SPD

"Pesimismus a skepse nevadí.
Lepší je ale hýřit optimismem!"

podpis

ODVÁŽNĚ A VLASTENECKY KE ZMĚNĚ PRO PŘÍMOU DEMOKRACII, VYMAHATELNOU ODPOVĚDNOST POLITIKŮ A NÁRODNÍ ZÁJMY!

Je žádoucí ctít takové hodnoty, jako je svoboda, demokracie, solidarita, spravedlnost, rodina a zodpovědnost k příštím generacím!

Je žádoucí vždy a na prvním místě prosazovat zájmy České republiky a českých občanů!

Je žádoucí mít úctu k národním symbolům, je žádoucí si vážit své České republiky, chránit ji, řádně o ní pečovat a být hrdi na to, že jsme Češi a že jsme se tu narodili! Zároveň mějme úctu i ke všem ostatním národům!

Je žádoucí být svědomitější a odpovědnější ke své rodné zemi a tím pádem ke svým daním, které jí odvádíme a kterých opravdu není málo! Naše rodná země, jsou naše daně a naopak! Jen my sami musíme rozhodovat o tom, na co se naše peníze použijí! Proto musíme v každých volbách vybírat vždy jen odpovědné politické zástupce, kteří budou spravovat naše finance s péčí řádného hospodáře!

V rámci svého vlasteneckého politického poslání budu prosazovat:

 • Radikální změnu politického sytému s co největším posílením přímé demokracie, aby měl vždy konečné slovo pouze občan.
 • Zavedení přímé volby poslanců, hejtmanů a starostů.
 • Prosazení zákona o referendu, který by občanům v případě potřeby umožnil vymoci žádané změny.
 • Možnost odvolat jakéhokoli politika prostřednictvím referenda.
 • Zavedení adresné trestní a hmotné odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy.
 • Ústavní brzdu bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování země, cílem jsou vyrovnané veřejné rozpočty s legislativou podle švýcarského vzoru.
 • Důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné.
 • Zákon o prokázání původu majetku.
 • Přijetí zákona proti lichvě.
 • Konec zvyšování daní. Odklad na daňové změny po dobu tří let.
 • Podporu živnostníků a podnikatelů.
 • Právo a spravedlnost. Ochranu svobody, rodinných hodnot a bezpečí občanů.
 • Investice do školství, sportu, vědy a výzkumu, jelikož je to ta nejlepší investice.
 • Spravedlivý sociální a důchodový systém.
 • Funkční a transparentní zdravotnictví.
 • Investice do kultury s cílem rozvoje cestovního ruchu, ochrany národního kulturního dědictví a propagace českého umu ve světě.
 • Zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky s podporou malých a začínajících zemědělců a rodinných farem.
 • Referendum o vystoupení České republiky z EU. Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce. Evropu bez zbytečné byrokracie, nesmyslných regulací a nespravedlivého přerozdělování.
 • Přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechci zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod náboženských fanatiků.

Prosazuji zásadní ústavní, politické a legislativní změny. Považuji za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu ekonomické krize, hlubokých dluhů a vysokých daní. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v demokracii. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za své daně dostanou důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody.

Nahlas říkám, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegium. Jsem proti imigraci nepřizpůsobivých cizinců. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Je naše a nestyďme se podle toho chovat. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobří vlastenci. Važme si všech jiných národů a chtějme, aby si oni také stejně vážili nás.

Nejdůležitějším politickým tématem je pro mě přímá demokracie, která dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou a tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém. Z toho je patrné, že tou pravou demokracií, jejíž pojem pochází z řeckého (demokratía), „vláda lidu“, složeného z (demos) lid a (kratos) vládnout je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí na navrhování a přijímání zákonů, kterými se jejich společnost řídí. Důležité je, aby to bylo přímou formou a to tak, jak to již několik desetiletí senzačně funguje ve Švýcarsku. Tedy v zemi, kde neexistují vnitřní konflikty a to i přes to, že zde žijí lidé mluvící několika jazyky (němčina, italština, francouzština a další) a tím pádem vyznávající různou kulturu i náboženství (katolické a protestantské).

Švýcarský systém přímé demokracie je založen na stmelujícím principu pro občany a na vyvážené kombinaci držených, sdílených a delegovaných pravomocí na třech úrovních státní správy a to na úrovni obce, kantonu a federace. Díky těmto principům existuje Švýcarská konfederace v pohodě a bez větších problémů již více než sedm set let. Základním pilířem této demokracie je systém referend, ve kterých se občané vyjadřují k navrženým zákonům (lidové veto), které je nepovinné a je možné buď na základě iniciativy občanů, nebo na základě iniciativy kantonů. Dále je zde povinné ústavodárné referendum, jelikož žádná úprava ústavy není možná bez lidového hlasování. Povinně musí být v referendu schváleny také mezinárodní smlouvy. Dalším referendem je takzvaná lidová iniciativa, která umožňuje libovolné skupině voličů navrhnout celkovou nebo částečnou revizi ústavy. Referenda a iniciativy existují na všech třech úrovních, tedy na úrovni obce, kantonu i federace.

Takže co je základním principem demokracie? Demokracie musí být chápána jako nástroj individuálního a kolektivního sebeurčení a tím i individuální a kolektivní svobody na základě lidových referend na všech úrovních státní správy! Teprve potom můžeme mluvit o pravé demokracii!

Pokud by v evropských státech existoval systém přímé demokracie s odvolatelností, hmotnou, trestní a osobní odpovědností politiků, po které volám, nikdy by nedošlo k takovému imigračnímu šílenství, kterým si teď procházíme.

Je to proto, že by si všichni vedoucí politici velice rozmysleli páchat zlo proti drtivé většině obyvatel. Nenazývali bychom je multi-kulti, jelikož žádné multi-kulti by nebylo. Pokud by totiž nad politiky visel Damoklův meč v podobě jejich možné odvolatelnosti, Merkelová, Juncker ani Dienstbier by si nedovolili říkat to, co v současné době plácají a dělat to, co páchají. No, a pokud by si přeci jen stáli za svým, lidé by jim to ihned spočítali.

Tento skvělý politický systém by si náramně poradil i s celou Evropskou unií jako takovou, jelikož ta by v takovéto podobě nemohla ani existovat. Nikdy by totiž nemohl vzniknout orgán, který není volený občany. Ano mám na mysli Evropskou komisi, která má jako jediný orgán v celém tom evropském aparátu legislativní monopol, jelikož jako jediná instituce EU může navrhovat právní předpisy a nařízení. Do této komise nejsou evropští komisaři voleni, nýbrž jsou pouze jmenováni vládami své konkrétní země. Voleni jsou pouze poslanci Evropského parlamentu, kteří ale žádné legislativní návrhy nepředkládají. Europoslanci pouze schvalují předpisy navržené Evropskou komisí, kterou nikdo nezvolil, ale jen striktně najmenoval.

Pokud to v instituci, jakou je Evropská unie, funguje takto nedemokraticky, nedivme se, že si z nás všichni ti zrádci Evropy stále dokola dělají legraci a mají nás za ovce, které poslušně odvádějí stále se zvyšující daně, aby nás za ně mohli postupně zaprodat a následně zničit. To jim ale nesmíme v žádném případě dovolit a je jen na nás všech, abychom Evropu ještě, když to jde, změnou systému zachránili.

Jmenuji se Radek Rozvoral a narodil jsem se 28.6.1967 v Nymburce.

Žiji v rodinném domě v obci Všechlapy u Nymburka, kde jsem již od roku 2006 zastupitelem obce, od roku 2014 do roku 2022 jsem byl jejím místostarostou a od roku 2003 do roku 2021 jsem byl také předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol.

Po absolvování základní školy jsem vystudoval čtyřletý učební obor s maturitou Mechanik strojů a zařízení v ČKD Praha. Maturitu jsem úspěšně složil v roce 1985.

Po dvouleté základní vojenské službě jsem pracoval jako údržbář v ČKD Praha, závod Slévárny. V roce 1991 jsem nastoupil do služebního poměru k Policii České republiky, jejíž řady jsem opustil na vlastní žádost v roce 1995 a to vzhledem k tomu, že mi nebylo umožněno pracovat v agendě na dopravním inspektorátu.

V roce 1996 jsem se dvěma společníky založil obchodní společnost PLAST spol. s r.o. v České Lípě, která dodává stavebním firmám kompletní sortiment materiálů na rozvod tlakové vody, kanalizace a plynu. V této společnosti od jejího založení pracuji jako jednatel a ekonomický ředitel.

Mým největším koníčkem je sport, který i aktivně provozuji. Hraji fotbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, rád lyžuji atd. Velice rád si poslechnu dobrou rockovou muziku (Kabát, Bon Jovi a další).

Jsem rozvedený a mám dospělého vysokoškolsky vzdělaného syna.

Od léta roku 2013 spolupracuji s Tomiem Okamurou a dne 16.6.2015 jsem se stal členem politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). 4.8.2015 jsem byl na členské konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie zvolen členem předsednictva hnutí a 2.4.2016 předsedou Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje. Na podzim roku 2017 jsem ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamantu České republiky získal od voličů poslanecký mandát, čímž jsem se 21.10.2017 stal poslancem PS PČR, čehož si nesmírně vážím a je to pro mě velká čest. Budu se snažit dělat vše pro to, aby bylo politické hnutí SPD úspěšné a abychom v Poslanecké sněmovně prosadili co nejvíce bodů z našeho vlasteneckého programu pro přímou demokracii, patriotismus, vymahatelnou odpovědnost politiků a za národní zájmy.

Jsem celoživotní optimista a vlastenec prosazující svobodu a přímou demokracii, který má odpor k násilí, smysl pro humor a pro zodpovědnost.

Na první stránku tohoto webu jsem umístil svůj citát: „Pesimismus a skepse nevadí. Lepší je ale hýřit optimismem!“

Je známo, že my Češi jsme spíše v životě skeptičtí a pesimističtí, než ostatní národy a já bych tímto sloganem chtěl na co nejvíce z Vás apelovat, abychom tím optimismem všichni anebo alespoň co nejvíce z nás hýřili a ze života se radovali. Jsme tu přeci jen pouze na návštěvě, tak si pojďme život užívat těmi největšími doušky, co to jen jde. Každý den žijme naplno a tak, jako by byl poslední, ale zároveň ve vší slušnosti, pokoře a tak, abychom se za své činy nemuseli stydět.

17. 7. 2024

Odsuzujeme atentát na Donalda Trumpa!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

odsuzujeme atentát na Donalda Trumpa. Hnutí SPD spojuje vlastenecké síly proti asociální Fialově vládě. Europoslanec SPD Ivan David bude členem frakce Evropa suverénních národů. Výše valorizace důchodů, kterou oznámil ministr práce Jurečka, je naprosto nedostačující. SPD navrhne maximální možné zvýšení důchodů. Pětikoalice protlačila zvýšení koncesionářských poplatků nedemokratickým způsobem. My navrhneme jejich zrušení. Fialova vláda chce přehazovat svoji finanční odpovědnost za zdraví občanů na firmy a občany.

1. Odsuzujeme atentát na Donalda Trumpa.

Hnutí SPD silně odsuzuje atentát na bývalého republikánského prezidenta USA Donalda Trumpa. Tento ohavný čin je útokem na demokracii a hodnoty, za které všichni bojujeme. Vyjadřujeme naši podporu a solidaritu s americkým lidem v tomto těžkém okamžiku a přejeme Donaldu Trumpovi rychlé uzdravení, aby mohl pokračovat ve své prezidentské kampani, a byl tak připraven zvítězit v podzimních prezidentských volbách v USA, a stal se tak podruhé prezidentem. 

2. Hnutí SPD spojuje vlastenecké síly proti asociální Fialově vládě.

Hnutí SPD minulý týden oficiálně zahájilo horkou fázi kampaně do zářijových krajských a senátních voleb a představilo 13 lídrů pro volby do zastupitelstev krajů. Uzavíráme širší koaliční spojenectví národně konzervativních sil s cílem zabránit propadu hlasů občanů s vlasteneckým cítěním, porazit strany současné vládní koalice a podílet se na správě a vedení našich krajů a efektivně zde pomáhat našim občanům. Chceme zvýšit počet našich zastupitelů oproti krajským volbám v roce 2020 a být přítomni v zastupitelstvech všech českých a moravských krajů. Nabízíme pracujícím rodinám krajský příspěvek na dítě v řádu desetitisíců korun, program budování a financování dostupného bydlení, kvalitní a dostupné zdravotnictví včetně ambulantní a pohotovostní služby, podporu veřejné dopravy nebo dostatek míst na středních školách a učilištích pro všechny zájemce o studium. Zároveň chceme větší bezpečnost občanů a chceme skoncovat s korupcí. Když lidem nedokáže a nechce pomoci vláda, pomůžou jim kraje se zástupci SPD v jejich vedení. Hájíme zájmy všech slušných a pracujících občanů proti asociální Fialově vládě!

3. Europoslanec SPD Ivan David bude členem frakce Evropa suverénních národů.

Europoslanec hnutí SPD Ivan David bude v Evropském parlamentu členem nové frakce Evropa suverénních národů. Tuto frakci zatím tvoří 25 europoslanců z osmi zemí. Jejím nejsilnějším subjektem je Alternativa pro Německo (AfD). Dále jsou zde zastoupeny politické strany a europoslanci národně konzervativní euroskeptické orientace z Polska, Maďarska, Slovenska, Litvy, Bulharska a Francie. Hlavním a společným cílem frakce je obrana národních zájmů a suverenity členských států Evropské unie před tlakem na její další federalizaci a unifikaci. Dále nás spojuje boj proti šílenému Green Dealu, který likviduje evropské hospodářství, a boj proti Migračnímu paktu EU a islamizaci Evropy. Nevěříme v reformu EU, požadujeme návrat rozhodovacích kompetencí do rukou suverénních národních států. Proto nemůžeme být v Evropském parlamentu v jedné společné frakci se zástupci politických stran a hnutí, kteří v minulosti opakovaně hlasovali pro Green Deal, pro migraci do Evropy a pro posilování pravomocí orgánů EU na úkor členských zemí. Nebudeme v jedné frakci s těmi, kteří odmítají přiznat českým občanům právo hlasovat o setrvání ČR v EU anebo o zachování české koruny jako národní měny v celostátním referendu.

4. Výše valorizace důchodů, kterou oznámil ministr práce Jurečka, je naprosto nedostačující. SPD navrhne maximální možné zvýšení důchodů.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden ohlásil, že valorizace průměrného důchodu k 1. lednu příštího roku bude činit 356 korun, tedy 9,75 korun denně. Celkově se tedy mají důchody zvýšit o pouhých 1,9 %. To v SPD považujeme za naprosto nedostatečné, zejména proto, že v předchozích letech Fialova vláda valorizace důchodů speciálními zákony účelově snižovala i proto, že růst cen základních životních potřeb (nájemné, energie, teplo, vodné, stočné) se pohybuje setrvale na dvouciferných hodnotách. Ministr práce a sociálních věcí Jurečka a vláda mají navíc dle zákona o důchodovém pojištění možnost zvýšit důchody více, o 2,7 % (tedy o 560 korun měsíčně u průměrného důchodu namísto ohlášených 356 korun), ale nevyužili toho. Jde tedy o rozdíl 2 400 korun ročně v neprospěch důchodců. Potvrzuje se tak téměř tři roky trvající skutečnost, že tato vláda svými rozhodnutími důchodce vědomě poškozuje. Hnutí SPD vyzývá vládu Petra Fialy, aby využila platný zákon a zvýšila od ledna všechny důchody o 2,7 %, tedy minimálně o 560 korun měsíčně. Pokud tak vláda Petra Fialy (ODS) neučiní, podáme v tomto smyslu příslušný návrh zákona my.

5. Pětikoalice protlačila zvýšení koncesionářských poplatků nedemokratickým způsobem. My navrhneme jejich zrušení.

Vládní poslanci (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti) protlačili minulý pátek ve Sněmovně prvním čtením návrh na výrazné zvýšení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas (televizní a rozhlasová daň) a na rozšíření okruhu jejich povinných plátců o všechny domácnosti s připojením na internet. Doslova likvidační je zvýšení těchto poplatků pro firmy, kde bude kalkulováno dle počtu zaměstnanců, a dojde tak ke skokovému nárůstu poplatků. Vládní většina již poněkolikáté v tomto volebním období při projednávání tohoto návrhu předčasně ukončila rozpravu a stanovila pevný čas hlasování, což je zcela v rozporu s Jednacím řádem Poslanecké sněmovny a principy parlamentní demokracie. Hnutí SPD se zvýšením koncesionářských poplatků jednoznačně nesouhlasí a odmítáme i samotnou jejich existenci, která nemá žádné opodstatnění. V osmnácti evropských zemích koncesionářské poplatky ani neexistují a veřejnoprávní média jsou tam financována přímo ze státního rozpočtu, anebo jiným způsobem, a nikoliv prostřednictvím této speciální nesystémové daně. Náš návrh je tedy financování veřejnoprávních médií v ČR ze státního rozpočtu, což umožňuje i kontrolu hospodaření těchto institucí Nejvyšším kontrolním úřadem. V tomto směru předložíme k tomuto nebezpečnému vládnímu legislativnímu materiálu své vlastní pozměňovací návrhy. 

6. Fialova vláda chce přehazovat svoji finanční odpovědnost za zdraví občanů na firmy a občany.

Ministerstvo zdravotnictví pod vedením ministra Vlastimila Válka (TOP 09) požaduje, aby zaměstnavatelé převzali odpovědnost za zdraví svých zaměstnanců a aby se aktivně podíleli na poskytování preventivních zdravotních programů, které by rovněž v plné výši financovali. Může se jednat o preventivní vyšetření, očkování, vzdělávací kurzy a podobně. Tento vládní návrh obsahuje mnohá rizika. Mimo jiné i to, že zaměstnanci budou nuceni se těchto programů, včetně očkování, účastnit povinně, pod nátlakem a pod hrozbou ztráty zaměstnání. Vláda a ministr zdravotnictví Válek rovněž zcela ignorují to, že v situaci naprostého nedostatku lékařů v celé zemi není reálné tyto povinné programy personálně zabezpečit. Nejedná se o systémové řešení, ale vláda chce tímto svým nesmyslným návrhem přehazovat problémy, které způsobila, na zaměstnavatele a zaměstnance. Jde zejména o zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let, které vláda navrhuje, a ještě důchodce navíc obírá o zákonné valorizace jejich penzí. V naší zemi je nejnižší doba dožití ve zdraví v Evropě (61,6 let), přičemž na západ od nás je to výrazně více. Navíc máme ve srovnání se západní Evropou největší podíl náročných profesí. To nezachrání preventivní programy, když vláda bude současně nutit lidi pracovat do 70 let i déle! Občanům a zaměstnancům nelze zároveň nařizovat zúčastňovat se preventivních zdravotních programů a ještě se podílet na jejich financování. Kvalitní a dostupné zdravotnictví musí být garantováno a financováno státem formou zdravotního pojištění. To je názor SPD!

16. 7. 2024

Spojujeme vlastenecké síly proti asociální Fialově vládě! Česko proti drahotě!             

Ve čtvrtek 11. července hnutí SPD oficiálně zahájilo kampaň pro podzimní volby do krajských zastupitelstev a oznámilo, kde postaví kandidáty v rámci voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky. V krajských volbách kandiduje hnutí SPD společně s Trikolorou, dále ve většině krajích ještě s hnutím PRO a někde i se Svobodnými. 

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová a předseda hnutí PRO Jindřich Rajchl konstatovali, že tyto volby by měly být referendem o asociální Fialově vládě, která by měla skončit. Též zaznělo, že dobrý výsledek v těchto volbách bude základem k úspěchu ve sněmovních volbách v příštím roce. Toto volební uskupení považujeme za jedinou reálnou opozici této asociální vládě, kdy dochází k historickému spojení na národní konzervativní scéně, což si přejí voliči této země.

Předsedové Okamura, Rajchl ani předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová nepatří mezi krajské lídry, těmi jsou ve většině krajů současní poslanci SPD, v čele s předsedou poslaneckého klubu Radimem Fialou, který bude kandidovat ve svém Olomouckém kraji. V rámci volební kampaně budou našimi hlavními hesly: „Česko proti drahotě“ a „Proti asociální vládě“. Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala zde řekl: „Chceme uspět a uspějeme,“ a podal informaci, že rozpočet na krajské volby se bude pohybovat ve výši asi 25 milionů korun.

Kandidáti do krajských voleb za hnutí SPD v rámci kampaně budou jezdit za občany do regionů, pořádat besedy s občany ve vybraných městech, a hlavně mluvit s občany o našem volebním programu u petičních stánků. Hnutí SPD s Trikolorou nominovalo také kandidáty pro volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky.

Vážení občané, voliči, cílem hnutí SPD je uspět ve všech krajích a zde se dostat do krajských zastupitelstev. V současné době zde máme 35 zastupitelů a tento počet chceme navýšit. Našim cílem je pomoci všem občanům, kterým chceme zajistit důstojné podmínky pro kvalitní život v jejich kraji. Prosím, seznamte se důkladně s našim programem do krajských zastupitelstev, který je vždy upřesněn pro příslušný kraj.

12. 7. 2024

Jsme si plně vědomi, že vzdělaní lidé jsou zárukou budoucí úspěšnosti naší země!

Fialova vláda dlouhodobě neplní své sliby vůči občanům České republiky. To platí též pro oblast školství, kterou si vytýčila jako jednu z klíčových priorit. Tato pětikoaliční vláda si neumí sehnat potřebné finance pro realizaci kvalitního vzdělávání školskými institucemi, na jejich provoz a platy zaměstnanců.

Hnutí SPD zastává názor, že o katastrofickém stavu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) svědčí i skutečnost, že se v jeho čele v pozici ministra vystřídali již tři ministři, všichni nominovaní hnutím STAN. Petr Gazdík byl ve funkci ministra půl roku, kdy skončil kvůli kauze „Dozimetr“. Vladimír Baláž byl ve funkci necelý rok a skončil na vlastní žádost. Současného ministra Mikuláše Beka doprovází celá řada prohřešků, ale pro zaměstnance působící ve školství nic pozitivního nevyjednal.    

Přitom vláda Petra Fialy v rámci svého aktualizovaného programového prohlášení, schváleného dne 1. března 2023 v kapitole školství pro oblast podpory škol a pedagogických pracovníků, uvádí: „Garantujeme kvalitní platové ohodnocení učitelů a udržíme jejich platy na úrovni 130 % průměrné hrubé měsíční mzdy. Důraz budeme klást na udržení 20% podílu nadtarifních složek platu a jejich efektivní využívání. Zajistíme vyšší platy pro ostatní pedagogické a nepedagogické pracovníky a garantujeme jejich navyšování podle růstu průměrné mzdy v ČR. Připravíme a zavedeme systém profesního růstu pedagogů jako nástroje profesní podpory. Důležitým úkolem koaliční vlády je získat pro školství více finančních prostředků tak, aby veřejné výdaje na vzdělávání a školské služby odpovídaly v poměru k HDP alespoň úrovni průměru zemí OECD“.

Úroveň financování se dostala do situace, kdy v roce 2021 jsme se po dlouhých dvaceti letech v poměru objemu výdajů na školství k hrubému domácímu produktu dostali na hodnotu 4,3 procenta, ale po třech letech působení vlády pětikoalice jsme klesli pod úroveň států Evropské unie na 4,1 procenta a v souvislosti s vývojem rozpočtové kapitoly MŠMT už příští rok klesneme dokonce pod 4 procenta. Hnutí SPD jednoznačně navrhuje zvýšení rozpočtu do školství a adekvátní ohodnocení všech pracovníků ve školství, tedy nejenom učitelů, kteří proces vzdělávání naplňují, ale i všech, kteří zajišťují veškerý servis a podporu. 

V hnutí SPD prosazujeme také ukončení inkluze, která je drahá a škodí žákům i učitelům. Navrhujeme již nepokračovat v inkluzi, nechat dokončit školní docházku dětí, které v tomto systému již byly do příslušných škol přijaty a postupně se navrátit k ověřenému a funkčnímu systému speciálních škol se speciálními pedagogy a k integraci dětí s poruchami učení do speciálních integrovaných tříd v rámci základních škol. Tento systém zde v minulosti dobře fungoval, tak proč se k němu nevrátit.

Jsme si plně vědomi, že vzdělaní lidé jsou zárukou budoucí úspěšnosti naší země, a proto kvalitní vzdělávací systém by měl patřit mezi hlavní strategické cíle v oblasti školství. Stát by na něj měl zajistit potřebné financování. To ale současná vláda neumí z důvodu své nekompetentnosti a nezájmu o naše občany zajistit. Vážení občané, pamatujte na to, až budete přemýšlet, komu odevzdáte svůj hlas při podzimních volbách do krajských zastupitelstev. Hnutí SPD své sliby plní.

10. 7. 2024

Prosazujeme ukončení inkluze, která je drahá a která škodí žákům i učitelům!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

vládní pětikoalice navrhuje zvýšení koncesionářských poplatků za Českou televizi a rozhlas a rozšíření okruhu plátců o 600 tis. osob, které budou nově poplatky platit. Hnutí SPD s tím nesouhlasí a navrhujeme zrušení těchto poplatků. Proces digitalizace stavebního řízení a zavádění nového stavebního zákona jsou naprostým selháním ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z Pirátů. Prosazujeme ukončení inkluze, která je drahá a která škodí žákům i učitelům. Energetická chudoba se týká šestiny domácností. SPD má jasný recept na levné energie. Ministerstvo obrany pod vedením Jany Černochové (ODS) hospodaří naprosto neefektivně a škodí armádě a obranyschopnosti naší země.

1. Vládní pětikoalice navrhuje zvýšení koncesionářských poplatků za Českou televizi a rozhlas a rozšíření okruhu plátců o 600 tis. osob, které budou nově poplatky platit. Hnutí SPD s tím nesouhlasí a navrhujeme zrušení těchto poplatků.

Tento týden ve čtvrtek se bude na mimořádné schůzi Sněmovny projednávat návrh vlády Petra Fialy (ODS) na výrazné zvýšení povinných koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas a významného rozšíření okruhu domácností, které je budou povinny platit. Jde o více než 600 tisíc (!) osob, protože nově bude pro povinnost hradit televizní a rozhlasové poplatky rozhodující i připojení k internetu nebo vlastnictví tzv. chytrého telefonu. Jedná se de facto o nedobrovolnou plošnou televizní a rozhlasovou daň bez ohledu, zda veřejnoprávní média sledujete a posloucháte, anebo nikoliv. Hnutí SPD se zvýšením koncesionářských poplatků jednoznačně nesouhlasí, protože tento návrh postrádá jakékoli věcné odůvodnění. Navíc obě média neplní veřejnoprávní rozměr, jelikož vysílání politických a publicistických pořadů není vyvážené. Veřejnoprávní média disponují (na rozdíl od soukromých médií) každoročními zajištěnými mnohamiliardovými rozpočty z peněz občanů a také rozsáhlými příjmy z reklamy. Hnutí SPD prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a převedení obou institucí na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Proti vládnímu návrhu zákona na zvýšení televizních a rozhlasových poplatků budeme ve Sněmovně bojovat ze všech sil. A pokud projde, budeme v budoucnu usilovat o jeho změnu.

2. Proces digitalizace stavebního řízení a zavádění nového stavebního zákona jsou naprostým selháním ministra pro místní rozvoj a digitalizaci Ivana Bartoše z Pirátů.

Spuštění systému digitalizace stavebního řízení od 1. července provázejí rozsáhlé problémy, na mnoha místech nebyl tento systém vůbec spuštěn a probíhalo zde pouze nahrávání a propojování informačních systémů. Jinde je úplně nedostupný nebo nefunguje jeho propojení s katastrem nemovitostí. Stovky zaměstnanců stavebních úřadů nebyly na tento systém dostatečně proškoleny. Navíc ministr Ivan Bartoš (Piráti) oznámil, že řada stavebních úřadů se bude rušit, což by znamenalo úplný kolaps procesu stavebních řízení. Na riziko vzniku těchto problémů hnutí SPD upozorňovalo několik měsíců, ale zodpovědný člen vlády, ministr pro místní rozvoj a digitalizaci Ivan Bartoš, to však ignoroval. Nový stavební zákon také výrazně zvýšil poplatky za budování studní a domácích čističek odpadních vod (z 300 korun na 10 tisíc korun!). Změna stavebního zákona a nepřipravená digitalizace stavebního řízení rovněž vedla k naprostému zahlcení (až tisíciprocentní nárůst v některých krajích) stavebních úřadů žádostmi o stavební povolení ještě dle staré verze zákona. Jde o další selhání místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, který absolutně nezvládá řešit katastrofální nedostupnost bydlení pro české občany ani praktický provoz svého resortu a jeho manažerské řízení. Měl by za to přijmout politickou odpovědnost a podat demisi! 

3. Prosazujeme ukončení inkluze, která je drahá a která škodí žákům i učitelům.

Inkluze, kterou zavedla tehdejší Sobotkova vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL, je jedním z mnoha důvodů současného úpadku českého vzdělávacího a školského systému. Neprospívá ani většinové populaci dětí a škodí též skupině inkludovaných dětí, kterým měla pomoci, ale ony kvůli ní v praxi nemají šanci zažít pocit úspěchu, který je pro proces vzdělávání velice důležitý. Inkluze navíc významně zatěžuje rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Asistenty pedagogů, kteří byli z důvodů podpory inkluze zavedeni velice nepromyšleně, chce nyní ministerstvo školství z finančních důvodů značně omezit, a ještě více tak zatížit učitele při výuce. Lze jednoznačně říci, že Ministerstvo školství chce po pedagozích stále „více muziky za čím dál méně peněz". Plán SPD v této oblasti je jasný a jednoduchý. Již nepokračovat v inkluzi, nechat dokončit školní docházku děti, které v tomto systému již byly do příslušných škol přijaty a postupně se navrátit k ověřenému a funkčnímu systému speciálních škol se speciálními pedagogy a k integraci dětí s poruchami učení do speciálních integrovaných tříd v rámci základních škol.

4. Energetická chudoba se týká šestiny domácností. SPD má jasný recept na levné energie.

V ČR roste počet osob a domácností nacházející se v pásmu tzv. energetické chudoby. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který představili zástupci ministerstva práce a sociálních věcí a o kterém informovala agentura ČTK. Dle dat Českého statistického úřadu a iniciativy „Za bydlení" si zhruba 450 tisíc českých občanů v loňském roce nemohlo dovolit dostatečné vytápění. Energetická chudoba se týká 700 tisíc českých domácnosti, tedy téměř šestiny (!). Kategorie energetické chudoby zahrnuje lidi, kteří si jednak nemohou dovolit dostatečně vytápět svoje obydlí, mají dluhy za energie, anebo za ně platí minimálně 20 % svých příjmů. Hlavními skupinami zasaženými energetickou chudobou jsou samoživitelky, nízkopříjmové pracující rodiny s dětmi a osaměle žijící seniorky a senioři. Jde o naprosto nepřijatelný stav vzhledem k tomu, že ČR je čistým vývozcem a producentem elektřiny, který je schopen domácí poptávku po elektrické energii uspokojit z vlastních zdrojů. Recept hnutí SPD na cenově dostupnou elektřinu je jasný: Zastropovat ceny elektřiny přímo u jejích výrobců a následně i u dodavatelů ve prospěch koncových zákazníků. Cestou k tomu je i převzetí zodpovědnosti státu za výrobu, cenotvorbu a distribuci elektřiny v ČR. Je rovněž nezbytné prodávat v ČR vyrobenou elektřinu přímo, bez zahraničních prostředníků a komoditních burz, jejím českým spotřebitelům. Fialova vládní pětikoalice ale situaci neřeší.

5. Ministerstvo obrany pod vedením Jany Černochové (ODS) hospodaří naprosto neefektivně a škodí armádě a obranyschopnosti naší země.

Minulý týden Ministerstvo obrany uvedlo, že od začátku ruské invaze do konce května 2024 poslalo Ukrajině z armádních skladů vojenský materiál v hodnotě 6,75 miliardy korun. Přitom nevidíme, že by se poloprázdné sklady plnily novou vyzbrojí, technikou a materiálem za dobrou cenu a v odpovídající kvalitě. Ministerstvo obrany dlouhodobě neumí realizovat nákupy, přestože má financí dostatek. Meziroční nárůst rozpočtu Ministerstva obrany činí 39 miliard korun, přičemž vloni obrana utratila pouhých 1,37 % HDP, přestože to měly být 2 %. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za loňský rok mj. uvádí, že Ministerstvo obrany i přes mnohamiliardové navyšování svého rozpočtu nezajistilo plánovanou obnovu armádní automobilní techniky, a navíc souhlasilo i s opravami, jejichž cena překračovala cenu nových aut. Hnutí SPD podporuje naši armádu, ale to, jakým způsobem ji řídí současné vedení Ministerstva obrany, nepřispívá k její stabilitě a ke koncepci výstavby moderní a bojeschopné armády 21. století schopné čelit aktuálním hrozbám.

9. 7. 2024                                                                                                       

Pro většinu mladých lidí je pořízení vlastního bydlení pouhým snem!

V České republice stále přibývá lidí, kteří mají problémy se svým bydlením. Dle současných analýz ministerstva pro místní rozvoj žije 154 tisíc lidí v bytové nouzi a dalších 1,6 milionu osob je ohroženo ztrátou bydlení. Vzhledem k nečinnosti současné vlády mohou tyto počty stále narůstat, mimo jiné kvůli rostoucím životním nákladům. Bytová nouze má závažné dopady na fyzické i psychické zdraví, rodinný život nebo soukromí rodin. Pro mladé lidi, kteří chtějí založit rodinu, je mít vlastní bydlení téměř nereálné.

Tento stav ohledně bydlení našich občanů je pro nás nepřijatelný. Hnutí SPD se otázkou, jak zlepšit podmínky pro naše občany, intenzivně zabývalo již v minulosti, kdy jsme již koncem roku 2019 jako první ze sněmovních stran představili projekt „Rodina na prvním místě“, obsahující celou řadu nástrojů, pomocí kterých by si pracující rodiny s dětmi zvýšily své rodinné příjmy. Považujeme dobře fungující rodinu, kde rodiče pracují a vychovávají děti, za základ prosperity naší republiky, a podporu pracujících rodin s dětmi vnímáme jako záruku své budoucnosti.

Nechceme jít ale cestou zvyšování různých sociálních dávek, o které musí celá řada mladých rodin žádat z důvodu jejich malého finančního příjmu, ale naopak máme v úmyslu ponechat v rodinách peníze, které si vydělají. Pro pracující rodiny navrhujeme zavést výrazné daňové úlevy, včetně daňových odpočtů za každé narozené dítě, a velmi výhodné manželské půjčky až do výše 800 tisíc korun. Současně jsme zpracovali návrhy, kde na tyto navrhované nástroje pomoci rodinám vezmeme peníze. To ale vládní koalice v minulém volebním období odmítla, a ta současná pětikoaliční v čele s premiérem Petrem Fialou navíc přijala v rámci konsolidačního balíčku taková opatření, která život všem našim občanům ještě výrazně zhoršuje.

Dostupnost bydlení je v České republice podle analýzy společnosti Deloitte dlouhodobě jedna z nejhorších v Evropě a Praha patří mezi nejdražší evropské metropole. V České republice od roku 2021 cena za metr čtvereční plochy narostla o více než 12 % na více než 95 tisíc korun. Běžně na vlastní bydlení musí Pražané vynaložit již více než 14 průměrných hrubých ročních platů. Jelikož si stále menší počet lidí může dnes dovolit byt či dům koupit, lze pozorovat přibývající developerské rezidenční projekty, ve kterých nové byty nejsou určeny k prodeji, ale právě k dlouhodobějšímu pronájmu. Zhoršující se dostupnost vlastnického bydlení z důvodů vysokých cen se tak stává velkým společenským problémem, a to hned z několika důvodů. Doposud u nás vlastnické bydlení představovalo preferovanou formu bydlení.

Hnutí SPD zastává názor, že podporu si zaslouží všichni lidé, kteří vedou řádný život a dobře vychovávají děti, což je i jedním z prioritních bodů našeho programu a týká se to i otázek ohledně dostupnosti kvalitního bydlení. Pro hnutí SPD jsou občané České republiky na prvním místě!

3. 7. 2024

Hnutí SPD přeje všem příjemnou letní dovolenou a školákům hezké prázdniny!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

financování českého školství pod vedením ministra školství Beka je ostuda. SPD prosazuje navýšení finančních prostředků pro školství a investice do kvalitního vzdělání. Zrušení minimální zaručené mzdy v soukromém sektoru povede k dalšímu poklesu reálných mezd českých zaměstnanců. Proti vládnímu návrhu zákona na zvýšení televizních a rozhlasových poplatků budeme ve Sněmovně bojovat ze všech sil. SPD bude v europarlamentu součástí nové frakce Evropa suverénních národů. Podmínky sociální podpory a pomoci v ČR jsou výhodnější pro cizince než pro naše občany! Ukrajinci mají od státu lepší sociální podporu než naši potřební občané. Hnutí SPD přeje všem příjemnou letní dovolenou a školákům hezké prázdniny.

1. Financování českého školství pod vedením ministra školství Beka je ostuda. SPD prosazuje navýšení finančních prostředků pro školství, jelikož investice do kvalitního vzdělání jsou investicí do budoucnosti našeho národa!

Úroveň financování českého školství pod vedením ministra školství Mikuláše Beka (STAN) je velice tristní. V roce 2021 jsme se po dlouhých dvaceti letech v poměru objemu výdajů na školství k hrubému domácímu produktu dostali na hodnotu 4,3 %, ale po třech letech působení vlády Pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) jsme klesli pod úroveň států EU na 4,1 % a v souvislosti s vývojem rozpočtové kapitoly ministerstva školství už příští rok klesneme dokonce pod 4 %. Ministr školství Bek se přitom neustále ohání nedostatkem finančních prostředků ve státním rozpočtu, tvrdá data však svědčí o opaku! Hnutí SPD říká jasně, že finance do kvalitního vzdělání a školství jsou investicí do budoucnosti našeho národa! Pokud slabý ministr školství Bek ani nedokáže vybojovat rozpočtové prostředky na zvýšení tragicky nízkých platů nepedagogických pracovníků ve školství (kuchařky, školníci a další), které jsou trestuhodně nízké, měl by okamžitě rezignovat na svou funkci. Hnutí SPD jednoznačně navrhuje zvýšení rozpočtu do školství a adekvátní finanční ohodnocení všech pracovníků ve školství. Po zveřejnění návrhu státního rozpočtu proto podáme odpovídající pozměňovací návrhy, anebo navrhneme rozpočet přepracovat.

2. Zrušení minimální zaručené mzdy v soukromém sektoru povede k dalšímu poklesu reálných mezd českých zaměstnanců.

Poslanci stran vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) za podpory poslanců hnutí ANO minulý týden ve Sněmovně schválili novelu zákoníku práce, kterou se mj. od roku 2025 ruší minimální zaručené mzdy v soukromém sektoru. Poslanci hnutí SPD jako jediní hlasovali proti tomuto nebezpečnému a asociálnímu návrhu, který bude mít negativní dopad na desítky tisíc českých zaměstnanců v průmyslu, dopravě i službách. Hnutí SPD s tímto opatřením zásadně nesouhlasí a navrhovali jsme minimální zaručené mzdy v zákoníku práce zachovat i pro zaměstnance v soukromém sektoru. Zrušení těchto zaručených mezd velice rychle povede k dalšímu poklesu reálných mezd českých zaměstnanců, ke zvýšenému tlaku na dovoz levné pracovní síly ze zahraničí a k dalšímu rozšíření objemu daňových a pojistných úniků na černém trhu práce, které už nyní dosahují stovek miliard korun ročně a zásadním způsobem oslabují příjmy státního rozpočtu a důchodového účtu. Za poctivou legální práci na plný úvazek musí lidem vždy náležet důstojná mzda!

3. Proti vládnímu návrhu zákona na zvýšení televizních a rozhlasových poplatků budeme ve Sněmovně bojovat ze všech sil.

Vláda Petra Fialy na svém jednání minulý týden schválila konečnou podobu návrhu zákona na zvýšení tzv. koncesionářských poplatků. Tedy povinných poplatků daňového charakteru, které inkasují Česká televize a Český rozhlas. O schválení tohoto zákona nyní bude rozhodovat Parlament. Kromě zvýšení koncesionářských poplatků vláda navrhuje i razantní rozšíření okruhu domácností, které je budou povinny platit, o cca 600 000 osob. Nově pro povinnost hradit tyto poplatky nebude rozhodující pouze vlastnictví televizního či rozhlasového přijímače, ale i připojení k internetu nebo vlastnictví tzv. chytrého telefonu. Hnutí SPD s tímto navýšením nesouhlasí. Chybí jasná analýza a nevidíme k tomuto kroku žádná opodstatnění. Pouze to negativně dopadne na občany a firmy. Návrh SPD je jasný. Prosazujeme změnu zákona o České televizi a Českém rozhlasu, která by upravila a vymezila jejich působení s tím, že by obě instituce podléhaly kontrole ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu a jejich příjmy by byly samostatnou kapitolou státního rozpočtu. Proti vládnímu návrhu zákona na zvýšení televizních a rozhlasových poplatků budeme ve Sněmovně bojovat ze všech sil, abychom hájili naše občany před dalším zvyšováním jejich výdajů Fialovou vládou.

4. SPD bude v europarlamentu součástí nové frakce Evropa suverénních národů.

Hnutí SPD bude v Evropském parlamentu součástí nové frakce Evropa suverénních národů (Europe of Sovereign Nations, ESN). V rozbouřené situaci v Evropě, v níž je hlavní hrozbou rozšíření válečného konfliktu na naše území a úpadek hospodářství s následnými sociálními problémy, se v Evropském parlamentu zařazujeme do politického uskupení, které se bude snažit řešit tyto problémy způsobem, který je nám nejbližší. Hnutí SPD nemůže být v jedné frakci s politickými stranami, které podpořily Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal), imigraci, zavádění cenzury a eskalaci válečného konfliktu na Ukrajině. Věříme, že náš hlas bude slyšet a že přispějeme k nalezení lepší budoucnosti pro Evropu.

5. Podmínky sociální podpory a pomoci v ČR jsou výhodnější pro cizince než pro naše občany! Ukrajinci mají od státu lepší sociální podporu než naši potřební občané.

Podle názoru SPD není úkolem našeho státu suplovat sociální systém cizí země na úkor našich občanů. Konkrétně Ukrajinci mají od státu bydlení na rozdíl od našich důchodců zdarma a k tomu další sociální příspěvky. Přitom vláda Petra Fialy (ODS) prosazuje pro naše občany zvýšení hranice věku pro odchodu do důchodu a snížení důchodů. S tím SPD nesouhlasí.

6. Hnutí SPD přeje všem příjemnou letní dovolenou a školákům hezké prázdniny.

2. 7. 2024

Občané nemohou doplácet na neschopnost nekompetentní Fialovy vlády!     

České domácnosti se musí i v tomto roce stále vypořádávat s drahými energiemi, kdy současná Fialova vláda jim odmítá tuto situaci pomoci řešit. Tím se stále více lidí stává závislých na sociálních dávkách, a to i když se jedná o slušné a pracující občany.

Hnutí SPD má v otázkách zdražování energií zcela jasno. Pětikoaliční vláda v čele s premiérem Petrem Fialou ještě před vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině počátkem roku 2022 nepřijala žádná razantní opatření, aby zabránila narůstající inflační spirále. Vše mělo původ v masivním zdražování energií pro české občany a firmy, a to i přesto, že jsme byli jako Česká republika ve výrobě elektrické energie zcela soběstační. Od začátku jsme vládě předložili návrh obsahující deset bodů, jak bojovat proti energetické krizi a zdražování. Vláda tento návrh zcela ignorovala a stále se dovolávala řešení na úrovni EU. To ale dle očekávání nepřišlo, neboť každý unijní stát má jiný energetický mix a jinou cenovou hladinu, a proto si přijal svá opatření.

Řešením, které od samého počátku představuje hnutí SPD, je obnova suverenity ČR v otázkách energetické cenotvorby, soběstačnosti a bezpečnosti, což zahrnuje co nejrychlejší vystoupení ze spekulativního a likvidačního systému emisních povolenek EU (Evropský systém pro obchodování s emisemi) a odstoupení od Green Dealu EU, který energie ještě více zdražuje.

Podle zveřejněných údajů z průzkumu ministerstva práce a sociálních věcí společně s dalšími institucemi mělo v loňském roce problém s placením energií okolo 1,3 milionů lidí a jejich počet stále narůstá i v letošním roce. Takzvaná energetická chudoba se podle studií týká zejména samoživitelek, nízkopříjmových rodin a osaměle žijících seniorek. Letos se tento počet ještě navýší, neboť se výrazně zdražila takzvaná regulovaná složka ceny. Tu určuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Kvůli jejímu růstu si tak domácnosti za tuto část ceny elektřiny musejí připlatit o 65,7 procenta více a ročně tak v souhrnu zaplatí navíc tisíce korun. Navíc bude od září platit plánovaný zákaz provozu neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy, a ten, kdo je bude nadále používat, může očekávat uložení vysoké pokuty.

A jaké řešení má pro naše občany Fialova vláda? Tak například ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) doporučuje rodinám majícím existenční problémy z důvodu vysokých cen za energie, aby využili státní sociální podporu, například příspěvek na bydlení. Takovéto doporučení v hnutí SPD odmítáme. Občané nemohou doplácet na neschopnost této nekompetentní vlády. Pro nás je prioritní zajistit všem slušným a pracujícím občanům, rodinám s dětmi, dětem, seniorům a všem zdravotně postiženým občanům důstojné podmínky pro kvalitní život v naší krásné, suverénní, prosperující a bezpečné České republice.

28. 6. 2024

Přejeme všem dětem pohodové prožití letních prázdnin!

Dětem dnešním dnem skončí školní rok 2023/24, který byde završen předáním vysvědčení. Nyní jsou před nimi dva měsíce letních prázdnin. Do školních lavic děti opět usednou druhého září.

Hnutí SPD vnímá naše děti jako budoucí základ pro úspěšnou Českou republiku, neboť právě ony převezmou její řízení. Proto jsme i v našem dlouhodobém programu definovali prioritní požadavky pro oblast výchovy, vzdělávání a sportu dětí. Kvalitní vzdělávací systém je naším zásadním strategickým cílem a jeho plnění je nezbytné pro úspěšnou budoucnost země. Proto systém vzdělání musí vytvářet předpoklady pro úspěšné pracovní a osobní uplatnění každého občana už od jeho studií na základní škole.

Školy musí respektovat práva dětí, zájem rodičů, ale také vytvářet řád a systém, který umožňuje dětem dosáhnout dobrých výsledků a postupně utvářet jejich profesní zaměření. Školství obecně musí vychovávat k vlastenectví a tradičním rodinným hodnotám. Odmítáme genderismus a novodobý neomarxismus, který je dnes upřednostňován ve výuce na středních školách, nejvíce na gymnáziích. Na základních školách prvního i druhého stupně odmítáme současný systém společného vzdělávání, tzv. inkluzi.

Systém středního školství musí nabídnout dostupnou síť škol s kvalitní odbornou i všeobecnou přípravou. Je nutné rozvíjet technickou a řemeslnou přípravu na odborných školách a učilištích tak, aby odpovídala požadavkům praxe. Musíme zabezpečit, abychom měli v budoucnu dostatek řemeslníků, živnostníků a pracovníků v klíčových resortech naší ekonomiky. Podporujeme zapojení technologicky dobře vybavených firem do praktické výuky žáků. Gymnázia musí být zásadním nástrojem přípravy talentovaných dětí s výraznými studijními předpoklady, které svůj potenciál budou dále rozvíjet studiem na vysoké škole.

Jsme proti školnému na veřejných vysokých školách. Financovat by měl stát takové obory a kapacity na těchto školách, které potřebuje Česká republika. Jde především o medicínské, technické a přírodovědné obory. V dlouhodobém programu hnutí SPD též požadujeme, aby veškeré organizované sportovní aktivity pro děti a mládež byly dostupné všem bez rozdílu a podporované státem. Děti by měly mít hlavně nyní v období prázdnin možnost sportovního vyžití ve svém blízkém okolí. 

Všem dětem přejeme, aby jejich prázdniny proběhly v bezpečném prostředí, v kruhu svých rodin, blízkých a kamarádů. Naše děti si to bezesporu zaslouží.

26. 6. 2024

Poslanci hnutí SPD hlasovali proti zavedení korespondenční volby!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda poškozuje důchodce zhoršením podmínek penzijního spoření. SPD naopak prosazuje zvýšení státní podpory na důchodové spoření. Fialova pětikoalice prosadila protiústavní korespondenční volbu nezákonným způsobem. Jde o bezprecedentní útok na parlamentní demokracii. Budeme usilovat o to, aby zákon posoudil Ústavní soud. Reálné mzdy se za Fialovy vlády propadly téměř o dvacet procent. Přesto Fialova vláda plánuje naprosto nedostatečné zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru. Ministr vnitra Rakušan by měl kvůli politické odpovědnosti za nezvládnutí střelby na Filozofické fakultě rezignovat. Prosazujeme zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny. Německo a některé další státy západní Evropy zadržují léky, které pak nejsou k dostání u nás. Prosazujeme systémové řešení a zajištění co největší lékové soběstačnosti. Fialova vláda podpořila nařízení EU, které může být likvidační pro naše zemědělce a lesníky i pro státní rozpočet.

1. Fialova vláda poškozuje důchodce zhoršením podmínek penzijního spoření. SPD naopak prosazuje zvýšení státní podpory na důchodové spoření.

Od 1. července se na návrh Fialovy vlády mění podmínky státní podpory penzijního spoření. Státní příspěvek k penzijnímu spoření se například úplně přestane vyplácet důchodcům, kteří se takto zajišťují na pozdější fázi svého stáří, kdy již nebudou moci pracovat. Lidem, kteří by chtěli penzijní spoření v důsledku zhoršení jeho podmínek ukončit předčasně, dokonce hrozí ztráta získaných státních příspěvků, jiným navíc hrozí ztráta veškerých jejich úspor z tohoto spoření. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné, a proto navrhujeme zvýšit podporu všech občanů, kteří se zodpovědně zajišťují na své stáří, ať už si měsíčně ukládají na penzijní spoření jakoukoli částku. Ke zvážení je i výraznější státní podpora penzijního spoření nízkopříjmových pracujících a mladých lidí. Ze strany Fialovy vlády se nyní jedná o další opatření, které oslabuje a poškozuje stabilitu našeho důchodového systému.

2. Fialova pětikoalice prosadila protiústavní korespondenční volbu nezákonným způsobem. Poslanci hnutí SPD hlasovali proti zavedení korespondenční volby a budeme usilovat o to, aby zákon posoudil Ústavní soud.

Poslanci stran vládní koalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) minulý týden schválili novelu zákona o správě voleb, která zavádí korespondenční hlasování ze zahraničí pro volby do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu a pro volbu prezidenta republiky. Stalo se tak po jednostranném silovém ukončení rozpravy, do které byly ještě přihlášeny desítky opozičních poslanců, kteří tak k návrhu vůbec nemohli promluvit. Jde o bezprecedentní porušení Jednacího řádu Poslanecké sněmovny a útok na principy parlamentní demokracie ze strany Fialovy vlády! Poslanci hnutí SPD hlasovali proti tomuto nebezpečnému návrhu, protože korespondenční volba umožňuje rozsáhlé manipulace s hlasy a porušuje veškeré ústavní zásady volebního práva, zejména požadavky na jeho rovnost a tajnost hlasování. Tato úprava také zásadně poškodí menší volební kraje, kterým odebere poslanecké mandáty a zvýší zde kvorum pro vstup do Sněmovny. To je další protiústavní moment návrhu a prohloubení nerovnosti mezi českými volebními kraji a jejich občany. Pokud návrh schválí i Senát a podepíše jej prezident Pavel, budeme v SPD usilovat o to, aby Ústavní soud podrobně prozkoumal jeho soulad s Ústavou ČR.

3. Reálné mzdy se za Fialovy vlády propadly téměř o dvacet procent. Přesto Fialova vláda plánuje naprosto nedostatečné zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru. 

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhuje v rámci zvyšování platů ve veřejném sektoru od letošního září zvýšit základní složku příjmu pouze zaměstnancům v tzv. první stupnici, kam patří např. nepedagogičtí pracovníci ve školství, zapisovatelé u soudů či zaměstnanci ve státní službě, a to pouze v rozmezí od sedmi do deseti procent. Přitom reálné mzdy těchto zaměstnanců se kvůli vysoké inflaci za dobu, kdy je u moci Fialova vláda, propadly téměř o 20 procent. Ostatním pracovníkům ve státních a veřejných službách nechce ministr Jurečka zvýšit platy vůbec, i když i jim příjmy zásadně znehodnotila vysoká inflace. Dle názoru hnutí SPD je toto vládou plánované zvýšení platů naprosto nedostatečné a nespravedlivé. Podle našich kvalifikovaných propočtů by se zaměstnancům státu zařazeným v první stupnici měly základní platy zvýšit o 15 procent, sociálním pracovníkům a zdravotním sestrám o 7 procent, lékařům o 11 procent a učitelům o 13 procent. Za poctivou práci musí náležet zaměstnancům státu důstojný plat. Vládní přístup naopak vede k propadu jejich příjmů a k jejich odchodům do jiných oborů, což zásadním způsobem ohrožuje dostupnost veřejných služeb typu zdravotnictví, školství či sociální péče pro občany.

4. Ministr vnitra Rakušan by měl kvůli politické odpovědnosti za nezvládnutí střelby na Filozofické fakultě rezignovat. Prosazujeme zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny.

Tento týden má být ve Sněmovně projednáván návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, která by se zabývala všemi okolnostmi loňské prosincové mnohonásobné vraždy studentů a zaměstnanců Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze i souvisejícího zásahu Policie ČR. V celé této tragické záležitosti zůstává stále řada pochybností o správnosti řízení průběhu policejního zásahu, jeho vyšetřování a pravdivosti a úplnosti informací, které byly v této věci poskytovány veřejnosti a zejména pozůstalým po obětech tohoto masakru ze strany Ministerstva vnitra a Policie ČR. Za celou tuto oblast nese politickou odpovědnost ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který by měl v důsledku toho rezignovat. Ministr Rakušan se rovněž snaží odvádět pozornost od pochybností o postupu resortu vnitra ve věci střelby na Filozofické fakultě překotnou novelizací zákona o zbraních, která zásadním způsobem zvyšuje kompetence represivních složek, a naopak ohrožuje ústavní a další práva legálních držitelů zbraní. Hnutí SPD jako první parlamentní politický subjekt vyslovilo požadavek na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke střelbě na Filozofické fakultě v Praze. Z úcty k obětem je třeba znát o celé této tragické události úplnou pravdu a je nutné přijmout ze strany Ministerstva vnitra taková opatření, aby se takovýmto událostem do budoucna maximálně předcházelo a zabránilo.

5. Německo a některé další státy západní Evropy zadržují léky, které pak nejsou k dostání u nás. Prosazujeme systémové řešení a zajištění co největší lékové soběstačnosti. 

V plánované solidaritě ve sdílení léků a léčiv v rámci členských států EU se začínají objevovat první trhliny. Německo a některé další země byly na jednání Rady EU kritizovány kvůli nekalé kumulaci některých léků. Farmaceutické firmy v Německu jsou nyní povinny udržovat půlroční zásoby strategických nedostatkových léků, což je doba delší než v ostatních zemích. Množství těchto léčiv skladovaných v Německu po dobu půl roku nyní tvoří 25 procent všech jejich dodávek v EU. Toto množství by pokrylo celoroční spotřebu příslušných léků v 11 zemích střední a východní Evropy, včetně ČR. I proto nyní hrozí reálné riziko nedostatku některých důležitých léků pro občany ČR, a to zejména co se týká dodávek antibiotik. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) uvedl, že pokud by nastal nedostatek některých léků v ČR kvůli jejich nadměrným zásobám v Německu, bude tato situace řešena dvoustranným jednáním s německým ministerstvem zdravotnictví. Tento postup ovšem, jak už je u ministra Válka zvykem, problém nedostatku léků v ČR vůbec neřeší. Nadměrné zadržování léků Německem a některými dalšími státy západní Evropy, které nutně povede k nedostatku léků pro menší evropské státy, je nutné řešit systémovým způsobem, jednotnými pravidly a sankcemi při jejich porušování. Z dlouhodobého hlediska je nutné pracovat na zajištění soběstačnosti ČR při zásobování léky a léčivy, včetně obnovení jejich výroby tam, kde je to možné.

6. Fialova vláda podpořila nařízení EU, které může být likvidační pro naše zemědělce a lesníky i pro státní rozpočet.

Minulý týden bylo v Radě EU schváleno, i za podpory ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL), tzv. Nařízení o obnově přírody. Toto nařízení stanovuje členským státům náročné a finančně velmi nákladné normy a povinnosti v oblasti životního prostředí, tzv. „uvádění přírody do původního stavu do roku 2030". Tento návrh prošel nejtěsnější možnou většinou hlasů a zavádí nové rozsáhlé byrokratické monitorovací a vykazovací povinností pro naše zemědělce a lesníky. Nařízení kritizuje i Agrární komora ČR, která mnohá jeho opatření označuje za iracionální a nesplnitelná. Hnutí SPD uznává potřebu skutečné a realistické ochrany životního prostředí a přírody, ovšem nikoli prostřednictvím nařízení EU, která nerespektují národní specifika jednotlivých členských států a mohou být pro ně a pro jejich zemědělce, lesníky a obecně i pro jejich veřejné rozpočty likvidační. Proto požadujeme a dlouhodobě navrhujeme zákon o referendu, aby občané mohli svobodně rozhodnout o našem dalším setrvání v EU, které řadou směrnic a direktiv omezuje naši suverenitu.

25. 6. 2024              

Ve volbách do krajských zastupitelstev je našim cílem uspět ve všech krajích!

V neděli 23. června proběhlo v Praze ve Vysočanech v prostorách hotelu Duo celostátní grémium hnutí SPD, na kterém jsme vyhodnotili volby do Evropského parlamentu a stanovili si strategii pro volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. 

Předtím, než začala přípravná strategie pro krajské a senátní volby, které proběhnou v září tohoto roku, místopředseda hnutí Radim Fiala seznámil přítomné s analýzou výsledků voleb do Evropského parlamentu. Představený materiál byl v plénu prodiskutován a následně k výsledkům do Evropského parlamentu proběhla diskuze. Zazněla v ní celá řada kritických připomínek, které zároveň přinesly i celou řadu návrhů, vedoucích ke zkvalitnění naší práce v oblasti přípravy a realizaci voleb.      

Hlavním bodem celostátního grémia bylo stanovit a upřesnit, jak bude vedena volební kampaň pro podzimní krajské a senátní volby. Tato kampaň byla představena z pohledu a úkolů předsednictva hnutí v rámci celorepublikové strategie a následně řešeny možné odlišnosti v rámci krajů. Po vystoupení předsedy hnutí SPD Tomia Okamury a místopředsedy Radima Fialy pak v rámci otevřené diskuze zazněla celá řada návrhů od přítomných, jak situaci vnímají v jednotlivých krajích, a s jakými politickými subjekty budou sestavovat kandidátní listiny. Stanoveny byly i konkrétní návrhy, na jaké skupiny lidí cílit, a jakými formami.

Cílem je uspět ve všech krajích, tedy dostat se do krajských zastupitelstev. V současné době zde máme 35 zastupitelů a tento počet chceme navýšit. Prioritou hnutí SPD je pomoci naší zemi a našim občanům, kterým chceme zajistit důstojné podmínky pro kvalitní život v bezpečné zemi.

21. 6. 2024                     

Požadujeme od státu větší ochranu všech slušných a pracujících občanů!

Česká tisková kancelář tento týden zveřejnila výsledky průzkumu agentury STEM, ze kterého vyplývá, že nezaměstnanosti se v České republice obává dvě pětiny lidí v produktivním věku.

Hnutí SPD si na rozdíl od současné pětikoaliční vlády v čele s premiérem Petrem Fialou váží všech slušných a pracujících občanů, a zastáváme názor, že by stát měl všem pracujícím občanům a všem těm, kteří pracovat chtějí, poskytovat maximální podporu. Vládní Fialův kabinet ale činí opak a podmínky našim pracujícím jenom zhoršuje. Připomeňme si vše negativní, co nově vychází z konsolidačního balíčku, viz např. vyšší daně, snížení daňových úlev nebo zavedení placení nemocenského pojištění všemi zaměstnanci.

Stát by měl urychleně přijmout opatření, aby bylo zabráněno vyplácení různých forem sociálních dávek nepřizpůsobivým osobám, kteří pracovat mohou, ale práce se štítí, nikdy nepracovali a pracovat nebudou. Novely zákonů řešící tuto problematiku jsme v hnutí SPD zpracovali, a to jak v minulém, tak i v tomto volebním období. Vládní poslanci ale nechtějí tuto problematiku jednou provždy vyřešit, a tak budou tito „zneuživatelé sociálních dávek“ dále profitovat ze štědrých, státem vyplácených dávek.   

Ze zveřejněného výzkumu vyplývá, že ve skupině lidí od 45 do 59 let má strach z nezaměstnanosti 43 procent. Pracovat za nižší mzdu je připravených v případě hrozby ztráty práce zhruba šest z deseti zaměstnanců. Ochotu přesunout se do jiného kraje za prací v případě hrozby její ztráty vyjádřilo 37 procent dotázaných. V průzkumu se STEM mezi 9. a 18. květnem dotazoval 1.053 lidí starších 18 let. Pro výsledky týkající se obav z nezaměstnanosti využil odpovědi lidí v produktivním věku, tedy bez důchodců.

Máme respekt a úctu ke všem pracujícím občanům, kterým by měla být zajištěna stále rostoucí kvalita jejich života. Práce je přirozená součást lidského života a zaujímá v něm významnou roli. Zaměstnání v dnešní době neposkytuje pouze způsob finančního zajištění jednotlivce a jeho rodiny, ale i možnost seberealizace, způsob formování vlastní osobnosti a posiluje jeho sebevědomí. Nucené opuštění práce a hledání nové, trvající dlouhou dobu, je nepříjemnou událostí a dlouhodobá nezaměstnanost způsobuje změny osobnosti, omezení kontaktu s přáteli a spolupracovníky a mnohdy i ztrátu smyslu života. Nezaměstnanost neohrožuje jedince pouze z ekonomického hlediska tím, že ztratí jistotu pravidelného příjmu, čímž mu poklesne životní úroveň, ale působí negativně na zdravotní stav a psychickou a sociální stránku osobnosti každého občana. Vysoká míra nezaměstnanosti nepříznivě ovlivňuje nejen společenské klima, ale i hospodářskou situaci a ekonomiku země.

Hnutí SPD bude vždy stát na straně zaměstnanců a budeme usilovat o navýšení jejich platů a zlepšování pracovních podmínek. Odmítáme též všechny negativní úpravy zákoníku práce mířící proti zaměstnancům, jako je například možnost výpovědi bez uvedení důvodu a zrušení zaručené mzdy. Pro nás jsou slušní a pracující občané vždy na prvním místě!

19. 6. 2024

Podporujeme postoje Maďarska v záležitostech masové migrace do Evropy!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,                           

23. června proběhne v Praze celostátní grémium hnutí SPD, kde budeme projednávat program a podobu kampaně pro zářijové volby do zastupitelstev krajů a do Senátu. Prosazujeme efektivní vydávání finančních prostředků z rozpočtů krajů ve prospěch občanů a zajištění jejich bezpečnosti, boj s korupcí, dostupnou zdravotní péči, kvalitní školství a veřejnou dopravu. Vládní koalice v souvislosti se snahou prosadit za každou cenu korespondenční volbu ze zahraničí porušuje Jednací řád Poslanecké sněmovny a znemožňuje opozičním poslancům vystoupit v rozpravě. Jde o útok na samotnou podstatu parlamentní demokracie! Nadále rostou ceny zboží a služeb, zejména v oblasti potravin a bydlení. Zdražování je důsledkem nekompetentní ekonomické politiky Fialovy vlády a zvyšování nepřímých daní z její strany. EU šikanuje drakonickými sankcemi a pokutami za legitimní obranu před nelegální migrací.

1. 23. června proběhne v Praze celostátní grémium hnutí SPD, kde budeme projednávat program a podobu kampaně pro zářijové volby do zastupitelstev krajů a do Senátu. Prosazujeme efektivní vydávání finančních prostředků z rozpočtů krajů ve prospěch občanů a zajištění jejich bezpečnosti, boj s korupcí, dostupnou zdravotní péči, kvalitní školství, sociální péči a veřejnou dopravu.

Předsednictvo hnutí SPD svolává na den 23. června 2024 do Prahy celostátní grémium, kde budeme s volebními štáby finalizovat formu a obsah horké fáze kampaně pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu. Volby do zastupitelstev krajů jsou druhé nejdůležitější volby po volbách do Poslanecké sněmovny. Mezi naše programové priority patří zajištění bezpečnosti, boj s korupcí, dostupné zdravotnictví, sociální péči a dostatek míst pro seniory v domovech důchodců, podpora výstavby bytů, kvalitní školství, opravy silnic II. a III. tříd a dopravní obslužnost. Hnutí SPD má ambice na navýšení stávajících počtů zastupitelů ve všech krajských zastupitelstvech, které mají v rámci samosprávy i přenesené působnosti odpovědnost za tyto oblasti, přičemž každý kraj má svá specifika. Hnutí SPD bude prosazovat transparentnost a efektivní vydávání finančních prostředků z peněz daňových poplatníků určených na zlepšení kvality života našich občanů ve všech oblastech v rámci krajů.

2. Vládní koalice v souvislosti se snahou prosadit za každou cenu korespondenční volbu ze zahraničí porušuje Jednací řád Poslanecké sněmovny a znemožňuje opozičním poslancům vystoupit v rozpravě. Jde o útok na samotnou podstatu parlamentní demokracie!

Vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) minulý týden prosadila hlasy svých poslanců ve Sněmovně zkrácení rozpravy a pevné hlasování o závěrečné podobě zákona o správě voleb (o tzv. korespondenční volbě ze zahraničí), a to na mimořádné schůzi tento pátek 21. června 2024 ve 13 hodin. Podle hnutí SPD se jedná o jednoznačné porušení Zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, protože řadě našich řádně přihlášených poslanců nebude umožněno se v rámci rozpravy k tomuto bodu vůbec vyjádřit. Jde o útok vládní koalice na samotnou podstatu parlamentní demokracie! Naše argumenty zůstávají trvale beze změn. Korespondenční volba představuje útok na svobodu, regulérnost a legitimitu voleb a také možnost manipulace s jednotlivými hlasy. Klíčový je i zásadní rozpor vládního návrhu s českou Ústavou, jelikož porušuje základní principy volebního práva, zejména rovnost, přímost a tajnost hlasování. Pokud tento vládní návrh vstoupí v účinnost, budeme se chtít aktivně podílet na vypracování a podání návrhu na jeho zrušení Ústavním soudem.

3. Nadále rostou ceny zboží a služeb, zejména v oblasti potravin a bydlení. Zdražování je důsledkem nekompetentní ekonomické politiky Fialovy vlády a zvyšování nepřímých daní z její strany.

Zdražování zboží a služeb v ČR dále pokračuje, přestože představitelé Fialovy vlády nepravdivě hovoří o vítězství nad inflací. Přitom meziročně v květnu průměrné ceny stouply téměř o 3 % (konkrétně o 2,6 %). Nadprůměrně v meziměsíčním srovnání zdražily základní potraviny, například máslo či brambory, anebo nealkoholické nápoje. Meziročně opět nejvíce rostly ceny nákladů na bydlení - nájemné, vodné, stočné a elektřina zdražily o více než 10 %. Meziměsíčně, a to již delší dobu, rostou hlavně ceny služeb, zejména ubytovacích a stravovacích. Meziroční míra inflace v oblasti stravování a ubytování dokonce dosahuje 7,8 %, což ohrožuje prosperitu i existenci živností a pracovních míst v těchto odvětvích. Tato situace je jednoznačně zaviněna výrazným zvýšením nepřímých daní ze strany Fialovy vlády v tzv. konsolidačním balíčku. Hospodářský výkon, měřený hrubým domácím produktem, je u nás jako v jediné členské zemi EU nižší než před vypuknutím epidemie covidu. Enormně a neustále roste i český státní dluh. Hnutí SPD opakovaně představilo svoje konkrétní řešení a programové návrhy v oblasti ekonomické, hospodářské i daňové politiky a naší ambicí je uplatnit je prostřednictvím našich expertů v budoucí vládě ČR. 

4. EU šikanuje drakonickými sankcemi a pokutami za legitimní obranu před nelegální migrací.

Dle rozsudku Soudního dvora EU z minulého týdne musí Maďarsko do rozpočtu EU zaplatit 200 milionů eur (zhruba 5 miliard korun) a k tomu jeden milion euro za každý den prodlení v případě nesplnění tohoto rozhodnutí za to, že zadržuje nelegální migranty a žadatele o azyl a umisťuje je do tzv. tranzitních zón u hranic, a tím prý údajně porušuje právo EU. Maďarský premiér Viktor Orbán označil tento rozsudek za pobuřující a nepřijatelný s tím, že Maďarsko neustoupí finančnímu vydírání ze strany EU. Tento rozsudek padl na základě stížností nelegálních migrantů z Afghánistánu a Íránu, kterým Maďarsko neudělilo azyl a zadrželo je za nelegální překročení hranic - navíc z bezpečné země (ze Srbska). V praxi se tak ukazuje naprostá škodlivost migrační politiky, legislativy a praxe EU, která podporuje masovou migraci do Evropy na úkor členských států a jejich bezpečnosti. Hnutí SPD podporuje principiální postoje Maďarska a premiéra Orbána v záležitostech masové migrace do Evropy a odmítáme Migrační pakt EU respektovat a dodržovat.

18. 6. 2024

Odmítáme zvýšení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu!

Konečný návrh „velké mediální novely“, týkající se změn zákonů o České televizi, o Českém rozhlase a o rozhlasových a televizních poplatcích, představilo ministerstvo kultury v polovině letošního května. 

Postoj hnutí SPD je zcela jasný, kdy zásadně nesouhlasíme s vládním návrhem na zvýšení povinných koncesionářských poplatků za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Navrhovaná novela navíc navyšuje okruh osob a subjektů, kteří nově budou muset nově koncesionářské poplatky povinně hradit.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) navrhuje zvýšit od ledna 2025 televizní poplatek o 15 korun na 150 korun měsíčně a rozhlasový poplatek o deset korun na 55 korun. Zároveň nově mají poplatek hradit všichni, kteří disponují jakýmkoliv zařízením umožňujícím příjem veřejnoprávních médií, tedy i mobilem, tabletem nebo počítačem. U firem by byla nově zavedená platba podle počtu zaměstnanců. V návrhu osvobodit od platby se navrhuje pouze pro podniky do 24 lidí a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Pak už je to ale velké navýšení, kdy se pro podniky od 25 do 49 zaměstnanců navrhuje platit pětinásobek poplatku, firmy do 99 zaměstnanců desetinásobek, a například firmy nad 500 zaměstnanců pak stonásobek. Firmy, které pronajímají auta, by platily rozhlasový poplatek za každý vůz.

V letošním roce ČT pracuje s rozpočtem ve výši 7,95 miliardy korun a ČRo se sumou 2,37 miliardy korun. Podle návrhu mediální novely by koncesionářské poplatky nově svým nařízením určovala vláda v závislosti na inflaci. Zvýšit by je mohla vždy o šest procent, pokud by od poslední změny inflace překročila šest procent. Návrh navíc prodlužuje osvobození ČT i ČRo od placení DPH o tři roky, což u ČT podle generálního ředitele Jana Součka znamená dalších až 400 milionů ročně navíc. Zde zmíním, že ve většině evropských zemí povinný poplatek na veřejnoprávní média vůbec neexistuje, uplatňuje ho pouze třetina z členských států EU a v porovnání podílu těchto poplatků na průměrné mzdě jsou navíc tyto poplatky v ČR třetí nejvyšší v Evropě.

Hnutí SPD tento vládní návrh odmítá a dlouhodobě navrhujeme úplné zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování ČT a ČRo do některé kapitoly státního rozpočtu. Zároveň požadujeme převedení ČT a ČRo na státní příspěvkovou organizaci a umožnění kontroly jejich hospodaření ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu.

14. 6. 2024

Hnutí SPD plně podporuje oprávněné požadavky českých zemědělců!

Zemědělci v rámci celé Evropské unie pořádali od začátku letošního roku celou řadu demonstrací, z důvodu zajištění lepších podmínek pro jejich podnikání. Následně se k nim přidali i zemědělci v České republice, neboť též chtěli upozornit, že současná pětikoaliční vláda v čele s premiérem Petrem Fialou dlouhodobě neřeší jejich oprávněné požadavky a pouze jim slibovala, že se o jejich problémy bude zajímat.

Hnutí SPD se staví za všechny naše občany, kteří podnikají v zemědělství a plně souhlasí s požadavky, které předložili zástupci zemědělců Fialově vládě k řešení. Zemědělci nyní upustili od protestů formou demonstrací a zasedli k jednacímu stolu. V minulém týdnu proběhlo jednání jejich zástupců s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a ministrem zemědělství Markem Výborným. Na tomto jednání byly ze strany zemědělců předloženy jejich požadavky, a pokud vláda bude laxní k jejich řešení, tak opět přistoupí k protestům a vyjedou se svou technikou do měst.   

Cílem zemědělců je, aby jim vláda představila a následně garantovala pomoc, spolu s termíny plnění. Mezi prioritní požadavky, které zemědělci požadují od vlády, patří změna daní a dotací. Konkrétně se jedná o podporu zaměstnanosti na venkově slevami na sociálním pojištění, vrácení daně z nemovitosti na úroveň před konsolidačním balíčkem, či zrušení danění evropské provozní dotace z prvního pilíře společné zemědělské politiky Evropské unie. Zemědělci rovněž požadují i aktivní řešení přebytku základních zemědělských komodit na evropském trhu, a to omezením dovozů ze třetích zemích. Současně požadují i plné kofinancování, stejně jako v ostatních zemích Evropské unie, záchranného balíčku na rok 2024, který připravuje Evropská komise a jeho vyplacení co nejrychleji všem zemědělcům na hektar obilovin. Poslední dobou se v rámci EU posilovalo téma enviromentální udržitelnosti, a zcela se zapomíná, že zemědělci si na sebe musí také vydělat.

Velkým problémem je pro všechny podnikající v sektoru zemědělství také obrovská byrokratická zátěž. Dovolím si citovat výrok předsedy Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje Václava Koutného, který byl zveřejněn na internetovém zpravodajském webu Seznam Zprávy. „Nejvíc nám vadí byrokracie, která je způsobena na jedné straně extrémními ekologickými požadavky, tzv. Zelenou dohodou a na druhé straně přičiněním českých úředníků.“ Farmáři si též stěžují na přísné kontroly v malých potravinářských provozech na farmách, jako jsou zpracovatelé ovoce, mléka či masa. Složité jsou také žádosti o dotace, a někteří farmáři o ně proto raději nežádají.

Hnutí SPD je na straně všech našich občanů, živnostníků a podnikatelů, kteří svou činnost vykonávají v zemědělství. Stát by měl všem jejich činnost ulehčovat a finančně je podporovat, jelikož přispívají k tomu, aby byla Česká republika potravinově soběstačná.

12. 6. 2024

Děkujeme všem voličům, kteří ve volbách do EP dali svůj hlas SPD a Trikoloře!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

děkujeme všem voličům, kteří ve volbách do Evropského parlamentu odevzdali svůj hlas kandidátní listině koalice hnutí SPD a strany Trikolora. Hnutí SPD obdrželo 170.172 hlasů a mandát europoslance obhájil Ivan David. Odmítáme zavedení protiústavního korespondenčního hlasování do českého volebního systému a právního řádu. Všemi legálními prostředky budeme bojovat proti jeho trvalému uzákonění. Přestože Fialova vláda vybírá na daních, které nedávno zvýšila, od českých občanů a firem o desítky miliard korun více než v loňském roce, deficit státního rozpočtu dosahuje rekordních hodnot. Průmyslová výroba v ČR meziročně významně poklesla. Dochází k ohrožení některých tradičních průmyslových odvětví i existence desítek tisíc pracovních míst českých občanů.

1. Děkujeme všem voličům, kteří ve volbách do Evropského parlamentu odevzdali svůj hlas kandidátní listině koalice hnutí SPD a strany Trikolora. Hnutí SPD obdrželo 170 172 hlasů a mandát europoslance obhájil Ivan David.

Hlavním poselstvím těchto voleb je téměř drtivá porážka stran současné vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti). Tyto strany oproti předchozím volbám do Evropského parlamentu v roce 2019 ztratily v součtu tři mandáty a výrazně podlehly současné parlamentní i mimoparlamentní opozici. Ta získala 12 z celkem 21 mandátů určených v Evropském parlamentu České republice. Strany současné vládní koalice pouze 9. Opoziční strany, které se dostaly do Evropského parlamentu, obdržely 51,69 % odevzdaných hlasů, strany vládní koalice pouze 37,17 %. Jde o naprosto jasné a zřetelné vyjádření hluboké nespokojenosti většiny českých občanů s vládou Petra Fialy. Hlavním cílem hnutí SPD i proto nadále zůstávají volby do Poslanecké sněmovny, které mají proběhnout na podzim roku 2025. Jsme jediným českým politickým subjektem, který dlouhodobě prosazuje referendum o vystoupení ČR z EU a zároveň jediným politickým subjektem, který ve svém programu spojuje euroskepticismus, ochranu českých národních zájmů, obranu konzervativních hodnot a rodin s dětmi, sociální citlivost, obhajobu zájmů seniorů a zdravotně postižených a myšlenky přímé demokracie. Současně jsme pevnou součástí rodiny evropských vlasteneckých, euroskeptických a konzervativních politických stran a hnutí Identita a demokracie (ID). Naši zahraniční partneři v těchto volbách do Evropského parlamentu zvítězili ve Francii, v Rakousku a v Belgii, výrazně uspěli i v Nizozemsku a v dalších zemích. Máme tudíž reálnou možnost a sílu hájit v orgánech EU zájmy českých občanů a České republiky.

2. Odmítáme zavedení protiústavního korespondenčního hlasování do českého volebního systému a právního řádu. Všemi legálními prostředky budeme bojovat proti jeho trvalému uzákonění.

V tomto týdnu bude v Poslanecké sněmovně probíhat závěrečné třetí čtení návrhu vládních poslanců na zavedení korespondenčního hlasování do českého právního řádu. Konkrétně má jít o umožnění korespondenčního hlasování českým občanům žijícím dlouhodobě v zahraničí ve volbách prezidenta České republiky, ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách českých poslanců Evropského parlamentu. Tento návrh neprošel standardním připomínkovým řízením a neprojednala jej Legislativní rada vlády. Vykazuje zásadní věcné, obsahové a technické vady, ale hlavně je zcela v rozporu s českou Ústavou, protože porušuje a pošlapává základní principy volebního práva: rovnost, přímost a tajnost hlasování. Hnutí SPD uzákonění korespondenčního hlasování principiálně odmítá jako útok na svobodu, regulérnost a legitimitu voleb. Korespondenční hlasování rovněž umožňuje rozsáhlé manipulace při sčítání odevzdaných hlasů, jak víme ze zahraničních zkušeností. Strany vládní koalice se zavedením korespondenčního hlasování ze zahraničí pokouší odvrátit svoji prohru v příštích parlamentních volbách. Hnutí SPD bude bránit principy spravedlivých, rovných, přímých a tajných voleb ze všech sil a všemi legálními nástroji a prostředky. Pokud tento vládní návrh vstoupí v účinnost, budeme se chtít aktivně podílet na vypracování a podání návrhu na jeho zrušení Ústavním soudem.

3. Přestože Fialova vláda vybírá na daních, které nedávno zvýšila, od českých občanů a firem o desítky miliard korun více než v loňském roce, deficit státního rozpočtu dosahuje rekordních hodnot.

Schodek státního rozpočtu ČR za prvních pět měsíců letošního roku činí 210,4 miliardy korun. Jde o třetí největší rozpočtový schodek od vzniku samostatné ČR. Takto nepřijatelně vysoký rozpočtový deficit je zde i přesto, že stát letos vybírá od občanů a firem na daních a sociálním pojištění, které Fialova vláda zvýšila, mnohem více peněz než v loňském roce. U daní je to o 11,3 % více, u sociálního pojištění o 8,8 % více. Výběr daně z příjmů fyzických osob stoupl meziročně o 18 % a výběr daně z příjmů právnických osob o 15,3 %! Je tedy jasné, že problémem hospodaření státu pod vedením Fialovy vlády nejsou nedostatečné rozpočtové příjmy, ale enormní a mnohdy zbytečné výdaje. Zejména v oblastech, které neslouží k financování veřejných služeb, důchodů, podpory porodnosti a rodin s dětmi či zdravotně postižených občanů. Stát vydává mnohamiliardové sumy na nejrůznější platby do rozpočtu EU, na podporu Ukrajiny anebo na financování politických neziskových organizací či na dotace soukromým subjektům typu tzv. solárních baronů. Hnutí SPD dlouhodobě požaduje provést hloubkový audit státního rozpočtu a podoby veřejné správy, aby došlo k citelné úspoře veřejných výdajů a jejich efektivnímu využívání ve prospěch českých občanů a českých firem a zaměstnavatelů. Rovněž chceme snížit zdanění českých zaměstnanců a živnostníků na úroveň, která zde byla před nástupem Fialovy vlády.

4. Průmyslová výroba v ČR meziročně významně poklesla. Dochází k ohrožení některých tradičních průmyslových odvětví i existence desítek tisíc pracovních míst českých občanů.

Průmyslová výroba v ČR v dubnu meziročně poklesla o 0,4 %. Český statistický úřad minulý týden prezentoval, že za tímto propadem stojí hlavně pokles objemu produkce elektřiny, konkrétně o 10 %. Těžba uhlí se meziročně propadla o více než 20 %! Pokračoval i pokles produkce v dalších oborech s vyšší energetickou náročností. Jde hlavně o důsledek škodlivého a nebezpečného projektu Green Deal EU, který poškozuje evropskou ekonomiku a jehož jednotlivá opatření podporuje i Fialova vláda. Green Deal začíná ničit náš průmysl, který je páteří českého hospodářství a prosperity naší země. Nařízení EU v oblasti klimatické a energetické politiky ohrožují zejména naše tradiční průmyslové obory: výrobu automobilů, energetiku či těžbu uhlí. Důsledkem může být zánik desítek tisíc pracovních míst českých občanů a setrvalý propad našeho hrubého domácího produktu spojený s výrazným poklesem životní úrovně a zvýšením nákladů sociálního systému na podpory v nezaměstnanosti či sociální dávky. V hnutí SPD dlouhodobě říkáme, že je nezbytné rychle se vyvázat z podřízenosti normám klimatické a energetické politiky EU. Jejich dopady, hlavně vysoké ceny energií, postupně likvidují český průmysl i zemědělství a vedou k trvalému zdražování naprosté většiny výrobků a služeb a jako stát postupně přicházíme i o energetickou a potravinovou soběstačnost a bezpečnost.

11. 6. 2024

Prioritou hnutí SPD je prosazení obecného referenda a přímé demokracie!

Prosazujeme zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země.

Chceme skutečnou svobodu všem lidem, demokracii, tedy vládu lidu nad jejich zemí a našim národům, práva a místo které jim historicky patří. Z tohoto důvodu považujeme přímou demokracii za zásadní nástroj obrany svobody a práv občanů České republiky včetně přímé volby, odvolatelnosti a osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků. Proto prosazujeme novelu Ústavy České republiky s cílem posílení prvků přímé demokracie v našem politickém systému.

