl na půl, u Slováků je podpora rozdělení společného státu vyšší (pro se vyjádřili téměř dvě třetiny respondentů). Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro veřejnoprávní televize obou zemí, který proběhl v prosinci minulého roku. Před třiceti lety byly výstupy z provedených průzkumů téměř totožné, pro rozdělení byli hlavně Slováci. Občané ale z prosincového průzkumu z roku 2022 litují, že o rozdělení lidé nerozhodovali v referendu. V České republice si to myslí 76 procent oslovených, na Slovensku tuto možnost podpořilo 86 procent respondentů.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, že o zásadních věcech by se mělo rozhodovat v celostátním referendu. Příslušnou novelu ústavního zákona o celostátním referendu jsme opět i v tomto volebním období předložili do Sněmovny k projednání. Občané musí mít právo v referendu rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se budoucnosti České republiky.

4. 1. 2023

Hnutí SPD prosazuje opatření proti Fialově drahotě!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda chce novým totalitním zákonem zavést cenzuru, trestně stíhat za vládě nepohodlné názory a informace a ze státního rozpočtu financovat provládní propagandu. Extrémní růst cen potravin bude kvůli Fialově vládě nadále pokračovat. Hnutí SPD prosazuje opatření proti Fialově drahotě. Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie. Nenechme vládu, aby náš stát zadlužila jako Řecko. Nedostatek základních léků na domácím trhu se prohlubuje. Fialova vláda to neřeší a prosazuje další zhoršení zdravotní péče. Odmítáme, aby se ministrem životního prostředí stal Petr Hladík z KDU-ČSL spojený s korupční kauzou v Brně.

1. Fialova vláda chce novým totalitním zákonem zavést cenzuru, trestně stíhat za vládě nepohodlné názory a informace a ze státního rozpočtu financovat provládní propagandu.

Pod vedením premiéra Petra Fialy (ODS) a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) vypracoval Úřad vlády a ministerstvo vnitra plán tzv. boje proti dezinformacím. Tento plán mj. obsahuje možnost trestního stíhání šiřitelů vládě nepohodlných politických názorů a informací, odstřižení některých názorově opozičních webů od reklamy a finanční podporu v řádu až 150 milionů korun ročně ze státního rozpočtu (tedy z peněz všech daňových poplatníků, včetně voličů opozičních stran a hnutí) provládním médiím a politickým neziskovým organizacím. V první polovině letošního roku by pak měl v rámci tohoto projektu vzniknout zákon umožňující vládě zablokovat vybrané internetové stránky a trestně stíhat tzv. šíření dezinformací, aniž by bylo jasně definováno, co dezinformace je a co dezinformace není. Jinými slovy současná vláda hodlá za peníze všech občanů budovat síť vlastních propagandistických médií a trestně stíhat opoziční politické názory, včetně věznění jejich nositelů. To by byl konec svobody a demokracie. Ze strany vlády Petra Fialy (ODS) se tak jedná o bezprecedentní útok na svobodu slova, projevu a myšlení, který nemá od roku 1989 obdoby. Jde bez přehánění o zavádění totalitních praktik, které jsou v rozporu s demokratickým charakterem našeho státu, v rozporu s českou ústavou i s Listinou základních práv a svobod, která je její součástí, a ve které se mj. v článku 17 uvádí, že cenzura je nepřípustná. Hnutí SPD proti této připravované vládní totalitě hlasitě protestuje a bude svobodu a demokracii před současnou vládou hájit ze všech sil a všemi legálními demokratickými prostředky. Proto je důležité, aby se prezidentem republiky stal kandidát SPD Jaroslav Bašta, který jako jediný řekl, že v případě zvolení odvolá premiéra Petra Fialu, a tím i současnou vládu.

2. Extrémní růst cen potravin bude kvůli Fialově vládě nadále pokračovat. Hnutí SPD prosazuje opatření proti Fialově drahotě.

Ceny potravin, které v loňském roce zaznamenaly raketový růst, se dle odborných predikcí budou nadále zvyšovat i v letošním roce. Podle dat Českého statistického úřadu stálo jídlo v listopadu 2022 v průměru o 27,1 procenta více než před rokem ve stejné době. Některé základní potravinové komodity však stály v meziročním srovnání i více než dvojnásobek. Jde například o cukr. Většina základních potravin, mouka, mléko, brambory, tuky či oleje, meziročně zdražily o 50 až 100 procent. V prvních měsících letošního roku ceny potravin, dle předpovědí odborníků zveřejněných například na serveru iDnes.cz, pak nejspíš ještě poměrně rychle porostou, protože spotřebitelské ceny obvykle s mírným zpožděním kopírují ceny výrobců a ceny zpracovatelů. A ty v listopadu meziročně vzrostly o 30 procent, zejména v důsledku enormního růstu cen energií. Ty vzrostly v důsledku projektu EU „Green Deal" a sankční konfrontace s Ruskem, které oboje jednoznačně podporuje současná Fialova vláda. Důsledky „Green Dealu EU" se budou prohlubovat v souvislosti se začátkem zavádění „Nové zemědělské politiky EU", a s tím dále porostou ceny potravin. Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na okamžité zavedení opatření, které by ceny základních potravin pro české občany snížily, protože se pro sociálně ohrožené skupiny stávají už cenově nedostupnými a nutí čím dále více občanů, kteří mají tu možnost, nakupovat levnější potraviny v zahraničí, zejména v Polsku. Prosazujeme především razantní snížení DPH na potraviny až po jejich dočasné osvobození od této daně, například po vzoru sousedního Polska či cenovou regulaci některých základních potravin. Dle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala stojí za enormním zdražováním potravin nadále i nepřiměřené přirážky zahraničních obchodních řetězců. Fialova pětikoaliční vláda se touto kritickou situací dlouhodobě vůbec nezabývá a neřeší ji, přestože máme nejvyšší DPH na potraviny (15 procent) z okolních států. Dle našeho názoru je i toto jeden z vážných důvodů pro to, aby tato vláda skončila.

3. Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie. Nenechme vládu, aby náš stát zadlužila jako Řecko.

Vláda Petra Fialy (ODS) chce ještě více zadlužit ČR, když vážně zvažuje přijetí úvěru v objemu 100 až 150 miliard korun od Evropské komise. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) s tímto záměrem souhlasí. Mělo by se jednat o peníze na financování energetických projektů a plnění environmentálních závazků. Půjčka by měla mít splatnost 30 let a byla by úzce vázána na konkrétní podmínky. Podle ministerstva financí je důležitým aspektem plánované půjčky značné měnové riziko, které je vždy spojené se zápůjčkami v cizí měně a z něj vyplývající dopady na finanční stabilitu českých veřejných rozpočtů. Hnutí SPD s tímto dalším plánovaným vysokým úvěrem nesouhlasí. Zejména proto, že jeho příprava probíhá mimo standardní proces a pravidla státního rozpočtu a bez parlamentní kontroly. Považujeme za nepřijatelné, krátce po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2023 (s deficitem ve výši 295 miliard korun!), tento deficit prakticky obratem navyšovat o dalších 50 procent! Jde o projev neuvěřitelného hazardérství Fialovy vlády, která před volbami lhala, když slibovala občanům snižování státního dluhu! Fialova vláda nás vede na cestu podobnou Řecku, kdy bude náš stát totálně zadlužený a totálně závislý na EU a globalistických finančních institucích.

4. Nedostatek základních léků na domácím trhu se prohlubuje. Fialova vláda to neřeší a prosazuje další zhoršení zdravotní péče.

Nedostatek základních léků na domácím trhu se dále prohlubuje, nejvíce chybí antibiotika a léky a léčiva pro děti postižené horečkami a respiračními chorobami. Výpadky dodávek léků ženou pacienty a rodiče nemocných dětí do kritické situace. Přibývá nemocných a dle vyjádření zdravotnických expertů a praktických lékařů, například pro server Seznamu, může tento krizový stav trvat ještě několik měsíců. Situaci komplikuje i to, že data o dostupnosti určitých léků v jednotlivých lékárnách nejsou centrálně dostupná. Lékaři a pacienti tak nemají k dispozici aktuální informace o tom, zda je daný předepisovaný lék aktuálně vůbec dostupný. Nese za to plnou odpovědnost vláda Petra Fialy (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který současnou lékovou krizi neřeší a na místo toho připravuje zcela šílené plány na zúžení rozsahu zdravotní péče, která byla dosud hrazena plně ze zdravotního pojištění. V SPD trváme na tom, že je nutné a nezbytné co nejrychleji přijmout opatření k zajištění plynulé dodávky léků pro české pacienty, aby nebyla závislá pouze na komerčních zájmech špatně fungujícího globálního trhu a farmaceutických firmách a na dalších soukromých subjektech. Ideální by bylo i obnovit domácí výrobu léků. Náš stát musí být v základních strategických oblastech, kam zdravotnictví a léková politika nepochybně patří, nezávislý.

5. Odmítáme, aby se ministrem životního prostředí stal Petr Hladík z KDU-ČSL spojený s korupční kauzou v Brně.

Premiér Petr Fiala zaslal prezidentu republiky Miloši Zemanovi v minulém týdnu návrh na jmenování místopředsedy KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Hnutí SPD považuje toto jmenování za nepřijatelné. Petr Hladík je totiž součástí závažné korupční a kriminální kauzy ohledně nezákonného přidělování městských bytů ve velkém rozsahu na úrovni orgánů statutárního města Brno. V této kauze policie zasahovala a prováděla úkony trestního řízení i v kanceláři Petra Hladíka, který byl v minulém volebním období v Brně náměstkem primátorky. Celá tato trestní záležitost není ani zdaleka vyřešena, stejně tak jako není zcela jasná role Petra Hladíka v ní. Autoritativním stanoviskem v tomto případě může být až pravomocné vyjádření soudu. Do té doby by Petr Hladík neměl vykonávat žádnou veřejnou funkci, natož vrcholnou exekutivní funkci ministra a člena Vlády ČR. To, že KDU-ČSL není schopna navrhnout na pozici ministra životního prostředí jinou osobu, odborníka nezatíženého účastí na korupčním a kriminálních skandálech, svědčí o nesoudnosti a personálním deficitu této politické strany – a koneckonců i o nerozumnosti premiéra Petra Fialy (ODS), který je za personální obsazení vlády finálně zodpovědný. Tato vláda je spojována se skandály. Za všechny vzpomeňme alespoň kauzu Dozimetr, ve které figurují hlavní funkcionáři hnutí STAN a kauza brněnských bytů je obdobná, pouze v režii KDU-ČSL. Proto by tato vláda měla skončit. To je názor SPD!

3. 1. 2023         

Roční působení Fialovy vlády je naprosto tragické a měla by co nejdříve skončit!

Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru vládě Petra Fialy pomocí hlasů vládnoucí pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti) začátkem ledna minulého roku poté, co premiér Fiala představil její hlavní priority v Programovém prohlášení vlády. 

Hnutí SPD už od prvních jednání nového složení Poslanecké sněmovny nepodpořilo vznik této vlády, neboť nesouhlasíme s prioritami, které si pro své vládní působení vytýčil Fialův kabinet. Nyní, po ročním působení Fialovy vlády, je potřebné zhodnotit, jak si vláda vedla při řízení naší republiky a jak to její vládnutí vnímají samotní občané.

Po celý rok od svého jmenování prokazuje vláda Petra Fialy diletantství a aroganci moci a hlavně neschopnost řešit zásadní problémy trápící naše občany. Rostoucí inflace a zdražování všech komodit dostalo řadu domácností i firem do neřešitelné situace a byly odkázány na pomoc státu. Stát, zastoupen Fialovou vládou, však na rozdíl od proklamací, že nenechá nikoho padnout, s pomocí občanům nepřicházel, a činil pouze neefektivní řešení.

Fialova vláda se v prvním půlroce svého úřadování tvářila, jako by žádná krize neexistovala a jako svou prioritu vnímala přípravy na půlroční předsednictví EU, které realizovala v druhé polovině roku. V rámci předsednictví se pak plně vžila do role vlády EU a jednotlivá rozhodnutí, která přijímala, byla v rozporu s českými národními zájmy. Problémy vláda svalovala na konflikt na Ukrajině, přitom ale během českého předsednictví v Radě EU nevyvolala žádná jednání vedoucí k ukončení tohoto konfliktu.  Ekonomické a sociální zájmy České republiky nejsou a nikdy nebyly prioritou Fialovy vlády, a proto by měla odstoupit.

To, že lidé už nevěří Fialově vládě, potvrzují výsledky podzimního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Spokojenost s politickou situací vyjádřilo pouze 13 procent lidí. Naopak stále více občanů vyjadřuje naprostou nespokojenost – už více než 62 procent lidí, 25 procent respondentů volilo neutrální odpověď. Příjmová chudoba vzrostla za minulý rok na dvojnásobek. Počet domácností pod hranicí chudoby vzrostl z 9 procent z konce roku 2021 na současných 17 procent. V příjmové chudobě žije 43 procent samostatně žijících seniorů a polovina rodičů samoživitelů. O téměř 9 procent se propadla průměrná reálná mzda českých občanů. K tomu si přičtěme neustálé zdražování potravin, kdy některé ceny potravin meziročně stouply o 50, ale i o 100 procent, za což mohou i nepřiměřené marže nadnárodních potravinových řetězců a Fialova vláda to opět neřeší. Takto bych mohl pokračovat a uvádět další konkrétní kroky nepomoci občanům v této pro ně těžké době.

Roční působení Fialovy vlády je naprosto tragické a dovedlo Českou republiku k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace všech slušných a pracujících občanů. V důsledku stálého zdražování plynu, elektřiny a inflace nevidí prosperitu v tomto roce celá řada živnostníků, a mnoho středních a velkých firem se oprávněně obává, že z důvodu vyšších nákladů na výrobu budou propouštět zaměstnance. Navíc ještě vláda svou politikou zadlužuje naši republiku a žádné zásadní ozdravování veřejných financí neplánuje. Fialův kabinet plánuje každý rok své vlády schodek státního rozpočtu v rozsahu kolem 300 miliard za rok, což za léta 2022 až 2025 vytvoří souhrnný schodek čítající zhruba 1.220 miliard korun. Tato vláda by měla co nejdříve skončit.

23. 12. 2022

Přeji všem klidné a veselé Vánoce a úspěšný rok 2023 plný zdraví, štěstí a lásky.

21. 12. 2022

Přejeme všem občanům dobré vůle klidné vánoční svátky!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

roční působení Fialovy vlády je naprosto tragické a vedlo k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi. Příjmová chudoba vzrostla na dvojnásobek, průměrná reálná mzda propadla nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, enormně rostou ceny potravin a energií. Proto shromažďujeme podpisy potřebné pro vyslovení nedůvěry současné vládě Petra Fialy. Hnutí ANO však odmítá potřebné podpisy k vyvolání nedůvěry vládě připojit. Extrémní zdražování způsobené vládou Petra Fialy nadále pokračuje. Neskutečná drahota dostává čím dál více občanů do existenčních problémů. Poslanci vládní koalice ve Sněmovně znemožnili konání mimořádné schůze, která se měla zabývat závažnými problémy v oblasti sociální politiky. Fialově asociální vládě je osud desítek tisíc našich občanů propadajících se stále hlouběji do chudoby zcela lhostejný. Evropská unie za podpory české Fialovy vlády rozšiřuje systém obchodování s emisními povolenkami na oblast vytápění a dopravy. Toto rozhodnutí je likvidační pro český průmysl a povede k dalšímu růstu cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží a služeb. Přejeme všem občanům dobré vůle klidné vánoční svátky.

