SPD

"Pesimismus a skepse nevadí.
Lepší je ale hýřit optimismem!"

podpis

ODVÁŽNĚ A VLASTENECKY KE ZMĚNĚ PRO PŘÍMOU DEMOKRACII, VYMAHATELNOU ODPOVĚDNOST POLITIKŮ A NÁRODNÍ ZÁJMY!

Je žádoucí ctít takové hodnoty, jako je svoboda, demokracie, solidarita, spravedlnost, rodina a zodpovědnost k příštím generacím!

Je žádoucí vždy a na prvním místě prosazovat zájmy České republiky a českých občanů!

Je žádoucí mít úctu k národním symbolům, je žádoucí si vážit své České republiky, chránit ji, řádně o ní pečovat a být hrdi na to, že jsme Češi a že jsme se tu narodili! Zároveň mějme úctu i ke všem ostatním národům!

Je žádoucí být svědomitější a odpovědnější ke své rodné zemi a tím pádem ke svým daním, které jí odvádíme a kterých opravdu není málo! Naše rodná země, jsou naše daně a naopak! Jen my sami musíme rozhodovat o tom, na co se naše peníze použijí! Proto musíme v každých volbách vybírat vždy jen odpovědné politické zástupce, kteří budou spravovat naše finance s péčí řádného hospodáře!

V rámci svého vlasteneckého politického poslání budu prosazovat:

 • Radikální změnu politického sytému s co největším posílením přímé demokracie, aby měl vždy konečné slovo pouze občan.
 • Zavedení přímé volby poslanců, hejtmanů a starostů.
 • Prosazení zákona o referendu, který by občanům v případě potřeby umožnil vymoci žádané změny.
 • Možnost odvolat jakéhokoli politika prostřednictvím referenda.
 • Zavedení adresné trestní a hmotné odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy.
 • Ústavní brzdu bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování země, cílem jsou vyrovnané veřejné rozpočty s legislativou podle švýcarského vzoru.
 • Důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné.
 • Zákon o prokázání původu majetku.
 • Přijetí zákona proti lichvě.
 • Konec zvyšování daní. Odklad na daňové změny po dobu tří let.
 • Podporu živnostníků a podnikatelů.
 • Právo a spravedlnost. Ochranu svobody, rodinných hodnot a bezpečí občanů.
 • Investice do školství, sportu, vědy a výzkumu, jelikož je to ta nejlepší investice.
 • Spravedlivý sociální a důchodový systém.
 • Funkční a transparentní zdravotnictví.
 • Investice do kultury s cílem rozvoje cestovního ruchu, ochrany národního kulturního dědictví a propagace českého umu ve světě.
 • Zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky s podporou malých a začínajících zemědělců a rodinných farem.
 • Referendum o vystoupení České republiky z EU. Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce. Evropu bez zbytečné byrokracie, nesmyslných regulací a nespravedlivého přerozdělování.
 • Přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechci zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod náboženských fanatiků.

Prosazuji zásadní ústavní, politické a legislativní změny. Považuji za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu ekonomické krize, hlubokých dluhů a vysokých daní. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v demokracii. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za své daně dostanou důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody.

Nahlas říkám, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegium. Jsem proti imigraci nepřizpůsobivých cizinců. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Je naše a nestyďme se podle toho chovat. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobří vlastenci. Važme si všech jiných národů a chtějme, aby si oni také stejně vážili nás.

Nejdůležitějším politickým tématem je pro mě přímá demokracie, která dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou a tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém. Z toho je patrné, že tou pravou demokracií, jejíž pojem pochází z řeckého (demokratía), „vláda lidu“, složeného z (demos) lid a (kratos) vládnout je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí na navrhování a přijímání zákonů, kterými se jejich společnost řídí. Důležité je, aby to bylo přímou formou a to tak, jak to již několik desetiletí senzačně funguje ve Švýcarsku. Tedy v zemi, kde neexistují vnitřní konflikty a to i přes to, že zde žijí lidé mluvící několika jazyky (němčina, italština, francouzština a další) a tím pádem vyznávající různou kulturu i náboženství (katolické a protestantské).

Švýcarský systém přímé demokracie je založen na stmelujícím principu pro občany a na vyvážené kombinaci držených, sdílených a delegovaných pravomocí na třech úrovních státní správy a to na úrovni obce, kantonu a federace. Díky těmto principům existuje Švýcarská konfederace v pohodě a bez větších problémů již více než sedm set let. Základním pilířem této demokracie je systém referend, ve kterých se občané vyjadřují k navrženým zákonům (lidové veto), které je nepovinné a je možné buď na základě iniciativy občanů, nebo na základě iniciativy kantonů. Dále je zde povinné ústavodárné referendum, jelikož žádná úprava ústavy není možná bez lidového hlasování. Povinně musí být v referendu schváleny také mezinárodní smlouvy. Dalším referendem je takzvaná lidová iniciativa, která umožňuje libovolné skupině voličů navrhnout celkovou nebo částečnou revizi ústavy. Referenda a iniciativy existují na všech třech úrovních, tedy na úrovni obce, kantonu i federace.

Takže co je základním principem demokracie? Demokracie musí být chápána jako nástroj individuálního a kolektivního sebeurčení a tím i individuální a kolektivní svobody na základě lidových referend na všech úrovních státní správy! Teprve potom můžeme mluvit o pravé demokracii!

Pokud by v evropských státech existoval systém přímé demokracie s odvolatelností, hmotnou, trestní a osobní odpovědností politiků, po které volám, nikdy by nedošlo k takovému imigračnímu šílenství, kterým si teď procházíme.

Je to proto, že by si všichni vedoucí politici velice rozmysleli páchat zlo proti drtivé většině obyvatel. Nenazývali bychom je multi-kulti, jelikož žádné multi-kulti by nebylo. Pokud by totiž nad politiky visel Damoklův meč v podobě jejich možné odvolatelnosti, Merkelová, Juncker ani Dienstbier by si nedovolili říkat to, co v současné době plácají a dělat to, co páchají. No, a pokud by si přeci jen stáli za svým, lidé by jim to ihned spočítali.

Tento skvělý politický systém by si náramně poradil i s celou Evropskou unií jako takovou, jelikož ta by v takovéto podobě nemohla ani existovat. Nikdy by totiž nemohl vzniknout orgán, který není volený občany. Ano mám na mysli Evropskou komisi, která má jako jediný orgán v celém tom evropském aparátu legislativní monopol, jelikož jako jediná instituce EU může navrhovat právní předpisy a nařízení. Do této komise nejsou evropští komisaři voleni, nýbrž jsou pouze jmenováni vládami své konkrétní země. Voleni jsou pouze poslanci Evropského parlamentu, kteří ale žádné legislativní návrhy nepředkládají. Europoslanci pouze schvalují předpisy navržené Evropskou komisí, kterou nikdo nezvolil, ale jen striktně najmenoval.

Pokud to v instituci, jakou je Evropská unie, funguje takto nedemokraticky, nedivme se, že si z nás všichni ti zrádci Evropy stále dokola dělají legraci a mají nás za ovce, které poslušně odvádějí stále se zvyšující daně, aby nás za ně mohli postupně zaprodat a následně zničit. To jim ale nesmíme v žádném případě dovolit a je jen na nás všech, abychom Evropu ještě, když to jde, změnou systému zachránili.

Jmenuji se Radek Rozvoral a narodil jsem se 28.6.1967 v Nymburce.

Žiji v rodinném domě v obci Všechlapy u Nymburka, kde jsem již od roku 2006 zastupitelem obce, od roku 2014 jejím místostarostou a od roku 2003 předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol.

Po absolvování základní školy jsem vystudoval čtyřletý učební obor s maturitou Mechanik strojů a zařízení v ČKD Praha. Maturitu jsem úspěšně složil v roce 1985.

Po dvouleté základní vojenské službě jsem pracoval jako údržbář v ČKD Praha, závod Slévárny. V roce 1991 jsem nastoupil do služebního poměru k Policii České republiky, jejíž řady jsem opustil na vlastní žádost v roce 1995 a to vzhledem k tomu, že mi nebylo umožněno pracovat v agendě na dopravním inspektorátu.

V roce 1996 jsem se dvěma společníky založil obchodní společnost PLAST spol. s r.o. v České Lípě, která dodává stavebním firmám kompletní sortiment materiálů na rozvod tlakové vody, kanalizace a plynu. V této společnosti od jejího založení pracuji jako jednatel a ekonomický ředitel.

Mým největším koníčkem je sport, který i aktivně provozuji. Hraji fotbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, rád lyžuji atd. Velice rád si poslechnu dobrou rockovou muziku (Kabát, Bon Jovi a další).

Jsem rozvedený a mám dospělého vysokoškolsky vzdělaného syna.

Od léta roku 2013 spolupracuji s Tomiem Okamurou a dne 16.6.2015 jsem se stal členem politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). 4.8.2015 jsem byl na členské konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie zvolen členem předsednictva hnutí a 2.4.2016 předsedou Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje. Na podzim roku 2017 jsem ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamantu České republiky získal od voličů poslanecký mandát, čímž jsem se 21.10.2017 stal poslancem PS PČR, čehož si nesmírně vážím a je to pro mě velká čest. Budu se snažit dělat vše pro to, aby bylo politické hnutí SPD úspěšné a abychom v Poslanecké sněmovně prosadili co nejvíce bodů z našeho vlasteneckého programu pro přímou demokracii, patriotismus, vymahatelnou odpovědnost politiků a za národní zájmy.

Jsem celoživotní optimista a vlastenec prosazující svobodu a přímou demokracii, který má odpor k násilí, smysl pro humor a pro zodpovědnost.

Na první stránku tohoto webu jsem umístil svůj citát: „Pesimismus a skepse nevadí. Lepší je ale hýřit optimismem!“

Je známo, že my Češi jsme spíše v životě skeptičtí a pesimističtí, než ostatní národy a já bych tímto sloganem chtěl na co nejvíce z Vás apelovat, abychom tím optimismem všichni anebo alespoň co nejvíce z nás hýřili a ze života se radovali. Jsme tu přeci jen pouze na návštěvě, tak si pojďme život užívat těmi největšími doušky, co to jen jde. Každý den žijme naplno a tak, jako by byl poslední, ale zároveň ve vší slušnosti, pokoře a tak, abychom se za své činy nemuseli stydět.

3.4.2020

Na Evropskou unii se nelze v krizových situacích spolehnout!

Evropská unie v boji proti koronavirové pandemii zcela selhala a nechala dopustit, aby se situace v některých unijních zemích dostala tam, kde se teď nachází, viz Itálie a Španělsko. Této situaci měla stůj co stůj zabránit.

Více v mém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz na aktuální politická témata, které v současné době rezonují ve společnosti:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Selhali-U-pristich-voleb-si-vzpomente-jak-vam-EU-pomohla-vybizi-Rozvoral-z-SPD-A-predvida-trvale-zmeny-619124

1. Jen co premiér Andrej Babiš oznámil, že chce nouzový stav v Česku prodloužit o dalších 30 dní, se ozvali mnozí, kterým to vadí. „To může způsobit katastrofu a uvrhne to tisíce lidí do existenční nouze. Zničí to lidi, kteří byli nezávislí na státu. Množství závislých se zvýší. To se mu určitě líbí,“ napsal šéfredaktor Fora24 Pavel Šafr. Souhlasíte, že za tím je (i) upevňování moci současné vlády?

Současná situace v České republice v souvislosti s koronavirovou pandemií je velmi vážná a naneštěstí ještě nedospěla svého vrcholu. Dále - dle odborníků - se můžeme obávat následné druhé a intenzivnější vlny, která by mohla přinést ještě větší počty nakažených a naneštěstí i lidí, kteří této zákeřné nemoci podlehnou. Stát musí učinit vše, aby k tomuto scénáři nedošlo, abychom se vyhnuli situaci, jaká je např. v Itálii nebo ve Španělsku. Život a zdraví našich občanů je tou nejdůležitější prioritou, a proto vyhodnotí-li fundovaní odborníci, že je to zapotřebí, tak to zajisté podpoříme. Současně se musí stát postarat o všechny své občany, aby se nedostali do existenční nouze. Tomu je naše hnutí SPD nápomocno a zajisté podpoří a určitě připraví takové návrhy zákonů, které takto ohroženým občanům pomůžou.      

2. Na premiéra Babiše se snesla kritika za to, že na důležitých místech, jakými jsou nemocnice nebo domovy důchodců, chybí ochranné prostředky. Kvůli tomu jsou na životech ohroženi klienti i zaměstnanci těchto zařízení. Babiš se mezitím na Twitteru pochlubil, jak vše zvládáme výborně, a vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby český postup s rouškami pro každého sdílel. Problém je v tom, že roušky si lidé ušili sami. Je to v pořádku?

Premiér Babiš chtěl vše v počátcích řídit z pozice nejvyššího manažera, což byla chyba. Právě v počátcích stát nezajistil potřebné zdroje na zvládání této mimořádné situace a vázla koordinace jednotlivých ministerstev, a to od komunikace spočívající v předávání si informací až po realizaci jednotlivých činností, jako například rozvoz zdravotnického materiálu dle priorit. Premiér Babiš se stále chová především jako manažer a v rámci svého politického marketinku chce z každé situace vytěžit co nejvíce. Dle mého názoru to je nevhodné a spíše by měl děkovat našim občanům, kteří vzali pomoc našemu státu do svých rukou a začali pomáhat, např. tím, že začali šít ochranné roušky, vyvíjet nové technologie výroby respirátorů apod.

3. Na sociálních sítích se rozhořel boj mezi Adamem Vojtěchem a Janem Hamáčkem o to, kdo má domovům seniorů dodávat zdravotnické pomůcky. Vypovídá podle vás hádka na Twitteru něco o současné vládě?

Všechny činnosti by měl řídit Ústřední krizový štáb, který následně přenáší úkoly na podřízené krizové štáby (ministerstva, krajské úřady atd.). Členové tohoto krizového štábu by měli vystupovat jako nejvyšší odborníci, kteří vydávají rozhodnutí na základě vyhodnocení všech relevantních informací a vyžadují okamžité plnění. Tudíž by se ani neměli zabývat politickou propagací, na to prostě v této době není čas. Ve věci boje na sociálních sítích mezi Adamem Vojtěchem a Janem Hamáčkem všichni dobře víme, kolikrát už ČSSD napadla výroky svých vrcholných politiků svého koaličního partnera. To svědčí o dodržování etických zásad u konkrétních osob. ČSSD je v rozkladu, je důvodné podezření, že se na MPSV v čele s ministryní Maláčovou zpronevěřily miliony v neprůhledných IT zakázkách a tak se snaží využít této situace ke svému zviditelnění. To hnutí SPD zásadně odmítá. 

4. Hlavním tématem současné koronavirové krize v České republice se začínají stávat senioři. Stomatolog a politický komentátor Miroslav Macek tvrdí, že kdybychom nechali epidemii koronaviru proběhnout běžným způsobem, brzy by si oddechlo celé Česko. Jde podle vás o návrh, kterým bychom se měli vážně zabývat?

Rozhodně s tímto tvrzením nesouhlasím. Nevíme, co nemoc COVID-19 obnáší a jaké má následky. Proto musíme zabezpečit ochranu všech našich obyvatel, včetně seniorů, kteří jsou naneštěstí ke svému zdravotnímu stavu tou nejohroženější skupinou, Vždyť se jedná o naše rodiče, prarodiče a zabezpečení jejich ochrany je naše povinnost. 

5. „My hlavně musíme testovat všechny, kdo se jen chtějí přiblížit k seniorům. Nejsem testovaný, tak nenavštívím své rodiče, tak to je,“ napsal prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Je to podle vás návrh, kterým by se případně měla vláda zabývat?

Senioři jsou tou nejohroženější skupinou a proto k nim tak musíme přistupovat. Vždyť i my všichni budeme jednou seniory a budeme od státu vyžadovat, aby se o nás po všech stránkách postaral. Určitě by měl návrh pana Šmuclera vyhodnotit Ústřední krizový štáb se svými odborníky.

6. Vedou se spory o peníze, které měla EU poslat Česku na pomoc v boji s koronavirem. Celkem 32,6 miliardy korun mělo být podle premiéra Babiše přiklepnuto Česku už dříve, bez ohledu na pandemii. Někteří europoslanci ovšem upozorňují, že Unie tyto peníze uvolnila vzhledem k situaci rychleji a také zjednodušila jejich případné využití. Je to tedy pomoc, kterou potřebujeme, nebo Unie v této situaci selhala a pomoc měla být výraznější?

Evropská unie v boji proti koronavirové pandemii zcela selhala a nechala dopustit, aby se situace v některých unijních zemích dostala tam, kde se teď nachází, viz Itálie a Španělsko. Této situaci měli vrcholní představitelé EU zabránit nebo ji alespoň co nejvíce eliminovat všemi dostupnými prostředky, bez ohledu na výši finančních prostředků. Vždyť ještě před několika dny kritizovala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová státy východní Evropy za uzavírání svých hranic, aby následně vydala prohlášení, že EU situaci s koronavirem podcenila a nakonec uzavřela Schengen na jeden měsíc.

7. Ozývá se i argument ve prospěch Evropské unie, že sedmadvacítka nemá přímé pravomoci nad zdravotnictvím, takže více pomoci nemůže. Je to pravda? A bylo by lepší, kdyby bylo zdravotnictví v Unii řízeno centrálně?

Zde se jedná o celkový přístup Evropské unie k zabránění rozšíření koronavirové pandemie v unijních zemích. Pevně věřím, že si obyvatelé členských zemí EU sami dokáží vyhodnotit pomoc EU v boji s touto zákeřnou nemocí a dospějí k názoru, že se na EU nelze v krizových situacích spolehnout a zohlední to v nadcházejících volbách ve svých zemích, kdy podpoří ty strany, které jsou pro ukončení projektu Evropské unie a její nahrazení spolupráce suverénních a nezávislých národních států Evropy na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz.

8. Až překonáme pandemii, musíme zahájit kritickou diskusi o vztazích v EU, zlobí se rakouský kancléř Sebastian Kurz. Až jeho osobní nátlak na kancléřku Angelu Merkelovou totiž pomohl vpustit na rakouské území kamiony vezoucí ochranné pomůcky pro tamní zdravotníky. Je podle vás v pořádku, že si státy v této těžké chvíli navzájem blokují životně důležité dodávky? A je Kurzem navrhovaná debata namístě?

I zde vidíme, že EU zásadně selhala a každý stát se musí postarat hlavně sám o sebe. Musíme domluvit mezistátní spolupráci mezi suverénními státy i bez dohledu vrchnosti z Bruselu. Naše hnutí rozhodně podporuje humanitární pomoc, a to všem potřebným státům. To se týká jak Rakouska, tak Německa. Prioritně ale prosazujeme pro Českou republiku humanitární spolupráci v rámci projektu V4 a v souvislosti s možnostmi našeho státu. Vždy ale musí být zajištěna soběstačnost všech důležitých komodit pro naše občany.

9. Přežije podle vás současnou pandemii i Schengen jako takový?

K názoru na Evropskou unii jsem se vyjádřil v předchozích otázkách a pevně věřím, že projekt Evropské unie se blíží ke svému zániku. To ale neznamená, že nebudeme chtít spolupracovat s ostatními zeměmi. Hnutí SPD je pro obnovení střežení našich státních hranic v určitém, předem schváleném režimu. Buďme obezřetní a mějme na paměti, že nelegální imigrace bude v Evropě stále pokračovat. Proto musí mít náš stát pod kontrolou, jaké osoby pobývají na území naší republiky. Moje odpověď na Schengen zní, že jeho taková podoba, jako byla před pandemií, už v budoucnu nebude.

2.4.2020

Odmítáme snahu předsedkyně Evropské komise o zrušení uzavření hranic!

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v rozhovoru pro agenturu DPA uvedla, že Evropská komise připravuje společnou strategii, jak co nejrychleji zrušit uzavření hranic mezi státy EU. To je vzhledem k současné situaci koronavirové pandemie v unijních zemích zcela nepochopitelné a trestuhodné. 

Hnutí SPD odsuzuje výrok Ursuly von der Leyenové, že uzavření hranic jednotlivých unijních států z důvodu zamezení šíření koronavirové pandemie bylo nesprávné. Její současné aktivity cílící k co nejrychlejšímu zrušení uzavření hranic mezi státy EU jsou nejen nepochopitelné, ale s ohledem na její pozici předsedkyně Evropské komise trestuhodné, neboť zcela záměrně Leyenové nejde o život a zdraví unijních občanů, ale jen o udržení nepovedeného projektu, kterým Evropská unie je.

Ursula von der Leyenová, jednašedesátiletá německá křesťansko-demokratická politička, zastává funkci předsedkyně Evropské komise od prosince 2019. V letech 2005 až 2019 působila v ministerských pozicích ve spolkových vládách Angely Merkelové. Podle týdeníku Die Zeit způsobila v roce 2016 velký rozruch kolem své osoby, kdy Hannoverská lékařská fakulta našla v její disertační práci řadu chyb. Ursula von der Leyenová dostala od vedení fakulty povoleno uchovat si doktorát, ačkoli její dizertační práce obsahovala plagiátorství. V souvislosti s rozhodnutím fakulty nebyla ani odvolána z ministerské pozice. Bylo to politické rozhodnutí, ale zajisté mnohé vypovídá o morálních hodnotách této političky.

„Uzavírání hranic jednotlivými členskými státy koronavirus nezastavilo, naopak uškodilo mnoha firmám a přerušilo dodavatelské řetězce v Evropě,“ řekla von der Leyenová v rozhovoru pro DPA. Dále uvedla, že se kvůli krizi způsobené koronavirem obává o soudružnost Evropské unie. Schengenský prostor bez kontrol na vnitřních hranicích mezi státy se ocitl v kritické situaci, a z tohoto důvodu se podle ní EK rozhodla co nejrychleji připravit společnou strategii, jak co nejdříve zrušit omezení přeshraničního pohybu. Proto předsedkyně EK uvedla, že zadala komisi úkol vypracovat strategii na uvolnění přeshraničního pohybu i plán na hospodářskou obnovu.

Hlavní mluvčí předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové Eric Mamer též uvedl, že koronární virus se nyní dostal do všech členských států a proto není uzavření hranic nutně nejlepším způsobem, jak omezit jeho šíření. Už začátkem března německý ministr zdravotnictví Jens Spahn (CDU) vystoupil proti uzavření hranic v Německu. Naopak bavorský zemský premiér Markus Söder kritizoval Ursulu von der Leyenovou, že Evropská komise krizi kolem koronaviru nezvládá a obvinil komisi EU z nečinnosti v koronové krizi. "Ve skutečnosti by tato krize byla nyní hodinou Evropy a hodinou Evropské komise, ale v Bruselu panuje podivné ticho," řekl šéf CSU pro německý týdeník Der Spiegel.

Hnutí SPD stoprocentně věří, že uzavření hranic jednotlivých unijních států velmi pomohlo v zamezení šíření koronaviru a tím i k ochraně zdraví a života občanů, což považujeme za nejdůležitější. Nehledě na to platí, že hranice pro volný pohyb zboží uzavřené nejsou. Ursula von der Leyenová by měla okamžitě odstoupit ze své pozice předsedkyně EK, neboť svými rozhodnutími ohrožuje všechny občany Evropské unie. Nepřipustíme, aby představitelé EU rozhodovali o osudu našich občanů a proto prosazujeme vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie.

1.4.2020

V první řadě se musíme spoléhat sami na sebe, a nikoliv na EU a NATO!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že EU ve skutečnosti žádné prostředky pro ČR na boj s koronavirem nenavýšila. Hnutí SPD konstruktivně spolupracuje na řešení problémů vzniklých kvůli pandemii a podporuje opatření důležitá  pro její zastavení. Je nehorázné, že Evropská unie chce otevřít hranice mezi členskými státy EU. Podle nás přišel i čas ke konkrétním krokům k obnovení potravinové bezpečnosti ČR navzdory EU. Současná krize v souvislosti s pandemií koronaviru jasně ukazuje, že se musíme v otázkách bezpečnosti a obrany v první řadě spoléhat sami na sebe, a nikoliv na EU a NATO.

1. EU ve skutečnosti žádné prostředky pro ČR na boj s koronavirem nenavýšila.

Dne 16.3. se v médiích objevila mylná informace, že EU navýšila prostředky z fondů EU pro Českou republiku o zhruba jednu miliardu eur na pomoc v boji s nákazou Covid-19. EU pouze přejmenovala již přidělené finanční prostředky, aby vyvolala dojem, že pomáhá národním státům. Nepravdivou zprávu okamžitě využila média sloužící agitaci EU, jako Forum24 nebo Deník N, k pomlouvačným útokům na hnutí SPD a europoslance za hnutí SPD Ivana Davida. Bublina splaskla, když pravdu přiznalo i Ministerstvo financí ČR. Celá věc ukazuje licoměrnost EU a také provázanost elit EU na řadu médií, která plní úkoly v potlačování vlasteneckých politických sil v jednotlivých zemích.

2. Hnutí SPD konstruktivně spolupracuje na řešení problémů vzniklých kvůli pandemii.

Hnutí SPD podpořilo na jednání Sněmovny návrhy vlády směřující k řešení naléhavých problémů v souvislosti s pandemií, včetně zvýšení deficitu v roce 2020 ze 40 miliard na 200 miliard. Návrhy vlády v oblasti odložení plateb daní a odpuštění zákonných odvodů vychází z našich návrhů. Hnutí SPD nepolitikaří a  konstruktivně jedná s vládou na řešení krize. Naopak tvrdě tlačíme vládu k dalším krokům, které se týkají odkladu splátek úvěrů včetně hypoték a ochraně lidí před exekucí v případě náhlého propadu příjmů. Dopad krize se bude týkat celé společnosti. Jsou nutné kroky, které ochrání občany před pádem do bídy a beznaděje. K pocitu bezpečí totiž patří i bezpečí sociální, a to musíme chránit. Taková je politika a program hnutí SPD. Navrhujeme ukončení nepotřebných armádních nákupů, inkluze, konec zneužívání dávek nepřizpůsobivými, navrácení vojáků z Afghánistánu, ukončení financování politických neziskových organizací, zdanění vyvádění dividend, omezení plateb za předraženou elektřinu tzv. solárním baronům atd. Dohromady by jen tyto úspory a návrhy SPD do rozpočtu přinesly desítky miliard korun, které může stát ihned přesunout směrem ke slušným a pracujícím lidem. 

3. Hnutí SPD podporuje opatření důležitá pro zastavení pandemie koronaviru.

Hnutí SPD podporuje opatření důležitá pro zastavení pandemie koronaviru. Na základě výzvy premiéra jsme navrhli za člena krizového štábu plukovníka v.v. a poslance Ing. Radovana Vícha, který je mezinárodně uznávaný odborník na civilní krizové řízení. Bohužel pan premiér zatím mlčí a zdá se, že jeho výzva nebyla myšlena vážně. Pokud znovu projeví zájem, jsme připraveni převzít tento díl odpovědnosti. 

4. Je nehorázné, že Evropská unie chce otevřít hranice mezi členskými státy EU.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se kvůli krizi způsobené koronavirem obává o soudružnost EU. Podle ní uzavření hranic řadou členských států poškodilo podniky a koronavirus stejně nezastavilo. EK připravuje společnou strategii, jak co nejrychleji omezení přeshraničního pohybu zrušit. To je skandální! Přitom EU nejdříve státy plísnila za uzavírání svých hranic, aby následně vydala prohlášení, že EU situaci s koronavirem podcenila a nakonec uzavřela Schengen na jeden měsíc. EU ani nebyla schopna pomoci Itálii, na kterou dopadá pandemie koronaviru v Evropě nejvíce. Itálii naopak aktivně pomáhá Rusko, Čína a dokonce Kuba. Ursula von der Leyenová také používá nepravdivé argumenty, protože převoz zboží přes hranice omezen není a tato klíčová část volného hospodářského prostoru nadále pokračuje. Ostatní volný pohyb v současné době není žádoucí, a byl proto omezen. Hnutí SPD je přesvědčeno, že EU v otázce koronaviru zcela selhala.

5. Přišel čas ke konkrétním krokům k obnovení potravinové bezpečnosti ČR navzdory EU.

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura interpeloval ministra zemědělství ve věci potravinové bezpečnosti ČR. Nejsme žádní panikáři, ale je nutná odpovědná analýza a přehodnocení diktátu EU v oblasti zemědělské a potravinové politiky. Sekundární  dopady pandemie budou rozsáhlé a mohou se týkat i producentů potravin. Nesmí se opakovat situace s vybavením zdravotnickým materiálem a přišel čas ke konkrétním krokům k obnovení potravinové bezpečnosti a soběstačnosti ČR navzdory EU. ČR musí začít budovat maximální soběstačnost ve všech strategických komoditách, jako jsou potraviny, energetika nebo zdravotnické potřeby a léky. 

6. Současná krize v souvislosti s pandemií koronaviru jasně ukazuje, že se musíme v otázkách bezpečnosti a obrany v první řadě spoléhat sami na sebe, a nikoliv na EU a NATO.

Armáda v tichosti stáhla minulý týden vojáky z Iráku. Zdůvodnila to výrazným omezením operačních úkolů, bezpečnostními hrozbami, epidemií koronaviru a plánovanou restrukturalizací mise. Hnutí SPD toto rozhodnutí vítá. Podle našeho názoru by ale stažení našich vojáků nemělo být dočasné, ale trvalé. Je potřeba v současné době stáhnout vojáky ze všech zahraničních operací. Naše vojáky nyní potřebujeme v naší zemi, aby zde plnili své úkoly. Rezort ministerstva obrany k dnešnímu dni také eviduje několik vojáků nakažených koronavirem a téměř tisíc je v této souvislosti v karanténě. Vojáci posilují složky IZS, ale plní i vlastní úkoly a další vojáci jsou součástí odběrných míst v krajích. Více než dva tisíce vojáků je vyčleněno na posílení Policie ČR pro ostrahu hraničních přechodů a nikdo neví, na jak dlouho. Je zde akutní nedostatek několika tisíc policistů. Ty nyní nahrazují vojáci. K tomu chybí více než čtyři tisíce policistů z ostrahy hraničních přechodů, kteří byli propuštěni po našem vstupu do Schengenu. Dnes vidíme, že to byla chyba. Hnutí SPD bude v této souvislosti požadovat změnu Bezpečnostní a Obranné strategie ČR a Koncepce výstavby AČR. Současná krize v souvislosti s pandemií koronaviru jasně ukazuje, že se musíme v otázkách bezpečnosti a obrany v první řadě spoléhat sami na sebe, a nikoliv na EU a NATO. Česká republika na 1. místě!

31.3.2020

Musíme zabezpečit soběstačnost a nezávislost naší republiky z vlastních zdrojů!

V souvislosti s epidemií pandemie nemoci COVID-19 šířící se i v České republice se zcela odhalil velký problém, kterým je mít zabezpečenou soběstačnost a nezávislost, a to ve všech důležitých komoditách. Budiž nám varováním příklad chybějícího zdravotnického materiálu včetně ochranných pomůcek, s tím, že tento stav již nesmíme v budoucnu dopustit.

Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje, že přijatá politika určovaná lídry Evropské unie je nefunkční, nekoncepční a z dlouhodobého hlediska nemá budoucnost. Vedení každé organizace se prověří hlavně při řešení mimořádných událostí a v krizovém stavu. Nyní si každý občan může odpovědět na otázku, zda EU zvládla včas zachytit šířící se pandemii koronaviru a zabezpečila, aby jednotlivé členské země měly pro své občany dostatek všeho potřebného pro boj proti této nemoci, včetně zdravotního materiálu ve svých zdravotnických zařízeních pro zajištění té nejlepší zdravotní péče. Ursula von der Leyenová nejdřív zkritizovala uzavření hranic z důvodu pandemie a posléze se za to omluvila s tím, že to byl jen její laický názor, což je skandální a neomluvitelné. Evropská unie se zatím také moc nepředvedla. Z tohoto pohledu lze jednoznačně konstatovat, že EU opět selhala, jako například při řešení nelegální imigrace.

Proto prosazujeme, že naše republika musí být v budoucnu soběstačná a nezávislá, a to ve všech důležitých oblastech, které jsou potřebné pro chod státu (viz například energetická soběstačnost). Jako další příklad uvedu, že je zcela neúnosné, aby naše republika nebyla ani z poloviny zemědělsky a potravinově nezávislá, což mimochodem prohlásil premiér Babiš v květnu loňského roku na sněmu Agrární komory v Brně.

Potravinová soběstačnost státu v souvislosti s rostoucí světovou populací a možnými nenadálými událostmi, viz nynější koronavirová pandemie, je v současné době stále důležitější. Prohlubování závislosti na zahraničním trhu znamená zvyšování nejistoty našich občanů v případě bezpečnostního ohrožení. To se týká i naší potravinové soběstačnosti. Její zajištění je přímo úměrné aplikované zemědělské činnosti v naší republice. Dlouhodobě upozorňujeme na zemědělskou politiku vedenou ze strany Evropské unie, kdy je tato politika evidentně řízena se záměrem likvidace našeho zemědělství. Jsme pevně přesvědčeni, že naše zemědělství a potravinářství lze znovu obnovit a navázat tak na hospodaření, které aplikovali naši zemědělci v dobách, kdy ještě nebyli v područí EU. Toho lze dosáhnout ukončením našeho členství v současné EU.

Hnutí SPD hájí zájmy České republiky a našich občanů. Současná situace v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 v zemích Evropské unie a s tím, jak si v tomto boji proti ní stojí lídři EU, nás utvrzuje, že se musíme spolehnout sami na sebe. Naši občané si vždy uměli v každé mimořádné situaci poradit a držet pospolu, což dokazují i v těchto chvílích, kdy šijí roušky, zkoušejí vyrábět respirátory z vlastních zdrojů a vyvíjejí další aktivity, abychom co nejdříve vyhráli boj s touto zákeřnou nemocí a uchránili co nejvíce životů. Dobře víme, že jsme schopni si sami zabezpečit i naši zemědělskou a v návaznosti na ní i potravinovou soběstačnost. To se týká i naší energetiky a průmyslu. Nechceme, aby zanikaly naše vesnice a aby na předměstích velkých měst vyrůstaly montovny. My našim občanům věříme.

30.3.2020

Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí bude pravděpodobně zrušen!

Jsme rádi, že si místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová osvojila návrh z dílny SPD na zrušení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, který je součástí projektu hnutí SPD „Rodina na prvním místě“.

Hnutí SPD vítá, že ministryně financí akceptuje náš návrh na zrušení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí a pevně věříme, že se celá vláda vyjádří pro jeho přijetí, a to tak, aby celý legislativní proces byl co nejkratší. Byl by to nejen další z bonusů pro řadu našich občanů v této nelehké době zapříčiněné koronavirovou pandemií, ale i námi prosazovaná podpora mladým pracujícím rodinám s dětmi.

V televizním pořadu Partie moderovaném Terezou Tománkovou, který byl v přímém přenosu vysílán včera před polednem na TV Prima, zaznělo od místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové, že v souladu s opatřeními vlády ve věci pomoci našim firmám, živnostníkům a občanům v této mimořádné době navrhne na pondělním jednání vlády projednání zrušení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Vyjádřila se k tomu tak, že i když stát zrušením tohoto zákona přijde ročně o příjmy ve výši 13 až 14 miliard ročně, jde o daň, která jí nedává smysl. Tato velká daňová změna, spočívající ve zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, by dle Schillerové měla pomoci lidem v pořízení bydlení a zároveň rozpohybovat trh s nemovitostmi.

Hnutí SPD předložilo koncem minulého roku do legislativního procesu tzv. derogační novelu – zákon, který by zrušil stávající právní normu, zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahradil zákon o dani z převodu nemovitostí, a který vstoupil v účinnost 1. ledna 2014. Další významné změny se dočkal 1. listopadu 2016, kdy nabyla účinnosti novela č. 254/2016 Sb., jíž se změnilo zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Toto naše jednání bylo vedeno s cílem zlevnění pořízení bytu nebo domu pro mladé rodiny. V zásadě jde o to, že v České republice je dlouhodobě zdaněn převod (nákup a prodej) nemovitostí. Zatímco dříve šlo o tzv. daň z převodu nemovitosti, kterou byl povinen odvádět subjekt, který nemovitost prodával, nyní daň podle zákona platí nikoli prodejce, ale kupující. Aktuální výše této daně činí 4% z kupní ceny konkrétní nemovitosti.

Rigidní trh s nemovitostmi, razantní zpřísnění podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů, naprostý nedostatek cenově přijatelných bytů a domů, skokový růst nájemného a další důvody činí vlastnické bydlení v České republice nedostupným už i pro občany ve střední příjmové kategorii. Přitom možnost pořídit si a užívat byt či dům bez astronomického zadlužení je jedním ze základních předpokladů šťastného a spokojeného rodinného života a také nutným předpokladem pro samotné založení rodiny. Toho jsme si v našem hnutí SPD plně vědomi, a proto předkládáme konkrétní návrhy zákonů, pomocí kterých chceme našim občanům pomoci zlepšit životní podmínky. V rámci plnění programu hnutí SPD jsme pro naše občany připravili projekt „Rodina na prvním místě“, jehož součástí je i prosazení zrušení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Více na www.rodinanaprvnimmiste.cz.

Hnutí SPD dělá politiku, ze které by měli profitovat naši občané. Proto velmi oceňujeme, že vláda bude schvalovat návrh na zrušení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, který pomůže nejen rozpohybovat trh s nemovitostmi, ale pomůže také mladým pracujícím rodinám s pořízením svého bydlení.

27.3.2020

Všem občanům bojujících v první linii proti koronaviru patří velké poděkování!

Pandemie koronaviru se bohužel nevyhnula ani naší republice a bylo jen otázkou času, kdy se tato zákeřná nemoc COVID-19 rozšíří i mezi našimi obyvateli.

Od prvního března tohoto roku, kdy byly zaznamenány první tři nakažení na českém území tímto virem, začala velmi náročná práce pro vybrané skupiny profesí. Za to všem patří naše velké poděkování a vyslovení podpory a hodně sil do dalších dnů, než se s touto zákeřnou nemocí vypořádáme.

Hnutí SPD si velmi váží všech našich občanů, kteří se podílí na fungování všech důležitých činností v rámci našeho státu a hlavně těch, kteří zajišťují úkoly v souvislosti s bojem proti šíření nákazy koronavirem v České republice. Naneštěstí jsou i první oběti koronaviru v ČR. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast a přání mnoho sil v této těžké chvíli. Musíme teď všichni držet spolu a pomáhat si.

Virová nemoc COVID-19 vznikla koncem roku 2019 na území Číny ve městě Wu-chan. Koncem prosince loňského roku už bylo jasné, že se jedná o pandemii, která se následně rozšířila i mimo oblast svého původu a v celé Číně bylo nakaženo několik tisíc lidí a bohužel i mnoho lidí zákeřné nemoci COVID-19 podlehlo. Převážně se jednalo o seniory, neboť tato skupina osob je nejvíce ohrožena. Následně se nemoc v důsledku cestování osob po celém světě dostala do většiny světových zemí. V Evropě se virus koronaviru nejvíce rozšířil v únoru v Itálii. České úřady začaly na situaci reagovat až ve druhé polovině února v důsledku prudkého zhoršení epidemiologické situace v Itálii. Ústřední epidemiologická komise se poprvé sešla až 27. února, krátce před tím, než se na území státu objevily první případy. Následný rychlý nástup epidemie byl proto poznamenán kritickým nedostatkem ochranných pomůcek, které nebyly ve skladech. Stát tak musel narychlo shánět respirátory, ochranné roušky a dezinfekci. Naštěstí se podařilo objednávat tyto ochranné pomůcky a dovést jejich část z Číny.

Boj proti nemoci COVID-19 naneštěstí ještě není vyhrán a ještě bude nějaký čas pokračovat. Proto chceme poděkovat všem lidem, kteří respektují a dodržují nutnost vládou vyhlášených mimořádných opatření. Velký dík patří hlavně těm v první linii, ať už to jsou lékaři, hygienici, zdravotní personál, příslušníci bezpečnostních sborů mezi které patří policisté, hasiči, celníci a vojáci. Upřímné poděkování nás všech si zaslouží všichni, kdo zabezpečují služby všem občanům, jako například prodavači, prodavačky, pošťáci a lidé zabezpečující zásobování těch nejdůležitějších komodit (jídlo, potraviny, léky, ochranné pomůcky). Poděkování patří též všem řidičům zajišťující provoz hromadné dopravy, všem zaměstnancům pracujících na ministerstvech, úřadech a zařízeních pro seniory. Poděkování si zaslouží i všichni dobrovolníci, kteří pomáhají důchodcům a postiženým lidem například tím, že jim zajišťují nákupy, šijí roušky nebo jiným způsobem. Každá pomoc je vítána a každý kdo se do ní zapojí, má náš respekt. Nakonec mi dovolte popřát všem našim občanům pevné zdraví a optimismus v této náročné době.

Hnutí SPD velmi oceňuje ochotu všech našich občanů dodržovat přísná opatření nastavená v rámci pandemie koronavirem v České republice. Především děkujeme všem, kteří si v této těžké době plní své povinnosti vyplývající z jejich profesí a všem dobrovolníkům, kteří se aktivně zapojují do pomoci potřebným. Děkujeme, společně to zvládneme.

26.3.2020

Podpořili jsme ve Sněmovně všechny návrhy zákonů ve prospěch našich občanů!

Všichni poslanci za hnutí SPD podpořili toto úterý na mimořádném jednání Poslanecké sněmovny návrhy zákonů projednávané ve stavu legislativní nouze, které navrhla vláda v souvislosti s následky pandemie koronavirem.

Hnutí SPD stojí za našimi občany, což dokladuje i tím, že všichni poslanci SPD jednohlasně podpořili návrhy zákonů předložených vládou tak, aby byly přijaty v co nejkratším možném termínu. Jejich cílem je nastavit nová zákonná opatření, jež by měla pomoci občanům překlenout tuto mimořádnou situaci, která vznikla v důsledku rozšíření nemoci COVID-19 v České republice a vyhlášením nouzového stavu.

Po zahájení schůze promluvil k poslancům nejprve premiér Andrej Babiš, vyzval všechny ke spolupráci a zároveň ubezpečil, že vláda nezneužije nouzový stav k posílení svých pravomocí. Opozici nabídl tři místa v Ústředním krizovém štábu, do kterého jsme nominovali našeho odborníka na armádu a místopředsedu sněmovního výboru pro obranu Radovana Vícha.

Po premiérovi vystoupili zástupci všech parlamentních stran zastoupených v PS. Za hnutí SPD vystoupil její předseda Tomio Okamura, který svým projevem zaujal přítomné poslance a také mnoho lidí, kteří sledovali toto jednání vysílané v přímém přenosu na svých obrazovkách. Tomio Okamura v úvodu zmínil nebezpečí vyplývající ze současné situace na hranicích mezi Řeckem a Tureckem, kde se hromadí tisíce imigrantů, kteří se chtějí dostat dále do Evropy. Konstatoval, že zástupci Evropské unie podcenili nebezpečí pandemie koronavirem a vše nechali na řešení jednotlivým členským zemím. Dále ujistil přítomné, že hnutí SPD podpoří všechny návrhy zákonů předložené vládou, které jsou přínosné pro naše občany. V závěru svého vystoupení sdělil, že hnutí SPD připravilo konkrétní řešení, jak získat peníze do státního rozpočtu. Vláda by neměla šetřit na investicích a ušetřené peníze získané seškrtáním zbytečných státních výdajů proinvestovat. Mezi navrhovaná opatření SPD patří například zdanění dividend, zastavení dotací pro politické neziskovky, zrušení inkluze ve školství, platby solárním baronům, omezení nákupu armádní techniky atd. Dále se jedná o opatření, které ušetří peníze samotným občanům, jako například poskytnutí pomoci lidem v exekucích, pomoc živnostníkům, kteří by platili DPH pouze ze zaplacených faktur, zrušení autorských poplatků sdružení OSA pro podnikatele, pro vybrané skupiny zrušení koncesionářských poplatků, zlevnění energií atd.

Následně přítomní poslanci, kteří zde byli zastoupeni v upraveném početním formátu, schvalovali návrhy zákonů předložené vládou. Poslanecká sněmovna za souhlasu všech našich přítomných poslanců schválila zvýšení schodku letošního rozpočtu z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Celkové příjmy rozpočtu by měly letos činit nově 1,488 bilionu korun a výdaje 1,688 bilionu korun. Příjmy rozpočtu tak proti původnímu plánu klesnou o 89,8 miliardy korun, naopak výdaje mají vzrůst o 70,2 miliardy korun. Nejvyšší deficit měl dosud rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Dále byly schváleny vládou předložené zákony na ošetřovné ve výši 60 procent z vyměřovacího základu příjmu za splnění stanovených kritérií – to by nově mělo být zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení. Rozšiřuje se také nárok na ošetřovné, a to pro všechny děti mladší 13 let. Ošetřovné se bude vyplácet i při péči o hendikepované děti starší 13 let, navštěvující školu. Dva pečující se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat. Dále byla pozastavena EET na dobu tří měsíců po skončení nouzového stavu, odložení záloh na zdravotní a sociální pojištění o půl roku, a byl stanoven další postup ve věci maturitních a přijímacích zkoušek. Přesně ve 20.00 hod. vzdala také potleskem ve stoje celá Sněmovna hold všem lidem, kteří v současné nelehké době pracují v tzv. první linii.

Návrhy zákonů schválil ve středu i Senát, dnes by je měl podepsat prezident republiky a tím bude celý legislativní proces jejich přijetím ukončen. Všichni naši přítomní poslanci podpořili schválení navrhovaných vládních zákonů a i v budoucnu v případě potřeby udělají vše, co bude prospěšné pro naše občany, firmy a živnostníky.

25.2.2020

Musíme opustit globalismus a obnovit náš soběstačný národní stát!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém děkujeme lékařům, zdravotníkům a všem složkám IZS i dalším jednotlivcům, kteří se podílejí na zvládání krize okolo koronaviru. Poslanci hnutí SPD podpořili při hlasování ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze všechny návrhy, které vedly ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru na naše obyvatele, podnikatele a firmy. Hnutí SPD podpořilo změnu rozpočtu ČR na rok 2020 a vyšší deficit s tím, že je nutno přestat vyhazovat peníze za nepřizpůsobivé, politické neziskovky a podobně. Stát nebyl na krizi okolo pandemie připraven – musíme opustit globalismus a obnovit náš soběstačný národní stát.

1. Děkujeme lékařům, zdravotníkům a všem složkám IZS i dalším jednotlivcům, kteří se podílejí na zvládání krize okolo koronaviru.

Hnutí SPD vyjadřuje poděkování lékařům, zdravotníkům a všem složkám IZS, tedy hasičům, záchranářům, policistům, vojákům. Poděkování patří i pracovníkům krizových pracovišť, organizacím, skupinám dobrovolníků a dalším jednotlivcům, kteří se aktivně podílejí na opatřeních souvisejících s eliminací šíření nákazy koronaviru (COVID-19). Děkujeme všem občanům za solidaritu a trpělivost. Dodržujte prosím mimořádná opatření a buďte odpovědní k sobě i ostatním.

2. Poslanci hnutí SPD podpořili při hlasování ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze všechny návrhy, které vedly ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru na naše obyvatele, podnikatele a firmy.

Na úterý 24. března byla svolána schůze Poslanecké sněmovny ve stavu legislativní nouze. Na této schůzi se ve zkráceném jednání projednávaly a schvalovaly vládní návrhy o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii 2020. Současná situace v této oblasti bude mít obrovský dopad na naši ekonomiku a hospodářství. Poslanci hnutí SPD podpořili všechny návrhy, které vedly ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru na naše obyvatele, podnikatele a firmy. Zastáváme názor, že vládou musí být garantován u firem, podnikatelů a živnostníků, kterým bylo v souvislosti nařízeno uzavření anebo omezení provozů, mnohem větší soubor pomocných opatření. Zde jsme zatím zklamaní malým rozsahem vládou navržených opatření. Jedná se zejména o oblast daní, odpuštění placení záloh na zdravotní a sociální služby, náhrada ušlých mezd a kompenzace případných ztrát. Lidé se nesmí dostat do finanční pasti splátek hypoték nebo exekucí.

3. Hnutí SPD podpořilo změnu rozpočtu ČR na rok 2020 a vyšší deficit s tím, že je nutno přestat vyhazovat peníze za nepřizpůsobivé, politické neziskovky a podobně.

Hnutí SPD podpořilo změnu rozpočtu České republiky na rok 2020. Rozumíme požadavku ministryně financí na navýšení deficitu, ale znovu otevřeme debatu o zbytečných výdajích, které současný rozpočet obsahuje. Musíme ukončit dotování nepřizpůsobivých, politických neziskovek, předražené zakázky, dotování solárních baronů či nesmyslně vyhazované peníze na boj proti CO2. Hnutí SPD také podalo návrh změny zákona, který míří proti daňovým úlevám nadnárodních korporací, které podnikají v České republice.

4. Stát nebyl na krizi okolo pandemie připraven. Musíme opustit globalismus a obnovit náš soběstačný národní stát.

Hnutí SPD považuje za zásadní vyvození konkrétních závěrů ze současné krize. Český stát nebyl připraven a odpovědnost nese celá polistopadová garnitura. Musíme změnit strategickou politiku naší země. Nemůžeme ustupovat zájmům globalistů a elit EU. Česká republika musí udržet a znovu obnovit své schopnosti v lékové, potravinové, ekonomické, průmyslové a energetické bezpečnosti. Je nutné naprosto jasně ukončit současnou podobu EU a naprosto odmítnout ideologické nesmysly elit EU v oblasti klimatického aktivismu, pozitivní diskriminace a genderismu. Od globalismu se musíme vrátit k silným soběstačným a nezávislým národním státům, které jsou schopny zvládat krize, chránit své občany a zajistit fungování společnosti.

24.3.2020

Chceme navyšovat počty občanů v ČR podporou pracujících rodin, ne imigranty!

Český statistický ústav koncem minulého týdne zveřejnil předběžný údaj, že počet obyvatel České republiky v roce 2019 vzrostl o téměř 45 tisíc osob oproti roku 2018. Tento nárůst byl způsoben imigrací ze zahraničí, zejména z Ukrajiny.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, že nechce, aby se naše země stala montovnou Evropy, ve které budou ve velké míře pracovat zahraniční dělníci. To je naneštěstí v současné době tvrdá realita a počty zahraničních dělníků, kteří vykonávají méně náročné pracovní pozice v průmyslu a stavebnictví, rostou, což nepodporujeme. Jsme si dobře vědomi, že pokud chceme, aby naše země ekonomicky rostla a měla v následujícím dlouhodobém období dostatek financí například na vyplácení důchodů, musíme mít v budoucnu dostatek našich českých pracujících lidí. Hnutí SPD zvolilo cestu podpory mladým pracujícím rodinám, starajících se o své děti, což je ta správná cesta. Ideální situace by nastala, kdyby rodiny měly dvě a více dětí. Proto je naší prioritou finanční podpora mladých pracujících rodin. Námi představený projekt „Rodina na prvním místě“ představuje finanční pobídky a velké daňové úlevy právě rodinám, které pracují a vychovávají děti.

V údajích Českého statistického úřadu se konstatuje, že počet obyvatel České republiky vzrostl minulý rok nejvíce za posledních 11 let, a to o více než 44.000 na celkový počet téměř 10.700.000. V Česku se ovšem v roce 2019 narodilo 112.231 dětí, což je skoro o 1.800 méně než v roce 2018. V loňském roce zemřelo o 600 osob méně než v roce 2018. V roce 2019 zemřelo v ČR celkem 112.362 lidí, zemřelých tak bylo vloni o 131 více než narozených. Za nárůstem počtu obyvatel tak stála výhradně zahraniční imigrace. Do země se v loňském roce přistěhovalo 65.571 cizinců, naopak za hranice zamířilo z Česka 21.301 lidí. Nejvíce z přistěhovalých tvoří Ukrajinci, kterých u nás v loňském roce přibylo přibližně 18.000. Následují Slováci, Rusové a Rumuni. Ze statistik lze také vyčíst, že nejlidnatějším krajem republiky jsou střední Čechy, kde ke konci roku 2019 žilo 1.324.277 lidí. Středočeský kraj zároveň zaznamenal nejvyšší meziroční přírůstek, a to o 15.809 osob. Nejvíce se na tom podílí zahraniční dělníci pracující v automobilce v Mladé Boleslavi. Naopak o 2.760 osob klesl počet obyvatel v Moravskoslezském kraji.

Hnutí SPD bude i nadále v Poslanecké sněmovně předkládat vlastní zákony a zároveň bude podporovat všechny ostatní návrhy zákonů, které budou vedeny s cílem výrazné podpory našich pracujících rodin, které vychovávají děti. I v souběhu současných mimořádných událostí vzniklých s nemocí COVID-19, které velmi oslabí naše hospodářství, musíme finance ve státním rozpočtu na české pracující rodiny najít.

Naše hnutí SPD zcela podporuje výdaje na zabránění šíření koronaviru v České republice a zdraví našich občanů staví jako prioritu. Pevně věříme, že se s touto zákeřnou nemocí a to zodpovědností všech občanů, kteří budou zároveň i pozitivní, do několika měsíců úspěšně vypořádáme, a že se ve státním rozpočtu najde i dost financí na podporu českých pracujících rodin vychovávajících děti.

23.3.2020

Předložili jsme návrh změny zákona ke zdanění dividend odtékajících do zahraničí!

Námi předložený návrh změny zákona o daních z příjmů byl zpracován proto, že platná právní úprava neumožňuje efektivně nastavit nástroje, které zabraňují odlivu zisků z České republiky do zahraničí, čímž stát přichází každoročně o miliardy korun.

Hnutí SPD plní sliby, které dalo svým voličům a realizuje body vyplývající ze svého programu. Všech 19 poslanců SPD v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky podporuje zákony, které jsou z našeho pohledu přínosné pro občany. Naši poslanci též předkládají své zákony a novely zákonů k projednání Poslaneckou sněmovnou. Jen v tomto volebním období jsme předložili více než třicet potřebných zákonů a legislativních změn v souladu s programem SPD.

Tím posledně předloženým ze dne 9. 3. 2020 je návrh změny zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, pod kterým je podepsáno všech 19 poslanců hnutí SPD. Tento návrh zákona byl rozeslán dne 12. března tohoto roku všem poslancům jako sněmovní tisk 779/0.

Konkrétní navrhovaná změna spočívá v rozšíření § 19 Osvobození od daně, odstavec 1, písmeno ze), se na konec bodu 1 vkládá věta: „pokud je mateřská společnost daňovým rezidentem České republiky,“

Nově znění bodu 1. písmene ze), § 19 odstavec 1 je následující:

„ze) příjmy z

 1. podílu na zisku, vyplácené dceřinou společností, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, mateřské společnosti, pokud je mateřská společnost daňovým rezidentem České republiky,“

Takto formulované ustanovení osvobozuje od srážkové daně pouze příjmy ze zisku (dividendy), které jsou vypláceny mateřským společnostem se sídlem v České republice, zatímco dividendy, které jsou vypláceny do zahraničí, jsou zdaněny srážkovou daní. Dle současně platné legislativy dochází v České republice k nadměrnému odlivu zisků do zahraničí, kdy jednou z forem je výplata dividend, jejichž prostřednictvím každoročně odtékají desítky miliard korun. Tento odliv zisků, místo ochoty zahraničních vlastníků je reinvestovat v České republice, je i jedním z důvodů stagnace hrubého domácího produktu. Námi navrhovaná úprava zdaní výplatu podstatného objemu dividend do zahraničí, neboť aplikuje srážkovou daň ve výši 15% na výplatu zisků (dividend) zahraničním vlastníkům, kteří spadají do kategorie tzv. mateřské společnosti české obchodní společnosti (korporace), tj. mají po dobu nejméně 12 měsíců nepřetržitě podíl alespoň 10% v tuzemské korporaci. Též je dobré připomenout, že navrhovaná právní úprava respektuje protikorupční legislativu, nepřináší nová korupční rizika a nemá dopady na ochranu soukromí a osobních údajů.

Hnutí SPD vyžaduje, aby se náš stát choval jako řádný hospodář a uměl si ošetřit své finance, které musí rozumně a s rozvahou plánovat a následně je uvolňovat na zajištění fungování našeho státu. Náš návrh změny zákona o daních z příjmů vnímáme tak, že je nezbytné nastavit účinné mechanismy pro zamezení nadměrného odlivu zisků systémovým opatřením v daňové oblasti, kdy se zdaní podstatná část finančních prostředků převáděných z majetku českých firem do zahraničí. Rádi bychom, kdyby účinnost navrhované novely zákona začala platit od prvního dne příštího roku, neboť každé jeho další odložení nás připraví o potřebné finanční prostředky.

20.3.2020

Evropská unie je pro řešení krizových situací zcela nefunkční!

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová veřejně přiznala podcenění koronaviru ze strany Evropské unie.

Ursula von der Leyenová dne 18. března tohoto roku v přímém rozhovoru pro německý deník Bild přiznala, že lídři Evropské unie podcenili nákazu koronavirem u občanů žijících v zemích EU. Jejich reakce na řešení situace přichází až nyní, kdy už jsou v unijních zemích nakaženy nemocí COVID-19 desítky tisíc lidí. Toto číslo bude skokově narůstat a naneštěstí již několik tisíc lidí této zákeřné nemoci podlehlo.

Hnutí SPD kritizuje lídry Evropské unie, že včas nedokázali zareagovat na první signály šíření koronaviru z Číny do zemí Evropy a včas neučinili vše pro to, aby před tímto zákeřným virem ochránili občany žijící v unijních zemích. Jejich nečinností se tento virus roznesl do všech zemí v Evropě a jeho šíření není pod kontrolou. Evropská unie situaci katastrofálně nezvládla a prvotní razantní řešení by zajisté oddálilo šíření nemoci COVID-19 po Evropě. Ještě nedávno von der Layenová dokonce kritizovala některé členské státy za uzavření hranic a v souvislosti s možnou hrozbou další masové nelegální imigrace tvrdí, že je její prioritou spíše než masová imigrace a islamizace, změna klimatu. Lídři Evropské unie by měli být zodpovědní za to, že EU včas nepřijala zásadní opatření k zabránění šíření nemoci COVID-19. Situaci v jednotlivých zemích EU si řeší jednotlivé státy samostatně, neboť jim zajisté došlo, že jim v tom EU nepomůže.  

Německý bulvární deník Bild, který patří mezi nejčtenější noviny v Německu i Evropě, zveřejnil rozhovor svého reportéra s předsedkyní Evropské komise ze dne 18. března tohoto roku. Hlavní téma se týkalo šíření nemoci COVID-19 po zemích Evropské unie. Ursula von der Leyenová (61 let, politická příslušnost CDU) v rozhovoru připustila, že spolu s dalšími politiky podcenila nový typ koronaviru: „Myslím, že my všichni, kdo nejsme experti, jsme na začátku koronavirus podcenili,“ řekla. Nyní už ale podle jejího přesvědčení všichni pochopili, že opatření, která ještě před dvěma, třemi týdny zněla drasticky, jsou nutná. Evropa je podle ní teď centrem krize.

Na příkladu neschopnosti kompetentního postupu u takto závažného, dnes už světového problému ze strany představitelů EU je zcela zřejmé, že tato velká byrokratická instituce, jakou je Evropská unie, je pro řešení krizových situací zcela nefunkční. V otázkách boje proti šíření koronaviru se musí jednotlivé státy spoléhat samy na sebe. Zde se to potvrzuje například při zajištění dostatku respirátorů, ochranných roušek i dezinfekčních prostředků. 

Naše hnutí SPD, i když je v opozici, nabízí vládě všechny možné formy pomoci, aby se naše země s touto nemocí COVID-19 co nejdříve a s co nejmenšími následky na zdraví občanů vypořádala. Naši příznivci se dobrovolně zapojují do organizované pomoci seniorům, kdy tato pomoc je centrálně řízena celostátním vedením hnutí SPD tak, aby byla rychlá a účinná. Následně budou poslanci za hnutí SPD v Poslanecké sněmovně podporovat všechny návrhy zákonů, které povedou ke zmírnění následků na ekonomiku, kdy na prvním místě budou vždy naši občané, ať se jedná o seniory, pracující či živnostníky. Podporujeme suverénní stát a odmítáme priority stanovené EU v řešení změn klimatu, které přijdou evropské státy na biliony eur a nás na biliony korun, což by i ve spojitosti s nákazou koronavirem totálně zničilo ekonomiku. Žádáme vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie.

19.3.2020

Vítáme účast našeho spřízněného hnutí Sme rodina ve slovenské vládě!

Náš slovenský partner v evropské frakci Identita a demokracie, hnutí Sme rodina, bude mít své ministry v nové slovenské vládě. Předseda hnutí Sme rodina Boris Kollár by měl být předsedou Národní rady Slovenské republiky (NR SR), což je druhá nejvyšší ústavní funkce po prezidentovi Slovenské republiky.

Hnutí SPD vítá, že naše partnerské hnutí Sme rodina bude součástí koalice nové slovenské vlády a tak bude mít možnost prosazovat body svého programu, které slíbilo svým voličům. Též náš těší, že i v otázkách Evropské unie budou zástupci hnutí Sme rodina na té nejvyšší politické úrovni na Slovensku prosazovat společné zájmy evropské frakce Identita a demokracie.

Frakce Identita a demokracie (ID) vznikla v červnu 2019 na popud tehdejšího italského ministra vnitra Mattea Salviniho jako nástupkyně frakce Evropa národů a svobody (ENF). V současném Evropském parlamentu má ID 73 poslanců a poslankyň z devíti zemí, včetně našich dvou zástupců SPD, generála Hynka Blaška a doktora Ivana Davida. Tato frakce zastává silně kritické stanovisko vůči nelegální imigraci do zemí Evropské unie a odmítá všechny formy evropského integračního projektu imigrantů. 

Na základě výsledků slovenských únorových parlamentních voleb pověřila prezidentka Zuzana Čaputová šéfa vítězného hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OL‘aNO) Igora Matoviče sestavením nového vládního kabinetu. Ten minulý pátek po několika jednáních oznámil, že se čtyři strany dohodly na vytvoření vládní koalice. OL‘aNO vytvoří vládu spolu s hnutím Sme rodina, dále s liberální stranou Svoboda a solidarita (SaS) a se stranou Za lidi.   

Podle deníku Pravda, vítěz voleb, hnutí OL‘aNO, v čele se svým předsedou Igorem Matovičem, se kterým se počítá jako s budoucím premiérem, by mělo obsadit celkem sedm ministerstev. Konkrétně by se mělo jednat o ministerstvo obrany, vnitra, zdravotnictví, kultury, životního prostředí, financí a půdního hospodářství. Hnutí Sme rodina by mělo připadnout vicepremiérské křeslo pro legislativu a strategické plánování a dále ministerstvo dopravy a sociálních věcí. Předseda hnutí Sme rodina Boris Kollár by měl být předsedou Národní rady a hnutí by mělo obsadit pozici šéfa Slovenské informační služby. Třetím, kdo bude v nové slovenské vládě, je strana Svoboda a solidarita (SaS). Její šéf Richard Sulík by se měl stát vicepremiérem pro ekonomiku a ministrem hospodářství a straně by mělo ještě připadnout ministerstvo školství a zahraničí. Vládnoucí koalici ještě doplní strana Za lidi, která získá post vicepremiérky pro investice a regionální rozvoj a ministerstvo spravedlnosti. Celkem bude vládní koalice disponovat 95 mandáty ze 150, což by jí mělo usnadnit prosazování a schvalování potřebných zákonů. Dosavadní nejsilnější vládní strana SMER – sociální demokracie Roberta Fica, která v parlamentních volbách tohoto roku skončila druhá, bude zastávat místo v opozici. V té skončila také pravicová strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

Hnutí SPD vítá účast našeho spřízněného hnutí Sme rodina ve slovenské vládě a přeje, aby se mu co nejvíce dařilo prosazovat body jeho programu. Naše hnutí SPD prosazuje body vycházející ze svého vlasteneckého programu, jak jen to jde, a pevně doufá, že to naši občané ocení, například v nadcházejících volbách do krajských zastupitelstev České republiky na podzim toho roku.

18.3.2020

Erdogan využívá imigranty na hranici Turecka jako nástroj k upevnění své moci!

Situace na hranici Turecka se zeměmi Evropy je v současné době kritická a hrozí další vlna masové imigrace, kterou prezident Erdogan hrozí Evropské unii.

Nevyzpytatelný turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zneužívá současnou situaci, vzniklou důsledkem jeho rozhodnutí ve věci přestat střežit svou hranici s Evropou, k tomu, aby si nátlakem upevnil svůj respekt představitelů EU a získal politické body v samotném Turecku.     

Hnutí SPD odsuzuje jednání tureckého prezidenta Erdogana, který i přes to, že jeho země je součástí NATO a snaží se být i členem EU, si prosazuje svou neomalenou politiku. Ta je vedena s cílem získání si více respektu mezi světovými lídry a také i doma v Turecku. Erdogana označujeme za osobu, která může podstatným způsobem zhoršit bezpečnostní situaci všech lidí žijících v zemích Evropské unie.

Sám Recep Tayyip Erdogan vydírá unijní lídry a snaží se od EU získat další řadu nadstandardních výhod a hlavně nové finance. Dosud inkasoval od EU od sepsání migrační dohody z roku 2016 více než šest miliard eur za to, že zabrání vstupu imigrantům, kteří se nachází na území Turecka, dále do evropských zemí. Poslední jednání v této věci mezi představiteli EU a Ankary proběhlo 9. března 2020 v Bruselu. Podle agentury DPA trvalo toto jednání necelé dvě hodiny a turecký prezident z něj odešel bez prohlášení k médiím a ani zástupci EU Charles Michel s von der Leyenovou při následném společném vystoupení neoznámili konkrétní výsledky. Předseda Evropské rady Charles Michel avizoval, že se šéf unijní diplomacie Josep Borrell a turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu budou snažit urovnávat neshody ohledně naplňování paktu. Turecký prezident Erdogan považuje finanční podporu dohodnutou v roce 2016 za nedostatečnou.

Svou politikou cílí Erdogan i na samotné Turky, neboť podle různých zdrojů je téměř 80 procent Turků nespokojeno, že na jejich území přebývá více než tři a půl milionu imigrantů. Erdogan svými projevy propaguje islámský nacionalismus a vzývá „Nové Turecko“, které by mělo navázat na bývalou Osmanskou říši. To se mu viditelně daří a mnoho Turků si myslí, že se to Erdoganovi podaří. Osmanská říše byla jednou z největších a nejmocnějších říší v prostoru při Středozemním moři a existovala v letech 1299 – 1922. V té době zahrnovala oblasti Malé Asie, Balkánu, Černomoří, Blízkého a Středního východu a severní Afriky. Osmanská říše měla od 16. století zcela islámský charakter „Božího státu“, ve kterém již od počátku vládli sultáni dynastie Osmanů. Obyvatelé Osmanské říše silně vyznávali náboženství islámu a jejich život se řídil dle hlavního náboženského textu islámu – Koránu. Některé výroky v Koránu jsou pro nás zcela nepřijatelné, ale pro muslimy zcela zásadní. Celá Evropa tak musí být velmi ostražitá, aby své vize Erdogan neuskutečnil, neboť to by byl opravdu konec Evropy, která prioritně vychází z křesťanství.  

Naše hnutí SPD upozorňuje, že musíme brát výhružky tureckého prezidenta Erdogana vážně, a hlavně činit takové kroky a opatření, aby nemohl své šílené ambice naplňovat. Představitelé Evropské unie už musí problémy s Tureckem rychle a adekvátně řešit, a ne jenom spoléhat, že zašle další unijní peníze do Turecka a tím bude problém s imigranty zase na čas vyřešen.

17.3.2020

Evropská unie nám škodí a musí skončit!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že hnutí SPD podpoří taková opatření ve stavu legislativní nouze, která budou řešit dopad vládních opatření v souvislosti s koronavirem na občany. Situace okolo koronaviru ukázala, že ČR nebyla připravena na krizovou situaci. Chybí základní vybavení jako roušky a respirátory. Postoj Evropské unie k pandemii koronaviru dokazuje, že EU nám škodí a EU musí skončit! Předsednictvo hnutí SPD kvůli koronaviru zrušilo krajské konference, které se odkládají do zvládnutí situace.

1. Hnutí SPD podpoří opatření ve stavu legislativní nouze, která budou řešit dopad vládních opatření v souvislosti s koronavirem na občany.

Vláda ČR vyhlásila 12. března nouzový stav v souvislosti s pandemií koronaviru (COVID-19) a dále zpřísňuje bezpečnostní opatření. Dne 16.3. vláda vyhlásila omezení pohybu osob na území České republiky. Situace se dynamicky vyvíjí a v této souvislosti dojde 17. března ke společnému jednání předsedů politických subjektů a předsedů poslaneckých klubů zastoupených v Poslanecké sněmovně. Pokud předseda Sněmovny vyhlásí stav legislativní nouze, je předsednictvo hnutí SPD připraveno konstruktivně jednat o návrzích. Poslanci SPD podpoří taková zákonná opatření vyhlášená v souvislosti s pandemií koronaviru, která budou řešit sociální a ekonomické dopady usnesení vlády na skupiny obyvatel. Navrhujeme a podporujeme například odklad splátek hypoték a exekucí u nemocných občanů nebo u těch, kteří následkem pandemie přijdou o práci, či se jim snížil příjem ze zaměstnání. Podpoříme opatření související s propady příjmů u živnostníků a malých a středních podnikatelů, aby byla co nejméně ohrožena pracovní místa, platbu DPH jen ze skutečně zaplacených faktur, opatření pro pracující rodiny s dětmi, samoživitele a další pracující občany. A podpoříme také odklad splatnosti daně z příjmu za rok 2019. 

2. Situace okolo koronaviru ukázala, že ČR nebyla připravena na krizovou situaci. Chybí základní vybavení jako roušky a respirátory.

Současná situace ukázala, že ČR nebyla připravena na krizovou situaci. Chybí základní vybavení pro zdravotní personál a další krizové složky. Čekáme na dodávky z Číny, které vláda před několika týdny z počátku odmítala pomoci. Je otázka, co dělali odpovědní lidé těch několik týdnů. Naši výrobci přece mohou zvládnout výrobu roušek nebo respirátorů. Hnutí SPD bude žádat vysvětlení této situace a vyvození odpovědnosti. Hrozí také výpadky v zásobování léky, neboť jde o produkty z Číny a Indie. Tento stav, kdy na prvním místě jsou zájmy globálních firem, musí skončit, a Česká republika musí definovat svoje zájmy a ty řešit. Musíme si zachovat kapacity výroby zboží, které je zásadní pro zdraví a bezpečí našich lidí. Česká republika musí být znovu soběstačným a politicky i ekonomicky nezávislým státem.

3. Postoj Evropské unie k pandemii koronaviru dokazuje, že EU nám škodí a EU musí skončit!

Jedním z opatření vlády ČR pro ochranu našeho obyvatelstva před šířením nákazy pandemie koronaviru bylo uzavření hranic mezi Německem a Rakouskem. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyjádřila s tímto opatřením nesouhlas. Postoj EU k celé krizi je šokujícím odhalením absolutního nezájmu elit EU o budoucnost národních států a jejich občanů. Hranice České republiky jsou naše brána, která je zavřená v době ohrožení národa. Hnutí SPD považuje politiku EU za zásadní ohrožení našich národních zájmů. Zničili naši potravinovou bezpečnost, ničí energetickou bezpečnost, podporují migraci a brání nám řešit nebezpečí pandemie. Evropská unie nám škodí a musí skončit!

4. Předsednictvo hnutí SPD kvůli koronaviru zrušilo regionální konference, které se odkládají do zvládnutí situace.

Předsednictvo hnutí SPD v souvislosti s opatřeními vlády ČR ohledně pandemie koronaviru zrušilo probíhající regionální konference, které měly do konce března 2020 schválit kandidátky do podzimních krajských voleb, kandidáty za volební obvody do senátních voleb a delegáty na celostátní konferenci plánovanou na 11. července 2020. Nové termíny a podmínky pořádání regionálních konferencí budou předsednictvem hnutí SPD oznámeny po zrušení krizových opatření vládou ČR.

16.3.2020

Přiznala Angela Merkelová, že EU podcenila první signály o koronaviru?  

Minulou středu na konferenci v Berlíně se německá kancléřka Angela Merkelová v rámci svého vystoupení poprvé veřejně vyjádřila k nemoci COVID-19 a uvedla, že se může v Německu tímto virem nakazit až 70 procent německé populace. 

Hnutí SPD už od prvních zaznamenaných příznaků onemocnění osob koronavirem v Číně apelovala na vládu, že naše republika není na takové konkrétní situace dobře připravená. Nejsme soběstační v potravinách, nemáme dostatečné finanční rezervy a nemáme adekvátně připravený systém zdravotní péče pro případ pandemie. Současné vládě vytýkáme, že sleduje hlavně ekonomické cíle, aby nebyla zastavena výroba, ale zdraví našich osob musí být prioritní. Vláda vyhlásila dne 12. března 2020 nouzový stav v důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako COVID-19) na území České republiky od 14:00 hod. dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Vláda tato opatření stále a průběžně zpřísňuje a od dnešního dne platí v celé České republice omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. Podle nás ale největší nedostatek spatřujeme v tom, že chybí respirátory a zdravotní roušky. Prioritně – okamžitě by jich měli mít dostatek hlavně lékaři a ošetřovatelé a též prodavači v obchodech, kde se nyní koncentruje nejvíce lidí a obsluhy pokladen nejsou vůbec chráněny. Chybí dezinfekční mýdla a gely na ruce, chybí kapacity na testování. Zákonitě musí docházet ke zkreslování údajů o počtu nakažených. Vedení našeho hnutí SPD je připraveno pomoci vládě přijímat ve zrychleném režimu taková opatření, která povedou ke zmírnění nákazy. Musíme konat rychle, situace je vážná.

To, že virus koronavir je pro Německo velmi závažným problémem, veřejně prohlásila minulou středu na tiskové konferenci v Berlíně německá kancléřka Angela Merkelová. Bylo to poprvé, kdy se takto k šíření nákazy koronavirem vyjádřila, za což jí kritizovali i někteří opoziční politici. Konference byla svolána hlavně proto, aby Němci dostali informace o tomto novém druhu nákazy. Do té doby Německo nepřijalo žádné mimořádné opatření a počet nakažených se od prvních zaznamenaných případů výrazně zvýšil. Sami Němci žádali informace a čekali, že vláda přijme razantnější opatření. Na zmíněné konferenci mluvil převážně ministr zdravotnictví Jens Spahn. Ten zmínil, že již 26. února bylo v zemi potvrzeno 19 nakažených a nemoci zatím nikdo nepodlehl. K 14. březnu bylo v Německu již 4.525 nakažených a 8 lidí zemřelo. Na zmíněné tiskové konferenci promluvila po ministru zdravotnictví Angela Merkelová, která v 75 minutovém vystoupení hovořila o možné hrozbě nákazy, ale že Německo musí udělat vše, aby nadále fungovala ekonomika. V závěru svého vystoupení doslova šokovala Němce, když s odvoláním na experty uvedla, že až 60 – 70 procent obyvatel Německa se může nakazit koronavirem, čímž vlastně přiznala, že lídři Evropské unie podcenili první signály o koronaviru a včas nepřijali žádná razantní opatření proti jeho šíření v unijních zemích. Přísnější opatření německá vláda zavádí až od pondělí 16. března.

K nemoci COVID-19 jenom připomenu, že první nakažený člověk zemřel dne 9. ledna 2020 v Číně. Ke dni 14. března 2020 se virus rozšířil do 136 zemí světa, na následky onemocnění zemřelo 5.614 osob a nakazilo se jich 150.390, z toho bylo 73.731 vyléčeno. Šíření této nemoci se v Číně podařilo omezit, ale naneštěstí ohnisko této nemoci je nyní v Evropě. Zde je nejvíce případů nakažení koronavirem zaznamenáno v Itálii, Španělsku, Německu a Francii a je potvrzeno i velké množství případů úmrtí v důsledku nemoci COVID-19 a to hlavně v Itálii.

Hnutí SPD apeluje na vládu, aby urychleně zabezpečila dostatek respirátorů a roušek, aby bylo zamezeno šíření koronaviru mezi našimi občany. Jsme připraveni ve spolupráci s vládou pomoci našim občanům, abychom se s nemocí COVID-19 zdárně vypořádali. Musíme jednat věcně s cílem rychlého a zdárného řešení a nepolitikařit.

13.3.2020

Svoboda slova je jednou ze základních práv každého občana!

V úterý začal Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny jednat o vydání k trestnímu stíhání poslankyně hnutí SPD Karly Maříkové a to z důvodu žádosti Policie České republiky k jejím výrokům o imigrantech na Facebooku.

Kolegyně Maříková napsala doslovně toto: „Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU.“

Hnutí SPD považuje tento krok ze strany policie za politickou kriminalizaci poslankyně i celého hnutí SPD, řízenou ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), a za snahu potírat svobodu slova. Hnutí SPD stojí pevně za naší poslankyní. Jedná se o svobodné vyjádření jejího protiimigračního názoru a její výroky jsou v této souvislosti v souladu s Listinou základních práv a svobod.

O tom, že se jedná o politickou kauzu se snahou pošpinit hnutí SPD, máme několik poznatků. Podnět proti poslankyni Maříkové podal politik. Jméno poslankyně Maříkové se ve spojitosti s touto kauzou objevilo také ve Zprávě Ministerstva vnitra ČR o extremismu a to i přes to, že se jedná o živý spis (ze kterého se nesmí vynášet informace) a aniž by jí byla prokázána nějaká trestná činnost. Z tohoto důvodu bylo také podáno a to jak na Policii České republiky, tak také na Ministerstvo vnitra ČR trestní oznámení, kterými by se mělo prošetřit, zda nebyl těmito institucemi porušen zákon. Dalším poznatkem jo to, že se podobná vyjádření se stejným tématem ve veřejném prostoru objevila daleko dříve, než ho publikovala má kolegyně a nikdo za ně trestně stíhán nebyl. Jako příklad uvedu článek Jiřího X. Doležala na webu Reflex.cz ze dne 26.9.2016 s názvem „Invazivní druhy hubíme, invazivní národy vítáme“, nebo článek Jaroslava Šestáka (vysokoškolský pedagog v oblasti fyziky a čestný občan Prahy 5) s názvem „Migrace: Invazivní druhy“, který byl zveřejněn dne 11.8.2017 na webu Neviditelný pes.cz. Oba články jsou dohledatelné. 

Mandátový a imunitní výbor, jehož jsem místopředsedou, toto jednání prozatím přerušil s tím, že si nejprve vyžádá celý spisový materiál od Policie České republiky, abychom si ho mohli prostudovat. Následně budou na jednání Mandátového a imunitního výboru pozváni jak poslankyně Karla Maříková, tak také policejní vyšetřovatelka a dozorový státní zástupce. Po prostudování spisu a výslechu všech pozvaných zaujme výbor své stanovisko, které navrhne plénu Poslanecké sněmovny, jež následně rozhodne, zda naší poslankyni k trestnímu stíhání vydá nebo nevydá.

Jsem přesvědčen o tom, že se Karla Maříková žádného trestného činu nedopustila a že je celá kauza pouze nekorektním a zbabělým politickým bojem se snahou dehonestovat hnutí SPD a samotnou poslankyni. Mé rozhodnutí je v této věci jasné a budu hlasovat proti vydání kolegyně Maříkové k trestnímu stíhání a to jak na Mandátovém a imunitním výboru, tak také na plénu Poslanecké sněmovny.

12.3.2020

Žádáme efektivní kontrolu hranic!

Vážení přátelé, předsednictvo hnutí SPD přijalo toto mimořádné usnesení k pandemii koronaviru.

1. Žádáme efektivní kontrolu hranic a okamžité vypovídání osob ilegálně pobývajících na území ČR.

2. Navrhujeme a podpoříme odklad splátek hypoték a exekucí u nemocných občanů nebo u těch, kteří následkem pandemie přijdou o práci. Znovu navrhujeme stanovení DPH pouze ze skutečně zaplacených faktur. Je to podpora firmám a podnikatelům před druhotnou platební neschopností. Podpoříme fond pro bezúročné půjčky živnostníkům a firmám postiženým mimořádnými opatřeními a průběhem pandemie. Podpoříme odklad splatnosti daně z příjmu za rok 2019.

3. Budeme prosazovat koncepci zdravotní péče, která bude garantovat větší kontrolu státu a zajistí v této oblasti jeho jasné kompetence v případě krizové situace.

4. Orgány EU naprosto zkrachovaly v podpoře a koordinaci ochrany zdraví občanů evropských států. Názory kancléřky Merkelové, která připouští onemocnění 70% občanů své země, jsou zločinné. Česká republika musí jednat sama a rozhodně, bez ohledu na legislativu a orgány EU.

5. Česká republika je špatně připravena na krizové situace. Nejsme soběstační v potravinách, nemáme dostatečné finanční rezervy a nemáme adekvátně připravený systém zdravotní péče pro případ pandemie. Vlády dělaly a vláda dělá dluhy i v době hospodářského růstu. Žádáme okamžitou změnu potravinové a zemědělské koncepce země v tom smyslu, aby naše země byla potravinově soběstačná. Požadujeme ukončení podpory solárních baronů a zastavení podpory politických neziskovek, ukončení štědrých dávek pro nepřizpůsobivé a ukončení nákupu zbraní pro zahraniční expedice armády. Ušetřené prostředky je nutné použít pro oblast zdravotní péče, řešení následků pandemie, pro bezpečnostní a ozbrojené složky pro ochranu hranic a pořádku, pro zvládání pandemie a pro pomoc postiženým.

12.3.2020

Přistupujeme k budoucnosti našich občanů zodpovědně!

Víme, jak pomoci pracujícím rodinám s dětmi a kde na naše navrhované stimulační pobídky vzít peníze.

Naše hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, že pracovat se lidem v naší republice musí vyplatit. Tento výrok se ještě umocněně vztahuje na mladé pracující rodiny, které navíc vychovávají děti. Toho jsme si v SPD plně vědomi, a proto jsme zpracovali projekt „Rodina na prvním místě“, v rámci kterého představujeme konkrétní návrhy řešení, jak rodinám pomoci včetně toho, kde vezmeme finanční zdroje na jejich pokrytí.

Hnutí SPD není osud našich občanů lhostejný a dobře si uvědomuje, že jen pracující rodiny, které ještě mají dvě a více dětí jsou zárukou toho, že i v budoucnu bude zajištěn dostatek financí pro to, aby se všem v naší zemi dobře žilo, a to včetně seniorů, kterých bude stále více přibývat a kterým musíme garantovat takový důchod, aby jim byl zajištěn plnohodnotný život. Dobře víme, že je to úkol velmi složitý a že se ho zatím nedaří současné vládě a ani těm předchozím realizovat. Proto představuje konkrétní návrhy, jejichž realizací by šlo všem našim občanům zlepšit kvalitu života. Občané se s nimi mohou podrobně seznámit na webových stránkách (www.rodinanaprvnimmiste.cz).  

A nyní uvedu to hlavní. V první fázi jsme pro naše občany navrhli balíček, který obsahuje řadu oblastí, v rámci kterých by si měly pracující rodiny výrazně finančně přilepšit. Jedná se například o projekt manželské půjčky pro pracující rodiny, kde by byl poskytnut úvěr ve výši 800.000 Kč s několika benefity a v případě, že se rodičům narodí třetí dítě, povinnost splácet úvěr bude rodině zcela zrušena. Dále zmíním námi navrhované výrazné daňové slevy na děti, zrušení daně z nabytí nemovitostí, kde předkládáme do legislativního procesu Parlamentu ČR zákon, který by tuto daň zrušil. Podáme též návrh změny zákona na podporu družstevního bydlení. V následné fázi jsme provedli finanční rozvahu, kde na tyto naše návrhy vezmeme peníze nutné pro jejich realizaci. Nyní v krátkosti představím nejdůležitější příjmové zdroje, pomocí kterých bychom chtěli zajistit jejich financování.

Hnutí SPD podalo návrh změny zákona o pomoci v hmotné nouzi, jehož cílem je zabránit zneužívání sociálních dávek. Sebereme je lidem, kteří nectí právo a povinnosti. Odmítáme zbytečný nákup vrtulníků z USA. Každý stojí více než miliardu a odmítáme další nákupy zbytečných zbraní pro zahraniční expedice armády. Též budeme vyvíjet aktivity k ukončení podpory solárních baronů, která nás stojí ročně desítky miliard. Prosazujeme stop stav na náklady státní správy. Stát musí šetřit na své byrokracii a všechny jeho státní a veřejné instituce se musí chovat jako řádný hospodář. Odmítáme také inkluzi ve školství, která ročně přijde státní rozpočet na 6 miliard korun. Donutíme reinvestovat nadnárodní korporace, které z naší země vyvádějí ročně na 300 miliard korun. Odmítáme klimatické šílenství EU, které nás bude do roku 2050 stát každoročně stovky miliard. Sečteno a podrženo, naše země peníze má. Problém je ten, že neslouží lidem, kteří zde žijí, a že perspektiva českých pracujících rodin nikoho nezajímá. Podstatný je zisk nadnárodních korporací a zájmy Bruselu fakticky likvidující národní státy.

Hnutí SPD přistupuje k budoucnosti našich občanů zodpovědně, což lze dokladovat navrhovanými projekty, v rámci kterých představujeme konkrétní návrhy, včetně jejich možných forem financování.