V hnutí SPD prosazujeme politiku, která vychází prioritně z našeho programu. Už v prvním bodu toho programu máme stanoveno, že nechceme být provincií EU, chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku. Z tohoto důvodu požadujeme referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU, včetně referenda o vystoupení z EU. Chceme Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce, a Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států.

Jedním z klíčových bodů programu hnutí SPD je zajistit našim občanům rozhodování o veřejných věcech v referendu, a proto jsme předložili již v minulém volebním období ústavní zákon o celostátním referendu, k dokončení jeho projednání však nedošlo. I v tomto volebním období jsme předložili hned po ustavení nového složení Poslanecké sněmovny nový návrh ústavního zákona o celostátním referendu, který je veden jako sněmovní tisk č. 8. Poslanci vládní koalice ho ale nechtějí zařadit na program jednání Poslanecké sněmovny.  

Hnutí SPD předložilo tento ústavní zákon o celostátním referendu, aby sami občané České republiky rozhodli o věci obecného zájmu zásadní povahy týkající se vnitřní nebo zahraniční politiky státu. Návrh ústavního zákona má na zřeteli uplatnění vůle většiny, ale zároveň zajišťuje ochranu ústavně zaručených práv a svobod jedince a skupin obyvatelstva, zaručených ústavním pořádkem. Jsme přesvědčením, že přijetí referenda jako běžně užívaného institutu povede ke kvalitnější demokracii v České republice.

Pro hnutí SPD jsou naši občané na prvním místě, a proto zastáváme názor, že by měli dostat možnost se podílet na tom, kam bude v budoucnu Česká republika směřovat.

5. 6. 2024

Říkáme jasné NE masové migraci, Migračnímu paktu EU, válce i euru!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

hlas pro koalici SPD a Trikolory znamená volbu největšího českého vlasteneckého uskupení, které má silné spojence v Evropě, a máme tak šanci prosadit změnu. Eurovolby jsou i referendem o škodlivé Fialově vládě. Budeme nadále bojovat proti vládní důchodové „reformě". Máme vlastní plán, jak získat do důchodového systému nové příjmy bez zvyšování daní a plateb na sociální pojištění. Migrační pakt EU, který vyjednala Fialova vláda, spočívá v tom, že středoevropské a východoevropské členské státy EU si budou muset přebírat migranty z jiných států. SPD se tomu odmítá podřídit! Stagnace české ekonomiky způsobená Fialovou vládou prohlubuje naše zaostávání za zahraničím v situaci, kdy v ostatních evropských zemích probíhá hospodářský růst. V ČR se nadále zhoršuje katastrofální situace s nedostatkem dětských i praktických lékařů.

1. Hlas pro koalici SPD a Trikolory znamená volbu největšího českého vlasteneckého uskupení, které má silné spojence v Evropě, a máme tak šanci prosadit změnu. Eurovolby jsou i referendem o škodlivé Fialově vládě.

Tento týden ve dnech 7. a 8. června proběhnou volby do Evropského parlamentu, kdy si čeští občané vyberou svých 21 zástupců v tomto orgánu EU. Žádáme tímto naše členy, příznivce a širokou veřejnost, aby k těmto volbám určitě přišli a aby odevzdali svůj hlas kandidátní listině koalice hnutí SPD a politické strany Trikolora. Váš hlas v tomto případě, na rozdíl od jiných alternativ, zcela určitě nepropadne. Hlas pro koalici SPD a Trikolory zároveň zvýší politickou sílu vlasteneckých, konzervativních a euroskeptických politických stran a hnutí sdružených v Evropském parlamentu ve skupině Identita a demokracie, jejíž je hnutí SPD dlouhodobě pevnou součástí. Jsme jediným českým politickým subjektem zastoupeným ve Sněmovně, který dlouhodobě prosazuje myšlenku závazného celostátního referenda o vystoupení ČR z EU, které by vedlo k obnově naší národní a státní suverenity v politické, ekonomické i bezpečnostní oblasti. Náš volební a politický program směrem k EU je jednoznačný: Prosazujeme spolupráci svobodných a suverénních států bez diktátu z Bruselu. Říkáme jasné NE masové migraci a Migračnímu paktu EU, Green Dealu EU, euru, emisním povolenkám a drahým energiím, zákazu aut se spalovacími motory, zrušení práva veta členských států v orgánech EU a podpoře války na Ukrajině! Volby do Evropského parlamentu v ČR budou zároveň i faktickým referendem o škodlivé vládě Petra Fialy.

2. Budeme nadále bojovat proti vládní důchodové „reformě". Máme vlastní plán, jak získat do důchodového systému nové příjmy bez zvyšování daní a plateb na sociální pojištění.

Minulý týden po intenzivním třídenním jednání a zkrácení rozpravy poslanci vládní pětikoalice schválili v 1. čtení vládní návrh změn důchodového systému, nesprávně nazývaný jako důchodová reforma. Poslanci hnutí SPD navrhli jeho zamítnutí, to však Sněmovna většinově hlasy pětikoalice odmítla. Tento návrh přitom neomezeně zvyšuje věk odchodu do důchodu a snižuje důchody budoucích seniorů. Po prvním čtení tak tento návrh nyní směřuje do sněmovních výborů. Poslanci SPD ve svých projevech podrobili tento návrh detailní, tvrdé a konkrétní kritice a současně prezentovali naši představu a naši koncepci skutečné důchodové reformy. Proti této vládní novele zákona o důchodovém pojištění budeme i v dalších fázích jejího projednávání dále bojovat a předložíme k ní řadu vlastních pozměňovacích návrhů v zájmu všech současných i budoucích příjemců důchodů. Máme i jasnou představu o tom, jak získat do důchodového systému nové příjmy bez zvyšování daní a plateb na sociální pojištění. Pokud návrh Fialovy vlády nakonec vstoupí v účinnost, tak pakliže bude hnutí SPD součástí příští vlády, zrušíme opatření, která nejvíce poškozují současné i budoucí důchodce a budeme prosazovat navrácení věku odchodu do důchodu na hranici 65 let.

3. Migrační pakt EU, který vyjednala Fialova vláda, spočívá v tom, že středoevropské a východoevropské členské státy EU si budou muset přebírat migranty z jiných států. SPD se tomu odmítá podřídit!

Ve čtvrtek 6. června proběhne opozicí svolaná mimořádná schůze Poslanecké sněmovny na téma nového Migračního paktu EU. Tento soubor nařízení EU v oblasti migrační a azylové politiky zásadně poškozuje bezpečnost ČR a našich občanů. Fialova vláda a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se aktivně podíleli na jeho utváření a v závěrečných hlasováních se pak zbaběle a alibisticky zdrželi hlasování, aniž by se jakkoli pokusili jeho schválení zablokovat. Vít Rakušan navíc o obsahu a dopadech Migračního paktu EU opakovaně veřejně lhal, když říkal, že se České republiky nebude týkat přerozdělování migrantů. Francouzský premiér Gabriel Attal přitom minulý týden naopak v médiích prohlásil, že podstata Migračního paktu EU spočívá právě v tom, že středoevropské a východoevropské členské státy EU si budou muset přebírat migranty z jiných států. To hnutí SPD jednoznačně odmítá. Pokud bude hnutí SPD v budoucí vládě, nebudeme Migrační pakt EU respektovat, ani se jím řídit. Národní zájmy a bezpečnost českých občanů jsou pro nás nesrovnatelně důležitější než nedemokratická hlasovací pravidla v orgánech EU.

4. Stagnace české ekonomiky způsobená Fialovou vládou prohlubuje naše zaostávání za zahraničím v situaci, kdy v ostatních evropských zemích probíhá hospodářský růst.

Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla pouze o 0,2 %. Uvedl to minulý týden Český statistický úřad (ČSÚ), který tak snížil o polovinu svůj původní odhad. Je to jasný důkaz, že Fialova vláda způsobuje i nadále svými kroky dlouhodobou hospodářskou stagnaci ČR. Je varovné, že meziročně výrazně klesla hlavně tvorba hrubého fixního kapitálu, a to o 2,7 %. Meziročně klesly zejména investice do obydlí, do ostatních budov a staveb a do informačních technologií. Mezičtvrtletně tvorba hrubého fixního kapitálu klesla dokonce o 7,9 %. Stagnace české ekonomiky v situaci, kdy v ostatních evropských zemích probíhá hospodářský růst, prohlubuje naše zaostávání za zahraničím. Velkým zklamáním je pak především vývoj v oblasti investic, který signalizuje nedůvěru domácích firem v další ekonomický vývoj a potvrzuje to, že podmínky pro podnikání se v ČR za dobu působení Fialovy vlády významně zhoršily. Českou ekonomiku a hospodářský růst dusí a brzdí zejména vysoké ceny energií, zvýšení přímých i nepřímých daní Fialovou vládní koalicí a dlouhotrvající pokles domácí poptávky zaviněný poklesem reálných příjmů občanů. Ekonomická stagnace má negativní vliv i na vývoj veřejných rozpočtů a státního dluhu. Fialova vláda je v ekonomické a hospodářské politice naprosto nekompetentní a ČR a její občany tímto zásadně poškozuje.

5. V ČR se nadále zhoršuje katastrofální situace s nedostatkem dětských i praktických lékařů.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) absolutně nezvládá svou funkci a měl by podle názoru SPD okamžitě skončit, protože kritická situace ohledně nedostatku dětských lékařů v ČR se neustále zhoršuje. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v posledních pěti letech snížil počet ordinací pediatrů o 392 zařízení, přičemž úbytek zaznamenaly všechny kraje. Podle posledních údajů počet dětí, které nemají svého praktického lékaře, kolísá mezi 130 až 170 tisíci, což je naprosto alarmující stav. A navíc o dalších zhruba 90 tisíc dětí se starají praktičtí lékaři pro dospělé. Velmi varující je i informace, že z dvou tisíc aktivních lékařů specializujících se na děti je více než polovina starší 60 let. Nedostatek pediatrů nesouvisí pouze se stárnutím současných lékařů. Problémem je i nedostatečný počet absolventů lékařských fakult, kteří skutečně nastupují do pediatrických ordinací. Kromě nedostatku pediatrů je stejná situace u praktických lékařů pro dospělé, u stomatologů a také je nedostatek lékařských pohotovostí. Jde o jedno z nejzávažnějších selhání Fialovy vlády za dobu její existence. Hnutí SPD jasně říká, že zdravotnictví je klíčovou veřejnou službou, za kterou musí v plném rozsahu zodpovídat stát a vláda, včetně zajištění jejího financování a dostupnosti.

4. 6. 2024

Navrhli jsme zamítnutí vládního návrhu změn důchodového systému!    

Minulý týden po intenzivním třídenním jednání a zkrácení rozpravy poslanci vládní pětikoalice schválili v prvním čtení vládní návrh změn důchodového systému, nesprávně nazývaný jako důchodová reforma.

Hnutí SPD k projednávání této novely zákona o důchodovém pojištění v rámci mimořádné schůze přistoupilo velmi zodpovědně a všichni naši poslanci měli připravené argumenty, proč hnutí SPD jako celek tuto novelu odmítá podpořit. Vládní poslanci ale opět prokázali svou aroganci, když si odhlasovali pevný termín o hlasování této novely, a to opět i na úkor toho, že někteří poslanci se v rámci rozpravy k ní nemohli vyjádřit. Též odmítli i náš návrh na zamítnutí novely v prvním čtení a návrh na vrácení vládě k přepracování. Hnutí SPD nikdy nepodpoří zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let a snižování nově přiznaných důchodů. Toto snižování poměru důchodů bude znamenat pokles reálných důchodů a diskriminaci části seniorů. Vláda chce tato asociální opatření spustit již od roku 2026. 

Osud budoucích příjemců důchodů nám není lhostejný. Jsme konstruktivní hnutí, máme kompetentní odborníky na oblast sociální politiky a v rámci této důchodové novely podáme pozměňovací návrhy, příspěvky a připomínky k této vládní novele zákona o důchodovém pojištění. Ty budou obsahovat návrhy, které by situaci budoucím seniorům zlepšila. Dá se ale očekávat, že vládní poslanci ruku pro naše pozměňovací návrhy nezvednou. To nás ale neodradí od toho, abychom za naše slušné a pracující občany, rodiny s dětmi, zdravotně postižené občany a seniory bojovali, s cílem zlepšování jejich životních podmínek. To platí pro současné i budoucí příjemce starobních důchodů.   

Zastáváme názor, že důchodový systém musí být průběžný, přehledný a jeho financování musí mít být hrazeno státem. Musí plnit hlavní účel spočívající v zajištění důstojného života lidem, kteří se už sami uživit nemohou, buď kvůli stáří, nebo pro zdravotní indispozici. Důchody jsou nárokovým příjmem občanů a z principu a podstaty nejsou sociální dávkou. Výplatou důchodů v přiměřené výši by tak stát měl odměnit všechny občany, kteří splnili přísné zákonné nároky pro jejich přiznání a kteří desítky let pomáhali budovat a financovat tento stát.

Poslanci vládní pětikoalice opět potvrdili, že současné Fialově vládě vůbec nejde o naše občany, což prokázali v rámci projednávání vládní novely změn důchodového systému. Po konsolidačním balíčku, pomocí kterého přišly jak fyzické, tak i právnické osoby o část svých financí, se nyní chystají poškodit i budoucí seniory. Těm chtějí snížit výši jejich oprávněných důchodů a zvýšit hranici věku odchodu do důchodu nad 65 let. To v hnutí SPD zásadně odmítáme.

31. 5. 2024

Požadujeme od Fialovy vlády větší podporu prorodinné politiky!

Na zítřek připadá Mezinárodní den dětí. Tento svátek se každoročně slaví ve více než 145 zemích světa. Je povinností státu utvářet dětem co nejlepší podmínky pro jejich bezstarostný život, s čímž úzce souvisí podpora jejich rodičů.  

Hnutí SPD, vycházeje ze svého programu, podporuje prorodinnou politiku, tudíž i všechny pozitivní aktivity, které jsou cíleny na naši nejmladší generaci, tedy ku prospěchu dětí. Současná pětikoaliční asociální vláda v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS) ale koná zcela opačně, to znamená, že našim mladým rodinám jejich životní podmínky pro výchovu dětí stále jenom zhoršuje.

Připomenu například opatření vycházející z daňového balíčku, který začal platit od začátku tohoto roku. Podle výpočtů zveřejněných dat přední poradenské společnosti BDO, poskytující auditorské, daňové, právní, účetní a poradenské služby v České republice, se opatření vyplývající z vládního konsolidačního balíčku prodraží nejvíce rodinám s dětmi a s průměrným příjmem. Těmto rodinám v souvislosti se zrušením školkovného, snížení úlevy na dani z příjmu fyzických osob na manžela/ku a dalších daní a poplatků stoupnou výdaje za tyto odvody asi o 10 procent ročně. V extrémních případech tak rodiny mohou platit o desítky tisíc korun navíc. V běžných případech budou muset lidé dát asi o 2 až 5 procent více. S tím v hnutí SPD zásadně nesouhlasíme. Všichni naši občané si zaslouží kvalitní životní podmínky, včetně pracujících mladých rodin s dětmi. Stát by měl mladým rodinám zajistit takové podmínky a takové benefity, aby je motivovaly k tomu, že se nebudou bát zakládat rodiny a vychovávat děti.

Vzhledem k tomu, že jsme si toho plně vědomi, je naším cílem zavedení funkčního a uceleného systému podpory rodin ze strany státu, a to od založení rodiny až po důstojně prožívané stáří. V rámci prorodinné politiky máme připravenu celou řadu pobídek a podnětů, jak život mladým rodinám usnadnit a zpříjemnit. Jednou z hlavních priorit hnutí SPD je zvýšení porodnosti. Založení rodiny musí být pro rodiče motivačně výhodné a v žádném případě to nesmí pro mladé pracující rodiny znamenat jejich sociální a ekonomický propad. Speciálně proto chceme podpořit mladé pracující rodiny a pracující rodiny s dětmi. Celou řadu významných finančních pobídek, daňových slev a podporu zajištění bydlení jsme představili v projektu „Rodina na prvním místě.“ S ním se mohou všichni seznámit na našich webových stránkách hnutí SPD. Zastáváme názor, že sociální politika je věcí prvořadého veřejného zájmu a její financování musí být zcela zajišťováno a garantováno státem, neboť to je jedna z jeho základních povinností.

Hnutí SPD si je vědomo, že naše děti jsou zárukou naší budoucnosti a zasluhují naší zvýšenou péči a pozornost. Všem dětem přejeme příjemné prožití jejich svátku v kruhu svých rodin, přátel a kamarádů.

29. 5. 2024

Hájíme české národní zájmy a českou korunu!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

vládní důchodová reforma zhorší postavení důchodců a neřeší dlouhodobou budoucnost důchodového systému. Daň z nemovitosti stoupla v průměru o 85 %, někde ale až pětinásobně. Jde o další porušení předvolebních slibů ze strany Fialovy vlády. Kvůli Fialově vládě se zhruba 160 tisíc českých občanů nachází v bytové nouzi, dalších 1,6 milionu občanů je bytovou nouzí akutně ohroženo. Pětikoaliční poslanci skandálně odmítli odsoudit atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Nesouhlasíme s prezidentem Pavlem, že je potřeba přijmout euro. Hnutí SPD odmítá přijetí eura a prosazujeme referendum. Nebudeme ve stejné frakci s Alternativou pro Německo kvůli výrokům jejích předáků, které obhajují příslušníky SS.

1. Vládní důchodová reforma zhorší postavení důchodců a neřeší dlouhodobou budoucnost důchodového systému.

Na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny svolané na úterý 28. května se začne projednávat vládní návrh na změny v našem důchodovém systému. Podle hnutí SPD se nejedná o žádnou důchodovou reformu, jak opakovaně tvrdí Fialova vláda, ale o soubor několika parametrických úprav zákona o důchodovém pojištění. Tyto změny povedou především ke zhoršení podmínek budoucích důchodců a stabilitu důchodového systému nepřinesou. Dvě z vládou navržených opatření jsou potom pro nás absolutně nepřijatelná: jde v první řadě o zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let pro občany narozené v roce 1966 a mladší a také o snižování poměru důchodu k předchozímu pracovnímu příjmu budoucím seniorům již od roku 2026. Vládní návrh přitom vůbec neřeší záležitosti, které jsou pro budoucnost našeho důchodového systému klíčové: zajištění zvyšování jeho příjmů včetně hledání jejich nových zdrojů a nastavení silné, dlouhodobé a systematické prorodinné politiky a podpory porodnosti v pracujících rodinách. Budeme proto navrhovat jako celek jeho zamítnutí. Jsme připraveni podílet se svými odborníky na přípravě systémové důchodové reformy, ale nikoliv na tomto návrhu.

2. Daň z nemovitosti stoupla v průměru o 85 %, někde ale až pětinásobně. Jde o další porušení předvolebních slibů ze strany Fialovy vlády.

Na konci května končí lhůta splatnosti daně z nemovitosti za letošní rok. Z dostupných dat vyplývá, že kvůli zvýšení sazby této daně vládou Petra Fialy v rámci tzv. konsolidačního balíčku stoupl její výměr pro české občany v průměru o 85 %, přičemž v mnoha částech republiky je tento růst ještě výraznější v závislosti na tom, zda obce a města zvyšují základní sazbu této daně o místní koeficient. V některých městech tak platí občané daň z nemovitosti až v pětinásobné výši oproti minulému roku. Ze strany Fialovy vládní pětikoalice jde o hrubé porušení předvolebních slibů o tom, že nebude zvyšovat žádné daně, přičemž ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) před volbami dokonce přímo řekl, že zvyšování daně z nemovitosti je nebezpečné a nemorální trestání lidí, kteří si za zdaněné peníze pořídili bydlení. Vládní koalice dělá přesný opak toho, než lidem slibovala před volbami.

3. Kvůli Fialově vládě se zhruba 160 tisíc českých občanů nachází v bytové nouzi, dalších 1,6 milionu občanů je bytovou nouzí akutně ohroženo.

V České republice chybí statisíce bytů. Hypotéky a nájemní bydlení jsou vzhledem k přemrštěné úrovni jejich sazeb a cen mladým lidem jen velmi těžko dostupné a jejich výše jim nedovoluje založit si rodinu. Zhruba 160 tisíc českých občanů se nachází v bytové nouzi, dalších 1,6 milionu občanů je bytovou nouzí akutně ohroženo. Vláda a resortní ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) nejsou schopni tuto kritickou situaci řešit, nepřipravili ani potřebnou legislativu a nedokáží nastartovat výstavbu dostupných bytů. Jediný recept, který občanům nabízejí, jsou sociální dávky ve formě příspěvku na bydlení. Je to selhání vlády v jedné z jejích základních funkcí. Hnutí SPD má připravenou jasnou koncepci bytové politiky, systém státem garantovaných výhodných půjček na bydlení i projekt zásadního rozšíření kapacit dostupného bydlení pro všechny slušné a pracující občany ČR. Tuto koncepci budeme prosazovat, pokud budeme součástí příští vlády, až neschopná vláda Petra Fialy skončí.

4. Pětikoaliční poslanci skandálně odmítli odsoudit atentát na slovenského premiéra Roberta Fica.

Sněmovna minulý týden odmítla hlasy pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) podpořit návrh usnesení hnutí SPD odsuzující atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Poslanci pětikoalice dokonce odmítli umožnit o tomto usnesení hlasovat. Přitom Národní rada Slovenské republiky minulý týden hlasy všech přítomných 130 poslanců podobné odsuzující usnesení přijala. V přijatém usnesení, které navrhli zástupci slovenské vládní koalice, slovenský parlament vyzval politické strany, politická hnutí, média a nevládní organizace, aby nešířily nenávist vůči demokraticky zvoleným politikům. Z tohoto chování poslanců české vládní koalice je jasně patrné, kdo a které politické síly v naší společnosti šíří nenávist, kdo ji rozděluje a rozeštvává, kdo eskaluje napětí a kdo má naopak zájem na uklidnění situace a na svobodné a kultivované celospolečenské diskusi a na otevřené soutěži politických stran, programů a názorů. Chování politiků Fialovy vládní koalice v této věci považujeme za hanebné a zároveň i urážlivé vůči Slovenské republice, její vládě i jejím občanům.

5. Nesouhlasíme s prezidentem Pavlem, že je potřeba přijmout euro. Hnutí SPD odmítá přijetí eura v ČR a prosazujeme referendum.

Prezident republiky Petr Pavel podporovaný vládní pětikoalicí v minulém týdnu opět veřejně prohlásil, že je příznivcem přijetí společné evropské měny euro, které by mělo nahradit českou korunu. Prezident dokonce odmítá, aby se v takto zásadní věci konalo celostátní závazné referendum, ve kterém by měli právo vyjádřit svůj názor všichni oprávnění čeští voliči. Hnutí SPD s prezidentem nesouhlasí. Měnová unie EU je posledním předstupněm před vznikem nadnárodního evropského superstátu, který by znamenal konec české státní suverenity. Hájíme české národní zájmy a českou korunu!

6. Nebudeme ve stejné frakci s Alternativou pro Německo kvůli výrokům jejích předáků, které obhajují příslušníky SS.

Předsednictvo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) důrazně odsuzuje výroky čelních představitelů politické strany Alternativa pro Německo (AfD), kteří ve svých vyjádřeních obhajují činnost bývalých příslušníků organizace SS, a distancuje se od nich. Hnutí SPD také souhlasí s vyloučením AfD z europarlamentní frakce Identita a demokracie, jíž je SPD členem. Ani v budoucnu nebude SPD zasedat v Evropském parlamentu ve společné skupině se zástupci německé politické strany Alternativa pro Německo podobně, jak už to avizovalo Národní sdružení Marine Le Penové.

28. 5. 2024

Vlastenci volí do Evropského parlamentu kandidáty SPD a Trikolory!      

Termín voleb do Evropského parlamentu se rychle blíží a nově zvolení europoslanci budou rozhodovat o tom, jakým směrem se Evropská unie bude v příštích pěti letech ubírat.

Hnutí SPD má v této otázce zcela jasno. Jako vlastenecké hnutí jsme do těchto důležitých evropských voleb sestavili kandidátní listinu s Trikolorou. Za situace, kdy vláda Petra Fialy slouží daleko více cizím zájmům než vlastní zemi a vlastním občanům, jsme odhodláni sjednocovat vlastenecké a národní síly. Velmi děkujeme všem občanům, kteří přišli podpořit naše kandidáty společné evropské frakce Identita a demokracie (ID) v rámci veřejného evropského setkání vlastenců a evropských vlasteneckých stran, které proběhlo minulý týden na Václavském náměstí v Praze.

Pokud chcete změnu Evropské unie směrem k Evropě svobodných národů, je potřeba se osobně dostavit k volbám do Evropského parlamentu, které proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024, a volit kandidáty společné kandidátky hnutí SPD a Trikolory. My v SPD požadujeme referendum, včetně možnosti referenda o vystoupení z Evropské unie. Chceme, aby si občané sami rozhodli o své budoucnosti ve své zemi.

Podporujeme spolupráci svobodných zemí bez diktátu Bruselu. Snahy reformovat EU zde byly více než dvacet let, ale ve skutečnosti to nic pozitivního pro naše občany nepřineslo. To si občané umí vyhodnotit sami – např. neúčinný boj s nelegální migrací, který nevyřeší ani vrcholnými představiteli tolik propagovaný Migrační pakt EU. Dále to jsou všechna šílená opatření vycházející z Green Dealu ničící naší ekonomiku. Teď nás chtějí zbavit práva veta, čímž udělají další důležitý krok k vybudování evropského superstátu, a naše republika se postupně stane v podstatě kolonií Bruselu.

Jsme dlouhodobě pro zachování české koruny. Euro vede k drahotě, země ztrácí kontrolu nad svou měnovou politikou (kurz a úrokové sazby), peněžní zásobou a v konečném důsledku i nad svým hospodařením. Též budeme bojovat za obranu občanských svobod a svobody slova, kdy odmítáme cenzuru, kterou nám zavádí EU a vlády s ní kolaborující proti svobodě svých občanů ve jménu „boje proti dezinformacím“. Odmítáme, aby Evropská unie financovala válku na Ukrajině, neboť podporujeme mírové řešení toho konfliktu. 

Hnutí SPD apeluje na všechny vlastence, aby netříštili sílu všech vlastenecky smýšlejících lidí a odevzdali svůj hlas při volbách do EP kandidátům za hnutí SPD a Trikolory. Děkujeme – my své sliby plníme!

24. 5. 2024   

ODS navrhuje výpověď bez udání důvodu, což hnutí SPD zásadně odmítá!

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) předložil do Poslanecké sněmovny novelu zákoníku práce.

Už od samého počátku se šíří mezi zaměstnanci oprávněné obavy, že některé návrhy v této novele jim spíše zhorší jejich situaci v zaměstnání, viz například výpověď bez udání důvodu. Novela zákoníku práce v navrhovaném znění sice výpověď bez udání důvodu neobsahuje, ale v rámci jejího projednávání v Poslanecké sněmovně mají poslanci ODS předložit pozměňovací návrh. Ten se má týkat právě výpovědi bez udání důvodu, což veřejně potvrdil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v neděli 19. května v pořadu České televize Otázky Václava Moravce a potvrdil to i premiér Petr Fiala při mé včerejší interpelaci.

Navrhovaný pozměňovací návrh vnímáme jako neúctu ke všem zaměstnancům, která vůči nim není morální ani etická a navíc není ani ekonomicky přínosná. V praxi by se výpověď bez udání důvodu mohla praktikovat hlavně ve státní správě, např. k upevnění vedoucích politických skupin, což je pro hnutí SPD zcela nepřípustné. 

Podle Aliance odborových svazů zní výpověď bez udání důvodu jako špatný vtip, neboť zásadně zhoršuje ochranu slabší strany, tj. zaměstnanců v pracovních vztazích. Zaměstnanci předdůchodového věku se stanou nežádoucími, a to v době, kdy se uvažuje o prodloužení věku odchodu do důchodu. Též před touto výpovědí nebudou chráněni lidé v době nemoci, matky samoživitelky, těhotné ženy a lidé se zdravotním hendikepem. Výpověď bez udání důvodu může být také zneužívána k vyřizování účtů a umlčování nepohodlných názorů.

Také se v mediálním prostoru hodně hovoří o tom, že se v rámci novely zákoníku práce také uvažuje o prodloužení zkušební doby nebo o zkrácení výpovědní doby. To všechno jsou věci, které jdou proti slušným a pracujícím občanům. Současná vláda těmito návrhy novely zákoníku práce společně s opatřeními plynoucími z daňového balíčku, jako například zrušení školkovného, větší odvody živnostníků, zrušení odpočtu na manželku nebo manžela, vyšší daň z nemovitosti neustále zatěžuje život všem slušným a pracujícím občanům České republiky.

V hnutí SPD jsme přesvědčeni, že některé body v navrhované novele zákoníku práce budou ohrožovat zaručené jistoty těch, kteří jsou ve slabším postavení vůči zaměstnavateli, tedy zaměstnanců. V rámci projednávání novely ve Sněmovně připravíme vlastní pozměňovací návrhy, které budou v zájmu pracujících občanů, a případný návrh na výpověď bez udání důvodu odmítneme.

22. 5. 2024

Hnutí SPD důrazně odsuzuje atentát na slovenského premiéra Fica!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

setkání vlastenců z celé Evropy proběhne na Václavském náměstí již tento čtvrtek. Hnutí SPD důrazně odsuzuje atentát na slovenského premiéra Fica. Označování lidí s jiným názorem a vlastenců za extremisty vede k radikalizaci společnosti a k projevům násilí. Fialova vláda předkládá svou důchodovou reformu do sněmovny. Pro hnutí SPD je naprosto nepřijatelná a předložíme k ní vlastní pozměňující návrhy. Absolutně nesouhlasíme s vládním návrhem na zvýšení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Kvůli neschopné Fialově vládě zdražování opět zrychlilo. Ministr Zbyněk Stanjura (ODS) se za Vládu ČR zbaběle a alibisticky zdržel při hlasování o Migračním paktu EU, který zásadním způsobem poškozuje Českou republiku.

1. Setkání vlastenců z celé Evropy proběhne na Václavském náměstí již tento čtvrtek.

Ve čtvrtek 23. května od 17 hodin proběhne na Václavském náměstí v Praze setkání předních politiků vlasteneckých, konzervativních a euroskeptických evropských parlamentních stran z frakce Identita a demokracie s občany. Této akci bude předcházet od 16 hodin vystoupení skupiny Ortel.  Vystoupí řada představitelů stran z celé Evropy, diváci uvidí mj. zdravici Marine Le Penové a také další zajímavé hosty, například Fabrice Leggeriho z Francie, který byl sedm let šéfem Frontexu (2015-2022) a sám odstoupil poté, co mu eurokomisařka pro migraci Ylva Johansson přikazovala, aby místo ochrany schengenských hranic dovážel nelegální imigranty do Evropy. Hlavní projev přednese předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Přijďte, prosím, svou přítomností podpořit představitele vlasteneckých, konzervativních a euroskeptických politických stran před volbami do Evropského parlamentu, které rozhodnou o dalším směřování Evropské unie. Náš program je jednoznačný: Říkáme jasné NE migraci, Green Dealu, euru, zrušení práva veta členských států a podpoře zbrojení na Ukrajině! Těšíme se na Vás!

2. Hnutí SPD důrazně odsuzuje atentát na slovenského premiéra Fica. Označování lidí s jiným názorem a vlastenců za extremisty vede k radikalizaci společnosti a k projevům násilí.

Hnutí SPD důrazně odsuzuje atentát na předsedu slovenské vlády Roberta Fica. Odmítáme jakékoli projevy politicky motivovaného násilí a podněcování k němu, ať jsou vedeny z jakýchkoliv pozic a z jakékoliv části politického spektra. V poslední době jsme i u nás svědky politického a mediálního lynče vykreslující politické oponenty s jiným politickým názorem jako antisystémové živly, populisty, extremisty a nepřátele státu sloužící zájmům cizích mocností. Tento mimořádně nebezpečný a vulgární způsob politického boje, kterým je rozdělována společnost, je vlastní zejména politickým silám označujícím se jako liberální, progresivní či prozápadní a jeho cíli, terči a oběťmi jsou především politici a politické subjekty hlásící se k vlastenectví, obraně národních zájmů, konzervatismu a odmítající vyzbrojování Ukrajiny. Tento způsob komunikace vedený u nás zejména vrcholnými představiteli současné vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) vede pouze k radikalizaci společnosti, nenávistným projevům a násilí, tak, jak to vidíme na Slovensku. To hnutí SPD jednoznačně odmítá.

3. Fialova vláda předkládá svou důchodovou reformu do sněmovny. Pro hnutí SPD je naprosto nepřijatelná a předložíme k ní vlastní pozměňující návrhy.

Vláda Petra Fialy předložila do legislativního procesu návrh na změny v našem důchodovém systému, který by se mohl začít projednávat na schůzi Sněmovny již v tomto týdnu. Předložený materiál není důchodovou reformou, jak tvrdí vláda, ale souborem nezodpovědných a ve většině případů pro hnutí SPD nepřijatelných parametrických úprav zákona o důchodovém pojištění. Dvě z vládou navržených opatření jsou pro nás absolutně neakceptovatelná: zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let počínaje dnešními padesátníky a významné zhoršení podmínek pro výpočet důchodů již od roku 2026. Odmítáme postupné snižování důchodů dlouhodobě poctivě pracujícím lidem! Nesouhlasíme ani s rušením a omezování tzv. výchovného pro budoucí důchodce. Vládní návrh přitom neobsahuje to zásadní, což je zajištění nových příjmů do důchodového systému bez zvyšování daní a sociálního pojištění a nastavení systémové prorodinné politiky a podpory porodnosti. Hnutí SPD svůj plán důchodové reformy předložilo během vzájemných pracovních jednání již před časem ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi a jsme připraveni jej v budoucí vládě případně realizovat v praxi. Jako celek je však pro nás vládní návrh nepřijatelný a při jeho projednávání ve Sněmovně k němu předložíme řadu vlastních pozměňovacích návrhů.

4. Absolutně nesouhlasíme s vládním návrhem na zvýšení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas.

Hnutí SPD absolutně nesouhlasí s vládním návrhem na zvýšení povinných koncesionářských poplatků za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) od roku 2025. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) s podporou celé vládní koalice navrhuje zvýšit měsíční poplatek za příjem ČT na 150 korun a za ČRo na 55 korun měsíčně. Vláda chce i výrazně rozšířit okruh osob, které mají tyto poplatky povinně hradit. Nově budou muset tyto poplatky povinně platit české domácnosti i za počítače, tablety a mobily s připojením k internetu. Firmám se tyto poplatky mají progresivně zvyšovat podle počtu zaměstnanců. Podle hnutí SPD k tomuto kroku není absolutně žádný důvod, protože ČT a ČRo disponují mnohamiliardovými ročními rozpočty vybranými prostřednictvím koncesionářských poplatků a k tomu mají navíc rozsáhlé příjmy z reklamy. Přitom neplní svou základní zákonnou funkci, tedy přinášet objektivní a vyvážené politické zpravodajství a aktuální publicistiku. Ve většině evropských zemí povinný poplatek na veřejnoprávní média přitom vůbec neexistuje, uplatňuje ho pouze 9 z 27 členských států EU. Dle podílu těchto poplatků na průměrné mzdě jsou navíc tyto poplatky v ČR třetí nejvyšší v Evropě. Hnutí SPD tento vládní návrh odmítá, a naopak navrhujeme dlouhodobě úplné zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování ČT a ČRo do určité kapitoly státního rozpočtu a umožnění kontroly jejich hospodaření ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu.

5. Kvůli neschopné Fialově vládě zdražování opět zrychlilo.

Naprosto neschopná vláda Petra Fialy v poslední době opakovaně veřejně tvrdila, že má inflaci pod kontrolou a že zdražování skončilo. Oficiální údaje Českého statistického úřadu z minulého týdne ji ovšem usvědčují ze lži. V dubnu totiž spotřebitelské ceny vzrostly o 2,9 %, což bylo o 0,9 procentního bodu více než v březnu, a zdražování tak pokračuje. V meziměsíčním srovnání potom došlo k nadprůměrnému zdražení zejména u potravin. Konkrétně jde hlavně o ceny nealkoholických nápojů, vepřového masa, drůbeže a zeleniny. Naplňuje se tak varování hnutí SPD, že zvýšení nepřímých daní v rámci tzv. vládního konsolidačního balíčku povede k opětovnému nastartování růstu inflace včetně zdražování potravin. Kroky amatérské a škodlivé hospodářské politiky Fialovy vlády tak již třetím rokem vedou k propadu reálných mezd a úspor českých občanů a znemožňují obnovení hospodářského růstu, který je nezbytným předpokladem restartu české ekonomiky a snižování hrozivého deficitu veřejných rozpočtů a státního dluhu. Tato vláda není vládou odborníků a měla již dávno skončit, protože zároveň nemá podporu veřejnosti - plně vládě důvěřuje pouze dvě procenta občanů.

6. Ministr Zbyněk Stanjura (ODS) se za Vládu ČR zbaběle a alibisticky zdržel při hlasování o Migračním paktu EU, který zásadním způsobem poškozuje Českou republiku.

Ministři financí členských států EU minulé úterý definitivně schválili nový Migrační pakt EU. Ministr Zbyněk Stanjura (ODS) se za Vládu ČR zbaběle a alibisticky zdržel hlasování, přestože jde o návrhy, které zásadním způsobem poškozují zájmy českého státu a jeho občanů. Proti celému Migračnímu paktu EU se v hlasování postavilo Maďarsko a Polsko a proti jeho nejškodlivějším normám pak Slovensko, tedy státy V4. Migrační pakt EU přitom přináší nepřijatelný princip tzv. povinné solidarity, který spočívá v direktivním přerozdělování a přemísťování zejména afrických a muslimských imigrantů na základě kvót do států, které jsou masovou migrací do Evropy zasaženy méně. Z této povinnosti se lze vykoupit pouze vysokým finančním tzv. „výpalným" (20 tisíc eur ročně za jednoho odmítnutého imigranta). EU v migrační politice absolutně selhala, nedokáže zajistit střežení její vnější hranice před nelegální masovou migrací ani vyhoštění a deportace imigrantů, kteří v EU nemají právo na azyl. Hnutí SPD říká jasně, že o tom, kdo bude žít v ČR, musí rozhodovat výhradně české státní orgány na základě českého práva. Požadujeme trvalou ochranu a kontrolu našich státních hranic a požadujeme po vládě Petra Fialy (ODS) společný postup proti Migračnímu paktu v rámci států V4.

21. 5. 2024

Je čas na změnu směrem k Evropě svobodných národů!

Zveme všechny vlastence na největší veřejné mezinárodní setkání evropských vlasteneckých stran sdružených ve frakci Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu, které proběhne 23. května od 17 hodin v Praze na Václavském náměstí.

Hnutí SPD vnímá toto setkání evropských vlasteneckých stran jako velký svátek všech vlastenců, kteří jsou nespokojeni s politikou, kterou prosazují současní vrcholní představitelé EU. Jsme přesvědčeni, že je čas na změnu, která je vedena směrem k Evropě svobodných národů. Na pódiu vystoupí předsedové vlasteneckých parlamentních stran z celé Evropy. 

Identita a demokracie (ID) je politická skupina v Evropském parlamentu, která vznikla 13. června roku 2019 a navazuje na činnost frakce Evropa národů a svobody, fungující v předcházejícím volebním období Evropského parlamentu. Identita a demokracie (ID) má poslance z deseti evropských zemí, přičemž většina pochází z italské strany Lega, Národního shromáždění ve Francii a německé AfD, a co do počtu členů je šestou největší frakcí v EU. 

Frakce ID se v souladu se svým programem zaměřuje na vytváření pracovních míst a růst zaměstnanosti, zvyšování bezpečnosti, řešení nelegální imigrace a snižování byrokracie EU. V rámci priorit chce ID řešit demokratický deficit EU. Vnitrostátní parlamenty by měly mít při rozhodování EU větší slovo a měly by být respektovány výsledky demokraticky konaných referend. Pro frakci ID by národní identity měly být přijímány, respektovány a uchovávány. Každý evropský národ by měl mít právo určit své vlastní politiky podle svých vlastních potřeb. EU by měla přestat zasahovat do vnitřních záležitostí svých členských států. Frakce ID je též proti jakémukoli pokusu o zavedení rozpočtu eurozóny a přímých daní EU. V rámci zajištění větší bezpečnosti unijních občanů požaduje lepší ochranu vnějších hranic EU a účinnou návratovou politiku nelegálních imigrantů do jejich země původu. Frakce ID též prosazuje, že každý národ má právo chránit, kontrolovat a sledovat své vlastní hranice.

Za hnutí SPD zastáváme názor, že je nutné za pomoci spřátelených vlasteneckých stran zastoupených v Evropském parlamentu posilovat národní suverenitu jednotlivých unijních států, zastavit opatření vycházející z šíleného Green Dealu a účinně zamezit stále pokračujícímu příchodu nelegálních imigrantů do EU. Říkáme jasné NE euru a podpoře zbrojení na Ukrajině. Souhlasíte-li s námi, přijďte tento čtvrtek na společné setkání do Prahy, které se uskuteční na Václavském náměstí, kde již hodinu před začátkem, tedy od 16 hodiny, vystoupí hudební skupina Ortel. Těšíme se na setkání s Vámi.

17. 5. 2024                                                                        

Zásadně odmítáme navyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let!

Poslední dubnový den tohoto roku současná pětikoaliční vláda na svém zasedání jednomyslně schválila novelu zákona o důchodovém pojištění, kterou představuje jako velkou důchodovou reformu. 

Hnutí SPD naopak od Fialovy asociální vlády chce, aby byla přijata opravdová důchodová reforma, která bude mít podporu všech politických subjektů zastoupených v Poslanecké sněmovně a hlavně ji pozitivně přijali současní i budoucí příjemci penzí. Vládou navržená „reforma“ připravená ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), pouze postupně prodlužuje věk odchodu do důchodu nad hranicí 65 let a upravuje parametry výpočtu nových důchodů s cílem, aby průměrné nové důchody nerostly rychleji než průměrná mzda. To znamená, že v průběhu let 2026 až 2036 má zpomalit meziroční nárůst nově přiznaných důchodů. Vládní pětikoalice chce, aby tyto změny byly účinné od prvního ledna 2026.

Zastáváme názor, že důchodový systém musí být plně garantován státem výhradně formou jeho průběžného financování. Je pro nás nepřípustné zavádět jakoukoli podobu povinných odvodů do soukromých penzijních fondů. Odmítáme argumenty vládních politiků, že stát na financování důchodů dle současných pravidel nemá a v budoucnu nebude mít dostatek financí. Klíčové je reformovat celé ekonomické prostředí, udržet míru inflace dlouhodobě na co nejnižších hodnotách a současně maximalizovat příjmy tzv. důchodového účtu bez zvyšování sazeb sociálního pojištění.

Jde hlavně o boj proti únikům daní a pojistných odvodů na černém trhu práce, o reformu podoby zaměstnávání lidí v exekucích, o motivační podporu dobrovolného setrvání v zaměstnání lidí v předčasných i v řádných důchodech, o obsazení desítek tisíc volných pracovních míst občany, kteří se dlouhodobě práci vyhýbají a pobírají sociální dávky, o důsledné vymáhání daňových nedoplatků či o vytvoření podmínek pro zvyšování mezd. Rozhodně by stát neměl šetřit na seniorech, kteří celý život pracovali, a nyní si bezesporu zaslouží přijatelný důstojný důchod.

Jsme rádi, že současná vládní pětikoalice alespoň podporuje odpuštění odvodů při práci v důchodovém věku a nižší krácení předčasné penze lidem, kteří odpracovali 45 let, které jsme navrhli. Součástí našeho návrhu je také nastavení aktivní prorodinné politiky za účelem podpory porodnosti v pracujících rodinách, kde navrhujeme výraznější daňové zvýhodnění za vychovávané děti, zvýšení porodného, bezúročné manželské půjčky, státní či obecní podporu výstavby a provozování dostupného nájemního bydlení atd. Bude-li hnutí SPD součástí příští vlády, tak tyto své návrhy prosadí.

15. 5. 2024

Je čas na změnu směrem k Evropě svobodných národů!     

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

V Praze na Václavském náměstí proběhne ve čtvrtek 23. května v 17 h za účasti SPD velké veřejné mezinárodní setkání evropských parlamentních vlasteneckých stran. Je čas na změnu směrem k Evropě svobodných národů! Pokud bude schválena korespondenční volba, budeme usilovat o to, aby ji zrušil Ústavní soud. Polsko, Maďarsko i Slovensko hlasovaly proti Migračnímu paktu EU. Jen Fialova vláda se zbaběle zdržela. Vládní pětikoalice likviduje české stavebnictví a nepomáhá rodinám zajistit si bydlení.

1. V Praze na Václavském náměstí proběhne ve čtvrtek 23. května v 17 h za účasti SPD velké veřejné mezinárodní setkání evropských parlamentních vlasteneckých stran. Je čas na změnu směrem k Evropě svobodných národů!

V těchto dnech nacházejí všichni občané ve svých poštovních schránkách pozvánku na velké evropské setkání vlastenců a vlasteneckých stran sdružených ve frakci Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu, které proběhne 23. května od 17 hodin v Praze na Václavském náměstí. Hlavní projev přednese předseda hnutí SPD Tomio Okamura a vystoupí další představitelé parlamentních stran z celé Evropy. Těšíme se na setkání s Vámi. Před zahájením akce vystoupí od 16 hodin skupina Ortel.  

2. Pokud bude schválena korespondenční volba, budeme usilovat o to, aby ji zrušil Ústavní soud.

V minulém týdnu proběhlo v Poslanecké sněmovně druhé čtení návrhu vládních poslanců (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti) na zavedení korespondenčního hlasování českým občanům žijícím trvale či dlouhodobě v zahraniční při volbě prezidenta ČR, do Poslanecké sněmovny a do Evropského parlamentu. Hnutí SPD s tímto návrhem bytostně nesouhlasí, jelikož porušuje Ústavu, budeme nadále dělat vše pro jeho neschválení. Pokud jej Poslanecká sněmovna a Senát, kde má vládní koalice většinu, přijmou, budeme se chtít aktivně podílet na návrhu na jeho zrušení Ústavním soudem. Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelné, aby při tradičně poměrně těsných rozdílech volebních výsledků o podobě budoucí české vlády rozhodli lidé, kteří v ČR nežijí, neplatí tady daně, neumí česky, nemají k ní žádný vztah a nebudou nést následky svého hlasování. Korespondenční volba pošlapává základní ústavní principy volebního práva, a jak víme i ze zahraničních zkušeností, umožňuje podvody a manipulace při sčítání volebních hlasů. Hnutí SPD svým odporem vůči korespondenčnímu hlasování brání principy svobodných, tajných a spravedlivých voleb.

3. Polsko, Maďarsko i Slovensko hlasovaly proti Migračnímu paktu EU. Jen Fialova vláda se zbaběle zdržela.

Zástupci členských států Evropské unie (ve výboru Coreper) minulou středu schválili konečnou podobu nového Migračního paktu EU. Zástupce ČR se na pokyn Fialovy vlády opět zdržel hlasování. Ze strany Fialovy vlády jde o opakovaně neomluvitelný zbabělý a alibistický postoj. Zástupci Polska a Maďarska hlasovali proti všem deseti předloženým normám Migračního paktu, zástupce Slovenska pak hlasoval proti dvěma nejnebezpečnějším z nich. Vedoucí představitelé těchto našich partnerských zemí v rámci uskupení V4, na rozdíl od vlády Petra Fialy, jasně a opakovaně deklarovali, že se Migračním paktem EU v praxi nebudou řídit a nikdy nepřistoupí na jeho ponižující a škodlivé podmínky. Na vypracování a schválení Migračního paktu EU se za ČR nejvíce podílel ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který tím naši zemi těžce poškodil. Hnutí SPD odmítá respektovat Migrační pakt EU, který je pro naši zemi zničující, a pakliže budeme součástí příští české vlády, budeme všemi způsoby prosazovat jeho zrušení.

4. Fialova vláda likviduje české stavebnictví a nepomáhá rodinám zajistit si bydlení.

Stavební produkce v ČR v březnu klesla meziročně o 8,3 %, což je nejhorší výsledek za poslední tři roky. Objem bytové výstavby poklesl meziročně dokonce o 11,1 %. Počet nově zahájených staveb pak meziročně poklesl o katastrofálních 17,6 %! Tento rekordní pokles je způsoben zejména enormně dlouhými dobami stavebních řízení, vysokými úrokovými sazbami a významným zdražením stavebních prací a stavebních materiálů. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého statistického úřadu. V ČR jsou velmi dlouhé povolovací stavební procesy, což výstavbu nesmírně prodražuje. Stavební materiály a stavební práce od pandemie covidu zdražily o 40 %! Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením ministra Bartoše (Piráti) dokonce meziročně snížilo výdaje na podporu bydlení zhruba o třetinu a zrušilo projekt půjček na bydlení pro mladé rodiny. Hnutí SPD již léta apeluje na to, aby bytová politika byla naprostou prioritou jakékoli vlády, chceme-li podpořit porodnost v pracujících rodinách. Stát musí převzít hlavní odpovědnost za budování dostatečných kapacit cenově dostupného vlastnického i nájemního bydlení. Je nutné obnovit rozsáhlou bytovou výstavbu a nastartovat dlouhodobý projekt výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny s garancí státu. To jsou recepty hnutí SPD, které jsme připraveni realizovat v praxi, staneme-li se součástí příští vlády.

14. 5. 2024

Odmítáme korespondenční volbu, jelikož porušuje Ústavu České republiky!

Minulý čtvrtek hodinu před polednem začala v Poslanecké sněmovně mimořádná schůze, která byla svolána z podnětu koaličních poslanců, a to s jediným cílem, protlačit druhým čtením vládní novelu o korespondenční volbě občanů ze zahraničí.

Hnutí SPD tuto vládní novelu o správě voleb jednoznačně odmítá a veřejně říkáme, že protlačením korespondenční volby si chce vládnoucí pětikoalice zajistit potenciální voliče, tedy zajistit si možné hlasy pro parlamentní volby v roce 2025. Dobře si totiž spočítali, že by je po schválení této novely zákona mohlo v zahraničí volit několik set tisíc občanů, jejichž hlasy by jim pomohly pro lepší výsledky voleb, neboť v České republice jim drtivá většina občanů už nevěří. Ze strany vládních stran se jedná o pokus zmanipulování systému voleb k jejich prospěchu.

Novela vládních poslanců zavádějící korespondenční hlasování do českého volebního systému je nejnebezpečnějším průlomem do našeho ústavního systému v historii novodobé České republiky, neboť v této novele spatřujeme snahu o úplné pošlapání některých základních principů, na kterých naše ústavní právo a naše ústavní demokratické zřízení stojí. Standardní, klasická a tradiční demokracie se opírá o jeden základní princip, že volby jsou svobodné, soutěživé a spravedlivé, znemožňující jakékoliv manipulace a podvody při hlasování nebo při sčítání hlasů.

V navrhované novele spatřujeme porušení některých principů ústavního práva a ústavní demokracie. Za prvé jde o rovnost volebního práva, podle kterého má každý volič jeden hlas a váha všech hlasů je stejná, což zahrnuje i pravidlo, že každý volič má v každých konkrétních volbách stejné možnosti a stejné podmínky hlasování. Za druhé je to přímost volebního práva, dle kterého je příslušné hlasování prováděno vždy přímo, konkrétním a jasně identifikovatelným voličem. Toto právo volit nesmí být žádným způsobem převedeno na jinou osobu. Za třetí jde o tajnost hlasování. Tato zásada znamená, že nesmí být možné jakkoliv spojit voliče s odevzdaným hlasem a nikdo nesmí vědět, jak konkrétní volič hlasoval. Absolutně nikdo jiný, kromě voliče samotného. Dále bych mohl pokračovat a zeširoka popisovat naše obavy, proč tuto novelu zásadně odmítáme.

Jsme přesvědčeni, že předložená novela o správě voleb upravující podmínky korespondenční volby občanů ze zahraničí porušuje základní principy svobodných a důvěryhodných voleb, čímž ohrozí principy demokracie. Lidé nebudou věřit, že volby jsou skutečně důstojné, spravedlivé a kontrolovatelné. Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelné, aby při tradičně poměrně těsných rozdílech volebních výsledků o podobě budoucí české vlády rozhodli lidé, kteří v ČR nežijí, nemají k ní žádný vztah a nebudou nést následky svého hlasování. Za hnutí SPD jsme dali k této novele návrh na zamítnutí celého tohoto sněmovního tisku.

Bude velmi důležité, aby všichni naši příznivci a podporovatelé přišli ke všem třem volbám konaných v letošním roce a pak k těm nejdůležitějším, parlamentním volbám v roce 2025, a v rámci nich odevzdali své hlasy kandidátům našeho hnutí SPD. Hnutí SPD své sliby plní a občané České republiky jsou pro nás vždy na prvním místě!

7. 5. 2024

Volby do Evropského parlamentu budou referendem o škodlivé vládě Petra Fialy!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

čeští vlastenci v druhé světové válce položili život za náš národ a suverénní stát v boji proti diktátu a tyranii Německa. Odmítáme vyzbrojování Ukrajiny ze strany Fialovy vlády. Chceme mírová jednání a zastavení krveprolití. Ze všech sil se budeme snažit, aby neprošla korespondenční volba prosazovaná pětikoalicí, která popírá demokratické principy a ústavu a nahrává volebním podvodům. Nesouhlasíme s vládní důchodovou reformou, která zvyšuje věk odchodu do důchodu a snižuje výši vyplácených penzí. Situace okolo výměny Heleny Langšádlové za Pavla Tuleju na pozici tzv. ministra pro vědu demonstruje absolutní zoufalost a personální nouzi vládní TOP 09. Na Václavském náměstí v Praze proběhne 23. května v 17 hodin veřejné setkání evropských vlasteneckých stran z naší evropské frakce Identita a demokracie. Eurovolby budou také referendem o škodlivé vládě Petra Fialy.

1. Čeští vlastenci v druhé světové válce položili život za náš národ a suverénní stát v boji proti diktátu a tyranii Německa.

V těchto květnových dnech si opět připomínáme konec druhé světové války v Evropě a definitivní porážku nacistického Německa. Tyranii německého nacismu zaplatilo životem na 365 tisíc občanů tehdejšího Československa, přičemž šlo především o oběti rasové nenávisti vůči Židům. Za svobodu tehdejšího Československa padlo na našem území 140 tisíc vojáků Rudé armády, 60 tisíc vojáků rumunské armády a tři sta vojáků armády USA. Desítky tisíc československých vlastenců zahynuly či padly v německých koncentračních vyhlazovacích táborech, na popravištích a v boji s Němci v rámci zahraničního i domácího odboje. Tito hrdinové umírali za svobodné Československo, za naši zemi a za náš národ ve válce proti diktátu a tyranii Berlína. Všechny tyto oběti nás zavazují k obraně naší svobody, demokracie a suverénní existence našeho státu a národa. V této souvislosti je rovněž nutné připomenout, že Německo nám dosud dle platných mezinárodních smluv dluží několik bilionů korun válečných reparací.

2. Odmítáme vyzbrojování Ukrajiny ze strany Fialovy vlády. Chceme mírová jednání a zastavení krveprolití.

Hnutí SPD odmítá iniciativu vlády Petra Fialy (ODS) na nákup 500 tisíc kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu, ke které se dosud přihlásily dvě desítky států. Tuto iniciativu naopak nepodpořilo například Slovensko, Maďarsko anebo Rakousko. Naše veřejnost má právo vědět, kolik to stojí a za jakých podmínek se tato munice kupuje, což vláda Petra Fialy tají. Pětikoaliční vláda (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) a elitářští politici z EU ani po dvou letech od začátku tohoto konfliktu bohužel stále nepochopili, že posílat zbraně a munici na Ukrajinu a zároveň poskytovat ve státech EU dočasnou ochranu zhruba 650 tisícům ukrajinských mužů v branném věku, z toho 95 tisíc na našem území, nedává smysl. Odmítáme další zabíjení v tomto konfliktu, které právě dodávky zbraní a munice dále eskalují. Proto hnutí SPD vyzývá vládu Petra Fialy, aby namísto prodlužování války iniciovala mírová jednání vedoucí k ukončení krvavého konfliktu na Ukrajině.

3. Ze všech sil se budeme snažit, aby neprošla korespondenční volba prosazovaná pětikoalicí, která popírá demokratické principy a ústavu a nahrává volebním podvodům.

V tomto týdnu bude probíhat vládní koalicí svolaná mimořádná schůze Sněmovny, která má na programu druhé čtení návrhu vládních poslanců na zavedení korespondenčního hlasování ve volbách. Konkrétně jde o možnost korespondenčního hlasování pro české občany trvale nebo dlouhodobě žijící v zahraničí, a to už pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025. Návrh neprošel standardním připomínkovým řízením a neprojednala jej Legislativní rada vlády. Vykazuje tak zásadní věcné a technické vady, ale hlavně je zcela v rozporu s českou Ústavou, která definuje základní principy volebního práva: všeobecnost, rovnost, přímost a tajnost hlasování. Tyto zásady vládní návrh porušuje. Navíc čeští občané v zahraničí mohou již v současnosti hlasovat fyzicky na našich zastupitelských úřadech. Hnutí SPD uzákonění korespondenčního hlasování principiálně odmítá jako útok na svobodu, regulérnost a legitimitu voleb. Korespondenční hlasování rovněž umožňuje rozsáhlé manipulace při sčítání odevzdaných hlasů, jak víme ze zahraničních zkušeností. I proto Francie v roce 1975 tento typ hlasování zrušila. Strany vládní koalice se tak zavedením korespondenčního hlasování pro volby v zahraničí v souběhu s rozšířením možnosti získat české občanství potomkům emigrantů až do 4. generace pokoušejí odvrátit prohru v příštích volbách. Hnutí SPD bude bránit principy svobodných, spravedlivých, rovných, přímých a tajných voleb v souladu s Ústavou ČR ze všech sil a všemi legálními nástroji a prostředky.

4. Nesouhlasíme s vládní důchodovou reformou, která zvyšuje věk odchodu do důchodu a snižuje výši vyplácených penzí. 

Fialova vláda představila minulý týden návrh změn důchodového systému. Podle hnutí SPD není předložený materiál důchodovou reformou, ale souborem nezodpovědných parametrických úprav zákona o důchodovém pojištění. Dvě z vládou navržených opatření jsou pro hnutí SPD naprosto nepřijatelná. Jedná se o zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let a snižování poměru důchodu vůči předchozí mzdě oproti současnému stavu pro lidi, kteří půjdou do důchodu po roce 2026. Neakceptovatelné je pro nás i rušení a omezování tzv. výchovného pro ty příjemce důchodů, kteří vychovali děti. Vládní návrh také zcela rezignuje na to nejpodstatnější. Tím je hledání nových příjmů do důchodového systému bez zvyšování daní a sazby důchodového pojištění a nastavení aktivní prorodinné politiky za účelem podpory porodnosti v pracujících rodinách. My jsme svůj koncept důchodové reformy ministru Jurečkovi předložili. Jako celek je však pro nás vládní návrh nepřijatelný a při jeho projednávání ve Sněmovně k němu předložíme řadu vlastních pozměňovacích návrhů.

5. Situace okolo výměny Heleny Langšádlové za Pavla Tuleju na pozici tzv. ministra pro vědu demonstruje absolutní zoufalost a personální nouzi vládní TOP 09.

Situace okolo výměny Heleny Langšádlové za Pavla Tuleju (TOP 09) na pozici tzv. ministra pro vědu, výzkum a inovace jednoznačně demonstruje absolutní personální nouzi vládní TOP 09, manažerskou neschopnost její předsedkyně Markéty Pekarové Adamové i zbytečnost této vládní pozice. Hnutí SPD dlouhodobě zastává názor, že tato funkce nemá vůbec existovat, obdobně jako posty ministra pro evropské záležitosti Dvořáka (STAN) a ministra-předsedy Legislativní rady vlády Šalamouna (Piráti) s jejich drahými administrativními aparáty. Jde o plýtvání penězi daňových poplatníků ve snaze uspokojit personální nároky všech pěti stran vládní koalice. Agenda vědy, výzkumu a inovací přirozeně patří do struktury ministerstva školství. Helena Langšádlová byla v roli ministryně pro vědu, výzkum a inovace, kterým se nikdy v životě nevěnovala, zcela neviditelná. TOP 09 namísto ní na tuto pozici navrhla Pavla Tuleju, u kterého se vzápětí prokázaly zásadní pochybnosti o kvalitě a věrohodnosti jeho vědecké práce, pro které musel na svou kandidaturu rezignovat ještě před svým jmenováním, což je ostudné. Podle hnutí SPD se jedná o další velké selhání vládní koalice.

6. Na Václavském náměstí v Praze proběhne 23. května v 17 hodin veřejné setkání evropských parlamentních vlasteneckých stran z naší evropské frakce Identita a demokracie. Eurovolby budou také referendem o škodlivé vládě Petra Fialy.

Ve všech krajích v současné době probíhají veřejné debaty s našimi kandidáty do Evropského parlamentu. Tyto volby, které jsou plánovány na 7. a 8. června, budou zároveň referendem o vládě Petra Fialy, které v současné době plně důvěřují pouhá 2 % občanů. Chtěli bychom širokou veřejnost zároveň také pozvat na veřejné setkání evropských vlasteneckých stran sdružených ve frakci Identita a demokracie dne 23. května od 17 hodin do Prahy na Václavské náměstí. Chceme mír, ne válku. Prosazujeme právo na referendum o EU, chceme peníze Čechům, ne Ukrajině, a říkáme jasně NE migraci, euru a válce. Podpořte také svým hlasem naše kandidáty do Evropského parlamentu, kteří budou tvrdě hájit zájmy České republiky.

7. 5. 2024

V těchto dnech si připomínáme ukončení druhé světové války v Evropě!

Každoročně si začátkem května připomínáme osvobození Československa od německého nacismu v roce 1945, které zároveň znamenalo ukončení druhé světové války. Naše úcta náleží příslušníkům všech armád, kteří se na osvobození podíleli.    

Čeští občané se hned od počátku nesmířili s nacistickou okupací v roce 1939, kdy bojovali proti nacistickému Německu prakticky na všech frontách druhé světové války, desetitisíce z nich se zapojilo do domácího odboje. To mělo za následek ztráty na životech Čechů přímo v boji proti nacistům, popravy aktivních odbojářů nebo perzekuci jejich rodin. Celá řada pro veřejnost často bezejmenných, obyčejných lidí prokázala své hrdinství v rámci pomoci těm, kteří aktivně se zbraní bojovali proti nacistickému Německu, čímž ve zlomových okamžicích prokázali velkou míru vlastenectví.

Hnutí SPD považuje za důležité připomínat si tyto hrůzné události spojené s druhou světovou válkou a dětem vysvětlovat, co se tehdy dělo, a čím si prošli naši předkové. O život přišlo mnoho pravých vlastenců, kteří se různou formou stavěli nacistům na odpor proto, že chtěli bránit svou rodnou vlast. Desítky tisíc československých vlastenců zahynuly či padly v německých koncentračních vyhlazovacích táborech, na popravištích a v boji s Němci v rámci zahraničního i domácího odboje. Podle zveřejněných výstupů a výsledků bádání historiků Vojenského ústředního archivu v Praze činí počet obětí německého nacismu více než 340 tisíc osob v rámci celého někdejšího československého státu.

Odsuzujeme jakékoli válečné řešení konfliktů a zastáváme názor, že válka není řešením. Mějme na paměti to, co způsobila druhá světová válka. Mír je základním pilířem lidského pokroku a prosperující společnosti. V dnešní době je však realita taková, že svět je pohlcen neustálými konflikty a válkami, které přinášejí utrpení a ztráty na životech. Mír není pouze absencí války, ale stavem, ve kterém je zajištěna spravedlnost, lidská důstojnost a respektování lidských práv. Proto požadujeme, aby se všechny strany konfliktů zavázaly k dodržování Charty Spojených národů, mezinárodního práva a ochraně civilního obyvatelstva.

Od současné vlády požadujeme, aby v první řadě zajistila bezpečnost našich občanů a obranu České republiky. Velký ohlas našich občanů zaznamenáváme na petici hnutí SPD s názvem: „Petice občanů České republiky za mír a proti válce.“ Pro nás jsou naši občané a zajištění jejich bezpečnosti vždy na prvním místě.

3. 5. 2024

Hnutí SPD požaduje referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie!      

Dne 1. května si Česká republika zrekapitulovala 20 let od vstupu do Evropské unie. V době vstupu byla většina lidí plná očekávání ze slibovaného rozvoje a prosperity republiky. Dnes ale díky prosazované politice vrcholnými unijními představiteli a nikým nevolenými nekompetentními bruselskými úředníky zejména za poslední roky, stále více lidí začíná pochybovat o nutnosti našeho členství v této instituci.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je vlastenecké a demokratické hnutí, které v souladu se svým dlouhodobým programem vede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Zastáváme názor, že současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu s cílem oslabení a likvidací národních států a národů Evropy. Součástí tohoto projektu je řízená islamizace Evropy, kdy probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. Nechceme být provincií EU, chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku, a proto jsme pro naše vystoupení z EU.

Současná EU nám přinesla likvidaci značné části politické a ekonomické suverenity a na základě svých nesmyslných nařízení nás připravila o energetickou nezávislost, nebo o potravinovou soběstačnost. Podporou masové imigrace přispívá EU k ohrožení bezpečnosti našich občanů, kdy za celou dobu od velké masové migrace v roce 2015 nenašla žádný účinný nástroj, jak zabránit vstupu imigrantům do unijních zemí. Tomu, že to vyřeší nový Migrační pakt EU, nemůže žádný rozumně uvažující občan věřit. V rámci plnění nesmyslných opatření vycházejících z Green Dealu likviduje EU náš průmysl i zbytky zemědělství a ztěžuje život našim občanům. Jako příklad uvedu požadavky na zateplení budov nebo připravovaný zákaz používání plynových kotlů. 

V současné době se navíc EU stále více zadlužuje za nákup vysoce předražených útočných zbraní pro boje na Ukrajině, namísto toho, aby iniciovala jednání o ukončení tohoto konfliktu. Tím automaticky zadlužuje i naší republiku, s čím Fialova probruselská vláda souhlasí, ale aby vydala potřebné finance například našim seniorům, rodinám s dětmi, zdravotně postiženým občanům nebo navýšila platy zaměstnancům, na to prý údajně nejsou peníze.  

Hnutí SPD jako jediná parlamentní strana prosazuje referendum o vystoupení České republiky z Evropské unii. Chceme, aby čeští občané mohli znovu rozhodovat o své zemi a aby nám nevládl Brusel. Toho se ale současná pětikoaliční vláda bojí, neboť si je vědoma, že lidé ztrácí v EU důvěru. Většina z občanů, co podpořili náš vstup do EU před 20 lety, tak by nyní hlasovala opačně. Velmi zajímavé výsledky vzešly dle idnes.cz z provedeného průzkumu, ve kterém se mladí čeští občané vyjádřili, jak by se rozhodovali v referendu o vystoupení z EU. Z celkového počtu mladých respondentů od 18 do 35 let by naše setrvání v EU podpořilo pouze 43,3 procent.

Prosazujeme úzkou spolupráci suverénních a svobodných evropských států, žádná nařízení z Bruselu. Pokud s námi souhlasíte, podpořte naše kandidáty v rámci voleb do Evropského parlamentu v červnu toho roku.

30. 4. 2024

Prosazujeme snížení daní a odvodů sociálního pojištění pro pracující rodiče!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Evropská unie nám během dvaceti let členství přinesla likvidaci politické i ekonomické suverenity a nyní nám přináší islamizaci i zničení průmyslu, energetiky a zemědělství. České domácnosti vloni platily za elektřinu nejvíce v celé EU, přestože ČR vyvezla takřka největší objem elektřiny ze všech členských států EU. SPD má recept na levnou elektřinu. Hnutí SPD podporuje pracující rodiny s dětmi. Prosazujeme dostupné bydlení, snížení odvodů sociálního pojištění a snížení daní pro pracující rodiče. Odmítáme omezení práva držet zbraň a perzekuci vlastníků zbraní, které prosazuje Fialova vláda. Prosazujeme zrušení ministerských postů pro evropské záležitosti, pro vědu i pro legislativu. Ministerstva nemají být zbytečnými pašalíky pro představitele pětikoalice.

1. Evropská unie nám během dvaceti let členství přinesla likvidaci politické i ekonomické suverenity a nyní nám přináší islamizaci i zničení průmyslu, energetiky a zemědělství.

Prvního května si připomeneme 20 let od vstupu do Evropské unie. Ten nám přinesl likvidaci značné části politické a ekonomické suverenity. Evropská unie je výtvorem globalistů a prosazuje likvidaci suverénních národních států, tradičních křesťanských hodnot, občanských svobod a prostřednictvím svých regulací a pseudozelené ideologie i likvidaci ekonomiky. Unie otevřeně podporuje masovou imigraci a islamizaci Evropy. EU nás dovedla ke ztrátě potravinové soběstačnosti a prostřednictvím Green Dealu likviduje i naši energetickou nezávislost, náš průmysl i zbytky zemědělství. Již v současnosti jsou odhady, že Brusel rozhoduje o 85 procentech legislativy platné v národních státech (údaje německého ministerstva spravedlnosti i známého experta na evropskou integraci Michaela Brutera z London School of Economics). Proto hnutí SPD jako jediná parlamentní strana prosazuje referendum o Evropské unii. Chceme, aby čeští občané mohli znovu rozhodovat o své zemi a aby nám nevládl Brusel. Prosazujeme úzkou spolupráci suverénních a svobodných evropských států. Na to, abychom spolu mohli spolupracovat, obchodovat a na to, abychom mohli cestovat po Evropě a studovat v evropských zemích, nepotřebujeme jednotný evropský superstát. Na to nám stačí organizace suverénních států například po vzoru Evropského sdružení volného obchodu (EFTA). 

2. České domácnosti vloni platily za elektřinu nejvíce v celé EU, přestože ČR vyvezla takřka největší objem elektřiny ze všech členských států EU. SPD má recept na levnou elektřinu.

České domácnosti v loňském roce platily za elektřinu nejvíce v celé EU, přestože ČR současně vyvezla takřka největší objem elektřiny ze všech členských států EU. Češi totiž platili vloni za elektřinu nejvíce ze všech zemí EU po přepočtu na tzv. paritu kupní síly. A přitom ČR vyvážela čtvrtý největší objem elektřiny v rámci zemí EU. Jde o ekonomickou anomálii, a hlavně o důsledek katastrofální energetické politiky EU a neschopnosti a neochotě Fialovy vlády jí efektivně čelit. Navzdory už tak vysokým cenám elektřina v ČR loni ve druhém pololetí dále zdražovala druhým nejvyšším tempem v EU. Meziročně tak stoupla cena elektřiny v ČR o 83 %. Více elektřiny než ČR vloni ze zemí EU vyvezly jen Francie, Švédsko a Nizozemsko, spotřebitelé v těchto státech ovšem měli výrazně nižší ceny elektřiny než domácnosti v ČR. Nejnižší ceny elektřiny v EU byly vloni v Maďarsku, přestože Maďarsko je čistým dovozcem elektřiny. Všechna tato data dokládají tragickou nekompetentnost vlády Petra Fialy, jež nedokáže českým občanům zajistit nízké ceny elektřiny, kterou v ČR v dostatečném množství a levně vyrábíme. Recept SPD je jasný a hovoříme o něm dlouho: zastropovat ceny elektřiny přímo u jejích výrobců a následně i u dodavatelů, a to vše ve prospěch koncových zákazníků. Cestou k tomu je i stoprocentní státní vlastnictví společnosti ČEZ, která je z hlediska výroby, cenotvorby a distribuce elektřiny rozhodujícím subjektem v ČR. Je rovněž nezbytné prodávat v ČR vyrobenou elektřinu přímo, bez zahraničních prostředníků a komoditních burz, jejím českým spotřebitelům. Současně musíme jako stát odmítnout nařízení EU v oblasti energetiky vyplývající z projektu Green Deal a ze systému emisních povolenek EU. Musíme si zachovat suverenitu v rozhodování o podobě našeho energetického mixu a urychleně rozšířit kapacity našich jaderných elektráren. To je cesta k zachování naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti.

3. Hnutí SPD podporuje pracující rodiny s dětmi. Prosazujeme dostupné bydlení, snížení odvodů sociálního pojištění a snížení daní pro pracující rodiče.

Vládní KDU-ČSL minulý týden na konferenci o rodinné politice navrhla, aby bezdětní lidé nad 35 let odváděli vyšší sociální pojištění než ostatní občané. V současné době odvádějí všichni zaměstnanci ze své hrubé mzdy na sociální pojištění 7,1 %. Pokud by lidovecký návrh prošel, platili by bezdětní lidé nad 35 let sociální pojištění ve výši 9,1 % z hrubé mzdy. To je pro nás v SPD nepřijatelné! My chceme jít v oblasti podpory rodin a porodnosti jinou cestou a v uplynulých letech jsme v tomto ohledu předložili již mnoho konkrétních legislativních návrhů. Další opatření jsou součástí naší koncepce důchodové reformy. Navrhujeme snížení odvodů sociálního pojištění pro pracující rodiče vychovávající řádně své nezletilé děti, a to ve dvou variantách: Buď zavedením slevy na sociálním pojištění, anebo snížením jeho sazby. Řádná výchova dětí musí být zohledněna i ve výši starobního důchodu. Nechceme rušit tzv. výchovné (což Fialova vláda chce) a chceme zvýšit procentní složku starobního důchodu za každé vychované dítě. Ale to je pouze začátek. Prorodinná politika musí být mnohem širší a musí mít systémový charakter, zejména nyní, kdy dramaticky klesá porodnost. Předložili jsme návrh na výrazné zvýšení daňových zvýhodnění na děti, zejména, co se týče třetího (a každého dalšího) dítěte v rodině, který by pracujícím rodinám více dětí přinesl až 100 000 korun ročně čistého navíc. Stát musí převzít plnou odpovědnost za bytovou politiku a zajistit pro mladé lidi dostatečné kapacity cenově dostupného bydlení. My v SPD navíc přicházíme s projektem výhodných manželských a rodinných půjček se státní garancí a podporou se splácením hypotečních úvěrů rodinám v době, kdy jeden z partnerů pečuje v domácnosti o dítě do 3 let. Toto povede k růstu porodnosti v pracujících rodinách. Naopak Fialova vláda provozuje protirodinnou politiku. S přímou podporou lidovců od 1. ledna 2024 sebrala rodinám s předškolními dětmi až 44 000 korun čistého ročně, když jim zcela zrušila slevu na dani v podobě tzv. školkovného a razantně jim omezila přístup ke slevě na manželku či manžela v domácnosti. A teď chce namísto pozitivní podpory rodin trestat bezdětné lidi, což je naprosto amorální politika.

4. Odmítáme omezení práva držet zbraň a perzekuci vlastníků zbraní, které prosazuje Fialova vláda.

Vláda Petra Fialy minulou středu schválila velmi kontroverzní novelu zákona o zbraních. Touto změnou by mj. došlo k prolomení letitého pravidla, že právo na držení zbraně je v případě bezúhonných občanů po splnění zákonných podmínek nárokové. Nyní by bylo nahrazeno zásadou, že povolení držet zbraň bude vydáváno na základě neprůhledného individuálního úředního posouzení. Pokud by tato novela nabyla účinnosti, zavedla by se obchodníkům se zbraněmi povinnost hlásit tzv. podezřelé nákupy a policii by se výrazně zvýšily pravomoci v oblasti provádění domovních prohlídek a zabavování zbraní jejich legálním držitelům. Zavádí se rovněž institut preventivního zabavení zbraně. Policie by tak nově mohla zadržovat zbraně v případech, kdy o jejich držiteli získá informaci, že může představovat „vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek nebo bezpečnost", což je snadno (i politicky) zneužitelné a pro hnutí SPD nepřijatelné. I proto, že v takovém případě nejsou v návrhu zákona pro toto zadržení zbraní uvedeny žádné časové lhůty a neexistuje zde ani možnost využít opravný prostředek (odvolání), což je v právním státě neakceptovatelné. Proti této novele zákona o zbraních protestují odborné asociace i podnikatelské svazy. Respektujeme, že vydání zbrojního průkazu a právo držet zbraň musí vycházet ze splnění přísných zákonných podmínek, z absolvování odborné zkoušky a z lékařských testů a že cílem tohoto procesu musí být minimalizace zneužití držení zbraně. Ale současně odmítáme bezdůvodnou státní šikanu občanů legálně držících zbraně, kde hrozí i politické zneužití policejních složek a pošlapání zásad právního státu.

5. Prosazujeme zrušení ministerských postů pro evropské záležitosti, pro vědu i pro legislativu. Ministerstva nemají být zbytečnými pašalíky pro představitele pětikoalice.

Hnutí SPD považuje odchod ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové (TOP 09) z vlády za logické vyústění její dlouhodobé nečinnosti a nevýraznosti i jako projev hluboké personální nouze její mateřské strany TOP 09. Od vzniku Fialovy vlády konzistentně říkáme, že tato funkce, stejně tak jako pozice ministra pro evropské záležitosti i post ministra-předsedy Legislativní rady vlády, jsou naprosto zbytečné a drahé trafiky zřízené pouze za účelem toho, aby byly uspokojeny mocenské zájmy všech pěti stran vládní koalice. Tyto pozice nemají mít ministerský statut a úřady, které jsou s nimi spojené (a do velké míry pouze kvůli nim uměle vytvořené), nemají mít charakter ministerstev. I dle tzv. kompetenčního zákona mají být oblasti vědy a výzkumu součástí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Právě tam by také měla být tato agenda znovu zařazena a měl by jí řídit nestranický odborník - manažer s dlouhodobými zkušenostmi v těchto oborech. Její vládní pozice i s veškerým příslušenstvím má být podle nás zrušena. Ministerstva mají být nejvyšší úřady státní správy s reálnou a logickou agendou a věcnou náplní, nikoli zbytečnými pašalíky pro představitele pětikoaličních vládních stran, které pouze zatěžují státní rozpočet.

30. 4. 2024

V hnutí SPD si vážíme všech slušných a pracujících občanů!

Zítra ve středu 1. května si připomínáme Svátek práce, který je uznáván téměř po celém světě. V českých zemích se poprvé tento svátek slavil v roce 1890 a oslavy proběhly na Střeleckém ostrově v Praze.

V hnutí SPD ctíme Svátek práce, neboť víme, že všichni ti, co mohou pracovat a pracují, si plně zaslouží naši podporu. Současná Fialova vláda si našich pracujících neváží a jejich problémy se ani nesnaží řešit. Reálná průměrná mzda se na základě údajů Českého statistického úřadu o vývoji mezd za celé období vládnutí pětikoaliční vlády stále propadá a klesla celkem o jedenáct procent. Aktuálně více jak dvě třetiny českých zaměstnanců nedosáhnou na minimální důstojnou mzdu (45.573 korun hrubého měsíčně) a dle aktuální analýzy expertů Platformy pro důstojnou minimální mzdu se pod tuto hranici jenom za loňský rok propadlo dalších 184.000 zaměstnanců.

Za vše je plně zodpovědná Fialova vláda, které ekonomické podmínky pracujícím navíc ještě zhoršuje, neboť musíme vzít v úvahu, že letos zatím zůstává zaměstnancům nominálně stejná hodnota platu, pak je tu inflace a zároveň menší objemy peněz, takže kromě tarifních složek, které zůstávají stejné, budou netarifní složky nižší, a zároveň tu máme změnu z daňového balíčku, která kromě zvýšení daní a zrušení některých benefitů nově odečítá z platu pojistné na nemocenskou. Důstojné mzdy jsou klíčovým předpokladem slušné životní úrovně poctivě pracujících lidí, včetně jejich důstojného zabezpečení v budoucím důchodu. Stát by si měl vážit všech pracujících a vytvářet jim co nejlepší podmínky k výkonu zaměstnání. Proto odmítáme návrh, který nedávno představila Národní ekonomická rada vlády v rámci plánu na pomoc ekonomice, spočívající v prosazení výpovědi bez udání důvodu. Naopak plně podporujeme navýšení platů všem zaměstnancům, kdy prosazujeme, aby proběhlo co nejdříve a toto zvýšení by mělo minimálně kopírovat inflaci. 

K prvnímu květnovému dnu se u nás pojí též „svátek lásky“, ke kterému patří tradice, že by každá dívka měla být políbena pod rozkvetlou třešní, kdy polibek jí zaručí krásu a mládí. S tímto zvykem úzce souvisí stavění májek mladými chlapci před domy svých děvčat, což se praktikuje hlavně na vesnicích. K tradicím patří i večer před prvním květnovým dnem. Filipojakubská noc, čili „pálení čarodějnic“ je lidový zvyk spojený s pálením ohňů.

Zítřejší státní svátek a z něj vyplývající pracovní volno zajisté většina lidí využije k odpočinku, ke sportu nebo aktivitám vycházejících z národních tradic. Hnutí SPD jako vlastenecké hnutí hájící národní suverenitu a podporující naši kulturu a tradice všechny tyto aktivity podporuje.

26. 4. 2024   

O petice hnutí SPD je mezi občany po celé České republice neustále velký zájem!

Jsme jedním z prvních politických subjektů, které začalo hned od svého vzniku hájit ve velké míře oprávněné zájmy občanů, kteří nám dali podněty k vypracování petic, které následně mohli u řádně označených petičních stánků podepisovat.

Vždy, když se v naší společnosti vyskytnou závažná témata, kterými se současná vláda nechce zabývat, sepíše hnutí SPD příslušnou petici, za kterou zodpovídá petiční výbor a následně ji naši členové a příznivci předkládají občanům k podpisu u řádně označených petičních stánků. Ty naše hnutí zajišťuje na území celé republiky, většinou ve středu měst nebo na veřejných prostranstvích, kam mají občané volný přístup. V současné době naši členové sbírají podpisy pod čtyři petice a pevně věřím, že začátkem měsíce května budeme mít u některých petic více než 10.000 podpisů, abychom je oficiálně předali na Petiční výbor Poslanecké sněmovny k dalšímu postupu.

Petiční výbor tak podle zákona o právu petičním (č. 85/1990 Sb.) zaslanou petici posoudí a vyřídí. Jde-li o petici celospolečenského významu nebo pokládá-li to výbor za vhodné, rozhodne, zda vyslechne petenta nebo zástupce petentů a zda požádá o účast na jednání příslušného člena vlády, vedoucího jiného ústředního správního úřadu nebo představitele územní samosprávy. V případech, kdy petici podpoří nejméně 10.000 petentů, tak výbor postupuje vždy. SPD již před dvěma lety sesbíralo dostatek podpisů od občanů pod petice proti přijímání nelegálních imigrantů (podepsalo 18.421 občanů) a proti přijetí eura, kdy obě tyto petice již byly předloni v tomto volebním období veřejně projednány ve Sněmovně. Velký ohlas u občanů měla i petice za referendum o vystoupení z EU (podepsalo 13.104 občanů), petice za zachování české koruny jako měnové jednotky ČR a petice proti povinnému covid očkování a za uznání protilátek. Všechny tyto petice byly již také projednány v Poslanecké sněmovně.

Petice je písemně podaná žádost občanů, tzv. petentů, buďto parlamentu či jinému zastupitelskému orgánu, nebo vládě či hlavě státu, případně jinému orgánu státní a veřejné moci. Petiční právo patří do politických práv. V České republice je petiční právo garantováno na ústavní úrovni čl. 18 Listiny základních práv a svobod a provedeno pak zákonem ze dne 27. března 1990, č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a nařízením Min. vnitra č. 27/2004, o vyřizování peticí, stížností, oznámení a podnětů. Petice může spočívat ve formulování určité žádosti, návrhu nebo stížnosti a lze se s ní obracet na všechny orgány státní správy i územní samosprávy ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Výkon petičního práva je chráněn, nemůže mu v něm být nikomu bráněno a zároveň nikdo nesmí být pro jeho výkon postihován. Stejně tak nelze nikoho k podpisu petice nutit. 