1. Roční působení Fialovy vlády je naprosto tragické a vedlo k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi. Příjmová chudoba vzrostla na dvojnásobek, průměrná reálná mzda propadla nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, enormně rostou ceny potravin a energií. Proto shromažďujeme podpisy potřebné pro vyslovení nedůvěry současné vládě Petra Fialy!

Rok fungování vlády Petra Fialy (ODS), který uplynul 17. prosince, vybízí k průběžnému bilancování její činnosti. Za dobu působení Fialovy vlády vzrostla příjmová chudoba téměř na dvojnásobek, počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 procent koncem roku 2021 na současných 16 procent.  V příjmové chudobě žije 43 procent samostatně žijících seniorů a téměř polovina rodičů samoživitelů. Průměrná reálná mzda českých občanů se ve třetím čtvrtletí letošního roku propadla nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, a to meziročně o 8,9 procenta, což je vůbec nejhorší výsledek v rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). O více než pětinu se v průměru za rok Fialovy vlády zvedly spotřebitelské ceny potravin, přičemž máme nejvyšší DPH na potraviny (15 procent), ostatní okolní státy mají méně a některé dokonce dočasně nulu (Polsko). A přitom ceny některých potravin stouply meziročně o 50, ale i až o 100 procent, za což mohou i nepřiměřené marže nadnárodních potravinových řetězců. Cena elektřiny se meziročně zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie, o 67 procent. A to přesto, že jsme ve výrobě levné elektřiny plně soběstační. Jde o jednoznačné zavinění ze strany vlády. Cenové stropy na energie přišly ze strany vlády pozdě, jsou nepřiměřeně vysoké a domácnostem ani firmám v ničem podstatném nepomohou. Ze všech těchto tvrdých dat vyplývá, že roční působení Fialovy vlády je velmi tragické a vedlo k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace České republiky, jejích občanů i podnikatelů. Proto shromažďujeme podpisy potřebné pro vyslovení nedůvěry současné vládě Petra Fialy! Hnutí ANO však odmítá potřebné podpisy k vyvolání nedůvěry vládě připojit.

2. Extrémní zdražování způsobené vládou Petra Fialy nadále pokračuje. Neskutečná drahota dostává čím dál více občanů do existenčních problémů.

Extrémní zdražování způsobené vládou Petra Fialy (ODS) nadále pokračuje, meziroční inflace v listopadu vzrostla v porovnání se stejným měsícem loňského roku meziročně o 16,2 procent. Je to o 1,1 procenta více než v říjnu. Kvůli změněné metodice měření inflace je ovšem reálné tempo růstu zdražování ještě vyšší. Zejména s ohledem na to, že mnohem vyšší růst zaznamenávají ceny zboží a služeb, které jsou klíčové z hlediska výdajů občanů, které drahota dostává čím dále více do existenčních problémů. Například ceny zemního plynu vzrostly jen za poslední měsíc o 14,1 procenta, ceny tepla a teplé vody o 5,5 procenta, ceny tuhých paliv o 4,4 procenta a ceny elektřiny o 3,9 procenta. Podíváme-li se na meziroční růst cen základních životních nákladů, tak u zemního plynu jde o 139 procent, u tuhých paliv o 68,8 procent, u tepla a teplé vody o 30,2 procent. Toto jsou skutečné výsledky Fialovy vlády! Neskutečná míra růstu zdražování, které nejvíce dopadá na občany a pravdivá a velmi tristní vizitka její nečinnosti, neschopnosti a nekompetentnosti!

3. Poslanci vládní koalice ve Sněmovně znemožnili konání mimořádné schůze, která se měla zabývat závažnými problémy v oblasti sociální politiky. Fialově asociální vládě je osud desítek tisíc našich občanů propadajících se stále hlouběji do chudoby zcela lhostejný.

Poslanci vládní koalice minulý týden ve Sněmovně neschválením jejího programu znemožnili konání mimořádné schůze svolané opozicí, která se měla podrobně zabývat závažnými problémy v oblasti sociální politiky. Šlo zejména o pomoc zdravotně postiženým občanům, rodinám s nejmenšími dětmi a také o řešení katastrofální situace na úřadech práce, která zásadním způsobem ohrožuje jejich přetížené zaměstnankyně a zaměstnance, a hlavně životní úroveň desítek tisíc občanů s nižšími příjmy, kteří nyní čekají na sociální dávky, na které mají zákonný nárok, mnohdy i několik měsíců. Toto vše je vina a zodpovědnost vlády Petra Fialy (ODS) a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Tématem této schůze mělo být i skandální zdražení sociálních služeb ze strany vlády pro zdravotně postižené občany závislé na pomoci jiných osob. A to bez toho, aby jim vláda nejprve zvýšila příspěvek na péči, jak už více než rok navrhuje SPD, což ovšem vládní pětikoalice neustále blokuje! Na této schůzi se rovněž mělo hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiny pečující o děti do 4 let. I to je dlouhodobý návrh SPD, který vláda odmítá projednat a s vlastním řešením není schopna přijít! Je tedy evidentní, že Fialově asociální vládě je osud desítek tisíc našich občanů propadajících se stále hlouběji do vážných problémů a příjmové chudoby zcela lhostejný. Je to naprostá hanebnost.

4. Evropská unie za podpory české Fialovy vlády rozšiřuje systém obchodování s emisními povolenkami na oblast vytápění a dopravy. Toto rozhodnutí je likvidační pro český průmysl a povede k dalšímu růstu cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží a služeb.

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se pod vedením předsednictví české Fialovy vlády koncem minulého týdne dohodli na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami, což je ústřední bod tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), jejímž konečným cílem je mj. dosažení uhlíkové neutrality do poloviny tohoto století. Systém obchodování (a spekulací) s emisními povolenkami se tedy bude nyní vztahovat i na vytápění a na silniční a námořní dopravu. Evropská unie zároveň zrychlí tempo, jakým budou muset průmyslové firmy z různých odvětví snižovat emise oxidu uhličitého. Ceny emisních povolenek v očekávání těchto přísnějších pravidel už letos vystoupily na rekordních 99 euro za tunu. V pátek se cena termínových kontraktů na tyto povolenky pohybovala těsně nad 83 eury za tunu, což je více než pětinásobek ve srovnání s jejich cenou před pěti lety. Toto rozhodnutí je z dlouhodobého hlediska naprosto likvidační pro velkou část českého průmyslu, povede k dalšímu výraznému růstu cen elektřiny a plynu, pohonných hmot, dopravy a návazně i všeho dalšího zboží a služeb a k postupujícímu chudnutí našich domácností. Fialova vláda nejen, že toto opatření nevetovala, ale dokonce jej aktivně prosazovala, a ještě se tím chlubí. Není tedy sebemenších pochyb o tom, že ekonomické a sociální zájmy České republiky nejsou její prioritou, a proto by měla odstoupit!

5. Přejeme všem občanům dobré vůle klidné vánoční svátky.

Hnutí SPD přeje všem občanům klidné vánoční svátky prožité ve zdraví a se svými nejbližšími v rodinném kruhu. Považujeme tyto tradiční křesťanské svátky za vhodnou příležitost projevit si vzájemně lásku, úctu a dobrou vůli a uvědomit si, které životní hodnoty jsou skutečně zásadní.

20. 12. 2022

Korupční kauza v Evropském parlamentu zásadně snižuje důvěryhodnost EU!          

Důvěryhodnost Evropského parlamentu (EP) a potažmo celé Evropské unie (EU) utrpěla zásadní úder.

Bruselská policie po více jak čtyřměsíčním prověřování v pátek devátého prosince zatkla několik vysoce postavených osob ze socialistické frakce Evropského parlamentu z důvodu podezření ze zločinného spolčení, z rozsáhlého praní špinavých peněz a korupce. Tento korupční skandál zcela poškodil morální kredit nejvyšší instituce EU, která vydává rezoluce kritizující porušování lidských práv po celém světě, nebo napomíná vlády sedmadvacítky za porušování demokratických principů, viz poslední dobou hlavně Maďarsko a Polsko. Zde se na adresu unijních institucí nabízí hned několik českých přísloví: „Pod svícnem bývá největší tma“ nebo „Ryba smrdí od hlavy“.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje projekt Evropské unie jako nefunkční byrokratický moloch, kde za nadstandardně vysoké platy zastávají pracovní pozice nekompetentní bruselští úředníci. Daná prošetřovaná kauza odhalila to, že v rámci Evropského parlamentu vůbec nebyly nastaveny kontrolní mechanismy a europoslanci si tak mohli dělat, co bylo hlavně pro jejich prospěch. Proto požadujeme možnost uspořádání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie, neboť považujeme za základní princip obrany demokracie zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země. Jedním z nástrojů, pomocí kterého lze toto realizovat za dodržení všech zákonných opatření, je právě referendum. Hnutí SPD opět v tomto volebním období předložilo do Sněmovny novelu ústavního zákona o celostátním referendu, které vládní pětikoalice společně s hnutím ANO doposud nedovolila zařadit na program jednání Poslanecké sněmovny.

Belgická prokuratura v souvislosti s touto korupční kauzou oznámila, že provedla několik prohlídek objektů a následně na třech různých místech zabavila přibližně 600 tisíc eur (14,6 milionu Kč) a zatkla několik lidí včetně místopředsedkyně EP Evy Kailiové. Tyto osoby byly příjemci stovek tisíc eur v hotovosti a darů od arabské země z Perského zálivu – Kataru, aby ovlivňovaly rozhodnutí instituce v její prospěch. Kailiová byla v roce 2014 zvolena do Evropského parlamentu a přidala se k socialistické skupině S&D, druhé největší formaci v EP. Dále byl obžalován Pier Antonio Panzeri, bývalý europoslanec za Itálii (Belgie vydala evropské zatykače i na jeho ženu a dceru), Francesco Giorgi, partner Kailiové, parlamentní asistent, Niccolo Figa-Talamanca, generální tajemník skupiny bojující za lidská práva. Korupční skandál vyšel najevo v době konání mistrovství světa ve fotbale, který Katar hostí. Země je tak v celosvětovém hledáčku a je kritizována například za porušování lidských práv a za špatné zacházení s cizinci, zejména stavebními dělníky, kteří v zemi žijí a pracují.

Hnutí SPD nemá důvěru v Evropskou unii, což se týká i všech institucí, které pod ní spadají. EU prosazuje politiku, která je vedena na úkor národních zájmů členských států. Vzhledem k tomu, že současná vláda Petra Fialy je velmi probruselská a v rámci svých priorit neprosazuje prioritně zájmy České republiky, považujeme přijetí zákona o celostátním referendu za velmi aktuální a potřebné.

16. 12. 2022       

Chceme vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě České republiky!     

Zastáváme názor, že Fialova vláda vede naši zemi a její občany do velké hospodářské a společenské krize, která bude pro většinu lidí a firem znamenat doslova boj o přežití, což nechceme připustit.

Hnutí SPD proto chce vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě České republiky. Hlavním důvodem je nečinnost vlády při řešení cen energií a hrozby hospodářské a společenské krize, neboť hnutí SPD nevidí skutečnou a účinnou pomoc lidem v této pro ně tíživé situaci, zapříčiněnou astronomickým růstem těchto cen. Aby byl náš návrh projednán na jednání Poslanecké sněmovny, je potřeba zajistit podpisy 50 poslanců. Za SPD návrh podepsalo všech dvacet poslanců, takže musíme ještě oslovit poslance za hnutí ANO, aby i oni připojili své podpisy. Zde jenom připomenu, že dne 1. září tohoto roku proběhlo ve Sněmovně hlasování k návrhu o vyslovení nedůvěry vládě České republiky z podnětu 74 poslanců za hnutí SPD a ANO. Důvodem ke svolání byla energetická krize, zdražování, a aféry kolem vládního hnutí STAN. Tehdy vláda hlasování ustála.

Současná Fialova vláda, která vznikla za pomoci povolebního spolčení pěti stran, vůbec nepomáhá našim občanům v této těžké době. Vláda svou nečinností za rok svého vládnutí dopustila, že na naše občany stále více dopadají důsledky stálého zdražování cen energií. To se zákonitě projevilo ve zdražování ostatních komodit, včetně základních potravin a služeb. Pokud Fialova vláda současnou neutěšenou situaci ve společnosti nechce a ani neumí řešit, musí v zájmu státu odejít. 

V rámci většího průzkumu provedeného v září tohoto roku agenturou Median pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo víc než tisíc respondentů, se dvě třetiny Čechů vyjádřilo, že nejsou spokojeni s postupem vlády Petra Fialy proti rostoucím cenám energií. Nyní, na konci roku, se procento nespokojených lidí se současnou vládou stále zvyšuje, a dle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je spokojeno s politickou situací v České republice pouze 14 procent občanů.

Tak to je vizitka Fialovy vlády. Lidé už pochopili, že současná vláda tak vědomě rezignovala na jakoukoli snahu pomoci občanům s astronomickým růstem cen základních životních potřeb. Přitom hrozí, že pro nečinnost a nekompetentnost současné vlády bude příští rok situace ještě horší, protože energeticky náročné provozy začnou propouštět zaměstnance, a v důsledku vysokých cen energií podstatně klesnou i zisky firem napříč jednotlivými odvětvími hospodářství, což je nevyhnutelně spojeno s dalším poklesem úrovně mezd. Občané budou i nadále ve svých peněženkách pociťovat vysokou inflaci a zvýšené náklady na provoz svých domácností. Fialova vláda přišla s regulačními nástroji velmi pozdě, a navíc ještě špatně zastropovala ceny energií (velmi vysoko nad výrobními a distribučními náklady). 

Všem slušným a pracujícím lidem mohu slíbit, že hnutí SPD udělá vše proto, aby Fialova vláda, která místo pomoci našim občanům jim viditelně škodí, skončila.

14. 12. 2022

Požadujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

kvůli nečinnosti Fialovy vlády rostou ceny potravin v ČR prakticky nejrychleji v Evropě. Potraviny a spotřební zboží jsou levnější v Polsku a v Německu než v ČR. Fialova vláda nechce řešit sociální problémy občanů. Vážné finanční problémy má již 1,3 milionu českých občanů. Plošná pomoc Ukrajincům ze strany Fialovy vlády je v nepoměru vůči pomoci našim sociálně ohroženým občanům, která je nedostatečná. Kvůli neschopnosti Fialovy vlády chybí v ČR léky. Pacienti na tyto léky musí mnohdy čekat až několik týdnů, léky rovněž enormně zdražují. Korupční kauza zásadně snižuje důvěryhodnost Evropského parlamentu a EU. Požadujeme referendum o vystoupení ČR z EU.