11.3.2020

Vítáme, že Slovensko odmítlo totalitní genderistickou Istanbulskou úmluvu!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že stát by se měl připravit na kompenzaci ztrát vyplývajících z karanténních opatření okolo koronaviru. Snaha stíhat Karlu Maříkovou je pokus o politickou kriminalizaci hnutí SPD a potírání svobody slova. Vítáme, že Slovensko odmítlo totalitní genderistickou Istanbulskou úmluvu. Babišova vláda špatně hospodaří, proto bude schodek rozpočtu mnohem vyšší než dle slibu vlády. Počátkem měsíce dubna předsednictvo hnutí SPD představí veřejnosti své lídry v krajských volbách.

1. Hnutí SPD zastává názor, že stát by se měl připravit na kompenzaci ztrát vyplývajících z karanténních opatření.
Nákaza koronavirem (COVID-19) se raketově šíří i nadále po celém světě. Zatímco v některých zemích počet nakažených klesá (Čína), v jiných státech naopak dále stoupá (Írán). V Itálii byla dokonce vyhlášena v této souvislosti měsíční plošná karanténa. V Itálii aktuálně také pobývá zhruba 17 tisíc našich občanů. Hnutí SPD vyslovuje poděkování všem našim hygienikům, zdravotníkům a záchranářům, kteří se podílejí i mimo pravidelnou pracovní dobu na odběrech a testování vzorků osob, které jsou podezřelé na nákazu novým koronavirem, v jejímž důsledku jsou již u nás nakaženy více než desítky osob. Hnutí SPD zastává názor, že stát by se měl připravit na pomoc při ekonomických ztrátách vyplývajících z karanténních opatření, neboť hrozí krachy firem s dopady do oblasti zaměstnanosti. Hnutí SPD považuje za zásadní podrobný monitoring situace a včasné přijímání účinných opatření.

2. Snaha stíhat Karlu Maříkovou za protiimigrační výroky je pokus o politickou kriminalizaci hnutí SPD a potírání svobody slova.
Policie požádá sněmovnu o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání kvůli jejím výrokům o migrantech na Facebooku. Mandátový a imunitní výbor sněmovny o tom bude rozhodovat tento týden. Hnutí SPD považuje tento krok ze strany policie za politickou kriminalizaci poslankyně i celého hnutí SPD, řízenou ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), a za snahu potírat svobodu slova. Hnutí SPD stojí za naší poslankyní. Jedná se o svobodné vyjádření jejího protiimigračního názoru. A její výroky jsou v této souvislosti v souladu s Listinou základních práv a svobod. Naši Karlu Maříkovou nedáme.

3. Vítáme, že Slovensko odmítlo totalitní genderistickou Istanbulskou úmluvu.
Slovenský parlament 25. února velkou většinou hlasů přítomných poslanců odmítl tzv. Istanbulskou úmluvu a slovenská prezidentka Čaputová informovala, že Slovensko ji ratifikovat nebude. Hnutí SPD toto rozhodnutí vítá. Náš právní řád nepotřebuje Istanbulskou úmluvu. Problémy, na které se úmluva odkazuje, již řeší náš právní řád. Smlouva dává možnost politickým neziskovkám lézt do soukromí lidí pod záminkou boje s násilím na ženách. Istanbulská úmluva je totalitní zrůdnost, která má rozbíjet rodiny a která vyvolává „třídní nenávist" žen proti mužům, diskriminaci mužů a pozitivní diskriminaci žen. Hnutí SPD ratifikaci této úmluvy jednoznačně odmítá. Naopak pro přijetí je většina ČSSD, Pirátů, TOP 09, STAN a smlouvu podporuje i Vláda Andreje Babiše.

4. Babišova vláda špatně hospodaří, proto bude schodek rozpočtu mnohem vyšší než dle slibu vlády.
Ekonomika zpomaluje a Vláda ČR nebude schopna plnit své programové prohlášení. V únoru činil schodek státního rozpočtu 27,5 miliard korun, což je nejhorší výsledek od roku 1993. Probíhá zároveň prudký růst cen. Děje se tak na základě zhoršování ekonomické situace ve světě a kvůli tomu, že vláda zvyšuje daně. Vláda nepřipravila rezervy v době, kdy se ekonomice dařilo. Byla štědrá k nepřizpůsobivým, kupuje drahé vrtulníky, rozdává politickým neziskovkám, podporuje solární barony a zvyšuje náklady na státní správu. Hnutí SPD jasně říkalo, že je nutné skutečně hospodařit. To znamená šetřit tam, kde jsou peníze vynakládány zbytečně. 

5. Počátkem měsíce dubna předsednictvo hnutí SPD představí veřejnosti své lídry v krajských volbách.
V hnutí SPD probíhají v těchto týdnech regionální konference, na kterých se schvalují kandidátky do podzimních krajských voleb a voleb do Senátu. Počátkem měsíce dubna předsednictvo hnutí SPD představí veřejnosti své lídry v jednotlivých krajích formou tiskové konference.

10.3.2020

Srbsko už nevěří EU a chce na ochranu hranic proti imigrantům nasadit armádu!

Srbsko se zařadilo mezi státy, které již také nedůvěřují lídrům Evropské unie, že nová migrační krize podobná té z roku 2015 nehrozí. Dříve byl právě přístup Srbů k imigrantům velmi tolerantní, ale dnes dávají jasně najevo, že už nechtějí mít v zemi tisíce těchto osob, které se přes jejich hranice chtějí dostat dále do zemí Evropy. Aby Srbové zabránili imigrantům k uskutečnění tohoto cíle, jsou rozhodnuti nasadit i armádu.

Hnutí SPD vnímá nové události ve věci vstupu nelegálních imigrantů do zemí Evropské unie v souvislosti s rozhodnutím tureckého prezidenta Erdogana za velmi alarmující a spatřuje v něm začátek možné migrační krize, podobné té z roku 2015. Recep Tayyip Erdogan totiž koncem února oznámil, že Turecko již nebude střežit své hranice se zeměmi EU a zadržovat nelegální imigranty na svém území. Tato povinnost mu vyplývala z dohody mezi EU a Tureckem, za což Turci inkasovali miliardy eur. Postoj Erdogana na sebe nenechal dlouho čekat a tisíce imigrantů nacházejících se v Turecku se začaly přesouvat k hranicím se zeměmi Evropské unie. Pomocí zpráv přes sociální sítě se k těmto hranicím ve velmi krátké době přesunuly desítky tisíc imigrantů. Evropské země, které mají své hranice s Tureckem, ale již nechtějí zažít novou migrační vlnu a přistupují k radikálnějším řešením.

Hned v počátcích přijalo tvrdá opatření Řecko, které nasadilo na hranice s Tureckem zvýšený počet příslušníků bezpečnostních sborů, a snaží se za jejich pomoci neprodyšně uzavřít hranici s Tureckem. Ostrahu svých hranic s Tureckem v důsledku nastalé situace posílilo nasazením vojáků též Bulharsko. Na ochranu svých hranic jsou připraveny použít armádu i další země. Maďarský premiér Viktor Orbán už koncem února informoval, že bezpečnostní rada státu rozhodla, že Maďarsko výrazně posílí ochranu svých hranic a bude věnovat zvláštní pozornost vývoji na balkánské migrační trase.

Také Srbsko prostřednictvím svého ministra obrany Alexandra Vulina oznámilo, že jestliže srbský prezident Aleksandar Vučić rozhodne o nasazení armády, ta je připravena chránit své hranice před masovou nelegální imigrací. Ministr obrany Alexandar Vulin prohlásil: „Srbská armáda ve spolupráci s ministerstvem vnitra a se všemi dalšími bezpečnostními silami je plně připravena a odhodlána ochránit naši hranici, naše území a nedovolí pohyb jediného imigranta.“ Všechny tyto státy Evropské unie, které mají své státní hranice s Tureckem, již veřejně prohlašují, že se musí spolehnout především samy na sebe, protože i když žádají vrcholné představitele EU o pomoc, tak ze strany EU jde o laxní přístup k řešení tohoto velmi závažného problému. I přes veškeré sliby EU o tom, že již nikdy nedovolí opakování přívalu imigrantů v tak velké míře, jak tomu bylo v roce 2015, žádné radikální rozhodnutí nepřišlo. Je až k neuvěření, že řešení nelegální imigrace nemá takovou prioritu, jakou by si zasloužilo. Evropská unie raději považuje za svou prioritu budoucí klima.

Hnutí SPD dlouhodobě tvrdí, že Evropská unie je zkostnatělá, byrokratická, nefunkční a proimigrační instituce, kterou je potřeba opustit. Současná situace na tureckých hranicích to jen potvrzuje.

9.3.2020

Ženy si květiny, respekt, úctu a lásku zaslouží!

Popřáli jsme našim ženám k MDŽ a předáním květiny jsme jim vyjádřili naší úctu a lásku, kterou si zaslouží.

V neděli 8. března jsme si spolu s našimi ženami připomněli jejich svátek. Kytičku nebo jinou formu poděkování si zaslouží všechny ženy. Naše hnutí podporuje klasickou rodinu, kde žena, matka či babička má nezastupitelné místo a proto uděláme vše, aby u nás ženy ve všech svých životních etapách prožívaly kvalitní život.

To, že si v našem hnutí SPD velmi vážíme našich žen, dokládají naše aktivity v podobě návrhů zákonů a projektů, které v souladu s naším programem prosazujeme. Ty jsou vedeny s cílem vytvářet v naší zemi takové prostředí, aby se zde všechny ženy cítily co nejlépe, bezpečně a s láskou vychovávaly svoje děti. Hnutí SPD vnímá rodinu za základ státu, kterou tvoří muž a žena, mající stejná práva a povinnosti. Dobře fungující rodina je tou nejdůležitější hodnotou pro náš stát. Ten by jim měl umožnit a zabezpečit takové podmínky, aby všichni členové rodiny prožívali plnohodnotný život v bezpečné zemi. Ženy mají v rámci rodin nejdůležitější a nejtěžší úkol, kterým je rození a výchova dětí, neboť to je základní předpoklad fungování našeho státu v budoucnu tak, aby se zde všichni cítili dobře a bylo i dostatek financí na důchody pro ty, kteří své už státu odvedli a recipročně očekávají, že se o ně stát postará. 

Mezinárodní den žen (MDŽ), tento mezinárodně uznávaný svátek, stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908, se u nás dlouhá léta oslavuje a od roku 2004 je v České republice významným dnem. V naší zemi si odedávna žen vážíme a chováme k nim respekt. Náš obdiv si zaslouží všechny ženy, ať vystupují jako maminky, manželky, tety, tchýně nebo babičky a prababičky. V profesním životě ženy zastávají role v souvislosti s výkonem zaměstnání jako ředitelky, účetní, prodavačky a dnes je zcela běžné, že zastávají i služební pozice v bezpečnostních sborech nebo v armádě.

V hnutí SPD nedopustíme žádnou diskriminaci žen, a to ve všech oblastech naší společnosti. Usilujeme o to, aby se k nám nedostali žádní imigranti, hlásící se k islámské ideologii, která ženám upírá základní lidská práva. To v naší republice zásadně odmítáme. Pro naše ženy budeme zabezpečovat takové podmínky a prostředí, aby v klidu a pohodě mohly ve svých rodinách společně s manžely vychovávat děti. S tím souvisí to, že budeme předkládat a podporovat zákony, které podporují rodiny s dětmi, jako např. manželské půjčky, zvýšení rodičovského příspěvku, různé formy odpočtu daní na děti, zohlednění výše důchodové dávky ženám s ohledem na počet vychovaných dětí, což jsme již představili v našem projektu: „Rodina na prvním místě“ (www.rodinanaprvnimmiste.cz).

Naše hnutí SPD v rámci celé republiky v neděli na různých místech prostřednictvím svých členů a příznivců předalo našim ženám květinu jako důkaz toho, že si jich vážíme a máme je rádi. Takže milé ženy ještě jednou, všechno nejlepší, pevné zdraví, hlavně hodně lásky, štěstí a životní pohody.

6.3.2020

Plníme náš politický program, který jsme slíbili občanům!

Poslanecká sněmovna přijala tento týden několik opatření a návrhů zákonů, které hnutí SPD slíbilo občanům před parlamentními volbami v roce 2017.  

V úterý jsme nejprve přehlasovali veto Senátu, který nám vrátil Sněmovnou schválenou novelu zákona o majetku České republiky z pera SPD, která zvyšuje odpovědnost odpovědných při nakládání se státním majetkem tak, aby se chovali s péčí řádného hospodáře. Tento návrh zákona teď poputuje už jen k podpisu prezidenta republiky, čímž následně začne platit a to dle schválené účinnosti. To, že by pan prezident zákon Sněmovně vrátil, se nepředpokládá. Dále jsme tentýž den schválili vyšší tresty za týrání zvířat a to novelou zákona, které jsme byli spolupředkladatelem. Týrání zvířat je odporné a zasluhuje trestat. 

Ve středu dopoledne jsme jednali o bodu s názvem „Informace vlády k situaci na hranici Řecka a Turecka“, kde hrozí další migrační vlna z důvodu otevření hranic ze strany Turecka. Zařazení tohoto nového bodu na pořad schůze bylo prosazeno i hlasy poslanců hnutí SPD a po rozpravě jsme přijali usnesení o několika bodech, kterým jsme zaúkolovali Vládu České republiky k pomoci Řecku při řešení nelegální imigrace na Turecko – Řeckých hranicích. 

Ve čtvrtek jsme při projednávání zprávy veřejného ochránce práv za rok 2018 kritizovali ve svých projevech bývalou ombudsmanku Annu Šabatovou za její práci v tomto úřadu a všichni naši poslanci hlasovali proti schválení této zprávy. Důvodem je neobjektivita některých šetření instituce veřejného ochránce práv a mnohdy jeho účelově zaměřené jednání pod minulým vedením Anny Šabatové. Vítáme zvolení Stanislava Křečka novým ombudsmanem, kterého hnutí SPD o začátku volby veřejně podporovalo, a věříme, že se pod jeho vedením tato instituce vrátí k ochraně práv obyčejných a slušných lidí, pro které je úřad ombudsmana tou poslední možností, jak se dobrat ke spravedlnosti. 

Všemi těmito kroky dává naše hnutí SPD čím dále tím více najevo, že program, který jsme občanům slibovali před parlamentními volbami v roce 2017, plníme a budeme se o jeho plnění snažit i nadále.

5.3.2020

Poslanecká sněmovna schválila usnesení o pomoci Řecku na hranicích s Tureckem!           

Ani miliardy eur Turecku nejspíše nezabrání tomu, aby propukla nová migrační vlna do evropských zemí.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhrožoval otevřením hranic mezi Tureckem a zeměmi EU v minulosti již opakovaně, i když proti tomuto kroku měla EU s Tureckem uzavřenou dohodu, v rámci které posílala Turecku miliardy eur. Minulý týden tyto výhružky Erdogan naplnil a Turci přestali střežit svoji hranici se zeměmi EU, prý jako důsledek zabití tří desítek tureckých vojáků v provincii Idlib při náletech syrské armády.

Hnutí SPD dlouhodobě zastává názor, že jediným řešením proti imigrantům je pro naši republiku ostraha hranic, ukončení štědrých sociálních systémů zemí EU a nulová tolerance jakékoli nelegální imigrace. Nemůžeme být závislí na rozmarech takových lidí, jako je Erdogan, který v Turecku neomezeně vládne již více než 16 let a po zrušení funkce premiéra v roce 2017 je zcela oprávněn sestavovat vládu podle libosti, vydávat dekrety, stanovovat rozpočet a určovat zahraniční politiku.

Turecko je členem NATO od roku 1952 a jeho role v tomto vojenském uskupení je chápána ze strany USA spíše strategicky, je blízko Sýrie, Ruska. Tento pohled je shodný i v rámci začlenění Turecka do Evropské unie. Jednání o vstupu Turecka do EU začaly oficiálně v roce 2005, z celkem 35 přístupových kapitol jich byla zatím otevřena necelá polovina a uzavřena pouze jediná. I přesto je pro EU Turecko strategickým partnerem, a to převážně v migrační krizi, kdy dohoda s Ankarou v zásadě zastavila příchody imigrantů z Blízkého východu. Lídři zemí EU s tehdejším tureckým premiérem Ahmetem Davutoglu uzavřeli 18. března 2016 migrační dohodu mezi Evropskou unií a Tureckem „EU-Turkey Migrant Deal“, která umožnila navracet všechny nelegální imigranty z řeckých ostrovů zpět do Turecka. Jejím cílem bylo zastavit ilegální imigraci do EU a rozbít síť pašeráckých a převaděčských gangů. Za to se EU zavázala poskytnout finanční podporu pro Turecko ve výši tří miliard eur (v roce 2016), a to i následovně (v roce 2018).

Situace na hranicích Turecka s Evropou se značně zkomplikovala událostmi z konce února tohoto roku, když turecký prezident Erdogan učinil prohlášení, že už nebude dále plnit úkoly vyplývající mu z migrační dohody mezi EU a Tureckem z roku 2016, což také učinil. Následek jeho rozhodnutí na sebe nedal dlouho čekat a tisíce imigrantů všech národností, pro které skončila jejich pouť do Evropy v Turecku, se začaly přemísťovat na hranice Turecka s Evropskou unií. Do Řecka k hranicím s Tureckem přijeli toto úterý řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, předseda Evropské rady Charles Michel, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropského parlamentu David Sassoli, a chtěli situaci řešit, ale prezident Erdogan odmítl jednání i další navýšení financí ve výši jedné miliardy eur, které Turecku přislíbila německá kancléřka Angela Merkelová. Na serveru novinky.cz bylo zveřejněno, že podle tureckého ministra vnitra Süleymana Soyla překročilo pásmo určující tureckou hranici přes sto tisíc imigrantů a pokouší se dostat přes hranice Řecka a Bulharska dále do Evropy. Řecko i Bulharsko zatím odolávají náporu imigrantů a žádají Evropskou unii o pomoc. EU to zase řeší přidělením financí, Řecku nabídla 700 milionů eur, což ale problém nevyřeší. Řecká policie používá proti imigrantům na svých hranicích s Tureckem kouřové granáty i slzný plyn, Bulharsko posílá na hranici tisíc vojáků. Státní hranice mezi Řeckem a Tureckem je na pevnině dlouhá více jak 200 km. Na státní hranici mezi Bulharskem a Tureckem dlouhé necelých 260 km je od roku 2017 vybudován plot s ostnatým drátem a tato hranice je rozdělena do pěti zón, v rámci kterých střeží hranice ozbrojené jednotky o síle roty navýšené o specializované jednotky. 

Hnutí SPD vnímá situaci na hranicích mezi Tureckem a evropskými zeměmi Řeckem a Bulharskem jako velmi vážnou, neboť je zde velké potencionální nebezpečí, že by mohla nastat nová migrační vlna tak, jak tomu bylo v roce 2015. Proto i hlasy poslanců hnutí SPD schválila Poslanecká sněmovna usnesení o pomoci Řecku v souvislosti s otevřením Turecko – Řeckých hranic a náporu nelegálních imigrantů.

4.3.2020

Týrání zvířat je odporné a zasluhuje trestat!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že vláda není připravená na krizové situace včetně koronaviru a reagovala pozdě. Kvůli agresivní politice Turecka hrozí rusko-turecká válka a přichází migrační invaze do Evropy. Vítáme úspěch slovenských vlastenců ze SME RODINA v parlamentních volbách. Poslanci SPD podpořili zpřísnění trestů za týrání zvířat. Hnutí SPD podpoří kandidáty do Rady ČT, kteří budou podporovat kontrolu a transparentnost České televize.

1. Vláda není připravená na krizové situace včetně koronaviru a reagovala pozdě.

V České republice se objevily první případy nákazy koronavirem (COVID-19), v jehož důsledku zemřelo ve světě již více než 3 tisíce lidí. Ekonomické dopady nemocnosti mohou být značné. Jedná se o rizikové respirační onemocnění, které zasáhlo již desítky zemí na všech kontinentech kromě Antarktidy. Obavy našich občanů z nákazy a skupování trvanlivých potravin v obchodech jsou logické. Reagují na to, co vidí v médiích, ale také na informaci Správy státních hmotných rezerv (SSHR) z minulého týdne, která oznámila, že má zásoby potravin pouze na 1,3 dne. Praktičtí lékaři mají také akutní nedostatek ochranných prostředků, zejména roušek. Opatření Vlády ČR měly být přijaty již v okamžiku zjištění výskytu koronaviru v Itálii. Jedná se zejména o zpřísnění kontrol na letištích a hraničních přechodech minimálně pro vlaky a autobusy a vydání doporučení občanům necestovat do zasažených oblastí. Občanům ČR, kteří přicestovali ze zasažených oblastí, měla být uložena povinnost tuto skutečnost nahlásit a zůstat v domácí karanténě po dobu 14 dnů. Cizincům, kteří v posledních 14 dnech pobývali v zasažené oblasti, se mělo zakázat cestovat do ČR. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje nízkou připravenost České republiky na krizové situace. Je nutné zvýšit zásoby zdravotnického materiálu a znovu vybudovat bezpečnostní složky připravené zavést účinnou kontrolu hranic. 

2. Kvůli agresivní politice Turecka hrozí rusko-turecká válka a přichází migrační invaze.

Turecká vojska se v Sýrii dostala do vážného konfliktu se syrskou armádou podporovanou ruskými jednotkami. Fakticky tak začala syrsko – turecká válka. Turecko hrozí vysláním další migrační vlny do Evropy, pokud nedostane v tomto konfliktu, který hrozí válkou z Ruskem, podporu NATO. Akce Turecka jsou v rozporu z mezinárodním právem a turecká armáda nemá na území Sýrie co dělat. Jedná zde proti vůli syrské vlády, podporuje skupiny islamistů a útočí na syrské Kurdy. Hnutí SPD odmítá podporovat Turecko v jeho agresivních akcích a žádá jeho vyloučení z NATO. Diktátorský islámský režim v Turecku skutečně otevřel hranice a nebrání ilegálním imigrantům převážně ze Sýrie a Afghánistánu v jejich hromadné invazi do států EU. Nejedná se pouze o tzv. válečné uprchlíky, ale poražené bojovníky Islámského státu a jiných džihádistických skupin a jejich rodinné příslušníky. Turecké úřady dokonce vydaly pokyn tamním dopravcům, aby přistavili autobusy ve velkých městech, které budou tyto ilegální imigranty převážet co nejblíže k hranicím s Řeckem. Podle aktuálních informací se jedná o 18 tisíc osob. Jedná se o invazi, která může mít katastrofální následky. Situace bude daleko vyhrocenější a rozsáhlejší než ta v roce 2015, když vrcholila migrační krize. Turecko tímto přestalo dodržovat dohodu s EU, která nás všechny stála přes 3 miliardy euro. Pokud by se NATO rozhodlo podpořit Turecko ve válce s Ruskem, jde o postoj v naprostém rozporu s existenčními zájmy České republiky a v rozporu se zněním smlouvy NATO. Česká republika se do takového konfliktu nesmí zapojit. Hranice evropských zemí je nutné zajistit a střežit proti další vlně migrace. Na Tureckem vyvolávanou vlnu migrace musíme odpovědět stejně rozhodně jako Maďarsko.

3. Vítáme úspěch slovenských vlastenců ze SME RODINA v parlamentních volbách.

Ve Slovenské republice proběhly minulý víkend parlamentní volby, v nichž zvítězily politické subjekty, které budou schopny sestavit vládu bez účasti strany Smer – sociální demokracie bývalého premiéra Roberta Fica. Hnutí SPD vítá volební výsledek strany anti-imigračního hnutí SME RODINA Borise Kollára s podporou 8,24% hlasů a ziskem 17 mandátů v Národní radě. Hnutí SPD je společně s hnutím SME RODINA ve společné frakci vlasteneckých hnutí EU - Identita a demokracie. Tímto výsledkem se jedná o další z volebních úspěchů vlasteneckého hnutí ve státech V4, které má program podobný hnutí SPD.

4. Poslanci SPD podpořili zpřísnění trestů za týrání zvířat.

Před téměř dvěma lety se poslanci SPD podíleli na společném návrhu novely, který má umožnit odpovídající postihy za nejhorší krutosti páchané na zvířatech a zároveň umožnit odhalovat, stíhat a samostatně trestat neblaze proslulý fenomén množíren zvířat. Nyní se za velké pozornosti veřejnosti vrací tato novela ze Senátu ve znění, které obsahem odpovídá verzi podpořené Ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny, a kterou poslanci SPD plně podporují a podpořili. Týrání zvířat je odporné a zasluhuje trestat.

5. Hnutí SPD podpoří kandidáty do Rady ČT, kteří budou podporovat kontrolu a transparentnost České televize.

Poslanecká sněmovna bude na nadcházející březnové schůzi volit šest členů patnáctičlenné Rady České televize a dva členy devítičlenné Rady Českého rozhlasu. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje hospodaření a činnost ČT, které byly obsahem rozsáhlých diskusí v rámci Výročních zpráv ČT za uplynulé tři roky. Patnáct vrcholných manažerů České televize si v roce 2019 na mzdách a odměnách přišlo celkem na více než 46 miliónů korun z koncesionářských poplatků. V průměru tak na jednoho manažera veřejnoprávní televize vychází částka přesahující 3,10 milionu korun. Kdo přesně kolik vydělal, však ČT odmítá zveřejnit. To je zcela skandální! Zastáváme také názor, že hospodaření veřejnoprávní ČT by mělo podléhat kontrole ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kritizujeme také vyváženost vysílání zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Proto budou poslanci SPD podporovat ve volbě ty kandidáty, kteří budou zárukou důkladné veřejné kontroly  hospodaření, a také objektivity a vyváženosti vysílání ČT. Prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu.

3.3.2020

Nepokoje v Řecku budou z důvodu imigrace ještě gradovat!

V posledním únorovém týdnu protestovali obyvatelé řeckých ostrovů proti budování nových středisek pro imigranty, které si prosadila nová řecká vláda. Ta toto rozhodnutí přijala na základě zvyšujícího se počtu přílivu nelegálních imigrantů, proudících na řecké ostrovy z Turecka. Nyní tato hrozba dostala ještě další rozměr, neboť turecký prezident Erdogan vydal prohlášení, že Turecko už nebude zastavovat syrské uprchlíky směřující do Evropy.

Všechny vrstvy místních obyvatel řeckých ostrovů Samos, Chios a Lesbos zahájily ve středu jednodenní protest proti zřizování nových migračních center na jejich území. Místní podnikatelé zavřeli obchody, úředníci nepřišli do práce a konaly se demonstrace. Nová řecká vláda prosazuje přísnější postoj k imigraci. Parlament již schválil zákon zrychlující azylová řízení, který zjednoduší deportaci imigrantů bez nároku na azyl. Součástí nových opatření řecké vlády je i výstavba nových a větších uzavřených migračních center na řeckých ostrovech, v rámci kterých může vláda i vyvlastňovat půdu místních obyvatel. Tato nová střediska mají fungovat už v létě a nahradit nynější přeplněné tábory. V nich a v jejich okolí žije mnohonásobně více imigrantů, než je kapacita těchto zařízení, a Řecko je proto za ně dlouhodobě kritizováno jak ze strany EU a OSN, tak i nevládních organizací, za špatné životní podmínky, v nichž imigranti na ostrovech žijí. Naopak řecká vláda kritizuje lídry Evropské unie, že jejich problém nechala EU zcela na nich, a že imigranti zde umístnění páchají místním občanům velké škody, spočívající v tom, že místním domorodcům kradou domácí zvířata, ovoce a například ničí olivovníky, aby si rozdělali oheň. V současné době žije dle agentury AFP na ostrovech Lesbos, Chios, Samos, Kos a Leros okolo 42.000 imigrantů, v migračních táborech roste napětí a dochází k potyčkám. Například v největším táboře Moria na ostrově Lesbos se zdržuje skoro 20 tisíc imigrantů, i když kapacita tohoto migračního zařízení je jen necelých 3.000 osob.

Řecko už zaznamenalo velký nárůst přílivu nelegálních imigrantů v minulém roce, kdy se opět stalo hlavní vstupní branou imigrantů z Blízkého východu, Asie a hlavně z Afriky do Evropy. Na řecké ostrovy v Egejském moři jich vloni dorazilo okolo 60.000 a podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) jich 15.000 nelegálně přešlo pozemní hranicí z Turecka do Řecka.

Tuto špatnou situaci na řeckých ostrovech ještě více zhoršilo rozhodnutí tureckého prezidenta Erdogana, který od minulého týdne přestal zabraňovat nelegálním imigrantům ve vstupu dále do Evropy. Turecko zadržuje na svém území téměř 3,5 milionu syrských uprchlíků a opakovaně hrozilo, že "otevře brány" do Evropy, což se také stalo. Recep Tayyip Erdogan během sobotního projevu v Istanbulu uvedl, že hranici za první den překročilo už 18.000 lidí a stejné počty lze očekávat v následujících dnech. Řecko a Bulharsko kvůli tomu posílily hlídky na hranicích s Tureckem.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje laxní a spíše proaktivní přístup lídrů Evropské unie k nelegální imigraci. Tento přístup EU byl též jedním z hlavních argumentů, proč Spojené království vystoupilo z EU. Hnutí SPD se od svého vzniku veřejně jako jediné z parlamentních stran staví proti přijímání imigrantů včetně těch, kteří už jsou v zemích EU. My žádné imigranty v naší republice nechceme.

2.3.2020

Sluníčkáři od Čaputové a Kisky ve slovenských volbách velice propadli!

Slováci v sobotu zvolili 150 nových poslanců do Národní rady Slovenské republiky. Do boje o poslanecká křesla vyslalo své zástupce 25 politických stran a hnutí.

Hnutí SPD nehledě na programové rozdíly gratuluje straně Igora Matoviče Obyčejní lidé (OL’aNO), která mimo jiné prosazuje i přímou demokracii, k vítězství ve slovenských volbách. Gratulujeme také k výbornému třetímu místu straně Sme rodina, která je spolu s SPD členem evropské vlastenecké frakce Identita a demokracie v čele s Matteem Salvinim a Merine Le Pen. Velkým propadákem naopak skončili sluníčkáři prezidentky Zuzany Čaputové Progresivní Slovensko/Spolu (koalice se nedostala do Národní rady) a strana Za lidi exprezidenta Andreje Kisky, což je dobrá zpráva pro celé Slovensko a zklamání pro všechny liberální neomarxisty v čele s Evropskou unií.

Od poloviny února platilo na Slovensku moratorium na zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů, byť samotné zjišťování dat bylo možné. Tyto průzkumy předurčovaly, že o vítězství svede boj protikorupční hnutí OL‘aNO Igora Matoviče a doposud vládnoucí SMER–SD expremiéra Roberta Fica a že se do Národní rady dostane celkem sedm stran, hnutí a koalic.

A jak to nakonec dopadlo? Vítězem slovenských voleb do Národní rady se stalo opoziční slovenské hnutí OL‘aNO, čímž se potvrdily předvolební průzkumy. Celkem mu vyjádřilo podporu těsně nad 25 procent voličů. OL‘aNO pod vedením Igora Matoviče tak začne hledat koaliční partnery do nové vlády. Dosavadní nejsilnější vládní strana SMER–SD Roberta Fica skončila druhá se ziskem přes 18 procent hlasů. Slovenský premiér a volební lídr SMERU Peter Pellegrini už Matovičovi poblahopřál a připustil pravděpodobný odchod strany do opozice. Na třetí příčce se v těchto volbách umístilo opoziční hnutí Sme rodina se ziskem nad 8 procent, čtvrtá skončila pravicová strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) se ziskem těsně pod 8 procent. Do Národní rady se ještě dostala se ziskem těsně nad 6 procent Svoboda a solidarita a jako poslední se ziskem pod 6 procent strana Za lidi exprezidenta Andreje Kisky. V těchto volbách zaznamenala porážku koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu, která loni na Slovensku vyhrála volby do Evropského parlamentu. Z Progresivního Slovenska rovněž vzešla nynější prezidentka Zuzana Čaputová. Celkem k volbám přišlo 66 procent oprávněných voličů. Nejvíce preferenčních hlasů získal Igor Matovič (skoro 480.000), kterého následoval Peter Pellegrini, a třetí příčku obsadil Robert Fico.

Hnutí SPD bere na vědomí výsledky voleb do Národní rady Slovenské republiky a pevně doufá, že nová vláda bude stát po boku států V4 v prosazování společných zájmů, a to převážně v otázkách imigrace.

28.2.2020

Prosazujeme výrazné zvýšení daňových slev pro pracující rodiny s dětmi!

Pro hnutí SPD je dobře fungující rodina základem našeho státu a zasluhuje si nejvyšší prioritu. Toto naše tvrzení dokladujeme konkrétními návrhy, které chceme v rámci svých možností pro mladé rodiny zajistit.

Hnutí SPD se snaží naplňovat takovou politiku, ze které budou profitovat všichni naši slušní a pracovití občané. Prioritně se budeme snažit pomoci těm nejvíce potřebným, mezi které zcela bezpochyby patří senioři, zdravotně postižení a mladé rodiny, jenž mimo toho, že pracují, ještě dobře vychovávají děti. Ti všichni si zaslouží naši úctu a respekt, což dokladujeme naším projektem pro ně určeným: „Rodina na prvním místě“.

Tento projekt jsme oficiálně představili 3. prosince loňského roku na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a od této doby ho prosazujeme různými formami v rámci celé naší republiky. Od začátku jeho spuštění na našich webových stránkách (www.rodinanaprvnimmiste.cz) bylo zaznamenáno více než 200.000 návštěvníků. V tomto projektu hnutí SPD připravilo výrazné odpočty daně z příjmu pro pracující rodiče, znovuzavedení manželské půjčky ve výši 800 tisíc korun, podporu družstevního bydlení a obnovu družstevního bydlení a obecních bytů pro seniory a zrušení daně z převodu nemovitostí. Tyto zmíněné body cílí na podporu pracujících rodin s dětmi a to včetně seniorů, kteří jsou součástí rodiny. Jsou v souladu s jedním z klíčových programových témat hnutí SPD. Podporu pracujících rodin s dětmi vnímáme v České republice jako záruku své budoucnosti, nechceme jít cestou zvyšování dávek, ale naopak máme v úmyslu ponechat v rodinách peníze, které si vydělají.

Nyní bych zmínil konkrétní slevy na dani, které v projektu „Rodina na prvním místě“ představujeme. Formou novely zákona o dani z příjmu navrhneme významné zvýšení daňových slev na děti. U prvního a druhého dítěte v rodině současné nastavení slev oproti současnému stavu významně zvýšíme: u jednoho dítěte na dvojnásobek, čili na 30.408 Kč ročně (u dítěte se zdravotním postižením ZTP/P na 60.816 Kč ročně). Cílem tohoto opatření je jednoznačně významné zvýšení disponibilního čistého příjmu pro pracující rodiče a jejich rodiny, zvýšení motivace pro zakládání rodin, a to i s více dětmi. V neposlední řadě se snažíme o to, aby pracující rodiny nebyly nuceny, často velmi ponižujícím a složitým způsobem, žádat o dávky státní sociální podpory či dávky pomoci v hmotné nouze proto, aby zabezpečily základní životní potřeby pro sebe a své děti. U občana, který pečuje o tři děti a nyní pobírá hrubou mzdu ve výši 25.000 Kč měsíčně, tak by měl po zavedení našeho opatření získat od finančního úřadu daňový bonus ve výši 8.131 Kč měsíčně, což znamená, že jeho čistý příjem bude oproti současné situaci vyšší o 107.220 Kč ročně. Dále navýšíme i daňovou slevu na manželku nebo manžela, pokud jsou jejich vlastní roční příjmy max. 68.000 Kč, z 24.840 Kč na 49.680 Kč ročně, u osob s průkazem ZTP/P navýšíme tuto slevu na 99.360 Kč ročně. Aby bylo toto opatření dostatečně využitelné a mělo odpovídající efekt, současně navýšíme na dvojnásobek, na 120.600 Kč, maximální roční výši uplatnitelného daňového bonusu. Zároveň také chceme zrušit některá zákonná omezení v přístupu plátců daně z příjmu k daňovému bonusu – tak, aby už zde překážkou nebyla např. nízká výše celkového ročního příjmu, anebo typ podnikání. Nechceme a nebudeme, nikoho diskriminovat! Všichni poctiví pracující rodiče, ať už zaměstnanci, živnostníci či podnikatelé, musejí mít v oblasti daňového zvýhodnění na děti rovné podmínky.

Hnutí SPD není osud našich slušných a pracujících rodin lhostejný, což nám potvrdí každý, kdo se seznámí s výše jmenovaným projektem, který prosazujeme a ze kterého jsem představil jen konkrétní část. Více informací: www.rodinanaprvnimmiste.cz

27.2.2020

Hnutí SPD požaduje okamžitou demisi ministryně Jany Maláčové z ČSSD!

Elitní policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od pondělního rána prováděli úkony trestního řízení v souvislosti se zadávacím řízením na veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Hnutí SPD upozorňuje na to, že tyto zakázky spadají do gesce vrcholného managementu ministerstva a zákonitě za ně má nejvyšší zodpovědnost ministryně Jana Maláčová (ČSSD). Z tohoto důvodu požadujeme rezignaci Jany Maláčové na funkci ministryně. Hnutí SPD také požaduje důkladné nezávislé prošetření této kauzy a objasnění zákulisí celého korupčního případu.

Situace na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) je nepřehledná ve vztahu k nakládání s finančními prostředky. Na to dlouhodobě upozorňuje ve svých zprávách Nejvyšší kontrolní úřad. Vše vyvrcholilo počátkem tohoto týdne, když detektivové s NCOZ ve spolupráci s dozorujícím Vrchním státním zastupitelstvím v Praze obvinili dva vrcholné manažery z MPSV, vše v souvislosti k probíhajícímu a plánovanému zadávacímu řízení za veřejné zakázky MPSV, konkrétně zakázky na informační systémy na výplatu sociálních dávek. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová potvrdila, že jsou trestně stíhané dvě osoby pro zločiny pletichy při zadání veřejné zakázky a zneužití pravomoci úřední osoby. Zdeněk Matula z Vrchního státního zastupitelství v Praze informaci doplnil tím, že trestní stíhání dvou fyzických osob je vedeno pro zločin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. b) trestního zákoníku a přípravu zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 20 odst. 1 trestního zákoníku k § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a, b) trestního zákoníku, a to v souvislosti s probíhajícím zadávacím řízením na veřejné zakázky MPSV. Pachatelům těchto zločinů je možné uložit trest odnětí svobody až na dvanáct let. Podle informací z médií je jedním z nich náměstek pro ekonomiku a informační technologie Jan Baláč (ČSSD) a druhým šéf oddělení bezpečnosti informací Karel Macek, který na MPSV zodpovídá za kyberbezpečnost.

Ministerstvo práce chystá už od roku 2014, tedy v době, kdy toto ministerstvo vedla Michaela Marksová (ČSSD), nový informační systém, který měl původně fungovat již od roku 2017 a měl stát 1,5 miliardy Kč. Nyní se počítá se spuštěním na začátku příštího roku s cenou zhruba o půl miliardy až miliardu vyšší. Jednou ze součástí jednotného resortního systému je systém pro vyplácení dávek. Kdo by ho měl od příštího roku provozovat, není ani po dvou tendrech jasné. Dvakrát prodlužovaná smlouva s nynějším dodavatelem, jímž je společnost OKsystem, vyprší začátkem roku 2021 a vykazuje řadu pochybení. Policisté z NCOZ souběžně se zásahem na MPSV prováděli úkony dle trestního řízení též ve společnosti OKsystem, kde zajistili podklady k nabídce do soutěže ministerstva práce. Ředitel a místopředseda představenstva společnosti Vítězslav Ciml uvedl, že zaměstnanci OKsystemu s policisty spolupracují a poskytují veškerou součinnost. Takže si počkejme, jak bude tato velmi závažná kauza dále pokračovat. Pevně věříme, že vyšetřovatelé prokáží svůj profesionální přístup a jejich vyšetřování nebude nikdo politicky ovlivňovat, neboť Policie České republiky je ze zákona apolitickou organizací.

Hnutí SPD je dlouhodobě nespokojeno s tím, jak je vedeno MPSV, které již po řadu let ovládá ČSSD. Na to, že jsou na tomto ministerstvu, které disponuje s nejvyššími finančními zdroji státního rozpočtu, problémy, neustále upozorňujeme. Mimo již zmíněných IT zakázek nemá toto ministerstvo přehledy o tom, kdo čerpá různé typy sociálních dávek a zda na ně má opravdu zákonný nárok. Stát tak přichází o značné finance, které by se daly využít někde jinde, např. převést do kapitoly důchodů.

26.2.2020

Jednání o rozpočtu EU skončilo fiaskem, stejně jako fiaskem skončí celá EU!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že jsme vydali mimořádnou tiskovou zprávu ke skandálu na MPSV řízeném ministryní Maláčovou. Dále, že jednání o rozpočtu EU skončilo fiaskem, stejně jako fiaskem skončí celá EU. Hamáčkův program za 54 milionů na „posílení veřejného obrazu ČR jako solidárního aktéra při řešení evropských a globálních výzev na poli migrace a uprchlictví" je vyhazování peněz. Nepodpoříme zrušení úřadu ombudsmana – zvolení Stanislava Křečka je politické vítězství vlastenců. Odmítáme vyžadování „povinné solidarity" EU na přijímání ilegálních imigrantů. Vítáme mírovou dohodu v Afghánistánu a požadujeme stažení našich vojáků.

1. Hnutí SPD vydalo mimořádnou tiskovou zprávu ke skandálu na MPSV řízeném ministryní Maláčovou.

Hnutí SPD požaduje okamžitou demisi ministryně Jany Maláčové z ČSSD kvůli kauze předražených zakázek na IT na ministerstvu práce. V pondělí 24. února zasáhl na MPSV specializovaný policejní útvar – Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), který zde prováděl úkony trestního řízení. Při této razii byl zadržen náměstek pro řízení sekce ekonomické a ICT Jan Baláč (člen ČSSD) a další osoba. Zároveň zahájil policejní orgán, konkrétně NCOZ – Odbor závažné hospodářské trestné činnosti, trestní stíhání dvou fyzických osob pro zločin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, a to v souvislosti s probíhajícím a plánovaným zadávacím řízení na veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Hnutí SPD v této souvislosti požaduje rezignaci Jany Maláčové na funkci ministryně. Hnutí SPD také požaduje důkladné nezávislé prošetření kauzy a objasnění zákulisí celé korupční kauzy.

V minulém volebním období tendry nastartoval tým ministryně Michaely Marksové (ČSSD), čili odpovědnost je jasně na straně ČSSD. Připomeňme také, že v posledních letech kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu zjistili nepřesnosti v účetní uzávěrce ministerstva práce ve výši 12,4 miliardy korun. Dále bylo také odhaleno, že fungování vnitřního kontrolního systému neobsahovalo dostatečné kontrolní mechanismy ve vedení účetnictví. A v minulosti mělo navíc dojít k selhání během budování IT systému, kdy byla zaviněna škoda v celkové výši asi 730 milionů korun.

Nejvyšší kontrolní úřad podal i dvě trestní oznámení v souvislosti se špatným hospodařením MPSV. NKÚ se při svém šetření soustředil na období mezi lety 2013 – 2018, kdy stáli v čele resortu tohoto ministerstva zástupci ČSSD (s půlroční pauzou, kdy MPSV vedla Jaroslava Němcová za ANO). Nejdéle, téměř čtyři roky, MPSV řídila Michaela Marksová. 

2. Jednání o rozpočtu EU skončilo fiaskem, stejně jako fiaskem skončí celá EU.

Mimořádný summit EU věnovaný víceletému rozpočtu skončil minulý týden po dvou dnech fiaskem. Po odchodu Velké Británie z EU zástupci 27 zemí nedokázali nalézt shodu na celkové výši rozpočtu pro období 2021–2027. Brexit způsobí příjmový propad EU přes 10 miliard eur, v přepočtu 1/4 bilionu korun ročně, což podle původně předložené varianty měly z větší části kompenzovat bohaté země. Nizozemsko, Švédsko, Dánsko a Rakousko to ale striktně odmítají. Nechuť těchto zemí k navyšování rozpočtu je logická. Jako čistí plátci – tedy ti, kdo do společné kasy více odvádějí, než z ní dostávají – by velkou část nárůstu museli zaplatit ze svého.  Kvůli výpadku příjmů od Británie ve výši zhruba 10 miliard eur ročně a potřebě navýšit výdaje na klimatickou politiku, rozvoj digitalizace nebo bezpečnost totiž zdroje EU končí v krizi. Tato krize bude mít zásadní dopad na Českou republiku. Naše země je ekonomickou kolonií EU, neboť faktické zisky ve výši zhruba 300 miliard korun ročně jsou z ČR odčerpány nadnárodními korporacemi a místo toho dostáváme účelové dotace EU. Jasně se ukazuje, že nikoliv Velká Británie, ale EU bude brexitem negativně ekonomicky zasažena. Česká republika i ostatní národní státy se musí osvobodit ze současné EU. Je to jediná cesta k prosperitě, demokracii, svobodě a bezpečí.

3. Hamáčkův program za 54 milionů na „posílení veřejného obrazu ČR jako solidárního aktéra při řešení evropských a globálních výzev na poli migrace a uprchlictví" je vyhazování peněz.

Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD navrhl vládě, aby vyčlenila 54 milionů korun na program „posílení veřejného obrazu ČR jako solidárního aktéra při řešení evropských a globálních výzev na poli migrace a uprchlictví". Program se má soustředit do tří hlavních oblastí – na Blízký východ, na východní Evropu a na severní Afriku a země Sahelu. Hnutí SPD jednoznačně tento návrh odmítá. Celý program je nesmyslným vynakládáním peněz. Odmítáme řešit problémy EU a globalizace na úkor našich daňových poplatníků. Pro SPD jsou a budou naši občané vždy na prvním místě! Ministr Hamáček nechť pošle do těchto zemí jasnou nótu, že Česká republika nebude přijímat jejich migranty, nebude v těchto zemích intervenovat, bude plně respektovat jejich suverenitu a obchodovat na základě vzájemné výhodnosti. Přejeme lidem těchto zemí takovou budoucnost, jakou si zaslouží svojí prací.

4. Nepodpoříme zrušení úřadu ombudsmana – zvolení Stanislava Křečka je politické vítězství vlastenců.

Demokratická volba Stanislava Křečka ombudsmanem je od počátku provázena vytvářením nenávistné atmosféry. Toto se dále stupňuje od doby, kdy minulý týden Tomio Okamura (z pozice místopředsedy Poslanecké sněmovny) přijal jeho slib a zároveň jej uvedl do funkce. Hnutí SPD Stanislava Křečka od samého počátku volby ombudsmana podporovalo a poslanci jej v demokratické tajné volbě zvolili. Jsme přesvědčeni, že nyní úřad ombudsmana nebude podporovat islámské zahalování, islamizaci naší země, nepřizpůsobivé či masovou imigraci a že veřejný ochránce práv bude hájit prioritně slušné lidi, kteří chtějí pracovat. Je potřeba, aby tento úřad hájil především zájmy našich slušných a obyčejných lidí a nikoliv být další ze sluníčkářských politických neziskovek. V této souvislosti odmítá hnutí SPD návrh zákona na zrušení úřadu veřejného ochránce práv, který podali oba poslanci Trikolóry. Jde o zásadní politickou chybu, která by znehodnotila významné politické vítězství vlastenců, kteří prosadili Stanislava Křečka do vedení tohoto úřadu. Navíc, úřad ombudsmana je dnes jediným místem, kam se mohou zdarma obrátit slušní a pracující občané, které postihla ze strany státu nespravedlnost a nevymahatelnost práva. Problémem úřadu bylo vedení minulé ombudsmanky Šabatové, nikoliv existence úřadu samotného. V situaci, kdy v České republice nefunguje soudnictví, by zrušení úřadu ombudsmana pouze prohloubilo nevymahatelnost spravedlnosti.

5. Odmítáme vyžadování „povinné solidarity“ EU na přijímání ilegálních imigrantů.

Eurokomisařka pro vnitřní politiku Ylva Johanssonová provádí cesty po členských zemích EU a snaží se je přesvědčit o potřebě přijetí „povinné solidarity" na přijímání ilegálních imigrantů trvale přicházejících do států EU. Kvůli tomu jednala minulý týden v Praze s ministrem vnitra Janem Hamáčkem z ČSSD. Cílem jejich služebních cest mezi členskými státy je prý najít vhodný kompromis a nastavení společné migrační a azylové politiky. Hnutí SPD tento způsob nátlaku ze strany EU jednoznačně odmítá.  Povinnou solidaritu vnímáme jako povinnou poslušnost diktátu EU a to je pro SPD nepřijatelné. Je také jasné, že slova a vyjádření premiéra Andreje Babiše, že zastavil v EU ilegální imigraci, se nezakládají na pravdě. Pro SPD je prioritou postarat se v první řadě o naše vlastní občany, o seniory, matky samoživitelky, pracující rodiny s dětmi a hlavně o bezpečnost našich občanů. Přijímáním osob z jiných a naprosto odlišných kultur toho rozhodně nedosáhneme. Stačí se podívat, co se děje v zemích od nás směrem na západ a takovou cestou rozhodně jít odmítáme. Hnutí SPD jasně říká NE migrační politice EU. Jsme jediná politická strana v naší zemi, která v této věci nepřipustí žádné kompromisy.

6. Vítáme mírovou dohodu v Afghánistánu a požadujeme stažení našich vojáků.

Mluvčí radikálního hnutí Talibán ohlásil, že islamisté podepíší 29. února v katarském Dauhá klíčovou mírovou dohodu se Spojenými státy. Pokud se tak stane, nastane tak po 18 letech nesmyslné vojenské intervence období křehké mírové dohody. Hnutí SPD tuto zprávu vítá. V Afghánistánu se jedná dlouhodobě o špatnou strategii ze strany USA a států NATO, která má na svědomí vojenský debakl a statisíce lidských životů včetně 14 zabitých českých vojáků. Proklamovaným hlavním cílem invaze vojsk USA a NATO do Afghánistánu byla reakce na teroristické útoky v USA z 11. září 2001, ale operce se postupně stala okupačním tažením, které posílilo hnutí Talibán. V Afghánistánu roste produkce opia a korupce.  Hnutí SPD proto požaduje stažení našich vojáků z Afghánistánu zpět do České republiky. Naše vojáky potřebujeme doma. Mírová smlouva musí také vytvořit podmínky pro návrat migrantů z Afghánistánu zpět do jejich země.

25.2.2020

Odmítáme praktiky Georga Sorose k podpoře celosvětové imigrace!

Americký miliardář už několik desetiletí investuje obří sumy do své nadační sítě Open Society Foundations (OSF), která po celém světě podporuje nelegální imigraci. Příklady máme jak ze Spojených států amerických, tak i z České republiky.

Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na vliv Georga Sorose, který prostřednictvím svých nadačních fondů skrytě podporuje nelegální imigraci a tím tak podporuje imigrační politiku Bruselu. Naše hnutí plně souhlasí s výrokem maďarského premiéra Viktora Orbána, když uvedl, že Soros podporuje enormními finančními prostředky ilegální imigraci. Tyto výroky nyní opět zazněly, když někdejší republikánský starosta města New York Rudy Giuliani o Sorosovi otevřeně napsal, že je hlavním nepřítelem Republikánské strany.

Americký právník, obchodník a politik Rudy Giuliani na Twitteru dále uvedl, že se Soros chová jako anarchista a že ve východní Evropě využívá americké ambasády k ochraně svých organizací a útokům na své nepřátele. Sám Soros v rozhovoru pro britský deník The Guardian v listopadu minulého roku vyjádřil hrdost na to, že už několik let prostřednictvím svých fondů finančně podporuje projekty, které jsou cíleny na podporu celosvětové imigrace. Prostřednictvím svých nevládních organizací, novinářů a advokátů cílil v rámci evropských států na strany, které kritizovaly Evropskou unii nebo její imigrační politiku, aby ve volbách získaly méně hlasů. Jeho úsilí je vedeno s cílem rozvracet národy a posilovat imigraci. Sorosova neziskovka Open Society Fund připravuje a realizuje projekty, s cílem integrace imigrantů do naší společnosti. Dle údajů, zveřejněných ve výročních zprávách, dostala tato česká Nadace OSF od Velvyslanectví Spojených států amerických v roce 2018 sponzorský dar ve výši 208.803 Kč a v roce 2017 činil tento sponzorský dar 578.360 Kč.

Sorosovy praktiky zmiňuje dle serveru ParlamentníListy.cz též americký spisovatel a držitel titulu B.A. z politiky a ekonomie z Hillsdale College Chris Pandolfo. Uvádí, že levicová skupina pro obhajobu trestního soudnictví s vazbami na George Sorose se v roce 2019 zaměřila na téměř 500 státních zástupců v rámci volby do funkcí šerifů a státních zástupců. Cílem bylo dosadit do těchto funkcí osoby, které budou vstřícné vůči kriminalitě imigrantů, nebudou prosazovat trestání ilegálně příchozích a odmítnou spolupracovat s prosazováním imigračních opatření v USA. Kromě této skupiny finančně progresivní miliardář George Soros finančně podporuje levicové místní kandidáty z celé Ameriky, aby radikálně změnili místní politiku trestního soudnictví. Michele Hanisee, prezidentka Asociace okresních zástupců v Los Angeles, zveřejnila článek, ve kterém uvádí, jak kandidáti okresních zástupců s podporou Sorose připravují změny pro rozhodování úředníků činných v trestním řízení tak, aby byly v souladu se Sorosovým programem proti věznění imigrantů.

Hnutí SPD nesouhlasí se Sorosovými praktikami k podpoře celosvětové imigrace a je proti tomu, aby v naší zemi žili nelegální imigranti, a proto bude činit takové kroky, aby jim byl přístup do naší republiky znemožněn.

24.2.2020

Zásadně odmítáme jakékoli formy přerozdělování nelegálních imigrantů!

Nová eurokomisařka Ylva Johanssonová zmínila v rozhovoru pro Českou televizi, že pevně věří, že členské státy EU nakonec podpoří nový společný mechanismus pro přijímání imigrantů, který definovala termínem „povinná solidarita“.

Hnutí SPD zcela určitě nezastává shodný názor na řešení nelegální imigrace v zemích Evropské unie jako švédská eurokomisařka Johanssonová. Pro hnutí SPD je též zarážející, s jakým optimismem Ylva Johanssonová nahlíží na nový mechanismus, pomocí kterého má být vlastně realizováno povinné přerozdělování migračních kvót, kterému přisvojila nový termín „povinná solidarita“, jež budou všechny členské unijní země sdílet.

Komisařka pro migraci Johanssonová v rámci svého turné po evropských státech přijela také do České republiky a České televizi poskytla rozhovor, kterým dominovalo téma, že se Evropa připravuje na další možnou imigrační krizi, a proto je potřeba mít nová pravidla pro přijetí a další distribuci imigrantů. Rozhovor proběhl minulou středu v České televizi a byl vysílán ve večerních hodinách na ČT24 v programu Události, komentáře. Moderoval ho Lukáš Dolanský, který pokládal eurokomisařce Johanssonové otázky. Ta ve svých odpovědích uvedla, že v rámci přijímání imigrantů musí začít nová vyjednávání se všemi členskými státy unie, které si musí uvědomit, že imigrace bude pokračovat. Dále uvedla, že my, jako zodpovědní představitelé EU, musíme imigraci řešit a řídit spořádaným způsobem tak, aby Evropa byla schopna imigraci zvládat. A to je dle vyjádření Johanssonové naprosto dosažitelné. Návrhy na řešení prý zaznívají z jednotlivých unijních států, a tak se můžeme dohodnout na jednotném systému, který to umožní.

Johanssonová uvedla, že je to složité, ale když budou mít všechny členské státy shodný přístup v tom smyslu, že nyní nastal čas na spolupráci a vyjednávání, tak se v této otázce můžeme hodně posunout. Na otázku moderátora, zda jsou povinné kvóty stále na stole, odpověděla ano, samozřejmě. Zmínila, že toto téma je velice citlivé, diskutuje o něm s jednotlivými členskými státy a právě z těchto diskuzí nabyla dojmu, že unijní státy jsou připravené nalézt kompromisy, které budou přijatelné pro všechny členské státy EU, o což jde především. K termínu povinná solidarita se Johanssonová vyjádřila, že potřebujeme mechanismus povinné solidarity a v Evropské unii by povinná solidarita neměla být něčím na výběr. K věci uvedla, že zde máme různé zeměpisné reality a situace, a proto musíme pomáhat členským zemím, které se čas od času ocitnou pod tlakem nezákonné imigrace. Povinná solidarita musí mít smysl pro tu zemi, která je pod tlakem a je třeba, aby takové zemi bylo pomoženo, a ostatní členské státy jí musí pomoci. Na dotaz, zda je Evropa schopná zvládat novou imigrační krizi, odpověděla, že EU je daleko lépe připravena než v roce 2015, ale ještě musíme posílit Frontex o 10 tisíc příslušníků. Země EU musí mít podle ní vytvořenu společnou azylovou politiku a lépe spolupracovat se třetími zeměmi.

Hnutí SPD zásadně odmítá, aby do naší republiky byli posíláni imigranti, kteří se nelegálně dostali do zemí Evropské unie. Nový pohled vrcholných představitelů EU počítá s tím, že členské země si budou tyto imigranty přerozdělovat v rámci povinné solidarity, což nesmíme v žádném případě připustit.

21.2.2020

Senát Parlamentu České republiky je nadbytečná instituce!

Tuto středu proběhla v horní komoře Parlamentu České republiky volba nového předsedy Senátu a dle předběžných očekávání se jím stal Miloš Vystrčil z ODS, který bude tuto významnou pozici zastávat po zesnulém Jaroslavu Kuberovi (ODS).    

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje názor, že Senát Parlamentu České republiky je nadbytečná instituce, která stojí daňové poplatníky ročně více jak půl miliardy korun. Tyto peníze by se daly lépe využít v kapitole důchodů, což by ocenili převážně senioři. Jedním z ukazatelů, jak na tuto instituci nahlíží naši občané, je jejich účast u senátních voleb. V roce 2016 odevzdalo svůj hlas jen něco málo přes 15 procent oprávněných voličů a v roce 2018 to bylo jen o jedno procento voličů více. Naproti tomu v prezidentských volbách a volbách do Poslanecké sněmovny se účast voličů pohybuje okolo 60 procent, a pokud jde o komunální volby, tam se účastní téměř polovina oprávněných voličů. Vždyť i v některých evropských zemích, které jsou nám blízké počtem obyvatel, jako je Portugalsko, Maďarsko, Švédsko, Řecko a další státy, mají jednokomorový parlament.   

V Ústavě České republiky je definováno, že zákonodárnou moc má Parlament České republiky, který má dvě komory, Senát a Poslaneckou sněmovnu. Senát tvoří 81 senátorů a každé dva roky je z jedné třetiny obnovován. Mandát senátora trvá šest let. Do Senátu může být zvolen každý občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Kandidáti mohou být navrženi politickou stranou, hnutím, nebo mohou kandidovat jako nezávislí. S funkcí senátora je neslučitelný například výkon úřadu prezidenta, funkce poslance nebo soudce. Senátoři ale mohou být naopak zároveň ministry, hejtmany nebo starosty.

Po středečních tajných volbách se novým předsedou Senátu stal podle očekávání Miloš Vystrčil, dosavadní předseda senátorského klubu ODS a místopředseda strany. Porazil tak prvního místopředsedu Senátu Jiřího Růžičku (za TOP 09 a STAN). Vystrčilovi už předem vyjádřili podporu zástupci KDU-ČSL a ANO. Miloš Vystrčil získal v tajné volbě 52 hlasů, Jiří Růžička 21 hlasů. Miloš Vystrčil tak povede horní komoru do ustavení jejího nového vedení po podzimních volbách. Volby se zúčastnilo 76 senátorů, tři z nich podle výsledků hlasování nedali hlas žádnému kandidátovi. Zbývající čtyři členové horní komory se z jednání omluvili.

Hnutí SPD má plno výhrad k Senátu jako instituci a domnívá se, že jeho stanovené kompetence mohou být převedeny na Poslaneckou sněmovnu. Jedná se například o to, že předseda Senátu vyhlašuje volbu prezidenta republiky, také vyslovuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu, které horní komoře Parlamentu navrhuje prezident republiky. Senát též předkládá prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, navrhuje kandidáty na funkci předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů. Senátorům náleží volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Poslanecké sněmovně navrhuje Senát dva kandidáty na funkci Veřejného ochránce práv a dva kandidáty na jeho zástupce. Dalším naším argumentem pro zrušení Senátu je i to, že Senát zasedá mnohem méně často než Poslanecká sněmovna, přitom senátoři mají stejné platy jako poslanci. Při své práci jsou senátoři mnohdy odtrženi od názorů většiny našich občanů a prosazují pouze zájmy ke svému zviditelnění, což lze dokladovat na nedávné skutečnosti, kdy část z nich pod vedením senátora Lásky chtěla žalovat prezidenta Miloše Zemana za velezradu. 

Hnutí SPD podpoří všechny iniciativy, které povedou ke zrušení Senátu, neboť se domnívá, že se náš stát bez Senátu obejde, a ještě mu to přinese řadu pozitiv, a to nejenom finančních úspor.

20.2.2020

Senioři mají u hnutí SPD plnou podporu, respekt a úctu!

O tom, že si naši senioři zaslouží mít zabezpečeny podmínky pro důstojný život i v jeho fázi, kdy už nedisponují tolika silami, snad nikdo nemá výhrady. Hlavní roli by zde měl sehrát stát, který má mnoho nástrojů, jak zajistit, aby lidé v pokročilém věku mohli vést důstojný a plnohodnotný život.

Hnutí SPD vnímá skupinu osob, kteří jsou již v důchodovém věku, zcela rovnoprávně jako všechny naše občany a navíc k nim vzhlíží s úctou a respektem, neboť jsou to právě ti, kteří nás vychovali a prohlubovali u nás vztah k našemu národu, kultuře a k práci. Proto prosazujeme, že je naší povinností se o tyto osoby náležitě postarat tak, aby nestrádali a spokojeně prožívali žití ve stáří. Vždyť nastane doba, i kdy my budeme v rolích seniorů, a také budeme chtít mít zajištěné podmínky pro spokojený život.

V našem politickém programu myslíme na seniory a v rámci svých možností v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předkládáme návrhy zákonů k jejich prospěchu. Prosazujeme podporu tradičních pracujících rodin vychovávajících děti, neboť narozené děti jsou zárukou stability průběžného důchodového systému. Bohužel dnešní systém je nastaven tak, že nejnižší důchody pobírají hlavně seniorky, které vychovávaly děti, a často po smrti partnera žijí v osamocených domácnostech. Těm ani po sečtení jejich základního starobního důchodu s vdovským není zaručen dostatek financí, potřebných k běžnému životu. Průměrný starobní důchod mužů je přibližně o 20% vyšší než u žen. I z tohoto důvodu jsme předložili do Sněmovny návrh zákona na garantovaný minimální důchod, což je princip, který dlouho navrhuje SPD. Osud našich důchodců nám není lhostejný, a proto naše hnutí SPD podpoří i pro příští rok navýšení důchodů o více než navrhovaných 750,-Kč, které činní zákonné valorizační navýšení. Našim seniorům můžeme slíbit, že nikdy nepodpoříme další prodlužování věku odchodu do důchodu, ba naopak prosazujeme jeho snižování podle počtu řádně vychovaných dětí. V rámci sociální politiky státu podporujeme státem garantované individuální důchodové připojištění, výrazné zvýšení nejnižších důchodů a účinnou podporu zdravotně postiženým občanům včetně podpory jejich pracovního a společenského uplatnění. 

Prosazujeme, aby byla přidávána všem důchodcům stejná částka, neboť na současný způsob procentuálního navyšování důchodů doplácí především lidé s nejmenšími důchody. Na naše seniory pamatujeme i v rámci projektu „Rodina na prvním místě“,  kde navrhujeme dotační podporu měst a obcí na výstavbu obecních bytů s přednostním určením pro seniory, což by jim mělo přinést potřebnou jistotu, že když se ocitnou v pro ně neřešitelných situacích a nebudou mít kde bydlet, stát jim pomůže.

Hnutí SPD si uvědomuje, že senioři jsou nedílnou součástí naší společnosti. Je naší povinností zabezpečit všem občanům takové podmínky, aby se zde cítili dobře a spokojeně. Proto naši poslanci vždy podpoří navýšení důchodů seniorům v té nejvýše možné výši. Naši senioři si to zaslouží.

19.2.2020

Spolek Milion chvilek pro demokracii, demokracii vážně popírá!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme na to, že lidé nemají v peněženkách více, protože to, co jim vláda přidá, oni následně zaplatí zpět na vyšších daních, dražších potravinách, bydlení a energiích. Stanislav Křeček má jako ombudsman demokratickou legitimitu a Milion chvilek zpochybňováním  jeho volby popírá demokracii. Pokud NATO podporuje agresi Turecka v Sýrii, nejedná jako obranná aliance a porušuje mezinárodní právo. V krajských volbách nabízíme řešení dopravy, dostupnosti zdravotní péče i problematiky nepřizpůsobivých. Matteo Salvini je dnes jedním z lídrů vlasteneckých sil Evropy a globalistické elity se ho snaží zbavit kriminalizací.

1. Lidé nemají v peněženkách více, protože to, co jim vláda přidá, oni následně zaplatí zpět na vyšších daních, dražších potravinách, bydlení a energiích.

Ceny raketově narostly a inflační spirála se roztáčí. Ve srovnání s lednem roku 2019 se ceny zvýšily o 3,6%, což je nejvíce od roku 2012. Inflace představuje znehodnocení peněz a je nebezpečná především pro zaměstnance a penzisty i střadatele. Ceny potravin se meziročně zvýšily o 6,3%, raketově vzrostly hlavně ceny vepřového masa, ovoce a zeleniny. Ceny ovoce vyskočily meziročně dokonce o 14,7%. Lidé nemají v peněženkách více, protože to, co jim vláda přidá, oni následně zaplatí zpět na vyšších daních, dražších potravinách, bydlení a energiích. Drtivá většina zboží se prodá prostřednictvím super- a hypermarketů, kde jsou neskutečně vysoké marže, a jejich majitelé tlačí své dodavatele nízkými výkupními cenami ke zdi. Vláda všemu nečinně přihlíží. Podle hnutí SPD je řešením naopak snižování daní našich občanů, především pracujících rodičů. Prosazujeme zavedení zdanění dividend a zisků nadnárodních koncernů a  nastavení podmínek tak, aby podstatnou část ze svých zisků a dividend museli jejich zahraniční majitelé reinvestovat zpět v ČR. Rovněž podporujeme potravinovou soběstačnost ČR, protože EU zničila české zemědělství. Musíme odmítnout nesmyslné regulace EU, které jsou jednou z příčin zdražování.

2. Stanislav Křeček má jako ombudsman demokratickou legitimitu. Milion chvilek zpochybňováním jeho volby popírá demokracii.

Zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem podpořili poslanci hnutí SPD, protože měl ze všech kandidátů nejbližší názory programu našeho hnutí. Stanislav Křeček v minulosti již byl zástupcem ombudsmana, a má tak zkušenosti s vedením této instituce. Úřad ombudsmana, pakliže bude fungovat tak jak má, je potřebný a je jednou z posledních šancí zejména pro nízkopříjmové občany, kteří se chtějí domoci svých práv a přitom si nemohou ze svých příjmů dovolit právní zastoupení. Spolek Milion chvilek pro demokracii plánuje v souvislosti se zvolením Stanislava Křečka ombudsmanem svolat na 1. března demonstraci v Praze. Stanislav Křeček byl zvolen ombudsmanem demokraticky a jeho zvolení je nezpochybnitelné. Milion chvilek je dle našeho názoru mocenská totalitní organizace. Je součástí globální sítě vytvářené k boji s vlastenci a zaměřené na mocenskou manipulaci. Hnutí SPD podalo návrh zákona zavádějící povinnost transparentního vedení účetnictví neziskových organizací financovaných ze zahraničí.

3. Pokud NATO podporuje agresi Turecka a islamistů v Sýrii, nejedná jako obranná aliance a porušuje mezinárodní právo.

Hnutí SPD považuje za naprosto skandální vyjádření podpory NATO operacím turecké armády na území Sýrie. Turecko vyhrožuje válkou mezinárodně uznané syrské vládě, která chce obnovit suverenitu země v provincii Idlíb, kde pod patronací turecké armády působí oddíly islamistů. Hnutí SPD plně podporuje vojenské operace syrské armády při obraně země a nastolení stability. Pokud NATO podporuje agresi Turecka a islamistů v Sýrii, nejedná jako obranná aliance a porušuje mezinárodní právo. Naše hnutí prosazuje, aby občané měli v rámci zákona o obecném referendu právo hlasovat o vystoupení České republiky z NATO.

4. V krajských volbách nabízíme řešení dopravy, dostupnosti zdravotní péče i problematiky nepřizpůsobivých.

Hnutí SPD půjde ve všech krajích České republiky do podzimních krajských voleb a postaví vlastní kandidátky. Do konce března proběhnou regionální konference hnutí, které schválí kandidáty do krajských voleb a projednají regionální volební programy hnutí. Kromě řešení regionálních problémů s dopravou, dostupností zdravotní péče a řešení problémů s nepřizpůsobivými občany chceme využít síly Asociace krajů při prosazování celostátních témat hnutí, jako je odpor k migraci, zrušení televizních poplatků, podpora rodin a seniorů a především prosazování přímé demokracie.

5. Matteo Salvini je dnes jedním z lídrů vlasteneckých sil Evropy a globalistické elity se ho snaží zbavit kriminalizací.

Hnutí SPD vítá rozhodnutí italské prokuratury, která minulý týden zastavila vyšetřování Mattea Salviniho (Lega) v případu trestního oznámení z podněcování k nenávisti, které na něj minulý rok podala v červenci německá kapitánka lodi Sea-Watch Carola Racketeová. V té době byl Matteo Salvini ministrem vnitra a uzavřel italské přístavy, aby tak zastavil soustavné pašování ilegálních imigrantů ze severní Afriky do Itálie. Šlo o součást kampaně za kriminalizaci Mattea Salviniho, kterou organizují elity EU s využitím sítě takzvaných neziskových organizací. Matteo Salvini je dnes jedním z lídrů vlasteneckých sil Evropy. Hnutí SPD udělá vše pro to, abychom stáli po boku Itálie, kterou povede budoucí premiér Matteo Salvini.

18.2.2020

Podporujeme Mattea Salviniho v boji s nelegální imigrací!

Minulý týden rozhodl italský Senát o zbavení imunity bývalého ministra vnitra Mattea Salviniho, který tak může být souzen za to, že minulý rok v červenci nechal na moři blokovat záchrannou loď Gregoretti s imigranty na palubě a bránil jejich vylodění.

Hnutí SPD je pobouřeno rozhodnutím italských senátorů, o kterém informovala agentura Reuters, která též zveřejnila, že Salvinimu hrozí až 15 let vězení a až osmiletý zákaz politické činnosti za to, loni v létě nařídil, aby 131 zachráněných imigrantů zůstalo na lodi u Sicílie šest dní, tedy dokud jiné evropské státy neoznámily, že je přijmou. Matteo Salvini, v té době ve funkci ministra vnitra, to na svém Facebooku komentoval následovně: „Všichni jsou nádherně velkolepými, pokud nejde o jejich přístavy.“

Soud v sicilské Katánii je zvláštním tribunálem, který má na starosti vyšetřování ministrů. V prosinci loňského roku doporučil, aby byl Salvini postaven před soud za nelegální zadržování imigrantů na lodi pobřežní stráže; podle sicilských úřadů šlo při zadržování imigrantů o zneužití moci a de facto únos. Italské právo také definuje, že bývalí ministři nesmějí být souzeni za činy, kterých se dopustili ve funkci. Souzeni mohou být pouze v případě, pokud s tím souhlasí parlament. V italském systému dvou rovnocenných parlamentních komor rozhoduje o imunitě zákonodárců Senát. A právě Senát rozhodl tak, jak rozhodl, čímž pobouřil značnou část Italů. Vydání ke stíhání politika za tento čin podpořili senátoři vládních stran včetně Hnutí pěti hvězd, které v době Salviniho rozhodnutí tvořilo s Ligou koalici a v dříve projednávaných kauzách se toto hnutí Salviniho zastalo. Z toho je patrné, že se ostatní politici bojí vlivu Mattea Salviniho a snaží se ho všemi dostupnými prostředky odstranit z politiky, neboť svou důslednou a protiimigrační politikou, kterou uplatňoval za svého působení v italské vládě z pozice ministra vnitra, si na svou stranu získával stále více Italů. Italská vláda v době, kdy v ní působil ministr vnitra Matteo Salvini, opakovaně odmítala udělit soukromým záchranářským lodím povolení k zakotvení, a to převážně lodím neziskových organizací.

Sám Matteo Salvini tvrdí, že chce jít k soudu, kde zopakuje svůj výrok, který tehdy vzkázal svým stoupencům po prvním projednávání této kauzy: „Domnívám se, že jsem bránil svoji vlast. Nežádám za to ocenění, protože jsem za to dostal plat. Formálně žádám senátory, aby mne poslali k soudu, protože italský lid bude u soudu se mnou.“ Salvini doufá, že v tomto procesu uspěje, a že italská prokuratura jeho vyšetřování zastaví, tak jak to udělala minulou středu v případu trestního oznámení z podněcování k nenávisti, které na něj v červenci loňského roku podala německá kapitánka lodi Sea-Watch Carola Racketeová. 

Navzdory vyšetřování a odchodu z vlády zůstává Matteo Salvini jedním z nejpopulárnějších politiků v zemi. Předčasné volby, které by mu podle průzkumů zajistily vytoužené premiérské křeslo, se mu zatím vyvolat nepodařilo.

Hnutí SPD pevně věří, že je to jen otázka času, kdy Matteo Salvini bude opět hrát klíčovou roli v italské vládě, neboť se nebojí radikálně hájit zájmy obyčejných Italů, kteří za ním stojí. Nic na tom nezmění ani to, že představitelé Evropské unie se snaží Salvinimu návrat do vrcholové politiky překazit.

17.2.2020

Bezpečnost našich občanů je pro hnutí SPD prioritou!

Podle policejních statistik přístupných na webových stránkách Policie České republiky spáchali cizinci v roce 2019 nejvíce trestných činů na území hlavního města Prahy, následuje Středočeský kraj a na třetím místě je Jihomoravský kraj.

Hnutí SPD znepokojují údaje o počtu trestných skutků spáchaných cizinci v loňském roce na území naší republiky. Z celkového počtu 199.221 zaevidovaných trestných skutků jich byla čtvrtina, celkem 49.863, spáchána v katastru hlavního města Prahy, a z celkového počtu 105.994 objasněných trestných činů jich v Praze bylo objasněno 13.825. Z tohoto počtu bylo 2.772 skutků spácháno cizinci. 

V Praze byla v loňském roce největší trestná činnost cizinců v porovnání s ostatními kraji. Z 18 vražd v Praze spáchali tři vraždy cizinci, z 973 skutků násilné kriminality jich na vrub cizincům připadlo 209, z 229 skutků mravnostní kriminality jich mají na svědomí cizí státní příslušníci 48, z celkového počtu 4.613 skutků majetkové kriminality jich spáchali cizinci 752, z 8.940 objasněných skutků obecné kriminality byly v 1.801 případech pachatelé cizí státní příslušníci a z celkového počtu 2.509 hospodářských trestných činů jich 482 spáchali cizinci. Praha tak dopadla v porovnání s ostatními kraji nejhůře a uvedené statistiky dávají za pravdu tvrzení – každý pátý zjištěný pachatel trestného činu v Praze byl cizinec.        

Co do počtu trestných činů spáchaných cizinci za minulý rok se za Prahou na druhém místě umístil Středočeský kraj, kde z celkového počtu 10.892 objasněných trestných činů jich cizí státní příslušníci spáchali 1.108. Došlo zde k 17 vraždám, cizinci byly spáchány 3, z 1.053 objasněných skutků násilné kriminality jich 123 spáchali cizinci, z 2.887 skutků majetkové kriminality jich jde na vrub cizincům 213 a z celkového počtu 1.061 hospodářských trestných činů bylo 151 případů spácháno cizími státními příslušníky.

Třetí největší nápad trestných činů spáchaných cizinci za rok 2019 byl evidován v Jihomoravském kraji, kdy z celkového počtu 9.849 objasněných trestných činů jich 881 spáchali cizí státní příslušníci. Nejvíce, 6.461 skutků, je zde zaevidováno pod obecnou kriminalitou, a v 557 případech byl zjištěn pachatelem cizinec.   

Co do počtu trestných činů spáchaných cizinci v minulém roce následuje Plzeňský kraj, kde jde na vrub cizincům 775 skutků z celkového počtu 5.759 objasněných trestných činů; Moravskoslezský kraj celkem 13.913 skutků – cizinci 659, Ústecký kraj celkem 11.941 skutků – cizinci 646, Liberecký kraj celkem 5.585 skutků – cizinci 476, Jihočeský kraj celkem 6.830 skutků – cizinci 475, Královehradecký kraj celkem 4.882 skutků – cizinci 324, Pardubický kraj celkem 3.981 skutků – cizinci 301, kraj Vysočina celkem 3.879 skutků – cizinci 274, Olomoucký kraj celkem 6.415 skutků – cizinci 263, Karlovarský kraj celkem 3.737 skutků – cizinci 251 a ve Zlínském kraji z celkového počtu 4.506 objasněných trestných činů jich spáchali cizinci 236.     

Hnutí SPD apeluje na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby jako přímý nadřízený policejního prezidenta zaúkoloval všechny útvary Policie České republiky k analýze trestné činnosti páchané cizinci a aby tyto policejní složky soustředily více sil a prostředků do míst, kde se ve větší míře cizí státní příslušníci zdržují. Bezpečnost našich občanů, a to po všech stránkách, je pro naše hnutí SPD prioritou.

14.2.2020

Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu jde do finále!

Ve středu byl ve Sněmovně s velkou podporou poslanců hnutí SPD ve třetím čtení schválen návrh změny Ústavy, který rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu s odkazem na změnu zákona o NKÚ.

Hnutí SPD vnímá NKÚ jako solidního a důvěryhodného partnera a poskytovatele nezávislé a objektivní zpětné vazby v souvislosti s fungováním našeho státu, kdy na základě svých pravomocí poskytuje validní informace o hospodaření státu s veřejnými prostředky a majetkem. Tyto informace jsou důležité pro parlament a vládu jako orgány odpovědné za správnou kontrolu a hospodaření s veřejnými prostředky a zároveň by měly být přístupné pro širokou veřejnost z důvodu fungování vnější kontroly jako takové všemi občany.

Optimalizace činností NKÚ již byla v minulosti několikrát řešena, podstata legislativních změn ale neumožnila procesy v NKÚ zefektivnit. Veřejné prostředky jsou pouze jedny a nelze mezi nimi vytvářet umělou bariéru. Je proto potřeba, aby nejvyšší auditní instituce, tedy NKÚ mohla kontrolovat jak plnění příslušných zákonných norem, tak také co možná nejvíce finančních prostředků, které jsou v této zemi vynakládány. Je tedy potřeba, aby NKÚ v rámci své působnosti mohl kontrolovat také státní podniky, státní fondy, státní příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, Českou televizi, Český rozhlas, Českou národní banku, atd.

V tomto volebním období by se již rozšíření pravomocí NKÚ mohlo stát skutečností, i když vyjednávání nebylo vůbec jednoduché. Aby mohlo mít rozšíření pravomocí NKÚ šanci, bylo potřeba udělat určité kompromisy a to tím, že byly z návrhu změny zákona o NKÚ pozměňujícími návrhy vyňaty obce s rozšířenou působností, které byly nahrazeny statutárními městy. Dále byly také z působnosti kontroly NKÚ vyňaty veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. S vynětím všech těchto organizací jsme sice nesouhlasili, ale nechtěli jsme, aby byl návrh zákona zamítnut.

Hnutí SPD dlouhodobě podporuje myšlenku rozšíření pravomocí NKÚ, jelikož je třeba, aby se stát a ti, kteří ho spravují, chovali jako řádní hospodáři. Občané odvádí státu nehorázně vysoké daně, za které je žádoucí požadovat veškeré služby státu beztoho, aniž by se s finančními prostředky zbytečně mrhalo, nebo aby se někdo na úkor občanů nezákonně obohacoval.

13.2.2020

Hnutí SPD podpořilo do funkce ombudsmana Stanislava Křečka!

Novým ombudsmanem na příštích šest let bude Stanislav Křeček, který byl včera zvolen ve druhém kole volby. Poslanci našeho hnutí SPD veřejně hlásali podporu panu doktoru Křečkovi a v rámci hlasování ho všichni podpořili.  

Hnutí SPD blahopřeje JUDr. Stanislavu Křečkovi k nové funkci veřejného ochránce práv, kterou bude vykonávat v následujících šesti letech a v tomto úřadu nahradí ombudsmanku Mgr. Annu Šabatovou. S její prací nebylo dlouhodobě naše hnutí SPD spokojeno, neboť dle našeho názoru nehájila zcela zájmy našich občanů, což lze dokladovat na různých kauzách (viz případ ředitelky pražské střední zdravotnické školy Ivanky Kohoutové).

Včera byla na programu jednání Poslanecké sněmovny volba nového veřejného ochránce práv na příštích šest let. Rozhodovalo se tak mezi třemi navrženými kandidáty. Stanislava Křečka nominoval prezident republiky Miloš Zeman. Advokáta Jana Matyse, který se neúspěšně o funkci ombudsmana ucházel již v roce 2010, a vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Schorma navrhli senátoři.

První kolo ještě neurčilo vítěze, jenom poslalo do druhého kola, které proběhlo tajnou volbou, Stanislava Křečka a Víta Schorma. Křeček získal 66 hlasů, Schorm 47 hlasů. Jan Matys, který do druhého kola nepostoupil, získal 20 hlasů. Ke zvolení v prvním kole bylo nutné získat 90 hlasů (většinu z přítomných poslanců). Rozhodlo se až v druhém kole, které začalo v 18 hodin. Následně pak předseda volební komise po sečtení všech hlasů oznámil, že Stanislav Křeček získal 91 hlasů a bude tak novým veřejným ochráncem práv. Ke zvolení bylo potřeba 88 hlasů. Víta Schorma podpořilo 53 poslanců.

Hnutí SPD přeje doktoru Křečkovi hodně sil a úspěchů, a žádá ho, ať v pozici ombudsmana hájí zájmy všech našich občanů, kteří v naší republice žijí, pracují, vychovávají své děti a vedou slušný život.

12.2.2020

Dvojí kvalita potravin je velký problém pro naše občany!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že další vlna EET je záměr vlády co nejvíce oškubat pracující lidi a zavedení více sazeb na pivo je věc, kterou nevymyslel normální člověk, ale omezený byrokrat. Díky EU se k nám místo potravin vozí často „biologický odpad“ – požadujeme obnovení státních norem na potraviny a trestání výrobců za dvojí kvalitu potravin. Německá průmyslová produkce klesá – i proto prosazujeme snížení ekonomické závislosti na Německu. Česká televize otevřeně systémově útočí na nezávislost a svobodu médií – hnutí SPD bude bránit svobodná média a svobodu slova. Vývoj v Durynsku dokazuje, že v Německu není demokracie a Německo směřuje k totalitě.

1. Další vlna EET je záměr vlády co nejvíce oškubat pracující lidi. Zavedení více sazeb na pivo je věc, kterou nevymyslel normální člověk, ale omezený byrokrat.

Vláda ANO, ČSSD a KSČM hledá další způsoby, jak oškubat ještě více pracující lidi. Od května 2020 proto vstoupí v platnost 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb (EET), která se dotkne 300 tisíc malých živnostníků a podnikatelů z oborů, které jí dosud nepodléhaly. Vláda ČR tvrdí, že chce vnést zavedením EET přehled do výběru daní, ale ve skutečnosti způsobuje další byrokracii a chaos. V souvislosti s novelou, která působnost EET rozšiřuje, vznikají například tři rozdílné sazby daně na pivo a nápoje s obsahem piva (21,15 a 10 %), ve kterých je velice složité se vyznat. Rozšíření EET v září schválila sněmovna, když přes nesouhlas opozice přehlasovala senátní veto.

Hnutí SPD je konzistentně proti zvyšování daňového zatížení českých občanů a podnikatelů. Podle nás se daně platit musí. Řešením ale není nárůst byrokracie, ale pro malé podnikatele zavedení jednoduché paušální daně. Zavedení více sazeb DPH na pivo je věc, kterou nevymyslel normální člověk, ale omezený byrokrat.

2. Díky EU se k nám místo potravin vozí často „biologický odpad“ – požadujeme obnovení státních norem na potraviny.

Vládní novela o potravinách a tabákových výrobcích zakazující prodej potravin ve stejném obalu, ale v různé kvalitě, navrhuje sankce prodejcům. To je koncepčně špatně! Sankce musí mířit na výrobce. Prodejce nemá šanci sledovat, zda se výrobek vyrábí ve dvojí kvalitě. Dvojí kvalita potravin je velký problém pro naše občany. Díky EU se k nám místo potravin vozí často „biologický odpad“. Náš europoslanec SPD MUDr. Ivan David, CSc. upozornil na šokující skutečnosti týkající se potravin v ČR. Od dob dohody České republiky s EU, kterou si na nás vynutil Brusel, je možné k nám dovážet a našim občanům v supermarketech prodávat jako „potraviny“ i věci, které jsou svým složením jiné než ty, které se prodávají ve stejných obalech na západě od nás. Jako oficiální důvod pro zrušení našich přísných potravinářských norem bylo uvedeno, že národní normy odporují principům volného trhu, přesněji společného trhu ES/EU. Před koncem roku 1991 nebylo možné zákazníkům jako salám prodávat výrobek, v němž nebylo maso.