Aktuálně mají největší ohlas mezi lidmi petice za mír a proti válce, za zachování české koruny jako měnové jednotky ČR, petice proti přijímání nelegálních imigrantů a petice za právo na referendum. Text těchto petic je všem občanům dostupný na našich webových stránkách (www.spd.cz). Naši zástupci budou nadále realizovat ve městech v rámci celé republiky petiční stánky, kde budou mít občané možnost petice podepsat.

24. 4. 2024

Chceme všestranně podpořit pracující rodiny s dětmi a stimulovat porodnost!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda rekordně zadlužuje Českou republiku. Cílem hnutí SPD je postupné snižování deficitu našich veřejných rozpočtů a vyrovnané hospodaření státu. V rozporu s tvrzením ministra vnitra Rakušana Migrační pakt EU neobsahuje žádnou výjimku pro ČR z povinnosti přijímat migranty, anebo za ně platit. Hnutí SPD nebude pakt respektovat. Aktuálně 67 % českých zaměstnanců nedosáhne na minimální důstojnou mzdu. Hnutí SPD chce všestranně podpořit pracující rodiny s dětmi a stimulovat porodnost. Evropská unie schválila v rámci Green Dealu ekonomicky likvidační opatření pro Českou republiku a její občany, které ještě více rapidně zdraží bydlení. Pětikoalice neumožnila demokratickou kontrolu Bezpečnostní informační služby, což vzbuzuje pochybnosti o fungování této tajné služby.

1. Fialova vláda rekordně zadlužuje Českou republiku. Cílem hnutí SPD je postupné snižování deficitu našich veřejných rozpočtů a vyrovnané hospodaření státu.

Ministerstvo financí informovalo o tom, že se český státní dluh v letošním prvním čtvrtletí zvýšil o 109,9 miliardy korun na celkových rekordních 3,221 bilionu korun. Na každého občana ČR tak v průměru připadá dluh ve výši 295 480 korun. Jednou z příčin nárůstu státního dluhu je další prodej státních dluhopisů. To dramaticky zdražuje výdaje státního rozpočtu na tzv. dluhovou službu, což vede k výraznému nárůstu deficitu našich veřejných financí. Jen letos směřuje ze státního rozpočtu na splátky státního dluhu přes 94 miliard korun. Za posledních pět let se zadlužení ČR zvýšilo už o téměř 1,5 bilionu korun. Přičemž vláda Petra Fiala plánuje za čtyři roky svého vládnutí zadlužit ČR o více než jeden bilion korun, což je zhruba třetina našeho celkového státního dluhu, zatímco doba jejího vládnutí bude tvořit jen devítinu období od změny režimu v listopadu roku 1989. Dynamický růst deficitu veřejných rozpočtů je i jedním z hlavních důvodů dlouhotrvající vysoké inflace – a tudíž i poklesu reálných příjmů a životní úrovně českých občanů. Podstatná část státního dluhu je pak spojena s členstvím ČR v EU a s platbami a povinnostmi, které z tohoto členství vyplývají. Cílem hnutí SPD je postupné snižování deficitu našich veřejných rozpočtů a vyrovnané hospodaření státu. To předpokládá důsledné vymáhání daňových nedoplatků (jen za rok 2022 se jedná o 100 miliard korun) a zdanění stamiliard korun vyváděných nadnárodními firmami z ČR do zahraničí. Na straně výdajů pak musí jít především o razantní omezení veškerých zbytných výdajů do zahraničí, např. v podobě předražených nákupů zbraní a vojenské techniky, odvodů do rozpočtu EU a záruk za její dluhy, anebo financování konfliktu na Ukrajině. Český státní rozpočet musí být primárně určen na zabezpečení klíčových veřejných služeb typu zdravotnictví, školství a sociálního systému (včetně důstojných důchodů) a na podporu českým občanům a českým firmám a podnikatelům.

2. V rozporu s tvrzením ministra vnitra Rakušana Migrační pakt EU neobsahuje žádnou výjimku pro ČR z povinnosti přijímat migranty, anebo za ně platit. Hnutí SPD nebude pakt respektovat.

V minulém týdnu probíhala ve Sněmovně mimořádná, opozicí svolaná, schůze na téma Migračního paktu EU, který byl nedávno schválen Evropským parlamentem. Česká vláda se od první fáze podílela na tvorbě tohoto Migračního paktu a aktivně jej podporovala a v orgánech EU pro něj v osobě ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) hlasovala. Na následných jednáních se pak alibisticky zdržela hlasování, přestože měla hlasovat jednoznačně proti, stejně jako vlády Slovenska, Maďarska a Polska. Tento Migrační pakt je jednoznačnou bezpečnostní hrozbou pro ČR a její občany, protože obsahuje i povinnost za určitých okolností (označených za krizové) přijímat migranty (zejména muslimy a Afričany) z jiných evropských států v rámci každoročních kvót stanovených Evropskou komisí. V některých případech se lze z této povinnosti vyplatit částkou ve výši v přepočtu 500 000 korun ročně za jednoho odmítnutého migranta, jindy budeme povinni vést azylové řízení s migranty z jiných států, včetně zodpovědnosti za jejich případnou repatriaci. Počet přerozdělených migrantů, stejně jako částka za jejich nepřijetí, se přitom mohou každoročně zvyšovat. V rozporu s opakovanými tvrzeními ministra Rakušana Migrační pakt neobsahuje pro ČR žádnou výjimku z povinnosti přijímat migranty, anebo za ně platit. Za svoji skandální roli v procesu tvorby a schvalování Migračního paktu EU by měl být Vít Rakušan okamžitě odvolán z vlády, protože ohrožuje bezpečnost našeho státu a oklamal občany. Hnutí SPD je zásadně proti Migračnímu paktu EU, a pokud budeme součástí příští vlády, nebudeme jej respektovat. Současně považujeme za žádoucí a nutné, aby se k Migračnímu paktu EU vyjádřili čeští občané v celostátním referendu.

3. Aktuálně 67 % českých zaměstnanců nedosáhne na minimální důstojnou mzdu. Hnutí SPD chce všestranně podpořit pracující rodiny s dětmi a stimulovat porodnost.

Dle posledních statistických údajů by měla tzv. minimální důstojná mzda v ČR v roce 2023 činit 45 573 korun hrubého měsíčně. Minimální důstojná mzda za práci na plný úvazek je definována tak, aby pokryla základní potřeby a náklady dospělého člověka s dítětem, volný čas i menší spoření. Pod touto částkou se aktuálně pohybuje 67 % českých zaměstnanců. Přičemž skutečná minimální mzda v ČR činila vloni 17 300 korun měsíčně a průměrná mzda 43 341 korun měsíčně. Tzv. mzdový medián byl pak na úrovni 37 227 korun měsíčně. Pod hranici důstojné mzdy vloni meziročně propadlo dalších 184 000 zaměstnanců. To vše vyplývá z aktuální analýzy expertů Platformy pro důstojnou minimální mzdu. Navíc reálné mzdy v ČR klesají již dva a půl roku v řadě, tedy po celou dobu Fialovy vlády, která ovšem nedělá nic pro to, aby se tento neúnosný stav zlepšil. Naopak, v rámci tzv. konsolidačního balíčku vláda zrušila pracujícím rodinám s nejmenšími dětmi daňovou slevu ve formě školkovného a zásadně omezila přístup těchto rodin k daňové slevě na manželku či manžela. Kvůli tomuto kroku vlády přišly rodiny s předškolními dětmi od 3 let věku o 44 000 korun ročně, což je asociální protirodinná politika, která ještě prohloubí již tak dramaticky klesající porodnost v ČR. Důstojné mzdy jsou klíčovým předpokladem slušné životní úrovně poctivě pracujících lidí, včetně jejich důstojného zabezpečení v budoucím důchodu. Naopak nízké mzdy vedou k nepřijatelnému propadu pracujících lidí do příjmové chudoby a závislosti na sociálních dávkách, a ve svých důsledcích i k prohlubování deficitu veřejných financí, včetně deficitu tzv. důchodového účtu. Z pohledu hnutí SPD je přitom zcela klíčové všestranně podpořit pracující rodiny s dětmi a stimulovat porodnost. Proto jsme předložili návrhy zákonů na výrazné zvýšení daňových zvýhodnění rodičů nezaopatřených dětí a navrhujeme zvýšit porodné a vyplácet jej i na 3. a každé další dítě v rodině, pokud alespoň jeden z rodičů pracuje. Klíčové je systémovými kroky zajistit dostupné bydlení pro mladé pracující rodiny, kde máme mj. připravený projekt výhodných manželských a rodinných půjček garantovaných státem. Rodina na 1. místě!

4. Evropská unie schválila v rámci Green Dealu ekonomicky likvidační opatření pro Českou republiku a její občany, které ještě více rapidně zdraží bydlení.

Rada EU schválila v minulém týdnu směrnici o povinném zateplování budov, která v blízké budoucnosti zásadně a negativně ovlivní životy občanů evropských zemí. Konkrétně se jedná o tzv. projekt zelených budov skrze směrnici EU o energetické náročnosti ve stavebnictví, která vyžaduje, aby nové soukromé budovy měly od roku 2030 nulové emise, a veřejné budovy dokonce již od roku 2028. Od roku 2040 by se podle tohoto plánu měly úplně přestat používat kotle na fosilní paliva, přičemž už od roku 2025 bude zakázáno na tyto kotle poskytovat dotace. Při závěrečném hlasování se pouze dva státy, Maďarsko a Itálie, postavily proti. Zástupce české vlády se opět nesmyslně a alibisticky zdržel, což je neakceptovatelné a neomluvitelné. Fialova vláda tak přes předvolební sliby na půdě orgánů EU vůbec nevystupuje a nehlasuje proti nesmyslným opatřením Green Dealu EU, a naopak umožňuje jejich hladké přijímání a schvalování. Před několika týdny již tuto směrnici schválil i Evropský parlament, takže definitivně vstoupí v platnost a její aplikace se stane pro členské státy povinnou. Pro ČR a české občany jde doslova o katastrofální záležitost. Tři čtvrtiny rodinných domů (tedy zhruba 700 000 nemovitostí) postavených v ČR před rokem 1980 nejsou dosud zatepleny, u bytových domů by bylo nutné zateplit polovinu z nich, to znamená zhruba 100 000 budov. Tato nesmyslná a nebezpečná směrnice EU povede k rapidnímu zhoršení už tak velmi špatné dostupnosti bydlení v ČR a k dalšímu významnému zdražení vlastnického i nájemního bydlení. K dosažení cíle tzv. energetické neutrality stanoví tato směrnice pro členské státy řadu závazných cílů. Patří mezi ně snížení průměrné spotřeby energie v obytných budovách, povinná renovace energeticky nejnáročnějších budov a zavedení nulové emisní normy u všech nově budovaných staveb. Směrnice rovněž vyžaduje povinnou instalaci solárních panelů na nových budovách, na stávajících veřejných budovách a na budovách s nebytovými prostory. Z hlediska ČR jde o doslova ekonomicky likvidační opatření. V červnových volbách do Evropského parlamentu tak půjde mj. i to, aby se v něm ustavila taková poslanecká většina, která bude mít dostatečnou sílu normy tohoto typu zrušit. Hnutí SPD a naše partnerské strany z uskupení Identita a demokracie v tom v případě silné voličské podpory mohou hrát důležitou roli.

5. Pětikoalice neumožnila demokratickou kontrolu Bezpečnostní informační služby, což vzbuzuje pochybnosti o fungování této tajné služby.

Poslanci stran vládní koalice v minulém týdnu odmítli podpořit volbu Jaroslava Foldyny do Komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby Poslanecké sněmovny. Jaroslav Foldyna byl kandidátem hnutí SPD do tohoto orgánu namísto nedávno zesnulého poslance Jaroslava Bašty. Vládní poslanci tak hrubě porušili letité pravidlo, že v tomto kontrolním orgánu mají svého zástupce všechny politické strany a hnutí zastoupené v Poslanecké sněmovně, vládní i opoziční. Jde o zásadní narušení procesu demokratické kontroly zpravodajských služeb. Jaroslav Foldyna byl občany již čtyřikrát zvolen poslancem Parlamentu ČR, má tedy mezi lidmi dlouhodobě vysokou důvěru a kredit. Opakovaně byl zvolen do zastupitelstva Ústeckého kraje, kde vykonával i funkci náměstka hejtmana, i do zastupitelstva města Děčína, kde žije. Neexistuje žádný relevantní důvod, proč by Jaroslav Foldyna nemohl být členem kontrolního orgánu, který dohlíží na zákonnost a ústavnost činnosti Bezpečnostní a informační služby, která se v posledních letech navíc opakovaně a nepokrytě – v rozporu se svým posláním – zapojuje do naší vnitřní (ale i zahraniční) politiky na straně subjektů současné vládní koalice, a nepřípustně tak zasahuje do demokratické politické soutěže. Nezvolení zástupce hnutí SPD do Komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby poslanci vládní koalice vzbuzuje i závažné pochybnosti o tom, zda je činnost této služby z pohledu našich zákonů skutečně v pořádku.

23. 4. 2024       

Zásadně odmítáme Migrační pakt EU, který odsouhlasil ministr vnitra Rakušan!

Ve čtvrtek 18. dubna byla v Poslanecké sněmovně zahájena mimořádná schůze, svolaná na žádost opozice k novému Migračnímu paktu EU. Po vystoupení poslanců s přednostním právem, byla následně schůze z časových důvodů přerušena. 

Hnutí SPD zastává k nelegální migraci do zemí EU od samého počátku jednoznačný názor, kterým je nulová tolerance nelegálních imigrantů. Vrcholní představitelé EU se vůbec nepoučili z velké migrační vlny do zemí EU v roce 2015, kdy do současné doby nenašli žádný účinný nástroj, pomocí kterého by přílivu imigrantů do unijních zemí zamezili. Bruselští úředníci naproti tomu alibisticky připravili nový Migrační pakt EU, na kterém se na základě návrhů Evropské komise dohodly členské státy s poslanci Evropského parlamentu. Následně by se měl začít plnit od roku 2026.

Každý rozumně uvažující člověk sledující situaci v zemích EU nemůže uvěřit, že se přijetím tohoto dokumentu zamezí nelegální migraci. Nový migrační pakt vůbec neřeší příčiny migrace, ale jen stanovuje opatření k jejich důsledkům. Navíc je nastaven velmi pozitivně pro ty, kteří se rozhodnou nelegální cestou vstoupit do zemí Evropské unie, což je pro imigranty otevřenou pozvánkou do Evropy. Cíl migračního paktu spočívá v odlehčení západním zemí EU a přesunout co největší část nepřizpůsobivých imigrantů do zemí střední a východní Evropy. Země západní Evropy se již nedokáží vypořádat s následky nelegální migrace a občané se v těchto zemích necítí bezpečně. S imigranty přišel zločin, extrémní růst násilí, terorismus, znásilňování, loupeže, vraždy a každodenní teror vůči původním Evropanům.   

Současná pětikoaliční vláda v čele s premiérem Fialou od svého počátku, a hlavně v době svého předsednictví v EU, podporovala vznik tohoto dokumentu upravujícího pravidla jednotlivých unijních zemí vůči imigrantům. Následně v konečné fázi schvalování ho za Českou republiku podpořil ministr vnitra Vít Rakušan.

Bude-li česká vláda migrační pakt EU vehementně prosazovat a plnit ho, tak zcela zásadně zhorší bezpečnostní situaci České republiky a jejích občanů. Povinné přijímání nelegálních imigrantů naši republiku nevratně poškodí, bezpečnostně, civilizačně, ekonomicky i sociálně, to znamená ve všech směrech. Nechceme v naší republice žádné vyznavače islámské ideologie, neboť se z nich mohou rekrutovat příznivci radikálního islámu, což představuje pro naše občany velké bezpečnostní riziko. Můžeme se sice z přijímání imigrantů vykoupit, ale stanovená cena 20.000 eur, tedy téměř půl milionu korun za jednoho imigranta, je nemyslitelná.  

V souvislosti s tím, jak se dále bude vyvíjet situace s Migračním paktem EU, bude záviset na složení europoslanců. Nynější evropští komisaři podporují neziskové organizace podílející se na převozu imigrantů po moři do zemí EU a neúčinně bojují proti pašerákům imigrantů. Chceme-li, aby se to změnilo, musíme zajistit, aby se do Evropského parlamentu dostali europoslanci za hnutí SPD, kteří společně se svými kolegy ve frakci Identita a demokracie budou prosazovat zájmy, které vycházejí ze společného programu. Vážení občané, přijďte prosím v červnu k volbám do Evropského parlamentu a podpořte naše kandidáty. Jen tak změníme politiku EU, včetně změn v Migračním paktu EU, nebo zrušení Green Dealu.

19. 4. 2024

Hnutí SPD prosazuje přímou volbu starostů, primátorů a hejtmanů!

Drtivá většina politiků se shodne na tom, že demokracie je nejlepší formou politického života lidské společnosti, což je názor i renomovaných politologů.

Demokracie, doslovně „vláda lidu“ je forma vlády, v níž o výkonu státní (obecní, krajské atd.) moci rozhoduje mínění většiny oprávněných občanů, nejčastěji volbou. Přímá volba starosty obce či hejtmana je z pohledu voliče nejdemokratičtější z různých možností ustanovení vrcholného představitele obce nebo kraje. Pro voliče je jednoznačné, že jeho zájmy bude hájit člověk, na kterého přímo ukázal.

Hnutí SPD je vlastenecké hnutí, které jako jediná parlamentní strana prosazuje systémové změny, jež by v naší zemi nastolily skutečnou demokracii bez přívlastků. Vždy budeme hájit a prosazovat občanskou i národní svobodu, přímou demokracii na základě referenda, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Už z názvu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie vyplývá, že prosazování prvků přímé demokracie dle švýcarského modelu je naším prioritním úkolem v rámci prosazovaného programu.

Poslanecký klub hnutí SPD podal v Poslanecké sněmovně, a to stejně jako v minulém volebním období mimo jiné, návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, o přímé volbě starostů, primátorů a hejtmanů. Je veden jako sněmovní tisk č. 7 a byl podán před více jak dvěma lety, ale současná vládní pětikoalice ho nechce zařadit na program jednání Sněmovny. Též prosazujeme osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků a jejich odvolatelnost, což by zajisté zamezilo různým korupčním kauzám.

Navrhli jsme tuto novelu ústavy s přesvědčením, že následné přijetí prováděcích předpisů o přímé volbě starostů, primátorů a hejtmanů povede ke kvalitnější demokracii a obrodě správy věcí veřejných v České republice. Od přímé volby je současně předjímáno zdůraznění osobní odpovědnosti osoby starosty, primátora nebo hejtmana a vyšší stabilita systému obecních a krajských zřízení. Navíc dojde k podstatnému posílení důvěry občanů, kterým se tak vrátí nutný pocit a zájem, že se podílejí na správě věcí veřejných a skutečně o nich sami rozhodují, což by mělo podstatně zvýšit i volební účasti. Tento návrh zákona jsme důsledně připravovali, kdy jsme vycházeli ze tří analýz, které byly zpracovány na vládní úrovni, a četných odborných pojednání týkajících se výkonu přímé demokracie.

Hnutí SPD prosazuje politiku prospěšnou našim občanům. Jsme přesvědčeni, že přímou volba starostů, primátorů a hejtmanů naši občané uvítají.

17. 4. 2024

Budeme nadále navrhovat zákony na zlepšení situace zdravotně postižených občanů!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

soud v plném rozsahu vyhověl žalobě hnutí SPD proti ministerstvu vnitra a rozhodl, že SPD není ani extremistické ani xenofobní, ani populistické a že se ministerstvo vnitra musí veřejně za tato nepravdivá nařčení omluvit. Hnutí SPD jednoznačně odmítá Migrační pakt EU, který zavádí kvóty na přijímání imigrantů, zatímco ministr vnitra Rakušan (STAN) jménem Fialovy vlády jeho schválení přivítal. Asociální vládní pětikoalice hodila přes palubu zdravotně postižené občany v I. stupni závislosti. Hnutí SPD bude nadále navrhovat zákony na zlepšení situace zdravotně postižených. Zdražování pokračuje. Například ceny nájemného v bytech vzrostly meziročně o 7 %, ceny vodného a stočného o více než 10 % a ceny elektřiny o 13 %. Hnutí SPD si zvolilo své vedení a je připravené uspět v nadcházejících volbách.

1. Soud v plném rozsahu vyhověl žalobě hnutí SPD proti ministerstvu vnitra a rozhodl, že SPD není extremistické ani xenofobní a že se ministerstvo vnitra musí veřejně za tato nepravdivá nařčení omluvit. 

Obvodní soud pro Prahu 7 minulý týden v plném rozsahu vyhověl žalobě hnutí SPD proti Ministerstvu vnitra ČR za to, že bylo zahrnuto do jeho Zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti za druhé pololetí roku 2020. Ministerstvo vnitra nepravdivě označilo SPD za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a nepravdivě mu přisoudilo dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Podle soudu ministerstvo vnitra nedokázalo nijak obhájit, proč hnutí SPD do tohoto dokumentu zařadilo a bude se muset našemu hnutí veřejně omluvit. Na základě důkazů provedených soudem bylo prokázáno, že hnutí SPD je demokratickým subjektem. Je tudíž nepochybné, že ministerstvo vnitra tímto svým neoprávněným postupem zcela účelově zasáhlo do svobodné soutěže politických stran, a naše hnutí tímto zásadním způsobem poškodilo. Ministerstvo vnitra nedokázalo před soudem přesvědčivě doložit, proč SPD do výroční zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2020 zahrnulo. Jinými slovy, podle soudu nejsme ani extrémisté, ani xenofobové, ani populisté, ani nešíříme nenávist. Ale jsme jediné hnutí zastoupené ve Sněmovně s jasným vlasteneckým a konzervativním programem, které odmítá nelegální migraci a zvací politiku EU.

2. Hnutí SPD jednoznačně odmítá Migrační pakt EU, který zavádí kvóty na přijímání imigrantů, zatímco ministr vnitra Rakušan (STAN) jménem vlády jeho schválení přivítal.

Evropský parlament v minulém týdnu schválil nový Migrační pakt EU, což je soubor nařízení a dalších právních norem upravujících pravidla migrace a azylu na území členských států EU. Proti Migračnímu paktu hlasoval samozřejmě náš europoslanec Ivan David. Europoslanci Niedermayer z TOP 09 (nyní kandiduje za koalici SPOLU) a Maxová (zvolena za hnutí ANO, nyní členka ČSSD) hlasovali pro. Europoslankyně zvolené za hnutí ANO Dlabajová a Charanzová se zdržely hlasování. Na přípravě těchto norem, které jsou pro ČR nevýhodné a ohrožující, se aktivně podíleli představitelé Fialovy vládní pětikoalice, přičemž ministr vnitra Vít Rakušan je svým hlasováním na Radě ministrů vnitra EU v první fázi aktivně podpořil a výsledné schválení těchto předpisů uvítal. Při dalších jednáních a rozhodováních se zástupci Fialovy vlády alibisticky zdrželi hlasování, zatímco například zástupci Slovenska, Maďarska a Polska vždy aktivně hlasovali proti. Bohužel od doby schválení tzv. Lisabonské smlouvy spadá migrační a azylová politiky mezi oblasti, o kterých se v orgánech EU rozhoduje většinovým hlasováním, a nikoli na principu jednomyslnosti, tedy právu veta. Hnutí SPD Migrační pakt EU, který zavádí kvóty na imigranty či výpalné půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta, jednoznačně odmítá, a nebudeme ho respektovat.

3. Asociální vládní pětikoalice hodila přes palubu zdravotně postižené občany v I. stupni závislosti. Hnutí SPD bude nadále navrhovat zákony na zlepšení situace zdravotně postižených.

V rámci projednávání změny zákona o sociálních službách poslanci vládní koalice minulý týden ve Sněmovně odmítli zvýšit příspěvek na péči zdravotně postiženým občanům závislým na péči jiných osob v I. stupni závislosti. Tento příspěvek se přitom nezvyšoval již téměř 9 let a činí u dospělých občanů pouhých 880 korun měsíčně, přičemž inflace i ceny sociálních služeb za tu dobu vzrostly téměř o 40 %. A přitom ještě v roce 2011, než jej tehdejší Nečasova vláda významně snížila, byl tento příspěvek na úrovni 2 tisíc korun měsíčně. Vládní poslanci zamítli všech pět návrhů SPD na navýšení příspěvku na péči těmto zdravotně postiženým lidem. Jde opakovaně o naprosto necitlivý a asociální přístup Fialovy vládní koalice k jedné z nejzranitelnějších skupin našich spoluobčanů. My v SPD ovšem boj za jejich oprávněné zájmy nevzdáváme. Ve Sněmovně je již přes dva roky podán náš návrh zákona na zvýšení příspěvku na péči pro občany v I. stupni závislosti, ovšem vládní poslanci dlouhodobě blokují jeho projednávání. Proto budeme znovu na nejbližší schůzi Sněmovny navrhovat jeho předřazení na program schůze. Hnutí SPD důsledně hájí práva našich zdravotně postižených spoluobčanů!

4. Zdražování pokračuje. Například ceny nájemného v bytech vzrostly meziročně o 7 %, ceny vodného a stočného o více než 10 % a ceny elektřiny o 13 %.

Přestože se Fialova vláda chlubí průměrnou meziroční inflací ve výši 2 %, nadále pokračuje prudký růstu cen klíčových komodit, zboží a služeb. Dle údajů Českého statistického úřadu za letošní březen meziročně dramaticky vzrostla zejména výše poplatku za dálniční známku (o 53 %). Dále meziročně vzrostly ceny nájemného v bytech o 7 %, ceny vodného a stočného o více než 10 % a ceny elektřiny o 13 %. Ceny stravovacích služeb meziročně vzrostly o 8 % a ceny ubytovacích služeb o 9 %, což poškozuje a ohrožuje jak spotřebitele, tak i živnostníky. Tato situace negativním způsobem ovlivňuje kupní sílu českých domácností, a tím pádem i celkovou spotřebitelskou poptávku. V důsledku toho nelze v blízkém časovém horizontu stále očekávat výraznější hospodářský růst. Je nejvyšší čas ukončit škodlivé působení této Fialovy vlády a vyměnit ji za kompetentní vládu odborníků, která opět nastartuje hospodářský růst, sníží daňové zatížení živnostníků a nekompromisně zajistí snížení cen základních životních potřeb typu potravin, energií a nákladů na bydlení.

5. Hnutí SPD si zvolilo své vedení a je připravené uspět v nadcházejících volbách.

V sobotu 13. dubna proběhla v Praze XI. Celostátní konference hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Konference se osobně zúčastnil bývalý prezident Miloš Zeman, který ve svém projevu podpořil účast hnutí SPD v příští vládě. Exprezident Václav Klaus zaslal delegátům konference osobní zdravici. Konference výraznou většinou hlasů delegátů (téměř 90 %) zvolila tajnou volbou předsedou hnutí SPD na další tříleté období Tomia Okamuru. Pozice v předsednictvu hnutí obhájili Radim Fiala, Ivan David, Radovan Vích a Radek Rozvoral, přičemž Radim Fiala byl následně nově zvolen předsednictvem místopředsedou hnutí. Konference svým usnesením mj. vyzvala všechny členy hnutí k vyvinutí maximálního úsilí pro dosažení co nejlepších výsledků v letošních červnových volbách do Evropského parlamentu a v zářijových volbách do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu Parlamentu ČR.

16. 4. 2024

Hnutí SPD si zvolilo své vedení a je připravené uspět ve všech volbách!

V sobotu 13. dubna 2024 proběhla v Praze již XI. celostátní konference hnutí SPD, na které si její delegáti zvolili předsedu, členy předsednictva hnutí, členy rozhodčí komise a revizora hnutí.

Konferenci zahájil a řídil místopředseda Radim Fiala, který v úvodu přivítal přítomné delegáty a hosty. Delegáty na celostátní konferenci byli dle stanoveného klíče členové, kteří vzešli z nominací krajských konferencí hnutí SPD z celé republiky. Po minutě ticha za zemřelého kolegu Jaroslava Baštu a státní hymně se již postupovalo dle připraveného programu. Byl určen zapisovatel a ověřovatel zápisu. Poté účastníci konference schválili aklamací jednací a volební řád, členy mandátové, návrhové a volební komise a návrh programu jednání.

Jako první z řečníků vystoupil předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který ve svém projevu krátce zhodnotil činnost hnutí SPD od svého založení v roce 2015 do současnosti a podal zprávu o tom, co je pro hnutí prioritní, vycházeje z programu, který cílí na slušné a pracující občany naší republiky. Kritizoval politiku současné Fialovy vlády a zdůraznil nutnost prosazování prvků přímé demokracie. V závěru svého prvního vystoupení předseda Okamura poděkoval všem přítomným za jejich práci pro hnutí SPD. Následovalo vystoupení místopředsedy Radima Fialy, který se ve svém projevu zaměřil na to, aby hnutí SPD dosáhlo co nejlepších výsledků v nadcházejících volbách v tomto a příštím roce.

Dále vystoupili hosté konference, jako první bývalý prezident Miloš Zeman, který hned v úvodu sdělil, že naše hnutí není extremistické, ale je radikální, což je velký rozdíl a doporučil, abychom dále hájili prvky přímé demokracie, spočívající například v prosazení přímé volby hejtmanů a starostů a jejich odvolatelnost, což mimochodem hnutí SPD již v tomto i v minulém volebním období podalo formou novely zákona do Sněmovny k projednání. Následně řídící konference přečetl zdravici od exprezidenta Václava Klause. Pak se u řečnického pultu ještě vystřídali další hosté se svými projevy, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová a lídr kandidátky do Evropského parlamentu Petr Mach.

Poté dle programu již proběhla tajná volba předsedy a čtyř členů předsednictva hnutí, tří členů rozhodčí komise a revizora hnutí. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni v prvním kole. Post předsedy hnutí SPD na další tři roky dle očekávání obhájil Tomio Okamura, v pozicích členů předsednictva nadále zůstávají Radim Fiala, Radek Rozvoral, Radovan Vích a Ivan David. Za místopředsedu hnutí si staronové předsednictvo zvolilo Radima Fialu a tajemnici hnutí paní Marcelu Zýchovu. Po bloku, který se týkal volební kampaně, podnětné diskuzi delegátů, zprávě člena rozhodčí komise a revizora hnutí následovalo schválení návrhu usnesení.

Na závěr předseda Tomio Okamura a místopředseda Radim Fiala opětovně připomněli úkoly pro nadcházející období, spočívající v dosažení co nejlepších výsledků v nadcházejících volbách v tomto roce a pak následně v parlamentních volbách v příštím roce, kdy chceme dosáhnout takového výsledku, abychom byli součástí příští vlády.

12. 4. 2024

Hnutí SPD a Trikolora kandidují společně do Evropského parlamentu!

Pro červnové volby do Evropského parlamentu (EP) předložilo na Ministerstvo vnitra své kandidátní listiny 30 uskupení. Hnutí SPD má v těchto volbách společnou kandidátku s politickou stranou Trikolora.  

Vedení hnutí SPD v této souvislosti apeluje na voliče, kteří už mají dost nesmyslných diktátů vycházejících z Bruselu, aby podpořili právě naší společnou kandidátní listinu s Trikolorou. V čele této kandidátky je někdejší europoslanec Petr Mach (SPD), na druhém místě nynější europoslanec Ivan David (SPD) a na třetím místě předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová.

Naše síla v Evropském parlamentu spočívá v tom, že aktivně spolupracujeme s našimi přáteli z největších vlasteneckých stran z dalších států, jako je francouzské Národní sdružení Marine Le Penové, nizozemská Strana pro svobodu Geerta Wilderse, italská Liga Mattea Salviniho, a s mnohými dalšími a to ve frakci Identita a demokracie (ID). 

Jedním z bodů, který budeme prosazovat v EP, je zrušení Green Dealu. Nechceme žádné nesmyslné regulace jako daně z elektřiny, emisní povolenky atd., které neúnosně zdražují elektřinu. Nechceme si vnutit zákaz používání plynových kotlů pro výtop domácností a platit poplatky za to, že se nám kouří z komína. Též odmítáme zákaz aut na spalovací motory, který má platit za 10 let, což by bylo pro naši ekonomiku stojící na výrobě aut zničující.

Zásadně odmítáme migrační politiku EU, která vede k vytváření no-go zón, islamizaci, bídě a násilí. Chceme mít právo sami si rozhodovat, kdo bude v České republice žít. Jsme pro referendum o vystoupení z EU, kdy samozřejmě i po vystoupení z EU budeme moci po Evropě dál cestovat a s evropskými státy dál obchodovat, stejně jako to mohou dělat Britové nebo Švýcaři. Média nám lžou, když nám vnucují představu, že bychom bez EU nemohli existovat. Naopak, bez EU získáme zpět národní suverenitu, tedy právo tvořit si naše zákony po svém. Místo regulací a úpadku chceme pro Českou republiku zvolit svobodu a prosperitu. Nikdy nedopustíme přijetí eura, vždy budeme trvat na zachování české koruny. Též odmítáme novodobou cenzuru ze strany institucí Evropské unie, která pod pláštíkem boje proti dezinformacím šikanuje lidi za jejich názory. Vždy budeme hájit svobodu vyjadřování.

Vyzýváme všechny občany, kteří chtějí, aby byla Česká republika suverénním státem, ať přijdou ve dnech 7. a 8. června k volbám do Evropského parlamentu a podpoří kandidáty za hnutí SPD a Trikoloru. Pro nás je Česká republika na 1. místě. Děkujeme!

10. 4. 2024

Blahopřejeme Peteru Pellegrinimu ke zvolení prezidentem Slovenska!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

s hlubokým zármutkem oznamujeme, že po dlouhé a zákeřné těžké nemoci odešel poslanec SPD Jaroslav Bašta. Čest jeho památce. Blahopřejeme Peteru Pellegrinimu ke zvolení prezidentem Slovenska. Věříme, že zlepší česko-slovenské vztahy narušené arogantním jednáním Fialovy vlády a prezidenta Petra Pavla. Prosazujeme zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany v 1. a 2. stupni závislosti, protože vládní návrhy jsou naprosto nedostatečné. Dle Nejvyššího kontrolního úřadu není ČR dostatečně připravena na krize a mimořádné události. Odpovědnost nese neschopný ministr vnitra Rakušan (STAN) a Fialova vláda. Požadujeme, aby premiér Fiala (ODS) vysvětlil své zapojení v pochybné Podnikatelské družstevní záložně, která je spojována s podezřením z rozsáhlé kriminální činnosti.

1. S hlubokým zármutkem oznamujeme, že po dlouhé a zákeřné těžké nemoci odešel poslanec SPD Jaroslav Bašta. Čest jeho památce.

Předsednictvo hnutí SPD s hlubokým zármutkem přijalo zprávu o odchodu našeho člena, poslance Jaroslava Bašty, který nás po dlouhé a zákeřné těžké nemoci opustil ve věku 75 let. Česká republika ztrácí osobnost, kterou bude těžké nahradit. Pro hnutí SPD je to obrovská ztráta. Jaroslav Bašta byl český politik a diplomat, původním povoláním archeolog, za normalizace disident, politický vězeň a signatář Charty 77. Vystudoval gymnázium v Žatci, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze studoval historickou archeologii. Zde se angažoval ve studentském Hnutí revoluční mládeže, za což byl v roce 1970 zatčen a v roce 1971 poslán do vězení. Následně pracoval až do pádu komunismu jako dělník a technik. Po sametové revoluci působil mimo jiné ve vedení tajných služeb, v lustrační komisi a zapojil se do politického života. V letech 1998–2000 byl ministrem bez portfeje ve vládě Miloše Zemana. V letech 1996–2000 byl poslancem za ČSSD. Mezi lety 2000 a 2010 působil jako český velvyslanec nejprve v Rusku a poté na Ukrajině. V roce 2021 vstoupil do hnutí SPD, za které se do Poslanecké sněmovny vrátil. V prezidentské volbě v roce 2023 kandidoval jako stranický kandidát SPD. Během této volby prokázal vysoké morální hodnoty, hluboce zakořeněné národní cítění, v dnešní době tolik vzácné konzervativní vnímání světa a zájem o životy a osudy obyčejných lidí zmítaných ekonomickými a sociálními problémy dnešních dnů. Odešel člověk pevných zásad a jeden z posledních aktivních politiků předlistopadového disentu. Hodný, slušný a noblesní člověk, který toho pro SPD, Českou republiku i její občany mnohé udělal. Čest jeho památce!

2. Blahopřejeme Peteru Pellegrinimu ke zvolení prezidentem Slovenska. Věříme, že zlepší česko-slovenské vztahy narušené arogantním jednáním Fialovy vlády a prezidenta Petra Pavla.

Hnutí SPD blahopřeje Peteru Pellegrinimu ke zvolení v přímé volbě do úřadu prezidenta Slovenské republiky. Plně respektujeme vůli slovenského lidu vyjádřenou ve svobodných volbách a věříme, že zvolení nového slovenského prezidenta přispěje k obnově těsné spolupráce České a Slovenské republiky a ke zlepšení vzájemných česko-slovenských vztahů narušených arogantním jednáním a kroky vlády Petra Fialy a prezidenta Petra Pavla a jejich opakovanými pokusy jednostranně ovlivňovat výsledky slovenských parlamentních i prezidentských voleb. S novým slovenským prezidentem nás spojuje myšlenka obhajoby národních zájmů a úzkého spojenectví středoevropských států na půdorysu formátu V4 a jejich společného postupu na půdě EU, odmítání zrušení práva veta členských států EU a snaha o mírové řešení konfliktu na Ukrajině.

3. Prosazujeme zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany v 1. a 2. stupni závislosti, protože vládní návrhy jsou naprosto nedostatečné.

Na schůzi Sněmovny se v tomto týdnu bude mimo jiné v závěrečném třetím čtení hlasovat o návrzích na zvýšení příspěvku na péči pro vážně zdravotně postižené občany závislé na péči jiných osob. Hnutí SPD předložilo návrh na zvýšení tohoto příspěvku již na začátku tohoto volebního období, ovšem vládní poslanci více než dva roky blokují jeho řádné projednání. Aktuální vládní návrh je naprosto nedostatečný a nespravedlivý, protože neobsahuje zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany v 1. stupni závislosti, přestože se nezvyšoval již téměř 9 let a činí pouhých 880 korun měsíčně. Přitom tento příspěvek ještě v roce 2012 činil 2 tisíce korun měsíčně, než jej tehdejší vláda Petra Nečase (ODS) bezdůvodně takto enormně snížila. Hnutí SPD navrhuje jménem naší poslankyně Lucie Šafránkové v pěti variantách zvýšit příspěvek na péči také občanům v 1. stupni závislosti i výraznější zvýšení příspěvku na péči občanům ve 2. stupni závislosti, protože i zde je vládní návrh nedostatečný. Hnutí SPD dlouhodobě hájí zájmy občanů se zdravotním postižením, na rozdíl od současné asociální vlády Petra Fialy.

4. Dle Nejvyššího kontrolního úřadu není ČR dostatečně připravena na krize a mimořádné události. Odpovědnost nese neschopný ministr vnitra Rakušan (STAN) a Fialova vláda.

Dle výstupů z výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za rok 2023 není ČR dostatečně připravena na krize a mimořádné události. Z této zprávy vyplývá, že odpovědné vládní instituce podcenily mnohé zásadní události, jako byla např. pandemie onemocnění covid-19 a dostatečně se z nich nepoučily. NKÚ proto varuje před tím, že stát bude v kritických momentech opakovat podobné chyby, což může vést k významným škodám, plýtvání penězi i k ohrožení zdraví obyvatel. NKÚ v této zprávě mj. konstatuje, že stále není dotvořen systém ochrany měkkých cílů a slabým místem je i dlouhodobě opomíjený stav ochrany obyvatelstva, jehož systém má zásadní nedostatky. Občané nejsou dostatečně informováni, chybějí masky i stálé úkryty, kterými je zabezpečeno jen 3,2 % obyvatel. Zásadní zodpovědnost za tento stav nese neschopný ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který na varování NKÚ v této oblasti opakovaně nereflektuje a jeho zprávy nepřijatelně bagatelizuje. Hnutí SPD na tato zásadní bezpečnostní rizika upozorňuje opakovaně a máme jasné plány, jak zlepšit bezpečnostní a krizový management ČR, včetně systému ochrany obyvatelstva a disponujeme i experty, kteří jsou připraveni tyto reformy na vládní úrovni realizovat.

5. Požadujeme, aby premiér Fiala vysvětlil své zapojení v pochybné Podnikatelské družstevní záložně, která je spojována s podezřením z rozsáhlé kriminální činnosti.

Tento čtvrtek proběhne ve Sněmovně mimořádná opoziční schůze na téma korupčních kauz stran a představitelů vládní koalice. V prvé řadě jde o skandální zatajování milionového podílu premiéra Petra Fialy (ODS) v pochybné Podnikatelské družstevní záložně a o angažmá blízkých premiérových poradců a dalších politiků ODS v tomto finančním ústavu. Premiér Fiala několik let neuváděl svůj podíl v této finanční instituci do majetkového přiznání, přestože je to jeho zákonná povinnost. I proto jsou zásadním problémem rozsáhlá podezření z kriminálního jednání v Podnikatelské družstevní záložně a její personální propojení s ODS, včetně někdejšího financování této strany, praní špinavých peněz, anebo zpronevěra stamilionů korun, včetně peněz na nákup zbraní a munice pro Ukrajinu či ztráta finančních prostředků české civilní rozvědky. Hnutí SPD bude požadovat od premiéra Fialy věrohodné vysvětlení jeho angažmá v Podnikatelské družstevní záložně i toho, proč zatajováním svého podílu dlouhodobě porušoval zákon, což by mělo být jednoznačným důvodem pro jeho rezignaci.

9. 4. 2024

Hnutí SPD důrazně odmítá návrhy zvyšující hranici věku k odchodu do důchodu!

Do jednání o připravované důchodové reformě se za velké mediální propagace vložil prezident Petr Pavel, když na poslední pracovní den v měsíci březnu svolal jednání s ministrem Jurečkou a zástupci opozičního hnutí ANO k této reformě. Prezident Pavel argumentoval, že důchodová reforma dalece přesahuje horizont jedné vlády, protože ovlivní životy lidí na desítky let dopředu, a proto je nutné jednat i se současnou vládní opozicí. Následně v médiích uvedl, že vláda našla s hnutím ANO shodu ve zvyšování věku odchodu do důchodu. Toto tvrzení ale zástupci hnutí ANO odmítli.

Velice nás zaráží, jak může prezident České republiky, který by měl být prezidentem všech jejích občanů, vůbec nepřizvat k jednání zástupce našeho hnutí SPD, které je druhou nejsilnější opoziční stranou zastoupenou v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Hnutí SPD volilo v parlamentních volbách v roce 2021 více jak půl milionů občanů, což přineslo zisk 20 poslaneckých křesel. Ze strany prezidenta Pavla je to velká neomluvitelná arogance, která plně vystihuje, čí zájmy probruselský prezident Petr Pavel hájí.   

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) si trvá na tom, že má připravený soubor návrhů dalších změn v důchodovém systému. Tyto návrhy parametrických změn nejsou podle nás žádnou penzijní reformou, přestože je to tak vládními politiky prezentováno. Jde jen o krycí název pro zvyšování věku odchodu do důchodu a pro změnu výpočtu starobního důchodu pro budoucí seniory, kterým se sníží poměr budoucích důchodů k předchozím příjmům. Podle návrhu ministra Jurečky se má důchodový věk začít zvyšovat již pro občany narozené v roce 1966.

V hnutí SPD jsme si dobře vědomi, že by se na realizaci důchodové reformy měli podílet zástupci všech politických subjektů zastoupených ve Sněmovně, a to včetně opozice. V našich řadách máme erudované odborníky, kteří by zajisté měli co nabídnout. Naše poslankyně Lucie Šafránková je již druhé volební období místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku v Poslanecké sněmovně a jejím prostřednictvím jsme za hnutí SPD předložili celou řadu novel zákonů v této oblasti. Současná vládní pětikoalice ale všechny naše návrhy v sociální politice odmítla projednat.

Například jsme předložili k projednání zavedení zaručeného minimálního důchodu ve výši minimální mzdy, a od této částky vyplácet důchody zásluhově, nebo jsme navrhli zvýšení základní výměry všech důchodů z 10 % průměrné mzdy na 13 %, což by přineslo zvýšení všech důchodů o částku 1.800 Kč měsíčně, čímž by se odstranily nespravedlnosti v systému valorizací důchodů, kdy jsou finančně diskriminováni nízkopříjmoví důchodci. Mimo konkrétních návrhů vztahujících se ke změně důchodového systému jsme navrhli i možné úspory ve státních výdajích. Též navrhujeme, že se musí významně podpořit porodnost v pracujících rodinách, aby naše země měla v budoucnu dostatečný počet aktivních plátců důchodového pojištění, kteří v našem průběžném důchodovém systému ufinancují důstojné důchody svých rodičů a prarodičů. Všechny tyto návrhy jsme zpracovali a představili našim občanům v rámci projektu: „Rodina na prvním místě“.

Hnutí SPD zásadně odmítá jakékoli zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let. Vyzýváme všechny občany, voliče, kteří s námi souhlasí, aby podpořili naše kandidáty ve všech volbách, které proběhnou v tomto roce. Hnutí SPD své sliby plní.

5. 4. 2024

Koalice SPD a Trikolora začala s volební kampaní formou besed a petičních stánků!

Hnutí SDP a strana Trikolora uzavřely smlouvu o spolupráci ve všech třech volbách, které se uskuteční v roce 2024. Společně máme jediný cíl, kterým je ve všech volbách uspět.

V rámci vybraných měst celé republiky probíhají debaty s kandidáty do Evropského parlamentu, kdy s občany diskutují první tři schválení kandidáti, někdejší europoslanec Petr Mach (SPD), nynější europoslanec Ivan David (SPD) a předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. V tomto týdnu se uskutečnily tyto debaty – v úterý v Příbrami, ve středu v Praze (debaty se také zúčastnil předseda hnutí SPD Tomio Okamura), a ve čtvrtek proběhla debata v Plzni. Tyto debaty budou dále probíhat v měsíci dubnu a květnu.

Nezávisle na besedách s kandidáty do Evropského parlamentu probíhají v rámci celé republiky také besedy s občany, kdy s nimi diskutují poslanci a experti hnutí SPD. Například v rámci našeho Středočeského kraje proběhla tato beseda koncem března v Nymburce za účasti poslanců za hnutí SPD Radka Rozvorala, Oldřicha Černého a Tomáše Doležala, experta hnutí SPD na sociální politiku. Další nejbližší beseda je plánovaná v dubnu v Kolíně a v Kutné Hoře. I v rámci těchto besed představujeme občanům náš program a odpovídáme na jejich dotazy.

Dalším ze způsobů propagace našeho volebního programu je kontaktní kampaň mezi občany formou petičních stánků. Tuto středu jsem se této formy zúčastnil u petičního stánku hnutí SPD na frekventovaném místě v Mladé Boleslavi a ve čtvrtek na náměstí Přemyslovců v Nymburce. Zde mají lidé možnost podepsat petice, které jsou z dílny SPD a reagují na aktuální potřeby našich občanů. Jedná se celkem o čtyři petice. První je „Petice za referendum o vystoupení z Evropské unie“. V České republice je možné pořádat referenda pouze místní a krajská. Absence celostátního referenda v našem ústavním pořádku proto představuje ústavní deficit a jsme přesvědčeni, že tímto způsobem jsou porušována práva občanů.

Druhá nese název „Petice za zachování české koruny jako měnové jednotky České republiky“. Domníváme se, že v případě, uspěje-li ve volbách koalice Piráti – STAN, SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), ČSSD a Přísaha Roberta Šlachty, tak zcela reálně hrozí přijetí eura v ČR, jelikož tyto strany plně programově podporují politiku EU. Třetí je „Petice občanů České republiky proti přijímání nelegálních imigrantů na území ČR“, neboť v souvislosti s nelegální imigrací, terorismem a odmítáním islamistů přijímat naše hodnoty života považujeme návrhy vládní koalice na rozšíření volebního práva pro cizí státní příslušníky s přechodným pobytem na území České republiky za mimořádné ohrožení bezpečnosti ČR a jejich občanů. Dále uvádím prohlášení uvedené ve čtvrté petici s názvem „Petice občanů České republiky za mír a proti válce“, ve které je uvedeno: „My, níže podepsaní, vyjadřujeme svoji pevnou podporu mírovým řešením konfliktů a odmítáme násilí jako prostředek řešení sporů mezi národy. Vyzýváme tímto vládu Petra Fialy, aby vynaložila veškeré úsilí k mírovému řešení konfliktů a k prevenci budoucích válek“.

Hnutí SPD hájí zájmy všech našich občanů, aby se jim v naší zemi žilo dobře a jejich životní úroveň se zvyšovala. S politickou stranou Trikolora budeme prosazovat společný program do nadcházejících voleb. Pokud s ním a s naší politikou souhlasíte, podpořte naše kandidáty ve všech volbách, které proběhnou v tomto roce.

3. 4. 2024

Nesouhlasíme s posíláním zbraní za peníze českých občanů na Ukrajinu!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

odmítáme zvyšování věku odchodu do důchodu, o kterém debatuje hnutí ANO s vládní pětikoalicí. Fialova vláda tají, kolik peněz pošle na nákup dělostřeleckých granátů pro ukrajinskou armádu. Nesouhlasíme s posíláním zbraní za peníze českých občanů na Ukrajinu. Evropa zaznamenává obrovský příliv především muslimských imigrantů. Nechceme Migrační pakt EU, který zavádí přerozdělování imigrantů.

1. Odmítáme zvyšování věku odchodu do důchodu, o kterém debatuje hnutí ANO s vládní pětikoalicí.

Prezident Petr Pavel minulý týden po jednání s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a zástupci hnutí ANO prohlásil, že mezi nimi panuje shoda na nutnosti debaty o zvyšování věku pro odchod do důchodu nad současnou hranici 65 let. Hnutí SPD je proti! Zásadně odmítáme jakékoli zvyšování hranice pro vznik nároku na odchod do starobního důchodu nad 65 let a návrhy na zpřísnění podmínek pro výpočet důchodů budoucích seniorů oproti současnému stavu, které by vedly ke snižování reálných důchodů i jejich poměru k předchozí mzdě. Pokud dojde k těmto změnám a pokud se staneme součástí budoucí vlády, budeme iniciovat zrušení těch změn, které poškozují naše současné i budoucí důchodce. Zarážející je i přístup prezidenta Pavla, který k jednání o reformě důchodového systému nepozval zástupce SPD, čímž opakovaně ignoruje názory a uráží více než půl milionu českých občanů, kteří volí hnutí SPD. Nejde tudíž v žádném případě o prezidenta všech občanů. Během uplynulého roku jsme se zúčastnili několika jednání s ministrem Jurečkou na toto téma, kde jsme podrobně představili svoji koncepci důchodové reformy včetně mnoha konkrétních návrhů. Některé z nich byly už akceptovány a vtěleny do připravované novely zákona o důchodovém pojištění. K pokračování těchto jednání jsme kdykoliv připraveni.

2. Fialova vláda tají, kolik peněz pošle na nákup dělostřeleckých granátů pro ukrajinskou armádu. Nesouhlasíme s posíláním zbraní za peníze českých občanů na Ukrajinu. 

Vláda Petra Fialy na svém posledním jednání schválila mimo jiné uvolnění dalších peněz z českého státního rozpočtu na nákup minimálně 800 tisíc dělostřeleckých granátů pro ukrajinskou armádu. Jedná se o iniciativu české vlády, která oslovuje představitele dalších států i mimo EU, aby se tyto země spolupodílely na financování tohoto záměru. Zcela skandální je v této souvislosti zejména skutečnost, že premiér Fiala odmítl sdělit přesnou výši podílu ČR na celkových nákladech, ačkoli jde o peníze českých daňových poplatníků. Některé státy naopak výši svých příspěvků zveřejnily. Například Nizozemí uvedlo, že přispěje 250 milióny eur, Belgie 200 milióny eur, Německo a Portugalsko každý 100 milióny eur atd., přičemž se celkem doposud k této iniciativě přihlásilo 20 států. Jelikož je vláda Petra Fialy iniciátorem této akce, je jasné, že s ohledem na výši příspěvků států velikosti České republiky, vláda Petra Fialy schválila na tuto akci vyčlenit minimálně částku ve výši 100 miliónů eur (2,5 miliardy korun), ale s největší pravděpodobností spíše násobně více! Poslanci SPD budou chtít znát celkovou výši této částky! Opět se ale potvrzuje fakt, že prioritou Fialovy vlády nejsou zájmy českých občanů a sociální a ekonomická situace ČR, ale podpora dalšího válčení na Ukrajině. V bezpečnostním, ale i ekonomickém zájmu ČR je naopak právě ukončení tohoto konfliktu co nejdříve a následná mírová jednání, a nikoliv zásobování ukrajinské armády další výzbrojí a municí anebo dokonce přímá účast našich vojáků. To je názor hnutí SPD!

3. Evropa zaznamenává obrovský příliv především muslimských imigrantů. Nechceme Migrační pakt EU, který zavádí přerozdělování imigrantů.

Počet poprvé podaných žádostí o azyl ze strany imigrantů v zemích EU vloni meziročně stoupl o dalších zhruba 20 procent, a to na více než jeden milión. Uvedl to v minulém týdnu statistický úřad EU Eurostat. Počet žádostí o azyl v EU tak výrazně roste už třetí rok v řadě a dostal se již na úroveň dosavadního vrcholu migrační krize z let 2015. Jedná se převážně o migranty z muslimských a afrických zemí. Nejvíce žádostí o azyl pochází od občanů Sýrie, následují Afghánci a Turci. Hnutí SPD odmítá masovou imigraci do Evropy a v zájmu zachování bezpečnosti ČR a jejích občanů požadujeme zvedení stálých kontrol našich hranic, protože o kontrole vnější hranice EU se dlouhodobě pouze hovoří. Rovněž je nutné ukončit ekonomickou motivaci k migraci v podobě snadno dostupných a vysokých sociálních dávek a dalších benefitů pro imigranty v zemích západní Evropy. Hnutí SPD zásadně odmítá Migrační pakt EU, který zavádí přerozdělování imigrantů a který absolutně nebojuje proti příčinám migrace do Evropy, ale nepřijatelným způsobem řeší pouze její důsledky. Fialova vláda navíc o obsahu Migračního paktu EU informuje zavádějícím způsobem, když například tvrdí, že neobsahuje žádné kvóty na přijetí migrantů, přestože pravdou je pravý opak, anebo že ČR má z tohoto paktu jakousi výjimku kvůli přijetí uprchlíků z Ukrajiny, ačkoli o tom není v jeho textu ani zmínka. Přijďte proto v červnu k volbám do EP a volte společné kandidáty hnutí SPD a Trikolory, kteří tvrdě odmítají nelegální imigraci a Migrační pakt EU.

28. 3. 2024

Všem občanům přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku! 

Velikonoce patří mezi nejvýznamnější svátky křesťanského světa, kdy pro křesťany jsou spojovány se vzkříšením Ježíše Krista. Jejich základní podstatou z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara a nového vegetačního období, v přeneseném slova smyslu vítězství života nad smrtí.

Hnutí SPD přeje všem našim občanům oslavit velikonoční svátky tak, jak jsme zvyklí, se svými rodinami, blízkými a přáteli a uctít tradice, které tento křesťanský svátek doprovází. V této velmi neklidné době využijte tyto sváteční dny též k odpočinku a načerpání nových sil. Přejeme všem příjemně strávené, veselé a požehnané Velikonoce a bohatou pomlázku.

Velikonoce kromě svého křesťanského obsahu zahrnují také lidové zvyky, obnovou přírodních sil a zahájení zemědělských prací. Termín Velikonoc je pohyblivý, datum se rok od roku mění a připadá na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, tedy na měsíc březen či duben. Letos vycházejí dva dny pracovního volna v souvislosti s velikonočními svátky na tento pátek a následující pondělí 1. dubna. Velikonoční pondělí je tak vyvrcholením celého předcházejícího týdne, kde ke každému dni se pojí celá řada zvyků a obyčejů, které se u nás dodržují a tím přispívají k upevňování lidových i křesťanských tradic a jsou neoddělitelnou součástí hmotného i nehmotného kulturního dědictví.

První den předvelikonočního týdne je pojmenován Modré pondělí, po něm následuje Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Hod boží velikonoční (neděle), po které následuje Velikonoční pondělí, kterým celé Velikonoce završují. Tyto dny jsou součástí naší kultury již více než tisíc let.

U nás mají Velikonoce význam též z pohledu upevňování soudržnosti lidí, a to především na našich vesnicích, kde se dodržuje většina z velikonočních zvyků, jako např. pletení pomlázek z vrbových proutků, které následně slouží k vyšlehání žen a dívek. Odměnou za vyšlehání dostávají chlapci a muži vajíčka barvená, malovaná a rozličně zdobená. Zdobení mnohdy vychází z regionálních tradic, stejně tak jako například velikonoční pokrmy připravované na tento svátek. Ve většině krajů se připravují mazance, jidáše, peče se beránek a velikonoční nádivka a dělají se různé pokrmy z vajec. Důležitou součástí svátků jara je výzdoba našich domovů proutky vrby, mašlemi, kraslicemi nebo jarním kvítím.

27. 3. 2024

Důrazně odsuzujeme teroristický útok v Krokus City Hall u Moskvy!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

důrazně odsuzujeme teroristický útok v Krokus City Hall u Moskvy. Považujeme terorismus za jednu z největších bezpečnostních hrozeb pro Evropu a ČR. Německo za podpory prezidenta Pavla a vládních TOP 09, hnutí STAN a Pirátů prosazuje zrušení práva veta ČR v EU, což by znamenalo úplný konec naší suverenity. Kriminalita imigrantů je v průměru několikanásobně vyšší než kriminalita místních občanů. Odmítáme Migrační pakt EU a přesidlování muslimských a afrických imigrantů do ČR. Odmítáme razantní zvyšování koncesionářských poplatků a rozšiřování okruhu plátců. Naopak prosazujeme jejich zrušení. Přejeme všem občanům ČR požehnané, příjemné, klidné a ve zdraví prožité velikonoční svátky.

1. Důrazně odsuzujeme teroristický útok v Krokus City Hall u Moskvy. Považujeme terorismus za jednu z největších bezpečnostních hrozeb pro Evropu a ČR.

Hnutí SPD důrazně odsuzuje smrtící teroristický útok v Krokus City Hall u Moskvy z 22. března, při kterém bylo zabito a na jehož následky zemřelo minimálně 137 osob včetně tří dětí a ke kterému se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Vyjadřujeme upřímnou a hlubokou soustrast rodinám obětí. Tak strašlivé násilí nemůže nic ospravedlnit. Hnutí SPD považuje terorismus za jednu z největších bezpečnostních hrozeb pro Evropu a Českou republiku.

2. Německo za podpory prezidenta Pavla a vládních TOP 09, hnutí STAN a Pirátů prosazuje zrušení práva veta ČR v EU, což by znamenalo úplný konec naší suverenity.

Německý spolkový kancléř Olaf Scholz se opakovaně vyslovil pro zrušení práva veta členských států EU při rozhodováních a hlasováních ve vrcholných orgánech EU. Konkrétně se jedná o požadavek zrušení práva veta (zásady jednomyslnosti hlasování) v několika málo oblastech, kde ještě platí, což je například agenda daní anebo zahraniční a bezpečnostní politiky. Ve všech ostatních oblastech se již bohužel, od přijetí tzv. Lisabonské smlouvy, rozhoduje většinově. Proto třeba nelze z pozice vlády národního státu vetovat nový Migrační pakt EU. Zrušení práva veta členských států ve zbývajících oblastech rozhodování na úrovní EU by přineslo definitivní konec naší suverenity. Zrušení práva veta by zároveň znamenalo definitivní přeměnu EU v organizaci prosazující zájmy výhradně Německa a Francie a jejich nejbližších spojenců. Na české politické scéně prosazují zrušení práva veta zejména prezident Pavel a vládní TOP 09, hnutí STAN a Piráti. O zrušení práva veta by spolurozhodoval i Evropský parlament, v němž je pro zrušení nyní většinová shoda, a proto je velmi důležité, jak dopadnou nadcházející červnové volby do tohoto orgánu. Hnutí SPD požaduje zachování práva veta ve všech oblastech rozhodování orgánů EU a současně prosazujeme i konání referenda o vystoupení z EU, aby sami naši občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi.

3. Kriminalita imigrantů je v průměru několikanásobně vyšší než kriminalita místních občanů. Odmítáme Migrační pakt EU a přesidlování muslimských a afrických imigrantů do ČR.

Německý deník Bild přinesl v minulých dnech statistiku kriminality imigrantů v jednotlivých spolkových zemích Německa. Podíl pachatelů, kteří nemají německé státní občanství, na celkovém počtu spáchaných trestných činů je zhruba trojnásobně vyšší, než je podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel žijících ve Spolkové republice Německo. O těchto skutečnostech v rámci ČR informoval server Novinky. Ještě je třeba připomenout, že do toho nejsou zahrnuti lidé s migračním pozadím, kteří již německé občanství mají. Pak by byl tento poměr ještě vyšší. Je to i jeden z důvodů, proč hnutí SPD odmítá nový Migrační pakt EU, který v prvotní fázi jeho projednávání podpořila Fialova vláda a který nám nařizuje povinné přijímání přerozdělených migrantů podle kvót či povinnost zaplatit v přepočtu zhruba půl milionu korun za jednoho odmítnutého migranta! Odmítáme akceptovat vynucené přesídlování imigrantů zejména z islámských a afrických zemí do ČR! V minulém týdnu jsme proto jako hnutí SPD v průběhu mimořádné schůze Sněmovny na téma bezpečnostních hrozeb pro ČR označili právě nekontrolovanou masovou imigraci do Evropy ve spojení s radikálním islámem a antisemitismem za jednu z nejzávažnějších hrozeb tohoto typu pro naši zemi. Říkáme jasně: Nulovou toleranci masové a nelegální imigraci a žádné migrační kvóty!

4. Odmítáme razantní zvyšování koncesionářských poplatků a rozšiřování okruhu plátců. Naopak prosazujeme jejich zrušení.

Podle ministerstva kultury vedeného ministrem Martinem Baxou (ODS) se mají televizní a rozhlasové poplatky nejen razantně zvýšit, ale nově je mají platit i vlastníci všech zařízení umožňujících příjem vysílání veřejnoprávních médií, tedy i majitelé tzv. chytrých mobilních telefonů, tabletů nebo počítačů. Počet rozhlasových a televizních koncesionářů se má tímto způsobem zvýšit zhruba o dalších 230 tisíc! Největší firmy mají podle vládního návrhu na těchto poplatcích nově odvádět přes 20 tisíc korun měsíčně. Jde o nepřijatelný návrh, se kterým hnutí SPD jednoznačně nesouhlasí. Česká televize nyní hospodaří s ročním rozpočtem v objemu 7,4 miliardy korun, v případě Českého rozhlasu jde o 2,3 miliardy korun. Česká televize a Český rozhlas navíc neplní svoje zákonné poslání, protože neposkytují objektivní informace a vyváženou publicistiku. Tyto instituce přitom nedobrovolně financují všichni občané a domácnosti ČR bez rozdílu. Takto enormní zvýšení rozpočtů České televize a Českého rozhlasu by přineslo i prohloubení nerovnováhy na mediálním trhu a další zvýhodnění veřejnoprávních médií. V hnutí SPD zastáváme názor, že by se koncesionářské poplatky měly zcela zrušit a Česká televize a Český rozhlas by se měly transformovat na státní příspěvkové organizace se zákonem pevně stanoveným rozpočtem a s hospodařením podléhajícím kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

5. Přejeme všem občanům ČR požehnané, příjemné, klidné a ve zdraví prožité velikonoční svátky.

Hnutí SPD přeje všem občanům ČR požehnané, příjemné, klidné a ve zdraví prožité velikonoční svátky. Velikonoce, jakožto nejvýznamnější křesťanské svátky, oslavují znovuzrození Ježíše Krista, které je stovky let symbolem naděje a víry ve svobodu, život, dobro a spravedlnost. Velikonoční svátky jsou i oslavou přírody a rodiny a jsou neoddělitelnou součástí našich národních tradic. Připomeňme si proto v těchto svátečních dnech důvod existence a význam Velikonoc.

26. 3. 2024

Zásadně odmítáme směrnici Evropské unie zavádějící nulové emise pro budovy! 

Evropský parlament v polovině měsíce března tohoto roku schválil plán na povinné zvýšení energetické účinnosti budov. Pro majitele budov to bude znamenat vynaložení nemalých finančních prostředků, aby splnili normy pro jejich užívání v souladu s evropskou směrnicí.

Hnutí SPD zastává názor, že současná pětikoaliční vláda v čele s premiérem Petrem Fialou svou silně proaktivní probruselskou politikou škodí českým domácnostem. To se projevuje i tím, že nejenže přijímá taková opatření a prosazuje vlastní zákony směřující na peněženky našich občanů, (viz daňový balíček), ale hrdě se hlásí k šílené zelené politice EU a v rámci ní realizuje různá nařízení a směrnice z EU. Posledním takovým příkladem je podpora plánu na povinné zvýšení energetické účinnosti budov, který upravuje směrnice A9-0033/2023, kdy pro její schválení hlasoval na Radě ministrů životního prostředí EU v loňském roce i zástupce Fialovy vlády. Nyní pro tuto směrnici v Evropském parlamentu, která výrazně poškozuje naše občany, hlasovali europoslanci zvolení za TOP 09 (Niedermayer), STAN (Polčák), za Piráty (Gregorová, Kolaja, Peksa) a europoslankyně Maxová (zvolena za ANO, nyní členka SOCDEM). Europoslanec za SPD Ivan David hlasoval samozřejmě proti.

Nyní už jde jen o hru a o čas. Nový návrh EK totiž musí být schválen všemi členskými státy EU. Ve skutečnosti to ale vypadá, že se EU snaží nařizovat další zbytečné a absurdní nesmysly, které lidem pouze ztěžují život, a které v očích běžného občana kterékoli členské země EU činí z této organizace nedůvěryhodný subjekt. Místo aby se EU snažila lidem spíše pomáhat, tak činí zcela opačně. Zmíněná směrnice EU je vedena naprosto šíleným cílem dosáhnout úplné klimatické neutrality do roku 2050. Konkrétně vyžaduje, aby nové soukromé budovy v rámci EU měly od roku 2030 nulové emise, v případě veřejných budov to má platit již od roku 2028. Od roku 2040 by se měly úplně přestat používat kotle na fosilní paliva a rok 2029 je uváděn jako datum ukončení prodeje kotlů na fosilní paliva.

Pokud se na tento návrh podíváme realisticky z pohledu českých občanů, bude to znamenat, že mají problém stovky tisíc českých domácností, které topí právě plynovými kotli. Podle statistik má plynový kotel přibližně půl milionu bytů, plynem zde dokonce není jen vytápěno, ale také se často používá pro ohřev vody. Jak asi tuto skutečnost přijmou lidé, kteří si do svých starších domů za léta našetřených peněz nedávno koupili třeba nový nízkoemisní kondenzační kotel na zemní plyn a nechali si za tímto účelem také vyvložkovat komín? Následně přečkali takzvanou energetickou krizi, spočívající ve výrazném zdražení energií (včetně plynu), za což si výrazně připlatili. Když už se tito majitelé svých nemovitostí domnívají, že mají to nejhorší za sebou, tak se na ně chystá další rána, vycházející ze zmiňované evropské směrnice. Ta zasáhne i ty, kteří budou uvažovat o koupi nového bytu, kdy dle renomovaných developerů jejich ceny po zohlednění schválené směrnice povinného zvýšení energetické účinnosti budov stoupnou o několik statisíc korun.

Pro tyto občany máme jediné doporučení, stejně tak i pro všechny další lidi podporující náš politický program hájící národní zájmy České republiky a jejích občanů, aby přišli v červnu k volbám do Evropského parlamentu a podpořili naše kandidáty.

22. 3. 2024

Hnutí SPD definovalo bezpečnostní hrozby pro Českou republiku!     

Na úterý 19. března svolala vládní pětikoalice mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny na téma bezpečnostní hrozby pro Českou republiku.

Pro hnutí SPD jsou hlavními bezpečnostními hrozbami válečný konflikt na Ukrajině, masová imigrace a vzestup radikálního islámu v celé Evropě. Bereme tyto hrozby velmi vážně, neboť jde v podstatě o nejzásadnější a nejdůležitější politickou agendu, jaká může existovat, jelikož souvisí se samotnou existencí našeho suverénního státu a národa, s jeho přežitím a tím i s bezpečností.

Vycházíme prioritně ze svého programu a naše vyjádření i k bezpečnostní situaci si všichni občané mohou každý týden přečíst na našich webových stránkách, pod záložkou „Stanoviska“, kde jsou zveřejňována politická usnesení SPD. Pro hnutí SPD představuje bezpečnostní problém také energetická chudoba, likvidace českého zemědělství, růst exekucí a chudoby, likvidace českého strojírenství a těžkého průmyslu. V žádném případě nepodporujeme trvání válečného konfliktu na Ukrajině, například zasíláním zbraní. Od samého počátku požadujme, aby Fialova vláda iniciovala a podporovala mírová jednání, kdy k tomu měla největší příležitost už předloni v rámci českého předsednictví Evropské unii, což ale nevyužila. V rámci zajištění bezpečnosti České republiky požadujeme také zajištění potravinové soběstačnosti a s ní související podporu našich zemědělců a též prosazujeme zachování vlastní měny, české koruny.    

Bezpečnostní riziko pro Českou republiku představují někteří vysoce postavení představitelé vládních stran. Připomenu korupční kauzu Dozimetr, kde figuruje ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který používal šifrovaný telefon. Jako další z mnoha případů, co mi chápeme jako bezpečnostní riziko pro Českou republiku, je to, že Fialova vláda nechala na začátku roku 2022 protiprávně vypnout 22 webových stránek, kdy Městský soud v Praze nedávno zveřejnil rozsudek a konstatoval, že to bylo protiprávní.

V rámci této mimořádné schůze Sněmovny jsme navrhli usnesení v níže uvedeném znění, které nebylo přijato:

Poslanecká sněmovna PČR konstatuje

 1. Politickou a bezpečnostní situaci České republiky změnily zásadní skutečnosti evropské a světové politiky. Jde především o rozpad systémů kontroly zbrojení a omezení výzbroje, rozpad systému mezinárodního práva a politika EU směřující k podpoře migrace a ztrátě ekonomické konkurence. Důsledkem je růst ozbrojených konfliktů a nestabilita ve světě, včetně hrozby zásadní vojenské konfrontace s použitím zbraní hromadného ničení.
 2. Bezpečnost České republiky dnes zásadně ovlivňuje především konflikt na Ukrajině. Naše země je v důsledku mylných koncepcí výstavby armády naprosto nepřipravená na vstup do válečného konfliktu.
 3. Zásadním nebezpečím je hrozba zapojení České republiky a jejích ozbrojených sil do tohoto konfliktu i mimo rámec NATO, jako součást iniciativy jedné nebo více členských zemí. Řešením je mír a nikoliv válka. Vysílání sil Armády České republiky by bylo politickým a vojenským hazardem se životy českých občanů a s osudem celé České republiky.

Pro hnutí SPD je Česká republika na prvním místě a naši občané si zaslouží více peněz, bezpečí a spravedlnosti.

20. 3. 2024

Prosazujeme snížení daňové zátěže živnostníků a pracujících rodin s dětmi!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

ministr zdravotnictví Válek (TOP 09) plánuje rozsáhlé rušení menších nemocnic, čímž ohrozí zdraví a životy občanů a způsobí devastaci českého zdravotnictví. Vyjádření představitelů Fialovy vlády o vítězném boji s inflací se nezakládají na pravdě. Ceny nadále rostou a všeobecná drahota pokračuje. Kvůli imigrantům jsou v ČR zaznamenány nárůsty případů tuberkulózy a dalších nemocí. Z cizinců se nejvíce šíří mezi Ukrajinci. Průmyslová výroba i stavební produkce v ČR klesá. Propad českého průmyslu i zemědělství je zapříčiněn škodlivou EU a diletantismem Fialovy vlády. V Evropské unii byla schválena další šílená směrnice, která zásadně poškodí Českou republiku a české občany. Podpořila ji i Fialova vláda.

1.  Ministr zdravotnictví Válek (TOP 09) plánuje rozsáhlé rušení menších nemocnic, čímž ohrozí zdraví a životy občanů a způsobí devastaci českého zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) plánuje rozsáhlé rušení menších nemocnic, což by vedlo k dalšímu omezení dostupnosti zdravotní péče pro české občany. Před tímto nebezpečným krokem varují i renomované profesní organizace jako např. Asociace českých a moravských nemocnic. Plán ministerstva zdravotnictví počítá s tím, že v řadě bývalých okresů by už existovaly pouze polikliniky, nikoli nemocnice s lůžkovými odděleními či s akutní péčí. To je něco zcela nepřijatelného. Výsledkem by byla devastace českého zdravotnictví, které si čeští občané platí jako veřejnou službu formou povinného pojištění. Už nyní přitom statisíce občanů, včetně dětí, nemají svého stálého praktického lékaře či zubaře a napříč republikou je absolutní nedostatek lékařských všeobecných či zubních pohotovostí, které v některých regionech úplně chybí. Za Fialovy vlády se tento stav ještě markantně zhoršil. Další razantní omezení sítě zdravotnických zařízení a kapacit by už vedlo k přímému ohrožení zdravotního stavu a mnohdy i životů vysokého počtu občanů. K tomu je třeba připočíst i dva roky trvající nedostatek některých základních léků na domácím trhu. Ministr Válek měl být premiérem již dávno navržen na odvolání z vlády. Hnutí SPD disponuje řadou odborníků a jsme připraveni se v budoucí vládě aktivně podílet na systémových změnách ve zdravotnictví včetně zásadních a nutných legislativních změn.

2. Vyjádření představitelů Fialovy vlády o vítězném boji s inflací se nezakládají na pravdě. Ceny nadále rostou a všeobecná drahota pokračuje.

Průměrná míra inflace za posledních 12 měsíců v únoru roku 2024 dosáhla hodnoty 8,2 %. V minulém týdnu tuto informaci zveřejnil Český statistický úřad. Jde o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Tento údaj o inflaci je velice důležitý a vypovídající zejména z hlediska průměrných veličin typu propočtu vývoje reálných mezd či reálných důchodů. Z těchto údajů je patrné, že ceny nadále rostou a všeobecná drahota pokračuje. Vyjádření představitelů Fialovy vlády o konci zdražování a o vítězném boji s inflací se tak nezakládají na pravdě a neodpovídají realitě. Letos v únoru v meziměsíčním srovnání nejvíce rostly ceny brambor (o 10,8 %), vajec (o 7,1 %) a pohonných hmot (o 4,3 %). V meziročním porovnání růstu cenové hladiny vzrostly ceny nájemného o 6,8 %, ceny vodného o 10,9 %, stočného o 10,5 %, elektřiny o 13,1 % a ceny tepla a teplé vody o 3,5 %. Vzrostly i ceny stravovacích služeb (o 8,7 %), ubytovacích služeb (o 9,7 %) a ceny rekreačních a kulturních služeb (o 6,7 %). Některé služby se tak postupně stávají pro velkou část občanů prakticky nedostupnými. V hnutí SPD víme, jak bojovat proti inflaci, kde je naší prioritou snížení výdajů státu, a zejména snížení daňové zátěže živnostníků a pracujících rodin s dětmi.

3. Kvůli imigrantům jsou v ČR zaznamenány nárůsty případů tuberkulózy a dalších nemocí. Z cizinců se nejvíce šíří mezi Ukrajinci.

Počet lidí nakažených tuberkulózou v ČR za rok 2023 meziročně vzrostl o 17 %. Celkem bylo za minulý rok nahlášeno 447 případů tuberkulózy. Téměř polovinu z toho (220 případů) tvoří cizinci, přičemž ve 140 případech šlo podle lékařů o Ukrajince. Informoval o tom minulý týden zpravodajský web iDnes.cz. Významně roste i počet případů onemocnění záškrtem a černým kašlem, tedy onemocnění, které v ČR v předchozích desetiletích prakticky vymizela. I podle lékařů a epidemiologů je dominantní příčinou tohoto stavu enormně vysoká imigrace nemocných a nakažených cizinců do ČR v posledních letech. Experti v této souvislosti navrhují jako preventivní opatření testování lidí z rizikových zemí na přítomnost těchto závažných chorob, případně prokazování bezinfekčnosti před vstupem do ČR, což ovšem, bohužel, při současné politice EU podporující imigraci, není reálné. Na této situaci je patrné, že masová imigrace s sebou přináší i další negativní jevy kromě bezpečnostních rizik a vysokých finančních nákladů pro hostitelskou zemi. Hnutí SPD na to důrazně upozorňuje po celou dobu své existence.

4. Průmyslová výroba i stavební produkce v ČR klesá. Propad českého průmyslu i zemědělství je zapříčiněn škodlivou EU a diletantismem Fialovy vlády.

Průmyslová výroba v ČR v lednu v meziročním srovnání stagnovala a meziměsíčně dokonce poklesla. Stavební produkce v ČR meziročně oslabila o 5,9 %, což je alarmující. Tyto údaje přinesl minulý týden Český statistický úřad. Průmyslová produkce se pohybovala zhruba na úrovni roku 2021 a meziměsíčně klesl objem průmyslové produkce o 2,3 %. Pokračoval také výrazný propad v těžbě a dobývání nerostů, kde produkce klesla meziročně o 22 %! To je způsobeno zejména energetickou politikou EU a jejím systémem emisních povolenek, který uměle zdražuje výrobu energie z uhlí a vede k útlumu jeho těžby. V lednu se také meziročně snížil počet zaměstnanců v průmyslu, a to o 2 %. Jde o varující statistické údaje, které ukazují, že náš hospodářský pokles je dlouhodobý a má mnohé negativní dopady. Propad českého průmyslu (i zemědělství) je zapříčiněn kombinací dlouhodobě škodlivé politiky EU (zejména jde o program Green Deal) a diletantismem Fialovy vlády, která systematicky podrývá kupní sílu českých domácností a namísto pomoci českým firmám a živnostníkům (např. s vysokými cenami energií) jim naopak zvyšuje daně a další povinné odvody. Hospodářský růst je základním předpokladem snižování rozpočtového deficitu a zadlužení státu, udržení stability důchodového systému i důstojné životní úrovně občanů. Vláda, která působí proti domácímu průmyslu, a navíc nemá důvěru občanů, by měla skončit.

5. V Evropské unii byla schválena další šílená směrnice, která zásadně poškodí Českou republiku a české občany. Podpořila ji i Fialova vláda.

Evropský parlament minulý týden schválil většinou 68 % poslanců plán na povinné zvýšení energetické účinnosti budov (směrnice A9-0033/2023). Tato směrnice EU vyžaduje, aby nové soukromé budovy v rámci EU měly od roku 2030 nulové emise, v případě veřejných budov to má platit již od roku 2028. Od roku 2040 by se měly úplně přestat používat kotle na fosilní paliva. Cílem této naprosto nesmyslné směrnice je dosáhnout úplné klimatické neutrality do roku 2050. Pro schválení této směrnice hlasoval na Radě ministrů životního prostředí EU v loňském roce i zástupce Fialovy vlády. Směrnice se týká 75 % budov v EU, je čistě ideologicky motivovaná a není realizovatelná, protože chybí zejména stavební kapacity a investiční zajištění. V Evropském parlamentu pro tuto směrnici zásadně poškozující ČR a její občany hlasovali europoslanci zvolení za TOP 09 (Niedermayer), STAN (Polčák), za Piráty (Gregorová, Kolaja, Peksa) a europoslankyně Maxová (zvolena za ANO, nyní členka ČSSD). Europoslanec za SPD Ivan David hlasoval samozřejmě proti. Jedná se o další produkt škodlivé zelené ideologie a politiky EU. Na příkladu této směrnice EU je jasně vidět, jak důležité budou letošní volby do Evropského parlamentu. Půjde o zásadní souboj mezi progresivistickými zastánci obdobných šílených opatření likvidujících hospodářství a životní úroveň lidí v členských státech EU a jejich odpůrci, vlasteneckými politiky hájícími národní zájmy svých zemí. Proto žádáme všechny naše občany, aby přišli k volbám a podpořili naše kandidáty.

19. 3. 2024

Dlouhodobě prosazujeme zlepšení podmínek pro zdravotně postižené občany!          

Na dnešní den, 19. března, připadá Mezinárodní den invalidů, jejichž osud nám nemůže být lhostejný. Proto si tímto dnem připomínáme, s jakými překážkami se zdravotně postižení občané každý den musí vyrovnávat a překonávat je.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zlepšení podmínek pro zdravotně postižené občany, aby se v rámci svých zdravotních možností začlenili do naší společnosti a byla jim zajištěna účinná pomoc státu. Naši poslanci zpracovali a předložili celou řadu pozměňovacích návrhů, které by těmto osobám zlepšily kvalitu života, ale poslanci z vládní pětikoalice je vždy zamítli projednat. Upřednostňujeme poskytování sociálních služeb, které podporují setrvání osoby v jeho přirozeném sociálním prostředí, což má velmi pozitivní dopad na posilování stability rodiny a rodinné harmonie.

Pod nátlakem opozičních poslanců a z důvodu stále se propadajících preferencí vládnoucí KDU-ČSL, kdy její předseda Marian Jurečka je zároveň ministrem práce a sociálních věcí, předložila skupina vládních poslanců do Sněmovny novelu zákona o sociálních službách (vedeno jako sněmovní tisk 605). Dle zástupce navrhovatele Mariána Jurečky je navržena zvýšená částka na příspěvek na péči, ale ne ve všech stupních. Tato novela zákona o sociálních službách byla naposledy projednávána v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení dne 8. března 2024. Za hnutí SPD poslankyně a zároveň místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Bc. Lucie Šafránková zpracovala k této novele celkem 13 pozměňovacích návrhů, ve kterých jsou navýšeny finanční prostředky pro jednotlivé stupně postižení. Na rozdíl od návrhu vládních poslanců předkládáme též i výrazné navýšení finanční částky i pro osoby v prvním stupni postižení.   

Například v našem pozměňovacím návrhu sněmovního dokumentu číslo 4054 navrhujeme rozšířit portfolio stávajících oficiálně poskytovaných sociálních služeb, k terénním a ambulantním sociálním službám zařadit i pomoc s péčí o nezletilé děti včetně jejich doprovodu mimo domácnost. Učinili jsme tak na základě mnoha podnětů od občanů a v rámci vlastních zkušeností, na základě oprávněných požadavků a zkušeností lidí a rodin, kteří dlouhodobě pečují o vážně zdravotně postižené a bezmocné členy svých domácností a zároveň se starají o nejmenší děti, které ještě nemohou bezpečně chodit do školky, školy či na jiné volnočasové aktivity. 

V hnutí SPD prosazujeme, že stát musí zabezpečit důstojné podmínky pro osoby, které se o sebe již zcela postarat nemohou, a též ocenit i ty, kteří jsou ochotni těmto zdravotně hendikepovaným osobám pomoci.

15. 3. 2024

Připomínáme si 85 let od okupace Československa německými nacisty!

Dnes je tomu již 85 let, kdy naši republiku z příkazu Adolfa Hitlera násilně obsadila vojska nacistického Německa a byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava, což znamenalo ztrátu naší suverenity a počátek válečných bojů II. světové války.