1. Kvůli nečinnosti Fialovy vlády rostou ceny potravin v ČR prakticky nejrychleji v Evropě. Potraviny a spotřební zboží jsou levnější v Polsku a v Německu než v ČR.

Současná vláda se podle prohlášení jejího premiéra Petra Fialy (ODS) z minulého týdne staví negativně k případnému snížení DPH na potraviny. Přitom máme jednu z nejvyšších DPH na potraviny v Evropě ve výši 15 procent, zatímco sousední státy mají 10 procent a méně, anebo dočasně dokonce nulu jako v sousedním Polsku. Nulovou DPH navíc polská vláda prodloužila od ledna na dalšího půl roku. Současná vláda tak vědomě rezignovala na jakoukoli snahu pomoci občanům s astronomickým růstem cen základních životních potřeb. Přitom většina evropských států již dávno učinila kroky ke snížení cen základních potravin (kombinace snížení DPH až na nulovou sazbu a zastropování cen), včetně všech sousedních států České republiky. Důsledkem nečinnosti Fialovy vlády je až nedůstojný stav, kdy jsou čeští občané z existenčních důvodů nuceni ve velkých počtech jezdit nakupovat do Polska či Německa, kde jsou potraviny a další spotřební zboží výrazně levnější než u nás doma. Příčinou vysokých cen potravin v ČR je i to, že současná vláda, opět jako jediná v Evropě, nijak nepomáhá domácím zemědělcům a potravinářům s vysokými cenami energií, které máme nejvyšší v Evropě (meziročně +67 procent). Kvůli nečinnosti vlády tudíž rostou ceny potravin v ČR prakticky nejrychleji v Evropě, výrazně více, než je průměrná míra inflace, v některých případech (mouka, mléko, oleje, tuky) meziročně i více než o 50 procent. Jde o jeden ze základních důvodů propadu životní úrovně našich domácností a o neomluvitelné selhání nekompetentní pětikoaliční vlády Petra Fialy (ODS), která by měla podat demisi.

2. Fialova vláda nechce řešit sociální problémy občanů. Vážné finanční problémy má již 1,3 milionu českých občanů.

Na čtvrtek je ve Sněmovně plánována opoziční mimořádná schůze týkající se závažných problémů v oblasti sociální politiky. Současná vládní koalice již však avizovala prostřednictvím předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného, že pořad schůze neschválí, a budou tak moci vystoupit pouze poslanci s přednostním právem. Jinými slovy, vládní koalice problémy občanů v sociální oblasti řešit nechce. Přitom podle informací serveru iDnes.cz z minulého týdne má v současnosti vážné finanční problémy již 1,3 milionu našich občanů, kteří ještě navíc většinou propadávají systémem veřejné sociální podpory a pomoci kvůli jeho složitosti a také kvůli nedostatku pracovníků na úřadech práce. A právě to má být tématem této schůze. Tématem jednání schůze má být také skandální novela úhradové vyhlášky, kterou vláda zdražuje sociální služby pro zdravotně postižené občany závislé na pomoci jiných osob bez toho, aby jim zvýšila příspěvek na péči, jak už více než rok navrhuje SPD. Dále zde má jít o návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče pečující o děti do 4 let věku, což hnutí SPD formou novely zákona též již opakovaně ve Sněmovně navrhlo a poslanci vládní pětikoalice to vždy odmítli. Naposledy na minulé schůzi Sněmovny, kdy se nepřihlásili do svých hlasovacích zařízení a neumožnili řádně projednat naše návrhy na pomoc rodinám s dětmi a zdravotně postiženým občanům a hlasovat o nich v rámci tzv. opozičního okénka. Hnutí SPD samozřejmě program této schůze svými hlasy podpoří, stejně tak jako všechny příslušné návrhy na pomoc slušným a pracujícím občanům, kteří se kvůli Fialově vládě v čím dál vyšších počtech ocitají v tíživé sociální situaci. 

3. Plošná pomoc Ukrajincům ze strany Fialovy vlády je v nepoměru vůči pomoci našim sociálně ohroženým občanům, která je nedostatečná.

Sněmovna by na řádné schůzi v tomto týdnu měla v tzv. zkráceném jednání, ve stavu legislativní nouze, také projednat pravidla prodloužení dočasné ochrany migrantů z Ukrajiny o jeden rok, do konce března roku 2024. Tato speciální ochrana umožňuje Ukrajincům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění (prvních 5 měsíců hrazenému českým státem), ke vzdělání či na trh práce v ČR. K tomuto návrhu se stavíme velmi rezervovaně, paušální a hromadné prodloužení práva na tuto speciální ochranu všem příchozím Ukrajincům považujeme za neodůvodněné, preferujeme individuální přístup a individuální posouzení každého případu i zkrácení doby této ochrany. Plošná pomoc Ukrajincům ze strany současné vlády je rovněž v nepoměru vůči pomoci našim sociálně ohroženým občanům, která je nedostatečná. Nejsme proti pomoci skutečným válečným uprchlíkům, ale tato pomoc by měla být přiměřená a také časové omezená, a nikoliv aby si vláda za současného stavu veřejných financí ještě půjčovala na úhradu nákladů na jejich pobyt u nás 400 milionů eur (téměř 10 miliard korun) od Rozvojové banky Rady Evropy (CEB). Pro hnutí SPD jsou naši občané na 1. místě.

4. Kvůli neschopnosti Fialovy vlády chybí v ČR léky. Pacienti na tyto léky musí mnohdy čekat až několik týdnů, léky rovněž enormně zdražují.

V České republice aktuálně chybí v lékárnách ve velkém rozsahu některá základní léčiva, zejména penicilin, jiná antibiotika a léčiva na snížení teploty. Pacienti na tyto léky musí mnohdy čekat až několik týdnů, léky rovněž enormně zdražují. Dle Sdružení praktických lékařů jsou momentálně nedostupné i některé léky, které nelze jednoduše nahradit, například léky na snížení krevního tlaku a na snížení hladiny cholesterolu. Tento stav trvá již minimálně od letošního září. Za tuto situaci nese odpovědnost vláda Petra Fialy (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). V SPD dlouhodobě trváme na tom, že je nezbytné přijmout opatření k zajištění plynulé dodávky léků.

5. Korupční kauza zásadně snižuje důvěryhodnost Evropského parlamentu a EU. Požadujeme referendum o vystoupení ČR z EU.

Minulý pátek belgická policie v rámci vyšetřování rozsáhlého praní špinavých peněz a korupce zatkla několik osob ze socialistické frakce Evropského parlamentu, včetně místopředsedkyně parlamentu a řecké europoslankyně Evy Kailisové. Zadržen byl i šéf Mezinárodní konfederace odborových svazů Luca Visentini. Podle vyšetřovatelů se zadržení snažili finančně korumpovat vlivné členy Evropského parlamentu a policie je podezřívá ze zločinného spolčení. Dle policie a prokuratury se v celé této kauze jedná o snahy určité země Perského zálivu (dle médií má jít o Katar) ovlivnit ekonomická a politická rozhodnutí Evropského parlamentu prostřednictvím vyplácení velkých finančních částek osobám s významným politickým a strategickým postavením v této instituci. Tato korupční kauza zásadním způsobem snižuje (už tak velmi nízkou) důvěryhodnost Evropského parlamentu i všech jeho rozhodnutí. Celou věc je potřeba důkladně vyšetřit a případné viníky potrestat. Požadavek hnutí SPD na uspořádání referenda o vystoupení ČR z Evropské unie se tak ukazuje jako čím dál oprávněnější.

13. 12. 2022

Vláda, která není schopna postarat se o naše potřebné občany, musí odstoupit!

Role státu v zajištění sociálních práv občanů spočívající v efektivní a rychlé pomoci by měla přicházet ve chvíli, kdy jí občané potřebují. Současná situace začíná být v důsledku velké inflace a zdražování všech důležitých komodit pro většinu lidí nezvládatelná a bez státní podpory se neobejdou. Vláda Petra Fialy, která svou liknavostí a nečinností je plně zodpovědná za tento stav, si z toho velkou hlavu ale viditelně nedělá.

Hnutí SPD neustále upozorňuje na tento neudržitelný stav, kdy většině našich občanů se už nedostávají finanční prostředky na zaplacení stále rostoucích nákladů pro zajištění důstojných životních podmínek, např. nákladů na bydlení. Zde uvedu příklad z jednání Poslanecké sněmovny, kdy poslanci Fialovy vládní koalice odmítli podpořit náš návrh usnesení, které vyzývalo vládu k vypracování návrhů, jak do nákladů na bydlení uznatelných pro nárok na příspěvek na bydlení zahrnout určitou část splátek hypotečních úvěrů, a otevřít diskusi, jak konkrétně lidem pomoci. Vláda Petra Fialy tím prokázala svou neochotu a nepřipravenost pracovat pro občany a skutečně řešit příčiny rostoucích nákladů na bydlení a jejich dopady na naše domácnosti.

Česká republika je civilizovanou evropskou zemí, která je vázána mnoha mezinárodními smlouvami, jež upravují sociální práva občanů. V hnutí SPD tvrdíme, že je povinnost státu se o vybrané skupiny nejvíce ohrožených osob postarat. Státu to dokonce z makroekonomického hlediska přináší jisté výhody, protože odstraňovat následky systémové chudoby je násobně nákladnější.

Hnutí SPD prosazuje pro naše občany od státu důsledné zabezpečení lidských práv, ke kterým patří také sociální práva. To vše by mělo zaručit lidem základní lidskou důstojnost. Zabránilo by to sociálním hrozbám v důsledku sociálních potíží obyvatel, které v minulosti často vedly ke společenské destabilizaci, a v současné době je to též velmi aktuální.

Fialova vláda je plně zodpovědná za tento stav v naší společnosti, neboť svou nečinností dopustila, že řada našich občanů se ocitá na hranici sociální chudoby. Vláda, která není schopna postarat se o naše potřebné občany, musí odstoupit. Česká republika si zaslouží vládu, která bude vždy a za všech okolností hájit zájmy ku prospěchu českým občanům. Pro hnutí SPD jsou občané České republiky na prvním místě.

9. 12. 2022

Hnutí SPD si vytýčilo základní teze dlouhodobého politického programu!

První prosincovou sobotu se v Praze uskutečnila již IX. celostátní konference hnutí SPD, na které se řešily základní teze našeho politického programu.

Všemi hlasy delegátů bylo schváleno usnesení, obsahující i tyto tři zásadní body:

 1. V rámci bezpečnosti České republiky a s ohledem na současnou situaci na Ukrajině bude hnutí SPD proti trvalému pobytu cizích vojsk a rozmísťování jaderných zbraní na území České republiky.
 2. Hnutí SPD bude i nadále trvat na nezvyšování daní. Stát musí začít šetřit sám u sebe, např. snižováním byrokracie.
 3. Hnutí SPD bude i nadále zásadně proti zavedení eura v České republice. Jsme pro zachování české koruny. Zavedením eura by České republika ztratila možnost, jak ovlivnit měnovou politiku v době krizí, jako je v současné době.

Přítomní delegáti konference též projednali základní programové teze a body pro tvorbu volebních programů pro následující evropské, krajské a senátní volby v roce 2024 a pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025.

Předsednictvo hnutí SPD v čele se svým předsedou Tomiem Okamurou si je plně vědomo, že našemu programu důvěřuje stále více občanů, o čem svědčí výstupy z provedených výzkumů volebních preferencí v tomto roce, kdy na jejich základě patříme ke třetímu nejsilnějšímu subjektu, působícímu na té nejvyšší úrovni v Poslanecké sněmovně. V současné době zastáváme roli opozičního hnutí, ale právě o to více musíme hájit zájmy našich slušných a pracujících občanů, na které současná vládnoucí pětikoalice nebere vůbec žádný ohled. Fialova vláda neřeší pomoc našim občanům v této pro ně tak těžké době, kteří to pociťují ve svých peněženkách, kdy už se jim nedostávají finance na zajištění důstojných životních podmínek. Do skupiny osob závislých na sociálních dávkách spadá mimo seniorů, zdravotně postižených osob a mladých rodin s dětmi už i pracující střední třída.

Prioritním cílem hnutí SPD je právě pomoc všem těmto lidem. Jsme jediné vlastenecké hnutí v současné Sněmovně, které vede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Pro nás je Česká republika a zajištění co nejlepších životních podmínek pro naše občany na prvním místě. Lidé, kteří odevzdali své volební lístky v minulých parlamentních volbách pro strany současně vládnoucí pětikoalice, si už uvědomili, že je poslanci zvolení za tento slepenec pětikoalice podvedli. Proto zde musí být někdo, kdo za těmito občany bude vždy stát, hájit jejich zájmy a nikdy nezklame jejich důvěru. Hnutí SPD je na tuto roli připraveno.

7. 12. 2022

Fialova vláda škodí České republice a českým občanům!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Jaroslav Bašta je jediným vlasteneckým kandidátem na prezidenta, který bude na prvním místě hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Odmítáme trvalou přítomnost cizích vojsk a rozmístění jaderných zbraní na našem území, zvyšování daní a zavedení eura. Fialova vláda škodí České republice a českým občanům. Pokusíme se vládě vyslovit nedůvěru. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování České republiky vládou Petra Fialy, které je hazardem s budoucností našeho státu. Vládní koalice potopila naše návrhy na zvýšení přídavku na dítě pro pracující rodiče i zvýšení příspěvku na bydlení. Fialova vláda kašle na občany. Vládní poslanci neumožnili projednat konkrétní návrhy SPD na pomoc statisícům občanů v tíživé životní situaci. Je to plivnutí do tváře slušným a pracujícím občanům ze strany vlády Petra Fialy.

1. Jaroslav Bašta je jediným vlasteneckým kandidátem na prezidenta, který bude na prvním místě hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Odmítáme trvalou přítomnost cizích vojsk a rozmístění jaderných zbraní na našem území, zvyšování daní a zavedení eura.

Minulou sobotu proběhla v Praze IX. Celostátní konference hnutí SPD. Její delegáti vyjádřili přijetím usnesení bezvýhradnou podporu kandidátovi hnutí, poslanci Jaroslavu Baštovi, v nadcházející přímé volbě prezidenta republiky. Jaroslav Bašta, bojovník za svobodu, je v této volbě již jediným kandidátem s nezpochybnitelným morálním profilem a kreditem a zároveň jediným vlasteneckým kandidátem, u kterého je záruka, že bude na prvním místě hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Je také jediným kandidátem, který nebude ve funkci prezidenta ovladatelný a manipulovatelný. Na této konferenci byly rovněž projednány základní programové teze a body pro tvorbu volebních programů pro následující evropské, krajské a senátní volby v roce 2024 a pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025. Všemi hlasy delegátů konference bylo schváleno usnesení, kterým hnutí SPD jednoznačně odmítá trvalou přítomnost cizích vojsk a rozmístění jaderných zbraní na našem území, zvyšování daní a zavedení eura namísto české koruny.