Hnutí SPD prosazuje znovuzavedení závazných státních norem regulujících kvalitu základních potravin.

3. Německá průmyslová produkce klesá. Prosazujeme snížení ekonomické závislosti na Německu.

Německá průmyslová produkce v prosinci poklesla meziměsíčně o 3,5% a meziročně dokonce o 6,8%. Jedná se o největší pokles od roku 2009, kdy se Německo vyrovnávalo s dopady světové finanční krize. Bankovní rada České národní banky na to reagovala minulý týden zvýšením základní sazby o 0,25 procentního bodu na 2,25 procenta. Lze tak mimo jiné očekávat zdražení úvěrů a hypoték. Je to neklamným znakem postupného ochlazování ekonomiky. Logicky hrozí nebezpečí ekonomického poklesu i pro českou ekonomiku. Dochází na varování hnutí SPD, že je třeba zlepšit hospodaření země a především snížit výdaje státu na byrokracii. Vláda netvoří žádné rezervy a v případě potvrzení vývoje německé ekonomiky nás čeká obtížná situace. Jsme plně vázáni na německé firmy a naše ekonomika je založena na výrobě dílů pro Německo.

Hnutí SPD je jediná politická síla, která má odvahu to změnit. Prosazujeme diverzifikaci našeho exportu a snížení ekonomické závislosti na Německu.

4. Česká televize otevřeně systémově útočí na nezávislost a svobodu médií.

Česká televize otevřeně systémově útočí na nezávislost a svobodu médií. V neděli 9. února v pořadu Newsroom ČT 24 skandalizovala Parlamentní listy. V reportáži vystupovali „odborníci“ připomínající bolševické ideology a vysvětlovali divákům „škodlivost“ působení Parlamentních listů. Jde o součást neomarxistického útoku na svobodu slova.

Hnutí SPD dlouhodobě považuje Českou televizi za médium neobjektivní, ke svobodě nepřátelské a špatně hospodařící. Požadujeme zrušení koncesionářských poplatků a změnu České televize na příspěvkovou organizaci s rozpočtem kontrolovaným Nejvyšším kontrolním úřadem. Hnutí SPD bude také bránit svobodná média a svobodu slova.

5. Vývoj v Durynsku dokazuje, že v Německu není demokracie a Německo směřuje k totalitě.

Volba durynského ministerského předsedy, pro něhož minulý týden hlasovali křesťanští i svobodní demokraté spolu s politiky Alternativy pro Německo (AfD), je podle německé kancléřky Angely Merkelové (CDU) neodpustitelná. „CDU se na takové vládě podílet nesmí,“ zdůraznila šéfka německé vlády. Události okolo volby (a následné okamžité vynucené rezignace) premiéra durynské zemské vlády Thomase Kemmericha z FDP pouze proto, že byl do funkce zvolen i hlasy zemských poslanců AfD, která skončila v zemských volbách na druhém místě, tímto plně odhalily pravou povahu a podobu německého politického režimu. Jde o systém, který je ve svých základech nedemokratický a vykazuje jasné totalitní tendence. Útočí na samotné základní principy demokracie, ke kterým patří zejména svoboda volby a politické soutěže a respekt k většinovému rozhodování. Současně tento systém a jeho média nepokrytě útočí na základní občanská a politická práva části svých občanů, diskriminuje je za politické názory, šíří nenávist a nesnášenlivost. Podobnou politiku prosazují v České republice politici tzv. demobloku spolu s některými mainstreamovými novináři.

Hnutí SPD tyto způsoby politické represe jednoznačně odmítá. Kancléřka Merkelová a červeno-zelený tábor svrhli demokraticky zvoleného zemského předsedu vlády v Durynsku hrozbami a nátlakem. Jde o součást postupného oklešťování demokracie v Německu a EU. Jde o záměr a koncepci vládnutí elit EU. Vlastenecké strany včetně hnutí SPD se této nové totalitě odhodlaně postaví.

11.2.2020

Téměř každý desátý trestný čin spáchají v České republice cizinci!

Cizinci v České republice v loňském roce spáchali o 314 trestních skutků více než v roce 2018. Z policejních statistik lze konstatovat, že na vrub cizincům jde téměř deset procent z celkového počtu objasněných trestných činů.

Hnutí SPD vnímá negativně nárůst trestných činů spáchaných cizinci v naší republice a přičítá tento trend stále se zvyšujícímu počtu zahraničních dělníků, kteří u nás pracují, a to někdy i nelegálně. Tito cizinci jsou využíváni převážně na pomocné práce ve stavebnictví nebo na dělnické profese v různých montovnách, které jim nabízejí i ubytování. A právě v těchto lokalitách, kde tito cizinci ve větším množství pobývají, se naši občané necítí bezpečně.

Za vnitřní bezpečnost republiky zodpovídá Vláda České republiky pod kontrolou Parlamentu ČR. Základním koncepčním dokumentem bezpečnostní politiky státu je Bezpečnostní strategie České republiky, která vymezuje životní, strategické a další významné zájmy ČR, obecná bezpečnostní rizika, definuje dlouhodobé záměry a opatření, jejichž cílem je zajištění podmínek pro vývoj a prosperitu ČR a zabezpečení jejích obyvatel. Vnitřní bezpečnost dále zajišťuje resort Ministerstva vnitra České republiky a zejména Policie České republiky, které tuto povinnost ukládají příslušné zákony. Policie ČR má také povinnost dokladovat, jak se jí tyto úkoly daří plnit a jedním z objektivních ukazatelů jsou i statistiky trestných činů.

Na webových stránkách Policie ČR můžeme na základě přístupných statistik trestné činnosti konstatovat, že počet trestných činů spáchaných cizinci je nejvyšší za poslední čtyři roky. V roce 2019 bylo evidováno celkem 199.221 trestních skutků s vyčíslitelnou škodou převyšující 24 miliard korun. Z tohoto počtu jich policisté objasnili 105.994. Pachatelé cizinci tvořili téměř deset procent a dopustili se celkem 9.441 trestných činů. V roce 2016 se jich cizinci z celkového počtu 116.117 objasněných trestných činů dopustili 9.246, v roce 2017 z celkového počtu 107.920 objasněných trestných činů byli cizinci pachateli 9.317 z nich. V roce 2018 z celkového počtu 105.710 objasněných trestných činů jich spáchali cizinci 9.127.

Podívejme se ještě na vybrané trestné činy dle takticko-statistické klasifikace, které u nás spáchali v roce 2019 cizinci. Z celkového počtu 143 vražd jich policisté objasnili 134 a z toho 15 vražd spáchali cizí státní příslušníci. Z 10.847 objasněných skutků násilné kriminality jich cizinci mají na svědomí 1.042. V rámci 31.666 objasněných trestných činů spadajících do majetkové kriminality jich cizinci spáchali 2.270. Cizí státní příslušníci byli též pachateli hospodářských činů, kdy z celkového počtu 14.418 objasněných trestných činů jich spáchali 1.505.

Hnutí SPD vnímá Českou republiku jako suverénní stát, který musí prostřednictvím svých výkonných orgánů garantovat pocit bezpečí všem svým občanům. Jak vyplývá z výše uvedených policejních statistik, spáchali cizinci téměř desetinu všech trestných činů a Policie ČR by se tak měla už z důvodu prevence více zaměřit na lokality, kde jsou zaměstnáváni zahraniční dělníci a zde posilovat přímý výkon služby.

10.2.2020

Británie představila zákon zpřísňující propouštění odsouzených za terorismus!

Velká Británie zažila minulý týden teroristický útok, kterého se dopustil vyznavač islámské ideologie, předčasně propuštěný vězeň, odsouzený za teroristický čin. Nová vláda premiéra Borise Johnsona na to zareagovala tím, že v nejbližší době předloží zákon, který výrazně zpřísní podmínky pro podmínečné propouštění odsouzených za trestné činy spojené s terorismem.

Hnutí SPD podporuje aktivity vlády Spojeného království, která vzešla po předčasných prosincových volbách v roce 2019, v souvislosti s návrhy nových zákonů k imigraci. Tím premiér Boris Johnson se svým kabinetem splní svůj předvolební slib, že připraví a uvede do praxe zákony zpřísňující nelegální imigraci. Bohužel Británie byla pro imigranty (tak jako Německo a Francie) nejžádanější zemí, kde se chtěli usadit a čerpat štědré sociální dávky. Většina z nich jsou vyznavači islámské ideologie a někteří z nich pak mají na svědomí řádu teroristických útoků v různých zemích, ke kterým se hrdě hlásí.

V metropoli Spojeného království se v uplynulých letech událo několik teroristických útoků, při nichž umírali lidé. Předposlední případ se stal na konci loňského listopadu, kdy útočník (předčasně propuštěný vězeň) ubodal na mostě London Bridge dva lidi. V červnu 2017 zemřelo osm lidí, když teroristé tři z nich rovněž na London Bridge srazili autem a pět dalších ubodali v tržnici Borough Market. Policie trojici útočníků zastřelila. V březnu téhož roku najel útočník do chodců na mostě Westminster Bridge a čtyři z nich zabil. Než ho strážci zákona zastřelili, ubodal také policistu. Poslední případ se odehrál minulou neděli v Londýně, kdy zaútočil nožem na kolemjdoucí osoby muž, který byl jen deset dní předtím předčasně propuštěn z věznice, kde si odpykával trest za držení teroristických materiálů. Soud jej v prosinci 2018 odsoudil na tři roky a čtyři měsíce odnětí svobody poté, co se u něj našly materiály popisující výrobu výbušných zařízení a další dokumenty obsahující propagandu teroristických organizací včetně Islámského státu. Záchranáři po útoku zasahovali u tří zraněných lidí. Dvě ženy byly po ošetření propuštěny z nemocnice, pobodaný muž je v kritickém stavu. Útočníka policisté po incidentu zastřelili a následně byla zjištěna jeho totožnost. V pachateli byl zjištěn předčasně propuštěný vězeň za teroristický čin dvacetiletý Sudesh Amman. Podle deníku The Guardian uvedl vyšetřovatel, který se před dvěma lety na Ammanově zatčení podílel, že Amman měl silnou inklinaci k násilí, chtěl se stát mučedníkem a byl fascinován smrtí ve jménu terorismu, což prý bylo zřejmé z obsahu zápisníku zabaveného u něj doma. Též nabádal i svou tehdejší přítelkyni a požadoval od ní, aby setnula hlavu svým rodičům, kteří nejsou muslimové.

Britská vláda se chystá předložit zákon, který by razantně zpřísnil podmínky pro podmínečné propouštění odsouzených za trestné činy spojené s terorismem. Tyto plány vlády představil v Dolní sněmovně ministr spravedlnosti Robert Buckland, který tak reagoval na teroristický útok spáchaný minulou neděli předčasně propuštěným vězněm. Podle dosavadní praxe mají všichni odsouzení v Británii nárok, za splnění daných podmínek, na využití předčasného propuštění poté, co si odpykají polovinu uloženého trestu. Buckland zákonodárcům řekl, že kabinet chce změnit pravidla tak, aby lidé odsouzení za trestné činy spojené s terorismem mohli požádat o propuštění až po odsloužení dvou třetin trestu. Jejich žádost má potom vždy posuzovat komise pro podmínečné propuštění, která má zkoumat, jaké riziko by jejich pohyb na svobodě znamenal pro veřejnost. Vláda také bude posuzovat, zda je maximální délka trestů za terorismus dostatečná.

Hnutí SPD plně podporuje tyto kroky britské vlády, spočívající v přehodnocení trestů za teroristické útoky, s cílem jejich zpřísnění. Teroristické útoky nepatří do naší společnosti, a proto musíme udělat vše, abychom je eliminovali.

6.2.2020

Vítáme aktivity Řecka v zabránění vstupu nelegálním imigrantům na své území!

Už od poloviny loňského roku žádá Řecko Evropskou unii a Turecko, aby mu pomohly s řešením, jak zamezit stoupajícímu přílivu imigrantů do jejich země. Jedná se hlavně o některé řecké ostrovy, na kterých už je situace neúnosná.

Hnutí SPD neustále upozorňuje na možnou hrozbu, kterou představují pro celou Evropskou unii nelegální imigranti, kteří nepolevují ve svém úsilí dostat se všemi způsoby do evropských zemí. Představitelé EU dnes tvrdí, že imigrační krize už odezněla, nynější počty imigrantů mířících do zemí EU jsou pod kontrolou a v žádném případě nepředstavují bezpečnostní hrozbu. Naše hnutí SPD je jiného názoru, což dokládá například současná situace v Řecku.

Potřeba vyřešit přístup Evropské unie a jejích členských států k nelegální imigraci se ani v minulém roce nesnížila, což potvrzují statistiky za rok 2019 i vývoj v prvním měsíci tohoto roku. Podle Mezinárodní organizace pro migraci přišlo do EU za loňský rok více než 110 tisíc běženců a za letošní leden jen na řecké ostrovy, které jsou imigrací nejvíce zatížené, jich přibylo více jak tisíc i navzdory tomu, že v Řecku zuří zimní bouře a počasí je velmi nehostinné. V roce 2019 se počet imigrantů do Řecka zdvojnásobil v porovnání s rokem 2018.

Obyvatelé řeckých ostrovů se bouří, že je situace neúnosná a přirovnávají ji k roku 2015, kdy byla imigrační krize na vrcholu. Na vině je skutečnost, že na řeckých ostrovech již není místo v záchytných táborech pro tolik imigrantů. Nejhorší situace je na Samosu a Lesbosu. Místní obyvatelé žádají řeckou vládu Kyriakose Mitsotakise i lídry Evropské unie o pomoc. Evropská unie se spokojila s tím, že do Řecka posílá více peněz z unijního rozpočtu a tím je pro ni problém vyřešen. K vyřešení problému nenapomáhá ani Turecko, které už ilegální imigraci přes Egejské moře tolik nezabraňuje a velmi se snížil počet repatriací imigrantů z Řecka do Turecka.

V Řecku působí od léta minulého roku nová vláda, kterou tvoří konzervativní Nová demokracie. Ta zaujala tvrdší postoj vůči žadatelům o azyl, ale musí se vypořádat i s tím, že řecké úřady jsou z důvodu zvýšené imigrace zavaleny žádostmi o azyl, na jejichž vyřizování jim nestačí kapacity. Uvádí se odhadem 80.000 nevyřízených žádostí o azyl od předchozí vlády. Konzervativní Mitsotakisova vláda na podzim prosadila v parlamentu zákon, který má mimo jiné zrychlit azylová řízení a zjednodušit deportace imigrantů bez nároku na azyl. Začátkem roku 2020 vláda opět zřídila ministerstvo pro migraci a azyl, které loni po nástupu do úřadu zrušila. Koncem ledna tohoto roku také řecké ministerstvo obrany vypsalo výběrové řízení na instalaci tzv. plovoucích ochranných systémů v Egejském moři, které budou použity v případě nutnosti omezit nápor imigrantů ze sousedního Turecka. Jak informovala agentura AFP, celkové náklady na pořízení by se měly pohybovat okolo půl milionu eur. Řecká vláda si od těchto plovoucích ochranných systémů slibuje, že tyto sítě o délce 2,7 kilometrů, vysoké 1,1 metru a vybavené blikajícími světly, pomůžou zachytit malá plavidla pašeráckých skupin převážejících imigranty z Turecka na řecké ostrovy.

Hnutí SPD vítá aktivity Řecka v zabránění vstupu nelegálním imigrantům na své území. Připomeňme si v této souvislosti aktivity bývalého italského ministra vnitra Mattea Salviniho ve věci zákazu vplutí lodí s imigranty k italským břehům, a jak to dopadlo. Vrcholní lídři EU totiž podporují příliv imigrantů do zemí EU, a proto nemají zájem problém s nelegální imigrací řešit. Na tentýž problém upozorňovalo i Spojené království a byl to i jeden z vážných důvodů, proč Britové opustili Evropskou unii.

5.2.2020

Diplomaticky trapné bylo odmítnutí humanitární pomoci Číně premiérem Babišem!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že odmítnutí i třeba jen symbolické humanitární pomoci Číně premiérem Andrejem Babišem bylo diplomaticky trapné – bude dobře, pokud vláda podporu Číně nakonec přes původní postoj premiéra zajistí. Při volbě do Rady České televize bude hnutí SPD prosazovat kandidáty schopné postavit se proti současnému systému práce ČT. Brexit je začátkem konce EU, další národy budou Brity následovat. Evropská unie je antidemokratický projekt, který ohrožuje budoucí existenci našeho státu a národa. Odmítáme využití kontrolního systému na dálniční známky ke špiclování lidí. Případ privatizace a následného krachu OKD nenávratně poškodil důvěru občanů ve spravedlnost a systém parlamentní demokracie.

1. Odmítnutí i třeba jen symbolické humanitární pomoci Číně premiérem Andrejem Babišem bylo diplomaticky trapné.

Světová zdravotnická organizace minulý týden kvůli koronaviru vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Koronavirus se objevil už ve 20 zemích a dosud si vyžádal několik set obětí z Číny, kde jsou v karanténě desítky miliónů lidí. První oběť koronaviru mimo Čínu hlásí Filipíny. Z evropských zemí je nákaza v Německu, Francii, Británii, Itálii, Finsku, Švédsku a Rusku. V Česku bylo testováno 34 osob, jejich výsledky byly negativní. Diplomaticky trapné bylo odmítnutí humanitární pomoci Číně premiérem Andrejem Babišem. Poskytnutí i třeba jen symbolické pomoci je součástí základní slušnosti mezi státy a bude dobře, pokud vláda pomoc Číně zajistí i navzdory původnímu postoji premiéra. Hnutí SPD samozřejmě podpoří všechna nutná opatření vlády v souvislosti s ochranou zdraví našich občanů.

2. Při volbě do Rady České televize bude hnutí SPD prosazovat  kandidáty schopné postavit se proti současnému systému práce ČT.

Při volbě nových osob do Rady České televize bude hnutí SPD prosazovat kandidáty schopné postavit se proti současnému systému práce ČT. Vysílání ČT je ideologicky a politicky jednostranně vedené v zájmu elit EU. Česká televize hospodaří podle našeho názoru bez důkladné kontroly a špatně. Hnutí SPD je trvale poškozováno vysíláním České televize. Prosazujeme přeměnu České televize na příspěvkovou organizaci se stanoveným a kontrolovatelným rozpočtem, která bude objektivně informovat o dění ve světě a České republice. Hnutí SPD prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a v tomto smyslu jsme již podali do Sněmovny příslušný návrh zákona.

3. Brexit je začátkem konce EU, další národy budou Brity následovat. Evropská unie je antidemokratický projekt, který ohrožuje budoucí existenci našeho státu a národa.

Velká Británie 31. ledna o půlnoci definitivně vystoupila z EU. „Odchod Británie z Evropské unie není koncem, ale začátkem a okamžikem národního obrození a změny," řekl britský premiér Boris Johnson. „Nejdůležitější věcí, kterou je třeba dnes večer říct, je, že tohle není konec, ale začátek. Toto je moment, kdy začíná svítat", dodal. Hnutí SPD s těmito názory souhlasí a zastává názor, že brexit je začátkem konce EU, protože Velkou Británii budou další státy následovat. Hnutí SPD je jediná parlamentní politická síla, která prosazuje ukončení členství České republiky v EU, a místo toho úzkou spolupráci svobodných suverénních států. EU je antidemokratický projekt, který ohrožuje budoucí existenci našeho státu a národa. 

4. Odmítáme využití kontrolního systému na dálniční známky ke špiclování lidí.

Hnutí SPD je rozhodně proti plánům využít kontrolní systém na dálniční známky ke špiclování osob jedoucích v automobilu. Plíživě se budují základy policejního státu a totální kontroly občanů. Hnutí SPD žádá kontrolu migrantů pronikajících na území státu, a nikoliv pokusy o totalitní monitorování aktivit bezúhonných českých občanů. Zneužití a manipulace s těmito informacemi je vysoce pravděpodobná a bude znamenat ohrožení svobody a demokracie.

5. Případ privatizace a následného krachu OKD nenávratně poškodil důvěru občanů ve spravedlnost a systém parlamentní demokracie.

Minulý týden Sněmovna projednávala Závěrečnou zprávu vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD. Z komise vzešla trestní oznámení na bývalého ministra financí a premiéra za ČSSD Bohuslava Sobotku a někdejší ministry za ČSSD Milana Urbana a ODA Vladimíra Dlouhého. Trestnímu oznámení budou čelit také podnikatelé Zdeněk Bakala a Viktor Koláček, kteří byli s OKD spojeni, a další lidé. Vláda ČR tehdy prodala svůj podíl pod cenou, která činila 4,1 miliardy korun. V této souvislosti byla následně postižena i společnost spravující 45 tisíc bytů po OKD. Tento případ privatizace a následného krachu těžební společnosti nenávratně poškodil důvěru občanů ve spravedlnost a systém parlamentní demokracie. Hnutí SPD plně podporuje kroky vedoucí k vyšetření zločinů privatizace. V závěru loňského roku prosadilo hnutí SPD jeden ze svých klíčových programových priorit ve formě novely Zákona o majetku ČR, který definuje trestnou odpovědnost politiků za svá rozhodnutí, zvyšuje jejich přímou odpovědnost a ukládá jim postupovat s „péčí řádného hospodáře". Sněmovna tento zákon schválila a nyní je na projednání v Senátu.

4.2.2020

Islámská ideologie u nás nesmí nikdy zakořenit – ponaučením je Francie!

Francie doplácí stejně jako Německo na svou proimigrační politiku, která dosáhla svého vrcholu v roce 2015, ale i nyní příchody nelegálních imigrantů do země nepolevují. To s sebou zákonitě pro Francouze nese plno hrozeb, mezi kterými dominují teroristické útoky.

Hnutí SPD si je plně vědomo, jakou hrozbu představují nelegální imigranti, kteří se různými nelegálními cestami pokoušejí dostat do evropských zemí. Jejich úsilí je vedeno převážně touhou po životě ve vyspělých zemích, bez povinnosti pracovat, ale co nejlépe využívat sociální systém, posilovat zde své komunity a prosazovat své zvyky a náboženství. To je velká hrozba, neboť většina z těchto imigrantů jsou vyznavači islámské ideologie a mnozí se hlásí k Islámskému státu, který stojí za celou řadou teroristických útoků v evropských zemích za poslední roky.

Mezi země, kde je podle statistik nehorší situace, se řadí i Francie, která stále podporuje příliv nelegálních imigrantů do Evropy. Imigranti využívají všechny možné podvodné způsoby a to hned u jejich vstupu do zemí EU. Francie též od roku 2015 neustále čelí teroristické hrozbě. V minulém roce zažila tři teroristické útoky. V březnu zradikalizovaný vězeň napadl nožem dozorce, v květnu výbuch bomby v lyonském pekařství zranil 14 lidí a začátkem října zaměstnanec pařížské prefektury Michael Harpon ubodal čtyři kolegy. Dle vyjádření jeho manželky před necelými dvěma lety přestoupil na islám. Za více než čtyři roky se obětí terorismu stalo ve Francii 255 lidí a mohlo jich být ještě více. Podle ministerstva vnitra se od roku 2013 podařilo zabránit celkem 60 útokům.

Hrozby teroristických útoků ve Francii ale nepolevují ani v tomto roce, o čemž svědčí i případy, které se odehrály v průběhu ledna. Jednu oběť a několik zraněných si hned v pátek 3. ledna vyžádal útok na předměstí Paříže ve Villejuif, kde muž v parku napadal nožem kolemjdoucí. Útočníka policie zastřelila. Byl jim 22letý mladík, který před dvěma lety konvertoval k islámu. Útok byl proveden na předměstí Paříže Villejuif (město Židů). Útočník při útoku nožem křičel “Alláhu akbar!”. Prvního kolemjdoucího nechal být, protože začal recitovat arabsky muslimské vyznání víry. Další tři lidé už takové štěstí neměli a byli pobodáni. Jeden z pobodaných zemřel, když bránil před útočníkem svou ženu. Prokuratura potvrdila, že ve věcech islamisty se našly islamistické materiály a závěť a že se jednalo o plánovaný teroristický útok.

V západní Francii bylo 25. ledna zadrženo sedm lidí podezřelých z terorismu. Agentura AFP informovala, že ve skupině jsou muži ve věku mezi 16 a 38 lety. Pařížský protiteroristický soudce je obvinil ze spolčování se s pachateli teroristické činnosti a jsou podezřelí z přípravy násilných činů ve Francii. Vyšetřování se soustředí na muže, který se narodil v Sýrii a v roce 2015 přijel do Francie, měl palestinský pas, a status uprchlíka získal několik měsíců po vstupu na francouzské území. Francouzské úřady ho označují jako Muhammada D., který je napojený na IS. Byl podle všeho páteří skupiny, která se vytvořila kolem zradikalizovaných lidí v oblasti Brestu a kterou několik let sledovaly speciální služby. Při zadržení skupiny se našly návody, jak získat výbušniny nebo jed, a také propagandistický materiál nového šéfa IS. Skupina si podle vyšetřovatelů hodlala obstarat zbraně a rozhodovala o cílech svých příštích útoků.

Hnutí SPD odsuzuje všechny teroristické útoky páchané po celém světě. Tyto útoky probíhají naneštěstí i v zemích Evropské unie a jejich pachateli jsou převážně vyznavači islámské ideologie hlásící se k tzv. Islámskému státu. Proto budeme všemi dostupnými prostředky usilovat o to, aby se k nám žádný imigrant nedostal.

3.2.2020

Velká Británie je od soboty opět suverénní a svobodnou zemí!

Britové se konečně dočkali a k poslednímu lednovému dni tohoto roku zrealizovali konečnou fázi brexitu – definitivní odchod, čímž Spojené království opustilo Evropskou unii.

Hnutí SPD velmi pozitivně vnímá a blahopřeje britskému premiérovi a zároveň lídrovi vládní Konzervativní strany Borisi Johnsonovi, že se mu podařilo zrealizovat odchod Spojeného království z Evropské unie. Britové si tento odchod odhlasovali v rámci referenda, které se uskutečnilo ve Spojeném království a Gibraltaru dne 23. června 2016 a občané se v něm vyjádřili k členství státu v Evropské unii. Většina Britů se vyslovila pro odchod z EU, neboli brexit, který byl po více jak třech a půl letech dotažen do konce.

Nyní čeká Borise Johnsona dohodnout podmínky další budoucí spolupráce, včetně obchodních vztahů s EU, které chce mít britský premiér vyjednané do konce roku. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová si stojí za svým tvrzením, že se podrobné dojednání budoucnosti vzájemných vztahů Británie a bloku 27 evropských zemí bez prodloužení přechodného období jednoduše nedá stihnout, což svědčí o tom, že vrcholové orgány EU nepracují efektivně a rychle. EU má totiž zájem přechodné období prodloužit o další dva roky a tak chce nový rozjezd Spojeného království co nejvíce přibrzdit. V rámci přechodného období musí totiž Velká Británie implementovat a dodržovat všechna nařízení EU a přispívat nemalými financemi do jejího rozpočtu.

Boris Johnson také uvedl, že více než tři miliony občanů ze sedmadvaceti unijních zemí včetně Česka se v prvních měsících po brexitu nemusí obávat žádných změn. Pokud si požádají o status usedlíka, budou moci ve Spojeném království dál žít, pracovat a využívat zdravotnického a sociálního systému. Jejich práva bude zajišťovat tzv. rozvodová dohoda, kterou premiér Boris Johnson loni v říjnu dojednal s Bruselem. Změny zřejmě nastanou až po přechodném období, kdy chce britská vláda začít prosazovat nový imigrační systém. České velvyslanectví v Británii uvádí, že v zemi žije asi 65.000 až 100.000 Čechů, přičemž jejich počet v posledních letech klesá. Britské ministerstvo vnitra v polovině ledna uvedlo, že si o status usedlíka požádalo 33.000 Čechů. Byli tak na 15. pozici hned za Slováky, kteří podali více než 57.000 žádostí. Nejvíce žádostí o status usedlíka je registrováno od Poláků, kterých v Británii žije téměř milion.

Všichni stoupenci a podporovatelé odchodu Velké Británie z Evropské unie pojali 31. leden 2020 jako velkolepou oslavu, která probíhala po celém Spojeném království. Největší oslavy proběhly v Londýně na náměstí u Parliament Square dvě hodiny před půlnocí SEČ, kterých se zúčastnilo tisíce Britů, jež dávali najevo podporu britskému premiérovi. Hlavní pořadatel těchto oslav byl zastánce odchodu země z EU Nigel Farage. Británie tak po dlouhých 47 letech opustila evropské společenství.

Boris Johnson vystoupil se svým televizním projevem k národu těsně před půlnočním odchodem Velké Británie z EU, poděkoval v něm Britům za podporu brexitu a prohlásil, že pro Británii začínají zlaté časy, skutečná národní obroda a úsvit nové éry. Johnson také zmínil, že je tu příležitost využít znovunabyté suverenity a zajistit změny, které si lidé přejí. Mezi těmito změnami dominuje lepší kontrola migrace, rybolov či uzavírání nových obchodních dohod.

Hnutí SPD blahopřeje Britům k odchodu z Evropské unie a též pevně doufá, že přechodné období mezi Spojeným královstvím a EU bude ukončeno do konce roku 2020. Britové tak budou zajisté velmi dobrým příkladem pro ostatní země, že Evropská unie nemá perspektivu a je po všech stránkách výhodnější ji opustit a nastolit spolupráci suverénních evropských zemí, k čemuž není Evropská unie potřeba.

31.1.2020

Privatizace OKD je jednou z největších porevolučních zlodějin!

Včera jsme v Poslanecké sněmovně projednávali závěrečnou zprávu sněmovní Vyšetřovací komise k OKD, jejíž usnesení bylo poslanci přijato a to s nadějí ve spravedlivé potrestání všech viníků tohoto neskutečného tunelu.

Při svém projevu, jsem k tomu sdělil následující:

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Dovolte mi, abych se mohl za hnutí SPD vyjádřit k závěrečné zprávě Vyšetřovací komise k OKD.

V roce 2019 jsme si připomněli 30 let od Sametové revoluce, která nám přinesla svobodu. Je třeba říct, že svoboda není samoúčelná, ale měla by přinášet pro lidi spravedlnost. Pokud tomu tak není, tak se bohužel stává pouze nástrojem, kde bezohlední zneužívají svoji moc a zloději kradou. Je nezbytné v souvislosti s dnešním projednáváním závěrečné zprávy komise o prošetření kauzy OKD zmínit tento fakt. Pokusím se velmi stručně selským rozumem shrnout to, co se v OKD stalo.

Stát se fakticky zbavil v roce 2004 společnosti OKD za 4,1 mld. korun. Na konci celého procesu se společnost dostala do ruky na Kypru registrované firmě pana Zdeňka Bakaly. Je zajímavé, že už v roce 2006 vykázala zisk 3,5 mld. korun, v roce 2007 6 mld. korun a v roce 2008 10 mld. korun. Pro pana Zdeňka Bakalu to byl nepochybně, jak se lidově říká, „kauf“. Pro daňového poplatníka, který uvažuje selským rozumem, je to ovšem věc, kde nejpříhodnější a nejslušnější výraz je zlodějina. Lidé, kteří zodpovídali v té době za státní majetek a tedy i za majetek státu v OKD, se chovali buď jako naprostí diletanti, anebo byli součástí této zlodějiny.

Proč se tato věc vůbec mohla stát? Za prvé především proto, že politici i úředníci, kteří měli chránit zájmy státu, se nebáli, že někdo, někdy po nich bude vymáhat majetkovou a trestní odpovědnost. A za druhé proto, že svoboda, která přišla v roce 1989, byla svobodou především pro darebáky, kteří okradli tento stát a jeho občany. Tito darebáci využili příležitosti, kterou jim poskytl systém.

Mluvil jsem o ziscích společnosti a nesmíme zapomenout na konkrétní lidi, kteří z vyvedené společnosti z rukou státu měli konkrétní finanční prospěch v řádech milionů korun. Dnes jsou v této kauze znovu podána trestní oznámení. Byli jsme jedni z těch, kteří iniciovali vznik této komise. Je ovšem zásadní otázka, zdali na konci celého příběhu dojde k potrestání viníků a jestli ti, kteří kradli, skončí ve vězení a vrátí nakradený majetek. Tedy zisky, které z uloupeného majetku měli. Pokud se tak nestane, pak je jasné, že rok 1989 přinesl svobodu, která nemá sloužit lidem, ale jen vyvolené elitě, která může rozkrádat to, co lidé vytvořili.

30.1.2020

Těhotenství již nebude automatickou propustkou z vězení!

Těhotným ženám nebo matkám dítěte mladšího jednoho roku odsouzených za zvlášť závazný zločin již nebudou soudy automaticky přerušovat výkon trestu.

Poslanci hnutí SPD jsou spolupředkladateli návrhu změny zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním, neboli trestní řád, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů, který je veden snahou mít právní nástroj k rychlému vyřešení podobných situací, jako změna, která vyvstala v nedávno proběhlém případu s ženou, jež byla odsouzena na 30 let odnětí svobody za chladnokrevnou vraždu. Ve vazební věznici ale žena otěhotněla a dle platné právní úpravy jí musel soud automaticky trest přerušit.

Podle současné právní úpravy musí soud vždy v případě těhotenství či mateřství ženy dítěte mladšího jednoho roku, která byla odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, rozhodnout o tom, že se výkon takového trestu odkládá, resp. přerušuje, a to do jednoho roku věku jejího dítěte.

Cílem našeho předloženého návrhu je mít právní oporu v oprávněném subjektu (v tomto případě soudu), pravomoc rozhodnout o tom, zda těhotná žena nebo matka dítěte do jednoho roku jeho věku, která byla odsouzena za zvlášť závažný zločin, bude mít z tohoto důvodu povolen odklad výkonu trestu, nebo dojde k jeho přerušení. Pokud tak nerozhodne, žena zůstane ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, případně bude povinna nastoupit jeho výkon.

U žen odsouzených za přečiny nebo zločiny, které nejsou zvlášť závažné, bude zachována stávající právní úprava, neboť jejich pobyt na svobodě nepředstavuje s ohledem na charakterově méně závažnou trestnou činnost, tak vysoké riziko pro společnost, které by převážilo nad zájmy dítěte, v jehož nejlepším zájmu přirozeně je, aby s ním jeho matka byla první rok jeho života na svobodě.

Tato navrhovaná změna nás také vedla k zachování všech práv pro dítě, které si svou matku nevybírá, ale je naší povinností se o něj postarat tak, aby mělo veškerou péči. Kontakty matky s novorozencem jsou důležité pro přirozený průběh rané interakce, omezují těžkosti při vzájemném přizpůsobování se a jsou účinnou prevencí před zanedbáním rozvoje emocionální a sociální složky jednání dítěte. Tyto a celá řada dalších okolností nás vedly k vypracování této právní změny prioritně definované v trestním řádu a na něj navazujících dalších zákonů.

Navrhovaná změna zákona počítá i s novou rolí Probační a mediační služby v případě odložení nebo přerušení výkonu trestu ženy odsouzené za zvlášť závažný zločin. Tato role Probační a mediační služby při výkonu dohledu nad odsouzenou, nebo při kontrole dodržování přiměřených omezení a přiměřených povinností bude vedena a směřována k tomu, aby odsouzená na svobodě vedla řádný život. 

Dále se počítá také s tím, aby finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet byl co nejnižší s tím, že výdaje na péči o dítě by v první řadě měla hradit odsouzená.

Navrhovanou změnu zákona považuji vzhledem k nedávné konkrétní situaci za důležitou a urgentní. Z tohoto důvodu jsme zákon předložili tak, aby byl schválen již v prvním čtení a to se také včera v Poslanecké sněmovně stalo a celý tisk bude postoupen ke schválení do Senátu.

29.1.2020

Je nutné prošetřit předražené zakázky na ministerstvu obrany a ministerstvu práce!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že je nutné prošetřit předražené zakázky na ministerstvu obrany (radar VERA NG) a ministerstvu práce (informační systém). Navrhujeme, aby 15. březen 1939 byl v kalendáři označen jako významný den – jako Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem. V souvislosti se Dnem památky holocaustu upozorňujeme, že antisemitismus je v Evropě opět na vzestupu a souvisí s islamizací. Iráčané protestují proti přítomnosti vojáků USA a NATO v Iráku – požadujeme stažení českých vojáků z této země. Británie tento týden odejde z Evropské unie, což ukazuje, že EU zkrachovala a její konec je nevyhnutelný.

1. Je nutné prošetřit předražené zakázky na ministerstvu obrany a ministerstvu práce.

Hnutí SPD požaduje důkladné prošetření ceny a technické specifikace smlouvy na nákup pasivních sledovacích systémů VERA NG pro naši armádu v ceně 1,5 miliardy korun, kterou podepsalo ministerstvo obrany pod vedením hnutí ANO. Pokud se prokáže, že cena je dvakrát vyšší oproti původním odhadům a dokonce třikrát vyšší než dodávka stejného systému pro NATO, požaduje hnutí SPD vyvození jasné politické odpovědnosti a prošetření orgány činnými v trestním řízení. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) musí informovat Výbor pro obranu Sněmovny o všech okolnostech této zakázky, která budí mimořádné pochybnosti. Za naprosto skandální považuje hnutí SPD také informace o předražení zakázky informačního systému na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) ministryně Maláčové (ČSSD). Žádáme opět plné prošetření věci a především doložení průběhu výběrového řízení. Na MPSV nejde o první problém. V průběhu několika posledních let byly konstatovány Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ) závažné nedostatky v hospodaření a vedení účetnictví tohoto ministerstva. Ministerstvo práce a sociálních věcí má již šest let v gesci ČSSD. Podpora nepřizpůsobivých, pozitivní diskriminace a problémy v hospodaření se státními prostředky, to je faktická vizitka práce ČSSD. Hnutí SPD žádá odchod ČSSD z vlády. Předražené tendry na ministerstvech dopravy (e-shop), obrany i práce dokazují, že Babišova vláda je nekompetentní. 

2. Navrhujeme, aby 15. březen 1939 byl v kalendáři označen jako významný den – jako Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem.

Hnutí SPD považuje 15. březen 1939, tedy okupaci naší vlasti Německem, za jeden z nejtragičtějších dnů naší historie. Proto poslanci za SPD navrhli ve Sněmovně rozšíření významných dnů v českém kalendáři o 15. březen, a to jako Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem. 15. březen 1939 byl počátkem nejtragičtější etapy našich novodobých dějin, kdy země přišla o zbytky suverenity. Mnichovskou zradou západních mocností byla rozbita Masarykova První republika a nastala postupná likvidace našeho státu. V průběhu nacistického běsnění v letech 1939 až 1945 bylo zabito minimálně 320 tisíc našich lidí, další statisíce byly totálně nasazeny pro práci v Říši, začala likvidace národního hospodářství a devastace domácího průmyslu. Jsme přesvědčeni, že 15. březen měl být mezi významnými dny již dávno. Kromě toho SPD navrhlo změnit označení dalšího z významných dnů, a to 18. červen, ze Dne hrdinů druhého odboje na Den hrdinů odboje proti okupaci českých zemí nacistickým Německem. Považujeme totiž dosavadní pojem druhý odboj za neurčitý, neadresný a málo známý zejména u mladší generace.

3. Antisemitismus je v Evropě opět na vzestupu a souvisí s islamizací.

Dne 27. ledna jsme si připomněli Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Jedná se o 75. výročí od dne, kdy byl v roce 1945 Rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi, slouží však jako symbol osvobození všech ostatních nacistických koncentračních táborů. Tento den má připomínat utrpení přibližně šesti milionů Židů, desítek milionů Slovanů a dalších nevinných obětí holocaustu za druhé světové války. Antisemitské útoky jsou v posledních letech v členských státech EU na vzestupu a přímo souvisí s islamizací v zemích západní Evropy. Český národ se měl stát obětí holocaustu společně s jinými slovanskými národy. Od jeho likvidace nás zachránilo jen vítězství spojenců nad nacistickým Německem.

4. Iráčané protestují proti přítomnosti vojáků USA a NATO v Iráku. Je nutné poslat české vojáky domů.

V Iráku v ulicích demonstrují miliony lidí proti přítomnosti vojsk USA a NATO na svém území. Žádají jejich odchod v souladu s výzvou jejich parlamentu irácké vládě. Protest se samozřejmě týká i našich vojáků v rámci mise NATO. Od rezoluce iráckého parlamentu proti přítomnosti cizích vojsk žádá hnutí SPD stažení našich vojáků z Iráku. Jejich další přítomnost je možná pouze na základě souhlasu irácké vlády a parlamentu. Pokud proti vůli Iráčanů v Iráku zůstaneme, stáváme se okupační silou a je jen otázka času, kdy budou životy našich vojáků ohroženy. 

5. Velká Británie tento týden odejde z Evropské unie. EU zkrachovala a její konec je nevyhnutelný.

Britská královna Alžběta II. minulý týden podepsala tzv. zákon o brexitu. Definitivně tímto krokem ukončila diskuse o tom, jestli Velká Británie odejde z EU či nikoliv. Velká Británie tak na základě vůle většiny občanů vyjádřené referendem definitivně tento týden vystoupí z EU a je opět svobodná. Bude si moci sama uzavírat mezinárodní smlouvy, vytvářet svou zahraniční politiku a přijímat své zákony. Nikoliv diktát z Bruselu. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že i naši občané by měli mít právo se vyjádřit v referendech o zásadních otázkách směřování země, jako je účast v mezinárodních společenstvích – EU a NATO. Proto jsme do Sněmovny předložili návrh zákona o obecném  referendu, které by bylo závazné a obsahuje možnost hlasovat i o členství ČR v EU a v NATO. Ostatní parlamentní strany ale referendu brání. EU zkrachovala a její konec je nevyhnutelný. Hnutí SPD jako jediná politická síla nikdy nepochybovala o realizaci brexitu a nepochybovala, že vůle Britů po svobodě zvítězí.

28.1.2020

Poslanci hnutí SPD hájí zájmy českých občanů a plní svůj program!

Dne 21. ledna 2020 byla zahájena 40. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, při které poslanci zvolení za hnutí SPD v rámci projednávaných bodů aktivně vystupovali a připomínkovali některé z našeho pohledu sporné věci. 

V rámci projednávání sněmovního tisku 360 – Novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu vystoupil Tomio Okamura, který se vyjádřil k tomu, jak ostatní strany zastoupené v PS nahlíží na Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Hnutí SPD jako jediné maximálně podporuje posílení kompetencí NKÚ v oblasti kontroly veškerého hospodaření s veřejnými penězi. My v SPD chceme a prosazujeme, aby se kontrolovaly veškeré subjekty, které inkasují veřejné peníze, samozřejmě i neziskové organizace včetně těch politických. Požadujeme hlavně kontrolu pro ty organizace, které hospodaří s velkým objemem veřejných financí, jako jsou například i veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala ve svém vystoupení navrhl rozšířit kontrolu NKÚ také na města a obce.

V rámci projednávání sněmovního tisku 658 – o dani z digitálních služeb vystoupil poslanec Jan Hrnčíř, který za hnutí SPD sdělil, že digitální daň podporujeme, ale s ohledem, jak je nastavena v jiných zemích, ji pozměňovacím návrhem chceme snížit z navrhovaných 7 procent na 5 procent, tak jak je to například v sousedním Rakousku.

Dalším bodem, v rámci kterého vystoupilo několik poslanců z hnutí SPD, bylo projednávání Souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2018, kterou předložila ombudsmanka Anna Šabatová. V rozpravě Tomio Okamura sdělil, že hnutí SPD nepodpoří tuto zprávu, jelikož úřad pod vedením paní Šabatové neplní svou úlohu, tak jak by se od něho vyžadovalo. Domoci se práv a spravedlnosti je pro stále více slušných a pracovitých občanů v naší zemi nemožné a je řada příkladů rozhodnutí paní ombudsmanky Šabatové, které to dokládají. Pasovala se na ochránkyni práv menšin, nepřizpůsobivých a islámského zahalování na školách. Ano, každá demokracie musí chránit menšiny, ale nikdy to nesmí být na úkor většiny. Velmi kritický byl ve svém hodnocení i místopředseda hnutí SPD poslanec Radim Fiala, který uvedl, že občané jsou stále více vystaveni byrokratické šikaně a to především živnostníci a menší podnikatelé. Též uvedl, že v naší zemi, která je součástí Evropské unie, se stále více projevují otevřené tendence elit Evropské unie potlačovat lidská, kulturní a národní práva. Čelíme otevřenému útoku na svobodu slova, hodnoty tradiční rodiny a hodnoty národa a národních států. Jak vidíme, úkolů v oblasti ochrany práv občanů naší země je mnoho. Bohužel úřad pod vedením paní Šabatové se těm podstatným úkolům moc nevěnuje. Prioritou úřadu paní Šabatové je naopak prosazování pozitivní diskriminace a nekritického pojetí práv odtržených od povinností. Úřad se stal pevnou oporou nepřizpůsobivých a jejich zahálčivého života. Stal se oporou multikulturní a migrační politiky Evropské unie, což je zajisté špatná koncepce úřadu, která je cizí skutečným potřebám naší země. Poslanci hnutí SPD v žádném případě nedají souhlasné stanovisko k této zprávě, jejíž projednávání bylo z časových důvodů přerušeno a bude pokračovat v následujících dnech.

Jako poslední příklad aktivit poslanců hnutí SPD zmíním vystoupení poslance Jiřího Kobzy v rámci projednávání sněmovního tisku č. 531 – o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), kde jako fundovaný odborník hájil názor, že strategické suroviny mají zůstat v majetku státu. To je velmi důležité, protože se nejedná jenom o zlato nebo o lithium (viz kauzy o přípravách jeho těžby na Cínovci), jedná se také o uran a další vzácné prvky. Nesmíme dovolit, aby s naším nerostným bohatstvím bylo neefektivně a neuváženě nakládáno a například bylo vytěženo zahraničními firmami. To je naše povinnost vůči budoucím generacím.

Hnutí SPD bude i nadále při jednáních v Poslanecké sněmovně prosazovat vlastní návrhy zákonů a podporovat takové, které jsou v souladu s naším programem.

27.1.2020

Bezpečnost občanů a ochrana jejich majetku musí být prioritou pane Hamáčku!

Ve čtvrtek minulého týdne jsem jako poslanec zvolený za Středočeský kraj interpeloval ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) z důvodu řádění zlodějského gangu, který v obcích jihovýchodně od Prahy ve velkém vykrádá domy.

Odpověď na níže uvedenou interpelaci jsem nedostal, jelikož se pan ministr čtvrtečních interpelací z důvodu omluvy nezúčastnil. Dle zákona mi musí písemně odpovědět do třiceti dnů.

Děkuji za slovo pane předsedající. Vážený pane ministře,

žádám Vás o urgentní sdělení, jakým způsobem jako ministr vnitra, který je zodpovědný za bezpečnost občanů, konáte ve věci řádění gangu, který v obcích jihovýchodně od Prahy ve velkém vykrádá domy. Žádám Vás zároveň, abyste neprodleně učinil veškeré kroky k zajištění pořádku a bezpečnosti občanů. Podle dostupných informací má gang na svědomí již kolem 120 vloupání a pachatelé nejsou stále dopadeni. Obrací se na nás zoufalí občané s žádostí o pomoc. Jelikož se občané nemohou plně spolehnout na Vámi řízené ministerstvo vnitra, pod které spadají také další příslušné složky, tak si již někteří raději hlídají bezpečí svých domů a rodin s vlastní zbraní v ruce. Situace je neúnosná. Pachatele zajímá hlavně finanční hotovost a šperky.

Před nedávnem jste v Lidovém domě prohlásil, že je dnes Facebook obrovské nebezpečí pro demokracii, s čímž s Vámi nesouhlasím a tvrdím, že nebezpečím není Facebook, ale gang zlodějů, který již delší dobu řádí kolem Prahy. Stejně jako další kriminálníci, kteří dennodenně ohrožují či obtěžují slušné a řádné občany. Takže Vás tímto ve jménu občanů, kteří se na nás obrátili, důrazně žádám, abyste začal pracovat pro občany České republiky a řešil v prvé řadě jejich bezpečnost.

Proto se ptám, co dělá ministerstvo vnitra proto, aby se navyšovaly stavy policistů, kterých se obecně po celé republice nedostává? Ze statistik je také patrné, že ze Středočeského kraje utíkají policisté do Prahy za lepšími platy. Pokud by vláda nevyhazovala prostředky na financování stále se zvyšující byrokracie a bobtnání úřednického aparátu; na financování neziskových organizací s politickoideologickým programem; na nákup předražené armádní techniky; na podporu solárních baronů a nepotřebné inkluze ve školství, tak by se zcela určitě pár miliard na navýšení počtu policistů a navýšení jejich platů našlo. Je to v zájmu nás všech, jelikož bezpečnost našich občanů musí být prioritou a hlavním posláním každého politika.

24.1.2020

Německu se nedaří dostat problematiku spojenou s imigranty pod kontrolu!

V Německu se podle statistik v roce 2019 snížil počet deportací u těch žadatelů o azyl, kterým bylo nařízeno vyhoštění z Německa, navzdory rostoucímu počtu lidí, kterým byl odchod ze země nařízen. Tisíce z nich totiž využívají všechny možnosti, aby nemohli být deportováni zpět do země původu.

Hnutí SPD činí vše proto, aby se do naší republiky nedostali žádní imigranti, a to jak nelegálním překročením našich státních hranic, tak nařízeními ze strany Evropské unie. Masivní příliv imigrantů byl důsledkem vstřícné politiky Německa v čele s kancléřkou Angelou Merklovou, která v roce 2015 na počátku masové imigrace vítala příchozí běžence a ujišťovala Němce, že to zvládnou. Skutečnost je ale zcela jiná a Německu se nedaří navzdory různým opatřením dostat problematiku spojenou s imigranty pod kontrolu. 

Dle zveřejněných statistik německého statistického úřadu dosáhl počet obyvatel Německa na konci loňského roku rekordní výše 83,2 milionů, i když se v posledních letech potýká s nízkou porodností. Zajímavý je též údaj, že každému druhému obyvateli v Německu je více než 45 let a každému pátému je více než 66 let. Do počtu lidí žijících v Německu jsou zahrnuti i imigranti, kterých se udává za loňský rok více jak 350 tisíc, v roce 2018 jich bylo okolo 400 tisíc. Jedná se hlavně o nelegální imigranty, které přilákala výkonná německá ekonomika, poměrně liberální azylový systém a štědrý sociální systém. Statistiky německého ministerstva vnitra za loňský rok též uvádějí, že klesá počet deportací neúspěšných žadatelů o azyl. V roce 2016 jich bylo 25.375, předloni 23.966 a loni kolem 23.500. Uvádí se, že téměř polovina pokusů o vyhoštění neúspěšných žadatelů o azyl z Německa selže, například tím, že se policii nepodaří najít osobu, které byla deportace nařízena na uvedené adrese, kde se má zdržovat, a jsou i případy, že těsně před odletem deportovaných osob jsou z důvodu svého chování vykázáni z přepravy kapitány letadel.

Imigranti spáchají v Německu čím dál více trestných činů a každoroční nárůst je v řádu desítek procent. Svým protiprávním jednáním imigranti spáchali nejvíce trestných činů vztahujících se k vandalství, drogové kriminalitě a fyzickému napadení. Imigranti jsou též pachateli sexuálních útoků na ženy.

Mezi imigranty je stále více muslimů a někteří z nich jsou zastánci radikálního islámu. Ti představují velké bezpečnostní riziko, neboť jsou původci teroristických útoků. Jako příklad uvedu dva nedávné případy:

1) Prohlášení prokuratury ve Frankfurtu nad Mohanem z 12. listopadu loňského roku, ve kterém se uvádí, že policie na západě Německa zatkla tři příznivce teroristické sítě Islámský stát, které podezírá z plánování útoku s cílem zabít co nejvíce lidí. Trojice mužů byla podle ní zadržena při ranní razii ve třech bytech ve městě Offenbach nad Mohanem. Akce se zúčastnilo 170 policistů.

2) Dne 14. ledna tohoto roku uvedlo na Twitteru nejvyšší státní zastupitelství v Berlíně, že německá policie zasahuje v Berlíně, Braniborsku, Durynsku a Severním Porýní-Vestfálsku proti islamistům. Důvodem je podezření z přípravy „těžkého násilného činu ohrožujícího stát". Tak německé bezpečnostní úřady standardně označují teroristický útok.

Hnutí SPD důsledně odmítá multikulturní ideologii, která je nástrojem islamizace. Budiž nám současná situace v Německu varováním. Buďme skutečnými pány ve své zemi a dobrými vlastenci, jak máme stanoveno ve svém programu.

23.1.2020

Česká vlajka je symbolem našeho státu a ne žádný transparent!

Zákazem vlaječek národních států na stolech europoslanců to začíná a povinnými kvótami přijímání imigrantů to může pokračovat.

Arogance nového šéfa unijního parlamentu spočívající v zákazu vlaječek jednotlivých států na stolech při jednání Evropského parlamentu je do nebe volající a dokazuje, jakou politiku prosazuje EU. Naše tvrzení, že Evropská unie je nereformovatelná instituce, která neřeší zásadní problémy (viz problém nelegální imigrace), se opět potvrdilo. Vrcholní představitelé EU mají jediný cíl, kterým je zřízení multikulturního superstátu, jenž neuznává identitu a suverenitu jednotlivých členských zemí.

Hnutí SPD oceňuje jednání našich europoslanců spočívající v tom, že na jednání europarlamentu si na své přidělené stoly umístili vlaječky země, kterou zde reprezentují, tedy České republiky, a to i navzdory zákazu předsedy unijního parlamentu Davida Sassoliho.

Třiašedesátiletý politik italské Demokratické strany David Sassoli už před volbou prosazoval názor, že unijní země musí být jednotné a vystupovat jako jeden silný stát, prioritně řešící otázky spojené s klimatickými změnami. Poslanci EP zasedají v politických skupinách. Netvoří skupiny podle státní příslušnosti, nýbrž podle své politické příslušnosti. Celkem je zřízeno 7 poslaneckých klubů. Identita a demokracie (ID) je nová skupina současného EP, která byla po evropských volbách vytvořena jako nástupce skupiny Evropa národů a svobody (ENF). Má celkem 73 poslanců a je tak pátou největší skupinou v EP. Mezi jejími členy jsou i dva naši europoslanci Hynek Blaško a Ivan David. Předsedou skupiny byl v červenci 2019 zvolen Marco Zanni z italské Ligy, který zasedá v Evropském parlamentu již druhé funkční období. Skupina ID má dva místopředsedy a jedním z nich je český europoslanec Ivan David.

Předseda EP David Sassoli, který na půdě europarlamentu např. veřejně propagoval co nejdelší odklad brexitu a podporoval povinné přerozdělování imigrantů do všech unijních zemí, dal o sobě opět vědět tím, že v pondělí 12. ledna tohoto roku vydal svévolné rozhodnutí o zákazu používání státních vlajek v jednacím sále europarlamentu, které srovnával s transparentem. U řady europoslanců Sassoli se svým rozhodnutím narazil, a to hlavně u europoslanců ze skupiny Identita a demokracie, kde sehrál klíčovou roli náš europoslanec Ivan David. Mezi dalšími, kteří na stolech měli své drobné vlajky, byl například i lídr britské Brexit Party Nigel Farage, který to okomentoval slovy: „Díky bohu, že odcházíme,“ s odkazem na brzký odchod Británie z EU.

Naše hnutí SPD bude vždy prostřednictvím svých europoslanců v Evropském parlamentu hájit národní suverenitu našeho státu a tvrdě za ní dostupnými prostředky bojovat. Ono to zákazem národních symbolů začíná, a když budeme poslušné poslouchat, tak si můžeme domyslet, jak by to mohlo skončit. Postoj Spojeného království by nám měl být příkladem k odchodu z Evropské unie.

22.1.2020

Úřad ombudsmana musí hájit slušné občany, nikoliv nepřizpůsobivé!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že musíme odmítnout klimatické šílenství a diktát Bruselu – o energetice si musí náš stát rozhodovat sám. Úřad ombudsmana musí hájit slušné občany, nikoliv nepřizpůsobivé. Odmítáme leteckou základnu USA na našem území, kterou prosazuje místopředseda ODS Vondra. Snahou odstranit národní vlajky v europarlamentu Brusel opět prokázal, že pošlapává národní identitu. Odmítáme snižování důchodů či zvyšování věku odchodu do důchodu, jak o tom mluví ministryně práce Maláčová z ČSSD.

1. Musíme odmítnout klimatické šílenství a diktát Bruselu.

Česká republika by měla z fondu, kterým chce Evropská komise kompenzovat regionům závislým na uhlí a dalších fosilních zdrojích přechod na „klimaticky odpovědné" hospodářství, získat směšných 581 milionů eur (14,6 miliardy korun). Nejvíce má dostat Polsko, Německo a Rumunsko. Hnutí SPD považuje tento návrh za nehoráznost. Jedná se o další prvek klimatického šílenství bruselských novodobých neomarxistů se snahou ovlivňovat hospodářskou a energetickou politiku suverénního státu. Jsme hluboce přesvědčeni o tom, že stát si o těchto věcech musí rozhodovat sám. Hnutí SPD jako jediné zastává názor, že je potřebné tyto návrhy EU odmítnout. Vláda by měla zpracovat státní energetickou koncepci, ve které by měla být jasnou prioritou energetická nezávislost České republiky a zabránění růstu cen energie pro obyvatele a firmy. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM to nedělá. Přes ujišťování premiéra Babiše ustoupila klimatické doktríně EU a bere na sebe riziko nedostatku energie a jejího prudkého zdražování.

2. Úřad ombudsmana musí hájit slušné občany, nikoliv nepřizpůsobivé.

V únoru 2020 se bude na schůzi v Poslanecké sněmovně volit nový veřejný ochránce práv (tzv. ombudsman), kterému končí šestileté funkční období. Za vedení Anny Šabatové, kterou v minulém volebním období zvolili poslanci hnutí ANO, ČSSD a TOP09, úřad neplnil řádně svoji úlohu. Svědčí o tom i důvěra občanů v úřad ombudsmana, která klesla za poslední období z 60 na 50 %, a to zejména značným přičiněním stávající ombudsmanky Anny Šabatové, která hájí nepřizpůsobivé lidi na úkor těch slušných. Výkon funkce Anny Šabatové tvrdě kritizoval také dlouholetý zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček, nyní jeden z kandidátů na místo veřejného ochránce práv. Jeho kritika plně odpovídá názoru hnutí SPD.

3. Odmítáme leteckou základnu USA na našem území, kterou prosazuje místopředseda ODS Vondra.

O minulém víkendu proběhl sjezd ODS. Na tomto sjezdu zaznělo při projevu europoslance a nově zvoleného místopředsedy Alexandra Vondry odhodlání prosadit v České republice plán vystavět leteckou základnu Američanů na severu Moravy. Doslova řekl: „Radar je pasé, ale odvážně navrhujeme Američanům, abychom v Ostravě-Mošnově zřídili společnou strategickou leteckou základnu, která posílí naši bezpečnost a podpoří těžce zkoušený region. Poláci mají už svůj Fort Trump, tak proč nemáme mít my svůj Trump Air Force Base?" Hnutí SPD tento návrh jednoznačně odmítá. Na rozdíl od Alexandra Vondry hájíme zájmy České republiky, a ne USA. V zájmu České republiky je rozvoj Mošnovského letiště pro obchodní dopravu, a nikoliv jako základny USA. Odmítáme v době míru trvalé rozmístění cizích armád na území České republiky.

4. Snahou odstranit národní vlajky Brusel opět prokázal, že pošlapává národní identitu.

Soustavné pošlapávání národní identity přicházející z neomarxistického multikulturního Bruselu je již do nebe volající. Vedení Evropského parlamentu (EP) přišlo s novým nařízením, které zakazuje, aby jednotliví europoslanci mohli mít na svých stolech při jednáních EP národní vlajky států, které reprezentují. Tento zákaz se týká europoslanců vlastenecké SPD, jelikož žádní jiní čeští europoslanci českou vlaječku na svých místech standardně neměli. Vedení EP považuje totiž nově i národní vlajky za banner, přičemž prý bannery, plakáty a jiné transparenty do jednacího sálu EP nepatří. Opět to potvrzuje snahy elitářů EU o smazání národních identit jednotlivých států, které chtějí nahradit jedním multikulturním nadnárodním superstátem. Hnutí SPD se proti takovému postupu tvrdě ohrazuje a zároveň oznamujeme, že naši europoslanci Hynek Blaško a Ivan David budou mít při jednání EP české státní vlajky na svých stolech i nadále. Stejně budou postupovat i europoslanci z celé frakce Identita a demokracie, ve které jsou naši europoslanci sdruženi společně s dalšími 71 europoslanci z dalších vlasteneckých hnutí z celkem devíti evropských států. Hnutí SPD jako jediné důsledně hájí naši národní suverenitu! Braňte ji spolu s námi. Česká republika na prvním místě!

5. Odmítáme snižování důchodů či zvyšování věku odchodu do důchodu, jak o tom mluví ministryně Maláčová.

Naprostým neúspěchem je práce důchodové komise organizované ministryní Maláčovou z ČSSD. Opakuje se tak propadák z minulého volebního období, kdy volební komisi vedla ministryně Marksová-Tominová (také ČSSD). Komise fakticky navrhuje snížit garanci základní výše důchodu u většiny občanů. To je naprosto nepřijatelné, stejně jako spekulace o prodlužování délky věku odchodu do důchodu. Hnutí SPD má jasný záměr řešení problému. Důchodová reforma musí být zajištěna ráznou podporou pracujících rodin s dětmi. V našem průběžném systému si nikdo na důchod nespoří, ale děti platí na důchody rodičů! Náš program Rodina na prvním místě je základem pro vytvoření zdrojů pro zajištění důstojného stáří seniorů. Pokud budeme podporovat naše pracující rodiny, nemusíme mít starost o budoucnost.

21.1.2020

Nepřipustíme povinné kvóty na přerozdělování imigrantů!

Důsledky rozhodnutí německé kancléřky Angely Merkelové z roku 2015, kdy vítala příchozí běžence, ve skutečnosti nastartovaly masovou imigraci do Evropy. I v roce 2020 imigranti ze svého úsilí dostat se do Evropy nepolevují a EU zase připravuje plán na jejich přerozdělování.

Hnutí SPD v žádném případě nepřipustí, aby k nám byli deportováni nelegální imigranti v rámci přerozdělovacích kvót pod řízením Evropské unie. Naši poslanci budou na půdě Poslanecké sněmovny vždy navrhovat taková opatření, aby Česká republika z pokynu Evropské unie nepřijala do naší republiky ani jediného imigranta. Ti se do zemí EU dostali nelegálními cestami za pomoci převaděčských pašeráckých gangů a i některých neziskových organizací.

Unijní státy program povinného přerozdělování zavedly v roce 2015 s cílem odlehčit Řecku a Itálii, kam v době vrcholící imigrační vlny proudily desetitisíce žadatelů o azyl. Česká republika, Polsko a Maďarsko tyto kvóty odmítly a na jejich postoj zareagovala EU tak, že Evropská komise začátkem ledna 2018 podala proti těmto státům žaloby k Soudnímu dvoru EU kvůli porušení předpisů práva EU o relokaci žadatelů o azyl. Nyní se čeká na rozhodnutí Soudního dvora EU, které bude pro žalované země závazné. Advokátka Eleanor Sharpstonová uvedla v tiskovém prohlášení soudu, že Česko, Polsko a Maďarsko nesplnily povinnosti plynoucí ze smluv Evropské unie, když se odmítly zapojit do systému přerozdělování nelegálních imigrantů. Odmítání imigrantů podle ní nelze zdůvodnit obavami o vnitřní bezpečnost. S tímto názorem v našem hnutí SPD zásadně nesouhlasíme, protože jsme přesvědčeni, že rozhodovat o záležitostech týkajících se vnitřní bezpečnosti je výlučně v kompetenci každého suverénního státu. Díky tvrdému postoji těchto tří středoevropských zemí změnila Evropská unie svoji migrační politiku a od povinných kvót upustila. Konečné rozhodnutí Soudního dvora EU se očekává v první polovině tohoto roku. K tomuto přerozdělovacímu programu jen podotknu, že nefungoval a že v jeho rámci bylo nakonec přesunuto výrazně méně imigrantů, než byly původní předpoklady. Přerozděleno bylo necelých 30.000 lidí z původně zamýšlených 160.000 a své kvóty splnilo jen pět unijních států z 28.

Představitelé Evropské unie nečiní žádné razantní kroky k zamezení přílivu nelegálních imigrantů, které navrhoval např. bývalý italský ministr vnitra Matteo Salvini, ale stále chtějí zavést automatický evropský mechanismus pro přijímání imigrantů, který budou plnit všechny členské unijní země a v případě neplnění budou tvrdě potrestány. Jedním z nástrojů by měl být i připravovaný návrh zákona, který by měl být přijat Evropským parlamentem ve druhé polovině roku 2020, během německého předsednictví EU. Následně by tuto novou legislativu měla ratifikovat Evropská rada složená z lídrů členských států EU. Připravovaný plán reformy evropského azylového systému zpracoval německý ministr vnitra Horst Seehofer. Tento dokument má předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oficiálně představit v únoru tohoto roku.

Hnutí SPD bude proti přijetí tohoto plánu, jehož cílem je změnit Dublinské nařízení Evropské unie, které vyžaduje, aby lidé hledající azyl v EU o něj požádali v první zemi EU, do které se dostanou. EU zase prosazuje povinné kvóty (i když je bude nazývat jinak) pro přijímání imigrantů. Pro hnutí SPD je to další argument k vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie.

17.1.2020

Navrhujeme řešení, která ukončí zneužívání sociálních dávek!

Hnutí SPD předkládá do Poslanecké sněmovny návrhy zákonů, které jsou přínosné pro naše občany, což potvrzuje i novela upravující zákon o hmotné nouzi. Zároveň tím umožníme, aby se stát v rámci vyplácení sociálních dávek choval jako řádný hospodář, neboť konkrétní sociální dávka by měla mít i konkrétního příjemce, který splňuje stanovená kritéria pro její přiznání.

Poslankyně hnutí SPD Lucie Šafránková zpracovala a prostřednictvím poslaneckého klubu předložila dne 20. listopadu 2019 Poslanecké sněmovně návrh novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších změn a doplňků. Jedná se o sněmovní tisk 652, ke kterému vláda vyslovila neutrální stanovisko. Další projednávání tisku je navrženo na pořad 40. schůze Poslanecké sněmovny, která bude zahájena 21. ledna 2020. Námi navrhované změny by měly přispět ke zvýšení adresnosti vyplácení příslušných dávek, snížení objemu státem vyplácených prostředků na dávky pomoci v hmotné nouzi, snížení počtu příjemců těchto dávek a jejich omezení pouze na osoby, které se dočasně ocitly bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat. Navrhované změny, které by měly zamezit možnému zneužívání dávek, nyní heslovitě v několika bodech představím:

- Navrhuje se rozšíření okruhu osob, které mohou být vyřazeny z okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi z důvodu neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky i o osoby, které neplní tyto povinnosti ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání (povinný poslední rok předškolní docházky, příprava na základní školu).

- Zákonné vyřazení osob z okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi pro ty osoby, které porušily během pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi režim práce neschopného resp. režim tzv. dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu.

- Trvá-li u osob pracovní neschopnost déle než 730 kalendářních dní za sebou jdoucích a včas si nezažádaly o invalidní důchod.

- Implementace zákonného podkladu pro vyloučení určité osoby z okruhu tzv. společně posuzovaných osob tam, kde tato osoba nedeklaruje žádné příjmy, nepracuje, nepodniká a ani si práci aktivně nehledá.

- Zavedení povinnosti zahrnout mezi příjmy deklarované v žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi i příjmy z dávek pěstounské péče (zejména tzv. odměna pěstouna), zatím v těch případech, jestliže se jedná o pěstounství v rámci rodiny a blízkých (přímých) příbuzenských vztahů. Opatření směřuje proti tzv. spekulativnímu rodinnému pěstounství.

- Zpřísnění procedury odejmutí či snížení dávky pomoci v hmotné nouzi resp. zamítnutí žádosti o takovou dávku, jestliže příjemce dávky nebo žadatel o ni (popř. s nimi společně posuzovaná osoba) nedá orgánu pomoci v hmotné nouzi souhlas se vstupem do obydlí, znemožní provedení sociálního šetření nebo šetření v místě, směřující k nutnému ověření skutečností rozhodných pro vznik nároku na příslušnou dávku pomoci v hmotné nouzi nebo na určení její výše.

Všechna tato navrhovaná opatření by jejich implementací do právního řádu měla výrazně přispět ke snížení veřejných výdajů v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi. Dle odhadů kompetentních pracovníků v této oblasti dochází ke zneužívání systému vyplácení dávek v hmotné nouzi mezi 20-30% příjemců těchto dávek. 

Hnutí SPD prosazuje, aby se stát choval jako řádný hospodář, a proto předložilo tento návrh novely zákona o hmotné nouzi. Ušetřené finance by šlo využít ku prospěchu těch, kteří pomoc státu opravdu potřebují a zaslouží si ji.

16.1.2020

Podporujeme Maďarsko v přístupu posilování ochrany svých státních hranic!

Maďarsko ve snaze posílit ochranu svých státních hranic stále hledá nové prostředky a nástroje, které jsou vedeny s cílem znemožnit nelegálním imigrantům vstup do jejich země. Minulý týden nasadilo na ochranu svých hranic na řece Tise vojenskou loď.

Hnutí SPD oceňuje přístup maďarského premiéra Viktora Orbána k otázkám nelegální migrace. Na rozdíl od lídrů Evropské unie v této věci podniká konkrétní opatření, aby se do Maďarska nedoslaly závadové osoby (převážně nelegální islámští imigranti z afrických zemí), které by byly pro tuto zemi bezpečnostním rizikem. Od začátku velké imigrační krize v roce 2015 to byl právě on a bývalý italský ministr vnitra Matteo Salvini, kteří zajistili, že se daří příliv těchto imigrantů do evropských zemí eliminovat. Naše republika v rámci visegrádské skupiny V4+ (včetně Rakouska) by měla společně prosazovat všechna opatření vedoucí k tomu, aby se imigranti do zemí V4 nedostali.

Maďarská vláda pod vedením premiéra Viktora Orbána prosazuje tvrdou protiimigrační politiku pro zamezení nelegální imigrace. V poslední době to byl Evropskou komisí velmi kritizovaný balíček protiimigračních zákonů, které zavedly sankce za podporu nelegální imigrace. Tato právní úprava, známá pod názvem „Stop Sorosovi“, označuje všechny aktivity pomáhající imigrantům za nezákonné. Řeší mimo jiné i trestní odpovědnost pro organizace, které jakoukoli formou pomáhají imigrantům. Dále pro tyto organizace zavádí zvláštní 25 procentní daň na jejich přijaté zahraniční dary a tamní ministerstvo vnitra má pravomoc z důvodu národního bezpečnostního rizika zakázat činnost těchto organizací. Maďarsko se poučilo z imigrační krize v roce 2015, kdy imigranti putovali po statisících po takzvané balkánské trase dále do Evropy. V rámci přijatých opatření byl na hranici mezi Maďarskem a Srbskem vybudován plot a bezpečnostní složky střeží ochranu maďarských hranic. Posledním opatřením bylo nasazení vojenské lodi Baja, která byla z Budapešti převezena do povodí Tisy a bude sloužit armádě ve spolupráci s pohraničníky k zabránění nelegální imigrace. Podle statistik maďarské armády se imigranti ve zvýšené míře pokoušejí na člunech překonávat hranici přes Tisu a její slepé rameno jižně od Segedínu; jen na Nový rok bylo na jižní hranici zadrženo 147 imigrantů. I z tohoto důvodu velení policie požádalo o pomoc armádu.

Maďarské statistiky sledující počty nelegálních imigrantů uvádějí, že v polovině prosince minulého roku se pokusilo nelegálně překročit maďarskou hranici pětinásobné množství imigrantů v porovnání se stejným obdobím roku 2018. Dále statistiky uvádějí, že v prvních devíti měsících loňského roku byl zaznamenán téměř desetiprocentní nárůst žádostí o azyl ve srovnání s předloňským rokem (Magyar Hírlap). Kdyby Maďarsko nestřežilo své hranice, tak by se počet imigrantů, přicházejících dále do evropských zemí, zvýšil několikanásobně.

Na konferenci o migraci v Budapešti, uspořádané v loňském roce Kolegiem Matyáše Korvína, vystoupil i maďarský premiér Viktor Orbán, který zde mimo jiné prohlásil: „Migrační tlak z Afriky do Evropy v budoucnu poroste. Můžeme diskutovat, zda multikulturalismus v budoucnu povede k hodnotově vyššímu světu než na počátku. Otázkou to ale není, je jí, zda je pro nás Maďary povinné účastnit se tohoto experimentu, nebo máme-li právo říct, děkujeme, nechceme se změnit, chceme zůstat, jací jsme.“

Hnutí SPD vítá a podporuje všechna opatření Maďarska směřující k zabránění vstupu imigrantů do jejich země a v žádném případě nechceme přijmout žádného imigranta v rámci přerozdělování organizovaného Evropskou unií. Hnutí SPD zastává v této otázce shodný názor s Maďarskem.

15.1.2020

Řešíme problém zneužívání dávek nepřizpůsobivými!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že v žádném případě nepodpoříme likvidaci spolků zaměřených na rozvoj brannosti (tzv. kauza zákazu domobrany). Vystoupení Británie z EU je výhodné a Boris Johnson ho prosadí i navzdory obstrukcím EU. Vyzýváme k odchodu vojsk USA i českých vojáků z Iráku – nelze porušovat suverenitu této země. Karel Gott si Řád Bílého lva in memoriam od prezidenta jednoznačně zaslouží. Policii chybí tisíce policistů – ministr Hamáček by měl radši řešit bezpečnost občanů, nikoli kriminalizovat vlastence. Hnutí SPD nepodpoří na post ombudsmana Kateřinu Valachovou, protože ta je spjata s inkluzí a prosazování neomarxismu ve školách. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura a poslanci hnutí navštívili město Úpice, kde seznámili občany s konkrétním řešením, které hnutí SPD navrhuje v otázce zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými.

1. Hnutí SPD je proti zákazům spolků zabývající se brannou činností.

Hnutí SPD v žádném případě nepodpoří žádný návrh zákona, který by omezoval právo občanů legálně držet a nakládat se zbraněmi. Toto rozhodnutí se týká i návrhu zákona o nakládání se zbraněmi (tzv. kauza zákona domobrany) v některých případech ovlivňující vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky.

Při projednávání zákona bude hnutí SPD důsledně dbát, aby konečná verze odpovídala znění důvodové zprávy, kde se uvádí, že návrh zákona se „V žádném případě nedotýká žádného v současnosti registrovaného spolku zabývajícího se střeleckým sportem, brannou výchovou, rekonstruováním historických bitev, myslivostí apod.“ (citace z důvodové zprávy z návrhu zákona). Tento zákon, který není návrhem hnutí SPD, ještě nebyl projednáván v Poslanecké sněmovně. Žádné hlasování o tomto návrhu zákona ještě neproběhlo. Na návrhu zákona se nepodílel ani předseda hnutí SPD, ani nebyl konzultován s poslaneckým klubem hnutí SPD. Hnutí SPD v případě, že při schvalování zákona nebude zajištěno dodržení zásad z výše uvedené citace důvodové zprávy, poslanci hnutí SPD zákon nepodpoří.

2. Vystoupení Británie z EU je výhodné a Boris Johnson ho prosadí i přes obstrukce EU.

Velká Británie opustí EU za dva týdny a premiér Boris Johnson chce za jedenáct měsíců od počátku února do konce prosince 2020 dojednat s EU „Dohodu o volném obchodu v kanadském stylu". Šéfce Evropské komise Ursule von den Leyenové minulý týden na schůzce v Londýně zopakoval, že jeho kabinet nepočítá s možností prodlužovat přechodné období po britském odchodu z EU na konci ledna. Britský premiér tvrdě prosazuje zájmy své země.  Hnutí SPD jako jediná politická síla dlouhodobě prosazuje, aby i občané České republiky měli právo se v referendu vyjádřit k otázce setrvání naší země v EU. Výsledek voleb ve Velké Británii odhalil lež, že Britové již nepodporují brexit, a samotný brexit odhalí druhou lež, že odchod z EU je pro Velkou Británii nevýhodný.

3. Vyzýváme k odchodu vojsk USA i českých vojáků z Iráku.

Irácký parlament i premiér vyzvali k odchodu všech cizích vojsk z Iráku. Z tohoto důvodu hnutí SPD požaduje ukončení účasti našich vojáků v misi NATO v Iráku. Jejich další působení je nutné případně řešit v rámci smluvní spolupráce Iráku a České republiky. Naprosto odmítáme Spojenými státy navrhované rozšíření mise NATO, ignorování rezoluce iráckého parlamentu a uvalení sankcí na Irák, pokud bude trvat na odchodu vojsk. Odmítáme porušování suverenity států. Naše armáda se nesmí zúčastnit okupačních akcí a porušování mezinárodního práva.

4. Karel Gott si Řád Bílého lva in memoriam od prezidenta jednoznačně zaslouží.

Hnutí SPD vítá rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana, který prohlásil, že letos na státní svátek 28. října udělí nedávno zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi Řád Bílého lva I. třídy in memoriam. Zpěvák Karel Gott byl osobnost, jejíž význam výrazně přesahoval naše hranice a která se stala vzorem pro mnoho generací. Proto hnutí SPD zastává názor, že Karel Gott si toto nejvyšší státní vyznamenání zaslouží a návrh plně podporujeme.

5. Policii chybí tisíce policistů. Ministr Hamáček by měl řešit bezpečnost občanů, nikoli kriminalizovat vlastence.

Policii ČR v celé republice chybí aktuálně minimálně 4 000 policistů a dalších 3 500 na ostrahu silničních hraničních přechodů. Za tento stav je přímo odpovědný ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pro SPD je tato situace naprosto nepřijatelná. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v této souvislosti zaslal ministrovi vnitra Hamáčkovi dopis, jelikož se na naše hnutí obrací již stovky občanů, kteří se cítí být přímo ohroženi na životech a ztrátě majetku. V dopise ho mj. vyzval, aby se touto situací důsledně zabýval, řešil řádění gangu lupičů a neřešil přednostně cenzuru sociálních sítí nebo kriminalizaci vlastenců. Bezpečnost našich obyvatel je pro SPD prioritou!

6. Hnutí SPD nepodpoří na post ombudsmana Kateřinu Valachovou, protože ta je spjata s inkluzí a prosazováním neomarxismu ve školách.

Ochránci lidských práv (tzv. ombudsmanovi) Anně Šabatové končí ke konci února mandát. Místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) oznámil, že na funkci ochránce lidských práv navrhne poslankyni ČSSD Kateřinu Valachovou. Hnutí SPD dlouhodobě práci ombudsmanky Šabatové kritizovalo kvůli její podpoře migrace, multikulturalismu a pozitivní diskriminace. Kandidaturu Kateřiny Valachové hnutí SPD nepodpoří. Jde o nominaci političky ČSSD, která je jako bývalá ministryně školství spojená se zavedením katastrofální koncepce inkluze ve školství, prosazování neomarxistické agendy a také s kriminálním skandálem kolem rozdělování sportovních dotací.

7. Řešíme problém zneužívání dávek nepřizpůsobivými.

Letos na jaře by se měla projednávat zásadní novela z pera hnutí SPD, která ukončí zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými. V této souvislosti navštívil předseda hnutí SPD Tomio Okamura spolu s poslanci hnutí SPD Zdeňkem Podalem a Lucii Šafránkovou město Úpice, které se na nás obrátilo otevřeným dopisem, kde popisuje neúnosnou situaci v místních školách v souvislosti se soužitím s nepřizpůsobivými občany. Otevřený dopis byl určený všem poslaneckým klubům, ale kromě hnutí SPD neměl nikdo odvahu reagovat na tíživou situaci slušných občanů města Úpice. Z jednání vyplynula shoda nad návrhy SPD a domluvili jsme se na další konstruktivní spolupráci. Hnutí SPD je připraveno reagovat na podněty i z ostatních měst a obcí v České republice.

14.1.2020

Prioritní povinností státu je zabezpečit seniorům důstojné podmínky pro život!

Senioři, kteří celý život pracovali a přitom vychovali své děti, si zaslouží respekt a úctu. Naší povinností je zabezpečit všem, kteří splňují podmínky pro přiznání starobního důchodu, aby z této své penze mohli pokrýt potřebné náklady zaručující jim důstojné žití ve stáří. 

Hnutí SPD prosazuje politiku prospěšnou všem našim občanům, důchodce nevyjímaje. Prioritně ve svém programu nabízíme podporu tradičních pracujících rodin vychovávajících děti, neboť narozené děti jsou zárukou stability průběžného důchodového systému. K tomu by mohl napomoci motivační propopulační stimul, spočívající v tom, že by se při výpočtu výše důchodu zohledňoval počet řádně vychovaných dětí. Našim seniorům můžeme slíbit, že nikdy nepodpoříme další prodlužování věku odchodu do důchodu, ba naopak prosazujeme jeho snižování podle počtu řádně vychovaných dětí. V rámci sociální politiky státu budeme podporovat státem garantované individuální důchodové připojištění, ale i výrazně zvýšíme nejnižší důchody. Dále navrhujeme, aby se vždy navyšoval důchod všem, kteří pracovali, o stejnou částkou, jelikož navyšování cen zboží a služeb se také týká všech stejně.

V poslanecké sněmovně byla zřízena Komise pro spravedlivé důchody, ve které pracují zástupci všech parlamentních stran a odborníků. Předsedá jí Danuše Nerudová, profesorka Mendelovy univerzity. Komise pro spravedlivé důchody vzniká v souladu s Programovým prohlášením vlády pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí v čele s ministryní Janou Maláčovou (ČSSD) a měla by se stát základnou pro návrhy na zajištění budoucích příjmů seniorů. Zahájení činnosti a první jednání odborného týmu proběhlo 22. února 2019. V letošním roce se důchodová komise sešla 10. ledna a po svém jednání představila tři modely nastavení důchodového systému po rozdělení na dva pilíře. První dva počítají se základním důchodem ve výši 30 procent průměrné mzdy, tedy částkou 10.500 korun pro všechny. Ve třetí verzi je to 22 procent průměrné mzdy, tedy 7.740 korun. Základní penze by se měla platit z daní. V zásluhové části, která by se hradila z odvodů, by se vedle odpracovaných let a výše výdělku měly ve variantách různě odrážet například bonusy za děti či za více než 41 let práce. Tento návrh ale odmítl nejenom premiér Andrej Babiš a vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), ale i další politici napříč politickým spektrem, kterým zásadně vadí, že návrhy předložené ministryní Maláčovou neřeší to, z čeho by se reforma a penze v budoucnu měly zaplatit. 

Hnutí SPD má v důchodové komisi svého zástupce, ale i celý náš poslanecký klub je v této problematice aktivní, o čemž svědčí náš návrh změny zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, spočívající ve vložení nového paragrafu, který by měl všem, kteří pracovali, zajistit minimální starobní důchod. V rámci toho, aby bylo zajištěno vyplácení starobního důchodu našim seniorům i v dlouhodobém horizontu, musíme mít dobře zanalyzované finanční zdroje a hledat stále nové, neboť výdaje státu na důchody už překračují částku půl bilionu korun a budou se každým rokem navyšovat. Též musíme počítat s tím, že současně se bude zvyšovat počet seniorek a seniorů s nárokem na výplatu důchodu, kterých bude v brzké době více než 2,5 milionu. Hnutí SPD není osud seniorů lhostejný a nebude ani v budoucnu, a proto musí již nyní podnikat taková opatření, aby měli senioři ze strany státu garantovány podmínky pro důstojný život.

www.rodinanaprvnimmiste.cz

13.1.2020

Brexit se nezadržitelně blíží, čímž vítězí demokracie!

Schválením prováděcího zákona k brexitové dohodě Sněmovnou lordů a následným podpisem královny bude brexit dokončen. Vše by se mělo stihnout v posledním lednovém týdnu tak, aby Britové opustili EU k 31.1.2020.

Hnutí SPD velmi pozitivně vnímá slib britského premiéra a lídra vládní Konzervativní strany Borise Johnsona, že do konce ledna 2020 vyvede Spojené království z Evropské unie. Tento slib dal svým voličům ještě před svým opětovným zvolením v mimořádných prosincových parlamentních volbách v roce 2019 a má stále reálnější podobu.

Minulý čtvrtek dne 9. ledna tohoto roku dolní komora britského parlamentu s převahou schválila prováděcí zákon k brexitové dohodě. Ten se po dlouhých jednáních podařilo vyjednat Borisi Johnsonovi s Evropskou unií. Zákon byl v Dolní sněmovně schválen většinou 99 hlasů, kdy pro jeho přijetí hlasovalo 330 poslanců, proti přijetí jich hlasovalo 231. Nyní jsou na pořadu poslední dva kroky, které by ještě mohly proces brexitu ohrozit, což se ale vzhledem k rozložení sil ve Sněmovně lordů neočekává. Návrh prováděcího zákona k brexitové dohodě bude 13. ledna 2020 projednávat Sněmovna lordů. Neočekává se ale, že by ho její členové zamítli. Mohli by se pouze pokusit schválit některé dodatky. V tom případě by se předloha musela vrátit do Dolní sněmovny, která tyto dodatky může schválit nebo zamítnout. Poslední stvrzení prováděcího zákona brexitové dohody bude provedeno podpisem královny Spojeného království, kdy se jedná spíše o formální akt, který by se měl uskutečnit v posledním lednovém týdnu. Brexitovou dohodu musí ještě ratifikovat Evropský parlament, který by tak měl učinit na svém zasedání dne 29. ledna 2020.  