Hnutí SPD si s úctou ke všem padlým, kteří přišli o život během této největší a nejtragičtější války v novodobých dějinách, připomíná každoročně 15. březen jako vzpomínku na den, kterým v roce 1939 začalo pro Československo těžké období, jež bylo ukončeno po více než šesti letech. Vzhledem v úctě k historické pravdě je naší povinností, jako vlasteneckému hnutí, a hlavně s ohledem na úctu k obětem německé nacistické okupace a pozůstalým po nich, připomínat a pravdivě vysvětlovat tyto černé dny našeho státu všem dětem. Nesmíme připustit žádné snahy o přepisování dějin, zejména pak snahu o relativizaci viny za druhou světovou válku, snahu o relativizaci škod napáchaných německými nacisty na české zemi a českých lidech. Hlavně mladá generace by měla znát tuto nedávnou historii našeho státu a všichni společně bychom neměli dopustit, aby se něco podobného opakovalo v budoucnu. 

Dnem 15. března 1939 naše republika přišla o zbytky jakékoli státní suverenity. Nastolená německá nadvláda byla naplňována cíleným nacistickým terorem. Ten spočíval ve vyvražďování našich občanů, čímž jednoznačně naplnil genocidní rysy a genocidní charakter. O život přišlo mnoho pravých vlastenců, kteří se různou formou stavěli nacistům na odpor jen proto, že chtěli bránit svou rodnou vlast. Podle zveřejněných výstupů a výsledků bádání historiků Vojenského ústředního archivu v Praze činí počet obětí německého nacismu zhruba 343 tisíc osob v rámci celého někdejšího československého státu. V této souvislosti nutno zmínit, dalších zhruba 122 tisíc obyvatel, kteří zemřeli po druhé světové válce na následky týrání, perzekucí, na následky věznění v koncentračních táborech a ve věznicích, na následky tzv. totálního nasazení apod.

V lednu roku 2020 jsme podali návrh v Poslanecké sněmovně, aby byl 15. březen jednoznačně připomínán nejen jako památka všech těchto obětí, ale nově významným dnem. Poslanecký klub hnutí SPD tak zpracoval novelu zákona o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, kde navrhujeme zavést jako významný den 15. březen – Den památky obětí okupace. Vládní pětikoalice tento návrh ale odmítá zařadit na program schůze Sněmovny.

Hnutí SPD má hlubokou úctu a pokoru ke všem obětem válečného konfliktu vyvolaným německými nacisty v období let 1939 až 1945. Je pro nás závazné udělat vše, abychom uchránili naše občany před možnými válečnými konflikty, a všemi prostředky se snažili uchránit mír. S pietou si připomínáme dny před 85 lety, které se udály v Československu.

13. 3. 2024

Zásadně odmítáme vyslání našich vojáků na Ukrajinu pod jakoukoli záminkou!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

vládní pětikoalice podrazila lékaře a zdravotníky, učitele a nepedagogické pracovníky, živnostníky, seniory a všechny daňové poplatníky a teď vydírá i protestující zemědělce. Fialova vláda dětinsky a krátkozrace poškozuje vztahy se Slovenskem jen proto, že Slovensko prosazuje mírové řešení války na Ukrajině. Zásadně odmítáme vyslání našich vojáků na Ukrajinu, které podporuje prezident Petr Pavel a všechny ostatní strany v parlamentu včetně hnutí ANO. Reálné mzdy se v naší zemi snižují již devět čtvrtletí v řadě, tedy více než dva roky. Fialova vláda navíc obírá občany o peníze svým „konsolidačním balíčkem". Petr Pavel dokázal, že není prezidentem všech občanů, nýbrž disciplinovaným vykonavatelem politiky vládní pětikoalice, která slouží zejména cizím zájmům. Pokud nás prezident Petr Pavel k jednání o důchodech vyzve, jsme připraveni se s našimi odborníky tohoto jednání zúčastnit a budeme hájit práva důchodců proti Fialově vládě.

1. Vládní pětikoalice podrazila lékaře a zdravotníky, učitele a nepedagogické pracovníky, živnostníky, seniory a všechny daňové poplatníky a teď vydírá i protestující zemědělce.

Hnutí SPD dlouhodobě podporuje požadavky českých zemědělců vyjádřené v minulém týdnu v rámci jejich akce před Úřadem vlády ČR. Jde o oprávněný protest proti škodlivé zemědělské politice EU a proti nečinnosti české vlády, která nehájí jejich zájmy. Čeští zemědělci a potravináři jsou v rámci dotačního systému EU tvrdě diskriminováni, velká část z nich je poškozována i kvůli nesmyslným změnám v národní dotační politice Fialovy vlády a ministerstva zemědělství vedeného ministry z KDU-ČSL. Pro hnutí SPD jsou zcela nepřijatelné výroky premiéra Petra Fialy (ODS), který přes média vzkazuje stávkujícím zemědělcům, že pokud budou v protestech pokračovat, tak jim původně slíbené dvě miliardy korun vláda uplatní jinde. Vláda Petra Fialy svojí činností podrazila lékaře a zdravotníky, učitele a nepedagogické pracovníky, živnostníky, seniory a všechny daňové poplatníky a nyní vydírá i protestující zemědělce. Z pohledu hnutí SPD jsou zemědělství a potravinářství klíčová odvětví národního hospodářství, která si zaslouží speciální podporu a ochranu ze strany státu a vlády, protože se jedná o zajištění národní potravinové soběstačnosti a bezpečnosti. A pokud vláda české zemědělství nechrání, měla by skončit. 

2. Fialova vláda dětinsky a krátkozrace poškozuje vztahy se Slovenskem jen proto, že Slovensko prosazuje mírové řešení války na Ukrajině.

Minulý týden vláda Petra Fialy (ODS) zrušila společné mezivládní konzultace se slovenskými partnery. Stalo se tak proto, že současná slovenská vláda zastává odlišný názor na válečný konflikt na Ukrajině a na způsoby jeho řešení. Slovenská vláda prosazuje mírové řešení a konec zabíjení na Ukrajině, zatímco vláda Petra Fialy podporuje vojenskou mašinérii, další dodávky zbraní a munice, a tím eskalaci konfliktu. Zahraniční politika současné české vlády je dětinská a krátkozraká, protože sousedské vztahy by měly být základem naší diplomacie. Se Slovenskem nás pojí nejen společná historie, ale mnohé současné společné důležité zájmy, při jejichž obhajobě bychom měli spolupracovat, zejména v rámci EU. Jde např. o oblasti zemědělství, energetiky, boje proti nelegální imigraci a proti dopadům Green Dealu. Hnutí SPD plně uznává právo občanů Slovenska zvolit si vlastní ústavní orgány a vždy budeme respektovat jakoukoli slovenskou politickou reprezentaci vzešlou ze svobodných voleb. Je to i projev úcty ke slovenským občanům. Chybný a trapný krok premiéra Fialy vztahy mezi občany našich zemí nezhorší. Ty jsou totiž dlouhodobé a nezávislé na jakékoli vládě, která se rozhodla mezi naše národy vrazit klín.

3. Zásadně odmítáme vyslání našich vojáků na Ukrajinu, které podporuje prezident Petr Pavel a všechny ostatní strany v parlamentu včetně hnutí ANO.

Zásadně odmítáme vyslání našich vojáků na Ukrajinu pod jakoukoli záminkou. Odmítáme iniciativu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, která je v rozporu s našimi národními zájmy. Odsuzujeme vstřícný postoj prezidenta Petra Pavla k tomuto návrhu. Tím se náš postoj zásadně odlišuje od stanoviska všech ostatních parlamentních stran v ČR včetně hnutí ANO tak, jak ho jeho zástupce vyjádřil v diskusním pořadu České televize minulý týden. Znovu se tak jednoznačně potvrzuje, že SPD je jediným parlamentním subjektem, který je proti vyslání českých vojáků i proti posílání dalších zbraní, munice a peněz na Ukrajinu. Odmítáme všechny akce eskalující konflikt na Ukrajině. Hnutí SPD preferuje mírová jednání, říkáme jasné NE válce a zabíjení. Zároveň vítáme slova papeže Františka, který vyzývá Ukrajinu k odvaze vyvěsit bílou vlajku, protože konflikt se pro ni dlouhodobě vyvíjí nepříznivě, a v této souvislosti (podle agentury Reuters) hovořil dokonce o porážce. Takový je pravý obrázek situace na Ukrajině, a nikoliv ten, který nám prezentují veřejnoprávní média.

4. Reálné mzdy se v naší zemi snižují již devět čtvrtletí v řadě, tedy více než dva roky. Fialova vláda navíc obírá občany o peníze svým „konsolidačním balíčkem".

Průměrná mzda v ČR podle Českého statistického úřadu ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku reálně klesla o 1,2 procenta. Reálné mzdy se tak v naší zemi snižují již devět čtvrtletí v řadě, tedy více než dva roky, což v moderní historii ČR nemá obdoby. Za celý loňský rok 2023 pak došlo k poklesu reálných mezd o 2,9 procenta. Přičemž za poslední dva roky, tedy během fungování Fialovy vlády, se průměrná reálná mzda v ČR snížila o celých 11 procent! V reálné hodnotě jsou tak mzdy českých občanů v současné době na úrovni roku 2017. Dlouhodobý propad reálných mezd má zásadní vliv na pokles domácí spotřeby, maloobchodních tržeb a celkového výkonu české ekonomiky, který se ještě jako jediný v Evropě nedostal na úroveň před epidemií koronaviru. V důsledku nižší kupní síly českých občanů je ohrožena i existence tisíců živností v oblasti obchodu a služeb, kterým navíc Fialova vláda razantně zvýšila svým tzv. „konsolidačním balíčkem" paušální daňové a pojistné odvody, a to zejména u drobných živnostníků. A v neposlední řadě propad reálných čistých příjmů znamená zvýšený nápor na státní rozpočet a sociální systém v podobě zásadního nárůstu počtu žádostí o sociální dávky, protože statisíce lidí nejsou schopny ze svých pracovních příjmů zaplatit povinné a stále vyšší měsíční náklady. Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády, prosadíme zvýšení reálných mezd našich občanů.

5. Petr Pavel dokázal, že není prezidentem všech občanů, nýbrž disciplinovaným vykonavatelem politiky vládní pětikoalice, která slouží zejména cizím zájmům.

V těchto dnech uplynul rok od inaugurace prezidenta republiky Petra Pavla. Ten během tohoto období prokázal, že není prezidentem všech občanů, ale spíše disciplinovaným vykonavatelem politiky vládní pětikoalice, která slouží zejména cizím zájmům. Ve všech zásadních otázkách vládě vyhověl a svým podpisem aktivně podpořil tři nejhorší a nejasociálnější zákony loňského roku – brutální snížení mimořádné valorizace důchodů, trvalé snížení řádných valorizací důchodů a zhoršení podmínek předčasných starobních důchodů a tzv. vládní „konsolidační balíček“, který všem českým občanům a firmám zvýšil všechny daně a povinné odvody. V zahraniční politice Petr Pavel nevystupuje jako prezident suverénního státu, protože opakovaně vyzývá k nahrazení české koruny eurem a vyzývá i ke zrušení práva veta členských států při hlasování v Evropské radě a dalších orgánech EU. Za velmi nebezpečné považujeme i jeho vyjednávání s Lichtenštejny, kteří usilují o znovuzískání někdejších obrovských majetků v ČR zabavených na základě Benešových dekretů. Prezident rovněž za celý první rok ve funkci nejednal s hnutím SPD, přestože nás volilo více než půl milionu českých občanů. Svojí činností dokazuje, že mu na rozdíl od předchozích dvou prezidentů zcela chybí politická zkušenost. Jeho poslední aktivity v zahraniční politice, např. shánění munice pro Ukrajinu a iniciování debat o vyslání českých vojáků na Ukrajinu, budí naše oprávněné obavy ze zavlečení naší země do vleklého a ničivého konfliktu. Od prezidenta republiky bychom naopak očekávali iniciativu směřující k zastavení bojů a k mírovému jednání.

6. Pokud nás prezident Petr Pavel k jednání o důchodech vyzve, jsme připraveni se s našimi odborníky tohoto jednání zúčastnit a budeme hájit práva důchodců proti Fialově vládě.

Prezident Petr Pavel chce svolat jednání s opozicí o důchodové reformě. Při dosavadních jednáních s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) zástupci hnutí SPD předložili několik konkrétních návrhů k důchodové reformě. Odmítáme pro důchodce nepříznivé parametrické změny, a naopak předkládáme návrhy směřující k tomu, aby byl důchodový systém dlouhodobě udržitelný a aby důchody byly důstojnou odměnou za celoživotní práci. Odmítáme zvyšování věku dosažení nároku na starobní důchod nad 65 let. Důstojné důchody jsou pro nás prioritou, na rozdíl od nesmyslného nákupu amerických stíhaček F-35, rostoucí byrokracie anebo podpory války na Ukrajině. Pokud nás prezident Petr Pavel k jednání o důchodech vyzve, jsme připraveni se s našimi odborníky tohoto jednání zúčastnit.

12. 3. 2024

Poctivě pracujícím občanům by reálná mzda neměla klesat!

Zaměstnanci v České republice už více než dva roky chudnou, neboť si za své výdělky mohou koupit stále méně zboží a služeb. Za současnou výplatu si koupí pracující dokonce méně než před pěti lety.

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil data, týkající se průměrné mzdy zaměstnanců ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku, ze kterých při zohlednění inflace vyplývá, že reálná mzda klesla již deváté čtvrtletí v řadě, což je nejdelší období poklesu v historii České republiky. Tato data podložená ČSÚ jsou silně v rozporu s tím, co tvrdí současná pětikoaliční vláda v čele s premiérem Petrem Fialou, že platy zaměstnanců stále rostou, a že tomu bude tak i v tomto roce.

Hnutí SPD je silně nespokojeno s touto situací, kdy i poctivě pracující nevyjdou se svými pravidelnými příjmy na zajištění chodu domácností. Tím dochází k tomu, že se stále více zvyšuje počet našich občanů, kteří se stávají závislými na výplatě sociálních dávek. Veřejně zastáváme názor, že Fialova vláda ožebračuje občany a ničí českou ekonomiku. Například dle ČSÚ se v loňském roce opět propadly maloobchodní tržby o více než čtyři procenta, což znamená, že naši občané omezili v tomto rozsahu v důsledku poklesu svých reálných příjmů svou spotřebu, a to nejvíce od roku 2001. Maloobchodní tržby v sektoru potravin loni meziročně klesly ještě výrazněji, a to o více než pět procent. Stále více občanů je tak nuceno dávat přednost nejlevnějším potravinám bez ohledu na jejich kvalitu. Jde o smutnou bilanci a zároveň o tristní a tragickou vizitku vládního působení Fialovy pětikoalice.

Nástupem Fialovy vlády k moci skončilo období, kdy mzdy zaměstnancům výrazně rostly, a naše společnost bohatla. Současný propad hodnoty vydělaných peněz je v historii České republiky bezprecedentní. Celoroční pokles reálných mezd zažili zaměstnanci zatím čtyřikrát – zatímco v krizových letech 1998, 2012 a 2013 se jednalo o snížení do dvou procent, které se podařilo rychle vyrovnat, předloňský propad o 8,5 procenta společně s loňským poklesem o další 2,5 procenta znamená, že na vrchol se budou mzdy vracet výrazně delší dobu. Zatím nejvyšší hodnotu v přepočtu na kupní sílu měly průměrné výdělky v roce 2021. Prognóza ministerstva financí sice modeluje vývoj mezd až do roku 2026, ale ani v něm reálná mzda nedosáhne úrovně roku 2021.

Za celý loňský rok činila průměrná mzda 43.341 korun, ale k přihlédnutí k navýšení spotřebitelských cen se tak reálně snížila o téměř tři procenta. Též je známo, že této hodnoty většina zaměstnanců nedosáhne. Větší vypovídající hodnotu tak má takzvaná mediánová mzda. Ta činila o poznání méně, a sice jen 34.700 korun. Nedosáhla přitom tak významného růstu, tudíž inflace na ní měla ještě větší negativní dopad.

8. 3. 2024

Všem ženám přejeme k dnešnímu mezinárodnímu svátku vše nejlepší!

Na dnešní den 8. března připadá Mezinárodní den žen (MDŽ), kdy tento mezinárodně uznávaný svátek má svůj původ v době sociálních krizí a příprav států na nadcházející první světovou válku.

V té době se začaly ženy zasazovat o svá práva a pronikat tak do veřejného života. Organizace spojených národů (OSN) ho uznala jako svátek od roku 1975, a od roku 2004 je v České republice veden jako významný den.

V hnutí SPD si práce žen velmi vážíme. Celé naše úsilí spočívá v tom, že chceme utvářet a stále zlepšovat v České republice takové prostředí, aby se zde všechny ženy cítily co nejlépe a stále se zvyšovala kvalita jejich života. Z toho jednoznačně vyznívá, že si v našem hnutí žen vážíme a chováme k nim úctu a respekt. To si zaslouží všechny ženy, ať již vystupují v různých rolích, jako maminky, manželky, přítelkyně, partnerky, tety, tchýně nebo babičky a prababičky. Nedopustíme žádnou diskriminaci žen ve všech oblastech naší společnosti.

Ženy mají velmi důležitý úkol, spočívající v zabezpečení fungování vícegeneračních a vlastních rodin, neboť v hnutí SPD vnímáme rodinu, kterou tvoří muž a žena, mající stejná práva a povinnosti, za základ prosperujícího státu. Proto musíme pro naše ženy vytvářet takové podmínky a prostředí, aby v klidu a pohodě mohly ve svých rodinách společně se svými muži vychovávat děti. S tím souvisí to, že budeme mimo jiné předkládat a podporovat zákony, které podporují tradiční rodiny s dětmi, jako např. další úpravy zvýšení rodičovského příspěvku a formy výhodných půjček, různé formy odpočtu daní na děti, zohlednění výše důchodové dávky ženám s ohledem na počet vychovaných dětí, což vše obsahuje náš projekt: „Rodina na prvním místě“. (www.rodinana1miste.cz). 

Kytičku nebo jinou formu poděkování si zaslouží všechny ženy, kterým chceme alespoň touto formou vyjádřit naši úctu a lásku, a zároveň poděkovat za všechny role, které v průběhu svého života prožily. Všem ženám přejeme vše nejlepší k jejich dnešnímu svátku.

6. 3. 2024

Hnutí SPD tvrdě odmítá podřízení České republiky novému Migračnímu paktu EU!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vládní pětikoalice navrhuje zvýšení věku odchodu do důchodu bez omezení a snížení důchodů. Hnutí SPD s tím nesouhlasí a budeme proti tomu bojovat. Vládou navrhované zvýšení příspěvků na péči pro zdravotně postižené občany je naprosto nedostatečné. Prosazujeme mnohem vyšší finanční pomoc. Náklady českých domácností na bydlení loni kvůli Fialově vládě vzrostly o 22 % a od roku 2021 o 55 %. V České republice rostou ceny léků nejrychleji v celé Evropě. Jedná se o zásadní selhání Fialovy vlády. SPD tvrdě odmítá podřízení České republiky novému Migračnímu paktu EU, který vyjednala Fialova vláda. Pokud budeme ve vládě, budeme od něj chtít odstoupit. Hnutí SPD přeje všem ženám vše nejlepší k jejich svátku.

1. Fialova vládní pětikoalice navrhuje zvýšení věku odchodu do důchodu bez omezení a snížení důchodů. Hnutí SPD s tím nesouhlasí a budeme proti tomu bojovat.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden představil vládní návrh zákona k tzv. důchodové reformě. Z pohledu SPD se nejedná o opravdovou reformu, ale o soubor několika parametrických změn, které jsou pro nás zčásti nepřijatelné a hlavně vůbec neřeší budoucí udržitelnost důchodového systému z hlediska jeho stability a příjmů. Naprosto odmítáme záměr Fialovy vlády zvyšovat věk odchodu do důchodu nad současných 65 let, a to bez omezení, což se má týkat již osob narozených v roce 1966 a mladších. Stejně tak zásadně nesouhlasíme se snižováním poměru starobního důchodu vůči předchozí mzdě, což vláda hodlá spustit již v případě občanů, kteří půjdou do důchodu v roce 2026 a později. Nepřijatelné je pro nás i omezení výchovného od roku 2027 a neúplný výčet rizikových náročných profesí, u nichž bude nárok na dřívější odchod do plného řádného důchodu. Jako hnutí SPD máme v oblasti důchodové politiky celou řadu připomínek a systémových návrhů, které jsme ministru Jurečkovi v průběhu vzájemných jednání představili. Naši zástupci a experti jsou připraveni o důchodové reformě jednat i s prezidentem Pavlem, který ovšem přes slibovaná jednání s opozicí hnutí SPD neoslovil, a znovu tak potvrzuje, že není prezidentem všech občanů.

2. Vládou navrhované zvýšení příspěvků na péči pro zdravotně postižené občany je naprosto nedostatečné. Prosazujeme mnohem vyšší finanční pomoc.

Na schůzi Poslanecké sněmovny v tomto týdnu se bude projednávat i zákon o sociálních službách, včetně návrhů na zvýšení příspěvků na péči pro vážně zdravotně postižené občany závislé na péči jiných osob. Hnutí SPD předložilo návrh na zvýšení těchto příspěvků již na začátku tohoto volebního období, ovšem vládní poslanci více než dva roky blokují jeho projednání. Aktuální vládní návrh na zvýšení těchto příspěvků je naprosto nedostatečný a nespravedlivý. Například zdravotně postiženým občanům v prvním stupni závislosti nechce Fialova vláda přidat ani korunu, přestože se jim příspěvek na péči nezvyšoval již více než 8 let a činí pouhopouhých 880 korun měsíčně! I vládní návrh na zvýšení příspěvku na péči osobám ve druhém stupni závislosti jen o 500 korun měsíčně je nepřijatelně nízký! Poslankyně Lucie Šafránková navrhuje za SPD zvýšit příspěvek na péči v prvním stupni závislosti z 880 korun měsíčně na 2 640 korun a ve druhém stupni závislosti pak o 2 200 korun měsíčně. Uvidíme, jak se k těmto našim návrhům postaví poslanci koalice v závěrečném rozhodujícím hlasování. Ze strany vlády jde o mimořádně asociální a nezodpovědný přístup a pohrdání jednou z nejzranitelnějších skupin našich spoluobčanů.

3. Náklady českých domácností na bydlení loni kvůli Fialově vládě vzrostly o 22 % a od roku 2021 o 55 %.

Náklady českých domácností na bydlení loni dle údajů Českého statistického úřadu vzrostly o 22 %. Čím dál větší množství občanů má problémy s jejich včasným a pravidelným splácením, přičemž větší potíže mají jednotlivci a rodiny žijící v nájemních bytech. Hlavním důvodem tohoto stavu jsou vysoké ceny energií (u plynu meziroční zvýšení o 44 %, u elektřiny o 26 %) a vodného a stočného (zvýšení o 12 %), proti kterým Fialová vláda nikterak nebojuje. Výdaje českých domácností na bydlení potom takto nadprůměrně rostou už 3 roky v řadě – od roku 2021 již celkově o 55 %. Měsíčně přitom české domácnosti v loňském roce vydaly za nájemné a energie v průměru 12 251 korun, tedy téměř třetinu jejich čistých příjmů. Celkem 21 % českých domácností vnímá náklady na bydlení jako velkou zátěž, v případě domácností žijících v nájemních bytech je to 35 %. Češi tak dále chudnou. Statisíce občanů, včetně poctivě pracujících, nejsou schopny hradit náklady na bydlení bez pomoci sociálních dávek. Zrušen byl i projekt půjček na bydlení českým pracujícím rodinám. Zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny je mj. jedním z klíčových programových bodů hnutí SPD v oblasti bytové politiky. Současná asociální vláda Petra Fialy (ODS) nehájí zájmy našich občanů a měla by okamžitě skončit.

4. V České republice rostou ceny léků nejrychleji v celé Evropě. Jedná se o zásadní selhání Fialovy vlády.

V České republice rostou ceny léků nejrychleji v celé Evropě. Vyplývá to z aktuálních údajů statistického úřadu EU Eurostat a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Dle Eurostatu došlo v období od roku 2015 do roku 2023 v ČR ke zdražení léků o 29 %, což je druhý největší nárůst v zemích EU, kde je za tuto dobu průměrné zdražení léků na úrovni 12 %. Dle studie OECD, která zahrnuje prodej v lékárnách i náklady na léčiva v nemocnicích, vzrostly ceny léků a léčiv v ČR za sledované období dokonce o 50 %, což už je jednoznačně nejvíce v celé Evropě. Všechny tyto průzkumy poukazují rovněž na to, že v oblasti léčivých přípravků patří ČR dosud k rozvojovým zemím. Fialova vláda a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tento negativní stav nechtějí řešit a jen mu pasivně přihlížejí. Fialova vláda dokonce od letošního ledna zvýšila DPH na léky, což ještě zesílilo jejich cenovou nedostupnost. Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na to, že je třeba provádět aktivní lékovou politiku, zvýšit domácí výrobní kapacity v oblasti léků a léčiv a využít i veškerých možností regulace jejich cen a kontrolních mechanismů státu. Všeobecná nedostupnost základních léků a léčiv je dalším z řady mimořádně závažných selhání současné pětikoaliční vlády Petra Fialy, která by měla podat demisi.

5. SPD tvrdě odmítá podřízení České republiky novému Migračnímu paktu EU, který vyjednala Fialova vláda. Pokud budeme ve vládě, budeme od něj chtít odstoupit.

Poslanci vládní pětikoalice minulý týden neschválili program mimořádné schůze Sněmovny k Migračnímu paktu EU. Vláda Petra Fialy Migrační pakt EU dlouhodobě aktivně podporovala a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se chlubí tím, že se podílí na jeho přípravě. Při závěrečném jednání na úrovni členských států se pak zástupce Fialovy vlády zdržel hlasování, což je alibistický a zbabělý postoj, který je v záležitosti takto zásadního národního zájmu nepřijatelný. Migrační pakt EU přináší mj. tzv. povinnou solidaritu – tedy povinné přemísťování afrických a muslimských imigrantů mezi členskými státy EU, včetně ČR, na základě každoroční kvóty stanovené Evropskou komisí, ze kterého se lze za určitých okolností vykoupit pouze za cenu zaplacení půlmilionového výpalného za každého nepřijatého imigranta. EU dlouhodobě zcela selhává v ochraně své vnější hranice před nelegální imigrací a v boji s pašeráky imigrantů a je také zcela nefunkční návratová politika osob, které nedostaly politický azyl. SPD tvrdě odmítá podřízení ČR novému Migračnímu paktu EU. Pokud se staneme součástí příští vlády, budeme požadovat zásadní revizi azylové a migrační politiky a odstoupení od tohoto Migračního paktu EU.

6. Hnutí SPD přeje všem ženám vše nejlepší k jejich svátku.

Tento týden v pátek 8. března se slaví Mezinárodní den žen (MDŽ), který je uznán Organizací spojených národů jako svátek od roku 1975 a zároveň je připomínán jako Den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Svátek připomíná stávku newyorských švadlen, které žádaly zákaz práce dětí, zlepšení pracovních podmínek, zkrácení pracovní doby a rovné hlasovací právo po tragickém požáru v newyorské konfekční továrně v roce 1911, při němž zahynulo 146 mladých dělnic. V hnutí SPD si žen velmi vážíme. Naše úsilí je vedeno cílem utvářet v naší zemi takové prostředí, aby se zde všechny ženy cítily co nejlépe. Hnutí SPD přeje všem ženám vše nejlepší k jejich svátku.

5. 3. 2024

Celý klub SPD hlasoval proti novele zákona upravující manželství pro všechny! 

Ve středu minulého týdne byla v Poslanecké sněmovně schválena novela občanského zákoníku o takzvaném manželství pro všechny. Poslanecký klub hnutí SPD jako jediný hlasoval proti všemi svými přítomnými poslanci.

Politické strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování. Pro přijetí novely hlasovalo 123 ze 176 přítomných poslanců napříč všemi politickými kluby kromě toho našeho. Proti bylo 36 poslanců, včetně všech z hnutí SPD. Podle novely budou moci páry stejného pohlaví vstupovat do partnerství s většinou práv, jaká mají v manželství muž a žena, včetně tzv. přiosvojování dětí.

Hnutí SPD podporuje manželství výhradně mezi mužem a ženou pevně zakotvené v ústavě. Manželství je právní a společenskou institucí, která je základem pro vznik rodiny a výchovu dětí. Podporujeme tradiční hodnoty naší společnosti a považujeme fungující rodinu za její podstatu. Za základ rodiny považujeme tradiční svazek muže a ženy, kteří společně vychovávají své děti. Takto fungující rodiny zasluhují ze strany státu plnou ochranu a podporu. Odmítáme propagaci a podporu názorů a chování, které ohrožují fungování rodin a výchovu dětí v rodině. Prosazování tzv. manželství pro všechny je aktivistickým projevem ideologie progresivismu.

V rámci projednávání této novely jsme předložili vlastní pozměňující návrh, neboť se domníváme, že vzhledem k současné snaze o destrukci uznávané definice rodiny je nutné se snažit zvrátit tento vývojový trend a vrátit se k rodině složené z mámy, táty a jejich biologických potomků. V našem pozměňovacím návrhu podporujeme úpravu občanského zákoníku tak, aby byla narovnána práva homosexuálních a heterosexuálních párů po všech stránkách, ale s výjimkou adopce a osvojování dětí a zavádějícího názvu jejich vztahu jako manželství.

Institut manželství odráží především zájem dětí, protože bylo prokázáno, že trvalé soužití muže a ženy je v průměru nejlepším prostředím pro všestrannou výchovu a péči o děti, které budou mít v budoucím životě největší šanci uspět. Pro nás není vůbec podstatné, jakou má člověk barvu pleti, náboženské vyznání, či sexuální orientaci. Definice manželství úzce souvisí s definicí rodičovství, kde jde prvořadě o děti. Požadavky a tužby dospělých by neměly být nadřazeny právům těch bezbranných, nejzranitelnějších, tedy dětí, které mají dle Úmluvy o právech dítěte právo znát své rodiče (otce a matku). Naproti tomu neexistuje v žádném právním judikátu právo na dítě nebo právo na sňatek. Nakonec náš pozměňovací návrh neprošel. Konečnou schválenou novelu nikdo z našich poslanců nepodpořil, neboť jsme k ní měli celou řadu výhrad, které naši poslanci prezentovali při svých vystoupení v rámci projednávání.

V hnutí SPD odmítáme perzekvovat někoho za jeho životní či politické názory, náboženské cítění nebo sexuální orientaci, pokud je vše v souladu se zákonnými pravidly. V otázkách rodiny a výchovy dětí máme ale zcela jasno. Soudržná a fungující vícegenerační tradiční rodina je nenahraditelnou základní konstituční jednotkou společnosti a naše děti jsou její budoucností. Bez fungujících a silných rodin (muž, žena a děti) jako společnost a stát dlouhodobě nepřežijeme, a proto musíme udělat vše, pro jejich podporu. Hnutí SPD má speciální pobídky pro rodiny, které jsou obsaženy v našem programu a které byly prezentovány v rámci projektu „Rodina na 1. místě“, vše je dostupné na našich webových stránkách www.spd.cz.

1. 3. 2024

Česká vláda musí především řešit pomoc našim občanům a firmám!

Současná pětikoaliční vláda je už za polovinou svého období, ale její aktivity jsou stále více směřovány na problémy týkající se celé Evropské unie, čímž jí nezbývá čas řešit problémy, které trápí občany České republiky.

Hnutí SPD se na základě svého programu velice snaží o to, aby měli naši občané více peněz, bezpečí a spravedlnosti. Náš program je cílený především na zajištění lepších životních podmínek pro všechny skupiny českých občanů, a též na zajištění větší nezávislosti a suverenity českého státu. Občané už měli dostatek času se přesvědčit, že my své sliby plníme a za svým programem si stojíme.

To se ale v žádném případě nedá říci ani o jedné vládní straně, čímž zvolení poslanci za tyto strany zcela oklamali své voliče. Navíc je nutné dodat, že nejenže neplní, co lidem slibovali, ale navíc přijímají takové zákony a opatření, které život občanům velmi ztěžují. Slušní a pracující občané, rodiny s dětmi, senioři a zdravotně postižení občané mají problémy vyjít s financemi na zajištění chodu svých domácností a stále více z nich se stává osobami závislými na sociálních dávkách.

Proto neustále apelujeme na vládu v čele s premiérem Petrem Fialou, ať už začne účinně řešit pomoc našim občanům a prioritně se zabývat aktuálními problémy. Těch problémů k řešení je mnoho a já zmíním jen tři z nich. Řešení situace v huti Liberty Ostrava, kdy by měla vláda představit strategii dalšího postupu. Liberty Ostrava zaměstnává okolo 6 tisíc lidí a v návazných firmách pracuje dalších 40 tisíc zaměstnanců, což včetně rodinných příslušníků čítá okolo 100 tisíc lidí. Fialova vládní pětikoalice situaci dostatečně neřeší a je laxní, přestože je stát jedním z největších věřitelů firmy.

Dále chci upozornit, že téměř dva miliony českých občanů nemají svého zubního lékaře a stomatologická péče je pro ně nedostupná a drahá. Jde opět o dlouhodobé selhání státu a všech vládních reprezentací, které nebyly schopny zajistit finančně i fyzicky dostupnou stomatologickou péči pro všechny občany České republiky po celém jejím území. Řešením je komplexní změna koncepce zdravotnictví vládou, na které je hnutí SPD připraveno se podílet svými odborníky.

Jako poslední příklad uvedu, že nekompetentní rozpočtová hospodářská politika Fialovy vlády vede dlouhodobě k úpadku české ekonomiky a ke ztrátě důvěry občanů v budoucnost. Naši občané se kvůli Fialově vládě mají hůře než před rokem a naše země je dlouhodobě nejhorší téměř ve všech ekonomických statistikách členských států Evropské unie, kdy též máme mimo jiné největší pokles reálných mezd ze všech zemí OECD. K tomu je důležité podat informaci, že hnutí SPD nabízí při řešení všech těchto bodů pomoc, spočívající v návrzích řešení. Zatím ale vládní strany naší nabízenou pomoc s arogancí odmítají.

28. 2. 2024                                                                                     

Podporujeme manželství výhradně mezi mužem a ženou pevně zakotvené v ústavě!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda fakticky podporuje nelegální imigraci. Prosazujeme referendum k Migračnímu paktu EU, který zavádí povinné přerozdělování imigrantů. Občané za Fialovy vlády zchudli nejvíce ze zemí OECD, máme nejvyšší energetickou inflaci v EU, jsme v recesi, padá průmysl, lidé vládě nevěří a dopady vysoké inflace pociťuje 85 % občanů. V případě stejnopohlavních svazků navrhujeme název partnerství, nikoliv manželství, a chceme dát stejnopohlavním párům stejná práva jako manželům kromě adopce a osvojování dětí. Zároveň podporujeme manželství výhradně mezi mužem a ženou pevně zakotvené v ústavě. Téměř dva miliony českých občanů nemají svého zubního lékaře. Stomatologická péče je pro občany nedostupná a drahá.

1. Fialova vláda fakticky podporuje nelegální imigraci. Prosazujeme referendum k Migračnímu paktu EU, který zavádí přerozdělování imigrantů.

Tuto středu proběhne ve Sněmovně mimořádná schůze svolaná opozicí k Migračnímu paktu EU. Důvod pro svolání mimořádné schůze je více než jasný, protože zástupci členských států EU se dne 8. února shodli na konečné podobě Migračního paktu EU. Odsouhlasený postoj členských států je definitivní a nyní jej pouze formálně schválí Evropský parlament. Vláda Petra Fialy (ODS) nejenže dlouhodobě nelegální migraci aktivně svými kroky fakticky podporuje, ale při závěrečném jednání v EU se navíc zbaběle a alibisticky při hlasování zdržela. Vláda pětikoalice tak opět zradila zájmy českých občanů. Migrační pakt EU mj. znamená tzv. „povinnou solidaritu" a relokace nelegálních imigrantů mezi státy EU, anebo povinné platby ve výši půl miliónu korun za každého odmítnutého imigranta. Od schválení Lisabonské smlouvy nám jsou na základě většinového hlasování v orgánech EU pod hrozbou drakonických sankcí vnucována nařízení, jejichž realizace směřuje přímo proti národním zájmům České republiky a jejích občanů. To se týká právě oblasti migrační a azylové politiky, kdy nám státy jako Německo, Francie a Belgie, jež nezvládají projevy masové ilegální imigrace, kterou samy vyvolaly, tyto kvóty na přidělování imigrantů de facto nařizují. Hnutí SPD Migrační pakt EU jednoznačně odmítá a požadujeme, aby se k Migračnímu paktu EU i k samotnému členství ČR v EU vyjádřili čeští občané v celostátním závazném referendu.

2. Občané za Fialovy vlády zchudli nejvíce ze zemí OECD, máme nejvyšší energetickou inflaci v EU, jsme v recesi, padá průmysl, lidé vládě nevěří a dopady vysoké inflace pociťuje 85 % občanů.

Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Generali Investments pociťuje v současnosti dopady vysoké inflace 85 % českých občanů. Na 44 % z nich potom již dopadly změny obsažené v tzv. vládním konsolidačním balíčku, který není ničím jiným než plošnou daňovou reformou ve formě zvýšení všech přímých i nepřímých daní a povinných pojistných odvodů. Výsledky tohoto průzkumu také ukázaly, že čeští občané budou muset i v letošním roce výrazně šetřit na potravinách, s čímž počítá více než 57 % respondentů a 62 % občanů je potom nuceno snižovat spotřebu energie a vody. Premiér Petr Fiala (ODS) a celá vláda tuto situaci neomluvitelně zlehčují nesmyslnými tvrzeními o úspěšném boji s inflací a o konci zdražování. Přitom např. ceny všech nákladů a služeb spojených s bydlením rostly dle oficiálních statistických dat z letošního ledna meziročně i meziměsíčně dvouciferným tempem. Naši občané za Fialovy vlády zchudli nejvíce ze zemí OECD, máme nejvyšší energetickou inflaci v EU, jsme v recesi, padá průmysl a vládě skoro nikdo nevěří. Nekompetentní fiskální a hospodářská politika této vlády pětikoalice vede pouze k úpadku české ekonomiky a ke ztrátě důvěry občanů v budoucnost. Fialova vládní pětikoalice, která toto zavinila, musí skončit!

3. V případě stejnopohlavních svazků navrhujeme název partnerství, nikoliv manželství, a chceme dát stejnopohlavním párům stejná práva jako manželům kromě adopce a osvojování dětí. Zároveň podporujeme manželství výhradně mezi mužem a ženou pevně zakotvené v ústavě.

Tento týden se má ve Sněmovně v závěrečném třetím čtení hlasovat o novele občanského zákoníku zavádějící institut manželství či partnerství stejnopohlavních párů. Hnutí SPD podalo pozměňovací návrh, kde navrhujeme název partnerství, nikoliv manželství, a dáváme stejnopohlavním párům stejná práva jako manželům kromě adopce a osvojování dětí. Hnutí SPD podporuje manželství výhradně mezi mužem a ženou pevně zakotvené v ústavě. Např. Slovensko definuje manželství jako jedinečný svazek mezi mužem a ženou v ústavě od roku 2014. Manželství je právní a společenskou institucí, která je základem pro vznik rodiny a výchovu dětí a zaslouží si všestrannou podporu ze strany státu. Prosazování tzv. manželství pro všechny je aktivistickým projevem ideologie progresivismu.

4. Téměř dva miliony českých občanů nemají svého zubního lékaře. Stomatologická péče je pro občany nedostupná a drahá.

Mnohá celostátní média včetně České televize v posledních dnech opět informují o tom, že téměř dva miliony českých občanů (až 18 % dospělých a dětí) nemají svého ošetřujícího zubního lékaře. Hnutí SPD na tento palčivý problém z opozice dlouhodobě upozorňuje a navrhujeme řešení. Podle údajů od stomatologů z velkých nemocnic nemá stálého zubaře a zubní péči 50 % z pacientů, kteří vyhledávají ošetření na zubních pohotovostech. Kritická situace je v tomto ohledu ve většině regionů ČR, které trpí nedostatkem stomatologů a zubních pohotovostí a čím dál vyššími cenami jednotlivých stomatologických výkonů, které si už ze svých příjmů ani úspor nemohou statisíce občanů dovolit platit. Systém preventivní zubní péče o děti se rozpadl. Důsledkem jsou mj. katastrofální dopady této situace na zdravotní stav velké části naší populace. Např. lidé z Moravskoslezského kraje, kde je situace nejhorší, jsou nuceni dojíždět na ošetření zubů do sousedního Polska. Fialova vláda a resortní ministr Vlastimil Válek (TOP 09) tuto situaci trestuhodně ignorují. Jde rovněž o dlouhodobé selhání státu a všech vládních reprezentací, které nebyly schopny zajistit finančně i fyzicky dostupnou stomatologickou péči pro všechny občany ČR po celém území republiky. Řešením je komplexní změna koncepce zdravotnictví novou vládou, na které je hnutí SPD připraveno se podílet svými odborníky.

27. 2. 2024

Pro pohodový život v Evropě nepotřebujeme šílená nařízení Evropské unie!

S politikou, kterou uplatňují nejvyšší představitelé Evropské unie, je nespokojeno stále více občanů ve většině unijních zemí včetně České republiky. Samotné stanovené priority jdou proti zájmům občanů, živnostníků, podnikatelů i zemědělců. Proto se nelze divit, že už celá řada z nich toho má dost a na upozornění nežádoucího stavu volí formu stávek a demonstrací s cílem změnit priority vycházející z Bruselu. V poslední době jsou to protesty zemědělců, které proběhly napříč většinou zemí EU.

Hnutí SPD má zásadní výhrady k fungování Evropské unie a už vůbec nesouhlasíme s její politikou. Nikým nevolení bruselští úředníci nás zahrnují stále větším množstvím nesmyslných regulací, nařízení a směrnic, které jsou proti zájmům našeho státu a našich občanů. Evropská unie přímo podporuje masovou imigraci a islamizaci Evropy a prosazuje zavádění genderových a neomarxistických nesmyslů, které mají za cíl zničit tradiční rodiny a evropské národy. Jsme svědky ekonomického zaostávání, neustálého zdražování každodenního života, a za svobodné vyjádření demokratického názoru mnohdy následuje ztráta společenského postavení, zaměstnání a mnohdy už i svobody. Národ, vlast a rodina se stávají ve vnímání Bruselu a jeho podporovatelů překážkou pro jejich vysněnou světovou globalizaci. Rozhodně nesouhlasíme s opatřeními vyplývající z šíleného Green Dealu, jako jsou emisní povolenky, emisní normy euro platné pro automobily, zákaz plynových kotlů pro vytápění domácností atd. 

Nyní je ten správný čas pro všechny občany, kteří chtějí fungování Evropské unie razantně změnit. Ve dnech 7. a 8. června tohoto roku v rámci celoevropských voleb proběhnou v České republice volby do Evropského parlamentu (EP). Do těchto voleb jde hnutí SPD ve spojenectví s politickou stranou Trikolora, kdy usilujeme o slušnou a spravedlivou společnost, která je založena na zdravém selském rozumu, respektu k tradičním hodnotám, právu a spravedlnosti, přirozené rodině, občanských svobodách a národní suverenitě.

Velmi důležité je, že na rozdíl od jiných subjektů, které kandidují s obdobným volebním programem, máme i silné spojence v Evropě. Společně s námi jsou ve vlastenecké frakci Identita a demokracie (ID) v europarlamentu francouzské Národní shromáždění Marine Le Penové, italská Liga Mattea Salviniho, nizozemská Strana pro svobodu Geerta Wilderse, rakouská FPÖ a další. Máme ambici vytvořit v europarlamentu nejsilnější frakci a bojovat proti diktátu Bruselu a blokovat například kvóty na imigranty a směrnice a nařízení EU vycházející z Green Dealu.

Proto se obracíme na všechny občany, kteří sdílí stejné názory jako my v hnutí SPD. Česká republika je pro nás na prvním místě, hájíme její zájmy a suverenitu a máme v Evropě silné vlastenecké spojence!

23. 2. 2024

Nekompetentní vláda Petra Fialy řeší problémy českých občanů vždy pozdě!

Už více než dva roky vládne pětikoaliční vláda (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti), ale za celou tuto dobu, co řídí chod České republiky, v podstatě neudělala nic prospěšného, co by zvýšilo životní úroveň našich občanů.

Nejenom, že zcela porušila své předvolební sliby o tom, že nebude zvyšovat daně, ale navíc neřeší zásadní problémy, které se dotýkají vybraných skupin občanů. V případě, že už problémy eskalují, tak se narychlo snaží najít nějaké „přijatelné“ řešení, které ale není v žádném případě nejlepší, neboť nebylo systematicky připraveno. To vše svědčí pouze o tom, že vláda je tvořena nekompetentními ministry, kde jediným kritériem výběru do ministerských pozic byla stranická příslušnost.     

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje vládu Petra Fialy za to, že prioritně hájí zájmy Evropské unie, což nastalo již v době příprav a následně po celé půlroční období předsednictví České republiky v čele Rady Evropské unie (od 1. července 2022). Celé předsednictví ale ve finále nepřineslo pro naše občany nic pozitivního, spíše naopak. Vláda úplně přestala řešit problémy, s kterými se potýkají naši občané, živnostníci, podnikatelé, malé i větší firmy.

I když jsme prostřednictvím našich poslanců navrhovali vždy před jednáním Poslanecké sněmovny zařadit na program jednání důležité body zabývající se pomocí vybraným skupinám občanům, vládní poslanci s arogancí jim vlastní vždy vše zamítli. Tím dali všem našim občanům jasně najevo, že jim o ně vůbec nejde. Proto náš verdikt nad současnou vládou zní jednoznačně – tato vláda by měla co nejdříve skončit. Poslední dobou už samy ohrožené skupiny zaměstnanců, živnostníků a dalších občanů pochopily, že jedinou formou, jak přinutit Fialovu vládu, aby se zabývala jejich problémy, je stávka. Pak už se vláda snaží alespoň něco narychlo řešit, což ale nepřináší žádný dlouhodobý výsledek. Těch příkladů bych mohl uvést mnoho, uvedu pro názornost pouze tři.

Koncem loňského roku chtěli lékaři přistoupit ke stávce z důvodu velkého množství přesčasových hodin v nemocnicích. Nakonec jim vláda přislíbila určité navýšení jejich příjmů, ale problém ještě zažehnán není. Nyní lékařské profesní a odborové organizace protestují proti novele zákona o zdravotních službách, která zásadně mění systém organizace a fungování lékařských pohotovostí. Dle vládního návrhu by v budoucnu již neměly lékařské pohotovosti zajišťovat samosprávné kraje, nýbrž zdravotní pojišťovny. To by znamenalo výrazné omezení počtu lékařských pohotovostí, což by vedlo k omezení dostupnosti lékařské péče pro občany. To ale ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) netrápí.

Závažné problémy má české školství, kvůli kterým proběhla i výstražná stávka. Ve školství panuje dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost. Vládní škrty v této oblasti znamenají mj. i propad financí na mzdy pro nepedagogické pracovníky, které jsou dnes katastrofálně nízké, a vláda zatím pro ně nenašla potřebné finance, i když ministr školství Mikuláš Bek (STAN) hned po stávce navýšení financí pro tyto zaměstnance přislíbil.

Nyní sílí oprávněné požadavky zemědělců, kteří se také rozhodli stávkovat, aby jejich problémy už konečně vláda začala řešit. Zde se najednou probudil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), který pro zemědělce zatím nic neudělal, a nyní jim slibuje, jak za ně bude na půdě EU bojovat.

V hnutí SPD říkáme jasně, že by tato nekompetentní vláda, která pouze slibuje a ve finále nic pozitivního pro naše občany neudělá, měla podat demisi.

21. 2. 2024

Pro SPD jsou čeští občané a Česká republika na 1. místě!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,                                                                                 

podporujeme masivní protesty českých zemědělců proti Green Dealu EU. Fialova vláda ničí české zemědělství a uráží zemědělce. Kvůli Fialově vládě a ministru školství Bekovi (STAN) hrozí kolaps chodu škol. Premiér Fiala se naprosto neoprávněně chlubí úspěšným vládním bojem proti inflaci a nepravdivě hovoří o konci zdražování. Čeští občané se kvůli Fialově vládě mají hůře než před rokem a naše země je dlouhodobě nejhorší téměř ve všech ekonomických statistikách členských států EU.

1. Podporujeme masivní protesty českých zemědělců proti Green Dealu EU. Fialova vláda ničí české zemědělství a uráží zemědělce.

Hnutí SPD podporuje masivní protesty tisíců našich zemědělců, které jsou plánovány na tento týden. Zároveň tvrdě odsuzujeme arogantní a urážlivé vyjadřování premiéra Fialy a ministra zemědělství Výborného na jejich adresu. Ze strany vládních představitelů se jedná o nepravdivou a neomluvitelnou veřejnou dehonestaci jedné skupiny občanů ČR. Politika Fialovy vlády poškozuje a ničí české zemědělství, likviduje zemědělské podnikání, vede k neustále se zvyšujícím cenám potravin pro české občany a trvale snižuje naši potravinovou soběstačnost. Problémy českého zemědělství a potravinářství současná vláda absolutních amatérů dlouhodobě ignoruje a její členové nehájí zájmy našeho zemědělství v orgánech EU, kde jsou v oblasti tzv. unijních dotací čeští zemědělci dlouhodobě znevýhodněni a diskriminováni. Prioritou SPD je naopak podpora českého zemědělství, které je strategickým pilířem naší prosperity a životní úrovně občanů a má i důležitou funkci v oblasti ochrany přírody a krajiny. Pokud chcete změnit stávající škodlivou politiku EU, přijďte 7. a 8. června k volbám do Evropského parlamentu a volte společné kandidáty hnutí SPD a strany Trikolora.

2. Kvůli Fialově vládě a ministru školství Bekovi (STAN) hrozí kolaps chodu škol.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) není opakovaně schopen zajistit částku 800 miliónu korun z letošního rozpočtu do resortu školství pro financování dvou tisíců nepedagogických pracovníků. Ředitelé škol tedy nemají z čeho zaplatit své potřebné kuchařky, uklízečky a další nepedagogické pracovníky, čímž hrozí totální kolaps chodu těchto škol ve správě obecních a krajských samospráv. Ze všech těchto důvodů se už hovoří i o stávkové pohotovosti školských odborů a případné další stávce škol, což v hnutí SPD považujeme za zcela legitimní postup. Totálně nekompetentní vláda, která jindy falešně a nepravdivě hovoří o školství jako o své prioritě, odmítá školám chybějící finanční prostředky doplatit a tento závažný problém přesouvá na kraje a obce, kterým zároveň v rámci tzv. konsolidačního balíčku snížila příjmy, konkrétně podíl na tzv. sdílených daních. Po kolapsu elektronického systému přihlášek na střední školy jde o další závažné selhání neschopného ministra školství Beka v krátké době, které by mělo být jednoznačným důvodem pro jeho okamžité odvolání z vlády.

3. Premiér Fiala se naprosto neoprávněně chlubí úspěšným vládním bojem proti inflaci a nepravdivě hovoří o konci zdražování.

Meziroční inflace dosáhla dle dat Českého statistického úřadu v lednu hodnoty 2,3 %. Premiér Fiala se v reakci na to naprosto neoprávněně chlubí úspěšným vládním bojem proti inflaci a nepravdivě hovoří o konci zdražování. Obojí je v příkrém rozporu s realitou a premiér Fiala vědomě lže! Nižší tempo růstu inflace není zásluhou vlády pětikoalice, ale důsledkem úrokové, měnové a kurzové politiky České národní banky a skutečnosti, že se míra růstu inflace nyní vypočítává z výrazně vyšší cenové základny než před rokem. Naopak spousta věcí a služeb podle zjištění Českého statistického úřadu z roku na rok zdražila a koruna prudce oslabila. Jenom namátkou za poslední rok zdražily energie o 13,3 %, vodné a stočné o 10,9 %, ovoce a zelenina o 13,3 % a pivo o 4 %. I proto musí být tato nekompetentní vláda co nejdříve vystřídána vládou opírající se o skutečné experty a hájící základní národní zájmy ČR. Hnutí SPD je připraveno se na této vládě svými odborníky podílet.

4. Čeští občané se kvůli Fialově vládě mají hůře než před rokem a naše země je dlouhodobě nejhorší téměř ve všech ekonomických statistikách členských států EU.

Vláda Petra Fialy (ODS) je dlouhodobě nejhorší téměř ve všech ekonomických statistikách členských států EU. Například máme mj. největší pokles reálných mezd ze všech zemí OECD. Tyto skutečnosti odráží i aktuální průzkum společnosti Ipsos „Jak se žije v Česku" pro web Seznam Zprávy, podle kterého je na tom více než 38 % českých občanů finančně hůře než před rokem. Z pohledu věku uvádějí největší zhoršení své finanční situace lidé ve věku 50 až 59 let. Mnohem hůře než před rokem vnímají svoji finanční a životní situaci i domácnosti s nižšími měsíčními příjmy (do 40 tisíc korun čistého). Zhruba 15 % českých domácností žije dle tohoto průzkumu tzv. na hraně, tedy tak, že co vydělají, to utratí, a nemohou si vytvářet žádné finanční rezervy, přestože v mnoha případech celoživotně poctivě pracují nebo (v případě seniorů) pracovali. Všechny tyto údaje jsou tragickou vizitkou neschopné Fialovy vlády a jejího působení v ekonomické a sociální oblasti. Fialova vláda vyměnila podporu našich občanů za podporu Ukrajiny a Ukrajinců, anebo nakupuje předražené americké letouny F-35, které nepotřebujeme a nikdo je po nás nakoupit nepožaduje. Jenom tyto dvě položky nás přitom v této fázi budou stát astronomických 265 miliard korun. To hnutí SPD jednoznačně odmítá! Pro SPD jsou čeští občané a Česká republika na 1. místě!

20. 2. 2024        

Velké poděkování všem pořadatelům a organizátorům MS v biatlonu!

Česká republika připravila pro sportovní fanoušky velký sportovní zážitek, když se zcela profesionálně zhostila pořádání mistrovství světa v biatlonu, které se uskutečnilo od 7. do 18. února 2024 v Novém Městě na Moravě.

Na programu mistrovství byly zařazeny všechny disciplíny, které se běžně jezdí v závodech světového poháru. Muži i ženy absolvovali sprinty, stíhací závody, vytrvalostní závody, závody s hromadným startem a štafety. Společně se jela smíšená štafeta a smíšený závod dvojic. Sportovní klub Nové Město na Moravě pojal přípravu velmi zodpovědně a před mistrovstvím světa dokončil dostavbu a revitalizaci Vysočina Areny za více než 300 milionů korun.

Hnutí SPD podporuje konání MS v biatlonu, neboť jedním z bodů našeho programu je podpora pořádání významných mezinárodních sportovních soutěží a závodů v rámci zvýšení prestiže České republiky. Naší prioritou je také podpora dostupnosti sportu pro všechny občany. Stát musí sportovní aktivity podporovat na všech úrovních, protože se jedná o důležitou součást zdravého životního stylu. Organizované sportovní aktivity pro děti a mládež musí být dostupné všem bez rozdílu a podporované státem. Proto vítáme, že prostory areálu Vysočina Areny, tedy hlavně sportoviště, jsou určeny jak k tréninkové přípravě a soutěžím sportovců, tak i pro využití širokou veřejností. Prostory areálu Vysočina Areny jsou přehledně vyznačeny na plánu areálu a je zde zajištěno i zázemí pro relaxaci a občerstvení. Využívání tratí a stadionu v hodinách pro veřejnost je zdarma.

V neděli ukončené MS v biatlonu pořádané ve Vysočina Areně přilákalo do místa konání mnoho sportovních fanoušků, a to nejen z České republiky. Sám jsem se byl na sportovní soutěže v závěru šampionátu podívat a musím říci, že to byl opravdu skvělý sportovní zážitek. Závody celkem navštívilo více jak 210 tisíc diváků a i sami sportovci velmi ocenili přístup fanoušků a poděkovali jim za obrovskou podporu. Ti, co nepřišli přímo do Vysočina Areny, mohli sportovní přenosy sledovat z pohodlí domova na svých televizních obrazovkách.

Jediné, co nevyšlo tak, jak by si všichni sportovci zde soupeřící o medaile, diváci, a hlavně pořadatelé přáli, bylo počasí. O to větší poděkování patří všem, kteří se na přípravách a průběhu mistrovství světa v Novém Městě na Moravě podíleli.

16. 2. 2024

Jurečkův návrh reformy systému sociálních dávek nezabrání jeho zneužívání!

Ministr Marian Jurečka z KDU-ČSL představil začátkem února návrh zákona, který upravuje systém vyplácení sociálních dávek. Konečné znění tohoto zákona má být hotovo do konce března a navrhovaná účinnost je stanovena od počátku roku 2025.

Hnutí SPD vítá, že na základě našeho několikaletého tlaku má přijít zásadní reforma v rámci systému přerozdělování sociálních dávek, který dle navrhovatelů má zjednodušit výplatu sociálních dávek potřebným osobám. Je také ale potřeba zamezit zneužívání sociálních dávek, což v tomto návrhu postrádáme. Od počátku svého politického působení považujeme v hnutí SPD za jednu ze svých hlavních priorit ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými lidmi.

V obou volebních období jsme proto prostřednictvím našich poslanců předložili konkrétní a rozsáhlý návrh zákona k této problematice, ale poslanci stran současné vládní koalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) zabránili jeho schválení. Má-li se stát chovat jako řádný hospodář, měl by poskytovat sociální dávky pouze těm osobám, které je potřebují. Dlouhodobě u nás systém spravedlivého přidělování sociálních dávek nefunguje a je plno občanů, kteří státní podporu ve formě sociálních dávek zneužívají ve svůj prospěch a na úkor lidí, kteří je potřebují, a své státu odvedli tím, že celý život pracovali a vedli řádný život.

Jsme tedy rádi, že se konečně začne vláda tímto důležitým problémem zabývat, neboť v současné době pobírá nějakou sociální dávku okolo milionu občanů a většina o ni žádá oprávněně. Proto bychom velmi uvítali, kdyby byli naši zástupci v čele s naší poslankyní a místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku v Poslanecké sněmovně Lucií Šafránkovou přizváni k práci na konečných úpravách připravovaného zákona ohledně sociálních dávek, kdy jsme připraveni do stávající diskuse přispět svými věcnými argumenty a zkušenostmi našich odborníků. Zatím předložený návrh považujeme za nedostatečný a nesystémový. Má vzniknout nová dávka státní sociální pomoci. Spojit se do ní má více dávek a to příspěvek na bydlení, dětské přídavky, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Nová podpora se má skládat z částky na životní potřeby, na bydlení, na děti a z bonusu za práci. Výše by se měla odstupňovat podle příjmu i podle pracovní aktivity.

My v hnutí SPD prosazujeme spravedlivý systém sociálních dávek, který pomáhá výhradně lidem, jimž pracovní příjem nestačí na pokrytí základních životních nákladů, anebo lidem, kteří už z objektivních důvodů pracovat nemohou. Naprosto zásadní je odhalit osoby, které sociální systém zneužívají, dlouhodobě se vyhýbají práci, ačkoli pracovat mohou, což návrh ministra Jurečky neobsahuje. Navíc malý rozdíl mezi sociálními dávkami a minimální mzdou dostatečně nemotivuje jejich nepracující příjemce k zaměstnání.

Nový zákon o sociálních dávkách by neměl být směřován proti slušným občanům, ale musí být znemožněno parazitování na sociálních dávkách lidmi, kteří si je nezaslouží proto, že se práce štítí a nikdy nepracovali. To prosazuje hnutí SPD.

14. 2. 2024

Vláda Petra Fialy nemá důvěru občanů a měla by co nejdříve skončit!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

podporujeme protesty zemědělců. Fialova vláda a EU likvidují české zemědělství. Evropská unie schválila Migrační pakt EU, který znamená povinné přerozdělovací kvóty anebo povinné platby ve výši půl miliónu korun za každého jednoho odmítnutého imigranta. Fialova vláda ožebračuje občany a ničí českou ekonomiku. Tato vláda nemá důvěru občanů a měla by skončit! Návrh ministra Jurečky z KDU-ČSL ohledně sociálních dávek, na rozdíl od návrhu SPD, neobsahuje způsob, jak odhalit osoby, které sociální systém zneužívají a dlouhodobě se vyhýbají práci, ačkoli pracovat mohou. Fialova vláda odmítá zvýšit příspěvek na péči zdravotně postiženým občanům. Hnutí SPD naopak zvýšení pomoci zdravotně postiženým prosazuje. Jednoznačně odmítáme přijetí eura, které znamená konec nezávislosti našeho státu.

1. Podporujeme protesty zemědělců. Fialova vláda a EU likvidují české zemědělství.

Hnutí SPD považuje požadavky českých zemědělců a potravinářů a také Asociace samostatných odborů, kteří připravují na 19. února akci občanského protestu, za zcela oprávněné. Zemědělci masově protestují v celé Evropské unii. Hlavními důvody jsou uplatňování nesmyslného projektu Evropské unie Green Deal, rostoucí dovoz zemědělských komodit z mimounijních oblastí a schvalování dalších smluv umožňujících tyto dovozy, dále také schválené snížení „evropských dotací" na zemědělství ve prospěch podpory imigrace, podpory zbrojení a podpory režimu na Ukrajině. Kromě toho nadnárodní maloobchodní řetězce odmítají platit vyšší výkupní ceny odpovídající nákladům zemědělců, a naopak udržují, nebo dokonce zvyšují své naprosto nepřiměřené obchodní přirážky, a tím zvyšují ceny potravin pro občany. Dva roky je Fialova vláda vůči našim zemědělcům hluchá a nejednala s nimi. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že vláda a ministři zemědělství za KDU-ČSL nebrání zájmy a práva našich zemědělců a potravinářů a že naopak vládní pětikoalice tyto klíčové sektory našeho národního hospodářství těžce poškozuje a postupně likviduje. Naše zemědělství a potravinářství poškozuje byrokracie, dramaticky vysoké ceny energií, hnojiv, nájmů, pojištění, vody, osiv, práce atd., ale i vládou tolerované dovozy nekvalitních zemědělských komodit a produktů z Ukrajiny, kde nejsou dodržovány přísné normy EU. Zemědělství je strategickým odvětvím, které si zaslouží speciální podporu a ochranu ze strany státu. Hnutí SPD dlouhodobě naše zemědělce a potravináře hájí a prosazuje jejich ochranu například ve formě legislativních návrhů na obranu a podporu naší potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. Tyto návrhy však vládnoucí pětikoalice odmítá.

2. Evropská unie schválila Migrační pakt EU, který znamená povinné přerozdělovací kvóty anebo povinné platby ve výši půl miliónu korun za každého jednoho odmítnutého imigranta.

Vláda Petra Fialy (ODS) se při rozhodujícím jednání o Migračním paktu EU minulý týden zcela zbaběle a alibisticky zdržela hlasování. Přičemž na předchozích jednáních hlasoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dokonce pro! Vláda tak opět zradila zájmy většiny našich občanů, kteří nesouhlasí s příchodem nelegálních imigrantů do ČR. Proti Migračnímu paktu EU hlasovali pouze zástupci Polska, Maďarska a Slovenska. Protože se ale o záležitostech migrační a azylové politiky od schválení Lisabonské smlouvy v orgánech EU rozhoduje většinovým hlasováním, byl Migrační pakt EU přijat. O definitivním schválení Migračního paktu EU bude ještě hlasovat Evropský parlament, ale vzhledem k tomu, že v něm mají dosud převahu progresivistické proimigrační politické strany a frakce, půjde už bohužel spíše o formální záležitost. Jedná se o frakci socialistů, v níž je poslankyně Maxová (ČSSD), liberálů (kde je členem hnutí ANO), Zelených (členy jsou Piráti) a lidovců, v níž jsou poslanci za TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Europoslanci zvolení za SPD budou samozřejmě hlasovat proti Migračnímu paktu EU. Migrační pakt EU znamená mj. povinné přerozdělovací kvóty anebo povinné platby ve výši půl miliónu korun za každého jednoho odmítnutého imigranta. Vláda pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) nehájí naše národní zájmy, nepostupuje v rámci jednoty států V4 a tímto krokem zcela zradila naši zemi i V4. Islamizace už dnes ohrožuje země západní Evropy a nyní začne ohrožovat i nás. Hnutí SPD zásadně odmítá islamizaci, masovou imigraci i vnucování imigrantů naší zemi Evropskou unií. Tuto politiku budeme tvrdě prosazovat i prostřednictvím našich volených zástupců v Evropském parlamentu. Přijďte proto k volbám do Evropského parlamentu 7. a 8. června a volte společnou kandidátku SPD a Trikolory. Děkujeme!

3. Fialova vláda ožebračuje občany a ničí českou ekonomiku. Tato vláda nemá důvěru občanů a měla by skončit!

Maloobchodní tržby se dle Českého statistického úřadu v loňském roce meziročně propadly o 4,1 %. To znamená, že naši občané omezili v tomto rozsahu v důsledku poklesu svých reálných příjmů svoji spotřebu, a to nejvíce od roku 2001. Příčinou tohoto stavu je zejména dlouhotrvající vysoká inflace způsobená vládou Petra Fialy. Občané mají čím dál méně peněz ve svých peněženkách a na druhé straně jsou nuceni platit čím dál dražší potraviny, energie, nájemné či léky. Maloobchodní tržby v sektoru potravin loni meziročně klesly ještě výrazněji, a to o 5,3 %. Trvale klesají již 20 měsíců v řadě. Stále více občanů je nuceno dávat přednost nejlevnějším potravinám bez ohledu na jejich kvalitu. Jde o smutnou bilanci a zároveň o tristní a tragickou vizitku vládního působení Fialovy pětikoalice, které nedůvěřuje podle aktuálního průzkumu agentury TNS Kantar pro Českou televizi 75 % občanů. Bohužel ani nové údaje o maloobchodních tržbách za leden 2024 neskýtají naději na obrat k lepšímu. Je to i důsledek zvýšení DPH u točeného piva a nealkoholických nápojů v rámci tzv. vládního konsolidačního balíčku. Reálné příjmy provozoven a podnikatelů v tomto oboru tudíž poklesly meziročně o téměř 13 %, což už je velice citelné, a hrozí tím zánik mnoha dalších živností a pracovních míst. Nekompetentnost a škodlivá hospodářská politika Fialovy vlády tak očividně a dlouhodobě způsobuje hospodářský pokles a ohrožuje sociální smír v zemi. Tato vláda nemá důvěru občanů a měla by skončit!

4. Návrh ministra Jurečky z KDU-ČSL ohledně sociálních dávek, na rozdíl od návrhu SPD, neobsahuje způsob, jak odhalit osoby, které sociální systém zneužívají a dlouhodobě se vyhýbají práci, ačkoli pracovat mohou.

Hnutí SPD od počátku svého politického působení považuje za jednu se svých hlavních priorit ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými lidmi. Předložili jsme v tomto směru v letech 2020 a 2021 dva konkrétní a rozsáhlé návrhy zákonů, ale poslanci stran současné vládní koalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) vždy zabránili jejich schválení. Záměr ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) pokusit se omezit zneužívání sociálních dávek sloučením některých z nich, který byl představen minulý týden, považujeme za nedostatečný a nesystémový. Spravedlivý systém sociálních dávek, který pomáhá výhradně lidem, jimž pracovní příjem nestačí na pokrytí základních životních nákladů, anebo lidem, kteří už z objektivních důvodů pracovat nemohou (jako jsou senioři či zdravotně postižení), nevybudujeme pouhým sloučením některých dávek. Naprosto zásadní je odhalit osoby, které sociální systém zneužívají, dlouhodobě se vyhýbají práci, ačkoli pracovat mohou, což návrh ministra Jurečky neobsahuje. Navíc malý rozdíl mezi sociálními dávkami a minimální mzdou dostatečně nemotivuje jejich nepracující příjemce k zaměstnání. Ministr Jurečka může použít návrhy našich zákonů na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, přičemž jsme připraveni do stávající diskuse přispět svými věcnými argumenty a zkušenostmi našich odborníků.

5. Fialova vláda odmítá zvýšit příspěvek na péči všem zdravotně postiženým občanům. Hnutí SPD naopak zvýšení pomoci zdravotně postiženým prosazuje.

Rozhodnutí nezvýšit příspěvek na péči zdravotně postiženým občanům v prvním stupni závislosti oznámil minulý týden za vládu ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v rámci představení novely zákona o sociálních službách. Hnutí SPD zásadně nesouhlasí s tím, že vláda odmítla zvýšit příspěvky na péči zdravotně postiženým občanům (dospělým a dětem) v prvním stupni závislosti, kteří jsou závislí na pomoci jiných osob. Příspěvek na péči pro tyto občany se nezvyšoval již devět let, zatímco růst inflace za tuto dobu se pohybuje okolo hranice 40 %. V prvním stupni závislosti pro dospělé osoby činí tento příspěvek pouhých 880 korun měsíčně, což absolutně nestačí na pořízení žádných potřebných sociálních služeb! Proti tomuto vládnímu rozhodnutí protestuje i Národní rada osob se zdravotním postižením, která podle svého předsedy Václava Krásy nesouhlasí s tím, že na něj doplatí zejména nevidomí, neslyšící i někteří paraplegici. Poslankyně Lucie Šafránková jménem SPD bojuje za zvýšení finanční pomoci vážně zdravotně postiženým občanům již od minulého volebního období, ovšem oba naše návrhy zákonů na spravedlivé zvýšení příspěvku na péči pro občany ve všech čtyřech stupních závislosti poslanci stran současné vládní pětikoalice vždy zablokovali. Za práva zdravotně postižených budeme bojovat i nadále, k vládní novele zákona o sociálních službách předložíme ve Sněmovně své vlastní pozměňovací návrhy, které by vedly ke spravedlivému zvýšení příspěvku na péči ve všech čtyřech stupních závislosti a které nediskriminují žádnou skupinu zdravotně postižených. Asociální Fialova vláda naopak zdravotně postižené občany diskriminuje.

6. Jednoznačně odmítáme přijetí eura, které znamená konec nezávislosti našeho státu.

Ministr pro evropské záležitosti Dvořák (STAN) minulý týden prohlásil, že by považoval za ideální ještě před volbami do Sněmovny v roce 2025 jednat s Evropskou komisí o podmínkách vstupu ČR do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II (tzv. „čekárna na euro"), což mj. znamená stanovení ekonomicky nevýhodného fixního kurzu české koruny vůči euru a dalším měnám členských států EU a zákaz devalvace směnných kurzů domácí měny vůči měnám jiných členských států EU. Ještě předtím ministr Dvořák bez projednání ve vládě jmenoval svého zmocněnce pro přijetí eura, což vyvolalo dohodovací řízení, a z jeho „zmocněnce" se tak stal opět pouze poradce. Nahrazení české koruny eurem by zásadním způsobem a trvale poškodilo českou ekonomiku a životní úroveň občanů, ztratili bychom kontrolu nad vlastní měnovou, hospodářskou a v podstatě i rozpočtovou politikou, neměli bychom žádné nástroje pro boj proti vysoké inflaci a ještě bychom byli nuceni ručit za dluhy států tzv. eurozóny a případně je i platit. Vlastní národní měna je jedním ze základních pilířů naší státnosti a suverenity. Vlastní měny jsme nebyli zbaveni ani za německé okupace během druhé světové války. SPD trvá na zachování české koruny jako národní měny včetně jejího ústavního zakotvení. Zároveň podporujeme i zachování plateb v hotovosti. Otázka zachování národní měny by měla být jednoznačně i předmětem všelidového hlasování – celostátního referenda. Přijďte k volbám do Evropského parlamentu 7. a 8. června, které bude referendem o Fialově vládě, o euru a o migrantech, a volte společnou kandidátku SPD a Trikolory. Děkujeme!

13. 2. 2024                                                                                       

Marine Le Penová má stále větší podporu Francouzů pro prezidentské volby!

V dnešní době lze ve většině zemí EU sledovat rostoucí nepokoje proti prosazované politice vlád jednotlivých unijních zemí, které zcela propadly diktátu Bruselu, nebo patří mezi ty země, které přímo tuto politiku EU určují. Mezi prioritní státy řídící EU patří Francie v čele se současným prezidentem Emmanuelem Macronem. Stále více Francouzů je ale nespokojeno s vládní politikou, což zvyšuje preference opozici, kde mezi nejvýraznější patří Národní sdružení v čele s Marine Le Penovou.

Hnutí SPD vítá nárůst preferencí političky Marine Le Penové pro případné prezidentské volby, která by dle nejnovějšího průzkumu ve věci případných kandidátů na francouzského prezidenta (volby se uskuteční v roce 2027) získala největší podporu Francouzů. Podle výsledků průzkumu společnosti Ifop, který zadal server Valeurs Actuelles, vychází pro Marine Le Penovou v prvním kole podpora od 36 procent dotazovaných a ve druhém, ať už by narazila na současného premiéra Gabriela Attala nebo na donedávna nejoblíbenějšího francouzského politika expremiéra Edouarda Philippa, by těsně zvítězila.

Marine Le Penová už se dvakrát probojovala do druhého kola prezidentských voleb, v tom ji ale v obou případech porazil současný prezident Emmanuel Macron. Ten nicméně v roce 2027 už nemůže kandidovat. V uvedeném průzkumu společnosti Ifop-Fiducial odpovídalo 1.081 lidí zapsaných na volebních seznamech a vzorek svým složením odpovídal francouzské populaci starší 18 let. Preference Le Penové v poslední době strmě rostou. Pomohla tomu nespokojenost Francouzů s vládní penzijní reformou, která navýšila věk odchodu do důchodu z 62 let na 64 let, nespokojení zemědělci, celospolečenské nepokoje, vražda učitele v Arrasu i válka mezi Hamásem a Izraelem.

Marine Le Penová je francouzská politička a právnička, v letech 2011–2022 předsedkyně Národního sdružení (Rassemblement national – RN). Je známá tím, že zastává pravicové a pronárodní postoje. Pod jejím vedením se strana RN distancovala od rasismu, a naopak podporuje Izrael.  

Pro hnutí SPD je Marine Le Penová a strana Národní sdružení našim silným zahraničním spojencem, což potvrzuje nejen to, že samotná Marine Le Penová již několikrát veřejně podpořila naše kandidáty v již proběhlých volbách. V nadcházejících letošních červnových volbách do Evropského parlamentu budeme společně kandidovat ve skupině Identita a demokracie (ID), která je šestou největší v současném Evropském parlamentu. Celkem má 59 europoslanců, přičemž většina pochází z italské strany Lega, francouzské strany RN či německé AfD. Hnutí SPD je zde zastoupeno europoslancem MUDr. Ivanem Davidem, CSc.

Pokud chcete změnit současnou politiku realizovanou EU, podpořte naše kandidáty v nadcházejících volbách do EP. Naše síla spočívá v tom, že v tom nejsme sami a můžeme se opírat o takové spojence, jakým je například francouzská strana Národního sdružení.

9. 2. 2024

Jediným cílem Fialovy vlády je udržet se nadále u moci a likvidovat opozici!

Tento týden proběhlo ve vládní pětikoalici dohodovací jednání. To skončilo tím, že vláda oficiálně zahájila kroky k přijetí eura v České republice. V rámci následné tiskové konference premiér Petr Fiala odhalil, o co vládnoucím stranám ve skutečnosti jde. Tím je udržet se další volební období u moci a zabránit současné opozici, aby se ujala řízení České republiky. O naše občany stranám pětikoalice vůbec nejde.

Hnutí SPD nechce komentovat vztahy v současné pětikoalici, ale zároveň se musíme silně ohradit proti tomu, jak se arogantně chová v Poslanecké sněmovně k opozičním stranám, kdy zcela na sílu své převahy 108 poslanců prosazuje pouze své priority, které ale nejsou v zájmu zlepšení životní úrovně našich slušných a pracujících občanů, rodin s dětmi, seniorů a zdravotně postižených občanů. Na místo věcné spolupráce odmítají všechny naše návrhy zákonů a jejich novel cílící na pomoc těmto občanům, a to jen z důvodu, že byly podány opozičními poslanci. Ten samý postup pětikoaliční poslanci zvolili i v rámci debaty o pozměňovacích návrzích k projednávaným zákonům, aniž by řešili jejich obsah. Další příklady, které mohou občané sledovat před každým jednáním Poslanecké sněmovny, je při schvalování programu příslušné schůze.

Vládní koalice se vůbec nechce zabývat opozičními návrhy bodů k projednání, čímž se snaží současnou opozici umlčet. Tento týden to byl například náš návrh „Fialova vláda chce přijmout euro v České republice“, protože chceme, aby občané dostali informace, jak se k přijetí eura v České republice staví vládní pětikoalice. Tento bod na jednání Sněmovny zařazen nebyl, ale odpověď jsme všichni dostali od premiéra Petra Fialy po tiskové konferenci, která proběhla po dohodovacím jednání koaličních stran.

Ta byla odvysílána v úterý večer v České televizi. Premiér Fiala zde řekl: „Vláda si vyžádá stanovisko Národní ekonomické rady vlády (NERV) k vyhodnocení problematiky vstupu do ERM II, a to do října 2024. Zajištěním úkolu bude pověřen koordinátor NERV David Havlíček. Legislativní otázky související s případným vstupem do ERM II nebo do eurozóny vyhodnotí legislativní rada vlády v čele s ministrem pro legislativu Michalem Šalamounem, a totéž do října tohoto roku.“ Tím vlastně současná vláda oficiálně začala s přípravami pro přijetí eura v České republice. K tomu jenom připojím stanovisko hnutí SPD, kdy jsme zásadně proti a říkáme, že euro nikdy, protože to není pro Českou republiku a naše občany vůbec výhodné. 

V rámci této tiskové konference ještě premiér Petr Fiala občanům jasně sdělil, o co vládě vlastně po celou dobu jde a co je jejich hlavním cílem do konce tohoto volebního období, když uvedl: „Lidé nám dali ve volbách důvěru proto, abychom realizovali náš program a měnili celou republiku, abychom bránili populistům a extremistům v dosahování jejich cílů a na to se musíme soustředit. Toho si je všech pět koaličních stran vědomo, a že jsme toho schopni.“ Tím vlastně řekl vše, a je zbytečné to dále komentovat.

Vážení občané, v červnu tohoto roku proběhnou volby do Evropského parlamentu. Tyto volby budou vlastně referendem o Fialově vládě, o přijetí či odmítnutí eura, a též o přijetí či odmítání přijímání nelegálních afrických a islámských imigrantů do České republiky. To všechno prosazuje Fialova vláda. Hnutí SPD prosazuje pravý opak včetně zastavení neuváženého zeleného šílenství s názvem Green Deal. Vážení občané, dobře zvažte, komu odevzdáte svůj hlas ve volbách do Evropského parlamentu. Hnutí SPD své sliby nemění a plní je.

7. 2. 2024

Premiér Petr Fiala by měl vysvětlit svou roli v Podnikatelské družstevní záložně!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

plně podporujeme co nejrychlejší zahájení výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech i v Temelíně, protože kvůli EU budeme mít nedostatek energie. Česká ekonomika vloni klesla a jako jediná v Evropě se nedostala na předcovidovou úroveň. Neschopná Fialova vláda škodí naší zemi a ničí životní úroveň občanů. Zkolabování elektronického systému podávání přihlášek na střední školy potvrdilo fiasko v zavádění digitalizace státní správy. Ministři Bartoš i Bek by měli rezignovat. Premiér Petr Fiala by měl vysvětlit svou roli v Podnikatelské družstevní záložně, která je podezřelá z nelegálního financování politických stran (např. ODS) a praní špinavých peněz. Výroky ministra Rakušana o vykoupení akcií od minoritních akcionářů ČEZ mimořádně poškodily zájmy státu a mohly nahrát spekulantům. Hnutí SPD podporuje zestátnění společnosti ČEZ.

1. Plně podporujeme co nejrychlejší zahájení výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech i v Temelíně, protože kvůli EU budeme mít nedostatek energie.

Vláda minulý týden oznámila, že vyzve dva účastníky tendru na stavbu pátého jaderného bloku v elektrárně Dukovany (francouzskou společnost EDF a jihokorejskou společnost KHNP), aby podali závazné nabídky na výstavbu celkem až čtyř jaderných bloků (dva v Dukovanech a dva v Temelíně). Nabídky mají být předloženy do 15. dubna. Smlouva s vítězem tendru by měla být podepsána do konce letošního roku. Hnutí SPD dlouhodobě plně podporuje co nejrychlejší zahájení výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech i v Temelíně. Jedná se o klíčovou strategickou záležitost z hlediska budoucí energetické soběstačnosti a energetické bezpečnosti ČR v rámci celkového energetického mixu. Potřeba urychleného rozšíření kapacity našich vlastních jaderných elektráren je vyvolána zejména nesmyslnou a nebezpečnou klimatickou a energetickou politikou EU, která nás skrze spekulativní systém předražených emisních povolenek nutí zavírat naše spolehlivé a funkční uhelné elektrárny, které dosud pokrývají zhruba 40 % spotřeby elektřiny v naší zemi. Cena v případě výstavby až čtyř jaderných bloků se potom odhaduje na astronomické dva biliony (dva tisíce miliard) korun! Apelujeme tedy na vládu Petra Fialy, aby v tomto tendru postupovala rychle, transparentně a v souladu s právním řádem tak, aby vysoutěžená cena byla co nejnižší, aby do výstavby byly v maximální míře zapojeny české firmy a aby nám nehrozilo riziko mezinárodních soudů a arbitráží ze strany neúspěšného účastníka tendru (firmy Westinghouse) a zároveň aby byl dodržen závazný termín dokončení zakázky. Proto je důležité, aby ještě před konečným rozhodnutím byly o průběhu výběrového řízení a zvažovaných variantách informovány i parlamentní opoziční strany, protože tato zakázka překračuje horizont několika volebních období.

2. Česká ekonomika vloni klesla a jako jediná v Evropě se nedostala na předcovidovou úroveň. Neschopná Fialova vláda škodí naší zemi a ničí životní úroveň občanů.

Česká ekonomika podle údajů Českého statistického úřadu za loňský rok poklesla o 0,4 procenta. Příčinou tohoto stavu je zejména realizace hlavního projektu Evropské unie Green Deal a sankce proti dovozu levnějších energetických surovin, které vedly k všeobecnému růstu cen. Výsledkem je dlouhotrvající vysoká inflace podpořená chybnou hospodářskou politikou Fialovy vlády, v jejímž důsledku se občanům znehodnocují úspory, klesají jejich příjmy, a jsou tak nuceni výrazně omezovat svoji spotřebu. Enormní dopad na špatné hospodářské výsledky ČR mají i dlouhodobě vysoké ceny energií, proti kterým Fialova vláda nijak nebojuje. Proto se naše země ani v roce 2023, jako jediná v Evropě, nedokázala ekonomicky vrátit na úroveň roku 2019 před epidemii koronaviru. Negativní roli v české ekonomice sehraje i tzv. vládní konsolidační balíček, který je opět primárně založen na růstu daní, což podváže výdaje domácností na spotřebu. Neschopná Fialova vláda ekonomicky škodí naší zemi a ničí životní úroveň jejích občanů. Je třeba ji co nejdříve nahradit kompetentní vládou, která promyšlenými opatřeními opět nastartuje růst ekonomického výkonu, reálných příjmů a důchodů slušných a pracujících občanů a vytvoří prostředí umožňující prosperitu českých živnostníků a firem. Hnutí SPD je odhodláno a připraveno se na této vládě přímo podílet.

3. Zkolabování elektronického systému podávání přihlášek na střední školy potvrdilo fiasko v zavádění digitalizace státní správy. Ministři Bartoš i Bek by měli rezignovat.