2. Fialova vláda škodí České republice a českým občanům. Pokusíme se vládě vyslovit nedůvěru.

Vláda Slovenské republiky zastropovala ceny elektřiny, zemního plynu a tepla pro rok 2023 pro slovenské domácnosti tak, že zůstanou na stejné úrovni jako letos a cena plynu vzroste o pouhých 15 %. Ceny silové elektřiny slovenským domácnostem budou garantovány v přepočtu na úrovni 1,50 Kč za kilowatthodinu, což je čtyřikrát méně než cenové stropy na elektřinu stanovené pro české domácnosti vládou Petra Fialy (ODS)! Přitom na kompenzaci tohoto opatření výrobcům a dodavatelům energií vynaloží slovenská vláda celkově 6 miliard euro, což je v přepočtu méně, něž na obdobné kompenzace hodlá vynaložit vláda Petra Fialy. To zcela jasně prokazuje totální neschopnost či úmysl záměrně poškodit české domácnosti a firmy ze strany vlády pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti). Protože cenové a další podmínky pro výrobu elektřiny jsou v ČR i na Slovensku plně srovnatelné. Navíc slovenská vláda je pouze menšinovým akcionářem dominantního slovenského producenta elektřiny, zatímco česká vláda vlastní většinový 70% podíl ve společnosti ČEZ, což je hlavní výrobce elektřiny v ČR. Slovenský příklad zároveň plně potvrzuje i správnost a proveditelnost dlouhodobé strategie hnutí SPD v boji proti vysokým cenám energií: přímý přednostní prodej levné doma vyrobené elektřiny za nízké dostupné ceny domácím spotřebitelům. Pokud toto není schopna zajistit současná Fialova vláda, musí skončit! Z těchto důvodů jsme začali shromažďovat potřebné podpisy pro svolání mimořádné schůze Sněmovny a dále po novém roce budeme shánět další potřebné podpisy pro vyslovení nedůvěry současné vládě.

3. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování České republiky vládou Petra Fialy, které je hazardem s budoucností našeho státu.

Poslanecká sněmovna hlasy vládních poslanců schválila v závěrečném třetím čtení vládní návrh státního rozpočtu na rok 2023 se schodkem ve výši 295 miliard korun. Tento vládní rozpočet obsahuje enormní nárůst veřejných výdajů, ovšem nikoliv na pomoc našim občanům a firmám, nýbrž zejména ve prospěch zahraničních nadnárodních subjektů, Evropské unie a občanů Ukrajiny. S tím SPD zásadně nesouhlasí. Naši poslanci podali k zákonu o státním rozpočtu na rok 2023 mnoho pozměňovacích návrhů na pomoc českým občanům a podnikatelům, ovšem vládní poslanci je všechny zamítli. Jednalo se například o pomoc sociálně ohroženým skupinám obyvatel, seniorům, zdravotně postiženým či pracujícím rodinám s dětmi, o zvýšení platů pracovníkům ve školství a v sociálních službách, o snížení odvodů do rozpočtu Evropské unie či o razantní omezení dotací tzv. solárním baronům. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování České republiky vládou Petra Fialy, které je hazardem s budoucností našeho státu. Prosazujeme konsolidaci veřejných financí, návrat k vyrovnaným či přebytkovým státním rozpočtům, omezení zbytných výdajů státu – zejména výdajů na zbytnou byrokracii a do zahraničí – a orientaci na nové zdroje rozpočtových příjmů, například zdaněním stamiliardových dividend vyváděných každoročně zahraničními korporacemi z České republiky.

4. Vládní koalice potopila naše návrhy na zvýšení přídavku na dítě pro pracující rodiče i zvýšení příspěvku na bydlení. Fialova vláda kašle na občany.

Také díky hlasům poslanců SPD byly minulý týden ve Sněmovně zvýšeny přídavky na děti a příspěvky na bydlení. Bohužel vládní poslanci zamítli naše návrhy na ještě výraznější zvýšení přídavku na dítě pro pracující rodiče, na rozšíření okruhu rodin, které mají na tento přídavek nárok i na mnohem významnější zvýšení příspěvku na bydlení v důsledku raketově rostoucích cen energií. Poslanci Fialovy vládní koalice také odmítli podpořit náš návrh usnesení, které vyzývalo vládu k vypracování návrhů, jak do nákladů na bydlení uznatelných pro nárok na příspěvek na bydlení zahrnout určitou část splátek hypotečních úvěrů. Vláda Petra Fialy (ODS) tím prokázala svou neochotu a nepřipravenost pracovat pro občany a skutečně řešit příčiny rostoucích nákladů na bydlení a jejich dopady na naše domácnosti.

5. Vládní poslanci neumožnili projednat konkrétní návrhy SPD na pomoc statisícům občanů v tíživé životní situaci. Je to plivnutí do tváře slušným a pracujícím občanům ze strany vlády Petra Fialy.

Poslanci stran vládní koalice se rovněž arogantně odmítli zabývat návrhy hnutí SPD na zvýšení v dnešní situaci naprosto nedostatečných příspěvků na péči pro zdravotně postižené občany a na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiny pečující o děti do čtyř let věku, který se již přes tři roky nezvyšoval a je v době dvacetiprocentní inflace již zcela nedostatečný. Došlo totiž k tomu, že vládní pětikoalice nám naoko odsouhlasila tzv. opoziční okénko v rámci čtvrtečního programu jednání Poslanecké sněmovny, ovšem její poslanci se následně nepřihlásili k hlasování, ačkoli byli v sále Sněmovny fyzicky přítomni, což znamenalo ukončení schůze z důvodu neusnášeníschopnosti Sněmovny. Vládní poslanci tak neumožnili projednat konkrétní návrhy SPD na pomoc statisícům občanů v tíživé životní a existenční situaci, zatímco žádné vlastní návrhy v této oblasti současná Fialova asociální vláda není schopna či ochotna předložit. Jde o vrchol cynismu a pomyslné plivnutí do tváře slušným a pracujícím občanům ze strany vlády Petra Fialy!

6. 12. 2022

Hlasovali jsme proti návrhu zákona, který zavádí drahé trafiky a koryta!

Poslanci vládní pětikoalice premiéra Petra Fialy si minulý týden ve Sněmovně protlačili platnost novely služebního zákona. Arogantně na sílu tak přehlasovali opoziční poslance, kteří k této novele měli řadu připomínek a nehlasovali za její přijetí ani v jednom případě. Svůj nesouhlas s novelou služebního zákona vyjádřil i prezident republiky Miloš Zeman, kdy jí odmítl podepsat, a proto byla znovu projednávána v Poslanecké sněmovně.

Poslanci za hnutí SPD novelu služebního zákona v tom stavu, jak byla ve Sněmovně předložena, nepodpořili, a hlasovali proti její přijetí. Naše stanovisko bylo jednoznačné, neboť v takto předložené novele služebního zákona spatřujeme nástroj, pomocí kterého si budou moci vládní ministři dle svého uvážení zřizovat pozice nových náměstků pro své kamarády, spolustraníky. To vše bude hrazeno z peněz všech daňových poplatníků, čili ze státní pokladny, kam svými daněmi přispívají všichni pracující občané.

Novela zákona, která mění zákon o státní službě a která byla po schválení ve Sněmovně vrácena vetem prezidenta, byla při opětovném projednávání zásluhou poslanců z vládnoucí pětikoalice definitivně schválena, a začne platit od nového roku. Ve schválené novele služebního zákona se například ruší početní omezení tzv. politických náměstků (doposud mohli být nejvíce dva na ministerstvu), nyní jich může být libovolný počet. V této věci souhlasíme s tvrzením prezidenta republiky, který své veto odůvodnil též tím, že funkce tzv. politického náměstka není v organizačním uspořádání správního úřadu stupněm řízení, a jeho úkoly jsou v zákoně vymezeny z části neurčitě a z části v minimální míře. Jde o úpravu, která do žádného zákona, natož do zákona o státní službě, nepatří. Takže v konečném důsledku jde o dobře placenou trafiku.

Vládní pětikoalice touto novelou služebního zákona a způsobem, jakým ho protlačila ve Sněmovně, ukázala všem našim občanům svou opravdovou tvář a opět odhalila, o co jim ve skutečnosti jde. Tato novela služebního zákona prosazuje další silnou politizaci státní správy, snížení její odborné úrovně, zvýšení jejího korupčního potenciálu, a zejména další masivní rozhazování peněz daňových poplatníků. Ve svém důsledku to bude znamenat vznik značného množství dalších zbytečných politických pozic a stranicko-politických trafik za stovky milionů korun ročně z veřejných peněz v době, kdy hospodaření státu je ve velmi vysokém deficitu. Vláda by měla, v této pro naše občany těžké době, pomáhat prioritně jim. V době, kdy se skokově zdražují potraviny, a miliony domácností, živnostníci a firmy mají finanční problémy v důsledku drahých energií, myslí vládní poslanci hlavně na sebe.

Hnutí SPD odsuzuje takovéto arogantní jednání vládních stran, zastoupených svými poslanci v Poslanecké sněmovně. Proto by vláda, pro kterou nejsou čeští občané na prvním místě, měla okamžitě odstoupit.

2. 12. 2022

Hnutí SPD navrhuje větší finanční pomoc pro zdravotně postižené osoby!

V sobotu si připomeneme Mezinárodní den osob se zdravotním postižením, který připadá na 3. prosince a to již od roku 1981, kdy byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů.

Hnutí SPD plně podporuje všechny naše slušné a pracující občany, což dokladuje svým programem, který je k dispozici na našich webových stránkách www.spd.cz. Prioritně si zvýšenou péči zasluhují ti nejzranitelnější, mezi které patří senioři, děti a zdravotně postižení občané. Obzvláště osoby s různým stupněm postižení se většinou neobejdou bez pomoci druhých osob, a proto by pomoc státu měla směřovat i na ně. Poslanci za hnutí SPD jsou v tomto směru ve Sněmovně velmi aktivní, a předkládají novely zákonů ku prospěchu této skupině osob. Včera jsme chtěli projednávat zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany, ale poslanci vládní pětikoalice se účelově nepřihlásili ke svým hlasovacím zařízením a to i přesto, že byli v jednacím sále fyzicky přítomni. Tím znemožnili projednávání tohoto návrhu, čímž dali jasně najevo svůj postoj ke zdravotně postiženým osobám.   

Dlouhodobě prosazujeme zlepšení podmínek pro zdravotně postižené občany s cílem, aby se co nejlépe v rámci svých zdravotních možností začlenili do naší společnosti. Zastáváme názor, že to musí být hlavně stát, který má povinnost zabezpečit důstojné podmínky pro osoby, které se o sebe již zcela postarat nemohou, a též ocenit i ty, kteří jsou ochotni těmto zdravotně hendikepovaným osobám pomoci. Ve většině případů se jedná o rodinné příslušníky, kteří se osobám se zdravotním postižením věnují. Hlavně v případech seniorů je velmi důležité, že mnoho z nich může svůj život prožívat v kruhu svých nejbližších a nemusí využívat pobyt v sociálních zařízeních.  

Z programu hnutí SPD vyplývá, že sociální systém musí zajistit garantovaný minimální důstojný důchod a pomoc všem potřebným a slušným lidem v těžké zdravotní nebo životní situaci. Vše je vedeno s cílem zajištění ekonomické stability a prosperity země. Ekonomika České republiky musí vytvářet dostatek finančních zdrojů pro zajištění sociální stability, což je provázáno se zajištěním podmínek pro úspěšný život občanů s garancí kvalitního vzdělání, zdravotnictví a sociálního systému.

Abychom takového stavu dostáli, je nutné prosadit zásadní reformu systému sociálních dávek s cílem ukončení jejich zneužívání nepřizpůsobivými. Současný systém podporuje parazitický způsob života občanů, kteří se dlouhodobě vyhýbají práci a nejsou ochotni se přizpůsobit právnímu systému země. Uspořené finance by byly dále využity pro ty, kteří pomoc od státu opravdu potřebují. Zdravotně postižení občané do této skupiny osob, kteří zvýšenou pomoc státu potřebují, rozhodně patří.

30. 11. 2022

Znovu jsme hlasovali proti drahým trafikám a korytům pro politiky Fialovy vládní pětikoalice!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

neschopnost Fialovy vlády přímo ohrožuje fungování mnoha českých domácností a firem a živobytí tisíců jejich zaměstnanců. Odmítáme zvyšování daní z příjmu a z nemovitostí, které prosazuje ministr práce Jurečka (KDU-ČSL). Prosazujeme snížení daní rodinám s dětmi. Evropská unie a Fialova vláda likvidují české zemědělství a potravinovou soběstačnost ČR. Znovu jsme hlasovali proti drahým trafikám a korytům pro politiky Fialovy vládní pětikoalice.

1. Neschopnost Fialovy vlády přímo ohrožuje fungování mnoha českých domácností a firem a živobytí tisíců jejich zaměstnanců.

Vláda Petra Fialy (ODS) stále nepomáhá našim občanům a firmám zvládnout současnou energetickou krizi. Ministři pro energetiku členských států EU se na jednání minulý týden v Bruselu opět neshodli na žádném společném efektivním a funkčním řešení vysokých cen energetických komodit. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) při vyjednáváních v orgánech EU ohledně cen energií tak opět zcela selhal. Shoda byla pouze v tom, že se opět sejdou 13. prosince. Takže ministr Síkela do dnešního dne nedokázal v EU prosadit společný cenový strop na energie pro velké průmyslové firmy, přičemž většina členských států EU svému domácímu průmyslu s cenami energií pomáhá a garantuje jejich cenovou dostupnost. Neschopnost ministra Síkely hájit zájmy ČR tak přímo ohrožuje fungování mnoha českých firem a živobytí tisíců jejich zaměstnanců. Podle průzkumu Hospodářské komory začíná být situace ve firmách skutečně kritická. Hlavní odpovědnost za tento stav nese premiér Petr Fiala (ODS), který nedokázal neschopného ministra Síkelu (za STAN) již dávno odvolat a sám je rovněž nekompetentní energetickou krizi řešit. Jak uvádí odborný ekonomický server Newstream, neodůvodněně astronomicky vysoké ceny energií české vládě doslova diktují jejich výrobci a dodavatelé a vláda tomu pouze nečinně přihlíží. To je i dlouhodobý názor hnutí SPD, když jsme opakovaně navrhovali ceny elektřiny zastropovat přímo u jejích výrobců a následně i v celém dodavatelském řetězci na úrovni výrobních nákladů včetně nákladů na distribuci a přiměřeného zisku, což by mimo jiné i odstranilo nutnost miliardových kompenzací dodavatelům energií ze státního rozpočtu. Tato vláda rezignovala na pomoc našim občanům a firmám a nehájí jejich zájmy, ale hájí zájmy spekulantů. Firmy krachují a čím dále více občanů se dostává do existenčních problémů s dalekosáhlými negativními ekonomickými dopady na celou společnost. Z těchto důvodů budeme nadále usilovat o to, aby současná vláda podala demisi!