Po tomto datu pak začne takzvané přechodné období, v rámci kterého by si měl Londýn a Brusel dohodnout podmínky další budoucí spolupráce, včetně obchodních vztahů. Boris Johnson se též dne 8. ledna 2020 setkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, kterou informoval, že chce dohodu o volném obchodu s EU v kanadském stylu, kterou chce mít uzavřenou do konce roku 2020. Von der Leyenová v Londýně upozornila, že se podrobné dojednání budoucnosti vzájemných vztahů Británie a bloku 27 evropských zemí bez prodloužení přechodného období jednoduše nedá stihnout. Během přechodného období budou muset Britové dodržovat unijní pravidla, nebudou mít ale možnost je nijak ovlivnit, neboť nebudou zastoupeni v politických orgánech EU. Tím opět dala najevo, že Evropská unie dělala vše možné, aby Britům odchod z EU co nejvíce zkomplikovala, a jak je vidět, chce v tom pokračovat i v budoucnu. 

Hnutí SPD pevně věří, že celý proces brexitu bude úspěšně dokončen k poslednímu lednu tohoto roku. Velký obdiv si v této věci zaslouží Boris Johnson, který navzdory domácím opozičním labouristům v čele s jejich šéfem Jeremym Corbynem a lídrům Evropské unie, kteří podnikali všechny možné kroky k tomu, aby Spojené království zůstalo nadále v EU, ve svém úsilí zdárně dokončit brexit nepolevil a dotáhl ho do zdárného konce. Samotným Britům přejeme, aby se jim žilo v jejich zemi dobře. Hnutí SPD podporuje spolupráci Velké Británie a České republiky jako dvou rovnocenných partnerů, ze které budou profitovat obě země.

10.1.2020

Hnutí SPD se hrdě hlásí k vlastenectví, svobodě a demokracii!

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně  svobody a demokracie v České republice.

Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země. Považujeme za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu hlubokých dluhů, vysokých daní a krizí. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v budoucnost. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za svou práci dostanou důstojnou mzdu a za své daně důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody. Prosazujeme systém sociální solidarity společnosti k potřebným. Především k seniorům, dětem a invalidům.

Podporujeme tradiční hodnoty naší společnosti a považujeme fungující rodinu za její podstatu. Rodina zasluhuje ochranu a podporu. Za základ rodiny považujeme tradiční svazek muže a ženy. Odmítáme propagaci a podporu názorů a chování, které ohrožují fungování rodin a výchovu dětí v rodině. Podporujeme systém rovnováhy občanských svobod a povinností. Občané mají právo na ochranu svého soukromí, identity, osobních informací a dat před preventivním špehováním státu. Občané mají právo sdílet a využívat svobodně informace na internetu, pokud se to nedotýká práv a svobod jiných občanů. Základem naší prosperity je práce široké střední třídy zaměstnanců, malých a středních podnikatelů a firem. Tito lidé  jsou oporou státu. Musíme podporovat jejich aktivitu, podnikavost, pracovitost a vzdělanost. Stát jim musí sloužit, protože oni jsou plátci daní, z kterých žije.

Hnutí SPD je vlastenecké a demokratické hnutí, které vede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu. Projekt je spojen s faktickým oslabením a likvidací národních států a národů Evropy. Žádáme právo občanů rozhodnout v referendu o vystoupení z EU. Projekt stávající evropské integrace také přímo ohrožuje svobodu a demokracii v Evropě. Součástí tohoto procesu je řízená islamizace Evropy. Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. Nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře, nebo náboženství. Naše společnost má národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme chránit. Jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami neslučitelná.

Důsledně odmítáme multikulturní ideologii, která je nástrojem islamizace. Nahlas říkáme, že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt v našem domově je pro cizince privilegiem. Pokud někdo chce u nás pracovat a žít, musí respektovat naše hodnoty a přizpůsobit se. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobrými vlastenci. Važme si a respektujme jiné národy, ale žádejme stejný respekt od nich. Podporujeme spolupráci svobodných evropských států a států Visegrádské čtyřky na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu, svobodného obchodu, pohybu a obrany.

9.1.2020

Jak moc bude nová rakouská vláda zelená?

Jasné je zcela určitě to, že od nové rakouské vlády lidovců a Zelených můžeme očekávat daleko větší tlaky na omezování výroby jaderné energie.

V úterý 7.1.2020 jmenoval rakouský prezident Alexander Van der Bellen novou vládu, poté co se dohodl pověřený spolkový kancléř a předseda vítězné Rakouské lidové strany Sebastian Kurz na vládní koalici se stranou Zelených vedenou Wernerem Koglerem. Nová rakouská vláda chce čelit rozšíření či výstavbě nových jaderných elektráren, obzvláště v sousedních zemích, mezi které patří i naše republika.

Hnutí SPD se obává další spolupráce v rámci zemí V4+. Ta byla velmi pozitivní v době, kdy v rakouské vládě byla spolu s vládnoucí Rakouskou lidovou stranou (Österreichische Volkspartei, ÖVP) Svobodná strana Rakouska (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ). Tato vládní koalice vládla v Rakousku v letech 2017 – 2019 a prosazovala politiku, která byla v mnoha ohledech shodná s názory našeho hnutí, což vycházelo i ze skutečnosti, že svobodní (FPÖ) jsou stranou s prvky národního konzervatismu a v Evropském parlamentu je ve stejné frakci Identita a demokracie, jako naše hnutí SPD. Svobodní prosazující protiimigrační politiku získali v posledních předčasných parlamentních volbách, které se konaly v Rakousku poslední zářijovou neděli, celkem 17,25 procent hlasů a obsadili třetí místo. Pověřený spolkový kancléř Sebastian Kurz stranu FPÖ nevyzval k vládní spolupráci a na nové vládě se nedohodl ani se Sociálně demokratickou stranou Rakouska (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ), která v těchto volbách skončila druhá se ziskem 21,54 procent hlasů. Zelení – Zelená alternativa (Die Grünen – Die grüne Alternative), kteří získali 12,35 procent hlasů a skončili na čtvrtém místě, byli nakonec tou stranou, kterou si vybral Sebastian Kurz do vládní koalice. Zelení se kromě ekologie zasazují také o práva menšin a o eko-sociální daňovou reformu. Strana je zastáncem probruselské politiky a je členem Evropské strany zelených.

Nová rakouská vláda se po složení slavnostní přísahy oficiálně ujala řízení země. Vítěz zářijových voleb ÖVP bude mít v nové vládě výraznou převahu. Kromě funkce kancléře budou mít lidovci jednoho státního tajemníka a deset ministerstev, včetně resortu financí, obrany, vnitra a zahraničí. O personálním složení Zelených ve vládě rozhodli delegáti sjezdu této strany, který proběhl dne 4. ledna 2020 v Salzburgu; pro schválení vládního paktu s lidovci hlasovalo 93,2 procenta z 276 delegátů sjezdu. Předseda strany Zelených Werner Kogler bude zastávat funkci vicekancléře. Do vlády za Zelené ještě usedne Leonore Gewesslerová jako ministryně životního prostředí a infrastruktury. Resort sociálních věcí bude mít na starosti Rudolf Anschober, který dříve stál v čele ministerstva životního prostředí hornorakouské regionální vlády v Linci a znám je především tím, že je dlouhodobě hlasitým kritikem plánů české vlády na rozvoj jaderné energetiky. Alma Zadičová, která je původem Bosňanka, se ujme ministerstva spravedlnosti. Ulrike Lunaceková bude zastávat post státní tajemnice pro umění a kulturu.

Vláda také představila své programové priority. Ty zahrnují cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2040, snížit daně či důrazněji prosazovat integraci cizinců do rakouské společnosti. Ve věci klimatické neutrality jsou plány nové vlády prosazované hlavně stranou Zelených ještě šílenější než Evropské unie, která chce naplnit uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Rakousko chce do roku 2030 vyrábět veškerou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů a v klimatickém balíčku vláda navrhuje zvýšení ekologických poplatků za letenky na krátkých a středně dlouhých trasách a větším zdaněním či poplatky plánuje zatížit neekologické provozy a zařízení, které produkují oxid uhličitý. Země bude nadále důsledným odpůrcem jaderné energetiky. V kapitole týkající se energetiky vládní prohlášení též uvádí, že vláda bude "všemi dostupnými diplomatickými a právními prostředky čelit rozšíření či výstavbě nových jaderných elektráren, obzvláště v sousedních zemích". Jmenovitě zde zmiňuje slovenskou elektrárnu Mochovce, kde se nyní dokončují dva nové bloky. Na půdě EU chce cílit na opuštění výroby elektrické energie z uhlí a bude prosazovat, aby byl zdaněn letecký kerosin a nafta, používané jako lodní palivo. Měla by se i upravit výše dálničního mýta či poplatku při koupi automobilu, které nebude splňovat tvrdé ekologické normy.

Vicepremiér a předseda strany Zelených Werner Kogler prohlásil, že Rakousko se ocitne v čele Evropy, pokud jde o klimatickou politiku a též zmínil, že si přeje, aby Česko a další sousední země upustily od využívání jaderné energetiky. Jeho stranická kolegyně Elisabeth Götzeová z Dolních Rakous, které sousedí s Jihomoravským i Jihočeským krajem, neustále kritizuje naší jadernou elektrárnu Temelín, ležící od dolnorakouských hranic asi 50 kilometrů, a jadernou elektrárnu Dukovany, nacházející se zhruba 30 kilometrů od rakouských hranic.

Hnutí SPD vnímá, že bude-li tato nová rakouská vláda složená z lidovců a Zelených uplatňovat dohodnutý program, bude to pro naši republiku znamenat mnohem větší tlak na omezování elektrické energie z jádra a další ekofanatické věci. Hnutí SPD je pro čisté životní prostředí, ale vždy budeme také hájit zájmy, které přispívají k rozvoji naší země, včetně energetické bezpečnosti.

8.1.2020

Nesmíme se zaplést do konfliktu USA a Íránu!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že politická likvidace íránského generála Sulejmáního vytváří nejen hrozbu otevřené války, ale zvyšuje se i riziko další vlny migrace z islámských zemí do Evropy a šíření jaderných zbraní  v islámském světě. Hnutí SPD v této souvislosti vyzývá vládu ke stažení českých vojáků z Iráku – nesmíme se zaplést do konfliktu USA a Íránu. Přesun vojsk Turecka do Libye podle nás znamená postupné obnovování turecké Osmanské říše. V souvislosti s dramatickým zhoršením mezinárodní situace je podle hnutí SPD nutné zajistit bezpečnost občanů ČR, a aby Armáda ČR nebyla expedičním sborem, ale aby bránila Českou republiku. Výsledek hospodaření Vlády ČR za rok 2019 je nejhorším výsledkem za poslední čtyři roky – vláda vyhazuje desítky miliard za nepřizpůsobivé, solární barony, politické neziskovky, státní byrokracii či předražené zakázky. Vláda neplní sliby a důchodcům s nejmenšími důchody přidala nejméně.

1. Politická likvidace íránského generála Sulejmáního vytváří nejen hrozbu otevřené války, ale zvyšuje se i riziko další vlny migrace z islámských zemí do Evropy. USA eskalují konflikt.

USA ohrozily geopolitickou stabilitu světa a eskalovaly konflikt s Íránem do otevřené ozbrojené konfrontace. Jde o fatální strategickou politickou chybu a silácká prohlášení prezidenta Trumpa jen zakrývají obavy z důsledků této chyby. Došlo k rozpoutání konfliktu, který se dotkne dříve nebo později i zájmů České republiky. Tento konflikt zvyšuje rizika další vlny migrace z islámských zemí do Evropy a šíření jaderných zbraní v islámském světě. Tato politická likvidace íránského generála Sulejmáního při cestě na jeho jednání s iráckým premiérem je novodobým Sarajevským atentátem s obrovským rizikem rozsáhlé války.

2. Hnutí SPD vyzývá vládu ke stažení českých vojáků z Iráku, nesmíme se zaplést do konfliktu USA a Íránu.

Hnutí SPD vyzývá Vládu České republiky k okamžitému ukončení účasti českých vojáků v misi NATO na území Iráku. Existuje vážné nebezpečí jejich ohrožení v souvislosti s konfliktem mezi USA a Íránem. K odchodu cizích vojsk vyzval irácký parlament, a k pokračování naší mise tedy chybí mezinárodně právní důvody. Je v rozporu se zájmem naší země, aby nás USA vtahovaly do válek, které vyvolávají.

3. Přesun vojsk Turecka do Libye znamená postupné obnovování turecké Osmanské říše.

Hnutí SPD považuje přesun vojsk Turecka do Libye za faktickou realizaci postupného obnovování turecké Osmanské říše. Vzniklá situace je přímým důsledkem destabilizace Libye, na které se podílely USA a země NATO. Turecko chce získat vliv nad druhou zásadní branou migrace do Evropy. Hrozí další zesílení migrace a posílení vlivu Turecka vedeného prezidentem Erdoganem, který patří k Muslimskému bratrstvu.

4. Je nutné zajistit bezpečnost občanů ČR, a aby Armáda ČR nebyla expedičním sborem, ale aby bránila Českou republiku.

V souvislosti s dramatickým zhoršením mezinárodní situace žádá hnutí SPD Vládu ČR o provedení razantních kroků k zajištění bezpečnosti našich občanů a zájmů České republiky. Požadujeme změnu koncepce armády z malého a drahého expedičního sboru na armádu zajišťující obranu České republiky a hranic země. Je nutné posílit její mobilizační schopnosti a zásadně zvýšit úroveň civilní obrany a ochrany občanů. Řeči o snižování napětí a pohádky na téma, že nám nic v budoucnu nehrozí, jsou naivním a nebezpečným hazardem. Hnutí SPD dále požaduje schválení námi navržených zákonů, které naši zemi efektivně brání proti islamizaci. Jde o zákaz propagace a šíření nenávistných ideologií a zákaz islámského zahalování.

5. Výsledek hospodaření Vlády ČR za rok 2019 je nejhorším výsledkem za poslední 4 roky.

Výsledek hospodaření Vlády ČR za rok 2019 (deficit 28 miliard) je nejhorším výsledkem za poslední 4 roky. Plánovaný dluh 40 miliard nebyl překročen pouze díky použití rezervních prostředků z privatizačního účtu ve výši 18 miliard korun. Vláda nešetří zbytečné výdaje. V dobré ekonomické situaci může vláda hospodařit bez dluhů a ještě více zlepšit životní situaci lidí. Vláda nemá odvahu vzít desítky miliard solárním baronům, politickým neziskovkám, nepřizpůsobivým nebo zastavit nárůst nákladů na státní byrokracii a předražené zakázky.

6. Vláda neplní sliby a důchodcům s nejmenšími důchody přidala nejméně.

Důchodová reforma, zrušení superhrubé mzdy, zálohované výživné – to všechno koaliční ANO a ČSSD s podporou KSČM slíbily v programovém prohlášení vlády - nic z toho ale zatím není v legislativním procesu. Přitom vláda se chlubí, že od nového roku se plošně zvedají důchody průměrně o 900 korun. Někteří si ale měsíčně přilepší jen o 400 korun. Na 900 korun totiž dosáhnou jen ti, kteří pobírají důchod vyšší, než kolik činí průměrná penze, tedy zhruba 14 tisíc korun. Tisíce českých seniorů ale nemají penzi ani ve výši 5 000 korun. Ten, kdo měsíčně pobírá nejnižší důchod, tedy 4 040 korun, si tak přilepší pouze o 400 korun. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, aby se důchody zvyšovaly všem o stejnou částku, protože elektřina, potraviny a služby se také zvyšují pro všechny stejně. Tak jak to prosazuje vláda, dostanou nejvíce přidáno ti, kteří pobírají nejvyšší důchod, ale ti, kdo mají nejmenší důchody, dostanou přidáno paradoxně nejméně. To je pro SPD nepřijatelné!

7.1.2020

Pro hnutí SPD je pracující rodina základem našeho státu!

Hnutí SPD si je plně vědomo toho, že úspěšnost naší země zcela závisí na lidech, kteří zde ve společném souladu žijí, pracují a vychovávají děti. V tomto procesu má nezastupitelné místo rodina, která je pro nás prioritou.

To, že tvrzení uvedené v úvodu vnímá hnutí SPD jako svou prioritu, dokládá hnutím vypracovaný projekt „Rodina na 1. místě“, který byl veřejnosti představen na sklonku minulého roku. Celý projekt je veden s cílem, aby se pracujícím rodinám v naší republice dařilo po všech stránkách dobře, měly důstojné bydlení a dostatečné finanční prostředky zajištující podmínky pro spokojený život a výchovu dětí. Zastáváme názor, že jedna z prioritních investic musí směřovat na podporu pracujících rodin s dětmi, neboť není jiná záruka budoucnosti naší vlasti než děti z českých rodin, které vedou rodiče svou výchovou k národní hrdosti, ke kladnému vztahu ke vzdělání a práci a k úctě ke starším osobám. Nechceme, aby rodiče vychovávali děti podle příruček EU a potlačovali u nich jejich mužské a ženské role, ale rozvíjeli jejich zdravý úsudek. Rodiny musí mít jistotu, že mít děti a řádně pracovat je to, co od nich stát očekává a na oplátku jim poskytuje různé formy garantovaných benefitů, aby se v naší zemi cítily dobře. I z tohoto důvodu jsou k realizaci našeho projektu „Rodina na 1. místě“ stanoveny konkrétní nástroje. Nyní některé z nich krátce představím.

Manželské půjčky – zde doporučujeme vrátit se k osvědčenému a mladými lidmi velmi pozitivně hodnocenému poskytování manželské půjčky (navrhujeme až do výše 800 tisíc korun), která nebude limitována věkem žadatelů a ještě si bude moci rodina odečíst výrazné odpisy za výchovu dětí.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti – toho chceme dosáhnout tím, že jsme předložili do legislativního procesu tzv. derogační novelu, tj. zákon, který by zrušil stávající právní normu, zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí ve znění pozdějších předpisů a novelizací. Navrhneme také opatření vedoucí ke zlevnění pořízení bytu nebo domu pro mladé rodiny.

Slevy na dani – navrhneme formou novely zákona o dani z příjmu významné zvýšení daňových slev na děti, manžela čí manželku a to až do nulové sazby daně z příjmu. Pracující rodiče s jedním dítětem si polepší ročně o více jak 15 tisíc korun, rodina s dvěma dětmi o více jak 30 tisíc korun a se třemi dětmi získají více než 100 tisíc korun. Pracující rodiny tak budou mít naší plnou podporu.

Podpora bydlení rodin – spočívá v tom, že připravíme návrh zákona o podpoře družstevního bydlení pro mladé rodiny. Nově založená bytová družstva budou podporována bezúplatným poskytnutím pozemků a výhodnými úvěry s možností využití manželských půjček, které nebudou věkově omezené. Zvýšíme také dotační podporu měst a obcí na výstavbu obecních bytů s přednostním určením pro seniory.

Naše hnutí SPD též ke konci minulého roku předložilo pozměňovací návrh poslanců Bauera a Šafránkové, aby rodičovský příspěvek byl nejen zvýšen o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun, ale navíc, aby na zvýšení měli nárok rodiče všech dětí do 4 let věku. Tím hnutí SPD dalo jasně najevo, že odmítá diskriminaci rodičů, kteří museli nastoupit do práce, aby uživili svoje dítě a sebe sama. Jedná se téměř o 70 tisíc rodin, kterým odmítá vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM zvýšit rodičovský příspěvek. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD, která má tuto problematiku ve své gesci, tím přiznala, že je jí osud rodin, jež nedosáhnou na příspěvek z důvodu dřívějšího nástupu do zaměstnání, lhostejný. Naopak nedělá nic proti zneužívání dávek lidmi, kteří odmítají pracovat. Naše hnutí SPD se tak k našim rodinám nechová a nikdy chovat nebude. Pro nás je a bude rodina vždy na prvním místě.

www.rodinanaprvnimmiste.cz

6.1.2020

Hnutí SPD pracuje pro občany a plní svůj politický program!

V roce 2019 se nám podařilo prosadit některé zákony, čímž dáváme našim voličům pozitivní zpětnou vazbu, že své sliby plníme. V tom chceme aktivně pokračovat i v roce 2020.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) je politické hnutí, které v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zastává místo v opozici, a tak má ztíženo prosazovat prioritní body vyplývající ze svého programu. V něm prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice, kdy za základní princip obrany demokracie považuje zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení naší země. V Poslanecké sněmovně všech našich 19 poslanců předkládá k projednání zákony, které pocházejí z autorské dílny SPD a jsou plně v souladu s naším programem. Též podporujeme i zákony předložené ostatními parlamentními stranami, které jsou ve shodě s naším programem a které jsou přínosné pro naše občany. Podpořili jsme navýšení důchodů i zvýšení rodičovského příspěvku (v obou případech jsme předložili vlastní pozměňovací návrhy, které by byly pro cílové skupiny výhodnější). Rok 2019 dospěl ke svému konci a v této souvislosti mi dovolte rekapitulaci toho, jaké zákony poslanci SPD předložili v minulém roce do Sněmovny a jak se je podařilo prosadit.

Za velký úspěch považujeme, že Sněmovna na své 39. schůzi dne 27.11.2019 přijala naši novelu zákona o majetku státu, která zvyšuje a upřesňuje přímou hmotnou odpovědnost subjektů a osob při hospodaření s veřejným majetkem a penězi. Podařilo se tak prosadit zákon, který považujeme za zásadní v rámci programových bodů hnutí SPD. Rozdíl oproti dosavadnímu stavu je v tom, že dříve byla odpovědnost za škodu na majetku uplatňována vůči státu. Nyní bude odpovědný příslušný subjekt (organizace) a ten následně bude řešit způsobenou škodu s odpovědným pracovníkem, včetně zaangažovaného politika.

Další z našich prioritních zákonů – zákon o celostátním referendu, se projednává ve velmi vykastrované verzi, neboť ostatní strany zastoupené v parlamentu chtějí, aby občané neměli právo projevit svou vůli referendem k nejdůležitějším záležitostem, a aby bylo kvůli téměř nesplnitelným podmínkám prakticky nemožné, aby mohli tímto způsobem hlasovat. Původní návrh SPD počítal s tím, že k vyvolání referenda by stačilo 100 tisíc podpisů voličů bez povinného kvóra účasti u referenda a bylo by možné hlasovat také o změnách ústavy a o členství ČR v EU či v NATO.

Hnutí SPD také zpracovalo Ústavní stížnost proti cenám elektřiny, ve které požadovalo, aby se ceny vrátily na úroveň roku 2018. Byli jsme také spolupředkladateli zákona na zrušení EET do obratu 1 mil. Kč ročně, kde jsme navrhovali paušální daň dle oboru činnosti. Předložili jsme také novelu autorského zákona, ve které navrhujeme zbavit povinnosti platit autorské poplatky (OSA atp.) provozovny, jako jsou restaurace, kadeřnictví, hotely, zdravotní zařízení atd. Poslanci vládní koalice také ve Sněmovně nepodpořili náš návrh zákona ohledně pomoci lidem v dluhových pastech, ve kterém navrhujeme, aby mohl dlužník platit přednostně jistinu dluhu, a nikoliv nejprve náklady a úroky, jako je tomu v současnosti. Prosazujeme také zestátnění exekutorů.

Vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM také stále blokuje naše návrhy zákonů o zákazu propagace islámské ideologie a o zákazu islámského zahalování. Vláda též odmítá komplexní novelu námi předloženého zákona, která má ukončit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými osobami. To, že naše hnutí prosazuje ve Sněmovně zákony přínosné pro občany této země, dokládá i to, že jsme předložili zákon o minimálním důstojném důchodu tak, aby se nikdo nedostal pod hranici chudoby a až od této částky vyplácet důchod dle zásluh. SPD je také spolupředkladatelem návrhu na změnu stavebního zákona, který byl zpracován s cílem zjednodušení a urychlení režimu územního souhlasu. Do Sněmovny jsme také předložili zákon, který má zprůhlednit transparentnost financování politických neziskovek financovaných ze zahraničí. Plně podporujeme neziskové organizace pomáhající našim lidem, například seniorům, invalidům či dětem. Odmítáme však, aby humanita byla zástěrkou pro prosazování politických zájmů nadnárodních globalistů.

Poslanecký klub SPD též navrhl a podal do Sněmovny novelu trestního zákoníku s cílem posílení institutu tzv. nutné obrany. Nová úprava prosazuje zásadu „můj dům, můj hrad". Navrhli jsme také zrušení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí a jsme spolupředkladateli zákona o právu na digitální služby, který již podepsal prezident republiky. Hnutí SPD podalo do Sněmovny také zákon ke zrušení koncesionářských televizních poplatků. Navrhujeme změnit status ČT a Českého rozhlasu na příspěvkovou organizaci hospodařící s transparentním rozpočtem a jejich činnost podřídit kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Není nám ani lhostejné zacházení se zvířaty a proto jsme byli spolupředkladateli zákona, který zpřísnil tresty za týrání zvířat. V závěru zmíním ještě to, že hnutí SPD bude vždy podporovat právo občanů legálně držet zbraň a nikdy nepodpoříme žádné omezení držení zbraní, ani rušení spolků, které občané vytvořili ke své obraně.

Z tohoto výčtu je zcela zřejmé, že prosazujeme v Poslanecké sněmovně zákony pro naše občany, kterých bylo v minulém roce opravdu dost. V této práci budeme pokračovat i v roce 2020. Hnutí SPD pracuje pro občany a plní svůj politický program.

23.12.2019

Veselé Vánoce a úspěšný rok 2020!

Milí přátelé, děkuji vám za důvěru, kterou vkládáte do hnutí SPD. Pro nás bude vždy na prvním místě Česká republika, vy a vaše rodiny.

Prožijte zbytek adventního času, celé vánoční svátky a vstup do nového roku v klidu, rodinné pohodě a hlavně ve zdraví a mějte celý rok 2020 fajnový.

www.rodinanaprvnimmiste.cz

20.12.2019

Ministři za ČSSD se na MPSV nechovají jako řádní hospodáři!

Ministři za ČSSD se na Ministerstvu práce a sociálních věcí v žádném případě nechovají jako řádní hospodáři. Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě poukazuje na nehospodárné nakládání se státními finančními prostředky při realizaci IT projektů. Případy prošetřuje Policie České republiky.

Hnutí SPD souhlasí se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), že Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nezajistilo hospodárné a účelné vynakládání peněžních prostředků na pořízení, provoz a rozvoj ICT souvisejících s agendou výplat dávek. V době, kdy v jeho čele stála ministryně za ČSSD Michaela Marksová, obešlo MPSV v oblasti IT zakázek zákon o veřejných zakázkách, čímž vznikly nesrovnalosti v řádech stovek milionů korun. Nyní případ prošetřují vyšetřovatelé policie a pevně věříme, že budou ke kauze přistupovat profesionálně, apoliticky a po řádné dokumentaci předají spisový materiál na příslušné státní zastupitelství.

MPSV má nejvyšší rozpočtovou kapitolu ze všech ministerstev. Jeho celkový rozpočet na rok 2020 činí 688,2 mld. Kč. Zhruba 94 % této částky tvoří tzv. mandatorní výdaje, které jsou určeny například na důchody, rodičovský příspěvek a další nepojistné sociální dávky. Na ostatních výdajích ministerstvo (tzv. nemandatorní výdaje) může čerpat téměř 42 mld. Kč. V čele resortu stojí od července 2018 Jana Maláčová (ČSSD), před ní tam jako ministryně působila téměř čtyři roky (2014 – 2017) Michaela Marksová (ČSSD). Tyto ministryně jsou zcela zodpovědné za to, že se na ministerstvu za jejich působení nepracovalo a ani nyní nepracuje koncepčně a hospodárně. Toto tvrzení lze odůvodnit mnoha případy, pro názornost uvedu závěry z kontrolní akce č. 17/22 – Realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva práce a sociálních věcí, které provedl NKÚ a následně ho schválilo kolegium NKÚ usnesením č. 9/VIII/2018. Cílem kontroly bylo prověřit, zda MPSV vynaložilo hospodárně a účelně prostředky státního rozpočtu na pořízení, provoz a rozvoj vybraných informačních technologií zajišťujících zejména agendu výplaty nepojistných sociálních dávek a systému zaměstnanosti. Kontrolované období bylo od ledna 2013 do února 2018.

Ze zprávy lze vyčíst mnoho pochybení vztahujících se k IT zakázkám, což se ministerstvu nepodařilo do současné doby vyřešit (v této věci jsou podána trestní oznámení). Uvedu pouze dva z celé řady příkladů, ve kterých ministerstvo nepostupuje jako řádný hospodář, což stojí státní pokladnu nemalé finanční prostředky:

 1. Nové agendové systémy měly být v provozu od roku 2016, následně od roku 2017. Dle zjištění NKÚ k jejich spuštění do ukončení kontroly nedošlo, u informačního systému (IS) Zaměstnanost byl termín spuštění stanoven na 2.7.2018 a IS Sociální dávky by měl být připraven ke dni 1.1.2021. Přitom smluvní ceny za provoz stávajících systémů jsou až o 30,2 mil. Kč měsíčně vyšší než smluvní ceny u nově vysoutěžených, ale doposud nespuštěných systémů.
 2. K zajištění činností v informačních komunikačních technologiích (ICT) mělo MPSV v roce 2017 vyhrazeno v sekci ICT 80 služebních míst. Ve skutečnosti jich bylo obsazeno pouze 52, tj. 65 %. MPSV nedostatek pracovníků řešilo nákupem externích ICT služeb (systémová integrace, projektové řízení apod.), za které např. v roce 2017 uhradilo 149 mil. Kč.

Zcela paradoxní je i to, že si ministryně Maláčová prosadila do rozpočtu na rok 2020 navíc 800 mil. Kč na transformaci IT systémů a tyto prostředky bude možné využít již v tomto roce. V příštím roce může MPSV navíc získat dalších až 1,3 mld. Kč.

Hnutí SPD prosazuje hmotnou odpovědnost politiků. V posledním listopadovém týdnu tohoto roku prošel v Poslanecké sněmovně závěrečným třetím čtením náš návrh zákona o majetku České republiky, což je zákon o hmotné odpovědnosti všech, kteří hospodaří s veřejnými penězi a majetkem. Nyní postupuje zákon do Senátu a následně k podpisu prezidentovi. Jedná se o obrovský úspěch hnutí SPD. Jedině tak bude docíleno toho, aby se s penězi patřící nám všem hospodařilo co nejlépe a ne tak, jak to činí ministři z ČSSD na MPSV.

19.12.2019

Otázky klimatu je nutno řešit rozumně a velmi uvážlivě!

V Bruselu se koncem minulého týdne konal Summit EU, kde jedním z jeho projednávaných témat bylo jednání o klimatu, které si EU vytýčila jako svou hlavní prioritu, spočívající v tom, že EU bude do roku 2050 klimaticky neutrální.

Hnutí SPD považuje otázky klimatu za důležité, které je zapotřebí řešit rozumně a velmi uvážlivě. To, že vrcholní představitelé považují ochranu klimatu za největší prioritu do dalších let, považujeme jen za odpoutání pozornosti od daleko většího problému, kterým je nelegální imigrace a s ní spojené nekontrolovatelné příchody nelegálních imigrantů (převážně muslimů z Afriky) do evropských zemí. Problém spojený s nelegální imigrací řeší EU neúčinně a lze se tak oprávněně domnívat, že je to i její záměr. V našem hnutí SPD toto zásadně odmítáme a jsme velmi rádi, že i v okolních zemích sílí politické strany a hnutí, které mají na nelegální imigraci shodný názor. Lídři těchto stran, mezi které patří Matteo Salvini, Marine Le Pen, Viktor Orbán a řada dalších, tento boj nevzdávají, o čemž svědčí i to, že jim vyjadřuje podporu čím dál více občanů. Tento trend potvrdily i nedávné volby proběhlé ve Spojeném království, ve kterých Britové dali jasně najevo, co si přejí – co nejrychleji vystoupit z Evropské unie.     

Proběhlý bruselský summit, kterého se minulý týden zúčastnili lídři 27 unijních zemí, stanovil opatření, která budou závazná pro všechny členské země v oblasti klimatu. To, že je klima prioritou EU prohlásila již při svém zvolení šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová, když představila klimatický plán označovaný jako Evropská zelená dohoda. Mezi první opatření bude patřit návrh normy zavazující unii ke klimatické neutralitě v polovině století. Plán má podle šéfky nové Evropské komise obsahovat 50 kroků, které by do roku 2050 měly přispět k docílení klimatické neutrality. Týkat se bude řady oblastí od energetiky přes automobilový průmysl až třeba po zemědělství.

Po skončení bruselského summitu informoval předseda Evropské rady Charles Michel, že všichni lídři unijních zemí (mimo Polska) se přihlásili k tomu, že EU bude do poloviny století klimaticky neutrální. I když závěry obsahují zmínku o jaderné energii jako součásti energetického mixu, kterou prosazovalo Česko, považujeme to za velmi mírný ústupek, který nás nesprostí plnit diktovaná opatření.

Hnutí SPD zastává názor, že bychom neměli podléhat klimatické hysterii dle příkazů Evropské unie, což by mělo za následek zničení našeho hospodářství. Naše hnutí SPD je pro čisté životní prostředí, ale vždy musíme dělat všechny kroky v této problematice s rozvahou a velmi uvážlivě, a to s ohledem na hospodářství a ekonomiku naší země. Jsme pro takový energetický mix, ve kterém bude zahrnuta jaderná energie, která je čistá, jelikož v naší zeměpisné poloze ani jinou energii ve větším množství vyrábět nejde a nechceme mít místo orné půdy solární panely. Jediná možnost solární energie je taková, kterou by si občané vyráběli solárními panely na svých domech sami a tím by byli energeticky soběstační. V naší republice máme dost zkušených lidí na to, abychom si uměli sami stanovit takové priority v oblasti životního prostředí, které budou účinná a nezničí naší ekonomiku.

18.12.2019

Na rozdíl od koránu je evangelium poselstvím o velké lásce k lidem!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že Britové ve volbách dali navzdory globalistům jasně najevo, že si přejí brexit. Výsledek klimatického summitu EU je začátkem ekonomické katastrofy zemí EU, náklady na uhlíkovou neutralitu pro naši zemi jsou ve stovkách miliard ročně a dosáhnou mnoha bilionů. Je pro nás nepřijatelné, že ministerstvo školství podporuje islámské zahalování ve školách. Realizaci vládního plánu investic podle nás znemožňují klimatické závazky vlády vůči EU. V souvislosti s adventem a Vánoci připomínáme, že evangelium je na rozdíl od koránu poselstvím o velké lásce k lidem. Přejeme všem lidem dobré vůle prožití Vánoc ve zdraví a uprostřed svých blízkých.

1. Britové ve volbách dali jasně najevo, že si přejí brexit.

Hnutí SPD považuje výsledek voleb ve Velké Británii za druhé referendum o brexitu. Britové svými hlasy pro Konzervativní stranu dali jasně najevo, že si přejí brexit. Naprosto zkrachovaly naděje globalistů, že dojde ke zpochybnění brexitu a jeho znemožnění. Britové zvolili svobodu a demokracii. Budoucnost Británie nevidí v jednotné EU s regulovanou dotační ekonomikou, klima-hysterií a multikulturní ideologií. Hnutí SPD byla a je jediná významná politická síla, která odchod Velké Británie z EU podporovala a věřila v jeho úspěch. Ekonomický a politický krach současné EU je neodvratný. Hnutí SPD jasně říká „Česká republika na prvním místě!". Máme právo na referendum o vystoupení z EU. Naše hnutí odmítá teze exprezidenta Klause, že chtít vystoupit z EU je dětinské. Takový postoj je politický oportunismus těch, kteří vždy zájmy země vymění za možnost vládnout pod kuratelou EU. Hnutí SPD není dětinské. Je pevné a vytrvalé stejně jako Britové. Chceme podobně jako Británie pryč z bruselské nesvobody. 

2. Výsledek klimatického summitu EU je začátkem ekonomické katastrofy zemí EU.

Klimatičtí ideologové jsou nástrojem dokončení likvidace národních ekonomik a jejich plného podřízení regulacím EU. Dopad na českou ekonomiku je jasný. Končí energetická nezávislost naší země. Žádná moderní jaderná energetika zajišťující energetickou bezpečnost, jak si vysnil premiér Babiš, zde nebude. Bude zde drahá "zelená" dotovaná energie. Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. Podobné náklady předpokládají i tuzemské instituce. Naše hnutí požaduje udržení energetické bezpečnosti země založené na kombinaci zdrojů a využití moderních technologií na bázi úspor a akumulace energie. Je tragédie, že se Babišova vláda nedokázala vzepřít jako Polsko, které v oblasti energetiky hájí tvrdě své zájmy.

3. Je nepřijatelné, že ministerstvo školství podporuje islámské zahalování ve školách.

Hnutí SPD považuje za šokující soudní rozhodnutí ve věci muslimského zahalování ve škole. Za naprosto nepřijatelné v této věci považujeme i souhlasné stanovisko ministerstva školství. Demonstrativní muslimské zahalování je v prvé řadě propagací nenávistné ideologie. Hnutí SPD již předložilo zákon, který propagaci takových ideologií zakazuje a také zákon zakazující muslimské zahalování. Zákony nám bohužel vláda nyní blokuje, ale naše hnutí bude trvat na jeho prosazení. Ministerstvo školství Roberta Plagy z ANO totiž ústy mluvčí MŠMT Anety Lednové sdělilo ČTK, že souhlasí s verdiktem Nejvyššího soudu, který rozhodl, že škola nemůže v teoretické výuce zakazovat nošení muslimského šátku. Je podle nás věcí školy, jak si nastaví pravidla, která žák musí respektovat. My v tomto jasně stojíme za ředitelkou Střední zdravotnické školy v Ruské ulici na Praze 10 Ivankou Kohoutovou. Školy v České republice jsou veřejné a fungují na občanském principu. V tomto sporu se české soudy a státní orgány postavily plně na stranu postupné islamizace. Pokud je povinností školy respektovat náboženskou svobodu, tak je otázkou času, kdy výuka bude přerušována tehdy, kdy muslimští žáci budou klekat k modlitbám.

4. Realizaci vládního plánu investic znemožňují klimatické závazky vlády vůči EU.

Vládní plán investic je ambiciózním souborem požadavků na investice ve všech oblastech a úrovních státní správy. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2020 má deficit 40 miliard a investice jsou v něm menší než v době před několika lety, je vážná otázka reálnosti plánu. Realizaci celého plánu také znemožňují závazky ČR v otázce klimatické politiky EU, které na sebe vzal premiér Babiš. Bohužel v budoucnu budeme budovat nikoliv Českou republiku, ale klimatický projekt EU uhlíkově neutrální ekonomiky a společnosti. Plně se ukazuje, že zájmy EU jsou pro Babišovu vládu nadřazené zájmům České republiky. Samostatný rozvoj naší země je už fakticky nemožný a současná vláda i další politické strany s výjimkou hnutí SPD se s tím smířily. Pro hnutí SPD je Česká republika na prvním místě a nejdůležitější investicí pro budoucnost je pracující česká rodina a především její děti.

5. Na rozdíl od koránu je evangelium poselstvím o velké lásce k lidem.

Vánoční svátky jsou dny rodinného štěstí a pohody. Přejeme všem lidem dobré vůle prožití Vánoc ve zdraví a uprostřed svých blízkých. Vánoce vychází z naší křesťanské tradice. Na rozdíl od koránu je evangelium poselstvím o velké lásce k lidem. Odpuštění a láska jsou hodnoty, které si o Vánocích připomínáme. Globalisté by chtěli udělat z lidí jen spotřebitele a pracovní sílu. Vánoce se v celé EU proměňují na multikulturní obchodní trhy. Tam, kde je připomínán Ježíšek, tam jsou zátarasy  a policie se samopaly. To je důsledek islamizace Evropy. Lidé chtějí svátky lásky a odpuštění, nechtějí strach a ozbrojence. Kdo to nerespektuje, nemá v Evropě co dělat.

17.12.2019

Nedovolíme, aby v České republice zakořenila nenávistná islámská ideologie!

Německého občana ubili k smrti v bavorském Augsburgu mladíci z imigrantských rodin uctívající netolerantní, nenávistnou, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii.

První prosincový pátek tohoto roku napadla skupina mladíků v jihoněmeckém městě Augsburgu skupinu místních občanů, kteří se vraceli z vánočních trhů. Bohužel jeden z napadených mužů útok mladíků nepřežil. Šetřením policie se podařilo zjistit pachatele, kterými byli mladíci pocházející z imigrantských rodin.

Hnutí SPD dlouhodobě odmítá, aby se v naší republice začaly usazovat muslimské rodiny, pro které je uctívání islámské ideologie prioritou. Mnoho takto smýšlejících rodin se během posledních let, a to  především v souvislosti s velkou imigrační vlnou do Evropy, do zemí Evropské unie dostalo. Zde zakládají nelegální buňky a pro dané státy představují velké bezpečnostní riziko. V zemích, jako je Švédsko, Francie a Německo, se už tyto skupiny imigrantů zabydlely na předměstích velkých měst. Zde páchají trestnou činnost a posilují mládežnické gangy, které tvoří už i děti těchto imigrantů. Místní obyvatelé začali na jejich chování rezignovat a radši opouštějí své domovy a mění bydliště. V Německu jsou skupiny organizovaného zločinu na vzestupu zejména díky nelegálním imigrantům. Ti nejprve za peníze přepravili do Německa své krajany ze Sýrie, Libanonu, Iráku, Afghánistánu a severní Afriky a čím více narůstají jejich počty, tak roste i jejich sebevědomí, že si zde mohou dělat, co chtějí. To dokazují svým chováním (viz uvedený příklad). Nesmíme dopustit, aby se něco takového dělo i v naší republice.   

Devětačtyřicetiletý německý hasič byl začátkem prvního prosincového víkendu tohoto roku velmi surově napaden skupinou sedmi mladíků ve věku od 17 do 20 let, když se vracel se svou ženou a párem přátel domů z vánočních trhů v Augsburgu. Muž naneštěstí zemřel v přivolané sanitce cestou do nemocnice, lékařům už se nepodařilo muži pomoci. Jeden z mladíků (17 let) je obviněn z vraždy, ostatních šest pachatelů za napomáhání při vraždě. Další členové gangu jsou policistům dobře známi z dřívějška pro jiné delikty. Všichni už jsou ve vazbě a to díky dobré práci místní policie. I když útočníci z místa napadení utekli, tak policisté díky kamerovým záznamům provedli velkou pátrací akci a ještě téhož večera zadrželi skupinu 7 podezřelých. Všichni se narodili v Německu a žijí v Augsburgu, mnozí však mají i další státní příslušnost. Hlavní podezřelý je Němec, narozený v Augsburgu, který má ještě turecké a libanonské občanství. Druhý napadený, padesátiletý muž, který byl se zemřelým hasičem, jeho ženou a svou ženou na procházce vánočním Augsburgem, útok sice přežil, ale má četná zranění v obličeji. Manželka zavražděného muže skončila po útoku v péči psychologů (server arcor.de).

Naše hnutí SPD se všemi dostupnými prostředky snaží, aby se v naší republice cítili občané bezpečně. Jako velké potencionální nebezpečí spatřujeme v imigrantech, a to převážně islámských. Tyto naše obavy potvrzují i zvyšující se případy teroristických a násilných útoků v okolních zemích. Nechceme zde žádné propagátory netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie, ze které se rekrutují zastánci radikálního islámu. Tomu my říkáme razantně NE. Naši poslanci předložili ve sněmovně návrhy zákonů na zákaz nenávistné islámské ideologie a zákaz islámského zahalování na veřejnosti, ale vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM projednávání těchto návrhů zákonů blokuje. My to však nevzdáváme, protože našim cílem je ochrana naší vlasti a občanů.

16.12.2019

Britové dali ve volbách jasně najevo, že už nechtějí být součástí EU!

Občané Spojeného království se konečně dočkají toho, že se v poslední době stále odkládaný brexit dotáhne do zdárného konce a Británie k 31. lednu 2020 ukončí své členství v Evropské unii. To slíbil svým voličům Boris Johnson.

Hnutí SPD blahopřeje šéfovi konzervativců Borisu Johnsonovi k suverénnímu vítězství v předčasných parlamentních volbách, ve kterých jeho strana získala celkem 365 z celkových 650 mandátů a zajistila si tak v Poslanecké sněmovně pohodlnou většinu pro sestavení jednobarevné vlády a bezproblémové prosazování svého programu. Konzervativci se tak těší z největší většiny od roku 1987, kdy stranu vedla Margaret Thatcherová. Po sdělení výsledků voleb prohlásil Boris Johnson, že hlavním nejbližším úkolem je odchod z EU k 31. lednu 2020 a následně se chce zaměřit na budování nových dobrých vztahů s ostatními národy včetně naší republiky.

Z výsledků voleb se též mimo konzervativců může radovat Skotská národní strana, která získala 48 křesel. Jejich hlavním předvolebním tématem byla samostatnost Skotska.

Naopak labouristé, kteří propagovali setrvání Británie v EU (v případě vítězství v proběhlých volbách chtěli vypsat nové referendum o setrvání Spojeného království v EU) u voličů ztratili důvěru a se 203 křesly dosáhli nejhoršího výsledku od roku 1935. Ve volbách ztratili mnoho volebních okrsků, ve kterých tradičně vítězili od první poloviny 20. století. Ve straně se nyní spekuluje o politické budoucnosti lídra Jeremyho Corbyna, který už oznámil, že do další kampaně stranu nepovede.

Ještě hůře dopadla šéfka britských Liberálních demokratů Jo Swinsonová, která ve volbách neobhájila své parlamentní křeslo a v jejím obvodu zvítězila Skotská národní strana. Liberální demokraté doufali, že přitáhnou hlasy odpůrců brexitu (též chtěli prosadit nové hlasování o brexitu), ale nakonec získali o jedno křeslo méně než v minulých volbách v roce 2017. V reakci na volební výsledky Swinsonová na svou funkci předsedkyně strany rezignovala.

V těchto velmi sledovaných předčasných parlamentních prosincových volbách se jasně ukázalo, že si Britové většinově přejí vystoupení z EU, čímž vyhrála demokracie a referendum. Blahopřejeme!

Hnutí SPD je jediná strana zastoupená v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, která předložila k projednání návrh zákona o celostátním referendu v takovém znění, aby naši občané mohli svobodně hlasovat o všech důležitých otázkách, včetně vystoupení České republiky z Evropské unie. Tak vnímáme demokracii jako takovou!

13.12.2019

Britové si přejí odchod z Evropské unie – Demokracie konečně zvítězila!

Britští konzervativci vedeni Borisem Johnsonem vyhráli s obrovským náskokem včerejší britské volby, jejichž hlavním tématem byl brexit neboli vystoupení Velké Británie z Evropské unie. 

Hlavním volebním bodem konzervativců v těchto volbách byl právě brexit, o kterém Britové rozhodli v roce 2016. Je to největší vítězství konzervativců (už teď získali po sečtení hlasů v 648 z 650 obvodů 363 mandátů, což je absolutní většina) od roku 1987, kdy vládla Železná lady Margaret Thatcherová. Zároveň je to největší prohra levicových labouristů (získali zatím 203 mandátů), kteří deklarovali, že pokud volby vyhrají, uspořádají nové hlasování o vystoupení Británie z EU, od roku 1935.

Britové dali těmito volbami jasně najevo, že hlasování o vystoupení z EU, které proběhlo v červnu 2016, nebylo pouze jejich testováním, jak to do současné doby chováním některých politiků vypadalo, ale že to mysleli zcela vážně. 

Hnutí SPD gratuluje konzervativní straně vedené Borisem Johnsonem k drtivému vítězství ve volbách a přejeme jí, aby se s avizovaným odchodem z Evropské unie zdárně vypořádala. Jsme si jisti, že to bude první vlaštovka k tomu, aby po EU za nějaký čas neštěkl ani pes.

12.12.2019

Tragédie v Ostravě – Šlo tomu zabránit?

Velká tragédie se stala v úterý v ranních hodinách ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde na jejím konci bylo celkem šest mrtvých lidí a další tři zranění. Střelec mířil nelegálně drženou zbraní chladnokrevně lidem zblízka na hlavu a krk, což potvrzuje, že to chtěl udělat. Pachatel po činu zajel za svou matkou, které vše sdělil a po té se poblíž Hlučína před zásahem policistů, kteří ho vypátrali vrtulníkem, zastřelil.

Hnutí SPD vnímá celou událost jako velkou tragédii a vyjadřuje upřímnou soustrast všem rodinám pozůstalým. Pro pozůstalé poskytují své služby zdravotníci a psychologové, za což jim patřím poděkování, které si zaslouží i všechny jednotky, které na místě v rámci plnění součinnosti Integrovaného záchranného systému (IZS) zasahovaly. Příslušníci Policie ČR byli na místě do tří minut od nahlášení události na operační středisko a následně dle připravených scénářů prováděli policejní zásah. Lékaři poskytovali zraněným ihned lékařské ošetření a ostatní personál pomáhal s evakuací osob do bezpečí.

Tragickou událost měl na svědomí 42 letý muž z Opavska, stavební technik, který byl již dva měsíce v pracovní neschopnosti. Jeho nemoc byla spíše psychického charakteru, neboť tvrdil, že trpí závažnou chorobou a nemocnice mu nechce poskytnout kvalitní péči. Tyto jeho psychické deprese vyústily až k tomu, že si naplánoval tento útok, který pak chladnokrevně provedl. V čekárně traumatologické ambulance Fakultní nemocnice v Ostravě v ranních hodinách zastřelil celkem šest lidí a tři zranil (dvě vážná zranění). Po činu odjel za svou matkou a vše jí sdělil. Ta následně informovala policii a přispěla tak k tomu, že byl pachatel ještě dopoledne vypátrán, a to když spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku, asi osm kilometrů od fakultní nemocnice.   

Motiv útočníka tohoto činu prošetřují vyšetřovatelé Policie České republiky. Zde se nabízí několik variant, ale nechme to na vyšetřovatelích policie. Policie bezprostředně po útoku v ostravské nemocnici oznámila, že posiluje dohled nad vybranými měkkými cíli po celé republice. Podle policejního prezidia jde například o školy, nemocnice nebo obchodní centra. Za měkké cíle jsou označována také veřejně přístupná místa, na nichž by mohlo být najednou hodně lidí a která nejsou trvale chráněna. Na těchto místech bude více policejních hlídek. Přítomnost policie by měla přispět k většímu pocitu bezpečí občanů a jejich role je zde spíše preventivní.

O tom, že složky IZS v daném případě pracovaly rychle a profesionálně není žádný pochyb a patří jím naše poděkování. Pro tyto případy jsou zpracovány typové činnosti složek IZS při společném zásahu podle § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. Typovou činnost vydává MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR odbor IZS a výkonu služby. Typová činnost obsahuje postup složek IZS při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události. Typových činností složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu je vypracováno několik. V rámci tohoto případu se postupovalo dle metodiky Amok – útok aktivního střelce (STČ 14/IZS). Pojem aktivní střelec se v posledních letech vyskytuje v médiích čím dál častěji. Jedná se o útoky, které se dějí po celém světě. Velmi mnoho případů je známo především ze Spojených států amerických. Nicméně tyto útoky se nevyhnuly ani České republice. Ten s největšími následky se stal v roce 2015 v Uherském Brodě. Při tomto útoku zemřelo celkem 9 lidí a útočník po zásahu policejní zásahové jednotky spáchal sebevraždu. Sebevražedné ukončení útoku není nic ojedinělého. Pachatel totiž ve většině případů nemá vypracovaný únikový plán. Jeho cílem je usmrtit, nebo zranit co nejvíce lidí. Terčem útoků jsou místa, kde se vyskytuje hodně osob. Útok probíhá velmi rychle a je velmi agresivní. Je velmi obtížné na něj reagovat a prevence je velmi komplikovaná. Následky takového útoku jsou velmi tragické, a proto jsou tyto útoky pro společnost opravdu nebezpečné. V ostravské nemocnici útočil dle této metodiky tzv. „Osamělý vlk“. Útoky takovýchto psychicky narušených jedinců jsou motivovány jinak, než ideologicky, ale mohou mít stejný průběh i dopady, jako akce teroristů. Obecně je útočník charakterizován jako ozbrojený pachatel, který má čin dopředu velmi dobře promyšlený a naplánovaný. V drtivé většině případů nepočítá s tím, že by útok sám přežil. Tento jedinec má jediný cíl, a to usmrtit co nejvíce osob před tím, než bude zastaven, nebo než sám spáchá sebevraždu. Z hlediska právního výkladu je aktivní střelec masový vrah, na čemž se také shoduje většina odborníků v oboru.

Nyní si ale položme otázku, zda šlo danému případu zamezit a zda Ministerstvo vnitra ČR včele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem provedlo adekvátní opatření vedoucí ke snížení takovýchto útoků, majících za následek ztrátu lidských životů. Z našeho pohledu šlo udělat více. Policie ČR po zjištění pachatele zveřejnila, že střelec nebyl držitelem legální zbraně a měl trestní minulost (tři záznamy za násilnou a drobnou majetkovou trestní činnost). V této souvislosti zmíníme systémovou chybu v organizaci základních útvarů pořádkové policie, kdy došlo ke zrušení oddělení třetího a čtvrtého typu. Na těchto odděleních sloužili policisté, kteří měli výbornou místní a osobní znalost ve svém regionu a měli tyto „závadové osoby“ tzv. pod kontrolou. Jako další krok, které mělo ministerstvo vnitra provést, spatřujeme v tom, že po zkušenostech převážně z ciziny mělo iniciovat změnu Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., v paragrafu 279 – Nedovolené ozbrojování, a požadovat pro pachatele vyšší trest, a to konkrétně v odstavci 1, kde se uvádí: „Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“ Útočník z ostravské nemocnice spáchal vražedný útok pomocí nelegálně držené zbraně CZ 75 B.  

Hnutí SPD bude činit takové kroky a navrhovat takové zákony, aby se zamezilo podobným tragédiím. Soustrast všem pozůstalým a veliké poděkování všem zasahujícím v rámci IZS.

11.12.2019

Pracovat, mít rodinu a děti se musí vyplatit!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD představilo programový projekt „Rodina na prvním místě", jehož cílem je jasné poselství – Pracovat, mít rodinu a děti se musí vyplatit. Orgány činné v trestním řízení v kauze Čapí hnízdo ztratily dle našeho názoru důvěru veřejnosti. V souvislosti s rozsudkem Nejvyššího soudu v kauze muslimského šátku – hidžábu na střední škole odmítáme propagaci takového náboženství, které šíří nenávist. Pokud jde o summit NATO v Londýně, říkáme, že buď může být v alianci Turecko, anebo my, a že Česká republika musí přestat budovat expediční ozbrojené síly pro zahraniční mise NATO a musí posílit vojenskou spolupráci v rámci zemí V4.

1. Pracovat, mít rodinu a děti se musí vyplatit.

Hnutí SPD představilo programový projekt „Rodina na prvním místě". Jeho cílem je jasné poselství: Pracovat, mít rodinu a děti se musí vyplatit a stát zde musí říct jasné a pevné slovo. Je nutné opustit podporu osob parazitujících na sociálním systému a naopak podpořit pracující rodiny s dětmi. To je jediná budoucnost naší země. Rodina je základní společenská a sociální jednotka státu. Přestaňme brát pracujícím rodinám s dětmi peníze na daních, podpořme je obnovením manželských půjček, podpořme znovu formu družstevního bydlení a obecní výstavbu bytů pro seniory. Navrhneme také formou novely zákona o dani z příjmu významné zvýšení daňových odpočtů na děti – až do nulové sazby daně z příjmu. Nebudeme zvyšovat dávky, ale necháme lidem peníze, které si vydělají. Podporujeme tak pouze rodiny, které pracují. Vše podrobně na www.rodinanaprvnimmiste.cz.

2. Orgány činné v trestním řízení v kauze Čapí hnízdo ztratily důvěru veřejnosti.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman minulý týden obnovil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že orgány činné v trestním řízení v této kauze ztratily důvěru veřejnosti. Zarážející na celém případě je zejména to, že policie čtyři roky něco šetřila a vyšetřila to špatně, resp. nedostatečně. To je skandální a svědčí to o neprofesionalitě anebo o záměru. Od samého počátku jsme trvali a trváme dále na úplném došetření kauzy. Zároveň ctíme presumpci neviny. Jediná instituce, která ale může posoudit otázku viny premiéra na základě českého zákona, je podle SPD český soud.

3. Odmítáme propagaci takového náboženství, které šíří nenávist.

Nejvyšší soud minulý týden vyhověl dovolání somálské dívky, která žalovala pražskou střední zdravotnickou školu kvůli zákazu nošení muslimského šátku – hidžábu. Zrušil tak předchozí rozsudky pražského městského soudu a Obvodního soudu pro Prahu 10 a věc vrátil obvodnímu soudu k dalšímu řízení. Zákaz muslimského šátku při teoretické výuce podle soudu není žádný legitimní cíl a Česká republika podle něj musí akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus. Hnutí SPD považuje toto rozhodnutí Nejvyššího soudu za zcela nepřijatelné. Toto rozhodnutí může mít velké dopady na naše školství. Tolerance náboženského pluralismu nesmí znamenat propagaci takového náboženství, které šíří nenávist a je v rozporu s naším ústavním pořádkem a Listinou základních práv a svobod. Musí jasně platit: naše země – naše zvyky – naše zákony. Popírá se svrchované právo školy ve svém řádu stanovit podmínky pro vyučování. Hnutí SPD již dříve podalo návrh zákona zakazující islámské zahalování. Návrh bohužel blokuje vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM.

4. Buď může být v alianci Turecko, anebo my.

Počátkem tohoto měsíce se konal v Londýně summit NATO. Aliance je v krizi a summit, který měl slavit 70. výročí založení, se místo sebereflexe zabýval lepší politickou koordinací, tlakem USA na zvyšování obranných rozpočtů členských zemí, vztahů s Ruskem a Čínou a bojem proti terorismu. Na závěr summitu vydali vrcholní představitelé aliančních států společné komuniké o solidaritě a spojenectví, významu zajištění bezpečných komunikačních sítí, označili vesmír za operační prostor a přihlásili se k plánu posil pro Pobaltí a Polsko. Hnutí SPD se závěry tohoto summitu nesouhlasí. Na summitu měla zaznít jasná slova o vyloučení Turecka z aliance, změně strategie a konečně přiznání debaklu operací v Afghánistánu. Též podle nás mělo dojít k debatě o změně zakládající Washingtonské smlouvy z roku 1949 a vizích do budoucnosti. Hnutí SPD zastává názor, že na současnou alianci nelze pro její vnitřní rozpory spoléhat. Buď může být v alianci Turecko, anebo my. Česká republika musí přestat budovat expediční ozbrojené síly pro zahraniční mise NATO a musí posílit vojenskou spolupráci v rámci zemí V4.

10.12.2019

V naší zemi odmítáme jakékoli formy nenávistné islámské ideologie!

Paradoxní je rozhodnutí Nejvyššího soudu se sídlem v Brně, když zrušil verdikt nižších soudů, které opakovaně zamítly žalobu somálské dívky kvůli zákazu nosit ve škole hidžáb. Somálka se proti rozhodnutím soudů odvolala a případ se dostal až k Nejvyššímu soudu. Ten dal za pravdu somálské dívce, což zdůvodnil tím, že Česko musí tolerovat náboženský pluralismus.

Hnutí SPD poukazuje na skutečnost, že to není první případ Nejvyššího soudu, když zaujal v projednávané věci zcela odlišné stanovisko, než ke kterému dospěli soudci nižších instancí, a tak posílá projednávané kauzy úplně na začátek. To má za následek nejenom zdlouhavá řízení, ale i zvýšené finanční náklady. Hnutí SPD má na to recept, který definuje ve svém programu, spočívající v časově omezeném mandátu soudců a jejich přímou odpovědnost za svá rozhodnutí. Zastáváme odlišný názor na rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze somálské žačky, která nemohla na pražské Střední zdravotnické škole na základě školního řádu nosit hidžáb. Jsme totiž přesvědčeni o tom a souhlasíme s bývalým zástupcem veřejného ochránce práv Stanislavem Křečkem, který k rozhodnutí mimo jiné řekl: „Pokud totiž v našich školách nesmí mít nikdo na hlavě pokrývku hlavy, nemůže jakékoliv náboženství představovat výjimku z tohoto pravidla. Jsme sekulární stát a náboženské přesvědčení nemůže nikomu poskytovat jiná práva, než která mají i ostatní občané. Odmítnout ‚někomu právo‘, které nikdo další z občanů nemá, není diskriminace. Když šátek, tak i čepice...“

Připomeňme si celý sled událostí, který začal žalobou somálské dívky na školu z důvodu, že jí škola zakázala nosit hidžáb a tím ji jako muslimku nepřímo diskriminovala. Obvodní soud pro Prahu 10 zprostil Střední zdravotnickou školu v Praze 10 žaloby z diskriminace somálské dívky. Hidžáb je šátek, kterým si muslimské ženy zahalují vlasy, krk a ramena. Ayan Jamaal Ahmednuurová tvrdila, že pražskou Střední zdravotnickou školu opustila poté, co ji ředitelka při zahájení školního roku v září 2013 vyzvala, aby si sundala hidžáb při vyučování. Somálka požadovala omluvu a 60 tisíc korun jako odškodné za diskriminaci. Ředitelka školy argumentovala tím, že s ohledem na společenské normy a nevhodné odívání některých dětí obecně škola zakázala žákům nosit pokrývky hlavy do vyučování. Somálská dívka také – dle vyjádření školy – do začátku školního roku nepředložila požadované povolení k pobytu.

Ačkoli žalobu somálské dívky na Střední zdravotnickou školu v Praze 10 kvůli údajnému zákazu nosit při výuce muslimský šátek odmítl prvostupňový i odvolací soud, ve věci rozhodoval minulý týden Nejvyšší soud, neboť advokátka cizinky podala dovolání, v němž napadá argumentaci Městského soudu v Praze. Nejvyšší soud ve věci rozhodl zcela opačně, než dříve rozhodly podřízené soudy. Toto rozhodnutí vysvětlili soudci tvrzením: „Osoby bez náboženského vyznání či jiného náboženského přesvědčení by měly respektovat vnější projevy náboženského přesvědčení druhých a není rozumného důvodu, proč by měly tyto projevy jiného, byť u nás nezvyklého náboženství tyto osoby omezovat nebo ztěžovat výkon jejich základních práv.“ Případ se nyní vrací zpět k obvodnímu soudu k novému projednání, soud ale bude vázán názorem Nejvyššího soudu. K danému případu ještě dodám, že ředitelka školy Ivanka Kohoutová loni dostala od prezidenta Miloše Zemana Medaili Za zásluhy o stát. Konkrétně ji Hrad ocenil jako „statečnou ženu v boji s netolerantní ideologií“.

Naše hnutí SPD nehodlá v naší republice trpět islámské zvyky podporující netolerantní, nenávistnou, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii a v dané věci skupina našich poslanců v čele s předsedou Tomiem Okamurou zpracovala a navrhla již dva návrhy zákonů. Jedním z nich je zákaz propagace islámské ideologie a druhý spočívající v zákazu zahalování obličeje na veřejnosti, což by se posuzovalo jako přestupek. Osobě, která by se tohoto protiprávního jednání dopustila, by mohla být uložena sankce – pokuta až do výše 10 tisíc Kč. Návrh zákona byl v polovině listopadu minulého roku předložen sněmovně jako tisk č. 328. Vláda k němu zaujala neutrální stanovisko. Organizační výbor doporučil návrh zákona k projednávání na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019), ale vzhledem k tomu, že je na programu projednávání velké množství zákonů a vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM projednávání opozičních návrhů zákonů blokuje, zřejmě se na něj nedostane. Zákony k zákazu nošení hidžábu v různých formách platí ve Francii, Rakousku, v Dánsku, Belgii, v Německu v osmi spolkových zemích, Nizozemsku, kanadské provincii Québec a též v muslimském Tunisku. Pevně věříme, že brzy mezi tyto země bude patřit i Česká republika.

9.12.2019

Chceme, aby měli senioři garantovaný minimální starobní důchod!

Proto jsme také podali do Poslanecké sněmovny návrh novely zákona o důchodovém pojištění, který čeká na své projednávání v prvním čtení.

Naše hnutí SPD považuje za velice nemorální, aby pracující lidé, kteří ještě navíc vychovali své děti, neměli v době, kdy jim vznikl nárok na starobní důchod, zajištěnou alespoň jeho garantovanou minimální výši. Ta by měla být vázána na měsíční hranici příjmové chudoby pro jednotlivce v České republice, kterou poskytuje Evropský statistický úřad.

Výdaje na důchody jsou jedním z nejvyšších výdajů státního rozpočtu a například v minulém roce bylo vyplaceno na důchodech 434 miliard korun. V letošním roce starobní důchod pobírá podle údajů České správy sociálního zabezpečení přes 2,4 milionu seniorek a seniorů a jeho průměrná částka činí 13.377 korun. Muži měli v průměru 14.697 korun a ženy 12.182 korun. Z celkového počtu příjemců starobního důchodu je více jak 190 tisíc (tedy necelých deset procent) těch, kteří musejí měsíčně vystačit s důchodem pod 10.000 korun. Za tristní pak považujeme, že téměř 60 tisíc důchodců nemá starobní penzi ani 8.000 korun. Porovnáme-li ještě jeden důležitý údaj, kterým je hranice příjmové chudoby, která činí něco přes 12 tisíc korun, tak nám vychází, že téměř jedna desetina příjemců starobního důchodu spadá do skupiny ohrožení příjmovou chudobou.

Stáří je přirozeným obdobím pro každého z nás. Je to období, ve kterém se postupně snižuje schopnost pracovat. Člověk je tak odkázaný na důchodový systém, který by mu měl zabezpečit takový život, aby jeho úroveň neklesla pod určitý stanovený standard. Současně by tento systém měl být spravedlivý.

Hnutí SPD předkládá změny zákona o důchodovém pojištění, kterým akcentuje právě sociální spravedlnost. Z hlediska spravedlnosti je kladen důraz na způsob výpočtu minimální částky starobního důchodu, která by byla vázána na měsíční hranici příjmové chudoby pro jednotlivce v České republice. Tyto údaje poskytuje Evropský statistický úřad. Pro výpočet minimální částky starobního důchodu by byly směrodatné údaje z předcházejícího roku, než byla žádost o přiznání minimálního starobního důchodu podána. To bude mít za následek rychlejší adaptaci minimální výše starobního důchodu na reálné cenové poměry v době, kdy příjemce neboli pojištěnec minimální starobní důchod pobírá.

6.12.2019

Rodina na 1. místě – Pracovat se musí vyplatit!

Pracovat, mít rodinu a děti se musí vyplatit. Stát zde musí říct jasné a pevné slovo. Je nutné přejít od podpory osob parazitujících na sociálním systému k podpoře pracujících rodin s dětmi. To je jediná budoucnost naší země.

Rodina je základní společenská a sociální jednotka státu. Musí být na prvním místě efektivní podpory. Přestaňme brát pracujícím rodinám s dětmi peníze na daních, podpořme je výhodnými půjčkami a dejme jim šanci vlastní aktivitou získat bydlení. Zároveň podpořme obce a města v péči o seniory, nejstarší rodinnou generaci. Senioři nesmí mít pocit, že je společnost opustila.

Podmínky pro spokojený život rodin musí výrazně podpořit stát, aby založení rodiny nebylo spíše trestem než radostí, aby neznamenalo masivní sociální a ekonomický propad, jako je tomu v mnoha případech právě dnes. Navrhujeme návrat k osvědčenému způsobu podpory pracujících mladých rodin.

Proto SPD přichází, kromě jiných návrhů a opatření, s projektem tzv. manželské půjčky. Bude možno ji získat po uzavření manželství jako výhodnou finanční neúčelovou půjčku. Půjčka bude podmíněna tím, že alespoň jeden z manželů je plátcem daně z příjmu – ze zaměstnání nebo z podnikání. Tento program bude samozřejmě využitelný i pro rodiny, kde bylo již manželství uzavřeno před jejich vstupem v účinnost resp. pro páry, které již mají děti.

Navrhneme také formou novely zákona o dani z příjmu významné zvýšení daňových slev (odpočtů) na děti. Pracující rodiče s jedním dítětem si polepší ročně o více jak 15 tisíc korun, rodina s dvěma dětmi o více jak 30 tisíc korun a se třemi dětmi získají více než 100 tisíc korun. Výrazně navýšíme i daňovou slevu na manželku nebo manžela.

Podpoříme obnovení podpory družstevního bydlení a výstavbu obecních bytů pro seniory. To je dobrý start pro mladé a jistota pro starší. Připravíme návrh zákona o podpoře družstevního bydlení pro mladé rodiny. Bytová družstva budou podporována bezúplatným poskytnutím pozemků a výhodnými úvěry s možností využití manželských půjček. Zvýšíme dotační podporu měst a obcí na výstavbu obecních bytů s přednostním určením pro seniory.

SPD již také předložilo do legislativního procesu tzv. derogační novelu – zákon, který by zrušil stávající právní normu, zákonné opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí ve znění pozdějších předpisů a novelizací. Zrušením daně z nabytí nemovitosti zlevníme pořízení bytu, nebo domu nejen pro mladé rodiny. Vše podrobně na www.rodinanaprvnimmiste.cz.

5.12.2019

Francouzi čím dál méně důvěřují politice prezidenta Macrona!

Ve Francii už déle než rok protestují její občané za lepší sociální zabezpečení. Tyto protesty zahájilo tzv. hnutí žlutých vest, ke kterým se postupně přidávali další zástupci odborových svazů hájící požadavky pracujících a koncem minulého měsíce vyjádřili svou nespokojenost s politikou Emmanuela Macrona též zemědělci.

Pro hnutí SPD jsou občané naší republiky vždy na prvním místě, což potvrzují i námi navrhované zákony předkládané v Poslanecké sněmovně, pomocí kterých by se mohli občané svobodně a demokraticky vyjádřit k politickým otázkám ve vztahu k naší republice (zákon o referendu). V zájmu občanů, kterým není lhostejné, jak je nakládáno s penězi ze státní kasy, jsme připravili zákon o majetku České republiky, což je zákon o hmotné odpovědnosti všech, kteří hospodaří s veřejnými penězi a majetkem. Ten prošel v PS závěrečným třetím čtením, nyní postupuje do Senátu a poté k podpisu prezidentovi. Připravujeme zákony podporující rodiny, seniory a v tomto výčtu bychom mohli pokračovat. Víme, že občané všechny aktivity vedené v jejich zájmu oceňují, což je pro každou politickou stranu či hnutí nejlepší vizitkou zúročenou ve volbách. Pevně věříme, že tyto naše aktivity občané ocení při krajských volbách v příštím roce a parlamentních volbách v roce 2021.

Nyní připomenu, jak vnímají samotní Francouzi politiku, kterou v „jejich zájmu“ prosazuje prezident Emmanuel Macron, který se nyní pasuje i na nejvyššího politického představitele Evropské unie. Jak je vidět z jeho postojů a jednání, tak je jeho prioritou EU a samotní Francouzi jsou pro něj až na „druhém místě“. Položme si otázku, zda je Francie, kterou lídři Evropské unie prosazují spolu s Německem jako jednu z nejvyspělejších zemí EU, pro naše občany vzorem. Zde zmíním tři příklady, aby si každý mohl udělat svůj názor.

Jako první uvedu protesty žlutých vest, které se poprvé uskutečnily o víkendu 17. a 18. listopadu 2018, kdy nespokojenost demonstrantů tehdy vyvolalo ohlášené zvýšení cen paliv. Tento impuls odstartoval celonárodní demonstrace, kdy v následujících měsících protestovaly tisíce Francouzů proti sociální nespravedlnosti a reformám prezidenta Emmanuelu Macrona. Zejména v Paříži se opakovaně odehrávaly násilné střety demonstrantů s policií. Tyto nepokoje ani po více jak roce neskončily. Akce žlutých vest si dosud vyžádaly několik lidských životů a bylo při nich zraněno téměř 50.000 lidí. Více jak 12.000 lidí bylo zatčeno a z nich asi 2.000 odsouzeno. Podle francouzského statistického úřadu protesty způsobily Francii velké finanční ztráty, kdy francouzská ekonomika přišla kvůli demonstracím žlutých vest v přepočtu okolo 100 miliard korun.

Jako druhý příklad uvedu situaci z posledního listopadového týdne tohoto roku, kdy zemědělci v Paříži zablokovali třídu Champs-Élysées, ve snaze upozornit na problémy v jejich odvětví. Hesla na transparentech demonstrantů uváděla, že vláda přehlíží potřeby zemědělců a venkovského obyvatelstva.

Třetím příkladem je situace s nelegálními imigranty, kteří do Francie stále přichází a které nemají příslušné státní orgány pod kontrolou. Mnoho z těchto imigrantů žije přímo v ulicích francouzských metropolií, a to od propuknutí migrační krize v roce 2015. Podle francouzské tiskové agentury AFP proběhl v posledním listopadovém týdnu tohoto roku již šedesátý zásah proti imigrantům, kteří si zřizují nelegální příbytky v předměstských částech Paříže. Tyto zásahy ale nic moc neřeší a imigranti se zde dopouštějí celé řady protiprávních jednání a místní občané se zde již necítí dobře. 

Hnutí SPD dělá politiku ku prospěchu našich občanů, a to je pro nás priorita. To, jak vnímají současnou politiku Emmanuela Macrona samotní Francouzi, se určitě projeví v nadcházejících volbách do parlamentu a do regionálních, kantonských a obecních zastupitelstev.

4.12.2019

Rodina musí být v České republice na prvním místě!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD podalo a podá soubor návrhů změn zákona na zlepšení situace pracujících rodin – Rodina musí být v České republice na prvním místě. Zpráva Evropské komise je pokračováním tlaku na vládu premiéra Babiše, aby pěkně poslouchala a nezlobila Brusel – podle hnutí SPD rozhodnutí o porušení práva náleží českým orgánům, nikoli EU. Vražedný londýnský džihádista útočil již v minulosti, což dokazuje, že integrace muslimů je neúspěšná. Oficiální cesta předsedy senátu Kubery na Tchaj-wan a zpochybňování politiky jedné Číny bude mít podle nás katastrofální dopad na česko-čínské vztahy. Sněmovnou byl minulý týden přijat klíčový zákon SPD o hmotné odpovědnosti za státní majetek. Vítáme, že Slovensko odmítá Istanbulskou úmluvu, která má rozbíjet rodiny a která vyvolává „třídní nenávist" žen proti mužům.

1. Rodina musí být v České republice na prvním místě.

Hnutí SPD podalo a podá soubor návrhů změn zákona na zlepšení situace pracujících rodin. Jde o výrazné odpočty daně z příjmu pro rodiče, znovuzavedení manželské půjčky ve výši 800 tisíc korun, podporu družstevního bydlení a zrušení daně z převodu nemovitostí. Podpora pracujících rodin s dětmi, včetně seniorů, kteří jsou součástí rodiny, je jedním z klíčových programových témat hnutí SPD. Rodina musí být v naší republice na prvním místě. Více na: www.rodinanaprvnimmiste.cz

2. Zpráva Evropské komise je pokračováním tlaku na vládu premiéra Babiše, aby pěkně poslouchala a nezlobila Brusel.

Hnutí SPD považuje za jedinou instituci, která může posoudit otázku střetu zájmů premiéra na základě českého zákona, český soud. Chyba premiéra je v tom, že si neuvědomuje, že ústupky, které dělá, povedou pouze ke zvýšení tlaku z EU. Hnutí SPD odmítá svrchovanost EU nad Českou republikou. Rozhodnout o porušení práva náleží českému soudu a rozhodnout o politickém mandátu premiéra náleží pouze českým voličům.

3. Vražedný londýnský džihádista útočil již v minulosti. Integrace muslimů je neúspěšná.

Útočník a džihádista Usman Khan, který v pátek na mostě London Bridge zabil nožem dva lidi a dalších pět zranil, je bývalý vězeň odsouzený za terorismus, který byl vloni podmínečně propuštěn na svobodu a měl elektronický náramek. K teroristickému útoku se později přihlásil Islámský stát. Khan byl v roce 2012 odsouzen spolu s dalšími extremisty za plánování bombových útoků. Soudce ho tehdy označil za „velmi nebezpečného džihádistu". Khanova rodina pochází z Pákistánu, on sám se již narodil ve Velké Británii. To je pouze další potvrzení skutečnosti, že jediným řešením je nulová tolerance ilegální imigrace. Je evidentní, že náklady na integraci uctívačů nenávistného náboženství a začleňování dalších generací do podmínek evropského chápání a pojetí demokracie je neúspěšné. Hnutí SPD jasně odmítá nelegální imigraci a islamizaci. Chceme bezpečnou Českou republiku jako místo, kde budeme nejen adventní čas prožívat bez strachu z teroristických fanatiků.

4. Oficiální cesta předsedy senátu Kubery na Tchaj-wan a zpochybňování politiky jedné Číny bude mít katastrofální dopad na česko-čínské vztahy.

Plně podporujeme stanovisko prezidenta republiky Miloše Zemana a jeho expertního týmu v otázce vztahů s Čínou. Oficiální cesta předsedy Senátu Kubery na Tchaj-wan a další zpochybňování politiky jedné Číny budou mít katastrofální dopad na česko-čínské vztahy. Snaha narušit vztahy s Čínou je proti zájmům České republiky. Čína je ekonomicky i politicky jedna ze dvou nejvýznamnějších zemí světa a je v životním zájmu České republiky udržet s Čínou korektní vztahy. Stejně jako to dělají všechny západní demokratické země. Ve stejné době dochází ke zhoršování vztahů s Ruskem, a to na základě zbytečných vulgarit při zviditelňování ODS. Nejde o náhodu, ale o záměrnou likvidaci suverenity zahraniční politiky České republiky. Vytváří se cíleně situace, kdy nás bude plně zastupovat Brusel nebo Berlín v jednání s Čínou nebo Ruskem.

5. Byl přijat zákon SPD o hmotné odpovědnosti za státní majetek.

Hnutí SPD zaznamenalo minulý týden velký úspěch, neboť Sněmovna přijala naši novelu zákona, která zvyšuje a upřesňuje přímou hmotnou odpovědnost subjektů a osob při hospodaření s veřejným majetkem a penězi. Podařilo se prosadit jeden z hlavních programových bodů hnutí SPD! Jedná se o nejvýznamnější zákon SPD, který prošel Sněmovnou. Rozdíl oproti dosavadnímu stavu je v tom, že dříve byla odpovědnost za škodu na majetku uplatňována vůči státu. Nyní bude odpovědná příslušná organizační jednotka státu a ta bude povinna řešit způsobenou škodu s konkrétním viníkem. To znamená dopad odpovědnosti na příslušného státního úředníka včetně politiků jmenovaných do funkcí. Hnutí SPD nadále prosazuje a bude prosazovat svůj program.

6. Vítáme, že Slovensko odmítá Istanbulskou úmluvu, která má rozbíjet rodiny a která vyvolává „třídní nenávist" žen proti mužům.

Hnutí SPD vítá rozhodnutí z minulého týdne, kdy se slovenská sněmovna svým usnesením vyslovila proti tomu, aby Slovensko přistoupilo k takzvané Istanbulské úmluvě. Hnutí SPD odmítá tuto genderovou totalitní zrůdnost, která má rozbíjet rodiny a která vyvolává „třídní nenávist" žen proti mužům, diskriminaci mužů a pozitivní diskriminaci žen. Úmluva tvrdí, že všichni muži ze své definice diskriminují a utlačují ženy. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že tato úmluva může zásadně rozvrátit náš právní řád a svobodnou společnost. Úmluvu dosud neratifikovalo sedm členských zemí EU včetně České republiky a Slovenska. Úmluvu podporuje bohužel i premiér Babiš (ANO). Hnutí SPD bude bránit normální svět pro normální lidi.

3.12.2019

Školy nesmí sloužit k ovlivňování žáků multikulturní ideologií!

Naše školy by měly dětem zaručit kvalitní vzdělání a ne na ně manipulativně politicky působit. 

Nesmíme dopustit další případy politické manipulace našich dětí ve vzdělávacích institucích, tak jak se to stalo na základní škole Vejrostova v Brně. Nebezpečnost této manipulace vidíme v tom, že se od tak malých dětí v první a druhé třídě ZŠ požadovalo, aby přispěly ze svých úspor na africké děti imigrantů, což bylo prezentováno v kontextu špatných životních podmínek imigrantů. Proto absolvují nebezpečnou cestu po moři do zemí EU a my jsme povinni jim pomoci.

Hnutí SPD ve svém programu dlouhodobě prosazuje dostupné vzdělání pro všechny. Ve školství musí skončit ideologizace a ukvapené reformy. Trváme na zavedení kvalitativních standardů do celého průběhu vzdělávání a prosazujeme zásadní omezení administrativy škol. Nechceme v žádném případě rušit speciální školství a dětské domovy, ale odmítáme další inkluzi ve školství, která stála daňové poplatníky mnoho peněz a nic pozitivního nepřinesla (spíše naopak). Chceme, aby se do škol vrátil řád, gymnázia vyučovala kvalitní matematiku a učňovské školy rozšiřovaly nabídku učňovských oborů. Vzdělávací instituce musí přinášet znalosti a dovednosti umožňující mladým lidem najít dobré uplatnění v jejich profesním životě. V žádném případě by školy neměly sloužit jako nástroj k jednostrannému ovlivňování žáků k nějakému politickému názoru.

Základní škola Brno, Vejrostova 1, zorganizovala dle iDNES.cz v říjnu tohoto roku pro žáky prvního stupně besedu se zástupci neziskové humanitární organizace Lékaři bez hranic. Ti během této besedy měřili dětem obvod rukou a názorně jim vysvětlovali, jaké míry mají africké podvyživené děti a žádali je o peníze. Že to byla připravená akce cílená na děti, které ještě o politice nemají přehled a ani by to nikdo od nich neměl vzhledem k jejich věku vyžadovat, potvrzují výpovědi dětí, které svůj negativní zážitek z besedy tlumočily rodičům. Viz konstatování maminky, kterou její dítě po návratu z besedy žádalo o peníze, aby (jako většina dětí) přispělo na jídlo pro podvyživené africké děti, které se dostaly cestou po moři do Evropy. Tyto aktivity na základní školu rozhodně nepatří!

Hnutí SPD toto jednostranné ovlivňování žáků multikulturní ideologií zásadně odmítá. Dle nabízených informací z webových stránek základní školy Vejrostova v brněnské části Bystrc lze usoudit, že tato instituce nabízí pro své žáky celou řadu aktivit, které přispívají k jejich rozvoji, ale do budoucna by se měla vyvarovat akcím s politickým podtextem. Ve školách by měli proces vzdělávání dětí realizovat zkušení pedagogové, kteří obsah vzdělávacích aktivit umí přizpůsobit věku těch, které vzdělávají. I z tohoto důvodu máme v našem programu, aby učitelé byli chráněni státem a měli opět respekt svých žáků i rodičů. Proto prosazujeme, aby plat učitele dosahoval výše 130 procent průměrné mzdy. Jedině tak zajistíme, že se do pozic učitelů dostanou lidé, kteří budou ve své práci spokojeni a budou zabezpečovat kvalitní vzdělávání.

2.12.2019

Odmítáme nový systém přerozdělování imigrantů, který navrhlo Německo!

Německo minulý týden rozeslalo všem členským zemím EU návrh nového systému přerozdělování imigrantů, který má sloužit jako nástroj k reformě současného unijního azylového systému (známého jako Dublin).

Hnutí SPD všechny aktivity spojené s přerozdělováním imigrantů za účasti naší republiky dlouhodobě a jednoznačně odmítá. Lídři Evropské unie v čele s německou kancléřkou Angelou Merkelovou jsou plně odpovědni za situaci z roku 2015, kdy otevřeli unijní hranice a umožnili nelegálním imigrantům hromadný vstup do Evropy, čímž vystavili obyvatele žijící v těchto zemích velkému bezpečnostnímu riziku. S těmito imigranty se do Evropy dostalo velké množství zastánců radikálního islámu, kteří zde již o sobě dali několikrát vědět zorganizovanými teroristickými útoky, jež si naneštěstí vyžádaly i mnoho obětí na životech. Tento trend přílivu nelegálních imigrantů do zemí EU stále pokračuje a vedoucí představitelé EU nechtějí tento zásadní problém prioritně a razantně řešit, raději si stanovují takové hlavní cíle, které se imigrace netýkají. To potvrzuje i nové stanovení priorit Evropské komise, které představila minulý týden její nová předsedkyně von der Leyenová. Zdůraznila, že boj s klimatickými změnami je pro Evropu existenční otázka, která si žádá okamžité řešení. Uvedla také, že chce modernizovat rozpočet EU s ohledem na nové priority, mezi které vedle ochrany klimatu patří také digitalizace či sociálně odpovědná ekonomika. Zde se jenom ptáme, jak chce von der Leyenová řešit nelegální imigraci? Místo razantního řešení, jako je například důkladná ostraha evropských přístavů, kam neustále přivážejí převaděči nové a nové imigranty, vytváří EU další zbytečnou legislativu, viz nový návrh Německa k systému přerozdělování imigrantů.