Minulý týden zcela zkolaboval dlouho připravovaný systém podávání přihlášek na střední školy a gymnázia prostřednictvím elektronických přihlášek. Hnutí SPD proto požaduje odstoupení místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) a ministra školství Mikuláše Beka (STAN). Celá oblast digitalizace veřejné správy, kterou vláda slibovala, nás přitom již stála miliardy korun, a to jak na zřízení vládní Digitální agentury a její provoz, tak i na celou dosavadní realizaci, která je neúspěšná, a navíc zasahuje do již existujících systémů (jako je například aplikace eRecept), které se kvůli tomu stávají nefunkčními. Hnutí SPD proto požaduje odstoupení místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) a ministra školství Mikuláše Beka (STAN). Piráti se neustále, v rozporu s realitou, chlubí, jak tuto oblast perfektně zvládají, ale digitální občanský průkaz nikomu peníze do peněženky nepřidá. Vicepremiér Ivan Bartoš a ministr školství Bek svou neschopností a nekompetentností ohledně procesu podávání elektronických přihlášek na střední školy dostali statisíce uchazečů o studium a jejich rodičů a právních zástupců do velmi nepříjemné a složité situace a měli by za krach a neúspěchy v zavádění digitalizace ve školství převzít osobní a politickou odpovědnost a odstoupit z funkcí.

4. Premiér Petr Fiala by měl vysvětlit svou roli v Podnikatelské družstevní záložně, která je podezřelá z nelegálního financování politických stran (např. ODS) a praní špinavých peněz.

Ve čtvrtek 8. února proběhne opoziční mimořádná schůze Sněmovny na téma nepřiznaného majetkového podílu premiéra Petra Fialy (ODS) v Podnikatelské družstevní záložně. Premiér Petr Fiala opakovaně neuvedl do svého majetkového přiznání podíl ve výši 950 000 korun v této finanční instituci a tuto finanční transakci tajil před občany téměř 9 let. Premiér tuto svou chybu, která je zároveň porušením zákona, dosud nedůvěryhodně zdůvodňoval tím, že měl v této záložně běžný účet a neuvědomil si, že to současně znamená i podíl. S Podnikatelskou družstevní záložnou jsou spojená podezření ohledně nelegálního financování politických stran (např. ODS) a praní špinavých peněz. Tato finanční instituce byla problematická i z hlediska kontrolních orgánů státu. Finanční analytický úřad ji v roce 2021 udělil pokutu za nedostatečné naplňování povinností podle zákona proti legalizaci zločineckých zisků a Česká národní banka jí v roce 2022 udělila pokutu za neexistenci vnitřního kontrolního systému. Hnutí SPD požaduje, aby premiér Petr Fiala na této mimořádné schůzi Sněmovny občanům vysvětlil, jak se tato událost odehrála a zároveň aby zveřejnil veškerá svá daňová přiznání a soupis majetku před vstupem do politiky a nyní. Pokud to neudělá, stává se tím nedůvěryhodným a měl by podat demisi!

5. Nepodložené výroky ministra vnitra Rakušana o vykoupení akcií od minoritních akcionářů ČEZ mimořádně poškodily zájmy státu a mohly nahrát spekulantům. Hnutí SPD podporuje zestátnění společnosti ČEZ.

Nepodložené veřejné prohlášení ministra vnitra a předsedy vládního hnutí STAN Víta Rakušana pronesené na jeho předvolebním mítinku v Sokolově o tom, že vláda hodlá do konce jejího volebního období vykoupit akcie od minoritních akcionářů energetické společnosti ČEZ, nelze ničím omluvit. Rozhodnutí o odkupu akcií minoritních soukromých spoluvlastníků zpět do rukou státu je klíčové z hlediska budoucnosti české energetiky včetně další výstavby jaderných elektráren a jejího financování. Hnutí SPD zestátnění společnosti ČEZ podporuje. Jakákoli neuvážená či předčasná informace ohledně vládních záměrů v oblasti vývoje vlastnické struktury společnosti ČEZ má ale zásadní vliv na hodnotu akcií této státem většinově vlastněné společnosti a poškozuje ji. Zejména, pokud se jedná o neveřejné strategické informace, které ministr Rakušan na mítinku v Sokolově prozradil, přestože je vzápětí bral zpět a velice nevěrohodně se vymlouval. Pražská burza cenných papírů na Rakušanovy výroky reagovala prudkým růstem cen akcií společnosti ČEZ, což mimo jiné mohlo nahrát určitým finančním spekulantům. Výroky ministra Rakušana mimořádně poškodily zájmy státu a měl by být z vlády i s ohledem na kauzu Dozimetr okamžitě odvolán.

6. 2. 2024                                                                                  

Jednou z vládních priorit musí být rozhodnější pomoc našim zemědělcům!     

Stejně jako v mnoha evropských státech, tak i v České republice sílí protesty zemědělců. Čeští zemědělci uvažují o zapojení do plánovaných celoevropských protestů letos v březnu. Jednali o tom zástupci vedení Agrární komory s ministrem zemědělství Markem Výborným z KDU-ČSL koncem ledna a požádali ho o vládní pomoc zemědělcům. Podle agrárníků mají farmáři mnoho důvodů k nespokojenosti související s národní i evropskou politikou.

Hnutí SPD plně podporuje oprávněné zájmy našich zemědělců, kdy situace v České republice je pro zemědělce ještě mnohem těžší než v jiných unijních zemích, ve kterých sílí protesty zemědělců vůči prosazované politice EU. Těm vadí, že jsou vystavováni rostoucímu tlaku ze strany maloobchodníků na snižování cen, což ohrožuje jejich živobytí. Zemědělci si stěžují také na levný dovoz potravin ze zahraničí, nedostatečný přístup k vodě, nadměrnou byrokracii či ekologická pravidla a požadují výrazné navýšení dotačních titulů do zemědělství.

Na mnohé problémy upozornily již protesty zemědělců v Bulharsku, Maďarsku, Nizozemsku, Belgii, Polsku, Rumunsku či Slovensku. Nejvíce o sobě dávají vědět demonstrující zemědělci v Německu a Francii. Zde jenom zmíním, že právě zemědělci v Německu a ve Francii patřili mezi ty, kteří z dotačních programů EU čerpali v posledních deseti letech nejvíce peněz, naproti tomu naši zemědělci v porovnání s nimi pobírali minimální výši unijních dotací. Na tento nevyvážený stav rozdělování unijních dotací pro zemědělce naše hnutí dlouhodobě poukazuje, ale Fialova vláda vše přehlíží, a ani neřeší účinnou pomoc našim zemědělcům na národní úrovni.  

Vítáme iniciativu Agrární komory České republiky (AK), která vyzvala ke sjednocení všech zemědělců napříč republikou, a to bez ohledu na velikosti jejich obhospodařovaných ploch či výrobního zaměření. Trápí je zejména nízké ceny způsobené bezcelním dovozem obilovin, olejnin a dalších komodit na evropský trh v kombinaci s přehnaně ambiciózními environmentálními ambicemi Green Dealu. Zemědělci vítají opatření, jež přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, na kterém závisí jejich práce. Potřebují k tomu ale mít k dispozici adekvátní nástroje tak, aby byl chod hospodářství i nadále udržitelný. Náklady na produkci zvyšují stále nová pravidla, která zavádí Evropská unie a na národní úrovni je ještě zpřísňujeme. Současně ale nejsou zemědělcům nabízeny adekvátní kompenzace za jejich plnění. Též podporujeme snahy zemědělců, aby byl zásadně přepracován systém dotačních podpor zemědělství tak, aby byl srozumitelný, předvídatelný a spravedlivý.

Hnutí SPD podporuje požadavky zemědělců a vždy bude prosazovat vše, co bude prospěšné pro farmáře a všechny občany pracujícími v zemědělství v České republice.

2. 2. 2024

Hnutí SPD má jasný program pro volby do Evropského parlamentu!

První ze tří důležitých voleb, které čekají naše občany tento rok, se uskuteční ve dnech 7. a 8. června a proběhnou v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu (EP). Z celkového počtu 720 europoslanců zvolí čeští občané 21 europoslanců.  

Hnutí SPD zastává k byrokratickému molochu EU od samého počátku stejný názor a požaduje, aby o dalším členství naší republiky v EU rozhodli sami občané v rámci celostátního referenda. Vládní pětikoalice o přijetí zákona o referendu nechce ani slyšet, takže musíme najít cesty, jak současné směřování a priority EU pozitivně ovlivňovat v zájmu našich občanů. Jednou z cest je mít v Evropském parlamentu zastoupeno co nejvíce europoslanců, kteří budou na půdě orgánů EU bojovat za obranu národní suverenity České republiky proti diktátu Bruselu, za obranu práva veta, za rušení nesmyslných regulací a neuvážených zelených šíleností. 

Všechny naše hlavní programové teze pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024 jsou dostupné na našich webových stránkách www.spd.cz. Mezi prioritní z nich patří zastavení nelegální imigrace a islamizace, zablokování kvót na přijímání imigrantů, ochrana hranic a vyhošťování nelegálních imigrantů; odstoupení od „Green Dealu EU“ i od systému obchodování s emisními povolenkami a nákupu energií přes Lipskou burzu; zachování české koruny, jasné ne euru a zakotvení práva na platbu v hotovosti; odpor proti cenzuře a „politické korektnosti“, obrana občanských svobod a svobody slova; odmítnutí společné zemědělské politiky, návrat k potravinové soběstačnosti; odpor proti neomarxistické, genderistické a multikulturní agendě a indoktrinaci a obrana tradiční rodiny; ne pozitivní diskriminaci menšin; odstřižení politických neziskovek od veřejných peněz; zabránění tomu, aby EU financovala válku na Ukrajině, kdy podporujeme mírové řešení a jsme proti vstupu Ukrajiny do EU a do NATO.

Zvolení europoslanci za hnutí SPD budou v EP usilovat o zabránění všech snah o omezení automobilové dopravy a spalovacích motorů, žádné vynucování elektromobility. Budeme bojovat proti tomu, aby Brusel centralizoval další agendy, které náleží členským státům, či zaváděl opatření omezující soukromí (umělá inteligence – AI) a zavádějící špehování lidí. Též odmítáme snahy o změnu poválečného uspořádání; jsme pro obranu Benešových dekretů proti snahám sudetských Němců o jejich prolomení. Budeme usilovat o obranu práva občanů držet střelnou zbraň a práva na sebeobranu. Rozhodně jsme za zrušení evropských dotací na škodlivé nesmysly a říkáme jasné NE evropské armádě a policii pod kontrolou bruselských elit, novým regulacím a nesmyslným omezením podnikatelských aktivit a životů občanů.

Hnutí SPD apeluje na všechny občany, kteří souhlasí s naší politikou a prosazovaným programem do voleb do Evropského parlamentu, aby podpořili svými hlasy naše kandidáty. Ve spojenectví hnutí SPD a politické strany Trikolora usilujeme o slušnou a spravedlivou společnost, která je založena na zdravém selském rozumu, respektu k tradičním hodnotám, právu a spravedlnosti, přirozené rodině, občanským svobodám a národní suverenitě. Stát si má svých občanů vážit, prosazovat jejich zájmy a vše, co by zvýšilo jejich kvalitu života, prosazovat i v rámci EU.

31. 1. 2024

Hnutí SPD vítá, že Senát minulý týden neschválil ratifikaci Istanbulské úmluvy!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

nesouhlasíme s rozhodnutím Ústavního soudu, který posvětil obrání důchodců Fialovou vládou. Budeme dále bojovat za naše důchodce, za jejich práva a za jejich důstojné finanční a životní podmínky. Budeme také z plných sil nadále bojovat proti schválení protiústavní korespondenční volby. Sněmovna se kvůli vládní pětikoalici odmítla zabývat návrhem SPD na zavedení celostátního referenda. Hnutí ANO odmítá referendum o členství ČR v EU. Důsledkem ratifikace Istanbulské úmluvy by bylo jen šíření nenávisti v naší společnosti a její rozdělování, včetně rozbíjení rodin a diskriminace na základě pohlaví.

1. Nesouhlasíme s rozhodnutím Ústavního soudu, který posvětil obrání důchodců Fialovou vládou. V SPD budeme dále bojovat za naše důchodce, za jejich práva a za jejich důstojné finanční a životní podmínky.

Ústavní soud svým rozhodnutím z minulého týdne nezrušil jednorázový pětikoaliční zákon, který v loňském roce snížil mimořádnou valorizaci důchodů v průměru o jeden tisíc korun měsíčně. Důchodce s průměrným důchodem tak kvůli tomuto vládnímu opatření přijde za 20 let strávených ve starobním důchodu o zhruba 270 tisíc korun. Rozhodnutí Ústavního soudu bere hnutí SPD na vědomí, ale nesouhlasí s ním. Argumentace odůvodnění v této věci byla spíše politická a ekonomická, nikoli ústavně právní. Kloníme se naopak k názoru tří soudců Ústavního soudu, včetně původního soudce zpravodaje Jana Svatoně a někdejšího předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala, kteří jsou přesvědčeni, že zákon o snížení valorizace důchodů měl být jako protiústavní zrušen, a to zejména kvůli nezákonnému zneužití stavu legislativní nouze vládou při jeho projednávání a též kvůli retroaktivitě účinnosti zákona. Ostatně i samotný nález Ústavního soudu obsahuje jasné tvrzení, že k porušení legitimního očekávání příjemců důchodů ohledně mimořádné valorizace zohledňující skutečnou výši inflace ve sledovaném období skutečně došlo. Vyjadřujeme rovněž politování nad tím, že hnutí ANO odmítlo při přípravě a podání této ústavní stížnosti spolupracovat s hnutím SPD. Společně podaný návrh by měl mnohem vyšší legitimitu a politickou váhu, navíc bychom do něj dodali mnohé další odborné a ústavně právní argumenty. V SPD budeme dále bojovat za naše důchodce, za jejich práva a za jejich důstojné finanční a životní podmínky. Prosazujeme mimořádnou valorizaci důchodů kryjící růst inflace.

2. Budeme z plných sil nadále bojovat proti schválení protiústavní korespondenční volby.

Poslanci stran vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti) minulý čtvrtek ve Sněmovně silově protlačily do tzv. druhého čtení svůj návrh zákona na zavedení korespondenčního hlasování pro osoby s českým občanstvím dlouhodobě pobývajícími v zahraničí. Hnutí SPD protiústavní a manipulativní korespondenční hlasování z mnoha principiálních i praktických důvodů zcela zásadně odmítá. S návrhem zároveň nesouhlasí i řada renomovaných ústavních právníků, kteří ho pokládají za neslučitelný s Ústavou ČR. Vládní koalice tento návrh prosadila v tzv. prvním čtení opět za cenu jednostranného ukončení rozpravy, kdy byla desítkám opozičních poslanců odepřena možnost k věci vystoupit. Způsob přepočítávání zahraničních hlasů na volební mandáty po zavedení korespondenční volby by rovněž zcela zdeformoval vůli voličů žijících v ČR a jejich představu o podobě složení Poslanecké sněmovny a vedl by k naprostým disproporcím v rozdělení poslaneckých mandátů mezi jednotlivé kraje. Účelovost vládního návrhu podtrhuje souběžně podaný návrh vládních poslanců na enormní rozšíření počtu cizinců, kteří by nově mohli nabýt české státní občanství prostřednictvím jejich pouhého prohlášení o českých předcích přes čtyři generace. Jedná se o lidi, kteří tady s námi nežijí, neplatí u nás daně a ani neovládají český jazyk. Hnutí SPD podalo návrh na zamítnutí korespondenční volby ihned v prvním čtení. V následujících fázích jeho projednávání budeme opět ze všech sil bojovat proti jeho definitivnímu schválení, včetně podávání pozměňovacích návrhů ohledně odložení jeho účinnosti, které odhalí skutečné úmysly vládní koalice a účelovost jejího postupu, jelikož tím skutečným důvodem je totální propad volebních preferencí vládních stran.

3. Sněmovna se kvůli vládní pětikoalici odmítla zabývat návrhem SPD na zavedení celostátního referenda. Hnutí ANO odmítá referendum o členství v EU.

Poslanci vládních stran minulý čtvrtek odmítli schválit program mimořádně schůze Sněmovny, na které se měl projednávat ústavní zákon o referendu, jehož existenci předpokládá česká Ústava. Občané ČR tak ani téměř 35 let od roku 1989 stále nemají možnost všelidového hlasování. Hnutí SPD je jediným subjektem na české politické scéně, který existenci plnohodnotného závazného referenda dlouhodobě důrazně prosazuje ve svém programu. Strany vládní pětikoalice myšlenku referenda ale zásadně odmítají. Hnutí ANO chce zase zásadním způsobem omezit okruh témat všelidového hlasování, když například odmítá referendum o členství ČR v EU, a navíc navrhuje velmi vysoké kvorum podpisů občanů k vyvolání referenda i vysoké kvorum účasti nutné k platnosti referenda. Hnutí SPD požaduje co nejrychlejší naplnění české Ústavy v podobě schválení zákona o proveditelném závazném celostátním referendu bez omezení. Tedy včetně referenda o setrvání či odchodu ČR z EU. I z toho důvodu, že o vstupu do EU hlasovali občané v referendu bez jakéhokoli kvora, přičemž EU se od té doby zásadně změnila – zejména po přijetí Lisabonské smlouvy. Zároveň od referenda o vstupu ČR do EU dosáhli volebního věku 18 let více než dva miliony českých občanů, kteří se k otázce našeho členství v EU dosud nemohli vůbec vyjádřit, což je pro SPD zcela nepřijatelné. Pokud bude SPD součástí příští vlády, prosadíme funkční zákon o referendu jako prvku přímé demokracie.

4. Důsledkem ratifikace Istanbulské úmluvy by bylo jen šíření nenávisti v naší společnosti a její rozdělování, včetně rozbíjení rodin a diskriminace na základě pohlaví.

Hnutí SPD vítá, že Senát na své schůzi minulý týden neschválil ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy. Tím tedy ratifikační proces končí a tato mezinárodní smlouva v ČR nebude platit, a nebude tak pro naši zemi závazná. Hnutí SPD proti ratifikaci tohoto dokumentu dlouhá léta bojovalo, protože jde o nebezpečný mezinárodněprávní závazný instrument nařizující povinné šíření škodlivé genderové ideologie, zejména ve veřejné správě a ve školství signatářských států. Úmluva rovněž signatářským státům stanoví povinnost financovat propagaci jejích cílů politickými neziskovými organizacemi, což by kromě jiného zatížilo předlužený český státní rozpočet dalšími stamiliony korun. Důsledkem ratifikace Istanbulské úmluvy by bylo pouze další šíření nenávisti v naší společnosti a její rozdělování, včetně rozbíjení tradičních rodin a diskriminace na základě pohlaví. V hnutí SPD samozřejmě odsuzujeme jakékoli násilí páchané na ženách. To lze v plné šíři řešit již nyní v rámci našeho současného právního řádu a trestního práva anebo formou sociální ochrany a pomoci obětem násilí prostřednictvím českých orgánů veřejné správy, a to bez nepřípustného zahraničního nátlaku a bez cizího vměšování a narušování české státní suverenity.

30. 1. 2024

Nesouhlasíme s rozhodnutím Ústavního soudu, který posvětil snížení důchodů!

Ústavní soud (ÚS) svým konečným rozhodnutím zamítl stížnost na zrušení snížení mimořádné valorizace penzí, přičemž mu nevadilo, že vláda rozhodla retroaktivně a zneužila stav legislativní nouze.

Hnutí SPD respektuje verdikt oznámený soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem, kterým ústavní soudci zamítli návrh na zrušení novely důchodového pojištění upravující valorizační schéma, kdy průměrný důchod měl podle standardního mechanismu růst kvůli vysoké inflaci o 1.770 korun, místo toho to ale bylo jen 760 korun. V hnutí SPD s rozhodnutím nesouhlasíme, jelikož jsme přesvědčeni, že se jedná o nepřípustné porušení zákazu retroaktivity a porušení zásady legitimních očekávání a právní jistoty.

Rozhodnutí Ústavního soudu bere hnutí SPD na vědomí, ale nesouhlasí s ním. Argumentace odůvodnění v této věci byla spíše politická a ekonomická, nikoli ústavně právní. Kloníme se naopak k názoru tří soudců Ústavního soudu, včetně původního soudce zpravodaje Jana Svatoně a někdejšího předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala, kteří jsou přesvědčeni, že zákon o snížení valorizace důchodů měl být jako protiústavní zrušen, a to zejména kvůli nezákonnému zneužití stavu legislativní nouze vládou při jeho projednávání a též kvůli retroaktivitě účinnosti zákona.

V této souvislosti máme plno otázek, které by se měly v rámci dodržování demokracie a ústavního pořádku řešit na té nejvyšší úrovni, tedy v obou komorách Parlamentu České republiky. Poslanci zastoupení v Poslanecké sněmovně se k volbě nových ústavních soudců nemohou vyjádřit a ani navrhovat možné kandidáty, neboť soudce Ústavního soudu jmenuje se souhlasem Senátu Parlamentu prezident republiky na dobu deseti let, přičemž opakování mandátu Ústava ČR nezakazuje. Předsedu a dva místopředsedy Ústavního soudu jmenuje prezident republiky samostatně z řad soudců Ústavního soudu.

Hnutí SPD bude dále stát na straně všech našich občanů a hájit jejich zájmy i v budoucnu. Prosím občany, aby si toto připomínali, až se budou rozhodovat, komu dají svůj hlas v následujících volbách v tomto roce, a hlavně v parlamentních volbách v roce 2025.

26. 1. 2024   

Vládní poslanci odmítají projednávat návrhy hnutí SPD řešící pomoc občanům!

Dnem 16. ledna 2024 začala po vánočních svátcích naplno pracovat Poslanecká sněmovna a tím naplňovat svou hlavní činnost. Ta spočívá v předkládání zákonů a jejich novel oprávněnými subjekty a osobami.

Následně po zařazení na program jednání probíhá legislativní proces schvalování. Poslanci vždy před začátkem každé řádné schůze Sněmovny mají též možnost předkládat zařazení nových bodů na pořad jednání, o kterých se následně hlasuje, zda se schválí a budou se tak prioritně projednávat. Vždy by se mělo jednat o závažné body, které si vyžadují okamžitá řešení.

Hnutí SPD je silně nespokojeno s tím, jak současná pětikoaliční vláda v čele s premiérem Petrem Fialou ničí svým neodborným a nekompetentním řízením ekonomiku celé země, na což doplácí naše firmy, živnostníci a občané. Naší jedinou cestou, jak všem našim občanům pomoci v této pro ně těžké době, je navrhovat na té nejvyšší úrovni, tedy v Poslanecké sněmovně, nové body programu jednání Sněmovny. Vždy by se prioritně měly projednávat body, které přispívají k prosperitě naší ekonomiky, k zajištění bezpečí občanů a zvyšování jejich životní úrovně. Hnutí SPD této možnosti využívá, a na každé schůzi předkládáme zařadit na program jednání body, které v rámci realizace vzešlých navrhovaných řešení zvýší prosperitu naší suverénní České republiky a zabezpečí, aby naši občané měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti, a měli stále lepší podmínky pro své žití.

Jako příklad uvedu několik bodů, které naši poslanci již na schůzích Sněmovny navrhli. Jsou to tyto body: Řešení zákazu určitých typů topidel; Vláda navrhuje výrazné omezení počtu lékařských pohotovostí; Fialova vláda odmítá řešit inflaci a drahotu; Kvůli Fialově vládě zdraží vodné a stočné; Selhání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z Pirátů a koalice Spolu v oblasti zajištění bydlení pro občany; Dlouhodobý nedostatek základních léků; Stav politiky a veřejných financí, se kterými jsou nespokojeny tři čtvrtiny českých občanů; Kritická situace sociálně ohrožených skupin občanů v důsledku nezvýšení životního a existenčního minima vládou Petra Fialy; Vážná rizika a negativní dopady snížení normativu a příspěvku na bydlení vládou a koaličními poslanci a návrh SPD na jejich řešení a pomoc občanům; Zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany.

Poslanci vládní koalice ale vždy všechny naše návrhy s arogancí svou vlastní, všemi svými přítomnými hlasy zamítli. My to ale nevzdáváme. V hnutí SPD budeme i nadále hájit zájmy našich občanů a bojovat za to, aby se jim v České republice dobře žilo.

24. 1. 2024

Budeme všemi zákonnými prostředky bojovat proti zavedení korespondenční volby!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

neschopná Fialova vláda se korespondenčními hlasy ze zahraničí snaží udržet u moci za každou cenu. Podle české Ústavy mají být volby tajné, rovné a přímé, což vládními poslanci navržená korespondenční volba neumožňuje. SPD bude všemi zákonnými prostředky bojovat proti zavedení korespondenční volby. Ve čtvrtek se bude ve Sněmovně jednat na návrh opozice o možnosti zavedení celostátního referenda do českého právního řádu. Jsme proti návrhu ministerstva spravedlnosti na zavedení fixní srážky ze mzdy či z důchodu u exekucí. Postihlo by to nejzranitelnější občany. Vláda Petra Fialy hodila zdravotně postižené spoluobčany přes palubu. Hnutí SPD bude nadále bojovat za zdravotně postižené občany. Na konferenci o budoucnosti České republiky, Evropy i světa, kterou pořádají poslanci SPD, vystoupí i bývalý prezident republiky Miloš Zeman.

1. Neschopná Fialova vláda se korespondenčními hlasy ze zahraničí snaží udržet u moci za každou cenu. Podle české Ústavy mají být volby tajné, rovné a přímé, což vládními poslanci navržená korespondenční volba neumožňuje. SPD bude všemi zákonnými prostředky bojovat proti zavedení korespondenční volby.

V minulém týdnu začala Sněmovna projednávat návrh vládních poslanců na zavedení korespondenčního hlasování pro občany ČR žijící dlouhodobě v zahraničí. Způsob projednávání formou poslaneckého návrhu, který neprošel Legislativní radou vlády, a který je projednáván navíc prostřednictvím mimořádné schůze, je účelový a má za cíl mimo jiné odvést pozornost od důležitých věcí, které by měla pětikoalice řešit. Jedinou představitelnou variantou je pro nás zamítnutí návrhu ihned v jeho prvním čtení. Důvody zůstávají stejné. Volba má být dle české Ústavy tajná, rovná a přímá, což vládními poslanci navržená korespondenční volba neumožňuje. Strany pětikoalice chtějí měnit volební pravidla a hodlají si vyrobit voliče prostřednictvím korespondenční volby ze zahraničí tím, že hlasování bude umožněno těm, kteří prohlásí, že mají české kořeny, a to až do 4. generace potomků českých imigrantů do zahraničí, kteří nikdy nežili v ČR, neplatí tady daně a ani neumí česky. Zatímco u nás lidem dnes není ani umožněno volit s propadlými doklady, v tomto případě má být v rámci korespondenční volby umožněno hlasování v zahraničí například na základě jakéhosi prohlášení v podstatě komukoliv. Jde přitom o statisíce osob, které by tak měly prostřednictvím korespondenčního hlasování ze zahraničí možnost zvrátit výsledky voleb vygenerované českými občany žijícími v ČR. Neschopná a neúspěšná vláda Petra Fialy se tak prostřednictvím korespondenčních hlasů ze zahraničí snaží udržet u moci za každou cenu. Hnutí SPD bude i nadále všemi zákonnými prostředky bojovat proti zavedení korespondenční volby do našeho volebního systému.

2. Ve čtvrtek se bude ve Sněmovně na návrh opozice jednat o možnosti zavedení celostátního referenda do českého právního řádu.

Tento čtvrtek se bude na mimořádné schůzi Sněmovny jednat o možnosti zavedení celostátního referenda, tedy všelidového závazného hlasování občanů, do českého právního řádu. Opozice to podporuje, ale Fialova vládní pětikoalice se staví proti. Jde o témata, která má hnutí SPD již ve svém názvu a které formovalo jako své základní programové priority právě na myšlenkách přímé demokracie. Požadavek na naplnění české Ústavy v podobě vypracování a schválení funkčního zákona o všeobecném celostátním závazném referendu bez omezení okruhu témat a otázek, o kterých se hlasuje, je myšlenkou, kterou vneslo do veřejného prostoru a politické diskuse právě hnutí SPD. V minulém i v tomto volebním období jsme předložili návrhy ústavních zákonů o referendu, které ostatní parlamentní politické strany a hnutí ovšem buď odmítaly a blokovaly jejich projednání, anebo je chtěly změnit ve smyslu zásadního omezení témat a otázek, o kterých by občané mohli hlasovat. Případně ostatní strany chtěly enormně zpřísnit podmínky pro vypsání a platnost referenda tak, aby bylo fakticky znemožněno. SPD vítá, že hnutí ANO konečně také připouští vypsání referenda na některá problematická témata v důsledku členství ČR v EU. Bohužel však hnutí ANO zásadně odmítá návrh SPD na zásadní referendum o členství ČR v EU. Hnutí SPD již dlouhodobě požaduje vypsání celostátních referend s otázkami na témata, jako jsou zachování české koruny, zachování práva veta členských států při rozhodování v orgánech EU, Migrační pakt EU znamenající přijímání ilegálních imigrantů do ČR na základě povinných kvót, korespondenční volba, zestátnění exekutorů či členství ČR v EU. K těmto tématům hnutí SPD zároveň organizovalo celou řadu seminářů a peticí, ke kterým se stačí připojit a není potřeba vymýšlet to stejné.

3. Jsme proti zavedení fixní srážky ze mzdy či z důchodu u exekucí. Postihlo by to nejzranitelnější občany.

Ministerstvo spravedlnosti (za podpory soukromých exekutorů) navrhuje zavedení fixní srážky ze mzdy či z důchodu, což by znamenalo zánik dosud platného institutu nezabavitelné částky z příjmu. To by ještě více než dnes zasáhlo občany a jejich rodiny, proti kterým je vedeno exekuční řízení, zejména potom nízkopříjmové zaměstnance, rodiče samoživitele, seniory či invalidní důchodce. Všem lidem v exekuci by dle tohoto návrhu bylo možné srážet z příjmu o 1 890 korun měsíčně více než nyní. Systém fixních srážek navíc upřednostňuje komerční poskytovatele úvěrů, a naopak komplikuje vymáhání výživného nebo náhrady škody. Tento návrh silně kritizuje i veřejný ochránce práv Stanislav Křeček, podle kterého by nová právní úprava nejvíce postihla nejzranitelnější skupiny občanů. O návrhu by měla v nejbližší době jednat vláda Petra Fialy. Hnutí SPD toto řešení zásadně odmítá. Dluhy se platit musí, ale tento proces nesmí být pro dlužníky likvidační. Zvýšení exekučních srážek a zrušení institutu nezabavitelného minima z příjmu totiž povede zejména k tomu, že lidé v exekucích odejdou tzv. mimo systém ze standardního zaměstnání na šedý trh práce, kde ztratí pojistnou ochranu v podobě nemocenské a budoucích důchodů a stát bude přicházet o desítky miliard korun na nezaplacených daních a pojistných odvodech. Bude to znamenat i vyšší zátěž pro systém sociálních dávek. Hnutí SPD naopak navrhuje zvýšit měsíční nezabavitelné minimum z příjmu, aby byli občané v exekucích motivování pracovat ve standardním pracovním poměru. Systémovým řešením je z našeho pohledu zestátnění výkonu exekucí a jeho převedení na obecné soudy a omezení možnosti půjček pro osoby neschopné je splácet.

4. Vláda Petra Fialy hodila zdravotně postižené spoluobčany přes palubu. Hnutí SPD bude nadále bojovat za zdravotně postižené občany.

Poslanci stran vládní koalice minulý pátek odmítli schválit program mimořádné opoziční schůze Sněmovny svolané k neudržitelné situaci zdravotně postižených občanů závislých na péči jiných osob. Přitom těmto zdravotně postiženým občanům v I. a II. stupni závislosti již téměř devět let nebyly zvýšeny příspěvky na péči, přestože průměrná inflace od té doby již překročila hranici 40 procent a zdražení základních životních potřeb, zejména potravin, energií a dalších nákladů na bydlení, je ještě mnohem vyšší. Hnutí SPD předložilo návrh na zvýšení těchto příspěvků poprvé již v minulém volebním období, v roce 2020. Podruhé jsme tento návrh předložili ihned po minulých volbách do Sněmovny, v říjnu roku 2021. Ovšem vládní poslanci jeho projednání od té doby blokují, přestože naše poslankyně Lucie Šafránková navrhuje jeho předřazení na každé schůzi Sněmovny. Vláda Petra Fialy tedy očividně hodila naše zdravotně postižené spoluobčany přes palubu, protože vlastní návrh na zvýšení příspěvku na péči předložit neumí nebo nechce a návrh hnutí SPD blokuje. Jednoznačně tak prokazuje, že ji naši handicapovaní občané a jejich těžké osudy absolutně nezajímají. V minulém roce jim navíc vláda Petra Fialy (ODS) zdražila vyhláškou všechny terénní asistentské a pečovatelské služby, které jsou tak pro zdravotně postižené občany mnohdy již fakticky nedostupné, což vede i ke zhoršování jejich zdravotního stavu. Hnutí SPD naopak bojuje a bude nadále bojovat za zájmy zdravotně postižených osob i nadále s vysokou intenzitou, což prokazujeme v naší každodenní politické a legislativní práci.

5. Na konferenci o budoucnosti České republiky, Evropy i světa, kterou pořádají poslanci SPD, vystoupí i bývalý prezident republiky Miloš Zeman.

Ve středu 24. ledna od 10 hodin proběhne v Poslanecké sněmovně pod záštitou poslanců hnutí SPD Vladimíra Zlínského a Marie Pošarové seminář s názvem „Evropa a svět 2030 – Prognózy vývoje v Evropě a ve světě do roku 2030 a vliv na prosperitu České republiky." Seminář zahájí předseda hnutí SPD Tomio Okamura a mezi vystupujícími bude mimo jiné bývalý prezident České republiky Miloš Zeman, ekonomka Ilona Švihlíková a spousta dalších odborníků v oblasti hospodářství, ekonomiky, politologie, publicistiky a podobně. Protože kapacita sálu je téměř vyčerpána, tak tento seminář bude možné sledovat on-line na Streamu 3 Poslanecké sněmovny. Zveme tedy tímto všechny příznivce hnutí SPD a širokou veřejnost ke sledování a účasti na tomto semináři, který je předpokladem vysoce odborné diskuse na uvedená témata, zejména s ohledem na letošní červnové volby do Evropského parlamentu.

19. 1. 2024

Zásadně odmítáme protiústavní zákon o korespondenčních volbách!

V příspěvku bych rád podal informaci veřejnosti, proč hlavní prioritou současné vlády v čele s premiérem Fialou je protlačit v co nejkratším termínu Sněmovnou návrh zákona o korespondenčních volbách a to již pro parlamentní volby v roce 2025.

Hnutí SPD jednoznačně a dlouhodobě odmítá snahy vládní pětikoalice o zavedení korespondenčního hlasování pro naše občany žijících v zahraničí. Skupina zpracovatelů, poslanci z vládnoucí pětikoalice předložila tento návrh Sněmovně dne 7. 12. 2023 a jeho projednání bylo navrženo na pořad 88. schůze Poslanecké sněmovny, hned v prvním týdnu jednání Sněmovny v tomto roce. Jako by nebyla jiná důležitá témata, která by se měla hned v úvodu roku projednávat. Celou řadu těchto pro občany důležitých témat, jejichž řešení by všem slušným a pracujícím občanům, rodinám s dětmi, zdravotně postiženým občanům a seniorům zabezpečilo zvýšení kvality života, jsme navrhovali zařadit jako jednotlivé body na program jednání Sněmovny. Všechny tyto návrhy nám vládní poslanci zamítli projednat. Pro ně bylo hlavní, že ve středu 18. ledna se začal projednávat návrh na zavedení korespondenčních voleb. Tento návrh přitom ani neprojednala Legislativní rada vlády. Příslušný návrh zákona je navíc předkládán neregulérním způsobem, protože jde o novelizaci dosud neúčinného zákona o správě voleb.

Zde je na místě položit otázku, na kterou zná odpověď celá vládní pětikoalice ve složení ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů, ale nikdo z nich veřejně nepřizná, proč se snaží tento návrh zákona tak rychle protlačit, kdy chtějí docílit, aby začal co nejdříve platit, konkrétně již pro parlamentní volby 2025. Protlačením korespondenční volby si chce vládnoucí pětikoalice zajistit potenciální voliče, neboť celkem by tak mohlo v zahraničí volit až 600 tisíc Čechů, jejichž hlasy by mohly být pomyslným jazýčkem na vahách pro výsledky voleb. Jedná se tedy o pokus zmanipulování systému voleb ku prospěchu vládních stran. Proto je pro vládní poslance důležité mít zákon odsouhlasený Sněmovnou, neboť dobře vědí, že Senát i prezident plně korespondenční volbu podporují, a tak se očekává, že po Sněmovně už bude proces schválení velmi rychlý a bezproblémový.    

Ve středu ráno tak začal proces projednávání tohoto zákona a za všechny naše poslance z poslaneckého klubu mohu uvést, že ho v žádném případě nepodpoříme, k čemuž máme celou řadu pádných argumentů, a naši poslanci je uvádějí v rámci svých vystoupení. Zmíním jenom jeden jako příklad. Jedná se o závažný argument netechnického zabezpečení, kdy způsob korespondenčního hlasování nezaručuje demokratický a transparentní způsob voleb. V případě jeho zavedení hrozí narušení základního principu voleb, což je tajnost hlasování. Tento princip může být garantován pouze v případě osobní účasti, a to vhozením volebního lístku, po jeho úpravě za plentou, do volební urny, a kontrolovatelný nezávislou volební komisí složenou z delegátů různých politických subjektů a zástupců občanů České republiky, které se voleb účastní.

Jsme přesvědčeni, že vládními stranami navržené korespondenční hlasování představuje útok na samotné základy svobodné politické soutěže a legitimitu voleb. Též umožňuje rozsáhlé manipulace při sčítání odevzdaných hlasů, což už se v zahraničí stalo. Navrhovaný způsob korespondenční volby porušuje veškeré klíčové zásady volebního práva zakotvené v Ústavě ČR, kterými jsou mj. rovnost, přímost a tajnost hlasování, a proto říkáme jasné NE pro jeho schválení.

17. 1. 2024

Diletantská politika vlády vede nadále k propadu životní úrovně občanů!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

pětikoalice se zavedením korespondenční volby pokouší nedemokratickými prostředky zvrátit výsledky budoucích voleb, protože se její podpora dramaticky propadla. Proklamace Fialovy vlády o konci zdražování a zkrocení růstu inflace se nezakládají na pravdě. Diletantská politika vlády vede nadále k propadu životní úrovně občanů. Hnutí ANO vždy blokovalo a i nadále blokuje naše návrhy týkající se referend o Evropské unii. Vyzýváme proto hnutí ANO, aby podpořilo naše návrhy na pořádání celostátních referend. Fialova vládní pětikoalice chce ve velkém množství fakticky rozdávat české občanství cizincům za účelem ovlivnění voleb ve svůj prospěch.

1. Vládní pětikoalice se zavedením korespondenční volby pokouší nedemokratickými prostředky zvrátit výsledky budoucích voleb, protože se její podpora dramaticky propadla.

Ve středu 18. ledna se na mimořádné schůzi Sněmovny zahájí projednávání vládního poslaneckého návrhu na zavedení korespondenčních voleb. Jde o zavedení korespondenčního hlasování našich občanů žijících v zahraničí počínaje volbami do Sněmovny v roce 2025. Uvedený návrh přitom ani neprojednala Legislativní rada vlády. Příslušný návrh zákona je navíc předkládán neregulérním způsobem, protože jde o novelizaci dosud neschváleného a neúčinného zákona o správě voleb. Tento návrh navíc přichází v době, kdy je již dnes hlasování našich občanů žijících v zahraničí umožněno na našich ambasádách. Pro vládní koalici ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN jsou korespondenční volby zjevně důležitější než řešení katastrofálních dopadů cen energií a všeobecné drahoty na naše občany a firmy. Hnutí SPD zavedení korespondenčního hlasování do českého právního řádu principiálně odmítá, jelikož navrhovaný způsob korespondenční volby porušuje veškeré klíčové zásady volebního práva zakotvené v Ústavě ČR, kterými jsou mj. rovnost, přímost a tajnost hlasování probíhajícího osobně, bez prostředníka, za plentou a zcela svobodně. Vládními stranami navržené korespondenční hlasování představuje útok na samotné základy svobodné politické soutěže a legitimitu voleb. Současně umožňuje rozsáhlé manipulace při sčítání odevzdaných hlasů, jak víme ze zahraničních zkušeností. Strany vládní koalice se zavedením korespondenční volby pro občany ČR v zahraničí pokoušejí nedemokratickými prostředky zvrátit výsledky budoucích voleb, jelikož se jejich podpora mezi voliči v ČR dramaticky propadla. Hnutí SPD bude bránit principy svobodných, spravedlivých, přímých a tajných voleb ze všech sil a všemi legálními nástroji a prostředky. Jsme přesvědčeni, že Sněmovna by měla projednávat zásadní zákony, které by pomohly našim občanům a které také budeme navrhovat projednat ve Sněmovně. Odmítáme protiústavní zákon o korespondenčních volbách.

2. Proklamace Fialovy vlády o konci zdražování a zkrocení růstu inflace se nezakládají na pravdě. Diletantská politika vlády vede nadále k propadu životní úrovně občanů.

Dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) činila průměrná míra inflace v roce 2023 10,7 %. Jedná se, a to i v rámci všech evropských zemí, o jednu z nejvyšších hodnot inflace a stále o velice vysoké a rychlé tempo zdražování zboží a služeb pro české občany. Proklamace vlády Petra Fialy o konci zdražování a zkrocení růstu inflace se tak nezakládají na pravdě. Jsme stále svědky plošného zdražování a poklesu HDP. Aby docházelo k celkovému poklesu cen, musela by mít míra inflace záporné hodnoty (tzv. deflace), což je v některých evropských zemích realitou. Pokud se jedná o meziroční růst cen, tak ten v prosinci roku 2023 dosáhl hodnoty 6,9 %, což je opět evropský nadprůměr. Na meziroční růst cenové hladiny měly v prosinci znovu největší vliv ceny v oblasti bydlení, kde vzrostly ceny nájemného o 7,3 %, ceny vodného o 16,3 %, stočného o 26,9 %, ceny tepla a teplé vody o 24,2 % a ceny elektřiny o neskutečných 142,4 %. Výrazný byl i meziroční růst cen v oblasti stravovacích služeb (o 8,1 %) a ubytovacích služeb (o 11,4 %). O tom, že je situace vážná, hovoří i tvrdá data, a sice že loni v ČR ukončilo činnost téměř 280 tisíc živnostníků, což je nejvíce od roku 1993, jak uvedl server iDNES.cz. Diletantská ekonomická politika Fialovy vlády produkující vysokou inflaci i nadále znehodnocuje úspory, mzdy a platy a vede k propadu kupní síly, a tím i životní úrovně a kvality života všech pracujících občanů, důchodců, zdravotně postižených a rodin s dětmi.

3. Hnutí ANO vždy blokovalo a i nadále blokuje naše návrhy týkající se referend o Evropské unii. Vyzýváme proto hnutí ANO, aby podpořilo naše návrhy na pořádání celostátních referend.

Hnutí SPD je jediným parlamentním subjektem v ČR, který dlouhodobě a kontinuálně požaduje a navrhuje zavést do Ústavy ČR, do právního řádu a do politické praxe prvky přímé demokracie, na prvním místě pak institut všeobecného celostátního závazného referenda bez omezení okruhu témat a otázek, o kterých by mohli čeští občané hlasovat. V minulém i v tomto volebním období jsme ve Sněmovně předložili konkrétní návrhy ústavních zákonů o referendu, jejichž projednání ovšem strany současné vládní koalice i hnutí ANO fakticky blokovaly a blokují. Kladou si totiž takové podmínky na podobu tohoto zákona, které by učinily referendum prakticky neproveditelným a nerealizovatelným - a navíc by občanům znemožnily hlasovat o klíčových záležitostech národních zájmů ČR typu členství naší země v EU apod. Hnutí ANO nyní hovoří o vypsání jednorázového referenda k tématům, o jejichž předložení k všeobecnému všelidovému hlasování usiluje hnutí SPD již dlouhá léta - jde o otázku zachování české koruny, resp. o přistoupení ČR ke společné evropské měně euro, o zachování práva veta členských států v orgánech EU, o odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů do ČR na základě kvót EU či o korespondenční volbu. Při projednávání našeho návrhu zákona o referendu hnutí ANO vždy odmítalo umožnit občanům hlasování o mezinárodních smlouvách, o mezinárodních závazcích ČR a o otázkách spojených s členstvím ČR v mezinárodních a nadnárodních organizacích typu EU, přičemž nyní hlasování o některých otázkách tohoto typu samo navrhuje. Vyzýváme proto hnutí ANO, aby podpořilo naše návrhy na pořádání celostátních referend včetně referenda o vystoupení či setrvání v EU. Takové referendum hnutí ANO stále odmítá, přestože se jedná o zcela zásadní otázku právě v souvislosti se snahami o zavedení eura, přijímání imigrantů, zrušení práva veta ČR v EU či Green Dealu EU.

4. Fialova vládní pětikoalice chce ve velkém množství fakticky rozdávat české občanství cizincům za účelem ovlivnění voleb ve svůj prospěch.

Vládní koalice ve složení ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN chce v přímé souvislosti se svou snahou o zavedení korespondenčních voleb ze zahraničí uměle vygenerovat další velké množství nových tzv. českých státních občanů, kteří nikdy nežili v ČR a v naprosté většině případů ani neovládají český jazyk, což je v jiných případech povinný předpoklad získání českého občanství. Jedná se o vládní návrh na změnu zákona o nabývání českého státního občanství, podle kterého by se nově mohli stát občany ČR se všemi právy i potomci českých emigrantů trvale žijících v zahraničí až po čtvrtou generaci. Zisk českého státního občanství u těchto osob by navíc byl možný na základě jejich pouhého jakéhosi prohlášení. Podle názoru SPD má být české státní občanství výsadou a privilegiem pro lidi, kteří žijí v ČR, pracují pro naši zemi, platí zde daně, ovládají český jazyk a mají k naší republice prokazatelně pevný vztah. České státní občanství ale nemá být výhodou a benefitem, který budou vládní politici rozdávat ve velkém množství cizincům za účelem ovlivnění voleb ve svůj prospěch. Proto hnutí SPD toto účelové zneužívání zákona zcela odmítá.

16. 1. 2024

Máme připraveno řešení vedoucí ke zvýšení porodnosti mladých pracujících rodin!

Počet narozených dětí v České republice v roce 2023 opět výrazně poklesl oproti roku 2022. Podle odborníků se situace vzhledem k okolnostem dala očekávat a propad tak bude zřejmě nejen pokračovat, ale může se i nadále prohloubit. Faktorů, které snížení porodnosti negativně ovlivňují, je celá řada. Zcela jasné je to, že současná Fialova vláda svou nečinností pomoc mladým pracujícím rodinám neřeší a svými rozhodnutími tento neblahý stav ještě podporuje, viz nové změny vyplývající z daňového balíčku.   

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje současnou pětikoaliční vládu v čele s premiérem Petrem Fialou, která za celou dobu svého dvouletého působení neudělala nic pro naše občany, ba naopak. Stále se jenom vymlouvá, že musí „dát do pořádku veřejné finance“, s čímž souhlasíme, ale už zcela odmítáme, jakým způsobem se rozhodla to řešit. Příjemce důchodů nezákonně připravila o jejich navýšení, a všem občanům svou nekompetentností zapříčinila nejvyšší inflaci a z ní vyplývající zdražování téměř všeho. Životní úroveň se tak všem lidem výrazně propadla a tento trend bude pokračovat i v tomto roce. Důvod jsou platná opatření vycházející z daňového balíčku, která začala platit od 1. ledna 2024.

Pro prosperitu naší ekonomiky, a to hlavně v budoucnu, je nutná podpora mladých pracujících rodin s dětmi. Státní sociální politika musí být věcí prvořadého veřejného zájmu a její financování musí být zajišťováno a garantováno státem v plném rozsahu. Vycházeje z našeho dlouhodobého programu, požadujeme ucelený systém dostupné podpory rodin ze strany státu, a to od založení rodiny až po důstojné stáří. Jednou z našich priorit je zvýšení porodnosti, neboť tím je zajištěn předpoklad udržení financování důchodového systému v budoucnu.

Jak ale ukazují statistiky, porodnost v České republice je na rekordně nízkých hodnotách. V loňském roce přišlo na svět tak málo dětí (narodilo se jich 92 tisíc), že půjde o jeden z vůbec nejslabších populačních ročníků. V roce 2022 Český statistický úřad (ČSÚ) evidoval 99.800 novorozenců. Pro srovnání ještě uvedu, že za rok 2008 je evidováno téměř 120 tisíc narozených dětí. Dle ČSÚ bylo v roce 2023 o více než deset procent méně proti roku 2022 i sňatků, což plně potvrzuje, že podpora mladých rodin je ze strany státu téměř nulová. V žádném případě nelze očekávat zvýšení porodnosti a dle odborníků pokles ještě nastane. Zrušení školkovného a omezení možnosti využití slevy na manžela či manželku je pro mladé lidi silně demotivující proto, aby zakládali rodiny.

V hnutí SPD nám osud mladých pracujících rodin s dětmi není lhostejný! Pokud se budeme aktivně podílet na příští vládě, na což jsme připraveni, budeme prosazovat úkoly vyplývající z projektu určeného pro naše pracující rodiny s dětmi s názvem: „Rodina na 1. místě“, se kterým se mohou všichni seznámit prostřednictvím webových stránek (www.rodinana1miste.cz). Forem podpory je zde uvedeno mnoho a týkají se např. podpory bydlení, výhodných manželských půjček, zvýšení porodného a výrazných daňových slev na každé dítě.

12. 1. 2024

Plně jsme podpořili podání ústavní stížnosti na zpomalení valorizace důchodů!

Ústavní soud (ÚS), který je soudním orgánem ochrany ústavnosti, jehož postavení a kompetence jsou zakotveny přímo v Ústavě ČR, prokáže rozhodnutím ve věci stížnosti opozičních poslanců na zpomalení valorizace důchodů svou nezávislost. 

Hnutí SPD, které je v současné Sněmovně v opozici, plně podpořilo podání ústavní stížnosti na zpomalení valorizace penzí. Byl to správný krok, neboť vládní poslanci vloni protlačili Sněmovnou snížení peněz pro důchodce narychlo zpracovanou vládní novelou důchodového pojištění, která byla v nesouladu s ústavním pořádkem, neboť v průběhu projednávání nebyly akceptovány stanovené zákonné postupy. Cíl se ale vládním poslancům podařil, kdy na základě nepřípustné retroaktivity ožebračili každého z více jak 2,8 milionu příjemců invalidních, starobních, vdovských a sirotčích důchodů jenom v minulém roce o částku převyšující 7.000 korun. Při použití standardního mechanismu by průměrný důchod v červnu vzrostl o 1.770 korun, po novele to bylo pouze o 760 Kč.

Proto si jako opoziční poslanci stojíme za názorem, že Fialova vláda v rámci celého procesu přípravy a projednávání vládní novely zákona o důchodovém pojištění, upravující snížení zákonné červnové valorizace postupovala nepřípustně retroaktivním způsobem, čímž narušila legitimní očekávání důchodců. Navíc zneužila stav legislativní nouze, i když věděla s předstihem, že růst cen na přelomu let 2022 a 2023 si vyžádá mimořádnou valorizaci, a mohla tak včas v rozpočtu zajistit potřebné finance.

Veřejné projednání valorizace penzí, které proběhlo ve středu 10. ledna, bylo prvním ústním jednáním pléna ÚS pod novým předsedou Josefem Baxou. Soud jako svědky vyslechl předsedu Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla, hlavního analytika rady Michala Hlaváčka, Petra Krále z České národní banky a Jaroslava Sixtu z Českého statistického úřadu. Dále ve věci vypovídali ministři Marian Jurečka a Zbyněk Stanjura, pracovníci ministerstev Jan Přib a David Prušvic. Dotazy soudců směřovaly nejčastěji k tomu, jaké informace a podklady o očekávané inflaci měla vláda od odborníků k dispozici během roku 2022, a zda tedy s předstihem věděla o nutnosti mimořádné valorizace penzí.

V roli advokáta vystupoval před soudem David Rašovský, který konstatoval, že růst inflace byl podle něj očekávaný, nepředstavoval tak mimořádnou okolnost, která by odůvodnila zjednodušené a zrychlené projednání zákona ve stavu legislativní nouze. Fialova vláda se tak dle něj rozhodla sofistikovaným způsobem popřít právo seniorů na zvýšení penzí. Po ukončení dokazování a vyslechnutí závěrečných návrhů odročil ÚS vyhlášení rozhodnutí na neurčito a dále bude pokračovat v projednávání věci neveřejně. Termín vyhlášení rozhodnutí bude podle předsedy ÚS Baxy včas oznámen.

V hnutí SPD pevně věříme, stejně tak jako všichni naši příjemci důchodů, že soudci Ústavního soudu svou nezávislostí při rozhodování prokážou, že jsou vykonavateli ochrany ústavnosti v České republice.

10. 1. 2024

Hnutí SPD je připraveno být součástí příští vlády odborníků!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

pokud Ústavní soud tento týden rozhodne, že loňské snížení mimořádné valorizace důchodů proběhlo v rozporu s Ústavou ČR, bude to další jednoznačný důvod pro demisi vlády Petra Fialy. Zákaz používání určitých typů topidel je jedním z důsledků nesmyslné zelené politiky EU. Vyzýváme Fialovu vládu, aby ho zrušila. Podmínky v českém průmyslu se kvůli Fialově vládě zhoršují nepřetržitě už téměř dva roky. Fialova vláda zneužívá veřejné peníze pro svou vlastní propagandu před evropskými volbami. Se stavem politiky a veřejných financí jsou nespokojeny zhruba tři čtvrtiny občanů ČR, což ilustruje škodlivost Fialovy vlády. 

1. Pokud Ústavní soud rozhodne, že loňské snížení mimořádné valorizace důchodů proběhlo v rozporu s Ústavou ČR, bude to další jednoznačný důvod pro demisi vlády Petra Fialy.

Ve středu 10. ledna bude zahájeno veřejné jednání Ústavního soudu ve věci poslaneckého návrhu na zrušení jednorázového speciálního vládního návrhu zákona na šedesátiprocentní snížení loňské mimořádné červnové valorizace důchodů, která připravila každého příjemce důchodu natrvalo v průměru o 1 100 korun měsíčně. Jde zároveň o zákon, který vláda Petra Fialy protlačila Poslaneckou sněmovnou až poté, kdy na mimořádnou valorizaci v původní výši vznikl již všem důchodcům jasný zákonný nárok, což bylo doslova plivnutí do tváře všem důchodcům. Zákon vláda prosadila navíc ve zrychleném řízení v tzv. stavu legislativní nouze s odůvodněním, že plná valorizace důchodů by znamenala závažné hospodářské škody. Zákon byl zároveň schválen za pomoci několikanásobného porušení jednacího řádu Sněmovny, kdy byla opakovaně krácena práva desítkám opozičních poslanců vystoupit v řádné rozpravě. Prezident Petr Pavel tento naprosto ostudný, nemorální, asociální a pochybným způsobem schválený návrh nesoucí jasné rysy protiústavnosti navíc nevetoval, čímž prokázal, že mu nezáleží ani na důchodcích a také ani na principech právního státu. Hnutí SPD všechny příjemce důchodů dlouhodobě podporuje a bojuje za ně, jak jsme již mnohokrát prokázali v praxi svými postoji a konkrétními legislativními návrhy. Od počátku proto podporujeme i tuto ústavní stížnost. Pokud Ústavní soud rozhodne, že loňské snížení mimořádné valorizace důchodů proběhlo v rozporu s Ústavou ČR, bude to jednoznačný důvod pro demisi vlády Petra Fialy.

2. Zákaz používání určitých typů topidel je jedním z důsledků nesmyslné zelené politiky EU. Vyzýváme Fialovu vládu, aby ho zrušila.

V letošním roce přestane být legální používání některých typů kotlů pro vytápění domácností v rodinných domech tím, že dojde k omezení či zákazu používání některých starších topidel. Do 1. září 2024 tak budou mnohé české domácnosti povinné vyměnit emisně nevyhovující kotel za nový (tzv. ekologický) kotel nebo tepelné čerpadlo. V opačném případě jim může místně příslušný obecní úřad udělit pokutu až 50 tisíc korun, a to i opakovaně. Jedná se o zákaz používání kotlů v tzv. 1. a 2. emisní třídě (kotle vyrobené před rokem 2000) na tuhá paliva (dřevo, uhlí), kterých je nyní v provozu mezi lidmi zhruba 200 tisíc. Cena nového kotle, který bude vyhovovat přísným emisním podmínkám, se přitom pohybuje v průměru okolo 200 tisíc korun. Navíc je těchto kotlů nyní na trhu nedostatek. Tento zákaz používání určitých typů topidel je jedním z důsledků nesmyslné zelené politiky EU. Hnutí SPD tímto vyzývá vládu Petra Fialy, aby tento zákaz zcela zrušila či aspoň pozastavila a aby ve spolupráci s úřady územních samospráv garantovala, že žádný občan nebude v souvislosti s tímto opatřením pokutován.

3. Podmínky v českém průmyslu se kvůli Fialově vládě zhoršují nepřetržitě už téměř dva roky.

Alarmujícím způsobem se již delší dobu zhoršuje výkonnost českého průmyslu. Například provozní podmínky v tuzemském zpracovatelském průmyslu se v prosinci 2023 zhoršily mnohem výrazněji, než experti očekávali. Příslušný ukazatel, sestavovaný na základě pravidelných šetření mezi průmyslovými manažery nákupu, vykazuje za prosinec 2023 hodnotu pouze 41,8 bodu (nejméně za celý rok 2023), přičemž jakákoli hodnota pod úrovní 50 bodů znamená zhoršování podmínek v průmyslu. Výrazné prosincové zhoršení podmínek v průmyslu pramení zejména z citelného poklesu objemu vlastní produkce, ale i z propadu nových objednávek. Naše firmy ztrácejí konkurenceschopnost, a v důsledku toho začíná docházet k propouštění zaměstnanců, přičemž podmínky v českém průmyslu se zhoršují nepřetržitě už téměř dva roky. Znatelný pokles objemu nových objednávek souvisí především s nejistotou ohledně dalšího ekonomického vývoje v roce 2024, kdy na české firmy dopadne dramatické zdražení regulovaných složek cen energií, vodného a stočného, ale zejména zvýšení daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty, spotřební daně či daně z nemovitosti v důsledku škodlivého tzv. vládního konsolidačního balíčku. Jedná se o velmi znepokojivé jevy, protože průmysl je pro ČR naprosto klíčovou složkou hospodářství a motorem ekonomického výkonu. Vláda Petra Fialy ke zhoršování situace v českém průmyslu svými kroky aktivně přispívá mimo jiné tím, že nijak aktivně nevystupuje proti snahám a opatřením EU v oblastech klimatické a energetické politiky v rámci tzv. Green Dealu EU. Hnutí SPD je připraveno být součástí příští vlády odborníků a tyto problémy našeho hospodářství systémově řešit.

4. Fialova vláda zneužívá veřejné peníze pro svou vlastní propagandu před evropskými volbami.

Vláda Petra Fialy od nového roku spouští další vlnu propagandistické kampaně „Česko informuje". Tato kampaň bude stát 22 milionů korun a má trvat do června, z čehož jasně vyplývá, že jde o vládní snahu se zneužitím veřejných peněz ovlivnit výsledky voleb do Evropského parlamentu v ČR. Jde o bezprecedentní utrácení finančních prostředků vybraných od občanů v době ekonomické a rozpočtové krize pro interní politické a mocenské zájmy vládních stran, kterým rapidně klesají volební preference.

5. Se stavem politiky a veřejných financí jsou nespokojeny zhruba tři čtvrtiny občanů ČR, což ilustruje škodlivost Fialovy vlády.

Se stavem politiky a veřejných financí jsou aktuálně nespokojeny zhruba tři čtvrtiny občanů ČR. Vyplývá to z průzkumu, který v průběhu posledního čtvrtletí loňského roku provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Lidé jsou nejvíce nespokojení se stavem veřejných financí (76 %), s politickou situací (71 %) a s přistěhovalectvím (66 %). Oproti obdobnému průzkumu v roce 2022 nejvíce vzrostla nespokojenost se situací v oblasti přistěhovalectví (imigrace do ČR), armády, zdravotnictví, postavení ČR v EU, obecné kriminality a bezpečnosti občanů. Jde o tristní vizitku působení současné vlády, ze které i poměrně jasně vyplývá, které členy vlády hodnotí z hlediska jejich činnosti čeští občané nejhůře - jde o ministry financí Stanjuru (ODS), vnitra Rakušana (STAN), sociálních věcí Jurečky (KDU-ČSL), obrany Černochové (ODS), zdravotnictví Válka (TOP 09) a pro evropské záležitosti Dvořáka (STAN). A ještě nad tím je samozřejmě nezpochybnitelná zodpovědnost premiéra Fialy (ODS) za tento stav.

9. 1. 2024

Hnutí SPD zásadně odmítá přijetí eura v České republice!   

Prezident České republiky Petr Pavel si nenechal ujít příležitost, aby veřejně podpořil zájmy Evropské unie, i když jsou zcela opačné, než si přejí naši občané. Konkrétně se jedná o jeho výzvu k přijetí eura, které zmínil v rámci svého novoročního projevu. 

Hnutí SPD razantně odmítá veškeré snahy vedoucí k přechodu České republiky na společnou evropskou měnu. Jednoznačně požadujeme zachování české koruny, protože vlastní národní měna je klíčovým atributem i symbolem národní a státní suverenity, a přijetí eura není pro naši republiku přínosem, neboť by to vedlo k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace občanů v České republice, spočívající v okamžitém zdražování. Přijetí eura by byl chybný krok, který by znamenal konec naší suverénní měnové a hospodářské politiky.

Prezident Petr Pavel v novoročním projevu zcela bezostyšně ukázal, že není nadstranickým prezidentem hájícím zájmy všech občanů, ale prosazuje zájmy vládnoucí pětikoalice a hlavně EU. V projevu mimo jiné řekl, že je načase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás dovedou k naplnění závazku o přijetí eura, a dále ještě dodal, že je společná měna pro naši malou otevřenou ekonomiku logickou budoucností. Tím chtěl záměrně opět nasměrovat kroky Fialovy vlády, aby se procesem přijetí eura v České republice začala intenzivněji zabývat. Ze strany vládní pětikoalice prosazují brzké přijetí eura nejvíce STAN, Piráti, TOP 09 a KDU-ČSL. Z ministrů současné vlády nejvíce podporuje přijetí eura ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) a ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09).

Dle současného ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je přijetí eura spíše politické rozhodnutí a měla by o tom rozhodnout pouze vláda. My v hnutí SPD jsme zcela opačného názoru. Požadujeme, aby naši občané dostali možnost se k případnému přijetí eura vyjádřit v rámci všeobecného celostátního závazného referenda. Podle posledního průzkumu CVVM většina Čechů (73 %) nyní euro nechce. Pro přijetí eura je nyní necelá čtvrtina (22 %) českých občanů a zbylých 5 % nemá utvořen názor, zda chce euro přijmout nebo odmítnout.

Hnutí SPD je rezolutně proti přijetí eura, kde mimo jiných nevýhod by se Česká republika musela též povinně podílet na zárukách za astronomické dluhy některých členských zemí, tzv. eurozóny. Přijetí eura by silně a nezvratně poškodilo naši ekonomiku, a zbavili bychom se možnosti ovlivňovat domácí úrokové sazby a vlastní měnový kurz. Našim cílem je posilování ekonomiky a suverenity naší země, kde česká koruna je měnovou jednotkou České republiky.

5. 1. 2024

Vánoční období bývá symbolicky ukončeno tradičním svátkem Tří králů!

Na sobotu 6. ledna připadá svátek Tří králů – Kašpara, Melichara a Baltazara, kterým končí vánoční období. Svátek odkazuje na trojici mudrců, kteří se podle pozdější tradice králů přišli po pastýřích poklonit do Betléma právě narozenému Ježíši Kristovi. 

Svátkem Tří králů vrcholí vánoční období, uzavírá se oslava narození Krista a nastává Masopust. Období Tří králů bylo historicky na tradice, zvyky a obyčeje velmi bohaté. V domácnostech se v tento den oficiálně ukončily Vánoce, odzdobil se stromeček a nechal se požehnat dům. Rodina připravila pohoštění a byli odměněni malí koledníci.

Koledování je u nás doloženo ještě v předhusitských dobách. Za krále se převlékaly většinou děti z chudých rodin, pro které byl svátek Tří králů poslední možností něco si vykoledovat. Masky dětských králů byly velmi jednoduché. Kluci měli na hlavě papírovou korunu, vousy si vyrobili z koudele, na sebe si oblékli kostelní komži nebo tátovu bílou košili a přepásali ji provazem. V čele kráčel Kašpar s pozlacenou kometou, za ním Melichar s nádobkou s kadidlem a průvod uzavíral načerněný Baltazar s košíčkem na koledu.

Původně chodil s dětmi na koledu i duchovní, někdy kostelník nebo učitel. V kopcovitých krajích, kde se choval dobytek, provázeli tři krále ještě „pastuchové“. Během obchůzky vykouřili dům kadidlem a vykropili ho svěcenou vodou, na dveře napsali svěcenou křídlu zkratku K + M + B a datum. Součástí koledování bývaly i takzvané tříkrálové obchůzkové hry, jednoduchá divadelní představení o narození Krista a příchodu králů. K těm zvykům, které přetrvaly dodnes, patří především obcházení dětí převlečených za tři krále a koledování. 

Hnutí SPD bude vždy chránit a prosazovat naše národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace, neboť jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Přejeme všem našim občanům vše dobré, a aby jim světlo radosti a naděje prozářilo celý rok 2024. Slibujeme, že nadále budeme prosazovat vše, co přispěje ke zvyšování kvality životní úrovně našich občanů a povede k prosperitě suverénní České republiky. Pro hnutí SPD je naše republika a její občané na prvním místě!

3. 1. 2024

Prosazujeme návrat zajištění dodávek pitné vody do veřejného vlastnictví!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

prezident republiky Petr Pavel zaútočil na českou státní suverenitu a potvrdil, že není prezidentem všech občanů, ale obhájcem škodlivé Fialovy vlády. Fialova vláda posílá desítky tisíc dalších slušných a pracujících občanů do příjmové chudoby. SPD navrhuje okamžité zvýšení životního a existenčního minima o 10 %, aby byl zohledněn skutečný dopad inflace. Od Nového roku kvůli Fialově vládě vedle elektřiny, plynu a dálkového tepla citelně zdraží také vodné a stočné. Prosazujeme návrat zajištění dodávek pitné vody do veřejného vlastnictví. Asociální Fialova vláda snížením příspěvku na bydlení zhorší podmínky pracujícím rodinám s dětmi a seniorům. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) jménem Fialovy vlády bojuje proti suverenitě České republiky a poškozuje národní zájmy.

1. Prezident republiky Petr Pavel zaútočil na českou státní suverenitu a potvrdil, že není prezidentem všech občanů, ale obhájcem škodlivé Fialovy vlády.

Prezident republiky Petr Pavel svým novoročním projevem potvrdil, že není prezidentem všech občanů. Jeho poselství bylo plné zavádějících informací, nepravd, prázdných frází a ignorování či bagatelizace závažného zhoršování stavu české ekonomiky, životní úrovně občanů i kritické situace mnoha českých firem i celých odvětví. Prezident republiky vůbec nezmínil chybné kroky vlády Petra Fialy (ODS), která připravila za dobu svého působení všechny naše občany o třetinu životní úrovně a které nevěří rekordních 85 % občanů. Chybělo jasné pojmenování příčiny současné krize, kterou je jednoznačně nekompetentní vláda Petra Fialy, která jako jediná v EU nebyla schopna svými kroky dostat ekonomiku České republiky na úroveň před pandemií covid-19. Prezident republiky ve svém projevu dokonce vyzval k přistoupení ke společné evropské měně euro, což je útok na českou státní suverenitu a svrchovanost. Na druhé straně prezident zamlčel všechna zhoubná opatření Green Dealu EU fatálně poškozující českou ekonomiku, energetiku, automobilový průmysl či zemědělství, anebo nový Migrační pakt EU, který znamená závažné bezpečnostní a ekonomické ohrožení ČR v souvislosti s úpravou pravidel pro přerozdělování nelegálních afrických a muslimských imigrantů po EU formou nařizovacího mechanismu tzv. povinné solidarity neboli kvót. Prezident také vůbec nezmínil situaci důchodců, zdravotně postižených spoluobčanů či rodin s dětmi. Svým projevem opět prokázal, že českou společnost rozděluje a že není prezidentem všech občanů, ale pouze ochotným pomocníkem a propagátorem vládní koalice a Fialovy vlády a automatem na podpisy a schvalování jejích škodlivých opatření.

2. Fialova vláda posílá desítky tisíc dalších slušných a pracujících občanů do příjmové chudoby. SPD navrhuje okamžité zvýšení životního a existenčního minima o 10 %, aby byl zohledněn skutečný dopad inflace.

Vláda Petra Fialy a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) odmítli od nového roku 2024 zvýšit částky životního minima a existenčního minima. V době stále téměř dvouciferné průměrné meziroční inflace, růstu cen potravin v řádu desítek procent a více než stoprocentního meziročního zdražení elektřiny se jedná o nepřijatelné a asociální rozhodnutí. A to navíc od 1. ledna ceny elektřiny a plynu kvůli zdražení jejich regulované složky ještě dále porostou. Jestliže vezmeme v úvahu i nastupující negativní dopady vládního zvýšení daní a pojistných odvodů skrze tzv. konsolidační balíček, jedná se tak o další silné poškození sociálně nejohroženějších skupin našich občanů, zejména důchodců, rodin s dětmi a nízkopříjmových pracujících ze strany současné vlády. Rozhodnutí nezvýšit částky životního minima a existenčního minima zároveň posílá desítky tisíc dalších slušných a pracujících občanů do příjmové chudoby a rizika dluhových pastí a exekucí. Od částek životního a existenčního minima se totiž odvíjí výpočet nároku na různé sociální dávky typu přídavku na dítě či porodného anebo doplatku na bydlení. Je to neuvěřitelná vládní necitlivost a arogance. Hnutí SPD navrhuje okamžité zvýšení částek životního a existenčního minima o 10 % tak, aby byl zohledněn skutečný dopad inflace na naše sociálně ohrožené občany. Lze to učinit poměrně rychle, například od 1. února, nařízením vlády. Nicméně systémovým řešením v tomto případě je, podobně jako u důchodů, upravit valorizaci částek životního a existenčního minima zákonem a navázat ji na objektivní statistické ukazatele typu růstu průměrné inflace anebo růstu inflace vybraných typů zboží a služeb denní potřeby typu potravin, nájemného či energií. Adresná pomoc sociálně ohroženým občanům, jako jsou nízkopříjmoví pracující, pracující rodiny s dětmi, senioři a zdravotně postižení, má být základem slušné sociální politiky státu a vlády!

3. Od Nového roku kvůli Fialově vládě vedle elektřiny, plynu a dálkového tepla citelně zdraží také vodné a stočné. Prosazujeme návrat zajištění dodávek pitné vody do veřejného vlastnictví.

Od Nového roku vedle elektřiny, plynu a dálkového tepla citelně zdraží také vodné a stočné. Příčinou je markantní růst cen energií, ale i zvýšení daně z přidané hodnoty na vodné i stočné o dva procentní body. Dle prozatím dostupných informací půjde o zdražení v průměru zhruba o 10 až 20 %. Mimo jiné to bude znamenat i další významné zvýšení nákladů na bydlení pro české občany. Další příčinou zvýšení cen vody je nárůst nákladů na výrobu a úpravu pitné vody a výrazné zvýšení cen stavebních prací souvisejících s údržbou a obnovou vodovodní infrastruktury. Dlouhodobým a systémovým důvodem stále se zvyšujících cen vodného a stočného v ČR je ovšem překotná privatizace někdejších státních vodohospodářských podniků, kdy lukrativní oblast distribuce a dodávek pitné vody přešla ve velkém rozsahu ze státu do rukou privátních, často zahraničních, subjektů (např. francouzská nadnárodní skupina Veolia), jejichž jediným zájmem je maximalizace zisku (který je navíc často vyváděn z ČR), a tudíž i k neustálému zvyšování ceny vodného a stočného. Dlouholetým cílem hnutí SPD je tzv. deprivatizace vody, tedy návrat distribuce a dodávek pitné vody do rukou měst, obcí či krajů, což by jednoznačně vedlo ke snížení ceny této komodity pro české občany. Není přijatelné, aby strategická oblast dodávek vody byla v rukou soukromých či zahraničních subjektů. Voda není standardní tržní zboží a její distribuce je typickým monopolním odvětvím, kde by tudíž měl v roli vlastníka vystupovat pouze stát, resp. subjekty veřejné správy typu krajů, měst či obcí. Současná vláda by rovněž měla, podle názoru SPD, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, snížit maximální částku tzv. sociálně únosné ceny vodného a stočného pro rok 2024.

4. Asociální Fialova vláda snížením příspěvku na bydlení zhorší podmínky pracujícím rodinám s dětmi a seniorům.

Vláda Petra Fialy od 1. ledna 2024 zhoršuje podmínky pro přístup k příspěvku na bydlení a plošně výrazně snižuje jeho výši pro desítky tisíc českých občanů tím, že oproti loňskému roku snižuje tzv. maximální uznatelné normativní náklady na bydlení pro jednotlivé typy domácností. Jde o naprosto nepochopitelné a kontraproduktivní opatření v době, kdy zároveň našim domácnostem významně - až o desítky procent a tisíce korun ročně - vzrostou náklady na energie kvůli tomu, že státní Energetický regulační úřad zvýšil regulovanou složku cen elektřiny a plynu a vláda zároveň ukončila platnost cenových stropů na silovou elektřinu a plyn účtovaných spotřebitelům ze strany obchodníků s energiemi. Vláda tedy na jedné straně zvyšuje prostřednictvím zdražení energií občanům náklady na bydlení, ale zároveň snižuje sociální pomoc určenou na tyto účely občanům s nižšími příjmy, typicky pracujícím rodinám s dětmi nebo seniorům. Desítkám tisíc občanů se tedy tímto vládním opatřením zvýší jejich povinné měsíční náklady. Maximální měsíční uznatelné náklady na bydlení v nájmu nebo podnájmu se snižují dle typu domácnosti a počtu jejích členů o 1 400 až 1 800 korun měsíčně a o 2 000 až 2 400 korun měsíčně v případě bytů v osobním či družstevním vlastnictví. Snížení normativních nákladů (tzv. normativů) tak bude pro velké množství občanů a rodin (i při jejich vyšších faktických nákladech) znamenat, že na příspěvek na bydlení v roce 2024 již nebudou mít nárok, anebo jim poklesne jeho výše. S tím hnutí SPD zásadně nesouhlasí, protože jde o další zhoršení životní úrovně a sociální situace velkého počtu českých občanů. Proto v nejbližší době předložíme novelu zákona o státní sociální podpoře, ve které navrhneme vrátit výši normativních nákladů na bydlení - a tím i výši příspěvků na bydlení - na úroveň loňského roku s platností až do konce roku 2025.

5. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) bojuje proti suverenitě České republiky a poškozuje národní zájmy.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) jménem Fialovy vládní pětikoalice v posledních dnech opakovaně v médiích útočí na českou korunu a požaduje přistoupení ČR ke společné evropské měně euro. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus zase prohlásil, že je připraven podpořit zrušení principu jednomyslnosti hlasování v orgánech EU a odebrání práva veta členským státům ve všech oblastech, kde ještě existuje, tedy například v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky. Ministr Dvořák veřejné vyzývá ke vstupu do systému ERM II, což je povinný dvouletý předstupeň k přijetí eura (tzv. čekárna na euro), již v roce 2025 a k přistoupení ČR k euru v roce 2028. K tomu nemá Fialova vláda absolutně žádný mandát a nesmí o tom svévolně rozhodnout bez vyjádření českých občanů v závazném celostátním referendu. Přijetí eura dle posledního průzkumu společnosti CVVM Akademie věd odmítá 73 % českých občanů. Navíc česká koruna je dle aktuálního reportu společnosti Bloomberg, která je globálním lídrem v oblasti obchodních a finančních informací, druhou nejvýkonnější evropskou měnou po švýcarském franku a ČR má největší devizové rezervy v rámci EU. Za uplynulé čtyři roky, společně se švýcarským frankem, mj. jako jediná z evropských měn zpevnila vůči dolaru. Tyto postoje ministra pro evropské záležitosti Dvořáka a Fialovy vlády směřují proti suverenitě ČR a jejím bytostnými národním zájmům a měl by být za tyto výroky z vlády okamžitě odvolán, jelikož je evidentní, že na půdě orgánů EU nehájí české národní zájmy, což má být prvořadou povinností ministra jakékoli české vlády.

22. 12. 2023

Klidné a veselé Vánoce a úspěšný rok 2024 plný zdraví, štěstí a lásky!

Milí přátelé, děkuji vám za důvěru, kterou vkládáte do hnutí SPD. Pro nás bude vždy na prvním místě Česká republika, vy a vaše rodiny.

Prožijte zbytek adventního času, celé vánoční svátky a vstup do nového roku v klidu, rodinné pohodě a hlavně ve zdraví. Mějte se rádi a ať je celý rok 2024 fajnový.

21. 12. 2023                                                                                                 

Děkujeme občanům za důvěru v tomto roce a přejeme vše dobré v roce 2024!

Se současnou pětikoaliční vládou v čele s premiérem Petrem Fialou je spokojeno stále méně našich občanů, jelikož neplní sliby, které před parlamentními volbami v roce 2021 hrdě a sebejistě hlásaly pětikoaliční strany (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN).

Hnutí SPD je silně nespokojeno s tím, jak Fialova vláda řídí (spíše neřídí) naši republiku, na což nejvíce doplácí všichni naši slušní a pracující občané, rodiny s dětmi, senioři a též zdravotně postižení občané, neboť těm všem se za dobu vládnutí Fialovy vlády výrazně zhoršily podmínky pro spokojený život a výrazně se tak propadla kvalita jejich života. Velkým problémem je také silná devalvace úspor občanů, která je ale zmiňována minimálně; proč asi? Důvěra ve vládu v poločase jejího působení je nejnižší v novodobé historii a aktuálně je podle agentury CVVM ve výši pouhých 17 %, a stále klesá. V průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál, který se uskutečnil začátkem minulého týdne za účasti 1.009 respondentů starších 18 let, dali respondenti Fialově probruselské vládě za řízení republiky lepší čtyřku. Vláda za svého působení pouze zapříčinila nejvyšší propad reálných mezd, finanční úniky, plošné zvyšování daní, devalvaci úspor, vysoké ceny energií, tepla, vody a všech základních potravin.

Fialova vláda se nedokázala vyrovnat s vysokou inflací a aktuálně drží rekord, spočívající v nejvyšší inflaci v rámci EU. Inflace v zemích Evropské unie v listopadu klesla o půl procentního bodu na 3,1 procenta a je dle Eurostatu nejníže zhruba za dva roky. Naopak nejvyšší inflaci má v celé EU Česká republika, kde ceny meziročně vzrostly o osm procent. To nejhorší ale teprve přijde po Novém roce ve formě plošného zvyšování daní, což vyplývá z vládou tak vehementně prosazovaného vládního konsolidačního balíčku. Občané tak opět pocítí větší finanční výdaje na chod svých domácností minimálně o několik desítek tisíc ročně na jednu rodinu. Značně se tak ztíží podmínky nejen pro občany, ale též pro firmy i živnostníky. To vše vede k znehodnocení úspor českých domácností, k propadu reálných příjmů občanů a poklesu konkurenceschopnosti českých firem. Současná nekompetentní vláda nemá žádné řešení, jak zlepšit tento tristní stav české ekonomiky a stálý propad životní úrovně našich občanů.

Hnutí SPD má zásadní řešení, jak pomoci našim občanům, spočívající ve vypsání předčasných voleb. Naše hnutí disponuje celou řadou odborníků, kteří by se rádi podíleli na řízení naší země v nové vládě. Velmi nás těší stále větší zájem o naší politiku a náš dlouhodobý program, který je dostupný na webových stránkách hnutí SPD (www.spd.cz). Z prováděných průzkumů pro volební model stále roste podpora hnutí SPD (nyní i v součinnosti s Trikolorou), což nás velmi těší, ale zároveň i zavazuje. Hnutí SPD vždy bude prosazovat politiku, ze které budou nejvíce profitovat naši občané a Česká republika. Velmi děkujeme všem občanům, kteří nás podporují, za jejich přízeň v tomto roce, a uděláme vše proto, aby tomu tak bylo i v roce nadcházejícím.

Vážení občané, hnutí SPD své sliby plní a budeme i nadále ze všech sil bojovat za suverenitu České republiky a za to, aby měli lidé více peněz, bezpečí a spravedlnosti.

20. 12. 2023

V oblasti cen energií vláda Petra Fialy dlouhodobě naprosto selhává!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

důvěra ve vládu je nejnižší v novodobé české historii. Fialova vláda svými kroky podněcuje růst inflace, a proto dochází k nevratnému znehodnocení úspor českých domácností, k propadu reálných příjmů občanů a poklesu konkurenceschopnosti českých firem.  Hnutí SPD nesouhlasí s vládním návrhem na výrazné omezení počtu lékařských pohotovostí. Tento vládní návrh by jednoznačně vedl k omezení dostupnosti lékařské péče pro občany. Kromě elektřiny a plynu od příštího roku výrazně zdraží i dálkové teplo pro domácnosti. V oblasti cen energií vláda Petra Fialy dlouhodobě naprosto selhává. Řešit pomoc Ukrajině půjčkou v řádech desítek miliard euro je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. Nesouhlasíme ani s členstvím Ukrajiny v EU. Přes skokové navýšení rozpočtu Ministerstva obrany a dvoucifernou inflaci se Fialova vláda rozhodla v příštím roce nezvýšit platy vojáků. Hnutí SPD to považuje za projev pokrytectví a neúcty k vojákům ze strany ministryně obrany Černochové. Přejeme všem občanům ČR šťastné a klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce.

1. Důvěra ve vládu je nejnižší v novodobé české historii. Fialova vláda svými kroky podněcuje růst inflace, a proto dochází k nevratnému znehodnocení úspor českých domácností, k propadu reálných příjmů občanů a poklesu konkurenceschopnosti českých firem.  

Důvěra ve vládu v poločase jejího působení je nejnižší v novodobé historii a aktuálně je podle agentury CVVM ve výši pouhých 17 %. Nejvyšší propad reálných mezd, finanční úniky, plošné zvyšování daní, vysoké ceny energií, tepla, potravin, „blbá nálada", inflace a nepřiměřená podpora Ukrajiny. To všechno je vysvědčení vlády Petra Fialy (ODS) v poločase. To nejhorší ale teprve přijde po Novém roce ve formě plošného zvyšování daní minimálně o několik desítek tisíc ročně na jednu rodinu, ale zejména u živnostníků. Celkově se se má takto vybrat 100 miliard korun a dalších 36 miliard korun za zdražení energií, které vláda uvalila na občany, rodiny, živnostníky a firmy.  Fialova vláda, přes hlasité a nepravdivé proklamace, si s vysokou inflací již dva roky neví rady a svými kroky její růst dále podněcuje a podporuje. V listopadu tak spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o dalších 7,3 %. Dochází proto k nevratnému znehodnocení úspor českých domácností, k propadu reálných příjmů občanů a poklesu konkurenceschopnosti českých firem. To vše způsobuje dlouhodobý pokles spotřeby domácností a propad ekonomického výkonu, který v ČR, jako v jediné evropské zemi, dosud nedosáhl úrovně roku 2019, tedy období před vypuknutím epidemie onemocnění covid. Hlavním viníkem tohoto tristního stavu je bezpochyby vláda premiéra Petra Fialy, která je v ekonomické oblasti zcela nekompetentní a svoji diletantskou a nebezpečnou rozpočtovou, daňovou a hospodářskou politikou dlouhodobý růst inflace přímo způsobuje. Proto hnutí SPD požaduje demisi současné vlády a vypsání předčasných voleb. 