2. Odmítáme zvyšování daní z příjmu a z nemovitostí, které prosazuje ministr práce Jurečka. Prosazujeme snížení daní rodinám s dětmi.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden v rozhovoru pro Novinky.cz prohlásil, že Česká republika se musí vrátit ke zvyšování daní, konkrétně hovořil o dani z příjmu fyzických osob a o dani z nemovitosti. Hnutí SPD tyto šílené nápady zcela odmítá. Zvyšování daní je pro SPD nepřijatelné. Naopak, v době současné sociální a ekonomické krize je nutné ponechat občanům z jejich pracovních příjmů co nejvíce peněz. I díky hlasům SPD došlo v minulém volebním období ke zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy, což nezanedbatelně zvýšilo čisté příjmy našich zaměstnanců a živnostníků. Stejně tak jsme prosadili zrušení daně z převodu nemovitostí. V tomto volebním období jsme již předložili návrhy zákonů na zvýšení slevy na dani z příjmu pro všechny pracující občany a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti v pracujících rodinách. Uvažovat o dalším zvyšování daní občanům v době, kdy dle studie renomované finanční společnosti Cyrrus klesnou v příštím roce reálné mzdy v České republice nejvýrazněji ze všech zemí uskupení V4, je naprosto neakceptovatelné. Navíc současné vládní strany porušují předvolební slib, že daně zvyšovat nebudou. Hnutí SPD odmítá řešit hrozivě narůstající deficit veřejných financí zvyšováním daňové zátěže obyvatel ČR, jak to plánuje vláda Petra Fialy (ODS), zatímco zisky spekulantů zůstávají nedotčené. Cestou zvyšování příjmů státního rozpočtu je např. zdanění nadnárodních koncernů podnikajících u nás, které každoročně vyvádějí cca 300 miliard korun ročně ve formě nezdaněných dividend. Na stránce výdajů je to potom výrazné omezení zbytných výdajů státu (např. snižováním byrokracie, omezením plateb solárním baronům anebo zrušením nákupů předražené armádní výzbroje ze zahraničí). To je názor SPD!

3. Evropská unie a Fialova vláda likvidují české zemědělství a potravinovou soběstačnost ČR.

Agrární komora ČR informuje, že čeští zemědělci dostávají na kilogram kuřecího masa dotaci 2,50 až 3 Kč, zatímco v západní Evropě je to v přepočtu běžně 15 až 17 Kč. V příštím roce musí naši chovatelé navíc počítat s celkově nižší podporou z národních dotací, které se mají snížit na polovinu! V rozpočtu Ministerstva zemědělství se totiž na rok 2023 na tyto dotace počítá s 2,7 miliardami Kč, což je o 2,3 miliardy Kč méně než v letošním roce. Reálně tak hrozí, že naši drůbežáři přijdou na evropském trhu o konkurenceschopnost a budou muset zavírat své chovy. A jedním z důsledků bude i další pokles potravinové soběstačnosti České republiky. Hnutí SPD naopak dlouhodobě prosazuje vyšší míru potravinové soběstačnosti naší země v základních komoditách, které lze v naší republice vyprodukovat. Společná zemědělská politika EU a vláda Petra Fialy (ODS) tak postupně dále ničí české zemědělství a potravinářství. Dle názoru hnutí SPD je dlouhodobou variantou systémového řešení zrušení evropských dotací a opuštění společné zemědělské politiky EU. Než se tak stane, je povinností každé vlády našim zemědělcům z národních zdrojů tyto dotace dorovnávat na úroveň evropské konkurence, aby byli schopni ekonomicky přežít. Současná vláda pětikoalice ale tyto naše návrhy odmítá.

4. Znovu jsme hlasovali proti drahým trafikám a korytům pro politiky Fialovy vládní pětikoalice.

Na schůzi Poslanecké sněmovny se včera hlasovalo i o vetu prezidenta republiky, které uplatnil vůči vládnímu návrhu na změnu tzv. služebního zákona. Hnutí SPD veto prezidenta podporuje a opět jsme hlasovali proti tomuto škodlivému vládnímu návrhu. Vládní pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti) veto prezidenta přehlasovala a tímto svým návrhem prosadila další silnou politizaci státní správy, snížení její odborné úrovně, zvýšení jejího korupčního potenciálu, a zejména další masivní rozhazování peněz daňových poplatníků. Návrh mimo jiné ruší pozice odborných ministerských náměstků a nově dává ministrům a jejich politickým stranám možnost dosadit si na pozice politických náměstků neomezený počet osob (namísto dosavadních dvou). To bude v praxi znamenat vznik značného množství dalších zbytečných politických pozic a stranicko-politických trafik za stovky milionů korun ročně z veřejných peněz v době, kdy vláda říká našim občanům, aby se uskromnili. Navíc současně vláda Petra Fialy (ODS) plánuje škrty v sociální oblasti, zvyšování věku odchodu do důchodu a nově též i snižování růstu důchodů. Je tedy evidentní, jaké jsou ve skutečnosti priority Fialovy vlády. To hnutí SPD odmítá!

29. 11. 2022

Mnoho firem zvažuje z důvodu drahých energií propouštění svých zaměstnanců!

Důsledky nerozhodnosti a nečinnosti vlády Petra Fialy ve věci řešení energetické krize budou dál dopadat nejen na české občany, ale i na naše firmy a živnostníky. V důsledku stálého zdražování plynu, elektřiny a inflace plánuje od nového roku ukončit svou živnost celá řada živnostníků, a mnoho středních a velkých firem se chystá z důvodu vyšších nákladů na výrobu propouštět zaměstnance.

Hnutí SPD zastává názor, že Fialova vláda žene domácnosti do energetické chudoby a naše podniky a provozovny služeb k omezování výroby, v některých odvětvích služeb dokonce k ukončování živností. Většina okolních zemí nabízí svým občanům a firmám různé formy pomoci vedoucí ke snížení nákladů drahých energií. Německá vláda zastropuje už od začátku příštího roku ceny elektřiny a plynu i pro velký průmysl na velmi nízkých hodnotách a v rámci této pomoci uvolní 200 miliard euro. Naše vláda stále nic konkrétního v rámci pomoci velkým firmám nepředstavila a stále počítá s tím, že řešení pomoci přijde centrálně z Evropské unie. Tomu ale nikdo rozumně uvažující nevěří, a proto by vláda, která zcela selhala v pomoci všem našim občanům a firmám v souvislosti s drahými energiemi, měla okamžitě podat demisi.      

Podle posledních průzkumů se chystá kvůli nutným úsporám propouštět až pětina z českých firem. Vysoké ceny plynu a elektřiny způsobují potíže zejména podnikům v energeticky náročných odvětvích, jako jsou pekárny, sklárny nebo hutě. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš upozornil, že firmy působící ve zpracovatelském průmyslu již nenabírají nové zaměstnance jako náhrady za odchozí a v celé řadě případů sáhly k přímému propouštění zaměstnanců. Velké firmy reálně zvažují rovnou odchod do zahraničních lokalit. Do konce roku předseda Jaroš očekává, že k propuštění sáhne minimálně pětina firem, zejména v energeticky náročných oborech, ale dopad předpokládá i v těch ostatních. Propouštění by se mělo týkat hlavně administrativních pozic ve službách, dělnických nebo technických profesích. Téměř dvě třetiny zaměstnanců pak nedostanou přidáno na platu, ačkoliv se hodnota jejich mzdy kvůli inflaci snižuje.

Hnutí SPD požaduje na vládě, která není schopná pomoci našim občanům a firmám v souvislosti s drahými energiemi a inflací, aby podala demisi. Naši občané a firmy si zaslouží lepší vládu.

25. 11. 2022

Hnutí SPD zásadně odsuzuje všechny formy násilí páchané na ženách!

Na dnešní den 25. listopadu připadá Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách. Tento den má upozornit na to, že do moderní společnosti dvacátého prvního století nepatří žádné formy násilí a diskriminace vedené vůči ženám.

V hnutí SPD zásadně odsuzujeme všechny formy násilí páchané na ženách bez ohledu na to, jestli se jedná o násilí fyzické, verbální, psychické, ekonomické, náboženské či reproduktivní povahy, nebo o násilí sexuální. O tom, že si v hnutí SPD velmi vážíme žen, dokládají naše aktivity v podobě návrhů zákonů a projektů, které v souladu s naším programem prosazujeme.

Naším cílem je vytvářet pro ženy takové podmínky, aby mohly vést plnohodnotný život, cítily se bezpečně a měly dostatek finančních prostředků k výchově svých dětí. Ženy nesmí být za to, že se věnovaly výchově dětí, diskriminovány, což se ještě dnes odráží i tak, že ženy mají v porovnání s muži nižší důchody. To rozhodně odmítáme a v Poslanecké sněmovně jsme předložili např. návrh zákona upravující zabezpečení minimálního důstojného důchodu. Samozřejmě jsme podpořili navýšení důchodů za každé vychované dítě o 500 korun měsíčně, které bude platit od příštího roku. Celou řadu finančních pobídek určených převážně pro mladé rodiny jsme představili v rámci projektu hnutí SPD: „Rodina na prvním místě“. (www.rodinana1miste.cz).

Máme za cíl podporovat ženy nejen finančně, ale mezi naši prioritu patří též zabezpečit jejich bezpečnost. V této souvislosti musím zmínit reálnou hrozbu, kterou představuje cílená islamizace Evropy podporovaná vrcholnými představiteli Evropské unie. První velká vlna přílivu nelegálních imigrantů do unijních zemí začala v roce 2015, kdy se do Evropy dostalo více než milion imigrantů, kteří se sebou mimo jiných negativ přinesli a začali zde výrazněji prosazovat nenávistnou, netolerantní, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii, neboť převážná většina z nich je z muslimských zemí. V rámci této ideologie se přisuzuje ženám pasivní role a staví je do podřízeného postavení vůči mužům.

Hnutí SPD ctí naše národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace a tyto hodnoty budeme chránit, neboť jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Lidská práva založená na islámském právu jsou neztotožnitelná s pojetím lidských práv v křesťanském světě. V současné době probíhá další masová nelegální imigrace ze subsaharské Afriky a zemí Blízkého východu do unijních zemí, což negativně reálně pociťujeme i v rámci naší republiky. Tito nelegální imigranti jsou vyznavači islámské ideologie, kterou v České republice nechceme, a proto musíme udělat vše proto, abychom těmto imigrantům zamezili vstup a pobyt na našem území.

V hnutí SPD důsledně odmítáme multikulturní ideologii propagovanou Evropskou unií, protože tato ideologie je nástrojem islamizace. I to je jeden z důvodů, proč požadujeme naše vystoupení z Evropské unie, a to na základě výsledků z vyhlášeného celostátního referenda. Hnutí SPD je pro nulovou toleranci nelegální imigrace a islamizace České republiky.

23. 11. 2022

Bezvýhradně podporujeme Jaroslava Baštu při kandidatuře na prezidenta republiky!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

pomoc Fialovy vlády občanům je naprosto nedostatečná a na velké firmy se vykašlala. Německo zastropovalo ceny energií pro občany i firmy na mnohem nižší úrovni. Fialova vláda likviduje průmysl a občany vede do energetické chudoby. Odmítáme, aby se na našem území za naše peníze cvičili vojáci Ukrajiny. Nechceme nechat naši zemi zatáhnout do války! Od května počet nelegálních imigrantů na našem území neustále roste a je násobně vyšší než v době vrcholící migrační krize v roce 2015. Schengen a EU selhaly. Z České republiky jsou vysávány stovky miliard korun ročně a jsme krmelcem Západu. Hnutí SPD prosazuje zdanění nadnárodních korporací. Fialova vládní pětikoalice rozbíjí Visegrád (V4). Hnutí SPD naopak podporuje co nejužší spolupráci zemí V4. Bezvýhradně podporujeme poslance SPD Jaroslava Baštu při kandidatuře na prezidenta republiky.

1. Pomoc Fialovy vlády občanům je naprosto nedostatečná a na velké firmy se vykašlala. Německo zastropovalo ceny energií pro občany i firmy na mnohem nižší úrovni. Fialova vláda likviduje průmysl a občany vede do energetické chudoby.

Německo připravuje rozsáhlou pomoc 200 miliard euro (odpovídá jedné třetině rozpočtu ČR) s drahými energiemi domácnostem a firmám, včetně velkých průmyslových podniků. Německá vláda se chystá zastropovat ceny elektřiny a plynu i pro velký průmysl na velmi nízkých hodnotách, mnohem nižších, než jsou české cenové stropy pro domácnosti. Tuto pomoc již schválil německý parlament. Naopak vláda Petra Fialy (ODS) odmítá velkým podnikům zastropovat ceny energií, což je pro ně naprosto likvidační a ohrožuje to jejich konkurenceschopnost i tisíce pracovních míst. Současná vláda se nesmyslně vymlouvá na údajný zákaz této podpory ze strany orgánů Evropské unie, který ostatní členské státy nedodržují, a naopak si přijímají svá vlastní opatření. Neomluvitelným selháním současné vlády je i její více než roční čekání na jakési evropské řešení v oblasti cen energií, které stejně nepřichází a ani nikdy nepřijde. Pokud by přišlo, půjde o další společné zadlužení. Podle návrhu německého kancléře Olafa Scholze by měly mít velké německé podniky zastropované ceny silové elektřiny na 13 eurocentech za 1 kWh (což je 3,20 Kč) a ceny plynu na 7 eurocentech (1,70 Kč). Připomeňme si, že česká Fialova vláda zastropovala cenu silové elektřiny pro domácnosti a malé firmy na 6 korunách za 1 kWh a cenu plynu na 3 korunách (bez distribučních poplatků). Jedná se o meziroční zdražení zhruba o 200 %! SPD dlouhodobě navrhuje zastropovat ceny elektřiny (přímo u výrobců) a plynu pod 2 korunami za 1 kWh, což je ekonomicky zcela reálné. Fialova vláda, která to nedokáže a žene domácnosti do energetické chudoby a likviduje domácí průmysl, musí odejít!

2. Odmítáme, aby se na našem území za naše peníze cvičili vojáci Ukrajiny. Nechceme nechat naši zemi zatáhnout do války!

Vláda Petra Fialy (ODS) plánuje cvičit na našem území až čtyři tisíce ukrajinských vojáků v pěti měsíčních intervalech, což by mělo stát český státní rozpočet v letošním a příštím roce dohromady téměř jednu miliardu korun. Přitom kvůli této vládě strmě roste zadlužení státu a českým občanům a firmám postiženým astronomickým růstem cen energií a veškerých dalších nezbytných nákladů se žádné pomoci nedostává. Prioritou Fialovy vlády je však podpora Ukrajiny a Ukrajinců v pokračování válečného konfliktu. Hnutí SPD je proti tomu, aby peníze vybrané od českých daňových poplatníků, které mají sloužit českým občanům, směřovaly prioritně na Ukrajinu a výcvik jejích vojáků u nás. Je to navíc nepřijatelné v době, kdy i nám aktuálně schází (podle vyjádření vedení armády) 3.500 vojáků na doplnění pro naši obranu nedostatečných početních stavů. Rovněž nechceme na našem území žádné cizí armády a vojáky. Není v našem zájmu zapojovat se do konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem a nechceme také, aby se na našem území školili vojáci a jednotky, které budou dále válčit a zabíjet na Ukrajině. Hnutí SPD chce mír a podporuje ukončení konfliktu.