Německo rozeslalo všem zemím Evropské unie k prostudování nový dokument, který dle  kancléřky Angely Merkelové reformuje původní systém unijního azylového systému přerozdělování imigrantů (známý jako Dublin). Navrhovaný dokument stanoví, že celý proces nakládání s nelegálními imigranty by řešila azylová agentura EUAA (zamýšlený nástupce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu EASO). Ta by podle nového návrhu měla pomáhat hraničním státům s prvotní registrací imigrantů na vnější hranici unie a tento proces by měl podle představ Berlína trvat nejvýše několik týdnů. V dokumentu se přímo uvádí: „Než vstoupí na území EU, určí EUAA, který členský stát bude odpovědný za vyřizování žádosti o azyl a za konečné rozhodnutí, zda bude žadateli poskytnuta ochrana." Dokument budou projednávat ministři vnitra zemí EU na společném zasedání v prosinci tohoto roku.

Hnutí SPD chápe iniciativy Německa spočívající ve vypracování tohoto dokumentu jen jako další pokus o oddálení radikálního řešení nelegální imigrace do zemí EU. Každý z nás dobře ví, jak jsou časově a finančně náročné realizace projektů Evropské unie v souvislosti s imigrací. I z tohoto důvodu podporujeme, aby se občané sami mohli v rámci referenda svobodně vyjádřit, zda chtějí žit ve své zemi pod bruselskou nadvládou. Naše hnutí říká jasné NE.

29.11.2019

Zákon SPD o přímé hmotné odpovědnosti Poslanecká sněmovna přijala!

Tento návrh zákona je jedním ze základních pilířů našeho hnutí a plníme tím dlouhodobý politický program SPD, který jsme slíbili občanům.

Ve středu prošel v Poslanecké sněmovně závěrečným třetím čtením náš návrh zákona o majetku České republiky, což je zákon o hmotné odpovědnosti všech, kteří hospodaří s veřejnými penězi a majetkem. Nyní postupuje zákon do Senátu a následně k podpisu prezidentovi. Jedná se o obrovský úspěch hnutí SPD.

O návrhu se nějaký čas debatovalo a delší dobu trvalo, než se nad tímto návrhem hnutí SPD našel s ostatními politickými stranami společný konsensus, který je sice měkčí než námi předložená varianta, ale i tak bude posílena přímá odpovědnost všech, kteří hospodaří s veřejným majetkem.

Rozdíl oproti dosavadnímu stavu je nově v tom, že dříve byla odpovědnost za škodu na majetku uplatňována vůči státu, nyní je celá věc rozdělena tak, že konkrétní škodu na majetku či na penězích, která vznikne, uhradí konkrétní organizační složka ze svého rozpočtu, tzn., subjekt, který škodu zavinil. Bude tedy stanoven konkrétní odpovědný subjekt a s tímto příslušným subjektem – odpovědným pracovníkem bude proveden zápis a bude stanoven v souladu se zákonem další postup uplatnění nároku na náhradu škody.

Původní návrh hnutí SPD byl sice přísnější, ale museli jsme udělat určité kompromisy, aby návrh získal většinovou podporu Sněmovny. Jsme tedy rádi i za tento posun, protože odpovědnost odpovědných je třeba vymáhat a v případě pochybení náležitě trestat.

28.11.2019

Souhlasíme s výroky kardinála Dominika Duky, které pronesl v nedělní Partii! 

V televizním pořadu Partie, který byl vysílán v neděli před polednem na TV Prima, zaznělo od hosta pořadu kardinála Dominika Duky mnoho výroků, nad kterými stojí za to se zamyslet.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje prvky demokracie, mezi které patří jednoznačně svoboda slova, která má být umožněna každému z nás. Kardinál Dominik Duka ve zmiňovaném rozhovoru vysílaném na TV Prima pronesl: „Svoboda pro mě končí tam, kde končí svoboda druhého“, a ke svobodě slova doporučil prostudovat epištol svatého Jakuba, ve kterém je napsáno: „Slovem můžeme zabít víc lidí než nožem.“ I my prosazujeme svobodu a přímou demokracii, což máme i v názvu našeho hnutí. Demokracie i svoboda jsou v této zemi vážně ohroženy. I k tomuto tématu sdělil pan kardinál Duka svoje vyjádření, se kterým se ztotožňujeme.

Dominik Jaroslav kardinál Duka je dominikánský duchovní, 36. arcibiskup pražský, 24. primas český a kardinál. Dříve byl provinciálem České provincie dominikánů, 24. biskupem královéhradeckým a apoštolským administrátorem litoměřické diecéze a do dubna roku 2010 je předsedou České biskupské konference. U našich občanů včetně ateistů je vnímán jako velmi vzdělaný člověk, který i z pozice svého postavení dobře vychází s politiky napříč politickým spektrem.

V uvedeném pořadu poskytl odpovědi na několik témat, které zazněly od moderátorky pořadu. V úvodu okomentoval rozsudek soudu ve věci omluvy brněnských divadel, konkrétně kardinál Duka spolu se svým právníkem Ronaldem Němcem žádali omluvu po Centru experimentálního divadla a Národním divadle Brno za zásah do svých osobnostních práv za uvedení divadelní hry Naše násilí a vaše násilí, kde Ježíš znásilňuje muslimku. Zamítavý rozsudek Městského soudu v Brně po potvrzení Krajského soudu v Brně je totiž pravomocný. Kardinál Duka to komentoval, že rozsudek je hodný justice bývalého socialistického tábora, nikoli demokratického státu, kterým je Česká republika. Tvrzení, které řekl prezident Masaryk, že základem demokracie je mravnost, zbožnost a slušnost, bylo dle kardinála Duky ve hře uvedené v brněnském divadle souborem ze slovinské Ljubljaně (všichni herci byli muslimského vyznání) napadeno. Žalobci podají dovolání k Nejvyššímu soudu.

V rozhovoru Dominik Duka také uvedl, že křesťané jsou nejpronásledovanější skupinou ve světě, a podal k tomu své vysvětlení. To vše bylo řečeno s vysvětlením, že jsme byli svědky mnoha epochálních změn, kdy jednou z nich byla i situace před 30 lety, která ukončila etapu totality. Nyní ale zase někdo chce nastolit novou totalitu. Diktaturu, která už měla určitou podobu, buď pod hákovým křížem, nebo pěticípou hvězdou. Bude jiná, protože i my jsme jiní, ale její podstata bude stejná. Další vyjádření kardinála Duky, se kterým naše hnutí plně souhlasí, zaznělo v souvislosti s útoky na rodinu – tradiční přirozenou rodinu – vícegenerační rodinu. Rodina, kde ve společném manželství žije muž a žena, zastává nezastupitelnou biologickou a společenskou funkci. K otázce, jaká je hodnota lásky, kardinál uvedl, že největší hodnota je mateřská láska.               

Hnutí SPD plně souhlasí s výše uvedenými výroky, které v tomto pořadu zazněly z úst kardinála Dominika Duky. Jsou hodnoty, které musíme chránit, abychom je zachovali a předali dalším generacím.

27.11.2019

Předkládáme zákon, který odebere sociální dávky těm, kteří je zneužívají!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD předkládá zákon, který odebere sociální dávky těm, kteří je zneužívají, a že odmítáme přijímání dětí imigrantů – tzv. „sirotků". I díky europoslancům SPD se podařilo zablokovat dovoz toxických potravin. Zákon o lobbování, který bude projednávat Sněmovna, je podle nás nedostatečně připravený a potřebuje rozšířit.

1. Hnutí SPD předkládá zákon, který odebere sociální dávky těm, kteří je zneužívají.

Hnutí SPD považuje za alarmující situaci se zneužíváním sociálních dávek. Z tohoto důvodu jsme podali návrh na novelizaci zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Náš návrh předpokládá odebrání dávek lidem, kteří páchají přestupky, porušují povinnosti vyplývající ze školského zákona, vyhýbají se práci nebo obchází zákon s účelem získat sociální dávku. Hnutí SPD důsledně plní svůj program. Zlaté časy lidí parazitujících na sociálním systému musí skončit. Ušetřené peníze je třeba použít na péči o skutečné potřebné, nemocné a zdravotně postižené občany nebo na zvýšení nízkých důchodů lidí, kteří celý život pracovali. 

2. Odmítáme přijímání dětí imigrantů.

Řecko začátkem září vyzvalo všechny ministry vnitra EU, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. K uvedenému tématu se vyjádřili politici zejména z tzv. demobloku. Například místopředseda STAN Jan Farský uvedl, že „kdybychom rozmístili 40 dětí po celé republice, pro Prahu by to byly čtyři děti, pro Liberec dvě. To je přece nic". Jejich přijetí podporuje i nová předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a také politici KDU-ČSL. Hnutí SPD tyto názory jednoznačně odmítá. Takzvané sirotky je třeba vrátit do zemí původu. Tyto země o to samy usilují, jak v minulosti prokázalo oficiální stanovisko Sýrie vydané na základě dotazu předsedy hnutí SPD Tomia Okamury. Jde o postup odpovídající mezinárodnímu právu a Česká republika může pomoci jejich návratu. V celé věci jde pouze o záminku globalistů, jak pokračovat v podpoře migrace do zemí Evropy. Říkáme těmto záměrům jasné NE!

3. Díky europoslancům SPD se podařilo zablokovat dovoz toxických potravin.

Naši europoslanci MUDr. Ivan David a Ing. Hynek Blaško společně s kolegy z frakce Identita a demokracie (ID) svými hlasy 14. listopadu 2019 zablokovali povolení dovozu potravin s jedy z různých chemických postřiků do ČR. Konkrétně šlo o Rozhodnutí Evropské komise o povolení uvádět na trh výrobky z geneticky modifikované sóji, kukuřice, řepky a bavlníku. Europarlament toto rozhodnutí Komise suspendoval, takže nevstoupí v platnost. Pro povolení uvádět na evropský trh potraviny a krmiva z těchto rostlin hlasovali všichni poslanci z vládního hnutí ANO, europoslanci z ODS a Stanislav Polčák (za TOP 09). Vláda ČR ve svém doporučení zaslaném před jednáním českým europoslancům doporučila podpořit rozhodnutí Komise. Tyto rostliny mohou být nosičem lidskému zdraví nebezpečných jedů, které jsou používány v postřicích. Herbicidy a pesticidy díky genetické modifikaci totiž nezničí rostlinu, ale jejím prostřednictvím pronikají do těla člověka. Hnutí SPD jako jediná politická síla hájí národní zájmy a zájmy českých občanů  na vzdory Evropské komisi nebo vládě vedené ANO.

4. Zákon o lobbování je nedostatečně připravený, potřebuje rozšířit.

Na pořadu jednání stávající 39. schůze Sněmovny je i vládní návrh zákona o lobbování. Hnutí SPD považuje tento zákon za nedostatečně připravený. Soustředí se na úzký okruh osob a zcela pomíjí otázku lobbingu v oblasti vysokých úředníků státní správy a politiků regionální samosprávy. V předložené podobě jde pouze o předstírání regulace lobbingu. Pro skutečnou účinnost je třeba působnost zákona výrazně rozšířit.

26.11.2019

Odmítáme islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu!

Afričtí imigranti nepolevují ve svém úsilí dostat se do Evropy, přeje si to každý desátý Afričan.

Žádný výrazný útlum příchodu nelegálních imigrantů do Evropy ve srovnání s rokem 2015, kdy byla imigrační vlna do zemí EU na svém vrcholu, se nekoná. To si jen naivně namlouvají vrcholní bruselští představitelé. Lze reálně předpokládat, že ani v budoucnu zájem imigrantů dostat se do zemí EU nepoleví, neboť EU tento problém nechce razantně řešit a je vlastně s touto situací spokojená. Příliv imigrantů se jen neděje nárazově, ale průběžně a postupně.

Hnutí SPD dlouhodobě a jako jedna jediná ze současných politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky usiluje všemi dostupnými prostředky o to, aby se do naší republiky imigranti nedostali. Je to velmi složité, neboť v okolních zemích (nejvíce v Německu) jich už je příliš mnoho. Vrcholní představitelé Evropské unie ale problém s nelegální imigrací razantně neřeší a tak nějak se domnívají, že se situace v budoucnu nějak usadí. I to je jeden z pádných důvodů, proč chceme, aby naše republika vystoupila z EU na základě svobodné a demokratické volby našich občanů, kteří by měli možnost se v referendu sami rozhodnout, zda v EU zůstat nebo odejít. Bohužel zatím není mezi poslanci vůle podpořit námi předložený návrh o referendu, a ve hře jsou pouze velmi „vykleštěné“ verze našeho návrhu, které spíše za účelem ponížení příznivců referenda předložila a podpořila vládnoucí koalice. Naše hnutí ale tento boj nevzdává a pevně věří, že čas pro schválení přijatelného a realizovatelného referenda přijde. Pevně věříme, že převážná část našich občanů si nepřeje, aby zde žili nelegální imigranti zneužívající systém sociálních dávek a představující bezpečnostní riziko.

Zájem afrických imigrantů (které tvoří většinou muslimové) o cestu do Evropy nepolevuje, ani se nedá předpokládat, že do budoucna bude klesat. Podle zpráv OSN se v letošním roce vydalo z Afriky přes sto tisíc imigrantů, kteří svou nelegální cestu do Evropy podnikli za využití služeb dobře zaplacených převaděčů nejčastěji přes východní Středomoří. Zajímavé výstupy k této problematice zveřejnila studie zpracovaná pod patronátem Rozvojového programu OSN (United Nations Development Programme), která se zaměřila na to, jaké jsou motivace afrických imigrantů, kteří se vydali do Evropy neregulérními cestami a navíc s vědomím, že nemají nárok na azyl. Pro tyto účely tazatelé vyzpovídali 1.970 lidí z 39 afrických zemí. Studie uvádí, že největším motivátorem pro tyto Afričany je ekonomická přitažlivost Evropy či přítomnost příbuzných imigrantů v evropských zemích. Od tohoto cíle neustoupí ani s vědomím o nebezpečí spojené s cestou, jelikož dle studie odrazuje od záměru dostat se nelegálně do Evropy pouze každého desátého (server africa.undp.org). Za zmínku stojí také výstupy z provedeného průzkumu, který byl zveřejněn na jaře tohoto roku a zrealizovala ho ve 34 afrických státech africká výzkumná skupina Afro Barometer. V Africe žije v současnosti 1,2 miliardy lidí, a pokud podle průzkumu by do Evropy chtěl každý desátý Afričan, šlo by o 120 milionů lidí (server africa.undp.org).

Hnutí SPD prosazuje priority, které má definované ve svém programu, jejichž pomocí chce dosáhnout takového stavu, kdy naši občané budou ve své zemi žít spokojeně a budou se zde cítit bezpečně. Odmítáme přijímat nelegální imigranty a odmítáme islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu.

25.11.2019

V Evropské unii nám hrozí jiná forma totality!

Proti vlastencům a odpůrcům globálního světového řádu začínají elity EU a jejich slouhové postupovat stejně jako komunistická totalita.

Spolek Milion chvilek porušuje demokratické principy, jeho prioritním cílem je svržení současné vlády a jemu podřizuje všechny své aktivity. Pohrdá demokratickými hodnotami, jejichž základem jsou svobodné volby, které jediné mohou určovat chod společnosti.

Více v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz na aktuální politická témata, které v současné době rezonují ve společnosti:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ukradeny-Listopad-Mladi-lide-jsou-z-medii-zahlcovani-nepravdivymi-informacemi-V-EU-nam-hrozi-jina-forma-totality-varuje-poslanec-Rozvoral-604261

1. Jaký je dle vás odkaz 17. listopadu?

Odkaz 17. listopadu je stále živý a musíme ho mít ustavičně na paměti. Jsem velice rád, že tento den pojímáme jako státní svátek, který se váže hned ke dvěma významným událostem. Stejně jako většina našich občanů vnímám tento sváteční den jako vzpomínku na studentské oběti z roku 1939 páchané nacisty a dále na všechny, kteří byli pronásledováni a silně omezováni na své svobodě v totalitní době, kde si veškerou moc uzurpovali komunisté řízení Sovětským svazem, a která gradovala v listopadových dnech roku 1989 a ve svém důsledku vedla k pádu komunistického režimu. Ať nám všem tato vzpomínka slouží k uvědomění si, že svoboda člověka a suverenita země je to nejcennější, co si můžeme přát, a proto nesmíme připustit, aby byla jakýmkoliv způsobem omezována, jak se o to snaží v současné době Evropská unie.

2. Co nám třicet let po Listopadu dalo? A co případně vzalo?

Transformace moci vzbudila mimořádné naděje občanů spojené se svobodou a demokracií. Dnes ale můžeme říct, že značná část očekávání se nenaplnila. Skutečnou moc dnes drží globalistické a neomarxistické elity spojené s nadnárodními finančními korporacemi. Skutečnou svobodu zaměnila dluhová spotřeba a rozklad základních povinností k rodině a národu. Proti vlastencům a odpůrcům globálního světového řádu začínají elity EU a jejich slouhové postupovat stejně jako komunistická totalita. Ideály sametové revoluce byly ukradeny a zneužity. Nástrojem této krádeže je dnes síť politických neziskových organizací finančníka Sorose. Tato síť je rozlezlá po státní správě a kontroluje většinu médií. Dnes organizují majdany a útoky na nepohodlné demokraticky zvolené politiky. Přivlastňují si právo řídit demokracii a kádrovat názory a postoje lidí. Morálně obhajují svou moc hájením práv údajně diskriminovaných menšin.

3. Vypískání a nadávek se dočkal při pokládání květin na Národní třídě premiér Andrej Babiš. Jeho odpůrci na něj křičeli:  „Táhni odsud estébáku.“ Davu neunikl ani vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček, toho zase  nazývali „ocáskem.“ Nejen s pískáním, ale i s výzvami k odstoupení se setkal rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima při proslovu na Albertově. O čem tyto protesty svědčí?   

V této souvislosti si položme otázku, kdo jsou tito „občané“, kteří se takto chovají. Nejen že to svědčí o jejich špatných morálních a etických hodnotách. Jsou to především lidé, kteří nerespektují výsledky svobodných demokratických voleb, které určily, komu občané nejvíce důvěřují a ostatní by to měli respektovat. O to více je zarážející, že mezi těmito nevychovanci se najdou i vzdělaní lidé, což podporuje mou myšlenku, že je to cíleně řízený proces s jasně definovaným cílem dostat k moci stoupence tzv. demobloku, který se stále ještě nevzpamatoval ze své volební porážky ve sněmovních volbách. Velice mě mrzí i postoje některých studentů vysokých škol, kteří se nechávají vmanipulovat do těchto praktik při vymáhání svých postojů ohledně údajné klimatické krize, která podle vědců neexistuje a to i přes to, že s drtivou většinou názorů rektora Univerzity Karlovy zásadně nesouhlasím.

4. Snad největší nevoli sklidil Václav Klaus mladší. „Ty zkurvysyne,“ musel si vyslechnout se svým doprovodem, když chtěl uctít 17. listopad. Další mu nadávali do „Putinových děvek.“ Podle některých neměl Václav Klaus mladší na Národní třídu vůbec chodit, jiní tvrdí, že s sebou neměl brát dceru a divili se, proč ji bere „do války.“ Přitom Václav Klaus mladší nebyl komunista a před třiceti lety se zúčastnil studentských protestů. Co k tomu říci?

Zde navážu na odpověď z minulé otázky. Naši příznivci se takto nechovají. Na Václava Klause nahlížím jako na kolegu poslance, který má na některé věci odlišné názory (např. je proti přímé demokracii), ale respektuji ho. Mým úkolem je cílit na naše voliče a vysvětlovat jim program SPD, proč právě on je pro ně nejlepším řešením. Proč byl Václav Klaus mladší na Národní třídě se svou dcerou nevím, to je spíš otázka na něj, ale takové chování vůči jeho osobě odsuzuji, neboť nepatří do demokratické společnosti.

5. Spolek Milion chvilek tvrdí, že nechce zpochybňovat výsledky voleb. Jejich kritici však tvrdí, že tak činí. Co si myslíte vy? 

Spolek Milion chvilek porušuje demokratické principy, jeho prioritním cílem je svržení současné vlády a jemu podřizuje všechny své aktivity. Zde jako příklad uvedu velkou neúctu k hodnotám odkazu 17. listopadu, protože tento svátek Milion chvilek využil ke své propagaci. Tento spolek naplánoval na sobotu 16. listopadu demonstraci na Letné, v rámci které hrubě cílil na občany, aby nerespektovali výsledky svobodných demokratických voleb a pomohli svrhnout současnou vládu. Plnou podporu jim poskytovala i Česká televize, která z pražské Letenské pláně vysílala přímý přenos. Média zveřejnila, že zde bylo okolo 250 tisíc lidí. Kdo ale pozorně sledoval tento přenos, nebo se akce přímo účastnil, mi musí dát za pravdu, že část přítomných nesouhlasila s projevy, které zde zazněly. Organizátoři této akce podporované demoblokem tak zneužili odkaz 17. listopadu z roku 1989, kdy se demonstrovalo mimo jiné také za svobodné volby, a uzurpovali si letošní oslavy 17. listopadu pro sebe, což hnutí SPD zásadně odmítá. Tím dali „chvilkaři“ jasný signál všem slušným a rozumně uvažujícím občanům, že tento spolek, jeho zastánci a propagátoři představují velké nebezpečí do budoucna. Milion chvilek pohrdá demokratickými hodnotami, jejichž základem jsou svobodné volby, které jediné mohou určovat chod společnosti.

6. V uplynulých dnech několikrát zazněla kritika používání slova pravdoláska nebo pravdoláskař. Nad tím, že se používá v pejorativním smyslu, se pozastavil před kamerami ČT Petr Pithart. Rozčilovala se i Nora Fridrichová na Václaváku. Připomínala, že je to třicet let, co Havel řekl, že ‚pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.‘ Tento výrok je podle ní „zesměšňován a vulgarizován“ stejně jako ti, kteří se k němu hlásí. Proč se tato vyjádření používají v negativním kontextu? Lze souhlasit s tím, že karikování slov o pravdě a lásce je minimálně nevhodné?

Výrok pronesený Václavem Havlem byl symbolickým heslem v té době a jeho odkaz není zesměšňován a vulgarizován. To si myslí jen ti, kteří rozdělují naší společnost a nerespektují výsledky svobodných voleb, po kterých volali, v roce 1989. Tito lidé se zaštiťují demokracií a svobodou slova, což u druhých evidentně nerespektují. 

7. Ředitel Knihovny Václava Havla a spoluzakladatel Občanského fóra Michael Žantovský odstartoval výzvu, která má Česko vymanit z morální krize. „Bude-li to nezbytné, jsme připraveni přistoupit i k nenásilným akcím občanské neposlušnosti,“ konstatoval Žantovský. Jak se na tuto iniciativu díváte, a je na místě varování o občanské neposlušnost?

Rozhodně s touto výzvou nesouhlasíme, neboť záměrně cílí na ovlivňování myšlení a změnu názoru občanů. Každý má možnost svobodně vyjádřit svůj názor, ale v žádném případě by neměl používat manipulativní techniky k ovlivňování ostatních. Podpoříme každou slušnou a korektně vedenou debatu k danému problému, kde zúčastnění vystupují jako rovnocenní partneři, kteří se vzájemně respektují.

8. Při příležitosti 17. listopadu se objevují informace, jak tehdy vše probíhalo. Například, že Michail Gorbačov vzkázal KSČ, že pokud zasáhne silou, tak Sovětský svaz udeří proti KSČ. Co na to říkáte? A jaké informace se dostaly k Vám?

Zde jen mohu potvrdit to, jaký význam se skrývá pod pojmem demokracie a jak je důležitá např. i v oblastech hodnocení minulosti. Lidé si zaslouží dostávat pravdivé a nezkreslené informace, což ovšem v době totalitních režimů nelze zajistit. Já konkrétně jsem si udělal vlastní hodnocení respektující především postoje svých rodičů, kteří byli opravdovými vlastenci a měli ten správný „selský rozum“. Hůře je na tom generace těch nejmladších, kteří jsou zahlcováni různými nepravdivými nebo upravenými informacemi šířenými pomocí novinářů tzv. hlavního proudu. V této souvislosti musím zmínit naši veřejnoprávní televizi, která neposkytuje již řadu let objektivní a vyvážené zpravodajství a tím z prostředků nás všech hájí a propaguje zájmy vybraných skupin obyvatel (viz konkrétně zastánců tzv. demobloku nebo Bruselu).

9. Proč se podle vás zhroutil před třiceti lety komunistický režim u nás a vlastně i celý východní blok?

Každý režim, ve kterém se objevují byť jen náznaky totalitních praktik, je přeurčen ke svému zániku. Tento osud postihl i komunistický diktát, jehož úkolem byla likvidace všech skutečných i domnělých nepřátel komunistického režimu a udržení neomezené vlády KSČ. Naneštěstí trvalo toto období velmi dlouho, od února 1948 až do roku 1989. Jsem velice rád, že období totality, které si vyžádalo řadu obětí a negativně ovlivnilo mnoho osudů slušných lidí, jednou pro vždy skončilo. Je naší povinností hájit hodnoty svobody a demokracie a zachovat jejich dodržování i pro příští generace.

10. Myslíte, že hrozí návrat socialismu?  

Naneštěstí musím odpovědět, že nám hrozí jiná forma totality. Podřízenost naší země v nefunkčním projektu Evropské unie je srovnatelná s totalitní dobou v bývalém východním bloku. I když jsou dnes aplikovány jiné formy nátlaku, výsledek bude stejný. Naše země ztrácí suverenitu a občané svobodu, což nechceme v žádném případě připustit.

22.11.2019

Hospodaření ČT musí být transparentní a její zpravodajské pořady vyvážené! 

Česká televize jako jediná veřejnoprávní televize zabezpečující své vysílání celoplošně na území České republiky musí poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Ukládá jí to příslušný zákon a výsledky jejího hospodaření musí být přístupné všem občanům.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje činnost České televize, neboť porušuje definované úkoly, které jí jsou stanoveny v zákoně České národní rady o České televizi (zákon č. 483/1991 Sb., ve znění dalších změn a doplňků). Konkrétně se jedná především o zpravodajské pořady vysílané na programech ČT1, ČT2, ČT24 a ČT art, kde převládá preference informací, které podporují probruselské strany a zájmy. To nám potvrdí každý nestranný divák sledující zpravodajské pořady na těchto programech. V poslední době se jedná také o dětský program ČT Déčko, na kterém zaznamenáváme cílené působení na nejmladší diváky, např. propagaci genderové ideologie potlačující význam a úlohu tradiční přirozené rodiny.

Další výhrady máme k financování České televize, která je poplatníkům televizních poplatků zavázána nakládat s poukázanými prostředky a ostatním majetkem s péčí řádného hospodáře. Tuto povinnost jí stanoví Kodex České televize, který byl předložen Radou České televize a schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky 2. července 2003. Tento Kodex stanoví zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání a je závazný pro Českou televizi a její pracovníky. Vrcholový management České televize, v jehož čele stojí generální ředitel jmenovaný Radou České televize (dále Rada ČT) na šestileté období, je zodpovědný za vypracování dlouhodobé strategie. Tu má Česká televize zpracovanou pouze do roku 2021. V rámci plnění cílů vytyčené strategie je důležitá funkce kontroly, a to z pohledu všech činností, hospodaření a nakládání se všemi prostředky, které Česká televize využívá. Proto prosazujeme, aby byla ČT zahrnuta pod kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu.

Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize, je Rada ČT. Ta má 15 členů a volí je a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Poradním orgánem Rady ČT ve věcech kontroly hospodaření České televize je Dozorčí komise. Statutárním orgánem České televize je generální ředitel, který je jmenován Radou ČT. Členové Rady ČT by měli zastupovat významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Rada ČT předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o činnosti a hospodaření České televize ke schválení. Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li Rada opakovaně své povinnosti dle příslušného zákona, nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření České televize.

Hnutí SPD má výhrady k řízení České televize a k nakládání s finančními prostředky, a to již několik let zpětně. Z tohoto důvodu žádá obměnu vrcholového managementu této instituce a kontrolu Nejvyšším kontrolním úřadem. Proto nás mrzí, že Sněmovna ve čtvrtek 24. října 2019 schválila (naši poslanci byli proti) výroční zprávy o hospodaření a činnosti České televize za roky 2016 a 2017. Poslanecké sněmovně budou ještě předloženy výroční zprávy České televize za rok 2018 a doporučujeme všem poslancům, aby se s nimi důkladně seznámili, než ji budou schvalovat. Česká televize v roce 2018 získala z televizních poplatků 5,6 miliardy korun, což představovalo více jak 90 procent všech jejích příjmů. V současné době činí výše televizního poplatku částku 135 korun, k jeho zaplacení bylo na konci roku 2018 přihlášeno 3,3 milionu domácností a 217 tisíc přijímačů podnikatelů. Na rok 2019 byl Radou ČT schválen rozpočet objemu nákladů ve výši 6.674 milionů korun, což rozhodně zasluhuje důkladnou kontrolu a poskytnutí zpětné vazby o účelném nakládání těchto nemalých finančních prostředků občanům.

21.11.2019

Britští konzervativci chtějí omezit nelegální imigraci zpřísněním sociálních dávek!

Termín prosincových předčasných parlamentních voleb v Británii se rychle blíží a tak kandidující strany cílí svým programem na ještě váhající voliče, aby je získaly na svou stranu. Lídr konzervativců Boris Johnson chce kromě dokončení brexitu také zásadním způsobem omezit nelegální imigraci.

Hnutí SPD přeje Borisu Johnsonovi, aby jeho Konzervativní strana zvítězila v předčasných parlamentních volbách, které proběhnou ve Spojeném království 12. prosince tohoto roku. Boris Johnson, který vystřídal v čele této strany bývalou britskou premiérku Theresu Mayovou a od července 2019 v roli premiéra Spojeného království a vůdce Konzervativní strany usiluje o to, aby se konečně dokončil brexit. Naplnil by tak vůli Britů, kterou vyjádřili v referendu o členství Spojeného království v Evropské unii z roku 2016 a opustili Evropskou unii. Nyní mají osud dalšího vývoje Británie ve svých rukou Britové, kteří v nadcházejících předčasných parlamentních volbách rozhodnou, zda dále chtějí být pod diktátem Evropské unie, nebo se osamostatní; pak budou prosazovat politiku v souladu zachování národní suverenity a podporovat další spolupráci se všemi zeměmi, které budou chtít se Spojeným královstvím spolupracovat na základě společně dohodnutých právních norem.

V současné době se politické strany, které se zúčastní předčasných parlamentních voleb v rámci předvolební kampaně, snaží získat potencionální voliče propagací svých programů. V rámci zveřejněných průzkumů mají největší šance na vítězství konzervativci v čele s lídrem Borisem Johnsonem, na druhém místě jsou opoziční labouristé v čele s lídrem Jeremy Corbynem. V průzkumu zveřejněném dne 16. listopadu, který provedla sociologická služba SavantaComRes, by konzervativci získali 41 procent hlasů, opoziční labouristé, kteří jsou druzí v pořadí, mají podporu 33 procent voličů. Britští konzervativci premiéra Borise Johnsona tak mají podle uvedeného průzkumu mezi voliči největší podporu od roku 2017.

Boris Johnson slibuje svým voličům, že v případě znovuzvolení premiérem Spojeného království ukončí členství Británie v Evropské unii ke dni 31. ledna 2020. Dalším důležitým bodem v programu konzervativců je, že chtějí mít v budoucnu pod kontrolou nelegální imigraci, kterou chtějí snížit na méně než sto tisíc nově příchozích ročně. V loňském roce uvádějí vládní statistiky jejich počet dvojnásobně vyšší. Konzervativci chtějí též zpřísnit podmínky pro vyplácení sociálních dávek. Podle vyjádření Borise Johnsona – až Velká Británie odejde z EU – bude nastaven nový systém pro přiznání sociálních dávek a tím zrovnoprávněn imigrační systém. Sociální dávky by tak měly být ve většině posuzovaných případů nárokové až po pěti letech pobytu ve Spojeném království místo současných tří měsíců. To je určitě dobrý návrh k omezení přílivu nelegálních imigrantů do země, kteří by zde chtěli žít pouze ze sociálních dávek (ekonomičtí imigranti). Ze statistik vedených jednotlivými evropskými státy jasně vyplývá, že do Evropy přicházejí, hlavně z islámského světa, výhradně ekonomičtí imigranti. Britští konzervativci též chtějí navrhnout a prosadit takové zákony, aby si imigranti, a to bez ohledu na svůj původ, nejprve zajistili nabídku zaměstnání v Británii, než do země vstoupí.

Hnutí SPD plně souhlasí s navrhovanými opatřeními Borise Johnsona k zamezení přílivu nelegálních imigrantů do země, až Britové dokončí brexit a přejeme Konzervativní straně vítězství v prosincových  předčasných parlamentních volbách. V této souvislosti oceňujeme postoj Strany pro brexit, v jejímž čele stojí Nigel Farage, že nepostaví kandidáty proti konzervativcům, čímž je posílí.

20.11.2019

Odmítáme návrh ODS na zrušení přímé volby prezidenta!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že vláda odmítá návrh SPD, aby důchodci, invalidé a samoživitelky byli osvobozeni od placení koncesionářských poplatků. Útok ministra vnitra Hamáčka na svobodu projevu je podle nás projevem totality. Také odmítáme návrh ODS na zrušení přímé volby prezidenta. Pokud bude generál Petr Pavel kandidovat na prezidenta republiky, hnutí SPD ho nepodpoří. Nedivíme se Rusům, že nechtějí mít v Rusku politickou neziskovku Člověk v tísni, která je financovaná Sorosem, USA a EU. 

1. Vláda odmítá návrh SPD, aby důchodci, invalidé a samoživitelky byli osvobozeni od placení koncesionářských poplatků.

Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM v pondělí 18. listopadu 2019 odmítla podpořit návrh poslanců SPD na rozšíření okruhu lidí osvobozených od úhrady koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Poslanci SPD navrhovali zrušit koncesionářské poplatky starobním a invalidním důchodcům a samoživitelům, kteří pečují o nezletilé dítě, a také lidem a domácnostem s příjmy pod čtyřnásobek životního minima. Jsme přesvědčeni o tom, že právě těmto skupinám obyvatel by měl stát zlevňovat život, a nikoliv jim ukládat poplatky. Osvobodit od poplatků navrhujeme také ústavní zařízení, která poskytují péči nemocným a seniorům. Poplatky jsou v podstatě forma daně, kterou Česká televize a Český rozhlas vybírají, aniž jejich hospodaření podléhá odpovídající kontrole.

2. Útok ministra vnitra Hamáčka na svobodu projevu je projevem totality.

Sociální sítě jsou podle ministra vnitra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka škodlivé. „Facebook je dnes obrovské nebezpečí pro demokracii," řekl doslova Hamáček 14. listopadu v Lidovém domě při setkání k 30. výročí znovuobnovení ČSSD a listopadových událostí roku 1989. SPD naopak zastává názor, že příspěvky na sociálních sítích jsou alternativním projevem svobody a demokracie a mají dnes větší sílu než klasická probruselská zprofanovaná média. I tak jsou ale příspěvky a komentáře na sociálních sítích mazány správci pro svůj obsah, který je podle nich nenávistný, a autoři jsou blokováni na řadu dnů až do hrozby úplného smazání profilů. Svoboda slova byla vždy základním projevem demokracie. Kritika alternativních a nezávislých médií, kterou dnes provádí ministr vnitra Hamáček, byla a je znakem totalitního režimu, který byl u nás před rokem 1989. Přitom sociální sítě jsou dnes jednou z mála alternativ jiné „pravdy", než nám předkládá veřejnoprávní ČT a také ministr vnitra Hamáček. Právě oni totiž rozdělují společnost svými prohlášeními, projevy a manipulativními prounijními zprávami. SPD podporuje svobodu projevu a nikoliv její omezování, k čemuž nabádá ministr vnitra Hamáček.

3. Odmítáme návrh ODS na zrušení přímé volby prezidenta.

ODS chce nyní, podle slov svého předsedy Petra Fialy, otevřít diskusi nad zrušením přímé volby prezidenta. Chce tím odebrat právo volby prezidenta občanům naší republiky a vrátit volbu nejvyššího ústavního činitele do kuloárů poslaneckých a senátorských klubů a zákulisních jednání politických šíbrů a šedých eminencí. S přímou volbou prezidenta nesouhlasí také hnutí Trikolóra v čele s Václavem Klausem mladším (Klaus ml. konkrétně napsal: „Mě osobně přímá volba štve, protože přispěla k dalšímu rozvratu politického systému u nás.“). Miloše Zemana zvolilo v přímé volbě více než 2,8 milionu našich občanů, což je zásadní a silný mandát. ODS se pokouší o osekávání demokracie a omezení volebního práva našich občanů. Toto jednání je pro SPD zcela nepřijatelné. Hnutí SPD je dnes jediným důsledným programovým zastáncem přímé demokracie, a tedy i přímé volby prezidenta republiky. Povedeme důsledný politický boj proti jejím odpůrcům a budeme bránit právo lidí volit svého prezidenta.

4. Hnutí SPD nepodpoří generála Petra Pavla, pokud bude kandidovat na funkci prezidenta republiky.

Hnutí SPD nepodpoří generála Petra Pavla, pokud bude kandidovat na funkci prezidenta republiky. Důvodů je celá řada, ale zásadním je pro nás jeho neuctivý výrok o zdravotním stavu prezidenta republiky. O prezidentu Zemanovi řekl pro Deník N, že mu jeho spolupracovníci utírají pusu. Jde o neodpustitelné selhání. Generál Pavel je voják, byť nyní generál v záloze, a prezident republiky Miloš Zeman je jeho vrchní velitel. Velitel, který ho povýšil do nejvyšší hodnosti armádního generála a podpořil ho v nominaci na vysoký post ve velení NATO. Mluvit za těchto okolností veřejně neuctivě o svém veliteli je zásadní porušení cti generála. Generál, který nectí svého velitele, nemůže být dobrým prezidentem.

5. Nedivíme se Rusům, že nechtějí mít v Rusku politickou neziskovku Člověk v tísni, která je financovaná Sorosem, USA a EU.

Ruská federace zařadila minulý týden politickou neziskovku Člověk v tísni na seznam nežádoucích organizací. Nedivíme se Rusům, že nechtějí mít v Rusku politickou neziskovku, která je financována Open Society Foundations globalisty a spekulanta Georga Sorose či americkým ministerstvem zahraničí, americkým velvyslanectvím či Evropskou unií – tedy cizími mocnostmi. Je třeba zdůraznit, že Rusko se přitom opírá o legislativu podle vzoru USA, kde pro činnost organizací financovaných ze zahraničí platí velmi přísná pravidla. Hnutí SPD také již připravilo a minulý týden do Sněmovny předložilo zákon, který má zprůhlednit transparentnost financování politických neziskovek financovaných ze zahraničí. Plně podporujeme neziskové organizace pomáhající lidem, například seniorům, invalidům či dětem. Odmítáme však, aby humanita byla zástěrkou pro prosazování politických zájmů nadnárodních globalistů.

19.11.2019

Prý si přáli svobodné volby, dnes jejich výsledky odmítají!

Minulý víkend se v Praze uskutečnilo to, co si zastánci a propagátoři tzv. Milionu chvilek dlouho připravovali a naneštěstí uctění vzpomínek a připomínka událostí 17. listopadu se nesly v duchu odmítání výsledků svobodných voleb.

Hnutí SPD, společně jako většina našich občanů, pojalo tento sváteční den jako vzpomínku na oběti z řad studentů z roku 1939 a též všech, kteří byli pronásledováni a silně omezováni na své svobodě v totalitní době, kde si veškerou moc uzurpovali komunisté, a vzpomínku na listopadové události roku 1989.

O to více odsuzujeme jednání spolku Milion chvilek a všech jejich podporovatelů, který tento svátek využil ke své propagaci. Tento spolek naplánoval na sobotu 16. listopadu demonstraci na Letné, v rámci které hrubě cílil na občany, aby nerespektovali výsledky svobodných demokratických voleb a pomohli svrhnout současnou vládu. Plnou podporu jim poskytovala i Česká televize, která z pražské Letenské pláně vysílala přímý přenos. Média zveřejnila, že zde bylo okolo 250 tisíc lidí. Kdo ale pozorně sledoval tento přenos, nebo se akce přímo účastnil, mi musí dát za pravdu, že část přítomných nesouhlasila s projevy, které zde zazněly. Organizátoři této akce podporované demoblokem tak zneužili odkaz 17. listopadu z roku 1989, kdy se demonstrovalo také mimo jiné za svobodné volby, a uzurpovali si letošní oslavy 17. listopadu pro sebe, což hnutí SPD zásadně odmítá. Tím dali „chvilkaři“ jasný signál všem slušným a rozumně uvažujícím občanům, že je tento spolek, jeho zastánci a propagátoři velkým nebezpečím do budoucna. „Milion chvilek“ pohrdá demokratickými hodnotami, jejichž základem jsou svobodné volby, které jediné mohou určovat chod společnosti.

Hnutí SPD v rámci nedělního státního svátku uctilo oběti 17. listopadu z roku 1939 a protestující z roku 1989. První vzpomínka se váže na starší událost, která byla reakcí na události spojené s pohřbem studenta Jana Opletala a rozhodnutím nacistického Německa o uzavření českých vysokých škol na tři roky. Devět představitelů studentských vůdců bylo bez soudu popraveno v ruzyňských kasárnách a 1.200 studentů zatčeno a převezeno do koncentračního tábora (35 z nich tyto útrapy nepřežilo). Na základě zahraniční intervence naší exilové vlády byl na londýnské schůzce Mezinárodní studentské rady v roce 1941 vyhlášen 17. listopad Mezinárodním dnem studenstva. Druhá vzpomínaná událost se odehrála 17. listopadu 1989, při oslavách 50. výročí zmiňované první události. Tento pietní akt přerostl v demonstraci proti komunistickému režimu. Po skončení oficiální části akce se dav tisíců demonstrantů rozhodl vydat do centra Prahy a tak dát klidnou formou najevo svůj nesouhlas s politickou situací v naší zemi. Represivní státní složky řízené Státní bezpečností jim ale odklonily trasu na Národní třídu, kde bylo proti demonstrantům použito nepřiměřené násilí a nebylo jim umožněno se pokojně rozejít – tzv. „červené barety“ následně začaly demonstrující surově bít obušky. Tyto události byly završeny pádem komunistické totality a naše republika mohla uskutečnit svobodné demokratické volby.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tomio Okamura se zúčastnil spolu s dalšími poslanci hnutí SPD Radimem Fialou, Radkem Rozvoralem a Jiřím Kobzou dvou pietních aktů u příležitosti uctění památky k výročí 17. listopadu a to v Praze u Hlávkovy koleje a „Památníku Ruzyně 1939-1941 – Nezapomeneme“. Těmito připomínkovými akcemi a položením věnců jsme důstojně vzdali úctu všem, kteří bojovali za svobodu, demokracii a suverenitu našeho národa.

18.11.2019

V úsilí o zamezení vstupu nelegálních imigrantů do naší republiky nepolevíme!

Každý stý z obyvatel Evropy má status nelegálního imigranta, v USA je to téměř každý třicátý občan.  

Tato čísla vztahující se k roku 2017 zveřejnili letos v listopadu ve své studii výzkumníci z amerického výzkumného střediska Pew Research Center, ve které uvádějí nárůst nelegálních imigrantů v evropských zemích oproti roku 2014 skoro o třetinu. 

Hnutí SPD prioritně prosazuje svůj program, ve kterém stanovilo zásadní kroky k zajištění bezpečnosti naší země a jejich občanů. Především odmítá vnuceně přijímat nelegální imigranty a je proti islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu. Dle uveřejněných výsledků ze studie amerického výzkumného střediska Pew Research Center z listopadu tohoto roku jednoznačně vyplývá, že příliv nelegálních imigrantů do evropských zemí neklesá. V roce 2014 zmíněná studie odhadovala mezi 3 až 3,7 miliony imigrantů, v roce 2017 jich bylo odhadováno mezi 3,9 až 4,8 miliony. Zmiňovaná studie též uvádí, že v České republice bylo bez řádného pobytového statusu 100.000 až 200.000 imigrantů, což v přepočtu znamená, že do této kategorie spadá každý padesátý až stý občan. Tato výzkumem získaná data nás jenom utvrzují, abychom činili intenzivnější kroky k zamezení příchodu nelegálních imigrantů do naší republiky.

Výstupy z tohoto výzkumu předložilo formou studie výzkumné centrum Pew Research Center, které bylo založeno v roce 2004 v USA, se sídlem ve Washingtonu. Pew Research Center je americký think tank s více než 150 zaměstnanci, který poskytuje informace o sociálních otázkách, veřejném mínění a demografických trendech, které ovlivňují Spojené státy a ostatní svět. Provádí dlouhodobé průzkumy veřejného mínění, demografický výzkum, analýzu mediálního obsahu a další empirický výzkum v oblasti sociálních věd.

V listopadu letošního roku uveřejnil tento institut na svých webových stránkách výstupy z provedeného výzkumu mapující počty nelegálních imigrantů v USA i v ostatních zemích, včetně Evropy. V Evropě výzkumníci do své studie zahrnuli údaje z osmadvaceti zemí Evropské unie včetně Česka a také čtyř zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO – Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko). V EU podle výzkumu prováděného v roce 2017 žilo přes 513 milionů obyvatel, v zemích ESVO dalších více než 14 milionů a z tohoto počtu připadl do kategorie nelegálních imigrantů téměř každý stý občan (uvádí se jejich počet až 4,8 milionu). Sedmdesát procent všech imigrantů z těchto 32 evropských zemí přitom žilo ve zmiňovaném roce bez povolení k pobytu ve čtyřech zemích: Německu, Francii, Itálii a Británii.

Za imigranta „bez povolení“ studie považuje všechny žadatele o azyl, jejichž žádost ještě úřady nevyřídily, a také ty, jejichž žádost zamítly a nařídily jim danou zemi opustit. Kromě nich autoři studie zahrnuli do odhadů cizince, kteří na území 32 evropských států zůstali poté, co jim vypršelo řádné vízum, či ty, kteří hranice překročili nelegálně a nepožádali o žádnou formu legálního pobytu. Třicet procent všech imigrantů bez povolení k pobytu na území EU a ESVO pochází podle studie z oblasti Asie a Tichomoří, kam patří i Afghánistán, více jak pětina ze zemí severní Afriky a Blízkého východu, téměř pětina ze subsaharské Afriky a osm procent ze Severní a Jižní Ameriky. V roce 2017 tvořili většinu z těchto imigrantů, jimž se studie věnovala, muži mladší 35 let. Největší počet více než 10 milionů neoprávněných přistěhovalců v roce 2017 bylo dle studie v USA. Budeme-li vycházet z celkového počtu obyvatel v USA ve sledovaném roce, tak nám vychází, že nelegální imigranti zde tvoří celkem tři procenta.

Hnutí SPD vnímá tyto výstupy z provedené studie za alarmující a potvrzující skutečnost, že počty nelegálních imigrantů mířících do zemí EU neklesají, ba spíše naopak. V úsilí o zamezení vstupu nelegálních imigrantů do naší republiky nepolevíme.

16.11.2019

Skutečný odkaz památky 17.11.1989 a 17.11.1939 je bezpečí a suverenita země!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k 17. listopadu.

V letošním roce si připomínáme 30. výročí takzvané "sametové revoluce". Před třiceti lety se zhroutil sovětský blok a v zemích tohoto bloku skončila totalitní moc komunistických stran. Transformace moci vzbudila mimořádné naděje občanů spojené se svobodou a demokracií. Dnes můžeme říct, že značná část očekávání se nenaplnila. Skutečnou moc dnes drží globalistické neomarxistické elity spojené s nadnárodními finančními korporacemi. Skutečnou svobodu zaměnila dluhová spotřeba a rozklad základních povinností k rodině a národu. Podřízení naší země v systému dnešní EU je horší než v bývalém východním bloku. Naši ekonomiku ovládají nadnárodní společnosti a růst životní úrovně je udržován jen za cenu růstu veřejného dluhu.

Proti vlastencům a odpůrcům globálního světového řádu začínají elity EU a jejich slouhové postupovat stejně jako komunistická totalita. Ideály sametové revoluce byly ukradeny a zneužity. Nástrojem této krádeže je dnes síť politických neziskových organizací finančníka Sorose. Tato síť je rozlezlá po státní správě a kontroluje většinu médií. Dnes organizují majdany a útoky na nepohodlné demokraticky zvolené politiky. Přivlastňují si právo řídit demokracii a kádrovat názory a postoje lidí. Morálně obhajují svou moc hájením práv údajně diskriminovaných menšin.

Nezapomínáme ani na 17. listopad 1939, kdy provedli němečtí okupanti brutální zásah proti českému studenstvu. Bylo zastřeleno 9 představitelů studentů – většinou šlo o národovce. Stovky dalších byly deportovány do koncentračních táborů a české vysoké školy byly zavřeny. Šlo o cílený útok okupantů s cílem zničit budoucnost a perspektivu našeho národa. Hnutí SPD s pietou vzpomíná oběti a utrpení zavražděných a vězněných studentů.

Hnutí SPD stojí programově na důsledném hájení hodnot vlastenectví, tradičních hodnot a rodiny. Požadujeme přímou demokracii spojenou s přímou volbou a odvolatelností politiků. Je to jediný způsob, jak bránit zmanipulování demokracie. Ideálem sametové revoluce byla svoboda jako prostředek ke spravedlnosti nejen pro mocné, ale pro každého občana. Důstojnost lidí, vlastenectví, stejná spravedlnost pro všechny, podpora rodiny, bezpečí a suverenita země, to je cíl politiky hnutí SPD. To je i skutečný odkaz památky 17. listopadu 1989 a 17. listopadu 1939.

15.11.2019

Po dalších španělských volbách značně posílila protiimigrační strana Vox!

Podle výsledků dalších předčasných voleb, které proběhly ve Španělsku druhou listopadovou neděli, se nedá předpokládat, že se Španělé dočkají stabilní vlády. V proběhlých volbách nejvíce posílila vlastenecká a protiimigrační strana Vox v čele s lídrem Santiago Abascalem.    

Hnutí SPD nevidí situaci v současném Španělsku z pohledu běžných Španělů jako dobrou a k tomu, aby se zde uklidnila politická situace, ani výrazně nepomohly listopadové předčasné parlamentní volby. Ty proběhly z důvodu, že po minulých předčasných volbách konaných v dubnu letošního roku se vítězným socialistům v čele s lídrem Pedro Sánchezem nepodařilo udržet svoji vládu u moci, neboť španělský parlament podruhé nevyslovil důvěru jeho vládě. V těchto listopadových volbách uspěla vlastenecká a protiimigrační strana Vox, které blahopřáli prostřednictvím Twitteru šéfka francouzského Národního sdružení Marine Le Penová nebo šéf italské Ligy Matteo Salvini. Ten napsal, že španělští, stejně jako italští vlastenci chtějí žít ve své zemi v míru a podporovat národní suverenitu. S obsahem tohoto tvrzení plně souhlasíme, totéž chce hnutí SPD pro občany v naší republice. 

Předčasné parlamentní volby konané 10. listopadu 2019 zřejmě neukončí patovou politickou situaci ve Španělsku. I když v těchto volbách vyhráli vládní socialisté, nemají absolutní většinu, tu ale nesestaví ani blok pravicových stran. Takže bude rozhodovat podpora menších politických stran. Sestavení koalice sociálních demokratů a lidovců je nepravděpodobné, neboť ji odmítá jak lídr vítězných španělských socialistů Pedro Sánchez, tak i lídr druhých španělských lidovců Pablo Casado.

Třetí místo v těchto předčasných listopadových volbách obsadila nedávno vzniklá vlastenecká a protiimigrační strana Vox, která získala celkem 52 mandátů (v dubnových volbách 2019 získala tato strana 24 mandátů). Lídr této protiimigrační strany Santiago Abascal na tiskové konferenci konané po sdělení výsledků voleb prohlásil, že se do vlády nehrne. Dále se vyjádřil v tom duchu, že jeho stranu Španělé volili proto, aby zůstala v opozici. Santiago Abascal si stojí za tím, že platí, co říkali v předvolební kampani, že budou vystupovat proti každé vládě, kterou budou chtít uvést nebo sestavovat probruselští socialisté.

Šéf socialistů Pedro Sánchéz naopak po volbách sdělil, že novou vládu představí co nejdříve a že bude jednat se všemi levicovými stranami, tedy i s těmi, se kterými se nedohodl po minulých volbách. Sánchez se zatím pouze předběžně dohodl na koaliční vládě s druhou nejsilnější levicovou aliancí Unidas Podemos. Socialisté úřadujícího premiéra Pedra Sáncheze, kteří v dolní komoře obsadí 120 křesel spolu s Unidas Podemos, kterou vede Pablo Iglesias, budou mít 155 mandátů. K absolutní většině v 350 členné dolní komoře parlamentu však potřebují 176 hlasů.

Hnutí SPD moc nevěří, že bude současná politická situace ve Španělsku v blízké době vyřešena. Žádná z ostatních politických stran, která uspěla v předčasných parlamentních volbách, se nehrne do vlády probruselského premiéra Sanchéze.

14.11.2019

Sorosovy peníze výrazně posilují ilegální imigraci!

Americký miliardář George Soros v rozhovoru pro britský deník The Guardian vyjádřil hrdost na to, že už několik let prostřednictvím svých fondů finančně podporuje projekty, které jsou cíleny na podporu celosvětové imigrace. Soros otevřeně hovořil též o podpoře revoluce na Ukrajině, nebo že finančně podporoval současnou slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou, a to již v době, kdy byla neznámá právnička.

Hnutí SPD dobře ví o aktivitách George Sorose, které v České republice stále pokračují a jsou zastřešovány různými neziskovými organizacemi. Tyto neziskovky vrůstají do státní správy, politických stran, čerpají pro sebe rozpočtové prostředky a snaží se ovládnout média. Jednají v zájmu nadnárodních společností a v zájmu potlačování tradičních a národních hodnot jednotlivých zemí. Toto jednání morálně zdůvodňují falešnou záminkou ochrany menšin. V České republice se zaměřují například na pomoc Romům a imigrantům. Sorosova Nadace pro otevřenou společnost (Open Society Fund, OSF) podporuje u nás okolo padesáti projektů, a to ve spolupráci s probruselskými „sluníčkářskými“ stranami. V poslední době je to výrazná podpora projektu: „Nenápadný původ demokracie“, který byl z důvodu větší propagace ještě podpořen vznikem nových projektů: „Jsme to my – za otevřený dialog (nejen) o migraci“ a „Ruský vliv ve veřejném prostoru“. Už názvy těchto projektů vyjadřují, co je jejich cílem a jsou zaměřeny na ty nejlépe ovladatelné, čili mladé lidi v procesu jejich vzdělávání. Tyto jednostranně cílené aktivity odmítáme a pevně si stojíme za svým programem prosazujícím svobodnou demokratickou společnost s prioritou na zájmy České republiky.

Dne 2. listopadu tohoto roku byl v britském deníku The Guardian uveřejněn přepis rozhovoru s 89 letým Georgem Sorosem. V rozhovoru zmínil: „Mám velké ego a snažím se učinit svět lepším místem, abych uspokojil toto ego." Proto prý začal s poskytováním peněz a organizační podporou prodemokratických hnutí napříč komunistickým blokem. V roce 1984 založil Soros v Maďarsku nadační fond spočívající v dovozu kopírovacích strojů pro místní disidentské skupiny, následně se o několik let později angažoval v Rusku, kde vydal během 90. let minulého století téměř 100 milionů dolarů na připojení regionálních univerzit k internetu. Od té doby financuje řadu projektů s jedním sjednocujícím cílem – podpora „otevřené společnosti“. V rozhovoru Soros také například uvedl, že ještě jako právničku podporoval také dnešní slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou a revoluci na Ukrajině. V poslední době jeho finance přispívají k velké celosvětové nelegální imigraci, což nejvíce pociťují Spojené státy a Evropská unie, kde tuto aktivitu realizují neziskové organizace, které zde působí a využívají Sorosových peněz.  

George Soros se narodil 12. srpna 1930 v Budapešti, v roce 1947 utekl z Maďarska do Velké Británie, v roce 1956 se přemístil do Spojených států, kde pracoval jako makléř a posléze analytik finančních trhů. Zajišťoval finanční poradenství a poskytoval investiční strategie a za tímto účelem založil Soros Fund Management. Zdrojem jeho současného majetku je však především investiční fond Quantum. Obrovské zisky v řádu miliard dolarů mu přinesly machinace s librou a následně s japonským jenem. Tyto peníze následně převedl na svou nadaci OSF, kdy se jednalo přibližně o 18 miliard dolarů. Ve Spojených státech se tak nadace stala druhou nejbohatší po nadaci manželů Gatesových. Soros přesuny prováděl i s cílem minimalizovat svou daňovou povinnost. OSF, jež působí také v České republice, uvádí jako svůj cíl podporu demokracie, ve skutečnosti je to ale naopak. OSF vznikl v roce 1979 a nyní má přes 40 poboček po celém světě. Sorosova síť nadací a institutů působí v Albánii, Arménii, ve státech Evropské unie, v Rusku, Mongolsku a např. v jižní Africe. Během studené války finančně podporoval východoevropské disidenty včetně československých chartistů. Soros zároveň jako jednotlivec věnoval miliony dolarů na prezidentskou kampaň kandidátky Demokratické strany Hillary Clintonové.

Hnutí SPD nesouhlasí se Sorosovou politikou a přiklání se k názoru, který o Sorosovi vyslovili někteří významní politici. Americký prezident Donald Trump Sorose obvinil, že finančně pobízí imigranty k cestě do USA. Šéf italské Ligy Matteo Salvini Sorose označil za muže, „který si přeje, aby se státy staly obrovskými uprchlickými tábory, protože má rád otroky“. Europoslanec Nigel Farage, nejhlasitější stoupenec brexitu, označil Sorose za „největší nebezpečí pro západní svět“, protože Soros finančně podporuje odpůrce brexitu. V podobném duchu se o Sorosovi vyjadřuje i maďarský premiér Viktor Orbán.

13.11.2019

Navrhujeme veřejnou kontrolu nad financováním neziskovek!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž informujeme, že hnutí SPD navrhuje veřejnou kontrolu nad financováním neziskovek, které dostávají peníze ze zahraničí, a že hnutí SPD jako jediné z parlamentních subjektů hlasovalo a bude hlasovat proti zprávám o hospodaření a činnosti České televize. Novela zákona o policii předložená Hamáčkových ministerstvem vnitra připomíná model fungování totalitní StB a vytváří nástroje perzekuce politické opozice. Zvýšení rodičovské je správné, ale nedostačující – není spravedlivé pro pracující rodiče a pro maminky samoživitelky. Hnutí SPD podpoří domácí pálení malého množství alkoholu, neboť je to věc, která má u nás tradici, a protože jsme proti kriminalizaci slušných občanů. Náš návrh hmotné a trestní odpovědnosti politiků jde v parlamentu do třetího čtení.    

1. Hnutí SPD navrhuje veřejnou kontrolu nad financováním neziskovek, které dostávají peníze ze zahraničí.

Státní správu a politiku České republiky významně ovlivňují neziskové organizace financované ze zahraničí, velmi často zapojené do sítě finančního spekulanta Sorose. Poslanci SPD minulý týden navrhli, aby neziskové organizace směly dostávat peníze ze zahraničí výhradně bezhotovostně. Částky převyšující 5.000 eur (zhruba 127.500 korun) by musely vést na zvláštním účtu, který umožňuje veřejnou kontrolu (toto opatření se netýká členských příspěvků). Byl by tak zřejmý dárce peněz. Cílem tohoto návrhu je, aby všechny příjmy nad tuto částku musely být vedeny na transparentních účtech. Neziskové organizace nyní mohou dostávat peníze ze zahraničí, aniž je jasné, kdo je poskytl, přitom jejich činnost se často dotýká společenských a občanských zájmů, které sleduje Česká republika. Je  tedy legitimní, aby veřejnost znala původ prostředků, které organizace získávají od zahraničních dárců. Úprava primárně nesměřuje na zájmové organizace, které jsou založeny výhradně na členském principu a které jsou v českém neziskovém sektoru nejpočetnější (např. Českomoravská myslivecká jednota, Sokol, zájmoví sběratelé a další), z nichž některé mohou mít také zahraniční členy. Hnutí SPD podporuje neziskové organizace, které pomáhají našim potřebným lidem, ale dlouhodobě vyzýváme k ukončení dotování takzvaných „politických neziskovek" z veřejných peněz, a zejména těch, které jsou napojeny na finančníka a neomarxistického globalistu George Sorose. 

2. Česká televize vede politickou válku s hnutím SPD.

Hnutí SPD jako jediné z parlamentních politických subjektů hlasovalo a bude hlasovat proti zprávám o hospodaření a činnosti České televize. Nepovolíme v našem úsilí, ani kdyby nám její politologové dávali v průzkumech 0%. Naše stanovisko je jasné: Česká televize špatně hospodaří a zneužívá svůj statut k politické manipulaci v zájmu globalistů Evropské unie. Je propojena se zájmy politických neziskovek řízených globalistou Sorosem. Hnutí SPD požaduje změnu České televize na příspěvkovou organizaci státu s jasnou státní kontrolní kompetencí v oblasti hospodaření. Prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků, které jsou faktickou formou daně bez ohledu na to, jestli se občan na programy České televize dívá nebo ne.

3. Novela Hamáčkova ministerstva vnitra připomíná model fungování totalitní StB.

Návrh ministra Hamáčka může vést k zneužití tajných služeb k potlačení politické opozice. 

Vláda minulý týden přijala usnesení, kterým schvaluje nebezpečnou novelu zákona o policii předloženou ministrem vnitra Hamáčkem (ČSSD). Tato novela (mimo jiné) zavádí nové pravomoci pro zpravodajské služby, kdy jim umožňuje využití informací, které získaly, jako procesního prostředku pro případné trestní řízení. SPD s touto novelou zásadně nesouhlasí. Jednalo by se o snadno zneužitelný instrument, který by nebyl prováděn pod kontrolou státního zástupce. Sloučení vyšetřovací a zpravodajské funkce pod hlavičku tajných služeb připomíná model fungování totalitní StB. SPD nevidí jediný důvod zavedený model spolupráce mezi zpravodajskými službami měnit zejména s ohledem na skutečnost, že zpravodajským službám zadává v současné době úkoly vláda a prezident republiky. Pokud by však tyto pravomoci přešly také pod ministra vnitra, hrozila by tím možnost podezření z úkolování tajných služeb proti politickým oponentům, a tedy především proti hnutí SPD. Poslanci SPD tuto novelu při projednávání ve Sněmovně razantně odmítnou, protože by se jednalo o nejzásadnější změnu postavení tajných služeb od roku 1989.

4. Zvýšení rodičovské není spravedlivé pro pracující rodiče a pro maminky samoživitelky.

Minulý týden ve Sněmovně prošlo i díky hlasům poslanců SPD zvýšení tzv. rodičovské z 220 na 300 tisíc korun od 1. ledna 2020, tedy o 80 tisíc korun. Protože však poslanci za vládní ANO, ČSSD s podporou KSČM zamítli hlasováním návrh SPD, tak na zvýšenou částku nebude mít nárok 70 tisíc pracujících rodičů s dětmi do 4 let. Tedy například velmi mnoho maminek samoživitelek. To je pro SPD nepřijatelné! 

5. Hnutí SPD podpoří domácí pálení malého množství alkoholu.

Hnutí SPD nesouhlasí s postojem ministerstva financí vlády České republiky, které odmítá možnost legalizovat domácí pálení malého množství alkoholu. Rada EU (konkrétně rada ministrů financí ECOFIN) v pátek 8. listopadu neschválila osvobození domácího pálení alkoholu od spotřební daně, ač se na něm shodla velká většina zemí. Proti se opět postavila Česká republika prostřednictvím ministryně financí Schillerové (za ANO), jejíž hlas spolu s bulharským návrh zablokoval. Domácí pálení má tradici v naší zemi a v řadě míst Moravy se dnes jedná o fakticky zbytečné riziko kriminalizace slušných lidí.

6. Náš návrh hmotné a trestní odpovědnosti politiků jde v parlamentu do třetího čtení.

Do třetího čtení ve Sněmovně jde náš návrh zákona zvyšující odpovědnost odpovědných za hmotnou nebo finanční škodu způsobenou státu. Hnutí SPD dlouhodobě programově prosazuje, aby lidé, kteří způsobí škodu hrazenou z prostředků daňových poplatníků, za to nesli odpovědnost. Musí skončit praxe beztrestnosti politiků a úředníků za jejich lajdáctví a neodpovědnost. Česká republika je díky chybějící právní ochraně veřejného zájmu doslova protunelována díky lumpárnám na účet všech občanů. Svobodu musí přestat zneužívat lajdáci nebo zloději. Svoboda musí vést ke spravedlnosti pro všechny a nikoliv jen pro mocné a bezohledné.

12.11.2019

Připomenutím minulosti neustále bojujeme za demokracii a národní suverenitu!

O minulém víkendu jsme si připomněli 30. výročí pádu Berlínské zdi a s úctou vzpomněli na všechny ty, kteří se stali obětmi komunistického režimu, který do roku 1989 určoval politiku jak u nás, tak i v dalších zemích střední a východní Evropy.

Hnutí SPD vyjadřuje upřímnou úctu všem obětem komunistického režimu, který tvrdě udržoval svou vládnoucí sílu ve státech střední a východní Evropy, včetně naší republiky. Tento režim tvrdě potlačoval demokracii jako takovou a v žádném případě nezaručoval občanům žijícím v těchto zemích jejich osobní svobodu a samotným jednotlivým státům bránil v jejich národní suverenitě, neboť vše bylo podřízené totalitnímu režimu řízenému ze Sovětského svazu. U nás měla po tuto dobu vše pod kontrolou Komunistická strana Československa a jejím nástrojem k udržení státní moci byla také Státní bezpečnost (StB). Ať nám tyto vzpomínkové dny slouží k tomu, abychom si uvědomili, že svoboda národa je to, co musíme našim dalším generacím zachovat. Novou formu totality spatřujeme v Evropské unii, která nám určuje, co je v zájmu především Evropské unie a to opět i na úkor naší demokracie a národní suverenity.

V sobotu 9. listopadu uplynulo již 30 let od pádu Berlínské zdi, který přispěl k ukončení totalitních komunistických vlád v zemích střední a východní Evropy, včetně Československé socialistické republiky. V Berlíně tato zeď tvořila hranici mezi Německou demokratickou republikou (NDR) a Spolkovou republikou Německo (SRN). Zeď patřila mezi nejvýznamnější symboly studené války, neboť nerozdělovala jenom Berlín, ale i Německo a Evropu. Její zbudování upevnilo nepropustnost hranic mezi státy východního bloku a okolními státy a stala se nedílnou součástí tzv. železné opony. V Berlíně tato zeď, která byla vybudována v roce 1961 a byla dlouhá kolem 160 kilometrů, tvořila hranici mezi Německou demokratickou republikou (NDR) a Spolkovou republikou Německo (SRN). Během prvního víkendu po jejím zboření v roce 1989 prošly do SRN přes dva miliony lidí. Tím byl dán impuls ke svržení totalitního komunistického režimu v ostatních zemích, který byl zdárně dokončen i v naší republice.

Symbolicky se tak v den 30. výročí od pádu Berlínské zdi sjeli na místo, kde zeď stála, prezidenti zemí V4 k uctění této památky, kterou zaštítil současný německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Za Českou republiku se oficiálních oslav zúčastnil prezident Miloš Zeman, který se spolu s hlavami států ostatních zemí Visegrádu (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) zúčastnil přijetí německým prezidentem na zámku Bellevue. Následně se i spolu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou zúčastnil hlavního vzpomínkového aktu u památníku této zdi v ulici Bernauer Strasse. Při této příležitosti zazněly krátké projevy dětí z visegrádských zemí.

Hnutí SPD v souvislosti s tímto výročím pádu Berlínské zdi apeluje na všechny občany, aby si uvědomovali, že svoboda občanů a národní suverenita je priorita, kterou je potřeba neustále prosazovat. Pád Berlínské zdi přispěl ke konci komunistické totality, neboť každá vynucovaná totalita je velmi nebezpečná. Velké naděje a očekávání občanů spojené se svobodou a demokracií se však nenaplnily. Jako současnou novou totalitu vnímá naše hnutí SPD Evropskou unii, která našim občanům prostřednictvím svých úředníků diktuje, co máme a nemáme dělat a opět nám tak bere národní suverenitu. V časech komunistické totality jsme nebyli a naneštěstí ani dnes nejsme suverénním státem, což by si naše republika zajisté zasloužila.

11.11.2019

Snažíme se prosadit zákon o přímé hmotné odpovědnosti!

Ve čtvrtek prošel v Poslanecké sněmovně druhým čtením náš návrh zákona o majetku České republiky, což je zákon o hmotné odpovědnosti všech, kteří hospodaří s veřejnými penězi a majetkem.

O návrhu se před druhým čtením nějaký čas debatovalo a delší dobu trvalo, než se nad tímto návrhem hnutí SPD našel s ostatními politickými stranami společný konsensus, který je sice měkčí než námi předložená varianta, ale i tak bude posílena přímá odpovědnost všech, kteří hospodaří s veřejným majetkem.

Tento návrh zákona je jedním ze základních pilířů našeho hnutí a plníme tím dlouhodobý politický program SPD, který jsme slíbili občanům. Třetí a finálové projednávání zákona o majetku České republiky bude možné dle jednacího řádu Poslanecké sněmovny od 23. listopadu 2019 a já pevně věřím, že bude schválen a následně postoupen k projednávání do Senátu.

8.11.2019

NKÚ poukázal na neshodu výkazů financí na ministerstvu zemědělství!

Kontrolní závěr NKÚ – Opatření realizovaná v resortech zemědělství a životního prostředí z důvodu zmírnění dopadu sucha a nedostatku vody poukazuje na chyby ve výkaznictví na ministerstvu zemědělství (ČSSD) ve výši tří miliard korun.

Hnutí SPD přijalo závěry zpracované Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ), jejichž cílem bylo prověřit v resortech zemědělství (MZe) a životního prostředí (MŽP) realizaci opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody a prověřit poskytování peněžních prostředků ve vazbě na stanovené cíle jejich plnění. Problematika sucha a nedostatku vody je pro naši republiku zcela zásadní a vláda by jí měla věnovat prioritní pozornost, spočívající v zavádění účinných opatření s cílem dosažení požadovaného stavu. I když disponují obě ministerstva značnými finančními prostředky, které mají k dispozici na řešení této problematiky, vynakládají stále vyšší částky na náhrady škod způsobených suchem, na místo investic do projektů, které sníží dopady sucha a nedostatku vody. To, jak k tomuto problému přistupuje MZe řízené ministrem za ČSSD Tomanem, je zcela v rozporu s chováním řádného hospodáře a zjištěné rozdíly ve výkaznictví celkové vynaložené částky na boj se suchem ve výši přesahující 3 miliardy korun je pro nás neakceptovatelné.  

Tvrzení, které je uvedeno v nadpisu článku, se objevilo v závěrečné zprávě vedené pod číslem 18/27 Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která byla zveřejněna začátkem tohoto týdne. Kontrolovaným obdobím byly roky 2013 až 2018 a kontrola byla prováděna u kompetentních osob v období od listopadu 2018 do června 2019, a to v souvislosti realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v resortech zemědělství a životního prostředí. Kolegium NKÚ tuto zprávu schválilo usnesením vedeným pod číslem 10/XIV/2019, ze dne 30. září 2019. Zpráva uvádí, že kontrolou bylo zjištěno, že pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody neexistuje žádná právní úprava.

Celá tato problematika byla strategicky řízena zejména na základě dvou vládou schválených materiálů a realizována MZe a MŽP v oblasti boje se suchem. Ačkoli většina úkolů byla splněna, na řadu z nich nenavázala realizace skutečných opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Za období let 2016–2018 vykázaly MZe a MŽP dotační programy týkající se řešení problematiky sucha v celkové částce téměř 28 mld. Kč. Většina programů ale neobsahovala konkrétní a měřitelné cíle v oblasti zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, takže přínosy těchto programů a plnění cílů v této oblasti nelze vyhodnotit. Nové programy, jejichž hlavním cílem má být dle „Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky“ řešení negativních následků sucha a nedostatku vody, MZe nezahájilo a MŽP v jejich rámci vyplatilo jen zanedbatelné částky.

Pro zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody je zapotřebí prosadit efektivní a dlouhodobě udržitelné řešení, dosáhnout odstranění rozporů a úzce resortních hledisek. Současné aktivity v této oblasti jsou ze strany státu nedostačující, o čemž svědčí i to, že rostou celkové škody způsobené suchem v zemědělství a lesním hospodářství. Za rok 2015 byly tyto škody vyčísleny na 3 mld. Kč, za rok 2017 to bylo 7,7 mld. Kč a za loňský rok byly odhadované škody způsobené následkem sucha vyčísleny na 24 mld. Kč. 

Hnutí SPD vnímá NKÚ jako solidního a důvěryhodného partnera a poskytovatele nezávislé a objektivní zpětné vazby v souvislosti s fungováním našeho státu, kdy na základě svých pravomocí poskytuje validní informace o hospodaření státu s veřejnými prostředky a majetkem. Tyto informace jsou důležité pro parlament a vládu jako orgány odpovědné za správnou kontrolu a hospodaření s veřejnými prostředky a zároveň by měly být přístupné pro širokou veřejnost z důvodu fungování vnější kontroly jako takové všemi občany.

7.11.2019

Snažíme se prosadit zákon o celostátním referendu!

V úterý prošel v Poslanecké sněmovně druhým čtením návrh zákona o celostátním referendu, který je vlajkovou lodí hnutí SPD k postupnému nastolení opravdové demokracie.

Naneštěstí prošel pouze vykastrovaný návrh zákona o celostátním referendu a to proto, že si hnutí ANO, ČSSD, Piráti a KSČM svými návrhy na demokracii pouze hrají a odmítají demokratický návrh SPD, který umožňuje hlasovat o všech důležitých otázkách. Po několika jednáních se nakonec rozhodlo, že výchozím návrhem zákona pro druhé čtení, bude návrh z dílny ČSSD, do kterého se na návrh sněmovního Ústavně právního výboru vložil tzv. kompromisní komplexní pozměňující návrh.

Podle tohoto návrhu nelze v referendu hlasovat o základních právech a svobodách, změně ústavního pořádku, státním rozpočtu a daních, porušení závazků, které pro ČR vyplývají z mezinárodního práva, členství ČR v mezinárodní organizaci nebo instituci, ustavování osob do funkcí nebo jejich odvolání, individuálních právech a povinnostech nebo vyslovení souhlasu s vypovězením nebo ratifikací mezinárodní smlouvy. Referendem by také nebylo možné schvalovat právní předpisy. Návrh referenda by muselo podepsat minimálně 450 tisíc občanů ČR a doba pro sběr podpisů by činila jeden rok. Rozhodnutí v referendu by bylo přijaté a závazné, hlasovala-li pro návrh nadpoloviční většina hlasujících a tato většina současně představuje alespoň 25% voličů.

Toto všechno jsou podmínky, které jsou z našeho pohledu pro vyhlášení referenda reálně nesplnitelné a jsou navrhované přesně tak, aby bylo vyhlášení referenda pro občany co nejvíce ztíženo a nebylo možné žádné referendum nikdy vyhlásit, což znamená, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

Jaký je návrh hnutí SPD, který odmítají ostatní politické strany? Chceme, aby se v obecném referendu mohlo hlasovat v podstatě o všem kromě omezení práv vyplývajících z Listiny základních práv a svobod nebo změny rozsudku soudu. A navrhujeme, aby pro vyvolání referenda stačilo 100-250 tisíc podpisů s tím, že neomezujeme občany žádným povinným kvórem účasti na hlasování. Toto všechno je obsaženo v našem pozměňovacím návrhu, který je vložen do sněmovního systému, a budeme se ho snažit ve třetím čtení prosadit.

Pro pořádek ještě uvedu, že ostatní politické strany jako je ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN a Trikolóra na rovinu řekly, že žádný zákon o celostátním referendu nechtějí a odmítají i přímou volbu prezidenta republiky.

Další velkou překážkou pro schválení zákona o celostátním referendu je přístup Senátu, jehož zástupci na všech schůzkách již dopředu dávali najevo, že je v horní komoře Parlamentu k tomuto zákonu velký odpor. Vzhledem k tomu, že se jedná o ústavní změnu zákona je potřeba pro jeho schválení třípětinová většina všech poslanců a třípětinová většina všech přítomných senátorů. Tato podmínka s negativním postojem většiny senátorů nám napovídá, že s prosazením zákona o celostátním referendu bude obrovský problém. My se ale nevzdáme a i nadále budeme bojovat o to, abychom demokratický a funkční zákon o celostátním referendu prosadili.

6.11.2019

Česko prý odmítnutím uprchlických kvót porušilo právo EU!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž informujeme, že hnutí SPD předložilo pozměňovací návrh, aby rodičovský příspěvek byl nejen zvýšen o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun, ale navíc, aby na zvýšení měli nárok rodiče všech dětí do 4 let věku (vláda totiž chce diskriminovat rodiče, kteří museli jít do práce). Podporujeme navýšení platů učitelů, zrušení inkluze a návrat k tomu, aby se děti ve školách učily znalosti potřebné k životu, nikoli aby byly indoktrinované neomarxismem. Vláda špatně hospodaří, a tak radikálně zvyšuje daně a odírá občany. Prohlášení generální advokátky Soudního dvora EU, že ČR má povinnost přijímat imigranty na základě kvót, dokazuje, že EU podporuje masovou imigraci. Podle SPD by měla být naopak podána žaloba na státy, které nehájí vnější hranice EU.

1. Vládou jsou trestáni rodiče, kteří si našli práci.

Hnutí SPD předložilo pozměňovací návrh, aby rodičovský příspěvek byl nejen zvýšen o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun, ale navíc, aby na zvýšení měli nárok rodiče všech dětí do 4 let věku. Hnutí SPD odmítá diskriminaci rodičů, kteří museli jít do práce, aby uživili svoje dítě a sebe sama. Těmto rodičům odmítá vláda ANO, ČSSD a KSČM zvýšit rodičovský příspěvek. Za zapojení do práce vládní strany trestají, a na druhé straně ministryně práce Maláčová z ČSSD nedělá nic proti zneužívání dávek lidmi, kteří odmítají práci.

2. Potřebujeme kvalitní práci učitelů a zásadní změny ve školství.

Hnutí SPD programově podporuje navýšení prostředků ve školství, včetně zásadní zvýšení prestiže práce učitele. Hodnocení kvalitních učitelů by mělo dosahovat 130% průměrné mzdy a podíl rozpočtu školství by měl vzrůst na 6% HDP. Potřebujeme kvalitní školství, neboť vzdělaná a odborně připravená mládež bude v budoucnu jediné bohatství této země. K dosažení tohoto cíle ale potřebujeme odbourat nesmyslné reformy, které ničí české školství. Především se musí vrátit do škol jasné standardy znalostí žáků, které byly rozvráceny takzvanou kurikulární reformou. Je nezbytné ukončit šílenství inkluze, kterou zavedla ministryně Valachová. Jen letos jsou náklady inkluze 6 miliard korun. V souvislosti se stávkou vyhlášenou na 6. listopadu odbory, kterou podporuje paní Valachová, se nabízí otázka, co odbory vedené panem Dobšíkem dělaly, když v zájmu budování Nového světového řádu ničila ČSSD ve spolupráci se Sorosovými neziskovkami české školství. Mlčely. Dnes falešně burcují v zájmu paní Valachové do stávky. Hnutí SPD vyzývá pracovníky ve školství k zakládání nezávislých odborů, které budou hájit jejich zájmy, a nikoliv zájmy politiků. Hnutí SPD bude trvat na prosazení zásadních změn zvyšujících kvalitu českého školství a na související zvýšení platu učitelů.

3. Peníze docházejí, tak vláda zvyšuje daně.

Vláda opakovaně předkládá ve Sněmovně tzv. daňový balíček v celkové výši 16,2 miliardy korun, kterým navrhuje zvýšit daně od 1. ledna 2020. Hnutí SPD s tímto návrhem zásadně nesouhlasí, protože na druhou stranu zároveň při pohledu na vládou připravený rozpočet na příští rok vláda navrhuje vyplácet nadále miliardové sumy nepřizpůsobivým, politickým neziskovým organizacím – to znamená těm, kteří propagují multikulturalismus, migraci, gender a další zvyšování pravomocí Bruselu. Hnutí SPD naopak podporuje ty organizace, které se starají o staré a potřebné. Takže na jednu stranu vláda sdírá pracující a slušné lidi, protože složená daňová kvóta v ČR patří vůbec k nejvyšším, a na druhou stranu nesmyslně rozhazuje. Státní rozpočet byl po prvních deseti měsících letošního roku ve schodku 19,57 miliardy korun. Jde o výrazné zhoršení oproti loňskému říjnu, kdy byl státní rozpočet v přebytku 5,67 miliardy korun. Jde o nejhorší říjnový výsledek od roku 2015. Bilance se tak meziročně zhoršila o 25,24 miliardy. To není dobré hospodaření a pro hnutí SPD je to zcela nepřijatelné.

4. Česko prý odmítnutím uprchlických kvót porušilo právo EU.

Česko, Polsko a Maďarsko prý nesplnily povinnosti z právních předpisů EU, když se odmítly zapojit do systému přerozdělování uprchlíků. Uvedla to generální advokátka Soudního dvora EU Eleanor Sharpstonová. Andrej Babiš se nepravdivě chlubí, jak zastavil migraci. Opak je však pravdou. Je to samozřejmě diktát EU. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že Soudní dvůr EU je politickým nástrojem elitářů z EU a vláda ČR by měla podat žalobu na každodenní porušování práva hraničními zeměmi a za podporu pašeráků. Maďarsko alespoň postavilo plot, ale jsou tu státy, které nedostatečně hlídají své hranice, a právě tyto státy porušily právo EU. Jich se však žaloba paradoxně netýká a navíc Řecko začalo o víkendu přesouvat ilegální imigranty ze svých ostrovů do hotelů na své pevnině. Rozhodnutí generální advokátky Soudního dvora EU zásadně potvrzuje, že imigrace je podporována Evropskou unií a slabá politika premiéra Babiše jen oddaluje podvolení České republiky. Řešení je pouze jediné. Vlastenecké strany Evropy musí prosadit nahrazení Evropské unie novou formou spolupráce národních států Evropy. Pouze hnutí SPD dokáže říct jasné ne migraci, neboť nejsme propojeni zájmy s elitami Evropské unie.

5.11.2019

Odmítáme nesmyslnou a velice nebezpečnou genderovou ideologii!

V poslední době jsme čím dál tím více zahlcováni informacemi, které prezentují média, a sice že je nutné stále více věnovat pozornost genderové vyváženosti a smazávat tak všechny rozdíly mezi muži a ženami. Tento cílený tlak na změnu názorů občanů iniciován Evropskou unií odsuzujeme, neboť se domníváme, že naši občané používají zdravý selský rozum a mají v těchto otázkách jasno.

Hnutí SPD odmítá stále sílící kampaň genderové ideologie, která je cílena na ovlivňování názorů našich občanů a vytváření si „toho správného pohledu“ na problematiku genderu. Objektem kampaně jsou hlavně děti, a to již od prvního roku života (viz příručka určená pro děti v mikrojeslích), dětí ve školkách (vyřazování genderově nevhodných pohádek), na základních, středních a později i vysokých školách, kde jsou žáci a studenti zařazováni do různých projektů a výzkumů k propagaci genderu. Tyto aktivity jsou v rámci zemí Evropské unie štědře financovány z unijních fondů a dobře na nich vydělávají neziskové organizace. Jejich výstupem jsou různé brožury, publikace a další materiály obsahující návody, postupy a doporučení, jak na daný problém nahlížet a dále ho šířit (např. přes sociální sítě). Vrcholní představitelé Evropské unie takovéto projekty plně podporují, protože jsou si moc dobře vědomi, že mladá generace je lehce ovlivnitelná. Z Evropské unie zaznívá silná propagace tohoto tématu a dalších, jako příklad uvedu změnu klimatu, neboť to EU odsouvá od řešení závažných témat, jakým je nelegální imigrace a možná hrozba teroristických útoků z řad příznivců radikálního islámu.

Propagace genderové ideologie má ve svém důsledku i mnoho negativních dopadů na život obyčejných lidí žijících v zemích Evropské unie, neboť se najde řada z nich, kteří problematiku genderu dokáží využít ve svůj prospěch a následky jsou někdy hrozivé. Jako příklad uvedu situaci z Velké Británie, kdy na základě svobodné volby pohlaví uváděné zadrženými pachateli násilných činů místně příslušným policistům došlo ze strany těchto pachatelů k dalším zbytečným násilným činům. Pachatel – muž, který se prohlásil za ženu, nastoupil výkon trestu v ženské věznici a tam se dopustil dalších sexuálně motivovaných násilných činů na vězenkyních.