2. Hnutí SPD nesouhlasí s vládním návrhem na výrazné omezení počtu lékařských pohotovostí. Tento vládní návrh by jednoznačně vedl k omezení dostupnosti lékařské péče pro občany.

Lékařské profesní a odborové organizace protestují proti novele zákona o zdravotních službách, která zásadně mění systém organizace a fungování lékařských pohotovostí. Dle vládního návrhu by v budoucnu již neměly lékařské pohotovosti zajišťovat samosprávné kraje, nýbrž zdravotní pojišťovny. Pohotovostní lékařské služby by se rovněž měly nově soustředit pouze do nemocnic, které mají urgentní příjmy.  Místo nynějších 113 pohotovostí by jich napříště měli mít čeští občané k dispozici jen zhruba 80. Hnutí SPD s tímto řešením nesouhlasí a jsme přesvědčeni, že by tato opatření ještě více zhoršila současnou kritickou provozní a personální situaci v nemocnicích. Vládní návrh by také jednoznačně vedl i k omezení dostupnosti lékařské pohotovostní péče pro občany, což je nepřijatelné. V praxi by to mj. znamenalo, že by bez urgentní lékařské pomoci v dosahu bydliště zůstaly desítky tisíc občanů a často i celé regiony a okresy. Nový systém organizace a provozu lékařských pohotovostí by navíc byl i výrazně dražší a nákladnější než ten stávající. Hnutí SPD považuje zdravotnictví, včetně lékařských pohotovostí, za klíčovou veřejnou službu, která musí být občanům jednoduše dostupná po celém území ČR. Je povinností státu a vlády toto zajistit. Pokud to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) není schopen zajistit a ve vládě prosadit, potom by měl podat demisi!

3. Kromě elektřiny a plynu od příštího roku výrazně zdraží i dálkové teplo pro domácnosti. V oblasti cen energií vláda Petra Fialy dlouhodobě naprosto selhává.

Ve většině krajských i menších měst si lidé za teplo ve svých bytech připlatí až desítky procent oproti aktuálním cenám letošního roku. Jedná se v průměru o meziroční zdražení v řádu vyšších jednotek tisíc korun. Teplárny a distributoři tepla zdražení odůvodňují vysokou inflací a tím, že vláda Petra Fialy původně přislíbila oblasti teplárenství poskytnutí státní podpory - a poté svůj slib porušila a tuto podporu nakonec neposkytne. Kromě toho vláda zvýšila daň z přidané hodnoty na teplo z 10 na 12 %, což samozřejmě rovněž způsobí zdražení této komodity. Stejně tak jako zvýšení distribučních poplatků ze strany Energetického regulačního úřadu. V případě uhelných tepláren je hlavním zdrojem zdražování tepla růst cen emisních povolenek EU. V oblasti cen energií vláda Petra Fialy dlouhodobě naprosto selhává. Nevyužívá svou roli dominantního vlastníka ve společnosti ČEZ, podporuje všechna škodlivá opatření Green Dealu Evropské unie a jako jediná v Evropě nijak nekompenzuje občanům a firmám astronomický růst cen energií v posledních dvou letech. I proto se markantně propadá důvěra v tuto vládu. Dle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky této vládě důvěřuje už pouze 17 % českých občanů. Meziročně tak jde o čtyřicetiprocentní propad důvěry ve vládu. Celých 81 % občanů pak Fialově vládě nedůvěřuje.  S tím souvisí i celková nespokojenost občanů s politickou situací v zemi, která je nyní na úrovni 69 %. Za tohoto stavu by bylo nejvhodnějším řešením situace ve společnosti odstoupení nekompetentní, asociální a arogantní vlády Petra Fialy.

4. Řešit pomoc Ukrajině půjčkou v řádech desítek miliard euro je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. Nesouhlasíme ani s členstvím Ukrajiny v EU. 

Evropská rada minulý týden souhlasila se zahájením přístupových jednání s Ukrajinou, a to jenom díky tomu, že Maďarsko se jako členský stát hlasování nezúčastnilo. Následně nebyla ani schválena finanční pomoc Ukrajině v celkové výši 50 miliard euro díky využití práva veta ze strany Maďarska. Hnutí SPD podporuje tento pragmatický postoj Maďarska, jehož premiér Viktor Orbán tímto chrání zájmy své země. V minulosti EU již podpořila Ukrajinu celkovou částkou 100 miliard euro (!). Další pomoc ve výši 50 miliard euro je plánována tak, že 34 miliard euro by bylo řešeno půjčkou EU a zbytek (asi 17 miliard euro) by zaplatily členské státy. Řešit pomoc Ukrajině půjčkou je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. S ohledem na vývoj ekonomiky a stav veřejných financí si to náš rozpočet nemůže dovolit a potřebujeme peníze pro naše vlastní občany. Zároveň nesouhlasíme s členstvím Ukrajiny v EU. Ukrajina je ve válečném stavu a ze strany Ukrajiny musí být splněna celá řada kritérií, aby se vůbec mohla o své členství ucházet. Je dobře, že v této otázce je možné ze strany členských států stále uplatnit právo veta. Jen pro příklad, Turecko zahájilo přístupové rozhovory v roce 2005 a stále vstupní kritéria neplní mj. z důvodu omezování práv národnostních menšin (zejména Kurdů). Hnutí SPD podporuje v této věci postoje a kroky Maďarska a jejího premiéra Viktora Orbána a vyzýváme premiéra Petra Fialu, aby postupoval v těchto otázkách společně s Maďarskem a Slovenskem.

5. Přes skokové navýšení rozpočtu Ministerstva obrany a dvoucifernou inflaci se Fialova vláda rozhodla v příštím roce nezvýšit platy vojáků. Hnutí SPD to považuje za projev pokrytectví a neúcty k vojákům ze strany ministryně obrany Černochové.

Pětikoalice s podporou hnutí ANO schválila před několika měsíci zákon o financování obrany, který stanoví každoroční mandatorní výdaje na obranu ve výši minimálně 2 % hrubého domácího produktu (HDP). Zároveň se skokově navýšil rozpočet Ministerstva obrany, a to meziročně o 40 miliard korun. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ale neví, za co tyto prostředky účelně utratit. Aby se vůbec naplnila částka 2 % HDP, vláda Petra Fialy na poslední chvíli začlenila více než 8 miliard korun z rozpočtů jiných ministerstev a ústředních orgánů státní správy do rozpočtu Ministerstva obrany jako tzv. uznatelné náklady do výše 2 % HDP. To je ovšem velmi diskutabilní a podle metodiky NATO dokonce takto nelze postupovat. Jeden příklad za všechny je např. kompletní rozpočet kapitoly Správy státních hmotných rezerv ve výši 3,2 miliardy korun. Zcela určitě nelze všechny tyto prostředky využít pro obranu, jako např. pohotovostní zásoby (pro případ povodní, sněhové kalamity atd.), anebo zásoby pro humanitární pomoc fyzickým osobám (v případě velkého výpadku elektrické energie). Ministerstvo obrany plánuje nákupy předražených amerických stíhaček F-35 v celkovém objemu stovek miliard korun. Na celé věci je zarážející skutečnost, že přestože letos byla dvouciferná inflace, vláda se rozhodla v příštím roce platy vojáků nezvýšit. Armáda se přitom těší mimořádné důvěře veřejnosti. Nezvýšení platů vojáků minimálně o výši inflace proto hnutí SPD považuje za projev pokrytectví a neúcty k vojákům ze strany vlády, ale zejména ministryně obrany Černochové, která není odborník. Celá vláda by měla podat demisi!   

6. Přejeme všem občanům ČR šťastné a klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce.

Hnutí SPD přeje všem občanům ČR hezký zbytek adventu, šťastné a klidné vánoční svátky prožité ve zdraví, pokoji a s nejbližšími lidmi v rodinném kruhu a vše dobré v novém roce. Vánoční a novoroční svátky jsou naše tradiční svátky. Považujeme tento čas za vhodnou příležitost zastavit se a projevit si vzájemně lásku, úctu a dobrou vůli a uvědomit si, které životní hodnoty jsou skutečně důležité a zásadní. Přejeme Vám všem hezké prožití svátků s Vaší rodinou, přáteli a blízkými.

19. 12. 2023

Maďaři si hrdě brání svou národní suverenitu vůči nežádoucímu zahraničnímu vlivu!

Maďarští poslanci minulý týden schválili zákon na ochranu národní suverenity. Na jeho základě, v souladu s návrhem ústavní změny, vznikne Úřad na ochranu suverenity, který má odhalovat a řešit možná rizika nežádoucího zahraničního vlivu na politiku.

Uvítali jsme kroky maďarského parlamentu, ve kterém má většinu národně konzervativní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána, spočívající v přijetí zákona na ochranu národní suverenity. Viktor Orbán dnes jako jediný v rámci vrcholných lídrů unijních zemí bojuje za zachování národní suverenity členských států EU, a za to mu patří velké poděkování a podpora.

Naše hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které vždy povede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. V současné době všichni nejvyšší představitelé tří hlavních orgánů EU, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová, usilují o vytvoření evropského superstátu, kde není žádoucí posilování suverenity národních států a národů Evropy. V hnutí SPD projekt evropského superstátu zásadně odmítáme, neboť stávající evropská integrace přímo ohrožuje svobodu, demokracii a bezpečnost v Evropě, kdy součástí tohoto procesu je řízená islamizace Evropy. I z tohoto důvodu žádáme právo občanů České republiky rozhodnout v referendu o vystoupení z EU.

Maďarský premiér Viktor Orbán v rámci vrcholných institucí EU tvrdě brání národní suverenitu Maďarska, což je velmi příkladné i pro ostatní unijní země. Maďarský premiér tvrdí, že se jej opozice snaží odstavit od moci za pomoci peněz ze zahraničí, zejména od amerického miliardáře a filantropa maďarského původu George Sorose. V rámci posílení vlastní národní suverenity se Orbán bude moci opřít o již zmiňovaný zákon na ochranu národní suverenity, který byl výraznou většinou schválen maďarskými zákonodárci. V preambuli tohoto zákona se píše, že nezákonné útoky proti suverenitě Maďarska jsou stále běžnější, když se zahraniční subjekty snaží získat v Maďarsku vliv, aby prosadily své vlastní zájmy proti zájmům Maďarska. Preambule cituje miliony amerických dolarů z darů na kampaň, které levicová opozice obdržela před všeobecnými volbami v roce 2022.

Zákon také uvádí, že pokud by politická uskupení závislá na penězích ze zahraničí nastoupila k moci, poškodilo by to maďarskou suverenitu a představovalo by to nebezpečí pro národní bezpečnost. Nově má vzniknout Úřadu pro ochranu suverenity, jehož úkolem bude odhalovat dezinformace šířené ve prospěch cizích států nebo zahraničních organizací a snahy o ovlivňování rozhodování veřejných institucí. Úřad bude odpovědný za rozkrývání a vyšetřování organizací, které dostávají peníze ze zahraničí s cílem ovlivnit volby. Šéf parlamentního klubu Fideszu Máté Kocsis řekl, že nový zákon překazí jakékoliv volební podvody a stanoví trest až tři roky vězení pro každého, kdo v kampani použije peníze ze zahraničí. Zde si jenom dovolím zmínit kauzy hnutí STAN v souvislosti s financováním jejich volební kampaně v minulých parlamentních volbách.

V hnutí SPD chceme, aby naši občané byli dobrými vlastenci a skutečnými pány ve své zemi. Vážíme si a respektujme jiné národy, ale stejný respekt vyžadujeme od nich. Vždy budeme podporovat spolupráci svobodných evropských států a států Visegrádské čtyřky na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu, svobodného obchodu a pohybu. Pro hnutí SPD jsou naši občané vždy na prvním místě. Zajištění růstu jejich bezpečnosti a životní úrovně zvyšující kvalitu života je pro nás prioritou.

15. 12. 2023                                                     

Je nutné odmítnout a opustit zhoubnou energetickou politiku Evropské unie!             

Ve středu odpoledne, na základě kritiky opozice a zástupců firem, vláda schválila alespoň nějakou minimální pomoc vysoce náročným firmám s cenami energií pro příští rok ve výši 3,5 miliardy korun. To ale v žádném případě neřeší problém firem a domácností v České republice v souvislosti s extrémním nárůstem cen za energie, které budou platné v roce 2024.  

Hnutí SPD není osud českých občanů, potažmo firem lhostejný, a silně kritizuje vládnoucí pětikoalici v čele s premiérem Petrem Fialou za nečinnost řešení problému drahých energií. Vláda měla připravit systémovou pomoc firmám i občanům hned, jak Energetický regulační úřad definitivně rozhodl o výrazném zvýšení regulované části ceny elektřiny a plynu pro rok 2024. Vláda už věděla, že konkrétně půjde o zdražení plateb za obnovitelné zdroje energií a za distribucí u domácností o 66 procent a u firem až o 190 procent. V případě průmyslově náročných oborů půjde až o likvidační zdražení energií podkopávající mezinárodní konkurenceschopnost českých firem.

Vláda přitom až do té doby lhala, že se ceny energií pro domácnosti příští rok nezvýší, anebo maximálně o jednotky procent. Poplatky na obnovitelné zdroje ve výši 65 miliard korun vláda také přenesla od nového roku na občany a firmy. U firem je to dokonce sedminásobný nárůst. Z tohoto důvodu jsem jako místopředseda poslaneckého klubu hnutí SPD v rámci posledního jednání Sněmovny v tomto roce, navrhl zařadit na program jednání bod s názvem: „Fialova vláda odmítá řešit vysoké ceny energií“, týkající se právě vládní podpory firmám a občanům v souvislosti s drahými energiemi. Tento návrh ale společně ještě se třemi dalšími vzešlými z poslaneckého klubu SPD nebyly koaličními poslanci schváleny.

Dosáhli jsme alespoň toho, že vláda na základě naší kritiky, potažmo celé opozice zastoupené ve Sněmovně, nakonec narychlo rozhodla alespoň o velmi malé pomoci vybraným firmám ve výši 3,5 miliardy korun. Tato malá pomoc by měla cílit pouze na 25 tisíc podniků a vůbec se nebude týkat více jak půl milionu českých firem, což v reálu znamená, že například obchod a cestovní ruch, řemesla nebo stavebnictví budou nadále čelit plnému dopadu unáhlených a škodlivých kroků vlády, která otázku drahých energií dlouhodobě neřeší. 

V otázce zdražování elektřiny v České republice má hnutí SPD zcela jasno. Zásadní příčinou je, kromě neschopné a nekompetentní vládní pětikoalice, zhoubná energetická politika EU, Green Deal a spekulativní systém obchodování s emisními povolenkami. Tento model je nutné odmítnout a opustit a je třeba provozovat vlastní energetickou politiku v národním zájmu ČR. To ale probruselská Fialova vláda neučiní, a proto nejlepším řešením pro naše občany by byl konce této vlády. Hnutí SPD chce být součástí příští vlády, ve které by vždy hájila zájmy českých občanů a firem. Příští rok nás čekají troje volby, ve kterých chce hnutí SPD uspět. Vše ale bude záležet na voličích. Hnutí SPD své sliby plní.

13. 12. 2023

Čeští občané nevěří Fialově vládě – hnutí SPD požaduje její demisi!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

čeští občané nevěří Fialově vládě. Jako špatnou hodnotí současnou politickou situaci 80 % občanů. Ceny potravin mají opět růst, i když Fialova vláda slibovala, že klesnou. Osm obchodních potravinových řetězců, které jsou výhradně v zahraničním vlastnictví, ovládá 90 % našeho maloobchodního trhu. Vlna nelegální imigrace do Evropy z islámských a afrických zemí dosahuje rekordní úrovně. V Německu letos za 11 měsíců požádalo o azyl přes 304 tisíc osob. Korespondenční volba, kterou prosazuje pětikoalice, je v rozporu s Ústavou ČR, protože popírá tajnost a rovnost volby.

1. Čeští občané nevěří Fialově vládě. Jako špatnou hodnotí současnou politickou situaci 80 % občanů.

Důvěra občanů ve Fialovu vládu znovu klesla. Lidé ztrácejí důvěru ve stát. Podle aktuálního výzkumu Trendy Česka agentury Kantar CZ pro ČT současnou politickou situaci nehodnotí jako velmi dobrou vůbec nikdo (!), což je zcela mimořádný stav, a naopak jako velmi špatnou a špatnou hodnotí současnou politickou situaci celých 80 % našich občanů. Důvody jsou přitom zcela jasné. Na prvním místě jsou to ceny energií. Regulovaná složka vzroste od nového roku u nízkého napětí o 65 %, u vysokého napětí o 105 % a u velmi vysokého napětí o 190 %. Vláda přitom lhala, že se ceny energií pro domácnosti příští rok nezvýší, anebo maximálně o jednotky procent. Chybí vládní pomoc firmám v oblasti energií, aby tak mohly čelit konkurenci ze zahraničí v oblasti nákladů na jejich produkty. Poplatky na obnovitelné zdroje ve výši 65 miliard korun vláda také přenesla od nového roku na občany a firmy. U firem je to dokonce sedminásobný nárůst. Vývoj ekonomiky za 3. čtvrtletí v rámci EU je 0 %, v České republice potom -0,5 %, zatímco například v Polsku +1,5 %. Současná vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) nepřiměřeně podporuje ukrajinský režim a imigranty z Ukrajiny, zavádí totalitní praktiky ve formě cenzury, vypínání webů a pošlapává práva opozice. Jenom za letošní rok obdržel Ústavní soud několik ústavních stížností na způsoby projednávání zákonů ve Sněmovně (snížení valorizace penzí, zpřísnění pravidel pro předčasné důchody, tzv. konsolidační balíček, navýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2024). Tato vláda nemá žádnou vizi a přežívá doslova ze dne na den. Je bezradná, nehájí zájmy občanů a není vládou odborníků. Podle hnutí SPD již dávno nazrála doba na její demisi.

2. Ceny potravin mají opět růst, i když Fialova vláda slibovala, že klesnou. Osm obchodních potravinových řetězců, které jsou výhradně v zahraničním vlastnictví, ovládá 90 % našeho maloobchodního trhu.

Přestože vláda slibovala, že snížením DPH z 15 na 12 % ceny potravin klesnou, tak nadnárodní řetězce minulý týden oznámily, že od nového roku zvýší stávající ceny potravin o 10 %. Přitom ještě v květnu prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza tvrdil, že obchody ceny potravin sníží právě o objem poklesu DPH. Dochází tak k naplnění předpokladů hnutí SPD, že kosmetické snížení DPH na potraviny nepovede ke zlevnění potravin. Je to důsledek toho, že osm obchodních potravinových řetězců, které jsou výhradně v zahraničním vlastnictví, v současné době ovládá 90 % našeho maloobchodního trhu. Řetězce si stanovují k nákupním cenám od zemědělců a potravinářů přirážky mnohdy až v řádech několika stovek procent. Podle názoru SPD by vláda měla prověřit, zda-li mezi sebou obchodní řetězce neuzavírají kartelové dohody. Na maloobchodním trhu s potravinami v ČR neexistuje standardní tržní prostředí a konkurence, proto jsou v naší zemi nejdražší potraviny ve střední Evropě a mnozí čeští občané dávají přednost nákupům v Polsku a Německu. Vláda se dlouhodobě nesnaží snížit ceny potravin, přestože má regulační nástroje. Současně je nezbytně nutné podrobit důkladné kontrole všechny praktiky obchodních řetězců při vytváření maloobchodních cen a stanovit jim povinnost určitého podílu českých potravin v jejich obchodní nabídce. Svou roli v tomto ohledu dlouhodobě neplní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Hnutí SPD již více než rok navrhuje, po vzoru některých evropských zemí, snížit DPH na základní potraviny na nulu, případně ceny vybraných základních potravin zastropovat s využitím Zákona o cenách. Fialova vládní pětikoalice to však odmítá.

3. Vlna nelegální imigrace do Evropy z islámských a afrických zemí dosahuje rekordní úrovně. V Německu letos za 11 měsíců požádalo o azyl přes 304 tisíc osob.

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky minulý čtvrtek oznámil, že v Německu letos od ledna do konce listopadu požádalo o azyl přes 304 tisíc osob, což je o 60 % více než za stejné období loňského roku. Vlna nelegální imigrace do Evropy z islámských a afrických zemí tedy dosahuje rekordní úrovně. Německo tak opět nejméně o další dva měsíce prodlouží kontroly na hranicích s ČR, Polskem a Švýcarskem. Na německo-rakouských hranicích jsou tyto kontroly zavedeny nepřetržitě již od roku 2015. Všechny sousední státy již totiž zavedly kontroly na svých státních hranicích. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) však trvalé kontroly na našich státních hranicích zavést odmítá. Reálně tak hrozí, že nelegální imigranti, kteří cestují přes naše území do Německa, se budou shromažďovat v ČR se všemi negativními důsledky pro naši zemi a její občany. Jde tak o další selhání ministra vnitra i celé Fialovy vlády, která hazarduje s bezpečností českých občanů. V řešení nelegální imigrace ale totálně selhává celá Evropská unie, protože naprosto nefunguje ochrana a ostraha vnější hranice EU a tzv. schengenského prostoru ani tzv. návratová (readmisní) politika okamžitého vracení nelegálních imigrantů do zemí jejich původu. Naopak Evropský parlament se snaží kontrolám zabránit, legalizovat pobyt imigrantů a bránit jejich navracení. Hnutí SPD požaduje okamžité zavedení stálých kontrol na našich státních hranicích a vypovězení všech nelegálních imigrantů a také imigrantů, kteří u nás spáchali trestné činy. Zároveň požadujeme, aby vláda Petra Fialy (ODS) odmítla připojení ČR k novému Migračnímu paktu EU, který přináší riziko nuceného přerozdělování nelegálních imigrantů mezi členskými státy EU. Vláda ale Migrační pakt EU podporuje.

4. Korespondenční volba, kterou prosazuje pětikoalice, je v rozporu s Ústavou ČR, protože popírá tajnost a rovnost volby.

Pět vládních stran (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) chce na program první lednové schůze Sněmovny zařadit projednání svého návrhu na zavedení korespondenční volby pro občany ČR v zahraničí. Volit by se takto mohlo už v roce 2025, a možnost volit korespondenčně by se tak týkala už příštích voleb do Sněmovny. Korespondenční volba je pro současnou vládu evidentně větší priorita než ekonomický a politický stav země. Hnutí SPD korespondenční volby dlouhodobě odmítá, protože jsou v rozporu s Ústavou ČR, kde se v článku 18 uvádí, že volby „se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva". Volič tak podle ústavy musí svůj hlas sám vložit do prázdné obálky ve volební místnosti za plentou, aby bylo jasné, že není nikým ovlivňován. Toto však korespondenční volba neumožňuje. Korespondenční volba je v rozporu s Ústavou ČR a zároveň by znamenala konec demokracie, protože popírá tajnost a rovnost volby. Korespondenční volba současně přináší nebezpečí rozsáhlých manipulací a volebních podvodů při sčítání hlasů. V Rakousku musely být v souvislosti s korespondenční volbou dokonce prezidentské volby anulovány. Francie v minulosti korespondenční volbu zrušila z obav před manipulacemi. Hnutí SPD je nadále připraveno bránit principy svobodných, spravedlivých, přímých, rovných a tajných voleb všemi silami a všemi zákonnými nástroji a prostředky tak, jak to určuje Ústava ČR!

12. 12. 2023

Pracující občané si za svou práci zaslouží důstojné finanční ohodnocení!

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil minulý týden data, týkající se průměrné mzdy zaměstnanců ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Při zohlednění inflace klesla reálná mzda již osmé čtvrtletí v řadě, což je nejdelší období poklesu v historii České republiky. Podle renomovaných analytiků se tak reálná kupní síla našich pracujících snížila na úroveň počátku roku 2018.

Hnutí SPD po celou dobu, kdy je Fialova pětikoaliční vláda u moci, kritizuje její činnost, neboť nekoná vůbec nic ku prospěchu našich občanů. Seniory okradla o jejich navýšení penzí v rámci zákonné valorizace, pro tělesně postižené občany nechce navýšit příspěvek na péči, mladým rodinám omezila úlevy na daních (například zrušila školkovné) a pracující studenti přijdou o speciální daňovou úlevu. Všech pracujících občanů včetně živnostníků se silně negativně dotknou schválené změny, vyplývající z vládního daňového balíčku. Paradoxní na tom všem je i to, že těm, kteří nepracují, i když mohou, neboť se práce štítí, se sociální dávky krátit nebudou. Vláda tak dává všem slušným občanům najevo, že jsou jí lhostejní.

Dle zveřejněných údajů ČSÚ činila průměrná mzda ve třetím čtvrtletí roku 2023 v České republice 42.658 korun. Zde je nutné zmínit, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Medián, tedy střední hodnota mezd za toto období byl 37.492 korun, u mužů dosáhl 40.153 korun, u žen byl 34.705 korun. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 19.835 a 66.998 korunami. Nejvyšší průměrnou mzdu měli ve třetím čtvrtletí zaměstnanci v informačních a komunikačních činnostech, kde se průměrná mzda dostala téměř na 77.300 korun. Nejnižší mzdu měli zaměstnanci ve službách poskytující ubytování, stravování a pohostinství, a to kolem 26.200 korun.

Při zohlednění inflace se průměrná mzda v reálném vyjádření meziročně opět sníží o 2,5 procenta. V roce 2022 byl tento poměr snížení dokonce 8 procent, což byl nejnižší pokles ze všech 38 zemí zastoupených v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Co-operation and Development ˗ OECD). Například generální ředitel společnosti Up Česká republika Stéphane Nicoletti pro ČTK uvedl, že podle jejich dat považuje aktuálně šest z deseti zaměstnanců svou odměnu za práci za podhodnocenou, kdy takto neuspokojivé vnímání své mzdy nebo platu úzce souvisí s nedostatečnou reakcí většiny zaměstnavatelů na inflaci a snižováním kupní síly zaměstnanců, které trvá prakticky už dva roky.

Hnutí SPD zastává názor, že za tento stav je plně zodpovědná současná Fialova vláda, která všem občanům stále více snižuje kvalitu života, a proto by měla co nejdříve skončit. Občané si zaslouží vládu, která bude pracovat proto, aby jim životní úroveň rostla. Pro hnutí SPD jsou slušní a pracující občané na prvním místě.

8. 12. 2023                         

Připravujeme se na volby v roce 2024 – Česká republika na 1. místě!

Hnutí SPD si od svého vzniku v roce 2015 postupně vydobylo své místo v té nejvyšší politice a už druhé volební období je zastoupeno v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Zatím jsme v opozici, ale naším cílem je být v co nejkratší době ve vládě, kde chceme prosazovat náš vlastenecký program, který je cílen na aktivní podporu našich občanů a posilovaní a rozvoj suverénní České republiky. 

Předsednictvo hnutí SPD si velmi váží stále většího zájmu občanů, kteří vyjadřují podporu našemu programu a cení si naší práce v Poslanecké sněmovně, kde všemi dostupnými prostředky bojujeme za zlepšení životní situace všech slušných a pracujících občanů, rodin s dětmi, seniorů a zdravotně postižených občanů. Jelikož jsme ale v opozici, tak je naše úsilí silně potlačováno zástupci vládnoucí pětikoalice, kterým na našich občanech vůbec nezáleží. Současná Fialova probruselská vláda svým vládnutím občanům škodí a měla by co nejdříve skončit. V hnutí SPD se připravujeme na to, že chceme být součástí příští vlády, a postupně budeme posilovat svůj vliv i v rámci krajských zastupitelstev, získáme nové senátory a posílíme naši pozici v Evropském parlamentu.

První prosincovou sobotu se konala již X. celostátní konference hnutí SPD, jejímž cílem bylo zhodnotit uplynulý rok z pohledu činnosti hnutí z celorepublikového pohledu a stanovit strategii pro následující rok 2024, ve kterém nás čekají troje důležité volby, ve kterých chceme uspět. Delegáti sobotní X. konference hnutí SPD v rámci svého jednání schválili čelo kandidáty pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat v červnu příštího roku. Společnou kandidátku hnutí SPD a Trikolory povede člen SPD, někdejší europoslanec ekonom a vysokoškolský pedagog Ing. Petr Mach, Ph.D. Na druhém místě bude člen předsednictva hnutí SPD a nynější europoslanec MUDr. Ivan David, CSc. a na třetím místě předsedkyně partnerské Trikolory Zuzana Majerová. V rámci jednání konference byli představeni další návrhy kandidátů, kteří budou za hnutí SPD na kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu. Naším cílem je dosáhnout lepšího výsledku, než jakého jsme dosáhli v roce 2019, kdy odevzdalo pro naši kandidátku hlas 9,14 procent oprávněných voličů, což nám nárokovalo dva europoslance.

Máme ambici společně s našimi evropskými partnerskými stranami ve společné frakci Identita a demokracie (ID) vytvořit početně nejsilnější skupinu v Evropském parlamentu a následně se na úrovni Evropy vrátit k modelu rovnoprávné spolupráce svobodných a suverénních států bez diktátu z Bruselu. Hnutí SPD není mezinárodně politicky osamocené, ale máme silné partnery (Marine Le Pen, Matteo Salvini, Geert Wilders) ve střední i západní Evropě, včetně vládních stran, a jsme schopni náš politický program realizovat i na evropské úrovni.

Konference též vytýčila hlavní programové body pro volby do Evropského parlamentu. V otázkách migrace prosazujeme nulovou podporu nelegální imigrace a jsme proti islamizaci Evropy. Prosazujeme právo na bezpečnost pro občany České republiky a potažmo pro celou Evropu. Zcela odmítáme Green Deal, tzv. „Zelenou politiku EU“, který výrazně zdražuje energie i potraviny a životní náklady všech občanů v naší zemi i v unijních zemích. Požadujeme také ukončení systému emisních povolenek. SPD bude též bojovat za svrchovanost a suverenitu České republiky, obranu svobody projevu, a prosazovat zachování české koruny jako národní měny.

6. 12. 2023

Je třeba provozovat vlastní energetickou politiku v národním zájmu ČR!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

zdražení elektřiny bude pro mnohé firmy likvidační. Fialova vláda odmítá zdražení energií řešit. Fialova vláda odmítá řešit závažné problémy českého školství. Schválený vládní rozpočet zadluží naši zemi ještě více, než plánuje Fialova vláda. Hnutí SPD má ambici uspět v eurovolbách a s vlasteneckými stranami z Evropy vytvořit v Evropském parlamentu nejsilnější frakci a následně blokovat nesmysly z Bruselu.

1. Zdražení elektřiny bude pro mnohé firmy likvidační. Fialova vláda odmítá zdražení energií řešit.

V minulém týdnu Energetický regulační úřad definitivně rozhodl o výrazném zvýšení regulované části ceny elektřiny a plynu pro rok 2024, což významně zvýší i celkové ceny energií pro občany a firmy. Konkrétně půjde o zdražení plateb za obnovitelné zdroje energií a za distribucí u domácností o 66 procent a u firem až o 190 procent. V případě průmyslově náročných oborů půjde až o likvidační zdražení energií podkopávající mezinárodní konkurenceschopnost českých firem, a to zejména i proto, že vláda, na rozdíl od vlád všech ostatních evropských zemí, neposkytne českým firmám (ani občanům) žádné kompenzace. To vše v době, kdy naše hospodářství dlouhodobě klesá i z důvodu slabé spotřeby domácností, resp. poklesu tržeb v maloobchodě a inflaci. Na mimořádné schůzi Sněmovny k problematice vysokých cen energií v minulém týdnu hnutí SPD navrhlo usnesení, které vyzývalo Fialovu vládu mj. k tomu, aby přijala taková opatření, aby měli naši občané, firmy a domácnosti celkové ceny elektřiny a plynu v příštím roce nižší, než garantují letošní cenové stropy a aby na kompenzaci dopadů vysokých cen energií českým spotřebitelům použila prostředky z emisních povolenek EU. Vládní poslanci však toto usnesení zamítli. Zásadní příčinou zdražování elektřiny v ČR je, kromě neschopné a nekompetentní vládní pětikoalice, zhoubná energetická politika EU, Green Deal a systém emisních povolenek EU. Tento model je nutné odmítnout a opustit a je třeba provozovat vlastní energetickou politiku v národním zájmu ČR.

2. Fialova vláda odmítá řešit závažné problémy českého školství.

Vláda odmítla minulý týden ve Sněmovně řešit na návrh SPD závažné problémy českého školství, kvůli kterým proběhla i výstražná stávka. Ve školství, vinou vlády Petra Fialy (ODS), panuje dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost. Hnutí SPD proto podpořilo oprávněné požadavky stávkujících pracovníků ve školství. Vládní škrty v této oblasti znamenají mj. i propad financí na mzdy pro nepedagogické pracovníky, které jsou dnes katastrofálně nízké. Například základní mzda školníka se pohybuje okolo 14 tisíc korun! Vládou navrhované rušení deseti tisíců těchto pracovních pozic ohrozí řádný provoz tisíců našich škol, a tím i podmínky vzdělávání našich dětí, protože nedostatek finančních prostředků ve školách zároveň způsobí výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a kvalitu vzdělávání obecně. Zároveň odmítáme současný systém společného vzdělávání (tzv. inkluze), který je extrémně drahý a škodlivý. Tato falešná ideologie vede pouze ke snížení kvality vzdělávání a k likvidaci našeho vynikajícího speciálního školství. Pokud bude hnutí SPD v příští vládě, budou v ní za nás zastoupeni odborníci, a nikoliv nekompetentní amatéři jako nynější ministr školství, vzděláním muzikolog Mikuláš Bek (STAN). Ten by měl podle hnutí SPD podat demisi.

3. Schválený vládní rozpočet zadluží naši zemi ještě více, než plánuje Fialova vláda.

V minulém týdnu Poslanecká sněmovna hlasy koaličních poslanců schválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2024 s dalším astronomickým deficitem 252 miliard korun. Skutečný rozpočtový schodek bude ale výrazně vyšší, jednak kvůli vládou nadsazenému odhadu daňových příjmů a desítkám miliard korun veřejných výdajů skrytých v tzv. mimorozpočtových fondech. Současně lze v důsledku masivního zvýšení daní a povinných pojistných odvodů českým občanům a firmám prostřednictvím tzv. vládního konsolidačního balíčku a významného zvýšení cen energií očekávat další pokles domácí spotřeby a hrubého domácího produktu, a tím i nižší výběr daní, než v rozpočtu předpokládá Fialova vláda. Poslanci hnutí SPD předložili v rámci projednávání rozpočtu 33 pozměňovacích návrhů, které by přesunuly nepotřebné a zbytné výdaje tam, kde by pomáhaly sociálně ohroženým českým občanům a zároveň by sloužily českým firmám k udržení jejich konkurenceschopnosti a k přežití. Vládní poslanci všechny tyto návrhy zamítli. Hnutí SPD má konkrétní plán řešení, jak systémově konsolidovat veřejné finance a snižovat státní dluh, a to formou opatření jak na straně veřejných příjmů, tak i výdajů. Zároveň disponujeme kvalitními ekonomickými experty a jsme připraveni tyto návrhy realizovat jako součást budoucí vlády.

4. Hnutí SPD má ambici uspět v eurovolbách a s vlasteneckými stranami z Evropy vytvořit v Evropském parlamentu nejsilnější frakci a následně blokovat nesmysly z Bruselu.

V sobotu 2. prosince proběhla v Praze X. celostátní konference hnutí SPD. Konference mj. projednala návrhy nominantů z regionálních klubů a následně schválila čelo kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024. Lídrem kandidátní listiny bude člen SPD, ekonom a vysokoškolský pedagog Ing. Petr Mach, Ph.D. Na druhém místě potom bude europoslanec a člen předsednictva hnutí SPD MUDr. Ivan David, CSc. a na třetím místě předsedkyně partnerské strany Trikolora Zuzana Majerová. Konference zároveň schválila základní programové teze do těchto voleb, stejně tak jako zabezpečení přípravy, organizace, financování a realizace všech voleb plánovaných pro rok 2024, tedy včetně voleb krajských a senátních. Hnutí SPD má jednoznačnou ambici dosáhnout ve volbách do Evropského parlamentu lepšího výsledku než v roce 2019 a po těchto volbách společně s našimi evropskými partnerskými stranami ve společné frakci Identita a demokracie (ID) vytvořit početně nejsilnější skupinu v Evropském parlamentu a následně se na úrovni Evropy vrátit k modelu rovnoprávné spolupráce svobodných a suverénních států bez diktátu z Bruselu. Hnutí SPD není mezinárodně politicky osamocené, ale máme silné partnery ve střední i západní Evropě, včetně vládních stran, a jsme schopni náš politický program realizovat i na evropské úrovni. Na české politické scéně jsme jediným silným vlasteneckým, konzervativním a euroskeptickým subjektem, který hájí národní zájmy a suverenitu ČR. Žádáme proto všechny obdobně smýšlející občany, aby podpořili hnutí SPD ve volbách do Evropského parlamentu v příštím roce a přidali se k nám! Konference rovněž vyslovila poděkování poslanci Jaroslavu Baštovi za jeho veškerou doposud vykonanou práci ve prospěch hnutí SPD a popřála mu mnoho sil v jeho boji s náhlým a závažným onemocněním.

5. 12. 2023

Budeme vždy hájit naše občany, kteří jsou pro nás na prvním místě!       

I v Mladé Boleslavi, kde má poslanec SPD Radek Rozvoral svou kancelář, vnímá mezi lidmi velké obavy z budoucnosti pod touto vládou. Nekompetentní kabinet, který netuší, kam chce tuto zemi vést, by podle něj měl rychle skončit. SPD má podle něj své odborníky připraveny.

Více a nejen to v mém rozhovoru pro Parlamentní listy:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Schodek-rozpoctu-bude-jeste-mnohem-vyssi-Rozvoral-z-SPD-o-carovani-s-cisly-746865     

1. V pondělí proběhla stávka proti Fialově vládě. Stávkovali učitelé, podniky i státní zaměstnanci. Premiér ale stávku označil za bezdůvodnou a „nezodpovědnou“. Očekáváte na základě tohoto „signálu“ nějakou změnu v dosavadní vládní politice?

My v hnutí SPD jsme velmi rádi, že takovýto výstražný „signál“ přišel od slušných a pracujících občanů, ale nedomníváme se, že to přinutí vládní politiky z pětikoalice ke změně jejich přístupu k řešení problémů, které trápí většinu občanů České republiky. Zde bych si dovolil zveřejnit stanovisko předsednictva hnutí SPD, ze kterého jednoznačně vyplývá, že naše hnutí podporuje požadavky stávkujících proti asociální politice vlády Petra Fialy, kdy je zcela evidentní, že působení současné vlády vede k neustálému zhoršování ekonomické a sociální situace v naší zemi a k propadu životní úrovně našich občanů, včetně těch, kteří poctivě pracují. Fialova pětikoaliční vláda je neschopná, nečinná a nekompetentní, nenaslouchá opozici, zaměstnancům, zaměstnavatelům a ani podnikatelům a živnostníkům. Výsledkem je prudké zvyšování daní, snižování valorizace důchodů, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, nedostatek peněz ve školství, krize ve zdravotnictví a odkládání zdravotních výkonů, drahé energie, vysoká inflace, propad životní úrovně občanů a tak bych mohl ještě dlouho pokračovat.        

2. Co tyto protesty a jejich síla znamenají pro vás jako pro opozici?

Pro nás to znamená jediné. Musíme stát při našich občanech a všemi možnými způsoby hájit jejich oprávněné požadavky. Je to ale velmi těžké, především když současná arogantní vláda nechce hledat kompromisy v rámci požadavků tripartity, a co se týká našich návrhů novel zákonů předkládaných ve Sněmovně, které jsou cílené na pomoc všem slušným a pracujícím občanům, mladým rodinám s dětmi, seniorům a zdravotně postiženým občanům Fialova vláda je jednoznačně odmítá a ani k nim nepřipustí prostor pro projednání. Nás to pouze posiluje v přesvědčení, že od těchto aktivit nesmíme upustit a vždy hájit naše občany, kteří jsou pro nás na prvním místě.    

3. V Mladé Boleslavi, kde máte svou poslaneckou kancelář, se stávkovalo i v místní Škodovce. Pro mnohé to bylo nesrozumitelné, vzhledem k tomu, že v této továrně jsou napříč všemi profesemi platy, o kterých se dělníkům v jiných továrnách ani nezdá. Rozumíte vy coby místní poslanec důvodům, proč právě škodovácké odbory vstoupily do stávky?

Já nechápu, co je na tom nesrozumitelného. Odboráři KOVO ve Škodovce v Mladé Boleslavi, stejně jako v závodě Kvasiny, Vrchlabí a další zaměstnanci integrovaných firem a agentur práce aktivně vstoupili do stávky, jejímž cílem bylo zamezit další okrádání zaměstnanců. To spočívá v krácení benefitů, zvyšování daní, rušení daňových výhod, zdražování energií, stálému prodlužování věku odchodu do důchodu, připravovanému snižování reálného důchodu, nejasným kategoriím těžkých profesí mezi kterými by měla být i práce na lince a na hutích, dlouhodobé inflaci, nekontrolovanému zdražování potravin, základních životních potřeb a dalším krokům vlády, které v součtu připraví zaměstnance a jejich rodiny o desítky tisíce korun ročně. Proto jsem velmi rád, že zaměstnanci napříč celou republikou prokázali svou sílu a jednotu a přihlásili se ke stávce.

4. Automobilismus byl posledních třicet let tahounem české ekonomiky. Zdá se však, že s elektromobilitou a s dalšími novinkami se může ledacos změnit. Vnímáte mezi svými voliči v Mladé Boleslavi nejistotu ohledně budoucnosti?

Za naše hnutí SPD pracuje přímo v Mladé Boleslavi Místní klub hnutí SPD, kdy jeho členové se stávky aktivně zúčastnili, a to i proto, že někteří ve Škodovce pracují. Svou aktivní práci pro občany odvádí i zastupitelé zvolení za hnutí SPD ve městě Mladá Boleslav, o čemž svědčí skutečnost, že se k nám hlásí stále noví zájemci a podporovatelé. Jsem velmi rád, že si občané v Mladé Boleslavi k nám našli cestu, a vždy, když jsem ve své poslanecké kanceláři, tak rád vysvětluji všem těmto lidem náš program a stanoviska. Velmi si tohoto zájmu cením a rád vysvětluji stanoviska hnutí SPD ke všem událostem, které občané prožívají. Z těchto debat vyplývá, že je nejvíce trápí výhledy do budoucnosti, protože opatření Fialovi vlády jim přináší jen samá negativa, hlavně co se týká jejich financí. Hnutí SPD koná vše, aby naši občané měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti.               

5. Vláda mluví o tom, jak je třeba využít Green Deal a všechny další šance napojené na bruselské penězovody a transformovat naší ekonomiku. Máte pocit, že tento kabinet má jasnou vizi, kam chce tuto zemi dovést, jaká průmyslová odvětví podpořit a kam směřovat rozvoj země, nebo jde jenom o prázdné fráze z politologické katedry?

Definoval jste to celkem přesně – současná probruselská vláda nemá žádnou reálnou strategii rozvoje naší ekonomiky a cíl, kam chce naší Českou republiku směřovat, abychom v rámci unijních zemí ve všech sledovaných ukazatelích, jako např. hospodářství nebo kvalita životní úrovně, patřili mezi nejlepší. Proto v hnutí SPD požadujeme okamžité odstoupení neschopné Fialovy vlády. Mohu prohlásit, že jsme připraveni se podílet na řízení České republiky jako součást její nové vlády. Naše hnutí SPD disponuje celou řadou odborníků ze všech profesí, kteří jsou ochotní pracovat v zájmu našich občanů.       

6. Vláda vnímá jako hlavní nástroj na záchranu budoucnosti rozpočtové škrty a leštění našeho renomé u mezinárodních finančních institucí. Nemělo by ale zvláště v této době větší smysl zaměřit se na investice do rozvoje průmyslu a dalších ekonomických odvětví?

Přesně tak, plně s Vámi souhlasím. Současná vláda v čele s politologem Petrem Fialou ale není vládou odborníků, a tak se není čemu divit. Nejhorší na tom všem je realita, že na neschopnost naší vlády cokoli vyřešit ku prospěchu naší republiky a jejich občanů, doplácí ti, co musí následně vše negativně snášet a to jsou občané České republiky. Tento stav už musí skončit. Vláda by měla podat demisi, aby občané mohli v předčasných parlamentních volbách rozhodnout, kdo bude tuto zemi v příštích letech řídit.  

7. Co v tomto kontextu říkáte na návrh rozpočtu pro rok 2024, který tento týden přichází do Poslanecké sněmovny?

Hnutí SPD zcela zásadně odmítá návrh státního rozpočtu pro rok 2024, který si dle svých představ „ušila“ vládní pětikoalice a zřejmě ho i na sílu Sněmovnou protlačí. Naši poslanci podali několik desítek pozměňovacích návrhů, a to i k přesunům financí v jednotlivých kapitolách v řádu blížící se 100 miliardám korun, ale arogantní poslanci vládní pětikoalice to odmítají. Jde o rozpočet s přiznaným deficitem 252 miliard korun, ovšem skutečný rozpočtový schodek bude ještě výrazně vyšší kvůli nadsazenému odhadu daňových příjmů a desítkám miliard korun veřejných výdajů skrytých v různých mimorozpočtových fondech. Kromě toho lze v důsledku vládního zvýšení daní a povinných pojistných odvodů českým občanům a firmám, a s tím spojeného poklesu spotřeby a poklesu hrubého domácího produktu od příštího roku důvodně očekávat i výrazně nižší výběr daní, než ve svém návrhu rozpočtu předpokládá vláda Petra Fialy. Tento návrh je tedy absolutně nerealistický, a proto hnutí SPD opakovaně navrhovalo jeho vrácení vládě k přepracování. Poslanci za hnutí SPD takto předložený návrh státního rozpočtu na rok 2024 nepodpoří a bude hlasovat proti.

1. 12. 2023

Fialova vláda nemá žádné racionální řešení na snížení drahých potravin!

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), stejně jako celá Fialova vláda, prokazují stále svou nekompetentnost a neodbornost, což lze deklarovat tím, že nemají žádný plán, jak zdárně vyřešit stále rostoucí ceny potravin. Doplácí na to opět všichni naši občané.

Hnutí SPD, vycházeje ze statistických údajů, konstatuje, že těžiště českého růstu cen se v posledních měsících týká nejenom cen energií, ale i oblasti potravin. Ceny základních potravin v obchodech v České republice patří mezi nejvyšší v rámci všech unijních zemí. Je to zapříčiněno tím, že u nás máme nejvyšší DPH na potraviny v Evropské unii a druhou nejvyšší cenu elektřiny. Proto jsou potraviny u nás tak drahé, ale Fialova pětikoaliční vláda s tímto problémem nic nedělá, neboť jí tento stav vyhovuje – na vyšších cenách vybere stát vyšší DPH.

Za potraviny platíme nejvyšší DPH, do konce roku je to 15 procent. Sousední Rakušané nebo Slováci platí 10 procent. Mnohem bohatší Němci mají DPH sedmiprocentní, Maďaři na vybrané potraviny mají pětiprocentní a Poláci nemají v letošním roce daň žádnou. Polská vláda se totiž rozhodla svým občanům pomoci. Fialova vláda se naopak rozhodla, že lidem s dostupností potravin ani v této pro ně tak finančně těžké době pomáhat nebude.

To vše nutí naše občany, aby jezdili za nákupy do okolních zemí. Podle průzkumu, který pro Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR provedla agentura Ipsos, se alespoň někdy uchyluje k nákupům v některé ze sousedních zemí polovina českých domácností. Celých 27 % tak činí pravidelně. Za přeshraniční nákupy Češi ročně utratí 55 miliard korun, čímž podle asociace stát přichází o miliardy na daních. Nejčastěji Češi jezdí z pohraničí nakupovat za hranice do Polska, druhé nejpopulárnější je v tomto ohledu Německo. Průměrná hodnota jednoho přeshraničního nákupu činí 2.829 korun. Ze sortimentu, který ve velké míře směřuje do nákupních košíků mířících do českých domácností při nákupech v zahraničí, to jsou zejména čerstvé a trvanlivé potraviny jako je maso, uzeniny, lahůdky a dále se jedná o drogistické zboží.

A jak je to tedy s cenami potravin u nás? Potraviny a nealkoholické nápoje podle Českého statistického úřadu od ledna 2021 do letošního října zdražily o 29 procent. Ceny chleba za stejnou dobu vyskočily z 28 na 44 korun, mléko zdražilo o třetinu, vejce o polovinu a brambory o 58 procent. Mezi nejvýrazněji zdražující potraviny patří cukr. Kilo krystalu zdražilo dvojnásobně z 12,45 Kč na 24,90 Kč. Cena cibule vylétla o 80 procent. Kilo stálo 14,50 Kč, dnes je za 26 korun. V létě cibule stála dokonce 40 korun. A tak bych mohl dlouze pokračovat.

Vláda nyní ráda říká, že snížením DPH u většiny potravin z dnešních patnácti na dvanáct procent, což je součástí již přijatého vládního balíčku, který bude platný od příštího roku, klesne cena základních potravin. Tomu přece nemůže znalý a rozumně uvažující člověk věřit, jelikož některé základní potraviny půjdou naopak z deseti procent DPH na dvanáct procent a ještě si obchodní řetězce nesníží své marže, ale naopak své ceny prodávaných potravin zcela jistě navýší, a to již například z důvodů vyšších nákladů za energie. Vše opět pocítí negativně ve svých peněženkách naši občané. Tento stav je pro hnutí SPD nepřijatelný.

29. 11. 2023

Hnutí SPD podporuje požadavky stávkujících proti asociální politice Fialovy vlády!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,                                      

hnutí SPD podporuje požadavky stávkujících proti asociální politice vlády Petra Fialy, která zhoršuje situaci v naší zemi. Dochází k obrovskému nárůstu nelegální imigrace a EU vůbec není schopná tomu zabránit. Před dvěma lety byla ČR šestou nejbezpečnější zemí světa a nyní klesla kvůli cizincům na dvanácté místo. Prezident Petr Pavel podpořil a schválil rekordní zvýšení daní a propad životní úrovně českých občanů. Zásadní příčinou extrémního zdražování elektřiny v ČR je zhoubná energetická politika Fialovy vlády a Green Deal EU. Pokud se stane Geert Wilders, který je přítelem a spojencem SPD, nizozemským premiérem, může v Evropské unii blokovat řadu nesmyslů z Bruselu. Evropský parlament prosazuje konec nezávislosti členských zemí EU a jejich úplnou podřízenost Evropské unii.

1. Hnutí SPD podporuje požadavky stávkujících proti asociální politice vlády Petra Fialy, která zhoršuje situaci v naší zemi.

Hnutí SPD podporuje požadavky stávkujících proti asociální politice vlády Petra Fialy (ODS). Je zcela evidentní, že působení vlády Petra Fialy vede k neustálému zhoršování ekonomické a sociální situace v naší zemi a k propadu životní úrovně našich občanů, včetně těch, kteří poctivě pracují. Vláda je neschopná, nečinná a nekompetentní, nenaslouchá opozici, zaměstnancům, zaměstnavatelům ani podnikatelům a živnostníkům. Výsledkem je prudké zvyšování daní, snižování valorizací důchodů, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, nedostatek peněz ve školství a nedostatek míst ve školách, krize ve zdravotnictví a odkládání zdravotních výkonů, drahé energie, vysoká inflace, arogantní jednání vlády a nenacházení kompromisů v rámci požadavků tripartity, propad životní úrovně a bezbřehá podpora Ukrajiny. To je reálná politika Fialovy vlády. Za tohoto stavu vláda bude nejen zvyšovat daně a odvody všem českým občanům i firmám, ale plánuje také zvyšovat věk odchodu do důchodu a snížení reálných důchodů budoucím seniorům. Je na čase říci této nejhorší české vládě od listopadu roku 1989 „dost!", a proto by měla podat demisi!

2. Dochází k obrovskému nárůstu nelegální imigrace a EU vůbec není schopná tomu zabránit. Před dvěma lety byla ČR šestou nejbezpečnější zemí světa a nyní klesla kvůli cizincům na dvanácté místo.

Česká republika rozhodnutím vlády Petra Fialy (ODS) prodlouží namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem do 3. ledna 2024. Kontroly byly zavedeny až na základě tlaku opozice.  Jde o další faktické potvrzení toho, že EU dlouhodobě není absolutně schopna jakkoli řešit katastrofální situaci v oblasti nelegální masové imigrace a že vůbec nefunguje tzv. schengenský systém a zachycování vstupu imigrantů do EU na její vnější hranici. Dochází k obrovskému nárůstu neegální imigrace. To za situace, kdy radikální islamisté pochodují zeměmi západní Evropy (Francií a Německem) a chtějí zde vyhlásit chalífát. Islámská ideologie není kompatibilní se způsobem našeho chápání hodnot, svobody a demokracie, které je potřeba bránit. Pokud vláda pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) stále prosazuje řešení na úrovni EU, tak je zcela naivní. Řešením je pouze nulová tolerance nelegální imigrace a zákaz propagace islámu v České republice. Před dvěma lety byla Česká republika šestou nejbezpečnější zemí světa a nyní klesla na dvanácté místo, protože prudce meziročně stoupá počet trestných činů spáchaných cizinci. Řešením je trvalá ochrana našich státních hranic, kterou ovšem vláda Petra Fialy dlouhodobě odmítá. Fialova vláda naopak hlasovala pro přijetí Migračního paktu EU, který bude přerozdělovat migranty do zemí EU se všemi negativními dopady na bezpečnost občanů České republiky. To hnutí SPD jednoznačně odmítá!

3. Prezident Petr Pavel podpořil a schválil rekordní zvýšení daní a propad životní úrovně českých občanů.

Hnutí SPD nesouhlasí s podpisem tzv. „vládního konsolidačního balíčku" prezidentem republiky Petrem Pavlem, který představuje nejrozsáhlejší zvýšení daní a povinných pojistných odvodů pro občany a firmy v novodobých dějinách ČR. Přitom předseda hnutí SPD Tomio Okamura zaslal prezidentu republiky osobní dopis se žádostí a odůvodněním, aby tento zákon nepodepisoval. Prezident však našemu požadavku nevyhověl a zákon podepsal. Opět se tak potvrdil triumvirát vládní pětikoalice (vláda, Hrad a média), a tak se tímto prezidentovým podpisem tyto vládní návrhy stávají od 1. ledna 2024 platnými. Takže nastane další propad čistých příjmů a životní úrovně českých domácností, přičemž nejvíce jím budou postiženy pracující rodiny s předškolními dětmi. Navíc přijetí tohoto zákona ve Sněmovně proběhlo způsobem, který byl podle našeho názoru protiústavní, protože rozprava v závěrečném třetím čtení byla hlasy vládních poslanců předčasně ukončena, přestože desítkám opozičních poslanců nebylo vůbec umožněno vystoupit. Všechny tyto skutečnosti musely být prezidentu Pavlovi známy, a přesto vládní návrh podepsal. Potvrzuje se tak skutečnost, že prezident republiky Petr Pavel není nadstranický, nehájí zájmy všeho lidu a jeho prezidentský slib, že bude zachovávat zákony České republiky, tímto dostává zcela jiný rozměr.

4. Zásadní příčinou extrémního zdražování elektřiny v ČR je zhoubná energetická politika Fialovy vlády a Green Deal EU.

V tomto týdnu proběhne ve Sněmovně další opoziční mimořádná schůze k otázkám plánovaného růstu cen energií v roce 2024. Když se mimořádná schůze k tomuto tématu konala naposledy, vládní poslanci arogantně a nedemokraticky znemožnili konání rozpravy k tomuto klíčovému ekonomickému i politickému tématu současnosti. Postupem času se navíc potvrzuje, jak vláda Petra Fialy ohledně zvyšování cen energií neříká občanům pravdu a jak celou situaci trestuhodně zanedbala. Dramatické zvýšení státem regulované složky cen energií (o 71 % až 206 % pro domácnosti a firmy) totiž od 1. ledna 2024 způsobí u velké části spotřebitelů i markantní růst jejich celkové ceny, a to zejména u elektřiny. V této souvislosti je třeba jasně říci, že zásadní příčinou zdražování elektřiny v ČR je zhoubná energetická politika EU a Fialovy vlády, systém obchodování s emisními povolenkami a tzv. Green Deal EU. Přitom v ČR jsme schopni vyrábět dostatek vlastní levné elektřiny a za dostupné ceny ji prodávat českým spotřebitelům, občanům i firmám, a teprve přebytky následně prodávat za tržní ceny do zahraničí. To by vyžadovalo vykoupení akcií minoritních akcionářů polostátní společnosti ČEZ a nezávislou vládu chránící české národní zájmy obsazenou skutečnými experty. Hnutí SPD je připraveno být součástí takové vlády.

5. Pokud se stane Geert Wilders, který je přítelem a spojencem SPD, nizozemským premiérem, může v Evropské unii blokovat řadu nesmyslů z Bruselu.

Hnutí SPD blahopřeje Straně pro svobodu (PVV) a jejímu lídrovi Geertu Wildersovi k drtivému vítězství v parlamentních volbách v Nizozemí, které proběhly 22. listopadu. Strana pro svobodu je partnerským subjektem hnutí SPD v evropské skupině vlasteneckých politických stran a hnutí a ve frakci Identita a demokracie (ID) v rámci Evropského parlamentu. Strana pro svobodu ve svém programu prosazuje mj. vypsání celostátního referenda o vystoupení Nizozemska z EU, úplné zastavení udělování azylu nelegálním imigrantům i odstoupení od Green Dealu EU. Strana pro svobodu více než zdvojnásobila svůj výsledek z předchozích parlamentních voleb, v dolní komoře nizozemského Parlamentu bude mít 37 křesel ze 150 a dle aktuálních zpráv by Geert Wilders měl být pověřen sestavením vlády a následně by se měl stát nizozemským premiérem. Jednalo by se o zásadní průlom i z hlediska dalšího vývoje a směřování EU, protože by se stal dalším premiérem v rámci Evropské rady (po Viktoru Orbánovi), který může uplatnit právo veta v otázkách přijímání dalších členů, podpory Migračního paktu EU, Green Dealu EU, podpory Ukrajiny atd. Nizozemský příklad jasně ukazuje, že vlastenecká, konzervativní a euroskeptická politika důsledně hájící národní zájmy a zájmy vlastních občanů, kterou v ČR reprezentuje pouze hnutí SPD, má i v evropském měřítku budoucnost a perspektivu.

6. Evropský parlament prosazuje konec nezávislosti členských zemí EU a jejich úplnou podřízenost Evropské unii.

Evropský parlament (EP) přijal minulý týden usnesení vyzývající k tomu, aby se EU zbavila možnosti rozhodovat ve svých orgánech jednomyslně. Jde tedy o návrh na zbavení členských států práva veta, tedy práva zablokovat na úrovni EU přijetí rozhodnutí, které je v rozporu s jejich národními zájmy. Tento návrh, který představuje zbavení členských států zbytků jejich státní suverenity, podpořili i čeští poslanci zvoleni za Pirátskou stranu. Usnesení EP obsahuje kromě návrhu na zrušení jednomyslného hlasování v Radě EU i návrh na zrušení možnosti vytvářet v rámci tohoto orgánu tzv. blokační menšiny, což je jediný institut, který dosud umožňuje skupině členských států (např. V4 a jejích spojenců) za přesně vymezených podmínek zabránit přijetí rozhodnutí nebo závazné právní normy, které tyto země poškozují. Návrh EP představuje opuštění principu jednomyslnosti v 65 zbývajících oblastech rozhodování, tedy např. v oblasti zahraniční, bezpečnostní, daňové či sociální politiky a zdravotnictví a přesun dalších kompetencí členských států na úroveň EU. Návrh obsahuje i ustanovení, aby se euro stalo povinnou měnou pro každou členskou zemi EU. Jedná se o návrh na zásadní průlom do zakladatelských smluv EU, který ještě vyžaduje souhlas zástupců vlád členských států v dalších orgánech EU. Vyzýváme proto vládu Petra Fialy (ODS), aby tyto návrhy na příslušných jednáních vetovala. Opačný postup by byl naprostou zradou českých národních zájmů. Návrhy EP zároveň ukazují na zhoubné směřování EU a na potřebu vypsání celostátního referenda o vystoupení ČR z této organizace, což SPD dlouhodobě a konzistentně prosazuje, ale poslanci pětikoalice jej dlouhodobě odmítají zařadit na program jednání Sněmovny.

28. 11. 2023

Prezident Pavel podpisem daňového balíčku prokázal nezájem o občany ČR!

Zhoršování životní úrovně českých občanů se stává každodenní realitou, která od prvních dnů příštího roku nabude ještě větších rozměrů. Zapříčiní to platnost opatření, které jsou součástí daňového balíčku, který minulý týden podepsal prezident Petr Pavel.

Hnutí SPD již od počátečního projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, předložilo několik pozměňovacích návrhů, které ale byly poslanci vládnoucí pětikoalice zamítnuty. Přitom jsme navrhovali taková opatření, pomocí nichž bychom snížili schodek státních financí, aniž by to negativně pocítili naši občané.

Fialova asociální vláda porušila své předvolební sliby, když schválila daňový balíček, který mění více než šest desítek zákonů a pro občany přinese doposud nejvyšší zvýšení daní v České republice, což může zvýšit inflaci a poškodit ekonomický růst. Navíc se závěrečné schvalování (13. října) odehrálo způsobem porušujícím ústavní práva opozičních poslanců (SPD a ANO), neboť vládnoucí pětikoalice prosadila pevné hlasování, čímž nebylo umožněno sedmi desítkám opozičních poslanců vystoupit v rámci rozpravy.     

Podle renomovaných expertů na vládní daňový balíček doplatí hlavně rodiny se středním příjmem a malými dětmi. Ti pocítí negativně ve vztahu ke svým financím nová opatření, viz například snížení úlevy na dani z příjmu fyzických osob na manželku, zrušení školkovného pro rodiny s dětmi v předškolním věku ve výši až 17.300 korun za rok a snížení maximální výše státní podpory stavebního spoření z 2.000 na 1.000 korun. Všichni občané pak negativně pocítí změny v sazbách daně z přidané hodnoty (DPH), kdy nově budou platit pouze dvě sazby daně a to ve výši 12 a 21 procent, kde do vyšší sazby se přesunou některé služby nebo třeba točené pivo a palivové dřevo. O jednou tolik se také navýší daň z nemovitosti. V rámci platnosti nových úprav obsažených v konsolidačním balíčku se tak ještě víc našich občanů propadne nebo se přiblíží k hranici pásma chudoby, což je současné vládě zcela jedno.

V rámci schvalování konsolidačního balíčku se opět potvrdilo, jak je pro naše občany nepřínosný Senát PČR, když senátoři vše podpořili bez toho, aby bojovali za naše občany. Zájmy a priority probruselské pětikoaliční vlády s plnou oddaností veřejně propaguje i prezident Petr Pavel, který stejně jako novelu zákona o důchodovém pojištění, podepsal i daňový balíček. Prezident Pavel tímto podpisem prokázal, že mu na našich slušných a pracujících občanech, rodinách s dětmi, seniorech a zdravotně postižených občanech vůbec nezáleží.

Tak se náš prezident staví k občanům, a stejný postoj má i k ochraně zájmů České republiky – viz jeho aktivity v podpoře návrhu zrušit členským státům právo veta při hlasování a rozhodování v orgánech EU, nebo jeho angažovanost ve věci žádosti lichtenštejnského dědičného prince Aloise o mimosoudní vyrovnání s Českou republikou týkající se navrácení rodového majetku Lichtenštejnů, který jim byl podle tzv. Benešových dekretů po roce 1945 oprávněně zkonfiskován.

24. 11. 2023

Hnutí SPD plně podporuje oprávněné požadavky stávkujících!

V pondělí 27. listopadu proběhne napříč celou Českou republikou protestní stávka nespokojených občanů, kteří chtějí tímto způsobem donutit současnou pětikoaliční vládu v čele s premiérem Petrem Fialou, aby už konečně začala něco konat ku prospěchu našich občanů.

Hnutí SPD hájí zájmy všech našich slušných a pracujících občanů, rodin s dětmi, seniorů a zdravotně postižených občanů. Nesouhlasíme s politikou prosazovanou vládní pětikoalicí, která tvrdí, že z důvodu snížení zadlužování České republiky musela přijmout celou řadu opatření – viz opatření vyplývající z daňového balíčku. Jeho přijetím se všem našim občanům opět navýší jejich výdaje na chod domácností, a navíc nemohou očekávat zvyšování platů. V hnutí SPD tvrdíme, že vláda neumí efektivně řídit náš stát, a svou neschopnost tak přenáší na naše občany, kterým stále zhoršuje podmínky pro jejich každodenní život. Proto plně podporujeme konání pondělní stávky a další protestní akce proti krokům vlády, vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS).

Podle vyjádření předsedy ČMKOS Josefa Středuly se do stávky zapojí víc než polovina z 270.000 odborářů a odborářek z 31 svazů, které centrála zastřešuje. Mezi nejvíce aktivní patří školské odbory, které vyhlásily na tento den celodenní stávku základních, středních a mateřských škol, k níž se už přihlásila polovina z celkem 5.374 mateřských, 4.261 základních a 1.294 středních škol. Požadují více peněz pro školství a kritizují, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků, což jsou např. kuchaři, hospodáři škol, školní psychologové nebo IT pracovníci. Nelíbí se jim ani návrh vládního nařízení, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu. Ke stávce se připojí i 13 fakult veřejných vysokých škol, které hodinovou výstražnou stávkou od 12:00 do 13:00 hod. podpoří požadavky pracovníků v regionálním školství. Část stávkujících pracovníků škol se také zúčastní pochodu v Praze a demonstrace na Malostranském náměstí.

Hodinovým zastavením výroby se do pondělní stávky proti vládním krokům zapojí stovky firem z průmyslu, celkem může jít až o milion zaměstnanců. Protesty proti konsolidačnímu balíčku chystají podpořit například odboráři pracovníků v energetice a chemickém průmyslu. Do akce odborů se zapojí i zaměstnanci z dřevařských a lesnických firem nebo podniků, které se věnují vodnímu hospodářství, stávkovat též budou zaměstnanci ve zdravotnictví nebo v dopravě, připojil se také odborový svaz potravinářů. V automobilce Škoda Auto se výroba zastaví ve všech výrobních závodech na dvě hodiny. Protestující z ranní i odpolední směny budou pracovat o hodinu méně, neodpracovanou hodinu vykážou jako překážku na straně zaměstnance. Na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi se od 12:00 hod. uskuteční happening, na kterém odboráři očekávají účast nejméně 8.000 zaměstnanců i veřejnost. Předseda odborářského svazu KOVO Roman Ďurčo se k plánované stávce vyjádřil, že se v pondělí budou konat meetingy v jednotlivých provozech, ale velký počet členů přijede na demonstraci do Prahy na Malostranské náměstí od 13:00 hodin. Dva autobusy vypraví například z Třineckých železáren, do hlavního města dorazí i lidé jihlavského výrobce autodílů Bosch Powertrain. Protesty přijedou podpořit i zástupci automobilky Hyundai v Nošovicích.

Fialova vláda problémy pracujících neřeší, a proto je dobře, že lidé vyjdou do ulic, aby tím demonstrovali svou nespokojenost. Tato vláda musí skončit. Pro hnutí SPD jsou naši občané, na rozdíl od současné vlády, na prvním místě!

22. 11. 2023

Dlouhodobě říkáme, že snižování ceny energií je základním požadavkem doby!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,                                

kvůli Fialově vládě jsme jedinou zemí v Evropě, která vlastním občanům a firmám nekompenzuje růst cen energií. Zdražení energií bude pro české firmy likvidační. V ČR je inflace kvůli Fialově vládě druhá nejvyšší ze zemí EU. V příštím roce lze kvůli vládnímu balíčku očekávat další zdražování. Fialovou vládou navržené změny důchodového systému nejsou reformou, ale jen zvyšováním věku odchodu do důchodu a zhoršením podmínek budoucích seniorů. Hnutí SPD zásadně odmítá jakékoli zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let. Návrh státního rozpočtu Fialovy vlády je naprosto nerealistický.

1. Kvůli Fialově vládě jsme jedinou zemí v Evropě, která vlastním občanům a firmám nekompenzuje růst cen energií. Zdražení energií bude pro české firmy likvidační.

Poslanci vládní koalice minulý týden skandálně zamítli návrh programu opoziční mimořádné schůze Sněmovny k tématu plánovaného masivního zdražení energií od ledna příštího roku. To znemožnilo detailní prodiskutování této zásadní problematiky a také jakékoli vyjádření poslancům bez tzv. přednostního práva. Výrazné zdražení elektřiny a plynu od ledna příštího roku o 71 až 206 % v regulované složce cen energií pro domácnosti a firmy je absolutně nepřijatelné a dochází k němu kvůli naprosté nečinnosti a neschopnosti vlády Petra Fialy. Dopady tohoto zdražení zejména na české průmyslové podniky budou likvidační a fatální. Jsme jedinou zemí v Evropě, která vlastním občanům a firmám růst cen energií nekompenzuje. Pomoc i v příštím roce chystá Polsko i Slovensko. A například německá spolková vláda schválila masivní dotační program pro německé firmy, kterým na energie přispěje v příštích dvou letech 12 miliardami eur (300 miliard korun). Do roku 2028 by pak tyto dotace měly celkově dosáhnout 28 miliard eur (700 miliard korun). Při existenci společného trhu EU to bude znamenat další ohrožení konkurenceschopnosti i samotné existence mnoha českých firem se všemi představitelnými negativními důsledky. Premiér Fiala a další ministři navíc neříkají pravdu o skutečném růstu cen elektřiny a jeho příčinách a důsledcích v příštím roce. Fialova vláda svými diletantskými kroky v oblasti energetiky opakovaně a nevratně poškozuje české hospodářství, průmysl, zaměstnanost a životní úroveň českých občanů. Musí okamžitě skončit, než napáchá ještě větší a obtížně napravitelné škody.

2. V ČR je inflace kvůli Fialově vládě druhá nejvyšší ze zemí EU. V příštím roce lze kvůli vládnímu balíčku očekávat další zdražování. 

V ČR v říjnu dosáhla inflace dle metodiky Eurostatu hodnoty 9,5 %, a byla tak druhá nejvyšší ze zemí EU. Růst inflace v ČR tak opět zrychluje, zatímco v EU v říjnu inflace klesla v průměru na 3,6 %. V porovnání se zářím klesla míra inflace ve dvaceti dvou členských státech EU a v pěti (včetně ČR) vzrostla. Nejnižší míru inflace měly v říjnu Belgie (–1,7 %), Nizozemsko (–1 %) a Dánsko (–0,4 %). Meziměsíčně vzrostly v ČR hlavně ceny u některých základních potravin, například u vepřového masa o dalších 5 %, u vajec o 10,8 %, u trvanlivého mléka o 5,8 % a u másla o 5 %. V meziročním srovnání byl u nás zaznamenán katastrofálně vysoký růst cen elektřiny o 148,6 %. Ceny tepla a teplé vody meziročně vzrostly o 31 %, ceny vodného o 16,3 % a ceny stočného o 26,9 %. Výroky členů Fialovy vlády o tom, jak úspěšně bojují s inflací, jsou v konfrontaci se statistickými daty demaskovány jako naprosto lživé. V příštím roce lze dokonce očekávat další prohloubení inflace, tedy znehodnocení měny a snížení reálných příjmů, protože tzv. vládní konsolidační balíček bude kvůli plošnému zvýšení nepřímých daní (DPH a spotřební daň) a daně z nemovitosti působit také proinflačně. Hnutí SPD dlouhodobě jasně říká, že snižování ceny energií je základním požadavkem doby a předkládáme i návrhy řešení, což zahrnuje i co nejrychlejší vystoupení ze spekulativního a likvidačního systému emisních povolenek EU (Evropský systém pro obchodování s emisemi) a odstoupení od Green Dealu EU, který energie ještě více zdraží. Hnutí SPD disponuje odborníky v otázkách energetiky a je připraveno být součástí příští vlády.

3. Fialovou vládou navržené změny důchodového systému nejsou reformou, ale jen zvyšováním věku odchodu do důchodu a zhoršením podmínek budoucích seniorů. Hnutí SPD zásadně odmítá jakékoli zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v minulém týdnu veřejně představil soubor návrhů dalších změn v důchodovém systému. Tyto návrhy parametrických změn v důchodovém systému nejsou žádnou penzijní reformou, přestože je to tak vládními politiky prezentováno. Jde jen o krycí název pro zvyšování věku odchodu do důchodu a pro změnu výpočtu starobního důchodu pro budoucí seniory, kterým se sníží poměr budoucích důchodů k předchozím příjmům. Podle návrhu ministra Jurečky se má důchodový věk začít zvyšovat již pro občany narozené v roce 1966, přestože vláda donedávna tvrdila, že tyto změny se budou týkat až dnešních čtyřicátníků. Nesmírně pochybný je i samotný mechanismus navázání zvyšování důchodového věku na tzv. dobu dožití, přičemž mnohem důležitější je v tomto kontextu tzv. doba dožití ve zdraví, která je nyní u žen i mužů nižší než 65 let. Hnutí SPD zásadně odmítá jakékoli zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let. Jestliže ji Fialova vláda nyní prolomí, pokud budeme součástí příští vlády, vrátíme ji nazpět!

4. Návrh státního rozpočtu Fialovy vlády je naprosto nerealistický.

V minulém týdnu proběhlo ve Sněmovně tzv. druhé čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2024. Jde o rozpočet s přiznaným deficitem 252 miliard korun, ovšem skutečný rozpočtový schodek bude ještě výrazně vyšší kvůli nadsazenému odhadu daňových příjmů a desítkám miliard korun veřejných výdajů skrytých v různých mimorozpočtových fondech. Kromě toho lze v důsledku vládního zvýšení daní a povinných pojistných odvodů českým občanům a firmám a s tím spojeného poklesu spotřeby a poklesu hrubého domácího produktu od příštího roku důvodně očekávat i výrazně nižší výběr daní, než ve svém návrhu rozpočtu předpokládá vláda Petra Fialy. Tento návrh je tudíž absolutně nerealistický, a proto hnutí SPD opakovaně navrhovalo jeho zamítnutí již v prvním čtení, případně jeho vrácení vládě k přepracování. Více než třetinu rozpočtového deficitu také tvoří strmě rostoucí náklady na samotnou splátku tohoto státního dluhu, což je katastrofální. Vláda Petra Fialy ukázala, že není vládou odborníků, a proto by měla podat demisi.

21. 11. 2023                                                                                                                                

Uděláme maximum proto, aby nikdy nedošlo k prolomení Benešových dekretů!

Knížecí rod panující v Lichtenštejnsku požaduje prostřednictvím Nadace knížete z Lichtenštejna, která spravuje knížecí jmění, navrácení rodového majetku Lichtenštejnů, který jim byl oprávněně zkonfiskován podle tzv. Benešových dekretů v roce 1946.

Hnutí SPD je plně přesvědčeno, že ústavní zákon č. 57/1946 Sb., ze dne 28. března 1946, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky (tzv. Benešovy dekrety), musí být plně respektován. Formou tohoto ústavního zákona byl upraven majetek v České republice po skončení druhé světové války. To musí být plně respektováno nyní i v budoucnu.

Nadace knížete z Lichtenštejna přišla na konci října s nabídkou na mimosoudní vyrovnání táhlého majetkového sporu, v němž žádá Českou republiku o vrácení miliardových majetků (přibližně se jedná o částku 35 miliard korun) na území České republiky. Tento nehorázný návrh hnutí SPD jednoznačně odmítá, jelikož Lichtenštejnové zcela prokazatelně kolaborovali s německými okupanty během druhé světové války.

Je přinejmenším zarážející, že se do této věci nedávno vložil prezident České republiky Petr Pavel, když kabinetu Petra Fialy předal žádost lichtenštejnského dědičného prince Aloise o mimosoudní vyrovnání. Tuto žádost přijal prezident Petr Pavel při bilaterálním jednání u příležitosti zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Cituji vyjádření prezidenta Pavla na síti X: „Během bilaterálních jednání v OSN jsem se setkal s lichtenštejnským princem, který mi představil návrh na mimosoudní vyrovnání sporu o majetky." Vedle toho se objevily spekulace, že na prezidenta existuje tlak okolí, respektive různých zájmových skupin okolo Pražského hradu, jimž by se uvolnění majetku mohlo hodit. Takové zájmy oficiálně prosazuje i bývalý lidovecký ministr kultury Daniel Herman.

Lichtenštejni zatím všechny soudní spory s Českou republikou prohráli. Neuspěli letos ani u Ústavního soudu, který v květnu zamítl jejich stížnost ve sporu o nemovitosti na Kolínsku. Neúspěchem pro ně pak skončil i říjnový soud o majetek na Břeclavsku, v němž usilovali mimo jiné o vrácení dvou dnes státních zámků v Lednici a ve Valticích. Lichtenštejni si nenárokují pozemky a nemovitosti pouze na jižní Moravě, ale též v lokalitách Bučovic a Krnovska. Dále se jedná o hrad Šternberk u Olomouce, Moravskou Třebovou, Zábřeh, Plumlov, Lanškroun nebo zámek a statek ve Velkých Losinách na Šumpersku. V Čechách jde například o Kostelec nad Černými lesy, Uhříněves, Koloděje, Roztoky nebo Rataje.

Hnutí SPD ochraňuje majetek České republiky a udělá maximum proto, aby nikdy k prolomení Benešových dekretů nedošlo! Stejný přístup by měli zastávat i všichni nejvyšší představitelé České republiky.

15. 11. 2023

Premiér Fiala při nákupech v Německu prokázal, že žije zcela mimo realitu!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

premiér Fiala při nákupech v Německu prokázal, že žije zcela mimo realitu. Představa, že by měla Fialova vláda být u moci ještě dva roky, je děsivá a pro hnutí SPD zcela nepřijatelná. Fialova vláda v rozpočtu na rok 2024 pokračuje v zadlužování země. SPD předkládá pozměňovací návrhy, které přesunují zbytné výdaje ve prospěch českých občanů a firem. Prezident Petr Pavel a vládní KDU-ČSL fakticky pomáhají Lichtenštejnům, aby získali majetek, který jim byl oprávněně zestátněn na základě Benešových dekretů. Hnutí SPD podporuje oprávněné požadavky pracovníků ve školství. Ve školství panuje dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost.

1. Premiér Fiala při nákupech v Německu prokázal, že žije zcela mimo realitu. Představa, že by měla být Fialova vláda u moci ještě dva roky, je děsivá a pro hnutí SPD zcela nepřijatelná.

Týden poté, co z průzkumu vyšlo najevo, že v Česku žijí blízko hranice chudoby asi dva miliony lidí a pod touto hranicí další milion, vyrazil premiér Petr Fiala s kamerou v zádech na nákupy do Německa, aby zjistil, co už minimálně deset let všichni vědí. Že jsou tam potraviny levnější, balení větší a že Češi za některé zboží platí až dvojnásobné sumy. Premiér Fiala vůbec nepochopil, co vládnutí pětikoalice způsobuje, a potvrdil, že žije evidentně zcela mimo realitu. O tom, že už se dá levněji nakoupit i v Německu, kde mají ovšem dvakrát až třikrát vyšší příjmy, ví snad každý, kdo skutečnou realitu vnímá. To je ovšem nad schopnosti Petra Fialy. Na současné drahotě má obrovský podíl neschopná vláda, která tím, že náležitě neřeší energetickou krizi, způsobila dlouhou a vysokou inflaci, protože se ceny energií odrážejí ve všem. Máme v přepočtu na kupní sílu již tak v Evropě nejdražší energie, firmy už kvůli tomu ztrácejí konkurenceschopnost a v lékárnách se stojí fronty na běžné léky, kterých je nedostatek. Průmysl je v recesi a po Novém roce se ceny energií ještě prudce zvýší. Přitom všechny země okolo nás již po covidu ekonomicky rostou, zatímco ČR stagnuje a klesá a stále přichází jedna špatná zpráva za druhou. Navíc premiér ani nenavrhuje řešení současné drahoty. Vláda přitom disponuje nástroji v podobě regulačních opatření – například snížením DPH na základní potraviny anebo využitím Zákona o cenách. Představa, že by měla Fialova nepopulární vláda být u moci ještě dva roky, je děsivá a pro hnutí SPD zcela nepřijatelná. Vyzýváme premiéra Petra Fialu, aby podal demisi. Hnutí SPD disponuje odborníky a je připraveno být součástí příští vlády.

2. Fialova vláda v rozpočtu na rok 2024 pokračuje v zadlužování země. SPD předkládá pozměňovací návrhy, které přesunují zbytné výdaje ve prospěch českých občanů a firem.

V tomto týdnu se bude ve Sněmovně projednávat ve druhém čtení vládní návrh státního rozpočtu na rok 2024. Hnutí SPD tento návrh s astronomickým deficitem ve výši 252 miliard korun v žádném případě nepodpoří. Návrh rozpočtu absolutně neřeší snižování veřejných výdajů a i dle vyjádření Národní rozpočtové rady vlády nadhodnocuje očekávané příjmy a neodráží všechny budoucí výdaje. Skutečný schodek tudíž bude výrazně vyšší, než vláda deklaruje. Dramaticky rostou i výdaje na obsluhu a splácení státního dluhu. Návrh rozpočtu, přestože počítá s desítkami miliard nových příjmů v důsledku rozsáhlého zvýšení daní a odvodů tzv. vládním konsolidačním balíčkem, nikterak neřeší nutnou pomoc českým občanům a firmám s významně se zvyšujícími cenami energií. Poslanci hnutí SPD předkládají k vládnímu návrhu rozpočtu 33 pozměňovacích návrhů v celkovém objemu více než 95 miliard korun, které přesouvají nepotřebné a nadsazené výdaje do oblastí, které budou sloužit a pomáhat českým občanům a firmám. Zároveň je třeba co nejrychleji systémově konsolidovat veřejné finance a snižovat státní dluh. SPD má v tomto ohledu konkrétní návrhy a disponuje i kvalitními odborníky, kteří jsou připraveni tato nezbytná opatření realizovat na vládní úrovni.

3. Prezident Petr Pavel a vládní KDU-ČSL fakticky pomáhají Lichtenštejnům, aby získali majetek, který jim byl oprávněně zestátněn na základě Benešových dekretů.

Hnutí SPD zásadně protestuje proti jednání prezidenta Petra Pavla, který se snaží pomoci získat vládnoucímu rodu Lichtenštejnského knížectví rozsáhlé majetky patřící České republice. Lichtenštejnské knížectví v této věci žaluje ČR u Evropského soudu pro lidská práva, požaduje vydání majetku a odškodnění od ČR ve výši 35 miliard korun. Jedná se o zhruba 70 tisíc hektarů pozemků a 10 tisíc hektarů lesní a zemědělské půdy na soutoku Dyje a Moravy, o Lednicko-valtický areál, zámek Velké Losiny, nebo hrad Šternberk. Prezident Pavel skandálně o této záležitosti jednal s lichtenštejnským dědičným princem i se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva Kateřinou Šimáčkovou, což je nepřijatelné zasahování do nezávislosti soudu a hrubé poškozování zájmů ČR. Někdejší majetek Lichtenštejnů v Československu byl řádně zestátněn na základě dekretů prezidenta republiky (tzv. Benešovy dekrety), které jsou a musí i nadále být zcela nezpochybnitelnými pilíři našeho právního řádu a naší poválečné státnosti a suverenity. Lichtenštejnové zcela prokazatelně kolaborovali s německými okupanty během druhé světové války. Pavlova podpora požadavku Lichtenštejnů, aby se uvedený majetek vložil do česko-lichtenštejnského fondu, s nímž bude hospodařit Nadace knížete z Lichtenštejna, znamená jeho faktické odevzdání Lichtenštejnům formou mimosoudního vyrovnání. Požadavky Lichtenštejnů podporuje i vládní KDU-ČSL. Tento nehorázný protičeský postup prezidenta republiky a vládní KDU-ČSL hnutí SPD jednoznačně odmítá.