3. Od května počet nelegálních imigrantů na našem území neustále roste a je násobně vyšší než v době vrcholící migrační krize v roce 2015. Schengen a EU selhaly.

Po obnovení kontrol letos v létě zadržely hlídky na česko-slovenské hranici již na 8.500 nelegálních imigrantů. Vzhledem k pokračujícímu přílivu imigrantů zde tyto kontroly celníků, policistů i vojáků (včetně příslušníků aktivních záloh) budou pokračovat i po 12. prosinci, na kdy vláda původně plánovala jejich ukončení. (Delší než dvouměsíční ostraha vlastních hranic podléhá souhlasu Evropské komise). Od konce září překročilo nelegálně naše hranice jenom v Jihomoravském kraji více než 5.300 nelegálních imigrantů, většinou původem ze Sýrie. Od letošního května počet osob, které nelegálně překračují naši státní hranici, neustále roste a je násobně vyšší než v době vrcholící migrační krize v roce 2015. Tato situace je jasným dokladem nefunkčnosti tzv. schengenského systému Evropské unie. Dle jeho pravidel by se nelegální imigranti neměli na území členských států vůbec dostat, anebo by měli zůstat v tzv. první bezpečné zemi. Hnutí SPD dlouhodobě zastává politiku nulové tolerance vůči nelegální imigraci a požadujeme trvalou ostrahu a kontrolu našich státních hranic – v zájmu ochrany bezpečnosti země a českých občanů.

4. Z České republiky jsou vysávány stovky miliard korun ročně a jsme krmelcem Západu. Hnutí SPD prosazuje zdanění nadnárodních korporací.

Odliv dividend z České republiky se ve srovnání s loňským rokem zvýšil o desítky miliard korun. Jak uvedl minulý týden server Novinky.cz, od počátku letošního roku se jedná o částku v objemu 225,5 miliardy Kč. V roce 2021 to bylo podle údajů České národní banky za stejné období o 80 miliard korun méně a za celý loňský rok pak o 55 miliard korun méně než za prvních devět měsíců letošního roku. Vývoz kapitálu včetně vyvádění nezdaněných dividend a zisků z České republiky zahraničními korporacemi je jednou z hlavních příčin celkové neutěšené ekonomické a sociální situace v ČR. Hnutí SPD již opakovaně navrhlo změnu zákona, která by umožnila tyto takto vyváděné dividendy zdanit srážkovou daní, což by přineslo do našeho státního rozpočtu každoročně desítky miliard korun. Poslanci stran vládní pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) to ovšem vždy odmítli. Vyvádění dividend a odliv nezdaněných zisků vytvořených v České republice ne náhodou umožňují pravidla Evropské unie. Světově uznávaný ekonom Thomas Piketty dokonce poukázal na to, že největší odliv kapitálu ze zemí EU je z ČR. Jsme tak „krmelcem západních firem v EU". To hnutí SPD odmítá!

5. Fialova vládní pětikoalice rozbíjí Visegrád (V4). Hnutí SPD naopak podporuje co nejužší spolupráci zemí V4. 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) odmítli jednat se svými maďarskými kolegy, představiteli vedení maďarského parlamentu, v rámci jednání uskupení zemí V4. Kvůli tomuto hanebnému neprofesionálnímu postoji představitelů současné vládní koalice a jejich bojkotu jednání s Maďarskem se neuskuteční ani setkání vrcholných představitelů parlamentů států V4, které se mělo konat tento týden v Bratislavě. Protimaďarské postoje politiků českých vládních stran tak již přímo a velmi konkrétně ohrožují dlouholetou těsnou a prospěšnou spolupráci středoevropských států, a tím i naše národní zájmy. Hnutí SPD naopak podporuje co nejužší spolupráci zemí V4 ve všech formátech, tedy strategickou spolupráci České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska – včetně jejího možného rozšíření o další nám historicky a kulturně blízké státy, jako jsou například Rakousko, Slovinsko nebo Srbsko. Podporujeme i maďarskou národně konzervativní vládu premiéra Orbána a politickou stranu Fidesz, se kterou jsme nedávno uzavřeli dohodu o užší spolupráci, výměně zkušeností a koordinaci postojů.

6. Bezvýhradně podporujeme Jaroslava Baštu při kandidatuře na prezidenta republiky.

Předsednictvo hnutí SPD žádá všechny členy a orgány hnutí o maximální podporu našeho poslance Jaroslava Bašty v přímé volbě do funkce prezidenta republiky. Je jediný vlastenecký kandidát, tedy takový, pro kterého je zájem občanů ČR na prvním místě. První kolo prezidentských voleb se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a případné druhé kolo potom o čtrnáct dní později. Volbou Jaroslava Bašty volíte SPD a Vaši budoucnost. SPD volí Jaroslava Baštu!

Jaroslav Bašta je člověk s obrovskou životní zkušeností v oblasti boje za svobodu, demokracii a lidská práva. Je disident, politický vězeň v době tzv. normalizace (vězněn 2,5 roku), jeden z prvních signatářů Charty 77, v letech 1998 až 2002 ministr vlády ČR, poté velvyslanec ČR v Rusku a velvyslanec ČR na Ukrajině, nikdy nebyl členem KSČ, hovoří anglicky, německy a rusky. Je 40 let ženatý s jednou manželkou. Původním povoláním je archeolog, vydal několik knih. Vzhledem ke svému charakteru, životním, profesním a politickým zkušenostem a mezinárodnímu rozhledu má všechny předpoklady k tomu být vynikajícím prezidentem České republiky chránícím naše národní zájmy.

22. 11. 2022

Hnutí SPD podporuje všechny naše slušné a pracující občany!

Vládnoucí garnitura tvořena ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v koalici Spolu a koalicí PirSTAN, složenou Piráty s hnutím STAN za rok svého vládnutí dopustila svou nečinností to, že se stále více našich občanů propadá do existenční chudoby.

Hnutí SPD apeluje na vládu premiéra Petra Fialy po celou dobu jejího vládnutí, aby své priority směřovala na pomoc všem našim slušným a pracujícím občanům. Neustále vyzýváme Fialovu vládu k tomu, aby už konečně začala činit rychlé a razantní kroky k zamezení rostoucí inflace a zdražování všech důležitých komodit (elektrické energie, základních potravin, služeb). Dnes už do ohrožené skupiny obyvatel spadá stále více z nich. Mimo seniorů, zdravotně postižených a rodičů samoživitelů už se k hranici stanovené pro existenční chudobu přibližuje i mnoho rodin s dětmi. Tento stav je pro hnutí SPD zcela nepřijatelný, a jestli současná vláda neví, jak těmto osobám v této pro ně těžké době pomoci, tak by měla ihned podat demisi.

Fialova vláda před volbami oklamala občany, jelikož jim slibovala šetření a rozpočtovou odpovědnost, ale ve skutečnosti za čtyři roky svého vládnutí předpokládá (dle vládou představeného rozpočtového výhledu), zadlužit Českou republiku o 1,2 bilionu korun. Když si v této souvislosti položíme otázku, kdo na to nejvíce doplatí, tak odpověď je jednoznačná – občané České republiky. Zcela reálně hrozí, že už nemusí být státní finance na zajištění adekvátní zdravotní péče, na zajištění základních sociálních služeb a na důstojné důchody.

Když si vláda konečně uvědomila, že musí začít šetřit, tak požádala svůj poradní orgán, Národní ekonomickou radu vlády (NERV), aby připravila návrh, jak v současné době může Česká republika bojovat s vysokými schodky veřejných rozpočtů. Zpracovaný návrh úspor obsahuje více než dvě desítky opatření a členové NERVu si od něho slibují úspory až 200 miliard korun. Dle hnutí SPD považujeme tento návrh za asociální, neboť v mnoha případech se nejvíce negativně dotkne našich slušných a pracujících občanů. Představím v bodech jenom některé z těchto návrhů NERVu, které zásadně odmítáme: posunutí věku odchodu do starobního důchodu, zrušení státní podpory stavebního spoření, redukce počtu policistů, snížení podpory v nezaměstnanosti, snížení neinvestičních dotací v zemědělství, zvýšení zdanění příjmů fyzických osob, zpoplatnění studia na vysokých školách.

Hnutí SPD předložilo celou řadu návrhů úspor vedoucích ke snížení deficitu veřejných rozpočtů, pomocí kterých by se zabránilo budoucí ekonomické stagnaci České republiky. Všechny naše návrhy byly předloženy s cílem snížit riziko finanční a ekonomické nestability, ale vláda Petra Fialy na ně vůbec nereaguje. Pro hnutí SPD je prosperita České republiky na prvním místě a zajištění důstojných životních podmínek pro naše občany je pro nás prioritním úkolem.

17. 11. 2022

Chceme skutečnou svobodu a demokracii, tedy vládu lidu nad jeho zemí!

Na dnešní den připadají dvě významné události. Ta první se váže na události z roku 1939, druhá k roku 1989. Obě události se staly nedílnou součástí naší novodobé historie a zasluhují připomínku, respekt a úctu.

První událost z roku 1939 je charakteristická tím, že v době tehdejšího protektorátu Čechy a Morava byly české vysoké školy uzavřené německými nacisty. Stalo se tak po pohřbu studenta Jana Opletala, který byl těžce zraněn při protinacistické demonstraci konané na počest 21. výročí vzniku Československa dne 28. října, a dne 11. listopadu podlehl střelnému zranění. Pohřeb Jana Opletala dne 15. listopadu přerostl v další demonstraci proti německé okupaci. Hitler poté nařídil, aby všechny demonstrace byly potlačeny silou. Následně byly dnem 17. listopadu uzavřeny vysoké školy a devět vedoucích představitelů vysokoškolských studentů bylo popraveno. V hnutí SPD nás velice potěšilo, že prezident republiky Miloš Zeman akceptoval návrh našeho poslance Jiřího Kobzy a udělil v rámci letošního předávání státních vyznamenání medaili Za hrdinství in memoriam devíti představitelům studentských organizací z dob protektorátu, kteří byli popraveni 17. listopadu 1939.

Na druhou událost vztahující se k 17. listopadu si většina z nás pamatuje, neboť se váže k roku 1989. Tento den v Praze přerostla připomínka 50. výročí nacistických represí v demonstraci proti komunistickému režimu. Následně došlo ke studentským protestům na Národní třídě, které jednotky Státní a Veřejné bezpečnosti násilně potlačily, čímž spustily sametovou revoluci. Tyto listopadové události vedly k pádu komunistického režimu. Označení sametová revoluce vymysleli novináři, a jedná se o označení této revoluce, která byla provedena v podstatě bez násilí a na základě vzájemného dialogu.

Obě dvě události se staly symbolem boje občanů za národní suverenitu, svobodu a demokracii. V roce 1939 se u našich studentů a všech jejich podporovatelů prokázalo velmi silné vlastenectví provázané k naší republice a její historii, českému jazyku a kultuře. V roce 1989 v rámci sametové revoluce se naši občané společně semkli proti totalitnímu režimu představovaného komunistickou stranou a pevně věřili, že v naší krásné republice začne fungovat tak dlouho očekávaná svoboda a demokracie. K tomu ale nedošlo. V hnutí SPD, když vyjdeme z nálad našich občanů a rozhovorů s celou řadou z nich, musíme konstatovat, že si lidé v roce 1989 představovali svobodu a demokracii úplně jinak, než co v současné době prožíváme. Dnešní svět je z jejich pohledu aktivisticky liberální, globalistický, zaměřen na nesmyslné priority EU, podporující nelegální imigraci, čímž se konzervativní hodnoty, které hnutí SPD podporuje, rychlým tempem vytrácejí.

Hnutí SPD bude vždy stát na straně našich občanů a prosazovat občanskou i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Chceme skutečnou svobodu všem lidem a demokracii, tedy vládu lidu nad jeho zemí.

16. 11. 2022

Odmítáme krácení rodičovské a další asociální návrhy Fialovy vlády!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

odmítáme krácení rodičovské a další asociální návrhy Fialovy vlády. Podporujeme pracující rodiny s dětmi. Energetickou chudobou jsou v České republice ohroženy stovky tisíc lidí. Fialova vláda jen nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhů i krachům mnoha firem. Máme nejvyšší ceny energií v EU. Požadujeme demisi Fialovy vlády. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování našeho státu vládou Petra Fialy. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje k našim potřebným občanům a podnikatelům. Stejně jako Maďarsko odmítáme finanční pomoc států EU Ukrajině ve výši 18 miliard eur. Odmítáme nátlak Bruselu vůči Maďarsku.

1. Odmítáme krácení rodičovské a další asociální návrhy Fialovy vlády. Podporujeme pracující rodiny s dětmi.

Vláda Petra Fialy (ODS) hledá způsoby, jak zajistit snížení výdajů a zvýšení příjmů státního rozpočtu. Národní ekonomická rada vlády (tzv. NERV) předložila počátkem listopadu vládě více než dvě desítky návrhů, podle kterých hodlá vláda dále postupovat. Hnutí SPD odmítá návrhy hovořící o zvýšení daní fyzických osob, zvýšení odchodu věku do důchodu, zpoplatnění veřejných vysokých škol anebo snížení podpory v nezaměstnanosti. Kategoricky také odmítáme návrhy na krácení rodičovské dovolené anebo rodičovského příspěvku. Naopak podporujeme pracující rodiny a jejich porodnost. Uvedené návrhy jsou vrcholně asociální a jsou i zcela v rozporu s předvolebními sliby vládních stran i s programovým prohlášením současné vlády. Rodičovská dovolená je označení pro péči o dítě až do 4 let jeho věku jedním z rodičů, na kterou stát nyní poskytuje částku 300 tisíc korun. Přitom rodič může tuto částku vyčerpat i rychleji. Ve skutečnosti se ale o žádnou dovolenou nejedná. Jde o nenahraditelnou mateřskou či otcovskou výchovu a péči od novorozence až do předškolního věku. My v SPD naopak navrhujeme zvýšení rodičovského příspěvku, protože už 3 roky zůstává na stejné úrovni, přestože za tu dobu došlo k rapidnímu růstu inflace a cen všech základních životních nákladů včetně dětských potřeb. Snížení této částky by naopak znamenalo pokles porodnosti a propad kvality života rodin s nejmenšími dětmi. Jsme přesvědčeni, že naopak je potřeba masivně podporovat rodičovství. To, že chce Fialova vláda, nezvládající odpovědné hospodařit s veřejnými financemi, šetřit na rodinách s nejmenšími dětmi a komplikovat jim životy, je hanebnost! Pro hnutí SPD je rodina na 1. místě!

2. Energetickou chudobou jsou v České republice ohroženy stovky tisíc lidí. Fialova vláda jen nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhů i krachům mnoha firem.