Na veřejnost se dostala koncem minulého roku informace, kdy vězeň 52 letý Karen White, který si odpykával několikaletý trest za znásilnění a sexuální napadení, byl na základě tvrzení, že se cítí být ženou, přemístěn do ženské věznice v New Hall ve Wakefieldu. Právě ve wakefieldské věznici ale nastal problém. Muž nikdy neprošel změnou pohlaví a v obklopení žen se v něm začaly projevovat přirozené pudy. Průchod jim dal dost nevybíravým způsobem, a to tak, že vězenkyně začal sexuálně napadat. Dalším šetřením vyšly najevo ještě dva skutky znásilnění, kterých se White dopustil (dle serveru bbc.com).

Zpráva uveřejněná v říjnu tohoto roku v The Sunday Times (nedělní noviny distribuované ve Velké Británii a Irské republice) obsahovala tvrzení, že policisté v rámci vyšetřování uvádějí u podezřelých a následně usvědčených násilníků jejich pohlaví jako ženské, pokud se tito pachatelé již nechtějí ztotožnit se svým mužským pohlavím při narození. Šest policejních sborů, např. v metropolitním hrabství South Yorkshire nebo v regionu Thames Valley, uveřejnilo, že umožňují mužům, kteří jsou obviněni ze znásilnění nebo za něj byli již odsouzeni, aby byli v policejních složkách vedeni jako ženy, pokud se cítí být nespokojeni se svým původním pohlavím. Dalších pět policejních sborů v Durhamu, Kentu, Norfolku a Suffolku, stejně jako britská železniční policie, neodpovědělo na otázku přímo, ale jejich zástupci potvrdili, že zaznamenávají pohlaví v souladu s přáním dané osoby (dle serveru thetimes.co.uk).

Hnutí SPD nabádá občany, aby nepropadali propagaci genderové ideologie. Uvedený příklad, kdy britským úřadům stačilo, že se odsouzený choval jako žena, aby pak kriminálníka s tzv. poruchou sexuální identity bez váhání poslaly do ženského vězení, budiž bráno jako varování pro naši obezřetnost.

4.11.2019

Je načase, aby se Velká Británie sjednotila a dokončila brexit!

Nekonečný příběh brexitu bude pokračovat po britských předčasných prosincových volbách. Britové se snad konečně dočkají toho, že se stále odkládaný brexit dotáhne do zdárného konce.

Přispět by k tomu mohly výsledky předčasných voleb, které proběhnou 12. prosince tohoto roku, a potvrdí se očekávané výsledky průzkumů, které favorizují za vítěze konzervativce v čele se svým lídrem a současným premiérem Borisem Johnsonem.

Hnutí SPD po celou dobu podporovalo britskou premiérku Theresu Mayovou a po jejím odstoupení současného premiéra Borise Johnsona v úsilí naplnit odkaz vůle Britů, kterou vyjádřili v referendu o členství Spojeného království v Evropské unii.  Referendum proběhlo ve Spojeném království a Gibraltaru dne 23. června 2016 a voliči v něm hlasovali nadpoloviční většinou 17,411 miliónu hlasů pro takzvaný brexit, tedy opuštění unie. Byli to hlavně opoziční poslanci Labouristické strany v čele se svým lídrem Jeremym Corbynem, kteří nerespektovali vůli Britů a za každou cenu se snažili odchod Británie z Evropské unie oddálit. To se jim naneštěstí třikrát podařilo. Tato opoziční probruselská strana vedená Jeremy Corbynem dokonce prosazovala vypsání nového referenda v této věci. Naposledy se jí podařilo rozbít snahu premiéra Borise Johnsona odejít z EU ke dni 31. října tohoto roku. V našem hnutí SPD pevně věříme, že Britové odchodu z Evropské unie dosáhnou, a to nejpozději k 31. lednu roku 2020.

Připomeňme si, jaká je současná situace ve Spojeném království. Vše je jako na začátku, před vypsáním referenda v roce 2016. Ve věci odchodu Britů z EU rozhodnou znovu voliči, ale v rámci předčasných voleb, které se uskuteční 12. prosince tohoto roku. Do dolní komory je voleno 650 poslanců, kde Anglii zastupuje 533 poslanců, Wales 40 poslanců, Severní Irsko 18 poslanců a Skotsko 59 poslanců. Parlamentní volby se konaly ve Spojeném království naposledy v červnu 2017 a byly též předčasné. Nynější volby proběhnou v nestandardním termínu v prosinci, což bude v Británii poprvé za téměř sto let.

Nyní už strany rozběhly předvolební kampaň, vedenou s cílem získat co nejvíce voličů. Lídr konzervativců Boris Johnson začal v rámci předvolební kampaně s návštěvami škol, nemocnic a policejních stanic v různých částech Británie. Jeho volební strategie vychází z hlavních pilířů kampaně vládních konzervativců, kterými jsou kromě dokončení brexitu investice do zdravotnictví, školství a boj proti zločinu. Labouristický lídr Corbyn zahájil svoji předvolební kampaň projevem v kulturním centru v londýnské čtvrti Battersea, při kterém prohlásil, že Johnson selhal, když nesplnil slib o říjnovém odchodu z EU, a že za toto selhání může jen a pouze předseda vlády (už ale neuvedl, že největší obstrukce mu vytvářeli právě příznivci jeho strany, kteří se nehodlali smířit s tím, že by Britové opustili Evropskou unii). Corbyn též hovořil o tom, že v případě, kdyby se stal novým britským premiérem, prosadil by nové vypsání referenda o setrvání Spojeného království v Evropské unii. Takže si počkejme, jak to všechno dopadne. Nejnovější průzkumy preferencí uvádějí náskok více jak patnácti procentních bodů konzervativců před labouristy.

Hnutí SPD přeje vítězství ve sněmovních volbách konzervativcům v čele s Borisem Johnsonem. Věříme, že v roli nového budoucího premiéra Boris Johnson naplní to, co tvrdí v rámci volební kampaně: „Že je načase, aby se země sjednotila a dokončila brexit.“ Dále doufáme, že Spojené království uzavře s naší republikou takové vzájemné dohody o volném pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu, které budou výhodné pro obě země.

1.11.2019

Liga Mattea Salviniho vítězí v italských regionálních volbách!

Rostou počty obyvatel v regionech Evropské unie podporující protiimigrační vlastenecké politické strany!

Obyvatelé zemí Evropské unie se právem obávají o svou bezpečnost, kterou mohou narušit především islámští imigranti, jenž se snaží všemi dostupnými způsoby dostat do evropských zemí. Protože tito obyvatelé vidí, že lídři EU tento problém moc neřeší, vkládají svou naději do stran a hnutí bojujících proti nelegální imigraci.

Hnutí SPD se dlouhodobě ohrazuje proti proimigrační politice Evropské unie, kterou prezentují především zástupci Francie v čele s prezidentem Emmanuelem Macronem a Německa v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou. Bohužel tuto imigrační politiku EU zastává i naše vláda a v ní především proimigrační a probruselská ČSSD. Naše hnutí SPD bude nadále všemi dostupnými prostředky bojovat proti vstupu islámských imigrantů do naší republiky a děkuje svým voličům a příznivcům za podporu.

Vrcholní představitelé EU se spoléhají, že nelegální imigrace bude v budoucnu klesat, až se dostane na takovou míru, která bude pro země EU přijatelná. To je ale naivní představa a už i samotní občané zemí Evropské unie si uvědomují tuto hrozbu, kterou ještě více posílil turecký prezident Erdogan svým nedávným prohlášením, že může otevřít hranice imigrantům, aby se dostali do Evropy. Spoléhat se pouze na to, že za tuto službu ostrahy hranic platí Evropská unie Turecku značné finance, a proto Turci tyto hranice neotevřou, je nezodpovědné. I z tohoto důvodu rostou v zemích Evropské unie preference vlasteneckým stranám a hnutím, které se snaží bojovat proti nelegální imigraci. Jako příklad uvedu nedávné Regionální volby v italské Umbrii a zemské volby ve východoněmeckém Durynsku.

Nedělní regionální volby v Umbrii ve střední Itálii s přehledem vyhrála koalice středopravicových stran v čele s protiimigrační a vlasteneckou Ligou Mattea Salviniho, která tak ukázala, že má stále největší podporu Italů i přesto, že je nyní opoziční stranou. I když voliči v Umbrii tvoří jen asi 1,5 procenta celkového voličstva v Itálii, ukazují jejich preference stále rostoucí oblibu Ligy, která se stala nejsilnější jednotlivou stranou s 37 procenty hlasů. Druhá (daleko za ní) skončila v tradičně k levici inklinujícím regionu Demokratická strana s 22 procenty hlasů a Hnutí pěti hvězd získalo pouhých sedm procent hlasů. Novou guvernérkou Umbrie se stane společná kandidátka pravicové koalice Donatella Teseiová z Ligy, podpořená konzervativními Bratry Itálie a hnutím Forza Italia bývalého premiéra Silvia Berlusconiho, kteří společně získali v regionálním hlasování 57,5 ​​procenta. Jak je vidět, Italové stále důvěřují Matteu Salvinimu a dávají mu to čím dál více najevo. V reakci na výsledky regionálních voleb v Umbrii Salvini uvedl, že výsledky těchto regionálních voleb lze vztáhnout na celou zemi a kritizoval současnou italskou vládu pod vedením Giuseppa Conteho, že nereprezentuje italské občany. Pravicový tábor pod vedením Mattea Salviniho letos rovněž zvítězil v místních volbách v regionech Basilicata, Abruzzo, Piemont a na Sardinii. V současné době si opoziční Liga v celostátních průzkumech udržuje více než třiceti procentní voličskou podporu.

Ten samý den, kdy proběhly regionální volby v Umbrii, se konaly zemské volby ve východoněmeckém Durynsku, v rámci kterých skončila druhá výrazně posílená protiimigrační a vlastenecká Alternativa pro Německo (AfD) se ziskem 23,4 procenta. Je to více než dvojnásobek toho, co získala AfD před pěti lety (10,6 procent). Letošní zemské volby v Durynsku poprvé vyhrála strana Levice se ziskem 31 procent hlasů a až třetí skončili křesťanští demokraté (CDU) kancléřky Angely Merkelové, kteří si s 21,8 procenta značně pohoršili.

Hnutí SPD blahopřeje svým partnerským vlasteneckým stranám, se kterými prosazuje společné zájmy v rámci Evropského parlamentu ve frakci Identita a demokracie k regionálním volebním výsledkům a věří, že budou volební výsledky protiimigračních vlasteneckých politických stran v celé Evropě narůstat.

31.10.2019

Odmítáme nevkusnou propagaci homosexuality včetně genderové ideologie!

Základ našeho státu spatřujeme ve funkční, tradiční a přirozené rodině, kterou tvoří muž a žena společně vychovávající děti.

V poslední době však spatřujeme přehnanou, někdy až nevkusnou propagaci ideologie genderismu, která je vedena s cílem promyšleného pomalého ničení tradiční a přirozené rodiny, skládající se z muže, ženy a dětí.   

Hnutí SPD má v této otázce zcela jasno. Podporujeme tradiční přirozenou rodinu, kterou považujeme za základní buňku naší společnosti a kterou vnímáme jako rovnocenný partnerský vztah muže a ženy, kteří spolu vychovávají děti. V rámci našeho programu prosazujeme pro tyto rodiny vytvoření takových podmínek, aby se v naší vlasti cítily dobře a měly i dostatek času a financí na výchovu svých dětí. Rozvíjejme u nich úctu k národním tradicím a k lásce ke své vlasti. Tento odkaz se přenáší už mnoho generací, tak, jak nás vychovávali naši rodiče, tak my budeme vychovávat naše děti. Muž a žena jsou v základním rodinném svazku rovnocennými partnery a společně tvoří harmonický svazek, který zajišťuje společnou výchovu dětí.  V poslední době spatřujeme až nezdravou propagaci různých komunit, které potlačují význam a úlohu tradiční rodiny.

Jako příklad uvedu tři vybrané projekty financované z Evropské unie, kde nemalé finanční částky končí v různých neziskových organizacích a cílí také na ovlivňování názorů mladší generace. V současné době jsou propagovány na sociálních sítích a zaměřeny jsou na studenty středních a vysokých škol.

První příklad uvedu festival Prague Pride, který je orientován k propagaci homosexuální tematiky s cílem přiblížení života leseb, gayů, bisexuálů a transexuálů (LGBT) majoritní populaci. Na financování a propagaci letošního festivalu se podíleli i pražští zastupitelé z tzv. „sluníčkářských“ politických stran.

Jako druhý příklad nesmyslného financování peněz Evropské unie uvedu projekt, v rámci kterého jedna základní škola v Barceloně vyřadila některé pohádkové knihy s odůvodněním, že jsou sexistické. Barcelonská školská komise rozhodla, že některé ze zařazených knížek v místní knihovně jsou pro děti a jejich další psychosociální vývoj nevhodné. Tato školská komise, která je oficiálně zřízena pro rovnost pohlaví, z místní knihovny této školy vyřadila přes 200 pohádkových knih, o kterých samovolně rozhodla, že jsou nevhodné z důvodů šíření stereotypů o mužské a ženské roli. V barcelonské škole Taber v oddělení pro ty nejmladší děti do šesti let tak byla odstraněna z nabídky téměř třetina knih, což postihlo i českou pohádku Františka Hrubína Červenou Karkulku.

Jako poslední příklad uvedu publikaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem „Péče o děti v mikrojeslích“, kde je rozpracovaný manuál, jak mají být děti v mikrojeslích vedeny k vědomí rozdílnosti a různorodosti v lidské společnosti z hlediska kulturních a hodnotových odlišností, k vědomí odlišností mezi lidmi, s důrazem na potírání mužských a ženských rolí. To je určeno pro děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let! Evropská unie tak vynakládá velké úsilí, kterým chce dosáhnout změn vedoucích ke genderové neutrálnosti.

Kupodivu toto úsilí již vyslyšely některé velké obchodní značky, jako příklad uvedu firmu Mattel a její genderově neutrální panenku Barbie, MasterCard, populární seznamku Tinder a poslední známý případ, kdy drogistický gigant Procter & Gamble stáhne z obalů produktů značky Always symbol Venuše, který značí ženské pohlaví. O změnu se zasadili aktivisté, kteří podotýkali, že ne všichni, kteří menstruují, jsou ženy, a ne všechny ženy menstruují. Kroky vedoucí ke genderové neutralitě podnikla i novozélandská armáda, která povoluje vojákům (mužům) nosit make-up.

Hnutí SPD nemá nic proti žádné minoritě, která žije v naší republice, když dodržuje naše zákony a nerozdmýchává negativní projevy a nálady mezi obyvateli. Zcela ale odmítáme propagaci a podporu homosexuality a genderové ideologie, a to na úkor klasického, standardního typu rodin. Pro nás je prioritní rodina, kterou tvoří svazek muže a ženy, jejichž důležitým posláním je výchova dětí.

30.10.2019

Vlastenectví je čest a odvaha!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž informujeme, že si hnutí SPD připomíná svátek naší státnosti. 28. říjen je svátkem českých vlastenců a naším společným závazkem k ochraně naší svobody, nezávislosti a demokracie. Jsme jediná politická parlamentní síla, která důsledně odmítala zvýšení platů ústavních činitelů, a jsme jediní, kdo hlasovali proti zprávám o činnosti a hospodaření České televize. Hnutí SPD tvrdě stojí za svým programem a neuhýbá. Dlouhodobě se potvrzuje naše kritika režimu prezidenta Erdogana v Turecku. Říkáme jasně, že není pro nás místo v jedné obranné organizaci s Tureckem, které dělá agresivní politiku. 

1. Vlastenectví je čest a odvaha.

28. října jsme si připomněli obnovení české státní suverenity při vzniku Československa. Je nutné si připomínat, že svoboda a suverenita českého národa byla výsledkem obrovského úsilí a obětí vlastenců. Dnes je třeba nahlas říct, že vlastenectví je normální. Láska k vlastnímu národu a obhajoba jeho národních zájmů je základní právo a povinnost svobodného občana. Naopak být proti svobodě a suverenitě českého národa je projev zrady nebo politické hlouposti těch, kteří naivně věří, že naše zájmy budou zajišťovat v Bruselu nebo Berlíně. Dnes musíme znovu politicky bojovat o obnovení naší suverenity, jejíž významnou část jsme ztratili vstupem do totalitní, globalistické a neomarxistické EU. Prvním krokem musí být prosazení práva na obecné referendum, včetně práva rozhodnout o vystoupení z EU, a zároveň je nutné zrušit vliv sítě neziskových organizací finančníka Sorose, které ideologicky infiltrovaly správu země. Naše země musí být opět naše!

2. Růst platů politiků je facka lidem.

Od ledna 2019 vzrostou platy politiků, tedy členů vlády, prezidenta a dalších ústavních činitelů o 10,3%, tentokrát bez projednání Sněmovnou, ale automaticky. Zákon stanoví tzv. automat, což znamená, že příjmy vyjmenovaných skupin se pomocí různých koeficientů odvíjejí od příjmů v nepodnikatelské sféře, které detailně sledují statistici. Zvýšení oznámila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Hnutí SPD se zvyšováním platů politikům nesouhlasí. Již vloni jsme při projednávání Sněmovnou navrhovali zmrazení platů politiků, které jsou podle nás dostatečné. Naše návrhy odmítli. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM nevyužila ekonomické prosperity k řešení sociální situace pracujících mladých rodin s dětmi nebo seniorů s nízkým důchodem.  Vládní strany spekulují o navyšování věku odchodu do penze nebo dalším zvýšení daní. To je pro SPD zcela nepřijatelné! Potřebujeme systémovou změnu. Lidé této země musí přestat pracovat pro zisky nadnárodních korporací a musíme budovat naši vlastní budoucnost.

3. Hnutí SPD jako jediné hlasovalo proti zprávám o činnosti a hospodaření České televize v letech 2016 a 2017.

Hnutí ANO, ČSSD a tzv. demoblok minulý týden svými hlasy rozhodli o schválení výročních zpráv o činnosti a hospodaření České televize (ČT) za roky 2016 a 2017, a to i přesto, že ČT hospodaří se ztrátou a navíc požaduje další zvyšování koncesionářských poplatků. Na základě této skutečnosti bude i nadále generální ředitel ČT Petr Dvořák ve funkci a televize bude i nadále řízena stávající Radou ČT. Jinými slovy – jede se dále v zajetých kolejích. Poslanci za SPD hlasovali samozřejmě proti schválení těchto zpráv, ke kterým jsme měli a máme i nadále spoustu výhrad. Považujeme činnost a hospodaření ČT dlouhodobě za nehospodárné, účelové a neobjektivní. Hnutí SPD předložilo vlastní návrh zákona na zrušení koncesionářských poplatků a dále chceme, aby ČT byla příspěvkovou organizací státu, její financování bylo samostatnou kapitolou státního rozpočtu a její hospodaření podléhalo kontrole NKÚ. Dále budeme požadovat i obměnu Rady ČT.

4. Turecko dělá agresivní politiku a EU i NATO zbaběle mlčí.

„Pokud evropské země nepodpoří plány Ankary na vytvoření bezpečnostní zóny na severovýchodě Sýrie, Turecko otevře hranice a nechá uprchlíky jít do Evropy", pohrozil v sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ankara tvrdí, že chce v Sýrii u turecké hranice zřídit bezpečnou zónu, do níž má být přemístěna velká část z 3,6 milionu syrských uprchlíků, kteří se nacházejí v Turecku. Hnutí SPD toto vydírání ze strany Ankary jednoznačně odmítá a v této souvislosti zastáváme názor, že tyto postoje jsou důsledkem absence jasné zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky EU, NATO a vlády ČR. EU je již dávno zasažena lavinovou migrací, ale nikdo se proti tomu v Bruselu nikdy neohradil ani nepostavil. Pokud by k tomu, čím Erdogan vyhrožuje, došlo, zůstalo by opět pouze na prohlášeních. Turecko jako stát NATO napadlo suverénní stát, okupuje syrská území a vraždí kurdské civilní obyvatelstvo. Nelze podporovat invazi Turecka do cizího státu jenom proto, že to je alianční partner. ČR jako stát aliance touto podporou ztrácí svou kredibilitu. Jednání Turecka je potřeba odsoudit a vyloučit Turecko z aliance. Tato situace také připomíná události roku 1938, ze kterých je jednoznačné poučení, že nelze spoléhat pouze na tzv. spojence (EU a NATO), ale měli bychom se začít urychleně připravovat na obranu vlastního státu sami společně s ostatními státy V4. Obrana našeho státu a jeho občanů je pro SPD na prvním místě!

29.10.2019

Připomněli jsme si 101. výročí založení Československé republiky!

Včera si celá naše republika připomněla den vzniku Československa, kdy 28. října 1918 byl vyhlášen nezávislý samostatný československý stát.

Hnutí SPD s úctou vzpomíná na všechny, kteří se podíleli na vzniku samostatného československého státu dne 28. října 1918 a i na všechny, kteří pro naši republiku mnohé udělali, ale už naneštěstí nejsou mezi námi. Mezi tyto osobnosti, lze zařadit nejen významné politiky, ale též významné válečné hrdiny z období druhé světové války, významné podnikatele, kteří proslavili naší republiku ve světě, sportovce a umělce.

Dne 28. října 1918 zástupci Národního výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu. Tento den samostatnosti československého státu je státním svátkem České republiky, vyplývající z § 1 zákona č. 245/2000 Sb., a slaví se každoročně 28. října. Letos si připomínáme už 101. výročí od této významné události a oslavy svátku probíhají na mnoha místech republiky. Největší pozornost je věnována Praze, kde už standardně probíhají slavnostní akce a ceremoniály, a to za účasti nejvyšších státních představitelů včetně pana prezidenta. Významným místem oslav je Národní památník na Vítkově v Praze, u nějž tradičně probíhá vojenská přehlídka, je držena minuta ticha a položen věnec k hrobu neznámého vojína. Na Hradčanském náměstí už v neděli proběhla slavnostní přísaha příslušníků Armády České republiky. Na Pražském hradě prezident republiky, jako vrchní velitel ozbrojených sil, jmenuje do generálských hodností schválené důstojníky bezpečnostních sborů. Jmenováno bylo sedm vojáků, hasičů či policistů včetně ředitele Hasičského záchranného sboru Drahoslava Ryby nebo šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radima Dragouna.

Tento sváteční den je rovněž řádovým dnem České republiky, kdy prezident České republiky ve Vladislavském sále Pražského hradu tradičně uděluje Státní vyznamenání České republiky, k čemu mu Ústava České republiky dává pravomoc. Propůjčením nebo udělením těchto vyznamenání jednotlivcům oceňuje stát jejich vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky práce, úsilí o obranu vlasti, hrdinské a jiné výjimečné činy. Prezident Zeman letos udělil 42 vyznamenání. Nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva I. třídy obdrželi: poslední žijící stíhací pilot RAF generál Emil Boček, bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster, bývalý český prezident Václav Klaus. In memoriam toto nejvyšší státní vyznamenání obdrželi: podnikatel a úspěšný manažer Jan Antonín Baťa, československý generál justiční služby a profesor mezinárodního trestního práva Bohuslav Ečer, bývalý starosta Vídně Helmut Zilk, genmjr. Josef Ocelka a genpor. Jaroslav Selner. Řád Tomáše Garrigua Masaryka obdržel evangelický kazatel pplk. Jan Jelínek, in memoriam. Dále to byla Medaile Za hrdinství, kterou obdržela npor. ve výslužbě Božena Ivanová a plk. ve výslužbě Jarmila Halbrštatová, obě za hrdinství v boji. Toto vyznamenání ještě bylo uděleno Davidu Michajlakovi. In memoriam ho obdržel vrchní četnický strážmistr Karel Kněz, štábní prap. Tomáš Procházka a Kurt Taussig. Medaili Za zásluhy obdržel např. hokejista Jaromír Jágr, zpěvák Josef Zíma a další osobnosti za oblast vědy a školství, za rozvoj o stát v oblasti hospodářské, sportu a umění. Tento slavnostní ceremoniál byl důstojným zakončením státního svátku a všichni občané měli možnost ho v přímém přenosu sledovat prostřednictvím svých televizorů.

Hnutí SPD klade velký důraz na prohlubování naší národní suverenity a u občanů podporuje vlastenectví a úctu k naší republice. Do dalších let republice přejeme, aby byla ve světě vnímána jako vyspělý suverénní stát, který ostatní země plně respektují. V hnutí SPD prosazujeme takový program, aby se v naší zemi občané cítili bezpečně a dobře se jim zde žilo, pracovalo a měli dostatek času na výchovu svých dětí v duchu toho, jak je vychovávali jejich rodiče a prarodiče.

25.10.2019

Odmítáme zvyšování daní, čímž plníme program hnutí SPD!

Dnes je na programu Poslanecké sněmovny mimořádná schůze, na které se bude jednat o tzv. „daňovém balíčku“, kterým chce vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM zvýšit některé daně, což je pro hnutí SPD nepřijatelné.

Vláda připravila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů tzv. „daňový balíček", ve kterém chce mimo jiné zvýšit daně z cigaret, tabáku a lihu, a navrhuje zdanit rezervy pojišťoven. Také například hodlá zdanit výhry drobným sázkařům na výsledky sportovních utkání. Za vklad do katastru nemovitostí se má platit dokonce o 100% vyšší poplatek, tedy 2.000 korun.

Hnutí SPD jednoznačně odmítá veškeré návrhy související se zvyšováním daní, které tato vláda zahájila mimo jiné také zavedením EET. Babišova vláda hledá prostředky do svého příjmu zejména na soustavné zvyšování výdajů, které jsou důsledkem rostoucí byrokracie a počtu státních úředníků. Odkládá důchodovou reformu a vyplácí neadresné stále se zvyšující sociální dávky nepřizpůsobivým občanům štítících se práce. Financuje byrokratickou inkluzi ve školství, zbytečné politické neziskovky s ideologickým programem a neuváženě drahé zahraniční operace naší armády.

Toto všechno je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné a všichni naši poslanci budou hlasovat proti přijetí „daňového balíčku“, čímž hájíme náš politický program. SPD odmítá zvyšování daní a naopak prosazuje snížení zdanění práce a daňové zvýhodnění pracujících rodin s dětmi, které by zvýšilo porodnost, čímž by přispělo k zachování naší populace. Již jsme se také pokusili zrušit daň z nabytí nemovitosti, ale Sněmovna to hlasy poslanců ANO, ČSSD a KSČM naneštěstí zamítla.

24.10.2019

Odsouzení katalánských politiků za referendum je pro nás nepřijatelné!

Minulý týden v pondělí španělský Nejvyšší soud odsoudil bývalé katalánské vedení za pobuřování (původně bylo obžalováno ze vzpoury) jenom za to, že zorganizovali referendum o sebeurčení katalánského národa a za pokus o odtržení této země.

Na půl milionu lidí protestovalo minulý pátek v Katalánsku v rámci generální stávky proti odsouzení devíti katalánských politiků k mnohaletým trestům vězení jenom za to, že zorganizovali referendum o sebeurčení katalánského národa a za pokus o odtržení této země. V Barceloně demonstranty násilně potlačila policie za použití brutálních prostředků včetně střelby gumovými projektily. 

Hnutí SPD toto jednoznačně odmítá a zastává názor, že je potřeba stát na straně práva každého národa na sebeurčení a na demokracii a svobodu ve vlastní zemi. Právo národa se rozhodnout, zda chce či nechce žít ve vlastním suverénním státě, je právo, které garantují mnohé dokumenty OSN a je to i přirozené právo každého národa.

Bývalý místopředseda katalánské vlády Oriol Junqueras byl odsouzen za podněcování vzpoury a zpronevěru finančních prostředků státu na třináct let vězení, jeho ministerští kolegové si odnesli tresty od dvanácti do devíti let, tři méně významní činitelé pak pokuty a zákaz veřejné činnosti. Žalobce zároveň v souvislosti s vynesením rozsudku obnovil mezinárodní zatykač na uprchlého bývalého premiéra Carlese Puigdemonta, který žije v belgickém Waterloo. Vynesení rozsudku spolu s výší trestu bylo impulsem pro Katalánce, kteří ihned zahájili protesty. Kromě protestních pochodů byla také vyhlášena stávka, do níž se v pátek zapojily velké skupiny zaměstnanců. Podle policie jich bylo v ulicích Barcelony k pátečnímu večeru přes půl milionu. Podle španělských úřadů byly potyčky mezi demonstranty a členy bezpečnostních sil hlášeny kromě Barcelony i z dalších katalánských měst Girony, Tarragony a Lleidy. V rámci těchto demonstrací je hlášeno již okolo šesti set zraněných a jsou mezi nimi i policisté. Nejvyšší katalánský soud v neděli oznámil, že vůči 104 osobám bylo kvůli násilnostem při demonstracích zahájeno vyšetřování a 28 z nich je ve vazbě. Naplánované jsou ale další demonstrace a například z obav před násilím španělská fotbalová federace přesunula termín zápasu mezi týmy FC Barcelona a Real Madrid, který se měl hrát 26. října. Právě na tento den jsou svolány další shromáždění do Barcelony.

Španělsko ale není jen Katalánsko. Španělé se potýkají s řadou dalších problémů, které není schopná současná vláda Sanchéze podporovaná Evropskou unií řešit. Po kauze stavebních hypoték nyní mají Španělé problémy se zvyšujícími se nájmy, které převážně ve velkých nebo turistických městech za posledních šest let vzrostly v průměru o padesát procent. Řada lidí se tak musela stěhovat, převážně na venkov. Ve Španělsku jsou odhadem tři miliony prázdných bytů, které jsou ve vlastnictví velkých firem. Dalším velkým problémem současného Španělska je energetická chudoba. Více než desetina obyvatel země si v zimě nemůže pořádně zatopit, protože nemá peníze na splácení elektřiny a plynu. Cena elektřiny stoupla za posledních deset let o více jak 80 procent, cena vody a energií o 60 procent. Španělsko se též potýká s velkou nezaměstnaností (v srpnu 2019 činila skoro 14 procent) a vysokým zadlužováním, které v roce 2017 činilo 98,3 procent HDP. Poslední problém Španělska, na který upozorním, je zvyšující se počet imigrantů. Španělsko se dostává do popředí zájmu uprchlíků z Afriky. Jejich počet dle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se letos proti stejnému období loňského roku ztrojnásobil a přiblížil se počtu lidí směřujících do Řecka.

Hnutí SPD vnímá současnou situaci ve Španělsku jako následek nefunkční politiky Španělské socialistické dělnické strany v čele s premiérem Pedro Sanchézem. Od dubnových parlamentních voleb se nepodařilo socialistům sestavit funkční vládu, která by získala podporu. Výrok premiéra Sanchéze o vytvoření proevropské vlády nenašel podporu u ostatních stran zastoupených ve španělském parlamentu. Španělsko tak čekají další předčasné parlamentní volby, už čtvrté za poslední čtyři roky, které se budou konat 10. listopadu tohoto roku.

23.10.2019

SPD nepodpoří státní rozpočet, který zadlužuje další generace!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž informujeme, že SPD nepodpoří státní rozpočet předložený Babišovou vládou, který zadlužuje další generace. Dění kolem brexitu podle nás ukazuje, že současná podoba Evropské unie je neudržitelná a pokus přeměnit ji na multikulturní jednotný stát povede nutně ke konci EU. Odmítáme návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD, že stát by měl platit zálohované výživné místo neplatičů. Řešením je dle nás zrychlit exekuce a tresty u neplatičů výživného. Dění v Katalánsku ukazuje, že Evropská unie stojí na straně španělské vlády, která popírá demokracii a právo Katalánců na sebeurčení.

1. SPD nepodpoří státní rozpočet, který zadlužuje další generace.

Tento týden je na pořadu schůze Poslanecké sněmovny 1. čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2020. Poslanci za SPD tento návrh nepodpoří. Přestože je uvedený návrh oproti letošnímu roku vyšší o 113 miliard korun, počítá s deficitem ve výši 40 miliard korun, to navíc v době hospodářského růstu. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM nehospodaří s péčí řádného hospodáře. Návrh rozpočtu by měl být podle našeho názoru vyrovnaný anebo přebytkový. Pro SPD je naprosto nepřijatelné opětovné zvyšování jednotlivých rozpočtových kapitol v oblastech neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým, inkluze ve školství, financování politických neziskových organizací a množství zahraničních operací naší armády. Návrh sice počítá s rušením počtů tabulkových míst státních zaměstnanců, ale pouze těch neobsazených, takže ve skutečnosti nesnižuje počty ve státní administrativě a byrokracii. Hnutí SPD jasně říká, že by se mělo ve výše uvedených oblastech šetřit, a další zadlužování je tak zbytečným zatížením budoucí generace. Navíc pak chybí peníze na razantnější zvýšení invalidních a starobních důchodů a podporu pracujících rodin s dětmi.

2. Dění kolem brexitu ukazuje, že současná podoba EU je neudržitelná a pokus přeměnit ji na multikulturní jednotný stát povede nutně k jejímu konci.

Brexit jako naplnění vůle britských občanů je předmětem pokračujícího urputného politického boje. Jde o střet mezi globalisty, kteří nerespektují právo národů rozhodovat o svém osudu, a zastánců demokracie a národních zájmů. Současná podoba EU je neudržitelná a pokus přeměnit ji na multikulturní jednotný stát povede nutně k jejímu konci. Součástí tohoto multikulturního impéria jsou i nesmyslné ekonomické a ideologické regulace, které vychází z neomarxistické ideologie. Nutně povedou k ekonomické a společenské krizi. EU musí být nahrazena spoluprací národních států. Hnutí SPD prosazuje právo na referendum o vystoupení z EU. Multikulturní impérium by bylo hrobem naší státnosti a svobody.

3. Návrh ministryně Maláčové povede k nárůstu neplatičů výživného.

Podle návrhu ministryně Jany Maláčové (ČSSD) by měl po rozvodu výživné matkám platit stát a od neplatičů je následně zkoušet vymáhat. Fakticky jde o přenesení odpovědnosti a nákladů na výživu dětí od neodpovědných plátců na odpovědné plátce. Povede to v důsledku k nárůstu neplatičů a rozpadu odpovědnosti v partnerských vztazích. Hnutí SPD podporuje rodiče samoživitele, ale navrhujeme jiný model. Pokud by měl stát proplácet zálohované výživné za neplatiče, tak ve zcela mimořádných a ojedinělých případech a pouze po nezbytnou dobu. Řešením situace je zpřesnění stanovené výše výživného a zrychlení řízení v případě neplatičů. U neplatičů hnutí SPD navrhne efektivní systém alternativních trestů a maximální zrychlení exekučního řízení. Prosazujeme také změnu systému, abychom minimalizovali vznik neplacení výživného tím, že pokud to je možné, aby místo placení pečovali o dítě oba rodiče ve střídavé péči, jak je standardem na západ od nás.

4. Evropská unie stojí na straně španělské vlády, která popírá demokracii a právo Katalánců na sebeurčení.

Na půl milionu lidí protestovalo minulý pátek v Katalánsku v rámci generální stávky proti odsouzení devíti katalánských politiků k mnohaletým trestům vězení jenom za to, že zorganizovali referendum o sebeurčení katalánského národa a za pokus o odtržení této země. V Barceloně demonstranty násilně potlačila policie za použití brutálních prostředků včetně střelby gumovými projektily. Hnutí SPD toto jednoznačně odmítá a zastává názor, že je potřeba stát na straně práva každého národa na sebeurčení a na demokracii a svobodu ve vlastní zemi. Právo národa se rozhodnout, zda chce či nechce žít ve vlastním suverénním státě, je právo, které garantují mnohé dokumenty OSN a je to i přirozené právo každého národa. Vedení Evropské unie v tomto případě stojí na straně Španělska a popírá demokracii a právo katalánského lidu rozhodovat o svém vlastním osudu ve vlastní zemi. V praxi tak ukazuje selektivní přístup k demokracii, která je v jejím podání taková, že neplatí pro všechny, ale jen pro vyvolené. To je pro SPD zcela nepřijatelné!

22.10.2019

Nechceme naše děti vychovávat podle nesmyslných příruček EU!

Rozhazovačné ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Jany Maláčové z ČSSD utopilo mnoho milionů na projekt financovaný Evropskou unií cílící na ovlivňování výchovy našich nejmenších dětí v mikrojeslích.

Hnutí SPD neustále poukazuje na to, jak hospodaří ministerstva, která spravují ministři ČSSD. Nejvíce rozhazovačná je ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, jejíž ministerstvo má největší příjmovou i výdajovou stránku a např. v návrhu celkového rozpočtu na příští rok je pro něj plánována částka 688,2 mld. Kč. Ministryně Maláčová si platí velkou skupinu poradců (všichni jsou nějakým způsobem provázáni s ČSSD a vazbami na Evropskou unii), která jí „pomáhá“ zajišťovat chod ministerstva. Na to jsme si už všichni tak nějak zvykli, ale když nám ještě tito lidé chtějí určovat, jak máme vychovávat naše děti, tak to už je příliš. Naše babičky a dědové, kteří už naneštěstí nejsou mezi námi, by se museli v hrobě obracet, kdyby se seznámili s tím, jak nám doporučuje Evropská unie přistupovat k nejmladší generaci.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo koncem roku 2017 publikaci s názvem „Péče o děti v mikrojeslích“ a zaplacenou Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost. Jedná se o praktickou příručku s názvem „Budujeme mikrojesle“, což je třicetistránkový manuál o tom, jak by měla být koncipována výchova našich dětí v mikrojeslích. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a ověření služby“. Autoři tvrdí, že díky ní zpříjemnili a usnadnili proces budování celkem 72 mikrojeslí v rámci pilotního projektu, z toho 64 mimo Prahu a osm v Praze. Nyní uvedu některé pasáže z uvedené příručky:

 • Děti jsou vedeny k vědomí rozdílnosti a různorodosti v lidské společnosti z hlediska kulturních a hodnotových odlišností, k vědomí odlišnosti mezi lidmi, s důrazem na potírání předsudků o mužích a ženách.
 • Neříkáme, že nějaká hračka či aktivita je jen pro chlapce, nějaká pro dívky. Pokud je potřeba děti rozdělit, mělo by to být z funkčního důvodu, nikoli jen podle pohlaví či věku (takové rozdělování vytváří hranice mezi dětmi tam, kde přirozeně nejsou, a utvrzuje děti ve stereotypním vnímání, že dívky a chlapci se na něco hodí víc jen na základě jejich pohlaví).
 • Speciální pozornost věnujeme stereotypnímu rozdělení rolí mezi muže a ženy, zařazujeme aktivity, které toto vnímání nabourávají. Povzbuzujeme dívky a chlapce ke společným hrám, které jsou běžně přisuzovány pouze jednomu pohlaví (např. uspořádáme závody v posílání autíček pro všechny, každé dítě si vybere autíčko, pojmenuje ho, a s ním pak soutěží; každé dítě si vezme s sebou na hřiště panenku a bude jí dělat maminku/tatínka, připraví oblečení, jídlo, bude jí vozit v kočárku atd.).
 • Pokud je to možné, vybíráme hračky, např. panenky, i jiné než světlé barvy pleti atd.
 • Při čtení pohádek vybíráme, mimo klasických českých nebo evropských, i pohádky z jiných kulturních okruhů. Vybíráme také příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen.
 • Cíleně vybíráme vhodné knihy a písničky s různorodým zaměřením, zařazujeme jak klasické české pohádky, tak moderní (např. i pohádky, které nabourávají genderové stereotypy a rozšiřují jeho kulturního obzor).
 • Je třeba si při kontaktu s dětmi dávat pozor, vyvarovat se větám typu: „Takhle se správný kluk nechová/chová.“, „Tohle je přece pro holky!“. Při aktivitách typu „povolání“ pracovat s oběma rody (např. na kartičkách s obrázky mít i genderově netradiční povolání, pojmenovávat profesi oběma rody, ptát se nestereotypně).

Tato příručka není žádný aprílový žert, ale skutečná realita, která by měla každého občana v naší zemi přinutit alespoň k zamyšlení. V Evropské unii ať si pohlíží na výchovu dětí po svém, ale pro nás je to nesmyslná propagace ideologie multikulturalismu a genderismu. V duchu potlačování mužských a ženských rolí nechceme naše děti vychovávat.

21.10.2019

Proti špatné imigrační politice Evropské unie se budeme neustále bránit!

Teroristické útoky v Evropě páchané imigranty jsou důsledkem špatné imigrační politiky EU. Za většinou těchto útoků stojí zastánci Islámského státu, kteří se dostali do Evropy nelegálním způsobem.

Hnutí SPD odsuzuje teroristické útoky páchané po celém světě. Tyto útoky probíhají bohužel i v zemích Evropské unie a jejich pachateli jsou převážně vyznavači islámské ideologie hlásící se k tzv. Islámskému státu. Ten je znám svou přísnou interpretací islámu a islámského práva šaría a nechvalně proslulým násilím páchaným na obyvatelstvu. Jeho příslušníci pocházejí z různých zemí. V rodinách vyznavačů Islámského státu dochází k militarizaci dětí, a pokud rodiče nesouhlasí s vojenským výcvikem, musí alespoň souhlasit s přítomností svých synů při výkladu koránu. Mnoho takto smýšlejících rodin se během posledních let, a to  především v souvislosti s velkou migrační vlnou do Evropy, do zemí Evropské unie dostalo. Zde zakládají nelegální buňky a pro dané státy představují velké bezpečnostní riziko. Z tohoto důvodu prosazujeme, a to hlavně na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, taková opatření, abychom nepovolili a zabránili vstupu těmto osobám na území našeho státu. Bohužel ne vždy se daří naše návrhy mezi poslanci prosadit, neboť vláda projednávání našich návrhů zákonů blokuje a ti, kteří tvoří tzv. demoblok (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) a poslanci České pirátské strany naše návrhy nepodporují. Jejich prosazovaná politika spočívá v poklonkování Bruselu a bezpečnost našich občanů pro ně není prioritní.

Statistiky neziskové organizace PeaceTech Lab, jež minulý týden zveřejnil server iDNES.cz, uvádějí, že došlo od ledna do října letošního roku k 1.505 teroristickým útokům, které měly na svědomí 6.592 mrtvých. Úplně nejfatálnější pak byl útok na Srí Lance dne 21. dubna 2019, který vedl k smrti 259 lidí. Jedná se o druhý nejhorší teroristický útok od 11. září 2001 (ve Spojených státech amerických). Nelze předpokládat, že by tyto teroristické útoky ustaly a proto je nutné zvýšit úsilí a zabránit jim ještě před jejich realizací.

Jako účinný nástroj pro předcházení teroristickým útokům se jeví spolupráce Europolu a Interpolu. Europol je organizace patřící pod Evropskou unii, která se zabývá prevencí a potíráním organizované trestné činnosti. Snaží se zefektivnit spolupráci jednotlivých členských zemí, a to zejména svojí informační i vzdělávací činností a policejním a soudním poradenstvím. Interpol (International Criminal Police Organization) je největší policejní organizací na světě a jako mezinárodní mezivládní organizace zabezpečuje policejní spolupráci v kriminálně-policejní oblasti mezi smluvními státy organizace. Je založena na spolupráci všech států při pronásledování, vyhledávání a zatýkání pachatelů trestných činů. V současné době sdružuje Interpol 190 členských států. Na základě dat shromážděných členskými zeměmi vytvořil Interpol databázi s více než 45.000 bojovníků Islámského státu. I když se i díky této databázi daří mít tyto závadové osoby pod kontrolou, nejde vše uhlídat, o čemž svědčí i příklady z poslední doby z Francie a Rakouska. V Paříži pracovník policejní prefektury ubodal své čtyři kolegy, než byl zastřelen dalším policistou. Podle francouzských vyšetřovatelů byl pachatel Michael Harpon radikalizovaný islamista a svůj útok dlouho připravoval.

Hnutí SPD bude vždy prosazovat takovou politiku, která je v zájmu našich občanů. Jako prioritu vnímáme zajištění jejich bezpečnosti a proto budeme všemi dostupnými prostředky bojovat proti tomu, aby se k nám dostali islámští imigranti, a to jak legální formou v rámci přidělených migračních kvót z Evropské unie nebo pomocí nepovoleného překročení našich státních hranic.

18.10.2019

Úkolem České televize nesmí být politická agitace, nýbrž vyvážená informovanost!

Jejím úkolem musí být pravdivá, objektivní a vyvážená informace a transparentní hospodaření s veřejnými prostředky pod veřejnou kontrolou ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Včera jsme v Poslanecké sněmovně do pozdních večerních hodin projednávali výroční zprávy o hospodaření a činnosti České televize. Na toto veřejnoprávní médium se snesla obrovská vlna kritiky a to hlavně z důvodu nehospodárného nakládání s finančními prostředky a střetu zájmů generálního ředitele. Z těchto důvodů jsou již dokonce podána trestní oznámení s podezřením ze spáchání trestného činu. Dokonce jsme se včera při jednání dozvěděli, že sám generální ředitel ČT Petr Dvořák byl ve středu odpoledne ve Sněmovně lobovat u poslanců hnutí ANO, aby výroční zprávy ČT schválili.

K hlasování o schválení výročních zpráv ČT včera z časových důvodů nedošlo, takže se k němu vrátíme někdy v následujících dnech. Stanovisko hnutí SPD je již delší dobu známé a všichni naši poslanci budou hlasovat proti schválení výročních zpráv o hospodaření a činnosti České televize.

Podle našeho názoru ČT zcela zásadně neplní svůj statut veřejnoprávní televize. Konkrétně se jedná o zpravodajské pořady, v rámci kterých podává jednostranné informace o dění u nás i ve světě, a tímto záměrným jednáním ovlivňuje informovanost našich občanů ve prospěch probruselských přitakávačů a různých politických neziskovek financovaných ze zahraničí. Hospodaření s finančními prostředky je netransparentní a postupně se dostává do červených čísel.

Hnutí SPD navrhuje zrušit koncesionářské poplatky (návrh zákona jsme již podali) a změnit ČT na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Požadujeme a dále v budoucnu budeme prosazovat zásadní změny v práci veřejnoprávních médií směrem k její vyváženosti. Jejich úkolem musí být objektivní informace a transparentní hospodaření s veřejnými prostředky pod veřejnou kontrolou ze strany NKÚ. Úkolem veřejnoprávních médií nesmí být politická agitace, nýbrž vyvážená informovanost.

17.10.2019

Primátor Hřib svým rozhodnutím vůči Pekingu poškodí řadu našich podnikatelů!

Vedení pražské radnice v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem dělá v rámci svého zviditelnění taková rozhodnutí, která poškozují zájmy celé České republiky, viz vypovězení partnerské smlouvy uzavřené mezi Prahou a Pekingem.

Hnutí SPD odsuzuje rozhodnutí primátora Hřiba (Piráti) a radních z pražské koalice (TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Praha sobě) ve věci ukončení partnerství uzavřeného mezi hlavním městem Prahou a hlavním městem Číny Pekingem z roku 2016. Svůj nesouhlas s politikou jedné Číny veřejně zastávají výše uvedené politické strany, které se snaží získat preference některých Pražanů, jež se stále nemohou smířit s výsledky prezidentských voleb z roku 2018. Nezvítězil jejich probruselský kandidát Jiří Drahoš, a proto podporují vše, co by mohlo v očích celé veřejnosti poškodit současného prezidenta Miloše Zemana. Česká pirátská strana spolu se stranami tzv. demobloku (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) se staví veřejně proti politice jedné Číny.

Smlouvu s Pekingem schválila Praha pod vedením primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v únoru 2016 a na jejím vypovězení trvají obě strany. Kancelář pro mezinárodní záležitosti města Pekingu z pověření magistrátu města Pekingu zaslala vypovězení tohoto sesterského partnerství mezi hlavním městem České republiky Prahou a hlavním městem Číny Pekingem s odůvodněním, že již neexistují politické předpoklady a základy pro partnerství mezi oběma městy, a že doufá v to, že představitelé Prahy si co nejdříve uvědomí své chyby a konkrétními kroky napraví negativní dopady. Rada hlavního města rozhodla vypovědět partnerskou smlouvu s Pekingem na svém zasedání dne 7. října tohoto roku a po schválení zastupiteli jí primátor odešle do Číny. Jako odůvodnění je uvedena neochota čínské strany jednat s pražským vedením o vyškrtnutí klauzule o uznání jedné Číny.

V rámci spolupráce s velmocí, jakou Čína zajisté představuje, bylo díky prezidentu Zemanovi a jeho týmu dosaženo velkých úspěchů. Naivní argumentace o porušování lidských práv v Číně, vyvěšování tibetských vlajek a vypovězení spolupráce mezi Prahou a Pekingem je pouze nástrojem vnitřní politiky, prosazováním vlastních politických cílů nad ochranou ekonomických zájmů České republiky. Tento nezodpovědný přístup zničil v minulosti celou řadu velkých obchodů a bohužel může zmařit i obchody budoucí, z čehož bude profitovat konkurence z Evropské unie. V hnutí SPD odsuzujeme kroky pražského magistrátu ve vztahu k Pekingu a chceme pokračovat v tom, co započal prezident Zeman – budovat obchodní vazby s Čínou ve prospěch České republiky.

Hnutí SPD zastává názor, že hlavní město Praha nemá právo mít vlastní zahraniční politiku. Česká zahraniční politika musí být sebevědomá a mít za hlavní cíl ochranu bezpečí a zájmů ČR a jejích občanů. Ekonomické zájmy české zahraniční politiky musí být v první řadě přínosné pro další vývoj ČR a současně i čitelné ve svém směřování pro naše nejbližší partnery. Jedním z prvořadých úkolů českých zastupitelských úřadů musí být neustálá práce na získávání nových klientů a zakázek.

16.10.2019

Pokud někdo poruší naše zákony, potom nemá u nás co pohledávat!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že odsuzujeme agresi Turecka na svrchovaném území Syrské arabské republiky a požadujeme vyloučení Turecka z NATO i navržení mimořádného bodu na jednání Poslanecké sněmovny, která by útok Turecka odsoudila. Vítáme drtivé vítězství polských vlastenců z Práva a spravedlnosti v polských volbách. Dále informujeme, že hnutí SPD nebude hlasovat pro schválení zpráv o hospodaření a činnosti zmanipulované České televize a předloží zákon na zrušení koncesionářských poplatků. Odmítáme odsouzení katalánských politiků k mnohaletým trestům vězení jen za to, že zorganizovali referendum o sebeurčení katalánského národa. Uznáváme právo národů na sebeurčení. Hnutí SPD odmítá záměr vlády stavět na okraji Prahy novou čtvrt vládních úřadů a odmítáme, aby uprchlíci, kteří poruší naše zákony, byli nadále chráněni naším státem, jak rozhodla Evropská unie.   

1. Hnutí SPD odmítá odsouzení katalánských politiků k mnohaletým trestům vězení jen za to, že zorganizovali referendum o sebeurčení katalánského národa.

Hnutí SPD odmítá odsouzení katalánských politiků k mnohaletým trestům vězení jen za to, že zorganizovali referendum o sebeurčení katalánského národa. SPD stojí na straně práva každého národa na sebeurčení, demokracii a svobodu ve vlastní zemi. Právo národa rozhodnout, zda chce, či nechce žít ve vlastním suverénním státě, je právo, které garantují mnohé dokumenty OSN, a je to i přirozené právo každého národa. Vedení Evropské unie v tomto případě stojí na straně Španělska a popírá demokracii a právo katalánského lidu rozhodovat o svém vlastním osudu ve vlastní zemi. V praxi tak Brusel ukazuje selektivní přístup k demokracii, která v podání Evropské unie neplatí pro všechny, ale jen pro vyvolené.

2. Odsuzujeme agresi Turecka na svrchovaném území Syrské arabské republiky.

Rozhodně odsuzujeme agresi Turecka na svrchovaném území Syrské arabské republiky. Agrese je namířena proti kurdské menšině obývající sever Sýrie. Kurdové jsou hlavními bojovníky proti Islámskému státu a proti islámskému extremismu. Tureckou invazi nelze omlouvat žádným argumentem. V případě bezpečnostních problémů měla turecká vláda nejdříve jednat s vládou Sýrie o společném řešení. Nestalo se tak, a proto je násilný vpád na území Sýrie jasným porušením mezinárodního práva. Hnutí SPD požaduje stažení všech cizích vojsk, které jsou na území Sýrie v rozporu s mezinárodním právem a bez souhlasu syrské vlády. Situaci v Sýrií musí řešit zákonná vláda a součástí řešení musí být i přiznání autonomních práv a samosprávy pro syrské Kurdy. 

3. Požadujeme vyloučení Turecka z NATO a zařazení mimořádného bodu k agresi Turecka na jednání schůze Poslanecké sněmovny.

Hnutí SPD v souvislosti s Tureckou agresí opakovaně upozorňuje na  naprostou bezpáteřnost politiky EU, NATO a z toho vyplývající dvojaká stanoviska české vlády. Dnes je na místě požadavek na okamžité ukončení veškerých přístupových jednání EU s Tureckem. Turecko si nezaslouží ani žádnou podporu ostatních členských zemí Severoatlantické aliance. NATO jako pakt, který byl založen na kolektivní obraně, by v žádném případě nemělo jakýmkoliv způsobem podporovat nezákonné napadení Sýrie Tureckem. Generální tajemník NATO Stoltenberg by neměl Turecko vyzývat k umírněnosti a zdrženlivosti, ale urychleně svolat mimořádný summit NATO a vyloučit Turecko z aliance za bezprecedentní akt agrese proti suverénnímu státu a porušování lidských práv projevující se terorem proti Kurdům. Ukazuje se falešná tvář této aliance. Turecká agrese je lumpárna a hnutí SPD bude žádat zařazení mimořádného bodu na jednání Sněmovny, kde by došlo k odsouzení této agrese. Vyzveme vládu k uvalení zbrojního embarga a dalších vhodných sankcí na Turecko. 

4. Vítáme drtivé vítězství polských vlastenců z Práva a spravedlnosti (PiS) v polských parlamentních volbách.

Vítáme drtivé vítězství polských vlastenců z Práva a spravedlnosti (PiS) v polských parlamentních volbách. Vlastenci tam zvítězili navzdory tomu, že jim Evropská unie házela klacky pod nohy a vměšovala se do vnitřních věcí suverénního Polska. Podporujeme silný Visegrád a spolupráci zemí střední Evropy, které se společně brání proti diktátu Bruselu, masové imigraci, islamizaci a proti neomarxistické nové totalitě. Jsme jediné relevantní politické uskupení v ČR, které stejně jako PiS hájí vlastenectví, křesťanské hodnoty, národní suverenitu a ochranu národního hospodářství proti globalismu.

5. Hnutí SPD nebude hlasovat pro schválení zpráv o hospodaření a činnosti zmanipulované České televize a předloží zákon na zrušení koncesionářských poplatků. 

Tento týden budou na programu jednání Poslanecké sněmovny projednávány a schvalovány výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize (ČT) za roky 2016 – 2018. Poslanci za SPD schválení těchto výročních zpráv svým hlasováním nepodpoří. Považujeme zpravodajství a hospodaření ČT dlouhodobě za nehospodárné, účelové, neobjektivní a manipulativní. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura nebyl například již pět let pozván do diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. Poslanci a členové SPD jsou také dlouhodobě dehonestováni v pořadech ČT jako 168 hodin, Reportéři ČT, Newsroom ČT24 atp. Vysílání ČT se v podstatě stalo politickým nástrojem tzv. demobloku a ČSSD. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje činnost a hospodaření ČT a Rady ČT, v jejíž pravomoci je mimo jiné jmenování a odvolávání generálního ředitele ČT.  Pokud se neschválí dvě výroční zprávy po sobě, potom musí být Rada ČT odvolána, což způsobí i změnu na postu generálního ředitele ČT. Hospodaření ČT nepodléhá ani zákonné kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Odmítáme také požadavky na navyšování koncesionářských poplatků. Veřejnoprávní televize by měla být státní příspěvkovou organizací pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu a finanční prostředky na její činnost by měly být součástí kapitoly státního rozpočtu na každý rok. V této souvislosti hnutí SPD předloží návrh zákona na zrušení koncesionářských poplatků. Česká televize se musí změnit na organizaci pracující s transparentním rozpočtem a pod přísnou ekonomickou kontrolou. 

6. Pokud někdo poruší naše zákony, potom nemá u nás co pohledávat.

Dle rozhodnutí Soudního dvora EU musí Česká republika potvrdit institut strpění cizinců ze třetích zemí. Ministr vnitra Hamáček (ČSSD) v této souvislosti používá argumentaci, že návrh zákona zpřísňuje udělení azylu. Hnutí SPD je připraveno části zákona, který zpřísňuje podmínky pro udělení azylu, podpořit. Jednoznačně však odmítáme to, aby zločinec, který nemá právo na azyl či ho pozbyl, stále užíval ochrany našeho státu a ochrany některých jeho práv (v případě, že mu hrozí pronásledování). Problém je v té části zákona, která implementuje nepřijatelné rozhodnutí Soudního dvora EU, že imigranty zločince, kterým hrozí pronásledování, nelze vyhostit. To je pro SPD zcela nepřijatelné a v této souvislosti zastáváme názor, že stát má povinnosti zajištění bezpečnosti svých vlastních občanů a má povinnost je chránit. Pokud někdo poruší naše zákony, potom nemá u nás co pohledávat. Především takovéto rozhodnutí má být na národních státech a nikdo jiný nemá právo nám do toho mluvit. A Evropská unie již vůbec ne.

7. Hnutí SPD odmítá záměr vlády stavět na okraji Prahy novou vládní čtvrť.

Hnutí SPD odmítá záměr vlády stavět na okraji Prahy novou čtvrt vládních úřadů. Odborníci z řad urbanistů a architektů záměr kritizují, jelikož odporuje racionálním koncepčním záměrům.  Zkušenosti ze zahraničí jasně ukazují, že takové řešení vyvolá dopravní problémy, negativně ovlivní životní prostředí, vznikne výlučná zóna bez běžného občanského života a umělé vytlačení úřadů z centra Prahy znehodnotí státní i správní tradici města. Koncept vládní čtvrti je zastaralým a překonaným řešením. Hnutí SPD také dlouhodobě prosazuje zastavení růstu nákladů na státní správu a zrušení zbytečných úřadů nebo jejich sloučení včetně sloučení některých ministerstev a zrušení Senátu.

15.10.2019

Odsuzujeme útok Turecka na oddíly syrských Kurdů!

Hrozba, že turecký prezident Erdogan přestane střežit své hranice a otevře tak cestu milionům imigrantů, aby se dostali do zemí Evropské unie, je stále více aktuální. Tuto svou výhružku v poslední době už několikrát zopakoval. Naposledy, když byl představiteli členských států EU kritizován, že dal minulou středu povel turecké armádě k útoku na kurdské jednotky v Sýrii.

Hnutí SPD dlouhodobě poukazuje na to, jaké bezpečnostní riziko pro celou Evropu představuje Turecko, v čele se svým prezidentem. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan si přisvojil roli uzurpátora a dělá si svou politiku, a to bez ohledu na ostatní. O tom svědčí například jeho nedávné výroky, ve kterých propagoval islámský nacionalismus a „Nové Turecko“ obdobné Osmanské říši. Zcela nově je to jeho příkaz turecké armádě k zahájení válečných útoků na kurdské jednotky v Sýrii, aniž by to předem konzultoval s představiteli Evropské unie, s vedením Severoatlantické aliance NATO, s americkým prezidentem Trumpem nebo ruským prezidentem Putinem.

Důvod jeho suverenity je z jeho pohledu zřejmý, neboť se domnívá, že si nikdo nedovolí rozhněvat mocného Erdogana. Svůj útok na kurdské jednotky v Sýrii obhajuje tím, že počet imigrantů, které zadržuje v Turecku a kteří do Turecka neustále míří, už je pro jeho zemi neúnosný. Tito imigranti pocházející většinou z Afriky se chtějí přes Turecko dostat do zemí Evropské unie, aby se tam usadili a profitovali z poskytovaných sociálních dávek. Velký podíl na této vzniklé situaci mají i vrcholoví lídři Evropské unie, kteří problém imigrace důsledně neřeší (ba naopak ho podporují) a spokojili se s tím, že Turecku budou posílat stále více finančních prostředků ze společných peněz. Je to ze strany lídrů EU alibistické jednání, neboť se dalo očekávat, že Turecko jednou k tomuto kroku sáhne. I z tohoto důvodu trváme na tom, aby naše republika vypsala referendum o vystoupení ČR z Evropské unie. Nechceme, aby naši občané dopláceli na neschopnost čelních představitelů EU, kterým zřejmě neustálý příliv nových imigrantů převážně z Afriky volících cestu přes Turecko nejspíš vyhovuje.

Turecko zahájilo ve středu 9. října vojenskou ofenzivu na severu Sýrie. Operace začala útoky tureckého letectva a už večer hranici Sýrie překročily i pozemní jednotky. Cílem turecké ofenzívy je podle Ankary vytvoření bezpečnostní zóny na syrské straně syrsko-turecké hranice, která umožní návrat syrských uprchlíků. Mrtví jsou hlášeni z obou stran bojů. Turecký útok je zaměřen na kurdské milice YPG, které pomohly v Sýrii porazit samozvaný Islámský stát. Lidové obranné jednotky (YPG) jsou tvořeny muži a ženami z komunit v kurdském regionu Rojava v Sýrii. Skupina sebe sama považuje za demokratickou lidovou armádu. Většinu bojovníků tvoří Kurdové, ale přitahuje i další etnické skupiny včetně Arabů přecházejících od opozičních sil, stejně jako lidé z místních vesnic, kteří jsou základem místní bezpečnosti. Tyto jednotky společně se Spojenými státy spolupracovaly v boji proti Islámskému státu.

Hnutí SPD odsuzuje útok Turecka na oddíly syrských Kurdů a vnímá ho jako agresivní napadení území cizího státu, což považuje za válečnou agresi. Naše hnutí SPD dlouhodobě zastává názor, že nemůžeme být závislí na rozmarech takových lidí, jako je Erdogan, a skutečným řešením pro naši republiku je ostraha hranic a nulová tolerance jakékoli nelegální imigrace.

14.10.2019

Chceme potrestání všech viníků, kteří vytunelovali OKD!

Sněmovní vyšetřovací komise zveřejnila minulý týden „Závěrečnou zprávu Vyšetřovací komise k OKD“, ve které se konstatuje, že některé předchozí vlády pochybily při privatizaci OKD a tím připravily náš stát o miliardy korun.

Hnutí SPD od svého vzniku poukazuje na kauzy, které se odehrály pod taktovkou v tehdejší době vládnoucí ČSSD. Mezi tu nejzávažnější patří machinace v souvislosti s privatizací OKD, kde stát přišel o miliardy korun a stovky lidí o své byty. Proto jsme uvítali a podpořili v Poslanecké sněmovně vznik vyšetřovací komise. Ta byla zřízena na základě usnesení č. 58 ze 4. schůze ze dne 12. prosince 2017, kde se definoval i její úkol, který spočíval v prověření převodu akcií společnosti OKD, a.s. z vlastnictví České republiky do vlastnictví jiných osob, plnění závazků nabyvatelem akcií a činnost orgánů státu a jiných osob, které za majetkové operace při privatizaci OKD, a.s., a v době před vznikem úpadku OKD, a.s., odpovídaly či nad nimi měly vykonávat kontrolu či dohled. To, že komise našla řadu nesrovnalostí, naplňujících skutkovou podstatu několika trestných činů, jenom potvrzuje to, na co hnutí SPD dlouho poukazovalo.

Vyšetřovací komise přistoupila ke svěřenému úkolu s pocitem odpovědnosti, a to zejména vůči generacím pracujících v OKD. Vyslechla celkem 49 svědků, jejichž výpovědi zabírají stovky stran protokolů, a prošla desítky tisíc stran dokumentů, soudních, policejních i ministerských spisů. Svědek Z. Bakala odmítl splnit svou svědeckou povinnost, a proto vyšetřovací komise požádala Policii ČR o jeho předvedení. Vyšetřovací komise jeho jednání považuje za arogantní pohrdání ústavním orgánem země, ve které zbohatl. Vyšetřovací komise jednala 45 jednacích dní na dvaceti schůzích a dospěla k závěru, že řada aktérů uvedených ve spojitosti s kauzou OKD jednala protiprávně, a to s cílem značného finančního prospěchu.

Komise ve své závěrečné zprávě konstatuje, že v souvislosti s výše uvedeným mohlo dojít k naplnění znaků skutkové podstaty zejména trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku (TZ), porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 TZ, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 TZ, podvodu podle § 209 TZ, způsobení úpadku podle § 224 TZ, poškození věřitele podle § 222 TZ či zvýhodnění věřitele podle § 223 TZ. Vyšetřovací komise má podezření, že zejména transakcemi spočívajícími ve snížení majetku OKD vyplacením dividend a splacením půjček mateřské společnosti došlo ke spáchání výše uvedených trestných činů. Obdobně se vyšetřovací komise domnívá, že garance za úvěry NWR (New World Resources B.V., New World Resources N.V., NWR Holdings B.V.) a spoludlužnictví s NWR byly pro OKD nevýhodné transakce, neboť OKD byla příjemcem půjček od NWR za nepřiměřeně vysoké úroky a zároveň byla spoludlužníkem či garantem za tyto půjčky. Tyto půjčky byly následně použity na zlepšení peněžních toků, a tím umožnění výplat dividend. Zároveň se vyšetřovací komise domnívá, že transakce s mateřskou společností z daňového pohledu mohly naplnit skutkovou podstatu některého z trestných činů v oblasti daňové a navrhuje prošetřit činnost auditora.

V této souvislosti s někdejší privatizací těžební společnosti OKD podá vyšetřovací komise trestní oznámení na bývalé ministry za ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana a za ODA Jiřího Skalického a Vladimíra Dlouhého, který je nyní prezidentem Hospodářské komory. Trestnímu oznámení budou čelit také podnikatelé Zdeněk Bakala, Viktor Koláček a řada dalších. Nyní to bude už na vyšetřovatelích této kauzy.

Hnutí SPD věří, že celá kauza s privatizací OKD bude orgány činnými v trestním řízení prošetřena. ČSSD se za doby svého působení ve vládě v žádném případě nechovala jako řádný hospodář, ba dokonce umožnila rozkrádání státního majetku. Věříme apolitické a profesionální Policii ČR, která si v poslední době drží vysokou image u veřejnosti, a to především tím, že nestraně prošetřuje kauzy politiků. Naši občané si zaslouží, aby se podobné kauzy jako OKD již nikdy neopakovaly.

11.10.2019

Celý národ se s pietou rozloučí s Karlem Gottem a Vlastou Chramostovou. Čest jejich památce!

V prvním říjnovém týdnu tohoto roku přišla naše kulturní scéna o dvě významné osobnosti. 1. října nás po těžké nemoci navždy opustil Karel Gott, který nedávno oslavil osmdesáté narozeniny. 6. října zemřela ve věku 92 let Vlasta Chramostová.

Karel Gott zemřel doma v kruhu své rodiny. Vláda kvůli jeho úmrtí vyhlásila na sobotu 12. října státní smutek. Zpěvákovi příznivci se po celý týden scházeli před jeho vilou na Bertramce, kde uctili jeho památku položením květin a zapálením svíčky. Karla Gotta měli v oblibě muži a ženy tří generací a svými písničkami rozdával radost více jak půl století. Mimo zpěvu také hrál v několika filmech a rád maloval. V letech 1965 – 2019 prodal 50 milionů nosičů alb, což z něj učinilo nejúspěšnějšího českého interpreta. Během kariéry vydal 293 sólových alb na domácí scéně i v zahraničí, zpíval nejen česky, ale i německy, anglicky, italsky a rusky. V anketách Zlatý slavík a později Český slavík získal celkem 42 ocenění. Za svou kariéru obdržel více než 120 televizních ocenění, 8 zlatých desek, 1 diamantovou desku, opakovaně se umisťoval na prvních příčkách hitparád a prodeje desek. Spolupracoval s mnoha významnými umělci a celkově nazpíval téměř tisíc písní. Za tuto reprezentaci naší republiky mu byl v roce 1977 propůjčen titul zasloužilý umělec a v roce 1985 titul národní umělec. Dne 28. října 2009 obdržel Karel Gott od prezidenta České republiky Václava Klause Medaili za zásluhy I. stupně.

Občané se s Karlem Gottem mají možnost rozloučit v pátek 11. října od osmé hodiny ranní do desáté hodiny večerní v Paláci Žofín na Slovanském ostrově. Následující den se bude konat od jedenácti hodin zádušní mše pro zvané hosty ve svatovítské katedrále na Pražském hradě.

Herečka Vlasta Chramostová, signatářka Charty 77, nemohla po roce 1968 vystupovat, na divadelní prkna se vrátila až po roce 1989. Její hereckou kariéru dočasně zastavil zákaz vystupování kvůli její angažovanosti v roce 1968. Až do sametové revoluce působila v disentu. Ona sama se vyjádřila, že prožila v rámci své životní pouti tři bohaté, složité a dlouhé etapy, a to hereckou, disidentskou a život návratu. Za svou hereckou karieru ztvárnila řadu předních rolí a úspěch zaznamenala i u filmu. Od roku 1991 byla stálou členkou Činohry Národního divadla. V roce 1998 obdržela od prezidenta Václava Havla Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. V roce 2015 byla uvedena do Síně slávy Národního divadla.

Poslední rozloučení s herečkou Vlastou Chramostovou v Národním divadle proběhne v pondělí 14. října od 11 hodin. Pohřeb má záštitu státu, vyvěšena bude česká vlajka, přítomni budou i političtí představitelé. Divadlo bude pro veřejnost otevřeno o půl hodiny dříve, kde bude možné položit květiny na forbínu a poklonit se rakvi. Připraveny budou také kondolenční knihy. Čestnou stráž u rakve paní Chramostové budou držet její kolegové a kolegyně a osobnosti z veřejného života. Celý obřad bude zakončen vynášením rakve za potlesku všech přítomných.

Čest jejich památce!

10.10.2019

Prezident Macron se pokládá za lídra celé EU, ale problémy ve Francii neřeší!

Nepokoje a události odehrávající se v poslední době ve Francii jsou špatnou vizitkou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který problémy Francouzů neřeší a přitom by chtěl řídit celou EU, neboť on sám se pasoval na jejího lídra.

Hnutí SPD sleduje situaci ve Francii, která už trvá téměř rok a zdá se, že jen tak neskončí. Svou nespokojenost s politikou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona vyjadřují Francouzi formou demonstrací, kterých se účastní nejenom příznivci žlutých vest, ale k demonstrujícím se připojují další skupiny obyvatel, viz např. odbory a dokonce i policisté. To vše svědčí o tom, že Emmanuel Macron je slabý politik, který nekoná politiku v zájmu vlastních občanů. On se totiž upnul na roli lídra Evropské unie a chce ji vést směrem, který si společně s německou kancléřkou Merkelovou určili. Tento jeho postoj se projevuje i v rámci řešení nelegální imigrace do zemí EU, kde si Macron našel dalšího spojence v Itálii. Italský premiér Giuseppe Conte spolu s Emmanuelem Macronem prosazují nově automatické přerozdělování imigrantů s tím, že kdo neposlechne, bude potrestán formou finančních postihů.

Francouzská vláda se ocitá ve stále větší krizi a demonstrace proti ní a jejím reformám zesilují, kdy se k protestujícím připojují další skupiny obyvatel. Vlastní nepokoje vyprovokovalo hnutí „žlutých vest“, kdy se od poloviny listopadu loňského roku ve Francii začalo s demonstracemi. Původním impulsem bylo zvýšení spotřební daně na benzin a naftu. Od té doby se konalo již 47 demonstrací, a to převážně v Paříži. Plánovaným dnem protestů se stala sobota a mimo žlutých vest se do demonstrací namířených proti vládě zapojují např. odbory, které požadují sociální spravedlnost a nesouhlasí s vládním plánem důchodové reformy a další.

Proti demonstracím vláda nasazuje čím dál více příslušníků bezpečnostních sborů, kteří jsou už ze stálého zajišťování bezpečnostních akcí vyčerpáni. Svou nespokojenost vyjádřili formou „pochodu hněvu“ začátkem měsíce října tohoto roku, kterého se zúčastnilo více jak dvacet tisíc policistů. Policisté demonstrovali v ulicích Paříže proti špatným pracovním podmínkám, které podle nich vedly v letošním roce k desítkám sebevražd v jejich řadách. Letos podle policejních odborů odešlo ze světa vlastní rukou dosud 52 policistů. Pro policisty ve Francii představuje výkon služby velkou frustraci. Od roku 2003 francouzská policie zabránila 59 teroristickým útokům, kdy tři z nich zmařila v letošním roce.

Francouzská tisková agentura AFP uvedla, že od atentátů na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo ze začátku roku 2015 zahynulo při teroristických útocích ve Francii přes 250 lidí. Poslední otřesný případ se stal dne 3. října tohoto roku, kdy zaměstnanec pařížské policejní prefektury ubodal čtyři kolegy. Tento útočník se hlásil k "radikální verzi islámu", o čemž informovala agentura AFP s odvoláním na protiteroristické oddělení pařížské prokuratury. Muž, jehož nakonec zastřelil jeden z policistů, byl ve spojení s jedinci z řad salafistů, kteří se hlásí k radikálnímu islámu. Podle neoficiálních údajů agentury AFP se již do státních úřadů infiltrovala celá řada stoupenců radikálního islámu, což představuje pro celou Francii časovanou bombu, neboť můžeme předpokládat, že podobné teroristické útoky budou pokračovat.

Naše hnutí SPD konstatuje, že v prezidentských volbách ve Francii, které byly zakončeny druhým kolem dne 7. května 2017, nezvítězila protikandidátka Emmanuela Macrona, předsedkyně vlasteneckého Národního sdružení, které je stejně jako hnutí SPD členem evropské frakce Identita a demokracie, Marine Le Penová. Budeme si ale přát, ať se jí to v příštích prezidentských volbách v roce 2022 podaří. Francouzi by si změnu na prezidentském postu zajisté přáli, o čemž svědčí i to, jaká situace v současné Francii panuje.

9.10.2019

Hlavní město Praha nemá právo mít vlastní zahraniční politiku!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém vyjadřujeme upřímnou soustrast pozůstalým fenomenálního zpěváka Karla Gotta a úctu jeho památce. Snahu propustit až sedm tisíc zaměstnanců České pošty považujeme za skandální. Za teroristický útok v Paříži nese podle nás odpovědnost masová imigrace a islám. V souvislosti s tím, že Praha odmítá uznávat politiku jedné Číny, připomínáme, že hlavní město Praha nemá právo mít vlastní zahraniční politiku, která je navíc v rozporu s pozicí České republiky.

1. Čest památce Karla Gotta!

V úterý 1. října v pozdních večerních hodinách zemřel fenomenální zpěvák Karel Gott. Osobnost, která se stala vzorem pro mnoho generací, byla symbolem profesionality a laskavosti. Bohužel i tak se stal předmětem hrátek na politické a dezinformační scéně. Předsednictvo hnutí SPD v této souvislosti vyjadřuje hlubokou soustrast všem jeho rodinným příslušníkům a pozůstalým a zastává názor, že o druhu a způsobu provedení pohřbu si má v první řadě rozhodovat rodina sama. Odmítáme veškeré nenávistné projevy některých politiků a novinářů, které se objevily. Karel Gott téměř šedesát let poctivě pracoval a přinášel nám všem radost. Byl to jeden z mála českých umělců, jehož význam výrazně přesahoval naše hranice. Čest jeho památce!

2. Návrh Babišovy vlády propustit sedm tisíc zaměstnanců České pošty je skandální.

Česká pošta plánuje do roku 2025 propustit až sedm tisíc zaměstnanců, na kvalitě, komfortu a dostupnosti služeb se prý nic nezmění. Minulý týden to po jednání s vedením pošty řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO) dodal, že by chtěl, aby stát v roce 2020 splatil poště dluh 3,3 miliardy korun, který navíc ještě podléhá schválení Evropské komise. Předsednictvo SPD propouštění považuje za skandální a tyto plány za zcela nepřijatelné. Česká pošta je tradiční firmou, která zajišťuje službu státu. Poslední roky ji řídili ministři vnitra Milan Chovanec, Lubomír Metnar, Jan Hamáček, tedy ministři za ANO a ČSSD. Ti nesou plnou odpovědnost za současný stav České pošty. Předsednictvo hnutí SPD je přesvědčeno, že tímto krokem bude ohrožena již dnes špatná kvalita doručování a zejména dojde k propouštění těch lidí, kterých je již dnes málo a jejichž ohodnocení je směšné. Česká pošta chce propouštět zaměstnance a na druhou stranu nemá dostatek lidí na základních funkcích (řidičů a poštovních doručovatelů). Výkony pošťaček a pošťáků jsou nadlidské, za každého počasí a za směšný plat. Chyba není v řadových zaměstnancích, ale v systému České pošty, takže soukromé firmy dnes bez dotací dělají daleko větší výkon a pracují produktivněji než pošta. Řešením je nikoliv propouštění již tak nízkého počtu lidí v přímém výkonu, ale zrušení a omezení státní byrokracie na ministerstvech a úřadech.

3. Za teroristický útok v Paříži nese odpovědnost masová imigrace a islám.

Francouzský policista Michael Harpon, který nedávno přestoupil na islám, ve čtvrtek ubodal čtyři své kolegy z pařížské policejní prefektury. Podle zjištění vyšetřovatelů měl vazby na islámské radikální organizace Islámský stát nebo Al-Káida. Policie tak na útok pohlíží jako na teroristický čin. Jedna z obětí byla jeho nadřízená policistka, jež ho předtím pokárala, že odmítá normálně vycházet se ženami. Je zcela jasné, že se Západ zmítá ve vlnách násilí, zvýšené kriminality, vražd a terorismu. Je evidentní, že je to důsledek migrace v souvislosti s nenávistným náboženstvím, kterým islám bezpochyby je. Nenechme si tedy vnutit muslimský způsob života, na který nejsme zvyklí, a je nám naprosto cizí. Evropa musí zůstat taková, jakou nám ji předali naši otcové a jim naši dědové. Hnutí SPD si nepřeje, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili ilegální imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic pro větší bezpečnost našich občanů. Navrhli jsme již zákony zakazující islámské zahalování na veřejnosti a zakazující propagaci nenávistné islámské ideologie, ale ostatní strany ve Sněmovně včetně ANO, ČSSD a KSČM nám je blokují.

4. Hlavní město Praha nemá právo mít vlastní zahraniční politiku.

Rada hlavního města se v pondělí rozhodla vypovědět partnerskou smlouvu s Pekingem. Důvodem je neochota čínské strany jednat s pražským vedením o vyškrtnutí klauzule o uznání jedné Číny. V přímém přenosu se opět ukazuje nekompetentnost a amatérismus Pirátů a celé pražské koalice, která doslova poškozuje české zájmy. Česká republika dosud investovala obrovské peníze z kapes našich daňových poplatníků do pozitivní propagace České republiky v Číně. Například státní agentura CzechTourism tam provozuje vlastní zastoupení. Výsledkem je obrovský nárůst čínských turistů, kterých k nám ročně jezdí přes 600 tisíc a řadí se tak na špičku. Díky tomu má desetitisíce Čechů kvalitní práci v cestovním ruchu, ať jsou to pracovníci v hotelech, restauracích, galeriích, muzeích, na hradech a zámcích, řidičů zájezdových autobusů či průvodců. Příjmy od turistů generují značné prostředky do státního rozpočtu, které stát potřebuje na výplatu důchodů, na zdravotnictví či na školství. Tohle všechno mnohaleté úsilí pirátské vedení pražského magistrátu ničí, aniž by nabídli jakoukoli pozitivní alternativu. Uznávání jednotné Číny je oficiální politikou České republiky. To znamená, že ČR uznává Tibet a Tchaj-wan za integrální součást Čínské lidové republiky. „Česká republika, spolu s celou EU, realizuje politiku jedné Číny. S Tchaj-wanem nemá diplomatické styky," píše se na stránkách českého ministerstva zahraničí. Je skandální, aby hlavní město Praha mělo jinou zahraniční politiku než Česká republika. To je v rozporu s ústavním pořádkem naší země! Města nemají právo mít odlišnou zahraniční politiku od té státní! Dokazuje to, že vedení Prahy kašle na Českou republiku a dělá si, co chce, bez ohledu na zájmy naší země a jejích občanů!

8.10.2019

Počty nelegálních imigrantů hlásících se k islámské ideologii ve světě narůstají!

Podle statistik OSN je ve světě více jak čtvrt miliardy imigrantů a jejich počty se oproti poslednímu roku druhého tisíciletí, tedy za necelých dvacet let, zvýšily o téměř 50 procent. Tento nárůst je alarmující a jeho hrozbu umocňuje skutečnost, že většinu z nich tvoří tzv. ekonomičtí imigranti vyznávající Alláha a islámské právo šaría.

Hnutí SPD se všemi dostupnými prostředky snaží zabránit tomu, aby se do naší země dostali nelegální imigranti. Je to ale opravdu složité, zvláště když tento nelegální přísun nežádoucích imigrantů do naší republiky vyžaduje Evropská unie a podporují ho i některé naše politické strany. Bylo to právě naše hnutí SPD, které se otevřeně a tvrdě postavilo proti migračním kvótám a díky tomu situace prozatím nedopadla tak, jak si bruselští politici naplánovali. Tento boj ale stále není vyhrán a proto musíme být obezřetní. Na půdě Poslanecké sněmovny navrhujeme taková opatření, aby ke scénáři, jaký si přeje Evropská unie, nedošlo. I z tohoto důvodu jsme pro vystoupení naší země z Evropské unie, pokud si to naši občané budou přát, což může být vyjádřeno pomocí referenda o našem setrvání v EU.  

To, že počty imigrantů ve světě stále rostou, potvrzují výsledky zveřejněné OSN na konci loňského roku, a čísla to jsou opravdu děsivá (https:/eurozpravy.cz/242610-osn/). Podle OSN bylo ke konci roku 2018 ve světě 257,7 milionu imigrantů, což představovalo 3,4 procenta světové populace. Od roku 2000 se jednalo o nárůst o 49 procent. Průměrný věk imigrantů je 39 let. V současné době poskytuje útočiště pro 60 procent imigrantů z celého světa pouhých deset zemí. Nejvíce imigrantů se nachází na území USA (49,8 milionů), Saúdské Arábie (12,2 milionů), Německa (rovněž 12,2 milionů), Ruska (11,7 milionů) a Velké Británie (8,8 milionů). Dále to jsou například Spojené arabské emiráty (8,3 milionů), Francie a Kanada (7,9 milionů), Austrálie (400 tisíc) a Španělsko (5,9 milionů). Ze světadílů se ale nejvíce imigrantů nachází v Asii (80 milionů), poté v Evropě (78 milionů) a na třetím místě je Severní Amerika (58 milionů).

Ještě zmíníme, odkud imigranti pocházejí. Nejvíce jich je z asijských zemí (106 milionů) a evropských zemí (61 milionů, z nich se 41 milionů usadilo v jiných evropských zemích). Z posledních výsledků o migraci se potvrdilo, že se v poslední době jedná především o ekonomické imigranty, kteří si tak chtějí zajistit lepší život a to i na úkor čerpání sociálních dávek, které jim jsou v ekonomicky silných státech zajištěny. Obyvatelé států, kam tito imigranti míří, se ale nejvíce obávají šíření islámské ideologie, neboť drtivá většina z těchto imigrantů se hlásí k islámu. Islám je aktuálně se skoro dvěma miliardami příznivci druhé nejrozšířenější náboženství na světě. A jelikož se ke křesťanství hlásí jen o něco více lidí a jejich počet stagnuje, za pár let bude dominantním náboženstvím právě islám. Věděl to už Samuel Huntington, který explozi muslimské populace předpovídal v roce 1994 v knize Střet civilizací. Řada muslimů se hlásí k radikální verzi islámu, která se vyznačuje mimořádnou agresivitou a násilností a právo šaría vyznává v té nejpřísnější formě. Mimo jiné podporuje militarizaci dětí, na internetu šíří videa poprav a v Evropě zosnoval několik teroristických útoků. K Islámskému státu se v Africe hlásí podobně brutální Boko Haram.

V současné době do USA míří tisíce imigrantů ze Střední Ameriky. Na jihovýchod Asie a na Dálný Východ míří nejen Rohingové a další menšiny utíkající z Barmy, ale i běženci z Blízkého východu. Na jihokorejský ostrov Čedžu dorazilo v létě asi pět set Jemenců, což v zemi vyvolalo řadu reakcí, např. více jak 700 tisíc lidí doposud podepsalo petici, v níž vyzývají vládu, aby nevyhověla žádostem o azyl a utečence vykázala z ostrova. Jako poslední příklad z mnoha uvedu příklad z Řecka, kde místní vláda připravuje nový zákon, který má urychlit azylová řízení s imigranty. Vyhoštění postihne i ty, kteří nespolupracují s úřady. Podle řeckého premiéra Kyriakose Mitsotakise většina imigrantů přicházejících nyní do Řecka nejsou žádní uprchlíci, ale ekonomičtí imigranti.

Hnutí SPD i z těchto výše uvedených faktů v žádném případě nebude podporovat aktivity Evropské unie v rámci prosazování její vstřícné migrační politiky. Islámští imigranti představují časovanou bombu a nám jde hlavně o to, abychom zabezpečili bezpečnost našich občanů.

7.10.2019

V Lánech se prezidenti V4 dohodli na posilování vlivu zemí této skupiny v rámci EU!

Prezident Miloš Zeman přizval prezidenty zemí V4 na dvoudenní summit, který se uskutečnil minulý týden ve středu a ve čtvrtek na zámku v Lánech. Prezidentský summit byl součástí našeho předsednictví ve Visegrádské skupině, které jsme převzali dne 1. července na dobu jednoho roku od Slovenska.