4. Hnutí SPD podporuje oprávněné požadavky pracovníků ve školství. Ve školství panuje dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost.

Hnutí SPD podporuje oprávněné požadavky pracovníků ve školství, na jejichž základě vyhlásily školské odbory na 27. listopadu celodenní výstražnou stávku na základních, středních i mateřských školách. Školské odbory poukazují zejména na škrty ve školství, které znamenají mj. propad financí pro nepedagogické pracovníky, tedy kuchařky, školníky, uklízečky atp. Vláda Petra Fialy navíc hodlá zrušit tisíce těchto pracovních pozic, což ohrozí řádný chod a provoz tisíců škol. Nedostatek finančních prostředků ve školách zároveň způsobí výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, kde je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a ohrožení existence malotřídek. Vládní škrty, které učitele do stávky vehnaly, si navíc paradoxně, bohužel, odskáčou rodiče. Ve školství panuje dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost, což hnutí SPD dlouhodobě kritizuje. Vzdělávání a školství je pro hnutí SPD jednoznačně prioritou. Ministerstvo školství by měl řídit odborník, a nikoliv muzikolog Mikuláš Bek (STAN), který letos v květnu mj. zastupoval vládu Petra Fialy na sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

14. 11. 2023

Fialova vláda se vůbec nezabývá podporou bydlení pro naše občany!      

Situace v dostupnosti vlastního bydlení, kdy je porovnávána cena bydlení k reálným příjmům, je v České republice tristní. Dle zveřejněných dat společnosti Deloitte (tzv. Property Index) jsme v rámci Evropy druhou nejméně dostupnou zemí pro koupi vlastního bydlení.

Hnutí SPD je nespokojeno s tímto stavem, za který je zcela odpovědná současná pětikoaliční vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Konkrétně pak tato problematika spadá pod resort ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti). Za dva roky svého působení ale zatím současná vláda v oblasti bydlení pro naše občany nic neudělala. Přitom při svém nástupu k moci vládní představitelé slibovali, že pomohou občanům k získání jak vlastnického, tak nájemního bydlení včetně sociálního bydlení.

A jaká je realita dnešních dnů v problematice dostupnosti bydlení v České republice?  Pořízení bytu o 70 metrech čtverečních vyjde průměrně na více než třináct hrubých ročních platů. Možnost pořídit si a užívat bez astronomického zadlužení byt či dům je jedním ze základních předpokladů spokojeného rodinného života a v prvé řadě je také nutným předpokladem pro samotné založení rodiny. Bytová krize zasahuje převážně současnou mladou generaci, což je i důvodem, proč se stále více lidí odklání od volby pořídit si děti. Život u rodičů se tak stává akceptovatelnou možností, jak zvládnout současnou situaci, nicméně se tam už těžko najde místo pro miminko.

V České republice nefunguje podpora mladých rodin, a navíc je stále nedostatek možností získat bydlení. Potvrzují to i zveřejněná data Českého statistického úřadu, kdy byla porovnávána data za tento rok (leden až září 2023) s daty získanými za stejné období loňského roku (leden až září 2022). Meziročně klesl o více jak deset procent počet vydaných stavebních povolení (letos 6.095). Výrazně však, o 11,2 procent, stoupla meziročně orientační hodnota povolovaných staveb (46 mld. Kč). Zahájená výstavba bytů v bytových domech meziročně klesla o 6,5 procenta. V útlumu je už přes rok i stavba rodinných domů. Zde je zaznamenán meziroční pokles o 4,1 procento v dokončení stavby. Největší propad je letos v zahájení výstavby rodinných domů, o téměř třicet procent. Ti, co se do stavby už pustili, tak své projekty musí upravovat směrem k minimalizaci, a to z důvodu cen stavebních materiálů i prací, které meziročně vzrostly až o vyšší desítky procent. Pořízení vlastní nemovitosti je pro Čechy čím dál těžší, jejich ceny rapidně rostou, jen za posledních šest let vystoupaly zhruba na dvojnásobek, a negativně k tomu přispívají stále vyšší hypoteční sazby. V novém roce navíc peněženky našich občanů citelně zasáhnou opatření vycházející z vládního daňového balíčku. 

Hnutí SPD má jasný recept na podporu dostupnosti bydlení pro české občany. Pokud budeme mít možnost podílet se v příští vládě na řízení naší země, budeme prosazovat garantovaný program půjček na bydlení pro pracující rodiny, dále budeme prosazovat např. snížení daně z nemovitosti, zastropování úroků z hypoték, bezplatné převody pozemků ze státu a krajů na obce za účelem bytové výstavby, či všestrannou podporu družstevního bydlení. Celou řadu návrhů, jak pomoci našim občanům k řešení jejich bytové situace, jsme zpracovali v projektu "Rodina na 1. místě", který je dostupný na našich webových stránkách (www.rodinana1miste.cz).

10. 11. 2023

Senát opět prokázal svou nepotřebnost, jakož i lhostejnost vůči našim občanům!

Tuto středu projednávali senátoři daňový balíček, který navrhla vláda Petra Fialy a na sílu ho protlačila v Poslanecké sněmovně. Už z předcházejících vyjádření senátorských klubů vládních stran bylo zřejmé, že balíček podpoří, což se také stalo.  

Hnutí SPD zastává k horní komoře Parlamentu České republiky konzistentní názor, spočívající v tom, že zrušení Senátu by prospělo našim slušným a pracujícím občanům. To, že drtivá většina senátorů v žádném případě nebojuje za občany, kteří jim jsou zcela lhostejní, potvrdilo i jejich schválení tzv. konsolidačního balíčku. Stejně tomu bylo i v nedávné minulosti, když schválili novelu zákona o důchodovém pojištění, čímž docílili toho, že každý příjemce důchodů přišel jenom za tento rok průměrně o částku ve výši kolem sedmi tisíc korun.   

Zrušení Senátu prosazujeme hned z několika důvodů. Volební účast u senátních voleb je dlouhodobě v druhém kole pod 20 procent oprávněných voličů a účast má spíše klesající tendenci. V těch posledních senátních volbách v roce 2022 přišlo ve druhém kole odevzdat svůj hlas pouze necelých 19,5 procenta voličů, čili legitimita Senátu založená na účasti občanů v senátních volbách je naprosto mizivá.

Senát za téměř 27 let své existence neprokázal, že je potřebný, a hlavně si nedokázal získat důvěru občanů, což potvrzuje jejich neochota účastnit se senátních voleb. Z pravomocí Senátu vyplývá, že může podávat návrhy zákonů pouze jako celek a Sněmovna je následně může odmítnout. Stejně tak může následně přehlasovat vrácený zákon od senátorů do Sněmovny. Jako další argument pro zrušení Senátu uvádíme úsporu státních financí, což se v dnešní době jeví ještě více aktuální. Roční výdaje na chod Senátu se pohybují kolem 650 milionů korun, které by se daly určitě utratit na prospěšnější věci. Dalším důvodem pro zrušení může být i to, že Senát zasedá mnohem méně a odvádí méně práce než Poslanecká sněmovna, i když senátoři mají stejné platy jako poslanci. Navíc se celá řada z nich nevěnuje výkonu senátora na plný úvazek, protože mnozí senátoři zastávají další pracovní pozice, kdy jsou starosty, primátory, podnikateli a tak dále. Poohlédneme-li se do minulosti, tak za první republiky jsme sice Senát měli, ale historici i politologové se shodnou, že neplnil svou funkci. Tehdy sloužil jako tzv. trafika pro vysloužilé politiky, což vlastně v řadě případů platí i v současnosti.

Hnutí SPD zrušení drahého a škodlivého Senátu, který má minimální politickou legitimitu, prosazuje od svého založení. Vládní pětikoalice v čele s premiérem Fialou ale naopak chce posilovat jeho úlohu, což už v praxi realizuje. Svědčí o tom například to, že senátoři budou nově volit část členů rad České televize a Českého rozhlasu. Nyní senátoři svou podporou daňového balíčku opět dali všem slušným a pracujícím občanům, včetně rodin s dětmi, seniorům a zdravotně postiženým občanům najevo, že jim na nich vůbec nezáleží.

8. 11. 2023

Naše země akutně potřebuje demisi Fialovy vlády a ekonomický restart!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

hnutí SPD vyzývá Fialovu vládu, aby zabránila masivnímu zdražení energií pro občany a firmy. ČR je v dostupnosti vlastního bydlení na předposledním místě v Evropě. Fialova vláda a ministr Bartoš (Piráti) se katastrofálním stavem v oblasti bydlení vůbec nezabývají. Česká ekonomika kvůli Fialově vládě nadále klesá. Jsme jedinou ekonomikou v Evropě, která se ještě nedostala na úroveň doby před pandemií koronaviru. Objem letos vyvedených peněz z České republiky nadnárodními korporacemi přesáhne 400 miliard korun. Zavedení srážkové daně navrhované SPD by do státního rozpočtu přineslo 60 miliard korun. 

1. Hnutí SPD vyzývá Fialovu vládu, aby zabránila masivnímu zdražení energií pro občany a firmy.

Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti má příští rok vzrůst o 71 %, pro firmy na hladině vysokého napětí o 113 %, a na hladině velmi vysokého napětí dokonce o 206 %. Pro domácnost s průměrnou spotřebou elektřiny půjde o meziroční zdražení zhruba o 4 500 korun. To je návrh Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Podle vyjádření podnikatelských svazů budou takto zvýšené ceny energií pro české firmy likvidační a budou ničit jejich konkurenceschopnost. Dle Hospodářské komory stoupnou energetické náklady některých průmyslových firem až na trojnásobek současného stavu, přičemž jde především o poplatky za tzv. obnovitelné zdroje energie a náklady na distribuční a přenosové služby, jejichž úhradu budou místo státu platit přímo občané a firmy. Celkem se jedná o 56 miliard korun. Hnutí SPD vyzývá neschopnou a nečinnou Fialovu vládu, aby tomuto masivnímu zdražení energií pro české občany a firmy, které povede i k růstu inflace, zabránila například využitím zákona o cenách. Je potřeba i prověřit, zda ERÚ plní své zákonné zadání, kterým je ochrana oprávněných zájmů spotřebitelů před přirozeným monopolem velkých energetických firem. Zásadním řešením je ale obnova suverenity ČR v otázkách energetické cenotvorby, soběstačnosti a bezpečnosti, což zahrnuje i co nejrychlejší vystoupení ze spekulativního a likvidačního systému emisních povolenek EU (Evropský systém pro obchodování s emisemi) a odstoupení od Green Dealu EU, který energie ještě více zdraží.

2. ČR je v dostupnosti vlastního bydlení na předposledním místě v Evropě. Fialova vláda a ministr Bartoš (Piráti) se katastrofálním stavem v oblasti bydlení vůbec nezabývají.

ČR se dlouhodobě potýká s nedostupností bydlení a tato situace se stále zhoršuje. Podle aktuálních dat společnosti Deloitte (tzv. Property Index) jsme v dostupnosti vlastního bydlení, tedy v poměru ceny bydlení k reálným příjmům, na předposledním místě v Evropě. Za posledních sedm let se u nás poměr mezi cenami nemovitostí a příjmy občanů zvýšil o 112 %. Průměrně velký byt v Barceloně či v Miláně je levnější než v Praze. Poptávka po nových bytech v ČR dlouhodobě dvojnásobně převyšuje nabídku, což jejich cenu dále zvyšuje. Roste i cena nájemného. Příčinou je i na evropské poměry rekordní délka stavebního řízení v ČR. Fialova vláda a resortní ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) se katastrofálním stavem v oblasti bydlení vůbec nezabývají. Naopak rozpočet ministerstva pro místní rozvoj klesá meziročně o třetinu a objem rozpočtových položek určených přímo na podporu bydlení se meziročně snižuje dokonce o 61 %. Hnutí SPD má jasný recept na podporu dostupnosti bydlení pro české občany. Jde o propracovaný, státem garantovaný program půjček na bydlení pro pracující rodiny, o snížení daně z nemovitosti a zastropování úroků z hypoték, o bezplatné převody pozemků ze státu a krajů na obce za účelem bytové výstavby či o všestrannou podporu družstevního bydlení. Pro hnutí SPD je rodina na 1. místě!

3. Česká ekonomika kvůli Fialově vládě nadále klesá. Jsme jedinou ekonomikou v Evropě, která se ještě nedostala na úroveň doby před pandemií koronaviru.

Česká ekonomika nadále klesá, ve třetím čtvrtletí meziročně o 0,6 procenta. Dle analýzy Českého statistického úřadu se nově k poklesu domácí spotřeby přidal už i výpadek ve vývozu, tedy pokles zahraniční poptávky po tuzemském zboží. Stagnace či pokles našeho hrubého domácího produktu tak trvá již nepřetržitě rok a půl. Jsme jedinou ekonomikou v Evropě, která se ještě nedostala na úroveň doby před pandemií koronaviru. Je tedy evidentní, že jde o situaci zaviněnou chybnou politikou vlády Petra Fialy, nikoli zahraničními vlivy. Propad spotřeby českých domácností je i ve srovnání s ostatními zeměmi EU mimořádně silný. Důležitými důvody poklesu domácího hospodářství jsou i dva roky nepřetržitě trvající pokles reálných mezd českých občanů a dlouhodobý pokles tržeb v maloobchodě díky vysokému objemu nákupů levnějších a kvalitnějších potravin v zahraničí. Primárním zdrojem slábnoucího výkonu české ekonomiky je pak dlouhotrvající výrazná inflace způsobená a neřešená vládou Petra Fialy, která opět stoupá a je aktuálně meziročně na úrovni 8 až 9 %. Naše země akutně potřebuje ekonomický restart, snížení zdanění zaměstnanců, živnostníků i firem, skutečný boj s inflací a hájení českých národních ekonomických zájmů. To zajistí pouze kompetentní vláda s účastí hnutí SPD, a nikoli slabá vláda Petra Fialy sloužící hlavně zahraničním zájmům, která by měla podat demisi.

4. Objem letos vyvedených peněz z České republiky přesáhne 400 miliard korun. Zavedení srážkové daně navrhované SPD by do státního rozpočtu přineslo 60 miliard korun. 

Od ledna do srpna letošního roku bylo podle dat České národní banky vyplaceno do zahraničí na dividendách (a úrocích) již 286,3 miliardy korun, což je o 61 miliard (tedy o 27 %) více oproti stejnému období loňského roku. Lze předpokládat, že celoroční odliv nezdaněných dividend nadnárodních korporací podnikajících v České republice letos přesáhne hranici 400 miliard korun, a dosáhne tak rekordních objemů. Příčinou tohoto stavu jsou vyšší zisky firem v zahraničním vlastnictví, které meziročně vzrostly o 19,5 % (o 63 miliard korun). Naopak podíl zisků zahraničních firem, které byly reinvestovány v ČR, významně poklesl, ve srovnání s rokem 2021 o 40 %. Jde o zásadní problém ČR i z hlediska veřejných financí a státního rozpočtu. Pokud by tyto vyváděné dividendy byly zdaněny srážkovou daní se sazbou 15 %, jak již léta navrhuje hnutí SPD, stouply by příjmy státního rozpočtu ročně o téměř 60 miliard korun! Fialova vláda nemá odvahu tento alarmující stav řešit, přestože jde o jednu z hlavních příčin prohlubujícího se rozpočtového deficitu a narůstajícího státního dluhu. A namísto zdanění vysoce ziskových zahraničních korporací zvyšuje daně o další povinné odvody českým občanům, živnostníkům a firmám, ať už formou tzv. konsolidačního balíčku nebo návrhem státního rozpočtu na příští rok. To hnutí SPD odmítá.

7. 11. 2023                                                                           

Vyzýváme Fialovu vládu, aby zabránila masivnímu zdražení energií!

Podle předloženého návrhu Energetického regulačního úřadu (ERÚ), by se měla regulovaná složka elektřiny pro domácnosti pro příští rok navýšit oproti letošnímu roku o 71 procent, na což opět doplatí naši občané v rámci svých domácností.

Hnutí SPD má v této věci zcela jasno. Za stav energetické politiky je zcela zodpovědná vláda Petra Fialy, která už od počátku energetické krize nic nekonala a jen přihlížela, jak naši občané a firmy platí astronomické ceny za elektřinu, i když Česká republika patří mezi největší výrobce elektřiny v Evropě. Příští rok může elektřina pro české domácnosti výrazně zdražit. ERÚ navrhl, aby se oproti letošku zvedla regulovaná složka elektřiny o 71 procent, což by v případě schválení znamenalo, že by domácnost za jednu megawatthodinu od příštího roku zaplatila o 1.400 korun víc.

Cena energií se skládá z obchodní složky, kterou určují dodavatelé a mohou ji během roku měnit, a regulované části, kterou spravuje stát. Regulovaná složka elektřiny tvoří u domácností asi 40 procent konečné ceny a její cenu, která je platná vždy celý kalendářní rok, stanoví ERÚ. Regulovanou složku ceny tvoří několik dílčích poplatků. Například platba za systémové služby se dle návrhu více než zdvojnásobí z aktuálních 137 Kč/MWh na 313 Kč/MWh s DPH. Též se vrátí zpátky platba za obnovitelné zdroje energie 600 Kč/MWh s DPH, od které byli letos odběratelé kvůli vysokým cenám energií osvobozeni. Celkově tak regulovaná část ceny elektřiny zdraží v průměru z 1.984 Kč na 3.393 Kč/MWh s DPH.

Pokud návrh ERÚ už neprojde žádnými změnami, tak domácnost s průměrnou spotřebou 3 MWh ročně si připlatí přes 4.200 Kč. Konečná spotřeba elektřiny v domácnostech se liší a je závislá např. na velikosti vytápěného bytu či rodinného domu, na druhu využívaného vytápění, ohřevu vody či vaření. Podle energetických expertů budou nejvíce zasaženy domácnosti, které si pořídily ekologicky úsporné tepelné čerpadlo, neboť v návrhu ERÚ dochází k největšímu zdražení v sazbě D57d, kde jsou i tepelná čerpadla.

Definitivní rozhodnutí o navýšení regulované složky elektřiny na příští rok bude známé po jednání s odbory na konci listopadu. Podle předsedy pětikoaliční vlády Petra Fialy budou lidé platit převážně stejně jako letos a maximálně v průměru o jednotky procent více, což Fiala uvedl na brífinku vlády k návrhu ERÚ. Podobně se vyjádřil také ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který na CNN Prima NEWS řekl, že v příštím roce neočekává výrazné zdražení elektřiny, a ceny u nízkého napětí zůstanou spíše stejné. Vláda však zatím neuvedla případnou pomoc lidem, kdyby opravdu došlo k výraznému zdražení cen energií.

Hnutí SPD vyzývá Fialovu vládu, aby zabránila masivnímu zdražení energií pro české občany a firmy. Zásadním řešením je obnova suverenity ČR v otázkách energetické cenotvorby, soběstačnosti a bezpečnosti, což zahrnuje co nejrychlejší vystoupení ze spekulativního a likvidačního systému emisních povolenek EU (Evropský systém pro obchodování s emisemi) a odstoupení od Green Dealu EU, který energie ještě více zdražuje.

3. 11. 2023

Hnutí SPD je rezolutně pro zachování práva veta členských států Evropské unie!

Další krok ze strany Evropské unie, potvrzující skutečnost, že stávající EU je zcela a jasně od počátku koncipovaná jako projekt vedoucí k federalizaci a vytvoření jednoho superstátu, který má za cíl vést k likvidaci národních států, včetně jejich identity a suverenity. 

Hnutí SPD si je moc dobře vědomo, že Evropská unie svými opatřeními chce oslabit jednotlivé unijní státy, konkrétně jejich vliv a působení v EU. To se týká i České republiky. Každý správný vlastenec by si měl uvědomit, že naším dalším působením v EU je v ohrožení česká státnost, a proto se musíme postavit proti centralismu a diktátu Bruselu. Pro potvrzení těchto slov uvedu jeden z mnoha příkladů.

Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO) minulou středu odhlasoval dokument, který výslovně navrhuje zrušit členským státům právo veta (zásadu jednomyslnosti) při hlasování a rozhodování v orgánech EU. Tento návrh předložilo Německo s Francií a schválilo ho devatenáct europoslanců výboru, šest bylo proti a jeden se zdržel. Pro návrh hlasovala i česká pirátská europoslankyně Gregorová. Cíl tohoto návrhu odůvodňuje AFCO v posílení jednotnosti EU, spočívající ve sjednocení kroků jednotlivých členských států v oblastech, jako je například životní prostředí, veřejné zdraví, civilní ochrana, průmysl nebo vzdělávání. Návrh též obsahuje prosazení sdílených pravomocí EU v oblastech energetiky, zahraničních věcí, vnější bezpečnosti a obrany, politiky vnějších hranic v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a přeshraniční infrastruktury. Návrh se dotkne také oblasti zdanění nebo možnosti iniciovat referendum na úrovni EU. Součástí návrhu je také zrušení práva veta pro jednotlivé členské země Evropské unie.

Evropský parlament se bude zprávou AFCO zabývat už tento měsíc na svém plenárním zasedání ve dnech 20. až 23. listopadu. Aby mohl Evropský parlament formálně zahájit řádný postup pro změnu Smluv EU, musí předložit Evropské radě návrh na změnu Smluv EU, a k tomu je třeba hlasování na plenárním zasedání. Proti zrušení práva veta se dlouhodobě staví vedle donedávna působící polské vlády také Maďarsko, a nyní také nová slovenská vláda. Zástupci české vlády své stanovisko oficiálně zatím nezveřejnili. Zrušení práva veta podporují Piráti a TOP 09. Český prezident Petr Pavel nedávno v belgických Bruggách zrušení práva veta nepřímo podpořil, když se vyjádřil, že by bylo dobré diskutovat o tom, zda by se členské státy EU neměly vzdát práva veta, a použít to při rozhodování o zahraniční a bezpečnostní politice EU.

Hnutí SPD varuje, že kdyby se veto pro unijní země zrušilo a v Evropské radě by začalo platit hlasování kvalifikovanou většinou, tak by přišly menší státy o jakýkoli vyjednávací potenciál a vše by rozhodovala většina v čele s Německem a Francií. Pro Českou republiku by to ve svých důsledcích fakticky znamenalo konec zbytků suverenity a samostatnosti. Je nejvyšší čas z EU, na základě referenda, vystoupit.

1. 11. 2023

Hnutí SPD prosazovalo zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,        

kvůli ministru zdravotnictví Válkovi hrozí kolaps českého zdravotnictví a jsou ohroženy životy českých občanů. V prvním pololetí letošního roku se zdražila elektřina českým domácnostem o více než čtvrtinu a plyn o více než polovinu. Jde o katastrofální výsledky vlády Petra Fialy. Hnutí SPD prosazovalo zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun, zatímco schváleno bylo navýšení jen o 50 tisíc. Zkrácení čerpání rodičovského příspěvku Fialovou vládou způsobí problémy tisícům rodin a diskriminace některých rodin je protiústavní. V Bruselu prosazují zničení zbytků suverenity našeho státu. Prezident Petr Pavel, TOP 09 i Piráti jednají proti nezávislosti našeho státu. Prohlášení ministryně obrany Černochové, že bychom měli vystoupit z OSN, je jejím naprostým selháním. Požadujeme její odvolání z funkce.

1. Kvůli ministru zdravotnictví Válkovi hrozí kolaps českého zdravotnictví a jsou ohroženy životy českých občanů.

Situace v resortu zdravotnictví je velmi vážná a od Nového roku dokonce hrozí kolaps celého zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) není schopen situaci vyřešit. Nejen, že chybí základní léky, ale výpověď z přesčasové práce podalo dosud 6 tisíc ze zhruba 13 tisíc lékařů, kteří pravidelně tuto práci vykonávají. Chystají se k nim přidat i zdravotní sestry a další zdravotníci. Vyplývá to z informací, které poskytli zástupci zdravotnických a lékařských odborů agentuře ČTK. Jedná se o reakci lékařského a zdravotnického personálu na vládní novelu zákoníku práce, která navyšuje maximální možný objem přesčasové práce ve zdravotnictví na dvojnásobek. Lékaři požadují snížení množství přesčasů a zvýšení základních výdělků bez příjmů z přesčasové práce. Podle sdělení lékařských odborů chybí v českých nemocnicích až 4 000 lékařů a až 5 000 zdravotních sester. Jde o důsledek dlouhodobě špatné koncepce zdravotnictví. Zásadním problémem jsou masové odchody českých lékařů, kteří vystudovali medicínu na českých vysokých školách za peníze českého státu, do zahraničí. Vyzýváme premiéra Petra Fialu k okamžitému řešení aktuální kritické situace tak, aby nebyly ohroženy životy a zdraví občanů. Součástí řešení musí být i odvolání zcela neschopného ministra Válka. Zároveň je nezbytné okamžitě zahájit konkrétní kroky, které povedou ke snížení nedostatku lékařů a zdravotních sester v českém zdravotnictví a trvalého zajištění zdravotní péče.

2. V prvním pololetí letošního roku se zdražila elektřina českým domácnostem o více než čtvrtinu a plyn o více než polovinu. Jde o katastrofální výsledky vlády Petra Fialy.

V prvním pololetí letošního roku se zdražila elektřina českým domácnostem o více než čtvrtinu a plyn o více než polovinu. Vyplývá to z nejnovějších údajů evropského statistického úřadu Eurostat. Češi tak za energie platili výrazně více než Maďaři, Poláci nebo Slováci. A to přesto, že jsme, na rozdíl od většiny sousedních a evropských států, vývozci a výrobci levné elektřiny. Průměrná cena elektřiny pro domácnosti v ČR se meziročně zvýšila o 26 % na 0,32 euro (7,9 koruny) za kilowatthodinu. Na Slovensku a v Polsku přitom domácnosti za jednu kilowatthodinu elektřiny platily pouze zhruba polovinu této ceny (0,18 euro) a v Maďarsku pouze její třetinu (0,11 euro). Průměrná cena plynu pro domácnosti v ČR vzrostla o 57 % na 0,11 euro (zhruba 2,8 koruny) za kilowatthodinu. V Polsku a na Slovensku domácnosti platily poloviční cenu (0,06 euro). V Maďarsku, kde je cena plynu nejnižší v celé EU, potom pouze čtvrtinu české ceny (0,03 euro). Jedná se o katastrofální výsledky energetické politiky vlády Petra Fialy. Je naprosto nepřijatelné, abychom jako jeden z největších evropských výrobců elektřiny zároveň platili nejvyšší ceny. Navíc v příštím roce v důsledku ukončení tzv. cenových stropů na energie ze strany vlády a kvůli souběžnému výraznému zvýšení regulovaných částí ceny elektřiny a plynu tyto komodity pro české spotřebitele významně zdraží. U průmyslových firem půjde až o několikanásobné likvidační zdražení. Je nezbytně nutné okamžitě vystoupit z jednotného energetického trhu EU a začít českou elektřinu prodávat přednostně za dostupné ceny českým spotřebitelům. Stát musí obnovit plnou kontrolu nad společností ČEZ, a tím i nad výrobou, distribucí, cenotvorbou a prodejem elektřiny. Pokud to Fialova vláda nechce udělat, škodí českým národním zájmům a musí skončit!

3. Hnutí SPD prosazovalo zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun, zatímco schváleno bylo navýšení jen o 50 tisíc. Zkrácení čerpání rodičovského příspěvku Fialovou vládou způsobí problémy tisícům rodin a diskriminace některých rodin je protiústavní.

Minulý týden Sněmovna na základě dlouhodobého tlaku opozice schválila i díky hlasům poslanců SPD zvýšení rodičovského příspěvku, a to o 50 tisíc korun. Vzhledem k růstu inflace od jeho posledního zvýšení (o cca 34 %) v roce 2020 se přesto jedná o zvýšení nedostatečné, protože ceny základních životních nákladů a potřeb pro děti rostou v současné době mnohem rychleji. Hnutí SPD navrhovalo zvýšení o 100 tisíc korun, což ovšem poslanci vládních stran odmítli. Poslanci pětikoalice rovněž podpořili vládní návrh na zkrácení doby čerpání rodičovského příspěvku o jeden rok, což při nedostatku kapacit školek způsobí tisícům našich rodin problémy při zajištění každodenní péče o jejich malé děti. Hnutí SPD navrhovalo v této věci zachovat současný stav. Za zcela nepřijatelnou, nemorální a diskriminační považujeme skutečnost, že vláda chce zvýšený rodičovský příspěvek poskytnout pouze dětem narozeným po 1. lednu 2024, což nese jasné rysy protiústavní diskriminace na základě věku! V této záležitosti jsme již oslovili i vedení poslaneckého klubu hnutí ANO s výzvou, abychom podali společnou stížnost k Ústavnímu soudu.

4. V Bruselu prosazují zničení zbytků suverenity našeho státu. Prezident Petr Pavel, TOP 09 i Piráti jednají proti nezávislosti našeho státu.

Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu odhlasoval minulý týden návrh změn zakládajících smluv EU, podle kterého by mělo být zrušeno právo veta členských států (tedy zásada jednomyslnosti) při hlasování a rozhodování v orgánech EU. Pro návrh hlasovala i česká pirátská europoslankyně Gregorová. Tento návrh předložilo Německo s Francií. Tyto státy zároveň navrhují prosazení tzv. sdílených pravomocí EU v oblastech daní, energetiky, zahraničních věcí, vnější bezpečnosti a obrany, politiky vnějších hranic a přeshraniční infrastruktury. V listopadu budou o tomto návrhu hlasovat všichni poslanci Evropského parlamentu na jeho plenárním zasedání. To znamená, že by ČR přišla o suverenitu a výhradní kompetence v těchto oblastech a v Evropské radě a v Radě EU by mohla být naše nesouhlasná stanoviska přehlasována. Výsledkem konečného schválení těchto krajně nebezpečných návrhů by byla definitivní ztráta zbytků suverenity a samostatnosti našeho státu a předání pravomocí v klíčových záležitostech, jako jsou zahraniční politika, obrana, bezpečnost, migrace či energetika, do Bruselu a Berlína. Každý, kdo tento návrh podporuje, tedy mj. prezident Pavel, Piráti a TOP 09, jedná přímo proti nejzákladnějším národním zájmům ČR. Hnutí SPD bude proti těmto scestným návrhům bojovat ze všech sil. Jakákoli změna zakládacích smluv EU musí podléhat souhlasu občanů ČR v celostátním závazném referendu. Vzhledem k současné situaci požadujeme vypsat i referendum o vystoupení ČR z EU, protože členství v této organizaci naší zemí přináší čím dál větší bezpečnostní rizika a ekonomické škody, ohrožení naší suverenity a svrchovanosti.

5. Prohlášení ministryně obrany Černochové, že bychom měli vystoupit z OSN, je jejím naprostým selháním. Požadujeme její odvolání z funkce.

Hnutí SPD považuje prohlášení ministryně obrany Jany Černochové (ODS) o tom, že se stydí za OSN a požaduje vystoupení ČR z této organizace, za její selhání jako členky vlády. Minulý týden Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci, která byla první společnou reakcí OSN na aktuální konflikt v Izraeli. Kanada navrhovala, aby text obsahoval jednoznačné odsouzení „teroristických útoků" Hamásu a žádala okamžité propuštění rukojmích. Její návrh ale neuspěl. S výsledky hlasování hnutí SPD nesouhlasí, ale taková je realita v rámci 193 států sdružených v rámci OSN. Avšak návrh vystoupení z OSN je potřeba jednoznačně odmítnout. Charta OSN a mezinárodní řád z ní odvozený je doslova štítem naší státní nezávislosti a suverenity. Ministryně obrany Jana Černochová by neměla pronášet tyto a podobné neuvážené výroky, které v případě, že by je schválila Vláda ČR, by měly velký dopad na možnost aktivně vystupovat na jednáních OSN a znemožnily by i naše ambice být nestálým členem Rady bezpečnosti OSN v následujících letech. Vystoupením z OSN bychom také mj. přišli o status 17 chráněných památek v rámci Úmluvy o ochraně světového a kulturního dědictví (UNESCO), jimiž jsou např. historická centra Prahy, Českého Krumlova, Kutné Hory, zámecké areály v Kroměříži, Litomyšli atd. Úmluva UNESCO je jednou z nejprestižnějších mezinárodních smluv, protože jejími signatáři jsou téměř všechny státy světa a být na jejím seznamu znamená obrovskou prestiž a mj. i mimořádné příjmy z turistiky. Ministryně obrany Jana Černochová není odborníkem a premiér Petr Fiala by měl prezidentu republiky navrhnout její odvolání z funkce.

31. 10. 2023          

Odmítáme další diktát EU ohledně chovu malých zvířat v domácnostech!

Drtivá většina českých občanů odmítá iniciativu prosazovanou západními aktivisty, spočívající v určení tzv. evropského pozitivního seznamu zvířat vhodných k chovu. Ten by určil, která zvířata se chovat mohou, ostatní by byla striktně zakázána.

Hnutí SPD zásadně odmítá další šílený návrh, jímž se v současné době zabývají bruselští úředníci zastoupení v Evropské komisi, a který vzešel z organizace Eurogroup of Animals ci Animal Advocacy and Protection. Do dvou let se má výrazně omezit chov některých domácích zvířat a některé druhy se mají zcela zakázat. Podle zveřejněných informací na webu iDnes se má zákaz týkat některých hadů jako např. hroznýšů, krajt, či jedovatých pavouků, zakázán by měl být i chov osmáků degu, křečíků džungarských či papoušků ara. Evropská komise tedy připravuje celoevropský pozitivní seznam zvířat vhodných k chovu. Co by na tomto seznamu nebylo, by nesměl s výjimkou zoologických zahrad nikdo chovat, rozmnožovat ani prodávat. To by se negativně dotklo drtivé většiny rozšířených druhů, které chovají akvaristé či teraristé.

Opravdu nejde o žádný žert, ale o realitu. Obdobný seznam už má devět evropských států: Francie, Itálie, Litva, Belgie, Nizozemsko, Kypr, Lucembursko, Slovinsko a Malta. V Nizozemsku je například povolen chov třiceti druhů zvířat, např. pes, kočka, pískomil.

V České republice má přitom dle průzkumů 78 procent lidí nějaké zvíře. To se týká například také rodin bydlících v panelových domech na sídlištích, kdy rodiče věnovali svým dětem osmáka degu, který patří k oblíbeným domácím mazlíčkům z řádu hlodavců s veselou povahou. Připravovaný pozitivní seznam EK by se v případě jeho zavedení týkal každého chovatele, s výjimkou certifikovaných ZOO a záchranných stanic. Zavedením pozitivního seznamu by tak hrozil zákaz chovu většiny druhů živočichů a majitelé takových zvířat by je již nemohli rozmnožovat, obchodovat s nimi, ani je vystavovat. Vlastněné exempláře by si mohli nechat pouze na „dožití“. Občané by tak přišli o veškeré výstavy a burzy domácích zvířat. Předseda Českého svazu chovatelů Ondřej Matouš se k tomu dle iDnes vyjádřil takto: „Vše, co není domácí zvíře, bude zakázané. Výjimku dostanou nějaká nejtypičtější zvířata, jako je třeba andulka. Skončí obchod, skončí výměna, skončí výstavy. Bude to konec českého chovatelství.“

Stanovisko hnutí SPD k tomuto návrhu je jednoznačné. Zásadní odmítnutí, stejně jako většina dalších opatření a nařízení z EU (viz např. Green Deal, Migrační pakt EU). Prosazujeme referendum o vystoupení České republiky z EU. Pro hnutí SPD je nezávislost a suverenita českého státu prioritou.

27. 10. 2023

Zítra si s hrdostí připomeneme 105. výročí vzniku Československa!

Dne 28. října v roce 1918 byla oficiálně uznána samostatná Československá republika, která si tak po rozpadu rakousko-uherské monarchie vydobyla svoji národní suverenitu v novém politickém uspořádání středoevropského prostoru.

Hnutí SPD si každoročně připomíná tento významný říjnový den, kdy došlo ke vzniku Československa, a chová úctu a respekt ke všem vlastencům, kteří se podíleli na ustavení republiky. Z vrcholných politiků, kteří se významně podíleli na vzniku československého státu, zmíním tehdejšího prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, dále předsedu vlády Karla Kramáře, ministra zahraničí Edvarda Beneše a ministra vojenství Milana Rastislava Štefánika. V této souvislosti bych též připomenul skupinu pěti československých politiků, kteří jménem Národního výboru vydali 28. října 1918 provolání o vzniku republiky a následně byli nazýváni „muži 28. října“ – Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup. Dovolím si zařadit část tohoto provolání Národního výboru:

„Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný a oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu. Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů.“

Hnutí SPD je vlastenecké hnutí hájící odkaz prezidenta osvoboditele Tomáše G. Masaryka a hodnoty, které společně se svými výše uvedenými spolupracovníky prosazoval, tedy občanskou i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Proto cítíme jako vlasteneckou povinnost bojovat za dědictví našich předků, kteří udrželi a vybojovali naše národní práva, a nesmíme nikdy připustit jejich zcizení. Jako povinnost vnímáme předat svobodnou republiku v dobrém stavu i našim potomkům. Chceme skutečnou svobodu všem lidem žijícím v České republice, demokracii, tedy vládu lidu nad jejich zemí, a našemu národu práva a místo, které mu historicky patří.

Hnutí SPD klade od svého vzniku důraz na zachování suverenity České republiky, což ale není z důvodu členství v Evropské unii možné. Současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu, který je spojen s faktickým oslabením a likvidací národních států a národů Evropy. Žádáme právo občanů rozhodnout v referendu o vystoupení ČR z EU. Podporujeme spolupráci svobodných evropských států na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu, svobodného pohybu a obchodu.

25. 10. 2023

Fialova vláda škodí této zemi a dávno již ztratila důvěru občanů!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda ve státním rozpočtu na rok 2024 extrémně zadlužuje naši zemi a současně odírá lidi o peníze. Máme vlastní návrh, který ušetří zbytečné výdaje a pomůže českým občanům. Fialova vláda škodí této zemi a dávno již ztratila důvěru občanů. Prosazujeme předčasné volby a novou vládu, na níž jsme připraveni se podílet. Hrozí, že se nelegální imigranti budou hromadit na našem území. Požadujeme okamžité zavedení stálých kontrol na našich státních hranicích a vypovězení všech nelegálních imigrantů. Prezident Petr Pavel opakovaně selhává v procesu nominací kandidátů na ústavní soudce. Potvrzuje se, že Petr Pavel není na výkon funkce prezidenta připraven. Dne 28. října 1918 se českému státu podařilo obnovit svou historickou suverenitu, která je dnes Evropskou unií systematicky ničena.

1. Fialova vláda ve státním rozpočtu na rok 2024 extrémně zadlužuje naši zemi a současně odírá lidi o peníze. Máme vlastní návrh, který ušetří zbytečné výdaje a pomůže českým občanům.

V tomto týdnu se ve Sněmovně začne v prvním čtení projednávat vládní návrh státního rozpočtu na rok 2024. Vláda Petra Fialy předkládá státní rozpočet s deficitem ve výši 252 miliard korun, přičemž ještě v květnu sliboval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) schodek o 43 miliard korun nižší. Návrh rozpočtu např. meziročně o třetinu snižuje výdaje ministerstva pro místní rozvoj, což zásadně omezí potřebnou podporu bydlení. Návrh rozpočtu počítá i s příjmy, které vycházejí z tzv. vládního konsolidačního balíčku, který ještě není definitivně schválen, a není tedy platný a účinný. Zvýšení daní společně se zdražením elektřiny přitom povede ke zvýšení celkových odvodů ve výši několika desítek miliard korun. To hnutí SPD odmítá! Navrhneme proto vrátit takto koncipovaný návrh státního rozpočtu k přepracování. Poslanci hnutí SPD jsou zároveň připraveni předložit své vlastní pozměňovací návrhy, které přesměrují neefektivní a zbytné výdaje do oblastí, kde budou sloužit českým občanům a firmám a pomohou jim. Máme vlastní plán konsolidace veřejných financí a snižování státního dluhu, ve kterém mj. navrhneme způsob, jak zdanit dividendy vyváděné nadnárodními korporacemi z ČR do zahraničí.

2. Fialova vláda škodí této zemi a dávno již ztratila důvěru občanů. Prosazujeme předčasné volby a novou vládu, na níž jsme připraveni se podílet.

V minulém týdnu proběhla ve Sněmovně mimořádná schůze, na které se projednával návrh na vyslovení nedůvěry vládě premiéra Petra Fialy (ODS). Poslanci hnutí SPD po dobu dvou jednacích dnů podrobili Fialovu vládu tvrdé kritice, kdy podrobně rozebrali její největší selhání, nekompetentnost a katastrofální výsledky její neúspěšné politiky i mnohá zásadní porušení předvolebních slibů všech stran vládní pětikoalice. Koaliční poslanci nakonec při hlasování zabránili vyslovení nedůvěry vládě, čímž zároveň přebírají plnou odpovědnost za veškeré její kroky, které zásadně poškozují Českou republiku, její občany a její budoucnost. Navíc současná vláda již dávno ztratila důvěru občanů. Podle výsledků aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM) současné vládě plně důvěřují pouhá tři procenta občanů, zatímco tři čtvrtiny občanů jí nedůvěřují. Již nepřetržitě dva roky, tedy po celou dobu vládnutí Fialovy pětikoalice, máme jednu z nejvyšších inflací v Evropě, stejně dlouho klesají reálné mzdy, tržby v maloobchodě a příjmy českých občanů. Propadá se náš ekonomický výkon, tedy hrubý domácí produkt, který dosud nedosáhl ani úrovně, kterou měl před covidem v roce 2019. Fialova vláda rekordně zvyšuje zadlužení státu i zdanění občanů a firem. Z těchto důvodů hnutí SPD preferuje co nejrychlejší odchod Fialovy vlády a její nahrazení novou vládou po předčasných volbách. Jsme politicky i odborně připraveni stát se součástí této vlády a pracovat ve prospěch naší země.

3. Hrozí, že se nelegální imigranti budou hromadit na našem území. Požadujeme okamžité zavedení stálých kontrol na našich státních hranicích a vypovězení všech nelegálních imigrantů.

Vlna nelegální imigrace do Evropy z islámských a afrických zemí pokračuje stále vyšším tempem a zvyšují se rizika jejích dopadů na občany ČR. Všechny sousední státy totiž již zavedly kontroly na svých státních hranicích. Naposledy Německo, které se v minulých dnech rozhodlo obnovit stálé kontroly na hranicích s ČR a Polskem. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) však trvalé kontroly na našich státních hranicích dosud nezavedl, probíhají pouze namátkové kontroly na hranici se Slovenskem, a to ještě s časovým omezením do 2. listopadu. Reálně tak hrozí, že nelegální imigranti, kteří cestují přes naše území do Německa, se budou shromažďovat v ČR, se všemi negativními důsledky pro naši zemi a její občany. Jde o další totální selhání ministra vnitra i celé Fialovy vlády, která hazarduje s bezpečností českých občanů. V řešení nelegální imigrace totálně selhává celá Evropská unie a její orgány již od roku 2015. Ve skutečnosti připravuje usnadnění imigrace prostřednictvím „bezpečných cest" pro imigranty. Ani Německo už masovou imigraci nezvládá, v Bavorsku proti ní protestují starostové i občané. Hnutí SPD požaduje okamžité zavedení stálých kontrol na našich státních hranicích a vypovězení všech nelegálních imigrantů, nebo imigrantů, kteří u nás páchají trestné činy. Zároveň požadujeme, aby vláda Petra Fialy (ODS) přehodnotila své souhlasné stanovisko k novému Migračnímu paktu EU a odmítla připojení ČR k tomuto paktu, který se bude v následujících týdnech definitivně schvalovat a přináší riziko dalšího přerozdělování nelegálních imigrantů po členských státech EU.

4. Prezident Petr Pavel opakovaně selhává v procesu nominací kandidátů na ústavní soudce. Potvrzuje se, že Petr Pavel není na výkon funkce prezidenta připraven.

Prezident Petr Pavel zaznamenal další fiasko, když Senát neschválil jeho další nominaci na ústavního soudce Pavla Simona, přestože jej prezident přišel do Senátu osobně podpořit. Prezidentův kandidát v tajné volbě obdržel pouze 23 hlasů ze 73 přítomných senátorů. Prezidentem navrhovaný kandidát Pavel Simon přitom na základě veřejně dostupných informací dlouhodobě porušoval pro soudce platný zákaz jiné než pedagogické výdělečné činnosti a jeho aktivity rovněž porušovaly požadavky na soudcovskou důstojnost a etiku. Jde o další zásadní přehmat prezidenta v oblasti nominací kandidátů do Ústavního soudu po soudci Robertu Fremrovi, v jehož případě se ukázalo, že před listopadem 1989 odsoudil desítky lidí za emigraci do zahraničí a rovněž jako soudce figuroval v politickém procesu zmanipulovaném Státní bezpečností. Prokázalo se, že v procesu nominací kandidátů na ústavní soudce prezident a jeho okolí zásadním způsobem opakovaně selhávají. Zároveň se potvrzuje, že Petr Pavel není na výkon funkce připraven, chybí mu politické zkušenosti a nedisponuje ani kvalitním odborným a personálním zázemím.

5. Dne 28. října 1918 se českému státu podařilo obnovit svou historickou suverenitu, která je dnes Evropskou unií systematicky ničena.

Dne 28. října si připomínáme 105. výročí vzniku samostatného československého státu. Samostatný stát Čechů a Slováků byl založen na základě zásady sebeurčení národů a uznání etnických a historických státních hranic. Tímto krokem jsme se vymanili z područí rakousko-uherské monarchie a sami jsme převzali zodpovědnost za svou budoucnost jako samostatný stát. Je potřeba na prvním místě vyjádřit úctu všem, kdo se zasloužili o obnovu samostatného státu, všem legionářům v bojích první světové války, domácímu odboji okolo Karla Kramáře a Aloise Rašína a zejména našemu prvnímu prezidentu osvoboditeli Tomáši Garrigue Masarykovi. Všem, kteří se vzepřeli minulým režimům a okupantům a zasloužili se za naši svobodu. Těm všem patří naše poděkování, zejména v dnešní době, kdy je naše státní suverenita systematicky ničena ze strany Evropské unie.

24. 10. 2023

Požadujeme okamžité zavedení stálých kontrol na našich státních hranicích!             

Bezpečnostní situace se v celé Evropě výrazně zhoršila, kdy mezi největší bezpečnostní riziko patří neustále rostoucí počty imigrantů pocházejících převážně z muslimských zemí, kteří za pomoci převaděčů volí různé nelegální cesty, jak se do Evropy dostat.

Hnutí SPD zastává k řešení nelegální imigrace do unijních zemí stále stejný postoj, spočívající v úplném zamezení příchodu těchto imigrantů do Evropy. EU se ale vůbec nepoučila z velké imigrační vlny z let 2015 až 2016, kdy se nelegální cestou dostalo do EU více jak milion imigrantů. Vrcholní představitelé EU neumí tento problém razantně řešit, takže počty nelegálních imigrantů do EU stále stoupají. Evropská pohraniční agentura Frontex uvádí, že letos zaznamenala nejvíce případů nelegálních přechodů vnějších hranic Evropské unie, což je nejvyšší počet od roku 2016, a tyto počty stále strmě rostou. Imigranti využívají nejvíce cestu přes západní Balkán a přes střední Středomoří. Zadržení imigranti nejčastěji pocházejí ze Sýrie, Afghánistánu a Tuniska, kdy v drtivé většině případů přechodu hranic bez potřebných dokladů šlo o mladé muže. Ženy a nezletilí představovali méně než dvacet procent. Jsou to právě mladí muži, vyznavači islámské ideologie, kteří představují pro jednotlivé unijní země výrazné bezpečnostní riziko, neboť někteří z nich se mohou hlásit k radikálnímu islámu.

Zcela bezzubý proti zamezení nelegální imigrace do EU se jeví i tzv. „Migrační pakt EU“, který připravují bruselští úředníci. Dle našeho hnutí se bude jednat o zcela neúčinný nástroj, neboť nikdy nebude plně, nebo alespoň z velké části, zajištěna návratová politika těchto imigrantů zpět do zemí, odkud do EU nelegálně přišli. Vše spěje jen k tomu, že jednotlivé státy budou vynakládat zbytečně velké finance na tento projekt, který nebude nikdy funkční. Současná probruselská pětikoaliční vláda Petra Fialy ho ale podporuje.

Současnost je taková, že EU nezvládá nápor nelegální imigrace a německé kontroly na hranicích se staly realitou. Německo tak znovuzavedlo a zpřísnilo zesílené kontroly na hraničních přechodech s Českou republikou a Polskem kvůli rekordnímu přívalu nelegálních imigrantů. To samé zavedlo dočasně Polsko, Rakousko a Slovensko. Česká republika zavedla od 4. října opět jen namátkové kontroly na česko-slovenské hranici, které mají trvat do 2. listopadu. Zadržené počty převaděčů a nelegálních imigrantů, které se každým dnem zvyšují, potvrzují pouze to, co dlouhodobě požadujeme od Fialovy vlády.

Hnutí SPD požaduje okamžité zavedení stálých kontrol na našich státních hranicích a vypovězení všech nelegálních imigrantů, nebo imigrantů, kteří u nás páchají trestné činy. Pro nás jsou naši občané na prvním místě a zajištění jejich bezpečnosti je pro nás prioritou.

20. 10. 2023                                                                                              

Poslanci hnutí SPD hlasovali pro vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy!

V úterý 17. října 2023 dopoledne začala mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje vládní politiku prezentovanou ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů, o čemž svědčí i to, že v polovině volebního mandátu to byl ze strany opozice již třetí pokus (první 2. září 2022, druhý 18. ledna 2023) o vyslovení nedůvěry současné vládě. Plně jsme podpořili svolání této mimořádné schůze, neboť nám to, jako opozičnímu hnutí zastoupenému v Poslanecké sněmovně, dává možnost, abychom mohli zmínit některé kauzy doprovázející představitele vládní koalice. Tyto kauzy jsme chtěli řešit v rámci běžných schůzí Poslanecké sněmovny, ale vždy, když některý z opozičních poslanců navrhl bod s touto tématikou, vládní poslanci s arogancí sobě vlastní odmítli zařazení bodu na program jednání.  

Velmi závažné kauzy se stále točí kolem předsedy hnutí STAN, současného 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Víta Rakušana. Zmíním stále projednávanou kauzu DOZIMETR, kdy v této souvislosti lze spatřovat, že Rakušan vlastnil tentýž šifrovaný telefon jako osoby vystupující v této kauze. Rakušan ale nepovažuje za důležité, aby věc okamžitě řešil, vyvodil jasné závěry a odstoupil z pozice ministra vnitra. Vít Rakušan není schopen systémově řídit svůj resort. Navíc nám vadí, že bez projednání ve Sněmovně odsouhlasil na jednání ministrů vnitra členských zemí EU návrh migrační reformy, která má zavést povinnou solidaritu se zeměmi, jež jsou přetížené žádostmi imigrantů o azyl.

Velké nedostatky v rámci řízení země spatřujeme u vlády jako celku. Její složení vychází ze stranických zásluh, což speciálně u této garnitury reálně znamená, že jednotliví ministři jsou zcela odborně nekompetentní. Celková činnost vlády je silně asociální a poškozuje Českou republiku a její občany. Dvouroční působení Fialovy vlády je naprosto tragické a dovedlo Českou republiku k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace celé země. Navíc ještě vláda svou politikou zadlužuje naši republiku, žádné zásadní ozdravování veřejných financí neplánuje a současný stav jí vyhovuje. Její „ozdravný balíček“ je jen balíčkem dalšího nehorázného zvyšování daní a okrádání všech slušných a pracujících občanů.

Po více jak třiceti hodinách jednání poslanci vládní pětikoalice svými hlasy podpořili vládu Petra Fialy. Všichni poslanci za hnutí SPD hlasovali pro vyslovení nedůvěry vládě ČR.

18. 10. 2023

Prosazujeme vyslovení nedůvěry Fialově vládě, která škodí naší zemi!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

pětikoalice prosadila rekordní zvýšení daní protiústavním způsobem. Prosazujeme vyslovení nedůvěry Fialově vládě, která škodí naší zemi. Hnutí SPD je po všech stránkách připraveno se svými odborníky podílet na případné nové vládě. Ministr zdravotnictví Válek (TOP 09) rezignoval na zajištění dostatku léků českým občanům. Měl by proto rezignovat i na svou funkci. Fialova vláda od ledna opět všem zdraží elektřinu, teplo i teplou vodu. Pro firmy bude zdražení o výrazně více než 100 procent likvidační.

1. Pětikoalice prosadila rekordní zvýšení daní protiústavním způsobem. 

Minulý týden poslanci vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů) silově prohlasovali ve Sněmovně tzv. „konsolidační“ balíček, který v případě schválení Senátem a prezidentem republiky zavádí nejvyšší plošné zvýšení daní v historii samostatné ČR. Poslanci hnutí SPD se několik měsíců úspěšně snažili schválení těchto zákonů zabránit, jejich přijetí bylo nakonec umožněno podle našeho názoru protiústavním způsobem a postupem, kdy byla hlasy vládních poslanců předčasně ukončena rozprava v závěrečném třetím čtení, ačkoli desítkám opozičních poslanců nebylo vůbec umožněno k uvedenému bodu vystoupit! Tzv. „konsolidační“ balíček obsahuje změny více než šedesáti zákonů, kterými se zvyšují všechny typy daní a povinných pojistných odvodů. Tato vládní opatření se negativně dotknou všech občanů, kteří v ČR žijí a pracují a rovněž všech živnostníků a firem, které zde podnikají. Zdanění domácností se v příštím roce rapidně zvýší, v průměru o několik desítek tisíc korun ročně, přičemž nejhůře postižení budou nízkopříjmoví a středně příjmoví zaměstnanci s malými předškolními dětmi. Ve dvou následujících letech má dojít ke zvýšení daní a odvodů v celkovém objemu 100 miliard korun. Na všechny společně a nedělitelně potom dopadne zvýšení daně z nemovitosti, vyšší spotřební daně a zvýšení daně z přidané hodnoty, které zdraží většinu zboží a služeb na našem trhu. Vyzýváme prezidenta republiky Petra Pavla, aby se konečně postavil na stranu českých občanů a firem a tento vládní návrh na masivní zvýšení daní vetoval. Zároveň jsme okamžitě připraveni podílet se na vypracování návrhu na zrušení tohoto zákona Ústavním soudem a připojit k němu podpisy všech našich poslanců.

2. Prosazujeme vyslovení nedůvěry Fialově vládě, která škodí naší zemi. Hnutí SPD je po všech stránkách připraveno se svými odborníky podílet na případné nové vládě.

Na mimořádné schůzi Sněmovny se bude tento týden od úterý jednat a hlasovat o vyslovení nedůvěry pětikoaliční vládě premiéra Petra Fialy (ODS). Tato vláda není vládou odborníků a hnutí SPD ji kritizuje od samého počátku. Téměř po dvou letech jejího vládnutí došlo k zásadnímu zhoršení všech ekonomických a sociálních ukazatelů v ČR, a hlavně k výraznému zhoršení životní úrovně a příjmové situace všech skupin českých občanů. Máme jeden z nejvyšších a nejdéle trvajících růstů inflace v Evropě, v rámci našeho kontinentu jsme nejhorší i co se týče propadu ekonomického výkonu a poklesu reálných mezd a platů. Dva roky nepřetržitě klesají maloobchodní tržby a domácí spotřeba. Fialova vláda rovněž rekordně zvyšuje zadlužení státu, jeho růst je opět jeden z nejvyšších v Evropě a na konci jejího funkčního období se zvýší o více než jeden bilion korun a celkový státní dluh překročí tři biliony korun, což je naprosto hrozivý a obtížně napravitelný stav. Kromě absolutní věcné a odborné nekompetentnosti je tato vláda i zcela nedůvěryhodná, jelikož již porušila mnoho svých klíčových předvolebních slibů, na jejichž základě získala důvěru voličů. Část vládní koalice, zejména hnutí STAN, je rovněž prokazatelně napojena na organizovaný zločin (kauza Dozimetr, používání šifrovaných telefonů od protagonistů mafie ministry vlády). Důvěra ve vládu Petra Fialy je dlouhodobě na velice nízké úrovni. Podle aktuálního výzkumu agentury CVVM vládě plně důvěřují pouze 3 % občanů! Na této mimořádné schůzi Sněmovny všichni naši přítomní poslanci podrobí premiéra a členy vlády tvrdé kritice a představí i naše návrhy na řešení závažné ekonomické a společenské krize. Nejvhodnějším řešením současné situace je co nejrychlejší odchod vlády Petra Fialy a ustavení nové kompetentní vlády na základě výsledků nových voleb. Hnutí SPD je po všech stránkách připraveno se na nové vládě svými odborníky podílet.

3. Ministr zdravotnictví Válek (TOP 09) rezignoval na zajištění dostatku léků českým občanům. Měl by proto rezignovat i na svou funkci.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) minulý týden v rozhovoru pro MF Dnes prohlásil, že si lidé budou muset zvyknout na to, že část léků a léčiv bude v lékárnách dostupná jen v omezeném množství a na příděl. Jedná se o naprosto nepřijatelnou rezignaci ministra zdravotnictví na samotnou podstatu zdravotnictví jako veřejné služby, kterou si občané hradí v rámci povinného zdravotního pojištění i na zajištění základních povinností ministerstva zdravotnictví. Není přijatelné, aby byl člověk s tímto přístupem a s těmito názory ministrem zdravotnictví a členem vlády. Nehledě na to, že Vlastimil Válek ve své funkci selhává opakovaně. Nevěnuje se svým základním úkolům, lékovou krizi ani kritický nedostatek lékařů v některých oborech fakticky vůbec neřeší a namísto toho opakovaně propaguje tzv. dvojí standardy ve zdravotnictví, tedy podstatné rozšíření počtu úkonů nehrazených ze zdravotního pojištění. Řada výkonů by tedy nebyla pojišťovnami hrazena bez připojištění. Tím by se značně snížila dostupnost zdravotní péče. Toto my v SPD zásadně odmítáme! Povinností jakéhokoliv ministra zdravotnictví je zajistit všemi dostupnými legislativními i exekutivními nástroji, aby byly v ČR dostatečné zásoby všech důležitých léků. Současně je třeba v maximální míře obnovit kapacity k výrobě léků v ČR. Situace, kdy již více než rok nejsou na českém trhu k dispozici mnohé základní léky a léčiva, včetně antibiotik a léků pro děti, je absolutním selháním premiéra Fialy (ODS), ministra zdravotnictví i vlády jako celku.

4. Fialova vláda od ledna opět všem zdraží elektřinu, teplo i teplou vodu. Pro firmy bude zdražení o výrazně více než 100 procent likvidační.

Fialova vláda od ledna opět zdraží elektřinu všem odběratelům, občanům i firmám tím, že budou muset ve svých účtech dotovat podporu obnovitelných zdrojů energie (tzv. solární baroni). Všem spotřebitelům budou zdraženy i další regulované složky ceny elektřiny a plynu, například platby za distribuční a přenosové služby. Vláda Petra Fialy aktuálně ohlásila, že zdraží všem odběratelům i teplo a teplou vodu, protože teplárnám neposkytne již dříve přislíbený příspěvek, který měl všem spotřebitelům kompenzovat výrazný nárůst ceny tepla. Firmám a podnikatelům vadí, že kromě ukončení zastropování cen energií se také na podniky přesunou platby na podporu obnovitelných zdrojů, a to dokonce ještě ve větším objemu než před rokem 2022. Zatímco v případě domácností lze očekávat zdražení elektřiny v rozmezí o 10 až 20 procent, u firem bude růst ceny mnohem vyšší a dramatičtější, tedy výrazně více než o 100 procent, což pro ně bude naprosto likvidační. Hnutí SPD již téměř dva roky navrhuje systémové řešení energetické krize a vysokých cen energií v ČR. Je nutné zastropovat cenu elektřiny přímo u jejích výrobců, prodávat ji přednostně za rozumně nízké ceny českým spotřebitelům a vyvážet pouze až případné přebytky. Současně nastává nejvyšší čas opustit spekulativní a likvidační systém obchodování s emisními povolenkami podle pravidel EU, který je dlouhodobě základním zdrojem nepřijatelně vysokých cen energií, a zvláště pro ČR s její podobou energetického mixu a skladby hospodářství a průmyslu je enormně nevýhodný.

17. 10. 2023

Premiér Petr Fiala je dle průzkumů nejméně oblíbeným lídrem na světě!

Podle zveřejněných dat z průzkumu konaného ve dnech 27. září až 3. října 2023 agenturou Morning Consult podporuje českého premiéra Petra Fialu pouhých 18 % občanů, 78 % mu naopak vyjadřuje nepodporu.

Hnutí SPD konstatuje, že současná pětikoaliční vláda v čele s premiérem Petrem Fialou za celou svou dvouletou dobu vládnutí svými nesystematickými kroky a hlavně nekompetentností dosáhla toho, že podmínky českých občanů pro každodenní život a fungování jejich domácností se stále zhoršují. Každopádně situace všech slušných a pracujících občanů, včetně mladých rodin s dětmi, seniorů a zdravotně postižených občanů, se na základě připravovaných opatření obsažených ve schváleném vládním daňovém balíčku ještě výrazně zhorší.

Vládnoucí pětikoalice si je až moc jistá svou silou 108 poslanců a odmítá vše, co pro ekonomickou prosperitu České republiky navrhují poslanci opoziční. Arogance Fialovy vlády už musí skončit, jinými slovy, by bylo nejlepší, kdyby podala demisi nebo kdyby jí byla Poslaneckou sněmovnou vyslovena nedůvěra. Přeje si to i převážná většina našich občanů.

Podle vyhodnocených dat je Petr Fiala nejméně oblíbeným lídrem na světě a jeho popularita dlouhodobě klesá. V lednu roku 2022 mu vyjadřovalo podporu 32 % obyvatel České republiky, v březnu tohoto roku to už bylo pouze 29 %. Současná čísla jsou pak pro českého premiéra jedny z vůbec nejhorších od doby, kdy se ujal vlády. Z posledního průzkumu společnosti Morning Consult zabývající se hodnocením vládních představitelů v několika desítkách zemí vyplynulo, že největší podporu má indický premiér Naréndra Módí, z evropských lídrů se pak největší domácí podpoře těší prezident Švýcarska Alain Berset. Tyto výsledky odráží spokojenost občanů dané země. Švýcarská ekonomika je dlouhodobě jednou z nejvyspělejších ekonomik volného trhu na světě a Indie zůstává aktuálně jednou z nejrychleji rostoucích velkých světových ekonomik, kdy její hrubý domácí produkt se ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšil o 7,8 procenta. Porovnejte si to prosím s ekonomickými výsledky České republiky, za které je plně zodpovědná současná neschopná pětikoaliční vláda.

Hnutí SPD požaduje demisi vlády Petra Fialy, a proto budeme hlasovat pro vyslovení nedůvěry pětikoaliční vládě. Dva roky řízení našeho státu dostaly naši ekonomiku na spodní příčky v rámci unijních zemí s tím, že není předpoklad ke zlepšení. Občané České republiky si zaslouží novou vládu, hájící jejich zájmy a hnutí SPD chce být její součástí. Nedovolíme další okrádání našich občanů.

13. 10. 2023

Razantně odmítáme zavedení většinového rozhodování v rámci Evropské unie!        

Každý státní představitel, by měl mít na paměti, že byl do své funkce zvolen voliči naší země a tím pádem by měl hájit a prosazovat zájmy přínosné pro Českou republiku a zachování její suverenity a vše co je přínosné pro naše občany.

Hnutí SPD velmi znepokojilo vystoupení prezidenta České republiky Petra Pavla, které proběhlo 3. října v belgických Bruggách u příležitosti zahájení nového ročníku na College of Europe. Kromě jiného zde řekl, že by bylo dobré diskutovat o tom, zda by se členské státy EU neměly vzdát práva veta, a použít to při rozhodování o zahraniční a bezpečnostní politice EU. Nyní naštěstí stále platí, že každý ze sedmadvacítky členských států má možnost zablokovat návrh, i kdyby se na něm zbylých 26 států shodlo. Pro přítomné to vyznělo tak, že prezident Pavel by se vzdal českého veta. Jeho vystoupení mu přineslo ovace hlavně od zástupců silných evropských zemí v čele s Německem, na rozdíl od menších unijních zemí, a hlavně od našich občanů.

Prezidentův návrh na zrušení práva veta členských států by znamenal naprostý konec národní a státní suverenity, samostatnosti a svrchovanosti ČR a její rozpuštění ve strukturách EU. Přišli bychom o jakoukoli možnost prosazovat a hájit své národní zájmy a zájmy občanů ČR a stali bychom se pouze rukojmími a vazaly Berlína, Paříže a Bruselu. V praxi to znamená, že prezident Petr Pavel slouží cizím mocnostem a jedná přímo proti nejzákladnějším českým národním zájmům a ohrožuje suverenitu našeho státu. Od svého krátkého působení v roli prezidenta už prokázal, že mu nezáleží ani na příjemcích důchodů, když dvakrát podepsal ožebračující snížení valorizací penzí seniorům, tělesně postiženým i sirotkům.

Česká republika je malý až střední stát, kde osmdesát procent hrubého domácího produktu je tvořeno exportem. Naším národním zájmem kvůli zvyšování ekonomické výkonnosti, a tím i životní úrovně obyvatel, je tedy podporovat export, prosazovat ekonomickou diplomacii a mít korektní vztahy s pokud možno všemi významnými zeměmi světa. Zároveň by se měli všichni naši vrcholní státníci snažit, aby si Česká republika uchovala svoji suverenitu a nepodlehla jakémukoliv vnějšímu tlaku. Proto bychom měli razantně odmítat zavedení většinového rozhodování v rámci Evropské unie. Mohlo by to znamenat, že Česká republika ztratí svou suverenitu, protože bude přehlasována většími zeměmi.

Pány v naší republice musí být občané a nikoli samozvané elity. A právě hrozbu samozvaných elit spatřujeme v nefunkčním molochu Evropské unie, která se stále více snaží prosazovat zájmy větších zemí, jakými jsou Francie a Německo, a to na úkor ostatních. Hnutí SPD má v otázce zdání se práva veta při jednáních EU zcela jasno. Nechceme být provincií EU, chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku. Vždy budeme požadovat referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU.

11. 10. 2023

Fialova vláda je nejhorší vládou v naší novodobé historii!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Fialova vláda je nejhorší vládou v naší novodobé historii s nejnižší důvěrou občanů, navzdory stálé podpoře médií. Prezident Petr Pavel porušuje Ústavu, jedná přímo proti nejzákladnějším českým národním zájmům a ohrožuje suverenitu našeho státu. Hnutí SPD prosazuje navýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun a jeho automatickou valorizaci. Odmítáme protiústavní diskriminaci rodičů vládou Petra Fialy. České školství je ohroženo rozpočtovými škrty Fialovy vlády. Jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie, který prosazuje prezident Petr Pavel. Odsuzujeme hanebné, brutální a zákeřné útoky palestinské islámské teroristické organizace Hamás na občany státu Izrael.

1. Fialova vláda je nejhorší vládou v naší novodobé historii s nejnižší důvěrou občanů, navzdory stálé podpoře médií.

V sobotu uplynuly dva roky od posledních řádných voleb do Poslanecké sněmovny. Nacházíme se tedy přesně v polovině současného volebního období a výsledky vládnutí stran tzv. pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) jsou naprosto tristní a podle všech průzkumů se jedná o nejhorší vládu v naší novodobé historii s nejnižší důvěrou občanů. ČR je jedinou zemí EU, která doposud nepřekonala úroveň hrubého domácího produktu z období před pandemií koronaviru. Pokračuje i trend poklesu reálných peněžních příjmů českých domácností, kdy reálné mzdy klesají již nepřetržitě dva roky. Stejně tak klesají i reálné důchody, protože Fialova vláda svévolně a protiústavně snížila jejich valorizaci pod úroveň inflace. Dalším tragickým selháním Fialovy vlády je to, že dopustila, aby byly v ČR ceny energií prakticky nejvyšší v celé Evropě, přestože jsme tradičními producenty a vývozci levné elektřiny. Tyto vysoké ceny energií se promítly do astronomického růstu cen všeho zboží a služeb a jsou klíčovou příčinou růstu inflace. Zvyšuje se i zadlužení ČR, kdy jeho aktuální meziroční nárůst je druhý nejvyšší v EU. Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu maloobchodní tržby klesají již nepřetržitě rok a půl a jejich propad je nejvyšší v zemích EU. Tyto tržby se v reálném vyjádření propadly na úroveň roku 2018. Reálná spotřeba domácností na obyvatele meziročně poklesla o 7,3 %, přičemž v žádné jiné evropské zemi k tak dramatickému propadu spotřeby domácností nedošlo. Fialova vláda tuto situaci, kterou způsobila, neumí a nechce řešit a její tzv. „konsolidační“ balíček povede jen k dalšímu a výraznějšímu zhoršení stavu. Plánované plošné zvýšení všech typů daní a pojistných odvodů totiž ještě dále sníží čisté příjmy našich domácností i reálnou kupní sílu všech občanů. To povede opět k dalšímu propadu maloobchodních tržeb, a tudíž i k prohloubení poklesu celkového ekonomického výkonu. Nutným předpokladem řešení je proto podle hnutí SPD konec vlády Petra Fialy.

2. Prezident Petr Pavel porušuje Ústavu, jedná přímo proti nejzákladnějším českým národním zájmům a ohrožuje suverenitu našeho státu.

Prezident Petr Pavel minulý týden ve svém projevu v belgických Bruggách prohlásil, že by se členské státy při hlasování v orgánech EU měly vzdát práva veta. Dle českého prezidenta by se tedy ve všech záležitostech mělo na úrovni EU rozhodovat již jen většinovým hlasováním. Prezidentův návrh na zrušení práva veta členských států by znamenal naprostý konec národní a státní suverenity, samostatnosti a svrchovanosti ČR a její rozpuštění ve strukturách EU. Přišli bychom o jakoukoli možnost prosazovat a hájit své národní zájmy a zájmy občanů ČR a stali bychom se pouze rukojmími a vazaly Berlína, Paříže a Bruselu, pasivními vykonavateli jejich příkazů a jakýmsi novodobým protektorátem. V praxi to znamená, že prezident Petr Pavel slouží cizím mocnostem a jedná přímo proti nejzákladnějším českým národním zájmům a ohrožuje suverenitu našeho státu. Právo veta v oblasti zahraniční politiky je dle právních expertů mj. i jedním ze základních znaků svrchovanosti ČR, která je zakotvena a definována v naší Ústavě. Výroky prezidenta Pavla jsou tedy i v rozporu s českou Ústavou, na kterou skládal svůj prezidentský slib. Jde o mimořádně závažnou záležitost zasluhující i posouzení Ústavním soudem, jestli tato vyjádření prezidenta republiky nenesou znaky velezrady dle článku 65 naší Ústavy.

3. Hnutí SPD prosazuje navýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun a jeho automatickou valorizaci. Odmítáme protiústavní diskriminaci rodičů vládou Petra Fialy.

Na schůzi Poslanecké sněmovny se v tomto týdnu bude mj. projednávat několik důležitých zákonů z oblasti sociální politiky. Pro hnutí SPD je klíčový zejména návrh na zvýšení rodičovského příspěvku, protože rodiny s malými dětmi jsou nyní jednou ze sociálně nejohroženějších skupin občanů a současně jde i o podporu porodnosti v ČR (porodnost klesá), což je důležitý pilíř našeho programu. Vláda navrhuje zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun, což nepokrývá ani polovinu růstu inflace od jeho posledního zvýšení v roce 2020. Proto SPD navrhuje zvýšit rodičovský příspěvek o 100 tisíc korun. Zároveň navrhujeme zakotvit do zákona automatický mechanismus valorizace rodičovského příspěvku, aby jeho zvyšování nezáviselo na libovůli jednotlivých vlád, ale reflektovalo by meziroční růst inflace. Fialova vláda rovněž navrhuje zkrátit dobu pobírání rodičovského příspěvku ze čtyř let na tři roky, což odmítáme, protože v ČR nejsou dostatečné kapacity předškolních zařízení, takže toto opatření by způsobilo tisícům rodin neřešitelné problémy, jak zajistit každodenní péči o své malé děti. Nejhorší na vládním návrhu je skutečnost, že zvýšení rodičovského příspěvku se má týkat pouze rodičů dětí, které se narodí po 1. lednu roku 2024. Jde o zcela nepřípustnou protiústavní diskriminaci, a proto navrhujeme, aby nárok na vyšší rodičovský příspěvek měli všichni rodiče, kteří řádně pečují o děti do čtyř let věku, což je zákonná definice nároku na čerpání rodičovského příspěvku. Rodina je pro SPD na 1. místě!

4. České školství je ohroženo rozpočtovými škrty Fialovy vlády.

Návrh státního rozpočtu na rok 2024 vlády Petra Fialy (ODS) může reálně ohrozit rozvoj a fungování českého školství a vzdělávací soustavy. Resort školství dostane meziročně přidáno pouze o 1,5 %, přičemž meziroční růst inflace je několikanásobně vyšší. Navíc roste počet žáků a studentů docházejících do našich škol – i v důsledku přijetí desítek tisíc dětí z Ukrajiny. Nepedagogickým pracovníkům (školníci, kuchařky, uklízečky atp.) ve školství jejich již tak velmi nízké příjmy nevzrostou několikátý rok po sobě a tisíce těchto pracovních míst se mají i rušit. To povede k dalšímu odchodu velkého množství těchto lidí do jiných oborů, což ohrozí fungování mnoha škol. Průměrná mzda v nepedagogických profesích ve školství činila v loňském roce 26 512 korun, což je neudržitelné. Školství nesmí být z hlediska budoucnosti a rozvoje naší společnosti i konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním měřítku podfinancováno. To předpokládá i důstojné a motivační příjmy učitelů i nepedagogických pracovníků, kteří v našich školách pracují.

5. Jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie, který prosazuje prezident Petr Pavel.

Prezident Petr Pavel i premiér Petr Fiala (ODS) se v minulém týdnu opakovaně vyslovili pro urychlené přijetí Ukrajiny do EU. Hnutí SPD tento nebezpečný názor nesdílí a máme pro to mnoho důvodů a argumentů. Jde hlavně o to, že Ukrajina naprosto nesplňuje drtivou většinu přístupových podmínek pro budoucí členské státy EU, které jsou vyjádřeny v tzv. kodaňských kritériích. Jedná se například o nedodržování práv národnostních menšin na Ukrajině (hlavně v případě ruské a maďarské národnostní menšiny) ze strany tamních státních a vládních orgánů, o neexistenci právního státu a nezávislé justice či o všudypřítomnou korupci. V neposlední řadě jde i o to, že do EU by neměl být přijat stát, na jehož území probíhá válka, jak kromě nás správně upozornil i maďarský premiér Viktor Orbán. Pokud by Ukrajina vstoupila do EU, stala by se pouze rekordním příjemcem dotací a levná ukrajinská pracovní síla by zaplavila evropský pracovní trh a snížila mzdy, což by se obzvlášť silně dotklo České republiky, která by se v důsledku přijetí Ukrajiny stala v rámci EU tzv. čistým plátcem. Pokud se hnutí SPD stane součástí příští vlády, bude tvrdě prosazovat odmítavý postoj k přijetí Ukrajiny do EU.

6. Odsuzujeme hanebné, brutální a zákeřné útoky palestinské islámské teroristické organizace Hamás na občany státu Izrael.

Hnutí SPD tvrdě odsuzuje hanebné, brutální a zákeřné útoky palestinské islámské teroristické organizace Hamás na občany státu Izrael. Plně a jednoznačně podporujeme právo Izraele na sebeobranu. S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje! Hamás minulou sobotu zaútočil z palestinského autonomního Pásma Gazy, které ovládá, na stát Izrael tisíci raketami a útoky ozbrojených komand na izraelská města a osady. Hamás zavraždil a unesl stovky izraelských vojáků i civilistů, mnoho z nich drží v Pásmu Gazy jako rukojmí. Tuto agresi podpořili i představitelé tzv. Palestinské autonomní správy ze Západního břehu Jordánu, což je palestinská vláda (hnutí Al-Fatáh), masivně politicky i finančně podporovaná mj. ze strany EU. Útoky palestinských teroristických organizací na stát Izrael, ke kterým se v neděli přidalo i libanonské hnutí Hizballáh, nejsou navíc ničím novým, provázejí jeho existenci od samého počátku. Hnutí SPD pevně stojí při občanech státu Izrael v těchto těžkých chvílích. Česká vláda by dle našeho názoru měla jako jasný symbol naší podpory státu Izrael neprodleně přemístit české velvyslanectví z Tel Avivu do hlavního města Izraele Jeruzaléma, což již měla dle názoru SPD učinit dávno.

10. 10. 2023

V neděli jsme si připomněli památku obětí z řad Sokola v jejich boji za svobodu!         

Památný den sokolstva, který připadá na 8. října, je od roku 2019 uzákoněn jako významný den České republiky. Je zasvěcen vzpomínce na všechny členy a členky Sokola, kteří za celou dobu existence tohoto spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Sokol je označením českého tělocvičného spolku, který v historii české tělovýchovy zaujal a stále zaujímá pozici nejen největší, ale také nejúspěšnější tělovýchovné organizace.

Hnutí SPD má svůj program postavený na prosazování nezávislosti a suverenity českého státu, kdy plně ctíme naše národní tradice a hodnoty, které jsme povinni chránit a předávat budoucím generacím. Zastáváme vlastenectví jako společensko-politický postoj, charakterizující oddanost zemi, v níž jsme se narodili, vyrostli, kde žijeme, a která je pro nás domovem.

Praví vlastenci se projevují silnou osobní náklonností k dané zemi a jejím symbolům, usilují o blaho své země a v případě nutnosti se pro ni obětují. A byli to právě členové a členky Sokola, kteří během takzvané „Akce Sokol", která proběhla v noci ze 7. na 8. října v roce 1941, položili za naši zem své životy. Této tragické noci v průběhu druhé světové války zatklo gestapo na 1.500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot, kteří byli následně mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů, ve kterých většina z nich do konce války zemřela. Ještě během této noci podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí. Podle odhadů bylo za druhé světové války zavražděno nebo zemřelo v boji okolo pěti tisíc sokolů.

Sokolská organizace měla od svého založení v roce 1862 velké zásluhy na proniknutí tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel a tuto roli naplňuje i v současnosti. Za obou světových válek bylo hnutí rozpuštěno a Sokol vadil i komunistickému režimu, který v roce 1952 organizaci zrušil. Jeho činnost byla obnovena až po roce 1989. Určitě stojí připomenout hesla, která Sokol používal v různých dobách své historie, a která jsou stále poplatná. Autorem většiny z nich byli Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, kteří tak chtěli jednoduchým způsobem vyjádřit sokolské myšlenky a hodnoty. „Buďte věrni sobě, pravdě a spravedlnosti!“, „Pravda vítězí!“, „Za národ, drahou vlast!“.

Hnutí SPD plně podporuje činnost Sokola, a to nejen proto, že přináší sport pro každého bez rozdílu věku a příjmu, čímž rozvíjí tělesnou zdatnost svých členů i ostatních, neboť pohyb považujeme za součást zdravého životního stylu. Velmi si ceníme, že Sokol je vlastenecký v nejlepším slova smyslu, neboť své členy vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Sokolové jsou aktivní silou zastávající nenahraditelnou společenskou roli všude tam, kde působí. Jedná se převážně o obce, kde jsou představiteli sportovních a kulturních aktivit. Vždy si budeme s úctou připomínat ušlechtilé činy členů Sokola v období válek a nesvobody, kteří za naši vlast položili své životy.

6. 10. 2023

Hnutí SPD je třetím nejsilnějším politickým subjektem v ČR – děkujeme za důvěru!    

Sněmovní volební model, vycházející z posledního průzkumu provedeného agenturou STEM, uvádí nárůst preferencí pouze u hnutí SPD, ostatní politické subjekty ztrácejí důvěru voličů.

Velmi nás těší zveřejněné výsledky zářijového volebního modelu agentury STEM, kdy nám patří třetí místo v pomyslném žebříčku pořadí politických subjektů, které se ucházejí o přízeň voličů a chtějí mít zastoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Tento stav odráží nálady občanů, kteří už současné vládní pětikoalici nedůvěřují, neboť pro ně nic pozitivního za celou dobu svého vládnutí neudělala.

Vláda v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS) svým nekompetentním a necitlivým přístupem k řízení naší země výrazně snižuje kvalitu života jejím obyvatelům. Všichni občané se tak musí vyrovnávat se stále se zvyšujícími náklady na zabezpečení chodu svých domácností, kdy je čím dál více lidí odkázáno na různé sociální dávky. Patří mezi ně i pracující občané. Tento stav je pro nás zcela nepřípustný. Proto na půdě Poslanecké sněmovny činíme vše, abychom zabránili současné vládní pětikoalici protlačovat další zákony, cílící na peněženky občanů (např. daňový balíček). Naši občané si zaslouží vládu, která bude dělat vše pro jejich blaho, což vláda Petra Fialy rozhodně nečiní.  

Podle zářijového modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News by se hnutí SPD umístilo na třetím místě se ziskem 10,9 procenta hlasů. Názory veřejnosti pro aktuální model sbírala agentura STEM mezi 7. a 17. zářím, kdy získala odpovědi od více než 1.100 občanů ČR starších 18 let. V porovnání s předposledním stejným výzkumem k této problematice, který probíhal mezi 1. červencem až 8. srpnem 2023, to bylo pouze hnutí SPD, které si ze současných politických subjektů zastoupených ve Sněmovně polepšilo, a to téměř o tři procenta (v srpnu byl zisk SPD 8 procent).

Z průzkumu vyplývá, že nejvíce hlasů by získalo hnutí ANO se ziskem 30,8 procenta hlasů, ale v porovnání se srpnovým výzkumem to byl propad o více než dvě procenta (v srpnu byl zisk ANO 33 procent). Na druhém místě se umístila ODS se ziskem 13,1 procent a v porovnání se srpnovým výzkumem zde byl též propad téměř o dvě procenta (v srpnu byl zisk ODS 15 procent). Výrazný propad byl zaznamenán i u Piratů, kteří měli v srpnu zisk 12 procent, v září už jen 9,6 procent. Ze zveřejnění zářijového volebního modelu také vyplynulo, že zbylé koaliční strany by se do Sněmovny probojovaly jen těsně. Týká se to TOP 09 (zisk 5,4 procenta), hnutí STAN (zisk 5,3 procenta) a KDU-ČSL (zisk 5 procent). 

Ze zveřejněných dat jasně vyplývá, že lidé už nevěří zástupcům koaličních stran a zajisté by uvítali, kdyby vláda Petra Fialy skončila, což je i názor hnutí SPD.

4. 10. 2023

Slováci ve volbách podpořili obhajobu národních zájmů a mír!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Slováci ve volbách podpořili obhajobu národních zájmů a mír. Fialova vláda rozvrací veřejné finance a způsobuje zdražování. SPD prosazuje ukončení zadlužování. Fialova vláda lidem zdraží energie. Patříme mezi státy, které vyrábí elektřinu nejlevněji v Evropě, ale zároveň za ni naši občané a firmy platí nejvyšší ceny. Ministr vnitra Rakušan (STAN) i na základě tlaku hnutí SPD plánuje pouze namátkové kontroly na česko-slovenské hranici, a tak reálně hrozí, že se tisíce nelegálních afrických a muslimských imigrantů budou i nadále hromadit v naší zemi. Nákup a provoz amerických stíhaček F-35 může dle některých odhadů vyjít až na 500 miliard korun. Za tuto částku by šlo kompletně zmodernizovat celou armádu. Kvůli Fialově vládě klesají reálné příjmy i ekonomika. Daňový balíček vlády povede k dalšímu poklesu příjmů i ekonomiky.