Energetickou chudobou jsou v České republice ohroženy stovky tisíc lidí. Nejčastěji jde o seniory, vícečlenné rodiny a rodiče samoživitele. Vyplývá to ze studie významné investiční společnosti Wood and Company. Zdražování elektřiny a plynu se tak stává pro rozpočty čím dál vyššího počtu domácností a některých skupin obyvatel téměř devastačním. V této studii se uvádí, že 648 tisíc našich domácností zaplatí za energie více než 40 % svých příjmů, že nedoplatky na účtech za energie má pravidelně přes 157 tisíc občanů a že více než 230 tisíc občanů kvůli drahým energiím žije v nedostatečně vytápěných prostorách pod 18 stupňů Celsia. Jde o nepřijatelný a neudržitelný stav, za který je zodpovědná vláda Petra Fialy (ODS), která stále není schopna občanům (ani podnikům) snížit ceny energií zastropováním u jejich výrobců a jen nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhů i krachům mnoha firem. Pokud by vláda zastropovala ceny energií přímo u výrobců, tak potom by stát nemusel platit kompenzace. Stát by podle SPD měl také zajistit vykoupení minoritních 30 % akcií ČEZu, aby se tak stal jeho 100 % vlastníkem. ČEZ má astronomické zisky a zároveň ohlásil od nového roku další zdražení elektřiny o 60 %.

3. Česká republika má nejvyšší ceny energií v EU. Požadujeme demisi Fialovy vlády.

Česká republika má nejvyšší ceny energií v EU. Jen během prvních devíti měsíců letošního roku domácnosti v České republice zaplatily za plyn meziročně více o 49,3 %, za elektřinu o 29,4 % a za teplo o 16,9 % více. Při meziročním srovnání nárůstu cen energií v okolních zemích jsou výsledky pro Českou republiky ještě více tristní. Zatímco v Polsku došlo dokonce k meziročnímu poklesu ceny o -3,4 %, v Maďarsku o -0,9 %, tak v Rakousku vzrostla cena pouze o +1,5 % a v Německu o +2,6 %, ale v České republice o +61,8 % (!!!). Řešením je odstoupení od Green Dealu EU, od systému obchodování s emisními povolenkami, odchod z burzy v Lipsku a prodej energií našim lidem za výrobní ceny s přiměřeným ziskem a do zahraničí prodávat pouze přebytky. Hnutí SPD považuje tento stav za neudržitelný a požaduje demisi vlády Petra Fialy.

4. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování našeho státu vládou Petra Fialy. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje k našim potřebným občanům a podnikatelům.

Tento týden se bude ve Sněmovně projednávat ve druhém čtení návrh státního rozpočtu na rok 2023. Fialova vláda, která před volbami slibovala rozpočtovou odpovědnost a snižování státního dluhu, si prosadila rozpočtový deficit 295 miliard korun, který ovšem bude ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, protože drtivá většina expertů se shoduje na tom, že výběr nové daně z mimořádných zisků (tzv. windfall tax) zdaleka nenaplní vládní očekávání. Vláda v návrhu rozpočtu rovněž zvyšuje veřejné výdaje, ovšem nikoli na pomoc našim občanům a firmám, nýbrž ve prospěch zahraničních nadnárodních subjektů, Evropské unie a pomoci občanům Ukrajiny. Hnutí SPD odmítá toto bezprecedentní zadlužování našeho státu, které je hazardem s jeho budoucností. Vláda neřeší příjmovou stránku rozpočtu, rezignovala na možnost zdanění dividend nadnárodních korporací podnikajících v České republice a rovněž, namísto potřebného šetření, bezdůvodně dále zvyšuje výdaje na státní byrokracii. Poslanci hnutí SPD připravili k zákonu o státním rozpočtu řadu pozměňovacích návrhů. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje státu včetně zahraničích směrem k našim potřebným občanům a podnikatelům. Navrhujeme také přesun výdajů z inkluze ve školství na podporu speciální pedagogiky. Navrhujeme rovněž například snížení odvodů do Evropské unie, plateb tzv. solárním baronům, příspěvků mezinárodním organizacím či dotací neziskovým organizacím s politickým programem. A naopak navrhujeme zvýšení podpory pracujících rodin s dětmi, samoživitelů, pěstounů, seniorů, zdravotně postižených, podpory bydlení, českého průmyslu, exportu či integrovaného záchranného systému, anebo navýšení státní rozpočtové rezervy pro boj s inflací. Pokud nám koalice tyto naše návrhy neschválí, potom takto koncipovaný návrh státního rozpočtu poslanci za SPD nepodpoří. Rovněž podporujeme veto prezidenta republiky Zemana k rozpočtu pro rok 2022 a pro tento rozpočet hlasovat nebudeme.

5. Stejně jako Maďarsko odmítáme finanční pomoc států EU Ukrajině ve výši 18 miliard eur. Odmítáme nátlak Bruselu vůči Maďarsku.

Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána a strany Fidesz, která je partnerskou stranou SPD, prozatím zablokovala další kolo finanční pomoci států EU Ukrajině v objemu 18 miliard eur. Maďarsko se poté obratem stalo opět terčem výhrůžek ze strany unijních orgánů a některých členských států EU. Například německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková prohlásila, že by Budapešť „neměla hrát poker a tlačit na Brusel". Další diplomaté států EU obvinili maďarskou vládu z vydírání. Poskytnutí finanční pomoci z prostředků států EU třetím zemím musí schválit všech jejích 27 členských zemí, platí zde právo veta. Jsme v SPD přesvědčeni, že Maďarsko se chová jako suverénní stát a jeho premiér Viktor Orbán pouze důsledně hájí zájmy Maďarska a jeho občanů. Proto zcela odmítáme tento nepřijatelný tlak na Maďarsko, které legitimně využívá možnosti vyplývající z platných pravidel fungování EU a chová se odpovědně k finančním prostředkům vybraných od občanů a firem z členských států. Naopak odmítáme zadržování 13 miliard eur z rozpočtu EU, na které má Maďarsko nárok, pod nepravdivou a účelovou záminkou, že je v Maďarsku omezována demokracie.

15. 11. 2022

Nová italská vláda začala uplatňovat přísnou imigrační politiku!

Koncem září tohoto roku se Italové v předčasných volbách vyslovili pro nové politické zastoupení, neboť většina z nich nebyla spokojena s politikou EU, konkrétně s její imigrační politikou, kterou prosazovala do té doby působící vláda premiéra Draghiho.

Nově tak do premiérského křesla usedla pravicová lídryně strany Bratři Itálie Giorgia Meloniová, která uzavřela vládnoucí koalici s Ligou Mattea Salviniho a stranou Forza Italia vedenou Silviem Berlusconim. Tato vládnoucí koalice získala většinu v italské Sněmovně i Senátu, takže může realizovat to, co svým voličům slibovali jejich představitelé v rámci volebních kampaní. Mezi hlavní body patřila kritika vstřícné unijní imigrační politiky podporující příliv nelegálních imigrantů, převážně z Afriky, do zemí EU. 

Nová vláda chce navázat na to, co kdysi v pozici ministra vnitra prosadil Matteo Salvini. Tomu se podařilo prosadit zákon, na jehož základě bylo možné uzavírat přístavy pro nelegální imigranty dopravované pracovníky humanitárních organizací pomocí svých lodí do italských přístavů. Tato zpřísněná imigrační politika se tak projevila výrazným snížením počtu nových imigrantů, a to až o 80 procent. V poslední době ale jejich počty zase stále stoupají. Dle údajů zveřejněných OSN přišlo do Itálie od počátku letošního roku přes 85 tisíc imigrantů.

Nedávno proběhla v médiích zpráva, že několik set imigrantů zůstává zablokovaných na lodích u sicilského přístavu v Katánii, neboť tamní úřady jim nepovolily vstup na italské území. Výjimku udělily pouze těm nejzranitelnějším; ženám, dětem a nemocným. Kapitáni humanitárních lodí Geo Barents a Humanity 1 ale odmítají převézt tyto imigranty do zemí, odkud připluly. Italská premiérka Giorgia Meloniová žádá, aby Německo a Norsko přijaly přibližně tisíc imigrantů zachráněných ve Středozemním moři na lodích nevládních organizací plujících pod jejich vlajkami, a též oznámila, že její vláda už nebude přijímat uprchlíky a imigranty, kteří připlouvají od pobřeží severní Afriky, a podle listu The Daily Telegraph zvažuje zákaz vstupu humanitárních záchranných plavidel do italských vod. Premiérka Meloniová současně obvinila nevládní organizace z porušování mezinárodního práva tím, že fungují jako „kyvadlová doprava“ mezi severní Afrikou a Evropou.

Její nekompromisní postoj okomentoval na svém tweetu její vládní kolega a náš přítel Matteo Salvini: „Vzkaz pro pašeráky lidí a jejich komplice: Jak jsme stanovili ve volební kampani, Itálie už nebude tolerovat byznys s tajnou imigrací a nekontrolovaným vyloďováním.“ Nový ministr vnitra Matteo Piantedosi ve vládě Meloniové k této situaci uvedl, že humanitární lodě budou moci v italských teritoriálních vodách zůstat jen tak dlouho, než se ověří, zda nejsou ve stavu nouze. Vláda premiérky Meloniové zvažuje kroky, vedoucí k úplnému zákazu vplout humanitárním lodím do vod u italských přístavů.   

Hnutí SPD plně podporuje imigrační politiku uplatňovanou novou italskou vládou v čele s premiérkou Giorgií Meloniovou. Naše republika v současné době též čelí vysokému nárůstu počtu nelegálních imigrantů, převážně ze Sýrie. Na stálé upozorňování tohoto nežádoucího stavu ze strany našeho hnutí tak alespoň Fialova vláda přistoupila k dočasným kontrolám na hranicích se Slovenskem. Hnutí SPD požaduje systémové, dlouhodobé řešení spočívající v trvalém zabezpečení ostrahy našich státních hranic.

9. 11. 2022

Fialova vláda dramaticky zhoršuje životní úroveň občanů!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

podíl domácností, kterým jejich příjmy vystačí pouze na nejlevnější jídlo a oděvy, stoupl na 26 procent. S vyrovnaným rodinným rozpočtem hospodaří jen 17 procent populace. Fialova vláda dramaticky zhoršuje životní úroveň občanů. Cena elektřiny se v ČR zvýšila nejvíce z celé EU, i když ČR patří k největším producentům elektřiny. Fialova vláda ohrožuje přežití domácností i podniků. Vládní TOP 09 prosazuje přijetí eura do roku 2030 a zavedení dvojí kvality zdravotní péče. Odmítáme platit dluhy za krachující státy eurozóny a odmítáme, aby měli chudší občané horší zdravotní péči. Odmítáme také arogantní a asociální návrh ministra práce Jurečky na snížení podpory v nezaměstnanosti. Prosadili jsme možnost dřívějšího řádného odchodu do důchodu pro záchranáře. Prosazujeme možnost řádného odchodu do důchodu v 60 letech pro fyzicky a psychicky náročná povolání. Těšíme se na další spolupráci s Marine Le Pen i novým předsedou Národního sdružení Jordanem Bardellou. Budeme společně bránit Evropu suverénních národů proti diktátu Bruselu.

1. Podíl domácností, kterým jejich příjmy vystačí pouze na nejlevnější jídlo a oděvy, stoupl na 26 procent. S vyrovnaným rodinným rozpočtem hospodaří jen 17 procent populace. Fialova vláda dramaticky zhoršuje životní úroveň občanů.

Dle říjnového průzkumu agentury STEM/MARK stoupl podíl domácností, kterým jejich měsíční rozpočet vystačí pouze na nejlevnější jídlo a oděvy, z loňských 18 na letošních 26 %. Počet domácností, které zvládnou pokrýt základní životní potřeby i závažnější výdaje, klesl meziročně o 12 procentních bodů. Podstatně klesl také počet občanů, kteří hospodaří s vyrovnaným rodinným rozpočtem – z loňských 24 na letošních 17 %. Se svojí finanční situací má také problém 47 % starobních důchodců! Je to další důkaz propadu životní úrovně českých domácností v důsledku tragické nekompetentnosti vlády Petra Fialy (ODS), která vlastním občanům nedokáže a ani nechce pomoci. Naopak preferuje financování zahraničních zájmů z českého státního rozpočtu, aktuálně zejména v podobě masivní finanční podpory Ukrajiny, a to všechno na dluh, který budou muset platit naši občané. Přitom recepty na rychlou a efektivní pomoc našim sociálně ohroženým domácnostem existují, hnutí SPD je opakovaně předložilo a mnohé z nich využívají i četné evropské státy. Jde o dočasné snížení DPH na nulovou sazbu u energií, základních potravin a pohonných hmot, o zastropování cen těchto komodit, včetně zastropování úroků u hypotečních úvěrů, o výrazné zvýšení daňových slev pro pracující občany a daňových zvýhodnění na děti pro pracující rodiče, o systémovou pomoc a podporu pracujících rodin, seniorů a zdravotně postižených. Pokud Fialova vláda není z jakýchkoli důvodů těchto kroků schopna, nezaslouží si stát v čele země a musí odejít! 

2. Cena elektřiny se v ČR zvýšila nejvíce z celé EU, i když ČR patří k největším producentům elektřiny. Fialova vláda ohrožuje přežití domácností i podniků.

Cena elektřiny v ČR se v první polovině letošního roku zvýšila nejvíce ze všech zemí EU, v meziročním srovnání o 62 %. Vyplývá to z dat evropského statistického úřadu Eurostat. A to přesto, že ČR patří k největším producentům a vývozcům elektřiny v Evropě. V několika evropských zemích se naopak ceny elektřiny meziročně snížily, například v Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku či Slovinsku, a to zejména díky tomu, že tamní vlády svým občanům a firmám v boji s vysokými cenami energií efektivně pomáhají formou regulací cen, snížením DPH či jinými finančními kompenzacemi. Naopak vláda Petra Fialy (ODS) nedělá v tomto ohledu pro české občany a firmy vůbec nic. Dle vyjádření energetických expertů a analytiků pro server iDnes jsou hlavními příčinami prudkého růstu cen elektřiny v ČR obchodní spekulace na energetické burze, napojení cen elektřiny v ČR na německý energetický mix a omezené kroky státu a absence státní pomoci v řešení energetické krize. Hnutí SPD říká dlouhodobě totéž. Tento stav je tragickou vizitkou nečinnosti a neschopnosti Fialovy vlády, která tím ohrožuje sociální situaci milionů domácností a existenci stovek průmyslových podniků, pro které jsou současné vysoké ceny energií v kombinaci s nulovou státní pomocí smrtící. My v SPD říkáme jasně: je třeba zastropovat ceny elektřiny přímo u jejích výrobců na úrovni 1,50 Kč za 1 kWh silové elektřiny pro všechny odběratele, domácnosti i firmy, přičemž povinností bude přednostní prodej v ČR vyrobené elektřiny domácím spotřebitelům a do zahraničí vyvážet pouze přebytky. Dále je potřeba obdobně zastropovat cenu zemního plynu a zajistit dlouhodobé kontrakty na jeho dodávku přímo s producenty, a nikoliv prostřednictvím německých firem a spekulantů.