Naše hnutí SPD chová úctu k našemu prezidentovi Miloši Zemanovi, neboť se domníváme, že je to politik, který je velmi zkušený a vždy hájící zájmy našich občanů a nebojí se říci i to, co někteří neradi slyší. Proto vítáme jeho aktivity v hledání společného úsilí proti některým nařízením Evropské unie, viz spojenectví v rámci zemí Visegrádské skupiny. Zde se obáváme pouze stanovisek slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, která se netají svou podporou bruselské politiky. Přejme si, že i do budoucna budou představitelé V4 vystupovat v EU jednotně a na svou stranu získají postupně i další členské státy v rámci formátu V4+ (plus), a tím bude jejich síla při jednáním lídrů EU ještě větší.

Proběhlý prezidentský summit, který inicioval prezident Miloš Zeman a jehož dvoudenní jednání se uskutečnilo na zámku v Lánech, lze hodnotit jako úspěšné a jeho účastníci přijali stanovisko spočívající v upevňování postavení zemí V4 v Evropské unii i v Severoatlantické alianci. Prvního dne summitu se zúčastnil český prezident Miloš Zeman, dále slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, polský prezident Andrzej Duda a maďarský prezident János Áder. Jednání bylo rozděleno do dvou bloků.

V prvním bloku se aktéři jednání věnovali hledání příležitostí pro posílenou spolupráci při dosahování konkrétních cílů v rámci EU, jednali např. o novém víceletém finančním rámci EU na roky 2021 až 2027, řešil se stav dopravních infrastrukturních projektů, kdy zejména naše republika klade důraz na to, aby neklesalo množství finančních prostředků určených na politiku soudržnosti. Prezidenti také zhodnotili proběhlé květnové volby do Evropského parlamentu. Hovořilo se o bezpečnostním riziku spočívajícím v ilegální migraci, kdy prezident Zeman vyzdvihl jako velký úspěch zemí V4 odmítnutí migračních kvót. V druhém bloku se debatovalo o klimatických změnách, energetické soběstačnosti jednotlivých zemí, digitalizaci, robotizaci a udržení vnitřního trhu. Část jednání byla věnována brexitu a formám další budoucí spolupráci se Spojeným královstvím. Na druhý den jednání byli přizváni slovinský prezident Borut Pahor a srbský prezident Aleksandar Vučič a debata byla zaměřena na perspektivu rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu.

Hnutí SPD nadále prosazuje referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, protože dle našeho názoru je EU nereformovatelná a nectí národní suverenitu členských států, neboť prosazuje zájmy největších mocností v čele s Německem a Francií. EU podporuje přijímání nelegálních imigrantů, a proto vítáme všechny aktivity, které jsou proti těmto zájmům. Země V4 společně nesouhlasí s povinnými kvótami pro příjem imigrantů do všech zemí EU a chtějí společně prosazovat i zájmy svých zemí, ne bezhlavě přijímat všechna rozhodnutí z Bruselu. Z tohoto úhlu pohledu hodnotíme skončený summit prezidentů V4 za přínosný.

4.10.2019

Chceme, aby se autorské poplatky (OSA, atp.) neplatily v drobných provozovnách!

Z tohoto důvodu jsme také podali do Poslanecké sněmovny návrh zákona o právu autorském, který čeká na své projednávání v prvním čtení.

Poslanci hnutí SPD předložili novelu autorského zákona, ve které navrhujeme, aby provozovatelé restaurací, kadeřnictví, hotelů či zdravotních zařízení již nemuseli platit autorské poplatky.

Změnu jsme zapracovali do § 23, kde se věta druhá nahrazuje větou: „Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních ani zpřístupňování díla v provozovnách, které nejsou provozovány za účelem zpřístupnění rozhlasového a televizního vysílání.“

Návrh zákona ukládá, aby šíření rozhlasového a televizního vysílání bylo umožněno nejen ve zdravotnických zařízeních, ale také v prostorách, jež jsou v živnostenském zákoně definovány jako „provozovny“, ale nejsou určeny pro poskytování hudební a televizní produkce. Účelem novely zákona je zpřístupnit hudební produkci v prostorách, které primárně slouží pro jiné účely než je provozování hudební produkce, jako jsou kadeřnictví nebo restaurační provozovny a jsou navštěvovány za účelem poskytnutí dané služby, nikoliv zpřístupnění hudební produkce.

Zákon tedy stanoví, že autorské poplatky se neplatí v provozovnách, které nejsou určeny pro poskytování hudební a televizní produkce. To znamená, že pokud hraje rádio u kadeřníka, v restauraci, hotelu či v nemocnici, tak tito provozovatelé nebudou muset již nic platit.

3.10.2019

Srbsko a Chorvatsko čelí největším počtům imigrantů od začátku migrační krize!

Imigranti, kteří se chtějí dostat do zemí Evropské unie, volí všechny pro ně dostupné trasy a využívají k tomu dobře organizované pašerácké skupiny, kterým z těchto nelegálních činností plynou značné finanční zisky. Tyto převaděčské skupiny jsou dobře informované a vždy volí takové cesty, které jsou pro imigranty nejschůdnější. V současné době je to opět Balkánská migrační trasa, vedoucí přes Srbsko a Chorvatsko.

Hnutí SPD prosazuje protiimigrační politiku, která je vedena s cílem zabránit vstupu imigrantů do naší republiky. Oprávněně se domníváme, že nelegální imigranti vyznávající islámskou ideologii představují nejenom pro Českou republiku, ale i pro celou Evropu velkou bezpečnostní hrozbu. V rámci celé Evropy máme i v ostatních státech partnerské politické strany, které prosazují protiimigrační politiku. V Evropské unii prosazujeme opatření proti imigrantům ve frakci Identita a demokracie.

Evropské státy, např. Slovinsko, Maďarsko, Chorvatsko a Srbsko, opět začínají bojovat s nelegální imigrací, která se v poslední době znovu zvyšuje, a to převážně tzv. Balkánskou cestou. Tyto státy postihla migrační krize nejvíce v roce 2015, kdy během září a října nelegálně překračovalo hranice přes Srbsko do Maďarska v průměru až 8.000 imigrantů za den. Dne 15. října 2015 byl dokončen na pokyn maďarského premiéra Viktora Orbána maďarský pohraniční plot na hranicích mezi Chorvatskem a Maďarskem. Od 17. října byla uzavřena chorvatsko-maďarská hranice pro imigranty; Maďarsko přestalo přijímat chorvatské autobusy s běženci a na několik dnů byly uzavřeny i všechny maďarsko-chorvatské silniční hraniční přechody. Chorvatsko z tohoto důvodu začalo odklánět imigranty do Slovinska a tím došlo k přesměrování Balkánské imigrační trasy, která přes území Chorvatska vedla na území Slovinska. V této souvislosti slovinský premiér Miro Cerar nasadil na ochranu hranic armádu.

Následné tři roky se počty nelegálních imigrantů využívajících tuto Balkánskou cestu snižovaly. Takový stav ale nevydržel dlouho a v současné době se zvyšují počty imigrantů, kteří se chtějí pozměněnou trasou dostat přes Balkán do Evropské unie. Velké potíže hlásí Srbsko, kde číhá na vstup na území EU více než tři tisíce imigrantů, kteří se sem dostali pomocí pašeráckých skupin. Tito imigranti pocházející hlavně z Pákistánu, Afghánistánu a Bangladéše doufají, že se dostanou do Maďarska nebo Chorvatska – tedy do některé ze zemí EU. Jenže maďarská hranice je úplně uzavřena a ta chorvatská je pečlivě střežena. Počty imigrantů, které zadržela chorvatská pohraniční policie v letošním roce při pokusu dostat se do Chorvatska, se proti stejnému období minulého roku více než ztrojnásobily. Napsal to na svém webu chorvatský deník Jutarnji list s odvoláním na údaje poskytnuté ministerstvem vnitra. Obavy států na Balkánském poloostrově, který tvoří hranici Evropské unie, z přílivu imigrantů, jsou umocněny počty imigrantů v Turecku, kteří jsou odhodláni dostat se do zemí Evropské unie za každou cenu.

Hnutí SPD nesouhlasí s politikou, kterou zastávají současní lídři Evropské unie v čele s francouzským prezidentem Emmanuel Macronem a německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Naopak v otázkách imigrace podporujeme přístupy uplatňované maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Díky razantním krokům a opatřením přijatých Orbánovou vládou byl téměř zamezen příliv nelegálních imigrantů do Evropské unie přes Maďarsko. Nejen naši občané, ale i například Maďaři a Chorvati si nepřejí mít ve svých zemích imigranty přicházející ze zemí mimo Evropu, a tak posilují ochranu svých hranic. V jejich úsilí jim vyjadřujeme plnou podporu.

2.10.2019

Podáme do Sněmovny zákon na zrušení koncesionářských televizních poplatků!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém připomínáme, že odmítáme zvyšování daní Babišovou vládou i deficitní státní rozpočet. Hnutí SPD také podá do Sněmovny zákon na zrušení koncesionářských televizních poplatků. ČT je neobjektivní a nevyvážená. Výsledek voleb v Rakousku je důsledkem toho, že Svobodná strana Rakouska byla několik let pod silným tlakem nadnárodních elit a stala se politickou obětí zpravodajsky připravené pasti na jejího předsedu. Podporujeme iniciativu ruského prezidenta Vladimira Putina snižující jaderné napětí v Evropě. Připomínáme si hrdiny, kteří padli 6. října 1944 na Dukle při boji za naši svobodu a suverenitu.

1. Hnutí SPD odmítá zvyšování daní Babišovou vládou i deficitní státní rozpočet.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM schválila návrh státního rozpočtu na rok 2020, který se bude projednávat na říjnové schůzi Poslanecké sněmovny. Vláda počítá s deficitním rozpočtem ve výši 40 miliard korun, a to v době hospodářské konjunktury a bez ohledu na blížící se negativní zprávy ohledně krize světové a evropské ekonomiky. Vláda připravila tzv. „daňový balíček", ve kterém chce mj. zvýšit daně z cigaret, tabáku a lihu, a navrhuje zdanit rezervy pojišťoven. Také například hodlá zdanit výhry drobným sázkařům na výsledky sportovních utkání. Za vklad do katastru nemovitostí se má platit dokonce o 100% vyšší poplatek, tedy 2 000 korun. Poslanci za hnutí SPD takto koncipovaný návrh rozpočtu nepodpoří. V této souvislosti hnutí SPD jednoznačně odmítá veškeré návrhy související se zvyšováním daní, které tato vláda zahájila mj. také zavedením EET. SPD prosazuje také zrušení daně z nabytí nemovitostí, ale Sněmovna to hlasy poslanců ANO, ČSSD a KSČM zamítla. Tato vláda hledá prostředky do svého příjmu zejména na soustavné zvyšování výdajů, které jsou důsledkem rostoucí byrokracie a počtu státních úředníků, odkládáním důchodové reformy, neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým, inkluze ve školství, plateb politickým neziskovkám a zahraničních operací naší armády. To je pro SPD zcela nepřijatelné.

2. Hnutí SPD podá do Sněmovny zákon na zrušení koncesionářských televizních poplatků. ČT je neobjektivní a nevyvážená.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje neobjektivitu, špatné hospodaření a nevyváženost ČT. Za zcela katastrofální považujeme zejména úroveň pořadů jako 168 hodin, Newsroom ČT 24 nebo Reportéři ČT. Také kritizujeme politickou zaujatost celé redakce zpravodajství a aktuální publicistiky. Například do Otázek Václava Moravce nebyl pozván předseda SPD Tomio Okamura již 5 let. Ve Sněmovně již delší dobu leží 6 výročních zpráv o činnosti a hospodaření ČT od roku 2016, jejichž projednání poslanci ANO, ČSSD a tzv. demobloku neustále účelově oddalují. Mají obavy z toho, že pokud Sněmovna neschválí 2 výroční zprávy po sobě, dojde k odvolání generálního ředitele ČT. Hnutí SPD podá do Sněmovny v nejbližší době zákon na zrušení koncesionářských televizních poplatků. Navrhujeme změnit status ČT a Českého rozhlasu na příspěvkovou organizaci hospodařící s transparentním rozpočtem pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu.

3. Svobodná strana Rakouska byla několik let pod silným tlakem nadnárodních elit a stala se politickou obětí zpravodajsky připravené pasti na jejího předsedu.

V parlamentních volbách v Rakousku získala naše partnerská Svobodná strana Rakouska podle předběžných výsledků 17% hlasů. Zvítězila lidová strana s 38% hlasů. Svobodná strana Rakouska byla několik let pod silným tlakem nadnárodních elit a stala se politickou obětí zpravodajsky připravené pasti na jejího předsedu. V důsledku tohoto tlaku část voličů přešla především k lidové straně. Tito voliči ale mohou být zklamáni, neboť lidová strana s velkou pravděpodobností uzavře koalici s ostře probruselskými sociálními demokraty nebo dokonce se zelenými. Hlasy těchto voličů tak ve skutečnosti podpoří zcela jinou politiku, než si tito lidé přáli. Vlastenecký program a vlastenci povedou dlouhý a náročný politický boj za záchranu svých zemí a národů proti globalismu. Přes dílčí neúspěchy bude nakonec vítězný. Jak řekl prezident Trump na jednání OSN, budoucnost patří vlastencům.

4. Vítáme iniciativu Vladimira Putina snižující jaderné napětí.

Hnutí SPD vítá iniciativu ruského prezidenta Vladimira Putina, který zaslal šéfům všech členských států NATO dopis, v němž navrhl moratorium na rozmístění raket středního a kratšího dosahu v Evropě. Hnutí SPD je pro snižování napětí mezi velmocemi a pro posílení bezpečnosti v Evropě. Jaderný konflikt mezi velmocemi bychom nejvíce odnesli my ve střední Evropě. Hnutí SPD v této souvislosti rovněž požaduje revizi dokumentů bezpečnostní a zahraniční politiky ČR. Podle stávajícího znění těchto dokumentů je naše zahraniční politika v současné době plně v rukou EU.

5. Čest a sláva našim hrdinům, kteří zahynuli 6. října 1944 na Dukle.

6. října si připomeneme oběti československých vojáků v bitvě o Dukelský průsmyk v roce 1944. Jde o výročí nejkrvavější bitvy československých jednotek za druhé světové války. Nejsou podstatné současné spekulace a fabulace novinářů. Šlo o těžké vítězství zaplacené krví tisíců československých vojáků. V bitvě o karpatský hřeben, která měla rychle uvolnit cestu na naše území, padlo nebo bylo raněno na 9 000 našich a 80 000 sovětských vojáků. Podstatné je dnes nezapomínat na oběti boje za naši svobodu a nepřipustit revizi výsledků druhé světové války. Čest a sláva našim hrdinům.

1.10.2019

Blahopřejeme vlastenecké Svobodné straně Rakouska k třetímu místu ve volbách!

V zemích Evropské unie mají již své stálé místo v politickém systému vlastenecké, protiunijní a protiimigrační strany, neboť občané v jednotlivých státech se oprávněně obávají přílivu nelegálních imigrantů. Tento trend potvrdily výsledky předčasných parlamentních voleb v Rakousku, kdy Svobodná strana Rakouska skončila na třetím místě.

Hnutí SPD blahopřeje Svobodné straně Rakouska (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) k volebnímu výsledku, kterého dosáhla v rámci předčasných parlamentních voleb konaných poslední neděli v Rakousku. V Evropském parlamentu je FPÖ naší partnerskou stranou ve frakci Identita a demokracie, ve které má zastoupeny tři europoslance.

Poslední zářijovou neděli se v Rakousku konaly předčasné parlamentní volby. Občané Rakouska se v nich svobodně rozhodovali, jaké politické straně vyjádří podporu. Každý z celkem 6,4 milionů Rakušanů, který dosáhl věku 16 let, mohl v těchto volbách dát svůj hlas některé z kandidujících stran. Předběžné předvolební průzkumy dávaly šance pěti politickým stranám, že se dostanou do Národní rady. Podle předběžných výsledků se vítězem stala Rakouská lidová strana (Österreichische Volkspartei, ÖVP) v čele se svým předsedou a současným spolkovým kancléřem Sebastianem Kurzem. Rakouská lidová strana vyhrála parlamentní volby již v roce 2017 se ziskem 31,47 % hlasů, což jí zajistilo 62 poslaneckých mandátů ze 183. V nedělních předčasných parlamentních volbách tato strana obhájila své prvenství, a to se ziskem 38 procent hlasů. Druhé místo se ziskem 21 procent hlasů skončila Sociálně demokratická strana Rakouska (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ). Na třetím místě skončila Svobodná strana Rakouska (FPÖ) v čele se svým nedávno zvoleným předsedou Norbertem Hoferem. Svobodná strana Rakouska prosazující protiimigrační politiku získala v nedělních předčasných parlamentních volbách celkem 17 procent hlasů. Do parlamentu se dostali ještě Zelení – Zelená alternativa (Die Grünen – Die grüne Alternative), kteří získali 12 procent hlasů a poslední, pátá strana, jejíž poslanci zasednou v rakouském parlamentu, je NEOS – Das Neue Österreich und Liberales, která získala 7 procent hlasů. Nyní si počkejme, pro jakou stranu se rozhodne Sebastian Kurtz a přizve jí, aby se stala součástí vládnoucí koalice.

Nový předseda Svobodné strany Rakouska Norbert Hofer je významným rakouským politikem, který kandidoval v minulých prezidentských volbách v roce 2017 za Svobodnou stranu Rakouska na post rakouského prezidenta, a i když vyhrál první kolo prezidentských voleb, ve druhém kole ho s nepatrným rozdílem porazil kandidát strany Zelených Alexander Van der Bellen. Norbert Hofer se v listopadu 2016 v rámci této prezidentské kampaně v rozhovoru pro BBC vyjádřil, že by v roli prezidenta připustil možnost vypsání referenda o vystoupení z EU. Hofer společně se svou stranou FPÖ ostře vystupuje proti imigraci a islamizaci Evropy. Islám podle něj bude v příštích desetiletích hrát stále větší roli, avšak evropská kultura je podle jeho názoru založena na křesťanských a židovských a hodnotách. Hofer též prohlásil, že nechce, aby se Rakousko stalo muslimskou zemí, nebo že islám není součástí Rakouska.

Hnutí SPD blahopřeje Svobodné straně Rakouska k volebnímu výsledku, kterého dosáhla v rakouských předčasných parlamentních volbách a jejímu předsedovi Norbertu Hoferovi přejeme, ať jeho strana dále posiluje. Je dobře, že v evropských zemích posilují vlastenecké a protiimigračně zaměřené politické strany a hnutí, neboť je to dobrý příslib toho, že zde nebude sílit islámská ideologie.

30.9.2019

Zásadně odmítáme přerozdělování nelegálních imigrantů Evropskou unií!

Minulý týden na Maltě zástupci Francie, Německa, Itálie a Malty přijali domluvu o dočasném řešení, jak pomoci imigrantům, kteří budou „zachráněni“ při jejich cestě do Evropy na moři. Podle této domluvy budou následně přerozdělováni do vybraných zemí Evropské unie a proces žádosti o udělení azylu s nimi bude řešen až v této zemi.

Hnutí SPD zastává názor, že lídři Evropské unie nevědí, jak vyřešit problém s imigranty, kteří se chystají za každou cenu a všemi způsoby dostat do evropských zemí. Tento jejich úmysl je veden s cílem budoucího bezstarostného života ve vyspělých zemích Evropy, a to díky štědrým sociálním příspěvkům. Cestu imigrantům přes moře do Evropy zajišťují mafiánské převaděčské skupiny, které z toho velmi dobře profitují. V neposlední řadě nahrává do karet imigrantům i přístup k řešení migrační krize ze strany Evropské unie a pod její záštitou působící neziskové organizace, které z toho též profitují, ale na rozdíl od pašeráckých gangů je jejich financování legální. Představitelé EU místo toho, aby intenzivně bojovali proti nelegálním skupinám pašeráků lidí do Evropy, tak pomocí lodí pod hlavičkou humanitární pomoci, pomohou dostat se imigrantům uvízlým na moři do zemí EU, kde budou následně přerozdělováni do členských zemí EU. S takovým to postupem a přístupem, který zastává EU k imigrantům, hnutí SPD nesouhlasí.

Dne 23. září tohoto roku se ve městě Vittoriosa, které je nejhistoričtější město Malty, konalo setkání ministrů vnitra Francie, Německa, Itálie a Malty. Zastoupeno bylo také Finsko, které v současné době předsedá EU, a Evropská komise. Řešeným tématem jednání byla migrace, a z tohoto důvodu se jednání za Evropskou komisi zúčastnil eurokomisař pro migraci Dimitris Avramopulos. Výsledkem jednání bylo přijetí dohody všech přítomných, že její signatáři v budoucnu vyloděné imigranty do čtyř týdnů přijmou, pokud tito běženci nebudou představovat bezpečnostní riziko a budou přerozdělováni do ostatních zemí EU v rámci dohodnutých kvót. Právo těchto imigrantů na azyl se bude zkoumat až v hostující zemi, což požadovaly Malta a Itálie. Lodě se zachráněnými imigranty budou moci bez problémů plout do maltských a italských přístavů, a pokud budou oba státy přetíženy, může své přístavy imigrantům otevřít Francie. Tato dohoda by měla platit šest měsíců.

Německý ministr vnitra Horst Seehofer k této dohodě dodal, že každý signatář od ní může kdykoliv odstoupit, což prý neočekává, a zároveň dodal, že uzavřená dohoda nemá sloužit jako motivace pro příchod imigrantů z Afriky do Evropy (což musí každému rozumně uvažujícímu občanu přijít jako velmi naivní). Seehofer též uvedl, že nyní bude záležet, kolik imigrantů se zavážou přijmout ostatní státy Evropské unie. On sám řekl, že doufá, že se připojí 12 až 14 dalších států. Tyto otázky se mají prioritně řešit dne 8. října tohoto roku na zasedání ministrů vnitra a spravedlnosti členských zemí EU. Takže si počkejme, jaké závěry z tohoto zasedání vzejdou.

Hnutí SPD má ve svém programu jako jeden z prioritních bodů boj proti nelegální migraci a zachování národní suverenity naší republiky v zájmu zachování bezpečnosti blaha našich občanů. V žádném případě nechceme v naší zemi žádné imigranty, které se nám stále více v rámci přerozdělovacích kvót snaží přidělit Evropská unie. Pro tento náš neměnný postoj máme celou řadu argumentů, jako například ten, že drtivá většina z imigrantů jsou vyznavači nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie, kteří mohou představovat velkou bezpečnostní hrozbu. Pro hnutí SPD je bezpečnost našich občanů na prvním místě.

27.9.2019

Ústavní žalobu na prezidenta republiky jsme nepodpořili!

Včera projednávala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ústavní žalobu na prezidenta republiky Miloše Zemana, kterou poslanci hnutí SPD nepodpořili, jelikož jsme přesvědčeni o tom, že prezident ústavu neporušil a neporušuje.

V naší svobodné zemi má každý občan právo vyjádřit svůj názor, což mu zaručuje naše ústava. Ústava též stanovuje, že si občané mohou zvolit představitele, kteří vzejdou z demokratických voleb a ti se pak budou podílet na řízení naší země. Každý občan se může svobodně rozhodnout, koho a jaké politické uskupení podpoří. Vítěze voleb by následně měli všichni respektovat a chovat k nim úctu, i když zrovna nepatří k těm, kterým vyjadřovali svou podporu. Tímto jednáním a chováním se pozná kulturní, etická, sociální a společenská vyspělost občanů. Mám svůj názor a v případě, má-li většina jiný, tak se umím podřídit a respektuji jej.

Z mého pohledu k ovlivňování našich občanů, aby změnili svůj politický názor, masivně docházelo v souvislosti s tvrdou kampaní vedenou s cílem nedopustit, aby se naším prezidentem stal Miloš Zeman. Smutné na tom je ta skutečnost, že hlavními politickými iniciátory byli převážně velmi vzdělaní lidé, kteří si na svém vzdělání zakládají a kteří za významné pomoci některých médií chtěli Miloše Zemana zdiskreditovat.

Občané se však přesvědčit nedali a v přímých demokratických prezidentských volbách v lednu minulého roku dali opět hlas Miloši Zemanovi, čímž dali najevo, že svou roli prezidenta zastává dobře. S tím se ale nemíní ztotožnit někteří jeho odpůrci, např. z řad jeho protikandidátů na prezidenta, kteří se snažili dostat alespoň do horní komory Parlamentu České republiky a zde v tažení proti prezidentu Zemanovi různými formami pokračují. Tito lidé prosazují převážně své ambice, aby na sebe co nejvíce upozornili, místo toho aby sloužili občanům a ctili jejich názory.

Tento pohled má naše hnutí SPD i na senátora magistra Václava Lásku, kterému příští rok skončí jeho senátorský mandát a bude se o něj zřejmě znovu ucházet v senátním obvodu na Praze 5. V současné době je senátor Láska předsedou senátorského Klubu pro liberální demokracii – SENÁTOR 21, čítajícího celkem 6 senátorů. Senátor Láska vsadil na to, že téma „AntiZeman“ by mu mohlo pomoci v senátních volbách v roce 2020 k vítězství. Z tohoto důvodu zpracoval návrh ústavní žaloby na prezidenta, vystupoval v médiích a sháněl podporu dalších senátorů. Návrh jeho žaloby na prezidenta je zpracován na 45 stránkách a v rámci vymezeného jednání je popsáno celkem osm skutků, které se datují od června 2013 po současnost. V polovině června tohoto roku oznámil senátor Láska, že má 31 podpisů od senátorů a jeho návrh se projedná v Senátu. K tomu došlo na jednání Senátu dne 24. července 2019, kde návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana získal potřebnou podporu senátorů. Pro návrh hlasovalo 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů. Podporu návrhu žaloby už před jednáním v médiích vyjádřili zástupci nejpočetnějších senátorských frakcí, tedy Starostů, ODS a KDU-ČSL, stejně jako iniciátoři z klubu Senátor 21.

Všichni naši přítomní poslanci za hnutí SPD hlasovali proti přijetí ústavní žaloby, neboť si váží a chovají úctu k demokraticky zvolenému prezidentovi. Naopak máme výhrady k jednání senátora Lásky a jeho příznivcům, neboť cíleně rozdmýchávají negativní nálady u našich občanů a to co předložili jako ústavní žalobu je právnický paskvil.

V předloženém návrhu ústavní žaloby na prezidenta republiky vidíme nástroj, který byl od jeho zpracovatelů a zastánců veden s cílem poškodit prezidenta Miloše Zemana v očích našich občanů. Naše hnutí SPD zastává názor, že se Miloš Zeman ve funkci prezidenta nedopustil žádného protiústavního jednání, to znamená, že Ústavu České republiky neporušil a neporušuje, což vyplynulo např. i z vyjádření ústavního právníka profesora Aleše Gerlocha.

26.9.2019

Francouzi jsou stále více nespokojeni s politikou prezidenta Macrona!

Ve Francii pokračují protesty proti uplatňované politice prezidenta Emmanuela Macrona. Dle nejnovějších průzkumů se dvě třetiny Francouzů necítí ve své zemi jako doma a nejvíce jim ve Francii vadí velký počet imigrantů.

Hnutí SPD nesouhlasí s politikou francouzského premiéra Emmanuela Macrona, kterou uplatňuje nejen v rámci Francie, ale poslední dobou se stále více pasuje do role toho, kdo má nejsilnější vliv v Evropské unii a spolu s německou kancléřkou Angelou Merklovou řídí politiku celé EU. Tím dávají oba tyto státy, Francie a Německo, všem ostatním najevo, že budou řídit nejdůležitější procesy a mít hlavní slovo v otázkách přerozdělování unijních financí a také např. v zavedení migračních kvót. I z tohoto důvodu prosazujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Prozatím, pokud jsme jejím členem, tak musíme spolupracovat hlavně s našimi partnery v rámci zemí V4, nyní konkrétně podporovat kroky maďarského premiéra Viktora Orbána, jenž jako jeden z mála razantně odmítá opatření a zákony Evropské unie, které by dle jeho uvážení potlačovaly národní identitu, suverenitu a vlastenectví.

Ve Francii nepřestávají demonstrace tzv. žlutých vest a stále více se k nim přidávají další Francouzi. Jako formu protestu zvolili sobotní demonstrace, a to hlavně v Paříži. K protestujícím příznivcům žlutých vest se začali přidávat i ostatní skupiny občanů jako například odboráři, kterým se nelíbí návrh připravované důchodové reformy, ekologičtí aktivisté a lidé, kteří jsou nespokojeni s migrační politikou. Jen předposlední sobotu v září demonstrovalo v ulicích Paříže okolo čtyřiceti tisíc nespokojených Francouzů, proti kterým policie nasadila přes 7.500 policistů. Došlo i k potyčkám mezi demonstranty a policií, která následně oznámila, že zadržela 163 osob a 99 z nich skončilo ve vazbě. Téměř 400 lidí dostalo pokutu ve výši 135 eur (asi 3.500 Kč) za protest v zakázané oblasti.

Francouzi nedemonstrují jen v ulicích, ale svou nespokojenost s politikou vládnoucí strany Republika v pohybu (La République en marche), kterou založil francouzský prezident Emmanuel Macron, vyjadřují i jinými formami. Jejich nespokojenost potvrzují nejnovější výzkumy z poloviny září tohoto roku od společnosti Ipsos/Sopra Steria, otištěné v deníku MF DNES. Dvě třetiny dotázaných Francouzů se domnívá, že se imigranti nesnaží integrovat do společnosti a téměř stejné množství respondentů se domnívá, že ve Francii žije příliš mnoho cizinců. Nejvíce ale překvapil výsledek zpracovaných dat k otázce, zda se cítí ve Francii jako doma. Celkem 64 procent Francouzů se dle tohoto výzkumu už tak necítí.

Hnutí SPD zcela rozumí Francouzům, kteří stále více dávají formou protestů najevo nespokojenost s politikou, kterou uplatňuje současný prezident Emmanuel Macron a jeho politická strana Republika v pohybu. Velmi nás těší, že ve Francii posilují preference francouzské vlastenecké strany Národní sdružení (Rassemblement national) v čele s Marine le Pen. Byla to právě ona, která dne 12. června tohoto roku oznámila vznik politické frakce Identita a demokracie, jež tvoří jednu z osmi frakcí v Evropském parlamentu a ve které mají zastoupení i oba europoslanci za naše hnutí SPD.

25.9.2019

Miloš Zeman má naši podporu!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém připomínáme, že hnutí SPD nepodpoří ústavní žalobu proti prezidentu republiky, která se bude probírat tento týden ve Sněmovně, a že prezident Zeman má naši podporu. Pokud jde o to, že prezident oznámil možnost udělit milost Andreji Babišovi, tak dle hnutí SPD je udělování milosti prezidentovo výsostné ústavní právo a užívá ho ve srovnání s předešlými prezidenty uvážlivě. V souvislosti s napětím v oblasti Perského zálivu zastáváme názor, že má být vše řešeno mírovou cestou a jednáním a Česká republika by se v případném konfliktu neměla nikterak angažovat. Poslanecká sněmovna má tento týden na pořadu jednání postoj vlády ke směrnici EU zavádějící regulaci olova ve střelivu a rybářském olůvku. Hnutí SPD odmítá, aby orgány EU zasahovaly do regulace zbraní či rybaření v ČR. To, že premiér Babiš nakonec odmítl návrh prezidenta Zemana odvolat uznání samostatnosti Kosova Českou republikou, dokazuje, že Babiš nakonec udělá to, co chtějí elity EU, USA nebo Merkelová.  

1. Miloš Zeman má naši podporu. Hnutí SPD nepodpoří ústavní žalobu proti prezidentu republiky.

Tento týden, ve čtvrtek 26. září, je na pořadu jednání schůze Poslanecké sněmovny projednání ústavní žaloby na prezidenta republiky Miloše Zemana. Podnětem je žádost Senátu o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby proti prezidentu republiky. Poslanci za SPD tuto ústavní žalobu nepodpoří. Zastáváme názor, že přímo zvolený prezident republiky Miloš Zeman Ústavu ČR neporušil a neporušuje. Vycházíme například i z vyjádření ústavního právníka profesora Aleše Gerlocha. Ústava ČR dává prezidentu republiky silné pravomoci a přímo volený prezident má od voličů silný politický mandát je naplňovat. Hnutí SPD naopak programově usiluje o zrušení druhé komory Parlamentu ČR, tedy Senátu, a dlouhodobě podporuje prezidenta Zemana. 

2. Udělování milosti je prezidentovo výsostné právo a užívá ho uvážlivě.

Prezident republiky minulý týden oznámil možnost udělit milost (abolici) premiéru Andreji Babišovi v případě, že by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman změnil rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze ve věci zastavení trestního stíhání premiéra a jeho rodinných příslušníků v kauze Čapí hnízdo. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že milost prezidenta republiky je jeho výsostné právo dané ústavou a jeho politická (nikoliv právní) odpovědnost. Pokud prezident Zeman hovoří o tom, že tento právní nástroj má, není to pro nikoho ospravedlnění k vulgaritě a útokům na prezidenta, jak to učinil ostudným způsobem například europoslanec Polčák (STAN). Prezident Zeman zachází se svým právem milosti uvážlivě a milost neuděluje způsobem, který vzbudil oprávněné výhrady jako v případě milostí prezidenta Václava Klause nebo dokonce prezidenta Václava Havla. Především prezident Havel zneužil své právo pro své známé a udělování jeho milostí znamenalo i řadu případů, kdy na nevinné občany byli vypuštěni kriminálníci páchající následně hrůzné zločiny.

3. Hnutí SPD odmítá, aby se ČR angažovala na straně islamistické Saúdské Arábie.

Hnutí SPD je velmi znepokojeno současným napětím v oblasti Perského zálivu, které může eskalovat do dalšího válečného konfliktu. V oblasti probíhá více nebo méně otevřený konflikt o dominanci mezi Saúdskou Arábií a Íránem. Obě země kromě svých zájmů zastupují i zájmy supervelmocí. Prezident USA Donald Trump dal pokyn značně zpřísnit sankce proti Íránu a oznámil vyslání kontingentu armády USA do této oblasti. Hnutí SPD považuje Saúdskou Arábii i Írán za země, které podporují islámské teroristy v různých oblastech světa. Především Saúdská Arábie je země založená na nejagresivnější podstatě islámu. Je proto naprosto nepřijatelné, aby se Česká republika pod jakoukoliv záminkou v případném konfliktu angažovala. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že celá věc by měla být předmětem vzájemných mírových jednání a všechny případné vojenské akce v této oblasti by měly být výhradně pouze na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

4. Hnutí SPD odmítá, aby orgány EU zasahovaly do regulace zbraní v ČR.

Poslanecká sněmovna má tento týden na pořadu jednání postoj vlády ke směrnici EU zavádějící regulaci olova ve střelivu a rybářském olůvku. Po směrnici EU, která omezuje naše legální držitele zbraní, tak přichází další omezování svobody našich občanů. Přitom již od roku 2010 platí směrnice o regulaci olova ve střelivu v mokřadech. Jedná se o další systémové omezení legálních držitelů zbraní, myslivců, sportovních a zájmových střelců a rybářů. Hnutí SPD odmítá, aby orgány EU zasahovaly do rybaření u nás a do funkčního systému výroby, kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM by měla podniknout všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové unijní legislativy, která by narušovala český právní řád a tím nevhodně zasahovala do práv občanů České republiky.

5. Případ Kosova dokazuje, že Babiš nakonec udělá to, co chtějí elity EU, USA nebo Merkelová.

Premiér Babiš odmítl návrh prezidenta Zemana odvolat uznání samostatnosti Kosova Českou republikou. Ještě minulý týden po schůzce s prezidentem vyjadřoval ochotu o něm jednat. Jde o naprosto zřejmý příklad politiky premiéra Babiše. Když se problém vynoří, říká to, co chtějí slyšet lidé. Až mediální zájem utichne, udělá to, co chtějí elity EU, USA nebo Merkelová. Hnutí SPD je jediná politická síla ve Sněmovně, která důsledně hájí zájmy České republiky.

24.9.2019

Osud našich občanů ohrožených chudobou nám není lhostejný!

Dle nejnovějšího průzkumu se Česká republika v posuzování kvality života dostala před USA a patří jí 24. místo. Stále ale více obyvatel je v ohrožení chudobou a každý jedenáctý Čech žije na hranici chudoby. Celkem tedy více jak devět set tisíc lidí musí měsíčně vyžít s částkou nedosahující ani dvanáct tisíc korun.

Hnutí SPD vnímá, že v naší republice je něco přes 900 tisíc obyvatel žijících pod hranicí chudoby, trpící sociálním vyloučením a nedostává se jim požadovaná kvalita života. V této skupině nejvíce převažují penzisté bez partnera a samoživitelky s jedním dítětem. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení pobírá starobní důchod přes 2,4 milionu seniorek a seniorů. Průměrná penze činila 13.377 korun. Muži dostávají v průměru 14.697 korun a ženy 12.182 korun. Zde musíme ale vzít v úvahu to, že zhruba 190.000 důchodců pobírá měsíčně méně než 10.000 korun a kolem 60.000 lidí nemělo starobní penzi ani 8.000 korun. Nám není v žádném případě lhostejný osud těchto osob a hledáme různé cesty, jak jim pomoci. Jako příklad uvedu, že poslanci hnutí SPD podali ve Sněmovně novelu zákona o minimálním důchodu, a to ve výši 12 tisíc korun, která čeká na projednávání.

Na první pohled je chudoba skrytá. Postihuje však významnou část obyvatel České republiky, kterým bere šanci na lepší život a vytlačuje je na periférii společnosti. V příjmové chudobě se člověk ocitne, pokud nemá ani 60 procent mediánu příjmu. Tato částka činí pro jednotlivce necelých 12 tisíc korun, u dvojice dospělých necelých 18 tisíc korun, u rodiny se dvěma dětmi přes 25 tisíc korun. Nyní zmíním výsledky dvou průzkumů, které odráží výsledky k dané problematice kvality života občanů u nás a v porovnání s ostatními státy světa. První uvedu průzkum, který zveřejnila minulý týden společnost Deloitte, ve kterém uvádí, že se Česká republika v kvalitě života dle nového indexu umístila na 24. místě, z celkového počtu 149 hodnocených zemí. Hned za námi se umístilo Estonsko a USA. Nejlépe bylo hodnoceno Norsko, druhé Dánsko a třetí Švýcarsko. Nejhůř se žije lidem v Africe. Mezi hodnotící kritéria, kde si oproti loňskému roku Češi polepšili, patří např. výživa, základní lékařská péče a přístup k vyššímu vzdělání, naopak propad jsme zaznamenali v kvalitě životního prostředí a v přístupu k informacím.

Zajímavé výsledky o tom, jak se lidem žije v České republice po třiceti letech od revoluce, vyplynuly z průzkumu, který provedl v rámci projektu „Rozděleni svobodou“ Český rozhlas ve spolupráci se sociologickými agenturami MEDIAN a STEM/MARK.  Sociologové získali data na základě vzorku více než čtyř tisíc respondentů z více jak 1.300 měst a obcí, formou osobních rozhovorů a online dotazníků. Následným zpracováním získaných dat identifikovali v české společnosti šest tříd, vypovídajících o tom, jak se dnes žije lidem v naší republice. Do vyšší třídy dle stanovených kritérií spadá více jak jedna třetina respondentů, do nižší střední třídy byla zařazena skoro polovina respondentů a zbytek, konkrétně 17,6 procent tvoří nižší strádající třída. V této nejnižší třídě dle průzkumu, kam byl zařazen téměř každý pátý z oslovených respondentů, mají největší zastoupení samoživitelky s dětmi a ženy starší 65 let, které žijí samy. Podíváme-li se podrobně na výsledky průzkumu a sečteme výsledky počtu strádající třidy (17,6 %) a ohrožené třídy (22,2 %), vyjde nám, že skoro 40 procent z oslovených respondentů je ohroženo tím, že jejich kvalita života nebude alespoň na minimální požadované úrovni. Respondenti, kteří byli dle průzkumu zařazeni do třetího stupně nižší střední třídy nazvaného ohrožená třída, jen těsně unikli tomu, aby se ocitli ve strádající třídě. To je zajisté alarmující zjištění. Tento průzkum zveřejněný minulý týden též konstatoval, že obavy z imigrantů trápí Čechy více, než si někteří z řad tzv. sluníčkářů mysleli. Imigranty jako hrozbu pro náš způsob života uvedlo 72 procent dotazovaných.

Hnutí SPD není lhostejný osud našich obyvatel a zveřejněné výstupy z obou výzkumů, vztahujících se ke kvalitě života potvrzují, že se musíme více starat o blaho našich spoluobčanů s prioritou pomoci těm, kteří si požadovanou kvalitu života zaslouží, ale bohužel na ní nedosáhnou.

23.9.2019

Liga Mattea Salviniho má stále největší podporu Italů!

Příznivci a voliči protiimigrační Ligy včele s někdejším ministrem vnitra Matteem Salvinim zůstávají věrni svému lídrovi, což potvrdila několikatisícová účast na jeho podporu, konaná minulou neděli v italském městečku Pontida.  

Hnutí SPD vnímá lídra italské protiimigrační Ligy Mattea Salviniho jako jednoho z mála politiků, který se odhodlal všemi dostupnými prostředky realizovat v praxi to, o čem jenom ostatní bruselští zastánci a vrcholní představitelé Evropské unie diskutují a hledají nějaká přijatelná řešení. Jde o omezení vstupu nelegálních imigrantů do zemí EU. Matteo Salvini v době, kdy zastával pozici ministra vnitra, dokázal uvést do života zákony, které zamezily vstup imigrantů na italské pobřeží, které pro ně představovalo vstupní bránu do Evropy. Liga je naší partnerskou stranou ve frakci Identita a demokracie v Evropském parlamentu a navazuje na činnost frakce Evropa národů a svobody, která fungovala v předcházejícím volebním období Evropského parlamentu. Identita a demokracie má celkem 73 mandátů, nejvíce je zde zastoupena italská Liga s 28 mandáty a její představitel Marco Zanni je předsedou frakce. Naše hnutí má v této frakci 2 mandáty a všichni společně zastáváme tvrdou protiimigrační politiku.

Přísná protiimigrační politika, která spočívala v uzavírání přístavů a bojem s pracovníky humanitárních organizací (tedy pašeráků lidí), operujících ve Středomoří, byla uplatňována ministrem vnitra Matteem Salvinim, kterému se v srpnu tohoto roku podařilo prosadit zákon, na jehož základě je možné pokutovat kapitány lodí s imigranty až do výše jednoho milionu eur. Všechny tyto kroky, které Salvini jako ministr vnitra prosadil, přispěly k tomu, že výrazně klesl (uvádí se až o 80 procent) příliv nelegálních imigrantů do Itálie. Všechna tato opatření oceňovali Italové a preference italské politické straně Liga, v jejímž čele stojí Matteo Salvini, stále rostla a v případných volbách by jí tito voliči zajistili vítězství. Tím by se pozice Mattea Salviniho ještě více posílila a jako případný premiér mohl ještě více hájit a prosazovat protiimigrační politiku nejen v Itálii, ale v celé Evropské unii.

Salvini v srpnu tohoto roku vypověděl spolupráci s Hnutím pěti hvězd (M5S) a očekával, že italský prezident Sergio Mattarella vyslyší to, co si většina Italů přála a vyhlásí předčasné volby. Italský prezident ale pod vlivem představitelů Evropské unie, kteří se obávali rostoucí popularity Mattea Salviniho, nepřistoupil k vyhlášení předčasných voleb a umožnil vznik nové koaliční vlády protestního Hnutí pěti hvězd a doposud opoziční středolevé Demokratické strany (PD). Nová italská ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová zastává k migraci mírnější postoj, a tak si počkejme, zda uvolní přístup lodím s imigranty do italských přístavů, které dle jejího vyjádření naplňují námořní záchranné mise.

Příznivci Ligy zůstávají věrni svému lídrovi a jejich hesla: „Salvini premiérem“ a „Salvini navždy“ měli účastníci manifestace, která proběhla na louce v Pontidě na severu Itálie, na svých trikách a jejich počet se odhadoval na několik tisíc. Podle posledních průzkumů z minulého týdne, zveřejněných v nejprodávanějším italském finančním deníku Il Sole 24 Ore, má Liga stále nejsilnější podporu v Itálii; volilo by ji 34 procent dotazovaných.

Hnutí SPD stojí za Matteem Salvinim a pevně doufá, že Italové sami dají najevo svou nespokojenost s uplatňovanou proimigrační politikou nové vlády a že v Itálii nakonec budou vypsány předčasné volby, ve kterých náš přítel Matteo zvítězí.

20.9.2019

Nechceme zde nikáby a burky, nemají zde co dělat!

Z tohoto důvodu jsme také podali do Poslanecké sněmovny návrh zákona zakazující na veřejnosti zahalování tváře podle muslimského rituálu, který čeká na své projednávání v prvním čtení.

Dle našeho návrhu by zákaz platil na veřejných prostranstvích a ve veřejně přístupných budovách s výjimkou případů, kdy zahalování obličeje souvisí s plněním zákonné povinnosti, výkonem povolání, umělecké nebo sportovní činnosti nebo vyplývá ze zdravotních důvodů.

Důležitým faktorem, proč jsme tento návrh předložili, je to, že nebudeme v naší zemi podporovat prvky nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie, v rámci které je zahalování obličeje žen na veřejnosti vyžadováno. Spatřujeme v tom ponižování žen a nerespektování jejich základních lidských práv. Ostatně takto to vnímají i země, ve kterých přijaly obdobné zákonné normy k zákazu zahalování obličeje na veřejnosti.

Prvním evropským státem, který vydal zákon zakazující nošení závojů a šátků zahalující obličej na veřejnosti, byla v dubnu roku 2011 Francie. Druhou zemí, v níž je zakázáno na veřejných místech nosit závoje či šátky zahalující zcela či z velké části obličeje, se v polovině roku 2011 stala Belgie. Podobné zákony byly ve stejném roce rovněž přijaty v Bulharsku a Lotyšsku. Předloni schválil rakouský parlament zákaz zahalování celé tváře na veřejnosti. Opatření, které vstoupilo v platnost v říjnu 2017, bylo součástí „integračního balíčku“, konkretizovalo způsob začleňování žadatelů o azyl do rakouské společnosti a ztěžovalo agitaci ve prospěch šíření radikálních myšlenek. Dalšími zeměmi, které zakázaly zahalování obličeje na veřejnosti, bylo Dánsko a Švýcarsko. Také v Německu je částečně zakázáno nosit šátky a další náboženské symboly ve školách či na úřadech. Restrikce se týkají některých spolkových zemí. Obdobné nařízení bylo přijato v Norsku a Nizozemsku. V Itálii existuje zákon z roku 1975, který je součástí předpisů na ochranu veřejného pořádku, zakazuje zakrývat si zcela tvář na veřejných místech. To platí jak pro závoj, tak pro motorkářskou helmu.

Cílem navrhované právní úpravy je ochrana interakce mezi jednotlivci ve společnosti, kterou lze považovat za klíčovou pro vyjádření pluralismu, tolerance a otevřenosti, bez kterých nemůže demokratická společnost existovat. Jedná se tak o ochranu práv a svobod jiných osob a zajištění respektu k minimální sadě hodnot otevřené a demokratické společnosti. Mezi tyto hodnoty patří princip „vzájemného soužití“ v jedné společnosti, rovnost pohlaví a lidská důstojnost. Obličej totiž tvoří základ pro rozpoznání lidí, stejně jako obličej umožňuje číst signály a pocity ostatních lidí. Obličej tak hraje zásadní roli ve vzájemné interakci v naší společnosti.

Dalším cílem navrhované právní úpravy je důsledná ochrana bezpečnosti osob a veřejného pořádku a předcházení protiprávnímu jednání, a to nejenom před terorismem, ale i před ostatními trestnými činy a přestupky.

19.9.2019

Nejvyšší soud USA přijal opatření vedoucí k zamezení přílivu imigrantů do země!

Americký nejvyšší soud schválil nové pravidlo zpřísňující podmínky pro získání azylu ve Spojených státech. Donaldu Trumpovi se tak daří plnit slib, který dal svým voličům, spočívající ve snižování příchozích počtů nelegálních imigrantů do USA.     

Hnutí SPD podporuje přístup amerického prezidenta Donalda Trumpa v otázkách týkající se migrace. Donal Trump z pozice amerického prezidenta byl jedním z prvních, kdo odmítl přijmout návrh, který představil v polovině roku 2017 v New Yorku generální tajemník OSN António Guterres spolu s předsedou Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem a řadou dalších představitelů OSN pod názvem Globální pakt o migraci. O tomto materiálu se Trump vyjádřil jako o rozporuplném dokumentu, který se spíše snaží nelegální migraci transformovat na legální. Poslední velký úspěch si v této oblasti připsal Donald Trump minulý týden, kdy americký Nejvyšší soud rozhodl, že jeho vláda může bez omezení uplatňovat nové pravidlo zpřísňující podmínky pro získání azylu ve Spojených státech. Rozhodnutí též anuluje verdikt soudu nižší instance, který zablokoval vymáhání nové politiky v některých státech USA na hranici s Mexikem.

11. září tohoto roku si celé Spojené státy připomněly osmnácté výročí nejkrvavějších teroristických útoků na jejich území, kdy do mrakodrapů přezdívaných „Dvojčata“ narazily dva unesené letouny, což mělo za následek skoro tři tisíce obětí. Právě v tento den přijal americký nejvyšší soud rozhodnutí umožňující celostátní prosazování nového pravidla Trumpovy správy, které brání většině středoamerických přistěhovalců v tom, aby ve Spojených státech hledali azyl. Toto usnesení nejvyššího orgánu soudní moci ve Spojených státech, které se skládá z devíti soudců schvalovaných senátem a jmenovaných prezidentem, dočasně zruší rozhodnutí nižšího soudu, které zablokovalo novou azylovou politiku v některých státech podél jižní hranice.

Účelem této politiky je odepřít azyl každému, kdo prochází jinou zemí na cestě do USA, aniž by tam hledal ochranu. Problém nelegální migrace je celosvětový problém. Migrace lidí, kteří se nelegálně a převážně ve skupinách snaží dostat do zemí, kde se jim bude lépe dařit, se silně navýšila v posledním desetiletí, jedná se hlavně o tzv. ekonomické imigranty. Ti si pro svůj záměr vybírají právě bohaté země a pevně doufají, že když se tam už dostanou, tak se tyto země o ně postarají. Mimo země Evropské unie je velký zájem o Spojené státy. Ty jsou v poslední době vystaveny externímu nárůstu imigrantů ze Střední Ameriky, kteří volí cestu do USA přes Mexiko. Dle americké tiskové agentury Associated Press (AP) se jedná hlavně o imigranty z Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru a též přibývají imigranti z Afriky, Asie a Jižní Ameriky.

Hnutí SPD má stejný názor na migraci jako americký prezident Donald Trump, který za pomoci svých poradců předložil tento zákon, jemuž dal zelenou americký Nejvyšší soud. Je to další nástroj, pomocí kterého se budou snižovat počty nelegálních imigrantů mířících do Spojených států. Je to správná cesta k ochraně vlastního národa a jeho identity. Podobná razantní opatření by měla přijímat na ochranu svých hranic i Evropská unie a nedovolit vstoupit žádnému imigrantovi na její území; případné lodě s imigranty nekompromisně posílat zpět, odkud vypluly.

18.9.2019

Považujeme Kosovo nadále za součást Srbska!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD podalo do Sněmovny novelu trestního zákoníku, která chrání oběti, nikoli gaunery. Hnutí SPD nepropadá laciné hysterii vůči Andreji Babišovi, ale jeho vládu odmítá ze zásadních programových důvodů. Globalistka Věra Jourová z ANO nominovaná na místopředsedkyni Evropské komise je oddaným služebníkem EU. Vítáme snahu prezidenta Zemana, aby ČR neuznávala Kosovo jako samostatný stát – Kosovo je podle SPD součást Srbska. Cílem odstranění památníku Koněva vedením Prahy 6 je vymazání významu obětí ruského národa a revize výsledků druhé světové války. Hnutí SPD podporuje navýšení důchodů, ale žádá škrty zbytečných výdajů na neziskovky, nepřizpůsobivé atd.

1. Novela trestního zákoníku z pera hnutí SPD chrání oběti, nikoli gaunery.

Poslanecký klub SPD minulý týden navrhl a podal do Sněmovny novelu trestního zákoníku, která má posílit práva slušných lidí, kteří jsou přepadeni. SPD tím chce posílit institut tzv. nutné obrany, jelikož dnes je stav takový, že napadený člověk je ještě odsouzen za to, že se bránil, protože to může být podle soudu posuzováno jako nepřiměřené. Chráněni zákonem ale musí být podle SPD slušní lidé, nikoliv gauneři! Následky musí nést agresor, nikoli oběť. Hlavním principem posílení nutné obrany je poskytnout občanům vyšší míru jistoty a bezpečnosti, aby se nemuseli obávat použít adekvátní nástroje a prostředky, když někdo poruší jejich domovní svobodu, bude se snažit vniknout do jejich obydlí a vyvolá v nich pocit, že pachatel může ohrozit jejich zdraví nebo dokonce život. Nová úprava zakotvuje zásadu „můj dům, můj hrad", která je součástí některých zahraničních úprav. Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše domovy, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek. 

2. Hnutí SPD nepropadá laciné hysterii vůči Andreji Babišovi, vládu odmítá ze zásadních důvodů.

Ukončení trestního stíhání premiéra Babiše je zpráva, která vyjasňuje celou situaci a odstraňuje problém České republiky, kdy premiér země byl trestně stíhán. Hnutí SPD vždy trvalo na odpovědném prošetření celé věci a nepropadalo laciné osobní hysterii vůči osobě premiéra. Hnutí SPD nepodpořilo a nepodporuje vládu premiéra Babiše z konkrétních a zásadních důvodů – jde o koaliční spolupráci s neomarxistickou probruselskou ČSSD, podporu paktu o uprchlících, podporu Istanbulské smlouvy, dluhové hospodaření, nákup drahých expedičních zbraní, záměr zvýšit věk odchodu do důchodu, zvyšování daní, vyplácení dávek nepřizpůsobivým, pokračování v inkluzi ve školství a podpora neziskových organizací s politickým a ideologickým programem. Vláda odmítá naše návrhy zákonů proti islamizaci. Vláda odmítá pomoc lidem v dluhových pastech a definovat lichvu, přičemž definice lichvy je jeden ze základních předpokladů pro pomoc lidem v dluhových pastech lichvářů. Vládní strany nepodpořily návrhy usnesení Sněmovny bránící vydávání majetku zabaveného na základě Benešových dekretů kolaborantům a odmítají požadovat reparace po Německu. Hnutí SPD dělá zásadovou politiku, na kterou nemá vliv hysterie kolem kauzy „Čapí hnízdo".

3. Globalistka Věra Jourová z ANO je oddaným služebníkem EU.

Globalistka Věra Jourová z hnutí ANO, která je nominována Bruselem na místopředsedkyni Evropské komise, dlouhodobě prosazuje politiku diktátu EU vůči členským zemím a prosazuje cenzuru vlastenců a odpůrců imigrace a islámu. Není českým zástupcem hájícím zájmy České republiky, ale oddaným služebníkem EU. Hnutí SPD považuje Evropskou komisi za zbytečný a škodlivý orgán, který je nástrojem diktátu EU proti členským zemím. Je třeba Evropskou komisi zrušit a vrátit rozhodování na úroveň členských zemí. Hnutí SPD nadále podporuje referendum o vystoupení z EU.

4. Vítáme snahu prezidenta Zemana, aby ČR neuznávala Kosovo jako samostatný stát – Kosovo je součást Srbska.

Hnutí SPD vítá kroky prezidenta Miloše Zemana v otázce přehodnocení uznání Kosova ze strany ČR. Samostatnost Kosova uznala druhá vláda Mirka Topolánka (ODS) v roce 2008. K dnešnímu dni neuznalo statut Kosova jako samostatného státu téměř 80 států světa, včetně Číny, Ruska, Španělska, ale i sousedního Slovenska. Kosovo a Evropská unie podepsaly 27. října 2015 Dohodu o stabilizaci a přidružení, a Kosovo má tudíž status potenciálního kandidáta na členství. Jde o porušení rezoluce OSN 1244. Žalobce zvláštního tribunálu v Haagu si před dvěma měsíci předvolal jako podezřelého ze spáchání zločinů za války v Kosovu v letech 1998-1999 bývalého premiéra Ramuše Haradinaje. Obviněna ale může být řada členů současné vládnoucí politické garnitury, kterou tvoří strany vzešlé právě z velitelů a příslušníků Kosovské osvobozenecké armády (UÇK), která páchala zvěrstva za války v Kosovu. Odsuzujeme válečné zločiny Spojených států amerických spáchané na srbském národu. Odsuzujeme „humanitární bombardování", které podporoval tehdejší prezident republiky Václav Havel. Považujeme Kosovo nadále za součást Srbska. Odmítáme tím také požadavky propagátorů a vyznavačů islámu na vznik tzv. „Velké Albánie". 

5. Cílem odstranění památníku Koněva vedením Prahy 6 je vymazání významu obětí ruského národa a revize výsledků druhé světové války.

Hnutí SPD odsuzuje přepisování historie. Vedení Prahy 6 v čele se starostou Ondřejem Kolářem (TOP 09) schválilo společně se zastupiteli usnesení o faktické likvidaci pomníku ruského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Socha maršála Koněva je symbolem osvobození. Při osvobozování Československa padlo na 140 tisíc rudoarmějců a k tomu více než 30 tisíc vojáků rumunské armády a také tisíce našich vojáků a občanů. Těm všem patří náš dík a úcta. Kroky vedení Prahy 6 jsou součástí postupného přepisování dějin v zájmu vymazání významu obětí ruského národa. Probíhá to, před čím varoval po válce prezident Beneš. Fakticky se relativizuje výsledek druhé světové války. Není náhoda, že ve stejné době probíhá faktický pokus o prolomení Benešových dekretů. Političtí pohrobci Třetí říše těží z toho, že již nežijí pamětníci, a cílevědomě pracují na revizi výsledku druhé světové války.

6. Hnutí SPD podporuje navýšení důchodů, ale žádá škrty zbytečných výdajů na neziskovky, nepřizpůsobivé atd.

Hnutí SPD podporuje a bude podporovat zvyšování důchodů a v první řadě zvyšování nejnižších důchodů. Nesouhlasíme však se záměrem vlády krýt navýšení důchodů zvýšením věku odchodu do důchodu a zvyšováním daní. Je nutné a možné prostředky získat úsporou ve snížení nákladů na státní správu, nákladů na inkluzi, zrušením nákupu zbraní pro armádní expedice, ukončením financování politických neziskovek a ukončením podpory nepřizpůsobivých občanů. Další zadlužování země je nebezpečné s ohledem na začátek hospodářské recese v Německu a na prohlubující se bezpečnostní krizi na Blízkém východě, kde dochází k vážnému narušení stability ropného trhu. Uvedená rizika mohou mít vážný dopad na ekonomiku.

17.9.2019

Prioritou zahraniční politiky musí být zachování národní suverenity!

Minulý čtvrtek 12. září se v Praze konal summit premiérů Visegrádské skupiny a přizvaných zástupců zemí západního Balkánu. Cílem jednání bylo domluvení společného postupu v otázkách bezpečnosti, který budou uplatňovat a prosazovat v rámci Evropské unie.

Hnutí SPD podporuje spolupráci zemí V4 a vítá posilování vlivu těchto zemí v rámci celé Evropské unie. Už není možně trpět prioritní postavení Německa a Francie v EU. Každá země spadající do Evropské unie si zasluhuje od ostatních zemí EU úctu a respekt k národní suverenitě.

Summit premiérů V4 se konal v Praze v prostorách Pražského hradu a byl jednou z prvních akcí na vrcholové úrovni, které Česká republika uspořádala v rámci svého předsednictví Visegrádské čtyřce. Kromě předsedů vlád Maďarska, Slovenska a Polska se jednání zúčastnili ještě zástupci balkánských států, konkrétně srbská premiérka a předsedové vlád Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie a Bosny a Hercegoviny. Tito zástupci společně jednali o užší spolupráci a o připojení západobalkánského regionu k Evropské unii. Na summitu se řešily především evropské otázky, brexit, blížící se klimatická konference OSN, a hlavním tématem byla migrace. V otázkách migrace byl nejvíce aktivní maďarský premiér Viktor Orbán, který kritizoval postoj EU. Českou republiku zde zastupoval premiér Andrej Babiš.

Země V4 během svého jednání přijaly deklaraci, ve které mimo jiné zopakovaly svou podporu západobalkánským partnerům v jejich odhodlání udržovat stabilitu v regionu, posilovat právní stát, bojovat proti organizovanému zločinu a korupci, zvyšovat odolnost vůči hybridním hrozbám, bránit radikalizaci a udržovat migrační pohyby pod kontrolou. Též vzaly na vědomí strategickou roli západobalkánského regionu při zvyšování diverzity energetických dodávek pro EU prostřednictvím Jižního plynového koridoru a vyjádřily své odhodlání posílit spolupráci v této oblasti mezi V4 a západním Balkánem. Také vyjádřily své odhodlání pokračovat ve spolupráci při ochraně hranic a zdůraznily odhodlání zemí Visegrádské skupiny pokračovat v podpoře rozsáhlé regionální spolupráce, dobrých sousedských vztahů a usmíření na západním Balkáně.

Hnutí SPD vítá a podporuje všechny aktivity, které přispívají ke spolupráci v otázkách migrace a zároveň hájí suverenitu jednotlivých států. Účast maďarského premiéra Viktora Orbána na těchto jednáních jsou pro nás zárukou, že v rámci přijatých opatření V4, které budou dále prezentovány a hájeny v rámci celé unie, bude vyžadováno zachování jednotlivých národních suverenit. Hnutí SPD nadále podporuje referendum o vystoupení z EU a spolupráci suverénních evropských států na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu.

16.9.2019

Můj dům – můj hrad. Bezpečnost občanů je pro nás na prvním místě!

Pro naše občany chceme zajistit větší bezpečnost a ochranu soukromého majetku.

Povinností státu je udržet pro naše občany bezpečné prostředí a navrhovat a schvalovat taková zákonná opatření, která u nich zvyšují pocit bezpečí. Jedním z nich je i rozšíření institutu nutné obrany v trestním zákoníku, které navrhují poslanci hnutí SPD.

Hnutí SPD plní své sliby vycházející z programu hnutí, které dalo svým občanům. V rámci programového bodu, že zajistíme bezpečnou Českou republiku, předkládáme v Poslanecké sněmovně návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Ve Sněmovně je tento návrh veden pod číslem 591/0 a byl dne 12. září tohoto roku zaslán všem poslancům k prostudování. Konkrétně navrhujeme rozšíření paragrafu č. 29 Nutná obrana, spadajícího pod okolnosti vylučující protiprávnost činu, které jsou vymezeny ve třetí hlavě trestního zákoníku. V původním paragrafovém znění jsou v § 29 dva body a náš návrh spočívá v přidání bodu č. 3, který by měl tuto právní definici: (3) O nutnou obranu se naopak jedná, je-li obrana vedena vůči osobě, která neoprávněně vnikla do cizího obydlí za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí, pokud takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu z ohrožení života či zdraví jeho nebo jiné přítomné osoby.“

Naše zdůvodnění je zcela jednoznačné. Platná právní úprava příliš limituje případy nutné obrany, kterou je naopak nutné posílit s ohledem na stále rostoucí agresivitu pachatelů zločinů. Jde zejména o porušování domovní svobody, kdy se pachatelé snaží násilně vniknout do obydlí či obdobných soukromých prostor bez ohledu na skutečnost, je-li v nich někdo přítomen. Nová úprava zakotvuje zásadu „Můj dům – můj hrad", která je součástí některých zahraničních úprav. Posiluje postavení a sebevědomí občana, který je napaden ve svém domě a hodlá se bránit, aby se pak nemusel obávat následného stíhání ze strany státních orgánů, když použil přiměřené nástroje proti pachateli, který bývá často ozbrojen. V takovém případě útočník na sebe bere riziko, že vyvolá-li odůvodněnou obavu z ohrožení majetku, zdraví či života oprávněné osoby, bude se napadený bránit, a to účinně, avšak bez případné sankce ze strany státu.

Při našem společném návrhu jsme dbali, aby návrh zákona byl v souladu s ústavním pořádkem, se závazky České republiky vyplývajícími z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, a rovněž s právem Evropské unie. Navrhovaná právní úprava posiluje ochranu soukromí jednotlivce, jež bude oprávněn zvolit adekvátní prostředky pro ochranu svého zdraví a života stejně jako osob, které budou přítomny v obydlí. U občanů, konkrétně u seniorů a osob, kteří žijí v domácnosti sami, toto vědomí možné obrany v případě napadení posílí jejich pocit bezpečí.

Hnutí SPD předložilo tento návrh změny trestního zákoníku, spočívající v rozšíření paragrafového znění nutné obrany. Podepsali ho všichni poslanci za naše hnutí, kteří byli zvoleni občany do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Návrh na změnu trestního zákoníku jsme zpracovali s cílem posílení bezpečnosti našich občanů. Pocit bezpečí pro každého občana a jeho rodinu je jedním ze základních atributů nezbytných pro spokojený život, naplněný poctivou prací, výchovou dětí, péčí o stárnoucí rodiče a pomocí potřebným spoluobčanům.

13.9.2019

Zaprodanci Bruselu z řad britských poslanců blokují vystoupení Británie z EU!

Britský premiér Boris Johnson má stále těžší pozici při naplnění výsledků referenda o brexitu, v rámci kterého má Spojené království opustit Evropskou unii. Stojí proti němu probruselští poslanci, kteří se všemi dostupnými prostředky snaží zabránit vystoupení Británie z Evropské unie.

Hnutí SPD sleduje situaci kolem brexitu v Británii a stále doufá, že Boris Johnson coby britský premiér dotáhne tento proces trvající již déle než tři roky do zdárného konce. Z celé této brexitové kauzy je velice patrná nutnost přijetí takového zákona o referendu, ve kterém bude jasně definováno, že rozhodnutí výsledku referenda musí být pro politiky závazné.

Opoziční poslanci se snaží všemi dostupnými prostředky o to, aby Británie zůstala v Evropské unii, a tak dávají Britům jasně najevo, že ignorují výsledky referenda o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, které podpořilo 51,6 procent Britů. V průběhu splnění tohoto rozhodnutí většiny britských občanů byly a stále jsou ze strany zastánců probruselské politiky, kterou tvoří poslanci Labouristické strany v čele se svým lídrem Jeremym Corbynem, kladeny překážky k jeho dokončení. Úsilí dokončit brexit se nepodařilo minulé britské premiérce Therese Mayové a nyní se o toto dokončení usilovně snaží současný britský premiér Boris Johnson. Opozičním poslancům se podařilo prosadit zákon zakazující tvrdý brexit a zamítli i návrh premiéra Borise Johnsona na vypsání předčasných voleb, neboť jsou si dobře vědomi, že by v těchto volbách u voličů příliš neuspěli.

To dokazují i zveřejněné výsledky z průzkumu mezi Brity, který proběhl mezi 1.639 respondenty ve dnech 2. a 3. září 2019. Podle zveřejněného volebního modelu by v případě předčasných voleb plánovaných na 15. října tohoto roku (jak navrhoval premiér Boris Johnson) vyhráli konzervativci se ziskem 35%, druzí by skončili labouristé se ziskem 25%, třetí liberální demokraté s 16%, čtvrtá Strana pro brexit protiunijního europoslance Nigela Farage by získala 11% a zelení 7%. V následném průzkumu mezi Brity ze dne 10. září 2019 se 52% respondentů vyjádřilo, ať Boris Johnson poruší zákon zakazující tvrdý brexit, který si při posledním jednání prosadili opoziční poslanci, a vystoupí z Evropské unie za každou cenu k poslednímu říjnovému dni tohoto roku. (zdroj: YouGov).

Samotný britský premiér Boris Johnson ve svém úsilí dokončit proces odchodu Spojeného království z Evropské unie poslední říjnový den letošního roku nepolevuje a pevně věří, že se mu to podaří. Ohledně zásadního problému, tzv. irské pojistce, vede Johnson intenzivní bilaterální jednání na té nejvyšší úrovni mezi Británií a Irskou republikou a pevně věří, že se tyto dvě země dohodnou o podobě hranic mezi Irskem a Severním Irskem. Boris Johnson též doufá, že s lídry Evropské unie na říjnovém summitu EU a hlavně především na jednání Evropské rady, která se bude konat ve dnech 17. a 18. října, dohodne shodu ve věci irské pojistky a tak prosadí Brexit s dohodou.

Hnutí SPD prosazuje závazné referendum, kde by jeho výsledky musely respektovat všechny politické subjekty a který by byl pro místní politiky závazný. Tato podmínka by zajistila, aby se výsledky vzešlé z referenda co nejdříve zrealizovaly v praxi. V případě brexitu přejeme Britům, aby se ke dni  31. října 2019 Británie odstřihla od svazku Evropské unie a naplnilo se tak to, co si občané Spojeného království v červnovém referendu v roce 2016 odhlasovali.

12.9.2019

Komisaři Evropské komise stojí daňové poplatníky nemalé peníze!

Toto úterý představila nastupující předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová seznam kandidátů na eurokomisaře navržené členskými zeměmi. Tito eurokomisaři mají zajištěné nadstandardní příjmy, a to i po skončení jejich působení v Bruselu.

Hnutí SPD vnímá celou Evropskou unii jako přežitý a hlavně nefunkční model a spolupráci mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropy si představujeme na jiných základech. Z EU se stal velký byrokratický a globalistický moloch, který stojí daňové poplatníky všech zemí osmadvacítky nemalé finanční náklady. Projekt Evropské unie potřebuje nahradit jinou formou spolupráce suverénních evropských zemí a to na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu bez diktátu Bruselu. K nově zvoleným komisařům jenom zmíním, že jejich posláním je striktně hájit zájmy Evropské unie a tím potlačovat prvky vlastenectví a národní suverenity jednotlivých členských států.

V novém zastoupení Evropské komise, které předsedá dosavadní německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová, zasedne celkem 27 komisařů, z toho 13 žen a 14 mužů. V minulé Evropské komisi, které předsedal Jean-Claude Juncker, byl tento poměr devatenáct ku devíti ve prospěch mužů. Všichni tito komisaři, kterým už skončil mandát v Evropské komisi, dostanou na odchodném minimálně okolo 100 tisíc eur ročně po dobu tří let, ale i pak mají garantovanou doživotní rentu. Nově zvolení eurokomisaři mají zajištěný základní plat skoro 21.000 eur, což se v přepočtu blíží částce 550 tisíc korun měsíčně. Tento plat podléhá evropské dani, která je stanovena ve výši 45 procent. Eurokomisaři dostanou navíc až 17 tisíc korun měsíčně na reprezentaci, zajištěny mají i finance na bydlení, a to 15% z platu, což dělá až 80 tisíc korun. I po skončení funkčního období budou po dobu tří let pobírat 40 až 65 procent dosavadního platu (217 tisíc až 325 tisíc korun), a to v závislosti na době působení v komisi. Vůbec nejpohádkověji ovšem vypadá důchod eurokomisařů. Na ten mají nárok od 65 let a jeho výše je 4,275% z platu za každý rok ve funkci. Tak například po deseti letech by eurokomisař měl nárok na důchod ve výši skoro 9.000 eur, což představuje zhruba 220 tisíc korun.

Českou republiku bude v novém složení Evropské komise zastupovat Věra Jourová, která v Evropské komisi pracovala již v předešlém období a měla ve své kompetenci porfolio – Spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Nyní eurokomisařka Věra Jourová získala post místopředsedkyně Evropské komise a v týmu Ursuly von der Leyenové bude mít na starosti dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost. Komise bude mít celkem osm místopředsedů.

Hnutí SPD nevidí přínos v tom, že se Věra Jourová stala místopředsedkyní Evropské komise, neboť jejím úkolem bude hájit pouze zájmy Evropské unie, a to i proti zájmům jednotlivých unijních států. V této souvislosti se podívejme do minulosti a položme si otázku, o co se zasloužili bývalí eurokomisaři z naší republiky? Pavel Telička, portfolio – Zdraví a ochrana spotřebitele, Vladimír Špidla, portfolio – Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, Štefan Füle, portfolio – Rozšíření a politika sousedství. Odpovědět si může každý sám. Pro hnutí SPD jsou na prvním místě naši občané, pro které chceme to nejlepší, a proto např. pro seniory podporujeme navýšení starobních důchodů a odmítáme zvyšovat věk do jeho odchodu. Velice důležitá je pro nás také podpora mladých, pracovitých, tradičních, přirozených rodin s dětmi a to z důvodu udržení naší populace.

11.9.2019

Je nutné provést zásadní změny v hospodaření země. Odmítáme zvyšování daní.

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že je nutné provést zásadní změny v hospodaření země a že odmítáme zvyšování daní Babišovou vládou. Také odmítáme vydírání vpuštěním „uprchlíků" do Evropy ze strany Turecka. Je podle nás třeba se připravit na ostrahu hranic. Opatření Mattea Salviniho proti imigraci fungují, jeho Liga má plnou podporu SPD. Dění okolo brexitu, kdy zrádní politici blokují rozhodnutí občanů, je důkazem, že je nutné zavést závazné referendum. Výrok ruského ministra kultury o tom, že je starosta Prahy 6 nacista, odráží podle nás vzniklou situaci.

1. Je nutné provést zásadní změny v hospodaření země. Odmítáme zvyšování daní.

Vláda začala připravovat státní rozpočet na příští rok a hledá, kde zvýšit příjmy a na kom ušetřit. V této souvislosti hnutí SPD odmítá zvyšování daní. Dlouhodobě upozorňujeme na nebezpečí hospodářské recese. Plně platí slova prezidenta Zemana, že ekonomický mejdan skončil. Je nutné provést zásadní změny v hospodaření země. Naše hnutí žádá okamžitý stop stav na náklady státní správy, zastavení financování neziskových organizací s politickým programem, konec sociálního komfortu pro nepřizpůsobivé občany a ukončení drahých neefektivních zbrojních zakázek či korupčních dotačních projektů. Pokud vláda bude ignorovat ekonomickou realitu a nepřistoupí na výše uvedená opatření, čeká nás zvyšování daní a inflace. Postihne to především zaměstnance, živnostníky a seniory.

2. Odmítáme vydírání vpuštěním „uprchlíků" do Evropy ze strany Turecka. Je třeba se připravit na ostrahu hranic.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil, že umožní milionu „syrských uprchlíků" opustit Turecko a odcestovat do Evropy, pokud nebude na severovýchodě Sýrie ustavena bezpečnostní zóna. Na té se domluvilo Turecko s USA, ale plán vázne a Sýrie zřízení 30 km širokého koridoru na svém území odmítá. O možném otevření hranice s EU hovořil Erdogan ve čtvrtečním projevu ke své vládnoucí Straně spravedlnosti a rozvoje (AKP). Pod pojmem „syrský uprchlík" se ale ve skutečnosti mnohdy skrývají poražení militanti Islámského státu a teroristé různých radikálních skupin, které by zejména v Sýrii, Iráku a dalších zemích čekaly tvrdé tresty za zvěrstva, kterých se dopouštěli při okupaci těchto dnes rozvrácených zemí. EU poskytla Turecku v letech 2016 - 2018 tři miliardy eur, což je přibližně 77 miliard korun, stejnou částku by Turecko mělo dostat v období 2019 - 2023. Dvě miliardy eur půjdou z unijního rozpočtu a jednu miliardu zaplatí členské státy. Na Českou republiku padl diktát Bruselu ve výši účtu 11,38 milionu eur, což je přibližně 290 milionů korun. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM zaplacení peněz potvrdila loni v listopadu. V minulém volebním období vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL dokonce chtěla prosadit v rámci EU bezvízový styk pro Turecko. Nechat se vydírat tureckým diktátorem je pro SPD zcela nepřijatelné. Pokud Erdogan své výhrůžky splní, ponese za to plnou odpovědnost Brusel a Babišova vláda. V této souvislosti je potřeba se připravovat na ostrahu našich vlastních hranic a připravovat soubor vlastních vládních bezpečnostních opatření.

3. Opatření Mattea Salviniho proti imigraci fungují, Liga má plnou podporu SPD.

Hnutí SPD podporuje legislativní kroky zavedené Matteem Salvinim (Liga), jimiž dočasně zastavil ilegální imigraci do Itálie. Přestože byl Matteo Salvini italskými zrádci a sluníčkáři zbaven funkce ministra vnitra, jeho vydané dekrety ještě stále platí. Italská policie zabavila na ostrově Lampedusa loď neziskové organizace Mediterranea, jejíž posádka ve Středozemním moři u libyjských břehů soustavně nabírala ilegální imigranty, které následně převážela do Itálie. Italské úřady zároveň také v pondělí zabavily loď Eleonore. Plavidlo se stovkou afrických ilegálních imigrantů na palubě zakotvilo na Sicílii i přes zákaz tamní vlády. Kapitán lodi Eleonore a zároveň pašerák v jedné osobě musí ale zaplatit pokutu ve výši 300 tisíc eur (7,8 milionu korun), rozhodly italské úřady. Matteo Salvini a Liga má naši maximální podporu. Předsednictvo SPD je připraveno veřejně vystoupit na jeho podporu na manifestaci plánovanou na den 19. října 2019 v Římě.

4. Dění okolo brexitu je důkazem, že je nutné zavést závazné referendum.

Dění okolo brexitu, kdy někteří zrádní britští poslanci blokují demokratické rozhodnutí britského národa v referendu a neustále se snaží posunout datum brexitu se záměrem vystoupení Velké Británie z EU úplně zablokovat, je dalším důkazem toho, že je potřeba zavést přímou demokracii a referenda. Hnutí SPD podporuje kroky a vyjádření britského premiéra Borise Johnsona, který opakovaně prohlásil, že Velká Británie opustí EU v každém případě k 31. říjnu 2019. Současný stav a politická situace ve Velké Británii je důsledkem absence zákona o referendu, který by byl pro místní politiky závazný. Závazné referendum prosazuje SPD.

5. Výrok ruského ministra kultury o tom, že je starosta Prahy 6 nacista, odráží vzniklou situaci.

Výrok ministra kultury Ruské federace Vladimira Medinského, ve kterém označil starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP09) v souvislosti s děním kolem sochy maršála Koněva za nacistu, považuje hnutí SPD za vyjádření, které plně odráží vzniklou situaci. Kolář opakovaně veřejně uráží památku vítězů nad fašismem. Nacistická Třetí říše byla globalistický imperiální projekt, stejně jako je globalistickým imperiálním projektem současná EU. Třetí říši porazilo spojení vlastenců bránících svoje národy. Maršál Koněv k těmto vlastencům patřil, proto je jeho památka nepřijatelná pro zastánce současné EU. Současní globalisté pomalu, ale důsledně přepisují historii a protože nenávidí obnovu pravoslavného vlasteneckého ruského státu a jeho křesťanských a slovanských tradic, tak důsledně a falešně vytváří obraz Ruska jako nepřítele.

10.9.2019

Pašerácké gangy lidí je nutné zastavit!

Řekové jsou znepokojeni zvýšeným počtem imigrantů mířících do Evropy, kteří začali čím dál častěji opět volit cestu k řeckým ostrovům. To je výhodné z důvodu malé vzdálenosti těchto ostrovů od Turecka pro pašerácké gangy zajišťující tuto přepravu.

Hnutí SPD je na rozdíl od vrcholných lídrů Evropské unie znepokojeno situací, kdy opět začaly narůstat počty imigrantů do Evropy. Poté, co Itálie začala uplatňovat zákony navržené Matteem Salvinim k zamezení vstupu imigrantů převážených loděmi nevládních organizací od libyjského pobřeží do italských přístavů, se hlavní migrační trasy opět stáčejí do Řecka. Představitelé EU stále tvrdí, že migrační krize, která svůj vrchol zaznamenala v roce 2015, již nehrozí, že současné počty imigrantů mířící do zemí EU mají pod kontrolou a v žádném případě nepředstavují bezpečnostní hrozbu. Naše hnutí SPD je opačného názoru a dnes se k němu přiklání i stále více občanů v zemích EU.

V poslední době se silně začali ozývat obyvatelé řeckých ostrovů, např. Samosu a Lesbosu, kde byly zřízeny záchytné tábory pro imigranty a které praskají ve švech. Místní obyvatelé se obávají, že by opět mohla nastat situace stejná jako v roce 2015, kdy se do Evropy přes Řecko valily statisíce imigrantů, a proto žádají řeckou vládu i lídry Evropské unie o pomoc. Právem se domnívají, že s muslimskými imigranty přicházejí i radikálové, což může představovat velkou bezpečnostní hrozbu.

Ve zmiňované migrační krizi byla unijními lídry sjednána migrační dohoda mezi EU a Tureckem, která vstoupila v platnost 1. června 2016 a díky které byl omezen masivní milionový příval imigrantů do Evropy. V rámci této dohody se EU zavázala zaplatit Turecku šest miliard eur, poskytnout bezvízový styk více jak 80 milionům tureckých občanů a znovu zahájit přístupové rozhovory ke vstupu Turecka do EU. Turecko se naproti tomu zavázalo, že zastaví příliv imigrantů z Turecka do Evropy a že převezme zpět všechny imigranty, kteří se dostali z Turecka do Řecka. Podle nejnovějších odhadů se dnes v Turecku nachází přibližně 3,5 milionů imigrantů, a to převážně Syřanů, Iráčanů a Afgánců, kteří jenom čekají na příležitost, aby se dostali do Evropy. V této souvislosti odkazuji na článek Soerena Kerna z Gatestone Institute se sídlem v New Yorku ze dne 31.7.2019 s názvem „Turkey Threatens to Reignite European Migrant Crisis", ve kterém je citován výrok, který řekl turecký ministr vnitra Süleyman Soylu: Čelíme největší vlně migrace v historii. Pokud otevřeme stavidla, žádná evropská vláda se neudrží u moci déle než šest měsíců. Radíme jim, aby nepokoušeli naši trpělivost.“ Ještě zmíním prohlášení tureckého ministerstva zahraničí vydané dne 9. května 2019: „Turecko je i nadále odhodláno dosáhnout svého cíle stát se členem EU. Naší hlavní prioritou je dokončení procesu dialogu o liberalizaci vízového režimu, který našim občanům umožní cestovat do Schengenského prostoru bez víz.“ (dle webového portálu gatestoneinstitute.org).

Hnutí SPD ve výše uvedených skutečnostech vidí velký problém, kde ani jedna zvolená možnost nic neřeší. Schválením bezvízového styku by desítky milionů Turků získaly okamžitý a neomezený přístup do Schengenského prostoru a miliony tureckých státních příslušníků by se v takovém případě rozhodly emigrovat do Evropy. V případě druhé varianty, kdy EU Turecku bezvízový styk zamítne, by Turecko mohlo otevřít stavidla migračním tokům a do Evropy by opět začaly proudit stovky tisíc imigrantů z Afriky, Asie a Středního východu. Prioritou hnutí SPD je, aby se do naší republiky žádný takový další imigrant nedostal.

9.9.2019

Návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun nepodpoříme!

Ministerstvo financí poslalo minulé úterý na vládu nový návrh státního rozpočtu na příští rok, kde oproti červnovému návrhu byly navýšeny výdaje i příjmy o dvacet miliard korun a kde je počítáno se schodkem ve výši 40 miliard korun.  

Naše hnutí SPD nepodpoří ve Sněmovně státní rozpočet na rok 2020, bude-li navrhován s plánovaným schodkem. Stát by se měl chovat jako řádný hospodář a v žádném případě by neměl operovat a počítat s tím, že jeho výdaje budou byť jen o korunu vyšší než jeho příjmy. Naopak by měl stát pamatovat na mimořádné události, které mohou kdykoli nastat, např. v důsledku bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti našich občanů při možné hrozbě teroristického útoku nebo v odstranění možných přírodních katastrof jako jsou záplavy, silné vichřice atd. a z tohoto důvodu by měl mít dostatečnou finanční rezervu. V případě, kdy by nebyly tyto finance vyčerpány, by pak měly být použity na umořování státního dluhu.  

Vláda má na svém zasedání dne 16. září 2019 na programu projednání návrhu státního rozpočtu na rok 2020, který předkládá ministryně financí Alena Schillerová. Jednání se účastní prezident Miloš Zeman. Rozhodující pak bude schválení rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Zde jenom připomenu situaci při schvalování rozpočtu z minulého roku, kdy poslanci tento nejdůležitější zákon k zajištění chodu státu schválili až 19.12.2018, a to 108 hlasy poslanců ANO, ČSSD a KSČM a následně ho podepsal prezident republiky. Senát se schvalováním rozpočtu nezabývá.