1. Slováci ve volbách podpořili obhajobu národních zájmů a mír.

Na Slovensku proběhly v sobotu předčasné parlamentní volby do Národní rady, ve kterých s velkým náskokem zvítězila strana SMĚR, jejímž předsedou je Robert Fico, s téměř 23 procenty hlasů. Hnutí SPD blahopřeje všem vlasteneckým stranám a hnutím, které v těchto volbách uspěly. Slováci svými hlasy dali jasně přednost těm politickým silám, které mají ve svém programu obranu národních zájmů, odmítají současnou politiku EU a také další posílání zbraní na Ukrajinu. Hnutí SPD vítá výsledky těchto voleb, podobně jako bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Vítáme, že došlo k posílení politických subjektů s pronárodní a konzervativní orientací a že na Slovensku existuje reálná možnost sestavení takové vlády, která bude směrem do zahraničí, zejména na půdě EU, důrazně hájit především národní zájmy. Vše nasvědčuje tomu, že pokud budoucí slovenskou vládu sestaví vítěz voleb Robert Fico a bude jejím předsedou, tak tato slovenská vláda bude svými kroky mj. prosazovat posílení vztahů v rámci států V4, zlepšení vztahů s Maďarskem, a naopak bude kritická k šíleným plánům EU ve formě Green Dealu a Migračního paktu. Hnutí SPD je připraveno pracovat ve prospěch posilování již tak nadstandardních vztahů a spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou při plném respektu k suverenitě Slovenska.

2. Fialova vláda rozvrací veřejné finance a způsobuje zdražování. SPD prosazuje ukončení zadlužování.

Vláda Petra Fialy (ODS) v minulém týdnu schválila návrh státního rozpočtu na rok 2024, a to s deficitem ve výši 252 miliard korun, což je zhruba o 40 miliard korun více, než sliboval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v květnu při představování tzv. vládního konsolidačního balíčku. Oproti původním plánům předpokládá návrh rozpočtu s příjmy i výdaji vyššími o 19 miliard. Naprosto nepřijatelné je, že vládní návrh rozpočtu počítá i s příjmy, které vycházejí z předpokládaného zvýšení daní a odvodů obsažených v tzv. vládním konsolidačním balíčku, který ještě ani není schválen. Návrh rozpočtu se tedy neřídí platnými daňovými zákony. Rozpočtová politika Fialovy vlády rozvrací veřejné finance, zvyšuje závislost ČR na zahraničních věřitelích a podněcuje růst inflace. Hnutí SPD má vlastní plán konsolidace veřejných financí a postupného snižování státního dluhu. Náš plán se opírá o systémové snížení a omezení těch výdajů a agend státu, které jsou zbytné a nepotřebné, neslouží k financování veřejných služeb a nesměřují k českým občanům. Zrušíme či omezíme neinvestiční dotace soukromým subjektům a politickým neziskovým organizacím i veškeré platby do ciziny a navrhneme způsob, jak zdanit dividendy vyváděné z ČR do zahraničí. Disponujeme kvalitními experty a jsme připraveni převzít vládní zodpovědnost.

3. Fialova vláda lidem znovu zdraží energie. Patříme mezi státy, které vyrábí elektřinu nejlevněji v Evropě, ale zároveň za ni naši občané a firmy platí nejvyšší ceny.

Vláda Petra Fialy (ODS) rozhodla o tom, že finanční dotační podporu obnovitelných zdrojů energií (tedy hlavně tzv. solárních baronů) budou od ledna znovu hradit čeští občané a české firmy prostřednictvím vyšších cen energií, zejména elektřiny. V celkovém objemu půjde minimálně o sumu 36 miliard korun. Pro hnutí SPD je přenesení těchto plateb na občany a firmy zcela nepřijatelné. A to nejen kvůli zhoršení sociální situace rodin a domácností, které budou platit v průměru minimálně o zhruba 2 tisíce korun ročně více za elektřinu, ale bude to také likvidační pro řadu firem v energeticky náročných oborech, zejména v souběhu s významným zvýšením dalších regulovaných složek ceny elektřiny a plynu, včetně poplatků za distribuční a systémové přenosové služby. Hnutí SPD dlouhodobě říká, že jedinou rozumnou alternativou řešení neudržitelně vysokých cen energií v ČR je to, že stát konečně převezme plnou odpovědnost za výrobu, distribuci, cenotvorbu a prodej elektřiny. Je potřeba využít postavení ČR jakožto majoritního akcionáře polostátní energetické společnosti ČEZ a postupně se stát jejím stoprocentním vlastníkem. Patříme mezi státy, které vyrábí elektřinu nejlevněji v Evropě, ale zároveň za ni naši občané a firmy platí nejvyšší ceny. To musí skončit – a je zjevné, že bez výměny vlády to nepůjde.

4. Ministr vnitra Rakušan (STAN) i na základě tlaku hnutí SPD plánuje pouze namátkové kontroly na česko-slovenské hranici, a tak reálně hrozí, že se tisíce nelegálních afrických a muslimských imigrantů budou i nadále hromadit v naší zemi.

Evropská unie nezvládá nápor nelegální imigrace a německé kontroly na hranicích se staly realitou. Německo minulou středu znovuzavedlo a zpřísnilo zesílené kontroly na hraničních přechodech s ČR a Polskem kvůli rekordnímu přívalu nelegálních imigrantů. Polsko rovněž zpřísňuje hraniční kontroly, a to na přechodech se Slovenskem a polská vláda uvažuje i o zavedení kontrol na hranicích s Německem. Přičemž kontroly na hranicích se Slovenskem mají být podle polských celníků trvalé. Na základě výše uvedených skutečností a nátlaku hnutí SPD ministr vnitra jako poslední z okolních států plánuje od středy 4. října provádět namátkové kontroly na česko-slovenské hranici. Hnutí SPD proto opakovaně vyzývá současnou vládu premiéra Petra Fialy k okamžité obnově kontrol na celé česko-slovenské hranici, a nikoli pouze namátkově. Schengenský systém kontrol na vnější hranicí EU naprosto zkolaboval, readmisní (návratová) politika nefunguje a příčiny imigrace se neřeší. Proto musíme zodpovědnost za hraniční kontroly převzít jako stát my sami. Bezpečnost ČR a českých občanů je pro hnutí SPD na prvním místě!

5. Nákup a provoz amerických stíhaček F-35 může dle některých odhadů vyjít až na 500 miliard korun. Za tuto částku by šlo kompletně zmodernizovat celou armádu.

Vláda Petra Fialy (ODS) po ročním vyjednávání a velké reklamní kampani minulý týden schválila nákup 24 kusů amerických stíhacích letounů F-35A Lightning II Block 4, který celkově vyjde daňové poplatníky na stovky miliard korun (podle některých odhadů jde o 400-500 miliard). Přitom za tuto částku by šlo kompletně zmodernizovat celou armádu, včetně doplnění skladů potřebnou výzbrojí, technikou a materiálem, které současná vláda odvezla na Ukrajinu. Hnutí SPD tento nákup odmítá od samého počátku. Jedná se o největší armádní akvizici v naší novodobé historii s prvotními náklady o objemu 150 miliard korun. Přitom stávajících 12 švédských letounů JAS-39 Gripen, které naše armáda používá, má nalétáno pouhých 50 procent své životnosti a švédská strana nám je po skončení jejich pronájmu v roce 2027 nabízí přenechat zdarma včetně jejich další modernizace. Cena jedné stíhačky F-35A Lightning II Block 4 se nyní pohybuje okolo 160 milionů dolarů (3,5 miliardy korun). Vláda je ale hodlá nakoupit za neuvěřitelných 4,4 miliardy korun za kus (105 miliard korun) a dalších 45 miliard korun má směřovat do úprav příslušné infrastruktury (přistávací dráhy, výstavba vyhřívaných hangárů atd.). Americké stíhačky jsou tedy minimálně třikrát dražší než švédské Gripeny (cca 1,2 miliardy korun za kus) a náklady na jejich provoz jsou v porovnání s Gripeny dokonce až sedminásobné (42 tisíc dolarů za jednu letovou hodinu)! Opakovaně jsme vyzývali vládu Petra Fialy, aby od tohoto nákupu odstoupila a pokračovala v úspěšném a osvědčeném projektu JAS-39 Gripen. Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády a pokud to bude smlouva s americkou stranou umožňovat, navrhneme od ní odstoupit a představíme levnější řešení zajištění našeho vzdušného prostoru. V hnutí SPD chceme moderní českou armádu, ale její vyzbrojování musí respektovat současnou těžkou ekonomickou a rozpočtovou situaci státu.

6. Kvůli Fialově vládě klesají reálné příjmy i ekonomika. Daňový balíček vlády povede k dalšímu poklesu příjmů i ekonomiky.

Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu klesl výkon české ekonomiky v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 0,6 procenta. Tento výsledek je horší, než statistici a ekonomové předpokládali. Ve sledovaném období pokračoval i neblahý trend poklesu reálných peněžních a nepeněžních příjmů českých domácností: mezičtvrtletně o 0,2 procenta a meziročně o 4,1 procenta. Průměrný měsíční příjem lidí ze zaměstnání meziročně klesl o 2,4 procenta, což znamená, že reálné mzdy klesají již nepřetržitě dva roky. Tzv. vládní konsolidační balíček, který je nyní ve Sněmovně v závěrečném třetím čtení a SPD odmítá jeho schválení v navrhované podobě, by přitom vedl pouze k ještě dalšímu zhoršení situace. Vládou navrhované plošné zvýšení téměř všech typů daní a pojistných odvodů totiž ještě více sníží příjmy domácnosti i reálnou kupní sílu všech občanu. To povede, společně s druhou nejvyšší inflací v Evropě, k dalšímu pokračování propadu maloobchodních tržeb, a tedy i k prohloubení poklesu celkového ekonomického výkonu. Hnutí SPD má vlastní návrhy, jak tyto trendy obrátit, jak restartovat výkon české ekonomiky i jak nastavit podmínky pro růst příjmů českých občanů bez toho, abychom zvyšovali zadlužení státu a podněcovali růst inflace. Touto cestou je snížení nepřímých daní, tedy DPH a spotřební daně, což zásadně zlevní zboží a služby.

3. 10. 2023

Hnutí SPD na rozdíl od Fialovy vlády odmítá Zelenou dohodu Evropské unie!

Zelená dohoda pro Evropu, uveřejněná v prosinci 2019, se stala jedním z projektů Evropské unie, zabývající se přechodem EU k obnovitelným zdrojům energií. Už od svého počátku má však mnoho oponentů ze všech unijních zemí, kteří k ní mají celou řadu výhrad. Nejvíce se obávají velmi vysokých nákladů v rámci změn jejich ekonomik. 

Hnutí SPD zásadně odmítá neuváženou šíleně zelenou politiku vnucovanou nám EU v rámci ochrany životního prostředí, která je zastřešena projektem „Green Deal“. Jsme přesvědčeni, že tento projekt obsahuje celou řadu pro nás nesplnitelných a hlavně nelogických opatření, která zbytečně oslabí naší ekonomiku, potažmo státní finance v řádu stovek miliard korun na období několika let. Stát by měl vystupovat a chovat se jako řádný hospodář, což ale v žádném případě nelze říci o pětikoaliční probruselské vládě Petra Fialy.  

V rámci EU si předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová takzvanou Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal), vytýčila jako prioritu od jejího nástupu do funkce v roce 2019. Boj s klimatickými změnami tehdy označila za existenční otázku, která si žádá okamžité řešení a stále trvá na jeho pokračování. Minulý týden vystoupila Ursula von der Leyenová na konferenci Green Deal Summit v Praze, kde ocenila podíl českého předsednictví v Radě EU při schvalování balíku klimatických norem Fit for 55. Podle ní zde Česká republika sehrála klíčovou roli. Vize klimatické neutrality evropského kontinentu do roku 2050 je podle předsedkyně Evropské komise možná i díky aktivitám České republiky. Země EU další část balíku klimatických norem Fit for 55 definitivně schválily letos v dubnu.

To jenom potvrzuje to, co už odsuzuje většina našich občanů. V rámci prosazování nesplnitelných projektů a nařízení ze strany EU je Fialova vláda velmi aktivní, ale pro občany České republiky nedělá téměř nic, ba naopak jim stále zhoršuje jejich životní podmínky.   

Hnutí SPD považuje ochranu životního prostředí za velmi důležitou. Při realizaci projektů vedoucích ke zlepšení životního prostředí je ale nutné zachování zdravého a pragmatického přístupu. Proto zásadně odmítáme neuváženou šíleně zelenou politiku EU v rámci „Green Deal“ a nulovou uhlíkovou stopu, která počítá se zaváděním nesmyslných opatření, kdy jako příklad uvedu sadu klimatických norem označovanou jako Fit for 55. Tyto normy obsahují např. směrnice na podporu renovací budov v Evropské unii, spočívající v povinnosti pro majitele domů a bytů snížit do deseti let jejich energetickou náročnost. Pro občany to bude znamenat výrazné zdražení nejen u novostaveb, ale i při renovaci starších bytů a domů. Ještě zmíním to, co je nařízeno v automobilovém průmyslu, kdy blížící se konec výroby aut s klasickými spalovacími motory bude mít velmi negativní dopady na výrobu aut v České republice.

Takovéto plány nařizované nám z Bruselu odmítáme, a jako řešení vidíme v našem vystoupení z Evropské unie, na základě výsledků celostátního referenda. O budoucnosti naší země by měli rozhodovat občané České republiky.

29. 9. 2023

Připomínáme si 85 let od podepsání potupné Mnichovské dohody!

Před 85 lety, v noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána Mnichovská dohoda, jeden z nejosudovějších dokumentů moderních evropských dějin.

Československo po ní muselo postoupit podstatnou část svého území Německu. Mnichovská dohoda měla pro Československo zcela fatální následky, což se později potvrdilo. Hitler jejím podpisem nechtěl jenom získat Sudety, ale zcela změnit celou Evropu, kterou zatáhl do válečného konfliktu, jenž eskaloval do II. světové války. Vzhledem k situaci v Německu, kdy se projevoval rychlý nástup nacistů pod vedením A. Hitlera, Československá republika v září 1938 mobilizovala na svoji obranu přes milion mužů, a naše armáda patřila k nejlépe vybaveným armádám Evropy. Její hodnotu navíc výrazně zvyšoval systém opevnění na hranicích. Lidé byli připraveni bojovat za svou republiku.

Mnichovská dohoda, která byla dohodnuta 29. září 1938 na konferenci v Mnichově představiteli Německa (A. Hitler), Itálie (B. Mussolini), Velké Británie (N. Chamberlain) a Francie (E. Daladier), deklarovala podstoupení pohraničních území Československa obývaných německou menšinou, Německu. Zástupci československé vlády na konferenci pozváni nebyli, a nakonec byli donuceni ke kapitulaci. Tím náš stát přišel o pohraniční území sousedící s Německem, Polskem a Maďarskem o celkové rozloze téměř třetiny svého území, o významnou část obyvatelstva a vojenské opevnění, které se nepoužité ocitlo na straně nepřítele. Také tratil lehký průmysl a struktura hospodářství Československa se zhroutila. Stát byl od podzimu 1938 na třetí říši závislý. Po uzavření Mnichovské dohody odešlo do vnitrozemí, anebo bylo vyhnáno, asi 170 tisíc lidí. V zabraném území zůstalo půl milionu Čechů, kteří se ocitli v pozici občanů druhé kategorie.

I přes pozdější kapitulaci se v září 1938 na českých hranicích střílelo a probíhal zde boj se sudetoněmeckými teroristy podporovanými jednotkami německých ozbrojených sil. Při obraně hranic padlo v těchto bojích téměř sto příslušníků armády a stráže obrany státu. Těm všem patří naše pietní vzpomínka a uznání za statečnost.

Hnutí SPD, jako vlastenecké hnutí, bude vždy prosazovat přímou demokracii, občanskou svobodu a národní suverenitu a ctít národní tradice. S úctou a respektem budeme bojovat za dědictví našich předků, kteří udrželi a vybojovali naše národní práva, a nikdy nepřipustíme jejich zcizení. Vážíme si občanů, kteří mají národní hrdost a vlastenecké cítění, a chceme ho přenášet na naše děti.

Musíme na základě současné mezinárodní situace konstatovat, že naše republika je vystavena nátlaku ze strany EU, kdy je na nás cíleně působeno, abychom rezignovali na svou suverenitu a stali se součástí multikulturního projektu islamizované Evropské unie. Nedopustíme, aby Česká republika přišla o svou suverenitu.

27. 9. 2023

Budeme i nadále bojovat za to, aby vládní daňový balíček nebyl schválen!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé, 

vyzýváme Fialovu vládu, aby se přidala ke Slovensku, Polsku a Maďarsku a zakázala dovoz ukrajinského obilí. Podařilo se nám zabránit závěrečnému hlasování o rekordním zvýšení daní, které prosazuje Fialova vláda. Schůze Sněmovny na toto téma bude pokračovat ve středu. Budeme i nadále bojovat za to, aby vládní balíček nebyl schválen. Fialova vláda hodlá za desítky milionů korun z peněz daňových poplatníků provozovat vlastní lživou propagandu a dělat zároveň předvolební kampaň. Odmítáme nasazení německých policistů na území ČR. Zodpovědnost za vysoký počet nelegálních imigrantů nese ministr vnitra Rakušan (STAN), který stále odmítá obnovit kontroly na našich státních hranicích. Ministr vnitra Rakušan, stejně jako exministr školství Gazdík a europoslanec Polčák (všichni ze STAN), vlastnili stejný šifrovaný telefon jako Michal Redl z kauzy Dozimetr. Rakušan je bezpečnostním rizikem pro stát. 

1. Vyzýváme Fialovu vládu, aby se přidala ke Slovensku, Polsku a Maďarsku a zakázala dovoz ukrajinského obilí.

Hnutí SPD vyzývá vládu Petra Fialy (ODS), aby se přidala k vládám našich partnerských zemí V4, tedy Slovenska, Maďarska a Polska, ve věci zákazu dovozu obilovin z Ukrajiny. Evropská komise, tím, že zákaz dovozu ukrajinského obilí do zemí EU odmítla prodloužit, opět prokázala, že postupuje v přímém rozporu s národními zájmy jednotlivých členských států a podporuje stát, který není členem EU. Vlády Slovenska, Maďarska a Polska jsou přesto připraveny tento zákaz prodloužit nebo tak již učinili, což je naprosto správný a legitimní postup. Ukrajinské obilí je rizikové z hlediska jeho možné kontaminace, což příslušné testy v letošním roce opakovaně prokázaly. Navíc významně snižuje výkupní cenu této komodity na trhu, což je likvidační vůči našim zemědělcům a ohrožuje to rozsah budoucího pěstování obilovin u nás. Dovoz ukrajinského obilí postihuje zejména ty naše zemědělce, kteří nemají živočišnou výrobu a příjmy z rostlinné výroby jsou pro ně zásadní. Nevidíme žádný důvod k tomu, proč preferovat ukrajinské obilí a ukrajinské zemědělce před těmi českými! SPD hájí zájmy našich zemědělců a měla by tak postupovat i současná vládní pětikoalice.

2. Minulý týden se nám podařilo zabránit hlasování o rekordním zvýšení daní, které prosazuje Fialova vláda. Závěrečné třetí čtení bude pokračovat na schůzi Sněmovny tuto středu. Budeme i nadále bojovat za to, aby vládní balíček nebyl schválen.

Minulý pátek se nám na mimořádné schůzi Sněmovny podařilo zabránit závěrečnému hlasování o rozsáhlém, prudkém a plošném zvýšení daní a odvodů všech typů, které prosazuje Fialova vládní koalice v souboru zákonů pod zavádějícím názvem „konsolidační balíček". Závěrečné třetí čtení tohoto vládního návrhu bude pokračovat na schůzi Sněmovny tuto středu, přičemž jenom naši poslanci podali více než 30 pozměňovacích návrhů. V rámci vystoupení s přednostními právy jsme podrobili návrhy vládních změn v 63 zákonech věcné kritice a zároveň jsme představili návrhy našich poslanců, které vycházejí z nutnosti omezit zbytné a nepotřebné veřejné výdaje a zároveň zachovat či zvýšit čisté příjmy českých občanů a konkurenceschopnost českých firem. Vládní balíček je likvidační i podle tří čtvrtin primátorů krajských a statutárních měst, kteří proti němu protestují v otevřeném dopise prezidentovi a premiérovi. Podle nich v případě schválení balíčku hrozí, že statutární města již nebudou moci dále poskytovat občanům služby přenesené působnosti státní správy (např. matriky, stavební řízení atp.). Tzv. vládní „konsolidační balíček" je paskvil a budeme bojovat proti jeho přijetí tak, aby nebyl ve vládní podobě schválen a aby nebyl účinný od 1. ledna 2024, jak požaduje Fialova vláda.

3. Fialova vláda hodlá za desítky milionů korun z peněz daňových poplatníků provozovat vlastní lživou propagandu a dělat zároveň předvolební kampaň.

Ministerstvo vnitra vedené místopředsedou vlády a předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem chystá reklamní kampaň v objemu minimálně 42 milionů korun financovanou z veřejných peněz, jejímž účelem je poukázat na údajné pozitivní kroky Fialovy vlády. Má se jednat o rok trvající rozsáhlou plakátovou kampaň ve vlacích státních Českých drah a na placených plakátovacích plochách ve městech a obcích. Jde o naprostou nestoudnost a nehoráznost, kdy Fialova vláda hodlá za desítky milionů korun z peněz daňových poplatníků provozovat vlastní lživou propagandu a dělat zároveň předvolební kampaň všech vládních stran za státní peníze pro všechny typy voleb, které proběhnou v roce 2024. Tedy pro volby do Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu. Tento krok by byl nepřijatelný za jakýchkoli okolností, ale v době, kdy sama vláda hovoří o nutnosti šetřit veřejné finance, zvyšuje lidem a firmám daně a snižuje reálné mzdy a reálné důchody, jde o cynismus nejhrubšího zrna a ukázkovou aroganci moci. Vláda, která takto zneužívá veřejné peníze ve svůj prospěch a má i oprávněně historicky nejvyšší nedůvěru veřejnosti, musí okamžitě skončit! Hnutí SPD také zváží příslušné právní kroky pro důvodné podezření porušení zákona č. 424/1991 Sb., ve věci limitů na financování politických stran a volebních kampaní, na který má dohlížet Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

4. Odmítáme nasazení německých policistů na území ČR. Zodpovědnost za vysoký počet nelegálních imigrantů nese ministr vnitra Rakušan (STAN), který stále odmítá obnovit kontroly na našich státních hranicích.

Situace v oblasti masové nelegální imigrace do Evropy, převážně z Afriky a muslimských zemí, se každým týdnem rapidně zhoršuje. Počty imigrantů jsou už letos dokonce vyšší než v době vrcholu migrační krize v roce 2015 a jenom v Německu jsou odhadovány na 400 tisíc osob, což je dvojnásobek loňského stavu. Někteří němečtí opoziční politici již veřejně přiznávají, že Německo takto masivní imigraci nezvládne. Německé spolkové ministerstvo vnitra chce dokonce kvůli nefunkčnímu schengenskému systému a složité migrační situaci obnovit stálé hraniční kontroly na hranici s ČR a Polskem. Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová dokonce v této věci požaduje nasazení německých policistů na českém území. To hnutí SPD naprosto ze zásady odmítá jako nepřijatelné narušení suverenity ČR! Vnitřní bezpečnost naší země musí zajišťovat výhradně Policie ČR a naši policisté! Vinu a politickou zodpovědnost za vysoký počet nelegálních imigrantů a početnou tranzitní migraci přes ČR dále do Evropy nese výhradně ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který trvale odmítá obnovit kontroly na našich státních hranicích a celou věc bagatelizuje. Hnutí SPD dlouhodobě požaduje již několik měsíců znovuobnovení ochrany našich státních hranic. Tyto kontroly neměly být nikdy ukončeny a ministr vnitra Vít Rakušan, který neplní své úkoly a ohrožuje bezpečnost občanů ČR, měl být dávno z vlády odvolán! 

5. Ministr vnitra Rakušan, stejně jako exministr školství Gazdík a europoslanec Polčák (všichni ze STAN), vlastnili stejný šifrovaný telefon jako Michal Redl z korupční kauzy Dozimetr. Rakušan je bezpečnostním rizikem pro stát.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), stejně jako jeho straničtí kolegové, poslanec a bývalý ministr školství Petr Gazdík a europoslanec Stanislav Polčák, vlastnil šifrovaný telefon s aplikací CryptoCult. Stejné zařízení používali pro komunikaci i lidé obvinění v kauze Dozimetr a ústřední postava kauzy, kontroverzní podnikatel Michal Redl pro volání právě s Gazdíkem či Polčákem. Tyto informace přinesl portál iDnes. Ministr Rakušan vlastnictví tohoto šifrovaného telefonu přiznal. Jenom pro připomenutí, v kauze organizovaného zločinu Dozimetr Policie ČR obvinila loni v červnu třináct lidí, včetně tehdejšího náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN), kvůli machinacím kolem hospodaření pražského dopravního podniku. Tato organizovaná skupina podle vyšetřovatelů obsadila klíčové pozice a ovlivňovala četná výběrová řízení. Ve funkci kvůli kauze skončil i ministr školství Petr Gazdík (STAN), který měl kontakty s jednou z hlavních postav případu, podnikatelem Michalem Redlem. Kauza Dozimetr má stále pokračování, viz např. minulý týden zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v objektech Ministerstva obrany kvůli zakázce na pozáruční servis mikrovlnné sítě a na přenosový komunikační systém, kde bylo obviněno dalších devět osob a firem a jedna osoba je dokonce stíhána vazebně. Komunikace v kauze Dozimetr probíhala převážně právě prostřednictvím šifrovaných telefonů s aplikací CryptoCult, přičemž jeden z těchto telefonů, jak se nyní ukazuje, má stále v užívání i ministr vnitra Rakušan, který o jeho pořízení požádal právě europoslance Stanislava Polčáka, jenž s obviněným Redlem dlouhodobě spolupracoval a komunikoval. Pokud ministr vnitra pro svoji zabezpečenou komunikaci neoficiálně používá zařízení od soukromých firem, je to mimořádné bezpečnostní riziko pro stát a důvod k jeho okamžité rezignaci.

26. 9. 2023

Hnutí SPD je tu proto, aby hájilo zájmy našich slušných a pracujících občanů!

Jsme jedním ze sedmi politických subjektů, zastoupených v současném složení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zatím jsme druhé volební období v opozici, ale našim cílem je být co nejdříve vládním subjektem. To znamená, že chceme být součástí vládnoucí koalice a podílet se na řízení České republiky.

Hnutí SPD je politická parlamentní strana, která hájí základní svobody občanů a brání vlastenecké a národní tradice. Lidé mají právo žít v zemi, která je jejich dědictvím, a která garantuje za jejich daně bezpečnost, spravedlnost, kvalitní vzdělání, zdravotní péči a spravedlivý sociální systém. Podporujeme přirozené společenské hodnoty, jako je rodina a úcta ke starším a zdravotně postiženým spoluobčanům, neboť pro nás jsou občané České republiky na 1. místě. Na rozdíl od současné pětikoaliční vlády v čele s premiérem Petrem Fialou, podporuje hnutí SPD všechny slušné a pracující lidi, rodiny s dětmi i tělesně postižené občany, kdy jejich podpora ze strany státu musí být skutečně výrazná a motivující. Stát musí zajistit ekonomickou stabilitu a prosperitu země, dostupné bydlení, práci a výchovu dětí pro rodiny.

My v hnutí SPD víme jak na to a máme připravené vlastní návrhy řešení jak konsolidovat veřejné finance, aniž by to finančně negativně pocítili občané. Nekompetentní probruselská Fialova vláda však naše návrhy odmítá a situace už dospěla tak daleko, že je nám ubírán i prostor ve veřejnoprávních médiích na prezentaci našich návrhů na zastavení rostoucího státního dluhu a vysoké inflace.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli častěji chodit mezi naše občany a společně s nimi na veřejnosti diskutovat o stavu naší ekonomiky, a hlavně jim vysvětlovat, co tento nepříznivý vývoj zapříčinilo. Jednoznačně je za tento stav zodpovědná pětikoaliční vláda, což ani nechce veřejně přiznat a občanům neustále podává různé polopravdy či vyložené nepravdy. Občané už to zcela prohlédli, o čemž svědčí i průzkumy veřejného mínění, kdy současné vládě spíše věří už pouze 20 procent občanů, a zcela vládě věří již jen pouhá dvě procenta občanů.   

Velmi nás těší zájem lidí účastnit se besed našich poslanců s občany, které jsme se rozhodli zrealizovat ve všech okresních městech napříč celou republikou. Já jsem se například minulý týden zúčastnil dvou takovýchto besed, konkrétně v Mladé Boleslavi a v Kolíně, kde jsem spolu s poslanci Oldřichem Černým, Jaroslavem Foldynou a europoslancem Ivanem Davidem rádi odpovídali přítomným občanům na jejich dotazy. Velmi nás potěšil zájem veřejnosti o tyto besedy, kdy jsme zároveň z vystoupení občanů vycítili jejich bezradnost, jelikož často nemohou vyjít se svými financemi, s devalvací úspor, a už nevidí východisko z této situace, jak vše zvládnout, aby si zachovali nějaký standard kvality života. 

Hnutí SPD je tu právě proto, aby hájilo zájmy všech našich slušných a pracujících občanů, aby se jim v naší zemi žilo dobře a jejich životní úroveň neklesala, ale zvyšovala se.

22. 9. 2023

Zásadně odmítáme Migrační pakt EU, který odsouhlasil ministr vnitra Rakušan!

Agentura EU pro otázky azylu zveřejnila informaci, že počet nelegálních imigrantů do států Evropy v současné době překonává všechny dosavadní rekordy. Jen za letošní rok se předpokládá, že bude překonán počet jednoho milionu imigrantů. 

Hnutí SPD vnímá tento stav jako velké bezpečnostní riziko pro celou Evropu a samozřejmě i pro Českou republiku. Imigranti, kteří se nelegálně dostanou do Evropy, už zde budou chtít zůstat a postupně vezmou za vděk každým státem. Vidina štědrých sociálních dávek a bezpracný život je pro ně silně motivační, a jenom naivní člověk se může domnívat, že tomu bude v budoucnu jinak.

Největší nápor masové imigrace nyní zažívá Itálie přes ostrov Lampedusa, kudy do Evropy připlouvají imigranti z Afriky, v posledním období zhruba několik tisíc denně. Místní úřady musely dokonce dne 13. září vyhlásit stav nouze. Lampedusa, italský ostrov, který leží asi 140 kilometrů od tuniského pobřeží a má 6.000 obyvatel, se s přílivem imigrantů potýká dlouhodobě. Letos je ale imigrační vlna nebývale veliká. Od začátku roku dorazilo do Itálie přes moře, podle údajů ministerstva vnitra zveřejněných minulý týden, na 123.860 imigrantů, což je skoro dvojnásobek oproti stejnému období za loňský rok, kdy to bylo 65.517 imigrantů, a trojnásobek ve srovnání s rokem 2021, to se jednalo o 41.286 imigrantů.

Italská vláda, kterou vede premiérka Giorgia Meloni, rozhodla, že na 18 měsíců prodlouží dobu, po kterou bude možné zadržovat imigranty v zařízeních před jejich případným vyhoštěním. To je maximální délka, kterou povolují současná unijní pravidla. Současně bude zvýšen počet zařízení pro zadržování imigrantů. Pro agenturu ANSA uvedla Meloniová, že v detenčních zařízeních bude možné imigranty držet až 18 měsíců místo současných šesti, čímž vznikne dostatek času na provedení veškerých kontrol, a také na vyhoštění v případě těch, kteří již nemají právo na mezinárodní ochranu. Též se vyjádřila, že bude bedlivě pozorovat, jak v otázce budou postupovat unijní orgány, které italská vláda požádala o pomoc.

Hnutí SPD zastává v této otázce názor, že se situace ještě zhorší po případném finálním schválení tzv. Migračního paktu EU, který podporuje i Fialova vláda. Za vládu České republiky ho odsouhlasil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Tento pakt předpokládá každoroční přerozdělování desítek tisíc převážně islámských a afrických imigrantů napříč členskými státy EU, kterému se jednotlivé země budou moci vyhnout pouze za cenu placení miliardových pokut do zvláštního fondu EU. Nechceme platit z peněz našich občanů žádné imigranty. Zde jen zmíním případ z Německa, kdy se v rámci celého Německa vyplácí 436 milionů eur měsíčně (10,43 miliardy korun) na občanských příspěvcích, tedy kombinaci podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek, statisícům uprchlíků schopných pracovat. Celkem 587 tisíc práceschopných imigrantů, například ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku, pobírá občanský příspěvek, tedy příjem (standardní sazba 502 eur – 12 tisíc korun) dříve známý jako Hartz IV. Vyplývá to z Migračního monitoru Spolkové agentury práce (BA), o němž informoval web Focus online.

Zastáváme k imigraci dlouhodobě názor, že je nutné zabezpečit trvalou ochranu státních hranic, a občané by měli mít možnost rozhodnout o samotném členství České republiky v Evropské unii na základě celostátního referenda.

20. 9. 2023

Těšíme se na osobní setkání s vámi zítra 21. 9. 2023 v Českých Budějovicích!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda chce během následujících dvou let zvýšit lidem daně o 100 miliard korun. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí. Počet nelegálních imigrantů do Evropy letos překonává všechny dosavadní rekordy a do konce roku překoná jen za letošní rok číslo jeden milion. EU problém vůbec neřeší, proto je podle našeho názoru nutné chránit naše hranice. Odmítáme další plošnou podporu ukrajinským imigrantům, kterou prosazuje Fialova vládní koalice až do roku 2025. Zdražování pohonných hmot kvůli Fialově vládě stále pokračuje. Ekonomický diletantismus Fialovy vlády vede pouze k poklesu veřejných příjmů. To, že prezident Petr Pavel ve výběru kandidátů na ústavní soudce opakovaně zásadně selhává, je projevem jeho naprosté politické nezkušenosti a nepřipravenosti na výkon úřadu prezidenta republiky.

1. Fialova vláda chce během následujících dvou let zvýšit lidem daně o 100 miliard korun. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí.

Na pátek 22. září svolala vládní pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) mimořádnou schůzi Sněmovny, na které chce koalice schválit v závěrečném třetím čtení tzv. „konsolidační balíček", což není nic jiného než soubor návrhů přinášejících nejrozsáhlejší zvýšení daní a pojistných odvodů v historii samostatné ČR. Fialova vláda chce během následujících dvou let zvýšit lidem daně v celkovém objemu o 100 miliard korun! Poslanci hnutí SPD udělají vše pro to, aby tyto návrhy zákonů nebyly v předložené podobě schváleny. Podali jsme k nim více než třicet vlastních pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je zabránit masivnímu zvýšení všech přímých i nepřímých daní a ochránit příjmy českých občanů, existenci a prosperitu českých firem i příjmy samospráv – obcí a krajů – které zajišťují klíčové veřejné služby. Fialova vláda ničí systém veřejných financí i životní úroveň občanů, kteří oprávněně demonstrují. I proto pořádáme tento čtvrtek 21. září v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II. v 16h. další demonstraci „Lidé proti vládě", na které vystoupí předseda SPD Tomio Okamura a další představitelé našeho politického hnutí.

2. Počet nelegálních imigrantů do Evropy letos překonává všechny dosavadní rekordy a do konce roku překoná číslo jeden milion. EU problém vůbec neřeší, proto je podle SPD nutné chránit naše hranice.

Již osm let řeší EU nelegální imigraci a nevyřešila nic! V roce 2015 přišlo do EU více než 1,3 milionu nelegálních imigrantů a podle informací Agentury EU pro otázky azylu počet nelegálních imigrantů do států Evropy překonává v současné době všechny dosavadní rekordy a do konce letošního roku jen za letošní rok překoná číslo jeden milion! Největší nápor masové imigrace nyní zažívá Itálie přes ostrov Lampedusa, kudy do Evropy připlouvají imigranti z Afriky v posledních dnech zhruba po pěti tisících denně! Místní úřady již musely dokonce vyhlásit stav nouze. Tato situace je důsledkem vstřícné proimigrační politiky EU, na které se aktivně podílí i Fialova vláda. Situace se ještě zhorší po případném finálním schválení tzv. Nového migračního paktu EU, který za ČR jménem Fialovy vlády odsouhlasil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Tento pakt předpokládá každoroční přerozdělování desítek tisíc převážně muslimských a afrických imigrantů napříč členskými státy EU, kterému se jednotlivé země budou moci vyhnout pouze za cenu placení miliardových pokut do zvláštního fondu EU. Ochrana vnějších hranic EU naprosto nefunguje, selhala i dohoda s Tuniskem, která měla imigraci ze severní Afriky do Evropy minimalizovat. Z důvodu zajištění bezpečnosti našich občanů proto požadujeme trvalou ostrahu českých státních hranic a celostátní referendum o samotném členství ČR v EU.

3. Odmítáme další plošnou podporu ukrajinským imigrantům, kterou prosazuje Fialova vládní koalice až do roku 2025.

Vláda Petra Fialy (ODS) na návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) minulou středu na svém jednání schválila další novelu zákona tzv. Lex Ukrajina, což je soubor právních norem upravujících poskytování státní podpory imigrantům z Ukrajiny. Vláda touto novelou navrhuje prodloužit režim tzv. dočasné ochrany na území ČR pro imigranty z Ukrajiny až do března roku 2025. Podle Ministerstva vnitra udělila Česká republika od začátku válečného konfliktu na Ukrajině dočasnou ochranu 504 tisícům Ukrajinců! Režim dočasné ochrany například umožňuje bezvízový vstup do ČR, nárok na sociální dávky z českého státního rozpočtu či využívání služeb hrazených z českého veřejného zdravotního pojištění. Hnutí SPD prodloužení režimu plošné dočasné ochrany pro Ukrajince v ČR ve Sněmovně nepodpoří. Preferujeme, aby byl dlouhodobý pobyt každého cizince na našem území posuzován individuálně, na základě našich zákonů a předpisů. Pomáhat se má přiměřeně, po časově ohraničenou dobu, a nikoliv plošně. Na příkladu masové rekreační turistiky Ukrajinců z ČR do své vlasti a zpět je rovněž patrné, že se do velké míry nejedná o stav uprchlictví před válkou. Proto jsme toho názoru, že by se tito lidé měli vracet zpět na Ukrajinu na území, kde se nebojuje. Navíc stále více Ukrajinců žaluje, mnohdy bohužel úspěšně, ČR u soudů, když jim dočasnou ochranu neudělí z toho důvodu, že ji již získali, nebo o ni požádali, v jiném státě EU. Naší zemi z těchto důvodů dokonce hrozí sankce ze strany EU, protože česká právní úprava je údajně v rozporu s unijním právem. I zde je zcela patrné, jak jsou normy a politika EU pro ČR škodlivé, zejména v záležitostech imigrace.

4. Zdražování pohonných hmot kvůli Fialově vládě stále pokračuje. Ekonomický diletantismus Fialovy vlády vede pouze k poklesu veřejných příjmů.

Zdražování pohonných hmot v ČR stále pokračuje. Litr benzínu už stojí přes 41 korun. Stoupá i cena nafty, jen za poslední týden o 70 haléřů na téměř 39 korun za litr. Přitom ještě na konci letošního května se cena jednoho litru nafty pohybovala kolem 31 korun. Vyplývá to z dat a údajů společnosti CCS, která dlouhodobě ceny motorových paliv sleduje a analyzuje. Hlavní odpovědnost za tyto trendy nese Fialova vláda, která od července zvýšila spotřební daň na motorovou naftu, i když jsme v SPD před tímto krokem a jeho důsledky varovali. Zdražování pohonných hmot se dále promítne do zdražování veškerého dalšího zboží a služeb, jelikož jejich prodejci a poskytovatelé si do výsledných cen započítají zvýšené náklady na dopravu. Navíc zvýšení spotřební daně na naftu nepovede ani k jejímu vládou předpokládanému vyššímu výběru, protože klesne poptávka, a zejména provozovatelé nákladní a tranzitní dopravy budou tankovat v sousedních státech, kde jsou pohonné hmoty levnější. Obdobně je tomu i v případě cigaret a tabákových výrobků. Ekonomický diletantismus Fialovy vlády tak vede pouze k poklesu našich veřejných příjmů a prohlubování rozpočtového deficitu. Současná vláda nemá schopnost řídit tento stát v době krize a problémy se špatným vývojem státního rozpočtu řeší zvyšováním daní pro všechny, a nikoliv plošnými škrty ve výdajích ministerstev. Proto má také vláda tak nízké volební preference, drtivá většina občanů jí nevěří, a měla by tudíž podat demisi!

5. To, že Petr Pavel ve výběru kandidátů na ústavní soudce opakovaně zásadně selhává, je projevem jeho naprosté politické nezkušenosti a nepřipravenosti na výkon úřadu prezidenta republiky.

Prezident Petr Pavel pokračuje v pochybných a kontroverzních nominacích svých kandidátů na soudce do Ústavního soudu. Po soudci Robertu Fremrovi, který před rokem 1989 odsoudil stovky lidí za emigraci a podílel se na procesu zmanipulovaném Státní bezpečností, nyní prezident do funkce ústavního soudce navrhuje Pavla Simona. Tento soudce Nejvyššího soudu je například spojen s kauzou nedostatečného odškodnění klientů podvedených společností H-Systém. Dále v minulosti odmítl odškodnit signatáře Charty 77 Petra Hanzlíka za nucené vystěhování z Československa, což později Ústavní soud označil za nezákonné. V rozhovoru pro právní server Česká justice Pavel Simon prohlásil, že práva oběti rozhodnutí státu jsou u nás příliš rozsáhlá. Soudce Simon rovněž vede organizaci „Čchi-kung Orel v hnízdě", která se zabývá mj. pořádáním placených esoterických kurzů, což může být v rozporu s požadavkem zákona, který soudcům zakazuje výdělečnou činnost s výjimkou správy majetku či sportovních a pedagogických aktivit. Jde o další hrubé selhání prezidenta a jeho poradců, kteří mají na starosti návrhy na osoby ústavních soudců. Ústavní soud je klíčovou institucí našeho justičního systému, který má chránit ústavně garantovaná práva a svobody občanů a proti jehož rozhodnutí již neexistuje žádný opravný prostředek. Proto musí být tento orgán tvořen nezpochybnitelnými osobnostmi s vysokým morálním kreditem a čistou minulostí, které rovněž nebudou vydíratelné. To, že Petr Pavel ve výběru kandidátů na ústavní soudce opakovaně zásadně selhává, je i projevem jeho naprosté politické nezkušenosti a nepřipravenosti na výkon úřadu prezidenta republiky.

19. 9. 2023

Pane premiére, proč vláda zdražuje slušným a pracujícím občanům bydlení?

Minulý čtvrtek proběhly v Poslanecké sněmovně první poprázdninové ústní interpelace na premiéra Petra Fialu a další ministry současné vlády.

Naši poslanci využili tuto možnost, kdy v rámci interpelací mohou položit otázky členům vlády, neboť v rámci standardního projednávání jednotlivých bodů zařazených na program jednání Sněmovny většinou nikdo z poslanců vládní pětikoalice není při vystoupení našich poslanců přítomno v sále, nebo dokonce naši poslanci ani nedostanou možnost vystoupit (viz například projednávání novely o důchodovém pojištění).

Při čtvrteční ústní interpelaci na premiéra Petra Fialu po vylosování vystoupilo pět našich poslanců se svými otázkami, a čekali, že jim předseda vlády kompetentně odpoví, což ale dle očekávání nenastalo. Poslankyně Karla Maříková, poslanci Zdeněk Kettner, Oldřich Černý i Jan Síla dostali pouze obecné odpovědi na své dotazy.

Po nich jsem vystoupil se svou interpelací já: „Vážený pane premiére, vládní daňový balíček zasáhne všechny občany České republiky a neskutečně jim zdraží jejich životy, včetně nákladů na bydlení. Vaše návrhy, obsažené v daňovém balíčku, jsou silně cílené na peněženky občanů, neboť zavedením dvou sazeb DPH lze očekávat další zdražování základních potravin, komodit a výrobků a výrazně vzrostou také ceny za služby. Na pracující občany chystáte zavést další odvody, znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %, pracujícím rodičům vychovávajících děti chcete omezit slevy na dani na partnera, zrušit školkovné, živnostníkům navýšit odvody, firmám zvýšit daně, a tak bych mohl dlouze pokračovat. Zakončím to tím, že se občanům zvednou i náklady na bydlení, a to v souvislosti s navýšením daně z nemovitosti až na 1,8násobek a zvýšením DPH nově ve 21procentní sazbě na topné dřevo, štěpku a dřevěné brikety. Z toho vyplývá i moje otázka: Proč vláda zdražuje slušným a pracujícím občanům, rodinám s dětmi a tělesně postiženým občanům bydlení?“

Odpověď premiéra vyzněla tak, že to udělali i proto, aby dali do pořádku státní finance a prý napravili to, co se tady v předcházejícím období dělo a nedařilo. Dále uvedl, že tempo zadlužování České republiky je hrozivé, a kdyby nedokázali šlápnout na brzdu tak by se ta situace během několika let vymkla z ruky.

Jelikož mě odpověď neuspokojila, tak jsem premiérovi oponoval:

„Pane premiére, Vy jste tady na plénu Sněmovny nedávno uvedl, že obě opoziční strany nechtějí konsolidovat veřejné finance, a já jsem na vás ihned reagoval s tím, že hnutí SPD je pro konsolidaci veřejných financí, ale navrhujeme to dělat úplně jinak. Zásadně odmítáme navrhované zvyšování daní českým občanům a firmám. Opakovaně navrhujeme zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací, kde odchází desítky miliard korun, a máme to předloženo i jako změnu zákona. Chceme, abyste přehodnotili armádní zakázky, jelikož odmítáme více než stomiliardový nákup amerických stíhaček F-35. Dále navrhujeme seškrtat rozpočtové výdaje státu, je třeba zrušit tři nepotřebná ministerská místa, zrušit podporu solárním baronům, zrušit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, kteří mohou pracovat, ale práce se štítí, zrušit financování neziskovek s politickým programem, zrušit nepotřebnou inkluzi ve školství, a tak bych mohl pokračovat. Takže nakonec mám otázku: Co říkáte na tyto naše návrhy?“

Odpověď premiéra, cituji:

„Kdybyste to s tím zlepšováním nebo ozdravováním veřejných financí mysleli tak vážně, tak nás přesvědčujete o kvalitě svých návrhů a předkládáte je jako pozměňovací návrhy, což asi také děláte, ale neblokujete jednání Poslanecké sněmovny ve věci ozdravného balíčku, což tady prokazatelně děláte. To moc nesvědčí o zájmu o ozdravení veřejných financí a o tom, že si uvědomujete opravdu, jaký to je problém, jakému problému čelíme, jaký jsme tady zdědili, a že si s tím skutečně musíme poradit. Jak jsem říkal, my jsme se snažili najít vyvážený kompromis mezi požadavky na ozdravení státního rozpočtu, snížení výdajů, určité zvýšení příjmů v poměru dvě třetiny výdajů, třetina příjmů a kompromisy v tom, aby to skutečně nezasáhlo významně žádnou sociální, profesní skupinu, malé podnikatele, občany, zranitelné skupiny, a tu vyváženost jsme tam hledali. Myslím si, že když se na ten konsolidační balíček podíváte jako na celek, tak je jasné, že se nám takovou podobu toho návrhu skutečně podařilo najít“.

Závěrem, to snad ani nemusím komentovat. Každý rozumně uvažující člověk nemůže s odpovědí premiéra Petra Fialy souhlasit. Hnutí SPD odmítá tzv. vládní konsolidační balíček a prosazujeme zrealizovat naše návrhy, na které ale Fialova vláda neslyší.

15. 9. 2023

Požadujeme po vládě konkrétní kroky ke snižování státního dluhu a inflace!

Současný stav naší ekonomiky je tristní a statistické údaje dokladují, že patříme mezi nejhorší v rámci unijních zemí. To ale naší vládě zřejmě vůbec nevadí, což potvrzuje i tím, že nemá připravené žádné plánované kroky na jeho zlepšení.    

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje počínání pětikoaliční vlády Petra Fialy, a to ve šech směrech. Současný kabinet nedělá téměř vůbec nic pro to, aby se našim občanům zvyšovala životní úroveň, rostly jejich příjmy a rozvíjela se naše ekonomika. Tato probruselská vláda má jiné priority a zcela zapomněla na naše občany. Těm naopak začala ztěžovat jejich každodenní život a přesunuje na ně další finanční zatížení pro jejich rodinné rozpočty. To se týká všech věkových skupin obyvatel. Příjemce důchodů okradla o jejich zákonné valorizace, nechce navýšit sociální dávky pro zdravotně postižené občany a těm, kteří jim poskytují nutnou péči a pracujícím chce zavést další odvody a zvýšit daně.

Poslanci za hnutí SPD v rámci každého jednání Poslanecké sněmovny navrhují zařadit na program jednání Sněmovny důležité body, ve kterých by se společně řešila současná neudržitelná ekonomická situace České republiky. Bylo tomu i na úterním jednání PS, kde jsme prostřednictvím našeho místopředsedy Radima Fialy navrhovali zařadit bod s názvem: „Informace vlády o vývoji státního dluhu a inflace a o opatřeních na jejich snižování“. Nechceme totiž přihlížet nečinnosti Fialovy vlády a požadujeme dostat odpovědi, jak to kabinet bude řešit, a aby nám představil konkrétní kroky a opatření vedoucí ke zlepšení tohoto stavu.

Na nepříznivý vývoj ekonomiky v České republice za období vlády Petra Fialy upozorňuje i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve své výroční zprávě za rok 2022. Uvádí se zde, že se česká ekonomika ještě nedokázala vrátit na předkrizové tempo růstu hospodářství z roku 2019, kdy naše ekonomika rostla tříprocentním tempem. V citované zprávě NKÚ se uvádí, že podle mezinárodního srovnání zaznamenaly tři čtvrtiny zemí Evropské unie vloni vyšší meziroční růst hrubého domácího produktu než Česká republika, která zaznamenala o 1,1 procentního bodu nižší meziroční růst, než je průměr Evropské unie, přičemž letos je tento trend na konkrétních číslech ještě horší. Už jsme v rámci Evropské unie v této veličině na posledním místě, stejně tak jako v propadu reálných mezd. 

Za hnutí SPD máme celou řadu návrhů, jak dosáhnout zlepšení situace. Fialova vláda ale zřejmě nic připraveného nemá, protože poslanci vládní pětikoalice na pokyn svých lídrů zamítli náš návrh, ostatně jako všechny další opoziční návrhy bodů do programu jednání schůze PS zařadit. Svědčí to pouze o tom, že současná vláda je nekompetentní, neschopná řídit náš stát a spoléhá se pouze na výběr daní od našich občanů, které neustále navyšuje (viz navrhovaná opatření obsažené ve vládním konsolidačním balíčku). Nejlepším řešením pro většinu našich občanů by bylo, kdyby už Fialova vláda skončila. Požadujeme demisi vlády.

13. 9. 2023

Bojujeme proti Migračnímu paktu EU a prosazujeme ochranu našich státních hranic!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

uděláme maximum pro to, aby se Fialově vládě nepodařilo rekordně zvýšit občanům daně. Fialova vláda opakovaně hanebně okrádá důchodce. SPD připravuje zákon, který umožňuje významné zvýšení důchodů. Stojíme proti okrádání občanů formou navýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Navrhujeme úplné zrušení koncesionářských poplatků. Odmítáme nákup 24 amerických stíhaček F-35, který vyjde daňové poplatníky na stovky miliard. Počet muslimských imigrantů v Evropě rapidně roste. Bojujeme proti Migračnímu paktu EU a prosazujeme ochranu našich státních hranic.

1. Uděláme maximum pro to, aby se Fialově vládě nepodařilo rekordně zvýšit občanům daně.

V minulém týdnu se ve Sněmovně ve druhém čtení projednával tzv. „konsolidační balíček", což je soubor vládních návrhů na změny v desítkách zákonů přinášející nejrozsáhlejší zvýšení všech typů daní a povinných pojistných odvodů v novodobé české historii. Poslanci hnutí SPD podrobili tyto vládní návrhy po dobu tří dnů kritice, jejíž součástí bylo představení a zdůvodnění více než třiceti našich pozměňovacích návrhů. Navrhujeme mimo jiné nezvyšovat daň z nemovitosti a sazbu sociálního pojištění živnostníků, nezvyšovat daň z přidané hodnoty u zboží a služeb základní denní potřeby, nerušit prorodinné daňové slevy, nezavádět nemocenské pojištění zaměstnanců, zachovat daňové osvobození zaměstnaneckých benefitů a státní podpory stavebního spoření, nesnižovat podíl obcí a krajů na vybraných daních, snížit daňové zatížení menších českých firem, a především na straně příjmů naopak konečně zdanit dividendy, které zahraniční korporace léta po stovkách miliard ročně vyvádějí z České republiky. Náš poslanecký klub udělá vše pro to, aby tato obsáhlá daňová reforma nebyla v podobě předložené vládou Petra Fialy schválena.

2. Fialova vláda opakovaně hanebně okrádá důchodce. SPD připravuje zákon, který umožňuje významné zvýšení důchodů.

Minulý týden ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) oznámil, že v rámci řádné valorizace vzrostou všechny důchody všech jejich příjemců od 1. ledna 2024 bez výjimky o pouhých 360 korun. U průměrného důchodu tedy půjde o jeho zvýšení o necelá dvě procenta, přičemž aktuální meziroční míra inflace je stále téměř devět procent. Reálné důchody všem jejich příjemcům tedy klesnou, což je trend, před kterým hnutí SPD dlouhodobě varuje. Ze strany Fialovy vlády jde již o třetí hrubý útok na důchodce v tomto roce: Prvním bylo protiústavní snížení mimořádných červnových valorizací a druhým nedávno prezidentem Pavlem podepsaný asociální zákon trvale snižující všechny řádné valorizace, rušící dosavadní mimořádné valorizace a významně zpřísňující a zhoršující předčasné starobní důchody. Fialova vláda opakovaně hanebně okrádá důchodce, kteří se nemohou bránit a kteří celý život poctivě pracovali pro Českou republiku! Hnutí SPD naopak pevně stojí za českými důchodci, brání jejich zákonná a ústavní práva a rovněž připravujeme návrh zákona, který by důchody od 1. ledna 2024 umožnil zvýšit významně více, než hodlá udělat Fialova vláda.

3. Stojíme proti okrádání občanů formou navýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Navrhujeme úplné zrušení koncesionářských poplatků.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) minulý týden oznámil, v rozporu s jeho loňským veřejným prohlášením, že vláda Petra Fialy (ODS) navrhne zvýšení koncesionářských poplatků od roku 2025 pro Českou televizi (ze 135 na 160 korun) a pro Český rozhlas (ze 45 na 55 korun). Výrazně (o 230 tisíc!) se má také zvýšit počet osob povinných tyto poplatky hradit. Jedná se o majitele počítačů, tabletů a mobilních telefonů, na kterých je možné rozhlasové a televizní vysílání přehrávat. Ze strany vlády jde o vrcholný projev drzosti a mocenské arogance a také o další lež, protože ministr kultury Baxa donedávna prohlašoval, že se koncesionářské poplatky zvyšovat nebudou. Přitom Česká televize má k dispozici od koncesionářů každoroční astronomický rozpočet v objemu přes sedm miliard korun, přičemž disponuje další téměř jednou miliardou korun příjmů z reklam, sponzoringu a podnikatelské činnosti. V SPD naprosto odmítáme, aby byli čeští občané dále nuceni pod hrozbou exekucí platit provládní a probruselskou propagandu takzvaných veřejnoprávních médií. Navrhujeme úplné zrušení koncesionářských poplatků a prosazujeme přeměnu České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkové organizace se zákonem pevně stanoveným rozpočtem a s hospodařením kontrolovaným Nejvyšším kontrolním úřadem. Žádáme, aby tato veřejnoprávní média občany objektivně informovala o dění v České republice a ve světě a umožnila nestrannou diskusi na základě objektivních analýz.

4. Odmítáme nákup 24 amerických stíhaček F-35, který vyjde daňové poplatníky na stovky miliard.

Hnutí SPD odmítá od samého počátku nákup 24 amerických stíhacích letounů F-35, který celkově vyjde daňové poplatníky na stovky miliard korun. Nyní po roce jednání se tento nákup blíží ke svému uskutečnění a vláda Petra Fialy o něm bude za pár týdnů rozhodovat. To vše za situace, kdy stávajících 14 švédských letounů JAS-39 Gripen má nalétáno pouhých 50 procent své životnosti, jejich pronájem končí v roce 2027 a švédská strana nám je nabízí po skončení pronájmu přenechat zdarma a k tomu nabízí jejich další modernizaci. Cena jedné stíhačky F-35 se aktuálně pohybuje okolo 160 milionů dolarů (3,5 miliardy korun), je tedy třikrát dražší než Gripen, je také velmi poruchová, ale zejména náklady na její provoz jsou astronomické, v porovnání s Gripenem několikanásobné. První kusy F-35 bychom dostali až v roce 2035 a jejich plný potenciál nikdy nevyužijeme. Hnutí SPD prosazuje moderní armádu orientovanou výhradně na obranu našeho území, ale díky politice současné vlády a stavu ekonomiky nás bez pochyby čekají těžké roky. Proto vyzýváme vládu Petra Fialy, aby od tohoto nákupu odstoupila.

5. Počet muslimských imigrantů v Evropě rapidně roste. Bojujeme proti Migračnímu paktu EU a prosazujeme ochranu našich státních hranic.

Počet žadatelů o azyl v Evropě se v první polovině roku opět meziročně zvýšil o 28 procent – na zhruba 519 tisíc osob. Při zachování současného trendu překročí počet nových imigrantů do konce letošního roku jeden milion osob. Nejčastěji žádají o azyl Syřané, Afghánci a Turci. Letošní počty imigrantů do Evropy se pohybují na úrovní vrcholu dosavadní migrační krize v letech 2015 a 2016, přičemž 41 procent letošních žádostí o azyl bylo vyřízeno kladně. Tyto údaje vyplývají z informací Agentury EU pro otázky azylu. Počet žádostí o azyl se meziročně zvýšil o 34 procent. Agentura EU pro otázky azylu již hovoří o tom, že některé členské státy jsou žádostmi imigrantů o azyl přetíženy. To považujeme za další projev tlaku na konečné schválení a spuštění nového Migračního paktu EU, který zavádí povinné roční kvóty na imigranty, způsob jejich přerozdělování po státech EU, anebo výpalné zhruba půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta. Tento pro ČR ničivý a zhoubný Migrační pakt v červnu odsouhlasil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), zatímco Poláci a Maďaři se snaží jeho finální přijetí a aplikaci do praxe zablokovat. Hnutí SPD tento Migrační pakt EU rezolutně odmítá a požadujeme ochranu našich státních hranic.

12. 9. 2023

Zásadně odmítáme navyšování koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu!

Fialova vláda, které dnes už zcela věří jen dvě procenta občanů, se snaží si všemi prostředky zajistit podporu svého vládního působení.

Vzhledem k tomu, že si je dobře vědoma síly médií, tak se rozhodla, že od roku 2025 navýší koncesionářský televizní poplatek o 25 korun na 160 korun měsíčně a rozhlasový vzroste o deset korun na 55 korun za měsíc. Tím chce podpořit vysílání veřejnoprávních médií, mezi které patří Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Ty jí zajišťují odvysílání převážně zpravodajských pořadů, s cílem působit na občany a přesvědčit je, že současná Fialova probruselská vláda si počíná velmi dobře.

V hnutí SPD zcela zásadně odmítáme tzv. velkou mediální novelu, která upravuje navýšení koncesionářských poplatků ČT a ČRo a rozšiřuje počet plátců. Nově budou televizní a rozhlasový poplatek platit ti, kteří disponují jakýmkoliv zařízením, které umožňuje příjem veřejnoprávních médií, tedy i mobilem, tabletem nebo počítačem. Nově bude také u firem zavedena platba podle počtu zaměstnanců. Tím se má počet poplatníků zvýšit zhruba o 230 tisíc.

Na této mediální novele se shodli minulý týden zástupci vládní koalice, což potvrdil následně na tiskové konferenci ministr kultury Martin Baxa (ODS). Ano, byl to právě Baxa, který ještě před rokem prohlašoval, že jejich vláda žádné koncesionářské poplatky zvyšovat nebude. To vše svědčí o tom, že naše nekompetentní vláda neplní své sliby a je zcela bezradná v řízení České republiky, které nevede k její prosperitě a spokojenosti občanů.

Proti navyšování rozpočtu České televize jsou i zástupci komerčních televizí, podle kterých by to znamenalo zvýšení nerovnováhy na trhu. Česká televize letos hospodaří s rozpočtem 7,4 miliardy korun a Český rozhlas s 2,3 miliardy korun. To vše platí naši občané, včetně půlmilionu voličů SPD, kteří odmítají jednostranně cílené zprávy ve zpravodajských pořadech, kdy zástupci opozice nedostávají tolik prostoru na prezentaci svých názorů, kolik by dostat měli.       

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje úroveň hospodaření a objektivitu vysílání veřejnoprávních médií. Zastáváme názor, že by se koncesionářské poplatky měly úplně zrušit a ČT a ČRo by se měly transformovat na státní příspěvkovou organizaci se zákonem pevně stanoveným rozpočtem a s hospodařením kontrolovaným Nejvyšším kontrolním úřadem.

8. 9. 2023

Čtyři z pěti občanů se obávají vládního daňového balíčku – SPD ho odmítá!

Další nehorázný krok Fialovy vlády proti všem našim občanům spočívá v opatřeních, které vládní pětikoalice na sílu protlačuje Poslaneckou sněmovnou v rámci daňového balíčku.

Současná vláda namísto toho, aby v této pro občany tíživé době jim pomáhala lépe zvládat těžké období, jim ještě jejich situaci ztěžuje. Tento nežádoucí stav potvrzují i zveřejněná data z provedeného srpnového průzkumu společnosti Generali Investments. Z celkového počtu tisíce respondentů (občanů České republiky) jich celkem 81 procent uvedlo, že se obávají dopadů tzv. konsolidačního balíčku, což pocítí ve svých peněženkách. Nejvíce se občané bojí navyšování DPH u vybraných produktů, komodit a služeb.    

Hnutí SPD už od samého počátku odmítá celý vládní daňový (tzv. konsolidační) balíček, neboť ve skutečnosti se jedná o nejrozsáhlejší zvýšení daní v historii samostatné České republiky. V balíčku představitelé vládnoucí pětikoalice například navrhují zvýšit všechny typy existujících daní a povinných pojistných odvodů. Nechceme vládní daňový balíček jako celek, ale když už je navržen a v Poslanecké sněmovně projednáván, tak se ho alespoň svými pozměňovacími návrhy snažíme zmírnit a některé návrhy zcela z vládní novely zákona, kterou se mění některé zákony v souvislosti s konsolidacích veřejných rozpočtů, vypustit.

Například navrhujeme z daňového balíčku vypustit zvyšování odvodů živnostníků na sociální pojištění a ustanovení a změny zákona vedoucí ke zrušení slevy na manžela (manželku), slevu na pracujícího studenta, slevu na umístění dítěte v předškolním zařízení (školkovné), a dále jakékoli úpravy a změny v nastavení systému daně z nemovitých věcí, změny sazby této daně, její indexaci a změny v mechanismu jejího výběru a rozpočtového určení. Ponechat navrhujeme v současném stavu zákona o rozpočtovém určení daní upravující podíl samosprávných celků, krajů a obcí, na vybraných daních z příjmu fyzických a právnických osob pro roky 2024 a 2025.

Navrhujeme také zrušit změnu „zákona o dani z přidané hodnoty“, také „změnu zákona o daních z příjmů“. Též požadujeme zrušení navrhovaného zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob z 19 na 21%. Zásadně odmítáme znovuzavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance. V současné době platí nemocenské pojištění za zaměstnance jeho zaměstnavatel. Vláda ale navrhuje, aby pojištění platili nově i zaměstnanci, a to ve výši 0,6 procent čisté mzdy.

Pozměňovací návrhy jsme podali i k nově stanoveným daním, kdy například nesouhlasíme se zvýšením daně z přidané hodnoty na 21 % u palivového dřeva, pilin, dřevěné štěpky a pelet. Jako paradox vnímáme například to, že vládní návrh vyčlenil ze snížené sazby ve stravovacích službách nealkoholické nápoje a zařadil je do sazby základní, což v reálu bude znamenat, že některé nealkoholické nápoje budou dražší než nápoje alkoholické.

V krátkosti jsem představil některé z našich pozměňovacích návrhů, pomocí kterých chceme zmírnit další finanční zátěž, chystanou na naše občany formou daňového balíčku. To, co předvádí Fialova vláda, nemá obdoby, a už je opravdu na čase, aby skončila. Bude-li hnutí SPD součástí příští vlády, tak se bude snažit zjednat v těchto věcech nápravu.

6. 9. 2023

Vláda pokračuje v extrémním zadlužování naší země – požadujeme demisi vlády!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

uděláme vše pro to, aby vládní daňový balíček rekordně zvyšující daně nebyl schválen. Obává se ho 81 procent občanů. Rozpočet na rok 2024 pokračuje v extrémním zadlužování naší země. Fialova vláda je naprosto nekompetentní. Prezident Petr Pavel se při podepsání zákona na snížení valorizací důchodů zachoval alibisticky. SPD je připravena podpořit návrh na zrušení tohoto zákona u Ústavního soudu. Tuzemská ekonomika má nejhorší růst v Evropě a směřujeme ke stagnaci. Čeští podnikatelé již premiérovi Fialovi nevěří a šest z deseti českých firem vidí budoucnost České republiky temně. Invaze imigrantů do Evropy zesiluje. EU vůbec není schopna ji zastavit.

1. Uděláme vše pro to, aby vládní daňový balíček rekordně zvyšující daně nebyl schválen. Obává se ho 81 procent občanů.

Na schůzi sněmovny v tomto týdnu začne druhé čtení takzvaného vládního konsolidačního balíčku, který je ve skutečnosti nejrozsáhlejším zvýšením daní v historii samostatné České republiky. Vláda Petra Fialy navrhuje například zvýšit všechny typy existujících daní a povinných pojistných odvodů – mimo jiné daň z nemovitosti, spotřební daň, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, daň z přidané hodnoty u mnoha druhů zboží a služeb, nemocenské pojištění, sociální pojištění živnostníků a některé další daně a odvody. Jde tedy čistě o snahu snižovat astronomický deficit státního rozpočtu zvyšováním daní, přestože vláda může šetřit jinde a jinak. Tohoto vládního daňového balíku se oprávněně obává 81 procent českých občanů, jak vyplývá z aktuálního průzkumu společnosti Generali Investments. Hnutí SPD udělá vše pro to, aby tento balíček nebyl v představené podobě schválen. Naši poslanci k němu podali více než 60 pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je ochránit příjmy a životní úroveň českých domácností a firem. Navrhujeme například zachovat daň z nemovitosti v současné výši, nerušit školkovné a daňové slevy na manžela, manželku a na pracujícího studenta, nezvyšovat sociální odvody živnostníkům, nesnižovat příjmy obcí a krajů, zachovat daňové osvobození státní podpory stavebního spoření i zaměstnaneckých benefitů a řadu dalších věcí na podporu slušných a pracujících občanů.

2. Rozpočet na rok 2024 pokračuje v extrémním zadlužování naší země. Fialova vláda je naprosto nekompetentní.

Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou (ODS) předložilo vládě návrh rozpočtu na příští rok, a to se schodkem ve výši 252 miliard korun. Navrhovaný deficit je o 42 miliard vyšší, než jaký slibovala Fialova vláda v květnu při představování tzv. ozdravného balíčku (210 miliard korun). Vláda musí konečnou podobu rozpočtového deficitu schválit do konce září. Na rok 2025 pak ministerstvo financí plánuje rozpočtový deficit v objemu 235 miliard korun. To by při dodržení letošního plánovaného deficitu znamenalo, že za čtyři roky svého působení zvýší Fialova vláda státní dluh celkem o 1,157 bilionu korun! Přičemž celkový státní dluh v polovině letošního roku překročil již tři biliony korun. Hlavním problémem deficitního státního rozpočtu je vysoká inflace, dlouhodobý pokles reálných mezd, ale zejména tempo zadlužování. Žádná vláda v historii nezadlužila zemi za svůj mandát tolik, jako ji zadlužuje ta současná. Fialova vláda nemá žádnou ekonomickou koncepci, její působení je charakteristické nahodilými a škodlivými opatřeními, která jdou navíc mnohdy proti sobě. Hnutí SPD má v oblasti fiskální a rozpočtové politiky jasno: je třeba výrazně snížit výdaje státu, zejména veškeré zbytné výdaje typu plateb a odvodů do zahraničí, vojenské pomoci Ukrajině, financování politických neziskových organizací či dotací privátním podnikatelským subjektům. Dále je třeba omezit objem předražených armádních nákupů v zahraničí. Na straně příjmů požadujeme zdanit dividendy vyváděné nadnárodními korporacemi z ČR do zahraničí. To jsou konkrétní návrhy snižující deficit v řádu 200 až 300 miliard korun. Hnutí SPD disponuje, na rozdíl od Fialovy pětikoalice, ve svých řadách mnoha odborníky, kteří budou schopni v příští vládě tyto a další návrhy realizovat v praxi.

3. Prezident Petr Pavel letos již podruhé vystoupil proti našim důchodcům a při podepsání zákona na snížení valorizací důchodů se zachoval alibisticky. SPD je připravena podpořit návrh na zrušení tohoto zákona u Ústavního soudu.

Prezident Petr Pavel minulý týden podepsal vládní návrh zákona na snížení řádných valorizací důchodů, zrušení mimořádných valorizací a na výrazné zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Stalo se tak pouze den poté, kdy prezident oznámil, že uvažuje o vetu tohoto zákona anebo o jeho podpisu později. Prezident republiky měl dostatek času na jasné stanovisko k zákonu o důchodovém pojištění a opět tak potvrdil, že v postojích k zásadním politickým tématům jedná alibisticky a chybí mu, na rozdíl od předcházejících dvou prezidentů, politická zkušenost. Prezident letos již podruhé aktivně vystoupil proti našim důchodcům. Poprvé tomu tak bylo v případě, kdy prezident podepsal vládní návrh na snížení červnové mimořádné valorizace důchodů, který byl dle našeho názoru v mnoha ohledech protiústavní. Hnutí SPD je připraveno aktivně se podílet na vypracování a podání návrhu na zrušení problematického a škodlivého zákona o snížení valorizací důchodů a zpřísnění podmínek předčasných důchodů k Ústavnímu soudu. Chráníme práva našich důchodců proti asociální vládě a prezidentovi!

4. Tuzemská ekonomika má nejhorší růst v Evropě a směřujeme ke stagnaci. Čeští podnikatelé již premiérovi Fialovi nevěří a šest z deseti českých firem vidí budoucnost České republiky temně.

Pokud stát nezačne investovat, stane se Česká republika skanzenem a přijde kolaps, obávají se společnosti v průzkumu podnikatelských svazů pro agenturu Ipsos a podle stejného průzkumu mohou za současnou situaci mimo jiné špatná rozhodnutí politiků. To je vysvědčení vlády Petra Fialy (ODS) které zaznělo minulý týden na konferenci „Česko na křižovatce – Vize a strategie pro dalších 30 let" ze strany podnikatelů. Další kritika směřovala na dlouhé povolovací procesy a chybějící státní vize. Tuzemská ekonomika má nejhorší růst v Evropě a podle dat z Českého statistického úřadu směřujeme ke stagnaci. Tuzemská ekonomika také podle Evropského statistického úřadu (Eurostat) jako jediná ze států Evropy stále nedosáhla předcovidové úrovně. Premiér Fiala hovořil o šesti oblastech, které mají naši zemi změnit. Mají to být doprava, energetická infrastruktura, jádro, lithium, čipy a trendy v informačních technologiích. Takže ODS měla premiéra od roku 1993 celkem 15 let a nyní, v roce 2023, v polovině svého vládního cyklu, přichází s „receptem“ vize pro budoucnost. Zatímco Polsko postavilo 2 700 kilometrů nových dálnic, u nás je to 260 kilometrů. Nemáme vysokorychlostní tratě, chybí infrastruktura, máme drahé energie, chybí jaderné bloky, přehrady. Vláda nemá jasnou energetickou koncepci a k tomu potřebnou infrastrukturu. Ve spoustě věcí se zaspalo. Pokud hnutí SPD bude v příští vládě, máme na rozdíl od vlády Petra Fialy dostatek odborníků, kteří jsou schopni tyto věci řešit ve prospěch zájmů České republiky a našich občanů.

5. Invaze imigrantů do Evropy zesiluje. EU vůbec není schopna ji zastavit.

Stále enormně rostou počty nelegálních imigrantů přicházejících do Evropy přes Středozemní moře. Od počátku roku tudy připlulo do Itálie 108 tisíc imigrantů, vloni jich bylo za stejné období 53 tisíc, v roce 2021 37 tisíc. Z toho je evidentní, že letošní dohoda EU-Tunisko absolutně nefunguje. Za pět týdnů, které uplynuly od uzavření této dohody, se zvýšil příliv imigrantů o 38 procent. Obdobná situace panuje i co se týče migrační dohody EU-Turecko. Nelegální imigrace ze severní Afriky do států EU tedy bude i nadále eskalovat. Profitovat na ni budou pašeráci imigrantů a vše zaplatí státy EU nejen ekonomicky, ale také ztrátou své vnitřní bezpečnosti a rozkladem tradičního hodnotového a společenského řádu pod tlakem islamizace, která masovou nelegální imigraci doprovází. Čím dál zřetelněji se tak ukazuje, že EU si není schopna s nelegální imigrací poradit na svých vnějších hranicích a problémy chce řešit pouze přerozdělováním imigrantů do jednotlivých členských států, i proti zájmům a vůli jejich občanů. To je ostatně hlavním obsahem Nového migračního paktu EU, který před prázdninami v Lucemburku odsouhlasil za ČR ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), čímž zásadně poškodil národní zájmy vlastní země. Nelegální imigraci musíme čelit ochranou vlastních státních hranic a výhradním uplatňováním vlastního azylového práva, nikoli prostřednictvím norem EU. Postoj EU k nelegální imigraci je jedním z hlavních důvodů, proč je pro ČR členství v této organizaci škodlivé a proč by o něm měli rozhodnout čeští občané v celostátním závazném referendu.

5. 9. 2023

Velmi nás těší zájem občanů o politiku prosazovanou hnutím SPD!

SPD je již druhé volební období zastoupeno jako politické vlastenecké hnutí v Poslanecké sněmovně. Vycházíme z našeho programu, který cílí na všechny naše slušné občany, pracující rodiny, mladé rodiny s dětmi, seniory a zdravotně postižené občany.   

Hnutí SPD bude vždy prosazovat takovou politiku, ze které budou profitovat všichni naši občané a prosperovat Česká republika. Jsme velmi znepokojeni tím, jak si počíná vládní pětikoalice v čele s předsedou vlády Petrem Fialou. Tato vláda činí taková opatření, které snižují životní úroveň občanů České republiky, kdy většina z nich má problémy vyjít se svými financemi v rámci svých domácností, a stále roste jejich počet závislých na sociálních dávkách. Dnes dospěla situace do takového stavu, že vládě Petra Fialy už nedůvěřuje drtivá většina občanů a žádá změnu. 

Jsme připraveni se podílet na příští vládě a hájit zájmy všech lidí, vycházeje z programu hnutí. Ve svém úsilí představovat náš program nepolevujeme a velmi nás těší zájem občanů, což nám potvrzuje jejich účast na našich demonstracích, besedách s poslanci konaných v rámci celé republiky, a také množství podpisů na peticích, které mají možnost občané podepsat u petičních stánků SPD.

Nejbližší demonstrace s názvem „LIDÉ PROTI VLÁDĚ“ je plánována na čtvrtek 21. září 2023 od 16 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Vystoupí zde vrcholní představitelé hnutí SPD v čele s předsedou hnutí Tomiem Okamurou a celá řada hostů. Lidé zde budou mít možnost podepsat petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy. Mezi další akce hnutí SPD patří pořádání petičních stánků, kde občané mohou tuto petice podepsat, jako tomu bylo například v sobotu v Nymburce při nymburském posvícení.

Zmíním ještě besedy s občany, o které je též velký zájem. V rámci Středočeského kraje se tento měsíc bude beseda konat 19. září 2023 od 17 hodin v Hudebním sále Domu kultury v Mladé Boleslavi, kde vystoupí poslanci R. Rozvoral, O. Černý a J.Foldyna. Další beseda proběhne dne 20. září 2023 od 16:30 hodin v hotelu Theresia v Kolíně, kde vystoupí poslanci R. Rozvoral, O. Černý a europoslanec I. David. Občané se budou moci zeptat na vše, co je zajímá. Hlavními tématy bude hanebné selhání Fialovy vlády, proč šetří vláda na důchodcích, nehorázné zdražování potravin, zvyšování daní a úpravy DPH, neuvážené zelené šílenosti a další aktuální věci, které všechny trápí.

Pro hnutí SPD jsou naši občané na prvním místě a vždy budou. V hnutí SPD sliby plníme a velmi si vážíme přízně občanů. Děkujeme.

1. 9. 2023

Ekonomické důsledky Fialovy vlády pociťují občané velmi negativně!

Ekonomická bilance vlády Petra Fialy, složená ze zástupců koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a koalice Pirátů a Starostů (Česká pirátská strana a Starostové a nezávislí) je tristní. Za vládnoucí působení, blížící se do poloviny volebního období, tato vláda způsobila, že se většině českých občanů snížila jejich životní úroveň a stále více z nich musí žádat v rámci zajištění svých domácností o sociální dávky.

Hnutí SPD od samého počátku nástupu Fialovy vlády kritizuje její kroky v tom, jak přistupuje k hospodaření naší republiky, kdy se v žádném případě nechová jako řádný hospodář, a svou nekompetentností a nečinností (hlavně v počátku vypuknutí energetické krize) způsobila, že se neustále prohlubuje státní dluh, vysoká inflace zpomaluje ekonomický růst a snižuje životní úroveň obyvatel. Za Fialovy vlády došlo k extrémnímu nárůstu spotřebitelských cen všech důležitých komodit, včetně potravin, pohonných hmot, elektřiny, zemního plynu a výrazně podražilo nájemné i další kategorie zboží a služeb. To vše se negativně dotýká všech našich občanů, kteří zažívají nejrozsáhlejší propad životní úrovně ze všech zemí v celé Evropské unii. Nikde jinde v unijních zemích se reálné příjmy nepropadají tolik jako v České republice, což potvrzují údaje Statistického úřadu Evropské unie, tzv. Eurostatu, kdy v prvním čtvrtletí letošního roku poklesly reálné příjmy českých občanů o 6,7 %. Průměr růstu mezd a platů v celé Evropské unii za toto období byl plus 5 procent, ale u nás jde o výrazný pokles (téměř sedm procent).

V 1. čtvrtletí roku 2023 činila průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 41.265 Kč, což je o 3.265 Kč (8,6 %) více než ve stejném období roku 2022, ale z důvodu, že se spotřebitelské ceny zvýšily za uvedené období o neuvěřitelných 16,4 %, tak reálně mzda klesla o 6,7 %.  Medián hrubé mzdy (hodnota nacházející se uprostřed všech mezd) činil 34.741 Kč. Nesmíme ale opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a záloha na daň z příjmu; následně je zaměstnanci vyplácena mzda čistá.

Tento nežádoucí stav pro Českou republiku je výslednicí několika faktorů, zejména pak souběhu vysoké inflace a dlouhodobě nízkých mezd. Příčinou dlouhodobě vysoké inflace je jednak rychle rostoucí deficit státního rozpočtu a rekordní růst státního dluhu, přičemž obojí je důsledkem katastrofální vládní, fiskální a rozpočtové politiky. Zodpovědnost za tento stav plně nese pětikoaliční Fialova vláda. K tomu všemu ještě vládní koalice chystá další opatření, které se negativně dotknou všech občanů, kdy prosadila novelu upravující výplatu budoucích důchodů a ke konečnému schválení se blíží vládní daňový balíček, který všem občanům zdraží jejich život.

Hnutí SPD je přesvědčeno, že už by Fialova vláda neměla dále znepříjemňovat život našim občanům a měla by skončit. Požadujeme demisi vlády.

30. 8. 2023

Hnutí SPD hájí zájmy našich občanů, kteří jsou pro nás absolutní prioritou!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

prosazujeme zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun a jeho pravidelnou valorizaci. Navrhujeme i další úpravy pro pomoc pracujícím rodinám s malými dětmi. Počet zadržených nelegálních imigrantů na našem území několikanásobně narůstá. V zájmu ochrany bezpečnosti českých občanů prosazujeme obnovení kontroly našich státních hranic. Budeme nadále tvrdě vystupovat proti vládnímu balíčku, který lidem rekordně zvyšuje daně. Senát snížením valorizace důchodů a zpřísněním podmínek pro získání předčasného důchodu prokázal svou zbytečnost. Je to hanebnost, ke které nebudeme mlčet. Vysoký poměr nezaměstnaných mladých lidí je důsledkem selhání Fialovy vlády, která nezajistila dostatečné kapacity na středních školách.

1. Prosazujeme zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun a jeho pravidelnou valorizaci. Navrhujeme i další úpravy pro pomoc pracujícím rodinám s malými dětmi.

Tento týden je na pořadu mimořádná schůze Sněmovny mimo jiné k rodičovskému příspěvku, náhradnímu výživnému a ke zrychlení oddlužení, což jsou významné priority politického programu hnutí SPD. Za aktuálně nejpodstatnější z nich považujeme úpravu rodičovského příspěvku. Vládní návrh na jeho zvýšení o 50 tisíc korun je opožděný a nedostatečný. My navrhujeme zvýšit jej o 100 tisíc korun, což odpovídá hodnotě růstu inflace od jeho posledního navýšení v roce 2020. Dále navrhujeme zakotvit do zákona i pravidelnou každoroční valorizaci rodičovského příspěvku o aktuální míru růstu inflace, aby jeho zvyšování nebylo pouze předmětem libovůle jakýchkoli vlád. Navrhneme i další úpravy, které by pomohly pracujícím rodinám s malými dětmi. Rodiny s předškolními dětmi jsou jednou ze sociálně a ekonomicky nejvíce ohrožených skupin občanů a Fialova vláda se je v rámci tzv. konsolidačního balíčku chystá ještě dále výrazně poškodit, když jim plánuje zrušit důležité daňové slevy, školkovné a slevu na manželku či manžela. To ohrozí i budoucí porodnost, jejíž výše je základem udržitelnosti důchodového systému. Pro hnutí SPD je rodina na 1. místě!

2. Počet zadržených nelegálních imigrantů na našem území několikanásobně narůstá. Prosazujeme obnovení kontrol na hranicích.

Podle aktuálních údajů cizinecké policie se v ČR opět zvyšuje počet zadržených nelegálních imigrantů. Jen za měsíc červenec bylo na našem území zadrženo 382 nelegálních imigrantů, což je třikrát více než v dubnu. Počty zachycených imigrantů, kteří většinou přes ČR projíždějí dále do Německa, narůstají meziměsíčně o stovky osob, přičemž policisté předvídají další zhoršení situace. Tento stav přináší pro ČR a její ob