3. Vládní TOP 09 prosazuje přijetí eura do roku 2030 a dvojí kvalitu zdravotní péče. Hnutí SPD odmítá platit dluhy za krachující státy eurozóny a zhoršení zdravotní péče pro naše občany.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila na sobotní stranické programové konferenci TOP 09 v Praze rok 2030 za naprosto realistický pro přijetí společné evropské měny euro i v České republice. Před nedávnem se shodně vyjádřila i ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09). Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) oznámil plán na zavedení dvojí kvality zdravotní péče tzv. nadstandardy, což znamená horší péči pro chudší lidi a lepší pro bohatší. Předsedkyně Sněmovny a vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová k tomu uvedla, že jde o dlouhodobou prioritu. To je pro SPD nepřijatelné. Hnutí SPD trvá na tom, že v rámci veřejného zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění musí naši občané dostat tu nejlepší možnou dostupnou zdravotní péči v daném místě a čase. Hnutí SPD ostře odmítá myšlenku přechodu České republiky na společnou evropskou měnu. Jednoznačně požadujeme zachování české koruny, protože vlastní národní měna je klíčovým atributem i symbolem národní a státní suverenity a přijetí eura není a nikdy nebude pro naši republiku přínosem. Naopak, šlo by o krok, který by znamenal konec naší suverénní měnové a hospodářské politiky i suverenity a svrchovanosti jako takové. Podle našeho názoru by bylo i vhodné zakotvit přímo do české Ústavy, že měnovou jednotkou České republiky je česká koruna. Rovněž odmítáme platit dluhy za krachující státy tzv. eurozóny, což by bylo s přijetím eura neoddělitelně spojeno. Přijetí eura by také vedlo i k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace občanů a firem v České republice. Ten, kdo požaduje přijetí eura, naši suverenitu a prosperitu naopak ohrožuje a takové názory hnutí SPD odmítá.

4. Odmítáme arogantní a asociální návrh ministra práce Jurečky na snížení podpory v nezaměstnanosti.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden prohlásil, že chce snížit dobu a výši podpory v nezaměstnanosti občanům, kteří přišli o zaměstnání a hledají si nové, případně se rekvalifikují na novou profesi. Je to projev absolutní arogance, asociálnosti a nekompetentnosti. Podpora v nezaměstnanosti není žádnou sociální dávkou, jde o pojistné plnění, na které mají nárok pouze ti občané, kteří si dlouhodobě, třeba i desítky let (jako zaměstnanci nebo živnostníci) hradí sociální pojištění, ze kterého se podpory v nezaměstnanosti vyplácejí. Jedná se tedy pouze o občany, kteří léta poctivě pracovali. Nejde o nepřizpůsobivé nepracující příjemce dávek, kteří nikdy nepracovali, přestože by pracovat mohli. Podpora v nezaměstnanosti není ani nikterak vysoká, činí 45-65 % posledního čistého výdělku (a maximálně 21 488 Kč měsíčně), a to po dobu 5 až 11 měsíců dle věku občana. Nejčastěji tak jde o částky v rozmezí 10 až 15 tisíc korun měsíčně, což není ničím, co by motivovalo občany k dlouhodobému pobírání této podpory a k odkládání nástupu do nového zaměstnání. Uvažovat nyní, v době, kdy i podle vyjádření Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a Asociace malých a středních podniků hrozí reálné riziko hromadného propouštění zaměstnanců v důsledku vysokých cen (a nulové státní podpory) energií, které nutí mnohé firmy ukončovat svoji činnost, o snížení výše podpor v nezaměstnanosti, je naprosto nehorázné. Hnutí SPD to zcela odmítá a bude proti tomu bojovat. Stojíme vždy - na rozdíl od současné vlády - na straně slušných a pracujících občanů!

5. Prosadili jsme možnost dřívějšího řádného odchodu do důchodu pro záchranáře. Prosazujeme možnost řádného odchodu do důchodu v 60 letech pro fyzicky a psychicky náročná povolání.

Na schůzi Sněmovny byla minulý pátek i díky hlasům poslanců SPD schválena změna zákona o důchodovém pojištění, která umožní dřívější odchod do starobního důchodu bez finančních postihů pracovníkům Integrovaného záchranného systému. V rámci této změny prošel i pozměňovací návrh, jehož spolupředkladatelkou za SPD byla poslankyně Lucie Šafránková a který znamená spravedlivé podmínky v přístupu k předčasným důchodům i těm záchranářům, kteří pracovali ve 12 hodinovém směnném režimu. SPD trvá na tom, aby možnost odejít do starobního důchodu za plnohodnotných podmínek v 60 letech měli i zaměstnanci v dalších fyzicky a psychicky náročných profesích a současně zásadně odmítáme zvyšování hranice pro odchod do důchodu nad 65 let věku, jak o tom uvažuje ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). Tato věková hranice je pro nás neprolomitelná. Co se týče důchodového systému jako takového, SPD formou již námi předložených návrhů zákonů požaduje zavést minimální důchod ve výši minimální mzdy (a od této částky vyplácet důchody zásluhově). Zároveň navrhujeme zvýšení základní výměry všech důchodů z 10 % průměrné mzdy na 13 %, což by přineslo zvýšení všech důchodů o částku 1 800 Kč měsíčně a odstranilo nespravedlnosti v systému valorizací důchodů, kdy jsou finančně diskriminování nízkopříjmoví důchodci. Vládní koalice nám však projednání těchto návrhů ve Sněmovně blokuje.

6. Těšíme se na další spolupráci s Marine Le Pen i novým předsedou Národního sdružení Jordanem Bardellou. Budeme společně bránit Evropu suverénních národů proti diktátu Bruselu.

Marine Le Penová minulý týden, po 11 letech, odstoupila z čela francouzské politické strany Národní sdružení (dříve Národní fronta), což je naše partnerská politická strana v rámci společné vlastenecké, konzervativní a euroskeptické frakce Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu. Jejím nástupcem v pozici předsedy strany byl zvolen europoslanec Jordan Bardella. Marine Le Penová přechází do funkce předsedkyně poslaneckého klubu Národního sdružení ve francouzském Národním shromáždění, kde je po historickém úspěchu v letošních parlamentních volbách její strana nejsilnější opoziční silou s 89 poslanci, což znamená více než desetinásobné posílení oproti stavu po předchozích volbách v roce 2017. Marine Le Penová rovněž dvakrát postoupila do druhého kola francouzských prezidentských voleb, přičemž v letošním roce zde získala o tři miliony voličských hlasů více než v roce 2017. Její politická kariéra a práce, kterou vykonala, je úctyhodná. Oběma politikům přejeme v jejich nových funkcích mnoho úspěchů a těšíme se na další úspěšnou spolupráci v boji za náš sdílený ideál - Evropu založenou na partnerství spolupracujících svobodných a suverénních národních států vycházejících z tradičních křesťanských hodnot, národních tradic a ochrany národních zájmů.

8. 11. 2022

Vláda Petra Fialy (ODS) by měla prioritně pomáhat našim občanům! 

Koncem měsíce října proběhly ve všech médiích zprávy, že nám v České republice elektřina zdražila nejvíc v celé Evropě, což ve svém důsledku vede k dalšímu zdražování ostatních komodit, výrobků a služeb.

To vše zapříčinila svou liknavostí a neakceschopností současná vláda Petra Fialy (ODS). Hnutí SPD od nástupu nové vládní pětikoalice upozorňuje na to, že je nutné řešit největší problémy, které trápí naše občany. Fialova vláda na to nedbá a stále enormně stupňuje plýtvání veřejnými penězi, přestože raketově roste zadlužení státu, a kdy občané a firmy nemají peníze na drahé energie, skokově zdražují potraviny a miliony domácností mají finanční problémy.

Dle hnutí SPD by měla vláda ve Sněmovně předkládat zákony, které finančně pomohou našim občanům, což rozhodně nečiní a my na to stále upozorňujeme. V důsledku nečinnosti vlády řešit rostoucí ceny elektřiny tak máme výrazně její nejvyšší nárůst cen v rámci celé EU. Paradox je v tom, že Česká republika patří mezi největší vývozce elektřiny nejen v Evropě, ale dokonce na světě. Energetická skupina ČEZ počítá s čistým ziskem pro letošní rok v rozmezí 60 – 65 miliard korun. Naproti tomu v důsledku drahé elektřiny pro české firmy už pětina firem v České republice uvažuje o tom, že bude muset omezovat výrobu; některé provozovny úplně svou činnost ukončí, což bude provázáno tím, že celá řada zaměstnanců přijde o práci. V praxi se tak potvrzuje názor SPD, že vládní řešení zastropování cen energií přišlo velmi pozdě a je absolutně nedostatečné.

Předkládáme vládě celou řadu řešení, na které ale Fialova vláda neslyší. Ohledně drahé elektřiny navrhujeme zastropování cen přímo u výrobců. Vládě jsme doporučili i návrhy vedoucí k úsporám státních financí, jako např. ukončení vyvádění nezdaněných dividend do zahraničí nadnárodními korporacemi, přehodnocení nákupů předražené vojenské techniky, odstoupení od šíleného Green Dealu EU, ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, zrušení inkluze ve školství, odebrání dotací politickým neziskovkám, odebrání dotací pro solární barony atd. Též jsme navrhli konkrétní řešení v podobě deseti bodů, které povede ke snížení Fialovy drahoty a našim občanům a firmám zásadně pomůže. Zveřejněno na webových stránkách hnutí SPD (www.spd.cz). 

Hnutí SPD učiní vše proto, aby Fialova vláda svou nekompetentností dále neprohlubovala zadlužování naší země, které nás přibližuje k bankrotu a ekonomickému kolapsu. Požadujeme demisi této vlády!

4. 11. 2022

Odmítáme diletantské hazardování s budoucností země v podání Fialovy vlády!

Arogance vlády. Bartošova agentura a manažerská místa pro piráty. Koaliční strany slibovaly před volbami vyrovnané rozpočty, vláda je ale rozpočtově nezodpovědná.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro Parlamentní listy:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Arogance-vlady-Bartosova-agentura-a-manazerska-mista-pro-Piraty-Poslanec-Rozvoral-vyzyva-k-odstoupeni-718955

1. Premiér Fiala označil návrh rozpočtu na příští rok, který vláda sněmovně předkládá, jako „válečný“. Je podle vás důvod předkládat válečný rozpočet?

Je to samozřejmě nesmyls, jelikož Česká republika ve válečném stavu není a premiér Fiala a celá jeho vláda tím jen omlouvá nehorázný schodek návrhu státního rozpočtu, který prohlubuje již tak vysoké zadlužení našeho státu, přestože všechny koaliční politické strany (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráti) slibovali před volbami vyrovnané rozpočty. Vláda je rozpočtově nezodpovědná. Zde stojí za to připomenout, že vláda ve svém čtyřletém rozpočtovém výhledu počítá s rekordním schodkem ve výši 1,2 bilionu korun, což je pro hnutí SPD nepřijatelné a takovýto rozpočtový diletantismus Fialovy vlády a její hazardování s veřejnými financemi a budoucností České republiky ostře odmítáme.

2. Co říkáte na návrh, který ministr Stanjura Poslanecké sněmovně předložil?

V hnutí SPD se oprávněně domníváme, že hlavní vytýčený cíl vlády spočívající v podpoře obyvatel v souvislosti s inflací a energetickou krizí vůbec tato vláda neplní a pro naše občany nenabízí žádná funkční opatření, která by jim pomohla v této nelehké době. Je zcela prokazatelné, že jsme jako hnutí SPD od začátku tohoto roku navrhovali konkrétní řešení, jak zamezit růstu inflace a rostoucím cenám energií, ale vláda na to nechtěla slyšet. Tato probruselská vláda čekala na to, že Evropská unie tyto problémy společně vyřeší, ale jak v reálu vidíme, tak se prozatím nic zásadního nekoná. Návrh státního rozpočtu na příští rok, který předložil ministr financí Stanjura, počítá s rozpočtovým deficitem ve výši 295 miliard korun, obsahuje mnoho nesrovnalostí a chyb, na které upozorňují nejen naší poslanci, ale i celá řada renomovaných ekonomů. Národní rozpočtová rada označila odhad příjmů i očekávané saldo státního rozpočtu na příští rok za vysoce spekulativní. Fialova vláda před volbami slibovala šetření a rozpočtovou odpovědnost, ale realita je zcela opačná. Další zadlužování naší republiky přinese jen další zdražování, které může přivést naši zemi k bankrotu a kolapsu.  

3. Na straně rozpočtových příjmů se největší debaty vedou o „dani z bezdůvodných zisků“, neboli „windfall tax“. Souhlasíte s parametry, které u ní vláda nastavila?

Podle našeho názoru, má „windfall tax“ více negativ než pozitiv a v hnutí SPD se domníváme, že výběr např. financí z bank bude v reálu třetinový, jelikož všechny přikročí k tzv. optimalizaci finančních prostředků. Speciální odvod by měl po hádkách koaličních partnerů platit zřejmě až od příštího roku. Zatím ale nejsou známy ani konkrétní návrhy této speciální daně. Například hnutí ANO navrhuje, aby „windfall tax“ platil pouze jeden rok a aby část z těchto příjmů dostaly obce a kraje, poslanecký návrh ministra financí Stanjury počítá se třemi roky platnosti. Dále jsou v systému předloženy návrhy Pirátů a TOP 09, každý s jinými parametry, takže chaos nad chaos. Pokud by se zastropovaly ceny energií přímo u výrobců, což jako hnutí SPD navrhujeme, tak žádná daň z mimořádných zisků není potřeba. Současné vládě předkládáme řadu návrhů vedoucí k úsporám státních financí, jako např. ukončení vyvádění nezdaněných dividend do zahraničí nadnárodními korporacemi, přehodnocení nákupů předražené vojenské techniky, odstoupení od šíleného Green Dealu EU, ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, zrušení inkluze ve školství, odebrání dotací politickým neziskovkám, odebrání dotací pro solární barony atd. Též jsme navrhli konkrétní řešení v podobě deseti bodů, které povede ke snížení Fialovy drahoty a našim občanům a firmám zásadně pomůže. Na to ale vláda neslyší.     

4. Schvalování této nové daně mohutně zahýbalo i finančními trhy, když někteří koaliční politici vydávali investorsky důležitá prohlášení, která pak byla popírána a měněna. Překvapilo vás, že ve vládě v této otázce zavládla až taková neshoda a zmatek?

Výroky místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olgy Richterové a následně i předsedy KDU-ČSL a současného ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky na sociálních sítích o účinnosti tzv. „windfall tax“ ještě v tomto roce způsobily pád akcií dotčených firem v minimální výši 31 miliard korun. Nejvíce na to doplatila společnost ČEZ, která je ve většinovém vlastnictví státu. Následující den ministr financí Stanjura uvedl, že tato daň bude platit až od roku 2023, ale to už bylo pozdě. Představitelé vládní koalice svým diletantismem poškodili Českou republiku, její firmy i občany. Nyní je zajímavé, kdo tuto škodu zaplatí. Zde jenom připomenu návrh našeho zákona o osobní, hmotné a trestn&i