V navrhovaném státním rozpočtu na rok 2020 se počítá s celkovými příjmy ve výši 1.578,1 mld. Kč, výdaji ve výši 1.618,1 mld. Kč a s celkovým schodkem 40 mld. Kč. Ministryně Schillerová v obhajobě rozpočtu uvedla, že se v příštím roce očekává vyšší výběr daní a je zohledněn růst inflace. Oproti loňskému rozpočtu je v návrhu počítáno s nejvyšším navýšením pro ministerstvo práce a sociálních věcí o 51 mld. Kč na celkovou částku 688,2 mld. Kč. Ministerstvo školství má plánováno o 20 mld. Kč více než v loňském roce, ministerstvo pro místní rozvoj o 15,1 mld. Kč více, ministerstvo obchodu o 10,1 mld. Kč více a také byly zvýšeny výdaje na obranu o 8,8 mld. Kč oproti roku 2019. Méně přidělených financí na příští rok oproti letošnímu roku je plánováno např. pro Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv. V této souvislosti jenom zmíním informaci o tom, že současně platný státní rozpočet na rok 2019 byl po prvních osmi měsících letošního roku ve schodku 15,4 miliardy korun. Jedná se tak o výrazné zhoršení oproti loňskému červnu, kdy byl státní rozpočet v přebytku 14,8 miliardy. Hůře stát hospodařil naposledy v srpnu 2013. Tyto informace by měly být dostatečným signálem k tomu, abychom byly obezřetní a neplánovali žádný schodek pro budoucí státní rozpočty.

Naše hnutí SPD předložený návrh státního rozpočtu s plánovaným schodkem 40 miliard ve Sněmovně nepodpoří. Naše ekonomika se pomalu přibližuje od období ekonomického růstu do recese, a tak by měl být návrh státního rozpočtu na rok 2020 vyrovnaný. Hnutí SPD má v programu ústavní dluhovou brzdu s legislativou podle vzoru Švýcarska, ve které je uvedeno, že výdaje státního rozpočtu musí dlouhodobě odpovídat příjmům. Chovejme se jako řádní hospodáři a neplánujme státní rozpočty se schodkem, což je velmi nezodpovědné hlavně vůči našim dětem.

5.9.2019

Protiimigrační Alternativě pro Německo (AfD) dal hlas každý čtvrtý volič!

Stále více Němců nesouhlasí s proimigrační politikou, což potvrdily zemské volby v Sasku a Braniborsku. Minulou neděli dali němečtí občané v zemských volbách, které proběhly v Sasku a Braniborsku, jasný vzkaz do Berlína, že roste počet těch, kteří nesouhlasí s proimigrační politikou Bruselu a jednotlivých západních zemí v čele s Německem.

Hnutí SPD blahopřeje Alternativě pro Německo, která tvrdě prosazuje protiimigrační politiku, k úspěchu v proběhlých zemských volbách v Sasku a Braniborsku. Tím se stává jediným silným politickým subjektem v Německu, který nesouhlasí s imigrační politikou, kterou v rámci Německa a potažmo v rámci Evropské unie prosazuje současná německá kancléřka Angela Merkelová. S Alternativou pro Německo je naše hnutí SPD po květnových volbách do Evropského parlamentu ve stejné frakci Identita a demokracie. Máme s AfD uzavřenou deklaraci, ve které se AfD zavazuje, že nemá zájem otevírat otázky minulosti, jako například Benešovy dekrety.

Skupina Identita a demokracie (ID) vznikla v červnu 2019 a je nástupkyní frakce Evropa národů a svobody (ENF). Oproti ENF frakce po květnových volbách do Evropského parlamentu o 37 poslanců posílila. V Evropském parlamentu má ID v současné době 73 poslanců a poslankyň z devíti zemí, přičemž nejsilnější italská delegace má 28 poslanců. Do skupiny patří také dva čeští poslanci Hynek Blaško a Ivan David, zvolení za hnutí SPD. Frakce ID zastává kritické a odmítavé stanovisko vůči evropskému integračnímu projektu podpory imigrantům a tvoří ho hlavně poslanci francouzského Národního sdružení (dříve Národní fronta), italské Ligy (dříve Liga Severu) a německé Alternativy pro Německo.

Proběhlé zemské volby minulou neděli v Sasku a Braniborsku určily, kdo zasedne do místních zemských sněmů na dalších pět let. Nejvyšší nárůst preferencí zaznamenala v těchto volbách Alternativa pro Německo, čímž občané těchto dvou z celkového počtu 16 spolkových zemí dali jasně najevo, že nesouhlasí se současnou politikou vedenou kancléřkou Angelou Merklovou. Sasko i Braniborsko bylo do roku 1990 součástí Německé demokratické republiky. Nyní bylo v právě skončených zemských volbách v Sasku zvoleno 126 poslanců do saského zemského sněmu zasedajícího v Drážďanech. Ve čtyřmilionovém Sasku získala Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) 32,5 procenta hlasů, Alternativa pro Německo (AfD) 27,8 procenta hlasů. Dále s velkým odstupem skončila Levice s 10,1 procenta, Zelení s 8,4 procenta a Sociálně demokratická strana Německa (SPD) s 7,8 procenta. V zemských volbách ve 2,5 milionovém Braniborsku bylo zvoleno 88 poslanců do braniborského zemského sněmu zasedajícího v Postupimi. Vyhrála SPD s 26,2 procenta, druhá AfD s 23,5 procenta, třetí CDU s 15,6 procenta. Do zemského sněmu se dostala ještě Levice s 10,7 procenta, Zelení s 10,8 procenta a Svobodní s 5 procenty. Pro vládnoucí strany CDU a SPD to jsou nejhorší výsledky v zemských volbách od znovusjednocení Německa v roce 1990.

Naše hnutí SPD vítá úspěch své partnerské strany AfD v Evropském parlamentu ve frakci Identita a demokracie. Alternativa pro Německo zabodovala v rámci proběhlých zemských voleb v Sasku a Braniborsku u voličů hlavně tématem imigrace a např. v Sasku dosáhla AfD trojnásobně více hlasů než v předešlých zemských volbách v roce 2014. Blahopřejeme!

4.9.2019

Odmítáme Babišovu vládu s ČSSD ze zásadních důvodů!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD odmítá přepisování historie druhé světové války a bude bránit pietu vůči vítězům nad Hitlerovou Třetí říší. K fungování vlády máme zásadní výhrady, které nesouvisí s kauzou Čapí hnízdo. Gratulujeme k volebnímu úspěchu partnerské AfD v zemských volbách a pevně podporujeme našeho přítele a partnera Mattea Salviniho, který čelí politické zradě. Nepochybujeme, že se vrátí jako vítěz. Žákům i učitelům přejeme na začátek školního roku vše dobré a odmítáme neomarxistické školství včetně inkluze.

1. Odmítáme Babišovu vládu s ČSSD ze zásadních důvodů.

Hnutí SPD nepodpořilo a nepodporuje vládu premiéra Babiše z konkrétních a zásadních důvodů. Jde o koaliční spolupráci s ČSSD, podporu paktu o uprchlících, podporu Istanbulské smlouvy, dluhové hospodaření, nákup drahých expedičních zbraní, záměr zvýšit věk odchodu do důchodu, zvyšování daní, pokračování v inkluzi ve školství a podpora neziskových organizací s politickým a ideologickým programem. Vláda odmítá naše návrhy zákonů proti islamizaci, pomoc lidem v dluhových pastech, lichvě, na ukončení výplaty sociálních dávek nepřizpůsobivým lidem nebo návrhy usnesení Sněmovny bránící vydávání majetku zabaveného na základě Benešových dekretů kolaborantům a zrádcům. V této souvislosti je nepodstatné rozhodnutí státního zastupitelství o podání nebo nepodání žaloby na premiéra. Bohužel státní zastupitelství a soudy jsou často zpolitizované a mnohdy nepracují nestranně. V této souvislosti připomínáme pokusy politicky kriminalizovat Tomia Okamuru nebo současnou snahu policie a státního zastupitelství politicky kriminalizovat poslankyni SPD Karlu Maříkovou za kritiku migrační politiky EU.

2. Odmítáme přepisování výsledků druhé světové války a popírání klíčové role Ruska při porážce nacistického Německa.

Dne 1. září jsme si připomněli smutné 80. výročí vypuknutí druhé světové války, kdy v roce 1939 začal útok Německa na Polsko. Tímto útokem na Polsko se dostal do nové fáze konflikt, který se připravoval a vlastně i probíhal delší dobu. Británie a Francie sice vypověděly Německu válku, ale fakticky zůstaly „sedět" na hranicích a pro Polsko nehnuly prstem. Druhá světová válka nakonec skončila porážkou Hitlera a jeho plánu vybudovat Tisíciletou říši a evropský superstát. Stalo se tak za nesmírných obětí vlastenců a národovců bránících svobodu, národní suverenitu a přežití svých národů. Bohužel myšlenka a zájem ovládat národy a kořistit z jejich práce není mrtvá. Idea globalismu je stejně nebezpečná jako dříve, včetně snahy o přepisování dějin. Je zcela nepřijatelné, že na výročí oslav do Polska nebyli pozváni zástupci Ruské federace a Běloruska. Přínos těchto národů k porážce Třetí říše je nesmírný.  Je to jasná snaha o překrucování dějin. Obdobně se postupuje v Praze v souvislosti se zakrýváním sochy maršála Koněva ze strany vedení Prahy 6 (TOP 09) anebo nevrácení pamětní desky k osvobození Prahy maršálem Koněvem na Staroměstskou radnici ze strany primátora Hřiba (Piráti). Z pohledu SPD je to falešné a sprosté překrucování skutečnosti. Právě vedení Prahy svými výroky, ve kterých záměrně překrucují historii a uráží památku vítězů nad fašismem, vytvořilo situaci, která povzbuzuje vandaly. Doslova fašizující sluníčkáři v zájmu vytváření obrazu Ruska jako nepřítele likvidují připomínky toho, že záchrana před likvidací našeho národa v globálním hitlerovském impériu přišla zásadní měrou z východu za neskutečných obětí ruského národa. To jsou pro SPD nezpochybnitelná fakta! 

3. Kolik lidí bude muset ještě zemřít, než bude zastavena nelegální imigrace?

Minulý týden ve francouzském Lyonu nejméně jednoho člověka zabil a dalších devět pobodal žadatel o azyl z Afghánistánu. Kolik lidí bude muset ještě zemřít, než Macron a bruselští novodobí neomarxisté pochopí, že řešením je nulová tolerance ilegální imigrace a ochrana vlastních hranic? Podle SPD tento ohavný skutek nese znaky teroristického činu. Toto jsou fakta, pane Hamáčku, na které SPD dlouhodobě upozorňuje, a žádná předsudečná nenávist. 

4. Italské Hnutí pěti hvězd zradilo v zájmu elit EU své voliče.

Italské Hnutí pěti hvězd zradilo v zájmu elit EU své voliče a ze strachu z těchto elit a z vítězství Mattea Salviniho v případných předčasných volbách se raději spojilo s probruselskou a proimigrační Demokratickou stranou (PD), která je symbolem minulého zkorumpovaného vedení Itálie. Matteo Salvini tak končí ve vládě i jako ministr vnitra. Postoj Hnutí pěti hvězd je podvod na voliče, jelikož právě Hnutí pěti hvězd se před loňskými volbami proti zkompromitované Demokratické straně (PD) tvrdě vymezovalo. Tento krok nemůže skončit jinak než drtivým vítězstvím Ligy a Mattea Salviniho v příštích volbách, která má v současnosti preference kolem 40 procent a je ve volebních průzkumech v Itálii na prvním místě. Předseda SPD Tomio Okamura se telefonicky spojil s Matteem Salvinim a vyjádřil mu podporu. Liga Mattea Salviniho je partnerskou stranou naší SPD a jsme společně členy vlastenecké frakce Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu.

5. AfD je morálním vítězem voleb v Německu.

Ve východoněmeckých spolkových zemích Sasko a Brandenbursko se o víkendu konaly zemské volby. Hnutí SPD blahopřeje k dosaženému výsledku protiimigrační Alternativě pro Německo (AfD), která téměř porazila dosud vládnoucí probruselské a proimigrační CDU Angely Merkelové a německé sociální demokraty. AfD skončila druhá, ale je morálním vítězem voleb, neboť čelila špinavé kampani ze strany neomarxistického režimu i fyzickým útokům. Jedná se o jednoznačně silný impuls pro další vývoj v Německu. Předseda SPD Tomio Okamura telefonicky poblahopřál předsedovi AfD Jörgovi Meuthenovi k výsledku. AfD je partnerskou stranou naší SPD a jsme společně členy vlastenecké frakce Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu v čele s Matteem Salvinim a Marine Le Penovou. Hnutí SPD letos v červnu podepsalo s AfD deklaraci, kde se AfD zavázalo, že nemají zájem otevírat otázky minulosti, například Benešovy dekrety.

6. Žákům i učitelům přejeme vše dobré a odmítáme neomarxistické školství včetně inkluze.

Hnutí SPD přeje všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol, žákům i studentům úspěšný začátek školního roku. Naše hnutí považuje zajištění kvalitního a dostupného vzdělávání v naší zemi za klíčový úkol pro budoucnost České republiky. V minulých letech bylo české školství systematicky rozvráceno nepromyšlenými reformami a ideologickými zásahy, které vychází z doktríny globalistů o multikulturním světě. Místo znalostí se začínají na žácích ve školách vyžadovat správné ideologické postoje. Vrcholem této koncepce je inkluze v českých školách.

3.9.2019

Prvního září jsme si připomněli 80. výročí od začátku druhé světové války!

V neděli jsme si s úctou připomněli události, které se odehrály dne 1. září 1939, kdy ráno ve 4:45 hod. útokem Německa na polský poloostrov Westerplatte začala druhá světová válka.

Hnutí SPD s úctou vzpomíná na všechny oběti, které si vyžádala druhá světová válka, protože naše svoboda byla vykoupena jejich životy. Tento globální konflikt byl největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva a proto si musíme vážit toho, že už 74 let žijeme v míru a zároveň musíme udělat vše, abychom znovu takové utrpení nezažili. 

Druhá světová válka, která vypukla 1. září 1939, kdy vojska nacistického Německa napadla Polsko, oficiálně skončila 8. května 1945 kapitulací Německa. Už první dny války přinesly i české oběti. Odhady uvádějí, že si tato válka vyžádala životy více jak 360.000 československých občanů. Statistiky obětí druhé světové války se v závislosti na zdroji výrazně liší. Nejoptimističtější odhady hovoří o 50 milionech, ty nejhorší o více než 70 milionech mrtvých.

A právě jako vzpomínka na všechny tyto padlé proběhly v neděli dne 1. září, tj. přesně 80 let od začátku bojů druhé světové války, pietní akce. V Polsku, ve Varšavě, se zúčastnilo pietní vzpomínky přes 250 hostů a čelních představitelů z celého světa. Polští hostitelé přivítali čtyři desítky zahraničních delegací, včetně prezidentů, premiérů, předsedů parlamentů, ministrů zahraničí a obrany, jakož i zástupců královských rodů z Evropy. Z Německa kromě prezidenta Steinmeiera do Varšavy přijela také kancléřka Angela Merkelová. Naši republiku zastupoval prezident Miloš Zeman. Z vrcholných politiků se nedostavil britský premiér Boris Johnson nebo francouzský prezident Emmanuel Macron. Americký prezident Donald Trump se kvůli hurikánu Dorian omluvil a ve Varšavě ho zastupoval viceprezident Mike Pence.

Pozván nebyl ruský prezident Vladimír Putin, což chápeme jako neúctu k osvoboditelům a snahu o přepisování dějin. Ze solidarity k Putinovi odřekl svou účast běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Mezi prvními, kteří zde v Polsku vystoupili se svými projevy, byl německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který se omluvil obětem německé agrese a polsky požádal o odpuštění. Hlavní řeč měl polský prezident Andrzej Duda, který v ní zmínil, že vzpomínáme na den, kterým před 80 lety začal nejstrašnější konflikt v dějinách lidstva, který stál životy 50 až 80 milionů lidí, pokud se mezi oběti počítají i ti, kteří zemřeli hlady, nouzí či kvůli nemoci. Součástí vzpomínkové akce se ve Varšavě na Pilsudském náměstí rozezněl zvon, na kterém je odlit nápis: „Paměť a varování“, který připomíná, že nesmíme nikdy na hrůzy druhé světové války zapomenout.

Hnutí SPD zastává takovou politiku, která má v zájmu zachování míru a zabraňování vzniku válečných konfliktů. V posledních letech se v celém světě množí útoky radikálních skupin napojených na teroristy z Islámského státu. Právě i z tohoto důvodu jako hnutí aplikujeme takovou bezpečnostní politiku, abychom zabránili vstupu imigrantům do naší republiky. Do Evropy se stále převážně z Afriky různými cestami dostávají muslimští imigranti, mezi kterými jsou i vyznavači radikálního islámu, které můžeme bez nadsázky označit jako časovanou bombu z pohledu možných teroristických útoků. Zajištění bezpečnosti našich občanů je pro nás prioritou.

2.9.2019

Přejeme všem dětem úspěšný vstup do školních lavic!

Dnes se opět po dvouměsíčních prázdninách otevřely školy pro děti a mládež školou povinné a odstartoval tak nový školní rok. Přejeme všem žákům, ať se bez problémů přizpůsobí požadavkům výuky a načerpají co nejvíce znalostí, ze kterých budou profitovat v budoucnu.

Hnutí SPD prosazuje všechny aktivity, které přispívají ke zkvalitnění procesu vzdělávání, a to na všech typech vzdělávacích institucí. V rámci státní politiky vzdělávání je nutné mít kvalitní pedagogy, kteří chápou roli učitele jako své poslání a jejich cílem je zajistit, že se žáci a studenti budou postupně a systematicky rozvíjet po stránce všeobecného vzdělávání, následně odborného vzdělávání a profesního rozvoje. Z tohoto důvodu podporujeme navýšení platů ve školství, a to jak pro pedagogické pracovníky, tak i pro ostatní zaměstnance ve školství.

V Poslanecké sněmovně bylo schváleno zřízení Národní sportovní agentury, která postupně převezme od ministerstva školství agendu státní politiky ve sportu. I když naši poslanci nepodpořili vznik této agentury, pevně věříme, že část financí, které bude Národní sportovní agentura přerozdělovat, půjde na zajištění sportovních aktivit pro děti základních škol a těmito školami organizované sportovní aktivity. Jako příklad uvedu, že prosazujeme zařadit do výukových osnov opětovné povinné plavání pro I. stupeň základních škol, které bylo zrušeno v roce 2005. Pro žáky základních škol též navrhujeme výuku branné výchovy jako samostatného povinného předmětu. Součástí výuky tohoto předmětu by byly základy zdravovědy, první pomoci a zásady chování ve stavu ohrožení, spojené s praktickými cvičeními. Podle našeho hnutí SPD by se ve školách nemělo ideologicky agitovat a žáci a studenti by se koncepcí výuky měli vést obecně k vlastenectví, svobodě a demokracii.

Hlavní prázdniny skončily a opět začala výuka na základních a středních školách a gymnáziích, výuka na vysokých školách bude zahájena o měsíc později. Všechny tyto instituce systematicky zajišťují předávání poznatků a vědomostí, jež jsou nezbytnou podmínkou přípravy každého člověka k životu a práci. Vždy by ale měl systém vzdělávání vycházet ze vzdělávacích potřeb, a v této souvislosti musím konstatovat, že naše školství jaksi opomenulo, aby bylo v budoucnu zajištěno vzdělávání pro výkon potřebných dělnických profesí, jako např. zedník, údržbář, truhlář, instalatér. Tyto profese v současné době chybí v našem průmyslu, a i z tohoto důvodu činí vláda taková opatření, aby u nás mohli pracovat v těchto nedostatkových profesích dělníci ze zahraničí, což sebou přináší řadu sekundárních problémů, např. zvýšenou kriminalitu v daných ubytovacích lokalitách těchto zahraničních pracovníků. Hnutí SPD tento přístup odmítá a řešení vidí ve znovuotevření středních a učňovských škol, které zajistí potřebné znalosti a dovednosti pro výkon dělnických profesí. Dalším úkolem je též propagace a zatraktivnění těchto profesí mezi naší mládeží. Různých politologů, sociologů už máme nadbytek, chybí nám budoucí živnostníci podnikající v potřebných odvětvích naší ekonomiky.

SPD si dobře uvědomuje pravdivost výroku, jež nám vštěpovali naši rodiče, že investice do vzdělávání je tou nejlepší investicí. Našim dětem chceme poskytovat kvalitní vzdělání, neboť ony se v budoucnu budou podílet na rozvoji naší země. Dobře si uvědomujeme, že požadavky na znalosti a dovednosti lidí se mění a má-li člověk být ve své profesi opravdu profesionál, musí své znalosti a dovednosti neustále aktualizovat, prohlubovat a rozšiřovat. Proces učení začínající na základních školách je následně celoživotním procesem. Závěrem popřeji všem dětem úspěšný vstup do školních lavic a těm, kteří se od dnešního dne stanou žáky prvních tříd základních škol, ať ve výuce najdou zalíbení a určitou formu zábavy.

30.8.2019

Chceme chránit občany proti lichvářským úvěrům!

Z tohoto důvodu jsme také podali do Poslanecké sněmovny návrh novely občanského a trestního zákoníku, který definuje lichvu a čeká na své projednávání v prvním čtení.

Je povinností státu poskytnout podporu občanům, kteří by se mohli dostat v souvislosti s nepřiměřenou lichvářskou půjčkou do nežádoucí situace. Veřejnost si lichvu ztotožňuje s nepřiměřeně vysokými úroky, případně s neadekvátně vysokými smluvními pokutami. Ve smyslu právním je za lichvu obvykle označována situace, kdy v rámci vztahu dvou osob jedna z nich zneužije tíživého postavení osoby druhé, k získání plnění, které je nepřiměřeně vyšší než to, které musí sama do vztahu vnést.

Navrhované znění obsahuje rozšíření občanského zákoníku a na něj navazujících zákonů, spočívající ve vložení nového paragrafu k § 1796 Lichva o § 1796a Lichvářský úvěr.

Navrhované znění: 

(1) Lichvářským úvěrem se rozumí smlouva o úvěru, jejíž celkové roční procentní souhrnné náklady, vypočtené podle zákona o spotřebitelském úvěru, v okamžiku sjednání, překračují více než dvakrát aktuální zákonný úrok z prodlení stanovený podle § 1970 tohoto zákona.

(2) Jakékoliv ujednání, které naplňuje znaky lichvářského úvěru podle odstavce 1, je od počátku neplatné. 

Předložený návrh vydání zákona dále upravuje změnu trestního zákoníku a na něj navazujících zákonných norem. Konkrétně se v trestním zákoníku, v § 218 za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Stejně bude potrestán ten, kdo poskytne jinému lichvářský úvěr podle občanského zákoníku nebo kdo z takového úvěru plynoucí pohledávku uplatní nebo kdo takovou pohledávku, v úmyslu uplatnit ji, na sebe převede nebo kdo jakýmkoli způsobem poskytne součinnost při získání nebo poskytnutí lichvářského úvěru nebo úvěru, který by se stal lichvářským v souvislosti s takto poskytnutou součinností.“

Tyto navrhované změny jsou velmi aktuální a potřebné, neboť v současném znění obou hlavních zákonů a zákonů na ně navazujících není přesně definován „lichvářský úvěr“, čehož v minulosti využilo a stále využívá celá řada subjektů s cílem co nejvyššího zisku. Těchto zisků dosahují na úkor občanů, kteří se dostali do tíživé situace a ve snaze se z ní dostat, často přistupují na uzavírání takových lichvářských úvěrů, které vykazují hrubý nepoměr majetkového protiplnění. Nově budou definovány mantinely při uzavírání smluv o úvěru a jejich překročení bude naplňovat znaky protiprávního jednání, posuzovaných dle změn navrhovaných zákonů. Navrhované změny obsahují i sankce, čili tresty pro osoby, které se takového protiprávního jednání dopustí.

Od schválení zákonů související s potíráním lichvářských půjček očekáváme výrazné omezení poskytovatelů lichvářských úvěrů, kteří při uzavírání těchto úvěrů nebudou respektovat stanovená pravidla a větší ochranu občanů, kteří z různých důvodů přistupují ke sjednání lichvářského úvěru, který často chápou jako poslední šanci vypořádat se s nastalou nepříjemnou situací.

29.8.2019

Summit G7 ve Francii provázely demonstrace proti politice prezidenta Macrona!

Toto pondělí skončil ve francouzském Biarritzu třídenní summit skupiny G7. V rámci projednávaných témat se velmi angažoval prezident hostitelské země Emmanuel Macron, což mu ale vyčítali demonstranti z řad místních občanů, kterým vadí, že prioritně neřeší zhoršující se sociální podmínky obyčejných Francouzů.

Hnutí SPD v souvislosti s proběhlým zasedáním členů skupiny vyspělých ekonomik G7 souhlasí s řadou projednávaných témat jako je například nebezpečí obchodních válek a nebezpečí šíření falešných zpráv médii. Velmi oceňujeme aktivity britského premiéra Borise Johnsona, který v rámci osobních schůzek využil tento summit k tomu, aby lídři Evropské unie přehodnotili svůj postoj k irské pojistce a umožnili dokončit brexit s dohodou. Též podporujeme návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se příštího summitu zúčastnilo i Rusko, které bylo ze skupiny G8 vyloučeno v roce 2014 v souvislosti s událostmi na Krymu.

Summitu G7 se zúčastnili prezidenti a premiéři Francie, Spojených států, Velké Británie, Kanady, Itálie, Japonska a Německa. Přizván byl i předseda Evropské rady Donald Tusk. Mezi projednávanými tématy byly zařazeny body o mezinárodním obchodě, bezpečnostních hrozbách a jednalo se o digitalizaci, ochraně klimatu a o pomoci Brazílii v souvislosti s rozsáhlým požárem amazonského deštného pralesa.

Na tomto summitu se velmi angažoval jeho hostitel, francouzský prezident Emmanuel Macron, který se stále více pasuje za lídra Evropské unie a chtěl by cíleně určovat politiku ostatních zemí EU. Tento jeho panovačný přístup se nelíbí nejenom některým politickým uskupením v evropských zemích, jako např. italské Lize Mattea Salviniho, maďarské Fidesz v čele s Viktorem Orbánem a též našemu hnutí SPD v čele s lídrem Tomio Okamurou, ale i značné části obyvatel Francie. Ti v roli demonstrantů protestovali proti uplatňované sociální politice prezidenta Macrona, které mu dávají za vinu, že neřeší problémy obyčejných občanů Francie. Tento nesouhlas s Emmanuelem Macronem vyjadřují formou protivládních demonstrací pod hlavičkou „žlutých vest“ už od konce minulého roku a jejich protesty stále trvají. V rámci demonstrací proti probíhajícímu summitu se k protestujícím přidali také odpůrci globalizace a ekologičtí aktivisté. Celkem se odhaduje, že se demonstrací zúčastnilo několik tisíc lidí, proti kterým policie použila vodní děla i slzný plyn. Celkem bylo na potlačení demonstrací nasazeno přes třináct tisíc policistů.

Během francouzského summitu, který byl ukončen toto pondělí, byla zhodnocena míra plnění úkolů z předchozího summitu, který se konal v červnu minulého roku v kanadské provincii Quebec. Své úkoly si nejlépe splnila Británie a Kanada. Zároveň bylo navrženo místo konání dalšího summitu G7. Americký prezident Donald Trump nabídl pro příští setkání svůj rezort v Miami a navrhl, aby se summit vrátil do původního formátu G8, což znamená opětovné přizvání Ruska.

Hnutí SPD podporuje spolupráci velmocí v otázkách zajišťující bezpečnost na celém světě a vedoucí k eliminaci válečných konfliktů. Zároveň jsme pro zachování národních suverenit jednotlivých států, což je i naše priorita pro Českou republiku. V současné době jsme ale stále více vázáni na Evropskou unii, což naší suverenitu potlačuje. Naši vrcholní představitelé by měli realizovat takovou zahraniční politiku, která vychází ze spolupráce s velmocemi, jakými bezesporu jsou Spojené státy, Velká Británie, Čína, Japonsko a Rusko, a ze které by měli největší užitek především naši občané.

28.8.2019

Koncepce armády je špatná a drahá!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že hnutí SPD odmítá vládní politiku prodloužení věku odchodu do důchodu. Je to politický podvod a porušení volebních slibů. Navrhujeme konkrétní kroky proti šíření islámu, které vláda blokuje. Vládní koncepce naší armády je špatná. Budujeme za naše peníze armádu pro cizí zájmy. Raketový test střely s plochou dráhou letu středního doletu provedený USA znovu znamená faktické riziko jaderné války s těžištěm konfliktu ve východní Evropě.

1. Hnutí SPD vystoupí ve Sněmovně rozhodně proti záměrům vlády prodlužovat dobu odchodu do důchodu.

Záměr oznámený ministryní financí vlády ANO, ČSSD s podporou KSČM je lumpárnou na lidi, kteří řádně pracují a podnikají. Hnutí SPD odmítá argumenty, že je to nezbytné opatření. Důchody lze dlouhodobě stabilizovat podporou pracujících rodin s dětmi. Je třeba obnovit populační růst. Na důchody se nespoří, ale na důchody rodičů platí odvody jejich děti. Stabilita důchodového systému a podpora pracujících rodin s dětmi jsou jeden spojitý problém. Hnutí SPD dlouhodobě a programově prosazuje u pracujících rodin s dětmi návrat k systému novomanželských půjček a až úplné osvobození od daně z příjmu fyzických osob v případě, že mají tyto rodiny více dětí. Jde o jediné koncepčně správné řešení stabilizace důchodového systému, důstojného života seniorů a také zajištění budoucnosti národa. Krátkodobě lze stabilizovat důchodový systém lepším hospodařením vlády. Nekupujme zbraně na zahraniční expedice armády, neplaťme politické neziskovky, zastavme růst nákladů na státní správu a získáme desítky miliard korun. 

2. Hnutí SPD navrhuje konkrétní kroky proti šíření islámu, které vláda blokuje.

Vláda ustupuje islamizaci a zcela záměrně blokuje projednávání zákona připraveného hnutím SPD, který zakazuje islámské zahalování na veřejnosti. Podobný zákon již přijalo Rakousko a Dánsko. Jde o snahu hnutí SPD znemožnit pronikání islámských rituálů na území naší země. Zahalování žen dnes řeší zákazy v řadě evropských zemí a řeší to v situaci, kdy islám se už naplno projevuje jako náboženství, ve jménu kterého se páchá násilí. Nemáme na co čekat, pokud nechceme skončit jako Francie nebo další země. České ministerstvo vnitra ale postupuje zcela opačně. Probíhá kriminalizace vlastenců a lidí upozorňujících na nebezpečí imigrace islámských fanatiků, probíhá faktická cenzura a ministr vnitra svými výroky obhajuje islám. Islám ve svých zásadních částech je neslučitelný s naší představou demokracie a svobody. Přímo ohrožuje naši kulturu a zkušenosti mluví jasně o faktu, že imigrace ohrožuje bezpečnost občanů.

3. Koncepce armády je špatná a drahá.

Hnutí SPD odmítá drahé nákupy expedičních zbraní v zahraničí pro českou armádu. 12 vrtulníků z USA bude stát 14,5 miliardy korun. Nákup zahraničních bojových vozidel pěchoty 50 miliard korun. Specifikace této výzbroje mluví jasně o tom, že není určena k obraně země, ale k nasazení v zahraničí. Tento fakt je pro nás jedním ze zásadních. Hnutí SPD netrpí naivním pacifismem a naopak jsme přesvědčeni o nutnosti zvýšit obranou kapacitu České republiky. Dosáhnout toho lze změnou koncepce armády, modernizací stávající výzbroje českým průmyslem a rozvojem schopností složek armády zajistit obranu teritoria země. Bohužel současná koncepce slouží expedičním válkám a zisku nadnárodních zbrojařských korporací.

4. Zvyšuje se riziko jaderné války v Evropě.

USA provedly test střely s plochou dráhou letu odpálenou ze země. Jde o test zbraně, která porušuje dohodu o likvidaci zbraní středního doletu, kterou USA vypověděly a jejíž platnost tedy nedávno skončila. Test také ukázal, že tyto střely je možné odpálit z odpalovacích zařízení, která již byla vybudována v Rumunsku a Polsku v rámci programu protiraketové obrany. Technicky tak došlo k rozmístění střel pro bleskový jaderný úder proti Rusku na teritoriu východní Evropy. Je jasné, že reakce Ruska bude symetrická, dojde k nárůstu napětí a zvýší se riziko konfrontace v Evropě. Znovu se vrací koncept jaderné války na teritoriu Evropy s tím, že tentokrát bude pod odvetný úder vystaven především prostor východní Evropy. Vzhledem ke koncepci naší armády jako malého a drahého expedičního sboru dnes nemá naše země funkční obranu proti střelám s plochou dráhou letu a především neexistuje funkční civilní obrana. Hnutí SPD požaduje po vládě ČR zásadní revizi dokumentů "Bezpečnostní strategie ČR", „Obranná strategie ČR“ a tzv. „KVAČR“ (Koncepce výstavby AČR do roku 2025). Tyto dokumenty neodrážejí stávající změny bezpečnostní situace ve světě a ve státech Evropy a ani nedefinují nové úkoly pro armádu v rámci obrany území našeho státu. Jsme tak plně v rukou globalistů EU a USA.

27.8.2019

Boris Johnson je dle Donalda Trumpa tím pravým mužem pro jednání o brexitu!

Britský premiér Boris Johnson chce splnit svůj slib vyvést do konce října toho roku Spojené království z EU za jakoukoli cenu. To se mu daří realizovat i na úkor lídrů EU, kteří hledají stále překážky, aby brexit alespoň oddálili.

Hnutí SPD si přeje, aby se odchod Britů z Evropské unie uskutečnil do konce října tohoto roku. Současné aktivity premiéra Borise Johnsona nás opravňují věřit tomu, že se mu to povede. Britský premiér je zkušený politik, který nevzdal další vyjednávání o irské pojistce, o které se už představitelé EU nechtěli dohadovat. Jejich důvod a neochota dále vyjednávat s Británií byl veden s cílem alespoň oddálit termín odchodu Spojeného království z Evropské unie. Právě irská pojistka je posledním sporným bodem, aby se mohl uskutečnit brexit s dohodou. V hnutí SPD jsme přesvědčeni, že i problematická irská pojistka bude vzájemně dohodnuta a Británie proces odchodu z EU zdárně dokončí.

Premiér Johnson nenechává nic náhodě a relativně krátký čas do konce října se snaží co nejefektivněji využít. Pro sjednání brexitu s dohodou a odstranění irské pojistky navštívil dne 21. srpna v Berlíně německou kancléřku Angelu Merkelovou. Ta následně na společné tiskové konferenci s Johnsonem uvedla, že spolková republika upřednostňuje brexit s dohodou. Johnson naopak zdůraznil, že se jeho vláda cítí plně vázána ochranou práv více jak tří milionů občanů ostatních unijních zemí žijících v Británii. Následný den jednal Johnson v Elysejském paláci s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který ale nebyl k brexitu s dohodou tak vstřícný. Poslední velké jednání absolvoval britský premiér v neděli dne 25. srpna s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem v rámci Summitu států G7, který proběhl v Biarritzu  na jihu Francie.

V rámci dvoustranného jednání s Tuskem, který neustále odmítal další jednání ve prospěch brexitu s dohodou, přišel Boris Johnson s významným prohlášením spočívajícím v tom, že pokud Británie opustí unii bez dohody (tzv. tvrdý brexit), nebude už z právního hlediska dlužit 39 miliard liber (v přepočtu 1,1 bilionu korun), což činilo původní odhadovanou výši tzv. brexitového účtu. Podle propočtů britských právníků by Británie měla zaplatit jen necelou čtvrtinu uvedené částky. To přinutilo Donalda Tuska ke změně názoru a je ochoten ještě o irské pojistce jednat. Britský premiér Johnson tak od svých unijních partnerů žádá, aby z dohody vyjednané jeho předchůdkyní Theresou Mayovou byla odstraněna irská pojistka, jinak se Evropská unie nedočká téměř čtyřiceti miliard liber.

Hnutí SPD zastává stejný názor na britského premiéra Borise Johnsona, který vyslovil americký prezident Donald Trump na výše zmíněném Summitu na jihu Francie: „Johnson je tím pravým mužem pro jednání o brexitu.“ Tím veřejně vyslovil svůj předpoklad, že Británie opustí Evropskou unii k poslednímu říjnovému dni tohoto roku. Zároveň Donald Trump po společném jednání s Borisem Johnsonem také mimo jiné prohlásil: „Británie bude mít po odchodu z Evropské unie se Spojenými státy velkou obchodní dohodu, kterou bude možné uzavřít velmi rychle.“ Hnutí SPD apeluje na naše politiky, aby také pracovali na přípravě dvoustranných smluv mezi Velkou Británií a Českou republikou, které by se začaly realizovat po ukončení členství Spojeného království v Evropské unii.

26.8.2019

Podporujeme Mattea Salviniho a vypsání předčasných voleb v Itálii!

Italský premiér Giuseppe Conte dne 20. srpna tohoto roku ohlásil v parlamentu demisi italské vlády. Další postup má ve svých rukou italský prezident Sergio Mattarella. Jednou z možných variant je vypsání předčasných voleb, které by posílily pozici Mattea Salviniho, čehož se ale obávají italské politické strany nakloněné Bruselu.

Hnutí SPD by přivítalo, kdyby se naplnil scénář, který si přeje náš spojenec v Evropském parlamentu Matteo Salvini a jeho Liga, a sice aby italský prezident po tom, co ohlásil demisi premiér Giuseppe Conte, vypsal předčasné volby. Po nich by se pravděpodobně šéf Ligy Matteo Salvini stal italským předsedou vlády, neboť, jak potvrzují průzkumy mezi italskými občany, od voleb do Europarlamentu rostou preference této strany. Průzkumy mezi Italy v poslední době potvrzují, že Liga je nyní v Itálii nejsilnějším hráčem na politickém poli a při možných volbách by mohla získat více jak třetinu hlasů (uvádí se 36 procent hlasů). Naše hnutí SPD si přeje, aby se scénář spočívající ve vypsání předčasných voleb uskutečnil. Pak by měl Matteo Salvini velkou šanci stát se italským premiérem a mohl by tak prosazovat další protiimigrační opatření spočívající v zamezení nelegálního vstupu imigrantů do Evropy. 

Po tom, co podal italský premiér Giuseppe Conte demisi své vlády, má další postup, jak se Itálie s touto patovou situací vyrovná, ve svých rukou prezident Sergio Mattarella. Vláda, kterou tvořila koalice Hnutí pěti hvězd Beppeho Grilla a Ligy Mattea Salviniho, tak skončila po čtrnácti měsících. Italský prezident může vyhlásit předčasné volby, které by se mohly uskutečnit do konce října, nebo pověřit sestavením vlády jiné uskupení politických stran. Zatím jedná s lídry politických stran, aby si zmapoval, zda by se nenašla nová koalice, která by měla v parlamentu zajištěnou většinu. Zde může pro Ligu Mattea Salviniho nastat největší nebezpečí, spočívající v tom, že na společném vládnutí se dohodne Hnutí pěti hvězd s Demokratickou stranou a Liga by se tím pádem stala opoziční stranou. To si ale nepřeje většina Italů, kteří podporují Mattea Salviniho, a prezident by měl respektovat názor většiny občanů. Z jednání prezidenta na schůzkách se zástupci parlamentních stran, které proběhly minulý čtvrtek, vyznělo, že levicové strany jsou nakloněny dialogu a nepřejí si předčasné volby. Italský prezident následně poskytl stranám delší čas na jednání a stanovil další kolo konzultací na úterý 27. srpna. 

Hnutí SPD pevně doufá, že se italský prezident rozhodne (ke spokojenosti převážné části Italů) vypsat předčasné volby a nenechá se ovlivnit zájmy Bruselu, kterému se nezamlouvá protiimigrační politika Mattea Salviniho. Jím přijatá opatření měla za následek snížení počtu nelegálních imigrantů, kteří se dostali do Evropy přes Středozemní moře a dále přes italská pobřeží. Odhaduje se, že za poslední rok pronikla do Itálie pouze desetina imigrantů proti roku minulému. Hnutí SPD podporuje přijaté zákony spočívající v zákazu vplutí lodí přepravujících imigranty z Afriky do italských přístavů, které inicioval právě Salvini. Současná situace je ale taková, že i přes tyto zákony stále přivážejí lodě nové imigranty. Tyto lodě jsou podporované neziskovými organizacemi financovanými z projektů Evropské unie. Jako příklad uvedu loď Open Arms, která byla plná imigrantů a nakonec tato loď téměř po dvaceti dnech dostala povolení zakotvit u břehů Lampedusy. Hnutí SPD přeje Matteu Salvinimu, aby v Itálii proběhly předčasné volby, ve kterých by jeho strana Liga zvítězila.

23.8.2019

Chceme, aby propagace nenávistné ideologie byla trestným činem!

Proto jsme také podali do Poslanecké sněmovny návrh novely trestního zákoníku, který čeká na své projednávání ve druhém čtení.

Cílem této novely je zamezit hlásání veřejné nenávisti k druhým lidem a potlačování lidských práv a svobod. Proces s předsedou Muslimské obce v Praze Vladimírem Sáňkou nám totiž ukázal, že současné znění zákona má formální mezeru a lze ho vyložit tak, že postihuje pouze propagaci konkrétního hnutí, které hlásá potlačování svobod, ale nikoli samu ideologii, která nenávist a likvidaci lidských práv představuje a propaguje.

Naše hnutí SPD navrhuje tento zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o právní úpravu § 403, který spadá do zvláštní části trestního zákoníku, pod hlavu 13, díl 1 – Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy.

Nově navrhované znění celého odstavce:

„Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí nebo ideologii, které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.“

Hnutí SPD předložením úpravy zmiňovaného zákona dává všem silně a otevřeně najevo, že chceme mít zákonnou normou ošetřeno každé společensky nebezpečné veřejné vystupování vedoucí k propagaci nenávisti, popírání lidských práv a omezování rovnosti lidí bez rozdílu národnosti, příslušnosti k etnické skupině, rase, třídě či jiné skupině osob.

Navrhovaná předloha trestního zákoníku poslanci hnutí SPD a všemi členy našeho hnutí 100 % podporována by měla zcela jednoznačně říkat, co zákonodárce a společnost chce: zamezit společensky nebezpečné veřejné propagaci nenávisti a popírání lidských práv.

Nová navrhovaná úprava zmiňovaného paragrafu trestního zákoníku dává do rukou orgánům činným v trestním řízení, konkrétně soudům, státním zástupcům a hlavně Policii České republiky nástroj, pomocí kterého budou moci kvalitněji rozhodovat o právní kvalifikaci protiprávních skutků, které budou vykazovat známky definované v tomto paragrafu. Prioritně to ulehčí rozhodování příslušníků Policie České republiky a to v té nejdůležitější prvotní fázi, kdy se o možném protiprávním jednání dozví a začnou prověřovat všechny dostupné informace ke stanovení právní kvalifikace. V rámci úspěšnosti by bylo vhodné co nejdříve zpracovat manuál pro příslušníky Policie ČR, který by definoval základní pojmy obsažené v tomto paragrafovém znění trestního zákoníku, jako např.: hnutí, ideologie, potlačení práv a svobod člověka, rasová, etnická, národnostní, náboženská či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Všechny tyto aktivity by měly být vedeny s cílem, aby trestné činy naplňující znaky takto definovaného paragrafového znění byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.

Navržený zákon přitom nijak neomezuje žádnou lidskou víru – pouze omezuje veřejné šíření a propagování takové ideologie, která ohrožuje svobody ostatních.

22.8.2019

Připomínáme si okupaci z roku 1968 a oběti demonstrací ze srpna 1969!

V tomto týdnu si připomínáme tragické výročí začátku okupace naší republiky vojsky Varšavské smlouvy. Vojenský vpád vojsk pěti komunistických zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem se za podpory konzervativního křídla Komunistické strany Československa uskutečnil 21. srpna 1968. Následky pak nesla naše republika, která se tak dostala do područí Sovětského svazu, až do roku 1989. V současné době chce naši suverenitu řídit Evropská unie.

Hnutí SPD si spolu s našimi občany připomíná tragickou dobu okupace vojsky Varšavské smlouvy, která na příkaz vedoucích představitelů komunistického režimu Sovětského svazu začala v srpnu roku 1968. Náš stát tak přišel na dlouhé období o svoji státní suverenitu, kdy cílem této invaze cizích vojsk bylo potlačení vlastenectví, národní hrdosti, svobody a práv našich občanů. To nesmíme již nikdy připustit. Současné poklonkování Bruselu ze strany některých politických subjektů a hlavně vládnoucí ČSSD, které podporují multikulturní Evropu a imigrační politiku EU, by mělo být varováním, abychom zase o svou suverenitu nepřišli.  

V těchto dnech si také naše země připomíná 50 let od událostí, které následovaly rok po zmíněné okupaci v roce 1968. V naší republice v té době stále přetrvávala nespokojenost s politickou situací a občané tuto nespokojenost vyjadřovali různou formou. V dubnu 1969 nahradil Alexandra Dubčeka ve funkci generálního tajemníka KSČ Gustáv Husák. I tehdejší vedení státu si uvědomovalo, že vstup vojsk Varšavské smlouvy na území Československa může být podnětem k nepokojům. Proto v červenci 1969 předložilo ÚV KSČ „Zprávu o zabezpečení veřejného klidu v ČSSR k 21. srpnu 1969“, která vymezovala, že je zapotřebí „…učinit opatření, aby se v televizním vysílání neobjevovaly zprávy nebo vystoupení narušující internacionální vztahy mezi socialistickými zeměmi…“ a poukázala na to, že je potřeba „…promyšleným působením masových komunikačních prostředků zabránit, aby pravicové, protisocialistické a antisovětské síly mohly zneužít 21. srpna k vyvolání šovinistických nálad…“ Ani tato opatření nepomohla a 21. srpna 1969 se konaly masové demonstrace (zejména Praha, Brno Liberec) k prvnímu výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy, které byly brutálně potlačeny ozbrojenými složkami (armáda, Veřejná bezpečnost, Lidové milice). V Praze zemřeli po střelbě příslušníků Lidových milicí 3 lidé a 2 příslušníci lidových milicí byli zasaženi vlastní střelbou, v Brně byli zastřeleni dva lidé. Celkem utrpělo zranění 50 lidí, ačkoliv se mediálně uvádělo, že jich bylo 31. Následně předsednictvo Federálního shromáždění ČSSR dne 22. srpna přijalo tzv. „pendrekový zákon“, který zpřísňoval tresty za protikomunistické projevy. Období komunistické dikce následně trvalo až do roku 1989, kdy ho ukončila tzv. „sametová revoluce“.

Hnutí SPD udělá vše pro naše občany žijící v České republice. Podporujeme vlastenectví a zájmy naší země jsou pro nás na prvním místě. Nesmíme si už nikdy nechat vzít svou státní suverenitu a nechat se řídit zvenčí, což by si v současné době přáli vrcholní představitelé Evropské unie, bohužel i za podpory některých „sluníčkářských“ politických subjektů působících v současném Parlamentu České republiky.

21.8.2019

Podporujeme prezidenta Zemana!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že podporujeme prezidenta Zemana v jeho postoji k vládní krizi. Za tuto krizi je plně odpovědná ČSSD a premiér Babiš. Výročí tragédie roku 1968 je mementem a výzvou, že musíme hájit svoji suverenitu. Hnutí SPD je terčem politické šikany ministerstva vnitra řízeného ministrem Hamáčkem (ČSSD). Jde o počátek otevřené snahy o policejní kontrolu a perzekuci nepohodlných politických názorů. Snahy vlády zvyšovat daně a zákonné odvody nebudeme podporovat. Lidé platí státu na daních dost peněz a vláda s nimi neumí hospodařit.

1. Podporujeme prezidenta Zemana.

Hnutí SPD souhlasí s vyjádřením prezidenta republiky Miloše Zemana, ve kterém konstatoval, že pan Michal Šmarda (ČSSD) se nikdy nezabýval problematikou české kultury a z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky. Za současnou vládní krizi, kterou způsobila opakovaná nominace nekompetentního kandidáta na uvolněný post ministra kultury, nesou plnou odpovědnost předseda ČSSD Jan Hamáček a premiér Andrej Babiš (ANO), kteří ho prezidentovi na jmenování navrhli. Andrej Babiš mění svá stanoviska k této věci jako na běžícím pásu. Jednou s ČSSD ve vládě být nechce a další den ano. Toto jednání paralyzuje funkci vlády, která zde má být v první řadě pro blaho občanů. Jediným možným východiskem z této situace je definitivní konec této koaliční vlády ANO a ČSSD, podporované KSČM. SPD je následně připravena podpořit vládu odborníků sestavenou vítězem voleb, která by prosazovala také naše programové priority. Takováto vláda by  dostala ve  Sněmovně důvěru a mohla by skutečně efektivně pracovat. Bohužel strach z reakce elit EU brání Andreji Babišovi přijmout takové řešení. Vládní nestabilita bude proto pokračovat dál. 

2. Tragédie roku 1968 byla logickým důsledkem komunistické totality.

V těchto dnech si opětovně připomínáme tragické výročí okupace naší země armádami Varšavské smlouvy v roce 1968. Vpád vojsk Varšavské smlouvy a následná okupace byly hrubým pošlapáním zbytku suverenity tehdejšího Československa. Za tento akt, padlé oběti a důsledky nese plnou odpovědnost především komunistický režim tehdejšího Sovětského svazu a politika Komunistické strany Československa, což nás poznamenalo na další tři dekády. Tehdejší takzvané „Pražské jaro” bylo falešnou nadějí na reformu totalitního komunistického režimu a následná okupace byla potvrzením faktické neexistence československé státní suverenity. Bohužel dnes se Česká republika nachází v postavení země, která svoji suverenitu předala neomarxistickému projektu evropské integrace. Stávající Evropská unie provádí globalizační, multikulturní a tzv. „zelenou“ politiku, která je v rozporu se zájmy naší národní a státní suverenity. Tento stav má opět zásadní bezpečnostní rizika pro naše občany. Případná realizace imigrační politiky Evropské unie, která je různě odsouvána podle probíhajících voleb, bude mít dopad ještě osudovější než okupace státy Varšavské smlouvy. V dnešních dnech jde nejen o obranu svobody a demokracie, ale také o zachování samotné existence českého národa a naší kultury. 

3. Ministerstvo vnitra  šikanuje hnutí SPD.

Ministerstvo vnitra zveřejnilo II. čtvrtletní zprávu o extremismu, ve které mj. uvádí, že hnutí SPD povzbuzovalo xenofobní nálady v české společnosti v otázkách ilegální imigrace a islamizace. Hnutí SPD tyto názory jednoznačně odmítá. Zastáváme naopak názor, že ministerstvo vnitra používá Jan Hamáček (ČSSD) k politickému boji. Policisté také vyšetřují poslankyni SPD Karlu Maříkovou kvůli jejímu výroku o ilegálních imigrantech, kde se pouze vyjádřila na sociální síti o tom, že by se Evropa před nimi měla bránit. Prezentovala tedy svůj názor podle Listiny základních práv a svobod, která je zakotvena v naší Ústavě. To, že SPD dlouhodobě upozorňuje na nenávist islámu, neznamená šíření nenávisti a předsudků. SPD programově brání naši zemi, její občanské svobody a demokracii před nenávistným islámem a před nepřizpůsobivými imigranty, kteří mnohdy páchají kriminalitu a zvěrstva. Kdo sleduje realitu v zemích západní Evropy, ví, že to není žádný „dojem“, ale fakt dokazatelný desítkami, stovkami či tisíci otřesných případů, o kterých informujeme. A původní obyvatelé se ve Švédsku, Německu, Francii a dalších zemích Západu vskutku stávají občany druhé kategorie. My pouze poukazujeme na fakta, které nejsou předsudky, ale ověřené informace. A bránit se musíme i budeme, i když na nás bude Hamáčkovo ministerstvo házet špínu a pomluvy. Hnutí SPD bude nadále bránit demokracii a svobodu v naší zemi! Plně stojíme za naši poslankyní Karlou Maříkovou a budeme bránit právo každého na svobodný politický názor na politiku EU. To je demokracie.   

4. Vláda chce zvýšit daně a odvody pro živnostníky, to je pro SPD nepřijatelné.

Vláda ANO a ČSSD už neví, kde sebrat peníze, tak se chystá naše spoluobčany opět sedřít z kůže. Vláda zvyšuje spotřební daně, začíná mluvit o navýšení zákonných odvodů pro živnostníky a média informují o přípravě uhlíkové daně. Vláda  chce přistoupit na další diktát Bruselu, který chce zavést tzv. uhlíkovou daň, která se má týkat těch domácností, kde je topením uhlí a zemní plyn. To by v praxi znamenalo, že v rodinném domku, kde se topí v klasickém kotli na uhlí, by daň přišla na zhruba 4,5 tisíce korun ročně, v případě účinnějšího kotle na zemní plyn by to bylo 1 300 korun. Český kabinet totiž slíbil Bruselu, že emise skleníkových plynů omezí. Tuto uhlíkovou daň už zavedla Francie a další zhruba desítka zemí v EU, na řadě je nyní Německo (jako vůbec největší znečišťovatel ovzduší v Evropě a šestý na světě) a následně tedy i Česká republika. Babišova vláda se bojí nevole občanů, a tak přemýšlí, že by zavedení daně spustila až v dalším volebním období. SPD dlouhodobě bojuje proti navyšování daní, neboť daňová zátěž patří již dnes v ČR mezi jedny z největších v Evropě. Navíc čistota ovzduší se nezvýší, pokud budou naši občané za plyn a uhlí platit více. Vláda má peníze hledat jinde, například u nadnárodních korporací kontrolou jejich odvodů zisků a dividend do zahraničí, které se zde zpětně nereinvestují, omezením plateb politickým neziskovým organizacím nebo redukcí byrokracie.

20.8.2019

Bezpečnost našich občanů je pro nás prioritou!

Povinností vrcholných představitelů státu by měl být společný zájem o zajištění bezpečnosti našich občanů.

V rámci zahraniční politiky, která má vliv na naši vnější i vnitřní bezpečnostní politiku, by měli prezident republiky, premiér, ministři a též poslanci a senátoři obou komor Parlamentu České republiky postupovat jednotně a vždy preferovat na prvním místě bezpečnost občanů žijících v České republice.

Hnutí SPD si stojí za tvrzením, že stát musí v otázkách bezpečnosti prosazovat takovou bezpečnostní politiku, kterou společně zastává prezident republiky, premiér vlády a její ministři. Konkrétně pak ministři obrany, vnitra a zahraničních věcí jsou ti, kteří ji prostřednictvím svých resortů aplikují v praxi. Jejich přístup by měl být vždy profesionální, hájící bezpečnost našich občanů. Strategická rozhodnutí by měla vycházet z důkladných analýz bezpečnostních hrozeb a rizik, být konzultována s odborníky zabývajícími se touto problematikou a vždy by měl být přijat takový návrh řešení, který budou všichni z výše jmenovaných respektovat. Pak už bude jen záležet na tom, jak jednotliví členové vlády dokáží své návrhy, které podléhají hlasování v Poslanecké sněmovně a Senátu PČR, před poslanci a senátory obhájit.

Naši občané svěřili ve volbách do rukou rozhodovací pravomoci nejvyšším státním představitelům, od kterých zpětně očekávají, že udělají vše pro pocit bezpečí každého občana a jeho rodinu, což je jedním ze základních atributů nezbytných pro spokojený život, naplněný poctivou prací, výchovou dětí, péčí o stárnoucí rodiče a pomocí potřebným spoluobčanům. Česká republika musí jako suverénní stát prostřednictvím svých výkonných orgánů garantovat bezpečí všem svým občanům. Tato povinnost je právně vymezena v ústavním zákoně č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, kde se stanoví, že základní povinností státu je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot.

Za největší hrozbu pro bezpečnost České republiky a stabilitu jejího politického, ekonomického a sociálního systému považujeme v současné době hrozbu masové imigrace miliónů obyvatel, jejichž kulturní, historické a sociální chování v souvislosti s netolerantní a nenávistnou islámskou ideologií je s našimi způsoby a chápání demokracie neslučitelné. Nelegální imigraci považujeme za hrozbu naší státní existence a je primární povinností státu realizovat bezpečnostní politiku vedenou s cílem tuto hrozbu co nejvíce eliminovat.

19.8.2019

Většina Britů podporuje tvrdý brexit a roste i jejich podpora konzervativcům!

Cíl britského premiéra a lídra vládní Konzervativní strany Borise Johnsona, že vyvede do konce října toho roku Spojené království z Evropské unie za jakoukoli cenu, má dle nejnovějšího průzkumu podporu většiny Britů.

Hnutí SPD podporuje aktivity nového britského premiéra Borise Johnsona v souvislosti s cílem, který si po svém nástupu do této nejvyšší státní funkce stanovil, a to dokončení brexitu v co možná nejkratším termínu. Kroky, které v této věci činí, jsou dokladem toho, že si jde postupně, ale tvrdě za svým cílem. V tomto úsilí má nejenom plnou podporu 160 tisíc členů Konzervativní strany, ale také, jak dokladují výsledky posledního průzkumu, i většiny Britů. Hnutí SPD vítá, že občané Spojeného království mají už dost všech průtahů a odkladů s ukončením členství Británie v Evropské unii, které si odhlasovali v referendu dne 23. června 2016. Voliči v něm hlasovali nadpoloviční většinou 17,411 miliónu hlasů (51,9 %) pro brexit. Britové dobře vidí, že se jim za více než tři roky nepodařilo uzavřít vzájemně respektovanou odchodovou dohodu s představiteli Evropské unie a nyní si většina z nich přeje i možný tvrdý brexit, hlavně aby už vše bylo dořešeno. To samé si přeje i naše hnutí SPD.

Výsledky průzkumu mezi Brity, které zveřejnil minulý týden web deníku The Telegraph, potvrzují, že více než polovina – konkrétně 54 procent Britů – si přeje, aby Boris Johnson vyvedl zemi z Evropské unie, a to i za cenu tvrdého brexitu. Proti tomu ale intenzivně bojují opoziční labouristé a jejich šéf Jeremy Corbyn, který je zastáncem Evropské unie, takže se snaží všemi prostředky alespoň oddálit brexit a případně uspořádat nové referendum o působení Spojeného království v Evropské unii. Hnutí SPD si přeje, aby aktivity Corbyna vyzněly bez výsledku a v této souvislosti velmi vítá i rostoucí vliv, který má Strana pro brexit Nigela Farage, jež dosáhla v eurovolbách značného vítězství, když obdržela skoro třetinu odevzdaných hlasů.

Lídři evropských zemí v Bruselu podporují nejen Corbyna, ale i ostatní propagátory Evropské unie a bojí se oslabování této instituce. Prostřednictvím svých příznivců v jednotlivých členských zemích podávají občanům zkreslující informace o tom, jak by jejich země špatně dopadly, kdyby chtěly také vystoupit z EU. U nás jsou v tomto ohledu velmi aktivní tzv. „sluníčkáři“ a např. zpravodajství v České televizi neustále upozorňuje na špatné dopady brexitu pro náš stát a naše firmy. V této souvislosti zmíním výsledky online průzkumu zaměřeného na aktuální očekávání a reálné dopady brexitu pro malé a střední firmy v ČR, který proběhl v 1. čtvrtletí tohoto roku. Z průzkumu Bibby Financial Services a Britské obchodní komory Česká republika realizovaný mezi firmami obchodujícími s Británií vyplývá, že 75 procent těchto našich firem se neobává horší platební schopnosti svých britských partnerů, 77 procent našich firem sdělilo, že kvůli brexitu nepřestane obchodovat s Británií a 90 procent uvedlo, že v souvislosti s brexitem nechce omezit obchodování s Británií (webový portál bibbyfinancialservices.cz).

Naše hnutí SPD považuje Velkou Británii za jednoho z klíčových obchodních partnerů České republiky. Spolupráci obou zemí chceme po brexitu dále rozvíjet na základě dvoustranných smluv, které budou respektovat obě země. Pevně věříme, že v blízké budoucnosti bude Spojené království patřit mezi hlavní odbytiště českého zboží a stejně tak bude náležet k největším vývozcům na český trh. Britskému premiérovi Borisu Johnsonovi přejeme, ať brexit úspěšně dokončí co nejdříve – v tom má naší plnou podporu!

16.8.2019

Prosazujeme přímou volbu starostů a hejtmanů!

Z tohoto důvodu jsme také podali do Poslanecké sněmovny návrh novely ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, který čeká na své projednávání ve druhém čtení.

Demokracie je nejlepší formou politického života lidské společnosti. Na tom se shodne většina politologů i politiků. S rozvojem společnosti je potřeba přizpůsobovat pravidla uplatňování demokratických principů. Přímá volba starosty obce či hejtmana je z pohledu voliče nejdemokratičtější z možností ustanovení vrcholného představitele obce nebo kraje. Pro voliče je jednoznačné, že jeho zájmy bude hájit člověk, na kterého přímo ukázal.

Hnutí SPD předložením úpravy tohoto ústavního zákona, spočívající v rozšíření subjektů a jejich kompetencí ve věcech územní samosprávy, chce zajistit zákonnou oporu pro následné přijetí prováděcích předpisů o přímé volbě starostů, hejtmanů a členů zastupitelstev územně samosprávných celků. Toto je vedeno snahou vedoucí ke kvalitnější demokracii a obrodě správy věcí veřejných v České republice. Primárně se od přímé volby očekává zdůraznění osobní odpovědnosti osoby primátora, starosty nebo hejtmana, vedoucí k vyšší stabilitě systému obecních a krajských zřízení.  Sekundárně by mělo dojit k podstatnému posílení důvěry občanů tím, že se mohou aktivně podílet na správě věcí veřejných. V neposlední míře by se měl i zvýšit zájem občanů zúčastnit se voleb.

Současný právní stav je pro tuto navrhovanou změnu zcela nevyhovující, neboť podporuje kolektivní neodpovědnost. Starosta či hejtman mnohdy musí prosazovat požadavky členů zastupitelstev či rady, které však za ně nenesou žádnou odpovědnost. Navíc nepřímo volení starostové a hejtmani nemusí mít vždy podporu veřejnosti na území příslušného územního celku a ani svého zastupitelstva a tím mají jen velmi slabý mandát k tomu, aby mohli realizovat potřebné změny ve veřejném zájmu. Příkladů takového stavu bychom našli celou řadu. Ve velkých veřejnoprávních korporacích je tendence velkých politických stran přímou volbu spíše odmítat a to z důvodu možného oslabení jejich vlivu.

Zavedení přímé volby zastupitelů by mělo přispět k zvýšení participace občanů obcí na samosprávě, zvýšit důvěru občanů v samosprávu a také odstranit některé nedostatky, jako je např. to, že starostou obce je velmi často zvolena do funkce osoba vzešlá z koaliční dohody politických stran, které nemusely vyhrát volby, a nejedná se tedy o osobu, která získala ve volbách nejvíce preferenčních hlasů.

Výhody přímé volby proto spatřujeme v tom, že prostřednictvím přímé volby starosty obce, primátora statutárního města nebo hejtmana je možné vytvořit představitele samosprávy se silným politickým mandátem, který by byl pod přímou kontrolou veřejnosti. Přímou volbou hejtmanů, starostů nebo primátorů bychom tak dali občanům možnost více se podílet na správě věcí veřejných a tím by se také zvýšil jejich občanský zájem o volby jako takové.

15.8.2019

Není nám lhostejný osud divokých koní, zubrů a zpětně šlechtěných praturů!

Hrozí, že liknavost státních úředníků zapříčiní omezení počtu tří druhů velkých kopytníků, kteří žijí v Přírodní rezervaci Milovice. Může dojít i k jejich utracení.

Obrátil se na mě jako na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky občan Milovic a požádal o prověření informace o možném utracení části zvířat žijících v Přírodní rezervaci Milovice, což znepokojilo řadu občanů. Obyvatelé Milovic jsou velmi rádi, že zde vznikla přírodní rezervace, neboť řada z nich ještě pamatuje dobu, kdy se zde nacházel vojenský prostor a do většiny krajiny byl vstup zakázán.

Přírodní rezervace Milovice je součástí evropsky významné lokality Milovice-Mladá. Nejcennější jsou zde zachovalé otevřené stepi, obývané řadou vzácných rostlin a živočichů. Prvními obyvateli milovické stepi se mezi velkými kopytníky stali divocí koně, jejichž stádo bylo vysazeno na čtyřicetihektarovou pastvinu u Milovic v lednu roku 2015. Stádo divokých koní pochází z anglického Exmooru. V Milovicích je to vůbec první stádo těchto koní nejen v České republice, ale i v celé střední a východní Evropě. Koně z Exmooru jsou ohroženi, jsou totiž vzácnější než panda velká – je jich méně než 1.500. Všichni koně ze zdejšího stáda jsou zapsáni v plemenné knize, mají jména, mezinárodní pas a je znám jejich rodokmen. Dalším kopytníkem milovické rezervace je zubr evropský, největší volně žijící suchozemský obratlovec Evropy. Zubři se vyskytovali v Evropě od území dnešní severovýchodní Francie, přes střední a východní Evropu až po severní Kavkaz; ve volné přírodě byl zubr člověkem vyhuben. Poslední dvě populace zubrů se zachovaly v polské Bělověži a na Kavkaze. Díky chovu v zajetí se však podařilo zubry zachránit a od 50. let 20. století opět vracet do volné přírody. Třetí druh kopytníků žijící v rezervaci je pratur. Stádo v Milovicích je první ve střední a východní Evropě. Zvířata, která se vyskytují v Milovicích, jsou výsledkem takzvaného zpětného šlechtění; plemeno Tauros je šlechtěno tak, aby vzhledem a chováním odpovídalo vyhubenému praturovi.

Rezervace vznikla díky spolupráci mnoha odborníků a institucí. Již během několika měsíců dokázali tito kopytníci proměnit step v milovické rezervaci způsobem, který neočekávali ani největší optimisté. V současné době kvůli dalšímu odkladu rozšíření ploch pastvin, které je schválené od roku 2016 hrozí to, že budou muset ochránci do konce srpna evakuovat nebo utratit 31 zvířat, tedy přibližně třetinu současného počtu. Do kritické situace se rezervace dostala kvůli pomalé práci úředníků, kteří připravují smlouvy umožňující rozšíření rezervace. Ani po opakovaném posunutí termínů však nejsou dokumenty stále dokončeny. Zvířata v bývalém vojenském prostoru nutně potřebují rozšířit rezervaci.

Při ověřování stavu věci mi nejvíce informací poskytl ředitel obecně prospěšné společnosti Česká krajina Mgr. Dalibor Dostál. Hlavním cílem této společnosti je ochrana biologické rozmanitosti a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu. Součástí těchto snah je vytváření sítě nestátních přírodních rezervací, které umožní přežití ohrožených druhů rostlin a zvířat, případně jejich návrat do oblastí, kde byly v minulých staletích vyhubeny. Prioritou společnosti Česká krajina je i záchrana velkých kopytníků v Milovicích. Po intervencích ředitele Dostála na Krajském úřadu Středočeského kraje mu hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová přislíbila, že bude celá kauza do konce srpna vyřízena. Doufejme, že paní hejtmanka své slovo dodrží. Pro případ nečinnosti v této věci jsem panu Dostálovi nabídl pomoc. Nesmíme dopustit devastaci naší přírody a vybíjení takto vzácných zvířat.

14.8.2019

Podporujeme našeho spojence Mattea Salviniho v boji proti nelegální imigraci!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že podporujeme našeho spojence Mattea Salviniho v boji proti nelegální imigraci, protože hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa. Odmítáme návrhy Babišovy vlády na zvyšování spotřebních daní a na zvýšení věku odchodu do důchodu. Místo odpovědnosti k vlastní zemi a půdě se bohužel za péči o přírodu vydává  třeštění fanatičky Grety Thunbergové, z kterého globalisté začínají dělat moderní náboženství, které má odvést lidi od boje za svobodu, demokracii a svou vlast.

1. Podporujeme našeho spojence Mattea Salviniho v boji proti nelegální imigraci. 

Italským Senátem minulé pondělí prošel přísný zákon o bezpečnosti a migraci, který inicioval šéf vlastenecké Ligy, náš kolega a spojenec a italský ministr vnitra Matteo Salvini. Opatření rozšiřuje pravomoci ministra vnitra, který může zapovědět humanitárním lodím vstup do teritoriálních vod, plavidla snáze zabavit a jejich kapitánům uložit pokutu až milion eur (25,8 milionu korun), pokud se příkazu nepodvolí. Podle našeho názoru mají být ilegální imigranti deportováni zpět, odkud přišli, a ti, kteří je pašují, mají být trestně stíháni. Lodě pašeráků by měly být zabavovány. Je totiž evidentní, že jde o imigranty, kteří jsou motivováni lepší ekonomickou situací v Evropě. Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost rozhodovat o tom, kdo bude žít v naší zemi. Hnutí SPD podporuje Mattea Salviniho v jeho politice. Salviniho Liga je v Itálii naší partnerskou vlasteneckou politickou stranou. 

2. Odmítáme návrhy Babišovy vlády na zvyšování daní.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM hodlá opět zvyšovat spotřební daně. Vláda podle našeho názoru nemá svou špatnou rozpočtovou politiku, ovlivněnou nereálnými sliby voličům a požadavky ČSSD, kompenzovat dalším zvyšováním daní. Pokud by byly pravdivé argumenty ministerstva financí, že chce bojovat se škodlivým kouřením, mohlo adekvátně snížit daně rodinám s dětmi. Právě zde by vláda měla snižováním daní podporovat pracující rodiny s dětmi. Vláda ve skutečnosti jen hledá další peníze, které by sebrala občanům. Peníze potřebuje kromě jiného na dávky pro nepřizpůsobivé, nárůst státní byrokracie, inkluzi, financování politických neziskovek a nákup zbraní, které slíbil koupit premiér Babiš od USA při návštěvě prezidenta Trumpa. Argument vlády, že zvyšuje zdanění nezdravých věcí, je jasný signál, že brzo se můžeme dočkat daně z masa, cukru, tuku a všeho, co může někdo označit za nezdravé.

3. Návrh ministryně financí na zvýšení věku odchodu do důchodu je naprosto nepřijatelný.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) oznámila záměr zvýšení věku odchodu do důchodu. To je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné. Hnutí SPD má podporu seniorů a pracujících občanů jako jednu ze svých hlavních priorit a již jsme několik zákonů na zvýšení finanční částky důchodů předložili. V naší společnosti umíme prodloužit neproduktivní věk (lidé se dožívají vyššího věku), ale bohužel produktivní věk (doba, do kdy jsou lidé schopni pracovat) se adekvátně neprodlužuje. Hnutí SPD proto navyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let jasně odmítá. Naopak SPD podpořilo zvýšení důchodů o 900 korun a navíc navrhlo, aby v rámci avizovaného zvýšení důchodů o 900 korun dostali navíc všichni, kteří mají důchody do 10 tisíc korun měsíčně, ještě dalších 900 korun, aby se alespoň trochu dorovnala výše nejnižších důchodů, jelikož za současné situace nelze z této částky vyžít. Navrhli jsme také zákon na zavedení minimálního důchodu, který by lidem garantoval minimální důstojný starobní důchod ve výši hranice chudoby stanovované Evropským statistickým úřadem (Eurostat), která je dnes pro ČR zhruba 12 tisíc korun čistého – a až od této částky zásluhově. Samozřejmě při zachování podmínky odpracovaných let. Navrhujeme také zvýšit invalidní důchody. Dnes jsou v chudobě sta tisíce důchodců, jejichž důchod objektivně nestačí na základní životní potřeby, tedy nájemné, energie a služby, potraviny a náklady spojené s udržením zdravotního stavu. To je pro SPD nepřijatelné! Existuje nutné a potřebné řešení bez nutnosti zvyšovat dobu odchodu do důchodu. Na náš důchod platí naše děti. Potřebujeme účinnou prorodinnou politiku státu. Stabilitu důchodového systému zajistí pouze nově narozené děti. Hnutí SPD navrhuje výrazné snížení daní pracujícím rodinám s dětmi a výhodné novomanželské půjčky. To se ovšem nehodí bruselským elitám, které považují tradiční evropskou rodinu za nežádoucí společenský útvar. 

4. Potřebujeme se starat o svou půdu, vlast a životní prostředí jako hospodáři.

Ministr zemědělství hodlá plošně aplikovat jed na zemědělské pozemky kvůli katastrofálnímu přemnožení hlodavců. Je naprosto jasné, jaká rizika má plošné zanesení jedovatých látek do potravních řetězců a celého ekosystému. Vzniklá situace je plně důsledkem dotačního a regulačního zemědělství. Na půdě se nehospodaří, ale tvoří se dotační zisk. Tomu je podřízeno vše od volby plodin přes agrotechniku. Kromě toho se většinou hospodaří na cizí půdě. Ještě před dvaceti lety zpět si každý vzpomene, že na poli byla bidla pro dravce, aby mohli lovit hraboše v celé ploše pozemku. K likvidaci hrabošů přispívala hluboká orba, která se dnes na velké části polí neprovádí. Nehospodaříme v naší zemi a chováme se k ní jako dementní lupiči. Místo odpovědnosti k vlastní zemi se bohužel za péči o přírodu vydává  třeštění fanatičky Grety Thunbergové, z kterého globalisté začínají dělat moderní náboženství, které má odvést lidi od boje za svobodu, demokracii a svoji vlast.

13.8.2019

Odmítáme hnutím ANO navrhované navyšování věku pro odchod do důchodu!

Ekonomové z Evropské unie i statistici z Českého statistického úřadu apelují na vládu, aby začala navyšovat věk odchodu do důchodu a to z důvodu zajištění financování důchodového systému. S tím rozhodně nesouhlasíme.

Hnutí SPD má dlouhodobé výhrady k tomu, jak je vedeno Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), o které vždy usilovalo ČSSD, a to již za působení premiéra Vladimíra Špidly nebo Bohuslava Sobotky. Vedení ČSSD si je dobře vědomo, že toto ministerstvo hospodaří s nejvyššími přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu, což umožňuje jeho ministrům poskytovat „pro své lidi“ lukrativní pozice různých náměstků, asistentů a poradců. To je asi jediné, co ministři za ČSSD na tomto ministerstvu dokázali.

V této zajeté stopě vede MPSV už přes rok Jana Maláčová. Za dobu svého působení nemá ministerstvo přehledy o vyplácení sociálních dávek, a i proto dále dochází k jejich zneužívání, na což nejvíce doplácejí právě slušní a poctiví občané. Chování řádného hospodáře současné ministryni Maláčové nic neříká, a když jí chybí finance, tak na vládě požaduje jejich navýšení, což ještě navíc celé vedení ČSSD v čele se svým předsedou Hamáčkem řeší mediálně. To je příklad i současného požadavku Maláčové o navýšení 11 miliard korun pro MPSV v rámci státního rozpočtu na rok 2020. Cílem takového přístupu je zapůsobit na voliče, aby viděli, jak se ČSSD stará o zajištění jejich blaha, ale opak je pravdou.

Je načase, aby ČSSD odešla z vlády a MPSV by z pozice ministra spravoval opravdový odborník, který povede resort hospodárně a zabezpečí jeho efektivní fungování. Mezi priority řadíme zajištění finančních prostředků pro aplikaci takové sociální politiky, která bude zabezpečovat potřeby našich občanů. Spadá sem i rozjezd důchodové reformy. V této souvislosti hnutí SPD odmítá navyšování věku odchodu do důchodu, jak o tom v současné době nahlas začíná mluvit také ministryně financí Alena Schillerová (ANO), které to navrhují ekonomové z Bruselu a statistici z Českého statistického úřadu.

Sobotkova vláda stanovila v roce 2017 pro odchod do důchodu věk 65 let a zároveň vyšla vstříc úředníkům z Bruselu, prý z důvodu „udržitelnosti důchodového systému“ a do zákona prosadila, že se tato hranice bude každých pět let přezkoumávat a upravovat, a to na základě demografických údajů Českého statistického úřadu. Letos je to právě pět let od posledního přezkoumání, a tak MPSV  za tímto účelem předloží k projednání vládě „Zprávu o důchodovém systému“. Ve zprávě se uvádí, že je podle statistiků nutné zvýšit důchodový věk, což znamená, že by například dnešní pětadvacátníci měli jít do důchodu až po 67. roce života.

Hnutí SPD s takovýmto postupem nesouhlasí a žádá celé MPSV v čele s ministryní Maláčovou, aby provedlo audity na všechny své činnosti a vyplácené sociální dávky, což už mělo být dávno zmapováno. Pak by se určitě našly potřebné finance pro zajištění chodu MPSV. V našem hnutí SPD rozhodně odmítáme jakékoli navyšování věku pro odchod do důchodu, což je zajisté nejsnadnější přístup k potřebným financím, ale naneštěstí příjemce důchodu je v celém procesu někde na konci. Pro nás je občan vždy na prvním místě. Máme rozpracovanou koncepci sociální politiky, která počítá se zásadní reformou, jež je vedena s cílem zefektivnit systém sociální podpory pomocí takových nástrojů, jako je například přísná adresnost a zamezení obchodování s chudobou. V systému navrhujeme ponechat pouze osoby objektivně práce neschopné a úplné vyloučení osob, které pracovat nechtějí a nehledají si práci. Celý navrhovaný systém vychází ze zásad, jako je např. sociální citlivost, odstranění diskriminace rodičů a podpora současných seniorů. Každému občanu, který splní všechny podmínky pro přiznání důchodu, by měla jeho výše zajistit důstojný život v této fázi jeho života.

12.8.2019

Matteo Salvini činí konkrétní opatření k zamezení vstupu imigrantů do Evropy!

Minulé pondělí schválil italský Senát zákon o bezpečnosti a migraci, který rozšiřuje pravomoci ministra vnitra ve věci zákazu vstupu humanitárních lodí do teritoriálních vod. Pro případ jeho porušení jsou v zákoně výrazně zvýšeny sankce.

Hnutí SPD vítá všechny aktivity italské vlády směřující proti nelegálním imigrantům, kteří se chtějí dostat do Evropy. Že tato opatření jsou účinná, dokládají statistiky Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) o počtech imigrantů, kteří se dostali po moři a následně přes italské břehy dále do Evropy. IOM uvádí, že takto za posledních pět let přišlo do Evropy 700.000 imigrantů; z tohoto počtu se jednalo v roce 2017 okolo 120.000 a v roce 2018 „pouze“ o necelých 25.000 imigrantů. To je prokazatelný důkaz dobré protiimigrační politiky italské vlády a především ministra vnitra Mattea Salviniho. Zákon schválený italským Senátem tak přispěje k tomu, že se počty nelegálních imigrantů, kteří se dostávají po moři do Itálie, budou dále eliminovat. Evropská unie by potřebovala více takových lídrů jako je Matteo Salvini, který koná razantní kroky vůči imigrantům mířícím do Evropy.

Senátem schválený zákon o bezpečnosti a migraci zpřísňuje dosavadní právní normu, ve které bylo uvedeno, že nevládní organizace musí zaplatit 10.000 – 50.000 eur (zhruba 250.000 – 1,3 miliónu korun) pokutu za vstup do italských vod bez povolení tam kotvit. Pokutu musí zaplatit kapitán, provozovatel lodě a majitel lodi. Též bylo umožněno policejní vyšetřování převaděčských sítí za pomoci odposlechů těch, kteří jsou podezřelí z obchodování s lidmi. Senátem nově přijaté zákonné opatření rozšiřuje pravomoci italského ministra vnitra, který může nyní zakázat humanitárním lodím vplutí do teritoriálních italských vod a v případě porušení tohoto zákazu může zabavit tyto lodě a jejich kapitánům uložit pokutu až do výše milion eur (okolo 25 milionů korun).

Součástí schvalování tohoto zákona bylo i hlasování o důvěře současné vládě. Pro schválení zákona a vyslovení důvěry vládě hlasovalo 160 senátorů, proti bylo pouze 57. O tom, že tvrdá protiimigrační politika je Italy podporována, svědčí i zvýšení preferencí Salviniho Ligy, kdy oproti loňským březnovým volbám, ve kterých získala tato strana 17 procent hlasů, by jí dnes dalo hlas 39 procent Italů, což je více než dvojnásobek. Průzkum provedla agentura Winpoll a zveřejnil ho začátkem srpna italský deník II Sole 24 Ore. (dle portálu novinky.cz)        

Hnutí SPD v této souvislosti plně podporuje kroky lídra italské Ligy a ministra vnitra Mattea Salviniho, který tímto způsobem bojuje v Itálii proti ilegální imigraci. Jeho opatření jsou v souladu i s našimi postoji. Zároveň působíme v Evropském parlamentu ve společné frakci Identita a demokracie (nástupce bývalé ENF). Frakce má celkem 73 europoslanců včetně našich europoslanců Hynka Blaška a Ivana Davida a v současnosti představuje páté nejsilnější uskupení v novém složení europarlamentu. Vede jej Marco Zanni z italské Ligy. Zástupci frakce si také stanovili cíl, spočívající v ukončení stále těsnější integrace Evropy, a dále nutnost zarazit destruktivní politiku „otevřených přístavů". Přijetí nového zákona o bezpečnosti a migraci, který byl schválen minulý týden italským Senátem, je dokladem toho, že se tyto cíle daří naplňovat. Blahopřejeme!

9.8.2019

Prosazujeme osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků!

Proto jsme také podali do Poslanecké sněmovny návrh novely zákona o majetku České republiky, který čeká na své projednávání ve druhém čtení.

Hnutí SPD předložilo úpravu zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, která je vedena snahou definovat jednoznačně povinnost zainteresovaných subjektů pečovat řádně o majetek státu, tzn. vystupovat v roli řádného hospodáře. Stávající zákony nezakotvují dostatečně konkrétně a jednoznačně povinnost pečovat řádně o majetek pro úřední osoby podle § 127 nového trestního zákoníku, čímž se myslí jak funkcionář (obvykle volený politik), tak úředník (nestranný odborník). V tom je odlišnost od členů orgánů soukromoprávních právnických osob, od spolků až po akciové společnosti.

Konkrétní obsah povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře je věcí výkladu a zahrnuje svědomitost a obezřetnost při plnění funkce, odborné řízení, které v sobě nese i schopnost rozpoznat potřebu odborného posouzení projednávané záležitosti jiným specialistou, protože každý odpovědný pracovník nemusí být odborníkem ve všech oblastech činnosti. Řádný hospodář činí právní úkony týkající se spravování státního majetku odpovědně a svědomitě a stejným způsobem pečuje o státní majetek, jako kdyby šlo o majetek jeho vlastní, ale s rezignací na svoje osobní zájmy, pokud by se mohly křížit se zájmy zastupujícího subjektu.

Majetek státu musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností. Organizační složka si počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku. Stanovení odpovědnosti za škody při hospodaření s majetkem státu je další důležitou složkou dobré správy a ochrany majetku a mělo by být samozřejmostí.

Návrhem novely zákona o majetku České republiky chceme jasně a jednoznačně definovat odpovědnost odpovědných, aby tito řádně pečovali o majetek státu a tím vystupovali v roli řádného hospodáře. Veřejný sektor musí sloužit občanům a ne k obohacování kmotrovských stranických mafií. Za korupci a rozkrádání veřejných prostředků musí následovat trest. Viníci musí být odhaleni, souzeni a přísně trestáni. Zde musí fungovat nezávislá policie, státní zastupitelství a soudy. Budeme dále také prosazovat uzákonění osobní, hmotné a trestní odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutivy.

8.8.2019

Odmítáme propagaci a podporu genderové ideologie homosexualismu!

V Praze začal již devátý festival Prague Pride, který je zaměřený na propagaci homosexuální tematiky s cílem přiblížení života leseb, gayů, bisexuálů a transexuálů (LGBT) majoritní populaci. Na financování a propagaci letošního festivalu se podílejí i pražští zastupitelé z tzv. „sluníčkářských“ politických stran.    

Hnutí SPD nemá nic proti této minoritě, ale propagaci a podporu genderové ideologie homosexuality odmítá. Současní pražští zastupitelé v čele s primátorem Hřibem využili již devátý ročník festivalu Prague Pride ke své politické propagaci a z pozice generálního partnera Hlavního města Prahy a partnera Městské části Praha 1 uvolnili státní finance na zajištění celého festivalu. Tyto peníze by se rozhodně daly využít účelněji.

Devátý ročník festivalu Prague Pride se koná v Praze, v rámci projektu We Are Fair financovaného Evropskou unií z programu Práva, rovnost a občanství (2014-2020) a s přispěním sponzorských partnerů. Letos byl festival oficiálně zahájen 4. srpna 2019 bohoslužbou v kostele Českobratrské církve evangelické Martin ve zdi v Praze 1 od 19:30 hod. Festival bude zakončen 11. srpna 2019 formou párty, která proběhne od 22:00 hod. v Friends clubu a baru na Praze 1. Celkem bude festival zajišťovat 140 akcí a to i díky zmiňované finanční podpoře. Hlavní akcí festivalu je zajištění průvodu Prahou, který se uskuteční v sobotu 10. srpna. Délka jeho trasy je přes čtyři kilometry a povede z Václavského náměstí ulicí Na Příkopě, přes náměstí Republiky, Dvořákovo nábřeží a Čechův most na schody na Letnou. Pořadatelé počítají s účastí přes 30 tisíc účastníků.

Vedení Prahy mimo finanční podpory festivalu podpořilo festival Prague Pride vyvěšením duhové vlajky na budovu Nové radnice a po dobu festivalu bude nasvícena v duhových barvách Petřínská rozhledna. V rámci tiskové konference k zahájení festivalu Prague Pride vystoupili i političtí představitelé z vedení Prahy, kteří své projevy vedli s cílem svého zviditelnění v očích občanů. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že v naší republice nemohou stejnopohlavní páry uzavírat sňatky a že je potřeba zasadit se o to, aby všichni měli stejná práva a příležitosti a nebyli diskriminováni pro svou sexuální orientaci a aby páry stejného pohlaví měly možnost uzavírat manželství se všemi právními